Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.43 MB
2021-10-05 08:32:56
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
42
122
Rövid leírás | Teljes leírás (212.49 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864 031-033. szám november

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

N-Kar.izsn. Harmadik évfoham. • :ttt szíim 18G4. Nov. Un.
Zala-Somogyi Közlöny.
Ismeretterjesztő lap 0 szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
A somogymegyei gazdasági egyesftlet hivatalos lapja.
Megjulon e Inp legalább ogy ivon juliua hó 1-töl kesdvo mindon hó 1-én 10-én ó. 20-án. — Elötuotéai ár poatán •«étküldé»»o| é« helyben háahoa hordva ngéaa érra 5 frt. | félévre 3 frt. Negyedévre 1 frt 70 kr — Mindon cIüHboUÍ a tulajdonoa köluaön könyvtárát ab oddí^i íonntálló föltételük mollottfél áron hasanálhatjs. — Nynttér egy I''otlt sorért 10 kr. — Hirdotéaok nógy hasáboa l''otit sorért t-Ur 7 kr,, 2 or ti kr. éa mindon további bolkutáaért 6 kr. a bélycgdljért 30 kr. fiaotendü. A bdiktntáni dij • * l«p keselétét illotö mindon tárgv a ki»dó hivntalliot Nag^-KanUaAra \ <\ luu szellőm! tartalmát illotó küalouiényok pedig, ugy minden letelek
bérmontvo a azerkesztílaégliCB küldendők kspoavárrn.
November hó 2-ára.
Az önmagába-téréa, imádság és veBzteíég-nek legnagyobb napja.
Mn jut eszünkbe leginkább, hogy mily drága o föld nekünk, melyet vérllnkön szereztünk, hamvainkkal nevelünk h lelkünkkel világítunk...
Hogy minden véges, a mi lettel bir s végetlen osak maga a» Isten.
Szent nap ez!
_ Ix»fnjjuk testünkről a port... bolenézünk lelkünkbe — e fényes tükörbe — hogy ninos-e rajta Meny, mely nehezíti a mennybekelést...
A testet — mi még tegnap sár volt — ma imádság lengi át; mintha éreznők: ily szárnyak kellenek nekünk, hogy repülhessünk !..
Nagy nap ez!
Az öntudat ma ítéletet tart a- „tettak" felett!
A megbánás egész évet mérlegel, hogy folyt le?!
Hegboosátunk ellenségeinknek; a lm mi vétettünk, bocsánatot kérünk, mert oly nehéz e napról a terhet átviuni a másikra....
Segítséget kérünk attól, ki tudja, hogy: „Az én lelkem az oroszlánok között vagyon; feküszöm a gyujtogatók között; oly emberek között, kiknek foguk dárda és nyilak, és kiknek nyelvök éles szablya."
(Zsolt. K. 57 R. 5 v.)
Drága nap oz!
A szem, mely. egész évl>en száraz volt, ma könyet ejt.
A szív levetkőzik örömet, kéjt, vágyakat s elmegy oda dobogni, hol vesztesége van — n sir alatt.
Az érdek, haszonvágy, nyoréHzkedés pihennek; ezoknok is van egy napjok,egy övben, midőn az ajkak közimáj* előtt hátrálnak.
Ma imával van megtel vo föld és lég, mintegy tanúságául annak: hogy minden, a mivel bírunk, öniungunkkal mulandó.
Imádkozik boldog és boldogtalan.
A veszteség és gyász.
A hitben buzgók, hivők serege.
l)eimádkozik a méregkeverő, a rablógyilkos , mert ezeknek is lehot egy sirjok , mely eszökbo jut s az emlékezőt ily perozekben megtéríti a lelküket....
A látogatás napja ez!
Özönlik a nép a sirkertek felé, egy évben legalább egyszer megnézni annak hamvait, ki szeretetben élt, azeretetban mult ki.
A merro nézoaz, a térdepelők Borege ; jeléül: hogy itt minden porszem szeiit, mert minden porszem hamvakból van!...
Mert o hely a valódi egyenlőség hazája, hol a koldus is földesúrrá lett; a halálban érjük el azt, mi az életbeu lehotetlon volt....
Menjünk bo mi ís a sírkertbe.
Mennyi fény? mennyi hitig?!
Minő szép gondolat! kivihígítani azok felett a Birtetőt, kinek élete — meglehet— setét volt.
Olvassuk a airiratokat: Meghalt 16 éves korában... Virág volt inig nsak, azért szakították le. Jókor szállt lu a földről, legalább nu''g nem isnwu''to a fájdalmakat. Ax életnek nngy szakát odaadta az üdvösségnek egy perczeért... Gyújtsatok felette világot, hadd álmodja od...