Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.83 MB
2009-01-14 08:48:10
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
786
4445
Rövid leírás | Teljes leírás (204.57 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1863 016-018. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
II. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. ILév/olyam. - - i6. 8zám,1863.\'jumüs
Zaln-S(mi« j)) i Kö/lony.
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, 4|f«F, gatíflászat, tndominres fflövészet.löfélia:
inammm-yiFFiW.iMiiii.i|i.l.......11.............j........i..,»MlN..Ljii,»nnimiM H|| ||||MMmimn„ M , . . .....„.........jQQLjr^jmi^^^^^^^ - II I 1 \' I \' \' \' \' \' \' i|...........
Egy eve lesz innen-onnan, hogy e lap megindult ege\'szfszerénységgel, zajtalanul, de azon öntudatra éreti eszmék közt: hogy a provinoziákat képviselni lapok kellenek, melyek egyerfgetik az utat a közös, \'nagy nemzeti czél eléréséhez, b hatálvns részt vesznek a küzdelemben, mely életfeltétele minden nagyra törő népnek.
Nem volt ezéljok a lap alapítóinak égre törő nagy eszmékkel (mi keveiek osztályrésze) megjelenni a küzdtéren, u különösen a mm napokban, midőn.....a legnagyobb gzaUerndriások jzikJáho^lánezolijV;meth-ként meggörnyednek, porba sújtatnak
az események hatalmától, —de csendesen, szorgalommal művelni azt a közkertet — a nevelés, gazdffizaTTTrödalom, művészet, ipar, kereskedelem stb. kertjét — mellből önszorgalma után jogosítva van minden polgára a hazának egv-egy virágot tűzni kalapja mellé, vagy egy-egy érett gyümölcsöt szakítani. . -
Anyagi haszon sem volt a czél; mert az egyenesen fejjel menne a falnak, ki napjainkban az irodalomból nyereséget várna, midőn nagyobb — a haza szivében megjelenő — lapjaink közül is több elbukik, minden erőfeszítés, áldozat daczára.
De volt a czél: hatnia közmiveltségra; ébreszteni; az értelem, közügyek iránti emelkedettség, saját helyzetének felfo-, gáaa s a szent haza nagy érdekeinek csak egy sugarát is-bevinni azon alsóbb néposztály hajlékába, hnl meg\' van.a szívdobogás,
de nincs mindenkibén nemes hajlam, képzettség, öntudatos ébrenlét jóra. szépre____ Megvan a lélek, de a földön jár, s nem n
magasban, minél tisztább légkörben hallgatni az Isten szavát: a sötétségböli megváltásra!... .\'
Nehezek voltak az idők, mostohák a körülmények, s csak anyagi áldozatok mérlegbe vetésével állhatott meg a vállalat, hogy a lobogóra tűzött eszmékért küzdhessen, harczolhasson. -
•Fodor Pál ur — e lapok érdemes szerkesztője, — önként visszalépvén, nekünk jutott a tövises tét, nem vezérkedni rajta, de köziuipszámoske\'nt munkálkodni, izzadni, fáradni a jókkal,-a jók javával, h<toy közerővel, egyesült akarattal tehessük meg azt, melynek kivitelére nézve a sors- és idöviszonyok ellenében egyes eró\'k elporlanak! Közkatonák leszünk, kik a fán nyert csatákért nem is kapnak, de nem is várnak babért, hanem osztályrészül azon öntudatot: hogy -hazafini kötelességeiket teljesítették.
A lap képviselni fogja ezután is a megyék szellemi és ahyagi érdekeit. » a politika kizárásával hoz czikkeket o gnzdií-szat, kőzvagyonosodás, ipar, irodalom, nevelés, művészet stb. köréből; a tárcza pedig érdekes, mulattató közleményeket, verseket i™ertirTJinktól| kiknek becses koszorújába sikerült ujabby jelentékeny t-rnket-inqíByefiHink, küatök K e m-p a 1 e n-Gy-axüJ, ki tárczaczikkeivel ezután is érdekesíti lapunkat, Különösen tekintettel fogunk lenni hazai, b Itiváltkép megyei, földmivelésünk -RttadeB moeWnatára, a törekvésünk oda fog irányulni, hogy a csak közelmúlt időbea «nelkedő gazdószaíok lapunkban haiiemis kalauzt, de bizonyos irányt — mely itt-ott kisebb birtokosainknál még igen érezhetőn hiányzik — nyerjenek.
E czélból igyekezni fogunk a gazdászati tudományokban kimerült külföld e részbeni elmeszüleniényeit — a mennviben azok honi állapotainkkal össze nem ütköznek — olvasóinkkal tü...