Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.17 MB
2021-09-14 16:00:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
672
1242
Zala-Somogyi Közlöny 1864. 016-018. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam.
Ismeretterjesztő lap
Megjelon o lap legalább egy ivon julius hó 1-töl kezdve minden hó 1-én lO-cn «''•« 20-Aii. -- Előfizetési ár postán szétküldés-5 és helyben házhoz hordva egész évr• k frt.} félévre 1] frt. Negyed óvro 1 frt 70 kr — Minden előfizető n tulajdonos kölcsön könyvtárát n» oddigi fenntálló feltét-lek mellett fé I áron használhatja. — Nyilttér rpy Petit sorért 10 kr. — Hirdetések négy Insábos Petit sorért l-ör 7 kr,, 2-or (> kr. és minden további beiktatáeért f> kr. • bélyrgdijért 30 kr. fizetendő. A beiktatási díj * n lap keséiénél illető minden tárgy n k irt dó hivatalhoz Nagy-Kanizsára; a lap szellemi tartalmát illető kozloinények pedig, ugy ntiudon levelek
bérmentve a nzorkps/.ltt*cglioz küldendők Ka|«>svárrn.
Felhiváa Somogymegye lelkes hölgyeihez.
A kaposvári gymnasium uj épületo Isten segedelmével f. <5. ootol>or hú 1 -híí napjára készen lesz, lnila ezért Somogy lelkes fiainak h mindazoknak, kik c szent czélra távolból is adakoztak! Az épitkezés költségei kerekszám 30000 frtrii rttgnnk, molyok fedezéséro eddigelé mintegy 26000 frt ajánltatott fel, s bár ha roméileni merjllk, miként nine*enek e «zent o''.éltói elzárva még a*on források sem, melyekből mindeddig nem osergedezett számára negély: még sem lehetünk oly elbiznkodók állítani azt, hogy a szinte 6000 frtnyi hiány, további adakozások által teljeson fedezvo loend.
l)e ha az oredmény trtl szárnyalná is reményeinket, és Somogynak annyiszor bebizonyult buzgósága egészen le is tisztázná az építkezés költségeit, még ezen kedvező esetben is marud egy oly elkerülhetlenül szükséges lela-dat, melynek megoldására hiányzik minden pénz alap!
Ez a felszerelés! az iskolákat, könyvtárt, olvasó- és tanáosszobát, nagy teremet padokkal, ssaztnlokkal, msú- » cgyébb székekkel és állványokkal sat. kell ellátni, a mi kőrülbelől mintegy 2600- pOOO frtba kerül.
K ozél^a még egy íillérUnk sincs!
Somogy nemes lelkű hölgyeihez fordulunk ezért, azon jó és lelkes hölgyekhez, kik mint anyák annyi gond-, s szorgalommal és feláldozással ápolják otthon kisdedeiket, kéno kérvén őket, terjeszszék figyelmüket a gyermek szobán túli tágasabb körro is, nyujtsanak segédkezet a kaposvári gymnasium helyiségeinek felszerelésére.
Férjeitek megépiték a házat, diszítsétok fel azt Ti szép lelkll nők! a nagyobb s nelio-
;ob'') munka a férfiakat illette; a már elkészült egészr.ok felszerelése kisebb,de még iselkerlll-hctlenül szllkséges kellékekkeli ellátása a Ti gyengéd körűteket illesse; legyen ez a Ti áldott s áldást hozó kezeiteknek müve, hogy fiaitok örömmel és kétszeres kedvvel használhassák a komoly tanuluiányoknnk szentelt eme uj helyiségeket, tudván azt: miként apáik építék, anyáik szerelték fel a házftt, melyben Isten dicsőségére, hazájok javára és saját hasznukra i árkodva tanulni szűnt kötelességök és mindenek előtti feladatuk les zen !
Tudjuk mi az idők mostohaságát, a mindenfelöl kopogtató szükségnek követeléseit; de azt is tudjuk, hogy Somogynak derék hölgyei, kik a mindennapi anyagi szükségnek mcl özhetlenségét tapasztalásból ismerik, azon lelki szükségeket szinte érzik, és méltányolni fogják, melyek sarjadékaiknak neveltetéséro épen oly mellőzhetlenok!
Ivzen erős hitben vagyunk bátrak o sorainkat teljes bizalommal intézni, esedezvén, hogy a kaposvári gymnasium felszereléséhez nemes érzelmeinek magasztos sngalata szerint, kegyes adományával járulni riYfcltóztassék. Szeretett gyermekeiben s utódaiban jutalmazza meg az ég ilyetén jótékonyságát!
Azon szép reménységben, hogy kérésünk nem losz sikertelen, tisztelettől jolentjük: miként a gymnasium pénztárnoka t. Háosmcgyoi János ur, bárminő adományoknak elfogadására utasít van, minélfogva azokat Kaposvárra a most nevezett pénztárnok úrhoz küldeni kérjük.
Mély tisztelettel
n kaposvári g) hhiumIiiiu
IgiugAld választmány n.
A keszthelyi ünnep.
La a kalappal Zalaturgyo közönsége előtt! Oszinje tisztelőt sugározz* <rül e megye úrtulmisó-gólt 10* a tisztelőt most n a csupán a megyo tisztelete, do a* egész ha/.áé ! j. haza— melynek testén fpy tagt egy parányi rész ily nemes életerőt tanusi-tott, nom csak erejében nőtt ezáltal, do u külföld előtt is fényesebb lett egy sugárról a magyar név — moly, hogy iúi romlatlanságáhan mostoh.-k viszonyok között is megőrizvo, fontarlva — a hazaszeretet nltAránál mint a nap — ha l>Ar áldozatokkal Is életet ad, mo-legit; azt Zalam''''gyo közönsége f. május hó 10-én Keszthelyen példásan megmutatt".
18GI. Máj us lO-ko egy heeaea lap less majd a neinzet jolnnkori rajzálmn es ezon lap Zalamcg^ ének nlvltázhallan dicsősége les* I
Az (lnncp mely i.ly szent nzélhél a fentirt napon tartatott, nagyszerű és mint vidéki ünnepély saját nemében annyira páratlan volt, hogy meg légedéséro és diszéro válandna bármely fővárosnak is.
I)e Zalrinegyo közönségén kivtll a szomszéd Vas, Veszprém és Somogy megyékből is nagy szám-mnl sereglettek ma Keszthelyre, mely hely — a mint már máshol is elmondván — ma valóban nom Keszthely, hanoin Hzontholy novet érdemi lt. A vállá a színhelyére zarándokolni keretztényi kötelesség; Keszthely egy hazai szenthely voll e mai napon, hol hazafiul kötelesség volt as áldozás 1 K kötelesség •h(l teljesítésében első holy/bn állanak o megye buzgó 4a fáradhutlan gazdái, kik s nap hasanait éa élveit egy gazdasági kiállítással még vonzóbbá, ruinokebbé tnnnl iparkodnak, s élUk&n a> egylot tisztult elnöko Bot ka Mihály ur, ki tovékony szellemével a nehéz Időviszonyok daczára is az egésa mogyo közönségének ily nagy mérvl>eni concentrálását az akadályoktól vissza nem rettonYO vivta kl. A nemes vívmánynak első apostolaként gróf Batthyány Zsigmond ur a törvényszéknek o napra kitűzött rendezésével, —• nemtő angyalaként )>odig, a tisztelt grófnak nej«, Krdftdy grófnő — Zalamegye lelkes houlsánvai élén — a gazdaasszonyI kiállításnak sainto ez iuőre tett tervezésével — tűntek ful. .......
Koszorvot a* alföldi szűkölködők nevéUe különösen Nagy-K inizsa város lolkas polgárainak is 1 kik mintogy ''20''.) au reggeli U órakor klllöu vonattil érkeztek Koszthelyro, vigati, nomtoti lobogókkal, élit-
TÁRCZA.
„Maróth"
— Törtémlmi raj* — R k N O 8 7, T A I K K Z 8 ő T 6 L.
I.
Halottak fektldtek mindenütt szerteszéjiel, — éktelen véres arczczal, eltorzított, ősszeronosolt testtel ----
1626-ik évi aug. 20-én vivatott az a nagy, az a yászon, nemzet gyilkoló harca, — molynok bösz ro-amában, a dühös török fegyvercsapásai alatt, az egész magyar tábor, az egész magyar sorog, szánan-dóan elhullott, elveszett; — az a liarez, molynok fol-felmerülö szomorú omléko , 300 év hosszú kinos vi-szonUgsága után is fájó sóhajt, égő könyet idéz borús érzelmei folé, a haz^át forrón szerető mngyarnak ... valahányszor e nevet kimoncHa vagy kimondani hallja:.....Moháos."
Sok nehéz , gyászos , napjai TolUk e szegény hazának, — de ennél nehezobb, gyászosabb nom volt talán sohasem 11...
Mohácsnak tája egy nagy borzasztó vérmező
lett,----mellnek temetetlen halottai leikot rázólag
hlrdeték , miként a magyart: „az egyonotlon-• ég nehéz Atka verte meg."
A meleg, piros, honfivérrel borított térokon, csonttorlaszok közt fut az enyészet bús szolé I...
M int lotarlott mező szerteszórt virAgi, miket a vad vihar boszús fergetege romba döntve elsepert,—■ ugy feküdtek vérben Ázva, meggyőzotés aeégyenó-voí moggynlázva Mohács torén, Msgyarhonnak
kevéssel előbb még honszorclotn- s lolkosültségtől lángoló, most, hült halott vitézi.
Midőn a nagyszerű ütközet véghomont, s a huszonhatezer elhullott magyar harezos megcsonkított hullái felett, a halálhörgések mindinkább elhaló kin-sóhaju közt, az oső sűrű cseppekben megeredt, — maga az idegen tormészot is talán a magyart siratá.
Hós rombolás, — fájdalmas pusztaság honolt
mindenütt a holtak hazáján!---- Elhangzott az utolsó
tompa sóhaj is as örökro megnémult ajkakon 11
A török nom érkezett arra, hogy rájuk figyel-jon, hogy a''holtakkal vesződjön. Mit érdokelték öt
már a halottak..... Kifosztotta őket mohó kapzsi
vAgygynl — azutAn ott hagyta feküdni bókén, nyugton ... Kiég ha megölte, — miért törődött volna még tovAbb is velük, azokkal a kik már nem árthattak sommit a kiknok hasznát nem vohetto többé.
A gazdátlanul elmaradt magyar tábori-szoreket fogadta inkább kincsért sóvárgó gondjaiba!
Olyan sokat talált ott mindont, mindont, — minden az övé lott.
A szép „nagy nyolezvan ágyút" •) örömrivalgás közt tovaszállitatta^nint sajátiát, a ra-gadoraányok koronájaként; s azután azt a sok szegény magyar vértanút, ott hagyta az égi madaraknak — temetetlen, elfelodten.
Tomesso el a kinok van annyi idője! Ok nom érnek roá I! Nokik tovább kollott inonnlök, — hiszen annyi sok volt az országban, amit elpusztítani feldúlni lehetett.....
— Egy leikas magyar nö, ••) ki siratva férjét és fiát ksrosé Mohács terén a halottak között, idejött
'') LUa Horváth > Pilms. ") Lisd Jókai : KróniXs.
a csata után acsendes vérmezőre, s megrendült anaint meglátta azt a sok , sok tomotetlen honfit n kiknek még annyi sem jutott osztályrészül a világon, hogy küzdő nehéz harczaik után nyugodni a földbe tették volna őket.''..
Megosett honszerető szive, s mint bánat angyala sírt, zokogott az elvérzettok felett
Mikor mélyen -érző, s sajgó fájdalommal, szívből, szívből megsiratta őket, oly őszintén, olyan igazán, mintha: rciind, inind u kik ott fekűsznek, tulajdon édes gyermekei, kedves magzatai testvéri volnának— mlg őszfürtoin a bánat sötét hollója ült, tisztes ^ nemes honleányi arczáu magasztos elhatározás szent tüzo lobogott...
— Mind testvérei voltak akik ott foküdtek, hiszen ő magyar honleány, s azok a vértanuk, — mind magyarok ! 1
Hazament, fölvette sötét gyász ruháját, — hogy olyan legyon a ruha is rajta, mint a milyen lelke bánata — s sötét búval sötét gyász ruhában könyek között járta körül, szólította fel az emberokot, akiket még itt-ott előtalálhatott hogy gyűljenek körűiét...
Mikor nagy bajjal „négyszáz embert" •) össze keresgetett, — ásót adott mindenik kezébe ■ maga cselédjeivel együtt a tömegnek éléro állván, hallgatva vezotó Mohácsnak gyászos vérmosejéro a
csapatot.....Azután kikorosott egy szép tisztás ho-
lyot, s tulajdon kezéveljelölvo ki egy nagy négi.fiÉKM tért azon, megtette as első ásó-nyomást a véi/'' földben. 3SM®
Mikor kivolt jelölve a tér, búsan jPp|l
rülötto álló emberekhoz : Jp pígj
— Ássuk meg est a si/t a szegény agg.'' jjj^gW tanuknak.... jjM Jr^K
Ott dolgoztak napestig izzadva a hw |||3
TTITl : » f>rt ''
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és mftvészet köréből.
kon n derék hazali Vlassits AuUl polfrArmeatorrol. Vgy a Murakös lelken érlolmisíga ia asépen volt Itt ítépviaolvc, csupán Lfcndfa vidéke maradt nagy rési-bon képvisolctlen,mit méltán sajnálni lohol, a i\ mint már máskor ia indítványba tettem | nein o legjobb loniio a különösen gaxdásxatl összejövetelek biztos sikerére nézve a inogyo nagyságához alkalmibb fiók gaxdaságl egyesületeknek járásonként! felállítását folaöbb jóváhagyáa mellett léteaíto-ni ? eltekintve azonban ettől,—őszinte ürömünkre szolgált nx, hogy a megyo minden vidékéből leginkább, a huza közügyei iránt oly nemes hévvyf ragaszkodó mélyen tisztelt gAzdaliszti osztály julout mog legszámosabban cg Ünnepélyen.
A délelőtti érák, a rendezők részéről a nA|ti programúinak rendezésével — n köxöimég részéről pedig a aok látni v» U n » k nézésével, majd n sorsjegyek kihuxáaávnl toltok el. Nézésa "l mondom, mort Annyi látni való volt itt, hogy aok ombornok sxájn helyett axomo ia elég voltaira, hogy jól-lukjuk, nxért AXtán volt olyAii bnxgó hazali ia, a kínok n tnlajdonképonl ovés egész napon át alig jutott eszébe. Pedig ia —• ónon mollcalog o körülményt ki ia akartam emelni — kár volt a t. rendezőségnek valamely társas étkezésről nem gondcskodni''; lett voIua az matinéé dinéo, vagy akár tabló do liaur; mindegy, do n magamnak természete, hogy nem eaak a x 1 d a a x t a 11, do n fejérot ia össxotartás-anl szerelt.
A szemle, nielv a Festetics palota egyik fold-in ti márványozott I ''remében nyilt; a belépő olött rendkivüli ékea aaeinle Volt. A négy fal körül a leg gond anbb kuxok műtárgyai, apró edények, képek, a cg)óbb fényűzési ezikkek ixlotm kirakatokban éa ál-váuyokon pompáztak. Legtöbb volt nxnuban a házi sap''ta éa — papucr, A haza legnagyobb fórtiának Deák Forencznok ogy kézi faragványát — névaxerint, egy kalipácsot, m> ly vt a nagy fórlin évekkel ezelőtt mogyónk egyik lulkea úrnőjének lyándékoxott; ogy Türjo moxővároai p >lgár volt szerencsés megnyerni. A mellék termek egyikében tinóm borok éa befuttok, a máaikbnn len, kender, váaxon a figérruhAneinttek, A h irinadikban xoldség, vaj, aonka « egyébb étulnu-yiiluk volt ik ingerlő helyzetben kiállítva. Ka a mi még ingerlőbb volt, ax egykori hlrea gróf Fostotica Oyöigv kert árnyai között disxes sátorok alatt a me-gyo főbb rangú hölgyei árultak hideg ételeket éa fria-ütőket, melyük a azép koxek által ny«Jt»», a l.outl axlvok dobogását még eaak Akkor fokozták volna a netovábbig ha, — szabadjon kimondanom — a fővárit példájára csókok is áruitattak volnál
A gr. Fostotles udvar óljaiban felállított megyei lovak kőxül a fönyeroményt — 12 db aranyat gróf Festetics Tasziló peraiai faj két éves móncsikaja nyerte, moly nyoromény a szűkölködők részérő a rend. bizottmánynak vissxaadatott.
Délutáni 4 órakor
vette kezdetét a keszthelyi hogyek folé — a Balatonig elnyúló sik gyopon a ló-versony. A 10 kr o. é. megállapított belépi! jegyeket mindönki igyokoaott minél drágábban tixotni a axfl-kőlkődŐk javára, — és nem csalódom — ha mondom, hogy a lóverseny sxinholyén a korlátokat és pályát 10,000 omber fogta körül. Nem kis crölködésébo került a rendezőségnek a aok.milg.it n ki- a bo tolongás -tj&l viaazatartani, a a három rendbvli zenekar, 1\ harsány r»v*.tflA*, mi üdv kiáltások, a sátrak, s a fel- a alá nyargaló urlovarok deli alakjai oly képbo olvadtak össze, molyok mai nap a milyen ritkák, ép
4 tű;
ugy »gy szép Wmzoli multra —■ midőn « tornák divatosuk — omlókoztctének.
Érdekes volt — többi kiítótt — a iumoI gaxdák versenyét látni, melyben a fónyerö Inkoy László jo-les hazánkfia réesei uradalmi csikói számadója, IW-Unt Ignácz a sebes riiptil sxágilldás daczára Is ostorával csikós tempóra kettőt hatalmasat durrantott.
A hazai sport csak nyerhetett ezen vorseny által, mort a nomos voracnyzök mindnyájan, mind azomélyoa Ugyeasóg, mind borondoxés által kitűnően mutatták meg a magyarnak lóratormottségét. Az ur-lovarok becses nevel és illetőleg n nyerőké részint *már o la|H>k hanábjuin, ugy más lapban is közöltettek, így ajek tisztelt noveit ozuttal nem ismétlőm.
F.sto lenyes tánoxvigalom a fogadóban és jó kedv, viradlig.
A nap öasxea eseményei fo Ív tán az alföldi in-ségszenveduk javára bejött tiszta jövödelom — a mint ez ideig órtoaUltoin — 7—8t)00 forintra o. ó. tehető.
A nyerő Korsjegyok számai hírlapok utján kő-Költetni rendeltettok.
Adjon Isten sok ilyen szép napot a magyar hazának !
Szent-Linzié május IG án 1804.
TUUOLY VICTOU.
Nóptlnnep Kaposvárott.
, Máj. Iiava ltl-án tartatott meg a megye székvárosában aa első népUnncp, alföldi szűkölködő rokonaink f<d»egétésér«. Forró köszönet mindonek előtt a székváros lelkes köxönsé{(énok, moly tötuegos jo-lonlétévol nem csak ax ünnepély megtarlhatását esz-közié, a költségekot fedezvén, do az oltárra is szép áldozatot lett le, noiuca azivUségének jeléül.
Az ünnepély d. u. 4 órakor vette kcxdotét mo-xsárlövésok közt a városi sétatéren s tartott OBti fúl 10 óráig, midőn a népvlgalom felváltotta.
Volt az ünnepen lófuttatás, gyalogfutás, ohiné-zor jálúk, jutalomért famászás, estvo tüzjáték ; cxi-gAnyzene, dudnsxé ''verkli, l''aprika Jancsi, caigány-
Cecsenyés s méxosbábos sátor, oxukrásx stb. stb. 20 rért a nép nemcsak élvasott, hanem élvoxvo áldozott is, a nélkül, hogy anyagi érdokoi sértvo lettok volna.
Az ünnon kiváló résxét, úgyszólván: fényjKtnt-ját képezte a lófuttatás, melyen a pesti gyopon is ismeretes aszalói lakoaok luttok a főnyortesok, és po-dig Uiró Lásxló és Hiró József, 5 éves pej mén, és 4 éves kaneza poj lovakkal. Nyortok ogy-egy db cs. aranyt. A harmadik jutalmat, Szinte egy db nranyt nyerte Tóth János 10 éves szürkéjével. Külön jutalomban részcsitotott főispán ur ő méltósága által Hárközy Feroncz, ugyan knposi lakos, Ü éves pej ho-réltjével! A jelenlevők a futtatóknak a nyereményen kivül serkentő borravalókat is osztottak, s a nyertesek a tán több mint máüfól ezer egyénből álló közönség által hurrákkal fogadtattak.
Köszönotet kell ilt mondanom a derék gróf Nicxky Uyörgy umak, ki maga 2) db cs. aranyt áldozott a futtatásra, s a dőrék pálynbiráknak, kik semmi fáradságot nem kiméltok az ünnepély emelésében
A *nVpüttAt<p Va'' esti vigalomra, a pénytiiroknál eladott b(-l(''i»t\|egyek és ördögpklulakbol (aoiajegyek) bejött az alább közlendő felüladakozásokkaí együtt 234 ft o. é.
r..\jpctig A. korflskedásáben . . 4 ft 9t) kr Uw Mór ke reskftdéséh^n . I5 n 20
0«v. Ueiznernő kon>sked<«ében 11 „ <)o Bcrgor A. kereskedésében . U „ 7t» „
Összcaen i?0l> ft 70 kr.. öukénytesen adakozfak A |>én*»Araknál föntebbi összeghez.: Montag S. 40 kr. Adószedő ellenőr 20 kr. Egyvalaki C.O kr. Folly J. 80 kr. Köuig J. CO kr. Mérői llO kr. gf fiouisich 00 kr. gf Nicxky 80 kr- l Ml leg J. I fit. (lyulav 00 kr. F.gy valaki DO kr. Főispán Ő in él lós Aga l fit (50 kr. Ur. Koxiuu J. 00 kr. Socher 20 kr. íSzokolay K. 80 kr. Seller ügyvéd 40 kr. N. kapitány 20 kr. F.gy valaki 80 kr. Königaborgor G(l kr. N. I frt 12 kr. N. 10 kr. N. 10 kr.'' N. 10 kr. N. 10 kr. N. 10 kr. N. 10 kr. >
A rendezőnél adakoztak külön, tlr. Nicxky Cryörgy íl db cs. nrany. Vissy Páluő assz. 1 dlXcs. arany. Vajda l''oi.gráexnő assz. I db cs. arany, ijzokolny lMniolnő assz. 1 frt. liönig József-nő assz. 1 frt. Ivutassy Kmö 1 frt. Némoth Holdizsúr 1 frt. Fodor l''ál 1 frt. íjzobovica Nándor 1 frt. Öpi-Uor Mór & frt. Összesen 12 fit o. é. éa 6 db cs. aranyt; mi a fentebbi öszszeggel együtt toaxon : 27b frt 70 krt, és 5 db cs. aranyt.
Vissy l''ál főorvos ur felhívása követkoztóben, tostvérjo Vissy J. tisztarió urnái A.-lJogáton a lelkes vondégkosxoru összeadott s hozzám beküldött lf> frt 70 kr o. é. oly kívánsággal, hogy ezon összeget a „Magyar gazdaaszszonyok egyletének" küldjeiu fel restre, a szegényok közti kioszt la végett; mit „Pesti Napló" t. szerkesztőségéhez fel is küldtem átadás végett.
Jövcdclniozott tehát a népünnop a költaégok levonásával (mely a tok. inségsegélyxő központi uiiott-mánynál megtekinthető) 185 frt o. é. és 2 db aranyt; vagy is a Pestre felküldött ö^sxcggol együtt 200 frt 70 krt o. ó. és 2 dl» cs. aranyt.
Mogomlltém még egyúttal mai lapunk újdonságai köxt is olvasható sxép tényét a székvárost polgár ifjúságnak, moly vigadoxása köxben som folodkoxett mog a jósxivüségot gyakorolni. • ax általa rendexott majálison llalodi György fölhívására 18 irt o. é. adakoxott a küldött bo hozzám, moly a fentebbi népünnepi össxoggol összosen 203 frt (?)o. é. és 2 db ca arany, általam az inségsegélyzési központi bizottmány pénztárába lotétetett.
Köszönot azon lolkos hölgyoknok, kik ax ünno-jnilyro pén/adományon kivül még kijátszásra való tárgyakat is küldtok bo; igv p. o. Viaay Pálnö asx-szonyság: gr. Toloky l>áaxló mellképét^ vgy ivópo-haratj két porczollán gyertyatartót éa egy kávés cbö-szél. (,''snllay Imrenö assz. egy házisipkát. Néinoth Antónia kisasszony ogy lovéllárcxát.
Logyon köszönot a megyei éa városi t. hatóságoknak, molyok hAhatós segély nyitottak, a az ün-^ uepély jó kiiucnctcíéro uaindont elkövettek.
Legnagyobb köszönot podlg az áldozóknak, kiknek részvóto nélkül, csokély erőin éa igyekexa-tom — czólt érés nélkül — bixonyára olporlottak volna.
Kolt Kaposvárott, máj. liAva 24. 1864.
x7 ROBOZ
'' mint rendoaB.
ott dolgozott velők a nemes honleány, tulajdon kis kcxével f ogitvén egyengetni axt a puha földet, azt a véráztatta földet, melya magyar harexoaoknak nyughelyet adand...
F.sto kétőn megvolt ásva a sir, > mint óriási Üreg ott ásított onyéaxotoa Botét, mély.öbléből. Azután belohordották ogyenkónt azt a sok, csonka hullát... 8 mig a nohéx göröngy magas halommá dom* or.ill, a nyugovók pora felett, a nomx"lnok buzgó houloá-nya, égő, tájé könyü xáporával boaaontelte őket.
— Nyugodjatok cBOudeaon a sírban I Logyon kUnnyil köblötöknek a sxont liaza földjo ...
A magasztos keblű hölgy novét századokon által fenntartá a kogyoletea omlók, t valahányaxor Mo-'' háoa eszüukbo jut, lohetlon, hogy OBxünkbo no jusson annak gyAazoló őrangyala is a nemes honloány: özvegy Porényiné...
A nagy, óriási sir tolo volt halottal. A gondos honleányi sxorctot eltemette a mohácsi hősöket.
Oh do nionnyi halottja lett még a szegény magyar népnek. SirhalommA vált a hon égés* dunántúli részének viraló határa, sirhalommá a Duna és Tisza közötti tér 11
H/t a többi halottakat ki tomoti majd el?!
Ki győzné axokat mind, mind cltemotuül
A török vigadott, — a sxegény magyar airt koBor-veaon. Sírhatott is már a magyar, mort olyan aejAt, olyan vésxos volt egének láthatára, hogy jövőjén — azon a máskor oly inoaolygó azép jövőn, moly exelőtt a bitlntó remény derüjébon tündökölt, moat caak ogyetlon, bhlvány, világító vércslllag Bem látazott aeUol.
Nem tudta hogy inorre, hová lépjen. Mindonült nyilt üreg, mindenütt a mély sir ásitott eléjo. — S olyaij könnyű, olyan véghotollon könnyű volt o sirok fonekérojutni! 1
/ — S z u 1 o j m a n a török Bxultán örömo mámorában rablásra szabaditá fol győztes seregét... Mohottok dúlni pusztítani, a morro nekik tetszett, csak-Uogy nagy csapatokban.... „3 z a had • r a b l á b" volt, a nagy töröV tábor számára engedvo.
Egész Magyarország ott állott előttük. Olyan sxép volt, olyan viruló szép, azaz áldott ország. Száz-Bzornü kalásztól hullámzott a róna. Magasló halmain nehéz szőlőfürtök alatt hajolt meg a túlterhelt vonyigo s ux a gazdag áldás, az a gazdag tormés, mely a fold népének dús aratást igért, oly kedvossé, oly vontóvá tetto ezt a földet.
A pórnak roményo arczáin mosolygott, ha körültekintő gazdasága között. Megáldotta szorgalmát az Isten. Evek óta fösvény volt már a föld ; szigorúan mérto adományát 1 Do most mintha a föld kárpótlást akart''volna adni, eddigi mulasztásaiért,— áldás borított el hegyet, völgyet.
Milyon boldog volna a nép , ha megérhetné majd szorgalma gyümölcsét, amit a tormészet oly gazdagon nyiyta fáradalmaiérti! Pedig a sárgakahUx már csak a sarlót várta,.— s a szőlőliegyokon hotok. óta válogatott éreti, pirps fUrtut a jó családapa, kis gyormokolnok 11
Ki tudja, ki fog ax idén majd awtfni! ?
A halál..... a halál, vérbemártott kézxol —
emberiestől, omberólotetl
Ki tudja kié losx ax a szép, ax a dús szőlötor-
méa ?
A töröké — nzé a hívatlan, azé a rémületes, isxonyu vendégé, aki nem hagyja épon bizton semmit,
Amihoz csak hozzáférni időt kaphatott; mintha a dús magyarföldön mindon csak az övé, az övé volt volna.
Szabadon dúlt, szabadon pusztított Nom volt aki ollonállni tudjon.
A futó magyar népet, ha elérhoté, rablánozra fllzvo vitto magával tovább, b midőn már Bok gyűlt össze, vórparancsot kért a kegyolmoa azultántól, a ugy gyilkolta, ugy öltő meg tömogeaen őkot. Mért-földokro futottak a török olöl lakaikból ax üldözött magyarok; •— do azért mégia eokat, nagyon sokat utolért közülök. . 4
♦ Szoptombor harmadikán jött az olső vérparancs. Ekkor már volt ötozornél több fogoly a török kozé-
bon. r .
A négyozor férfit kardra hányta ogy tömogbon''
mind.
A nők, azok ogyszor szabadon mohettek, mog-maradtak élvo; do mit ért nokik ax a gyáaaoa, ax a
loaláxott élet, molynok moginontéaoért a váltságdíj halálnál halálosabb volt egy magyar nőre. A halált százszor szivesebbon eltűrték volna mint ox olbocs^j-
tatást. Kérték is, hogy had halhassanak meg.....
Do a török élni hagyta őkot. \
Pe«^g oz a moggyalázott, fáJdalmaB éljet, ami nékik maradt, csak a sírba való I... J
A boszús ozman-had, most két réaxro oszolva folytatta a rablást, amit olöbb egyesülten kez<Jot<!h
Jobb losx igy — hamarább, dönthet rontVv»t iszonyú dilhében.
(folytatása követkoiik.)
4 67 «»
A ózőlószet köréből.
.Mit kell tenni juniua hátlapban?
A locsllggö vonyigékot szorgalmatosan knrró-Iiob koll kUtOenl.
A mint a termflvesszön a fürtök föllsmorhotŐk, tzonnal megkezdendő n csonkítás. Ez oly nevezetes toondöjo a szölömlvesnok, melyet vesztoség nélkül el nem mulaszthat. K tárgyról már egyszer szóllot-tam, (I. Z. S. K. 1804. 0. szám, 24. 1.) megmondom röviden még egyszor, hogy miben áli * rottfogás; i\ fölső fürtön fölül meghagyunk 2 — 3 lovelet, ezentúl lecsípjük a vonyigót még virágzás olö:t.
A kapálást folytatni lohot, vigyázván még iz nrrn, hogy a fúld mélyen no vágassók föl, elegendő csak Annyira kapálni, hogy a gaz kiirtassék.
A szőlőnek ellenségeit tüzetoson kell irtani, (Phalaena Bombyx (Jaja; Phal. Bombyx Labrioipoda; Sphlnx Kochlini; C u r c tt-lio Bacohus). Ezek megszúrják a bimbót, a levelekre tojnak, összo kondoritják ezeket és ártanak a töko életének. A földben tanyázván mint hornyok, néha az egész tökét is megölik ; réz, másszor vörös, fényes fekoto, apró fohércs, fokotebarnás és rókavörös; sárgafokoto, barnás; világos zöld pontokkal, csikolatokkal vannak ellátva.
TEHSANCZKY.
Még egy „helyreigazitt&s/
VAllexknvAlgyr, nuyjus 2B-én 1604.
Tekintetes szorkosztö url Tuboly Victor ur a „Zala-Somogyi-Közlöny" n. munkatársa o lakkban ogy zalaegerszegi szinbirálátot irt, melyot mi figyelemmel elolvastunk. A 15-ik számban pedig Znla-Egerszegröl „Többen" ezen szinbirálatra egy „Hely relgazitnst" irtak, a mit szintű elolvastunk. A kétrendbeli czikkről legyon szabad néhány szóból álló szerény megjegyzésünket Onnok becses lapjában ki-jolontenf. Mert mi azt tartjuk, hogy a hírlapirodalom olyan nyilvános tér, a melyen minden józan eszű ember fel van jogosítva szót euielnl olyan esetben, midőn azt éppen a nyilvánosság érdoko kívánja. A nyilvánosság ogyik fóérdoko a méltányosság.
11a ezt egyik polgár n másiktól megvonja, mi több: félremagyarázás állal hálátlansággal cseréli fel; nyilvánosság*iránti kötclosségo minden imitudó embernek : fol világosittással szolgálni alkalmilag a kö-Bönségnok: Tuboly Victor ur mint vidéki hirlupiJó a nyilvánosság einbero lévén, csak o téreni kötelességónok tett elogot, midőn a zalaegerszegi tisztelt műkedvelőkről nom egyszer hálás dicsérotokkel om-lékozott nz alföldi szűkölködők nevében és azok becses neveit köztudomásra juttatta.
Ellenben Zala-Egoiszogröl „Többen" a helyett, hogy az elismeri! mogeuilókezést méltányolták volha^ ok nélküli gáncsolódással Tuboly Vietor urnák őszinte jó akaratját rosszul magyarázták.
Mi tohát, kik Tuboly Victor urnák a Zala-Somogyi Közlönybon irt csikkoit két év óta olvasni szerepük, szükségesnék tarjuk védelmére elmondani; hogy ml az általa alkalmazott határtalan kitételt épen nem találtuk „tapintatlan" alkalmazásnak. Hogy miért nem találták annak ? arra nézve utár a tok. szorkesztő ur a 15-ik Bzámbaní csillag Alatt igen h oly oson mogfolelt helyettünk. A „többek" által extemporlzált cadontia tehát — néző-tünk szerint — oz úttal nom Utötto! De az som ütötto ám, hogy Tuboly Victor ur hibázott volna „midőn át, műkedvelőket ssinészok módjára megbírálta." A műkedvelő óppon ugy mint a színész na közönség elé lép, nyivános tottol csolokszik és a közönség itóloto alatt áll" és minthogy a mlikodvelö éppen ugy kiér-dcmolhoti m művész novot, mint a művész maga; tohát a mükodvolö éppon ugy nem mondható „kritikán fclttlomolkodettnok" valamint a színész. Ezon állítást a mélyen tisztet zalaegerszegi mükodvolö úrhölgyek és urak som fogják kétségbe vouni.
így a felhozott érvek nyomán Mthfctja a tek. szerkesztő ur, hogy nokünk szükaégtolon azt tagadnunk, hogy habár azok, kik Tuboly Victor urat említett csikkért ártatlanul bántalmazták „Többon" voltak ii, így ml Is kik Tuboly Victor urat, mint írót o tokintotben védelmezünk maradunk és vagyunk.
Többen.
Jegyzökönyve a gazdasszony! tárgyak bíráló választmányának.*)
Csosznyák Olga k. a. asztalterítőért 1 tlb arany. CaessnvAk Teréz k. a. gombostö vánkosórt dicsérő oklovél. Gorgcr Irma k. a. két db tájképért 1 db ar. Gr. Batthyány Erdödy Janka pamlagvánkosért olső rendű dicsérő oklovél. Gr. Fosztoticn Mária k. a. és Fábián Itósa k. a. ágyszönysgért 1 db arany. Gyö-mörey Amalia k. a. vlrágkosaráért 1 db arany. Köh-lor Fánnl kózmüórt 1 db arany. Chinorányi Jósefné virágkészitményórt d. oki. Gr. Fosztotios Györgyné pamlagvánkosért első r. d. oki. Öav. gr. Auerspergné festményért olsö r. d. oki. Hortolondy Loontino pam-lagvánkosért olsö r. d. oki. Tarnóczy Anna virágko-
•) Kirjak, s/lr..kc«l}ík a t. kttslö JijTÖbon n«r4t aláírat.
»ár készítményért d. oki. Tasay Margit k. a. szönyo-geoskeért d. oki. Kerkapolyi Matild lánipatálczáért d. oki. Koicli gépész kávéőrlőért 1 db arany, llajky Lajos né paplanért d. oki. Barabás Terka k. a. függő levóltartóórt d. oki. Ozv. Heotti Bortalannó papucsért d. oki. Pragcr Eugenio falkosárért d. oklovól. Dervarich Kóza k. a. pamlagvánkosért d. oki. Svas-tics Emília k. a. szekrénykoért 1 dr. arany. C ír. Dey''m Mariska k. a. vánkosért d. oki. Horváth G. k. a. pamlagvánkosért d. oki. Noimidler Irma tár^záért d. oki. Fábianics Laura k. a. gyormokszürért 1 db ar. Ozv. Aunrsporp grófné legyezőért l db ar. Szabó Sé-lyoy Emília sclyeinlnigár gubóért 1 db. arany. A jutái,:.,-, /-.ott tárgyakérti dijak és oklevelek részint gr. Batthyány Erdödy Janka választmányi elnök ö méltósága által helyszínén kicsztatván, a többi fontma-raduk tok. Botka Mihály gizdaságl egyesületi oluök urnái Karmncson átvehetők.
Zalatuegyo máj. 10.
Oly kitűnő egyéniség haláláról értesítem a „Zala-Somogyi-Közlöny " olvasó közönségét, kuiek körűnkből kiszakasztatását mi fájdalommal érezzük", ■ kinek hideg homlokára még Soinogvinegyónuk azon birtokosai is ráfüzlk az olismurt óriioinnok koszorúját, kik a Balaton lecsnpolásának kérdése által támasztott anyagi órdekok harczában az <üJt(í*£ÍüoI'' nem egy táborban küzdöttek, kik a />)• osa-
nolás ollón folytatott oröteljés küzdolm''.'' t''moly folytatva volt a szónoklat'', s irodalmi vita fogyvoroi-vol—az elhunytban látták megszoroélyesitve< Ö volt vozotöjo, éltető lolko azon ogyosfllotnok, mely Veszprém és Zalaracgyének koczkáztatott anyagi érdokoit védelmezendő, csAk ugy akart boloegyozni a Balaton lecsapolásábn, ha az . "tas, nom podif a zalai nádasokat minden kárpótlás TuUkül luogseiumitö, s igy Zalának jolontékony kát - okozó részlet.* lecsapolás lecnd. Somogy birtokosai, kik Küzdöttek a r. :«lotos lecsnpolás mellett s kere»itül is vitték ... sokkal nemesebb gondolkozásnak sommlnt az ellenfél érdo-meít, ki gyözelmöket oly sok ideig hátráltatá ellenzése által, s kinek — Iwgy nem volt-e ollenökhon igaza — ínég a jövü fogja eldöntöm... cl no isinoi nék, — mert oly ellonféllcl volt dolguk, kivel mérkőzni dicsőség 1 Ha kinem imáin is a nevet, az olöz-nn*nyékből tudná már a közönség, hogy Mórocza Dl-iiielt sodorta ki nz élet küzdő haruzosai sorából a Iái szele, kit több megyo táblabirósággul, a voszprn>''."ú ref. egyli. vidék segédgondnoksággá, t\ dunátituli ref. egyh. kerület tanácsbirósággal, a vcszpréwuio-
f yel gazd. egyesület a jolomjv olujóig torJode/r\idolp-'' ones olnökséggol tisztult mog; s kit mlnd«££;"l fcii'' lehetett látni, hol a közjó" előmozdítása /clesok megjelonését szükségoltu. Utósó kedves es?iuéjé'' Pápán gazdasági tauintózotnek fölállítását —■ nom testesitlielto meg, de nz általa kihintett magvak ara-ÍÍTat adhatnak egy szebb jövendöbon. Ez cizméért még halálos ágyából is küldött a léloknok tfogy-verolvcl.
F. hó 18-án d. u. tettük örök ny«ó>alomi ''^jnog-hidegült totomolt a folsö-eörai toinoiCc ii. A jó hazafiak száma egygyol ismét kevesbedott az ö kidölóso által. Béke lengjen porai felott, s tartsa öt átölelvo a jóknak szont visszaemlékezése, mely Idkesltvo hat, • buzdít aion uton «Uil.al''.tdásra, a ^ öly szép
s követendő példával járt előttünk
v. r. 1.
tósü is lévén, csak azért, mivel helyboll, bár tapniz-talatUn s ép)>on somiul zuiioképosséggol nom blr, utóbbit mogválaiztanl. Az elkesorodett haroa azonban még folyik, a kinoveztotós utóerediuényét még nom tudjuk.
KUGYEUAY,
Mohára, május hó 20-án 1804.
Pünkösd második napján a halászok s molnárok a Neponntk sz. János tisztoletóro óvonkint szokásos ünnepélyt ismét megtartották. Az idő kedvozö lóvén, esti 8 óra tájban puska és taraczk durrogások közt a Dunán inogkczdődött az ünnopólyestég. Az öreg folyam zavaros tükrén száz meg száz gyortyácskák úsztak alá, a malmok mind fényesen ki voltak világítva, a molnárok pedig roppant néptömeg előtt fol-alá ovoztok koszornzott s szinto kivilágított osolna-kokkal, ügyességükot mogmntntandók <*!t, a hol a Csele a Dunába ömlik, néhány halász cWfiokra ült. s a dúsan virágokkal földíszített sz. Já. V képévol öveztek városunk alá, hol a sók nép öko< . főnőkkel fogadta. Ezután következett a bravour bvoldözós : a puskások a Dunán úszkáló gyortyácskákat tűzvén ki ciélpontiil, a ki a kijelelt gyertyát lövésévol eloltotta, fertály akó liort nyert. E lövöldözés ogész esti 10 óráig tartott, a midőn a nép is szótoszlott. Városunk anyaegyházában megürülvén a kántori állomás,''tegnapra volt a választás kitüzvo. Jolontkox/tt is 4 vor-sonyzö. Ez ugyan nem oly novozotes os >móny, mintha a leírást inogérdomslné, do igen az, hogy rosz Ízlésért s kifejlotlon íuüitélotoért nyüvánosan megro-vassék. Sajnosan tapasztaltam, hogy/fnidön közórdokü tárgy jő kérdésb«, a még túlsúlyai bíró műveletlen néposztály akar mindig döntC.yatározatot pltonl. A józanabb, s a műveltség fokot csak fölény t is már elért lakosok oly kántort óhajtana* választani, kl jeles zonetehotségü, hogy idővel, ha zenoiskola nyittatnék, abbAU alapot készültséggel oktathassa a növendékeket,
Do ozt sokan nom akarják értonl; minők nekünk a zeneiskola, mondják, csak kántor koll, ki a templomban éuokolni tud, ■ oz órtolmotlon indok mellett, mivel a versenyzők kösött cgv ittonl azUlo-
Hirek ós események.
A Az urnapl körmenet a legszebb szertartással s rendben ment végbe, a szentferenczlek tomp-loinában tartatott zenés misén Neusiedlor Mari k. a., valamint a többi urak is jeluson énekeltek — o mellett Grünbaum ur hegedűjének varázshangjai való* ban áhítatra gerjesztók a zeno Iránt — ugy, mint a nom, fogékony közönséget. A körmonot diszét omo-lók városunk elöljáróinak Jolenléto, zeno, katonaság, a tanuló Ifjúság — fohó jo öltözött koszorús kis le-áuykák, nomkülönbon a czéhok képviseléso, saját zászlóik alatt. A taraczk-dörgésok, a katonaság által tettdiszlövések, szinto umclék az ünnepélyt. A ml a zenés-istentiszteletet llloti, ajánlanánk városunk elöljáróinak — tennék oz ügyet magokóvá — ós s mll-ködnónek oda, hogy kántorunk'' köteloztossék minden nagyobb ünnepen — ugy különösebb ünnopélyokon is, zenés misét rondozni; oliez pedig más nem szükséges — mint: határozott parancs 1
A A. helybeli izraelita tomplomban kedden, máj. 24-én szép ünnepélynek voltunk tanul. Emlékéül annak, hogy báró Montofloro Mózes ur tavai, konstantinápolyi útjában hova öt hltsórsosainak érdokol hívták — városunkon koresztűl utazván, itt 24 óráig idózött — és a templomban imáját végezto.
— Az izrAclit* közönség egy magyar, német és héber felírásokkal ellátott pompás omlóktáblát késsit-totott, melynek leleplozéso 24-én ittléténok évnapján
— egyházi szertartással ment végbe. Ez alkalommal dalárdánk is közroindködött, • mivel a keresztény tsgok is részt vettek —a dőrék Izraolita közönségtől egy köszönö iratot kapott. A rabbi ogy igen si-korült szónoklatban''az ünnopeltnek, mint a zsidóság, mint az egész emberiség körül szerzett érdomoit felsorolta. Az utóbbi valódi philantropiai tettei között omlitotto Montefioro utolsó, az az marokkói útját, a hol sikerült neki nemcsak az ár atlanul bobörtönzőtt hitsorsosit megszabadítani — hanem a szultántól ab '' ''ani izraeliták és keresztények teljos cmancipatio-
la k''sszközölni.
A Kanizsa város régiségei közé tartósnak a IUeyor és Prossburgor házak olötti hidak, molyokro ha ^embor rá lép, majdnom ugy csolokszik — mint ^íortlfcnotilog ismo.t soha''ok hídján Volonczóbon. -- Kp az ogy pár darab korhadt fadarab méltóbb bolyét találhatta volna már rég. valamoly szogóny omber kályhájában, legalább nom lenno az embor élőtj voszélyozyo. \
A Sajnálattal kell emlitenUnk, hogy tájékun-kou két intelligens ombor, egy mérnök és ogy gazdatiszt megtébolyodtak.
A A kanizsai réten — közelében a régi várnak
— hidat épittet a vasúti társaság, ásatások alkalmával több uagy ágyúgolyót találtak ; ha o téren ho-lyonként történnénok ásatások, vagy épltkozésok — számos régiségi tárgyra lehotno akadni.
A Noinciak nálunk látjuk szomorú képét os ia«égr>ck ~ hogy sok bccstUntea családapa mnu Képes családját szorgalmával eltartani s a mindonnapi szükséget megszorozni — liánom oly országokban is, hol som a termés ki nom voszett, som nom volt ugy sintva a sors közétől mint a mienk — szolgáljon például a követkozü eset: f. hó 12-én Regula Bódog Prágáhau lakó ozérnakoroskodö, két fölnőtt leányával odahagyta lakását — s délután még a lövész-szi-geton láttatott. Esto egy rendőr két hullát fedosott fel a Moldvában, melyekben llegula leányaira ismeri rá a következő napra az apa nullája Is kifogatott. Ügy bizonyítják, hogy a végszükség kényszorlté ökot o uorzasztó tottro, miután becsületérzotük nom on-godto mog, hogy vétokro, vngy koldulásra vototuod-jonok. Bizony, nohéz idökot élünk I Ezok befejezték, do hányan loliotnok még azok ,klk álmatlan éjolokon át kínlódtak a lét és a nomlét folett.
A Tavai jolontettük, hogy %x Izraollták köB-kodvességü kántora s a nagykanizsai Dalárda kar-mostero moghalt; most van ob állás ujolag betölté-séro a pályázat kihirdotvo — • örömmel jelenthetjük, hogy nomcsak hazánk több városaiból, hanom a birodalomból, sőt még I,ongyclországból is órkoztok pályázatok , itt hallhatunk szebbnél szobb hangokat. Mónytánylatos lonno ha a kaniz«»i érdem- és vagyon-dds izraolita község olölláréi íVálasztAsnál, dalárdánkra is lonnénok egy kis tekintettel.
A Varasdról jolontlk, hogy ott ogy dei:ék vendéglős czégét „Az arany báránynoa" magyaréi v«tU ki — holott azolött magyar felírása soha som''volt. A vondóglös föérdomo abban rejlik, hogy ö külföldi s néhány óvok alatt nomcsak, hogy nyelvflr.kot tette si^játjává — do szívvel lélokkel magyar embe'' Stt. Ugyjízintó a legjöbb szolgálat cmV ^''-j talál.fel. — Eljön I .
A A nagykanlzs?'' ,>«l»»rr1íóztftk Stájerhonból félméröro való csorosznyét^raolyoí Ofry Idevaló gyümölcsárus uönok 24 frt. adtak ol. Áldott fal sok embor kovosebbcl is megelégednék.
A Furcsa rablás. Egy idevaló husmérönek bolhát feltörték, do a halomra rakott hust nom bán--
4 68
tolt;.. _ csupán 40 ujkrt vittok cl t a tulajdonosnak a í> fvtoa lakat feltörése miatti bosai^ja oly nagy volt, hogy rövid betegségbe esett- (DokUld.)
A Albanich Flór la városkapltány ur loraondásá*, főispán helyettoa ur 0 tnltga a közszolgálat érdekéből elfogadta; helyotte Pintér Pál ur oddigl vároai törv. tanácsnok novostotott ki, a ezen hivatali állás üresedésbe jővén arra pályázat nyittatik. Aa Írnoki állomást Nagy Ignáca nyert* el.
A A Keszthelyen azálláaoló dsidás ezred, hadgyakorlati összevonulását f. é. szopt. hóban N.-Ka-níiaa környékén akarja tartani. A kárpótlási tárgyalások — Nagy-KAu;*aa. Sormás és Saopotnok közsé-golvel már megtartattak; aa eldöntés, fölsőbb köröktől függ.
/\ A nagy-kanizsai Dalárda jun. hó 4-én fogja válaaatmányi közgyűlését a „Zöldfa" vondéglö tőimében tartani — molyro minden tag moghivatik.
A Ludbregon, az urnApi körmenet nlkalmával a vigyázatlan taraczklövés kövotkeatébon a paplak kigyuladván — a csinos hg. Batthyány kastélyával együtt 18 hás lett a lángok martalékává.
/\ A keszthelyi kisorsolási nyeremény tárgyak elvitoléro a határidő jun. 12-ik moghosszabbittatik.
K « p o i y « r.
• Van Kaposvárott egy fáradhatatlan azorgal-raaa korcsmáros, ki már majdnem egy kis városrészt telepitott. Nem egyedül a ragyogó neveknek, lángelméknek szenteljünk szobrokat, véssük nevoiket kőro, s adjuk ál a halhatatlanságnak, hanem a köz-életlien is jutalmazzuk azokat, kik tettoikkcl megérdemlik. Donnor mindenesetro olég érdemet tett arra, hogy az általa telepitott kisváros rész legalább egyik uteaája Donnor utczának noveztossék. Ml< lőtt a szorgalmat jutalmaztuk, ezoreket serkentettünk.
• Máj. hó 10-én halt meg Köttsén M<>osy Antal 73-lk évél>en; a nomea aaivü omberharát, a tudományos ml velt''ségü dőrék mérnök, ki nem csak hü pártolója volt irodalmunknak, do kertjében ia szorgalmasan dolgozgatott; magaFodrus meséinok fordítása nagy készültség, buv.irlat éa nyelvünk biztoa kezeléséről tett tanúságot. Sokáig fcledhotutlpn marad ő azoknál, kik megszokták élénk társalgását, érez jol-1 mét, szivének minden azép, jó ós igaz iránti nomoa-s.égét. Nyugodjanak békében porai az általunk ia kö-nyozett, a évoi dacaára még mindig korán elhalt barátunknak.
• Balogh György felszólítás \ folytán mtj. 19-én tartott majalis alkalmával kövotkező egyének 18 ft o. é. adtak öaszo a szűkölködők segélyezésére u. m.
Balogh György 1 ft-10 kr. Thiori Antal 60 kr.
Koixuer Dömo 50 kr. Donnor Edo 50 kr. Gundi Sándor 60 kr. Apa János 1 ft. Ballok János 1 ft. Conti József 1 ft. Conti Popsa 1 ft. Tóth József 50 kr. Ko-káli Imro 40 kr. Lojpoaig Antal 1 ft. Gundi Gyula 1 ft 60 kr. Doszkási Károly 1 ft. Molnár László l ft. Laszka Vinczo 1 ft. Sauor Sándor 60 kr. Lengyol Ignáca 60 kr. Deklova Ignácz 1 ft. Újhelyi Gojza 1 ft. Szigothi Muki 60 kr. Nyul Ida 1 ft. összoson 18 forint oszt. ért.
Köszönet a szükölködök nevébon a jó szívű adakozóknak, kik mulatság közt som folodkoztok njog azokról, kik áldozat és könyeinket egyformán tneg-érdomlik, mert testvéreink. 11a a hazában minden kis múlatás, szórakozásban a lolkok jó ösztöne igy nyilatkoznék, bizony többre monnénk.
• A 10-lkl népünnepro adott 6 rondboli nyore-ménytárgyakra következő számok húzattak ki: 561. sz. nyori gf Toleky László mollkópét érozböl. 508. sz. nyor egy szép fostett üvegpoharat. 604. sz. nyer egy házi sipkát. 285. sz. nyor cgy lovóltArtót. 200. sz. ogy kávéscsészét. 102. sz. két porczellan gyertyatartót. Kik a fontobbi számoknak birtokában vannak, jo-[öntsék magokat a rondozőségnél 20 napig, moly után az cmlitoti nyeroménytárgyak a szánt szont czélra eladatnak.
• A bérbon levő galambos! pusztán (hg Ksztor-házy Pál birtoka) több gazdasági épület leégett log-közelobb, molyok a magyar ált. biztosító társulatnál voltak biztosítva. A kár már nom caak megvizsgáltatott, liánom pontosan ki is fizettotett, mit derék, nagy hírre jutott egylotttnktől megszoktunk.
• A kaposvári gymnasium épitési költségeinek fodezéséro ujabban adakoztak: Ns. Markovics János kanonok ur 200 ft o. é. Mirgullt Ignácz bérnök ur: 20 ft 80 kr o. é. Özobov|cs Nándor törvényszéki ülnök ur 10 ft. Mélt. Pcitlor Antal váezi püsiiök ur földtohermentesítési kötelezvényben 100 ft. Nt. Somogyi Miklós plobános ur 20 ft. o. é. A kogyos és nomos szívű adakozók vegyék forró köszönetünket; vigasztaló és sokat érő azon öntudat, moly azt súgja, hogy világot sogitottünk gyiytanl a tudomány és növelésnek.
• A gymnasium — mint az adakozóknak idővel daezoló emlóko — ugyan csak méltóságosan omclkodik; a munka erősön foly, s ez óvbon még tanulóink bonno dicsérik az Urat. Megemlítjük ogyut-tal, hogy o gymnasiumban több nagyobbszerü bolt, a város piacza logszebb pontján, ugy egy szép lakni vnló helyiség is kiadandók lösznek sz. Mihály napkor f. óvbon; ajánlatok tohotők jul. l-ig. Iparkodjanak, kik a valóban nagyszorü s az oladás s forgalomra is nagy befolyással biró balyiségoket elnyerni óhajtják.
• A gazd. egyesülőt roftj. hó 23-án gyűlést tar-
tott mólt. J«\nkoviclt László ur olnökloto alatt, melyro még visszatérünk.
• Ns Somssich Pál ur olnökloto alatt a borász és kortészeti nzakosztály inaj. hó 22''én összojövotalt tartott.
♦Szombaton, máj. hó 2l-én nappali órákban olyan volontérfélo négy dologkerülő megtámadta n oariolt N. Bajom ós Bökönyo közti erdőségen. Aa ingyou-élők az ordőszélről egyszorro lőttek a cáriul folé, a a rajta ülő kocsist és csendőrt könnyen inegselicsiték ; a puskadurrogásra a lovak megijodtek, a kocsist ol-ragadták Bajom felé a kocsissal együtt, a igy a kirablás nem sikerülhotott. A sebesült csendőr leesvén, ogy famollett állást foglalt, hogyha támadás lonno oílono, mi azonban nom történt meg, az útonállók elvonulván. Az ogész tényből látszik, hogy o«ck csak olyan sü lő gazoinborok voltak.
INTyllt posta.
Cs. H-n»k l''est: Ai lg<r< M várjuk, maj.l megk<S»iV a vállalat siáinlra
T. V-nak 8s. I.-An i Küldj a napUr sxAmira valamit i !«• Tílrd rs.«k sl-én Jiltt ke»llnkb«, igy KlrAniA^od a inűro niirn nrm tcljsslthsttilk. Kldro Is künOuet a f4r»duU»/rt a kllujreket llle-tűltj. Várjuk soraidat.
K. K-nak K-An i UapAnlevct Irtunk.
K. It-n.k H-Várad . Kérflnk valamit Kntfll, l.v.l.k.t Is.
Wc»l>e t t t
T. l''esten : Vkr hit alatt elválik si4oa-o vsffjr ssalma: ai eltJS esetben k<rnl fofjuk ui(lk#d*i<-d | a kiadónak |rj magad.
I). P-nek N.-R-bo v mind hlU>a várjuk utolsó leveUlxul IfireUt kopogtasson ön valaltira, mert Wttf lest.
VasiprAinho : megkaptuk) kAHInk a« ujiloniigl modorban minAl többet. " ''
P. G-nak , A naptár síimira ucm jfin semmi T
Fel el (is szerkeszttf: KOHOZ ISTVÁN.
Gazdasági tudósítások.
Nagy-Kanizsa, máj. utóján. A koreskedolcm-bon sotnml londülot — kovós rendelések, még kovo-sobb szállítmányok. Busa 4 frt 60 kr—6 frt. Hoza 3 frt 25—40 kr. Kukoricra 3 frt 10—25 kr. Árpa hiányzik. Zab 2 frt 10—16 kr. Ujbor 3-4 frt. Óbor 6-8 fét.
Hirdetmény.
Homogymegyo Törvényszéke mint árvaszék részéről czonnel közhírré tétotik, miszerint a bodviczai, kivadárl, és páczódi instruált nemesi birtokból, kiskorú gróf >Somaicli Ödönt tulajdonjoggal illető 002*/* ltuld ingatlan birtok a hozzátartozandó bodviczai korcamával együtt f. é. június hó 23-án délelőtti 0 órakor a helyszínén a bodviczai korcsmában nyilvános árvorés utján 1873-ik évi aprll 23 ig vagyis saent György napig, haazonliérbo fog adatni.
Miro a haszonbérleti! kivánók oly hozzáadással hivatnak meg, hogy a haaaonbéri feltételeket ezen árvaszéknél megtekinthetik.
Kaposvár 1804 évi május 21-én. '' S<hv<»y Frrrnrz,
aljegyző..
Árlejtési hirdetmény.
Kaposvárosa hatósága részéről közhírré tétetik, hogy f. évi juniua 12-én Kapoavároaában a városházánál regvcli 0 órakor árlejtés fog'' tartatni az olomi iskola háznak terv szerinti átváltoztatási fölépítésére, mely épülethoz a lotőfa és tégla a város által fog holyreállitatni — az épülethez megkívántató többi anyag éa munkatevök a vállalkozót fogják illetni.
Vállalkozni azándékozók bánatpénzzel ellátva as árlojtésro meghívatnak Am építkezési feltételok a városházánál megtokinthotök.
Kapoavár májua lb-án 1804. Váróul tanáé-.
Egy gyakornok kerestetik.
Alulírott füazor- éa norinborgi kereskedésében egy, jó házból való, kép-Bfltt fiatal egyén, 14—16 évos, kodvezö feltételok mollott fölvétetik. A föltételek megtudhatók, főpl uaou a kereskedésemből!.
WUCSKICS JÁNOS,
füszor- és norinborgi kereskedő.
-''--s;--
Kép eladás
A raktárbani térnyerés miatt — a szokott áraknál rendkívül jutányosakban.
Alulírott tisztolettol jelenti a I. cz. közönségnek, hogy a több mint 2000 darabból álló, valóban művészi képtárát — u. tt>. aczél és rézmetszeteket, ugy-sainto aziuezott kőnyomata képeket a vétől áron 50*/s alább, mától kozdvo eladja. Bátorkodik tehát a I. cz. műértő küzönségnok ozt annyival inkább is figyelmébe ajánlani — mivel mindenkinek tuód nyujtátik szobáit kevés költséggel, s izlós-teljcsou feldíszíteni.
Wipts József,
könyvkereskedő és nyomdatulajdonos.
^ Wftjdit» JdBM)t kintU lnji- én nyomiUtulajdortoa Nftgy-Kaniwáa.
Sehon am 15. Juni d. J.
findot dio Ziohung dos allornouaten
Staats-Prámien-Anlehens
atatt, wolchoa In aolnor-Goaammthcit 400,000 Treffer anthttlt, und vrorunter aol-cho von 6 mai Fr». «0,B00, 8 mai 50,000, 4 mai 45,000, 14 mai 40,000, 13 mai 35.000, 0 inal 32,000. 14 mai 30,000, 4 mai Xö.000. 22 mai 20,000, 8 mai 18,000, 4 mai 10,000, 13 mai 15,000, 10,000, 4 mai 00,00, 8 inul 50,00, 48 mai 4,OO0, 60 mid 2,000, 110 mai l.OOO, bis abvsárts Frs. 11. niodrigstor Gowinn, wolohon jodos Obligations-Looa erlangen
muss.
1 Loos für bovorstehondo Ziehnng am 15. Juni kostet fl. 1. Oester. Whrg. 6 Stück ti. 6., 13 Stück fl. 10., 28 Stüok fl. 20. Es isi aomlt Jedermann dio Golo-genhait goboten, mit dor aor geringfügigen Einlago von nur fl. 1. elnen d«r b«-voratehenden Treffer machen zu könnon.
AnDrXge kleranf werden gegen EUsendung des Betragcs prompt und reel ausgeftihrt uná
dle ofllcltllen Zlokungillsten den Uethelligten Tranco sugeisadt.
Uio alUo Anfordrrungtn retlilirltlg gvnü^u su köuueu, wulle uiau sicb batdl«st au auUr-xelchneto prlvllcgltto 8taats-K((ryiítcu-Handlung wendon vou
Adolf Benschl.
in Frankfurt am Main.
Halál és \m inindcii férgeknek!
Bizonyos halU Csalhatatlan irtószer
patkányok, egerek, poloskák és svábbogarak kiirtására,
mely szert alulirt bátorkodik at.ca. közönség figyelmébe ajánlani. Alulirt az áltela folulált Irtószerének wlkere fölül kéucs, ngy magánosok, mint államhatóságok állal kiadott bizonyítványokkal magát igazolni, minélfogva számos megrendeléseket remél.
Ezon azor 10 dvig in eláll én mégis sikeresen használható.
Kapható Nagy-Kanizsán egyedül csak Fesselhofer Józsefnél. Arn egy bádog&zelenciének, mely HleH» Ciuttmnnn névpei aéttel vnn ellát-v», ntagyar én ném<rt használati utaHltással együtt 1 frt 10 kr. o. i.
___RIESS QÜTTMANN^vogyész éa szabadalom-tulajdonos.
Na$y-Kanizsa. Harmadik évfolyam.
-Somogyi
Ismeretterjesztő
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet kOréböL
Mcgjelon 0 ''»P legalább egy ivon Juliim hó l-töl kezdve minden hó 1-én 10-én és 20-án. Előfizetési ár postán szétküldéssel és helyben házhoz hordva egész évre 6 frt. | félévro 8 frt. Negyed évre 1 frt 70 kr — Minden előfizető a tulajdonos kölcsön könyvtárát az eddigi fonntálló feltételek mellett fél áron használhatja. — Nyilttór egy I''etit sorért 10 kr. — Hlrdotóaok négy h.isáboa l''otit sorért 1-ör 7 kr ,, 2-or ti kr. és mind.m további boiktatásért 6 kr. • bélyegdijért 80 kr. fizetendő. A beiktatási dij • a lap kezelését illotő minden tárgy ft kiadó hivntnllios Nagy-Kanizsára} a lap szellemi tartalmát illotő közlemények ncdig, ugy minden levelek
hérmontvo a szerkesztőséghez küldendők Kaiwsvárra.
Kaposvár.
(Juu. hó 4-cii.)
Midőn alább közöljük a somogymegyei gazd. ••gyiet f. jtvi május 25-én tartott uagy gyűlésének novozotoaebb momentumait, — lehototlen hí ott álla-
Sltott intézkedések czélsxorüségét el nem ismorni ; o van némi hozzáadni valónk.
Tiszteljük, beosüljük a inogyei gazd. egylet azon férfias modorút, hogy erifra jelentésekkel j számos toasatokban gazdag ebédokkel nem kápráztatja n nagy közönség szemét akkor, midőn az egyesület uszméjénok a gyakorlati téren nem tud ugy szolgálni, mint a hogy óhajtható volna. Az érdemes elnök ur jelentésében ezt Indokolva beismerte.
Tudja a jó isten, hogy ennek oka sok tokintot-hen ar. ogyesüloten kivlll is fekszik. Do más részről jól tenné a társulat, ha a segélyt magában, tagjainak férfias eszélyességében keresné, „i''ormitto dlvis Coléra."
Nem az igazgató választmány s az évonkénti közgyűlésből! össaesoreglett tagok az eszmo valódi factorai, hanetn a szakosztályra oszlott cgyo-sülot.
A szakokban megindított javítások, észlelotck az ott kifejlődő eszmecsore ösztönzés, az eredménynek az egyesUlottol s ez által a t. köaönséggeli közlése közvellonül, a gaz Iák ébrentartása, feívillanyo-*ása közvetvo, — oredményozondik azon ezélhoz jutást, melyro a tisztelt egyesület szemeit fUggoszti.
Tehát szakosztályi összojövetolek többször, több helyen, egyesek megbízatása, elméleti s gyakorlati
kérdések megoldására, s a réyzvét, a siker nem marad cl. Iston u<U«.'' '' »
r »• ScerlMttU.
Thltrit (ftidiiHngi cg) CMÜlet!
Ismét cgy óv folyt lo, egy olyan év molyot nem számithatunk boldog éveink köré. Összezilált ha. zai viszonyaink, s az ezekből minden részeinkre visszaható bajok nem voltak egyedüli csapásaink a mult évben, hunom ráadásul a gondviselés még Ínséggel is moglátogatá e szegény hazát ínég pedig oly mérvben, hogy súlya alatt m íjdnom összeroskadt népünknek egy része.
Igaz, hogy megyénk közvetlen kovesobbot szon-vodott testvéreinél, de a nyomor visszahatott rája is, mert ha a szerves testnek egy nngyrészo beteg volt, lehetett o ogyostag mely szinte nem érezte a világ szenvedést.
Fájdalomban töltöttük el tehát az elmúlt évet ii, midőn addig a társadalomnak ''ebben telnek cl napjai akkor no követelje senki, senki a mozgalmas tové-kenység élet nyilatkozatait.
Társulatunk ezen nyomasztó befolyástól szinto nem birt menekülni akkor, n)időu körüle minden az általános lovcrtnég martalékává lön.
l)n lm nem mozoghattalak is ugy mint a hogy mozogni óhijtnttuuk, fényleni pedig üres czifraságok-kal s tartalmatlan káprázatul magunk s a nagy közönség iránti bocsfllésbül n«m U akartunk : még is elmondhatjuk azt, hogy u társulat habár zajtalanul, de csakugyan haladott a kitűzött czél felé, s ezon ha-
ladásában a teendők nevozetcs részét érintette a meg-
oldottu.
Nincs semmi mely a gazdas. egyletek teendői között hatásosabb a a közönségro villanyoaóbb volna, mint a kiállítások.
Társulatunk a mult évben szinto rendezendő volt egy termény kiállítást — s aizal caak azért hagyott fel, hogy t.z erre fordítandó költséget aa alföldi éhezők segélyzésére fordíthassa.
Mikor ezt tettük megváltunk ugyan egy ele-venitö hatúsvudászó s általános szőrül használt dologtól, do nem késtünk egy pillanatra sem elveszteni a látszólagos előnyt akkor, inidőu önnek áráu néhány perezeit a nyomornak enyhébbé tehettük.
Kgyóbbként a társulat kiszabott munkálódásában rendszeresen haladott.
A földészet érdokéjxn Somogy 3 különlö*3 pontján tartattak jutalmazott próba szántások, mo-lyokbon n köznép figyelme a mezei munka első alapjára ingerlülcg lön feíhiva. Az összeg mely kiosztatott h a részvét, melyből azon a téren találkoztunk elég czáfolut azok ellen, kik most a szellemi s még mostohább anyagi állapotú társulatunk ellenében azou gáncsot találták ki, hogy a foldnépét hatása köréu kívül hagyni iparkodik:
Az állattenyésztés körül tett eszélyea a gyakorlati torvo a tavaszi közgyűlésnek fájdalom nem volt foganatosítható. A mult év augusztus havában a megy* két pontján kiütött marhavész a marhavásárokat a ezsel aa a*on alkalommali tonyésa állatok jutaima* zásait is lohetetlennó tové. Midőn a véss uiár megjo-lont,akkor nem tehetett egyebet a társulat mint ^ján-
TÁRCZA.
Itthon vagyok")
Itthon vagyok, itthon, édesanyám keblén, Ka a biztos révpart élotom tengerén .... Itt aa öröm napja melegít, neiu éget, Könnyü felhö nem vet sugarának véget. Itt a fájdalomnak szelídebb n niétge, Nem ül oda vadul a szív gyökerére, itt a Imldogságnak éltető forrása, l^Ioin jut olyan hamar végkiapadásru, Édes anyám köblén ....
Itthon vagyok, itthon, édesapám sírján. ... Általmegy a lelkem a képzelet hidján — Altalmegyon rajta, rég elhagyott tájra... Uycrmek- s ifjúkorom tündérországába. Látja kénéit a rég elmúlt időknek, S nézés közben könyeim kijőnek ; Csordulnak a könyök, hullanak a airra.... S megkönnyebbült szivem, hogy magát kiairta Edos apám alrján....
Itthon vagyok, itthon, régi ismorőaök Nyájás arccznl kérdik: meddig leszok köztök? Mondják, hogy maradjak, hogy no menjek még el, Es megostromolnak — szép szóval, kéréssel. 8 lelkem az ostromot nem sokáig állja, Inog az akarat gyengülő bástyája . .. Maradok... maradok... hory no is maradnék, Nem mosolyog én rám, oly vidáman at ég, Mint hazámnak földén, (l.m jun. 13.)
DÖMÉNY JÓZSEF.
*) Flfyolaisttetjlik t. oWas<Sk»i»u*4ffUakct « • költ<-
mtnji t. HMrk.
„Maróth"
— 1\irtfuelmi rajz — RANOSZTAI H K 1. 8 ö T Ö L.
Az egyik réaa — magának a szultánnak vezérlete alatt — liudát tüzé ki megállapodási helyül, a la ss u véres léptekkel a Duna felé husódva, miután utköaben Pécset felgyujtá — a agy kia mulataágoa időtöltés kedveért, védtelen lakosait a váaártérro
összegyűjtvén, egetverő lárma, köny,airás, ksezaj, és hahota közt, lelket fagyasztó kegyetlenséggel egyenként lcgyilkolá — szeptember 10-én Dudának elhagyott falai közé érkezett...
Nem nngy dicsőségbe került, hogy elfoglalhatta. Üres volt az majd csaknem egészon I Alig- tongett benno egy-két sápadt ember, hotog arczczal, l^oaüg-gesztett fővel.
A királyné - kl Dudáu lakott ~ mihalyt férje ■ elestéről és a mohácsi csata szerencsétlen kimeneta-léiől értesült, hajóra rakva minden értékesebb vagyonát a Dunán, Pozsonyba sr.állitatá, s a vészt kiko-rülendő, maga is oda menokült...
A királyné példáját követto csaknem ogész város. A ki csak futni birt mind elfutott onnan. N''om sok embert talált liuda falai közt a győztes Szulej-tnan.
Ezek azután, akik ott maradtak, Dudának kulcsait ogész Földvárig leküldöttók a török elé, csakhogy no kegyetlenkedjék rajtuk, csakhogy élni hagyja őket...
El a szent holy, hol Nagy Lajos fényben, hatalomban tündökölvo, három tongorpart liatárl által koritott magyar birodalmát a népek embcrmlllióinak tisztelőiére emoló;... hol Hunyadi János a hős a koszorús vezér, honszerelmet sugárzó arczczal a hara megmentéséről gondolkodott;... honnan Mátyás az igazságos felmagasztosult érzelem közt, ellenségoit porig megalázó Ígéretet osztogatva, inig egy kezében éles kardot tartu a hon védolméro, más kezóvol szivéhez ölelte, kebléhez szoritá édes nemzetét.... a szent hely török kénynok lett véres tanyája.
A várfalak, melyek azolőtt forró honszerelem szent zajától viszhan^ozának, most, a szegény magyar uomzot, gyilkolására, pusztítására kiudott vad parancsok dörgő hangjaitól rázkódtak össze. — A termekben hol uzclütt: az „ország oszlopai" a magyar főurak is, tisztelettől meghajolva léptek, most a ueiuzet gyilkosai a vadszinü, mámoros saphik.... ma-gvarfoglyok logyilkolásában eltompult fegyvereikot élezték újra magyar ellon, bátran szabadon !
A magyar nemzet bibora meleg, piros, magyar vértől lott még pirosabb. Oda törülték véres kurdjaikat a jó törökök.
A büszko, a gyöztos Szulejman ott járt a magyar királyok gyászoló lakhelyén a onnan osztogatta szét azokat a boszusabbnál bos*<isabb vad rendeloteket, melyeknek minden szava, mindenik betüjo átok volt és pusztítás a honra.
Annyi mükinca voll ott Dudán, amit a gondot királyok, hosszú idökön át öiizehaltnoxának.
Mátyás szobor- és történeti-foatmény gyűjteménye feltűnő ''árgyait képezék a műértők figyelmének... A „Herkules" „Diana" „Apollo" aaob-rai a Trauf Jakab által öntött nagyszerU szobrok ea-reket érő kincsok valának Duda királyi termeiben. Mátyás Ötvonoaer kötetre menő könyvtára, melynek minden darabját nyomda nem létében, napéji munkák alutt tudós munkabirókese k fáradsággal írták össze, világhirü vala. Dársony, selyem kötéseikkel, arauy és czilst díszítéseikkel minden kütet százakba kerUlt. Mennyi fáradságot, mennyi munkát igényelt «könyvtár akkor, mikor egy-egy kötet kiállításán sokszor évekig kellő dolgozui. Mennyi pénzáldozatot kövo tolt o nagyszorü könyvtár, moíyre Európa Irigykedve nézett, s mit érhetott akkor, midőn olyan ritkák, gyérek voltak még a könyvek, hogy mint a történet 1)1-zonyítja egy darab könyvért egy falut adtak csőrébe... Mindenik király tett, szerzett, amit lőhetett...
Szulejman maga is méltányolta a haladásnak, szorgalomnak verejtékkel azeroett tanujeleit. 0 maga is előszeretettel szemlélto Dudát, a magyar királyok nagyságkoszorúzta lakhelyét, s szigorú parancsot ada ki, miszorint Dudának é|*égl>on koll maradnia. Do magának a nagy Szultánnak rettegett parancsa som birt olég erővel többé, hogy a török nép felizgatott keblében a lángra lobhaut boaxu dühét mérsékelni tudja. Hogyifolyó "volt o«, melynek roh*nAaAt megállítani többé nom lehot.
Egyszcrro Duda két bolyon égni kesdott. Aa ozmán, vad ingerültségébon üszköt votett a csinos épületok szilárd fedelére, s miolött mogakadályoa-hatták volna, lángtongorbon úszott majduom egész város.
Ssulojman haragra lobbauva ugrott fol pamla-gáról, amint a pusztító elem rémea fénye bevilágitá tereménqk ablakait. Kemény szitkokra fakadva né|>e engndetlenségén az égő házak közé sietett, éa ott udvara kíséretében Önmaga is egész erővel iparkodott a tüzet eloltani a haladását meggátolni.
Do nom használt semmit. Duda emésztíi lángok martaléka lön. Mátyás }>alotáján s pár utczákon kívül csakuom az ogésx város iázó romokba dölt.
Egykét ház muUtá csak iszonyt falaival, hogy előbb szorgalom és ipai kodtok a tüzes parázszsal takart térel
Mátyás palotáján az aranyos féj rökök győzelmi jelül oda tüztok sü,g tal lŐn ködbe borítva.''
A nagy és szép palota ugy kötött mint hajdani nagyság lx<»Í isomoru bánatos tmlék a mult iddl
17. szám 18«4. junius 10
lap
Uni módot és végrehajtót a hatóságokpak a a a kínok erélyes működőiével 0 ttnMf mioli gyöaottossék. - A á*«r h Megle;4tof«. j
melyei alöbb U* A vét*
mely a ssomszéd ínígyéket évoklg «nyarga«á,Soiiio'' gyet B falu meglátogatása után két hónap múlva ide hagyta.
A juhtenyésstési szak a megyében annyira romboló nyájbetegségok gyógyítáia körül tott észleléseket, • a >iker megállapításán most la működik.
A ssölésaeti ssakosstály a somogyi szölök sta-tlitlkája roppant munkájával kint s a gyakorlat torén •ddlg tett hatásos működését most as elmélet torén •géssitl ki méltó fáradsággal. — As ordészoti ssakosstály pedig oly biugón, s oly sikerrel hass-nálta fel aa évét, hogy annak kiváló megemlítésével tartósunk a srakosztály dőrék elnökének s buzgó tagjainak. A* ordöszeti szak hol as eredmény csak hosszú évtisedek során igazolhatja a munkás és a munka önséstelen áldozatait, már magában vévo klsár minden hatást s totszotös csillogást, komoly s nehéz tanulmány jut olt a tagoknak feladatúi, mely a jelenen kivül a múltra s a jövőre teszi számításait.
As egyesület szakosztálya e feladatának az időbea mérvo megfelelt. Összeállttá Somogy erdészeti átnéselét s e munkában ki eljutott ahos, hogy bovég-sett miivel mutathasson fol. Feltett majdnem minden • rdössoti viszonyokat érdeklő fökérdéseket s asok-niOk. nevezetes részét már felelettel terjeszté a társulat elé, ugy, hogy a társulat azon holyzetben van, hogy erdészeti müvolotoit az összes gasd. cgylot figyelmébe meri ajánlani.
Azonban midőn e munkálódásunkat felemlítjük távol legyen, hogy mi ezt no kovesellonftk s több sikert ne óhi\jtanánk. Igenis kell elkerülhetetlenül szükséges,hogy életünk jeleit mivel több nyilatkozatokban láthassa a nagyközönség.
Épen e czélhól az igrtgató választmány több pontokat állapított meg molyek ezennel helybenhagyás végett a t. gyűlés elé terjesztetnek. Ez«k közöl a szántási versenyeket s asoct. b én Kaposvárott tartandó termény kiállítást tartjuk életrevalónak, mely hisszük újra felserkenti a közönségünk azon jóko-délyét, mely nyilatkozott 1862-ik kiállításunk alkal inával.
De midőn a tiszt, egyesület és közönség elé a jövőnek egy vidorabb kénét mutatjuk be, egyúttal követeléssel is lépünk fel. Ás egyik követelés azon fordul mrg, hogy mindenki teljesítse kötelességét, hogy as egyesület mozgási egyezségitől megnefosztassék; a másik abban nyilatkozik, nogy ügyszeretottol le-
Íyttnk aa egyesület Iránt. Arra. hogy mindönki meg-zesso asl mivel tartozik, kötelez tannünket nevünk aláírása; aa Ugyszurototru )>cdig a hazafiság minden-
<4 70
feté ettgozó igéítoi hívnak fel bennünket. Azonban hogy 0ffo képe sö* legyünk szükség, hogy összetartsunk, fürjünk férfiasan, eaeiekcdjflnk etzélyeMn,
munkálódjunk az órának minden pereseiben, mindenek folott, hogy bízzunk egymásba magunkba s a sikerben. JANKOVIOH elnök.
Aa Igazgató választmány el&trrjesitéacl, a jövó évi teeudók iránt.
A somogyi gazdasági egyesület igazgató válisst-mánya f. óv május hó 23. Kaposvárott tartott tanács-kozmányából a kővetkezőkről értesíti az egyosülot nagygyűlését, kérvo az előadottaknak részint tudomásul vételét, részint helybenhagyását azon intézkedéseknek, melyek érvényükot egyedül a nagy küzdéstől nyorhetik.
Az igszg. választmány értesíti a nagygyűlést miszerint n nónztárszámadásai pontosak, agálytalanok A pénztár állapot a tegnapi napig 2310 frt 73 kr. 20 arany készpénzben s activ kotvénprekbon, követelésben pedig 8330 frt öszvesou aottvánk = 5040 frt 73 kr. 20 db. arany.
Az igitzg. választmány, a társulat külön hatását s gyakorlati működését fÖdolognak tartván elfogadását kéri azon torvozetónek melyszorint.
1 ör. A földészct szak a megyo három különböző
Songjain szántás vorsonyeket rendezzen s o végből Íjakra 90 frt oszt. ért. utalványoztnssék.
2-or. A marhavásárok megnyillával a tavali gyűlésen megszavazott dijak (1W> ft) mellett égés* állatjutalmazások törtónjonck az illető szak közlwjöttévol.
3-or. A társulat Magyari Józsefet ki a társulat költségén a koszthelyi képozdében oktattatik a folyó tanév végéig sogélyezi s ruházati dijat 30 frt nz egylet utalványozza.
4-ur. A társulat mint llyon részvényos tagul íratja be magát a Pozsonyban székold összes erdészeti egyletnél, mely társulatunk irányában kiváló figyelműt tanúsított.
Bör. Végre az ig. válssztmány egy általános tor-mény és rokon czlkkek kiállítás rendezését kéri helybenhagy.\tni, moly f. 18Ü4. okt. hava elojón volna Kaposvárott megtartandó.
E czélhól a választ, egy bizottmányt is novezett ki Somssich i''itl és Igmandy Benedek szakcinokok vezetése alatt s most az agylet általi helybenhagyását, s o czélra számolásra és olölcgozéskOpcn 300 frt s az o czélra folajánlott 20 aranynak utalványozását kérjük.*)
Sopron, Jtm. hé I,
*) E»fu ftnUbbf ponuk mind rjrugsdUtUW. fliírk.
TdM> oldalról, agyMint* a soprOÉ kereskedelmi és iparkamara részéről tett elötorjaaztések folytán, a niméltóságu inagy. kir. udvari kanezelláriának f. é. május hó 14-én 8776. sz. alatt kelt magas rendelvénye szerint — királyi váltótörvényszékek saék< helyoitöl távolabb lakó mind ason kereskedők és közkoreseti társaságok tagjai, kik a folyó évi január 21-én 1073Ü sz. a. kelt udvari rondolvény 1 —10 §. értolmébon aláírási czégjük bojogyzésére avagv át-koblestotéséro kötclezvék — és kiknek e végből a váltótörvényszék szine előtt szükségelt saemélyea mogjelenósük tetomos időveszteséggel és nom cae-kély költséggel is járna, fölraontctvén abbeli kötelezettségük alul, miszorint czégjük önkezűleg leend3 aláírása végett azon o. b. váltótörvényszók aalne előtt , inelynok korülotóben koroakedöl telepjak létezik , személyesen mopjolonnl tartoznának, — és megongedtetvén nekik a jelonlogi átmeneti időszak tartamára , hogy aláirási czégjük , társa* szerződésük és czimvezetöi aláírásuk bejegyezte-téso — avagy átkeblcztetéso — iránti kérvényeiket nz illotö királyi váltótörvényszóknól beadván, ezen. váltótörvónyszék által a bejegyzés megengedéso esetéhen, a bejegyzés eszközlése végett általa mugkere-sondö azon szab, kir. városi vngy megyei törvény szék előtt, melynek területén a bojegyzendö keret* keitöi telet) létozik, a volo osotről esetre közlendő jegyzökönyvekre, aláírási czégjüket sajátkezüieg reá jogyezhossók, illotölog aláírhassák.
Ezen kedvezményről a tisztelt kereskedtfi osztályt azon megjegyzéssel értesíthetjük, hogy a soproni kir. c. b. váltótOrvényszék az ottani kereskedelmi kamnrát ennek folytán megkorcsto, hogy a czégjük bojegyzésóro kütolozctt azon kereskedőket és közkoreseti társaságok tagjait, kiknek kereskedői telepjük váltótörvényszéki korfllotóhoz tartozó Vas Veszprém és Zalaiuogyébon, avagy az abban, nemkülönben Sopron megyében íc fokvő szab. kir. városokban létezik, avagy ott tartják lakásukat figycl-moztesse, hogy n f. é. ja aiár 2l-én kolt udvari ren-dolvény 20. g-ban kitűzött 3 havi határidönok junius hó utolsó nnpjánl l« telto előtt, czégjük bejegyzése avagy átkeblezése Iránti s a j á t k e z ü I o g aláirt folyamodványukat felszerclvo és ellátva azokat nagykorúságuk, kercskodéshozi jogosultságukat igazoló orcdoti vagy hiteles másolatú okmányokkal, közkereseti társaságoknál n társasági szerz ödós eredeti példányaival ugy mind két esetben az általuk fizetendő adómonnyiséget kitűntető bizonylattal — jnág, is b oj o g y z é s c k n ó 1 az 1803-ik évi liélyeg parancs 43. tételizám 1. pontj.: 1. hz. alatt elősorolt
jaiból. E palota is csak azért maradt meg, mivel ott volt benn Szulejman a törökök császárja... Csak asért kimélto meg a pusztító lángroham, mert a török harososok, megfeszített, megkettőzött küzdelemmel álltak őrt mellette, — nehogy fedél nélkül maradjon a felingerelt Szultán.
Nem a m gyarok iránti könyörület vagy részvét volt aa mi hsulejman magas gondjait e palota épségl>en maradásáért oly nyugtalanná tévé. Csupán önérdek, önhaazonlolés.
IV.
Mlg Szulejman sötét romoktól környezve, Budán, seregének dúlásban kimerült vesstoglése köst piheni, napja fáradalmait — addig a török had másik része magyar halottakat gázolva haladt helyről helyre a Dunántuli tájak^épségbon gazdag vlrányain.
A Balaton a kedves magyar tongerke, vérben tajtékzó habokat csapkodott zöldellő partjaihoz...
Győr füstölgő romjai közt, halálhörgés hatott fal a légbe salvetropesztölog, fájón, iszonyún ...
A török hadnak e része lovolkezett mindon em-t Lerlt. Bosszú és zsákmány szomjában, a vezérek igazgatási által tüzeltetve, féket vesztett fölháborodott tengerként zúgott szorto, s siralmat gyásat hagyott hátra mindonűtt Dunántúl.
Nem kegyelem, nom hadtani szigor tartotta őket együvé, esak kincsért sóvárgó vadlelkesűlés , nemtelen r>éuz vágy . molynok telhetetlen lángja egy világot Kivált volna romba dönteni...
A meghódolt roincgö népet és aa ellenállással daoaoló várost, egyiránt, tokintet nélkül tette semmivé ... Előtte nom volt irgalom s e szót könyörület nem ismorte talán sohasom... Nem boszuló ellenként. de zsákmányt áhító, vérben, gyilkolásban gyönyörködő lelkotlon rablók módjára, — tüzcsóvákkal kt fent vérgyllokkal ádáz kezeikben, saáguldosának a hon dunántúli részein,., felkeresve mindon helyűt, nem kerülve el figvelmetlonül egy tért, egyetlen nyomot, hol pusztításban mámorosúlt lelkűk ssiUg vágya kielégítést találni vélt.
A nép félelemtől elssorúlt kebellel rettegett életéért... Akit el uem ért a boszús török vértől (öaölgö fegyvere, ingovánvok móczáraiba, erdőkbe, h rlangókba vonult menhelyet ke>esni, — mint a tatárjárás alatt, — hogy montso azt a nyomorú azt a ;\MódÓ élítet, melynek fennmaradását sem tér, sem ülném biztoslthatá. Mindonttvé elhatott itt a török fttrktszö szelleme.
— Boldog volt ezen tájék, azon egy-két megye hővé skkor a török dúlása el nem hathatott... Re-
megés, aggó szorongás mindenütt gyötrötto Magyarhon lakóit. Dea szonvedésok keserű kelyhét fonókig kiüriteni, az ostorzó sorstól nz ország „nyugoii részo" volt kárhoztatva, szánandóan iszonyún.
A dunántúli rész és a Duna és Tisza közötti térség kiszenvedett tíz ország vétkéért.
A vad török nyomait vér és elhamvadt városok üszkei jolöllók. A virágzó városok helyén, — iüiu-hadolt szomorú omladékok, kormos szétszórt köveinél egjébb nem mátadt... S a düledékek halmai alól réiuítöen olötünö csonka hullák . összeégott embertestek maradványai inutaták csak inikint itt l)i\j-dan élet volt, mikint itt hajdan emberek lnktanak, emberek, kiknek köblében boldogság, mogelégedés és öröm honolt, egy-egy szerető kedvos család ölolö karjai közt...
Hová tűnt aa élőt boldogsága. Hová lőttek a boldog emberok.
A nép a porig lealázott, vérig aultott bujdosó nép, molynok szemében nohéz szenvedések vérkö nyűje ült, — kínaira a mult emlékek édes boldogsá-
fában talála montöszálat, a kétségbeesés zajgó hul-árai köst.
A jövő reménye, mint nehéz sötét folloggel eltakart csillag, nom sok biztatást nyújthatott; do azért élt a nép szivébon a gondviselés iránti hit.
A szabadságvágy melyet köblébe Isten láng-betűkkel Irá be, nem hazudtolta mog soha e népnél önmagát. A kétségbeesés végveszélye közt bátorsá-ot erőt lehelt tagjaiba az életfenntartás! vágy, s mi-elyt kisebb-nagyobb csapatokba összegyűlhetett, sápadt arczaira kiült alolkosedés szellemlángja és cröt-meghaludó erövol neki-noki csapott az üldöző töröknek, s küzdött végelszánással, nem tekintvo sommit küzdött mig csak cl nem vérzett, meg ncin hidegült.
Olyan volt ez emborck halála mint a kialvó láng, — mely mielőbb végkép megsemmisül, mógogy-azer utolsó erövol follobog, megvilágítja a tájt, s miután már nincs mi többé égjen csuk akkor, akkor tűnik örökre el...
Ha lett volna a ki nekik segitson, a ki támogassa ökot 11... De nem jött sonki, sogitségro ...
Saapolyal és Frangopán ott jártak a koloti részén as országnak, — ogylk erro inásik arra 5 — ketten mintegy harmlr.czezernyi sereggel. Ha e két sereg .t gyorsan egyesitik, ha oda jrtnok a vérboritott Dunáutúli részre, sokat nagyon sokat to-hettok volna ott ogyűtt.
Nem mentek a mohácsi csatába sem ; — addig addig késlolkodtek, mlg elkéstek végre. Azért Te-
ázott ol nz egész magyar tábor, az egész magyar te-rcg oly gyászosan a mohácsi harezban.
11a már Mohácshoz nom akartak menni, legalább eljöhettek volna most ide szánalomból, hogy no hagyták volna utolsóig pusztítani azt a szogóny népet.
Nom verték volna meg talán az ellenséget. Elhullottak volna talán ök is mind a harozban, do legalább ugy tettok volna mint nomoskoblü honfinak, mint vnlí-dl U^ftoknak tenni kall, — s loinosták v<dn» halai ukkal hevükről azt az égető szégyenfoltot hogy: „szántszándékkal halasztott késedelmük miatt, Mohácsnál egy egéss magyar tábort — a királylyal együtt elveszteni engedték, s hogy rotaakarat vagy gyávaság áltál kösvetvo legalább a nemaetnok airját — ásni segítéK..."
Várd a y 1''ál a hazáról a nohéz véssok köae-potto is önfeláldozó szeretettől gondoskodó egri főpap, hívta is Szapolyait.
Mint megtestesült honfibú, sslvlgható szavakban terjosztó elö javaslatát...
Mihelyost meghallotta, hogy Mohácsnál a nemzet vértanúi elhullotUnak, összegyűjtött annyi hadat, a mennyit csak ily rémítő események között lehet a kö veteket küldve n vésztől mentes városokhos éa a tétlenül veszteglő Szapolyaihoz. Sürgetvo ké/o őket, hogy szerezzenek hadakat; amegléxöket röktön állítsák össze, s Vorpelétnól egyesülnének mind mind együvé... Tartsák fel a rohanó ellenséget; hlaaen még talán nem késő; kiiértsenok mog mindent...
Do a gondoa saorgoskodás bánatos aaavait nem hallgatta sonki l
A városokat talán kimenti azon körülmény, hogy részint seregük nem volt, részint a váltság ily uohéa pillanataiban az, önfontartási aggalom lánoaaiból ssa-uadulni nem ti^lva önmaguk is vésztől remegének... Do Szapolyait, do Frangepánt — kik kész sereggel állottak, kik harminczezor fcgyvoressel s fegyverrel kozükbon, biztos helyről nézték, mint sséll fel a gomolygó füst, nehéz sötét felhővé tornyoaulva onnan hol testvéreik, hol honfiaik haláljajjal hangzanak — váljon, váljon ml menti ki.
Magyar nemesek voltak; a hazát védeni volt kötelességük éltük arán is, — és, és tétlonttl niani tudták hogy puaztul a hon.
A bánatos egri főpap is mit ért aszal a mit 3 nagy fáradság közt özszegy^jtögotott. Nem használhatott az semmit... legalább megnyugtat* aaon édesen vigasztnló öntudat, hogy mindent megtett, amit nehéz körülmények kőzött végerö megfesaitéaae! egyea embornok megtenni lőhet. Hogy nem haamált as nem aa ö vetke, nom «k ő hibája.
<
4 n +
megfelelő bélyegekkel !• ellátva, novezett váltótörvénye zékhei mulhatlanul nyújtsák be.

* •
A aorfőződék tulajdonosaival tudathatjuk, hogy • OS. klr. kereskedelmi minisztoriumnak f. ó. május hó lB ón kelt a kereskodolmi és iparkamarákhoz intézett órteaitvónye szerint az 1801-ikl oktol>er 24 ón kelt saatzl komlóvásár-rend a komlóvásárlókat csalás ellen biztosítandó aként intézkedik, hogy n saatzi koralóvásáron aladott komló az ottani komlócsarnok jelvényével és ssállitójogyévol láttatik el, ugy, hogy csak aa ilyoténkép jolrényezett és a szállitójogygyel ellátott komló, valódi saatzi komlónak van elismerve.
A kiket esen Ugy közelohbröl érdekel, a saatzi kom ló vásár-rendnek példáuyait, aa egori (csehországi) kereskedelmi kamara utján megaaoreahetik.
A eoprenl kereskedelmi 6n Iparkamra.
Péca, junius hóban.
Egy rövidí do való történetkét beszélek ol, mely elég tanulságos lehet azokra, kik Istent minduntalan káromolni saokván, ezek utóbb mintegy má. aodik természetté válnak bonnök. Ugyanis a szigeti-külváros egyik polgára a legutóbbi hideg, havas idő után kimenvén szölejébo mogtoklntoni, váljon tett o kárt aa erős hideg, s miután azt elfagyva találta, iszonyú káromlásokra fakadva ..távozott szőlejéből. Útközben egy kereseten akadt meg azeme, ezen akarván magát megbőszülni, lekapja fegyverét válláról és est a korosztro süti) de a mely pillanatban oldur-ran a paska, elméjében megzavarodva lelkiismeretétől pedig, gonoas tette miatt zaklatva futni kez dett, éa azóta alig tarthatják meg a futástól. Ez elég példa arra, hogy : „Isten so nom a>tt, se nom folod."
Városunk köxkodvoskégü férfia Mendllk Jánoa, olomi és képoadei tanár ur, ki mind iró is ismorotor, negyvonévi tanítói s nevelői fáradsága elismeréséül ö Felségétől arany érd^mkerossttol jutalmaztatott meg, melyet május 11-én a városház termébon polgármesterünk tűzött fol veterán tanárunkrn.
A bankó hnmisltás folytonosan talál mesterre bár ro^jok, ha felfedeztetnek súlyos büntetés vár. Igon sok hamis ötös levén forg lomban, a gyanú egy barna zenészre esott, ki igen könnyön tudott költeni a mai szükvilághan is. A gyanú amint mondám, egy barna zenészro osett, aa illetők tehát abban a romény-bori, hogy itt dós zsákmányra fognak találni, hirtelen megrohanták lakáaát, a minthogy a gyanúsított hou
V.
A küzdő és küzdelmeiben önmagára hagyott nép «gyre hullott, egyre veszett, vérea iszonyó halállal...
A füstölgő romok nem voltak ismét képesok biztosságot adni, hogy moghuzhassa magát a haláltól menekült nép.
A barlangok öbloi nem voltak elég rejtettok megmenteni életüket.
A minden tájakon megszorított azaladó nép, mintha a véss nagysága kosos érzelmét luhtlt volna beléjük, — mind egy helyet tűzött ki védmonodékül • dunántúli részbon.
II* nappal itt-ott elrejtették magukat csendben némán — éjjel midőn hangtalanaég ünnepelt a táj felett, a a mészárlásban kifáradt török tobzódáa-má-moritotta álomba szonderült, — lassan kiléptek roj-tekoiböl a ovatps figyelőm közt haladtak tajtalanúl, egész csapatok családostól, gyormokestöl a Vértesbe-gyektől fedett: Maróth helység felé.
Oly regtett volt e hely a aárdakoazorúzta bérezek ormai köat miként as életfentartási ösztön végremé-nya égő vágygyal fordólt e hely felé.
Jiaróth ssinig tele lön menekülő emberekkel a midőn a kis falu már nem volt képos t bbé a szo-rencsétlsnség véres karja által.-űzőiteket többé keb-lébe fogadni, a helység mello|tí tó partjain röktönöa-tek laktanyát.
Éjről éjre több éa több caalád vonult a tó köré, éjről éjre óriásibb tömegekben gyűltök aa omborok.
Erős férfiak ogy-cgy csonka karddal kezeikbon, gyöngéd nők, kétségbeeséssel arczaikon, tehetetlen
Jyormokok szüleik oldalához vonulva, a ártatlan kia-edek anyjuk karjai köat — mind mind egy tömegben feltalálhatók valának. Mind Itt korestek mone-déket, reményeik tűnő csillagának végsugára mindnyájukat ide vezeté.
A legidegenebbeketlerokonérzelemmel csatol''a össze a közös nyomor a közös voszély fájó érzoto. Gazdag nemeaek éa a azegény pórok békésen, szeretettel fértek meg egymás mellett. A gazdag urhöl-bölgyek és a aaegény pórnök együtt imádkoztak, agymás keblén airtak, egymáa keblén vigaaatalták egymást. 4
Mindnyájan saerető édes tesvérek voltak, szerető testvérek, kiknek nem volt osak egy közös anyjuk, a végveszélyek közepotte is imádásig szerotett édea haaa — nem volt csak egy köaöa fájdeima kinaott aaiveiknek, a honért éa öposaládiuk nyomora miatt érsett közös fájdalom. Nem volt különbség köattik, a nekéa belyzot a aötét bánat, a kinaé reme géa, mind egyenlőkké tette őket.
nem volt, a legkisebb atöget lyukat amint nekik tet-aaott kikuttattak; de egy rozsdás tőrön kívül — mit magukkal vittek — initsoai találtak.
TAIIANYI.
Moháén, 1804 május hó 29-én.
Sajátságos időszakot élünk. A tavali rósz termésre, mely különösen a takarmányban volt érezhető alig várjuk a tavasat, hogy rasjd ez helyro üti a tuvali hiányt. Jóformán itt van már a kaszállási idő, mái években ilyenkor már aa uj azónát gyűjtöttük, mig most meg csak a fű alig egy arasztnyi. A gyakori hldegok a vegetatiónak valóban nagyon ártottak; mart ha 3—4 nap molog volt, reá 8—S) nap bizonyosan aord idő következott, s a földből''kiemolkcdett növényt növésében gátolta. E hó 23-tól egész máig kellometlon hideg időnk volt; a hévmérö tóbbnyiro 6—0* K. között ingadozott. Eszék vidékén pedig a napokban jég és hó osott, s eíért hűlt meg annyira a lég. A ka-szállókra azonban nemcsak a zord Idő volt káros, de ozt növoli azon körülmény, mi mindenfelé majd áta-lános szokás, hogy sz. György napig a réteken szabadon járnak « szarvasmarhák, juhok, az idén podig takarmány hiány levén, sz. György nap utánig is elég soká legeltettek a tilos helyekon. — liuza piMiaunkon majd egéaz tavnszon át egyenlő áron kelt nr. élőt. Nevezetes áremelkedés vagy csökkenés nem igen volt észlelhető. Jelenlegi ára a tisztabnzának: -4 ft 20—80 kr. Kétszeres 4 ft. Kozs 3 ft 60—70 kr. Tengori 3 ft. Zab 2 ft f>0 kr. Szénának mázsája 3 ft csakhogy az a baj, hogyha 10—12 mázsa hozatik a piacara, annak 16—20 vevője találkozik. A Duna viz állás* roppant nagy, ugy 0 hét óta a azlgeton némely lapályoa helyeket már elia öntött; tegnap óta azonban kövessé apad. KUGYEKAY. .
Mágoca, 1864. junius 1-én.
Tekintetes szerkesztő ur I Jó Ideje már, hogy kopogatásommal nem alkalmatlankodtam; do annál inkább testem most ezt; mert nem hírt; do tónyokot akarok k. szülőföldöm fialnak, ha arra érdemes tudomásul juttatni. Ugyanis mult hó elején Nagy-Hi\j-máson egy nő 0 botos férjes — német— miután édes anyja erőszakoskodására oly egyénhez ment férjhez, ki gazdag, do kit nem szerotott — fórjót olöbbi kedvesével megfujtotta. Tettét, a férjét tudakozóknak (mert a szomszéd kútjába dobták a hullát), megvallotta, moly után olfogatott a őrös kisérot alatt a vizsgálat végett Magóosra hozatott. A férfi ollonbonS -4
A mouokülök száma rövid időn felülhaladta a tisenhntozoret, s még egyro mindig gyűlt az üldözött nép.
A folyton tömogeson hullámzó monekülök rohamos érkezéso olöbb-utób lehetővé tolioti o hely fölfe-dezését, s akkor a végső csotben mindonro készen kell lonniök.
Kiváltak egyesek a tömegből, s a lohetöségoket hiven, leplezetlenül tárva fól — a sok hányatások, üldözések nehéz fáradalmai után oly sziveson pihenni, vágyó népet munkára szólllák . . .. S néhány nap múlva a tó és helység körül mély v 1 á r k o k fogták be u tért, hol lutelopUl vo valának.
A magasan emelkedő foldhányások- és szoko-rckhÖl széles körfalat röktönözvo, kitartó munka éa fáradság által egésa kis várorösséggé változtatták át tanyáikat.*)
A voszély lohotöségének tudata gyorsitá a munkát s oröt adott a gyenge közöknek. Mindenki dolgozott, mindenki teljos orővel, önkimélctot nem ismerő fáradsággal sogitó elő a közös czélt.
Férfiak , gyermekek , szakadatlan munkában tölték napjaikat, és a nők, a családi szeretetnek gyöngéd szellemei, hogy maradtak volna hátra ott, hol krdvcsoik sziveihez olyan közel álltak. Ilogy no osztották volna mog azt a nehéz munkát, molynok terhel közt azokat látták fáradozni kikok lelkük igazán azerotett____Egyik földet hordott kis köténykó-
jóbon, másik ügyes kozolvel forgatta az ásót — Egy közös sors várt itt mindny/jukra, élőt vagy halál.
A munkának ttttrekésztö loÍk<\ a derek magyar nemes Dobozy Mihály vala. G „működött elöl inindonütt, ifjú nejével oldalánál. O igazgatott, ő rendezett. A tőbbioknok ő adta a példát.
ide szorította öt is a közös vész s előrelátó lol-ke a veszély idején, mig mindent meg nem tön, a ml csak lotségos volt, nem nyugodhatott.
A mohácsi hősök ''gyászos halálától megmenekedett. Megtartotta hazájának s ifjú nőjének a végzet. Megtartotta — do k^ tudja, hogy mennyi időre. Ki tudja, moddig fog férfias karjával, kedvea ifjú nejének élotholdogsága fölött örködön virrasztani.—» Kitudja inoddig, meddig élvezheti azt a boldogságot, azt az édes családi életot, molynek most örömo Is fájdalom .... reménye is csak reménytelenség, mert ragyogó világát a nehéz honfibó, a nemzőt kinos szenvedésének sötét boruja elfedé.. ..
A mohácsi csatában az éj elrojtotto a törökök szemei elöl. Sebekkol terhelve bár; de mogmene-kedett. Ob de ki tudja nom volt volna o jobb, sokkal
•) 1.4*4, llorrith.
napi csavargia után fogattathatott osak el; vizsgálat s vallatás után a megyo székhelyére Péosre kísértettek.
Alig szárnyalt el o borzasztó tett hire a környékre. már ismét egy agyonverési e»et történt Bikaion, hogy mely okból éa miként még n«st tudaiik, do kipuhatolására erélyes lépésok tétettok.
Hallatlan tett e> azon századba* melyet a felvilágosodás korának noveznek. Két horsaastó tett egyazerro éa olyanoktól, kiköt civiliaáltaknak kürtóitok 1860—69-ig. Gyönyörű oivilizatió.
E hó 14-én tétetett le az ittqni ujonau építendő város-ház-ópület alapja és azóta igyekeznek a Mágó-csiak teljos erővel felépítését elosegitni. A terv szerént disze lesz Mágócsuak. Addig is mig jobb és kel-lomoaebb birokot közölhetők. Isten velünk 1
NYÁRFI.
Hírek ós események.
A fdldvnek innen-onnan vdge; figyelmeztetjük t. előfizetőinket, hogy kiknek előfizetni idejílk lejár, azt megújítani sziveskedjenok, hogy pontosan küldhessük lapunkat a mosfizebf) vidékekre is.
A Az olomi csapátok egymásután érnek bennünket, mintha csak p* idő rendes folyamából kisodortatott volna; ritka nap hogyha tűzőkről nein értesülünk. Sormáson, I.égrádon, s a Muraköabon több helyen — ugyszinto Kis-Komáromban, Marcaaliban s más helyeken — több száz ház lett a tüz martalékává. Gondolhatjuk hány család jutott koldusbotra.
A Mindamellett, hogy derék ós orélyos városkapitányunk szigorúan bánik a százakra menő -- Iston tudju a világ mely táláról ide vetődött koldusokksl; mégis annyira torholvo vagyunk velők . hogy több adót fizotüuk a koldusoknak — mint aa adóhivatalba; kérjük tehát az illetőt; logyon ugy mint régen volt — minden helybeli ember kit Örcgségo vagy szorenosét-lenségo koldusbotra juttatott láttassék cl, egy résa-j egy gyei; és a városnak egy bocsülotos tagja som fogja magát az adakozástól visszavonni. Asonbar t aok dologkorülő és más városokból kiutasított léz» t* gok valóságos cxecutiót vlszuok véghoz, mind ev. tobbon megjegyezték.
A Emberbaráti fölhívás 1 A turcsovicsoi kflz-ségot (Muraköz) borzasztó tüz pusztította el; az 62 házból csak mintegy tlz maradt meg. Ámbér a szomszéd helységok lakosi — a köztök lakozó uraktól vezénycltotvo mindont olkövoCi*^ a tüz gátlására, de a vízhiány s nagy saél miatt tiim működhettek kel-
jobb, meghalni ottan. Nem volna-e j Jobb bevégezni olt aa életét, távol attól, kit moat maga mellett aaln-tén azenvodni lát?! Nem volt volna aokkal köny-nyobb ha már meghalni kell, nem, azép szelid nője azomoi olött halni meg; vagy talán igy könnyebb!? Nom lett volna-e dloaöségesobb elesni a csatatéren, vesztés mellott is hősi koszorúval? Elesni kOadve bátorán? EUani ott hol annyi aokan, annyi aokan hősien estek el.
Vagy Ulán mindaz itt ia MarétKsád megtörténhetik ? Hisz ha ide jönek a törökök, akk?w aa a sok ''''nép, nem küzdvo do leméazárolutva fog elhullni mind, mind!
Nincs itt fegyver, nincs itt mely a török haddal megmérkőzni bírna!
Do van hösvér, van lelkea bátoraági Mig Dobozy itt lesz, a a magyarban magyar aaiv dobog, addig nem fognak a törökök vér nélkül ido behatolni. Pedig itt mTnd magyarok voltak. Igaa — fele gyermek, ogy harmada mog nő, aa egybegyűlt csoportnak ; do itt a nökoblokben is most férfi saiv lakik éa a gyermokoknok karja vassá érczesUlt.
Fegyver helyütt dorong, kő Is megteáz! w ,''.<ol-
?álatot. — Egykét tört vaau kard, egykét romlott egyvor ia caak volt egyiknél, másiknál.
Mikorra készen valának a munkával, a a fcia cröditvény egy felöl a falu, máafulöl a tó éa h.«rif> dik részon a szokér és földhányás által lehe.f!.\{ mog volt crősitvo „már húszozor lélek taitt a kótos jövőt." Dobozy a nagyon ifjú nőket és a gyongo gyormokokot a középre helyezve, a körben torjedö keritett tér azéleikea a védclomto készenálló férfiakat telopité le.
A gyöngébbeket a középen kettős véd ia öraé, a külső oröditvényi árok, és a bolsö élöfal, kedveseik, szeretteik dobogó kebléből, — kik körültök készen áltanak.
Do hát csokot a kik kedveseiket m^védni akarják, ki védi majd, mi védi m^jd itt meg! (folytatása következik.)
Halottas ágyán.
llalottaa ágyán fokszik aa egyik Barátnő s a másik öltözködik. Hubájában tnolyik a pompásabb? Esküdni mogy i/jával oltárhoa, Egy két perca még rég táplált Hrgyéktti. Ki mondja meg, hogy melyik boldogabb?..
FÁRNEK KÁLMÁN.
4 «2 **
Ilii cg fecskendőikkel. Miután mintegy íictedfóUíAx lélek maradt vagyon, födél- é. konyér nélkül — ámbár a hatéiág liotctt az olsö pillanat szükségoit némileg cUllapitani — fölkéri tollát alulírott — mint a Turcsovieze kflzséa; jegyzője — a lapok t. szerkesztőségét, ugy kiadó hivatalát — szivoskcdnénok na Ínségtől nyomorgók folsegélósóro a nemeskebloket adakozásra felszóllllanl — a gyűjtéseiket a Csáktornyái t. föbiróhlvatalhoa, ugy a perlaki I. szolgabírói lilratalhoi, vagy a hodosáni kerüloti jegyzői hivatalához — mint a azerencaétlon turcsovioaoi lakotok jegyzőjéhez küldeni. Kelt Hodosánban, junius lió 3-án 1804. Turkoviea Imre, korülotijegyző.
A Sóskúti Tárnok Alajos ós gyormekoi, szomorodott szívvel jelentik felojthotlon nejének, illetőleg cdos anyjoknak : Sóskúti Tárnok szül. N é-moth Borbálának, éloténok 40-ik évében, f. évi junius 6-án, hosszas szenvedés, és a halotti szentségek ájtatos felvétele után törtónt gyászos kimultát. A boldogultunk hideg tetomoi f. hó 7-én délután 4 órakor a helybon lövő sirkortbeni családi sírboltba fogunk örök nyugalomra tétetni. Az egasztelö szont-mlse áldozat Nagy-Kanizsán a sz. Foreneziok templomában f. évi junius 0 én reggeli 10 órakor fog megtartani. Nagy-Kanizsán, 1804. junius hó 0-án. Béko hamvaira 1
A Ilymen koszorújába ismét og\> virág füze-tett, Zndubanssky Lajos barátunk e hi 1 vozotto oltárhoz sxorotett aráját — Piringer Klára kisass-ssonyt; az egymást szorotő szivek o nouos fri^yéro aa ég áldását kérjük.
A Vasárnap, jun. 6. a „Zöldfa" vendéglőben tartotta Dalárdánk választmányi gyűlését, a melyben ulra szerveztotett követkozöleg: Elnök: Szép K., alelnök Ebonspanger Lipót, Pénztárnok: Löwy Adolf karmostor : Joítoles József, helyettes: Rózsavölgyi Autnl, titkár: Kapy ltozsö. Választmányi ós választ, nóttngok: Wahlbaeh M., Pollák F., Hoidl S., Kohn II., Maohraoh tly., Löwy 1)., llorgenröthor M., Ilalnhon M-, Silbelberg K., Móses II., Kedl J., Angenfeld F. — Óhajtandó volna, hogy ezon, már néhány év óta foni -álló testület nagyobb erélyt és szorgalmat fejteno ki, s inindon tagnak a tanórákbani megjelenést szivéro kötni; hogy ezen Zala-Somogyban egyedüli Dalárda, a többi városokban is kitorjedest nyorliessqn -1- a köz-kedvességü és tohetséges uj elnökünktől a Dalárda javára sokat várunk.
A Egy, több nyolveket biró — szakavatott uyelvtanár érkezett körünkbe, ki különösen az angol nyelvben jártas; — ajánljuk a t. oz. közönség figycl-mébo. Bővebb tudósítással szolgál a lapok kiadóhivatala; szinto ott egy ügyes magyarnyelv tanító, kínok még néhány órája van rcndolkozéséro megtudható.
A Alábbi Ítéletet azért közöljük egész terjedelmében — mert a gastettok meg eddig egy rablónál sem merültek fel ily nsgy számmal mint o megrögzött gonosztevőnél. F. hó 8. végeztetett ki rögtönitéletib g kötél által Szép József, zalamogyt''i alsó-judi születésű 27 éves r. k. nőtlen, volt kanász. Aa illető bovallá, hogy 1803-ik évi május 3-án éjjol, Nagy Antal és Lakatos Józsof azóta kivégsott rablók társaságában, a szont-gróthi pusztán Fohér József ordökerü-löttil, egy kétcsövű fegyvert, egy vadász tarisznyát és némi löszort —• IHíü-ik óv junius 3-án ltupano-vits Mária vendéglösnötöl, ennek testvérétől Oszto-vits Itozália- és szolgálójától Simon Rozáliától, »i\jrtt lakában felső Halléten, pénzt, fohórruhát, ruhakol-mékut, kondöket és ókszerekot rabolt { oz után szolgálatából megszökvén, később Kara és Kulics hírhedt rablóbandájához csatlakozott légyon. — Továbbá
törvényesen bovallá; hogy ezon rablóbandával 1803-k óvi okt. 30-án Mlhályfán Forintos Kálmán földbirtokosnál, és inult óvi okt. 31-én Szántón Woisz Józsof péknél történt rablásban mint közvotien tettos — továbbá 1803-ik óvi novomber 9-én Rondekon Woltner Leopold koroskedőt és Kauders Eduárd orvost ért rablásban, ugy mult óvi nov. 20-án Köves-kálon Burgor Náthán kercskodön olkövotett orösza-kos rablásban mint tettes részt vott. Ez utóbbi alkalomkor, kömény töltésű fogy véréből, a csoportosuló népségro lőtt, mi által Réday András meggyilkoltatott, Uyőrli Imrén és Bokuti Lajoson súlyos mogsob-zósek ojtottok. —- Szép Józsől bovallá még, hogy 1803.évi november 30-áu Iliáros-Borónybon, czinkos-társalval, Bauseh Zsigmond uradalmi tiszttartót ós Oütisberg r Dávid kereskedőt ssját lakukban megrabolta, és í. (jví febr. 17-én, Nagy-Bajomban, Kaufor József kei eskodőnél öt rabló által véglier vitt tetomoa rablásban mint tettes részt vett. Továbbá a kiderült tényálladék szorint, a mult óvi szopt. 20 án Szökő-doncson Vésey Sándor földbirtokosnál, mult évi do-ezomber 3án a szöcsonyi pusztán , gróf Széchenyi Thoodoruál; és folyó évi februárius 4-ón Vízváron IsOiicsár János plébános és Woisz Ignácz kereskedőnél törtét^ rablásra nóavo — Szép Józsefot a közeli gyanú; ugy a f. évi fobr. 1-ón Bárcson Friod Vilmos koreskodönól, f. évi april 16-ón Szökodbél Vajda Dániel molnárnál és f. évi april 10-án Németiben (Jsepcsits Annánál véghozvi.t rablásban Is, a távolabbi gyanú öt éri; hogy ezen rablásokban Kara rablóbandájától, mint tettes rósztvett. Szép Józsof végre a kiderült tényálladék íuollott jogszerüon bovallá, hogy rablótársaival több alkalommal, az ökot üldöző csondöröknek erőszakosan és löfogyvoreikot használva ellont állott és pedig: mult óvi nov. 1-ón a billegi pusztához közel esett összoütközfesnél, mult évi nov. lU-ón urkuti erdőben, mult évi nov. 22-ikón Lescnczo-Toinajban, Molnár János házánál, és mult évi decz. 17-én Dráva-Tamási közelében — ö maga pedig folyó óvi május harmadika és negyedike közti éjen történt elfogatása alkalmával, az öt mogtámadó csendőröknek erőszakosan cllcntállt. Minélfogva (Szép József rablás, gyilkosság, és a csendőrség elleni erőszakos és fegyveros ollonállás által elkövetett nyilvános erőszakoskodás büntetto miatt, a nagyméltóságú magyar királyi helytartó tanács 1802-ik óvi deczcmbcr 23-án 2297''J-ik szám alatt kelt hirdetményének l-sö czikko, s a katonai büntotö törvény-könyv 415. 3ö''J. ós DG-ik szakasza értelmében — az érdekelteknek kártérítési igóxiyoik jogutor.i kerosoto fon-tartván, a föntebbi Ítélet rajta az nap roggoll 8 órakor hajtatott végro.
Kaposvár.
* Mult számunkból kimaradt Szalay Károly ügyvéd ur novo, bár általa a nópünnero adott 1 frt. a rendezőnél begyült adakozások közt kinyomatott; mit ezennel kész sz''vvel p/tlunk, s megemlítjük, hogy .Szalay Károlynö asszonyság oz alkalomra szinto 2 frt. o. ó. adoináuyozott. Igy a begyült Összeg 187 frt o. é. és 2 db cs. arany.
* A takarókpénztár megnyílt Kaposvárott 7-én. Adja Isten, hogy no csak „kivovő" liánom „pónzbo-rakó" is ológ legyen, hogy virágozhassák az annyi akadályon gyrt/.Ött intézet.
* A gőzmalom is innon-onnan épül, kövét már orilsen hordják. Az ugynevezott Czigli korcsma alatti völgyben lesz.
* Az ugynovozott Klonkor utat tovább épitik Mérő felé; a póstautat is szorgalmasan kövozik e nyár folytán, Kaposvár közelében.
• B. Gábor 60 éves r. k. vásárhelyi azületéa •— ós ifj- B. Oábrt* (az előbbi íio) 19 éves, viaontai aaül. mint Kara Miska és Kutyási czinkostársai, a k. rög-tönitélö bíróság áltnl kotélleli halálra itéltottok, s az ítélet rajtok végro is hajtatott Csokonyában, o hó 3-án. Ily hirekro tovább is készen lőhetünk, mort még elég szép madár hüsol a megyoházban a kat. rögt. biróaág oljárása alatt. *
• A czóllövészotnok — mint a férfias mulatságok egyik szobb és noinesblkénok — ugy halljuk, végo Kaposvárott. A társulat feloszlik. Ha már meg lesz a feloszlás -- mondá Kelemen Lajos ur egy ösz-szojövotelon — Ünnopeljo mog legalább egy szép Ultol a társulat még szétoszlását is : vagyis a társulat aa eladandó holyiség értékét adja oda, az épülő gymna-siumra. Szép Indítvány; kívánjuk, hogy tett kövesso.
= Tekintetes szorkesztö ur I Miután boosea lapjában azon hirdetésnok holyet adott, mely engem nemsokára egy boldogító férj karjai közé viszon, — remélőm, liogy-o soroktól som tagadja meg, a nyilvános tért, molyoknok ezélja: köszönetot mondani azon számos, összesen 32 jelentkezőnok, kiknomcsuk lovolökkol, do arczkénök, hizalmok, s a jövő boldogságával is megkínálták. Különösön^ köszönotet kell mondanom: Boglárra, Rozsnyóra, Er-Endródre, Sá-ros-Nagy-I''atakra, Város-Nyitrára, Postre, Jász-Be-rénybo, Dobroozonbe, Nánásra, Marczaliba, Kaposvárra és P. Kovácsiba, azon ncmcsssivű dőrék éa lovagias ajánlkozóknak, kik közül valóban nohéa losa a választás, ha szivom már el nincB Ígérve. Nem sokára tehát a boldogság szárnyain t.
(Beküld.) Az a bizonya fiatal Utvegy.
Nyílt poata.
Ladr*i K<rjUv noról tudatni rclUnk, raeit kUldemlny* mukíj) uem kA/ölhetfi. _
0. V-n»k, Vessprím: ItassnAInl fogjuk egyiket, ha rákerül s «of ; ftnben tehetség van, c«»k tanulva elöra!
Taranyiuaki A Mrdlses kilteminyt nem láttuk. K^rjilk becses uiflktidíslt.
NyArrtnsk i írjak tovtóbra I* »n siorgalmit.
lt-nek, Kup.nríioll, Klis tünettel retl.ik • kMdsmlnyt; di ft * blionyos esőt m&r u(f/''» lnj(OíUII»^|fct okosott, hogy Jobbnak tartjuk hallgatni vele, inldSu uiry lom gyógyltn&nk.
,8 ivarom* N.gyon fi«« a f>t«tj*.
V. K-nak. K-án: Kis JayltA.iat ast Is b«i»niljuk.
,kiit tcgyilnk a ióTöldórel* '' Olvassa el ön mai sstmunk-ban as iiJilonsAgokat.
U-nekK-ben: Minden Jót virtunk SntSI csak ast nem, hogy Terset ir. A M nrm adhatisban vigasttalja Snt a 7 — 8 erar kertsit buratrrmAs , mis viligbau sokkal Uibbet ir ss a renaU ;
Cs. H-uak : Tin betog <og/ I
HSc.be i lliiUu nitiUka pitUtT IMcs mindig ad eloge^dQ
ujdoaslgot.
.AtU"iv«* Nem esndiljuk ha keményen marad liysn versre. K^rcinxH telJesltottUk ; a ttibbi a kladA dolga.
.KaposvAr »{/po4g*.* L''jra itdolgoiva Igenis.
T. V-nski leveled fft pontjira vilassnnkt meglek«U* gyö Udro, hojty tenndnk kotlett) no l*gy oly ritka vendig.
J. K-uak, 8 T. R. I.-nak : Korduljanak öntik KesiUtelyra magunk m tudjuk hinyadAn Ali a dolog T de aügba nem — cSShOI.
Kr. N-nak : adni lehstne, de mikor T kl»»4 sok.
Aeropag l''citen. Örvendfk, hogy ralAdl nev<t velsm ta-datta, a novvIUkat valamint egy^bb killdomí nvelt s»lv«s«n fogadom, a lap elküldetett, Ades Atyja mege|Agedls*r«. Kiadó.
Felelős szerkesztő: KOBOZ ISTVÁN.
Gazdasági tudósítások.
Kanizsa, jun. 8-án. A galmaárak kövotkoaík :
Buza 4 ft <50 kr—5ft. Hoza 3 ft 3 ft 50 kr. Kukorioaa 3 ft 3 ft 10 kr. Árpa, Zab, nem volt a piaezon. A finomabb gyapjú — a általában e caikk jól fiaottetett.
LÁJPCZIG ANTAL
ftíszer-, Mis- fcs festek-kereskedö Kaposvárott,
Tudtul adjn az illetőknek, ho^y 0gy jó házbóli ifjút felfogod kereskedőbe se^ddnek. Az illetők bővebb tudomást szereehetnek fentebb említett kereskedőnél.
Schon ani 15. sTuni d. J.
findet dio Ziehung doa allorno uston
Staats-Prámien-Anlehens
st*tt, welches In seinor (Josammthoit 400,000 Trefl''or enthitlt, und woruntor sol-elio von 6 mai Fra. 00,000, 8 mai &0,000, 4 mai U,000, 14 mai 40,000. 13 mai aá.OOO, C mai 2X,000. U mai 30,000. 4 n.al £5.000. 22 inal £0,000, 8 mai 18,000. 4 mai 10,600, 13 mai 16,000, 10,000, 4 inal 00,00, 8 mai ftO.OO, 48 mai 4,UOO, 6ö mai .£,000, 110 mai 1,000, bis abwárts |"n». 17. niodrigster Uowinn, Wolohon jedos Oblígations-Loos orlaugen
muss.
1 I,oos für bevorstehondo Ziehnng am lf). Juni kostet fl. 1. Oester. Whrg C Stűek íl. 6., 13 títück fl. 10., 28 8tück fl. 20. Es ist somit Jedoruiann dio Oole-genhwit goboten, mit dor ser goringfügigen Einlago von nur fl. 1. cinen dor be-vorstehondon Troffer maehen zu könnon.
AuflrZge hleraof w.rden Kinsendtmg des Üetrages prompt und rffl ausg«fUhrt vad
dl« ufllfiellen Zl»kuag«llst«n d.n lktheillgten franco sugrsaudt.
t''io slltu Anforderungrn re''rhtirllig gvnllgun su kilnnen, wolle rnan slch baldigst au unter-»«icbucto pririleglrto gtaaU-KtfécIrn-Hamllurqr wandrn von
Adolf Beuschl.
Frankfurt am Main.
in
Hallás- és beszedhiányban.
u. m.
fülzúgás-, csengés-, sípolás-, pezsgés- s többeféle bajokban szenvedőknek orvosi tanácscsal szolgál
dr. NdIWALZ orvosi tanácsnok
Drezaátoól;
Nagy-Kanizsán, az „ARANY SZAVAS" vendéglőben, csak Szombaton jun. 2f)-dn^ddlután 2—4 óráig — Vasárnap jun. 2G-án reggeli 7—12 óráig.
de és
Árlejtési hirdetmény.^
Kapós városa hatósága rászórKl kiízhirrá tátotik, hogy f. ávi juniua 12-én Kaposvárosában a városházánál regvoli » órakor árlejtés fog tartatni aa elemi iskola háznak terv szorlntl átváltoztatási folópitósóro, moly ónülothea a totöfn ós tóKla a város által fog hclyreállltatni — a/, ópülothez megkívántató többi anyag ós munkatovök a vállalkozót fogják illetni.
Vállalkozni szándékozók bánatpénzzel ellátva az árlojtésro meghívatnak Az építkezési feltételek a városházánál megtokinthetők.
Kaposvár május 18-án 1864.
Vároai tanára.
Wajdita JtJtwjf kiadó lap- és nyomdatulajdonos Nagy.Kuniz8á»7
Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam. • 18. szám 1864. junius 2
Zala-Somogyi Közlöny.
Ismeretterjesztő lap
n
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és mttvészet köréből.
Megjolon o lap legalább egy ivon juliua hó 1 -tol kesdvo minden hó 1-ón 10-ón ós ''20-án. — Elöttsotéii ár postán ssétküldésa*! éa helyben háahoa hordva ogéaa évra 6 frt. | félóvro 3 frt. Negyed évro 1 frt 70 kr — Minden elötixetö a tulajdonos kölcsön könyvtárát aa eddigi fonntálló feltételok mellett fái áron haaanálha^a. —
isál)os l''otit sorért 1-ör 7 kr,, 2 or C kr. ós mlndon tovi".........
;y a kiadó hivatalhoz Nagy-Iíanusára; a lap szolloini tai bérinentvo a SBorkesitösúglio* kuldondök Ka|>osvárra.
Nyilttór egy Totit sorért 10 kr. — Hirdetések négy hasábos l''otit sorért 1-ör 7 kr,, 2-or ti kr. és mludon további beiktatásért 6 kr. a Wlyegdijért 30 kr. flaotondö. A beiktatási dij s a lap kosolését illető minden tárgy a kiadó hivatalhoa Nagy-Iíanir.sára; a lan saolloini tartalmát illető köalomények pedig, ugy minden lovolok
Bűghc* kuldondök Kn
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
U
„Zala-Somogyi Közlönyére.
Ötödik félévébe lép lapimk rövid időn.
Az idő folyamában kevés két év; do elég napjainkban, ha „önerőről* tesz tanúságot.
Hogy eddig fennálltunk,kettőnek legyen szabad tulajdonítani: t. olvasóközönségünk részvétének s az „önerőnek;" Isten után az első megáldotta ez utolsót
Midőn továbbra is Ígérjük: hiven szolgálni 2fJ.a? Somogy- s a szomszéd megyék szellemi és anyagi érdekeit.
Szolgálni az igazságot, melynek erejével soha porba nem eshetünk.
Kiváló figyelmet fordítani gazdászat, ipar, kereskedelem, nevelésre.
Tiszteletben tartani mások véleményét, do a magunkét is tisztán megőrizvo, magasan hordva hirdetni mindenütt, hol azt a közhaza s egyesek érdoko kivánja.
Tisztelni, tiszteltetni a gondolatot; mint legközelebb egy szellemdus franczia iró mondá: „a gondolat király, mely soha le nem köszön."
Midőn továbbra is Ígérjük, hogy habár parányi erővel, de Isten és a jók segítségével töijük a rögös utat, melyen jobblétünk felderül.
Nem pihenünk, csak midőn erőnk lankad, de teszünk folyvást, hogy a rohanó idő kívánalmának megfelelünk; a civilisatio terén előre törő népeknek ha nem is versenytársok, de legalább nyomokban legyünk.
Midőn a jók javával, seregével folytatjuk a munkát, — kérjük a nagyérdemű t. olvasó közönség" nek továbbra is szives részvétét lapunk iránt.
Hogy a haza érdekei minden kiváló pontján hiven legyenek tükrözve, a provinczialis lapokat nem megszűnni engedni, do teremteni kell.
Az előfizetési feltételek lapunk homlokán olvashatók. ,
Kelt Nagy-Kanizsán, jun. Iió 12.1864.
Roboz István.
■ jMűJ

rA'' flomogymogyei UkatékpónztAr lótesitésóre alaKült egyertllet szer-v, ^ kezeto.
I. Az ogyosülot kópoaéso.
Somogy megyében koblezctt Kaposvár városában létesítendő takarékpénztár alapítása ezéljából társaság alakult kovotkozö alapssabályokknl.
1. g. A somogymegyoi takarók pónstár létosl-tóséro ötszáz darab 100 oszt. órt. forintról szóló részvény kiboesájtása által, ötvonezor forint alnptöko tétetik le, mely aláírások által fedezvo van.
2. §. Aa akként kiállitatott alat>tőke az egye-bIllet fönnállásáig - figyelmezve mindazáltal a 39-ik g.ra — fel nom mondható.
y. g. A* alaptőkének 00 Vo-lólijn alapszabályok mogorösltóso után az ogyosttlot pénztárába bollzettol-vén, biztos kamatozásra adatik ki, n még Iliiti''pl^Svö 40 */« részlet befizetését szükség osotéro a közgyűlés rendeli cl. A társulat megalakultnak csak akkor tekintetik, lia az alaptőkének 00 */• tettleg lefizottetott.
4. g. A részvényesek részvényoik után járuló egyes GO "/« illetőleg 40 "/o részleteiknek a hirdetéstől számítandó 0 heti határidő alatti botizetí sóro az idő szerint fennálló hirataloa magyar hirlnpok utján fognak fulszóllíttatni.
Azon részvényesnok, ki ezen határidő alatt som tizet né be részvény járandóságát, részvétig folyó nzámának kijelölésével, a fonnemlített ifíon, ujnbÖ Ü heti, onnok lejártával pedig személyéhez intézendő a elismervény mellett kéabesitondö felszólítás utján nógy boti botizotési határidő ongodtetik; kl, ha ezon batáridő elmultáig sem tíznti le részvénye illetilségót ós aa ozután csö 0 "/b"''óIí késedelmi kamatokat, ré«z-vényét voszti ol, mely iránt ezután a közgyűlés, mint qirtokávnl fog rendelkezni.
6. g. Minden részvény a bofizotö novo nlntt bocsáttatik kl, nz alaptőke könyvbon saját lappal Idr, és az intézet nyereménye, s veszteségében osztozik, ez utóbbiban mind azáltal csak a részvény erejéig.
0. §. Az intézőt minden számolása osztrák ór-tókben történik.
7. g. Az egyesület pocséto következő feliratot vise|: „Somogymegyei takarékpénztár Kaposvárott
1804."
8. g. Az intézet hivnlnlos nyelve magyar.
II. Az intézőt ezé Íj a s alapszabályai,
9. g. A takarékpénztár mindenkinek módot nyhit-arrn, hogy megtakarított pénzét biztos kezelés Biollott kamatoztathassa.
10. g. Kifogad minden botótclt, moly 25 krnál kovciobbet nem tészen.
11. g. Az intézőt ogy forinttól 20000 forint betéteiig öt száztóll kamatot tizet; — egy könyvccskéro azonban 2000 frtnál többől nom fogad el.
12. g. Un a betételuk a hónap első fulóbon tó-totnek, a kamat számítás azon hó 10-tól, de ha a hónap második felében, akkor csak n kövotkczö hó 1-sö napjától történik, moly Idö aránynak ugyan nnnnk visszaható alkalmazása mellett, a visszafizetéseknél is holyo loend.
13. g. 2000 forintnál nagyobb betételok utáni kamatot, és visszafizetési időt egyes csotuklieii a belövővel létssltott előleges ogyoakedós után a választmány határoz/a meg,
14.''g. A betét, lok és kamatok csak a Itetétcll könyvecskének elömutatása mellott tizotlutnek ki.

Ifi. g. A kamutok romlszorint félévonkónt és utólagosan, még pedig januárius ésjulius hónapok második felóbon fognak fiacttetnl. — Ha betevő a fennobbl kamat fizotési idő folyta alatt a kamatok folvétolo iránt nom rendelkealk, azok a kövotkeaő hónap első napján a tökében csatóltatnak, a azlnto kamatozóvá tétetnek.
17. g. Szal .adságában áll az illető félnek a bo-tótolkor kijulontoni, hogy bctótclo utáni kamatját meghatározott Ideig felvonni nem kívánja; ez eaotbon a kamatok után a kamatok, mindenkor januárius és julius hónapok t-ső napjaitól lesznek számítandók.
17. g. A betételuk visszalizetéso :
1 forinttól 50 Mlg naponként, -r 51 forinttól 500 frtig busz'', — 501''frttól 1000 frtig negyven, — 1001 frt tói 20O0 frtig. Íjat van nnpi felmondás mollott: mely felmondási határidők n társulat által a botovök Irányában vlszonosnn állapíttatnak mog; do a visa-szatizotés a körülményekhez képest olöbb is történhetik.
18. g. Az intézőt 200 forinton follll csíik oly botétolukct tőkésít, molyok legalább 30 napi időre tó-telt.''k bo, Ija azonban/azok V)lébb kívántattak vissza nz ill ''tö mindou száztól 10 krt őrzési-díj k''éppen tartozik lizotui, mert nz ily botétolok csak biztosság to-klntotéböl lotéteményczott pénzoknok tnkintotnuk.
19. g. Mindou betovönok bctételi könyveoako adatik, melyben a betevő nove, a betett összep, száma és betil szerint, a betétül napja; végre « visszafizetendő töke, s kamatokra szolgáló más rovat van kijelelve m''ndcn betétel és kivétel n takarékpénztári két hi-vatulnok, tudniillik n köny vvivö és pénztárnok, és az akkori választmányi napi biztos által loszon aláírandó.
A bctételi könyvecskék folyó számmal .''esznek niegjolulvo, moly az intézet könyveivel, melyokben minden betótolro nézvo különös számmal nylttntlk és vezettetik, fog niegegyozni.
A könyvecskéhez iuég különösen mollékeltotik nz alapszabályok velős kivonata s oly táblás kiinti-tatás, melyből kitUnjék, hogy n botételek 1-töl 100 forintig 20 év alatt a kamatok kamatainak liozzászá-mitáwikkal mennyiro növekesznok.
20. rs. A bctételi könyvecskétől 3 frttól 20 frtig terjedő be''té tolok nél 2 kr., — 20 frttól 50 fi ttig 4 kr., — 50 frttól 100 frtig 8 kr., — 100 frttól 500 frltlg 12 kr., — 5il0 frttól 1000 fi ttig 10 kr., — 1000''frton felüli betéteinknél pedig csupáu 2<J kr. loszuu a könyvecskék ára főjében fizetendő.
21. g. A belételek és kivétolok naponkénti dél-olötti 9 órától, délutáni 1 óráig törtóuhotnek, klvévo ünnep ós vasárnapókat, melyeken a pénztár zárva leszen.
22. g. A botétolok''és ezok kamatai egészon, vagy részben, tekintettül a 10. és 17. gg-ban mondottakra, minden idöbon felvétethetünk.
23. g. Az intézet noni lévén tokintottol n betevő novéro, csnk annak tizoti kl az illető összeget, ki n belételi könyvecskét, mint birtokló, mutatja olö. Ha azonban a betovö nzon feltétolt köti ki világosan, hogy illetménye egyodíll neki, vngv megbizot^jánnk fizettessék ki, ezon óvás, mind pedig a bctételi könyvecskébe o szavakkal „a bovétul felvételét magának, vagy felhatalmazottjának tartja fenn," — Írandó bo; s a Iletevő, valamint az átvevő, h két tanú nevének sajátkezű aláírásával Issssov. «iWg<rö»ittpJö.
Ily esetben a felhatalmazott nz illető betevőtől, erre vonatkozó két tanú jolohlétébon nlilirt külön meghatalmazást, vagy törvényesen hitelesített enged-
ményt tartozik Unigftzoláeárn előmutatni, • szcmélyo azonosságát bcbizonyltnl."
24. g. lln a betovö o« órást mellőzve, bctételi könyvecskéjét olvcaztoné, nzt nzonnal köteles bojo-lentoni, hogy ehkép ezen körülmény aa egylet számlakönyvében foljegyeztutvén, a más által nután olö-mutatandó kön/vocske lefoglnltathassék, a az illotö főlek, a tulajdon Jogszerűség elintézése végett az illetékes bíróság elé utasitathnssnnak. Az olvoszott köny vöcske olöro bocsátott bejelentés után, nz illotö tulajdonos költségén, a szokott törvényes formák megtartása mellett bíróilag fog megsemmisíttetni s min-dennomii fizetés a birói megsemmisítés kimondásáig fölfüggesztetni: — a megsemmisítés határidejű hat hónapra határoztatván.
25. g. A betevővel! végszámoláskor a betevő, a bctételi könyvecskének visszaadása által pónzónok hiány nélküli átvételét nyugtntványozza.
III. Aa intézet ü z l o t f o g 1 a 1 k o a A a I hatásköre.
20. §. A betétetek kamatozókká tételére.
1-ör. Kölcsönöz nz intézet:
A) Somogyban lovö oly ingatlan javakra, mo-lyokröl a megyebeli tslckkönyvok szorint a tulajdonjog bebizonyítható, s a melyek mindou poros bonyodalmaktól mentük, a törvényes hocsArnak */» rószo erejéig és 0 u/n-,óli kamatra, továbbá városi szilárd anyagokból épült jó karban lövő házakra , a törvényei* bccsárnak legfolyobb V»"°d orojóig szinto 0 "/„ kamatra a jolzAlogilng ajánlott birtok, vagy ház nzon fele nzon érfókóbo, molynok erjóig kölcsön adatik, azon adósságok is boszámltandók, molyok azon jelzálogot már nz előtt terhelték. Aa ingatlanokra nuott kölesönök részletekben, óvónként logalább is 10 u/0 törlesztéssel lesznok vissaafizotondők, aa ogésa töko visszafizetését illetőleg pedig, féléves kölcsÁnöf fol-uimidás köttetik ki.
A választmányhoz Intézondő folyamodvány kö-Yctkczö oklevelekkel szereltessék fel :
a) Telokkönvv hitoles kivonatával.
b) Az adótulokkönyv kivonatává} hitoles alakban.
c) A fennálló törvény értclmóbon készült hiteles bucslovéllcl, Ingatlanokra nézvo azonban az épü-lutok, gazdasági készfilctok. barmok, ssölötökék, és terméseik bonfoglaltnthatnak ugyan, do a kölcsön mértékül nnm vétetnek.
d) llotAhlAzAsi IvzonyltvAnnynl.
c) Addig is, a inig a tolokkönyvok toljos jogér-vényd biztosságot nyojtani nem fognak, a dologi bíróság bizonyítványával a felott, hogy a birtokot tor-helö semminemű }>or nincs folyamatban, és biaony4t-ványitvánnyal n tuliydoui jogról, uz eddigi törvényes szokás szorint.
f) A városi házakra nézvo tUzkárbiztosltásl bizonyítvánnyal , melynek időszakonként szükséges megújítását a fél folytonosan igazolni tartozik.
g) Ha a leköttondö birtok községvagyon, vngy gyám, avagy gondnokság alatt álló árvák tulnjdonn; az oUö esetben az illotö felsőbb hatóság,— az utóbbiban a gyámhatóság engcdélyénok koll előmutattatni."
11) Jolzálogilag biztosított magán kötelezvényekre, a mennyibon szerkezetűk az intézet által kibocsátott kötelezvé.uyokévol a kamatláb, valamint a knjnat. • tizetiTsr, és a felmondási határidők feltételeire nézvo egyértelmű, va^y épon a takarékpénztárénál kedvezőbb föltételekből liró. Ily kötoleavényeknqk forma-szerinti ongödmény utján koll na intézotro Afruháztat.
TÁRCZA.
Káradt vagyok, fáradt, nom birom cl többé; Hagyjatok, hagyjatok I Kifáradtam várni a kevés örömöt, A sok búbánatot I. .
Kifáradtam végkép a sok küzdolombcn, Nom állok már ollunt; Nem kívánja szivem már a jó barátot, Nom féli az ellent.
Kifáradtam látni a sok nap letűntét j Tűnjék lo őrökro I " /
Megadom magamat, jöhet már a vihar, Tépj un öaszo végre 1 I
Kifáradtam csügni a muló életen, Félő szeretőitől.
Kiszáradt lóvéiként lehullani vágyom, Jojj szélvész, sodorj el 1....
ATALA.
Kót lap egy barátom naplójából.
Klsmkllotta: 1H>MKNY JÓZ8KK.
„Jövödröl akarsz kidni? hiszen még multad ia alig vanl — Sokáig voltál gyermek,... nirfjd''nnuál hamarébb emberré leszel... Látod nzt a fút ott aa ordÖti... Most öt levél van rnjta ... Ott fonn n toto-jón egymás mellett van két nagy zöld levél... ezok alatt,van kót kisebb lovél egymással szorosan ösz-szonővo, orek nlatt a kisebb levelük alatt van az ötödik levél — a legkisebb.. ..Csak alig látszik még ... do én tudom, hogy Idővel az is lovél losz.... Most zöldek o levolok, mert tavasz van....
Majd mikor az Ősz mogjön,... mikor nz erdőn hullanak a lovolok a fákról, nkkor lehull az ogyik levél Is onnok a fának logtotojéröl.... a többi megmarad rajta... akkor emlékezni fogsz szavaimra, addig nom jutnak azok cszedlio... Azután megiot elfeleded nzokat sokáig 1... Tíz tél után tíz nyár ha jön, akkor ismét megemlékezel szavaimra ... Akkor n középső két lovél közül egy ismét hervadni fog... hervad az sokáig.... s egyszer csak lohull az is 111 A többi még fonmsrad !.. .
Tíz tél után ti* nyár ha Jön, emlékezzél 1...
Mikor logboldogabhnnk hiszed, érzed magadat: akk or löszei Icgboldogtnlnnabb b mikor legboldogtala-nabbnnk véled magad, nkkor leszel legboldogabb, hanem ezt a boldogságot to tnár nom itt o földön érzed.
TIz tél után tlz nyár ha jön emlékezzél 1...
K Bznvnkat mondta uókcin egy halvány fohér
leány botog ágyán ozulött tíz esztendővel____Olyan
jóízűt mosolyogtiui akkor o rejtélyes szavaknak ... nom órtottein akkor okot... Most már nom novotek o szavakon l
Kzolött tís esztendővel utam K..A...on vitt korcsztül. Sokat beszéltek akkor egy leányról ki ott
lakik, dolojus álomba van morülvo, és jövondőt mond azoknak kikru nom haragszik ....
Az előtt ^aló évbon végozém a tormészottani ouraust;... a tanár, kinok magyarázatát hallgattam, soknt beszélt a dolojről, do olv tudományos kisérlés-sol, hogy nkáruionnylt tudtunk Volna is a delojtanból — még mindig nom tudtuk nzt sora, hogy ml hát az a dolej I
Pedig órahoszszáu korcsztül —• töbh napon át mindig azt magyarázta, erővel megakarván velőnk értetni azt, amit maga sóin értett. Annyit raogértot-tűnk, hogy van egv állapot'', mikor* lélek már itt o földön kiragadt itik mintegy a tostböl. Mikor a tost-teli összeköttetóso megszűnik. A tsiti élet Ilyenkor alszik, do végkópon nincson kialudva, a lolkl ólot nedlg felmagasztosul, a test világa elhomályosul, a lélek világa pedig kígyulad s ezon állapotban — moly sokáig nem szokott tartani, bárhol jön is olö — » lélek tisztán lá^.... Krröl aa állapotról mondják aat,
Ijogy delejes Alom I Kitka tünemény ez nngyon.....
Evtizodok, fólszázadok tudunk ioírautatni llv ose-tuket... J
Részint azért, hogy szomoimmol lássam azt, mit szavakkal hallottam lefesteni... részint némi kíváncsiságtól is vozércltotvo, folkerostöm a házat,
molyben a delejes Alomba merült leány lakott.... Még ekkor szabad volt meglátogatni öt;... később mint hallottam -- meglett nz tiltva, s a boteg ioány kórházba vitetett... Sohasem hallottam azután róla suminit sem 1!
Kgy náddal födött kiadod hajlékba vezottok... Ott egy asszonynak mondta vezetőm, hogy if^boteg loányt akarom megnézni... Az asszony bevoretott hozzá egy társammal együtt... vozotÖnk kiumarndt.
A szobában — hova boléptem — egyszorü, do elég tiszta Agyon feküdt ogy halvány loAny ... szo-
71) fe-
nlek, mely engedménye, a Illetőleg valódiságát az adósnak külön tóritvénybon kell elismerni.
E kölcsönök utalványozása körllli eljárás következő: a folyamodvány választmány eló kerülvén, nn-nak határoxatából, a mennyiben tárgyidén aló vohotö, az egyleti ügyésznek véleményadás végett adatik ki; ki a*t, ált benniellékolt okiratokat átvizsgálván, azok szabályszerűsége, vagy hiánya iránt irásboli jelentést ad, moly ogyotombon a kérelemmel érdemleges tárgyalás alá vélotik : e jelentés azonban n kért összeg fokozatára nérvo irány elvül nem szolgálhat.
C) A szabályszerű kölcsön összeg választmányi utalványozása után, az illető kötelezvény n fél költségén a kijelelt jolzálogra kobelnztotik be, s az uj to-Ick könyv-ki vonat, s illotöleg botáblázásról szóló bizonyítvány clőmutatáaa mollott a pénztárnál fizottc-
2-or. Axdntézet elölogox:
A) Állam kötelezvények, és ezekkel egyenlő természetű más hitelpapírokra, különöaon íöldteher-mentesltéal kötolcavényekro, — továbbá Esatorházy sorsjegyére, az auatriai ca. kir. nomzoti bank részvényeire, a a takarékpénztári réazvényekot kivéve, mind azon papírokra, molyok a bécai bör/.én jegyeztetnek, — böraoi árfolyamuk logfolobb */k réazoig.O %-tóll egy, két vagy három hónapra olöro lizotondö kamatok, éa n 31. §-ban meghatározott iratdijak mel-lott A a efelo kölcsönöknél megkívántatik, hogy a kölcsönvevő azt, miszerint azon órtók-papirok valóban si\já^jni, — kellöon inutasaa ki.
A kölosönvovö zálogul átadott papírjain kivül a kölcsönvett pénz egész összegéről oly értelmű térlt-Vónyt köteles ndni, moly szerint magát köt dezi,hogy nzon esetro, ha az általa letott papirok folyama 10 "/„•tóllvnl lojobb szállana, nz intézet részéről hozzá intézett felszólításra 24 óra alatt a hiányt kipótolnndja ; szabadságában állván ellen esetbon na intézetnok tnagn biztosítására, a letett pnpirok egész, vagy rész-lotcs eludáiát eszközölni, és a bejött összegből kövo-tclését a maga részérő visszatartani, mely öszveg, ha a tartozás lerovására elégséges nom lenne, a lérit-vény kiadó, a részéről fizetotlcn maradt inonnyiségro nézve, továbbá is nz intézet világos adósának tekintetik.
11) Szabad kir. városok, községok és magánosok betáblázott kötelezvényeire.
Az ily kötelezvények értékét, figyelve az azok után járó kamutokra, ah ignzgató választmány határozza meg, mind nz által értékük %-dónél nagyobb előlegezés azokra nem adnthatlk.
C) Kelföldi arany, ós ezüat pénzokro bclértókök «/rdq erejéig:
Ámbár az clőlcgozésok szabályszorflleg csak 3 hónapra Mrténnok, mindazáltal mégis nz illető fél megkeresésére, n kamatok, és a 31. §-ban meghatározott irntdijak lctétolo mellett, a visszafizetési idő további 1, 2 vagy 3 hónapra meghosszabbítható, ellenbon ha az előlegezés maga idejébe n visszafizettetik, vagy a visszafizetés határidőjének meghosszabbítása nem eszközöltetik, aa igazgató választmánynak jogában, sőt kötelességében áll, aa intézotot a zálogéi-adása által azonnal kármentesíteni, s na eladott jó-azághól az egylet kövoteléaét teljeaon fedező összeg levonása után fennmaradandott pénzt aa lllotö beto-vőnek kézbesíteni, — végre
S or. Aa intézet lrasámitol:
Idegen váltóknt, mi körül az o|járáa aa igazgató választmány köréhez tartozik, végrés hozataftírn, nz igazgatón kivül & tag jolonléte kívántatik; kik közül
logaláhb kettőnek szakértőnek koll lonnio, oizavazá* nyilvánosan történik, és átaláiul szótöbbség határoz.
K vizsgáló választmány ogy tagja som szavaahat Őn maga, vagy a polgári törvények szőrint moghn-talmazandó harmadik fokozatú rokona, vagy sógora vagjr érdektársa áltul kiadott váltók tárgyalása al> karinával.
A loszámltolásul elfogadható váltóknál kövot-kozö kollékok kívántatunk meg:
a) Hogy a váltók arany, vagy osztrák értékű logaláhb 200 frtról legyenek.
b) Lejáratuk lcgfulobb 3 hónapra szóljanak.
c) Fizetési liolyök Kaposvár legyen, és végre
d) három ismort jó hitelű egyén aláírásaikkal legyenek ollálva, kik közül legalább ogyhek bojegy-zott koroskodŐnok kell lonni.
(Folyt, köv.)
Dóli szomszédaink.
IJgyhlszom, ha vnlnki szomszédaival közolebb viszonyban áll, azok sorsa érdekkel ia bir olötte. Igy lévén n dolog, épon nom tartom fölöslegesnek, tán inkább szükségsnek, pár porozot országos azoinaaó-dnink — a horvátok jolonéuek megtekintésére fordítani néhány porczet. E becses lap t. i. a „Zala-Somogyi közlöny,u melynek soraiüTtanl szolgálatira akarói, lenni, különösön a homlokára jegyzett két határos megy.) órdokoinek képviselője,. do nem c kot megyo érdekei köaé sorozhntó-o loginkább déli szomszédaink ismoroto V Kz okból ragadtam tollat jelen állapotának rövid vázolására.
Tostvór hazáról szólok, moly 1005 Kálmán király óta koronánk disze, mely 8 századon áll volűnk egy törvény alatt élt, s karöltve halad a müvolödés, nz elöromcués lobogója ntán; moly határos honunkkal, csak n sohesrohamu Dráva nz elválasztó közog; ogyütt visolte o két haza, miként testvér a török rabiga súlyos bilincscinek terhét századokig s osztozott cgyazorsmind n dicsőségből), mit cllouoikap vltak. Soká édes tostvórok voltak, do n közelmúlt tizedek a százados hóko aranylúuczát kíméletlenül széttépték s n két hnza erőszakos elszakadását idéztek olö. Kz idő óta letűnt Horvátország szoroncse cvnUaga, moly hosszú cltünéso után csak most kcviíJ ujr* íalotto ál-dásdusnn ragyogni.
E hosszantartó homály alatt, moly tán épen a Nemesis kezo sujtolásának tekinthető, mort a nép tcstvérországn koronája ellen fclziylott, do miként tongor dühödt hulláma, mely egy csapáaával akarja nz útjában álló szirtet árjá\>a toinctni, — ereje megtörött. ilintegv varázs vosszö ütésére ogésx Horvátország mély álo.Afca merült és nem vetto észre, hogy tovékonységo megssünt, pedig az ily megállapodás károa hatású a no.ozotre. Hol a szellőm omolkodóso megszűnt, hanyatlá* következik, mort v-. jui non profiéit — defioit," a megállapodás egyelő a hanyat-lással.
Csak most kezd ébrodoanl, csak most lát^k (h» látja valóban) a kosorü joltfM, s érzi a rnult káros siralmas követkosményeit. Látju a közelmúlt ilzcdok fáradalmainak tanúit: n gyárakat, molyok a föld nyers torményoit kényelemhez alkalmazva használhatóvá totték ; mely gyárak látása azonbin vAr c. '' k könyökét osalnak ki SiottódtikbW. mort évi.aodCjfv folyton plhonnok, rozsda marja gépozoteikcv i hcVÍ1. i. még feltalálhatók, do többnyit? már oirontattak. Látja mindennek pangAllását s ebből oredt sa''<V^
=e=—a—............---——J"
moi félig nyitva volUk, egyik kose homlokán nyugodott, a másik egyenesen feküdt mellette. Arcza fohér volt, csak n félig nyitva lovö szemok gyanitta-ták volom, hogy él. ^
Kkkor mondá nokom ama szavakat... Ezolőtt tla évvol. Akkor mosolyogni tudtam rajtok — most nom novetem többé azokat...
Kevés időt töltöttöm a beteg loánynál,... eljöttem tölo és tovább utaztam...
Egypár napig előttom volt még aa a fohér arca, azokkal a félig nyitott szomekkel... Azután lassan eltűnt képzolotamböl az egész látomány... Ekkor tavasa volt., nomcsak a tormészetnek volt tavasza, do élotemnok is... Ekkor voltam 18 éves... 18 évos fiatal ember hamar folod mindent... Tavasz után jött 9 pyár, nyár ntán jött aa ősz.
Épen az őszi szünnapokat töltém odahaza... E szünnapokban hnlt mog Atyám 1
Ekkor őszembe jutottak A fohér leány szavai: „Mikor a lovolek hullanak a fákról, akkor élotfádról az a nagy zöld levél Is lobull.
Azután ol kellett monnom ismét az iskolába... Ott a városi élet znjában lassan-lassan hogedni koz-dott a sol>j csillapulni a fájdalom.... Mig végro a •ob végképon behegedt, s a fáidalom megszűnt keb-lombon.... 18 éves fiatal ember kapar folcd mln-dont.
Napok után napok, óvok után évek teltek, a én egészen megfolejtkozém a dolojes álrnu leányról, és annak jövendöléséről...
Iakoláiinat végezve, csakhamar önálló hivatalt nyertem.... Helyzetemmel tökélcteson megelégedhettem ; nem ia hiányaott aommi más, hogy magamat ogészen boldognak mondhassam, mint egy jó szerető feleség I
A logközelobhi évben már oz sem iiányzr;1''
Egy óv múlva pedig ezután, hogy boldogsdgom tökéloteson bofojozett legyon, ogy kis fiunk született.
Kevés ideig tartott azonban az én boldogságom. Pár hónapok múlva az én jó kis felosé^om beteg lott... s félévi horvadozás után lotörto i halál... t én a logboldogtalanabbá lottóm a ■ ilágoi
Most itt sírja fölött állok eszombo Jutnak a r.. a.. siidelojos álmu loány.
„Jövődről akarsz tudni ? — hlszon még multad is alig van. ..Sokáig voltál gyednek, majd annál hamarabb omborró leszel. Láto«V,y, a fát ott aa erdőn, most öt lovél van rajta. Ott :nn a tolojén ogy-más mollott van két nagy zöld levél, ozok alatt van két kisohh lovól, egymása*'', szorosan összenövő j ezak alatt a kó> kisobb levelok alatt vnn az ötödik levél a legkisebb. Csak nlig látszik még; do én tudom, hogy idővel nz ls lóvé'' lesz... Most zöldek o levolok, mort tavasz van.
Majd mikor ax ősz mogjön, mikor nz erdőn hullanak a Jovolok a fákról, nkkor lobull az egyik levél is onnok áfának legtotojóröl... a többi mog-marad riyta... Tla tél után tiz nyár ha jön. akkor ismét mcgomlókozol szavaimra. Akkor a közénsö két levél közül egy Ismét hervadni fog; horvaaox sokáig, s egyszer csak lohull az ls. „
S mikor az ősz oljött — nz t> &ogy zöld levél lehullott arról a fáról.. . Akkor ht>v ''Wog Atyám 1
S mikor tiz tél után tiz nyár roogint lohul-lott egy levél a közopén lovö két liV«i közűL .. Ekkor halt mog szogÓDy jó feleségem l
Most már csak három lovél van a fán I.. ogy nagy lovél még a totoién — azután a közepén ogy kiaobh és az alatt egy logkUobb lovolko. ...
szegényedését szomorúan tapasztalia. A Volt kisbirtokosok, kiknok ólában ezolőtt nyolca ökör la emóax-totto a takarmányt, süt több ls; most félannyit nyáron szoretnóuok bírni h megkell olégeduiok, ha piVr gyönge, sovány linócskán vógtxhotlk mezői inunká-jokat. Iainét az állítás, hegy ott kiabirtokoa nom aoká tarthatja fenn magát.
Csak most kezdik felfogni n hátramaradáat, olszegénycdést okozó körülményt: a köziokodé s-hián vt. Találkoznak közülök, kik a dolog élére —■ szembeszállni a kivitel akadályaival, — bátran állnak, csal hogy kellő orőhiánybnu. .Szándékosan mondjuk: közülük, értvén a bonszülötteket, mort voltak s tán vannak inégjolenlog is oly ogyénok, kik a vad-nép (jollomzöleg elitek némelyek most is o kifejezéssel,. holott általa nz illetők osak önmagokat bélycg-zik,) ozl\ ilizálására költözénck oda, s álltak vállalatok élóro, do cgyodill önérdekből, nzas, hogy fenoket-lon zsebeiket tölthessék^ Ezok voltak mindig a zavarosban halászni szeretők, igyekezték a nép órzotévcl ellenkezőt terjeszteni, hogy a külvilág olött pénzszom-juk kielégítésének luegícK-lüleg vádolhassák. Ezért mondato''.t az országgyűlésről: „uvok psuju.uIgy törtónt, hogy a magyar helyett n német lön Zágrábban tannyelvül elfogadva, podix ki tudja, közolroko-nuk nyelvét elsajátítani talán égetőbb szükség leendőit volna, his/. ovvcl leginkább közleko<lni fognak, ha vasút-, gő/.hajó hállózatok által lábra emelkedőn-dlk náluk is A2 ipar; aztán gazdatisztjeik nagyobb része magyar, süt más állásúak köat sziuto, — átalán mindonrondü és rangúak közt feltalálhatjuk honosainkat. A köznép még mulatásnibnn som felcdkozlk meg rólunk ; leginkább megomlegoti, tiszteli meg n magyar szívből fakadt Zslviokknl, hogy itthon sem Jobban. Gyakorta magam is tanúja voltam nom-zctűnk iránti l<dk< ''edésöknok.
A bonszülött vállalkozók most már amazokat háttérbe szorítva, akarják a hiányt pótolni a koadik lassankint a nemzet l''nutlieonja roskadozó oszlopait megújítani. Irodalom, — nyelvművelő társulatikat alakítanak; lapokat, folyóiratokat szerkesztőnek; nnponta uj és uj Irók tünedeznek fel, hagy a hon-szol lom üdvös inlóseiro lifyelvo tollat ragadjanak hf\zájuk felvirágoztatására. Általán szép jelenségek mutatkoznak a szerb irodalom torén. (A l-gujabb to-vókonyi>éget s a szorbirodalom uiultévi terményoit különösen — lásd a „1" esti Hírnök* f. évi mart. lö-ik é» következő számaiban.) Horvát tudományos acadomiát,horvát nemzeti muzeumot és színházat hozott létro a felébredt nomzoti öntudat. Mult években jöttök létre, kaszinó, kórház, árvaház, szegényház, nöjavitó intézet,solyombováltó és gnnbolltti intézetek: mint O-Vukovár, Ircgh, Eszókou sat. Van Üveghutája — oz ivanopolyi) kőbányája, Kamonicz novét is onnét vette; hajó-, ezukor-, jMrcsolliiii- és kőodény gyára, gyüiuólestermcléso; Károlyvárosban fegyvertár, s a híres 1812-ben készült Luiza országúti rézbányája I.amboruál, méhtenyésztés Klaty''cobcn, Hodo-bojnál kőszén tclop ós kénbánya. Ncin hiányoznak: posta, távírda, gőzmalom, Zágrábban—• a 4él-szláv-tudoinányosság központjában gazdasági és ordész egylet ; az ország különliöző részoin raíndonuomü koreskedés: bőr, viza L)ál iánál; bor, gabnaj még nadályt is nagy számmal szállít a Kalocsából; dohány stb. Mennyi vár, csinosodását jelző kastély van an-g"lkortekkol aa országban, mint lllok,Kamonic, Dálja, Vorőoao, h«l II. Ulá«aló l&UO oraaággyülést Urtott, Valpó, Vuzsin, Daruvár, Jóska, Károly város 1B7Ö-Károly föhorczogtől eluovozvo, Soplika, Krapina stb
A legfelsőbb lovél anyám lovelo, a középen álló az onyém; a kisded Uvelke alant kis fiamé.
'' Melyik hutl le olŐbb a fáról e három levél kőiül? Talán a legfolsöbb? Talán aa alanti kisded lóvéiké?
Legelőbb lehull a« » lovél ott a középon. Logaláhb én ugy érzőm.
Eddig terjod barátom naplója. Hadd ogésiit-som ki a képet, molyet e naplóban rajzolt.
Szegény barátomnak jó előérzető volt. Csakugyan a középső lovél hullt lo a fáról. Azután a nugy zöld lovél, s most már csak ax alanti kia lóvéiké van a fán I
Csakugyan ö halt mog előbb — azután édes anyja.... s most már ax ogósx családból csak a kia
fiu él.
Lotölt podig nmax időtől — mikor barátommal együtt ama dolojes álmu loánynál voltam — ck időig, mikor o sorokat Írom tUonkét csxtondö.
Akkor ugy mosolyogtam ón is aunak a fohér halvány loánynak szavain.
Most már nom mosolygok rajtok többé 1
Ml.. '' • .


4 80 ^
raiaem hiányzik a kénjolomro, Tan több fürdője U, mint Daruvár, Volika. Stubica. Varaid; Toplioa, Krapina, kén kövei fUrüdi hlrotok. Do ki tudna mindont előizámlálni ?
(Vége kör).
Bécai levelek. I.
Jelen levelem tárgyát a szabad természetből, Néot gyönyörű tájairól veszem, melyeknek bajait má-juai kirándulásaim alatt élvozém. — Ua vtleiu tart u (kivet olvasó, bojárom niégegytzor,— do most csak ugy tzellomi omnibutzon, a nevezetesebb bolyokét.
Vegyük utunkat aa éjszaki résznek. A bolvárot leggazdagabb kirakatu terén, as úgynevezett Gra-btn-en áthaladva, Pétortérre jutunk. Itt olég bérkódjai volna rondelkezéaünkre, kimenet azonban, liogy jobban élvozheasük aa élvezhetőket, gyalog tegyük mog utunkat, ét pedig, egyet állomásokat tnrtva, fel egészun Kahlonbergrol Társaságban Hy gyalogolna nom szokott terhoa lonni. — Ugy félórai séta Után,''midőn már a Keichsrath épülete, ós az ellenkező részon épon most emelkedő gótlí istlésü votiv-templom m illett rógon elhaladtunk, a szabidba érünk.... Mennyi élvezet egyszerre!
Megszűnt n városi zaj, n komor falak nom korlátozzák látkörünkct, incrzo kéklő hegyoken nyugtaik meg tekintotünk. Az a tok kintorna irgalmatlan konoortje nem kínozza hallérséki inket , helyetti) kedvet mndárdal tarka harmóniában hangzik mind-Ünnon, inig amott a völgyben hüs pntnk ezünthabjni enyelgő csevegés közt zajlanak a virágot rét közepén a Dunában cl némulván.
Mily azép a megifjult természet!.. „Szép nz élet, a kizöldült élet, Minden örvend, minden moíolyogl Koszorút tűzött fojéro a fold. A természet szivo feldobog."
Mond Tnlabór János.
A kikelet gyílnyftroilion elmerülvo nlig vetszük 6ar.ro, hogy ])öhlingho értünk. Döblingi... Egy tinct köztünk, kl legalább nevéről nem ismerné o helyet, hisz ez az, melyet a magyar linza nonitőjo honfi kön^ivel szentelt meg; cz az, honnan 18f>0 tavasihó 7. szegény Magyarországnak azt a legkeserűbb gyászhírt kellő vonnio, hogy a „Legnagyobb Magyar" ninct többé. Ez nzon hely, hol a „nouizet olsü napizámoiának" — Széchenyi Istvánnak nagy azlvo megszűnt dobogni!. Zarándokoljuk kegyelettel a „megtört lángész én lángkehel" végső menhelyéhez moly amott, alig omclkolő lejtő felett még mindig gyászban tünio fel előttünk 1 — Érzeteink ugyan, azok, mint melyeknek Török Jánoa (Kelet népe. — Magyar írod. Ctarnok ét idŐsznki tzomlo. Uócs, 1850 1U I.; a „legnagyobb magyar" ittonl torsa fj-lott bánatot kedélyhangulatban kifejezést ndott. „Áhítattal lépünk n fasorok közé és szorongó kebellel egy nemzet keservét, bánk< dó sóhajait, véljük hallani a szollü ingatott lovolek susogó danaiban; a csalogány éncko ia oly szomorúnak telizik itt, mint borongós őszi nap, mint hitszegő kedvesétől megcsalt menyasszony bán-"k<Wá«it. A h»nh»t cyöngyftfhyAtoni tttddőkli pátíit
hártönyszálai, a tarka virágok ezrei, ezek mind, mind oly busán rezgőnek, mint egyetlen gyermeke sírján térdelő anya, fájdalomtól sajgó keblének szakadozó húrjai" ....
Csöndes ljajlék I hogyan fogadtad bo keskony ölödbe a honfit, kl Atlasz-vállain egy nomzet teendői tulyát viselto? s ki ctak n haza veazto felett érsott kinok óriás torhe alatt roskadhatott lo I
Méma falak 1 mily fájdalomnak, hány sóhajnak vagytok ti tanúi 1.. Vi\jha megtzólamlanátok, t elbe-azélhotnátok a nagy férfiú búcsúszavait, melyekkel „ÖKÜlttégig" azorétett hazáját lángssive végdobbaná-albán üdvözölhette...
Do béko reled csendes lak; mogtzontolt magányodat titkot kéréseinkkol nem háborgatjuk.. Béke volotok kit virágok, molyok e táj bánatos légkörében oly tzomoruan hajlongtok, mintha ti it fájdalmaink-lai osztozni akarnátokl... Szakasszunk közülük ogyot emlékül t távozzunk o gyáisemlékozetü magánytól I.. Távoztunk, o fBtzünk utközbon egy uj nofelejtsot nemtőnk nagy nevéhes, melyről oly jól uiondja a költő:
„Mint szent oroklyét tartjuk nevedet, K klnctot a hazának, ^
Tűzhelyénél a* spi emleget Serdülő kit fiának...."
Folytassuk utunkat 1..
(Folyt, kör.)
A szőlészet köréből.
Mit kell tenni jtiliuh hóban?
A szőlőnek elvirágzása után a gaglopto Hxülíít meg kell kapálni, a tőkét megfattyuzni, a lecsHggő vesszőket felkötözni. Sokan most nu''g i» kurtítják a vesszőket a karón fölül.
E hó második felében megszoktak jönni n szőlőt pusztító hernyók, minők: a Sphinx Elpenor és Sphinx Porcellus. Az első 4 hüvelyk hosszt), majd föld, majd barna, majd fekete; a második 3 hüvelyk hosszú és sötét vatry világos-szllrkebarna. Ezeket meg kell ölni. TKRSÁNCZKY.
Pest, jun. hó utolján.
Tckinlotct Szerkesztő ur I Hizony a petti táblákon most mást nem igon látni, mint azon iveket, melyek folé azt írták, hogy „Gonoveva."
Vaunak emberok, kik semmiképen aem izorot-nek gondolkodni} t épen mivel igen toVan vannak ilyenek, állhat fon a népszínház. Emborek, kik ctak a azemgyönyörködéstcl is beérik,csak fényei legyon az, a mit látnak; to baj, ha aztáu akármi.
A mily nagy hatAtu volt az „Ördög pilulái," oly ctekélyíycl blr „Genoveva," t tán ép n amannak nagysíorliscgo nyomj* cl özét. Ez oly darab, a miről tulajdonképeu azt icm tudjuk, hogy mi akar lenni. Az onek jó, de rotazul énekeltetik; comicuma nincs, belocrötzakolni pedig hiába igyekeznek; a mi jó, vagy legalább meglohetös, az a kiállítás. Halljuk tohát, milyen körülirása van o darabunk : „öonuvova." hohózatoa vig dalmű 4 felvonás- H képletben. Hallót-lel, nagy csoportozatnkkal. Szövegét Írták. Jaime és Trefrou. Zenéjét Olfonbach Jakab. Krancziából fordította és hangszerelte Latabár Endre. Az egéiz müvet a népiziuliúz padjára alkalmazta Molnár. A hallottét betanította l''erroi. A diszlctekot festette Vogcl, a gépezetet készítette l)aui{uor fianczia gépész, h légbe-omolkcdéi gépezetét Nusz és társa inügépész J''csten, n cassirozátokat Balogh; az uj jelmozok Kovács főru hat-írnok felügyelete alatt készültek. A loutnU világítást a pesti gáztársulat eszközlé, a színes világítás Legrand és társától l''árisból hozatott, melyhez még Dubotq villany világítása is használtatik.
No ez ugyan jól körül van garnírozva, hanom láttuk a dnrabotf \
Csak a főbb tzoreplokot emeljük ki: Siogfrlcd, őrgróf (Szilágyi); Genoveva, neje (Vig Itóza); Golo, udvarmester (Szüct); Martell Károly, (Vasvári Kovács); Aluianzor, siket-néma (Zoltán), Narcissc, udvari poéta (Vizvári).
I. Képlett nA bájital" Siegfried lovagnak, miután pár évig élt Genovévával, és még aem lott örököse, udvironczni bájitilt adtak bo n<)ki. Erre persze nagy revolutio támad bon, a elűz mindönkit Köréből, vsak nejét tllri meg ott.
II. „A burnót." Do tlolo egy levelet hoz, s mlg árt Siogfried elmerülvo olvassa, fejére valami trüsz-azontő szert hiut. A burnót hatása átszáll Gonove-vára ia, ki, midiin férjo épon azcrclmct vall noki, trllsszögnl kezd, a mi okból Siegfried gratiájából kicsik. Aztán a tobáktól az ismét egybegyűlt egétz csoport „jó éjszakát" énokelvo, egétx — majdnom ai uutatásig terjedő trűsszentési háborút etap.
III. „A ayronok." Meglehetősen tánozoló oto-portozat, de hogy miért lőa ide közbo szövő, azt nem tudom.
IV. „A keresztes had menoto Palaoitinába." Siegfried ur Jávában iilszik, tnídön «bt*V* sbút »0t-gést hall. MidŐu türelmo megfogy, kiugrik ágyából, a mint van, hálóing- és tipkuban, a a „naohtkastliu-ii levő mosdótál tartalmával tzerencaétlcnségéro nyakon Önti a zörgőt, ki nem volt mát, mint Martell Károly. Martell Ká roly gőgösen lép fel, t ctak it akkor békül ki e sértésért, mikor aztán kisül, hogy a lavol ro tartalma tiszta volt. Akkor aztán ogyot énekelvo, folülmk a vaautra és korciztesvitéz-kedui cltnounok l''nlacstinába. Do Siegfried Golora bixza nejét ét megparancsolja, hogy a nachtkáiztli fiókjában levő 2ö tzekszodliböl fizesse ki a statut adótságokat
V. „Tüneményei barlang óa kártya, postgö vig-tág ezüst-palotája."
Mig Siegfried hátulgombolóinadragjában javában küzd a kereiztóny ogélyért, addig a izorolmct Golo Gjnovevát cgy barlangba vitzi, itt izorelmct vall neki a fölhozza, hogy azért kószittotett bártony kabátot, hogy jobban totszszék neki, azért log beszorozni ctirkét, pulykát, ludat, sárgarépa ctuspeiszt; kemény éi puha, továbbá mahagóni ós ditfa bútorokat, hogy Gonovcva szivét megnyorjo, Do Genovéva megveté ajánlatát, a miért is a veret Golo sikot-né-ma szolgájára bízza Genovévát — Almanzorra. Aluianzor pedig nom volt más, mint Genoveva ogykori kedvete. áloltözctben, nagyon tormészotci, hogy gráczia lott Gonoveva fejére adva, aztáu Alinauzor oliiotett, Golo cieloit leleplezendő.
Négy fiatal vadáiz iö ki a padra, egyelt ónokéi, eltávozik a pár pillanat múlva pusU dörgés -hallható. — Oonoveva jő bo izarvasúvujViit a tzar-vast egy pudli kutyá helyotteaité) s miután egy kedves rumánezot elénekel, valami czig.lny ^syony jő kinek varázslrtair* a barlang legszebb palotává változik, hol n logkodvűsobb tánezok mulattatják a kő-zömégot. Kiváló volt az úgynevezett „KéménVioprö t lnez." Egy nekrényből 10 kii kéménysoprö jő olö, lajtorjával, ■ a lajtorjákból gálákat alakítván, báinn-latoi Ügyességgel felkúsznak azokra, ctinot figurákat képeznek — a tánctolnnk. — — Egy másik
táncz volt ott, a minők tul^jdouk<p«n növa tincii Négy koronái király, négy nÖ, át négy bub (al»ó) hátára kártya volt kötve, • eaekre a llori, Caro, Pikk ét Troff rajzolva — ugy, hogy o négy izin. ben a király, foltö és altó képvltolvo volUk, a ugy tán ozolának.
VI. „Az álarczoibál." Golo nagy táriaii''got gyl^jt körélw, i álarezot bált rer.dcz , do n muUtá» közepén muzulmán ruhában megjelenik Siegfried, kit Golo cielszövónyeirül Almanzor, a magát siket némának fcttotett tzolga, felvilágoiita; Siegfried a társaságot szétugrasztja, Golot számon vosti: mit csináltál fcloiégemmcí? Kifi«etted-e a naohkáiztll fiókjában levő 25 izoksscdliböl a atátusadóiaágokat?
— Igen 1 válsszolá Golo.
— Igen? ilát ezok a vokizllk? kérdó Siegfried a papírcsomagot ziobébtfl olövonva.
— Ali I átkozott vektslik I lohajta Golo. (E kótértolmüség kölcsönöz kit comicuraot). Siegfried pedig elkűldó a profoszboz, hogy sáratta be magát.
VII. „Az arnykert" ét VII. „Apotheiii" Sieg-friod ét Genoveva égbeomelkedéie."
E két képlet az, melynek kiállitáia mogérdomli a dicséretet. Egy leirhatlanul ctinot arany kert van előttünk, középen virágálványokkal, körül aranylo-volü kaktusz ét mái virágokkal. Aa állvány tzobrai cgyszorro elö lylpbidekké változnak, t a tzinpadon, mely róziaizint nyer, a legttobh tánoaot lejtik, mig Sigfricd és Gonoveva ének ét tánca ti\ja küat, köd-fúlyoltól körülvéve a légbe emelkednek.
Az ónok moglehetői, kivált kedvet volt az or-dci románcz.
A dorab comicuma a 25 tzoktzedli, Siegfried zavara midőn Martell Károlyt nyakon öntlt Golo izerolom vallomása a az udvari poota kitételol kŐrül látizik forogni akarni. Midőn Martell Károly t. i. dühében marhák, izamarak tat tituluat oiitoga^ja a társaságnak. Narclsio előáll, t wt monc^a: „kéroiu éu poota vagyok 1"
Az öltözetek megfelelők voltak. A czifra öltőiét a bohóezot, Siogfriod hátul gombolót nadrágja a kényonezot nagyon jól jollomzék. Genovéva fügefa lo vél öltözete a barlangi magányhoz nagyon illott%
A deeoratio ellen tinct kifogát, ámbár as nür-dög pillulái"-nak kiállításától menze áll.
A tánezok, különösön az „Arany kertben" ét mint mondám a „Kéménytoprötánoz," mulattatók.
A szereplők közt Víg Hósa nom nagy tet-széit arathat, miutáu éneke kívánni valót hagy, s szinészi tehetsege nem a legnagyobb. Szilágyi, mint mindig, ma it jól játizott; jól játisotta a kő-nyolmüt ét kényonozet. Bsüet, a vörös oselsattvöt jól ndta. Vizvári comicuma ma it sikerült, do levét volt a darabban az, a mi tehetségét kitüntette volna— a comlcum. Vatvárl Kovácsnál jó kéxro bízták a gőgöt izoropét.
Hogy aztán Palaestinába vasúton mentek, as nom csoda; mert Dudán még azt it megérjük, hogy gyalog monnok Araorikába.
Hogy a szarvait egy pudli ob bolyottciité, as nom nem nagy b^j; nem kívánhatjuk ugyánii, hogy a Népezinháznak bizonyoi hibáin kívül mát — elovon szarvasai is legyenek.
Most nem rég Karlitzky Fleur Izabella mutatá bc magát a közönségnok. Do bizony minden jiatfs -jiélkül. S iH^ysííVíl óiöniQnket cltávosvU, tán Pá-risba, honnét jött (?)
Talán az ördög pilláiul után ily otokély batátu Genoveva? Azt előre ii jóiolhatni, hogy as előbbi hozizas életével nem fog bii''ni.
ARKOPÁG.
P^ea, iun. 22-én 1804.
K hóflejón bizonyot Horváth Jánot nevü otis-madla moitor, nom állhatván tovább ki a köato ét hozzátartozói közt tartó folytonoi házi vinályt, hogy ezeknek véget vetten (legalább rátséről, nyakára ztineget kötött, ozt a meiter gerendába vert tzegre akatztá, t noha a moitor gerenda oly alacaony volt, hogy lába a főidet éré; mégia, minthogy erőt elha-tározáia volt e rüvid ittlétet még rövidebbé tenni, — a földön félig ét a tzegoa lóggva végzi be élotét.
Ugyan • hó 16-ón Uetuchek AnUl zircal apát ő nagyiága az uj gymnmiumnak — mely 1860 után ct. kir. katonai laktanyává alakíttatván, a katonaiág által tökéletoien Önzerongáltatott, s molyen aa építészeti munkálatok erélycton folytattatnak — rnegte-kintétóro leórkezott. S noha .az omoletbon levő szobák már tökélotoson lukható állapotban vannak it, mégis igon kétoi váljon átholyozhotŐk e asoixtályok a jŐvő iskolai tanévro, vagy som.
16-án déli 12 órakor a ositrom utozában a zii-nagóga mollott tüz ütött. E tzerenctétlenség asonban mégis szoroncséien végződött annyiban, mennyiben ogy udvarban lövő lak tetejénél mát nem lön a lángok martalékává; daczára a tüz támadtakor eredett azélnok és a türüen ogymátinollé hányt épületeknek.
Azon cgyénok, kik á vatfürdői ciaplároa agyon-lövéséről gyauuiltattak, jótállái mellett tsabadon bo-csájtattak.
TARANYI.
Mohács, 1861 junius hó 19-én. Megyénk terübtóro is beütöttek a rots lelkű rablók. L hó közopo táján Baranvavárhos kössliLIp-
81
Íovlcz.i, főhnrczeg uradalmi pusztára esti 7-8 óra ftxt 7 jól fegyverzett ember hajtatott be, s egyono-aen a tlssttartó ur lakására mentők. Itt kifosztván a tiaztartót nejével együtt pénzétől a ékazorcitöl, ugy •a uradalmi irénztárból is csekély mennyiségű pénzt, egy szolgától pedig 300 frt vittük el — innét az ottani csárdába mentek ot dőzsölni, hol is éjfél után 2 Vráig mulattak. Haját kocaijokon jöttek, a aaon ©1 la mentek. Viasaafelé, hihető utjokban Lipava helységnél 3 csendőrrel találkoztak, miro egymásra tüzeltek ; do nomsokáru egy csendőr megsebesült, a igy a többi kottÖ viaszavonult. E Bajra a lipovai népösszo-futott, a harangokat a toronyban félro verték, a rablókat ckép legyőzendő; utóbblak azonban a falu vó-gón egy házat felgyújtottak, a mig a nán a tOz lattá-ru szótfutott, kiki saját házát megóvandó, o zavart a gonoszlelküok monekülésro használták fel. .Szent-Márton mollottl erdőben ugyan oa időtájban ogy vadászt találtak agyonlőve, kit aainto a rablók saját vallomásuk aaorint löttok agyon.
Azóta jött ugyan kl Tócardl katonaaág a rablók bekerítésére, do még eddig nom sikerült.
Tegnap nagy gyüléa tartatott az itteni város-háznál, hogy a rondea tanács * jövöro ia megmarad-jon-e, vagy nem. Volt zaj, okoakodáa elegendő; az intolligentia azt óhajtja, a rondea tanács ezután is megmaradjon, mig a pórnén az ellenkezőt. Szavalatra került a dolog. Amit olőro látni lehetett, ugy is lett; a parasztpár t kétszer f< lülmulta amazokat, a igy várni lehot, hogy városunk eddigi szal*dalinát clveaztendi, ismét a kupak tanács liölcs elvei melleit fogunk nyögni. A gyűlés eredménye felsőbb határozat miatt a nm. kir. helytartótanács elé fog terjesztetni. KUUYKUAY.
KfMxthrly, jun. hóban.
A kesztholyi gvzdnsági tanlntéset legfelsőbb Jóváhagyással Utálkozott, a felállítására C0.000 frt már utalványozva van. K tanintézet bclsaervezotét illetőleg, a növendékek két különbözö osztályba lesznek sorozva. Az első osztályba azok tartoznak, kik n«-k magukat valamely gazdaság vezetésére czéljuk * lméh''tileg és gyakorlatilag kiképezni. A második osztályba a mezei munkások sorából vétotnek fel növendékek, a a azoros értelemben vett földral volésböl a megfelelő elméleti oktatáson kívül gyakorlati ki-képeztotést ia nyernek. Az első vagy felső osztálybeli növendékek felvételi száma nem Icrsz meghatározva; ellenben a második vngy alsó osztálybeit tanulók rsáma, a helyiségro való tekintettel, cgyclőro 30 ifjúra lesz ssoritva. Aa olsö osztály ba csak olyanok lesznek f.drohetök, kik 17 évet már elérték- s a gymnasiumi vagy föreáltanodai tanfolyamot ió aikorrcl végezték vagy pedig a felvételi vizsgát kiállják. A munkás csitálybdl növendékeknek saintén legalább 17 éveseknek, a legalább az irás^ olvasás, és számolásban jártasoknak koll lonniök, s jóerkölcsű magaviseletükről is bizonyítványt kell előmutatniok. Ka utóbbi oaatályha képezdol tanfolyamot végzett tanítójelöltek a tanítók ia felvétethetnek. — Aa claö osztályú tanfolyam három évre terjed ; aa évi tandíj 40 ft., az ol-láUsi dij pedig 240 ft. locnd. — A foldmivesok osztályából származó növondékek tanfolyama két év leaz a a tanítás tandíj nélkül történik) oz osztály növendékei magában az intézotben nyernek elhelyezést, a évenként csak 50 ftot fizetnek. Kzon kívül mindkét osztály sxámára tfsztöadijak ia leaanek kitűzvt. A tanintézet, hallomáa szerint, mára logköaelobbi la-k< l.ti évro megnyílik. V. U.
Hírek éa események.
A Kvrj.ik tisztelt előfizetőinket, kiknek előfizetésük most lojtlrt — előfizetéseiket megújítani, hogy minden fenakadás elkerültessék.
A E lapok kiadóhivatalát veszély fenye-getto, ugyanis egy este midőn erős éjszaki szél dühöngött, a kiadóhivatal helyiségo melletti udvari ház felgyújtatott. Szeronose, hogy korán észrevétetett — * igy idkerült egy kereskedőház derók könyvvezetőjéhek, ki ópen a* udvarban tartózkodott — s ki magát nem csekély voKzélynek tette ki — azt elnyomni. Ezen egyén jutalmat érdentel a várostól ugy —mint a biztosító társulattól; mert ha meggondoljuk, hogy a szomszéd kereskedő raktárában nagymennyiségű s többfélo gyúlékony szerok vannak— a kiütendett tlU esetében, városunk fő-diétájának nem csekély része letl volna hamuvá.
A Mindig találkoznak olyanok, kik a gőzfürdő felállítását . Nagy-Kanizsán majdnem nélkülözhetetlennek tartják — s magokat az áldozattól vissza nem vonják. Bfásrészt pedig nem foghatják, hogy városunkban annyi vál-hilkozó szellem van — 8 még senki sem lépett icl, ily közhasznú é« a fáradságot dusau jutalmazó intézőt létesítését eszközölni. Ha e^ycs
erő nem győzné, ugy lehetne nzt részvények utján felállítani. Ha Pécs, Komárom, Győr, sőt Varasd is, pedig nr. utóbbi nem oly népes mint városunk,fen tud egyet tartani | miért no tehetné Nagy-Kanizsa? holott ezáltal csak saját erszényüknek használnának, mert sok osaládfŐ nem lenne kénytelen heteket tölteni az igen költséges fürdői helyiségeken. Pédig a tapasztalás alt bizonyítja, hogy a gőzfürdő hnsonlíthntlan jótékonyságot gyakorol az egérzségre.
A Junius 24-én — mint a sajtófeltalálá-sáuak 424-ik évfordulati napján, tartotta meg a n.-kanizsai nyomdásztestület két főnök é» mintegy 12 segéd részvéto mellett: a „Gutenberg Ünnepélyt." Emlékéül azon lángésznek, a ki a viliig és igy az emberi tárnada-lomnak nj irányt szabott — s találmányával felosxlatá a szellemi sötétséget. Az Unnopély a körkert helyiségében tartatott; szavaltatok stilpra esett toasztok nent hiányozlak. Valóban sajnáljuk, hogy Pest —o tekintetben hátra marad, s még mindig a közönyösség ólomlábain jár. Egyúttal távsürgönyözvo lott ez esemény Uécsbo az illető kartársakuak, őszinte üdvözlettel kísérve.
A Nem lesz érdektelen tudni a nagy-ka-nizsni utolsó napokat, értjük a kántorválasztá* utolsó jelenetét. Emiitettük , hogy a kántori állomásra pályázat volt hirdetve az itteni izraelita közönségtől; ar. évi jövedelem néha felülhaladja a kétezer forintot, gondolhatjuk mily nagy számban jelentkeztek az ajánlatok — melyekből négy fogadtatott el, 8 hivatott meg; az első a miskolozi, niegjelont s ámbár kellemes— de ily nagy zsinagógára gyenge hangja volt — tetszésben részesült; a második — a kecskeméti oly óriási tenor hanggal birt, hogy bámulatra ragadta az izr. közönséget ugy, mint a másfelekezeti jelenvolt intelligens hallgatókat; a harmadik Mécsből jótt, ez azonban nom felelt meg a várakozásnak. Végro nagy zaj lőn — fellármáztatott a város mint Reményi megérkeztekor Pest — é« megjelent a talonokban is Ugyosen forgolódó s szép ze-nészeti tudománnyal biró esengő hangú aradi kántor, mely — tagadhatatlan —■ a felsőbb körökben hódított; tehát mi történt? Kanizsa izr. közönségének véhuuényo két részre oszlott az egyik — úgyszólván a nagyobb rész a te-norhangu keosl eméti kántort pártolta s kívánta; a másik rész az az a vagyonosabb határozottan az aradit. Ebből oly zendülés támadt, hogy örege, apraja az ntozákon csoportosult összo, 8 nem hallott zott más — mint a kántor felöli vita; do oly mérvbon, hogy még a Gofchcfthez csatolt — a világtól visszavonult — 8 a közügynek soha nem szolgált egyének is részt vet-tok rz egyszer oly'' tfnnyira, hogy mtyducm a kurucs világra emlékoztotett bennünket i»« egész. Jnj volt azon jó barátnak ki a kecskeméti részben jót, a másikra roszat beszélt és viszont.Ez igy folyt az utozákon,a kávéházak-8 oasinókban mindaddig, mig határozottan az aradi választatott meg három évro, s míg a győztos fél örül — a másik, a voaztes, meg maga oíé dörmög; hisszük azonban, hogy az uj kántor kollomes lmngja és modora idővel kibékíti a haragos feleket.
A Miután a cs. kir. stájerországi helytartóság a déli vaspályatáfsulatnak Grátzban 1861. évtől fennálló sin-hengermtbgyárnt (Schienemvalzwerk) megszüntetni rondejé — 8 a gráozi elöljáróság orro f. évi első oktoberig szabta a határidőt; a társulat igazgató tanácsosa elhatározta, a műhelyt minél előbb N.Kanizsára áttenni, mivel itt a társulat kiterjedt helyiségekkel rendelkezik — s a péosi kőszón-telop is közelebb esik.
A Jun. 29-én éjjel a nngy-kanizsai izrae. zsinagógát meglátogatták az úgynevezett tol-latlan körmös madarak — s több apróságokat elvittok; azonban dioaérctéro legyen mondva az izr. községnek, hogy az óvatosság oly nagy, miként atolvnjok nem sokat vihotnekel.
A Jnn. hó 27-én. 5—6 órakor délután. Kis-Kanir.sán t(íz támadt — s két pajta lett o lángok martalékává. A szerencsétlenség az otthon magukra hagyott gyermekek által idéztetett elő. Továbbá, sajnosun kell hallanunk,
hogy Pötréten, Valamint Ssabaron is nagy tUfc volt; utóbbi helyen a templom ia leégett.
A liiztos forrásból halljuk, hogy a kani-zsa-péoxi vasút építése nemsokára megkezdetik valamint a kanizsa-eszékire is jönnek nemsokára a torvet készítő mérnökök. Igy, ha aa Isten segít, Kanizsa — nemsokára öt vaspálya-hálózatnak lesz központja.
= Bikn a postahivatalban. Oeb-orjszág egy kis városának póstahivatalában különös rovisor jelent meg o napokban, ki (vagy helyesebben moly) az összes jpostaszemélyzetet rémült futásnak indítá. A helybeli „köziégi bika," mely egészségo helyreállítása tekintetéből a póstaház udvarán sétált, észrevevé, hogy ar, egyik lnvatalszobo ajtaja nyitva áll, é« méltóságosan lépdel ve, a megriadt hivatalnokoknak bemutatá magát. Miután a legközelebb oső gázlángot hosszasan megbámuld, és legközelebb mcgtokintésénél szakálánnk egy részét elperxselé; visszatetszését oly félremagyaráz-hatlan módon jelenté ki, hogy valamennyi tisztvieolők az ablakon ugráltak ki az utozára. Egy kötelosségtudó hivatalnok visszatérítési kisérleto, ki a földönheverő levélcsomagokat biztosságba akarta hozni, oly határozott ellenségeskedéssel fogadtatott, hogy csak ismételt a jelenkor legmerészebb tornagyakorlataira omlékeztotő saltomortalék által sikerült megmenekednie a goromba vendég vállalkozó szarvaitól. Végre néhány szakférfinak vállvetett erőlködése azon kedvező eredményt mutatá fel, hogy a hívatlan számvizsgáló, néhány tttn-tető bömbölés közt elhagyá a szobát és béke-ségosen tért vissza istállójába.
Kaposvár.
4 Örömmol nyitunk tért lapunkban azon lol-kerek számára, kik az annyi teherrel összekötött napiéletben sem folodkeznek mog egyik legszentebb hivatásokról: közintézeteinket gyámolítani, a növelést előmozdítani, tudva: hogy cíak jól nevelt, nemos surj hozhat nemes virágot.
A kaposvári gymnasiutn felszerel éné ro adakoztak: Nagy Iván, tótkeszi plébános 16 frt. Dornáth József nő 10 frt. Hűmmel Jánosttő 6 frt Németh Ignácznő 2 arany. Itogyay Gyulanő
1 arany. Nőthig Károlynő 1 arany. Fátér Já-nosnő 1 r.rany. Gáspár Holdizsárnő 10 ft. Szo-bovics Nándornő 10 ft. Gr. Somssioh Józsofnő 10 lt. Gr. Somssioh Adolfnő 10 ít. Özv. Gáspár Józsefnö 6 frt. Lengyel Károlynő 16 frt. Freistüdler Anna 2ft frt. Schiiffer Alajosnő 1 ft. Ni''gy Eajosnő 1 arany. Kriszt Jánosnő 10 frt. ()/.v. Kapoosfy Mátyásnő 6 ft. Hoholoz Eriknő p frt. Fröhlioh Edáné 5 frt. Böhm Friicyesnö ö frt. Ráth .lánoauí) í» frt. Öisv.'' Kapoosfy Jó '' zsefnő, Tevely Aloisia 1 arany. Tevely Pong-ráoznő 1 arany. Gál Gusztávnő 100 frt. Szoko-lyay Dániel nő 10 frt. llogyay Gézáné 6 frt. Meriosnigg Pál nő 1 ar. Vissy Pál nő és Visay Mariska kisasszony 2 arany. Martyn Itobertntí 5 ft. Loposion Ignáoznő 1 ezüst 2 ftos. Csallay ImrenŐ 10 frt. Haidekker Pálnő 6 frt Vaida PongrácznŐ 1 arany. Feketo Anna 5 ft. Kele-mon Lajosnő 10 frt. Péry Sándornő 1 arany. Kacskoviö* SándornŐ 20 frt. üssvesen 321 írt. o. é. lö db os. arany és 1 db. ezüst 2 frtos.
Kelt Kaposvárott jun. hó 21. llácsmegyei pénztárnok.
* A gymnasinm építéséro adakoztak: Kelemen I^ajos 20 ft. Stefán Pál 100 ft. Ssaczger Bálványosi birtokos 200 frt — a Veaxpréun Püspöki tisztség és pedig: Kolosvári Sándor kormányzó 10 frt. Pintér Lajos tisztartó 6 frt. Materényi János számtartó 3 frt. IWtli János Toldi ispán 3 frt. Porn Józsof erdőtiszt 3 frt Dr. Hertlwald Gyula 8 ft. Sárnjíók József már-nök tl frt. Czopf János tisztartó 4 ft Szabó János pénztárnok 3 frt. Székely Gusztáv ispán
2 frt. Fejér János ispán 2 frt. Takács Alajos urod. ügy véti 2 frt Simioska János irnok 1 frt Sohmidt Kerencz 2 ft. Szántó István ispán 2 ft. Szobovics Jonő tisztartó 6 ft. Szente lenőr 2 ff. Fejér Ignáoz ispán 2 ft ván ispán 3 frt Perlaky József is
I mán Mihály tollnok 2 ft. Kerbo
4 82 ►
abady István irnok 1 ft. Nem-zsur Elek 1 írt. Kioder János erdötisat 10 frt. Firsl Antal közvadás* 2 ft. llohovsaky Vilmos nlvadá** 1 ft. Keilltuflfer Ferentíz al vadász 1 ft. Krnltoffer János ulvadász 1 frt. Kiáoz Andor ispán 2 irt. Madarász Nándor közvadász 2 frt He** János közvadász 3 ft. Csonka József köz-vadász 1 frt. Roller ltóla irnok 1 frt. ösxveaen 93 frt o. é.
* A kaposvári nagy fogadót, moly eddig annyira elvolt liHgyva, nogy az uradalomnak nom valami nagy dicsőségére szolgált, — most valahára kicsinosították; néhány szobával mog-
toldták, melyek a vendégek kényelme és ízlésének megfelelnek. Ab nj bérlő— ki mint hall-jnk — buosut akar mondani n bérletnek, mindent elkövet, hogy h fogadót a közönség számára jól berendezze ; A*ért csak fájlalnunk lehetne távozását.
Nyílt posta.
NyArAnak : A< 111*10 helyen utAuna jArunk , h» lett er«J-nlnye, tudatul f''>ff;4k Bnnel. U-vűlokrl karúnk.
AeropAg, Petteni KlVt iSnettel vettllk utóbbi küldeményét ; torban jönni fugn»k , UrolK''túuk alatt tudatjuk, hovA iuUno ön lovelelt.
Areo|>Ar, p<»t l Wnél IKbbt-ör, aonAI jobb | legkö^lebbl küldeménye m. K|»|K<tl i olykor ika vljabbat i« Cog > toll ? ejyjyel Ön im''if mindig a Utunk.
r. ü-n»k : JuliuiUn KUredto ; a*<rt killilem^njrld In. dithatoJ.
Cl, fl-nak, IVst i J.''i bnr.T kl nem tndtiik, ptdl* aion tdtt-pontun mii (fUiHtxn Alit. A. If ''-r. t <»** mlmUff v^Jndlk 1
U. ,H>l<l"K«AK->.lrn 4 Nom R''th : ''»< IplrM t«ljc»(t^| vArJuk, — n.Atadik k''ild< iiiAuye lAn t.n cm »íi< bb Un.
Zala-Kgeitregioi T ?
„t''lpadal.* J■>.
H. K. A« „illtettük • akut" kon orü OtlVtk íljr onlö trtS vllAgbau : kAr, kogy olyiui bottiura terjed, lövhlllvu iJvoteu ktUöluénk.
.ItugAr Panni.a Nagyon It alaut JAr; nem Ilyen a „népin* mint Öa IrA.
FelelÖa szerkesztő: KOHOZ ISTVÁN.
Gazdasági tudósítások.
N''ftgy-KauizMN. A folytonos esö, s rósz utak mistt — a gabna-árnk s muítlietiok.
II IRDET E 8
mely által az 1864 ik termesztményi évre, Magyar, Horváth, Tóth és Erdély országban majdnem minden
dohánylevelek felemeltt beváltási arai, köztudomásra juttatnak.
A magas cs. kir. pénzügy ministoriunt tokintcltel lévén, h jnl-nlegl áruk arányaira, az 1802-ik évi Mártius Ul-én 13:11 P,-M. sz. nlntt kelt kihocsátványa által, az 1802, 1 80 3 és 1 rtt>4 - ik évékro meghatározott dohánybováltási árait, az 1804-ík természtésl évro folomolondöknok találta.
Kit né I fogva tehát az idei dohány termesztés bováltatásánál, a kővetkező árak és határozatok lesznek érvényesok; nz érintett kihocsAtványnnk szon rendeletei melyek jolen határozvány által nom másituttnk meg, egyéhhlránt továbbra is hatályban mnradnak.
Dohánylevelek beváltási árak
..................Mag^ar. llorváll,. Trfth rn Erdély "^''^^"^J^mmmwmIsLIIm
1
tli
(.évéi n e ni r k
I. Kftiőnnéges levelek.
Dobroezeni, Szamoshatl, Szül lokl, Károlyi, .Szegedtlss.il, Mus katol, Koxönséges kortilovclek,] szár nélkül.......
Károlyi és Szulloki szárastol
Pécsi szárastol
Pécsi szár nélkül
Kopa dohány szár nélkül
/ nnsetria
osztály értékben
frt kr
•válogatott 12 50
1. 10 —
11. 8 —
■ 111. 4 —
fattyú 3 50
elvAlt levelek 2 50
válogatott 10 00
8 60
11. 0 80
III. 3 45
válogatott 9 75
7 75
U. 0 —
111. 3 45
''válogatott 11 60
1. 9 —
11. 7 —
III. 4 —
fattyú 3 60
rlvAlt levelek 2 60
I. 9 —
II. 7 —
III. 4 —
clvA''t levelek 2 r>o
Jegyzet
''Vág- fon-, rág- én liszté* rraztd levelekből.
H l • c.omók n''m dohánnyal, hanem tialinAval r. ulntg g.-l kltUtn.''k ~->*t, uiiniten <>t tA yb. ll ArSOitjkr. kovrtvbb d»''to. Ila a • vélek KeU t inö "ajf/ nArak-ka> siAlit .ttnak a U vAIUira akkor a
• ''Arok sulya mri{-bet sültetik / • ha at I. lev. 16» u f. JUl null ja, arinjrl a£oi
Aiu I«tuuA> tóiti-ii Ik
Wrhéz llnztf-rtsild leve-, lekből.
Ha a csomók neut ilohAnnjrat hanem
• talmira! ist-ut''KK«l kfitUtnek inrfr, mindi n o«»-tAl)beit Ar 60 uj ki. kc»f Mlib.
detto
WFJilSOH WILMON,
fűszer-, dlszmü- s norinl>orgi áruk kereskedésében Nagy-Kanizsán, egy nyakor-uuk vagy tanonrs — kl kollő iskolai oktatásban rékiesült, felvétetik; bővebb tudósítás n funtemlitett koreskedénlton szerezhető.
Ts a Y olliicr I. A. és lársa uraknak
Laíbnclibiiu.
in
Levél n e iu e k
Kegyeil gazdászati gép- és cszkőzgyárából votl szántó-cszkőzök ongem feljeson kielégítenek, a hohonhoimi ekék könnyű kezelés és pontos dolgozás mol-lott Igen csekély vonó erőt igényelnek, ugy, hogy egy IóvhI minden erőltetés nélkül napról napra 0—tí hüvelyk mélyen,nehéz talsjban leltet szántani. A nagy vetögép munkaoredményei sokkal lsmorotcscbb«k, hogy sem énaxl megemlitsem. 2 mérő öszi rozs elvetésénél egy holdra oly sűrüok a rendek az én rozsfoldeimon, hogy a logujabbi esö után a gAbonn megfeküdt. 1 nom 10 hajtást mutatott fel.
A kis kézi vetögép nem csupán lóhere és apróbb füinngvak votésére alkalmas — de igen czélsrerü n köles, Ion, kender, sárga és fehérrépa és ropcse s»t. elvetésére is. E szerű vetéseknél nemcsak olönyőin volt, d<i 20 -40*/, meg-gaxdálkodásom is uiás tormosztök ellenében. A kegyedtől vott eszközök árujutá-nyossága- és eredménygaidagságáról — melyek ugy is ismeretosok, nem akarok szóllani; csakis a kukorieza-morzsoló és szalmavágó gépeket — uiclyoket még egy gyár készítményei som multak fölül, említem meg.
Miután nz elölirottaknt a nyilvánosság iránti érdekből sziveson rendelkezése alá bocsátom, maradok tisztelettel. Laibaoh, máj. 30 18t»4.
Fcuscr [\ Miklós,
jószág-igazgató és birtokos.
Kíéle gépek kaphaták Litwy Józaefttél Nngy-KaitiZHÁti
Földbirtok liajszoiibcrbcadásii,J"
Az alulírott föbérnökség 186B-ik évi január l-töl kozdvo az alsó Lond-vai uratlalomhoz tartozó, kövotkesendő két birtokot haszonbérbe adja. l-ör. A hotuesai határban fekvő (Jyulni birtokot a moly caUstralis tolek-könyvilcg áll <>89 □ öl belsőségből; 222 hold 947 (''] öles I. osztálya szántóföldből; 102 hold 136SQ öles rétből; 14 hold 660 □ öles legeiöböl. Osszeson 340 hold 35Ü Q ölböl, a hozzátartozó gazdasági épületekkel.
2-or. A kebelei birtokot, mely szinte caUstralis tolokkónvvileg áll 1 hold 68 □ öl belsőségből!; 331 hold 90(5 Q "ántóföldhöl; 106 hold C00 □ "I ''''étből; 13 hold 1241 Q öl legelőből. Összesen 4B1 hold 1271 négyszeg ölből a hoz-adható oiroa 300 holdnyi erdő legelői joggal és egy lakház^i. A közelebbi haszonbér feltételok Alsó l-endván a föbémókségi irodában megtokinthetök. Kelt Alsó Lendva, jun. 2t> áu 1804. A« Alsá-Lrnáva én Mnupthy uradalmak
fóbérnök»r''gf.
9
10
II. Nsivartakará lapok.
Szí var takaró lapok, minden ucm-bcliok szár nélkül . . . .
III. Krrtl levelek.
C''setnoki
Finom kertilovolok szár nélkül « Faddi , Véghi, O-gyállai, l)e-^ bröi, és vituyédí államásokbol; finom erdélyi .....
Közé]) linóm kertilovolck szár nélkül a kertok falvai, Jánosházai , N. Doroghi ctc. közép finom erdélyi......
IV. l<e«flnom«bb válogatott
Debrerzenf.
LogRnomnbb válogatott dohány a| Debreczeni államásokrol, mely] finom pipadohányé alkalmatos.
osztály
nnsztria értékben
frt|ki
Jegyiét
I.
II.
III.
I.
II.
III.
fattyú elv Alt levelek válogatott
II.
III.
fattyú eWAIt lov.lek vátogatott
lí. III.
fattyú oWAIt lovolek
22 18 10
22
17
9 n 2
18
10 11
8 3 2 11 12 i l 8 3 2
14
50 50
50
Ha s cnornúk nem [fialmArat r. s*i-negyei köttetnek mez, minden i>».-tiljrb. II Ar 00 uj kr. kev. tebb. Vilo^atollnak v». encWk, a legflno-\mabh, nomoiotl, cfy Klnh, tiki l«'' te se n MhiitvMka 1 értetlen, í» Urlal-mii vilA^umArfr* mnttial^Tclek i< eriWlybe a tilx Inti ht le* klliihöbb uii-I ilííjl lev«|vk.
BiArai/ lovrlrknM a i.Arak luljr bect-értéko Uvonatlk. Kien Ar rpysera* Ind érvinjei mon .Alogatott mi..katol levelckr. U «tel/-lljrek m nt (tnrtm pl-a doh., vagy mint IvarUI,alkalmm-atók.
Ha a csomók nem dohAnnjrat hantin aalmArst vagy stk.
Int fdlill.
Ak nlnlirt tÍMztolottel jelenti a nnp:y<?rdem(l kö/.ün8({gnok hogy a
„PHÖNIX"
biztosító társulni kerületi ügynökségét elvállalta és működését a biztosítási szakmában meg is kezdetto; a fentnevozett társulat
ÖT MILLIÓ
biztosítéki tőkével rendelkezik és biztosít: lakliájtakat és gazdászati épületeket, Kept krt, gyárakat, serfóze-i é» szr^zégcténl frlnzcrclvényt, műszereket, bútort, öltönyt, fi''hcrneiHÖekrt, arukat, marharalkákat, rúldut&ve-lé«l én gazdánsati rhzközökrt, szalmá* roidterniéuyt és iHlndeuuetuü takarmányt, gazdászati rpületrkbeu, Istállókban, chdrAkbeu, anztagok én kaalakban minden kár ellon, mely a nevezett javakban (Oz vagy vllláttiHHjtáfl,
vsgy nz ezok álul előidézett oltás vagy rombolás által okoztatik. Továbbá vlzrn és nzúrazuu szállitándó javakat is mind azon voszély ellon,
melyek ttok azok a szállítás tartama alatt kitévo vannak. Ab cláforduló kárraetet tüstént felvétetnek — és a kartéríté* legott
eszkOsaitrtlk. Nagy-Kanizsán, junlus hóban 1804.
Fabian Zsigmond,
hirtlUti Ügynök.
LÁJPCZIG ANTAL
(lííszer-, vas- és fcsték-kereskeüő Kaposvárott
Tudtul adja az illetőknek, hogy egy jó házbóli iljnt felfogad kereaked^be gyakornoknak. Az illetők bővebb tudomást szerezhetnek fentebb említett kereskedőnél.
Wajdita József kiadó lap- én nyomdatulajdonos Nagy-Kaniwán.
Lenti mezővárosában.
Alulírott föbérnökség részéről ezennal közhírré tétetik, miszerint f. évi jul. hótól kezdve, Zalnmogyébcn fokvÖ Lenti mozövárosban felállítandó uj göz-oroiü fiirész malmáUn különfélo fűrészelt fa-anysgok eladásra készülnek ugy különben megrendelések is teljesítetnek. Az ajánlatok az alsólondvai és a''nem-pthy föbérnökségi irodákban sziveson elfogadtatnak. Kelt, Alsó-Lendván 1804-ik évi jun. hó 20-án.
Az Alaá-I.rndva é* \enipthy uradalmak fébér«»kaége.