Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.06 MB
2009-01-26 15:01:14
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
906
5184
Zala-Somogyi Közlöny 1864 022-024. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam.
mm

22. szám 1864. augui
széplrodaloin, kewskedelemJparrsizéi^a^fflpMBy ésjttftvfegget köréből.
A^k^lF- j i 1 v kr-,rtHn<ie,tó":kí°é63, h"*i,MS Pe,it "*•\'»* T fcr,, 2or 6 kr. ífatoam-toTílW beiktttlíért.5 kzt*bélve|rtijéri 30 Ir. fcétemU. A betktatáe, d,j . » Up kiélését .lieto mindé- lárgv . kirfi hWitilho, N^v-Bjmiair», a kp. ».Uei^t«taliDÍt meW toUró^ek ^„isaai USait \' __ oérmentve a Haerkeilt8lígfieEkfllaen35k"KaposTÍr™r ~ —- _J=== =^í-^^^__—
nmmiüm halottjai.
tSzalRyLászld meghalt! Egyászhírszáguldá keresztül szegény hazánkat e lefolyt hét körill ; e gyászhírt susogta mindenajak: illő tehit, hogy -¦-e^eatvérniegyB tolmácsa is tegye le honfiai ajkáról-mégegyszer e fájdalmas hirt és szórjon, bár későn is, nefelejts virágokat nagy halotrmik nemzetgyászos síxdonibjára. ... -
MuudjákVhogy Bonaparte családnak" van -egy szerencsétlen honapja jnlins: óh .ez évi
_ jnlins AlflR llnnSnk nnyai lcálilén jg mély _SEb.e-
ket-szskgatott föl jr nem pillanatnyira komorult-el fölötte;egy szebb jövő--reményének tiszta láthatára. Nemzetünk temetőjében három uj sír domborul 8 a sír alatt érdemekben gazdag s nemzetünk háláját toéltánjriktizdött há-
_____rom magyar szendereg. ^ - 7 ~
K ne tudná e nagyot nevéiír? Szalay László hányt el közülök először, mégazon vigaszban, sem részesülve, hogy édes
- hazánk viráuyain tört volna meg szeme fénye; pedig-haloltunk szerette"hazáját s tán e szerelem vitte őt^orán a sírba.
g-^Biai»r^^m.-»pi^I9r wCletett Budán, LoTátyja^^KMságit^a^\'völt, Szülőföldén és Székesfenlrv^rott végezvén tanulmányait, ügyvéd lön, de nem maradt az.. A hazai körülmények s hazánk.fölkent bajnoka Széchenyi
;t&rekvése fölkelték benne a közreműködés szellemét, 6 elkezdett az irodalom\' térén szol-gálnPa hazának, főleg mélyebben tanulmányozva a hazai jogi, állami s történelmi viszonyokat,- melyelH$tachjsxának Jelejtheüenné tevék. Müveit eleintén nem pártolta a nemzet,
aratott Elvei s tudománya képezték > későbbi idő vezéreit. Az akadémia 1856-ban levelező,
~\'1888-I^TfXa5^^»^TÍlia<totti. 184S— 1851 évek tevék pályájának legnevezetesb korszakát;mint történetírót ismerte meg (it a nemzet. 1848. Frankfurtba ment mint e
^sr-JBAf-kDldpttej 1849-ben pedig Svájciba vonult. S ezen időtől kezdve jelentok meg történelmi munkái, melyek reá a babért
-örök-időkre-tütét--ü-------------------
. 1861-ben Peatvároí egyik követe jelent meg—az országgyűlésén; __csakr egyszer. Büóno-
- kolt, de ex annyira klaasikus volt, hogy felejt-hetlen marad mindannyi előtt, ki hallotta. Ezen időtájba esnek a horvátügyi röpiratok, melyek scnsatidt -idéztek «1«. E folytonos munkásságai akadémia körüli fáraóíozasá, melynek thv károltpll^T- e%yeDgitéijigreJjeteges _fé> -6ut, s a -nildbadi fürdő nem volt képes helyre-, hozni tépett erejét"Basájába, vágyódott,- dc Salzburgban útjában július 17-én szive, mely a hazának; oly. drága volt, megszűnt dobogni.-Sírjára ]egkoael*bb>.-J5otvös fogja szórniuk légdíszelbfvirágokBt. \'; -,-jr _ f ~
-TH% sijgott-oloza-seberjnidön ilmitegjr-^ászhirujítánieg* fájdalmakat. Viaka-tety UéU, jeles\'flaUl njstészunk, ki hasink őseit íjjaazuletvVttria sáemerplTelí juliu^JMn az Wk?BThy.ákáilBi» tUntel pályija\'közepén, 39 -ive* korában; sírját a részvétlenség a anyagi ryá^ly-hiánya, főleg r további .kiképeetetés gyében \'vettette mejfa^ Ben^^Jy^elet /estett el, mely a nőni festő-nftvészer-iolé
koszorút tüzótt volna. Rajzai „A Hnayady-ház diadalünnepe," Eger ostroma,!1 „Mátyás az igazságos," „Bornemissza Anna egy drai uralma," stb. eléggé ismeritek a hazában; s velők élni fog emléke-köztünk. .-
Még levcrőbb voltafájdalom akkor, midőn ekét sír mellé, a harmadikat kellett fölhantqlni, A magyar.irdk nesztora F á y - A n d r á s nincs többé. Ötven^évi munkássága érdemelte Ha haza méltánylását és szeretetett képzelhető a részvét is, melynek könyei öntözik sírját, Fáy András szül. 1786. május 30-án Kohányon Zemfilénmegy^ben. E század elejétől-kezdve, a magyar irodalom- fölvirágozása-üg-yében.- -Mint mese iró a magyarphaedms nevét .nyerte; mint jeles versiró, humorisztikús regény- és beszélyíró ismeretes mindenki előtt. 1835-beh Pestmegye részéről országgyűlési követté választatott, s az országosan kinevezett pestbudai álló-Indi s jiítt\'kszini küldöttségbe taggá választatott. A Budán megalakult raagyar-szinházhak Döbren-teyvei együtt igazgatója volt; takarékpénztár? nak ő volt tervezője, atyja, teremtője s mai-íiápig tiszteletbeli igazgatója; az-akadémía, s a Kiafrindy-társaságnak taáaT-W^b*F\'^l»o^óV óvj- művészi stb egyletek igáig. vál. tagja-, ré-BZin|\'elnöke. A kit ennyire megbecsült a nemzet-, Rem lehetett közönséges férfiú figenl jeles volt s a mi fő — gyökerében magyar. -A- hosz-Bzas munkásság megszakadt ez év július 36-án 79-ik évében\'Tcsten. •- " "
^ Mélyebbre konyítá ágait a szomorú fúz nemzetünk temetőjében... mélyebb fájdalom hatott honfiaink keblébe. Látjuk mint esnek cl jeleseink s tűnnek el a küzdtérről; pedig Régi dicsőségünk késik az éji hbmály--^-^-----^--
- 67. §¦ Az lgsxgat& válaaztmáirr ülés jifipján l>i* vaUloskodó jiapibiztoa, ^-a-jnen^iben. encsk tagja -netnTŐtiia, —szinte Bsarnsalial-birö tariv-a»-afckísrt üléanek. - ...
68. §. Az igazgatónak jogábanall-fj^náttei\'ÍDti igazgató. .vaiaEzlmáavi filésvlnns kirfit * Vfirülmények-lez^peat,.az^ístr-tsgolyrt_ren4kivűU ülésekre is~ -egrl»jliivj>l. .
69, g. A TdlasstmáoTÍ fllé. Tégzjwí minden te- _ Ttintet nélkül, a tagot-reazTéDyei száaiárfi- BAalaEo. Bzótobb.éggeMioutBakj .aavazatok egTeslSságe e.^-(éb«n ágon veíameny fog faatároaaUi eaelteroi, mely jlz el8al5, ftlta^fogadtatott eL ^ -
7öt -§rözafaadságábflir-5tl a rígzt.sel-egy erte--lgmfaen~Bem leTek^ek-. kBloaoöiá—g^lapÁngiillmt-.-jegya6könyvbe-iktariatnL - _ - ~.—^ -
71. §. At: ignsgató-valaaztraany köréhez-tartnr. -aik a kolcaODseji^aváit6 iezzáaitclif figyvitefTelett őrkCdcí, . azt az intézet érdekében vezetni. La vizsgálja,:, bírálja meg-aaoa-iHtokat;\'~mpt^k-\'lLolc!san~
adáai fiTlnlr* tmAmm!i) Bjyitlemiwel ^ _
_TndomA.t taeraahet maginak- továbbá a beír-.
.rinire .ajlt luArieMl kiküldegaotajjjjUlljű, n k*ft^~ kOlc.Du&knél bistof ítékul kijelelt -javak vaíodt-mi-benléte iránta- "::-~-v
.Szfikseg-snUban szakértők tar.iciáTnl ?1, mi lyeoea a jogíadoaok, kerwked«k^tb. ásóval "Easaná-: minden i-caélsaBrll ¦ p»aa6»t, "melyet a k&cjüalnzloffU tá.a, a az utexat^rdeka-^ivin meg.-
létesítésére alakult egyesület szerkezete.
-- _<V*gc;> —. - , -
62? g. A^raiftmany lajit leraőBJTTSirom évre titkos .tavasa.-atjan egy igazgatót válaast, mely Vtiaszttrf elrthb jóváhseyil alá fog boeiatatni,
63. S. A uagyobb-valaastminy."miniai Waap élaiéna» igazgató etnokleta-alatt Bléattaztj-,»iBlyban;_
„.; i) Felolva.tatnak saját, .:igazg»tó valaaztmány iaa-raekanvTei..- ..... " , ;^ \' _
b) A ksnJrvivBnek a havi «ale» Forgalomról készített kimUUtvinva; T—~
- -é) Megvizsgáltatnak-a» iga»a>to-v»l»Mha»>y^ inUlkedí.oi,-B végre ¦ ••• ;
d) Sattkjéta.elében nU«lUsok.adBtnak: Érvé: nyes nagvobb válaaztmányi bamrosalihÓBattUr» as -oröUlakon kiv&l legalább 20 választmányi taggeleo-líle szjtkaéga.. - ¦¦-\'T,\'.. ¦¦ \'i ,
64^-f.-A-nagyobb válaaBtmáay as intését bel-aminek...keaaUi\'irt, .akölcsönsé.í figyvHeLya,,-., téiéro saját kobaUbdl 12 tagot vilaízt, kik na igaa-IgalÓ^alBBtoJáDyr Wpmifc- E»n b.t,nkin^«Tas.r vasamat. ».in^Vi8«gat4.«!n«JüeJialatt Sléat tar-
tandana^ j^^j^Jr>|. j^g,i4T4íu,rB>ínyl Cataro-, ut hozatalára az iBH^:#L*M)&W-#&;:. sége»T«»«l»toH»1 asonl«»,aSo.8.t!L^»tU s«J,ka-_ aaira. .. \' ? ,; ¦
~\' -66^ ». A 82 valasztlnaiiyiiaark*»"1 évankent 16 líp kr, eloáaar ugyan sors iltal^kísíbb a;h«rS, maradottak; ngy, bogyíronkónt canpán akUépettta. gokra nésvb történik,.* válassU.j kik azonban ismét megváUsathatók. " ...... ,- ,^ .—.;. .........:*
72. "g. "Aingttgaló.fffnok; a Kagyttléa7~*i"va-ls.xtmany áltahas-alapréa ronaaza&alyok ártalmóben
hozott mindennemű ÍLatárojotok Yágrihajtoj*._
.72.-Si Azoa.Baetb<nj lia az-igaagaié ingkoaben , megbal, vagy hivataláról lemond, hefjébaa legfcoae-r lehuL-valaazUaig. aton válátalminvi tajr Jáp. |ti az utolsó válaaatáakor ulinoa kosvetlantü Ugtlbö aa»-vasatot nyei U. - . .
74.-J. Aa^igMgalólialiakorí kOTrtkuokr. "
terjedi * ..... . • • . \'• ..... \'
a)~ A nagyobo és Igazgató váliitilmnliy Itlnvkr.— 1^-pecdkiTttlí.valaaatmtíiji Jléatket birdethíl,^ \' ^ej Őrködik kfllSnóaen az egyleti Kzabályokpnn-
^^^^^a^^^H^in^v^-ngyjjg^ttl llaeW\' kat LaetéaeIitol_Jelfflggeaxtenl,_ Tar«miet ilyennek " -a-bstagaakenes -ált.1 gitíiltnaklielyébim nHJ.jl-__
-- . .__________________ . — t->---agg-a-geteggazortéB imi gatfiimaajejyflnM.niBB.fi
A aomogymegyei-taxBxeKpértxtax- í^mac^Bt^vaaHB\'bSnKiaHAtiitt-mi
igaagató a valaaatBxánynak\' ko-tole. bejelantani, r, ha intézkedéseit^nem hélynííelné/.felottök a
bana a mely,
nagyoob vilaBirmáBj- határoz. .....
_d) A titkárt si elofordnló leveleiéaekkad meg-
bízza. \' ¦ . - -- - —¦ _ . -
e)-ílÍBden kozgyaHanek az intézet állapotáról > az "évén it elSrorduló tárgyakról jelentett teaxm..
fi Vitatkotátok Jkálmival: a kérátat"kit«zl,-melyrs-a .tavaaia ,ia^^rajjTMm\'-aui döntetik; eL g) A atavatatok. eavoalotége esetépan"
_ i__egyoaloaégn_____
vélemlny emelteUk bitaroaiöt^mely általa fogadu-
lőttel. — ¦ ___- - .
;- TiyTCíaeBTÖltfőrdaló etetben ainntizílet kép.
.vl.cli. . — .... • . ; : . . , ¦
-ij) A - fitpéaztáTv egyik koleaíMSriaet alait-tartja. _-. k) Ai íhtéaet mindea folyi, . randkivUi kitt-,
Bégeitjitalvánjnzzju^_J^^^_v___----.—
..... : A naplDJBtosról. ¦
76. §• A vilajrtm"anJitagolf^tnrmdb«nf«nd-, sseriht köteletek tgymáat felváltra naponként napi- : . biztosi mintei4gltjBaz^«^et-laka^ak»» Iob \'óraiban mesJsisSnVa ott hlvaUloakoo^ájitWra- . ttloBkodiaaiktt máiniirn^-t^egéd etjkMkkantü— azon nífe>siot\'^ltz*aitfal feihjokWiaj««>ip4a«-- -utóduk kezeibe-jnttttni.- ¦ \'"
4671 "Aiii^EbS^Hratiliirafia "jífef
.. .Ion Ih^IIkönyvi "------* w-
jattok jegvzttéjfcsj^___
masaai oWavelal.aliífjavlft\'W^-.ltilj. iákor a kézi pénátaenia fcví ptutt aptotárjr^,átol mag* elott-WsttmlaltatJa; a pénrt^i Wt^-ajnUa U« «irVik knlr^a«M*aMfc*»T»Ö
liaiiia"Mvgto»aa»i
imouvin^dkat\'\'neal.TaUiiwab^tanp
_^______w |l-^:joWt^..Bünt/kBB7T.TMf:
pénztárnok., és u ÍÓfiH**t teep_d8in«k megszaporodá* ¦Arii nelin: wükiégfcmdö *og*d,\'¦•ˇHlf "»olSAkí " igazgató viUaztniány kijeleléaeré\'. moly a folyamodóik: sa*kUm.snae~re peVi^rizagitiamidfllhTit, a gjutib TáiW&aáoy^ilUl, egész éJBtlffejokre válasz-
~ MQdlirgb^ kírttl belek tbi*r«r.afiit Ia»
bargho írt gözfogatank. E^ngHy—MJíJtt Tolytak^lvezeles sétáink, most, rYepir*l!om.Uankoi.f rikjJérakeirTeiel utunk. Laxenburgi első tekintettel x»m oly rmeglepö mint n. bchönbruun; Unitjrt, to^-lA^l a^aTTJdierjídéott k^tfödj^Htkk. 1 Nehogy Mj«g«fck«rV^fltI»»Bl\'orgr élvezeteinket, ügyünk b*m»rjában egy (ojdöUst, skeressük fel
5rködik> tflíTény«i tftfcgtan felviligösltii., és- véle-meny tud, ?i-U.egj.fil porol követeléseinek behajti-
~ --.»atTaa Jlletö-hatóságok elölt eiaközli; mist iljennek
---h^r*—V-*ál*ó-ffgT<^qek-kelU\'"»»*-- ¦-- - -
¦*—-80- ji Kenj wivfr-ee * penztarnek tartusnak
~- iuflteBeiker-kátBXBTeiaii meghaladó hivatali biztnsi-•-f^kjgt.kézzpénzben, állam, vagy hitel-papirukban,
..... f&*Xw4gfa^r9gy fc-vMPtfB^gí^rtiTltlMri kimutatni. _ „
"81."$. A Hnyrrirö viszi a pénztár eHenörsegét ?1, a-beleteli. -kolgiuniiiT szám Iák, valamint rajodon egyébb ax_ intézet^ Tagyouára vonz tkosój-al kai ma». ^^yTak"Tr»fltéi^Tfil~f?B^llrn"fc- Ö eiikőíli a részvények "átíratását, havankint az üzlet forgalomról ki* mutatást, s- u ér régével vagyon mérleget készít, oá ráadásai m ónban, mjnden feléri zárlat után, egy kfllön —" a* alaDtiataQyok:r55. g. b) pontja szerint o Yfjrra .kiküldenaB bizottaág által lesznek megvizsgál
- Iindi5k.-J—:----------r—\'•--
. 82. gv A pénztárnok reze ti a napT Bevét elek ?8
- TJaHSuE^aiijfc^^ mely~a. na-
- ytbizioSnat^na^ áiftpnl szotgxU valaqiinTa pénxtin KkJ^yret is, mely a köztakedu
_ ^lek;-uraíiyyhan,„pertii eMftk^n^ie^groiiyitekiil ir--kmteji k.-^ütatragjnzáa^nélküLliéP** "fim el nem Fogadhat. »emki-öB>H"a3liat^
T 83. ül Aii_r^.tflLaaolgA.taztQiiik a, hivatallzo-
a kirt-KllcminTrMígí.kerfjíval nagyobbi min^ a&onoHimr1-\'* mí«»-MmavéearTrailceln ;i*l*.ben rmmpt.ilr idrlif imli » tirmJ—*"-*<|^,liff*1"" *""\'k-"ti. Sohőnbruonb»nactilliri paloU-nvaltiérm áUi i" lereoélyéi HE KrnTÍiit. ScliSnbruunban láonliént a Ssöagürűí egyet WalsUJa — oroailin Tagy tigrii — hallatia rémei concoryiSt, a a madár • gT.fljtom*BybeD r5Uérrii_di«harmoniaTaíla!*lko»unk;.itt a kart oj5o-, déTcl caak a patakok caorgeie. l » madárkák iielid
bak. tll»faaagáró^,-a ÍUteioröl goadoakedni a minden Jnutalug; uie]i.bháabAu ..[jriiituim, ea Uimu dj*rwr~ niagantzoígátatokra^gyátaUD nem„haiináUiatú.
84. §¦ Ilflűenecg, nonyneeip. haatonTehetellun-vagj^aa i^aBgfllAaáa;iránt makacBj éaa-kosünse]; iránti-ahaegealtü magaTiaelet, IriratalTPaateat\'Tour -maga nfánj inelyat-sv igiigato-alACordnlo- ewtbeav-—clrendelrén, aa-)gaaa>l6-TalMatuinTnak-eairánti ja- : •-leniéit lc«ien.\' As ékkáp elböcaájtott hiratalniknak "" a k>%\'aleahe*ng|yammáaljsga^ AT hiit-
—I\'niágf efni\'<**g «.«w-f.t»f«-f«iljHii tupAnj-.li.iA.
aagnaX\'lo\'aaén bejelenténdS~. ~ - r86y ft.—Ax-inréaet aa ánamnatéiág rctggyclefnr .aMTEJL\'t-; jMktoMM <»j»lé6tk«-araaAg«a feje-deloll:bfa\'toa\' fog. kítJevcitílntjrkl Bí ügy \'JteMlaattf
4 92 g>
Becsi levelet;
^_—©—
)
dicsAneke váltakozik. A kert középén változó szélee-
A siőlte^t kfl
gum«ntei -bfm A Uta«? T^\'Sftf* karrókíi -teli kfjtDÍ. nlÍnél«l^i**a^J ^iWfc meguta.
tóig i^lfeefrinigTnrmindtiiféte\'oxölÖmTÍh
"Z A jövöterméíre kijelölt ¦zálvesszönek oldaltaj. tásait nem szabad letördelni, mert ezek a nedvka-ringésro BzolgilTÍn, eazközhltS: meghagyandó eaap:
-nak-termékenyitéaét.......Az ellAxöKtandó- veBazÖkröl
ezeket káros következés nélkül leszedhetni, "A-I«IeTÍLe?éí irUltaAi, aiórtTleggű^b ,«r{.a tvr-máaictra\'blznr. Ügy ía leHnlfafülöolegeo ttmgittjl [fl> ií bónapban több szölöfaj érni kezd/melyekét
a szürke hernyók\'.\' a arülömadárak — Phoenix, éa B Baölönyalánkok\'—- Sphini Galeno ezorgnsan látogat: \' nak.— -- • " ¦ ¦¦¦ TIÍRSÁNCZITÍ./
folyható an fla^refilt magának f tiénztijr\' állapöUré^-kello" tudomiat jzercxVén a\' f«léü \'Vrkfldílc^ hogy a Z™W!joW--fflea.^ és reudi-rfenBc-
¦ gtfk éwreV!!terekorJ4 reniff Hi a» mje»,et biztortágára ,,flk,4g" intf«kedJaekqt~äi:iUot8 utop kieff<kQ*ölof «,-W.r*Wo»: ^iWóUTnaByirlir. ffcMartiTt* -iiA^janak-jtilanl^et U\'anj kfltelei. "
kaí^gokSu
-régben a irányban nyuiik egy nagy t6 gyönyörű szí gefiíl, melyről a laiijnburgijvar kobaor képe tükrözik a vi*bÍöa tükréir. ¦¦ _ ^. . -
A tó párkánysatinál számna ladik: veKtegrl evezölapátokkal a vendégek kcdvtöltéíére ajánlkozva. A vár -gazdag kioxaü termeiben, élvezűtea órát .töltöttünk: a mlivéiZB t-re m eke ivei a kQzépkor nagybecsű emlékeivel találkozik Itt a látogató". Edéién ^ínereng-tünk a tnagynr koronázási teremben, s felnjitók ím* lekét a szebb multaknak. A hababurgi ház koronái aarjai ¦\'léletnagyjágu, karrarai márvány erübjokban dUiitnek egy másik nagy termet, — Megnéztük az -ébextetS-kemenczét, hová a kemény hajdankor az éliliuiálra- Uélteket-aáml szokta (mUy mdajeépj-vaji eiT most?" inielatt^felhuzllák Patkóőkatj walom-hizjiV-egész lakzi szint ü[t_fQÜ)-l\'-—Eljbea^kÜzel,- földalatti sotét:inúly brirtün terül ol, melynek lakol ítéletre, a torohy tdsgaaába büxattak fel. hol csak fejők állt k| a rostélyzaton, b így viirtak a bírák Ilolofet, kiknek J^oteiiilJei-nii^-iTé
rólokTnár sem haláig aem pardon -o«m ^hangzik l. . , "A" iflrjioybói- gyübybrü: kilAUs~ nyíUk-\'á-lé-és ~k«rr
feletL —
--.V_vj»ltozó Bzelleitír.élvek JtGit az idö gyocsan
Járt le; & var óráján már ketttí is elkongott I . . Eddig rair^* leTeatTragyon lamegptthíthattákj ^.rmeiijauk-azért a vt>ndégl(i>be, s inkább ohád után meg egyszer erra fordulhatunk 1 . ,.„.— ¦ „ * \' - — ¦*
A tálalás meBterBégéhez nem értok^^leg^lobb; a »peiazetlit-kozülbetneni-kiTonatlianj<-dű ;mivel azt js-ftiloalegesnok gondolom, ax egész tal>lo^ drEóre-t Itt clpaosalotu I.. ~ . . ~
EWd_uUn_ a. császári lakói tükíntottük. meg (a j»Uégca család jclunlríg nemL vóU\'-Itt). ^^ndentta üélkttl jurttink* fényesen-— deazórtnempazBrut-1-hiitorozotí_s!zbTjákban; vezetünk jó. mentőd*vaI ma-gyaráztajeZ ékszereket.—A ficbOnbrunni palota ezzk--pem hssonlíthallaiinl njgyobb azerü enilel, de ennek katl«meii a wabad természet nem kissé emeli. Ezutáa ^sízartérMlnk aji4r_ejnUtQHJóhaz, s lidíkra fl.lve
a^^4e«fttjsé^íwUmÍnt s,p^tár-tau^ bia-
\' - 6- A ^éwényekejiög»d^iT»LmíndeneETe-•ö«V\'^,höte][l:*i¦m«84t*\'aWe,1 alap, éarendazabá-ljAb**ÍAgb«íl inÜMéjijck, puutonéa-leiknftnercteai tt^tartájára, Wm-t. ^ „ - , - "
——r:- ,83. gvHá a* egyeaulei báraikoifvixloaaolnék. wns^;sa^Me^k^ .a netaUa meg
.....- ¦ ¦ ¦ ¦ . jTTl. ?T"I^JTT\'T i.^^a« v^a*j ¦vaav\'aaxuajBuauSe \'llfáfi-ft
v-"K»f «ut» Tagyosa, Urotn rilaro STátatik,\' kit
íníS*f\'í i""Ufik fdf>\'L/ barmadrfca\'^odrg\'ir
nrdittatat.. -
oieUetl kSa--
Srdittataí. \' T\' l-~\'. ^ZÍ!Í?^ \'\'*
jaIL^m^} lrántLpan.«.lk«t amigVar kir.5-
-\'•?», ÍSSW /«J«d nlm;>ia»oí rogja .lulMaai. — MSt^^ffr»fcJSW<-aa-RtáW .kir p«-, Jkát r^aabailrtptm Ül, g Uteftnerrapye.
Kofartlflh Oak.nla m. k. idaiaiSra^égjii; (p 1
Ur.
ClStli.iTlm.nk.-Mia.an.
-a^t-TJ,
. | . Biaaflíwii.^GirjaliiiaU-én.*) .
A\'ggályteljes szívvel íróm e sorokat, mert a ősapán éBszercncsetletiBég.\'-mely. bennDnket mnlt hú 13-án ért, a josöre. gűndolrán aggálylyal tol ti el szirtiek Ugyanis «zt omlííeiiern nap défntanjáa\'5 éri* tájban\' -i-^oihoT\'fellégák:borttgk;e^Uthatgrünk djo.-\' got-éjszaki részét; eíffsen förongföTtj a villámok^cBak" ugy czíkáztak benntj harangoki-acomom kongása sejtették v*lűnk a-ml következik. A vihar éjszak-* nyugat és délkeleti, irányban-\'húzódott És borzasztó orkánként, nagy széllel.eTjéggel, vonult^eT ögy xfx \'-. óra nraWá^frlőttünk: Caorgótól kezdVa N.-Atátf, Se-gesd, Görgeteg; Háromfa^ Tarany, Komlósd, Ujnép, PatOBfa, «* egi^B\'K T^rt-gAigj -mm< ^rt«T\'"nt\'ft-?f?f^ din. "d»5 tyúktojás nagysáTgu jóg-^TaéppHe. .el iietyettunk,"" reménnyel kecsegtető Tele menyeinket. Hol tengeri, volt éltetve i ott tisz^-?r hgly, éi. csakjonyadt siá* I rai merednek ógfelé. Üfhépen és BolHó"n az urodalml
1 juh_-aklok tetejétJedSntvén tgbb *zá2J darab jnbot Olt_
nH2^"7íégy~üoibert:;pefljg annyira "hogy fakssooek. ¦Jí.-Atádon vóreB-fövel szaladt a-nóp haza a liitdekrOl^ — Ugyanokkor a mint -a DráyaazabályaA-bizottmány na ujüsatornát vizsgálnápőket^azálmriv 74.) a Bzéles
alszéledcank\'-a. azoica. Tiztérjwn. Wimeq-frjf _ti^ jrtnwVA1
mozgatta .a tó^soniíes, felületét j s inuunostegyszerra ^unyi-lapát dolgozik, hogy azok a hatBk íaTíalán oaV" *íü-HfA.|^.vl^akitrf
tayjYa.t)rtirt nyionate Ttgyawlgkfcll.^^o-gya\'rttktar: partban „ladiktdreat14 BienTendjÖűk!•„. .
Miclón már *vá*t\'«po»gketültük, sközeledtünk ^*íO.*^yj3yjjtLté:j^íi^^HBmét az Obszcs társaság egy irányban folytathatná malattató.utíit; egyszerre megepedlek aifelhSk, mulyek csak dél atán kezdtek azál-lz.sgnj fellsttünk. Kihajtotta zW eiS bennflnket. ¦ a -Tár tiÜ nfamltr amit^yott-ranW^TMl^fírT^ r nagy; cseppektől zaklatott vizsainen,. ...Ea t>e ís fa jepte-laxeabuxgi kéj óráinkat, mart a gjpot saflnhi nomakaio,* b^nDtMcet, midőn már aUTÖzas Idejéig Jwiban várakoztttnk; ególzfln e Táspályáig1 oly híven - hogyiairo ajigrmai^lritjtiíiik!. ;V lWlIK"
derünkre honi.-.. De azért e nap bécíí él.tflácfaé-
*!SíL-mií.Önl0rf #P falIeSeko*. ^r»k e^azeí e fedik elölünk a tájakat. melyekenTegg;!! aUkbaif Ply gyúrni csüngtünk I: YilUmlotf. dörgött, esett . .,.do mtnde» nem akadályoz&^orifötTatankat • hamar.otla érfönk, honnét elindultunk ... ~~
T5z*BoTézom epén ném jáTt-eaik azt eloRndani horr
^^^Tr^anrTri I ^"Zh "tU?lk\' <h^*«-»U»a«Jdrlaiikaiaa.m a
S|fiaayir. To»,«, toelyhw koaeleonLdíhL »b»j! a^*^lkö «Jaigpalitättökitii. jiíVmaarar.
ik-:.». Addigi. I.aiBTolinkl, <•)
_ -") Hl«la>hUnk. aal.
csatorna közepén érd szél elsodorta s habokba\'temetó. Kőztök a-iíosoTaezi f-dlíifó-ifl^ (Taller-.y; Görgetegen BZinto 2 egyént - .-
. A. jég által-megkároefrottnkv kik:biltoaitp« Valinak (de fagyon kove«u>}^Hpéí8ke4 teltek; logy. -kárnk megtjriiu..ék, \'EabntHsn enraonmn bsll^- i lotafolt földje mellett aa, ki-nom biatogltatfr^BlztO\'. \' altannkl.1 Ha mía kárán nfm tanultank-; tanuljunk a1 magunkén..............------ ...^-----—— — ...
A drárahieatén o\\j nagy a TÍs; hogy . logalSn-térdig altnak caimereaeink. .
- - —A- Via - éa • jég: allaL- ? -nko&ott i kar > gondolhatni: -maniryi lohatr-Tavary aiiaáTSIlíg:aaTjdin nookTfíö -^rj•írf•^»Ua-t¦aa~l6llaak.•, :mit aiorgalmaak után
Istentíl roméllttnk-.-¦-• \'¦ ." « .
Bexirom-aozaítnat-uon^bajotnmaj, bogy kad-.ve. kono.ínt.mái kárán taonulrán, biz(o«ítaán;^kt és" hogy a Ifindeahaté.\'aiuntatné. meg reink snlyosball. . baragjátj I.ten:velünk:: .. :! \' ;. NYAgíX, i
Moháca, 18G4. jnliua hS 2D-án.
Báro.ak már-valahára. Yalantfjót\'irhatnék, de-mindig c.ak_a jok J)aliaatkénaai ievalnimet. LIlé_„ 13-án-d. n. 6 éra felé roppant nagy:vihar dSbongítt" nálankrfict axonban ~c.akbflraar nagy e.6Lváltotta ftí\' ^nwty e.li.8"érárg^tiHöli7 Mlgnk vibarT^gyan: -aemmi-ktrt .«- okneoll^-de igen Bmg.aáiüV\'Baja^a-Kalocaa vidékén. Éppen e;napon ntaaé^k !PVaitrerrigy a nagy rnmhnlált.ájál .l0Wojno^4álaartia:-Sotjlk-— bellii 50, sSttinmég mnélütSbbinnaJ.niafonvtoblii. kavéabé meg.érflfLvníMtiy «»dig bUflryibHi^aiänna-parton pedig ai-élafik^yökeTe.tol kíoaavatuttak,
fc«»!* kidaf.dawitpaáéuornttfák aoataa-Mri;-*^»**«W*>íil\'Tjaar^alkalbjatal igenío%7"; Jég hallott, a így a nBlahegyeket njlnd e|T«te. Aa-araua-nalnnk: mnlt haton vatta káidetitv "da sogyoá-laaaan halad mivel n fclytonoa"t&.i mirnkákokat\' JÜSja* hátriltajja. :A Jhlt>aj»i»illa»» WpjkM már li nlhány oUaloa;hetor4tt-á via a tämnAti .la7 aa árad*, még aokltg taríag^Jóf.ríaaa agéaaan ol<
,......— —r-t . WHaud6tlan7t ~
idoben váljon Ju ia fardenékT... lUnt -fontabb mondámj\' Po«tWrtoltéklajiinJ»;;hé*^
a^*WÍ?*j Tl*1 W m*«7" :dalUíaaUf » " „Koml6",b«, ataUaoa t,fauIe,benTaakoaolt, ; ^ -
¦^||||fÉLA\'-!rt-.í=iK!-i-.\'HM--
kaptanv.hogy e v«idéí|fl^^j0^n^;aaaktak járnt. THain . .vanJi,!»,,^ báa mlj^a»?
föl a vád alul, mtrt La- Pesten, Magyarország, fövi- I roíibzn, Ujh*]ókalti vtqdftgtyben magyar lapot nenL taliíni-r-mit-Beöljunk-ekkor- a provibCzríákra, a hol" tsbbayirjv. os&k\'ia niagyar-lapokat- hordatnak a vendéglősök J P«ten nemcsak u előkelő vendéglőkben de italán, .minden zugkoosmábao is magyar lapot kellene tartani, mert agyán sokszor is vetődik a vidékről Pestre olyan ember, ki azt a „Peater-Lloydot1\' biz\' el nem olvashatja, es csak azoknak való ott a „Korn-halta* körül. KU&YEBA.Y.
PeetfJ864. július 22-én.
Tekintetes szerkeszti nrl „Ki, ki a Margit-ezi-getrel" — ob vdlt a jelező tegnap a fővárosban.
Minek, tán hogy ott a roaa ellátás mellett koplaljon az ember ? ~"
— Nem, Blondint kell-megnézni. —
Donoto elment, elment Lorradini, kit amaz paródiájának lebet nevezni, s eljött & Niagara hÖuo Blondin.
De ki az a Blondin? — Egy kötéltáuczos disz-kjadáffban. -Sokai beszélnek felőle, a mi közt, mint mindenben van egy kis mese is."
_________Tegnap_akkora iveken hirdették felléptét, hogy
mini Genovévánál, azt hittem .misgerint csalatkozni fogok. — De nem.
; Hajóra ültünk, a ftMargitflaigetenkiaaáÜva amy-nyi-meglehetöaég volt ottt-: hogy én magamon kívül levén azt sem tudtam, hogy én vagyek az én„,
Két oszlop vott meglehetős távnlnyira egymástól leásva, & asen egy amerikai. .fji-_ kötél áthúzva. A
Szédítő rnngflw^™" nztAjl ejjt^d, mntJittii néhányat azon számtalan,, bámulandó kOsö?, mely a világ több résaót sokszor mulattatá,
\'. Blondfn nr-először piano áthaladt, másoHssor á^utott a kÖtélenT A kötélre ült, fetlídt, fejtetőre ált belecsímpesskedve elkezde kflrülto forogni. Valami olcsS\'^et3r^ln\'beirrá ült hátára,"az. fitvivé; egy"TiíFra" állt vele stb. fiekötteté saemettj zsákba bnjt aztán-
----------^_ ..saw
enyliito balzamot; a, t cz, kormányzó untak szép-lelkö neje^ -MflL_KÍ4«« LniiB asawxryság vj&snl* a. szegény Özvegynek kis,leánygyermekét, Jozefát ma-_ gáhoa vevef? évenkereeztül-mindecpel ellatá-r-e-oly-kiképséa- és neveltetésben.réizesité, hogy & kis árva Szombathely egyik legműveltebb • legszebb u5Í erényekkel "bíró najadonáva növekedett. A mult áldozó csütörtökön azonban, röüd, betege lkodé s ntaa oüeg-gondosbápobís-mellett iu 16 evés korában aa Illetők mély fájdalmára kirngadá őt az élők sorából fihaláL Temetésérmsghatöiit fényesio\\i\\ -maga a kegyéé megyei püspök ö mlga\' tartott a boldogult lelkeért engéBztelö^^uealdoliatötr
A korán elhunyt hajadon végsohaját kívánja a" keBergő özvegy édes anya az őszinte hála éa legmélyebb tisztelet hangján ezen pár emléksorban magasztos -lelkű jótevői iránt nyUrSnltanl.^
K. A.
viseletükért és^uoigalmokétí n^Jiaj. W*ngel Ődfta Wnlmi paljph- ít- h\'^T^ymeHim— fit. o. eVV^ ^mányából 2 írt iö kr. o. é.juttdmaT""\' nyertek. _ -- - 1 " J—
Hirek és események.
A Július 8I-én Tplt & helybeli yároetemplom-ban ^ gymnaaiuin tanuÍÖ\'~Ifjuság örömteljes: ~Te Deum-* — Él nem mulasxtű&tjukesraikalomkor a valóban buzgó igazgatóaicnak s a fáradhatlan tanári karnak, melynek tán egyes tagjai városunktól bncznt veendnek, a legmelegebb kötuünetet leróni; — jót tudván Ciceróként, hogy semmi nagyobbat a hazának nem tehetünk, mintha tanítjuk az ifjúságot. Kövesse azért yácüBOnk halija- reményf;mk.-nageben—az--ér«-demdtia tanájjkatt-S fáradalmuk méltó" jntalmrtt riótolja az önérzet, mely azon jeleseket éri, kik hazánk folvirágpzásának oltárára adóztak. — - -¦ - - j-
A Ugyanaron nap tartatott meg- a kedv-e* em* lékfl gárfinngyélv a magasztos isleniLÜsztelet—atin-helybeti gyninaaiami épület, egyik tantermében.
közön*eg--víia részt, köztök a helybeli
b tisztei, -r A ktoünségliiiÉglmtjfe-: tan aliott b jól szervezett ünnepélyen, mélyei az igazgató lelkes bncsubcsz\'éde az ifjúsághoz s a tanári karhoz cyita meg s melyet n pápai hynraus s egyébb énekek s daloketzoDgéee fölváltva többiikerült latin, néméi> magyar a" íríneila nyelvtT BÍaválmSnyokkal
\' A A csorna-wfMnontrei weníet««-kacűnöltGktíl^
kezelt keszthelyi algymní»iumUí}T»ág-ÍB jit^ lius 3|rén vön.bucsHt a tudDininy"szentélyétöl toflg^ \' hatva mint az ünnepéiyealvTe Deum?-— zoimi pedig. -A_jÓL szervezett zirünnepély-.*ltal. Sajtó alól kikikv-rfllt érteBltvény .nyomln-^la^yUjl^tániiló hall -gátja aa\'elöadasosiai Irintér Endrr igasgató|«ár éa bitszónok-^JfODápz -teíflrrelete-alatt, Az i-ot^W^^ •volt.38"•tanuló, osztályfőnök MoWFereoe*\'; 0 II-jjsstslyban 35, ostt fyaiik^Kírekf-s Jákó; a ÜL oaz1 lályban 30, oszt főnök: Bajdky Gyulaj a IV. o»z-tályban.SO, ITiaOkSooe. Mihály} i^TÍbbé mintW— dea_tanár működött Gűncr-István; mindnyájan a, premontrei, Bwrzetbőfc.. SradkiTüU tanárok padig Emecs-József rajztanárT 5 Klüg Józs-rf mupnBktanár hlrláka tsndri iséket----_ _v
A- Z al am agjr é b o ti a keleti marJiu-:_ ve&z jelenleg a következő községek- ~ ben v;an. Kapornaki .ejéasséfii kerülőiben u. m. Bajiisair. Korpaváron, G-l síd," Atsó-Bajkoa, Kagy-Radan és -Kís-komáromjjan, E községek z^r el itt
Tannak, azért tegyen óvatos minden marni!.¦ ----
pm- l-hogy jJyöx^ek^Wria^rélczépalt^ -
a\'i\'e I a_ megyehfltÓsigaJt^^y^s^hf^in^\'^\'^^, _
mégis ezüftal a fltarTa\'smRrhák\' állapota igy^van. BojcBan 449.~ÜArAb-«z.arvaa marba van kiütött a vesz janliis hó 17 én.-ÍIeLbategüAt összesen 70. Ün_- ^ magától meggyógyult 27. eldögUiít 4Q. beteg van 3. N agy-Kadán-_35Q..daxab-JzsrYJzmarha-Yaa. Kiütött a veaz juIÍÚh 7-én. Az összes betegek letSiíma 44r^nniagatólIEvó^yBÍt-ÍQi-ehiög\'Aett^J^ —
11. Dicsérettel kell megemittaa-etB Eörzsü&j-i Ferenc* szamtartó urnák • vész körüli fáradthatlan tevékeny-: eégéfe AiLáÜBtilJtnareBdari BzAbáty^kmeg^rtásaban
tamiUága*- ptífíányt láthatni ilt mínda Isklntetberv.--
Q e I s_é,a_500darab siat v\'aalnzrh> gST17\'kT^t\'it^ r vesz juliiia.hú 9-én/A.r. üsaies "betegek létszámai, döglött 1. beteg vsVn -3- A._ véez Jiaattmiiij; „ig«i-iüzetesVn ~ működik, a biszeái. leend is sikere. Kis-ko"maromban \'
földön
Mondják egy angol, — ha ez, ngy magam is láttam, utazik vele, ki fogadott Blondin nrral, hogy egyezer la fog esni a kötélről. No ez esetben nem nyerte mégHórd ur a fogadás t^ merTtiem_jötűTt a dtáz-kiadáau kötéhánczrjs.a száraz földre.
Érdemjajai, Tannak, —-nem tgm hol vette
követett. L szavalmányok bátor » halyea előadása Örömkönyek«t csalt ki nam. agy, jelenlevő szeméből, ^OiUfcHM^n^jelM^oh^BAlM JFerencz IV^fitz tály:^:
Vo^P^aztali^bamnláa, taps, éljen. Néhányan kifordították szemeiket üregükből, mások a táverő élé még pápaszemet ii bigye*tetiek,\' Soknak pedig nem maradt vala bőr aa 8 tenyerén.
_A nézők nagy száminál voltak.. Jövő mutatvA-nyáTTEA 24 és 38-án. ;
A mutatvAn^kat-tttBijátéfcicöTBté, inely valóban megérdemli, m*gy szervezőjét megdicsérjük.
Egy tánozert i9 rendeztetett, — no, aa nem is maradhat el még. Szaiay László halálakor asm.
Hogy é*n mit szolok az egészhez ? — Bíondlu
.....mint as ki nem reekirogon ólaiét kétes er fönntart. - -
sem máradtak el a paródiák, most nem Bzité
~ n^ÜDA&l^aa^\'aJwEniiilA^
Bári^i^fojltalkBlbutaTraw ¦ ¦.
^ Egypáran, — hir »aarint—_U mentek, —olyan viooea emberek,. • a, népnek oaf mondák, liogy B)onf din mutatványokat fognak előadni. A belépti dij be-fitelóze ntán azonban a Blondlnek egy nogylovatu kocáiba ugorva elporzottak,""-" - - AREOPAG.
béli tanúin önk éjiai tette meghaló^^buezubeszóde -a-ta-náf; karhoz B a tanuló ifjuBágboz/melym%toyábbrji. is\' a kis gymnásiumban folytatja tanolmánrit A lel-1 kes beszéd egyes részleteit nem teuno fölösleg kevéssel körvonalozni, de a helvssöke ect tennünk lebatlenné- teszi. Az tinnepólyt nz^érdemsorozat filloU vasasa s a jutalomkioaztás zára be. Szalay József nó-hoikétRelyi Idkészkégyes ala^vSn^b^^nÖvendék ö"—Öfrt.o. é. jutalmat s ax igazgató ur\'által^pedig^ egy tanuló ifjú egy db. ca. ezüst tallérral jutalmaztatott, E szép-jótétemény ajiejybejikutööíóg figyelmébe ajánlutik, hogy lelkesütjOnk hasonlókra; miként
HalanyilvanltáB.
SaooaboÜKlf, Vatmegy., jal. 15. I86i. Bs^plclBOO, b*0 iXiiű & gjermek; d.\'nagy, Miuto olTÚwlhoÜon n ulÜSindáim, i., mld&q i\\it-lelbetlen. bsUI * kwytrkwoll calidtlr ki.dodoLiS-riMl^olragMlJ^I.teii ntá. bol 1.11 Mlr*b«g7l>M U\' noto. CTegf, ki BugsrtUiudL jaT^An oty\'mggtij-toljM-«raal.tt.l MyilMifc Mi»-Tit«««t.li«t 1 "Ötr* kelt k«»k i)áiwm árajo klrfV tanyííinek u .ájrT&k\'A. 1*f6gjÁ\\ uAnSrL"ar.xígMs éa felehariti uflrotet herTadhallap-gyfingy- virágú I
JíttS^yvbIíUbciuím^viíiiaa árban,:0*T«gye,ufll/ lŰrkni Mirb hirtmkla.irT^jiTj a r«Lpnt«Ui>.<Sc kiHigbuJU "gjairalnír\'kilépeti » kogys. fSpi.i-\'
„tonuik, 8%mtj Imn ( nlg^nak ksrnyeuféba foljw B<ríatt-| • mottók. 60jogi ksl^MUEen iimeiik { mlgdtól kipott idíqklm MgriJmirt, bonom s ltgjobb P?y*TjJ «lío\\eBí_k.g7«..rtr4»lJeri»k acirrák í. /HrigtA j»íWrt Í.tíIbI tóií iiítMlüml kor\'miny«4i
. jitfl*J3jggahflrgflr.T.inT nrtAl ÍBrByflrt-Tárgfr«iy-ér.
giHomra, ern^edelen ÜoképEésre hatályosan .exkeo_ totikT^ímBréBlebatajatatmaTokSikf^mkalSulMn. if ünnepély-randMŐinekLl-^....... . -7 r. = ^
A A kioaBtott gymoasiami erd.m.orout nyomán . helybeit gymaakium ifjn.ag léta&ima ei érben roll-lWi a.oU5o..tiIybaii-t4i-» UrSe.-.-III-ban 31. »IV-ben 23; a. er elején 1W »o1t." Vállaira né»T. 125 r. katb. 1 ágúst. vall. Illír. — Nemzetiségre nézvo 132 magyar; 3 németj 1 borr. 1 ..Ut. A tanári .Eemolyaetel311et51eg\'a kegyM rendnek .serce^
Jjlgl,\' pijnt_igai|g»lá^ilkCd5ltJt.-;Yertler_ Mitjai rníötlanárok: Bálás. Sandof",~KDnEB Wep. Jano.."(bil-.aónok)rDolmányo. György, KQnnyv Alajos áldosi-
-rot.Jaoky Kifüly papniveodek. — Mint_repdki-Tűli tanárok Janky\'-K. . franoala nyal^bSl,. Bofeen-tbai Antal a műen«kb61, Siáu Karoly a rajiolátbol.— A kiadott^tanodat érte.itá. nyomán nem mnlatttttaK~
Ínkvideigtatnía rnagy. kir. HelytartoaágáltaUiftlyben--lagyott T.grolmi aiabályt, hog..\' „Ssállást fogadnr ragy a fogaaoltat elhagyni a asfllSk Tagy aaok mfig-biiottfai iUetóieg belyotteselk fndta ét a. jgáagatóiág. beegyesása nálkfil tiltatik. Hba TelfbgadottrMállia^ tagy & aáiigasdák ellen kelllHetngyelet hiánya Tagy\' egyább fontos ok mi&tf á~lanodai eloUároaág kifogást tanae, ftsily_ mállást tartósnak a. ifjak aaonnal. ott -kagy&LTngy uiatésattSl megrálnL". A j&vB i.bötiu lm a WnUaok ».«pt. 28. 89. 80-án fognak türtánni.
¦:\' ~& \'V Wj*wU ol.mi tanoda erdemsoroaat ki\' OBBtáo\'n\' sagnHatuá .2-án tortánlk. A. ifjnság 11i.11 IViíitályban folt 63, mint tanár mSkodott Nuotooa Jomf i a HL o..W)yUn 66, tanár: Faros Endre; » IL omtályban 74, tanár:> BAoaey űySrgy; a.; l. ointályban 21?,"<egy tanár Te.etase~al.tt |J.tnár.:J HorrÖbPal. — A Leánytioodábu Iu. ont 26; n. ontálybals^Bá; tanárok :-BosentkáJLÁntaI; nöi műn-: kék tanlönoj. \'tlosentbál BtGaVAi I. omtályban 148|-fen4rí: T*g»r Hiklos.-— A. oaam óiaaktt--unfiHánnlAtatáitu-l^^IsloHUrtajuilá^
130& darab a-msThák"létszámft." KÍ516U a volí julia. 20. betegült összesen 6 db. özek káxüLakór-kezdetén 3. db. leutfntijítatolt, Ji darab Jtedig gyaous betegí^t helybeliek TÉáznisottmáey erelyesaég»beVe*^nepne!L ~ képp.wtt it.«y.arBaBg\'^^q nagy inlyf fp^>.th.trn. ig-n r-\' ^ po v.árjin 70. darab marba Tan. Kiulűtt.irTéai jalíojr tfrtn? betagült 1. latfínnkizUiott. Jelenleg -betér;., 2van. AJsí-TtaJk. A izutrfiikBtsUma 90. Kiíl-
tilt a ^rász április ll.*bétej^1t.5iszesen-72.^5gUiU_____
gyógyult 19. tan^beteg^SrPicsfretKt ^kéll^meg. -említenem Sényi uraságt"Up?njátT:G^ömh\'á>rnratt^ merr~szigorn istéakedájiiTél még eSdig aa ora-dalmi nagyssáma .sarrastnarhákat é. a juhokat megtudta védeniVvéss elten, pedig csakugyan sao- _~ IfimgatptriiBlyaetben\'lll folyráat.. \'Szolgalat vesztett\'
jár, mint elébe van adva. \\
1863. eviinoToinber hó ,li-töll864. fiii jnliaa hó.28Jgalupoxnaki egéasÁágl^erttletbBn a keleti -marhavű.ze. betegek Gaagege S85; esekbfil gyógyult
734 d6gl5tt 186: aeronven - - — ¦ - ~"
t A marharészsael knrnrvjsgyo^tkTTATjMLflgly--- _ beli mészárosok jtggeduák^ hogy péro ^kaphatnak
mrjd lwvácni\'..ln mar>*^.*;-----
- A Aug. 8-án Njtgy-Eanizaán országos tóbít
leend. -. ___ ....... ..
A Egy vigyázatlan anyáról beszilnek — ki csecsemőjét axágyra téTemzgára hagyta, a gyermek leesett, s az eséskoTotkestebea magbalL _ .......
---A^otj^ljttk^aláraaiik aug. lnj-3tÍBl>^l_
Tylk~cnéjen~SB~i1tetlályl-l»lnl»IM<{ blauny,. luaJ ideje is volna, mert a pártoló tagok o bossan kima. ridast igen zokon.Ttiik*,^. ¦ - _
AB napokban egy belybeli fnraro. a Tasntról egy bordó ipiritast Toltbeboaandó — .\'hordó ntkftz-_ ben aköeslrol lett vén szétpattant, s tartalmakífolyt j &gy-JUTB menfl ember gyuXAvai f.lgyajtotU a folyadékot, melyben ptllaiaV»latt\'láng& borulti\'sne Bmt»rmztan^ó^Tébsn_ort\'m6legodrttat4zoíl,-BM«t ¦ pedig-
-A-Kétx
----- -^Itélnr, egy, Ttan1iT«61 -ae«-TigaIzt~lofa~ \'
hely sec erdejébán sóta-Tadiszgatvin — legelésző lovakra bukkantak, I nemiokára .Klán ogf" szálas (Snykihlvó tekin tettel mérve-a Taóaiaíkat fokkor-a. egyik nr;lokmpTán rálláiol a pnaka^ eiílnioffa siegáuv li«éuyr^Jml>»--»Jrjbi»r-^uiat»|áll\'V mf\'~ Urotok^Z lovaó Botyilrok n^gyriTalánakr : -t-
A\' Eapnnk taen \'aaámm — .S hmlomra t-rjyómdjai müirlEs5k.-,rvk;xB4B tÖBnknam
a t. ot. elBfiiétfintet t» röjík^eat^ a \'pidfe-báakttliá). - fe=- " r^.-JC--- iU.
, ^yt.VM4jfcM *.».fr:-A-lM^fc ttki M«fc »WI rr.krmi.b-J-._A
FdäaWkwiSi-ltOBOZ ISTVÁN.
zdasági=tadósítások.-
^°í^ll>tg^tt«áliatii,»gg--l--A« < éfc^gaboii* - kBttí\'itmeníti id« megéfkeiett, » azért a ter-\' iaériy»k-A?e»aftll\'5§quyitaliiiiBbbnl határozható niÍOTil*^r^yfa-mexeí munkák miatt a Riilbtniányok\'hií»y«iniiV:eg)\'í\'iSIt ¦—másrészt a¦ kéaaíetek elfog-yaaztvák. Annyit azon-
ban á gyeiig* fo^álomWl*8v«tkíitethstm —r a njTrnTéhGkT"Waa-ay.fáhto»-3-frt- 60 kr. --So» 2frt 2rkr,-Árpa V/rttóJkív 0-knkon-eza 3 ft.o.\'é. mérőnkéntrA nii~M ára-118.\' ""í1! kUlönBwn ns\'árpa_a\'nedves időjárás jmt"ti) J«-: lentékenycnszeelYvodctt.EHeiiben a,-tavam,ye-tést5k\'\'a~ legkedvezőbb kilátással kecsegtetnek.
^-JEereskodelmi tudósítások.
Nagy-Kanizsa, Aratásunk befejeztetett. A mi a termést illeti városunk határában öszi-\'ekből a termés korántsem kiélégftff," próba oséplés nélküTTs bizonyos, hogy a tavali szá-
-ráz é\'vi termest sem közti/ti .njcg aem mennyi _«ég,-jef3Ljain8.«ÍErS-J5d^u!!^11 *í0Jll,ai> .tudunk Imt-W-hA mtpgywur^ioLyUíeresiz ter-!mett,míht a tavait ei*l«nd8hsn, s fizetni is job-;bnnfog. — A mi á.tavasziakat illeti, meglehet r. r-t-zdn elégedve termésével. Árpáink gypnyB-rllek zab szalmára- kicsin, hanem szemre tökéletesen kielégítő. Kükorioza, burgonya, átal-jábon~minden- kapás növények -Bimmi-kivinni.. valSí sem hagynak hátra. Szőlőink elég_ terméssel biztatnak, de jendkivUl kedvező időjárásnak kell bekövetkezni, hogylcsak még!ehetSs;\'bort is szűrhessünk,.de .azért hisszilk^ hogy a bor \'ára nem fog emelkedni.
Fjíl^rét ügy~t»0ifÓnI!e Regilékimk
- Folyó évi laptutui hi-SS-7»» ía 23_in Xentib_en,..as ugyan o hó 24-én éa ~x$*éii^laá-Lend**il •frlaoiltVáTvera\'a utján haSaUmlérá^andA k-ti.onféW koro-ni3k/inÍÍ^^7,bönöéMtl"étli»lásittti-jogok, a* bsaaes uradaluiierdijUb-eii a mnk>-knlt»t*»i, gntr^CT »«i»d*#j, qflegeUateafjog, továbbá Jobb kisebb a-nagyobb fold, "rét, i Itweld birfokoknakköielobbi hAixsnbér feltetelei Alaű-Lendván a fgbérnök-" i{gi icoddbwi-mcBtakiiithetSk..
...... Átsd-LcndTi julim hő 22-én 280-f.
Alólírott, tisztelettel tudatom a nagyérdemű JÉOsönséggel, bogy Nagy-Kanizsán, több év óta fenilló
lödiitei és apréfedm kcraáelésem
bel- és kfllTiíIdliok legjobb és legolcsóbb, gyáraival, a legkedvezőbb ÖBBzekötte-
..Kéiiiltcbiek ,raiiidetifelö g^impídony, ra*lom* él cséplőgépek j vizazt-¦ vattvuk. »tb. Nem külön bon elvállalnak gépjavításokat éa mindennemű" épületi Uk&to* njuiitAV*t. Nagv-Kanísaán, varasdi utcxa 571. axim saját házban.
-^ákö^Sáfiíofe-——:—Koztowskl-Ette.
lakatos mester. - gépSaá."
- - ¦ - —¦ ~yLTfertíg>a;je4o^tt_Loco«iobilfiii^ -HfthlmttttotY- Dreach--Waíobinea — Wassorpumpeu eet.— riloht minder unternahmen Jude íinofeinan-Reparatur, io wie.jétU ScMoaacr-Arbejt ia dcujNeubauteii; Űro»f-K*uwsa VtJ-asdiner Qius :.v^i^5Thvttfjj|Mi»fcHiniftí^7 • -_" ¦-—.—~-———.—
FerűIoSM Zákódy, Mmú Koilowsky,
äcblöai er meiste r
UnscbiniBt.
^ _ G^matom eladás.
njonD»n épült* jántu^egjobE^mSkOríéilKn leví jSnulam eladandó; liozza ^wwn*<^B«i-íg*nvi4tettk-^. taiatln UjBbhnirire • íjj«ln«pp«l a nép íii-iuirae>fri;rtgtuD;^«li^;B«v«^:,érldke«j^ili-mjditi kBny_Vkerí»-
. . .. *«^MWJAri«t;1|Wl>iik.«Tt1)an»»fcl.l« kM<ln.as alit\'ImtI-
\'•^??y?*,W;^^rMtWte«»a» két Wflukot hwunberbo «iin.: l:-ör. A - batnem lutirii.. r.t.« . jn^ly. utaatulii -lelik.lonvvibír ?11
íí?jr*,",/^b6,i l*>o»<l.t«0pilM leptóbW. 0..,„en 840 faóld 359 n -sf-i^íT; *™^\'*"^»C™elr"«lnt«\'e«tlttr»li. ttlekkSnvTllég All 1 hold
»ák*t4 «r« 300 kaEr^r^Jqf.UL joggal éyp¦ lAbfa^A^ebbblZIr
Z^tujTrtFfiVi j r6«"írJ°,w*1 •* W laabáMab A JnliekbbL b». —---fubérnokííjc
^-^fe^^^&??^r^ki\'í\'i«"u--Af"lJín^"kiT*
-2*2 \'¦T\'TT ¦ ¦-uu--u"»^Iea «esörtrpi UnioiAbo«, annál in-*ff^ ««bb írk.yndfr-férwinj.k iginyLTUo
MJljfa» b* ^ín UrUfatthiaottaiáiiri.lÜtifaB.
-\' 1 1 1
^ M birtok.
^„ „„_____legjobb és legolcsóbb, gyáraival, a legkedvezőbb Összeköttetésbe tavin, aion kelíeroetes helyzetbeni hjigyak; iingy dacziira a mindtg höve-ked{jfugyftiYlíanak, Dielly kntflKnft>inre\'\'ii|iFrf\' kPliritJrghnfp^tíaTtelt--TWotnat
még pamut és seljeM csikskEéUs
ar eddigr^gen jntanyos árakon kívül \' _
5—10 száztóli kedvezményben
réazeBÍtheteny,~ÍB" így mindenha iciaybai^lelmerfltő Üztaielf aiülmalaaj^fl*,_
Aton kedvező reményben, hogy az igen tisíteH\'kÖrSnaég-, úgy ára-caííi-toim TalódUágaHil;;mintiLJeiUítö...JegJiiiÜtaa „
marább személyeaen iparkodik, meggyöifíílní, a legpobtofiabb é* lagkielégítöbb Biolgálatrl készséggel nj4nlom.magnmat s üzletemet u nagy érdemű kősOnség szíves részvétébe. - ¦
_________ gjjllg-jflzgff.
leb vergnüge mich, Ihnen blemit höflichst anzuzeigen, dsss ea mir ge-lungeaist, fflrrmemfl.JblQr mohrjabrig besteheade -
ivflnibergcr- unilkoi\'p^i^D^fiaiidlDng
die vortheilhaftesten Varbindangen mit d^ri teflteh nnä billigiten ^rzaagnngs-TmdBozngBqnelloii des In- ündA^slandeafin^rakiiüpfon, and aonnöb iix ädir anga-uehraen Luge bin, trotz der steigenden .Tendenz, die Jjesopdcrs, KanwaAren ver-fulgen, meinen P. T. Kunden ; ¦ j,-, :~~a\'—TT:; ~ ~
selbst bei Wolle und BéidehTvaaren
von meinem biöher billigst berechneten Preisen noch ______,
und somit jeder auftauchenden Conöurré\'nz^die\'Spitze\'bi\'eieriTra tonnen.
In denngenehmen Hoffnung; data Sief baldi-\'gefrVerftnlasiang nehmen werden, aich^vqjrrogineni nTOcir^cH)iliigat\'KgnlirteyPTelBen volle Ueberzen-gung zu verscbafTön, vürsichere ich Sie dor pröiriptéateri und aolidesteo AnafOh-rang Ihrer geehrten Anftritge, in. deren, baldigen Lrwojtujog , ...
100 fortafjuiÄ^^^
-Szaz forint juialöm annakyíctfo^^ évi Jullua Ab—1-Gik közti éjjel-Boien-bprg orvoBtudor házában elkövetett lo» pásnak, lette léce vesét. Az elorzott tárgyak következők • 4d 1 - * ..tyitartA. 1 aaltot tácxtt,
-jbgfg 1» Gf. \'XapiiV \'Vírftli\'s DietxUht ent- -
Vier Letftih\'íSiJ-eine iilberne Tasao--•wwnratf ZKaffékannen, die Taaiaroit.
bal láb gyanánt, a »un ah*« j ~feka(e fagó.valr-.-l-ecUBt cüukar tartó. Baumt1(JntarBuf;eK4aK\'TaB.et\'Voa der
_l_«»S«!_S!lukar_c«ip8,..l «1O1I lurimg_Glocke mit Knöpfen\'ált FlU.e,ein klei-
taosáTa^ u utóbbinak alján háromgomb. - nee. •ilberneaUe.terimit glaüem Griffs, iiv. —«-. iL!......• .. ein-Salifaj.behalter, einMedallien.í
tioiával, as utóbbinak alján háromg0„. láb gyanánt. 1 ki. eid.t kél, .ima nyél-lelirl otOit .ótartó. 1 Efem. 2,pár ftt-:l8nf0gg5,_a« ogyik pár feketére, iná.ika eaa.tbtL\'l Antik DalmatlnkOví. inny i karperec* — néhány kühibáa beMlaii * ttnjrmett lelélbarna liokrény, irattal,. -lJlíbtt kendS, gyapot ciéptivel. í-fo-keto cipta kendS, aiakg .zegélyel. 450 forint bankjegyekben, é.\'SB darab ¦arany.\' • ¦..... . ~ : -
I----"--^.""T-)^ii»Mh" f v-1»*_ .& 4jkf~i4 . . D^un na a*
-melirtfdBt.-anäerB\'PaarTön-BllbBt/^ln\' GIIoaeröftW;B»ae«l«ttAatikinil« Dal-: maUa^tenen)relnige Stein« fehlen: da-: Tqn^\'m -politu-iai.u4inklbrsanaiu KUt--eben mit-tscUrt\'ftan^ ein, Tibet Tuch mit W(ill.piUen, ein .obwarze. Spitsen-Tucb-ihit Bandbe.eti\' ema\'Baar.ebaft in alten und netianBaaknaten Tonfl^ÄO, u, 36 Slüok kaia. Dskaten." .\' ¦ .
• -\'^Alolirott fifliórnukiég i
^ajtHts^^ae^adé. Up=rés nyomdarnlajdonos Nagy-Kanizsái
^\\^äilZ^^T\'""\'S,^"t^U\'^ kVrfltlrt.tétetik\' ,-nineriut f, ét-i VZton« Ta f6lt,(i Lcn,i »«IfWroibVn re^llItanäi ii gSa-
\'äki«.^«"^ 0 fíri"°u \'»¦««fyigok-.Uttte. kl«nin«k;ugv
^uthllo\'áB. \'™d,i>lwn \'líogadfort. Kelt, Al.ó-Londvín 1864-ik.
Lt?!&L"\'ivn é»"N\'*niplbí aradalmak ia>érjiillu«a<. -
Nagy-Kanizsif Harmadik évfolyam.
Zala-Som
Ismeretterjesztő lap
szjfep.ir4>4atojBy^iresk4ideleinr Ipar, gazdészat, tudomány és minnMfMftHt - -
Mogjcien q lap legalábbegy ivón Jullua hó 1-tSl kezdve minden lii l__én lIHin és SO^án. ____....... r._
5 írl. • félévre 3 frt. Negyed évre 1 frt 70 kr — Minden elüazetö a tulajdonos kölcsön "könyvtárát az eddigi fci Nyflttér egy PctjLaorért 10 kr. — Hirdetések négy hasábos Petit sorért l-ör 7 kr,, ?-or 0 kr. és minden tóvá\' A beiktatási^jly^\'o* lap* kezelését illető
- Elitfir.MfUi ár pnatán BzétküideagM fm .ht>lyWw Kishon hprdyn. t^Tpgr\'^-y-ra
lállö feltételekjnellett^?1-^ r o n liasználnaijs. — vábbi beiktatásért B kr. s bélyegdijért 30 kr. fizetendő, inden Urgy a kiadó hivatalhoz Nagy-K^nizsira; a lap Bzellcraí tartalmát illető közlemények-pedig, ugy minden levelek bérmentve a szerkesztőséghez küldendők KapoBT&rra.
Nyílt levél
Somogy megye közönségéhez. Folyó kd 13-án e megyében dühöngött, \' "iszonyatosság ára nézve, emberi emlékez elét Túlhaladó, és minden képzelmet felülmúló szél- vihar és jégzáporral összekötött fergeteg, megyénk azon részének földjét, mely épen az idén viruld termesztményeiben.a legdúsabb áldást, és Iparkodó gazdája fáradságának fényes jutalmat igére — élvére, n teraesztményeket megsemmisítő,— a gazdák minden reményeit tönkre tevé, M szerencsétlen vidék lakosainak ezreit kol-dusbotra-juttatíl. Számtalan 1 akli álak g gazdasági- -épületek halomra dunedeatek^masoknaL tétjük leromboltattak — fák leveleiktől s ágaiktól megfosztva, & zordon tél köpenyében tűnnek fel, Bzáz esrtendös tölgyfák gyökerestől kiemelve : helyeikből, s egymásra dülledezve hegyormokat képeznek —¦ a jég által a mezőn
mok-Sz.-György, Kálmánéba, _Tapazd p.. La- \' joaháza p., N.-Atád, Henénz, Siaiongát p., Ta-rany, Lábod , _Besenyö. Hosszúfalu, Visontn, \\ Görgeteg. Csokonva, Bodvioza, Tivadar p. t Caurgd, Szenta, Csicsú, Iharos, Liszó, Belezna, Snrd, Bükkösd, Pátzó, Porrog, Szentkirály, Gyékényes, Zákány,- T^Wlr^^Marton, Albúk
Sarkad, Berzenoze, Hoböl, Gorüsgal, Nngy-Harságy. Magyarlukafa, Kis-Hárságy, Bécz SIoBgó Szulimán. -
vannak — hogy alig képesek magukat még fenntartani. "~
Azért ne várjunk ?8- nejtöwte.jük^geg^del-
Vtól hanem hp1ypy^vir--.nfci.,ib-.ImBz-___
keségTlírlteE aljba, ftQgy..sajáTt megyénk elszegényedett lakossait, saját erőnkből segítjük, saját x
s^ÍdelmmiSel~^tjri:k -fenn.
— Nem oly nehéz, nem oly nagy áldozatna és erőlködésbe kerül ez^—diLrnlndenik, kinek vagyonát a mindenható bölcsessége a végpnps-Ezek közül \'.ismét a legszerenösétlenebbek, í íulástdl megmenté akkor, midőn másokét meg-HosszafaltA Patosfa* és Homok-Si\'-öyörgy, t ~Be"mmisíté>eEen az--Isten irgalmassága "iránti melyeknek lakosai tavai jcéyvej^-fakfetgEr^^ ggyjKkfly35**
nagy áldozattal, sok. nélÍülözés$e.U és mégis jórészét áldozzaTLa^qr„szegé\'r.ye.flk — az ínaétr
künn levő és menedéket nem találd apró" ba-rom agyon- vagy halálig \\erve kocsiszámra
nem kéües
\\ erve
szedetett össze —• a menekülni emberek vérig verettek^ — néhány szerén--osétlen ember-pedig, ki a jég elöl — a fák ilaltJüjtöbéíA TOeiiedékatj életével lükolt a terr-mészet ^gffij|jjf^q igyekezetéért —¦ mert a fát qe orkán ^f^tyuJetéríté, s ez el^pmeté azokat, kik oltalma alá adák magukat.
Hy szerencsétlen áldozatot, n y o 1 caat számit e keserves nap bús története. _~ ¦ Tollam nem képér leírnia rettentő elemi "~harcz-okozta pusztításokat, melyeknek szemlélésén minden emberi kebel megindul, b könye-ket hajtván a riézÖ szemébe, borzadva csodálkozik az Isten alkotta természet nagyságán s . pusztító erején. —
áldozatja, neveik liövetkezők,: Szigetvár, Hatvan, Apáti, Poklosi,.Tnrbék,pomoloB p.Zsibóth
---Bassál, CrertoT^di^v^ze^l^dr\'p\'.\', Szent-Miklósi p., TdtSzí-G^öi-gy. Mokány, Pata, Yiszló,
..: „Hencse, Hedrahelyt Kagyar-Lad, Né.-Lnd, Oyöngyös p., Talösfa^ Hérenye, Szülök, Hö-
részben idegen pénzzeT—=ép aí íd?n cseréppel \' és nyomor ellen-bíztosítva vannak^ ~\'
fedek be - s ezen njon^n készült fedelek, FLtóges utantürályant^fcirvallotto^-
»mét leromboltattak twDsívezuznltak. j nak pai^itn^ ^Uégúí fedezésére mir\' i.
Midőn ezen, szeretett megyénket, és egyes : nevezetes Összeget osztatott ki közöttük és ma-lnkosait, legközelebbi testvéreinket, érte sze- -_ga5 kormányunk is azOn ÖKzegekbgL\' melyeket rencáétlen eseménvt közhírré teszem — mond- i mi tavai az alföldi szűkölködő TeTebarátaink
jam-e még e bús soraimnak czélját is?
Sokkal fényesebben bebizonyították már megyénk lakosai, hogy alíakozás és segedelem nyújtás iránti felliivásra.iQain. ^rnak^-mirlün "testvérei infiégéröl és nyomoráról értesülnek b\' midőn ezereket áldoztak távolabb rokonai felsegélléaükre; lehet-e egy perczig is kétísk k*dni, hogy saját megy éjinek szerencsétlen népével, legközelebb vérével, —nem .osztandja utolsó fillérét,-utolsó falat kenyerét-. 7
Hazánkat ez utolsó években érte sokféle szerencsétlenség s az ezek által sújtottaknak némi felsegélése sok áldozatba került — és se-gitségx tehetségünknek" mínderT foríásáit kía-paszta — igaz; — de ha könyörületesség ér-
zánk — Ínségre jutott legközelebbi testvére* inkkel-níplsó falat kenyerünket osztani— kö-
kiket ntLsegitettünk, s kiktől nyomorúságunk ban viszonti segítséget várni -feljogosítva vol-nánk, maguk* is még oly sanyarú iieíyzctben
számára adakoztunk-, kétezer forintot küldött —- mi legfényesebben ^bizonyítja azon szent mondat igazságát ^m it-- a- -a-i^g é n,yeTLSrLk . adtál azt maga3rra-k radtad.u
utasítom tehát e -járásbeli- .tiszívTselín.etv községi jegyzéket,-éa elöljárókat, hogy a_ jég által károsodott megyebeli lakoaosok* számára _ adakozásokat s leginkább kenyér és vetőmagra való gabnanemüekben gyűjtseneks e gylíj-j teményt ft»-ez^i^em^>etr^atioit-Wbra^^ tásom értelmében kezeljék.
Midőq. tehát ekkéntbiztonrenjényltím,hogy Sö^O-ÍO\'Jtnegye nagylelkil közönsége saját-8xU-~ loföldje szegényeit". ^Hagyni nem^fogjar részbeni erős meggyőződésemnél fogva azok-
fuság ellen-bízféeTtva lesznek — arra nézve xní -
elvgRzetjt ;— mit az J
telesség; főkép akkor,-midön-tndjnk, hogy azok-: — mi^^éresTrcritíkfeel munkált f^ló^bÖBégéU
ben helyezett rerriényekél 5t rövid percx alatt eltemeté, lierésxtéhy odaadással-t de_a.bitben er^aléTekfelemelkedésévél\'utBlom szeretett pol-
T\'ÁRCZA...
Miért?.
Nagy benned a kéj és nyomor, ¦S-\'-sTbctdogság semmivé lett...
Miért ássák & bányából Élet-halál közt az erezet ? Hogy élvessék a gazdagok, Hogy forgassák az üzérek. Mért dolgoznak éjjel-nappal Vét-verítékközt a gyárba? - Legyen, míben büszkélkedjék A kía uracs, a nagy dáma...
Miért töri fejét a"bölcs, Mifrt\'hordJAJLbnt, gondot?
"Kogyint nélkül, és gondtalan Éljenek s^félbolondok. \' Miért túrják a göröngyöt Száras kenyér, és vi* mellett?
> Hogy ősapjának nagy lakonliát Telt.{whárraJrkik herprnek.. r-
Mlérte nagy sürgés, forgás, íi nagy ij>»x, nagy műveltség? GatfdVgoké legyen aföld... Szegéiryoké legyen az ég.. Lz az igaz guny nevedre Te-gyirvitíg-bankáré letji..
^---\'—A - r--~
M^rt szerotlek én angyalom, __Mért ver uBupán órtted szivem^? _
Ezt ft." rojKlyt nem éribotí. >-Nem fejtheti meg senki Bem.>>^------
Mi érezzük, ketten titkon _ \\
Egy gy é jto ssfl-n k földet^ égftt..
Mitádeföld: megazerxem én 1 .
íi az ég üdve — szép kék- szemed.
CSÉPELY SÁNDOR.
Az emberi természet. . "
_ ^As arczÍBme alapjául.)
\' \' Lavato^J. G. nj-omün: Aroopaff..
i A legnevoxeteBfihh lény, mely-figyelmünket felébreszti, Rfl_«mber. „Azon.ember; k-i az ombort a az \'emhoriaéget nem-h^ezi:\'a^bbi-más-::feÖrűhe--leTíÍ fjjlé, megszűnt lenui\'j" jner^nmagát tagadja>roeg. tehát \'esztelen,, az esztelen pedig mogszíföt lénv, lenni.*)-Tökéletesebb alkotmányt n lermészei-nem muUthat fel. „Afigyclemro ^ogméltóbbj^és^a^gje-\'lésro. lö|kópcaDbhr**) • P , i \' .:
*^~rLaTaler FhyBiognonilk. Kach Orelll im Annnjf*. BUbcr jUffTHemchlJchB Natnr. ¦ \'"^"v-
" **)- LÁTEtcr* Tíroíoe Amgnkc- • \' - \'
Az ember, mint elötölnk\'fellSsitt, ^*rx4kék-a}A eaÖjphj^jkaUéjay^^kiérzé^ észleltetik. ~ -
Vannak az egész emberiséggel közös oldalai, s_
vannaarbínnT olyanok7Wfty%1iTasokeiml egeszen-elu>~ tök. Némelyek közyetvff as érsekek, mások\' közvetlenül ezeJcaltal- vétetnek észre. Uegkidönböztenlnk_-rajt küjt és^belt\' , —-- -
A kettő kb\'zt közvetlen ősszefflggés- van,- tahit lényeges-Triszony. -; - ^-~ .....
Nincs organicüs lány,.mely annyi-éIettet bírna mint. az ember. (Pnysicai-, értelmi7;, morális élet, — ész/ akarat) erö*). ~Valamít lát, art kívánja, s. lehetőlegjbegszerzú\' -j ; _
E háromlagos élet tan alapjában egy, de kifolyásaik egymástól ifngyón eltérők. Mindenike kába helyet ^feglal cl,s ha szabad sTMtéktol élnflpkkftJ&in.nas^^ . vcbz igénybe." Semmi aewbiton^Dsabh ennél^ a migw-"^ ¦* a legnagygfab vitákro. kcrfll. Jerep^^^AiF^yT^^v^\'~\' ~~ zett7álbolcselet, a ter\'mészéWHensegf^^wIy mindent: ¦látott.aánl" nem volt, s.rvisjtont semmit -aíifoV-V-nM "voltTmbly a helyett,, Jiogyaa .emberi ^í*t_&vtifafc— ~ alá csö"tárgyakra forditotta-voWia, syitemákai .Ott* tott fttl, kizArv.V:o«kWLs».^s*leíés^éa-^ áltnl szerzett alanica*ság"katT -^rajiuyji^felírjUiA-: ^ volUnk2anát, h«\'gy:a.mitlátunk és lérezOD^^f&ias aít go»dnyttk,\'\'hogy. nem igaiü^Hanem e» álphilosart u . phia uldn mdulunkrk8nnyjmrájöjrflnk7^pgy,^
rn, s annale aaa-
ten=Tot\'e-ei=-
MÉKET. KÄKOLY m. k.
^ jJfÖí»pán-
Tüistéít szerkesztőkor?
?ÍM&uVtvbu 4m közönségünknek.
_ * \'áb^nk !3* ölhessem, latunk- által évenkint megye-
den jól felhaaznall percanegy-egy lepe. \'¦"""> JKT«ndu
Nobéz ruipokat álünt, a» ¦g-^;°TO_-J^11,8I,B°1\' Tlr,1.T.T^ t.rW..nlyoe. kakéntn^hciedjk^edfc
w>át"3 vai^nyTíanii*"cgyjke f. fcŐ ~ U-feD — MÍnrbirdetTe volt — Lengyeltótiban megtartatott. Versenyzett— többnyire..közelesS bét nagyobb birtokbél — 27 eke. Dijakra az egylet által
__3ü4r-t-YoU^t»Wáfi^9*iraf-mely—Üeazeg ajtocban * Je—
- "lenlévök lelket adakü»a»áDÓi, — ide számítva a föld-mlTplw\'i ¦iikft»Tlw\'ly *l,lJt>ra SoniMiah Lfirmeaö n igának az idei bárom-veraonyre ajánlott45 fr-tnyi aján-"7*IgkdlJábál eaen Taraenyro jatott egy harmadot —
" iFfftot—\'¦ »/W7rtra-nSTakgdett. ___
™ "™"",\'"E!ao~ju.yiomra afdameiliteliek ; Kapóst Láazíó"" . - «BÍrii Horsitb József lengyeltóti, -Vincm Imre lelloi,
~^":^^^«4ía**^-!ar*: Egrl^íaaeí nukaí.""Riba turl, Franca János azv gyflröki. Szabii János bogát*- bére-, lek, el»Ű ?, a többi 5 Tor ín ital. - ¦
.Harmadik.jnlalnmra::H*Eangoz6 János boglári, K2mÍTea Jáaaa eddvf, KontraTííIbAly cseh\'i, Caizmeg - Márton ^-gyeTökí.t Miáota-Fcrencs lengyeltóti, Berta " _JMaiJMJvináLWríi_ek_vyxltaL
-- EUon kival » jntalam nem njeiheleü dg tdbbé
-^^3«^bhtWia^^ azantott többi 13. béres-
.-~Müc-i.waaliiniffi\'Mfi] -»-j^S^i^aalfiii«4.tifil fejenként «jfj-egy .ariöt borravaló- ajándékoztatott
Végül a-Texaeny-befejezta ntán Perlaky József lenycltóti tisztartó nr által egy hátbarázdolási vagyis —«okott - kifejezétéel- egy hátQtéai verseny indítvár \' -nyozlstván. erre GrÓf Zichy János 6 mltiiiga.azonnal-IQ-frt ytalmat ifiWltt fctj m-ly B-wU-ni-fif-i r\'?n*?J.
láaán törekednénk: eobajtozzu.c a rault időket a fa ledjtik a jelent; mint JálöWbor \'martalékul vetjük magunkat a fájdalomnak, kes\'ergünk sorsunk, keaer-güakJnindcn felett a maradunk n régi tétlecaéjgben ?
_Több akarat uraim; s ktjvggehVpaimaa tubbietr
és kevesebb könyü, mor( Kazynczyként: ——^PuainSi bajt \'valamint hkarod megmarkol - - \' " ertível,
És ha magad gyáván elveted összetapos. Küzdj" vele. férfiaBan, »lacaony_ panaszokra
. Erdélyj József ét-Horváth Józsefien gyei tóti béresek: — mint 1l versenyző közt legkitünöbbeknek__arány-
__^gosan.Júoaztatott^-..............--.........---=------ *
Általában e -reneny—ml mántáabanl flgyei-—" légeritletl — siker-ültnek- mondható. Ugy látszik a ¦aabályazerti i tökéieteaebb szántás többé nem- tarto--»ik>» ritkaságok kosé. Leheleden fel- néni" ismerni T--.--~trkBiSmbaégpt-^a~ batz zdáit a csak~pfrévvel ezelőtt él mtMtan-kaátfttrt alig-lehct elvitázni többé — liar-. ^mint_vélflkedjenekUa k4aűa gáncaolők —e verse-Dj^üdrua befolyásit-A^ooban borongó kedélylyel -~jkeU-felemütmiünk^hidig"kjraö^yí^mely a gmzaík5r "BÖnsig részérttl ez OdvBa mteamény iránt jelenben mu-" -taiktÍBűtt,\'"pedig a tevékeny-rendeaök nem mtilasz* ir~tottBk^hem"Biirmf e verienyt a czélBűzniivén- sl-._kerültté tegYe. Ott áHoti a laakaváloUsággal bercn-— dezett 4crák.. Versenytér s alig vállalkozott egy _^kárbírtolt^"po^ f&Winrves nép saámáVa
. ^-feDuhagyott nraanyaaakaaaok várra bálor veraeny-^:.*5^t-^Í_J_yd^^qgT^azd kebelén nSit,
______. _ _______^.__,.„...,^-fllŰrrflinelkedvit^
-.^e^^Mtak" i^.-lelkA-sink.ax idén ia\'.legya,: dományaikat hogr az áldozat annál Jldv\'ösebh. an-,nái .kfdv.eaflbb legren. ¦MoatftÜtoi mft)dnem-flres _VMit, még-fi i pjíiil^r "_s ^ éajjjmfJmgy á-kt^UloItJíiu: gnliaurföldmaves nép_m*g nem jelent annyira nem csttdálkoiuok ,.d« hflgyjjnllreltahb -birtokoz és gu-
adali
"lldtkttl-iDlu:nBHif érintkezheükr- hiányzott,...talál-. kóaBLnem.iat-attreíötto^ i;
" Ugy Utaaik JnayArt ¦ inkább ~-iMW Ai-
cálaak. Haldokol ^MMMBÍlBm. m^»$ig!ÚM ™S kebelen . nhc. komolyabb-tSrekvé. konzerü .ntóz-*4»y.k fenntartaaa után. Torméswtüük ngV a mul -
íoTTapadt; annyira fc-régi, hogy nem indván az dl-dottríímmitaein tevés kéjérzetét »»ignálni,.,egy-
még keseabet karea, » :oaak ii ujabba^jobb tagok rnriapodásával remolheTaölä oáziflottai^lnyerhetol.,. rUüjiik,1iQgy. mont.nieff:*JW*m POÄOüyi a«lnur. «U^hajUna-BeadiLnWLjfiM^ nem igen volna^anicaoB, mívű mosriaár az a cse-¦ k«1y:\'kuíön*égfTnély "nr HÍBÍ--elD«ü*s^n^iáó^oir=
¦rfMWenni,ug71^1-n*to*^w\'.-^^riÍJÍ*lí* 11 plriolhatnók keUülegT r -1 KUQYERAY.
lyflnkra, do nyerünk^ azzaWalamit-ba *J»*JyeR bogr határozottan « férfias san nözzälälnänk amnn-Icabfr - " ~«~*»** ^»\\j*ttl Pry aiabbjiBA^iígeta---
ne süllyedj, Elazégyenli magát s megbukik a nag^elfitt^
*FÖn bcoes\' loral megJArtik heted-hdt ortiAffnt, asírt Öy iUaüa megjelenése. Krlrjiü: Cn toribbi köinsmüküibái Eoboi.
Mohács, juL htV 29-én 186t
Folyik javában az_ aratás,. A jz_e_géjiy aratóknak ftnnyíhól bfjdvpy idüjJiogy mnat ninmin oly vek-
kenS meleg^jnint máaévekbcn_a a^bSaég Tmatt-bát^-tan eldolgozhatnak jjappal^is. Nem hagybatoni ^em-Ittjennt tf boiycn" azon népazökáit. inelyei az itteni jiukaciok- követnők. Ha valamely család végzi az aratást, a liűza füHrBl hazatérő munkáanóp azáltal tudatja ezt, hogy mint a lakodalmas nép, gyorsan hajtaiják a kocsit az Titczán vSgfg." Egy férí "nagy lobogót tart a kezében, mit a lányok tarka kendÖik-bol függemEirek\'gfine; R tübb! pedig kurjatat, dalol;\' csak azért, Kogy & bámuló nép lássa, miként Ök végeztek, b hogy önfeék le oket\' vízzel. És valóban mu-latsagOB is azt nézni, midiin utczahoesrat némelyik házböi\'g\'yorsau\'kibukrS-an egy markos legény, kezó-"^Dtíf jó nagyTcanta~vl*ze!t a "az előtte gyorsan elrohanó kocsin a daloló ax&tó-népet "nyilaebetfBéfyg^l ugy öqU nyakon hogy néha lélekzctQk_ii\'_~e}á\\L És-mí-jiií Ittaakosabban érnek 1taza a gazda lakására, a lányok különösen, annál boldogabbak. Otthon-aztán kezdődik a második experimentatto. Az . Öregrl pa-triaroha (értve, hogy nálunk a pórnápnól még a triarellalls ólot szokásos) sorra megdicséri cselé-
dBÍtf aztán-jBft véa anyó, ki, midSi sorba leülnek foyolmesan," mintha; áldását Várnák, -nsgy vízbb kannával szitán keresztül mindegyiket leönllr ezt ktiveti a társas sétebídr *\'
\'^Érdokes Volna áz. iitoni _pórnóp átalán minden szokásait ellenni, ineby bizonyoBan-egy kötetet megtöltené i d(FoIy BzdsTásaik ia vannak^ mik a nyilvá-noaságtel^tt-m4g mjtvi^y. K^aUj í.t\\ttTÍ^fl^lB_a^in^
igazán megvallva, sokat koplalt, -bár es nem a mi hibánk volt, hsnem részint a kedvezőtlen idoVréazint
--------- - o —- - aa-igazgatí tapi ntstlans A gay sátorfáját -Zbmborbirto -
f-^jE-fgymiaaaL-axcUemi^^aég^ a mint-moat-áll, Zombörban
...B.-Fürcd. aug. 1. 18W. — Kedvos barátom I
Szemeim annyira &i alvágra vágyók; karjaim a tánciíól ö Fy gyengSk, bőgy-ajpiricezé rabén óbsúlya, "Síért ne- kívánd tőlem a "rigalom czifra leirását, elógadj_meg azzal, hogy szavamat beváltottam. Mi bizony szerkesztő barátomigen jól mulattak magunkat a volt szép lány éfl szép aBBZöny \'"elég. Hátha Moyer vendéglős az űtalanos kívánalmaknak eleget tett volna. 6 tulajdonképpen a vigalom érdekében, fénye emelésére egyátaluai atiuimitínnr tett.
A terem a logrcasz&bban fónymázozva, annyira, hngya cBÍzmalaJjjak » padiózntboz tapitdtak. A\'ilecö-ratiöról szó sem voltí csupán a két csillár körzete volt néhány nappal elÖbb a színkör javára adatMt előadás alkalmával felékitett Btinkörbölirezort s fao^" telekké Bzáradt tölgyfa levelekkel körülfonva. Ab étkezéaröl szinte ily desporált nyilatkozatot tehetek; irgy bo^yaaríiniiertaa éhenbaUstÓlí félelem vitt< rá az evóBre. Mindezek daSEára bálunk- kedélyeaan\'fr\'ji le 8 tánczoltnnk vTlájjoB YÍradtig. Feltűnt gyöny-ra magyar öltözékéről Inkey Nándorné ízüT. Deym ^grófnő, bájos nővérével Irma grófbölgygyel i magyar rnbában jelont még meg Ernnszt Kelemenné a magyar asBZQnyak_pé!dányképe, ott volt a szeszélyes Horváth-ÖgnlánéyiflT^A hötgykoBzorut te,vék továbbá . Gallián Oizetla k. a. Vlker Amáar Kozma Irma^ Kn-"
váoa^ujza; zatr^nnanaot..érfeíSS .njajc, nevezetesen Kedeoakv-Jenör Bo^yav Máté-és-Pista, Tallián Géza. A táncz-rendezS én Soltam,.mintán senki nyakára nem.ráxhatám, a a Cotillonban elosztogatott szalag-csokrokat a szívélyes Ernusztnétól, a cocár-dákat.pedig a_ ked.vog^.8_ a bál első ezépaégót tevÖ Deym Irma grófhölgytöl nyerém,_ _
Isten veled! °"
Tapsoiiy, aog. 7.
Ritkán élvezhető Qpnepélynek Toltnnk azemta-nui. Az ünnepély,ply átalánna voTt, mély benyomáaü a örömteljes a nápósatályro, faedvcb ml4ka*w-^AW-gatatt Vöniiégkoszorúja, -mely-a-környékböl öaszflie- -rcglcft, ugy, hogy -nem lesz érdektelen azt kettős megyénk közlönyében röviden megérinteni. A helybeli iskola tanító ha. Németh Ferencz, pécsmegyei áldozár zsenge áldozatátmntatá. bcAlkotójának; ugyanekkor atyja — volt^zákányi mester, beigtatási ünnepét ülé -n^^A^ziv^melÖ^áld^zat-a-kömyékböl ö^sz^ Jkexett^ÖT-endákrpapság segédlete mellett fényesen " tartatott meg, melynek magasztosflágát az ártatlanság álsíea~élBkoszóf»ijá az oltártköimyei&koBzoroleanyok jelenléte, nem kovéabbérájól választott egyházi.népénekek- egyszerű magasztos ?b3engéae„Igeij.;iiöjEilte^ Mint YozetöCjJraanuductbr) n. t. fioronkay bfllybeli lelkéaz/miut»zónok"p.^t;~VogrolnlcsmaxiaaU^Byperea~ , P^efeTlfaSmt^
ia-fájdarmaaanér intett.- A pécarkirsznió-egyicTJjnBly minden.-zzéprt-neiu«s írunt^m^ndenkor eleven rész*
véttel viseuetik, §zalay Láazlóórt gyáazmiaék akar____.________w.
^ Mffí n maavbI 11>« .hip.» laAtaT-ll \' Li»__". \' .i .. m . \' „
büMdde -.által UogfalslSrínolmekotkoltalt ajelenléva~ ajtatoi hivSicrcgben. Jleghttó rolt a jelenet,- mTdSn az ünnepély hö.e nomaci fülé terjeszté áldáarakezeit,
tnrtozik az életei ee. magasító, helyzetet, ÁjelenUrS nép megáldata.antinai5eVt<ri lak udvarán tartatott a nagy ebéd melyen nimtegj- 160 izemíly VÜBTéllí— melye):_az_egym4.t kilTetd -t.lprae.ett toMZtokrkit—
a^ben-jTh^inlol^ WOJ í, irwt a¦¦al»bí8,a rigy ..zeli lénnyé taút; minden mathTmallöii oSmon.tra-Vr rí..ia?»» Riten, JCUBnöaea a^zzajban.yan. .Hét fia, . morali."érzemény nem tartbataak életbeaten-
izajbanVTha. ,atég - „ , . . . lagf-aa-értet Méke-
a 13, ¦ gonilnltmlri pedig a ailT-laaaaí Vagr, Hojry .értefcéaiaaa B«lkiat««^iTatai-mttMo,éfcvd. méV ¦— ym W«, ai aattraotten ki. Bert« Tolna rnónaanV kW.a fxodulkoao tu a flbeii. aa fralL- vágyé éi nucalia an a aurbezs a aliaaS^n pedig ai «ezz Kllen LhlSaflara a kaa •• «ijbia IroneV.A léCk^. ¦ndjargj UlureUonidizkJÜaaben^nieoidiu iti, J.gJ.".rr., jaintaa éra (dleSfaade érteménTlwn) raelf knalllpk ni, de megli TaUtimtUniL\'.. A lélek egy-bi-tajyo. «toni pontba^ Tagr.kUarólag a «bMl^eg, : «boi da esigui wqr.-atli.«n.«gyI]Br4 ;teUt,.?!?4*^. - UJautS, azeri agv ari Tao benn.jjgy araoraléraeteki a W njükídé., mind a UjáVertTklfolyaiai. íibbal «tall-ii- MfeTtWIék, IrtgrjBÍ^isB. ciak. gondolat.
WJtotcIl0luk^n, Hogy ,. i. atekoTrt. -JldzfetfŰJlWikk, .«IR «txfautaUi Tomboljik- le;
"«rr»8rt, Tagy Man. Hiljyiaz^rVéklleg ^-teA\' Soffri"» r«tegjk;T»g>~ttnTíolták i.
„— a tantól függne... „„. \'Jé.; Igazaáginrorol, jt^lnAnanjr^lapal az!í._ Jfa«éewlnak»..=r-ialnr iial, élal .ti, a to.t-¦Bgr MhM mm ulnl;^t:<kmfitii:inrt»l
nünlr.—A kitvetkozmenv tcliá _
kOit kellB oiiicTaggéi\'nek keíl lopnia;
- Ai élotHnnímfiile.égo tehitnyiltznill olilttünk. -Mégi.^a bdrora.zjn^ég_aUnja.egy.vÉp<,n ,z0n én gondolkozik a üivélrércz a «ziTTel,>«_mttküdiE érzé-kejtel. A bárom elet egy.lélelrböl ágaaik zzél. -
1 i - ^"?»"?"«"0 az életnek org.mum"o5bn5~Iétcz-lietík. Ninéa élotaJormé.íMbon, moly nem tc.tben léteznék, nem animk katon.égo .zorint lenno kalOn. bOzIlj-nora avval venné. keedetéV. nom aVvST^érné végét. így vani értelmi é. morál élotéváliaz T,mber-¦Tiek j mindenkinok meg van organujnn.\'inindonki ez OltaaiMLjze.rint ktlllinbBzó.-íevvól kelltketik éa\'
,_.... . ¦¦- . —----Judonk.
íí ¦ - i ¦ OTr?*\'"^u,»^-^r^pőnniJőn:\'XÍas\'«-lé-razeinöéltatja.) Az embereken tehIf-\'ai^t
«letajlaagzittBt, ha agjEvelejn mog,értel,tt. Érzókileg
Wrzelibb em^r légérzellonobM vilü\'pnnornl ír* SntaLinegakadnak, Iis a le.f.Vvagy füber. naulMl«. ^-taa^d -Vágjak 1= valakíneírkczí,f é^
.ttk meg t„tét, érzéki élele^bbt \'t,^"
.zprul, de a laellomi megmarad. Uégis igai, hogy a
Jtettó koitlkoavetlan oaazalaggaa .vavp a. a kettő, monokotjuk egygyé olvadt. Ai étel, ital, ilom, erB.lt;
^in^téUeienjig^ilsn^SntudatnélkaUaég minaiut-tdre hatnak. Annyi- Mzonyoaj-hogy a vér a szivbol a fdbo, . onnét viBflzatérp.bizonyoz^begy\'a\'laiv- ezoros (iBszekütteté.beq van z-fövol ai Idegek által, 1 igy az arezon-is vlBBzatakrözüdtifikTUÍa érzetek. E bizonya.
-tapasztalati igniaág, jelnntoBiai armiamo alapjit képezi. A ki az embert ismerni akarja,- a phyaloam kell tanulnia, a ogy, hogy az élet háromféloségét j\'óT mogknlOnliOil^tve tnio\'degyiket külön; 1 knlönösen
- azon holyekoii vjzBgáljy nelyJegízoniBabb \'víbzott-b ÖBBzefaggóBben van Velo s veglila hármat egygyé csoportosítva Ítéljünk". V. i -
j>8 n>°»\'\'- mondja »zuvn.Lna<av—alra-kir-\'
Tf;mi-J!.?ÜJ!e7\'\'6rméiie|bnvár,tóleBrí^íie tény vagythoologlioz méltatlan-e,\' há\'ái-emberekeS
.azaiMemekét-tarmlJuk-ÍBmérhl? BíveTs^ges íXír" ezt nevetségoanek laUlja nanm, , n6m ismeri ia-
JittermészctétS;;:^^-.ii-^^:.;-. .
zenekar működébe fűszerezett. Ac tartó tánczvigalom fcjexé be.
Ünnepélyt éjfélig
» ^ a9 ^
méltóságából. Mindenki, üzlet, kérését hiányról pü-naszkodik, a n ki legjobban férik is eldorádói bő-aégröl tanuskndik. Áltuélkodvn kérdi az ember:
Vesjápremmegye, jul. hóban. Gyász birnök vagyok. A koneiteljea szónok, nagy bölcB, kosaorus egyházi iró, lelkes hnunn, valódi keresztyén, Pap István vámosi ref. lelkész s veszprémi fíiesperes bevégezte földi pályafutását, f. hó 1-én, 74 éves korában.
Szép életidő, beleesik a Mózes által kijelölt életidő határba, a 70—80 év közé____nz erük hanyatlása készített berniünket a bek öv elkezelt csapásuké* még ia oly fájdalmas ej, mintha- egészen várat- 1 lanul sújtott volna, e fájdnlraunkat még nz a fylemtlü gondolat sem enyhítheti, hogy opztorik bunno velőnk az Összes magyarhoni protestáns egyház, osztozik a. ka^nak-és-nemzetnek minden hti lin.
^ _ Fáklya volt az Ö élete, mely közjóra világítva lobogott el ... . a müveiben hátrahagyott szelleme : o drága ée-értékes örökség által ezután js közjóra világit. Ilyen élet felett nincs a halálnak botolnia, mert az ihletett költő Bzav_ai szerint;
„A derék nem fél az Idők mohától A koporsóból kitör és eget kéru..... „ingathatja sírján a vándor fuvrdnm a feledés-
—nek tusfcebokrait; -maradhat az -látszólog-jelítrlen-fll, de az élet nem feledi Őt, a közjó lelkes clöharczosát, mit a\'trja tán~ nélkülözni fog,, ott ?11 ez--életben emlékoszlopa Önnön müveiben, saját szelleme emelte föl azt, s az idő — mely csak testct-rombulhat össze, nem fogja azt soha ledönthetnil
. „Vallási egyesülés ideája* ezimfl művű, melyet honszerető a Jézuzi eszméktől áthatott nemes lelke"-ieremtett, b mely ezelötf 4T évvel —¦ mint irodalmi munkásságának cls3 s legértékesebb gyümölcse — Veszprémben ny-osiatatt ki, magán hordozta a nagy léleknek éa iteraes^teWnek azon bélyegét, mely öl^— és munkáit mindenkor jelezte éa" jelzi- Ez egy niun-kaja, elegendő lett volna arra, hogy előtte ugy is mipt hazafi — ugy ia mint keresztyén \'ró előtt feltárja a halhatatlanság templomai 1 íjajnos, hogy az emberét nemi értő kor megakadályozta öt e, téren a továhh működésben, hol mindenik felekezetnek- leg-göndolkozóbb fői (a rom. catholikusuk közöl Guzraics Izidor, a reformáltuk lrözöi Márton lslván) "nyiijtot
Bonnet es I^A-ienyér,jobban -mondva- pémskereset-" tjwal cihftjtottftk: s másnap
........---------Lö^ Är:,,i — *
nek minden rugója mozgásba hoznlik^LjnMynöirkl. vetkeztében: csizma talppá válik az emberi arcz. -Mind ezt nem az mondatja nekünk, 4iogy városunk han ma már a többi kötött, a fugylaltat talicskában tolják az utczán végig, kínálván, árulván adagját hát uj krajcéarórt. Üh! nem, mi ezt nem npprehcndál-juk. De apprehcndóljuk-azt, hogy mind Inkább elszaporodnak az anyák, kik ezivük magzatját, kakulí madárként, idqgtm emlők, házimkivtUi idegen gond-viauUsre b]zzák..S mig igy a legszentebb, legisteoibb anyai gondokot n divatos jólétnek feláldozzák, addig n minden egyébb szulgálatnal jövedelmezőbb anyái tiszt teljesítőjében, r faj talán eágut idézik; elő, a fajtalanságra serkentik. Sem akaratunk sem helyünk itt e tárgyról többet szóllani. Vannak esetek, hol a körülmények késztetnek, parancsolnak. De ti a körülmények által nem késztetett anyák, ne hízzátok -cae.-cBemöitcket idegen emlékre ! Házon, városon kívül, íe tárgyat helyszűke végett szorítanunk kellett, lest) még réa i~dö "a melyben egy hosszabb czikkeí lapunkban találkozni fugunk.
A A rigyáczi falubirája ngyonlőtte magát, mert véletlen sulyós testi sértést kapván kínzó fájdalmai ermTháboTodast idéstek eh?. A míg józan veit urvnui segélyt nem keresett, pedig 5 nap alatt csupán hideg vizzűli borurigátasokra meggyógyulhatott volna. — Mondják*, sajnál! az orvosnak 3 o. f. jutnltnnt ndnta jó tanácsért. Ily poltrom az ember, ki hiányában van a kellő nevelésnek.
A Egyik barátanktól halljuk, hogy Szigetvá-rott egy csinos sétatér van, ugyszinte kanizsai újdondászunk is múltkor Kaposvárott lévén, megvolt lepve a szép sétatér láttára. Hát minálunk? Most, midiin Kanizsa óriás léptekkel halad előre — roídÖn lakossága f-otyíen-etáp\'Tpdik; eöt, még a v^süfiTSfsaság^ ~ íb^ Kanizsát\'Bzemelta ki — sínben gergy ára helyéül — mely által városinik ismét vagy lOOü emberrel szaporodnék, most illő és méltányos lenne, ha gond fordíttatnék a város diszitésére. Mert ha mTörülünk a népesedésen, akkor gondolkodjunk, hogy varasunkat kellemessé is tegyük — pedig ii«n sok még a teendő--s épen mert sok o tcendóf azért nem turté-
Btgöért csakhamar halállallák1)]i,_merrakélur>Al5H és egy-éles csoroszlyaval össze^duza-szurkot*. A ilkoBok az árokba veték-flAelttetemet, kocsival és \' vtü eihajtpttffk s másnap ax e^fUaJo^atoi-eladtÁk^-z^ jjilójuk.a csoroszlya, lett, mélyét az fig]Séd-cgyTn=.-- / girbiLgöngyölve vjtt el harnlrul, a gyilkeaság után azon véresen Isme fazon papírba takarta ?8 ~a köcal- y _ vánkoB alá rejtvén, azt-a szekér eladásakor ott fo-ledte. Nem sokára megkezdődtek a törvényes nvomo- ~ zdaok, a CBoroflzlyát"a-Bzekérbcn megtalálták*Jés-a takaró-papir, melyegy iftmoretes Jegyzöhivatail öte^ - ¦¦ — raány.böl és G. ögyvéd aláiráaával_eliáEott több fogai-mazváhyből állt, a gyilkosok nyomába vezetett Ha-\' al raltéltettek^ jfis_ma- voltak ^végzendöTL^yglcz_ óra""feTéj"midőn a kivégzés" ideje közelgett, hirtelen aíon hir szárnyalja be "a várokozó néplöraeget, hogy egyik-elitéit ti. ügyvéá; hírfelen meghalt, ileint • ámitásnak vették, de a hirvaló-solL^Ahirtelenhabil - ™ «kául azt ánirják,"1ro^^az"Üs7-védöcscrabucsat veveu elitélt bátyjától, a buösucfiókkal önlé Bele a szájahmi
néhány peres: alatt meghalt Ücscsét elfogtak. A másik gyilkoson vegrebnjiainii rs íteletet. VégfizavaL melyeket a közönséghez akart intézni, elhaltak a dob pergéset alatt. - A.
= A kaaicok, roely.sk haxénkbsii, h& reüdehe-tÍBÖgnek igazin "megfelelnek,."ktváloíag a Bzellémi
veikben" örökitik s nagy•hazánkfia özvegyéhez -rész\' vétnyilatkdzatokat iniézaek. így tettek a kecskeméti, igy a. székesfehérvári kasinp. Kalnnk 4^isIná-VMj fog^e^valami történni?
= P o 1 í gh íc gró_fné végze.íes halála. Parisban e multJióban"a jezsuiták templomában*ziv» ráxó BzerencEétlenség történt. Egy mellékkáp*ölna javítása végett n kőművesek egy lélrátakartak odábl* tolnia L közben a. létra-.pldőlt é-t-f rnte^.n jelen n.lt Polignác grófné fejére esett. Az ütés oly nagy V"U, Trogy. ]Lgy"f"\'i~^|it^\'gTniTTR(itl
ták felé az érdem elismerésnek elühaladÚBra buzdító koszorúját. --
Igen Bok munkája jött ki nyomtatásban, nlír-mészet temploma" czimü müve meg a külföldi irodalomban-!^ páratlan. „Keresztyén vallás"\'!! cssk az 1848-ki korbaBj^lbatottnapvilágot. Ágendájn mind e mai napij|^HReljesebb. " —^—
Lgyl|npf»Ónokbitait az a lélek hatja át, mely a vallási egyesülés_ideáját augoita. A szerető János lelke lebeg azokban. Nem polemirál-hitczikkek felett, haqem^htrdeti a\'ker. vallás örök igazságait — vezérelve a fő törvény, a Jézus tanítványinak ÍBmer-letö jele a s z-e r o te t által. -
Tudományával tiszta erkölcsiség párosult. A mit hirdetett az Ön életében, mint példányképben Ypli láthatd. \' Jól Jégjezia meg a felette szónokolt ¦ Acs Károly, hogy Jézus óta nem volt ember, kiben az emelkedett lélek áz övénél tisztább, nemesebb —szívvel, s evanfreliomibb élettel párosait.vpina.,
-----.^DuftMtyA
ník aemmi
A "Lapunk mait ízómában, említők azon Sze-renceétlenséget, miszerint a hahó ti jegyző kezét véletlen keresztül lőtte ; moat sajnálattal közöljük; hogy o fiatal ember — tán kellő orvosi segély hiányában — meghalt. t
A Tudjuk, hogy vi&künkön a marhaviss dühöngött Ós majd minden Htjaink elvannaF zárva, s minden kocsiról az ülésben levő esénát, bbalmát el-Fzedík— miáltal az.jitazoknak kényelmetlenné teszik a további utazást; a napokban történt, hogy egy so mogyi fűldbirtokoB egy idevaló kárpitosnál kivarrt szalmazsákokat^ rendelt meg. A kárpitOB elkflldé.a & szorgalommal s csinosan készült.zsákokat — de midÖn a vészörökbLZért a kocsi, az őr megvizsgálva a kocsi tartalmát — a zsákok-hói -krfojtven a sznimát — elégoté azt. tí Így fc megrendelő csak Ürea zBuko-kat kapott. Már ez ugyancsak szigorú torvénybüseg. A A vállalkozó hölgy Klenk Karolim üzletét - -egy-^8HWa*merIkar-v^re»épp^WEftporrtáV; ugyssm^
. ^ kegyeleteo-érEÓae —koporsója felett aieiblia s munkáiból néhánynak egy példánya volt látható\'. Szellemi gyermekei is ki kisérték a sírigr.^.ptt-elma-
--------rfldMt.-tnlomért a l*»Hri cgfllfitt—nem BTállhat alá a
sírba. Halhatatlan az, mint a nagy lélek, mely előteremte.
A veszprémi csismadíék-czébe-mint testületje ---lant meg^a^yitoZflMeyoTftp-tiBateletjclfll- égő lámpáival övezvén körül a koporsót. Nagy halottunkban Önmagát tisztelte mcg\'a~ezéhr s az öbtudat azon édes örömekTBérto haza, hogy szent kötelességet- tcljűsi— tutt, mikor^az érdem oltárára letetlo -az elismerés ál-^ dozstiL" -
A. há*"Al köU\'i?lcg-Bzép-kcpekkel-amegragad6. és .találó hasonlatukkal ékesített szép beszédet b imát" mondottíSzaee—Dámel-veszprémi lelkész, a Bírnál \' Faa István szabadjai lelkész szólt szivbol szivekhez, a templomban ^s.Kárnjytrajzo^ta élethiven a prot.-keresztyén lelkédz kÜzdeímeit — s o-szóivoklat magasságára emelkedve\' alkalmazta -a hirdetőit\' igazságokat az idvczüllrc. > _ - "s
A távol vidékről össze Beregiéit nagy gyüleko-zetaek^\'egyharmada somjnehetóttbe azúr bz. bazába. Nem ujsá\'gvágy — mért" egyf\'pröfc jnpr^nmtós^ben^. nincs semmi rendkívüli, újság vágyat ingerlő.... hanem a tisztelet és kegyelet .-gyűjtötte Öbszo r Boka--gágptr^A^áldáB — Tnitr-kértok — szálljon nlá b nyugodjék meg aa elköltözStt nagy léleknek sírba ros-kfldtje>sátnráTi... ¦ ¦______r..b
Hirelc és események.
Á Ne mondja aenkí, hogy nem hajndnnk^ ne. mondja senkit.-hogy városunk aí¦civitizatióval kollo lépést nem.tj.rt; ETmtfteIy-Dzülte-:fén>*ÜEéB kovotkez-¦ (ében, a vágyak elérhetése1 végett; bukások, rablá-sokf-teltajlások, vísszsilésak .napirenden vaunak. \' Az erkölcajülycd, ns7omberÍoég;\'kivetkezik emberi
máaolé géppel (Aatogrnphpresse).gazdag-tta,
" ~* A DaezárffUnnalr, hogy-keveB szarvas marii s hajtatik^bo, a dühöngő vesz miatt — a hns ára"i8 -krról-16 krra azallitatott U; -csak-aztán-a-tölt fontrór is legyen ám gondoskodva!
= Gróf éa bankár. Kolozsvárról örvendetes, hirfll írjak nekünk, hogy Mikes Kelemen gróf, a lej régibb magyal- uwiladuk egyikének utolsó ssrja, nopokban hozta-baza ifja üejét, s kivel Helvéciában -csküdött^meg s.a ki egy ottani gazdag izraelita ban-^ kárnak leánya- Igaz szerelem nem tekintess ily aka-dályogrft; az >lPttAlftii\'.k-jegf nlnlvad n.szivek.kölcsö-nős lángjai mellett. - Csj. K. .
= -Orült-költöS Helsingforíban-^közeli
Hz.
= Megadta néki. Valamelyik hanatifalahau" aljegyző egy Tttddisznótlettes aTfejéi -a\'foldesgrngte szánta, ki a vaddissnófejnek nagy kedvelője volt. Útnak indította tehát vele mindenesét;\'-kinfikj ratvűl _ egy kissé gyftgya volt, ekképen régta^sjájába m^n-dókájátT Bc\'iirégy s főldusuxUuz s azt-mondod neki: Jó-náV^t-Pagy^g08\'^^ tisatoH a tekinJcteo ur s egy
vaddisznó fpjet küldött, hauiynlat ís lő, azt is küld. De igy mondd te, különben nvegflt a ménydörgös menykő. EÜndnlt a mindenes, útközben egyre hajtogatta mondókáját, azonban szerencsétlenségére meg? botlott egy köbén s a bzavatöittezavarodtak agyában annyira, hogy így beszélt a földesúrhoz: Jó napot vaddisznófej í tíssteir«.-irJúnjtAea nr^egy nagyságos urat küldött, _hal még. nyulat is 15^ megüti a meny-dörgős menykor - " A* : ¦¦ ¦
= Lembergben egy\'nsptzánsőiTitoTtek t->lvnj-Bágért hat évi fogságra, ki még.csak.januárban sza-hadult~ki a börtöntől; höl:egy1^^íöí«n öt évet töl-iölt^A derék tolvaj G^évés, n^lgsri és katonai tőr-
vényszékilcg 21-»zer "vnlt tolvajságcrt büntetve, s kapott összesen 700 bojatést^ 18^000 vésízöciapist.
XGáal Kristóf n«"S&-frt> bpícser SdraSJO db. cs. k; aranyt, fecheffer Alsjosnő4 frt. — Vajda PalnB 5 f
Folly Imrénö 5 frtL-lsmandt %nâczn_5 szül. ßottiü Agnes 2 db. arany. —*:^éreyiltárolyu5_BL»ül. Kovák, ö mga 20 frt. MJfirpf Festetics Denespő 100 frL — mat^iapig-a -fekierelé.rt befolyt — "Bgfffrt lOTts o. é. 28 db arony. 1 2 frto. uSdb. eiü.1 bantu. A Zala-Somopi yn»1ilnyjlinTi"» 2fl-íki »iimiih.Ti Tin-V -ttr*-Uilfá»t-l frt Mbimi iKloH « beljTH 1 Jb. i..^.
Jíir. arnnv. A gymimtqm éaiUUre & topoiun cicb - S fi l •kaÍJgtt.—ü5pSrftlFjirira.-3C-aij 10C4. Ham—
fiatal lanuló drAmftjái adtat-éla.-A bata. nagj-Bierü "Tiogy-s-köretkeiS fiatal .iÍTekel-»í*r.il 1wtí1íjijo16=
olt, a darab nagy, -*zép es eredeti tábetaégriíl te.a lanuBilgut. Annál szomtirubb, hogy a_ nagyremónyfl -e.erziiy a ki két barátja kosutt Bzictun.ntt.ult egy-p*-l holyban, Bemraitiiom ertott az előadásból. Csak noha mormogá sziqte ijedten! ^Nini, biaz a mit-azrember--beazol, én goDdeltaraJ" (iondalta, de igen regen. A darab megírása es otoadatása kuzott aok ido folyt lfl (majd annyi, mint a mennyi nálunk azokás!) B ez idíi • aiatUizjfju költSjegörült. Igy. ldtw darabját, mő-"lyen annyLteTeTBCggöl es lelkesadcssel dolgozott
= Halálos történetek. Débreoíerrbol,.jul.. [30.-761, irjik egy-bécii lapnak: VitoeinkM maj»g)e iz galomba Kmtaa Lel.Íjbb-oBztdlyh« tartajjTkitrablo-gyilkosnak, egy Ogyvednok ds egy jegyzőnek, marn OiatározötTkivégeztblíso. A bdntotfiimlynokbants-i td.o ma volt Tégrebajtando, már. ozelStt Kt OTrel történt, köretkezö mádon: A Bzotn.zédoB erdőt átmet:.. BzSorBráguton^égy. roggol.eByXorfi.haltte.ta talalía^ tott, ki hátba volt lüvo és rajta 18 mily Eea »eb. Kivi-, -láglott, hogy amfiggyilkolt- égy faldoBurriaT kocsis Tolt. ki ürít Dobrcczonbn vitte s vis.zatértokőr kát ember fölkirte, vegyofo\\ökotaBzekoro."alindakottlHil uri)Afí levín 61t5zWi-Arköc8i8^ölveatteCkct;j3ojzive.-
TBegyei Jáno. pénitám&k.. (Folytatjuk)
ttt-íilí SíVeh azon rodat,
* Fentebbi arämlntel
konyBág ..ellenie |_ érnek tton nfivTe, melj-ct.visrliu mindig büszkeség ^-ft.^jhoniéilnyí\'V-névreu; ;iaru» meg Qket Isten a-bucánaki: K.a lelke, gyujlünu .fogadja kÖKÖBetHnketajiagy kozoalág nevélieiiT^izon kaposvári t-ki.aaoonyok néTjegyzake kik a helybeli gymnasiaDi\' hel.8fel.aorele.ehe»\' o cxelra zoa-gányatoa indttott ejOjlüivemenpánxadoininyaik pontos megnovczélivel fe{|.gyc»v.k , • mely. 5weg t Báo.mcgyi:ÍJilnöB-g.YJL)^>íi>«Urnok Mnak-ilaAaoti.- -— Spitzor Riza í db: aranjv Vuy JásoinS Bugáiról 1 db. c arany. -Vi.j. Mari.ka 1 íb. c«- arany.,.. Polly Mária B frt..J»obefc Euphemia 6^./rt;-§smi8yi Carolina l db ezn.t,2ifrtos.-Babecíay Mari 3 fr^ • Schváab^tat.TlbT-3 fu. Kuutiásj QJiiUagfLrBgy, nivttlen-S Lrt- Knthy-lZ.nzUnjxti frt. Kovicikj- _ donia.4^db.: czü.t hiiajaarrSöníjjTHari fírt 50.kríV Conti Josciilia 3 db.-eaa.t hil»za..^.ánk AirnitS.ati . ; oziüt ImizaLi3aanr-K«t.liiTl-lttJike^íad»^ílP^: Saey Bozsa 1 frt V.Bzary FisL 1 frt. SMsnfca. j Anni 1 frt Pintir Anna J frt BaaínB- MjS lí*. í tátliFanil frt. Hoffmann.JIartl frt. SíigeŰiy-JIí-ri«l frt Kiíifiy-Máthild Ifrt. Kri.-ztink«fWrtAn^i tonia: 1 Trt Kiilsuly. Jank* lfrt b<unof^AToJHatyt:j -|
>-Teréz 1 fft -Varga* ^Krisztina 1/rt. Kokáli ay.rJÜ^ez^t ha*«*^^ : tolat
[w Ifldb. ci. arany. - t *
Aa «Jomáiíjroaort-P^ c darab:. .
I-^l^Ra^ — --
:....... J,. Mfo|jiajjnF^^ o hé
—~—^ b*gy-btU<3.ft«eaatén*k egyikMégjobbja^tt^olt íi
:---^wltHieHfi^no.ffifrke. lettTeöö L yagy ánTöTniTTA ri-
_. tétír-Qf-toV. ^mgtdiUUhan. hatimUlsjé^zt__vett; a
-----!\' kajJttarfelróhaataj a-njúmoruXUt_aegáltS^:\'a aren-
Z^^«3S«ik^ÄNai
ZI "»,LI^\'|f^"h\'lT:k<r-<,--TD\'^*-j"hb\'-teK1 1860"an-a-negycrijjt>: ivailmiiiyr tagak^irfraöra ^jwk^ir^lTesitneara^WtgTÄk teía?ébe, asztalához. -lLí^-a«*gAtty\'-kereaatény iittt- papságra -n ere hetei f.
"¦ .«§\' 100\'
wäeäteöilifltjik^ t«K
_tott:gyjüéaálwáralhaiarnittt\'i hogy-* péesi-nagy-da-Ui^a*annr.p?lyett7k*pTÍicltotei-focjjrTDnga e
cxélra Halphori, Redl^ Rózsavölgyi éa Wajdifa urakat aióiik.lUj\'eL— kik Bs^RJánUtot-el ia fogadták. E "hó vegén: határozott daléstély a sörkert, vagy íöld-lakort helyuagélwttidg-megiartatni.
teléba
ka^niikl-Hoary^ki volt 5 KapjatYár-ía.vidéke^ka--. zőnifgúűik,i IegjoSban/megmatatta koporsója, melyet wbh-miat mialéV ezer ember környezett. A gyáfcz^
_".- "pgyiit jposteu
TXyiHL.mtiirlFr^itía Iwb kö«illiel3; ön .ereiére iutée-^^¦k^-Mihcrft\'Télaiqr TiUnt itywflnk, koiülbotjülc, tJanol. LettileiWt iriTMsnrrMiQk toiiblini U. . -----------p; 0;-?g:.?njallJult, bygy melrgon irt ¦nraül meg-
iuuhuiui miiftujAkal.1 OjA»iQitton-w-----.
. .t-h-TT i*MT..j»>-iitán njilathoiai íognnk rk<ärjak "nli tóren ia k3mmak3ilt?sí"r. -
P »cs i-i»: A. TBricktt roij ttom oWn^tmttah M, uuk üftjíbcn eImonii«kWlo\'"\'inyiiiiketi eg*-fei«-tűr*Ieiiií---;—~
"8. ö-ank; Mcgkaptnk; lnu»nilnl íogjnk. ... . T. V-tink i TArpjhfllin**Jnl«(t_aflinJtJlMl»tott:racf eddifji ltérjBkaildliríilevelBOol.
A lüfcbt bEírkoiott mOktöl J3r5re.
~Felcltfs_tjzerkcs?ttr\': HD HOZ ISTTÁÍL -
Gazdasági tudósítások.
i\\«Sj-Knnízsn, oug. 10. A mostani azárnz idíi csak használt ax oraUian«kT ogyszinfo na előbbi nod-veauég jelentéktelen kárt okozott a gabnában ~- kivéve az árpát, mely szenvedett.
: ,Köyetbcitébeo ennek és azon eset — hogy az aratás Bánátban a legki el égi több, a gnbnoárak alászállottak. Buza 3 frt 50 kr. Bozs 2 frt 25 kr._ Arjpa 1~ftE"60 kr. Regi kukoricia 3 frt u. uí. mérőnként. Azonban a-^ÍLbiicflra kevés kilátás vah,B azért a kész-letet igen veszik,— minémjiséga szerint 7 frt egósz ^MH-604HV-niá»ánk^ÍT---1----"
iiaszoobérbe aiáli hirdetése 1_
-i,-- K.lyó évi augnizlns "hó 22-crLfis 23-án Lentiben,.és ngyan 0 hó 24-én és __-ÜJ-én. Alsú-Lt?ndván tartinOA -t^***\'*- ntjAn na«»nnhArJw^Antl^fctrt»nfólfrkorCS*
¦^k^waliitak^bormeréai éa Kaláaaari jogok, az¦ fliizezjirndalmj crdflkben fl^makA-.
-T-^-^tttílltTg^aía^iaiJísi, é»"!cge!téleai jog, továbbá Több kisebb s nagyobb fóiá,
—-—-ri, % i^ch^lrirak^lnntlrk^S^l^bi haszonbér feltételei Alaó-Lendván a fübérnök-é"gl%^iaü.\'megíak in the tfik:
. "AlaótLendvajonná hí 22-án 28G4.^—:- (2^3)
— S Az AlKÓ-Lendva a Keiiiatb^-arailalwak föb^raök^ege.
— - líézzttAefarek^Tpindiinfála-HSawta^o^ malom--éa-caépl5Fépekr;-^TÍzza.-_
¦ - vattynkr~itb. "KeniklllBnban^lrálialnaTL épületi
lakatot^muufiuikat. líagy Kanizsán, varazdl utczaüTl. azám saját-házban.
Zákoiiy ^áodor, Kozfowskl Ede.
\'-r lokatua.. mester. gépész.
19
_ Vurfeítigen jedír Art Locomobilen, Mabltntlblen, Dresch- Maschinen Watoerpitjd^&fK cet —-nicht minder unternehmen jede Mascbinen-Rcparatur7so wie jadu SchloMcrrArbett zu^dgi^J^ Varasdirur .Ctassa^
¦^Kr, ÖTlirliiretgen^li««
Ferdinand Zikoii), Eduard Kozlowsky,
urmeistor—^--—3-)-- \'"*::?z-?»^r—Uttacbtniafc.—
7 _ RőzitíaloM" eladás.
..;t:3Jaaládi- kSrülmfayA^ jfészéi.
njuiwan..ápuli\'4. jaratu legjobb működésben leró gQzmalom eladandó;\' bozzá ¦ \'.aezatPitSke »em igényeltetik — miután lep többnyire"^ éjjel nappal a nép szá-- -niártűröl, rögtűn átvebetS. Bővebben-értekezhetni Wnjdita Józaaf könyvkerca-... -k^éaébenriiagy^Kaniasáa.---- ---- • ; (2—a) •
. _ . Néhai Ritter
\'^tludliató brtt»»r»iH)tBk9.8«r kCimtgegjíiéje folv-tirr— f. évi íiopt bnváUnu —*^r*^^*^\'*\'^°^t l°^l\'\'°*~»bfl»r «aalnl.,:JBe. igen JalillvnsMl-nK\'g.üo-^ jfinelil, -mrt *-Unatpénz n.k tOO frt « clsdandii biz é. kort testvérek k$zt iz:negftr AOOO /ttok Az árverési feltételek a nzgy-kznizsai váró. tanác-.-V^.^ nál meateklntbetok—_-- • .. \' (1—3)
(l.-SJ
tkjatsbttal ájáljá a
Schönfeld Ignácz
.. i. a^tWlla^girek a UgajatLb_jav itató le ?* -vegytani acgdd "ewkŐzökkel gyártott r~
v _jtríenŐ€Sél.
b keag-agvár fennállásának rívld ideje alatt már álaláima elismerést vivorhK "•í*8™ »\'»">»\'\'"• Inkább, miret ttbb káaaall Dsszekottetézénél fogva a leg-\'NOSW^^aWnaMéaeket r^oczak\'gyorsan tégre hsjthstj«, de rövid idü alatt és ^jiSjSíjeJaDjfoa fayarbér meüeHakártnely Irányban elszállítani képes, f J7— »k.11/» \'varáadl áteaa saját házában létezik. 1 — -
Arakrj\' a^lea^*(r^lk»1:tó-zpérrr^/rpénaarátalvány \' -r-r-=í \'Kaniztáa.
Ii» ilnboa* fél^imbölyfl líont b^calaaly- "r ; - .
¦3ííe"" v • • * - ¦
—^Bovjokhaa béeél.nly Id»^ Th.- «^ltfnmt r> lfm f.-M --r<RattUUaui béeaisily 10% Th. 100—200 fölfelé pr.100 font • Oepolaj 100 font - . «_, ^i."NL. >
helyben Kagy-
"13 frt— -kr. 13 „ 50 , U , - ,
" » - . 15 . - .
CrsVlBnzIehriiaí amX Bepltrnuer Í8Ö4.
í^raÉahia^?riga^z -zV\'fezWftáafeMa _ to^dea^iraga-ia jaiarr; Baokaotaff:^:--J:í- \' r--^rr^
tfr^-.-Cffliiiiultffe^rhlilt jr^rTJeaiiáiiroer nrgntgeldlich
iMpiSiíXJíSSEF, & ZÖTTL-GYÖBCT,
asztalos kárpitos
— " asztalos- es kárpitos bútor raktáruulat
a legolcsóbb leizállitott áron.
A t. cz. közönség; arra" figyelmeztetik, hogy minden máa,. rak helyén _js \' én: nevem ZoTÍT alalt elkászfilt kárpitos munkák bem nálam készültek. Ugy BZintö talál ható- Hagy~mtn,émüalégben elkészüli
a legjobbakből és elválaltathak minden o szákba vágóJavitáB\'ok illetékea áron. tWT* Lakásunk vaix.a Magyar-nt-oaa .eléjón 760\' és 763 ez. alatt a „Zöldfa" vendéglő közelében,. 1 (1—10)
Dia (Infnrtigton- hn^hr^n ni^h litftirnir dnrn_ h"fih4^B\'J)r\'lT.^an pnb^jtrnn* in Or.-Knnizaa für don geehrten Zuspruch und die ßo" Bclitneiobelhofte AnerkerJrlSBrg und Theilnalime Ihren ergebensten Dunk abzustntten, und werden wie bisher nur das trcdiegcnste und zur grosßten Zufriedenheit angefertigen photografit^hec, ArbeitCTTtibergelien. ~~ .
Inden \\vir nur noch kurze Zeit\'hier Verweilen kii1.""11!. hringen-a-ir-dinga--zur ü.enntniB8 und laden zum gütigen weitern Besuch höflichst ein.
Auerbach & Kózmata
Flidtografcn
\'^ÉXSlicr WiztendvavscheTi "Hause neben Café JDicm,
Kanu
Alólírott, tisztelettel, tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy Nagy-iwiübb óv óta fonálló ----- — .......------------ -
?1 e-s apronciiiie keresieiesei
bol- és külföldnek legjobb és legulcsóbb gyáraival^ a legkedvezőbb Összeköttetésbe tevén, azon kellemetes helyzetben nagyok • hogy daczára a mindig noVe-kedü fogyasztásnak, molly különösen oz~(Vtiro kelmére hat,,— tisztelt vevőimet
még pamut és selyem czíkeknél is
az eddigi igon jntányoB árakon kivjl\' .
5—10 száztóli kjedvezménybék
_^a\'lJiOij^^^Llp^^i\'iríi11jii1 niiiiiiisiiians>¦ <ifiÜ <ln1111 rtf-f~iírrtilt^Wriiftj^i^" ^J-~ \'
..... A?Q»lcel.vezö,T^ -----
koinr valódiságáról, mint a lehető leg méltán y osbb nj árszabályozásomról mihamarább személyesen iparkodik meggyőződni, n legpontosabb éa legkielégi jobb azolgalatrl k^za^ggel-BjánlöttrariiTr^ Üzletomot a- nagyterűimC^kSzönöég fzives részvétébe.
SOHEIIJOISEF.
____End« gefertigte beehre mich hiermit ¦hntflehit aniuzeig^n, ri«n &. mirge-
^lungenJatr-für meine-Wer mehrjährig bestehende \'
die vorlhoilluittcaren Verbindungen, mit den besten und\'billigztea Erzengnnga-nnd Beangsquelton dos In- nnd\'Auslandes anzuknöpfen, nnd sonach in der ange-nchmcniagobin, trotz des-atelgendenHAbsatzes,dlo-bcsopdOTKorjlw«areil Vor- l folgen, meinen P. T. Kunden ¦\' _ , . r..
selbst bei Wolle undjäeidenwaaren
von meinein_hishrir billjgst ljerechnctcnTreUtn nooli_ ¦• _ _________- ......
5 bis 10 pCt. rabattiren, -
und aomit^eder anftgnehonden Cönoarronz die SpTtzo biotorTzu kojmen. ? ,- _!? 4er angenehmen Hoffnung, das. Sfd bald gof. Veranlassung nehmen lB\'erUjT^.aicb_von.inoii.em-neuen-ima-l)ilIig?t-rcgu]irtOIiProl.8irTollB-üoborze gungzu vorschaftonj yursicligro ielr..äio:dur pratnptQaten:und solidesten Auaftth-Tang Ihrer geehrten Aufirägo/in doren baldigoojjrwartuag^\'\' ;
liochfluhtnngavoll zeichnet r
-JOSErvSOllEB..
. Haszonbérbe ,tdaiidó..Wrtók.
^TíM"í?!&i?1,,Sí-?25TloId-1300 Q «léneUzáralíVa\'-in\'lnae-n: gazdasági, n?^í 1\'¦ ." 0^CJfl!\'«*klt*H;g"fí,,\'áP """"\'"-kkol, vonó marhákkal a jöío uj évre bérbe k.jdnndJ - értekozhotui személyesen vagy levél által - a tulaido-nonal-Uzdon helyben - vagy Kis.Korp.ldon. 3 -- ! \' . ?3—3°
._r. \'. ^S^T"—- ~Jtftaef kiadó nap- éa ny^ndatrilaj jonoaKagy-Kaiiizaiia. \'
mely aaamfadeWl Hiirte mintegy mondani látazott: „l«-g^e-t^tb**aá- haaöítltfk- UiUör« u. i." Jíéke porain. I : ¦ ,
rtihBtrü»L- A hctTne* dn!
-Nngj\'-Kanizsfl*. Harmadik évfolyam
Ifflm"^ettei|esztő iap ^zé-jrifofalol, tereskedeleoi. Ipar, gazítászatr tjHtemíi^is mfl^iszetTCéfclE
_ia^elen_q_Up legalább egy ivcn j alias hó 1-tul kezdve minden hó l»én lÓ-\'in\'cs 2f-án. — Előfizetési ár postán szétküldéssel elbelybea ^fep^fsit^TsfeCés^m
nfri.; félévre 3 frt. Negyed évre 1 frt 70 kr — Minden előfizető a tnlaidonos külcaün^fcTJhy-Tfctráv^^^ ffl- áTrozi haat^iáifratj*;^-
Nyilttér égy Petit soréri 10 kr. — Hirdetések négy hasábos Petit sorért l-Ör 7 kr,j 2-nr &;kr^éa^indBntoviAhUHák\'tiUásértí^ sJiélyei^éjí^sj/fexelénaSB
( rjO=;kri.-ea=-n»ndan tuvühlu bíúktitaHérl 5 kr.s. bélyeg m A beiktatási díj s a Up kezelését illető minden tárgy n kiadó hivatalhoz Nagy-Kanizsára ; a lap szellemi-tártai mát illető közlemények pedigj ngy minden leve"!
_. . , . _ , -\'dendők Kaposvárra.
As első országos magyar dalünne-pély Pécsett.
Miként minden szívnek jól esik, ha övéit dica-fénynyel körül sugaroava, jólétben úszni látja, ugy kedves a magyarnak, ha szivo mélyéből szeretett bá^
TT"—B»jót-egak ólmában in a. dicsőség é^ boldogzág^pol-^ csán ragyogni látja, Kz indok megfejti amaz öröm-e diadal érzületet, mely a pécsi dalünnepélyea megjelent magyar honfiak keblét dagasztá. Nem tűzte ugyin még es ünnepély hazánkra a dicsőség s boldogság koronáját » nem árasztott rá oly fényt, minőit a magyar kebel hazájának kíván; de igen reményünk tüzét gyulLisztá föl bízni ubban, mit jeles tizó-ebenyink ajka rebesgetett: BMffgy&rorszng~nem volt, ~" \'Sáxem fas^uIamiarjttÍi^ éltető
lángot, mely a nemzetet" kihalni nem engedi,-mely fia-álmakba—mélyedt -hazát fölrázx-t -a-nemes tettek, tatőré vezeti. Ily ^gondolatok magyarázzák meg az örömöt, mely a föaebb érintett hazai ünnepélyen jelenvolt vendégek közt engem is megragadott.
Azon szerencsések közé számítom magam, kik moTvclödcsöket-a-k-üH\'öldíJn folytattak s éveket tölté-
___nek b művelt német honban, hol oz ipar, művészet b
tarsadnlmi élet raagns fokon áll. Itt tapasztaltam a hatástj a következményeket, melyeket atdülúrdn-tee-tületck előidéztek, melyek majd minden csek\'éiy-vá-roflbaa sőt falvakban- isjétesfiltók, ngy annyira, hogy méltán mondhatja magit némctlion: „Das singendc-Deutsehland. B S minthogy egy üdvös, eszme másokat-létesít s a tirsatbUrnl szellem fölkelte se összegyűjti aa clkgtÖMsrfBrBket, tJrtpnt, bogy alig létezik város ˇagy í^^m^i dalirdán^kíyül ^rnaegyleftclr olva-eókörrelj ÍÜxoHó-társulattal stb. ne hirna; melyek ioxután sokszoros, nagysBcrÜTr nagy számú (a tavali tomaegyletek összejöveteléi? Lipcsében a működő tagok összes száma 25000-re rúgott) Összejövotoleket -yoniraVTnB^BrTrtány=|nelyek hasznos-voltáról főleg a művészet, ipar a a társadalmi életterén kisem kétkedik. / , 1
Midőn e tapasztalatokra néha-néha visszatekintettem, megvallom némi sajnálat fogott el, hogy ily —társulatok ^hazánkban még csak csirában -tejlenek^f
f gmk fölkarolni, melyek a müvolödcst tetemesen clomozdttják, s- a társadalmi eleire. _Feny_L vtilnek s kizárják a nemtelen szórakozást, mely undurraLtölt minden müveit embert; mart mondja n költő: Ott hol édes báj ló hangok
ÉrzBszívbSl zengedeznek, Oda aiesT_-—iord kedélyek
Dalra soh\'sem eim1 fkod nek.
Midőn tehát ily gondolatuk után a nagyszerű pócai országos üanapóÍy_m~Jelén lenni szerencséi te ¦ téin s a közlelkesedés :tannja valók, kiki belátja, hogy örömöm helyén vblf._\'"
Mielőtt nz ünnepélyt röviden leírnám — mindenek előtt dicsérettel emlitem Pécs városa-lelkes polgárait b a^a^nDttftgjnít, kik^ ily költséges vállalatot olv^agYweruM réhtfezTneT^
egész Tirsz^g\'-dalmüvelŐtBPk-; MaV^l^saj^juk^ hogy ezt néTa-fÖvdrosgn.fc^Pett JtUrdemenylg^fjr ml több; még-ez-erszagos- ünnepélyen hoz képest alig képviseltette magát; b igy jfggal fejezhette Arad egyik jele* képviselője az óhajt: ha favárosunkból-\'dalardít Szellemet ki nem hozhatunk, tán jó lenne azt hozzájuk bevinni._
Az ünnDpcIyt méhán mondhatni országosnak, mert; jeles zonefér&aínkon kirül a jlalárda testületek hazánk több városaiból sereglettek össze ,résaént működő tagok ^-IjéazéoUkápvísaltn tvjfcngy-miul: Pet,tl.uiiluYTíudaiT lós, Nagj\'-KanizsajJíUgos, "Debrccscn, Mohács. Bé-keSj-Győr, Kehért eraplom, Promontor, Sopron, Ap~s> tbin, Losoncar-Ssombathelv;. bécsi egyetemi nníinla. s^bjécsi Zion, Zenta és Bzatltmár. Habár-sajnos, hogy -maradtak w»gy várasok, melyek dalÁrdfttcstülctűkből csak hírnök sem jelent meg. .^r.-
As Ünnepély mindamellett, hogy a nngy készületek kivitelei fÖleg-as^lfcg^UtáMál-a-zí^xle^idő^
Edes hazánk\'kedves dalunk, _ Erted élünk, érted halunk. ~ ^
- . ~ A fogadtatáson kivül e nap misem történi, az jé nek estély elmaradt; \\5~éa virradóra riadé kelts Tel Pécs várobil katonai eeueksrez-terMzkdörgéeek állal (léid és tetve: lOöra ntán történt asr összes dal\' -testűigtok On^rgpéj^es-beTewnlaafc-a szAkeaegyházba,. hol Volkmnn miséjét\' ialekle~ ajTiehaw^-lOftj^kja^ összes dalegylet, ízt k&ve lő ti pécsi-dalárda lobogó--jának réíszente1tetéVe"ff1^écnenyitérea^ diezeBen ~ fülékfsiirtt emelrény állott, bel is fobhrangu tisztek— és előkelő férfink kÖzVn^gjméltóságn Majláth a volt orezngbiró s nejű szüt.báró Praads^\'mm%xÍBzIoany» vön helyet, A pécsi JaTardA cbaöke Angyal_diszőltö-zéteben- üdvÖzöUffiíraegjelént\'éBBTe^estfilei^^
400 teritékre, mélyetlelkés másztok s Fábiin zenekara faszereiélt.^kÖzben--köjtbena^joz Upsrihartólfélbesza-kitvf- A tclkösz5ntgBeke}C8ÍmaflgyT,éd kezdé meg,klt
tboHtr
KIITTA IcIk\'iBzon.nBeü-et ^a\'tua "feJ . . . \'
nmlLMajlith, AngvalyiA-fiairyVit. íouJvá^c^-.™™. előadásban, Grabanca ügyvéd, Bcke -Béla-Győrből, YajnaArsdról, Györffy Zehtáról sfb. kö Tettek^ niely utóbbit hümoriBtikus előadása által töebszörös taps-- YlbftT-BTtgr-TegTiaTH-roBz\' idŐ-míatt JeletirUg^matsiak
a folytonos esö nagyban akadályozta, nagysserÖ volt. Az elfogadtatás ÍLhó 14-én volt Mohácsot., Üszögben "fi Pécsett taraczkdörgéBek s zcp.c mellett, hol a ven* dégek diszjelvénynyeiékesltlPtíek fel s kiki előre ké-ir.itfltt hflyrn p pftf*" pnlgárnk_háaaíban Bzálláaolta-!
Ylbtn^éTtev-TegnaTH-^Bt.\'idfrjníatt jelenleg-ma tajazi.....
be míagukat k dklteetaletek, Wke«TOt6sek-t^^-\'Ugynnekkor olvastattak föl az érkesett sJírgÖnTöfc Eszékről az ottani íövaszegylettíl, Brttnnből a bécsi -aniegyicttöt .^eicdieTtbefgből-, -KaTlsjabebaai^sazer. gyülekezett zeneművészek"\' neveüen- ^nYenyitőti .Zsombolyból (Hatzfeld) ^BécjWlj.^öebekben j* Ünnepélyre Összegyűli\'daltestületok üdvözöl tettek, s azonnal vlszónozUrftak. A díszebéd után azmepélyes m^^^iKr.p MVnn oltat oilgesdaUrds-tesraletzenekisé-
retmellelLaTá>o* mulatóJtelyéfí Tetyíre,hÖl;mbrim l&.QOO-nyi néptömeg Tolt jelen;itt történt fölváltTS? » vadiszezted zenekara mfikö^íse-által a lolaUitott emelvényen mind Összesen, mind fölviltra^aaínéke-lfla.UH^elvft^képen a lelkes ATftdiét zajos tapsvihar
ke^eH^\'t^eseti-^^ M átyás^yécsl 4altcs
jnJlBte/^^-yy Vj7 jslifl» ayerks^tfit^nal^ *
__„JBÍkpj fog eljönni a kor — jmccett4^kl»-jnldiia ha.r_
tfankpan la Ily esitüők fugiiaV életife épnidüis átlmtvu-
[VSuílilUl ZTuuu
iott-el-; a *tntéeheeyi téreirdwbiliv-állottT-melyen-lt bogok közt-arany^bettlkkeJ a-^ewt^folMr^a-j^UcSsva^ ¦
©vststice Jánoshoz
(emWcáTe 1861-üd Jvn, 2-dnaJc.)
"Mínt^eogerből drága "gyöngyöt Ha felhosott a búvár, Gyönyört lel benn a part fölött, - Hogy meni vitte el az ár; Gyönyörködöm én Is egyben HVUtom a koronán -Moly mint istenáldás kegyben Van a magyar szép hónán,
E korona nemzetemnek \'tr^
Saját ősi senéje,
Nem. adatott sok nemzetnek
Ily--korona fejére .
Asenészet egy_korofla-
Melybenlegyöngy embarkóz,—
S e dal nélkül is ragyogna
Tied koasoruB zenész^ .
Dé~m\'ért t&Ted mindon egy- dal
^. Olyast égi hangnyomat Hit Isten jó kedvében vall, S-a>lkeden_dtfoIyat# S ha érzelmed e folyóján ~~
Varázs von ód elmérfil: . ~ Ne .bámulj b, költfl daláuj-
. JKi ilyenkor~felhovül.r. - *¦-- -
Eszméid ugy teremnek mint Csillaghullás az égen; Égnek égnek, hogy velük mind A mi kedves elégjen ... "~
Mert ba-hallom-égig érek Mint egy ittaB óriás, 3 ha eiballgatsz; visszatérek, Törpe vagyok, semmi más ! ~
llurod-eg-y ik-pillán atbaa A kinpadra hnrczoló .,. Másik perezben sstget, s abban EözsaröBtbií a folyó... --Az egyikben meg is feszit, A másikban mégis.vált, Minden poklot összeveszít, — Majd meg égre felkiált.. *
A nótád mint eredeti Valamint a frissvirág; Boldog a ki összeköti S élvezheti illatát l_, Ea dzért*vnn jyhogy miola A- magyar cziganyra néz, Svásticé nótát nem húzott ki Soha Bommiféle kéz 1..
Ha ezígányok között bttlakv — MorlAzokatsecreted— . - Szemem örömkSnybe lábbad . Midőn őket vezeted... Sőföt-éjjal Őröm lenne A szép fényes napsugár 1 Ugy jár-ott-venód szelleme.,. Farkas Miska legyen bár.
Neved egykor fel lesz Írva -----
A ttrSswrtsjJíiV-!--\'--" —.....
Bemred-\'fognas: ráismerni.......
Zenénk agyik spjáru.. • & bár most csendes_msgányódban N=m érdekel zaj és tus.. Te vagy kedves szép bonodban, ^ ""Legjobb" n^gy*T"-muzsikus 1 . - :--1--
TUBOLT VIKTOR.-
Genie.
A gasie msAnik jüaes masryar exaeresése: Uflg-ész, termékeny lélek, kisp*dB*dan forrás, erS, Ős- . er«; a lélek, érzék — Ta^idé^rendsmrrn^ygt^ sága, mellre minden könnyan_hat, s mely hirtelen működik; teremtő^\' in-, TBgy extonaiTv vagy lilák-orttf-a- tHraé«eterfi-öss«ep^t««íUaa; öamaga^fe-lalti urslom; ható, mely »haa*m-hibái; bensőíég, eleven és elevenítő-lélek j a^UtoAts^_<^^M»etsL_ - -y-sejtéae-/ Utek^resrifc ^Tangnaflnri a» erezett-
; leleményesség; h%remény<s szeretet,mdye- -aes utánozni netti leaet:. vagy nevabVa"mlxH& akn^:r. rodf a genie értem*eyit néDXToí»i üUliljii. - _,¦.
nemrog.^áU.Mliii;*) Si » gmtaT M=.» taiaai-
nek
~ t^ftJ^Ijt^-I^Jff^JBlBl-didBak állt.
t-t s*rt.lés*n>iTuV"«gfs^p^S\'
__ i;hosa-
liiniitijiiini^rnVMiitfl hn s Hnrrj-ntrmr1—: " ^\' »^_6b^meEBlt Tolt, Tlüba négT»aor_olT nagr-ijfritteiék át a terem s töltené meg -azT>snégegy-oerolyjok taocioi okkal rnara taneaoanökkel. -
^MdUW^i^ v^lL^&nicako«4a;* d«lárd«t«»mbe&^ adWéfl^rsSiáj^iP^ Budi"
-ha^io^rtefVrrr; : t <=-v«$za
1*K
Sapsnaen tan sztalék, hogyikeitös-"megyénk-
. Utek HMűttelrróleg mert ímegjieín jelenhettek — _ minthogyi-netn i~s léteznek. Sitatflk aaoabáo, • hogy ¦ ltpi^e^_cjitbáfoljiaénak mejryéink-tahot.Taroaali»
-^¦^ TTiSKoTar mígfogjak nyitnl-kapiúkau- • _
Bömböljük le tehet a Urss* élet V kflzmÜTC-_lMérgálj*ifrapüljnk biven e kezdeményezett, i lep-
_jttnk » hitr»k;wTnrr*k«\', >"»gy lta»Anii_«_iniLmU nom-
ie*^\'«1lcc^U:\'lé|At.UriiaiL4^ megtörténik, ha Ldk««iJtefi_rB«adnnk.meg mindent, mi nemes. ^ _ - - - - ^ ~_ - w_j
aug. 3tó 9. A keleti i-marpáv&i 8 gyében. . Emlekesnrfog utolsó találkozásunk alkalmival léit Fpgaj^uuua, izgy is arra~rzBÍKsrénf igémet
iáűülv\'íirki; meg kell próbálni a~~Szerencs61> „ragály t órarészeiének megmagyaráz á-"
-Na^n4a~tndonVéajJ^ Üy^ikleV so^ttr^lV*b*itii^™eX:ct^^-
podig én épen nem Baeremém.Tirertazt akarom, hpfry; tv nagy kWn&*:Agy9lmé\\*-r*^K\'.é§-M»tif^
tegye -e- következő leveleimet. — Ember kell a Eáir*r Atgyssé Iván-oly férfiú, ki.-uom csak saját, hanejn a nagy: közönség ügyét is érdokkéllíöpcs szivén viselni s tettleg is hajlandó oda hatni, hol a közhaszon forrása bugyborékol, mint gyógyforrás, mely
rczer-iamiUic^sicn védőnek- képos-plotot--adni .--Azért
Tordulüra~5n önhöz derek honfi és jo gazda, mert semmi kéUógeuta felett, misierinl volem karöltve
li^iTatmeg-f»l v?T^gn«nriott népet. érttmtoni-a-
keleti mnrliavésx ragájyossagnrúl ugy, mint általán a ragály terniószetérolj miután a marbnpos\'tis kurüli
^yérgy-^g^gUa^as-EaET^nfflk
pieszctcre főn fektetve, igy a ki nem ismeri a ragályt, Ttzr^kosan nem cselekedhetik, n ki pedig bolondot tesz,\'az veszve van. Legyen—tehát szabad önhöz e "köVetkezö sorokat intéznem: „üa ezen igyekezetemnél eMkngynn kedves kivániiagával találkozni szerencsés -voltaray-ugy" jövő levelemben csakugyan megfogom iimgyaraxm -„a ragály természetét a kcletL tnarhavészro vjj n a t k o b v a.^ Tisztulettel
TEKSAJÍCZKY JÓZSEF, járae-o rvos.
gálynak azon tulajdonsága, nlir és "
__ ^ o miszerint köz ve tie-
közvetve ragad tovább. A marhavéss köate11 • n»; ragadása nemcsak az ál Utók közvetlen^ érintkeséso áj.al=tür-fenhetik; hanem minden élö/kiváltűÜati testhesrfer-"tosolégkÖf^állal is, melynekjastmban_TOAraít szorosán kimutatni lehetetten, minthogy eseu.változékony -határok az íllati élotmüsegnek elevenebb vagy tunyább munkássága, ugyszfntQ "vegyi befolyások után nagyobbodunk,és kisebbednek.
Aa állati légkör, batárainak változékonyságára a levegő is, — kisebb nagyobb\'bévmórsekénól fogva ^^nag^befülyássfll van, 4Jgy a szelekv-éfl-Ssólroha-mok~Ís messzire elvibe fik az áljati légjtör részeit j InnerrleböTmegma^nrámrás á^gádb^taai távolság fclftli p^térÖ, jg^n-^hlnliaacB-.Aliitáaokatj-.-iaidÖn t. jv a ragály—légkör! hatását 3Q.lé^er-e^sQkan*~pédig
400—500 lépesre js teszik. _
^^^A\'kG^g2tte^~HIr^adAs:^lörténtk. leggyakraboan"
lrtlfwy-**^^**"" vn*Milelmea nyavalyának Tagi-
IjMSagii^Pnebsny. érdakes—sort fngok^mi ,.mett-mind akkor ia_ inundám : na^kiJvepa ismeri a-ragály tarmésselét, as epon nem képes kellő óvatosságot -.kifejteni a keleti-marhavész körül egészséges mar-háj, védelmében.\'^A tapasztalás jegaláhbezt biso-»yiti*t"HMrt nsponkint iátjuk-azon vakmefő-és gönT ¦ \' " ~---" " veket,"
íiathin, Aon klciapöngó és közöm bű s_f se les; Ténye; melyekkel viseltetik a ragályos- község népe akár aa-állatitf vosrendŐri intézkedések, akár pedig az.es Űgvben-működő bizottmányok iránt A megszorító áuatorvosrendŐri -intézkedéseket merő bobósagnak^
mag3t á tajttk^őblMtlmányt, mely a-felsőbb hatósá-¦gok által megrendelt szabályoknak meg tartására, az jgyiiek\'okjagrfi) szaka va totf vezényletére, illetőleg n ko*eg*iu&gi:bUtansÁg védelraéro állíttatik föl, a lo^rasgyobb\'ellenségének tekinti és hisib. Termé-saetesj Wgy ilykéwctakis asTcrtelmstlen eszű tömeg _gondolkod»li eselekulk, agy de sajnos, hugy épen ea\'fessiu Összeg túlsúlyát, melylyel-.az észnek, «
^ fnpfcA»1irtti>i>t^ -f. lift«»lnwTTink Vft«,^"ntV\'\'ll I__
~ - Hissem, asotthsVnr ha sok ember vobas, ki sb ily ... . . . tryriak
jésMp más
i maraait a .keleti marhapestis köse-\'..-petti ». nem kétlem, miszerint j evenne sflvegét és ^éaa Üsatslvttiil viseltetnék mTnden állatorvos refid-i KríisTtamilyaWiiéBiisifaisim^
A-znaTh&vésx-ragalynak természete és tulajdonsága.
Környékünkön a keleti marhavesz terjed, mint az Bajosán, ujabban pedig- Korpaváron, Gelaón, Kís-komárambanj Radáiij Berényben stb. mutatkozik^ •^röN^btericáéaeriefc okát.intPlQJU. erélyesnek látszó \' intézkedések daczára is egyedül a hiányos elzárás-nak.lehet.tulajdoaitani,-mart: Aa-olzárás el lesz\'ba-nyagolva^-mcg leaa csorbítva, mert a mnrbavosz any-nyira ragulyosságát sokan kétségbe helyezik, a nem hiszik, pedig axtbonunkban behurczoltatván egyedül
csak befeftÖztetés gs rár"agadáa által terjed. _
J__rEi okhöi ere lom saraimban a^m n^k a v é s z-
ragályn-ak természete s tulajdonságáról szó4rani, mi ugy hiszem t. gazduküzönEégün^ ket érdekelni is\' fogja.
Ezen veszélyes kórnak eredeti kifejlődése előttünk ismeretién, azonban, annyi bizonyon, hog \'-QSyrkQtonnemu fcoictro^fejlöílö^ földi éé légköri ssunyoknkk szüleménye, mnlyek részint az állatok szervezettségében a kór iránti fogékonyságot, részint pMil^^^oriJÜátJétasitnek, niclybÖl a ragálykor mag fejlődik, .....
A r-o gá ly k ó r m a g tulajdonsága, hogy a fogékony állati testbe átül tettet ven, ugyanazon" kórt: létesíti\'mely azt termelte, bogy p"edig azon kórt ló^" te Uhusse, szüksegCB a ragálynak k o r m a g> nak~bizonyos b^lor^el^re^tség^l-btraivÉbbÖl-ko^-vetkexte_thetni-,:hogy e kornak egy bizonyos kórszak-hsn , egy bizanypC szahályaa- lefülvása megkíván-
tűik........- —1----------- ¦
Ezen állítást a tapasztalás igazol, mint tudjuk, hogy-nem iniiidenJicteprolJtocmelddik-a- kórmag to--kbb, habar fogékony állatra — Jestre talál is. ,
marha^vásárokon, földeken, katzálókon, d8Lb6n ití. igás mafhdkkaH J&zmunkákon, továbbá köcBs UgllSkün, valamint .kUzUt_útálókon stb- AleR" veszélyesebb ráragad ás — érintkezés pedig .közös i^-tálóban áHhat-bo, midőn talán betegek egéBSBÓ-gesekkel öaszeálrrttatnak, hol a kórmag-ragály n hor^ée tüdÖkigŐzölgéB által mintegy mégsÜrÜBödik\' -s-erelyesebbé Írsz. — ¦ -
A közvetett rárag\'adásra aa alkalom Igen gyakori, s a ragály szállító tárgyak oly azámo-aak, hogy azoknál csak a közönségesebbokre Bzorít-koahatonr." _-~ \' -----
A m ftrh.au v.áTl Ltmi ttAlkt.ak, ótetér
ug"y..i ku-Uk Igen gyakran-nagy mérvben kőzve-tithetik a ragályt, melyeken mindég vissza maradhat beteg toll takarmány-hulladék, .nyálka, ganéj, hugy, mit az nrra járó marhák, vagyitésőbbl aaáim mányok fölssednek, s Így a betegséget gyakran igen "távol eBü^idékekro--sxó^álcB^á^ helyeken egyszerre — egy időben kitör, mely oaet— felületeB kutatás jnellott, a ha a marhaszállítmányokra kevés figyelem fortlíttatik — sokakat azon balhiedelemre vezet mintha a marhavész — mert többkelyen egyszerre tört ki — nálunk is eredetileg támadna. -
-Gyskrari~"Yl"g y i * nTlá h e~m STr éTk-a fű-
halkkal is terjeBztik-a ragályt, vagy könnyelműen a betegekk-e 1 vagy azok hulladékaival érintkeznek, s azután egészséges marhák-ka 1 vagy azok ápolóival közlekednek.
Ho valamely V"°r hiflt-fl TT"\'h«*^\'l7!t--fi V**-* nyék marhája.— mint veszélynek kfíett, s gyanús— olcsóbb -icaz, mit & mÓBzárossk főlhasználnakt* s vágó marháikat ott vásárolják, s mint szabadalmazottak a \'vészt-sxéthnFpzoljákj — -továbbá^szabadalmazott terjesztői a marhavésznek a bőrvásárlók, a. nyúzok, - a kuruzslók. . " - ¦ -
- A fúlnmlitettek-elegendők arra, hogy meggyőződjünk, miként nem zzükséges éppen a levegőhöz folyamodnunk a marhavész terjedésének megmágya--riáásiv-végottj-Bzonbatr-némoly marhavéazeB esemény megfejtésére ssükségcs lesz megérinteni, minő a 1 aklian, mfna eszkozlik által közölte-tik a terjed le gkrfTn ny ebbe n z ragály?
, KözVCFtlon -befcrtojstQjén leg_gy_ak-„ -rabban a be t o"g ál 1 a tb Ö r vagy tüdö,vagy a :fris buJhadékoh a ,kiür 1 to\'tt^rktVpk Tei-
-<3enie pr.Tplor D^s \'p^-^r\'-"----------
. .,. , ™-^zlal/Tiéz, érea, gondolkosjkj-beszil, t ai, aens^s^lVxeus^te3^tI^SB^asonli^ kulönbflatetr-_ , "győrit, klryetkealet, elöérzi, ad, -v«ss,-agyi mintha :~.; egVGetías lentta, _T*W egy CíMŐhh .Uny_maUiná ka " naki teendőit — asgenie^- S .
—^Hol mQs^eUs.erO. tetL gCTdrtlat, van a mit ember tanolui ¦vs^-.tiwftü-:.kiptelaii, «U_ ". Tajyjreflie.j~B]ely oly vsJamj,mit éreshetünk ugyan, :. ".(SsP".""?"^. ¦*p***enr-oiiflt.A. zzerete tot.. ttt7..~.
A geHer\'utoiii,-jilotel, UsitbitUni Tillimo», —.lkotfa iwn haiín.rgyvM ttt, mit ieiAi-fgT».ihit • BineiUitjruI, mit .imU\'^MMálUtDl nani bir\': 1«. WŰ.-ltMj.OMknok kQlljQiégí nii.llkjiulelii.ii . miiZ ^-*íiíf*wJ áteUttlxmolyjwg,, mlmriat-hliion-tt.
, mnakktlak, avg, . ipiiuk^á\' liián.iriiMlw,-. ¦\' üJ1^.^™ ¦•""«•««». i"tf« u inani tSKS^Aj.
- AjBrtlenefc halliiLtattnnUg» <p«n njrr. mliit..» 41g«»,ii«.H b !emU,tilU»ra. iTelf^íiU «niroli i"*!r, **• — HM,Jn,,,n t»ko«tkMik, — , M- cra-ifv,.W.\'**" nrt"> Tégif tílűnlTínr íintlbíl ki-«njlenf lí^utngöiekíly-.jBl^.iD.ío^l^nolyBk-
"-"¦T". A TI|TT.n ll. f^ll^rhW \' Vitlí.fe.W ITTi ¦ í 1 -
H . "4V r taejv. i.H.linn UU.U11IL 1
—\' nirnr iláMdokon M-nrailnenueiUkokrinun-Mk: di imalik mct-tg&;.,rtoirESul;:») nan. <a4rt lutt-s too-n^io,»1t^l«Srt«Sjtriikoti\'; ""W MM"*" *• tutuUim «piceni IdntoUonek "SÍ\'aB*"^ t *V k»»0l-L&>«Kito. „nThirt
s Sri "MfkíriUi^liliSfióB..
- A tormé.zctnck minió^tirgyn van, moly figynlr manket magára ronj.f rokaniaenvünkcl.fef&bre&ztí ufeg* irdtit, hitflnknek erSl a\'-rcménjeinknek szárnyakat kölc.Snöi, teremlS erönk.t kiképoii, clma-elünket-gyakorolja: a geHieknctlríiimSlíiTücmb-_Yan;.n.látliató .-Uthatlan Tilagnak minden Urgya , eiem-^aelyiiok egyjktbfn — tói neha~valamennyi-tímíi, — rainf-íajii-Tf 1 TgT, or»iágábin-uralg a neniu. Do bir melyik alakból legyen a genie lényo Jünmü,JuJí.i_. íletej-gyedilctj-utja-n rillámi,--li»tal-maian evoig_.iirnyait • nagy.merO.egit birónljuk, a aelkttj, hogy tudnók miért? — Mert termi.zclfeletti I
- Qenick, a vilig fdnyei, anbatamir &a énjberiflig grnmmaticijibnn, aa Iíten ki|imi.ai rend, aión.ég ^.rcitnnilng kOvetkutletvo) a tereinlöerSliun : istenemberek, teremtik éj.nmmMtak; -titok leploíok •, í^^»tI"We.aii:j6(1,kf-fanok,:"a lild királyai, kireTn»4.len»ég kOldOlt, hogy irralogjntok lmtnlme-aan, fúnytien; gonietl (irolatok aiilunk, . k6rdllnk kijeleli ki titeket,- ki emelt-ju emberiség fülé hol ¦í^fT* -P\'"tök.? — —Jalellöfc-.Tagylok,akir-- milyen Takir hol van bennetek ex, inoni jel I .
_A tormé.zet ¦rokon.T.nnve n tnrm^p7flftflr gonio
a genioTeL.\'.A mttvé.i_pHIaP.lí.aMI nyílt könyv gyí-nákUlya, a muvíatfiv kalandor iW tnlilkozíílior Kéaet nyújt a kalandornak.igenlő ir.l-iCgenie-koV í?i!^S^BlnviIrt » delejé,..m.lyrnz egyik JoldwrkhM leTaloge^noailiy) , mi.lkhoa pl. tagidí (negatio) Tia.onybw áll, mint a gonie-«ríete:rokorí aaenv. yagy ellen.aon.T, ^Die gotlllche SympnlliiiO.
Minden, mi a genie körébe vág, felfoghatlanas . HotíiJ^ak73Í^rn^n^Biinret!es^í!la1&ii^t^e^ pirtólni akaró, nem: genie. Mert minden isteniből, ki kell tűnnie az tstofiisógnek.
Igy_ pl. Sokratest a genio nem-engedó magit védeni a vértorvényssék oldlt. Klopoiockot nemlo-fieto önvédelemre bírni. .........._._ —.....-
Minden féregé mely Hilton ét Bhalcespeore-en rágódott, hatalmassá teve őket, migjan a dicséret csorbltúlta volna dieao.égttkeL így" timadt a Rmesai\' idők" ocsárlói felett e vers l
„Magi. tor Duni, mit.ifelebn Wonne Dea Neidea kríttolt er Űeníe 1 -üiuht jedes Flockchen an der SonaT Und siehttlie Sonne selbor. nio 1B) -
A genie minden müve, minden éraete-megfog-hatlan az-41--vagy nenr génieknek, mini világosáig fogalma a vaknak Azarcztan agenieleginkibb lengB repülíí tekintetű s.minden müvén ecsetét meghoeud-
toló nemekben tanteti olB: :—.~,\\.
¦ ... -.y
,-•--»*;«•»••»* egésa Jelleme, rnSvenatiaa — La-Trtnr-azerint-j-^apparatlo.-Mint-Tiilaiuely liugyallji)— lenóá nem jK-hanem Itt t o re m, nem tivoaik hanem olilUn,--ilyen a .genio hatisa (mint tény) o&
^.ÖT^mintokozatJr^lIv-^-^---------- ^7. ,.
- AREOPÁG.
-7\\
(UHÍ)W renatlvöl könnyen érintkezhetik iri||g.
.-r Jí»3r!LjL?iyrun"k * * Légutak takliártyá-Ju-n-k 8 a i V íi e il « ri y a i b-o n.
i =á»iy«g* no-nln.no! kevéebbé.J}Jztos tcrjeaztöi a ..... ^-gí|ynajr^_ mfvel a lest egy biaolíyüT részével" é\'rint-káibetnek, mely eictlcg éppen a ragály iránti fogó-konyííggal nem bir..
A közvetett ráragadáa biztosabban tehát oly anyagok által törtórihel, melyek a ragályt kazalokban, megtartják, minta gy a pj u,. .gyapot, posztó, széna, stb. — A jnarhaganéjbnn 4—6 botig bathatóa maradhat a ragály, külseje megkemé-pyefT^jJ^iye.Bem.leTcSÖnek flera világosságnak netri^evett kitéve.
--A f-oly ad ék a k b an , uri n-t takony és vérben foglalt ragály megsemmisül ha az rothadni
_kefd^ml már 24—48 óra^alatt 1G—17 R. foknyi me-
: légben megTSrlénik.-~~r-T..... ::
^—" Ab állati meleg rogilly mint-frÍB kónnag G—8 napatatt fogamzik, ellenben a fogamzás meghűlt —
. .......régebben fclfogoíLragálylyal hoiszabb ideig tart.
Ebből a az -állati kóríogokonyjágból megmagyarázhatjuk, miért tart a kórkéazültség néha G—8 napig, néha jpedig szinte annyi betekig, a hosszabb Idő gyakran az ídSsTTkórraag éTcsztésére lesz szükséges* -EaenHiörülrnóny fontos a voeztegléBÍ idÖ mégha tarozására.
Ha ax elősorol taknt fontolóra vesszük, alig lehetünk elég óvatosak a véss meggátláeára, s plfojtá-zára, annálfogva az alzárást n szó szoros értelmében -teljositaükya-« vészes helyeket ,-flr vészmentes he^ lyektől az- elzárás előirt szabályai szerint" sírjak el, ellenőrködjünk erélyesebben,\' s ne adjunk alkalmat bogy az elősorolt közvetlen, s közvetett alakban tf vósz azóthurcaoltoBack. -~
K.-Kanizsán, aug. ho 1-én J.664- . .-
•~-%\\áír NÁKDOE, oki. állatorvos.
¦m. ^ 103 tj>
A Aug. 20-án, szent István Ünnepén a szentfo-.\' rencsiok templomában a helybeli dalárda fogineCTalr:
A Sajnálatra méltó-hÁzBFság történt jf napok-" ban ,<j gy-a*a gényobbViors^tŐ^k^TJ^eleeB^én egy kemény szivüJ-loUaj által minden ruháitól Tne^fosa^ tátott, máBna^njzegeiíy-BTiváballagoUazeakn^
A A béoBÍ nagy-népünnep re; helyből egy külön vonat indíttatott el, mely.:.jócskán meg volt rakva mulatni vflgyé. közönséggel.
A f°ld elpusztulása olyas valami, hogy-minden lakóját érdekéin! fogjn, mit jövendölnek fulöle a tudósok. liuíTon a Kidnek fogyás általi elpusaluUsSt\' Jövendöli, mi igazán ér adóban: megfog történni 90,000 óv múlva, Gruitbutsen a meleg által rffcáí^ elpusztítani. „Minden BÍctTigymond; a föld égve egy millió évig. fut a napkoTül, "és kiégve ~zuEan anyai barátnéjának Ölébe." Dr. Qlbcrb vizbefulást jövendSl n?kU mivel egy Ostököt..csillag iffgmáaa állal a föld vízét mind magasra\' fogja szörf tani,-r így-n\'fölilnt-elfogja meríteni — valami 220 millió esztendő múlva. Melyiknek lesz majd igaza?
¦= -Angírl odvúrtoBBág. Sgrnhyly T-ggy^lgg osr-tályu kocsi a London és Brigi)ton közti vnnanTTT. Személyek: J lin Lull papa éaneje. Férj: My dear, kényelmesen ülsz abban a sarokbjuil\'í-.iíö : Xükálctesen Tlinnk yons doar. Férj: Lábaidnak bizonyosan jó helyük van? jxq: Egészeni édesem. Férji p.b légvonat sem ér+füledet oz ablakból ? No: A legkevésbé sem, darliTIgl Férj; No ugy hát, mrdear, cserélj veTei-" helyet.
be, a vidékekről. Búzatermésük illáiéban ,*»axnl ütött kí.-fére_g( hideg," g&z-Mk:kárk:Vttók^»ftá|lc^^ helyok^hol.2-3 kereszt adegy\'p. n^0t;|pip^", vasai j^fV-n-Wi\'iMlvfr\' tji tnf^g aajih ii jjjsipj isaJsiTna^ qlcsóáron meg; a koráu ellátottk^t^r^klbevernek; semmiből sem. teremthetnek pénzUjped^a^jutpiWbek L óriásuk , ,.alig bírják vállal nk!\';. Ha Így foly az IdÖ, mlls aligha bo nem állunk — ínségeseknek!! - *
* özuper jó hlrü Lzín igazgató társulata mlge hó folytán- közénk jö. Bár Ö mindig jó emlékekkel távozott körünkből, .mégis jobb sz^etoBk^ ba a téU idényre jott volna kOrflnkb^- ^^f^xii-\'lsa^tb^ii:.-földművelő\' nép; ilyenkor a tnezSn,- HzölBkben_tQlti eleg által ríkarja- 4dejéíV-a^in<»-<lrámav—vagy::Operette r_mfclyért napi . - mtit;káját""\'e^ffgjy\'a^~Ea"ezt r«éu~í# leBeí^röflii níven
veönT; kivált napjai ukban,"mt3gn elSihátaltzegéfiytég -~ kralt felénk. - _ ¦•¦ - .•
Kómeth iffnáez-kegdöVa^beltjéyeB^-fiatal-iré—
Kapós v,.n r*.
-^TTervadi^Tlráunk" cgim^íatt-^gy^ötet azépirodalnii: müré\'Tiirdet rloóietéBtj a jövedelem, fele részben helybeli gymnasinmunk felszerelési költségeinek ne-veléeért! icez fartlítva.
¦ Eiaposvár, ang- hó 11. 18G4. .
Temetésről jövünk ! Ma tettük örök nyugalomra szülői Örömét— reményét Kovács Imre umnt; 21 ive*, -most vegseli jogász fiát Bélát.
Mi veszett cl es ifjúban — azt a jövő ft-jtendet-te meg,— még is kik közelebbről ismertük őt, b legnagyobb BzerénynégbÖli rejtegetése daczára is bcjiil-lanthatánk tevékenységi körébe — tán helycsen s joggal mondhatjuk, hogy ezen korán letépett virág a n&sa j elese ÍM I font koszorúból rabólíátott el.
Oly korban élt, midőn az embert a tulezerény-eíg érzete tartóaXatjn -attól, bogy a nyilvánosság elé lépjen, jjtvuáugp-s ifja, kofában máris tágis mereteivel feltüm^^rí^ly^orban tudósnak látszatni, — nem csoda tehát, ha. ál Utasom igazolására á Bajtót alig idézhetem; azonban megvannak kéziratai, — emlékünkben élnek egyes nyilatkozatai, társalgása, a tinóm arcz év észt lehelő szemek — » mindezek tárna*
Íátják következtetésünket; ki ifja évei daczára íb ora lelki fejlotUéggel s higgadt férnns érettséggel tűnvén fel, szende^ magaviaelate általiniindenkitől becsülve,ó« szeretve volt.— Magába zárkózottsága b a magaab tudományok iránti vonzódása és azok te-—réoi-törekvéao-áltaV a-figyelőmmel -szemlélőt azon
reményre jogoíítá
hazánknak
* 0-én_, déli órákban tüz ütött ki a-paputezában. A fecskendők üreaen érkeztek, ób egy plaue annyira kiszáradva, hogy azt n vizet sem akarta megt.irtani mit belé tóltültek. A csáklálHs okkorliozatták, midőn a sznrufák Rnmagoktöl szakadoztak. De megtürto-ister, mit az emberek elmnlaBEtottak ! nem vult szél és megmenté a szomBzéd t. cgbclfl bnjlékokAt. Két épület egeit le; egyik biztosítva vult. Jó lenne, ha a városi tanács „tüzitltiBÍ rendszabályt" dulgoznakt, s nz illető egyének mindig helyökön lenuént^k a vész perL-zciboii, mint a jó katona. Az oltásban rnngokat-fcirunftíük jut.ilnmzí.iasanak ; ezük&ég legnagyobb lelki isin érettel mindent elkövetnünk, hol nkár magán akár közvagyon, vész, csapás által fenyegetve van.
* Subnetler László tánezmüvész Fentről, jó bizonyítványokkal ellátva, tanórákat nd-a fogudétragy -iermeben n régi s .ujabb divata táncsokbolr-iiéltóy hngy a szülók figyelembe .yegyék gyermekeik-éráe^ " kében- Itt végezvén t-.nitáaaii, Kanizsára szándékozik. Knnizsa gazdagabb város; mindenesetre több hajlam lehet bon no atáaczra, miut nálunk.
* C^ndálatos, hogy minél jobban Bzáll az eleség ára,n zsemlyék- L« kiflik annál jobbin,"to_gynak; Jia igy megy, az elsőket nctnsiikára piliiláklielyett Inbet használni. Egy jó gyomrú prolctariuB fogTidni akar, hogy 50 darabot megeszik. Bizonyosan nyerni fog.
*-Aner I«r^t>-a^ifj^h\'i^.^ r
legtehetségeBcbb tagja, ki_legk_iiselebb Eüxedcn nagy tetszés közt hangvcrBen3*zett, mint halljuk, székvárosunkba jő pár hangversenyre. Előre is ajánljuk a i. közönség ngyelmébe.___
* Az7^fjueág közül:többen hetenként egyszer tinexfliulatfiágüt ,rindcznck_ a sétatéren, ^dobb lett
Az elüBzeiésrUl jut eszünkbe egy provinezí-ális csApáa; meg ez is-a sok csapizkűzt!.. Az előfi-
ZOtÖgyÜJtés] Ha az literen mégyj hft kint vagy va-
dászaton a bokrok közt, s azt hiszed, a zörejben : ~B.y.Q.1 ugrott fel, — bizonyos-, hogy előfizetéstgy-üjtBbe ^[iotl&l megr-Ez kisér^béd^elölt, ebéd után; minden nyomodban, még ulnvadban, isi Sincs-menekvés ejégcaapás- elol, & még csak nem-is biztosítjuk magunkat -valamely-bTztoBitó társulatnál ?.... A valódi
-Uó^fiH-ghúzza lüagaj-dolgozik Tirttft_éa^Hle«tk;3t-
kontár veri a-aerpenyCt és Bzedl a forintosokat 1 Leg-!TcözeTcbb majd kotlünk egy vad múzsától eredt fel -"Vívást Lyrni aloeval, melyeTnem rég ugratott ki lantjából. \' - ¦ - - - i — —- * Ealtn ftfivH szabómester-nem rég-állitá f-«l műhelyét a azékvárósban. Eddig:ia volt elég jó-siabÓ de.— azabnivalő nem volt.
*.„Azon remény-bátorított tattemra, bogy — lm ZólaTKomogy ÜölgyeXlelkelnek-jly. egyént, Kivel életüket megosztani szándékoznak — talán e lelkes hölgyek egyike ide nyújtja kesét éa azfvétügy 23 éves, középtermetű, szűlke kékszemű, m&yeh,&00 fL
ne hagyjanak soká epedni örveB\'dezteasenek ineg cü. B.-340ir poste rest. Babécaa cxim alatt levelük éB jircakepeikkel. A feltételektt6—24 -év szép, jó
gazdasszony jú-erkülczü.éa hü. Szigora\'.titoktartás- _____
lói kezeskedem.11 (BékÜldetétt.) •
-¦=— :-Vjyájb4^yfty-^gyay^ándQe-aJiá &-én reegbalt--— Rohits^paWvadásb^n, G0;éves kúrában^ A haza üft fiát, a családszeretétben kitűnő apát,\' áalradelom fgy ^ nemes pártolót a bnrátság pedig^ÖDzéstetelen, tiszta szivet vesztettek benne. Hült teteméi 12-^n tetőitek a családi sirboltba.Diósban. Aldis emlékéfc.
de szerénysége nejn_engedé, bogy a nKapkoletu-bcn megjeleni SzámtalKn ilyversci^aját neve áUttkQzÖl-tessanek — kéaflbb senétzeti szép tabetségei ajándé-^osák a Türr-csárdást ^-Trö"st--pei3ig a^jogtannlmá-nyok alaposabb ismeretével pályatársainak szigorlati használatul ^egyházjogi repetitoriamB csim alatt egy BegédkönyvOn dolgQBott, melyből 11 ív már B*j|L. alólki is került, a még hátralevő parányi részt ití-honn.édes szülei kedves, körében óhajtá elkészltní — de fájdalom!_ A végzetnek másként tetszett a szerettei köaül 7 napi betegeskedés után, elszólltá ¦—mert ez ifjan ál a szellem oly tágköl^Tcil^lioey a gyenge
^\\alníh^Ebb:^aa^ii^
* A gymnaiinm építése, \'melynek bjL;TsőfeTsze--relése oly. azep áldozatokat hoz njabban a -lelkes hölgykoszorn, — annyira halad , hogy sze_ptember hóban megny-UtaUk-^^doroágyffiik^-^m^csak a to-
teBt a teher alatt roskadt össze A természcttudomá-^yekkocLvcmBalmB rovar és nOvénytani gyűjteménye által igazolvarTan, miket hangya s»orgaiommal sxar-zett, a ezfln évről évre szemlátomást gyarapodó gyűjteményt majdan a lehetőségig kiegészítve gymnasi-nmnnknak volt szándoka ajándékozni.
^ : A böldognlúak; é-Titka talajdonaít beesülni tudó intelligentiája yárosnnknak gyászos temetésén kivétel nélkül meg Íb jelent, aa ntolsó tiszteletet neki megadandó; asámtalanók. környezték az egyetlen ji fiu elvesztését b az általa hátrahagyott gondos azülők iosonyu fájdalínát.— Aa égnek ia a jók kellenek. " - T
.. . Kik zokogva borultok a kflnytŐl ásott hantokra — bozzátok kall "iaólnnnk a vigasztaló szavak hiár. nyábaiTrliogy ne sirassátok, mert miot a német költő mondja: n^Tem aT\'föld —nem n koporsó deszkái-nyomnak engem — hanem a ti köuyÜft&k-ráaaft-megf az én lelkemet, a tt szenvodéatek, fájdalmasok fáj nekem TágtBlenl" D.
Hirek ós eaemónyBlc.
AAug. 18-án, mint ö Felségének szlilstósnHp-ján a helybeli város templomban nagy mise tartatott, délben a Szarvasnál dUsobéd^Toit.
dományés-nevelés-nyertek, nyert, a székváros is egy szép, kiváló épületet.
* Ugyan a gymnasium ügyében, f. hó 20-án délután, nagy választmányi ülés tárta tik Somssick Pál elnöklete alatt \'
t Kovács Béla roásodóví jogász, egyik remény-teljeiebh ifjurővid szenvedés után -meghalt hagy--mázban. Hol 21 év volt-még csak a hát megett 3 elől anuyí rcméii^e, >iiága, l>uldogBÚga az életnek, — ott minden köny kevés a sírra. Hol az idő se.m képeá jgyógyltni a sebeket, gyászt a BPJtrtLsaflíoknélT —. hiában vigasaUlnánk mi sznvsinkkaL Bé\\e_a» annyid októl siratott hamvakra.
*\' 10-én délután valóságos orkán dühöngött tí-dékünkün, A^BÍélrobBm fákat csavart ki gyökeréből, háztetőket rombvlfc .Mintha arra -való Tolna" aa ido^ napjainkban^ bogy rontson — bontion —-pasztítson, mlg mi építünk, tatarozunk, blrank 1..., Az -orkánt csöndes obő követte; a utánna.oly bűvös lett, hogy.kiket az előtte való sáp leforrázott melegéjpek^^farkasbundát eit8ttek.:_. -;- \' V;--\'
¦ Fájdalom, a marhavész míndlg_nagyobb roéfv-^ ben lép fel.megyénkben sterencsétlsnségen kívül\' •Ínég nagyobb; szurepcséüflpaég«% bogy a kikét leg% jóbban környez a vész, a hatósági elfiintézkfidéaéfcet sokszor félválról veszik s midőn jLyé^z_máVk^t5tt>. akkor jajgatnák, íiogita magadon, az Isten is megsegíti, i i» \'
-A^gőzmalom másadik emelstétj^-ielrákták^ a napokbairrteta-iirá JŐ a:ha:Iatenis ^y^akarjá, miut a részvényesek, f. évroktdber,íol^n"üzÖlni_fng.\'
E lapok szerkeBstöjeáltalszerkeBzle^^Sor inogni nagy képTanaptár" ^továbbá^ikaposvárLkis naptár" —mjMÍélsorpk^yilágot^ín^
* Gaz\'dáinktala^égBBoraori hírek1 érkeznek
huxn&U>iz » napt4rlj.»; kül\'lj hit »}j&kxt-
N^árSnakát ílUí5Y asaba\'Utffér VutBak i o?*rt ora
végmhettruik\' ojaKt*n irt IcTclífen kirtekre.- A taLUkoiaSRab 5r-TcnJünk. - - -
Ar**piff»*ti Hlí*Tld«cT-T---
M^hlzír*; A ámlird*-ünnepeyriH tírjei. Bn ta^ttstt.
.-- r.j.-Q-aak-i--F-áfeg5wá:^*4*fc^Tl
a üBbm \'irt; iníj"Cuk ejj kii türcrc_ leuukUthatAk;
"Hftndla-Ci
^g^mnilia^- »ja»lwn. ígéred tevmvééü Tárjak. $ ittfcoaj „fniiríaUl e hó rigt teli jSo s akkor bSTskW. A ulainttnm
rntg !ei*vklT»lt. ^EpiUBnt.
* Mir hogj- Irbetett ezt TcnbsJ ím a hcinnkjaemjék i ssk ¦ ygT
iml T sara i
inalterTWra —,---- .. ,
__. KcstlhcljTe ; Miikor ii kirrtMB. f<]] Ős fccaaiwkrrt
loTelívell téojt éi r3*i<lea.
.Befnln egy mrtíöra\' : jomul fctjd:; ; .___-------
..... .B.\'-8-^uki^MsÍBí A kSlti^rásMt s»HSt ftcai-fbceak;
u elsB kiUEn&»»i likerS-t: Srreajnnk, aá(7 *jn **f Battruott
.Hiboni.\' A ktk bibormkodtofci^iékst kfltaA. Biat lerekíSmkiwik!_Adj» 5aTodttakra, a«n Irjaak í
Feldöiwrlceast3:-^BÖBOZ ISTYÍfi.\'
Nagy-Kanizsa, ang. 19^ gabnaárak megle-, JietÖsen a réglak^maradtaki Aa esŐzéaek akadályoa-. aákf a sBállitást —különben még nagwbbjirctfkkeT^--nést jegyesbetnénk\' my méi^i\'kaiíí^k^o^s^g-sem biztat árjaTuláisal. Aa árak .tí^íma^jhak=^i 3—3 ft 49 kr. Bozs 2—? fet 10 kr^iaknneBa.2_fet. rrl 50^70 kT..Zabl-fri;4DikT^-í^lAisÍi kr^2J,gt.Ellenb^^blir^_qtb^^
eleséget pjiaréannki^j^ánb^^aj^ légnaj "
légsaebb bna* p. ia: nem kelt ---^ . ,
1 frt 90 kr=^2 frírZab.l frt: Árpa l.M?Ö0^ kr. ± Lenesé mérője 2 frt 80 kr—8-fril CryflmBlci\'-^faTÜt^j; Mraéi i-^kevöi,;, e« \\* méreg o^ágJu^, ... ^A???^
-4 .104 t*
Aléllrott, tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggé\', hogy Nagy-ÜÄ Ka*lzeän, töblróv ola. íeiiallo " \' \' \' 1 \' I r
- -falyiViviTngMnta. U 32,én és 23 «"ff Lentiben, i. ugyan o l..i 21-en es
±^!É»^iíotaMT*n"tartandó-árTeréa ntjin haszonherlra adandó kUdalMa korcs-«- \'mlll mßimOTyamWSiTKSiVMSlilltl*, a* ««aie. umdnlml erdőkbenn majj-koIlaU.i, nb»o*i.eaéaH»les«Itéléiijogí.tovább,itubb ki.ebb ¦ n«gí»bb fohl, rfi^.b^l8^irlo^knaitb«elebbi Wonbér feltételei AIsó-Lendvun a fobernük-
^^ftSá««, (¦-«
:—__^r--Jjéaaittemek"miaiegae-J!JH^ m»lom-^ T-sípIS^épok ) Ttad-
valtTOk^stVTIémlfülönben elvállalnak ¦gépjavításokat ét mindennemű épületi Ukatoi munkákat K«gy-Kinizsin, varasdi uJczn-Ml. «an »Ol TuteBim*
"MoBffiffflör, Kozlowsky Ede.
\' -- lakatol mt.ter. ___ \' gépta.
Mmáktmeífetóife u. Schlosserei..
_ Verfertigen "Jede Art Lboomobilen , Maliimul,Ion, Drosch- Maschinen -^HaaaerpBBipon eck^ niobi minder unternehmen jedo Maschinen-Reparatur, so wie jede s5üoiser*ArT»ll-*u den Kennauteu. Grois-KanTuti Vnrasuiner Uiaae
JenÉt^llfófly, -~Eduard Kqzlowsky,
--¦«-*• ¦ *•-.-- »-3—3j jlnschinist-
bel- és Mlfüld.\'eÖgjobb és legolcsóbb gyáraival a legkedyerlibb összekötto-tíabo tevén, raon keTUmetea helyzetben nngyók: tiögy daczára a mindig növekedő fogyasztásnak, raelly különösen nz nprú keliuen.-l.nt, — tisztelt vevőimet
még., pamut és selyem czikeknél is
,is eddigi -igen jnhlriyns árnkon kivül
- &—10 száztóli kedvezményben
rcszesitlietera, és Igy minden rz irányban felmerülő üzletet folültnnlandja.
Azon "kedvező reményben^ hogy "s .\'Ben tisztoU közönség,úgy dru-ozík-keim váród isnsáróI7m!nt "nToIieíU legméltányosbb nj árszabályozásomról miha-maf3b"b JzoirtlyraeTi Iparkodik meggyőződni, a legpontosabb és legkielégitöbb szolg.ilatrl készséggel ajdnlom magamat s üzletemet i nagy érűoM közönség szíves részvétébe.
SOMMER JÓZSEf
^coloasermciater___
"Néhai Eitter András,
¦ voll berezeg Batthyányi-\'kanizsa-uradalmi ^tiszttartó hngyntókához hu-tozó ütlird anyagból epüll hál, tiidU4--8 mdi w//rfcrpillétekkel, UesztliÜtcei e<pj nagy -kttétjtééiU jattifaJH gyümölcsfákkal beültetett, konyha «« tgyibb cetem nyék alá i»
hnwvnáOiaió Ittltrl; ttfc-drdteadiV-k^tmrgegyeaéfi^ f-ivtán — f. évi azept havában I - árverés -alján a legtöbbet ígérőnek el fogadatni. Kz igen jutányosán megazo-TeahetG, mert a bánatpoBa csak ÍOtr- frt s nz eladandó báz és kert testvérek Tözt n megiir MOfr frtoir^Az-ái teiési r«ftctr.oh -anagy-barna a-ii város tanács -nál megtekinthetők, [2—.1)
(2-3) -tisztelt ttol aj alja
Schönfeld Ignáez
a n. é- közönségnek a legújabb javítások és vegytani Tjszközö kkel gyártott
segéd -
YeTgiaí gőz-p«rafiAcníJcsét
E kejroei-grar fenniffásának rövid ideje alatt mür átalános elismerést vivott ki maginak, annyival inkább.Timivel "több bázzalt ösBz"c"lniUctesenéT fogva a legnagyobb, megrendeléseket namosak gyorsan végre hajmása, de rövid idö alntt és
-----------------j„WT^nB.ynTBrjJxr ^aii^t akármely-iranyban elszállítani képes.
Raktára-varasdi Titcza saját házában létezik. Árak, kötelezettség nélkül készpénz 2% pénztArutalvány helyben Nagy-Kanizsán.
— 100 dobosa félgörebölytt 1 fpnt béisi súly . . 13 frt — kr.
• .ÜW -r" \' „ " \'ti~. T n • • • 18-5-58- b
«00 , ¦ , . . -»/,. . .... . . - . H „ - , .
. . H5r3öTdmn bíc.f.uly tO*/, Th. 26—60 font pr. 100 font" 11 „ 60 , Ilordókban Vécsisnly 10"/, Th. 100—200 fölfelé pr. 100 iont 11 „ — —Gépstaj-tqq^fjiin ¦ . . Ifi „ — „
- \' Gewtmutehnng sitt 1. Septiuiber 1SU&.
— -Di*=ei^li4nah5ßglhaMs^B, Srbnttenreld? in- FratTEfurriTM. erlüist gegen Elnaendang des Betrags in österr. Banknuten :
1 Loot ttiß^a, 6 Laam zu jl 14, XlXoox zu-ß^ 30. (2—S) GiiYriiHíiiste erhält-jeder. TlieilneL\'mer mientgoldliolr.
Bérbe adente mirtei!
____... A líent-grilhl uradalom 40 dbbél állé csiránala^dlj haaanálatrn f. évi
i»^^ula(jiIÜÍMdjr^í^«í>Jö_bb.vgynjáj ntánLéiro^rbelki«_aiilik. A illarbozéfc bövebb.értesikést nyerhetnek va*y azeraélvcsen..clzent-Gré. tbpn eaTirad»^.üaita^gn«I,i»»gy levél utján, mely esetben üzaiabir mint utalsó --. .foata küftends. . •.
: Keh BaentürAthon, aug. 6. 186-1. -----v
(\'"-*) , Szei!(-gr«(hi urndnlmi tiaalscg. ¦
JHRJCHALL JÓZSÍF, is ZOTTL GYÖRGY,
»lo» - —-¦ - kdrpito»
^3v-i!.-.-~\'i:e..:..¦ ¦¦¦¦tsílaw-^a>-Hkílf4(aa) botur r«bt4run nt- ----------
;ív ^ _ aJeonaaeUlnciUUlorl eVon.___.
-\' ^fe*ÍAikBzlInség arraligyelmeztítik, lingy minden-lnás raklielyrn a3 g Sbtlt\' alatt élkéizgU kárpitos" munkák honi nálam készüliek.
."^8^. i*lutu luuUiatáV-tot^minajnflscgbon elkésznU
._ .. .. accti^aaa. roauiai—/
~*^é^P*^.fc^«IváUr»«tniik mlodjj« szakba vág* javitiaok.illetíkco iron. 3" 1 "WMUVk v«n a> tjagy^r-ntota elején 7.60 é* 763 M,-alnJt a, •*
Endesgefertigto beehre mich hiermit höflichst anzuzeigen, dnsa es mir go-lung\'n ist, für meino hier mohrjithrig bestehende
Mriberger- und Kurzwaareii-HandlQug
ilie vortlieilliaftesten Terbindungon mit den besten und billigsten Erzaugunga-nnd Bezugsquellen des In- und Auslandes anzuknüpfen, und sonach in der angenehmen Ln^e lr°ta des Bteigonden Absatzes, die besonders Kärawaareu ver-fülgpo, meinen P. T.^und\'on"- \' \' \'
wölbst bei Wolle und Seidenwaaren
von, meinem bisher billigst berechneten Preisen noch
o bis 10 pCt. rabattiren,
und somit jeder auft/iuchenden Concurrenz die Spitze bieten zu können.
- In der angenehmen Hoffnung, driBfl Sie bald gef. Veranlassung nehmen werden, sieh von meinem neuen und billigst rcgullrten Preisen volle Cebörzeu-pmp r,ii verBchfilfon, Vursicbcro icli Sio der promptusten und solidesten Auafüh-rting Utrer goedrten Auftrüge, in deren baldigen Erivartupg
bochnchtungsyoll zeichnet
JOSEF SOMMER.
Hirdetés* - -
Csurgói uradalom részéről közhírré tétetik, hogy esen nrad alomban-az 1805. 18Ü(i. és 18t37-k években szaporodandó ü\'sszes birkabőr ük folyd évi október 4-én. reggeli 10 érakor a csurgói gazdasági irodában árverés utján eladatni fognak,
A vállalkozni szándékozók bánat pénzel ellátva a fentebb kitűzött helyen, b időben megjelenni sziveskédjenek — o feltdíölek a tisztségtől előlegesen is megtudhatók. (1—2)
: 100 fosltn^UoilöiftUl. 10Q Gulden Beholiouug!
Száz forint jutalom annak, ki fulyó évi Julius 15—1 fí-Ík-köztLéjjal Ronüu-berg oTVöBtudor házában elkövetett lopásnak tettesem ve»ct. Azelnrzott tárgyak következők: 4 darab ezüst gyer-
^yjn^t^r^fctna^rí^^^s^^^íg^ ,____,______________ _
bal lab gyanánt. Ü ozüstkávós kntnin, -WSse.und-\'Zangen, eino-silberne Glockö
feketo fogóval. 1 ezüst ezukor tartó. sarumíUntertasse, das Tasséi von deff
"Tczust ezukor caipö". f ezüst harang Glucke jnif Ejiöpf^n slrFüsSe,éin^kleT^
Táezáviíl7az utóbbinak elján háromgomb" TiBa^ilbornerMoísermlt glattem- Griffe,
lab gyanánt. I kis ezüstkés, sima nyél- eiflT Salzfasshehalter. ein MedfllÜonr2
lul. 1 ozöst sŐiarlÓ. IÉrem. 2 pár fü- pa^r Qhrgel.ange, ataiPaar sehvrárB
"lönfüggö, ásogyikpárfokoTére. másika melirt.das andere Paar von Silber, ein
ezüstből. 1 Antik Dalmatin köves arany Glieder Gold-Braeelet (Antik mit Dal-
karpereez — nebány IHhaibax beiöle. matin.Steinen), einige Steine fehlen da-
1 fényezett setétbarna szekrény, irattal, von, ein politirtss dnnklbraonea Küst-
1 Dihet kendő, gyapot eaépkével. 1 fo- chen mit öchriften, ein Tibet Tuch m>8
keto csipke kendő. Szalag szegélyei, .Weltspitzen-, ein schwarzes^ Spitzen-
Demjenifcn, der den, bei Herrn Dr. Uoieo-hrrg iu Qr.-Kaniuna rerfiblsn Dlfbalahl ent-Uockt. Entwtjulate GegotwOaJci Vier Leuchter, eine silberne Tasse samiut 2 rväfT5kannon,"dio Tässö mit 4 Knüpfen,unten als Füsse, die beiden
450 forint bankjegyekben, és 36 darab arany. __ *~
Tnoh mijjiandbesets. eine Bsarschafí malteu^nd nauenBaaknoten von fl.450?
it. 36 Slück kaisi Dukáton. "
Bizonyos^ hálAl Oaallifttaílari ..rr. . irtógzojp - — _
patkányok, egerek, poloskák és svábbogarak kiirtására,
mely szert alnÜrt bátorkodik a\'t."cz. kozítneée fiarel-méba sjánlant. Alulirtaz áltála feltalált ftWaíétenek slkcreTelöl képes, ngy^gánbáok^miatállamhátó-ságok által kiadott bizonyítványokkal magángazolni, -\': —minélfngví. Bzátnag^mj^nleláMktit remél.
.;..Ezen.wer-.10..tívíg w-cltUl és iq^gú Mkeréaén liaszniübatóa
Kuphatí Nagy-Kanús^ egyedül csakTésselhoferJóssaefnól.
-\'M.war ^^m*t haaznalajl ulaaltánsal együtt i frtiO-6*-. 6. í.
OÜTTMANW, TcgTélI
. -.. Wajdit. JtíiMf kUdi lap. i, nyomdatulajdono« Nngj-KaniwtlB.