Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.6 MB
2010-01-29 14:56:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1054
4628
Rövid leírás | Teljes leírás (177.75 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865 007-009. szám március

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

_Jüiapli«<sit.olTasóít bátrak .wr=" gywik tSfS&jitSna, snisseriiat lapunk ciLrJínJí ÜaSetetlca volt ponto-qja ,aj^gjsi\'eütBÍaün\'k\',íiuútáiie nagy hójlíafcs isáüía elÖUinlí ugy a IstSáek^^afc mlatleirelezést megszüntet ---------------------
tisattreital
na!: megfelel; önként következik, hogy
ajnhok szükségkép egytől e^p.a^s^ "taert az 8 birkája nem veszhet éhen !
daaágé — mint aTmrtk eiváDaatlan kiegészítő ráazei,— ® igy a gazda zaját tulajdonai legyenek — b m írás szavai-ként &s egy akolban egy pásstoif a
gasűs legyen, as aa hogy az minden jűhairi raány .melyet a tartá^s-lrifkársíijás ]ü 4J^n«lr-!n!&n3híiicd-ia halalja aaokai- faival-péHánl iáJlc iiűsinlatíéL^t mint. g^azdájok imát szemeivel. Ott: zsefnapig megétetett többet éVt, ráint a
E&síS52flátaíd ésssswételsTi a sJkahné\'WU.
2alam,egy«)_gazdakaz8n.8égét a pnti-f&it áloovjwviqjf éyeihez hasonló\' jelen Idabea ólig -érhctendé. Kellöniesb raeg-lgpetgVjnint a-n. m. magyar királyi hslyi»ríásqftápansk-ra. é. deczember hé .á^-.ift^keliínleSvéfiyével leérkezett ís o ¦LíOT^«í^.\'>sÍ5»H korlátnokaág által
saEgy^^fS-Sásígínak, mely szerint a jjrá^itöoknÍ9\'eadiÍ| szokásos birkatar-táá»\'sBzegB38lt\' juhászok -véglegesen megszüntetni, r._ f. é. jnnius hó vígéig bármi jogalapon _birt jnhaik eladását saoritta^^iandglt^ttik,. .
A johok tarthntáaátjr megfosztott birkátok csan gy&":e?lotjBaii3&lniának ^niííctíJoETi tflwnt rbegGenuniaitése\' a -m=fShi tmbjd»M \'jé^sk-jryjfaay^Heg—. céKÍca JÜÜÍll ncsa. történhetett ugyan
—i űiai arájlamrarvoséa oly kőszála nak — melyre .^mnflk .építve kell lenni
,A,?Jrgy,\' ^)glyrél-í\'|_i;.f!s<51nqk nem fcilyiérdehüfs JbinUiSzaijEerte érdekkel tiro <%érdés ooVMlafem Jkippen-merUl
,\'napi
hatási jognnkon tnl "többet- részletezni;-plégnek hizsaUk^a roegvitatáz s eazme-
- cseréknek. eJ téreial f mj)g^ylű^á\'..ná-! -<bány, kils- <Ss_nemzétgaíttaAti aíanv-\'
—pontból ids-TanatkoiáássrevétsIttüisit
"jejbfjjésni. * - i-.i^.. i j
A-Syapja — tekintve eh (ÜIoroLÍp^,
- .gyustiaü*ic-.« •eabenidckily arányát
"-^iegnagyeKiijlaTÍtólben részesül, — s gazdáink e1e%-jr®ndft\' prerduatümánl íoMnthető, —¦ ^oly csikk: tehátj mely ineC2r-fenli<i\'T»gyi »gtEenei • gazda-bölcs Xenophon. szerint itt ne orról
""ÖKÜU^ckpitii, mennyire"menfTol.a\'gaz-
l\' űdbálg\'&en ágában jbvcdelmHnk\'íddig\';
*Tlifncm-: \'Hogy mennyire mehetne !fel
azután?. . •"......t.
.¦tÁl^l^Tfl^^ndmerea^nTiniitniiilí^aaí.
¦~fc^^^sía--ii-jűhállos»day- aero- whet kevesebb, mint a mennyi & legelfírét a
nol az ingatlan bernhájása más tnlsidb-"HaroTgéÉittBÍit^kij el van veava 3 í&\'erfl^nKrt a usEporoüaág,s fejsb kzo nd elválacBtotnab a földtől — as anyától, mely ások csuletéiire teremte erSvű bi^vám, legf(Sbb joga van azokhos, —* így van ott, hol a birkatarthatási amglii\'Iíg-áltaí ^ cseléákéj felfogadott birkdirs-birtokban tnlsigoa Ezána Jókaival tels1-pillvén meg, míg egyrészről a tulajdonos esáltal birkái számát megsaoríttam kénytelen, másrészről elegendő ellsnSr-küdési Tendszer hiányában kétazefsaé&. veszt, mert 1-szjSr arihm kerecabh\'birkat tartliat mint a birtok nagysága és esb> .porasági -rend ~1sMiMAim~iittftk*Gűáá^
b legelő k&sössége miatt kellő táperSt n sm nyerhettek; melyből világos, hogy ¦ez államgatdászatra káros kttvatkesés háromloti, mert a gyapja- minőségben vesztett, —^a jövedelem esáltali esök-kenéaéval a forgalom sem nyar-k3tett. \'
•\' ii tartásos tekások eoaventidja~j»-totnm convenhim volt, mely mindkét fe-
^souálvfájta — tokasmány.széna", feg-
takarmány míg meg üS » fS a\' legelffn,
Öwsehawnlitván egy ttrtáiösblr&átt
az ngynevesert^Esáraí-birkis nsetósércl asük szénatermő érben,\' \'vagy hoswr felett látni fogjak ; hogy maga e tsbttr-
a száraz birkás összes éri űzetése—igaz \'Bgyan.hogy a tnlgya menykiij liBviiüo-dett, de az még 6% sem íazöíi-jövedelemnek, melj a takarmányban" as által veszett eUhógy vagy maisanként, txéi-KerBleg bernhiahiítd drága ^pénzen; el
nem aó^tk^totfT^iics^BCrl tBbBT^ení f^sícetW-iieaMlal, jasJv;
a gazda tnlajdonbirkáji álftjl fogyacsfe; tott el. —
Visszatérve a vagyonbktoaságríL: a tartásos birkáj asyilllfla\'Tolt sok szegény legénynek, smegtűrtén! hogy akaratja ellen is czimboráskodott csavargó emberekkel,kik már azon jólétnél fogra is, melyet a birkáinak egáss gazdaság-
i:8recíéfc — Jbolott, a azarázbirM* ^apánn^téséreszoritott\'bejyseté&eiiily befogadásokra^iem alkalmatos. . :, : A szabad Lbirkatartáe megszüntetése által a szabad pásztor -élet is korlátozva van. A magyar pásztor nem lehet gyapja prodnaens, nem leket kereskedő ;nép, xWzekőttetisemel szabad ^etaajdjiánál fogva a pénsvessedelme nskir^abadjon a magyar pásztorokra a tőrüknek %tOa-
jjomt>ogy:.aaajd^jLaj9 rísi nrj"
vei \'\'éped nem BsszeegyizWthetS a eéalíd joga as nr jogaival. Csak a nemzet gaz-.dásjíat vesztett tehát ismét aa által, hogy ;ji9B3-jogositott személy kassníUt oly bir--tokjbgot, melyért as jállammk csupán
jOgBg^ltpslgáraJ\'elelSs.______t_—
Pa\'a kŐHgandámatra a vagjonbiztos^ ság ümeri„h^rdér5vel bírván j gyakor-1 Isti terén jmíködö gazdáink—ssámoa adattal szolgálhatnának, hagy. jt tatiá-sos1 birkás rendszer-" nem kis mérvben vesz\'élyértette a ^ozkkrosaáfeót A bir-"l^élQjrü&Eet^egyJk- birtóÁH;tiUi^ik-1 hoz, a kellőleg soha nem controUerJzit ható jnheoere, a azabad pásztor élet d a joháficoseléhségnek ebből- ^folyd-mo- j ralit stíyedew a -^gyon, b nem=rrtkani L^en|élybistomágo\'f is szomora törni- j flsényekbe sodqrták, eazáUamgaad^zát| AátLétibayegatták.¦ 1 >.\'J ,
\'SfcWífltiiiíMeBetBeíít kimtttatBiaaen
„ , .,, , ;k ezen^conVen
ridjq\'jniatt \'i»alíptíak.~\'iÍjon itt egy ^ildiii 1.300- áaÓsh_&irkoi!llo!aanyiia 40—SO darab tartás adatott— jtéldánl — a birkáanak és ha-egy tarfda tél olin asanleség elfogyta Tniatt a birkát kihajtani kellett;\'a kora tavnsaüalt-ve-j \'téerol «oksstJr még^ lágy időben sem tilt-\'.hattá- la\' a gazda s nyájai ; mert st bír-; kaa szagődaégében a, takarmfoyoaái) |
«ondino dna qua non lóvén künnyeaaít I \'úbkala íilvéMfafllÖk e|r/«4a»jt , \'fefelte : laa\'o^í\'tetsisik nem/nají\'iafyarl l\'lMka»-.D«t«»<<*il««sf<l»*íi ism«i« ••«¦]
süi államban a tőke polárisait kereskedelmi világ kezelésealait adja meg as jSHanúgényeinek megn&lS kamatot, a a aemzeti ipar üzlet, a kereskedelem, u ép ügy agasadássat, csakis p<dgárilag~JQg<P -anltaknáLnyerhet landabrtaj, ivirágaáat
...... . -I.
esek\'nl it ni::ktseríefTaf•BoWétatr-\'egJ\'-tsásutitt siraiiiak bej a kewiked&k remanj-tslíciül hiCT^kijiJlbí^kjsIiSiljll^—, ?_ YtvSkit4nisos; aMcm k«ljr«tt kiutasa aásik
psniteljnjífWn Uíaira^aJ«f?- -Cíaös hát, )ur-1?tf twittifwak-eg^..vai^-
-zzzguái -Aoft h^im Tit Inte Aba lazza &n2iL eomenstabbJ élv$Ll^.^ i»«ljBkiiBk es^k4r^ in* olykor-tsfftatadc ís t?ncsv?galiaAk, v^J^a esi nogfD^.éssrevfli^jKsak\'&aSlá a-fe^^ asükLég. Aimjlval lflkái>b -tBHam: Tawi-alili k&teI«2«éeT;maok nblcaftU-egylz^t^áls® ev-
—mely nem ritkán politikai viszonyokra ísl döntő lefolyást saokoit gyakorshú. • Kérdem most már mit-veezrett nnem-utgazdássat, iogy a földet núnt tokit "nem ax: összes g^aaságfldkéve^hapetn különvált s a gazdaságon kivttfr-elem .^hasznára kamatostatta —- meglehet — rsnwífelleti\' ezáloW" \' 1-
\'¦ \'pdvba. intézmény tehát a fentebbi,— a avmagyaT johászat a\'pfsstérok itaf-
keséibe;\'egészben átrttetvétt^á gyopjn-iérnielés, ezután BsssezTtéltil,B\'igy isti-rSginél erősebb ága lehatend a kereskedelemnek Salában, ngy ssmte orszá^-aaeVie.
^ketarfrtkrvánJam-elmbna^ni)meTtrj-Beni Bvilis^eírJKliM"^^*^»»*^ nem késiem^ íehetaeki\'kik-velerii
^noakeső véleményben vnnnaK--
¦ OTBOLY VICTOR-\'
Jíeszibejf, \'feit«lr.Wbaib;-j
Tudom, hogy nom\'rilki-\'áolgfi\'tcjítkiiMm; , Vrieaj^ltiifeiiiiiii\'aypz^^jajj^jjsvj^
tanaca rrendiéin fuíyfi" L^_4-íu atss-
^nwi^aorfiasQkffitiregéTyitérc ?arta Leti ee^f. K aetn«t\'lsT]ctek fo^ufAk*^nHTfer^fosto»*
tfíiiet fi-bm& íiífrebaníIr - "
lliadoa hi kai ci Utssjk, a sai vifocank
Iimii» ai, rafilj iaisden-wixu&t&gfiig dacuir? még as ilacsoBjr fcxtiiyljt.tam ¦ t?vesrté el uPfilms hstiUtit; raítSt -s^na^- Lpea\'ii€m kSvetkbcettt- hs$y * wéÍnm?Lf&%:is:wrimy\\>Bi$ !.igkfft péMánl ialg ^aUi>« üo^wgy cz d }v«j top, jbflttsea ia m^gú «lof?. fco»foaj-é^ ián- -két- íriréia -<l*$fetájg- yArt»!)», -vauis tzizao é& agitan hvxÉt!feaiarjgtiqtik?jfciai&iti ect félfaenrra, icorio 68 klgro Vítúfcf, rbogt» 4gmn e Up éríiíkíben -?-da 4genitvJ? kaságá> jijrciro» i\\karrtam Milani t uelynek. ^iriíiyit ano\' risotto ftlwéruVíí élMHiük:... Sii tébltTaegiícrTffliiliMThikJjtí-: «<am is
Ciak «1 a»j*«ís.\'i>s«r«4-liarWi -pit impili « *«t>i»Ml*Tsslls| |S|J 111 &á&ok aaíiyíra. elborítok.-atahikat^a i^kV\' zaickat, boLy legalább -máeTinjSitle megér-~?Sk TaagTlakat a Mvisákbal fcL?sni-i _ ~Ityi;afrvfí?s^sa lazMa -eaa&ognpe peitdQ f^Hsmkodnnk- feVana^. kfllt^í&l «Jutsa *Zr
ZokSem, Cebe. !9^1S5<L 2
Még egy két, * a\'nirtaafssk yif^ríi-
-foks&errr^bá»-bágsafe, vngy-viíaiíütcz-lép-oyaka&kra; A>:k&szla6i eg^Eet\'-aavejjelior^ ^tonr^AliY ii4ikT^uziB..javeaflbaEr-
tkart.orerai, a »or4 axcnbaá ]j?ezforditoh» á kacxUt, s a tiiiti\'jSvédéleta"ier^W!Jefien
^afilt Et* ta be&tEOglTaáfattAaQB fcőá&ügdit,
kegy a44ig njojtAavaakfmddifatf^rdjéc. Aa^stdM •^Ta\'tsiBjsayamtra kliML\'aU; akkor. U. fia á\'bÜitWWl!*»* (palien\' fedeltvt velaáéik, miri A«gflrtf1 ta^tTketf ittVí 1?éítial6oli» tértfat A UU «ááaafl BftóS-
JjoateJesoet ala^t.mapt^Ujai.a^jjk reo a wit\'obiytotu, bogy- mi rei a koxim ejrr haraMÍá\'niéj • r^filtóetijta;\'. let Mta*,íó„L«Ddrír"»«S jlVirtG* ¦ retiéW* í-kiiéie* \'JÍ!
-álllf?1polis i»«jU\'MtitiH vítaAhVA-Maaj)-TÍri S«iaU4g k.!lA"blae eaa^, la««a) w^Ujl a eaáriu\' akart,.aal\'^vtt\'okáL^iaJaaeriil batiácalMo ésarUt> -«eW.tizMgiHtk^ nbx-k ;
kdsl\'Bagjdii tslesii a té lalkB, eimeTlI biekböí c?vealün & megaakik ait a eaekél
fraadrintola Ka asuk [SaraaieBFak a mb-tn«rt a» «agedníaf^
kfilan»iea..mi4fak»sa6r»j|ai\' MpstVs*. ¦Mh illliniil liillíiWiti ?.Mm!L*&&a!SSBÍV i A» cgjeaiiHoriét^eJi tiji4yaa{a b«0 :> XuaiséJi taifa
4napT\'iitaa.&8Í]Ae |gVrfl^A__r . .,
g!ább\'ttb!Wa>a atierA?
\'is a A foraana atoW napjairól tmaytt H*HmV íhoajji napira JttWt n«*Inj:. b aiatlfták többje tokf antt, A farming "n^i ring lakoma readwtetett _
tálat írjsí hivatalos a vendéglős alul megvendégel telelt
—-?^^5 belybeli dalárda egv serenada-
nwt *Mri*ttj«megtititeltetáet igen-sfép -„arakban forró^S«U»giio&$>| íj t TraapmannLa^ssg született Künn ^wS&tBWgO") EyermeKrQ^M EndrjS- \'íó*W|f,< ás:Qdhn ugy unokái, Jan--ni-éskHárta neveiben,. mélyen elkesorq-jáfH^atinaU^aaMiiAriún^aeKlett^ln ielejtbeUenlérjénék, aTyjotgaWiraagy^ aá^oJnak-jTraapmann Lajos orvostp.-oagiak^auiiyinyi EultíjJ.? berosegaé-^!n«í^»an*tó\'Ttrodslo5Íbir 4i"ém rtf\'iőrÉSnSroíiifaki\'íoljó évi mártíps hé l^délotáiu\'^. dfákur.é1eténc>"B8-ik A^SiJdog^áÉ^ígánaTc Í2ik éviben, aakaletti.\'. ts»nl*ígck_ ájiatoa felvétele ntiBl\'melf^kor követkettében történt
fakadót
n ngy
(ják.«.bid«got.
,:!ifiS Casino egyesületünk-yigsjron. i-rjljj •dsb#Bg$-r«íciTFdaosdra*— iileg-\'fény s-t >n, s jd kedv. kbárf&yX^ST^rbogy^. \'vidékek7,erffeehben nem voltak, kLj>vj-1 sej^.annak tulajdonítható, hogy 32--én n-.ár a vjíiar-megszUnteté 4 EöMfkeflésTT* A^ssépea.ékiiett, izlésáeí rendez^ ,««-r)é^í^l(Jegfi)bÍiikeÍMonlian azon nyilí virágok...voltak, rnalyoket — s kfamp-r időrés kor daczára — ft.déUzeg.fetaV
_____ _ _ aág.ragadott,\'tarjain a ,blnc3ban,.épen „
tJÍWWiSSBPb" í\'JbTío^dhiMadiBlt- -aiiní- a vihar kint a hópelyheket/ AJ? , fe"tTmei\'f.\'é>í "niártlps há^\'á^élnráhj kétségbeesett a napúk cg^n^VSége, . . .--_.._=-¦_,-. ,1- Yeffioi éa-Jcomörsága ferett,irtlntbBrá—
l)i*kxr><Bc*banrkilLteira..Az engesat^ »imm éjfae áliimt- ftiyg f, évi-mart. yérl reggeK\' 10 órakor fog 8 he!y-bélT^virps_fOTj^ir(ban megtartatni, — 3é!>8 IzsroVfúra! _\'
~YBSS^Söiea" Jáfioí, Arina, AndráB_é3 ptyi^i^wía^Tíenjólí Jnllánna\'eso} »orpd<^MnvTB] jáeritik aí,«rs2as a«yo~-isáa;-nevéhen, atyjokfillelőleg testyé.RÍ.-*fc»J6fn»s«ni*íi*»T\'íáTiosnak folyó TeSHrölaV iMn\' -délfflánv1 órakor tiWMK^tftl 9MttVÍtfMto kBvet-Mtébc^jfyáóorjs kimúl}at. Ahbldogult-sk.httlt.itetojnetni.-Uú 12-én Járatán 4 rakc*3kA\'nLgjúkMiiatai tkdaösisiikefft-en «, ottk\' nj.««l<mt helyére tétetett a\'-engesteltf .-cl., íujm. mnl( hó: 13-án rssjl^iattmbi^yteniuloniában megööT-aéttU\'Belt* biWaimü,.. - .-¦"-.>\' Ítj%fíann ;é> feiánya eaajnci vígalrftábaii rtsirt veit; áddiglv itatolym-jok V^laVngmtá.meg,bowiMi V4táf4#(B\\SMtfa*lnu>tt. körttíbetól
S^^^Í^Í&klaínác!5lelyben jcát Jiiabergaí\'ílÍTt**& lukoavan, sjkik »ytfn^vr%tepSr^:néjsrWT*P
abftrfcrwwfeaaK feí?msJefa
frütaty mlj^\'mhlbrftrjti* nap temetőéit olt 0#n, pedig ,Úsbaninbj*ra ya» «gjf> -pap tJaliek a rolrdSetieo
"ÜrUÍ volt a lég a luilló dara," hópehely^ fSre néztél, melyet züld babér.««tattir tStrnrint a ködtől. Kern c..ak a kozleko-l gondol hatád: itt a szépség dicsősége • - méff honol..; Férfi és nMrdögfikjide mi-
" \'kLM!ftJ^BIrti^--^!\'ií.B^íí4^\'c\'lne\'r ......."Tlikörr.á
:emzea
^nSMnef-ffeher-\'rnhábáf y.\'Ar^mUintesz.hóhégyekhdfaPt, virágok, mejyek e aap hajnalán
zedliek, -e napok is Szón emlékei közf az Ízlés pompázván; amott a büszke di-. tartoznak, raelyeket-sokáig .nem-|cle-; caöség és kéjvágyó &d±icbam, Mie-
• ¦ , tolyából jigrott volna kj, nem is gondol-
fe^iiEyáaliimgoft ^ff^í&í^^g\\^et%^Í^2W} mabndlifiB., F-nl^pedig-ngjjai-KaiUMfc-: -a-nrL>1s- ?jyair i*otás gy?«kr1rrnTaV-leg=-
. ^j^jj gg érei ijfoi^ajo^ Fiatal szerbek;: ^rleqnináek\'i\' j^ká^.\'éa^írjeR^r^wkj. ^a^srSBkas Jtírípn %®Í^Wgyej.Sri\'-.
valiolyan éj, olyan órák, melyeknél csak
tö terítéiire". rtedv; fény, örörir, m\'elyek sokáig ringatják magokat í lelked,mint délibáb?...
^1 A\'ixajtii. -..La-i-liLj.
nK-wira-nb-vlmfleV
Qj^lrieKn^JBtíHiS. a\'Mii\'BiillTff nii hMiwt:
""LVjBtafö^\'tiWéjineV dwzito te^^-J^hfiaífcaB\'ej^^voibKarfi
ckdtht^ao! ÍVs^gtodéíjBat
^a^tö^íbai
l»ogy snég lehet, kedvet aratni. ^ tán-ciok vigán.folytak egész világos \\-irad-üg;-As_e^ok éa jendeaSségnek minden?: esetre, köszönet, szavazandó, -hogy Uy n,e!jéz. időben is jCltadtak vetni oly magvast,, melyig. majoTcsak.ajohbjiapQk; •. ^San-hüznak .virágot -és áídást-á^dzcz^-lók,segély egyletek oltárára; mér* ife--jzUk^ha^y aCnsinovigalmak ezatánnem : tartoznak, farsangjaink ritkaságai közé a ,\'az^krárosban. KI volt as est fénvej; ki vöR a. szebbf Lzen nehéz kérdisíi| feleljenek azon szivek, melyek olyadoz-;j tok^.melegedlek. 7. , j
" ^Hitzkí grdr"Nitzky György, Klízkí" \'griíF\'NilzRy János saját éifeáfiyb Fiilol-, finla\'néWbehímé^iiiGyotsrgróf Wénk\'-; hcim József, ngy riéBii\'gróf Kitíky0!!^ • riáidl\'I,\'iiármSztíttngyoTfaéke5\'\'—\' gróf i \'W*nkmfln)r <ívtíli,\'- \'éí "griif\' ^enkbeím | mr&^rjez\'érÍ2Sadáhyie»n!»t\'Bk-Bzenf-1 ^ósi\'gVórA^mksyK-álbián^ieiíMÓbbi! Ad|}r(rr^\',g^!rmek\'ei,ntve1)en1 isV\'izombt. I ^btt4f«ör^^li^irlr^wrémíl r-?3ei, Hret81eg!\'na^y" annyuMak-\'W\'napánnk i ¦ÖíV*fy Hrfrki\'gfbí Síiá\'üy Jt*--ir\'ó^\'n^S z íliiti:\'gli rtyf^gTÖf
gbh\'tn.rjd^gjgá\'i\'ia A\'nn^ak Mqs-
kéf^frakot\'\' érreiHf-lW-í*Ben7 Síegkégil >égelgyengU!éri>é\'D; Sí\'bálorri\'iz\'SHwígeki •aüimjmtí történt .tíimtfytiU.-\' A\'>6t-\' "Hoidósori- fiávi
ro3t«ÍI!!SSSJIi^.-v -.1
S!4fn SBit&at JtütíanQ ., j
a,>Wi*strbOHb«ib^«knyngaldmh» fe--ffta^^vaz,engea2re#í^ -LUiV ^e%\'fo$tS *íí ToirUns\'^^n a \'in^d«Ym^rlyae^ybáibük ¦ "rnégíarfMtií-•¦Kafckterf^r-febtW-hó\'-SS^mB Bíltli BíftVaifiSliTi"\'\'1\'"^ t. a .iliiviiiilujf-l^lMa^nl ——rt\\vA<-Q1r.ínsr*u írtl\'-liiüli = Csáládt kBrbertíSbr,#,?giáQ)jíBj
millt " *»¦\'»"\' TJ«at\\l» n v.wa\\lomtiali
tárta ^tgyülrU&MjWgo* bübijt köl^
I agy e-80i
aaük a aaomorti Hírt, Hogy ^> magyW rog^ny-IrodijIoiii ótdbmk/lasiJttisóíí, iiiköfófa, öTfes-tlast&letlieii á)lot9 báró\' ^ásilia \'Si&Ws/^ab. 27-éb mankia áleta 7 Uik^v^JSiitDrajdáfeTi
^ Esr^aíiiia. ^@lsEi Hbíalíjl^ből Isják: a
negyeáTártlayíra tjgy ksoqn&A hpgíeajoeke-ra^erekét akarvün megkötnij, eic&osoii ?3 oly Bsóreüc44íli!tifll eSüft^hogy & ierhzn bsű-kéttMitéfr kei^slQl nteütv Wohat\'álioböntjp heiyiáfeŐLi^ifía-dttlE -ea ujaHkafia. öaase volt aoayaí\'inégia füldö^aDtí ^ ju^k^rt?«^ városba k^tptt. maga.fagU ki & loT^k^, megateit te_óa. ci^k azután jolontetta uránok^ bogy iát "tóVtánt.*1 Högtiíü orrast füttak, aso^ban *r kitiyUatkoztaita, liogy s^itaai-ttkAt? nem Ja^et^ ái-a\'BSígíny-embűí" nflhiay óra unnlvu
JviTmaíukv\'Az on at lt8la"m ra ugyanis a UöTéikUSbotiiíörkjSiiybiiíUSpbr ^ssitteté ^ödégei\'iízáraiir^ !\'9W PánaYaniJ 66» Budin, spin pediglen Bécs éa Berlinbeft fílbn&m
rendes <
Tné^yesorf. .„_„ .. . . „..^ "\'föa sSfEíarno^ OtíWgBr^^
¦^áító^gíí^r^í^^^AísáíTOf -^|kadö npnioiV\' kpzötgál iátisi akirhiny-.k^pheB.. ?24
ÍÖ?iitíofinA«rt 2ö\'kí\',^^/Csigáikul, 20- 4. Marhahúsból ^tb^^U rrena%^eanf-
áné volt.
ba^^Jyában/a ^c|«Í7aU vblgyban noa irá\'j ^y^«&#^ sti^WakilUl jött a TÜágriT.
^^ef.ifth V^|?stMbn kípit aHávolifoák, ^^KV^.^^r^K^" lenyirtik, - Egy tiroUlnp komolyán meg-gyösödíltt o hir V12I6-
0 Varsóból Írják t hogy a ssoiboH kair-mányhoE tartosó VároafönÖkök köafll ea níoí-3Ót is kosra koriták- Ma?o: VasskovtJühi S-á-ndoic, álhtób^ jelüutcíiöiiy ráaso volt é ^uITf §?Ym ^serV-Éí^éaébaQ és eaiíáBáhan iá 1* iiHlis fc&M&TO^^ra pénstdrí űEQlga aogdlyévol miritogy 3,600,000 ru-fff#w|W\'roPs vitt el, s egál-ílt^lá^LaL\'^Toa\'\'VaCJík3V03kI L0 ötus, a ,f jfenf\'iiri., pieyotoro^l bojc^y^qtü ^öbbIó^ aa cgéss fórra dalo aalattVarsib^n" íifBl^o -dottakfllönfálaálnovpkciíilSltQíiyQkiiegíSlyLŰ-vel mrn^ökkorig jjbo?éöcaéaaa MjAízzl ti rendífraegoí.\'Egy fiatal lengyel ntsassf EoV .kiSjaakLnívOja, elfogták, kjSiíval vddolnak, hogy Pelkner advarí tanácsost o"81to legyoa
mibnlü\'Uiíg. \'A\'pl^isnl^ayága-ton iriofisdorffbaa barocaÍiEnlataá§ot^3t^salS magának köselebbl napokban náhány kává-bio nr. Egy jámbor disDná-hajcdáTzal: ccí; pálinkát igértok, egy kia ^Jftfii lények Aa együgyű Qmbűr\' meglövi, a űiaayolt vlí-lany rövid IdB -alatt ináateé ktsnk istasö-Sl raegöiS€. Qyon iíé^ií- p cgiyiíI^íaS|an ^ipgyer rok köst még a paasiai rabíó gg®-Mrai|egy» sí meg erre a„P.N.tt ..w,.
0 Prondhan íumeióso roppaaí üabapíöcsog ^eloalétében ment végbe. Mindenki sküaíi ;narpknyi föJdst dobni köporsfyár-a s a hölgyek Virággal "halmosak el sírját, á veg-6iaata!3sógíátalűá 1 jalon ^oííak a {JMjbak kiíat: Girardin, Arago, Joardsm (a aSléoIe^-toE.)
Groppo Nádor ptb. otb.
ron-kaniaáfiJtiy^pá^^ígö^J^y^-íeaík Sa.-Iván 0 ennek a tervezetben van iá egy aly nevet yiselS állomás szánva. Aspnban.ajsefes-kodolmiminÍBslerinm megkDr^sS® a dáil vaa-ní-tarsaiá^ot, hogy mivei^gQfaseg Sola»-gyénok 03 élt városa, ¦ hcOT&Vgabea&tfa!, gy^-jnval Btb. álénk kereBkeoés) tbT do a tsrületi víaaonyokiiűm ongedták neg,kpgy kossá-huzal ffitesoákavaapálya^legajákhannyi flgyo-lemben lénjjesHtjőn, hogy aas«-Svánl áSlomM na UE.-Ívdni, hanem\'„.m.-iván-Ealiaegesiíaö^P \'
sdg ú 12 fcBÍaltibetabQ\'k^íilÜíidísaí.Tiioc^-ijoatf SalaegQM^agBe&^-t-^laia-eawüSj ÉobiJ nyugodí Jojáetj morf (yan. jaakS atácaiioja — asőul-rvánon.\'. ~
0- fl-nnk. FoKrtsti&lIt váqqk-" A áat yodaÍBÍáiiáTtiI t^sáfa\'t\'-cá. elSgaaíSí^&toi- tüjTíí
--Cr. rtr-tíÖTP.t-ii^nrtosS^-"" " . \' "
meÍMtQkÖtt Berlíineotenvi 2&? krkjcsir.,— Ö.-\'S\'ÓÍíÍAc\' fl!^ V\'^kiftWkr.\' ^AVSKlSg btJTakdtíáW\'fllÜP bod»rkÍayJco«Kl.^\'kK]
jtiffif AúKifitMAviiv eit4^^kByály1tó?^4JcrF.l|D.
iijiiti ttfpt íjriWsiiift^ijj\'jiyjL\' »¦ <ilü* "
porit a roé&k — méznek. 33»rög föld ^t&#i1!.^\'^^dkbcn, haJ
Vmek^\'tííi^gá. .Kél
^knolfcltoriieljiiöooA.ía haiítfl. 8«rM
Iával iíQ kr. 21. Ketti^ott«B^*iwisMk4
mküVoMtSíkoí ü mk Mjeásetok (eates ^yatiwbwm\'üiUahaa ztéíUft. Aa\')etoadábiLrl ll6I}tíiIgii5c5>eílfl!wto »,.|figft&t|b:2«a47eljfa-
l»f«.WrWr)\'-ja^fcSffr— ¦
IkiwTEUtfljwH kij^kllTl^laalajétuáUii á 4aái<aMajéfiiU4r«u>^Bkh^vlfakhtj»Jit
folytonos szillitás biíny a nyflrs.^qrErSDv árát aflnden fiAysaztás mistt csakis &— !\'W krng\'MasrtirT \'i\'^dtleí SStsAesMbon \'tarma jeírysünki Básii8\'TÍ íft| Íftar-Sua -!]jft.9akr.iZábíÍ!Ílf!lOA«> l,fi. Í5kf. ítÁtwiI ft-\' ÍJQ kf.\'7-,lít..1W kr. PakorasB
" 8f kr7ftlér\'3U%^r,"ar«mkért -
•jüx*ii"4;.^:-*!-- r*íM\'>\'í ím -ii-íXr-":^f-[ í jrij tf
Eftalftltsl plaol sra«: Bois*07» biÍWJo 0 "
se kV WúkjáiWcj\' \'i^-\'MiKt m«i lo U
isul niAÜAJa S frt 00 In-. Kea/írllflut.ronya.í íísr. ^ín-\'kariemliMft faöyá 8 Iir. Ül b«r itciíje S &r.\' Ó bor \'tícggWSat tlrlEibcjaf^etir-SziI^-t^üal^\'i^ja .
ív^tta^mi^k".\'lo^táa^pBe^e1^rved^e^^
...it\'éHteV»»\'-mik ^íva*\'itetí,>inelj<.kui «o«al/.auMzal.vwtiilerbii^e^L^azár!JózssfJ
? bsi/ftó^ísAlaajUiSi^MiíitHlaiáonsyi.iJialy .
^,-1\'\'\'1jlce»!^éa«árfolJ\'aa>tf:B«Á»lAw8í\'1" i-r-iit -ni nr íííí-ía-rií -íioiíd*\'íí\'í/ íj^\'U vvJt»/i-.»»»tapo^.3J^tiJf»»I|^-MW!« ?8,85; bankr4>i\\4ay,ikjí09.—Wtolioléeiü .ríszváajet J88.J.Ö5!Vftt?i \'a^iojial.-fj arany űarabja 5.61\'/r - ^\'-ifitp-f-.
F^el8B, BZ-erHenzto; BOBOZ\'IBTYÁN.
j -¦[<-<-J-T?BifBiJl«fajMyT.-jiwBiiBJif 9 .,.-r.:
fj^fá -@sSy€?jk DiéQ\'éSEen\'dsrül a -kin
DicaSbb-jövő fküw3%.. éressük.- LblciéÉI . Fsgyca asivűkee-ls^á^röl a az ép ts-vosE. A saályno IinU at^is ^ols Balak-0Eqferó$.. • • -Ü Eii mélybe folytja la; na loton ujja aa \\
A Husii\'-Viktofft a$gy eaamék iá-bora. Napimék_kösöEí dicaön ffagycgva jirí B\'áqk f4g derülni a jó leiket ssebVkora-Mít annyi, lángoló noinea esiv égvq vár. .
As eosrae gyoave ssílg ihlett búrokon
S fiaiigei-s-kebei-\'—^aeíy índr-^áH\'^eg---J-k&ld< fagyott.
A kóp — mi* szülénk elvőasto egykoron, As e mbar-arcsokon dicsőbb Ténnyel ragyog.
3é^ua\\ 6z ujvüág alapja azont.eríid ! BelöM árad ^migsélgdlcBÖ ^e^,. T Lelkem íináíva dlFs^Srat ero^tilött. .V ~ még akkor !4 rcá&taUl, Ua nom keres. rri
,Íem kérdem jáá ; míklp^adtÁ^sa 6a fj,..
hy,í13ini;.yh5Mft-íftiíí(!
El(I. blícmBok öisí: Jio^, m ü t q qV ns t e n U ~ Iraddva.|%fid®É d&l&sg-\'ssívera felad, -\\, ..-.*r..E\\ Morí-í löí&a as, "k i 1 Ly tűtl ofit- tor^m.^ 1 „_ ten-ji f
PAP GÁBOR,"
Aa leca os ember, a mivé nagy Intenünk Alkattá Öl: j o g o a , világooultt, o s a-
Nera létesEít torcmí^5#d^^íl/mÖo\\i: Mely meg nem ált sóba, ocüiietloDÜl halad,
Éggi .J^l -EggEt §L
ÍM (eitörlra msany btmjansir-sarait Hog^ áldó, lángjait...íj-földön ossza psót.
A asent\' t-
ívű fut,,. rp.am o
"bápdCÖiBdgve "nteny*
Gyföa la Wf Si a\'^aÜ,\'gy<dáólá^sbeiit,;\'íirök.
Eioselg a 1 a íj -i d o* ! \'titkü\' nULatia1 \'Vaí 1. ti dicsőbb éo boldogabb jövőt lát ott axe-
..^¦¦i:------*nj iáflofc.:.;-
Válfiaági [iap ragyog, ya <^aj á^L-fj^y alaU botét romok feleta ^ehg hálaénekSnk.
I) :¦ í s\'.!;\' ¦¦ . ¦ ¦, A harcai saj^ pihen. Magános órdekok
KS^jó aagárival ragyog a tárnádat.
A régi tóf^^ni ledől- A rom fölött DScsGbU-\'öWlkediU, —oröa leaa alap. A jogra ópülflná — a mely aailárd, úlrolc... Mely meg nom ing soha óa semmi véaa alatt.
A bQnű — mely átokul n oh étked ott reánk. Végkáp kljrt^pfi orkölcai érselem, Mmy railli^^pvét h^^^o haj
Ki tenní ápf^rWS aa\'^^^^t ke^^K\'Á Moakálva Sartja fenn a Stitdi álaíeí.
ki^atva-vaa i-mogállja embarül A lóri), a rá fónyeagárt áld ón halcd~ís jro
IaaY^liör6 karc-zegziö életébŐL
kidJőa utJLa forőlWtts -t.:;-
11 K N YI RE Z 6 U.
alatt "íimTrcgycsÉak..-SpanyoieEEsággaíí-hogy egy miniaater küldensék s tsske a a orona küati:kássassági űktraSmegkétá-sére, A spanyol király Doo Louls de Harat kaldé-k^atíiVmivot p^dl^-Eraakhoabíia ki sem volt eléggé elkaTmssabb a bihornöknal Ily borderövel biró Ügylet eliolésésére-a ki-
ügonvedólyét legyőzni iparkodnék mindení elLJJvJat ann^tliregbiMjre. Pifisoalá l^l-
• Dttk iuilyíetenBégérrn^ Ünucpélyca^a_kinyT>
\'Út1"--\'-\'* L----l-n.-t.. ... .. íí
fo^]a,, teiálal^ Wgy/TiB HTáajAunk egyik\'tagjs^ E3Tttrt& meg L TeUégaidíéfiÖljégát, meíyef "tát ti-\' d^elöi^KaftJ^g-yekésett/ , .
.Hekány áaji iiínTyaí, hogy a bihorntiW.&^kjV\'\'; Jály laYÜélt-aapka... bugának megkülááj.^ár.. IrasS kapott estiig Ht^lyütÖ. fcUégébea\' sgy rnáa levéV-^ísérfltébaű t-l is-kflld{Stl^^,lev%l)--ben.. kijelenti aU\'írályhákVhögy ö kiií5átíai4-\' dig Jognjeltatlaiiábbaak „láftá..."«iimi szóiéi
ee egyiigé-f^Uirjkit baídtaágával megííajSelí, _ tévén, asit\'\'keriTfáUégét egy oly^vS^ny^. mDga5akitniv ^aüyet á .n3"."nctQ fűlyíaíhaí/a ¦ neíkaL, kngy köly^eíiaahatlaD kárí nőöktisísöá-; neki. Folytatólag\' bosaá adja, btjiyjlirabár
nUy öt bista meg vele.
" 14em kell kételkedni, hogy & eratnentiftja elmenetele elÖU ne igyekesott volni égésit ékeBBsólásával rróbeasótnl a királyt, hogy,
anoka-ba§á\'&l-fl3akiUonr a na-jclullii Tíüliik__^„ ,______________________^_..(.
ki asonkeUemetlftn k^VfltkpsmQnyj^ut jhoIv-- -ielUfHMUbÖUii&űnyril í* Icpickább, njk oka sója lebotendett ezen igen nyilván , ;^jBn ^ ntübb^ kéri. r királynét vele bsot?
A. ---- ^ t .¦¦-¦¦ u iicesníy^¦"CT.^ ^rályiDtsrngsppy E^kííl^j
hogy a király azt megla ígérte: bírják, mely tekintélyét aláássa.
.mégis e "kegyet fitíílgatatáíuak -legasgytilíbí l^ntaimáat Venné, hogy ea ügynek & jelen k3-,r tU menyekkel L ejiveihetleoEégét ű falségécek la bs kii látni, pÍíeriíöti;t5Táhbá;"h"ogy:\'arí*ól aiadsafúlö Wá\'iélnpk, s\'Üpgy már Flandria-búi és Kéraefhonhól ia iríak neki e íelol.
Ebből tűnik ki mily alaptalan azon hiedelem mintha na anyakirálynéküS-dcEta í\'tJlQa, )e a bibornokot, a: emlitűttük okíiknál fogra, .hogy (Bíökaíiaga az.er.ílmé^kadályoEL&j a ea .bibirrnok.nakasnnyá^í^lyíáhoal^&J™^,1:\'
nö bánni, miként tlyLn^ű<ilabllétwáuki\'oéat -Utalnám «u akknr raagaiit tlly«Káa«nd6b«ty- "
Ijoidó^iigSnnlq TÍyugaliuAnak, ¦ a kb^étar- ~.\\
tank elérti BrereatitéHío lűt: tet(4 vé^Mt\' .ns\'Ut«nT gönilvinelétf eJfaagyoa^te^MM^«te)ci
dmviit^lifitfclségednek^^^rBaiM fóbí>6 MÖ I-T75^r^?1 ik~fst\\a\\r Öiv:«tí\\iiij\'«gyiEaé^f:"í*«Tx
^ráfadaEt besgdmí JmlI^misZ^hai\'^^^T
; géfű íőT^kín^yéM i^k>é^e« j\'^a^góíisí taeg kinyj la tkoj tat ímp||| áaáJ^^j^éft anokakögomnak, ¦^ím^^^m^^k \'\'^^SS^i .csóljai; a
¦nba^slÜra látta e» tedto 6. ín^ía^^éthiUri^aiiabb^^niLa&si,
" ""=T,va\' ^ "* ia na. vöÍES"kg\'alyiiijlí, Mrd"Éra a bibortiok oly beír"
floleg/irSiQB^a^Mancini. kieaaBsonynyAl való viBscu-yabül űFedbtsí^ kuretkesmánYek,e$.le\'
fjHjliírit-BonciW^Mi. 1 Föloldja a aaegényt a teatvár órsenS®^ *^ A uülyedŐ talál — mely 5t emelje <— kart, S q ressvdS napja gyöa a sorsnak éjjelén.
Az emfier milliók testvérként oserotTc Egymást — loendenek flgy éa oröa _\\ —1- . e-B-a-*-ádl
iliodon családfagot áldóu hatolva át. \' \'Alft rigyo^níVo^áíktó/i ó^í Va^«\'
ást iajüogy q ssenvedélyt tárgyKaals jalas\' láio éleaati, ast hitte tehát, hogy mit égess; igyekezeta H tekintélye nem akadnlyoztnt-haS-m^jÁzi egy több nnpi távollet espkazolaí, LqgÍB* Élbfitárosá tehát unokti húgait elküldeni áoclÍEUesbfl mig.Ő tnaga Bordevus-nsk
tartóit../i
4 király oly Baenvedélycseasaeretto.Alaa? cini kÉi^aaonytf hogy Bem lehet gyöngédebb, és lekö&elea5bbgt képsolni minX^UcUáliá,-, ónkkor annak mondott: elég legyen effea" anpyiS adnom hosaá, bogy tt fejedelem ase* ret3 Vált !caapán ; fájdalmában aUt éa elvo-SEjqlt iCHontUUba hol több napokig tartúsko-áoít, s honnan kedvaaébeo fa ti rí, futáé után küldött. Esekaek ehúa, fi. EéksstoHnaka Ji; igen tcrjedeliEias éa felette- olvadp^fr JeTj^IPr-nyujtott át.
kegyelljB nem keveabbé. — Seba esiv nem aseiwejietLtöJíbat mint as övé^ soha fájdalom nenf^lt *U ít«W:Vl%»« kf"»on7.,
CB at*\\4^»yBí éAtt%MicBfey kliiT* melyet a kegyetlen nélkalöxésnek, mit nnnyi titkos éa édes remények megsemíaülé&énck ^eUba M tett vo%ia. UtfBa-pillanatban ha-%lát ^Pta>T^%rDtcn^^rcD0^^E^"
fejeaklllP ki eléggé.
A bíbornak RooheHe-bo küldvén hutait, megengedd "Bekik clr Áunix tarton^ány ^raŰé-i ránduln^-^MflDc^T-kpa^iHjB^ -H-1
\'többé neta \'«gVeá^í- s-átcéS^ég^^^^ss^fet kéfáéte forog fenn; caert ígér? ^akraá vén as áliamutj Éraeltefik^gytk .^fj^itefg aniaiok mégin b\'tEüayog Ékési eseBVeáüek. Ha un alattvalói most «1y asereBe&á^ésfik, hogy ön kütelesoéguserSefr taiars-sem^^^á* r"Lsn el magát, raiuein gátalfcatjameg\'aTritá-gonj hogy a legnagyobb usercacséUeaaégka no est)ék. - -¦¦ ~ ¦
„Bist^Uaro FetógednS alap
Minden caatából uj erőt merít a, biti
rü\'iimírf..-f «^ • ** \' r r r • l«tÉaAn felül még nagy javadal makkal ia hl
Ki millióknak ad halállal álotot, As i a te n ttl ve> van °
......lé hát nem verheti^,
Féaykflrben áll aivg S.& tálát hnros fcloíC"^
Uj komorul roáak.^E^y^Ts^mwnsiol Ap alkotó erÜ olŐÍÍ Wn^d^üyaSX-\'A\'A Hz@hb arciioí ölt a föld; fény árad olt, a hol
A tótok Co jogát kíWvja>( Qátolsat ¦ .,.,¦(.( líem iamdrend. A mult nyomasztó terhe hull. As^|i^niy^tüiiikj ragyogva kél a nap, ü lűlkQiik erőre nyal a nap sugáritól.
sagényt kére^t^log^4Íé^i^ict|, ^t^-aoEsék, igy öBroUago várába vonóit, roinlhí mások mulataágfti neki fájdntmat okoznának.
oly
A király folyton levelezett vele. áta^nem gyakran mint rendtí^||.||f^á^|b|| ^ t tehát a kiaaflaiiony minden árorae, irogy
ÉaaEo eáotíef. mogáhiís tért a káexaek btssott asomnal jnui^n&elifpJJii\'gyTii; ^J^SS ptlUnal!. ¦s E vispsa-^eU. ,Á liibacaok levelo annyira"
-meghatotta, hogy a lehető legkivánatosabbaa sváiásiáült ,aekt- .Revé^ael eicután,-ssepan«fl4t -kÉTánt ö emraantiya> öb-Qí a királynak, ta-; dattvÚTi"VFlQíQBBnyirBrprül, hogy írnoka buga! rolnié merte ö felaágc; hogy Orvead a föleit mikénté fclaége ke^yeih nem pisarolja ko-myedén oly tse^élyekraTűk" ast nem érdemiének meg én hogy meggyöböüöU, mennyire Blönvös. tekintélyeié jjézve e hir terjedését satüinij:sielyu>! Q*ÍR_t: agyréiatiil ,§a_fi^aa.LL-.Jkgéé?^i^tíö&;viiE&t?íe-, -: A bibomuk többet nem mondhatott, nem Lrálrttfigy2tr" fegyvere mini írni i sz anyaki-rályr.ét caelekedni hagyni. ^Akirály levele nagv elégtételül saolgált,
bMyrf ttíf:il : a ki"
^rályiaserMmoicPi tf&X ^laha, fUAamar nagyobb aggodalomnál tijlték cl. Ekép növekedvén inkább mrnt kiaebedvén a bajj Ö eminectiája elkátáro&á továbbra ia cüon éss-lelt ^^^SKt?#l0 irn^^^ oly—-o)^^^t!irt)^^Kát c^^ffin\'fi\'
YéíTtli-gpde^^^égat á^o^a királ; __ ^
irány áhan kb^e" niador f ele tiU. m elynekT hírei vette, fcméjjjéjnTh^ya dolgok jobbra
Whj frtgjafc V\'méiy éBÍtfféa\' # i
„ ... . . jMówíÖra
herc^egtöl nem f^ignak vi&ssíiiépsi e- »>ef ift-
iseüt\'ck; n^ta ft fnursfr s aÍ\'\'ftrffTniig"^*gl5 fip-
mesBégs, tsöí magu a nép sem. Képzelje ehea tíire ast, raikép nem. f-fg es^nélkti történhetni, "hogy ne racndfiüsekf mitidssakra\'^a tanficeolám felségéét." - ——
BSön;Ia68égciBfiek taKcsa\' m&gM^8%&\'kl\' mooHanT: ka f^T&lgeJ p<jtn ntnnd íö^écSda-l^m-Siélkfft a^ön flvnkító ereBveáélyíö-1, áni-Tfif rs hifiin9 TfS/éií\'házííSfiía^ telj«*€lní fog, lobodon hog\'y HpanyoTtifacágba oe- tu.lják-ejeg a»ou clíeiiBEavét rtL\'llcel VYiÜíiEÚlés-íraiíl vl-Beltctett, b hnpy ne hígyjéfc miként aa io-faajmB itt kcdveíötlegl*banáEmód1mn fog rá • BscBÜlnf, mlvpl ..azon poniuV ffir?al«dged, melyen tettei világnbatt ratfásfípik" \\ \'kűgy minden gondolata és vonzalma ruiaf\'•lé trá-nyasott; nera kétRlkiM&tia,. bogy-\'M^ridbaa tudva" eal, ne ha tárulnák e! ts^ts&stisrra, mire mi ia Iiaeonlecsóiban magunkat elhatá-rtnsnók. Esedesem telraí fnlsó^dQitk. vogy« fon tolóra mivel tarlujúk aa isten éa eta bereknek, ho már a legvéresebb háboraf railyet eddig láttam ajra mfgko&denlc totaslk, (Fuljt. k5T.)
A tíU*Via1->^t»t» kti
,\'kifejű|r»L kövefee^iij mEiral^érki ;tal aayjx ^hi A** Sf& t erl oWr» \' t\'i (-aöS-pagJ üni 2Jrtr
WeáPlT ör. Ajándék jegyesek s uj kisao-i*.LsSínára va^y liÍMsntet titkai 1S_. r.
¦é*he2. #gT™*alkalmiUg áttér anokahai ! bevallja, 1
res IdSnkint érkezett to-P^Wkot olyasgatia. Ei -\' kabuga távulléte
[ja, hogy az nekí sok aggodalmat Paris, Flandria éa több
.B.ZÁ8& óta oka uno-
lofl^Tud\'jiJa,^0?\'? Par\'Br Flandria tf&mi^ItEsrmk neki mikóp elnta: ig Un^helífiil a király, minek o
t4öb c? ^ bÍbofn<gt{kií>f k^^lát^aai, rjjf&, s nem kóveact araraltolt*arra, hogy a Király
ísorofl viSBonyt megsinkiUá, cthalárŐEa
lonhst
tudatandó, a mogogysaésót
EQepök megbisatáaának eleget akart tennij ronayeba ment, a nem késett utaaításai ssc*
a főlovászmester, * \'
kosikj tBbirTdőt yosttcfrtvén ertaiiiTCTwr kor aa nd varnál lovon v^le Leazéraéiett.íibeiff teaai további^ hogy híre jár mikóut est mind
atvérólupk elébo tessi.\'^gy király -ea talonná küzüttí nagy külöraUógct b^af|\'í*ft\' rávette a kisasszony,azért a püsp5k ajanlata =legkevoaÉbÓ sefn volt inyóro. Hidegen vála-asolá, h<így ha nem-lett volna egyéb mondani vajója,-jól caólokodondott, ha meg ki-mélto vöjnajmagát, ás utásAa okösta fára-,, dalmaktól; továbbá 8 émioentiája midőn..
* ----- aa udvart elhagyni kényazorité^meg igórte,
A asűil^^Sfei^^álfe^^Q-^^ JI/fiJF akarata:ellen fárjhoz nom adni.
* 1 ------------------\'---Aa alatt, hogy a hiböraok ötbftn volt, Ctia-
teaunenf-lion egy levelet kapott az. a&ya ki-rályniíttil, eg-yaVpodlg a királytól hugáhoi Hntágvoj kit ÖTelBÓgo a bibornoknál vált lenni. A leWdt\'^^^d^^lgá^okta^ h 1 oaíóhaV váláagolt a btbomnk ia.aa anya királynénak, kínok továllotta legnagyobb elégepetlenadgát a király lolakodása\'"Fölütt, ki a helyett, hogy
botrány és análküf, hogy __..<?._ _ — -JŐ liirónék né\'\'ártson] panaaakodlk továbbá, hvgy unokahuga válaszaiból ast veszi éssre, miként az alatt mig ő a királyt kőtelmoihes viBsaatáritni akarja, Ö fel|égftraégÍB mindent elkövet flt hiindinEábk magával ragaájíi, bis* toflitván b\'t arról, hogy értő mindenkel Fog-
rályniittil, eg-yot^pőJig a királytól hugáhoa kiivetni nem tekintve kötelesaégoít, melyek. * " " \' * \' ^j^űkokaalfogvJilahoÜflnekJannéne^AdiB
\' la\'tenj iái róh igf IfoljÜ^s ÜSjUbfínpk levelét, jjljgyj^ MrnBgn eaorhuliBA^étkfiLmjjok\'-nak ia"byíjatkoahaBflók, merlniotis éTégbátor BTnbeíffelBégednek olyakat mondán!tlwgymég
y... A íilagförlénnt dtfvésQta -kStóaBa lÉiiitattel Mu^yaruru&ág torténclórB. 4 r. 88 p. ara I -frt. Ffrdfer ígQEíes. A telnkkanyrl ISrvény gyakorlati alkuliBasása, a fülek és Sgyoükök haaznáUUr-i 8 21 p. ára, 2 frL \' afg»cii Eiúruli. A mesei gft»da I. ITüUsai-velés, VL bSvitytt .kiadás 8 t. p. ára
UÜ\\Kf9 Inatjti.. Mtg^\'ar köí^aoük aüvei-b^Miterkebzt4Íto á^\'^ 4^ikiálfií^ ,^cítLtteípsetfel S r. S$Q p, ara kötya^ ftu
3*]tSílUfcciih\\i l& Tóráéi? -Elnerfáaiife 6 r. I&i p-ári l frt .
TSÍfa\' >KlVnH.\'A bSkn\'i*itckta<k\'p eJm TtrirrSírtr-. r" ¦ . . t.
, Btvrnnpt uj^ág3 aserkcsxlüje f:Tagyalata
ra^A m/fisy órai, baaaély -gyfij*
kor iíni neki. kanom ha akkormiüon alfcaí-annyiecor levéllel rfilt^RrhHlve, miteepTiapoft
mallak el, a DÓlkal, liogy a^ját Ioyelsit útnak....._. _ _ .
indíthatta rolna, i mindez •BtW\'SNMW*, r\\^«^l»fWÍ.IMWtJ>™-kÍTl\'Ii"Jngttíy»-böíriny és anolküT, hogy maga éa nnofcahuga- tettem birjagi elTiria irfafgf r. IBO |h
ira I frt.
Süriwkke nenr. AUtit Ml klTÜcmtr*. 4« -
fcinlltra S14Bi KároÍr állal 8 r.ijt.
tollon ara 2 frt M tr. -i:\'.-
Egyúttal batorkodn-m~i^íoa|*-seneaTedTető kös&naégeft.a^E&Wk^ 1ot5 rnmden aj sirgjeleiteDJf ^aauvr_,gM^>.: darabokra fí^.ve!m.~itQUií, a HcTyaKD«k\'«8tf- ; rendelőiére, ha talán k«re«k«Wi»^>n. kfl-nyosnitnak lagnagyobb:ü^lmMUl I0áfcla«..,<
•Zittii ai űlítíc— í
HTlf.TlMtT-T ir \'ti.- t 1.
>-8B» Inía* IkMM
-------tfadaaUciltoRHft-
-(S^taristaMn?*
UMK.Uwaa ircssvil 9 érija -
TtfaSk «kt.iOjt aera» jaUté- -
HrHIgTStU). T»«a»>bgiluilL.
: tjjyma\'«Mfat bnivaftwc mini-
a^Mjl*^»^\',**^1 i^fnitak ut k fltin»bU aalAf.dSiiE
" Qj ttlMUjr lf ......
?latí.
-rt^iit.v«taT fa "TK^"3A\'-\'fc|Ui**i«rf»»f.íoo;
ila-»i»t.íal«6 talarnapja-j, ÍUiTtmfctaLIWMl\'i »>* ^ \'rvthí iíaV\'aa\'wrtdo »« ritfa tbt5 ! RVra feUUfaaaafc, f. 4rt stirimi Hl
hdjiüííniilltaielik, _«•»! )»(7 éUtnr fiü»U HJ»15lt lasallaaok abaesáwo-afca Lí.el»daíaMBsea&. - AsiíMrtiiratflUUiatlrYiia?-
KeJI Kaawrinsn jaaair a? ST-a
iaís. ¦ . -......-
Soraaffjnwsjfl törrSajnuáTioaitBl tuIifilUojTllukiias.
TtaárBl ««•linilürtiklbojrawaT r
B3iít0pJ^lt#BA*l, tir, Bf
%^tt%UII is bWllfla ?000 iW, 4,
bct^QH tagillaiiolí tratteti*.
tlos fc4=3fi I-e3 jutásak. «J^sii. 9ft[ajia-=_«5»iöt aa baiarmi*. _ poa — olarratíítctal fofiank i a* - másoáik ir*ordii ÍSTsctaiá ti\'
tiprí! M 1-b5 isapjApai PcjgeíJ D ?rajara a Uelfaxiuáro Minatili, aasal baffi ekkor íagaübSukíJÖIÍÍJs Isg&tlaaak a hücíiíon atáí la da-
^nfriT fö^a&k* ————-¦—~..... ".~*-"\\.
\'. Ao in orini MlátaJiska Liir*?ay-
klmhetSk. - » ¦ , ¦
gapoatjjott Jan. l.tS.ga.3 isas, . Potaojymtfgy» tSmiflyuaaia total
tdíaiSíiytl hB&BSalgt ___________
.-Arveresi. Mirdetméhy.
flsiUMk r \'«Unti Wt.ttfiarrJ lutir\' ^i^ltliflBiiirri tftMft, ; lvo^j H&aU3«r Igni SlrBal lAk^fook falpflrw^f*\' Rlfttt miAn Siador
dosds^M liiEilogoU éa a Bsab&a &§*aLg 3&-dik ustumta 4olDc^^jr3JJ-S3u/vibon I uegfCA tilfcl biro!lag JDdO fti — Ip. becaOll lajjat-
aalaia f. ir m&ti. fcS\' 1 isapjAaak. reggali 9\' éi^jSsa sdba aacis^ batirnapoa — «ji^y^ealatgl fc^-liah; a mlsodik orveri5uJ idS, fea netan aa tln3a vavS aspa talAIk?*-.\' irft, f. iri aprii Ii> l. naRIA»uii reij^nll 9 órijina u hcl^nlttm kl-Ui40tll<, total hogy nkkcj tVanabh
imdyaban taludea^or EaegtoViflt-
.\'.talttfr.. ¦¦¦ "
. • . c3-S
ÁRVERÉSI
... . , ...... árverási<3 j)
uallMtitiIr, tnlaa taleaBony»! hat»-
hqgf Eelnner Q^Brgj bflincai- In-_ hattaak f\'JpeKs»%» alatt JJnUiíír \' Ad&m b«laca ]&bV«.ll(Hir ISril-
tolcSijt\'ijTsDfcilnjrTIEati ibglal} t_ da binHIojj 1800 il. o. a, bdtsiSlvis-
Baíisin f. or aprii WS9:-Viffl^4asl:
liatlniapoa -r- eSryersa tűíalJWin" iiafc i a inAaudlb ami rí sí láSJiía, Ti^iÁa aa flou o vorITiiaE. talajiui^ aai, í. drf mjjofl !j? «0. aapjlaat regélj 9 orijira a heljTulsííffl ül-insatlS^ ugual hij^y e^bzsr los^
; A4 ?rmidal faltáte!í*!í alUrvony-s=ák IrodAj&baQ , mimisakof eje?*
mini lolctEuíijTri hotos&jj\'.
alali foglalt ?3 tWilitg igáfl (v 0lj
varcai;tal TofraaS i a raáss^y df. veniaíJilllSf Ba\'^tméi c^d^S nra taJiUítoscéís, f. dvi a^ril hi/
LiLor fcasti» UJcUlt í\'-jtí "^jH a bsca&oa iúí\\ In cjsáaísl fcgaaíí
saéa Irodajabaa raladaabor qcj-
Somogj tacjíya tSrráoyaiélíis alni teletóSíiyvi hatiaá^.
SifÖq^íiVipiaíö eUen, valamint minden 4iiteles
/¦»íí/ :<if: i;!;-í3Í ^tí.-í ^ibnyváreajuÜ I
Jia^^ii^.gyakorin\'U mideaer a nétne. nyelvnek gyora, könnyű a alapos megtaBalisara, Auo-Soiaeaaiüoker-tan-. Jisk?<^ase;ÍDtrjtyetvtani jogyactqktall. I. uúy&m G. kiaáiia
Vsm^h-^ij^jxS- kifldáa 88 nj tr. t—l^l\'gg*^^1^ ** ^ utaSNIarab Sermesaeirfijsa, 143 termo-uladiiflbLontanati ám.val} kpraényen.^Gtyo 2 ft. . rr A&fUÜU*tpk ¦ iuokttK&.hdi.su. Tannlsagonan rnnlat-„ítalfijkípqakönyT .mr iQuaág a si mára. Síinnon liáaidl latok ^-taraiá^jwtuiíuo, «sícetújíl a]>ráival, s- magyarázó ei;ÖVéggel L-i^jyaf, ¦ n^ntcVpjflWen. Árai Ft .50 kr,_ ^r-T^a klo^áiata^rglrt* as ifjuaág.raulatlatAsA^ a oktatására. ?1&Hwft$Y#*ftfflflb^ flmíiJsiltatok tartotíasethiven esinexett ^^^^f^^.^ma^j-aráEP aaüvegge! magyar a nataci nyelven. ,ix4rhhhMw-:,.y . ......m.....,
-jzUíAUi ieám"$r;itf- rr-=-r——...... .„.........._
BJ.,Hö»nö : PmktÍBchcr Lobrgang surEchnollcn, ioiehíon und gTflncIHohen Erirttenfl^íior tingansohen ?oracLo nach Ahn-Sciílcn3tüükf3r3 Lsbrracthode. I. AbtUlg. G. Aoila^ 50 kt.
— 2. Abthlg: B. Atiflage 60 kr.
"oflrFiSf "VilInTg^Br*TTT}~Tri obijn^sn^\'n giaábü alavtjens
pjeame sa g.aoovír : íTfludéraid.\'Három itsdvelt dal s!ongorára>. Br. 1. Pafdlv^ pgg8nrp^ V. Eialnokogai i íí: ira. A\'raüi áafüQva Qtb. Li u sn q ti i tol.) . lir- S. Piac isa árf5i30ií3 od P. L i v a d i o a. \' (2. be. SL@3?rv a ik-cavea.rainíi. Livadíeaíó!. Br. 3. Creo ffi&Q-od\'X\'F&d o v k a.
(S.\'.aa.- F^ig4SrMffflj-P;*d\'9Voc?ó:t)\'. —- Hindgník asám ám.
— 5*0sesl» ? IPoSikai Polka treitíavica sa glaso-cit;. (Poase^l poH&Q. Polka.tramblonte, aongorárn). Ara 04 kv.
— ¦SagreEacÜia efilvoeliía j^geglavjraiaüfáa , !svbcna sa\' gloso vjr.
(!Sagyaiít cTedtti d^Issinv Eicgyed songorárm). Ara 12 kr.
— @va to vals o EíqJu, Kolo uctsko sa gjiiaovii?, (%iÍB2-koío. Falsai kolo aongorára). Ara 43 kr,
— Svar*.A*Soraenica !irtmiaanjeZvnnÍra!i*ova. Bantavljona sa predstavu EíraUJia SvoaitMÜS\'a. Za qlaaov^r.
(S%\'©aliBÍP király üoffQQ^sásí laáelája, aoagoráía1Ára64k?.
A aagy=lbmlLg&i israelita cmMis község egj.K\' oliiuwpL egj \'e^ieto ház építéséthatárpzá el 9 aielynek rajza és- isme.folyó ^ ití-máffimB a ki^ .ség irodájában ni0gtekiathetŐf
. Az épltfeets-e vállalkozók irataikkal a \'község által kinevezett, váksat-mánylioz fordulhatnak.
\'mmogymégyei gazdasági\'egyesfllet MratahFsiagC-^-
•flegyeu évto 1 fri ?Ö kr ^lindfin eIoHzet8 a tulajdonoa kölcüön könyvtárit as eddigi fenntffló fel tételek, mellett f 61 ár ontá\'isiiáltoitjL— "WilÜer ^T^WHHJ&W^^m^^\'^ éásek hat h^ábos-Petlt -aoréfl l-fir 4-kr , 2-or G kr. és minden, to*ifcbí oeiktatiaérl "5 =%. a bélyVgdíJért 30 kr. fizetendő, A\\ beíkfötUi díj « a~U#bzelézél illéft aiffigp^\'\' ^if. QS ¦ ^ a\'\' i" \'ftP"zo"otni Etáimat ilUta küzlemőny^k: p^líg, ugy minden leveleit Lérraentvö\'a azerkesaiGséghcz küldendők \' Kafwa^ártW-\'V"
Á somogyi gazdasági egyesület folyó I«i 27-tía tartandó igazgató-viÜIisstmáuyi \' gyiilóscra vnu szeren-baiim az órdekletteket ezennel inejr-liWni.
eszközöket, ezek tökéletesítését és javítását. Kiállítások és versenyek, az érr demnek ezeken megjutalmazása által kell élénkíteni a mtmknkedyet, szqrgal-mat, előre törekvést,- b egymással _való
^__ _ 7-dik teendője-a vid, gaatj. -egy3étnek.
ívelt Kesten, murt. fco^eTrtgfiúr iiogy \' ternié^etrc^ap^^ejíhr-szc^ic-
Jankó vich. Xiásaló,
egyesületi elnök.
Vidéki gasda3&gainlr. egyleti >n Ji; ¦¦¦ teendője.... .
B-3ik teendője a vidéki gazd. egyletnek, hogy a pénst-*— mely csak eszkös
— a czélnak :.0gnzdáítfatuiik anyagi s t-zellemi emelésének érdekében értékesítve. Állítson minta gazdaságot, ha csak néhány holdon is. Ha nem talál-.kóznának o\'y tehetös/közbirtokosok, kik
— tekintve az Ugy szentségét —néhány hold földet ft-P^élra hasznúlatul áten-Léú\\r<ít\\b\\tL0mtoB*iiti?r\'kell-bérelni nct, E uii-tokdSp&ll kwérletot tenni, megpróbálni: váljon a gazdászat; kertészet, gyumölésészct,pz6lltfszotstb. terén uján-lutt ujabb m velésí módok vidékünkén alkalumzlmtók-e \'i minő sükerrel V mily mo"duKÍt.\'»*ok által- tehetők" hasznot haj^ tóbhakká. Gj UmbloM-Mitli Msérlcttfír-tc=-véül ottvannak a köa^égi gyümölcsfa idkohik In, u a gazd. cg.) létüknek b"iküd<
össze az adatokat, nyomozza ki, hogy JtoL és minő .mértékben sulytott a csa,-pás? s ott, hol leverő hatása nagy mér*
Lükben érezhető, om. gazd.-egye&ú- 3eher ízedeiiaka^ smegkexdikaselyein
íiiök^-éllene- a-felelt-i*tl hogy azok^kw* ^ósaTf káros az* mint azon csapás, mely
tűzött ijzéijokttilielne vonalának »:„... _ 4jvdik tticndöjeHiíimk k ómul y" vizsga-
nyomosától a g gaad. viszonyainkra? vamrcniLiseriuinő káraa vfszahatásí gyakorold s-terményeink melyik ágúra nc? .hegedik lcgártal masabban ? — a tííkék-íwk-o-füFgalambóliíkivonatáaa^-aaL.áta* lán\'oa "|i(ínsliiáiiy últal gasdáeaatunkon ijfcett égotüneb\'mtkép volna orvosolható? atfc. 8 mert ez orvoaláü csak fölöttünk álló íéndszer átalakítása által le-lieiSr tannak sürgeténi. ¦. i..y 5A\\k • ittendíijö; e, vidéki i gazd, cgye-slllotekr^k mindett Q^>\'«akbBdt?fy hittárai föld ital ujának: nzakértó\'k -iiltali megvjza-gdltaliUar» tekintve a oHiujiiícub visao-nyokbi \\*{. aimuk:nicgálhipitása Thogy melyik haiúiTíak. és niulyik részében mi--nÖTifo^\'ények\'y ,gabna)iuinil.tikv iakar-— mány ellj; s melyik azíilöliegyen és mi=. nő rá^ltífujokTtifnytatÜietíík a:müveiké-tök a legiwig\\\'íjbb^ÉUkcr, jövcdelmezés reményemigTj::téten tcttivtk^gtUaíaik,
erodnién
tó\' községben, B.e,fBladainak jál-.meg^ oldása leímo jrjfikorlatii.iriSny\'atiHiiükb\'-(lófiéuek"egyik iegáldíibb^edfiiériyü. r;; u-dik tcendöji: a; vid-gSrid.: egyletnek
ktállÍtáHok:"&i vorsonyek i«nd^éua, t>-- rjégweréare van §, da ónokkal- nagyobb
állítások által lehetne incgíuniei-ietni a kgEaa^b éa ncQic»ohb termény iietnektit" i áiátfojokat^ gazd. eszközüket, jutalnia-aáa által fülfabreaztBiü a. -megai-erzésök ntáiú: vogyat.v eazközölni azokiiajc .ugy \'rénzröl assélea kiiibüiii clterjedííaét, máa Vészről neme^téaét tr tekiutvorra gazd.
let általi kozvetitettségbeu eszközöljön a kormánynál,. ha egyebet nem lehet, legalább adó elengedéat azon területre nézve, melynek termését a csapás meg-semtiiitettc. Ily csapás például jelenleg az, mely a vessprémvidéki — * mint a lapokból értés tik link — más megyebeli szolid hegyeket is tobb évre kihatólag elrombolta; mely a szólldjovédelemből élt és ruházkodott honfitársainkat földhöz verte, s a nemcsak térmérőktől, de szollótŐiktöl is megfosztott szollok értékét, \'/f—Vio résznyire alászállit\\ánjnem
cenk\' a juved*Itnet_r«gadta el, hanem a
tőkét ts megtámadta. meg sehol sem olvastam, hogy a gazd. egyletek e fontos tárgyal foglalkoztak volna, mely pedig ugy az egyes sulytott-gazdákat, mint a nemzet gaszdásatot tekintve — tiválo ügyelmet^érdeniül. A gabrinter--mést^^tilytó—eaapáa is ér-eehetír; példa arra alföldi véreinknek 1863-ik évi szomorú helyzete..i.. de még sem oly tar-
jkozoa erűvel járassák a gazdasági szak* ilapokat. Minden kózség járathatná azo-ikat a gazdák egyesített erejével, ha a ^gazd. egylet erkole^t tekintélyévél léj^ ^ol, lelkeáitve a -községek hanyatló gaz-1 4áit|..az óhajtott eredmény -nem i&Jng .radni.
^jkr^gendDJe a-selyemteB^\'éaztésnt-k ínegkedveltetéso és íerjesrtése.oBtaímft-ikafc kellene kitűzni azok -részére, kik ^gyohb mennyiségben tenyésztek
.4§&á^k^É^y^MH^ tette.fönkre-. Ott csak a jövedelem, az is egy évre
míg itt a szö\'llöhcg) eket ért csapásban ü\'jövedalem tbbb eVre van- megsemitve, s a tőke iitJiiegBemniisUett-és^sak^öbb érí n^gy-áldozattal hozható helyra Az áldozat-4vel.kövi;tkeziels^3Di-adelem nélkül. ¦— Kiadások várnak reánk, -melyoknok forrása a haszon hiányzik-Sif blul.rá: még az. adói .is fizetni;kell oly birtoklói, melyre csak-költttnk — de belőle hasznot Syekeig ~neni fogunk Imani.-Az-alföldet- 18G5-ban sulytott o&apáatsemmivelsexn: volt ennélnagyobb. HofTeL •kátúaal)b\'liatásur,^a~a^i egyletek-még-aenl léptek-föl közveti-"tŐdl avagy csak az adónak elcngedtetése-ért BCnt^-fiédíg^iffl-^al&hoJ hetna éú kellene elengedni az a\'do\'t, hol -újra ültetés szükségessége á\'ILvÚD be, s a csapás átalánoaaágánal fogva a beültetés is^tcggSrezíítetvéa-p-aizöllöföld é\\eidg;uem\'hajrBcmfiíi^öv^plmeti inig
pselycmbogaralc tenyésztését. Atenyész-t löktől a g^iókat szinte az egylet vált-jhatná be oftj hol beváltó helyek- nin^ cseacl^ mert az ország több resaébeh. a" IcezdÖket az idegenítette cl,\'"hogy.nem.: találtak senkit, a ki gubóikat megvette^ a így fáradozásokat jutalmazta volna. — _10-dik teendője volna a vid. -gazda, egyletnek, hogy^évenkint néhány ifjút taníttasson a gazd. tanintézetben, kik ezért kötelezve lennének a tanpálya vé--gezte ntán az eldre haladott gazdászat ^gúnden ágában gyakorlati, útmutatással fiZűJg-álai a..megya gazdikBzSKts^éöeff, ;—ll-dik teendője, értekesésekí eszmecserék által előbbre ^inni a gazdássat terén a haladás lobogóját-, egyesek.ta-_ pasztalat kincseit megóvni az enyészettől, közkincsé tétel által akadályozni megrhogy aa egyessel ¦ ki-a: kisériet- \'után és tán sok áldozattal ifl szerezte meg — sirba ne szálljonTSajá\'-; titni mindent, a mi ju. Kísérlet tételek által ujabb fölfedezéseket tenni, meíye-ket mások is méltónak tartsanak az elsajátításra. A jónak ismertét lehető\'
tenni.,.- se czéí elérhetéseért aa. égy* léinek mindeuitagja. erkölcsileg. érezze magát kötelezettnek arTa,;hogy:legy§az apostola \'a gazdászat szent ügyének^ ». müködjék-közrc,hogy.azelméleii elvek
szent erőnek, melyben és "mély áliál nemzetünk életrevalósága ^nyüalkólíéfc".
Érzem, hogy e czikk hiányos,- hogy a vidáki gazd. egy leteknek-egéscmuB-^ kakörét nem öleli be js hiányokat pdtolják\'ki. aJiibákajúgazitPák helyre szakavatottabbak. PAP GÁKJH.
Bécs,- febr. 23. 186ö.._ —_
51ir.th&gy a postai közlekedés ismét meg-
illet -beülfei
^eLjá
Egyes/ hegya^gek^olyamodfak" ugyan adó elengedésért, az adóhivatalhoz, de sükertelenülT mert az a §§-ok..által:kö-rUláiiolt várbtítr-siem léphetett ki.^ A
csapáara ninosen;=Ily-szomorú eaapáaek után a auly tbttak é rdc kében szdt-énre-lés\', a baj enyhítése, a némi\'.ffrvoslása Végett azükaéges tteendök megtétele-a gazd, egyesülőtök szönt kötclosa,égc.:
8-diki iceudőjo a vid. gazd^égylctnck erkölcsileg *o3a hatás, hogy a JtÖzségek-
.\'ukadt, htltgtoJeg- a dühöngd orkán, hu alA fa*, mette y. EÍnokel; a máa résst o kómapfílöh-^ ~ biiiél "J—ií nappal clöbh végéra jár ; nem. "* reriiüHioljük, hGg^y még farsang folytán ieQ- " dctfsIéBljk helyérő ínBaftgak Boraink.- Áxért ünkénytrkizarjnk, oeitílök alwcsT^rigalpi " napok zaját,-nem köUátíírkje a;b^íj nóta-_ -kat^nem írjak ide, mik ex. t járják^ a kgrűw; goket, tILC-Btünk exekki.-l.r4 különben ia fulGslogee- volna iri-esmivul -eluaUni, hbs ismeretesek e bécsi nüUk ua kerÍDgőkMa-pyarfirEEa^ban U, a alíSrva nem-akarva eljárják ili jb,.— egésEuii a Kzúdel^\'éalg^ caak_. legyen a ki — t ac t u..ai> tin bnzzaT
SÜutan mar csak.a.farsang tfmetásére J3-^keuflnk^kláTemlalsceiitTfl mvllcgTTeaa^JL.: ^ncbAi^. j<^la t^ ju^^^
*%tem miTiiJjuVVI lucafm^ meSf^ííra\'kí-"vannak világítva a vigadok, miIy_aiapT yi-iusitckkal vá8ÍrL.rutDak a bilúlüjiütek, aa alarmok, éa extra a~^nomnál\'finiinmbb bn- ¦ borka-orn-k fper Slück 26— 60 kr !j j -art ía -cthallgafjuk, hogy a hoesaa fara&ag-Jelvt&a éjjel bciu nyaguüho.tank aavartíilaiiul : ca$*-*&gaek ¦a-tBápfogfttak^a^rőgiiqfc a fi^kkorek— utczaliöíszant vad. con^«rtak. jaakAto^ák -meg be nlvúk álmait; nem mondjuk már el, hog}r mTigalm tk-akorasakáhan aj/étaí-boi- ~ Lélyok es fiHÍrá*tok as blcacsugban vete-ked*< líoretvajtnk—-ayiriak- -éí—jSrkéltoli, csakhogy a Lit lefoghattak oxok a.moaka-tiEeí K-genyfck mÜhelyeikbeB*,^ngy Qaaae*
a gyakorlati életmezején alkalmasra dicsőüljenek meg,
Íme ily.i*zép éa drceo feladat megül-. dúsa f jutott 1 osztályrészéül -gasdv?vidéke egyleleinknek.. Igyekezzenek -^zt^ugy1 oldani meg, hogy áldólRg haÖj^aaaak egyesek, és a nemzet anyagi éVszellemi i "jobblétére. Tisztázzák az elveket, vjtas-aákmegTisokiit, - tegyenek velok-kittér-lerekct,kiiíuhMolandók:alka^azh^k-:
minő módositáfiokat. igényli vidékünk" égalja, talaja, fekvése stb?... .jjegye-soknek évek hosszn porán,.skörtséges, kisórletek árán szerzett értékes tapaaz-talfttait-Jegyék;:köEkincsé; ;:állitsaaak-minta gazdaságot: vizsgáljákkomolvan a liÖzgazdiíszaFi visszönyokátj.r— J:en"; dezaeiíe\'k kiállításokat T veraenyekét,; a; ébreazszeiiek ezok iránt minél nagyobb^ érdekeltséget; jutalmak-általa élé^kit^ sék a munka Ösztönt, ipart, szorgalmat,. clŐrotörckvé^ Iiajlamot; eíiyhitsék-, a rtennSázeti csa^ísok által ütött se&kaaj?, gó fájdalmait"!" o^jóknak bebizonyult:Tel-\' veket ültessék At az elmélet kertéből« gyakorlati Z\\ci mezejére,^.- akkor -^r" egyéni nézetem szerint megfélaltek\'maí gaa liiTitásUDkiíakv s alkotó részel azon".
^tc^~kih."lii.;.*yiniireö «aí el&rte f9gj*araay kert-tes tükurhen egcsxen ujui axüloltQsk is- -merve m.igát, önmagának io- mégt^tatfitt, csupa geiuroiá&bSl^legflUhhiiaJtétaEeresvo .. ízetle meg a mütéÜűiiEAbott<Arát 1 .....-~J-
MindeEt nem mondjak már eL; Llmondon.k md!ítt ímbiH-itiii-fogjukyhogy nemcsak Ma« gyarországban f«jlyi as-4del farcang Qnapán -íat>bir*~mi.Ht:ti; hanem a ttrod. fBviroabaa . is^jüknn csündben járták;* póUl. .nwllyijt ^Qmitguk fuj lak már az isfeltfinS of idei- s J\'arsanghan, hogy.azok a |&flvéaaokt kiknok.-tuUjdoukepen hftsájuknr ismertük Bécset^ igen gyéren matatkosnak^ ast biani «a.,eni-.^ búr, hogy talán aiátattaették, — 6r^flk-& "\\Veikrhnrkrt!-.miutíiogy * nyüvánofi. koi-duUs meg v&n-ülWfeBeeah^ Bgimt|J8ajm_; werklit vettek hátakra, ¦ iiy zsedták-Ausa^, o- kuüyürület filUr«lt, -toft1y«kBtit*«^fc^/
QÍiott*k"hfiuftfejolib BCiintnaU.\'.íjlHinwtir ¦¦ hangládájn kíálhatatUn ik»jitw!í4fc*l tartaj- . mnzutt. — Mnst nem jelentcanek ea«k, xsb., mintha a várna, melyet ely híven asdgShak ; mulattatná jetcnli^g Bkatj hn«n jnarjk-ietilr-v tattak» a csak- m aguknak .hacha^ják keaerfl . "da~ra.hjáikflt — f«rí*ngi»rT: ^r-.-v,^-:.-:j^ - i. i aá m i th at aá ^a-fl^^... kftoy;ólto.. \\$m ioapfl.T; -\'C00 eaér-Jakóju közaka^vigaldaí saafait U-i. baTigolt egykedvűségben? Na hkaAlt,.ho^y ¦tíkuk az nh6 vflgy köa^ oasttJyTkfizA Ut„« .J Tngyout»lan«ág,;a» ógafcí a»Aaég^*a^tAy*i\\ -Sokssor a.fényea- lakokbauriaéiff^fímv nyoillo^nsrtg.--NJfütk^"7•^\'aa^^s^f,* orcaok ^íiyüoiorhao) yártS oivrSl J mk". — " _ . -^Neni^rfg egy oioaaan himaett duicrti hordozríknáloak körül, kAw.fiogyT^gyank ítám^Utr abecacs urgy toraoUa a^An kis- _ játazatik. Ki a talajdunoaí—Egy «IAlw 18 qaaLXo\'l..\' Ssegé«*y vlBlüriA mennyire kellel kOzdoucd, k^ig t
¦boa;
_ -aVtiaaia?BBgok* va ,i_1T1____„.____ikol rakott to Siaoe,
¦baiA«*MB«t4ik-kM«( ksayoj •¦¦•in<w
beoakeMpaldo. Vai «kb M«klgil; JtX a MblkM, ho mar Dam^orYa>nBiatjShI K.lr ni nk-nrtnk nial Trfsstsalf*ioU orsstgl jianaaaokra m\'en\'dsjit1 bogyoMnM i» nktwr m kedvükben — kerloganek, ¦ kan Hí te «em-egy vádolja » laraangot. —
TksiTiatt ailil itjl t")---——-t-
hon. hoiry ajavoitt ia johb lai, de Magyar-
afosasen ia arrendete eeíu71iogy nHi|i(J>r nóta, melyről rat mondják, :hngy mindig
türöltsaoek af iiem co»5. llottiUDIibó), hilera aalitiskbB-l\' «t=l»g»«irrti(ijír»io"l régnn™ «uia, hogy ~uo leg/oti -la- ujuaj tu nak^oenrirB* dráííiáo, — Min — j & kedvé rt a a" ni m i
Gyö^rlQíaí6-e/* lovaknál elő _¦ \\ fordnlj) bflrféregf
~""H4^1tts~hlAfil\';~részint-a Zala-SontOjTj^ —KBUUy(. 4.i-lkéo b-ik aznaialoól értéaemre ¦ kttasJi hogy- aaeayénk— Soepetnek községében
- a-bSrfirog (Haotworra) a lovak kü-soWnagyobb taeitsftban e]lerjed.t;—eddig
- non-jaaVoaV rcaottraat alkalom, bogy orral ma-gaavnak klsoa/aa adatokat eaereahesoeh, hogy
\' Unj la lett toiajdoakípon mn kAraigAltaJ^ ^"WeJtJatttveT •\'SISS íEüköo,\'".mennyire nara^aéxatt-el^ ^- mert a ZaloftiomogylKötT
a teepat^aknkasaegl aitVkVkosfil bafartoata--lrteti^abbal«lkillott«,-le>inral>ili nundl brte(;26, .—\' a gflmlöpy 6-ikziéniiihon pedig "Irt wlyubtwwi,—flűgy 41 büíerté^üll bet-\'->:\'öl gyógynlt 12; elvessett 3, maradt még 20 beteg, melyek javának, tehát ma is M beteg laaao, a metuiri &~-6 bettíli tjloil volt, nann-bta borBManjt lágyon iaTascnkóraég elaggó .-vioásttyoa: a .rafdlyoa.-~
- SltselfugYa mint áJlatiirrosi szakmámba vágó,BVkgajól?gön~érdeklo\' ügyben ssindé-kom -rovidon-1-.--a-krór—r.é iry trr;et~,—s-2" a non: ige n .ritka esetek e t f e l e m 1 i-teni melyekben a kór gyógy Ithnto. 1. Á^hor-féreg a bur betegségei közé azil-miltalik, mirelakéra börfölssiaén jelentkezik, saönban eredetét a bőr alatti nyirketié-nyokben- veszi, kifejlődésének okit pedig mindig bhvanyoo előrement, betegségben-kell. ko»onQnki:\'malyak kóros terményei a nyírk-liitókJlblJoiaaieatTdn^a^irknedv ya-Sfmm sértik, felbtmyálr^-a; a nylrksodVera test T^gynletére Rézre karos regrutetn.ro miéi tfa k;— mivel pedig a kór gyakran taltony-bóf rafejlőirkjeaokból tikon jmiiin.t U n«Vaafedk:
•A DOrférf^o Vonal; a nyirk\' edényekkel bö-TaVben eihitaa* helyeken— n. m. a ezombuk b^rsffTírnieieDt a UpaeakaKon, a szagyen, az ajkok^,\'*Ta«inTéu, aiiilrsó vá^-tBgiik alsó rwmatei^^álBT/hírjdényofc .stinór. farmiban A-g4ne^ldBHilr,:tTm\'liafleEaB\'daganat^ kinebb--n»a^bi>;rogote^o"nagyiagn gnmók emel-kSlnak^ilnfynk égy^lyaftónoz^naaoiiió^-^a SSgaoa^eníkzSiiaa*=Hadaim
taíftfokéf/t képez, agy nynlóa rutsainfl kór-l^eákónyt valaavt el, ¦ némely esetekben aa BgéÜ testre igasduagar olharapódzlk j a magában bjen. riflctn Kr°0nl be. — A kór lo-ruiyfu aJntt gyakmn a régtagok, a hónalj, ¦ « taannf* teteme*en laafjuagadnak, s a ki-[\'JlSdBIt ragdty tlul a kér tovább terjent-
A««rf^ra;*al«f-1éTlg Is elíln-IV db evi, niég >*/gr« «bovdnTcKUabaa. vagy laiamaaigbaa alvéw.
A Czem kórság lényegét változtatja oson torflinéuy, vaQda akar oredatllog^? vagy aafcrHMNea olza\'ltytodBti? ¦ ezen kSrÓT-nézry1 asofliir a\'bBrférag helyi ón il-•IHzV«»-ltlb<>i^-lt«lyi borféreg len iMto^rnnttraX ctnadman, a- m. nyafualri ikgeairy^a^nairoyerBgtBfési nfTrntnaaaa, > «Urial ^ «gy--terjedés beni megégatiso dLlrnnei.ka,! ilyen bnlri bSrféreg iMtylIhal* aSimink addir, a meddig, a tartéraéayek rslaaivodiia utal a vér meg a*tsona ranbri, ai a vfcraailtta nem Ulr " a ka.* torterraény Waziré t, » ya> -tfwgmazlttztott a ba-, star ¦ tirTSiag aitala-ím bn4«c;aéEgé a syóg>ilbai«t
Bm spianali ItlaárhtképniI orvoslása atvaz^ikáá azklalbeas ne. ha a boto
ilo van, okkot^z én nézetem one riot\' kétoégéöaó vilik as orvoslás elkere, blataaoa US* Mirtei- oc ottfbgbrlkozfr-voll \' katona korlca .{Cnnahaílad) aa UlaU a^U^ it, ¦ sa illető UtnlojdonoDokat, aígis s^tatas0*vmU pofáson kíllségok mag-tataié atAn a lovakűgyobb.r«8zai.elvaa]i..v..<.-. TsW^kivaocoiai maradhatnnk aa eredményre. ._----.\' .-\'.-ví.
. iSgy-Kanizzin febr. hó 2S.in 1866." -
Báró Jósika Miklós.
—^...... Nüm taraette tübbj fűrró lelae,
¦ ~ 7" \' IT«a/~alj bieaasb-^^alílaaaa
• - . . \' ¦-A-Jrgaazx"!\'1\' 11-I\'j\'.\'v^^"^1*^^^
•-----•• • ¦ " _ _ . Telaek\'t
hí^^ ij^_._^AÍ1»t«nJöPj4aMjlii^5afik3==
¦ ~r E keniény iJíiben számtalnnokat kell lullanankjfbljajdolnt: „Kípiveri mára magyart a tetemlS, nom. tudjuk, milyen less írjBveiláö." Élt aliazn kemény csa=
^pI«jiK,r^-»7»:T^"\',rÍilk-ir-ttniÉBBí&ISttjZ
véből; még mikor a csaták, halált hir.
rlntíí trombihljnhlir""^ " v^**
"jelenttí a. roppant komoly követkesöt a honban. IamerjUk Moliícsot ?8 Várnát.—Bég megszűnt már a hsxczi atj, egy más idff kBretkezett, egy oly idö, mely nem a csatatéren óhajt babérokat aratni,--—hiaa-fi^wbér-máWfris-terfior--tetett.— Ha a csatákra kell vités vesér, ngy-as^irodakin] ÍK_kiván-bsjnoJtot: ha
LÍoD,o*r-HJ.Í«l st-harbetag utan-m\'aia7j_renau_, Jegjp^Jnjó^Vn^elvlt»nEí_ - gaSmos regényeinek nagy részér a tUr-
Unstíeltfetírtosik,^ ktSnny^elni^ek, -^«ttó,Báfö|lv- A cser hek Slogyarorssuigon, Elet\'éa tiindérhon
Zrioji »íi*dt8;V«o^
mei, áletntjai,Ákoratéshojlam, Jdaika IítvánfEgy ketétóktcalvtoíf... Köl-ftlldan késtilltekx EwteriGQrdinfi\'cao-;
A szegedi boszorkányok, A tudós leánya, TCzSld^yarMszv A.kát. kiiályiiűrrrr-stbi)-¦gujabban^elni^kiratainftk azerkeszlé-^ séTelífoglalkozoti^jjSSyeSSBEr.az első
tBt)lt«af Blárilrr^f^\'ák .¦¦V.a^i^frrhikaa.
munka az\'iró bekövetkezett halála miatt valőszinUleg csonka marai Sok regényt ibrrlitott;irlegenbfíl is..— Regényeinek nagy restiben egy-egy erkölcsi eszme van keresztül vive. Abafiban egy önálló* szaUemnek^s-.. erös^jtkai\'atnaJi—el döntü-iát tapaactaljak ae Bnnüvelt?déraTg~ és nemesítésünkre; ZtSlyomiban az ellentétel, a féktelenség\'következesei rajzoltatnak, á Könnyelműekben & csábítás és könnyelmiiség veszélyei, ntolatS Bá-toriban a nagy és félelmes indnlatok -iiatalm"^öttBnk^bTT4ty-egy catlag" törik ssét\', nem ngyan rérad^nYhanem
regény — mondja róla Erdályi. "Nyerve kellemesJiangzatn, s nagyon-áraehneSi Elbeszélésében ngy képzeli magát, mintha személyesen adnáelo* nekUnk aa eseményeket a mintha gyönyörködnék benne y^ha- av -kifejlendü^agy^kifejíett történetek iránti kíváncsiságunkat folytonosán., fölfüggesztheti.
így kell frálTanunk, mint hagynak el legjobbjaink és így kell látnunk,, hogy emelkednek a nemzet sírjai, mely napról napra mélyebb sebet vág a honfi dobogd keblénr Őrizzük tehát meg az ily dicső hazafiak emlékeit a jövő\' kornak; kérjUk az\'ég áldását poraikra.
¦ KÖNYVES I.
az "egyik kezében krrd villogás megások, ta m ágyn dörgéneit-JtaHaní, ngy a má-eiké a toll, szerény csend és:tudomány.._ Jelenleg ily fértíaira van szüksége szegény hazánknak. Nincs még egy éve, a végtelen nyomor, szárazság, ínséges idő -eV temérdek más csapás szegénnyé • tett bennünket; görnyed az erős kitartás annyi szenvedés közt. — Mily nehés\' \'liallftMUikt ismét és ismét egy szív tört meg,mely nent mngának élt,hanemazért, hotty gyertyaként eléghessen és másoknak világitson, kinek élte minden volt, csak nem csendes; s egyedüli fáradalma; a hazának oly hirt, nevet szerezni, melyet aeminíféla-ferg«teg- el nem-moshat^-aem-fedig a csaták dühe le nem sújthat;, o ea,^a8- IrotlaJoizt-\'
Ritkán hallók Kóma\' és Athén vezéreit emlegetni, elvész hírnév ök; dé ébren élnek köztttk és élni fognak irodalmi férfiat.. Ha Róma \'-ós Athén mutathat .sírkövekre, • kik alatt nagy-férfiai pora porrá iáit; ug) mi-ia-faüszkén\' mntathaT tnnka^csak-U-aertt-rég-dlmnyt haaánk-
f" lea-féifeümlr-aiABveirei~éa jlyeiakT 5y A~nd|a8~ Szalay László, Kanineiy JOáhor^Hajnik Fál^MaJárJi Iraru és: -rflOBt^íAjdaJftmnxaL kell, Jjűjlarionk-birő. rj-ÁWjkai. Miklrlat. Ua.^. kérdenénk.^vojt. ^5fyfi!^k^nSDlm^faSrrT8.
oki korOlményekel -, og^ntrelübbi évtkUnr iluyoa, <z h-rfurgea h.vak, sa 50-40 darab «u, ^¦*ts»zi»tJiirtJtíz7 iliifsiiaBj luiiréli!tfiar^ és! tertiiSés, mely ttsut k^laaényrl ntsl; a asan-lmbmaliyt lt,
gényiró; —ki meghalt, de nem ott, hol oiemei el8ffiW^áták^o-"napvilágöl,-na-nem küUÖldBn, távol a hasától, Drea-dában.
Fájdalom -Iwhne^é^y\'j44ia^rk-ves9=: |tejnk, ki nem csak mind legkitűnőbb re-\' gényird.volt a nemzet csillaga, hanem mint történt* irí a fáradhadaBnl dolgo-cott; méltánkérdhetjük:—Oh irodalmi bajttok, é» apwtoH-kilép-ttrnlt nyomodban.
Báró Jóoika MiklÓBE»ulete« 1796-ban Tordán, Erdei} ben. Jogi tanolinaiiyar vég tané vei ISI l-ben kaWnáválŐB, mely pájáa a /•wmákltoaí hajro^ban knpfc lányoyá léptetett elS. — 18lí-banlépett kí ctsaaóta folyton aa íi^adaloiniwk-szen-telé magát- —,1849-l3en el kille hagyni liováját; kiköltözött BrUsselbe, onnét nem rágDrsaába,aboliaB2Íva megtört.
Mint raigyai^^ényiBtt^Altoft" fai-mll nttve ^lupitá. mog^i^.vok ttüotuluii-kápen, többekállitáía szerint, á magyar regényirodalom"megálapitójai 8;irt!jég^ több magyar regényt;« tette leginkább hazánkban olvasottá a szép irodáimat s orvaiókká íiUanöaen^ nőkeí. ifeEgyíir
BQrek és tsaBmények.
^ A köznép igen áldja a hatóságnak azon intézkedését, hogy a marhavasár hetenkint- rendesen megtnrtik, mert az ügy \'eladöpminT^^vöre"Ttézvc ígem.\'-üd^ vb^-inivel-ha as-egyik-vagy rnájsík meg-Bzornlt,\'vagy-igen olcsón vagy pedig nagyon is túlságos árért kellett vennie, liBiliűadniA. Ai itteni szerdai marhavár. sarok.már injly hirre vergődtet, hogy ngwkij rndjzárósnk^kjljn^^
mos kereskedő látogatja meo;^-a igy ha JSvő- évben a soproni, vasút megnyílik N.-Kanizsa .egyik legneveseleaebbrkőz--pontjává válhatik a marhavásároknak. -Vttljon\' nem-lehetrte--^a»t-Br-ldváBiirraf" bővíteni?
A Wajdits József könyvkereskedésében á Napóleon „ JnliuoCaesár-,\'ja, mely magyar, német és francaia kiadásokban jelonik meg. elSBzethétni. - ~j ~ A-A közlekedést a\'roszvutak nagyőri
gn-k- .I\'raíni, lu
caéra Iwaiuiatnooi, mely körében elaff
is nehezítik, a mull hóban "néhány napig ^""sivutaráltal Baunt^nieg^^lBfiiegr ~
hó. _____.
pedig, a feneketlen utak,\' a sártenger aiaszlájneg a forgnlrnat, t» is segitni i^yekazik.^a kerasethiányt, a nyomorúságot , mely nálunk oly mérvben uralkodik, -hogy az-érző saiv megrep\'ed, ha egyes a klil utasakban lakó polgártár-floonkríákát felkeresattk; — nincs min* ^dOTkiiwk^megadva\' a-házról-.házraí-kol* \'dnlás^^TviHkább ,nyssSBíög"és"óhez7 minthogy, azt megtegye; s így elgondol hatjuk .mennyi, lehet azok száma, kik á Tiimény hidegben dideregve kénytelenek a-fűtetlen stobában éhezni. — A hely beit iiraelíták. mégis feljegyzik\' áz, íly^
"góny. polgár,* tübh-^orinskyBtyja- ndó-liátralékért, katonai^xooüíidvttl-látogat-tatott még, c.katona, a barátságtalan lakban1.érkeEváiSetevé- eszközeit, s elment ; de rnidőn:iaa éhes gyermekek kenyerét megvillanták, mint farkas a. prédának;ngy-estaküjezek n prdfuntnak. Ez egy eset," hány "ilyent lehemo még lol-emlitoni.
—A^nelr^czn-aHrrtrlrivaTnlnőlröngyll-ko3sági_a7.iíiidékbj51,.-melyröl.egy_hátra-hagyott leVelo is tnnuskodik, a Sióba
-vetéjniígát.___
fHVb^^gazjjtjjljja^irli^^nuüikori ízi-"mSBan ftz" lydonaágofckiizt-közlött gllitka caet" felo .hírben a harmadik sorban jjezek nejei egy"naj)fTlíelyct|íf"nezok nejei tavaly egy nap" olvasandó. - _
& a p a h v n r."
* A 22-én tartottGaaíno-vigalom, "daczára az-orkáno*időnek, a nenvcsekély kiadásoknak, őO-r^QJtot jö\\edelmezett. TtTflegyei kórháznakr -Küszöner-a\'-bmgó rendezőség, b jó lelkti adakozóknak."
* A közelebb emliteíf fő útezáni "betörés alkalmával^a Jig. Eszterbézy kasszából r.em 16db. százast vittek el, mint! erről hibásan tudósíttattunk* hanem 3377 írt-Ü3Jir_o—é.--- \' \'
"> Htisvútutám napokra — három hefi folyamra —két színtársulat, is kéraül a székvárosba. Ez ntolsó csak nem rég kaptamegaz igazgatói engedélyt felsőbb-
helyről. _ •____
- Szigeti Imre csakugyan aainro-hosaa uz „ördög pilnláítM\'ócsett, 3-oradván u. in: mart. 30-án april 1-én és 2-áh, következő lielvárak mellett: páholy 10 frt. Zártszék 2 frt. Földszint 1 frt. Karzat 50. kr, A vidékről a pénz beküldése mellett jegyek bármelyik előadásra megrendelhetők; a levelek a színházi pénztárhoz czíiuzendők.
Ó—r. (Halál a monnydgzöben) Páhok helységbon (Zalamfigye) egy mennyegzö alkalmával, midőn egyik vőfély táncz ntán magát tánozosnője előtt meghajtá összerogyott és meghalt. . = Magjaiéul -a,-nBudapeJili- ellenőr" czímll folyóirata Vachot Imrének, csínos kiállításban, a vállalat jövője iránt elég garantiát nyújtó tartalommal. Ajánljuk a t. olvasóközönség figyelmébe.
" A Balstonmellől tudósitnnnk,-bánunkét, högybiáoiiyos helyaegben. egy mesterlegény -fogadásból-50-dbi fariiaiL-gi fánkot evett meg egy húzómban. A fogadást megnyerte, de reggele meghalt. Hogy b _farsangnak_ elég tánczál-dozata.szokott lenni,, est^-régan-lndjuk,\' fánJbbajBa.tJB^le^^^oaj^
Ijmtelöazör.- -1........
0 A hírhedt rablóvezért, Gölöncsért a napokban behozták Szigetvárról : a kai. bíróság elé.\' Magunk is kíváncsiak voltnnk látni: hogy néz ki azon egyén, kínek"v8loMtre~haJdlrmondani Hsak "aií-nyi volt, mint egy vígat kurjantani. Közép termjt, -Bélé* vállalfhiisuSrosjmell, a deli termetet p\'usiny lábak tartják, a a - vékony-nyak -olyan; ssatbályoa, :oaép főt, inely pórnépttnk közt majd ritt:jtja párját. Homloka magas; ógszin-kékszű-meit, vastag-szemöldök árnyalják; Gms-
lag- -raag-geaastaayaassin- haja Bé]vsnhátrk fé>
birálónk" köyetke>zoleg nyflatkózik mfl»- ; hákílzegényeketéB titkónísegitik őket. \'tiríl: *-*,¦ \'l\'Z Bistos lorráaból értestalénk, hogy ném
.Midőn 1836-ban\' „Abofi^a meg- rég több ezerek.osztaMok ki, enyhítendő jelöni,* „FigyelmasB" *mHll#ktiáia,< - i--í"^ \' \' «
lailTut be -----~~-
a nyobiort, elősegíteni "a-vallásfelekezi. tet;">i-\'de rólunk és. vallásunk követöi-
«rlutbipoktcal! Egy a*Av«»rxtfjB^>as»a: tftkai ;goit^kotiis>^.^. /l%x bészélík7
hogy:.\'.\'Cijntdt. napokhnti -egy.- itteni sze-
-sttlve, míg a görög orr alatt ir.azfike ba joss, az állszakáll,.alig 2S évről tana»-kodnak. Kinézése szelíd büntbánó; sőt mondhatnók— sötét, azon gondolat felhőjétől: hogy háta megettosatóiíiiüát; előtte halált... öntnaguBklól kérdeztük hogy ejzelid "Ktéporez.hogy líövethetBtt el-onnyi brfnt"?S\\e:Iro Dsatben a lelket,hogy rahettekttgy meg a hajmeresatő tettek, gonooaaíigok? .". \'Mondhatjuk: hogy a;szép. termet, szép oroaot egyedül abünök nayyitilgu mnlja felyöl, mely«kio>rj!ngokiii«láU;kérnek, a törvény ssigurotóii
-j\'Perozúlntf\'aajtMnysilgileánynevélö íntézetéberr-s;liót7f\'én délttlőHioóMkl»an volta kis leánykák próbatété;:* minden lekinielbaniply,: .Htlinő-SÍluirj^jJtlogy rnnk gratul illiAtunk mind uz tTrdemeB nevelőnő oktatási: eredményén, mind a leánykák; ízorgalmáh és előmene\'felén.t
= iX. megyehpjgíu látván kia fiában a sse*p töhetŐgölT^y kiáltott fel: ebben a gyermekben nagy talentum rejtttdzik, legyen belőle — Kapollmeiater. Biz azt niaaaUk: a mai világban ez iajiivedel-zocisb\'bb pálya, mint \'as:.Ugyxddzxagyi. mérnökség.
== (55s ia ritkaság.) A közelebbi aiva-taroa napokban oly fokra liágpH a fagy Keü&tholy vidékén, hogy a „hóvii." is befagyott. Dy esetre még öss apáink sem emlékeznek,
= Mint beszélik, K&rmaea, éa SzíjUfü között a farkasok két hóhányót téptek ezét
Tag y"e""i" é. k.
kkel veszik meg aaissionariusok a csecsebecsét szerető* ChitiaiukEól a gyermekeket, kik körtlbelüIlOOO.jJy bélyegért egy gyermeket adnak. Sok helyütt gyűjtetnek tehát o bélyegek, kásánkból a az. László társulat küldi Páriába a mUaicr társulatnak, mely jisután jcndeaen elküldi, a hites "urkülcater-jea ütésével fáradozó küld éréknek Cbinába, Ha tékát valaki a becdI célra közreműködni akarna, a gyűjteményeket a aay László tár-oulot bármikor elfogadja.
— Varratlan ingek kaphatók mcst a ko-reakedéflckben, dsnosak kfizönflégeaebb fajta. Ugy vannak, .szüve , hogy -tűnek nincs többé dolga rajtok. Azt mondják, erünebbek & varrottaknál. \'
— Figyelemre méltó! Az „Ausztria" cimü nemzetgazdasági lap közölvén a mait óv ki-éa beviteli jegyzékét, ütt találjak egyéb ke-mBkedelm! cikkek közt arany- és ezüstpén* tünknek ia egy rubrikáját, mely szerint 1864.
1-tőÍ november utolsójáig 16,067 font
Fídö Simon Zsigmond, pannonhalmi Iranypéns, éa 277,875font e\'züstpén\'z uaivár-rotornak az ottjgpi bsv üenedefcrend által ti- gbu ki töTünk a külföldről " ""
hányi apáttá lett megválasztatását; és PetheÖ _ Moghntó jelenet fordalt elő a poroes Demjén tlieol. tanár éa apáti titkárnak a do- í kira|7 utóubí kórház látogatása alkalmival -roerkT&-ií.- V. a^lU lelt UUftj.Uulj.it.— 1 telínfccn. A király megpillantott egy em-0 Fóhége legkegyelmeaobben mcgcrüi..tem | bert| ki mindkét koséi és lábát elvesztette,
méltóztatott. . — FrancBÍaorazágban cjry ballettároulat foglcgkDzelebbföllépni, mely 20darab csupa
fiUpoa egyénből áll. — Bizony nem szép do-og, ha a természet csapásaiból is nyerészkednék !
— Postai-intézkedés. Mint a „P. N." értesülj a nmlgfl m7~k1r: holyfc. tanács-rgyigm csélsserü utasítást bocsátott ki a posta térti-vevónyek pontos kiállítás a. iránt, mely szerint a postakezelők -vezeték- éa kereastnevtt annak,-kih<ís n levél mtéstetik éa lakhelyét kiírni, pénzküldcményoknél az összeget világosan éa olvashatóiag kitenni a neveiket ia olvnahatólag aláírni kötelesek, meri a pusüi térti vevónyek gyakran igazoló okmányok "gyVriánt szolgálván, ssükség bngy az igazolásra megkívántató kellékekkel bírjanak.
— A vasntak tárgyában kiküldött országos gazd. egyeBöleti biroítmány- szervezte magát. Elnöke Lónyoi Menyhért, előadóul Hollán Ernő, jegyzőül Szatmári Károly választatott. A bizottság tápjai a munkát, különböző1 ágaihoz képest, fölosztották egymás közt; a munkálat, mely, mint már érintve volt, törvényjavaslatul is fog szolgálhatni, oly terjedelemben indult meg, hogy csak egy hó mnlva befejezhető, do egyszersmind oly nagy érdekű fegfe hogy olorc ja felhívjuk rá
— Ho^^plrcd apApnc&kortnány? Tessék kitalálni. Tán ás utóbbi francain Lajosok korából? Kérdi valami kíváncsi. Nem bi-tsony. A níík nem ssólnnk, caak mosolygnak hamisan bóllógatva fejecskéikkel, mintha mondanák : Ab b mi titkunk 1 Pedig, azért oom tudják. Hát~kerom átaaán Tőrökórssíg-bóll Lám lám, iqofliíják Önük dlmólkDdva, n baeaaág, a háremek virágzó hónából ? Lehetetlen 1 De pedig-ugy van. Ha valamely törüknö férje társaságától menekülni akar, egyszerűen euak "cgyptir nöí papucsot teoa ajtaja elé, mi aztjulontii rtférjem uram tea.\'
s kprdezti öt, ninca-e valami kívánsága ? i „Felség, lövCBBcn engem agyon" feleié.a ese-p rencaétloo. Mélyen meghatva monda a király hogy "ily kére az tény telén kívánságot nőni tel* jeailhct. Erre átkozódáaokhan tort ki azon [ orvoB ellen, ~kl meggyógyította. A király elfordult és könyezetu
— Az 1867-díki világktáttitásra -már készülnék Parisban, a kiállítási bizottmány elnöke Napóleon hérczeg.
-Ife-waVTtireimT^
réllékViiy\' Olhtllo; clvalis s 20000 telivér iS" \' U a iari^mt-u
mufti flldözóaa lenne a kGyctkcumény. — Tudom, aok „hü" hölgyecske nem bánná, ha érvényre emeltetnék ezen jó sapkás ami cafvtliaált nyogotunkon is.; _—-Efy-NU-IioUneon^l&3ő-bcn-Ss,Miklófl szigetének csendes tengeren} ~niojd minden lakóját kiülték asoroas matrózok* Blint-egy Us óv múlna n. még-éleiben maradtak egy máa s&tgdtre akartak költösni. almion már a osállttó hj\\jón voltak, egy indusán* éasreVatte, hogy gyermeke nincs a .hígén, viaaaifatott tehát érte, mialatt a hajót egy er5e asélrobararb parttól & aikiengerrs ^oáar-li. Három hó mnlva ngyanez & hajé as el-hagyott ssigéthex tórve> többen "as ott ma-radt^indusnö keresésére indullak, de föl nem toteltáki \'Sok Jdfl róulya egy amerikai hajó kötött ki-o^Migetnól-Aaa. vadáoaok-embert lábnyomukra bukkanva, hoossaakntaláa után
_a_f*g elfelejtett indusnnt fel fedés tók. Éppen nmát varrt madarak böróhö^.halcaont tflvek Gyermeke megaall a asóta. mintegy 18 évig fgyeaTogyed Ül lakott a pussta aaígeten, ea idÜ alatt1 anha oem embert j aem tűzetnem látott; -A BZPgéTry "elbagyatott nő örömmel" Hegyezett bele, hogy iDoiát emberi "tárBaaág-ka-vigyék. . - . 4 \' -
\' — fiJire jók nz ujaág áarlevélhélyegek. Aa ,Eootej-goraT újság\' figyeluioateti olvasóit, ujáig áa leyólbélyegek gyíljtéoíre. Tudva vnn ngyania, hogy Chinéban a. oaülók még most ís minden emberi éreéa nólküt« vadállatoknak vetik zsákmányul naon gyeraae-:
ikeket,lkikj első VpilUn^tbaii viBazatotszeneké Astly jobb, sorára méltó-gyermekek a biztos hutáitól egyedül a kereektényszeretet apoato-,, la t-a- mlaaiijuátimuk áttgt-mentétnek megi-
- kik\' péheen Veszik meg é szeRÓnyoket és neveltetik a nyugoti hivek adakozásai-folytait. Legújabban as ily ujaág- vagy levélbélye-
Letünt & nap.
Letűnt a nap, harmat van a virágon ;
Hogy elhagytál, kóny My le két orczámon.
A nap felkel minden reggel,
Kis angyalom mért hagytál el,
örökre™ I. -
Oly magányos a rengeteg éjszaka; -Maga mariidt ónra ftaigagy-egrj maga. 1 Felszáll a hold &s^ég"í>oltján , Néha, néha-^ofiíolaz-e rám,\' Angyalom?! . - .
A T A L A.
Hamvasiy-sserdM- -tövisek.
i.
Bálba ha roégy\\ a ruhád moír-anttk, párizsi *\' módraL
keiii^aájfrPeLa^7==^s-: virágot \'nynmjá a"gyémánt;
Mit aggasszon a csőd ? már ma ez is divatos 1
ii.
Hajnal Tcrcnika járja--a négyesaket 4j -a csc-
~ perlit;
Búz a czigány Qaebhnól azebb dalokat,: uezu-hn!
Otthon is áll a táncz, a-jnbó a húzzák a „szo-morkát",
J?órjo urát huzzák: görcs, hitel és az adű.
nr.
Lottl, Aranka, "Bábelt; Izidor, Ágnes, Tini,
, Z^óíi;
Kinga, Matild, Ilona, Margita, Tekla, Cecil.. Ülnoka párta alatt, ozomoruan várvaakéröt; Jön pénzt kérni elégj ok, dajeányt ki se\' > kór.., .
IV.-
.Poldi fiaml „viharoa üb idöjár&ía felettünk." Pár "aaáá hold —• ami volt — nyelte coapás s
~...... - uz80ra,.v-. _
Nem\' caak ügyéasj, mérnök, hivatalnok s doktor az ember,
LégjTte flegéd Poafen, .boltos, flsér, iparos.^ „Hat papa a Baületéa? név?1 rang? —k "" fel a mami; —\'
Nem-!mÍgy el pubiczám; légy te apád-fia —
CeengoV-bplcló-tt-lovakon; vígan csttezik-a
-• ¦, ;f¦ ... ••. ¦ .-- ./-szánj^^r-CauBzik ifiuks\'y ur is; sokszor epícl -a — csu-
_ VI. ~-
.mit sem ^lií^íani ngj, wiat M S
é« tnii a j» fi irrtíMinw»k
tanieialt kovelnl— aoílkJU, L___
I\'telének fontOoabb^tóit írStMÍJJÍMk--Ji|t»-. Tililiiillill JjfiDn luMfiirttiiillHltii faal.\'.Jjjt &~t*afa*iÁ-i-i t—i--p-^ fen tartani akar, jjgp iaOmün <raUa«*i-kll—"MkktT* rilborufcsáfcritotf
r&, " ekép sárt&_ba lehelét lia^gy\'j
- Vííí.
Minden bganeha-ból alég a\'7i3?.iSlt!!tri; grtmfc-\'
kotíí legtöbb. Hány köti a gombol, b nincs aki oldja Ís-el?-l
ÍX.
Földingást kiabál Borkő, csődítve as utc^án.-Most jön aptnczébÖl; Ing feje, a lába rogyik..."
X.
Lotti mamánk hány éves? — kerdesik —
egy híja, hatvan !\' Mindene (ast hittem): Bíbila éa — Szemüveg... Egyeset- a mint nyitom ki az ajtót, hát ss Otébén,
Tartja a üzent könyvet — mester aram a f^-. - -- jét.,..
R—a-
Ii& Valióre íiercaagiiö-életóbőL
Egj ttfivlclcn ia l"03-liaa Kulabcn oegjelent fhuiesXji
íFoíytatóo.)
„Aszal fejezem be, hogy nyilvánitisam Felségednek, miként ha válaszában ném fogom találni mind azt,mit mindenekfelett óhajtok, hogy remélhető legyen, mikép felséged aaját java ós becsülete, az ország jövője érdekében jobbárra, mellyen járnia kellene tér; ngy azolgálatábani buzgalmam és hűségem tőlem kitelhető jeléül lembnábk minden jótéte-menyekről, melyekkel a boldogult királynéik, -fff fe^^?^p?gT "ijff -"ír ^in esgAza eJhfll*^ -Esosni tetasett; hajóra ülök caaládoramalj hegy jiapjaimat^fílaísoxaBág^ hol kér-
ni fogom az Istent, hogy esen utolsó orvoslat oka legyen azon sscreneaánek, mit án a világon minden felett óhajtok; mert biztosíthatom felségedet hogy öniráati r&gaaskodá-somhos h&űónló mi sincs, mert meghalnék Dcomoruaágombán ha látnám miként tekin-teljének-cso\'rbuUaára történik valmi," vagy ha felséged személyét és országának kitéve látnom kellene. Mit Irtára, szivem mélyéről merítem, s ön eléggé ismer, hogy meggyőaöd-y^|egye^miképj^MgU^.^^^lg^thg^ engem utamat folytatni, s végrehajtani hatá-^álónt«fn7-aíd^B^í^ts(n^^ \'-z
gatártása kieUgitSTiem lesz, éiha nem ta-.-fnáatalom. hogy azenvedéjyének nra Jeajtj.-. ason asenvedélynek,melynek magát ma egészen átengedi. Öntől függ, ha akarja-e hogy. ason két személy kik iránt annyi hajlamot tannsitni kegyeskedett, elváljanak felsé-gedt8t"örBkre",- a a ^lá^n legszerencsétlenebbek tegyenek."
BFelséged adandó válassza utaaitáanl is fog szolgálni mikép tárgyaljam Dun Louia-al a nöszttléa kérdését, mert mindenek fölött a becsület és lelkiismeret nem engedek meg azt, hogy felséged leghnség^ahb laolgajAt felluxsznélja a spanyol királyt bUtositni oly dolgok felöl, melyeket felséged megtartani
nem akart--. . _ -------
„Ön elégedetlen a királynéval,, mivel oly dolgoknak nem kedvez, melyek ámbár önnfk lűtaaSBBkisrjelenben, de nem_lflgM=élyB°«bf; bek is: és nyíltan szólva felségednek.es"i>k-bél-szükséges hinni mikép senki semsserati. mivoíaaenvedélyét senki som belyeali.1*
Esen a bibornok erélye ás tehetségéről tonnakodé levek nem eredraénywett erejének
megfelfllB és óhaUotr%ikert. A király sokkal: BBeralmeaebV^frboCTjíy hirlele^Jewdv " "jönT "As anya-klrályriöve 1 kra bjbomok óxr. dekeit- melegen pártobi ánakitottt tf. hihető, hogy ezt teendette" volna 5 éminentíaj&yal-ia,^ ha nem léttvolirtr\'teiríagy szüksége.. Ke.dL vétlenül -fogadta- nem caak^aatw-okokat bi*í lyekkel aaenvedelyet.elfojUai igy*k«*«kj hanem azon személyeket is kik azabadaágpi vönak^maguknak, azokat eíóba jerjeszteat. "Dícaölaga ^"bülrskeoége, ezen mín^idtprr; bálványai moat legkevésbé sara \'snWttt.>> Do szüksége lóvén:p_bÍl»r«okra"i ml«l-Bn-í -wk-ÜastelotieíjeMwgAl sffr^tóiketfllheMennj.kelllit vilawIutOic; mit is, a mi 61 kialíJkiUe, W lfgal*bb rtó ményt -nyújtson nekl^Azl felelé^ehát-a bt^
tárgyzláaalra,
inaik odnTfög
iparkodni fög"tv klrdlySS 1 tenni, mi fölött Jiem kételkedik 3 <
helyeslését megnyerhetni......
A biboraok sokkol ea&élyefleub-volt:\' aeui hogye._hAlóba lépeU vol" ",r\' *\' - *
tenlsenea,azélrvátaawahanasinTö~€ _ _ _ tette, mikép mindenről:jélérWolt, kttixy ag- -gondoljak ot ráaeedhehaL Myttffflq-- kisijO&dla -\' {•hát a királynak.hojry mSg gt airéJ-biatéflllA\'\':~ mikép határozottabb leone mint vqLiIjb tsná-^ csatt követni, as ellenkesöt coolakedte; h«gy~ kérte öt felhagyni KoclwHe-hci- lévelasosé^el-^ irtBt-Eüeg sem teszh_B0n -tehát\'\'.SSref\'^gy szói-a bibornok — „Uniesaimat akarja követni, mivel érzelmeivel egyeznek; de nem be-"BzeTarrfilphfigy fogja-e a királyné tanácsait\' követni, melyek némi részben Önéihez kmo»-Htnab. Est jól frjincx iául, a kérdéa elöl k> tárni s valakit "rászedni nevezik. Ón ara raagnvi-seleténekjde arra nera k5fch»zhet eDg-eca, hVig-azt helyeseljem, mert tudom-, hogy-eat*eele~ kedve dicaííségóflek ártanék," JEanakutána, .kinyilatkoztatja, hogy legk^veűbbé sem lehet rafgelégedve, még azt pem látja, hogy öc_ magán uralgni tud; különben minden eLees s as egyedüli mit meg tebefán, hogy visasa-vönul, eüiáritsndo-a" xoé.Y- kossigó saerfloeftét-lenaégnknit, hogy unokahagát ozsretitt^yoEt de o felaégo boldogságul még jobban f hog~ -eg-éHam—épeége—ée—dieeSeégc cr3aebben ér—-deklit öt mint minden máa aTiügon, hogy nem tartózkoilhátik ismételni mindut, raí-Fzercncitéje volt korábban is irnira-ááiUá.\' azt most ssm tessi-orÖmcGt, btstoaitja tuikém. ez köteTeásége, B^ogy^bíiáUlík jelenteken.; üsolgálátokat tennt. E^kiiTan a királynét^ vonatkozólag értésére adja a királynak, ra\' képe fejedelmi n3 engedékenysége gyengéi ségébŐl ezárjiazik, hon Igen-jól tudta az mikép ö felsége kívánalmai nem mindig vol tak estély esek, b ncra^Is cselekedett kaaoúlói soha, melybűi azok helyesléséi köVetkestetitt lehetett volna, de nem Is volt nsok ellen fel késsülvej-kogy Ö t. í. ajjíbornok •-er:kÍrBly-nönél sokkal Bsigorubb s eruaebbenk ebVpke-zTkT-arra nézve, ml ö feUépo diead*e«ével 5aaoe_ nem fér, de nem leli t-t egyéfekdal ha csak vésziére dolgozni nem akarna „Us Tarenne nr ^~ folytaié a bibornok levelét — bátorságor vett\'Tolna magán f-k felségeddel tndatnl mit beszélnek & király felölj megieiino győződve, hogy igazat mondok. Asregésa világ fclaáged ssereltaével foglalkimikLéa.Qly___
szabadon beszél felöle, hogy homályt vetT«-ánk. Madridban is wjtJHöR ec a mm.hiány -sottak levelek Flandriákéi és Cárieháí, aüm cséllal, hogy a békekötést m^gikadályoBadkr ha tehát felséged késedelem nélkül ott nem orvDSőtja-a dolgot hol^kell, a ross,nopoiikéet _nuvekQ<Jci f»g éB-orv06tilIiatlaa4eflár -—EbbíH- IJtariV, .¦ptlkijp\' g-W&fnáW\'\' tátt étm~\' ^.mgk^gtoít^^.yAkleá4pfchi.^^ -^Jaiiiidz]Tói-mit.ennek-ÍrT7-e>lia^ ÍsLs kérte mÍBserint maga réasérSl ia k9vetne el -mindent, mi tőle függ, hogy a király «gy oly szeren esetlen viszonytól elroBossék^D mindenek felett orra kérte, hogy tannjelét adja irántai gyengéd hajlamainak. Egy alkalmilag Bpyclme«teté,hogyftrrélicleaittetett . miként a "király , Rochelle-bo_ akar vtasm unoka hugihoz s es indokból elébe terjeOSté, mi rósz érteimezéjre fog okot ssolgélni ea ntazás, s ha még is ráadja magái 5 felafao tlgy kétségbe fogna esni. — CoodálkMiki hogy ennyire "engedik a dolgot rnenttt,1 twa levén: képe a felfogni, mit gondolhat a király ily semmiségre azok után, miket neki irtj hogy semmi sém képes.ÖL viaazalartoni hozá--nHm^r.z»-«-kzrdir\'-m\' TáltuzU^a wg— magaUHáaát, hogy inkább, ezeroaer mofkal
semmint arának bukásit iaaaa, épen ofrl»-Jrtn mídfin aa egeatzriblg" töVnary dotg^át Térni. Ázzál végzi levelét: begy logbenaöh-
ben esedezik ajervbe vett boUogtnlaa ala-Báss&I felhagyni, mely több fájdalmai »fc "nekif- mint a höatrény melyben jéknieg i
¦red.-\' ¦ ¦"—\'¦...........................
^-A-iSTbonink erre" két levelet kapott %-kÍ-^OytoV; mslyekrt kgwikaatta^ TáUaatJt. Jiegkoazoni o felaágdneh fqlytmio#"teégy#*6 eeea«ik-ennek bzÍií flgyben Is jeleli a^ai, jmely^ világon legjobban érdekli, nwT~ láva, alattvalóinak bobjogaága, éa 8 I
.xekinfailye körűi épen oíy fmUM sdst^-Deotfájáé körül, a ané)kÍLhégy » « benmár írtakat ismetolai,kén fiiUWm# válására, hogy ~ boos aaérint
^íhaaaot\'-a8 Sxé^f^\'íhto&\'í lenne meggyőződve, hogy caapán ¦> a 4»d4W^tr*atígat-«Hw-^^
íttkihhTBsSr halálUir kívánna th
:»!y dolg^V Wettollááéimrt»™ m maij üi 6 felsége tekintélyéi frdaHílL. allír ^
A ráFot Tia fazékra rakod a fbzo*d; vöröses - ícaz; \' --
Fíizd nátráay urat, nem pírul arcza soha.-**
VII.
_____________7-±....... ^_ ¦ " - :
Gyilkol a méreg, asdrt elodisM tiltja a tar--
......... - vénv;
A azerelem íd ú\\ ... a tiltani nincs hatalom?-
¦na «mIiii kivin ; hÍv*»luizni._la?loi>.:
- ¦ itbd.v.^ltfcl^.t\'rta)? t_ irkottdt-hu*k igen ktfdk
LliMWftwn i4J*e« jöttek wi-
.4 .....
b^JÖTt^y fekitt& M-iataHtöi-»yujUUl
ssaitT>»rt^rfliity H \\ r^^y i^ taiik.-hggY—b«--ii^íö f^aifpétni, |ért vslasat, mi irei tdt^tkatia,.el mngU¦Dona;jj»"\'j;>V
, jiifréjÍMfiI?B: lenue? aa,ha! S falVég^
w^W^^MU^\'rawoídilrúl.ineglBvéa- gyű:
r .„^.^ .meglevőn- gj i>
feUécti von — \'a melyből ncin látásik kiroe-nn)^ ím volna kqdrga, ha mtDl.jAit»ngJi.nii\'Z UÜk„jiSsal~*yj<izi be Ievclét,:IiiJííy kén n;
fogott, KüÍönlHin. ft biböróok mit\' so azámit-
ÖTar^iFnYk^;^
„.Solt. nézeteit! do a király áa fia IrSuti noknafc, log» iSigilll olí#«olt f% j">Ei
oaatotfa ndzoloit; do a király «aeratelo pjrakranTnogfagatta. Mi volthatily. .TégialitkSzCa toando?\'»a\'ndvarhoí -naata-ftórni nora voit tanáeaoa, elhozatni,peui!r unoka. ¦B5gíil~8 ajSkkai-OlaJíloiiSa távotoi -annyi i)oondot^hitmona^nraioiia>.\'ka Byürnrelret^ •ftraö>tot:ki6ntooL?lteBgobb volt tolult kéke?
ittfrósW-lenni. Az idS mpggyógyithntáa ki- .. „,:
¦^-j,-^i|fTj=sziKh.j.. mla.-na-atmcri-w-rmiglon as-frfpnyo a orsrigi boldogságai
(^k^e^-bss^-Lab*^^
" \' aembngy tartós is lehetett volna ; de a bíbor-noknotn is levén azoiVember, ki az akadályok tört hátrál, megírta a királynőnek, mlkvp "
vat&taiitl worj-^kcgycltHcU1!!- r©«aetl&.»i--möl- -rályt tu s< téataimk, lio^yelveirre határnam ni-igát arra, \' 1
cui rp aa ja>taU.i-ca eaibii-d Krgépyckiköic I ez i k-IMcp^ÓR-éa asereletn vnluk a király- Jc--rragyobl. vapya1, .melyek jelouleg lelket vpk-aswu beLölték. K resto 5a btboniük igazit; d<i ueia akarván vl "megsérteni azon goodulkt~^ 5 W_iaint takljoarmodnt-kfjüöa izanvedelvei Luelágitenl ;_du c» lelwfcílliío-vulflu-A. bibiic-n«k potnáoj.\'t ltja vult; ínindas mit eddig tülu
oaaiiVÉakUpttU: ¦ királynő, ki azon mértekben vu4triu-ajd en^adákeny, majd-TSRÍgörte,¦B-mily
lÖEmgifrubLhfdyzolbírTiitott,látván, hogya királv veszténekindul, hogy- fcl_an fejő azé-dül"b\'tílí\',"\' bogy sem essik, aenv isiik, Iiogy bnfni fröit~« kösaveiiy fegkisöbb ea bopyji. balál i^en kodvea lenne-;iieki; esedezik mind hiuii li"pycire melyekkel ot mrgtistttfle, na bngYJA f 1, aiit caatlakoazék vüIű egy ki?aly-e.-igiit me^niöntciu s.. elcoöni a feiríilyt, tat, ejry vTszunytal.-. mcJy~kdl5Ígrrr%TihTnnnafc bc-tnülrjící cs\'binievét aliüsoá. TüU fü^rr a fcf oly bülyzi-tbo
Esti. kÍfAIynÖnak iitríll adn! nem.mutanztá,
aiíni, a nom loend oka, efelBrkétfilkpűni" mtsjd ka- Bordgarjx-ban~ talá!koiaiidii!aki...rE többszflr-ismátelt. bistasitdsai igen kod vt^pk valan^^ini^atfiiuüíltt-llc
--tt-felmjgénok: aliiiíatoöiibban :kárior-liogjr-omlókeanók ia me^.^kcj^yeaQn adott iger^t^-rö!. BUtöallja ogyszorBmínd II folBÓgót, liogy migl*o -as-ö-fónye s örerág-i bcjldrtgságiinik kánJ«fsoTorűg fennt tSíctét.-aldozondja mindig
liuziii, liogy alattvalóitul imadtnasek. Meg ejrv-sMr irm fog 0 fulségénak !3 : ezután pedig azoii vigasszal válik meg az elcttul, bogy kütrii-sBíigét tüíjeaite, nem tcbot\\*cn magaüak suMTími Biemrebanyast som-li luvöl mindazt mit toló rcmtVlui lebete eced-nicnvezé. —Az-anynkiralyné azt vílaazolto,-t i- a. liiburnokniik, bogy mindenben kivanata szerint cselekszik, minden kuvet niegműz* littv-Hn^jppy^ ologíctiilt nycrjeiu KuvÉajSÖ inul bili tiidala Tale, roikép a király rnogigerti donben tanacsat ki)vetniva
„( _ „ un nCkl, JÖVOrti lUlDUUllUtll luuiioa-at, ? Liuiya
tt-n^ki, VBgy-a-bí— t-bitgy-&. feUega. iesjobli.-Akaraüal vim.
biini4.k--liilktwftó^ \' kiísu rnfgvi^a8ztr.l!i a bibnrnokoí, nuiennyi*
Íl>g^Ítbite4J eminentí-ijat.¦ il>-g--»ljigyOviul vti 1 bau vbbbi szükae^kup nma rnnurnyt votiímtii,
bȒ?J!nialyrunDkabilgat vUsnnlbit|n, mitulen j b.^-v !1 Ift-psog- noni orvos. Liatlau : azonban
al«T^*?*t. a es visannl mUnet» - innLuiztaiid.a ! iiiiml.\'iit«.-i j kpniui levun , nrml erteMttctett,
k?Hly iitaiiflywíalyct - Unar\'» gyi^juni, mly i UTruly btitenk.nt ki-tmier ír uuokabti-
I űlkitliJka ts Quir- caak jj.igyon tulságtiaan lo- ppmuk, & mindannyiszor vAlaszt kap.
a legnagyobb íiröramel," végre, bo^y o Yclieg szavában bizik/a igycs uldnlrol lelki nyu-
gal uaát^ÍBHzaifycrtBrT- - .......-...............
A király aa nlntt útban volt BurdíaTtx-felé^ mivelpödigEochelIeen Jcereaztüi nkart utazni, a errbí leböaziiliil nem iehetotr, aJdrálynéj hogy a látsaatot- megmentaa írt iLineíni feja-asfizonynak^bogy jilnno baint — Jűin d\' An-gely^ba, kadveaen-vevén iia ót test verőivel ott Tutúlag iátHntfa, Nincs benno tntaég, hogy" Mancim kiönaszony ez" uíaT no ^etto volna Tneg; brömiirülT ErjOtrtsiiHta^kiralyt, jobban szFr^Vie^ormínT-\'valaha i ti1 kírdly uiiiga re-tniérfll qsnk nagyon Ja p\'a viazonosta aKcri?!\'
(igyo&ebbnethlflái; mUgift; tiüat^iif\'df>a&i hogy ü mfeg vhh nt-nM j-ybuUdy*, Eiíhóp Ir?m , JojEKQvrali. bomtadiígol ocia TÍneltoti^ "mivol gohaapnl boIvnat-Uo taligáit ;,.T?gm miiipícn teserÜflój; nélkül Uitopndhnij» ast iaTboffy Wifta rop»J.elkÜ j b>gy ¦ tóoiírmfe keH^gW -jŰMpfe iiukép nJtinUy, jobboii agcf?ii -Tft.ft.in-, c .ttt*bcn-TQiigortíaIiteto« a-isMllEo-xA* {tilta(. ámliip 9rre n^evcÍTÍiiegvoV-gyö-zíidyc. hogy ó Marga aaokntin pikift ne?j !Kírt. Jiiit nom kivetett1 cl. -V%tö. saedeaik rOgtop faltonj.o.yiazüj^nyal^-ely \'dtío^á • hngat minden teremTniénye"fc ^íízöit li-^h, reueautlenelibe teszi- <
met; bzAz n\\cg azaz felekép nyilváaitá a szontldtás, a a szerelmi iitasság kifejczUctlcn | örömeit Itt oly rondazabSlyokbiin egyeztek \\ meg, melyekkel a bíBornokot kijátszani vél- I íékj g elvájláeukkor elhatározták, mindig szeretni egymáBt, a mint az előtt jÜvöbonia folyton lavolezni. Kevéa napok mulutn ü felséga-irt a btbornoknak, Mancini kisasszony fclol. 0 felsége-enie-l evei ónok minSaégéliegjobban megítélhetni aTJIMrnöTt^valaazaból. nfelv lé nyegőben következő volt: hogy Ü minden iránt, mi egy oly nagy ffjedelemíől jÖ a legnagyobb tisztelettel viseltetik , hogy nem b^ heti kepeanek öt olyast mondliAtni, nu nem való; de joggal fel, hogy kegyelme nem azt íratta vele unokahuga fultU, melyre minden lokintotben Bsámíthatni lehetne, lto^y u ld-znnyoa mikép unokahug\'. (it nem ezon-li, tudja mikép ö tnnacaaít nem fogatltaj bopy d sokkal
KTy^it poaía.
U - njiiink,[Piat: K^rjuk-uat, ffjakrahban ÍWiratni a tult.-.l. klltiJníifn ítírrviolenok-iedaünlí liiia&oa fordulni
Dvcabi- : li. csrs tjiuWitinaU lturjük upy liiililciii h\'^y a hurok 6. t&.-Jfí-en-^r^Gafctrrtt-ÍT-fyciick- "
T. V-nak : Aki-doliiTiOal-.e>bJ0ltLs<3 asorínl íilyto-nttsftu jár n hanem Ss. ]örat YAijttk ItiíeltalüE\' vugy mi\'jrint ui g.-t\'lcol]^) a búban ?
B—B-nah; Ham hajanAIIrik. _
.KzélrrArosl aoftiidafnm." Vjrjnk-b« iaiJt( bphíi!( aam sanbiul fjrautulinnimk alupoaűlíob ntS\'&fil.
Zse tezi brti^3§nak : Bai-retafuk önnel
P. l>. M. L—11..k : Kukaa M&rton ineirfu\'\'j« kSsaiioai a L-iMtTilafr>{.
J K-nak j Ktniloll kult^iiidnycibul e«ye( fothaBzaAl-
hatunk ; íiUűr.lrl nkbt-
Uruvujjarh-TUtKkoínuk: Tndnmkra mlnJ falna"--nÜtuk ft li br-ütvk\'-t
«>nii-a lüííbu kapntt f.i." Do h .~v nint-st eanti>! mi\'i; [itbh k\'Si : . .
a» ..IcaUiilt ildvÜ^lcíiinlH^-- ...\' ,l*anaií. - Knfjr\'iu g-n-ncc. _, . - - .
.Tibunj\' fTÍfísó^i.- Sngyon éftícÍM, eaaE a üivi ellín 1-a.ii kti\'D^Asank Nem Miutna javítani i —TA-ft*e~4ti,ii.t A Airflmig-felytAo hassaAlhaituli: iralua I^ltj/it
, (. rta ;b 1».\' j .1 toq kivire, iTc ni cizni" lírm nj ¦ inukban, Kaiií.»varbaa 4—5000 cmlni- úuilulja aai>oti-kiut;--. Ureí^ ia b m
A „Uul.t «líg>iíját* — aiTjnlc.
L-a lí Kttjiusri\'ir. A bjkQIilÖtt c^ikki t mljuk eflnk tcHÜlí vutlluk neviíl tiiJ^lül.
Ka^>^nlxjta>mártÍuB ö-én. A Wllutt gyengfl \'tav^aaxi idd oUdút "gy, mint ve-vbí, fiíMüHan Urtústat, mivol az arak miig [¦tidirf^tíiűroi ,bÍ5qnyoat nem tüntetnek eh"). Ujtwfliaa.oly. roafl6ak».hogy fájdalommal kell bJ^atatarbes kocáik alig, alig további ritiai/ireiiiL , . ..
. jsi&wat^eí éa * busa,, m ely pkesunkaí. é riq ti, igaa Jobban. Saatfatik,- do.k^ierjedt{;bblson;s-kj#t*»a«w -WjeaalheJ&:i^ilJ^mig.:ittaúik
uen Jftjralnalt......
ÍUritT JRByjtank, Basa a frt-3 frt 10 kr. l&MXfH 3ö kr.-^Ü frt. Zab 1frt 1D— lő kr,
W Jarka-a-frt-eo-kíí -]UUr«lí«c- 3\' frt-iO kr, .
" jt-»#-t-a"*».Lpi-»va ni A r« kT.:HBrgj>njfa wtrj"J> 0 fi g^lu-JlVtAaliaa. lantit \'i kr^JaSl^i ^mja Iffkr 81 r-
Itriliiw loiiljA 13 kr. Uj auJüiina tniisija 23 frt \'— kr Ziir Inul ja Jii kr. Lanyl.axt niiaBaja 11 Ü Otr. ZsirmK-tiit uiáífílja 8 frt Oü kr. Kentér\'mt rontja 5 kr. kn-konuia\'iíut uctja 3 kr. Uj bor itciíje S kr. o hut itciéju 18 kr. Sör iteséja 10 lrr-SsU»a-p4ünka itcsáje 32~kT. TBrkBlj-paliiíittltcaiJa ^kr Fa^rn másiója
10 frt---ki. Öntütt fagygjragftrtj* fouija 30 kr. uját
tati rontja 32 ir. Qjiap|iaUi íouTJü 20 kr.
ííaponvár, márcz. hó 7. Ások zivataroa nap, hófavatagok titin, a kflitlötínléB-hRiTro-allvánj-ft-öáxofl^-iroBB nt miatt mínd a> mollott k&véa termék szállíttatik piaczankra, a pár bet úta az árban alig Tan nóhány.kj. kQlotnb-.-J<rlo"iTlcg,..igy átínak piaeznpkon az arak
TiFztabtiza 2 frt bO—io Vr. Koza 1 frt bU— öUjLri^K^orlcEa^fft^-— Tö^krig. Hnj-dina~i ft LLP-5Ö krig. Zab 1 irt -\'ü kr. —"
Egy zsák burgonya DO—80 kr. Egy kiö kocBi azéna (4—5 mázsa) G frt Egy inásaa jó porrog széna -t frt 10 kr. Egy kocsi azalma 2—3 ft Egy ol fa: 5—6 frt. Pujka párja ¦i—5 frt. Egy pecaenyo malaca 40—60 kr. Egy pecaenye borjú 6—8 frl. Eovór sortvís 30V-60 frt darabja. Egy itezo toj 7—10 br. Tejfel.20—24 kr. O bor akoja 7—9 frt. üj boró 4—5 frt,-- i * *
ECc&stheiy, febn, hó utolján. Eiijbb a jár-hatlan bófavatak, moat pedig a rögtön beállt olvadás utainknt annyira megrongálták, hogy ae azanon bo kocgjvai nom közlekedhetvén, hotiváoárunk aem tartatott meg._
STcbvéb galma^a, mit közelebbről hoahnt-tak, _.caak közi5nEégea piacai áron fogypU el. Áa Í3Ö váratlanul meggyongült"ugy7~hogy"a"
dermeazty zivatarok után-egész tavtíaiíí a:i-pokri ébredtünk. Ua így tart,. Balatonnak ¦ecm biztos jég som halaasbntó via nera lesa.
tiigy balra a bojton még keveabbá asi onthatunk.
........ ......Ú—r.
aséciij ||stíiaisáirJr«ayaiaa.{j)ár4ííaa..«®r.--
.: BVjí .metalirLuea 7Í.50; nftiiucti kSlcnön -79.85 \\ bankrészvények ÍSO.— inteUnieiaeti részvények -188.10; oaüstagio 111.—5 arany •ilarobja ű.ül1/..
Fuliilú\'a tízcrkeiiztíí: ROliOZ ISTVÁN.
-1E3
filI!^—•~l""*HaM,fenaeiib kiJTÍn-t-rn^tt\'itaci CggSaüfe^l\'aVctAnHi io riadatto. foffnak.
-Aa imititi filtctelíFa t5ri?u/~ méh Irrfaji.*».n minj^irr mejtn^
\'-}*y» <d?bUeab a.: [UltotaS
- Jí*h EapottTirolt jacaár hö 27-a
*:iSW4ííwií««rriaj Baole mint tdel.8Wt.jrVi POi tág.
(t-3) -
-HMetnléiiy.
. Rt\\chanta Frríüina hitalcaciiink"
a klglrtaplter Watft^Hi rT*J^na^ TT*nli4fiaa^^-
alan^^fcWi. j.laiivTbMi * la ;
In IjfW »^aLUK^iaá Mtíja-. ¦W.4*trT*Wt*t^0,«irTonlM ibi-
iMttrMpul 18C6.ÍW a\'i»iil \'
*JM tiik ! (Dint lutdfl ií o4 *1 ki-.
i.#w;r-wuam. a icnelM.-l\'tgjHfltck MMlaf fagtuk -wcttu.lntJa.ti.iii.. r ~ tTtfwtMBrnd ffllklVatTJttlc-^iflil
; Jda Jjsjelüalenl\'ifliesfiwiaiiv \'k.«p(Mi4r fb&r1i<, 1BÖ5
J**« fc»)Unű tfaUk, Itit-y Ta-
_ (,__(____^x2a-
siekjegyaBlEgBfTáiíeo—1^3-rda*,ÍPglttll ia hír. i% 600 fri o. i, Iv-cíQII Ingat}ggok a "jA-lf liITi-
lia hóaap - l-a3 napjiaalc rej^IÍ S oiijaa-— mint an clafl batArna* pon — elirrvreititni fognak i a miaodlk irTHríal Idd, ha nctAn m -_?li5a_TovB nem talalknuak, 1B65,
urajánt-. a kflyaainérfl MtUMiÜk, aíial hoffjf ekkor fenaobb kijdiilt Ingallaook a boctaria aló[ lselo-: darai fognak.-
^ff^rTaráaí frltitelek a törvínj\'-.. BTiUrirTiaaJiUiu\'-Diiiidra k u i in u ií tu -~ kidtketat Ka^^Síiíttífcbr.^ra-iiLiaaS.
t:7r-kknntnritttt\'Bng.. .-
> ^*3/i« \' \' fí—ÍJ)-
-aMiieSI.HiROETA.
^^kaoe4^juiiiiTtdekllaD7Ti hatí. - *&t**k ietterai faaklrnt tata tik -ft*ti. AIaJ«e Ki^nÜ fik?a.-
nak fíJperesat-gB ajatt Sari Tot- ífjn -elioni l#«ttá*wfedi^a?ro lottalo^
• ff^Ja ^oaíA,ka^)«Ht^ríSí. kiií»^ ao,
éí-btnJil^eHflí-frl o. o. becsült In-\'gaiiagokSttlptfett kirasIRboR a hely-\' » -?r \' - - —
j injait reggili ,_____
celati Íalarna!rta^-e!árTcros;?lnÍ >|^a>íu&va7maflod.k arvoi-íaUdlI, hi ?nmiM:!mi-^\\j^u:vnvs\'- nbm" liOil-
Jf^ipclí. írAiaraa.lie.j-iiijnéröki-tg» falt, jwaal bogy ekkar fennebb
klJ^nillUiotlMuBvá \'bet;«A«oii ¦?161" l\'>>I«d44a.r»71iak. . ¦ii. Aa.irvflrfal f^itítelekatílrvíny-B#«k JradiJ,\'.b»n taindenkar meztt^-klathfltlUc ^ r -
»T^.9a/MI,"febT.2uTB€3
jiiíaz fnUkkönyti ApfoWor
-—Borno^ ™ egjr* - |u. 1 -f, tdr rAnyaié--kiltók, iBiut tclakfcdnyvi hat^as». -nak ré«q^nil kashlrrii ti-tcUkT-hngj--Ko ini n-Jino 8 kadar kuti-4iili i ia oak a megv<d blu p^nstAr kii ve tapiro fc dcieaéru leiilagult eia kadarkuti i.isség l92-4ik B*4mu ttloltjogy-a3kBH.Vviiht-n T. | — h retiilmAm alttU fofflalt:bIniJaj400 frt usst. é<bce»Q]t IngatlAMok Mocaoliil k6a-tregbon a belyaxlQ^n (. ivi ruart- Uó 20. uajijanak reseli 3 órij&n— tnlnt as elau hatAruayoQ — elirrp-
rial Idu, lui netio tu elauaf«f3 nrm talalkoimSkf f. ^vi aprili» bt> 28. uaiijajjak- reggali 9 ónHSra a ;keIjS4niro aUtaJfcUlc^aaf^hiiffy--^kfl-^&Ort*bb-kiJ^t4aStóatw]s.-. : PJ a béca*roii ci il il otadaiaii(bgtiat. ~AiCafvei\'*irftltóMek-o Wr»ftrj-atek ti rod&j ibi n ^ ni Lode ako r ¦ iaQg-tc^tliBtebv^--
._KaU ICaptiiTArAu fubr. 20. 1 flfiör lelckköaj\'vi luatósag: \'
HIRDETMÉNY\'
1 Ftidreicn \'JaTtBb*"- liliclOsoinck flaaKfjiiyftatttL a^Tllf?gJfm\'-gjl--p!lifr_ Í5ry^ayaa^<fl mini twisfekypjryi La-
„titeAg ffsaöíöl Itijiililrró tLui,k,hogy Vanka Kárplpiuk Piildraicli Jak. ollepllarEaetábTiiiaítioUgltéirvég--rGfiajtAsutubbtn^k.k\'ipafirasf 156.
„íe l.jLluJpjTohrn>^ t.reudaiSui a.
;:.VOfl(ría«ltbirtaHrac.read8ltotv*iír
-TO^rm^aticitiitTlrjfcTVii ki ili jtti-ii-
..a.irr.Hil raoiruhapttaaa tckinteUWJl üítalfrükiick tirg alAal Ut/triiapal
_L.. avi m^rcti.ua li i - 20. oanjlnak roíirc i u urija kima«tIk(.mIro Ut-t\')le/aHi;-t.Lí.ai-LLíatqak ráng, libgy
¦ wgntm JplfcttraBfc t aaim-tt a fonti nbbrűjyk tak bíróilag fu-mtttniug-
- \'lE^ydsAMmind fdlilvatnalt mind-
id» bejdeuti-iil aleuDDack. t Kapoavár febr; ÍÖJBÖS^^ - , u SomD gyru egye "-táfrcnyasáka miül-telckltilnj\'vi hatoaag.- •
(1-2)
B d dl Jisanf iitfileaŰinek ODQEnhiT&aA 1 Soniogymrg\'yn palf.-tiirványszikn ml irt tőlokkünyvl hi-^.
Gntcnborgcr Ifaacanak .Brdír Jó-sacf elleni kereíetíbín a kieügi-\' .. léai vágrebajtifl st^bbtuak a Kop-iaay 87-dlk najJba-fcrj--. faagyra boa t i—28rra^«awiff~5í}effn(BK bíríi^-, -_kára elrcndeltatrin, aa irrkreai félttel ek~« .XlluTC^Üsr^rrcTia\'--mpgillop.»aBn: toklateléboT hltela-büknekíArgyaiijiUiarnoatil frivii .martina W.SS-ik ii^diiaVtofgaU 9 iraja lűtfiafltlkí..t bízb liitalcaBk aszal hivatnak meg, hogy meg nem ]\' -jolenásiík caetdbeaa fvn&ebbi Ugy-\' lutuk birvilag fognak\' íacfallopitv *
tatai. .. • .. ..,..... .
• Egyaaeramind foibiTatnatt mlad-aaotc, kik B Ujelalt bbdokboa igényt\' tartanak, opt a feunobhl hotirldíflg \'
idii heJrf/tntHtii *t*\'*tátqb, i i
¦ tódf-végrolajeSaatíltbiaak aT.kup-
tokira olrandoJteiv^p, a* Arre re w JaltCtclpai^B aictogitiai a-rrcad
megMlapltiaa toklütetcliol !üS=l»-
aSkaolitárgyálMliaSáraapal .
martina21L. aapjaank -ffígcfeli. ?
órajo kitfÍMtik i m re lűtcle^Üi
aitai hivatnak meg", hogy me- oem.
jelenéaSk e»ct4feea a t cuacbhl Űgj--—lat et-biniUag^bgaak—luc^AlUp 11-
tfttllí.^
EíysaersmJnd ffilbhTüaak mimi\' atuk kik a kijelelt birtokfeid Igényt tartanak, aa t. a feo asbhl, EiM4rld-i i ^ Ida bcjeloaUmí aicesutuck.
¦:— Ka^»«i#.f«i»r-st.jani,.__
Sa m agy megye torí-eujíiekc nnut telckkon/Ta hatvoúg.
KapogyaV, feb\', 81. II Homogyiapgya tőrVSpyBS^lBiniint tuLekkSnyvi katoBfig^
-/aa:
(1-5!)
Hirdetmény.\'--
PolpjaVI
isUv\'J
uvAaa iStimogjíinegya pol^ri-»v.v«nyi*jke mint ta[t»fci8pyvi ka-löíig;:rj*ai/rjl ,bSsh|iTás tataük, hogy..iiUehl"r - Mar (canali; Zoua -Jü^aofnneni kpreaeldbcíl » klalági-
(1-3)
HlnTlTilÉBY.
FlflJ-MAtí-^tónoinak: űai-Ba^bivaaaTS^nogyibie^yiijialg.irlt-Tényasákfl Rilnt-t- lekaííuj\'vi h.t..-BAg ráaaflrtii-k&ahlrrj t^tulik, bo!»r TiUeil» líajAraak Fíaj il&\'o dllu.ii _h^remt?hen a ktutígitítl Trgn-kaj-*Üa nbíoblnalc :T-<!b°py&&fc2&-a--ttj. könyv boa < I. íq ."rí," tmdfla t-mfg.ltejegyaaU ivaobirtAEíir^cif-raadolt.t-du , as irj^^aj, fejtű-
nriiierraTtint^t^ii ^tMIHH.,,
allapitaaa tekiiiU\'tóIiül -biti!leinknek ,. Ut^al^^^Ena^MB\'W. l\\i airi» Hrifc ^?a"S tepzM 0 órája\'(iMlii^b i TWlrel.i^l^ak . atsal hlvatnakriaég\', hogy laosttam . ?ioíouíaolí caottíbea aTiii.tí«l|fii ll?/-- J!ía^^Ur!!l»ttLJ\'ogujkjHPi;?.laiit-
,,1*101,
\\ Efryoaer^ailud fL\'*Im-a^nalc jntml-,\'8iaEr,btkaluj0\'igl. liirtatthoa igáoyt
tartatuib, uat a bíaaalííilM^rídii.l.í ^IdtrbejiiieatuniatassGnck. ,: ;¦ % ¦•. KajíögVAr r«br.V)ii I8«5"--¦. 8om<ilfjfmeB;]\'a Wrv?nyae«ko^i.»t
lülnkköuj vi líatuBiig, ^
-iB^jttojvitcfJda3?,Tttp- tt nyomtja tTilaJ.donoa^.-agylCam^dti.
jN agy-Kanizsa. Negyedik-évfoljnm.
9. szSml.8©fi. MSxnu!r^i?.z^ 9#.
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar-,- gaadászat, tudomány és urtvészcrtörébőK 4 somogymegyeiglzdás%i egyesület hivatalos lapja.
Slegjelen c lap legalább ogy íven január hó 1-töl kezdve mÍrulcn_llÓ_l-?liJ
Negye,! erro 1 írt 70 kr -.Mind™ rliifirnta ¦» ^Jyni. üfaaw)l?nyvl>WI M-tddigitafUXU WÜSLBR-moll-ttfél aren Wznii&la. --NyUttír eef Petíií^réTt ]n t. _ IürJo.
i Bzerkesztöaéghes kOÍdegdSk Kap< avarra.
á t." cr4 előlizetőklicz!
!i?
A nciyedéves előfiz eté-sek lejárván, tisztelettel fel-kérjük^gáüetökot^ előfizetéseik megnjitúsára.
- *A Iri&dó-hivatal.
Pest vi.
,MArr*ius 11.
j\\ Kitánczolrn!: mngunkaí ; már t,i. n vigalmnkbnn ; mert n mi a tánczot illeti, íbl) viíst jíírjuk , csakhogy pzomoru •nótám....
Többé nem azon vitatkozunk: „Vi,-gaddJ-e, vagy „vignrda" ? hanem, hogy húzzuk ki a böjtöt ?...
„édea Iflyjtógpigyon. csaplak" I • . ---A míflgi^römc volt egy némelyik-nek, otthagyta.a fényes parketteken, a oda haza. ugy lóg a gond,-szükség, minden tzegen, minden ponton, mint hajdan a décabnnda... \'
üft vTesznhangzik a muzsikaszó lel-künkre+ngy .érezzük ,.magujtkatr -minfe--wsnrkof az adóságot kérik tőlünk.
a Haskor is azomorn, leverő volt a bojt sok kedélyre farsang után; de ugy hT-„ s^öjp^nnogt. jrokjcai, tovbk-.fik.ank-. ."can
iégg-aiól etnaucipdiiiatnók iá magunkat, íme a példák:
A hó eltakarodott; langyos böjti szél csapkodja; aa ablakot. A gazda szeme kint van a mozőn; ne csudáljuk: onnét várt onnét TeniéLi. Az egy föld marad.t "még^ HÜ hozzá, mely még meg nem csalta! _ Végi* nézi az istállókat, rendén van-o minden? hogy a tavaszi munka kellő erővel folyjon. ¦-
-----Előszűr is" a birkaiíklot veszi "SZelíF
Ügyre. A nyáj erősen begg. * "
—-Nincsen tnkarmilny Jankd, hogy ugy sírnak ezek a juhok? ¦-«— De:uOgLTimca uram, hanem sózni kellene.
— Inkább több zabot adj nekik, -wgy-^em-voBzik,.meit so* nincsen!
Azt természetes nem hiszik a szóm-saédban, iogy már annyira jutottunk, kinek 500—?000 birkája van is, nem tud egymáffiaaísöt venni... sez igy van
uraim!__- •.____
. Következik a marhaigtálló. Két éaöiéd-TrhelyTJttí högy\'iSB^íetéa-* ml voüsi&eUoglalvft.^_a gyopár, meg a ceirmoa ökröt emelé^rudon. ~A mérm fa elfogyott, meg az ökör sem tud íelkelni;! ^r-Jküt csináltok hé! — kiált rajok J a g\'aada.
1 -.^ -Bizekofc oe örököt istáppljuknram, nem tudnak a magok emberségéből fölkelni.
— Tana sséna, a takarmány volt rósz?
Nem bizony! a oseléd volt rosz-j milyenekkel nem egy gazdaságban ve* szödnek birtokosaink, drága bér mellett
Ugy emelik oz.ökröket, s.kint a föld szántásra vár. Szegény gazda!... i
Talán majd a lóistálló megvigasztalja?
Egyik kocsis .a lóczán hever; hajnal^ harangszó hozta hasa a fonyóból; lovci sem ittak", sem ettek s szomorúan néz-" nek urokra, a mint belép.
A másik ceakugyan el van. foglalv&f: hideg vízzel mosogatja a csillagot s
rárót.\' _•- :¦¦ ~. —^Sl
Talán egészíégí, tisztasági szempont* ból? _
Nem bizony! • Az egyiknek szemébe belevágott as ostorral, s most hályog kelt rajta-, % mKsílmrmeg beleugratta a karóba, miné két lábára sántít.
Kint a,mezei munka erőre vár; benl a fizetett emberek lopják a napot, káros sírják urőkat. Szegóny^asda K~
No, most méreg éa szomorúság közt megnézi a faragót; készülnck-o,sz ekék borojnit ?
Faragója ott fekszik a zsuppon.- -
— Mi bajod? vagy heversz még most ia?--*— kiált rá-a g-azdaí-----
— Dehogy heverek uram! a szegezés bánt.
— Be kell vinni az ágyra ,¦ pidezát Jieki! *..............
E szavakra egyet nagyot rug a fara-
" ^esf-HHTienTTT^irlRff^Űni&iíítT ~
A tbbbí cselédség, kisebb-nagyobb mértékben hasonló meglepetésekkel vár=~ tajirokat a-büjtelőbenj
Kem csak a zsebekben, hanem sok helyen a gazdaságokbanris szomorú nyo-mukat -hagyott a^nraangT~MeTr1íát az a farsang nem nzért van ~ám, hogy csak az ur mulasson; hanem a szegÓHy ember is, mégacseléd ia; a-pedíg^a ezitera meg a dudaszó ^után-meleg-a-^apa és fejsze nyele...
. Majd megvigasztaljuk mi szegény gazdát1; jöjjön velünk.
EÍőbzB r_ia_ide .be júvk-gdréha,
Igaz, aléoznyilásöíkön nemigen Tátni átphanem a fejeket ugy raegülte-a poneos, hogy azon gondolkodói: lemor-ziso 1 taod-e^vagy megetesd?!. A mnlt év nem igen érleíé meg a csőket. Be a magtárba í"
Lánozhordta, mennyi.eloség! a szorgalomnak nom\'kell nagyobb bizon)it-váTryrr " r~
Igen ám, ha valaki megvennél —Mirh^ryáírhn-elBl«\' _ kedÖ nincs^ hiazennem egyedül buza és rozsaaal él az ember, hanem—pénzzel is. /¦ _^ ., \' .
Ez as as csőt: midőn aa ember belefúl a ssairba éa még sem. lakik jól... -Midőn gazdagság, mellett ^szegények
vagyuTikv.-!—"— ............---------
Midőn van éa még ainoa/.. Midíín a kéWés való "mellett"állunk felkopik; kwi;nkniem moaoghat.....
kitelünk megakad... Midim a terméket \\ zsizsik, a gaxd.it meg a m^reg eszi!... j
Szegény gazda! _.- ¦ -
De már niptjt \\v Ayu .a pinczébev mert ide fent megpukkadunk a méreg és csapások alatt. ¦Eltftizör ia egy pohárral ki, abhól a javáhóll
Hiszen innék az-ember! -de nridö\'n míg n_G21_éa G3_-iki l^més-Áa-Kavany-u-azun gondolnttól: hogy a c^ántérokon lc-vű 100 akó ból ötvenet megvettek Triesztbe, s ott hagyták a foglalóval együtt. >|íP-et lefoglaltak adóba. . . . Volna még akó, de-az\'~nieg dés-" ma-bor! . . .
Itt sincs vigasztalás!
A merre lép a gazda, aknázva alatta a fold, s mindenfelé ingovány. . .
-Keserű tudat; midiin as ember on-bline nélkül lesz koldussá, mert történetesen azon évtizedekben született, melyeket nem csak vér, hanem elszegé-*nvédés, anyagi pusztulás, ezer féle kiállt csapáá, küzdés • és fájdalmakkal "kell~ megpecsételnünk! T~, .
„Képünk erős próbája ezideajdarany nemTól a próbától. ..
Hátra van még t. szerkesztő ur, Ön ék L n]vpsókög.nnBégétŐl borsánatot kéx-_ nenij hogy innét a salonok, hangver^ senyék , Zichynk „SEüárl MánujaraiJ nagyszerű elókéssületek azinteréről,
tállók, juh, Ökrök, buza és pinczékről irok.
jjj D?ia v ti u.1 u tg itt ima tui i ug u iiuu- — — t Vi"" ~ " " Vi ^ «•* n- ¦ w
Ezen birtolbol a xnv.h év!>en 30 hold üEzi %-etés után, as aralú i\'s nyyratatú rfiszen krvUI "kaptam tiszián Ji mngot; vagy is -lett 80 p, m. biaám is JÖ0 f.— m. rozsom.
A tBTuFzi dá eso kalkatnnilujt, tét" lídld burgonya és répa, 4 bolif taiar-ujánjf alá-esvén, 244rüídb.in a nyo"-íato ^ c<3.1fí—rt?ü?gn kivül—tí^zíív--5- — mag = 120 p, m,
Tehit vuit az egtSz termésem (pélüg nem mondhatom a többihez kéjest toez
évnek) 300 p. m, _^___
Kézzül most( bova tettem ni.if.uírani k&zletét ?
Tartok fenntebbl gazdaíiígoniun 4 db JnrnmB ökröt) 2 db. loval; egy tehenet; 6 db. sertvést. Tehát egyedül a legEzllk-ségesebbet.
A rét terméke, vetett takarmány, ngy a burgonya, répotermés felnie^v :iz én etotéfire, BZükfiegeltetvén még e.cLhez a tgvaasi termékekből, vagy_ is úrjiaéa zabbm 72 p. mérürHirB3 or ü»-^es ter-niékböl 328 p. m.
Tartokokét convenfios cselédet, egy bérest éa egy-kocaist (a pedig azért ODn-ventidaokat, mert a ntítelenek Fokkiil több kart tettek évenkint iJSiffrtlasztaa éa lutuyaga&g-áltálVmuiT a mit ezeknek
JlMiCk Winen); .rrflfiiclc. figeti^ia-eie-------
gégfaen SS p. m Mnrad-J8f-in4kemböl
172 p. m.
0t tagbdl álló családom és egy szol-
gáldmra felmegy 30. n. m. Síarad 142.
---• ¦ ¦¦..........¦.......— "
-ETlegközelebb itt erős próbára tette a zeneértó\'k és hallgató közönség türelmét. - ~\'
Kiáltó szó a pFoviiicEiáról.
Tisztelt barátom!
-Azon hátborsódzások közt, melyekei azadáemeléare érzbk.lehetetleu.liugyne-hány szót ne koczkáztasaak Bnnekjiecses Iapjában,featvinazon általános nyomort
Hrtlkséget,anytt^i-hjuiy»tláatJJU»í\'u-\'áat, kötalea, kőművesre stb. ?vciiMat cjiüc
meryben-mi-köxáp-birtukusok sinltlnk^ Sinlllní igen és pedjg annyirarhogy ha még pár évig igy megy ílsten, vagy vjr-lami véletlen n«B segjtenek, bátran_íc_l lehet irni nnnden helység mutató tóbli-jára : itt volt HDn érdemes kb-zéposztály, melyben- a hasa ter-heinük.emelvsát, csak orSnyei nmitak\'-felilH-i. .. —
AB ár ragad.. pnastnlunk s gyér.
aeb—aem hagy^iA^méBHiiitraT;
mint imádságot éa kBnyeket. Imádkozni, -a sok^nem gondoltrai kindifs. Istenhea.-8:jne| " " "
Báü... .... «
De szóljanak & ssámok. A kétszerkettő soha sem csalt
Van nekeniJOO hold adósság nélkllji birtokom,- laliház ?fl s^sdasigi ípU!
lekkel. .
Melyből í hold rét? 93 höJá pedig -ssáhtónild. - - -
ben 72. frt o. érték. A hns, só-, fa, Jáb^-ieli;5avaszi vetés alá való.fblddel együtt x rámegy 13i frt nrt: "Bsreeiuin. Jlc\'.yéft a mostani ár szerint el kell adnom legalább 54 p- vő-.; marad a padlisun^B\'
Adót fizetek személyi föld és hiízninv- -tói, belységadó és pótlékukkal egjiltt 102 frt o.é. Melyárt ismét el kell ad--nom 48 p. mérőt; marad a készlet még 50"~prmT-—-¦—<ír— ._.
A gaadasághoz tartozó mesterembe. jshi kovács , bognárT .pintér,-iakafost
50 Trtot (?) szamitok; melynek szinte az elesegbSl kell tdtceculnlej\' marad a kíszlet-30-p. m. " ^ ¦¦_
hizamhoa -megkivántatd hns, só, fa,, gyertya, olajra stb. évig nem elíg. _
Hol van még as 54—60 holdba -meg-"kivántató vetgmag: aO\'p. niérg 1L . \' Höt-van osaQökqnnak rahazata^gyer--mékeim taníttatása?\' •-" •..
Bul vau Wí rfkni lllfaetetlen napatanv^T
atb."í$b. „ ______
Ez atőlsd -poaititfkat már a lésabol Jeli fedetnem; imgy-im^Bitat^iibta-^. !ntge-aünk néhány hold fűidet.
sem iievftség, mert llOJioldb tem néhány-eV alatt teOfr" Pedig-eieiiTvagyonom -\\
mMadgláJ ¦ éjfit D\'apralá imttnk\', ngy
^fyl^i^nyaVkWlw^nyoí a* «n*W bnM*i K** * ho1 a «KJ«nt 10—á4V.-o« adósságok nyomják?" -\' IfafMje »n( lelkemre Trroridom, XQQ kohia* birtokot rétemTfr-wimtalsiwíor járónk-rtnigyM lNbbelibeiv foltos, ruha-; f»n8ok«or "v*Jn>lyaiüutpom, hogy rtfríbTTrhnw \\itLy nára-mitca-pűnsem í« sírva ki A ltok íéTcsfll adom mai : mul-jflkjeliölpni e kés ejti.pohár !! ZTAbtjííöTTTljSk"&iTe-tbljben".- nem ) nz&~ fá^pftartálV^ásb\'ul^JTüHbülél az ember-, twnem é[*aböt ja.
"\'Mér rtfeiir állok be ügy véd, tisztviselő\',
mérnöknek i*ib.? ...... ~1T
^Wrfimvn\'-pályák** képíbítcm.To!n»-¦;\'\'itriFHnlTj\'-i"\'az ember, hnpy-mirVden-épét^dbcn\'-egy^ggy-é^l-e\'\'^^i » mínripn-hn 10 injuk
~ TttaglMg lelkiismerettel magamat ir-
KereBEtiir-fclÜljüvíí 2—3 ériig mág^azép-rfl-lut B»m érrnJ^miíga K e r fl sb t u r \'is osak ^p«#i^Uiűrvá_tfala, _egé_Ba SglgethvAr tg. ij.dlUKt-B\'ínvkHpnR} de <Lrégi rév elkerül?: tifltlery} tOF^t Se Ily é t. ¦ Ö-jrirlj^elnnb me--gBváríwknT B^áp^Bfttthy4ii)\'WRÍ\'íf-off>\'kori ^kedvpncj^fírtöjskodásl helye, a kastély gyö-nyöriLfértaaaaivaV raég moat is n .yíilék éke, 1efVtftiEii^^uj"^iSV"öahíB":épItériérin,- nem. csak-jíriEiígoB,\' da hetivására is yanj\\mít, hogy legújabban n, n. m. m. kir. k elytnr-t ó t a n ács -megerositeK, egyedül Somogy-megyei f 5 í b p á n y ur ö móTtóságának.^ES-szün, ki hísflrük e válságos ügyben is si>gi toni fogja! ., _ e * *
tara le; de mugam, vagy ok-e igy a haza-ban"? Kétlem!
- Mnratják 1 fenntebbi körülmények: mily t^riás lépésekkel haladunk a kozel-ixegénvedétf felé, ha osak Isten valami Ulöntia-ufat-nem matat választott népének.
- "A ftémet^herciegrtégek ben- .egy 100 hvHa* ^./WtLkúukirály, s itt,.hol tej ia
megélni!!; _
^_lkK?*á(íaLe.böjtipndÍcatiéért; de ngy nyomta.üzivemet, s must sokkal, köny-rryebben vagyok. V—vics G—r.
Knn-Szent-Miklós.
VTgalo"ni Tr^öVn^-^v^-i^j^vá-ra.
teboljfg-g\'t.li\' jpttlprnlífien-
___.......____ - Aa éjjeli vak madarakkal.
Feljebb evez. & najrv JlpcscliiMi
- .................--A~«a? fdö miú í.isukUI.
Ftíryescn kivilágított ablakok, n csillárok "som hiányoznak, vakitó fény özónli át nz-égési épület alakzatát, a ..városhusi torem milyet a m»r nagyobb részben-elporhadt kezek követkíS.-o hi-íy ez ve az igazaiig-szent templomának raktauak, ezúttal az össset/soporto-sitit vigadók helyevé változott, az ábrándok mennyocí-a.tjrft a földre kültntcven vnln zűűi\'tizAval F. g\'ulja tágaj—ar^ljo-r^ai-eliaEzd vendegkoeii>rut a teli őrük rüldagak, melynk ^ni">T\'ih\'\' -rezeta lőpcaBzet kftrz^tát ékítik, tka.sjiiuIÍ-Uii;íiiet_kézr_o jnutHtnalc^ b a~lií-
alrtunk, hanem enyhítő sitiikre - kralüBárokaj gyűjtögettek öaaae, mnlyhííl 1200tf frt lottr tehát adnék VisazamoBt a anivosaégc?^. firpn-"áom ;-ilyetifiálo--,. eíUiáieiti lonnék- Juljus* hül-pyoink eléf ha rajtáin .dílatiii7~l5ö tttváltlírt ; irnók ejgy forsobriflet ajniigyröiiiiSlryü ii-.tnU b g róssöTB ia, mclyBTJl az iiliisebbck » \\\\n)-~ ~li>ttkornak:M-~kÍBsedhotnók-B mnguk illüh"^. ^égát^ne^eeeteaaftíEwHehriftekiém, kug-y.:^ „Minden jó: Itazafij kl.kotialioc luv, s 6 nemzeti jólelöt a népek boldngpagiUnz nnyngi és Bzellemi haladási ítársnihiloin a inQvelt-eegTelvífágözáSIll a tfxöp é hpitipb "túrtok fci> tllutotéaét^tb., asiván éa lelkén hurdtiznndjn, először is no kívánjon tubbnek lutszntni mint nyi-^galónággÁl, mflBcd-ea.Pr a f^iií"B el-liííakní]ást;-{^Böft-tadjuk niojniyj-a-rűdorap-tió í) embertársainak lorésénct Werúljo, a rá-ghlmnzaatől s szÓB?áryárkndiÍetöl, mely a becs tili-tnek pellengérre allitasa- —a óvakodjék; —trt*(tbbá-i-ne-titriaíin. oly negyeb fogntnt-mely kdotnacEL^iül magdt, (uiui t tmlpHiTfi
vtiBT rpp^nvilÚH báiajval akarjak ulvarázsolni
itlovAt. matbát, gortvéfft ¦ Bo&g utetmyirel kOnynbbaa meg^sia tnindeí7 aa flkjxvaktt ssnporitjak, ¦—ka a csflnilörqk víigypiadtírnk dolgát halmnzznk ? ? Es_ nwgii_pdr-ho ílÖKijv-nj rév jött íétre a DrAvig . KeraBEt u r éa Sigpj.e . kbst
nin«9 « Somogynak if joga ho&sá szólui 1
a raaguslia nézö. hölgyvilágul, láttok miként irmrft ka nagy -hév-eaeppEkeí __s driíitö míivcnz, midőn az ysazc vásár Inti nagymeny-nyiségü zi>Íd -piroa éa fejér fütyölt ft terem airaa falára ruggatií. — A napy auld peztnl ia apro társaival & földszinti réssro takamdutt, - egyedül a bÖrpamlngpk nyujtázkodnak egéaz -kényulcnimel a faífaoeszaban, hogy a nyuga-lum után Tágyakozó masiáknak-pibenö helyül arolg^tjanak. ^_
_De-linBBzur^ terjedve ludóaitáaunk, ha a terem fcül éa belcaínját Terajanlni "akílrnókp meg eank annyit mondunk,kopy akun-szont-miklúaí müveit „zári társaskor3 (Ctia&iná) által a könyvtár gyarapítására adatni— aza-\' vnzat többaóggel — eihatirozott táncsviga-lum igazán fényesnek moDdnJjkj^a jelenlcvü higgadtabb gondolkozáauak meg azt ia ína-i rik mondani —.miszerint a női .pampa a fényűzés kérés kivétettél, VuJdsiiggíJ a tuí-...jnimJL íí; b,1ji)B hölgyeinké-miként hiteles kutforrásbél értestllónk — vetélkedve törekedtek egymás fulett aa. öltözékben kitűnni, roely valéban a kadves—fórjeoBkókr panácakák szignm pénz viszonyaikat . nem valami kedvezíl helyeztetésben Imgyta. No, de wru.niJtttiik mi gondunk, nincs -jógiink clij-¦ir-nt szntjalyoknt az öltözkuffóero rrezve; de
elSírnók : „Minden honleány, kiben, hazája iránt mélyen érző sziv-dojipg, kinek a hon-82eretot kehit;érzelmét lángra gyújtja, kí nem\' akarja, hogy ez egyknr hatnlraas nngy neTn-nae^áaaí an>^4 ísnrft^njifts^d^vatinaj ra íJiíb,
XJj tóv, a" Dráván.
Ij\'rTncipili obWA, aero oodieini psrotur, "~.........——-r:TJuen mo^Jt pW láagaHTaTfüoert-inoras^*-
Engedje_meg aíBrkfaztS ur, Jiogy Boraim Llurea Ugybvn felébreszazem becses lapja geo tr-k*yiös4gén«k figyelmét s különösen uukétf kik b\'gtnkább megakadályozhatnák uj-dTávai révek-keletkexeaeL Miért fibb b*yi venni nyakunkra, hü nem vagyunk tény telének ? Vagy nem baj aa mid3n a_r«n-ifirs^gelépg**! levét fogUlv-fl. a.régí révek íéavüi ^ríaéeéveli aaajahaakranegi képaakeliü fi-_ _aigíta. ry»r«et fordiíaai. Iga*,a vidékjél meg van •akva eaenitSrokkaL.es: pandúrokkal, de mí, tik ott Ukank, tndjuk leginkább, mily ke-réi íábjttk van\' m réveket Utoga,toi. Mi tud-
raklegjabiian, n réveken mennyi visszaélés uj
lörté^íkVl«*l«/-ntíb- wewikal-it/JiAnj=tali.- -^arru-mJtttiik mi gondunk, nincs -jogunk clg
éUigy»nfB»áy nagyobb _térképét a kOnnyen meptalálja\'a Dr&rápafrj«D Sellyét, lasét délre Btjcwt, kaUlrv M^atlavinát, wSadifSyik. réwol bír s egymástól 0 —6 éra Idnlra ü T&BBAk. Ha tahát vaUm*lyik roe-QTBl akár VarScae, akár Hocangy vagy Ba-éléokitepi kívánja B a\'
cmkel naporitini, ngy ve«yen tBkint«ö>6 Bmdaa k&ratvéDy* * 1eg«tfivbb is ncbdny 6fe> ÜvoJbatta v»C épaa a dut&atu köxepén ajbMS vévet,. wig ptdig"— ba jfll tvdi
fc*U*aJa&MopJ>i révnél ^gyik ko^ Ukaok mW tp«g csak árnyékA sem. Dgr«n=
révt&l a&p;!
?1 aDgf-fc&lciftpAi" Biegesryné* nélkfll nyí letol tmt Varfcsja nfegy t már oiwi«t í«-bi»o-sysjOf.mtvrl • ajpmofjyi tw«tviacl6k még most ron akarnak fclaU tadni, egy tsboa leis
náltnlL
Xim\'iD wnTiiBtt vymig-* ~v«(rr~kiv-. m aj r*v ránk Dám tkunogyakra ?. ¦** Isa^gjHftjfjtqiég. naertélénkebb
«yar «icBn«n aa Ot vagy Hz ex«out($,Ívnem verik dobra
«ldák a^os-ebbn «*iin ta^l>e,«lrofjHPp *tt* & gnsinlDnia llU més* \' k, SUlt hmál bflahadt - -~ * Aian knllmetl^n ko M*á* tjOl, tw0 í Km alu
CgT.l-1
az ünnepi parádés négy ló a hintó előtt, het-kuEi\'íipí mondnrjaban a trágya hordó faten-gelyü kncalolíítt azokiitt geliiczkfli,\'), azután nőm kell kártyázni pénzre, rnpp.-int kníL-aTiu-\'lomra, mely os iatenfólú emtjer hajat nz ég* felo moresztí, különösön kerülni kell ama ri>n)l>lkü kártyabitsuko\', kik a ZBeI>mctszök anruba tartnzniik s a pénzt otrnb1»tja4ií a kik jótékony czelra na irodalomra Btii. egy fillért B.\'ni uldoznak ; kerülni keli a janla tnp-ipo-iint ib, mert ezek as ombert^ffUikklik, miv-r« 1 i ei\'d\'\'sen nz orrukat f\'nn hordozván ¦áfTUidjaikk«l a-magosaágban puffL\'azkednek, ppiaV\'BzJk észre, hogy labok alnil reitcntö jmtlysíig. Ulong , jlz_eIadósodiÍs mthaégej ntel y.- a lo m haaág^alválhat 1 an tár a a ; .ki ^-alóLig" kcnlltti kel) azokat még, kik eztvokt nem tarljab meg, kiváltba esek egy-t e a t ü 1 e t e t
lt.^.Mjuü-_A n wnl plorn ttirn^Y^B üí"U-
gj-a ülntrcaak az íinzüérdekuket bálvünyoz-Eük, kik nem veszik észre az erkulcsi BÜlyS-di\'Bf, a liözhödt posványt, mely a azelíemet öli mog b az anyagiasságnak tomjunez ; dü k«ruh.i kell oz ejjeii huhogó b\'ngly.okat a vesz ui;id«rnit, melyek a tetterőt nappal idnlu^ezMij kerülni kell az á I B z e n t " b k ed o t , h i ¦ gót, mert ez megcealní készül a lia czélt ért ! gnnyrssn kíkaczftg.
líy elűlráaí lennénk A fírfi k.\'¦ i- ríó tflk\'U-^ rttl, hogy nz illetők abbnn mng-.H t rgésn iényrgitkben megláthatnak ; do pi.rnnyipá-gunkban mit tehetünk, letépjük «/. nlnrczot? mely nlutt irigykedő pokoli kep vigyorog felénk, mert kárörvendőn i « iiyomoruh I nem tud miért ártalmatlan bdrzenkedtra^ em-méltóságunk mogBÓrtéec : picr-iny npró-s{fg"h, rnelr«*k a tiszta ércsrói lopiiltünva a ffüBBkíidü BÍlány Ielkfllalére Qlüdiíe\'k vissza éí ez nekünk dús elégtéteT; t iliáí fulj tasauk y.ább a vigalmi tárgjat : , " ... Tíltmílnk a casflinól könyvUrgyar.ipítáaárív bál ruiidezteteti, egy uri és egy pMgari, ez tu* \'njdonképeu kettíí ós ez onnét származik, mert ltihrnk"niég iiéjuclyek mindig két naztívlyt-ól ábrnn\'lpznak, do a vidékiek kedvért ia ezt így kellett tenni — rélik az iIl(^iúk-pöeííÍ1IbFT7J-do mi nem osztjuk o véleményt, mert rlöazür n " iirneia a vídéki\'-\'k érdeke, linnem n "kfiíü\'v-t;ir -gyarapitiBa volt czélul kitűzvr tehát szent vi-lt a-czél, de n kivitelben az irány el* i( é^smzi &SíTiH^^^^ná hxn k- ».t»ltín?.-t«-ai
caűdaj mivel ea cink pofgArí táncavígaloia volt, d nagyon boIciui rangjukon alulinak íar-tották;ns itteni magjelenént. _^Si^
Kilnt»r vmi roá, hogy ncmBokáM fiök lot-íorla I«\'s» v.tr<3Bunkban, o szerint B nyara1 mány a kincs után oóvárgók helyben rakhatják be pónzéikot a lottűíiába, a nom lesznek kénytelenek.a caikoj^ó po^ta taligán aa cl-^du^k^j>??J_rokat*_:Budára szállíttatni; a vállnlkozó egyéniség valóban nem gondolhatott volnaegysser a mindenkorra saját érdekében nknBabbnt, (aa igns nem ia igen ke-rülnetölc)- meri ki ne próbálná meg a asa-rencaét. A vállalat igazi izrael fogás.
Az időjárásról ia szólnánk, do es itt la .C8nk..oly-an^,_m|nt rrjáafelé^ volt roppant nagy havunk, moüt pedig folytonos fagy uralkodik, annyit azonban mondhatunk, hogy aa ilyen havas tél nálunk a földroivea gazdái a jovÖ terményre nézve ezép retnényekköl bis-tatjn, nnnál ia inkább, mert mint halljuk aa •* ~ir."5atrjan_vfse-iV«ésbűí elöntoni- a határi
s régi tnpn staláa ezerint ezfi mindenkor bÖ termés aaokta követni. Adja na Őgl hogy a Biép remények meg ne hiúsuljanak.
DüI\\S KÁROLY.
_ . ___i__(_Jesten rágodő pondrók, martaié ki vá~ie^y ön t
Akdl test vér haaa fcditi Jf*rrjBr,,m nagyí- at elfordítva égazinükák, vagy bogárfekete téJDj, • kirtltfkodéB konyüéEB nem iilógok--e ^HJQS^zenteU^ajna--dívatlat)nktól-t ^melvok rgy Hjrév fcllllinUira? — Igen ii-nsny -mindwuhéti\'n rgy-egydivattudósltá>lJFmln-mivet Hy aj rtr altul épen nin« oa elérve,, den hóban egy-egy fejezicsumnzött divatkó-A kl nem dráva-vldéki, tuaaék rsak.e.l3- pet, vagy nem tudom ón/még miféle tanáös-\'
adásokat éa\'azép „keíme mintákat hoznak a fényÖzéB : nagyraexején\\~ Soírj^törBkvé>re~-maraájön "hs egyBzerüaégnél, .yessa meg a Bely_em;vlgaflókát,- utálja-mag-o-S^dí)-—12^ 16^20 ftoa:krinolin^ ücrínolin \\ miértrne?.\'míd8n ear^\'alföId^Hkán,-toi^jai 12- ftQflat ves8 .kedvé*" feleségének)
rakja le_ az arany ezfla*7 vágy "gyé mán Halira-" ^knttkarpereoBQUetjinkábbÉaináltAason caont* bél Yftffy rézből, etek ntin tegye IeTT60—10
-fejedelöm a királynÖke.UUet;\'-Annak utánna M-varrsBsonjninden héten egy pár.bárson
lg c«ak iravéka sem. OgyaB- "topánt; hanem-csináltasson:jó boniynbötböl l ly o i f iuetölsv b n-t ér a i ~nirnt"án~ezT)lc8Ó7Tnert van^lég b u r n-y-q-^ mrpereanyi tivofra muJ rév- azután hnjitaa lábfejéről asi a viavMetííljuIik forma ka lapot,\'melyet 9—10—12 ftért vesztegetnek és * oalyott :vegvjBn2-*íí ftos becaü-letea magyar kálápo^isínt én;:Btb,.> 7 - Idindesek igy-me^\'rtinVébi^\'nirinee^a\'-karit tátik; jé leá»t|esiUk^a|Irr«^ knnyérre, rb^jSy-B^mbw-rre^eae^k^d^^
adóra, b aaaténaa\'adéssig\'tÓfteaziéírcio,mely QiTnnkra-n^, mclyérp&z Izrael fia naponkint Y3yaknákra JAr; egzer-kMu^ keiül
* nem verik dobra na: Ingó .ée-in--de jut n nyomorban" s*mívftdök-
i nbmeter. jr^tlan§ágbt^ _ ^_
»*SM»^Wri; neFwpfc^a.raácamarosi inaég|eTbTu^d^kiréTtr7~ ^d/^báft-Mgyoh-ismeeeiCEolciriu^rljMU
IgeBUbát- -» kik mTgml estélyeken aa étkek étkének kaJönfeJo tarkabarkavegyfl léké ványai áo-kodunb, fitymálodnnk — rettenetesen éhez
awlonk mikor "tik a
\'ereink, pedig dk nem Udom Ittthrnnkor níí
Levelezései.
"Ölófok, má^lns hó I-ón.
TtsztoUVzorkeflatö ur! álotet maró
unnlmoa téli hösssu óráktól ci&nekíllni, mi la filhaaználjak e azórakozis^-kináüioaé ^f-kftimskat -Mult hó 3-án íE^!tíeni^iaraelí-ís-kola javára tartott "falncVv^alömík,/a llzép azáma vendégsereg volt eg^agcyülve- vallás kűlörabség nélkül vettek a^^rógzt; mind-pgyik ki krtehetságű azerinfi-^árni Q-nenjea t-zfl eiüsegitésóre ; maradt !Í3 szépecskén tiszta jövedelem. ÜO-an ía%ét\'fényes sárí-körü.tánczvigalmunk volt, melybe asinta asá-mosan vettek részt; igen Sgyea vendéglö-süok Bdríny^JüBztóv-uniafcf köBíBneltel tar-t-.zunk, ki/áradtaágot éa költséget nem kímélt í-züü vigalmak fényes kiállítására, ^ehár-, Veszprém és Somogy megyóbul voltak von-d\'góink. \' . .„:\'.-
«jyorraeki örBmömrr nem\' tej eshet cm ki eléggé azon, hogy látom valahára a ..copfoh világi előítélet megszűnik ; a vallások válása fala lo van rontva; a socíálís éle_t._elve, nem tür vallásbelí különczködéstj ideje már, htfgy közeledjünk *»gymáfiliiis, mert csak ngy boT-dogulhatunk, ha karöltve járva a ktiseaólfeló törekazünk. ígen kijránaloa volna, ha á fíild-mÍvéa.QaiEly^ is megórTohó a korszellem igényeit; de aajnoBankell t«pRBzti^ti"iik. mikép eddig még sok helyien hiányaik, söt még mindig niürlUnek fut\'egyfs esőtek, melyek a vad b^iilgaiaág éa állatiság bélyegét magán hordozzak; uu\'in régibe bíró válaastáa alkalmával, orélyea azjalgabjránk t 3IikloB\'Xároly — egy hobSiit Telöa uésBédef Sftott, melybe -
_ rJtlü^áré embert omKori rnéjtóaigára eia-lókeztetctt és alább ért alj ha tettéért példásan hivatalától elmozdított. Nevezett t-laljáró am-her ngyan ia caapszékbo fogadásból 30 pálcsa Qtóst ultkiaháfán,néhány itceffnorórtlöfiS-ba «-tj,«a___________________t meg ilyest hallani, — valóban leverő I astán
ínkasstról szó sem lehet, K^.elTinalt mrpjaÍDklian_aa.a^rel^Slig ~ ^ hogy házaikat oda hogykaták, a végbetotlea rosz idÖ miatt^ nálunk a Balaton, boáazábam orkánilflgdflhöngött,a szól; sok belyeSt olyan mngaaanvan a hó,, mint a bástejtÖ j a kösle-kedóa egészen megszánt es íd5 alatt; as nt-csáu cBak vigváava, mebetan as "ember, merfl s a azéTirFary^BrövB t^irt7kögy=veíeF8^«^t:a~ ~ vaoati vonatok aern jártak 20 ih$ éta, egáca márcs..-l-ig," ..--
KerrokedéB n roaa közlekedés níiatfr^^-B-éólvan. semmi; árak áltáljában 10Lkrfal ma-gi>t:djban állanak a mait hetekhes képésS.
- siÓMÉíiMKr.
kigyelmed, b így
lm CBftkaz u. n. „Deák szűröket vagy a Im-dákat nem vesszükj. figyelembe- íífem akarok őn~íemocr&tiát,-de haTaz-afsóbb rendű (mór t. í. némelyek Bzerint) közpólgárnnk pénzét ncm-pirnlunk elvenni éa oda tfaszok a hová
vele együtt táraaskürhen-mnlntni, hisz ez egy parányit s*em vanna.le képzelt rangunkból; vagy tárranövilág magasixlése korlátozza a férfikört, no megjárták a műveltség tnr«ril hal&dáBBRlI hiszen-egy valódi müveit hölgy ibn-aem fogja^iriagátkivouiiLcgy b^esdlittea
jolgárí táraaflágból, BÖt azzal tünteti ki szol-
__eml^raelkedeiÍBégójiek^főnyút, hn ningát n
ea «ak_ körfllményekhea alkalmazni tadjn"; ngy
B~z7e-pl elk-ü nökivos emberi--inéUoRn nmgABztoBságát felfogni képes : sobn «d tnrtjt rangjan a 1 ó-li nak, bfrrm el y U» cb Ü
Tl.é.ta a e gyé-n/^ö-go r é n~y—4-g é n y-fcli l a e-r es z ked n i, BÖtbelatftndfa, hngy rz^ol ^aaját személye iránt csakkjyálóbb tiaztel-ntői\'^ "biziosit. Megyés -helyeken-—Jjol- n vnlódi. fojdösur és a voltjobbágy knzíitt-ifly.-meaazo-elütiröViáBi^vXazo\'ny ..létezett, hol a szellemi műveltség" az utóbbi osztálynál nem érlo ínég, el azon.fokát, roely által-amazzal caak\'inűg-^özeji^leg^ia^párhuzambiin tétCIiíctnök—rmr gábaVíípry^ben. kümeirdíí^lciön\'váláa: foínilokat do nábiuk oz okot bitóban kcreB-nökvgmelkedjünk.tehátfölüWvalahára ama .flilápy-eloltéUteri^raert utoljára is ilyenkia-
mfiíd\'anyagi, vigzonyaink;\'
^íMegéflett iéhát .a\'.tincsvjgalorrt a jövedeb
,. ----- io_ezett a könyvtár javára-240 ftot; szép lioz-
líJjJ^T ni°^l»t*»^Bk%lf3l»j\'I$í» M»*lyo»- éa sehogy sé áll arányban »c&élb* volt
Jdflben,. mert; ninca kopy^*"u-\',i\'" MÍ — A~ ¦¦*-"~*-=----*-\'*-\'*m" ni. i< « •¦¦> <
r r_.nelynek tiszta jovedelíi a.ÖO • frt -felt,"és asttnlian líem
m^^r^BUllitásá^aegy^iéttoUcéanb^ reiü. csair/míotefl
—¦—üeflatheByi-fobr, hé-2S- r- :
TcivintctcB Bzcrkeaatrj.-nr 1 Seosthely Moj> városát aa ügynaveBelf"^,"LBheay**»t, a fobr. L)t\'22 éa 23-iki hé zivatar, annyira elb t< mtíttu, hogy a szegény lakosok köadl sokan \'? — 3 napig sem láttak napvilágot, míg nekik nngy üggyel bajjal akkora réat nem nyitottak, hot-magukat mog-mflnllielíék. Aa otcsáikon ¦iioflic toriad t\'héfuvatag mag&űoáganóbol majd -jiem_a_háztet!íkct Urm>gbaladU.~ti\'iia~Blbflr>--.dáBávaL_nam...JÍi\'tnck. könnyen., megeshetik, hogy-a beküvotkezett meleg napok alatt egy TOgtün~oIvadÍ3"3rEréncfféilenBégnkéípttos4ító -árvízzel egéositi kU — Hiaostfik, hagy & gondos városi tanáca figvelifle cet aaivesea ellí-endí. -:-
Tapolozáról ngyanest h&Hjnkasaa katóab* seggel, bogy-afit égessen\' elborította. Mint mogjegyzik^a hó magaaaága^ott Öt ftlefi fiatí.
\' _.\' HAJGATÓ SÁFDOK.
* . : ftHuIincH, milrt. 9-én
^ DuDsteröéen zajlik, nálankiíí nap elííít \\. moaŰulimPBi^o. alig t mérföldnyire hfttá-runktól^A\'jégtiKl^-rvaukcIy. viaálláa mlair I \'\'még álleröoün,\'ii ilt>-félüÍr,oi jÖvií jáglmaa--bok tilnyi mAgaesagf.*!\'tornyosodnak üaszo, A ilunní" rDalm«k.ringy\'Vö8íélybiin-vannak, niElyek^~ö7törnynauló jég alAáülyedésBel fenyeget. Aklkelotnek még semmi nyoma, niort kávát a"j6gctlrhindenféló lobét még látr ní eleget.. AJjévm^rÖ reggelenként &—ü °R. rantat^ fagypont alatt. Duna/nontében egé*z OrBováig ft kereskedők rolni csalatkoztak reményeikben, mert a pesti ^JÓzBcfvásárcn nem jelenhetnek meg, ruivel"a gőzhajózás még nem, indulhátolt mej^még pedig tán 0 nfip alatt ae tisztul meg egésaen a fi\'lynnTi—~~ E líklntstDen\'csödálbm, hugy a pneti vúroa-tanáco nem intézkedett a nagymélf. helytartóságnál az iránt,"Kogy a vásár legalább egy Irénül ¦halnsRlatott-VoJnn el; így tub > koren-icedlHstognthatta volna—wgg.—A_kÜZLgé8z.-
jenne, hogy e, többek MvánataTiB barír gozna cl a pusztában; volna ngynnrhégT több mondani valónk; de elteBazükajövőre, lesz ni_égj-ílnlkalom-(Rekuldetétt.)
A A felsőbb templomi hafósájjT"fiz izraelita (Parim)-farsangon a nyilvános Lnuiíflt^goj_eitiííá, éa ess.iinunk következtében- osak töblxx^liídiTmízíianTia^ tátott meg;- az—álarozosok- töraege.-is_ jíírta n házakat, beniuíat/mdd szokásos -bohóc?- jeleneteikéi.
BÓgláHápot igen. rosá lábon áll, a b^t^gek többnyire tipbusban szenvednek. A halálozás ia gyakori, minek oka lehet a rendetlen időváltozás,_A.bü|íbá;rtns idojéis eljött, lm ugyan még találkozik valaki, kl elhiszi, hogy bűnös a hflneit meg is k<-lt biinnl. A kedélyek lahangnliBágn e tokintetbon a legjobb fokmérő," mely biztosan mutatja, hogy hányadán vagyunk. KUGYEKAY.
Hírek ós események.
A A helybeli dalárda ulappzabályai-ban az .lrsö §. így szól: „A Kanizsai Dahlrdjk?_czimti" e&v 1 et czélja a dal művelésé ésTezT ál tai "társas ¦¦¦1é]éTTeTomoír dirásay mindenkori tekintetteY a s e g y h áz± é ne k ápolására í s\'p hiven ragaszkodunk az alapszabáTyuk-hoz, nem mulaszthatjuk el megrovásunkat,, mert a fentebbi §-t jól megértve kötelessége volna legalább ia az egylet-nek^^4 nagyobb" Ünnepen egyik vagy másik templomban a sz. misét énekkel kisérni.— A dalá\\da vezetőit ennek el-mrüasztá^a^végettVnem dicsérhetjük ; karácson- tfrine^:nr néni "énekeltetett; húsvét is jön ésVommi előkészület nem mntatkozik; oz nem elég kifogás, hogy a fjf karmester nem keresztyén felekezetű, tegye löteíesiégévé a választmány a helybeli- kath. kántor urat, ki ugyan nem e korezell^p.embere, a vároai ,ta-nács álrnlatfSfP&littntni s 0 hivatalt komolyan »*»a rtjhéztatni, ha hazánk tBbb dalárdája a templomodban nngy Ünnepeken énekelhet, miért maradjunk mi hátrs/Több pártoló tag fölszólitására közölj lik e sorokat és óhajtunk az
A A hckbeli szomorú állapotjárói majd nem hírre vergődött leány tanodában hír szerint némi javítások történtek, nz nz helyiségre nezve nngyobbittatotfF A Mint az nradi lapból -éxlesüliink: Arad városa engedélyt kapott 100,000 irt. kölcsön "felvételére; ha ők rét-ze-¦*ulliptnpk ily rjmiyjjgri, ngy mi is folya-
modhatnánk; ezt ajánljuk .városi tnná-. Cötmknak figyel méhen. így n^.nrűn lehetne remény n roskadozó félben levő* várusháztit a-régi terv szerint felépíthetni";- rneíy-n-rntim tlá^an jyvedelmezne a városi cussáhit.
t PeIz.áiina--ízT:Ietett*MulIe és hat kískorus^yerniokeCrJTffe,Istvilnkn, Ida, István, Stiiniblrj és Anna neveikben szomorodott szívvel jílcnti forrón szeretett férjének^ illetőleg atyjoknak Pclz István, vaspályái mérnöknek márfius 17. rövid, <íe kjjms szt.ru edés utáni gyirszos \'kíhraltat. A bóiduguiti^^ f. hó 19-én délutáni 4 Örakor telettek a -hogy^kjinizyii közös sirkerlben.
I\\ n p u * v á r.
* A mély" tudományú s nemes szívű Löw, szegedi rabbi 2 ló frt o.é. küldött —Tnint gy. jteményt— a nem rég elhalt izraelita tanító Fi.-cher hátrahagyott nejének s gyermekt-ínek felscgíilésre.
• ö A mult hóbani zivatarok snngy hu-esésnek\'"már is-ehVítsHtk\'gyümölcseit; A lekváros nliitti lajúlvt egészen elöntötte a vizár. A pétatér meík-tti ezuk-rászlak, oz úgynevezett „j arupli" víz és hullámok közi álltak óra számra. A vidékekről is számos elöntésekről tudósítanak-benn- nket, de még éHdig jelen-iékenyebb\'kiírok nélk«i. -\' • • •— ....
s Golóncnúr bandájából. a még hátralevő két kóborlót, Snjtufit és. Vidát meglepték egyik napon a a. csendőrök a szigetvari járásban az apáti szüllŐ-hegy egyik pinczéjében, s makacs tl-
-Tödtnnkra ,^ e hírhedt-banda,.....is-ki-
pnpztnlt. ^ - ^ J^*. ..... -
vo előtt a megjeléntpárt- liopy" jól ""meggondolják t mit tesznek?- A völtí-JL?"v_fejeiéi hét év dta gondolkodunk JUiir_egydtt "kedves TiwleT^K^rrBnrK ;¦
Vegyesed
két egyszer^ in«r«ia Bzeroétys(»n^nBpAkl
— -j,-— __ _ _ j álltak w bécsi - tiir-vényazék>UU.Bgv6^;
— Ötven krajczJrflB~Ef^n&rT1nTJ^^ ~^gE^r E4o ég-.htritt MatyAsj sr. eJnfitítrgfé?
délyjjen-^hhalaa ! A j,Külozavári Közlöny^ ¦ -----*^ \' "*
ben olviieauk : „Lapunk annak idejében feí-^ólaUjiz Erdélyt feoyegetS ínség ügyében.
A~nep í\'yoninranak BByhrtésíiu Wllülin-iMHti- "tt-HV^rwyi»»Ak-l^ .^.^^„n mí.lU^"*ki Uett~
lortént, o Felsége kpgyea sdományozáíán a az anyakrntlya.-tgiiul érkezett honfiai a honleányi ndotndti_v/knn kívül. Csüppekvoliak-asok csak a veszély tungcrében. A^sékt-lypk baj--eWinlc kÍ-fta-orB--i[-lif\'il1 ti\' r\\<ihn% hftlliaíuJL roth.idott tengeri míntt betegségben, melyet éfityphaanak neveznek az orvosok. ^Az or^-szag ptaeznin a gnbona vékája ötven hatvan kiajezáron iár, arany tíaztabuzát vásároltak a mait héten 1 ft 10 krjával, a a mindenéből kipueztu 11 nép elrotbftdoirmrgerit üba\'ikjmAj megöli. Mondják, hogy KoÍozsníegyében~B\'k meiÖEjigen már hivatalosan konstatálva van >z ébség mintt keletkezett ragályos beteg\'
-megtórténni-: ^znger, vádt«trl®6-B»in~l^-^"-flért 14 nnpT~bo"rt7rtPf"ggrtgrg vult uv€r efitfeU-^— ve. —E felekezet tagjai,-mint minden ily-nemQ fefekezete, kizárólngi.Bnn afnóbb r»-nd-keltek. Maga a két f3_ByrthnltktiB-Vt^t. ÍSrngetL__ Ú helt.-titntt üiifíti, bíijttfil itti^ujifii íit--
jogról, de fentartnk a fellebozépt. —-
—¦ Aff^Icgényi-k aiíőjnv Mint f-nrinanmot r jgzojjflk; .ho^y"\' a Iwjrlim bavctck-bát.-i»nk beadott kergénypkTJkiizIZ^h^fe^^gy^i^JSb)^ -gény-ado behozatalát ilí^tü íe van, tites jv<-
Bflj^it íl\'lcIüiíBégére KntozBmegyébé(.\'pTÍr" fqrintíit utalviinyozott a haldokló vidékekre egéfizségefb jrabna.beszerzésére;\'Mind ezt mi néni tútljnk : annyit asonbaaJjidonk, híigy az orEzHg.is gazdasági egylet föliratot iutézelt
-n-K\'tmttítiyiiw^-o-kénLíBhfin n -"p|pvhg"prfinilnd ten-ct alapitutt m?g &z iránt, hogyan líhetne a nyomort társadalmi utón is enyhíteni.11
...... — Gázrobbanás Stuttgartban. Stuttgart
városában m. hó 19-én a mult évi pfhli gar-robbanaahoz aok tekintetben hasanló-baleEPt-történt, mely minden-körben mély fajdalmát keltett fol, míman tubb emberéletLEett áldo-
-ffitiml. Az b6ztingerbtrissLö__a^i-dJk__F2áriin ház a nevezett nap eBÍéjén, kevéssel 6 cra előtt, gazroljbanáa ullnl, "melynek ógynluvfcs-Bzerü robaja elbnngaott az-.LgeLi....iároBbunt romokba dőlt. A fasz lakói már egépz napon ü nagy giiZE^Hgot ófczJEKTs felUivtük^alias-tulAjdonoat, hogy nézzen ennek oka u án. — A háztulajdonos délután falura mont e neje kutata a güjkiomlea okát. bzerencBétlenae-géro égo gyertyával lépett bo a raktárba, hol a gazometer volt, be cxplosto azonnál^megtyr-tent a elart áldozata e nii lett. K.ivüle tneg egy gyermek s iparos fia, ki ep akkor ment a Uís nJóíi, azonnal ajgyoníujtátott, három
más személy töboé-Jsevesbé-megfcéraiti :-----~
¦— rjuezonkilonczedik gyorniük. Romuln-villebRii ft nuilt het«n-egy szegény flíezonya ÍS-ihk gyerinpkL\'t aiQlta. Napóleon CBaazár^ a mint ez t-suLrol értesült, ajándékot küldött neki.
^s^-yalhU^f IiLcwj. JMt-sUn tabb rf- _ digisroerell^n v 11 d» felekexrl van, melyek «p:oly titi.kl ai mint gyornen alakultak. A JAnua^t! átverek, (kik faák:p4ni»y érvelj- ^ ¦
élittQekír-#ímUíidk"8Triíívi
utAbbúidökbeik:JBmé^\'.-i>jTekkea>et^mArÍllt\':felr^ m»¦ lynek ereu^tíí5gyar;orb«á|;iiní van-eJtíK— rülbtltlL2Q00 Ml tagbéli]Ihafc- Ezek „Krip** tu a-b ivö knek^/gazlwy^ikjiek^TJgy^Krrti _ luflrköyetüínek" nevt-itik mngukatsfó\'ii.kult,
mbj az utóbbi czIpeAj&iüicsíer. Ugyan«SHH4Ubi.
rfivid.idßvel ?a< l<Ut nem akarta megk»*rc8cc\' - -teltetni gyermeket miért ÍB a k^resztaéirn^Tr^""1-"
dig a hadnEÍvnnuk javára. Ab indttvHiiyi-itá-ég; mondjuk, hogy bz ország kormányzója °\'**oaan sztUnitlintna elfogad.rearA, ha n.|>«-aji.t Wclö^égére KobzBmcffyébe^-plfF- ezer .^mentben niSk ülnen.-k. -
A bfiláltfirrteiéPtle^kíizelchh ül^fZflT-sságba& is el fogjak, tórtlui.
HarkAayha: A 1«tp1ií mindig fcé*Ba i ía m\\ késünkbe, niírt n^m febijiiji íjak. --------p.^-B^t- ¦ X\'m"\'1r" ^-pji"ftB«aag ">n. _ \'
I). P.-oai, K. j^-lwi ms u oka* h\'-Ms\'FTiallff»-
laljot. A pilriiist addig ária. Jel- nlbfjfik lapnni-
hanl TTyjr~n ÜltJiStt\'JUta\'cmial tp"\'t"ti~\\n Ifn flnV TÜ\\ c^jde^tt S ejttr« círtn^pOfaar«.
nenTnEíTinjiltptHlÜirö---—.......---___^^T —-
Artojiiffuate; Effj^aVíi t h^fíiÁ jn\\i-iagí.. étitek,
I«-t.
B-nal Pcatení.r±í)ti ipírHr- *iim!teDÍ. j
S Gi-nuk: jft"tt!it e\'.meut Ro a ti mir*.
B. G-aafc BogUr : Kapnnk-e-TÜftRít t
y, G-nai Eoproa: VIObUíIít > «lirt — hrtnnk-
küfij-E "itiíttdet p/ldlojrt. .. ... r
.... Jt. Tami»naki Ha aigj wrt Wir. m sbiVt 6J7-.-
míantía, at a ig ryna nipdjJ; Jí- 0. ki veciu .ajtira----
~Üjrra vtritin—.......¦ -----¦—r—- . .....
rTíwaiigo intti""TÍi-4yTWArBspjSa i^^^—trr..............
Do mi/ juchbtn httz\'^k HntrH atpjía
Akkor Jtr trmploinba as a «lp lyätty, —ihrjtl nem Ureat tg mhs aap|Lu.-*
T-Á-B C Z A.
Kéa5 azonvs mégis ébren , 1 Szorény-lakbmnak rejtekében
-Őrzöm aa éjszakát;
rZugó fnjetn"karorara hajtva,
Lelkcnt\'-a caQggedésRek rabjn,
HiteTnTfrÖt-neni-ád:-------------
A télnek is lessen tavasszá, "SizöldQl meg a lombtalan, fa
Meleg nip sugaránt..........
. --P-g-ah í aalvemnek éjazakaja A bfljnalt^es&k hiába várja, Ea mindOrakreilán I -
—Még-A-ramény-isj-mflly gyAkotto _ ~ Csalóka fénnyel fám mosoly ga, ^Itiía íve elbagyott,
Öiábanézekajövöbo —.........
— tióhajtván : oh bár viasza jőne 1 : iCaak rémet látok ott.
. lelkem ji, Wnol torhét hordja , VállainaoQ.aB élet gondja, Xiiid "énfbet-nokemí___
r - fCöVnl tekintek,, Btibd.hiába 1
^_Aa -én bémifak¦nln^--orv:OBB\'d^\'ii\'f"-
La Valiéra herczegnő életéből.
ft»X\'ne meggyőzÖdéeeben -végorölködésí-o Untarozu cl ningát, jrOs o felségéneki még
UÉNVI REZSÓ"..
Elébo. terjeszti, hogy egy IcgtökélyeBf bb hflrnBP^TifiVRH h^gasbftg kliazöbéo állván nem
oly modora magatartása milyet szolgái élinj Itanánakr-mert--8xÍvo—más.. Bzenkedélyt_rejt; mintán pedig előtto egyedftl 8 felsége dicsősége a- czél,esedezik ne végye\'rosa:néven, ha minden iránt mi hírnevének azt oly bajthat-lan, hogy-rosB^zolgának^arthRtMk^kknxűn^ - ha meghalgatná aaö felsége által előterjesztőit terveket; mivel ások nem-szolgálnának egyébre, mint dicsőségének hátrányára az" -^vén&k-gedig-cliinyéra—Aa—ajijAt ^rdpbffinpk ö felségedérdekeirárán.. valé.^ldmoaditására^: hogy, elvégre egyedül tölo függött világ olsii fejedelmévé lenni, mivel ^edig ihcgengcdé neki\'ssábadoriiiyil tkózni, ezt mímiíg- c\'sb-lekszi íb s. roig szolgálatában lesz, há"\'aznn-ban n\'yakaskodnék^zt mi vélni mi szexeneeé-jén( k glyarapddAsára szolgálna, .oly szeren: esetlenség.yplna_.mjt.tirt nain éUie,tne^ryégro fisyelmeBJöiii hogy kieáretéböl >z. ndvartól: irták^mikdp.Lminden tcttBtéin~^lh^»t^HÍneB
gvezvén, a bibornok azon meggySzßdeBnel
maradt, bogy a király seíve mélyéből azerel- jiyozni akarván mar ratgviitaztata a blsnak-
---- -*¦ - - - alul* szabott roodét iaj, hogy végre ö nnoka-
kngai"réíiéx6h-iTnk--^:aTsirltel taÚlkesik .
diége. által indíttatvaJbbVntr*"" * """" ¦¦MaHM*~ktfit tpegéyjá?^
tette a maga- négyére-; mindpnk\'t knrw&^r
•érdemes az senki-sseretetére, mert-határtí -Un.-n"gvravápyáf .romlott lelkit ia -ersaiakob
melyek fz-ilgálalát érdeklik,—Használtaié e kivwltaágát a lehető legkorlatlanabban éa azzal keydé, hogy kérte a királyt Ienne"egyazer mindenkorra meggyőződve afelől, miképB-nem tud nagyobb azolgálatot tenní, mintha szabadon Iwt\'zél a felett, mi dícsSségét illefL, kivált most midőn fontos és eltünB doígnk\' forognak szőnyegen, melyeta\'cí\'TítepoBan-éa-Sévjálcpák egyedül g szólhaL Nem caodál-kozi tt ii azon mtt 5 felsége unoka hngliiák-viszonoB bajiamáréi irt, legkevésbé Bem, valamint azon sem, raithnga.fi.felíégének nyil-jíAiútutLr.-meg-....van gy5z5dve. hogy.a taere-lcn^ melyel^ö fehégff huga irántr-vÍBeltetik ^akadálypzz^ bugát jél kiis m ernf^ hogyané m
-az-egész- világot_len éKijjzer^yWenj^képeB ^ minden némfi -tnlBágra (a következmény me"g-nmtatja^httgy a kibornok-raiodenkinél^jobban ismorle) egyszerBmin^náa^íPS^^jégSi-.; ver mikép azóta, hogy-Saint-Jean d\'Angely-b^n mégtísztclé látogatásával firQltebb^mint valaha volt; panaszkodik^továbbá—a^ bibornok, hogy fi felsége szinte kelleténél ssenve-\' délyeBebb volt hnga iránt, a ahelyett, hogy
tán ..hozzá-::tesziT-hQgyJegj& Lb Jann e, ha_i
Coopán a BÍrvérem. ^Llttü_BL»_% Ba félre véled 1
Lbplcoű ing kis lánykám ébred ;
Ob édes gyermekem I * yíítínoíygjj.raíjPQlrgj\'csftk, tno a oly od tél
~ 4 bnjelböjét homlokomról _; ^soölíni_ár_é^_emJ _^ __
- ^ BALOGH GYULA.
mikénti; apanyolországgalí házasság ellen "mpsl caak^j^yobb:taj!eDazonve^.OT^ 5L^agM^nnkabrigá- jrAtiti ^VfWoyft^ély^ ^iAr
Iván-boBzélik [\'rálr-lemondanaLjgerelmérol, mert nnofeahu-
ubb nem lohét,
maslenno i 1,4 eFbe?zéinrRz egy és más
nagyobb tínaln
oldalróji levcle|jísekotr Elég legyqh -azt mon dnnurík, hogy a király ám bar. megujitá a bi--banioktrak tett ígéreteit, ámbár a királyné is tudatán eminentiájávaVhogy fii. a leheiÜleg-kiv"finaloB helyzetben van, még"ia ^ udvar bét, belyeki ¦" ¦ -
...... „ i » t
de több helyekről érkezett liirek-/zckkelijem
iának ezernyi, hibái vannak, ée nem ia ér-, demli ama jó akaratot, melyei ö,felsége meg--tinr.tí\'lé. fini vádolja B felsége, ¦ högr-caak el-
-fngnltságbél cselekszik, s- a roaihirekne -hiteit, Tnert^hariiífelBége^yeBnetéJMnéb Itclátónak hiszi 6t a nagy feenditkben/ugy ne -hígjjo\' azt- unokahuga mikép-Baját családi flgyoiben vakoBknJotf, nöm kétkedhetett ß jnnnfcBÍingnTizá\\jai felfl\'f mivel mindig-aki tával eIlenkexäfeg_LB \' \' * " \' \'
[éBBVÍli
megvetetto^Se^géB!
es_ek«kedjelt; UnácaaM azemVláHárn tÄn-
a eHenére caakJmiruiíg^íiyitoB • eBzelöosé- -geiben megriígzStt, • a világ n*vétségére, gnfy_ía>gyaur tevé kimagát, mírSl meggyfa-betikö felsége azon levelek,- melyeket mint. megannyi "tanükel tartott roejrnnnak-btsoöyi- ^ tékául, hogy Enropa Ugéteobb elmérnek ma-4atság4ra-aw3lg4U-
(Folyt. kör.
Kőnyv_ós2et
Akiidr^nlájdoiiör könyvkéreíkedétóben k5vetkez8"uj müvek érkeztek: \'Magyar rTn^*lr«RrXI:\'Xll. SaentiJiri*-történeti költemény, Írta Gar*y János ií k^
" 167XT248 n,ir..S0r|O-ára-rfrm0í*frT-"B. E ö t v Ö ¦ S i>» b srfr=A-lteia iegy^Je i*-.:
gény, ILkiádás 3 kBt 3 frt-¦G a 1 g 6 e e i . K á r o 1 y A «*sr I gasdffl I.- u
f5ldmivelé»,8 rrSzX) p. ára 80 kr. B.. J6111i ka itÍk 1 öa GsttVUral 8 r.:Ik.
(L 168 p- IL 218 p.) Ara S frt,, ^-r* j ^ Kovács AgtWlan* ÜleiaW)ergegy mimttne-_ embernek^ m jegyaetek S^réea (134 p!) . -"
megelégedettvolna unokB-hagávsJ-hetenkánt--axa.6Q.kr.. t_. . _ ¦ . - _. - r
\'•lanWeveletrmoBÍ4U4iaiikiintíi^ekr-EAn^
ára 4M
Ueelbqyea. S«Ynanjai^Bongorá>a áiwkiaaáa 4"írSkőL ir»7-/rt. J~ - - " nttnl bá^rkodom « k ¦baigbm^i.BiJ.kjg..
tea bén b
Egyntt
P^UrkBsön aeget a kereafcäöewmpl^ -. ^..„-j-^. dLnaj megjeTenandg magyar-mtjtejjmrtsjjb»,,,-... 3gye.lmebk4tnr.ft mJptaĦJ¦s^íW»^^^^;¦ ha talán kemk^éwmbesyalli!ig^«Mnm nagyobb ägyelmemet äjaüht»-.. • _7" *~
tű"
\' \'^L^rZ-Jl^-- 2atr ront;^rT^I.anslSirwSÍ1J« 11 ft 0 kr Zsemléit lutW.ja 8 frl 00 br. RenjrerLut fontja B kr. Kn-Ö.b.ir
tm-Ja" W,\\, llTczftlfciylue.y aB7ttakalaiiny|rt\\ ~nsnil*rn"t n Urcakcdelemcenkamagtftrakbao
; -kbiJtfjiV-\'iat Y^ptja 3Jir. Uj bar itciiya 8 kr,
livvopfl h•m<>ityvfFfc-lí"Mly;r d* m ía-nagyon 1,-ls.A iiiiill.ívt.rnBi.raíki.lmáTHl aptAcaon. alig Tolt .\'sw-kil^riilcKt kiuVr tótba tó. .
~ T ^Pröa-\'5^j^kgalrggrt\'^t:^,\'J" j u gT^-^ zfik ji=.Arakai: — ~
Onzá .TfoniTr—tTfj;rüitT1Tkl^äjCT.ösT 2 ft lf--^f* 10 kr. 7ib í frMn-?5-ki^
>-krvlX.h í3T^Jfrt^k?TPab~Tekj^trr 40 kr.. ,
Kaniisül plaex! Arak; Dnrgonra Méiyje 0 ft
krrTfiIiüfepilIbkaiteafl-ítt kr Fagygyu nmsaAja tJÖ frt. — kr. ÖülQtt &gygyu gyertya ftnitja-Ső kr.mir
JiHposv.ir, rTíiirír-íf^-iiír-Tcgnapi Iictivjiaí--ru nkt\'ii-j>_-gabitnpiac:^-egi^sxcn-^!^^ Tolt^a-^rriiníhirTTrajv rafottletmtetlöii leven a-teher b7.ű.Uiti.s ; így n Fvbuaarak .icpyzákct könyök\'" cITy agy mik jüvb Bzlíiütinkra halasztani,: .fra ugyan addig az Íd5 kudvozo lovonr-jl-ir--(m.p.)
hc/az4HiiaBt teíietűvd tejzi.
"níjvökednénok.. aUt-^sÜkkoimok mindegyre. 3Hot donam ía L-eodn, mikor AngnlorBzngban is «ly oletó a gnUony bogy égy ide uta milr oda nem is azifllltaimk. Amorikilból egeszén -mcgaEfliit--iiuudPTrvBzallitiÍH. Franca iaiirszitg" tcnnolüi Jajgatva iidanek a Bzigetorfizagfuíe^ a mint-némut lapuk írjuk a-MiBlBippLiiiellutt Amerikában kukofttin Öa bnzavn. filtikj\\ -^r^TtsdnrryrrtíaTTll 1 u nfa Itl nk JI ajry :i rn rp r< 3 g-ínn"?~--~ Mindegyre PZiípumdtTT iiiflttgofii.\'k íZ:i7íí^ TI^lT^blTS Vifn,rnein k«l, Ul.K\'ln lehet vinni, mTt- mint láttuk Mt is cleg van, J)i»n-m\'ie-Bini^i-p*in7r^4Uigf(tgy«iik, elszcgo--nyedünklE: hallatlan ídiyánis íp, baojat teás • -t^nkjTrr-BorsJraztó lám\\k Volt líl —24-ig. — Embnrck fagytik, vrflzlek el n hóban ; kinobb luizakat köt u:ip m\'llvn ig n-i-g iiFttik ki a lió alul- Enyingi^\' tipeii Tanár volt a n^pokb^n.
nnngy"h6;"f3rg\'b"tog minit; vizük logelókbelfogyott, utóbb ennivalójuk aorn voít.HeUvn* ai.ruttk ia csaknem kóéhétro mogszantj az árakat igyjeleíhetűm :.J>nsn.„5.ft;\'.i^„kr...roza-3 Tt 45 kr, kötszeroo 3 ft 05 kr. kukorícza 2 ft -10 kr. árnn 2 frt 45 kr. zab 3 frt «0 kr. bnrgflnya I ft 4ö-kr.
Sí (.\'fsa iníiitás-ritlyíU" tiinriiiiH, H$,
&% miítaliqueo 71.55; nemzeti kölcBőn 78.J11-} bi.vikFeflSvénytíU 803.« liitcliiifózrjtí rószvffoyck 184.20; ozuat ngio 111.80-T arany darabja ö.áíí.
(2^3)..,
-^JYilctinéiTyr
——&Hrn^Ír7\'rrdtriaria bítcjrgg"i:cV TíísíípVa«a! ö«ra"pr rai-írvB p"U. T-lrríaTS-.^k*B>tnL.bl-kt»ujy^-ba-¦v\'nSa títvtn kaibúrd ft-riH, hojr Cl p*l/t Kiir4»"-Jliiüi«iit,-ßrl-\'jfanIT.iiii:iiaailcllciU-ker.\'acli;lwn.. .^tUtori«i^rt.*afv*tgwliajt\'i»-.-l«bbMiak "alSítli.cri^ mu u \\. k.inrvbTn1 k.1 ^TäH^aliitb\'Jc^DltTilit. kAiaclrrn.trH»»TOa,»:iírTcrYBi fül-
-áilapiti>a tulUtttetiJbartdT\'tB: ¦tirgjí&** BálarBapnU3«3.i>Tia].nl"\'
- hj S-ik papjának mjryU 3 -kltTíra^k i nijra hilele.uk.Aa olJu-:..L TVilääESifti.-fcopy m^g nem JŐT\'-ni—
- »»k-»»K(íb«ii a r«nebb, ¦ gjlctrk -litvílag f-\'^iiak mcffálUrutiaHii.
E^t» iruflihid fníhÍTalnak min 1 _ a\'.nk, kik a kljölelt bírt-kU<u ÍSö ny t toilamV, a^l a rlprngbbHtatar.da\'y Ida bcjclcutcní flirsíCfrth...........
KapaavJ.rCbr.lui24 ín 13G3.
Sotti0?jmpxj tSrrioyii^íc mini fclckk.iiii.H^ai-^ _
inirallanot a bcriár\'.n alol a eli ilatarfocnak. -
- ¦ Aí-arwíai fultrtolok a turveny-íTÍlriTri.S4jnb»ü ftstbdcHkor oiojtc-
- kintbetok.
KapöBTárott-fcbr. hó 2-n I8Ö&, Sttaaogymegye liirtinyaíílta mint ti\'lffcltBiiyvi.Jiati-a-\'g.
SBÍÉRÉSI H\'ROETÄHYr
ignak-rir^rör- fliftíria ^uilfcr -BUjr Giß AW»» k.-nidrtl lakiis-nafc1^lp\'"rcííigüaIaU Sira. tat. ITjn líküícttlestffJri^iJorD lraAlo^
asómu tolrkj^?yi3kiitiyTcbínI ne-pyoil lelkiéit trenda^m a- foglalt. eabiHÜlaj: «er frt o. o. becsült Ingatlanok SaTníaakMí^bcn abcly-ijqncn—f-- taati\'w iiJ 0" jjp-j4a*krcj:soU\'J,>ír4J.Va. — Jnlnt oa cli3 hAtirnapoa — cldmreatrtnl J"ogiiai : a második Arrcn st Id3. ba neiiu ai*"gl»i3n tuto nem talaJ-
aryírési-hirdetmény.
¦ t?qmii;ynirjfyc p i:^. tiJiriSnya o-B^nek, mint taUkkn»yvi hat^aAg-r** «<3i kíliLIrrilít. tik, hogy Ta-¦.raoj\'t Pfccr JWi lakuknak, ftlpc-r J*"*?a al^tt GyPr>\'k Iitria jS»U . InV* el)<-al kunUläMi fodflt^aíro terUn^U-\'\'* a jidí Vgiaíg- 1S3-•bw ti I-kJpfryaShSnyTélwn I. 1—S -t<1u. foglalt <t* Ur.iíajjftOT fítl«ÍL 1 b» e*1.*lt "íngutíanob; ri jA\'U kui" ^gbea a hoíjaaJnín felyu Cnl aprl-li* ^jiótt4[i napjának
H itrjjtoll - adni na rl*? hat\\rtm-jm —~ e 1 irrereiktűi fi»jnakj, a ..niaao.Uk irtsriii iqg, ha iictin a> Ja^,,»«*a;«aaaaUlko*nek718BÄ. ró-J»aö "nrfpjirkk—rr^al
kiniröi 132. »s. L jrkanyrbrú 1 . 2. ronOsaamiff bojegytclt blitukuk rlrcndfltetviín,. ax árreríai f«t|.ítc-leksaiJelígiUn sorrend mc^&lla-pitísá tckintetcbSt híteleiiJknf k tirgya"Äal_ batiniapoJítí mnr-tiús hi 24.napj\\iuik itbsvIí Sórnja kitätrtik ; "miro" hiU-luiifk ansnl
">k iselben ítíünibiii UgyUtak-ir\'ila? fojrnak nKigAiliipitatui. K^tBiCrlminir fclbrratnák mind ^a^TTtHTa\'ttijí^éltbirtalSöi Igin)t tarEüSük, nit a tonebbi liatórirUJI^ ide brjeh nten! ilwaeneb. Kapo»vAr fíbr 3* 1SC5. SomofQTnrirrpturT^nyaz^b. nti n t tclrkköaau--JÍ»tóaAir.
kojudfctrTvröpIII\'-\'ST. napjaanfe rejr^n 3. árijiraa Irrfyaiinoro-U-*tTi\' 1\'^piw>«Mi«»j oskiíí funnebb | kij. lult lnrallaaok a becsiron al<l
I Ax drrrrisi fdtítelekataryeny-| siók irodájahaa mindenkor niegtc-r IdnLhslBk.:
i KapoaTiratt, febr. SO 18B5.
SomOSTmeirjB (arrénjiiekomlnt j tolfkkanyyi h*t.\'í4ff.
Hónig Jaiab és ne^ Borger:EaUÍ - (Elb)—bltoleaStaett—q9»d«bÍTas4! Somofpymugys polg.. tBrrinysaáko mint ieletkSnyri haiinij rüadrSl "köihlrfi UlctikThögj Bira Jóaíaf--\' -B*rgflr-
árverési hirdetmény. ¦
- S^mngyíö egye1 poljr ¦ to m-nyusi; * lí^iiek, mint tolokkBnyii hat "adj. n*k résziről köihirré tetetü bog.-Korma Jauoa kadarknü lakiénak a megyei Mai-pJuEtárrliSvetCtcac-fc-dudsérc IciilűjoU in a kadarknti -töist\'g- 182^ik . Bísámii..i;liLtje^y. lűköit^tilicn.. L..l„l t- 9. Jrőnd-isiVuí alatt foglalt btrtUta; 400 frt usit. i. hecsölt\'ingatlanok Muesuládküí-. sörben a bclyaxinúo í. ovi mart. lii tf. napjinak reggeli 3 óráján — mint oi da3 haUrnapon — rlArvc-reatetni fognak ; a második ót-ve-rí«i idü, ha netin oa el»3n vbvu ntm taUlkosöélc, f. ítÍ oprilii hí
lícIyBiiníre kitfuttíl^ axsaí hogy ekkor— foniwhh JüjdulLingaííaaolt a becsaron alid is-eladatni-fognak¦
As arrtrcií feltjtelik a UírVfnj-tzík irtidajaban ^uiinileukur-tekinthetők. ..........
Kelt KspóaTafolt febr. SO. 1BŰ5.
BouiogymcgyatSrycnyaafkBmiut tnlEkJrSayvlraalaaag: \'¦ : " "
HIr D E T U É fl V.
PeldnüEh Jakab hitcL-suiiii k lifKcbÍTÍm! Sumogytnogyii pols-túrvényBiáke mint t^dokkúnyvi hatóiig rt:3scrill kSibirrü tétetik.higj-Vanka KarolTWvk FoldrcicU Jak. elleni kereSetébauakiiliSgitési vflg-rebaltAa-utöbbi»=kL^iuB^Aat tftS i>a t, J,~kíiayTélica f i, rondaaiim n. bej.-gyantt blrtokira eln-ndaltetvín, aa drriráat felt^tcK-k a a lüjlóglt^íi íorr-nd me^rnllnpitiaa (cki^í^tQtiííL UiPfe"KuEncí tlrgválási hatántapnl f. évi mirc-.iua h>> 30. napjának roggfi\'i.í) órAiakilua-Uki mire hi-tplciok aixal Jiivalaak meg, hogy meg nnm JETen^auE^aűtíben^l\'en-nebbi ügyletek bíróilag fognak meg-AUnpittatnl.
LgyBzk!rfl mind fül hivatni?]; mind-Hínd.kjk a kijelelt bírtokhis ígún;t L-Vrtnnalí,jkU a fennebb! balAridüig idá bcjíleatflil ük sernek. KaposTAr febr. 18.t8í5. Somugyinegyo tarvény^aúko mint . tcLibJljiyTÍ - hntóaAg..;..............
"7,
ÍG3
(2-3)
hirdetmény.
U o d_8 _JóiS.\'i\' hílclczüiűűk üfláíebirisn I Som.igyni?gye polg. turvouysiéko mint tcIckkűn^Ti hi-tna&g rcssóröl kóiLirrá títf tilt,h"ffy Gt fnberger IgnAcsnak Ií> d,i Jó-KBcf elleni kar«aeiab«t) a kielégítési TÍgrchajtia aiábl^ak a. Kon-: pAiiy 27rdUc-8aim4.-j. kSrryTÍhon-1—26reDdsíímigb*jegysctt birto— klra ElranilclU\'lvSH, aa árvurcü fcltílelfik- a a.- klulígiUai sorrend megillspltiíft telilututcb^t hltole-taüknci lirgyalSiliatAroapnl f, évi martius hó 23-lk napj&nak reggeli 0 ürija bltÜietik; mim httelcaük , aaaal hivatnak Jagg", hogy ae^ ama joltnííöí cjetóbco a ff>nn«hbL fig-j-
b»»i-\' rsyi.n\'l ff Iluwivtiia\'t n aS .k, kik a Uijela\'t blrlokhoa igényt
id.- b\'joWaieni aieraonek. Kapu/ivAr, R-KlUOaaS Somugnn tjvc törvényB3,5kíi raint
t-lekkflnyvi liatóa-Vg.
¦"Aai. (1—3)
árverési HIRDETJÉM.
-ßoinngyjnegyb póIg.\'tSírvíhysié-ki-nok.. mini telelckanyvi hatósAg-nali rcsiérül kBshirró tátetik, hagy. ßuniileh , simonCii lakfisnak
t5u iltiítnii\'g Ii-je Hosbauer IfAria gombai laks\'ft elleni köve tel éto fe-(icaisura lciÁlngoIt és a-Gombaküa-Bcg5ß es. telekjegyíiikSnyv, f 373. i^S.CiSi. hr. m. a. foglalt es bÍróilag 4?Ö0 ft on. becsült Ingatlanok Gjni-ba Idiiaégben a, hclyizlnénr.á.ápril bú 15-dik napj&nak reggeli 3 órájára inind bnnnivl határnapra a belyasinenj kitüactikraaeal hogy ekkor fur.Dohb kijolült Ingatlanok a becaAron nli\'l in eladntnj fognak.
Az Arreriííi feltételek s, tBirény-siiUtirodAjiban mindrnkor megto- " kinlhutük. - -
Kelt KapcavÁrott január bii 14-a 1805.
Somogymogyo törvény iziko, mint talekkVnyvi hatóság.
*"/„«. (2-3)
Hirdetmény..
-iZaita Júisrf httel&x3in«k Ssi-sachivasa iSomogymcgyo polgárt törvértyaaíke mint talekkSnyri hatás Ag tii%iti\\ kSihlrro teletik^
hogy U tichl"r Móricának......Zaní
Jginef elleni k\'craaeUSbeii n kielt
lós! vogreliuJLifl ntóbbinak aT.fcop--pAny rn, "bj. r- j; könyvib?n I-1—Í6- repdicAnilg bejegysett birtokára elrendeltetvén, ne ArTcnfai ¦JVlWMek a a IdelégltiÍHi a.rreSd ígAllnpllJs.i tekintetéből hitele-" apnl 18B5~ •tins 22. napjAáat regceli . «a}a kitüseflk; míro bJt«l«3&k aaial JriT&tnak meg, hogy nieg nem jolonpaSk csotíben a l^ulrebbf-Serietek bíróilag fognak megállapít^ tatul.
Krraieminíp-1 ffHi1"1*""^ "-\'n-i ¦ aruk kik a kije i-U b irta kV* a idényt tartanak, azt a.fennebbi hataríduig idu bejelenteni aicBsenoIc Kapnavir febr. 24, I8G4.
Logymegj" ei to.é nygaj! ro í n t-... tdekkShyv; Tiat\'iaAg. _
10/
/\' 0
Í2— 3)
Fiaa SUtá íltotoiainak Gaa-íiehiváaal Somogyraegyu polg. tör-vényaiSlic mint Mlckki5nj-vi-hali-sí™ résEÖrül fcQíhirr<-_tátGtikf-hogy..... Klein Lázárnak Fia*. MAtd elieni kiicactébí n a kiélésig sir T?gTchaj-láa ntánblnak\'T^kVppnny 78 a a. t-j. kdny^ban I. ét ft. rendsaA-mig bejegysett r^tsbírtokara el^. rendrírctfén , na Arr érési fel tétel tk b a Helégitéai torrend Eieg-AllapitAsa tekintetobül hiteleknek tArgyalAsl hatArjiapai 1865. ívi april hó 6. napjinak reggeli 9 órAja kiiüaetik) mire hitel «Bit oaual kiratnak meg, liogy tneff nem jaJenéaSircsetébeji a f.nnebbijgy-lotek bíróilag fognak neg&Hapit-tatpl.
Egyaaersmind fclblTatnak mind-. ftiok^OkaMjal4lt-biriokh(>s.)genyt tartanak, ast a beanebhl hat Arid ül ff ide bejelenteni oinaaenak. Eapoarir febr. W 34. 1866. Pome^ymegyítorvdnyBaákfrinliö-tele^könyrl hatÓBAgT\' \'
Liievteste
.. wkd«nini.Jacdtntcnil mit Gewinnen vernsehrífi
in wvlchcr nnr Gewinne Bezügen uerden, .garantirt von der Eegiernng derjs freien Stadt Tlamburg.
Ein Bluta-Ortgirnllno. knetet 3 1 , fl. 8. W.J Zwei halbe i!n> km.!en 3\',., „\' Vier vier^ef J.\'i , - - 81, , - ———
Acht achtel diu a 3\\; „ ¦„
. CSIöf-19/iüO Civwlnurn liofindcn lieh n.apträfTiir «ah Muk 2110,000, 100,000, L0.000, 30,000, IMfiarlfiJlOO,\' \' inri 10.DUO, 2 mal 8000, 9 ml eOOO, 4 ml &00O, S mal tOOO, 18 mal
aaw, so Dil aooo, 6 m.i uoo, o aui uoo,
lOS mi IOOO, 106 imI 500, 6mil SVO, 106 aul SDB; 8939 mal 98 Mark eto. etc.
Be^iua dar KWinap wa r>. &®>&h
Unter meiner In wi-itcatdr Ferne b^Laouten und I
., fa&Btehi
ittiatf fJftiiw\'I-OM und enl kürz
Rammln aftää B^rtMH ijltChrn^irh flbal narh «3« KM»! um vmebwi egen
könyvkereskedésében Zágrábban
^=r^*-.^-==^=====^.t-Jsr^lri^j^ —-¦---^-^
Hartniáu": Gyakorlati módBser a német nyelvnek gyors^ könnyö b abipoa megta^nUaára, Ahn-Öeidonatücker tan-
-r módja aserint, nyelvtani jegyietekkel; I. folyam C. kiadás
;¦ 88\'iijkr. " \'-¦f-T \'=-,
- Ugyanra, H-Tolyam 2. kiadáa 88 uj kr.
— Az emld&dk-S a in ad arak ieriuésaetraJBffl, 143 termé-—-tssQiÍTen salnesett á&raval; kenienyen kötvo 2 ft..
r— A háxiállftioEl s ásóknak baszni.. -Tanulságosan mulnt-toló joépoakQDyv .aa. ifjúság aziruára,—Minaon-liáBÍálIatűk : termeaaethÍTen szineaett ábráival, o magyarázó saüveggcl : magyar B\'DÓinet\'nyelven, Ara 1 ft CO kr.
-=s~A~bhrélTtSta^FegletT^AB-!fj"aaag rouUttataan.- a ok tataiBára? -A legnanaeteab omIÍ3 dal latok ierméazcthivon szinosott iOiráÍ.vb>lt..a.magyarázó.axiiveggol-magyar\'H\' német-nyolveni -Arai ft 60 kr-__^_ __ I
Tltartmáir^Pí&ku\'achflrEelirgBng znr sohnellcn, laichten und grjbidltehen Erlcrnung der nngansohen Spracho nnch Ahn- .
i^SBiamatackata-LchrmethodB.-i, Abthlg. B., Auflago-GO"kr.~
— 2.-Abth%. ö.Atiflage 50 kr. /
tLotth F%8, Víllni glaaoví. Tri obljubljene ti glaabu atavljeno \'
pjeame ba glatforir: <Tftn4tfná»S. Harőift ketrrelt dal zongorára).. Br» l.Prtilro je prela ad V. Li aln slcaga. ^U^ai>V^;i^-..*W\'iÍniVA itL LUinakitSl.) Iw..3.:JftjUe\'«a\\dragom ód P. Li vadica. "
-fe. ^4>iW4>liQ oi 3. Paday-k-ar-—----- - -
o-v-ö-ct 61)>..^ Hintlouik szám ira
\' Í^Hllw."-
(Pom«tl.^lfca^-f alkatrembleiite? zonKorAral. Afa 64 Itr. — S«|tr«lwSii ccivuAa Jogoslavjaiiota ,r
lavorna za
M «réde4t^4<lKdáv aegye» zDngorira). Ara 12\'kr. —- aVatÖvvko Kolo. IColo.Belako 2a glasovir.
\' " " \' Ara42kr.
iX-a^tS9Í^(ftij^na(^la;80Bgofára)._______
—^ayteeJLit o r »e n I ojlJ; 1[jldJ jnrn j a Z y-pttfi-oilj-o v a.-
: glasorlr.
Air6641tr:;
Ipn-A pMdiiUvii BrCiUa Z^oulml^,. Za gl. ilatMTJt^n^t^ladvlaa.nlhEorára.Ar
Az 1865-diki évre szükségelt ka-
az ajánlatok utjáni versenyzés rendeltetett cl. Az elkészíteni ajánlt lábbeliek minimuma 15,000 pár; —ajánlatok legfcllebb f. é._april 1-igdéTl -IS órára, vagy közvetlenül a cs. kir. had-jigyminiszteriumnál; "va^y peSigSTra-dai cs. kir. országos had-főparancsnokságnál benyújtandók; — á közelebbi feltételekről a soproni kereskedelmi és. iparkamara adhat -felvilágosítást.
s:
\'li-4
Félreértések elkerüléM mintt ezennel közhírré tétetik, bogy sem MáygráberÁgoston ur, sem annak alügynökei az: általam képviselt Banquo részérő üzletek kezdeményezésére vagy
_azokjmegkíit<Í3ére megbizva-nincaenebi ¦¦¦j-Felemlitem éz alkaloipmal, hgyFmiri3-azok, ki k pt n^Ttanque. üzletein ckmegioditásjiYal meg—
-bizok, e czélra-jltalam Írásbeli meghagy ás aa láttafnák el, s igy a feleken áll az alkudozások megkezdétio előtt ezen meghagyás felmutatását
: fcivánni.Béos, márt, lG^én-1865. v
\'¦:y:-: ¦ A Banqng".ffg:crBdit.ftmBler-etJiiauatriol— Y : teljhatalom igaagaloja^\' .......
7