Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.15 MB
2021-09-14 15:58:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
542
1120
Rövid leírás | Teljes leírás (171.06 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864. 010-012. szám április

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam.
Zala-Somogyi
10. szrtm 1804. április 1-c''i •• 1 ••
Ismeretterjesztő lap
h ''
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdis/at, tudomány és művészet köréből.
t II JHUH ''X I I II IIIIIWWm » I I II II I I. . II ... I . I ||, ,,J|| J min l''l I ....... I I I I .......ittni'' II II III IMI l l ■ ■ ——— ■ ■ ■
Mogjelon o lap legalább egy ivon julius hó 1-töl kezdve mindon hó 1-én''lOén és 2<>-án. Klölizotési ár postán'' vá^tkaldós«>"l és helyien házhoz hordva egész évre T> fit. i félévro 3 frt. Negyod évro 1 frt 70 kr — Mindon clöfizotő a tuliyjdono* kŐlesttn könyvtárát o* eddigi fonntálló feltolniuk mellett fó 1 áron használhatja. — Nyilltér ogy I''etit sorért 10 kr. — Hirdetések négy Insábos l''otlt sorért l''ör 1 kr,, 2. or ti kr. és minden további beiktatásért f> kr. s l»ély«<gdijért <}0 kr. fizetendő. A beiktatási dij • a lap kezelését illető minden tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Kanizsára j a lnn szellemi tartalmát illető közlemények Ivedig, ugy mindon levelek
bér montvo a szorkoíztí''ség''lio* küldendők Kapósvárra.
A t. (x előtetőkhez!
c
A no^yedóves előfizetések lejárván, tisztelettel felkérjük az illetőket, előfizetéseik megújítására,
A kiadóhivatal.
Haladjtmk ób haladva javitaank.
III.
„Nn«jrot I..IU » Usa*rt
fi fBMvU, l''ttkhnftx «(;«<»r trnite U nifcf
VsUutil 1''
Vörö»m<irty,
Sokban, igen sokban bátra vagyunk! Alig létezik kedves hazánk vértőlázott őstéreiu el-söbbrangu. város, melyre a régi mulasztások után n haladókor józan követelmei szerint a társadalmi lét nemesUlt kllzdterén a teendők halmaza oly mérvben neliozednék, mint épen ruánk. lityiig nem inondliatnók : bogy egyenlő rangú testvér varosaink közepett mi volnápk a legszegényebbek. Olt, nem; sőt a vngyonoso diís s honpolgári mű\elődén alapkellékeiie néz-vo fioV tekintetben amazok fölött állunk, kereskedelmi, iparüzleti, gazdászati » földrajzi kedvezőbb \ inzoii) ainknál fogva.
Erezzük fogyatkozásaink HajnOH köveik ez-ményeit, akarnók is nemesült honpolgári érzelmeink szontebb sngalinát követve, az egyetemes művelődés é« polgári szebb lét sikereab fejlesztésére tehetségünk szerént áldozatainkat meghozni; biw, a közelmúlt vigalmi-idény alatt is HzcrvezftndŐ intézeteink javára, ha nem is kizárólag magyar öltönyben, — mihez, fájdalom, Bréjwúhk s izraelita polgártársaink hűtlensége naponként feltűnőbb, — Ha csárdás mellett tepjwjlizve is, do igazán magyarosan, az at t • „s i r v a vigadtunk!"
•<<'': Kire is, meg arra is óhajtanék a valósu-lá* boldog ító korszakát földeríteni. Vélemé-
nyezünk jobbra-balra., kapkodunk ide s oda; mert... nincs élünkön tekintélyesb hazafi, ki edzott karával törekvéseink. fonalát megragadván, teendőink tömkelegéből R cselokvés küzd-terére kivezetne,'' kinek tevékeny vezénylete mellett következetes egymásutánban érvénye-síthetnők a kölcsönös eszinecsorék lánpzolatán a föUzinre onielkedett Üdvös indítványodat.
Hisszük és valljuk tjii is ama társadalmi irányelvet, egyetemen művelődési báladottság nélkül nincs h.on polgári igaz erény; m''ort ebből, mint "malásztos üdvforrásból, áradoznak a nemzeti nagyság s társadalmi iobblí-t üdítő gyöngyei.
„Szebb jövendőt, e hazának; b ú 8 napjai már v p, 1 á n u k," mond ihletett d<0-nokunk. Van-o tagja Q drága botinak, ki föl ne fogná a költő idéztem pár szavának hord-erejétV Uraim, a noinzeti nagyság s tárw»dalmi jobblét mérfokát művelt í józaneszű honpolgárok túlnyomó többségo képezi. Ha ezei\ n>ér-fokot a világpolgárzat testvér...