Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.47 MB
2010-01-29 14:54:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1586
4490
Rövid leírás | Teljes leírás (181 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865 010-012. szám április

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

. \'Nagy\'Kanizsa. Negyedik : évfolyam.-;-
10. számlS\'fe ipril l-aJ_í
laéfgttiqegrfi lap
szépirodalom, keiesKetlelím, lpr4 giiűászatj tBflöftáay U mlvtaTOyrtráliJ* A somogrjnmfigjyi gazdaságra pafitot hívjafolinig 5«
#egjel«sa-e-lsjrkgatebV-egy iv.nu jamwr hó 1-181 kezdve minden, hó 1-én 10-éo 6* 20-án,,-—rElőfizetési ár postán asétkOldáasal• e*"k«lyb*n báxW hordva éftéas-Asm"Ö f^tíélérícS\'^t. --ta«» i r^.in v« _ Mí„^a« elBBretf a tulajdonpB kölcaöu kanvvtárat_as eddbl fenaiaUo feltételek mellttt-fá-I ár-oa Wsnálhatja.—^yilttér^^Eetit Kiyári-iŐia1.\'—r-HUáá-
----A negyedéves előfizetés
¦ sek leprán ^"tisztelettel fel-¦kOTJük^^ilietőketj^elöfiseté-
seik ~megt^ifeára«-_„____
A ki&dó-hi7&tal.
Na^ alj ttok,
í.
ilnlier prűd.
,Yége íi farsangnak, Ya^ kit rémit;
van ;kjt- kedvre_derit. Ersí mindenik a . ELtngáuh¦—- Rogyjuk Őket; —Kinek/ ¦\'hÁtqgttíMStéti régig-fut a hideg", elég-¦néki"¦aggodalma,- hé-"adjunk hozzá, —^
.Kinek^&ziveJele erőmmel, növeljük azt,
nehogy-, kedves papáját: gyötörjük.
^farsang sokaknak nyit kéj-palotát, .¦3iahícjB&CílmaTödi a "boldogok gunyhó-
Ját; iYíl gr_ knátó ?^1 ?1 iTg-tar ítf^) í?sfca."
díint- o^p^^^íalcDkbanr-—i — íTomiB
farsang^ázi eüt*.Nem!— Menjünkcgy-
kisaé éltíbbre. Nézzünk riaesa a bölcsőig
és-kutoasnk ini\'történik a családok szentélyében; --r
MegaztlJeteU az -öntudat nélküli gyermek; senvjév&eni- vosfl de el vannak
hltttvflr obiéba¦ iolyan\' magvak\'; meTyek
qúronyesatt kfcairzansk, én ör&étii fává "nawkediiofe^\'bogy édes, vagy fanyar.;
g^UmQÍóáöL;-Íioszöri{i^ egykor. Olyan
mindcQ benyomás^ é&-raéggartja_ ftsi.
Ssierfcnoftéa- a* Bzív,"ifíeTyeT édes mamája,
mfnt\' sz-pTiosrés jd kertész zsenge nö-
„vénycit-porait megóvja, éa, helyesen
íípoljívr--.\'1i\\T)nak idején el kezdi kéezit-
-geím j-chtJaltetéae B&erintiérselme~k íipo-
3ásá!rar íími eretek gyűjtésire.
r Tgettt Édes anyák! csak fi btrjltok
6(Z\\ a ^rife JírÖl* mely* /v esivet idomi-
4anir érzelmeinek; irányt adni képea:
mitől utdbbí szellemi fejlődése függ. , .^Ssivetele alatt fejlddött az ember élet
-bitrtbüjaí, ml Öltik édes nedvét asivla ^-é1&&Mnjwxjrl^ \'karjafrolcon nyugodott^
\'^s"WU\'%<Ílí^ enyhieí, kebletek ndolt leg-. laIatQáabbiauaD*e«2keti;~flaiórt ajkaitokról
Imi tegftö^ydbb figyelemmel és fogadja
hődafiit* iíéljeíÉerí ¦ ;MSf T;H* ¦ úr féléimére^
^Vá^li^Q^^rctet^re oktató pzayakat,
.XjkjwpiKftok^legküselebbi) rokonai, leg*
na^ycii^jjvlsvffi édes tjeiteknek. Érzi
eaí> toín^jfe *Jéíliw3velt gyermek; azért
nz ídeawjy^^Slid-oli^Víse^eE életére
cle^end^v^i^Y^i^jg^dd^l);^^ erényes
L]etm serkedő, jB^a^&aéo^íSi oVéSBerJ , A .korán/kezdést jd;afc*\'$lá0fl$!2-4<Í3\'J ern^
+6!re;nTé1»-éiáróA1B "^Vben^liMytour^ méaíieíüö iiajltimökböl^ ínery" a vallás* __pWífclH&ílfc at. mLa_Mr 2»yáfc ke- ^e^yaleiro Önkárí^vo^ft^en^e^sáí.
^líS^ftiírJií-j.- ^ " , vökct\' BÜVÁRÍ INCZE.
^knSiessfthfttjft.éd alkéüziteni\' ar\'élet ^-^te/^Wj^ra^hb^y\'rie^lánek\' di^
^¦^^Sppís^wWí Vb* \'«mlw-
rtRÍenek egyencHi^[öaV.iftl!ft^lkti\'\'bftTát\'-
jává /ejlödjék idíível; --legyen mm* denkor véreit, faj és honfi társait szere-/, tb", az öregeket tisztelő, s szegényt j*yé" mold, a törvényeknek önként hódold egéss_ életem áti A zaengejkor elsír ne* YeléseveTlehetiaz okoa anya, hogygyer\'-mske Öltözzék csinosan, tjszMin hín"pi-pere neTkuT; társalogjon feaitelen,büas» k«ség nélkü},\' legyen takarékoBfÜsvLriy-ség nélkül, mim ka-"szerető baszon-lesés -nélkttli tevékeny kérkedés nélkULi-^dt tevő aljas érdek nélkül; legyen szeliá de ne biirgyn, bátor, d&ne daezos, nyá-í jaa de ne vakmerő, ajtatoa és nem tet-% tetÖT^azmtB- éroesí asíneskedő, özeciéjpr mes^ nem Imta, buzgó tetteiben de nem rajongd, Az okos anya munkája a ha 1;<31emesén -fejlődik- & test-, növekedik korával ereje, élete vidor, fordulata.-ttgyes, - n?as|fása(ildomos, mindenkor éber é& Bzorgulmaa; mi Kltal estelié mi Fejlődése me^kbnyitetík," fölfogása Vonyítva, ítélete behatd lűdn^ ~ Kíígyföladat tehátany^n^ leri\\f(""(is
^e%t"ifl<Sl Agg^"\'l! ra"iKe*p -KéstUit-el \'az anyai nagy névre, éB gondolkodott-e komolyan amtl, hogy t&lct függ nem csak tulajdon , és gyermekének jdlléte, ürbme, becsülete, üdve: de a hazáé, és vallásáé is, — Igen: a hazáé". A Imza egyéb <Jáaládokb<Sl álló nagyobb társulat, naelyttek: általános" jótéte" az- egyesek •erényéaf-kópesség-én, ktízrcmilkiídésén al^pgakí. t—l Egy osellem vesesöa min--deaegyea^tagját az egéss társulatnak,
As űllá3; klüonfóle fokozatai sz^káége-uek;.dŐt \'épén eg as, mi ozélra vezet, ha r r mindonlíinek te^kenységo- a ¦ kpSjóía ^HásáhoK mérve van.\' Ki föntebb áll, n& ingerelje as alantabb allét; és kit a véglet alá helyesett ne irigyélje aman-naki véH- boldogságaidé- is erőlködjék bo%zá hasbhl^4ennii Ki van mérve as életben-mindenkinekhatásköre: nseren-\' csea kirtúl nem vágyik\' saját határán, a neja bissselmagát & mulandó szeren-ősében.-Boldogi íi-megolégedottBorm^ val>JttHiln as-\'okós anyák-legjobb ko^ i^leagé^öínek ©gyíké: oöa\'mlíködnt-^io^\'^ a. kisded barátkozzék \' meg-\'jSv5jéve{; Mrm&r. swenge-\'ártatlan kórában-inJ^ne-be«aülje> magát. -ValaHol olrBBlant éi; meg^yfíeődtsm igasmondibárdi, mintán: ö történelem bebisoriyitott&r 4 Mig-a rémei asszonyok - erény, a eréSyleljesclc volíaky: ^lott\' Rdína- őb tís-ortnal tniVit a ndfe-.pn^á&rrfíénjíösök íettekj m^dölt sí irapftett&ihfcodal otn i
rak &örÜE __._
náiank mroditkáBb\' Wrííápi^öogy a tata-karékpíínztárak BsükBegeinknák megfeleli számra hniasganak, s agyaa~á ő^ökásos aíap-Hsabályok\'korUuí k6st, de kör&íményekkéi alkatiSatöít bizonyaa e tv fllnreteitíflaenek.
nem latunk. —Pedig, hogy & takarékpéas*
tárak épen népsaertl ős egTBRarfl aggr^\'4-_g:y-á^-jttÍ9n5L&agr»^ tübnel fogva, altalánoaitva haránkfeab,~pénz és az aLsalv0asLLfSgg9-Euiiiyiféle viacűnjat inkon nagyon, b idővel még initábíTötvoBon nának, azt Egéas meggyÍTiCdéBemmcI mond*
íistota,--------.....-----^——
Készük példának Helvétiátj ottan nem e&ak minden kerület (Caatoa) de -miadea Járás-fijhelye-\\sh karékpenatárral. Méltán bisa-Iámmal viffeBetrén általánosan a.kB*5nság.a.
i-eltérffo — Uin$rdek^.BEaV^La borbályTls-^nyektSl ,-lett. mII^í^Ijyolly -tiaztelsírt \' meltoTielyetíogíal elTf^üy^pstte ©aatáis-áln*
"helybeliek ált ül fceaelt "nclybeli-penaTntSset irányában, albán kamatosáii végett beteszi a vagyonaaabb"aIkalmasAfi6a -kivöll pénEto-kéit, a munkás raegtokttrilotl SIISFjeit-Sa minu eredményeknek örvendnek így-ottan az egyesCanton vagy járások: hogy az egy Felöl heverS tBkék, határaik- kgzt tartva, mas felöl kslcaönadásraj^g&sdáazar,\' kerei-kedeltun, ipar stb. el&aegitei€ra~l]&astioBit-tatnak, — hogy. péas ^kmtétében:ÍB ,ngy
Bsólván autonoroiájnkaí .¦ fenntartják-,_nnm
tei^éii a na^y rtlág-piaesok, idogen "állam "fete6#6ls/ =*prBj^ek, J:^aMttfÖIaIaaTí"_ «ffi.
viaaaanaló. mossanataiiiak annyira kitéve, Egytsakre nétv« pedig/ talnt ms_már kár ki li felfogja, külön BaoTi az cm elöfiyöknyBjiat-nak, hngy-t. L a kibefiset, pénaét mindenkor -helyben vngy közelében biatoaan kamatooíi-
Í\'o/vagy a& -által-ület5!eg tdftveí magáftak a-t^kónyeLmeo* éa: elfloyösebbaö életpénet -(Ba»to)- biatoatí,—teváhtjáraikBflsBt*tr péW korölotóbeD\' levén kj&dva-,-oííjái n«tSni üzia-táre vagy foglalkozására karvetve ssinte csak jótékonyan vifi&iSbat, a ki peHTgtöI-eB3nt"veEE, ah boa késeiében olcco kársatok
aüksígo van, — a pata kény&lm :tá?QÜ piftesokra fuTyamodniy hol-r a köhsaöBváipl .nagyobb költaég- és, nehlsÉágékkal-.-volna eflakSEÖlheta.-\' * .+. . ^ .
i- EbbÖl kitetsaik, hogy ha mi ia-ti nálnnk &&t 85ip esamban Ut«s3 tak&ré\'kpéas&ra*
a esökaaoa . b zértartan • ea ^etHne^ólyeL_n5eg-tai\' twuj J\\ -•vaaar,aCT%gi~egy mag^í7 ttl^ányról i^ski-tíirff?lyattaL le «í 1 OCO^ajadet saoT\' tsk esér & nep B&ámára, rá egy nngyaxertí ebéd volt.rendasra nagy-\'Fogadó termében, mrfy^t fc^alytett^StiarÖk éa a környék-
hofl^aVj ai*k>«
heIjére kiterjessteni.igjakztftei , tékpénslárt késel 5 "bÍEOÖHiácyok réaaőkr^l elvileg a jelen b helybeli Tviaonyok\'
ós alkalmazót^ taptaUtoa/- gyore árbiaai-inat ébrslstS eljárást .ha^iiálaak; a1 a-köB-népre keUif felvilágoaitiaabkol.hatni/fora-doBnáE^ngy hagánk. éa Tqindga vaUaain.a: aég\'gét"aránylag" aaon kedvez5 eredmények-"hek néahet elébe, melly&knek^Hetvotia 5r-¦¦irtnáí-fEttjtnii\'k tíl iéfiát a_anBirre3ifleges \' .b^l kilápsi.s önmBgTEiktra itfgífeá-A1-* < ^-
,;iUhntWi^ttarikiliÖUB.
jTiaateJt Baerkes^tS nr.l^EJ^hai^nvjEa^^ láh társaa,eleiünkre TÍnanyciéliag-aatpU is-\'teeH\'jetesUga^ts^csí-mflfíiaj\' LaKAlofl Sáa-dúr rőyW idei^Ht\'batrWtSía, tÁújű&\'tit-
nyes * jdííuqaítiatai-qSs-veBif, fmnaerír "^íji"^ ,örtp\'kíeL-oi«^n^4ÍiÍgoi.iaö-^Itbsíéj\'lm\'asofc--kív-atSeBntüi\'iam>n Unt- -te^trfwtf^ittfc-ltaily jjwíyj^j^i^.
Mkti Mvfaii, -fii i
¦rottlr^í ^évilWH\'lEötófl -nj m íby ek at i 16- V 7u«g-3H?a $i s t& radfcatlftn Js-m^egékoay/ véíftjl*l»»ío»i M xoar-már előhaladt kora .damárav.vval9lian. bámnlairaraÓlí51utWaíVal4iBlaÍ^iiy\'íSján;
....... .aifairiüfctnfifllp\'a
bár-»• símkárf jnfBfláaim—,- - -. . .... .. ....^
leniig fMB fltíft^ ^gÖ?>i44^ jbímtí^Me^így^ flsersmínd önillóiiecsn aaeraCibir *_R*iiiEet».
ki úttörő anöratt^t 8ü|elíé"gíi o«tn&a tánexának eredeti ckatgcferfg ffg&ttytffaB^ ag^ftgrietfif . líi.le^atább ea lils&eci ástf 4i?«KágiJettíflt6-kesyebb recse, jllyeBnck íaa e r] Sk 5fc Ugyan aéÁkrifciLfiaarB^aápliaclt tarífifc. kfiilSnki— tsegjgIeíiéaét^iaieWb««t Bfrgy réíweQltUnk, -ggy biionyo2 ideTaíé; ^asAag urnák kuss&a-hé^ákt ki LakaiüMíf - kglüsfele mexes rnázoa ígéretek kist ktvt^rííSmsgTSj mLrei^gon ham r-ígárni JEanaygbb\'^- alat mtgadtu T Lénytaletr -volt Lakatos a veASett fejszének Dyelévct io
baéfai----merí hiea neta- nnjry -kQlötabság
-120 da 2X) forint k^t*^ aseíy;tosi»g9k-el8S-jár^ biat«ftita.ni^g4rt^lB,—míg flaoabftB-ráj5tt a-sor, 20forinttal .éa harom-flaskó órborral kidugták a eremet — de hagyján 1 evett a ok Ingyen ebédet, 8 réazegfilt ~eab rokrrni kéz--ESGritaaSQ —- cs pedig1 a a^kn^l is-iabb!
A tanaié-íQnaás-kedvéért-Lakatos-^y igen fanyes báltiB readecett— \\ aiker meglepett — a azülfik öröinflkJbca sírtak ea La-katopasebje caak ngygSrgfttt a aok é Ij e n 1 éaköaaSnettSl; dö\'ézen fdal ki tűn te té-"őOlmég acoe \'raariídtk fogyass f6 társaságnak iá tagjáva tették, aaellyet ama íá&u&ym gaa-rehde^l bálrol^éna maraili étolok Mf^gpraaeifliidrA »gfrveigtC ¦-- —; , t ^ Slaony-ta-ÍMácatoBnalt .©llyan mBBteraégfi volna,inintneVe, hát i&utíiúQltcíÜ.iírt3bb munkát tB^aaadB{«orbai)ep015 uj fiiiznlbaw, Űö^ea"^*lá"bá"flca t oilyuail *l&u&, mely sammi ka^afot.jiem- hos, sem máa liaasnot nem hajt.....
—A-karSagég Bg}-óbír4*it clé^satrefi ín lel-kas voltLakatpa irányábaia; kit anyagi vbbx-leóégében esea -egyetlen\' baréti réBivéfTi-gasElalhat. F. B. ¦ >
kat minden..mA^yfl éa-^ á^A4-TT^k^H*fi\'a^^ Ü«ala]t áatstokéfairtpkD&^rgfe-
\' - - - - - - .... . v-flEtakTréagt. _l--------.__—
letkesitS tóááa^^Bcn^íairyöáLik.föb:
¦ff^híns márt. ía \'E hál 3-áW kótJflSd5ff raegnTÍaHan a goi-baj&sia. A Btemély6iüilllto"g5aöa8k SToSácY-Téh8HW«Vt«HlűiT f^Báérj^PeÜrSr* Möfaá-pmg. 9gjna«nJ>r>«ttrí Ida ionét lefoláasnl* " Ate^ nouk&kn
nzctiySíirak; T»TS§%=^Oíf^»ttöl«li%
...........,____j«ft<toLW&S§
bankosaik,. hogy^.^kjif«»i«,?Ée»íii
"SÍTÍlt»l!i«^Jfjrj{i*">i.--T*4?\'»»J,i™-
fget.
t»Y«?«lHn>!(ótius\'i> wi biíonyodaa tosbuI iMal^nrerl-ű jaJmtndlg jó nun>d Ha még Ennyi volná », dfonbon a ro..Ml a
A Bátorkodom »",,Rajta **tógaL -Jonk\'Tiima; daJkSnyv tgaa. elfifiaetoit
— - -!Ís3tele«er*i"iőiSl3m,hoe7Tii!0!\'esi türel-" ~TOBE^l"ín>tel9nv5jyot, fiöiraIgen cse-ki!y_id8re _még_ idénybe venni. — át eddig tartotthoramot o magy kBltséggel fcliOTldBn iMJItaÖ cwmlap.aitrjonaan -. üntetetl Im\'tülc s • \'pap/\' rúegválassíása esskBzfiliék. De, masKtórSl von sreren-
„^^ajtaBiy-mjasar^. ea-idő-alatt- ia uj dalokkal bővült o. dalgyűjtemény a a kUUlUi oly e»n_naUt»rtémk, hogy a
- í. eWfiartStei te!jöep-ki fogjffelégíteni.
kBíBnséget, ngy szintén a honi dalköröket njoteg, hogy a gonddal sserkesi-\\ett daUtünyró: étSfiaetéwket a dias-példinyra Ifi. 20 krral, as egysaeíilen bakotOU példányra pedig 80 krral még
¦frnjrcjig-jJtagaJ —-----.-JfritiaáJ. ¦
illoeiia) ro»grcndel8knck m ár iltin líiold-v.t olüiülUlotia • látható jutinjoo iraton r Boni; 20 válfajból fontja 30-60 kr.
Kapooatu 16 SelMfiDialaS
el-/ ;
JBo^pk-irépa fcöi
-latja- JO—12
p*r. :¦ irr#»l
pisi . .....¦^"•"tt-ii
ég kései jelea . * \' v »* *. Ira^aagyráa^ Tillajoan . , 12—>& » KépaiaT3n^tTaT»loi.Talftjk^Jt-_J.;J,j: Öíisaaliiivs ariobb, pa^pUrgy%MraipySK l K. 9 ft. 90 kr., "Sarjr^ HgyoBÖÍíí ;"
HBveiett aserkesat5 or jelonlcg a „g y a-SöTTán~a7arripHí egyeaartel*"ata"a:K tanárai fpgalkniV, -mölyaS alapssaWtyBjt, [hala fi illMíaaiiaitlaBtIalltn. -as«-ii-.s TinokiiaKoiegkOJai^lotóS-\'iíi\'inataa ejrarr .. jryaürlati tr*nVé(xias!at/>üae> .»»*•&
. JiSjtJ. —*r«h«.< .hárfa**.. M lényift-a- mnnMn ^iria^jagy <lJ^r»^iH»iWW-| t, n,^lre; Marák állank késsen
assai eme ipkraoh etdmoaditSaSra.] ^MliajgásHíáís.) Lapank 8-dik gsámábpn QyfiTgT"H-b-ató-o a lovaknil olti-rfirfdelii b8rfe>e-g*\'- kihrfott esikkbtn: a-13 dik üorban „befertoatel,tatt 29,. °bb8r -elSnlíK%Ieaalíralélt maradj bsteg-íö^inr^ lyott: jbefertojtetalt 29, ebbíl elhnloti 2, Ieaaara*vti- 1, .maradi béiég 26^ dTvaaandő.: továbbá: a M-dik sorbaa „tant veayQletaro" helyett ^iaat aservesetáre11; a 41-dik Borban ^vaasaron^ belystt „vaaa.orán0} a47-dik sorban jjedes böraélB helyett „racdea böfneW ; a 2-dik hasáb 1-BÖ sorban pedig „lit—hat hategiiMna belyotí öt— hat hetek utiin" ut-
Kaposvár. 0 Mielrjtt ntolsd asamnnkban aa nUj rév a Dráván" czimil levél m gjalent volna, már~erélyesen intéskedett es~ér-dembsn & tek. megyehatda^. Aa épitií tülöjdönoa3alTki hatdeíígi^engedély nél-kílJkiipott vállii)atába,.riLrn ssai.,s.ré--vet pnsatitotta el, Hanem a jégkároaal-tak javára 20 frt o. értékig meg is~blln-tetts.
„Hervadt virágok11 caira alntt a napokban egy kis füzet került ki a kaposvári nyomdából, mely néhány elbeszélést éa költeményeket tartalmas. írója Németh Ignács. Ha jól jut essilnkbe, «lapoUWn már elvolt ismerve a saerso^ bivátotta^a,\'mid5h i felvofiáaoa vjgjá-
A tehetaéjget e fnsetben lehet meg-. tagadnaak a fiatal iftftdl; ^de lia taná-canrdeat akarja követni, ngy felhagy a YeT^iráaaal a Jt .prtSaai téren fog mllíiöd-rjif.melyert tarméssetea, ép-hnraora tobb
A-Uáioa forfáabdl érfeahlénk, hogy a Poaaonybajt alaknlt „Hungária" ezi-m 1 ta»- é» jégkár elleni biatositó- egy-leSnek-\'ÍSUyynijfuégét Zala és Somogy .vármegyékro néavo Sohera-éa EnglSö-d®r helybeli kőrealtedd urak vállalták el-éa as emlitett megyékben sservscé-íét májfraeg ia keadék. üdvBsölve e ^p^hasai vállalatot, ajánljuk a kBabir-tokbsaag figyelmébe.
A Ax-egékx-omágban aa áip^Jegolr c^bb^árírirwll^trssuijftvviid kektnek, da naért 3 süY nálunk még is megtartó előbbi irátT halott a kasaai éa máa ha-Eailajtokbol értesülve máuuttasor jesé-j* 7 krr» «álIitUtott. Váljon nájimk fogják-o ixt atánosni? I \'
A Volt alkalmunk hallani a helybeli gymnaiáami ifjaságoL négyeseiben agy mint magán dallammal kiaémi a aaent v»lithnn rlümérntgt érdsmelnekj ás-tapaiurtaljtilsírhögy mioW tisítelendS Ladniger ur kVatttnk-A-an, a magaastos <UJ aiifjuaíg ktttt emelkedett. iMaakép
van^npherybeli dahir üáná!, imily-iranT" "nÉert iger. Jelen költeményei IcBsT egyet
Htniwiy
jfiaMafelft\' váiv.
A Brnnner helybeli kávéa e napok-Imn wb4bal;---.áUltása>«ieijnt —401
litWotLaWtíddig. atmipif. .
A A tartds hideg id3 nagy /aszüliflé-geiJipat nuiga otán^mirel ó jVSl sníaitó grodák e)W«ranrasrikiit fával nayjrrmt máa évtn, de beEfieg az idén kifogytak. rnaft nm^ egy ffirmáyéaiel IgW kolláj\'hogy-aalrd idSt aíobiikbol. kire. kes^&ff^rlrdSatjaF,1iD^y areMutak; mmmjayin brfiráUk ea mhtsrhak a la ide - ji> ,**J"yir —fy dráBin-kellajs lajfci _tj|»ij&ngpMÁiaik \\mj\\mi_ Bsg~-
B»<fMr «imfi» 10-én ttatetik meg«$. tsattdf jdl ékeHÚto igen kittoto* ,vá-ttv StT VdeCÜvOkn nLtre<
:JaTuV ülsejriCNem tifogaa. ttéTküjí ulbe" pséléjeiben birjaakönnylijiyclvet; tiílla élábfe Jftas.itthott dtaaticua kifejeEtiKolien
"övedetmB^f^öny^^rT
* ^sűamegyének honleányi erények-ben kiíllnŐ leányát, assóp éa bájoa gjdf Dey.m-Marianka kiwszonyt f. ésd níéjus-havasi én veaeti-oltáirboa - ^nSf jT^risAJtfng; ffiüirpáortgágífpldbirtokoa: ~talÉ31íBl tUdá&a boldog frigyrt}.-. . i í? A Dráva mellől irják nekünk, bogy ajcQaelebbi napokban Slavoniában minden vk akjtt volt. Valpdn akkora a via^ ho^cso^íiJíal közlekednek^ több báe omloirt. -
iB^ány-ból tndnwt levabafak?
évea leányiinak tökéletesen kifejlett-em lői vannak, melyekből tej folyik. Mint teraéaieti iriík^^^iniaiiBilefletre emll tósreméUó.Aat^irja leveleiífnk:hogy -4J Felaáge, a CwCuárnff, az"idei Miwn atkáiméval meglátogatná Baarkányt (?) - -Í-- Ö^feaíojwy\' 50 akd. "jó tagyoui
A íátékrondben következő darabok igértetnek olőadáam: Saövétaégesak-Idegesek. Shoridán. Nevelő. -Brazíliai. SsereíemJpolitikájtt. Az HtoV eszköz. Kiaériéa. A ©agy mama. Ttia & sárdá^ ¦ián- Or«3t9s és Fihdea. Napám halSa^ ^ógg. Király házasodik. Á főavSsiy. *"A.: S3bnjfls2a"5ínísi. 12 őrL" Egérfogó. Hí>í lál fejti horczbgnő. Villám Bandi. Por-dorek ur bajai. Ssinbázi bohóságok. Hpa-A\'kéni.--i3Sb# atb.
Ab opereíte^böl : Tia lány egy férj sem- E>ry bajtS legénysége. Macaka, A íisakállas farka?. Fecge\'jök. Szerelmes |^ántor.-Kofák* JSlfflóhdós\'íéáay. Dnna-nan. Dajko. VarásabegedtL Vijr csimbo-rák. Nőnövelde. Savoyardok. Fortnnio öeYbt önratíenririStjeg\'yBés támpiifény-Tié\'- Álnrczos menet. Orpbeua az alvilág ban. stb. frb.
* 22—23-án fagyott, havazott ifimét. ű kicsinyben s mnit viharok ianiétl^d-teL Es a nyolczadik részlet, mit as ép oly hosszn mint psigoru télből ntalvá-nyos as idő. E rátákat pedi^ már prö-nietít elengednék gazdáink, mert oem széna, sem abrak több gazdaságban.
13 Hogy as irodalom pártolás, mint a hazai Ügyek "egyik legfontosabbika, Diily szomorú lábon áll, mutatja azon körülmény, bögy~ as . uj Caesar annyi liiváncsisííggal várt e világfigyelmet IveUö müvére, Eátb Mór busgó kiadónk alig tndott 3-400 előfizetőt öaazehaláss-ni a két hasából í-Kéeaég\'b© kellene- esnünk e szomorú tényt elÖidésb^ réaaint szegénység, részint közönyünk felett, ha e téren is jobb időkei, nem remény-lenénk? Talán itt Ío Őrködik a nemzet geninpa?
*~A Kaposvárott alaknlandó oegély-egylgt niartiua hd 23-án tartá meg eUŐ U.éaét, hatosági engdély mellett; mely* ben ideiglenes elnöknek Königsberg Adolf választatott. A válaastmány ia megalakitatott, mely-a-felsőbb jóváhagyás elé terjesztendő alapszabályokat .fogja kidolgozni. A váláegtsaányban vannak ; N"o. Bemdth Jdssef, l~s(S alispán, Szalay Károly, Ssobovics Nándor, Fodor Pál, Kovaoaieli Össinte, Séffer Alajörurak atb: stb.
9 Szigeti Imre üsanígazgató, következő hirdetést bocsátott köare:
As-ördög pílaláinak előleges hirdetése! \'t*áTísb"H"n ezef, Bndán, iiécaéa^rlinben íí\'ái\\z előadást ért, nagy látványosság:
Adatni fog & pécsi asiijhasban egymáfl-
i?vi"iiíártrnfl 3Ö-\'án", VprOig^l-én éa %\'ÚXtC As előíid-^hctrmegldyünt&ió nj jelmezek aj dissletek, gépacatek^ .nemények , ének és aiagy^serU csoportosatok a legpontosabb gyorsasággal easköisöl telinek, 327-képkttel "3 auakaasban,^ea 24 ffend-kívüli eso^ás tünemény: előfordulásával, Kseiikivül a nagyusartt BAGHANAUA. Essn-nagypserö iátványo\'^aág\'-s ssinpad-mak átalakítása míatftegyniáantán eoakia Bszov adatik, következő hely árak snelleU Páholy^lO ft & páholy: fi ft ZátU szék: 1 ft. 60 hr. Főldsaint: l ft: Kar. 1s3ti uártaBÓk^ift Karzat: 50 kr. o.é,
roéítóztássanak. Vidékről a 3 előadás bWmelyikéife a színházt pénztárhbs cim-2űtt levélben a helyárak beküldése mol-\\űit a rendelkezők maríjuü 27-ig oífo-gaáta^ak. -™ As előadá&t megelőzőleg "1a;^!ini^a \'4 n^ffísárva laas.— As ördög ptiolák -jlŐ^d^ci után a színi idén^ brlejc^te;^,- -r^ Kegyeikbe ajánlok Szigeti ímre, a pécai éa fehérvári színházak igazgatója.
Rfj-Bívásaois EiáJa. Falmnlasztliatlan kötelességemnek tartom a nyilvánosság terére lépni és otf hálámat N.-Kanisí\'a azon n. é. latioaai iírásiá ferdni, Hk felajtheűlen ésssereíett nővérem betegségóbsn neki en)\'hefi nvuj» tóttak;"elteme;gtetéEf körül j edig anys-"gilSg fáriTdősfák. Különösen pedig í. Schreier éa Scliers orvos urak , ifjn ?3 Öreg Bay György , nem különben Ro-fonstock urnák a legmélyebb hálámat fejesem kisson óhajomban, hogy „fize^e meg a Mindeiiható, nemes jellemeik e szép vonását. Ssommer Károly m. k, oki. fŐélémi\' tanodái tianár ? nevelő. (Beküldetett.)
A zala-egerssegi t. ea. eassind egylet t. tagjainak ason. hasaSaa...jóságakéi, hogy oH*asó termüket vándor ..Bziné&z.®-tOuknek előadásókra átengedni szives-kedíek, íoffó háláját nyilványitja Vár®-dy Ferencz, sainigasgíitó é3 esintársti-lata. {Beküldetett.)
fiányd-Iatván igat^a&áfi^-alatt le* :vS. Oöto^tJmás jiapján PécarőL aaék: vtoMtö&J&riT GnntarHulatban kövét^ k^^tagoH yannak^Balb, Be&fi7€raak8y
tfor frtoy-mtty|jáZ>_ -(Zal«an«^>-Wran efeddrl^a, 1B55" "változtatják, ? wy iiSvőmiaJbármiSv «lö-
jdágt^ ftft eddigi hatdat_rűntd- lacsttléa-Diialmaa-Esllnetek n l eggyorca bbanles^ nek ecskÖ2öí^tőItvaJgy_aa_ördük pílaláinak, moBtanafjgfcUneményea éa-icaodáa látvágyoggá^ai: mellett "a jövő áVeklMm U ^aanthl éa ezáhal eszközölhető diaaea előadások igon "dúsan kárpótolandják majdVn a n.é. köaönaégnak ejslqnbűn elkerüliiötlennó. válfe ti. felemelését. A n. i.íhérlü^ tíaaEalettel kéretnek fel, hogV a náromelŐaddu-báirmelyíkére J*&iyeí& i \' - - -
TsüSa^Bragrttöaí, üjhási, Laas-kt5(kanoeatar), Vlrágháti, Adonyí. Havi Kapoa\'vári, Bényeiné, Czakáné, Síigpt-köainá, fidldgviné, Baflágyi Teréat Ha* - V^waWá, Dón Amálta^-Dóri Qildc] Ernejstinc, Grimm Lilla, Be?öé«iyi Júlia ¦úb.ntb:
tn egy flsobalcány kávóiváa korban egy tüt oytlfi le, a.hár orvosi aűgély rögtön alkalmaafiaíott, as oredraday^loEi maradi, AusereDcadtlea leánynak nyaka agy Sjeni rcUsostcs kisok után reggűljfa égj megdagadt, hogy ólote a legnagyobb vq-űsólyböD forog, tíem enni mm bsssélaí m®m képeo. Iníö példa.
— Piécsakat gyorsan Bsivánra bírni Ujabb Idöbaa mon régi mód helyett, hogy u pió-csikafi bopoa viasel teh_pohárba togyfik, miolött ast a testre aBíalmaunók, mi BJáoljak0 hogy kenjük bo hátit közvetlenül Möaönsé-gos óíiörrai do íiogy o mód bioatósabb öfeá-ményro vesota (E. T.)
— NfigyUEloaiság Vilányban. á pééa caohácol vaspálya köaépdllomáflin Villány-ban e hó l4-én Eokenfols Friedrich navö lakóé u^jat nejét fejnaóvol agyo^^tdSts. — A sQorűneiaétUn nö a tettesnek raiaodik ne-_jo losxSa-ü- hallóraá0 íiaepání ennak nagykorú\' gyermekei 9 _gas_dpiQágQn. türvénysaoQ-főlooa-tutták maguk kbalv tsootoha-apJo&Q&-^«4— ban, ki íaór évet; óla unt se«iteaia ^arapí-tani, kiaáratták j oroaa bánásmód okoaiaSta tán unt, hegy aa érintott családfa már egj-iddbsn aajáí magán akart gyilkooüáf»oll araö-
jéa elkdve tett ctIIMoÍMH tán, ^.y ii^i 03 nselMi afolyóBa übarfei cagáö ölni, dö t5raé8 meg-mentotott; mira Öt_Q hatóaág elfogván,, Pécsre a megyei tbrvénysaék elé vitsté. ¦ — (WgbSl kapott rágalom.) Mily kevés atapógaágos és sokssor aem kis rossakaralbi tanueitoak némely n. lapok a EiEüánkjra.vosjes^ kofló kSsIoményeknéfj ujabb pSld\'y p*4 a Oráeabaa me^jelenB aTagespostVestL.lspja, melynek f. évi márca.3-ik esáiaa a kövei-keatí eaetat kösíi, még padignslnt oIyafi,as^Iy a-m^gyarorsságl állapotokra jaössaaS fiSnyS deeh: pPécarSl febr. St-iUárBl íijákt — -mond. aineffosatt-lapa-r—hogy Qűegssúrái Dsolgábiró egy mnlmot vett SOOO|±oa 0 esí -kifiaelts. A falájnívea, ratdtin-a péoat íisíkEi-vitte, qtkSabon kót-oaciad^f fc -to^ magános
-Etten olŐadághcg saükaégéa-gépwjifaifcik. ~L&t$ré.B>7~a aa okai "éjjelre
melyek tttndériea sebességgel eazköslik a színpad átváltozását a még eddígelS ínem élvezett meglepetéseket .-idéznek elő gyorsaságokkal; nem eaupán esen
előadáanak válnak diaaére, dia egyúttal a helyi Minpa4 egésa belterái bár aleg-^yobb^köjiaéggel, do tetówssen meg-
; iránt rüfirtins t4-ig rondelkeani
j^iaatDtta. Alig aanny adtak el, asajtéDkopo^-Uk, a babocftiUít kértek. A: molná? é$ aaja gyorBao fölébrassték a eaendilrOket; fegyvo-raann a szegeti lógó ruhák müge bajtaták, a rölnyitftfc && ajtót, melyen kit álareBos nhl& lépott he, s pÍEsíoSyVQMgöíiVöa SOCíl ÍWÍ060-kárték. Erresa_egylk^aendör lült oas egyiket leterítette, a másikat elfogták. A íiáSmb-ló pedig; Qöta volt-raaa,.. mint a h@lységbiiró éa b, saolá^bjró, 0 ki egy^ nappal olShb a saal-iao6 magvette^^^Hrnte^esydvvGl eselSüí, tökéletesen eai a Gsrtinetefi olvastak\' C3Óp né-ja^tjajjakkaaj-cöakbegy afekíW-aiQainhely Oroaaoracág, 9 a axamálv ^aUnaL rendű?" tiszt \'volt Hogy-jortoti easAha a ^rdcsl la&gafe ó régi koholmányr&pelv a aí rovásankra olg^ . veni tani föl; sem akarjak mM^fuéiuL áe mi-atia ea esetr&L »Ittaea\'-iBa^ar lap hallgat, a j olenle g-ati <blsttaa -forréaW*;4Ttósitteí«!Jtís\' hogy a font onvtitett lap njdöndáaaü &\\tú hírré tett eflonény aUpteUn. j^na^MEaéb, hogy ki a oSt^aa^enM-rairpouSaá-akkor in-> bább, sidau IfcgtearondQot ily foS^eö bi-rakfa Mfógát ?9telltó.: -—
Mily ódea & midőn kaik-csendesen kösclget Aa ág-boltján^ ost raagányoBiciriilsga\', ^ neastelon koca íján aa est is ju maga, ?3 aa árny éa\'a nap a földért harcisra kt Intik : Mily edoa menni szent, vallásos órsSloltel A vülgy ölábo le, a kis Seraplom felé, Máí\'pekfIGsQt\'cBnrnokAt a aöld moll fölvoró , Do hol muga aa égbcasálji jó^axÍTökkclI
A fnlu sírjait híven raűgörjső —
BLösaöntlok asentlígot,kö3isöntlekgyáasmeE.5í
Megáldom egysaerA emiékid. Jaj neki,
A holtak hamvait, ki meg nom tíssteli.
Kereszteld előtt meghajtom térdein
S s-baj6 fogadja- egybnngn lépteim.
Mily csend! mily némaoágl a sölé^néma éjbe 7
Alig, hogy fölragyog^asHTitélylihDpi "fönjé.
itt minden álmodik. Ébren 3 egyedül
Virasst, vigaostaló, aselid jelképéül
A gondrUfllóonsk, mely ooh\' oo al hátik,
Hogy ÖBBseaaedje a halandók sóhajit.
Haladjunk csak tovább : némák a asent falait, A sadlat cseng caapánibalk lépteim alatt, Hig áí nem Eépom á ösantély korlátait. Sssáat-alíár 1 esent falakt ím köstetek nagyok, Kekte\'k kiönthetora h9 lángom, bánato-v, As eltitkolt sóhajt as.. ágra biahstom, MU csak 5 iamero&d, mii csak ti hallotok.
Do oh vakmerS olj Bitem Ido ítátran, 8 asivera itt U dobog fölságed oaent lakában, Ösivam mii lángra gyujF\'a kin, a szerelem ; Hasad szentsége .nem IJeast, nem rettegem. Boűiaaufo kelteni megsérteti Iateooóged! Nenj.arcBom\'nem pirul a-lángtól,taalyngyóget Ha arány gynjtja fel.\' a Bísarpaleta nam iratok 1
Magasatot^ffiQa hftaé-g ü fájdalom
íi eakömUttlUji föld, bállá ai\\agy természet, Halták oltáraid* a előtted oh nagy Isten Kémén, iamétieni atöaktlsBÓt, lm itton Hasad iolflégo bárTior^adní, félni kéuztct, \' Most ifi ás b novét ^ököíg/tk ajkiilin, E név~ca?ng-Tág^7?4ioltj*k Birhntitjnlji U mintha pan&áaosai}jM&loifÍ árny sóhajtna, Fölébred rá o gyíöís ssöödergö birudnlnin.
latén veled gyáesUonl magányoBszentbclyekl
visshangosá a öóeds éj aa úrit Veresét, hogy könyeni omlott eltilts tok, Aa Isten látta azt s megyek vigasztaló ív I , .. Talán o porc 3 bon cp\' máa parÍQí1.ínt>L v-u]tíkíin--Képemmel Elvira fenrirnozt egy-magán S míg kót ascrae egét küqypatak folyj a át, Megtörve lárdel ntt egy oltár anámolyán, B mí másnak födve van szivének rejtekében, Zokogva önti ki lelkének bánatáL
caíUetiím.t MúW\\*7. hoWUk ivóikul azt uai\'lo-kednom, mivel^fciitartáaánnk tartozom."
Mivel p-ed"ig mindfiö -eröa ssffnvedélybew btznnyoa stUltaág van, viessa tér ismét nnokohugihaE, ismételvén" mindent mit fa* lülö Hiáe tabfegatireTtnoöaaitjDavaaeieiMtrhogp-nnoka-Vugia most bisonyosabb o király gee-rdrao felöl mint valaha," EülönG&en & íáaint-^ Jean-d\' Angely-ban íett nyiltttkos8t&Í után. Több iüben hgyalmeateté\'B unoka-bugát, hogy G felaégének nöaüíní kell, mira azsaldicaek-vék, hogy 4"leen"d1I jLjeddtmÉt eggsa élelérÖ" boldogtalanná fogja ianni{ innen kiindulva
La Yalióre hercsegnö ólete.
E^y návtelea ía I TO^ban Eyülnlrfn.. ra-rEJd?!\'!. Xancsia.. biiul/id útin lorJiiutti
RÉNYI U E Z .*i ü.
„Mindezekért tudnám vignssLiloí míigntn, — tessi hozzá a bibornok —.hi\\ nz ü vagy-\' éppen az én érdekem ngy kivinná, mivel azonban & roos naponta növekedve, uram dir caöaégét a nyugalmát alááaat kezdi, est eltűrnöm Lehetetlen. Ssumorit a kénynserüuég
\'oly lépéo\'ro hfttárosni ta&gam, mely meggy5-sehdí a világot, hogy fojeáelmeni asoigóla-t& érdekében mindent felitldosni tudok. Ha pedig balcaiilrtgaatüm épen nst akarja, hogy eBEerelem, melyei fölséged aion tereml-mény iránt viseltetik, sksdályossa ont vdIó érdekeinek felUmeresében, ngy vifiasavomi-láanál réssemröl egyéb nem marad fen, ha hogy e feletti kétségbeesésemben nem roa-kadsndok Öafiso. Mert clvégri is nincs oly hatalom, mely családom Felett rendetkesriT raegak-ydályosbaeaan, & elrngndhnaaa tülom ftüon jogot mi Iflten én einberek törvényei BEerint enyém. Síre ön lest a leg\'laS ki dics-beazédot fog tartani felettem tövid idö maivá, mögköfttönvén ásolgilatómat, mely két-
- ségtelenQl a legoagyoBb\' léendett, mintán rendi theteÜenségem Önt a legsücrcncoéeebb holysotbo hoaanddita volna, levén egyidejű-;.
a1 viíilg Icgáioafíiti és leglÖkélyeBebb\'Te--j ed elme. .Kü.lűnlK5a eletemnél kedvesebb be- \'
?cégeknek, bizonyára nem remélheti os ég áldását Á Saint-Jean in találta pfidig annyira bántotta 5 erainentUját, bo^yueta tart-Imlá magit viaosa arra nrmglj-lvfl vímmra na -terni. Paössakodik tehát, hogy esea-láiogatás tita, melynek kövelkeaményeit elBre látta, a" cséri akadályozni szándékosat! ís — & király njra naponti kötetekre terjedő leveleket ir ínnoka-huginak , hogy n történteket mind tn> dntta hngával, hogy ebben a legnagy\'pbb_bT aairaat ébreazté maga iránt, hngy boga már
n buga iránti szenvedély canliMláo, laulyn^rtc be folyása aliit nem láthatja miiuíast,- iái s 1 nőt illeti | lif>gy ö, ki ninca elfogulva, — bií minden áron actrrctné fmlöhstnoj hogy áeol-^álnlot ^snne^ö feleégépak^ Sgyb^Bjliií életébe kgrülno-is, — as \'IgasM magn meste-Ienoégébea látJR, ncra tarbefendT, hogy tv* váoára tfirténjék bár ml, mert- ha est tenn4 aa-áruláű bűnének egy nemébe-eonék.
"Hngy végre történj ok, min ok történni kell .
¦ inait Bern- -türodik - b<\\ --haíálát - (okossá— taj— mert kuteleasége ¦ telJ0Bltáaéh€l~kalaa asas Ö felségét huaégeaen JiaoJg^bca-oly -
raegmagyacáEta a királynak, hogy fleie-iita: j-------—- , , " , - —«----——-
rencséthjitBrggt Bujái ^öldöffS^ágT^^<^l^fa-»t-Ti«r^rtírTirtn»^-
vetné, mert kitevén asttatártalsn kellemet\' ] ö«\'y»e»eben. iZ.^-;".
Tekintve 8 fclaége által oríbka linga ré-Eséta Jjistonitó^imiiábiá^ot, .xam a legjobb -m^S vál&está Erról-StmeggyÜsai, mtffelkd^
fi^^fTg^l tRhbflgJii-í v3?ftjjngnl 7KMayti\';»,-tftlfo~*ngg[—
az\' tíleörs: ja Yenelle feassonyság efStletS, a miprű\'as mit a SainS Jeau-i taláíkcsáa ó?a_irS csakokoznta volt Minak^ mit S felségs a«ki mondott; Mivel pedig annyi kegyébe, réese-sült, mitflera mal&extott el, hogy hálátlan
ta, & hogy. a barátság kötelességszerű jeleit adja, ám de oson csekély befolyás, mellyel^. & király fölötte bír, meggyÖsööáss eaerínt -nem vezetné oda, hogy eseá Bsesjpos\'bál megnyerje, s mindez mit-sem érne, teltévé, hogy hrt bár reélhos jiünaia. ^SÍSnbeíi-Q<tíá foghatja m?g4 mint;kivánkatja -B-fatBégB, hogy tiístelét éa Tjaratiággnl" vineiteaaék oly ssemély iránt, kinek es&cjánísa &z &véjLl annyira "különBiisík, osaaTíegy %y ssálITea, kit akoa éo isserénynek kívánna látni, a helyet
rom íb tölti máskép idejét mint levelei olva-eiisávaí, éa viason viilaasaivnl. Hogy nem foghatjafel, mikép a nSfiQléo küssöbén állva még in mindent elkövet szenvedélye előnyére, illykép 5 maga törekedvén magát aa emberek EegaserencBéíIenebbikévé tenni, mert nincs eíviseEhetlenebb, mint uslvs ellenére nos sülni.
Esatán a részletekre menvén át esed esik, hogy mondaná meg tehát a király, railly bec* pépet játsr-anék haga aa esetben, ha 6 felsége megbáEasndnék ? Kinvílatk"Ltatja, hogy hu gn nagyon elfejedé kötelességét haniaijiép-¦seli, bíigy -5-fcísége-nem elrggé tisisltiiiöicges^ ember, vagy jobban mondva elég becstelen lenne jéna^találni azt, mikép mellette oly Eaesterfégef^sEÖD, melly meggyaláaas; nem íudja felfogni, hogy hngti igy élrri ke^peöhék\' higygye magát anélkül, hogy efelett senki se Eugolóájék, képzelvén, hogy mindenek ssivét megnyerte ; ha ex lenne kinéxése borosad e felett, mert viseletű- minden öameHSt-elott olly botrányos, hogy senki sem esereti eem becsQli. "Mindesekct azsal fejesi bo, hogy bi lenne a legnagyobb szerencse, ha Őfelsége rögtön megparancsolná neki, hogy ka már magát okosan nem viseli —¦ miat leheti ennek bias — Legalább talságait mérsékolje, hogy igy a USsvélemény jogos eüeoöatnvé-tél Esegmentstheasók.
~ •*B^*BBéra,mIna\' "kéri e királyi na eaodál-koszék a felett, n bagy fontolná öég, milííp
hogy eastlöa és féktelen legyen.
tudta s bibornok, kogy a király Maneiai kiaagas^Tvyny&l aioderrf-kösöl, ^érta mikép fölötte óbajlaná, hogy tudná as mind aat mit felülő irt; felujjulna ha képw leaao válassolní neki a mint illík aa Bt érdeklő dolgokról^ kari-iegWns5hkga t^yábbáasan tehertől legalább megmentenV & volaban elfoglalja és halmosva lóvén dolgokkal, tael-lygk köEt szerencséje van & felségének otoI-ffiUaj ollykép, hogy aa állani is j&yfijái U; Tálja bennök, nem tflrheti, hogy nytigtakni-tassék olly ssemály által, kit aindeaQecaQ okok kötelesnek öt kielégíteni éö a ni terhesebb reá nézve, aa hogy őfelsége ahelyett bogy e kellemeöeníéglöl megmenteaé, asS Bsewnesétlen haga iránti azenv.\'dállyóvel örogbili, ki is Ö felségének őfölésMtííl csak bátorít tátik.
(Fulyt kÖv-X -
N-aatr l^fraaaa::-BaeseB~tttAJelláaAÍt Srtttaael fo-gú^jah v a hoarea h5rtMr volt elibb aom tadatni Trlflnt.
Go. V-onh, r*sten i A bep tárejában mar ititís-kcn2:Qnli i tal&Bljt blalos vilanat ofcrtüt, tndatjah relea. Su- osonhoB eo se&áljL kááaék, ?!tugia lovcILca Eadtodra adjaTi, muy atoa hrcAelú meg-T---------
^JH a iavags." Itt\'aia I eaa&_sgv di?n«|f mu caifór Ba%^os»dAlMaiísfc-—------r------_~ —-s ~ —-
n^sa^ a .son . - ¦ - ¦
P. 0-aaY f Vilauaodií, vatr/ o Wrtet T^ai. iias,
tm a kirt uirgyltjaa T ftt-to iw«>s ograBa^. . ¦ iT(J!íacsreKorTffénT—" ¦
K Gf\'a?k\\. IC-«a : A cni/olatol coak attkor hSBill-batjQh, ha Sa n»Tít taifltja Telflak.
F. JL-aafa ! L süat IdSnk eaf«dir turelet lnu&.
l^j K..gjinlnaia i T%a VAgo 11
Sa, \'K«ftk\'i ralatáa a rélmatmé&j alapa&abáljok
W\'B«>ski t M«g4i&fis«U-o_a_kQ]?^si?a7 t. naoretaSa QJijyijág^d beeaea sonit olvatnL Lupunkat toTi&bra a aaQ^TSenfi pártf^isába ajfedjvk. . —
63. y. iatfaiwltasfcr s UzsLaa«di€r taááalijálí Bnt . Esflltest ofaaáoaak-1 ^sr^talk, aa" Sa-a vkí^xa?s?a tí)rt?tio«ií aagimái
„Q«5asal ftuBá." illikoT JajjOa 8a üapoorárTa laint, ofij-J U4~ia?*lt?^ serts a Ia»L_
A Töoly mÜvekről Itt racjf nfta emlékoitönh, kfisoU b«Üeaek.
egyedül, urca gyomorral távosék, nem&btr-ván a „Spoiszetli" magasatoa stylnsál felfogni. Halljak tehát mit lehetett volna aa BCfldemlcda urhak e BLerencoétleniiftpon_
g^oj^ie^mg^_a g.Qldgne. tfirachbea; -Fehér-fe vea t kockaweí; barna dto Riskaaal: Sá"-
íí-inissán egy vendéglő a ssarvaahibákhoa "Igen mégTelolo^n — arany osarvoa cxéggel bÍrr-A-io«Itkftr-egy academicuosal a&oa uce-ffem^élIéÉség tőrtént, mjnt Proraeib^H^^í U V flS-evea vágyától flaetvén rsen vcp.dég> lBbe menekült, a fontabb nevezett nemes vágy CőiUapitáaát tdayftMcaéluL Do jaj I .a
tÓBatoti Vand égl5^ea;ag<53- ggyOTttgirj hogy férhet esöössé 1? — fogja" né mely békésTakája I dernjcas est íh fejtegeti: «-xavkl^ kalőn: trylUgnok kérdeni; Irtóatatós fojBrfshe-p^PP01^\',? J?^} kikdoppéroaís ¦ W kerülne e taláa-y4 megfejteni, ,;— íme tebfft " \' ^ **" \'
ód, kí saerataBuja "voltam ezen sóba sem exi-otálí lehetlenségnek, a fejtő restül felssaba-ditoa a kssöcséget. Azon magasstos irat, mely „típeÍBaetli1? núv alatt halad a vílog göröcgyöo pályáján > vagy cérast, vagy nem V&jjry&p nyelven van Bserkeastve a ea oka, hogy a tudományoa nr, a asépkilyt ismerve
hogy Lengyel nyelvet akar valakivel ©a dl*\' tat .megértetni, do es tiocj hihető, mert -énen esetben gramatikával leende gamircava • —--igy nitftnhffl" Brryit j^lffniy-Ka^—gnljafeiB—& nyelv- lenyel "vagy tin vahjki a^jás ayolvéa lenyeli^, Bo rny o T Qdo C i t rnns
p^agts: Dlffigobusöt t^iEÍnfen Megvallva én .Lüorya volaral aemea ecabsr l«kft, m&gt mi^i sah&%e$m ettem Di&nébnst, de ilyen név dig y-al írja nevét); Allaau Kesari alatt siennéoset egyik osrtdlyfiban aem la- \' (Tftlfiraf almás éa raégüa keserű 1 ajáoljok láliató, valami); Bopyu Kelre^wel (ebből , Linné követőinek ggyelméba)^
ír^rSí^gYflWáuk^^ECnT**iaagyaróT:~Pá7J\' n/.n^w^w ira ms^hn^aaTtkaAati.^ a ¦EgkBl^-Weiwy^faenyTel-.\'.B ostfisel Tea áemteas est ts fejtegeti: ei=ski( kalőp=
aapsesenyvei követve Sos Katar) ,* Hata-btsrgy BefsUk Rjsel; Boryxi Fricando Ksi* kepúfital-(^3t éa -igy fejtegetem-: K a l igs, — a feösbesEÖtlrEj költői 1 icen tía éaapoa-táT7-«gy"\'a-\'- tiaonkétJi&LgboldaLnlt köaöl)|^ Beef&lamod Kapós ta Salától (alian Befal ea kapout aaldttal); Sirantott Tokr^itt nem tudó a pin cac- vagy essa-tokját érti-e ?) Wó 1-
1 ó Tű y I i s a l (ea egy enanyoi grand vára • -tata, kenyeret, sot, borsit, ecktrefita
9) Aa onen roratboa aaalSttekírt egyedül a sajt?>.
i leket a -pyren&I bérezek kost); L\'?ngy;ai i Kyelf (itt sok taUlgatáa atáa rá jöttem,
aa acadenricaa lg^rag^boe.aanfeo4nit^^-^tg-li^ag nkoata-rírtcsoS -íatörStvts-- h\'^aiofe^af; & legnagyobb hideg Térrel ssóll: BCöak egyo meg kinek kell"). t
\\ :, Hát raoat már bitjak Jó :p$$4gáirtá>s&M» miért maradt étleoűl aéadeiaicna nv. a obb^l ason fldvtelt Unalaágoí vonkatjak lo, hagy senki tSaTSletak ne l&g^ra eaiAéöSka^^M— kövesseö Bsepirályt ha enni kapni akar, — vagy ba már a malbear érte eoea tnia^dono-jsát hirtii,-Bgy ne aa6 egyék mí a aspsÜBCS0l> linB hanem mIndjár aat a oi aa aasialcs tsUm-,
nr,t?n m$g — —— fogpisekilófi.
A-g"
—Xs-HF"
í^\'üíjy-KaijSliCű, mArL 31. A mesei rannkft
Jiaagaa télen áta hóval takart Tatások\'Qrednié-
Busa 3Torint —3 farint 35 k~c3ár. Basa:. 2 fi tr. -Oft. —rfeííZtífJ-ff4-E0-=ü ». Avpa SHH-^fi,.1 —Kultori«a\'l ftt 90—\' BO kr. Bak torka &&S «0 br.rBab fehér 3 ftt.
dO&í,-, ./ ?.!;(.•¦¦.
jk>la.W.r>am*M|<M*———TtxJ -J.\'
tJAbne IV»aija.t8 bt UJ naJwiaáriia&BsdIafiS fti-— a»
itiss maiuAj«JS\'firtOola\'. KatttofaaA-topti*. & kr. Ka-.knlenllaUftOiiaWB} tor tóí4i«\'S!í ie
tfi M. ^r\'&r/öqt8tt\'ilU7Sfagj«rtfiLfíHat|aiSS hr,<^tifir\'-t^r<>í(«]all W (CaVraa It**)* ta 6. i" •\'- —¦\' ~i E5*oo»ár, márf.MjH8n!;.folytatia,Ti!i- n *«HWr«tta»«n«i«?3»\' aaM -ipM-Ajá\'
0 alatt 8—ÍO foknyi hidegben didergOok. A Jlis-éa viab6l már ki nem fogyunk, d nedig-raddígn^ea\'betlTdaaroinkAHgleaanek^Amal: fietlviaáron ts keréa termák volt; oa eladok JA féltartottik ugyan áraikat/ de csak alanti átr_aaeUe(g .találok vevőkre. — így álltak as á>cái % bíia 2 B i-G6 ir.\';. borii 2 ft.; fcn-katica* t ft TD^BO Ur\'^ árpa 1 ft 50—COkr.; Bab 1 ft 10—{S^kr..
\' \'Egy asák-burgehytt 10-^-SO kr. Egy met-saenl Vűló. b3g!i 6—.^ ft. JaW^iásLa--a6eQ&-
1 fl 20 Ur. Caírto párja 40—W.ltr. Egy k&-vár lad S frO. JL$y n^eae^o^aUea &Q Iir. Egy tiaatf eeflvitr I0"10ftv (m. p.)
,_: Éaposvórr aaártJiá.l|7. Mai ore&ágoa vá^.
\'aániiiK bar a miKoiriákhgjiILapeaf. eUg_n\'á7ü Iba pestit; nem árt egsi balkán rrjJCfllönoacn martm és lóváaár .-akkora volt, mlnBro rág ealáke&anSc.\'J^e itt ia caalt Qladá.valt.aok7: verS f*Uf keváa-\'Páaa kevétf, antta tneg TaktainvaU járpaa: 8kr9k«t,agy:iálart«t-, SbV&gí\'níbí. IgoiLJeheíett narurájsqkJLs, igáaön&a.Bárja Mt ÜO—210 ftig. A 16 \'p4rjc 10 ftíáf 400-lg: Kalmírak Wat általi-
noa volt a panaas, hogy sokas fsvarjokat sem áralták ki*, U>bben hon is átáradtak• aaV-talpak : legjobban tetUk. lnn-m-nanas oat i|-megárjak, hogy vásárokat s«fa_tártnak.j-minak oda fáradni, hisson oda basa is meg. !áthat*n*L -egyTnást: a kalmárod, baltaa ás eladók pa*Sg nem elégessnek.mogta vtíSfo&r: aOaacggeí; nekik pána kell, aa -pedig nincs saftbttnbbsn. Ha igy-*negy, nea-^aokái-a_oaa<-\' réK jutunk; borjaárt oaiamat; lóőrt =20"1 ¦ -flMüd4rttt.iuLj"t jaikdvitrasb. db. — Aaua, ittleaa-a bajdani arany jdB!_ :-hnrp.)^:„ Kcaí*áfcr8y,«aárt..bá 23.- A -nsratlannHíe.7 k&vetkeaett fagy ntainkal megjavította^ bár a^ hetivásárok-csak a-fiBdofiágas e^foraaaaáe-í TTan fliíiy1fti>nlrr. A tffirm^py^4^-r>iHf-s-t*-^; Báaa 2,fct50—JOIr.:Basa 1 ftM kr. ArpV 1 fl 40 br; Zabl frt 10 kr. Enkoriesa 1 ft-t ¦60 kr.; B-rnjonyi¦¦70: kr. Fmomabb 6-bo«U
L!rre 2?>án erős háaivsiar;\'már iatárdifC járjnk-a h»vat,-s -igy-alapos\' iwwáay&ik voai a tavasa üűköosöntovelimínkáahatBÍ.* H^é. ¦i: 8tSr»k. márt. hában. A "WMyt hafakbaii a sord id5 kövfitkestében gabona piooEQ-a& csak gyéren vall látogatva, >maa. mta(t;.a káV . raakadáa -ia. mrhtatk jegyaaiaa,*gabo«vii ár.: buaa 2 ft 80-90 kr. árpjvi, fl JW—»», "kf.tta^ruáia^lft20—-ÍOkr. -MblmOr-ilB>
¦bfc_baghnyTsl«in^Tf fiV^<MHt-aW«3a?-
aiérSje;, 7Sagyöba- "SSsáígek Juss - kerOhafc -eladásra^i :.— ~—. S—i. ^ .-;-"~...... ..-J....:
.Sirat {léoiiÁrfalyaca t-aáWMaavt)SV- ~- --
okijai—9 ft. Ujboroli-S3—4 frfr A» Idojáráa-aabáay «a- "
toJEj^elka>-oaik14^1wa^ kejaé^^bJdjig. kogy Balotonank még jtí fat: -aem engeirmar iamei fagyni kegd. i. v:
t 57, meteiiauc5=T3l-20; aamceiC^^^i -77.10 r bankr?BBvényck.-7i^.-— tiHaliat^^K
derabjaj^.¦ \'—• ¦ " ^ ¦• ¦
SB\'- \' T
; i yrr -\' tíer***** -
a fih^WJäSfilrttt «k*>« IfJAVl
¦ ¦\'¦Inla -f- eV \'marUu»!»\'- 37 paB*! jlwfc reggeli 9 wűitt - «!.
^-^Aa^iíT«risHeH4cleb^ l8tT*ny—.. \'ma lred*)SIiaa tutaacn&orifitslc--\'
\'"• Tflpftwfcftti: fébr. 30 ts«..
-¦ ¦ Somogymegye tÖrTeaíSíakeaainl ^eJofck&iytfLa*tuíAs
"/^^
~hírc
-"• \'----11—umfrlrtai
jiiiiiiir\'1, »•"¦¦¦i-r íiít to.
n>»l&n «loR. *Oj«i»tt TH*5n JÍ3T ftv/alI-ul urtmin H,«!n
11 tddgwdufertali;;.!.
nhv-n*ui» * V*UifW hst
Bdfiui^a fialj* cri jspnr yjrJáa^.J^ííWaiSáalc : «Sgeli
(3-»>
~ÍYa*ogyö»igy»-= » feKTÍöjsaáka mint telekkönyrr haMsag nüaítöi triiMEfiíétEÜTc, hogy Bins J^mef-tw*, Hónig Jakab « n<-j« Berger -Bítti\'(Klíifi-í.lnol jJL
HÍRPE-TŰÉHV.
----Feltlrrkb Jukftíi- ,íváacl<söÍBot
Bf8achifÍ»al -8omofyacgT«tIK)lí\'.. -tftrvénjaiek* mint talvkkdsjvi fao-: toalffrJuirot MaNrre \\H**ikM& Vauk* 1Ut9linAh Fnldratct... Jakt^ ellőni hcrwMbűí* tielí^aáíl-tt^- 1 refcsjti»- ittabbiask Jispeaf&ú -155. \'•». t j: kaii/xílMsa-t:1 ;\'Wö3saAia a. brjegjselt bMokára-etrendaltB tréfás amrí»rfc.t;iMek • » kUUgíkV, aotrend artgiillapltaas tcJunUiaWl hitnlea5kiiek lArg ralist hatAfpap.qL f eri marcili" hl SO. uapj.inak regge\'i 9 órája tüfla"life; mifffhi-.
Eaeg nem jclcuraSIc Píeláhen ».íob-TicllbbasTlctekbin\'itsil.\'foEnaVmef--iHnpítUlni, _ . _______
2 rvn\'IsiAmlíT lMjcKJaott birtiílrafc
. leks a kielugitdsi. «arrend mc^iUla- -pi(lsj ic&üitctiltwJ , fute|oiflkn«k tirgjftial\' tatAnuipol f. tei ja*i-_^
kitai^tlit f-iniro híWetök miai jilVÍlaat nrcerhog/ aifg ttfim Jole-
" EjrBicrtinlBií-feÍiÍT»tealt mtná
rftk feilt
«Imo. v^Täse^kun^ujicä, I^O.
a-sftl fröníV f <Din&b liíjcl ^lt íjajjatíafsofc a^ätidiia; alul iá íla-
Alik jivTiV\\\'jiir»n mini cai uí-oif^tft-
h«flméhpl1\'--r—~-* —
jíurapat&affi^cs-\'-j hi\' Sia: 1ÖC5. -Soráfgy^icsiyolijr\'-lnjaié^j miai _
HdiWlasjttatuaa},- ._ V- ..
""/Hi\' \' Í»-^T
K»pa»rir febt 5* iacs \'Sttinri5íiai\'g-.-EÍr>rT^nyair!ii?iaiHt
"Vm (3-3)
írketóstrsr0LTUÉ[5y.
kinek, iniat tuWtfcaöjfTJ hst^Mg-H^lt részről-kííbirnS. tetetik., hojjr Ka jUrr^Jiatw-kiiUrtnli lakosnak a \'tm.t itt wiívíuiií "kö fíreláac"fe* fjet^pry Icu^opiM -f-t a kadarkat. k3Wg 1S2*tlik -a*Juna-Wekjisajv,. lÜkan/rábcn I. 1 — 8 rtndaaim alatt fagUtbiniiU- 400 frt. uati, í. b^csSIt IngaÜaaotHticMlád kSa-
8. napjának ragf/«ti 9-oraria — ölni ii"EInv>Tsal*niapan — riirre-n-otrtal Hígnak i a mlnodik Set»-
nrm laíálkúxnák,\'f. ári sprilla bd -88. napíinak rtfyftfti^O ie&Jiat
érikor frinnebb. kij«15t! lngTiílanok^ • «^áSran ar-TlTdSIatBl fo^üüL" , iLrei7Í»i r«UtHei«k a Wr^eay
-aaoSjfrikakiJolelt btrtokkns ijenjt tartanok, ozi a fcnncbbi ImínruüMs; lía bejelentem sicawact. s •
Kapoarir fehp, lö.lSSS. ^ 8oiaO\'»TÍnojjo tiirvőaj »aíko tninl lelükkapyri batánig. _
hA 15-dik oapjiinak. r«sa«U"? órájára mind harmad kstarnapr» a* kelrai.Béfw kltaaeUk, nasal bogy ckbar- f^nnubb IdJelBii iQSü.lanok a bcculron b1o\\ ia c]adatai fífpxak. " As Ír«r*«i felUtalilt 4 KfY*ny-ssík Irodijabaq nündoniDr Eiegta-.kiatktttSk.
Kelt KnfMVttTiroit janoirirt 14-n 1865
SottOgymaijtfS iürványaséks; mint telelikUtiyvi hatfíedffi
Öáv, Farkas PÜriá-bitű!e^i\'aaL; l8rTioyssLka_raiBt talt^kBfWJrfJia-. \'
töíie ri^rar-kíiiiA\'pMStikr-
hogy Stein JóaitfbeEfML&ftbaa
adócoi 146. o*. t,Jy.\'\\H(rjy,Tl)fla I. 1—8 rondíiiralff bejlgya^^risi--birttíkáro ÍT«odeIt«t^4a,-4tó- itfe-tátri fultítalokB a Hftli^*5-rcud-megallapitiu ttkiiite
ZanaJáiaer HleTeiüraek TI»s-" jicbiTifa iSomogymcíC.rft polgnri tgrrJny»rIkff "\'Ti\' t^»>-BAr-ay<rt-Hrt^
tósoff rísafrOl kiSahlrrtS tétetik, fcogj \' BSchl-r Móricának. Zaitn -Jöascfdlcnikereaetíbeii a kiel-gir té»i regfebajtia utóbbinak aT.knp-piay 174. as. t j. könrrábfn 1 l—16 nates&mig ImJ»gyap« bir-
HIROETHÉKY.
B d d Ö Jusaef hUolcsOinck 5sBiehÍTÍ*»l Somorjrjn/\'fjxo polg. türrt5njía»ika.niÍDt telskkoayTi hi-li^g-rfMirCUsaaMrre ietoHk,bflgf Gíiítnberger Iguacsnak " El^lú "J5-iirT ellcut kareflBtob>n a klslájl--tggi TJgicbajtAi Btebbinak-a Kop-plny 3T.Jlk.saaa L J. kOayWbén 1—\'SitixarlarAmigbqegyBett Mrta-kira--elf2nJdtatrfltt, _oa irmré« Mtiiclck a a kielégitísi sorrend meglllapltia» tekia.tateTi5I Bltele-n3knak Lir rryaÜo Í-Kat áraapo l -f," óv i -martina kó 33-ik sápjának reggeli j) i\'rAja kltOaetikj mim oitslcaÜk | ^asal hTratnak mts, hogy meg acm- I jelenesük csetdben a fennebb! Bgr-latek fclrnilag fognak- Tae^llapit-titni.
tgyaxrramlTid Mhlrotna-Vmlad-as jk,kik a kijelelt bjrlokboi igÍDf* tartanak, azt a íennebbi fetíriádip Íd-í bTJoltnlool íie?*enrk. . KapdsvAí,. Lebr3*r 58ÖS.
Bamogsiaegyi t3rn-njiLí"ttiiimnl UlekkSayvi hatosig.
;¦•».\'/.»¦¦ (2-3)
mérési hü5bcí1öw.
.......SfluiegyRiígye í*oIh^í t&,ip^u/i*iic" .
\'nafrÍMerÜl koablwTiaíHaylíogj \' ick Pil-, almflnf.il -lakjjmak.
tokira eTranaeTretrío, as ar*éresl feltiítrlek a a kiclcgitíw aorrend megállapítása tekintetéből bJUlc-iöknek largjalísi batimapnl 18Ö5. martina 22. napjának reggeli 0 órája, katüietik ; min hiteleíGk ajinlTiWalnak m"g, hogy mcR nem jelen én 3k eacttiben a Ícunebbi-Ug_v-Jclek bíróilag fognak megállapiU
^^9serrainTrelnK\'áTnar5ra! Tiruk kik a kijeVU birtoklinq Igínyt lafliDak, ut a ftnnebbtlistáridBjg-, ide bejdfintenl uesunek. Kapüirdr f*br. Si, 18M. Somogyin egye tHrTinjnsífco ratnt tclckkŰajTi hatuflAg.
.f s \' 111 (holrg\' Tit^ji Mnnbirafer li&ria jyTOtbar4akateU<iiÍl kgygfcaleco le-dts^«iAf^leiial"goH vsa GurabokSa-bSzÍG B^.teftkfegj^ííkSayT. t\'.ats;
^OOHoé.lKeaUUIa^atlanoktiyaa- !
- BW/f« (3^3) :¦•
-HIRDETNÉN1-
¦ Fiai Mátó hít«leifilnek 8bti-aichirflOa! Somogyinegyopolg. t3r-TényaiAko mint tcickkanyvi katii-a&g^ rc*oer3I k5ahirrJ títetik, hogy Klein Uxarnak- Fja» ITiíí elleoT ktrresetíbenakleiógltési n>grebaj-tíji ntóiiblnak T.-koppAny 79 ffs. t, j- künyrben I. és.+ I. rendnai-mlg bejegysett résablrtoknra. ol-rciidcItt;tTéii . ai Arvcréai feltí-Iriek kielégitíoI-wrMad^Biíg-" aUapitAia tokintciíöJl biteleáQti-nck. tárgyaUil hatiruapul . ifi aprü hó 6. capjlLnak reggeli 9 ótaja kiluseUki mUa bileleaSk -nana! hivatnnlf iue», iu^j\' ntefraem^ JelcisSrfCr\'elictPbed a! fí.antiítfcf vTg^* letelt tori\'ilag Jfogaak-Jnogailajlí--
-«3^r^ÄüeIi.¦ tárgyalási ;b4ÍASíüli^ •folyá évi aprii hó 21-ik napjanafeíij raggeli 0: oraja kitiliaük; mlrff* TilOälesißK :atzal hlrainak mcg,~hogy m*g_ aora_jale.aeíak eaetafam a fa-nrbhl ügyletek bíróilag fognak meg állapíttatni.
—-------------- — -Sigi:
.AvLsLpiU h& SOrlk napjaoak TtSg9\\ Siiräja; kltllflötlk l mira bttolenük ^ax^ú^x^aah meg, hogj meg nem r*AÍ#tt-*SMt4í|Ln.\'a fenobbi-Ügy. "*^QlS2Íiy^^^^rnaa.í2Jf a illapju -\'lälnL S. _^-(ff;,^ t ;. ;1 - Egyascrtnilalir^lbiYatjlak ta(nj : aao"k;kik~a"kij<il<!U biat-Älaöa lgíQ7t tartanak, ani a f«debbi*,ootirld3is
Kaposvár, m4rt. hJWn 186s. -¦@8E«W^!ffya:;^ÍgfváiiVit\'4ka mint telokkünyri iatíaág,
"VlfK • - / (1^3)
•¦í^ ..______
ások , kik a. kijelelt birtokbyi igényt tartanak, unt á fenabbT bo-táTidalgtdo brjeleatenl sí essenek- -KaposTÓr. mirt. 1. 1885.
Soaiogi- megye UJrTÍnyueikn laint t^tnkfeBnyrl bat .flflg. =
hirdetvény.
Kontraaay Ferenci ob a t-i a Rlpdi Jóaafa bitilesulnek 6swblrisa I-Bomogy megjo polg. tun-enyaxékn mini teltkkÖnyri haíkíag nfdiér&T
reacsei) neje Riedl J&efsrTcIlefiV\'
t&a at4bMafansJc a kaposvári 160 >a t; j, kBmyrboa t 1—6 rendaadajg bíjflgyiwtt birtakakra clreodiltrt-.
v4nt as amxáfll feltételek.a jiÜt eUgitfal Borretid megallapttaüatc-
.batániapo] folyó ivi april hu 18-Ik napjáttalr reggetl S órája fcJtilűetlkf mirt aitelesBk atisal hiwftiaaVraeg, hogy meg nem Jalart^&SkCBStébca O fonsbbl flgylatak hiriiJeg- fogaak me(5" állapi ttalnl.
Eg^-aseismlnd fclhirafnak mlad a.-ok, kik a kijelelt blrtokboa ItfŰaji tarUnak ail a fraiikhl hap-táridSlg ide brj*l>-nti>nl eiestenvk.
ffap«8Tar,\'mirt. bó 33. 18Ö5. Somogy megye tSrrésyazdka mini tolekk3ny»l katÓság. !( „
Egríjcnniicid fclkltaloak talü»l-aiokVKk akijelelt birtokboa igényt tartanak, aat a bganeftbi batirlrlaiy
Ifle-beje!toles»i aieaacn^t. .........•
KapoBTÍríeh^^^,~ílM."^X gc^ogymen^gllirTq^rgaóka.mint| tMAkSayVillfttfliag. - :------~"I
-ettrdetmeny.
goqagjr. megyn polg&I t3ryó»y-Lssákiaakr miaLi&leki3^yrL batb. Bá^uak; rstfaexol 62ahinó- tatadk. *hogy ItajdT-^ap t\'cranca kapoa-
barfr pag Jßssef 1 -feda eHeril-kSvotelefle f
>o aro Ór üt la-leäSsero;lD- , EÜngaltéii a ^koppátaóröl kBég .12». oa. toldrJegjBÖWtiyTdboa-1 egjbátti4 é*+ SÖ56. «OTJ. ¦ \'n\' firglf1* ituMr^ng^r Bán- ti Q"T í. bicflüit ingatlanak kaposmórüi kSaBÓgbon a. belyaiioén folyó evi taijc8 bó 1-aQ. napjának rog~ gali -\'\'fl-"orajaat — -mint ai eloIS hátAmapon — eUrxexratetnl fog-.aak j aj második ré ni ld3, ha nétáa ai plalfn, tctiI aom tal&lkca-néii, 1. JnnJon hT 17 napáinak k3sYrró títetiVo«Sy -reBspreini: «ggeli iN>r&jiro:o, keljn inóm ki-
. JjlJuiait.iiigatlaafk-silMCsdroa alól la ela&atni fognak. — \' "\' Miai Miai
Ai\'irttjlal fellétclca a Wrveoj-aeäfe "rrtdAjibßii latudankor sieg-
"Vi.«- : .~--fl-») -
hirdetvóiiy,;\':
- Zoka; Xyef hitolmoiaek. Jjos.*-m elil viso 1 Po megy niegjrs pojg. törrényssófiamlnt tuIekkSnyTÍha--
-kógy-Bíaoio:ftrenca brS^aobMb-
:ki«msm«l.TiSgTclujta4 aUMt^a|$e^ kapob-TJjrI:;S91( bi. t, j, k4nj-rb*a t ftia.kr siAmalatt b^jegjaottlilr-; tokara-elreo<L})te<feiijap irroreal Lf-hotelok a a. kielcgldeai somsii mcgallapitaaa toklntetjbotr.&Httl«-
aainiek torgyaliai határnapol folyó
KaíwBTirotí márt. í>. 1E5S6, ¦ Soosűgy megya tSrrónyflBako
\'hirdetrény.
^-VlkmiSfiSil^i Mikléirai- kito-icadiuek {Marchirasa l, —BlaSnogy megjo polg. )3rvínjTiaaka mint tr-lekkSnyrl hatóoag rioaérol kiJa-Uiri4\'títetík, hogy heim Peior-nek, YiktPí SjOnOiil Miklósáé elleni keresetében a kielégítési rég. tekajtAa otöbHnakakfipOírAn S3V éo 533-0=: Li\'j.-fa&rjrten\'í Isíeaa-. atAiú alatt bejcgyaett birtokára alrendolta trin,. ai_bij?ji*i. lék fl a Kelégltéil Borroad megil-¦ lapllaűa te&lfitítóbSl bitelfitSknek tár^yaÍAaibatiraapnl f. avi apnl hó.8-Ile aapjánab resali Q és^a kilQzeUk ; miro hi tal oaSk assai bl-ra(rift&laYj..l:o?7 meg n:m jeleni-= Lmr&ejl&ettrs.fawfSbl a-ylefek:bl--TÍflag\'fafeoÜ mógSTTáplttal o L.
dnafujtatnék mind ^^eCU&aaijaleltfalrtakkDiigónyt •Ti frtftanalti aa* a-.faaebbt b4táriduig -idn hajcl nitro! sleeif oc k- / , .„KapaByir.Cfbi.tóaa. -iM&. , - - jBoBfagy mggya tory dny ff^O Eainl
.-r«.-. Lfroien Stadt JlamlmrK.i
Vtef Vitrlvl Mio , 3\'Va:^
Sehl aclTCbl "dto „ 7 -SV*
ir 10,6(10 ficitludffl Urkded^ffiihanä^ff«r
l tüh tarjt* 19in jf Jas iciTOfle\'íjOOM and ersl k^L1^ ¦Wfttír wleder den allcrgröutttti Haa^
\'jbm____........¦-v
1 OBVh ibr EntHBMidosBf sa.
,Sqmog}\'inegyo, Nagy-Bajomho^ tartozó jrt^KStSu
rasnáyJ^gbet lap r^tei?\' vamwtii Mrnihirf*:. ttiiithtn
U\'rfszW.TÍvp, 2000 ^ij^^\'^ul»ís^lö8fl!(™lí.é8
•<É4J|^fti Somogy ^jyiá^iiÍÍB^-BÖTOifco»J toriosií de bTrka\'JegqlSböl íUld, naSfaáby lisold saíntd^íöldcl ds köieT?28^volá1)Biiriefm5Já~Esá%ló\'ftI3- is \'hoxzi\'~m«/
,4^6"
"sem árinak ralügynükei - az .ílfailam¦¦, Wpíisétó; Banqne_íís?l;reüzlc"tek!kradcmc;iij~eKés<Sro nagjf; zozok tnű^kíjiés^rc megbUtu-iiincscnek. -
.-Eálemlitem er alltrionittiaiyh&gyi-miiid. azoliü ítótetajUánque tbdeíeinekmogíuiHlásáTOin^gj;:
JSttaluakcl, a.igy: a feleken áll az alkudozások, Tfié^ezdcsij\'cIőer-ÉZűn^Kliagíás-félffi^átá^ ^kirái»J. —-jBccerLT8áct^L0-iín-Ti8f55. ET
1-3\'
a, leit^|j3él:tptlií„. ugyne^fóa1ett,ill^kó jtóátom\'ff^ aprii
TVajditá Jíisef kindA, lap; í« nyomda tnlajdönos Nagy-KaTiiiaán.
©g1
szépîrsiialdB, kereskttfeteiay.par, gardas za t, taüomány és Bruvésiet ttôr&rfttr
Á mm&gymegj^i:gmima^. egyesület Mvataios fejg^
T)^sl^sTl»F^8ia.Ba^»v^ fe h.lybm-hfanos hordva egésa-évra-o frt.1 felárra -aVtW. ¦
IfegaAiWt >;ftt w M-.-sjj«4w» «IMie» » tnlajdnnoa kflrafin kftny vtarat ai eddbri feaaUllo liltétoUk mellett f«4- á rea bwealuia. ¦ >>ülUr set PeajKeTarJ4»fa.- ~ \'
Sésok li-a.hiribbo>,,Pem^MlTrt^l-«r t fa , 2-of, 6-,kr., éaiaindim.továbbiboiktatásértS-bví bélyegdijert 30 kr. îietendô. A beíktáti - — • • •• - - - - •
?4^-:%^á-:bí*^^ „gjr múTden levelek bérmentve a «seAe«t5jíghea kaid
s**" .....—*-———^ .......... m
beik^táui díj s a lap kezelését Hlatfí taindes tárgy &.
eldendok Kaposvárra. ^
¦ \'As\' ornb. gnzd: egyes létnek szak éa igazgató7 - vílíiíistroájiyni,melyeit\' .© tél folytan ritka\' ; szorgalommal moiikál-ködíítk j fáradozásaiknak- -eredmétiyeit mos&\'egyniéRafátt-routa.tjáíí fol; altnyirn érdekeset:, miként -4a csokra a „Saís-Sombgyi KttslSny" sscrbe-ss-tóeé-g& figyeltdeaíetni- "annyival is "inkább l.jLor!_viigj uh., urir^ -szS&ségesebbnels tartotn azt, itogy- ö jelles müi&ál&tok-ü vidéki lapokban, egész kiterjedéodkbea Ltiláöl^^nek r eiükcégeaRck gsrtotn pe-Lij Osí azért, siert ezen Tatmká?q?ok épen- *aj vidéki \'érdekekiiek~í anyagi és Kííléeti-gyarapitiiáva! -és fejlesitésével foglalkoznak, - \' " — Jelesen-: ¦ \' \'•" •
•¦l:\'As\'0T8íág«arle (eyv-s-tatfmísod és íct-aSfidraudll oluaé-vasnlak apitélimtíd-
•\'••Si\'fti rktmltEé-tíel ityaoh féle tokáréi
éT&b^önzJMrsnlatok Bzerkeasíésé\'rö\'i.
8.\' fl^aía*-tis«mijAbÖI;prt!!«!« borok vcgyBéntSa által\'klunnlt minőségiről\' atb. irt1 igen jeles értekezései:, illc-tö\'lcg\' szakosztályi jelentések annyim fontvrafi, egyswrrarmd tanulságosak & vidékre nézve kllltínös&n,hogy azoknak eléggé elfeTJtídt~isnierete nélkUlT^sem a keil8"réBZvétr07~8^7aTF<5lffjtiu«l(S éredr menyre számítanunk nenv lehet
. Mind.esőn nagy.érdemU .mnn&áiatok a ^Gn^fciígi Lspoh"-ban, mint as oroz.
jm^sz. íensrtinskbc----*----¦- !-
pok minél gyoranblmnlSltalvegyék, igen
kívánatos! • .......
Részemről addig is, niiges megtör-íánhoiili— a második pont alatti SclmHyé Dél itysek-féle takarók éa_elö-legezíÍ~iníé2eb)lírektíánQm & Somogyi tisztelt közönség figyelmét felhívni, melyek a jnár megyénkben is több helyen életbe lépett segély egyletektől elvben és bs&rveséaben, do czéljokban iő érdorai-ícg IdílönVóznek 6b főleg a legazeg^-"nyebtí tiinnkáao\'Batályí íörekasenek pártolni pzorult állapotában; mig ezek a üiagok]ialrjobbaiibirtí-Yidélii kíagasdálty gazduíiazíekj mesteremberek, kis keres-kedíik stb. érdekeinek inkább szolgálnak.
J "Ksekröl legközelebb mégnehányaor-.bqn, külüiiciscn kivátioka DZula-Ljomogyi
lú-abopy bogy nag^ á rdergtt4. hasáakfia a két megye Ja^it ^eraaiw ,fí)in,qcoeo Boraival; ogybaorarüind rűménjÉ :iaarUnp|c bcltíllík: hogyujtfa aa\'flgy été«alív^a té^É *ö«^n gaadog gyüaiölcQöket nyújt lúta&ia&Aö&i né-_Jiünk. üc^9aií da anyag! gyáratjjP^>r> mi
7 .L%ük^ mir, megöanktunk aiNag^adgod: nevó-t JiesK^tOtt s biaatom éa aikereq faradoaaa 1 litánöcalDÍ. lUrba. gyakrabban ödvBi*lb*et-¦TiÖU\'^a^jr\'aAgod Qnnepélt tnlUt lapnnk Ka-^\'ííéhjüiti- ^t^rt o, nép aaolleuiéa anyagi ktla--^-^^ikas-<y-t>pfe-4^
Jift biatoo gyöaoliact, bn 4v voa^rek ia jeloa Tannak. ,i- , Saork,
Köalony" t. olvasói clött szólani, eló\'ké-bsíteni ólifljtván Somogyban a tért, melyen —lm Isten se^it—jövő májasban ezen jdtékony intézeteket meg) énk ne* hány kösségébén g} akorlatilag ia sucg,-kicártepióhajtanám.
vbsletem mellett e nyílt levelet asívesea s kBsöíjo nzt miolébb becses lapjában; Isten velllnk.
SOMSSICH PÁL.-\'
A bafea bankba somogyi erőd
— Április _há elején. —
Tisztelt szerkesztő urí
Most az egvaser ^non rixgjnibns paí erisqae oanto", hanem elhagyva a tárcsaí frivol pargnöt-jét. a netnzetgaxdászat Óriási mezejére meréazkediink; „paolíi-majora cíinasnns.*
Tavaly történt, hogy a belga banqn^ de orodit fömÁex ct: induatriell\' légt\'éí Ug&WQz~br~4tíúték\' Somogy földjét, tföiF mopolitismi^tőrEatéaíf kedélyünket hatalmasan felizgatván. Az országszerte megkezdett driáai ösaseváaárláaok eq lírában, megvette a bank báró Waltcrs-kirchenné Somogyban fekvő miháldi
- Á_banlL-,~— -meiy-nagyban vásárol a részletekben elad ¦: — a parcöllá^ásial nagyhamar késsen volt.
50, 100—300 holdas birtokok ala-
Magyarországbán honos — a kis n r a- | Ionlc aa ilyea Tállálat a ^Bsség elhatí
ígáratével bírta rá — egy minden te-kíntttbeji snlyo8t csakiaa bankfc-jíéave eltínyoe, felesleges biztosítási igényei, & egyetemtegesége miatt egész községeket-könnyen tönkre térd BserzÖdésnek
&j éirÁ&és^B~iMixg^áásáTíi,...............
^r^olátovábbá~arróT ír, hogy az ái-Jfíla_yásárqh urodalom iér^n^is ^rdík_. pusztítás a legkorlátlanabb mérvben astíttkv
A hatóság vizsgálatot rendelt el. Több hely&égik iskosaí ki tetttkiiallgalra s sserzödé| keletkestének körülményei felől. %
¦¦ - A^ eredményt kíváncsian várja a közönség, bizonyosan eddig csak azt iud-juk, hogy $ miháldi erdőket réssletek--. ben megvásárlók .a továbbf irtástól letiltattak, b az erdők zártartdl kezelés alá adattak.
Hegyaljuk, hogy sokkal komolyabb a tárgyT a líogy még sokkal kevésbé, tartjuk taoalmányozottnak \'tiálunk az íly^^i^^l^ti kérdést, minthogy ^csak_,
BoT?imanD ítéletet mernénk k&cz-káztatniaz Ügy iéletíí-de mács-észrol éptin-komolyságáért "tartjuk ozélszerű-nekt hogy a vitán kérdésben tájékozni iparkodjék magát a közvélemény,
Részünk-röl helytelennek tartjuk a bank azon fogását, hogy a vásárló kös-- séggk-et^—c-oii&or-thhnok^ak- no vésvén azokat a hntósági töJCTéoj-^g felügyelet alól elvenni igyekszik.
.-Tudjuk- njijólpiogy az. ily jószág vé-¦ iglek giKtrogagy váve nasq-^épgsn8k--k8s-
ká —, melyet journalistikáink nagy bölcsen, tiers étaÉ-nakr, a gúnyos szemlélő pedig- hét azilvafásóknak szeret nevezgetni, azon napokban erős növendékkel gazdagodott.
A magyar fajnak a földbiríokhoai ki-sáró hajlama, s aa annuitások alatt gyanított ingyen meggasdag odhatás reménye, egy iránt hevité as alkudozásokat fl ^libáid rövid napok.alatt, compossoaso-ratussá vált. . v¦¦¦ - Es eddig* jd ment. ¦
Ki is akadályoztatta volna, hogy ne-
iízaporodjékr-azon-Jbldbirtokos-osztályy- atrHköti-a-rásárlrf k bzségi tagok kösött.
mely egy par exoelleno demokrata napi lapunk állításarfiserint, -a legbeosll-letosebb,IegfUggo\'tlenebb| azon "osztály, melybe, épen az ily állitások a ily meggytfződésTolytán, iparkodik bo-tolakodni mindenki, hagyván a munkát, as ipart s keréakcdéat,— tótna"k, németnek, zsidónak a máVefféle kevésbé becBvá^yÓ"irpoihínŰd^tidni^
Azonban midffn_a bank a községek^" kel is elkezdett geEohKftelni, beleszólt a liattíaág íá, mig pedig egy kicsit ke^
ményobben mintzegjdeor a hevesi gazdasági egylet s annak elnöke Viszontaí Kováoh-László barátunk.,
A Uíarouli járás főbírája élesen bon-caoló jalentésében-vádol á_B_bankoi.--
Hogy a könnyen hivöfoldnépéralap-talan br&faatásokka]. kápráztató esélyek
rosása a bíró vezetése mellett történik, a-fisetés pedig asintó bíró által hajtatik be, aa belátja azt is, hogy ez esetben Mikiid, Sand és Pat helységek mint Ilyenét vannak -\'érdekelve, nem pedig mint-egyes oonsortiumok. Továbbá r-nem helyeseljük, hogy a bank a vételár egy részének letétele után is az évi törlesztési Összegek biztosítására nem elégli a vett birtok lekötését, ba-^tíom a vevő egyéb birtokaira is zálogjogot követel, nem csak hanera.ezenfalul még a legszigorúbb egyetemlegességet
Helytelenítjük, hogy a szerződések legfontoOTlíb.pontjo^li^ly^a-fizatéfl el-mulaaztása esetébeni teendőket irja^kö-rlll —-elannyira elburkoít s homályos, hogy mig egy részről ugy magyarázta-(dk, mikép nem fizetés esetére a kama-tok levonásával vétetik meg a hátralévő vételár; mis réazről az állitatik, hogy ^y~esetbeTr~rb*gtöTf~B ínég: "hátralevőt egécü annuitás hajtatík be; mLsstán rz Összes_yé talárnak -háromszoros öaízegét is tulhaladnáTlly értelmezés s b fentebb
Aríitíett-öolidantáa mellett, persze hogy egéss kösfiégek-íennének faldönfutókka néhány hanyag fizetőjniatt. Végre :
nem helyeseljük , hogy a bank"ttgy-_nokeLfl- V^llK K°«\'"^^ffetéríntkflzéflflik-hpn^lTr^tr^gikyás hoiry a. bank meg-
biísottaitöbb esetben oly oomis voyageur
féle emberek, kik-bizalmat ébrezstéma magyar népnél soha sem fognak...
Ha a bank a néppeli alkujánál a-^a-tdftágot oly gondosan nera derüli,; ha túlságos biztosítási ígényeiwlr7^pm~8-. vételtárgy értéke- felett .aggályt ;n&m támasart, lm vég teíjea gzei^Sdesi^wt^á-vei a kölelesettekgfc ag>-on nem ij&mi, ugy most nem j&jreazékelne aeottöt\' tiumok nagy -ÍBmege , nem .keresne ü-buj^sdlt az újonnan g rodualt ^föMea mr, nera- -wp&íBosnSh^h^-^hál^^h^^^^-- ¦¦ és Miháld még is el volna eddigT^^a,
De nászúk a kérdést tmCsik-oldsIá-ról». ¦ BOKÓ&ÁTL;._
CF«.iytatjQk.) .
honnét vesallí & pónst gcü-
A napjainkban megszokott nyomott ár, i\'zletpangás, kareskedük ""vissasvonulása ötb. mellűit iá könnyeá lelistne "e kérdésre felejni~tigynaritáVTito.*^*? —~
Midőn .ha pinca is még^^e^kt; de a pénzkölcsönző .látja a képefcía mé-rüskertet.
Megmtitíitjn-k neki a kukoriesa táblákat hajdinaföldet. ~
^ivroszük ts osöllőbe-, a elvezetjük ? Tagosok mellett, hogy mutat a kadarka,
¦rárfehér? ~--------—.....~ 1
Ily időszakban nem kell \'Iröícs Salamon fő, a fenntebbt "kérdésM feleletei adni; mert ha szorul a 1 apcsa,lekötjük
buzat roza,kukorícza stb. kitáját ffiinte olcsóbban; a hogy as alkuf"megkÖt-Le tjük, a habár drágán, de-van j éms! Hasként áll a dolog igy aprilia tájban 1 A pajtákon-keresztül fiy -arsaélv ~ SzérÜBkertjeinkbfíl elpusztultak afe"-ealök.
~A magtárak, gór ék, piocsék fires^k; a padlásokon legfeljebb azon gnbná-készlet van meg, melyből a gazda ese-lédjeí fertályát é» saját családja as&k-ségletét fedezheti. (Hányan eladták még est-is?) ..
Tehát akár merre nézőnk, eJsdni vald nincs, :- ~"
Más időszakokban meg volt ilyenkor is reménye gazdáinknak pénfiheE juT^ hatni:* oU volt a gyapjú, .avassá rep-cze; ezekre mindig biztoson kaptak pénzt; sőt vetélkedtek egymásadé kereskedők, hogy kinek legyen~el|8btisé^-ge_Ls vagy amaz háznál? ^aadacágnál? - Most? *_ " p r ¦
:_-"H?g~gyapjujá^-is jnagáhák kali_ki-nálni a tulajdonosnak, mert nyomqtt ár ; mellett sem akarják ves&L ^ _A_rBpczéiiek pláne" behiytdBU ¦ _zelebbí néhány év, s * a petroíemo4br* ~ áfeokr Kern hogy előre adjoo Tá péwt ikcrcskedŐ, sÖt akköc J» .is/üiib^k , ott hagyja, midífn a \\MpJ^\'*ria*g^
flkjflfljk-. _jjLrban~\\\'an.—— -
időszakban a Jegnyomaszu
-—ütnéoaakné»-.«aaaa»V>jYJ>a",-<iY0_ mor, ii>dta;tajinn«^ían .«!A».™\'?5.
:.s:? Mindegy | pteanat Iteli, lenni, ha tS^
ewk?1«)1 «a Ktitdttltodt»! . ~I<JiefÍBgyn!, mert-akVor\', még *BJ°^" "Gen nam ai ataní, nt)™ - •S.-r\'sjpiBnl^ía nem
Igen, páninak kell lenni,- de honnét? ea a kérdések kérdése ? I " Most mára kincs nem igen dobalja fel.magit ..mint hajdanában,. o mesék világában.^ (Do bocsánat! most a na- _. _ .
iiagy-vaaládaVaU\'meryén asönban ajc- bálig- n\'om fiseta^ elvessti befizetett pénzét éa jogát i. ., .~ . -; ¦;- , "•--effi kstwBát:1 TOB\'fél ái egylettől
bojegytatatiij,étfkttlugiuBi; eonfemibeg osstatnak-Rií-Ha-pedig; valakit a-réss-rfn;vesöV kBsíff^reDQliWi^osapía; éri ^éMeCslTáJfttóffláöyíŐgtBn ia. nná
nagy-"\' ._
lonlevő névnapi -ve^dé^ioszoru, - nem akart megcrazioaködni;) jt.!\':^ —"ir\'ty-i h^t;ffrogi\'ny-gMifar? —aiiwluuiil.iilii.tt" uáyinérXr^leBégérf-ki-pjtbsttul tatja, bel a-,pina,-eWehetae-e
-fcert a aaak\'fdő dactilrgia majd min-
den_helységnek..\'
vára^khak\'pea%\'itöbb,:élL pénzes szekrénye, kik ily alkalmakra kinyitják a vesladá^^rcsát^hanem aztán, as Isten legyen^i.Mgahnas-éa\'kegyelmes annak, a\' ki hominyvili^:--¦>¦.-¦¦ ¦ ^l^nafeHaa-aegTOar
kblkodtfiöÉlanjiUví BWa-^pajtáját, éhea j1iá(»ll. fslaíia iosairaT^ás nyakába veasi: a ^negyét., Ját>hot gunyadtan ; for: lyik astore vérei «somaro, mintkítosazo-
*asa* jarirOtt «ora i. ¦¦¦¦«« «nnKwi;li , ,.
V- t<«t büli-aKnt -100 frt erejéig.; biztosítás
fald alig ad let, 5tB^,i —jezt fejtw meg: iiz,Jti nihuik jobban: ért a.matleatah«? ^^^Wtl«dL«a-:tg)^regi*-!m«gán-bt!o-nyuj idii|iontigt midőna» örvjny ugy^U. k^kavUtaK^aa;^ f..,.w. , ^
i .Jfciaok járnak ;a ,! aüelbank ¦- ho»" sc-géiyértj de. a.mflly,.cr3zág03_ fizukíég
jjjttég^BVlbea,^ wgyei takarékpénitá-ra\\^tt§|-esi:k.jiá. oly.^^rjon^j&latt- van--!«ÍUtí*®i.»S #ÍSJ6gy*ett,. hogy havak érek innlya, jat a^ emberig oso^midSn infcihl^^ptaJUejénjJettahoilámoh!.^ ---R^sOilkaadtunk^^ ajaki^éhwi.fajdilonj\'hoffy erre is a Baflljiég éVrsnpások taaitoitaÍsniegbon-DjltiíViHíJía fvtiasrUt kei .eaeldtt gondos-1
isa^^iéifihMhM <^;k4imUnkre gSBÍ !tetetajn»S\'rt.a;ny9m»rt és aailJtsé-get;,if«ídtOHÍVi Biabnyoaair nagyubb-tffke; (jéj>^felisj|,r»ndVlke*tii^ttak,
VbjhmU v-klk- birtalitt\'ltbol .«gy^gy ré^Jpb-OW &»>,,, raaguk^att^Yágjik a. WM ne\')*» ¦ naaat.megmiHUené
^n^r^i^n^jíielj-ep (^egíiiladt. . ÍB^ini^gí\'.\'piartí^fel tua.djáiul vix; isiri^at^ fenyfgef;, cgj ik felé menüi
W»4ki -. - ! . -.: roboz. : :-s Hgi-jflaajH^ egylet.—!r-.—
h áwyeiilt r^^^^hogy « * *(n« JfMbb hslyre terji
ohioi^tíatórPodot Pnl.. SgfejLAIaJu\'Si-Hagelman Károly, Biabó Kílmrtn, Hoi-deokerTali-Iieposioalgnáos, Joliik Ja-kat; Weiler, Beitar, Lftw flldr ujakv , \' " KavoíatílifKbF, piátokban történt laV^ilmpodas; ~ _\' - - \'"\' « - \' 1. ^"íéffiv^y^ttk^iaima legfiljobb •
ÍOKOeBtET^... - , V"
2. MhaJanfi^tagja bjbot aí egyletnek,
Tiillykapa áll (¦ma 27 01 muga» tornyaralí — NÍí»»alo»bréplllctai n Miri» Thoréiift alatt opali >rMÍgu>, M.er»ki. palota, é\\it\\jrut-tosagl\' ápalet; a-iaiabis éa .«doulfl,. a (irao-, liftnTluiraiifci adomtamplomi rígl 4*«h
ki ai alapsxabályokat elfogadja.------
J , 3. Blladen réssTény.MlartoSjk mindea fiéton, minden físivény-Jjtán SO kr. "o.;!éí iizotni, a kiilBn a-kHnyvooskéírt 20 krt.; 4. A kéaedelinoaí), minden részvény
elviben ébítall «gykaa,ktltOnba»ltvél«>nényoll ^aertarm^jd-TOirt-riilvíatól, iBaj4-.8ali.moa-vagy aa.llíiMt4talapitvii, malylrah kirilya-, iTVawaaaaa »étnk«JUI»lJBako»t»4a-f«í. lalililaVaik Mia*l rianlyMaplidc*, melygj OOokariiil nyárt .diadala editekere Kun LAsato\'
í«Mll-lirt8-ban. ¦ .......... • ¦
"\' Egyéb.nagyMemapaleteki ISnri paloták, ItflUameíí-ffiéáaayofit.\'és"mulató Iiölyok mollíÍB-tavel aiTárosban*efl Mvülo — megemlítendő aiőg a kiralydomlvfl_hnjohi3 mellett — mo-lven niadani Foaaonyban mogkQroi^ásDtt -cajyar fefealj? «aaU»áji»iJ*vUÍg_Bégy-f^ia! -^elé ¦vágoByJelSépai Kttsdclmínok fa védol-meBÓaétwk a bárhonnan jövő ellenség a,llpi>^ ^Bar.a vároa -veestott, as áltál, kogy:\'aa p$yx-r\' JtPX_bgane jadkolH \' királyi hely&arióeág éa udvari kaaiara\'altétetett kebelébsr^mégio. liépsü latéaelei, Iparaós keroakedalme étta^ -elsd-raagis Magyarkon városai köaott. -Vaa Jogi akadémiája, kath. o3 eva^g. fDgymnási-umaf^\'kQnyv\' éa mu-koroakedéeetj\'-k&-- éii-kflayvayoradái, jétékoBy lBtésoía% Wr--b-«ag-drva^-éo^Begé&y oasai etb.
Akár isaaigyarmat volt logtégibb-ll&bes a város; akár minft-inácr vároaok, a már 6ae. lak bejövetelékor fennáUá vár koré aaálloti tclepitrésyesoktg\'l akpittatott; elég earhoaaáe -hogy a város kedvesQ. fekvásávelr saámos pae&titáeok doeaára gyomaa\'eraelkedel^, H-váll miután-m. EndrétoTnog? Mriltaigofca
:Uid8ntöod- kocájával oviskélni a *árlU\'iy aair áesmiiiíl leolvashatod as-ősiről.- „pénttl-rnindsD áron pénztl"
As abisonyos^aiár otthon várjaameleg szobában, meleg készei, hideg zseb-betja-g-íjTw:: ^ ;íi^w u.
Tll aztán foly as allkfli percaentekre, de o akogy, ha ae ingatlant valami nagy. ban .sem .nyomják a telekkönyvben; raertTid4aág alatt levén a bírtok, szép e nbar. jegyen aa, ki nagy \'/,-f>k mellett ia pénsltes, jnrhat.
..^aaUkaégen, aegüeni^kelja jttvB ro-ntényaS apübljíainyi inenekttléa BsslBno alatt;: hanem a»tárr.-a-20," aö.éOVí-ot;
liPHy kii-atdálkodja lii akkor, midiin a ^ As.Istca mindig jnegmntalja — épen
kimutatása mellett,
6. Nem részvényes tagnak nem adatik kblosön f ellenboB, ha a réavényesjrag teljes bistcsitékot mutatott ki, ingatlan birtokban, a ré&svény éa tífkésitendd
Bsraegen tol la koi-hat kolcaünt. Jelen___________._____________ ..
oaet asonbán ocak akkíw állhatván-W," Tiyartn^-Badaaali eBrB&tóbo hortlö átin
m oraság favároaa 18&j itttaraaoiaak oraaáar. gyfilésat^iU/koronáádaKak asa^királyalak; 1800-ben itt kötteté&S meg a aeveáeBes pozsonyi békára JVaaesjákkali 1809.ben\' aanua esők otiW ui\'^iifll yfl^tq p^ngAg a vAroa. —. —A^lDreMária^faeresianillal kijatltoirar-QzépÜBtt királyi várlak, egykor királyaink kájlaka^éa-a /város disse^.a.(aaare5ao3éiIea lSlL-iki \'ágéé\'ötá romokbán beWr,^e9\'tnoii méltán ^elmondkaaai- \'mt regkor vi^lomtél bangáé palotáról,
Btt itt a bMáko vár, Posatán- és laktalanr: Épen felette már ¦ Csak fócyos-\'ainltja vas. ; :-DIOGEHKS.
ha aa egylet már tttbb aaáa esrekr<51 ron-dóHsSiS. - :
7, Aa adda a S\'/i kamatot mindenítor három havonkint eltíre tartosik fizetni. atb. rtb7 - -
Mintán agy k kösUbü fogjuk a vá-lasatmány által kidolgozott, a mogerösf-\' téa végett felsőbb helyre torjastendö -alapszabályokat, — egyelőre elégnek tartottak a" fenntebbiek megemlítését, ason óhajtáaunlltal:" bárcsak megyénkben lobb meíiLviroaiéa. holyeégben alakulnának a népbankok, melyek — mi-, ddn az egyeseket takarékosaágra sor---kenlik —_ a fillérekbífl cserekre novfc-kediJ Öaazeg oly sebeket fog gydgyitani mind caalidoícnál, mind gazdaságok éa asámtelaa anyagi stUkségboa, molyek jelen napjainkban^as eaor éo es«r-o^r ~pns7^én>teTehseg, nyomor és nélkulli-sésbon gydgytthabitlanok.
sokszor a lej az utat, melyen 1
yobb venélyekben —
É^asssfty. martina-végén, Tekialetee-ftaerkeostö-arl Simaiattaa, ki" ^agmltak, magunkat a isjaiaiy, .Yjgj^jgla*
noli laendö aaépBégára üom nagy kilátást nyújt a kedv^&dtlan-^\'nem is bt-vas&i ia-cara iiiliabh leli Idöjáráa. — Épen a tavasa eegyed\' napjáp,-. tsartíaa J^tikáa: kasaontött ba.aaia&egy solyrául agy a .február 10—12-dikhea hasonlá faéaivatar,, maiyel saintugy. mini akkor,..most is a k8klokedáa"6resott raegleglnkább.\' - ^yMiíráat a Dunán a go-" ibaok járása raiod^ fel.fmlad\' pedig .lefelé megkwdödfitt: .aaiufán a, már február hó 15: éa-l^tloU~fiiljraJfiróLa-jeg^a.bo-5-én.elvo^ .nult volna. ,\\.v \'\' .
" ^aIa4»zetu^rtrfyMB~viragHki — Ufta-taak¦ elég\' Utvaavos darabot (milyenek; -„Dl* sabonen Woibar von Qeoreiam" Balann-sohafl aa> Dani.", 04ll.V, melyeiénél nem Ind
jak, vallon a aone.*játaal.vanaáságit,, vagy a fányu Jelmeaakéi, dlsalétekol. caudaljuk. FellépettJtl Bég*«t három-tdrpo silnésa; -JsanPetit, Jeáaükeala^a Kiss-Jóssi, apré pár lábayi emberkék): kik kedélyes, kami~ «»s Jilékakkal folrtoa, saámos ka»an««gjt csallak. a,saini:eléadispkra. •tNóúi..fog:L*aJán érdáktelaa\' Unni ,o lapok-.\' zlaatalt alvaiéi alatt, ba így-alkamilagrhéhány •sírratPossony aréltját\'ás jelenet euaetalam•
Pasaony uaiiiiui Wri\\j{ virfja a Dnaa-oal---puiljlu.fnLly.iBlní TeteéM és tftikmies, M!nd,népei*és^-j(40.-^é80<Xl\'lakea) éa kals-\' .uu°.a.t9rléaetl.\'mulQarsjuivvaLa4acekiltett-?黫méayek áHalj-íaialylilt- résslut bánna, i »--••int. falai alntraeatek, véglioj\'«gyifce. Má-. gyárhfmtagneTBSataflebb\'-vároaalnak:.\' — Éj-¦•^lí^iLés »y°satriii • JSorpit Uneaolat.vs ¦»1, korai, aiínt«alo>el nádason beül letett hegysoroaa;; keda\'ti, oldalán mesaae nyű"\' "----\' ¦" élén
(.) Történelmi alapigazság az, miozo-rint a közoktatás szent Ugye aa dhaj-tott felviraláa ssinvonaláía- esa& «gy emolkedhetíkihaast lelkesült pártfogóik tettekben, nyilvánold kogyeleteo gondot^ kodaasat ápolják; — Kágy- éa K3f-K»-nissa-íSer viroa képviaélS testtttetének I865nE^vi7ébr:itan^S^t ülésében felolvastatván KBnnyo Alajoa tanoda^ -Sgasgilonaav d^~tb^ avi.nov.-BO-ÍJa 42.; sánva. a_t. ca, városi tanáoahoa és kép-visalSséghca aa elemi iskolák fdgyatko-sásainak orvoslása végeit tett átirata, ----- #l,sjn éilsil !¦!
W
bizá. Egy segéd tnnitdnlfi áll omát meg. alapítását szintén elremjelé^ . (li ,,.
Wajtlits Jdzsof nyomaása fe-ltilhyv-árus...ur az uloml Jtovolé.i—-és oktatás Ugy/iirnnt kun<yole|os érdekeltségét nr ráltal-ítnmuitá, utiazérint az iga zgatdság. -,lioa>12\'-dafab disáaa kötéstl imakbnyvet -T^-|tdasá9."Zh6^f^%^Adott be kiosztás vé. i^eci.j[SviaaIet§,^^orgalmasb .leányta-nonc^ok kbzt húsvéti njándoknl. Kisérju lit, mint kegyes jdtevSÍésifjnságbarátot az ártatlnnoknak nz ur elölt kedves hiila-folub,zuk.
T. cz. Trnupmann Lajosnd pedig, bol-TdogaJt i\\!irjo ntán,-lsi40,di"oji át vala kB-zíiris\'égUnknolc kedves orvosa, a gymna-"siup) sgGTlátát ^boldogult férje lepko-pyüjteményével gyaifapitá. Iíüritno eih -Eg-a megemlékeaőt.!n.cc!áony5;ig az;>-Jaitfanila-küszunot bec^saduniáiiiyaért!
(BekUldótett.) ""A VégreeltUnt a keményen dllhöngíi j^-áíaLa3^ál^_boko-\'i3liníiit&-&géLís jnyAz jassággal a kellemes tnviu«z; ürilniuiel Jldvbaüljuk- a tájékunkbst érkezett veit-dégeket a fecskéket. — . Víg kedélyol foghat a gazda kül munkájához,sűrűmmel\' várhatja a bote^ a nap melegétöli gyógyítását; uj idő nj élsíaí áiL-A ter-misas utolérheti mnlaszláa;ítoigy_EaiSns-talanokiiak\' lehet reménya;. de ellenke-B&legt aa iparos és kereakedii leliajtotd íSvelibmong, nincs.kedves o téli idd aa melyen Hk aratnak, deBkllsel mait csak
nyomoEÍ-áa. inaégot idésett- elo. ........ Mit
várjanak a tavasa a nyártdl ? — a míg ea 8e3 aljün, felemészti q rfg incgtc!;a. ritottat. ,
. A, Aa ca évi mjonososdi: bcfejezSdiltí o ea alkalommalf mint kunosam megemlítendő,, hogy. mnrakVsbűl, koltori., és vidovoozi ^ősségekből lUbb .ujoi)onkl>to. les Uju,hogy katonává nalehcas^n.azánt. ssándékoa csonkítást követtek,él testükön, többen mutató njjukat vágták\' le, de a törvényt nem oly kbnnyU kijátszani mint i5kvélek. Többnyire bésoroztattak. Példa csóknak, kik oly mo\'don. aiyánnak ssabaMalnl. ¦,
¦ A1A helybeli ;iaraclifa-o®gtályokbnn a.félévoa viaagabefajealieteit, t .. .
A Több lap oatjrint n dreadni nagy dalárda Uanepra 24 eaer dnliiok jeleut-keaett. És asután Kaidban liriási kar less, baegytttt mákodnak, ,.. .
t Lapunk aártával voeasak a megdöbbente gyáashirt.. hogy üempelrp íáyftsöí-ntiiakar , taraaak a wagyar-irodsiuai e^tg-ltfgbusg^br,, lelkoaflllebb éa- fáradhallantlob hűrcaoua, tAbb kavl suTyoa be\'íogség ntáu í". hé 3-laan:iaeg-bai.L Nemea, maaaáseagti. élül utsln dt-ük almai talál, a Btrbaa^,imQlylie::^énAetTOD
¦\' Jtfm Tplitifc; KBa^bmg^daÜ^tnwl r^^V11^81 "g?\'g \'. ¦é\'liPk
ifcj_l-I^J_1iV rTZTLi. íír„r j,:VTr \'^^™ya»\'TaF?n^ttaí:lUUIsW-\',A,"l>uaaDT ír«?^^rJ*7,*^M*f*,r- mely itílilO sl ayéliiá W kajotrid -eset 41.
i é||y.kajobiá,. . A!yáw jalhhigyimlnYa Vá> btjd.n kCI.I-
vároai taknrék-pénssáf a -leány iöísolti Gsükségleteinsk íedeaéséto 500\'ft o. é. ajándékosoiL — öemi\'tsicfeépitéarei a vároB mostani saomornanyagi Wyaeté^ beo-ÜleaOB helyett a déli va>ptuya" tár.
anaán; áUalfifjínndH rétnpmiár W fnr; : SHandé mindasonáltal, hogy a tegitaég r\'dgtön megtBrténbeoíék, as elemi fi- éa .lányosatályot.helyiíégeinek nem _elég-ségés és \' a - tanonezok eaámáhos . mért ísHBivöTta miart elhatárostalőtt, hogy a városi iskola épületében ogy tanitd ti tnnitdnB. által birt lakhejyinégek tante»» : mekké rendoztessené^ tei \'uók\' pedig\' kárpdtlásnl évenkint 200 frt oszt. érték lakpéntst kapjanak. ÉAa átalakitiM épit-kezéé az elemi tanügy bizottmány eré-lyeaTnÍézEedesé folytán-Bár~ annyira haladt, hogy aa nj tantermek fjlyd évi \'május havában már befogadhatják- a Kisdedeket; Vajha létesitendö félgymna-aUJmnnk előmunkálataira kiszemelt\' bi--aőttmánynnk is adhatná-már^valahára életjelet I ^\'-Végre a- képviaelo-testulet tokintxe..az.elemi-iskolajgaagatdnaik a neVelés szent Ugye körül kitüntetett lel-"kesaégéC és \'bokros teendőit; ^nSintán jnindax.: éleuii, ,mind a:gymnaáintbi bi^ zottniánynák szintén rendei ;tagja7 fi«!-talatdijit .120 frt o: é. felemeUe, mittéló is folyóvá tételével yároa^bird urát nteg-.
lai.volt Mritve, melybei ma már coak-irlUr-
Bar^bánT^vavnQrBts.lelIe^ejffy lio éa vg!y _E3*re1folff fin angyalénál vartíik.sq \'évoa vuK. \'Béke.aaevelraT1-
ménj-et\'tllBt többől la fíilajánlott. \'
- ¦ S4 a f © ará ¦ \'\' j
Az ujonozozás a székvárosban f, hd 9-án keadetett mn)g.
0 As országos m- gazdasági egyesület közgazdasági szakosztályának -már-ctius hé aű-án -tartott gyilléaérf^íjsrníct-
fa\'zdaságunkat érdeklö.Jtét fontos -tárgy erttlt szőnyegre] Aa\'egyiki.fiolliin Kr-nőnok „az ölesd vasntak tárgyában" lett
4i*ni/.flt 4ft y^iln,,m,„Bftl fngjfldaitl JftlftRtéaJfl r... -
á-ináslk Csengory. Antalé, hogy a_kiaebb birtokoknak miként lehetne Kitelt bzc-reani? Hollán ur javalja m ölosd, vagy is a másod és harmadrangú vonalok ki--épitését," az-olső^-260 ezeiL, a második 185 ezer frtba kerülvén mértföldenkint-A máflodraiign vonalok azok, melyek két fővonalat kötnek össze, vagy viza uü felé nyúlnak valamely fővonaltdl. A har-uiadr^nguuk usupán lielyrérlt>Jtllek;me-lyek a helysé^elL:k«sti=Satínj:a éo-bistos- - -köslekediare vannak aitáiivá.;;\',
~Hollán nr terve szeréntiUi.egéaB^oi\'- ¦•• ssig Bt vasnt területre van ,oaÍ3tvo.\'- _
Első terU)e t Béoa,pi|BTbargjEa»sa, , Pest, mintegy négyszöget,Íé^i»ven: itt másodrangú, 1- Bvetkező iVOaatpJi^Éíiié-naki Vág és, Iüma ,vö.lgyéni harmad-rangnak Szobbrél Gjafaiatra; Baol-
j_ " sara, \'»..méff 1 vagy Ut pont -k-dzÖU.\'.\' " ¦:•-\'-»
*BLáaodrk terület: Béoa , Pettau, Karifi^, Buda; moly négyszögön Su-iné^ieszthelyi. és, veszprémi harruad-ran^iáH-bn\'niók\'vitotáénck. ¦¦ \' ^Harmadik -ter-Ulet:. Pont, Mi*-. kóIjMí, N.-Váriul:, Szeged; moly négy-. rczögön-ft-<ni- v11rad- g-<i(ii ,vona 1 lenne-\'a másodrangúV\'ira.f^ril t a. hatvan-szolnoki, nyiregy kassán áai a harmadrangú.
Nögyedfk te r ül et-et Erdély adná, k.olóssvdlr-kUkUlldmcnti,hra8sdi vonallal.
As ötödik torUlefc volna: Pest, N.-Karaisaa, Szeged, Eazók. fVnlljqn, nem íÜeliné-omegoQ-eiJtülönÖGon ha a Pécsről tervezett fővonal kiépíttetik, egy másod ranga vonal, moly Baranya,Somogy azákvárosát kötné össze Boglárral T.. ,\\
Mind Hollan, ,umak olcsd vaantai mind Csengery, nr tervrajzában) foglaÍt_,Ta-karák-kttlosön-egylot,". oly nagy s hazánk boldogi tanát előmozdító eszmék, melyeknek me^iepteBíiléaáíi Magyar- és Erdllgorasag Örömmel, és lolkesíilve viirjá^óhá^ja. \'~~
9 (A kincses láda BoldogasBsanyfán.) Jó ideje már, hogy a mi kedves barátunk Igmándy Denedok birtokán Szedik az aranyat R helyBég lakosai. Már eddig vagy 40.db, jött eladás alá,\'nagy réasint 1500-lk "6vbST. ITa is seregesen járnak a szorgalmas németok keresgélni. Többször szemrehányást tettek a Bírtöktútaj-donös barátai, inért nem ásat? mért nem kutat? különösen Boldogászy Ügyvéd. Mégis igérSe, hogy ha emberes ráérnek majd. egyszer megteszi.
Benad^k napján többen voltak nála ebédon; Boldogáasy ügyvéd; a helybeli p&tei? j testvérek; idegenek -stb. Ekko? ia osöTia jött: ásatott-e már?
— Ánattambisony, de mit eem találtak , \'-— felelt & házi ur — ma iámét alighalü-nBém^ent gazdáin 0011)611*61761 szerencsét próbálni.
Ebéd alatt volt elég finom bor, tcaszt, s fohász: oj aa a kínos!.... ás a kincs!..
(a ki ne atibojfána igy a mai világban?). Ebéd után\'TgjíszwTGsftk-^egy szekér áll az ajtó oló; rajta két nagy emelő-rudj egy irgalmatlan nagy, rozsdás, penészes vasláda, melyet 12 ember emelt, lö. Egy erősen elzárt bögre.
A gazoVbeálHtkövetkező szavakkal:
— Megtaláltuk nagyságos ura pénZ zes ládát!
Volt Idtás-futás! minden a&cz elhalványodott; a ezernek szikráztak} a tár-czák ugráltak, a zsebekben; s olyan is-volt, ki sietségében a más hátán ment ki az ajtdn.
—¦ Ez hallatlan, marha szerencse I — mond ea egyik idegen!
:— Ez családi kincs 1 mond egyik ro-kon-
—- Megálmodtam e meséa kincset, — szólt Boldogászy ügyvéd.
— Hiútáu burokban szülöttéi Boacse, 6ndtam>hogy belőled elébb-uttíbb ÜXonte Ghrisíő lesz j hanem most a kincshelyéra egy kápolnát ópitcss, — phantasirosott a_ másik rokon.
— Az a kérde3 gyerekek, tagosztály előtt kinok a birtoka volt as a hely? — kiált fel Aranyossy.
.....— Osztozunk valamennyien Ümder!
— kiált fol Ezüstöay.
Miután a nagy láda mellett egy erősen elzárt bögre is volt, mo!)ben zörgött valami.
— Es római maradvány, ismerőm, — felelt a páter, — én legjobban értek az ilyesekkez, — b keidte bontani a bögrét mig a többiek a vasládát csépelték be a szobába.
Most tetőfokon volt a láz; a szemekben kérdőjel; a kezök reszkettek; a homlok izzadt; a tenyerek viszkedtok; csak a házi up volt szótalan; halvány arezczal, meglepetéssel.
A bögre valahára kinyittatott, moly-ben két kuíoa volt.
— Mily rendes emberé lehetett e kinoa
még a kttlosokot is mellékelte, — volt az általános mcgjegyyés.
Elkezdődött a vaslátkr vallatása; verték, kuicaoztákí minden ököl, minden kéz rojt:..motozott.\'
A láda felpattanj- -7"
Ki legmohóbbaa oeM rontott hosszú ujjakkal, erős marokkal, halványan el-oeon mellöle „.
Aki csak a ládába nynl, megbánja...
As Öröm és meglepotéa helyét a bo szuság foglalja el arcsokon... Es rá-
B. Páternek, IVUrczaUhm i KUrEJlulJugjuk ;-béijaL ;.
Plaíó^lloronr dioaSaégérol <*) a!eV és W&alyán jóboU: Jtqlam eecggnjjdainoE.t\'öi qsoi&-^ Gilrogfanií áteaadák hona Jfebél^j eofeqm j obbWUU> t La ittasnál, malyoD méh cisínál A\'- viHámiéo egy rózsással, - --Aa éa jSyffmreí esők jónolánnk A villám éa egy réasaaBiál.
BfesáHiivállú-anyámmtdfin ép ttHé*a. aauntiyadfi már- Óíctom ; Do" télköaópan a föld Tiíaedi jjjgy B,irAlya6nnk nnm torprn-S vagy vcill ián oka a julneh, ") Moly tündököli rtmim fölutt
Itt Iotan,lyjn^.működött _____________
ö rajs»lá a róxaat homlokomra, — -Bt Ibéod njja működött!
cgy^FÖsaa képo fénylett Homlokomon a\'halvány naina Firoasá lot| ffiuditp a rétet April virággal¦ hinti-bo.^ Egy, fonyoa úrhölgy caékot bihtva. -llá -mondá\'pékTTTirTjaahtülaYi" V
¦Azt hUtem_egyjiKailfir AzáLfóim&aMt8Bam-Boldoggá tcsa a Baerolem. K\' ^öa\'..,.-t\'í \':> i
Do mint JOaolva valtölóboa.......
Boldoggá Eöíí a escrorooi. Uj kort zeugok: mAt oagodülntös A aO b iossün jövöro már Királynő, hol a férj, király. Tootvárro lol fórjóban Éva aa lt»c aUrálynS, liol jí- fácj kirily.
A a aera lom daláhos aengnem _ ^aakóbb haíiffokat kellő «óg.
Vihar jő : hallgatom miai gyvrini-k Aa ég- víUámoaifl sókor őt. üo lm a felha kotta nyílik ^YtU^a é^f^amro sajt. ______ _
O^pwaia sok buíol man&i &4 meg M4_JLaírLatm oaegóny out?
A villámtól ajjjá ssQlottotn. Ah fónyo mii joleothoiett ? Erőt Ion ón boasuljam meg tán Királyain o nomEotot ? A francaiákai lolkcaitom. — Haj I mennykő vök losajtní fog,
RoaakoaB--ón dalolok. "
Mini ifjú már SBŐvotkcsóm a véaűccl Bosakcaa--ón dalolok 1
ButöHérn mt randeltotésom Üh laton valód osorolem 1 Rógan-laharvadt mára rúsea S7DTm:Ög:a:mantiy villáma sem, \'
Jő a hídog, a BÖtót Ójjol, Molegot osak a kályha ád j Mint a villám, minta vinig Mulandó lángóss, Qaorolom_ Hícsfiaóg, Mint a villám, mint a virág 1
- ^ -JÁNOSI GÜ6ZTÍV.
Igen, igen! *^
Mert a vasláda, a helységnek egy régi ládája volt.
A nehézséget a kövek tették benne, a kincset pedig............
Ezt el kell Hallgatnunk.
Elég az hozzá: hogy élezés barátunk vendégei előtt pár negyed óráig hihetővé tövé: mikép napjainkban is lehet kincset találni. 1
8 As 0 ördög piluláit" oly sikerre], ad-t Ik Pécset, ¦ hogy as igazgató uj elBadá--üokaí rendezett.
B Iiénycifizinigazgató Hasvét másmij-ján kezdí meg előadásait a ezékvárosban ; egy hóig időzvén itt, azután- Szómba!-.. hulyro menendő.
s Lakatos Sándor lincímCvesa histoBÍtás folytán Csurgón"kesdi meg működifiót húsvét után.
A Ismert nevü hazánkfia- Girókuti P.
¦ Forencs.a „Faluni gasda5 czitml\'lapszor* késztésérÖl visszalépvén, „ Kertész Gazda" czim alatt uj szaklapot szerkeszt, mely hézagíí|fog pótolni lapirodaJmonk-bim; azért Mkiiamorettel ajánljuk t ol-\\-asókőzÖnségUnk ügy elmébe. Ugy a
í 3Falusi gazdát" is, melynek sserkessté-sűt egyik avattabb tollú gazdás^ati írónk vette át. Gazdászati előhaladás tűkin.te< téből különösen ajánlanunk kell azon .rönklapokat melyek-bŐ-és hasznos "israi^ retokot nyújtanak gaadaköaönségünk-nok.
rtevít velünk tudnbü b m!néK«bts*Sr-S_TW ^ffifffeii-
, \\ ,Li-mft. .
I\'. O-tuik : Nmii íi ftp unii lemtulLÍ 4t Sntalnafi, It-ha :j ^imkilkodA-ál jdtsssű^Veti* "\' _sOk iáüukioi\', ha rá^rflnli, tBagáaloTL-lct irHnkj a
pfrrsAnit foiiffflfr nJtaiLokOldeiiL -°—-—- 1........
l_ Zoclicsl 3ra_Í8aa!í j Mind tóroin\' Iwyrifj-\'- Imbuir ;
DráTC^arÜ Tűink ásónk t A k8Wflth:kÍtft_aJ-\'_ „TrJMítraca Zsöű* co ha ü 5 adj ni ; tennéíteíöi, ![13\'U*-iyét — A toTibíiftlsfllEi^ hítjnk. ¦ - \'"¦ \'-."-__
__-B<ár; Pesilo : Utűlafi bfteses fea Idemfnyét m koptok; est __) ÜJUljok legjabbim.
8-P-ciik, Ptsko : ITagynigod BaámAra s laput elli Oldok i na^y b&csfl Ig&óidért d5re Iv-Sog-gafe-toffi
hucifiaígtflísket,. -- .___!_i_L
Bíoaba i -Btta.au njoá^ í - ---------¦
,nert=Edt_ Tiríguk.* Vílctnínmünket elír clxaoadlot legfűlaeleljlj ; a. kQdemícY megtÉstíf .
&- Oj-ncti :.A piMgálj egyletbe" míp beláphct Ch; sntiiit idöjéüeo tai-lcti\'ijUli ts alep45sal>ÍJj\'DliaL í -Bliteftg(ptjg3t, elveí«lt5m.n gaérsncafe» Ön ; iti mi^
-i^TO^gadIk. A kSliftnsén/ rot^:-.................---- —
E-uall^íIia csai leis*i3^a* Ouacpr-Ef- ¦öi^te\'aí^nlc. -.Uoldaa büJtc" Epj -renatali: JA Wae; a t^)i!>v Ore*, asdhiilmti. " \'*
poEEunyba ; Oyatrabíiaa lo hokopo^ulíffitiia. iki.
Gazdasági tudósítás.
Kagy-EaalEsa, apr. 9..MÍcdamclleitl-li(i_;y m egiL sölyed, aátamt széHiiÁn-^EZTMÜí^a vcbotÖ éa a ternjóay régi árán kél, do jiagyun cackély meanyiaégbon, Tfii jegyafink: Üuw 3 frt 10—24 kr. Rnz? 2 frt-10 kr. Árpa 1 fri 50—70 kr. Zab í frt 10—2)>k^.\'-Kiifeflríe1^-tíí-í-^^kí—3 fii 10 kr.-Üáb\'-Krfara Ttt Fehér 3 frt 50 kr. " > \'.
KanoBvifj a_pr. hó G, Pár nap A*va l-g- — osebb lavajjsi 6rákat élvrsifllí, minők ez ?1/—--• folytán valőbsn a ritkaságok kfizú tartósnak. A m&aai munkál tehát meglehet kezdoni, ha
ogy&&¦m.\\i&-Ji sorok_világot, latnak. — -aa----
ido megint he nem tcsüi az ajtót. Kivánatnu Í8 valalára a jó idS, mert a me^cí muiikáTol nagyoö\'la hátra vannak gaEdiiah, éa akár merro nósQjik, üresek a pajtái:; tohát a juhnyájakat a Eithsdba ercaztem^ feLyik.föbb nyáromónyo volna gardáinkn.ik. As őaai vo-tcaok eddig nagyon rosszul ncanek ki; min-dcaíclá fokete fűidet láltinfe_ -?3 kuvöff-aöld\' aégeL Aaatak námílcg javulv\'Snf a kbsteko-dda in helyreáll; az círs.i\'glrxk. j^laclcg igy állnak: Boza 2 frt\'SO—; r. itass 2 ft 5kr. A .kfisScEágca —l--frt —±^\\)-~iz~. "KnkormsB -l frt 40-80 kr. Zab 1 ín lu— \'5 kr. Egy mássá sjiáaa 1 frt 30 kr. Lgj f,l (n h—3 frt. Aa ö bor akoja 8—9 TrL (m. p)
arcifclsníéről-"
ti—no a prudera ralin."
Sokat aokogtak dalaim, mig Meglágyala asnp kcdveaem ;
1 irvi
j" *) .nomar! mondja <a rego^ MJIS si gene folyam partjain, egy borüítyinfa Aruyelí4b4u tallltik-fe a máüflít\'\' Bifattltot aa olMitnnyaill l\'lnir. "jykiira\' raklak Iq.;Bo-.
r.iffls^Mok.- ¦ ¦-• ___
?*J K-Jét\' IS.bvea bortiníbiin m\'i^nicffvoit liomluko
1, áiiitán elonjÍJinotL
Már fágücíü törékedtok tadös ambarek aaon, hogy a ssellomi^) tülajdonokaivalami küloö jelokböl kÍmagyardahas&ák.\'E joloket yjbbhelyea koraetók igyChirotnaDtiouso^kik ^^iköaflokpq omborak ia-.voltak, a tenderek né-! \' cttfoly Vonásaiból gondoltak asoUemi tulajdo\' ^3ok kiÍBmQróaóro juthatni j be agy koponya -Icép^MABebtil, miAt.OaU tudor j») —» a as
rr.eesr.Ynj$.Amiik nihtJynrnitttAerApaJcmlnJlts, ^____
mint rógcnío AristoLiIeSj McJotías, Adaraaa tiua a logujabhao Lavetor, Pareona, Ysabaoa Gtb.
Hírősük voltuk továbbá ca ntdbbiak kost Porta Kcr. Jiooa, I>r. Vailcaiua, Lemnius,
Carrarius,-\' -- --• -
lyiglöbb (ovókonyaógat azonban e tőrén LavatorJá.n_os Oaspar^voltTigTinumi holdét liitFcl3kesota4olkáea-fpJtett-kil
Do miolött továbS mannánk, mondjuk m^g mi as arcziumú (FhysiogaGiaik) vagy snn-j ül tan. Aa arcziamü ason tadomany, moly aa omhorük küleojét tokintvo aaok lelkülc-íáröl T^lH^pw^p^yi a ai^^\'nom^G;lk\':k\'8,a^éY: \' lenül érsekeink alá, egy tarmásasfii kinyomat
által éasrovohotni. - - - ¦ _ _
Ha aa arcsTomol, mini egy sakát a todo-máaynak akarjuk fölvenni, Qgy bolo kell vonnunk nom cank aa emberi arcsot,de min-donTHoadulatot. ía. Blinden vonás, aűtjv éa pasaiv moasanat, míndon he Ived és állása aaambvri toirtnok, fáéval mindetr,-mt "ártsT a tovölogoe ve^y szonvodölcgca orabor éaz-ravehottetik, mi által mintegy kimutatja eab-raólyieógót, as arcaiarao tárgya.
íjogtágabb Órtcménybo véve aa arcalimo tárgya-aa-aja-b-a-r k ö l a cj o, írymjodl vagy moagé állapotban , torméaaetea. vagy ut képbon; aa arcsjeltan iomorote a kölsS éa bolsö köatt: ^.iasoQynak,:. oson ^risiionjra&k_.t moly ali a Látható fol ile t eV láthaííaa Cáriam, ésarevohotölog óloostett óa éasrovótlenül áleastöj lájha_tó hajáxéfl UthjitW ok kflat^— Baorosabb értoménybon arcajel (Phyaiog-nomiü^ as anaanak kápzÖdésa ?0 arcajeltan (Physiogno^ik__yagy Phyjiiognomomik} lame-röfö~aa arca vonásoknak és uack jcloutoaé-
gónek. \'L...... J-""- ¦¦ ~.
Do minthogy aa embernek oly aok oldala van, melynek mindegyike \' kfllön bírálható meg, sok PhymogBÖmíS\' támfld. . ; : ii-Igy például falvehe^JSk as ember káp> BÖdéaóI j fölvevő aa arányt, öoahangaatot, alakot s ezokoí aaombo állítva tí ezópaág-áa lühstő tökély-ogy^ bjsanyox eszmenykéiMvet kéason vagyunk og^jéhiráUtöí ioahaíni, a-oson bírálattal aaomber jellemének kiválóját b\'oBaak&tni tudni, ala^tarcaipmenak0) dovce-totik, vagy mint Lavníei^ mondja, élettaninak noveshetÉOk ci\'.
2. -fioncsolda által as ombernek ráaseiá folülottó túnnt\'i biaonyoa bolso róaaek különösön mogvigyaabatók; pl< o toat kinyitáflük-fadí^iryjf^err-iuj. külaí^éeiokhüL-
3) FuBdaniintnl Phrilitgtujraik.
hlaoayQa-bolaőf& kflvuíkeaíótaij boacüínd 1 -arcuídtsn6) volnsa -
A bonezmsi arcsiamo1) a osontok, "epűjtr. Umok, belek, idogok atb. bírálatára terjeaz-kodik ki. _____
3. Aa omborekbon a vérvogyfllrtnt, alkotmányt, hBl vagy hídogot, torajiRBágot -vagy finomságot, nodvot vagy eaárntaígot, hajlékonyság éa ingcrlákoayaógct vípyiiahatXuk
meg külonCson ^a^a--tadomáaytr-taf ly asekat—.....
megfigyelve aa ember terraéB7.f :pre kellőleg \' kűvetkestet, — vérmérsékleti"] arcziamánek ttűvczík.
5. OryoB^arcsiamoTi ns, mrly^j^REJszrig^ va^y^o&^sígrSpsSatőíáslíért roglálkoaikTöz órabért tOBllpt. J
ós roBsat-torásro vagy eltűrésre való épülés hajlamos körösi a jblökhftn. \'",
-33Srtö,liu,_i*}_ mely aa embor lalki^rejé; val a ra annyi boa a képaödéoe,\' alnkja eüní, mosdaJatai-Baóyftl egéaa kSlsjjo^ráltal- "kíve^ "tTóT3 — foglallTozTkr A
, Elégnek tartom ennyi példáját asjarcsjel-tan külünTeleságeinek ftlHoEíii, mert ..mist mondák, a mennyi oldala van as embernek, annyi araiamé kópaelhotő. _ ^
Ki aa- ebfl henyamáft- «tán, xaclycl rá as ombor külseje mogjolonésckor hat, jőlitély aa a természettől areaismósn; ki mrghatáro-zott módon a vonásokat éa külső Jeleket rendelni tudja tndornányoa éa hölcoészeti\' a»V~ ki a éa b vonás éa kifejezés alnpjat éa be&aö qká( meghatározni tniTjO.__-=-h----
E kojrÓBbűl mi eddig mondat.tt, kitflaüc, mennyire végtoUnül mesaic terjed axyar&í\' iamo míly Bchóa-ogéíB arcsismész ItrrmL
En ast hiszem lehotlen, hogy valaki ilyen legyön. Boldog aa, ki os embernek -egy-j^tl* . dalát ia iomort annyira, mennyire neki táraadalomnak haosnnl van, azf ismajaie. ~ .— Köm e^f ember, nem egy Akade^ila^da -^B^g^^^gteá^^imirTft-sftrii Ir^wtr^y -XZ
joltant — jót — irci.-\'i.—
A. mi 0 rodr-mány . igazságát valamint: a _ külaiMs4»«l«3 köstl ősarefugg^st ^lleUr^Ö^*^— vÖrc —_ha_JSatad — Telemen riU^t-^djftkv-^.---_ AREOPAth •
3) Aaalo^llaA^^b_¦»!ognom^t. _ i.
mlBSerful «7. Br^\'i\'na" aem- «np&ii\'\'aicnÍ3le«i t( Big*- -
lalkarik. __."...-,"•->. - n—
_ SVTiTfiprrain«BlíTl>j;í«ií\'?ní,i3í\'rrrT " <:
7) Uidiciniaeh. . " " ¦
. 9) latdleMualU "
Felelős szerkesztő: ROUOZ ISTVÍN^
~23
btHs bUvoT kmwtébeii » kleld-\'r»M iVHfi< wAbbi«k-m
¦¦W*:iW»:>Jw"i« .w***\'*
Mrt-B\'IcH^n, .n*..4»wi4« fol-h>k<> a kteMgtVtJ surmid meg-.. _ Ljlapltá*s teklateUMlMlrlaiSkart. l&fpraKsi kaiAroapnllSilS.A.majna 6_t IWk napjAnak rfffpdl 3 arája {¦u aitala 3U a» &1 hiúitok wüf bitgr m* g nem jaleai-
tir \'41atrfOff»**; B^-gAflafl ttatai
SpyaeTWiind lYWiataak mia l a ok,kik »fci>1«ItWrí»kko« ijrÍBjl tartanak, i»»ta feaoeBM\'balArld&g : f4»teletatmi.\'a<rwcn<>k._..-. " T Ttt^aTtairtlMTES JiriMST .:Pogaagjrafgj tTirrényiigii tM«Utaayrl SaRaig.
Ea«-«icrt aUnJ M hí tal
etmény.-
T~ -FMI**?* W**a\' alta!"»..*
brag mind-
1—;í -___i_____i i» taaa
- - - — t9rT«li;aa<lkfl miai
- g«QÖgyaM$yt potg. Wnrfajra- .b"-B\'ft*fc, mint tuUkkaarvi k»t «?0--¦,?0^,81 kfiakirra tétetikt koffy Velica Miksa a isrt»4rilakófloaJt ftlpe-
trGaV" aJaíT Jnnuiorirt I«t \'"ítf\'t-
^-rfat faVp-cUgafc kiívelalAaa fe lr=J-sAn" lMAtogatt ?4 inr*!grtíAri •bSt-•Af »lt»4..t,j1k»nrtrfj>fatia^ kr.\'s.
- -U+fr f.i^lkU jt« htr raa-HtW"rrqr<r-h-« dt Ingolfano k Zsüwib/jtSa-eJgtatt a WjOwEÍQ folyi Svi opri-H* fcdaap »-Ik mpjioak rt%g*U * ifkiao,~.miai sa »lnfl Ija**™^
raisadik-Ar*críoí IdSy ha nrtAn at r!*5<rv«*3 a*ia laUIka<a«k, 18«». a «?3« aá Si-ik BajJjAnak nsgflvll - 9 «rajAni a bfilyaáaora. kitiltsuk, a*aal kegyekkor founsbb kijelöli i&irailaaok a iktsatin alól cla-
JQJbT fJgaalS_______. _____..............
- At 4r«WiÍ fi-ltítflek a tilrrány-¦ éí iriHAJAhaa mlad&nkof mígta-kla)ki(3k.
¦ . =iLap4$Tiirott toorti-kd 13-a 1845. ^6oan_jutppjT l3rT^njnííkj mint
--f-ipakaayW hat<»*^.------- — - -
ÁRVERÉSI
\'HIEDETMÉNT.
—8-mtoffy BM-gy1 po\'g^*L t^mlny-TbÍKpÍTe,""BiIÚt tMtkSuuyvl Iwlo-aignsk-chsirSt .W«h!rx# Jéi«J«A b"gr Uárii p»p .fVrriica kapaa-
JaérönkkTsnak f lpcn.\'»«SfföaIa« BSHI Pftp Jó«"f kapönmiírÜl la-k&9 elleni kiVteteleae f diaisór- 1-\'-aa\'ogott íi a kapoím^fÖi WtBffl 11 toVkjrgTsSUajYében t. ES7 halait í 203<St Süli kr, a ftfftalf\'ifJhirJIaf 8W 0. í. b-*w51T*~inffáilanok kapo5Bie^\\ k&iágten & betyaiuiiín fu\'jo t-\'11 -^tAJca-kS-t-íiil napjinak Tcg-gv]í 9 áritjftn — aiiiU »» «l«3 kstinwpoir\'— olirrervatcini iVg-sakraláásódik arrcréai-1^3, kn netio**í"flaflti rctThani íatflfeui- \' ník, f. ixt Jnninahi l- napiiail reggeli 9 orájira a hrl>» ÍiiiM^ W-ITEnlifc aaial-köjrj--ckkiir l^uobb kij UU iagallanok a bocs-inin ájul Is cladatül foguafc \'
As LmtHí feltételek a lürronj-9sék irodíjakoa mind ukor rocg1-teklnthttlík.
Eapmrirait mSií. 9 ^^CS^ Somi>g7 bj gj\'- tSrvenvsaris mint telrkfaarn hat aig.
«/io- „-.- (.1-3)
TOBETIfcll
Öit. 1 ikenrt UatjAsnS kltelLn3t-Brk Bossekiv^tLBoiDOgQrBi. pals\'. \' iftf\'Slífflte-aimll.KríiyrlkiUaíarri1- ......... t-
• elleni kef^aet^BirkrrlijiiáBtrrág-r;-rdútjt^ atötthlaak kiposr^si wy, t j. kdojtíhen f 1 — S. rsndaa. a
asinrt rfftl r«lt_lvl-ilc a a ki ié^rl^ai igií*-v4~artHnITBpIlLaá icklőtöteiíül\' —kHalfafctirt ti»_f«aJAaÍ katAraapal \\—fl>lj»4vi aftiii*-JM 87, tiAtij-.nn4-t«M«44^4{ft títVa-Ub ( vtra ki-^Fte4Bt.ftdal .kitaLnz&km^^, kogy —Eieg utxu^.\'curKJklaotábío » Toa-„ twttníirjlf tskl«r> ilag fognak meg-i\' [o{> itt alul. .
"\'/,«• 12-3)
Hirdetveny.j
"J5*éía^k;i*Ipí5niét "ffissrTiTvaiat Sjmojy megjo poli- turreiiTSíiíkn mi ut telekkanrri kot snL rt\'s^eriSI biSakirró lálotílí, kogj a teaspríml takarékpinataroak Kgatráasy Fo--f*8C< J*i.a»K JUoJl JoJífa elleni ker. 8*t*l»en a Bi-l%i&*i yígrfhaj-tla ntölíblakaak-alíaiwsrtrl K-0 u L J. kBny^bea L 1-6 reiid»»iini* brjggyurtt hi.ítjkukra plwpijeHft-rH; MarríHSr fel fitiIéTT a ki-elijtllfel aorrcint im-gj lapítana te-UrateteBSI kitoleiSliiTiVircjat&i kaUrnapiil fol/o bti aprii hi> l8*lk napj inikn^erfr-Tí^Ti ¦ fijirkiiiueukj mirv-kiUlsaOkA-a^ kUaiaak mag, B\\n%*r cx-g nrm jjlencartk ts.lél). 11 a fenébb! Bffjltlek liiruilag: fognak _E*j( állapíttatni.
Eji»*eramíril f^Mratoak miniL ok, kik a kljrlcit klrtokhoa fu^aylfa-töiak aít a fanebbi ba-
mlat tclckk<lar*f hátiig.
-tPrv#iirBiéki- mlut trlpkkilnTTl h«-
kiiffy~Bj^5A. tVieucs ritutcQs.\'tnck Zaka Jaatf cll-ul liorcíct-fbcn a
kleláglHil y^srchajláo utókl>Inak( hapoatiri 891. t. j.-WnyTlwti
toWra elrendrltetT^u, as irTarc»! f.UStelflk a- a IdpWffilí*! Borrend mpffÜlapitAaa hikintet\'böl klMe-lükiwk tirgjalaRlkatAriiApul foIj<S oVLaprű-ki SO-ik iwpjanak jegeli... 9 árft[a klttt^tik; mirj hitolo-íík aitai aTSfnák mrff, hofcy av.g nrru jclén«aOk Bsetékon a font-bbl ügj-let-k blrOUajf foffnak. Wvg Állapíttatni.
i^rjBiiersmi\'iid fnlhlvatnak mind aiok.kJkttMialrltkirt-il\'hoa Ip\'ajt Vutanafe, ui a feneulii liatandSig ilt b je.i-ntual ai essenek.
KappatAr, mirt- hí 7-ín 18Ö5".
Bvatof? megy* tuinanysiaku mint UlokkHnyrl natuság-.
Hirdetvcnv-
, JJu».JÍ»*ka» Tűn\'
WrTÍBjBííko mIntt^lokkon5TÍ\'ba-tétig ríarenil kC*Wrri titűUk, - Ij0p7-Staln--Jóaseriieli Unv.-farkiig rAlná.~olIeiü kereseti bon a kfoli-, pitáal TÍfrrrhaJtAa nt^bblnak «X. Andócal lab. aa. L J, kOnfTbca I 1—8 rondíiimlff beJegrj*otl riSí-bírtokAra ol rendel te tr én, aa Arrp-Titl-foUAtaUk • ft,kialc«itó«l Bor-rrnd mogfaTlapltaas gpklnlrtébíil hi- . t ni et Stuck tArgraTAst "da ti map a I foljótJTi aprii.k<i-2t-ik napjának, TVg&li 9 oruja kitSaobk ; miro kltoUs^k asiQl MTataaktacff, hogy meg nam joloaiaBfc: eactáboH a fo-nebbi ifgyletett bíróilag fognak moff Állapíttatni.
Egr/Sa\'rflmfnd folfairatnak mind aook , kikj kijelölt birtnkhojt igiinj-tiartanak, ast aTcncbbl ha-tiriduig Ide bejelenteni aieasoaek.
Knposvár márt. 7.1856.
Somogymegye törvényszéke mint telelik Önvvilialósjtfr
\' ÁRVERÉSI HJROETlifNY.
JJomojrTniegj\'c pnlff. törvSujBaí-kínclí tuiut lelekkBú/ri hatáíAj-nok rÍBudrnl k&aklrrL tótíÜ^-liujp-öomitlch I\'d*, BlBjftuCJ lakoanak, f.\'lperof««g« alatt Honkít lotrja ía illetöl.S. nji. MoabaMír H^rla^ íróinkat tokos ellőni kümteléaa fc~ deicsáro Icaáliigolt daa.OomkakSi-BÍgSfl.íS-tcJekJtgyaukBliyT. T 373. 458.552. hr.tta. a.\'foglá\'t t-n bíró In^ ASOÖfto O.bccsaithipnllanokaum-ba ka a.^gbaa a tiolfaaiu^n f i april bo 15-dlk iia]rjau»k nígjelí 9 órá-JArs üiiiiil. kátiiiad katarbápra a..* aBlyaBiníri kiiasctik, aatal .hoj/ ckknr fecnebb kijoiult lngat\'anok a bocsAron alól ia cladnttu fognak.
,\\a ArvcriSai ftUJtelck a ÜJftríny-dbv^k ImdAjAban tuiud^nisor lai-gto-kin tkotok.........
Kelt KapoaTáiotl januir h\'t I-i-n 18G5.
tíomogtfmegye tiirvényszéía, mint telekkönyvi hatottig.
Yiktor„SBÖIiaal; SSiy&KÍ bile-leü3i[i«i«"\'-ÖS5ii-HÍ**Asa (,_^ Qomcgj ro*üyo polff. tatrnnjrBaákii mlnttr* r" lokkünyvl ftatookff :r4«aírifl ag3_ tiirrá bStctifr, bon;j. Vílbejfa Péie.. sek, Tiktor BiBltíal \' MlklSa^ P|. Ioni knr*eíil«a a kielégítési Vfo, r^hajtAa n többlaaV alt appi yári g^j éa Oíin/i. J. kaáyVkeB ^ nsna. bjAbi alatt beJ&Tjvcn tírfekdra clrcndeltotrén; aa Aiverdal faltito-Ick o n klclágltciil sorrend megal-UpíUaa U\'kl&tot4b3t liilola ebati largyaí&oí katarnnpnl.f. Avi.aprii ho "o-Tk nopjásak rejgiiii ö érAja kltEUotlki náffl" kMuleaií kassal bt* vatuak ntej, hogy meg nqtn J.L-icni-aök ooetíbeH a feaebbT IfgyTetuk hl-ívil&s Cogaak medili apfHtatnt.
Egjnacranilnd í-JtW atpak jBiná a.1 Skj kik. a kijol\' lt Sirtokboa I^Juyt tartanok, oat a f-íuobbi, határi!13!5 lilr- bojolrntpni ílEBflrntfr. \'.
Kaposvár, ftbr. kv:L8. 1B65.
Somogy me^yo t-^ryányaidk^Ea tnl telehkilpyrj hatóaSg._
F dlreerresek elkerülése miatt ^zennel köz-hírré tetetik, hogy Pem ^lúyjírúbErÁgoston ur, sem nnnak alügjTiökei az"általam ke\'pviselt lianqiie részére üzletel; kezilemenyezésdre vagy -azok megkötésére Qíc|íbijiva nincsenek.
Felejnlitem ez alkalommal, hogy mind azok, kiket a Banque üzleteinek megindításával meg-bizakí-e—ezélra áítnlmn ira.síjeli meghagyással láttatnak eJ, r igy a feleken áll az alkudozások megkezdése előtt ezen meghagyás felmutatását kívánni. — Bécs, márt. lO-én 1805.
\'A Bnrií^nc-de ernlit fondor ot industHel —.......— tcljíiiitalmu igaígalójn,
ScliEefer Nándor, s; k.
Somogymegye Nagy-Bajomlioz tartózd pnesíán nevezetesen :
Ldki puBitán 240 osztályuzo^t holdakból álld bírtok egy tagba, nagyobb részbe bízó termo \'földekt iljÜ rneKTfyiBegbe"lap^ rélek \'vnhhuk, ItiíröniBsáa kaasálátu ía részbe véve, 2000 qnadrat_ bellltetelí asöllöyel ^és rendes birka usztatóval b elegendő lakással ellátva. — Ezen birtok haszonbérbe leginkább.árendás_ Jiirkísok-nak ajánltatik.
Ugyan Somogy megyébe NngyBajomUos tartozó íenfipínyi pusztán 120 hold nagy i^sabe erSes¦¦ bíffiok, de birka legeiöböl tültf, néhány hold ssántd: földel és jó réttel egy kis lakással ellátva, ugyan esen pusztába, közel 29-hold busa- termő- jó asánróföM ^sboxsá-sáa-tik, ezen birtokok is leginkább árendás bií&i&oknak njilnltatnak. — Áfi érdeklő főlek bővebb tudomást levélbe vagy személyesen--nyerhétnek mindkét birto^rn nézve \'BezerétU BCŰdlZSAr nmái Nngy-Bnjornba__ 2—3
-tfer- orok, eladási JiiraetmeDy.
A 1engyel-tútlu. úgynevezett Enjkú malom f. évi april 24. hiirom egymiia iitáni érékre npril 2-ín d. u. 3í-^fftItor » l.-túthj nngy yendéglííben árverés ntján haszonbérbe Ítj fog adiitní, közhirUl ndutlk toviibbii, hogy a% Iníifiy oaa]ád- köüöa- tvlajdénaii n folaíí éa ajsógam&si, ili.-berényj, c^icaJi, i|iííroBÍl\'an(aJfKlsi\'í ^ pojaíny péteri koroflmáltftíaai jog a hozziijok tnrio2Ú épületekkel örök áj-bnn elatlandók, az oladnai feUL-tclek"lb.-Bcrény-
íen ^o^2SÓ^. JOJO.OS.Ugy.ved urnáijnegtudliatök______i
csön pénz amortisatiöia\'a íég-jiitányosabbaii easkö.-
ittráitaltn a.^y-tca-ni zs áii bencáan---féie:"házban. — -
iiozKozela
"""gp-HgOO-mérg CSlCSÓRfl mérőnként ugy mint nagyban Jcész^penzüzetés mellett 80 faért mérőjét kaphatni. -TS-paimT gazdasági igazgatósúg által _Qj^as|.
í—3
^ A\'\'8zertinriHd5ÍTrradalomha2rtnrtözandéi Márteziselyi pusztán;;\'22.\'daráb\'b\'tenyésztésre alkalmas ko akár ^apjasjmjakár pjflig;fyirésjitán sisabadiézlbotelaaaa» dók. Bőyebben értekezlietni a tiszaháti hivatalnál Horráth-Sz.-Miklóson, N.-Kanizsálioz ,|4\'.arányiwcr-
Hüngariaihagyar bliÉöglíóbaak,
_lrs^WBwl.,MiC)!».4bl\'«iWliciilc. áltol.-. •\'.Mj4mb: »Witott*!ail/m<>galapttglt. f3Bg]rn«k<<g« a n»gyirü«mtt ItSilriigask n-aa«\\ fnlnjiiilja ezen KaiM \'fcki»-\'
^&\\atíul\'lvlgÜM{ imtotitiKbmliBBletire- ---------
TŰZKÁR0
Pflfs""""*™ "*«n neVKiemlS épOIei<!,rc, bntarakra, Kt\'peiii-e, órulf. í. anünnEiéflaletíEire, valuraint maíha, f.i, !,a;in, hmIius-4b raáa Uyi.oraH UrKvakra
__ *í*«** \'!"*••»" tpj iwe Leásnék bigMailvg. tiilji awkrei butoiiUuk aninlian tortnlmiililina «rinyonitot^di}-<iUngetUíb,m rd.zoattlnok---
,1.T*«ka»l!, ^« k^jMI.aiftlMd^t^itaig «tka^l^iteWBts-liwgtSBfilaMk» mfy nobtótl UlUigek, n károant moRnlnpiUía ulin uonad UBsotMnotü.i
aar>»>abui n.n liauu v laii^JDinti^.. iluk^aiiUiiittii intdzvónyqknéT fogva, » iwgyanloroa kUzUnaígot mMan \'laliotS Mvcmearbm rínzcaiiaudi______j \' ;
li^.\'ltty^M,^;^.v^"* }!ÍI,w,H*V.«.|»«.»*k»,J ¦ blztoaitó feleknek inegnyagl^o tanméget njajt orra, l,r>gy a t«roMíg clvall»U kUetcMlMcait
A«n>.*KaBlc«nE, 1865. ivi-raortiun haviban.¦¦¦ \' ¦ ¦• 1ív i\'-.;"
rr~a HuiifeirU iu»syay\' biztositóIííiiíiZalB-, Somogy ea Vasmegyei: kerQIetl főugymáiséga::
armsa. Negyedik - évfolyam.
12. szám 1865. aprii atV
Hegjolsm o lap legalább egy Ivón január hó 1-tBl kezdve minden hó 1-én 10-én éo 20-4n7 — Elüfiz, Hegyed évre 1 frt 70 kr — Minden előfizető a tulajdonos kulcsén könyvtárat nz eddkti \' \' hat basÁboe\' Petit BOrórt 1-or 7 kr , 2-or 6 kr. cb minden további beiktatta
kindú. liivMaila-g.Nug v-K/im^.\'.ra; a iop tartalmát tllatS aaalttményfti\'pa.)
téaok
¦ í\' T. -,,. /?tósVár P™«» liétWIdélürt-ío -Mybcn báihoa hordva agéaé évre 5 frt • félévre E fri. \' «. fenntallo felt telek mellett fél ár od hassnáutatja. - Nyüttér eg/peBt "őrért 10 tV. -Krde-
I^UtÍT;.\' -^ÍBffi6rt?0,;r; s?fUMS:A bcikb"is! i«A«.iéáétffl.t80mnaafTÍrS.
A samogymegyei gazd. egylet 1864. sept.határozata Folytán, a megya_pQmolgg.usait a következő versenyre nivom fel.
A verseny tárgya a nemes gyümölcs minél nagyobb mértékben! elte rjoszté se a nép.-közÖJLtv a\'nemes fának siikeres szaporitása_és -ápolása utján.
Est szem előtt tartva o. megyei gazd. egylet\'verseny szerint jutalmazni fogja ásson Ügybarátokat, kik helységük határában vagy közvetlen vidékökön, as ugynevésett parasztgazdáknál,legalább 30Ö-darab;.egy^űB két éves nemes csemetét—oltoványt elterjesztettek, s magukat e felül hitelesen igazolni tudják.
Afajokezél^eríísége.a tenyésztés ügyes módja^az ültetés és ápolás köriili gond. a ktirUlmónyek figyelemben tartása as
mozzari|i^ym«»yek. a\' biraTók áltál mé>-legeltetffit^gnak ; azon körülmény vájjon a csemeték ingyen vagy pénzért osstattak e ki, teljesen közönyös lévén.
Az-elsb* jutalmazás 1866. év. (fosén fog megtörténni, * mely alkalommal az 1864. össí, 1865. tavaszi éa tfsai,al866. tayassi ültetvények ^ nemssitések^yerse-nye&hetnek.
Addjg ia mig o részben kimerítő ér-
közelgő tavaszi idényrei tekintetből, haladók nélktü felszólítom Somogy po-mologjait, különösen a néppel folyvást érintkezésbőn levő lelkész, tanítób jegy-?.ő nmk kga\'ttl a szakértőket, hogy a jó-teYony~e"ö2mét felkarolva, aTiemes versenyre fílöké&sülni szíveskedjenek. Kelt,Boldogssfli5onyfán márt. 1-n 1865. IGMÁNDY BENEDEK a k^rÉéssoti osztály elnöke. -
, F 8 S t. - -i
- Április hó 7-ítj 1805. — \' -1
Mult levelemben tett Ígéretem szerint a Sckulze-Delitz5ch-féle-n Előlege* zö- és hitel egyletről" fogok igen rövF den értekezni, s az ezekről mindinkább* terjedő eszméket fejtegetni, j
Síinél nagyobb figyelmet gerjeszíe* nék ezen intésetekáltalán,annál inkább ébred irántuk ezen méltó figyelem h$é zúnkbim is; annál sznfe^gBebb, hogy a nagy közönség e tárgy egész mivoltáf val alaposan megismerkedjék.
Schulzc ur 1850-ik évben DelitzscH városkában alapitotta meg a legelső ily; féle egyletet, azt „el 51 egez-ö s h itel egy létnek" nevezó s mint nép t ö z sí d é f (Völksbank) atíandósitotta. f
Ezen egyesületkasznos voltánálfegvá közrészvétre talált, hamar-gyarapodott éaa siker, melyet felmutatott, sók után? sóra talált.
A síkor valóban meglepő : 1860-dil| évben 133 iíyféle-egyesület Poroszod s^tjan^GOStagot^^ tallérnyi üzletet kezelt; s számszerint 8,478,489 tallér előlegezést nyújtott, melyek után 50,318 tallér tiszta nyereség volt; 66,865 toll. tartalékkal birt, s 10 óv alatt osak 1,490 tall. veszteséget szenvedett,
A nmlgu magy. kir. Helytartótanács gondos figyelmét nem kerülhette el ily - -jíkékony er-edra^iy-T ugyafia&ór^r-hegy hazánknak szegény munkás osztálya hasonló jótékonyságban részesülhessen,
raagy. földhitelintézetet és a pesti kereskedelmi-kamarát : tanulmányoznák ügyet, a-adnának véleiiiényeíSű-jelen•-tést a felett: miként lehetne ilyén jótékony egyleteket hazánkban is mielőbb s legczélszerüebben létesíteni? — ezen egyesületek •küldöttjeik által egy közös bizottmányban találkozván, szorgalmas tanulmányozás és lelkiismeretes megvitatás után , határozott véleményüket nyilatkoztatták e tárgy felett, sőt alap-ssabályokat is-dolgoztak ki, melyek mellett meggyőződésük szerint Iegczélsze-
Értesitós."
Zdamegye gazdasági egylcto rendes féléve úgynevezett tavaszi küzgyüléaót f. ó. május hó 9-ón Znla-Egerszegen az egyleti ssálláaon délelőtt 9 órakor fogja tartani} tnelyra as egylet t. ez. tagjai hazafiúi tisztelettel meghivatnak
A köz)
hd 8-dikán.ugyan-Zala-Egerezogen délelőtt 10 órakor igazgató-—vtílasatniányi-ülén fog taytatni, miről na illető választ-mdnyi tagok tisztelettel órtosíttotnek éB_ -flaitffia íéssisáfolrG felkórefnok. , #i. KeH Zala-Egemég, láG5. aprihi\'lí"-:: BOTICA MIHÁLY ...:"-->-.\' egylotí olnök. r:
Htett Eogély-ogyloteket- a Delitsgeh félékkel cJsszezanirjük, mások iftnét ese-l;\'\'t amazoknak rovására emelik ki; pe-ditj mindkettő tuba! mert:
A segély egy letek ^igy-nevesem-éB-is ezen megyénkben is már íöbb helyen fenálló társnlatokji^ a középbirtokos, kisebb kereskedő, jobb módú iparos éa vidéki hivatalos osztály számára épen elvan hasznos és az egyetemes érdek tekintetéből kivánortos intézetek, mia^ii^ ként — szegényebb mnnkáflok, iparo> aok a fóldmüvelölire nézve Ezlikségesek-nek b anijpra elkerülhetetleneknek bizonyultak bc a Delitzseh-féte egyíefek, hugy nehéz napjainkban ezekét ismerjük fel azon egyetlen eszköznek, melynek segítségével a nag\'y tőkék ellenében egyedül képes magát a kisebb ipar- és munkás osztály az elpusztulástól meg-, menteni.
Egymástól különböző intézetek tehát ezek mindenesetre,\' de egyaránt üdvös sőt szükséges eásközei egyetemes. haladásunknak és asértlgen Tiiv&natos^ hogy se \'ÖEBsena-savartassanak, se-egymás rovására mint ellenségek egyoldalúiig ne pártoltassanak; hanem mint jő rokonok egymás mellett támadjanak, szaporodjanak s virágozzanak.
A különbséget igen röviden tüntetem föl azon\' czél megemlítése által, melyet maguknak a Delitzsch-féle" egyesületek, -elté4-Öeg az-eddigi segély ső- vagy kölcsönző intéseteHől kitüzíek :
A Delitzsch-féle egyletek caélja az
A Delitsseh-fóle egyletek tagjai ugyanis, mint állandó, hnmanisticua irányú s nem specularivua társulatok-részvényesei, pénzeiknek csak-\'-rendes
az egylet, mint maradandó testület ja-yará lemondanakiifllíben jLülönbözngk "í minden más ^irpíintézstektŐl és. a, mi segély-egyleieinktől ic, mérgesek bizonyos^ időre alakulván a nyereségben
kEtnrind betételeik arányában részesítik. \' -
Dé határozóttan huínanÍKtícusírSriyuk m???l* is, mégse csupán jótevő intézetek a BeHtzsck-féleefyJeíekjmerüenki^ nek ingyen semmit se adnak, tagjaifeiak= betett pénzeiktől rendes kamatot fizetnek, sőt jutalékot-is számitnak, bár-ezt az egyesület javára, \'mint tartalékot külön-kezelik,.--. .. \'..........-............
Középen állnak tehát ezen egyletek " a nyereményre törekvő speoulativus és a csnpán_felebaráti szereteten alapuld,\' merőben.. köBy^ra^ományok&F\'nynjtó"\' humanistáeas ihteze tett" k Özmi n t ilyenek amazoknak semmit Bemártanak, ezeknek feladását m^gk"Önnyiti^"nTídÖ„n. a végkép még tönkre nem jutott szegény embert kardva^föl^önse\'gélyzé^ ják"ffMon fuggetlenséggelkhíárjalrníeg— mely-nélklü as ember mogának ngy, \'mini másoknak csak haázonfálan"türkére válik, .. - -
áselÖlegeső" egyleteket—igyirSckolíe\' ismert könyvében, —hogy tartós állán-
az által, hogy tagjainak kellő időben, rövid időre, csekélyedé elegendő előlegezést nynjt mnnVrfgaiign\'tf f^}yfjL\\hn,iÁ-
sára, vagy őket véletlenül ért csapások elháritására, elviselésére.
Ezen előlegezést mérsékelt kamatra nyújtja, s csekély jutalék {^rovisi^--mo^tan^da^n^
rüebben lehetne hnzánkban haso"nT5 egy-leteket Bzervezni, kezelni b feh-irágoz-tatni.
.Ezen jelentés, mely Gsengeri jeles tollából folyt, a „Festi Napló"-ban már -közzé-tétetett; — közölni fogják azt bizonyosan a többi lapok is, e szerint elégTkiterjodt & kör, melyben e tárgyról alapos ismeretet, s annak hasznosságáról okadatolt meggyőződést saorez-
Részem.\'ől csak a felett kívánok jiq-hány-szót mondani-: mibon s menynyiben különböznek aSohulze-
állandó „néptözadék", ináo, kü-" lön őse n a nálunJc már divatozó, BÖt \'itt-öFL virágzásnak indult úgynevezett ^seg^iyegylo.tek-
ttPfc?
mellett hosszabbítja meg, — tagjajjL, betételeik után csak a rendes kamatokban részesiti, — a jutalékot állandó tartalékba gyűjti s mint az egyesületnek közvagyonát külön kezeik _
^ E czéljának tokintetéböl az egyesület határozatlan időre alakul, s mini egy városnak vagy vidéknek állandó jótékony intézete évről évre mindinkább wÖsödak^-fajló^kT--mindig tartván a czélt: hogy__as Önsegélyzés eszközeit a legszegényebb osztályokra kiterjeszsze s vágyat ébreasaen ezekben is ilyetén függetlenség "után.
Mint állandóan maradandó társulat kilépő tagjainak csak -az általok; befize-
[tt-bssseget b ennek rendfea kamatjait- -fizeti vissza, mig a nyereség-, mint- tnr-\'talék, vagyona marad aa egyesületnek, ely szabiily szerint soha fel nem osz-\' ta—mé^p-ifl rendkivtrlr-t^k^niatt: feloszlhnél^;-tartalék tőkéit jótékony czélokra tartozik ölolatíiai^ -•
jnondo ttakből minaenfö" fel falatja" a fő különhiéget, mely as\'Delitzsoh-féle s más hitelinit^Eetók
iiHeg- -rry, olutiiízsmíkfis omtolató segély-intó-2Ctek közt léfezik. • * .-.
kel összekeverni,^mert-nem rgndKÍt!Jté-sök szegényekét ^e^ályesni^hanem —a mi sokkal jelerUékeny ebb — az el szegényed éatjrn^gakad^o^UtnL- Addig még valaki saját magát\' s ö^-éit, bármi nyo-
képes, addig karoljak fel (Sieti mert ka. már ezenOtépssségét.Js elvesstette, ily egyén gazdászati tekintetből a társaságra nézve meghalt és & nyilvánorragy .magán^könyörükte^ég tárgyai\\-á; \\-alik, melynek szervezete . kijelölt ^körünkhöz nem^ tortozlk.
- Talpra esett, helyes nézetek! gyakorlatilag igazuk szavak! melyekKémetor-BzigbaiLjninl_tejrmékeny mitg jó ftildhe^ hullottak: mert 1862-ik évben : Poroszországban . . . \' . - 161 Szászországban jS9
Nassauban , . . . . . . -. 17
Ausztria német tartományiban .- 14-" A töbhá német tartományokban . s79!
-.. " ~ OWszc&cn -\'ÓM
egyesület létezett] ... - , — .". " L- •
Ha figyelemmel kísérjük azonTso&; aggodalmakat, melyekkel AngliaL-«ség-é^ nyBluek-UgyelTO néiíVe bajlódik s jneg^p ssámítjuk^ason jelentékeny adót, meJvejf^ -azoknak eltartására rendesen fiaet* -.fcqs^ talísták nem vagyunk^-7 ngy lehetetleíit-elore nem- gondos^o^nnríltTblyán essktl-rr int^.^rb\'lvrn»tiyekfcel haaAntSt. hasonló",
nyomortól megmentem meg peíítg ide-\' ¦ /-jén lejietnqj - i:. üv
OMIiilfKIiietleg-mloMbiUl a BennlsM&t^PelitaMh--ln ejapitoti a apostoli boaujo&ággal janit »»Idlegoaeafc éav Mffi!J%;^-< il a k b\'an min 1411«n A^oJEjfS,i> I oli a-, äkben» találjuk fal. Karoljuk fa). eaekfitj
oglanarlUdhaai nk ejtejt^lrnfckaf vaunk al azon- jelentést, ntaly a résa-m ä\'ran^. HeljtartiStaAaeahos felter-ist^t-figyelemmel, tonnlmányo2snk bizottmány-áltál ajánlt alapesabályo-tt^a alViJuu^ainlc-azqhat-TTidékllnlsr sa-taígai m^tWa^Mffkl. r~"\'• „Sajátságai aaerint" mondom, nieirl inden vidéknek meg vannak aajáfkll-rabttaC viaaonyaj," taslyaif^BaeriDt SftT n/éíe módon -kell t»rokét&u~a~ianer pitjti ugysnjtsott agy cséliji. — Nekema«ánoei;pm:Kaposvár--tUrUl a itt léteanl, megyénk egyéb vidékein litnsca© fálö ügy-
ieknek alaki taxát, teljesen meg lévén fdtSdve, mikénL jelenben _». aaegény ldmíves, iparos és~ egyéb keaimnhkája ián él8, dolgosé ember agornltságán nk ilyenek segíthetnek. _
Esek alfflegearwliS—10—80 forintot ry par hónapra, a na Ita^-iwAgrjnnmKr itjttk¦ a kölcsönt \'fél_e«s*mtd3re is, ha rvaasaahmeg fegy\'a nép kenyerű, vagy erael norítják aa eddt, hogy maradjon ;eje ü]ön eláru4tani gabonájáí,~horát inak idaiában- B .ne-lagyan. kénytelen.. :1a árán előre\' elvesztegetni ast, vagy D0*/i^a nsaorára-venni fel pénzt, me-et ismét akkor mondhnínak fel neki, likőr- araaéuye legnspVsabb. — EebV ;dteg«snek a aaegény iparosnak bKrre, isikárs vasra a egyéb aaűkségeire énzt, hogy ne legyen kényieíün hitelre ettöa-áron venni, vagy ha hitele már imerttlt^ ne legyen kénytelen szegre kasstani mesterségét, a éheani kel\'3 yera" anyag ^ányábaTr.\'—Ézet^elafe. esnek,-ha betegség megfosztja a" sze. ény embert, élelmének egyedüli forrd, ítél, két kese hasanálalátül, s bátorasV ai ontaneka^-eaUggedSbe ha egyéb, tatségleteísaorongatjál.
Isten, ntáneien ^egyletbe- vetheti a legény monUa öaatály Disalmat, a nem lalddikna Isten adta sasa ntárt jár el
fcen^vff * r -----.....—
Qondolkoünnk egy kiaaé komolyan lak\'rffV éa kis ártsuk "meg aa «bV8íI,\' >gy midőn magonkon segitni tgrek. ;Unk a "jd Isten is, pártolva jéns -vald írekvésnakeÉ,aegit&en rajtank! _ J8^^BI\'fj3H[.J..PATj\'.\';. ti
igazgató biaottság által vétetnek fel. Ha a bizottság a felvételt megtagadja, nyitva áll as Úlals\'&ek a folyamodás a íja a kösgyflléahes, 7. §. Hegasflnik aa egyeaflleti rondea tag*
aág: . \'
a) Hatáiosá-EL-által: maiyíaotban aa Elhányt befiaetelt tökéje vagy annak fajában bonaatett aavi.betéteiéi,"ámár javara irt, a a folyó ttaktév bavégestével javárarirandó osztalékok as .örökösöknek, aa év végétől osámit&ndéfélév maivá, kifiáéttémekr ^
b) Onkénytea kilőpéa által. A kilépett tag szintén csak a folyó év végétől gsáraltaadá-íáláv-ouuva- veheti ki-betéti tőkéjét vagy befiaötatttökeréasleteit, aa év-vév génjavára fraadé osztalékkal.
o) Kire ke aaté a által, a mi felett aa Igargatérblaettaag Indítványára, ba valamely tagTtávi^^Stelalv«l-íbiSrora\'\'hóttBi\'
elyat, Gsengery Antal ejatsrjeai-- a 9*"ffl*r^iitasji r-Ji. Egyesulet,:s ti psati .ijttei-
sktaa4cobosimihy&, XóVny ay Menyért nrélnSUel* alatt, elfogadott:
l Aa egyesület osége. — I 1 Al> tgyeMlH raégaN. váresi .bt Ueaataji iakxj*k- «s kllielanj«stlet.«"
11 Aa egy-aOl-l oiélja. •fái egyesllat eaéQai rendes tagjai ánAia, ubjflt lok ekapsá\'s nljsa, vagy lUaSnta Mtalláa aullali, idegén: tekéik Ivrtala állal, rövid Ma alaaaafiaeláars. le-llUsf <se*t^«Iéaéal~aaaraanL: III As agyi-aSl -I l it\'áístköre. \' 3. 8- Aa egvasSlat tarnletköre: NN;-vároa, igj bteság, -wj-y-M.^st. kiíssigek, ü. N. irosaal vsjry káaaággel, Dmt;5&taely)yel.\'
IT> Ab «gr*ella\'l bi réVága. " tJsjBt e^f|ertn^^4oa^i hajaid dal aabl alparae malnék párba, az M* Bnal fanffinT a lm as blráolsadáai hasasIQlr~ iaiill^lMitlaVftsrHák Ha
IVH rLs|Tt«^e,re^blráalQ>dni, na egye • ilili ngrtnTii ifiiiaaeliiiiilnillilifi ¦iilnniiiiii
aéi a rflndes^agö*k betótí frökiinok megfelelő vflgyaítfelalliaTaJóGBiEeggíilaegitikalö.vagy utStr.il Irirhilköi\' haaontú Baocegok kölcaüa-ü^iéital Q&u&ékixz&i&v&l j árainak az
~ lltrt »möU« *lBa»osditá&áiios, a: aUtpit* [IÍ^D^kintMöna^í«Qeíélten is, teánk 6*/-\'^Htr*f-\'. a nelkttl, hogy as e^ofllai ^l^biTltigiQjbo klT&tui&kTevDi. XJy párt-gftiogolcrae ftt^t magén BgT*oek>kflnöia DjAgb m ilUm, «gy«i belyhaíóíigok, köoflé-gok, tastflleftok, tdnmlatok, peDs-\'áQ egjvb-Intésetek is lőhetnek. b)_TÍBEtelo6i tttjjo!$,:-a kik u « ^^ot oloptííkójétiiTeoBea tagok Betéti tökél— suél kisebb Sealetak ajándékosiaÁval gyara-pííják, .a nálküij-.aogy\'aa .egyeaŰleS kűloaü--uoíra tsatatbofi tartanának
c) Rendes tagok, q kik álul én a kik-ú&k éréáb&hm oiapittatik oajiüc^ az egyo-^taíT^lyéii rendes Sag lehet aa e^t^aleree-riilgthírr\'SiT*>ri H^^-n>iiHÍ?n tiftfafllfttaii iparitaR fdldmivata vagy mQQkás.aki as alapaMbályok Aláirdaakor egyacer mindenkorra 50 fortet* nyl tokát fisét bo as egyesület pénctárába, vagy havi batdtektwu, melyek a helyi vi-flsooyok^a3űrinV .40^80.. kr aj cairiiM Jöaebb.
Atiaatelt aoraiban annyi Bgakayatottaággát ^tárgyalt ügy- aökíial óraBkaaesbbi iinnthogy annak fontosságát 1U matogatni — azüksó-gesnek latnára. A véssnek oiy alapUmerta-tése pedig a gasdáaa&t torán mindenkor egy hiányt pútól, — miért ia tltlvBaBlv%flnÉ q tó-rűn/\'a^^dátoaOrinág^Bliainardoőí ^rgarae?" tolraicaolűm.
Da nem kevoabd dídakeaöka falhösotifel\'
részletek n&m lehetnek, a melyeket Baonban
ű tßgok b«ti (l0-»20_krajc3árpyi) V1?. ua nem hqtoödo arQajieaoa, a laiűosotssoi-
^-^^ -aoboiatéaágl rendaaabályoMamertolé.eit,— MinM ia inkáDb: mert es éknek létasáset nagyobb rá ast asak hirböl ismerjük.
re kOtsleaik magokat,
VI. A rendes tagok felvétele 9 a tagság megBEÍInéoe. _ ..
6.9- -Miatán aa egyesület, as elaő aláírók- __ _
!Sn\'^"p1ä^irr^flnT\'l1 a WTgTíTf-Tist—aköairántrokoti ertela ti gMdaUröaim na v5-
létben Tan, va^ as egyeattlattől nyárt kölcsönt törvényea végrehajtdo nólk^l nem fí&eti meg, tagtársaival Saasefé rhe tlenn ek matat* kösík, aa a^^ttTat^ipraahílyalhoa éa kesa-lési .Btftjíití*aih<?s aUalmafflltodni nem akar, avagy ópen yalámaty beoatelenaóget maga ntán vond tettet kövei el, a köagy&lóa határon. A "kirekeastett tag ugyanoly vissonyba jő as egyesülethez, mint_a ki OnysTenyt kiló* patt.- -------^-----^- . ¦ _
JS\'md _a&_a>rkj&vloöe& kilépot^-míad a kirekasstatt tag, .valamint, s&intan aa elhányt tmg örököoei ia, a menr\\yibe&_aQ atdV_ bl&k eoyeafileti tagok nom" kivinnak lannj, aannríiu alaywgtik-^egyeaflleti-tagBiggai já. rrj jogitkit ,a igényüket & tartalék-ülaphoa : as egyeaűlet cnáge alatt ason Időig köt&U iBMi^dáo^r^\'aésTO\'lgind^AV^tf finak-w;ki^
^v~mnl\\ivtt^li*at*bm^f*A-vé%ké*i$a aa\' vgy^rate^earkStelsMttiiég tarhétalóL-: ^ -
^fltrrS^TMii da s"t a gi>larjTrgiai"i-oa"k ö So^-_Le»BégeI. ¦ A.pártí*sflé • is \'l\'eaidosi-tAgeoi ^rAlaUS¦ táőiii viUeatatoaUaj, tanáookosdsi es oaa-voaáBl joggal bírnak aa egyesület köggyfllé-sein. A tissteleti tagokat ^oak ason évbon ilUtik « jogok, a melyben as egyesület flUp-t ők ej ét legalább 10 foriütnyi adomány nyal gyarapi^ik. j-"1
, i0- §- L fülölt miaden-eg/aBÜÍeti rendos\'
a) aa agyeoület pénstári késaletáhea éaaa-
j*t fiutési.: képese A gáhes aránylap, ts mi fejelt as jgugfttó btsottiág hatúroB,. igényttart^: hatjaa^TM^tyflaahíUysaerll, kölcBiíáeire, befizotütt takjje, és asintén a bisattaag "által koronként meghatárosaodé masimnm^érej*ig b) oa aJuW bmtaeUtt éo >vár» iftlnitg arányábejLigtSnvt tarthat a tUita ayeranté^y után e&<5 oesialétura.\'
II. %¦ Vbeont minden readea feig köEalea; a) a havi bétöiolt mlndan hohap űls9 va-" Barnopjáji, vagy heti réraletekbeii VMáma-poakstat pontosan befiaetai; ¦- r:-)-\\--b)aajge*ab««tfteke bjiroraaiHoroü eBaatjga
teleEeÜeágot,vánalni as egyeaaleí czége alatt felvett, Tmgy faJbu^kpéAstárl beié telekben befolyt ideged^4Vpont««\'5»tB«fiaetéeé«rt: a a kJaeTéBUea^ígtí^Ul^:kA\\^mé\\íliéé-aéaeéft; -
i ie) a* egyesület eriiekeit minden tdlé ial-hetŐ.ton&don elffauttditonir- 7 ~
VJIÍ. Saját tökflkáPBÓ_B. ; ÍM* Á. befiaefett betéti-tükék. aa ily «-
ísk^^^g^g«w™^kXji"r
aa 50 Royl be«Ü tSke iötjeienlonkkz*
fivetvo, oa outoUkok Ii JATakra h-fitnak a
tagaknak oa üjjyűftfllút kÖnyVöiböu. Mihelyt asonban aa egésa. botéti tőke befigettetott, megsaühtk a havi befiiiotósok kBtelesotfodgu a aa- oaatalókok a tagoknak kóaapénsbon-rondeson kiadatnak^
\'\'^Vóge\'küv.)
ValsfliüTil--Toroonoaky. Jóasef-ornnk Nagy-Kaniisoán.
^©lefci marhavéi^ ügyében
(3 Zala-Somogyi kBsiüny 1864-ik évi 24 és -íQbb gflá maiban hoxsám:lntáoott levaioire.)
n.
~ Ti db folt honfi 1 Habár akaratom ellon megkéstem is válasaommal, de oson Öntudattal iroarasakai, hogy jobb kéBÖn, — mint soha, miért Í9;-fogadja asokatuiivoson.
táfgyalását asoaban most nom látom koraso-rflnok. — Do annyit mogjegyoani. mladon osütben tartósom, hogy a kiakomárojni.vásár melyon a véssisel&ytöaött marhák vótotíof, á molyok által a lavfflióban kitett koiyokre a vóqs bovitútbtí, —MÍÖDi.gilag volt engodó-Jyoava. I t ^
.A VU levelén ok egyik pontjában így aaól; „Ily könnydmflaég; köBápetto apón nom csnda na marha pestist twtolakodáaa eselébon oly nehéz mcgakadályosni, terjodásdben és ha a hivatal ioljosaéggol kóptaJan olegöí lonni, annak ollenére, hogy a mag-hotguyéíiaíü oqe-tály nagyréazo mint leginkább érdokelt fól, nem o a a k h-o gy segéd keáet nom nyújt, BÖt ellen haiáat gyakorol és tanná it még titokban ia."
A marha tenyósetü osztály esen tnl GBÍgora megroyáBára onak_ annyibjl hivánok vdls-
^E^ály-^ítshaesb^^ , —
vagyis tohát 03011 kilátóidra „nom osak hogy segéd kesét nőin nyújt" mintán a segédkéz nynjtáa mindenkor csakis értelmoab réasnól feltételeöhotQ és várható, igry minden eaatra est is érhető" esen ssigorn
Engedje azért, hogy a gasddkra annyi fon-tossággalhiré ártekeaésoárt agy magam, mini
ben is kossönetat nyilván! thasd ak.
Da a kenügy — mire finnek ti as telt sorai ssdntelve vóítak — nésetem ssérint caak ngy nyer legtöbbet, ha a vésst meggótló rend-aaabáfyok életbe láptstáae ás-megtartása körül elköve tett hibákm rndsn «ldalrol fddőfií-tevén— asokből okulunk.
Öa egyedül a marha íeuyéaatők éo tartók hibáit— talán kevásoé sslgorral ia — öoqö-telvén, a véss terjedésébal eredő terhes fele-ISDáéféTegyedül asökbaö~k©regi.
— Minek folytán felhiva érsem magam, önnek es érdem boni egyen kitételeit felvenni, sasokra — mennyire a jelon körülmények engedik — nézeteimet megtenni.
As V. levelében, a magas kormány által kiadott álatgyógyrendöri utasításokat ismertetvén, esekot mondja: „Ily könnyelmű mu-4flflstáfl~meirettha a-bebnrcgolt járvány-elB* j égit te tik és széthorda tik, bla Isten nem csuda, osudálkoani lehet osonban asan. hogy mégis eseren vonnak, kik a terjesiikedS véan laüsn, késedelmes megnztintetése okit a föbatsioá-gok réssxé.tleno^gébea és malasatáadban kflT resik, Qsekct aatdnlmoaiiiák, holott aa fordítva éppen éo egyedül a& egye.a kOaaégak aj. ül j áréiban, ésa marhatartó tulajdonosokban rejlik mert mint mondára: A f3hatóság megadteraa ala-ai.tAat,f oga-natoattáadt Önrao-gank— •ra ruhást a késünkben adván a védelmei esjs.küut, telj hatalmat rn-_ k~2,&ö-tt"T0 áü k, h o|j y m egvS dh 0 s a ük magunkot."^
"Hogy a fglnaóoág a véssterjodését gátló utasításokról gondoskodott, — aat senki kót-a^8^y,),P^^\'?yn^ajÍBilf raÍ?áS5SS5tro eliomp^
-ingy -esen utasítások foganatos[táeam:Bi73k--aépmíaaköBakkel-és tolyhatalommalTuháatar
YOina fel a garida kapUnnAgat,-avrM ÍHj-
domásom nincsen, de alig Tehet, másnak ia. Nem lévén pedig a gaadaköaBnaég felsőbb hafóöág által- esen utosí tásokföganatosítaBára a o&ükaéges esskötökkel párosait meghatal* .maaáasal felruhásva, nem-is tehetett a ma\'*" gánykörén tu| semmit. ¦ A magdnysok általi rendszabály megtartása pedig, mint ön saraiból is igen igen világosan kitűnik távol sem elégséges ily véss meggát-lóflára, mert ltigyenbár IÜ0 gaada kösött egy, ki.a szabályokat megnom tartja, — azon egy a többi 09-nok minden óvatoeoágit semmivé; tejjzi. -7-. Azt kápselnt pedig,\'hogy erksleoi-kötelesség folytán ily rendaaaháiy kivihető; legyen.— mihoz gynkran Önérdek mogtaga-ik \'" \'
megrovás.
Esen megrovást, hogy mennyiro nom érdemelte raog aa árteTmeWalattenyéiJstö oBstály, — ast a megyei gaadaságl egyesület es ügy-beni tovókenynégo — mely ©gyesülotet méltán lobot 02 álsttanyóVstö oestály értelme ab réBse képviselöjónoktsmorni; —-ológgáiga-golja...............„ .- BAÁN KÁLMÁN.
dása is i|
. gy hiaaem bármikor
is> de kfllönöaen napjainkban — hol_kfllönÖ-
sen a népnél an anyagi érdek as arkUilosiaág ravaflira oly nagy mérvben terjed; — a_tul vármea keményeket is meghaladja.
Mjért lu a fennr idóaett kitételét — mely aaerint 05 utasítások fogaaatoaitását reánk rnháaottnab álltja, és hogy arra néava a fft. hatéaég-esakaéges eankbaöket éa hatalmat laadott volna keséikben -— résaemröl mittt álfitteiíyi^iítQrsoha el nem fogadhatom>
A kösoégí elöljárók hanyagságáról nem Wólhatok, mert nsoknak a felsÖbbsé^ík által mflgyben.adott rendeleteiket mm isneveoa, a így arról OBiipán nv.nk n^ihnkip.^. ^jfe
óbban avatva\', voltak. — De hVaa oiUljárók a felBObbeégeikrOl nyeft rondelotékeí bGoya-gn! íelÍMitették, halljon MtUiWNá töhbi gaadanak fetroltak-o a tBbbl gaadak oaólUra,
vagyBatalmasva, arra ttgyehi ?— itb. :
A gyójtJJttndSrl. utaalHAook. életbenJéotet Man¦fclWlB,eljáráopól, leehflbbw4anfflafec * \'
önnek haaoi
iljéfAsyél, l^liübb^a4aiMigkcdaQb-1 eveiében felhoaűlt esetek, mlkhes esetek felhozatalát ée annak okai
...........-laavelesések..
Oeeüi. april 3. 1865.
Ast mondja a költő : BÁ virágnak megtiltani nom lehet, hogy no nyíljék, ha jön "a -Bsóp kikelet." Nálunk nem ugy vsn ea idén; a kikelet hóval küasöutüti be, nyájss oephy-rek halyott, márt. végén ia Fagyos oaelok csókoltak bennünket pirosra; a„asép tavsssi nap csak naptárainkban sütött — fütÖtí subában. Hegyeink b mezeink nfőg hótól fehérlenek,- ligeteink piissták a csalogányok helyett verebek duottoznak a -lombtalan gálya-kon. Ibolyáink igen gyérek, róssákkal nom dicaekodhetünk, a kikolot virágaiból koszorúi még nem fÜ&hetünk!
MidÜo a tdrmésBcrt nem engedi, hogy ol-kagyjuk Q-boscsu-tól-utdn vároaunk-bürtüfi-Daerü falait; nem csekély kárpótlást találunk a müvéaaetak csarnokaiban, hol a auollatm virágok miadon óvásokon koroaatül pompásnak, felvidítva 0 nemealtvo a koblot tové-kenységre villany03va ma akaratot.
Volt alkalmunk már Béca egyeu mükinca-tárairól omlékeauii feltártak a tdbbi kóat, a bclvedarei képcsarnok ajtaját a bámultuk a raüvósaot romekeit; jelenleg a htrod.fövároa agy legújabb kincs gyűjteményét van oaoron-coénk a bócoi Tovelek ealveo olvasóinak bemutatni, aa ugyneveaett pastrák müvécset- §
iparmqsepmban, mely alig asáa ¦ évtia fonái-.____
lása után már dicoöaégóra válik a monarchiának, bünsketiégérs Bécir vdröBanak7
A múzeum csalja azon magasstcs osamo kivitolo, hogy aa ogéaa állomból éis aaonki-
a^trágáut5l\'muromek"ak. Fogniagibb IdBkhol\'a Ifigujabbigrhogy o"táavéYiaicfl éa ipa? ^űron-kxntv fejUídéaét, hslodáaát, egyea korosakok .hiányait.vágy. tükélyeit: 3i3om elé állit ovo róssletekben rojlö tökályÉ tajjy ogésbbe imt-hesaék.
Bgftzdíig-gyQjtéfa-Jdylien a tárgyak "Válto-aataasága nagy érdekkel köti U b taüártö ü-gyelmöt,-kallemeaQu ooóralsostaya a látogatók mindegyikét. — Különöm figyelmet érdemel a dombor mQvek (reüef) kösül a II. teremben as, mely a aaent fOtdre í&duló-:thü>/ ringiai gróf búcsúját o ej át 51 magyarországi ^Bsont Erasébcttöl, élénkoo állítja alS; & mo-eník képek krizülpedjg, melyen a bécsi ssent látván temploma ssalmából van, alig éaare-vehutßlog ootiaoálíilvs. — An I, tórámban,, bársday asEtilon, *@y ugy.két láb átraérójü
ÍorcsoílAn tál fenekén apoasonyi orimiggyü-éa azon noveseteo jelenete van kitünií sikerrel kifojesve, aelyen a magyarokMárfaTc-rósia a trónja megmentéséért éle töket a verőket feláldo&ni kéaseknok. nyilatkostak. A CBopfos flsök kardjai villognak 0 aa srezni--kou nyilvánuló lelkeuültuag baugoistatoi lát\' scik a kép alá irt asav&kat: „Moriamur pro Bega no alz 61"
Hagy feladat lenne esen egyetemes nm-
udaiiwA egéss tartalmában a «argyakhoa mól-_
~télög~limertetni; nein itves-levén cüÓlunk, esak bemutatni akartuk Doos e legújabb hJBoatárát, a rásslotea éo kimantö bírálatokat másoknak engedjQk.át. — Még csak aat -jegyeaxflk-jnBff," hogy. mindig-ajtibb-áii-ujabb— nifireajekekkel aaaporodik a gyűjtemény, miéH megérdemli, hogy a lanulmánypsékon kitrtll a iátogaiók ia "majd uaakadatlaual gyűl-. : nek benne .Saasa. <— Olvaiaéinknak, haBéosba rdndultiak, est la: fiáyelmükbe ajánljuk, a .aoéri—a..raanaam-J^lnelyét ide jegyoasük : B<J,^oo>—lfellbau6plaA5iy-^Pr-€.^Aa-opöl9ß— homloksatAn es olvasható : Öster. Munoum\' für Kunst und Industrie.. Hétköznap,
fltAs.-**--
liátftit kivéve, raggeli .flr-^rig d. u., vaaár-fla fliraopnap^Eon :9—l-jí van nyitva. Belépj iidij kedden ás asordan 80 kr^-mis napokon aemmL r.. - 1 -
Míuíaaoddigi sorainltuoí a raatorialía refisl majd egészen feífeladlfik-r- padig sok. mata-riaÜB van am Béosben; azért egyformáéig kodvcárS aa előbbiekkel öaBshanggó tudósi-tásaal, mint újdonsággal sarjuk bVlevelünket- A bécsi cgystam ötsaásados jubilasum ünnepély**"*"\'**\' három elB5 napjára ha-tirostaíoíí.
A nagy elökóaaületek és mindenünnen ér-kasö jel&nkaséaok rámolni engedik, hogy ez Ünnep s tudományok öregmalma maíerujáhps méltó íöená; K.-BERKI.
Hafeó, april hó 4.
Csákányán megértük april 2-át a tavasz kezdotéL — Oh tár, mint caak nem minden megfordítva"Imijfy ~s\' világon, megfordítva viselné rafigád aprillaünk íb , mert ha ez a renden uton jár, most midőn a esórüa kertekből a Qfiánn, Bzalma, magtárainkból ax abraWéla kitakaradott, nem lesz képen a falakon járó bőrszcdŐ össso bordani, a kfl-lömbfdla faja én formája hasi állatok borait. ¦— Azért, hogy -felette boaasu ne legyek, a mindönki olött nom caak iomort, hanem megunt, ? utált idíi járásról nera szóllak, hanem aaon kesáeta, hogy figyalmeatenafim a fiatalokat a jószág egyeasége fenntartására, mert midőn a beant semmit sem kapható állat kimegy,""s feleszi TS~seerfelettT iiagy hó altul vÍBusohagyott iszapot, — a homokos helyeken a szőr féreg, a lapályos, vianyomtákon pedig a méieljTTŐgja elpusztítani a keservesen életbe megtartott aasrvasmarhái és birkát,— Azért ha tehetjük adjuk óv-sserül a lapályos helyeken métely ellen a hazánk jebsEbb gás-dái kösül levő boldog emlékű Csapó Dániel a? által rendeaen használni rendeltkonyhosó és Foderveisát, vagy in. b. Bózsány Sovara--dicSjés büd8sk3 keverékjót, a horaokoBokoc " pedtgiá^F. G. lifiÜ-ikJéŰávj*. ssám alatt ajánlott szintén a fenntirtnak SBerót, mert ba nem gondoskodunk elÖrc, a körülmény Fogjn eszünkbe jnttatoi nemzetiségünket „ Kúr után okoa a magyar."
Ossi vetéseink, aa ember emlékezete el6 nom forduló komisz időjárás miatt még most ia feketék, zabunk árpánk, zsákba van, most raldfia-aopairaaMromi^gy-becsfiletes-éJQaakf flsól kifléretábe ta sár_ javába fagy, kilátás sincs, hogy m\\k<w véthetjük él tayaisinkat s mikor tehetünk -valamit osSlleínkben ?
Marhátok ajsiÁáJnk-? csak magtárainknak köazönhqt^^^^y\'^-aa\' \'éheuhaHatöF iínegm\'Q\' nekültokj^í^^a rendea.birka tói atán, hogy a januáreatr vildgraiűttrgcir?aép bárányaink ne csökkenjenek, a birkák élték el aa ökör takarmányt, éa most ssalrafl éa sab. tartja ökreinkbe agy, mint birkáinkba; se átetet,
SortÓLismket, redimóljak mint ősapáink birtokaikat, mért a mnltOssi termés tengerét bogy,qlgejatbdjnn, ipftrkrT<íhin,V m^getaüü karácsonra és azóta Boákba tartani? .tesnók klasáiaiíánTmelyik adoSnti malaca ér annyit a mennyibíj azóta van. .......
ho^_ kövei a nalott, s azótff\'kaptár azimra tettékMrangúkatLtolu%abb" óla tro "hagyván magok^tán elég mSESÍ. - - --Máskorrtöbbötr^^r^ Usainta tiaatelöjö r KOVÁCS. ANTAL ---.------uTödrbaSanar^
----------. ¦ -r~.i—^^gtfrE^^pp—agnpjl "tl^r^n¦
Épen „Stuart Mária0 a!aS olöadáaáról tértem basa, b akartam ás hlnÖ booyoasáa h§tiira nlatt tint, t. BRcrkeustSur ksrfllmenyesen ér-, toaironi, mikor a távi ró engem e üse&ase vidékre Baóllított, a Iogyen asabad tehát köto-loaaógémnek innen aiegfalelnam. Már Stuart alárídról nom írok,. Eiaorfi..allkaIfisasiall..meg.\'i oldaOtt ebben más,de Mtasoljünk níasásoni-\' •. ról, és aa itteni életről, ha már egyaaer a \\ sora ide hoaott.
\\ Nem akaróra Qni Qffiy nnalmao ut unalmas Wáeáyal.untatni, elegot untam naappimat, "Tíy, hogy a sok U miatt magámnak isborsad a hátam. Du legyen annyi mondva, hogy Nagy-Váradról keadvo, honhao kíindoltam, mai napig mindig hivassott; mely há felolvadván őgy oly aárféasnkho korQltÜnk, melyből három talpaa-íley^kíio: alig_jjjrt kihusni. Jártam én egy hót óta károm vármegyét, ha-nom nűnd-aJiárom^r«ndkiv<Jr-egyetértabbany hogy ntait ne javítsa^.mutatókat na állitaOn éa ludakról no gondoskodjál^ mellatt minden folyó, minden patak kilap medréből
Per, amorem. fai —•¦ m áff^ellösiaé mnak aoT1iívánom aally utat." Advocem útmutató,\' eseknek: hiányának kössöühetjük, hogy^egy-2 napi.utat 4 napig tettünk,, azas, ahelyett, Hogy Piskoltröl Biharban Nagy-Károty felé tasiaaáak, lekerültünk Posványon, Lápon koee&jstfil^- Margitárá. - ^rre elmondhatná
ral^.* ^ aostrípieg, BiafikqégórftB
ombor íureimÓBak pánciéloziUára.
Küllinbeu Bommiso tartós a cBiliagok alatt ífSL °|v náme< köUÖ stavaivat üétncteBen éljok. Evvel vlgasatalíam én is magamat és a aa. iráa szavaival éljek: nA türelmenekké ivmenyország^ au: iw~mennyal^tta jutottam, ttáüott Ugyan hatalmasan a kövekoa robugó kocái, haacm mibdegy — legalább lovaink repültek -1 és én Ksathraárból irliatuk.
Nem tudom mindenkinek ugy teiaaik-ö ezen város, mint nekem.
Ha igen, Magvarország elHÖbb várouánnk koll nem sokáralennjo, még caak egy hiány-cik : a vasiltj a legfelaíiük határoEat Ö Fel-aégéi^ek kegyes aaavai folytán remélbotö mielőbb. En legalább alig ismerek as oss-trák monarchiában hadi asempontból fonto-aabb vonali, mint azt, mely aa eddig oly messze esií ójasakkelcti réoEÍ, a as oly gyakran hadánsilag felkereseti Cuernoviczot a t)t-rodalora fővárosával ügyenea vönalbao ösz-Qsakütné, -
Szatkmir igen népes varos, saélea utcsái, gyongyÖrU templomai és nagy fonlOBságu íntézelfii vannak. A nag^ lér, milyet Magyar hazánk egyik várouiban-Eem láttam, diBEe a városnak. Itt van byzanti etylaeban épült püspöki templom, az ódon megyeház egy idamtalan toronynyal, moly aaonban gyönyörű kiláti\'.üt enged a tetejéről szemlélőnek as egóss Ssamos völgyére a kárpátokig; továbbá bárom vendégfogadó; az elemi főiskola melynek élén a dőrék fL Nagy Vinexe ur áll; a vároaháa a szinbásaal.
Miután felemlítettem, osólljtmk n orinháE-ról. A berendezés igen csinos barom emcls-tea. hoansudad hajóval bir és jól van világítva. A diflsitmények gyönyörük, minél fogva meg-nem foghatom, hogy lehet aa előfüggöny oly rongyos, misaerint irtóaat reá nésni. Benn-létem alkflimával „TÜndérujjakst" edták, hol agyanis Eajz volt az egyedüli, ki a Bre-tagnei nemesben némikép kielégítő volt, a többiek irtosotoaan nem jól játastak éa nem tudták Eserepeiket- A pártolás kellő. Ma „Dannanant0 adják, kíváncsi vagyok reá, ki annyiszor láttam operettek műhelyében a Képszinhásban, vájjon nem leend-e füUértÖ és lélekriikodtötó.
Még ncháoy épületet kell felemlítenem; a nagy református templomot, rs apáczák gyönyörű kolostorát, a csinos külsejű de "igen szegényes berendezésű irgalmasok kór-kásaíf—éfi J& kálváriát, ^aely-aigyan a. var^s-köaepében van, hanem újonnan- kéatült ób külsejére, mint belső berendesésra nézve m^stermÜ. ApQapÖk őngának lakhelye igen igénytelen.
—-A keroakedéö -a TÁtaahan igen áldok eso-kott lenni, és a kereskedők jól bírják magokat általán vóvoi Ritka as oly hitel, mint o városban.
Legyan annyi elég Szathmárról; hogy jövő levelemet honnan voendi, még nem tudom.
SAVEIt\'
ütmei vaiasatatott, nojn.ngy.jnint.a derék éa küzéliameréshán róasesüiö gyílri éfl aradiak-, nál, kik íd a hasai dalok terjesatéaet tüatAls, ^\' fl&5Pt caólal. A kitOnSen szerkésstett óa pírtoIintTOegérdcralö Zené8zTltl~lap~ ÜT,""nönT
HtrelE"6i"é\'Sdm^ayeir
9 Afeltámadási körmenet a városi templom -ban, valamint a ssent ferenczielrné! hot kü-loööscrr temérdek áhitotofl* tre\'p gyűlt c^be__a_ ucokáflos szertártásoal^Dzep idTTedverményű THölletttat^tprtmeg^ \'MáBfiapai "ashüavírva-\' sárnapján tübbmflkg^elők^ek^^iaéjtajLlQ
a d.dárda helyiségében, háncra máahul, nei caak olvaaatlan, do felbontatlan hever.
A dalárdái jeligéről, lobogóróicsak BEÓnok-lalokhán halottunk, mély hála nyilvánltáíiul mpg ia éljenesteteU , de tettben saunyad. Aa áldozatkéss^bnuTdt1 eíárdafelssöUtásÍVEST" arsadgos daiünneproj dacsára annak, hogy majdnem minden bazni lap\'"büzditóal"ssélaíV fel, még válaszra sem méltattatott, több efélék as-okai, hogy a pártoló tagok csak gúnyolódnak as égess felett. — A megnem tartott alapBtabályokfejtegetéűóröl nem kivánokfisó-lani, majd tánasuj válaastia ntán4 hogy moat hosazng ne legyek.
Tehát ha akarjuk, hogy magyar dalárdánk ajövörsífl feh\'n&]öS\',,:stb. "nasai magyaE,"3a^\' lárdákkal egyenlő lépést.tarlauak, okvetlen ssÜkBégeaek a működő éö pártoló tazok,dekü-lőcöaen azon egyének öüEvehivájia, kik esvöí-ket mini müküdü tagok a kezdéonél aláírták, vélük karöltve, aa uj saerveaéaröl gyüléa tar-tasisék és eaatán történjék &2 uj válasstás, éircaak is oly egyének válalják magokra a vesetéot, kik testtel, lélekkel az ügyért lángolnak, kik tesznek is valamit, nemcsak szép Bzóval ígérnek, tehát ésszel, szív- éa rekon-érselemmel elíiro — mert a- Hösentragér pár-toskodáBu Bséltolia nem menti meg as ügyeti CBeküTdTelaTC) A Egy keresztény bete^ vitetett a helybeli isr. kórbásban, több idő ntán kitűnt, hogy 5 nem a fekkes&ihós tartDslk, Aa mért csak-is felüdülte után bocsáj tátott ki. —Es a^-kóf^ ~ ház atyának Lang Henricb urnák köszönhető. " A A mohón-evés köveik a séso, :Egy 4 tfesS-\' ssolgáló leány evés közben egy tüt nyelt íe, b könnyelmű nevetéssel adá a bős tettet a körülte illóknak tudtára, de csak hamar bekövetkezett utána a komoly jLlenLi+....mivel oly dühöa fájdalmak ontromának lett kitéve^ hogy életéhez íb ke vén volt a remény, éa begy az megmaradt csakis ezorgalmas kor* házi orvoounkiiak t. Rács Antal unsskkti-szönbeti, kinek sikerült a riit testéből valahogy eltávolítani.
/\\ Lupánk jártával hallók ason szomorn esetet, hogy KJs-Eqmárpmba - 19-én éjjeli ;-14 *rakof--íü&^tvén^t^c^-hiáE-Tmíiden Tnel\' lék épületeivel együtt a ssél miatt hamuvá égett
Szepetneken a\'láirférgéá lovak Beáttta márt- hó 30-tól egygyel szaporodott, összes be tag 43, gyógryalt 29, agyonssur&tnft 5, ápo láa alatt van 8. — A legközelebb agyopssur-ottak "egyike 19 éves, kizsarolt, crfihÜnyb,án; lerén, a fölgyógyulásboz már kezdetben sem adott sok reményt, a másik fiatal ugyan, d született „totál inval\'id — de creptt.\'1 Nem cBődfi tehai; hogy nem gyógyult meg. Van egy fiatal is, melynél a „taknyosság" elő-jelei nroi * "
halálos itólet oly formán, hogy c-napokban a legnagyobb valóaziaüséggel áldosatul-fog eaní.
A. A kiadií nyomdájiiban így nj^iraa^
vagyr.^a--~fcs*hyditetre fe^g^aty^n^i^^^g-imii éa énekei. Ajánljak külttnöasn.
órai as. misét,ssiveeen^ssavasunk méltó olis merést. A helybeli dalárda is megtette volna
a"nagymísén a magáét, melyet hnTöpunk fel nom Bzólal alig ha cl nom maradfl volna, elég Sajnos, hogy ily alkalmakra mint gyermekét figyelmeztetni kell, egyébiránt egy tisztáit barátunk küldi ba hosaánk a következő sorokat, miután as ügy valódiságáról"; .némileg megvagyunk győződve sslvcsen adunk térti teháttbaküldototL
Hdjaa hó eloján tartja helybeli dalárdánk 8-IU évnapját agy vilasatmányi gyűlését. Mindőnekoíött nagyon kívánatos volna a gyökeres újra aaerveaás, mert a mostaniban egy őrlő szú van, mely jobban emészti mint gyarapítja, hírre emaJi. Sajnálatunkat kell kifejezni a vezetőkre, hogy már rég nem igyekeztek esi orvosolpif-eddig -egyedül as anyagira lett súly fektetve, de a dalárda saellorao csak pislogó mícs, melynek viiágánát kávásén látnak és haladnak. De nem ia csoda,,a régi tagok, néhány -igénytelen hetvenkedő, könnyű iojÜ ős széltoló börzén ke dóaéraTelník-r\' "tae. —Helyettük mIndön gyűlési bejeién-^
téu nélkül tódultak be széles nadráglta oly gyerniökokXkik alig\'törÜlt\'ék-la a atájokról aa anyatejet; kik ts,iipgyia-férfiak köat helyet-foglalb^a^i^lis-i\'érnok—Aeg^ bőrükben, s nom tekintik, kit mikor óa hogyan hajtanak* meg-
Ily körülmények köat. vajmi hajós a koros tagoknak oly mellett álni, a kiknek fogalmuk
nincsen a dalárda magasztpaBágáróI,aaolLiiné-_ —___, - , _ _ _
rÖl, kik nem-is értik.voltakénen mi aa a da- =5I^^k4bfl,n7\'Fájáson^ Mw^\\b^J°^°2L anr^aul^^n^lirf^ft^-^aní^rcin^^ ^^j^^^TSB^Őfir^S.BBlíönyk 89,^30 «K6 [t\\c nzér,t\' tisztelet a^kivétoíhokj - — - -
A dalokraaommi figyelem nom fordittatik;
ÍSíilsfeléíídŐ plébános es tanító araknak
figyelmében.
Ára csinosan kötve 30—
Maposvár. 9 A székvárost megyei nyomdából egy kía füsei került ki Striaovies szerkesstása alatt, melyből jónak lápjuk következőket közölni: Somogyinegye területe U4s/ibO mértföld, vagy is_l, 145^)00 kat. hold; ebből földodó-val megadóstatva von 1,035,356 hold; a ha-BEönvehatatlen lees 109,065 toldat,^meTyten aBa1aton4«l»-Í8--banB8-fogIflltatík%^"-^
A megye népessége H 6184 idegennel éa a 46^4-tásolleiŐJrel JJsazesen 257,3ia Ulak, melyből nemsabBégraiiéave: magyar 227,814. Német: 16,4*1 i Horváth: 1986; Tóthini107. <Zaldó?.) r
B«m. kalh. 166,848. Görög egyesült- 60+ nem egyesűit 91. Örmény egyesült 4, nem egyesült 10. Evangélikus 12,921; Baformá-tnai762,OT4..ÜniUrius~Í43. Zsidó 8984.
FéTfi^Vatra honoa laknsöág 18^X70;.nft. 124,340. - ^ -
A megyéken következő hasanöfl *UMojc vaun ak: CsődBr^=291, Kancza==17,055. He-_ -rélissl9l\'A35\'.J\' Csikó háronv éveslg=6226. ÖBsvór=2. Ssamárf78t?) Bika-627. Tc-héö==44-G78. Üfe0r=29,878. Dórja hirum évűsÍg=^30,7T5.Juh=3l0,45&1Kecske—192Ö
Sertvós—M&,960. . r " . ^Van egy üveggyár Lukafán.
Qoamalmok: N.-Bnjom, Karid, Baté,Hárs-AgyT5s Kaposvárott. _ ...
tízoszgyárak; Kálmáncaán N-Udop, bt* -moturáhnuÜbodQD, Nágqcson, P.-ágJIWiön, - -" ——— l~~ Homoki
Gsadaaági egreaület 7000 fei és-takaréké \' pénatár fiO,0OQ írt tokével. A megyo- fisét adót, &n padig.; EíTycneBadót—EiSljiÖB KanaEjvIIIi p"öUékot—lL8,52rrrí"46"kr." Országoa pótlékot—3U.S09 frt 27 br.
Öflswoen: 1,030,937 Sti SO krt.;,
ICovacarAníal gtagfertBg^ ki B^Répm-Ujság°.aaerkaut8%e áhal kitSÓBtf „gasda-\' -*4ffl"-6rtekwéa<t-rB pAlyaaók-kííBt-leírlcSOT--lebo pályadíj t nyárt, egy „bokorba vatŐf ku.-körícsagépet ialílt-fol, mely aánísámca-gES\'- — daságbon czélsserüen hassnálfetik 5 -továbbá -egy cséplőgépig mely nála mintában TrregÍB van. Aa elsőt ajánljuk1 gazdáink,:as utolsót pedig gasd. egyesületünk; figyelmébe. •
a- Crasd. «syletttBknek-48k«póaaQ-mint ¦
-értea l tvo vagyánt—«-a4^dai-4iaka?ék péna--tárbtn van^lb^ly^v^+Miatán^fi^^nknak---- — is van már takrirékpénstára, nem -lehetne" eaeu -tőkepéazt Itt ka&iatűztatni? annyival is inkább, miután ez utóbbi nem rég alakult, Eielyet pártfogolni, elöaegélnl kőtalessósunk-ben áll.
Döraény Jóssef, kinek iáHiból & ;aYa-sámapt ajsíg" több asépir^da!mV-TZ^f1 lapunk Ja ssámorsaép-költaaiényt kösöitek mar, sajtó alá rendezi müveit. As íróban a ssép tehetséges pártolni, aUre is falhivjnk t. olvasóközönségünket. JövS saam&akh^ less mellékelve as filRfiRBtéaí ffilMyils--6a a» émlii.—.. tett mü lapkiadó- -nyomdájából"fogJsi-ksrülni. .- ~
K A aord, hav&j^ eoőa^ napok után olyan
tt meleg idő b6s33at5ifc^ hogy nyáreíéte sillenék. Az idén isméi alig lesa tava. Bxunk ^.a hol a tél elvégződött, ott kezdődik nyár. "¦ -.....-........... \'~"--------
== Á szép, tavaszi napoknak is van farsangja; úgynevezett zöld farsang Kelamen Lajos urnái 17 én víg és barátságos catély voít-i vügy-50=«6ö-an voltak jelau. slTmBJd: reggslig -tartó táncsot caak aa éjféli v&caora Bzákitá kevés Időre félbe, hogy ézaíán-ujta szedjék az öröm éa elv rózsáit. A terem, hol a táacs\'Talyt, jgasLvjrágoakert VDlt,mintegy gúnyolván a terméssetet, hogy bár-szép napok járnak, még ninea ennyi és ily szép nyíló virága.
......................-V e---g y--e-B-e--fc------------------.........
— Gróf B si th y ány^Iv 4o m, hé 26-án Bécsben 62-tk évében meghalt. "Mint a „P. H.B ltja;\'8~7oU a hercaegl csim és raajörsigs
Sraeaumtiv örököse, mely, miutánjinléd aél-ül hunyt el, a most élő bercjseg haláLvuián. a folyvást Londonban lakó gróf Batthyány Gusztávra fognak ssálIanT, a ki Magyafor-aségbmn birtokait már mind eladta; Ez 1b derék gyerek leheti
— Kossuth fiai téljésköruaágol érve, Magyarországba jönni, a ott jÓssdgot vásárolván
^^asy-\'Sseal-Mikló&oh A... kereskedff-né! egy 13 éves fia volt alkalmazva, kJ aze-Uá. viseletéről volt Ismert t-s. Mait kedden íkimhiuij^Hábó
akassMÜte. magát.:Aa .6>»CT^an3jttjfaé pJdtU _i a\'anV a miat a boÜM^kőtéiieiasyakánsso-- Mlgi vitták. -BX\'fy^^^>"lö^^ir^"^nraaJa—
rBIVan 8 serfőrfuasTmoIyekÖsazeson 13^466
tomérdokazép magyar dal helyébe többnyirá 1 akésort kéasitenok évenként.
oda-nyilatkozott, hogy a rautatkozó jelekzéi fogva aa akasstás kövétkeztébea balt meg, s jjé^Shb-G-boccsolátt- utáa4s 9 mellett-g»?g^tr — A fiat astán eltemették szertartás nélkül a temetőn kivülj azonban aa e közben megér-késett atyát tudatták, hogy a keresked8 in- __. gerlékeny, dühösj kegyetlen természetű, hogy a fiút több isten megverte, e itt-ott-még egyebet fa-suttogtak, rairo aa íps-BeCTkarBkre randuil s ott kivatálca viaegálatot kért.- • A kiküldött biréoág föláaíitváB s níogvürwgál-tatván a^holttasjét^ kitanl^hc^^lngaiis \' volt^TéTbonesralva, asoroeabh^izagaiat atia a fején a haj alatt mély vágást a a taaUnT, ítSíboT VeTettezett Toltot laUllak:i-&l^§ oda muíattak,"Tiögy aínt a fceresteáS dffie- " ben agyonütötte, aztán, a gyanút magától el ¦ \' hárítandó, felakasEtotta. A vizsgálat további eredményéíTeszülten várják-
— Amerikai péVbaJ.Egy 21 ivea ifjú, b. RaekingaTberosiMnmban^Béeabeii, asivön"18lle magát.- As ístésstban a lövést seíikí oem-halloHa. ^Ijjn-tfirU-Tnikll\': \'rend lovagja, estefelé aggódvi fia hoaoxas
elmaradáaán_-- ennek Uctc&tt nx intSaetbo_
"gflUÍ: náese roég, niaL|-e valami baja bóty-jának? Mintáé ea a tana lók nál hasalalan . térdésííaködött utána — Baobája ajtaján -kopogtatott, de vélaaat nem kapott.-As-ajtót ¦feltőrvén, a homályos" Bznbábnn.az Agyon . eltörülve — egy élettelen hullát leltek^As aantálön töb>:rendbeti levél bevert, köattlftt egy a- sEÖtákhaz\'intézv,.mclyboarbfteaáaa-^ -tnkMTtérl/Me az öngyilkfl*»*)í pW*.Mjrik:..^ sem födözl Tói- A «V—tVCamerikái modorú párbajt jryatiit. - . .\' ""
-^^-Nőgyitk^sa^étsuttEgy hal vfek iu^^-lekhivatali dyn\'ok Dl t+ JíSI I2-én déltttiiil pBkban nejét, S^Der.ValUrgáLlfirralaagv gyilkolá. Még délelőtt iletékailielywa magkt- ^
?Ipiifcajt anyát, MJ a, - — - rítATr^
TOi^k^
- M. Gy-nok, Bícsbo ! Kérjük-, gyakrabban,atnlalko : Nttffj^TtwAra ! láaiiiUni fogjon -~ \' : ..... :
-«ilfcUfc"\'". \' i .\'. -------
!"Hirklájlíai Á^íiulalniür ntolsí BtnJMja uflpjow«3-
katfitt cz&kek?h& tgég. m itt lo\'o meg Jicm jelccl b;| jd lesa —z-itaerrSba. . - -
• &v&Kwth^ií*--lflTél cenimi ^olyaa erdek-pact —BBig-mtalimw^ hftgy\'fc-ktotéare ?rdeni —hérOiib-tíoyotctr-Sgy-Bal temefly.-- nwgrfu
w i* megtette ¦ hatását : As: irú asonnom; neat i, teb*t fcia4»af 1^9 ünútcl ,fi«tí)Hfléí[ - píliilüiAU. ttatía-fln.a.
:|U. X^iakrSfcl yTiratM KanoerAn}n;"aiyul,-aflíiáB tóIaá^tiíe^Diiaan]. \'Egyébiránt = TnLL nincs Is ^tt orr
, , .±
í;A=r^Hípbankok" írójának; tessuk mai fámánkat
-olTanuL—.....-—......—.....-- -..... -~.......\'•
"" C^a^MÜUHaairttapía^ÜJi. lawdűskctS-^\'o. pBak oktatása.- A Ifik lapig jól ; cmlán mintha égésien más tolt\'ontotta voln.-i a tmt.1t. Kiigazításra pedig nisc* tdlínk, \'
"8. P^Pcotoii-ííafrjíi^na kívánsága folytán intól- i koataakirs csomagot Kaposvárra rendeltük.. Küldjük t
tli]T3»lctflnkct _ ____^ \\
E.L. Kar volna azért hajba kapni. A lerelct ólt-il- ¦ alfák.--—-- —__{
B. P-nek, MnrcB«H: JHtÜ iaámUíik- küsoijogja. Kí. rŰtik.ndillg miit s becsea.nflVut 1» rólunk .facfatni. ,., \\JtV__J__}_____eaatl ^iaÍ_oltAJn UallpJigdiiBk? kár-. -Jftlr -tlntrlcgyeh eiTfw-rclíIiitrtSHfttai.\'> _ * i rArftnkáhoe.* lloraasstt] vert,
MTTA. F-nnki A cflillngánBati: naptár elkésElIésdra kérjük; a "dij Iránt bisEflm tWEtáli&n ragyunk., ,
jflk fiiIvtatásiÍL . , .,
Di^npTt, N.-B-fie: KÖísönot; kUsUlnl fofd^ sor-
oi»p(.;»rak atÁmÁn f*. LígSÖéeletjlj taapin ÜcrcJlfok
- Gazdasági tudósítás.
Kn^-ManlssoTaprilís 19-ón 18G5. Vidéki" kocsil: ált«I piacziiak Jálogíitott volt a vásár nlkalmaTal, do az árak nora újon változtak: BnEa 3 frt 3 frt 20 kr^Rosa 2 frt 2frf 10 kr.
fukoricza 1 frt 90—2 frt. Zab 1 frt 15^-20 kr. rpTi\'l frt^O-— 70~kt"Bab-tar1ca 3 TrE "Fön\'őr 3 frt 5Ü kx.
Mapoavár, apr. bó 16. Idönkfolyváöt szép nom hogy tavaaoiaa, vaanak^napok, ma- ¦ lyokennyárlía UlöTacleg van. A Javasai astm-^ 1 ka nyakrafSra halad} a asSHőkat kapáJjak, mntszlk. Alezö, rátok süldőinek. A33 lisai vc-téaok 10 laost ^Qadenek. gyarapodni, nclye!c nagyon hátra maradtak f italában .a-jt & pn. nnaat-ltallaoi gasdáinktÓl, hogy nagyon ga-aosak. Aa elaoségösTA nésve mult osáinunkra utaljuk t. oIvaBáinka4, as áWalc aii^ipár kvt javultak.\' As olesó elOQég^daopara lograagnt-. s abban kolnok a aer5vésok ; .asaiFÚa falctto drága j 60 kron fiaottottk Ucsjá^t.
¦ - lleoiTjpínaárlf©3yairafl appSBEé Bn/n \' motaliques \' 72.35; nemaotí kűlcsöu 76.35; bankrészvénye^ 7ÍÍ8.— biieHnlÓEűti részvények 1 6.10 | ozüaft agio 106.^0 j araay darabja ÖtUVa- "
PoáffrJí-3 títfj*..ftitoíéi5iack 1 mint W«fcoBiijrTÍ ha—\'
tartanak, a^l a fccsebbi hatiríüőlg Ua oc?ilenl<faÍ íleasenck. -tí:-
JCapoByar mart 17.Í86S,
(ogyo Uir7?i»/?3oko sínt Wikkünrri asiJ»A?.
... t infínjsDÍlío mint
t\'sA; pé&t&feSaalFTJ.tACatt\'c, koff? Lamsoaa. Píiunwlt., .¦ PaatfrAcn blváadtaat keresetiben & kjelá-
OasVdl íg-dik OüUtur t j.\'KmjT-
«Imxd«tl«tTJa. .^S-átTcríiI fiil-... tít:lck»a kl*iégít?«r»unra.l íre^- \' UUBK8SS tcaivtattiiol UtttttiBtcnt-k . títrgjwHM BwHirtHywtWSt^lMaJm
UtaiDtitj mire kU*l«-tIt na\'nMu-Ttttnalrmeg. hogy meg nem Jal\'
88/ -/IS
¦s>-
bt rútkor fognak m«calla{iitlataí..
a -jak, Kik & kijeleli lílrt»kfat>4\' tginyt tártaaak; ast a\' ffeaflcbbJ UatAr.iBig
ide V-ffifflfof1 ntfwnti*,fe -
RapWTái\'martiM, W3A. 19S5. f>omogj~m«ffj tuí-ríajjaíko mint tflckSSujTt istósAff.
(2—3)
\' ÁRVERÉSI.
- kire
¦ SooM^ymegrtBolff/tSrTénj-a í-kfiwíWBÍ TílÜiEKiíVl r4*íáiSl kBifilrtíTáfetftflrt^rVli-" ]íTH»hltt»ifírt«fAíí-tóWaiiakt\\íl|)C-rrn<ii»-aí!t« Jor»flaTl« tfi^-lfut -tUMm «U«at kQJHteVW Meneti™ MHier>vtu i •J^Siíír.t-U.\'w t. j:it8ar^fc«o\'t,8T )ir.«. fttWl ftwUlt és Wi.-ilfcr laoofra.í.n \' " • di«»k-Zíibótfa -k»s-d»lB?B folya eri aprir
(3
Irvekési -
85?k?nekv min Hlsl» kÍ5ilIlL hato-,
hoffj DArdi Pnp Fercnca kapofl-merfl lakassak fJpeTr»9?gO\' alatt
klclífitíslTBRnaajtAa utóbbinak a Jtaposviri. a91. sí. t J. ..JtGujrrhMi.
f Q13. ÜT Bsim alatt bojcgj-cott blr-^tűkiia, flrriirí-Uptvt\'ti, fii Anrereüi -f^ltitejck a-a-\'fcÍL>Iápití«i larruna-
i&egaUajindfa totlntcübiíl bttulo-
íxi upfTThó 20-ik napjának regeit 9 úrija ktia.cilk; inir\' bitoleiuk: atsal hiTatnakmrff, ho?y meg nom JolemJBok etedben a íonrbbl Ügy-Ict-k birillag föjnak rocg állapll-
lígyssiTBaund fnlhlyalnnk mind ajfth, klkakijulcltbirt-rkhoi ig\'nyt lírtaaak ast a fíncLbi tiatandStg Ida bjoUntoul sloBBBnát. -------
"KaposTÍtr^írt. hú 7«!n 18ÖS. Somogy megyo Krvdnya;ókD mint tilckkunyvi hat.iíig.
tálagTjlt íe a kapasmírSi küíS.\'g\'. rMJL ba. telckjűgytítilnyvábea t. "ubatoti ?4 +20367^(112. íw. a íbijlalt fe btííSagS3ö ft o, ?. -fettifllt-- ingatiaattk -~ fcwoam^pSl ItíítiffiiBen ~s &e[rtaía?o jxiljrn sri m^iia ho 1-b3. napjának reggili 9 i-o\\j4n — miai os bibiS müimapun —.. elApfpJi\'^tcint fng--uak; a misodlk irrelati iil3, ha netto ut risali tot3 nem talnlkoi- \' iiek, f. ?vi jaulas hi 1. napjának
=t^aotik, aisat hogy-ítkur fenobb ViW^Jt iDgatlanok a bemjajop alól
ÍUal ni -ít\'rgn&k-.--
. As irreiéss foit?t*lek a t3rránj-: sjik Irod-\\]abaa Piiivl-iikor mc!-
tfkiutlwtük, --------
-Kaposvárott miri.!9, 1808^ = - Somogy, m-gfo tSrtiayníkn ml ut toielikiíarvi botoeif.
elrfn tbt8 noia tsUIkomek, 186i. mahn afSWt napjának níffigcH 9 arájára, a lielysuB^rt) kUlc«U1(, aíaal ttogj ahkőr ftnukbb kljdult.
•-----------mem— "
Kapsavatott trnuti hé if-ni 8at-—: "B*nagyBu^yoSarTiSay4<éÖ3TttIiil fa ItffcWyTl itali Big.
«tMETIÉIlT.
u... UkmXItgliu uuL»l
IKrÜeivclTF
Kooíra«»y Ferenca ?s aslíEicÜ] Jijar* hitiozSIneb Oascphlrisa-L. Bamii$y3a&gy* poJg- turrényBsífio\' inaiai fetlükkSflysi hal 1% réaréröl .kSsbirri tetotik, hogy Jtvcaspr?ral
"™-—^-»™~--!—
_jffyjEtt birtokukra ctrrad=Itei-vía, att irrv4d_4ltLfrfeU:* Id-elíjitéfii lommil mrgillapitisate-
hal\'jBapiil f»lya.évi aprii ku .18-tk aapjiiukr^frgell 9 Afijn &iti}$«iia^ mire nitolei9k aua)-Ki««tctak m%, &AtLr »eg KB Jvlineifik ciciében a ftmekfai : áffyksfapk^lilrijuat fognak apfs; tílapittaliiii .) í L \'Lg/BseE>otÍ!i(l jTelblvataali \'@to4 a7iV?\'^v^a>?lV^W?3Wokk«» \'fir^yt,t»rÉMiaí,*a*±f».-ÍíB«IíW W
rcnil mcgallapitása tokintelcbul ht-t-iuiöknck Cirg7iila3Í határnapul fuíjö avi npril ha 21-ik napjinak \'ic^gpli 3 .ürája....luí3aetik; mire hrtülraült anal MTataiak\'lrfeg.kogy iilij nem jelffDpaiik csolJben a fo-
TItMiÍ Pgyl1*^1\'^ liíniií^ fiijnnk mag_ ^llnj.ittatlli.
Kívssürs\'iniiul felhívatnak minu ¦ ajok", kik a klji\'lolt birtokhos tgx\'nyt tartanak, ast a ínnebbi határidőig idn bfjnlenteni Biessunck.
- Kíipoavár miirt. 7,-1-&5&.
Somogymcgye Éör>~
¦ vény32éke mint telekkönyvi lialősiíg"
¦T^ (3-3)
wa/IF«- (3-3)
Hirdetvéiiy.--\'
Üjt. Farkas Palui Wt-hnöinck osa^Jüváaal Eamagy mqryj pölg. tIrvíriTírarkp mint tclckkünvvtiií-tÍ»Ag tíb-oral kűthirró itlclíli, 0.)py Etiiii JÍEírtaek oet. yarkas Palrrí- irt lem ku\' (."vtébcn a kfrlí-" gil*.^! ví^r>\'liajt.« tit ibbinak nz . An.lvcsi U5. t. j kDnyvheti I 1-3 reiid^.Aitngbfji\'iff-otfriBa-birtokára olrcuileltotvon, ns firve--reai u-i ti ti-! ok a a kjulugitol (ior-
Viktor SíÜUSíI Miltlósnó Iilto-lesülnek ISMceliivnsa I — Somogy miTrve pnlzxtorvinyKoko mfptto-luUítonjvi Jiatxn.lg r.lBíor31 k3z-iiirri tétctilf, lio^v Vllhclrn Péternek, Viktor Bzül!.~fi MiklúBnéd-kerefi\'tíbcn a kiclé-itesi víg-r.\'k-yt-\'t* uíi-bbinak a l;aj>ui\\*árj 321 ía" 623. sí: t. pTiuiiwlioii I remiseim alatt bigujryíotl liirtokára rfrvmlulti\'twii, a* li.vorísl altételek 8 a klcliigitcaí aorrMiil incgil-InpitAsa tíkintrliibai hitele ükuL-k iftrjvalAai határnapul t ovi april
hó 8-ik napjának reggeli 9 órája lUtÜMÜk -, miro hltelosiík assai hivatnak, meg, hogy meg nem Jcloc?-
—aSlc- eaat j bca-a^ fenebbi Bgyiutelriii- - ^-rlSSSí
rollag fognak mogáltaplttatai. EgysserBmini] frlhivotnak mind -awík, kJk-a-hifefdtHjrTÍokio^génTt
tartanak, ast a farjebbt hatirid3Íff
Ido bojelentonl ileBBenek--KapoHvár; febr. ha 28, 18G5, Somogy megyo türrdayasáktuaillí
tolobtunyri hatdsájr. -
"V.K- (1-3)
MVEfiESI HIROETHÉNY.
_fiűiriflgyj2í^yri-polp^^rTe^»a=t~ kének mint teiekkSnyri hatáságnak r^flsdrul kGshlrré tdtetík, hogy GOOfto i. becsült ingatlanok Fclstt-HriBatianGyürgy borunltai lakosnak )pJpereiBí>g& ateltTírack János Tol. , no uttfal lakos elleni k3fet«Tese íe>. dciéBÓre leialagoH éa a FeUiJ 2<ílfa kusség 1G. Bs.telckjegrysQkSnyvebea f 410. hr. aa. a. foglalt éa bíróilag ZBitfakuaaigbon\'ahely3aisenf.é.ap-rll bő 20. napjának reggeli flórájára mind cUÖ liatárnapon cMi-td-rotletni futnak; a laásodik srrtréii idij, hajiLláa_a^ olsöii yeiűjutm la-lAlko^iiélt, f. éri mAjiia.hJ 29. nap-jAnakrcjrgcliOdrAjAraa helyaainiro kltíljetik, ai?.al hogy ekkor [fém nebb iujolult Ingatlanok a bocs áron alol is eladatni fognak. -
feltételük a tiiryény-
snék irodajábaii micd^nkDr ma!rtc-MnthetSTí. Kelt Kaposvárott Jagnáíhá li-tf
Bomojjyiaogy0 ÉrnSayEsí&a mint tcleSiBnyTi hatdaig.
(1—3)
Somogy megyopoljf, tSrvanyD^. ksáck, Ealnf telekaSiIyTi hatüaij-nak tésshSllSaSiTté tííulife, hogy Horváta latvan somi \' lakéinak fdpereaságo alatt ŐtaekMn Fc-
roncj_Bumi lakos \' elleni bow-
IslÉSírfeaöaáalrfl leaEigolt áfl^aa Bora kSge% 14S-ik ab Ama tslck. jegyttSkogyrébea f hz. B&am
alatt foglalt io biríilesr-öOO ft. sast. irt hacaiilv-iagdílanak Som köa-Bégben n- holyVtíaéa f.; é"ví~1iiiijuö \' hó 1, rvapjAook rcggcQ 0 érájio — minTaa slsS hstaraspoa :— etlr-vercatetni fognak: a második árverési ido, ha netán aa olsSn rerü \'nem találkosnék,_L, A^jnnln* hó i-BO napjiaa^ reggeÜ 9 érájára a Stlyaslaérra kJtQjmHk, aaial h.ogy ekkor fenébb kjjalöít ingatlanok a bccíaioa alólJtcIadatni fognak Aa Arrerásl fc^tílolek atSrr íny-8sík irédAjabati taindaalsor mog-tjklntliolíílr.
KapoavArott mirUna 30. 1865. Somogy megye torvényaidko mint tele^kBnyri hatóoay.
aszonocrbc~ adandó Mrti
SoDlogymeg^\'O Nagy-Üajonihoz tartozó pusztlin
Ldld Jtusztdn 240 osztályozott holdakljól nllú birtok egy tagba,.nagyobb réazbe bízó Éermö földek, illő mennyiségbe lap rátek vannak, hiíromszáz kaszálatn 18 rÍBibe \\-íve,.2000 qnn3rat beültetett szöllövel ós jtmflffl birka-nnztatfanl b elegendbUaltiüsal ellátva,— Ezen birtok haszonbérbe leginltiiblLáreiidiia.-birkáBQkT ~BT5t-ajánltatik. I " ~ \'
Ugyan Somogy-megyébe Nngy-Bajonihoz tartozó lenosinyi pasztán 120 hold nagy részbe erdei birtok
közelJ2íl"KoÍQ bn?a termíj3 Szántó fold is hozf.i ük, ezáa Tiirtnlrnlt-i^-leginkAbb rtrcndaiv bir a)iinltatnak.T— Az árdeklS fc\'ck bíirelA tudomást Je^ vé}be vagy személyeserThyerhetnek mindkét birtokra nézys S«»®xéíai 3Bol«aiKSÓ<S\' urnái Nagy-Bajomba. 3—3
A n.-kanizsai ^ZÖLDFA" vendéglős tisztelettel értesiti a-nagyérdeiuű közönséget, hogy vasárnap f.hó 23-án kertjét Grünbaum zentiarsulata működése -mellett--ünnepélyesen-inegnyitjtt;-nem-
különben hideg- és meíégisletes étkek-, jó italokról, pontos szolgálatról gondos-
áén - törekvését • <>rkv^-fbgja • \'iránjrossni;—¦ ~~ " dtköwns«{^ein)öli-igéQ\'vei- "
nek lehetölegjohban megfeleljen; minél
#>gva-kegyes"pártolást; remét— ______ Neusiedler Fal, vendéglős.
ér- és "örök\' eladási hirdetmény.
nablMUiriukmlnl-
Hirdetvény..
Zflka.iJ.Vajef, hí ttlnöinett / Baz-; ¦cblrA*«l->,S«ia927 megye poIg.i - t5f ré«y B^^femln t teÍekjiíiiiyTÍ_lurT:
hftgy Bfoeio TFercng. &TttkLac inck :
A lengytl-tútlii ugynevezett Rnjltó malom f. évi april 24. kirom egymdfl ntáni\'évekre april 2-án d. u. -a-l -t.rtthi niigy-.-icndéglübert ^ívcr^w utján-baazonbérbo ki fog adatni—köahirül ^tkiiktoviibbti. hogy nzinkey csnliid közös -tnlajdünnit n felső _K nlaó gnmt(ril ib.-berényi, chcsiÍí, ihilrori, antnlfalasi és pogány s=.--,p.éleri korcömáltHtási jog:a hozzjíjok tartozó Ljj(UctekkcI örök iírbnri, eladundók, nz eladása fojtátolok Ih.-Ber^ny-Jífla^gajT^cfe ^"SLíOtOEJ Dgy\\Ld uriml"-niegtudhatők."
^^cRftpegszás&M© z©mgors-és egy Wei pénzszekrén^ szabad kézből eli
BóvebBeií - értekezhetni e-lap .kiacló: hivatalában.
rrj-TJ--.. 2—3
vraflalpoiban e hó folytán
érőnként Hgy mint nagyban i mellett _80 kiért- mérőjét kaphatni. ¦ \'igazgatóság által &xsm%r
3\'U^r|jj^))n[.|^.-..;..^---.
Los elaí
_ A szent-nuklÓBiuradalorRhozHartozandóMóricJshelyi pusztán 22 darabb ten}észt«sre alkalmas kos akár
• gyapjasán akár pedig nyiréírjután szabad kézből eladan-dók. ¦ Bőyebbea órtokezhotni^ a tiszttartói hivatalnál
-r^rvAth-fe.-MiklóaV>n,\'N.-KaiHZBdhoz % öwmyirar-. =- -• -
"WftWWiÍKgíf Itindó, litpf^irnyomda tulajdonuH-Nagy-KauizBán.-