Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.5 MB
2009-01-14 08:46:27
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
757
4112
Rövid leírás | Teljes leírás (159.8 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1863 010-012. szám április

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
II. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. II. évfolyam.
10- szára; 18(53. április 1-én:\'
íilíhSoiiNM)yi hö/!öu
Ismeretterjesztő lap
a í
szépirodalom, kereskedelem, I|nift gnz|lásMíf íMotó^^^
frréWH^-
Megjekjn c lap legalább egy íven július hó 1-tttl kezdve mind.-n hé 1-én, lu-én-És 2u-án. — EÜfizetéai úr postám szétküldéssel és helyben házhoz hordva egész évre 5 frt.f félévre 3 frt. — Minden egész éves elöBzetÖ a laptuhy Jones kulcson -könyvtárat az vddig fen tál ló feltételek mellett fél áron használhatja. — Hyüt tér egy Perit Borért 10 kr. — Hirdetések négy hasábos Petit sorért I-ör 7 kr.,.3-jr (1 kr. es mmJ.-n l..v;vLbi beiktatásért & kr. s béJvegdiiérr30 kr. fizetendő — A beiktatási dij s alap kezeleaót illető minden tárgy o-kiadó hivatalhoz Nasry-Kjü|iz8íln»; a lap ^-Ik-uii tartalmát illető kuzlemények pedig, ugy minden levelek
bériut-utv..\' a szerkesztőséghez küldendők Kapusvárra.\' ¦
„Aurea simplicitas.a
Ily czim alatt olvasható a Zala-Soraogvi közlöny ez évi 5-ik számában egy illetékességet követelő közlemény, mely az irodalmi afterkri-tika fölé Zeusz Jellegeit gyűjtögeti, ki nem felejtve Heine ostorát.
Távol attól, hogy e különben sok tekintetben becses lapok hasábjait polémia terévé akármim változtatni, — Titánukkal harczolni még nem érzek erot magambam,— de a ibnnevezcu czikk tendentiáját (Rényi ur minden tiltakozása daczára) a ^ala-Somogyi közlöny olvasóival megismertetni szükségesnek, találom annál ts inkább, minthogy az egy lapof compromittál, mely a Rousseanban boldogult l\'écsi Lapok sirja fölött oly eszménvi piogrammut plántált. Enuél-íogva hiszem, hogy a sértett igazság s katolikus érzület e lapokban is elégtételt talál, miután <ez<ek -a botrányra segédkezet nyújtottak.
"Az irodalom, mint elvont .tárgy, igen jó apostoli köpeny az nj világosság hirdetők szarnám, 8 ha itt-ott szakadozott, azt bizonyosan a kereszt szegei okozták, vagy egy vakmerőn odaért durva barátkámzsa. Nem lehet tehát csodálni hogy a hivatott redemtorok (?) mindazt oriticas-iernek bélyegzik, ki elég merész az irodalmat tisztán vallási szempontból megítélni; cz inqui-wtionális vérengzés természetellenes bün.
Rényi ur "fczikke kétségtelenül ily szint vnll,ki vallástalanságot ostoroz az irodalomban," az Rényi «r -szerint Apélles fontoskodó vargája, iílpróféta, a -Övé a sötétség és romlás világa. "Nera kételkedem Rényi ur classicai műveltségén <le a vallás terén megengedjen — ne ultra ere-pidam.
Mellesleg ide mondhatjuk, hogy Rényi ur a magyar ifodalom emelkedését az „Ember Trsgoediája" megjelenésével bizonyítja.
De ez, csak bevezetés.,, mint czikkiró ia m0ndja,~a tárgyalás most következik.
„Volt egy kor, midőn az eszmék, az igazságok, a kényszerbőldogítás csuklyakoronázott igája alatt nyögtek; midőn egy Graliliit csak súgva mondhatá: e pur si mouve. Ez azon kor,
melynek géniuszáról Jules Janinnal bátran (!) elmondhatjuk: iniiitelligente ét f\'urmidable puis-sance, puissance occulte et sans dum; paruil a ce bourreau voilií, qui monte mit 1\'échuJ\'aud pour fairé tomber la téte d\'un roi, —- és ezen befejezett (kifejezett?1 királya gondolat- áz eszme világ1-.volt. — Ez azon kor, melv mig egvrészt barbai>ág ellen hivatva épen a barbárság sötétébe fujtá meg az óvjlág hanyatlásából felderengő hajnalt: másrészt a kedélynek s igv a művészeteknek szárnvát szegve, az ókornak ezekbeni j. csendes fiagyjiágát és nemes egyszerűségét, mely materiális irányú volt ugyan, a spiritualizmus sejtelmes.homályában takarta és elii\\elie."
Így kw.ilíídik a tárgyahU; s e kezdet az, előzmények u...