Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.62 MB
2021-10-05 08:09:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
313
720
Rövid leírás | Teljes leírás (139.83 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864 022-024. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam.
________
Megjelen-e lap legalább egy''ívon jaliaa¥ó-3^tffl Wdva minden 14''ir
3 frL-NBgyed évre 1 £rt 70 kr — Minden oltffiactő á ttH^donos toKÍSaKönyvtáritm eddigi feaniáUó feltételek m«Mf Ő Iárofi bÜn2hatia. — -^yilf^ér egy Petit sorért 10 kr. — Hirdetések négy hasiboB Petit sorért 1-ör f fcr^ 2 ior 6 kr. és minden további beiktati&rtö te^bélyegdijért SO kr. fiiéfcnafl. A beiktatási díj s a lap keaelését illető minden tárgy a kiadó hivatalhos Nagy-.BjLnizsára j a kj^
bérmentve a szerkesBÍ8«cgbe¥ köIdendök K^poBVÍrra, ...... - _/........ --■ — ■_■•■•■■--.....
mIn miKri nűSSiía^^Síná
■ín " fi. \J ft/. XP. úrfi : .i ''t
mmsv
fSzalayLászld meghalt! ETgyászhírszáguldá keresztül szegény hazánkat e lefolyt hét körül; e gyászliirt susogta mindenajak: illő tehát, hogy --e^tegtvénuegye tolmácsa is vegye le honfiai aj-kárólTnégegyszereíftjdalmBS hirt ós Bzórjon, bár későn is, nefelejts^rirágokat nagy hklottrmk-nemzetgyászos sírdombjára. ... *
Muudják^hogy Bonaparte csáládrialT van -egy szerencsétlen hónapja jnlins: dh. .ez -évi — jnlins édes hnzánk anyai Ttáfrlén in mély Kehe
ket-szakgatott föl nem pfllanat n''yíra komcr-rrdt el fölötte egy szebb jövff -reményének tí&zta''láthatára. Nemzetünk temetőjében három uj sír domborul a a sír alatt érdemekben gazdag a nemzetünk háláját méltán kiküzdött liá-
rom magyar szendereg. J ^ 7__'' ~
Ka ne tndná e rragyok neveit?
Szálay László hnnyt el közülök először, még azon vigaszban sem részesülve, hogy édes hazánk virányain tört volna meg szeme fénye j pedig-halottunk szeretttf^hazáját s tán é szere-
lem vitte őt "korán a sírba.
____ ^ifl^IBr öletett Budán,
LóTátyja IgW&tÓsági U^kár ToltT Szülőföldén; éa Székeoenerv^rott végezvén tanulmányait, Ügyvéd lön, de nem maradt az.. A hazai körülmények s hazánk.fölkent bajnoka Széchenyi törekvése fölkelték benne" a közreműködés szellemét, s elkezdett az irodalom'' terén szoK gálnrá hazának, főleg mélyebben tanulmányozva a hazai jogi, állami s történelmi viszonyokat," mely ek őt árhazának felejtheti enné tevék. Müveit eleintén nem pártolta a nemzet, _.elveitgmiynyalJogadta .jiigr el nem érkezett
aratott Elvei a tudománya képeztéka későbbi idő vezéreit. Az akadémia 1836-ban levelező, 1838-ban rendes tagjáviá választotta. 1843— 1851 évek tevék pályájának legnevezetesb korszakát ; mint történetírót ismerte meg öt a nem?$t. 1848. Frankfurtba ment mint a ma= -gyar—iormány ktildöttej 1849-ben pedig Svájczba vonult, j 8 ezen időtől kezdve jelentek meg történelmi mnnkái, melyek reá a babért ^-örSk-időkra tüfék.
koszorút tűzött, volna.. Rajzai nA Hnüyady-ház diadalünnepe," -Eger- ostroma,* „Mátyás az igazságos," „Bornemissza Anna egy drai uralma," stb. eléggé ismerttek a hazában;* velők élni fog emléke kdztünkr. ■-• -
Még leVerőbb voltafájdalöm akkor, imidSa ekétsfrmellé, a harmadikat kellett fólhantolni;. A magyar: irdk nettóra 3?áy^Ari4r á^iúncs. többé. Ötven jé vi munkássága érdemelte a haza méltánylását ^slszeretptétV képzelhető a réBZvétis. melynek könyei öntözik sírját, Fáy András szül. 1786. májas 30-án Kohányon
Zentplcntnegjiében. E század élejétSí kezdve a magyar irodalom-Xölvirágosása-Ugyében^Jlilint mese4ró a mágyar-Phaedrutneyét jiyerte^mmt jeles versiró^humoriBztiknB regény- és beszélyíró ismeretes mihdenki előtt. 1835-ben Pestmegye "rSzéröl nprsz''ággy^fesr Tcbvetté választatóttj B
az országosan kínevezett pe6tbüdai álló-hidi s játékszini küldöttségbe taggá választatott--A Budán megalakult ma...