Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.68 MB
2017-06-14 17:21:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
632
2540
Rövid leírás | Teljes leírás (203.87 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1862 007-009. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
I. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. I. évfolyam.
i Í • " • - • 1 •\' ;
7. szám. 1862. azcptcmhcr 1-én.
.}lO!HÍ>ÍO^Íl\'ÍÖ V) •\'íií\'j\'l
!■>• • it

Ismeretterjesztő lap
\'\' • m , -J ; -i _ \' , i . \' ■\' ■ I\' y ■ ■
R
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréW
, Megjclcn « lap legalább egy ivon julius hó 1-tól kexdvo minden hó 1-éh, 10-óu és 20-átj. -r- Előfizetési ár j>ostám szétküldéssel éa Myben házhOz hordya égés»: évre 6 írt, félévro 3 frt — Mindon egész éves elöfizotö a laptulajdonos kulcson könyvtárát az oddig fentálló főtételek mellett fól áron használhatja. — NyiU^ tér egy Petit sorért 10 kr. — Hirdetések négy hasábos Potlt sorért 1-ör 7 kr., 2-or 6 kr. és minden további buktatásért 6 kf. s WlyegdHétt 30\'kr. fizeténdfi. —\' A beiktatási d^ a a,lap keaelését illotö mindon tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Kanizsára; a Inp szellemi tartalmát illdttf közlemények pedig, Ugy minden!leveleki
, « bérmontve n szerkesztőséghez küldendők Kaposvárra. \'
.f .!
Boraink érdekében.
Többé nem az a czél, hogy patríarchalis hagyományok nyomán plántáljuk szőlőinket, h legfeljebb annyi termésre iparkodjunk mennyi a névnapot, barátságos összejöveteleket, vagy a házi szükséget fodozi.
Nem az a czél már, minőség tekintetében annyit érni cl, hogy boraink meg no forduljanak minden nap egyszer, mint a föld tengelye körül; vagy pár évig álljanak el, mig „a fiam megházasodik" — vagy „a lányom férjhez megy" — ezek lakodalmát kivivátozni.
Czél: törni a tökély felé.
Gondos szqrgalom, értelem, tudomány és tapasztalatbél meritett okszerű plántálás, kezelés által fokozni a tőkék terniő orejét, az istentől annyi kedvozménynyel megáldott földön.
Nem elég többé magunk számára termelni, hanem a kivitelre is.
A boraikról neve» nomzetekkel kiállni a
. a t i • - t .
versenyt a külföldi piaezokon.
Szóval mind mennyiség, mind minőség tekintetében oda liatní, hogy a küldföld figyelmét magunkra vonjuk, s nem pusztán érmeit, dicsérő okleveleit rakjuk ©1, hanem—pénzét is.
Magyarország anyagi felvirágzásának, hírnevének egyik kulcsa, szőlőhegyeinok szorga-lommali jól mllvclésébon fekszik; aknázni kell c bányákat, nem egyedül azért, mert saját jólé-tllnk, jövőnk igényli, — de mert a haladó kor pldobta a nagyratörés, dicsőség, a produktumok teréni elsőbbség aranyalmáját, melyért versenyezni kell, ha azt nem akarjuk, hogy no-vünkqt elmossa az idő; s a sorompónál, hol népek aratják a babért, nevot —«■ az örökélet e kincseit — mi tétlen nézők legyünk.
. líondonban kiállított boraink a világ fi-
gyelmét vonták magokra, — most megállni, * nem haladni — nemzeti bíln volna!
Somogynak is van Zákány, Kis- én,\'Kőhegye, Simonfa, Surd, Gomba, Köttsc, Szend, I.á-trány, liaglasa stb.; melyek a bortermelés terén kezességot nyújtanak a hazának jobb jövőre, — azért jól fogta fel hivatását gazd. egyletünk, midőn e téren ernyedetlen szorgalommal mUködik, töri az utat, mely a haza érdekeinek emoléséro vezet.
Ugyanez érdemben tartott ülést a borászati szakosztály aug. hó 13-án Kaposvárott, a derék Somssich Pál elnökleto alatt, tanácskozván jövő borkiállításunk mikénti rendezése, s a bortermelést illető statistikai adatok minél ozélsze-rtíbb, s napjaink kívánalmainak megfelelő ösz-Bzegyüjtéséről; t. i.:
a) A megyében mennyi a szőlővel beültetett föld?
b) Mennyi az összes bortermés, tíz évi átlag után vévo fel ?
c) Minő fajok, s mennyi a termelt szőlő? a bornak ára?
d) Mennyiro rug a helyi fogyasztás?
e) Mi...