Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.61 MB
2009-01-14 08:45:39
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
715
4179
Rövid leírás | Teljes leírás (174.74 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1863 007-009. szám március

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
II. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Ií. évfolyam.
7. szám. 1863. martius 1-éta.
Ismeretterjesztő lap
szépIrodaloin, kerakeüelem} tpitrrgi^ámtrin4initiit3ris\' nifészíttörilft
Megjelen o lap legiilább ofry ivén július bó 1-tÖl kezdve minden hó. 1-én, l<>én gb 20-án. — Klüazetési ár pontóni szétküldéssel és helyben házhoz hordva egész
évre ö írt, félévre 3 frt. — Minden egész éves elfitizetü a laptidajdonos kölcsön könyvtárát az eddig funtáUó feltételek mellet: fél áron használhatja._Nyílt
tér egy Petit sorért ln kr. — Hirdetések négy hasábos Petit sorért 1-ör í kr., 2-orl6 kr. és minden további beiktatásért!! kr. e bélyegŰy ért 30 kr. fizetendő._
A beiktatási díj a a lap keztléaét illető minden tárgya a kiadó hivatalhoz Nagy-lDuúzBÍrra; a hip szellemi tartalmát illető közlemények pedig, ngy minden levelek
bOrmentve a szerkesztőséghez küldendők Kaposvárra.
III
Tanítás.
„Élni! — cz a fül adat, mire a növendéket t a n í t ti n i kell!*\'
így í*zúl Rousseau. S amennyire nincs meghallgatva azon felhívása, „hogy a növendéket mindenek előtt emberré kell növelni\'1 any-nyira meg van értve a taiiítás ezen feladata,.
A mint a kis gyermek az ABC-t kezébe viszi, már a szülők csak azért taníttatjuk, \'hogy megéljen, tudjon kenyeret keresni!
¦ Félre ne értessem! Minden tanításnak mul-hatlan következménye, hogv az életben hasznát vegyük annak, mit az iskolában tanultunk,
De valamint nevetségesnek tartanám, ha valaki azért, mert a redők s Ösz hajak az öregkor jelvényei: a gyermek arczár redőssé, s az ifjú haját üszre változtatná: agy oktalanságnak tekintem, ha a gyermek s ifjúkort elraboljuk, bogy,a gyönge képességet.oly ismeretekkel terheljük, miket meg nem bírhat, s mik egy ké-aőhbLkor tulajdonai-.
E mindenben telhetetlen, sokat követelő kor, s a tanításnak könyvtárokban a műhelyekben gyártott rendszere, cz utón jár — mit ez úttal mellőzve, föladatomra, a költészethez térek.
Fölösleges volna fejtegetni, hogy az emberiség gyermek- a ifjúkorában a költök voltak egy személyben a nevelíík s tanítok. A legéletrevalóbb igazságok, a legbölcsebb aranymonda-tok és szabályok, jellemképzö példák s történe-
tek — költeményekbe voltak lerakva, lefestve ; még a legélvontabb törvények is vegekbe foglaltattak. ~ -
A gyermek- s ifjúkor, a nevelés világa, — máig is és mindörökké a költészet paradicsomában él, s csak ha idö* nap előtt a,tudás tiltott gy itaiöleset Ízleltetik vele — záratik ÍTi jíz éde-néboL -
Tekintsük.a gyermeket.
Egy gyermek, a maga természetes ártatlanságában"— maga azTigazság látható képe! Emberi természetünk lej|hemesebb ajándéka; a t u d v ágy, — mi későblíivagv kihamvad-, vngv oly keserű gyümölcsöket terem, itt eredeti édes boldog gazdagságában szemlélhető. Mi az ember hivatása? miről a könyvtárok bölcsei oly érthetlenül értekeznek — minden gyermek megmondja.
Tudni mindent, mi igaz , ^tenni mindent, mi jó !
Kifugvhatlan örökös kérdezgettse: mi ez? más szóval ennyit jelent — mi az igaz? szii-netnélküU foglalkozása,-a játék más szávai any-nyit jelent — megtesz ¦anijident, mi neki jó!
Az első* kiderült hazngságj az első helytelen tanítás: — az első" rosz a gyermek életében! - Ki volna képes, a gyermek minden kérdésére igazán felelni? A legjobb szülő s nevelö^is sokszor — hazngsággal felel.
Ki engedhetné meg. hogy a gyermek Örökösen játszszék? A legelkényeztetettebb gyermeknek is előbb utóbb tanulni kell! _
Ha van valami nehéz éa művészi, ez bizonyosan a gyermeknek átvezetése hazugság nélkül az igazságra; elkedvetlenitéB.nélkílajáték-b...