Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.3 MB
2021-10-05 08:31:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
325
724
Rövid leírás | Teljes leírás (160.53 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864 028-030. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Nngy-Kanizsn; Harmadik évfolyam.
•28. s/il(ni IÖ64:
1-én.
Ismeretterjesztő lap
ii
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdásut, tudomány és miivé,szel köréből.
i »i i.'' ii."ma
Megjelen * Uji U-gulAbb ogy ívon július hó 1-töl kc*dvo mindon hó 1-én 10-én ó» 20-;in. — ElMll*oté»i ár postiln ízétkUldéísol és lielyVn hAr.hoz ltorctvn egén évro 6 frt, | féló vro 3 frt. Negyed évre 1 frt 70 kr — Minden olötieotö a tulajdonon kftlc*i>i) ktftiyvtArAt n» nddi^i fonnlAlló ful''tt lok molI<>11 Tói Avon liftiinAthatjn. — Nyilttér egy Petit torért 10 kr. — Hirdoté»ok négy ImsAbos Potlt iáiért l-i>r 7 kr,, 2 or''G kr. ís mindem további boikt,itá»órt B kr. s bélyegdijért 30 kr. fi«o''tcn<W. A beiktatási dij • a Inp koxoléiét illotő mindon tárgy a kiadó hivatalliox Nagy-lvuni/.sArA j i\ Inn neolloini »\r*al,nAt illottf kuglomónyok pedijr, »gy mindon InvcIoU
líérmontvo a morkoirtfWghc* küldondtík Knpoavárrn.
Előfizetni felhiváa!
\
a
„Zala-Somogyi Közlöny"
oktober—deczemberi folyamára. Előfizetési dlj: 1 frt. 70 kr.
T. Szerkesztő nr!
Beoses felszólításának engedvo ezennel kívántain a mogyonkben ez évben fellépett keleti marhavész mibenlétéről röviden értesíteni:
A vész megyénkben ez évben hét községben lépett fel um.
1. H.-Sz.-Miklóson jul hó közepe táján, hova Kaposvárról húzatott bo; Jojókor eleje vétetvén, csak egy istállót lopott meg •— mi szigorúan elkülönöztetvén, 3 db elhaltával megszűnt.
2. Csicsón, hol szinte ogy db Horvát-orazágböl bohozatván elesett — do a rendőri eszközök czélszerű s annak idejéni alkalmazása folytán — tovább uem torje-dett.
8. Tapsonyban — hihetőleg vágómarha által hurezoltatott bo julius hóban, s az urfcsági falkába elharapódzott — hol pár hétig fel nem ismertetvén nem jelentetett fel, h igy nagy kiterjedést nyert —. a ké-PÖbb a községi tehén falkába is átment, s Ott még jelenleg is uralkodik — de legutóbbi jelentés ^zerint szűnő félben van —
eddig 200 db megbetegedett, 104 meggyógyult, 81 elhullott boteg és lábbndoíó volt szopt 16-én 26 db.
4. Ihároíj-Horony be szinto jul. hóban, ki nem puhatolható uton jött bo — s elterjedt a községi tehén tulkában — s házaknál a hon maradt ökrök között; megbetegedett ezekből (>N db, meggyógyult 30, elesett 35, Iqbunkóztatott 0, összes maihavosztoség 4 db. A vész megszűntnek nyilváníttatott szept. lö-én, oly szerencsés környülállások közt, hogy a ragály — som az uradalmi, a községbe járó s kint gulyán levő marhákra (— sem a községnek szinte gulyában a helységen'' kivül rekesztett marháira, melyek száma 540-re megy — át nem torjedott.
f>. Nemes Videtl aug. hóban átesem-péaz.tetott Tapsonytyól — eddig megbetegedett 38, meggyógyult Hl, elhullott 10, szopt. 15-én beteg maradt 3.
0. Inkén éaMihálydon szinte fellépett a vész. Első bolyon a ragály átmonete nempuhatolhattatott ki; doMUiálydon egy Tapsonyból átcsempészett tehén bktege; dett meg. Mind két helyen n betegek lc-bunkóztatván — a keleti marhakór hivatalosan bivbizonyult. Azóta o községekben nem fordult elő vész eset.
7. Pogány-Sz.-Pétoren csak ogy gy«-nua esett fordult elő —- lebunkózlatott s ott se bettfgUlt mog több darab.
A lobunkózottak tulajdonosai kárpó-toltatása iránt a nm. llolytartó Tanácsnál a tárgyalás folytattatik.
Összes áttekitéso az ez évi marhavésznek :
.Megbetegedett 3 I 7 db, meggyógyult 151, elhullott 131, lebunkózlatott 13. Az összes veszteség tesz 143 dbot. A vdsz-lepte helyeken u vy«z kiütésekor volt88tí£ db marha * jelenleg pedig van 2739.
Ezek...