Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.3 MB
2021-10-05 08:31:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
591
1180
Zala-Somogyi Közlöny 1864 028-030. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Nngy-Kanizsn; Harmadik évfolyam.
•28. s/il(ni IÖ64:
1-én.
Ismeretterjesztő lap
ii
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdásut, tudomány és miivé,szel köréből.
i »i i.'' ii."ma
Megjelen * Uji U-gulAbb ogy ívon július hó 1-töl kc*dvo mindon hó 1-én 10-én ó» 20-;in. — ElMll*oté»i ár postiln ízétkUldéísol és lielyVn hAr.hoz ltorctvn egén évro 6 frt, | féló vro 3 frt. Negyed évre 1 frt 70 kr — Minden olötieotö a tulajdonon kftlc*i>i) ktftiyvtArAt n» nddi^i fonnlAlló ful''tt lok molI<>11 Tói Avon liftiinAthatjn. — Nyilttér egy Petit torért 10 kr. — Hirdoté»ok négy ImsAbos Potlt iáiért l-i>r 7 kr,, 2 or''G kr. ís mindem további boikt,itá»órt B kr. s bélyegdijért 30 kr. fi«o''tcn<W. A beiktatási dij • a Inp koxoléiét illotő mindon tárgy a kiadó hivatalliox Nagy-lvuni/.sArA j i\ Inn neolloini »\r*al,nAt illottf kuglomónyok pedijr, »gy mindon InvcIoU
líérmontvo a morkoirtfWghc* küldondtík Knpoavárrn.
Előfizetni felhiváa!
\
a
„Zala-Somogyi Közlöny"
oktober—deczemberi folyamára. Előfizetési dlj: 1 frt. 70 kr.
T. Szerkesztő nr!
Beoses felszólításának engedvo ezennel kívántain a mogyonkben ez évben fellépett keleti marhavész mibenlétéről röviden értesíteni:
A vész megyénkben ez évben hét községben lépett fel um.
1. H.-Sz.-Miklóson jul hó közepe táján, hova Kaposvárról húzatott bo; Jojókor eleje vétetvén, csak egy istállót lopott meg •— mi szigorúan elkülönöztetvén, 3 db elhaltával megszűnt.
2. Csicsón, hol szinte ogy db Horvát-orazágböl bohozatván elesett — do a rendőri eszközök czélszerű s annak idejéni alkalmazása folytán — tovább uem torje-dett.
8. Tapsonyban — hihetőleg vágómarha által hurezoltatott bo julius hóban, s az urfcsági falkába elharapódzott — hol pár hétig fel nem ismertetvén nem jelentetett fel, h igy nagy kiterjedést nyert —. a ké-PÖbb a községi tehén falkába is átment, s Ott még jelenleg is uralkodik — de legutóbbi jelentés ^zerint szűnő félben van —
eddig 200 db megbetegedett, 104 meggyógyult, 81 elhullott boteg és lábbndoíó volt szopt 16-én 26 db.
4. Ihároíj-Horony be szinto jul. hóban, ki nem puhatolható uton jött bo — s elterjedt a községi tehén tulkában — s házaknál a hon maradt ökrök között; megbetegedett ezekből (>N db, meggyógyult 30, elesett 35, Iqbunkóztatott 0, összes maihavosztoség 4 db. A vész megszűntnek nyilváníttatott szept. lö-én, oly szerencsés környülállások közt, hogy a ragály — som az uradalmi, a községbe járó s kint gulyán levő marhákra (— sem a községnek szinte gulyában a helységen'' kivül rekesztett marháira, melyek száma 540-re megy — át nem torjedott.
f>. Nemes Videtl aug. hóban átesem-péaz.tetott Tapsonytyól — eddig megbetegedett 38, meggyógyult Hl, elhullott 10, szopt. 15-én beteg maradt 3.
0. Inkén éaMihálydon szinte fellépett a vész. Első bolyon a ragály átmonete nempuhatolhattatott ki; doMUiálydon egy Tapsonyból átcsempészett tehén bktege; dett meg. Mind két helyen n betegek lc-bunkóztatván — a keleti marhakór hivatalosan bivbizonyult. Azóta o községekben nem fordult elő vész eset.
7. Pogány-Sz.-Pétoren csak ogy gy«-nua esett fordult elő —- lebunkózlatott s ott se bettfgUlt mog több darab.
A lobunkózottak tulajdonosai kárpó-toltatása iránt a nm. llolytartó Tanácsnál a tárgyalás folytattatik.
Összes áttekitéso az ez évi marhavésznek :
.Megbetegedett 3 I 7 db, meggyógyult 151, elhullott 131, lebunkózlatott 13. Az összes veszteség tesz 143 dbot. A vdsz-lepte helyeken u vy«z kiütésekor volt88tí£ db marha * jelenleg pedig van 2739.
Ezek folytáh kiderül, hogy. oz évben e ragályos járvány nem csí& <3/^>oküttriál sokkal K/elidobb, a moglepoliVKriek földnél több moggyóg\ ulván, de a ragály is sokkal gyengébb a elfogodáaára az állatoknál korán sincs oly fogékonyság mint a mult évben •—'' n-Mit rtzt a terjedés rránylag csekély köie unhatja. Mivel azonban — — kell a ezélirtt''nyos rendőri intézkedések hatását s a néplíek a betegség'' ragályom voltának elismerése folytán - kezdő orvosságát Is.
Kelt Kaposvárott szopt. 21. 18''>4.
Dr V1KSV.
A gubacslógy.
(\l''tlte>ignll)nUck*. Ctcldomyn dtn. U»bo»''.»ndl Frlgytí t»nAr M*u.
,lor.)
Ugyanezen időbon — 6-ik májusban észlelés alá voltom rajzásukat a szabadban, hol »zt loUm, hogy a buzanövényok kUsol f>
nagy HllrgéH-furgáii*"! repke líek , h a buvnuUvány üimoháii falul uw; emelőitek. Azt vettem észro o közben, bogj'' oiuo röpkcdé»Uk tnájm 12-éig tartott, obből kiíndulvn.uzáttcltlt megelőző őszi nemzedék rajzást idejét uáluuk
i,
T Á R C Z A.
Paródiák.
(Alkalmatva Kaposvár vügonyaiko*.)
X. B«em,
Krre a ror»re;
Hl»t«n volod li»íán), Utr«k hai^ja."
Isten veled C«igli*) bátrak osiglije! I»tcn veled te pud, ti üvegek. Verekedések, tivornyák tanyája. Isten veled, án nera mosszo''megyek. Ha visizatérliotok majd jüanon, Hadd lássam Uvegim asztalidon.
Nem mint Gondi borral telt asztalai,
Nem nyúlnak oly hosszojra székeid.
8 tán szebbek a „Veroskerestt" **) dalhelyei.
Mint vörösbort hullámzó téreid.
Mit ór Gondi n .VeroskeresJtt" nekem,
Cziglit kiván, Czigliért ver szivem.
'') Korcama KkptlvAroU. ") U<r»u ti.
! Kapós egy kino«ot ád minden ombernek, j lís a nép hiven őrzi hordaját... j „Donnerrdl" szól a inesttírember fiának, Büszkén mutatja sétatér lombját. Sétatér lombja, előadd gyom, Tied cziglim éjjelem, nappalom!...
Hallgatva áll ThomÍBnak *) tánozszállája, Ah! régen hallgat ott már a zene! 8 a régi vigalmakat, minden nap Egy-eg/ uj feledéssel szövi bo. Hallgatva áll a tér, a sziv szorul > 8 pár szakácsné beszél nngyságirál.
8 egy köny az Iszákről, melynek tövében Sötéten áll, egy bus emlékezet, 8 felirva a platánok totőjon Mind, mi egykor e helyon olveszott.... / Régen szétdönté a* idő falát, Porán még látni a tánozok nyomát.
8 még áll a „Korona," **) nj meszelt falain, Régi szobákon ás uj lépcsőkön, Magasbra nőnek Tóth ***) reményei, Bár rég lefolyt a sok toászt-özön .... Nincs szemet ndvarán, ninos semmi gyom, De áll a tér és az „eszem-iszom." •) n»lybi"lt ^okfAw
••) V.«difl»
"'') Kommiro*. "
tón állni fog, mig csak a karái.«nak Mocsárjain egy polgárszovo pilien; : Szomj'' lakik a partnr, h a városnak Osak egy ivó gyermeke is leszen. Mérő; Kapós, Tasjtárnál elfutó, Tán a város könye vagy te fol\ó?!
8 oh én szerotlek háborgó zajodban Cziglim, szeretlek bot a fokos között, Égőn szeretlok tivornyázásodban , Minden éjed melybe öltözött. Bájlón mosolygsz, pedig sorsod kemény, Ritka nap, hogy „poflére" nin<*/i?emény
És most Isten veled, talán sokár. Örökre nem, Cziglim laton vtjle4 Rég eltUnt ismert Uvegid uektára, 8 tovább megy inni vándor gyermeked. Ha visszatérek, ozimboráimat Hadd lás.«am mind az asztalok alatti .
II.
Megy * Geeell.......
(Mes tor legény t<miv.n*,) Arra s d«lr»: „M«gy a j^kirti szamáron u Megy a részegen
Táotnrog a lába; Nagy a Gesell, de nagyág 4 Gyomor s főfájása.
május l-síő íc^e, lehet fölvenni. A hímek, melyek tcljOH 1 vöúalnyi nagyok a nőstényedtől, melyek 1''/4* vonal nyiak, nemosak ezen oscké-lyebb testalkatuk, hnncm csipkétion szárnyaik és vékonyabb tojóoső nélküli altestük áltol is igonjól kivehotőleg különböznek. Mindkét ne.n különösen gyönge, s csak nagyon nehezen likőrül az ujakkal elfogni, anélkül, hogy no nyomatnának szét, sőt még az llveghcngcrbon is ha egy vizoscppecsko rakódott le, oldalain sok elveszott mivel ha egy ily cseppecskében szárnyaiknál fogva ftlggvo maradtak, megszabadulni nem birtak. Mellük (Thorax, Kopf-brnststüok) erősen cSomhoru, sima, fényes, felU-lote fekote, oldalúi t a''^ja szürkéBsárga. — Hátulsó testrésze 7 gyűrűből áll a nősténynél tetemesen vastagabb mint a hímnél, hós veros-szinü, fekote tosthos simuló szi''i i cl; ez utősó gyűrűket képér, ezért látszik a nőstény veres-feketén gyürüdzve. Utolsó izo hosszabb mint széles, s egy tojó osővel van tllát\a, mi a hímnél hiányzik. Ke utóbbinak hátulsó testrésze piszkosiárga, naranossziu felé hajló moly színezés némely nősténynél is található. A légy halálával hátulsó testrésze összezsugorodik; sötétebb lossz, innen azon leírások melyek c bogarat ogészon löketére festik, világosan az élet-nélklili példányok után történtek. Érző szarvaik az egész tost fél^t teszik és gyöngyfilzér alakban tagoltak, 16''izítok, a fekote szőiöo*-kékkel lepett szárnyakon két hoszborda vonul át, molyok közt egy ránéz fut át, moly a szárny ferde fekvésénél könnyen cgy harmadik bordának tokimethetik; a szárnygyökök sárgásbarnák , az evezők sárgásfehér ok. A nőstények szárnyainak széles finom, stlrll szőrltk által különböznek a hímekéitől. A tost nagyságánál hosszabb barna színű lábnak fekote s»őrüol;, én sárpa színbe játszónak.
Dnozára annak, hugy az általam tenyésztett bogarukat üvegliurang alatt sokszor észleltem, sem itt, som szabadban nem láttam párosulni. A kibúvás után 2—4 napra a bogarak nynghatatlansággal tojtak. A mint a tojás a osőből kijön, azt a bogár a hátulsó lábaival lc-. rugdalja, molyok egymás mellett, vagy egymás alatt a kalászok s lovelokro ráragadnak. 8oha som tojik a bogár egy növényre, ruort a tojás alatti nyughatatlanság által egyik növényről a másikra űzetik. Ha a nőstény gátolva van a tojás elrugdalásban — mely oset azon bogaraknál történt melyek meghar-matosodott l.vegre ragadtak, —> ekkor a tojások — mint vékony fonál — jőnok elő a csőből, mert a tojások hegyei összersgadvák Kgy ily hat vonalnyi hosszú fonálban 40—50 tojás
olvasható. Ezek a tojások igen kiosinyek, alig —
^ 118
''/, legfeljebb ''/» vönnl hosszúságúak s fél pont szélesek, sárgás-vörös színnel. Szabadban találtam növényeket, melyeken 40, do több tojás is volt, ezeket pedig nem egy tojta hanem többen. A kukaozok kikelését legelősször május 10-én észleltem, okkor igen kicsinyek, alig nagyobbak mint maga a tojás, sárga-vörös folttal A tojáslorakodási helytől lefelé másznak a legközelebbi lóvéiig, hol a levél és szár közt lassankint az alantabb fekvő bütykükhez jutnak itt elvesztik sárga-vörös foltjokat, megfehérednek; a két végökön hegyesek, hasoknál fogva pedig laposan feküdnek a száron; mennél inkább közelednek a bötyökluz annál inkább nagyobbodnak és ezen vándorlást szopva csúszásnak lehet nevezni. Utjokat finom fehér barázda jeleli, mert hol több ideig vágynák, ott alattok elvesz a szár külső héja. A bötyök közelébe érve, ido tapadva, mozdulatlan maradnak, és a mint nőnek, lassan-lassan az a szár mindig vékonyabb lesz, melyre lerakódtak a nélkül, hogy rajtok bármely sértést lehetno látni, mert a gubacsh''gy pondrói osak szopnak, do nem esznek, tehát a szárba magokat sem lo, sem felfelé nem rághatják.''
Miután a bogár sokkal elébb tojik, mintsem a szárba megy, — természetes, hogy ez időtájban osak a legalsó, többször a második s osnk ritkán találhatók a harmadik bötyöknél. Legtöbbnyiro 4—6, azonban nem ritkán 15— 25-öt is találtam egy bötyöknél. Eleinto igen lassan nőnek, s ttibb nap alatt is alig érik el a ■/, vonalnyi nugyságot későbben azonban hamarább, s midőn már másfél vonal hosszú, és fél vonal szélesek, teljes kifejlődésüket elérték; bőrük okkor feszes és a legkisebb nyomásra is mogpattunik, midőn tejforma, zavaros nedvük messze feodkendez.
Mikor már pupává lesznek a kalászok is; hova ozok rakódnak, mintegy Összeszorítva, összeaszva — közöl vannak a végolszáradáshoz, a lovelok lefonnyadnak, a kalász könnyen letörik, 8 kissé erősobb szél az egész növényt földro fokteti, és a búzaföld napról-napra mindinkább ugy néz ki, mintha marhaosorda által lett volna lotapodva, vagy a gabnaszárak jég-eső által kiosépelvo. Az ily gabnaszárak, melyekben csak kevés, vagy csak egyetlen ily pupaisvan, fejlődésükben lényegesen akadályozva vannak, kis kalászukon kevés és tökéletlen mag képződvén; így nzon. gazdasági intézet szántóföldjein melyek az IHtií-ik évőwsén legkoráb&an volták níegmunkálvn, áz ily pusztítások következtében az aratás 50%-el rosszabbul ütött ki; Mozsony megye sok más helyén a kár még szembeötlőbb volt, s a mint értesültem, a magyarországi sík
földön a búzaaratás a gubauslégy uiiatt többvagy kevésbbé rosszul ütött ki.
A bábok aratás előtt é» részben a földre hullanak, részben a tarlón maradnak,sezeknek csak egyrédze temettetik ol a tarlószántás által, miután ez rendszeriül a közünséges tarlószán-tásnak nem sikerül. Augusztus hó második hetében a bábokból ismét legyok fejlődnek, m«-lyok okozzák ezen ártalmas rovar őszi d*za-porodását.
Ennek következtében a ceoidomya de-
struotor fejlődési történoto rövidon következő:
t
1. A rovar egy év alatt kétszer szaporít s bábu állapotbnn telel ki.
2. Az ő?zi nemzedék az őszi buzavetést a tavaszi pedig a kitelelt buzavetést rohanja meg.
\
8. A rajzás ideje az időjárás szerint vagy apr. vége, vagy május hó közepe; mely időben tojnak is, a pondrók kikelésük után négy hétre pupává fejlődnek, s ily állapotban maradnak aug. hó végéig. N
4. Augusztus hó végén és szeptemberben, s leginkább ez utóbbi hő első felébon van a második nemzedék rajzása; a bábok fejlődési korszaka szeptember és oktober havak második szaka; mely ootober hó végéig tükéleteren kifejlődnek s ily állnpotban telelnek.
5. Ilovar állapotban, t. i. mint légy, érzékenyek, különösön eiő- és nedves időjárásra^ ellenben mint bábok havat és hidegot kibírnak, mint ozt az 1863 —G4-iki tél bizonyítja.
így egy és ugyanazon búzaföld a gubacs-légy két nomzedéke pusztításainak van kitéve, megjegyzendő, hopy a tavaszi nemzedék pusztítása jelentékenyebb. Lényeges még azon megjegyzés , hogy e rovar valőszinüleg osak a busánál mutatkozik; itteni tapasztalatok szerint rozs,árpa és zabvetések mollettök elpusztult buza dúcára is épen maradtak. E rovart tehát évenként kétszer kellene irtani, s osak a búzaföldeken.
Ajánlható a késő őszi vetés. Az oktober elején veteti buza nálunk sohn sem less pusztítva a gubaoslégy által. Fájdalom, ezen mtl'' vtilési-ttabály mindenütt'' vlútenedésben-nem alkalmazható, mivel az őszi földmunka ho/szabb idŐro oszlik, s már szept. hó eleién kezdődik; kora vetésnél nem tehetünk egyebet a rovarok rajzásánál tett észleletek folytán,
A fllasztcron horákol, Úszik — folyik nyála ; Egyszer osak hallja, hogy zaj Van a Kellnerájba.''
Méregre jmltan legott, '' Donnei *) felé vágtat, De már későn érkezett, Osak vert testet láthat.
Elkeseredésében . Mi telhetett tőle? '' Nugyot ütött Öklével, A Kellner fejére....
XII.
A kapsfivÁri i * e m I y é h <■ x. Krr« a <]nlr«: „Polcllukkel játszó, Égi tflncmény."
Mindnyájunkkal játszó
Piozi Bl^temííjfy) Buda-gombnak látszó,
Csaló égemény. Mit megvesz magának
A boldogtalan, És éhes gyomrának Szórja untalan.
'') Kort*uirot
Sima képpel mit kecsegletsz, Mit nevetsz felém?
Kétes étvágyat gerjesztesz, Mindig én belém.
Marndj a boltosnak, Biztatóm valál,
Hittem szép szavadnak, Még is megcaalál.
Asztalom vendéggel Végig ültetéd;
Es mielőtt ettek,
Mind megbzoktetéd.
Ezer biztatással
Szórtad a vigaszt,
Ám de pékmestered, Nem adta meg azt.
Gondolatim minden reggel Mint a flftgo méh,
Repkedtek a frisB étvággyal
Holtajtók felé. Egy Inát ismértom
Etvágyomnak még:
Szép, friss zsemlyét kértom, S ncui adolt az ég
Oh, a szép, friss zsemlyék Elszáradténak!

Vendégim, étvágyim, Mind olhagytanak.
A mint ketté vágtam A belét egynek,
Olyan barna volt, mint A ozigány gyetek!!
Ilyen olcsó buza mellett! " A liszt, miként htf;
A polgár it» oly tésztákat . / Süt, elfújható. /
Csak mi őszünk drágán / Keletlen tésztát, 1
Mintha éppenséggel Lopnánk az át átl.
Ilflgyj el oh sütemény, '' Hagyj el engemet.
Mort ez a keménység
^ Ugy is eltemet.
Ertem: a méregbe Étvágyam elhágy;
Drága pénzem szépre,
Gyomrom Pestre vágy I
Nekem a ozipó szintelen, Zsemlye rosszul sült;
Hcggeli, ebéd, vacsora, Minden összedűlt!
4 119
qiint a buzafóMrket juhok által legeltetni. Ha a buwkveti''t mindezek daczára ligetes és holt uárain rovatokkal megrakva volna, april vége eltítt mélyen felszántandó, erős megboronálás . és hengerc/és mellett, hogy a bábok földdel | eltemettessenek. Mert feltehető, hogy a gyenge légy egy hüvelyknyi vastag földréteget sem képes áttörni.
A búzaföldek mcglegeltetéso május olején történhetik, ha a légy gyakori rajzása tapasztaltatik , do mindenesetro kevesebb sikerrel, mint ősszel. Ez időszakban a buzavetések már nemosak bokrosodnak, hanem oly fejlődésnek indulnak , hogy a bábok kiirtását már csak aratás után lehet megkezdeni. A gyökeres kiirtás egyik legbiztosabb módja: horszu gabna szárt hagyni, mely száraz időjárásban és kedvező széllel júliusban meggyújtassák. A leégetett tarlófüldct ezután mélyen felkeli szántani és ismételt boronálás, hongorezés által lehetőleg kitisztítani. Hol alapos félelem volna a tUz tovább terjedéso miatt, ott az eleség lehető rövidre arattassék le, hogy a mély — vagy a mi még jobb — a kettős szántás által a tarló egészen alá kerüljön, s több hüvelyknyi mély földdel borítva legyen. Ezen rendszabályt minden búzatermelőnek követni kellene azon tájakon akkor, midőn a gubnoslégy mutatkozik; nem kétlem azonban, hogy egyes birtokok magán tulajdonosai is előnyei használhatják őzen eljárást, miután a gubacslégy nagy csapatokban töVább repülése csak akkor történik, — mint éjszak Amorika egyes holyoin tapasztaltatott — ha roppant mennyiségben elszaporodtak. Én—-mint már előbb megjegyeztem — mindig osak a buzanövény alatt, s nem felette láttam a rajzást. Legalaposabb irtója a gubnoslégynek — hallomás szerint — a nyerges bogár — Oe-raphron destructor; mely végre ugy elsza) o-rodik, hogy a gubacslégy bábjai osak kis részben fejlődhetnek ki.
Én hasztalan kerestem őzen nyorges bogár pondróit a Ceoidomya destruotor pondrói-ban, azért ezen kártékony rovar eltűnésére a közeli évokben még nem számíthatunk.
Nemosak a gubacslégy, hanem a rozsbogár (Chloreps lineta 7) is nagy pusztításokat tett vidékünk búzaföldjein. Ez az árpa, rozs é« zabban is előfordul. Több év óta legveszélyesebb pusztítója cleségeinknek.
Kiadta:
* gazdasági egyr*ület fdldésieti Hiakositályn.
IV. Nyilt levél.
JUidii h''dlmán urunk Wzabarban.
A keleti murlmvé-7. ügyeken.
Kok ember van, ki lelkéből rázkódik meg, midőn egy élotveszélyos beteget lál kínlódni a halál dermesztő hldog takarója alatt; fél egész valójában, midőn végvonaglásaiban hallja, mint szakad kettó lélek ói tóit; kcacrvca könyököt áraszt a halottért, midőn lá^ja, hogy minő hidcgvérUséggM szóratlk hant után hant a föld gyomrába eresztett keresztes koporsóra éa mógia midőn önmagára nehezülnek mind ozok, meghívatja ugyan az orvoat, hogy aegit-aon aoraán, még ia egéa* könnyelműséggel tudja elvetni magától n jó tanácsot ■ ha lelko szakod, végvo-nagláani köxt ia alig mond ogyobot, minthogy inegft-''ője „orvoa vala 1M
így vagyunk a keleti marhavész Ügyével ia. — Rázkódunk, félünk, és airunk, midőn a veszedelem még máat ér, éa ha aajátunknt eujtja, közönyösek tudunk lonni, rimánkodunk, kérjük ugyan a* laton mindenhatóságát, hogy aogltson rajtunk, do móg aom hallgatunk a hatóság rondulte állatgyógyrondőri szab-ványokra, aöt ha nagyobb csapások órnok i», készeb-bek vagyunk a aiidalmAsásokkal mint aom önmagunk Iránti szeretetünk klfojtéaóbcn. Napokat számítunk egymásután mintha a holnap mit som rejtono magában, do mi önmagunk mltaom vhgy caak színhon teszünk valamit csak éa ugy, ha nálunk a szuronyos fegyverek árnyékai nyugossuak, pedig, azon ungy veszteségek, juolyokot az állatok eme pusztító nyavalyája npiq csak az egyes községük nok, hanem egész vidékoknok s igy közvetvo az összes nemzeti jólétnek okoz, szükségessé teszi, hogy ónnak olső foltün-tokor kellő orélyea lépések tétessenek, inert tovább terjedése csak is oz által korlátozható és szűkebb határok közé srori ható. Kezünkbe ndatott az állat-gyógyreudör^égi szabvány, hogy scgitlx saHnk magunkon, mert nnnyi pedig bizonyos, hogy onmngmk iránti jóindulat nélkül még az Isten kezo som segit, annál kovceobb ercdraénnyol icgithet idegen ember* kéz és éaz.
Az állatgyógyrendőraégnok czé\j» oda irányozni mindon intézkedést, hogy a keleti marhavésznok saját hónából hozzánkl botolakodásu mcggátoltassék, éa hogy n bohurczolt vész a ragály mindon olfjsegltő éa elhordó eszközeinek megaommlaitéso által oly hirtelen mint csak lobot, el fuj lassúk. Khez képest a logfensőbb hatóság az által totto meg a kellő intézkedéseket, hogy okszerű utasítást adott kezünkbe. És es, az állatgyó^yrondörl szabvány. Nom mondhatjuk tehát, hogy a logfensőbb hatóság kizárt figyelméből* s velünk mit som törődik. Nagyobb hitelére állításomnak utasítom a kétkedftt''n ra. kwminyitak » k«-leti marhavész ügyóbon IB34-ik évinovombor 13-án, 215*60; — 1835. apr. 30; — 1H37. jun. lö; — I8B0-
Színtelen, lágy kiflik,
Tésztás ételek; Zsemlye, ozipó, j>erecz, isten veletek !...
KOBOZ.
A harmadik emelet kellemetlenségei.
(tiitttélyt* elbttUUt) - areopAotól. -As olső emeleten Tissaiék laktak; a épen ablakuk alatt állt ki ogy kis tornáca a falból, hová eatn felé a megnevezett caalád kiülni azokott. Tiszainénak egy gyönyörű leánya volt, Irén, kinok szépségét S bájait loirni annál kovéabó neui akarom, mert es irat oaime kcllometlonsóg. Ha Sándor levelet, vagy bokrétát akart Irénnek átadni,eat as ablakon liajitá be; de minthogy a kutyadresairozó zsalui mindig ki voltak fossitve, abban fönnakadtak, a aaobájába eaott,— már t. i. aom .Sándor, sem a kutysprofeeaor, hanem a levél, vagy bokréta.
Virágokat, melyeknek hazaviteleért a hordár os ár háromasoroa öaazogét kövotelto — küldött, az as dobott szerelme tárgyának Sándor. Ezért tuondá as öreg ur, hogy nagyon komiszak a virágok. Valamit előre kell bocaátnunk. -Nem tudjuk mért, do annyi iga*, hogy Száll Ábrahám logiukább betudá magát fúrni, a házmea-né irigylendő kegyébe, a önnek tulajdoníthatjuk, kegy Bzuli azon kérelme, miszerint a noki Sándortól Irénnek küldondő a átadott leveleketa kutyadrossi-roséaak vlfyo le, s kérdésére ost válaszolja, hogy itt
a harmadik emeleten egy gyönyörű kisasszony lakik,
— az, ki a lovolékot s virágcsokrokat noki küldonl szokta.
Sándor, mint azerelmosok szokták , soha aom irta alá novét a lovélbon, — miből aztán azon szo-roncsétlon eredmény szülemlott, hogy as öreg ur, a házmcatornétől la biztatva, a reménynyol tápláltatva
— az a lovolok Írójába axurelmos lön.
Könnyön megfejthető, hogy az ily állanot sokáig nom huzódhatik. Sáudor rondozrous-t Kért, s a házmesterné kioszközlé azt, t, i. a kutyadressirozó-nál. A torv a követkozö volt. Házmesterné azt roon-dá, miszorint Irén nom adhatja azt otthon meg, tohát fi''^jö, s itt Sáudor szóróimét vall neki — ha tetszik. Do Sándornak férfiruháját fálretévo nőit kell ölteni, vulamint hangját is olyanra változtatni, lehotö log-jobban. Szüli ugyan ezt mondatá cl u házmestornévol az öreg uruak. — Mi pedig hogy a kiaáaszony no gonirozsu magát, — elbújunk.
Eljött a nap''—ütött as óra, melyb«n a sserel-meaekogy mástátkarolva,boldog porcseikotélrosendik
Alkonyat volt, as ajtó mognyilt, a egy női alak moglcholöa karo»n, fejté ki magát a kétoa homályból.
J- Paatl — tett.
— Paz{ I — volt a válaas, moly Sándornak annyira mint >ig? hordó, dobogó keblo elreppentoni tudott. — Mi> Jolazó ?
— Irént
— Te vagy kedvesein 1
— Igon.
— Jöjj, Ölj mellém. Ugy ni.
—- Ason kedvozée — kérdé a dreeairozó miután Sándor mollett helyet foglalt, melybon kodvos
sxept 17. Ía7,*>1; »/,cpt. 2U, 3644. decisuiber 28. 24H26-20OI | — I8f>2. okt-.b. — 1868. deoeml. I.V 1731)8; — IKiVt. oktob. 28 27687: — I86W. 32602. számok nlatt kiadott rend: totei mrgolvaaáaá-rn, melyek ogytől tgyik a fönti ozól elériaóre vannak irányozva.
Ily roudclotok élutbo léptetése mellett nem ma rad cgyébb hátra, mir:t azokat unnak idöjóbon a mngn megszorító értelmében foganatosítani éa nem olvetui*
Lássuk csak, hogy mint tépjük szét az egyetértés kötelékeit a vész közepette saját jólétünk rom!*)-lá»ára, s mennyire térünk cl a józanságtól, az okos ságtói épen akkor, midőn eaekro n legnagyobb aaük ségüuk van. Annál élénkebb photographirozhatásAr.\ a tényálladéknak, elősorolni mindazon toondők t melyokro a legfelsőbb hatóság által utaaitva vagyunk, alioz képest, hogy miként és mennyit toasttnk azokból: Ezekről majd utóbb.
Tiaztolettel TEHSÁNCZKY.
MwIincn, szept. utolján I8G4.
Csak igaz as, !. )gy oa omber oly sajátos Urmó azotü, örökké oléjodetlen, miszerint nomhogy «ml>or tudna kodvére mindont jól ollntésni, de mág as Iston so segftkot ki mindönkit egyaránt. Szlnto kollonK-t Ion be nyom A t gyakor.,1 a lélekre, hallván a nép cs/ telua zugidóJús.U.a heti vásárokon, hogy miért I* áldja mog az ég a votéseket, ha a terményeket kod voző árban uom adhatják «l. A pórnóp gondolkozásmódját sommikép so ogyoslthotl öaaze, hogy t-.valy Ilyenkor egy inérő tiaztabuzáér''t 4 frt SÍO— 80 krt kapott, most pedig vagy épen ennok fölét, vagy mégk->-vesobbot igér a vorü.

— Ez uulr még is rottontő dol »g kiáltja némo-lylk,n* Idén kevosubb is termett mint tAvaly, az aló pedig mindig fölobb száll, igy olkell vesznünk I — ilár most kérdőm: ki tudná as ombert kielégíteni V mig néhányAn hálát robognék a sokféle áldásárt, ké»-annyian mog átkot szórnak az áldó kés felé. igy u><m csoda, ha Iston sújtó csapásokkal látogat mog bun-nünkot, mint ez a vidékünkön mutatkozó marhavérr. áltaUiyilatkozik.
A marhavéaz elleni vigyázatból, hogy lehetőig meggátoltassák, az lttoni városi hatóaág néhány nn^ előtt megtiltotta a dunántull azigotből a azénn a marhák átszállítását, ml reánk nésvo oly nehnaltŐ körtll mény miszerint ha o tilalom aokáig tart, mivel a szá ras takarmány tübbnyiro mind tul a szigetben Van,'' a városban luvö állatok élolraozéso alig történhetik ajpélkül, hogy távol n vidéken koll mnjd tulcaign«»U áron a szükséges takarmányt mogszurozndnk JC héton kezdték mog nálunk az al dunapart inneniit
s——SSH—,i| IIIH imísfrMSgCTWtB''ir-r-
nagysád ongom részeslt. tt, s legújabban a roudozvoua megnyoréso azon kedves hiedelmetébr-arték beiinftui miazorlnt van egy kia űr szivében, melyet én vagyok betöltendő.
Ei ozekután Sándor mondá cl ugyan csőket.
Perazo nagy volt a confuaió.
Kgyszerro lovonák fátylaikat, — imo bájaik voltak leplezve, nom ugy mint a képzőiét oosete azokat szinolé. E pillanatban előugrott Sauli, s a''két szerel
ines közé állva, okként mutatá be őket egymásnak : — Imo Sándor, itt mutatom be neked Tinni Iron kisasszonyt, — s Vlzeai ur, es itt aa önnok rolmns leveleket iró bájoa hölgy.
-• Iliss es — hebogé Vizesi.
— Csak kis tévedés, — egészlté ki Ssuli - « most eszombo jnt, midőn iskolába jártam, kértem, th náromat, hogy no csavarjon oly nagyit fülemen 5 o azt válása l''t, hogy a fátum nagyobbakat csavar rajtuk
— Do hisz az alávaló csalás — kiáltott dűlitöl reszkető hangon Viaeal.
— Vizeai ur, azt tudha^a, hogy azerelombon legtöbb a osalódás. Éa Önnek még ninca ia mlru p* naaskodni. Kándor — azas jobban mondván Iron, — aa imént UrökoakHt tett lo Önnek, — a ost mog la fogj* tartani.
----- E vita aokáig folyt, • mint Ilyennek
verekodé^ lön vége, os pedig mindnyájunknak v.í roaházhoz czitáltatáaát haU magával. A háamnstqrn<V leginkább bűnhődött, — » **óta Sándor párthíve lön. Első kellemetlen esemény e* volt. — a többit Un less alkalmunk később folytatni. Es a föok csupán annyi, — hogy a harmadik emelet vaUmolylk ostoba építőmester a második felé helyeateté
idsiéuok kiáplUiet. A parton noháuy cser Öl Urmökő hover, • sít várja, hogy bole dobják bassonvehotetle-i>nl * — Danába. A Uíórnöki tudomány vagy inkább épttéaaet föuségos titkaiba t>oitt vagyok beavatva, a tán oaért nom akarom elhinni, hogy as a roppant — roppant nagy kőmennyiség, melyot a napszámosok (klenként csak ugy egyszerűen talyigávai a Dunába forditak, hogy okkép a vis ssinéig, hogy mintegy falasat emelkedjék, — as óhajtott óiéinak megfelelne, Én tstk azt gondolom, hogy a partipítósre szánt 80 •sor forintot csak haszontalanul a vízbe dobják, a várost azért a fonyegotott veszélytől, nohezen monti meg, osak a vállalkozónak a tárcsája fog bizonyos tissseggel gyarapoitni. KUGYfiRAY.
Hirek és események.
A A nagykanizsai országos vásár az izraeliták Ünnepei miatt, egy hittel későbbre lia-lasztatott.
A Szeptember hó utóján, erős dörgés k villámlással párosult záporesőnk volt, több helyütt jég is esett.
A Ab ősz beállott, s miután nz olaj még mindig drágább a petróleumnál — azért a télen is, mint az előbbieken — olaj lámpák mellett ballagunk a sötétségben; tehát: „fixes* sokat, s Uhd fejed a falba,*
A A szejotneki kádár az ottani erdőben felakasztá magát, * csak egy hét múlva találtatott meg; öngyilkosságának oka nem tudatik.
A Deutsch Betti k. a., ki igon jó hanggal bir, kiképzésre hangverseny adatott a „Zöldfa" vendéglő teremében többek közreműködésével; as előadás sikvrldt, a tiszta jövedelem — hir szerint — néhány száz forintra rag.
A A polgári egylet uj bérlőt kapott, reményijük, hogy nj életet is hozand a már rég álomra intő helyiségbe. Fiatal ember, ha Ügyes és pontos, megfogja nyerni a közönség bizalmát, igy azután az alant kezdődő élet, tulity az emeletre is felsziváiog; helyes lenne már ott is kissé komolyabban gondolkodni, mert bizton mondhatjuk, hogy j ang ott az élet; sajnos, hogy fel nem tudják fogni a kor igényeit. Épí-toni kell! s lia ez nom történik —- ugy végkép elalszik az egész; mert ott nem egy tőko van elrejtve, s ha oly férfiak lennénk, azt kitalálni: a jövedelem uagyobbulna, a tagok sr.n| oroduá nak — én ez állal a társadalmi élet, mely nálunk ugyancsak szórnom lábon vnn, előmozdít-tatnék.
A A fegyver eltitkolásukra vonatkozó rendszabály. A hiv. „Sürgönyu irja: Ö cs. kir. Apostoli Felsi''go, — f. évi augustus 28 diki legmagasb elhatározásával jóváhagyni méltóztatott, hogy Zulu, Somogy, Baranya h Yo z-prémmegyékl en, vs a köíUlményok fzükségcs-ségéhes képest Magyarország mán vészeiben is, az 1861. no\eiuber 5-ki legmagasabb elhatározással kiadott rondulótek lV-ik ozikko értelmében a( fegyvereltitkoldfsok,oly egyének részéről kiknél a fenforgd körUlményoknél fogva attól lehet tartani, hogy a fegyverek keli visszaélés vagy Önmaguk, vagy harmadik tzemélyok által bUntetésro méltó oselekntónyokro Óh különösen ezen megyékben rögtömtélet alá tartozó bűntényekre adhatna alkalmat, a katonai törvényszékek által, rendes eljárás ntján, fi évre terjedhető börtönnel bUntettcthcssencV.
cs As ulmi szinház petróleummal van világítva. Vigyázatlanságból elpattant a ''24 lámpás osiljár, as olajt imfggyuladt, m mint tlizeső hullott le''a földszinti kbzönségre. A nők ruhája meggyúlj s egy fihmat alatt 20 nŐ ruhája égett. Egy már meghalt sebeiben, a töb-
<4 120 ¥
biek is uiind igen rosszul vannak. Férfi W sebesült meg.
A „Hajta fiuk vigadjunk" ozimü magyar dalkönyveosko jelenik meg rövid idő alatt, Wajdits József bizományában. K nagy szorgalommal szerkesztett müvet bátran ajánlhatjuk a t. közönség figyelmébe.
A E lapok kiadója ajánlja ugy a helybeli minta vidéki t. olvasó közönségnok , kétezer kötetből áüd kölcsön könyvtárát; melyet minden t. lapfalőfizető féláron használhat.
A Megnyugtató hirül szolgál, hogy az egész kapornaki járásban a keleti marhavész .megjvíl''ntnck tekinthető; mert az egész kerlt-I \<íibew csak két boteg marha létezik.
= Régi tréfájok a bécsieknek, hogy az együgyű idegeuoket-a bécsi Jdzsoftérro bolon-dfiják, elhitetvén velők, hogy déli 12 órakor, midőn harangoznak, .József osászár lovagszobra megszokott fordulni. Kzzel akai ''ak rászedni a napiokban i» egy tyioli egy Ugy ü parasztot; megjegyzendő, hogy a rászedők kolomposa egy gazdag pék volt. A tyrolí ''legény megjelent a Józni téren, várta a déli harangszót s akkor a szobor megfordulását;,''do mikor az csak nem akart megfordulni, Jtt hagy ta azt h e szavakkal buosuzott cl a vicsogó pékmestertől; „l)c hallja Ikentck, nem fordul az már ma meg, mert épen .''azon gondolkodik, hogy a mostani álldott esztendőben hogy lehetnek oly kicsinyek a zsemlyék." A körülállók mind növeltek a tyroli legény ter-mészetes élce felett; csak a tisztolt pék ur nem nevetett, ki azóta maga lett a bécsi elcclők cél-
I tablója.
K n p o rt v á r.
A kaposvári gymnasium épületének 1804 6vi ok-tober 6-én tartandó Jelavat ''si ünnepély-rendije.
Az ünnepélyt megelőző napon vagyis okt. 4-én délután ''/, 0 érakor fi mozsár lövéssol a lobogók kiűzetnek n gymnasium épülete homlokán é» a két-szár- i nyán valamint a városházán i», ugyanakkor megkezdődik a zeno a gymnasium előtti téron l/t O-ig.
Az ünnepély iinjjin oktober 5-én.
Reggeli D órakor 10 mozsár lövés jelenti az ün-'' nejt napját és kezdetit nyolc* órakor, ugy ö órakor szinto mozsár lövésok.
Ugynnikkor a gymnasiuin igazgató választmánya a mai nap (tnnepélye emlékére tartandó rövid választmányi ltlé»ro a gymnasium toroméba 6imo-gyül, moly alkalommal a küldöttségek tagjait, vendég'' ket testületileg ugy egyénileg clfogadjn.
''/, 10-kor a tanuló Ifjúság illető osztályaikba
fiontosan megjelenik a tanári karmi együtt. Ugyanezen döben mcgjelonik a gymnasium énülotben a ván si tanács é» az ünnepélyben résstvenni kívánó nagy közönség •/» 10-kor pedig megjolenendnok a mogyoha-tóság képviselői a kik a választmány által ugyanott elfogadtatni fognak. Kzután a templombai menőt fog clrondeztetni, és pedig:
A városi ozéhók tagjai által képozondő sorfal közölt — ha ezökaz (Innepélyon részt veondnok — elsőben is a gy mnqsinmi ifjúság indul meg saját zász-lója alatt, és a Janárikar vosotéio mellett, — utána megv a gymnasium igazgató-választmánya, ozt nyomban követik somogymugyel hatóság képviselői, C''lo-ru», katonai tisztikar, ezután a szomszé.lmegyóböl, tanintézetektől városunktól megjelenendő kttldöttsó-gek vagy egyes tagok, ezután a várositanács. Az ezon menetet l ezárja az Ünnepro megjelent közönség.
Esek igy elrendeltetvén, 10 órakor harangozás és moznár lövésük jelrutik as (stonitiiztelet kezdetét n hová az előbbi pontban körttlirt menet csakis őzen jeladásával iudul meg. A tomplomba érvén jobbról a mogyohalóság, C''lcrus, katonai tisztikar tagjai fogla-landnak helyet, utánok az igazgstóválasztmány , a asomszédvárosok, tanintézetek és más egyosüfutek küldöttjei, végro Kaposvár elöljárósága; — balról a hölgykoszorú, már a bevonulás olőtt illotő helyét elfoglalván, az ozokon kívül eső helyok a t. közönség részére szolgálandnak.
A monet alatt folytonos mozsár lövés.
Ai Isteni szolgálat alatt as o helyre kinovezett rendezők jeladása szerint szinte Insanek mozsár lövések.
A* istuni szolgálat végeztével fouuebb előadott rerdbon, és a már a bemonotnél kMelolt sorfaUt ké pezők közt lesz a gymnasium épülotbei v|ss»»Voau 1 ás , — azon mogjogyzéssol, hogy a hölgykosxoru exon ünnepélyes kivonulás előtt a résséro kijelelt holyro már eltávozott, a vioszavonulás ideje alalt folytonos mozsárlövés, és < kkor már a gymnssluw olöttt tóron senojáték is.
Az épület udvarában egy cmolvéay less felállítva, moly nomzeti s megyei lobogókkal ugy más-kórt is foldiszitlctik -- ezon az igazgató vála»»tmány fogliil helyet — Jobb- és balfelöl a megyei hatóság, Clerifs, tisztikar, küldöttségek stb. vesznek helyei az ezek közt felállítandó asztalnál a/, igazgató-választmánynyal szemközt pedig Kaposvár elöljáróság*.
Az épülőt emeleti pitvarain jobbról és balról ugy a mennyire szükség lenno az épület oyugotí részén s nagyterem előtt a hölgykoszorú és kiséroto foglal liolyet a számára kiosztott jegyek mellolt, a, földszinti pitvarokon a* omol vény szomszédságában jobbról és balról a tanuló ifjúság tanáraik Mügye loto alatt, — a többi közönség a hová városi oséh tagjai ia csatlakozhatnak — a gymnasium épületének udvarán helyeztetnek^cl.
Ha azonban oz ünnepélyre oly nagy száiuu közönség jolonnék inog, moly a gymnasium falai közt olnem volna helyezhető, és nz idő kedvezne, — as ünnepély ozon utóbbi része a gymnasium homlokterén fog föntebbi rendben megtartatni.
Midőn ezok ekként olhelyeztotnóuok as iges gató választmány olnöko alkalmi beszédjét megkezdi, melynek végével hat mozsár lövóstétetik. Következik ezután még két szónoklat molyoket inozsárlövések zárnak he.
A szónoklatok végeztével a gyini''asium belsőjében kijelelt helyen az omlékkŐtétotik le a melynél a közönségből csak bizonyos számmal vehotnek részt, Bevégeztetvén ekként na cpület bclsojéboni ünnepély a randozők íftködéso alatt clsőbon i| a hölgyök fognak kiinonnl, s azután a vidéki küldöttségek tagjai, továbbá az ünnopélyro megjelent közönség, utána a tanuló ifjúság, város mint testület, C''lorua, katona tisztikar megyehatóság és ulóljára az igazgató választmány.
Mogjcgycstetik, hogy nz emlékkő letételét követő mozsárlővüs után az épületen kívül fölállított zeuokar fogjátszani mindaddig inig a kivonulás tarL
As épUletbőli tűljos kivonulás után joladásr* tiz mozsárlövés történik.
Kzután szünet délután ogy ó*áig.
Délután egy órakor hat mozsár lövés jelenti az obéd kezdetét.
Ebéd alatt a felköszöntést és áldomásozást a* igasgató^ksztmány elmtko kezdi meg, melyet hat üdvlövés fog követni, ugy az intézkedik a további felkössöntósok folyamáról is valamint nz utána történendő fejköszöntésokrei üdvlövésekröl is,
Eiiódntáu négy óráig társalgásakkor a gyaiaa-siuiu olütt vagy a sétatérén zeno és séta.
Estvéli 0 órakor pedig tdz mozsárlövós jelenti ezon Ünnepélynek befejezését. .
Ezen ünnepély folyamára as igazgató (választ • mány bklkarjokon nomzeti szallagot viselő rendre ügyelőkről clovo gondoskodik — ns ünnépélyboni résztvevőktől csak azt kéri ki, és várja el, hogy ások intésére figyelni sziveskedjem-k.
* A kaposvári gyiunaaium építési kúltségoiuck növelésére Ssnlay Oyörgy adott 5 frt o. é. A felsaá-relésro pedig ujabban adakoztak, és (Hídig: Tallián l''álnö 4 db. cs. aranyt. Kimanóczi Forencznö 3 frt, Smodics AlbortnŐ 1 db. cs. arany, Gracsány Miklós 10 frt, Uraesányi Miklósnö 6 frtos kötelezvényt. Gracsány Gyula 1 frt, Viola Józscfnő 30 db. hasass. Mo-zoy Gyuláné & frt. Thassy Gy. b frt. Gynlassy István és neje 20 frt.
* Ez évben már annyira megssoktuk a vihart, hogy ka ugy véletlenül megrohan, mog som lep. & hó 2''2-én délután Ismét határtalan zápoi''ömlés, villámlás volt; a monyköesapások azonban ex alkalommal mégis elmaradtak. As oső nu>st épeu uetn szükséges, annyival inkább nem a zápor, miután a Vuko-ricza, hajdina nom érhotik, a szőlő pedig éretlouségo daezára is annyira rothadáanak indult, hogy a gazdák kénytelenok savanyu mustot BsUrni.
* A marhavész — hála as égnek -r* me^yánk egész területén ssünő féll>en Tan; osak aaután vigyázatlanság, kapzsiság újra bo ne plántálják.
* Pécsott az úgynevezett szigoti külvároa,váu^i-hásáhos tartozó kortbon, a napokban ogy
tökóletos
virágzásban álló szilvafát lehoto látni. Mennyirag*'' nyo\Ja az időt, at ével! KéUsor virágaik, s ogys»sr | ssm terem ....
1i1w
II
stvé ny
(2-ft)
loth l''oronca hitelezőinek öaazehivAaal Somogy megyo polg. törvényeke mint telekkönyvi hatóaAg ré.zéröl közhírré tótotik, hogy OáAl AlnjoM.ak TotU tort nű« elleni ker«Mtét»n. * Wiolégité.i végrohiytAa utóbbinak n Kapoaméről 7»». tj. könyvben 1 2003, 2000, 2011 éa 2013 ház ... alatt bejegyzett azölök-bflli réaabirtokAra olrendoltctvén, az Arveréai föltételek . a kielégitéal aorrond „legAllapitA.t tekintetéből hitelezőknek tArgyalAai hatArnapul f. évi Octobor l.ó 17. napjAnak reggeli 9 kitüzotik; miro hitelezők azzal hivatnak meg, hogy meg
n0,U jolenéaök eaotében a fennebbi ügyletek biróilag fognak megállapitaUi!.
Kgyazoramind felhívatnak mind azok, kik a kijelelt birtokhos igényt tartalak, azt a fenobbi hatAridöig ido bejelenteni lioiionek. KapoavAr Auguat hó 20. 1804.
• tíomoyymtgy* tlirvénytztke mint teUkkilnyvi lató»iy.
188 v»

Árverési hirdetmény.
(2-3)
„..v. — n ... „ .... -............^-.......u-, • " nciyazinen
f. év Octobor hó H napjAnak reggoli ''J órAjAn — mint az elaő hntArnnpon — olAr-vereztotni fognak; a miUodik Arvoréai idő, ha netAn nz| claŐn vevő nom talAl • kötnék, f. évi Novombcr hó 8. napjának reggeli 9 órAjAra n holyazinéro kitU-
—,-----, .. ...............Altjának reggeli 9 ÓrAjAr.* n holyizinéro kit(l-
retlk, azzal hogy okkor fonnobb kijelölt ingatlanok a bociAron alól is eladatni fojfntk.
As Arroréti fel (élei ok a törrényizék Irodájában mindenkor megtekinthetők.
Kelt KapoavArott Auguat hó 30.-An 1804.
Somogymegye tOrctnyitJkt mint t«Ukkifnyvi hatótág.
aiM/
/1
ili
llirdelvény.
KovAci Ferenc* hitelezőinek öibzoIiívAbu I Somogy megye j»olg. törvényszéke mint telekkönyvi hatóaAg réazéröl közhírré tétotik, |iogy Vojnok Annának KovAc« Feronca elleni koroactéhon a kielégitéii végrolu\jtAa utóbbinak a* Andorul 04). az. ». j. könyvbon 1—6 rondazAmig bejegyzett birtokára elrendeltetvén, Arveréii feltélotek c • kiolégitéii aorrond megAlInpitAan tekintetéből hitelezőknek tArgyalAai hatArnapul f. évi Ootobor hó 29. napjAnak roggoli 9 ÓrAja kitllzotik ; miro hitelezők azznl hivatnak meg, hogy meg nem jelenéaok esotébeii n fonobbi ügyletek biróilag fognak meg Állapíttatni.
Kgyaxeramind felhívatnak mind ások, kik o kijelelt birtokhoz igényt tartanak, azt a fennobbi hatAridöig ido bejelontoni aicaaonnek.
KapoavAr aug. hó 24. 1804.
(2—3) üomogyiueyyt tUrv4nyttfl« m/n< telekkönyvi hat inig.

Hinletvény.
ll»l
7.i
Árverési hirdetmény.
mi/
. /1
m
Hirdetvén?.
in*/
HAv''orka Jóaaef éa nejo Noiaor Toréa hítolezöinok öaazchivAia! So-mogymogyo p<dg. törvénvazéko mint telekkönyvi hatóaAg réazéröl közhírré tétetik, hogy Lőrinc* Mártonnak, IlAvorka Józacf éa nejo Neiaor Terézia elleni kercaetében a kielégitéii végrchajtAa utóbbinak n Kapuvári 30. ti. t. j. könyvben I. i—4 rendazAuiig bejegyzett birtokuk clrondoltetvén, az Arvoréai feltételek a a kielégltéai aorrond megAllapitAaa tokintetéböl hitolezbknok tArgyalAai hatArnapul f. évi Soptoinbcr hó 30. napjAnak roggoli órAja kittizetik; miro hitelezők ozeal hivatnak meg, hogy meg nom jolenéaök caclóbon a founobbi Ugyle.tok biróilag fognak meg Állapíttatni.
Kgyisoramind felhivatnak mind azok, kik a kijelölt birtokhoz igényt tarUnak, azt * fenncbbl hatAridöig ido bejelenteni aicaaonok. w. Kapoavár augu.at U 22. 1804.
(8—Í) SoMogymtgy* ttirvényaékt mint t«lfkktíi\yri halótág.
tíomogymegyo polg. törvónyizékénck, mint tolokkönyvi Imtóaúgnak réixéről közhírré tétetik, hogy lUgnalta SAndor KapoavAri lokóanak felpcicaaégo nlatt (Janpó látván A^ Vianyei lakóa ellőni követoléao federéséro lnzAlogolt éa ne Alió Vianyoi köziég 23éir418 izAmu telok jegyzŐkönyvöiI>on foglaltbiróilag 370 frL -y kr. o. é. bocifllt ingatlanok A. Vianyo közaéglien a holyazinén f. óv Septambcr hó 24. najyAnnk reggeli 9 órAjAn — inint az elaü hatilrnapon — clAr-voroztetni fognak ; a raAaodik Arvoréai Idő, hu notAn na olaőn vovő nom tilAl-ko*nék, t- évi Október hó 24. napjAnak reggeli 9 órAjAra a. holyazinéro kitdzetik, azzal hogy okkor fonnobb knelólt ingatlanok n boeaAron alól ia eladatni fognak.
Az Arvoréai foltétolok u törvényazék irodAjában mindenkor megte-kinthotők. v.;.,
Kelt KapoivArott auguatua hó 31. 1B04.
(3—3) Momogymegyo UjrrJnytsik* mint telekkönyvi Katótdg.
n ii
Árverési hirdetmény.
(2-3)
Homogy megyo polg. törvénynr.ékér>ok , mint telekkönyvi hatóntgnftk részéről közhírré tétetik, hogyFolly Inuo KapoavAri lAésnak fclp«renége alntt Knidrovica Oyörgy éa nojo KapoavAri lakozok olleni követelése fede éiéro lezA-logolt éa a KapoavAri köxaeg 3(.H) ezAinu tulegjegyzökönyvébon I. 1*—4 rend azAniig foglalt éa bíróilag DüOO frt. kr. o. é. b#c»Ult ingatlanok KapoavAr köziégben a helyizinén f. év Octobor hó 8. napjAnak reggeli 9 órAjAn — mint na eliö határnapon — olArvoztetni fognak | a mAaodik Arvoréa idő, ha nótán na elaün vovő nem tnlAlkoznék. f. évi Novombor lió 8. nnpjAnak roggoli 9 órájAra a holyazinéro kittizetik, azzal hogy okkor fennebb kijelölt ingatlanok a bociAroit alól ia eladatni fognak.
A* Arveréii feltételük a törvényizók irodAjAbnn mindenkor megtekinthetők.
Kelt KnpoavArott Auguazt hó 3).-An 1903.
tiomogynugyn tOrványtzék* tnint teUkkVnyvi hatótág.
I''ap JAnoané Domonkoa Jaliv hitelozÖinok öaizchivAaa 1 Somogymegyo polg. törvényazéko mint telokkönyvi hatóaAg réazéröl közl.irró tétetik, hogy Oomonkoa JAnoenak Pap JAiioaoó Domonkoa Julin elleni koroactébon n kiolé-gltéae végrehajtás utóbbinak a Kapoamérői 16. az. t. j.'' könyvben 1 rendazAmlg bejegyzett birfokAra elrendeltetvén, az Arvoréai foltétolok n n kielégitéai aorrond • mogAlIrtpitáia tekintetéből hitelezőknek UrgyalAai hatArnapul f. évi Octobor hó 15. napjAnak roggoli 9 ÓrAja kitQzctikj miro hitelozők azzal hivatnak meg, hogy. meg nom jelonéaök oaotébon a fonnobi ügyletek biróilag fognak ni'' g AllaplttAtnl.
Egyazoramind felhívatnak mind azok, kik a kijelelt birtokhoz igényt tartanak azt a fennebbi hatAridöig ido bejelenteni aicaaonok.
KaposvAr aug. hó 23. 1804.
(3 — 3) tiomoyyuxegye ttírvÍHytitk* mint teleJJUinyvi hatótág.
C/ukor, kilví <•« nundennomll fíínierfólék losziillitott rtron knplmtók
Koscnfcld SáiHlonuil JV.-Kanlzsán
szintű ott
Petroleum irtmpah:
legnagyobb viUusztékban, kaphatok mcllyck nz eredeti gyKri ítrsznbrily hzerint ndntnuk. K lilmprtkho* való vizfchór8<?gU Potrolei n font^záni én mitzsnuzánt kaj hald.
2-3
mi/

Iliidetvény.
Darca JAnra hiilí^yi;;. k öcazohivAaa 1 Somogymegyo polg- törvény-azéko mint telokkönyvi liaiéaég réazéröl közhirré tótotik, hogy Hoaenborg Janóinak Harca JAnoa ellőni koreaotében a kiolégitéii végrohnjtAa utóbbinak aborzono«oi 42. az.t. J. könyvben l rondizAnaig bejegyzett birtókAra mogtnrtatvAn, a kiolégitéii aorrond megAllapitAaa a a vétolAr foloaztAin tekintetéből hitolo-zöknok tAigyalAii hntAmapi<l f. évi Soptjmber hó 30. napjAnak roggelt 9 órAja
Kitöltik} miro hitolezök meg hivatunk.
^
KapeavAr aug. hó 24. 1804.
(3-8)
lit..>ogymegy6 türvfnytték* mint tdekkljnyvi hatótág.
MARSCIIALL JOZSKF, és ZOTTL GYÖRGY,
nHztalo8 kiirjitos
3NTa»y H inlgtaétn,
iiHitnU*- én buí^r r»kláruul-.«(
rt letj^htóbb UttdUitoit áron. A t. cz. közöriaég nrrn ti*yclr». \^»''itlk, hogy minden mAs rakhelyen hl ón novem Zottl nlatt elkór-''^t kí-"'' ^ nunkAk nom náltw<t kéizüUok. Ugy azinto^tnlAlható nagy > iir.W.t;, »on clkéazdlt
aaD^j roatéik:
a logjobbakból éa olvAlaltninak mlnuon o azakba vAgó javitAaok illotékoa Aron. LakiUunk van a Mngyar-ntoza elej<5n 7G0 ds 763 •»*. nlatt a .Zöldfa" vendlgltt kttseldben. (6—10)
Néhány tanonc/, felvétetik.
Alulírott vr i norinborgi koreakedéiébo itcbAny tanonca, kik ele-gondö iaUolai iamerin bimak kedvoső foltitolok mellutt folvétotnok.
(3-3)
vaakercukcdŐ.
Bizonyos halál. Osalhfttatlan irtószer
patkányok, egerek, poloskák 6b svábbogarak kiirtására,
mely azért alnliit bAtorkodlk i\t.o». közönaég figyelmébe ajAnlani. Alulírta* Általa foltalAlt h tosicrének alkcrc felöl kénca, ugy magAuoaok, mint Allnmható-aAgok által kiaaott biaonyltvAnyokkal mngAt igrxolui, minélfogva azámoa mcgrondoléioket remél.
Ezen 10 ívig in eláll <5s mégin Hikeresen hatmniílhaló.
Kapható Nagy-KanizBAn egyedül ot^ak Fosseliiofer Józsefnél. Ara e*y bádogHickiu ^ufk, nn ly Hle»it <;uttmm>a név»ec«wjíflfv^u Hlát: vn, magyar én aiatet haaanálatl utaaltánHal együtt t frt 10 kr. o. é.
KIESS ÖÚTTMANN, vegyéiz éa azalmdalom-tulajdonba.
Wajdita Játwf kiadó lap- é» nyomda tulajdon^ Nagy-Kaniz»áa.
* Mint halljuk, a Péct-Kanisial vAspályA mérnöki munkálatai bofojoxtottek, s u Sopron-Kanixaai pálya munkálatok befejeiése után asonnal hozzáfognak az előbbi építéséhez — de csak ugy, ha — pina less !
* Ssuper Károly asinigasgató, társulatával a téli iilényro Bajára megy Kaposvárról.
* A »xékváro*i tagotltáa legköxelobb axért nam liit*le*lttothet<''tt hatóságilag, mort a mérnöki munka még befőj ex va i;mca; ideje volna pedig, lia cgyaxcr túlesnénk rajt)
* Aa flssolüben még ugy népünnop rendoxtotik hihetőleg vároai o«é lókra.
* A nagy görög-dinnyékot még foly váat hordják ax alfóldröl MÓkvárosunkba, holott innon-onnan n piacion megcsípi a dér; tök aaonban van olég, mint mlndon évben ....
* llagolmaun Károly könyvkeroskodéaét n. mihdly n»p után a gytnnasium épületébe tessi át. Csak axián o n)i''t holyon ia dobolni ne kelljon: „tossék venni Aranyt (nem körmöcsit) Deruonyit, Kisf.t-ludit."
Nem kell mott könyv; a szellemet nem vetaik, Kiég, ha ax ember poca ny/t etsik 11
* A axámoa beérkező levélből ugy lápjuk, mi-k< p ax okt. hó 6-ikl gymnaalum ünnepélv ép oly f«.''-»y«« mint népei leend. Minden olökésxüíot meg van tévő a nap emlékcsotessá tétoléro; ax ünnepély! j r -gramm minden jót roméltet hacsak ax 1.18, ox * ditrexos, starnok ur iámét köxbou nem tép I délután 1 ómkor obéd 900 turitékre, estvo pedig fényei vl-giloui Tóth J. fogadó* tormében, ha ugyan leaa kedv — hokásni.
* E hó 23-án lott folsxontolvo a holyboli xsidó-köxség által épltotett templom, n megyei katonai betétiig a a vároa minden osztályából összesoroglett nagy közönség jelenlétébon. Ae ogésx axortartáa ünnepélyesen folyt le. Ki koll különösen emelnünk a helybeli rabbi Kutner Salamonnak ép'' oly alkalom-sxorü, mint szép hatonlatokban gaadag l>essédét, rac-Ivot általános tetssést kitért.
3\ryllti posta.
K-uaV, Vakicat SuJnilnik a »ittA»Uléat f ön »i->rgaW u>ind«ui»«tro »ogttb«t a dolgon, i* p«<Ug Jamakra i m arctké p.t mlkelyl l«h-tö lott, kW«Uni fogjuk.
J. M. As afféai ctak gCilrl-ftéré"; taérsl tlmon^uk a dolog UA.it.
8»- -8t. ét St—Vr i nagy.igtok ktlld«»ényéi k«at5a.tt«l
vfMUki kUldJUk IldvOiMUskct.
A .Panatit* — liltn •Ipaaattoljnk, baucrn elébb bowél-nlink kell (rdjlrat, - kérjük UtogAtitit.
K Á-nak, Pwt: Ai élctrajiok munkiban Tagynak , tiu o»
év utólJAn incg fognak jolcnul i clör« U kéljük 8n bccttt ígycl-mét. I.cgkUiol.bb magén lcrtlft írunk.
I>-ny J-nck i Lov.!ct virnnk őntCI.
8. P-nak: Mikor feg ö bé«aérk<-/nl, blito.an ínég u«m Ir-batnók meg | hihetőleg okt k*«-pén. .TAttlrgöny a sdvektSI.* Jó.
T. Y-nak, 8». L-én i t''Jra «lb»llg-UAI » »om li vál »«m kUld«o)4ny.
B. K-nak « K««nn«l jol-nljak, hogy » Balatonparti vidék, riíl Rn aoninil 6iit«k(IU-t4tben nem áll lapunkkal.
,Kgy mandarin bUn«*. II« ön a nagyon U Pröt ronitokat kijavítja, • kl-aé ua*<k(roi, — elfoga tjuk.
8. IU inak t Ha baxa J4n, UrJuk bcc.cn ígéretének bcrAI-
U»it.
,8/lgcthl t Intiiiulala.* Aton alkalomra bag/Juk, midin a lArtalat m*gérketlk ; ha ngjraa''— m.gérk.tlk T
.Apllt lnk ml U illand> tilnhiiat'' A iiékviro. ''xiWgc még mindig etekéi/ lairan, hogjr egy illaadó txlnbiaat fcnntarV-ha.ioo. Ha ti ép let f. Hpittjtnék (t) It, bol vennénk bele állandó publikumot t V H tép cume, do ínég notn ''\lt/oujalukkot •lkai maikat
Fclcltís 8iserkcHzt«: IlOliOZ ISTVÁN.
narmi íj.. ............ iui ''.iiiimiJij-aJiMiuu.u»gB—■
Gazdasági tudósítások.
i\AH)-K«tilB»a, Bxept. 80-án. Aa i>r«ollták
ünnopoi miatt — oicndot na üxlot, a gabttaárAk nyomottak ; bor omolkcdttbon. Jövöro bövobbcn.
KupoHvár, S*«pt. utóljAn: A gyakori o.ö( i,fl. vüa, hnriuatoa éjjalok mcgkoxdottók velünk a »mr,. tut, n txüllö nagyon ia rothadván j borunk nen, u lcax. Kukorlcaa, hajdina noheaon érnek { még l„í. alább két hétig nom axeretnénk derot látni. Aa ole-aégár folytonosan alant áll; a koreskodök viaaaatart-ják magokat, a még alanti áron tora ereaxkednek alkuba. Jolon napokban logmaga*abb ára van n aovány aortvéanok, »ok hixlalni való, olcaó ma^jr levén 7— iq frton akkorákat veaanok, mint ogy jó koaxtytJ. A xtir Ara i« még mindig mtgatan ; itoxójo 60 — 62 kr.
(m. p.)
Nagy-Kanizsai eleség-piacii Arak:
okfob, \-én 1864.
" Nagy-KanltM Kanla««
ft. kr. ft. kr.
Klril/lltit má«a to — Burgonya , Mé(« 60
Ztc uilycllt it „ 8 — Répa . • • — —
KrnyérUttl . „ 6 — Alma . , •> — —
Kuknilciall.it „ 6 — Dlé . . ♦ • • — —
Marbabut , font — t« Hxllva . . h — —.
Bvrjábut . . „ — »0 KOlct . . Itex. — to
Dlxn&hu* . ,, — u TéJ . . , — 6
Uit.néxtlr . „ — 60 Lud kiaott . darab 1 S
Iróaraj • • .t — 48 Lud továnjr ii l —
Ludttlr . Itctéje 1 — Kic.a . . ii •— 40
Hialuuiva . . font — 44 Pulyka . . »• t —
HM . - • „ — Sfl Tyúk . . ii 40
Uara-kiaa „ — 16 Ctlrka it — 60
A.xalt ttllva . „ — T 4 loJA. . . ii — 1
Só ■ ■ • « ,, lt UorecMt . Itoiéje — 8
Vaj . • . . „ — 64 Qyflm61c.«0Mt ii — 4
1U1. . . . „ — tt 86r ... ii — to
Hajt kB-.Wgc „ — — r Alink a tailra ii — «
Pálinka törköly „ -— 4
HIRDETÉSEK
Iti''r

Árverési hirdetmény.
0-3)
Sríinogyinegye jx>lg. törvénytxékének, mint tclekküuyvi hatótágnak ré-txérJil küxhirró tétetik, hogy Uroaul Antal Tabi lakóinak folporottégo alatt Hu-t-ár Sah atyén Zlohl laké* ellanl kövotoléie fodexétéro loxálugolt é* a Zich kóxtég 166. axámu tolokjfgyxökönyvében 1916 h«. ta. alatt foglalt éa biróilag KK) frt 0. é. boraült Ingatlanok Zioh kütaégben a helytxinén f. év Nov. hó 3 napjának rt ggeli 9 órájéu mint ax eUö határnapon — elárvoroxtetnl fognak ; a mátodik árverési idö, ha nótán aa eltön vovü nom találkoxnók, f. évi Dccx. hó 3. napjánakroggoll 9 órájára a holytxiuéro'' kitüxotik, axxal, hogy ekkor fonnobb ki-jelelt ingatinnok a bootáron a)óI i* oladatni fognak.
Aa árvaréti felléletek a tttrvényaxék irodájálwn mindenkor megtekinthetők.
K<-lt Kapoavárott Sxept. hó 10 ón 1804.
tVr\ jmiuí i*tiktiinpn katd''ulp.

(1-3)
Árverési hirdetmény.
Somogymcgye polg. törvényttékénok, mint telekkönyvi hotóaágnak ré-axéiöl küxhirré tétetik, hogy Sxoinoncca Jánot Hxotueai lakótnak folpcrcttégo nlatt Lenes György kaposvári lakós elleni küvetcléso fedoxéséro Irxálogolt ét a kaposvári köxtég áOG. sxámu telekkfinyvébon 2848. holy. ss. alatt foglalt biróilag 1000 frt o. é. becsült txöllöjo Kaposvár köxségben a holy»«inén f. év oktob. hó 16. napjának reggeli 9 óráján — mint ax elstt határnapon — clárvorextctni fognak; a tnátodik árvoréti IdK, ha netán nx clsön vovö n«in találkoxnék, f. évi novb. hó 16. napjának roggell 0 órájára a htlytxinéro kltüxetik, assal, hogy ekkor fennebb kijelölt ingatla ok a becsáron alól it oladatni fognak.
Ax árverési feltétolok a tttrvénysxék irodájábAn mindenkor megtekint-
In-tök.
Kelt Kaposvárott Ssept. hó 11-in 1864.
»S*Mogym«g\/A tliivinynilcA wtt''ol leUkkönyvi hatóéiig.
It%\
Árverési hirdetmény.
(1-3)
Soinogymogyo p<>lg. tttrvénytxékónok, mint telekkönyvi hatóságnak ié-sxérOl küxhirró tétetik, hogy Veisx Ixrael Zlchi Inkós ellőni kftvetelé»o fedexé-sérn lesálogrtlt é* A Zlch kösség 30. sxámu ti iokkönvvébon J. 1—3 rend számig foglalt Ingatlanai Zioh késségben a hulyssinén f. év Okt. hó 22 napjának reggelt 0 óráján — mint as első határnapon «lárvoroxtotni''sfognak; a második árverési idtt, ha oblán as,t>J«ö» nom találkoxnék, f. évi Nov. hó 21. napjának reggelt 9 óríjára a hclysrínéro kittlxetik, aaxnl hogy ekkor fennebb kijolölt in-j^tUuok a bflciér.in nlól is eládAtnl fognak-
Ax lírí''orékt feltételek a törvényszék Irodájában mindenkor megtekinthetők.
Kelt K«|M>avárott Sxept. hó lH-én 1864.
SoaiAtjiii''riji/e Wrvimjtxékt mint /<•/'' k/;<; t/ci hatóníij.
11 u/
/1
ii«
*
hirdetmény.
(1-8)
Soraogymogye polg. törvénysxékónok, mint tolokkönyvi hatóságnak részéről köshirré tétetik, hogy llausnor Ignácxnak folperessége alatt Darab látván Otvösi kösség 21. axámu .telekjogyxökünyvében A I. alatt foglalt 4a bli^ilag 800 frt o. é. boctült ''/» telek Ötvös kösségben a helysslnén f. év nov. hó 2. napjának roggoli 9 óráján — mint ax első határnapon — elárverostatni fog : a második árvorésl idö, ha netán as elsőn vovö nom találkoznék, f. évi deox. hó 3. napjának roggeli 9 órájára a helyssinéro kitüxotik, assal hogy okkor fennebb kijelölt ingatlan 7% tolok a bootáron alól ia eladatni fognak.
As árverési feltétolok a törvényszék irodájában mindenkor megtekinthetők.
KeJt Kaposvárott tiopt. hó 17-én 1864. , , , &tmogym«gy« förxHRyttík* mint toltJdainyoi kalóédf.
»it
V,
• Cl
Árverési hirdetmény.
(1-8)
Soinogymogyo polg. törvénysxékénok, mint telekkönyvi ható»4gn»h r4 txéröl köshirré tétotik, hogy llausnor Ignácxnak — lakótnak folporessége alatt Kati Mihály OtvÖ»l lakó* ellőni kövoteléao fedoxéséro lesálogolt és ss Ötvös!
kösség 16. szániu tclokj"gysököuyvébon 116. I.s. sx. alatt foglalt és bíróilag 400 Sllojo ( )tvös kösségébon a helyssinén f. év nov. hó napjának t.u i olárvorestetnl fog: a második ár-
frt o. é. bocsült szöll
reggeli 9 óráján — m''int as első határnapon
verésl Idö, ha netán ax olaö vovö nom "találkosnék, f, évi docx". hó 8. napjának reggoli 9 órájárA a helysxinére kitüxotik, assal hogy ekkor fennebb kyeWlt ingatlan a becsáron alól la eladátni fognak.
As árvoréal feltételok a törvénysxék Irodájában mindonkor megtekinthetők.
Kelt Koposvárott Ssept. hó 17-én 1804.
Somogynxtgye itirvfnytték* mint téUkkünyvi haiótdg.
/i
»i
i
Árverési hirdetmény.
(1-3)
^ , 8í),n.,n8Jrmcgy° P^''k- törvényszékének, mint telekkönyvi hatóságnak ré-ásóról köshirré tététik, hogy Sc''nlctlngor Ádámnak felporestéiro alatt Kiss István Ötvös, lakós elleni kövotoléso fedezéséro lor.álogolt ét az Ötvös község 24. ssámu tolok jegy xököny vében A I. alatt foglalt ét blróilng 600 frt o. é. boctült u tolok ötvös kdxségbon a helyszinón f. év novb. hó 2. napjának reggoli 9 óráján — mintás olsö határnapon — olárvoroztetni fog; máeodik árvorésl idő, ha netán as elsőn vovC nem találkoznék, f. évi dcez. hó 3- napjának reggeli 9 órá-jára a helyszínért) kitüxotik, assal hogy okkor fennebb kijelölt ingatlanok a becsáron alól is eladatni fognak.
Ax árveréti feltételek u törvényszék irodájában mindonkor megtokint-Kelt Kaposvárott Szopt. hó 17-én 186-í.
HomngymAgy* ttírv/ni/nzttt, (eUkk''Hnyvi haté»ág.
Nagy-Kanizsa. Harmadik évfolyam.
Zalii-So
•29. sutám 18<»4. Oktulic
VI
Ismeretterjesztő lap
» 5
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, ga^dászat, tudomány és mflvészet korébői.
A somogymegyei gazdasági egyesölet hivatalos lapja.
Megjelen • Up legalább egy jvon julius hó 1-től kezdve mindon hó 1-én 10-én 4 20-án. — Előfizetési ár poatán szétküldéssel é« helybon hAzboa hordva egésa évrs B frt. j félévro 3 frt. Negyod évro 1 frt 70 kr — Minden előfizető a tulajdonos ^Olesön könyvtárát az eddigi fonntálló feltételek mellett fél Aron hasznAlha^ja. — Nyilttér egy Petit aorért 10 kr. — Hirdotások négy h isábos Petit sorért 1-ttrl kr,, 2 or 0 kr. éa minden további beiktatásért 6 kr. a bélyegdljért 30 kr. fiaetondP. A beiktatási dij • a lap kezelését illető mindon tárgy a kiadó hivatalhoz Nogy-KanizsAra j u lap aaollomi tartalmát illotő közlemények |»«dig, ugy mindon levelek
bérmontvo a szerkesztőséi

Előfizetési felhívás! •
„Zala-Somogyi Közlöny44
október—deczembori folyamára. Előfizetési dij: 1 frt. 70 kr.
Kaposvár, okt. hó 7.- en-
V
Addig is, míg gazdasági egyesületllnk végtett Ügyeiről • rendet jegyzőkönyvet közöl-nŐk, —» adjuk ez előleges értesítést:
A somogy megyei gazd. egyesület Marcza-liban, f. évi szept.hó 26. és 27-ik napján tartott igazgató választmányi » rendes őszi közgylllé-sében a kővetkező érdekesebb határozatokat kost*:
1-ször Somssich Tál és Igmándy Benedek szakelnökök jelentóse folytán a magán kertészetnek emelése t a nemesb gyümölcsnek a nép közti terjesztése szempontjából, 200ft. ó.é. jutalmat tila ki már a jövő évre, »zok szántára kik verseny folytán bepróbálják: hogy ők a földművelő nép közt legalább 300 db. nemes, •gy és kétéves gyümöloxfát, akár ingyen kiosztottak s azt felügyelettel kísérték s ezzel a nemes gyllmölos terjosztése körül, magokat érdeme-•ittetók.
2-szor Paiss Iloldizsár statisztik osztály elnöke beadván jelentésót, tudatta ac egylettel, misxerént:
a) inegbizatása folytán értekesvén a szak-osztállyal, szükségesnek látja, hogy a gylllés felkérje a megyei főispán ő méltóságát, mint a uiegyeliatóság elnökét hogy a Kaposvár Mar-esali egyenes posta összeköttetés visszahelye-
érmontvo a szerkesztőséghez küldendők KaposvArra
l
zését, a szekér, de mindenek előtt a levél postának szinte e vonalra! áttételét kieszközöltetni méltóztassék, —
b) benynjtja Írásban kimeritő véleményét, a megye főispánja, Ő.tnéltóságának felszólítása folytán, a takaréktnaftárak érdekében,
A társulat elfogadja r szakosztály véleményét, mely a nap közt felállítandó takarék magtárak felállítását, n kereskedelmi forgalom mostani állásában s n netuzetgazdászat jelen fejleményei közt czélszertynck többé nom látja; e helyett inkább bktóságilng rendezendő segély-egyletek felállítását véleményeoi, ajánlván a tek. hatóságnak ezen indítvány figyelembe vételét;
o) Végre ugyan ezen osztály jelenti hogy Bomogymegye statisztikája össze állításának kísérletét megkezdendő t minden egyes tagjától a«on igíretet vette, hogy mindegyik, minden összejövetelre, egy-egy község és határ szabatos leírását hozandja magával.
A társulat a munkálkodásnak ezen gyakorlati megindítását örömmel vetto tudomásúl, s a közgyUlés számos tagja szinte kötelezte magát, a jövő tavaszi közgy lésig, bizonyos megnevezett határok leírásának benyújtására.
Végre ugyan e gyűlésben, a társulat közlönyéül válusztá a „Zala-8omogyi Közlöny M-t, melybe ezntán iktotandók Ionnak jeU?ntó#ei, jegyzökönyvei s körözményei.
Kapoavár, október 5-én 1804.
Nem szorul a azép dicséretre, logyen as physi-kai vagy morális asép, ost akarva vele cselekedni szorénységébon, aórtonők a érdeméből vonnánk le.
Ilyen asép tettot ünnepeltünk ma, L i. a kaposvári gymnasium felszentelését, illetőleg fölavatását, minek aztán a morális azépkörali érdeme beláthatlan messze kisugárzik.
Nem kíván o nap emléke hasábjainkon sem nagy szavakat, aom diesérotot, do kötelességünket teljesitjüx midőn aa önaotlonségot, a valá érdemet utódaink saont emlékének átadjuk.
Az • napi Ünnepélyről szólva, ozt fogjuk ose-lekodni.
Kikészülvén as Áldozatra mindig kéas Somogy-megye pártolása alatt építtetni ke*d» tt gymnasium, melv futólag legyen mondva, Kaposvár logdlssraobb épülete, ina reggul Uracsk lövések adták tudtunkra, mikép városunkban a megyo ünnop< I.
Heggol t. i. as iskolai választmány ngoa Horn-aleh i''ál ur elnöklete alatt aa ujdon iskola toremébeu rövid választmányi ülést tartván a nai> omlékére, ennek végeztével a ssorasxéd m •gyékböl éa tanintá-$et«kl»Öl érkezett vmtdétf.''ki t elf..g«dt».
10 órakor kezdődött meg a menet nagyssámu közönség és Uracsk durrogatá«»k kísérőiében as egyházba, hol Is a hálaadó Isteni tisstelot megtartatván, lobogók s a tanodai Ifjutág hosszú sorai köst a vendégkoa*orú as iutézoi épületének udvarába vonult''
Most kezdődött a való megnyitás. Bomslch Pál ur egy e» alkalomra készült tribünre lépvén ékes szavakban, előadta a gymnasium tH) éves történelmét megyénk oaltural haladását. A jalea ás kaaaaaweto ismert saónok esen besaádo ia oaak joloa volt, olva-aóink logközelebb külön kladáaban élvezhetik. A zajos éljenokkol befelezett beazédre a helybeli tanári kar igazgató tagja Németh Igi.éca ur váíassolt, mire iámét nagy-bs^omi eaperea Kiaaovlca Endre jelea vi-azonválaaat kiérdemelt élienek köat adott. Végrs megemlítendő még egy beazéd, a helybeli tanoda egyik szép reményekre jogosító tanulója, Vissi Pál Által, a kösönség moglnpetéaéro gyönyörűen előadva.
KautAn aa alapkő ősi szokás sserént egésa ün-ne|>élyosséggel letétotvér, a disacs hölgyk<>a»orú a nagy s as egésa ttnnepélyben résztvovő közönség ol-oszlott.
Délutáni 1 órakor taracak lüvóaak aduk Jelt, hogy as AldomAara gyülukeznuk.
M valóban a helybeli nagy veudéglő teremében 2á0 teríték vArU vendégeit.
Csakhamar megtelt a terem as ünnop hölgyei éa- férfialval, s as ételek filhordatván, a aaikráaó (oliarűk tartalma klgyujtá a kedélyeket, nem maradván el newaetl jellegünk, a toaatok.
Logelaöben nrgoa Homaioh Pál ur emelte fel poharát ö os. klr. Apostoli Felségéért a legmagasabb uralkodó családjáért Felkössönté továbbá as alapitókat végre a lolkea hölgykossorút. Követte példáját Tevely Elok ügyvéd ur, poharAt aa előtte aaóló érdemes haaafíra. a záradékul Somogy diszáre a Som-alchokra emelve. — Moat egymásután követkestek a szónoklatok, különösen kiemelendő a pácai gym-
TÁRCZA.
Kf szeretP
De nevetem est a hitvány világot, Ili mig ben no éltem: annyit mart rágott. Kiröpültem, mint a madár fésskéből. Elszakadtam, mint gyöngy, a sárfenékről.
Lelkem dalol, mint a madár aa ágon. Mint koronán a gyöngy: ssivem ugy lángol. Igj lett egy asobb világ, as án világom I
De nevetem est a hitvány világot * Mi mig benne éltem, annvltj mart, rágott KeresatűIJárt, öss»evabJjalt ssivemen I^átta, hogy a hü sserelem itt terem.
Oh 1 ugy mondta: egykor ö ia szeretett. S a virágból nem lát mást mint szemetet S még es ölte, még ez vágta saivemet
Sseret, sseret e világon mindenki I A szerelem sugárait szélhinti. A hitvány ssiv, hitvány marad sugarán. És nom erti, mi as ifjú, mi a lyány ?
Hogy s s o r o t o 11 — nekem soha no mondja 1 A gas is ksp fényt: do azért nem róssa. Csak a gyomnak elvirágzott kórója.....
Ha logasebben ragyog a nap augára: A tavaasnak, ninoa annyi nyilt virága, Mint a mennyi azép érzéa kél lolkomen: Ha beönti fényévol a azeroleml
Igy azorettom I igy aseressen ki saeret, Igy lát ogy uj földet, napot és eget.... Vagy ne vegyo ajkára e asent nevet.
CSEPELI SANDOB. __ t
Oly hideg van...
Oly hideg van, mi^jd megfagyok... FUtsétek be a szobát...
Nsm teremté tánosoláara , Isten as ember fogát
Hej asolgálól hossad a fátl
Tégy hamar a kAlyhAba... Fuvd meg aat, hogy a melegség A tea tokét táplálja....
Te meg édes kis angyalom
JŐjj caak közelebb hoasám, Te bossAd is volna nékem Egy kevéske mondókám...
Tégy kebelem tüshelyérs
A reménység fájából, Ssegény szivem úgy megfázik : Mentsd meg aa elfagyástól.
DÖMÉNY JÓZSEF.
i\a»üuu igazgatójáé. Szólottak még. apások is, uiint a helyboli esperes ft. KnmMi <jUjkhgy,'' l''aiss lH)14i-s.aár és gyiniinwlnpj l^tftzAnok ^o«sy Huaztáv urak.
Szállott vWJj JsnkoVKb László ur, poharát a somogyi ifjá*agV» ■ém^lfo, s gyönyörű bestédében * tudomány vJjjiga.feló mutatott, honnan ósaközmive-lődésböl kiviuta ltjainknak, liogy habért arsssanak. Via consilll oxpors moio ruit sua : VIm ton)]>«ratain dl quoquc provehunt In május; — uii móg est tesszük hosr.á, IIo-r ácsból.
As ebéd B órakor befejestet*ón, derült kcdélyrl vártuk a közeledő estét, mcgjutalmazaiidók szerény-ded eÜSMoíés(lii)ikoí-v> lia Jutalmazni ftsk ugyau tudtunk — ast, ki Somogyban a ttdomdtiyosságnak képviselője, s ki mint ilyen f-Ifogva a kor kioltó kö-vou Iménycll, polgártársult oda tudta fesreíni, hogy azok bclství jnltíd ezt, apáik Alapítványát emelték •rősbiték, a a jövőro biztosabb alnpokra fektetek, s ez tíoiussioh l''ál vala. Hogy igazak szavaink, tanúja annak ama tömeges részvét, melyot tanúsítottak, midőn a bekövetkezett s alig vált esttel a vár«» kivilágíttatván, öt fáklyás zonével mcgt!»zt< lék, s az igazgató választmányt.
A gyiuui.sluuii választmány élén fogadta derék hazánkfia o tisztelgést, rzet^nyon moghatottan beszélt, s mit nem mondott do joggal elmondhatott volna mi idézzük Iloráezból:
Exegi inonumontum aero perennlus, Uogaliqua situ pyramídum nltius ; Quod non linbor ednx, non Aquilo impotens l''ossit diruoro, aut iiinumornbilis Annorum serles, et fuga temperám. — — — —• — ''hummo suporbiam (^uaesitaiu moritit, ot mihi Dclphica Lauro cingo volens, molpomcnc, comam.
— () —

Tekintetes Szerkesztő ur!
Volt szerencsém lapja tisztolt közönségét a so-megy megyei takarékpénztári intézet megnyitásáról annak időjében tudósítani; — azóta négy hó folyt l<> mely alatt as intézet sserényon müködékj — • im — van szerencsém a uégy havi eredményről is tisztelt közöuiégét értesíteni j —• a hogyan azt a mai napon tartott nagy választmányi ülésében felolvasott hivatalos jelentés tanúsítja | — ugyan is:
Mai napig befolyt összes bovétel, vagyia a forgalmi üzlet 4 hóban 7 1,262 frt 4i> kr. obből az összes bevétel lesz 40,617 frt)
befisetett réssvények után 18,240 frt ) 07377 ft 03 kr'' letéti péns 2620 frt )
hosszabbítás után előlegekért befolyt 2180 frt)
ugyan váltóüxíetböl laifolyt 300 frt ) JiöU a szerint kain tok, ós iratdijakból ) ..„,, . _„ . Lojött mai napig J ) UM ft 80 kr.
Összesen 7 1,262 ft4i> kr Vegyük toki, tetbe az idei termés silányságát a megyében, — a rendkívüli elemi csaptokat annak neveaetea részében ; — tonnónyek nyomott árát | — az országos pénzszűkét; — az hdók — ily körülmények közölt még súlyosabb mágus fokát, --- és re-uiénylem, Ily sikerről meglőhetünk elég. dv«.
Mort a nagyobb földbirtokos nem adhatja el terményeit illő árán : — nem képes felesl gos pénzösz-szegeket bár félévre is betenni, — a középosztály lo-gyen bár képe» családját fenntartani nom, hegy ta-karékpénztári könyvöcskéről gondoskodjék, miként általa akár előfordulható váratlan szükségeinek fo-desésére alapot tegyen le, — vagy ily könyvecskére családja kedves tagjait házi ünnopélyok alkalmával lenje meg, a szolgálatban lovÖ cselédségnek sínt a megtakarítható pénzecskéje, molyol botéti könyveos-kéro a netán bekövetkezhető szükség napjait egyelőre biztosíthatná; — midőn tohát a botételok fórrá/ sai iedugvák, nem lehet méltányosan kövotolni, hogy ily kezdd intézet nagyobb mérvben gyakorolhassa hatását, — mint n minőbon életének első évi harmadában foladatáuak megfelelnie leheteti, — a dicsőség azon kevés honfiaké, — kik a takarékpénztár dicső easméjét holyesp^ folfogva — ast pártfogásuk alá vevék.
KOVACIIICH ŐSZINTE, egyesttlotl titkár.
Tekiitfetes Szerkesztő ur!
Toki ototi-s szerkesztőséged e lapuk ut< Isó szá mában tomplumnnk felszentelésére vonatkozó ud ttok köisétét, let.hi 1 isau tnifkös*öi\véu, bátorkodom ato''t Auk részi -t'' sh és büvobb előadására b. lapjainak ha ■ ábjait kikérni, annyival is inkább, minthogy ez városunk sgyik Mokosetének évkönyveiben korszakot képező, do szortart isaiban és szónoklatjaiban is siko resen lefolyt eseményt foglalt magában.
Ezon a helybeli és vidóki résztvevő közönség éltal megy. szerte jelentőséget nyert ünnepélyesség pénteken sz-pt. 23-án pont 4 órakor vetto kezdetét
4 124 fr
jjlötAjbaa városunk világi é| katonai hatósága, v^liimltit mi miért rangú és rendű polgárai ó tomp-lomban gyűltek i*»zo, Ott tiszt. JUbbi ur-hatható, és a hal Igatóságot könny oki'' o Indított beszédben vott bucsHt''ezeu JiO év folytán «r. izr. hivoknek Imahelyül szolgált épülettől. lUbbi urnák oson minden részlo-tolben romok beszédébon 2 pont villanyozta különösen föl a hallgatóságot. As egyik, midőn o házat mint a bútclt kebel menhelyét elragadó szinokkol ecsctlé ; a másik, midőn szózatát a nép vóuoihea iutézé; int véu: hogy ők vigyék a törvénytokorcsekot (Tliórát) az 6 tomplomból az igbaát, mintegy szívökre kötvén, liogy ők a tapasztaltak nz istenfélelem és tiszteletben ők logyonok kalauzai és lolwgóvivői a fiatalságnak. Erre a tanuló ifjúság a dlsznionetet iriditá; mely a Zsoltárok olzongéso mellett nz ui templom kapujáig ére. Itt ogy tanuló leány magyar beszédben elfogadta nz elöljáróságot, a templom kulcsát neki átnyújtván a tomplomot mint a tanodának kiegészítő és sarkalatos részét adá olő. Elöljáró, a köztieztolotbon álló KŐnigsberg Antal in7, erre egy kerekded és.csinos bet sédben az egyetomos kózcégne k áldozatkészségük -4 t köszönetet i-aivazott, és at ártatlanságot kópvisolu kezekből a kulcsot átvové.
Foltárultak azután az uj templom kapui, és bo-hullámzott a rang, rend és felekezet küldöttség nélküli n gr közönség annak fénycsőn kivilágított, virágokkal dúsan földíszített belsejébe. Legott a győrinek 1 énekkar aongedozto az üdvözlő dallamokat. Ks másod Izboii lénott Kabbi ur a Kzószékro és ékes szavakkal a .emplom jelentőségét a hallgatók szivére kötöttet a valláslasságnak, a társadalmi élotro Is jótékony-befolyását festvén ; de azon fattyú növésokro Is figyelmeztetve,,melyek f.-rdo felfogásából, és ápo-láatol , a tiszta vallásiasság ép törzséből könnyön kicsirádzhatnak és m»lyck csak az ábrándosság szU-oményoi. Fénypontját o beszédnek képezé a bofojeirő ima. ti. ur áldását és támaszát kóié a/, égnek a dicsőén uralkodó császári házra; az országra és nagy-alraj e városhatóságaira, a község fenébb tisztelettel emlitott elöljárójára minta templom folépithotésuórt szakadatlanul fáradozóra; azöstsos elöljáróságra; nz adakozókra és az összes községre. Végre saját magára, mint az istonissolgálai igényt dm munkálójára.
E beszéd bef-jeztével, moly alkaloinmnl több r.otahilátás s köztük S< nussich l''ál ő nsga, K. uriiak tetszését élőszóval kifejezte j a szombati imát nz énekknr kisérotebun tovább folytatták és U. urnák szónoklatai de ogyátalán az egész ünnepélyesség benyomásai, ugy a közönséget mint ngyesekot a szent bás ajtaján kÜl is elkísérték.
8........ •)
Mellye, (.Somogy) 1804 okt. elején.
Tokinietos Szerkesztő url Mulaszthatlan kötelmemnek tartom röviden tudósítani mindenről, mi vidékünkön történik, úgyis ritkán látni lapjainkban
Drávamollékéről tudósításokat. Hol ketdjom ?--
Nom mintha a följegyzendő tények sokasága miatt kérdozném ezt, hanoin inkább mivel nehéz kezdeni, a hol nincs. — A Dráva kiáradt, bizonyára a sok esőzés követkoztébon, s (Jy annyira, hogy róviluk-nél az átkelés teljes lehetetlen, mi több a közel falvakat! SUrát, Héfalat ^ olönté.sol fenyegeti. A malmok nom őrletlek, a legelő v.izben áll, a barmok haznnzornltnk , az omberek faluhosszat csol-nakáznak ; idointo könnyelműen sereglett a lapályok-nál össze n pórnép s a móg csokély, do mindig növekvő vizben hnlak után''botorkáltak, nyulakat foglak stb. inig az áradás komolyabb szint nem öltött s mlg a sebes folyam bőszült hullámai a töltésen rést nom nyitottak, mort okkor már üvöltvo rohant a viz mindenfelé s az ott czirkálóknak menekülnie kellő. Magam is tanúja valók az el tntósnok, a széna boglyák o-dielyként hánykédtak a viz fölött, a közolt házak lakói a pallásra szállásolák magukat a várják a tör-ténendőket. Ily áradáa a Drávánál hallatlan va-lltmi, mi több — szeptoui borboni
'' Szeretnék kis szellemi curiosumot is közleni, do — sajnos, városkánk is tán mondhatom vidéktlnk obbon oly sztgény, hogy hangyaszorgalommal is alig lehetne o tekintetben valami feljogyzésro méltót Ösz-szekoresgélni, lecfölobb panssskedhatom, hogy még a szellemi táplálókokhoz is a logkésőbbon jutunk'' »KX P- » Köslöny"-t 0— 7 nap alatt kapjuk mog''. Hol a bibi? — nom tudom. — Monnyiro örvondenó-nok, ha Írhatnám : van könyvtárunk, olvasó egyletünk stb. s miután ez tőlem megtagadtatott az anyagiak mellett időzöm. — Mindennemű terményünk meglehetős bőven van. A gabona jól fizet, hol a jul. 13 Iki jégverés aratás előtt kinőni csópelto. A kukóricza szintén a legszebb kilátásra nyújt alkalmat, merre a vilnr nom rombolt, csak érni kell neki mort még nálunk mindég egészen zöld, pedig napos időt ritkán kapunk. —Szüretünk már elmúlt, do nem sjiŐlö, hanem dinnye szüret, mivel vidékünknek szőlőhegye nincs, csak a leve Jut hozzá k — Allataink vidorak, jó leg.-IŐ és sok takarmányban bővelkednek. A marhavész ugyan nom uralkodik vi-dékünkön, de.néhány borin hullott már el rendes b:\juk a „százrétflpaczal." Csakhogy nem marhavész!
KísSn írkcicU ho/sink
8 urk.
— A méhek kel csehtjl vagyunk a rai uiryAn elég, do''.moüt sorra vesznslc a logtöl*^*! alig teng, » mézel éjKMi nom »Ai fi*)uuk, cső minden
virágot eliuoafttt- Atátón öyartink *«ut volt, hossza
öszro »mus kilátás. A^a ss ég l.pgy másként legyen.
S. II.
V. Nyilt levél.
JftltÍH Kdlmin urnák Staburban.
A keleti marhavf.is ügyében.
Mull levelemben fölemlitettom, mlszorint ss állatgyógyrondöri-szabályoknak czélja az, hogy a keleti marhapostis saját hónából, u. m. Orosz, Oláhországból, Moldáviából hozzánki betolak,odása meggá-tollnssék és a behurczolt vész a ragály minden elősegítő és elhordó eszközeinok megsemiuisittéso által oly hirtelen, mint csak lobot, clfojtassék.
E loveloiubon bővebben kívánok o tárgyról szól-iani thVg pedig oly kép, hogy kitűnjék botolakodáss, esetében továbbterjodósénok és olfojthntása nohossé-géuek oka, mort e nélkül a vésznok ellenébe sohasem leszünk képesek elegondő védorőt kifojtoni. Szokáa mondás: „mcgszüntévol na oknak, mogszünlk az oredmény is.u Krro vonatkozólag tudni kell, miszerint :
nA» ausztriai c.séeaári birodalomlloa tartozó országokban soha eredetileg nem tárnod ; mindenkor as Oroszországból, Moldáviából, és Oláhországból kereskedés végett bohnjtott falkák által, vagy a ha társaéli holységok honi barmainak a koloti külföldiekkoliössse-kovoredéso által hozatlk|l>c, do ha egyssor asorssigbA hohoratott, a kórfolyam alatt kifejlődő, a betog állatok mindon részeihez, a klleholt lovegőhös • ások bőrkigőzölgésolhoz tauadó ragály hőhatása által a honi marhán hirtelen elteriodt s a fertőzött marhának egészségflfSil össsejövelélo s oly oniborek közti forgalom által, a kiknok ruháihoz tapadt, valamint a beteg állatok tormelékoinok olhurozolása által, fol)to i tovább vitotik , hacsak elharapódzásáuAk szigorú rendszabályokkal korlátok nom tétetuok 1
Ez utóbbiak ozélja tohát csak oda lehet Irányozva :
1. Hogy a járványnak s^ját hónából hozzánki betolakodása moggátoltassék :
2. Il.''gy a bonurczolt járvány a ragály mindon elősegítő és olhordó oszközoiuok megsemmisítése állal oly hirtelou mint osak lehetséges clfojtassék.u
Ezen inost omlitott ozéloknak, hogy mogfolelni lohosson, a m. kormány igy iutóskedett :
Az 1 csólra nésvo:
Orosz-, Oláhorsság és Moldávia ollonébe élet-fogytiglan tartó ollonörküdést gyakorol, muly abban áll, hogy nz oustriába jövő vágómarhák egyedül ogy maghatározott belépési állomáson bocsi\jtatnak át, hol a fölállított marhaveszteg akiokban tiztől 21 napig k"ll vosztc''jgelniök a szerint t. i. miként mutatkozik a marhapostis, és állhatnak fertőzési gyanú alatt a hajtott marhák. A járványnak nagyobb kitorjotléao esetében u hajtott marhák sommi szili alatt sem b<>-es áj tatnak át a határon.
A veszteg holyről ogyodfll loasolási jegygyel tovább ''/.tatnak a marhák aa austrUi cs. bir^daloiuVa azz il a meghagyással, hogy az o jegy nélküliek, mint becsempészettek rajtakapás eketében tüstént letartóztassanak ós feljnlcntcssonftk. ^
A mnrhabőrök, azarvak, körmök, faggyú, nyers hus, mint állati terniókok szinto elővigyázattal kerülhetnek f irgalom alá.
Ily élotho léptetott polltiális rondolet mollott a keleti mnrhA[>estÍ8 csakugyan ugy tolakodbntik hozzánk a véletlen által, mely hasonlít ahhoz, miként a legvédettebb gyormok a loggondosbb szülői elővigyázat mellett is moghotolhat.
Láthatjuk ezekből, miszerint a m. kormánynak mindon obbi-ni intézkedése oda van irányozva, hogy a járvány saját hónából hozzánk bo no tolakodhassék.
A 2 ozélra nésvot
An atgyógyrondőri utasítást adott kezünkbo mint már ouilitém, hogy a behurexolt járványt a ragály minden elősegítő cszközoi megsemmisithotéso által oly hirtelou , mint ös&k leketségea elfojthassuk. Ennek foganatosítása reánk marhatonyésstőkro ^s marhatartókra lön fuházva, s méltán, ''mert ki Is védhetné mog es ügyet legforróbb hévr^ annál, mint a kit az ügy legköscie&ről érdekel, volterképen a marhatenyésztőnél, marhatartónál. K foganatos! -áll atgyógyrondőri szabvány a 2 Ik czélra vonAtkosó-lag igy szól:
nMihelyt a pestis a bolföldro tolákodotK a msr-halétazám azonnal jegyzékbe veendő, mint oly rendszabály, inolly uz egyes korona országoknak, vagy közigazgatási terüliíteknűk a fortőzé''s vesaélyo olUn biztosítására szolgál."
A marhák léUsámának nyilvántartását a rond mindenosetro megkívánja, mert azonkívül, hogy C» a fertőzés veszólyo ollon védőleg szolgál, még A mV'' halopást is nohozltí, mennyiben hol a marhák létszáma kellotón nagyobb, rajta kapás törtéuhotik s icy » tettes törvény szigora alá eshetik, holott ollenkaső
<4 126 , fr-
eistbeu mii J . fortőzéi, mint pedig a lopás, veszólyo köunylttctik 0* olőaegitteiik.
E rendul.ut jótók onysága ellenében napirenden vannak a mulasztások, mennyi bon az összes marhák létssAmát nyilván nem tartja egy község ia os ország szólos e területén, Ma szólítsunk fel egy bárminő rendeaett községi hatóságot hogy mutassa föl u marhák Összos létszámának nyilvántartását, bizonyára nem fog képei lonni, • ha fOTmutatand ia valami féle nedotl vett jegyzék ot,es szentül nom fog megegyezni a valóval, a kísérletek legalább ezt bizonyították bo még uddig nom csak midőn a keleti marhavésztől ment volt az ország hanom akkor Is, midőn javában dühöngött.
Ily könnyelmű mulasztás mollolt ha a bohur-czolt Járvány olősogittotik éi sséthordatik, biz Isten nem csoda, csodálkozni lehot azonban azon, hogy még is caoron vannak, kik a terjeszkedő vész lassú, késedelmes megszüutothotéso okát a főhatóságok részvét-lonségébon éa mulasztásában korosik ezeket szidalmazván holott az fordítva épon és egyedül az egyes községok elöljáróiban, éa a marhutnrtó tulajdonosokban rejlik, mort tnint mondám : a főhatóság megadta az utasítást, foganatosítását önmagunkra ruházta, kozünkbo adván a védelmi eszközt, tolyhatalmat ruházott reánk, hogy megvédhessük magunkat.
Javaslom tehát hogy as összes marhák létszáma évekről évokro nyilván tartassék, mert oly szabály mely tiatonságára saolgál barmainknak, vagyonaági ugy, mint egészségi és életbiztonság! szempontból.
A 2-lk ozélra vonatkozik: „as ujdon vott marhának azemmeltartása, S átköltözésoknél a kellő vigyázatnak szükségessége, melyről majd később ho-sandó levelemben. Addig is.
Isten önnel. 1 TERSÁNCZKY.
A szőlészet köréből.
«
ftit kell tenni oktober hónapban?
Kezdődik s végződik a szüret. Most gyűjtőinek össso a télro oltcondö fürtök, logjobb özeket ugy levágni, hogy a venyegáböl egy pár hüvelyknyi meghagyassák. A húsos, ropogó, szép, ép fürtök logtovább eltarthatók.
A szölőfajokat, külön kell szedni ós szüretolni ka külömbféle bort akarunk nyerni. Jobb izü és no-mesobb a bor , ha a szőlőszemek lomorzsoltatván csutka nélkül kerOluok a présbe, mort a csutka sok osernnyt, — tannlum éa savanyt tartalmas, és igy a bor savanyu, fanyar löszön.
Ajánlhatom o czélra az ugynovezett „mor-xsoló-ssőlőmalmot," melyről majd máakor többet.
A muata mint leüllopodott, másik tiszta hordóba leondő s hogy ost te|jciitonl loheason, a itta koll ügyelni, hogy minél későbben forrjon mog.
Saürct után a karrók kissodondök, és száraz holyro rakandók.
A levelek lehullásával kezdődik az Őszi bojtáa.
lia a» idöv Iszony tagsága engedi, u hó végóvol mogkozdhotnl a döntőst és födözést.
Trágyázni is lőhet, ez azonban a tavaszra uts halasztható, bárha omos amannál kevesebbet ór.
TERSÁNCZKY.
Hirek ós események.
A Lapunk t. olvasóit kérjük sz olöfizotési pénz mielőbbi beküldésére, hogy a nyomandó példányok száma iránt tájékozhassuk magunkat, az olöfizotési föltótelok a lap homlokán olvashatók.
(•) Örvendetes tudomásul hozsuk, hogy Somogy-megye gazdasági cgyesüluto, lapunkat hivatalos orgánumul vál*sztá; s most még erőiobb bizalommal vagyunk a jövő iránt, hívén : hogy a jók ós nemesek buzgalma éa kitartásunk megmentik vállalatunkat Sojnoi volna, ha a Dunántáll két nagy mogyo oz egyetlen''lapját is olesui ongoJné.
* A kaposvári gymnasium épitési költségűinek fedezésé^ ujabban adakoztak: Matuslcs József 20 ft. Kosma Sándor 10 frt, Martin Vlctor 10 frt, ltovacsik Oyörgy pléh. 20 frt, Nagy György, győri káplán & ft. — A felszerelésre: Hári Mihály 6 frt, Vörös Antal, Bán Gáspár, Lájpczlg Jónás, Svasties József ós Ájor Mihály 28 frt Bosnyák Ouastávuő 10 frt Botka An-tftlnö 2 db. os. arany. Ósv. Krissouics Mihály nő 10 ft. Krissonica Józsofnö 5 frt Vucskics latvánnő 2 frt, Bárány Gusstávnő 0 frt.
A folazereléare eddig bogyült: 1404 frt 60 kr o. á. 8 db. 1 frtos ; 43 db, estist hussas | 2 db két ftos ás 46 db. os. arany.
• A gymnasium felavatási ünnepélyén Jolon voltak a többek köst: Somssich Pál; a két gr. Soms-a|oh Imre; Somssich Lőrincz; Jankovich László; Tallián Lázár kanonok, mint a káptalan küldöttjo. Kövess János; Felsö-körsi prépost; •) Zichy Autal; Paiss Boldizsár} Kund Yinosiíj Csépán Antal: Polák József esperes: Bittó látván; Tallián Pál; 1). M^jthényl István; Bérnáth József; Svastics Józaof (a sok Svssticsból maga) Kisovios J. oaporoa; Kolo-
•)VKtnsk felkös intését a TtvASokon klvUl egy <»>• »•*»•» ts kossorásta.
men Lajos; Kacsók Lajos; KozmA Sándor; Szokolay D. I^mándy llouedok; Dornoy István, iói-zágkor-iiiáiiyzó. (llát n KauskovleAok l.ol maradtak ?) K^idl Imre, pécsi gymnasima kilUótljo a Igazgató a loloi szónok. Könye Alajos, K.. kanizsai igazgató, Dolmányos György tai.ár, — mint küldöttek; Vogronics Antal osporoi; Borki József esperes, Zöld Sándor, a csurgói gymnasium! Igazgató tanára; Nagy János plébános; Dcvics Józsofj Talabér György} Mácz József; Lavati .Sándor | lébánosok ; stb. stb.
* Jánossy Gusztáv, kit « szépirodalmi lapokban mogjelont szép költeményeiről ismor t. olvasóközönségünk ; kl a mily hivatott iró, ép oly jó műfordító — Kaposváira jővén gymnasiitmi tanárunk, birjuk ígéretét, hogy lapunkat is felkeresi beesos müvolvol sszorotjük hinni, mlkép állandó munkatiWsunk leond.
* Az U Jó hlr ránk nézve, hogy a Kaposvártól Mérőfoló megkezdett, Klinker-fólo ut tovább építését lnlybcíihagyta a magas kormány, egészen a kaposfői malomig. Hisszük, hogy évenként tovább haladunk o vonallal N. Bajom, Illetőleg Kanizsa foló I s ha már vaiut nom ssolhoti át megyénket, legalább losz, Klin-ker utunk, s a legrosszabb időszakokban is, midőn a sártongertül hetekig nem bírtunk mozogni, szállíthatjuk termékeinket. Mi tarmékoinkkel Kanizsa felé gravitalunk, s illő, hogy legyen egy biztos utunk, mind közgazdászati, mind ipar s kereskedelmi to-klutobon. Hasznára leend cr. gazdaközönségünknok hasznára a kereskedő, iparos és fuvaros osstálynsk. Messziről kelletvén a tormőkövet hordani (egy kubik Öl Ido szállítva közel 100 frt), az égotott téglábóli ut sem körül többe, a ezt nom kell mindon évban köve-csozni, foltozni s — homokkal hintotvép — mégis örökös. Az építész, k^bon mind sz^ifíc.l^M, mind anyagi állását tekintvo — elég a vállalkozó szcllomü dőrék Ssouhoitt Fe.''Jncí j kinek a székváros ugy a vid< U már sok szép épületet köszönhet, s ki jelenleg a szókvárosi gözmaltn«t is építi. A fentebb említett ííllnkorcn már urőson dolgoznak.
, * Ilényi Rezső, lapunk szorgalmas munkatársa „La Vslier he*-czegnő ólute" czimü történelmi mllvot fordít, jneiy ktn ^kötetbon fog megjolonui, ha mostoha időnkben kiadót talál.
A Oktober Üó 2-án tartatott a kogyosrondüok templomában a helybéli tanuló ifjúság Unnopélyca „Veni Sanotou-jo.
Egyrészt örömünkre szolgált, hogy az idén a körülfekvő mogyókből oly nagy száminál sore^lnlt összo a tanulni vágyó ifjú nemzedék, hogy kisded gymnsslumunk minden osztálya zsúfolva v»*n; do másrészt olkomorltott, hogy midőn annyira értzi mo-
J;yénk a szomszédos megyékkel egyetemben ogy tor-odtobb osztályú gymnasium szükségét: miűdr.me!" <*t még mindig csak ábrándaink közé Urtozik es^ nyfr^i; osztályú gymnasiumnak létosltéso vagy logalWVb e*-A. a régi hat osztályúnak vlsszoáMilAui. A lolkua Somogy megértvo korunk igényeit, összetett vállakkal, karral nyúlt ogy alapjában uj gynmasli<;fr feláV^q^F hoz,és mit egyesok Bem^ssközöíhetnénsS^&a''í munkáló mogyo dicséretcsen végrehajtási E» ny-történik nálunk? Itt talán nem-fogják íTel p.kor jjú&V/za• vát szellemtelen, olr.nyagiasult koblüek az ombiok, kik az áldozattól víaszarettonnok V Noui-nem hiányoztak nálunk sem cgyosok, kik az annyiszor meg-
fionditott, do ugyanannyiszor olbukott cs/ivse kivételé-lós áldozataikat nagylelkűen mo.yaJ;lnl«-t> lk és nom hiánysanak most som— do mljC ; omo^i^glrvoltogy lelkűi ííOujMivha, ki az ügy éW'', állott, nálunk vezér nélkül pang az eszme.''Volt ugyan egy bízol tmány kinő* vozvo, hisszük is hogy valumoly jogyzököny vbon tintával mog is örökltotték novökot-- do a tett? E szont ügy, melynok nom szabadna fyd.~if.tAst szenvednie, ugy hlsssük még soká-soká fog ''. ^bft éloté^t esdeni.
A Lovardánk is volna —''Uoimondlistjuk hogy a küllő látványokban gyönyörködő publikum megolé-gedhotik t társulat egy két tagjának a gymnaitlkal gyakorlatokban kifojtott bámulatos ügyességével; de a lelket iioioesitő, izellomiobb ólvekro vágyó réiso a publikumnak ez idén kiológittctlonül hagyatik: mert a színi társulatok — o vándormadarak elkerülták városunkat, mint valami zord tájat.
A Theresia vásárunk, moly egyiko ssokott a lognépessobboknok lonnl, folyó hó 17-én fog megtartatni. Romónyokkol altatja városunk magát, hogy talán a mindenütt éreshotö pangásba némi sürgést forgást fog hozni.
A Kesztholyon o hó 10-én,f k. IV. dildás ezred lóvorsonyt rondezott, moly ft''iJ ci. k. foliége első nyeroményül egy nagy órtól''.^ítsobórát arsny-lánczczal kogyoskodott kitűzni: o>^kivül mág több nembeli , szép öiszogokből álló uyoroményok is vannak.''
A EmbertMn itil«t. Midőn Koriika Genua hatalmában volt, a gonuaiak olfogták Caianova Leonárd altábornagyot a Baitia Urtönébo hurczolták ; uaak szóigálójának volt szsbad a szükségei''étolekkol mog látogatni. Logklsobb fia Antonlu/ föltotto magtöan atyját megszabaditani; a boíot* rövid idő alatt megtanulván, a szolgáló ruhájába öltözött, boköté fejét a szokásos kendővel s ótkokkol tolt kosárral főjén akadály nélkül jutott atyja börtönébe, a viszontlátás örörnol után loboroftfálá atyjif szakálát éi bajuszát, ráadta a szolgáló "uháit s az átadott kosárral fején, szorencsóson kyutott börtö^pfj — az apa helyett a foghásban maradt fi ii, ageauai törványssék halálra itólto, az emberiség dicsérotére talán es ^
egyotlon borzasztó ítélet, mely a gyermeki szerotetbÖl inagát toláldozó finn végrehajtatott.
A Ujonczosáe. Az l8C5-lki ujonia >zást Illető előkészületek már oktober h i vátm n kozdödnok. Óssze-ioii ugy mint mult évben, a/ egész birodalomban 85,000 ujono soroztatik be. A katpnai váltság-bér 1805-ro is 1200 frtban állspitUtott meg;
«Srígorn ajnt. Egy Korsikában állomásozó fran-ozla ozredből megszökött egy katona. Több katonát küldenek ki keresésére. Ésok egy (>ásztorfiutól kérdezik; oz tagadja, hogy látta volna; ígérőt, fonyego-tés mitsoiu használ, a katonák tovább mennok. azonban ogy közülök visszamegy a fiuhoa s & aranyat mutat S ígér noki, ha mogmonaja merro van a szökevény; as aranyok fénye olvakltja a fiút s ujjával a sziklák felé mutat, hol egy hasadékban a szökovényt csakugyan megtalálták. A fiu apja mngütődvo vcwzi észre tia szokatlan örömét s később, hogy pónsét újra meg újra olvasgitjaj félve, hogy fii o pénat lopta, kesdi faggatni; mig régre a fiu bevallja tettél. Boszankodra vág szavába az öreg korai kai, hogy árulásának kc''szönl aranyait, dühösön megragadja fiát s össsekötösi, egy rokonára bisvAn azt, mig vlssszajövond. A parancs-nokhoM siet, térdet kéri a szökevény mogkogyelme-zéscért; mind hiAbai kérése mogtagadtatott; nó hát megláthatjátok, mond, mint bánik el a koriikai saját fiával, kl családját • hazáját meggyalázta. Hírtelon távozik, Szótlan mogy kunyhójába, kihozza lőfegyverét, folóldja fiát, olvonosolja a totthelyro, hol a szökevényt elárulA, itt letérdelni parancsold azt, fején lövi keresztül golyóját, miután mogvotőleg dobja as Bar nyat fia liolttostéro, mondván: n itt van gyalázatos Árulásod béro.u
Nyílt posta.
T. V-nsk i Ételi s Am cl roll mAr Jó tWr« fofla''ra, aiArt nein lehetett ha télads< rajtok, klild ; arin sokArs ui»jAny tereld Iriiuk.
* * * M érkea< Itt
N. K-nak i „A« ebéd fs''att.* fg« a van Hanek. da jobb atl
-elballgntniink.
,tilAho<.* Nim adható.
MohAcarmi A fűga''Aa rtak orm fog tokAij UrtanJ T 1. L-n»k ; TcisAk a ganUsAgi eg/lclliut furdulai. l''icito i vArjuk a Iot<1 t.
Felelős szorkcsztő: IlOBOZ ISTVÁN.
laaainBaaMBMMaMBaaaaeNanaaaaaMaBaai
Gazdasági tudósítások.
{Vagy-Kanlzsa, Heti vásáraink még mindég k''véssó látogatottak, nem annyira a tormoastők mint a vevők hiányoznak. Gabona utAn sora tudakozódik. Mintha csak lopta volna as a szogény Babóchay atyafi portékáját, szépon kell noki könyörögni mig találkozik valaki, kl 0 ♦rt 40 krt ad legszebb búzájának ki-Iájáért. —- Zöldséggel elvagyunk látva, akar mindig azt együnk. Paradicsom mcso monnyiségben. Káposztát szépet leijét vonni 3 frtért százat. — Oubacs keresett Art 1 frt 7, ft 20 krért szívesen megveszik mázsáját— Kevoabbé vagyunk a gyümölcsnek I,övében s a mi van, as is kevés kivétellel a gyermokekbon talál fogyasztókra, az Örökké tartó osŐzések következtében érctlonül és zamat i>élkül maradván. — Borunk lessz ugyan, — do milyen? — Ha mondjuk, Hogy mind os időig csak ugy mcgJvbvtöaop árait fürtöt sem islint találni ssöllölingysinkben'' eleget mondtunk 18(14-iki bóránk minőségéről. Boros gazdáink fonnhordják orrukat, a hat forintért csak olyan bort vesstegotnek, a mi kissé jobb a lőrénél. Nevesebb hogyclnkon 10-^-12 frton kesdlk as alkat. — Időjárásunk száras kellemetlen komor, minden pillanatban várják a hó luestét.
Egyrészt a kukoriosa hordás, ssAntás, Yetés, másrészt pedig as isráeliták ünnopei végeit a gabna szálitások igen gyérek voltak, Olasz- és Angolbon ssámára ugyan busa kerestetik, do miután a tájékból! nom elég sárga, ugy a bánáti vi!sárolt''*tik, bor kivitelről szó som lehet, miután nagy a* ára s egy külföldi som fizeti 7 Irtai, kővetkező ársk jegyes tettek.
Buza 2 frt 60, 8 frt, 8 frt 6 kr.
Rozs 1 frt 80 kr, 2 frt
Zab 80 kr, 1 frt lO kr.
Árpa 1 frt 20—90 kr.
ífukorlcza 6 2 frtÖO
Uj pedig 2 forinton sím adatik.
Bor 6—7 frt.
Kapnavár, deo. hó 8. Mitől féltünk, bekössön-tött — n hideg a lapokon már is sok kukoriosa és lud-dina érzik; ennek daczára as eleiégárbannincs emelkedés ; a többi termékhos képest aa árpa a legkeresettebb i egy áron kol a rosizial 1 ft 60 kr mértje ; a logszobb buaa: 2 ft 60-fkQCI kr; sab: I ft Egy ssák burgonya 40—46 kr. SortéOnég mindég drága, holott sok hajtatik a piaezra; így s kövér lud, 3 ftra /is Urtanak ogy darabot, osak Tegyen a ki negveg^é. Éjszakánként fagy, a fftttshtnk kell, »yit máakor doczombor vagy januárban; csak hó hibáaik, sokkor olkiálthatuók: Ut a téli Saina olcsó; 80 kron kel mázsája.
v«J». p.)
i ii >» ^
4 126
HIRDETÉ
ím
ut
Hirdetvény.
Braider Ádám hitelezőinek ösazohlvása I Somogy megye polg. törvény-•léke mint tolok könyvi hatóság résséröl köxhirré tétetik, hogy Koixner Gvörgvnok Braider Adám elleni keresetében a kielégítési vógrohajtAa utóbbiunk a 1). Sáncai öl az. alatt könyvben 1—8 rondssámig bejegysett réasbirtokAra elrendeltetvén, u Arvoréai feltétolok a a kielégitéal aorrond megállapitáaa toklntotóbÖl hitele-aöknek férgyalási hatArnapul 1806 Jannar hó 2-lk napjának reggeli 9 ÓrAja kitüzotik ; miro hitelezők axaal hivatunk meg, hogy mog nem jolenéaök caotébec n fennebb! ügyletek bíróilag fognak meg Állapíttatni.
Kgyaaoramind felhívatnak mind aaok, kik a ktfololt birtokhoa igényt tartanak, aat a fonnebbi határidőig ido bojolentoni aleaaonok.
KapoavAr September hó 16. 1804.
(1 — 8) Üomogymegye törvénytzéke mint telekkönyvi hatútdíj.
ni./
/tat
Árverési hirdetmény.
(8-8)
Somogy megye polg. tÖrvényazékér>ok, mint telokkönyvi hátságnak részéről köahirré tétotik, liotyFolly Imro KapoavAri lakósnak felperesiégo alatt Knidrovlc. György éa neje KapoavAri lakoaok olloni követelése fedoréséro leaA-logolt éa a KapoavAri kösaeg 800 azAmu tolegjogyzökönyvében I. 1—4 rend aaAmig foglalt és bíróilag 5000 frt. kr, o. é. becaült ingatlanok KapoavAr köaségben a holyaalnén f. év Octobor hó 8. napjAnak reggoli 9 ór^jAn — mint na első határnapon — olArvestotni fognak; a mAsodik árverés idő, ha nótán az elsőn Yevö nem találkoznék, f. évi November hó 8. napjAnak roggoli 9 órájára a holyazinéro kitüaotik, axxaí hogy okkor fonnebb kijelölt ingatlanok a boosáron alól is eladatni fognak.
Aa árverési föltételek a törvényszék irodAjAban mindenkor megtekinthetők.
Kelt Kaposvárott Augusst hó SO.-An 1903.
íkmtogymegy* törvénytzéke mint telekkönyvi hatótág.
slh
Al
Árverési hirdetmény.
(*-8)
Somogymegyo polg. törvényaaékének, mint tolakkönyvi hatóságnak ré-axéröl köxhirré tétotik, hogy Grosuí Antal Tabi lakóannk felporoaaégo alatt l|u-aaár Sebestyén Ziohi lakón olloni követoléso fodexéséro lozAlogolt és a Zich köxaég lf)B. ar.Amu telekjegyzökönyvében 1870 ha. ax. alatt foglalt és bíróilag 100 frt 0. é. becsült ingatlanok Zich községben a helysainén f. év üov. hó 3 napjának reggeli 9 ÓrAjAn — mint aa első határnapon — elárverostetnl fognak ; a második Árverési idő, ba netán aa olsön vevő nom lalAlkoanék, f. évi Dooa. hó 3.
napjAnak reggoli 9 órájára a holvaxinéro kitdsotik, azzal, hogy ekkor fonnobb ki-Ingatlanok a becaAron alól.....
Aj
hetCk.
jolelt ingatlanok a becaAron alól ia eladatni fognak.
Aa árverési feltétolok a törvényszék irodAjAban mindenkor megtokint-
Kelt Kaposvárott Sxept. hó 10-én 1864.
Üomogymegye törvénytzéke mint telekkönyvi hatótág.
SIM/
Árverési hirdetmény.
( -3)
Somogymegyo polg. törrény.xékénok, mint telekkönyvi hatóoAgnak ré-•zéröl köahirré tétetik, hogy Saemoneca János Sxoraosi lakósuak folporeaaégo alatt Lenca Oyöiyy kaposvári lakéa elleni követeléae fedezésére lexAlogolt éa a kaposvári köaség 866. saámu telekkönyvébon 2843. hely. sx. alatt foglalt biróilag 1600 frt o. év becsdlt szőllöje KapMvAr községben a helysainén f. év oktob. hó 15. napjának reggeli 9 ÓrAjAn — mint ax első hatArnapon — elárvereztetni fognak; a második Árverési idő, ha netAn ax olaőn vovő nom találkoanék, f. évi novb. hó 16. napjának reggeli 9 órAjáraa helysxlnóro kitllzotik, azzal, hogy okkor fennebb kijelölt lngatla> ok a becsAron alól ia olndatni fognak.
Aa Arvoréai feltételek a tőrvényazék iroííájAban mindenkor mogtokint-
hstők.
Kelt Kaposvárott Saept. hó 11-én 1804.
tímogymtgye törvénytzéke mint telekkönyvi katótág.
Árverési hirdetmény.
(2-8)
Somogymegyo polg. törvényaaékének, mint telekkönyvi hatóságnak ré-aaéröl köahirré tétetik, hogy Veisa Iarael Zichi lakói ellőni követelése fedexé-aéro loaálogolt és a Zich köaség 80. számú telekkönyvében I.''l—8 rend számig foglalt ingatlanai Zloh köaségben a helysainén f. év Okt. hó 22 napjAnak reggeli 9 óráján — mint aa ellő határnapon — elárvereztetni fognak; a mAsodik Arve-rési idő, ha netán aa elsőn*.vevő nem talAlkoznék, f. évi Nov. hó 21. napjAnak reggeli 9 órájára a helysxinére kitüaotik, aszni hogy ekkor fennebb kijelölt ingatlanok a bocsáron alól ia eladatni fognak.
Aa árverési feltételek a törvényszék irodAjAban mindenkor megtekinthetők.
Kelt Kaposvárott Saept. hó 18-án 1804. , 1
tíomégymegyt ttinénytzike mint telekkönyvi hatótág.
,m/f
st
(2-8)
Tóth Forcncs hitoloaőinok ösazehivAaal Somogy mi gyo polg. törvény-azéko mint telokkönyvi hatóaAg réazéröl közhírré tétotik, hogy (ÍAál Alajoanak Tóth Feronca elleni keresetében a kiolégitéii végrehajtás utóbbinak a Kapoaméről 79 »«. t. j. könyvbon T 2003, 2000, 2011 és 2013 ház sa. alatt bolegyaott sxölök-böli résabirtokAra olrcndoltotvón, nz Arvorési feltétolok s n kiolégltési sorrend mogAllapitási tokintotéből hitelezüknok tArgyaláii határnapul f. évi Ootobor hó 17. napjAnak reggeli 9 ÓrAja kitüzotik; miro hltolexök axxaí hivatnak mog, hogy mog nom jelonéiök esetébon a fonnobbi ügyletek biróilag fognak moffállapitatui.
Egysxoramind felhívatnak mind azok, kik a kyolelt birtokhoz igényt >ak, uzt a fonebbl határidőig ido bojelontoni aioiionok. Kaposvár August hó 20. 1864.
üomogymegye törvénytzéke mint telekkönyvi kutótág.
tartani
IMI

Árverési hirdetmény.
(3-8)
Somogy megyo polg. törvényizókénok, mint telokkönyvi hatóságnak réazéröl közhírré tétotik, hogv Gazda llorbAla tikosi lakósnak felDcrességo alatt Vid Foroncz és nejo tikosi ÍAkósak elleni követeléso fodoaésére loaálogolt és a Tikosi köaség 27. ssAmu telekjogyzőkönyvóbon I. 1—2 od. sxAmig foglalt és biróilag 300 frt. kr. o. é. becsült ingatlanok Tikos községben a helysainén f. év Octobor hó 8 napjAnak roggoli 9 órájAn — mint ax olaö hatArnapon — elAr-verextotni fognak; a második Arvorési idő, ha netán ax''elsőn vevő nem talál-kőznék, f. évi Novembor hó 8. napjának roggoli 9 órájára a holysainéro kitüzotik, azznl hogy okkor fonnobb kijelölt ingatlanok a boosáron alól si eladatni fognak.
Aa árvoréii feltélolok n törvényszék irod^jálian mindenkor megto* kinthotők.
Kelt Kaposvárott Auguat hó 30.-án 1804.
Somogymegye törvénytzéke mint telekkönyvi katótág.
lin/

Árverési hirdetmény.
(j-j)
Somogymogyo nolg. törvónyazókónok, miut telekkönyvi liatóaAgnak réazéröl közhírré tétetik, hogy llauanor IgnAoznuk felpereaaégo alatt Darab látván Ótvöal közaég 21. szAmu,telekjogyzőköny vében A I. alatt foglalt éa bíróilag 800 frt o. é. becsült tolok Ötvös közaégben a holyszinén f. év nor. hó 2. napjának reggeli 9 órAjAn — mint az olső hatArnapon — elArveroztotni fog: a második Arvorési idő, ha netAn aa elsőn vovő nom talAlkoznék, f. évi dooa. hó 8. napjának roggoli 9 órájára a holyazinéro kitüzotik, azzal hogy okkor fennebb kijelölt ingatlan ''/t tolok a bocsáron nlól ia eladatni fognak.
Aa árverési feltétolok a törvényszék irodájában mindenkor megtoklnt-
hotők.
Kelt Kaposvárott szopt. hó 17-én 1804.
Somogymegye töroenytzéke mim telekkönyvi katótág.

Árverési hirdetmény.
(2-8)
Somogrnaegye polg. törfányaaékéi^k, mint telekkönyvi UtóaAgnak ré sxéről köxhirré tétetik, hogy Ilausnor IgnAoznak — lakósnak falperességo alatt Kati Mihály Ötvöal lakós olloni kövotoUic fodozéséro loaálogolt és sa Ötvösi közaég IÖ. számú tolokj.''gyzökönyvébon 1 10, hal az. nlatt foglalt és bíróilag 400 frt o, é. bocaült szöllejo Ötvös közaégébon a holyszinén f. év nov. hó 2. napjAnak reggeli 9 óráján — mint az olaö határnapon — olárvoroztetni fog: a második árvoréai idő, ha netAn az első vovő nem talAlkoanók, f. évi docz. hó 8. napjának reggeli 9 órájára a holysainéro kitüzotik, aszal hogy ekkor fennebb kijelölt ingatlan a boosáron alól ls eladatni fognak.
Aa árverési feltételek a törvényszék irod^ábin mindenkor megte kint
hctÖk.
Kolt Kaposvárott Szept. hó 17-én 1804.
üomogymegye törvénytzéke mint telekkönyvi hatótág.

ml
Árverési hirdetmény.
(í—8)
Somogymogyo polg. törvényszékének, <bi„t telekkönyvi hatóságnak részéről köxhirré tététik, hogy Sohleslnger Ádámnak felperessé™ alatt Kiss István Otvösl lakós elleni követoléso fodoxéaéro loaálogolt éa as Ötvös köaség 2á. axámu tolokjcgyaökönvvébcn A I. alatt loglalt éa bíróilag 600 frt o. é. becsilt ''/» Ötvös köaségben a helyazinén f. év novb. hó 2. napjának reggeli 9 órá-ján — mint aa első hatArnapon - elArveroztotni fog; második árverési idő, ha netán ax elsőn vevő nem talAlkoznék, f. évi deox. hó 3. napjának reggeli 9 órájára a helyszínére kitüaotik, aaaal hogy ekkor fonnebb kijelölt Ingatlanok a becsáron alól is eladatni fognak.
Az árverési feltételek a törvényszék irodájában mindenkor megtekinthetők. 8 Kolt Kaposvárott Szopt. hó 17-én 1804.
Somogymegyt törvénytzéke mint teUkkönyi hatótág.
Wajdita Játsef kiadó lap- éa nyomda tulajdonos Nagy-Kanj^,,.
N-Kanizsa. Harmadik évfolyam.
30. szám IS(M. Okf. 20-án.
Ismeretterjesztő lap
a
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből. A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja.
■■■n. ''ii.. i .'' ii'' .i ii i <ii .........ii .................................................................i ■ aassswa—sss—a—s—s—i mmni'' hmmuliijmuu—■———
Megyeien e lap legalább egy ivon julius hó l-től kezdvo raindou hó 1-ón 10-én é» 20-án. — Klötizeté»i ár postán szétküldés*. I é» helyben házhoz hordva ogéss évre 6 frt. | félévre 3 frt. Negyed évre 1 frt 70 kr —• Mindon olöftsctö a tuliydonos kölcsön könyvtárát n* oddigl fonntálló feltét-lek me|lett fél áron használhatja. — Nyilttér egy Potit sorért 10 kr. — Hirdetések négy husábos l''otít sorért 1-ör 7 kr,, 2 or 0 kr. és minden további beiktatásért ű kr. s Ulygdijért 30 kr. HzetondŐ. A beiktatási dij a a lap kezelését illető mindon tárgy a kiadó hivatalhoz Nagy-Kanizsára; a lap szellemi tartalmát illető közlemények jK''dijr, ugy minden levelek
bérmontvo a azorkesztöséghez küldendők Kaposvárra.
A somogyi gazd. egyesület igazgató választmánya, Marczaliban 1804. Szept. 26 án tartott tan&cskozm&~ ny&nak
Jelenvoltak: Jankovioh László oln''ók, Iftkey József, Somssioh Pál, 1''aizs Boldizsár, Baán Gáapár, Somssioh Imre, Csépán Antnl éa többeqr.
Klnök ö mltga üdvözülvén a megjolont, választmányi tagokat, felkéri a tanácskormány!, hogy a érkezott jelentéseket meghallgatván, az nzok folytán felmerülő elveket és indítványokat clökészltöleg a holnapi nsgy gyűlésre, határozatilúg formulázza és állopitsa meg. Knnck folytán olvastatott:
1-ör Somssich Imrének, mint a számadás vizsgálatával meghízott küldöttség cinekének, azon jelentése, mely szerintaz egyesületnek pénztára felett 1 Bi»8 okt. 6-iktól 18C4 május 31-ig s a kiállít si fiókpénetárról 1663 okt. 0-tól u. azon iv 31-lg vezetett pénztárnok! számadás hibátlannak s helyesttok lonni találtatott.
Tudomásul vétetik a n péustárnok, o számadást
illetőleg fcloldatik.
2-or Somssich Pál és Igmándy Benedek, mint az egyesült szöllösseti s kertészeti szakok elnökei, az idei termény kiállítás rendezéséro nyert kiküldetésük nyomán értesítik az egyesületot, hogy n kitűzött kiállítás rendezését, a tnogyében minden gyümölcs termést inoghiusitó időjárás, részbon pedig a gyümölcsben gaadng vidékeinket Sújtó jégvorések miatt a fölkért sszkórtök helycsléso mellett, abban hagyni kény-tolcniUttek, s o lépésüket igazoltatni kérik :
A társulat helyesli a kiküldöttség eljárását s a
kiállítási jobb időro elhalasztja.
8-or Ugyan a novesett egyesült ssakok elnökei beadják Írásban foglalt abbeli javaslatukat, melyszorint a viszonyok s az egyesület pénzorejo nom engedvén meg azt, hogy a kertészeti szik közpéldány kortot alakítson, arra hívják fel a társulatot, hogy a magán
korté set emeléséhez s az ezon téren található elottv-k ösztönzéséhez járuljon.
Kzt pedig leginkább elérhotnl vélik ax által, ha a társulat nevezetesebb díjazásokkal segitendl éven-kint asokat, kik a földművelő parasztság közt éven-kint nevezetesebb mennyiségű nemesebb gyümölcsfák tenyésztését torjosztlk s azokat felügyelőt mel-lott a nép közt mogis honosítják.
A társulat toklntctbe vervén azon olőnyöket, molyok a nemes gyümölcs tenyésztése s általában a kertészet terjedése által erkölcsileg, anyagilag '' ugy köz- mint magány g.v/.dászatl szem|x>nthól a népre s ogéss vidékekre hárAmlanak, ax indítványt elfogadja; s az illotö szakosztálynak 200 frtot utalványoz minden két évro azok szá mára kik vsrsonyutján kitüntotik magukat a nemes gyümölcsfáknak a nép közti elterjesztésében. Az első díjazás 18(50 tavaszára tűzetik kl s versenyezhetnek mindazok, kik a parasztság közt ingyen vagy eladás folytán, legalább 300 nemes fát kiosstuttnk s azt két éven át ápolták s megtartották. Ezon verseny még a jövő tavasz előtt kihlrdctondü lessen.
4-er Olvastatott Somssich Lőrinc* földéssetl szakosztályi olnök urnák jelontéso az ez idén Mikébon L. Tótiban.s Csurgón tartott szántás versonyokrÖl:
Örömmel értesült az egyesület azon réssvétrÖl s pártfogó ügyszeretetről inelylyel o versenyek as értelmesség részéről találkoznak. Azonban fájdalommal esett egyúttal az tudomására, hogy a földnépo a fUldészot ezen üdvös tanóráiról réssvétlonül visszavonul. A társulat mognein tévedvo jó szándékában a kötelesség éraotében a versenyek folytatását a jövő évro ia megállapítja; a szákolnökro bisván a helyük kitűzését s ss arróli gondoskodást is, hogy ozélszorü fel vllágosltásokkal körözésekkol a nép is aránylagos részvételre birassék. '' • '' •''
f>-őr. IJgyan a földészoti osztály., elnöko bemutatja Haberlar.d tanács magyarra furdltO tt értekesését, a megyének es idei buxatcrmolését ugyszólva megsom-vnisitő gubacsiégyröl, benyújtván az értekezésnek több száz példányát s gazdaközönsé^ kö/.t loondŐ kiosztás végett.
TÁRCZA.
E század nagy s dicső .. .*)
Virtor llugo.
E század nagy * dioső, nemes czél (ízi, hajija, Szent küldetésbo'' jár az eszuto mindenütt. A millió emberi szóval telt munkttzaj, a Teremtés Isteni zajába be vegyült.
A városokba'' benn s künn, a magány ölében. Tejéhe* — mit szopott — az ember Ml marad, A sürgő Hokasiíg alaktalan zömében, Nemzeteke/jegyez a méla gondolat.
A vérpad összedől; megmosdik a vewtőhely, Alszik u zendülés. Szebb nap reménye int. Haragjával a nép, a vulkán, kénkövével Rombol, pusztít előbb, aztán termékenyit.
•) K n»jíjr»»erli k&lUmioypjrf I muUtJnk b« ». munkstir.un-kaí, mtl nlrtKi kK*AD*4f<iMkatk. 8 i « r k.
Nagy költök, n kiket megihletett az Islen, Fénytengert hintenek szét lelkeink felett. A művészetnek is van völgye, hol szent vizben Megszomjult wellemek isznak költészetet.
tfpitni kezdik a társalom alá, mely még Legkisebb szélre is inogva tántorog; Agy-erkölcHÖk helyén, n gyermekek szerelmét S agyok tiszteletét: o két szent oszlopot.
Házunk vendégo a kötelem —jog sz lőtte — Előtte szívesen ajtőt, »zivot nyitunk; Ajtónkra járnnk még Loldusok; de szivökbe'' Ninos annyi gyűlölet s szemökben annyi láng.
Mely zárá az igazt, az ajtó már kidőlve, Örök igféiről az ember szánut ád. LeikUnk a létezők könyvébe mélyed, tőle Mindennap egy-egy nj eszmét nyer a viliig.
Költők! beteljosUl im lelkcitok álma; Gőz, vas, eltörli az iszonyú tömeget, Moly még leneheztil súlyával a világra S tetőt óa alapot szétzúzni fenyeget!
A társulat m<>gi-!ég désénAk nyilvánításával üdvözlik a »z tk< fnök~uj''itknt a kozliarzr.u iam*-retek ilynemű f> I- smoi''énfvel h torj.<*zté»óv(l, s midőn az illető elnök tirnnk o nrgyboesfi értekezésnek m.igyai itása lerj* sztéseért köszönetet mond s a nyomtatási költséget 16 frt utalványozza : egyszersmind megkeresni rendeli u megye hatóságot h végből, hogy o közhosznu tájékozó értékesé* példányait a nép közt elterjeszteni sőt abból tudomás végett, egv példányt a nmgu Helytartótanácshoz is fclkttldoni méltóztassék.
0-or. Head>a a statistikai osztály elnöke l''niss Holdi -ssár, mi^. 24-én nyert megbízása folytán a közép somogyi hiányos posta közlekedés híjainak mikénti orvoslása, — ugy í .. ,
A mogyol hatóság nevezetesen üml/a a megyei főispán ur által 4 frt levolébnn tigyclembo hosott takarék magtárak szüksége s felállítási felett — ta-náeakozmány utján megállapított tüzetes vélemény-adi''-sát az osztálynak.
A helyes fclfngá>stl s szabatos irálylyal szor» kesztett oaztiily vélemény egészben helyosoltet-vén a nagygyűlés előtt egész turjcdrlniébon felolvastatni rendeltetik | w a saakosstályaak a Marcza''.i, Sörnye, Kaposvár közti pósta öaaxe-köttetést, ugy a nép köst felállítandó segély pénztárt érdoklő Indítványa, elfogadás végott a társulat közgyűlésének sürgősön ujánljut-ni fog.
7-er. Jagócsi Póterffy Jórsef ur sz. a. értoslttl a társulatot hogy az eddig általa szerkesztett „társadalmi közlöny" megszűnvén a mennyiben a segélyzés főjében kivott összeg az lllotéken fölül ütvén as általa azt ö a társulat által sogélyzott Hagyarl Józsof ta-nor.cznak még hátralovő segély pénzével fog kiegyenlítőn!.
Az ig. választ. Pétorffy ur ajánlatát olfogndja de miután ö llagyani részérő küli)n tételben mái ssinto vett fol pénzeket a pénztárhvl, utasítatll a pénztárnok s a titkár hogy Jagócsy Kétortfj úrral.végloges leazámolist tartsanak.
8-or. Olvastatik Hagyari József tanon znak kérelmi az cgycsűlothcx clhclyhozés vagy alkalmazási aján
lat végott.
A vak anyagot nz ember szolgává tette; Gondol, keres, teremt. Szcllemfuvalmival Mográz minden csirát a néma természetbe'', Mint erdő lombjait megrázza a vihar.
NŐ minden és halad. A perez is nyomokat hágy, Bár futva elrepül. Egy nagy kor támadott, Ha távol néz a szem ragyogó partokat lát, S az ember végzetét: egy órjás folyamot!
1 \ Po nagyságot a kor bár méltán hangoztatja
8 e század, megvakít fényes sugárival
Titkon megborzadok : Jézus, szavad viszhangja
E zaj, e fény között haj! mindinkább kihal í
JÁNOSI GUSZTÁV,
Tisztelt szerkesztő nrl
Midőn közülöttünk osloden mozdulatlanul elosö-csült, nem lehet ross néven veoui, ha csapa ritkasár s ujság\ágyból as ember egéssen odáig clmsgy, hol egy iióIia kis egészséges agár, vagy paripa futáat sssmlélliet.
Ily élv vágy vitt eogem — ki a gyalofaágkoa tartozom -- szept. 27-én a. u. a sx.-páli met6iirí, hol
Tudomásul vétó tik • n tagok tigyolmébo ajánl-Intik.
Ü-er. Nyitrara&y* g''tzd. egyesülete a társulathoz a somogyi magyftrtytn gulyák iilln|>OtA, általában n magvai fajta szarvasmarhának torniészotl s fojlődési minősége ujiatt intézvén egy felszólítást:
A társulat ezen lovelet nz illotő szakosztálynak átadandju, alaposabb tanulmány át ssorozmény-nok kikutatása végett; addig ia a nyitramogyoi ogyoattlot tudósítatiii fog, n felöl, hogy Somogy-l>an hol éa kinek birtokálmn találtatnak igazi ma^yarfiy gulyák. lO.or. OlvnsUtik Doinani''sky Boldizsárnak a mar* hatonyésztéii szak elnökének leköszönő levele.
Az igazg. választ, tudomásul vévo ast a holnapi nagy gyűlés olé terjeszteni!i. 11-or. Olvastatott Wiydits József kanizsai könyvárus ás nyomdász urnák levele, melyben azon kérőiem és óhajtás tejoztotik kii hogy a megszűnt „Dunántúli társ. közlöny" helyett, uz általa kiadott s Koboz litván által szorkesstott „Zala Somogyi Köslöny" fogadtussók el, az egyesülőt hivatalos közlönyéül
Az igazg. választmány meggyőződve lóvén ogy nyilvános közlönynek szükségéről, másrészről a vidék ezen most már ogyo''.lon lapjának részvétteli s gyámoiitását a ^társulat feladatához számítván: a „Zala-Somogyi Közlönyt" orgánumul elfogadja, s azt ó von kint 1(K) frltal segélyes*, az esett lap hasábjain megjelenő hivatalos közleményok, tudósítások, s körözvényok fejében. A scgélyzéa aránylag a/ elfogadás napjánál számítandó, s nz ügy a nagy gyüléa elé tor-j.sztvudő.
l- or. Az egyesületi |/ónztár állapotának kimutatása. Tudomásul vétetik, a holnapi nagy gyüléttro folterji sztoiulő-
13-or. Kórdós tétetvén az iránt ha vájjon a több azak-irók állni a társulatnak felhívás s megrondolés nélkül megküldött röpivok, lapok könyvekéi t később a küldött által követolt árak kiiizettcssonek-c.
As ig. választmány egyszer mindenkorra kijelenti, liogy a több irók által követett ilymódon e\járást engedékenységgel épen nom szándékozik felbálori Inni -- ép azért a társulat csak ia nzt fogja kifizetni vagy díjazni a mit határozatikig megrendelt.
14-er. A holnapi közgyűlés napi kérdései végett. Utas Itta tik a titkár, hogy ezon pontokul a holnapi közgyűlés olőtt felolvassa.
Kzckután a jegyzőkönyv beteljcsitott.
KOZMA SANDOU. egy. titkár.
Kiáltó szavak Zalamegye irodalmi szólósondjében.
ltusi elüket élüi.k, It s« t iIIUroIi j.íruak, tsi«u ójj» u*?/ • a<É|>A«t<M Ml nugjAr lia Alikat i Ar.tuy.
A magyar irodalom dnnántuli fömoccenúsa fflúf Keatutio* György ala| ította dunántúli he-lícon és egyóbb müinU-zeti gyüldékuek elenyészte <It» sok dunántúli vállalat hanyatlott kora nirba. Azóta a hazának o szép óh nagy részében sok nemes törekvés, szenvedett — szá-
12K ^
raguit éa vitfiji — hajótörést. És''bár a „Balaton gőzhajózási társulat," magyar kezok által to-Hzítctt vitorláját folytonosán kedvező szelek mellett látjuk is biztos főbo repUlni, « bár a dunántúli gazdaképző intését újbóli felállítását, valamint a dnnántuli vinozellérképezdo érvényre jutását is szivünk egész örömével szemléljük és ép ugy őszinto kedves dolog előttünk a „Dnnántuli történetkedvelök lmiatíaa buzgalma is — mindezen említettük virágzó állapotuknál fogva a dnnántuli vidéknek azellemi és anyagi tevékenységro hivó tágas mozeiről adván tanúságot — éa habár — mondom — sok d/logból nőtte már ki magát itt olyan mQduwfíej, a mi máig íh bámultatik , — mégis; a szolom és ipar istonoinok említett, oltárai mellett ép most bitiiHibait füstölgő „Dunántúli közlöny" fölötti fájdalmunkat alkalmilag el nom titkolhatjuk, tós ha csak afolett kollcno sajnálkoznunk, hogy egy vidéki lap jutott annyi társának szomorú Borsára — nem lévén szándékunk opitaphiumot irni — nem látnók szükségét annak, hogy o körülményt itt felemlítsük: do fájdalmunk ol-titkolhatlan azért, műt t a „Dunántuli közlöny" — a „Zalai közöny" niiatt rogyott,a semmiség bo! A minden szépésnomos iránt lelkes Zalamegye hjdeg közönye miatt!
Az lSIU-iki évnek annyi mostohasága mellett n hazai irodalmat és érzékenyen sújtó roszidőjárás, komor felhőit különösön kiterjesztette Zulára! Alig hogy a „llalatóhfUredi Napló!" buosut vett a nyilvánosságtól követte ezt: a „Dunántuli közlöny" — csendes kimúlása.
Megyénk ekét lapjának egymásutánt nteg-MÜntévil hivntva éreztük magunkat cgv kissé elmélkedni a vidéki irodalomnak azon pangása hunyathisa, mondhntni semmisége felett, mely megyénkben, s vidékén édes hnzai nyeljünk virágzását romboló vihar gyanánt — szemlátomást fenyegeti.
Szükség, hogy mindon müveit államban vidéken is képviselve legyen az irodalom, —< snjnos lenno ha ennek lámpái osupán a fővárosok palotáira szorítkozva a vidék egyrond lak-házaira nem világítanának! Az iutolligentiának a fóvároRokbani nagymérvll oonoentráhUa mellett nom kell feledni, hogy a fővárost provinciák teremtik éa hogy tulajdonképpen a haza provin-oiákból áll.
Angliában nem szeretnék ha nem csak nz ujabb do a régi időből is nem mutatna fel vidéki In] okat a Hrittisch mttzcum. hs ott a Manchester, vagy Porüunonthbau megjelenő lap ép oly hiányt j ó|ol mint a londoni, s egyformán keresett mindenik, mert valamint n közhnzát érdeklő ügyeket megvitatni kötelessége a tóvárosi lapnak, ép ugy szükséges, hogy a vidékek saját érdekei s apróbb történetei — melyekre a főváros lapjai kellő gondot — már csak a politikai események miatt Sem fordíthatnak — helyi
közlönyök által hozattassannk nyilványosság elé, s az azzal járó eszmecserék ''áMpl közmüve, lődésro s nemzoti ozélokra^hatváh folytonos szellemi közlekódést nyissanak at ország legkisebb pontjaihoz ig,
Nehéz azonban no kom ily olflsépolt szalmából még egy kis hasznavehető magot vetni o lapok hasábjaira és sokkal inkább constatalt tárgy ez, hogy sem hoztászóllani feleslegesnek ne látszanék, do mert hazánk jelen súlyos napjait Bokán hallgatásuk áldicsőségével nehezítik, s makacsságuk önérzetében Mirabouyal tartva addig tUrnok mindent, mig azt nem érttik, hogy a hatásukat valaki megütötte,, s merjk) ezeknek száma légió lévén naponta éríékony hanyatlásnak indul a közügy és azzal az irodalom is; kell hogy legyen valaki a ki ez irányban egy pár igénytelen oszmét —• ha alkalma esik — egyszer, s többször szőnyegre hozva, azon öntudatban találjon egy kis nyugalmat a jobb rész: hogy a ki napjainkban ilyen, s hasonló érdekli dolgok mollott hangos szavakat emel a pusztában, aa annyival még is többet tesz a hallgatók tűrők légiójánál, hogy legalább inegmuta''ja a gesztenyét a parázsban és kés« azt sajá/és nem más közével onnét kikaparni.
.''íüg van megye az országban, hol felöt\ löbb lenne az irodalom elhanyagolása, nem pártolása, mint épen Zalában. Itt 1-ttr a megyei nyilvános életből is ismert nagyszámú intelli-gontia lakik. 2-of Itt minden korból buzgó apostolokat mutathat fel az irodalom; itt találkozunk először Deák Foicnozllnk ünncpelt no-vével! a szomszédban Sotnssioh! egy Berzsenyi Dukai Takáos Nedith, — és ismét irt potrike-reszturi Horváth Ádám, Kisfaludy Sándor, Császár Forenez örökítették noveiket. 3-or Nagy távolság a fővárostól cb rosz közlekedés nagyobb (szükséget idéz elő arra nézvo.hogy a napi eseményeket, s igy a korrali együtt haladást olvasás által tanuljuk meg, s egyonsulyozlhk. El-tokintvete hát attól, hogy osak mast é)« épon ma»t van idejo nyelvünk egyedüli képviselőjét, oz irodalmat nomzotlségünk Bzonvélye gyanánt őrizni, fentartani a fennebbi okokhoz ínég ast adjuk: hogy Zalában az irodalom nem pártolás vétko azért is kétszeres, mert Zalamegyében ez irányban az irodalom emberei barátai folytonosan Útik a vasat csak egy kis melegét érezzék isan-nak! Filovon példa a megszűnt „Füredi Napló? és „Dnnántuli közlöny" czimíí laj:ok serkentései és a „Zala-Somogyi Közlöny" harmadik évi inkább küzdelmes, mint dicsőséges fentállása.
Ha meggondoljuk azt, hogy ezelőtt pár évtizeddel Znlamogyében ft Zala-egerszegi megye-hatósági nyomdán kívül még abp-és könyvet sem nyomtak volt sehol és hogy, saját helyi lapról álmodni sem mert még a legvakmerőbb phautasiáju irodalombarát is, és ha most látjuk hogy Nagy-Kanizsán Wajdits Józsof vállalkozó
wr
fiatal lovasságunk, a somogyi gazd. egylet tagjainak élvit térő s a m >ga juxára egy kis lóversonyt rendezőit.
„Kégi dicsőségünk, hol kósol na éji homályban." gondolám, midőn a sz.-páli homokra értünk, mig lelkem a iinjilaii képein, a hvteai emlékeken merengett. Azonban Jobij a Valami a semminél s én az in optima forma kitűzött, lobogókkal díszített jiálya lielaö kőiében Imlyet foglaltam, nehogy a pálya felett iizig ■rnn őrködő agg vitézzel bajom tneggyUljön ; ki most is, mini ezelőtt 30 evvel — gaudet ••quia oanl-busqtie — s ugy üti és zakln^ja ponyját, mintogy Myrmidon.
Do lm csöngetnek a fő oszlopnál; a harangozó ,»eivki más, mint Somssieh Tál, ki ka|M>svári gymnasium építésétől ogy napot vett el, hogy itt a fiatalok lóra tere in tettlégé u gyönyörködjék.
Az első futás sikveraeny, ^ő fit tétol; ulsö ló 100 frf; a második tétolót veszti.
Több ló visssa-vonása után indult Kund HéU barna kt.ncxája Szikra, lovasa a tulajdonos; Sotnssioh Andor sz sárga kancsája Menyecske ; lovagolva Iukoy István által.
Az indulásnál sebes irantl issal haladlak tova a versenyzők a karosu Szikra villániseboaséggel olí-Ihj vágván rersenytársának, mely azonban ernyedot-Jen erővel nyomában maradt. A mély talajú homok w pálya felén már a sebes futáshoz minden erőjét iyéiwbo vette n két állatnák s a győzelmet a kitartás és a AnU''kség közt kétessé tette. Az utolsó forduló rfflt*. • -
ogyvonAlban érto mindkettőt) most a szorítás, hajrái Ostoros mindkét lovas, az őslábu Sslkra tágit, maradós ■ as érczlábu Menyecske é\jcn rivalgás közt, mint első rohan a ezélhoz.
Hogy aztán a Menyecske mily emberségben részesült s a dőrék jockeyt hogy omoltók lo s hogy áraszták el üdvözletekkel, azt képs«\jók cl önök, kik ilyest már többször is láttak.
Második futás. Akadály vorsony (Sloapol ohnsso) 0 akadállyal, soWs versennyel 1 ''/* nif.
A iiályán megjelent Kund Jenő pej paripája Kardos, lovagolva a tulajdonos által) után gróf For-gách Antal szürkéje, lovagolva egy ismorotlontől.
A közönség a piros sapkás lovagot látszott kegyelni, s a biialom s a fogadás est jövendőié győztesnek ; a szürke lovasa kék sapki^át halvány arczára lehúzva, nem látszott a küzdés miatt érdokolt-nek, som a község részvétlensége felett megütö-dőttnok.
Az indulás pontos: a két ló egyssor''re ér as olsö sövényhos; Jó ugrás! do nom tiszta! A másódik sövénynél a szürko első; ugrása tisstább mint Apejé; a szilárd korlátnál 3''/, láb a ssürko átrenül, a pej elbotlik s* a közönség a piros sipkát sajnálkozással látja visszamaradni. A ssürko most mindon kÖvotkoső ugrást tisstábbAn vess, — es a lovss müvei As 1 •/., öl felhányt árok, a nádkert már átugratva, — most a fordulónál inntn közel a ezélhoz a meghajtott ló •lőtt még ogy 3''/, láb akadály, — As utolsó prób*, az utolsó akadály ; maga c gondolat megszüli as áUlá-
nos rószvétotl A lovas kiegyenosedik; erősknrokkal folvoszi lovát s ugyveti át ugyszólva a sövényen s a meghódított közönség éljonoi közt czélhos ér. Bk-kőr tudja meg a népség, hogy a Ioyas : Oreavos Rt-hArd Ksquiro, kapitány, ki mint a féle jó Angol az ilyes dolgokban már uagyon is otthonoi,
Jankovich László most jó magyarsággal elkösd bossélui as angolnak, átnyújtván nokl a somogyi asszonyságoktól küldött igen csinos ezüst vadás» ser-legot. As angol szinto rákezd magyarul s dcolarálja hogy Ő C évig huazár volt. Erro körülőttom olérséko-nyül minden ombor, — kitör as é(jon s a halvány angol naphősévé lesz a T. ss. pálí sikon.
Vártunk sstán még ogy kis ideig, hogy mikor jő a kitűzött parasst vorsony — d? fájdalom, nom volt rá jelontkoső. Jó lesz a jövőro a» aszalói, göllel, atalai gazdákat a maguk nyolvén értesíteni. — bizo-nyosan nem maradnak ol. A pony vorsony kollő számú pony hiányában, szinto elmaradt 1
Igy aztán a rövid mulatság után kezdődött a hosszú utazás, mely T. ss. Táltól Kapoavárig a föld-nemnek minden talaján keresztül viss,SAkoosl dorékba összetört refonst emlékezteti a költő szavaira: nDer | Wahn, ist kurz, dl* Koue ist su láng.4
bukógAti. •)
'') Ölömmel vsttUk t. bzrituok « sorait, s klsssilk, b*<*U uüvtivsl ciután ()»ki»bb»n Disglspttctj ik irJom«4 olrssókíi^a-
• ígltnkst. lilik
•4 129 fa-
li a p » m v á r.
* Megyénkn< k i^jra mogkesdödtok rém napjai midőn » axiiuíC-ly éa v igvmi b t<>r« íg — nz ólot e két legngy''obb éxeitti<(''•){ • — vo^ul) ''- ''i vannak.''MldŐn a szegény gnzdn, znklitolt i.upj.,1 után nom tudja, uiás nap mire virrad ?
Aaon rabló bat.da, Gölöncsér JóiíScf vezérleto alatt (testvériét már fölakasztották) — moly H.irnnyá-ban, Tapolcsán a korcamArost kirabolta, a ugy bántalmazta, liogy az meg ia hnlt, — o hó 6 én á\jött megyénkbe a itt elsőben la a oaokor.yai korcsmárost kifosztotta j — hajói vagyunk órtoaitvo aa időről ~ 6-án aa apáti nyugdijasott számtartót rabolta ki Mn-talmaiáa köst. 7—8 közt agyonlötto a l)r. Tamáai bírót, honnét óarany éa (íörüagalnak tartván, itt betörtek egy polgári lakba, a ennek tulajdonosát, idöab Lóbőrt nejoatöl ogyütt agyonlőtték; ifja Dobort pedig éa nejét meglödöxvén , auiyoaan bántalmaaták, kik aiinto belehaltak.
Esokután a rabló-gyilkos bandn, Oaál Doldixsár lovalt befogatta, a l''atoifa foló mont \Jgyanozon banda f. hó 16-én roggoli 7 órakor moglámadta a Cs. C''ari-olt, Nagy-Kaniaaa éa Iháron-liorény köat; a fedoxotttl rajta ülő Caendört lelőtte, éa a Oariolból 4083 frt o. értékot elrabolt.
A rablóbandát folytonosan Uldöxik, de e sorok Írásakor olfogatásokról még nincs tudomásunk. Ugy halljuk, hogy a személy ók vagyonbátorság fönntartására egy aaáaad gyalogság is rendeltetett a Drávatnel-léki holységokbe.
Nagy-KanlxHn október 20.-án. A* tíx^tben valamivel több élénkségét tap^ixtalha V'';^ r« ^ttl,hogy
axembortartandóságáérikcxolhetno. Jux* 3 f».
és valamivol fölebb vétetik; rozs 2 ft. .árpa minőség sxerint 1 ft. 80 kr. 2 ft, 20 kr.-ig; zab t ft. 15 kr. burgonya méröjo 00 -70 kr.; fehér borséi 3 ft., tarka 2 ft., káposxU lOOfoj 3 ft. Határ őrvidéki kétnyi-rotü gyapjúnak mázsája 76 frtban adatott cl; a méz vldokUnkb''th atnyi mint egébzon elmaradt. — _
HKéllemmel pár- ult ipara itltal kölcsönkönyvtár snjtó (hii lap áll fent, valóban meggyö-ződhotUnk nrvúl hogy ezen, inult és jelen közötti nevezeten k II1 ö m bségo t őriznllnk ajál-nunk és fenlmtanunk kell.
Kh nu''gis Vi.nnnk, — nem kevesen — kik az említett két zalai lapnak elenyészte után még a „Zala-Somogyi Közlönyt" — ia fölösle-gwmok tartják! S llros phrásisokat pattogtatnak a közrom(iködésnok ezon egyetlen itteni közego elleni Ilyen képzelt Cinoinnatnsoknak meghoosáthatna az ember — bár vidékiök érdekeinek közlönyt tartani nom szeretnek is — ha a fővárosi lapok közlll osak egyet is — ke-gyolmllkro méltatni járatniinnk! De a hírlapirodalom mezője Verfjok nézve Izrael!
Ha az egykori megyei élet közllgyeinok a zöldnszlnl melletti megvitatása nem egyszer fénysngáit lövellt azon közönségre, melyből az származott s mely azt lelkesülten hallgatta, ép azon irányban okozhat most derültséget egy ugyanazon mogyo zárt ajtóin bekopogtató, s hülyét betöltő hírlapi orgánum, mely — habár lángoló szónoklati vitákkal nem is, de korszeri! irányadó és UapieBcményi ozikksorozatok által legalább hetenkint egyszer a nyilvánosságot képviselné! Helyét betöltő hirlapi orgánumot mondtam; s hogy egy olyan létesüljön, nagy a már meglevő tökéletesen azzá váljék, azt ti.-<ak akarni kell!
Nézelnm szerint megyénk gazdasági egyesülete tehetiio legtöbbet egy állandó s biztos alapra fektetett helyi hirlap megalapítására nézve.
Aaon eg) oslllet moly ké|os volt G—7 ezer forintot a haza szttkölködőinek oly diadalmas uton Összeteremteni, az elég erős lesz arra is; hogy mogyéje közéletét mogyéjo hírlapja által ké p visol tesse.
Znlnmegye kiterjedése az európai térképen akár egy maga tyy országnak is beillenék! és ily nagy tci llletll földön a jelenkor szellemi világának elismert nagyhalainmssága — a hirlap — irodalom no találjon hazára V!
Hisszük, hogy a legközelebbi gazdasági közgy lés és annak a buzgó oluöko oonsontiálni fognak abban, hogy minden jó gazda k ö-zött az a legjobb gnzda ki az anyagi erőt a szol lem ivei párosítja!
^ Nagy-Kanizsa a kereskedelmi közlekedés ezen concontfált kikötője egy maga szlikségét érzi egy jól szerkesztett lapnak , — s okunk van hinni, hogy a lelkes városi tanács figyelemmel 1 ond eppu llgy ,iránt, moly egyúttal haztvi, és nemzeti Ugy is!" TUUOLY VIKTOR.
Hírek 6s események.
A Jövfy hó olején Dalárdánk tánxokoszorucs-kávalössse kötött dalostélyt roudos. — Előreisfigyol-moxtotjflk reá mulatni vágyó közönségünket.
Ilétfön, folyó hó 17.-én roggoli hat órakor Sxo-potnokon tüx támadt ''a négy háa lett a lángok martaléka. Ugy szinto a mult hét folytán itt nálunk, a bécsi-utexában ogy p^jta gyuládt ki, s hogy tovább nom harapódzott, nom annyira a rögtön érkezett so-gélynok, mint a tökéletos ssélosondnek tuliydonit-ható. Hallomás azorlnt folyó hó 19-én Kis-Komárom-ban szintén nohány háa lett a t(L< martaléka.
Balogh Alajos színigazgató a lövő hó eleién jő hozzánk ajonnau rendezett színtársulatával--Ajánljuk a derék színigazgatónak hogy tagokra tegyen saort, a darabok válaaztásában holyea izléat, a különösön Oporettokot. Rajtunk mi sem múlik.
Hétfőn vásárunk ogyiko volt a legrosszabbak.. Kovés vovö, sok eladó. Pang mlndou, nlnos korosot, nincs pénz.
Ax idei dohánytormelés olly jól ütött kl, minőre ötvon év óta nom emlékoznok. Egy holdon 26—28 mázsa tormott. A lovolok gyönyörü-szépon.
t Wustl Alajos holybeli dőrék polgártársunk, folyó hó 18— 19-iko közti éji 11 órakor Egorazogröl Jiaza érkoxvéiij elébo siotő nejo azon tudakozódásáza: mit végozett Kgorszogon ; szivéhez kapott, s rögtön halva rogyott összo. A megboldogult sok évokon át lolkiismorotoson vlsolte a gyámatyai tisstet. — Uéko hamvaival.
Csáktornyán a vaspálya éa országúti átméno-tolon ogy két lovas atyafl át akarván hatolni, a számításánál elébb posta-vonat által lovai olsodortattak. Azombor |jodtóbon oldjult, azonban sserenoséson mog-menokult.
= Hírlapok a tomp lomban. Kgy angol lap mogrója azon szokást, hogy vannak, kik a tomplomba hírlapot viazuok magukkal. Krro ogyamorikal azt fololi, hogy oz a azokáa amerikai, hol la a toiup-lomi azékokou lapok hovornok a bojövendök haaa-nálatára. Végro egy akót azt nyíl itkoztatja, hogy Skócziában ez egészen átalánossá lott, s aa istonitisz-telet kezdető olött nz egész gyülokozot kirlapot olvas.
= Mint » nUy. Közlöny"-nok BécsWil irják, a Béosbon meghalt gr. Károlyi Lajos aa országos ma-gyar gazdasági ogyosülotnok ogy magyar alapon éa szollombon rendezondö fölsőbb gazdasági tanintésot al;>pitására 6D.OOO ftot, mint alapítványt hagyomá-nyozott otyképon, hogy ezon tökétől a halálozás napjától azátnitandó 5% kamat fél évonként az cgyoaü-lot pénzttlrába fizettessék bo * oa mind addig tökésit-tossék, mig a boldogult által olnyjtott intézet A töke és kamat szaporodtával élotbo léphet. Határozott foltétolul tűzetvén ki, hogy, ha bármi okból, bármi körülményekben vagy bárki által, akár jolonleg a kamatok, akár annak idején maga az alapított töko nem kizárólag n magyar haza és nemzet érdokénok mogft-lolö magyar alapon, magyar szollombon létosü-londö vagy létosüjondett fölsőbb gazdasági tanlnté^ aetro alkalmaztatnék,'' vagy n koxolésbo ax orsxág. magyar gazd. ogyosülot elnökségén éa választmányán kívül mások is boavatkotnának, a boldogultnak utódai ez itsaüxm már most visszavontunk kijolootott egész hagyományuak torho alól fololdostatnak.
■S— ''Hl, 1,L ülüll LBWTjff"'' ^ 1 1 SHS—W »■! ■ — ----—I-''-1—1- I . . II 1
( . H I H D B
Árverési hirdetmény.
Homogymcgyo polg. törvényszékének , mint tolokkönyvi hatóságnak részéről közhírré tétetik, hogy AltstUdtor Dávid killti lakósnak folporossége nlatt-l''ápni János Juthi lakós olloni követelése fodoséséro loxálogolt és a Juth község 83 számú telekjegyzökönyvébon I. 697 hz. az. alatt foglalt éa biróilag 06 frt. —kr. o. é. becsült azőllő közafcgben a helyaxinén f. óv Nov. hó 16. napjának voggcli 9 óri\ján —mint nz első határnapon — olárvoztotnl fognak^ a második ár-vorésl idő, ha nótán az elsőn vovö nem találkoznék, f. évi Doo. hó l6. nnpjának roggoli 9 órájáru a holyazinéro kitüzotik, azzal hogy ókkor fonnobb kyolölt Ingatlanok a bocsáron alól is eladatni fognak. *
Ax árvorésl föltételek a törvényszék irod^ában mlndonkor mogto-kiathotők.
Kolt Kaposvárott Szeptomlxír hó 29.-én 1804.
So>i)0<jym«jt/6 tiirványtzfk* mint telekkönyvi hatótdy.
»''»t / (1-3) /sül r v ''
Árverési hirdetmény.
Somogymegyo polg. törvénysaékénok, mint telokkönyvi hatóságnak részéről közhírré tétotik, hogy Altstftdter Dávid klliti lakosnak felperességalatt Pápai János Jutln lakós ellőni követoléso fodoséséro loaálogolt és a Judithi község 81. számú tolokjogyzŐkijnyvébon 1.691 háa sa. alatt foglalt és bíróilag 80 frt.—kr. o. é. bocsült szölőj^ községlwn a holysalnéa f. évi NovOmbor hó 17. napjának reggoli 9 óráján''— mint az olsö határnapn — olárvoreztotni fognak; a második árvorésl idő, ha nótán nz ulsön vovö nom találkoanék, f. évi Docoin-l>o»: hó 17. napjAnak roggoli 9 órájára a holyazinéro kitüzotik, azzol ht>gy ekkor fonnebb kijolölt ingatlálanok a bocaáron alól is eladatni fognak.
Afi árvorési foltétolok a törvényszék irodájában mindenkor megtekinthetők.
Kolt Kaposvárott Sxoptembor hó 29-én 18G4.
Sumot/ymegyfi tKrvényttfke mint teleküinyvi hatiluifl.
Nyílt posta. „
8. PÁlnak -- Pt»ityban i A k^ll lcni*nyMv h»»l•Dodiink t »« Igéd leveliiket rArjnk.
lkiranak i k. i*. m .iái hol inath i ka t
h. u-nck i n. VAr«<t: kur *<>lt n i*. o''iiaki a ml hkuit, nem marad.
B. Füredre i Örroml lnk « vAlú>i^»ükon i nj brreodo/i* — hiuaUk — r««k elönvíro Icrn l » k» Hn*é|;n<''k.
8. H-nak. Voipr^mbt i TaOiuat ilu velünk meptrkxtt-''t. Ca. H-uak, Pííti Otthon r»gjr-«, rfy • tvra v .-jblníí vAr rcid.
Dr*v«p»rtl tllInlnSanak t karaak lohetö, a< rgylk < ''Ain''. v> alnl fogjuk. j--''
,81t><a begy.* EtJ aUAfa kih*gyi««i i<<n ! tv**6h mUlVt.-T nyllatkoanl.
,Dorta*raok.* Lígyen a/ÍTet c» énl''bbon Ha. Rom»*i h PA1 úrral írUkotal. \
N. J-n»k i Mmt UgalAbb ItlKon van i a J«'' 9r4l ns»t_-^V hatunk. • '' ;. .
,B». O/trgy napi koniijla." Jú *oli>» ''í..''.>,;»ijrlk lapuukba.
1). J-nak: a KHaker <it ^>111 j a ha l-''f k».t»fog míg ei <Tbrh, kíitnn lrm.l lt.WillK A többit levélben. .íklalmtKSl" — Kgy V»x«lheta. I>. J-nekt Kora waradt Ön í
.FlAfok jövöja" Ntpy restben !?««» van Bnnnk, asonb*a a r.<lkk utóljkT»l nem vag/nnk mcfeligedvo i a kü< alin^nyt-k - eg^uou m/uKut Allaak.
L—jr—■ rk, N.-KaniiaAn : lW-nat m»- vlt a tr''JVa, J . K — uak i Bek''llilfttt br» /Ijro n»; .«n h»ai > j Upnnklm ; kirllnk ol/«t, mely 9 S ttiinbeu l« I''im^j. .
U L nak i IfAr. lo f. lyJAn vArjuk Ont.
Somogymegyo polg. törvénysxékének, mint telekkönyvi hatóságnak rézséről közhírré tétotik, hogy Csorba
Jakab klIUl lakósnak folporossége alatt Molnár János Endrédi lakós olloni kövotoléso foldozéséro loaálogolt és az Endréd község 190 számú telokjogyzökönyvébon I. */% telorböl álló és biróilag 700 írt. kr ii. booaült ingatlanok Endréd községbon a holyszinén f. évi Novomber hó 10. napának reggeli 9 óráján — mint ax olaö határnapon — olárverextotni fognak; iv második árverési idő, ha netán aa olsőn vevő nom tnlálkosnók, f, évi Dooorober hó 10. najyának reggoli 9 órájára a holysainéro .kitüzetik, assol hogy ekkor fonnobb kijelölt Ingatlanok a bocsáron alól is eladatni fognak.
Ax. árvorési fololtétclok n törvényssék Irodájában írj-t^snkor mogto-kinthotők. :
Kolt Kaposvárott Sxoptember hó 29-én 1864. ,
Üomogymegye törvényuéke mint t*l*kkö"< ni Aatdedg.
Hirdetvény.
Kovács Uyőrgy hitolőinok összehívásai Somogymegye ipolg. törvény^ saóko mint telokkönyvi hatóság résxéről köxhirré tétetik, hogy Spítxor Hornátu-nak, Kovács Oyörgy olloni korosotébon a kiológitéai végrohajtás utóbbinak a batol 0 sa. t. j. könyvbon I. 1 —13 rondssámig bojogysott részbíriokára olrondol-totvén, az árvorési foltétolok s a kielégítési sorrond megállapítása toklntotéböl hltelexőknek'' tárgyalás! határnapul f. évi Novombor hó 3. napjának reggeli 9 órája kitüzetik; mire kitoloxök nxznl hivatnak meg, h^gy meg nom jolonésök osetóbon a fonnobi ügyletek biróilag fognak meg állapi .tni.
Egysxorsmlnd felhívatnak mind azok, kik a kijolölt birl Jioz igényt tartanak, azt a fonnebbi határidőig ide bejelenteni slossenek
Kaposvár Octobor hó I. 1H04.
üo''nngymeyyft flirrfnytztk* m*nt telekkKnyri hiiliíxíg.
* 180 +
,M7i
in
Hirdetvénv
Bralder Ádám hlUlexölnek össaohivAsa l Somogy megyés polg. törvény-sséko mit?t telekkönyvi hatóság részóröl közhírré tétetik, hogy Relzner Györgynek Braider Adám elleni keresetében a kiolégitési végrehajtás utóbbinak n B. SAncsI 67 •■. alatt könyvben 1 — 8 rendszAmlg bejegyzett részblrtokára elrendeltetvén, aa Árverési föltételek a a kielégítési sorrond megAllapltás* tekintetéiül hitele-rfknek tárgyalási hstAmspul 1865 Janttar hó 2-ik napjának reggeli ü órája kl-tOsatlk; miro hltelesök assal hivatnak meg, hogy m«g nom Jélenésök esetében a fennebb! ügyletek bíróilag fognak meg Állapíttatni.
Kgyssersmind felhivatnak mind azok, kik a k''jelelt birtokhoz igényt tartanak, axt a fennebbi ha\A»-''döig ído bojohmtoui aiossenok.
Kaposvár Septcrab.-r hó 10. 1864.
(2—3) Somogy* tyye törvényuéke mint telekkönyvi Katókig.

Árverési hirdetmény.

(3-3)
MM/
Itt* r
Árverési hirdetmény.
ttomogymegye polg. törvényszékének, mint telekkönyvi hatóságnak részéről kö*hlrré tétetik, hogy Urosul Antal Tabi lakósnak felperosségo alatt Huszár Sebestyén Zichi lakós elleni kövr.toléso fedezésére bsálogolt és a Zich kösség 156. ssAmu tolokjegyzökönyvébon 1370 hz. sz. alatt foglalt és bíróilag 100 frt o/é- becsült Ingatlanok Zich községbon o helyszínén f. év Nov. hó 3 napjának reggeli 0 óráján — mint az első határnapon — elárvereztetni fognak ; a második árverési idö, ha netán az olsön vevő nem találkoznék, f. évi l)eoz. hó 8. napjának reggeli 0 órájAra a helyszínére kitüzotik, azzal, hogy okkor fonnobb kijelelt ingatlanok a bocsAron alól is eladatni fognak.
As Aryorési feltételek a törvényszék irodájában mindenkor mogtukini-
hetök.
Kelt Kaposvárott Szept. hó lCón 18Ü-1.
Somopyme^ye törvényszéke mint telekkönyvi hatóság.
''/a
Árverési hirdetmény.
(3-3)
Somogymegyo polg. törvényszékének, mint telekkönyvi hatóságunk ró-stéröl köshirré tétetik, hogy Sxomcnccs János Szemesi lakósnak felpeivsségo alatt Lenes György kaposvári lakós elleni követelése f- dezéíéro lezálogolt és a kaposvári község 300. számú telek könyvében 2843. hely. sz. alatt foglalt bíróilag 1000 frt o. é. becsült szöllőjo Kaposvár községbon a helyszínén f. év oktob. hó lf>. napjának reggeli 0 órAján — mint as első határna]>oii — elárvereztetni fognak ; a második árverési idö, ha netán az elsőn vevő nem találkoznék, f. évi novb. hó 15. napjának reggeli 0 órájára a hulysxinéro kilU/.etik, nzxul, hogy okkor fennebb kijelelt Ingatla ok ft becsáron alól is oladatni fognak.
As árverési foltételük a törvényszék irodájában mindenkor megtokint-
hotök.
Kelt Kaposvárott Szopt. hó U-én 1804.
Somogymegye törvényszék* mint telekkönyvi hatóság.
itsi
%
Árverési hirdetmény.
(3-3)
Somogymegye polg. törvényszékének, mint telokkönyvi hatóságnak ré-sséről köshirré tétetik, hogy Veiss Israel Zlohl lakós elleni kövotcléso fodezé-séro lesálogolt és a Zich kösség 30. számú telekkönyvében I. 1—3 rend számig foglalt Ingatlanai Zioh küzségbou a helyszínén f. év Okt. hó 22 napjAnnk reggeli 9 óráján — mint az első határnapon — elárvereztetni fognak ; a második Arvorési idö, ha nfetán a* elsőn vevő nem találkoznék, f. évi Nov. hó 21. itapjAnak reggeli 0 órájára a helyszíné™ kltfluetik, na>nl hogy ekkor fonnobb kijelidt ingatlanok a becsáron alól is nladatni fognak.
As árverési feltétolok a törvényszék irodájában mindenkor megtekinthetők.
Kelt Ksposvárott Szept. hó 18-án 1804.
Somogymegye törvényszék* mint telekkönyvi hatÓKlg.
tmu
Hirdetvény.
(3-8)
Tóth Forone* hitelezőinek Összehívásai Somogy megye polg. törvény-sxúko mint telekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy OAál Alajosnak ''foth Peronos elleni keresetében a kielégítési végrehajtás utóbbinak a KaposmérÖi 71) is. t, j. könyvben T 2003, 2000, 2011 és 2013 ház sz. alatt bejegyzett szőlőkből! részbirtokára olrendeltctvón, nz árverési feltétolok s a kielégítési sorrend megállapítási tokiijtotéböl hitelezőknek tárgyalási határnapul f. évi Octo* cr hó 17. napjának reggeli U órAja kitüzotik; miro hitelezők azzal hivatnak meg, hogy meg nem jclenésök esetében a fennobbi ügyletek biróilng fognak megAllapftatni.
Egysxorsmind felhivatnak mind r.zok, kik a kijelelt birtokhoz igényt tartanak, ast a fenobbi határidőig ido bojelentoni siessenek.
Kaposvár August hó 20. 1804.
Somogymegye törvényszéke mint telekkönyvi hatóság.

C»ukor, kávé és mindennemű fűszerfélék lenzállitott áron kaphatók
RosenfeW Sándornál fV.-Kanlzsáii
szinte ott
Petroleum lAmpAlt
legnagyobb választékban, kaphatok mellyek az eredeti gyári árszabály teerint adatnak. E lámpákhoz vald vixfehérségll l''etroleum fontszám és inázxfiKzáni kaphatd.
3-3
Somogymegye polg. törvényszékének, mint telekkönyvi hatósárnak részéről közhírré tétetík, Ugy llausnor IgnAcznuk fe porességo alatt ^"b I.tvjn Ötvösi község 21. szAmu..telekjegyzőkönyvében A 1. alatt foglalt és bíróilag 800 frt o é bocsült ''/» telek Ötvös községben a helyszínén f. év nov. hó 2. nspjának reggeli 9 órájAn - mint nz első határnapon - c Arvcroztotnl fog : a mA.odik Árverési idö, ha nótán a/, elsőn vovö nem találkoznék, f. óvl docz. hó 8. »»pján«k reggeli ö ÓrájAra a helyszínére kitüxotik, nxznl hogy okkor fonnobb kijelölt In-
gatlan V, tolok a becsAron nlól is eladatni fognAlr
Az árverési föltételek a törvényszék trodAjAban mindenkor megtsktot-
KoJt Kaposvárott szopt. hó 17-ón 1804.
Somogymegye törvényszéké mint telekkönyvi hatótág.
hetök.
,t.v(
1(4
Árverési hirdetmény.
(8—8)
Soinogymogyo polg. törvényszékének, mint tele kkönyvi hatóságnak részéről közhírré tétotik, hogy llausnor IgnAcznak — lakósnak foluoro»»ég« alatt Kfttl Mihály Ötvösi lakós ellőni kö.voteléso fndczéséro lezálogolt és sx Ötvösl község 10. számú telokjegyzököny vébon 11G. hz. sz. alatt foglalt és bíróilag 400 frt o. é. bocsült ssöllojo Ötvös községébon a helyszínén f. év nov. hó 2. napjának reggeli 9 óráján — mint az első hatArnapon — olArvorextetni fog: a második Árvorésl idö, ha nótán a* olső vovö nom talAlkoxn^k, f. évi docz. hó 3. napjának reggeli 9 órájAra a helyszínén) kitüzotik, azzal ho''gy okkor fennebb kijelölt ingatlan a bccsAron alól Is eladatni fognak.
Az Arvorési feltétolok a törvényszék irodájában tnindonkor megtokiat-
hőtök.
r ...
Kolt Kaposvárott Ssopt. hó 17-én 18C4.
Somogymegye törvényszéke mint telekkönyvi hatótág.
,nV<
Kt
Árverési hirdetmény.
(S-S)
Sorrlogymegyo polg. törvényszékének, mint telekkönyvi hatóságnak részéről közhírré tététik, hogy Selileslngor Ádámnak felperosségo alatt Kiss István Otvösi lakós elleni követelése fedezésére lesálogolt és nz Ötvös kösség 24. számú telekjegyzökönyvében A I. alatt loglalt és bíróilag 500 frt o. é. beosült ''/, telek Utvös községben a helyszínén f. év novb. hó 2. napjának roggoli 9 óráján — mint az első határnapon — elárvereztetni fog; második árvorési idö, ha netán az olsön vovö nem találkoznék, f. évi decz. hó 3. napjának reggeli 9 órájára a helyszinéro kitüzotik, azz;d hogy ekkor fonnobb kijelölt ingatlanok a bocsAron alól is eladatni fognak.
As Arvorési feltételek u törvényszék irodAjAban mindonkor megtekinthetők. 8 , Kelt KAposvArott Szopt. hó 17-én 18G4.
Somogymegye törvényszéke mint telekkönyvi hatóság.
* (~3r
Hirdetvény.
JurAnovIcs István hitelezőinek összohivAsal Somogy mo^yo polg. törvényszéke mint telekkönyvi hatóság részéről közhirré tétotik, liögy Veilor Miksának Juránovios István ellőni keresetében a kielégítési vógrohajtás utóbbinak a Zsibóthi 33. sz. t. j. könyvben 1. rendszámig nlntt bojegyxett birtokára elrendeltetvén, ax Árverési feltételek s » kielégítési sorrend megAII ipitAsa tokln-tetéböl hitelézöknek tárgyalása határnapul f. évi Octobor hó 81. napjának reggeli 9 órája kitüxotik; miro hitelezők az/.ol hivatnak meg, hogy meg nom jolenésök esetében a f-tiiebbi ügyletek bíróit lg fognak meg állapíttatni.
1''fgySjlorsitiMid felhívatnak mindazok, kik a kijelelt birtoklios ígínyt tartanak, art a fennebbi hntáridöijr ide bejcloutoni siessonok.
Koposvár Septomb-r hó 22. 1804.
Somoyymegye törvényszéke mint telekkönyvi f\ntóság
a: ss/
/l
•ei
Árverési hirdetvény.
(1-3)
Somogy megyo polg. törvényszékének, mint telokkönyvi hatóságnak részéről közhírré tétetik, lujgy ProvondAr Antal én nojénok folporcssége alatt Vebor Antal és nejo Oönczöl lakósnak ellono kövcleléso fedoxéséro lezAlogolt és n SzigctvAr község 609. szAmu tclokjegyzököny vébon 024 hAs sz. alatt foglalt és bíróilag 0-147 frt. —kr. o. é. becsült I.Azuk SzigelvAri községbon a helyszínén f. óvl Novembor hó 18. napjAnak reggeli 8 óri\jAn — mint harmadik hutárrtapon — bocsAron elArvcrcztotni fognak.
k'' ti tök" ÍrV°ré,i fe,tétclck n törvényszék irodAjAban mindonkor ; megte
Kelt Kaposvárott Soptombcr hó 21.-én 1804. \
Somogymegye törvényszéke min/ telekkönyvi hatdág.
MARSCHAIili JÓZ8KF, és Z0TTL GYÖHGÍ,
asztalos kárpitos
* asztaloH- éh knrpitoM bútor rMktáiun" at
a legolcsóbb leszállított áron. A t. ez. közönség arra tigvolmestotlk, hogy minden mAs rakhelren M
ÍSrJ"ZmJ l '',ké"al, kArph"8 ,nUnVák^nAlílm készültek.
Ugy ssinte tAlAlható nagy minémüségben elkészült
aratna roatálc
a logjobbakból é- elvAlaltatnuk mindon o szakba vágó javitAsok Illetékes iton. rt lakásunk van a Magyar-ntoxa elején 760 és 763 sz. alatt a Zöldfa" vendéglő közeiébon. (7 — 10)
Wajdito''Jdtsef kiadá lap-és nyomda tulajdonos Nagy-Kanizsán.
r