Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.58 MB
2021-10-05 08:29:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
293
706
Rövid leírás | Teljes leírás (151.91 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864 025-027. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam.
i r
25. szám 1864. Szeptcml
ot|j i Közlöny.

Ismeretterjesztő lap szépirodalom, kereskedelem, ipar, gasjdászat, tudomány és művészet kOréiiőL
, jírt
Mwyolon o lap log alább agy iven jnliua hó l-től kezdve mindon Hó t ön 10-ón di-''O-án. --■ Előfizetési ár postán szétküldéssel ét helyben háahoa hordva ogéaz órro " frt.{ félévre 3 frt. Negyed órro 1 frt 70 kr — Minden előfizető a tulajdonos k$h*rtn könyvtárát hí eddigi fonntálló foltét, lek mollott fól iron használha^. —, fUttér egy Petit torért 10 kr. — llirdoté.ek négy luaábos Petit sorért l-ÍVr 7 k*,, 2 or G kr. ós niindon további buktatásért B kr. i bélyogd\jért 30 kr. fizetendő. A boiktatóii dij ■ a lap keaelé»ét illeti) mindon tárgy a k;ndó hivatalhoz Nng v''Kanizsái-rt i >< lap szellőm! tartalmát illutö liÓalemények podlg, ngy minden levelek
bérmontvó a szerkesztőséghez küldendA Kapói várra.
Kaposvár.
(Ai|. hó 26-án.)
E hó 20-án, dólután nagy választmányi ülés tartatott a gymnasium ttgyébon, Somaaich Pál elnöklőt© alatt.
Jelen voltak: Paisa Boldiaaár, Kóraeas György, Tevely Elek, Somaaich Lőrinca, Saokolay Dániel, Bercáth József, Kelemen Lajoa, Igmándy Boncdok, Jakab látván, Kozma Sándor, Nagy Lajos, Pala* Andor, »tb. atb.
Mindjárt aa ülóa kezdetén fololvaatatott in. Mé-r«y Károly főiapán ur értesítése, melyben tudatja a választmánnyal. hogy érdemtuljea hazánkfia, Soma-■loh Pálnak foíyamodáaára legfelsőbb helyről aaon kegyea válaaa érkezett: usikáp a gymnasium tanárai fiaetósének rendszeresített harmadosztálya díjazása elérhetésére, Somogy megye régibb lotéti pénztárából »/» kamatilletőség=s»C3ö frt H6 kr. o. értók, f. óvi nov. hó 1-töi fogva folyóvá tétetett
Legforróbb köszönetünket érdemlik oaon kegyes lelkű fáradozók, kik logfolsöbb helyen eaon vivnnínyt tevék aaok jutalmazására, kik aa ifjú norazedék kép-zéaében élik le napjaikat. Hisszük, hogy a kegyes adományban részesülők aa által róvják lo leginkább báláa köszönetüket, ha éjt nappallá teaanek azok ok-ittáaában, vezérlésében, klkro ugy aiámit a haza óa jövő.
E gyűlésnek egyik foutoaabb momontumaul je-gyeahetjttk fel a hatóságnak aaon Örvendetes értesítését ia, mikép a megyei könyvtárt, ennek pénzalapjával együtt átadja aa iskola válnaatmány rondolko-■éao alá i a könyvtár tőkéjének kamatját oda lordit-hatván, hova azt a vábaatmány jónak látia, a a könyvtárra néave aaon kikötéssel, hogy ennek jelenlegi tartalma aaámba vétessék a a gymnasium könyvtárától elkülönítve keaelteaaék.
/
Mindenesetre nagy szellemi nyeroaég aaok azá-nárá, kik idejökből több órát buvárlatokra fordítanak, a midőn legjobban aaükaéglenék,nem kaphatják mog azon könyvekot, molyeket kereanok.
Gyuluy Kálmán tanár leköszönvén, miután a> iskolai év kezdotcig na idli már rövid a concursusra
— határozat lön : kóreaaók fel a kegyes rondü szerzőt, mint Somogy mogyo birtokosa, liogy köbléből as üresen álló tar.szóket betölteni szíveskedjék idoiglo-neaen, a addig, tűig os{kl utján botöltethetik.
Hogy a gyrannalum homlokát, mind önnek méltóságához illő, mind multát és J<Jonét méltóing kép-vi.elő felirat díszitio — aa építésben magának halhatatlan érdemüket szorzott bouissleb Pál következő feliratot javasolta t {
„Parontum Our* fundnta MDCCCXI1. Filiorura piotato nmpliata MDCCCLXIV."
Többen azonban elkno voltuk a latin fölíratnak, elég gazdagnak tartván Nyelvünket bármely korhoa illő, remek felirat kitöltőére.
S o végl.iil neveztél, Is ki egy bizottmányt, moly a fentebbi latin sorokat nyelvünkre lefordítsa.
...