Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.17 MB
2021-09-14 16:00:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
323
751
Rövid leírás | Teljes leírás (183.5 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864. 016-018. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam.
Ismeretterjesztő lap
Megjelon o lap legalább egy ivon julius hó 1-töl kezdve minden hó 1-én lO-cn «''•« 20-Aii. -- Előfizetési ár postán szétküldés-5 és helyben házhoz hordva egész évr• k frt.} félévre 1] frt. Negyed óvro 1 frt 70 kr — Minden előfizető n tulajdonos kölcsön könyvtárát n» oddigi fenntálló feltét-lek mellett fé I áron használhatja. — Nyilttér rpy Petit sorért 10 kr. — Hirdetések négy Insábos Petit sorért l-ör 7 kr,, 2-or (> kr. és minden további beiktatáeért f> kr. • bélyrgdijért 30 kr. fizetendő. A beiktatási díj * n lap keséiénél illető minden tárgy n k irt dó hivatalhoz Nagy-Kanizsára; a lap szellemi tartalmát illető kozloinények pedig, ugy ntiudon levelek
bérmentve a nzorkps/.ltt*cglioz küldendők Ka|«>svárrn.
Felhiváa Somogymegye lelkes hölgyeihez.
A kaposvári gymnasium uj épületo Isten segedelmével f. <5. ootol>or hú 1 -híí napjára készen lesz, lnila ezért Somogy lelkes fiainak h mindazoknak, kik c szent czélra távolból is adakoztak! Az épitkezés költségei kerekszám 30000 frtrii rttgnnk, molyok fedezéséro eddigelé mintegy 26000 frt ajánltatott fel, s bár ha roméileni merjllk, miként nine*enek e «zent o''.éltói elzárva még a*on források sem, melyekből mindeddig nem osergedezett számára negély: még sem lehetünk oly elbiznkodók állítani azt, hogy a szinte 6000 frtnyi hiány, további adakozások által teljeson fedezvo loend.
l)e ha az oredmény trtl szárnyalná is reményeinket, és Somogynak annyiszor bebizonyult buzgósága egészen le is tisztázná az építkezés költségeit, még ezen kedvező esetben is marud egy oly elkerülhetlenül szükséges lela-dat, melynek megoldására hiányzik minden pénz alap!
Ez a felszerelés! az iskolákat, könyvtárt, olvasó- és tanáosszobát, nagy teremet padokkal, ssaztnlokkal, msú- » cgyébb székekkel és állványokkal sat. kell ellátni, a mi kőrülbelől mintegy 2600- pOOO frtba kerül.
K ozél^a még egy íillérUnk sincs!
Somogy nemes lelkű hölgyeihez fordulunk ezért, azon jó és lelkes hölgyekhez, kik mint anyák annyi gond-, s szorgalommal és feláldozással ápolják otthon kisdedeiket, kéno kérvén őket, terjeszszék figyelmüket a gyermek szobán túli tágasabb körro is, nyujtsanak segédkezet a kaposvári gymnasium helyiségeinek felszerelésére.
Férjeitek megépiték a házat, diszítsétok fel azt Ti szép lelkll nők! a nagyobb s nelio-
;ob'') munka a férfiakat illette; a már elkészült egészr.ok felszerelése kisebb,de még iselkerlll-hctlenül szllkséges kellékekkeli ellátása a Ti gyengéd körűteket illesse; legyen ez a Ti áldott s áldást hozó kezeiteknek müve, hogy fiaitok örömmel és kétszeres kedvvel használhassák a komoly tanuluiányoknnk szentelt eme uj helyiségeket, tudván azt: miként apáik építék, anyáik szerelték fel a házftt, melyben Isten dicsőségére, hazájok javára és saját hasznukra i árkodva tanulni szűnt kötelességök és mindenek előtti feladatuk les zen !
Tudjuk mi az idők mostohaságát, a mindenfelöl kopogtató szükségnek követeléseit; de azt is tudjuk, hogy Somogynak derék hölgyei, kik a mindennapi anyagi szükségnek mcl özhetlenségét tapasztalásból ismerik, azon lelki szükségeket szinte érzik, és méltányolni fogják, melyek sarjadékaiknak neveltetéséro épen oly mellőzhetlenok!
Ivzen erős hitben vagyunk bátrak o sorainkat teljes bizalommal intézni, esedezvén, hogy a kaposvári gymnasium felszereléséhez nemes érzelmeinek magasztos sngalata szerint, kegyes adományával járulni riYfcltóztassék. Szeretett gyermekeiben s utódaiban jutalmazza meg az ég ilyetén jótékonyságát!
Azon szép reménységben, hogy kérésünk nem losz sikertelen, tisztelettől jolen...