Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.57 MB
2021-09-07 14:40:00
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
388
819
Rövid leírás | Teljes leírás (185.85 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864. 001-003. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

•V {
Nagy-Kanizsa. III. évfolyam. '' 1. szám. 1864. január 1-éro *
18 ol ''S-i-m*
Ismerettelj esztő lap
n 4
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és mflvészct kftréből.
Megjclon o lap legalább egy iven juliua hó 1-töl keadvo minden hó 1-ón 10-ón 6» 20-án. Klötiaotóal ár poatán aatoküldóiiiej éa belybon káahos hordva ©g黫 é*r« f» frt. i fölérro 3 frt. Negyed évre 1 írt 70 kr — Mindon olüH*otö i\ tulajdonon ki>lonön könyvtárát na eddigi fennlálló folUt.-lek mollott fé I áron ha«*náíhay*. — Nyilttór egy Potit aorért 10 kr. — Hlrdotéank nógy hndbos Petit aorórt l-ör 7 kr,, 2 i>r 0 kr. t;a minden további bolktatáaért B kr. a Wlyegd^rt 30 kr. fiaetondA. A beikUtáai dij a a lup koaelétót illotö minden tárgy a kiadó hivatalhoz, NngylínnUaára j a lan^azolloini tartalmát illettf kttslemények p*dig, uy tuiudon
bórmontvo a »zorkf*r.tJl»« ghf>* küldendők Kaposvárra. f
ELŐFIZETÉSI FELHlUÁS
U
„Zala-Somogyi Közlőnkre.
*
Pár hét még, és lapunk homlokát a harmadik évfolyam díszíti. —
Kevés idő az igaz, de a provincziális lapok időszakában, melyek ma föltűnnek,\ néhány havi élot-tel buborékként enyésznek el, elég arra, hogy életerőről tegyen tanúságot.
Hitünk erős volt, mikép a megyék közönsége nem enged megbukni oly vállalatot, mely szellemi és anyagi érdekeit szolgálja, képviseli. Eddig nem csalatkoztunk; adja ég, hogy e hitünkot a jövőre so döntse meg. ^ ^
Iparkodni fogunk ezután is helyi viszonyaink és érdekeinkért küzdeni, s csak az ezek képviselése mellett fent maradt tért fordítjuk a hazai események hü viszszatükrözéséro; feladata levén a vidéki közlönyöknek mindenek felett saját megyéiket képviselni, s tenni tanúságot ezek haladása, küzdelmei, jólétéről, erejéről.
Ha igaz az, hogy valamely életre való irodalmi vállalat fenntartásában a közönség oly mértékben tesz tanúbizonyságot érettségéről, hazaszeretetéről, a mily riiértékben azt részvétével kíséri, pártfogolja, — az eddigiekből Ítélve, nincs okunk kétségbe esni a jövőért.
Lapunk eddigi változatos tartalmával fog megjelenni időnként, s elkövetünk mindent, hogy ezután is teljes megelégedéssel fogadja a t. ez. olvaso közönség, melynek részvététől függ, hogy a legközelebbi jövőben hetilappá alakuljon át
Tudva azt, hogy a két megye produktumainak nagy részt Kanizsa a piacza; s mióta a balatonparti vasútvonal elkészült, még azon vidékek is e jelentékeny kereskedő város felé gravitálnak termékeikkel, melyek azelőtt Veszprémbe szállították ezeket.
& tudva azt, hogy sokszor az érdemes gazdaközönség oly helyzetben van, mikép költekezés nélkül a legjobb akarattal sem mehet a hely szinére, termékeinek vevőt keresni (mert fájdalom, a jelen viszonyok közt többnyiro még mi keressük fel a kereskedőt, s nem ő minket, ha valami eladni valónk van!) e lapok kiadója, ki a helyi körülményekkel ismerős levén, kész sziwcl vállalkozik az őt bérmentes levelekben felkereső előfizetőknek — csekély termék-mutatvány beküldése mellett — (legyen az buza, rozs, árpa, kukoricza, repeze, köles, hajdina, zab, bor stb.) ezeknek lelkiismeretes s minden dy nélküli elszerzésére, mely haladéktalanul teljesíttetik, s az illető az eredményről értesíttetik
Előfizethetni vidéken minden cs. kir. postahivatalnál, N.-Kanizsán e lapok kiadó hivatalában, egész évre 5 frt, félévre <3 frt, negyed évre 1 frt 70 krjával. Hirdetések elfogadtatnak a lap homlokáni feltételek mellett, s gyorsan közöltetnek. A t. cz. előfizetők, a 2000 kötetből álló kölcsönkönyvtárt — fele áron használhatják.
Az előfizetési s hirdetési dijak bérmentes beküld...