Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.18 MB
2021-10-05 08:33:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
37
115
Rövid leírás | Teljes leírás (249.43 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1864 034-036. szám december

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
III. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

N-Kanizsai Harmadik évfolyam.
M. szám 1804. Dee. 1-ón.
«a> i Közlöny.
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gaz''dászal, tudomány és mftveszet köréből.
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja.
" • 1 ■-■-—-.......1 .''■■■■''.". ■ ■ ..''.''i t1 "......ji^. ..n .. -----------l..jaa.''j-''- ■ ". j a ___)j; fvjí''j imuuuj,''. ■« i hl '' ,i.hii immmwfiwwmwr—wwa—
Megjolon o lap leKnlábl> oKy ivón juliiu hó 1-töl koicdvo mindon hó 1-óit 10-ón t* 20-án. — Elöünotéii ár poétán iaótkttldóísol óa holybon hAzhoe honivá OR黫 évre 6 frt. i félóvro 3 frt. Negyod óvro 1 frt 70 kr — Minden olütieetö u tulnidonos kölcsön könyviárát ns cddi«i fonnlálló foltótolok mollotCfó 1 áron Imaitnálhatjii. — Nyilttér egy Potit sorért 10 kr. — Hirdotóeok négy haaáboa l''otít aorórt 1-ör 1 kr,, JJ-or (5 kr. óa mindon ''.< vábbi bolktatáaórt 5 kr. n bólyogdijórt 80 kr. fixolondö. A boiktatáai dij a a Up koaclóaót illotő mindon tárgy n kiadó hivatalhoz Nagy-Kanizaára( a lap szcllona tarUlinát illotü közlomónyok pedig, ugy mindon lovo''ok
bórinontvo a azorkoaztöaógl»<;/, küldendők K.ipon várm.
'' " '' '' " "" ————■»—————^ ■ i ——| mimim n |. ■.mam————»———„ , p————————m «
Előfizetési felhívás.
Lapunk hatodik félévébe fordultával, midőn ennek irányát, múltját ismeri t. olvasóközönségünk, a hosszas felhívás, programul helyett nincs más anoiidaudóul: mint szívesen felkérni a nagyérdemű t. olvasóközönséget, heeses pártfogásában továbbra is megtartani lapunkat. Mi rajta leszünk, hogy ez a jók és hivatottak közreműködésével szellemi tekintetben nem csak hogy csökkenni nem fog a jövőben, söt emelkedni, a mennyiben újévtől kezdve jutalmakat tüzünk ki pályamiivekre. Hogy pedig nagyobb alakban jelenjék meg, s hetenkénti vendégök lehessen, ~ ez egyedül önök buzgó pártfogásától függ, melynek kiérdemlésére mindent elkövetünk. Előfizethetni helyben, ugy minden cs. kir. po&Utot italnál egy évre 5 frt, fél évre íl frt, negyed évre 1 frt. 70 kr. ó. ériekkel. Rolx)Z istván,
Kelt Nagy-Kanizsán, nov. hó 2(>.-án 18(M. axorkcazttf.
Wajdlts József,
kiadó.
. Pest, november hó 26-án.
A SzellőztcsMÜk azon kérdéseket, melyok-nok vitatására o lap köro tért onged.
Hogy múlt levelünkben mért kivántlítc o lapot minden áron fonntartandónak, — imo a többek közül az oIkíí ok.
1848-ban foleiuoltük a népet magunkhoz, ném tűrhetvén: hogy mig a világ számtalan államában szabadság, a jogegyenlőség napja
TÁRCZA.
ragyog s a mint fennt a kormányoknak erőt, szilárdságot nyújt a vészben, áldást a békében; ugy alant oulturai hahidán mellett, a szellem én anyagnak haladás, fensőbbségét, — nálunk a szolgaság — az 0 bélyege — hordja
lánozait!
De eleget tettünk-e azzal , hogy a népei felszabadítottuk, felemeltük magunkhoz?
Bizonyos körülmények közt s szellemileg éretlen népnél, a szabadság nem tőr-e a gyermek kezében ?!
Beteg vagyok....*)
Ikteg vagyok, fáj az élet,
Még is élni szeretek.
Dal zendül meg keblemben, de
Fáj a dal, •— nem zenghetek.
Néha búsan elmerengek, — Előttem a néma lant — Hogy a dal, ha eltemetnek, Mivé lesz majd ott alant?...
Szemrehányólag tekint be Hozzám a szép kikelet, Mintha fájlalná, hogy lantom Nom zong hozzá éneket.
tís a csalogány bámulva Szól be hozzám: „hol vagy hát? ^ Mért nem segíted elzengni A sziv üdvét b bánatát"?
Az ébredő ibolya is Kérdi: „miért nem vagy itt? Néket^. szoktam elregélni
Hosszú''éjem álmait."
„Nem lá...