Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.69 MB
2019-08-26 15:10:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
364
1174
Rövid leírás | Teljes leírás (1.34 MB)

Zalai Közlöny 1942 098-121. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
82. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Km
82» évfolyam, 88. szám.
¦ W«oylttnlm. m», meju» I. péntek
i-m 12 «lief.
POLITIKAI
A P I L A P
Hserlie«ilő«ÍK <J« kiadóhivatalt Főút B. axAm. ^ - MMM^MMMaMMM
nS!J^SÄÄ?5Sl!Ä" Getelos szerkesztő : Barbarlts Lajc
Iílflllzotftii] ira : csy hónapra S pengő SO Üiiór,
negyedôvro 7 poncó 20 HlTôr. KgycB szäui: hétköznap 12 Uli., «zombaloa 18 Uli.
Papírkosár és hazafiság
(hl) Ilúlds föladat loiino statisatl-Icri szá mos z lopok ból báboli tornyot rakosgatni az olvasó olé, hogy lássa, hányszor érné körül an ogyonlitét ne a vonat, nmolynok kocfünoráhan ol-fórno h föld országainak egy oazton-doi azükaítflotö papírból, vauból, ruhaféléből, azázfajta miegyébből, amiknok a létezéséi olyan természo-/ tosnok vottük nyugalmasabb időkben e amiknok hiánya olyan sok gondot okoz mostanában. Minthogy azonban a nyersanyagokon kívül ma az idő ia drágább portéka, mint máskor, ne töltsük a semmiféle pótanyaggal sem Iiolyottoaithotó porco-kot a azómdzmingollwn való buVéss-kodéssol. A Btatiflztika helyett olo-gondő a gondolkodás ós a puszta kópzolóoró. Hányonor példányban késüül például naponta oz az újság! És. hány tizozor újság készül naponta a világon millió meg millió példánybanI Mi losz ixápónta óbból
az irtózatos tömegű papírból, amit elolvasás után elhajítanak ! ifioaotla HzéditÓ tömegű papir egy esztendő alatt! Aztán ami vas, fém, gumi, bór. rongy, egyéb házi meg ipari hulladék megy veszendőbe igv! Pedig a tűzre dobott, szemétre korülő, olhasználódott, elhullajtott sok-sok minden: csupa anyag, csupa otvah anyag, amiből még loliolno csinálni valamit, ínég fel loliolno használni valainiro, Bzomótlárták és papírkosarak milliói eöléáztik ma áraránynál drágább anyagot, Amig a béke Kánaánjában éltünk, nom törődtünk vole. A ma hétszükesztondojébon hűn minden deka veszendőbe menő anyag. Az eldobott villanykörte éppen ügy hiányzik u nemzeti\' háztartásból, éppen ügy koll az anyaga a háborús orŐfcszitéahoz, mint az olszórt komorból, az odébb rúgott vaitgesztonyo, vagy az íróasztalok inindonnapi papii-szomoto.
— Ifja, adnának többül érte, akkor összogyüjtonénk a csontot, a ház körüli ócskavasat... akkor érdemos lenne narancshéjat meg almamagot gyűjteni, hársfavirágot szárítgatni — mondjuk sokan.
Ës itt van n baj!
Mi Valamennyien jó hazafiak vagyunk, lehetőleg jobbak másoknál. Bokán azonban csak addig, amig a hazafiság bizonyítására ologondö a szó. Do mihelyt valamit tenni ia koll a hazafiság parancsa szerint, mihelyt összébb koll húzni a szijnt a pocakon, miholyt várni koll a çipojogyre, miholvt lo kellene hajolni egy eldobott, rossz gumisa-rokórt, abban a pillanatban az egyéni haszon, vagy egyéni kényelem Kzompontjai kerekednek igen sokunknak a hazafisága- fölé. Mi az, egv vásott gimiisavok? nyugtatjuk meg magunkat és nfem gon-dolunk arra, hogy egy .egész ország minden vásott gmnisarka egy-ketto-öl év alatt hogv-nagyöúgu tömeg, aminek ima fölhasználásával az »n.\\agmcgtakai-itnsl)ól 20-100-1000 íimniabroncs lohotett volna a azokon ÜK-lnisz-százozor. katonát lehetett volna oda szállítani, ahol reájuk a .legnagyobb szükség. Igen ám, do foi kollono" vonni, piszkos lesz az ombor kozo tólo, meg találják látni, aztán incjj őrizgetni koll, elvinni,valahova, loacfni és nem kapni érte egv cigarettára valót... liât ôrdemeuy
Hitler és Mussolini találkozása Strassburgban
Nagyfontosságú katonai tós politikai tanácskozások a két államférfi körött
Strassburg, május 1 (NST) Hivatalosan jelenük ¦ A Führer és a Duoe április 29-éji és 30-ín találkozott Strassburgban. A két kormányfő megbeszéléseit a két nép és vezetőik szoros barátsága és a megbonthatatlan fegyyerbürát-
ság szelleme hatotta át. A megbeszélésen megállapították, hogy a kél szövetséges felfogása tökéletesen fedi egymást. A tárgyalásokon ismételten kifejezésre jutott Németország, Olasz* ország és szövetségeseiknek az o kemény elhatározása, hogy
végső* győzelmet biztosítják minden rendelkezésükre álló hatalmi eszközzel
A politikai megbeszéléseken résztvett Hibbentrop birodalmi külügyminiszter és Ciano gróf olasz külügyminiszter is. A tengely kél küliigyminiszteréJiek a találkozása alkalmul szolgáll arra, hogy megbeszéljék egymással az időszerű külpolitikai kérdéseket, A katonai megbeszéléseken résztvett német részről
Keitel vezértábomagy, a,véderő főparancsnokságának főnöke, olasz részről Cavallero vezérkari főnök vett részt. Mackensen római német nagykövet és Altieri berlini olasz nagykövet is résztvett a tanácskozásokon.
Strassburg, május 1 Mint kiegészítőlég közlik, a Duoe és a Führer találkozása
Strassburg közelében, a birodalmi kormány cgvik vendégházában folyt le. A Duoe április.- 2í>-én délelőtt érkezett a megbeszélés helyének közelében lévő vasútállomásra. Ciano külügyminiszter, az olasz nagyvezér-kar főnöke, valamint több más katonai és politikai munkatársa kisérte el a Duoet a megbeszélésre. A megbeszélésen \'részt-vclt Itibbcntrop és Ciano.is. A találkozás első napja vacsorával fejeződött be. Április 30-án Keltél vezértábornagy a Ducct elkísérte a Führerrel folytatott megbeszélésre^ Délután a Füh-rcr és a Duoe közötti találkozó. fontos katonai és politikai megbeszéléssel fejeződött be.
A burmai hadjárat vége felé közeledik
A japánok északrél és északkeletről bekerítetlek Maadalayt 18 norvéget kivégeztek német rendőrök megölése miatt
Stockholm, május 1 SUmson had ügy miniszter bejelentette, hogy az aUantióceám partot a jövőben \'elsötétítik, liz-zel az intézkedéssel meg akarják akadályozni, hogy a part mentén haladó hajók körvonalai túlságosan kirajzolódjanak a tengerpart felelt húzódó \'Világos sávban ős így célpontul legye-
nek a tengeralattjáróknak,
Róma, május 1 Olasz lapértesülés szerint a jeruzsálemi rendőrség főnöke ellen bombamerényletet követtek el. A merényletet arabok szervezték meg és.hajtották végre. A rendőrfőnők könnyebben megsebesült.
Agyonlőttek 18 norvéget 2 német rendőr meggyilkolása miatt
Osló, május t (NST) Hivatalos közlés szerint április 2íi-án a német rendőrség két tagját szolgálata teljesítése közben a norvég parttól északra levő egyik szigeten há-iiilró! megtámadták és lelőtték. A letlesek norvég . alattvalók, akik régebben Norvégiából Angliába mentek.
Itt ez angol titkosszolgálat kiképezte ökut.
és később robbanóanyaggal, fegyverekkel és robbantásra alkalmas egyéb eszközökkel ellifl-va visszatértek norvég területre,
A lettesek vallomása szerint azzal a feladattal bizlák meg Őket, hogy a legkülönbözőbb romboló cselekményeket kövessék el. ,\\ tényállás alapján tegnap 18 norvég alattvalót agyonlőttek. Valamennyiüket akkor sikerült elfogni, amikor egv halászhajón kézi fegyverekkel és géppuskákkal felfegyverkezve megpróbáltak kijutni Angliába.
Csunghinil beismeri Laahio elestét
Berlin, május 1 (.NST; A tegnap esti kínai hadijelenlés a burmai harcok-
kal kapcsolatban bejelenti Las-hió elestét. A. japánok kedden éjfélkor érték el a külvárost és a tüzérség, valamint a légierő támogatásával-heves támadást \'intéztek Uj-L\'ashio ellen. . -A Japán ősapátok előtt erőt pánoélos egyaégak haladtak. A kinai helyőrség, tekintettel arra, hogy a japán erősítések szakadatlanul érkeztek, szerdán délután kénytelen volt visszavonulni Lnshio városából ujabb állásba. A japánok továbbra is támadnak. Súlyos harcok dúlnak.
A japánok alfoüiaUák a fűlöpazijteti Malabanéot
Tokió, május 1 A japánok.a Fülöp-szigelcso-porlhoz tartozó Mindanao szigetén Parang város elfoglalása ulán tegnap elfoglalták Mala-bang fontos forgalmi központot és egy repülőteret.
Rerlíu. május 1 íNS\'n Kujbisevi jelentés szeriül a. bolsevista kormány az iFotyiatáa tíz 5. oldalon! .
Ast kellene egyszer végre tudomásul vonnunk, hogy magyarnak, hazafinak lenni nemcsak akkor koll, amikor az nekünk érdemei), hanem nekünk kuli minden körülmények
között érdemesnek lennünk arra, hogy u haza fiaként fogadjon el bennünket.
IIa egyszer a hazának ffzükségo vau arra az óHui vuadurubru, ükkor
lehajolok érte és nekiadom, .ha látják, ha nom látják, ha kapok érte kitüntetést, ha nom, ha jó üzlet nekem, ha kevésbbé jó. Riinok Iw kollone idegzódnie a magyar uui-
ZAL\'AI KÖ2LÖNY
I94Ü, málus |,
BÚTORT
azaktbüetbeu, GÁBOR mŰasztaloanál
beibe, initii ahogyan beidegződött a németbe-, aki a világért som\'hajit ol ogy kiürült cipÓkonőeBdobozt, nem dobja tüzbo az elfásott fogkeféjét, nom önti uEouiétbe a knunplihéjat, Bem a contornaba a konyha-mura-dőkot. A kiürült dobozt iijia meg lehet töltoni ,a fogkefét ujru lehet kötni, » krumplihéjból a vogyéazok luten tudja mit nom, ultin még puskaport is varázsolnak, B konyha-ma ind ék bél sortést lehot hizlalni és igv tovább. Anyagot megtakaritani, elnosinált holmiból uj, mán, szükséges anyagot előállítani nomzeti föladat, amitől u háború kiinenotele függhet. Elért ia nem bíztak Németországban u hulladék-gazdálkodást az egyes emberek kenye-kod-vére, hunéin megszervezték azt nemzetgazdasági tényezőként, polgári kötelcaségként.
Nálunk a diák-kaptáruk tiszteletet érdeialó, dó esak szórványos mükö-dí-Bon kivül a hulladék-gazdálkodás mogBzorvezóöo érdekében édoskovés történt. Ebből a szempontból is ]>élduként kell állítani a magyarság elé azt a 111 erdélyi vitézi várományost, akikről a napokban megírtuk oholyütt, hogy rongygyüjtó éa feldolgozó vállalatot alapítottak. Példa ennek a 19 vitóz-ivadéknak a vállalkozása, mort az nemcsak azért jött lótro, hogy mindennap mogszíVmol-ják az üzloti nyoroségot, hanem a mindonnapi kenyér 6a a munka jutalmának tormészotoa igénye mellott olsóaorban azzal a hazafias szándékkal, hogy a magyar anyag-gazdálkodós számára veszendőbe menő értékekot niontson meg és adjon viasza u gazdasági életnek, a hadsereg és u nép ellátásának, Ma ócskavas, rongy, papirhulludők én más efajta mind réözo á nomzeti vagyonnak, do reaté a nemzet őreiének in. umollyel u nehéz idők próbáját állnia kőit. .Mindenki, aki n magyur vagyont, magyar orÓt védehiiozi a szétporlás-től, mindenki, aki ozt u vugyont gyarapítja, ezt az erőt újra odzi, nemzeti szolgálatot végoz, ma élot-fontosságu magyar föladatot teljesít, a hazafiság parancsának teáz elegot,
Ext íb inog kell tanulni a 19 azé-koly vitézi várományos példájából. Mog kolt tanulnia minden egyesnek a maga kicsi körében, hogy semmi, ami a nemzeti gazdálkodás szom-ponljából hasznosithuló, vusboiuIóImj no monjen. Meg kell tanulnia min-don iüdotr vállalkozásnak, hogy nom egyodüli szempont a kenyér, ami az üzletből kicsi hol ha tó, hanem minden vállalkozásnak ia l>olo kell illeszkednie a nemzeti célkitűzésekbe és vállalnia kell azokból reá eső lészt. Meg kell tanulnia a gazdaság-jHilili-ktm.ik, hogy Anyag ófylwégo ma döntő sulyu tényezője a haza sorsának, meg kell tohát azorvozni kötelező szolgálatát ;i magyar étet minden vonalán, a gyáraktól a kia „csa-iúdi otthonokig, a bányák mélyeitől a padláazugokig éa kosarakig.
pap li-
ft káromkodást IsVIom ém m torváay btthtéU 1
Néf ém utulotáwiapokra
alkalmi ajándéknak cserspss és isvágott virágokat, csokrokat
ageaa éren át vehit ¦ régi
Pctermann kertésttiben
600 teheisóces szegény falusi gyermek kerfll be Ingyea a középiskolákba
A községeket részben a bukott diákok pótvizsga-dijából teremtik tt6
A kultuszkonnány kidolgozta a fulvuk tehetséges és szegény fiúgyermekei magnsabb iskoláztatásának intézményes biztosítására szóló munkatervet, uiuely-nek alapján mór az líM2~-43. tanévben (JOU falusi diák nyer ingyenes oktatási a középiskolákban. Mindenekelőtt azon az egészségtelen helyzeten akarnak változtatni, hogy a gimnáziuma tanulóknak csupán két százaléka kerül ki nz őstermelő rétegéből. Evenként legalább SW olyan szegény, tehetséges falusi gyermek akad, akiknek gimnáziumban kellene folylulni, tanulmányaikat, szüleik anyagi helyzete azonban ezt nem engedte meg, Ezen az álllapoton kivan segíteni a kormány uj inlézmcV nye, amely egyelőre GÜO szegény, tehetséges falusi diákol ment meg az elkatlódástól és emel be a középiskolákba, bi-nen majd az egyetemekre és a magyar középosztályba.
Az anyagi fedezet előteremtése érdekében a kuíluszminisz-lérium különböző intézkedéseket léptetett életbe. A javiló vizsgára utasított tanulók beiratkozásnál 2C) pengőt, a bukottak 5U pengőt, a többi tanulók pedig 2.50 pengőt fizetnek, lizek a já-
rulékok félmillió pengő évi bevételt biztosiUmak a falusi le* hetségmentés céljára. Az alap által falkarolt diákokat képességvizsga utján választják ki. A falusi tauitóknt máris figyelmeztették, hogy figyeljék a" tehetséges szegény gyermekeket, akik megérdemlik a továbbképzést A tanító által kijelölt gyermek Írásbeli dolgozatot készit fogalmazásból és számtanból, a lanitó jellemrajzol ad a gyermekről, ismerteti családi helyzetét, egészségi állapotát. A jelentkezőket a gimnáziumi vizsgabizottság megrostálja, majd a kiválasztottakat behívja együttes versenyvizsgáro.
Az elmúlt 4vben nyolcvanhat tanulót vetterk fel e versenyvizsgák eredii.ényckép. Kzek félévi tanulási eredménye alapján elégséges osztályzat ti egy sem volt, jó eredményi mutatott \'21 tanuló, ezek közül is iulnyontó a jeles oszlályzat, hal tanulónál, a többi jeles "osztályzatú. A jövő tanévben ingyenes iskoláztatásra kerülő (!00 tanuló közül 333-at helyeznek el állami iskolákban, 160-at katolikus, tlU-ct református, 12-öt evangélikus és ötöt unitárius gimnáziumokban.
Kiküszöbölik a ipeknlativ célokat szolgáló biteleket
Csak hasznos beruházás céljára folyósítanak majd hiteleket a ifénzlntézetek
A .Magyar Vidéki SajtötUdÓBÍtó
jelenti Budapestről, hogy a hitol-
piae irányítását na eddiginél még jobban kívánják kiépítem az illotc-kot) körök, hogy a rendolkozéaro álló tőkék valóban mogfololő helyekre jussanak éa olsósorban a tormoló ultinkat erősítsék. A háborúval járó finanszírozási uiüvolotck, az iparvállalatok fojlcsztéso, uj nyorsanya-gok olőállitáaa éa boszorzéso, továbbá a mozógazdasági több tor molés olő-sogitéso s végiil a mozőgazdauág gépositéso ujabb nagy hitoltőkékot igényeli KkoIc a hitoltokék a bankok
ÓM U7. IMI, ilLi\',"\'j,;!i/il:r.:.!;;! VOllutko-
uásbnii 1>o<Iík az prazágos Köldliitet-intézot által íoljpisitáara korülő kó-zéptojáratu me&őg&zdasági hitelük lóvén oddig i-t rendolkozésro álltak, mivel azonban U ország pénzügyi folkészültóégét u föladatok tófléaité-uénok bzolgdlatában továbbra ib fonn kon tartam^ hoi örősiteni, indokolt\' nak látszik, bökj pontosan korvona-laittaaaanak a hiteligények olhirálá-aának uj B2ompontjai. EppeíY őzért azükkég van mogleioló olionórzésr^ hogy a apokulattv célokat Rzolgáló
hitolfk kiküszöbölhetők logyonok. EzirAnyban már oddig ia történtok lépélpk, liiazon, mint ismeretes, a bankok az éitékpapir-öpokuláció megakadályozáaa érdokúbon már közöl ogy évo nom folyóaitnnak érték-papir-lombárdokat éa az áru-lombard igényénok olbírálásánál ia szigorúan\'\'(Igyoloinbe voazik, hogy az áru-lombardok valóban mogíolol-nok-o a kéazlctgazdálkodás azom-pontjainak és osotlog nom stolgál-ják-o a fogyaszt árt szompontjaból olkorülendö áruhalmozi\'is céljait. Hogy a spekulatív hitolok kiküszö-bölliotök logyonok, a jövóbon a bo-nyújtott váltúanyiig conz ti iájánál elsősorban azt vizHgalják, hogy a kért hilolkoift megszavazása osotén o hitelösszegek valóban hasznos lieru-házások céljaira fordittatnak-e. Éa ügy fwn a pénzintézetek máris inog-l)OHzél6sekut folytatnak és mog fogják határozni a fővárosban és a .vidéken azt az alsó hitelhatárt; amo-lyon tul mór az igényok olbiráláaá-itál bizonyos adatok beszolgáltathat kérik. A torvozott uj ol jurás szerint a hiteligénylőknek kérdólapo-
Aprílis 30-tóf május 3-!g
VÁROSI tlOZQO ciütörtöktöi
¦m vtsirnaplg
Budapesttel oijytclőban Nagy magyar filmsiker I MAQDOINA
Csak 16 íven /elültek risztre engedélyeivé _Aktuális »W vtldghlradí._
SXom^UokktMdttt kOunapaken B. 7 éa 9. WMrnap 9, 6, 7 tt a urakor
Rctarta-faszén
KISS FATELEPEN
fmiW-lhU TiiafH: 5-39. bniJ.-u
líut kell kitőltoinük, amolyek a h[. teikéréá jogciméro, a hitél6sszee itrénybevC\'toVnok kőiülménjoiry \\ oleósorbaii petlij( arro vonatkoznak hogy an ipai-oa, mozőgazda, vnirv\' koroakeilő a hitolokot milyen hnli. nos célokra kívánja (ordítani.
Brit iliok is a koltti froil
Berlin, május 1
Elterelési manőver.
A keleli htitljáral jelenlegi k«-lonui helyzetét még mindig ül nz átmeneti periódus jellemzi, amelyet az olvadás következte-\' ben beállott körülmények írlak irtuk élő. Éppen ezért helyi jelentőségig harci cselekményeiken\'kívül nagyobb operációk még nem fordutuHk elő. Berlini megítélés szerint unniU 1\'elliV nöhijek azok a keleti Fronttal kapcsolatos angol jelentések, u melyek u szovjel nadvezetöség rehiliv hallgatása ellenére na-gyobbszabúsu orosz vállalkozásokról akarnak tudni. Így pl. a Dó.ukrajnaban állilólag napokjg tartó butiilmus tunkcsata német mc-gállapitás szerint merő kitalálás. Hivatalosan kijelentik, ftbgy az emiitett területen egyáltalán nem is fordult cltí említést érdemlő harci cselekmény. Hl ismét kitűnik nz angol hírszolgálat ; megbízhatósága , melyei, inint ismeretes, a szövetséges Moszkva is nem egyszer komoly szemrehányással illetett. Az angol hírszolgálatnak bolsevista részrüi már többször szemére vetették, hogy\'a ¦ keleti frontról terjesztett nagyszabású kutwnai sikereket elsősorban saját veszteségeinek és vereségeinek palástolására szokta felhasználni. I
Berlin figyelmét termeszeié* sen nem kerüli el uz a körülmény, hogy semleges államok lapjai is leiismertük uz angol iurszolgálut tendenciózus magatartását, amely megnyilatkozás elsősorban az íi\'Jxcimnge< londoni ügynökségét érinti\' kínosan. A »Couriere de Cicncvc< e, svájci lap élesen szembefordul azokkal\' a módszerekkel, tuue-lyek egy ország semleges.•magatartásai veszéiyezLelik. Az újság időszerű áttekintést közöl a lent említett lürügynökség január folyamán kiadott jelentéseiről, hszerint a bolsevisták nap-nap után bámulatramélló sikereket könyvelhettek él. Itt olvashattunk Orel, Charchov stb. elfoglalásáról, vagy közvetlen veszélyeztetettségéről. Olyan ¦eredmények i láttak itt napvilágot, amelyeket a Szovjet soha el nem ért. i...
Mikor }<in " nagy német 1$ madús 9 I
A keleti fronttal kupcsolulbaa lcgutób_b_ napvilágol látott angol jelentések, amelyek néniét megítélés szerbit egyszerű l\'mi-tázia szüle menyek és csupán a hadjái-ati áüneneti fázisát szerelnék (Iramai tartalommal ki-tölteni, BerUn véleménye wö> rint idegesség jele, amely a\'küszöbön álló német támadások lüréreurrá lett Loudouban. A
1942. má|u»\'l.
nagy bizonytalanság, mikor 6n hol i^P akcióba a Birodalom már jól ismert hadászati kezdeményezése, minden bizonnyal psycliologiaj terhekcl és feszültségekéi okozott a britek körében, amelyei minden elképzelhető módon igyekeztek levezetni. Legutóbb pl. Londonban au nnk a felfogásnak adtak kifejezést --- amelyet azután néhány nemleges lap híranyaga közöli is megtalálhattunk, — hogy a német vezetőség keleten nyilvánvalóan nehéz helyzet eiölt áll, mert az áprilisra bejelenteti offenzíva még mindig nem kezdődött meg.
Köztudomású, hogy német részen április hónapra még soha nem jelentettek be támadási már csak azért sem, mert ez az eljárási mód teljesen ellentmondana a német vezetőség, hagyományos és szigorú hallgatása-nak. Senki más, csak a német vezetőség llldja, melyik napon, hol és milyen órában indul meg isinél .a szövetséges hadak elsöprő lámadása. Akkor majd Anglia is öntudatra ébred és belátja, hogy nem a kitalálások és mesék, hanem a lettek beszélnek. (VPD)
Is, pénteken este 8-kor tartja premlerfét Dániel!
Danieli mester legutóbbi győri szereplésével kapcsolatban többek között a következőket írja a „Oyőrl Nemzeti Hírlap": „Bűvész. Jó bűvész. Igen ügyes bűvész. És még valamivel több. Kellemes, közvetlen, vidám ember. A rekvlzltumal |ók. Színpada színes, hangulatos- Kézügyessége kápráztató. Akkor igazán nagy, amikor félretéve minden szerszámot és trükköt — boszorkányos kezeire épít..." Danleti péntek, szombat, vaRárnapl előadásai iránt kivételesen nagy az érdeklődés, Így ajánlatos jegyekről előre gondoskodni, jegyelővétel HIrschler Andor Fő-ut 5. sz. sorsJegyQzletében és az előadások kezdete előtt egy órával a pénztárnál.
Magdolna
Sok huzavona után korült filmro Harsánvi Zsolt Magdolnája. Eredőt i formájában — mint annak időjén hallottuk — a conzura nom ongo-délyozlo a filmot. Sok loldozgaUm-follozgatáa után végro valamilyon formában aikorült átvornóduio a eeu zura rostáján.
A film meséjének magva egy asszony »élcto^, aki háromszor lesz Kíorotmoa, uo a loánya erdőkében szerelmeiről lemond. Ez a cselekedető semmit sem változtat azon, hogy a logcsokélyobb i télóké jjességo Nmen aa erkölcsi dolgok iránt és nyakló nélkül éli »életét«. Az arnyai lemondás\', nom tudja sujUilaiutimi nz anszony »életót«. Nagyon mosíor-kelton, erőltetetten hat. Az »orkölcBÍ szabadsága életfelfogása árad a film mimton részéből. niég]>cdig olyan nagy mórtékbun, amilyonro mostanában nem láttunk még hasonló példát sóin.
A film ogyötlon érdoine: a színészek jó játéka.
Szigorított dologházba utalták a lakások rémét,
a kewthelyi bejárónőt, aki a tolvajlásob sorozatát követte el
Nz ékazaréazt, aki a lapatt dolgokat maavia*ro1ta hat hónapi bBrtönra Haltak
Megemlékeztünk Czimorirjor Karolyné szili. Németh .Margit, balatonszentgyörgyi születésű, keszthelyi lakos, bejárónőről. A "égy gyermekes asszony a Lóg-rádi utcában lakott, * rérjétőí külön. Szegénységben éli. Mini bejárónő, valóságos réme leli a keszthelyi lakásoknak, mert vagy beosont a záratlan lakásokba, vagy pedig lopott kulcscsal kinyitotta a bezárt lakásokat és amit leheléit, elemeit. FŐlcg az nranynemüekre, ruhafélékre és pénzre specializálta magát. A lakástól vajl ásókban valóságos tökélyre telt szert. A lopoll dolgokat részint Kop-csándy Gvörgy Deák Fcrcnc-u 24, sz. alatti ékszerész üzlclé-ben irlékcsilelte, a ruhaneműé kel pedig Fedő Józscfné Kopp Géza zsibárusndnél. Keszthely lakossága szinle fellélcgczhetetl, amikor egy napon a csendőrség ártalmatlanná Lette a tolvaj beíárónöt, aki, dacára, hogy már börlönbünlelésl szenvedő.?! cl .mégsem hagyta abba tolvaj* kodásait. A kes\'ztlíelyi csendőrség összeállította a veszedelmes asszony bünlajslromát. amely nagyjában a következő :
Az ablakon át bemászott Balogh Imre lakáséba és onnan térfimhát, cipőt topott, Draga-norszky Adala lengyel nő bezárt lakását kulccsal kinyitotta és egv arany női karkötőt lopott, több eddig még meg nem állapilott helyről ékszert, arany órái varázsölt cl, Fekete Tibor lezárt lakásába bchatoll és onnan egv kabátot, özv. Balogh Iinréné bezárt lakásából női ékszert, készpénzt, Pielrovszky líé láué lakásából egy cigarettatárcát, Mosonyi Arturné lakásából több kisebb dolgot, Borza Aloi-zia bezárt lakásából egy nőj arany karkötőt, Kecskés Gyula lakásából \'10 pengői, Csontágh Lajosnétól egv karórát. Varga József lakása szekrényéből egy Öltöny férfiruhát, Inke Gézáné záratlan lakásából egy arany női órát, özv. Fenten tstvánnő-lól egv aranv karikagyűrűt, Wiera Sztadka ajtajáról a kulcsot, egv másik alkalommal 39 pengőt, Ór. Imrík János ügyvéd
záratlan lakásából egy arany karórái és melllül, Kósa Ferenc lakásából nadrágot és cipőt, Mi-edzierjszka Uanliana éjjeli szekrény fiókjá))ól arany női kai*-kötőt, Takács linréné lakásából arany fülbevalót, Szálai Erzsébet záratlan lakásából arany nyakláncot éremmel, Já-novics Márta lakásából egy órát, "özv Papn Mihálvné szekrényéből 132 pengőt,\'Kíss Mir bálynétól egy fülbevalói ós pénzt.
Valószínű, hogy más is terheli lelkiismeretét nagy >müri-ka- lendületében\'.
A lakások réme kihallgatása alkalmával mindent beismert és nagy szegénységével védekezett.
Beszállították Nagykanizsára, ahol március 22-e óta letartóztatásban van.
Tegnap volt ügyében a büntető főtárgyalás dr. Ahnássv Gyula törvényszéki tanácselnök elnökleiével; a vádat dr. Takács leír. ügyész képviselte. Czi-mondornéval került\' o vádlottak padjára mint másodrendű vádlott Kopcsárrdy György keszthelyi -órás és ékszerész, barin "d rendű vádlottként pedig Fedő Józscfné zsibárus, akiket orgazdasággal vádoltak. A törvényszék .számos lanut idézett be a tárgyalásra, jobbára mind a sértetteket, így a tárgyalás hosszabb időt veti Igénybe.
, Gzimondorné sírva állóit a bíróság elé, töredelmesen beismerve azt is, hogy Márianoszl-rán in ár börtönt ült lopásért Kopcsándy és Fedöné jóhiszeműségükkel védekeztek, nem tudták, hogy lopott dolgokat kínált nekik "megvételre.
A bizonyítási eljárás befejezése után a törvényszék Czi-mondor Károlynét bűnösnek mondotta ki és szigorított dologházba utalta, amelynek legkisebb tartama nom lehel kevesebb három esztendőnél, ezenkívül öt évi jogfosztásra, Kopcsándy György ékszerészt folytatólagosan elkövetett orgaz-
A tábori poatát repülőgépek szállítják fhoto R. D. V.)
Budapesti Qázkoksz
KISS FATELEPEN
InitiiMti 13. Ttlilin: Ml. ImiUI.
daság miatt hat hónapi börtönre és három évi jogfosztásra, mig Fedő Józsefnél gyanús dolgok megvétele miatt 50 pengő pénzbüntetésre, nemfizetés esetén liz napi elzárásra Ítélte. Az ítélet még nem jogerős.
Péntek
AüuM ¦tieraimek h<Mk5iM*pok«* Ba<Up*at L mlsorán
8.40 Tornt. Hírek. Közlemények. HangiamtBfk;. — 10 Jlirek,. — 11.10 Nemsetközi vizjelzőszol gálát.
— 12 Harangszó. Himnusz. IflŐjá-rísjelentés. — 12.40 Hirek. — 13.20 Időjelzés vizállásjelentée.
— 14.80 Hírek. — 14.45 Műsorismertetés. — 18 Arfolyamhirek,
Íiaci arak, élei mazerá rak. — 16.45 déjelsés, hirek. — 17 Hirek szlovák óa russin nyelven. *— 10 Hirek magyar, német ée román nyelven.
— 21.40 Hírek. — 28 Hirek német, olaes, angol éi francia nyelvei.
— t4 Hirek. BUDAPEST I.
17.15 Pécsi Sebestyén orgonál. — 17.10 SportkÖzloményck. — 17.60 A Zrínyi-csoport műsorából. — 18.20 Német hallgatóinknak. — 18.40 Manga János olŐadása. — 19.20 Tánczene Berlinből. — 19.40 Csiszár Béla előadása. — 20.05 Ór. Eckhardt Sándor előadása. — 20.85 »Kgy régi majális«. Közreműködik Szilvánay Margit, Orosz Vilma, Dilicsi Tivadar, íiámoiy Imre, ezenkívül népség, diákság, rozoa-banda, dalárda és Oláh Kálmán
cigányzenekara. A majálist elmeséli Szilassy László. — 22.10 Zenekari müvek. — 28.25 Iíácz Berci cigányzenekara. — 0.16 Ozon az otthon.
BUDAPEST II.
18.20 Rondőrzonokar. Markó Árpád olöadása. Az Operaház olőadása. 1. Hzokióny«. Vigopora két fölvonásban. 2. »Szorolmi álmok«. Táncjáték Liszt Foronc zonéjóro. — A büvöa szokróny után hirek.
¦ Szombat
BUDAPEST I.
10.15 Rédiózonokar. — 11.20 Dalok. — 11.40 Fololvasás. — 12.10 Bosakárt-zonokar. — 18.80 Honvédőink üzennek. — 14 Horváth Elemér cigányzenekara. — 15.20 Szórakoztató zono. -— 16.10 Ifjúsági rádió.
17.15 Megyeri Ovula tánczenekara. — 17.40 Fololvasás. — 18.10 Fololvasás. — 18.85 Hlaszny Béla langóharmonikaszámai. — 18.60 Iládió a rádióról. — 10.20 Ádám Jonő nópdalfélórája. — 10.50 Hang-képek innen-onnan. — 20.15 Szo-kosfóvárosi Zenekar. — 22.16 Szabó Kálmán jazz-hármasa. — 22.10 Zen gö olasz tájak. — 28.25 Gáspár Lajos cigányzenekara. — 0.15 Uzon az otthon. BUDAPEST II.
17.40 MozőgazdaeÓL\'i fotóra. ¦ — 18.05 Az Egyofomos unitárius Lelkészkor műsoros ostjo. — 10.35 Ady latonoa vorsoiből előad Tímár József. — 20 Ilirok. — 20.10 Szunlgyörgvi vonósnégyes. — 21 Dr, Batizi László előadása.,
18.56 -- 10.25 »A bűvös
Hamis angol propagandablrek OlnszorsEágról
Festessen Tisztittasson
-núi
Berlin, máj na I ¦Az angol liQ(lvezotésnok kedvenc térre volt már régóta, ifja az N8T, hogy Olaszország felől sújtsanak a tongelyro.
A berlini lápok ezzel kapcwlatbau
rámutatnak az angol és am -ítrti hirszolgáhit, erről terjesztett leg-ujabh valótlanságaira. A tényulláH, amolvhez a német )n|x>k a megjegyzéseiket fűzik, a körotkezö:
— Az angol hírszolgálat birokot terjesztőit huonoaftirofli tudósítójának jelentései alánján bizonyos szen üá.eiés l>ol politikai változásokról, a melyekre állítólag Bór kori:lt -volna Olaszországban. Amikor az angol tudósítót kérdőre vonták értesüléseinek forrására vonatkozólag, kénytelen volt beismerni, hogy a hamis
Ujabban nemcsak az ipari és közigazgatási szabályok alkalmazásával, hanem a zsidótörvény végrehajtásával kapcsolatban is felmerüli a kérdés, hogy mi tekintendő színleges iparűzésnek, illetőleg bújtatásnak (slrohmnnság). il kérdésekből a Magyar Vidéki Sajtótudósiló jelentése szerint íigyelemremé\\ tó elvi jellegű döntőst hozott a kereskedelem- ós közlekedésügyi minisztérium. A döntés lényeges tartalhia a\' köveiké <ö :
Nem ütközik jelenleg örvényes jogszabályba az iparűzésnek az a módja, amidőn n: iyar-igázolivátllíyal rendelkező iparos részére az ipar folytatásához szükséges tökél, vagy munkaeszközökét és berendezést meghatározott\' ellenérték, vagy a nyereség ós veszteségben való részesedés melleit más bocsájtja rendelkezésre. Az ilyen megállapodás azonban közkeresel i társaságnak nem tekinthető. Ily értelmű megállapodás létesíthető betéti társaság formájában, vagy a korlátozóit felelősségű társaságról és csendes társaságról szóló Í9;íU:Y. I. c. második
hírokot a buenosa irosi I.a Nat ion eimü lapban megjelent cikkből volto.
A Doulscho Allgomoino Zeitung ezzel\' kapcsolatban rámutat arra, hogy Olaszországot illetően már lié-rnin tzbon megmutatkozott a szövetségesek utolsó reménye, lilöször Olaszország nem hadviselő álla]iotá-nak idején, amikor Olaszország még nem volt Ik-iiii a háborúban, azután a Líbia olloní Wavell-offonziva ösz-szeomlásakor, végül l>edig Auehin-leeknek az elmult télen megkísérelt támadása alkalmával. Ma a földközi-tengeri holyzot olyan, állapítja inog n német lap. hogy nem Olaszország és nem a toilgóly, luinem a lírit támaszpontok vannak százszázalékig \\t helyeztetve.
részében szabályozoll eseudes-tarsaság formájában. Iiet?li társaság esetében a kültagot csak !1 vonatkozó lörvény 135. §f óban. csendestársat pOdig csak az 1980 r-V. I. c. 118. Rábait ein-liletl ellenőrzési jog illeti meg. Sem a küllag. sem a csendestárs azonban az üzlet tényleges vezclésé\'>en. tehát az ipar, illetőleg a kereskedelem folytatása-ban nem vehet részi ós arra sem közvetve, sem közvetlenül befolyási nem gyakorolhat. ;
Az úgynevezett bújtatás rennforgásáf esnk^ ;iz .egyes cselekkel kapcsol :d ha n lehel megálla|)itani. Élinek a huj tálasnak rendszerintl csele az, hogy a tőkéi, illetőleg felszerelési, vagy berendezést szolgáltató kívülálló személy az ílzlel vezetésében vagy irányításában közvetve, vagy közvetlenül részi vesz.
UTORT
HETTEI IRRE
márkás butorsralnnjában vcfrven
v«flv rendotli\'ii C**«ifirv ni j(
Kereskedőtanooook iidftlÍRtése
A Magánalkalmazottak liiztosiló Intézető kéthetes nyári Üdülőtáborokban gondoskodik az öregség csőére bizttositolt koreskedő tanoncok üdültetéséről.
Azok n\' 18 évnél nem idősebb kereskedő tanoncok, akik-üdullotés-Im\'H részesülni kivannak, legkésőbb május t)-iic jelentkezzenek személyesen az OTI natívkanizsai kerületi pénztárának hivatali helyiségében (Horthy Miklós ut !11. I.\' om. 1.1, amol gondoskodás történik azonnali orvosi mcgvizsgáltatásukról.
Célszerű, hogy a jelentkezők oló-zotoson mogkéidozzék főnöküket, hogy a nyári heteknek melyik idojo legalkalmasabb cégük szomponljából az üdültotésbon való részvétül ro.
A jelontkezottokot az üdülöíálay helyéről és az iidüllotés mogkozdé-séiiok napjáról a Magánalkalmazottak Biztosító Intézető (Budapest, VII., Pétorfy Sándor a. 12.) közvetlenül fogja értesíteni.
áz Ipari alkalmazottak túlóradíja
Buda|m\'st, május 1 A OYÖSZ kérésére az iparügyi minis/ter intézkedett a havibéros, nem tisztviselői alkalmazottak túlóradíjának kiszámítása tárgyában. A tisztviselők munkaidejét szabályozó alaprendelet intézkedik arról, flOgy a tisztviselők havi fizetésének milyen részét kell tiilúradiin/.ás esotén az 1 órára eső óradíjnak tekintoní. I)o nem intézkedett abban az irány-, ban, hogy a havidíjas, nem tisztviselői munkavállaló túlórád íjának alapját milyen módon kell lőszámi-tam.
Most az inarügyi miniszter a tisztviselői túlórádnak kis/.ámilásá-hoz haaonló rondoikozést adott ki ebben a kérdésben.
Az uj német kétmotoros bombavetők
Iierlin, május I Az XST jelentése szerint a legújabb minláju kétmotoros zuhanóbombázó repülőgépek kitűnően beváltak mind a Földközi-tengeren, mind az Anglia elleni támadásokban. Azzal, hogy a zuhanás megfékezésére féket szereltek a repülőgépre, amely annak hátsó részéhen ernyő módjára nvilik és zárul, a repülőgépei zuhanás alatt is azonnal egyensúlyban lehet tartani. Az uj niintáju német gépek nagy bombatárlálya lehetővé teszi a legnehezebb bombák elhelyezéséi, valamint torpedók és aknák szállítását. A repülőgépre páneéltornyot is szerellek, amely mögül nehéz fegyverekkel is lehet tüzelni
I94g. május K
NAPIREND:
Gyógyszertári ügyelet: Ma Keket* Sas gyógyszertár FŐ ut 6. íz.
Kiskniúasán az ottani gyógyszertár állandó ügyolótes szolgálatot tart.
A COZe\'OHDÖ nyitva van rtggei fj órától este » óráig. (Hétfő, &z«rdft, pftilek dé\'ulán éi kedden egész nap Böknek,) Telefon: 560.
Naptar\' MAJua 1. Péntek. Rom. kat Fül Jakab. - ProteBtawi Fülöp - lír. IJar U.
imádság*)
Én édes Istenem, mlndnyájunknek Atyja I Te vagy ai én telkem minden gondolalja. Este, na fejemet nyugvóra lehajtom, Párnámon Is csak a nevedet sóhajtom. Mikor ai ég boltján kél a piros hajnal, Feléd rebeg ajkam hálaadó hanggal, Téged hívlak, Uram, mindig segítségül, Nálad nélkül, minden csak homokra ipül, Oyenge a ml munkánk, nyomtalanul elvész, Ha Te nem segítesz, elsöpri a szélvész.
\' Farkaané Slpota Ctttt
*) Ezt a verset Sági Tarkas István nagykanizsai Iró-tanár édesanyja Irln, avj a mull század utolsó éveiben a fővárosi női lapok kedvelt munkatársa volt.
— (A város pénzügyi bizottsága)
ma délután C órakor ülést-tart a városháza tanácatormébon.
— (A májusi ájtatosság)
j a Szociális Misszió kápolnéiábait minden este fél 7 órakor kezdődik.
— (Áthelyezések)
Az igazságügyin inisztor Hnnny Andor dr. lengyeltóti kir.\'közjegyzőt Sárvárra és dr. Kováts Kálmán balatonfüredi kir. közjegyzőt Pécsre helyezte ál saját kéről műkre. — A zalaegerszegi i>én/.ügy igazgató Zalaegerszegről átliolyozto ós a nagykanizsai forgalmi adóhivatalhoz osztotta he Bzányi István/ Halmai István, Bchuch GyÖzŐ éa Laki Zoltán forgalmi adóhivatali dijnokokat május 1-i hatállyal.
— (Halálozások)
Csiazár Klek foronerondi tartó? mányfónök, szontszéki tanácsos, bukaresti jolontéa -szerint a minap Brassóban életének 86-ik, szerzetességének 68-ik évében meghalt. Az elhunyt Csíksoinlvón szülotett ós 28 évet töltött Brassóban.
Ozv. Sehultheisz Gvürgyné- április hó 80-án váratlanul elhunyt. Temetése holnap délután 4 órakor lesz Nagykanizsári. Az elhunytban Sehultheisz Antal nyűg! fóraktár-nok, Szemerénví István .MÁV fii ügyelő és dr.\' Sehulthoisz László orvos (Harbin, Mandzsúria) édesanyjukat gyászolják. -- (Névváltoztatások)
Kiliqgor László nagykanizsai lakú*, iwstaaltiszt Kőhalmira, 1?run-ner István és Mária írj udvari lakosok Pintérre, Topiák János alsá-londvai lakos Tóvárira változtatta családi nevét belügyminiszteri ou^i-déllyvl.
A kereskedelmi minisztérium elvileg tisztázta a bajtatás fogalmát
1S42. májua I.

á Kormányzóbelyettes bevonult a szolnoki repülőkhöz
Buunpent, májúi 1 I ma a szolnoki vadSazrepulokhöz Vilóz nagybányai lloiltly Islván, tényleges katonai szolgálatra be-Magyarország kormányzólielyettesc | vonult.
A Ház ülése
— (Thorday János tnuetésc) Tagnap délután 4 étikor tamatlik
«1 boctonl Thorday János nv- igazgató-tanítót mály resztét mohott. Thorday János a tanítótársadulom kiemelkedő és hasznos tagja volt. 117 évig tanította az apró muraközi lu\'inzedékekot a magyar nyolvro és szépHégoiro. Muraközi főbb állomáshelyei Stridóvár és Csáktornya voltak. A mogszállás után Nagykanizsára korült. Itt az olonii és az ipariskolában tanított körülbelül három évig. Nemes, jóbbIvü ogyéa volt, aki aomilyon jótékony adakozásból soha nem marudt ki.
— (FDstteten nap Barcson)
Az ország minden részében sorozatosan és nagy sikerrel rendezték meg a filsttoloh napokat. Barcson a Vöröskorosüt helyi esojwrtja, a dolgozó leányok egyesülete, a boly-buli levente egyesület és a |k)]gu"ri iskola ifjúságának Vöröskereszt-csoportja közel 45.000 cigarettát, 128 csomag dohányt, pipadohányt és szipkát gyűjtött össze és juttatott l\'1 a Vöröskereszt utján honvédőinknek.
— (Trachoma-körzet)
A belügyminiszter Alsó-Muraközben, Kotor székhellyel trachoma körzotot szervozott. A traehoinakezo-löi korzót ho Kotor, Alsódoniboru és .Muravid kozaégok tartoznak. A tia-cbomakftzolói tisztségre Nélmiann Itezsó murakereszturi lakosi bizta meg a iKiliigyininiszter.
— (Pedagógiai szeminárium)
Május második íolébou az alsá-inuraközi iskolák tanítói Kolorban tartják inog a pedagógiai nzoniiná-riumokat. ICIőadók a kotori tantestület tagjai közül lesznek. A szervez öjo a szemináriumnak Kenyeres Béla áll. isk. felügyelő.
Postaegyozmóny Brazília ós Portugália között
Lisszabon, májún í Brazília és Portugália között pos-taogyozmény jött létre. Az ogyez-mónyt tegnap délután Salazar por-tugál minisztorelnök ós a lisszaboni brazil nagykövot írta alá. Az ogyoz-uiény őrtolmébon a két ország közötti forgalomban érvényes bórmen-tosités a kőt ország közti levélforgalomban is alkalmazható.
Írországban megszűnt t« gépkoosl-közlekedés
Dublin, május 1 A mára virradó éjszakától kezdve Írország egész térülőién mogszünl a gépkocsi köziokod és. Ezentúl csak a kÖzüloti szolgálatot teljesiló ina-gángépkocsíknak utalnak ki bensjnt Írországban.
Megindul a vasúti forgalom Olaszoiszág és a Balkán között
Róma, május 1 Május ii-tó! kozdve helyreáll a közvetlen vaeuti összeköttetés Olaszország és a Balkán\' között. A balkáni vonat a Torino, Laibaeh, Zágráb, Bolgrád, Szaloníki vonalon közlekedik.
UJ japán ötéves terv az alumínium-ipar fejlesztésére
Tokió, május 1 A tokiói kormány au aliuxiinium-ipar fejlődésére egy második ötéves tervet ip kidolgoztat. A terv reezle-tüit most vizsgáljak meg a japán Bakóitok.
Budapest, máujs 1 A képviselőház mai Ülésén vitéz Töua Tibor alolnök mogom 16kőzett az olhunvt Sztranyavszky Bándor-ról, a képviselőház volt olnökéról, majd áttértok a közélet tisztaságát és törvényességét biztosító egyos büntetőjogi rendelkezések szakaszaira. A javaslatot a Ház általánosságban elfogadta.
Ezután az üzleti záróráról szóló törvényjavaslat részleteiben ..faló tárgyalása következőit. Az előadó bejelentette, hogy kiegészítőlég a bízottság fölvette" azt a bekezdést, amely szerint a kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter az illoté-kcs miniszterre! egyetértésben átmenetileg a jelen törvénytől oltórő intézkedéseket is hozhat az üzloti záróra kérdésélien. A Ház ezzel a bővítéssel azután részleteiben elfogadta a törvényjavaslatot.
Brüsszel, május I A belgiumi Lienbourg larlo-mány Tassenderlo ipartelepének "egyik gyárában robbanás történt. A szerencsétlenség következtében több mint kétszázan életüket veszteitek és ezren megsebesültek. 3()() sebesültet kórházba vittek. Nyomban a szerencsétlenség után a német
Az ülés további sorún a mértékek használatáról és ollonőrzéaérŐl szóló törvényjavaslat .rész léteiben való megszavazása követkozott.
Ennek megtörténte után áttértok az izraelita vallásfolokozot jogállásának szabályozásáról szóló törvényjavaslat réázloteibon való tárgyalására. A törvényjavaslatba több uj szakaszt vettek fel. így a robbi között bővett és eliemort vallásfelekezetről nem lehet áttérni az ízroolita vall ás felekezetre. Ezt a törvényjavaslatot is felfogadta a Ház, maid hasonlóképpen elfogadta a legutóbb Jlerlmben megkötött magyar-német konzuli egyezmény becikkelyezéséről szóló javaslatot is.
A megszavazott javaslatokat a Ház átlőtte a felsőházhoz. A képvisolóház ülését bizonytalan időro elnapolták.
véderő csapatai azonnal hozzáláttak a mentési munkálatokhoz. A belgiumi és északfrancia-országi német katonai közigazgatás vezetője azonnal a szeren esetlenség színhelyére utazóit, hogy az illetékes belga hatóságokkal ellenőrizze ós meggyorsítsa a mentési munkálatokat.
Kavácsssifi
KISS FATELEPEI*
rmtttt-líf 13, TdslBfi: 5-39. Ir*i B.
1 "¦ -\' "gg? 1,11
ról és északkeletről a topán csapatok már bekeritettók. A burmai hadjárat most iriáp véjje fe,íé közeledik.
A burmai helyzettel kapcsolatbon a Doily Mail azt Írja: El kell készülmünk arra, hpgy teljesen elveszítjük Burmát.
A newyorkl tőzsde -
Lyon, május 1 Newyorki hír szorint a háború kezdete óta a nowyorki tőzsde jegyzései szerdán állottak a legalacsonyabb szinten.
„Nemzeti munkarend" alakult Franciaországban
Vichy, május 1 Franciaországban anomzoti mun-karond« elnevezéssel szervezet alakult, amely céljául tűzte ki, hogy kitünteti az értékoa munkát végző, valamint .az emelkedett, szociális érzéket tanúsító és a közösséget odaadással szolgáló szomélyokot. A fran cia »nemzoti munkarond«-bon parancsnok, tiszti és lovagi fokozatok vannak.
Az olasz hajóhad feladata
*Róma, május t Az olasz haditengerészet Ügyi költségvetés előadója kiömölte, hogy az olasz hadi tengő részot a Főlaköai-tongoren három fő föladatot lát el. Mindenek olőtt a legsúlyosabb vosz-• toségekot okozza az ollonsegnek és megakadálvoz minden kozdoménye-zést. Ezonkivül biztosítja a kőzloke-dést Líbiába, a Balkánra, a görög szigotokro, valamint biztosítja Olaszország és Szardínia kőzött az ösz-Bzoköttolést. Végül pedig megakadályozza az angolok földközi tengeri forgalmát.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
10061/1942.
Tárgy: Lakásváltozások bejelentése.
Hirdetmény*
Az 590/1942. M. E. sz. rend. 1 §-a szerint a lakásváltoztatást ellenőrzés végett be kell jelenteni hivatalomban (Városház, 11. : erti. 20. sz, a (tó.)
Felhívom a város közönségét, hogy fenti bejelentési kötelezettségének annál Is inkább tegyen eleget, mert s bejelentés elmulasztása kihágás.
Nagykanizsa, 1942. április 30. ttot Polgármester.
(Folytatás az t. oldalról)
idén nem tartja meg a hagyományos május elsejei ünnepségeket. A szovjet munkásoknak nui a gyárakban szokásos munkájukat kell végezniük. A május elsejei ünnepségeket elsöizben nem tartják meg Szovjclorosz-országban.
A rostocki légitámadás áldozatai
Berlin, május J (NST) Német jelentés -szcrinl a ltostock ellen intézett erőszakos britlégitámadásoknak április 29-ig: 163 halottja volt. A hatoltuk közül 2!) francia hadifogoly.
A holland kereskedelmi flotta
Amsterdam, május I A holland kereskedelmi flottából Nagybritannia szolgálatába összesen 2.600.000 tonnányi hajótér állott. Mint angol részről közlik, ebből a hajótérből 1041. december 31-ig 1.941,000 lonna süllyedt el. "
Chilei ftgyzéh a hajáh megkülönböztető Jetiiről
Santiago, május 1 A chilei külügyminisztérium és a nemzetvédelmi miniszteriül" jegyzéket Intézett Németország, Olaszország, Japán, Angiin és az Egyesült v Államok chilei nagykövetéhez. A jegyzékben tudomásukra hozza a chilei kereskedelmi hajók megkülönböztető jeleit a hadvi,.selő felek hajójelzésótől.
A lisszaboni francia nagykövei Salazarndl
Lisszabon, május I Salazar portugál miniszterelnök; tegnap tanácskozott a lisz-szaboni francia nagykövetté\'
Barmai helyzet
Berlin, május 1 Burmából érkezett jelentés szerint Mandalay városát észak-
Üxtetáthalyezésl
Igén tliztelt v.vfjlra I2lvei tudomásár, adom, hogy Ffi\'Ull llülelomot málus l-éltl Caengaryut 7. Mám alatti aaroképOlat plnoajftba (Rapoch-hái) hdyutcm ál. További pártlogáit kér
Stern J. Kálmán ¦&SBBJBÍ
Tragikus szerencsétlenség egy belgiumi gyártelepen
ama
1948. tolto 1,
Könyvnyomda, könyvkötészet, venalezé intézet, üzleti könyvek és dekázok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
üészítünk i
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
1 TELEFON: ~
Gyártunk a
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajz-füzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fali-naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nagykanizsa megyei várói polgármeaterétfll.
548/Ké. 1942.
Tárny: Az 1Ö42. májusi szolvényekre klizolgAltalhaté petró-leummeimytaég megállapítása.
Hirdetmény.
Alt a legkisebb petróleum-meny-nylséget, amely 1942. májún havá-bín egy-egy háztartásnak utalványozható, 6 dcl-ben állapltom meg. Ennek alapján a petróleum-utalványoknak u\\\\[m hónapban érvényes l-es számú szelvényeire ennek a mennyliégnek a felét, vagyis 3 dcl. petróleumot kell kiszolgáltatni, a 2-es számú szelvényekre pedig a másik felét, vagyis további 3 dclt. A 2-es számú szelvényeket csakis iii\'jtiü hó 15\'éiöl kezdve szabad beváltani.
Az április hónapra szólt 5-0$ és 6-os izámu szelvényeket és az áprilisi epyszeri vásárlásra te. ólt ulaiványokat május 1-tŐl kezdvén m sznbad beváltani.
Egyben felhlvoma petróleum áru-Bitáiára kijeiéit összes kereskedőket, hosyaz áprilisbanbevál ott pi tro\'eum utalványokról szeikesztelt s ámadá-aukat leitkélőbb míhiB 8-án déli 12 éráig adjákbaaKözelhlási hivadlhoí. A számadía beadásának elmulasztása, vagy kcíőn beadása kihágást bép». A számadáshoz szükséges borilékért mindenki jelentkezzék a Közeilátási Hivatalban.
Nagykanizsa, 1942. április 30. tw* Polgármester.
mtndenU a aetyl kerwkedékaél ée Iparoeefcsel ¦
4awa|
DRAVAVQLGYÍ
viuaMos Áramszolgáltató r.-t.
szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben C«engary-ut 51, telefon 294.
Aramszimlák fizetése, reklamációk, hibabejelentések 3utár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
Egy nőmot tengeralattjáró befut támaszpontjára (Foto K D. V.)
Hirdessen a Znlai Közlönyben
FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ
ADuU VÉTEL
7 drb különféle méretű W* t-t ha lm-kaaaxa ia IréiuUl-kaBsza éi 2 drbJro-aiilai eladó. Sxtgö lézief Nigykanl-ei,
KliAly-... 2. Telefon 134. 1186
Két uoba berendezés áladé. Ctm ; Kranu Emébtr, Ctányl Uuló-u. 16. ne 1186
Egy Jó állapotban lóvö aarléeélat vennék. Pctöll-ut 39. 1205
LAKASOZLCTrlELYISfeQ
Magána* nÖ lenére augUBiluira íróba konyhás, novemberre ftiromsxobái likast keieiek. Lehetőleg *ftY hátban vafiy közelben. Cim a kladóhlvafalbin. 1182
BÚTOROZOTT SZOBA r\'
liUlüntiuijiii\'iiiu bútorozott fliobn fiirdfllzoba-hmnálalfal kiadó. Báláit, Kft-laludyu 17/c, emeltt, délelőtt 10—12^
KlXOlVÉU
Hargllay grafológus Klrálf-M. 37.
alatt fogad, 548
ZALAI KÖZLÖKV
POLITIKAI NAPILAP. H*d]fl „KUtgiidmiel il. T. Iiiiiyk.uil.ca", Felelőé kiadó: Zalai Kárai?. Nyomaton i ¦ ..KBioftxdtsigl il, T, NagykanltlV
Hy«mdN]ábajt.Na«yktalieáa. - -tNjett&irt telei i XUai Ktrefe)
82. évfolyam. »9. szirt
Nagykanizsa, 1942. május 2. szombat
ára 16 fillér.
ALAI KÖZLÖNY
Kzorkotzlósog és kiadóhivatal; Főút 5. szám. Szerkesztőségi éa Itladóhlvatall leleten 78. sz. Megjelenik ralndon hétköznap délután.
\'OLITI KAI NAPILAP
Felelős szerkesztő : Barbarits Lajos
líiÖIIzotésl ára: egy hónapra 2 peagö 80 ílllftri
negyedévre 7 penaö 20 fillér. Egyes szem: hétköznap 12 ílll., szombaton W ülI.
Hap! kérdések
A kereskedelem keresztényt tétele ügyében több képviselőházi fol-BEÓlalaara \' érdokos választ adott Kállay Miklós minisztoroluök. Aa egvik felszólalásban bizonyos vissza-élésokot tettek szóvá, amelyeknek lényege az, hogy egyes újonnan megalakult korosztény cégok á régi aaidÖ tulajdonost, vagy a zsidó tőkéstársat alkalmazottként voszik (el. Több más visszásság in szóbakorült o kérdéssel kapcsolatban.
A miniszterelnök mogszivlolomlŐ igazságokat mondott orról a kórdéa-rol. Hangoztatta, hogy nem elég a nsirlá üzlotokot korosztényekkol bolyét tesiteni. hanoin erkölcaosobb üz-letekkel koll helyettesíteni. Eb pedig nemcsak állami feladat, hanem társadalmi is.
A miniszterelnök rövid felszólalása élesen világítja inog azt a gyakran figyohuon kívül hagyott iguzöágot, hogy a gazdasági élet kereszténnyé tételét csakis orkölcsi alapon lohot régrohajtant. A zsidóság gazdasági magatartása Bzembon áll u keresztény erkölccsel: ezért van antíszomitisnuiH ós őzért volt szükség zsidótörvényre. Nem érünk azonban célt akkor, ha az uj korosz-tüitfs.P^i»afeyv\'i«k.köz\'ítt..r- .üazto-..
let a becsületes többségnok -¦— olyanok akadnak, akik üzloti orköles tekintetéhon alig különliöznok a zsidóktól, Valahányszor ogv-egy ko* leszíóny üzletember koníl árdrágítás, vagy más jollegzotos zsidó bűncselekmény miatt a bíróság olé, a társadalom joggal mondhatja, hogy ebben az eset non hiábavaló voll u zsidótörvény és célt tévosztotl az átállítás. A* társadalom köteleaségö ügyelni arra, hogy a koreazténnvé-letel no csupán alacsony erkölcsi
bel
nvonalon álló ogyónek közötti lyésére Ingyen. A keresztény
H>ar kereskedőiéin mo^ataiiozása nem tréfadolog.éa ok átállitás nem lehet rablási alkalom! Azért véljük ki a zsidókat pozícióikból, hogy tisztább legyen az üzloti erkölcs. Akkor szolgáljuk tehát igazán az tuloti életnek a zsidó inondtót való megtisztítását, ha teljes erévol tá-mugatjuk a keresztény kereskedőt, de szigorú erkölcsi mértékkel illetjük tevékenységét!
*
A hadikölcsón felértékeléséről míóIó törvényjavaslatot a képviselőház megszavazta., Bómónvi-Bchnob lor Lajos pénzügyminiszter a vita •orán érdokos bejelentést tolt. Az erdélyi hadíkölcsönjogyzókkel kapcsolatban még módosítják a javaslatot, úgyhogy az -erdélyi ősjogy-^ók igazolását megkönnyítik. Lc-hotséges, hogy indokolt esetben akkor ía elfogadják majd :i bejelentést, ha a kölcsön jegyző nincs a kötvény birtokában, hrro a módosításra a közeljövőben keiül majd sor. Szó van esetleg arról is, ihogy az li)00 koronán aluli kölcsönjcgy-zókot bizonvos osotekheu készpénzzel elégítik ki.
A magvar hodikölcsőn-folérléke-lóssol szo\'mbon fólog két kifogást szokás hangoztatni. A?; ogyik az, hogy cgyémlog kollono megbírálni niíndon ogyes jegyzést, nom pedig általános rondoíkozóa szerint, a uiú-»\'k iK!díg a folértékoléri mértékére vonatkozik,
A japánok elfoglalták Mandalayt
Svédország visszautasít minden kísérletet, amely arra Irányul, hogy az országot háborúba sodorja — Dél-Afrika veszélyben érzi magát
Churohill-Molotov találkozó?
Allahabad, május 2 (OFI) A pánindiai kongresz-szus a következő határosától hozta:
Nemcsak ludia érdeke, ha-, nem Nagybrit annia biztonsága és a világ békéje és szabadsága is azt kövé-teU Nagybritanniá-tól, hogy szüntesse meg Indin feletti uralmát.
Víchy, április 2 Leahy tengernagy, az Egyesült Államok vichyi nagykövete tegnap este elutazott a francia kormány székkhelyéröl.
A portugál kBvat Lovainál
Vichy, május 2 Laval francia kormányfő kihallgatáson fogadta Portugália követét, I
5 ellenséges hajó süllyedt el az Atlanti-óceánon
Stockholm, május 2 Az Egyesűit Államok tengernagyi hivatala szerint az At-lanti-óceáuou elsüllyesztettek egy amerikai kereskedelmi gőzöst, valamint két másuk hajót,
amelyek az Egyesült Államok .szolgálatában közlekedtek.
A kubai kormány közlése szarint ugyancsak az Atlanti-óceánon még további két amerikai gőzöst is elsüllyesztettek. j
Sikeres német támadások és el len támadások a keleti fronton
Berlin, május 2 A keleti arcvonal északi szakaszán sikeres német támadó vállalkozások folytak, Egy né> inot hadosztály csapatai su-Ivos erdei harcok után eliszaposodott, mocsaras lapályokon nyomultak előre egy hegység felé, amelyen elkeseredelt harc
kezdődött. A hegység.este már német kézre került. A német csapatok a küzdelem során 15 löveget zsákmányoltak; és
többszáz foglyot cfteitek. A bolsevista támadásokat elhárították és közben pedig különböző német Mára csoportok ellentámadásba mentek át és
¦ izovjet erőket sulyot veszteségek okozásával visszavetették.
Amikor a bolsevisták kísérletet teltek arra, hogy mesterséges köd leple alatt ujabb támadás előké.szitéseképen eltávolítsák a német-drótakadályokat és torlaszokat, a német tüzérség\' jól irányzott tüzeléssel meghiúsította ezt a kísérletei. További harci cselekmények során 5 bolsevista páncélkocsit megscmmísitel-lek és igen sok foglyot ejtettek A keleti arcvonal déli szakaszán az előőrs és felderítő, va-
lamint tüzérségi tevékenységen kívül nem voltak más harci cselekmények. Taganrogtól északkeletre a bolsevisták három támadását verték vissza. A krimi arcvonalon a harci tevékenység mindkét részről élénk tüzérségi tűzre szorítkozott, A német tüzérség hatásosan tüzeit bolsevista Ütegállásokat és utánpótlási ós más célpontokat.
Tevékeny volt a német légi-Itadorő Is. Megzavarták a pályaudvarokon folyó utánpótlási közlekedést, sok helyen telitalálattal \' megszakították a nagyobb rendező pályaudvarok pá-
,/ tyntcsW
és berendezései*.. Eddigi, jelentések szerint német vadászrepülők megsemmisítettek\' 3 teljesen megrakott szovjpt tehervonatot, 16 további vonatot és súlyosan megrongáltak egy páncélvonatot.
A japánok hatalmukba hetlstt-téti Manéalayt
Tokió, május 2 A japán rádió jelentette, hogy a japán csapatok nagy harcok1 után tegnap este teljesen hatalmukba Kerítették Mandalay városát.
A déiafrikaí mlnhuttsMP-•Inttfc bftaxéde Dél-M*tt* veszély eztevtetts átjj é rftü
Amsterdam,\'május 2 Snmths tábornok \'délafrikai miniszterelnök tegnap Johannesburgban beszédet mondott és kijelentette, hogy a japánok ez-IdÖ szerint Dél-Afrikát veszélyeztetik. Ceylon a legkomolyabb veszélyben forog és lehetséges, hogy a szigetnek Kréta, sorsában kell osztoznia. Az is lehetséges, mondotta, hogy a veszedelem eléri Dél-Afrika partjait, ezért legfőbb ideje, hogy az unió fokozza erőfeszv téseit védelme érdekében. Nekünk nincs Szingapúrhoz hasonló védőbástyánk, jelenlelte
Folvtatáa a 6 oldalon)
Az egyéni elbírálás azért nem bujtható végro. mert közel félmillió badikölcaönjogtzó egyéni adatait kollono végigvizsgálni és ez a mai körülmények között olvan nagy munka, hogy több évof ve\'nno igénv-Iki és uj hivatalok létesítését tenné szüküégosHé. így a szociális szempont - már ésak az idő múlása miatt is ..... háttérbe szorulna.
A magyar badikölcsön-folérféke-léasol kapcsolatban érdekes megjegyezni, hogy a valorizáció mértéke minálunk több, mint a legtöbb külföldi államban. Egyúttal figyelmot érdemlő körülmény, hogy a háborús költségek finaníjzirozáaa ma égessen
máfl, mint volt az elmúlt világháborúban. Annak időjén elsősorban adósságokból fedezték a háborús kftlleégekot, manapság pedig uj pénzügyi rendszert követnők: :i kiadásoknak túlnyomó részét folyó adóbovétolokből fedezik.
A zsidóiőrrény vcgreha/(úna minden téren az oléro megállapított módon, sőt sok tekintetben az ero-detileg terv bevett ütemnél gyorsabban is folyik. Uj fontos rondolkozéso etokintetbon a kormánynak a 2G80/, 1912. M.\'E. Számú rondolet, amely a második zsidótörvénynek a személyi jogú gyógyszertári jogosítvá-
nyok visszavonására vonatkozó ren-dolkozéaoit hajtja végro.
A rondolet szerint a második zsidótörvény értelmében zsidónak tekintendő" és mentessél; alá nem eső személyektől a szemetyjogu gyógy-azortárí jogosítványokat Öt év alatt, vagyis 1047 május 4-ig visszavonják! Az engedély visszavonása fokozatosan történik, aszerint, hogy a, zsidó gyógyszerész milyen életkorú. A jogosítvány megvonásáról szóló értesítés után fél óv alatt át koll ruházni a gyógy szór tárat, ellenkező osotbon h bolügyminiszter aa átruházási-kérelemre való tokintet nélkül határoz. fa—ű— X
ZALAI KÖZLÖNY
1942, májua 2,
TTrcnwtrrrrnffiHír\'——hí n 11 \'
Kavársszén
KJHftS mTEUtPEN Emilt tic 1!. í(hta:5-31. lm) l-l I.
KALÜDY GfíZA
nyűg. igazgató* tani tó Muraköz m-rRoznllása előtt nagyon szép misz-aziót toljesitott a nj»gvarság és ma-gyaronodiía front jón. A muraközi nép sok szeretette) gondol egykori ió. taiűtóji\'iin, akihez mindenkor a legnogyobti bizaiojahial fordulhatott. K-abtdy Géza — aki a muraközi nyelvet kitűnően bírja nioat mint törvényszéki hites1 tolmács értékes szolgálataival hogv sevilaégére van a nagykanizsai bíróságoknak. *
82E08ÖDY MARIA .
posta segi\' <zt a kanizsai fŐ-noatán • tejm»it*U" szolnálatot, ahol kitűnő kvalitásaival kittint. Mont az itrazgatósácr a pécsi postára lielyeate át szolgálattételre.
83ÓLAS ZOLTÁN \'•
. volt. kanizsai kórházi lelkész, jer lenleg Spi-iogysárd község plobá-no?a, nagy szociális tevékenységgel niot » kőaség szegénv gyermekeinek aegítsegere. Legutóbb jelentős ebéi deltetési akciót szervezett meg. A somogyi Hajtó nagy elismeréssel lr és Bzámol ho Szólás Zoltán \'plébános! tevékenységéről.
A KIVAN8AG-B8TBT, /¦
amit a Keresztény Tiszt viselőn ők május 11 -én este fél 0 órai kezdettel a Városi Színházban rendednek, óriási érdeklődés előzi meg, ami érthető. Dr. Krátky Istvánná polgármesternő \'mondja az est bevezető beszédet. A műsor minden száma pedig csupa meglepetés és szenzáció. Az érdeklődés <oly, nagyfokú. Ijójty gondot okoz a vondettéségnok a sokaság ollielyeaéso.
Több mint egy millió pengő államsegély a zalai községeknek
Budapest, május 2 Zala vármegye folyó évi költségvetését most tárgyalták le a belügyminisztériumban. A tárgyaláson részi vett a megye részéről dr. Brond Sándor alispárt, valamint Énekes Béla számvevőségi tanácsos, a szám-
vevőség főnöke.
A tárgyalások folyamán sikerült a zalai községeknek kb. egy millió 62\'ezer pengő államsegélyt kieszközölni. Olyan eredmény ez, amiről Zala népének valóban nem szabad megfeledkeznie.
á HOBT fejlesztése Nagykanizsán
TIsrtvIseMI lakóház és muoM8l«fc««ok epWnek
Nagykanizsa pénzügyi bizottsága tegnap délután vitéz Beutzik Lajos kár. kormányfő-tanácsos elnöklete alalt ülést tartott, amelyen dr. Krátky István polgármester nagyfontosságú bejelentési tett, ami ugy a város fejlődésére, mint gazdasági életérc és jövőjére nagy kihatással lesz. Annál örvendete-sebb, mert Trianon óta Nagykanizsa teljesen clveszlelli*élet-terét, a gyárak és vállalatok le-állottak, az üzletek lehúzták a redőnyt és a város súlyos küz-detmet vívott megélhetéséért, Murakőz visszatérté jobb helyzetet teremtett. Most azonban arról Van szó, hogy a MAOHT nagy tisztviselői lakóházat akar, ! építeni a Fuíura-telken, tisztviselői villákat, munkás-lakásokat, ami azt jelenti, hogy mintegy 200 főnyi MAOHT .tisztviselő és alkalmazott kerül Nagykanizsára lakni; akiknek szükségleteik vannak, akik vásárolnak és ukiki a, város gazdasági életébe is erősen •bekapcsolőd1-nak. A munkálatok már k- legközelebbi napokban megindulnak. A MAOHT nemcsak a vá-
rosiul, hanem magánosoktól is vásárolt erre a célra ingatlanokat. A polgármester személyesen folytatott tárgyalásokat ebben az ügyben, amelyek oly előrehaladott állapotban vaunak, hogy azokat a szombati közgyűlés elé viszi. A polgármester részletesen ismertette a MAOHT terjeszkedését és kérte javaslatának elfogadását : hogv n város adjon át megfelelő területet az építkezéshez. Dobrovits Milán hozzászólásában kijelentette, hogy az egész pénzügyi bizottság nagy Örömmel fogadta :• polgármester bejelentését és hálás köszönetet mond a polgármesternek lefolytatott -tárgyalásainak eredményéért.
A bizottság egyhangúan magáévá telte r polgármester javaslatát.
Majd hozzájárult a bizottság ahhoz, hogv az uj erdei üzeni tervének kidolgozásához a város mpgfclclö\' mérnököt nlkal inazzbii: \'Mé^trtliW\'kfcfcDb táVgy-pontnl tárgyaltak le. Közgyűlés ma, szombaton délután t órakor.
Május 18-én a KottgreKAclék jubileuma
Nagy napja lesz május 10-én a nagykanizsai katolikusságnak. Akkor ünneplik meg az Úrasszonyok és Uiicényok Mária Kongregáeiói alakításuk 20. évfordulóját, amikor a nagy dr. Hangba Bála ott Ivolt bölcsőjük mollott. -A kongregációk nagy clőkészülotokol, lesznek az ünnepség méltó meg ül ősére. Kgyik. kimagasló .eseménye lesz a megyéspüspök, dr. Osspik Gyula Nagykanizsára jövotolo, aki az ünnepség egyházi részét fogja végezni.
Május -t-én, hétfőn a kongregációk értekezletet tartanok a juhilá-rls ünnepségekre vpnatkozólog,
á pápa őszentsége trónját akarta elfoglalni a pesti „íré"
él megdüntenl a fennálló polliiUal, vallási és gazda-• sagl. rendszert
Da oaak a tSraénrazakl faaMzIg éa almájának orwoal magflgyaltataaélg jutott al
«kiramtwäiUt Uta» ¦U »I t««*tav U>MI I
í\'uSWT ÖÍ,*T> i-\'ü.\' ÉKSZERT, » U_S SZEMŰVEGET viuSiSík.,frW ÍHOLPQS GYÚL*
PS Htß. (n Hornná **atto44*al ntrabii>).
Külseje után Gorkij Maxim jut eszünkbe, amikor "Szuronyos l\'ogházör mellett látjuk a törvényszék második emeleti fő-tárgyalási tcnnét>c lépni, lilma-radhatatlan sörény, bl.tzirt arckifejezés, lelke szárnyal. Mikor dr. Almássy Gyula főtárgyalás! elnök felveszi uacionátéját, elmondja, -hogy Grabovszky Henriknek lúvják, Budapesten a Szondy-utcában lakik, foglalkozása iró . >Ami szellemi fogyatkozásaimat illeti, azt meg
fogjak tudni, állapítani foly tatja kérdezetlenül. Korrigálja a tárgyalási elnök által felolva-j sott jegyzőkönyvet. Nem fogták cl, — hangsúlyozza hanem ö ifogtttta cl magát . Ugy történt a dolog, hogy* ő ment cl az Őrsre magát jelenteni, és mivel nem volt útlevele, —\' elfogták.
— Mint hadköteles magyar állampolgár az ország területét akarta elhagyni útlevél nélkül... a vád. Bűnösnek érzi magát ?
— A törvény szerint bűnös
Aprít* 30-tói VÁROSI MOZGÓ csütörtöktől
májút 3ig______ vasárnapig
Budapesttel egytdőben Nagy magyar filmsiker 1 MAGDOLNA
Csak 16 éven felültek részére engedélyesve
_Aktudlts „UFA" vildghiradó_
Slöadúnok kezdete köznapokon 5. 7 és 9, vasárnapH, 5, 7 ét 9\' órnknr
BAZÄR.UDYAR,
1 1 VeJufoit S-M. u«
Legszebbet legolcsóbban 1
vagyok, de mint egyén, nem vagyok bűnös, --- válaszolja barátunk, az iró* a pesti Szondy-j utcából. ,
Dr. Almássy a vádlotthoz :
—¦ Miért akart elmenni ? - Ezt kérem a vódőbeszé-drmben fogom felolvasni.
Dr. Almássy: A védöbeszé-dcl hagyja Csak későbbre, most válaszoljon az én kérdéseimre
Vádlott : Azért akartam elmenni, hogv elfoglaljam cz en-génret megillető -pápai ""tróiit Rómában és megdönt sem1 u világ politikai, vallási és gazdasági rendszerét...
Dr. Ahnássv : fis hogyan akarta ezt csinálni 1
Vádlott ; Ez miiufmeg lett ir-va. ez mind le lett fektetve, indokolva, alátámasztva, kifejtve fis mivel nem kaptam asztalt a fogházban, a térdemen Írtam.
Dr. Almássy (nagy türelem!-mcl kezeli nz előtte álló vádlobtat) : fis hol >iró< ?
Vádlott: Valami foglalkozást kellett vállalnom, így léptem az irói pályára. Az igazságot kerestem, írtam egy komédiát, Még nem adtam ki. fi évig voltain a folyamőrségnél. De küldetésein van... Az az érzésem.
Dr. Almássy : Hát hogy akarja Őszentsége trónját elfoglalni, hiszen az be van töltvie ?
Vádlott : Tudom, hogy a pápai szék be van töltve, de eljön az idő, az .\'én időm is. Alomlátá-som volt amelyben mindent előre láttam, ami azután bekövetkezett.
Dr. Almássy : Es nyomtatásban nem jelent még meg munkája *?
Vádlott : Nem... nem kérem... nem akartam1 \'még kiadni.
Dr. Almássy ; Hol van az, amit maga lefektetett ?
.Vádlott: Az ,hogy el akarom foglalni a pápa trónját ? El is
BOTORT
Bzaktutt étben, GÁBOR mflftsxtattoan*!
N«nk>nIa*M. VAronhSa-palato\' *m
1942, május 2.
Budapesti gázkoksz
KISS FATELEPEN
rultit-líf 13. Tililia: Hl. Irujl-y.8.
foglalom és meg is fogom csinálni,
Dr. Takács kir. ügyész elmeorvosi megfigyelést ós védő kirendelését indítványozza,.
Dr. Almássy u vádlotthoz; A legnagyobb figyelembe fogjuk részesíteni a fogházban, ott dot-gozhatik továbbra is... irhát .
Vádlott: A szukértö csak a maga személyére mondhat véleményt... tessék felolvastatni az orvossal ós a védővel, amit Írtam, mert csak igy mondhat véleményt...
Dr. Almássy kihirdeti a törvényszék végzését: elrendeli a budapesti Szondy-utcai »iró« elmebeli megfigyelését.
A bíróság tagjai szánalommal néznek utána, amint a fogház-Őrrel elhagyja a termet.
»Et akarta foglalni a pápa Irónját*... ismétU szánakozónn dr. Almássy főtárgyalási elnök és már szólítja a legközelebbi vádlottat.
Danieli mester premierje az IparoBkörben
A nagykanizsai közönség .ainolv-nek módjában volt LTfforini és társainak nagyszerű produkcióit látni ss a .többi moatorokot végignézni, várakozással tekintett Danton mester nagykanizsai szoropléso olé, aki tegnap eato as Iparoskor disztormé-ben mutatkozott bo Nagykanizsa rúros köaönségénok. Danioíi nom » sablonok embere, nom -jár mások nyomdokain, saját egyéni stílusban felépített számai vannak, amolyok egésion elütnek a saürko korútoktól •s műsorát kétségkívül tóvárosi műsorává, aratják. A közönség alig vatta, mi következik a másik szám után. Kártya-mutatványai, ihmio-nista produkciói, tolopatikus teljosit-inenyei, atb. várakozáson folüliek. I\'&ratlan kézügyességével, bűvészmutatványaival "szinto írappírozta a közönséget. Emollott hangulatot visz be mutatványaiba, szebbnél-szebb, •rdekosobbnóí-érdokoöobb toljosit-ményoibe ugy, hogy a közönség pompásan szórakozik két és félórán üt, Produkcióit cigányxono kiséri, Dsniolí a bűvészet és telopátia nagy mestere. Kgyszorü és mégis boszorkányos oszközökkol dolgozik és nevetteti meg és tapsra készteti közönségét, lianioli lobbot nyújtott, mint amennyit a közönség olvárt téle. Aki ogy nagyon kollomes szórakozást akar, okvetlen nózzo meg Danieli előadását. Nem mindennapi teljesítmények. (X)
Uw. ._q: IM*
A Credo akoiója a hadbavonnltak hozzátartozói érdekében
A nagykanizsai • • Credo-< katolikus férfi egyeeulol mindig as első volt. ahol kalolikuB vagy hazafias megmozdulástól volt szó. Most, hogy MagyuroiBzág is a hadak útját járja, rendkívül megszívlelendő akciót kezdemény**/, ismét. Ugyanis Sólyom Mihály, a városi burgonya-akció te-Mlóje beadvánnyal fordult a Credo elnökségéhez, amolybon utalással u hadbavonultnkra, azt indítványozza, hogy mozduljon meg a nagykanizsai katolikus társadalom a haubaronut-tak hozzátartozói érdekében és te-
lehetővé azokjiak éloluiiszőrrel stb. való segítését. A hadbavonultak iránti bálánkat mintegy leróva, akiknok köszönhetjük, hogy nyugodtan folytathatjuk polgári foglalkozásunkat. Sólyom indítványa nagy visszhangra\'talált. Valószínű, hogy már legközelebb a katolikus egyesü-lotközi bizottság olé kerül, hol aJíí-vitel és meg valósítás módját meg fogják beszélni és akcióba lopni. ¦ A Credo „amit az egész magyar táreadalom megértésére és tajrioga-tásárük
Zrínyi Miklós születése évfordulójának Csáktornyán
celebrált. 0 mondotta a szentbeszédet Is. A mise után a közönség a Zrínyi-szoborhoz vonult, ahol az ünnepély a Zrínyi-fohásszal kezdődött, utána a tanítóképző énekkara elénekelte a Szózatot, majd a Zrínyicsoport koszorút helyezett el a szobor talapzatánál. Ünnepi beszédet SerfÖzö tanilóképezdi diák mondott. Az ünnepély több szavalás és a Himnusz után befejeződött.
k nagykanizsai Baross-kerület lelkesen ünnepelte a hős magyar honvédséget
Az országos központ megszüntette a „TrlcolOi" további szervezését
A Vitézi Rend Zrinyi-csoporlja Zrínyi Miklós, a költő ós hadvezér születésének évfordulója alkalmából szép, hazafias ünnepséget rendezett. ¦ Az ünnepély szentmisével kezdődött, amelyen résztvettek a hatóságok küldöttein kívül az összes iskolák és Csáktornya közönségének nagyrésze. Az Ünnepélyt megelőzőleg szentmise volt, amelyet dr. P. Horváth Athanáz ferencrendl szerzetes
A nagykanizsai Buross-kerü-let tegnap este választmányi Ülést, tartott vitéz,.Tóth- BéjíL elnöklőié nlalt, aki hazafias szellemű beszédben, izzó magyarsággal méltat la vitéz honvédsé-
günk feladatát és célkilüzésoit és kötelességévé tette minden Baross; testvérnek, hogy », nuu gyan honvédek és hozzátartozóik ügyét azonnal és a testvér megértő szeleteiével intézze el.
Vlseijük a helyzet adottságait türelemmel «i bóketüréisel.
hangsúlyozta, majd arra kérte a Baross-testvéreket, hogy üzleteikben mindenkor elsősorban a hadbavonultak hozzátartozóit szolgálják ki és intézzék el nagy -megértéssel. A választmány égy-emberként felállott a honvédség iránti tisztelete és szeretető jeléül és lelkesen\'ünnepelte a hős magyar hadsereget.
Gazdasági és háztartási tanfolyam
Figyelmébe ajánlotta elnök a Baross-testvéreknek a május 4-én megnyíló és a földmüvelésügyi minisztérium vezelése\'nlatt álló hathetes m. kir. házlartási és gazdasági tanfolyamot, melyben leányolc ós /asszonyok a háziasszony minden ludományá-ból alapos kiképzési nyernek. Egészségügy, csecsemőápolás,
Erője- ét súlya van a kanizsai Birota-kerüistnek-
A Tricolorügyben egyébként az I zelt a helyi vezetőséghez, amely-országos elnökség levelet tatár I ben közti, hogy az országos szö-
kertészkedós, állathizlalás, varrás, főzés és mindabból, amit egy magyar asszonynak tudnia kell: Jelentkezni a Baross Szövetség Kőlcsey-utcai irodájában leheli Valóságos .áldás egy városban egy ilyen tanfolyam.
Vitéz lólh elnök ezután kitért
a „Trloolor"
ügyre. Rámutatott arra, hogy voltaképen a nagykanizsai, Bu-ross^kcrülct volt az e|ső, amely állást foglalt aTrioolor ellen és nyomában megindult nz egész országban egy hatalmas kapr pány a Tricolor ellen, egységes frontot alkotva. Nagyon sokat jelentett tehát országos viszonylatban a nagykanizsai Baross állásfoglalása.
Horváth LajiMi
üveg- és porcellán kis- és nagykereskedő
mlntalarmébun » - nagy választék várja 4,ntl =
Horthy M.-ut 2S. T*Mm : «4T.
*«—f ¦ ¦ ""I ".¦.....BPFI I. i 11 \'\' 1
Cipőt I«W«:*»». csak ELEKESTŐL
(UeraaW M 13, a,
vétség mindent elkövet, hogy a keresztény kereskedőket áruhoz juttassa, ez volt a törekvése és célja a Tricolor életrehXváfiával A Tricolor megalakulását, azonban nem követhette árubeszerzési aktivitás, mert a Hangya szövetkezettel szemben fennálló régi panaszok sajnálatos félreértés . folytán a Tricolor sxövót^ . kezet ellen irányit!attak. Ily módon a keresztény kereskedelem egységét veszélyeztető •h\'ftJágalmak keletkeztek. A Baross azért — miután a felmerült sajnálatos ellentétek kiéleződése melleit a főcél megközelitpsét: a kereskedők áruellátásán ók\' és a Baross-tábor egysegének biztosítását tekinti — a mttnlca eredményessége érdekében a Trícolor-szővet kezet további szervezését
megszűntette. A helyzet gyökeres megoldása érdekében előterjesztéssel . kivannak élni a kormáiiyhóz, hogy a Magyarországon gyártott és itt termeit nyersanyagok vagy kész-áruk a zsidókereske-"delem teljes kizárásával felt ellenül keresztény kereskedők "utján kerüljenek forgalomba és nz import ámkh asonló módon jussanak a.Baross-tagok hatáskörébe. Azért kérik a helyi elnökséget, hogy az áruellátasbiz-tositására vonatkozó javaslntat-kat és a helyi viszonyokat .figyelembeveendő körülményekéit sürgősén terjesszék fel az"or~ szagos elnökséghez.
A választmány tudomásul vette. \'[[\' )
Az elnök hojiioly HgytiwentBt^Bt)
Vitéz Tóth-elnök ezután-komoly szavakkal fordult \'a Bat ross^íágokhoz ós kérte a. kereskedőket és iparosokat a vtevflk*-kel és ügyfelekkel való \' ,
előzékeny és udvarias bánásmódra;\'\'\'\'; Mutassuk meg — hangoztatta—, hogy állunk ezen a téren is ugy, hogy felvehetjük a versenyt a zsidókkal. Ezen a téren se érje panasz a keresztény kereskedelmet.
Majd számos felszólamlás hangzott még el.
Vitéz Tóth Béla elnök ezután javasolta, hogy országos mozgalom indittassók, hogy a kereskedelmi irodákból ós ^ügynökstl-gekböl minél előbb tűnjenek el a zsidók!
Majd vitéz gróf Teleki Béla kormány biztos- főispán köszönő sorait olvasták fél, amit a Baross-kerület Üdvözlő Sürgönyéré irl, névnapja alkalmával.
BY0B8M&BLE6EE
hitelesítve joUIUml
350 peagőtdl
kaphitAk :
Frank mérlegOzem
litff. május 1
KISKANIZSAI ÉLET
Egy ifjú diákunk...
költözött el u napokban egy jobb batnbtt. Kiutal, mosolygós ttreu gyúlt ran timt fel u Pir\'ári tit (plején, amint a* élet el*ó kötelwwégtiidö uzolgálutábuti, uz iskolába indult. Diákos lendülettel.-bohó, ifin lélekkel és telve érdeke* életkedvvel re-inénvkodett u jővó nugy ígéreteiben, midőn a sors kegyetlen vihara egyet len roppanással kettétörte, .¦¦ fiutal életet. A kis Xalabér Gyuri most már odufónt számol, ha nem is uz iskolai pad megszokott mindennapi izgalmában. Ebben az életben áteset mindenféle vizsgáit, ba egy kissé tul korán is. Fiatul diáktársai szirük melog szeretetével búcsúznak a jó pajtástól, u diáktest-vérüktél. I>e meg becs üléssel emlékezünk mi is és u kiskanizsai magyarság is egy jóravaló család fiatalon, tragikus körülmények között elhunyt tagjáról. Óriási részvét mellett temették. Temetésén ott volt u polgári iskola teljes tanári kara, a diákok, egy leveutc-disjtszúzud és nagyssému gyászoló köaöw*ég. A lerentezeneksr gyásx-ssimekat adott eló.
MANSz nagygyűlés Kis kanlzsan
Vasátnap délután nagy eseményu ívsz Kisknniesának. As utóbbi időben nugy népszerűségnek örvendő Mugvur "Asszonyok Nemzeti. Szövetségének nagygyűlése délután fél négy órakor (Ittánla után) u templomtéri iskola nagvterméhen kezdődik.
A MAN\'SZ áldásos uiük&léftvról K :¦!..¦ 11!. :i már gyakiabbun beszámoltunk. Az idei teli gazdag munka progrsmm legnagyobb mértekben kielégítette a kíekanizsai igén veket. Ritkán hallott előadássorozatok^ szórakoztató délutánok és esték bizo-nyitják, hogy a MANSZ vezetősége, élén dr. Krátky Istvánué, pol-gánuesterné olnökasssonnyul, valu-tnint uz agilis kiskani\'zsai vezetőség közreimi kelésével olyan népszerűségi** és közmegbecsülésre tett szert, mint kevés egyesület Kfskanissán.
A vanárnupi nagygyűlés boszá-niolói és szónoklatul méltók lesznek a korábbi előadásokhoz. A nugy-gy ülésen tisztújítást tartanuk. Beszédet mond Uittner Gizella állami tanilónó és P. Bánás A. Gyula plébános. A nagygyűlésen részt vesz di\'. Krátky Istvánná elnökasszony és még több kanizsai vendég is.
—k-v—í~-
Felmentették a megvádolt klsbanlzsal gjógyszereszsegédet,
aki S tekerés gyógyszerész feljegyzéseit az adóhivatal-Bak szolgáltatta be
Szekeres Vilmos lóskauizsai gyógyszerész feljelentette volt segédjét, Kellner Géza oki. gyógyszerészt lopás cimén, inert üzleti forgalmára vonatkozó feljegyzéseit tölc jogtalanul elvitte\'. A kir. ügyészség perbe is fogta ezért a gyógyszerész segédei Kellner Géza elismerte, nogy u szóban forgó iratokat elvitte, de nem eltulajdonítási szándékkal, hanem azért, hogy azokat az adóhivatalnak szolgáltassa* be, mintáira véletlenül megtalált feljegyzésekből azt állapította meg, hogy azok nem tüntetik fel a-gyógyszertár t\'or-. gahnának valódi állapotát amely meghaladja a tényleg bemondott adózási alapot. \'Az Ira-
tokat be is szolgáltatta a kir. adóhivatalhoz, amelynek alapján uz adóhivatal a múlt év őszén adófizetési meghagyás; bocsájtott ki Szekeres gvózy-szerész ellen, Az ügy egyébként most a közigazgatási bíróság előtt van felülvizsgálás végeit. Dr. Anek Antal védőbeszédében
Festessen Tisztíttasson
Wtálcsics-nai
utalt arra, hogy \'védence cselekménye nem . bűncselekmény, merí nem eltulajdonitási célzattal, hanem hazafias felbuzdulásában követte el, hogy az általa felfedezett kincstári károsodást megakadályozza.
A törvényszék is a védő álláspontjára helyezkedett és felmentette Kellner Gézát az ellene emelt vád és következményei alól. i
Az ilélel.inég nem jogerős. \'
h
Rácz I. nagykanizsai levente tagja lett a magyar válogatott ökölvívó keretnek
A Magyar Ökölvívó Szövetség arról értesítette a nagykanizsai ökölvívó szakosztály vezotójét, hogy Rácz I. u németek és olaszok ellen kiálló magyar csapat válogatott kérőiének tagja lett és fegyelmi folo-lősség terhe mollett májúé 8-án és 15-én Hudaposton iolonjon meg szövetségi edzésen u florthy u. nem zeli sportcsarnokban.
Gratulálunk Itáeznak és íigyolem-ii\',i kísérjük férfias küzdelmét. VlÜHzkék vagyunk reá, mert városunk falai között küzdötto fol magát a legjobb magyar ökölvívók közé.
Dunántúlon két ökölvivó van, akik közölt megindult a nagy. küzdelem az élro jutásért. Érsekújvárról (ez is Dunántúlba tartozik) Agh és Nagykanizsáról Rácz 1. A legutóbbi Horvát —Dunántúl ökölvívó
Üxletáthalyexésl
Igsn tisztelt vevőim szíves tudomására adom, hogy t\'ö-ull öxlctewtl május 1-élöl CaHmgsryioi 7. sucémifjWHtt «ar-oképOI«t pinoéjéb* (Rapoch-báz) helyeztem át. További pártfogást kir
Stern J. Kálmán J\'ESBffiÜSSi.
mérkőzéaon Agh minimális pontkülönbséggel visszaadta a Rácz L-tól kapott vereséget és így a kelté találkozó 1:1. Vagyis Kácz L kikapott Aghtól. Mii \'
nd a két fiú válogatott korot Még igen sokszor kell küzdeni
tug.
Még igei mjnd a kottónek, hogy a kivívott
holyot meg tudják turt\'uii, mórt el érni könnyebb,.mint uz ólért helyet tartani, vagy tovább jutni.
_ Sipon
Ifjuiágl bajnoki mérkőzések
Vasárnap délután 4 órakor tiZri-nvi-pályán jótsza olsó bajnoki mérkőzését\'a Sóska-Lovonto FO. Ellenfél: nz Ipariskola csapata. A Sáska CBapat edzés nélkül és tarttilókősan áll ki a kiváló ipariskolai együttes ollen. Győzelmi reménye a Sáska csapatnak nincs. Egy döntetlen is érteket jelonthet a csapat Bzámára. Ab összeállítás még teljesen bizonytalan, bár két csapattal rondolkezik az együttes. Valószínű a védőiem Kocsis, i Plundor, Llorczog, Porkó, Horváth L, Kápolnás öeszoállitáH-ban szoropol, míg a támadósor ösz-^ szoállitása teljesen bizonytalan.
ülótto 2 órakor a Koroskodolmi játszik a ZMNTE 11. csapatával,
Ax orow Wrseg.végteloösége (Foto R.D\'V.)
Orosz bolsevisták elpuezütják a falvakat>(Poto R. D. V.)
iw2 ina]u« >).
UTORT
HETYEI IBIRE
márkás butorsza lomjában vecyen tsay renden C.*.v.rT „, 14
sitmbaí
Aliando ttfMtwAnak kátkftu>p«km Bud>B*tt I. MfiMfáa
8.40 Torno. Hirok. Kőz Ion 16 ny ok. Hanglomozok.. — 10 Hirok.. —-11.10 Nemzetközi vizjolzószolgálat.
— 12 Harangszó. IlimnuBz. ldőia-réajolcntés. — 12,40 Hirok.- — 18.20 Időjelzés ós vízállásjelentés.
— 14.80 Hirok. — 14.46 Műsorismertetés. — 16 Árfolyam hirok, piaci árak, ólelraazerárak. — 16.46 Időjelzés, hirok. — 17 Hirok Bátorok ős ruszin nyolvon. — 19 Hirok megvár, német óa román nyolvon.
— 21.40 Hírek. — 38 Hírek német, olasz, angol és francia nyelven. _ 24 Hirok.
BUDAPEST I.
17.15 Megyeri Gyula tánczenekara. — 17.40 Felolvasás. — 18.10 Felolvasás. — 18.86 Hlaszny Béla langóharmonikaszámai. — 18.50 Itádió a rádióról. — 19.20 Ádám Jené nápdalíélórája. — 19.50 Hang-képek innon-onnnn. — 20.15 Székesfővárosi Zenekar. -¦ 22.16 Szabó Kálmán jazz-hármasa. — 22.40 Zon gó olasz tájak. — 28.26 Gáspár hajós cigányzonokara.,--- 0.15 Őzen az otthon. BUDAPEST II.
17.40 Mozógazduságí félóra. — 18.05 Az Egyetemes unitárius Lol-\' készkör műsoros*, estje. — 19.86 Ady istenes vorsoiból olóad Timár jéübef.: .20 Hírek,.—.20,10 Szontgyörgyi vonósnégyes. —¦ 21 Dr. Batizi László előadása.
vasárnap
BUDAPEST I.
8 Fohász. Szózat. Roggeli zene. - 8.45 Hirok. •— 9 Unitárius ds-lentieztolot. — 10 Egyházi ének és kiíontbeszéd. ..... 11.15 Görögkatolikus istentisztelőt. — 12.15 Lovonto-fclóra. — 12.55 A Szont Jobb ünnepélyes fogadtatása Szont László városában. A közvetítést vozoli Bu-dinszky Sándor. —. 13.10 Molle* Béla-zonekar. 14 I. rész: M0-vészlemezek. II. rész: Finn-müvek.
— 16 Dr. Ember György és Kállay Kornél elóadáaa. — 16.45 Dr. Balázs Gyula magyar nótákat zongorázik. — 16 Egészségügyi Kalendárium. 16.10 Légierők .fúvószenekar*. — 16.40 Felolvasás. 17.20 Tánczene. - 18 Közvetítés a magyar—-német válogatott labdarugó mérkőzés második félidojéről. Az 0116) uti pályáról bőszéi Fluhár István. — 18.45. Keroflztessy Mária dalokat énekel. —• 19 Hirok. — 19.20 Hzont László király. Hangjáték. — 20.20 Vidám zenés est. -Közben 21.40 Hirok, sporteredmények. -\' ¦-
BUDAPEST II.
11.15 Farkas Sándor cigányzene-kara. — 12.16 Mellet Béla-zenekar.
— - 15 Hádiózenekar. — 17 Közveti-
órat, ékszert,
IJ vltiroljoa bl-*lomnal noltd Értan
VÉKÁSY GYULA
r«-«\' 1. étkwni*, tkuttUuU t«t-1 »-st.
«bmibílr<í,ak olííd áíb.a mttumk. \' ARANYAT ¦gsajgjltkj Mfl\'ajMI v*u*k, »*fy b*««í (ito.
zalai jcáztoNV
labdarugó
v i ,-„,•-—j».v,. — 17.45
.\\ tanni min, mflíortból. - - IMO i l\'.\'\'\'- í1") - 18.80 .Örök
Mirttaiak, lulhalatlun klasszikusok. T, ;\'. ,Az OporaMz előadási. HJoii Uiloa«. Opera liironi felró.
óí\'ír""-,,-"", Az telv- ">»n klj-i\'iM Hírek, sporteredmények.
-.-,— . p"1
MINDENKOR \\i,s ii.;d

Vakmerő betörés Söriei Erzsébet-téri vaskereskedésébe
Az Ismeretlen tettes magával vitte a pénztár tartalmát
Vakmerő betörés történt tegnap délben az Erzsébet-téri Sör-lei-félc vaskereskedésben, Az üzlet tulajdonosa délben, amikor ebédelni ment, lezárta üzletének ajtaját, lehúzta a redőnyt és ugy igyekezett hazafelé\' Mikor \'másfél óra miilva isméi üzletébe téri, nagy megrökönyödéssel tapasztalta, hogy bár a redőny le volt húzva, de az üzlet ajtaja tárva-nvitva. Távolléte alatt valaki behatolt üz-
letébe és kifosztotta a kézipénztárt, melyben a \'délelőtti bevéted összege volt. Nyomban Jelentette az esetet a rendőrségnek, ahonnan detektívek jöttek az üzletbe és megindították a nyomozást. A jelek azt mulatják, hogy a viszonyokkal ismerős egyén követhette el a betörést. A rendőrség széleskörű nyomozási indítóit a tettes kézíekéri-lésére.
Vadászfegyverrel szíven lőtte magát egy zalai leány
Megpendítő dráma történi Lentikápolna községben. Tnkáes Verona 21) éves leány hosszabb idő óla Szili Károly hercegi erdő Őrnek háztartásában\' élt és csuk rövid időre távozott munkavállalás céljából. Szili Károly Takács Verona sógora volt. Takács Verona a minap egy óvatlan pillanatban lekapta sógora vadászfegyverét a falról, ahol az felakasztva volt. kisurrant
vele az istállóba és ott szíven-lőtte magát. Az öngyilkosságot csak óráit múlva vették észre, amikor az állatokat mentek etetni. ( .
A szerencsétlen teremtés döbbenetes tettének okát nem is sejtik hozzátartozói. Levelet nem hagyott hátra. Valószínűsítik, hogy idegrohamában kö-vcttec.pl- végzetes tettét.
Nedics miniszterelnök lelkiismeretes munkára szólította fel a szerb földműveseket
Belgrád, május 2 Nedícs miniszterelnök tegnap egy földmüvesküldöttséghez intézeti beszédében kijelentette, hogy az uj Szerbiának, amely- \\ nek alapja a falu, parnsztállatu-nnk kell lennie. A lakosság 85 százaléka ugyanis földművesekből áll, akik munkájukkal gondoskodnak a lakosság lobbi részének élelmezéséről.
Felszólította a földművesekéi, hogy munkájukat a Icglelkiis-me re lesebben folytassák, ftlos sz:-v. k;<al fordult szembe ezi.t n n miniszterelnök a londoni rádió uszításaival. Hangoztatta,
hogy népének árulója az, aki a szükség órájában elhagyja népéi, amint ezl a tavalyi puccs szervezői tették. Szerbia népének vigyáznia kell arra, hogy ne érje katasztrófa.
A küldöttség nevében kél földműves válaszolt és a föld" művesek támogatásáról biztosította a miniszterelnököt.
MÉRLEG
Diódán mérőiben 1 stallieri latitai
SCHOLCZ JÁNOS I
mörltigkesxltő-moater \\
Nagykanizsa, BgtYOg-tér 30 azam. |
Nagy összeget takarít meg, iii ha most vásárol nálunk s s i
még van néhány szobánk
leltári árusitásunkból.
KOPSTEIIM BÚTORÜZLET
naqykanizsa.
napirend:
Gyógyszertári ügyelet: Ma, szombaton az Igazság gyógyszertár Fú ut 12,, holnap, vasárnap az őrangyal gyógyszertár Doák tér 10.
Kiekatiizsán as ottani1 gyógyszertár állandó ügyeletes íwlgalatot tart.
h GŐZFÜRDŐ nyitva t*u r*gge\' fi óratói «,io 0 óráig. (Hfltfö, ww-iU péntek dé\'ulád ói ked\'lou egfsK 0*p nökoek.) Telefon: 580.
v*piAr Május 1. flzombat. Rom. kat. Atanáz. - Protestáns Zsigmond \'-\'isr. 1 j l r l.\\ ~ május 8. vssárnsp. kom. kai. Caulatu. - prolwtaoa Irma. - Itr. i]ar 10.
Vasárnapi Istentiszteletek sorrendje
Ferenceseknél: Vi7, Vi8, \'/,0, VilO, . fnagymise), 12, d. u. 7-kor lllánia.
Felsőtemplom: 7, 8, 0, "a 10, v,ll, Vil*, d. u. 6 kor litánia.
Kórházi kápolna: »/A\'8, i.vtll, d. u. kor lltárila.
Piarista templom: 7, Vi8, Vi9, v,10.
Hiskantisa: 7, 8, 9, 11 (nagymise), 3 kor litánia.
Református: d. e. 10. d. u. 3.
Evangélikus: d. e. 10, d. u. $.
Izraelita: péntek d. ií. 7, Bzorrf-bal d. e. 10.
Orosz éjtszaka
ütött ai óta, éjtél van megint, Az égen fenn millió ciltlag int, A szívem halkan, fájón ftlttmtg. Most dobbantotta épen nevtdtt.
A messieiégból vágyak álma ndll, Most minden álom egy-egy kltmaddr, A csillagokat ugy küldi haza, Hogy mltytn bus az orosz éjttzaka.
Aludj, aludj, in édes mindenem I A szived itt van mindig innlem. S mlg halványodnak finn a csillagok : Csillag helyin a zztmed itt ragyog,
Sigl farké^/ttvin
— (Nem lesznek zarándoklatok a jubileumi évben)
A pápa püspöki jubileumának megunnoplésére alakult kÖ«t>onti bizottság lolkórte aü egyházmegyéket, nemkülönben a azorzotosháznk és ft katolikus egyesületek vozutőségoit, hogy a Szentatya" kifojozott\'.kívánságára ne>flzorvózz\'onek zarándoklatokat a jubileumi év alkalmából. A Szentatya az idők komolyságára hivatkozással azt »z óhaját fejesta ki, hogy ha a jubiloumot bárminemű mognyilotkozássai meg akarják "Ün-nopolni, ozok kizárólag- vallási *> lelki jollegüek legyének.
— {A májusi ájtatosság)
a Szociális Misszió kápolnájában minden este fái 7 órakor kaedádik.
Füetorta-fasaén kim fatClepem
1942. május 2.
— {Hitler ét MutaoHnl találkozásiról)
irt boeziniolónkban sxedéai elnézés folytán a Utálkozó helye Strass-burgnak T&n feltüntetve, holott Salzburgban történt.
— (llovMfcy János fteszámoléja kSIfÖIdl tapasztalatairól)
llovszky János, Nagykanizsa országgyűlési képviselője. • Baross Szövetség országos elnöke a milánói vásár elnökének, Purioelli szenátornak meghívására Olaszországba uta zott, majd visszautaztában németországi Tarosokat korcsett fu I. L" tj a során beható megbeszéléseket fujtatott ottani gazdasági rozetÓ fér fiakkal. Az utazása során szerzett tapasztalatokról most számolt be a Baross Szövetségben a tagok nagy érdoklódóso mellett.
— (Msghivó)
Az OTSZE nagykanisaai Tüdőbe teggomlozo Intézete a 86-ik évi rendes közgyűlését 1942 május hó 16-án (szombaton) délután 6 órakor a városháza "tanácstermében tartja meg, molyro a t. tagjait tisztelettel meghívja az Elnökség. Tárgy: 1. Elnöki mefrrivitó. 2. róorvoeí jolon-tés. 8. T. ¦¦¦ \\\'ri jelentés. 4. Az 1Ü41 évi zárszámadások és az 1942 évi költségvetés előterjesztése. 5. A kivált választmányi tagok helyett ¦ -j tagok választása. 6. fc\'gyéb indítványok. (:)
— (Halálozás)
Fischer András tüskeszontgyörgyi (Alsómuraköz) plébános rövid betegeskedés után meghalt. A 60 évet élt papot nagy részvét melleit ta>-niotték el Tüskeszontgyörgyön.
— (Honvcdelnkért)
1*. Gulyás Gellért ferences plébános a hadhavonult katonáink között 1200 imakönyvet osztott szót. Az imakönyv-akcióhoz dr. Hegyi La-joBiió és Barabás Kálmánná voeotá-sóvel a különféle egyesületek és iskolák járultak hozzá. A fáradhatatlan nói kezek nemzeti szinü ezs-lagou íűggó szentelt érmecskáket is adományoztak a magyar keresztes vitézeknek.
A i.)..!irnol haihajtót ulinoz-zik, Üü/üIjeíi. mert mlndw Ublsttln ¦ „DARMOL" fiinak ét T alakú bavéait-nak ksll lenni. Kimondottan •reottl tsemaabaa kérj*
- (Felemelték alkOziégl § klaegltŐ munkaerők diját)
A Magyar Tudósító jelenti: A belügyminiszter körrendeletet intézett valamennyi vármegyo alispánjához és közigazgatási kirendeltség vozplé-jéhoz, liogv a községekben alkalmazott kisogité munkaerők diját 20 százalékkal fölemoljék. A miniszter most ujabb rondoletóben megongedi, hogy olyan községi kisegítő munka-akiknek oz a foglulkozásiik főfoglalkozásnak tekintendő, 1942 április 1-ótól kezdódÓleg .az eddigi legmagasabb havi 100 pengős diját 186 jMiigőro emoljék föl.
— (Vigyázatlan konli)
Böki János 82 évoa zalacsébi kocsis február 9-én a Kossuth Lajos utcán szabálytalanul hajtott s nekiment egy autónak és egy szánkónak. A rondóroég jogerősen 2 .napi elzárásra itélto.
ÓVJA SZEMÉIT I
Mánk, tata h látaoréssmiler,
Dr. Simon György — nagyprépost
Budapest, május 2 A Magyar Kurír jelenti: A pápa őszentsége dr. Czopik Gyula veszprémi megyéspüspök előterjesztésére dr. Simon György apostoli protonotáriust a veszprémi eaékeskáptalan nagyprépostjává nevezte ki.
Dr. Simon György nagyprépost Zala szülöttje. Mindenkor nagy jóakarója és támogatója volt Nagykanizsának ás törekvéseinek. Kenusa
katolíkustága nagy szeretettel és tisztelettel köszönti meleg szívű pártfogóját magas kinevezése alkalmából.
Dr. Krátky István poígármesler a város közönsége nevében, P. Gulyás Gellért feronces plébános a Szent József egyházközség nevében, azonkívül a Credo-egyesület is melegen köszöntötte a népszerű, köz szeretetben álló főpapot. ooooe<)owocsacxxöcxcoccoo<^
trolvtauu ti 1. uldniiOli
ki végül a délafrikai miniszter- j hogy a japánok ínég Szingapúrt elnók és meg ksll gondolni, j is bevették.
Katonai övezeteket léiaslt a Szovjet a védelem érdekében
vegyen «fvédelmi munkálatok bun.
Churchill találkozik Motolowal ?
Lisszabon, május 2 Az angolszász diplomáciai körökben azt állítják, hogy* rövidesen mégis sor kerül a Churchill—Molotov találkozóra. A moszkvai amerikai nagykövetnek Sztálinnal és Molotowal folytatott megbeszélései, hir szerint, ezt a találkozói készítette elő.
Zürich, május 2 (Bud. Tud.) A Szovjetben a jelek szerint nagy aggodalom uralkodik a várható "ujabb hadműveletekkel szemben Miután a szovjetcsapatok támadásai megszűntek, most lázas gyorsasággal igyekeznek ismét védelemre berendezkedni. Ebből a célból úgynevezett >katonaÍ ővezetékiét létesítettek, amelyek teljesen a hadseregfőparancinokság rendelkezései alá tartoznak. Ezeken a helyeken a polgári hatalmat is a- katonaság vetta a ke zébe. Az úgynevezett katonai övezetnek tekintett területeken, amelyeknek kiterjedése mintegy GO kilométer mélységben vonul végig az arcvonal mögött, kőta-lezték a lakosságot, hogy réazt-
Mwém\'oriiég •tiláré elhatározóim
Stockholm, május 3 (NST) A svéd miniszterolnók május elsején Göteborgban btt szedet mondott. Kijeleritetto: Svédország szilárd elhatározása, hogy szabad és önálló legyen és minden kísérletet visszautasít, amely *rra irányul, hogy az országot háborúba sodorja vagy kihasználja.
A német kstioak msithgyslő aliaabnn (Fulo U.-;n. V.),
• ?al:.! :..^igw
Gépkocsi-baleset érte Vargát brazil elnököt
Rio do Janeiro, május 2 Vargaa brazil elnököt Petropolis-ból Rio do Janoíroba való visszaterelő alkalmából gépkocsi balosét érte. Az elnök kisebb zuzódásokat szenvedett, állapota kielégítő.
A japán országgyűlési választások eddigi eredményei
Tokió, május 2 (NST) A japán országgyűlési választásokat már az eddigi eredmények alapján is a császári tróu támogatására alakult mozgalom teljes sikerének és ezzol az egységes párt etaméje győzelmének lobot tokinteni. Ez a mozgalom, amelynek elnöke Toiso miniszterelnök, előreláthatólag ar. uj országgyűlés képviselőinek kétharmad részével rendelkezik majd. Ily módon a logleljosobb mértékben valósítják meg a japán kormány és a népképviselet közötti ¦zoros kapcsolatot.
Reményl-Schneller Lajos pénzügyminiszter Baján
Baja, május \'2 Remányi-Sclmellor Lajos pénz-ügyminiszter két napos látogatásra kíséretére! együtt választókerületeim, Bajára érkezett. Látogatása során felavatja a Magyar Elet Pártja bajai társaskörét és megtekinti a város egyes intézményeit.\'
A görög nép kenyérfejadagja
Athén, május 2 A görög élelmezési minisztérium a Vöröskereszt és a mogesálíó hatóságok között létrojött megállapodással elhatározta, hogy a 24 doka-graminoa konyérfojadagot, amely he tönként kétszer korült kiosztásra, hétfőtől kozdvo négy izben osztják ki. A görög sajtó őzzel kupcsolatban kiemoli a tongolyhataluiek hoezá-járulását a görög lakosság élelmezési helyzetének javulásához és tol-mácáoljak ezért a görög nép köszönetét.
Mc» kAs*omkostJ I
HIlaD
temtt, exhumál, szállít.
Cé|liili|dMH:
j Oervallts Józaaf
1942, má|us 2
IPBÓHIlDETtlII
Tinit, rendas bftl***»8t délelőtti ótákra felvettek. Bötimné, Zátda-ulca I
1330
¦ utar«ext«loaa»aagédaf, Jó mun-küt, vidékről li, azonnal alkalmaz Vcdl-nák, Horthv. MlklŐB ut 8. Ugyanoít etrv komplett ebédtfl eladö. 1223
HorvAlHl t> Jól beazelfl Uejvai kereiz-tínv y\'\'Ml*\'íH vaa"v géplrónöt keieiek máim 18-re perlaki ügyvéd! irodába. Iráe-hell lelentkazéa tlzetfsl ígány meelelölé-jével dr. Domfá" Oyula tlgyvíd Nasv-kanfita, Bfjtau. 8 címre. 1224
lent kei heifi\'fc LáMló Imrénéné!, Fő ut 8. II. emelet, 10. 1220
Megbízhat*. 16 ívm ntull klfuM faányl (elvea*ek. Oáror, butorsMMot Horthy M.ut 1. 1228
l\'tív JA áll«pothfin lévrt eartd*41*» vennék. PdőHut 30. 1205
H4rom«x«i* drb ketlő mater houtti, »zárir altéattmró eladó M\'ndó Latornál. MlliAld 1211
Mieainyomitu tryUnilTctfa permt-laiő ét egy kétkerekű hlntd eladó. Sieti, lőide, Újudvar. 12%
LAKAt-OZUCTtfBLriSÉO
Katea-obaa Inkáit kereiak Címeket a polgári flniikoli háimeiteténél kérem leadni. 1227
HÁZ ÉS INGATLAN
Tobb adflmentea m-aín- éa bérházat, bálhelyet, azt\'ftt ei földeket kSivatlt Papp, Telekfutti --------iW* -1«
Szekerea ]öttef-ufcAbnu háihely • Iad4. Felvliágoiltáa dr. Hoch Oszkár ügyvéd hódijában, ii ÍV
Adömentaa bérházakat, magánháza knf, hlthelyaket, azfllőt, IBIdat állandóarf kttivetll. Horváth Ingatlaniroda, Sugár-ut <U 991
. KiadtV BaHhyány utca 11. Bzá<nu**M 8-diklődnl: Klsfaludy-n. 18.
1225
BÚTOROZOTT SZOBA *
tlBxi*I««)ftna\\ keríH (obb bútorozott szobát. Clm : Mclczer ItvegOzlet... 1222
Hargllay grafológua KlráVIv-p. 37.
alatt fogad. t \'< 648
Képeit
logolosóbban keretezi
Horróth UJos, 23.
Mainárak figyelmébe I
Vámfeljegyzési
ví^y
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
iajmnk nyomdájában.
DRÁVAVÖLGYI
WILLAMOS ÜRUMSZOLGálTATO R.T.
KikamrD f• I«1 lágo• Ilém mindem villamos kérdéaban C«»rn»ry-ut »1, tolaton 2*4.
Áramszámlák flzataaa, raklaméalak, ¦ hlbabajalanlaaak
Sugár-ut ». I. «m«l»t, tatafen 813.
Bgy német tengaralattjarő legényaége olli-igyjafa tengeralutljárót |Polo it D. V.)
eredményt ttot agy ér aj,
ha hirdetéseit i naponta tdbbexer példányban megjelenő, messze vidéken la elterjedt ZALAI KÖZI.ANY-ben adja (el. Kiadóhivatal Pőuto. (az udvaiban.) Tel.78.
FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ
Ennyi ugye nem sok! Pedig csak ennyibe kerül egy apróhirdetés a Zalai Közlönyben és egész nap, jó Időben, rossz időben 30.000 embernek kinálja a hirdető áruját és üzletét! — Nem tenne Ön is egy próbát?
Kínámon 14t.rlt.lok ti l.i rftalak, kik blaltk.latt.n drAa« ]o Mrjeia, Adwjapáuk,; apaiunk, naayapánk
Hld.gl.llhl Utam aéla
lamatéaéii me-alale-náankket vnsy birm! mii módon mélyBeKefi tAt-dalmurikban owtoznl ezivMek voltak, focadjak ez-uton la hálás kö-aaSnallliik kllsjazéíot.
4 gyAwaolé nMlAat.
Némát rofaamaaapatok (Foto H. D. V.)
17H/I942
Felhívás!
I Vlsió!lt|nk mindazokat, akik 1940. évben idrtglenea azegényaétz eseté-tted NH^ykanliaH várostól ftorgyógy* ¦ur-ellltiiban réazeaaitek, hogy az Igénybe vett gyógyazer árét a váróinak tirltaék viasza, mert ellen* kezö esetben a felmérőit gyógyazer-kollaéget, mint kozlarlozáat kdzadók módi*™ btha|t|uk.
A tarlozáa pontos Összegéről fel-viligoalláat, valamint a befizetéshez sídkséges caekklapot az alullrl hivatal ad.
Nagykanizsa, 1942. április 30. mi VaroiI AdóhlvaUL
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
160I1/II42.
Tárgy: Lakásváltoztatások be]elentéte.
Hirdetmény.
Az 9SO/I942. M. E. az. rend. 9. §-a szerint a lakáaválloztatáat allanórzáa végeit be kell Jelenleni hivatalomban (Városház, II. cm. 2f. ss. a|t«.)
felhívom a város közönségét, hogy fenti bejelentés! kötelezettségének annál ls Inkább tegyen eléget, mart a be)elenlé« elmulasztása kihágás.
Nagykanizsa, 1942> április 30. ixa Polgármaater.
fllrdetmény.
Az Aliónylresen 1600 nigyszOgOl szántót máhis 4-én délelölt 9 órakor a helyszínen nyilvános árverésen bérbeadok. Találkozás az erdó-Sil laknál.
Nagykanizsa, 1942. április 24. im Polgármcsttr.
Nagykanizsa megyei várót
polgármesterétől. 8798/1942.
Hirdetmény.
Mindazon sokgyermekes családok, akik a folyó év folyamán selyem-fenyíaztéssel fog\'alkoznl kívánnak, ielentkezzenek a városi KOzlóléll Szövetkezet szociális gondozójánál (Vároihiza, II. em., 20. ajtó).
A selyemtenyésztésban a legjobb eredményt elíró családok lozoit a Közjóiéit SiOvelkezst 95-100 P-Ig terjedő Julalmat fog kloazlanl.
Nagykanizsa, 104?. április 23. un Polgármester.
ZALAI KOZLffN*
19jnHí|us 2
i Részvénytársaság Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap azarkesztőséga és kiadóhivatala
KészitUnk i
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk i
özleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fali-naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
8993/1942.1
^Tltgy: .H*tirjclek]mcgviiBg*lási.
Hirdetmény.
Felhívom ax Összes birtokosokat, hogy birtokaikat, azok északi és keleti oldalának sarkán,. a vármegyei, Illetve községi Imáit képező, lo-vábhá az itlak melleit fekvS birtokokat pedig azok déli éa nyugati oldalának . sarkain |elen (elhívás közzétélelélöl számítolt 15 nsp alatl halár|elekkel annál ls inkább lássák et, mert a hiányzó vagy megrongált határleteket az 1894. évi XII. t.c 35. S-a érielmében az érdekeltek költségére és terhére togom felállítani.
Nagykanizsa, 1942. április 23.
mi Polgármester.
8990/1942.
Tárgy: Cterebogár-Irtás.
Hirdetmény.
Közhírré leszem, hogy a cserebogarak Irtása az 1894. évi XII. t.-c. 50. S-a értelmében kölelezö éa azon birtokos, aki az Irtást elmulasztja, ugyanezen törvény 95. §-ának K) pont|a alap|án kihágást követ el és az 1928. évi X. t.-C. 5. §-ában foglalt rendelkezések szerint 600 pengőig fertedhetó pénzbüntetéssel, be-hsjihatallanslg cselén megfelelő elzárással bQntetlellk és a büntetésen felöl az lilául a mulasztók költségére a város fogja elvégeztetni.
Felhívom tehát az összes birtokosokat, hogy a cserebogarakat a raját érdekekben éa minden rendelkezésre álló eszközzel Irtsák.
Nagykanlna, 1942.. április 23. un Polgármeater.
Nag/kanlzsa megyei várob polgármesterétől.
. Hirdetmény.
A récjel etdön kb. 10 holdas szántól 2—2 holdaa parcellákban a htlyszinen májua 7-én d, u. 2 órakor 3 évre, egyezer! trágyázás! él harmadik év végén csemetével való beültelétl kötelezet aíggel nyilvános átverésen bérbeadom. Találkozás a Schmldl-azánlók melleit.
Nagykanizsa, 1942. április 23 w Polgármester.
9565/1942.
Hirdetmény. ,
Az Alsóerdön 1680 négyszögölei szántót május 7-én délelolt 9 órakor a helyszínen nyilvános átveré. sen bérbeadok. Találkozás az erdős-laknál.
Nagykanizia, 1942. április 24. ízio Polgármester.
r—» Uiüttjitiil *—|
I wiitdciki a httjí kerwke4«ka« 1 | éa tparoaotaái aaaraaa* tat I
ZALAI KÖZLÖNY
t-OklTIKAI NAPILAP. Kiadja: „Kltflaitfaaéai H. T. Hagyatalm*. Palolöa kiadó: Zalftl Király. Nyomatott a „K(ifl*ida**|< II. T. NtgylianiiM*
¦yaifldajabaa Nioykaauua. lNy«aaMvi t*Jdi UM Ur*!&i
82. évfolyam, 100. Mám.
NáoykánliM, »42, május 4. hétfő
Ára 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
Kiorkoaztőaég éa kiadóhivatal: Főút ö. ixám. SnorkeaztŐBŐnl éa ktaitólilvatall telefon 78 »*. Megjelenik mladea hótkflznnp délután
POLITIKAI NAPILAP
Felelői szerkesztő: Basrbarlts Lajos
i\'üóiif.títííüi ara: egy lióaapra 2 pengő 10 UUér,
negyedévre 7 pengő 20 fillér. Egyei Mára: hétköznap 121111., azombaton 16 tllr.
Magyar tehetségek felkarolása
Hómat) Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter beszéde a magyar tehetségek felkarolá-sáról, országos örömet \'és visszhangot keltett. Mint a magyar szellemi utánpótlás legfőbb őre olyan egészséges elvek alkalmazásával aKarja biztositant ezt a szellemi utánpótlást,\' amilyenekre az ország jövője erdőkében szükség van s amelynek az érvényesülésót már régen várjuk. Ma van terület, ahol protekciónak, szánalomnak, személyi, felekezeti, osztály vagy pártérdeknek nem szabad érvényesülni: ugy a szellemi utánpótlás területe ez. A nemzet érdeke ellen való vétek, ha nem a legtehetségesebbek, erkölcsileg és jcllem-belileg nem a legkiválóbbak foglalják el a vezető állásokat, mert talán scholsem olyan végzetes az alsóhbrcndüek előretörése* mint éppen ezen a vonalon.
Minden népnek megvan az a rétege, amely a szellemi irányítást ellátja s ebbe a körbe tartozó feladatokat megoldja Kz a réteg állandó felfrissítésre szo rul, luszen nem a származás a döntő ezen a vonalon, hanem ii rátermettség. Ha igaz is, hogy a szellemi utánpótlás nagyró-sze az úgynevezett Itözóposzjtály köréből kerül ki, mégis elsőrendű feladatnak kell tekinteni az alsóbb osztályokból származó tehetségek felkarolását, Magyarország ma úgynevezett néni mozgalom légkörében él. Mind nagyobb érdeklődés fordul a falu szellemi\'élete s a faluról származó tehetségek megmentése felé. S itt van a legnagyobb szükség a támogatásra, hiszen ez a réteg anyagilag a legkevésbbé tehetős. Éppen czérl fogadja mindenki Örömmel a kultuszminiszter bejelenlését, hogy a falusi és tanyai szegénység kiváló tehetségű gyermekei közüt évente egyelőre hatszáz részesüt ingyenes el-látásbnn és díjtalan gimnáziumi oktatásban, hz a gondoskodás nyolc esztendőre terjed ki s a diákotthonok országos hálózatának kiépítésével a gondozottak száma növekedik.
Jöjjenek hát magyar népünk tudomány szomjas. egészséges Raj mind többen és többen a középiskolákba és az egyelt*-mekre- - - mondotta a kultusz miniszter. Mennyivel másképp hangzanak ezek a szavak azok-nál, .amelyekkel a trianoni nyoi moruság idején szükségből és kényszerből a nemzet fiatalsá. gát el kellett terelni a köz.épis-kólák és egyetemek tájékáról l.hhin a kuitiisznrniszt\'ri felhívásban benne eseng mind an-
India nem vesz részt az ország védelmében
A pánindiai kongresszus élesen szembefordult Angliával Súlyos német légitámadás Dél-Ny ugat-Anglia ellen
Ismeretlen repülők Marseille és Toulon felett
München, "május 1 Oshima japán nagykövet, aki jelenleg Münchenben tartózkodik, nyilatkozott a sajtó képviselői előtt a keletázsiai háborúról.
Mialatt nyugaton a német tengeralattjárók elvágják az angolok létfontosságú összeköttetéseit, a japánok keleten szétzúzzak a sokat magasztalt Ilong-
az Indiai nép számára •
Csagkaisek Kínája, amely egykor az Egyesült Államok és Nagybritannia támogatására dolgozott, nemcsak el van vág. ya minden segítségtől, hanem saját vérét kell áldoznia a széthulló burmai arcvonalon Anglia érdekeiért, Az úgynevezett szövetségesek arcvonalán mindenfelé jelentkeznek már tátongó szakadékok — mondotta Oshima japán nagykövet, majd így folytatta nyilatkozatát:
— Ausztrália nem.értette meg az idők parancsát és az Egyesölt Államok karjaiba vetette magát. Az Egyesült Államok
kong—Szingapúr -Manila háromszöget. Ugyanakkor India is felemelte szavát. Gripps Indiai küldetésének sikertelenségét nem lehel az egész világ előtt elleplezni. Mini a japán miniszterelnök és Bose, uz\' indiai szabadságmozgalom vezére, valamint küzdő munkatársa hangoztatta, (
dtrkezett a döntáa órája.
azonban ismét kénytelen elsősorban saját magára gondolni. Ha az amerikaiak tonzeUen gazdasági támogatást emlegetnek, azzal csak kizárólag politikai nyomást kivannak gyakorolni, amelyet most már nemcsak Ausztráliában, hanem Indiában is folytat. Ami az Egyesült Államokat illeti, Oshima japán nagykövet kijelentette, hogy a szokott módon, képzclelszülle számokkal dicsekednek. Csupán számokkal azonban nem lehet megnyerni ezt a háborút, hanoin harccal.
A pánindUI kongresszus elutasító magatartása Angliával izemben
Róma. május 4 Újdelhi jelentés alapján közli á titofaiii-iroda a kóvotkozókol:
A pánindiai kongresszus végre-hsjtóbiitottaága újból\'" kijolentette, hogy-tehetetlenség fontolóra vonni bármilyen torvet vagy bármilyen javaslatot, amoly még csak idoicle-neson is megerősíti Indiában a brit uralmat éa a brit fönnhatóságot.
•Tícrlin, május -1 (NST) A pánindiai kong-
resszuspárt Anglia ellen fordult. A párt határozata ugy magyarázható, hogy India elutasította az angol kormány minden javaslatát és nem vesz részt Anglia oldalán az ország megvédésében. Azt is jelenti a i határozat, hogy Indiában elutasították az esetleges ujabb tárgyalásokat is Crippssel. Egyébként a határozatok meghozata-
lát a japánok legújabb burmai sikerei Itatásának tekintik.
6 angol iépet főttek le a németek Hamburg felett
Boriin, május -1 (N8T) Bl\'It bombázók mára virradóm gyújtóbombákat dobtak IIiiiu burg lakónegyedeim. Veszteségek éa károk történlek, liddigi jolontéaok szerint fi támndó angol gépet lolÖt-(ek.
Súlyos német légitámadás Anglia ellen
Amsterdam, május 4
(N6T) A brit légügyi minisztérium bejelentéi(e, hogy mára virradóra német repüíógé|>ok súlyon támadást intéztek Délnyugat-Anglia egyik városa ollón. A támadás során jelentős károk kolotkoztok. A német rapfllék Délnyugat-Anglia más helységére is dobtak bombákat.
Légiriadó Marsaidéban, .
Teutonban
Marseille, május 4 Marseilleban mára virradóra 1 óra 15 perckor légiriadó volt. A várost az.lmal elsötétítették és a légvédelem tüzelt a város felett megjelenő ismeretlen nemzetiségű repülőgépekre. A repülök azonban nem dobtak le bom bakát: Toulon felett is több repülő jelent meg. A légelhárító ágyuk működésbe léplek, de bombatámadás itt sem volt.
Stockholm, május 4 (StcfanO A német légvédclom lelőtt három angol repülőgépet, ¦ Fitty tata* a fi. oldalon)
nuk az Örvendetes vállozásimk a ténye, amelyet az utóbbi évek országgyarapodásni jelentetlek. Fiz a felluvás azt bizonyítja, hogy egy fejlődésben és lendületben lévő magyar élei vette ál ;i helyéi annak a tengődéinek, amelyet a trianoni béke zúdított országunkra. Azt jelenti ez a kultuszmiiUszierj szózat, hogy szükség van az utánpótlásra, szükség van a friss vér és uj erű vidám, vállalkozó kedvire és komoly alkotó készségéré. A lehetőségek tehát adva vau-
nak s a fő kérdés ma már az utánpótlás helyes elvernek szigorú betartása. MeggvözŐdé-sünk szerint Hómair Bálint vallás- és közoktatásügyi\'miniszter végre is hajtja azokat a szándékokat, amelyekről beszélt Lehetetlenné fogja lenni a műveletlenek és tehetségtelenek érvényesüléséi, nem tűri,\'hogy a hivatottak, a tehetségtelenek kíméletlen törtelése és brutális érvényesülési, módszerei által elriasztva,1 visszahúzódjanak s azokat a helyeket, amelyeket uc-
kük kellene elfoglalni tehetségük alapján,, a silányabb elemek foglalják el.
Országunk nagy döntések küszöbén áll. Hisszük, hogy a \\iol-sevizmussal váló , leszámolás után az a kulturális, szociális és gazdasági lendület, amely már most is megállapítható,\'csuk fokozódni fog s így százszoros fontosságú az utánpótlás, kérdése, amely hivatva leszvIíelyt-állani a jövő Magyarországért.
K \' Ö-o-j
i
ZAL\'At KÖZLŐNK
I&4J. má|u» i
Ratorta-faszéri
KISS FATELEPEN
WhHk8 Wl(H: S-3!.. In! l-t I.
A HiltSz tisztújító nagygyűlése Klstánlzsan
Vasárnap délután volt a "MANSz kiskanizsai szervczetó--riek idei nagygyűlése u térni\' * plonvtéri iskola nagy termetben, ahol szépszámú közönség gyűlt össze. Kanizsáról is voltak vendégek, így dr. Krátky Istvánná,- a MANSz kanizsai elnök asszonya, dr. liorsu Béla kercsk, is! tui tanár, Bittner Gizella stb.
A nagygyűlésen P. Uánás A. Gyula kiskanizsai plébános mondott meleghangú bevezető beszédet, rámutalva a MANSz szerepének fontosságáru.
Utána Bilfner Gizella tanítónő tartolt előadást a szeretetről. Dr, Szabó Istvánná helyi elnökasszony beszámolt az év teljesítményéről és eseményei* ről. E?ut,án tisztújítás következeti. Egyházi tanácsadónak I*. Uánás A. Gyula plébánost választotta meg a közgyűlés. Élj-nökasszony lett; dr. Szabó íst1 vánné, alelnökök : özV. Doróghy Káhuáuné és Horváth Jánosné, ügyvezető ; Szolláf Józsefnó, titkár : Erdélyi Jánosné, pénztáros: Aliek Rozália. Szociális gondozók: Horváth Jánosné, Zíegler Györgyué és liurnui Andrásné. Választmány : .Varga Káfolyné, liácskay (iyörgyné, Imrei Sándorné, Plánder líoú dizsárnó, ÖzV. Vincze Sándorné, Kiss Lászlónó, Talabér György-né, Tóth Petemé, Kis Férus Lászlónó, Arató Józsefné, Ország Györgyué, Grácz Béláné, IJogatin Józsefné, Kálovics Ec-rencné, Baj Józsefné, Kökényes Antalnó, Horváth Józsefné, Ku-poli Eerencné, Nádai Györgyué és Gyergyák Eerencné.
Utána dr. Krátky Istvánná elnökasszony, megemlékezett a lazsnaki tüdöbetegszaua tórium érdekében Kiskumzsán megindított gyűjtésről. A sok termé* szetbeni adomány mellett eddig 370 pengő gyűlt össze a nemes célra.
örömmel állapítjuk meg a MANSz szociális működésének teljes sikerét Kiskanízsán. His:.-szük, hogy az új vezetőség-még nagyobb lelkesedéssel és igazi magyar asszonyi szívvel foglalkozik Kisknnizsa ügyei\\»;l és lelki nevelésével.
UTORT
HETYEIIMRE
márkái b»tor4/«tati|áeaii vegyen va*y ranch.ll.fi .C»«.a^»t 14
A megyéspüspök májusi körlevele
A magyar katollkussag május iO-én Öunepli XII. Plus pápa püspökké szcntelésének 25. évfordulóját
A nagy ujtHgiró-püspök dr. Cza-plk Gyula most bocsálotla ki ezévi pásztortevelét, amelyben közti a főpásztor, hogy májusban lesz negyedszázados évfordulója XII. plus pápa püspökké-szentelésének, amely i alkalommal a világ katolicizmusa llu-nekelní fog. M agya (országon az Ünnepségeket mindenül! május lO-én tartják A következő módon: május 3-an a szúszékröl kihirdetik a következő vasárnapi ünnepségei, amelyre levelijén hívják meg a hatóságokat és intézeteket. Május 10 én lesz az ünnepség ünnepélyes szentmisével, esetleg más ünnepségekkel. Miután a pápa elrendelte, hogy a háborúba vonultakért májúiban Imi végzendő, ugy Intézkedett a megyésfőpásztor, hogy a kato\'ikiis iskolákban egész májusban a tanítás megkezdése elölt, más iskolákban pedig a li (tanórák elején egy Üdvözlágy-et kell mondani a hábo:uba vonultakért, ugyancsak imádkozni kell a májusi ájtatosság torán is.
A hidbivonultak családtagjainak gondozási
terén a papiágnak segítségére kell lenniük. Közli a pásztorlevél, hogy
a katonai szolgálatra való bevonulás esetén a házasulandókat a há-romszotl hirdetés alól fel kell menteni.
A lövetitek
az egész országban május 14 én délelőtt fél 10-kor közös szentáldozáson vesznek részt. Ezalkaomból megkondulnak az ország valamennyi templomának harangjai, Jelképezve a magyar katolikus Ifjúság Krisztusban való hiuillá;a egységét.
A megyéspüspök fokozottan gon> doskodik arról, hogy
a Baliton partjának, f
a balatoni fürdőhelyeknek az Idény alatt való lelkipásztori ellátása fokozottabban történj tk. Ezért mát most felszólítja a papságot, hogy á lelkipásztori munkák elvállalására jelentkezzék.
Fogla\'kozík ezután a pásztorlevél az e<ytiázi tanerőknek állami tanerőkké való kinevezésével, a nyugdíjas tanítók alkalmazásával, az Országos Nép- és Családvédelmi Alap szervezésivel, működésével és ajánlásával,, különböző mfiegyosülcltk és társulatok munkájának segítésével, felsorolja mindazokat, aklK anyakönyvi adatokat keresnek. j
A „felszabadított" Muraköz felszabadulása
Irta dr. Sebestyén Mátyás klr. közjegyző (Perlik)
Mit i* ünnepelt minap a Muraköz?
Természetes szójárás szerint azt kollono mondanunk, hogy a felszabadulásunk olsöévos évfordulóját ünnepeltük, mikor azonban rágondolunk arra, hogy az elmúlt 2b" éven keresztül menny iro profanizálták ezen szó értőimét, minket murnkö-\' ziokot bizonyos undor fog el, mert még mindig emlékszünk, liogy mire utkalmnzták ezt a szót: "folszabudu-lás!« l
Mikor 1018 végén kimerülve hazatértünk a frontról, csodálatos dolgok történtok Muraközbon.
Az államhatalom megszűnt működni, oljöttek azok, akik a világháború alatt otthon bujkáltak ó» olkozdték föltörni a magtárakat, kukorica górókat és a vasúti állomásokon a vngonoknt.
A kimerültség mellett i» akadt ogypár bátor ember, aki sarkára állott és a fosztogatók logmigyobb részt átszökdöstek a határon, b odaát ugy tüntették fel maglika^ mint a magyar csendérők áldozatni é« mártírjai.
Az átszökött fosztogatók,, mint a zsák a foltra, támoKütökra találtak, akik, jóllohot tudták, hogy kivel ran dolguk, az idegen napot meggyőzték, hogy ezok igazán áldozatai és mártírjai a.hatalmi túlkapásnak.
A fosztogatók eme sogitői logna-gyobb részt olyan emberek voltak, akik az egész világháború alatt egy csöpp vért som adtak n közért, isom pociig egy napot a saját kónyolmoe ólotokból a hazáért éa akiknek esősorban lett volna kötelességük, hogy a nópnek tolmácsolják u hűségeskü szontségőt. ¦ Kzok az emberek, — nevekot nem kell omlitenom, mert mindenki jól ismeri éket ---- jóllehet hűséget esküdtök Foreno Józsofnok és Károly királynak és jóllohot ogóaz idő alatt, míg magyar és horvát évoken ko-rosztül a* frontokon vérzett, állandóan énekeltek és hangoztatták a hűségeskü szontségét, 1018 vógón maguk megíeledkőztek, esküjükről és azok élére álltak, akik különböző bűncselekmények miatt szökésben voltak és maguk köré gyűjtve még egy csomó jóhip/omü idegent, 1918
*> m*\' , a
¦ RltBeOJowpatölWdfctk a;uoT]éíeket (Fete R\'DiV.JS\'
¦karácsony-\'előtti napján a mi tiér, Muialíöatuikb* baHOUuitek. oksak iL emberek jóllehet sosem volt semmi dolguk a katonasággal, nem tisztein naiát ruhájukat,; sniely valamire) többet kell, hogy jelentsen, önkéntes csapatok előtt Jártuk ugrálva, mint a kisértotek és állandóan hangoztatták, hogy minket jöttek folBsabadi-tani éa hogy minket íelsaabadítot-tak.
Minden tisztességes muraközi azt kérdozto magátél, vájjon mitől szabadítottak fel Iwnnünket, mert tudomásunk szorint mindig Bzabndok róttunk.
Azonban rövid Idő alatt nlegéroí-tük, mitől is szabadítottak fel bennünket esek a különös felásabsditok.
Hat osztályos népiskolák helyolt négy osztályosat kaptunk, a kötaé-geícoo uj tiaztviBolókot adtak é« rövid idő ulatt megáUapithuttuk, hogy a községi pénztáraink konganak bi ürességtől,, muraköaiiaözorint kapta meg az igazát a bíróságnál, hogy ki volt aa ügyvédje, Eb közismert dolog volt Muraközben, -de logsseb-bo\'n állapítottu meg ezt, inint hivatalos fórum, di\\ Udtcs YOlt képviseló, uki kijolontolte, hogy ha dr. Frane-toviccsal, vagy dr. Szvobodával szem Ia\'h képvisel valakit, mint ügvvéd, azoknak van előnyük, azonban\'még is moglehot élni Murakösben, mert ha viüzout Ő képviselj valamelyik felét magyar ügyvéddel azemben iiekí vun előnye a így semmi baj sincsen.
A muraközi újoncokat Oélszer-hiába küldöttet ték \'katonai1 szolgálatra, hogv felacedhessenek maláriái és legyéb hasonlót.
Muraköz sosem lett volna gondban som épület, sem tüaolófa dolgában, ha a muraközi ordóket gazdasági terv szerint uasapálták volna, azonban u tolBsabaditók mogflwba-ditottak bennünket nz érdeinktól, ugy, hogy ma a legnagyobb, gondban vagyunk, ha épületfára, vágy tűzifára van sziikségünk,
Zsoboinkot is megs«Hbaditották a lul nagy tohortől adóval, pótadóval, bánsági adóval, amoly óldásokut a Bzorint mórték a közönséges halandóra, hogy hol asÜlotott az illető. Dalmaták és ogyéb volt honfitársaik rendszerint kovesebbot kaptak ue ily fajta áldásból, jóllohot Murakős földjén híztak.
Hogy padig a felszabadulás teljes legyen.\' .elrendelték, hogy.ember (o-[ebarótjáuuk kölosönkaoott pénzt uem kotolos megtériteni .és hogy a bankigazgatónak no logyen dolga és hogy megtarthassák autóikat, elrendelték, hogy n bankok ítém kötelesük kiadni" a^ kisemberek betéteit, jóllohot még a korlátolt ember is tudja, hogy nom segít a szorult helyzetben.lévóo.i ha olqpgedík neki a már megóvott kenyaiét.
Nehéz volna felsorolni teljoa egészébon. hogy mi uiíndentŐI .szabadítottak mog Iwunünket a folDiaba-ditók, azonban ivyűgodt lélekkel meg állapíthatjuk és megállapitottuK IDSH-ban, mikor a fölszabadulás 20 éves évfordulóját ünnepették, hogy Muraköz fináncon kivüi az 1018-ba [ölBaabaduláBsal semmit eem. kapott.
Különben oet maguk a\'íelBzabadj-tók is elismerték ; ml kor lapjaikban megírták, hogy sajnálattal kell meg-állapitanlok, hogy som gy\'Őztosck, som legyőzőitek nem érték el azt &i erkölcsi és anyagi jelétet, amelyben a hópok a világháború előtt voltak.
Egész Horvátországot szerbeknek ajánlották fol Belgrádban azzal a kijelentéssel, hogy az ősegek éa őseik korlátoltak voltak,.minek független Horvátország, legyén a Drávától a török határig egy tiütiWi*, hogy pedig ez a Özlávia" nagyobb legyen, elszakították Magyarországtól Muraközt is. Ezen emberek fölfogása szorint ss ^iazUMségee dolog volt, mert ók nam v4r«ütek *övütt a inügvarokkiil és eagoteokkat a "^S" háborún át és, magwi - kultúrájuk n«m tudta felfogni, -hogy l*f»a\' gyobb hsesteleh\'BJÍg. ha. u kát bajtin közül, mikor mind a lé»tt*a kmn-
1942. má|u« 4.
BÚTORT
szakasletben, GÁBOR mŰBBa:ialoEin&l
rttjtn van y rand-Uea. NaavkanlsM. VAiosh4*-,]«ioi0i .
riillok, az egyik kifosztja a másikat.
Ezt nem ib tolto inog Zagoroc a magyarral ezomben, ozt azok tették,, nkikaz egész világháborún át otthon Ankálódtak és izgatlak.
Csak azon csodálkozunk, hogy máma, amikor a független Horvátot szag is megszabadult uz 1018-as ),folszabaduhistól«, vannak emberek, akik vitatni azerotnék Muraköz ho-vatarlozandóságát, jóllohot tudniok kolleno, hogy t918-ban Muraközt a délszláv izgatók, fclhasznáva a ma-uvar és n horvát khnorültségot, szakitolták ol Magyarországtól.
Horvát, aki a frontokon a magyarral válivotvo küzdött, bizonyára nem telte volna meg ezt óh inánin, amikor megszületett a független Horvátország, természetes, hogy inegszülotik a történelmi Magyarország is és hogy Muraköz visszatért ai Hiiynföldhöz, ahova ezeréven át tartozott.
¦á|ns! adónaptár
5. 48-240 bongó közötti forgalmi- és fényűzési adó (váltság) liavi átalány egyhatod része bélye-pjokbon lorovandó.
10. -18-2*10 pongÖ közötti forgalmi- éa fényűzési adó (váltság) havi átalány egyhatod réazo bélyo-f-okhoii lerovandó.
15. Forgalmi és fényűzési adó (válliiág) . 48— 210 pengő közötti havi átalány egyhatod réazo helyetekben lorovandó. — 210 pengőn felüli havi átalánv aprítja hóról lefizetendő. — • Készpénzforgalom után havi fizetőknek április hóról bevallást kell benyújtani és a/t ösz-ftzegét\' l>o kelt fizetni. Készpénzforgalom után negyed-, fél- és egész-évi bevallásra jogosultnak havi olőlo gól kell hefizotni. — Kimonöszám-Iák alapján ndózómik április hóról bevallást koll bonyujtaiu és a március lö-úu és április 15-én beadott bevallás fél-fél összegét \\k> koll fizetni. — Egyoneaudók második negyedévi részloto befizoleudő. Ugye ncsadók évi ÖsBzogénok egy tizenketted részét 1» kell fizetni a (havonta fizotÓknok. — Illotékegyonúr-
iék egynegyed évi részloto bofizo* lendő.
20. 48 210 [lengő közöllí forgalmi- és fényűzési adó (váltság) havi átalány egyhatod réazo bélyegekbon lorovandó. Házbérváltozás bejelentendő.
?3. 48—240 pengő közötti forgalmi- éa fényűzési adó (váltság) havi átalány egyhatod része bélyo-Ygokl)on lerovandó. — Alkalmazottak keresőt i adója, illotményjegy/.ék kap i\'sán, befizetendő. Ataíányoaszegbon inogáilapitolt alkalmazotti kereseti-atló befizetendő.
.7/. 48-—240 pengő közötti forgalmi- és fényűzési adó (váltaiig) havi átalány egyhatod része bélyegekben lorovandó. 48 pengőn aluli forgalmi- ép fényűzési adó (váltság) havi átalány egy harminc ad része nü|K)nt<i bélyegekben lerovandó, ugy hogy e hó végéig a teljes összeg loi óvatott.
A káromkodást Isten A« » tarsény bünteti!
Kavácsszén
KISS FATELEPEM
ífitiBil-ld 13. TiWh: 5-39. kum J.-u. I
A MAORT házépítkezései a faros! közgyűlés előtt
A k4pvis*16t«stQlet nagy lelkesedéssel fogadta el a polgármettsr javaslatát
Nagykanizsa város kőpvisolö-testuleie szombaton délután cmkmilt közgyűlési tartott dr. Krátky István polgármester el-nöklésóvel, aki üdvözölte a megjelent tagokat, majd megnyitotta a közgyűlést.
A polgármester elöljáróban m képviselők tudomására hozta hogy tuhíjdonképen egy dolog
miatt hívták egybe a képviselőtestületet és pedig n AIAOUT* nak eladandó városi telkek ügyében. A MAOHT a várostól vásárolandó lelkeken tisztviselő-és munkáshikásokat építene, amely építkezéseket, amennyit ben lehetséges lesz, talán már ezen a héten megkezdenek. Ez zel
a kanizsai iparosságnak jó munkaalkalom lehetősége kínálkozik,
nem is beszélve arról, hogy
építendő házak a városunk köz ségi adóban tekintélyes bevételi jelentenek, valamint\' a vállalati tisztviselők és munkások különféle adókkal hozzájárulnak majd a városi érintő adók fizetéséhez.
Uj egzisztenciák kaposolód-nak bele a város gazdasági életébe,
hozzájárulva annak alimontálasához.
A polgármester ezután ismer tette az erre a célra eladandó Ingatlanokat. Eladásra keríti a sétatér délkeleti részének egy része, amelyen kétsoros házakat építenek, 5-5 villával. A másik a Vécsey Zsigmond-utcában lévő telek, amelyei jelenleg egy fakercskedö bérel, de a városnak o bérlővel bármikor felbontható szerződése van. A szükséges vizvezetékeli és csatornát n vállalat csinálja, a városi ¦ kizárólag- a Vécsey utclt és a temetői dülőnt rendbehozatala terheli. !1-1 emeletes bérházat épít n MAORT az ugyancsak a várostól megvásárolandó Horthy Miklós-ut 12. sz. telken Ezeknek n telkeknek az együttes összege több .mini 121.001) pengői tesz ki, ami nagy mértékben gazdagítaná a város háztartását. \'
A polgármester bejelentéséi U képviselőtestület nagy Örömmel vette tudomásul és egyhangúlag elfogadta a polgármesteri javaslatot a telkek eladására vonatkozóan.
A polgármester ezután tárgysorozaton kívül a képviselőtestület tüdÖinásárá hozta, hogy
a Batthyány.utca kinyitását
tervezik a felsötemplom foló és hogy ezt a célt elérhessék, egy házal még meg kell a városnak vennie. Erre vonatkozólag a tárgyalásokat az illelŐ háztulajdonossal már meg is kezdték.
További .terve a polgármesternek, hogy a Battbyány-utcál a sétatéiTelhiddal kössék össze, a vasuli pályatest fölött, mégpedig olyképpen, hogy. a lud mind gyalogjárásra, mind pedig kocsiközlekedésre alkalmas legyen. Ezzel ti Ha Hitvány-utca
képviselők lolkesen fogadták ós élénken helyeselték.
Ezután a képviselőtestület hozzájárult ahhoz a -polgármesteri javaslathoz, hogy az uj erdei üzem tervének kidolgozásához mérnököt alkalmazzon a város.
A javaslathoz hozzászólt Szíi-bó Gyula képviselötcstüleU tag. Kitejtette, hogy a városnak a Jfö.rcs, hitvány\' fákat ki kellene \'vrtguTnrh és helyeilük fiatalokat ültetni, amelyek hamar fejlődnének, mert a rossz fák úgysem mennek semmire sem. Szerinte évente 15 holdra lehetne felemelni n város vágásterületét, amit a korcs fák kivágásával vél elérhetőnek,
Ezután még néhány kisebb tárgy pont letárgyalása után a közgyűlés. 5 órákor ért véget.
v. Polgári iskola lesz az alsólendvai várból
CIraerkÖvet használtak favágó tuskónak a jugoszláv* katonák
városunk egyik legszebb utcájává válnék. — mondotta dr. Krátky István polgármester. A polgármester szép tervét a
Alaólendvn, május 4 (Tudósítónk jeleni!) Alsélendva község a régi várépllletet (elajánlotta polgári fiúiskola és a hozzátartozó internátus céljaim az államnak. A napokban Alsólcndvára érkezett a vallás- és közoktatásügyi miniszter küldöttségében Zlvuska Alfonz építészmérnök, aki alaposan megvizsgálta a vár épületét és megállapította, hogy az teljes mértékben megtelel a\' felajánlott célnak és megtelelő javítása nem kerül tul nagy ösz-szegbe. Az ügyben ezután a miniszter fog dönteni.
A várban való kutatás közben találtak egy vésett címeres követ. A elmerpajzson egy sas eteti a fészekben lévő Mókáit. A clmer-fa-ragvány egy része hiányzik. A vésett követ ugyanis a jugoszláv katonák annak Idején favágó tuskónak használták.
Az értékes leletet Küronya Jenő polgárt iskolai Igazgató, aki i minisztérium kiküldöttlét kalauzolta, lefényképezte. Zlvuska mérnök az Igazgatónak sok más felvételét Is magával vitte a régi lendval vár jellegzetességeiről.
Botrányt okozott a részeg kocsis a főposta elült
Előállították a rendőrkapitányságra a „hortobágyi fiút"
Szombat délután történt. Egy alakulat vezetőjével a Eö-utról a Horthy Miklós-ulon végig az állomás\'felé tartolt. Az utcán járók tekintete meleg szóretet* lel simogatta vitéz fiainkul. Éppen a Horthy Miklós-ut és Zrínyi Miklós-utca sarkához értek, amikor Kiskanizsu felöl á Zrínyi Miklós-utcán végig hajtott Cgy, kisktuiizsai fuvaros, aki bort szállított egy kereskedő részére, A szekér kocsisa láthatóan ittas volt és ebbeli állapotában hajtotta a lovakat. Mellette üli még egy társa a szekér bakján. Az ittas kocsis borosszeke-rével a közeledő menet dacáru sem állította meg lovait, hnnem folytatta útját, még egy pillánál és belehajt lovaival a menetbe. Egy villanás és — a főposta előtt szolgálatot teljesítő rendőrőrszem, Sersínger dános, odaugrott és vaskézzel megfogta a lovakat; hogy moccant sem
Üaletáthalyexéal
Igen tisztolt vevőim szíves tudomására adom, hogy Pfi-ufí ÜKlotomot május l-étől Ceeiaóery-ut 7. Mám alatti earoképHlat pmoéjibe (Rapoch-ház) helyeztem át.
További pártfogást kár
Stern J. Kálmán
tudtak. A kocsis egy kneskarin-góst mondott, majd odaszólt a rendőrnek, hogy hagyja békén. A rendőr ugvlálszík, igazoltatni akarta, Az alkohol fencgyereko azonban megmakacsolta magát\' és kijelentette, hogy ha hetven rendőr is jön, azok se fognak vele bírni, meri ö \'hortobágyi fiít\'-. A rendőr látván, hogy alkohol fűti a nagy mellényét a kocsisnak, türelemmel és magát fegyelmezve próbált nz emberrel zöld ágra vergődni, mif-közben a jó Isten nevét emlegette a részeg ember és bátorságát erősítgette. Eközben azonban egyre nőtt a kíváncsiak tömege, akik figyelve nézték, mi lesz a dologból. A rendőr egyszerűen néhány lejtést tovább ment a postára és onnan telefonált az Őrszobára, ahonnan kerékpáros rendőr sietett a helyszínre. Csakhamar karpereccel ékesítve, szépén megjuhászodva — k/>vclle a nagy mel-lényü kocsis a kél rendőrt a knpítá>fyságYn, ahová a kocsis társa Is került, akt biztatta a részeg embert a rendőrrel való ellenállásra. Kiderült, hogy az. ittas borszállító Mujzer József kiskanizsai, Kisrác-utcu 20. sz. alatti lakos, társa pedig Tiszai Eerenc Nogyróc-utciu lakos
4
ZAL\'AI KöZWm
1942. május jl
volt. Mujztr az ügyeielan már
nagyon kis fiu \'tett. Ro Irány-okozás és inlcnkároiulás miatt őrizetbe vették.
A -hortobágyi fiu egyszerre levetette >nngy mellényéi , egészen szerény és csendes fiu lelt a rendőrségen. .
A fekete leves még hátra van számára...
A magyar hitelszervezet működését méltatták a TÉBE kPzgyölífién
Budapestről jelenti b Magyar Vidéki Snjiótiulósité, hogy a napokban tartották meg dr. Hegedűs Leránt elnöklete alnlt n Takarékiw\'nzfáralí ed Bankok EgyostUetd XX111. évi közgyűlését, titnolyoii a fóvávoai és vidéki pénzintézetek képviselői nagy számban jelentek meg. A vondégek sorában otl voltak dr. Osizik Béla pénzügyi államtitkár, dr. Barányáy Lipót, a Nemzeti Bank elnöke, dr, Jakiabh Oszkár u.v. államtitkár, a Pénzintézeti Központ elnöke, és a gazdasági lúisérdokképviselctok vezetői. Hegrdtls Lóránt elnöki megnyitójában méltatta a Délvidék visz-sí.afoglalásávnl kaiwsolatban » délvidéki Tóim-körzet megalakulásának jelentőségét. A TBBjs nagy feladatául jelölte, meg a i>énz in fezeteknek n háborús gazdáikodáslmn való közivinüködését s hangoztatta, hogy a TI5BR egész szervezetével a Itáho-rím hitelgazdálkodás nagy érdekeit igyekszik előmozdítani. A siker logbiztosahh zálogának azt az együtt működést tartja, amelv a Nemzeti Baiik, a Pénzintézeti Köz|>otU és a TÉRÉ között fennáll. Kziitán dr. Krosz Károly ügyvezető igazgató »A pénzintézetek s\'zcnt|M> a háborús gazdálkodásban\'., címmel tartott mélyen szánté előadást, amelyl>en a hitelpolitika uj útjait körvonalait tn. Hangoztatta, hogv a magyar pénzintézetek oroszlánrészt viselnek a nemzeté|>itö munkában s minden wrejiikknl igyekeznek előmozdítani az államnak a hadsereg fölszerelésé-.Vei és a beruházásokkal ka]>osolatas hiteligényei kielégítését. Emellett a pénzintézeteknek másik fontos tövé-konységo a háborús gazdálkodás szolgálatába állított termelés pénzellátása. Végül hangsiilyozta, miu-dont ol koll követni a betét képződ és ütemének fokozása érdekében, hogy
a mindinkább növekvő méretű termelés egyre nagyobb hiteligényei kiolégithetók legyenek. A nagy tetszéssel fogadott előadás után dr. Nyulászi .János igazgató tartott előadást, amelyben 9 tőzsdének és az értékpapírnak a hábonis gazdálkodásban való szere|«H fejtegette, Kiismerte, hogy ellenőrizni koll a tőzsdei forgalmat, nehogy a rész-véuybirtokban nemzeti szempontból helytelen eltolódások álljanak elő. Le koll törni a felesleges spekulációt, meg kell állítani az azsiotás túlhajszolt módszereit s a tőzsdétől az oda nem tartozó közönséget a fiskamatozi\'isii értékek felé kell irányítani.
Ml újság a Budapesti Élelral-szernagy vásártelepen ?
A Magyar Vidéki Sujtátttdotfitő fővárosi jelentése szerint W 12 áp rilis 24-től 80-jg az élő- é»-vágott -baromfi, vahuuini a tojihipineon továbbra is változatlanul a megállani ,tott legmagasabb árak voltak eV-
váurban. A zÖldsár éa fóliák félék piacán !1 szabadföldi paraj, a hóna-)>09 retek és a fejes saláta\'ára 10, az uj termésű kalaráb ára 20, a szabadföldi sóska ára pedig 50 fii-léiről esőkként. I\'"/ héten megjelent, mint újdonság a karfiol 0 |x»ngÓ, a főzetők S pongÓ, a vajbab 5 pengős kilogrammonkénti kezdőáron. A gyiii n Öles piacim a nemes fajtájú alma ára 10, a külföldi gosztenve és a vörösbélfi narancs ára 20 fillérrel emelkedett, viszont a sárgából ti narancs ára 10 fillérrel csökkent kilogrammonként,
Festessen Tisztittasson
Wálcsics
múl
A Muraközben sok bajt okoznak a tavaszi áradások
Cinktoniya, május 4 (Tudósítónk jelenti) Az Idei téli csapadék-bőség után a nedves tavaszi időjárás a Muraközben mindenfelé kisebb-nagyobb áradásokat okozóit, így van ez Csáktornyán is, ahol a kornyék patakjai mudfelc\'t megduzzadtok, több helyen kl is léptek medrükből és nagy területeket boritoltak víz alá. Legtöbb zavart okozta a közlekedéséén az, hogy a viz elöntötte a várost a vasul! állomással összekötő gyafogulat is, ugy, hosy nagy kerülővel a köves uton kellelt a f rgalmat lebonyolítani. Minthogy Csáktornya legfontosabb ülőére a vasúti közlekedés utvonala, feltétlent]! szükségesnek mutalkozlk az állomásra vez.tö
gyalogközlekedési útvonal biztosítása, ami olymódon volna elérhető, hogy kellő csMornáiás utján vezessék le a vizeket erről a területről.
Alaólendva, május 4 (Tudósítónk jelenti) Alsólendván és környékén, mindenfelé a falvakban megkezdődött a lakosság küzdelme a tavaszi\'vizekkel. Az áradat; sok kárt okozóit máris a réteken, a szántóföldeken, sokhelyütt a kertekben is. Alsóléndva és környékének patakjai minden esztendőben elöntik ezeket a területeket, okvetlenül tenni kell tehit valamit ezen a vidéken a rakoncáüankodó vizek meg-szabályozása érdekében, Alsótendva-nak és környékének égető és halogatást nem tűrő p\'oblémája ez.
Fogházra ítélték a pécsi soffőrt, aki megverte Kosztolitz Géza szállodást
Megírtuk, hogy a rciidíirség bűnügyi osztály.i őrizetbe vette Mnsrnauer Imre pécsi autóvezetőt, aki összeveszell Koszto-lilz (iézn Iforlhy-.-.ili szállodás sal és durván fls ize ver te. IIo.se-nauerl átkísértek az ügyészségre.
A kir. ügyészség ;t gyorsítót! eljárás alapján a letarlózlatoll solTörl birőság elé állította A tárgyaláson megjeleni a sérteti Kosztolitz Gézn szállodás is, aki elmondotta, hogy Híisi\'iuiucr, miután kivette a szobái és árát ki is Fizette, később \'kivonult és visszakövetelte ti pénzét, ö erre
megmagyarázta neki, hogy a már egyszer kiadott szobáért ki-N/.ilell bért nem tudja visszafizetni, legfeljebb, ha más valaki venné ki, Masenaner azonban következetesen visszakövetel te ,m pénzt, egészen a lakásába halolt és ott neki lámadt, lezsi-dózta és megverte. A bizonyítási eljárás lefolytatása ulán :i tör-vénvszék a pécsi soffőrt magánlaksértés és testvéries miatt összbüntetésül három hónapi fogházra ítélte. A törvényszék szabadlábra helyezte Ilasenuit-erl. :iki megfellebbezte, az Hó-lelel.
A katonák btijUrsa (Poto R, U.V.)
Győzőit a ZMNTE Simon-tornyán
ZMNTE-SBTC 4:3 (2; I):
A ZMNTE csapata tartalékosán. Kiss II. nélkül utazott Si-monlornyára ,mégis győzött a iökcpességü simontornyai csapat ellen. A legutóbbi kisiklást helvrehoztn a ZMNTE legénysége ezzel az értékes győzelemmel.
Námetot szag-Magyarország
5:8 (1 :8)
Vezette: Burlasinn (olasz). A magyar válogatott -fO.OOO nézfl elölt az üllöiuti pályán -1: Les réli<lös vezetés ulán kiktipoll a lelkesen jálszó németektől,
[fjuiágl bajnoki mérkőzések IparlsVoIa - Sáska Levente 5:2 (2:1)
Vezette : Gerencsér. A nagy-muHu Sáska esupat töredék* gárdájával nem tudóit megbirkózni a kiváló ipariskolai együttessel.
Kereskedelml-ZMNTE II.
Vezette : Jerausek. A kereske-delmislák jó játókkal megérdemelten győztek. A ZMNTE II-ben játszott Kiss II. ős még né hány lehetséges játékos, de igy sem tudtak eredményt elérni a »Keri« ellen.
¦1« káromkodj I
Molnárok f Igyclmábs I
Vámfeljegyzési
vagy
1/ámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
UtM KÖZLŐN V
NAPI RIíNI):
Ovógyszertárí ügvolet: Ma Megváltó gyógyaaertár Lhznégot tér 21.
Kiskanissán uz oltani (jTOgTszari dir Állandó ügyeletes HKolgilntot tart.
A (iö/.I\'OllDO nyitva -no rttjgw B őfilöi e-de IS óráig. MélfÖ, kivrila. |iéulek iló\'utnn a. kedden egé>>> nap
lnUíK\'lí.l \'l\'ülofoEi: 560.
Ntntar Május A. II/-,M. Rom. kot, Monlkn. - ProtcstAns FlórMn - Izr. IJar 17, _
— (A magyar Karmelita Rend)
káptalanja uj választásokat eaakö-
üölt. Tartományfőnök lett P. Palf
völgyi Ignác, a keszthelyi száminál lium perjelé P. tfajóB Miklós, nioncmester éa győri alpeijsl P. Marton Marcell.
— (A felsötemplom építésére)
liuez pongót küldött a szerkesztői aégbe Schlésinger Gyula nagy kamuijai vaskereskedő, mint kísérő lo-velébon írja; "nagyra becs ült koresz-lény vovőim iránti tiszteletem íb hálám jeléül/ Az öaszogot rendeltetési helyérő juttutluk. —- (A tűittelen aap)
nagykanizsai gyűjtess kerottdw Mekapcsolódott a nagykanizsai Ipartestület húsipari ssakosstálya íb. Kunon István hontes mester rotette lel az indítványt a szakosztály ülésén, hogy gyűjtsenek maguk kőzött a harcterén küzdő verőink dohányul látására. Mindjárt meg is nyitotta Simon\'István a gyűjtést u maga Ő pongőa adományával. Azután Körbejárt egy kalap j. közében a 42 jelenvoll között s az eredménj: ¦Vi" pengő, amit a szakosztály rendeltetési íielyére juttatod.
— (Auiébusitjárat)
A mai napon ismét megindult az nutébusxjárat Nagykanizsa és Muraszombat között.
— (Aliólendva az egyke ellen)
Tudósítónk irja: AlBólondván nem inak szóval harcolunk az egyko ellőni a a jópéldával a köaség.érlolur
sége jár elől. Most hirtelonébon több látogatást tott a gólya AlBólondván. Dr. Kövoss ügyvédeknél
kisfiú. Nagy János tanáraknál kin fi», Tompa Miklós tauitóéknál kisfiú, l^olkos Józsof jogyzóéknél pedig kisfiú Íb és kisleány is születeti.
— (Fűattelan-nap Csáktornyán) A esáktornyui ogyoaülotok és a
leventeifjuság jólsikorült füstolen napot rondozolt a honvédek javára. A füstölőn nap orodményo: 1787 pongö 80 fillér. Kzenkivűl összegyűlt 200 doboz komor?, 10 kg, csemege-cukorka. Az egyesületek képviselői adták át a gyűjtés orod-menyét az illetékes parancsnokságnak,
— (A keszthelyi vasutas leány-Üdülő)
A vitéz nagybányai Horthy Ist-vánnáról elnevesett kessthslyi vsa-utas leánynevelő intését átépítési munkálatai már annyira •lŐrelutlsd-tuk, hogy azt Péter ás Pál napján meg lehot nyitni. Az üdülőben nyáron 40 Bsemílyt nyaraltatnak, télen 20 bentlakó növendék elhelyesésért fog szolgálni a leány n*r*M intiaet.
Budapesti gázkoksz
KISS FATELEPEN
EiuMlííí3. T*fet: S-H. iftiyi.-a. 8.
Milyen kOlfsógvetéssel dolgoznak a magyar városok?
Nagykanizsa a 34-lk helyen van
Most került nyilvánosságra a magyar városok multévi ház tolatást helyzetéről és az egyes városok pótadójáról számolandó hivatalos statisztikai összeállítás: libben u statisztikai összeállításban, amely 17 törvényhatósági jogú és 68 megyei város 1041. évi költségvetésének főbb adatiűt tárja fel, sok érdekes megállapítást kapunk.
A legnagyobb költségvetéssel Debrecen városa dolgozik : 13.5 mílló pengős kiadási-, 12.1 milliós bevételi előirányzattal. Utánit Szeged következik K.3 milliós kiadás és ti.9 milliós fedezettel. Pécs 6.5, Kolozsvár, Kecskemét, Kassa 5 és fél milliós, Miskolc,
Nagyváradj Gyo*r, azután a megyei városokkőzül Újpest 4 millión íelüli, Sopron, -Szatmárnémeti 3 milliót meghaladó, Székesfehérvár, Hódmezővásárhely, líékéscsabu, Kispest, Nyíregyháza) Pestszenterzsébet és Szombathely 2 milliónál nagyobb, Unja, Komárom, Ungvár, Budafok, Cegléd, Eger, Érsekújvár, Esztergom, Gyöngyös, Kaposvár, Kiskunfélegyháza, MaKÓ. Munkács, N agyő Anya, Nagykanizsa, Nagykörös, iPápu, Pestszcntlőrinc, Rákospalota, Szentes, Szolnok és Veszprém 1 millió pengőn felüli költségvetéssel szerepelnek u >n1illiós városok* sorában.
itt akarok élni..."
Útlevél nélkül jöttek
Alig van nap, hogy horvát területről valaki ne lépné ál útlevél és igazoló iratok nélkül a magyar halárt. A fennálló rendelkezések értelmében az illetőket a határközegek beszállítják Nagykanizsára és átadják a kir. ügyészségnek. Így járt u minap Szlavicsek Antal zágrábi vajgyáros, akinek Tüskoszcntgyör-gyön van földje, de útlevél és minden igazoló irat nélkül jött ál magyar területre. Hasonló sors érte Március Antal zágrábi mészárost is, aki szüleit jött meglátogatni Murakirályra. Ugyanis, mikor visszafelé indultak, jófajta magyar sonkát és több mint 12 pár női harisnyát és több pár férfi zoknit is vittek magukkal, hogy hozzálát** lozóiknak vigyék. iJe Drávaszi-lasnál elfogták őket és sonkás-tél, harisnyástól behozták Őket Nagykanizsára. Bíróság elé ál-lilolták őket. Mind a keltő azt mon-i?f\'1 dolta, hogy »odaát* nem lehet harisnyát kapni, és azért akartak övéiknek innen vinni. Fejenként 15 —15 napi fogházra ítélték őket, a harisnyákat elkobozták, a háL rom pár zoknit (személyeshasználatra) visszakapták, UgySzan-
ál magyar területre
tén a sonkát, elkobozták a na. luk talált pénzt is. Letartóztatásukkal 10 napot betudott a bíróság, így még csak 5—5 nap maradt letöltésre. Jogerős.
Mcszarlts Antal (eredetileg Mészáros) varasdi lakos és Zserják Viktor varasdi kereskedő a kővetkező vádlott. Előzőnek felesége van egy drávamenti községben, u másiknak két gyermeke, akik itllukó nagy-szülciknél tartózkodnak. Ezeket jöttek meglátogatni. Útlevél nélkül. Mindkettő 10—10 napi fogházat kapott, amit letartóztatásukkal kitöltöttnek vett a bíróság.
Vadlya Antal osztosiani lakost a zágrábi honvédtörvényszék hat hónapi börtönre Ítélte lopás miatt. Nemrégen szabadult. Mivel Murakőzi, haza akart jönni. Iratai nem voltak. Csendőrkézre került Tótfalu ha-tárábun. > Hazajöttem, itt akarok élni* — mondotta a törvényszék elölt. 15 napi fogházra Ítélték, amiből ti napol kitöltöttnek vettek.
Jégverés?! Elemi osapásl
Minden gazda védekezhet kát tevései ellen biztosítássá!
Hl«*e>gy teageralattjárón (Fe to* R/ D. V.)^
— (Anyakönyvi hírek)
Háf^átösáán-ajV«JAMU hW-ii alábbi anyakönyvi no jegyinek" történlek: Hsüteto\'tl 7 fin és 6 leány: Kagyidai József napasámoe és Böjti Katalinnak rk. fia, Tóth Alaj04 vegyeskereskedő ós Szentes Jolfcunak rk. fia, Szélig Foronc\'kémóinj^bprő 6a Borbély Juliannának jk,.leánya, Major János napszámos ós Kovács Rozáliának rk. fia, v.Kepe- Jktyán napszámos ós Anok. Kntalinn»k rk. leánya, Gálo&báiíi Béla Gíwa éo Koczor Annának rk. fia, Kleizor Kálmán\' OMTK Vajm\'östör\'óa Bunits Ilonának rk. leánya, Ktt*AC8\'\'N4gy Endre MAOKT fiBzlvieolő óa Varga Ilonának ref. leánya.\' ifj.i(\'Siktess György távirdoműnkaa | és, Kürűca Máriának rk. fia, Szabó. \'J0hW<> napszámos óa Domjáp Karonúának rk. fia, Boncze Ferenc MÁV ora-bérea és Boncáé ifatatirtnafc\'rk, leánya. Házasságon kívül született 1 íiu, 1 leány, halva-aaületótt 1\'leány.
— Hássseágot kötötték öten: Üiró GyóaŐ napszámos éa-Márkus Katalin rk., KáloviCB istván\'aaitaloa- segéd és Varga\'Anna\'rk.; Ehtmbort Pál cipő fel BÓréSzkóssItó ós- Üáree/. Mária rk., Hofm&nn Lábaló mit-gáutisztvisoló- és ¦; Bagó1 ládit \' rk., Bertók Gyula MÁV fSígalmí napidíjas és Aradi Anna Ivana rk. — Meghaltak 9-en: Blttera Béla - ny. áll. iwlgári iskolai Igazgató rk. 08 éves, Kovács Józsefnó Fülöp-Hósa rk. 67 évoe, Marton György íuipssá-mos rk. 72 éves, Thorday János ny. igazgató-tani tó rk. 77 éveOj Weí-ger Domokos városi aaegény rk. 84 eves, Talabér György tanuló rk. 14 éves, Jakab János magánaó rk. 64 éves, Mészáros Károly magánzó rk. 78 óves, Török Foreno földműves vk. é4évo8.
— (A w. k r. hadllavéltár közlemény©)
Több előfordult esetből kifolyólag !1 m. kir. hadilovéltár parancsnoksága fölhívja a volt világháborús katonák és hozzátartozóik figyelmét arra, hogy a kitüntetések igazolására kizurólag a 111. kir, hadilevéltár illotékos. A Károly csapatkereszt 6a a soboaültek érme nemikitüntetés, annak igazolása nem 1 tartozik a hadi levéltár hon. A kitüntetéeok igazolását a hadiloréltáj- által kiadott ós a folyamodó által lehetőleg sajátkezüleg kiállított »kutatóívon». kell közvetlenül a ni. kir,, lutdilo-véltár személyügyi nyilvántartó csoportjától kérni. tíiryidéjÜteg $.90 P kutatási dijat keli, a ni. kjrl budi-levéltár postatakarékpénztár! \'tíwkk-számlájára befizetni. A \' kotatáe orodményoképpon a folyíünodónak postán klkézbéaitott igazolvány \'\'kiállítása ós kózbeditéso dijtatán; A\'m. kir. hadilevéltár r>aTahc8h*bkBága felszólítja az érdekelteket, hogy a ha-dilovóltárhoz ip!téwndó bármely ké-résükot akár szüinélyoflon. akár írásban közvetlonüi adják elé- és ne\'vegyék igénybe közvotítők segítségét, illotvo aji\'mlkozátiát. Akadtak a m. kir. hadilovéltár tói különálló és azzal öasaoköttetéabon hbm lévé olyan személyek, akik a jóhíBeemü folyamodóktól pénzt kérlek és fogadtak ol és önnek ollbnélwn ajáiilkoaUk arra, hogy a hadílevéÍtö>töÍ\'kirOrÜti-vül-mófaxor^ik a nüükségos-r-igazolást. A hadilovéltár, parancsrioísága felhívja a figyelmet arra/\'rfygy a hadilevélfár ügyrendje \'és annak «4-lónőrzése tóljosen kisárja ast, hogy bárki !1 ven módon juthasson szabályszerű igftzolvanyíióa. (MTI)
— (A keűztliKlyl allattenyésKtésI tanfolyam záróvizsgája)
Aa óllattenyéeetésí ollonörjöi tanfolyam a keszthelyi gazdasági aka-démián bofojüEÓdött. A\'aáróviEBírán •»;\'földművelésügyi mmisWer\'Upvi-Belotében Kővy dóasef gasdttcófii felügyaló, & sEakoktutáfii osBttily rá-fljiéről Csíki-Láeeló\'akad taWár", M OMGK képrieeíetéboii\' Horódefc Bán dor jelént meg^A tarrfólyamrilkwH hallgatója volt. ..... ,L«
1342. máim 4.
— <A zalai köjségekbin cigányok garáidálkodnak)
•Ismeretlen tettesok nz utóbbi időbe., több zelamogvoi faluban köreitek el betörésoko\'t és lopásokat.\' a hatóságok hosszas nyomozáw után kiderítették,\' hogy a\' tettesek kóbor cigányok, akiknök sok orgazdájuk volt. ay, egész bűnszövetkezet fol-göngyÖlítéBo folyik. Nagymennyiségű ruhanemű, lábbeli és élelmiszer van a lopott tárgyak között,
— (A ciáktornyal vaiutl áttomáson)
észrevették, hogy vulaki lopja a
¦ fütéehea vezotő tömlőket. Az ugy-bflh\'foljólontést tottok a rondŐrscgro
¦ amely erályööonmoginditotta a nyomozást.
— a fcfliflk maaaayja
Minden híres festőművésznek lélekben kirajzolódott elaŐ festménye az édesanyja arokópo volt. Legtöbb fostórüe meg is foatetto édesanyját b így. megörokitotto az utókor bzó-inára.i Erről irt képekkel gazdagon diwiitott cíkkat Kopp Jenő, a Székesfővárosi Képtár.igazgatója a Tükör most megjelent májusi számában. A Tükör Naplóján és a fizin-háai Tükörön kívül azámos érdekes rovat, fénykép ós művészt rajz di-•\'Hziti a lapot. A Tükör dr. Révay \'•íaef Bzorkofmtésóbon és a Krank-mij-/Társulat kíadáaában jolonik meg.
Az uj menetrend
aluiija Mlaarn«M«k mutfaaaa?*** batdapait i. wlaavia
6.40 Torna. Hirek. Közleménvak. Hanglamezak.. — 10 Hirak.. — 11.10 Namzotkózi vizjelzóazolgálat.
— 19 Harangínó. Himnusz. Időjá-fáaiaUntéa. — 12.40 Hirek. — 18.90 Időjelzés éa vizátlásjolentéa.
— 14,80 Hirak. — 14.46 Műsor-iaraarletée. — 16 Arfolyamhirak, piaoi árak, élohniezoráiak. — 16.46 Idájelaé*, hirak. — 17 Hirak szlovák-ás ruaainnyelvan. — 10 Hirak magyar, német éa román nyelven. —líltáO Hirak. — 28 Hirek nó-tnot. oUhm, ttiigid ésfraneia nYelvai. ^Í4Htrok.
,BUDAPEST L
10.16 I, réBz: Egyvelogok. II. tói/.. Magyar nóták. — 11.00 Szabó .Sándor .hegedűi. — 11.40 Divat-tudósitas, — 12,10. Bondőrzonokar.
— 18.80 Honvédőink üzonnok. — M Btbymmol Miklós tánczenekara.
..«—i 15!20 Csorba Dozbő cigánvzui.c-kara..-r- 16.40 Soprükötés éa kosár-
, fonás Bsgttnátcban, A közvotitéat vo-zei Budiuazky Sándor. — 16.16 Gyermekdélután.
1.7.16 A helyes magyar kiejtési .verseny diikiosztó ünnepélve a pécsi Kőimet! bzinházból. — Í8 Hoino-inann Sándor tánczenekara..-^-18.35 A, pécai.JauuA PaiutonitiB Társaság irodalmi,déjiítáuja.. - - 19.20 A pécsi szókosegyház fiuénokkara ónokéi. —¦ 10:40 Nyíró Józsof előadása. — .20 Bádióaenokar. --- 20.60 Dr. Lakó György olőadésa. 21.05, Hogy Óhtok a pécsi egyotoru diákjai\'/ A közvetítést vezeti Dövéivyi Nagy Lajos..— 22.10 Farkas Béla cigányzenekara, Kalmár Pál énekol. — Szerenádok. - 0.16 Üzen he otthon. BÜDAPB8T II.
17;80 Ruszin hallgatóinknak. -18 Olasz nyelvoktatás. —, 18.80 Mezőgazdasági félóra. — 19 Gara-myné KaUio-iiomi Solo fitui müvekot wjpgorázik. — 19.25 Dr. Bier-bauer Virgil előadass. — 19,46 A pécsi Bzekésegyház fjuónokkarlt énekel. — 20 Hirek. — 20.30.Felolvasás. — 21.06 6zimfouikus zenekar.
Ma lépett érvénybe az u] menetrend, melynok Nagykanizsát érdeklő vonatforgalma a következő:
Barcs felé személyvonat Nagykanizsáról indul 4-25 órakor ós Barcsra érkezik 7-12-kor, Pécsre érkezik 9\'02-kor.
Barcs felé Nagykanizsáról indul 1402-kor, Barcsra érkezik 10-24-kor, Pécsre érkezik 18\'30-kor
Nagykanizsáról indul motoros 18\'4r)-kor, Barcsra érkezik 2103-kor és Pécsre érkezik 22-58-kor.
Nagykanizsáról gyorsvonat Barcs felé 21\'27-kor, Barcsra érkezik 2259-kor, Pécsre érk. 010-kor.
Budapestről Nagykanizsa felé Indul sebes 7.05-kor és Nagykanizsára érk. 11\'80-kor (vasár- és Ünnepnap).
Budapestről. Nagykanizsa leló indul 725-kor személyvonat és Nagykanizsára érk. 18\'55-kor.
Budapestről Nagykanizsa felé Indul személyvonat l42ü-kor és Nagykanizsára érk. 20\'52-kor.
Budapestről Nagykanizsa felé indul személy lfl\'25-kor. Székesfehérvárra érk. 1845-kor, Székesfehérvárról Indul 19\'07-kor, Nagykanizsára érk. 2352-kor.
Budapestről Nagykanizsa foló Indul gyors 18\'30-kor, Nagykanizsára érk. 2243-kor.
Budapestről Nagykanizsa felé indul személy 23\'30-kor, Nagykanizsára érk. 722-kor.
Pécsről indul gyorsvonat 5*00-kor, Barcsról Indul ő\'08-kor, Nagykanizsára érk. 7\'37-kor.
Pécsről indul vegyesvonat 1700-kor. Barcsról Indul 2020-kor és Nagykanizsára érk. 2320-kor.
Barcsról indul Nagykanizsa felé 13\'25-kor, Nagykanizsára érkezik 16-20-kor.
Nagykanizsáról Indul Budapest felé motoros 5\'05-kor, Székesfehérvárra érk. 9\'48-kor, Székesfehérvárról tovább indul 1050-kor éa Budapest déli pályaudvarra érk. 12\'55-kor.
Nagykanizsáról indul Budapest leló gyorsvonat 6\'25-kor, Budapestre érk. ÍO\'40-kor.
Nagykanizsáról indul Budapest felé személyvonat 7.55-kor és
Budapestre érkezik 15\'50-kor.
Nagykanizsáról indul Budapest felé MÖS-kor és Budapestre érk. 2142-kor.
Nagykanizsáról indul Budapest feló csak vasár- és ünnepnapokon 18\'25-kor ós Budapestre érkezik 2305-kor.
Nagykanizsáról Indul Balaton-boglár leié 1950-kor, Balaton-boglárra érk. 2220 kor.
Nagykanizsáról Fonyód folé indul 1950-kor ós Fonyódra érk. 2L59-kor.
Nagykanizsáról indul Csáktornya leló motoros 6.50-kor, Csáktornyára érk. 706-kor.
Nagykanizsáról indul Csáktornya felé sebes 11\'46-kor és Csáktornyára érk. 1245-kor.
Nagykanizsáról Indul Csáktornya leló személyvonat 21\'35-kor és Csáktornyára érk. 2248-kor.
Csáktornyáról indul Nagykanizsa leló 6\'20-kor, Nagykanizsára érk. 7\'27-kor.
Csáktornyáról indul Nagykanizsa felé sebosvonat (vasárnaponként) 17\'20-kor, Nagykanizsára érk. 18i5-kor.
Csáktornyáról indul motoros 18\'30-kor és Nagykanizsára órk. 19-43.
Nagykanizsáról indul személy-! vonat 1505-kor, Zalaegerszegre érk. 1703-kor, Szombtholyre érk. 17-50-kor.
Nagykanizsáról indul 21\'20-kor, Zalaegerszegre érk. 22\'50-kor, Szombathelyre érk. 23\'50-kor.
Nagykanizsáról Indul Szombathely—Sopron felé 800 motoros ós Zola égerszögre érk 9 47-kor.
NugykanizsaróHndul 747-kor, Zalaegerszegre érkezik 1902-kor, Szombathelyre 0-46-kor. Sopronba lO\'nO-kor.
Sopronból indul személyvonat 5\'20-kor, Szombathelyről 7\'60-kor, Zalaegerszegről 7-55-kor, Nagykanizsóra érk. 10\'45-kor.
Sopronból gyorsvonat Indul 18\'20-kor, Szombathelyről indul 1924-kor, Zalaegerszegről 19 50-kor, Nagykanizsára órk. 21\'17-kor,
Szombathelyről indul személyvonat 14*12-kor, Zalaegerszegről 1457-kor, Nagykanizsára érkezik 16-40-kor.
(Fol-ftatáa ir. t. oldalról)
amely támadást kísérelt - meg egy norvég helység ellen.
At oraxág btthgiébt ttélWfák India ipari birendexésvii
..... Stockholm, május I
(Stefaní) Az indiai angol katonai hatóságok elrendelték, hogy a gyáripar horendezésekot szállítsák az or-
szág bolsejébé/ nehogy japán kézre kerüljenek.
Roosavtlt Londonba repül
Stockholm, május 1 fNSTÍ Loniloh?politikai körökben Ugy tudják, hogy Koosovolt elnök a kÓzoljflvóben átrepül az Atlantióceánon és látogatást tesz Clmrehill-nél.
DRÁVAVÖLGY1
WILUMOS jRAMSZQLGjUATÚ R.-T.
• inkaiei\'il f e I »i I ágo • 11 ét minden w i 11« Itl o ¦ kérdlá«b«H
Caengery-ut 5», tfflafon 294.
Aram&jtémléh ffxatéaa, mklamaoiók, mbabajalmlémk Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
FERENCJ02SEF
KESERŰVÍZ
A Sanlung-tartományban 50.090 kínait bekeriMtak
laigháj, má]ui 4 Sánfung-fartományban mrg szerdán nagy hadműveletek kezdéd\'ek. Mint a Donel iroda Jelenti, a Japánok a harc so\'án bekerítettek kózcl 50.000 főnyi csunkingi csapatot és kommunistát. A Hopel-tartominy d\'li részén kflzdö ellenséges csapatok főhadiszállását a japánok már elfoglalták. A kínai katonák egyre nagyobb számban adják meg magukat.
SxéptfAsu, polgárit végűit IUUI-embeil Blkalinmok. Ctengety-ut 83., mérni).! Iroda 1232
LAKUft-OZUTHELYISÉa
Magánét? nö lenére auguuluira ¦ioba-koajhái, novcmbcíre háromuotii tikáit karaték. Lehetőleg (gy háibin visy közílben. Clm a hladdhTvatálban. 1182
- HÁZ ÉS INGATLAN
Bcivároibin komfortoi •aatédlhá*.
tlieakát 4tí( adómentes, lUrgÖisn eUdó. Bővabbct a tulajdonolnál défiiiáa 1 ái 1 dia k6iÓ:t, Oengcry-ul 7. 1231
euafa belleiUlclen négylakráizei béihái-bázhelyek, káiaiobás \\\\\\ miMnház kerttel. HúvcMM Horválb, Sugtr-ut 42. 12lg
Nagykanizsa megyei várűb polgármesterétől.
19011/1142.
Tárgy: Lakáiváltozlalá-sok bejelentése.
Hirdstmény.
Az 590/1042. M. E. sz. rend. 9 §-a szerint a lakásváltoztatást ellenőrzés végett be kell jelenteni hivatalomban (Városház, II. em. \'?9. íz. ajtó.)
Telhlvom a város közönségét, hogy fenti bejelentési kötelezettségének annál is inkább tegyen elégd, mett a bejelentés elmulasztása kihágás.
Nagykanizsa, 1942. április 30. líii Polgármester.
EREDMBWT
írt , Rxx o^ltvrtim.
POLITIKAI H/\'.i\'lUI\',
Kiadja: „Klzoiiáziágl «. T. NagykuH/M". Falalea kiadd: UfaJ Kiwr.
Nyomatotv.,^. ;1 i HKliflni4auBl 7- íi-u,\'—
!a évfolytm, 101. Mám.
NtByktnlm, W42. május 5. kadd
Ara 12 «Iter.
ALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Rierkasatöaég is kUdőlilvaUli Föut ö. asam. SierkesaWsóal «¦ kladúhívnlnll telefon 78 u. Mciíloloulk BlDdflU hútküttimp dolutati
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elfiticetesf ára: egy hónapra 1 pengő «0 fillír,
negyedövre 7 pengő 20 íiíle-r. Kgyea sxáni: hétköznap 12 iflj., szombaton 10 fül.
Iiányitolt hitelpolitika
Irta: Kólómon F*r«nt
Minden háború kollektív erő-kilejlés, az összes népi erőknek n legmagasabb cél szolgálatiba való állítása, vagyis az egyéni érdekeknek a közösség, iszempontjainak való fenturtás nélküli alárendelése. A köz céljaira ily módún felajánlott és igénybe vett anyagi és erkölcsi erőforrásoknak felhasználása és a nemzet nagy ügyének szolgálatába való állítása csakis akkor lehet eredményes, ha ezt a munkál legfőbb egységes akarni szervezi és irányítja.
Ez az alapja annak a gazdasági világrendnek, amely az ujabb világháború előkészítésének és mostani vezetésének emberféléit! feladatát ellátja \'s amelyet találóan éppen [rányitott gazdasági .rendnek .nevezünk.
Csak egységes irányítás mellűit lehet eredményesen és a legfőbb célnak megfelelően rendelkezni mindazokkal a tényezőkkel, amelyek n nemzet szolgálatára állanak. Népek -milliói, áruk, nyersanyagok felbecsülhetetlen tömegei, tőkék milliárdjai állanak az irányítás rendelkezésére, amely csak akkor lehel hasznos a köz számára, ha ez az irányítás kiterjed a gazdasági, társadalmi és állami élei minden területére.
Félúton itt nem lehet megállni, fél megoldásokkal nem lehel operálni. Csak egy teljes és az élet minden területére kiható irányítás biztosithatja a sikert
Innen vau, hogy az irányított gazdálkodás elvei lépésről-lépésre haladnak atteljes állami irányítás felé.
A mezőgazdasági és ipari termelés; az áruelosztás, a közellátási cikkek elosztása mind-mind fokozatosan az egységes ós legfőbb irányítás erőteljes terjedése\'melleit szólnak.
Most egy ujabb lépéssel tovább jutoUunk ezen- az uton.
A Magyar Nemzeti Bank az összes magyarországi pénzintézetekhez intézeti körlevelében a lulelpoJllikn uj\' irányelveit közölte s ezzel a hiteléletet is az egységei; irányítás szellemi körébe! untaira. A lényege ennek 11 nagyhorderejű intézkedésnek az, hogy nemzet minden termo-¦o erejét, s így természetesen a dolgozó tökékel s minden termelés alapját képező hitelt címsorban a háborús ellátás és a polgári fogyasztás szolgálatába kell állitartif s el kell kerülni minden,-kizárólag magánérdeket szolgáló spekulációs hitelt. A termelő munka és f> közellátás céljaira szolgáló gazdasági I
haderő előtt nyitva áll az Indiába vezető ut
Csangkaissk elrendelte ai általános mozgósítást
Ellenségei repülőgépek Vlcbyt bombázták — Százezrenként menekülnek ¦ burmai indusok Indiába
Angol tengeri és szárazföldi erők szálltak partra Madagaszkáron
Amsterdam, május 5 A brit tengernagyi hivatal és hadügyminisztérium közleményben jelenti, hogy összevont brit tengeri és szárazföldi haderők jelenlek meg mára virradóra Madagaszkár elölt, A brit közleményt hangsúlyozza, hogy ez a -lépés a szövetséges nemzetek elhatározásából történi.
Az angol hírszolgálat jelentése szerint a Madagaszkár elleni előnyomó lássál kapcsolatban az Egyesült Államok külügynuiiísz-tériuma is nyilatkozatot adolt ki, amely szerint h\'ranciuor-szág Washingtoni nagykövetét már tegnap este tájékoztatták az Egyesüli Államok kormányának mngalarlásáról. Eszerint te-
hát az Egyesüli Államok elnökének jelentetlek, hogy
Madagaszkárt brit baroi erők megszállják.
Ez a legteljesebb összhangban "Nts az Egyesült Államok kormányának támogatásával történi. A nyüallkozal szerint,\' ha az Egyesült Államok kormánya szükségesnek ós kívánatosnak farija, Madagaszkárt szintén támaszpontul használja majd Fel az amerikai esaaptok és hajók számára.
Vichyt bombátiák
Vichy, május 5 (0E1) Vichl> felett mára virradóra repülőgépek szálltak el. A repülőgépek néhány bombát dobtuk le. A légvédelmi tüzérség azonnal működésbe lépett.
Véres veszteséget szenvedtek a szebasztopoH szovjet csapatok
Berlin, május ő (NST) A német véderő főparancsnoksága közli ;
A szcbasztopoli bekerítő arcvonalon a bolsevisták május 8-án az esli órákban gyengébb1 erőkkel támadást, intéztek a német állások ellen.
A támadás a német elhárít!* tüzében összeomlott
és az ellenség véres veszteséged kei szenvedett. A német tüzérség hatásos tűzzel árasztotta el az erődöket és ütegállásokat, valamin! az utánpótlási vonalon folyó közlekedést. (
Német légigyőzelem a csatorna felett
\'Berlin, május 5 \\ ból súlyos vereséget szenvedett
(N\'ST) A német véderő főpa-rancsnokság közli:
A bril légihaderő tegnap nj-
¦satorna felett. Brit bombavetők több mint 50 Spitfiro típusú repülőgép kíséretében a
francia partok felé tartották. A csatorna felett némot vadászgépekkel kerültek szembe. A német vadászrepülők 5 perc alatt lelőttek 2 Spitfire-gépet. A gépek ia Havra előtt iu-hantak a osatornába.
A német parti ütegek szintén lelőttek egy Spitfire-gépet.
Ugyancsak hétfőn másodszor is támadásra indultak a brit \' gépek, de á csatorna felelt szem--.be találták magukat a némot vadászokkal, tleve.i légi \'ütközet fejlődött ki. Ennek során a német repülök lelőttek 2 Spitfiro mintájú gépet.
A bril vadászok ezutlal is visszafordultak és az angol partok relé vetlek útjukat. A heves légiharcokból mindössze 2 német gép ncfm tért visszu.
HijosH harcok La$htó1ót északkeletre
Sanghaj,,május 5 Csungkingból jelentik, hogy l.ashiótól északkeletre elkeseredett harcok dúlnak, Kbhül az következik, hogy a hongkongi térségben hurcoló japán csapatok elérték a burma—kínai hatért.
EUüUytdt tgy amtrrtkat ágynnantáé
Stockholm, mfijus 5 (NST) AZ amerikai haditengerészeti núnisztériufh közölte,
\'Folytatta az 5 oldalmil
tevékenység léhát továbbra is megfelelő hitelellátásban fog részesülni, sőt a rendelkezésre álló hiteleszközök elsősorban ezt a gazdasági célt fogják szolgálni, a tisztán vagyonszerzésre, tehát elsősorban magánérdekek kielégítésére irányuló hitelszükségletekről azonban egyelőre le kell mondani s mindezeket a problémákat lisztán saját rendelkezésre álló tőkékkel kell majd kielégíteni.
Kétségtelen, hogy ez a leg-iijabb rendszabály mélyen be-lenvulik az egyéni gazdálkodás és nz ezzel összefüggő hitelpolitika hagyományos rendszerébe és sok égyénj vállalkozásnak, le-
leményességnek útját állja, de másrészt fellét lenül meg fogja erősíteni a háborús gazdálkodás mindenfeléit álló nagy nemzeti céljainak szolgálatát s ezzel a magyar sors jövő kialakulására oly döntő fontosságú gazdasági pol i ti ka erőteljes érvényesülését.
Nincs kétség abban, hogy a magyar közvélemény megértéssel és a nagy idők szelleméhez és kölelességérzetéhez méltó fegyelemmel fog- alkalmazkodni az irányitól! gazdálkodásnak ehhez a legújabb elhatározásához, amely lehetővé teszi, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel, léhát a hílelleg-
hatékonyabb instrumentumával is szolgáljuk a nemzet legna-\' gvobb érdekét,- a rendelkezésre álló összes erőforrásoknak a hadigazdálkodás szolgálatába való céltudatos és rendszeres beállítását.
Ezenfelül minden közgazdaságilag neln iskolázott gondolkodó számára is nyilvánvaló, hogy ez az irányított hitelpolitika az ország "egyik legfel le [-lebb kincsét, u-magyar valutát is döntő mértékben fogjíi mostani előnyös pózodé jábun megerősíteni, ami önmagában is meggyőző érv az uj hitelpolitika nagy nemzeti érdekeket szolgáló célkitűzései mellett.
iStó.
Kovácsszén
KISS FATELEPEN
ta**-*I!. MÉi:.S-}l lon-Ht
!*mlsji3»i I. i.iilüíitYn.
6.40 Torna. Hirek. Közleményük. Hanglorjiozek.. — 10 Hirek.. — 11,10 Nemzetközt víKJclzőszolgálat.
— 12 Harangszó. Himnusz. Jdőjá-raajelentés. — 12.40 Hirek. — 13.20 Időjelzés és vízállásjelentés.
— 14.30 Hirak\'. — 14.45 Műsorismertetés. — 15 Arfolyamhirek, niuui árak, élelmiszerárak. — 16.45 Idójelzéu, hírek. —¦ 17 Hirek szlovák és ruszin nyelven, — 19 Hirek magvar, német és román nyelven.
— 21.40 Hirek. — 28 Hirek német, olaaz, angol és francia nvelvon.
— 24 Hirek.
BUDAPEST I.
17.15 A helyes magyar kiejtési verseny diikiosztó ünne|>élyo a pécsi Nemzeti bzinházból. 1*8 Hoino-monn Sándor tánczenekara. —18.85 A pécsi Járnia Pannonius Társaság irodalmi délutánja; - 10.20 A pécsi székesegyház fiuénokkara énokol. --10.40 Nyirö József előadása. — 20 Hódiózenokar. 20.50 Dr. Lakó György előadása. — 21.05 Hogy élnek a pécsi, egyetem diákjai? A közvetítést vezeti Dövónvi Nagy Lajos. — 22.10 Farkas Béla cigányzenekura, Kalmár Pál énekel. 28,25 Szerenádok. — 0.15 Őzen az otthon. , BUDAPEST II.
17.30 Ruszin hallgatóinknak. -18 Oluaz nyelvoktatás. 18.30 -Mezőgazdasági félóra. - 19 Gara-iiiyné Kullioniomi Bölo finn müve-kot zongorázik. — 10.25 Dr. Bier-bauor Virgil előadása. — 10.45 A pécsi székesegyház fiuénokkara énekel. — 20 Hírek. — 20.30 Felolvasás. — 21.05 Szimfonikus zenekar.
Szerda
BUDA FI BT I.
10.15 Woidínger Kdo szalonzenekara. — 11.10 Operarészlotek. — 11.40 Fololvasás. - 12.10 Rádió-zenekar. 18.30 Honvédőink üzennek: — 14 Légierők Fuvóazenekara. • - 15,20 Buttola Edo tinezonökám. ¦ 16.15 Diákfélóra.
17.15 Timkó Margit magyar nótákat zongorázik. —- 17.85 Kőrnyoí J5lok előadása. — 18 Zurah Loan-dor 6b Kari Schmitt-Waltor műsorából. — 18.20 Hohvédniüsor. — 10.20 Kelolvasás. - 20 Külügyi negyedóra. - 20.15 Magyar nóták, bzelocsényi Ilona és Varsányi Rudolf énekel, kisen OáBpár La\'jos ei-gánvzenokara. ¦¦• 21.lo Hogyan készítjük és tároljuk a vért u sclH?sütt katonák részére a fronton történő vérátömlesztéshez. A közvetítést vezeti Puszta Sándor. 22.10 A Szent László-hét műsorából. Közvetítés a nagyváradi Szíglígoli Színházból, - 28.25 Filmdalok. — 0.15 üzen az otthon.
BUDA PB ST II.
18.80 Francia nyelvoktatás. — 18.60 Vécsov ErnÖ JMB,*együtte8e.
— 19.80 Az Operaház előadása. 1. ulslván király«. Színpadi oratórium két részben, öt képben. 2. A »8 zent fáklya«. Legenda 11 táncképben. — Az István király I. felvonása után kb. 20.40 Hirek.
BÚTORT
axakflil étben, O A BOR műauUloshál ratrta vao raaaaUta.
Zala vármegye közigazgatási állapota az alispán jelentésében
Nagyon szépen fellendült a háziipari foglalkoztatás
igyekeznek könnyíteni. Kiclégi-löek voltak arniult negyedévben a közbiztonsági állapotok. Jpari és kereskedelmi téren javulás mutatkozik. Előtérbe lépett az árszabályozás. Szükség van azonban a cipész és szabóipar terén is az árszabályozásra-Mínt a jelentés mutatja,
Az alispán szokásos negyedévi jelentése május 11-én kerül a törvényhatósági bizottság rendes közgyűlése elé.
Az alispáni jelentés szerint a vármegye közigazgatási helyzetében a mull jelentés óta lényegesebb változás nem állott be. A községi közigazgatásnál mutatkozó személy zetnJányon
vármegyénk közellátási helyzete kielégítő. Nagyon tevékeny volt az UNCsA és a Vármegyei Közjóléti Szövetkezet. A háziipari foglalkoztatás terén a bevásárolt fonálból egyelőre 2300 darab női gyapjú mellény, 1200 méter gyapjúszövet és 2100 méter vászon készült ü\'O ezer pengő értékben. Ujabb foglalkoztatásokhoz igényeltek 20 mázsa
gyapjúfonalat, aminek feldolgozása körülbelül üÜUmrunkásnak ad majd kenyeret. Vásároltak 800 kg. kender-szöszt és 23 mázsa kendermagot osztottak ki. Szépen fejlődik a.kosárfonás is. Javultak u közegészségügyi állapotok. Az elmúlt negyedévivel szemben emelkedett a természetes szaporodás/
lÁjusJ
Nagykanizsai vitézek a Hunyady utcai
l-\'eleinclö hazafias ünnepség zajlott le a nagykanizsai íl|U-uyaUi-uteaJ Vitézi Székházban, a Zulu vármegyei vitézi Szék-kapitány, vitéz Székely\'Jenő ez-mies vezetésével. \'Tizenkét vitézt és várományost fúvatlak fel, akik mindjárt Jetetlék az eskul i Székkapitány kezeihez. Vitéz Székely .lenö ezredes az állomásról egyenesen a Nitézt, Székházhoz hajtatott, ahol már egybegyűli a vitézek szép számú usuládju, akik nagy lelkesedéssel fogadták székKurManyiikul. Oll vuil vitéz BentzJ& Lajos kii*, kormány főtanácsé s, járási vitézi hadnagy is. Vitéz Székely közvetlen szavukkal üdvözölte u megjelenteket, majd felolvasta az országos Vitézi Szék avatás-
avatása és eskütétele Vitézi Rendházban
ra vonatkozó rendeletét. Űrre mind a tizenkettő odalépett az emelvény elé, ahol a Szekkupi-tány állott és letetlek az ünnepélyes esküt. Megható volt nézni a hős vitézeket és várományosukat, amint érces hangon el mondották az esküi, amellyel visszavonhatatlanul eljegyezték es elkötelezték magukat a Szent Haza és magyarság szolgálatára. Vitéz Székely ezredes a felesküdteket feldíszítette a vitézi jelvénnyel, majd átadta őket a járási vitézi hadnagynak, vitéz líenlzik Lajos kii*, kormányfő-lanácsosnak, aki megkapó beszédet intézett a vitézi várományosokhoz.
A .Vitézi Rend tagjai lelkesen éljenezték a Legfőbb Hadurat.
Gyümölcsfeldolgozó konzervgyárat es sapszerüzemet akarnak Zalaegerszegen létesíteni
Mit tárgyalt a zalaegerszegi városi pénzügyi bizottság?
Zalaegerszeg pénzügyi bizott-ága dr. Tclman Sándor kor-manyfőtanácsos, kir. közjegyző elnöklése mellett ülést tariotl, amelyen 28 ügyet tárgyaltak le. A tárgysorozat nngyrésze személyi természetit Kérelmekből állott, amelyekel gyors ütemben tárgyalták le.
A tárgysorozaton szerepelt •egy magát egyelőre megnevezni nem akaró« vállalkozó be-
adványa, aki gy fim Öles feldől gozó konzervgyárat, vitamindús tápszereket előállító üzemet, valamint húsfeldolgozót és mii-trágyatetepet akar létesíteni. Céljára megfelelő területet kér a várostól, amely közel fekszik az állomáshoz. Az ismeretlen kérelmező azonkívül ideiglenes adómentességei, szenny viz levezető árkot és anyagszállítási, lehetőséget ís kért a várostól,
Május 5-én
VAROS! ÍIOZQO
Kedden
Csak egy napig ! Ketten egy Jeggyel 1 Jókai világhírű regénye SZEGÉNY GAZDAGOK Aktuális magyar vtldghiradó BloaáHsak kezdete : S, 7 éa 9 órakor.
bazAr udvar,
Talaron 3 «. \'v*
Legszebbet :: legolcsóbban 1
minden Valószínűség szerint ipar vasút céljára. A bizottság ölömmel fogadta a beadványt, amelyet állítólag budapesti gyár adott be, amely fióktelepet akar létesíteni. A pénzügyi bizottság kilátásba helyezte a telket és a kívánságok teljesítéséi és kéri, hogy a vállalkozó fedje fel kilétét és terveit részletesebben terjessze elő.
A kórházi igazgató-főorvos előterjesztésére u bizottság a kórházi ágylétszámot 374-ről u lényleges ilö-re emelte lel, hogy u belügyminiszter is ennek megfelelően állapítsa meg a magasabb kórházi átalányt.
liszéki Kálmán vasú IÁ vendéglős szállodát akar épiteiú és ebuöl a célból a líaross-Ugel déli részén 150 négyszögöl átengedését kérte. A bizottság egy-liangnan állást foglalt amellett, hogy szívesen látja a\' szálloda-épuési terveket, de a Baross-iigctböl nem enged át senuiu.1
sem.
A bizottság u polgármesteri előterjesztés értelmében a képviselőtestület elé terjesztendő javaslatot hozott, amely szerint u Horthy-téri emlékmű silány és művészietlen kivitele nem méltó a város tekintélyéhez, ezért u háború után ennek helyébe
uj emlékművet állítanak fel.
Hasonlóképen rossz állapotban van a gimnáziummal szemben lévő 48-as emlékmű is, Kisfa ludy—Stróbl Zsigmond bronzból készült domborművű alkotása, amelyet süllyedő talajai? építettek fel. Az emlékmű javítására 1000 pengőt szavaztak meg.
A bizottság az egészségvédelmi fiók szövetségnek évi hozzájárulás fejében 3Ü50 pengő előirányzását javasolja.
íj v-tMMUan kljptMswi tát J*\' Mi mtmlliMtt t*ttB«r-a»kl*Us>--il»*n.
?SOLÓOS OVULJI M|| *Wrto fc UUiveaiaeiter,
1942, mi|u« 5.
hitelesítve jóiállássul
350 pengőtől
keptiatóv:
Frank mérlegüzem
Ügynökök arcképes Igazoló könyve
A korosketlolom- és közlokedós-Ügyi minisztérium legutóbb lon-«>-zotot készítőit tíz ügynökök müködé-tiüiiok fol tetőiéiről. Eszorint. ei jövőben iparosnak o\\ koroskodőnok ügynöki minőségben csak olyan szo-mélyt volna, szabad foglalkoztatnia, nkinok az illnlókea iparhatóság által leállított ügynöki arcképes igazoló-könyve van. ftz alá a romlolkozi\'n alá esnének, akik akár mint alkalmazottak fojtenok ki ügynöki tevékenységet, akár megbízás alapján, mint önálló iparüzők végeznek ilyen munkát. Az alkalmi ügynökfikot tehát a tervezőt a jövőben kirekesztené az üzlotszorzói munkából. A munkaadó tartoznék az arcképes ¦igazolókőnyvbo bejegyozni az ügynöki lovékeuység mogkozdésénok és Mojozésénok időpontját és a bejegyzés mogtörtónto után a könyvet láttamozás céljából lieinutatni a jiönvvct kiálltfó iparhatóságnak.
Mint a Magyar Vidéki Sajtótudó-sitó Buda\'Hjstről érteaül, a tervezettel kujtesolatban, amely niüat van mogvitatás alatt, a Magvar Gyáriparosok Országos Szövotscgo beaílványt intézett a minisztériumhoz és kérte a toiTozetnok a napirendről való lovétolót, illetvo megfelelő átdolgozását. Rámutatott a SzÖvotség arra, hogy u tervezőt, anélkül, hogy atki-Iffzött\' célt elérné, mai forrnáiáhan. gazdasági kárt okozhatna. Ezért kérto, hogy a kiadandó,\'- rendelőt no vonatkozzék a szolgálati viszonyban álló alkalmazottakra, akik üzlet szorzói tevékenységgel foglalkoznak, no terjedjen ki a könyvkiadóvúllahi-tok részlot üzlettel foglalkozó könyvié rjoazlŐire és végül azokra se, akik valamelv iparos megbízásából annak árukészletet kezelik és.abból a megbízó novében. oladásokat végeznek, amiért jutalékban részesülnok. További kérése Volt a Szövetségnek, bogv az időpont lejegyzésétől tekintsenek ol éa legyon Clcgondö a megbízás tényének Ixvjegvzeso és a megbízás visszavonásának Ixjjolon-téso.
A GYOS/j fent ismortotett javaslatait részletesén megokolta ugy, hogy — mint értesülünk — aimi-nifiztéritim az érvok hatása alatt a lorvezot átdolgozását határozta ol.
Adótörlés végett június l-ig kell jelenteni a mezőgazdasági vízkárokat
A Magyar Vidéki SajtótudÓsitó jelonti Budapestről, hogy a pénzügyminiszter a pénz ügy igazgatóságokat utasította: töröljék az 1942. évro olőírt földadót és járulókait olyan területek után, amelyokot gátszakadás, gátátvágás, vagy fakadó vi« és egyéb bolvízok kövotkoztél>on kelotkezolt árvízok ugy az 1041., mint az 1042. évbon elárasztottak és igv gazdaságilag használhatatlanokká váltak. Az érdokoltek a károkat 1(142. évi június hó l-ig (jolcnl-holik be. Ugviinesnk teljes egészébon kell törölni \'az 1042. évre kivetett földadót és önnek járulékait az Olyan földeknél, amolyckot hatósági rondolkozés folytán zsilipek In-zárásával, vagy a védlöltéaek átvágásával
árasztottak ol vízzel azért, hogy ezáltal megmentsenek községokot. vagy nagyobb fontossága torülotokot az árvíz\' pusztításaitól. Ha iMxlig egyes liovotott torülotokröl, amelyokon a termés árviz folytán kipusztult, a vizet oly időbon\' vozoltek ,le, hogy azok ebben a gazdasági évben
még sikerrel hasznosíthatók, á kivételi földadó és járulékai 75 százalékban engedhetők ol. 50 százalékos földadó és a járulékok elengedésében részosithotók azok a földtorülotek, amelyek az 1041. évbon nom szon-vedtok árvízkárt, azonban az 1042. ővImju viz alá kerültek és ennek követkéztében megmunkálhatok nom voltak.
A törvényszék felmentette dr. Magyar? Gerő keszthelyi kórházi Igazgató-főorvost a tiltott műtét vádja alól
Felmentették Tollner Imrénél Is, akit annak Idején a csendörök vettek firlzetbe
Nagy érdeklődés kisérte a keszthelyi kórház igazgató főorvosának ügyét, amelyről . a Zalai Közlöny röviden heszá-\' mólt. Tollner Iinréné kapolesi asszony megbetegedésével kapcsolatban az ti gyanú merüli fel, hogy dr. Mngynry GerŐ
Igazgató-fÖorvus tiltott operációt végzett. Tollnernét őrizetbe vették és beszállitották a nagykanizsai ügyészségre. Tollerile csemlőrségi kihallgatása alkatmával, majd később a nagykanizsai vizsgálóbíró előtt*
teljesen beismerő vallomást to.t
és részletesen elmondotta, mi történt vele és mit végzetl vele dr. Magyary igazgató a körház nöosztúlyáii: Tollirerrié \'teihelö vallomásából kifolyólag a nyomozó hatóságok szükségesnek látták
dr. Magyary QarÖ orvos firl-zatbevételét,
akit a csendőrök azután hé is szállítottak a nagykanizsai kir. ügyészségre.
Dr. Magyary kihullgalása alkalmával tagadta n terhére rótt cselekményt. Elismerte, hogy kezelte Tollcrnét, de gyomorba-jával, amiért 200 pengő tiszteletdíjat kapóit az asszony lói. Tagadta azonban, hogy azt" követte volna el, amivel vádolják. Dr. Mogyaryt később 30.000 1» óvadék ellenében szabadlábra
helyezték.
Az üggyel kapcsolatban örizo bo vottok még egy szülésznőt is,
de ezt csakhamar szabadonengedték és megszüntették ellene az eljárást.
Tegnap volt ebben az ügyben a törvényszéki főtárgyalás dr. Révffy Andor elnöklete alatt. A tárgyalás iránt nagy érdeklődés nyilvánull meg az egész megyében. A két vádlott szabadlábon állott a törvényszék elő.
Elsőrendű vádlott Tollner Imréivé védője bogáti dr. Hajdú Gyula kir. kormány fő tanácsos-\' ügyvéd volt, mig a másodrendű vádlott, dr. Magyary Gero védelmét dr, Kovács László ügv-véd látta el.
A tárgyalás elejétől végig nyilvános volt.
Szavazó biró Horváth István tanácselnök, elöadóbirö dr. Ktta-usz László volt. Jegyző dr. Hcn-ne László, mig a vádhatóságot dr. Rirkás Géza kir. ügyész képviselte. Törvényszéki ellenőrző szakértő-orvos dr. Haha Antal, a kórházi szülészeti osztály főorvosa, aki lette a szokásos esküt. . .
Dr. Révffy elnök felolvasta u vádiratot, amely szerint Toll, a -nén dr. Magyary igazgató-főorvos tiltott operációi végzett a keszthelyi kórház műtőasztalán.
Elsőrendű vádlott, Tollner Im-
réué must nem* ismerte \'1 bűnösségét. Elmondotta, hogv első férje Horváth Gyula volt, akit annak idején
a saját öccso lelőtt. Dr. Révffy kérdésére elmondta, hogy nem volt tagja it naznrö-nűs szektának, de hallott róla, hogy mit beszélnek a lelkek üdvözülésére. Elmondta, ho-< gyun ismerkedett m\'eg mostani (második) férjével, Tollner lm* révei, iiyomorbaju miatt felkelésié dr. Magyary Imrét. Ragadta a cselekményt. Sőt azt js]
ii-mu KTaaTUBri Wvfcsí 1 THztetettel értealtam a t vátárló-UZLETAlNtLTtLt9I köiöhségot, kegy Klrály-u. 40. az. ^^s^Maaawaaaai.......i alatt VOlt
divat- és röwidáru-kereakedóaemot
Király-utca 19. sz. alá (f,"XkVm.\'?th4,,b")
Az Igen tlaatolt vevőközönaag Parter Vllmno iai3 további pArttozását kérem rCriB* V llIIIUb
Retorta-faxzén
KII* FAT6XEPEN
Íriítótl-lí(l3 TiIi!m:HI. llfl) l-l. I.
hogy kőzte Ós az igazgató-Kif orvos között. az »anyainak mir alt. tárgyalások folytak volna. Csak annyit vallott l>e, hogy 200 pengőt fizetett Magyarynák a gyomorhiütétért.
Dr. Révffy Andor biró a vádlotthoz : Maga a vizsgálóbíró előtt állott, akt figyelmeztette magát arra, hogy ne m&rtsqn be» olvan embereket, akik ártatlanok, de ha vétett, akkor valljon be mindent.
Tollnernánik mindig osak • Göndörökkel van baji.
Vádlott asszony korábbi, ismételt ós mindent részletesen bo ismerő vallomása után azt mondotta, hogy a csendőrök tévesen írták meg az ő vallomását, tó-vesén vehették fel, nem tudja...
Dr. Révffy Tollnernéhoz; Hallotta, hogy dr. Magyary azt mondotta Kiss Islvánné szülésznőnek : Dobd a vödörbe I (már mint az élőnek világra jött magzatot).
Vádlott azt mondja, hogy any nyíró, össze volt törve, hogy nem hallott sefuanit. 1
Dr. Révffy a legkülönbözőbb ke reszt kérdéseket intéz Tollncr-néhez, de az vas követ kezet ősséggel egyre csak azt hajtogatja, hogy »n csendőrök összevissza irtok mindent , de Révffy dr. eléje tárja :
7- De miért tett akkor beismerő vallomást a vizsgálóbíró előtt is. amit snjátkezflícg aláírt ? Nézze, itt áll maga a feszület előtt, súlyos bűnnel terhelve,
miért vádolta akkor maga hamisan az ártatlan ervoat ilyen aulyos ote lékmén nyel. Ilyen hamis vád miatt külön súlyos büntetés jár magának.
Áz asszony Jiajthnlatlamil és vas következetességgel csak továbbra is mindent a csendőrökre kent. »Kénytelen volt« a csendőrök előtt ";*fgy« vallani. Annyira össze volt törve...
Dr. Révffy a\'vádlotthoz : Hr> gyon higyjünk magának, amikor négyféle vallomást tesz-?
Dr. Magyary Girt kthalígaféta
A másfélórás kihallgatás után a másodrendű vádlott, dr. Magyary GerŐ került sorra. Jó megjelenésű, biztos fellépésű, sötét ruha van rajta. Nem ismeri cl bűnösségét. Elmondja, hogyan került a keszthelyi kér* ház élére. Ismerteti Toílnemé lietegségét. Tagadja, hogy a tiltott műtétért 200 pengői kapott volna. Nagyon intelligensen védekezik.
Dr. Révffy a vádlott orvoshoz : Ezzel szemben Kiss szíi-lésznö azt mondotta, hogy életlehetőségeket látott a világrajött magzatnál.
Főorvoa ur, a magzat 411 szóllott oda Önnek, -mire Ön azt
MWT ÓRÁT.j;;^ ÉKSZERT, "4 "^SZEMÜVEGET vi,l^aM ZSOLDOS GYULA irásEWlír, jknrtn H Hls/EthinhIeieí!,
Fff-ntS. (a Koronn-»iíll»J*v<l nemb«n).
t-, íkdei- h Uiuui«vll4-niCtiíl,.
1942. májút 5.
mondotta volna: Dobja a vö-iörbe !
Vádlott: Szoktunk ilyen kifejezést, használni a miilétek alatt, \'eltávolítandó* dolgoknál* Meglehet, hogy mondottam, dc nem emlékszem rá.
Dr. Révffy : Igaz-e az, hogy főorvos wr azt mondotta, hogy tegyék be a kályhába! (már mint n magzatot).
Vádlott; Az-utasítás az. hogy minden milyen dolgot* n teme tőbe ássanak el. Tud egy esetről, hogy- egy kutya kikapart a temetőben egy csecsemőt. \'Hogy ilyesmine történjék, elégelik, Az asszony \'100 pengőt fizelett neki, de ebben benne volt a kórházi ellátása is.
Dr. Révffv felolvassa a kiállított kortörténetei, majd a továbbiakra kerül sor.
Az idő gyorsan nmük. Kihall Haliak dr. Haha Antal kórházi oszlályffíorvost. aki tehermentesítő szakvéleményt ad le.
Majd a ]>erbeszédekre korüW sor.
Közel délután \'i óra volt már. amikor Ítélethozatalra kerüli sor.
A biróság büncselekménv hiányában felmentette mind a két vádlottat n vád és következ-ménvei alól. A kir. ücvész megfellebbezte a felmentő lléletet. így az ügy a pécsi táhlln elé kerül még.
mm
Megállapították a szabad
bankhitelek felső határát
A fővárosban 30.000, vidéken 15.000 pengőt adhatnak a bankok kérdőívek benyújtása nélkal
Jolentottö már Budapestről a Magyar Vidéki Rajtóttidósitó, hogy a közeljövőben uj szempontokat érvényesítőnek a pénzintézetek a hitol-igénvok clbirálásánál. Ez az intézkedés a spekulációs célokat szolgáló hitotok Ictöréséi\'o irányul és az a törekvés, hogy ezután elsősorban produktív colokra,\' bbruházásokra, . mezőgazdasági és Ipari termelésre, valamint a helyes ántolosztás és a szükséges nyersanyag, félkész- és készáru szükséglet oi\'ro jusson pénz.
A Nemzeti Bank máris közölfo a pénzintézetekkel a hiteligények elbírálásúnak uj irányelveit, nmolyok éilulmélHjn a pénzintézetok a jövőben is szigorúan folülvi/.ágálják a hiteligény jogcímét és kizárják a spekulatív colokat szolgáló hitol-anyagot. Spokulutiv hitelek közé tartoznak mindazon hitolok, amelyok. indokolatlan áru halmozásra, spoku-\' láoiós ingatlan vásárlásra és cgyéh olyan célokra használtatnának fol, amelyok a háborús gazdálkodással vagy kizáróan mozógazdasági, vagv. ipari tormoléat otósegitó célokkal, vagy a szükséges anyagbeszorzések-kol nincsenek kapcsolatban. A hitelcélok vizsgálatánál további másik két szempont a fontosság és a (sürgősség kérdése. Hiteligényekéi változatlanul azok a pénzintézetek bírálják fölül, amelyekhez a hiteligénylések befutottak és így a bankvouzura továbbra is minden pénzintézet bel-só ttgvo marad. Az uj hiteleket igénylőknek azonban kérdőíveket kell \'kitöltoniök, amelyek a hiteltkéró tárgyi és személyi adatait tartalmazzák, Ril\' szerint az uj rendelkezések alapján e kérdőívek benyújtása nélkül fóiyósilhutó hitelek félné
határa a fővárosban 30.000, a tí-dékon pedig lfJ.000 pengő losz. Természetesen e határokon belül is felülvizsgálat ia kerül, hogy a pénzintézetek által az eddigi irányelvek fizom előtt tartásával folyósítandó hitolok Valóban produktiv célojuii Bsolgálnak-o.
(—) A KEMßN YITÖOYARTAf3 MEGINDULÁSA. A Magyar Vidéki Sajtótudósitó lmda|)osti értcsüléso szerint a búza- és tongori keményi-[ógyártáfl idei évadja nemsokára megkezdődik és pedig a kormány intézkedése folytán az egész országban mintegy \'10 12 üzem fog a termelésben résztvonni. Az iparágban tehát loljes mértékben érvényesül a törtszám rendszere, amelynek keretén belül a kormány mindig az adott szükséglethez, illetve a termelési lehetőséghez képest ßzabja nies a gyártási kampányban résztvovő\'-váHalatok számát. A kormány ogvóhkénl - ¦ mint vonatkozó rendelőiéből ismeretes — nemrégi-
Festessen Tisztittasson
-núl
bon olrondplto u keményitóipaii anyagkészletük kölolezó bojblontésóí. iilötvo zárolását. Az ipar, különösen a textil-, élelmiszer- és vegyészeti ipar nagy figyolommel kíséri a keményítőgyártásra vonatkozó kormányintézkedéseket, minthogy özeknek az iparágaknak toi\'molésébon n keményítő — mint segédanyag -fönfos szerepel játszik,
Utrakészen az életre
A nagykanizsai népiskolákból az idén kotülnok ki először nyolc osztályt végzett tanulók. Ok az elsók, akik utat veitek, ösvényt tapostak a következők számára.
A Rozgonvi utcai népiskolában
VJtés Kiló Ferenc itjazfíatő késr-Bégttol adott engeilélvt, hogy a ¦nyolcadik leány osztályt uiogláto* gálhassam.
A tantorom asztalán virág. A nap besüt az ablakon és megaranyozzák a széke ieányfejeket. . hogy az irkák fölé hajolnak. Az osztály három napos lelkigyakorlaton vett részt a kórházi kápolnában. Az ebédet is a kedves szent Vince nővérek köréhon fogyasztották el. Most húsban az élményeikről számolnak he. Sza-porodnnk n botü barázdák a papi-ion. .ló frldbe hullhatott a mag, gazdag a (jondohitvotés.
Mégis Törés állami tanítónő Szavára felemelkednek a szóké fejők. Arcuk komoly, szemük mosolyok, az az érzésem, hogy virágok. Az emberek között leány-virágok. Kérdéseimre1 őszinte fo-lelotekct knjiok. Uóna|>okon át a lidybolt Stefániában ölön csoportokban gondozták és sajátították
ol a csecsemőápolást.
— Mikor magamra vettem n fehér kötényt, tapsoltak örömiik-lion az apróságok - mondja az egyik. —r Várták a kismamákat. Kedveztünk nekik, árulja el vidám arccal. --- Eltettük jó labdáinkat. Sütemény, cukor akadt ii számukra. Szeretetért szeretetet kaptunk.
Minden tanulónak meg van a maga varrta bahakolongyéje. Maguk szabták, maguk varrták az iskola két varrógépjén, maguk hímezték. Egyiktől, másiktól már kérté a férjnél levő testvér, de nem adják oda senkinek. Az Övék éa az ó titkuk, hogy kínok .szánták. Megnéztem ezeket a kolen-gyéket, bizony a legtöbb kirakatba való, gondosság, szeiotet minden öltése.
A varrásról a főzésre terelődött a szó. Négy hetes fózótan fol vámon vottek részt.
— A sok sok szakács nom\\6Ózta el a tévest? — kérdeztem.
Vigyáztunk rá! Hogy szép eredményi értek el, iul n tanitó néninek köszönhetik, aki arra is figyelmeztette Őket. hogyan kell csinosan te\'iteni és
illedelmesen viselkedni az asztalnál.
Háziipari tanfolyamot ia vé-geztok. Von közöttük több olyan, aki az iskolai munkája melletl botonként 10—12 pongőt mog-keros a kukorica háncsból font cipőivel és kosaraival.
Egész óÍ\'Ik\'Íi orvosi felügyelet alatt állottak. Az iskolában botonként háromszor 2-2 órás orvosi tanácsadás folyik. Ez -az orvosi felügyelet egy.- állandó egészségápolási versenyt létesítőit, melynek betetőzése a mtilt héten megnyílt két hotea házi botpgápólási tanfolyam, nielyot a helybeli Vöröskereszt elnöksége rendez a számukra.
A tanítónő intésére folálInnak, ének csöndül az ajkukon. Énekükben ott csilingel fiatalságuk minden öröme, hite és reménye. Benne viiti a\'tavasz hiányzó melcgo is. Beszélgetünk, hogy alakul majd ¦ az ólotok, ha elhagyják az iskolát. Többen elszomorodnak. Szeretnének tovább tanulni, Arankának ez a vágya, hogy tanitónéni lehessen. — Csak-aü anvagiak-mondja utolsó mondatában. .Szeme messze néz, halkan sóhajt. Iskola után vágyik, hogy körül vegyo az apró nép.
A hazát is .szolgálni kívánják. Nem riadnak vissza semmiféle munkától, melyet becsülettel és hívén fognak tc-ljcsitoni.
Légionban a magyar irodalmat szerelték. A kedvencük Petőfi, Arany, Gárdonví és
Pósa." Meglepő a tájékozottságuk, választékos- a nyelvük, világosak az Ítéleteik. Elvezet vitatkozni volük.
Ev elojén az egész osztály (egy hídmérlegen mérve") 1550 kiló volt és most 1815. A 265 kilós többlet, mintha nemcsak a testi gyarapodást jelezné. " A,nap .bújócskát játszik. Most ismer arannyal hinti be a padokat. A csöndet a tanitónŐ töri mop — szórtra 1 masak voltak, versenyre keltek egymással, sajnálom, hogy elhagynak...! Egy könny csillog a szemében, az árulja ét, hogy lelki gyermekeinek tartja ökot.
Azzid búcsúznak: viszontlátásra a vizsgán!
Jövöro kiadó eg\\ tanterem a ttozgohyi utcai népiskolában, nem a nyolcadik ásóknak, haimn a\' riadt nézésű kis elsősöknek.
Vaudra JcnS
Hirdessen o Zalai Közlönyben
NA PIRKND :¦
Gyógyszertári ügyelőt: Ma Sz. Mária gyógyszertár Király utca 40.
.Kiskanizsán az ottani gyógyszertár állandó ügyeletes szolgálatot tart.
A GŐZFOROÖ nyitva van reggel 6 érától este ti óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután c. kedden egé^s nap nőknek.) TeJefout Ö60.
•íap\'ár\' Május 5. Kcd I. Rom. kat. V. Pina. p. - Protestáns Üotlhard. - Izr. IJar 18.
— (Á\'dozÓcsfltőrtökOn megkondulnak az ország Összes harangja")
Keivdi Juaztinián lióreecpi\'imás ól romlói te, hogy az első alkalommal lörlénő orszáiros lovente lelkigyakorlatok alkalmából, a lelkigyakorlatokat követő áldozás idején, május H-én, áhtozócsütörlökön délelőtt rél 10 órakor notr.vedórán át az ország minden plébánia-templomában ha-rangzugás logyon.
— (Májul 11-én az egész város találkozik)
esto fél í) órakor a városi színházban a Keresztény Tiszl visolónők által rendezendő Ktvánaág-oston, a melynek műsora csupa meglepetés és a log]x>mpásabl) szórakozás. A rendezőség ismét kitett magáért, meri elsőrendűt nyújt a kanizsai közönségnek. A befolyó jövedelem n legnemesebb célt szóigálja: a Vöröskoroszt és a Tüdólwteg-otthou célját. Jegyek még válthatók a Zalai Közlöny kiadóhivatalában. (:)
— (Hazaengedték az Ittas kocsist a rendőrségről)
Tegnapi számunkban beszámolunk a resztig kocsis, Mujzor József botrányokozásáról a főposta előtt. Mnjzert elnállitották. Mikor kijózanodott , hazaengedték, do íigvébon tovább folyik a büntető.eljárás.
— (Elmaradt fajgyalézésl
bfJnper)
Tegnapra volt kitűzve Brandl Vik tor fajgyalázassal gyanusitolt muraközt lakos bűnügye.\' A por összes mbgidézott csáktornyai 03 zalauj-vári tanúi mogjolontek a törvényszéken, csak a vádlott hiányzott, Kiderült, hogy a vádlott Brandl Viktor egy lotaitóztalási intézetben van. Intézkedés történt előállítására. A legközelebbi tárgyalás két hónapon belül történik;
Név- ós ¦xQletésnapofcra
alkalmi ajándéknak
cserepes és levágott virágokat, csokrokat
egéaz éven át vebol a r«gl
Petermann kertészetben
1542. május S,
Ai d| méjiisl vasúti menetrend
%khM KÖZLÖM?
Szskáts Lajos intéző, niijívltiiiTÍ ¦jani állomásfőnök szíves előzékenysége folytán módunkban van a nagyközönség részérő a holvi állo-máafőnökség által összeállított tij májusi monet rendet (menetrendi változásokat) közölni.
Nagykanizsa—Budapest: Az 1207. sz. gyorsvonat (Róma.....
Budapest) indul fi óra 25 perckor,
érkezik 10 óra>40 porckor. Aí 1211. az. személvvonat indul
14.58-kor, érkezik 21.42-kor. Vasár- éa ünnepnapokon az 1201.
ttzámu seboevonat indul 18.26-kor,
érkezik 28.06-kor.
Budapest—Nagykanizsa:
Az 1214. szcmélvvonut indul 14.20-kor, érkezik 20.62-kor.
Az 1208 .sz. gyorsvonat (Budapest—Róma) indul 18.80-kor, érke-zik\'22.48-kor.
Vasár- és ünnopnapokon az 1202. az. sebosvonat indul 7.05-kor, érkezik 11.80-kor.
Nagykanizsa—Székesfehérvár
Az 1247. sz. motorvonat indul 6.05-kor, érkezik 9.48-kor.
Székesfehérvár — Nagykanizsa Az 1244. sz. motorvonat indul 18.40-kor, érkezik 18.18-kor.
Nagykanizsa— Balatonboglár: Az 1241. sz. motorvonat indul 10.60-kor, érkezik 22.20-kor.
Nagykanizsa—Siófok: Az 1213. sz. szomélvvonat indul 7.55-kor, érkezik 11.26-kor.
Siófok- Nagykanizsa:
Az 1220. sz. személy vonat" indul 3.íl0-kor, érkezik 7.22-kor.
lUdntunszentgyáigy -Nagykanizsa:
Az 1212. sz. személyvonat indul 12.57-kor, érkozik 18.55-kor. Nagykanizsa -Csáktornya:
Az 1280. sz. motorvonat indul 5.50-kor, érkozik 7.06-kor.
Az 1220. sz. motorvonat indul 7.45-kur, érkezik 8.58-kor.
Az 1212. sz. szomélvvonat indul 14.20-kor, érkezik 15.88-kor.
Az 1214. az. szomélvvonat indul 21.86-kor, érkozik 22.48-kor. -
Az 1208. sz. gyorsvonat indul 22.68-kor, érkozik 28.55-kor.
Csáktornya—Nagykanizsa:
Az 1207. sz. gyorsvonat indul 6.20-kor. érkozik Ó.IÖ-kor.
Az 1218. sz. személyvonat indul (i.20-kor, érkozik 7.27-kor.
Az 1211. sz. személyvonat, indul 18.80-kor. érkozik 14.87-kor,
A*z 1281. sz. motorvonat indul 18.80-kor, érkozik 10.48-kor.
Az 12111. sz. motorvonat indul 20.46-kor, érkozik 21,68-kor. Nagykanizsa—Szombathely — (Sopron, Zalaegerszeg) t
A z 1402. hz. gyorsvonat ind ül 7.47-kor, érkozik O.\'47-kor.
Az 1442. sz. motorvonat (Zalaegerszeg) indul S órakor, arkozik í) óm 47 porckor.
Az 141b. bz. szomélvvonat indul 15.05-kor, érkozik 17.50-kor.
Az 1428. sz. motorvonat indul 21.20-kor, érkozik 28.60-kor. Szoihbathtly (Sopron, Zala-egerszeg)—Nagykanizsa:
Az 1447. az. motorvonat (Zalaegerszeg) indul 5.80-kor, érkezik 7,24-kor.
Az 1417. sz. szomélvvonat indul 7.60-kor .érkozik 10.45-kor.
Az 1428. sz. motorvonat indul 14.12-kor .érkezik 16.40-kor. •
Az 1401. sz. gyorsvonat indul 19.24-kor, érkozik 21.17-kor.
Nagykanizsa-Barcs (Pécs): A 2420. sz. személyvonat indul 4.25-kor, -érkezik 7.12-kor.
A 2418. sz. motorvonat indul 18.45-kor, órkozik 21.08-kor.
A 2408. számú gyorsvonat indul 21.27-kor, érkozik 5Í2.69-kor.
(Pécs) Barcs—Nagykanizsa:
A 2407. Bzámu gyorsvonat indul 0.08-kor, érkozik 7^7-kor.
A 2448. sz. motorvonat indul 18.26-kor, érkozik 16.20-kor.
A 2481. sz. vogyoevonat indul 20.20-kor, érkozik 28.20-kor.
Jegyzőt: Az 1207. és 1208. bz. gyorsvonatok Budaposti déli pu. Róma közt, az 1402/1401—2407/ 2408. ez. gyorsvonatok Sopron déli pu. PécB kőit közlokednok.
Az 1211. bz., 1214. sz. személyvonatok Budapest déli pu. Csáktornya közt közlokednok.
Az 1220., 1218. bz. vonatok Csáktornya—Siófok közt, az 1212. sz. vonat Balatonszontgyörgy—Caáktor nya közt közlokednok.
------------^Jb
Megcsúszott a tihanyi hegyoldal
TCbb épület megrongálódott
Az elmúlt napokban ogy osto megcsúszott a tihanyi \'hegyoldal ogy tábor közelében, mintegy köt holdnyi teritleton. A megcsiuizott terülő- . darabja éj)pon az cgyotoini munka-Ion lévó villaópülot orósen megrongálódott, az egyetemi munkatábor
gépházát a földc&uszamlás romba-döntötto, a műutat csaknom tolje-son olzárta, táviró- éa villanypóznákat moglazitotta. Emberelőt bon, szo-roncBéro, nom osott kár. További földcsuszamlástól nom koll tartani.
árdrágítók a kanizsai oziorablróság előtt
Büki Foroncnó szülotott Miliői *"Toróz kanizsai asszony a piacon hagymát árusított. 85 uokut M fillérért adott ol Takács lutvánnénak, iiuum a hagynia maximális ára kg.-kent \'?1 liuer. Éppen arra ment •Molnár Hl. Uyula próba rend őr, aki a piacon tofjositctl szolgálatot és niogkórdoztu a hagymái vásárló asz-Bzonyl, mennyiért votío a hagymát. A romiór megmérte és kiszámította, hogy ártullópéa lóriént. Bükinél ¦ azonnal olöúilitolta a hagymájával együtt.
Alighogy leadta az asszonyt a kapitányságon, ujabb osoto vuit aa óbor rondornoK. líaj Júlia kiskaui-zsai. lakos 7 csomó (17 dóka) tok-liagymát 40 fillérért adott ol ogy tértinek, holott a íokhagyma meg-allapitott ara kg.-ként /8 fillér.
Baj Juha is ugy járt, mint Büki l<\'oroncné: a rendőr olóállitotta.
Ugyanoz a rondór piaci szolgálata során a délolótt ogy harmadik árdrágítást is loplezott le. Khimbort Sándori lé szülotott Sajtü .Mária a vöröshagyma kg.-ját Üti íillérért áru sitotta, b kg.-ot adott ol 1.08 pengőért. A rondór megtudta ós osl is oloállitolla, majd mindhármuk az ügyészségro korullek árdrágító viaz-szaólés miau. Bt. Révffy Andor törvényszéki biró, mint uzsora ugyos biró azonnal letárgyalta ügyüket.
A bizonyítási eljárás boiojoztóvol Büki Koronáiét 8U pengő, líaj Júliát 50 pongú cs Flumbort tjándor-nút 40 pongó pónzliüntotúsru Ítélték. A pénzt olkolwzuík tőlük.
Az ilólot jogerős.
(i\'oljtn ai az I. olOalrúli
hogy a Mindanao nevű nmcriknjt ágyúnaszádot japán bombázó repülőgépék Corregidor közelében elsüllyesztették.
Vj fapán csapatok szálltak partra Mtndanao szigetén
Stockholm, mfljiis ,& (NST) Washingtoni jelenlés szerint « japánok a heves ellenállás mellett is ujabb csapatokat telte* partra Mindanao .szigetén. ¦ *
Vangcelngvel Mandzsukoba utazom
Nanking, május 5 Vangcsingvei, a kiíiai nemzeti kormány elnöke a külügyminiszterrel több magasrnngu személyiség kíséretében hivatalos látogatásra Mandzsukti%ba utu-zolt.
30 millió font a török haderők megerőeitéaére
Ankara, május 5 Az ankarai nemzetgyűlés teg- I nap 30 millió „török fontos rend / kívüli hitelt szavazott meg nz 1 ország védelmének céljaira. Az J
,uj kölcsönt a szárazföldi hdr> erők megérősilésére fordítják.
A tőrök mintasterelnöh vacsorát adott a tengely éaezőveteégeeeitt diplomatétnak tíezteletere
¦* Isztambul, mfájus 5 Saydam török ínjiniszterelnök tegnap este Ankarában vacsorát adott, amelyre Néjiuetország, Olaszország, japán, P\'innország, Magyarország os Bulgária diplomáciai képviselőit hívta mteg.
Elsüllyedt a Paranaiba brazil tehergőzöe
Buenos Aires, május 6 (NST) Jolontik, hogy a Paranaiba novü brazil teherhajó, umoly katonai szempontból fontos nyersanyagokat szállított az Egyesült Államokba, hír szerint, elsüllyedt. A Paranaiba néniét hajó volt, azonos az Alrich novü német gózöBsol,
Nyitva az India felé vésető nt a Japánok axaméra
Borim, május B A Nomzetközi Sajtó Tudósító katonai munkatársa közli: A burmai nagy csata már befe-
öTowr
VTYB IIH
márkás bub>nttalon|ában vegyen vagy rooddfen .C—can mt U
joződött éa ami most folyik, csupán üldözési harc. A britok már megkezdték a Chintwín északi folyása mentén kíépitott állásaik kiürítését Íb és most már nyitva ai<ut a ia-pánok Bzámára India felé. Burmából ezázozorezámra menekülnek az Indusok az indiai határ fölé. Eddig 800.000-en költöztök el.
Az amoríkai hírügynökségek azá-molnák azzal, hogy a japánok Burmából betörnek Kínába és Csung-king folé nyomulnak előro. ?yiásodik lohotóség a tongoron át a Perzsaöböl folé való előretörés, vagy pedig szárazföldön át az India felé való előnyomulás.
Glraad szabadlábon marad a meg nem szállt Francia oreságban
Vichy, május 5 Hivatalosan közlik, hogy Qiraud tábornok ügyét, ugy látszik, békésen rendezik. A tábornok magaarangu Bzomélyífcégok kÍBérotében a megszállt franc Íaoi-Bzági térülőt határán lévő Mtmliiitíba utazott éa ott magaarangu némot szomólyiségokkoí megbeszélést folytatolt. A tábornok szabadlábon marad és a meg nem szállt Franciaországban mozgási szabadsága van.
As tndiatéeeánt angol flotta megerőettése
Kóma, május 5 A Po|>olo di Kómához érkezett
jelentés szerint a Washington és a Kord Carolína csatahajók Gibraltárba erkoztek, majd tovább haladtak az Indiai-óceán irányában. Vu-lószinüleg nz indiuiócoám angol tia-jórajt erősítik meg.
Angol partraszállás
Madagaankáran
Boni, május 6 Bernbe érkezett jolontéa szőri nt brit csapatok koddon roggol partraszálltak Madagaszkár szigeten. Az angol ¦ közlés hangsúlyozza ,hogy a
Eartraszállás azért kóvotkozott be. ogy a Bzígot japán megszállását mogolőzzék. A megszállás nom korlátozza a francia uutoritast és a Bzígot továbbra is a francia birodalom réazo marad. . , v-
Ctangkateek kiáltványban fordul Kina népeken
\'. Sangbáj, május 0
(OFI) Caungking, fonyogotelt zotéro való tokintottol, olrondelte as általános mozgósítást, amoly holnap kezdődik.
A burmai japán csapatok mindó ősbzo 8B ktlométornyíre állanak Kina határától. Csangkaisok kiáltványban fordult Kína népéhoz és vázolta az országra váró nohézségekot. A többi között mogállapította, hogy Kína ellenállási háborúja döntő szakaszéba lopott. A kínai népnek hosBzu háborúra és eddiginél nagyobb nohézségokro kell felkészülni — mondotta.
A német repülők Dél-Angliát, as angolok német lakónegyedeket bombáztak
Berlin, május 6 (NST) A némot légihaderő az elmúlt éjszaka hevoe támadást intézett Anglia déli tengerpartjának több pontja ollón. A némot röpülök
Budapesti gázkoksz aiaa mvELiMu
EmW-lkU. Ili*: Hl. 1/ujl-il
romboló- és gyújtóbombákat dobtuk lo.
Az angol hirazolgájut jolentéso Hzcrint károk kolotkoztok ó.s a tá-inadáHíiak több áldozata ran.
Boriin,, május 5 (NST) Mára Virradó éjszaka angol bombázó mpülói»éi>ok romboló-éa gyújtóbombákat dobtak dótuémot Tárosokra és Stuttgart lakónogyo-doire. A polgári lakosság körelwn több halott ás soboaült áldozat van. Rddigi jolontésok Szerint a németek lolőttok egy támadó bombázó ropű-lógópot,
Siark tengernagy nyilatkozata a tengely buvárnaaxádntrAt
Stockholm, inívjii\'j 5 (NST) Az Angliában lévő, észak-amerikai haderők parancsnoka, Stark tengernagy nyilatkozott arról, milyen nagy veszedelmet jelentenek a tengely buvárnaazádai Angliára és az Egyesült Államokra nézve. A háborút nem lehet mindaddig befejezni, mondotta, amíg meg nem semmisítettük ezeket a buvárnaszá-. dókat. Csak akkor számithatunk sikerre, ha az összekötő- és szállitó-utakat nem fenyegeti többé az ellenség.
ÓRÁT, ÉKKÉNT,
* *Uár*(Jo> Htatutatal «01M árban
VékAsy qyula
MÉRLEG
Miitrtou merttbta I BtaklMrí lnviliiü
SCHOLCZ JÁNOS I
mérlfjgkéajklte-rri sátor Nagytaiüasa, Bötvös-tér 30 aziin. \\
tta*#li-4i.», potgírlt <í,itlt embert ÉlhattnMok. Ciengery-ut 80., mér-nosl inda. 1OT
KHaMfla iiooul (eltétetik a Polmri Etylatba, ra-ut 5. 1243
alvtc-vttül
iMMMiu Hytliuelctfa iierme-Hitt él m MlawtM hTnU .1.4» Sieai-<SiJ«, Ulodvai. IUB
IfaMloili mUlt ia| MrlIraMKi eliMlt. Tdtkynl! Ill.inejlciníl. 123»
Johnban 1..Ő [enyöli aaakrany el-mlc.. UotvOi-ter 2. 1140
Kí! OHOuy te-rllruh. eladó. Silobodi. Batár-ttdW. 124,
uuOs-OnxmitLYiaÉa
llul.il hluipii rinin. Clm a klidahl.a-tatban. ml
Szentképek
1 nagy- Táiaaatékban — legolcaóbb
Horváthnál, 23.
HILD
temet, exhumál, szállít.
Cigtulajdonoi:
Dervallts József
Nagykaniisa megyei város polgármesterétől.
9733/1942.
Tárgy: A rendkívüli fegy-vergy a korlatra bevonult gazdasági cselédek szol-gála\'i viszonya.
Hirdetmény.
A 7400/1958. M. E. sz. rendelet alapján közhírré testem az alábblakat.
A rendkivalí ¦ fegyvergyakoi laton levő gazdasági cselédnek a bevonulás tarlama alatt felmondani, ét elbocsátani nem lehel. Itt meg kell legyeinem, hogy gazdasági cselédnek minősülnek a legalább 1 havi időre leszerződöd, úgynevezett summás „Idény" munkások Is. Nem tekintendők gazdasági cselédnek aiok, akik gazdaiági teendőkre ugyfn, de naponkénti díjazás mellel!, vagy hízón) oü részért szerződnek.
Olyan éves gazdasági cseléd bevonulása tartamára, akinek eltartottja nincs, csak a szegődményes föld termáiét tarloilk a gazda kisiol-gálla\'ni.
Olyan éves gazdasági cselédnek, akinek legalább egy ellarlotlja van, tartozik a gaida a lakást, a fűtési anyagot kiszolgaltain), ha állaltar-láua van, azt íb juttatni, Illetve a marhalartás helyeit járó tejjárandó-ságot kisiolgáltatni, ha nincs marin-tartás. Terheli továbbá az 1907 XLV. t.-c. 28. §-ában foglalt gyógy-kezelteési kötelezettség, tovébeá az 1940 VI. t.c. 56, §-ában foglalt és pedig a feleségnek szüléskor bábáéit fuvaradási kötelezettség.
Egyéb járandóságot, gabona, készpénz stb. nem tanozik a gazda fl-zelni, mert a cseléd családtagjainak Jár a családi segély.
joga van azonban a gaídának, minthogy a konvenció előre jár, a bevonulás Idején kiadott gabonát és pénzt levonni. Az ekkép levont bér helyett jogesan jár a családnak a családi segély.*
Aki ezeket a rendelkezéseket megszegi, vagy kli»lsza, a 74C0/I938 M. E. rendelet 3. §-a alapján büntetendő kihágást követ el, mely 2 havi elzárással és 8.000 pengőig terjedő pénzbüntetéssel bünlelcndő.
Nagykanizsa, 1942. április 28. mi Polgármester.
ben Mvúmr
(ipöt Teleioa: *98. csak ELEKESTÜL
(Dermata) Fff-lt 13. sí.
dr. balázs zsigmond és fuchel ernőné sz. bergeteln irma az összes hozzátartozók nevében is mély fájdalommal jelenük, hogy forrón szereteti édesanyjuk
In liisíi Lipói
szül. Guth Heimln
f. hó 1-én 87 éves korában Budapesten elhunyt.
Folyó hó 6-án d. u. 4 órakor temet]Uk a nagykanizsai izr. temető gyászházából.
füiMlBii killtin «rt»illé« liBlynlt
K. 3640/1942. szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások felében lefoglalt Ingóságoknak az 1927. évi 600. p. M. sz. H. Ö. 67—69. §-a ér\'elmé-ben való nyilvános elárvereléséről.
A végrehajláal színvedö neve: Ba\'ogh Jenő Hunyadi-u 21, a. lakos.
2624 p 45 f. adó.
Az első árverés helye: Nagykanizsa, Erzsébet-lér 10. íz. átverést csarnok.
Az első árverés Ideje: 1942. május 8-án délelölt U órakor.
A második árverés helye: Nagykanizsa, Erzsébet-tír 10. a/. Árverés! csarnok,
A második árverés Ideje 1942. május 20-án d. e. 11 órakor.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenkent:
Szobabútorok, ingaóra stb. 310 p beesettekben. Elszállítás 1942. május 7-én.
árverési teHéttlek,
1. Az első árvetésen ai egyes Ineósi-
?ok csak akkor fognak eladatni, ha a becs-rtéknek legalább »4 restet megígérik.
2. A vételár készpénzben azonnal fizetendő.
Ke\'l Nagykanizsa, 1942. április hó 21. napján.
Beritflth jenA
iiw mb. vároii végrehajtó.
DRÁVAVÖLGYI
VILLAMOS ARflfflSZOLGfllTATÓ R.T.
¦ lakazepfl fclwilaiyoaita* miiidan v 111 ai m o # kórdóvbem
C»ong*ry-ut 51, teleten 284.
Ammsaidiml^lt fisetúae, reklamációk, hlbabejelentésak Su«ár-u« 2, I. gmalM, t,4»lt>ton 213.
Nagykanizsa m. városi kersskedó-, szakirány u Iparostanonc Hu- és leányiskola felügyelőbizoltsága.
fb. 68. 1941-4?. szám.
Tárgy: WMvalaau tanítói állá,.
Pályázati hirdetmény.
A nagykanlzaal községi szakfrányu iparottanonc flu- és leánylekola félti Hyelóblüottsága pályázatot htrdet ety újonnan szervezett főhivatású tanítói állAsrn.
PAly ázhatnak líiümiylsóftlaii-torme-pzottiin szakoa közSplakolsí é* polgári Iskolái tanárok, koroakadehnl Iskola) tanárok, fzépéizmárnökilk és Iparos, tanonciskolái közlsoieratl, általánoa iSt azakrajzl tanfolyamot végződ oki. elemi nánlskotflt tanítók
Az állás betöllósánél tllzbarooBoV, hadirokkantak, hadlárvák és hornnbb működéssel rondnlkezó* lparostanoac-Iskolnl tanítók elónyben részesEHnek.
A raogválasztolt féhlvatáau tanító, amennyiben Iparoatanonctskolanal óraadóként már hosszabb Idő.óla milkö-díílt és legalább három évi szolgálat-tat rendelkezik, mint rendes tanító kezdi szolgálatát ós szolgálatának három éven idilli részét ufry kell tekinteni, mintha azt rendes ianltól minőségben töltótle vohm el. Ha a megválasztott tanító beszámítható szolgálattal nem rendolkozlk. szolgálatát, mint segölydfjaa tanító kezdi el. Az eddln eltöltött HzolRálatl Idő beszámít -
A megválasztott tanerő bet! 24 órai tanításra van köto\'ozve. Feladata ezenkívül hz iskola Igazgatóiának adminisztratív teendőiben való segédkezéé, osztályfőnöki, szertárost, könyvtárosi és ifjúsági körök vezetésével, stb. járó munkák végzése, valamint a gon íjaira blzotl tanulók ellenőrzése.
A aegélydljas, illetőiéit a helyettesi minőségben történő alkalmszáBrn, valamint az előléptetésre nézve az 1940. évi márolus hó 31-én kelt Ös a tannze mólyzot Idelg\'enos minőségben leljo-Bitondö szolgálata tárgyában kiadod 2,C0Ö/tM0. oln. számú VKM. rondotet-ben foglaltak az irányadók.
A Jogoróeen megválasztott főhivatású tanít i képositéséaok 6-t ulőző szolgálatának megfelelő ugyanolyan Összegű fizetést, lakáspénzt éa családi pótlékot élvez, mint amilyen öüszegü fizetést, lakáspénzt éa családi pótlékot a vele azonos kópealtéatt ós képesítésének megtelelő Iskolafajban tanító állami tanerő kap.
A választás a VKM. ur Jóváhagyásával lesz érvényes, de az állás a választás után azonnal elfoglalandó.
A megválasztott főhivatású tanító a tankerületi királyi főigazgatóság felhívására köteles további tanfolyamokon is részt venni.
A kérvényhez a következő okmányok csatolandók:
1. Születési anyakönyvi kívánat Közszolgálatban nem álló pályázóknak 7.720/1939. M. E. sz. rendelet 9 ü-abiii) foglalt rendelkezések szerint az 1940. évi március hó 10 án kelt 1.172/1940, oln. sz. VKM. rendeletben megjelölt módon lgazolnlok kell a/t, hogy non esnek az 1939:IV". t.-o. 1. éa 5. g-alban meghatározott korlátozások eiá.
2. Állampolgárságot igazoló okmány. 8. Képesítést igazoló oklevél.
4. Katonai Bzolgálatot Igazoló okmányok. , 5 Hatósági orvosi bizonyítvány.
6. Működést bizonyítványok.
7. Hatósági erkölest bizonyítvány.
A szabályszerűen telszerstt ös 2 P-ős okmánybélyeggel ellátott kérvényeket a nagykanizsai községi szakirányú Iparon tanonc flu- és leányiskola felügyelő-bizottságához címezve, az Iskola ígaz-galójánál (Nagykanizsa, Reügooyi-utca 25.) kell banyiijtaiii.
Határidő a hirdetésnek a „VKM. Hivatalos Közleményeka-ben való megjelenésétől számított 15 nap. Későn érkező vagy hiányosan felszerelt kérvények flgyolombo nem vétetnek.
Nagykanizsa, 1942. április 21.
Samu Lajos hü a tolt!gye!őblzotiság elnöke.
zalmt wúzlohy
POLITIKAI napilap. Kiadja: „KOigiiritiigl li T. NtgyktaliM*. Fslelós kiadó: {stíl Kársly, Nyomatúit i „Klloiiduvgl H. T. NioykKnUM" ¦ yaudajíbas NsgykABltiaa.
FERENCJŐZSEF
KESERŰVÍZ
82« évfolyam, 102. Mim.
NtgykinliM, 1842. május 6. uardi
Ára 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
Szorkesztöaég im kiadóhivatal) l-\'ßul 0. szám. smi-kasztoséul tm kiadóhivatal! telelőn 78; as. Megjelenik mieden hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
glotiaetaal ára: egy hónapra 2nan|iö ko UUér,
negyedévre 7 ponao 20 UUér. Egyes szám: hétköznap 12 till., azorabatoa 16 llll.
Hadlkölcsöa valorizáció
(B. E.) A pénzügyminiszter a Ház. elé terjesztette\'tehát a hadi kölcsön valorizációs javaslatot s ezzel a magyar kincstár mfeg-kezdte egy régi váltójának\'VÍsz-szaváltását. Becsületl>eli régi tartozás \'rendezéséről van \' itt szó, ami, hogy ilyen későre tolódott cl, JMMn a nijagyar állam hibája, hanem n körülmények büne. A trianoni békeparancs, illetve az annak, követk ezt ében ránk zúdult gazdasági lehetetlenülés eddig meggátolta a kormányt e régi és mindig nyilvántartott\' adósság rendezésében és csak az elhatározás, valaniinl a komoly jószándék jele volt nz annakidején eszközölt karitativ megoldás. •*
Most hála Isten uj helyzet előtt állunk. A megnagyobbodott, megerősödött Magyarország megengedheti magának, hogy ezt a fontos kérdést, a méltányosság, a szociális szükségszerűség, és az adottságok gyakorlati szempontjai szerint végre megoldja.
A valorizációnál a törvényjavaslat értelmében az,átértékelés pengőértékre szóló uj államadóssági címletekre való átértékelés utján történik. Minden ezer korona névértékű hadikői-csönért Ötven j>cngő névértékű uj kötvényt adnak ós ezek a\'kötvények három százalékkal kamatoznak és az összeg negyven év alatt nyer visszafizetést. Az Átértékelés kulcsa tehát általában öt százalék. Kivételes elbánásban részesülnek azok a kis* jegyzők, akiknek tulajdonában levő kötvények névértéke az ezer koronát nem haladja meg. Ezeknél az átértékelés kulcsa a duplájára, vagyis Uz százalékra emelkedik és a visszafizetés nem negyven, hanem Uz év alatt történik, A javaslat kir mondja, hogy a tíz év öt százalékos átértékelőse kulcs közötti átmenet ugy történik, hogy azok n kötvény jegyzők, akik ezer és kétezer korona között jegyeztek címletet, száz pengő névértékű uj címletet kapnak.
íme a javaslat, amely az erdélyiekre vonatkozó kegyelmi szakaszt hozó módosítással minden bizonnyal rövidesen békéiül a magyar corpus jurisba. Megértő jóakarat, a keretek reális megszabása jellemzi a rendezés módját és a nemzeti közvélemény, mint folyamatos felemelkedésünk biztató és megnyugtató jelét fogadja a Kállay kormány hadikőlcsönvalorizá-clós javaslatát.
Corregidor erődje megadta magát a japánoknak
Laval visszautasította az amerikai jegyzéket Az angolok 20.000 embert tettek partra Suarez Dlegonál — A francia csapatok hősiesen ellenállnak
A japánok elfoglalták Akyab repülőterét
Tokió, május 0 Tozso miniszterelnöknek t\\i uj országgyűlés megválasztása óta első nelpolitikai ténykedése az volt, hogy tegnap este megbeszélésre hívott össze Gli politikai személyiséget. Bár a megbeszélés tárgyáról semmi sem szivárgott Ifi, a miniszterelnök lépésének politikai körökben nagy jelentőséget tulajdoni Iának, j
A csendesőceéni kadlianács ü\'ése
Stockholm, május 6 Az Associated Press jelentése szerint a csendesóccám haditanács Roosevelt elnökletével a Fehér Házban ülést tartott, n melyen\'a madagaszkári partraszállásról tárgyaltak. Az ülésen
Corregidor erődjét ostromolják a Japánok
Stockholm, május O I se szerint a japánok megkezdték Az Egyesült Államok hadügy- az erőd elleni támadást, mitiiszténuma tegnap a késő ! Tokió, május 6
(01T) A burmni szárazföldi
Csungking-Kina képviselöjo hangoztatta, hogy Osunklng-Klnát végleg elvágták utánpétláal forrásaitól.
Ezzel kapcsolatban emlékeztette Rooseveltet arra\'az Ígéretére, hogy utat és módot találnak majd Kína ellátására.
Washington, május 6 (NST) A csendesúccáni hndi-lanáes ülésén a szövetségesek képviselői helyeselték n madagaszkári akciót és egyben meg-aHapiliiihVk. hogy Mudiifiuszkárnak a háromhatalmi egyezmény valamelyik hatalma által való megszállása a legnagyobb veszélyt jelentette volna n közös védelem szempontjából.
késő
esti órákban jelen telte, hogy | Corregidor szigetén megkezdődött a japán partraszállás. Az angol hírszolgálat jelenté-
japán csapatok május 4>Őn elfoglalták Akyab repülőterét.
Bose iz angol járom lerázására szólította fel a hindukat
Tokió, május fi
A Domei-irodu jelentésé szerint Bose, az Indiai függetlenségi mozgalom előharcosa rádió-fclhivást intézett az egész világon élő indiai vezérekhez, felszólította őket, hogy haladéktalanul rázzák le a brit jármot.
Az indusoknak —¦ mondotta — fel kell ébredniök, különben a burmaiok mai sorsa holnap az indusok sorsa lesz. Mandalay bevétele emlékezetébe idézheti az indusoknak az angol zsarnokságot. Mindannyian jót tudjuk, hogy
a mtndahvy! brit fogháxakban tok Indiai hizall sínylődött éveken át.
A burmai nép most kénytelen elszenvedni a visszavonuló angol csapatok -felperzselt főld^ harcmodorának borzalmait. Ha az indusok nemiérnek át a haladéktalan cselekvésre, ugyan-.ugy kell majd szenvedniök, mint a burmaiuknak. A Burmából kivert angol csapatok most Indiába szándékoznak lenn. hogy utolsó keletázsiiü. gyarmatukat indus vérrel védjék meg. A japánok tisztelik és becsülik az indus népet. Most \'jött el nz idő az indiai nép számúra, hogy fel-
keljen és végleg megszakítson minden összeköttetést angol uraival — fejeződik be Boso felhívása.
A Daily Telegraph boraldiá véleménye a második arcvonalról
Stockholm\', május 6 A Daily Telegraph a következőket írja az Úgynevezett második arcvonal kérdéséről;
Igaz, hogy a legjobb védelem a támadás,\' de a szövetségesek nem szállhatnak hajóra olyan invázió megkísérlése céljából, a melynek kudarca a végső vere-
séget jelentené. Nem szabad elfelejteni, hogy n tengely tenger* nlnitiáró hadereje igen hatalmas, amit világosan bizonyít az elsüllyesztett szövetséges hajók nagy száma. - . •
Roosevelt növekvő érdeklődése Dél-Afrika iránt
(Berlin, május G A Völkischer Beobachter foglalkozik az Egyesült Államok politikájával. Szerinte Roosevelt elnök növekvő érdeklődést mutat Dél-Afrika iránt és ebben Smuths délafrikai miniszterelnök jelentős .szolgálatokat-tett neki. Az Egyesüli Államokban nagy a kereslet a Dél-Afrikában termelt fémek iránt. Ezért a washingtoni kereskedelmi minisztérium Dél-Afrikába akarja küldeni \'egyik szak-értőjét, hogy ott összevásárolja az értékes fémeket. Roosevelt nemcsak Indiában, hanem Dél-Afrikában is igyekszik kihasználni Anglia gyengeségét és Dél-Afrikát is gazdaságilag az Egyesült Államok uszályhordozójává akarja tenni. Az Egyesült. Államok ellenszolgáltatásával azonban itt is baj van. Kiderül ez az Egyesült Államok hadigazdasági hivatala sajtótájékoztatójának kijelentéseiből, amelyek szerint nehézségbe ütközik a hajóié híány miatt a Dél-Afrikába való szállítás.
Sanghaj, május 6 (NST) ;Csungkingi jelentés szerint a Burma felöl előretörő japán előőrsök átlépték a kinai határt és. elérték Vanüen külvárosait. \'¦ "!
A franciái kormány Mada-
flasutatár ügyéban élea-hangú j«nv*ák-at IntéztaU ¦z USA-haz
Vichy, május G Laval francia kormányfő a vichyi amerikai ügyvivőnek .a következő válászjegyzékét nyújtotta át az USA jegyzékére:
A francia kormány a legeré-lyesebhen tiltakozik Madagaszkárnak a brit erők részéről tőr*-tént megtámadása ellen. A frun-„cla" kormány\' tudomásul veszi ázt a határozott biztosítékot, ¦Folytatái tíi oldalon)
FERENCJÓZSEF
KESERUVI7
2ADAI ItüZLÓNÍ
UTORT
HETYEIISBE
márkás butoraxalonjában vegyen v*gy reodeilw Cmug-j-wt U
VfTEZ BZfiOHY IMRE
nevének hallatára Zala magyarságában a aziv húrjai rezdülnek inog. Nagyszerű magyar tölgy annak hajthatatlanságával és ho\'jlitha-latlansiigával. Nagy orom nekünk, hogy vitéz nemes Btéchy Imre\'továbbra is a mienk maiad. Magas méltóságában nagyban bővüli hatás-kőiében továbbra Is érezni fogjuk az 6 férfias, gerinces, acélon intézkedéseit. Mint lángpallosu eherub tovább is Zala népén pihen őrködő szeme. Valóban nagy hálával tartozunk ezért a ÜondviBeléének.
MAKARV VILMOS
törvényszéki elnökhelyettes, fÓtár-gyalásí elnök, hosszabb betegsége után annyira felgyógyult, hogy ismét bejár hivatalába éa átvette ügy-körénofc vezotését. *Makúiy tanáca--iolnök már a tárgyalásokon elnökölt. Számos t «,.\' -?lói nagy örömmel fogadták a rípszerü torvényszéki el-
nókholyettes megjelenését a tárgvuló
torom l>en óh a nagy jogász-család melegen gratulált felépüléséhez.
IPJ. HADAK LÁtíZLO
rendőr fogul utazót, uz uutókörlut olóadójé! a nagykanizsai kapitóny-öégtól a székesleliéivári rendőrség-hei helyezték át. Ifj. Radák László fogalmazó kitűnő tisztvisolóje u rendőrkapitányságnak, aki bárhol is teljoaitett szolgálatot, elsőrendű munkaoró volt. A legszegényebb ügyféllel is példáa elózékvnységgol ée uri tónussal visoltotott. Tetótul-talpig ár és a magyar köztisztviselő példaképe. Távozása nagy voszteséga i» rendőrkapitányságnak.
A lilROi LS 0GYB8ZI
Egyesület nagykanizsai csoportja ülést tartott, amelyen dr. ilennig Alfréd uyug. törvényszéki elnök lemondott *a csojport elnöki Hantéról. Utódjául egyhangúlag dr. Haám Ernó törvényszéki elnököt válaaztot-ták meg, aki nagyszabású székfoglalót mondott.
AZ IPARTESTÜLET
legközelebbi elóljáróaági ülésén üniiopélyes^ korotok közótt iktatják bo a lestület ügyészi székébe Tamás \'János dr. hercegi jogtanácsost, akit a nagy iparostábor egységéé bizalma választott mfg ügyésznek. Ugyanakkor iktatják be Makovkzky (i\\ulál az Iparos Szék ólunkét é» Maitkovits Istvánt, a tehtülel első alelnökét.
IIADlflAZASSAGOT
kötött Nagykanizsán Rajnui Fe-renc ni. kir. fegyvermester és Uu-lyás Erzsébet nagykanizsai lakosok. ?Rajnai Ferenc már a hadak hősi utjYit járja.
VITÉZ BANKY
Róbert, a kanizsaiak dédelgetett kedvenc szinéazo, majd direktora, buda{>euti azinidnektor lott. A kamara az Ujj .Magyar Színház igazgatója"! terjesztette fel.
Budapesti gázkoksz
mm FATELEPEM
ímfá-fóti. T*fci;Hl ftnqUl
A Zrínyi Irodalmi Kör szombat este hangversenyt rendez Csáktornyái
Nagykanizsa éa Csáktornya kultúrálta kapcsolatainak kf mély I lése
Csáktornyára egy nívós és élvezetes est megtartására.
A szombat esti hangverseny műsora a következő : t
Az üdvözlő beszédet Kelé-
Nagykanizsa és Csáktornya közötti kulturális kapcsolatok kimétyitését és szorosabbá tételét jelenti az a jól megszervezett, hangverseny, amit a nagvkanii zsai Zrínyi" Miklós Irodalmi és Művészeti\' Kör dalárdája rendez szombaton este Csáktornyán a Levente-otthonban. Szerencsés gondolat volt a Zrínyi Körtől, hogy kezébe vette ezen a téren a vonalvezetést és fémjelzett dalárdájával igyekszik megnyerni és meghódítani a csáktornyaiak szívéi. Legközelebb tervbe vette, hogy a Zrínyi Irodalmi Kör együttesével, majd pedig u kanizsai zeneiskolával rándul le
men Ferenc, a Zrínyi Irodalmi Kör társelnöke mondja. A dalárda Bach, majd Palesztrína-müveket ad elő. jjarbnrits Lajos a Kör főtitkára saját szerzeményű költeményeiből ad elő. Majd magyar népdalok és katona dalok kerülnek műsorra Vége : népdalfeldolgozás Fűnek lő Erdély eimen.
Csáktornya nagy előkészületeket tesz a kanizsaiak méltó fogadtatására.
Megnyílt a női gazdasági és háztartási tanfolyam Nagykanizsán
Amit minden magyar haiUsbzonyoak tudnia kell
\'tegnap, kedden délelőtt nyílt meg a leu gazdasági iskola Királyi 1\'ál-utcai helyiségében u
földművelésügyi minisztérium női gazdasági és háztartási tanfolyama" Kiss Szilvia tanárnő .vezetésével. A megnyíláson jelen volt Mócsy Béla, a téli gazdasági iskola igazgatója. A toányhali-gatók már uz első napon két részre.osztattnk, első csoportjuk a női varrás és kézimunka, a másik a háztartás és főzés elsajátításához került. Emellett egészségügy, betegápolás, gyermekgondozás, kertgazdaság, állathizlalás és mindazon tantárgyuk kerülnek előadásra, umít minden háziasszonynak tudnia kell. A földművelésügyi miniszj túriuni gazdasági tanfolyamai
nem tévesztendők össze a különböző főzőtanfolyamokkal, amit a pesti gázmüvek is rendeznek, vagy az egyes iskolák, rendeznek. A földművelésügyi minisztérium fennhatósága alatt működő női gazdasági tanfolyamok valóságos menyasszony iskolák, háziasszonyképzők,> melyeket magasabb képzettségű tanárnők vezetnek. Ügy, hogy a hallgatóitok alapos Kiképzést nyernek minden háziasszonyi tudományban, Valóságos áldás egy városban a \'leányok részérő egy ilyen tanfolyam. Jóftesxt 1 az a kanizsai leány, aki még jelentkezik. Még most is lehet jelentkezni Kiss Szilvia tanárnőnél.
Orvosi vizsgálat előtt hirtelen meghalt a kórházban egy somogyi gazda
Balesetek, szerencsét lenségek
Tragikus módon halt meg egy derék somogyi földműves Nagykanizsán. Ii|. Ust dános 37 éves rniháJdi földműves, nős, jobb-módu ember, erős belső fajdalmukról panaszkodott. Orvosa tanácsára a mentők szállították be a kórházba. Ugyanis Üst áJ-lapota annyira rosszabbodott, hogy saját szekerére telték fel és hozták be Kanizsára, de útközben találkoztak a mentőkocsival, ahová áttették őt és beszállították a kórházba. Az ügye
letes orvos épp bement a rendelőbe, hogy megvizsgálja a gazdát, ám a következő pillanatban Üst élettelenül hanyatlott vissza. Valószínűleg bélcsavarodás ölte meg. Az esetet jelentették .a hatóságnak is. t.\'sl családjai nyomban értesítették a tragikus halálesetről. A fiatal gazda helllestét Minaidra szállították.
Burkovits József Icgrádífmol-nár fel akarl szállani a vonatra, eközben azonban olyan sze-
Május 6-161 vAROSI MOZGÓ SMrdm ,
10-ig , . ,, . , , vasárnapig
Budapesttel egy időben Dr, KOVÁCS ISTVÁN
A magyar filmek méltó korondja Pdger Antal legnagyobb szerepe l Aktudlie hirmdó
Előadások kexdete köznapokon 6, 7 ée 9, vaMdrnap 3t 5, 7 ée 9 órakor
rencsétlenül esett le, hogy fejét betörte. Életveszélyes állapotban szállították be n kórházba
özvegy Kálovics Györgyné kanizsai asszony u ventripuszlai uradalom felé igyekezett, amikor az uradalomból kifutott két nagy eb, rávetette magát n véd telén asszonyra és állán, kórján és oldalán összemarták. Kor házba szállították sérüléseivel
parkos Istvánná 38 éves fi-lyeházi asszony a bikát etette, eközben az áifat megvadult és az asszonyt Összetiporta. Súlyos sérülséseivel a kanizsai kórházba hozlak.
Selyemhernyó tenyésztők ügyeimébe
A kormány a folyó évi tenyésztésű gubék beváltást érát olyan j<i-lentóson fölemelte, hogv a soiyom-tényésZtés — elsőrendűen hazafias kötelességteljesítés mellett — nem is bőszéivé a Zalavármegyei Közjóléti Szövetkozot által a gubóbeváltás utóit fizetendő lOOO pongós jutalomról, még szép hasznot hozó toglalko-tásnak is latszik.
Az első osztályú gubóért, a 1a-
valyí két pengővel szemben 8.50
pengét fizet a beváltó.
Akik eddig sólyom hernyó tenyésztéssel nem foglalkoztak, azokkal közöljük még a következeket:
A selyemhernyót és a selyem tt>-nyésztéahez szükséges papirost a selyem tenyésztők ingyen kapják. A vármegye 40 községében van pete-keltotó-felvígyázó. Ezokhez kell for- 1 dúlni kikelt hornyokért, akik ki is oktatják az uj\'tenyésztőket.
Akik vállalják ezt a hazafias munkát, bármikor megkaphatják a lakóhelyükhöz illetékes potekoltetó novót éa lakcímét a Szövetkezettől is.
Felhívja a Közjóléti Szövetkezet a figyelmet arra, hogy a kormán) rendelete szorint az \'etetéshez szükséges eperfa lombot a - selycmtc-nyésztók a közutakon, köztereken és utcákon álló írpörfákrél minden korlátozás nélkül; ingyen szedhetik. A solyem hernyó tonyésztéssol tehát mindönki foglalkozhat.
A rendkívül jelentós áremoléssal a kormány lohetóvó tette, hogy a sűlyemteiiyésatésseí foglalkozó lakos ság a mai megélhetési viszonyok mollon is jól: megtalálja a számítását. Különösen a kenyérkereső nélkül maradt asszonyoknak, úgyszintén az ipari nyorsanyag hiány miatt megcsökkent korosotü munkásoknak és vidéki kisiparosoknak kívánja a kormány biztosítani, hogy a most már mindcin jogos várakozást kielégítő gubóir mellett & seiyemlenyéfiz-tésból ia ssámottövó ősseeggol tudják pótolni koreeetüket.
De ozon túlmenően gondoljunk merész repülőinkre és bátor-ejtőernyőseinkre. Ezek hősi harcát segítjük azzal, ha bekapcsolódunk a selyem tenyésztés nemes munkájába. Csak \'.üt nap könnyű munkáját kell vállalnunk*
A fcikTO*tfc<ri4**jt Intem étvét MrMtiy-bMrtétil
J942, mijus 6.
BÚTORT
szaküzletben, V GÁBOR műasxtaasanál
rtt!*a <>D rcn.loljcu.
6.40 Tomn. Birok. Közlemények. Hanglemezek.. — 10 Hirek..\' — 11.10 Nemzetközi vizjelzőszolcálat. -- 12 Hnrangszó. Himnusz. Idójá-rásjoloníés. — 12.40 Hirek. 18.20 Időjelzés és vízállásjelentés.
- 14.80 Hírek. — 14.46 Műsorismertetés. — 15 Árfolyam hírek, piaci Arak, élelmiszerárak. — 16.43 Időjelzés, birok. — 17 Hirek szlovák és ruszin nyelven. — 10 Hirok niagvar, német és román nvolvon.
- 21.40v Hirok. — 28 Hirek némot. olasz, angol és francia nvelvon.
- 24 Hirok.
BUDAPEST I.
17.15 Tiniké Margit magyar nótákat zongorázik. — 17.85 Környoi
Kink előadásé. — 18 Zarah Loan-,
dor éa Kari Suhmitt-Waltor nulsorá-hól. — 18.20 Honvéd tnüsor. — 10.20 Felolvasás, ¦ - 20 Külügyi no-gyodóra, 20.15 Magyar nóták. Szoleesényi Ilona és Varsányi Ku-dolf énekel, kíséri Gáspár Lajos cigány zenekara. — 21.15 Hogyan készítjük és tároljuk a vért a sebedült katonák részére a fronton történő vérátömlosztésboz. A közvetítést vezeti Puszta Sándor. — 22.10 A Szent László-hét műsorából. Közvo-tiléa- a \'nagyváradi Szigligeti Színházból. — 28.26 Filmdalok. — 0.15 Ozcn az otthon.
UUDAPEST II.
18.80 Francia nyelvoktatás. — 18.60 Vécsoy Ernő jazz-ogvttttese.
— 10.80 Az Operaház elesdása. L. »lstván király*. Színpadi oratórium kél részben, Öt képben. 2. A vSzont fáklyau. I-ogondn ll tánekétibcn. —• Az István király I. felvonása után kb. 20.40 Hirok.
Csütörtök
BUDAPEST I.
10.15 Szórakoztató zene. 11 A Bsoht László-hét műsorából. 18.80 Honvédőink nsonnok,14 Zsiga Ernő cigánvzonekara. 15.20 A 2. honvéd gyalogezred zenokara. —- 16.16 Itusziii hallgatóinknak.
17.16 Horváth Jonó jazz-négyese.
— 17.85 Fornády Elemér előadása.
— 18 Bcszkárt-zonokar. 18.85 Dr. Kyisztor Zoltán olőadása, — 10.20 Dr. Molnár Imre előadása. — 10.50 A háborús gyormekvódoloin. Előadás. —20.10 Mozart zongoraversenyei, Előadja Dolmányi Ernő,
— 21.10 Városkép Helsinkiből. Beszél Miklós Józaof. — Utána Sibc-lius: Finlnndia, szimfonlkuB költemény.. —- 22.10 Hádiózenekar. - -28.25 Horváth Elemér eíiiányzene-kora. — 0.18 Üzen az otthon. BUDAPEST II.
17.40 Horváth Jenő jazz-négyoso.
— 18 OsoreirÚtanfolyum. — 18.25 Tibay Zoltán gordonon játszik. - -18.40 Bcezkárt-zenekar. — 10.20 Dr. Itnoz Oyőrgy előadása. — 1Ö.4Ö Liszt: Mefisztó.\' koringé. — 20 Hirok. — 20.20 Felolvasás. — 20.40 Dalok éa ogyvclcgok.
A gelsei leventék gyors beavatkozása megmentette sok gazdásági cseléd állatait és takarmányát az elpusztulástól \'
A gelsei líju magyarság dicséretre méltó példaadása^
Kovátsszén
KISS FATELEPEN
toast-tira TMm:5-31 Iraj J.-m. 1.
A gelsei leventéiíjak szép és felemelő példáját adták a köte-lelességteljesitésnek. Nemes cselekedetükkel nem hivalkodtak, lém dicsekedtek. Felettes hatóságuk is csak kerülő utón szerzett tudomást hazafias, valóban magyar leventéhez méltó cselekedetükről.
Nemrégiben tőrtént, hogy a község déli részén levő egyik majorban lüz ülőll ki és egy szalmákazal lángbáborult. A lobogó tüz. fenve messzire elvi-tágított. Ezt u falu felső oldalán, a félvégi gyakorlótéren leventefoglalkozást üző leventék hamar észrevették és az egyik szakasz !i csapatparancsnok vezetésével otthagyta a foglalkozást, elrohantak a lajtokért és a fecskén-*i *v (lökért. Né ÚW* hány perc le-ÍV> forgása alatt \'" meglettek a
™ minlegv két kilométernyi utat a majorig. Ott azonnal munkához láttak és eloltották a tüzet és ezzel megaka. dályozlák, hogy az tovább terjedjen és elpusztítsa a cseléd-ség szénív- és\'szalmakazlait, ser-
P
tm
tésóljalt és a bennük levő állatokat. Veszélyes volt a helyzet, tekintve, hogy erős szél fujt, ami kicsíl megnehezítette az oltást, de u gelsei leventék nem törődve munkával és fáradsággal, dolgoztak.
Széit cselekedetükkel nagy károktól mentették meg a majori, tekintve, hogy a íalu nagyrészc kint dolgozott a mezőn és a szőlőhegyen
A tűzoltás után a leventék a tiizollószerszámokat rendhehoz-ták és zárt sorokban visszatértek gyakorlóterükre, ahol tovább folytatták a levenlc-roglal-kozást.
A gelsei leventéknek dicséretre és követésre méltó \' cselekedete például szolgálhat minden levenlc-ifju-nak, akinek szenl kötelessége a hiizá szolgálata, a nemzet va-jjyohának megmentése, mindenütt, ahol alkalom és mód kínálkozik erre.
A gelsei leventék tudják, ml. a kötelességük, megteszik azt, amit minden itthoni magvarnak meg kell lennie.
Magyar honvédek pihenője Ukrajnában
A hosszú és koeorroe tél után vtere Wp in megérkezett a taván/ a a kisváros girbo-gőrbn ideáin ömlik a hólé% A kormos romokra arany napfény csordul. A nagy gyárudvaron honvédőink sütkéreznék a nap sütésben. A fagyos* orosz éjszakák hidegében lezajlóit kimentő harcok
után jelenik a pihenő.
Látogatóba jöttünk a századhoz, hogy olbeszélgosaunk a honvédok-kel. A századparancsnok a nagy szeioIŐópülot ofötl üldögél ogy kis padon és vidáman cigarettázik.
—- Hat hót. óta oz az első igazi pihenőnapunk — mondja K. főhadnagy —, persze, hogy mindannyian boldogan éhezzük a napsütést. Egyébiránt nom is igen lo-botno mozogni, meri olhüllyodnónk az olvndásokozta térdigéré latyakban. Amíg állt a hó, alig voltunk
ogy-ogy faluban néhány napig:*
Majdnem minden nap más fa-inban vált n itattatunk
(M. kir. honvéd haditudósító szíttad közlést)
s rendszerint oléif változatos és cifra. Hiszen örültünk, ha vnlahova
sikerült bozBufolódnunk. Másnap
azután: olóry! Volt ugv, hogy harmincfokos fagyban, dühöngő hóviharban.
-- Nehéz harcai voltak a századnak? -¦ kérdezzük.
— Hát voltak moloff napjaink ebben a hidegben. Általában azonban Inkább járőr-harcokat folytattunk. Jöjjön esak ido Kövér szajotsz-vozotó! — kiált az udvar másik oldalán foglalatoskodó honvéd felé.
Kövér szakaszvezető katonásan jolentkezik.
- Mondja csak el biztatja n főhadnagy —. hogyan tisztították meg a szélmalom környékét a kóborló vörös katonáktól.
— Ugy volt az kérőm, hogy gvanua mozgolódást vettünk észre a Z. községben szélmalomnál. Bajommal éjszaka meogkőzclitoltük a malmot, ahonnan mérgesen tüzeltek
Egy olfogotl boliovlkl (Foto R. D. V.)
Nyaraljon HáVIZKN és !iir1.s/;il.:nlnl reumájától.
HÉV1ZGVÓGYFŰRDÖ fobb\'*™u!nl"-
Itlrdölc amcllctl ideíHs nyaralftliely. Kllünfl konyha. DíéIAs Hktxkt li, diétái nAv«r vezct>iívat Elsórtndtl, valamint szerényebb líénycknck nieetelclö szülődik. IVÓKÚRaK cy \'inor . bél , epe-. v*aabínlal-nmk ellen. Elö éa utós«isont kedvezmény. relvllap>«ila8Ml •mlüál FflriltK«i]iaiatái Hívi«, Zala megye Telefon 4,
ránk. Mégis sikerült mngrohnnniink. Kovács tizedes, meg én értük ol olőször a malmot s
az aidakán át két kézigránátot hajítottunk bc. Irtózatos ordítást hallottunk, aztán körölfoíduk az épülotot. Vagy harminc orosz rejtőzködött hornío. Elfogtuk őket a átadtuk valamennyit a németeknek.
\' Egyre többen gyülekeznek körénk tieztnolyottesok, tisztesek éa legénység. Mindegyikük tud valami érdekes apróságot. Aziránt érdeklődünk, \'hogy az ukránok hogy visolkednok.
-¦ Jó nép volna ez kórom. iSzívo-soit fogadnak lionnünkot — mondják. — Ujabban még aegitenok is
az orvlövészek kipusztításában ¦— teszi hozzá a szotgálatvozoté. — Innen negyven kilométerre A. községben fegyverrel harcoltak velünk ogvütt. Megelégelték már ók is a kóborló bandák garázdálkodását. ¦S" egyre jobban rájönnek arra is: milyen vérlázító nyomorgat volt az 5 életük a mienkhez kénest.
A legénység a körletben rondez-kedik. Kz már afféle katonaszokás, liogv két-három napra ia ugv ron-dozkednok l>e, mintlia legalább egy évíg olt niar.-iduának. Takarítják az udvart, táblákat szegeesolnok a törött ablakok holyére.
- Hogy izük az ukrajnai katonaélet? — fordulunk az oRvik kopácsoló legényhoz, akiről hátijuk, hogy nomrég jött ki.
— jól. Ha már ugy hozta a aora, !¦.<>¦¦. itt kell lennem, majdcsak mog leszek én is a többivel ogvütt. Caak az bosszant, hogy azoknak otíyrésze, akik orról a twlsoviki paradicsomról olyan sok széiwt mosóitok talán még mindig otthon vannak és lobot, hogy titokban 1116« most ís hívói. Azt szoretném csak, ha a szomszédom, a Vucaenyík eso-repoa itt lonno, mert itt a vörösöknél megtanult volna éhbérért dolgozni. Akkor nem szájalna annyit árról, amit még nom is látott.\'
-- Hát az élolmozés milyon? — kérdezzük az cgvik söprögotő honvédtól.
— Nincs hiányunk semmiben, esak a télen a cigarettánk volt kevés. Néha kifogytunk bolőlo, mert nom tudtunk olegot__ magunkkal hozni az életéi.
Eló-nak nevezik a katonák ni élelmező" oszlopot, amoly az ogyoa alakulatoknak olőro-szállitja a azükaéges élotmíazor- és dohány-menny iaéget.
— Nincs is itt semmiben hiányunk — hajtogatják az emberek. — Csak aa idő tavaszodjon ki, hogy végezni lohoason a vörösökkol a utána újra láthassuk családjainkat.
Kegyetlenül vad tét ?1 sok kömény harc van özeknek a fiuknak a háta mögött. Do az első tavaszi napsütéflio olfolojtették mindazt, amit átkinlódtak. Vidáman fütyörésznek, tréfálkoznak egymással.
Magyarok...
Ma karamltoâj !
1942, má|u« »
ÍJ immin megállót kap Csáktornya
Csáktornya mozgalmat indított ak iront, hogv a MAV \'tegye lehotövé Osáktornván egy uj. fővonalit megálló létesítését. A -kérelmet 11?. a-, körülmény tosai indokolttá, hogy 11 vasútállomás i) várostól incesso van. Az .ügy megvalósulása erdőkében ártárgyalások már folyamatban vannak. Első lépésként ogy tíztagú hí-íottaág szállt ki as illetékes hatóságok renerei a* alkalmas-terep meg-tekintéseié. A szemle eredménye
lott, hogv a tanitökó[*ó intézőt mögötti részen, a\'fövomd és a-.csák-tornva - tdsólendvni vonal elágazásánál lótositondé megálló konkrét formát nyert, A megállapodás szerint a területet és a földmunkát a városunk kell adnia, míg a kivitolozést a MAV vállalta. Az ügyet döntés végett fidterjesztették ux illetékesekhez, Minden remény megvan arra, hogy a terv rövidesen megvalósul.
A rendőrség internálta a nagyváradi öt fényképnagyitó ügynököt,
mint a gaadasagi éleire TfolyUtó
Megírtuk, hogy 11 nagykanizsai rendőrség bűnügyi osztálya Őrizetbe vette Schreier Ferenc, Vegei László, Lőrinc Sándor, Gittek Izidor és Sintonils Mik-lós mragyvá radi fénykép u a gj ito ügynökökéi, akik végigjárták N ágvkunizsát és környékéi és — a feljelentés szerint -- a gm.-gazduságf éleire nézve káros le-vékenységel fejlettok ki. .Megérkezett\' a -nagyváradi rendőr ka-
nézve káros tevékenységet elemeket
pilányságtól is a válasz a helyi kapitányság megkeresésére, ugy, hogy Kovács Nagy i\'ál rendor-fölanácsos intézkedésére mind az öl nagyváradi ügynököt Internállak \'
A kapitányság határozatát ma délelölt hirdetlek ki az öl féuy-képnagyitő nagyváradi fiatalember előtt.
Nagykanizsán ruj la vesztettek.
fegye észre mindenki a "dolgozó anyát és \' adjon -neki méltó megbecsülést
NitKyslkcf n\' Munkásanyák Ünnepélye a Budai Vigadóban
tjélekemeló ünnepségnek, volt színhelye n Budai Vigadó. A Hiva-tásszervozet rendczto meií hatalmas tömeg jokmlétélH-n a munkásanyák ünnepélyét. An Annenélv célja* és értelme\' nei volt. hogy kifejezésre jutassák n nemzeti társadalom szük-sóffes meftlx\'dsüléset a munkásanyák iránt, kik férjeik fn^vvori>w.nu1W1 vai betöltik ások munkahelyét es az anyaság terho mellett vállalják sok áldozattal és nélkülözéssol n haza-íías kötelesség narancsát
Vida > István, iti IIivaUisszoi vezet főtitkára üdvözölto a megjelent dolgozó anyákat. A frontok hőse a honvéd, a hátország hósn a munkás-anya mondotta. Elete küzdőiéin és önfeláldozás, ma pedig\'n háború
terheli. « háború nélkülözéseit viseli
hősiesen, miközben .gondolata ott kalandozik a\' távoli tájakon, hol szivének hósoi vivják élet-halál harcukat. Családi munkája melleit ott görnved az tizemben, műhelyben, irodában. A mai vérzivataros idó rárótű, hogy n lávolküz.dó atya helyett atyn legyen.\'A l,4ivat«sszoive-z\'ot imno|m;lye révén,-\'mindenki tizemét ezekre u névtelen munkúshó-fökre iránvitja. Vegye észre mindenki a dolgozó\'anyát, no feledkezzék meg róla- senki, hanem igonis adjon neki méltó megbecsülést.
Majd átadta n szót a szereplő művészeknek, hangsúlyozván,. )iOgy a munkásanyák szivét szólultassak meg a művészekkel. Kcrcsatcssy .Mária énokolt, Slofimidos Károly zongornkisérotóvel. A megjelentek lelkesen ünnepelték, öt kövotőlog Örkényi Éviké, a rádió gyormek-
Ugvcdelmt ájtyu biztosítja a talu bolárutál (Foto li. D. V.)
festessen Tisztittasson
Púlcsics
-nul
szereplője adott elé verseket megérdemelt sikorrol.
Az Qnnopély szónoka Csurgai István volt, a llivatásszeivezot országos titkára. Mai ünnepségünk mondotta - hósi épossa legyen annak a mngynr anyának, akinek neve nincs arany bet Ükkel bevésve 11 hősök niiírványtábliijába. l)o hós Ö! Hős, mert ugyanolyan küzdi\'lmet folytat ebbon a habomban, mini fia a távoli harcmezükön. I lordja ez a magyar anyu szive alatt n ma* gyár. jövőt és hordja ogy boldogabb jovŐ válásával fl ma tűrhet, Erre a magVUt\' anyára mindenki csak tisztelőitől és megbecsüléssel tekinthet fel. Nemcsak,a front hósoinok küzdelmén dói el a magyarság sorsa, hanem az\' itthonmaradt család emberhez méltó ellátásán is. A letr-(oljoeehb védelmet kell tohút ny.uj-tani a dolgozó anyának. Sújtson le a törvény keze kíméletlen;\' orővol mindenkiro, aki ennek az anyának országvédó munkáját gátolja, vagy
lehetetlenné teszi. Sújtson lo az Árdrágítókra, az áruhalmozókra, 8iii(. son lo a nép összes kártevőire, A\\i h dolgozó anya ellen vét, a család: ollón vét. Akt a család ellen vét, .1 nemzet ellen vét, A nomzet ollón-ségoívol .pedig kíméletlenül lo kol! számolni.
Büszkeséggel tölti ol uiindon ma-gyar szívét a dolgozó magyar anyák hangtalan llősiosségo. Áldozatos lia-iiatinsságuknak megles;* a mogérde- ! moll jutalma. A háborít végén, h/ a gyóztofl hősök hazatérnek, olyan bért kell kaniiin m.indon -atyánajíj hogy fizetéséből eltarthassa családját, tíz anya pedig botÖithosso igoiii szoroiiét « boldog család keretében ogv (wldognbb magyar jövó nove? léjében,
Csurgní István nagyhatású bo-. szódo után a Vasutas Dalárda énekelt, majd Mécs László szociális tárgvit verseiből adott elö tornitolo sikerről.
Temetése után fél év múlva exhumáltak és felboncoltak egy néhányhetes csecsemőt
.1 Az a pyanu, hogy a saját anyja fojtotta meg
A mull év októberében lóriéul Háza-Keretivé községben, hogy líYibur Szidónia községbcli lakos egy gyermeknek adoll éle-let. A fíucska néhány bél iniil-vn meghalt és el is temet lék. Hónapok multak el azóta, mikor most halkan stillogui kezdtek a községben, hogy a csecsemő nem lennészcles halállal 111 tilt ki. A suttogás eljutod égessen » csendőrség füléig. (Isiik* hamar megindult a nyomozás, amelynek az leli az pralinémé, hogy az ügyészség indítványa rn a vizsgálóbíró elrendelte ri kis halott cxhumálásál és felhőm o
lását, titni tegnap a község leme tőjében meg is történt dr. Al-mássy Gyula törvény széki la* nácselnök közbenjöltével.
A boncolás valőszinüsili, hogy n másfél éves fiúgyermek ifilel és fejlődőképes csecsemé volt és a jelek szerint megfojtották. A rajtalevö kendő ami váll, hogy azzal fojtották meg. Az a gyanú, hogy az anyja fojthatta meg a kendővel.
Valószínű, hogy ínég a utal nap folyamán történik tncgífr lelő intézkedés.
Nómot híradós (Foto It. ». V.)
1942 májúi 6,
2A1:ai RÍ2LÖNY
NAPIREND:
Gyógyszer tód ügyelet: Ma Fekete Sas uyógyaatrtár Fő üt 6. az.
Kiskanissán >az ottuni gyógyszer-tár állandó ügyaletoa szolgatatot tart,
A GÖZI-OItUo nyitva vau retfgei e öratói este ö óráig, (llótfö, tMnla, péolek déüiláii éi kedden ege^i nap oöknck.) Teiefou: 560.
Napt&r MA]us ii. Szerda. Rom. knt. JSdos ap. - i\'rotcatáns Frlda- - Izr. Ijar 19. _
Végső diadalra
Kezünkre hiúba vertek bilincset,
ml minden ijsxakán leróttuk azt,
feltörve az etgazosúll ugart:
Magot vetettünk csodás nagy hitünkketi
Szemfedőt Mába szőttek számunkra $ hiúb.i küldtek mohó varjakat : őst rögökön elszórt magvakat telsttnre husta szivünk melege!
Sírunkat Mába ásták oly mélyre, meg volt Jósolva a feltámadás s ősök kardjába vésve az ítélet; Ht esak mt jassolunk és senki más l
A pusttuláíra Ítélt ösi szántás megcsúfolt minden bősz ítéletei: Egy magyar karácsony szent éjszakáján a tlonvédhadsereg megszületett!
S le agg bikeblró: Csak dutj-fulj mostan és néza, hogy mennek a hős gyerekek, felvirágozva, vígan és dalolva oda, hol zúg a vörös fergeteg l
A pusztulásra ítélt Ősi szántás megcsúfolta a zord ítéletet : A végső átadóira menetelnek fiaink, a hős magyar gyerekek\'/
Tsgzts Lajos
— (Czaplk Gyula dr.)
veszprémi megyéspüspök ma iktatta bo ünnepélyes keretük között dr. Simon György nemrég kinovo-zott nagyprépostot. Ezután az előléptetett kanonokok •beiktatáséra és eskütételére\'is sor került.
— (Batthyány-StmUmanu herceg Nagykanizsán)
Előkelő vendéRO volt Nagykanizsának herceg Batthyány-títratl-mami László, Körmond várura azo-mélyóbon, aki szűkebb kisőrotóvol rövid tartózkodásra Nagykanizsára érkozott éa a horcogi várban megszállott.
— (Az árvízkárosult földhaszonbérlék szolgáltatásai) \' 1
A hivatalos lap közli a kormány rendelőiét a földhaszonbérlőihez jut-tatottak évi szolgáltatásának olemi kár esetén való mérsékléséről. A rendolet szeaint, ha olemi kár miatt » földadót elengedik, akkor mérséklik ozokot a szolgáltatásokat is. A mérséklés akként történik, hogy a földadó mindon törölt nogyodo után a mérséklés 10—15 százalékos, az . egyes idevágó paragrafusok alkalmazása mellett. Mérséklés iránt a.földhöz juttatottaknnk nem kell külön kérést beadniok.
— (Napi 11 óránál többet nem dolgozhatnak m vidéki fodrász-segédek)
Mint & \'hivatalos lap közli, a kereskedelemügyi miniszter rondolotot adott ki a íodrászipari alkalmazottak munkaidejéről. A rendelet szerint özeknek az alkalmazottaknak Budapesten 24 óránként munkaidőjük nom lehet több 10 óránál, hó-ionként pedig 80 óránál. Eo.a munkaidő, a munkaközötti szünetek beszámítása nélkül értendők. Vidéken aa alkalmazottak munkaidaia naponta 11, hetenként padig üti óránál atm l«h»t több.
500 büntetőparancsot bocsátottak ki közmnnka aemteljesifésé miatt
Meg a tél folyamán történt hogy u város polgármesteri hivatnia a hó eltakarításához mintegy 1700-1800 embert kirendelt közerőre. Ebből több, mint 500 ember nem tett elegei a felszólításnak. A \'polgírmeste n hivatni ezeket feljelentette. Az ügy a\'rendőrkapitányság ki-hágási búntetöbirája elé került, Tekintve, hogv legtöbbjük még
esak első ízben kerültek a ki-hágási osztályra, tekintve a nehéz gazdasági helyzetre és körülményekre, n kihágást bíró nem alkalmazott szigorú eljárást, hanem fejenként 3 pengős pénzbírságra ítélte őket. Hang-sulvozta a rendőri kihágást büntet Őbiró, hogy ezentúl minden ilynemű kihágást alegszigorúbban fog megtorolni.
(ÍNjljulás az 1. niiiHlrói,
hogy Madagaszkárt valamikor visszaadják I-\'rnneíaországnnk, Mint elfogadhbtatlant,
elutasítja az Egyesült Államok
kormányának azt a szándékát, hogy megtiltsa Franciaországnak a védekezést, ükkor, amikor területét megtámadták. A frnn-eín kormány egyedüli elbírálója azoknak a köfelozoltségcuiieK, amelyekéi becsülete követel meg tőle. F.zt egvébkénl jól meg értetlek Madagaszkár védői.
A francia jegyzék a továbbiakban ezeket mondja :
Anglia a fegyverszünet, óla oly gyakran tanúsított ellenséges magatartást Franciaországgal szemben, hogy a Madagaszkár ellen most toriéul támadás
nem lepi meg a francia kormányt.
A jegyzék befejezése hungoz-lutja, hogy n francia kormány nem tehet mást, mint Rooseveltre hárítja a támadásból eredő következmények egy részét.
Mire állnának kéeten ax amerikai hadihajók?
Stockholm, május ti (NST)\' Washingtoni jelentés szerint Hull külügyminiszter tegnap a sajtóértekezleten kijelentette, hu szükségessé válnék, ugy az amerikai hadihajók készen állnának arra, hogy támogassanak olyan támadást, mint amilyen a Madagaszkár szigetén történt brit partraszállás volt.
Laval sajtónyilatkozata Madagaszkár ügyében
Viehy, május G (NST) Laval a tegnapi sajtóértekezleten a sajtó képviselői részéről hozzáintézett kérdéaro azt válaszolta, hogy Japán sohasem támasztott semmiféle körotelést Madagaszkárra vonatkozóan. Hálás vagyok önöknek, mondotta Laval, ezért a kérdésért, mórt alkalmat adnak nekem arra, hogy válaszoljak arra a Bajtóhadjáratra, amely az utóbbi időben Madagaszkárral folyt. Megismétlem, hogy Japán Madagaszkárra vonatkozóan sommiféle katonai vagy diplomáciai kövoteléat nom támasztott. Laval a továbbiakban bangsuiyozta, hogy a legújabb ese-
mény bizonyítja a Viehy áltat követett politika sztikaégosaegét. Feltétlenül szükséges, hogy ia franciák tudomást szőrözzenek a jelenlegi esemény fontosságáról ós arról az álláspontról, amolyot Franciaországnak ol koll foglalnia. Sokkal inkább szükség vnirii Némotországhoz való közeledés politikájára, mint valaha. Sokkal ínkább jogosabb az a részvétel, amolyot r-ranciaorazág várhat Európa újjáépítésénél. Franciaország Madagaszkár szigetén mindon eszközzel védekezni fog, ~- fojozto bo nyilatkozatát Laval a sajtó képviselői olőtt.
Az angolok 20.000 embert tettek partra Siurez Dlegonól
Amsterdam, május 6 Az angolok Suaioz Diegonál hét
hajóval joloíitck meg. Résztvett a támadásban ezonkivúl négy angol repülőezred, amely ogy ropülógop-anyahajón állomásozott. A partra-Bzáilt csapatok létszámát 20.000 emborro becsülik. A francia védorók viszonylag gyengék és létszámuk 7—"8000 emborra tohotó. A francia csapatok hősies ellenállást fejtenek
ki. Madagaszkár és Viehy kőzött változatlanul fönnáll az összokötlo-
tés. • \' i
Ax angol királyné unokafivére eleeelt
Amsterdam, május 6 (NST) A londoni rádió jelentéso szerint liowoss Lyon, az angol királyné unokafivére olcsett.
[A bolsevisták rombot
színhelye {foto K. D. V.)
RBtorta-faixin
KISS FATELtPEM
ErntM-tftti Tthto: 5-i?. Istsj l-t. B.
Dél\'-Kelet-Angliát támadta O német légierő
Berlin*: május 6 (NST) Mint^katonai,holyréLközlik, könnyünómot harci ropttlógépok a keddi nap folvamáii és pseraura virradó éjszaka felderítő utut kittek a brit szigot folott. A nőuwt-íopülók megállapították, hogy -u. • sikerült német támadások aulyoa károkat Idéztek elő a katonai borondeiéttekbon.
Amsterdam; május % (NST) A londoni rádió jékinti, hogv nemot rtptUög\'épok támadást Intéztek Dólkolot-Ahglia ggy.ik városa ellen. A támadás\' károkat idézett elő és áldozatokat követelt.
Olasx vélemény a madagaszkári angol akció okairól
Bóma, május G (Bud. Tud.) Az angolok Madagaszkár elleni támadása olasz körökben általában líem keltett meglepetést ós azt mondják, hogy ez a következő tényekre mulat:
Az angolszász hatalmak kÖ> rében nagy az aggodalom a bur-mai japán előnyomulás miatt. Ez az előnyomulás most már In diát fenyegeti. Az\'angolok teljesen figyelmen kívül hagyták egykori szövetségeseik, jogait ós érdekeit. Tévednek nz angolok, ha azt hiszik, hogy ilyenfajta lépéssel meg lehel állítani az események folyását.
Láxae diplomáciai tevékenyég Vichyben
Viehy, május G (UN) Laval kormányfő\'\'hivatali helyjségeiban a madagaszkári események miatt lázas tevékenység uralkodik. Laval fo-
f;adta Darlant; a gyarmatügyi ál-amtitkárt, majd a japán\'nagykövetei, a német főkonzuli, a svájci követet Ós az Egyesült Államok ügyvivőjét.
(lent,-május 6 (P) Agenft sajtó találgatja.^vzjjon a szövetségesek tovább haladnak-e és Madagaszkár megszállása után
megszállják e Dakart Is. Zürichben ugy tuatják, hogy Hull külügyminiszter a washingtoni sajtóértekezleten kijelentelte, hogy szükség esetén amerikai-csapatokat Is harcbavetnek az angol erők támogatására.
Tokió, május 6. (NST) A Domel jelentése szerint a japánok légitámadást Intéztek Jünan tartomány fővárosa Kunmlng ellen. A városban és a környékén sok katonai berendezést súlyosan megrongáltak. A japán léglhaderö támadást intézett Paosen ellen Is.
Corregidor •< Ildiét elfoglalták a fapánok
Melbourne, május I (OFI) A szövetségi haderők főhadiszállásának közlése szerint Corregidor erődje megadta magát a japánoknak.
Ax USA figyelemmel kiéért a martiniqael helyzet alakulását
Stockholm, május 6 (NST) Amerikai rádiójeleidé* szerint Cordel! Hull : külügyminiszter tegnap kijelentette,, hogy a legnagyobb figyelemmel kísérik a Marti-nique-szigeten kialakuló helyzetet,
1942. május
- (A Zalai Közlöny részletes menetrendje)
, moat von összeállítás alatt 6a néhány napon belül ízléses kivitelben kikerül a sajté alól. Elére fol-hlfjuk a közönsíp- figyelmét a Zalai Köjrlöny Bsob-monotrondjéro, amely nélkülözhetetlen mindenki számára".
— (Vakok felvétele)
A Vakok szombathelyi áll. s. ipariskolája és foglalkoztató intézető az 1942/48. tanévro 14 éves kortól 85 érős korig olyan vak ifjakat vesz felé akík ezídóig vakintézeti novotés-ben éa oktatásban nem részesültek. A kiképzés 4 évig tart s^az elméleti oktatással párhuzamosan ipari ki-képzésbon is-részes ülnök. Hovozotott iparágak: a kofokötés, kosár- éa Bzékfonás, valamint ciroksoprükötés, A növendék bármelyik iparágat választhatja hajlama és képosHógo szerint. A 4 évi kiképzési idó ol-teltóvol az intézőt foglalkoztató tagozatába kérhetik fölvételüket, ahol mint ipari munkások az olnöknég óltól Diegátlapitott rmuikabér mollott dolgozhatnak. A fölvétel iránti kérvényhoz, mofyot a Vakokat Gyámolító Dunántúli Egyesület Szombathely olnököégéhoz koll intézni, a követkézé okmányok csatolandók: 1. a vak látáshiányáí igazoló orvosi bizonyítvány, 2. szülotési bizonyítvány, 8. hímlóoltási bizonyítvány, 4. hatósági kimutatás a család vagyoni állapotáról, 6. illotósógi bizony itvánv, 6. nz egészségűt igazoló orvosi bizonyítvány, meív azt igazolja, hogy á fölvételt kíné a vakságon kívül testi és szellemi fogyatkozásban nem szonvod, 7. a fölveendő iskolai, osetlog egyéb\' bizo-\' nyitványai. A kérvényokot\'folyó évi augusztus hó l-ig kell lenyújtani az intézőt igazgatóságának, liovohb felvilágosítást és nyomtatvány űrlapot az intézőt igazgatósága" küld kérelemre, Szombathely, Krnusst Kelőmön utca 4. ssám.
— (Maróthy Károlyt 1Q0O pengő pénzbüntetésre ítélték rágalmazásért)
Maróthy Károly. országgyűlési képviselő a parlamentben egy Ülésen közbeszólás formájában azt "a megjegyzést tette Homonnay Tivadar főpolgármester, volt kopviselóro, hogy »moet a zsídébuj taténak tap-solnak«. Késóbb pedig, amikor az elhangzottakért Homonnay kérdőre vonta, kijelentette, hogy momonnay Tivadart ón strómannak tartóim.. . Emiatt a volt képviselő feljelentette Maróthy Károlyt. A rágalmazási port Bérczy Géza", a járásbíróság ol-nöko tárgyalta és Maróthyt 1000
KngÓ pénzbüntotésro itéltsj| köto-:to, hogy az itélotót napilapban tegye közé, azonfelül olmaraaztalta 100 .pengÓ ügyvédi költségbon is. Az Ítélet nem jogerős.
Magas állalarak voltak az orsiágoa vásáron
"* A tegnani nngvknnizBai országos vásáron mintegv 1010 szarvasmarhái hajtottak fúl, lovakból kb. 400 at. A vásár általában jó közoposook mond haló. Azonban az állatárak magasak voltak. Igv jó tejelő tehénért 1200 pongót kértok, egy vágómarháért kn. 600 pengét, príma minőségű csikó párjáért 3000—8200 pongót, 3—4 óvos ió ló párjáért 4000 1200 pengőt kórtok. A magas árak miatt — a kínálat dacára — a vásárló közönség tartózkodó volt.
Felhívás! 4
Mindazok, kiknek férje a m. klr. nagykanlzéal 9. honvéd könnyű hadosztály parancsnokság törzsével hadbavonult és hadigondozás szempontjából panasza van, keresse fel a hadigondozó tisztet Nagykanizsán, a József főherceg laktanyában, a honvéd Allomásparancsnokságnál,
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
Tárgy: A rizs forgalminak korlátozáin,
Hirdetmény.
A Budapesti Közlöny májúi 5-1 számában kézzételt és ugyanaznap hatályba lépett 2760/1942. M. E. sz. rendelet korlátozta a rizs forgalmát olykép.hogyrfzst csak flnomIbtl|egy-szelvényekre szabad kiszolgaltain!.
Az Osizes tudnivalókat tartalmazó hirdetményét a Zalai Közlöny május 9-íki számában fogom közhírré tenni, sddlg tilos a rizs forgalomba hozatala, a kereskedők pedig kötelesek netán levő készletüket felmérni és 24 órán belül a Közellátási Hivafa\'hoz bejelenteni. Nemleges jelentések mellőzendők.
Nagykanizsa, 1942. má|us 6. iHi Polgármester,
Nagykanizsa mceyd város polgármesterétől.
W11/JS42.
Tíi*y: Síbesfllt\'k látogatóinak ula-t&tl kedvezményben való réiiesltéie.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy az orosz harctéren megsebesült vagy megbetegedett és Jelenleg az anyaország kórházaiban gyógykezelés alatt álló lisztek és legsnyiégi állományúak közvetlen hozzátartozóinak látogatására a Kereskedelem és Köz-!ekedesUgylMinÍszlerurlŐ7.762/VI— 1941.jz. rendeletével 50%-oa vasul! kedvezményt engedélyezett.
1. a honvédkórházakban vagy a Vörös Kereszt hadikórházaiban ápolt súlyos sebesülteket éa betegeket vidéki hozzátartozóik legfeljebb havonta egy iiben meglátogalballák az említett kedveimény Igénybt*.-vé\'elével;
2. a kedvezmény Igénybevételem jogosultak:
a szülök, a feleség vagy menyasszony, illetve egyedülállóknál a tealvér;
3. látogató egyszerre kettőnél tőbb nem lehet (pld. apa-anya, apa-.feleség);
4. a kedvezmények igénybevételével történő látogatás engedélyezését minden esetben az illetékes kór-házparancsnokságtői kell kérni, aki á kérelmezőt a látogatás engedélyezéséről a kedvezményei vasúti Jegy villására jogosiló Igazolvány csatolása mellett, hivatalosan értesül.
Az érlesités és az ehhee csatolt igazolványok alapján az igényjogosultak lakóhelyüktől a kórház székhelyéig és onnan vissza 50%-os vasúti kedvezményben részesülnek, mellyel 100 km-en felüli távolság-
nál III. osxttlvu gyorsvonattal, egyét* kínt pedig Ili. osztályú személyvonattal utazhatnak;
5. amennyiben a lálogaió hlleles hatésági (községi) bizonyítvánnyal Igazolja, hogy vagyontalan,szegény, tehát rászorult, a kórházba való be érkezése ulán a kórház gazdasági hivatala ugy az odautazáshoz fizetett vaifiili dl(at, valamit a visszautazás vasúti költségei) megtéríti; -
6. azoknak a látogatóknak, akik rászorultáig mlalt ezt kérik ég akiknek az utazással kapcsolatban az éljelt a kórház székhelyén kell el-tölleniök. szállodai köllség elmén hérom (3) pengőt flztlhet ki a korház gazdasági hivatala és egy napi étkezési költség megtérítése fejében személyenként három (3) oengöt
A sebesüllek látogatóinak utazási kedvezményben való réazesitése nemcsak az otosz harciéren megsebesüli vagy meg betegedéit és jelenleg a honvédkórházakban vagya Vörös Kereszt hadi kórháza inán ápolt honvédekre, illetve közvetlen hozzátartozóikra alkalmazandó, hanem utryan-ebbin a kedvezményben kell részesíteni az ország különböző honvédés polgári kórházaiban fekvő ösz-sTes sebesült honvédeket, illetve, hozzátartozóikat Is, ha a rebeBüIés vagy sérülés ellenséges cselekményekkel kapcsolatban bárhol jött is létre.
Ide sorolandók a dé\'vidéki karhatalom működése kapcsán történt sérülések és sebesülések Is.
Nagykaniztia, 1942. április 28 i»4 \' . Polgármester.
Tárgy: A tüzelő anyagbeszerzés és a tűtós korlátozása.
Hirdetmény.
A Közellátásügyi Miniszter Ur a Budapesti Kö/löny május l.-i számában közzétett iur> 520/194;;. K. H. sz. rendole-tóvol szabályozta « tüzelőanyag beszerzését és n filtést. TüztílŐMoyaga tűzifa, a szén, « I gnlt, a brikett, a koksz én a kokszbrlkett Lakasok után az híja május l-től 1943. április 80-Jg terjedő 6k.v óvt Időszakra brennborgl. dorogi, egresal, koralél, nagymányokf, pécsi, siurdokl, tatai, tokodl, vagy zslból szúnból a szobák (tehát nem az Összes helyiségek I) és a lakók számától függően mázsákban kifejezve az alábbi táblázat szerinti mennyiség szerezhető be;
t L4is A likli áll.ndó UkAlnik Mimi
"ntí 12 3 4 5 6 7 8lw»
1 20 20 20 2Ü 20 20 20 20
2 20 83 33 33 33 33 33 3*
3 20 38 41 41 41 41 41 41
4 20 33 41 48 48 48 48 48
5 20 33 41 48 55 85 55 55 ti 20 33 41 48 55 61 61 81 7 20 33 4t 48 55 Hl 66 68
8nffM|20 33 41 48 55 61 66 70 Példa: Olyan kétszobás lakás tüténéro, amelyben 3 személy lakik, a tenntebb felsorolt szónokból 33 mázsa BxerezhetÖ be. Ha olyan szenet veszünk, ami a (umitchid felsorolásban nincs bent, vagy
ha eeyéb tflMlŐanvagot fpl. tfliifáf) r( azünk, akkor a klllttn engedély nsikni beszerezhető mennyiséget usry kell kJ számítani. hogy s fenti táblázat alap-ján kiszámított mennyisedet az nlártN szorróezámokkal megstoromuk: TOii-
fánál 1\'7, koksz- és külföldi kénnél 0-8. snlgótnrjánl medonoébfll szármáié szénnél l"2. osyéh barnaszénnel jji lignitnél 70 szorzószámmal ¦zortant Példa Olyan kétszobás lakás intj! sere. amolyben 3 szométy \\t\\\\\\y 501 mázsa tűzifa szeret!
hetó be.
Veítyoa beszerzés esetén ínl tDsltaél széni az eirvea lüzelóanyasokból váiA* rolni kívánt mennyiséget íz nláhb U\\. tüntetett sorszámokkal kOinnktlltln meg koll b\'/.or.-znl, a szorzások erodn.Anyél rlsflzo kell ndol éa csak annyi \\\\\\,.c\\r,. snyannt szanad venni, hoay a véseti. szeg a táblázat atsn|án klazámltott mnnpylaéfiot meg no haladja. E azorzé-
Anink a körotkezrik: A táblázat elolt Tclaorolt ezoneknál 1-00. koksz- és km. földi széacél 1-25. salsétarjánl medsn-óéból szármar.0 sxeDeknél 084. ofryéb barnaszénnél 066, lignitnél 050 és a tűzifánál 059.
Példa: Olvan Kétszobás lakás Hitesére, amelyben 3 Bzemély lakik: irta koksz . .10 x 1*25— 18 50 30 q tllzlta . . 30 X 0-59 «17-70 ésíkqdoroglszóa 28 X 1 — 280
33-00 q
ezerezbetó be.
Az, eayes vásárllsoknt a vásárlási . könyvbe bo kell legyezni A hallt külön szobának kell számítani, ha alap-tertllote 12 m> on felül van. A cselédszobát csak akkor szabad klltön szobának számítani, ha azt lakószobának használják. A lakók számának mer/határozásánál a háztartánl alkalmazottit Is tlirynlombe kell venni. Szabadon álló házakban IcvtJ-lakásokra, föltéve, hosj a házban 4 lakásnál több nlnrs.20\'A>-kal több (Uzelóanyairot lehet hcsurcznl és felhasználni. A begyújtáshoz használt ii. n. knriksfa a beszerezhető mennyiségbe nem számit bele. A beszere»hm mennyiségben a fózés és vIzmoleRltéa szükségleto Is bent van. Ily célra tehát külön beszorzás nem lebetségcp. Min-
| den hnlylaégot csakis olv mérlékben szabad tütenl, hogy a hémérséklet s
i 20 C Tokot meg ne haladja.
I A rendelet totézkedéflekot tartalmai n lakásokon felül a lokásszertl helyi-
! ségekben elholyezett Irodák, müholyck, rlzietek, továbbá Inarl- vagy kereskedelmi célra szilgalé, nem lakáwsrfl
1 helyleégek fOtésore s az ezek után be-
| szőrözhető ttizeiAsnvagmennytségre ls,
( továbhá a központi fűtéses helyiségekre és a központi melegvlzszolgáltatásra la. Az érdokoltek » szükséges felvilágosításokat tűzolöanyag-kereskcdliaktél megknnhat[ák s ezeknél a rendeletet la betekinthetik. A rendelet megszegett 6 hónapig terjedhető elzárással büntetik.
Nagykanizsa, 1943. május 4-én. ,2M Polgármester.
Fiatal tiáKlMsIaB azonnali beléptire felvételik. Kelemen Rezsó cégnél. 1290
¦Tlf^i\'éTlelvMMk." ErziébcMér 11.
DRÁVAVÖLGYI
jl..........
WILLaMQS BRAMSZOL6ALTHT0 R.T.
lia kazár 11 falvllágoaltAs minden vlllamoa kéi-déoben C«engery-ut 51, tolofen 294.
AraimsuAinlAk flxetAM, roklaimAoi&k, hlbabBJaluntAssik Sugárptrt 2, 1. emelet, tolofon 213.
SxahAosnftt kereteit, Június elsejei belipeisel. Jelentkezés Unger vaskercike délben, a pénztárosnöaél. 1249
auAs vktriu.
Eladó égy biztos. Jó él olcsó tara lé. Simon litván hentes, Klikanlzu.. 1251
HÁZ ÉS INGATLAN
KlMAbeltei ületen négylakrészes bérház házhelyek, kétsrobáa ul masánház kerttel Bővebbet Horváth, Sugár-ut 42. 1219
POLITIKAI NAPILAP, .tl*djn \' „K5iV*i\'i*a«< R T. ^^•gy^•¦^lM¦ Felelői kiadó: IiUI Rirtiy NyomatfHi * MRli[i(*z(l*»iÉai\'ft. T. N*9yr»n"í*l" ¦yandJjiiUa NMvIusutoti.
SS* évfolyam, 109. Mm,
Nagykanizsa, W42. maju» 7. osütör,tök
Arm 12 fljtfo.
ZALAI KÖZLÖNY
SZerkt aztöség 6b kiadóhivatal i Főút 5. azAm. Szerkoaatoaogl Aíi kladdhlvalall telefon 78 ax. Mag]e)enlk mloden faétköxnap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
Hlotiaetéal Ara: agy hónapra 2 pengő SO Utter,
negyedévre 7 pengő 20 filler. Egyes szám: hétköznap 12 till., szombaton 18 iill.
Beményl-Sctawller Lajos
pénzügyminiszter legutóbbi ví-kendjét választói közi, Baján töltötte s a Magyar Biel Partja iiagvválasztuiánvánnk ülésén hatalmas beszédben ismertette a háborús gazdálkodás nagyvonalú programját.
Mindenekelőtt arra mutatott rá, hogy *l mai idők parancsa a kölcle.sségli\'ljesilés, a fegyelmezettség, ma erőnk teljes meg-fcszilésévcl kell dolgoznunk és takarékoskodnunk. A ningvar gazdasági és pénzügyi politikának — mondotta egyetlen komoly alapja u munka." Minden magyar emberi át kell hogy hasson a munka \'kötelességének tudata \\s ezt a kötelességteljesítés! szervezetten és fegyelmezetten kell végezni. Természetesen szükség van irányításra is, de ez a kormány feladota. Kbbe a gondolatkörbe tartozik a milliárdos beruházási terv, amelyik it löbblermelésl mozdítja elő s ide tartoznak az iparfejlesztési tervek is. Az egyik elsősorban a mezőgazdaságot érinti, a másikkal pedig fokozzuk az iparban foglalkoztatói! több mini egymillió munkás számát.
Nagyon érdekesek voltak azok a kijelentései, amelyek az átmeneti gazdálkodás olökészi tésére vonatkoztak. Kifejtelte. hogy már most gondolni keli arra. vájjon u háború után milyen gazdasági viszonyok lesznek, hogv alakul nyersanyagéi-látási helyzetünk, mennyi munkaerővel kell számolnunk.\'mekkora a fogyasztás Ós mekkora lesz a kivitel. Már ma kell fokozatosan előkészíteni n háború vé;;én hazatérő katonák munkához juttatását. Az irányítás itt is a kormány feladata, ám » megvalósításnál egyforma feladut és kötelesség hárul minden magvar emberre.
Újra ós újra hangoztatta a mai idők jelszavát: többet dolgozni és többet termelni/Minéhaj. löhbet dolgozunk és termelünk ugyanis, annál jobb pénzünk ér-léke. Azt egyébként — mondotta —, hogy valamire van-e pénz vagy nincs, nem az aranytartalék mennyisége határozza meg. luincm egyedül az egyensúlyi helyzet, v\'ugvis az az arány, n melynek a forgalomban levő pénzmennviség és a fogyasztás rendelkezésére álló javak közi kell megfennie. Magyarországon megvan az egyensúly, függelle Hitettük magunkat az aranytól s büszkén hivatkozott rá a pénz ugymiiúszler, hogy hu nem ezl teltük volna, mii hadsereg nélkül állhatna Az ország
Szólt ezután az árszínvonal kérdéséről Megindokolta a me ""gazdasági cikkek jelenlegi
138.000 tonnányi hajóierei süllyesztettek el a német buvárnaszádok az Atlanti-óceánon
Az ankarai szovjet nagykövet, hir szerint, elutazott Kujblsevbe — Az USA 3 aknakeresőt éa két ágyúnaszádot vesztett Correfldornál — A franciák néhány pontot visszafoglaltak az angoloktól Madagaszkáron
Leningrádot kiüritették
Bőse indiai vezér ismeretlen rádión keresztül ujabb üzenetet intézett uz indiai néphez. Hangoztatta, hogy .1857. május 10-én kezdődött India első függetlenségi harca és ez év májusában kezdődik az utolsó függetlenségi harc. Megállapította, hogy a brit \'Világbirodalom egyre inkább aláhonyuflik és ezért az Indián kivül élő hinduk felkészültek a nemzeti harc utolsó szakaszára. Ötölt az órájs az utolsó harenak. A szabad India olyan szociális állani lesz, mely
az igazságos testvériség elvein alapul majd.
Az indiai nemzeti tanács bangkoki tájékoztatója szeren-esekívánalait fejezte ki az indiai nemzeti kongresszusnak Allahabadhuu hozott határozatáért, amely félreérthetetlenül kifejezésre juttatja, hogy a mostani háború nem India háborúja. Az indiai nép elhatározta, hogy szembeszáll Anglia Indiában folytatótl háborús clöké-születercol. .-
Anglia ellenségei moat India küazöbén állnak.
az indusok azonban nem hajlandók csatlakozni alfrjoz a felfogáshoz, hogy számukra veszélyt jelent a japán közeledés.
Indiából érkezett jelentés szerint Allahnbnrrnan a nemzeti
kongresszusnak még több1 bizottsága ülésezik. Ezeken a bizottsági üléseken tovább tárgyalják Gandhi határozati javaslatát és fontos fejleményeket várnak.
A francia főkormányzó-kritikusnak mondja a madagaszkári helyzetet
Y\'ichy, május * A madagaszkári francia fő kormányzó bejelentette a francia kormánynak, hogy az az aii- í gol hajókötelék, amely u Curyn-öbölbeu levő Uiego Suarez közelében cirkál, «23 hajóból áll. A távirat szerint az angolok tegnap egész nap fokozott erővel folytatták a légitámadásokat. A frsnola lágltrö minden rendelkezésre SHA gépet hirobi-vetett a védelemre
és az ellenállás tovább tart, A A főkormányzó azonban megjegyzi a táviratban, hogy a helyzet továbbra is kritikus.
A britek súlyos veezteségekat szenvedtek Madagaszkáron
Amsterdam, május 7 (NST) A brít hadügyminisztérium és a tengernagyi hivatal hivatalos közleménye szerint a brit erőknek ész\'akmada-guszkári előnyomulásával tizem-
l>pn a francia erők szilárd ellenállást tanúsítanak és a brit erők tegnap súlyosabb veszteségeket szenvedlek, «
5 angol vadászgépet lettek le nyugaton a németek
\'Berlin, május 7 (NST) Tegnap u déli órákban bril bombázó repülőgépek nagyszámú SpiUire repülőgép, kíséretében Franciaország partja fölé repültek. A némel vadászok még a tengerpart előtt harerakénvszeritellek uz angolokat.
Héven tégiharcok kshrtkvz-tek*
amelyek egészen u délkelet angliai partig is elhúzódtak. Az eddigi jelentések szerint ebben a légiharcban az angolok 5 vadászgépet vesztettek. A német gépek mind visszatértek kunom-lási ponjukra.
A német hajóhud komoly ós srirMt wsMSEoly ¦ •zSwert* aé|ssiat •¦AmaVra
Stockholm, május 7 A newyorkl Times folyóirat 0 haditengerészeti helyzetiéi foglalkozva, megállapítja, hogv Németországnak olyan hajóhada van, amely nemcsak buváma-szádjajvat tud harcolni, hímem szembe tud szállni bármilyen ellenséges támadással is. A németek egyik nagy katonai sikere F\'JvtitAa az 5 nlrtalnD)
árát, viszont bejelentette azl is, hogy felülvizsgálat alá veszi a gyáripari cikkek árát és termelését. Valószínűnek tartja a pénzügyminiszter, hogy egyes cikkeknél árcsökkentésre kerül hel a sor és hogy a termelési bizonyos mértekig racionalizálni, egyszerűsíteni kell Klek in-létben a józan lakarékossúgol kell szem elöli tartani, takaró koskod ni kell anyaggal, munkaerővel egyaránl. Takarékoskodni kell azonban a fogyasztással is. A termelés elsősorban a hadsereg céljait szolgálja, az itthon levffknók, akikre egyébkén! hiidnieulességi adó! róttuk ki. ezzel a ténnyel komolyan megértéssel számolni kell
De gondolnunk kell a pénzzel való takarékosságra is folytatta HeményiSchneller Lajos —. majd rámutatott arra. hogy minden félretelt Összeg a háború után hasznos befektetésként jelentkezhetik. Itt foglalkozóit a tőkegyűjtés fontosságával. A becsületes munkával szerzell lőkék szaporítása egyetemes nemzeti érdek, amivel széniben ínfűdéin erővel meg
kelt akadályozni a tőzsdei spekulációs pénzgyújlésl, A tőzsdén egyéhkéiil megfelelő intézkedésekkel már helyreálll a nor máÜs viszony, megszűntek a ki lengések, de hu ismét sor kerülne rájrik. a tőzsde igen erélyes intézkedésekkel találná ma-
gát szemben. Termelésre minden hitel rendelkezésre fog állni, spekulációra azonban semmi sem.
Igen örvendetes ukorddal zárult a péiizügymim>zter hutai ulas beszéde Elismerte, nyíltan hangoztatta, hogy a magyar adó fizető polgár kötelességleljesi-tésére mutat, ha az országiban nz adómorálnak páratlan javulása tnpusztalhaló. A magyar tömegek megértik. hogy udóziu\' kelt, H tvijcsiilik is kötelességükéi, mert Ind jak, hogy uz adói csak a nemzet szempontjából szükséges, -hn^znos, nagy célokra fordítják
ts-o-j
Cipőt Tal<loa:4M.
9tik ELEKESTŐL
(Dermata) fui 13. tt
kiimméé atlaw«a»ek faitkSHa»*kwi Rudii poi I. nitori*
6,40 Torna. Hirok. Közlotuények. Hangteiüöíek.. — 10 Hirak., — 11.10 Nemzetközi vizjelzÓazolgálat,
— 12 Harangszó. Himnusz. lüója-raaielentés. ~- 12.40 Hirok. ---18.20 Időjelzés ét vízállásjelentés.
— 14.00 Hirok. — 14.46 Műsor-ismertetés. — Hí Árfolyamliirek, piaci áruk, tileltuiüzerárak. — 16.45 időjelzés, birok. — 17 Hirok ssto-vák és runin nyelven. — LÖ Hírek niagvor, német és romén nyelven.
— ^1.40 Hírek. ~ 28 Hírok némát, olasz, angol és (rancia nyolvoa.
— 24 Hírek. BUDAPEST I.
17.15 Horváth Jenő juaz-négyose,
— 17.86 Fornádv Elemér előadása.
-..... 18 Beazkúrt-zonekar. 18.85
Dr. Nvísztor holtán otóadásit. 10,20 Dr, Molnár Imro olőudnsa. 19.60 A háborús gyermek védolom. Előadás. - 20.10 Mozart zongoia-voiiwiuvoi. Előadja Dolmány i Rrtiő.
— 21.10 Városkép Helsinkiből. Be-szói Miklós Józsof. Utána Síbo-lius: Finlandia, szimfonikus kólto-íuény.. 22.10 Hádíózonokar. 28.26 Horváth Elemér cigányzenekara. — 0.16 Uzon az otthon.
BUDAPEST 11.
17.10 Horváth Jenő juzz-négvoso. 18 Gyorsirótantolyam. 18.26 T\'ibay Zoltóií gordonon játszik. • 18.40 Ueazkért-zonekar. -¦- 10.20 Dr. llácz György előadása. ¦ 10.46 Liszt: Moíisztö, keringő. - 20 Hírek. —. 20.20 Felolvasás. 20.40 Dalok és ogyvelogok.
Péntek BUDAPEST I.
10.15 Országos Poslászenekar. 11.20 Szimfonikus zeholtar. 11.40 Fololvasús. 12.lö lluiczky László szalonzonokar. \'13.;») Honvédőink üzonuok. 14 Udvardy József énekol. 14.16 Szántó Jenő bogodul. — 15.20 vBébjnték.i. Közvotitéa a. Székesfővárosi Szent László utcai olouii leányiskoláiról. I 5,60 a It&diózonok\'ar műsorából. - 16.20 Papp Elemór előadása.
. 17.15 Ballada (zongora) Faragó György és a Bndaiwsti Filharmóniai Zenekar. 17.85 Előadás, - 17.50 Korényi Aludár cigányzenekara. 18.16 Némot hallgatóinknak. 18.85 Osváth Julia énekel. - 18.50 Sportközlomén.vek. 10.20 Hang--kó[)ok a magyar olasz toniszntőrkÓ-zéjtről. Beszel dr. líOgonvoí József.
— 10.86 Kádiózenekar. \' 20 wCso-ditdoktor«. Vigjálők három (elvonásban. — 22.10 l\'tuuzcue. 22.45 Indulók. 28.25 Magyar nóták. -0.15 Csen az otthon. BUDAPEST 11.
18.16 Osráth Julia énekel. — 18.30 Dr. Kraus Kálmán előadása.
18.55 Dr. Bartha Donon olóadása banglemozekkol. 10.40 Kovriguő Mattyók Klára olóadáaa. ¦- 20 Hi- . rek. — 20.10 Mai magyar szorzók. Bemutató hangvorsony. -— 21 Csajkovszkij: IV. szimfónia.
Nagykanizsa magyarsága vasárnap délelőtt diszgyüiós keretében ünnepli a Szentatya 25 éves jubileumát
Ünnepi szónok: dr. Hegyi Lajos városi fójegyzö
Rctorti-fauén
KISS FATELEPEM
faaWwii. lÉÉiiMl Ino Hl.
Ismeretes, hogy XII. Pius pápa Őszentsége május 13-án üti meg püspökké szentelésének 25-ik évfordulóját. A pápa jubileumai az egész világ kato-Ukussága méltó módon ünnepli meg, különösen azonban u líeg-uem Mariamim, amely mindig jóindulatát és pártfogasát érezte u Szent Atyának.
Nagykanizsa magyarsága --amely abban u szerencsében részesült, hogy a most uralkodó XII. Pius pápát, mint a" Szentszék delegátusát és a pápa képviselőjét volt alkalma városának pályaudvarán üdvözölni és ragaszkodását a római Szentszék iránt kifejezni — május 10-én, vasárnap délelőtt tartja meg jubileumi ünnepélyét, libben az ügyben tegnap délután a feixmcieií plébániáján értekezlet volt P. Gulyás Gellért plébános elnöklete alatt, amelyen véglegesen megállapították n jubileumi ünnepség sorrendjei,
Vasárnap délelőtt a Credo szokásos havi taggyűlése helyett az egyházközség megbízásából diszgyütésl tart u t\'uhérlemírben, amely u nagykanizsai ku~ lolikusság hódolatát fogja kifejezni a Szentatya iránt. Pont léi 11 óra kor\'ünnepi szentmise, egyházszónoklat és Tedeum. Utána a plébánia fehértormé-beu megkezdődik a diszgyűlés a hivatalos tényezők részvételével. A pápai iiimuusz eléneklése után P. Gulyás Gellért plébános megnyitó beszédet mond. Malmos iMiiiiarics) inUít köl-
teményt ad elő. Witzenetz Jolán zeneiskolai tanárnő ének száma következik. Dr. Hegyi Lajos városi fcjigyz-j v. egyház község világi elnöke ünnepi beszédet mond. Sehless Gyula verset szaval. Majd uz ipurosla-nunciskoln énekkarának éneke következik. Végül zárszó fejezi be a diszgyülést, Nagykanizsa kidolikussága a diszgyülésbül hódolatát es ragaszkodását fejezi ki a pápa őszentsége és u Szentszék iránt és ezt a budn-
ficsti uuneiatura utján távira ti-ag kifejezésre juttatják.
Majd az értekeztél a Credo-uak a hadba vonultak hozzátartozói segélyezésére irányuló helyi mozgalmát és annak kivitelét beszélték meg, amelyhez Gozdán Ernő főtitkár, Horváth József iskola igazgató-helyetles, Sólyom Mihály, a városi burgonya-akció vezetője e.s dr. Weber Elek járásbiró szólloltak hozzá, majd felhatalmazást adlak P. Gulyás Gellért plébánosnak, a Cmío egyházi elnökének, hogy ebben az ügyben az illetékes tényezőkkel haladéktalanul lépjen érintkezésbe.
Nagykanizsa város magyarsága nagy megnyugvással fo-godla, hogy u hudbuvouultuk Hozzátartozóiunk társadalmi utón való megsegítését és melléállását !1 nagykanizsai kaloi likusság vezetői vetlek kezükbe és szívügynek tekintik a front hősei családtagjainak felsegó-lyezésél.
Zalaegerszeg város rs^dkivflií közgyűlése
Zalaegerszeg képviselőtestülete \\itez dr. l\'aniásy István polgármester elnöklétével remi* Kívüli Közgyűlési tartott,
A polgármester megemlékezett u frontra indull honvédekről és hangsúlyozta, hogy a város lakosságának szereiele méltó módon nyilatkozott meg a buesuzlatáskor. Majd inegenilé-kezell a polgárinesler dr. Arvay László tiszlitöugyésznek az ügyvédi kamara elnökévé történt megválasztásáról. A képviselő-lestúlel lelkesen ünnepelt* c .szavuk után dr. Arvay Lászlót. Kzulún rátértek a napirendi ügyek tárgyalására. A közgyűlés tudomásul vette, hogy a pénzügyminiszter a városnak a Ma-
gyar\' Általános Hitelbanknál tennálló tartozása részben való törlesztésére 50.000 pengő rend -kivüli úllamsegélyL utalt Ki. Hoi-iosy Jenő javasolta, hogy a város kószönju meg a segélyt és kérte, hogy a fővárosban eljáró tisztviselők napidíját 10 pengővel emeljék fel. A javusiulo-. kuI a közgyűlés.elfogadta, a napidíjak emelését iUelöen azonnali csak a legközelebbi közgyűlés dönthet A közgyűlés td-logadla u konzervgyár létesítése ügyében hozott pénzügyi bizottsági határozatot. Az HKÍ8. ola hősi halált hallak emlékének megörökítése tárgyában is elfogadtak a pénzügyi bizottság javaslatát. A 48-as emlékmű ja-
fié/us 6-IÓI VÁROSI MOZQÓ Snrdától
10-ig vmtirnipig
Budapesttel agyiadban Dr. KOVÁCS ISTVÁN A magyar filmek míltú koronája Páger Antal leinaguobb szerepel Aktuális htrtídó
KlOaddtok ktMdttt kOxnapokon o, 7 is 9, vasárnap 3, ff, 7 ét 9 írókor
BÚTORT
szaküzletben, GÁBOR múaiztalóinál
iiiliiii ifiíY r««t!*Uit».
H*nk*nl*M. V*»#«t» a*-palota > j.v;iJ
vitási munkálatainak eéljáru megszavaztak 1000 pengőt, a közgyűlés elfogadta a pénzügyi palota rész törlesztései összevonásának javaslatát és a kórházi ágylétszámnak 415-ben való megállapítását. i,
Elutasították Eszéki Kálmán vendéglősnek azt a kérelmét hogy modern szálloda építésére á Biiross-Ugetből méltányos áron adjon át neki u város 150 négyszögöl területet. Felhatalmazlak a várost, \'hogy az Anya-és Csecsemövédő Intézet fenn-tartásához évről-évre uz Egészségvédelmi Szövetségnek kiutul-jon 3G5U pengőt. A közgyűlés elfogadta a pénzügyi bizottság javaslatai Nagy István városi adóliszt szolgalati idejének előmenetel szempontjából való beszámítására. \'A közgyűlés még néhány kisebb jelentőségű ügy letárgyalása után véget ért.
Jelentkezés a légierőhöz
A magyar ifjúság ropálőszolgátat-ra való jolontkezésével kapcsolatban illetékes hely az alábbiakat közli:
1. Az 104*2. kiképzési évre, tartalékos tiszti (.karpuszományos) és legénységi pilótákikópzósro" már jo-Umtkozui n.-in lobot, mort a kiképzési korotok botoltok,
2. Hiány van azonban a hivatásos repülőtiszti pályára jolontkezottek-bon. Akik tehát tényleges repülőtisztek kívánnak lomii ós a repülő-akadémiára pályáznak, kérvényüket május hó 20-ig a M. Kir. Horthy Miklós Hepülóakadémia Parancsnok-ság Kassa einiro boadbatják.
Kérvóuyükot az akadémiára pótlólag hoadhntják azok a tartaíéko* tiszti (karpaszományos) pílótakiké]>-zésie jelentko/.ottok is, akik a Magyar Ao.ro Szővotsíjgnél jolontkeztek, de hivatásos repülőtisztek kivannak lenni.
8. Hiány van továbbá a M. Kir. Honvéd Légierőhöz nem pilóta, hanem földi szakszolgálatra pályázó önként belójsSkbon (korongodélyosek ben). Erre 1042. óvi június 16-Ík
jotontkezhotnok mindazon 77.....20
eves ifjak, akik négy középiskolai vógzottsóggol vagy nyolc oleuiivul rondolkyznok, vagy podig tekintet nélkül iskolai végzettségükre valamely fémipari, avagy fényképész, rádiós, elektromos szakmai sogódlo-vóllol rendel köznek. Az ilyenek jo-lontkozéso a lakóholyükhöz legközo-lobb osó honvédropülötér parancsnokságánál történik.
1942. m*|u« 7-
Fontos tudnivalók
A tűtét korlátozást
A colszorü anyaggazdálkodás szűk séKMBé totto, hogy a kormány tüzelőanyag bee»reeaQt, illotvo it fütóHt íh korlátozza. Az orro vonatkozó rendelőt, amolv n hivatalon lap május 1-i Biámaban jojonl meg. az egész oresóg térülőiére kitörjed óh nlialáhiin 20-80 százalékos füzolő-nnvankorlAtoziÍHt tartalmaz. A caök-kontce lóhát itron mérsékelt, ugy hogy a azükaéglotekot Így i« ki koll olégltonl.
A rondolot korlátozta a mugánla-kiisok é« hivatali helvisecok\'fűtési hőfokát, amely 20 CoIbÍhb foknál |Őbb nem lohot. A kÖz|»llti fülóaos lakásokbníi n mologvlzszolpáltalás,
szerdára, hzoiuhatra ón viisúrna|K)n reggel 6 órától este 10 óráin korlátozódik.
A rondolot melléklete pontosan
feltünteti, hogy; szobánkónt és szo-. nielyonkóni mílyon tüzelőanyagból mennyi szerezhető be a vásárlási könyvbe való l>oirás mellett. A központi ós etaco fűtéses házak tulajdonosa az eddig élvozott tüzelőanyag niennviséi\'ónok legalább 16—16 százalékai július és augusztus hónainkban kötolos Imszorozni, mii,\' a fönnmaradó részt szeptembertől kozdve havi ogyonló reaslotokbon szőrözheti lx> az ipari anyaghivatal utján.
A rlzaforgalom korlátozási
A közellátási miniszter minap mogjolont rendolotébon átmonotilog korlátozta a rizs forgalmát. E hónai) fi-lól kezdve Ujabb intézkedésig csnk a finom liszt ós konyérjogv finom liszt ezolvónyóro, illotvo hatósági utalvány ollonébeu szabad rizst kiszolgáltatni. Egv-cgy szelvényre 20 dokauramm rizst kaphatnak a fogyasztók.
A guboiiiiluppal ellátott vámár-lés ro jouosullnk, ha rizst loényoluok, készletükből havonta logfoljohb 2 kilogramm finom liuztot ho Kell llOgy,, szolpiltasHimnk a kijelölt koreako-ilóknok hatósági áron. Kunok iga-( zolása alánján a közaégi elöljáróság a leszolgálta tolt rizs íolo mennyiségének mogfololó rizavásártásra jogosító 80 napig érvényes utalványt ad ki.
Az ármentesltŐ társulatok államosítása >
Szegeden az érdekelt vármegyék kiküldöttei nagygyűlésben foglalkoztak az Alföld deli részót súlyosan érintő vízügyi kértlóaokkol. A nagygyűlésen részt vott Bárczay János földművelésügyi államtitkár árvízvédelmi kormánybiztos ia, aki bejelentőim, hogy az agrárkormány, előkészíteti egy törvényjavaslatot, nmolv a társulatok államosításával foglalkozik, még podíg akként, hogy az ártéri járulékokat nocsak az árterületen \' ólok, hanoin az ország valamennyi polgára elvesse. Boio-lenlotto, hogy gondoskodás történt a viziclonitott torülctok bovotésóro. Biztosítottak 50 vagon ssáznapos kukoricát, rondolkozéflro fog állni mogfololó kölos készlet éa Némotor-aziigból 00 vagon pohánka vetőmagot szerzünk 1». Hangoztatta a víz-probléma véglegos megoldásával kapcsolatban, íiogy u csatornákat éa
szivattyutolopokot" öntözésre fogják fölhasználni. A vizekot Kárpátalján tárolják a ott egyben energiaforrásként ia felhasználják. Utalt az Alléid hajózlmtóvátételónok előkészítésért), amiro vonatkozóan a minsiz-tériuinnak már inogván az átfogó nagyszabású törve.
(s-o-;
iUTORT
i HETYEIIfiBE
* márkit butorszalonjában vegyen vagy rendeljen . Csángót? ut H
Szétosztották a Fösttelen-nap szeretetadományait
«8.505 darab clj?aietta és «000 darab szentelt érem
Húsvéthétfőn a kanizsai 1. és II. kerületi Levente Egyesület, valamint a Kerssztény lótékonv Nőegylet által rendezett Füstltlen-nnp gvtljté-sének eredményeként 3203 drh cigarettát és 1001*00 peneo pénzt gyűjtöttek össze a hós naevkanlzsai honvédek számára. A Keresztény Jótékony Nőegylet állat egv előzőleg rendezeti gyűjtésből befolyt 3300 drh. cigaretta, dohány, valamint j 9L20 P értékben vásárolt dohány- j bél a Kereszténv Nőegylet állal készített cigaretták száma 10,00? | darab. 600 pengő értékben Lövik i Ferenc, Varró Imre, Németh Lafos hadirokkantaktól és ttzv. FedA Pé- | térné hadiözvegynél vásárolt Levente-
cigaretták 3 fillér értékben 20.000 darab.
Ezt az összesen 36.505 darab cigarettát arányosan szétosztatták a nagykanizsai alakulatok között, ezenkívül pedig 6000 darab szentelt Mária-érmet.
Tekintettel, hogy a gyüjtósnél ugy a KeresztényNöegylet, mint a MANSz, a Keresztény Tisztviselőnők is közreműködtek: a Levente Egyesület elnöke, dr. Tholway Zsigmond nyűg. postahlyatal-lgazgatő leghálásabb köszönetét fejezi ki a nyilvánosság előtt mindazoknak, akik ennél a szép megnyilvánulásnál közreműködni szivesek voltak.
Negyvenhatezer árvízkárosult kap kölcsönt házépítésre
Az ország délkeleti és déli részei! ért beb/zkutasztrófn kó> vetkeztében eddigi jelentésok szeriül mintegy tízezer lakóház pusztult el és 36 ezer lakóház rongálódott meg. A károsultak támogatására a kormány 20 millió pengőt bocsátott nz Országos Szociális Felügyelőség rendelkezésére.
A törvénvhntósógoknnk n károsultak közül ii téghngyőblj alapossággal, a leginkább rá-
szorultukul kell kiválasztaniuk és házaik újjáépítésére átlag 3000, illetőleg 1000 pengő ereiéig nyújthatnak kamntmtentes kölcsönt, amit 20\'esztendő alatt kell visszafizetni, A házuk javítására adott kölcsönök 1-10 esztendő alatt törlesztendők. A kölcsönöké! főleg építőanyagban, szakmunkában kell a károsultuknak rendelkezésre bocsátani.
Halálos motorkerékpár-szerencsétlenség áldozata lelt két csáktornyai lakos
Csáktornya; május 7 (Saját tudósítónk lolofonjo-I öntése.)
Kellős halálos szerencsétlenség tartja izbalomban Csáktornya lakosságát. Ugyanis Szcn-csár László csáktornyai pók ós Dollár Jőzsefné, egy csáktorw nyai sütőmester felesége Szen-
csár motor kerék párján Keszthely felé tartottak, hogy az üzemben szükséges Fa után éri deklödjenek. Mikor Balatonszemes halárába érlek, eddig még meg nem állapítható módon Szencsár teljes sebességgel száguldó motorkerékpárjai egy híd kai-fájának vezette.
Ugy Szenosár, mint Dollárné hatalmas ívben kirepültek az úttestre, ahol,véresen elterültek.
Nemsokára arra haladó földművesek találtak rájuk. Szencsár már halott volt, Borzalmasan összeroncsolva, míg Dollárné a balállal vívódott. Hamar beszelUtották a keszthelyi korházba, ahol azonban az orvosi tudomány már nem tudotl rajta
segíteni. Rövid idő múlva hiszen vedelt. Szenesért a leínctő hullaházába szállították.
A kettős tragédiáról azonnal telefonon értesítették a \'csákloi^ nyai rendőrségei, aki kímélete/-sen értesítette az áldozatok hozzátartozóit a kettős szerencsét-
Neház oroaz tank iFolo ti. O. V.}
MÉRLEG
Minden mérethű 1 Szakszerű jarltii
I SCHOLCZ JÁNOS I
m4rl»tk6Mlt*-maat«r \\
I Nagykanizsa. Mtvos-jár 30. trÁm, \\
lenségrőí.
Szencsár csóktornyai lakos, nős, felesége n Gráncr-gyárban van alkalmazásban. Dollárné férje Csáktornyán sütőüzlet tulajdonosa.
Csendőrség szállt ki a tragédia színhelyére, ahol tény-vázlntot és jegyzökönyvet vetlek fel és jelentették az esetei a kír. ügyészségnek.
Csáktornyán az eset nagy megdöbbenést váltott ki.
mm
Dr. Kovács István
A szövegkönyvei F*ekete István volt inbvö irta, akinek • a neve néhány évvel ezelőtt, i Isö regénye megjelenése alkalmából vált Ismertté. Mint intézőnek, bőven nyitod alkalma megismerni a falu, a parasztság éleiét. Néhány kisebb és nagyobb Irápából azt tapaszlalluk, hogy tényleg meg Is Ismerte. De a filmben mégis ennek az ellenkezőjét látjuk.
A Ipgtlszleletremétlóbbnak tartjuk a film nemes szándékú, amely végeredményben a társadalmi visszásságokat pellengérezi ki ét akarja, ha finljt. kiküszöbölni a magyar élelb&l. Célja megvalósításának a hevében azonban ílt-ott túlzásokba tévedi.
Ami a film rendezését, a színészek játékát illeti, ezek nem hagynak halra semmi kívánni valót. Tökéleteset nyújtott Bánky Viktor, a film rendezője, olyannyira, hogy ez-ál\'al a Dr. Kovács István a legjobb filmjeink közé került.
Páger Antal művészien játszott, n°y, hogy már nem is színésznek érc2(Uk, hanem embernek, aki saját életét éli, játszi
Slmor Erzsi ezúttal megkapta a neki való szerepet: nagyon jól játszotta a beképzelt, affektált pesti leány szerepét. Az ilyen alakitások felelnek meg egyéniségének.
Reméljük, hogy a megkezdett uton továbbfejlődés lörlénik, de való-szerbben, az élet valódi és — sokban — nem képzelt oldalának bemutatásával.
ZAUAI KOZIiON»
1942, má|ui 7,
ítélt az uzsorablróság
Ugylátazlk, minden napnak megvannak a maga piaci előállítottjai. Tegnap iámét kerültek a kanizsai piacról árusítók az ügytdzségre, Németh Magdolna kacorlak! lakos egy tyúkot r^jlt el Steinbock La-Josné kanizsai háziasszonynak. Éppen akkor haladt arra Sersfnger János rendór, akj érdeklődött, menynyiért- vette meg- Stembockné a tyúkot. 630 pengőért. A rendőr mindjárt lemérette és Igy kiderült, hogy a vásárolt tyúk súlya 190 kg. volt. Tekintettel, hogy a tyúk maximális ára 2\'10 pengő, Németh Magdolna árdrágítást követett el. A rendőr a piacról azonnal előállitotta
Magyarország 6687 közül eddig 1771
Az Iparügyi minisztérium legújabb kimutatása szerint az ismételt területvisszacsatolások révén megnövekedőit ország összesen 6687 városa és községe közül jelenleg 1771 rendelkezik villanyárammal.
A trianoni területen a közülr\'-k 41UVo-ának van villanyárama s/nifc a Délvidéken a közületek 2&8%-a, a Felvidéken pedig 26"8%-a van villamosítva, addig Kárpátalján csupán 5-9Vo„ a keleti és erdélyi resteken pedig mindössze 4\'2Vo a villamosított városok és községek arányszáma.
az Ügyészségre. Fél órával később már dr. Révlty Andor uzsora egycs-blró előtt állott, aki 40 pengő pénzbüntetésre ítélte Németh Magdolnát, egyben pedig elkobozta tőle a 6\'30 pengőt.
Hasonlóan járt Sneff Istvánná kiskanlzsai asszony, aki több csomó vöröshagymáért Kiss Pálnétól P56 pengőt kért. Sasváry I. József rendőr ellenőrző utján nyemban észrevette, hogy az asszony drágábban adta el, mint az árkormánybiztos a vöröshagyma árát megállapította, azért a kiskanlzsai menyecskét előállította. Az uzsorabiróság 60 pengőre ítélte jogerősen.
városa és községe van villamosítva
Magyarország jelenlegi területén czldőszarint még 4916 várost és községet kell villamosítani, ám) a távolsági vezetékek és elosztó hálózatok messzemenő fejlesztése mellett ujabb energiatermelő Üzemek létesítését is szükségessé teszi. Az az Összeg, amelyet ezekre a beruházásokra kelt (ordítani, a hazai viszonyokhoz képest olyan nagy, hogy a teljes villamosítást csak hosz-szabb időtartamra szóló program keretében lehet megvalósítani.
Vasárnap PBTC—ZNINTE találkozó
A ZMNTE vasárnapi bravúros loljeaitmúnyo \'megmozgatta a város aporttársadalmát és marja nagy érdeklődéséül tekintenek a pécsi bói-ítyáriak vendégjátéka olé. A PBTC jelenleg a bajnoki táblázat második helyezettjn. A kanizsai közönség olőit már nem ismeretlen n pécsi Höld-íehór gárda. Tudása kétségtelen, hogy olismort a i>óchí csapatok közötti, amit olókolő helyezéso ta bizonyít. Azonban a ZMNTE jcjonlog Kanizsán mindenféle csapatnak kömény dió. Nom hisszük, hogy akár az ogyik pontot is hazavinné, á.pécef ogyuttee Kanizsáról. Szerintünk kemény összecsapás lesz vasárnap a Zrinvi-pályán a bajnoki pontokért. ZMNTE gyózolmot jósolunk, bár kis azoroncBÓvol a PBTC is gvózhot.
Beszélgettünk az -összcállitóaról Kristóf iddzővol, aki a védőiem ösz-szoállitását változót laivnak tartja. Tohát marad a Farkas — Kiss l., Ozindrisch, védolmi hármas, mig a fedozotsorba bekerül hot a legutóbb pompásan szoiopló Horváth. Ezok szerint a fodozetsor így alakulna: Csornes, Mihalccz, Horváth (-VH-csek), mig a támadósorban ismét nvci-caég lesz a kitűnő formában lévő Oynricsok játéka. A támadó-sorban egy játékos holyo bizonytalan. Váradyé. Azonban ha sikerül az akadályokat elgördíteni, okkor Wohlnor, Kovára, Kiss II., Gyuri-, i-sek, Vórady összeállításban szero-ixílnek.
Az clóméi\'kőziM ujabban -utómét--____
kózés« lelt, mórt a ZMNTK -PBTC mórkózés után fél ti órakor a Csáktornyái SE II.—ZMNTE II. másod ift osztályú bajnoki mérkőzés körül torra.
Az NVTK vasárnap Mocsokszo-bolcsra utazik. A Vasutas gárda bizonvára ujabb gvúzoloinniol örvon-dezteii meg híveit, hiszon a legutóbbi jó SZOropléso azt bizonyítja,
hogv jelönien tonnában van a\'kék-fohor együttes. ^ ^
Zalai leventeélet
A GELSEI
lovonto egyesület vasárnap rendezi lovcnto-napiut, amely egyúttal az újonnan elkészült sportpálya avató
ünnepélye is. A lovonte-nap iránt
Festessen Tisztíttasson
Pdlcsícs-ndi
széles körökben nagy az érdeklődés ugy a leventék, mint a nézőközönség kóréhen. A környező községek leventéi ( Kiliiinin, OolBestigotj Pölöako-fő) nagy számmal vesznek részi és ogy szép sporteseménynek lesznek tanni az érdeklődők. A\'iovontc-na]>ot több sportág leszi élvozotcösé, omo-l.vot értékes jutalmakkal dijaz az ogvosiilet, A versenven szoropol 100, 400, 1500 méteres\'síkfutás, táv- és magasugrás, aulylökés és ogy staféta szám. A verseny kiemelkedő szá-a korülű lovonto ci
natok labdarugó mérkőzését lobot to-kinloni, mort az ifjúság a kőrnyoüő falvakban nagyon felkarolta a labda-
Ugó sportot, aajnos azonban a legtöbb községben a eipóhiány miatt nem űzhetik. Ezúton is felkérjük a toslnovoléa vezetésénél, hogy hasson oda, járjon el az illotékos holyn-ken, hogy ezok az ogyosülotok némilóg fölszerelhessék magukat a kellő folszoroléHscl.
A golsoi levento-nap megrondo-zéso fiiulös Dezső- tanító, loveuto főoktatö .érdome, aki nagy hozzáértéssel neveli az ifjuBágot éa dolgozik velük a szebb magyar jövőért.
A PÖLÖSKEFÖÍ
leventék--jól sikerült bátyus bált rendeztek. Nagyon jó ,htinguhilbitu késó estig maradt együtt az ifjúság Hajmási Péter levente fóoktató felügyelőié alatt; aki fáradságot nem iftmoivo, dolgos időjét sokszor feláldozva dolgozik a lovontéivol az ígaz magyar ügyért. Mog koll még omlitoni Pap)) József munkásságét, aki minden megmozdulásnál ott vnn a nchozebbik végon Hajmási János sogédoklatóva! egyetemben.
A |>ölö8kofói lovonték pünkösd másnapján rendozik lovonto-napjti-kat zászlÓHzonlolésítol egyliokótvo, ti molyro már szorgalmasan készülődik u lovonto egyesület minden tagja.
Lvnkovifs József
Betegek
lobbnylra uékr*k*d4*fcM U tioktek iícuvoiinl. VUtytUmk llyenkei ¦ rendűi omdofótro,
Budapesti gázkoksz
KISS FATELEPEN
Emtttt-líi 13. Ttllfti: 5-39. Auaj l-t. 8.
U. Hóviharban (Foto ft. D. V.)
A bolgár hadsereg Ünnepnapja
Szófia, május 7 Szerdán ülték mog Bulgáriában a bolgár hndsorog és o Szont .György Itond ünnepnapját. Szófiában gyász-mise volt a vílágháborit hősi halottainak emlókóro és Todeum a hadseregért. Az istentisztelőtől! megjelent a király, a.királyné, a kormány tagját, a diplomáciai testületek,, a bolgár hadsereg vezérkari fóuöko és sok más katonai és |»lgári vezoló személyiség. A\'Todoum után disz-monot volt a király olótt.
Kísértetek olajoimagu növények- termesztésével
, Az Alsófjiinqntuli Mezőgazdasági Kamara a körzetéhez tartózó Baranya, Somogy, Tolna és Zala vármegyék területén termelési kísérleteket állitntr\'Tío napraforgóval, szójababbal és ricinussal éa jwdíg vármegyénként 12 12 kiaérlctot. Tehát Alsédunántulon 48 napraforgó, 48 szójabab és -lf* ricinus termelési kisérlot folyik 200—200 négyszögöles parcellákon. A termelési kísér-lotok célja olsősorban propaganda irányú, mert a Kamara mog akarja ismertetni Alsédunántul gazdakö-zönségóvól az olajosmagvak szakszerű tormoaztését. Másodsorban kutató irányú a kísérlet, mort őzökkel a kísérleti sorozatokkal a Kamara pontos adatokat szándékozik szorozni arra vonatkozólag, hogy moly vidéken moly olajosnövéuy íonnolhotó szakszerű \'kezelés mello\'tt a legjobb eredménnyel.
A vidéki olajatok üzembeállítása
Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara lépésekot tott illotékos bolyon az iránt, hogy a vidéki\'olajütő üzemek a folyó évi termééből származó olajmagvakból bizonyos meghatározott mennyiséget földolgozhassanak.
Molnárok figyel mébe 1
Vémfeljegyzési
vagy
Hámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnnk nyomdájában
MINDEN. KOH/ MINDENKI) (T
IASP1RIN
1S43 május 1.
ZAIjai KÖZLŐN? .„••
NAPIRKNT):
Cvógvszertári ügyelet: Ma Igazság V.vóííí8!í*r^r ^° ut 12. sz.
Kiikaniasán az ottani gyógvszor-tir állandó ÜKjeletgi szolgalatot tart.
A (íöZI\'OIÍDÖ nyitva van r«Kgw 0 úrdlói e*t© <1 óráig. (Hétfő, t**rrt*. [jfnk\'l. dó\'ulöa éi kedden egta oap nökovJt.) TftWou: 680.
Napcftr\' Május 7. dütörtok. Rom. Knt B. Gizella\', Protestáns Napóleon, tar. Mar 10.
- (A polgármester a városok kongresszusán)
Dr. Krátky István polgármester Nagyváradra1 utazott, nnol Nagykanizsa város (tépviaoletében részt vesz a városok kongresszusán.
- (Kinevezés)
A pénzügyminiszter dr. Mihálesik Lajos tmdnpüHti lakost a osáktor-nyai, dr, Balogh Kálmán görgeteg! községi di in okot pedig a porlaki in. ktr. adóhivatalhoz novosto ki idoiglonos minőségű pénzügyi fogalmazó-gyakornokká.
- (Ülések ¦ vármegyeházán)
A jövó hét az ülések holo lösz a vármegyeházán. Hétfőn a közigazgatási bizottság, koddun a nyugdíj-választmány, szordán a kisgyűlés tartja ülését. A törvényhatósági bizottság pedig Aldozócaütörtök miatt lantokon, május 15-én turtju negyedévi rendoa közgyűlését.
- (A NYUKOSZ évi közgyűlése) A NYUKOSZ nagykanizsai (zala-
uicgyoi) főcsoportja május hó 14-én délelőtt fél 12 órakor tartja évi.közgyűlését a Polgári Egyíof különtermében. Tárgysorozat: Rvi jolonléa és pénztári\' beszámoló. Tisztújítás. Az elnökség kéri a mélyen tisztolt tagtársakat, hogy a tisztújító közgyűlésen minél nagyobb számban megjelenni szivoskodjonok. • (:)
- (A pedagógiai szemináriumról)
szóló részletes tudósításunkat technikai okokból lapunk holnapi számában közöljük,
- (A .Kívánságéit")
május 11-íki előadása fél Ü órakor kosdŐdik. Tekintettel arra, hogy a műsoron kis gyermekek is szerepel nok, fél 9 óra után 10 porccol a termet lósériuk. Jftondozőség. (:)
- (A Zalai Közlöny részletes menetrendje)
most van összeállítás alatt és néhány napon bolül Ízléses kivitol-bon kikerül a sajtó alól. Előre fölhívjuk a közönség figyolmót a Zalai Közlöny zsob-monetrondjére, amely nélkülözhetetlen mindönki számára.
- (A jegyzői pályára készülök ügyeimébe).
A hivatalos lapban megjelent kpr-mányrondelot értelmében az előírt jegyzői gyakorlati idő oltőltéso nélkül is folvehoték a községi közigazgatási tanfolyamokra a szoptem borbon kozdődó tanévre a Délvidékre pályázni akarók jogyzőnok.
temet, exhumál, szállít.
eéfttdaldenes: Dervallts József
s9o Wséssu »*»¦, uioii m.
¦-¦ (Tűzoltóparancsnokok átképzése)
Az alis|»áí\\ HS.Seíi/iH. IU42. sz. rendelete alapján ;i lüzoltóparaucs-nokokat az újonnan kiadott »Tüz-oltólecskondŐk és tartozókainak szo-relésoe: cimü kárelhárító gyakorlati szabályzat szerint át kell képezni. Az átképzés két napún át u kövot-kezó helyekon történik: Nagykanizsa, CsáktornVa, Perlak, Alsulondva,
Koszthely, Zalaegorszvg, Zalaszent-
grói, Sümeg, Tapolca és Balaton-lürod. Ezeken a helyeken uz illető járások tűzoltóparancsnokai nyernek átképzést. Ezenkívül AUólondváni a lenti, Nagykanizsára a lotonyei,
Keszthelyre á pacsai, Zalaogorszcgru a novai járás tűzoltóparancsnokait
rendelik Imj. Az átképzést u járási lüzrendészuti felügyelők végzik két-két hívatásos tűzoltóval, — (Javíthatatlan bűnöző)
Szabó Ilona zttlabesemói leány másfél évi büntetésének kitöltóso után Múrianosztróról hazajött, do újra a bűn útjára tévedt. Nagykanizsán két leánynak azt ígérte, hogy Hévízen szobalányi állást szoroz nekik. El is indult velük, do az utón
már pénzt csalt ki tőlük, majd Koszt bolyon a két leány csomagjai-jéval eltűnt, hogy Folsópáhokra menjen. Azonbun a csondórség került s most várja ujubb büntetését. — A „Hagyar Swoy.U"
legutóbbi szániában a Kormányzó-holyottes l r Őfőméltósága rádíószó-zutát közli vozetŐ bolyon, amolybon a magyar fiatalságot\' repülőszolgálatra való jelentkezésre szólítja íot. A légi hú boni nagyszabású eseményeit, mint eddig, Biaits Tibor ro-püló aloznjdos s a világ mindou iájáról tájékoztató rcpülóhirokot Ud-vury Jonó röpülő órnugy állította Összo. A légi háborúhoz különösképpen aktuális és egészen friss képanyagot nyújt a legújabb szám.
Megjelent az aj olasz törvénykönyv
Kóma, május 7 Olaszország 17ü jogásza legutóbb mogjolont a üuco olótt abból az alkalomból, hogy elkészült a \'?7. kódexnek nevezett uj olasz törvénykönyv. A fogadáson (Jrandi igazsog-ügy miniszter mondott beszedőt, » melyben lumgoztattn, hogy az uj törvénykönyveK azokon az elvokon alopulpakj uuiolyokol u taauista állam az egész állami élőt alapelvoi-nok ismoi el. Ezok az ala|>olvok az örökösödési jog, a tulajdonjog u» az állammal szomoon valu kötéiozottoó-gek. Ezok hoz az nlupolveklioz járul
a munka fegyelme, vagyis az állampolgároknak "a munkához ÓS a mog-olhutéshoz való joga.
A jogászok olutl a fogadás során beszéttot mondott a Dueo is. Hangoztatta, hogy az uj törvenykönyvök a mai idők jogait lektotték lo mind olmélolbon, mind gyakorlatban. Bon n\'ük vau mindaz, ami a fásciata történoiem 20 évének 6a a mui világ kövotohnényoinok szüksúgoanok látszott. Hangoztutlu a Dueo az ügyvédek ós a birák munkájának fontosságát.
iPolytalAs az 1. oldalról)
— írja uz amerikai folyóirat —, hogy hadvezetésükkel átkerült ellenségeik tengeri haderejét uitnyiru szétszórva larluru és el-ellenségeikét hajóhad uk széttoi-gaesuiu.iáfit kényszeríteni, hogy a mai nemet hajóhad jetantö* tényezé a nemet nazai vizeken. A német hajóhutl aránylag kicsi ugyan, (le jol inegupileli, uj
és uugy ulderovel rendelkező hajókool áll. Azonkívül a német haditengerészei vezetőségének elég szabiul keze van itnhoz, hogy liadmuveieü tervei kidolgozásúnak sikerrel hizlaló célt Keressen ki mugának. tízzel szemben a szövetségesek hajóikat különféle tengereken osztják meg. Hajókaravánokat kctl Kísérniük, buvárnuszádok ellen vétiekezmök és *az Indiui-ooua-iioii a japánokkal szemben védekezőtök. .Ezért a német hajóhad komoly és sötét veszély a szövetségesek számára.
Nomut ttflderitó-repUtóB Anglia felett
(Berlin, május 7 (NST) Könnyű német harci repülőgépek tegnap ós mára virradó éjszaka felderítést vé-
geztek uz Anglia körüli tenger-rész és a partvidék lelett. A gépek értékes felderítő eredményekkel térlek vissza támaszpontjaikra.
\'Berlin, május 7 (NST) Angol bombázó repülőgépek mára virradó éjszaka tervszerűtlen zavaró támadásokat intézlek Délnyugat-Németország ellen. A ledobott gyújtóbombák az egyik kisebb város lakónegyedeiben, ezenkívül községekben károkat okoz-\\ tak. Eddigi jelentések szerint a német légvédelem 1 lámadó angol bombázót lelőtt.
Tokió, május 7 A Doiuoi-iroda jolenti a burmai harctérről, hogy azok a japán had-orók, amolyok az Arakan-hegység nohéz terepén át olórotörtok, kitűzték a folkoló nap lobogóját Akyab ropülótoréro, amoly az utolsó ollcn-oégos légi-támaszpont volt Burmában.
As USA 5 haját vesztett Corregiéornúl
Amsterdam, május 7 Az angol hírszolgálat washingtoni különjolentéso szőrűit az Egyesült Államok Corrogidornál D akn&-korosó hajót és 2 ágyúnaszádot vesztett.
ftvs rrATUCl VST7lV|K | TlssMlsttsl értesítem a t. vásárló-UZLETATHLLTUtS 1 Maonsegat, kegy Klrályu. 40. ti mmmmmmmmmmmmmamwmmmmummm ajatt voll
divat- és rövidiiru-kereskedósiemet
Király-utca 19. 82. ala inM^tSSllt^
Három amerikai axolgálaiban] állott góxom elveextéeét ielenti,
az,USA
Stockholm, május 7 (NSTj Washingtoni jelentés szerint az Egyesült Államok haditengerészeti minisztériuma kénytelen volt olismorni, hogy az Egyesült Államok partjai oiótt tengeralattjárók oluüllyosztottek hárem ujubb éezakuinorikui szolgálatban bajózó gőzöst.
A japánok körülzárták Vanttien vár oh át
Stockholm, májú:- 7 A ncwyorki rádió tognap osti ja-lontése szerint egy Cuungkingban kiadott kúiai közlemény bojelonti, hogy a Burmában olónyomuiü japán csapatok körülzárták a kiná—bur-iti.u határon fokvó Vankíon városát. Más japán csapatok éasaknyugati irányban törnek Kína felé.
Ax ankafui esovjet nagykövet KaJkUtvbe atasoti?
Ankara, május 7 (NST"i Vinogradov szovjet nagy-kövei, ttír szerint, elutazott Kujoi-sovbű. A hírt oddig még nom oró- . aitottók meg.
SS sjII«nsé>aM g6x6«t
•il|]ji«isu;»«ttssas «1 « nernsi ZufifjerMicsttjérák
l\'.ri\'lni, május 7
(aNS\'Í\'j A Pührer íöhudtszál-Tásuról jelentik u „Német \'l\'ávixu-Ü Irodánuk.
A véderő főparancsnoksága közli:
Az ellenséges utánpótlási hajózás elleni harcban uz Atlantjir Oceán nyugati részén a német tengeraluttiárók megint nagy sikerekel értek ei. i Észak; Amenv ku keleti parttá előli é;; a Ka-raibi tengeren xel süllyesztettek összesen 138.000 tonnányi 22 kereskedelmi hajót és torpedólövedékkel súlyosan megrongáltak összesen 17.000 tonnányi 2 másik gőzöst.
21.267 repülőgépet veextett eddig a Mxeviat
Berlin, mi has 7 (NST) Mint katonai helyről közlik, a Szovjet a kcloti háború kezdetétől április közepéig ösz-szesen 21207 repülőgépet vesztett.
Amerikai hajóhadat állítanak tel?
* -Madrid, május 7 (NST) .Washingtoni jelentés szerint Uruguay washingtoni nagykövete megbeszélést folytatott CordcII Hull külügyminiszterről amerjkakőzi közös hajóhad feli állításáról, amely megszünteti a hajózási válságot az Egyesült Államok és Közép-, va-
KovácacsÉn
KISS FATELEPEM
EraW-lfeM. TÉktiMl Ml L-l. L
1942 májuB 7.
FERENCJÖZSEF
KESERŰVÍZ
lainint Dél-Amerika közötti forgalomban.
A* «/ német fegyver
Baaol, május 7 (Bud. Tud.) A Basolor Naoh-ricmon közlése szerint Lisjokuv szoVjot vonórólnagy a Vörös Ciullftg című lapban belemeri, hogy a némátok a kololi arcvonalon ui, eddig liom isniori fegyvert hasznainak, a melynek hatása ugyanolyan, tnmt a ropülögéi>ek bombáinak. Ka az uj fejp\'ver, szerinte, \'27s cm.-oa ino* ESarágyUi amelynek lövedékei a\'ro-nülólxáubákhoz hasonlóan robhnn-nak.
Vichy jfjtyxéke megérkezett Washingtonba
Washington, május 7 (Búd, Tud,) Cordoli Hull kÜlQgy-mlntnzlor kijelentette, hogv a francia kormány tiltakozó jegyzéke mog-ántösett Washingtonba s ózidosso-rint bbhátó tanulmányozás tárgyat képezi. EgvolÓré lieiti biztos, hogy az Egyesült Államok válaszolnak-e Vichynök erro a jogyzékéro.
A frontiak néhány pontot vieexáfoglaltak Madagaszkáron
Viohy, május 7 (K. ÍJ.\') Vichybe órkozott jolontéa
asorillt az angolok madagaszkári olö nyomulása a franeia csapatok szivem ollónálláaa kovotkuztélwm meglassult, luogo Waiu-oa közolébon pedig megakadt. A limici» ősapátok néhány pontot visszafoglaltak.
A japánok átkellek a hinai Vanklsng folyón
Zürich, május 7 (P) Zürichbe érkezeti jelentés szerint a japánok átkeltek a Vunkíeng folyón és Igen orős japán kötelékek már YíinXun tartományban harcolnak.
Csangkúikek csapatokat küldött a tartományba.
Sxentpátertíárt kiürítették
Bern, május 7 (Stcfani-iroda) Angol és amerikai jelentések szerint Leningrádból eltávolították a polgári lakosságot, csupán a helyőrség ÓS n hadiüzemekben dolgozó munkások maradhattuk a városban.
ÖN!_
is sok pénzt I takarít mag, "k*
nyomtatvány I szükségletét
és könyvelt
lapunk
nyomdájában, Fí-ut 5. alatt rendali meg.
Hallotta már...?
...hogy a vizsgától való félelem rendszerint nagyobb, ittint az. 0)x>-ráejó előtti félelem? A német iwkí-liolóíniHok kísérleti utón megállapították, hogy a vizagátéi való íéie-lom különösen káros hatással lobot a/, idogmiidszci re.
____hogy a Mid legnagyobb 088-
tornája a M. században épüli kínai Osásiár-csaforna (Juir-hoi, moly olyan hosszít, hogy Kurépába át-bolyeKie a Koleti-tengort kényelmesen ÖSRZeköthotné az Adriaí-tongor-rol?
*
... hogy az ogyonlitoii a tavasai és őszi natiéjofr)*onl6séK idején a nap nuginní pontosan merőleges írány-han tűznek a földre, ugy hogy a földön levő tárgyaknak semmi árnyékuk nincsen? Kzt a tüneményt itzonbiin csáb a föld egyetlen városa élvezlietí. Keuador fővárosa. Quito, mort o« az egyetlen lakott hely, mely pontosan az egyenlítő fölött fekszik. Az egyenlítő vonala egyébként tongorok, őserdők és sivatagok fölött húzódik.
*
¦.. hogy a legújabb kutatások szerint az \'TCgyosillt Államokban élő indiánok száma Amerika fölfedezése időjén mintegy HÚO UOO.OOO-ro rügött? Számukat a/, amerikai statisztika ina HilO.(XX)-re toszí, oz a szám azonban már a felvevőket ;is
magában foglalja. Ily módon akarja Aniorika az indiánok számának visz-Bzaesésérél, mely M egész kultur-vt hígon sok támadásra adott slkal-mat. a figyelmet elterolni,
...hogy van kungui ufajta, mely
nem a foklön, hanoin a fákon él?
A fán élé kenguru, mely szintén Ausztráliában honos, a mókus ügyes
Bégével ugrál ágrót-ágra és sohasem Száll le a földre.
*
...hogy a tudomány inmlegv 600 kolibrifajtát tart számon? lízok az apró, ezer színlwn (winpázó madárkák, molyok Dél-Amerika őseidéiben honoHiik, nagyon jó i-opulök és hosszabb ideig egy helylxm is meg tudnak a levegőién maradni. A legkisebb kolibrifnjta csupán két gramm sulyu.
...hogy a rovarok kerülik a tengert? Az egyetlen rovar, melyet Ily itt tengeren, nőt néha az óceánon is meg lehet találni, a s/árnvnélkiili vizifulók eso|m)rtjába tartozik. *
...hogy van vizlxm élő pillangó fajta íh? A különös fajta Közép-Kurópálian él és a tudomány acon-trupus ni ve us nóvon tartja számon, A nőstény, melynok szárnyai mar i-sak e söke vény ok lion vannak meg, tavuk és pocsolyák fonókén, a lűin (H-dig a többi lepkék módjura a lo-regobon él. A párosoddá a víz színén történik.
iPBöHiBsmm
DRAVAVDLGY1
VILLAMOS ftttflMSZQlGAlTflTÚ H.T.
sxakaxaa-a felvilágosítás mttifJan villamos kérdésban Cf nf ry-ut gl, telefen 294.
Áramszámlák flxatésa, reklamáolott. hibabejelentések
Sugár^ut 2, I. emelet, talefon 213.
«KOiliaoaHai keretak funlui . \'• ,|j bdípíííel. Jelíntkeiés Unger vi iker* «u, desbcri, a pínztiioanonel. 1240
Ctpéav tégedet fatveixtk. Papp Otíktr
1356
TatiulAlaanft í:i kttutóteanyt aioi-nal (etveiz Rotb Laura kalapnalon (Baiar-udvai). 1281
AXXU VÉTzU.
Egrsien u| teher menyiiiionyl ruha ilaaló. Megleklntheló a klidoliivitalbin.
J2J2
Polyó hö 10 én, vaeirnap léggel i/s| kor KámlncapusiUn éa tolytalálip; P*].nbin 0axcU«*gl élő- ó> halt Ialaaar-«I4H
lest a legtöbbet ígérőnek eladva. 1259
Caarabogár kllogcammjit Uz Iliiéiért átvaaaam. Só-utce 12. ti. 1334
Htltleiet miatt ba*mllt lérllruhlk~éii kalapok alariék. Teleki-nt 4. Hlitnei-Itiníl. 1294
LAKÁS-OZUTTHELVISÉO
HelyladE! 4X4 m., iiktárnak. vagy n. UUinak kiadó. Hicker, Ertaébct-tér U.
BÚTOROZOTT SZOBA.
Butoroxolt (toba 15 éie klid\\ tlu-nyadt-u 2. Me^teklnthetu d. u. 1—2 kÜiOU.
12»
HÁZ ÉS INÜATLAN
A vaiot bclleiüleléa hAramaaabAa
Oiizkonilartos kertes miganbit, 12 évig adőmentci, aBrgÖaen eladó. — Bővebbel Ctengery-ut 7.,Tóthíkn4l. I2ÖÖ
Nímot hlrftdos csapatok munkaközbon (Foto r. u. v.)
Képeit
legolosóbban keretezi
Horváth Lajos, •Jfaft\' \'AS.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
ad 474/ké. 1S42.
Tirgy: Vetőburgouya aiétoaitása.
Hirdetmény.
A vetOburgonya közbejött aka^A-. lyok miatt nem érkezett meg. Akik velGburgonyat Igényeltek ét az arat kiűzették, t nap múlva jelentkezzenek a Zrínyi Míkloa-u. ét Zarda-u. sarkán levő gytlmolca\'ctoniagoló. nan, ahol az otatit pontos Idejét kiölni foglak.
Nagykanizsa, 1942, május 7. mi Polgármester.
OfcSjÓfídsJjŐÍ
szémkozhmiih
rOUTIKAI NAPILAP.
ÍIhiIJk : „Kl/aiia«oi)i A. T. Migyhiiitw". Foifilíw kiadó: ititi Ktí»n Nyomatú u * „KliB>iaak»i< il. T. NaovkaMiita"
tyoadJJtbaa NaHykaaltaaa LNyassaatal loM< Itiai UMkjj
82. évfolyam, 104. item, \'\'-ill \' Il........."I I I I
Nigylnnlm, »42. május 8. péntek
ára 12 (Hier.
POLITIKAI NAPILAP
Swrkeaítöaójr/^.\'kltKtittií.\'atali pilot 6. aaAm. ,flwrk«(8itf*aifiti. kladöblvutHlMoleíon 78 >t
Mu;:j.-I\'\'nl!i i.illi.liMi \'hatkl^nnp drliií/tu
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
líl.ill/.rlfal ára: így li»*Wraa .SrMlllír,
WUryedóvre 7 ihwuíö 30 Hilar, ii Esyc« «z««t: rrftMtaap lílílt-. astratala Ü«,811.
Tannteáfcok telnóttekiiek
(hl)- Hallottuk már omiogolni a oélsoi ördögökul (okik állilólag holmi voltak, mint a Jankó üiáktkosz-toeni, nem voltak azonban holmi *átán-fink, httnoni a bócaülötos csa-ládi noYÜk volt Ördög,- valamikor tu ánti-világban) --- nom igon iíttl-tottuk azonban hirét u gelsoí levén* léknek, Pedig-u\'gölsoi lövetitek mpef-(\'\'ifjcmlik, \'hogy ímegfieniorje noYÜkot ii felnőttek nyilvánossága.
Nemrégiben történt. A szoinbat-holyi vonal utasai ijedten tódultak az ablakokhoz. A golsoi hatúrból hatalmán \'füntgomolyag Szórta ssri-porkáit az óffro. \'raottvalami az vgvfk¦ «M)nwzétl kfKwéglxdi (-azdasági iwfvarön.. lUitazott, hogy a tüz közöli ópülDtokotifenyoget.
iBnnóli többet «etón\'<nom tudott ,\\ fölnőttek,világa.\'logfeljobb ái-rJokeU kis falu nópo. Meg talán a lóvonto fítiknrik inondújk el tw],oktatóik ogyik-niútnk közoh községgva-korlóforén.\'Fódtg-ami történt, erqe-mos a \'ftlljcgyiésre.
Amikor a tüz a\'hjdog koratavaszí Szélben kitért a kicsi faluban, u jogyzé áttolofonált Oolaéro a\'tűzoltókért. Telefon nélkül is rapglátták azonban a vovöakakaöt tu.#olsoi lo-vouték, akik. éppon n. határban gy-kórlátoztak. üzenotot, kérési, parancsot nőin Várva, futólépésben 8iöt,lok a Kitoltréazbrtá\'íhoz\'. \'Nom vártuk inog-azt-som,: inig aiurzókról, iitnét-onnét\' nwgérkéznok az omhorok, a lovak. Matnik álltok a rud n.ellivro-bogtak a\'.lnjttaLifocHkondÓvela Uiz színhelyére ésjfélónv ttom tolt bele, eloltották a >tüzot, unognientotíék a Rnz,daeágol, ft (falut az (db a in vad autói. T3gy-kottőro olt termőitek a tűzoltók íb, do\'addigra a golsoi\'Jovonték derekas munkája már nom sok tennivalót hagyott.
Ez után azt hinné az ombor, hogy a fiuk.itminl akki valóban jól végozték dolgukat, elsactédlek pihenni a.hahúrtukrM.--Ro ntjm! tílíl-donl visszavittek a helyére, mindent rondbo raktak, azután pedig a togyoloni és kölelosségludás ritka Wdájakónt — riaaeaniontok a lo-Tento-jrvokorlótéj\'ro, folytatták és l)o tejoatők az iibhnhngyott foglalkozást.
Hz a nagyszerű lövellte-osolekedot főbb annál, semhogy az inrézményon belül ocy dicsérő parnncoaal napirendre Jehotno térni felótto. A Kolaoi ifju magvarok biro ide kívánkozik ¦ezekre a báááhokra, hogv a felnőttek ie okuljanak bólóle.
íKétitiolgot koll\'Ttwgtanulni ti gül-•oi\'tonmték peMéjából.
Ah emitaapé^BfW,vannak irat hm | törvényekbon i töökerexőiokéícáe^tó-Rck, amol vöknek, iwm »,niga«rafu8 a jogforrása,, hanem a valamely kö-^^séghez tartozás pariuKJfta.
A végi VSlúgbSn nz wki\'. birja fflatjaíf-volt \'nz ••é.fetólv. A báfitá\'s twyha -iVrteolva itt-ott f\'rtdoferigeU oömi fta^jlron.\'^^ztj^öhblivrTOJcettk kívétit^iKi^viHik^KiM^ták kivótu-lesioín/osekro (óa noov^is imnüig az "özeden - jóság, óttztönz^óiw vbánom j*zertíftlé8Ói\'t, in^gtMKiálltáért, kitüntetésért, politikiiért, sokszor po-\'bg (lásd: Hzabüdkóinivoöség) tisák ¦woíirfényBoaztésért.- -Léltíkbon ¦\'aíi En árY&rytMüléae ¦¦volt a kigfőhb és s^into \'korlátlanul • • éáaHakljárft 1 ha-KJ\'fitt törvény SíOinielevnlefái^JB a mások Rondja-baju iránt való érzé-
Fényes japán tengeti győzelem a KoraU-tengeren
Elsüllgesztettek két repiilőgépanyahajót és tübb más hadihajót A P°\'0P-s,IKe,ek «8*": amerikai törtskara Japán fogaáfba került ~-/Aii|ol
hgják futottak be Olego Suarez kikötőjébe az eltenálláit
A franciák tovább totstatjáfc
London szerint a japánok Indiai területen nyomniuk elöro
^Berlin, május 8 (N\'ST) A német-véderő főparancsnoksága közli:
A Donee Vidékén német előőrsök elhárították erösebb bolsevista erők előretörését és nagy veszteségeket okozlak az ellenségnek. A déli szakasz töbn részén felderítő- és rohumesnpat tevékenység, valamint
helyi ji:llt:(fü tüzérségi zu-uaió tüz-AioU.
Lényeges harci cselekmények neni\'\\t)ltak.
Berlin, május ü (NST) C.sekélyszániu angol bombáző mára virradöra lámn-dást kísérelt meg a német partvidék ellen. A német rporti lég-t\'lháritás azonban megakadá-lyo/.la, hogy bombitkat dobju-nak le birodalmi területre. Az eddigi jelentések szerint 4 tóműdé angol repülőgépet lelőttek.
A francia ÍÖkormáoyxó jelentést; a madagaszkári helyzetről
Vichy, május H Mittiagaszkár l\'ökoriiiáiiy/.ója Diego Suarez hősi. védelmói\'öl a következő jelentést küldte a francia kormányiiarr :
Kgy aránytalan küzdelemnek harmucUk napján vagynuk, amikor a támadónak sok\'éV hatalmas tengeri és szárazföldi haderő áll rendelkezésére. Azonki-vül páncélos gépkocsik >és re; pidögépek. A repülőgépek állandóan ibnirtl>ákki)l ,ii.is.-siuit.-\'i 1, el Diego Suarezt. Ilyen körülmények között a friuiein ivéde-, lem kénytelen volt végét vetni a harcnak. Ezt esak akkor tette, amiktír már i léiKisröl-lópiisre foghillúktol töle oj terepet,l A vé-.delem harobuboositkozolt anélkül, hogy légíerörc\'snámiUiatotl volna. Az tiUenség . körülzárta Dj^got ós hikoFült böséjgoshűdi-anyaflot röíSíögyüjtonie. Atjná-sodik fjTfwpeJ4 oWgCnsf\'acnad , pa-rancsnoteát.és u v/jdeleni/ipa-raiwwiokló engedését, foglyul ejtették, ugyanazon az éjszakán, amikor a francia tengerészek parancsnokló tisztjét, egy sor-hajóhadriflgyot ugyanez a sors érte. Aiiiítnnüvelelok n francia védelemre nem jelenthettek mást, mint a harc áldozatos vállalását. Ert ők tudták ¦is* és Franolaorsrágra gondolva teljesítették kötelesaógüket.
A nugysziget iiuudoii más ponti ját ugyanezzel az eltökéli akh-rattal fogják védeni. A madagaszkári csapatok mcgAsrnélcIt liüségnyilatkozalai nem voltak
hiábavalók. A francui anyaország tapnsa^lja-i-tajd<«nditho-tetlen iliüfiéffükot.
Vichy, május 8 Madagaszkár ¦fökoriiiAtvyzójá-boz a tronda.igynrmatügyíj államtitkár a ¦¦következő üzenetet intézte :
Az a nngy.szerü ettcmtllás, a melyet \'IotBö Smtrez Vétlői a végsőkig teljcssitettek a nyomasztó fölényül ellensé-ggel szam-Iten, csodéhtttflt •tftltöttv el PYan-daországot és válnmeunyi.jgyai** maliit. Pétaín tábornagy ós a francia kormány \'nevében kifo-jezem előttük a nemzet háláját, amelyet mindazok csolokedetoi kisérik, akik follytatjak n luu-cot Madagaszkárért.
Diego Suarezben,megszűntek az ellenségeskedések
tint háivm .triuícin eiökülói l)o Gaulle táboréba sregvídótl.
Vichy, május 8 Illetékes francia köFökl>cn tegnap este megérősilelféki hogy \'Diego Siíarezben megszűntek a\'z ellenségoskeclések. A,, város és a téli\'gei\'é.sz\'eti támasípont védői tárgyalásokba bocsátkoztak\' az angolokkal a-Hiare beszüntetésének módozatúiról. Vichybcn haugMiiyozzák azonban, hogy az ellejjiségeskedés ? megszűnése csupán;!r>tego ..Suarpzre vonatkozik. A ntógötles területen a harcok tovább folynak ÓS ott .u francia; csapa tok. továbbra is el-leniUlanak.
Vichy,- ntájus\'H\' ".Illetékes vichyi körökben közölték, hogy Diego Suarez ma-1 gasságában tartózkodó \'íffigoli tengeri erők tegriafttcU^utsip lét! I éi*akor Diego\\Suarez kikötő-! jébe érkeztek.
Vichy, május 8 Hivatalos francia helyen cáfolják azokat a brit forrásból j terjesztőit hirekét, amelyek s/.e-
Ceangkttievk 4 hado»i0ttyat a barma-kihal heitátra erkéxett
Sajigháj.niájus, 8 A burniai ulíiueiitén előnyomuló japán csapatok elér/lék Csefangot, amely ü.i ji^értóltl-nyíre fékszik a jiinnáni hatóidtól "sinigkíng \'felé. Japán lapértesülés szerint Csaiigkaísek né-gy.hadosttállyal a blirmai határra érkezett, h^gy \'terterirretv-Usitse ^ziolt;barex>lo kiimi csu-palokat.
Az angol aleaházMle\'aa
Aüi>,li\'i-il:nn, :ii;iju-. 8
Sir/^itafford. (.ripps^ aa^tttsó-i.ázitognapi/üléséjiyínizölto, hogy pünkö«d elölt több napon; nyilvános vilflí, lesz ;uz aflgqlv«l«ó-házban az általános hadjhely-zetröl. Az alsóház tegnapi ülésén a tüzoliiain\'.ig kvVdését tói-gynlták. C.ripps k-Örróhe:1rogy az
i\'nlTlaUa n 5 .OgUJtOO)
ketlanaóg, az egyéb íololódensége a közösséggel Bzombtín. Volt .Uß.vun ogv sokat omlegotott \'siipprODÄ lox«,
de azt az egyéni éléiben ana luisanálták, amiro a diuzintigyarbun
I
a kardot.
Az saki bírja, marjon ma is i eloven orÓ az ombor életében. Akkor; is az, ha ma nem is,valljuk hej hallem igyekszünk szép szavuk mögé
Tojteni. De irg-oÍT"mál"\'TtPllT a?.\' és ; nem az a nevelés som. • A^yíikorlat j még Wbavékat, álozent krfoRftsoki^t
koi-es. Az ömíés"Ttré(í\' \'nz"1?n arnny-burja körül kondózguti magát át
Uovssky lános országgyűlési képviselő szombat este érkezik Nagykanizsára
Vasárnap a községekei látogatja majd délután 6 órakor Nagykanizsán pártértekezleten veti rétzt éa a polgárságot fogadja
Illetékes helyréi nyert értesülésünk szerint Ilovszky János, Nagykanizsa országgyűlési képviselője, holnap, szombaton a Budapestről 18.30 érakor Induló gyorsvonattal lejön Nagykanizsára, ahová 22\'43 órakor érkezik, dr, Domokos László miniszteri osztálytanácsos, a Baross Szövetség országos igazgatója kíséretében. A pályaudvaron a Magyar Elet Pártja nagykanizsai szervezetének vezetősége és a Baross-kerület elnöksége fogadja. A szokásos meleg üdvözlés után Ilovszky kép* viselő kíséretével a Pannónia-szállodába hajtat.
Vasárnap délelőtt 9 órakor Ilovszky szűkebb kíséretével kerületének községeibe indul. Első állomása Pölöskefö, ahol 9\'30 órakor pártvezetöségi értekezlet lesz és a képviselő fogadja a polgárságot ügyes-bajos dolgaiban. Innen Zalaszentbalázsra folytltja útját kíséretével, 11 órakor részi veBz a nagymisén a templomban, majd ezt kö-vetÖIeg a párlvezetőségl értekezleten. Ilovszky itt is szívesen látja a hozzáfordulókat. A képviselő ebeden
Is ittmarad. Délután folytatja körútját Fűzvölgy községbe, ahol délután kihallgatást tart. Innen Hosszúvölgyre megy, ahol 4 órakor párt-vezetőségi értekezlet, majd a polgárság fogadása van programmba Iktatva.
Vasárnap délután 6 órakor Nagykanizsán, a Kölcsey-utcai párthelyiségben pártvezetöségi értekezlet, egyben panasznap és kihallgatás.
A pártvezető ezúton felkéri a pártvezetöségi tagokat és tisztet viselőket, hogy vasárnap délután 6 órákor a Kölcsey-utcai párthelyiségben pontosan és minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek, tekintettel, hogy a Képviselő Ur találkozni akar a pártvezetőség minden tagjával.
Felkéri a pártvezetö azokat, akik a Képviselő Úrhoz bármily kérelemmel akarnak fordulni, hogy előző napon jelentkezzenek a párthelyi-sógben, hogy kérésüket röviden ösz-szefoglalva lehessen a Képviselő Urnák előterjeszteni.
Ilovszky képviselő hétfőn reggel a gyorsvonattal visszatér Budapestre.
3920 pengőt gyűjtöttek össze néhány nap alatt a Csáktornyát országzászló cellára
BÚTORT
szakosletbep, d/BOK műuztaloenál
> >*et*o *mj r*ad«IJ*a.
nem élt jelszavakkal, szem fény veszté handa-bandazásókkal. De az uj élet-fölfogás születésének zűrzavarában már csírázik, legalább az uj nemzedékben, a levente-sapkás fiainkban már gyökeret !9 ver az uj világot teremtő felismerés: — az egyén jobb sorsát, oz emberi életjogokban való méltóbb részesedését csak a becsülettel szolgált közösség biztosithatja egy huza, egy család minden egyes tagja számára. Ez a tanítás, ami ina iskoláinkban és leventéinknél folyik, fogta be u golaoi ifjú magyarokat a tüzoltókocsí rúdja mellé, ez feszítette izmaikat önként vállalt, kemény munkára, semmi egyéni haszonért, a szomszéd falu veszedelme időjén. Vagyonokat, otthonokat, talán életeket mentettek meg anélkül, hogy személyes érdekük fűződött volna hozzá. Még csak dicsőségért sem tették, nem nyug-ti\'iztattuk ujságbun, mint pengős adományokat szokás b most is, botok multán, caak tudtukon kivüli véletlen, hogy hírüket szárnyára vess\' n nyomtatott botü nyilvánossága. Önmagáért u jóért cselekedték a segítés áldozatét. Jutalmuk a fér-, fí-munka olégodotl lelkiismerete volt b a tény, hogy hasznára tudtak lenni szinte gyormok-erőikkéi bajba jutott ombortársaiknak, órtékokct tudtak megmenteni u köznok, példájukkal pedig sokak lolkébon olvo-!- uék a hitet, hogy igy van oz jól ée igy kellene csefokodnio mindenkinek.
A másik tanulság magáru a levente- intézményro vonatkozik. Gyak ran olvasunk birokot tűzőkről, ahol összeszalad a szájtátók tömege, do nem fog meg senki egy vödröt, nem ragod senki csáklyát, nem vezeti ki senki a marhát az „istállóból, mort ami ég, az a másé, Hány, Űo hány oeotbon a csendőröknek* kell kényuzoriteniük a veszedelemben nem érdokoltokot, hogy segitsonok megfékezni a pusztító olemokut. A lovento-nevolÓB más lolkot edzolt az uj magyar rajvonalakba. A levente már tudja és már éli is a magyar testhoz tartóz imának parun-csát. Beuno már nem a kakastoll félve tisztelt tekintélye, hanem a iollemébpn is magyarrá növelt ifjú belső meggyőződése az az erő, amely mindan kötelesség férfias vállalására ösztönöz. Ebből pedig megint csak a felnőttek számára sarjad a tanulság. Tanulja meg mindönki ebben az országban becsülni a levente* intézményt. Uj magyar szollomot formál, testben ia, lélekben is min dig munkára kész, mindon viszonyok közt ollanálló magyar hadrendeket nevol a lovonte célkitűzés. Bűnös könnyelműség, hazafiatlan önzés, ostoba, rövidlátás, magyartalan léhaság zugolódhatik csak fiaink lovente-kötelozottsége ellon. Ki fog frontot állni kifolé és ki idebent, ha fiainkból nom lesznek Öntudato-Bobb, keményebb, kötolosségtudóbb, a lábukról nohozebben lovohető magyarok, mint mi voltunk? A miénk már csak az eszme, az érzés, a hit, az akarás, do az eiö, a holnap már az övék. .Rs oz nem lohot iközöniböa bonkinok, aki komolyan átérzi az idók veszedelmét, aki őszintén akarja a jobb magjai jövőt s aki nemcsak u gomblyukában, hunom a szive mélyén s felelősen érzi a magyarságát.
Jfc fc*t*crmfcotiéstf IsrtM
Csáktornya, május. 8 (Sajál tudósítónktól.) A Csák-tornyai országzászló-bizottság már megkezdte az országzászio felavatására az előkészületeket, A Csáktornyái MANSz-tagok néhány napja, hogy megkezdték a a gyűjtést az országzászló fel-állításának céljára. A gyűjtés eredménye az első 5 napon már 3920 pengőt tett ki, hololt a gyűjtői vek még iriind nem lettek
A földművelésügyi minisztérium teljes erővel felkészült a megnagyobbodott ország gyümölcsértékesítésének szakszerű és korszerű munkájára. A földművelésügyi miniszter az uj költségvetésben megfelelő alapokról gondoskodott, hogy tekintette! a visszatért területekre, az ott elhagyatott és mostohán kezelt gyümölcstermelést
átadva. A bizottság-számítása szerint •1200—-1500 pengő lesz a gyűjtés eredménye, amely ósz-szeghez Csáktornya nagyközség is hozzájárul, hogy a hiányzó összegei pótolja. Az országzászló felállításához szükséges munkálatokat rövidesen megkezdik. A felavatás napját valószínűleg Muraköz végleges vissza csatolásának évfordulóján tartják meg ünnepélyes keretek közölk.
felkarolja. Az anyaország területén folytatott nagyszabású aszaló, szárító, csomagoló hálózat kiépítése után ezt a munkásságot terjeszti ki Kelet-Magyarországon és Eszak-Erdélyben, \'a Bácskában, a baranyai háromszögben és a Muraközben. Eddig 493 hütökocsi állt rendelkezésre a . gyümölcsértékesítés céljaira, inigynost a földműve-
lésügyi luiuiszter 82 uj hütőko-cslt rendelt meg. Ezek a hütö-kocslk 15 tonnásak és a legmodernebb hÜtőte^nikai elvek szerint készültek. Ezenkivul még 49 más szerzésű hütöko-csivai növekedett a gyümölcs-hűlő kocsipark. Igy a növekedés ebben az évben 131 hütökocsi. Ezek szerint a már említett növekedéssel 024 korszerű hütökocsi fogja lebonyolitani a gyü-mö leskampányban a forgalmat. Tervbe vette a földművelésügyi minisztérium, hogy a bérleli szerződés utján még 90 hütö-kocsit állítanak.be a zavartalan értékesítés lebonyolítására.
Azokon a gyürnőlcstermelési gócpontokon, ahol nem rendelkeznek elöhütö berendezéssel, ott hütőgépkocsikat állítanak be. A mozgó hütögépkocsit előnye, hogy nincsenek helyhez kötve és u szükséghez képest keréken vontatják odu, ahol éppen szükség van az elöhütésre Az ilyen kísérleti hütögépkocsit Gyöngyösön fogják üzembe h». lyezni.
Az almatárolók számát is emeli ez évben a földművelés ügyi minisztérium, amennyiben Bangón és Dé&cn építenek uj almatárolókat A faj gyümölcs értékesítésének előmozdítására gyümöicstároló telepet álUta-nak fel Szabadkán, Csikórián, Horgoson, Pakson, Kőszegen, Léván, Szil ágy soralyón, Zilálton Újvidéken, Hajóson, M árama-rosszigeten és Kiskunfélegyházán, 20 gyümöicsaszalól állítanak fel az ország különböző részcin.
Négy kisebb hűtőház építéséi határozták el s folynak a tanácskozások nrravohatkozólng, h°gy a gyümölcstermelő centrumok közül, hol van szükség hűtőházakra. Gondoskodott a földművelésügyi kormány arról is, hogy a huzai szükséglet fedezésén felül mutatkozó felesleget u külföldi kívánalmaknak megfelelően elhelyezhesse, igy tehát az értékesítés bármily nagy termés esetén is biztosítva van.
Hogyan épül egy /apán hát ?
A Japánok éa u fa lallte
Tizenhetem japáni tirtóikodása után most tán vltsxa Németországba a tiroli Majt Hiodér építész, a*! a .Wlentr tnduilriehaua\'-bao legutóbb érdekes elóadáet tartolt a japán házépítésről.
Japánt joggal nevezhetjük az „ácsok birodalmának", mert az ország lakosságának többsége, akár falvakat vagy a kisebb varosokat nézzük, legnagyobbrészt maga épiti (el fából szerkesztett lakóházát. Iskolákat, hivatali épületeket, sflt gyárakat is emelnek Ilyen módon. Ez az építkezési forma nem jár sok nehézséggel, átalakítások könnyen eszközölhetők, sőt átszállításukról is szó lehet. Faházban lakni sokkal egészségesebb, mint kŐépUletekben, mert a fa pórusain át állandóan járhat a friss levegő. A modern kö-épülátek kiadásai ma még tul nagy megterhelést jelentenek az egyszerű körülmények között élö japánok számára,
A faházak egyetlen nagy veszélye a tüz. Földrengés idején gyakran szörnyű pusztításokat végez a vörös kakas. A japán azonban mégis
Május 6-tól VÁROSI MOZGÓ Sierditót
10-lg vasirnüpig
Budapesttel egy időben
Dr. KOVÁCS ISTVÁN
A magyar filmek méltó korondja
Pdger Antal legnagyobb szerepe!
Aktuális hirmdó
Slőaddeok kezdete köznapokon 6, 7 éa 9t _vaedrnap 3, 5, 7 ée 9 Órakor
624 hütökocsi, almatárolók, csomagoló telepek, aszalók, hűtőházak az idei gyümölcs értékesítésére
1942. májul g.
\'Nyaraljon HÉVIZHN és megszabadul reumájától.
HÉVIZGyÓGYPORDÖfol,M
(Urdöic amellell ideális nyaralóhely. Kiillnó konyha. DJétáa étkeié* is, diétás nóvér vezetíaével. B^Órendü. valamint sxerényebb lényeknek megfelató szállodák IVÓKÚRÁK gyomor-, bél, epe-, vesebántal-mak ellen. és utósaisonl
kedvezmény. Felvllágoíllássat szolgé! ParJéigaagaláaág Hívlí, ZaUmegye Telefon 4.
szívesen kitart Ősei szokásai mellett, és nem akarja feladni a hagyományokat. Nincs még egy nép, amelynél a fafeldolgozás olyan tökéletes művészi fokra emelkedett volna, mint éppen Japánban. Itt mindenki született ács, együtt él a fa „lelkével". A fa természeladla szinét mindenütt megőrzik. Színeket, festéket sehol nem használnak. A japán házon jellegzetes, erkélyszc-rüen következő emeletre emlékeztető szárnyszerü kiemelkedéseket ílgyelhelünk meg. Nem egyszerű díszítésre szolgálnak. Praktikus jelentőségük van. Itt tartják a családok kedvelt háziállatának, a selyemhernyónak táplálékát.
A japán családi ház tetőzetét vidékén szalma, égetett cserép vagy fazsindely alkotja. Érdekes az egyszerűbb házak falszerkezete. Oszlopokat állítanak fel, amelyekhez léceket szegeznek. Az Igy felállított rácsozatot kívülről és belülről bam-buszrudakkal kötözik tele, majd nagy gondosan agyaggal beslmitják, Száradás után mésszel Ízlésesen kicsinosítják. Friss levegőről és fényről az ajtónyitás gondoskodik. A ki? és bejárás mellett egyszerre ablak szerepét is betölti. Finom farácsra áttetsző selyem papírt erősítenek. Ez az ajtő. A mennyezetet tükörsimára dolgozzák ki, azonban itt Is megmarad a fa természetes szine.
A kővel kirakott előcsarnokban mindenkinek le kell vetnie cipőjét és-a rendelkezésre álló kis szekrénykében kell elhelyeznie. Az ajtók közül .csupán a főbejáratot lehet bezárni, A tüzelőanyagot főképpen faszén szolgáltatja. Kőszén-kályha, gázfűtés és küzpontl fűtés csak nagyon ritkán és főképpen városokban fordul elő. Többnyire égetett agyagból készült hordozható kis/tűzhelyeken főznek.
Mlríél előkelőbb egy ház, annál egyszerűbb a berendezése. A hálószobát reggel alapos szellőztetés után lakószobává változtatják át. Az „ágyneműt — a selyemmel bevont gyönyörű takarókat — tapéta-ajtók mögé rejtik, ugy, hogy senki nem \'találhat nyomot, ami hálószobára, emlékeztetne. A japánok nyári melegben- ruhátlanul, nyitott ajtók és ablakok mellett alszanak.
Oly tartós, Ízléses és otthonos lakóházakat, mint Japánban, sehol nem- találhat az ember. Teljesen alaptalan tehát az az angol gúnyolódás, mikor fennhéjázóan japán „gyufa skatulyáknak" és kártyaváraknak nevezték a „felkelő nap országa" kedves családi házalt.
Ma káromkodJI
A falai tanítóság szép magyar lelkiségének megnyilatkozása a nagykanizsai pedagógiai szemináriumon
Dr. Angyal tanfelügyelő: .Minden tanításunkban nyújtsunk valami szépet, követésre méltót, ami a lelket Is táplálja"
A belső front legfontosabb kérdéséről
A ferences templomban megtartott szentmise után a Vor csey-uteni iskolában szemináriumot tarlóit a nagykanizsai és a le tényei járás, valamint Nagykanizsa város tanítósága.
I)r. Angyal Béli) kir. lanl\'el-ügvclö, eliiök, ncnizeli imával uyítotla meg n\'gyülést és szíves, közvetlen szavakkal köszöntötte Innlny László tan. fogalmazót és Cseresznyés György dr. tan. s. fogalmazót, mini a kir. tankor, fftgnzgátsAAg kiküldötteit. Szeretettél ÍUIvözölle Polo* i nyi György, Németh Dezső ós I
Kcltlng Ferenc pölg. isk. igaz-Halókat, Ynimny János városi zeneiskolai igazgatót. P. Gulyás (leltért .plébánost, Solymár István esp". plébánost, Rozmáu Alajos homokkőn.úromi plébános!, Gazdag Ferenc kiskomáromi, Hödönyi Ferenc lotenyei esperesekéi, Frcizinger Ágoston levente parancsnokol. Egyed Ferenc, Gycgyinszky Ferenc plébánosokat, a nagyszámban megjeleni polgári iskolai tanárokat, az iskola fel ügyelőket és a másfél száznál nagyobb számban megjeleni tanítóságot.
Név- ót* •Jtaiatéanapokpa
.alkalmi ajándékunk
oserepes és levágott virágokat, osokrokat
egész öven át vehet ¦ i-dgi
Petermann kertészetben
fllUhoij-ntca ti. |OM
Magyarország szerepe Európákan
Vaudra Jenő állami • tanító nagyszerű felkészültséggel, alapos tudással és széles látókörrel az időszerű és napjainkban any-nyirn fontos gazdasági ismeretek tanításának kérdésével foglalkozol!. Hazánk Európa élés-tárn, kertje és gyümölcsössé kell, hogy legyen nyugat felé, hangoztatta; infg keleten az ipar és kereskedelem terén vár ró jelentős szerep. Hogy a gazdasági fejlődés míelobb valóra valljon, az bizonyos inertekben a népiskolákon múlik A magyar ffild egy fordított uzsorás, mely a belőve lett magol ezerszeres kamattal fizeti vissza annak, aki szereti. A\'feladatból a r.agy-bírloknak éppen ugy k/.\' kell venni a részéi, \'mint a kisgazdának Hogy eredményeket érjen el n népiskola, ahhoz nem elegendő lauilaui, meri a polgár gondolkozása nem elvont. A tanítás legyen gyakorlati, libben a munkában a tanító nincs magára hagyatva, mert a kormány, a szakiskolák, a gazdasági felügyelőségek, az arany és az ezüst kalászos gazdák folyton növekvő tábora ugyanazon cél felé törekszik. Rendszeres, következetes inunkéra van szükség, mert földünk ma sínes több. mint volt az Árpádok Idejében, A honfoglaló ősök véglegesen megszabták nemzetünk helyét a Kárpátok medencéjében, ahol bennünket ezer év
múltja kötelez arra, hogy haladjunk az uj ezredév felé.
A kiváló előadónak óriási sikere volt.
Ugyancsak Vaudra Jenő gyakorlati tanítást mutalotl be,
a napraforjéról a Yérsey-utcai iskola ügyes Ví II oszt tanulóival. Az olaj. amely 250 ötes földön már biztosítja egy öttagú család évi zsirszük-ségtetét, amelynek nemzetgazdasági jelentősége ma megszáz-szot*>zódott, hogy színié nemL zelek sorsát dönti el lágy, simaságával.
Vaudra Inni tó gyakorlati tanításának is átütő\' sikere volt. Mi nagyon sokat várunk még a kitűnő előadótól.
Berkes János és Szabó István igazgatók hozzászólásaival tökó-leles megvilágítást nyert cz a kérdés, mely a belsöfront leg-fontosnbb kérdése
Kcnody Aura áll. tanítónő
a vallás-erkölcsi nevelésről tartott -magas színvonalú, éles szemekkel megfigyeli, tapászta-
„A foldizeretet — nálunk
Verseny! Ilona áU. tanítónő Zibolen : Szociális érzés az Iskolában *c. könyvét ismertette női lélekre valló gondossággal ós részletességgel. . • , \' , Dr. Angyal Béla kir. tanfel.\' ügyelő elnök a magas szinvona-
" 2 Híradós csapatok vonaleltenörzéanél (Poto U. D. V.) 530(10013
latokon nyugvó értekezést. Helyesen szögezte le: n vallásos nevelésnek akkor vau mélyen ható ereje, hn a tanító saját példájával támogatja a hangoztatott igazságokat. A beszédnél többet ér a példa. A növendék sereg nemcsak hallgató füllel fordul tanítóju felé, hanem Figyelő szemmel lesi vezetőjének életét. . :. Tnxay Gyula áll. tanító az énektsnltás helyes tanításáról
tartolt osztatlan tetszést keltő előadást. Megmutatta milyen uton induljunk cl és megmutatta saját tanít ványaival, hogy hová juthat el a népiskola. Ket-ting Ferenc\'polg. isk. igazgató által rögtönzött kétszólamú, dal-lomot azonnal .hibátlanul énekelték tanítványai. -Egy tnnitó-müvész istenáldotta munkájának eredményét láttuk. Ebben az irányban kell\'haladni a népiskoláknak, mert »nyelvében él a nemzet !< ma ugy értelmezendő, hogy értékes és sajátos nemzeti dalkulturánknak biztos alapot csak a népiskola nyújthat. Fcrk László áll, tanító a levente intézmény felívelését ismertette fiatalos lendülettel és nagy hozzáértéssel. A felnövő társadalmat tartjuk igy jó kezekben^ amelyre nemzetünk minden körülmények közöttszámíthat. Ha a levente intézmény teljesiti hivatását, akkor nemzeti hadseregünk még szélesebb és sokoldalúbb kiképzési adhat katonáinknak. A ma harcát az öntudatos, a kezdeményező katona bátorsága dönti eL
— egy a hazaszeretettel" jgg
In szemináriumi előadásokhoz fűzött értékes hozzászólásaival szögezte lc a kialakult véleményt. A földszerelot — .mondotta beszéde során — nálunk egy a hazaszere tettel, Gazdasági tanításaink kiinduló pontja anyagias ugyan, de azt ideál nevelésre használjuk fel. Minden tanításunkban nyújtunk valami szépet, követésre móltót, ami a lelket is táplálja.
—- A természetismeret igazság keresés. AbAzatosságra. kitartó, becsületes munkára ösztönöz és lélek formáló ereje van. Megismerés és munkrt közben az emL ber ráismer parányi voltára, megbecsüli n mngn\' és mások munkáját. Felismeri a közösségbe tartozás szükségességét és vállalja az ezzel járó kötclezcll-ségeket. Csodálni és szeretni tudja a természetet és annak Alkotóját.
A mély nyomokat hagyó szeminárium a figyelmes, otthoni-as környezetben a Himnusz hangjaival ért véget. A rendezés
szővftvéiiyes .(«iiuMait tOrtuiav r .Gyula- i*kfíWu^!fJtí»ohiotttti)w3
bravurps leleményességgel. Elismerés HWtti .moki /ára dánjáért j mindenre kiterjedő gondosságáért.
Megszoktuk, hogy vármegyéjük tanítósága klönk*nt,éven ként többször is összejön és megvitatja azokat a kérdéseket, melynek ez a jetaíMVu : gyŐz>-zön és érvényes üljön ¦ a ¦ joW> ! Ma a népnevelés egyenlő a hon-védelemmcl, nujrt annak \'in harci ,ike>zségnek alapjait, mellvel ka-. tonáink ft>Tp7.olemro indulnak — a népiskola, rak ja le...
1942. május 8,
Péntek !
. AiU»«IÓ,miUo(MÍaok l.iH,6iu.[J«i,o. i
ftiéftfBonu. IHirok. Közlemények. nHftiiilemewik.. — lOnHifek.. — 11.10.. Nemzetközi. vizjeJzósiwlgnlat.
— 12. .Harangszó. Hu»mi8z.,,Idója-. rá*jelentés. — . 12.40 Tiicok. —
13:20 Jdójolzés és vízállásjelentés.
—M4í80 .flirok.. —\' 14.45\' Müsor-i lamevteté*. — 15 » Arfolynmhirok,;
piac.ii áraki élelmiszerárak. — \'16.46 .Idojelr.es, hirok. — 17 Hirok szlo-¦ jráktéa luswn,nyelven. --,-19 Hirok
/nagvnr, néittot.és román nyelven.
— JIMO.iHmjk. —..28Jlirok ii*\'--met, .olasz, sngol és.francia nyolvon.
— 24\'Hirok.
DUDAPEST I.
17.16 :tialla(la (jspnápra). Faragéi Gvörgy és-a undápeátt Killitirmóniai Kenekar. 17i85 Előadás. - - 17.60 Kouétiyi, .Uadái* eiainvzenokava. —¦ 18.15 Német hallgatóinknak. -IRSBOsVátlnJuha-énakol. - t8.Su* bporU.üzlenióivy\'ek* —> 19.\'20 Hang-ke])ok a niagvar—olasz tcniszinérkö-\'-tétrólA lioiíisél dr. 1-ORonvoi\' József, —1 10.85 Hwliózenoknr. --- 20 »Csq-dadoktoi-^. Vígjáték három fölvonásban, -- 22.10 Tánezeno. 22.15 Indulók. i»iS5<iAt«fiyai\'.notuk. -0.15. t>.on. a z. ot t hon.
BUDAPEST II. 18.15 d.-vwnh Julia énekel. — - 1830 Di\\ .Kraus Kálmán- olóadásn.
— 18.55 Dr. Bastila Dénes előadása hayglomozokkei. — 10.4O Knvrígnó Mattyók Klára előadása. 20 Hírek. — 20.10 Mai magyar szorzók. Jlomutaté hangverseny. — 21 Csajkovszkij: IV. szimfónia.
Szombat BClHPfîST I.
lu.l.i.iSzói^k.i/itaté zeno. — 11.20 Jfj. Banda .„Kdojítuiilgukázik. — 1UO. FololTasáaí ¦ 12.10 Molles Béla-wmekar. -18:80! Honvédőink üzennek. -.14 Müvészlcmozok. -¦-15.20; HukiTóni cigánvüenekora. -16 .A Diökkaptái\' tarkariérután jn.
17.16\'alüanóiia»únfonikuaok. -17.30\'VilágjórÓBrtrsláknál. A közvetítést a Fényes \'Cirkuszból vozoti Budinszky Sándor. — 17.65 lguútz Rózsa csevegése. ¦ 18.15 Katona-tánrok és katonaindulók.. Közreműködik n .Rádiózenekar és a Voli*-énekegyüttes. --¦ 10.20 Jiangkópck
..innen-onnan. -.<1Q.45.A finn rádió} nSnüsorából. iti Csiszár -Bélaí/olé-. tidi\'iflfi. -i 20,10 A MOVE szépmi-#a*ek majálisának közíotitéso « Sío-nomüvészeli Főiskola nngvtermériól. ¦ 22.15 Szórakoztató zunó. 23.2"\' .l\'átria-tánelomezek. -¦!0.15 (bum az otthon.
BUDAPEST II.
17.55 Akom Lajos orgonál. -
18.80 Mezőgazdasági félóra. • 10
Szűkes fővárosi Tűzoltózenekar. -
20\'Hírek. 20.10 Felolvasás. -21 lóajky. Zoltán előadása.
Festessen Tisztíttasson
A felszabadított népek köszönete
\'Berlin, május 8 A felszabadított keleti területek birodalmi biztosa. Hősen-berg birodalmi miniszter fogadolt egy ukránokból, fehéroroszokból és orosz földművesekből állót,küldöttséget. A német hadseregtől megszállt szovjetorosz területekről származó küldöttség vezetője mélységes hálájának \'adott kifejezést és megköszönte, hogy a djosöséges német haderő a szövetségesek csapataival együtt végre felszu-badilotta sokat sanyargatott népüket a vörös uralom nlólrStély* séges örömüknek -adtak kifejezést, hogy a bolsevista rendszer kohrhoszai eltűntek és megkez-
dődön a vidék gazdasági újjáépítése. A továbbiakban kifejezésre juttatlak, hogy a lakosság hálája jeléül minden erejével résztvesz a nagy Felépítő -num-kában, meri ilyen módon is be akarja bizonyítani, hogy méltó az l»j Európában számára kiszemeli helyre, ltosenberg-birodalmi miniszter válaszában hangsúlyozta, hogy .Németország a háború ellenére minden elképzelhető áldozatot meghoz és semminemű nehézségtől nem riad vissza, hogy ii megszállt keleti területeken ismét virágzó élet alakuljon ki\'és a föld népe zavartalanul élvezhesse munkájának gyümölcsét.
A megkopasztott. páncélkolosszus
Amikor a német tank nyolc métertől Is hiába ágyúzza az orosz óriáspancélost
Valahol < hoszországban *>--(lígv- német litidnudósitó Oibeszélcse az MN Sajtószolgálat számára.)
Alár heütk óta lostukoluuk ugyanazon a hehen, anélkül, hogv puskalövést is hallottunk volna. Hol távolabb, hol. közelohh éjjel-nappal dörögnek ugyan az ágvuk, ropüló-géi)zitgáshan\' híiics hiány\', ílo ezt uiüi- ugy luegHztiktuk, mint akár a madárcHiesorgéfll. A métei-es hót méteres sár váltotta fel, ébrodezik a tavasz. ¦ Áprilisban állítólag még-nem tanácsos a földön hovorészm, mi azonhnn, akik már 46 fokos hideget ís Kibírtunk; könnyű szív-vol lultoaszük niíigunkat ózon a ei-vilokiick szóló szabályon és naphosszat kint tanyázunk nz avaron. Gondtalanul élünk és azt gondoljuk, hogy tehetjük, mert hiszen fő védelmi von&loiv állomásozunk, akár-esik tartalékban lennénk.
Azonban -minden idillnek végn szakad egyszer. Az egyik reggel megfigyelőnk ellenséges páncélosokat jelont.
Kilenc, nehéz szovjet •tank, teg-iiagifuhh vimzUk¦¦•Pl t\'s fél ton~ , lián. áttörte az vlö/fÜnk h\'-eti védelmi rniialat. Aliul nehézkes óriások dörögnek fölénk az ellenség irányából és nlig 200 méterre előttünk\' vonulnak, át a tisztáson, ahol eddig mi voltunk az egyedüli uraki A század tor-inésxotosen már régen odébbállt és száz méterrel hátrább nz cvdószólon ütötte fel állomáshelyét. A latyakos bozótban elrojtőzvo íi mí rajunk látja cl a biztosítás feladatát. .Már hat órája hasalunk mozdulatlanul, ml tagadás, egy-egy szokatlanabb zörejre mindegyikünk megiozz n kissé. A helyy.ot, hogy ugymönd-juk, cHakug^-aii meglehet oson b.n-U-aágtalan; előttünk valahol a bolsevista óiiástankok, völük szombon mi, nyolc ombor és egyetlen árva páncélkocsi, mely nagyszerűen álcázva varia a esetek vés pillanatát. I)o nem kell már sokáig várnunk. Déli két óra tájban baljóslatú csörömpölés zaja tör ót az ordőn. Nemsokára látjuk is a fák között, hogy Jionnan
Harci szünet közben ( Foto Al 0. V.)
fuj a szél. Kgy 48 tonnffétkolosszus bttkdársoT felénk, a tornya fedezőiében 15 líivéaz, mögötte gyalogosan ujabb tíz. Nohózkosen, de-mintha csak látna minket, olyan biztonsággal
gurul felénk az aeélvár. 7.8 centiméteres áffifiijn\'fnzeveázet\' ten dolgozik. Tennészotowm csak vaktában tud lőni. talán ijesztgetésül vagy inkább őubútoritúsképpqn? - azonban így is bárom sebesültünk bánja. Most elhalad közöttünk és megunva uz egyoldalú haicot megáll, jionto-san nvole métorro páncolkócainktét, Csak erre vártak 5>fokoto huszáraink^. Nyolc méterről megiopotés-8zőiÜöttknyitják a tűzeti a szeren-cséro oldalvást álló óritistankra. Mindon lövés telitalálat, do. minden lövés falraliánf/t borsó, .íz orosz páncélos -vastag bőreitek a ini kis ágyunk meg sem kottyan.
Az orosz még fololetre sem méltatja, valószínűleg azért,\'mert nem is sojfi. hogy ílyon közelről kapja a esiklandezást. Páncélkocsíűk egész ninnicióJíészletét ollövi, do minden hiába. Nincs más hátra\'; abba kell hagynia a kísérletezési és gyorsan megfordulva elpöfög.
Mialatt az eiryoldalu párbaj folyik a tankok között, mi som maradunk .tétlenek.., Az.épen murndt Öl ember géppisztollyal és "karabéllyal össztüzet ad az őriástnnk fedezete mögé menekült 25 bolsevistára. Minden oldalról körül vannak vévo, nincs menekvés. Négy-öt ombor hanoképoa még, ezokef a törzsőrmester személyesen veszi kezelési!*. Két kézigránát és a probléma maradék reszo is elintéződött. Törzsőrmesterünk., azonban nem olvan onibei*. aki onv-nyivo! beérné. Kgy szempillantás és már fenn ís van uz acólvúrl4orn\\lin. Szinte kacagni lenne kedvűnk, amikor látjuk, hogy milyen erőlködéssel rángatja, taszigálja, feszegeti a torony fedolpt. De hiába minden, jól bezárkóztak a bolsevisták. Hát csakugyan nem lehot hozzáférni a. bitangokhoz? - vakarja tanácstalan ábrázattal a törzsórmester a foje-btthját. Végre eszébe jut a mentő ötlot. Mialatt az acélvár foglyai cél Után kutatva forgatják n tornyot.
kH kézigmniitot lius \'eln, belöki őket az ácsucsőbe, azután gyorsan a torony másik oldalára ugrik. Alig őrt oda, két robbanás. A kövér ágyúcső középen púpot kap, torkolatának ogyik oldala letörik. Ezzel oz ágyúval nem lőnek többé a bolseViéták.
Am még hátravan a két géppuska. A törzsőrmester az ólsö sikeren felbuzdulva nem habozik már sokat. Mindegyik géppuskapsóro ráköt egy-og\\\' kézigránátot, mochuzzn a zsinórokat, aztán ismét fedezi magút a másik oldalon. A recept szeuunél-láthatölag ismét nagyszerűen bevallott. Az-
egi/ik cső deréti;batörve fityeg
lefelé, a maxikat egészen elvitte a robbanás ereje. Az óriástafik tobál fogyvertelcn, Most n másik négy umber is nyugodtan munkához láthat. Tőle marokkal hordjuk a sarait\'é« "mogpró-biíljuk a megfigyolőnyiláfiokal be-töitiui. Sajnos hiába tanakodunk, jobbat nem tudunk kitalálni. Semmi sincs kéznél, amivel a juíncélt fel-
1942 máju» 8.
HEfiBIlHATO
pattinthatnánk. Csak logalább egyetlen tányéraknánk lenne, hogy a. hernyótalpakat Üzemképtelenné tehetnénk. Akkor csak megunná a/, acélvár megszálló legénysége és ílóbb vagy utóbb maga nyitná ki S toronyajtót, Különösen, ha tigy kis lü/üt raknánk alájuk.
Mint a tÖrpók szorgos kódunk uz áriáé körül. De a bolsoviuték is kényelmetlenül érzik magukat és nem akarják kivárni, amig mégis siko-rülno megoldást találnunk. Begyújt* ják a motort, a tank megfordul ós elindul hazufulé. Még neki som fu-(pttj amikor hat méter után szop sudár fa kerül útjába. Hiába reménykedünk. A kolosszus
\\igy töri derékba a harminc centiméter átmérőjű fatörzset, mint a gyufaszálat. ,
Zsákmányunk végképpen megszökik elélünk, tízinto Bírni lonno kedvünk, amikor mind messzobbról hallatszik a uiummutpáncéloa zakatolása, a helyzet komikuniában azonban gyors vigasztalást találunk. Milyen Bzomo-ko( fognak morosztoni a bolsovisták, amikor büsske tankjuk tönkretett fegyvorokkol, mint egy mogkoposz-tolt tyuk bukknn fol ismót náluk. A legénység aligha fog Hok dicséretet aratni. Do ennek a kórdésnok elbírálása már a politikai biztos dolga. Nekünk elég, hogy végered-menybon egy 4Ü tonnással mégis csak kevesebb van.
Színházi hír
A Galotta-Bzintáraulat titkára hétfőig Nagykanizsán tartózkodik. A hozzá fordulókat a Contrálban lévó Biállásán fogadja. Egvlwn tudatja, hofry még. lobot színházi bórlotot váltani nála, ami 20 ssázalókos kedvezményt jolont. A társulat egyébként 16-án tartja első előadását, amikor is a Oyergyói hál kerül bemutatásra.
Vasárnap ZMNTE—PBTC találkozó
Vasárnap fél négy órakor kezdő-™ a Z»fNTK-FÍ!TC mérkoVii. JJK ulánii a Csáktornyái SE II.— fMNTB U, II. Mzt. bajnoki mír-"Jita karul «orra. Kírtük a közön-•*í Umog.Uiát. ZMNTE y.<»tö»^.
A pécsi ölös tanács egy Kanizsai fürdős legény körözését rendelte el
Gnlló Andris kanizsai fürdős legény ellen nemzctgvnlrtzás és rémhírterjesztés gvniiujn minit eljárás indult. A bdrúság körözést is ndott ki ellene. Kiderül! hogy Golló elhagyta nz ország területét. Ügyének tárgyalását most tűzte ki n pécsi törvény
IdsiaSíkVwrs* NAPIREND:
Gyógyszertári ügyelőt: Ma Őrangyal gyógyszertár Deák tér 10.
Kiskaniisán az ottani gyógyuzor-túr állandó Ügyeletes szolgalatot tart.
A üo/.I-\'llltDo nyitva yuo r*w* 0 ónitói <M0 (1 óráig. (Hétfő, ssérd*. pénlek iléUrUo e> kcd-len egásx nap ortkoolt.) Telefon: 50Ü.
NapiAr Május ». Pántok. K»m. kilt. Mllíály la, in. l\'rolestAnH ülzolls. Ir.r. IJ\'.i zl.
— (Hálaadó Istentisztelet a ferenclek plébánia templomában)
A pápa Oazontsógo jubilouma alkalmából vasárnap délelőtt fél 11 órakor hálaadó istentisztelőt a fo-ronciok templomában, amolyro a hatóságokat, a közhivatalokat, a tos-tiileloket, egyesületeket én a hivekot ezúton is meghívja a Özönt Józsof egyházközség. ". (:j
— (Tanítói kinevezés)
Bnrtal István lipótfai tanítói Al-aéttomborura holyezték át.
— (Betegápolónöi tanío.lyaut)
A zalaegorszcgi kórházban megnyílt n házi botogápolónői Uinfo-lyom, amelynek 4b Hallgatója van, köztük vítoz grói Tolom Zíöiánó, a ióÍBpán hitvese.
— ^Adakozás a honvédek javára)
-Bzovor Józsof vendéglős, valamint SSemélyzete és zonokara ozor darab cigaroltót és 60 doboz gyulát adományozott a harc toron küzdő kanizsai honvédok réazóro. Az adományt a Korosztény Jótékony Nóogylotnok adlak át továbbítás vegott.
— tTenlazpálya megnyitás)
A Nagykanizsai Vasutas T. E.
tonisz-sztitiogztdiya megkezdte mu-Kouésút. Páiyanyitás majua 10-én. a szttkószluiyba való IhmuihísIioz jo-lentkozní lonot és tol világosítást üyuji: tichnndt károly tiszt, állomás. UuiKosnak, tagoznak es tagok
ln)z/.nWii\'ioziunali joiontOS kouvo/. ¦ monyt nyírnunk, vezetőség. (•.)
— iLhi Marleen — üvegből)
A hiros oisonbrodi üveggyár az európaszertő páratlan nópszorüségro szórt tett katonadal hősnőjét mog-mintéxtatta és bevezette a kis szobrocska üvogbÓl való gyártását. Ajs első kát példányt két Bzabadságos katona kapta, okik a koleti frontról jövőt véletlenül Eisonbrodban szálltak inog. (MN)
szék ötös-tanácsa. Miután a vádlott nem jelent meg a tárgyaláson, a bíróság Gnlló András vádlóit távollétében in eontumalif-mii állapitolta meg bűnösségét és elrendelte személyleirásos körözését. . ,
- (A Zalai Közlöny részletes menetrendje)
most van összeállítás alatt és néhány napon belül izléaes kivitelbon kikerül a sajtó alél. Előre felhívjuk a közönség figyelmét a Zalai Közlöny aaeb-menetrendjére, amely nélkülözhetetlen mindenki számára.
Uj kormányrendeletek
A hivatalos lap logutóbbi számaiban néhány igen fontos rondolot jolont meg. Ezok között a legfontosabbak a kövotkozők:
FöldadáeUngedisl A 2300/1042. M. E. rondolot értőimében, ha a Nildbirtokrendezés során földhözjuttatott elemi kér címén földadóol-ongodésbon részesül, a fisotondó évi szolgáltatásokból az adó minden törölt negyedé után 16-—16 százalék mérséklés jár. A mérséklés öaszo-gét külön kérőiem nélkül állapítják meg.
(iyapjuel&ltg. A kormány legújabb rondoloto értőimében a folyó évbon nyírásra korülő gyapjúért március 16-iko előtt folyósított vételárelőleget a jogosított koroekedő kötoles nyolc napon belül a gazda nevével) lakóhelyével és az olőleg összegével bejolentoni a Futuránuk. Az olőlogot a Futura a gyapjú ul-lonértókénok terhére közvotlonül az olólogot nyújtó kereskedőnek fi-zoti ki. \' . ,
Magyar magánjog a Délvidéken. Most jolont meg a kormány rondolot (2020/1942. Al. fej.), amely a magyar magánjogot éa a koroskodoluii jogot a visszacsatolt délvidéki tömlőtökön hatálybalóptoti és a folfüg-gosztott telekkönyvi forgalmat május 15-tól kozdvo megindítja.
A jugoszláv gaüdaadóBságok ron-dozésero vonatkozó jogszabályok ógyolőre életben maradnak. A Bzor-zoi jog biztosítására, valamint a találmányok, védjegyek, ipari mustrák és minták védőimére vonatkozó bojolontésokot folyó évi decombor Dl-ig kell megtenni. A már lojárt telekkönyvi törlési porok határidőjét egy évig úiüghosszttbbitja. Ugyancsak ogy év alutt kell az ingatlan olidogoiiitéBbót orodó kártérítési köröseteket, illetőleg kérelmeket olö-torjoszteni.
Jelzálogos bejegyzés Erdélyben. A 2800/1042. M. E. sz. rondolot megengedi a román agrárreform során kisajátított ingatlanokra ogyoa építési kölcsönök biztosítása végett jolzálog bojogyzóoét.
A Nemzeti Bank könyvvizsgálati joga. A kormány a 2310/1042. M. E. az. rondoloto szabályozza a Magyar Nonzoti Banknak az árubehozatallal kapcsolatos könyvvizsgálati jogát.
(s-o-)
ÜTORT
HETTEIIMRE
márkás btilonualonjában vegyM vagy riüKlclJoii . Csstafw^W lá
Jégverés?! Elemi csapás!
Minden gazdit védekecfaet KárUvésel ellen blztosltáual!
iFoiylatá* az 1. oldaliróll
adagolás kérdéséről a kortnány fehérkönyvet tesz közzé,
Amsterdam, május 8 Az északamerikai hadügyi hivatal közölte, hogy Corregidor szigetén ós a Maadai-öböl több más megerősített szágetón a japán támadás idején Körülbelül 15 ezer ember tartózkodott.
Sítúra* némít tílőratUrén
a helt/ti fronton
Berlin, május 8-(NST) X nónvet véderő . fii-parancsnoksága közli: •
A keleti arcvonal középső szakaszán a német támadások további sikerrel jártak, Az egyik előretörés során több napos harc után sikerűit kivetni, az ellenséget állásaiból. Az ellenséges kötelékeket visszaszorították egy folyóig, ugy, hogy a német állásokat egészen a folyó partja közelébe lehetett elörevinni Ezekben u harcokban aí bolsevisták vesztesége 3000 ember volt halottakban. A németek sok foglyot és hadianyagot zsákmányoltak vagy megsemmisítettek. Az\' aknazárak eltávolítása során több mint 4000 ellenséges aknát tettek ártalmatlanná.
Datton htritktdttmt mtnittftr bauxádtí at ungol bányák termeteséről
Amsterdam, május 8 (NST) Dalion angol kereskedelmi miniszter az alsóházban beszédet mondott, amelyben az angliai üzem anyag korlátozásokról szólott, A közeli hetekben az angol hadsereg kötelékéből eh bocsátanak 6000 bányamurikastf —mondotta —, hogy visszakerüljenek a bájryákba. Ugyanígy elbocsátanak a hadiiparban foglalkoztatott ós a rwlgari védőiemben szolgálatot teljesítő több, mint 4000 bányászt. Azokkal a bírálatokkal szemben^ a melyek szerint az angol hadsereg kötelékéből annyi bányászt kellene elbocsátani, hogy kitermelhessék a szükséges 10 millió tonnát, Dalion miniszter kijelentette, hogy ebhez több mint 30000 munkásra, tehát több, mint két hadosztályra lenne szükség. Ilyen sok ember elbocsátása csak ugy volna lehetséges, ha egész hadosztályokat vonnának ki a legjobbak közé tartozókból. El sem tudom képzelni — jelentette ki, a iuinisx> ter —, hogy mit szólna ehhez Moszkva vagy Waslúngton Y Bejelentette a továbbiak során, hogy a kormány \'^szigorúan korlátozza az angol háztartások szén fogyasztását. Angliának elő kell készülnie arra, hogy az esetleg bekövetkező események alkalmával lényegesan növelj^
msm mmsnm
váratlan irányokba, így a S^vjetuuióba is.
Caangktngt jehntéa a yűnnant harcokról
Sanghaj, májOB 8 Ma a kora roggoli órákban Csüng-kingba a következó kínai hadijolon-tésl adták ki:
A kínai halárvonalon bolOl, a ,XüJiTNsn. tartományban hovos , harcok dúkiák. ;A,, Yün-Nan tartományban a japánok Burma ioiöj " J4*et nyomulnak olóro. A japán :iV>YMi*,M>kJwaáríógi támogatássát lói-.(iflk.Yv-l<íro a.yaekjoiigi úton.
^ápán fogságba kertitt a iWó> fxigttll amt/rtbut ttirxskar
Tokió, május 8 A Föiöp-Bzigotekon küzdó észak* amorikai .csapatok egész törzskara, óién Wainwright tábornok főparancp nokkft), iapán^fogságtia korült. A foglyok JrozÓtt \'van Moor vozérór-nacrv,.-rCöcrecldor -parancsnoka, továbbá og>HWidáriáboriiok, ogy al-oirwkw áa, aok \'ináa .majíasrangu fisak .akik fopér.sászló kitűzésével ímojffag«ÍK maijukat a japánoknak.
A • iengetydiplómatá k elindultak az\'E/SA-ból
Arnatordam, május 8 "(NBT) Az egy\'ik amerikai hirügy-\'-.TrÖlíRég" joienfeso Szerint tegnap u .\'\'¦Vfug\'-MiAtnlmnk •¦diplomáciai testü-¦ totén*k: tuKJfti és állaih]K)lgárai, mint üsivikitencaisázan, elutaztak az Kgyo-¦sü.t Államokból. Portugáliában cse-rálik ki ¦.ájtol a Nóiuulorszi\'^bóJ, WaazórsKágból, Magvui országból, \'Bilíjíái-iából és -Romániából Liseza-¦feiooiJa érkezőit óscakamorikai diplo-
matákkal, és állampolgárokkal. Egye lére csak az •\'}¦\'-> csoport kicporólését hajtják végro. Amikor a szomélyekot szállttá svéd hajó Lisszidionha érkezik, ismét visszaindul az Egyesült , Államokba, hogy elhozza a tongolv-hataltnak iilloiii|xilgiiraÍnak .ujabb csoportját.
24 miUhíidoH af otaex állam-kglcaŐn a háború céljaira
Róma, május 8 (Btótáni-irÓda) Az olasz nép azzal válaszolt !17 angolszász hírverés által ü/. olasz különbekéről forgnlomha hozott ájhirokro, hogy" több mini 24 milliárd lira értékű kincstári jegyet jegyzőit az uj óllainkolosüriból. Ez a szám, mint látható, messze túlszárnyalja az olözó 4 milliárdos jegyzést. Az olasz kormány tartózkodik attól, hpgy egynémely olvan valótlanságul mottói, foljou. amelyek omlitésro sem méltók. Ezeket a valótlanságokat az olasz nőn cáfolja meg azzal, hogy 21 milliárdot nd az államnak a háború folytatásához.
Svájc képviseli Japánban Kanada érdekelt
Stockholm, május 8 ftfsckoiuio líing kanadai minisztereinek bejelentette, hogy Argentína holyott Svájc veszi át Japánban a kanadai érdekek képviseletét.
Londont >htr exerint a japánok betörtek Indiába
Madrid, május 8 Londonban csütörtökön biro terjedt, hogy a japán csapatok átlépték
India határai és indiai területen nyomulnak olóro. -
N«íLy japán tekeri jgyÖKeleiii Ausztrália partjain
Tokió, május 8 j Marushhitu mintájú angol ;ltadi-
(KST) Meg nom oróaitett jolen-tésok szórint a japánok a Korált-tongoren vívott toügori ütközetben olsüJlvesztottek va^\'v súlyosan mog-¦nraí|áJt*ik 4 .ámtárikai repülŐgép-^y-ipiajót éa,,ogy,pagy angol cir-
¦ !További jelontések szerint a Ko-
¦ táll-tetigöron vívott-tengeri csatában AyjW^Öfik iAusztráliától ÓHzakkelo-lotro elsüli vesztették v;tgv ..ulvosan mefrrortg\'áltak a 19:000 tonnás Yor-towiiiáááakamorikai ropülőgépanva-
i-i**Íék.jr?vAvl>ft 11 118.000 ..ÍPimás Ssratoga nevű északamorikai ropülŐ-gépnríVfthajót, \'Valamint a 82.600 Ion .náö.i^^lífoinia .novű .éjizakamoríkai csatah^lét és a OH50 tonnás C\'nm-ÍMirra óngój cirkálót.
\'A\' h\'ín. ¦jft\'pán hivatalos részről még nem üróaitatiek ,meg.
Tokió.imájUíi 8 A .japán császári .íohadiszál-lfa:m*WÍ$^u jwgy *» Koroll-tengencn vívott ütközetpon a ja-páíhök elsüllyesztenék a Yor-| town és a Sflpatoga nevű észak-1 auieaikai.cepüliigépanyahajókut,; yjd (tmÁpl, ,flgy i^fljif o r^a íinintá- i ¦íy ^Z.akpmerikai osalahajót és: eis\'ü^yesztclt,ek ezenkívül itgyj
liajót és súlyosan inegi-ongállak egy angol cirkálói. Az óznkuw c rikai és angol tengeri haderőkkel vívott ülközel még tart.
Magyaroraxág megatakltotta a diplomáciát vlsxonyt Braxitiá-vat, Urugaayvatéa Paragaayval
Budapest, május h
A háromhatalmi egyezményből következő szolidaritás alapjait a magyar kormány Brazília, Uruguay és Paraguay államokkal megszakilotta a diplo mácini viszony!. (MTI)
Féíhivás!
Mindazok, kiknek hozzátartozója a m. klr. nagykanizsai 9. honvéd könnyű hadosztály parancsnokság törzsével hadbavonult és hadigondozás szempontjából panasza van, keresse fel a~ hadígondozó tisztet Nagykanizsán, a József főherceg laktanyában, a honvéd állomás-parancanokságnál.
ORéVA VÖLGYI
JnitAWQS iRflMSZOLgfllTflTÚ fl.-T
¦ze« k*xsirO f e I vi lágossi I*m minden v i 11 a *n o ¦ kérdésben \'PMWVUtSjt, telefon 294.
Aram»*árnlé*t flxetftíse, r^ktamáolók, hlbabeje|*ntéaek ¦.\'SqKárT\'Mt %. I^.QfTjalet^^ yttii \'213.
Amerikai „acélleinielés\'\'
Arnatordam, május 8 (NST1* A hewyorki iiírlió jelen-iésc \'Szorini n newyorki második Avonuo feleli voxótó régi magáavas-uíat li bontják. Az így nyeri acél álliiótiig clegfndó három csatahajó épi lenéhez.
A spanyol közhivatalokban előnyben részesítik a Kék-hadosztüly tagjait
Madrid, május 8 A sp.in\\ol kurniiiiiv tagjai l\'iancd tábornok államfő olnokleto alatt tegnap minisztertanácsra ültek össze. Elliatáro/ti\'ik, hogv repülésügyi or-Bzágos intézőtől létositonok és olfo-gntllák ezenkívül azt a törvényt; amely szerint a s|xnivol közhivatalokban való alkalmazásnál ol\'lívlien részésitik \\i »Kék-hndoaztály« tagjait.
Ajándéklabdák a japán gyermekeknek
Tokió, május 8 (NST) A déli arcvonalon küzdő japán katonák tijándékképpon több mint 45.000 tucat gumilabdái küldtek n japán főváros tanuló ífjiisá\',ii számára. A japán katonák iijotidék-labdáit ma osszák ki Tokióban a gyermekek között.
sVIalnárak figyRsImébc! I
Vámfeljegyzési
vigy
Vámcserekönyv
újból beszerelhető
<8|tnnk cyomtíájában.
BIZTOS
eredményt csak agy ftr d, ha birdeteselt a naponta tobbeier példányban mtg-Jelüiiö, mcesie vlífékrn Is el* / terjedt-ZALAI KÖZLŐNV-ben adja (cl. Kudóliivatal F6ui$.(ai iidv«baii.) Tef.7a.
1M2. májm ti
i?sf)Hii»min
SxaVAoNnfit keresek |untm elteUI belépéuel. Jelentkezés Ungtr vsikereike. délben, a pénztarosnónél. 1241
Eolvöi tér 10. tzim azonnal felvétetik.
alalt baiJérAiifl
Ogy** kéxltantnyl, tanuló- ét kifutó, tsiiiyf aionnal (elvtsz Rolh Lima !:«\'.-,[,. szalon (Bazár-udvar) U7j
ra«s«r>««aiaiO*d felvétetik. Hmvltul beszélő előnyben. Clm a klad<^hivataib>n _____ 1271
rt»tail b.Jáeónöt 1D-Ikéie fatveizek Sugátut 36. 1277
jobb flut tanonemstk letveuek. Szihi hentes, Telakf-ut «. U7I
ftDa&.VfttaU-
Egy |ó állapotban levő ayairmak-kocsll vennék. í\'eiíill-ul m.
¦\'-sy gyermek spBf-skoeftl eladó. -Józtel Wheiceg-ut 59. 1273
Jókaiban levó kartlaaratiturAt kétesek. Kaimczy-u. 27.,\'Vfr~-«-lg. "Trfc
LAKA& 0HJtTHkUVl8aQ
Balatonié nyvesen két szoba veranda inellékbclyiiégKel hlartle.FO.ut23., hallt.
__m
Vldéketi vagy helyben jrtinem:teKt hvmu mát fUsaetkercakedéistl vagy anílkai liíibe vennék azonnali bekéllöiéire. Ön a kiadóban. vm
HÁZ fis\' ENOATLAN
Balatonmárlán bt nllomsinal itBpvobb wlllalalBk eladó. Érdeklődni.lehet OOrtf dollinyamdában. 1274
\' HaíRlIay grafoldtjua Klrálfn, !7.
atatwogid. 94a
Talállak a aélatcrcn egy nűl karkfiia. óiaftl. Igaiolt tulajdonosa atvehtll lapunk kladolilvalalaba... 1275
az újsághirdetés!
Egész nap, jó időben, rosszban, belterületen és a perifériákon, városban és falvakban ulon van az újsághirdetés és dolgozik szüntelen a hirdető üzletéért!,
politikai napilap.
ISIaulJu: ,.Keis.<aaaa«l B. T. Hagyka>lru\'. FaMoa kiadó: Zalai Káraly.
-íjr.jOHtou . ,."0íd,m»,i,i H. T.* K»jyK.»(L*»\' .y.aiMjakav- hagyaaaj.aa. ;^|\'«.^A*.-I tsl.li XalaJ IU-*4pa
II. évfolyam, 106. Mim.
ItogyluuiliM,. Mát, májút-a. uMnJMKjj^t^g
Ara 16 fMMf.
ZALAI KÖZL
POLITI KA I NAPILAP
Sí«hoMld#4R *a kiadóhivatal i PAM!6, szám, HícrkoazlŐBöHl *a kiadóhivatalt telelőn 78. ez. Megjelenik minden hetköíoap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
iíióltaatéal ára: egy hónapra 1 tenafl «0 tUbk,
negyedév™ 7 poagő 20 Ilüér, í\'.f >¦<¦:¦¦ara: hétkoaoap 12 tfll., szombaton in ím.
X1L Pías pápa negyedszázados püspöki jubileumára
Irta: dr. Taraztanyak László
Az Egyház tulajdonképpen kettős oleniból áll. Az ogyik az int -ni elem: a kinyilatkoztatott igazságok éa a Krisztua-azorzűtt kegyelmek kincse, az Egyház csalhatatlansága ?•9 olpuaztíthátatlauBaga. A másik elem az emberek, a püspökök, kiköt a Szentlélek választ, hogy minden idók ós miudon országok szabadakarattal hiró ombejrbit az örök cél foló rezes sók.
A világháború vérzivataro. dühön-pott éppen, mikor Pacelli Jenő pro-latiiíniK a iios tol utódok büszko sorába levett- XV. Benedek pápa, aki püspökké\'- kinevesto, felismerté tenne az apostoli lelkület nagyszerű összetörött: az imádságos lolkot, a/, örökkévaló javak érdekében a legnagyobb áldozattól sem visszarettenő elszántságot és a jóságos Bzivct.
Pályafutása egészen rondkivüli. Tanulmányainak bofojozéso után mint fiatal pap a tudományos munkálkodásnak ólt; majd-n, pápai kúria Híolgúlátáha- került. Gaeparri bibo-ros votto óazro roppant talentumát és alkalmazta először igen fontos egyházi diplomáciai kikül dőléseikben így nyilt alkalma megismerni a zaklatott és i)vugtalan Európát, először a világhúlwru alatt, majd után. Halálostvettzélybon-tH forgott: mikor Bajorországban kommunizmus volt, a vörösök revolvert szegoz-tok mellé-nok, ö azonban \'puszta raóltoftágá-vnl meghátrálásra késztette őket. Azután tevékeny részt vett a pápa-íianak és Olaszországnak kibékité-eébon, maid Oaaparri b;boros utóda lott az államtitkári székbon. Mint államtitkár részt vott a XI. Pina pápaságát jelentőssé tevő enciklikák megtervezésében.
Bárhol jolont meg, rondkivüli hatást költött. Egy-egy látogatása világpolitikai eseménynek számilolt, mint |)óldóul Buenos Airesben, hol az och. világkongresszus-\'pápai legátusa volt, vagy az 1037 évi látogatása Usieuxban. Mikor Budapestre [Ott, oz nem. csak Magyarország, hunom ogésB KÖzópeuropa örömo, biisiskeeégu-ée ünnepi eeoménye volt.
A vilásjeírvházben aat mesélik róla; hogy Sftí Pirjs nom tudós és- nem diplomata —- abból a bizonyos fajtából. Egyenes- és nyílt, meglepően egyszerű és közvetlen. ¦ Az óorejonerrt a csűrt-csavart ho-*zéd; nem a csapdavetéa, nem- a nagyképű fontoskodás, Honom- az át világrész áltandő áttekintéséhez eaokotl esem, az önmagát régen.és végleg olfolojtott apostoli lángolás, a mételyén is keresztültörő állandó betoló zokogna az emberiség milliónyi baján és keservén, amolv táviratokban, fóliúnsos jolontésok\'bon, rá-jnóüzcnotekbon s szakadatlan au-öionciákban mind az ö dolgozószobájának küszöbén sodródott és taraj-lott össze, leginkább jollemzi az a mindenben és minden mögött és minden* fölött Krisztust látó imád-ságoa-. szellem., amely lógsz Ívesebben egy kartauai koloutorba*szökött volna a Vatikán államtitkárságának \'lüuvuivytormoiból. Sehol olyan jól W édesen meg nom pihen, mint a/,
oltár lábánál. Udvariasságban a legszerényebb szerzetoson is túltesz. Az örök Kóma é» az örök Egyház klasszikus tradíciójának ölolköséwo formálta ki ezt a nem, mindennapi, még a Vatikánban sem mindennapi emlwrt. lenyűgöző kedvessége ott sugárzik minden Kópén.
Nagy emberek körül szeretnők legendákat szőni. Alig lépett trónra XII. Píus pápa, már napvilágot látott folőlo ís ogy érdekes logonda:
187fi egyik tavaszi délelőttjén \'történt. Róma már hat éve nem volt csak pápai város b kozdott berendezkedni az Unita Ttalia fővárosául. Ezen a márciusi délolóttön a San Cclso templomában ogv kiadódót kereszteltek. Amikor a rokoni és baráti társaság a korosztolóéról visszatért a Pneelli-hézba, ott volt egy öreg pan is, akit a Locniana város-részbon mindönki ismeri h aki szent BÓg hiréhen állott. Don Jaeobacoi mert igy hívtok az öreg papot ¦--karjára votto az újszülöttet, odalopott az ablakhoz, s a gyormek arcát a Szont Péter bazilika ódáig látszó kupolája felé fordította és egy hirtelen,ötlettel igy szólt a társasághoz: »mához 68 érre a keresztény világ ezt n kisdedet fogja köszönteni Szent Péter templomában*.
Ehhez a legendához, mit különíted maga a Pacelli család mesélt ol, a mól.vobb összefüggésüket korosok még hozzáfűzik az 1987 december lÖ-i konziszloriuinnak azt a meglendítő jolenetél, amikor XI. Pius pápa knzelí haláláról beszélt és szinte prófétai hangsúllyal ki-emoltoi hogv a jelentővé bíborosok közt már látja; utódját, az uj pápát. A bíborosok közül sokaknak ngy tetszett, mintha a pápa szemüvogo alól ogyonoson Pacom JonÓ bíborosra nézett volna özeknél a szavaknál.
Amit a, legenda ésn? ombori sejtelem aranvszúlai s^ótUjk, az botol-josedott 1Ö30 március ¦ 3-án.
Az örök Szpnt, Péter tér, oz a, kóbebomloU nyugalom, fenség, és nogvság o napon- este ujjongani kezdett. Százezrek várttik itt, meg az ogősz világon is. a Szentlélek akaratának botoljoftodéeét. H a Lélek," aki a-t földkerekség őszével élő férfi tagjai között a szenvedélyek játéka ós a világi heiolváapk mellőzésével Földi Helytartót válaaaiotf magának, kinyilvánította akaratát.
Pacolll hibornokidott-uz uj ¦ pápa-,
Bár az Egyhisak-nonv an und torok kiválósága, hanem: ti. BjsűirilóUik maga kormftnyoar-a; « jóllehet- az isteni tanítás váitatátlan é*, u gy amw marad tegnap, ma.- ós. nündnvökkö; s kütönboma pápa iso«ak\\ft*a)gft óí* képviselő, mégis olyan, oinher koll legven. aki egyénteegévei múltóktip-peú képviseli az laton igaz hitét s ,i vallás mtndou fölött való- ólmomét, aa emberi lólok, útmutató Isten keresését, isloüHÜalálúsát és.erkölcsi ideálját. XII. BUtS ilyen ombor!
Az czoiévos jóslat, moly mmdnn pjipa uralkodásának karakterét egy-egy találós jelmondatban örökitetlo
meg, XII, Piusnnk ily sorsot jósolt: angyali páazlor. Szimbólumnak min denesetro illik a korhoz oz a kéi szó és illik a nemeslelkö emborhoz, aki Péter kosaik Iáján háborúk, eszmék, tostvérhnrcok, világrendfizorek birkózása közbon. hangok, .indulatok
éa események vad iQrMvaraban személyi nagyságának igéző szelídségével kiáltotta otlii a világnak: ember rck. ózon aa uton nincs más, végzet, csak.-s-k örvénv, csak a pusztulás.
Nem folojtbotjük el, mit tett XII. Píus a bóké, érdekében a háború kitörése olótt. Mikor minden jóakarata ós a béke érdekében kifoj-tott roppant nagy fáradozása ellenerő som sikerült a bókot mogmon-tenío, mindjárt az első Összecsapások után, egyes külföldi lapokban olvan hírek jelentek meg. hogy a pápa a háború áldozatnivnl való együttérzését azzal in kifejezésre akarta volna juttatni, hogy testi szonvodésekot vállalt magára. B birok szerint a pápa hidog kópa<lon alszik, ostorozza magát, köveset eszik oá minden tekintetben teljesen átadja magát az emboriségért való szonvedós gondolatának- Őszentsége magánélelőt senki nom ismeibeti; tudjuk azonban, hogv azt vallja; lobban, mint valaha ki kell tartania, hogy imádsággal, mortifikáeióval, irgalmassággal kórjo Istent, odjnn békét a szenvedő omlwriségnok.
A világ aa arcot nézi: aszkéta; a homlokot figyeli: nagy tudós; hangol hallgat: világszónok; életet figyel: szent ember.
Valóban! Evangéliumi aszkotizmus ós élnlazentség, áldozatos munka és nem pihenő gondosság, óbor tolkíismeret é« mélységes aggodalom, fájdalom a borzalmak miatt ós az emberiséget sujtá) szenvedések valóságos átélése, bátor -kiállás és segítségre mindig kész lótok, őszinte, moguyilatkoiús és mártir halálra olszántság jellemzik ót.
Tróurulópése óta töriéuohni jelon-tósőgü volt minden beszedő; a mai kor iogmgyszorübb dokumentuma azonban logutolsó karácsonyi szózata. Ez n szózat XII. Piuat, mint a világ lelkí órtékoinek őrét/ a hal mitLitlíiiihtign.i emeli, do mint. látig-oszü, a.doJgqk.loginéJyohh rótöKeiba is belátó, államférfit is olsó holvro állítja.
Ifáhorogianak bár a nő|»k éfl nemzetek és szítsanak összeesküvést Isten és az Ő Messiása ellon, -hirdeti a, pápa — az u|azfllött Mogyáltó bölosójót jolzó csillagé a mnlt, jolon én jövő. »As- erő osz-mény« megfcrjtja.os mogrorrtja a jog szabadságot. A^jó ós rosss, a jog és jogtalanwíg, togalma ol foxia veszi-tom a. maga óW> fogalmazását^. Notu. igaz - ¦ tanítja. — hogy a ktuTíatíényvég. caédöt\' mondott, * hanem: a»: mnlMtivk föllázadtak az igaz ke»wíAtóny«#g "Ilon, fellázadtak Krisaiua óa.aü & Inna ellen, csináltuk. konwaiOiiyttógiil o saját képükre, vallóét-1 élek. nólKtil ős lolkot vallás nélkül. A pápa. sjforint az igaz és í üj \\ u ¦. iü-kc. valamint az erkölcsi ¦ílvráioii felépüló uj rend olvci a köwtkezók;
1. Az erkaltvíilog megalapozott uj rend korotéhen. nem lehet helye a nemzetek szabadsága, sérthetetlensége és biztonsága megtámadásának, bármilyen kiterjedésű torülotüok lu-gyenek ia ezok az országuk, bár-
milyen mérlóklM>n is legyenek fol-szerelve katoóaí szom|)onthól.
2. Az uj rendben nom lobot bolyé a hetnteti ktsobbs*\'igekol nieg-illeté kulturális és nyelvi sajáteágok nyilt, vagy álcázott olnyomásának.
3. Az uj rendlwn nincs helye azoknak az ónzó érdekoknok, amelyek a közös gazdasági segélyforrásokat ós nyersanyagot ki akarják sajátítani azért, hógy a termószettól kovésbM inetíáldott nemieteket kizárják őzökből a javakból.
4. Az uj háborús viszályok tűzfészkeinek mogsaüutolósn után - -nincB helye a totális háborúnak óa a gátbis ^nólkülí fogyvorkezóanek. Nom szabad mogongodni, hogy egy uj világháború szörnyűsége minden gazdasági nyomoruságával, aaoeiália bajaival és erkölcsi tóvolYgáaeivel harmadszor ís az omborisógro b/a-kadjon. Ha azt akarjuk, hogy az omboriségot megkímélj ük ogv ujabb ilyen csapástól, akkor komolyon óa beenülotoson meg koll ratósitaní a fokozatos és mogíololőon koreaatül-vitt Ioszerolóöí korlátozásokat.
6. Az erkölcsileg megalapozott uj rend korotébon nincs helye » valláa ób az Egyház üldözésének. A hit nem csak erény, bánom isteni ajtó, omolyon minden erény a lólok templomába lóp. A hit formál oiós jellemeket, amolyok kitartanak a* igazság ellon intézett, kísértésekben is. Ami a szociális kérdéseket illotí, ezek a hálwiu után még fokozottabb mértókbon lépnek majd olótórbe. A mi olÓdoínk es magunk is megszabtuk az irányolvokot. Tudatában kell lennünk azonban annak, hogy ezeknek az elveknek teljes keresem!vitelét ősük Ugy őritetjük, ol, ha az ál-lu/nfóifiiik, ős a n^p, a munkaadók éa a munkavállalók hítol Uuuaek o» Isten niollott, aki tórvónyii^ió éa bíró, akinek valamennyien folelös-aéggel tortozunk. Az íatentelenség, amely a világmindenség berendezője ellon lázad, a legvoazedolmescubol-
lonaégo a» íguaaág u í rendiének. Ezwl-sznnihoji mindanki, aki latwi\' bon hisa. önnek aa uj rendek^>rikr laözilórd előmozdító ja és bajnoka.
XI í. I\'ius a lognagyolih napúk, közé tartozik. Xoaipsok a hmlojat és a fiúi alázat moadajja volünk ezi, hapom I reálja megismerés, vagyis annak a tudata, hogy nagy időknek nagy szellomokre van saükBÓapk. Pápasága az ombeeiség egyik lofi-
nohozebb, legsujyosabb korssakára ősik. Igaz, nocy az Anyawentegy-
hazat maga a. Szontlélek és ncip az.
emborok bölcsessége konuányotza ős a pápai\' trónus s Krisztus által ikéi i bwvobetetlen kőssiklún áll, még is nagy\' pápának azt hívjuk, aki a kornak megfoioló oszküzókkol tud szonibe száljni az ember örök coljait vessél vettető támadásokkal.
XtT. Pius ilyen pápa!
Mikor uralomra jutott óvszázaups tokintélvok hullottak alá a rjŰMai, inÍBÜlósbo. tornyok szakadtak Ma a vizÓzönlK). De mind e HÓtélség, o romlás, e pusztulás, o kin, o züiv zavar fölé emelkedve ineínuajadt szilárdan, glóríásan. lendületlenül, \'tündöklőben, mint valaha: a pápai szék világtekintólyo. A mélységben vergődő százmilliók, a kor dantei Infernójának oláitumittjai, az ouibo-riség erro-arra hajazolt, olazéditott és véresre korbácsolt tömegei foléju, nv ojtják ki karjukul a tőle várj«k
ZALAI KOZLÖN?
1942. május 9.
a eejntaéget, belőle szomjazzák a rigasüt. XII. PÍUS juslig kiiiTÍlátkoz-tálja az Egyház egész tekintélyével, a heroizmus őszinteségével ós a hit keménységével a véleményét. Nem Tói senkitől, meir nem ingatja semmi. .\\ küldetés túlvilági szent Bien-vedelvess.\'i-i\'\'vei, "a hit fehér izzásában áll o nemeslelkti ember alakja az Egyház Ormán ós szél uz emberiséghez.
Minél jobban sekélyesedik el a világ ős a közvélemény, annál bölcsebb, folrázóbb és határozottabb lesz az ő hangja. 0 tartja fenn a hitet az eszményekben, a bizalmat az igazság győzelmében, az erót és a kitartást uz elvakultak elleni báréban.
A katoliknni, melyet annyiszor
vádoltak az emberiség nevében, benne formálódik át és lesz az omberi-ség utolsó mentsvára és sziklatornya. Egyéniségű, moly nem nélkülözi az életszentség magas fokát, gnraueia arra, hogv ebbe a szeretet-lonséget és gyűlölséget gőzölgő világba a lélek uralmát fogja bele vinni.
Mi magyarok különös ürönimol vesszük negyedszázados püspöki\' jubileumát es az Apostolfejedelem utódainak sorába lépését, hisz az Eucharisztikus Világkongresszus alkalmával megható és felejt betét len bizonyságot tett irántunk való nagyrabecsüléséről, Bzeretotérél. XI. Píus pápa részéről egészen különös megtiszteltetés volt. hogy legszorosabb munkatársát, sok tekintetben helyettesét, a katolikus világ második személyiségét küldte el hozzánk^ MagynroVszágnak pedig alkalma volt] megismerni és megcsodálni a kor egyik léggrandióZiisnbb egyéniségét.
Mikor megérkezett hozzánk, első szava oz volt: »Éljon Magyarország!" Mi pedig most hálával és fiúi hódolallal visszakiáltjuk neki: Angyali Pásztor, élj soká és uralkodásod alatt tegyél tanúságot isteni küldetésedről, áldozatos lelki erődről, hősiességedről ós az evangéliumi szorolet- önzetlen uralmáról...
Kereszljáró napok Nagykanizsán
A jövő hót a keresztjáró napok hete lesz. Ebből az alkalom* ból, mint minden évben eddig is. .i helybeli plébániák körmeneteket rendeznek.
11-én, hétfőn kezdődnek u körmenetek. A ferencrendi plébánia templomban reggel 7 órakor szentmise lesz, utána indul a körmenet a lazsnaki kápolnába, ahol szintén szentmisét végeznek. Ugyancsak hétfőn reggel 7 órakor a fclsőtemplom-ban is lesz szentmise, ntncly után —- körülbelül fél 8 órakor -- körmenet indul a kórházi kápolnához, ahol újból szentmisét celebrálnak,
Kedden a Jézus Szive felső-templomban 7 órakor szentmise lesz, utána fél 8 órakor a hívek körmenetben mennek a ferencrendi plébánia templomba, ahol a 8 órai Szent Antal szentséges misén vesznek részt.
Szerdán reggel 7 órakor szentmise lesz a ferences templomban, utána a hívek körmenetben mennek a felsölempioiu-ba, ahol a 8 órai szentmisén vesznek részt.
Szentmisék után mindegyik templomban könyörgések lesznek.
A fc*a*omfcod*«t l»«an
Nagykanizsa meleg szeretettel ünnepli a Szentatya püspökké szentelésének 25-lk évfordulóját
Vasárnap délelőtt szentmise, Tedeum, majd Jubileumi díszközgyűlés a fehérteremben
bános mondja. Malmos , Mlínn-ries> Irma Mentes költeményéi szavalja : Te vagy a szikla... Witzerietz Jolán városi zeneiskolai tanárnő Kerekes Irén tanárnő zongorakisérele melleit Vannav: Ave Mária és llum-
Azzal a hódolattal, ragaszkodással és fiúi szeretetlel. umely-lyel minden katolikus az Egyház látható feje. o roma) pápa, XII. PÍUS őszentsége iránt viseltetik, ünnepli \'Katolikus-Nagykanizsa magyarsága a Szentatya püspökké szentelésének 25-ik évfordulóját, A nagy katolikus (\'saladnak nagy ünnepe ez az egész vTlágon.
Vasárnap délelőtt Tél 11 órakor ünnepi szentmise a \'ferences templomban, egyházszónök-lat, majd ünnepélyes Tedemn Az \'ünnepi istentiszteleten részt vesznek az összes hatóságok, testületek, közhivatalok, egyesületek és a hí vek\'-sokasága. Istentisztelet tiláti az ünneplő közönség a fehéi-leiTinbe vonul, ahol az egyházközség megbízásából a Credo díszközgyűlést tarl. Az ünnepség a pápai himnusszal kezdődik A megnyíló beszéde) P; .(iulyás (rellérl ferences plé-
nu\'l : Halleluja müvét adja elő. Az ünnepi beszédet dr. Hegyi Lajos polgármester helyettes, az egyházközség világi elnöke mondja. Sehless fivula • Sik: Hivők és hitellenek c. költeményét szavalja. Az iparost n-noneiskolai énekkar Németh János karnagy- vezénylete alaft Beethoven : Isten dicsősége e. szerzeményi ét énekli. A zárszóv dr. VVeber Elek kir. járásbiró mondja. Az ünnepség a magyar nemzeti Himnusszal \' ér véget
Katolikus embernek nem szabad hiányoznia a jubiláris díszközgyűlésről.
A vizsgálóbíró letartóztatta a gyermek gyilkos anyát,
aki kihallgatása alkalmával bevallotta, hogy megfojtotta fiacskáját
Megírtuk, hogy a csondőrsé gi nyomozás eredményeként exhumállak, majd Telboneolták Hóbor Szidónia keretivel lakos
gyermekéi és a sormási uton elásta.
Ma hallgatta ki a gyilkos te-Vendesi dr. Almássy fivula töi^
másról hónapos fiacskáját, aki 1; vényszéki tanácselnök, vizsgáló több, mint hat hónap óta a temetőben pihent. • / A csendőrség a gyauuo\'.ok alapján őrizetbe vette l\'óbor Szidóniái, aki a csendőrség elölt bevallotta, hogy megfojtotta
bíró, akí dőlt színién töredelmes .vallomást leti. i .
Dr. Almássy gyerinekgyilkosság gyanúja turnén letartóztatta a fiatal anyát, aki megnyugodott a vizsgálóbíró határozatában.
Vasárnap délelőtt a kiskanizsai Sziv-gárdisták zászlaját szenteli fel a ferenciek tartományfőnöke
Külön ünnepnapja lesz vasárnap Kiskanizsa magyarságának. A szokásos diákmise után n Kiskanizsán örvendetesen erősen megszervezett Sziv-gárdis-ták uj zászlaját szenteli fii szép
egyházi keretek közöli P. Hárs-ligeti (Vinkovics) Vikiorr ferences tartonnuvyfönök, aki egyenesen ezért Kanizsára érkezeit. Nagy megtiszteltetés éz és értékelése a szép Szív-gárda mozga-

NCuiot könnyű légelhárító működés kózbon (Foto II..U. V.)
BflZÓR UDYfiR»
TaUToa S-M,
Legszebbet :: legolcsóbban 1
lomnak. A kiskanizsai szülök büszkék lehelnek arra. hogy gyerine*kcik a Sziv^-gárdisták sorai kőzött foglalnak helyet. Az ünnepi szónok Vaudra JcnŐ Mh< tanító, a kiváló pedagógus lesz. Majd a zászlószögek beverésc következik.
Délután, litánia után a Polgári Olvasókör nagytermében műsoros gyermekdélután tesz a nagy gyermekbarát. P. Sólymos Rezső ferences áIdőzár személyes rendezésében. A műsor ugy van összeállítva, hogy gyermeknek, felnőttnek egyaránt igazi örömet szerez. Belepés díjtalan.
Nagykanizsáról is számosan kimennek tüskauizsára a kedves Szív-gárdisták lélekemelő ünnepségére.
á tűzoltóság „láthatatlan" majálisa
liz évben a rendkívüli helyzetre való tekintettel a Nagykanizsai Önkéntes Tüzoltótestülot nom tarthat)* meg a szokásos nyári mulatságát, do láthatatlan majálist rendez, mely hez a jószívű, nemesen gondolkozó, valamint a tűzrendészet ügyét pártoló lakosság mogértó támogatáséi kéri. Vegyünk tiszteletjegyet a nálunk megjelenő tűzoltóinknál a láthatatlan majálisra. Támogassuk a tűzoltóságot, mórt erro az összegre soha jobban nom volt szükség, mint ma, hiszen a tűzoltóság a kárt .szenvedő hasznára van és menti a,nemzet i vagyont.
Hisszük, hogy Nagykanizsa in. város nemesen érző közönségo oz évben is támogat bennünket hazafias török vésői nkbon és az idei "láthatatlan majális* erkölcsi sikere egyedülálló fesz.
Tüzoltóparanesnoksag. i :*¦
GT0RS9JÉRLE6EE
,¦¦„>¦ Nlflllihl iitillwil
350 penili 181
kaphatók :
Eötvös-tér Telefon: 509.
1942, rtiájus 9.
zivtaa <tff7t;cnai
lUTORT
HETTEIIHRE
* mArkis butorsialonjában vegyen vigy rotidel}cn .Caangair-ut 14
Május 17-én Levente-nap Nagykanizsán
Szombat
ALUwU MteorMU.ki.9k botk&Aapoka* Bndapeat I. m&totka \' \'
6.40 Torna. Hirck. Közloményok. Hanglomezek.. -— 10 Hlrok..\' — 111.10 Nemzetközi vizjolzőazolffálat,
- 12 Harangszó. Himnusz, luőjá-risielanUs. — 12.40 Hiwk. — 13,20 IdÓjelséa és vízállásjelentés.
- 14.80 Hírek. 14.45 Müuor-iBruartetés. —- 16 Arfolyamhirek, piaci arak, élelmiszerárak. — 16.45 Időjelzés, hírek. — 17 Hírek salo-fűk éw ruaain nyelvűn. — 19 Hírek auurvar,- német ós román nyelven.
- 21.40 Hírek. — 23 Hirek némát, olasz, angol és francia iiYolven.
- 24 Hírek\'. " \' \'
BUDAPEST I.
17.16 ifílénói szimfonikusok. —¦ 17.80 Világjáró artistáknál. A küz-totitésl a Fényes Cirkuszból vezeti Budinssky Sándor, -- 17.55 Ignátz Rózsa csevegése. ~~ 18.15 Katona-táncok és kutonaindulók. Kőzromü-kudili; a Hádiózonokar és u Volly-énekegyüttos.\' — 10,20 Hangképek inntn-onuaa. — 10.46 A finn rádió műsorából. -— 20 Csiszár Béla előadása. — 20.10 A MOVE Bzópmi-rosek majálisának közvetítése a Zo-iiumüvészeli Főiskola nagy termából.
- 22.15 Szórakoztató zene. —28.36 Pátrin-tandemének., — 0.15 Őzen az (itthon.
BUDAPEST II. \'
17.55 Akom Lajos orgonál 18.30 Mezőgazdasági félóra. 19 Szó kos fővárosi Tusol tó zenekar. -20 Hirck. — 20.10 Felolvasás. — \'21 X.ijky Zoltán olőadána.
SxomtHt BUIUFBST If.
8 Fohász. Szózat Reggoli zono. 8.45 Hírek. ¦ - 10 Egynázi\'énok rs Bzontbeszéd. --11.15 Evangélikus istentisztelet. — 12.15 Levente félóra. -¦ 12:55 Hódoljunk XII. Pilis pápának- A magyal\' rádió ünnepi mogemlékczéatv püspökké szen-lelésénok 26. évfordulójáról. —18.10 18.10 Az 1. honvéd-gyalogezred zenekara. 14 Hanglemezok. —- 15 Kolbay Károly, és Ormos Imre előadása." 15.45 Portia-I\'ali cigányzenekara, - Ili Felolvasás. 10.40 Virágos Keszthely. Monostory Margit előadása.\' \' ; 17:20 "Hólém1 Akos jazz-együttese. 17.45 Felolvasás. -- 18.10 Szórakoztató zene.
- 19,20 ösontgvörgyi László hegedül. — 10.45 Hangkópok a vasárnap sportjáról. Beszél Pluhár István ps dr. Legonyei Józsof. Majd sport-eredmények. — 20.20 Magyar ono-rett- és daljáték-est. — 2Í.40 íli-rok. - 22.15 Sárai Elemér cigáivy-^nokura, Vargha Imro énekel. \'?3.25 A Ródiózenokar műsorából,
BüDAPBST I.
11.15 Szalonötös. - 12.15 Az, 1. honvéd gyalogoareíi zenekara. — 15 Az Operaház előadása. »Donovér«. Operett -fc folTonáaban. — 18.10 MichaoJíVHlfJc^ zongorázik. — 18.40 Or. DoÉsényi Bála előadása. - 10 Surány( Rudi cígányzonokara, -— M Hirék. .\'--r -20:10 Albert-vonós-négyos;,— %\\ Lukáca Láuzló előadása. 21.20 Haydn; B-dur uinfénla. •" \'
Mini jelenlétink, május 17-én levenlenap lesz városunkban, Nagykanizsa leventéi gazdiig program keretében inul alják meg munkájuk eredményét: Iliit végeztek eddig, mit tanultak és mii hulltuk, A nupot kizárólag a Leventék rendezik, az ü kitartó munkájuk, hazafias lelkületük és fáradságot nem ismerő akarniuk beteljesülése, megkoronázás;, lesz május 17. Már hetekkel ezelőtt\'élénk tevékenység kezdődött :i leventék laboréban. Naponta tanulnak, gyakorlatoznak, azt akarják, hogy mindenki a legteljesebb mértékben meg legyen elégedve
vei ü k.
A levenlenap három részből áll :
Délelőll 10 órakor lábori mi-
se lesz az Erzsébet-téren. Az oltárt a törvényszék főbejárata etCtl állítják" lel. Utána beszédet mond dr. fKrátky István kir. kormány főtanácsos, polgármester, u nagykanizsai levente-bizottság elnöke.
Kzuii\'m uz ujonc-leventéktesz nek fogadalmat avlevente-zászló elölt.
A leventék részéről Szarjas István beszél.
Ezután diszinenetben vonulnak el a leventék a Fő-nton elöljáróik elölt.
A nap délutáni programja tor-nubennitatókból áll. amelyeken a sportnak úgyszólván minden ága szerepel..
A nap tábortűzzel fejeződik be, amelyei a gimnázium leventéi rendeznek »uz Erzsébet-téren.
A fóUnán leánya a. ayetonekkecU&ztUt tanulja
Az L\'rleányok Kongregációjának eatjén láttuk őt egy élőképben a Madonnát megszemélyesíteni. Fárasztó volt, mozdulatlanul, egy areízoni rándulás nélkül a Jóságos Anya szobrát kreálni. Teleki Aliz gróf tu") azonban nagyszerűen oldolta meg j feladatai .Nem is tudnánk nlegfelelőbb és vallásosabb lelkületű leánykái erre a szép szerepre, mint a főispán leányát. Most véletlenül isméi találkoztunk. A Szociális Misszió iiftHr közi otthonának körijében egy csupa finomság, kedvesség és báj —¦ fiatal leány, háziasszonyi köténnyel, esengctyüvel a kezében, amint a ház mögötti kertben glédába irányit ja a kedves Kainillu fönöknövel és Mag-dolna nővérrel a/sok apróságot, a mintegy 80 -100 főnyi nap-közislát. Messziről nézzük és figyeljük a \'kedves, megkapó képelj amint egy/kislány a szedett virágokat ndaviszí és kezébe nyomja a fiatal grófnőnek és ragaszkodással emeli fel hozzá tekintetét. Es, a többi gyermek, ahogy körülfogják A gyermekek érzik, tudják, hogy szerétetet kapnak, a fialni arcon a jóság mosolya, amint szolid tekintetével végigsimogatja a szegénység gyermekeinek vékonyka alakjai, mint a feltörő napsugár amely elsöízben onlja pazar , fényét ;i Haiszer-telepre, ahol állunk. A kedves kék keresztes nővérkék nagy megér
léssel nézik a főispán leányát, amint foglalkozik á sok aprósággal, kettős sorokba állítja őket, majd az ebédhez kiséri a hosszú sort. \'
Csakhamar bonnit átkozunk. Megtudjuk, liogy Aliz grófnő \'most r- .praktizál, liyermckkcr-tészkedik. Nem Írrőbel módjára. Mert a kékkeresztes nővérek módszere egészen más. Ok már ezt a kis apró sereget céltudatossággal nevelik : a Jézuska számára. A fogékony gyermek-lelkeket a játékon, a kiránduláson, a verselésen át megnyerni, beleplántálni az istenfiuságot. Fél órát kell/csak eltölteni a telepen és az ember meghatódik a kékkeresztes nővér#K gyermek ke rtészkedési. módszerén. Ezt a nevelő tudományt sajátítja most el Teleki Aliz grófnő, aki elmondja nekünk, \'hogy Poloskán, birtokukon, most napközi otthont szervez Persze >kn* nizsai mintára . Szívvel, és lélekkel. Már 8ii apróság készen várja * a napközi olt hon megnyílását. Es. étellel is ellátja majd a kis grófnő a gyermeksereget, amely a község gyermekeiből, a cselédség és földmunkások apróságaiból kerül kl
Es ha valamelyik megbetegszik \'.\' kérdezzük.
— Akkor orvost hívunk hozzá - válaszolja.
— Es ha a szegény szülőnek nem lesz pénze orvosságra ?
— Hát akkor... akkor majd..,
Méfus 6-tól VÁROSI MOZGÓ Szerdától
10-ig__vasárnapig
Budapesttel egy időben
Dr. KOVÁCS ISTVÁN
A magyar filmek méltó korondja
Pdger Antal legnagyobb szerepe/
Aktuális hirmdó
SIOaddeők kezdete köznapokon S, 7 és 9» vasárnap 3, 5, 7 #* P Órakor
az uradalom válaszolja ennivaló kedvességgel.
Hogy a dolgot jobban megértsük,\' eláruljuk, hogy Aliz grófnő í\'alínban, Somogyi urá-ságéknál van szálláson. Onnan minden reggel kerékpáron jön be Kanizsára. Misét hallgat, a szentségekhez járul és ugy kezdi meg munkáját a rníssziós-házban. Délben Mukoviczkyóknál étkezik. És nagyon jól lérzi magát a só*k apróság "között, akik ügy szaladnak hozzá, \'kör rü!fogják és éreztetik vele, hogy — annyira szerelik. Aliz grófnő sokat tanul, hogy elsején megnyithassa már a saját napközi otthonát Pölöskén és vezethesse »kanizsai. mintára* az oltani gyermek-kertet.
Vitéz gróf Teleki Béta . kormánybiztos, főispán leánya kiveszi a részét a munkából, amá-ro az itthonmnrudottukat a szolidaritás iá. .fronttal kötelezi és példát mutat a magyar leányoknak, magyar asszonyoknak, hogy mindegyik a maga helyén vegye ki részét a magyar munkából. Ki-ki a maga körülményeihez képest. A női sziv melegséget és jóságát éreztesse es sugározza azokra, akik arra annyira rászorulnak. i
Teleki Aliz grófnőben a Legnagyobb Magyar vére csörgedez. Hz a szelle.ni hatja át akkor, amikor elsején megnyitja PölÖskjén az apró magyarok részére a napközi otthoni.
Erzsébet asszony a Wartburgban jut eszünkbe, amikor a fiatal grófnőt háziasszonyi köténnyel, csengetyüvél a kezé* ben Útjuk a kanizsai, Muwriós-házban a nupkózisták kőzött szorgoskodni.
CB. R.)
Ma káromkodj I
ÚtfJA SZEMET I
«t r*atrol|*n hlnlominal egy lűi ina •-•mUv»**t IAtu«r-»**kSaM«*>fc*n.
ZSOLDOS QYtti.il fatautiL Ikmrin H léts^émitter,
Br*S*tl ZíWUsuík, hAmérik, líimítSs. tala-HgW ltyltfaok. |b*wotTwlr«t«pl«k tlktott*»«
K1SKANI2SAI ÉLET
A plébánia Hírei
IMlKm»B]Í a vasárnapi isten-tiszteletek sorrendje: 8 Órakor csendes \'ihiso (leleteknek). \'9.-érőkor ccrndes misé ^diákoknak). \'Fél 11 órakor szentbeszéd, II órakor níígy-mise.
Aldozócsü törtökön Förhencen bu-csu lesz, ahol P. \'Bánás A. Ű.yula plébános mond \'egyházszónokiulot, majd utána nagy mise következik. A zarándoklaton sok kiskonizsai hívó részvételére számítanak.
liétfón, kedden és szerdán ke-resatjáró napok. Ezért a szontnnso reggel Ö órakor kozdódík, ninjd utána körmenet. Hétfón a felső és alsótemetó, valamint a Pápai utcai keresztezésnél lévő kőliszthez, kedden a Hunyadi téren, szerdán pedig a Szent ftókus és Őrtorony Utca kereszteződésénél lévő kereszthez in dul a zarándoklat.
Klskanlzsal adakozások a 1 fi ciŐbeteg-oti honra
A lazsnuki tüdőbeteg-ölt hon felállítására Kiskantzsán az alábbiak •járultuk hozzá nátrvuhb\' összeggel: Kiláusz \'JfJz&tfné öö, I\'. Bánás A. Ovulu, Plandor Boldizsár, Erdélvi János 10 ÍU, Batioza J. izsoT, Baa Oyörgy, t\'so\'ijés Iniro, Kondit bajos, |
Szokol Perencné 5-5, Bólf Ke-rencné, dr. fterijavecz Sándomó 8— 3, :Kerk . íiássló, Bottkoj György, Koszorú József, Szokol Foronenó, Bolf öyőrgv, Baironvai -Istvánné, Török Lászlóin-. NéUieth Józsemé, Horváth\'FtfrWic, özv. DéWgm KAI ¦marnia, Szovor István és tőzdiner .fówiof 2~-2\'pensíöYoI. (Folytatjuk.) A MANSZ vozotósCgö-özuton is. köszönetet mond u nomosszivü tida-koxókmik. Kéri KÍBkainssu közönyégót, hogy ugy természetbeni,\' mint pénzadományait a jövőben is juttassák eldr. Szabó Isívánnó ehlök-iisssonylioz,
Ml történt a Sáska Levente
FC-vel?
A \' vásárim pi bhjóbkí nyitányban HzánulmaHan rifcorUpolt n k\'ihkaitizsaí csiipal. A Sáska-Lutento soha ilyen mostoha viszonyokat nem ért, Oss-SZCállitása gyenge, még az ifjúsági csapfttok mértékét sem üti meg. \'Miért nem gondoskodik a vozotóaóg megfelelő utánpótlásról? Miért koíl edzés nélkül játszani a csapatnak? Miéit néz kí a pálya még a mai napon is mint egy sortésturta lo-golérészV Ezekre sürgős feleletet várunk és hisszük, hogy a vezetőség sürgősen intézkedik.
StatógW^ntézetbe szállították rfflfaBsélrtfcattási csíkos fórjet
•Héder Báláz? sulitszentbalazsi gazda -egy (székkel agyonverte felédét. A \'törvényszéki"orvo ábk-slKkvélMhve szerint Hódért elmegyógyintézetbe kell .szállítani. A törvényszék megkereste ;i polgármesteri hivatali,
\'hie^lelelö\'inVézkedé-\'í\' Végett.\'! léden\'fedezet mellett a t\'oghdzböl a nagykanizsai kól-hftzbií\'vitték, Uhtnfrian Budapestre, az egyik idiYiegyógyintézetbe s\'z\'Allitólt\'Ak.
Az"örvösök szeMirr\'Héderítíf-lázs köz\\Vs"zélycs \'élnft\'b\'eteg. >
Öfröt4Yl-sBl«Ödtólt ejéiogüázba otaHák
a nAgyradaí kurácsonyéjszakaPt^ierts\'értélmf\'8*ér*8Jét ¦ és végreHtiJrrJját
AnJ.-i/\'Béln"tffldaiyesti Trttil-gyári itiunkás és * Egyed Héla uag^tíanizsai lakatos, mindkettő ;Y hatóságok elölt jól \'ismert név, a-Wffchfcu" iSnfétlftmek meg egCmitWsnl. ahol IVunleléS\'ükel foitMték.
Mikor ismét szabadlábra kerüllek, egy alkalomilial u kettő KomáiVár\'o\'sbíifi\'találkozott t\'gv-tú\'AHsuI, \'Ahol ¦férVW*tl!ék- u"1íé\'r-dést, hogy honnan \'teher\'.pénz! szerezni. -Egyed nyomban elo-itjlotl azzal, hogy ismer" Nagy-r\'átlán egy jómódú gazdái. Bö-rk\'Ögö .lóLs\'olel, aki az ehulott bora\'1 illán jeleiflös összeggel
iVirdéllvéZik. Ivgvcd pontosan leírta,1 -hol- van\'-fWczbgőék Ittfcu, melyik \'szobában -tártja fféilzét. Itfntoridotia azlis, hogy n-Bó-•efcV)gfl leány \'szeretne tfévftefe rtiéhnl; tflOüü \'pengő Ivoftnunnyu van,de csak nyugdíjas e»Mitas-hoz itteitne férjhez.
Árváinak tetszeti a javaslat és k a r Acsony éj j e I el iníln lt, hogy végrehajtsa \\7igy Pattan teltél. Betört, azonban abomon-dolt\'helven nem talált\'égy fillért seui. Eletét ti IA}d;diiÍn1>an
összepakolt, ami csak kozeügyé-)>e kerüli és a -/sílkmányt rftnd-ta anyjának ós Egyed feleségé-
"Wémcr-btrtifatok •hatása (Foto u. D. V.)
festessen
Tisztíttasson
&4ÍlCSÍCS-ncil
nek értékesítés végeit
A csendőrség azonban csnk--luvmur kézrckcwLelte és társával együtt elfogta öt. ¦ Orgazdasággal gyunusitvn a vádlottak padjára kerültek Arvny ódes-nityja és Kgyed Béla felesége ís,
Ma lárgyalta .czl az ügvet a nagykanizsai kir. törvényszék. Arvny nagyrészt beismerte tettét, ellojiben ügyed tagadta, hogy ö biztatta és bujlolta volna fel Arvayl lettének elkövetésérc. Özvegy Arvayné (vádiolt édes-
anyja) és Egyed Bél A né azzal védekeztek, hogy nem tudták, hogy lopott holmit vásároltak.
Hosszantartóit a•kihalllgatás, a tanuk valtomáslétele..-Aliizo-nyitási eljárós befejezése után a törvényszék Arvay üézrtl és Egyed Bélát bünösnelk-mondot-ta ki és ezért Őket egyenként és fejenként 5—5 évi szigoritolbdologházba utalta, ellenben Arvay-nőt\'és Egyednél\'.a. vad és. kör velktízméiryei alól i Jelmentette,
Az ítélet- még nem jogerős.
Orföig
oellálában ~a. mougab «gyl asszonya
aki egylé|8t«kán elvágta gyermeke nyafeát
GálbvtCS Imrénéniorzsahegyi asszony, aki t!iry éjszaku elvágta gvefliteke nyakát és ezért tetar-tozt\'átták, a fogház eéllájübun egyre őrjöng. Nehezen lehel öt leesíUaidtani. Ismétetlen kellett volna öt kikérdezne és kihntlgnt-tffttnl és evégből elrendelték felhozatalát a\' fogházból, azonban Gálovicsné haját lépi, lefekszik, ügy,\'hogv nem\'lehet öl olöálli-tnnii Ül. kihallgatni. A^vizsgáló-biró -ferkérle1 dr. l>esseö Mihály kir.1 tiszti orvost1 és" dr. Kajtár
István. liörorvostn .nz>. asszony- cl-ineéllapolának meffí3igy*léséro. A két orvos, ma .üélocn^uar le is tette a szokásos szakértői esküt és utána .nyomban megkezdték Gáldvics liuréné elmeállapoténak- megfigyelését. Három hét múlva Kell", hogy szuk-értöi véleményüket beterjesz-szék, hogy a gyilkos asszony büntetőjogilag felelősségre vonható-e borzalmas cselekményéért. : . !
-I reftdöpség\'szígorii laltekedésel a réioiiirterlesElés megabattályozására
\'MifltíeirNaKyküH\'-2!íára\' étkező Idegen- eWtMHtas."terhe rrrellttf HioniiHl bt-jelentendő
Mig hős" horrvédeink a fron- t lés egy-egy .osapatlcst tartázko Ion Állják a vártát ési.küzdonek 1 dására, stb. vojiatkűzélag. ellünk, addig kéli,1 ¦hogy mi itt- I Ugyanez áll a íjéjnbiríerjesz-hon is\'boesjülbttel A-lljuk nieg t lésre, amely, alkalmas a/iíielső \'helyünket. Háborúban vagyuiiK. j frontot megbomlnsztaní, Möint Kéfniek1 ólálkodunk körütöttfink, líllH-bim. A aingyknnizsa*\'petid-Vigyázzunk minden; szóra, amit örkapttAirysAg^Ttctöje, Kovács hangosan ikiejtfink; l-Haink éle- ! Nagy PAi főtan Ácsos, etekintet-<ébc kerülhet\'egy felelőtlen lo- | ben szigoni rendeJkezésokotdép-csogás. vagy \'Ártatlan kijelen- ! teteit életbe és ennek.mcgtcle-
Kgy iiánuit cirkáló f«d«Izut4a (Foto lt. D. V.)
1942 luajus i)
UtAl KÖZLÖNY ,
Szappant takarít meg.
hilinóm*la¦>»<»»¦ véssen thbraa-tt
viliről. — Szamlalan at«íp mlnliDdn kapható, d»rab|a c,«ak
11*06 pengő.
Schütz Áruház.
lÖtn utasilottu az összes rendőrségi közegeket. A rémlUrter-jesztöl azonnal előállítják és ín-lern alják.
Ugynneziáll azokra, akik uyil-lan olyaL beszólnék, ami art a [ront katonainak. Tilos minden bomlasztó. destruáló beszéd, yagy kijelentés.
A legnagyobb szigorral járnak el uz idegenek azonnali bejelentései elmulasztók ellen. A relídőjség házról-házra járni ellenőrzi !1 mai naptól. h«gy be vannak e jolenlve az idegenek. A mulasztókat azonnal előállítják és lebüntetik.
A rendőrség a legnagyobb eréllyel fog eljárni a rendeJke-ZÓSekteben VÓtökkel szemben.
éi doipkfíjíi. .ideoauig, émalyoés, lístlJlalan leint ^yakianoiak az.amóntéil rffvaroiuxk kövalkaíoiínya.
Színházt hír
A Oalottatssintársidat. titkára bét-(óig Nagykanizsán tartózkodik. A hozzá fordulókat a Contrálban lévó tauálláeán fogadja. Egyben tudatja, hogy még lehot színházi bérletet Téltanii uala, ami 20 saózalékos kedvezményt- jelent. A társulat egyébkent 16,-án Untja olsó.előadását, amikor is a Györgyéi bál körül bemutatásra.
mÜ\';00-o"V ÓRÁT, ek^zEKT, j
16 SZEMŰVEGET "M$fiiJgg5l-ZSOLDOS GYULA ! ¦ kitttsta. ékstnrhz íj lílHírfwntiltfiiil. I
Vasárnap nagy mérkőzés a Zrínyi-pályán
Vasárnap délután fél 4 órakor kezdődik o ZMXTK- PBTC mérkőzés, mig utána a Csáktornyái SE 11. ZMNTK II. játszik bajnoki mérkéaést. (:)
MÉRLEG
Minden méretbea faakitzerU javita»
SGHOXCZ JÁNOS -rf»«tiKtoaMlta-ni««t*r
. Nagykanizsa, EetvOs-tér 30. KAm.
Hajus 19-én érkezik a inegyéspftsnlk Nagykanizsára
az Urleányok és Úrasszonyok kongregációjának jubileumára
A szent ferenemuliek vezetése alatt álló Urleányok és Úrasszonyok Mária Kongregációi május 19-én ülik meg fényes egyházi keretek között alapításuk 25-lk évfordulóját, Erre nz alkalomra Nagykanizsára jön dr. Gzapik (Jyulii megyéspüspök, aki Bőszénfáról autón érkezik oldalkanonokja kíséretében és egyenesen a ferences plébánia templomhoz bújtat, ahol kb. 5 ora után kezdetét veszi a szenl ténykedés, u régi kongreganislák fogadalom tétele és az uj lagok avalása, amit a főpásztor végez, aki beszédei intéz az egybegyűlt kongregnnás-túkboz. Utána megindul u me-nel a templomból a városházára, ahol ti közgyűlési leiemben
(i órakor kezdődik a diszi A gimnázium éjiekkuránukérlek száma után dr. .Hegyi Lojosné polgármester helyettes neje, az \'Úrasszonyok Kongregációjának prel\'ektája, megnyitó beszédei mond. (iálus *LáhrioIhi szaval, l.nnepi beszédei mond dr.Czu-pik Gyula megyéspüspök. A gimnázium énekkara Liszt :Ave Máriát énekli A zárszót Har-sányi Etus, az Urleányok kongregációjának prefektájn mondja. A jubiláris ünnepély a pápai himnusszal fejeződik be.
Az összes katolikus egyesületek és szervezetek részt vesznek a díszülésen.
A megyéspüspök este 8 órakor tovább indul Kunbcsáról.
Első szentáitíozflsi fényképek
Horthy Miklósul ti. szám.
Tekintse meg kirekaimat!!
NAPIREND
Oyógyszoiiái i ügyolot:-Maj szombaton a Megváltó gyógyszertár Kizsebel tér \'21., holnap, vasárnap a !Sz, Mária gyógyszertár Király u. 40.
líiskatiizsán nz ottani yyógyszor-tár állandó ügyolotea szolgalatot tart
A GOZIfOJtUO nyílva vao r©ng»y ö órától ^ tü ti dóréig. (Méltó, .sjsarda. péntek üékilán é> kedden egé--* u*p nökajek.) Telefon.; 5ti0.
v ptu-s Majna 0, Siumbat. ltom. kat. N. Gergely. ¦ PcotestariH Qucgely. - isr. IJar L2. — MftJiiM lu. Vusarnup. Huiu. kai. liiigulu. - l\'roU\'blano Arailo. • Izr. Ijsr -li.
Vasárnapi istentiszteletek sorrendje
Ferenceseknél: »/s7, V18, l/,9, ",10, \'/,11 fnagymise), 1,2, d. u. 7-kor litánia.
Felsőtemplom: 7, 8, 9, VilO, \'/(ll, S/4U, d. u, 6 kor litánia.
Kórházi kápolna: »/& 8, 9. \'/i 11, (I. u. Vt3-kor litánia,
Pmrtsta templom: 7, V18, \'/s9;
v.10.
KtskanUsa; 7, 8, 9, 11 (nagy-mise), 3 kor litánia.
lie/ormátus: d. e. 10. d. u. 3.
Evangélikus: cl. c. 10, d-. u. 6.
Izraelila: péntek d. 11. 7, szum-b.it cl. e. 10.
— (A lerenclek tartományfőnöke Kanizsán)
P, Ilársligoti (Vinkovícs) Viktor, a foronciok magyarországi tarto-inánvfőnöke júntekon osto Nagykanizsára- érkezett. Az állomáson P. Siroiczáypebestyén házfőnök fogadta. V. Hársligeti vasárnap Kiukani-zsán egyházi funkciót végoz, majd hétfőn tovább utazik.
— (Ilovflzky képviselő ma este érkezik Nagykun Ir sár a)
Ilovszky János országgyűlési kép viselő, mint tegnapi számunkban jeleztük, ina osle úrkozik Na«yka-nínsára. Holnap meglátogatja kerületének községeit, majd délután ü órakor a Kölcsey utcai párt helyiségben részt rósz a vezetőségi értekezleten és fogadja a |k)lgáisagot Ügyes bajos dolgaikban.
— (Szabadságon)
Dr. ílittera üoltán hatósági orvos két holi szabadságra iitazotl.
— tjKinev«zés)i
A ]>énzügyniinÍMter .Dukica < félért az alsólendvai m. kír. adóhivatalhoz a X. íízetéai osztály U. .fokozatába ideiglenes minőségű i>énz-
ügyi iimlatisztlé novozto ki.
— (Házasság)
László Ilus és dr. Kállaii Ágost orvos házasságol kötöttek. (Mindon külön értesítés helyett.) (:)
— (Orvosi hlr)
Dr. Strém Sándor fogorvos katonai szolgálatából hazaérkezett és rendeléseit ismét megkozdto Horthy Miklós ut 6. sz.\'alatt. (:)
- (Pályázat a 9 Ik törvényszéki birói állásra)
A Invalaloa lap tegnapi számában pályázat jelent meg a nagykanizsai törvénye nők Ö-ik bírói állására, ami !1 kir, törvényszék bírói karának szaporítását jelenti,
W.H..U... Multai ........... l....UI.^
— (A Zalai Közlöny réfZt<rj(H
HicH<:trc(ld((l
most yun t)dnzqáll.iti\'>\'\' alatt. 6« uéhmn nuinm bélül iíl^J\' ktrlM ben kikerül a sajtó mTmxfW-hívjuk a k«w{ii.uéu/\'Ky«luC<t
nélküloáM»lk\'\'nfSrWu Mm*-
— (A város lulyó évi költségvetéac)
már sajtó alatt van ín v^utótwmü-log D jövő hét Végén tolji^oJkjplké-szul. A .számve\'vőüég azi|t|[i!il kzét-liftldi a ix\'liaügvi hholtih ¦ és a kéjiyiselóli\'slület tagj»VJják ftttanub Itpinyozt\'eí végett, "pgy jUjliuk. ílftg.v u pénzügyi bizottnájj a, lyu$eg/étét< tárgyalására Ulájüs ^^áft,^ .^ászv.
(Adakozás a felsötempiom javára)
Bnrbarits Iiajtuuió-20 iwngól (a dr. HaÍBsor áltaL<folajáulott juta-lomdijat) odoifjúiiyózott a.,-Al«ó-letMpluni hUtírVW*0*- **U4ra-
— (A vasutasok.péJdát mulaUakr) f
lu\',;v:in ,kell miltden íalpalntpvi földet has/.iu-iitani t-n IwvtítnÍL. íMk-tornyától egészen Siófokig minden a MAV tulajdonát képező torÜlot napraforgóval van elttuptfe. Különösen kitottok magukért a kanizaui vasutasok. Ugy^MgJ »„nWStaJprgó tormejsztés szop , oD^im^upjel g ko-csegtot.
(Az Urleányok, Mária Kangregóolója)
köszönettel nyugti\'usza «2-<épvilÍH 12-i Árpádházi Boldog Margit emlékestjén befolyt kövoíkeiió" ^obJlfi-zotywoket: iparos köri 80, \'/;^Ú
löny 25, Teutach Gusztá^roJ^Ka-tolikus Ix>gényeg)iiot 10, N,. N. 8, íi—2 éa 1. penge, -r? Ae/eet tit»iít« jöved.elme \'2tí0 PfiggŐ Tolt, JffldLfet a Kongregáció a Vöröskeim?í-kórház felbííurd«),«l»^>js^\'ri#rit ikwzoi-g.íltBtott.
— (Teniszpálya me^nyttij)
tsniíiz^sz^o^zlaVví* nie^toZ^tfl "uü-kQflését. P^lyauyiU\'w jjÜÁiu^.^én. ájyba való^ópklu
Jafioknak étfUaffOk jewiitós fcv;ií«i*tt-
íentkozni loíipt és iiyujt: Schmirft iiin--. Diákoknak, houBÚUu\'lógóinak
ii¦.¦¦!:l nyújtunk. V«i«löjHég"\' \'\'(:)
föltétlenül ^ks^gofl, Ijogy j^JNt-b.iztooilás k,iUirjudjon ^upuwfsaJt a ku-lástOSOkra, lianem a-zokia a -kottf*-kedeünii^VHUépptekro, valamint ipari növíjuyckro éa olajtartalmú magvakra ia, amelyeket az idén már fokozottabb méi tckUm kell a^ga/. dáknak ^ormulni. ,\\>í\'-víh idejekorán koll boj\'pfentem Mért,
hogy egyrészt a biztosi tán .ai&pján a korai károk is .piogté-rüljenek, miUtrésat azért, mnl »I}üh ¦tfuiiKi-nyokot, ainelyekot, jéjtVfaréia órt pxár,
biztositani nom lohot.
• •; as: ím.!
StflífONfl*
1942. május íj
BÚTORT
«saktlzletlMn, 99 A BOR műa*xt«lo>nál
Ntokulm, V*i*rtá»-|Mtajb.i H3>
— Négy ttfdőbeteggondozé-Intézetel álltlanab fal Zalában)
Dr. Baja Lajos in. kír. tí^ti főorvos, a twlügyniíniaztérium\'.15. osztályának helyettes voxotójo június 8-an és 0-én Zalában fog tárgyalni a tüdÓbotoggondoz 6-intézetek létesítése Ügyében. Értesülésünk szúr int Nagykanizsán, Zalaegorszegon, Al-HÓlondván és Csáktornyán állítanak fol tűdóbetoggondoió intézőtől.
— (Hétfőn lesz Sáfrin Emil bQnögyében b főtárgyalás)
Bátrán Emit Rákóczi utcai kútásó iamorotoa ügyébon a törvényszék hétfőre tüito ki a büntotó főtárgya-lant. A kir. ügyészség hitves társon olkővotott szándékos omborőlés gyanúja miatt fogta perbo. Az ügyet a Makáry-tanács tárgyalja.
MEGHÍVÓ.
Oruig01 Magyar Kereskedelmi Egyesíti** nagykanizsai kerDlete f. hó 17-én d. •. II órakor tartja4*1 rendes köxgjlllaaal
egyesületi helyiségében, melyre taglalt tlsitalellal meghívja az
BlnOksíg.
Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Titkári és pénztárosi jelentéa.
3. Időszaki választások.
4. A közgyűlés előtt 3 nappal írásban benyújtott esetleges Indítványok tárgyalása. ím
Cf|Hi!§t 7,1,1,1: m-
csak ELEKESTŐL
(Dermata) Fl-it 13. B.
H.rtklrilyl k«r|.,y.3.í,,
«47/1942/2. <*
Árverési hirdetmény.
Muraklrály község 2000 kat holdat kitevő vaaMszbérleta 200
P kikiáltási irtai, 20 P bánatpénz-zel, míg Drávaegyház község U00 kat. holdat kitevő ¦adaaabér-lata 150 P kikiáltási árral, 15 P bánatpénzzel. 10 évre bérbe lesz adva Murakirály községe május H-én d. u. 4 Arakor, Drávaegyhaz községe május !7-én d. u. 4 Őra-. kor, vasútállomás helyben.
\' Szentiratai s. k.
körjegyző.
HILD
temet, exhumál, szállít. eá|taja|4wm{
Darvalita Jézaaf
aso t*w«.i ss*h l.w*. i isa.
Otcs?n?sjot
Ujabb jelentések a koralitengeri csatáról
Kiéleződött az egyiptomi politikai válság
Washingtoni külőnjolentés szerint a korall tengeri csata nem csökkenő hovösséggol tovább tart.
A Néniét Távirati Iroda jelentésű ttzurint ncmot harci repülőgépek mára virradóra gyújtó- és rombolú-bombákkat eredményes támadást intéztek Norrich angol város ollón.
Az angolok mára virradóra támadást kíséreltek inog ltoatock lakónegyedei ollen.
Az angolok 12 bombázót W*W" tettek.
l\'olgári károk kelatkvatok éu a lakos*
Búg körében áldozatai voltuk a támadásnak,
A Német Távirati Iroda jelentése
szerint uz Egyesült Államok alol-nöko tegnap este rádióbeszédből! fog lalkozott a jövő oseményokkel. Kiju-lentette, hogy a BSóSvtségeaok minden harcoló omboréiiok össze kuli szodnio minden bátorságát. Az Égve sült Államok ulelnöko a továbbiakban ezt mondotta! Meggyőződésem, hogy 1942 nyara és ősze a legnagyobb válságot jelenti majd vala-uiunuyiünk tuániára.
A koralltengerl csata ujabb részletel
Tokió, május 1) A japán császári főhadiszállás a korálltongori ütközőiről a következő ujabb részleteket kösli: r
Egy ellenséges cirkálót, amelynek nagysága és neve ismeretlen, súlyo-
san megrongálták japán torpodó-veló-repülőgépok, amelyek Önmagukat megsemmisítve zuhantak rá a hajóra. Egy ollonségos rombolót lesüllyesztettünk,
Csütörtök óta 69 ellenséget repülőgépet lettünk le.
A japán haditongorószot olvosztotto egy kisebb Bogód-iepülőgópanyahajó jóját, amelyet egy tartályhajóból ula kitoltak ót ropülógópanyahajóvá. EzonkiTül 111 japán repülőgép eddig nom tért vissza.
A korálltongori csatáról angol és öszakamorikai részről terjesztett állításokkal szőrűben hivatalos japán helyen a körotkoióket jelontotték ki:
A japán hatóságok megállapítják, hogy -.</, angol tengornsgyi hivatal lagből kapott állításain csak nevotni lobot. A legcsekélyebb ketaég sem morül fol az iránt, hogy mindenben megfelel a valóságnak a japán császári főhadiseállásnak a korálltongori ütközetről május 8-án kiadoll közleménye. A világot aligha tévesztik meg az angol tengomogyi hivatal tévoe állításai. A japán hatóságok eeak ráaivátűt am*hétnek uz angol tengernagyi hivatal iránt.
A japánok megaxállták Mvtynkát
Tokió, május 8 (NST) A Domei-iroda jelenti a burmai harctérről, hogy a japán haderők észak felé előre-
törő csap alegységei megszállták Myitkynát, Eszak-Burmu legfontosabb városát- {
Politikai válaág Katróhan
Isztambul, május í) (Stefani-iroda) Kairói értesülés szerint az egyiptomi belpolitikai válság ismét kimélyült. A szenátus elnöke lemondott azért, mert Macher pasa a király belső tanácsosa letartóztatása miatt ellentétbe .került Naba.s* pasa miniszterelnökkel.
Kommaníáta 4a xaidó ktv4gzó-* ¦- aek Parisában
Párizs, május ü Párizs katonai parancsnoka közölte. ,hogy a véderő egy tagja ellen elkövetelt merénylet büntetéseként több kommunistái és zsidót agyonlőttek. A merénylet május 2-án történt. Ha a merénylő 8 napon belül nem kerül kézre, további 15 kommunistát és zsidót agyonlőnek és 500 zsidót keletre deportálnak.
Üzletáthely ezés 1
BŐRDÍSZMŰ NÖI KALAP
KASZTLNÉ HOLZIR ELLY RÓTH LAURA
í-6-»t a. istéjuB iá-tat.
szrintalerjtu [djlk a némát utinpétlái fióte lt. d. v.)
VALAMI FELEMELŐ
és leikel gyönyörködtető voll, Az egyik alakulat teljes felszereléssel indult az állomás felé. De eközben a liszt egyet vezényel és uz iilakulat a Jézus Szive templom kapujában .eltűnik. Bent a komoly, edzett férfink faltereire ereszkednek és pa-ranesnokukkal együtt Jézus szent Szivének oltalmai kérik, Egyik-másik szeméből egy-egy kristálytiszta csepp kívánkozik ki. Hiszen mindentől búcsúznak, ami nekik drága, kedves és szent. Egy másik alakulat a Szüzanya oltalmába ajánlotta magát. Hát igen, kedves, drága, jó fiuk, a ti liláitokon isten áj dósa, a ti lépteitek felett virraszt a Gondviselés, a ü feladataitok sikeres elvégzéséért millió magyar édesanya, kedves hitves és ártatlan gyermek naponta esdve küldi fohászait. A ti fegyveretek a győző fegyvere les*. Es a jó Isten épségben és egészségben vissza fog vezérelni kicsi otthonotokba. Kedves, drága, jó magyar katonák I.
BAROSS GÁBOR
a pagy vas-imnisztor halé* Iának alMk évfordulóját ülték meg május 8-án a keresztény gazdasági átállítás harcosai. A magyar gazdasági élet megbecsülhetetlen teljesítményeket köszönhet Baross Gábor miniszternek. Szivünkbe véssük ezt a nevet: Baross Gábor I *
Dr, THOLWAY ZSIGMOND,
e. 1. századost — vitéz Kör-mendy Géza ezredes, a dicső multu kolozsvári 21. honvédezred legendáshírű parancsnoka — a Zrínyi Miklós plaketté) tüntette ki és adta ál ünnepélyes keretek között, mert az ezred bajtársi körének inognlnki-tásánál és a felszabadulás utón igen tevékenyen közreműködött a bajtársi szellem ápolásán és fejlesztésén.
*
A KISKOMAHOM1
templom restaurálása rövidesen teljessel) befejeződik, Ugy tudjuk, felszentelése május 30-án történik. Gazdag Ferenc esperes lelkes munkájának maradandó értéke az újjáalakított gyönyörű szép templom.
A MAGYAB ELET
Pártja országos vezérsege dr. Tamás János hercegi jogtanácsost körzet vezet Őnetc nevezte ki. A MEP egy nagyon agilis és lelkes élharcost üdvözöl a fiatal kanizsai ügyvédben. *
A KISKANIZSAI
fiatal magyar gárdából ifjú Horváti. Ferenc szerzeit államtudományi doklorálnst a pécsi Erzsébet Tudomány-egyetomcn. -» \'
GALETTA FERENC
színigazgató a június l-b\'íl való nyári évadra kért játszási engedélyt Szombathely városától.
If42. má|ua 9
1P1ÓII1DITI8II
SBHfi*oanet kereteit |untui elsejei btlípíiael. Jelentkezés Unger vaskereii\'e délbea, « pénzlároanflnél. 12«
jobb Hal lanofioHBk felveizek. S«M heaten. Telekl-ul 4fl. Ugyanott nfli umn\\ ItBllö eladó. _ __1S7I
~V(atal b«I*t-ánfll 15-lkíte (elv(»7ffc Sojíiul 30, _ 1277
"fíTlal r"á«efP*« ••a*dal éa tinulót letvesz Donát inutieréti. 1370
¦Ar-altoslaiMiino (Ixeléssel felvételik. Üiílk Lajoi kárpitos, Horthy Miklós u> K
gSUxabd segédet áronnal\' fel vernünk. Piíloa Nővérek, Erziébef-lér 18, II. rm 1307
Ha>m«»iat> felvételik. Jelentkezel PŐ ut 19.
AOAM-vtm.
Etádé) csy •Ulsfl éa eey belső ajt& tokkal egvütt. Telektu. 100 az. 1208
Jűk»fban levo *<«H1 ««•-*•. itHrAt kére-teli, Kailnczy-u. 27., Vii—6-Ig. 1279
Egy Jó ailapolbflfi levfl gyarmak-kaesll vennék. Pctőfi-ut 39. 126«
Hllelesltelt 300 kg-os emr.!lyU« mérl-aa el"dó Leveleket 1836 arám alatt ilidóhlvatalba kérem. 1267
8>tfltfkOlO«é*rtt r»tfl« helyeit föiott ttUfahanoB kapható P 120 franco Kotor állomái. Mé le r mázsája 100 pengő. Maitár Mibíly koilríonó üzeme, Kolír 12B4
Szép és értékei ebédlfihutor olcsón eladói Mepfekfnlhetfi 12 éa 2, további Síi 7 óra koifltt Zrínyi Miklós-álca 47.. lölds/lnt 1. alatt. 1291
Egy lókarban levő kerít psd. asztal és így mirkás |égmekrény aladA. Csen-g<ij-ut 14,, I. emelet. I2B0
H5I karakpart keretek megvételre, SflrRyír. porta. 1299
J 4 kar-bari levő, kukorlcaháncaból font iiíp kertf garnitúra, Csengery u. 87 bt, alatt eladó, 1288
fehér DjartnakcjIpBk érkeztek MM-lényihez. Pő ut 2. 1297
BÚTOROZOTT SZOBA "°
Butorosott tzoba 15 éte MadV Hu-nyadi-u 2 Meatek Inthető d. u. 1—2 küzfiit.
1259
Kélizobis ömkomfottoi lakás bútorom kladé. Cím n kiadóban. 1306
Kilt Önbe járatú, izépen bútorozott utcát szoba kiadó. Horthy M.-u. IO, — Ugyanott tranaport ttjeskannák kaphatok.
UUCÁS-OZIJBTHELYISÉQ
Vidéken vajjy helyben lómenetelu kaoa-«•*! fUazerkcreikedéisel vagy anélkül öírbe vennék azonnali bekflltflzéarc. Clm I kiadóban. 1280
Bi taton fenyvesen két szoba veranda mellíkhclyUeggel kiadd.Főút23., tralik. __ 1268
Muraközt nagyközaégben «aayas-keraikadaa el«dó. Leveleket „Agilisaimé kiadóhivatalba kérem, 1265
Nagyobb Bxlathalylaag azonnal ki-I0Ó, Eötvöatér 10 alatt. 1300
Egy raktár, esetleg raflbdjnei ts kl-Migyar-u. U/a. 1287
ZAXiAI K62LéNY
HÁZ ÉS tNOATLAN *¦
Balatonmírlin «* állomáinál naayobb «!11 lattal eb eladó. Érdeklődni lehat Oörfl? aohlnyífudában. 1174
Több adflmentea m-gin- ét bérházat, házhelyet, »|l«t ét földeket bSa.atlI Pcpp, Telekl-ut 8 841
420 ?¦fll keit a varot beltcrflletén átadó. Crm a kiadóban. 13^9
Biado belletületen néüyazohás, kertes magánba*. _ Bővebbet Horvílhnál, Sugár ni 42. 121»
,_____KOLtartUi
Hargtlay grafoldgaa Klralv-u. 3T
alatt fogad. 543
Nngvolhailda éi f Qfxugda praktikus gyógyításáról Ismertetői válnszbélyeg elleniben Ingyen küld: Hegedüa Péter, Mé-hol (Bácska). ft 1292
Szentképek
DSgy választókban - lotfolctjóbb
Horváthnál, 23.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
596/Ké. 1942.
Tárgy : A rlzaváiátlás azabályoiíii.
Hirdetmény.
A 2760/1942. M. E az. rendelet érlelmében rizsi csak finomtiaitszel-vények ellenében szabad klBzo\'tatnl, Egy drb, fínomllsztszelvényre 20 dkg. rizst kell kiszolgáltatni. A kereskedő készlete erejéig a fogyasztó kivámágára a Hnomllsitazclvény ellenében finomliszt helyett rizst köteles kiszolgáltatni.
A gabonalappal rendelkező yám-Örlésre Jogosultak ugy fúlhatnak rizshez, hogy késilettniböl havonta legfeljebb 2 kg. finomlisztet beszolgáltatnak vitéz Tólh Béla tlszlnagy-kereakedö Klnlzsl-u. raktárába, itt errOl igazolványt kapnak s ennek ellenében a Közellátási Hivatal rlzs-vásárláel u\'alványt állit ki számukra. A kereskedék> a rizst az elosztó nagykereskedőiéi a Közellátási Hivatal által klálli\'ott ugyanolyan utalványokra vehetik fel, mint amilyenekkel a lisztet knp]ák s a rizsre be-
váltolt finomlUxtiitlvényektt a fi-nomliiztre vagy izáraxtésxtára bevallottaktól cikiilftMllve kőtelesskkezelni éa elszámolni. A rlzszállltmány megérkezéBe után kőxhlrré fogom tenni, hogy mikor lehet Jelentkezni a Közellátási Hivatalban rlisutalvá-nyokétL Nagykanizsán csakis nagykanizsai kiállítású utalványokat szabad beváltani, a kiállítástól számiéit 30 napon belül. A rendelet megszegőit 8 hónapig terjedhető elzárással brJnletlk.
Nagykanizsa, 1942- május 0. iwi Polgárraeeter.
10795/1942.
Hirdetmény.
Az EölvöB-rérl park ezévl ffller-méiél május 13-án délelőtt f/s II Arakor a helyszínen nyilvános árverésen eladom.
Nagykanizsa, 1942. április 23, isoi Polgármester.
10796/1942.
Hirdetmény.
A sétákért ez évi lüterméiét május 13-án d. e. 11 órakor a helyszínen nyilvános árverésen e\'adom.
Találkozás a keleti kapunál.
Nagykanizsa, 1042. április 23. iMi Polgármester.
597/Ké. 1942.
Tárgy: Lucernavetómag kiosztása.
Hirdetmény,
Az Igényeli lucerna vető mag megérkezett. Az Igénylők a klkézbesitett idézések szerint f. hó 11-én, héltőn délelőtt vehetik át a magot a Zrínyi Mlklós-u, 21/a. sz. a. levő gyümölcs-csomagolóbsn. Akik nem Igényeltek, de szükségük van vetőmagra, ugyanott héttőn délután Jelentkezhetnek és kapni fognak, mert több érkezett, mint amennyit Igényeltünk éa az igénylők közt is bizonyára akad majd olyan, aki nem veszi át az Igényelt mennyiséget. Mindenki hozzon magával kilónként 6 pengői éa megfelelő mennyiségei papírzacskót. Az áru számláját még nem kaptam
Horváth Lajos
üveg- és porcellán kis- és nagykereskedő
mlntatermében . „ - nagy választék várja Anti -
Horthy M .ut 23. Tolílon : 647.
DRAVAVDLGYi
mUMOS Áramszolgáltató r.t.
• xakszarO ftlvilágoiIlA. v minden villamos kérdésbon Caongery-ut 5!, telefon 294.
Áramszámlák flxotéae, reklamáolók, hlbabajelontésak Suaár-ut 2, I. emelet, telefan 213.
mtg, a • emiatt nem akarom a M-oailáil kéilelletn!; ha kevaiebb leni ai ára f penjflnal, a kaiönbií((«t Mindenkinek aionnat vltaia fogom téríttetni.
Nagykanlna, IHÍ mt|aa I. imi PoltfrmMtar.
Nagykantcaa m. viret polgár-
IHMtwitfll.
10794/1922.
Hlrdatmtfny.
Ai üiznébel-líil park a évi íii-lerméiet m*|u« 13-in d. e. 10 órakor a h-lvailnen nyllvánoa árverésen e!"dom,
Nagykanizsa, 1942. április 25. imi Polgirmetttt\'.
10785/1942.
HírdKtmány.
A vasútállomás melletti park « évi (iiterniését má|ns 13-án déli 12 órakor a helyszínen nyilvános árverésen eladom.
Nagykanizsa, 1942. április 23. ím Polglrmastar.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9250/1942.
Hlrdatminy.
A Munkács-utcában levő kaszáló lűlermését a helyszínen má|us 12-én délelölt 11 Arakor nyilvános árvarésen eladom.
Nsgykanizta, lt42. április ?.\'¦>. un Polgármistar.
10564/1942.
Hirdetmény.
A Baboeháy-telket má|us 11-én a helyszínen ddlclölt 10 órakor nyilvános árverésen bérbeadom.
Nagykanizsa, 1942. raájoa 7. in Polgármester.
9251/1942.
Hirdetmény.
A SzenlgyOrgyyári begyre vez«tö ut oldalán levft 1 »41. évi ttttnméal május 12-én d. e. 10 órakor a helyszínen nyilvános árverésen eladom.
Nagykanizsa, 1942. április 25. fiS Polgárthuter.
r— SlUlttkítlt i
I wimisnu a asbri kantaxUtoa § I *» IptwoataU onraasi NI I
HEG&IZHATO
ih.
xx.
FERENC JÓZSEF
KESERŰVÍZ
¦JL
1942. május 9
Könyvnyomda, kSnyvkStészet, vonalozó Intézet, üzleti könyvek és dobozokagyára a\'ri&mr Rtföiöny" politikai napilap szerkesztősége és kladőhlwrtada
Készítünk a
.mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvétfi; gazdasági, egyházi ésMár^tcr^riyWfffetványok-aíy árjegy-i\'fikéRer,\' rríQVÉíkét. meghívókat, el-¦\'jegyzési éS esketésí értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, fal-\'raTfésííökat, ..örleveleket, röplapokat és mindénféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
GyártuffaVts
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskó-kat, zsákcédulákat, naptértömböket, fali-naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
^tM6% szerkesztőség és kiadóhivatal Fö-ut 5. szám alatt.
ussm
r^yTrMIzVrmkyíl várt}*-pW||afmesteretfll.
8786/1942.
HlrlfütrtliíHy.
.r^ndazpíf sokgyermekes csaíádoíí, akfk a foWÖ év íolyámuri\'8ely"efri-lenyéarlésBel foglalkozni kívánnák, jelenlkeziérte! a városi KoüölrJll Szövetkezet szociális gondozójánál (Vároiháze, II. em., 20. ajtó).
A selyemtenyésztésben a legjobb eredményt elérő családok közölt a Közjóiéit SfíWilKlel 25-100 P-lg terjedő jutalmat fog kiosztani.
Nagykanizsa, mi\', április 23. utjf Polgár ÍLreSteV.
8990/1942.
Tárgy:: Cserebogár-IrlSs.
Hlrdéttttény.
Közhírré leázem, hogy a cserebogarait irtása sz 1804. évi XII. t.-c 50. §-a érteimében köteleié őb azon birtokos, iilii az Irtást etmulasziia, ugyanezen törvény 95. íjának K) pontja alapján kihágást követ el és az 1928. évi X. t-c. 5. §-áhan foglalt reffóelfeczések szerint 600 pengőig tcrieílhelö pénzbüntetéssel, behajthatatlanság etjeién megfelelő elzárással büntettetik és a büntetésen felül az irtást a mulasztók költségére a város fogja elvégeztetni.
Felhívom tebát az összes birtokosokat, hogy a cserebogarakat a saját érdedben és minden rendelkezésre állö eszközzel irtsák.
Nugylmtílzflsi, 1942. április\'23. m Polgármester,
;Német;nehózJóíryii ttl/.előállésbaoKtTOto2R.-t>4V.i;
Nőmol gipfeayver állrttt (Pote li. D. V.)
Hirdessen níZnlui KWben
10165/1942.
Tárgy: Fel nem robbant lövedékek bejelenlése.
Hirdetmény.
Fc\'hivom a közönség figyelmei, hogy a kitkanizsai lőtéren megtartóit éleslövészettel kapcsolatban a löiér halálában fel nem robbant lövedékek vannak. A lövedékek érintése életveszélyes. A megtaláló a lövedék helyét gallyal vagy más Jellel Jelólje meg és azonnal Jelenbe a 8. honv. vegyes pótüteg parancsnokságnak, ahol 1.50 P jutalomban részesül.
Nagykanizsa, 1942. május 7. \\ut Polgármester,
Molnárok figyelmébe I
láBifcfjggpésí
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnak nyomdájában.
ZALAI I ÚJ • ÜNV
POLITIKAI WAriLAC.
Kiadja: ,,KSi0aiciMtot tt T. NigyhitliM*. Ftlelöa kiadó: Zalai Káraly.
Nyomatott i ¦ pKfaoarSisáol fí. T. Ntva-kft-iíM."
¦vaa<tta]stNia Ha(rykM»i»i.«. IN laAo t*I»t i 1*1*1 Ur*W
19752914
82. évfolyam, IM. Mim.
Ntgylwnlw«, 1842, május lt. hélfő
Ára 12 Hilir.
ZALAI KÖZLÖNY
SiorkesztöséR 6a kiadóhivatal; Fflut 5. aram. BícrkotwWaógt At kladólilvaitdi telefon 78. tx Megjelenik minden hétkttxnap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hónapra 2 pengő 80 lillér,
negyedévre 7 peiiBÖ 20 Iliiéi. Efíyee aram: liétkcizuup 12 ttll., szombaton 16 Itli.
libltiniSieliilitiiiszinfDzise
Pár hittel ezelőtt az egész ország sajtóját bejárta-az az érdekes hhy hogy vitéz Borbély-Maczky Iiiiiíl főispán, mozgósi-tási kormánybiztos Borsod vármegye területén megszervezte a Bajtársi Szolgálatot. A cél a hödbavoüultak hozzátartozóinak önkéntes támogatása volt és a nemzetü társadalom a legnagyobb megértéssel karolták fel az ötletet. Elismeréssel fogadták az illetékes katonai hatóságok is és most maga a bel-ügynüiúsztcr tette magáévá o szervezet országos élclrehivósá-nak feladatát. A kormányt e tekintetben az a\' meggondolás vezette, hogy a belső frontnak éppen, olyan biztosnak, keménynek kell lennie, mint amilyen keményen és biztosan állják a harcol odakint a messze orosz-földön honvédcink. A külső És belső front erejének, (harmóniájának, együttes munkájának biz-tuSÜását adja ez az uj intézmény, amolveta belügyminiszter " rendelete\'¦ értelmedben az egész ország területéül meg kell szervezni.\'
A nüniszter nevében vitéz Honczos Miklós áUamtitkár kör-.levetet intézett Budapest székesfőváros ]K)lgármesteréhez, valamennyi törvényhatóság első . Üsztvwelöjéliez és a megyei városok polgármestereihez. A leírni hangsúlyozza, hogy a miniszter a honvédelmi miniszterrel egyet értésben, szükségesnek látja különleges, állandó jellegű, szociális szolgálat sürgős megszervezését, amely a jiolgári és katonai hatóságokkal, valamint az erre vállalkozó társadalmi szervezetekkel, továbbá az Országos Nép^- és Családvédelmi Alap .helyi szerveivel szoros együttműködésben a háborús viszonyok következtében szükségessé váló feladatokat ellátja, szervezet neve egységesen Bajtársi szolgálat s feladatkörét a következőkben körvonalazza a leirat: ¦ ¦¦
1. a hadbavonultak családtagjainak ¦ fokozottabb erkölcsi
.és a szükséghez /képest kivételesen ímyági támogatásáról való gondoskodás;. , .
2. a harctéren küzdő honvédcink és. itthonmaradt családtagjai között az állandó kapcsolat megteremtése és fenntartása;
3. a katonai szolgálatra bevonultak hozzátartozói kérelmeinek és esetleges panaszainak meghallgatása, gyors kivizsgálása és elintézése;
f Q katonai Szolgálatra bevonult egyének helyett a mező-Gazdasági és ipari munkák elvégzésének biztosítása ;
5. jogi-tanácsadás a hndbavo-\'"\'Máknak és végül
Vichy szakit az angolszász hatalmakkal és szoros együttműködésre lép a tengellyel?
Laval ma dönt Franciaország állásfoglalásáról
Amerikai hadihajók Jelentőit meg a Karibi-tengeren — Az USA Javaslatai elutasítása esetében erőszakhoz folyamodik Martinique ügyében
A japán hadsoreg szóvivőjo a japán hadsereg aikores burmai hadműveleteiről óh a Kina dóíi határvidékén történő sikorcfl otőnyomulás-ról tájékoztatta a japán sajtó képviselőit.
Különösen ozoknok az események-nok a Japán és Kina közötti kapcsolataira gyakorolt hatásúról azó-lott. Vitathatatlan tény, mondotta, hogy a mostani nagy kelet ázsiai háború tényleges oka a kínai viszály
volt. Harcunknak az a célja, hogy az ellenséges hatalmak kolotázsiáí támaszpontjait me^semmiaiUük és oszol\' a kínai- viszályt befejószük, A háborúnak Nagy-Kélét-Aisióban való továbbfolytatásával egyidejűleg szükséges, hogy meg konkrétabb )»-Htikát folytassunk Kínával szombon. Kzon kivül a kinai viszály randozó-sének olŐípltételo a mostani háború sikeres rejozéso.
Japln eddigi áldozatai nem voltak hiábavalók.
Bizonyos mogértés jött létra Kínával. A kínaiak nagy része niosUnúr mán ssommol nézi Japán*olónvóniu-lását.
A janim hadaorog szóvivojo ezután a. következő kijolonlést totto; .
Tokinlottol arra, hogy most már TÓglog ki van zárva annak ajohotő-sége. hogy az angolok és amerikaiak beavatkozzanak Kelet-Ázsia problémáiba, azt hiszem, a közeljövőben alkalom nvilik Japán én Kina közötti közvetlen tárgyalásra. MeggyŐzÓdéserh, ilyen körülmények között Oa\'ungkíng arra törekszik, hogy kiegyezzék Japánnal, A janiin hadsereg szóvivője a tOKábbiálfJbai) kiemelte azt a szíves kapcsolatot, a moly Japán 6a a kínai nomzotilkor-mány között fönnáll. Japán annak érdekében, hogy\'a kinai kérdések tömegét megoldja, mesazotnóná támo-
gatásban részesíti » uankingi nom-zoti kormányt. Csangkaisok, ligv-hiiHzik, továbbra itt folytatni kívánja az ellenállást, bór eflenátóorojo a japán hadműveletek kővotkoztébon egyre gyöngül. Kina nincs többé abban a helyzetben, hogy csnpatiii-nnk biztosítsa a japánok elleni hadjárathoz sürgősen szükséges fegy-vort ex lőszert.
,-f Hiirníai utat a kínaiak (el/e* xen elve$ztettik. A tervezeti uj ut, amely Indiából Tibeten át vezetni\', egyelőre csak papíron van meg 08 aligha készül ol ez év végéra, Az India ék Caung-fíing közötti anyagazállitáa n burmai utón többé nem honyolódlislik lo és ugyanez vonatkozik az Bgyosült Államok részéről várt segítségre in - - fejezte Ih\' sajtótájékoztatója! a japán hadsereg szóvivőjo.
Churchill rádióbeszéde a múltról és a Jelenrót
Amsterdam, május 11 A Német Távirati Iroda Ismerteti Churchill angol miniszterelnök rádióbeszédét .amelybon állást foglalt a mult és a jolon kérdéseivel kapcsolatban.
Elismerte Churchill, hogy az az ídŐ, amely az angolok mögött áll, tclo volt gondokkal, nehézségekkel ós nem ogy csalódást kellett meg-élníök. Itt az angol miniszterelnök utalt a dÖnkircheni katasztrófára. Ezután megemlékezett az etiópiai,
palesztinai, iráni .iraki, görögországi harcokról és - mint mondotta -Roosevelt az egész idó alatt erkölcsileg támogatta az angolokat. Az angoloknak most, miként a világháborúban is, sok vereségen és nélkülözésen kell koresztülmenniük mondotta Churchill —, most azonban nem állanak egyeaüf, mint\'két évvel ozelÖtt,
Rámutatott ezután arra, hogy Sztálin alatt a Szovjet olyan vereségekét szenvedett, amilyenhez ha-
sonli\'i még egy országot som ért. Az oroszországi hadjárat első hónapjaitól kezdro az angólok-tostvó-ries viszonyba loptok a Szovjettől.
OhurehlO ocuwn folvolotló a kérdést, vájjon mit tehetne még Anglia, hogy moflsogitse a Szovjotuniót? Több oldalról nyomást gyakorolnak ránk, mondotta, hogy rohanjuk inog az európai szárazföldet és állítsuk fel a második arcvonalat, Szándékainkat nem tárom fol.
Churchill a továbbiakban a német városok bomházasáról beszélt. Felszólította n néniét városok lakosságút, hogy menjen a mosókra és onnan nézze é;/ó otthonát. Az angolok egyébként most orra várnak, hogy a Szoviothen isméi elszabadul a |>okol. Hogy mikor lesz ez, azt nem tudjuk, mondotta, majd\' kijelentette, hogy mcRgyőzó-dóso, hogy a brit nép hü hnjtúr-siasHÚgot tail a (Szovjettel és kész meghozni a . szükséges áldozatokat is. Angliának kötolosségo, hogy hajókaravánokat küldjön a :Szovjetunióba, nem törődve azzal a vo-széllvel, amely azokat a német tengeralattjárók és rombolók rés zérói fonwgoíi.
rVaVMgp] miniszterelnök Madagaszkárral kapcsolatban azt állította, Hogy la szigetet niog kell óvni ok ellenfél kezére jutásától. Három hónappal ezelőtt jutottak az angolok erre az elhatározásra.
Churchill ezután négy szakaszul Osztotta fel a háborút. Az olaó szakasz azzal végződött, hogV a németek megszálltak Nyugat-Kurópát és leverték KrancíaOisziigot. A második szakasz Anglia elszigetelésével kezdődött és a Szovjet elleni nemei támadással végződött. Churchill a
harmadik szakaszt n Szovjet dicsőséges szakaszának szeretné nereznt, A negyedik szakasz Pearl Hnrbour-ral és az Egyesült Államok elleni japán rajtaütéssol kezdődött.
Olaszország hudbalépóse 1040-ben a háboiiit títvítte Kurópúból Afrikába, Japán hadbalépése Azsíáha
(V a nemzetvedeími szolgálat támogatása.
A rendelet intézkedik afelől, hogy a szolgálatot minden községben, városban szervezzék meg, s emellett életrehívják a járási és vármegyei szolgálatot is, a községi szolgálat támogatására és irányítására E nagyarányú önkéntes társadalmi munkába be kell kapcsolni elsősorban az Országos Nép- és Családvédelmi Bizottságokat, amelyek e célra külön albizottságot vagy csoportot alakítanak.,
A törvényhatósági, járást
Bajtársi Szolgálat vezetéséről az Országos Nép- és Családvédelmi Alap törvényhatósági és járási vezetői gondoskodnak, vagy a föszolgabirák és a szociális gondozók javaslatára az erre legalkalmasabb más egyént kérik fel. A jogi tanácsadási a főügyészek, ügyészek, illetve az ügyvédek látják el meghatározott időpontban* Ha szükségesnek látszik, érintkezésbe kell lépni a. csapati) ad gondozó tisztekkel és had test hadigondozási felügyelőkkel. \\ Bajtársi Szolgálat további működésének rész
léteiről az Országos Szociális Felügyelőség ad megtelelő felvilágosítást.
A Bajtársi Szolgálat országos élcti-ehivásával páratlanul nagymértékű, hatalmas, önkéntes szociális munkát leplet éleibe a belügyi kormány. A szolgálat célja, önkéntes völln egymagában bizlositja-a fáradhatatlanul lelkes. odaadó, eredményes munkál, amivel nngymétlékben hozzájárul U belső fronl meg-orösiliséhez s ezzel a végső győzelem kivívásához.
2AÜAI KöZLOM
BÚTORT
eiak {teleiben, GÁBOR műasaialosnál
rtgjmm vagy t ijfs-
vitte a háborút, belefonta az Egyebütt Államokat és iiiint ChTtr-t\'liiil munciottii
bevonji majd a háborúba egész Délamerikát.
így less ez a báburii valóban világ-h\'iilioLiivá. Az egyensúly. Chnrchíll rUiOtnnt, a Bitorol ségowk javára tolódott ül. Igaz, folytatta, a japánok felhasználva aat a tényt, hogy másfelé voltunk elfoglalva, kjónnyebbon iégii\'h.ijili.Mink a keletimlini a/ige-token hadjáratukat. .Ma azonban c«y]t) erősbödő fllfuá Hassal állanak szemben. Nem engedhetjük meg inasunknak, hogy még cgvszur olyan veszteségeket szenvedjünk, mint a korall tengeri csatában. Churchill a továbbiakban kijelentéül.\', hogy a csata réssletelról még nincs tudo-mása. Mint mondotta, nem akar jósolni, de meggyőződése ,hogy az északamerikai tengeri erő uzilórdan kezében tartja a japánokat óh hogy az északamerikai léglorő fölénye óriási. Japán levorőse íoi-méazetoaen unnál könnyebben következik he, ha Németország^ Európa han c»apásoknt szenved.
Azzal zárta rádióbeszédét az angol minisaterolnők, begy a szövet-MÓgosok, bármi következzék, a végső győzelem felé haladnak.
VleJtyl styllartkoxat Churchill Ma^aaasurkérra vanmtkaxó fcljetontéaelröl
Vichy, május 11 (NST) Ghurchillnak nzznl n kijelentésével kapcsolót hali, hogy a Madngnszk.tr elleni lú-mnoást Londonban már három hónapja előkészítetlek, illetékes francia körökben ráimilaliKik úrra, hogy Nagybriianuíu a valóságban már sukkal régebben vetett vágyakozó pillantásokat Madagaszkárra. (
Mn a japán partraszállás veszélyét tolják előtérbe. 19-10. szeptemberében uzonhnn Nngy-brnnnnia nagyon is világos fenyegetést intézett Madagaszkár-hoz, anélkül azonban, hogy fáradságot vett volna helytálló okok keresésére. Madagaszkár akkori kormányzója táviratot kapott Londonból azzal n ihV vid bejelentéssel, hogy n Madagaszkár körüli tengeri utakat zárlat alá veszi, ha Madagaszkár lojáljsan az uj irama a kormány mögé áll. Madagaszkár léhát a baját érdekében cselekszik, hu tdhalározzn magát az Angliával való együttműködésre.
Mint Vichyben megjegyzik, a francia anyaország iránt hűséges Madagaszkár annak Idején is teljesen felháborodva és megvetéssel utasította vissza ezt u felszólítást.
Öaaxafofilaló js> lanté s a magyar* aaragtaatek ta v ékamyaégér öt
Budapest; május 11 A szovjet hadszíntéré]) működő magyar sereglestek arcver natún az elmúlt liöt különösebb események nélkül és aránylag nyugalomban telt el. Az ellenség régebbi támadó kísérletei nem ismétlődtek meg és minden ero-¦i-\'tii\'sfUtAe aa 5. akUlool
Ilomby képviselő tájékoztató előadása a IÉP vasárnapi pártvezetöségl értekezletei.
A Irrfaramkaalaat larten ¦fc^a t»a ea«j Mhrtat.1
Mint jeleztük, szombaton éjjel érkezett ílovszky János, Nagykanizsa országgyűlési képviselője, di\'. Domokos László országos Baross-igazgató kíséretében Nagykanizsára. A vstSiiU Állomáson a MEP vezetősége dr. Tholway Zsigmonddal az élén és a iíaross-kcrület elnöksége vitéz Tóth Béla kerületi elnök éllén fogadta. Dr. Tholway meleg szavakkal köszöntötte a képviselői, aki. az állomásról a Pannónia-szállodában levő lakásáru hajtatott.
YasAriíap délelőtt és délután kerületének egyes községeit látogatta meg szűkebb kíséreltél, amiről külön Ix* fogunk számolni.
Vasárnap délután ti órakor élénken látogatott MEP párt vezetőségi értekezlet volt, amelyen a vezetőség és a tisztet viselők résztvettek. Az egybegyűltek lelkesen fogadiák és éljenezték a vezetőségi ülésen résztvevő
Ilovszky. képviselőt és Domokos iguzgatót.
Dr. Tholway megnyilóbeszé-dében megemlékezelI az egész világ kereszténységének nagy ünnepéről, a Szentatya jubileumáról, majd szeretettel köszöntői te Nagykanizsa országgyűlési képviselőjét. Kiemelte a MEP szép előretörését és lelkes munkásságai. Majd a harctéren küzdő honvédségre Isten áldását kívánta.
Dr. Hegyi Lajos a Szent József egyhaaközség világi elnöke Biegkö szőnie lIoYszky képvise-lőnek a díszközgyűléshez intézett üdvözlő táviratot a pápai jubileum alkalmából.
Ilovszky képviselő ezután általános figyelem közepette beszámolt Olaszországi és Németországi útjáról és szerzett tapasztalaiéiról, valamint a dédui vasul építés munkálatairól és őrömmel állapította meg, hogy mindenütt, ahol volt, ahol csak megjelent,, a magyar honvédek,
a böa magyar katonák nagy megbaűsűlóaérél
szerzett tapasztalatot. Rendkívül nagy az oiasz nép magy.uszere-tete. Mindenütt közelebbről akarják megismerni azt a nemzetet, amelynek ily hősei vonunk, mint a honvédek. A háború után óriási idegenforgalomra lehel számítani Kedves szavukkal emlékezelt meg a Szentatya jubileumáról, és a lelekezelek közöit uMTüono nagyharmóniára mutatott rá. elismeréssel szólotl dr. Szabó Istvánné kiskauizsai elnőkasszony és munkatársai lelkes munkásságáról Kiskaiüzsán.
Kzuláu hosszabban foglalkozott a külső és belső helyzetiéi. Utalt arra, hogy
Magyarország valóságos pa-rsdlcaom a többi országokhoz képest. Az egész országban örvendetesen gyarapodik és fejlődik a MEP szervezete. Ujabb és ujabb
erük csatlakoznak hozzá, mert belátják, hogy a MEP utja az igazi és helyes ut, amely a vég-só győzelemhez és megerősödéshez vezet. Elismeréssel szólotl n nagykanizsai M EP kerület lelkes munkájáról. Majd teljps képéi adta a helyzetűek, az általános bel- és külpolitikai állapotoknak, nagy őrömére és meg uyuglatására nallgutóiágának.
Dr. Domokos ig^igato beszédében rámutatott a MEP súlyára és tekintélyére a tengely álla-\' moknál és erre példákat sorakoztatott fel Majd bemutatta u nagy külföldi sajtó cikkeit llovszkyröl, aki országos tájékoztatót adott a külföldi sajtónak Magyarország gazdasági helyzetéről. Szerencsét kivont Nagykanizsának országgyűlési képviselőjéhez.
Dr. Tholway zárószavaival u pártvezetöségi értekezlet végei ért. |
A gombaevés Idei elsí Wátoi álteite
A vadaknak kitett méreg ulvoáott lel a gombába
A Nova-vidéki erdőkben sok gomba található. Talán ez az oka annak, hogy a .novaiak Kedvenc foglalkozása, időtöltése, söl azt mondhatnánk szórakozása a gombázás. Aki azonban gombái szed, annak ismernie kell a gombafajtákat és tud-
nia kell, hogy melyik az elietö ós melyik nem, N oviin aJton--hun, a jó novaiak mondják, mindenki ismeri a gonibat\'ólé-ket, meg tudják különböztetni az ehetőt a rossz gombától. A napokban a falu nagy része kiment az erdőbe. Sok gombát
Stöxkfiwéitatra mm m
Nép Mozgóban . Dr.. Kpjwcs István
\' Elttadáawk \'kesdata S.\'j^éai a úrikor
I9.4!i. rtiáfBa II
»|(yfljt6Uek,. Hiúikul, vuc\'sn-
ÚSSM\'U
ri\\ k7......
hnlyék is hoztak belőle tu cr-döliíil és tioinballlArlM (öílck liz a güinliáras, ngvl4tssük rosz-sz«l A^«"\'^ötl " la\'nta?, mert több házban nieAek\'Keateki a szedett gombától, pedig jót ís ehetőt szedtek. Különösképpen megtépte a betegség a Gerencsér családot, Gerencsernét és kél unokaiát, Marton Teréz! és ^11,1-lon Editet. A megbetegedettekéi azonnal kórházba szalütotWk, ahol gyomoriuosnst alkalnuiz\' tak. Gerencsérnél és Marton Te-rézl sikerfdl megmentem az életnek, a II é\\-es ckiüen azonban imlr nem lehetett segiteni, oCKérl hazaszAllitolldk Novóra. ahol rövidesen meghall.
A meginditott nzsgAlat sorén sikeredi Kicteriteni, hog>\' a gomba ehető volt, hanem az erdőben a vadaknak-kitett mérgező anyng szivódolt fel :i gomhAhu és az okozta a halAlt.
Rasvkaflizsat JtaUar-esI Csáktornyái
(ísáklornya, tuájus \\\\ {KiktUdátt munkatársunktól) Egv eaztendeje már, hoey ft ,drága miuii-köai ítíld ujr* resse a magvai-iédm-iuiya tastéuuk. Egy t>rjtit«no«je mái, hojry. kiröpültök a magyar1 saiiwk a Zrínyiek földjón éa m magyar honvéd idocövokülU). a határjolzokot mcöHzo óva^áyutokra, ajipva-aaokat a jó !nten üzánta s ahol azokat öleink vérehuUáBa- lerakta. Az azóta tiHolf egy oaztendó cgv szomevnvit nőm koptatott ol a tentvérr öliplkozés boldog ós köteloaaégékut érző öröméből, amivel ^\'agykimÍBaa ób Ct*áktoi-nyu, ez a kél íöldrujzi, kultúrába, gazdaságj. köajiont az egymásra utáltaiig jóöíoiiiazódaúgábaij "i^yaiii.í koblói-o boralt. Ennek a ixundkt-t fél réazóro baaznoa CJolkoaétinok ér demoe tnognyíjvámilása volt a szombati este, utóikor a nagykaiŰKWii kultúra tett látogatást ay, AhI ídrinyi-párfalak tovdbwi.
*
A eaóktoünyai vonat aKambatoii délután a bMükoUnál ia. zaufolUkblj rolt. A,. Hjwvkwiitíaai. ÍSrüryi Irodalmi éa Müvéwsuti Kör uuuik4fl rówzénok vozérkara és a iLör Uüazkc-aégo, u királydijaa Vegyoskttr iudult útnak Cfláktoinya felé,"Kolnmen Ferenc rántolnök, a nagykanizna -oaáktornyai kapcaoUtoU Mkm ópitó-jenek: éa Keítuig Eeronc katiaagy-iiak, a luniiüiitu icenei óh daíuistsk-t törhetetlen muukake<lvü ólluuruűaú-nak é«. Üarbarita Lajoa, u Kor főtitkárának vozotésévol.
A Csáktornyái viiauti uilaatáson Nagy Károly polgári iskolai igazgatóval az, élen fogadó bizottság üdvözölte meleg azavakkal ée meleg szeretőt tol akanizaai kaltura muraközi hídépítőit, ezt a lelkes, áldozatra mindig kéwz, fáradságtól eoha- nem riadó kia társaságot, akik már Bn-dapoöttól a íubjzabauult Mura-portig számtalanszor a.mjudig uttőEÓ >olsÓ-ség, eredményévol. hordozták meg Nagykanizsa város éainoit. A caák-tornyai Zrínyi Csoport, a. cs,áktor-nyai MANSz éa Knokkiir ogyitttcs rvnctuzéaében i ott érezték a kani-znniak lóptOíiKnyomdri: a az*»iU!t-teljoíí. lotkflMidóB mulugét, acimok étón Nagy .Károly igazgaté benyitó imtnkáHMagrt állt.
*
Az egy évvel ozelótt Uiúg-Sokoleki Doni nevon szerepelt JnO^íitij-kul -lurháa Hatalmas diazterma\' teljesen megtelt a Csáktornyái magyarság minden rendű én rangú kópvit»tói-**1. A di(H4e», aaéi> itóitööifíg élén ott volt Jfecttornik pulgáiapiateír, dr. Réz fí/ol\'iübicó, jWitJít tx^UiWinik, Pol#*miuky í^a^ut^ Mik Károly,
1942. m<lu» 11.
¦ttom sazLom
QUTORT
HETYEIIMRE
D
i milk A ii buloreia Ionjában vigyen vjutV rcndellen ;Camgwr-vt 1<
népművelési titkár, dr, Lakó ügvvéd oh számosan, akikot mind, mini! a nianvar voltuk ólő átórzéso vitt ennek a szép magyar estónok közös-aígébo. m
Az Irndahni és Művészeti Kör VfiKVOPkani joliKÓjévol üdvözülte a közönséget, majd Kelemen Koreuc, !1 Kör társelnöke mutatott rá hevesítő ltoazédóben n két zalai város ujiaéledó tosfvőroaülésóro, ngyhon hcinalnltn a Vegyosknrt ás ai\'mak karnagyát, országos viszonylatban is liüazko kanizsai értékeinket. Lelkes szavai közbon sokazor Biigottffol a taps.
A Veií.veakar Bach és Polcaid na kórusokat adott elő műsora első részéhon, majd Kot t ing Foronc karnagy magyarázó kiséroto móllotl a pontatonikuH óni magyar dal formáktól a Kodály és Bartók gyüjtÓHok;és feldolgozások mai kincBoüg vozotto ol élvozotes kirándulásra a hallgaló-wigot a -magyar dalternies gazdag birodalmába. A Csáktornyái közón-aág buzgón és a magyar muzsika őrötnévol fnjta ogyütt a dalárdával a bemutatod népdalokat hs sénoklő közönség" gyorsan népszerűvé vált számában. Olyan dübörgő, követoló, lelkesedéstől fűtött tapsfoi\'gotőgök kulolkczlek a dalárda egyoa számaira, hogy a dalosok akár hajnalig adhatták volna a ráadásokat.-. Különösen nagy sikere volt a muraközi nyelven előadott eredeti muraközt népdalnak. A végén Nagy Károly igazgató Csáktornya város habéiko-Hzornját nyújtotta át n Vogyoskhr-nak tomboló ílmicpléHkiaóretébon.
A dalkar müsoránnk kót részo között Bavbarita Lajos, a \'Zalai Közlöny felolös szerkesztője, az Irodalmi és .Művészeti Kör főtitkára hazafiaH ós limi költemóiiyoiból mulatott bo néhányat.
A knltuiüsl után reggelig hangos vall a ltoyal a kanizsai dalosok és a Csáktornyái vendéglátók jókedveiéi, amely a testvéri egymásra találás öröméből s a jól végzett én jó
sxivvol fogadott magyar kúltunnun-
ka előadót laógéból fakadt.\'
Akik rondoztók, akik a ícljosil-ménybo szivükot, lelküket adlak, a magyar nemzeti kultúra eszményeinek gazdag virágoskert jelien ogy-ízorro vetettek és aratlak.
Ha káromkodj!
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
ifámtserekönyv
újból beszerezhető
lapmifc uyottttlábai
A nagykanizsai katolikusság hödolata a jubiláns Szentatya iránt
A Credo díszközgyűlés* a plébánia fehértermóben
„A megpróbáltatások Idején a pápaság mindig Magyarország mellé állott"
Nagykanizsa kalolikussága is kivette részét a világ kalolikussága na k nagy családi ünnepéből, XII. Pius pápil őszentsége püspökké szentelése 25-Tk évrordulójánuk jubiláris ünuo-péböl. A katolikusság legnagyobb szervezete, a Credo, az egyházközség megbízásából db-böl az alkalomból külön jubiláris ünnepséget rendezett. Délelőtt fél 11 órakor
hivatalos Istentisztelet olt n fereueiek templomában, luit P. Gulyás Gellért plébános elebráll. A megjelent hivatalos tényezők soraiban ott láttuk !1 szeulélyhen a város képviselőiében dr. Hegyi Lajos polgármester-helyettest, egyházközségi elnököl, I-\'iló Ferenc egyházközségi elnököl, a bírósagok küldöttsége élén dr. Haám Ernő* kír. törvényszéki elnököt, a hercegség képviseletében Burthos Gyula hercegi ordőtanácsost, u rendőrkapitányságot dl*, Zágou Elemér reiídörtnnácsos képi i-«lte, a főposta tisztikara élén Kisfaludy .József főfelügyelőt, a
folvamniérnök-ség képviseletében Tóth műszaki főtanácsost, a Baross-kerület elnöksége élén vitéz Tóth Béla elnök és Y6-kássy Károly társelnököt, az Ipartestületet" Samu Lajos elnök képviselte, dr. Alinássy Gyula törvényszéki tanácselnök, afJtft-tolikus Legényegylet, Berlin Ágoston törvényszéki tanácselnök a Piarista Diákszövetség képviseletében, a Credo élén dr, W\'cber Elek elnök, a Szociális Missziót Vormeier Kamilla főnöknő képviselte, a Kongregációt dr. Hegyi Lajosué profok-ta, a polgári leányiskola részó-rÖl Polónyi György igazgató, az iparostanoneiskohít Balogh Árpád igazgató, olt voltak a többi egyesületek és szervezetek képviselői és nagyszámban a hivők serege.
A szentmise alatt P. Gulyás Gellért plébános egyhuz-szoiipkr latában méltatta a nap jelentőségét, majd az istentisztelet végén az. ünnepélyes Tcdeumot intonálta. Mise végén a kar a-pá* pai himnuszt énekelte.
Díszközgyűlés a plébánia fehértermében
\\z istentisztelet befcjeztcví.1 az ünneplő közönség a plébánia fehérlennébe vonult, ahol megkezdődön a díszközgyűlés. A Szentatya képe nemzeti és pápai sziitü motívumokkal díszítve. A műsort uz iparostanonc-iskolai vegycskar énekszáma ve-zeltc be Németh János karnagy figyelemreméltó betanítása és dirigálása mellett. P. Gulyás Gellért megnyitó beszédében utalt a mai napra, amikor m\'uv den katolikus hivő szíve össze-dobban a Szentatya szcretclé* ben és tiszteletében. A Szentatya mindenkor különös érdeklődéssel és jóakarattal viseltetett a magyarok iránt, illő, hogy Magyarország is belekapcsolódjék a világ nagy jubileumi ünnepségébe, így Nagykanizsa magyarsága is. Nagykanizsa kalo-likussága a Szentatya iránti
tiszteletének és ragaszkodásának kifc.jezésekép „lolklosokrot" nyújt át a Szentatyának,
amely áll a következő jóescloke-delekből : 23Ü szenlmise hallgatás. 1748 szartaTtfbzás felajánlás. 207 imádási óra. ,\'í()i Jézus Szive litánia, 1100 rózsafüzér elmondása, és sok ezer egyéb jócselckcdcl, alamizsna, sto., amit lélekben átnyújt a római pápának. A incllcghangu Ixwe-zetö uián Maimos i Mljnniacs) Irma Menles Mihály: Te vagy a szikla ciinü alkalmi költer menyéi szavalta sok finomsággal, előadókészséggel és közvetlenséggel. Witzenelz Jolán városi zeneiskolai tanárnő Van-nav : Ave Máriáját és Hűmmel: Hnllclujájál énekelte a sziv belső áhítatával, bársony sima, tiszta hangja*, Kerekes Irén városi zeneiskolai tanárnő si-mulékonv zoiigorakisércle mellett.
Dr. Hegyi Lajos ünnepi beszéde
Altalános figyelőm közopotte mondotta el ezután dr. Hogyi Lajos polgiirmestorholyottos romekbo szabott ünnepi beasédét. Mikor a fél világ fegyverben óa az ogéaz világ gyülölotben ól, kozdto meg beszédét, korcsztény kötelesség az emberiség órdoklödósét rátorelni azokra a lolkt és erkölcsi értókokre. amolvoknek erőteljes érvényesülése a rombolás és pusztítás szinholyóvó lett világon újból szeretetet, igazságosabb és\'emberibb élotot fakaszthat Azért szor-vozzük meg a lelkek keresztes hadseregét, hogy az áldozatos szorotet őreiével SOgitÓ csapata lőhessünk a harcmezőkön küzdő hós honvédeknek.
Az orkölcBÍ értókok és örök eszmén vek o koresóse köz bon keresztéin\' kötelességünk, hogy a bennünket\' íölömolő örök Róma folé forduljunk és lelkünk igaz moggyó-
zódúsóvol hódoljunk a krisztusi eszmények hivatott legfőbb képviselője, a római pápa előtt. - — Krisztus akarata, hogy Egy-báza, mint a hajó, az örök i.őlet róvébo vigyo a lolkekot. K hajó óléro mindig koll a biztos kezű elhivatott kormányos. Hódolunk tehát a rémal pápa előtt, mart O » Krisztus kősziklája, mert ő Krisztus hajójának a kormányosa. Nomzetünknok nem egy hibáját volik a azemóre. A magyarság lolki neinesaógót óa fenkölt gondolkodását, azonban nem tagadhatják meg tóio. Knnok ogyik legszebb és jellogzotoa mognyilatkozása a hála.
- Nemzetünk óvozredos őloto iigyazólván állandó küzdelem, le-tipnís és kizsákmányolás közt folyt le. Az egyetlen világtónyezö, uki\'a
történelem folyamán a mogpróbólta-tádok idején m ind tg j ósággal ós igaznásaal állt mollójo, s pápaság volt.
Ez a molléálláö hálára kötolozi a magyart. Fajtánk podig a hálátlanságot nem isninri.
— Mindjárt állami elülünk kezdetén a nemzet hitét, élotót és célját, mnltját és jövőjét csoda latosan nicgszomélyeaitó Szent Korona II. Bzilvosztor pápa ajándéka volt.
Róma ér a maeyarsao;
— A tatárjárás idojóbon, amikor Nyugat koreszlényséfíééri és kultúrájáért vóreztünk," ogosz Kmópa. bi-hototlon közönnyel nézto a magyarság elkeseredett küzdelmét, csak IX. Oergoly, majd IV. Ince pápák szálltak cséjókvoon sikra hazunk mog-aogi léséért.
— Ee vájjon ki tudná felmérni annak a nagy anyagi tániOKatúanak a jolontóaégét és \'értókét,.amit \'Hollós Mátyás fekoto sorogoinok \'II. Píub Ós II. Pál pápák juttattuk. E hajdani büs/.ko sorog fenntartói majdnom kizárólag a papák voltak.
— Vagy elfolejlheti-o nemzetünk, hogy a gyáazoB endékü mohácsi csatában harcoló seregek költségoii nek háromnegyed rászól a pápák viselték. X. Loó ós V. Pina pápák ogymáaután küldték 100 óa tQO.fJOO aianyra rugó pénzbeli támogatásukat ob segitó csapataikat.
Hazánknak a török járom alól való felszabadulási XI. Inoe pápa elévülhetetlen nagy érdeme.
— Mindez csak nagy vonásokban\' való emlékeztetés és a történelem folyamán állandóan megnyilvánult jóakaratra és áldozatkész hathatós támogatásra, amelyet hazánk a pápaságnak köszönheti A lovagias magyar nemzet azőrt fordul tehát hálával és hódolattal Itóma folő, hogr a múltról emlékezvén bizalom-in ai óa hittol tokintaon a.jövóbo.
— eh kinek a lelkében halvánvul-tak volna el nz Bueharisztikiis "Vi-láffkongresazuB káprázatosan szop, fel ojt hetetlen omlókéi? XI. Pius pápa ki tűn totó nzorototo a hatalmas nagy nemzeteket megelózvo az akkor még letiport csonka hazánknak adta a kongresszust, amiro a szoro-tot indította. A világ figyolmét hazánkra torolt kongresszus számára külön kitüntetés és ritka kegv volt, hogy Osaehtséfje legátusként Pacelli bíboros Bzomélyélwm az Egyház legmagasabb hivatali méltóságát, ma^át a bíboros államtitkárt küldto ki. Mi magyarok bazáuk iránt tanúsított o kitiüitotó kogyol olfolojteni soha nom fogjuk.
A „kaniztaiak Pacalli-j*"
De nekünk kanizsaiaknak még külön is örökké folojthototlen marad egy csillagfónvos juniusi éjszaka. A bíboros legátus az örök városba visszatérőben niegérozto az állomásunkon spontán összoRVÜlt sok száz főnyi közönség lóikéból (olójo áradó Bzorototot s féírctÓTe minden forma-fiágot, kiszállt vonatából s az ő utol-órRotetlon közvetlensét;ével és szeretőiével elvegyült a sokaságban.
-- Iva míkor az Ur keze nem sokkal kÓBÓbb valóban fojóro totte a tíarit ós a Hzt. Pótor templom ütkélvóröl elhangzott a méltósagtol-jea bojelontéa: Ilnboiuus Papám, határtalan volt a nemzőt öröme, meri mindenki ugy órezle, hogy.
a ml Paoelllnk
lett KrÍBztus fóldi holytartóju a aj
1942, május 11
0 atyai szareteui •sutin is különös melegséggel itta majd felénk.
— Ezt a nagy örömöt érái most ín minden katolikus magyar, különösen mi kanizsai katolikusok, amikor1 XII. Pius pápa püspökké sZen-telésénok 25-ik évfordulóján gyor-meki szeretettel és igaz magyar hálává\' fordulunk Róma, az örök város és Széni Péter trónja felé*
kérve. az Egek Urál, árassza el Szent Atyánkat az 0 végtelen ko-gyclmóvof, hogy Krisztus kősziklája a inai sorsdöntő idők viharaival keményendacolhasson és o kősziklára épített Anyaszentegyház dicsősége kitoljescdhcssék.
Az átütő sikerű ünnepi l>cszéd nagy hatást váltott ki az ünneplő közönségből.
Schless Gyula Sík Sándor: Hivők és hitetlenek e. versét adta elő sok meggyőző cröVct ós drámaisággal.
Szép volt az iparostanonm-
kolai énekkar által gondosan előadott Beethoven: Isten di-csössége c. müve mit Xémeth Jó-nos tanító vezénylőié alatt szépen \'juttattak érvényre. l)r. We-ber Elek zárszavában visszapillantást veteti a lerolyt 2."» esztendőre, majd az orosz hadszíntér eseményeit és lionvédeink hősi tettei!\' méltatta. Isten áldását kérte a front küzdő katonáira, hogy igazságos béke legyen isinél a Töldön. A diszgy illés a magyar nemzeti imádsággal fejeződött l>e.
Ekkúr érkezeit meg llovszky János országgyűlési képviselő távirata a djszgyülés elnökéhez, P, Gulyáshoz, amelyben meleg szeretettel üdvözli a diszgyülést és egyházat az ünnepség alkui mából.
Jobb volt a pL?9i csapat, de szerencséje is nagyobb volt
-ZMNTE 110 (1:0)
PBTC-
Pompás idó volt vasárnap* labdarúgáshoz. Mégis kicsi volta közönség tábora, amely végigizgulta a ZMMTE-PBTC találkozó, A ZMNTE csapata lagymatagon, átütő erő nélkül játszott éB egyetlen egyszer sem tudott eredményes lenni a gyors és kissé keményen játszó zöld-fehér vendégcsapat elten. Különösen gyatrán játszott a csatársor. A fedezetek hibája is az volt, hogy tokát és fölöslegesen cipelték a latdát. Nem láttunk hoaszu és szép szökteléae-ket és különösen a gyorsaság is hiányzott a csapatból. De mintha az erőnléttel Is baj lelt volna.
A pécsi együttes gyorsabban ét határozottabban támadott. A gólnál szerencséje volt, de sok értékes helyzetet is összehozott a csapat, melyből gól lehetett volna. Igaz, hogy a ZMNTE-nek Is volt néhány ordító gólhelyzete, de a győzelmet mégis igazságosnak kell mondanunk.
Már a 3 ik percben gólt kap a ZMNTE, amely meg ia marad egyetlen gólnak a mérkőzés végéig. Deli szabadrúgása száll a lesgyanus helyzetben levő Zomborihoz, aki keltöt lép,. majd hálóba" vágja a labdát. 1:0. A közönség lest reklamál, de a játékvezető nem .hajlik" a Jó szóra. Mint később nyilatkozik is, az elugrás pillanatában a Játékos nem volt lesen, csak utána ugrott kl. A ZMNTE próbálkozik néhány értékesebb támadással, de Wohlner kihagy egy óriási helyzetet, majd Kiss U. lövése sUvit fölé. A Bör-gyáriak keményen — de nem durván — támadnak. Tóth indit el egy szép fámadáBt, de Vidua Farkas, keiébe emel közéből. Nagy helyzet volt. A 31-ik percben Csetpes labdájával ugrik kl Várady, kapu felé tör és pompás, félmagas bombáját Golácz csak nagy bravúrral öklözi.
A második félidő még gyengébb. Most a Bőrgyári csapat van többet támadásban. A ZMNTE mintha el-lőte volna minden puskaporát. Csupán a 42-ik percben van Várady-nak egy óriási helyzete, dc ezt sem értékesíti.
Farkas a\'gólról nem tehet, Kiss I. és Czindris jó volt, nekik köszönhető, hogy több golt nem kapott a
csapat. A fedezetsorban a kis Kovács lelkes játéka, Cserpes és Mi-halccz jó formája megnyugtató. Egy hibájuk volt, sokat gondoltak a védekezésre ugyan, dc\\ labdákat nem elég gyorsan adták előre. A támadósorban Gyuricsek építgetett ugyan, dc lövései nem sikerültek. Kiss II. magára maradt. Várady néhány szép elfutásával, Wohlner szeleburdiságávul-tllnt kl. Egy Igazi nagy helyzetet hagyott kl a jobb-szélső, ami ha bemegy, egészen más eredményről számolnánk be. Kerkápolyi egy jó labdát nem tudott leadni társainak.
Golácz tlgyes volt. Horváth II. és Kovarlk „(eltörhetetlen" dió volt a ZMNTE csatárok számára. De jó volt Dell, Tóth is a fedezetaorban. A támadósorban Horváth I. és Schweltzer tetszett.
TemesI ellen indokolatlanul tüntetett a kanizsai közönség.
—A-— Ft—i—
Festessen Tisztittasson
PÚlCSÍCS-núl
Kedd
BudapMl 1. tuflaorav
6.J0 Torna. Hirek. Közlemények. Hanglemezek.. — 10 Hirek.. —
11.10 Nemzetközi vizjolzőazolgálat,
— 12 Harangszó. Himnusz. Időjá-rásiolontés. — 12.10 Hírek. — 13.20 Időjelzés és vízállásjelentés,
— 14.80 Hirek. — 14.45 Műsorismertetés. — 15 Arfolyanihirek, piaci árak, élelmiszerárak. — 10.45 Időjelzés, hirek. — 17 Hlrok szlovák és ruszin nyelven. — 10 Hirek magyar, német 6s román nyelven.
— 21.40 Hirek, — 28 Hirek német, olasz, angol é« francia nyelven.
— 24 Hirek. BUDAPEST I.
10.lő Opei\'oltrés
Csáktornya! SKH.-ZMNTE II. 4:8 (2:2)
Vezette: Flumbort. A csáktornyaiak j megérdemelten győztek. A kanizsaiak 1 gólját Mcsíts (2) és Horvárh lőtték,
NVTE I.-MecsekszabolcsI Sport Egylet 1:1 (1:1)
A nagykanizsai Vasutas Torna Egylet I. csapata a Mecsekszabolcsi Sporl Egylettel játszolt. A játék korán kczdödöll, fél 2 órakor, nagy hőségben. Az Iram mindkét részről lanyha volt. Az NVTE góllövője Fischer volt.
¦.lelek. • 11.20 dalok és áriák. -- 11.40 Divattudó-sitns. - 12.10 Sárközi üyula cigányzenekara. - 13,80 Honvédőink üzennék. 14 Kóváts Kornélia zongorázik. 14,18 DÖmo Péter hegedül. ¦ 15.20 A kassái rádió
műsorából. 16.10 Gyermekdélután.
\'17.15 Győrffy-Bongyol Sándor közellátásügyi miniszter megnyitja a Icányloyentók első főzőtanfolyamát. A* közvolitésl vezeti Budinszkv Sándor. 17.35 Melles Béla-zenekar. -- 18.20 Sárkány Oszkár oló-udásn. ¦ - — 18.40 A kassai rádió műsorából. 10.20 ttonda Jenő előadása. 10.35 ltádiózonekar.
— 20.45 Készletek a május 0-i kolozsvári erdélyi irodalmi est műsorából. 22.10 Emlékezés Saucr Emilre. 22,40 Magyar nóták. 23.25 A ltádiózonekar műsorából.
t\'zen az otthon. BUDAPEST II.
17.15 Ruszin hallgatóinknak. — 17.10 Haydn: Esz-dur vonósnégyes.
- - 1H Mezőgazdasági félóra. 18.30 Olasz nyelvoktatás. — 10.05 A kassai rádió" műsorából. — 10.85 Dr. Joó Tibor előadása. - 20.20 Hír Sári zongorázik. - 20.50 Kel-olvasás. - - 21.15 Brahms: III. szimfónia.
Mi újság a Budapesti Élelmi-szernagyvásártelepcn ?
A Magyar Vidéki Sajlótudósilé. fővárosi jelentése szorint május l-lől május 7-ig az élő- és vágott baromfi, valamint a tojáspiacon továbbra íh változatlanul a mogállapitott legmagasabb árak voltak érvény bon. — A zöldság- és fózolékfélék piacán az uborka árn ¦ 5 pengével ősökként kilónként; viszont a hónaponrolek ára csomónként 10 filléroa, a szabadföldi fojessaláta ára darabonként 12 filléres, a zeller ára 35, a spárga ára 40, a sóska ára pedig 50 filléres kilónkénti emelkedést ért el. — A gyümölcspiacon a 37 o/o-os világos dióbotot tartalmazó héjas dió legmagasabb nagykereskedelmi ára az Arkormánybiztosság 131.200 1841. számú rendelőié értelmében f. évi május hó 1-től 2.11—2.23 pengő kilónként. A többi árucikkek közül a külföldi gcöztonyo ára 10 fillérrel esőkként; viszont a .vörösbélü narancs ára 10, a sárgabélü narancs ára 30, a közönséges fajtájú alma ára pedig 80 fillérről emelkedőit kilogrammonként.\' ¦ • ¦ •¦\'.....
- (A Zalai Közlöny részletes menetrendje)
most van összoálHlás alatt és néhány napon belül ízléses kivitelbon kikerül a sajtó alól. Előre felhívjuk a közönség figyelmét a Zalai Közlöny zseb-menetrondjérc, amoly nélkülözhetetlen mindenki számára.
FEREMCJŐZSEF
KESERŰVÍZ
ta a linzubál (Foto ft. U, V,)
15M1 miJM 11
NAPIREND:
Gyógyszertári ügyelet: .Ma Fekete Saa gyögyBairfflr Fő ut 6. sz.
Kiökaniasán uh oltani gyógy szertár állandó ügyeletes szolgálatot tart.
2AtJAl KÖZLÓN.Y .„ —........... i i , it—
A GPZFOKDÖ nyitva van t^naoi (i úrílót este II óráig. (Hétfő, $t*rd«. pinlek iléüiLán ÍJ k«e>l«u egtxc nap aokück.) \'l*iefon: 560.
Naptár majuh II. Málló, Rom. kai H. Karenc. - Protestáns Maniertua - Izr. IJar 24. ¦
v (A klskaalaaal SzJvgárdlsta Ünnepségről)
anyagtorlódás miatt lapunk holnapi\' számáéiul részletesen tudósi-
tünk.
- (Czaplk Gyula megyéspüspök Sümegen)
l)r. Czapik Gyula veszprémi megyéspüspök BümegfV> érkezett és a püspöki palotában szállt meg. Innen kiindulva végzi az olkövotkozó napokra kitűzött környékbeli bérmálá* sokai,
- (MegyegyDIés)
A vármegyo törvényhatósági bizottsága maílla havi ronde» közgyűlését 15-én, pénteken deleiéit\' 10 órakor tartja a vármegyoháza gyü-\'léitormébon.
- (Orvosi hír)
lJr. Strém Sándor fogorvos\' katonai szolgálatából hazaérkezett és rendeléseit ismét megkezdte Horthy Miklós ut 0. sz. ulatt. (:)
- (Halálozások)
Súlyos csapás Orto a közbecsülés-ben levő Uittor-családol. liittor Jó-¦BSfllé született Dgorvárí Magdolna élolíiiük li7-ik évében tegnap reggel visszaadta nomos asszonyi lelkét Teremtőjének. A megboldogult pél-.dás katolikus asszony és édesanya volt, aki gyermekeit hiv katolikus 6» becsületes magyar szellőmben növelte. Holnap, koddon délután fél 5 árakor kisérik ki pihenői 10lyéro a rk. sirkortbo. Az ongoezteló szentmise áldozatot lolkiudvéért holnap reggel 9 órakor mulatják l>o a ferences templomban. Az elhunytat hozzátartozóin kívül kitoijodt rokoniig gyaszolju.
Ozv. Plíchtá Béláné szül. Oraff Josefin Alária szombaton 7ö éves korában meghalt. Tomotéso május 10-én délután volt Letenyén.
- (Felhívás az egykori m. klr. szabadkai a os honvédekhez)
Ezredünk ós az általa a világháborúban fölállított uépfelkolö és mc-notnlakiilatok koiosztény. s a magyar HllamoBzniéhez mindenkor hűséges íisítjoi, altisztjei és logénységo május 24-ón, Pünkösdvasárnap délülólt 8 órai kozdottol Szabadkán, 11 Tűzharcos Otthonban tartják a visszatért bajtársakkal az olaÖ ozredbaj-tórsi találkozót, örömmel hívunk és «ioretottel várunk Mindnyájatokat! Jöjjotek korai vonattal.. ilozzatok kenyérváltójogyot vagy kenyeret ina-katokkaS s a községhon éló bajtársak névsorát. A részvétolt legkésőbb május 20-ig levelezőlapon. ~ közegenként számszorint összesítve KovácB Andor Szabadka, Itákóczi ut 5. bejelenteni, hogy a közös tátod ebéd biztosítható legyen. Min-tkffi egyébről a szabadkai pályaud-v*ron ?;i a helyszínen részlotesen l»j*koztatnak. A hajtani nzövataóg.
A kormány hazahozza a HIKMta élif magyarok gyermekeit
Az első gyermekcsoport már Budapestre érkezett
Budapest, május 11 A magyar kormány elhatározta, hogy a háborús viszonyokra való tekintettel hazahoz-za a külföldön, elsősorban Nyugat-Európában élő magyarok gyermekeit.
Az első gyermekcsoport különvonata, amellyel 530 gyermek jött. tegnap délután érkezett a hegyeshalmin határállomásra. A gyermekek\'magyarországi tartózkodásának megszervezését a kormány a székesfővárosra bizta. A: gyermekeket hozó különvonatot a határáUlo-tnáson már várták a főváros 01"-
vosui és védőnői. Az orvosi vizsgálat után a gyermekek tovább utaztak Budapest felé. Este 7 órakor futott be a Keleti jpáiya-udvárra a különvonnt. A külügyminisztérium és u székesfőváros kiküldöttei fogadták a különvonaton utazó gyermekeket, akik örömtől sugárzó arccal léptek a hazai földre. A BESzKART autóbuszai vilték|ez után szállásukra az apró gyermekeket, akik 4 napot töltenek a fővárosban, megtekintik a székesfőváros nevezetességeit, majd a Gyermekvédő Liga nyaralété-lepein helyezik el őket.
Urszényi Bélát a kamara az ügyvédség gyakorlatától felfüggesztette
Megírtuk, hogy a nagykanizsai rendőrség internálta dr. Urszényi (Rotschlld) Béla Stigár-utl ügyvédet. .Felfolyamodásra a főkapitány határozata folytán szabadlábra helyezték, azonban rendőri felügyelet alá került. Az esetből kifolyólag a minap foglalkozott a zalaegerszegi Ügyvédi kamara fegyelmi bírósága
dr. Urszényi Béla Ügyével és akként határozóit, hogy az 1937. évi IV. t,-c. 147. §-ának első bekezdése 2. pontja alapján az .ügyvédség gyakorlatától felfüggesztette.
A kamara fegyelmi bírósága határozatáról értesítette a Zalai Közlöny szerkesztőségéi.
A Csáktornyái tűzoltóság a szerb megszállás alatt a magyarság őrszeme volt
A Csáktornyái önkéntes tűzoltók közgyűlést tartottak. A^ közgyűlésen az elnöklő Sátrán László parancsnok örömmel Jelenlétié ki, hogy n helyi tűzoltók a jugoszláv uralom alatt, jugoszláv egyenruhában is magyar szivet hordoztak magukban. A megszállás ideje alatt Csáktornyán a tűzoltóság volt az egyel len oJyimvszer.ve a ma-
gyarságnak, amelyre a veszély órájában is mindig számithatolt. Ez mentette meg a várost a csetnikek garázdálkodásától a mult év zűrzavaros napjaiban. A OS á k í orny ai . t ü zo 11 ó k vol t uk azok, akik eletük kockáztatásával éjnek idején szedték össze az aláaknázott hidak pokolgó-i poit.
Leesett a motorkerékpárról és halaira znzta magát a * miksavári csendőrparancsnok
Csáktornya, május ti
(Saját tudósítónktól) Halálos motorkerékpár- szerencsétlenség történt Csáktornya közveilen közelében annak áldozata Harasal József csendőr-
főlörzsörmesler, a 1 .iksavári csendőr-őrs parancsnoka.
A főtörzsőrmester a napokban Drávavásar Ivei yen járt 11 olorkerék-paron Onnét hazafelé tartóit, ami-
Febár vászou
gyermek- és, agjftft
WILTÉMYI-nél
Fft^ut 2.
ügy Dámét hadihajó fedalwtén (Foto fi. D. V.)
kor a végzetes szerencsétlenség érte. Kerékpárja felborult s a járókelők az összetört jármű közelében eszméletlenül, véresen összetörve, találták meg Marásait. Azonnal éiUsi-tették a csák\'omyai tűzoltókat, akik raéntöftocsllukon \'bttzánttottilk a szerencsétlenül járt emberi a csáklor-nyai kórházba, $aglfenl azonban már nem lehetett r^ta, wpjnbáton meghalt. Hogy hogyan történt a szerencsétlenség és mi okozta az\', annak megállapítása végett a nyomozás folyamatban van.
— (Megsemmisített vátesatái)
A vármegyei tüaoHóftzöveítfég április U-i kö\'zffi\'üléaé* jtuhn Gyúl*
járási tűz ron eresze ti felügyelőt . lasztotta meg titkárává. A VaTaaa-tóat dr. Thteasy Gábur ó^iflöfrügyi főtanácson, uy. fáanegpei, tia^kuo-orvos.\'niegfellubbozto 6a a vánutnai érodménV mógsotnminitésétél Irífha-lovics Gézának titkárrá vsüó zkyilvá-nitáaát kérte. Az alispán helyt adott a (ellebbezésnek ós uj vátseutáat rundolt ol, ainelynok uíegtörténtóig Mihalovics Gósát bizta meg a titkári teendők öltátásával.
— (Az alkalmi ráunltááoknnk Is jár bérpöilek)
Az iparügyi miniszter lifttérózat* atonnt az idovonatkoxó KindeJetek liutiiUü ulá UrliOzó tuuilkaiáilaJózuk
a bérpótlékra ábllap uz cwlboű in van igény o, ha cnupéh ABDálirtí niüii-káukúnt röridobb időig dol^omik
tíolylaUui K 2 ol dalról 1
jével állásainak ine^srőailÉ^én dolgozik. Kisebb niagyar; egy^-ségek üikercsen f©Iytaíták;ifeide-ritő vóUlülkozásaikat, Az ellenség tüzérségi tevékenysége időnként szórványos zavaréhoz for májában nyilatkozott,mé^.axnp-lyet ütegeink és akMvétŐink hatásos tüzrajtaütósékkel viszonoztak. \'
A léd fel derítés ismét meg-élénkülI Az arcvonalon működő magyar biKtoátó csapatok szűkebb ternléur© sZor*to4ták a
garázdálkodó orvlöfvész bandául és azoknak több Itrtöt-ési kísértetet visszaverték. Veszteségeink csekélyek.
A Japán aajtó a koralliengrri üHatárőt
Tokió, május 11 A kihalllengen. nagy os«éárél SZÓLÓ második hivatalos\' japán közlést a i#áH sajtd-sz^rirtr: ugy kelltekjritenS, nriní fbrdtiíö^ön-tot a- Csend*.s-óc*árjon, éjZ ese>-mények bevezetői ••i jabáíi tengeri uralomnak a (^ettdnv öceánon. \'.
Az amerikaiak és angolok nem tudtak erős kombinált hajóhadat sikeresen barcbay«tnjL, jegyzi meg 0 ÍÍÖcsi Siinbam, m«jd igy ftfl^tatja: A jsipán népnek azonban tv&m szabad az ilyen kimagasié 4etag«ri gVÖw lem után sem- elbíznia Pa&gÁt. ADgluU.és .Alttezikái. v^ög*H^n térdlre . keli k^try^\'ntea*. Jur pán munkája pedig "r\\.J akfcnj
ér végoí, ha a két ellenséges hatalom hajóhadát teljesen megr semmisátették, ami hatalmas feladat Mindaddig még több ilyen koralltengeri csatát kell meg/-vjvnía. A lap megjegyzi; A császári haditengerészet, valamint az egész japán nemzet teljes bi-xalonimal néz e narook elé, melyek csak japán győzelemmel végződhetnek. p
A japánok bskerttették Alexander tábornok csapatait
Tokió, május 11 A burmai hadszintérről jelentik, hogy\' a japán csapatok a STÖvetsóges erők üldözése során elfoglalták az indo-burmai határ valamennyi fontosabb pun.-ját és bekerítették Alexander tábornok csapatait.
Stockholmban befHexŐdtek a hadgyakorlatok
Stockholm, május 11 Stockholmban befejeződlek g gyakorlatok, amelyeknek célja a svéd főváros védelmét volt hivatva biztosítani a külvárosok ellen feltételezett ejtőernyős támadással szembeh. Hasonló hadgyakorlatokat tartottak néhány nappal ezelőtt Göteborg kikötőiében is.
A karibi-tengerre érkexett több amerikai hadihajé
L\'asszahon, május IJ Washingtonból érkezeti jelentések szerint több amerikai hadihajó a Marliuique szigetévet kapcsolatban támasztott követelések ügyében íi Karaibi tengerre érkezett.
DftntA avtádlumtiM jutott ¦ franola-némat vlaucony
Stockholm, május tl (Biul. Az ooyik stockholmi
lap berlini tudósítójának jellonténo asorint a nemet fóvároa külföldi köpwilwn nem tartják valószinütlon-iwk, hogy Vichy döntó elhatározásra jut .a szövetségesek, illotvo a ton-
foly hat almok hoz való viszonya to~ Intelében. A német diplomácia élénk tevékenységet lejt ki abban a tekintetben, hogy a vienvi kormányt világos állásfoglalásra liirja. Célja o két ország közti azprosabb együtt-\'pvüködós.
Stockholm, niájua 11 Boriin külföldi köroiben feazült figyolommol várják a német—francia viszony fejlődését és azt hiszik, hogy L-aval már a mai nap folyamon határoz Franciaország végleges állásfoglalása tekintetében.
Sxakitás Vichy és ax angol sxásx sxtSveteégeeek ktSxt?
Stockholm, május 11 (Bud. Tud.) Politikai körőkbon egyre tartja magát az a hir, hogy közvetlenül küszöbön áll a szakítás Vichy ós a azővetségesek kőzött. Egyúttal ezoroa ogyüttmüködéaro kerül sor Franciaország és a tengelyhatalmak között.
Ax USA javaslatai elutasítása esetén eröszakot alkatmax Martiniqae Ügyében
Budapest, május 11 (EU) Londoni jelentés szerint Washingtonban vasárnap oato Mar-tiniquo-kal kapcsolatban ismét hang súlyoztak as Egyesült Államok kormányának ast a szilárd elhatározását, hogy az amerikai javaslatok elutaeitá&a esetén eröszakot alkal-itMwmflk,
1042. málus 11.
ÜZLETÁTHELYEZÉSI
A m. tisztelt vovólnk salves tudomására adjuk, hogy textltaztetünket
fL& Molnár éaTóth cég ¦l«H
HoMhy Mialatt I. mié (volt Stabó-tóte olpfiflzlet helyiségébe) helyoztem át. Kérjük vevőink tovAbbt azlves pártfogaaAt.
MOLNÁR JEU& éa TÚTH IC* texHIkercskedflk,
Rlttar Jóxsaf ti^v a mags, mint alidirollak és az egész rokonság nevében mélységes fájdalommal, de a jd lalcn akaratában megnyugodva Ul_ ditja, hogy a forrón szeretett drága jó hitves, a legjobb gvermek, illetve édesanya, anyós, nagyanya és rokon
Ritter Jóisefné
¦ jr.0.1. Hgnrvári Magdolna
áldásos életének 67-1*, legboldogabb házasságának 47-lk éviben, békelürésiel vitelt rövid szenvelés ulán a haldoklók sienlséneivcl megerősítve fohó hó 10én reggel f-i7 órakor visszaadta jóslgos lelkét Tercnilóféiiek.
Drága hatodunk földi maradvánvatt folyó hó 12-én, kedden délután "ftS órakor fogjuk a temető halottasházából a rém, kai cgvház szertartása szerint beszooteltelni és a családi slrbollba örolt nyugalomra helyezni.
Az engesrtelö szentmise-Mdoxalol a megboldogult lelki üdvéért folyó hó I2-én reggel * órakor fogjuk aa alsólentplombau a Mindenhatónak be-mutatta tat.
Nagykanizsa, ni\' málus hó 10-én.
Áldott emlékedet soha el nem muló szerettei ÖrlzzQk meg I
öi*. Nítta.Jt Ji.ii.iu* sí. Palka Z\'éfla édesanyil ; RMIer Magdolna Sándor Enséa.t (érj. dr. Lék.i CyuUní, A,»rf... M.r|lt férf Pa.qu.l.ttl Antalní, Poroa«, írnia gyermekei; Sty. Rltlor Jouofné szül. Hónk Paula, Rlltor Sin-uiüinó sz. Borta EnUM, RflUr Audriiui sz Ctli Ilona, Rttler Ferencná az. Smfmx Arankn menyet; dr. L4kal Gyula, Paiqualtlti Antal vÓI: ScnUaa Vári., RItUr GyXrgr, Giétí, Hóul. Robi, Fotl, Hulka, Rlltor Bandi, Hédik., Rltlor Arlka. Pa.qtia.ottl Tonc.l. G*b 1«, L.ik.1 Gyónik* unokái; RttUr Andráa é. aojo szül. Kéalg JoxofI* sógora, illetve sógornője és a gyasxaté rokonáig.
Egy német tengeralattjáró az Atlanti óceánon (Foto R. D. V.)
DRAVAVOLGYi
WUjjHOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ R.-T.
• Hktiarl f¦¦wllágoaltás minden « 111 « m o s kérdeaben Cmengery-ut 51, telefon 294.
AraitiBzamlék flxc*i黫, rvklnmáolok, hibnbejelentBsak
Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
őny Zalai Közldny Zalai Kozeony
ululili ini.iiiij T iiijaaaay
y Zalai Közlöny Zalai Kozljny ózJony iiöny
SllilllíV Aulai KÜÍIilny
af>i«i^özl4m- .Zala
Nagykanizsa meffyel varot
Tára,: Oéplármnwík Rurnlibfon-cainak él ai ¦bioncibulhdíkokntk l,énybev«lcl cdlIM! „M l)tl,\'Cll. Kai í. bcstolflIllUn.
Hirdetmény.
Mindenki, akinek Kumlabronci vagy abroncshulladík van a blrto. knliHit. kOlelea a kénilrtít letkéiSbb maján 23-la; a kereskedelem éi kr3z-lekedésOeyl minisztérium F. iraV-osililyahoz (Budipesl, II, Lánchíd, u\'ca 1—3) a|4nfoH levelezőlapon be|elenlenl. A részletes tudnlvaiókzt a Budapesti Kflzlrtnv mé|us 8-lkl számiban közzélett 2750\'1942. M. E. sx. rendelet larlalrnazza; a lapot a Közellátási Hivatalban bajkl betekintheti. A rendelet megszegni! SOOt pengőig terjedhető pénzbüntetéssel büntetik.
Nagykanizsa, 1942. május 9.
i Polgármester.
áPRÓRIlBavTlSII
«xwhaoanCI keresek Junlus elaejtl belépéssel. Jelentkezéa Unger vaai<crc»Vf-détben, a pénztireanónél. 1240
Kllulofflsi aioanal felvéletlk a Polaln Bgylelbe, Pó-ut 5. 1314
HéMlsMiatlfla és MfutaflM azonnilra fclvétetlk Kdemen Rezsó cagati. 1317
Piala), keidO Mswi«-\'pr«r«pk(«dS-
¦•¦•al illist keres. - Cim a klidd-hlvatalban. 1324
Kisleányom mellé ktreaek csak dél-clótiie Usila oyarmakláaiyt. Batthyány-utca 22. 1319
Jól lózó baJéré-aM azonnalia lein-szek. SurímiI IfVc, emelet. 1116
ADAsVYtTCL
Ei«al* egy Uihió éa egy belsÓ ujió tokkal együtt Telekl-o. 100 ss. 129i
¦saiakBtBaéat-a rulliti helyett tóioll fDafaliAsioe kapható P 120 franco Kotor állomás. Métermauája 100 penge. Maitár Mihály kotárlonó üzeme, Kotnr.
12M
Szlkvligyárl felazetalés lödía Kelemen Rezsó cégnél.
Érdek-I3IK
lARtó-OMTriEX.YÍÖÉÖ
Balatonié ayveaen két azoba veisndi mcliékbelyiséggel klasM. l\'fl-ul 23., trallk.
"1266
Kétszobás összkomfortos likas bútorozva klssM. Clm a kiadóban. 1306
OfcsénÁsjjot Szétakozhalih
ZALAI tiÚZLÜNV
l-Ukl VUtttl N Al\'l t..»l\'.
Kiadja: „KBrtiazátaáalR.T. Ntgyssal^
Ptlalóa ktadó: Zalai Király. \' Nyomatott
¦ HKliQittfasás< H. T, Naaykssll»*"
•ysMasJáaaji HaflyksiliaAa. (HytwMUArt i taisi Hr*^
82. «WMlyam, 107. mám.
Naoykanlzaa, Í848. mijut 12. kedd
ár* 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
SHikentoseg «a kiadóhivatal] Fdut a szám. SurkentUégl ea kiadóhivatal! telolon 7a. «. Mtgjelenlk tntndea hotkdznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő : Barbarits Lajos
Klflllzolésl ara: agy hoaapra 2 poni! w BIKr,
negyedavra 7 pangö 20 lllför. Egvta «ani : hótközimn 12 llll., «zombili™ 10 llll.
Közerkölcs a közellátásban
A közellótásnak novezolt közigazgatási feladót colja; a jogosult köz-uénvek kiolégitéaónok biztosítása. Békeben ez nem ütközött és általában nem ütközik nagyobb nőhézKÚ-f-ckbo, amennyiben természeti csapások, vagy nemzetközi ellentétek, esetleg nagyobb.arányú belgazdasági •peknlációs körülményok inog nom nehezítik. Ezek a nehézségek jelentkeztek ugyan a trianoni Magyaror-srétí közellátásában, azonban\' siko-rfllt éket terméazotosnok nevezhető módszerekkel logyőzni.
A nemzetközi forgalmat mindig nomzotközi szerződések szabályoz-|«k. Az, hogy ótok a szerzödésok léiivszor, esotlog háborúé oredmé-nyok szülöttől voltak, az orodmény neninontjáhól közömbös. Kóteógto-Ica, hogy. a liborális közgazdasági elvek uralmának delelőjén aem volt teljesen szabad, minden hatósági beavatkozástól mentes forgalom és ennek kövotkoztébon nom volt tolje-atn mentes hatósági beavatkozástól i közellátás som, amelynek feladata civilen- a magángazdaaagi tevékeny-
h\', ipari és mozőgazdaaági (eV-tnolésre, valamint a koreskcdclomro hárult. Amennyiben »szabad« volt * forgalom, ozt a szabadságot ia állami Wvatkozáa kény szőri (ette ki h biztosította.
A trianoni Magyarország ollátásá-bsn érvényesült hatósági beavatkozás ia a trianoni szorzódóo követ Iceiményo volt. A trianoni azorzódéH kikötései egyonnsou kikényszorilot-tétc. a hatósági beavatkozást, lm azt íkárlilk, hogy.a mindennapi szükségleteket kielégíthessük. Ezek az intézkodések azonban moglohotösen iiuk körre szoritkoztak és a közelhatásban nyíltan alíg voltak észlolho-t6k. Csak a nomzotközi koroskodol-mot lobonyolitó iparos ós koreskodö tudott róla logfókónpon, hogy a forgalomnak és közoilátásnak korlátai unnak. A kiskoros kodő és a fo-tyssitö kozönBóg mindebből sommit, vatfy alig valamit érzett.
Az új háború kitöréséből és Magyarország bekapcsolásával nzonban megváltozott a helyzet. A notnzot-kólj forgalom majdnem teljesen megbénult, termékeink jelontókcny fwfit igénybovolto a hadi szükséglet, a gazdák, iparosok ób munkáeok folentékony részét elvonta a tormentéi á katonai szolgálat, a közgazdasági élőt ólósdijoiben lábra kapott » féktelen nyerészkedési vágy és o Jelenségek láttán a fogyasztó kö-löaséghon is föltámadt bizonyos — nevezzük \'enyhén - gyűjtési haj-!>ni: áruszükségletét ánihalmozással "tyokszik a majdan olkövctkczendó-wk hitt infiéges napokra már most \'wosni. Akinok pénzo van, igyek-minél több árut beszorozni. Azt ••Arja, hogy mázsiiszámra álljon slMtárfipan a liszt, a szalonna, a a zöldség, a tüzelő, ruhatáráén tucatjával .a cipó, a ruhanomü « általában minél nagyobb meny- ¦ nyiségben mindonféto közszükségleti cikk.
Hyon vásárlási hulláin tormészo-eeön még szabályos, bókoboli ütomü \'emelés mollott" is nehézségokot °koina, hét olyankor mint a jolon Wf,,bon,mÍkt)i\'"a termeié^ a báborus
A krimi félszigeten két helyen betörtek a németek a szovjet vonalakba
A német légihaderő 3 angol rombolót elsüllyesztett a Földközi-tengeren
A japánolt Bengálli határát tObb helyen átlépték — Cslltagong és Manlpur felé közelednek a Japán haderők — A manlpurl radzsa Küzép-Indiába menekOlt Lázadás tSrt kl a midrasl és karachl Indiai csapatok között
Az USA. Vícbytöl -aló elszakadásra hívta (el Bobért tengernagyot
Togo japán kiilügvminiszlor hétfőn cslo mondott IxWdébcu részlo-teson úllástfoglalt a világpolitikai helyzettel kapcsolatban. Megjegyezte, hogy csak ki kell nyitnunk a szemünket, máris láthatjuk, hogy miként .bomlik \'fol napjainkban a brit birodalom.
A Fülöp-azigolokkel kapcsolatban
kijelentette; hogy Japán az Egyesűit Államok féktelen imperializmusát szeretné maradéktalanul eltüntetni minél olöbb ozokról !1 szigetekről.
Majd Sajnálkozásának adolf kifejezést a japán külügyminiszter, hogy Csungkíng a britek ós amorikaiak viaszavonulásai ellenére még mindig volük tart.
Msndalsy elette gyakorlatilag pedig már meg Is peosételte Csungkíng sorsát.
-".Viapón külügyminiszter ezután az indiai kérdéssel kapcsolatban ki-. Ion tette, hogy rtenj. nézik tétlenül az idevonatkozó eseinényokot, mert nomcsak a 400 milliós\'indiai\'riép. órdókóbon, hanom az újjáépülő Kelet-Ázsia érdekében is figyclemmo! koll kisérni minden mozzanatot. Rendkívül fájdalmasan érintono Ixmnfinknt, mondotta Togo, ha az indiai, uópot arra kényszerűének, hogy csak ogy csöpp vérét is föláldozza nzórt az Angliáért; amely mindig kizsákmányoló politikát foly látott Indiában. A japán külügymi-
niiwter azt kövotello oztitón, hogy az indiaiak
a brit uralomnak ffnrtnáhan történt kiküszöbölése után egy emberként fogjanak" Összo. Az olyan India,, amelv Az indiaiaké, nemcsak magúra nózvo volna áldás, honom az ilyoii Indiát a vilóg\'jnaga is Örömmel üdvözölné.
Befejezésül Tógo külügyminiszter hangaulyozta, hogy mig Nngy-Kc-lot-Azsióban a nomzotok között a segitó készség épül ki, addig Kiíróim Kémetország és Olaszország közös vezetóso alatt szintén az uj reiftl felé .halad.
Santung tartontónyban tovább folynak a tisztogató hadműveletek
Tokió, májút)012 A Domoi-iroda jolontése szorint a japán hadsorcg orós kotelékoi foly tatták tisztogató hadműveleteiket Santung tartomány délnyugati ró-szébon. E hadmüvoletok során mog-sommisitottek ogy 2000 főből álló csúngkirigj kötolékot. A japán csapatok ozonkivül április végétói május 10-ig 1R03 foglyot ojtottuk. Az ellenség vesztcségo halottakban 6207 ember. * \'
Forda hadűgyminiaztar nyitat-hozatu Auaztrátta védelmiről
Molbourno, május 12 Az ausztráliai szövotsöges főhadiszállásról jolontik, hogy. Kordo had-ügyminisztor logutóhb megbeszélést folytatott Cürtin miniszterelnökkel, Mae Arthttr tábornokkal. A tanács-
kozás után Fordo kijelontolto, hogy
Ausztrália védelmi berendazó-selt az elmúlt kát hónapban Jelentékenyen megjavították . - > ¦ ugyan,
do a nemzet harckész ül taége meg nem teljes. Mindent meg koll tenni, mondotta, hogy a repülőgép- és 16-szorszállitmányok minél gyorsabban Ausztráliába érjenek, mórt a korall-tongeri csata után számolni koll ujabb válságos idők oljövetelével.
AngOÍ élelmezési azahórtGhut
kér Ausztrália
Camberra, május 12 Ausztrália elhatározta, hogy kél élelmezési szakértőt kér Churchitltől. A kérést előterjesztő ausztráliai élelmezési tanács kötelezte magút, hogy a, fennálló kérdések megoldásánál
minden tekintetben együttműködnek majd az ango"szakértőkkel.
Tőrvényfavaalat a kanadai mozgósítást törvény mag-változtatásáról
Ottawa,* május 12 Maekenzie King kanadai miniszterelnök törvényjavaslatot terjesztett az alsőhúz felé. A törvényjavaslat a mozgósítási tör-vény megválloztutásáról szól olyan jormán, hogy hatálytala-nitant akarja a régebbi tiltó rendelkezést, amely szerint a kanadai hadikötelezeltck a do-niiiüiiiii határán kívül nem hittana Ihatok fel..
Az iránt lakosság óhaja a kstatázsiai angolamerikai elemek megsemmisítése
Tokiója május 12 A Nisi-Nisi Siinbun mandzsúriai jelentése szerint iaz iránt japán követ, aki a diplomáciai kupcsolatok megszakitása titán útnak indult Tokió félé, Mand1-zsuriába érkezett. A követ kijelentette, hogy az iráni lakoí*-ság óhaja a keletázsiai angol és amerikai elemek megsemmisi-tése, meri meg van győződvo ar-ról, hogy
i(f\\i könnyebbé válik lián . felszabadulása az angol \'iga alól.
Az iráni lakosság hangulata nagymértékben japánbarát. A lakosság nagy várakozással tekint a nagyobb Kelet-Ázsiáért folytatott háború fejleményei elé. ¦.. ¦ • 1
Papén némáit nagykovát cikke TflpakoraaAg külpolitikájáról
Budapest, május 12 Az egyik német \'lap közli, von Papon ankarai német nagykő*-
Fnlvtata* n 6 nhlui<m>
viszonyok kövotkoztébon nemhogy jukban mindont fölhalmozni, a ki-omeikedett, hanoin inkább csökkent. ¦) csibén, a botonként, vagy líaponként Tormészotcs, hogy\'ilyen.magatartás, j ..vásAitók aoksítor- nem jutnának a következtében mások, akiknek kero- nekik özüksógos árukhoz, ha.a ha-Koti\'vinzonvuil; miatt nem áll mód- I töuági beavatkozás meg nom fékoznó
az áriihslmozást, akár spekulációból, akár aggalvoskodásból történik az. Ez a megfékezés a hatóság-részéről különféle mód szeroki-e.1 történik. Részint áruról gondoskodik u hatóság,
fcAÜAt KOZLÓNÍ
19«. május 11
Név ém MÜUté «na pókra
Alkalmi ajándéknak
oserapas és levágott virágokat, csokrokat egész éven át vehet m - -dal
Petermann [.?rtészetbcn
Uíitlioiy-utta 11. I0M
íu lini megfelelő kiosztásul biztosítja, részint az árukul szabályozza és a közellátás érdekeivel szemben tanúsított . magatartást büntető rendszabályokkal is Igyekszik >«1-rottenteni«. MuidenféJa.hatósági intézkedés hatástalan marad azonbun, ha nem támogatja azt megfelelő közerkölcsiség.
A közerkötchiséíí alapja a nemzethez való tartozás tudata: a/, a tudat, hogy mindnyájan testvérek vagyunk a nemzetben és az események\' következményei cg>-formán érnek bennünket, osztoznunk kell tehát jóban-rosazban, hogv meglegyen a végső győzelemig a kellő kitartásunk. Osztoznunk kell hatósági rendszabályok nélkül is. Annál inkább koll osztoznunk a hatósági rendszabályokra való tekintettel, amelyekre] mindenkinek tudnia kell. hogy azok álporíl-zot egyetemes erdőkéinek szolgálatára hozattak és amolyoket ennél lógva meg kell tartanunk önmagunknak és meg kell tartatnunk másokkal, u tág lelkiisme- \'ekkol is!
Hiába hozza a hatóság a .egkitü-nóhb rendszabályokat, ha a nemzet tagjai nem érzik azt uz erkölcsi kötelességet önmaguk, nemzettársaik éfl a nemzet irányában, hogy u nemzoli lét és nemlét határán, mikor élőt-l\\u Iái harcot folyültunk egy mindenre elszánt ellenuéggel szemben, meg is tartsa^ a hutósági [rendszabályokat. Hiába szabályozza a hatóság az árukat, ha a fogyasztók feljelentés helyett hujluiidok megadni u magasabb árakat a míg- es lűiickereakedóúék. Hiába ad » nató-"áR J*gyokét, há a fogyasztó a jogyen felül is és minden áron akar árut beszerezni, megveszi nemcsak az árul, do magát a jegyet és akad olyan koreskadó, vagy \'más áruéi-osztó, aki szivességból levágja az
idegen, jegyet is.
A nagy költő, Berzsenyi Dániel mondta, hogy minden ország támasza és wilpközo a tiszta erkölcs. Ez a költói mondás túllép a költészet határain, véres valósággá válik a nomzeti megpróbáltatás nohéz napjaiban. Az erkölcs nem az államé, amely eaák ihogjolenési formája a nemzetnek, hunom a nemzőié, a nomzeti társadalomé és a társadalom tagjaié, á iKilgárokó. Nekik koll a hazafiság erkölcsi köto-lesuógoinok őreiével mogvalósiímuok azokat az intézkedéseit és rendelkezéseit, amolyoket a halŐHág a tények iBmoretélwu és a közönség érdoké-bon hozótl. lizt a tudatosítást koll propagálni sajtóban, előadásokon, egyesületi élőiben; hivatalokban, sót az iskoláikban is.
A hatóság minden jogos igényt ki tud elégíteni, ha legalább bizonyos mennyiségű árut tud a közösség, a fogyasztás rendelkezésére bo-csatani & ha a fogyasztók erkölcsi tudata támogatja intézkodésoinok végrehajtásában. Az áru beszorzásé és a közfogyasztás számára való biztosítása nem kís feladat, do legalább épp oly nagy, vagy még nagyobb íoladaí a köze rkö les iség hoz-zánovoléso ahhoz a tudathoz, hogy mindönki a saját és nemzote erdőkében cselekszik, ha megtartja a hatóság közellátási rondolkezcHoit.
Panwua **¦ ÓRÁT
.u«bityoiou unni, »utXi SZEMÜVEGET Yi"^t
ÉKSZERT,
ntftUtlt JfM
ZSOLDO8 OYUm
zásNtK, itosta ö J4tmtttTBittmlt
Hovszky János orsxággyflltol képviselő kerülete
A polgárság mindenütt nagy lelkesedéssel fogadta a népszerQ képviselőt
Mint jeleztük, Hovszky .János országgyűlési képviselő ineglá-logatfa a kerület néhány községét Kíséretében voltak <lr.
Domokos László miniszteri osztálytanácsos, dr. ThoJway Zsigmond pártvezétő, Lznlek József kerületi titkár. Első állomásuk
Pölöikefö volt, ahol ünnepélyesen fogadiák Hovszky lés kíséretét. Tóth Lőrinc pártvezétő nyitotta meg a pártérfckezlclvl, majd ErŐss Pál igazgató üdvözölte a képviselőt. Hovszky kifejletté,\'hogy nemcsak .mint országgyűlési képviselő, de inint a Uurpsa országos elnöke óhajtja szolgálni hazáját. Kiiért a sorsdöntő időkre és kitartásra és nyugalomra kérte a polgárságot. Ma a gazdaközönségnek \' legfontosabb feladnia, hogy földjét művelje és termeljen. Majd kiemelte a magyar honvédség hősiességét. Végül részleles tájékoztatói adott a bet- és külpolitikai helyzetről.
Zalaszentbalázs
községben inngyurrtihás kisleányok kedveskedtek u megjelent képviselőnek és ki sereiének. Pnly Zsuzsika pompás virágcsokrot nyújtott ál tlovszkynak. aki kíséretével ezután átment a templomba és végighallgatta az ünnepi misét, ahol Kiss István esperes emlékezeti meg a pápaj junileumról. Utána megkezdő-dötl a párlerlekezlel. Varga L. István Köszöntötte itl Hovszky képviselőt, majd berkes János igazgató mondott szép, lelkes beszédei. Hovszky képviselő meg köszönle a lelkes logadtatást, majd részletes tájékoztatási adott az eseményekről \'és az általános helyzetről. Kérte a,polgárságot, hogy u bajtársi szolgálat megszervezése érdekében Kövessenek el minden emberileg lehetői. Végül ismertette a lía-ross Szövetség onási munkáját Majd dr. Domokos osztálytanácsos ismertette Hovszky hazafias munkásságát az ország érdekében.
Fűzvölgy
községben Schnüdl János párt-vezető üdvözölte a,képviselőt ós kíséretét. Magyarnihas leánykák virágokkai kedveskedtek nekik. Hovszky l>c,szédében utalt arra, hogy megválasztása óta, már hatodszor jött a községbe, hogy meghallgassa a iKilgársájj panaszait, ismertette külföldi
utjának tapasztalatait és azok, tanulságait. Rámutatott az uj világrend kövelelményeire. Majd méltatta a hős honvédség lelje-sihnéuveil a fronton.
Hosszúvölgyön
inegisinétlödölt a kedves leánykák virágesője. Hovszky képviselőt láthatóan meghatotta a szeretetteljes fogadtatás, amiben a községek polgársága mindenütt részesítette. A ho\'sz* szuvölgyi értekezleten Schmidl István pártvezető köszőntőlle Hovszkyt .aki beszédében ősz-szefoyásra, a ncmzel nagy céljai érdekében való áldozatosságra buzdította hallgatóságát. Utalt a közellátás zavartalanságára, maid a MBP népi politikáját méllalla. Hovszky ilt is ho.sz-szabban tájékoztatta a polgárságot az általános helyzeln\'íl. Czigány Ferenc főjegyző meleg szavakban köszönte meg a,képviselő értékes felvilágosításait.
Hosszúvölgyről a képviselő kíséretével Nagykanizsára haj-talott, ahol részt vett h Kölcsey-
utcai pál\'lérlekezleten.
Hovszky János és dr. Doniokos László hétfőn reggel a gyors
BAláRUDYAR,
1\'oUíon S «5. •<«
Legszebbet :: legolcsóbban!
vonultat visszalulaztak Huda-pestre.
Hovszky kerület-látogatása ismét megimitrtttn, hogy a választó polgárság teljes bizalmát bírja és mind többen és . többen csatlakoznak a Magyar Klet Párt nemzeti zászlaja köré.
Nagykanizsaiak üdvözlete az orosz frontról.
Tábori lapot kaptunk megint a mi kedves, drága jó kanizsai fiainktól. Rajta a tábori postaszám. A messze Oroszországból érkezett, ahonnan esténként a magyar fiuk sóhaja száll szép Magyarország felé, ahol még a nap is szebben süt és minden talpalatnyi föld szent. És a szellő szárnyra kapja és elhozza a meleg kis kanizsai otthonokba, ahol ilyenkor Összebújik a kis család és buzgón imádkozik a távollevő magyar honvédért. Édesapáért, fivérért, kedvesért, hogy áldás Isgyen fegyvereiken és Isten ostpra szerepét tölthessék be a kereszténység és az európai civilizáció vad tatárhordáival szemben. És megzörren a kis lakás ablaka és
melegséggel telik meg a kis család otthona. Áthidalja a messzeséget a lélek és képzelet szárnya.és mindannyian érzik, hogy.özent a Kedves... Üzent a Front...
így vagyunk*a kapott tábori lappal is. Üzent a Front. Üdvözletüket küldik a szerkesztőségnek, kedves hozzátartozóiknak. A tábori lapot aláirtak: Pahocba József, Póka. István (Csapi), Fülöp József őrvezető, Cziráki István, Molnár István, Koch György.
Köszönjük a kedves megemlékezést és viszonozzuk szeretetteljes üdvözlésüket és-intézkedünk, hogy a Zalai Közlöny a (eladott tábori posta címére a mai nappal meg-indittassék...
Egy muraközi leányba tragikus halála
FelsMomboru köaégben belefulladt a tékába
AUÓdonborc, május 12 (Saját tudósítónktól) Tragikus eset foglalkoztatja a domborul csendör-séget. Ugyanis Felsödomboru kőz-.
Május 12-től
14-lg
VAROS/ MOZGÓ K">d, sarda, ___ csütörtök
Budapesttel egy időben
Qrand-Quignol-t sokszor osan tulssdrnualó űrtdsfilm "
¦« Ilii. BICKÁBD
_Aktuális magyar vtldghiradő
Eieaddsakkexüeie kedd, szerda S, 7 íaí», OlütBrtOleOn 3, 6, 7 is 9 urakor
Jégben lakik 437. hr. sz. alatt Horváth István gazda. Mlg a házbellek el. voltak foglalva, a gatda hat éves kisleánya az udvaron játszadozott fs eközben történt, hogy, a gyermek megcsúszott él beleesett az udvar közepén levő Iszaptatókába, ahol megfulladt. Mikor kuresni kezdték, már csak holtan akadtak reá. A nagykanizsai klr. Ügyészség\'indítványára a csáktornyai járásbíróság kiszállt a küzstgbe és a kis holttestet felboncoltatta.
A ctendőreeg megindította a nyomozást a uyennek tragikus halála körülményeinek tisztázására.
II k*r«mkodé«* l«t>n
1942, mi\\m 12,
BÚTORT
szaküzletben, GÁBOR mŰaoitalosnál
Al\'ar.íí* >Míl*<m,-i*i,iok MtkStaapokoN
6.40 Torna. Hírek, Közlemények. Hanglemezek.. — 10 Hirek;. — 11.10 Nsmzntküzi vizjelzőszol gálát.
- 12 Harangszó. Himnusz. Tdójá-rABJfllontós. ~ 12.40 Hírek. — 18.20 Időjelzés ós vizállásjolontés.
- 14.80 Hírek. — 14.46 Müsor-i»mörteté». — 16 Arfolyamhirek, piaci svak, élelmiszerárak. — 16.45 Időjelzés,. hírek; — 17 Hírek szlovák é« "ruszin nyolven. — 19 Hírek BiHévar, német és román nyelven.
- 21.40 Hirok. — 28 Hirek német, olasz, angol és francia nyelven.
- 24 Hirek. BUDAPEST I.
17.16 Gyfirffy-líongyol Sándor közellátásügyi miniszter mqgnyitja a leány levont ék elsó főzőtanfolyamát. A* közvetítést vezeti Budinszkv Sándor. — 17.86 Melles Béla-zone-ksr. — 18.20 Sárkány Oszkár olö-adása. — 18.40 A kassai rádió műsorából. ¦ 19.20 Honda Jenő előadása. - 10.85 ltádiózenekar.
- 20.46 Készletek a május 0-i kolozsvári ordélvi irodalmi est műsorából. — 22.10 Emlékezés Sauor Emilre. - 22.40 Magyar nóták. 23.26 A Itádiózonokar műsorából.
- Ózon az otthon.
BUDAPB8T II.
17.15 Kiiszin hallgatóinknak. --17.-10 Haydn; Esz-dur vonósnégyes,
- 18 Mozógazdaságí félóra.\' — 18.30 Olasz nyelvoktatás. — 10.05 A kassai rádió műsorából. — 10.86 Dr. Joó. Tibor előadása. — 20.20 Hir Sári zongorázik. — 20.50 Felolvasás. — 21.16 Brahms: III. szimfónia.
Szeida BUDA PB ST I.
10.15 I. rész. Géczy Barnabás mtok arának műsorából. II. rész. Magyar nóták, — 11.20 Zenekari í&ííotok. — 11,10 Kovalovszky M. ¦előadása. —- 12.10 Ilniozky László nalonsenokara. — 18.80 Honvé-deink. üzennek. \'— 14 A Itádiózonokar műsorából. 15.20 Zenokari naivok és hungszorszólók. ~ 16.15 íiéla a virágkiállításon. Beszél Bu-dinszkv Sándor.
17.16* Bátya Ibolya magyar nótákat zongorázik. — Í7.80 l)r. Mákkai László olőadása. — 17.60 Littaav György énokol. 18.20 Honvétf-müsor. ~ 19.20 Őszentsége XII. I\'ius pápa beszél. Közvetítés Kómától. Hangfelvétel. — 20 Windisch Ferenc előadása. — 20.20 Bura Sándor" cígányzonoknni. — 20.45 ta»bó Klári vörsokot mond. — 21.10 Külügyi negyedóra. — 21.25 A német birodalmi rádió műsorából. — «.10 Rádiózonokar. — 28.25 Táncai*. - 0.15 Üzen az otthon.
BUDAPEST II.
18,80 Francia nyelvoktatás. — 19 puliién Klára hegedül. — 19.80 áz Operaház olóadása. »André Ohó-nier«. Dalmű négy fölvonásban. — ^ 1. felv. után kh. 20.05 Hírek.
CÍ0Öt Telotou:498. csak\' ELEKESTŐL
(Dermata) M 13. u.
SzlTgárda zászlószentelés Kíslraniassáu
Kfekanlzsa ünnepe — Hódolat a Szentatya Iránt — Hogyan dolgozik a katolikus papság Klskanlzsén
Alig egy éve, hogy ineg.illa-kult Kiskanizsjún a Szivgárda. Munkásságának legfényesebb bizonyítéka, hogy május 10 én, vasárnap zászlószenlelési ünnepet rendezeti. Ünnepüket nem készítette ülő hangos reklám, nem tólmrozta a közönséget hangos plakát.
A templomtéri népiskolából indult el a díszeslosnpnV mely a művészi kivitelű ^jM zászlót a lem-
dzv plomba ville. Ma-gyurrnhás lányok ¦\' v\'Jt) OS fiuk serege a kísérel. A gyön-gyösbokféláha bc-illö gyermek csokor cz. melyet gyönyörködve kisérlek végig az útvonalon a féllö szülői tekintelek.
A templom, a kórus zsúfolva hívekkel. A gárdisták a szentélyben helyezkedtek el. A szentmisét dr. P. Takács Ince tart.
főnök helyettes mondta."A nagy-mise alatt" Kiskunizsn kutoUkus-ságu ragaszkodó, szívből jövő közös imádságban emlékezett meg Őszentsége jubileuma-alkalmából. Az egyházi szónoklat is az állandó és feltétlen hűséget keltette Tel a hallgatóságban.
Evangélium után P. Sólymos Rezső esapatvezetö kérésére P. Ince fölszentelte az-ui csapatzászlót.
— "\'Napjainkban áldozik "le annak a kornak az ideje, — mondotta avató hcszódélnm — amely csak a tudást irlu honr> tokára, Most jön egy uj nemzedék, a jövő nemzedéke, mely homlokán a lelki jóság keresztjét viseli, melynek szeméből az erkölcsi tisztaság lángja lobog, melynek lelkében Jézus Szivének melege, a szeretet él. A lélekbe markoló, szívhez szóló avuló beszédet azzal fejezte be,
a katona meahalhaW-zi^ztóiiak elesni nem szsbsd
A katona életéi áldozhatja a zászlóért, de u zászlónak meg
kell maradni.
Szentmise után az Iskola udvaron ünnepély kíséretében a zászlószögek beverése következett. A gárdisták egy jelenet-
ben hazánk patyöuáját, a Boldogságos Szűz Anyát kérték fel, hogy vállalja a zászlóanvai lisztet. Szebbnél szebb jelmondatok rázták fel a Jhallgatók lelkét. Ez alkalommal köszöntök meg a nemes adakozók adományait is.
A délutáni dlszgyulés
Délután f órakor pedig a Polgári Olvasókör termében zajtolt le a szivgárdislák disz-gyűlése, melynek keretében a helybeli plébános, P. Báiuis A. Gyula hódolt Őszentsége püspökké szenlelésének 25 éves fordulója alkalmából. Kifejtette, hogy ha valaha, akkor a mái nehéz időkben kötelessége minden katolikus hívőnek, felnőttnek és gyermeknek egyaránt egy emberként, kiváló harcosként állani Krisztus törvényes helytartója mellett.
Az impozáns ünnepséget kétívessé és változatossá tette a kicsi gyermekek lélekbemarkoló komoly műsorszámai. Hangulatossá pedig a nagy előkészületet igénylő gyermekkar kétszólamú énekszámai. Nagy tapsot aratott a szivgárdislák\' táncbemutatója, Asboth Honn tanítónő fordulatos, gonddal végzett betanításával. A gyöngyös bok* rátába illő májusfa tánc és két színdarab. A mexikói vértanuk öt felvonása egyedül is belől lené a műsort.- A katolikus hit himnusza . ez a darab, különösen gyermeki ajkakról Minden szavakon izzik az átérzeti belső hit meggyőző ereje. Játékuk könnyeket csalnak a szemekbe és tétovázó szándékokat erősítenek meg. De nyújtani kell nemcsak a léleknek, hanem a kedélynek is. A vasorrú bába három felvonásos verses szín-
játéka u mosoly országába viszi, a hallgatókat. A szereplők között nincsenek ^kiválasztottak. Hiányzik közülíik a sztár, a primadonna, valamennyien ludasuknak, rátermettségüknek legjavát nyújtó szívgárdisták. Szo-vegtudásnk kitűnő, beszédjük hangsúlyos., otthonosan mozogunk a színpadon. Sikerük megérdemelné, hogy városunk színpadán, szélesebb körben is ismertebbé váljon. Az egész napol betöltő ünnep-
ség egy nagy családdá forrasztotta Kiskanizsát. P. Bánás Gyula plébános és I*. Sólymos Rezső munkája szivekhez szólt és sziveket mozgatott meg. Páradságot nem kímélve vetették a magot, mely egy rövid óv alatt* kalászba hajlott és gazdag termést érteit. A kiskanizsni szivgárda zászlóavatása egy komoly munka szerénységéről lebbentette fői a fátylat.
A nemzeti zászló hazánk, a . szivgárda-zászló Jézus birodalmának jelképe. Olyan jó! esett a két zászlót párhuzamba .állítani, együtt, látni. Mert a.haza nem egyszerű térkép, nem-is a hegyek és völgyek változata, a magyar haza az az ifjnság, .melynek izmaiban fes/.ülaz erő, imelynck vérében n magyurság fjövője lüktet.
A megjelentek soraiban ott lláttuk PV "Takács Ince tartó-imányfőnök helyettest, P. Gulyás (Gellert plébánost, dr. Pichler lEmil főiskolai tanárt, kongregációi prézest, Teleki Aliz gróf. nőt, Czövek Magdolna missziós (nővért stbí
í Vqndra Jenő
Az országos Baross-vezér egy nagykanizsai üzlet megnyitásán
A budapesti Váci-utca ízlése Gozdán Kinőné Bencze Térés Horlhy-ut 1. sz. alatti (váttosház) Kai a psza Ionjában
Mint az egész országban, Nagykanizsán is folyik az uj világ megalapozása. Különösen a keresztény gazdasági átalakítás. Minden uj szereplő, minden uj név, mindén uj cégtábla és minden uj üzlet.egy-egy harcosa az uj világrendnek, a Üszlultabb, szebb magyar jövőnek. Es mind több és több az uj ember. Az uj üzlet. A nagy magyar reneszánsz katonái. Uj műhely, uj vállalkozás. Becsületes magyar kenyér.
Ilyet láttunk tegnap megnyílni a Horthy Miklós ut 1. szám
üzletÁthelyezési
A in. tisztelt vevőink sxivus tadomasám adjuk, hogy textilutletflnfcet
l\'ÜrSl, Molnár ésTAth cég alatt
Horthy ¦ihlóa-u* I. »*. »1* (volt 8zabÓ-féle olpöflzlet helyiségébe) helyeztük át. — Kérjük vevőink további uzlvea pártfogását
MOLNÁR JENŐ ém TÓTH ICA textllkereskedők.
alalt. Meglepetés a belépőre. Mintha a Váci-utca előkelő üzletnegyedében levő egyik raffi-náltnn finom berendezésű szalonba lépnénk. Egyszerű és uiégis uri stilus, finomult tó^-mis, valami különös légkör, a moly a belépőt megragadja.és arra készteli, hogy helyet foglaljon és gyönyörködjék. Az egész miliő otthonos és invitáló. Anová tekintünk, csupa Jzlés, átgondoltság ós céltudatosság minden. A finom ízlés, művészi érzék párosulva elsőrendű üzleti szellemmel. Igv fest Gozdán Er-nőné Bencze Teréz, az egyházközség irodatisztje és a Credo főtitkára feleségének női, kalap-szalonja. Most készül a kirakat és á jarő-kelö közönség kíváncsian áll meg és gyönyörködik a pompás női kaiapmodellekben, amelyek, áiinnintavásár-s/erüi\'ii közszemlére ki vannak léve.. Leheletszerű finomságok,
4
ZftUAJ, jkfflBjjjjJi
1942, május 12.
Oxl »fiel nítüí M«kiiinl megállapodás folytán szombftt délután f órakor zárjuk.
Aranymflvasek és órások szikosztálya NaoykanUsa.
álom meséjébe való szebbnél-szebb kreációk, eredeti modellek késztelik megállásra laz arra haladó közönséget, amely irigy és vágyakozó tekintettel nézi a sokféle kalap-költeményeket és valóban művészi kreációkat A\' legmodernebb berendezésű szek rénvekben pazar választék mindenki számára, aki bármilyen nfíi kalap után érdeklődik, fis micsoda anyag ! Milyen munka és milyen \'előállítás I Valóban fővárosi üzlet és üzleti szellem — Gozdán Krnöné Bencze Teréz kalapszalonja.
Hál. Igen Ht tudnak produkálni! !
Autó áll meg uz uj üzlet elölt. Kedves vendég lép az uj üzletbe. Ilovszky Jlínos, az országos Baross-vezér és a nagykanizsai kerület országgyűlési képviselője, dr. Domokos László miniszteri tanácsos, a Baross országos igazgatójának kisérclében, majd utána a kanizsai, Baross-kerület elnöksége és vezetősége vitéz Tóth Béla elnökkel, akik melegen gratulálnak!* és Isten áldását kérik az uj vállalkozásra, az uj üzletre. Behatóan megtekintenek mindent, a fiatal üzlet-tulnjdonosnö kedves szeretetre-* méltósággal mutatja meg az uraknak az uj üzlet ikincseit* és magyarázza meg az anyagot. Az urak összenéznek, m\'njd a legnagyobb elismerés és dicséret hangján nyilatkoznak a látottakról. Ilovszky János, országos Baross-elnök melegen gratulált f.ozdán Ernőnének; majd kijelentette, büszke az olyan Baross tagokra, akik önerejükből eny-nyire felküzdik magukat|éS meg mutatják, hogy a keresztény kereskedő és iparos is tuti, csak segíteni kell Őt. csak hóna alá kell neki nyúlni. Ilovszky, országos Baross-vezér olt volt Gozdán Krnöné knlapsznlontu-lajdonos üzletének megnyitásán. Olyanvolt az, mint egy várta-alapítás és átadás rendeltetésének. Kevés üzlet dicsekedhetik azzal a megtiszteltetéssel, hogy a Baross országos elnöke ott volt élctrchivásán, ott volt bölcsőjénél, a kerületi elnökséggel egyült. A bizalom előlegezése ez. mert tudják, hogy az uj ka-lanszalon megérdemli u nagykanizsai és vidéki közönség leg-
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
v«gy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapunk nyomdájában.
messzebbmenő támogatását.
—. Nagyon szép volt minden - mondatta búcsúzóul Ilovszky; képviselő. — Meglátszik, hogy itt tudnak dolgozni és üzletet csinálni. - Majd kíséretével autóba szállott,
Aki valami nagyon szépet akar látiü. nézze meg minden vételkényszer nélkül Gozdán Er-uöné Horthy Miklós nt 1. szám alatti kalapszalonját.
(B. Il}
Festessen Tisztittasson
~&á.lCSÍCS-nai
A vasúti fekbér és kocsiálláspénz emelése
A rendkívüli szállítási viszonyok szükségessé teszik, hogy az árut szállító vasúti teherkocsikat a címzettek a legsürgősebben rakják ki és a további szállítások érdekében rendelkezésre bocsássák. Ennek érdekében a Magyar Vidéki SnjtótuH dősiló jelentése szerint a kereskedelmi miniszter 65402—1912. szánni rendeletével szigorításokat írt elő, A vasúti fekbért és kocsiálláspénzt, valamint a kényszerkirakási költségeket felemelik, a kereskedők ezt a díjtöbbletei nem háríthatják át a vevőkre.
A MAY igazgatósága átmenetileg a kocsiálláspénzt 12 Óráig
óránként 50 fillérben, > 13 órától 21 óráig 100 fillérben és 24 órán tul 200 fillérben állapította meg. Felemelték a kényszerkirakási dijakat is. Az iparügyi miniszter legújabb 21200 1012 szánni rendelete lehelövé teszi, hogy a vállalkozó a szerződési egységárak arányos felemelését kérje olyan esetekben, ha a hivatalos \'intézkedések folytán a munkabérek és költségek, vágy nyersanyagárak emelkednének Kz a kedvezmény természetesén, nem vonatkozik azokra a kirakási és kocsiálláspénz-több-\' lelekre, amelyeket a vállalkozó az 5 örni elviteli határidő el-muluszlásávn! okozóit.
A polgármester biztosította a városnak tojással való ellátását
Közel egymillió tojást tarolnak a télire
Beszámoltunk arról a dicséretes akcióról, amit n polgármester Indított a város jwlgurságának, főleg a szegényebb néposztálynak burgonyával való ellátására. Dacára a beszor-
zési nehézségeknek sikerült mindig
a városnak burgonyával való ellátását biztosítani, A burgonya beszerzés és a kiosztás sima lebonyolítása körül tir. Krátkv látván polgúrmos-nok, dr. Hogvi Lajos városi főjegyzőnek és Sólyom Mihály, a Gyii-mölcs-esomngóló vezetőjének is nagy érdomoi vannak.
Nagy megrökönyt\'dést kelleti az utóhbi\'napokban a tojásnak a nagy-kanizsai piacról való eltűnése. A panaszok eljutottak a polgármester füléhez, aki azonnal erélyesen intézkedett, hogy a város fogyasztó kö-
zönsége mogfololó tojással olláttas.-sék.
Dr. Krátky polgármester és dr. Hegyi főjegyző intézkedésének meg volt a foganatja. A gondos olörclá-tás, anioly a télen át és egészen az uj burgonya píacraérkezéseig biztosította Nagykanizsa közönsége szá mára a burgonyával való zavartalan ellátását, most ismét kitett magáért. Kikerült a közönség számára nagyobb tétel tojást, úgyszintén baromfit lekötni és.biztosítani. A lojás már a legközelebb kerül a kanizsai piacra. Ugvfixinlén a baromfi, melynek hatását legrövidebb időn belül jótékonyan orozni fogjuk. A tojáa és baromfi a piacon kerül oladásra. Közel egy millió tojást tinóinak a télire a városnak tojással való zavar-
talan ellátására. Jelentós szerepe van ismét\' az akciónál. 8ó!yom Mihálynak, a\'-OyiimólcH-esomagoló vo-zotójénok, aki agilitásának a kanizsai közellátás nagyon sokat köszön-hot.
Nagykanizsa közönsége a közollú-tás tekintetébon loljoson nyugodt lo-
hol. A ifttít.
város vozotóségo állja
Német hajókaraván ntbun Afrtka toló (Poto U. L\\|V)
Uj tojásárak május 15-től kezdve
A közellátási minisztor rondcloto értelmében május 15-tÓl kozdvo a friss tyúktojás legmagasabb termőiéi árát az ország egész területén kilogrammonként 2.80 pongó.
Szappant takarít meg,
ht finom wlatuta* véokon abrosxt
vltáioL — Siámlalaii utp mintában kapható, darabja csak
11*06 pongő.
\\ Sohtltz Arnbáz.
Színházt hírek
A Dunántúli Művész-fiz in ház dalolta Foronc igazgatáso ntalt szombaton este 8 órakor kezdi meg hathetes szint idényét, még |>oilig a nagysikerű Gyergyói bál operettel, ami Budapesten töhh, mint 900 előadást ért mog. Galotta Foronc obl»n a Bzezonban végigjárta 42 tagu társulatával Szombathelyt, Győrt, Sopront, jelenleg Székosfohérváróit működik, ahonnon Nagykanizsára jön. Minden jol arra mutat, hogy kitűnő saini idény oló néz Nagykanizsa műértő közönsége, amolyel ezúttal tiszteletié! és n régi szeretettel köszönt Galotta Ferenc színigazgató.
A bérletokot Vékes István titkár intézi, aki osto 7 és 8 óta között várja a közönséget a Contrál-kávé-húzban. A jogyok árusítását a péiu-tár szombaton dólolőtt 10 órakor kezdi mog a Városi Színház pénztáránál.
MŰSOR:
16-án, szombaton és 17-én, vasárnap: fjycrnuói bál.
18-án, hétfőn: Marica j/rófnő.
10-én, keddon: Milliomos.
20-án, szerdán: Csak egy a&szaa>j van íi világon.
21-én, csütörtökön: Eltörölt a hetiéit Hm.
GYORSMÉRLEGEK
Milium ululimi
350 peMltSI
kaphatók :
Fiat mirlerjüzeui
Eöiv0»-tír Vt. Telelőn: 509.
|j)42 május l\'i
N APIKÜND :
Űvógvszertári ügyelet: Ma Igazság gyógyszertár ró ut 12. ax,
Kiskaniasúu az ottani gyógyszer-tir állandó ügyeletes szolgalatot tart.
A GOZFÓRD0 nyitva vun reggel 8
t,tl\\W>\' \'Mu 8 őr Ali". juhi,,. |fl
pintek dé\'ulAe *s keaVleu agé*z attp Jíökoek.) Telefoni 5Gü.
Naptár: MAJua 12. Kedd. Kom. kat. Pongrác. ¦ Proleatáris Pongrao - tzr. I]ar 25
- (Tóth Tihamér síremlék)
A koreposiuti temetőben dr. Tóth Tihamér volt veszprémi megyéspüspök, a nagy egyházi Író és szónok halála harmadik évfordulója alkalmából művészi márvány feszülőtől
avatlak fel. Ebből az «Ikuloinból
a Bgj\'otomi-tomplomban emlék-miséi tartottak. A szentbeszédet dr.
Erdoy Forane, a Központi Papnő* retÓ intézőt lelki igazgatója mori-ilotta.
- iTiszlujItás a Blrol
et Ügyészi Egyesületben)
A Bírói ós Ügyészi EgyOBÜlpt nagykiuiivLtuü csoportja dr. Ihu\'im Kinő elnök elnöklete alatt közgyűlést tartott, amelyen megválasztották u uj tisztikart. 10 szerint társelnök kit Boriili Ágost, titkár dr. Altnássy tisuiit, pénztáros dr. Knausz László, jegyzők dr. Arany József és dr. Itujt István. A választmány tagjai; Szabó Üy\'ózŐj Makáty Vilmos, dr. BeaUik Forano és dr. Horváth lsl-vúa. Póttagok : dr. ti t li e Denoti ós dr. Birkás Uóaa. Számvizsgálók: dr. HOvllj Andor és dr. Caik László, futtatok dr. Lukais László és dr. liáuiory Zoltán. Foglalkoztak ezután ii kiszállási kilométer pénz ki-r-dfatévol. A kívánság az volt, hogy ai eddigi 27 fillér (kilomótoronkónt) eaultostték fol u mai állapotnak megfelolóon, Több hozzászólás után ¦0 határu/.tak, hogyha a kiloniete-nokánti 27 fillérből kitelik az uti-WaUila, maradjon annyi, amennyiben több lenne, akkor helyhatósági bizonyítvány alapján umoltOSSék fel » tényleg kifizetett összegnek inog-Iclolóun. A közgyűlés ozuian jegyzó-könyvi kössőnotot szavazott a lo-moadütt dr. llonnig Alfréd nyűg. lOrTUiiyszéki elnöknek és a SStí óv to a pénztáros tisztet botöltö dr. Subady Lörine nyűg. töi vényszéki Unácsol linknek.
- (Az úgycaaségról)
Hozs Forano lotonyoi kir. jurás-birösagi dijnokot a nagykanizsai kir, ugyészségre holyozlók at.
- iKlncvczcaek;
A pénzügyminiszter Kerencsina Kewó csákiornyai volt jugoszláv uólisitol a Csáktornyái m. kir. adóhivatalhoz li. o. 1. fok. adotiszüé, Ferencet a bódsági m. kir. WOhivutaltio/., llubacht Jánost a wktornyai m. kir. adóhivatalhoz Wlflgyi ko/ulókké nevezte ki.
ZAl\'Ai KOZL0NV
15 évi fegyházra Ítélték Sátrán Emil Kínlzsi-utcai kutmestert, aki megölte feleségét
Egy asszony szomorú tragédiája a nagykanizsai törvényszék előtt
* hatroljáa oltalommal aiol.d irta»
VEKASY cí» iií *
Sai h-...... »........> t.1..m7.
Annak idején mór foglalkoz Inuk azzal a szomorú Urániával, ami n Kinizsi-utcában Sál\' rán Kmil kutmester lakásán lezajlott ez év január 12-én. Sáf-ráu ugylálszik ingerült állapotban volt ismét, amit az élvezett alkohol is előidézhetett és el>-beli állapotában összeveszett feleségével, aki szemrehányást csinált neki. Az ősszeszóínlkqzas hevében Sálrán Emil felkapta nehéz ráspoly ál és ;izt; teljes erejével nz asszony felé dobti. A ráspoly az asszony hoinlok.V I bll fúródott. Mikor a durva férj | látta, hogy felesége súlyostul megsebesüli, megbánta tettét, imign meni ;i mentőkért és bc-száililoila a kórházba, A szerencsétlen asszony állapota egyre aggasztóbb lett, majd egy napon meghall ti kórházban*.
Megindult a bűnügyi eljárás. SáTrán Kntill őrizetbe vették. Kihallgatása alkalmával nem tágadtt) le cselekményét. Pe./azzal védekezett, hogy nem akarta megölni nz asszonyt, Letartóztatták.
Ma tárgyalta ezt az ügyei a nngykanizsiu\' törvényszék Ma káry-tonácsa. Sátrán kihallgatása \' alkalmával, mintha teltél megbánta volna. A bíróság számos tanul hallgatott ki. Volt, aki azt vallotta, hogy Sátrán is-mótclteu kijelentette, hogy elte-
szi láb alól az asszonyt. A perbeszédek után a bíróság bűnösnek mondotta ki Sátrán Ernj.ll a lítk. 27Ü. §-ábn ütköző és a Hlk. \'2HÜ. §-a szerint minősülő, házastárson elkövetett szándékos emberölés bűntettében és ezért őt a 91. §. alkalmazásával 15 évi fegyházzal és Üz évi lii-vatnlvesztóksel sújtotta/ Indoko-. lásában kimondotta a bíróság, hogy SáIránnak tudnia kellett volna, hogy egy ilyen hatalmas eszköz, mint a ráspoly, halált okoz. A vádlottnak szándéka volt, hogy megölje feleségéit. Többször mások elöli kijelentette, hogy ¦elteszi láb alól.« .Figyelembe vette a bíróság, hogy Sáfrán apja felakasztotta magát, fivére agyonlőtte magát és Igy egy bizonyos fokú terheltséget állapított meg és ezért nem élet fogy tiglani fegyházra, hanem csak 10 évre ítélte el őt.
Ítélethirdetés után megkérdezi Makáry elnök Sáfrán tói:
— Megnyugszik az ítéletben ?
Vádlott: Jobb lenne, ha felakasztanának, mondja.
Végül is Sátrán és védője fellebbezlek.
A/, itélel teliát még néni jogerős.\'
h
NB csapat játszik csütörtökön Kanizsán
hanyatlását jelenti, hogy csupán néhány nézőt látunk az állóhelyeken egy-egy mérkőzés alkalmával.
—t—fi—2—
A Nemzeti Bajnokság III. osztályában játszó kitünó csáktornyai együttes látogat el csütörtökön Kanizsára ti /íMN\'TE csapatához. A Csáktornya két kitünó csapatból egy beolvadt együttes, amely a vasárnapi fényes győzőimével bebizonyította, hogy tudásban -felveszi ;i versenyt bármolyik dunántúli csapattal. Pompás játék é.s küzdelem várható a csütörtöki összecsapásnál. AZMNTE vasárnapi akislkláaaa bizonyára csak
nitiló jellegű és uj összeállitáshan megállják a helyüket az NIl-ben szereplő kitűnő csáktornyai együttes ellen. A mérkőzés föl ¦ ti órakor kezdődik, míg olótto lovonto bajnoki
mérkőzés lesz.
Valószínű U Csáktornyái együttes győzelme, de ha a ZMNTK-nok kijön a lépés, akkor gyózelinot is remélhetünk a csapattól. Hisszük, hogy a vasárnapi mérkőzésen nagyobb lolkosotléssol játszanak a fiuk, mint legutóbb. Viszont ohhez "közönség is kell. Labdarugó sportunk
Kereskedelmi-Sáska Levente 4:3 (á: í)
Lovonto bajnoki. Vozotto: Mohácsi. A gyenge Sáska csapat ellen könnyön nyert a Kereskedelmi.
Eredmények
Ferencváros—Újpest 8:8 (8:8). WMFC Lámpáit 5:2 (2:0). DiMAVAíl--Gamma 5:2 (8:1). Elektromos-SalBTC 2:2 (2:0). Kolozsvár---SzVSB 3:0 (2:0). Nagyvárad—Kispest 4:2 (1:0). Szeged — MAVAO 6:2 (1:0). Újvidék—Szolnok 2:1 (0:0). DVAC—Zehta 8:2 (6:0). Hangya- KATSE 8:8 (2:0). Csáktonvyo PVSK 8:2 (2:0). KRAC-Uássgvúr- 8:2 (2:0). DVSE—KSE 9:0 (0:0). ZsSE—TSE 1:0 (1:0). S1STC SZCFO 5:1 (2:1). DPAi: l\'EAC 1:0 (1:0).
Aki biztosit, akkor sem szorul segélyezésre, ha termését elpusztította a légverés!
UTORT
HETYEIIIHE
rrtárkas butortta ionjában vegyaa
víiry rfiiidel|í;i|\'.csaag©jry ut 13
— (Nyugalomba vonulás)
Ilanzsalics József kir. jóráabiró-sági irodatisst Lotenyén, több mint \'10 évi szolgálat után nyugalomba vonult. Erdemos tisztviselő volt, .aki mindig feljebbvalóinak- togtoljeaebb mogolégedóttóro\'ténykotlott. ¦
— (Orvosi hlr)
Dr. StJ-óm Sándor íogorios-kiv tonui uzoljjólatóból uazaéikazott es rendeletiéit ismét inogkozdto Horthy Miklós ut 6. sz, alatt. . (:)
— (A csAhtorayai tűzoltók letették a magyar: esküt)
A csáktornyai\' önkóntea-tÜSOltó-ogyeaület most <tartotta védőszent-ünnepét, a Flórian-*napot. Ebból uz alkalomból a tűzoltók\' nxuntumóii vuttok részt, a rnieeónekokot \'Saját zeaokoruk játszotta. A miso utan a tusollók diszmonotben vonultuk ol a hatóságok vezotőiolótt, majd a tűzoltólaktanyánál üiuiopólyesoii la-tettók a magyar osküt.
leniéi, lixhnmal, hzúlilt.
«MttulaJdoAMi
Dérvallts Jdxaief
ikq T«4«/*aii »«».. UUai US,
— (16 százalék a ayilváaos betegapotásl és gyermekgondozási pótadó)
A nyilvános botegápolási; álhmii gyormokvódolom ós özegényollátúa költségeinok\' Eodozésóro szolgáló \'nyilvános botegápolási ós gyermekgondozási pótadó kivotéfli ¦ kulcsát a póiuügyminiaztoi a folyó érrai 16 százalékban állapította meg.
— (Nyilaskeresztes jslveny lefoftalasa) ¦/,
A budaposti büntötőtörvénySáék-vizsgálóbiraja elmiideltó tíz irimórot^\' Ion bolyon előállított »V« bqttít éa\' «kÖ4mpm nviloakoresztet koszorúval Hbráaoló, fámból kóöíült, távok ellátott győzelmi jolvény lefoglalását. A vizsgálóbíró rendolkozéfiét a fóku-pitánysóg napiparunc^ban közölto a rondórtoatülot tagjaival és a nyilaskeresztes jolvény terjesztői ollob sajtóroadőri vétflég óimén indítanak\' eljárást.
Ns» k«>-omke>«lj!
lilltnmiiMBIlitUBiKlWt
Mt-NETHENDJE
érvénye* 1942. mAJtu 4-16!.

Va.utiUomltui bi.ebet-Mire
B» 1
8 os
71» 1 í ¦
10»
134»
14H "8*1
11/08 Si *
19» M a
20« <s B > g

«
tóm nggtfg
IMI május 12.
rfolylstia is 1. oldalról)
vetnek a mai Törökországról szóló cikkét.
Von Papén megállapítja, hogv az ellenséges hatalmak részérő) éppen az clmnlt hetekben nagy erőlködések közepette azt állították, hogy a tengelyhatalmak a várható offenzíva során Törökország megrohnnását is tervbe vették. Ezzel kapcsolatban az ellenség táborában jelentős ro-* mániái és bulgáriai csapatösz-szovonásokról beszélnek és meg próbálják úgy beállitani n dolgokat, mintha a tengelyhatalmaknak, ha Angliát végérvénye-
sen megakarják verni, nem maradna más választásuk, Inint az átvonulás Törökországon. Kom akad azonban olyan ember Törökországban. — irja Papon —-aki Intelt adna ezeknek az állításoknak. A Törökországgal kötött szövetség nagy reményeket ébresztett az angolszászokban. Azőta azonban be kellel! látniuk, hogy Törökországnak ézzél a szövetséggel egyetlen célja volt ; saját biztonságának és sérthetetlenségének biztosítása. A török kormány politikájának célja és
Az egész török nép kívánsága ma Is a háborútól való távolmaradása,
Évszázadok óta közismert az a vágyakozás, amelyet Oroszország egy jégmentes tengerhez való kijárat iránt táplál. Ez a törekvés Molotovnak a Führcr-hez intézett követelésében nyíltan kifejezésre is juttott. Sir Stafford Cripps nyilatkozataival egyidejűleg igyekszik Anglia helytadni a szovjet követeléseknek Európa újjászervezésében. A Szovjetunió győzelme a londoni vezetők egyetlen ős utolsó utókártyája. Ez azonban homlokegyenest ellenkezik a török érdekekkel b\'rröl pedig arra következtethetünk, hogy az angol-szovjet szövetség céljai és kihatásai teljesen uj jjcllcget adnak a tőrök—angol kapcsolatoknak. . ,
Megélénkült a faatcl tevékenység a krimi félszigeten
Német repülők eltüllyeaztottek 3 angol rombolót.
Boriin, május lil
állapítja meg von Papén német nagykövet, majd így folytatja : Mert mit nyerhetne Törökország abban "az esetben, ha az egyik vagy másik \'oldalon résztvenne a háborúban ? Atalürk nagy újításai óta Törökország nemzeti állam, amely elhatározta, hogy saját erőire támaszkodik és árra törekszik, hogy közvetlen erőit minden támadással széniben, bárhonnan jöilfm is az, megvédelmezi. Ezért mindenkori török kormányt egyetlen kérdés foglalkoztatja : melyik oldalról és milyen államok részéről fenyegetheti TŐrőkor-szágol támadás ? Erre a kérdésre — állapítja meg von Papén — a nemzetközi helyzet helyes megítélése világos feleietet ad.
Stockholm, május 12 Svéd lopok értesülése nnorint a krimi félszigeten a legutóbbi 24 árában rendkívül megélénkült a harci törékenység. A némot csapatok nagy aránvu\'támadásba kozdtok a krut.. froní két szakaszán, ahol l»törtek a szovjet vonalakba. Hétjón éjszaka érkezett jolontésok szerint a harcok egyre nagyobb mérőtöket öltenok.
Boriin, május 12 Mint a Némot Távirati Iroda értesül, a keresi félszigeten német és román csapatok nagy létszámú légi kötelékek támogatásával május 8-án támadásba kozdtok. A csata azóta toljos orövol folyik.
tt-
ó Krétától rombolót.
Mint a Német Távir értesül, a német léglhadoi délre elsüllyesztett 3 brit
Megtagadták ax engedelmeséé-get a behajózásra véra indiai etapotok
Budapest, május 12 (P) Kalkuttai jelentés szerint Madrasban és .Karachihan az indiai csapatok a behajózás olólt megtagadták az engedelmességet.
Az USA Vlchyiől való elszakadásra szólította fel Martinique kormányzóját
Born, május 12 (Bud.\' Tud.) Londoni lapok wá:; shihgtoni tudósítójának értesülése* ftzonnt az Egyesült Államok kormánya felszólította Robort tengernagyot, Martiniquo fókormányzóját, hogy tekintse magét Vichytöí fűg-gotlen Bzemélynok és adjon biztosítékot öuadoloupo és Martiniquo francia birtokokra nézvo. Vagyis arra szólították fel, hogy csatlakozzék a* Bzabad francia mozgalomhoz és Vichytöí függotlonül kössön megállapodást.
A japánok átlépték Bengáli- határát
Budapest, május 12 A Nemzetközi BajtótudóaitÓ berlini jolontéso szőrűit a Bongáli-öböl és az ABszam tartomány déli része kösött eltörülő széles arcvonalon a japán olőörsök már több helyon olérték és átlépték Bengália határát.
ÓVJA SZEMÉT I
** ui,ár«yoi\'k t,i",\'°"""ai *fly !íi "
ZSOLDOS GYULA
¦rinate-, tharto ti látszoreszaester.
-. FS-nt B. (b HoíonH-iiátlodA.-ii ticmbtnl KittUil Z«Ii4-l«ii<«tV, bAmicäH, lí.„KfM. min-**titjU livUilok. Swpoitdi) itt jpuk *itinUén
A Malang folyótól nyugatra, a japán csapatok már csak őt) kilométernyire vannak Csittagong városától.
Egy másik orŐs japán hadoszlop Manipur, a hasonló nevű britindiat hÜbérállam 100.000 lakosú városa foló közeledik, amelynek rádzsája már Közép-Indiába monokült.
Az angolok sehol som tanúsítanak tartós ellenállást.
MÉRLEG
Jál
ninlen riiArolbon SíakjMrt JotiUi
SCHOLCZ JÁNOS I mérlaBkaarrttő-rnaaiar f
Nagykanizsa. raívJ^rMjato^l
Adámhegyen tgjgg.
600 aégiiigj Mfajt <; 1800 nén»»lig8l Halai tnOmnltillti
ELADÓ.
Érdeklődéi: Na«yrécae\'2l. isjr
hiu\'hnx 3/állilnSit megkezdtem. WEISZ IGNÁC
!,5 Horthy MIMO, ut 25.
ft murai
1042. mdjuM IB-á» dirlel&tt B ór-akos-
a körjegyzői irodában bérbeadjuk.
Murakeresztur, 1942. május 10. un KOrJegyzS.
on II_
Vli 1 mmmmmm
is sok pénzt

takarit meg,
ha
nyomtatvány-
szükségletét
és könyveit
lapunk
nyomdájában,
fii-.it S. alatt
rendel! meg.
FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ
DRÁVAVÖLGYI
WILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ R.T.
szakszerű felvilágosítás minden villamos kórdéaben Caengery-ut 51, telefon 294.
Áramszámlák fizetésié, reklamációk, hibabejelentések Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
PVrKfipry)
XX
•?Jrttoo^c\\.feJbíX,
APBáEIlDETtin
Auia
Saaháear.6t keresek június el.elel belépé.sel. Jelentkezés Unger vaskereske. délben, a pénztároanönél. 1240
¦saB.i.ánarj, szolid, dolgo, leányt, tiki Idi mos, víissl. stoppol, keresek junlal elsejére. Mílrldy Slndorné Stmongát, u. n. Nagyaltd 1115
adA*-verra
8aflt6fcatSaaara rsffli helyett Idzetl fnazahasioa knpli.ló P 1-20 trinco Kotor állomá*. Métermázsa). 100 pengő. Wallír Mlbály kosirlonő Üzeme, Knlr.r.
1Ü4
Egy mély ayarsnakkactal elaJri. —
Petdfl-nt M. 1332
LAKÁS OZlKTHELYlSfiU
Egyazobas l.ké. junlun elsejére Mncl<v. Babochiy Oybrgy utca 27. 1330
HAZ ÉS INGATLAN \'
Sarosrétl dilisben 1800 n-ol lét •taeU. Bővebbel Atilla-utca 26. 1327
l\'ő titvontlakon nagyobb brirhéBak nagyobb telekkel eladók. Clm i kladé-hlyatalban. 1328
Képeit
legolosóbban keretezi Horváth Lajos. Htó 23.
eredményi ca*fc agy ír ha hirdetéseit a naponta többe/er pilrUnyban mec-WsoAoiéssZévtoíkéri Is elterjedt ZALAI KÖZLÖNY-bee adja fel. fíiad-M-i^t"1 Fflut5.(a/udv.iiL..ni.) Tel. 7«.
l-OUTIKAI NAflLAe.
Kiadja: „KSigaiSasagl H. I. Magyitiaim*. Fsloíoa kiadó: Zalai Karoly. Nyomatott 0 „SSiyaiiJaiis.l fl. T, fattkasUaé"
¦yiiiHi.iijr.tBa Nauykaaiiiax. nV.-.,,--:< ttMmi i Ititi
20
.NigykanliM, (948. május 13. szerda
m mm mmm mtmm »........mm
k-m 12 fillér.
POLITIKAI MM PILA I\'
¦ i xioiiii .........^t~i„iw,i-i.ih„iiwiiwi,i
Feldfis szerkesztő :| Barbarita Lajos
KeerkwvitftBég fta kiadóhivatal; Fönt 6. aiam. HarlwwMnftcl fm fctatHMttVntnH tokilon f» \' ., yeeleienlkVinlndaii. íialkósjuan .délulan.
Blotizeléei ára : egy hónapra 2 ponso SO Illlar, negyedévre 7 penso 20 tlllér. i Egyraaiim: ulltköiuop telili., «»»obalp» I» llll.
iám
iásljskrtsjter feladatairól
A hatalmas arányokban kialakuló vilajivinkorl akcióval párhuzamosan a közellátásügyi ,|tjiiűszler az egész országra kiterjedő nagyszabású főzési moz-calnial ituliloll meg. A mozgalom azt iccéit szolgálja, hogy a rendelkezésre álló éleiminyers-niivagok felhasználása és elkészítése olymódon törlénjék. a hogy a pillanatnyi közellátási hbryzee-fldta lehetőségek és az egyes cikkek tápláló erejének figyelembe vételével a lleggazda-$agosnbb. Nagy segitsé^et- kapott nz -fikció a»deánylcrvente-inozgytomban, ainelynek \'fejlődő szervezete- alkalmas arra,-hogy rajta keresztül országos jelleget öltsön.
iAz\' elgondolás szerint legelőször a leánylevente föoktatőuö-ket\'képezik ki, \'akiknek feladat a lesz ezeket :»• konyhatechnikái ismorcteket továbbadni a leány-levtínteoklnlónöknek, majd a leány leventéknek. A "közellátás-üjo\'i¦\'miniszter budapesti, kísér iloti konyhája a -főzési\' kikép-zésen-kivülu népéiehnezéfruie^ javítását szolgáló,országos órde-kínlait«tá*okat i\'egez s azok eredményeit a nagyközönség siápiára-hozzáferdietővó leszi. •A\'fővárosi -gázkon vitának a M. kir. -Közellátási-Hivatal részére- történő1 átvétele\' és a lé-ánylevcnlo-rö oktató nők főftötan-föTvamának ünnepélyes megnyitása tegnap- történt\', meg a mintakonyha Vilmos császár-uti helyiségében.
A tncgnvitóui\'tnncp.ségon (iyőr-fty-Bengycl Sándor \'közellátási miniszter beszédet mürtdótl, íi
I Welyben hangsúlyozta,\', hogy a Jift\'gyhr itŐhcK szólnak szayai.
! történelmünk\' folyamán a megannyi\' háború mindig nagy kótqlcss\'égckét rőt a \'ii|ágyar nőre—mondotta a miniszter. --Nvni egyszer fegyverrel a kezében \'teljesítette "kötelességét. Oonctoljtirrk Hozgonvi {\'ieellöre, Döbé-Katalinra, á-höfdclkü egri nőkre,\'Zrinyi Ilonára és a töb-oi névtelen. hÖsinagyar asszonv rá. \' "
A most folyó totális húboru-*P a nőnket minden, erejére, minden -dolgos kezére szikség yMA.liáböru ujabb niíigasztos \'Hátiatokat juttat a magyar aszályoknak is. Most\' kél arcvo-yw% folyik a bábont : a külső ^ helsö\' fronton. A magvar női J haza a belső lYoul nlegszilár-Jtásához szólítja, lízl a űítítt-wjftt, ezt a feladatát most nem fegyverrel a kezében telj esi U, BteH erro ssükség-nincs. ;De ^ukség van \'árrá,- hogy mindén ta99b\'*x .asszony,. minden *ína-8>\'nr leány teljesítse kötelessé-
/40.Q00 bolsevista hadifogoly és sok Mi-isékmány a keresi félszigeten
&\'-aémet^JbBderik\'-flldftzik- a -megveri-ellenséges osapalok^iiuvttdvAnyal.
Teljesen fölbomlott a burmai angol arcvonal —\\A* Indiai kormány elrendülte • az éazaltaeszanil vfirosok klüfllését
A francia hii\'közlö iroda, jelentése szerint az Egyesült Államok tengerészeti minisztérium közölte, hogy az Atlanti-óceán partját inent\'éu elsű!ly»5Sí!tet-tek egy közepes migyságu kercs-\'kedélnvi \'hfljot. AzMét&hemiiara-dottak Amerika (keJflU,. parija-»n«k egyik kikötőjében mw-tra-szálltak
Kirói jelenlés szerint Egyiptomban forgalmi korlátozásokat rendeltek el. A Kairó ós Alexandria .közötti sivatagi tttoif
délután, iTi órától kezdve, reggel 5 óráig és Kairóból Szuezbe vezető sivatagi utón délután ti órá-lól kezdve reggel ti \'óráig tilos átközlekedjlítiArták még a forgalom eloT% Port Saidbóí el Jfíjímáirijáha ésNmnan \'tovább Szuezbe vezető utat délután ti Órától reggel dóráig. Ezekre az időpontokra az említett írtakat teljesen a katonai szállítmányok és esnpalszállilúsok részére foglalták le.
•TeHgely-tengeretattjáFó • a kanadai Szent Mirine folyóig
........¦ .....hatolt előre
Stockholm, május M Mao l)a|ibldi.kanadai4engcre% szeti miniszter hpjolontette, hogy a Szent Lőrinc\' folyón"irtégtói*-pedóztak egy kereskedelmi hajót. \' Először történt ezen a folyamon tengeralattjáró támadás A miniszter közötle még, hogy a hajót hétfőn érte a támadás. Az ólotbenmnradt 1 I - ember • partra szállt. A miniszter -hozzátette
még, hogy a folyón levő hajók hoIyzelét-\'figW\'kMiuner-rrisórik és már hosszabb ideje kidolgozlak a Iervekel a hajók megtorpedő-zása elleni különleges védelemre és a rendszabályok alkalmazására is. Azt a miniszter nem közölte, hogy a megtorpedózás u folyó melyik pariján történt és egyéb részletet sem hozott nyilvánosságra.
A keresi félszigeten megtört a uovjet $Uttn41Jés
Zürich, májas > 14 (P) Az újonnan jnegindult keresi néniét offenzívában a leghevesebb volt a támadás a Ke re s-f élsz igei északi szakaszán,, öhol a1 német rbhamcsapát\'okl. nak már az első támadásra sikerült több szovjetállást -áttör-
niük. A szuvjelcsapatok számbeli fölényél-bőségesen elleiisu lyozta a némcloknehéz és köuy-nyüi.lüzéj-sége, uz igen nagy számban összevont stuka-rajok és a legkorszerűbb harckocsik nagy száma. t
Tlmoaenko, a •döifeiovjet\'hadsereg föpiranoanoka sietve küldi ¦ az oröaiióaokot a frontra.
A csata teljes -.erővel folfyik,- különösen az Arabat-vöJgyében, a hol a szovjetésapalok több el-ientámadást indilottak az állásaikba több kilométernyi mélységben bcnyomull nómelek vjsz-szaszoritására, de a német csapatok minden szovjet ellentámadási az ellenség: súlyos veszteségével visszavertek.
Zürich, május 11 Svájci lapok értesülése szerint Moszkvában most már-azzal számolnak, hogy rövidesen t Ukrajnában is megindulnak a nagy\'- hadműveletek. A Donec-vidéken a talaj már teljesen felszárad t .és .a t a I aj viszonyok rövidesen lehelövé teszik a nehéz harckocsik harcbavelésétis.
Berlin, május 13 (NST)\'A Führer főtiqdlízállásáróf \' jelentik a. Néniét TavlíAtí\' irodának : A véderő főparancsnoka közli : A keresi földszoroson folyó áttörő csata eldőlt és- az ott bekerített ellenséges erők mecsem tájat lésével végződött. Eddig \'3ö!Ö0Ö foglyot ejtettünk, 107 páncélos harckocsit, 598 löveget és 260 repülőgépet veszteit az ellentjég. Szamos hadianyagot zsákmányoltunk vagy megsemmisítettünk. A megvert ellenséges maradványok Üldözése, Keres irányában\'s-iakadatlaíiuHolylk.^MTI) .2atloV,0ielai is (Bud. Tud.) Moszkyábói származó jelentések szerint ott . beismerik, hogy a keresi .félsaiget ellen indított német támadás az arcvonal északi .szakaszán sikereket ,ért el és a bolsevista állásokat leiulkivtil heves német tánjadások érik.
Angol repülőgép ótatitiyaaitett egy avód kereskedelmi ha/ói
Hloekliíilm. niajiiü 13
(Stefani Iroda) Egy angol repülőgép elsüllyesztett égy svéd kereskedelmi hajót, amely "ulbari volt Göteborg felé.
. Hága, május 18 (UNI.Kémkedésremiéi, 25 hoUan-dot halálra;\'Ítéltek.
Kiürítik ux ¦éexakueexamt városokat
\'Budapest, május 18 Berlini jelentés azoriiit a burmai angol arcvonal teljesen fölbomlott. Wavell tábornok; az őaazeomlyst azr zal .igypke^ik. kiegyenlíteni, hogy a Brabmaputra .erős .védelmi i állást .épittotto ki. Az indiai; konnúny-el-roiulolto az úönakaHazami városok ¦kiürítését,
\'.•Buenoa Aires,^ imijus 18 {Öloíani-iroda) Wiishiiigtoni jelentés szerint az KgYeeült Államok koiinánya védokezcaül a, japán.légitámadások ellen, olrendolto az egész nyugati partvidék éjszakai toljos olj setétitéaét.
cél, ott, azon a helyen, ahová állítják. S ez a kötelesség az, íhogy mindenki a saját háztar-itásában számol vessen a inai helyzettel Nem könnyű feladat ez, \'inert tudjuk jól, hogy a há-
ború, következtében minden betevő falattal takarékoskodnunk kelljés.mögis, a,keyés,bííl is olyan lápiáiékoi < kell adpunk a osaí ládi asztalra, aiiiely rérfiaink nmnkaeiejét és gyermekeink
egészséges fejlődését \'biztoaitja.
A nemzet minden tagjáról való gondostorttás a kó&Ttátás feladata. Mint •a\'inajíyár\'kö!zellá-tás irányitója, ^iTlítoin, hogy mindenkitől gondoskodunk es
a
ZAL\'AI KűZLONV
19<2. Tfiá|u» i;j
Nyaralton HÉVIZÉN és megszabadul raumájától.
flÉVIZ6VÓfiYFÜeDÖJVb"i,.„S:
(íínloje, amdtett ideállá nyaralóhely. Kltüno konyha. Diétás ctk«zcs in, diétás nővér vezetésevei. Elsőrendű, valamint iserényebb igényeknek megfelelő szállodák. IVÓKÚRÁK gyomor-, bél-, epe-, vcsebanlal-mak ellen- Elö- és titósalsonl kedvezmény. Fel világosi lássál Biolgál FllrdSIgasxaléaAK Hivií, Zalamegye Telelőn 4.
felltitszrtftiutpfc ntliielen tehelősé-get, hogy wegitsóget nyújtsunk nz ellátási gondok enylútésérc. Bizonyosság erre a mai nap is, amelyen a helyes és korszerű táplálkozás széleskórü előterjesztésére irányuló mozgalmunkul indítjuk meg. A mi munkánk azonban csak ukkor lesz eredményes, ha háziasszonyaink és leányaink megértő és odu adó támogatásukkal segítségünkre lesznek. A közellátásiunk a magyar nőkhöz csak egy kérése van, de ez parancs jellegévei hír.
Valósítsa meg mindenki azo kat n hasznos tanácsokat, kö vésse mindenki azokat uz útmutatásokat, amelyeket ez az elsó kísérleti konyha ad mindnyájunk számáru.
Népünk jobb élelmezésére és a táplálkozás megjavítására irányuló mozgalmunk nagyrészt a teányleventék segítségével fog megvalósulni\'. Ti, leány-leventek, a mai naptól kezdve nagy és szent ügynek vagytok a katonái. Tanítanotok és nevelnetek kell népünket mindarra, aminek segítségével a háborús idők között ís népélelmezésünk és nepegészségünk megjavításai reméljük, Ez a nagy feladat odaadást, szeretet és áldozatot kér, de ne feledjétek el, hogy szorgos munkátok nyomán ezer es ezer dolgozó munkabírása növekszik, ezer és ezer magyar gyermek indul egészséges fejlődésnek.
Kedves leányleventék ! Harcra hívlak benneteket, a belső íront clsö vonulábu. Ez a nuiy kiegészítő része annak a küzdelemnek, amelyet katonáink a külső arcvonalon vívnak. Anúg hős honvédcink keményebben fogják meg a fegyvert és úgy küzdenek a szebb /magyar jövőért, lí leányleventék illhon a háztartásban és a tűzhely mellett szintén harcoljatok a jobb és egészségesebb magyar jövőért. Amikor tehát hozzáfogtöK ahhoz, hogy a korszerű főzési ismereteket elsajátítsátok, gondoljatok mindig arra, hogy munkátok nyomán ami drága magyar népünk fokozott erőhöz, egészséghez, kitartáshoz jut ós ezáltal biztosan halad azon az ulon, amelynek vége u magyar győzelem, — fejezle bo nagy tetszéssel fogadott beszédéi Gyórífy-Bengyel Sándor közellátásügyi miniszter. (s~o~)
A ksromkodasi láttam é* sa törvén;/ bünteti I
BÚTORT
szaküzletben, öAbiöR mŰBssUloinál
tűit** *»» í*b*!«iJeM,
A megyei közigazgatási bizottság Diósén
cigányoknak gyOjtítáborokba való •zAllltását kértík
A vármegye közigazgatási bizottsága vitéz gróf Teleki liéla, főispán elnöklése lueilett tartotta meg huvi rendes üléséi. Al olóadőí jelentés szerint !1/ eliuull hónapban H5 tüzeset volt u vármegye területén. A tűzvész állal okosott kár tl.fiHtf pengőt les/ ki, amely összeg :i hiz-lOsilások lévén teljésen megtérül. Az egész vin\'üiegye leiiilelén bofo-jezödtok 11 tavaszi huszonállutvízrigu-
lutok. A Lvsiguagatási liisotlság lol-iratbdn fordul u koraiányhox. hogy
a vuiuloieigányukul a hatóságuk fog-j.ik essze és gyüjtótáborbu szállil-»úk, inert a cigányok nagyban etó-sogitik ;i sertés- és buromfivésst. Ugynmsak feliratot intéz a bizottság* a kormányhoz abban a tekintetben is, hogy a sertésállomány meg* mentése érdokóbon az eddigi eljárásnál gyökeresebb és gyorsa ob intézkedést vezessen be. racsán zöldku-rosztos tanfolyam nyílt mondja az előadói jelentés , uuiely o lio-nap folyamán fejeződik be. A bizottság kén a kormányt, hogy az
egészségügyi szolgálat érdokébon engedje inog a kii\', tiüztiorvosokiuik a gyakorló orvosi szolgálatot. A bizottság utegállapitásii szerint \'a trachoma kérdés teljesen kielégítő, a gondozónők a legkiclégitóbb eredménnyel végzik munkájukat. A közmű uksváltsAg ügyének tárgyalásával kapcsolatban ssutMkorillt az utak
feiiiituitásának a kérdése is. Az útion ntat tanhoz már n múltban ís jelentékeny ősszeggel járult hozzá a AlAOlíf, amelynek ullumosilása, iniuit u pénzügyminisztériumban folynak most u tergyidusok az eresebb úthasználat címén igényelt összeg kiutalására. A bizottság méltányosnak látná, hu uz utfennturtát,-hoz a Hangya is hozzájárulna arányosan, tekintve, hogy tohorautói szintén erősen igénybe voszik uz uink.n. A bizottság több kisebb kérdés letárgyalása után csatlakozott L\'ng vármegye .feliratához, hogy u hitoktatói államsegélyeket emeljék fel.
Dr. Faluhelyi Ferenc egyetemi tanár előadása a nemzetiségi kérdésről szombaton délután 6 órakor a városháza dísztermében
A miniszterelnökség támogatása mellett müködé »Láthatár« folyóirat kisebbség tudományi szolgálat keretében dr. Kaluholyi Forone pécsi egyetemi tanár, uz egyetem kisebbségi intézetének igazgatóju szomba-tüu délután ti órakor a városháza
dísztermében rendkívül érdokos olo-adást tart »A nomzotiségi kérdés Magyarorsaágoii régen é« ma« oim-inol. ¦, .,,„, mi
A tudományos értékű és nap-jainkbuu különösen időszerű előadás iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg.
Mennyire baladtak a íelsötemplom úoviteui mnniaiatai?
A háború okozta nehézségek minden vonalon érezhetők. Az építkezésnél is szinte nap-nap után ujabb nehézségekkei kell megküzdeni. Most szöget nem lehel kapni, majd a nehezen kiutalt horganylemezt nem szállítják le, slb. Ráadásul egy legújabb rendelet szerint meg a bankok sem folyósíthatnak kölcsönt az építkezésekhez. Kereskedői nyelven kifejezve — hitel nincsen, Manapság az építkezés valóságos akadályverseny.
A sok nehézség ellenére a héten mégis elkészülnek a Jézus Szive felső templom belső vár kolásávnl, A külső nemesva kplut is íeierészben elkészült. A jövő hétre, már csak a mellékhelyiségek (sekrestye, oratórium) vakolása van bálra. A l\'al kiszáradása ulán a meszelés, a padló-
burkolat és a színes ablakokéi-helyezése következik. Ezekkel\' a munkálatokkal körülbelül június közepére készülnek el s akkor niár az uj részben végzik a szentmisét.
A közönség óhaja szerint a kórusrész is uj ikerablakokat kap. Már csak egy .150 pengős ablakra hiányzik a jótevő. A ?40 darab padból még 10 padnak nincsen gazdája. Az uj oltárok, szószék, áldoztató korlát és a pillérek inárványburkolásn-egye lőre elmarad. Talán majd akad ezekre is jótevő. A padok még a régi 210 pengős áron kaphatók. Két család is vállalhatja egy-egy padnak a költségeit. Hogyan állunk a \'jótevőkkel \'/ ltendszcrinl olyanoktól kapunk pénzt, akiktől nem is számítottunk. A napokban egy szakácsnő az egész mugtnkari-lott pénzét, 1300 pengős takarékkönyvéi ajánlotta fel a Jézus
VAROS/ MOZGÓ "HStflk,!
Budapesttel egy időben
Orand-Outgnol-t sokszorosan túlszárnyaló úridsfilm
III. RICKABD
Aktuális magyar vtlághiraáó
Előadások kezdete kedd, szerda 5, 7 és 9, csütörtökön 3, 6, 7 ís 9 árakor
Clpöt Találom 498. csak ELEKESTŐL
(Dermata) Fí-il 13.«,
Szive templomra,\' egy másik né-ni pedig 800 lengőt. Ez áldozni készség.
A háborús idük nuult sem csüggedünk el. Az isteni Gondviselés majd gondoskodik, -hogy m\'ost, amikor éppen húszféle számlát kellene, kifizetni, lesznek lltajd n templomnak ilyen nagy jótevői.\' Neveket nem kdzlüiut Iiogv kiktől vu> még a közönség és kikhez fordultunk kér6 szóval. Aki gyorsa nad, kétszer ad.<
Templomunk nagy jótevői ¦ N. N. 1300 pengőt, N. N. 800 pengőt, Kőhler Nina, özv. Ilas-pel Ferenené 100—100 pengőt adományozott. Isten fizesse
mc8- \\ ,
Löngauer Imre
Keresztény Tisztviselőnők „Klvansag-est"-|e
A Nagykanizsai Keresztény Tisztviselőnők hazafias felbuzdulásukban már sok szép inoz— galmat iiulítotlak útnak cs jn-dig minden egyes esetben teljes sikerrel. Az évek folyamán sikerült olyan nevel Kivívniuk, hogy ha a Tisztviselőnők valamit rendeznek, ukkor az telt házat jelent. Most\'is a legszebbéi legnemesebb szándék vezette őket, Hogy a Vöröskereszt helyi célkitűzéseit előmozdítsák iés anyagi feltételeit lehetővé tegyék, másrészt, hogy a lazsnak! Tüdőbeteg-ott hon mielőbbi megnyitását elősegítsék és berendezéséhez hozzájámljunak, elhatározták, hogy megrendezik aivá-rosi színházban a Kívánság-estet. Hogy hogyan fogadta a .város közönsége a Tisztviselőnők mozgalmát, mulatja, hogy a nézőiéi\' teljesen megtelt. Hogy, sikerült olyan anyagi, eredményt elérni, amely egy csöppet,sem maradt vissza az előző estek erkölcsi és anyagi sikerei mellett. Tudni kell, hogy a rendezőségnek nagyon rövid idő állott rendelkezésére és a* Kívánság-est egyenlő az úgynevezett tarka-estOK mitsor^vju-jnily, csak szórakoztatni akar. Tudni keli a^t is, hogy a Tisztviselőnők napi munkájuk elvégzése után -- a jól megérdemelt pihenés és lelki felüdülés helyett -- ismét munkába állottak, tanultak, próbáltak, fáradoztak, rendezteti, eljártak, csakhogy, minél több pénzt tudjanak előteremteni a hazafias célhoz. Azért minden dicsérelet érdemelnek. Munkájuk kétszeres ér-lék. Ezen a szemüvegen át kell hogy nézzük és elbíráljuk a KJ> vánság-est összeállítását és lel-jesitményeil. A magasabb (szempontokat, lís ezért a Jó Ugy nevében hálát és köszönetet érdemelnek mindazok, akik személyes munkájukkal, fáradozásukkai hozzájárultak a Kiváu-ság-est létrejöttéhez, lebonyolításához. \'
A Kivánság-est lefolyásáról «x alábbiakban tudósítunk ;
Az est a l«v#nt«-z*n«kRr Dyi-
MZ mai"» 13.
A rendőrség elúátlitott egy kiskanizsai kofát, akinél nagyobb mennyiségű hust és szalonnát találtak
Átadják a kihágás, rendőri büntető-bírónak
lantéval kezdődött Németh János jparostnnonriskolni tanlló, Karnagy vezényletével. Örömmel tapasztaltuk a leVento-zt\'ttpkar szép fejlődését, komoly játékát. Tjr. Králky tstyáimé polgár-JLsterné mondotta a bevezető beszédül sok közvetlenségei, utalván a Keresztény Tisztviselőnők nagykanizsai komoly nemzeti missiójára, majd nna kérte a város társadalmát, hogy kapcsolód ion be. mindenki u iieinzelvédo munkába, a Vőrös-Iccreszt és a TüdÖbrteer-otlhon szolgálatába. Majd vázolta azokat a nagy szolgálatokat, amelyek á magyar hőit a jelenlegi helyzetben várnak. Vigyék szél !1 városban, mondotta — bogy a mai kereszlesháborubun csak\' akkor fogunk győzni, hogy lui a magyar anyák és leányok a Szilágyi Erzsébetek, a Dobó Katicák\'nyomdokain fognak lo-vahaludni.
Nagy1 taps fogadta a nolgár-uieslerné szép magyar szívből jövő beszédét.
A bemondó szerepét szellc-niésen töltötle be üzoray Károly sok ötletességgel és kedélyes humorral. Beryn Gizella ál-limii tanítónő érövei és drámaisággal szavalta el Szép Ernő ; Magvai* imádságai, pattogó lc-venTe-indulók következtek. .Csupa lendület, ritmus, jó betu-miltság. Alig tudtuk megkülönböztetni a kanizsai há/.izcnekai-töl. Juci\'tantc kedves apróságai következtek. Valóságos virágos kert volt, szebbnél-szebb virágokkal. Anyák-napja a babák országában és a lobbi ennivalóan kedves műsor-szám, táh-._ slb. Jutóit is bőven a sok tapsból. Németh Jancsika magán jelenele, [feríiig kurmester kis alteregója különösen bájos és talpraesett volt. Viharos tapsot kapott. A Bánatos ember c.imü villámjeieiiolbon Berlin Giznlla és PóugráCK József jeleskedtek. Az ukrajnai közveütést Ozoray Károly és Ütő Sándor játszották sok igyekezettel. Nagyontetszett a közönségnek a balett (Duder-pamncs jelenet). amit tfkwn Kató (fehér tüll) és Bultaváry írónké (rózsaszínű bili) negédesen lejlellek. Bözsi mindent elintéz e. jelenetben Vargha IIly és Horváth Erzsike jeleskedtek. Gerencsér Pál mó-\' kaja: -.laj.de a habos sikerült volt, Rózsa, rózsa, ba/.sa rózsa cimü, a Tokaji asszu-ból vett jelenetben Keresztes Erzsike, és ()/.oray: Károly dicséretre méltó módon szerepűitek. Keresztes b\'rzsike sáska-ruhában, Torma Tóni cigányzenekara-kísérete mellett népies magyar dalokat, adott .elő. Sok taps járt ki neki ezért. A táucoknt Gábor bajos tánctanár tanitolta be, HÚR Goidschmiedt. Károlyné zongorán kísérte szépen az egyes számokat. Az óvodások láueszáinait Hohn Aliee, énekszámait Ángyán Kató lanitolta be. \'* h
A Keresztény Tisztviselőnők dériek eéljuknt. Táblás ház Uózle végig a sok mókát, derűt és szórakozást, lis szép összeg jutott n nemes és emberbaráti célokra. (*).
Bali Pál rendőrtiszt helyei les az utcán járva, egy nagy csomagot cipelő nőre \'eli figyelmes, Odameli! hozzá és igazolásra szélitőlta lel, majd megnézte, hogy mit visz u csomagjában, Közelebbről megnézve. felül nagy mennyiségű csalánlevelek voltak clhelvezve, azonban alalia olt talált\' mintegy :i0- !15 kg. frisen levágott borjúhúst. Kgy másik csomagban 1(1 ktf. kenyérre való szalonnál. Miután valószinüsitellr, hogy a HŐ üzér-
Megrenditő szerencsétlenség érte Mikó Géza letenyei lakost, aki a Rákóczi-utcában lakik családjával. Kétéves leánykája a padláson játszadozott kutyájával. Hanctifpzás közben a kislány a padlásról oly szerencsétlenül, esett ¦ le, fejjel a főidnek, a földön lévő pelyvába,
A katonai szolgálatot teljesítő szo-
mélyi\'li CMnládtH<2JHÍnitk t*egélyezé*é.ro
vonatkozólag n honvédőim i niininz-tor tájékoztatás céljából n követ kősókét közli; JOz évi március hó.1-tól a kormányzat a hndisogélvozést -léptet in élotbo. A hadísogély\' kintnlásá-nál tekintetbe jöhetnek:
1. Bármilyon citnoii katonai szolgálatot teljesítő é.s netn hivatásos állományba tartozó, de őrmesternél alacsonyabb rendfokozatú egyének hozzá tartozói.
2. A közérdekű munkaszolgálatot leliiwitők hozzá tartozói.
Htidisogélyt otmk az kaphat, aki ezt kérelmezi. A kérelmezésnek egyik. fellétolo a boyonutt katona hozzátiirtozóiunk a jövedelme, az utrynovezott vagyoni cenzus, amely lakóhely Szerint változik éfi a 12
ozer lakosnál kövesebb lélekszámú községben
nem halidhst|a meg s havi 80 pengőt,
az ennél nagyobb lakosságú, küzsé-jíokbnu, megyei, és törvényhatóságit városokban a havi 110 pengőt. Min-don\'hádisegélyben réssesítnetó gyer-mok vagy unoka után az említett öaosogek
10 százalékkal emelkednek,\' az igy omolt összegek adják uz ugvnovezott vagyoni cenzust. Nincs igénye hadifleeélvro annak, akinek u, katonai szolgálatra való bevonulása elölt a fonti összegeknél kevesebb jövedolmo volt ugyan, ozt a járandóságot azonban ti család változatlanul megkapja a családfő levonulása után is. A bevonult katona, következő hozzátartozói kaphatnnk hadisogélyl: foloség, törvényes, tör-vényesiteU, örökbe fogadott, mostohafia és nevelt ¦ győrinek, szülő, j navivszülö. mostoha-örökbefogadó és nevelőszülő, apás, anyós, unoka, testvér, inostonaleslvér, testvérnek teljesen árva ós félárva gyornioke, házasságon kivül\' születőit gyormok éa a gyermek anyja. A bevonult katona "az elöljáró parancsnoksága-nál adhatja olo hadiuogólyro vonat-
kedéscéljából akarta a dofgofcal továbbadni, előállította a Kapitányságra, ahol az ügyeletes rendőrtiszt előtt mint Horváth Julia, Ország-ut í)0. szám alatti lakos igazolta magát. A nála talált hus és szalonnára vonatkozólag nem tudott elfogadható igazolási felmutatni. Egy budapesti vasúti bérlelet\'találtak nála. Valószínű, hogy Budapestre akarta tovább szálÜlani. Holnap a rendőri bünteíöbirő elé ál-Htják.
hogy szörnyethalt. Jelentették a kir. ügyészségnek, ahol a boncolást elrendelték. Dr. Goda Lipót ny. városi tiszti főorvos és dr. Morandini Erzsébet szállt ki a vizsgálóbirával Letcnyére, ahol a kis holttestet felboncolták.
kozó kérőimét, a hozzátartozóit pedig községekben az elöljáróságnál, városokban a polgármesteri hivatalban terjesztik elő kérchniikot.
A hadisegély Összege lakhely szorult változik én pedw: a 12 ezer lakosnál notn nagyobb lélekszámú községben feleség után \' 16 -.pengő, más családtag után 10 pongeV a nagyobb lélekssámn községben, megyo és törvényhatósági városban feleség után 20, \'más családtag után 10 pengő. A gyormok és unoka, ollokintvo az olyan kivé-ba.fia és \'nevűit gyormok, *züló, teg éa igy tovább, 16 éves koráig részesül hadisogélyhen. Ötven százalékká! magosabb hadÍBOgélyro van igénye annak, aki 10I1H szeptember 1. óta legalább már harmadízben vonOlt > ho, azonban az olőhhi két bevonulás idojo is oléii a három hónapul. Ebbo a három hónapba nem számítódik bolo a lénylrires katonai ../.olgálat vagy a póttá it;; lék i kiképzés. Ha a bevonultunk .a fenti szolgálata nincs ugyan meg, azonban háromnál több gyormoko, illotvo, unokája van, a negyedik és minden további gyormok után felszámítható segély 50 százalékkal emelkedik. Attól,a családtagtól, aki a hadieo-gólyozéa engedélyezése, folytán munkáját abbahagyta, a hadisegélyt megvonhatják, aki pedig munkakerülő, egyáltalában nom számíthat hadisogélyre. A hadisegéllyol kapcsolatos panaszokat és follobbezéso-kot az illotékos községi elöljáróságon, a polgúrmostorí hivatalban.
nom i>cdig a honvédelmi minisztériumnál koll benyújtani.
Ha a bevonult katona a haro-téron
hősi halált halt.
vagy pedig katonai szolgálatból kifolyólag szorzott betogségébon a szolgálat megszünóso olőtt\'.meghalt,
] az igényjogosult családtag egy évig kapja a hadisegélyt. Közszolgálati, köztestületi, közintézeti és közüzemi családos alkalmazottak, akik a munkaadó vállalattól illetményeik egy részét megkapják, az i^otménybon részesülő családtagok (feleség . és gyormok) után . hadisogélyt nom kaphatnak. Végül közli a honvédőiül i miniszter, hogy a legutóbb meg-Bsorvosott
Bajtársi Szolgálat helyi szervezető ntindon községijén és városban megtalálható. A szorvo-zothez járásonként egy ügyvéd is tartozik, nki jogi tanáccsal látja el az arra rászorulókat. A Bajtársi
\' Szolgálat célja az, hogy a katonai szolgálatra bevonultak\'\'* hozzátartozóit jótanácesnl, titbaigazitásaat és közbenjárással támogassa. -
Zsidók flzletbérlele
Mint Ismeretes, egy a mult évben kiadott rendelet megszigorította a zsidók üzletbérielét. — A rendelet véerehajfására pedig nemrég jelent meg a kereskedelmi miniszter rendelete, amely szerint zsidónak tekintendő személy csak az elsőfokú ipa\'hatósás engedélyével vehet bérbe, Illetőleg használhat Üzletet vagy üzem céljára szolgáló olyan helyiségei, amelyet az emiitett rendelet hatálybalépésekor, nem bérelt vagy nem használt. Az általános szabály, alól azonban kivételt kellett, tenni olyan ételekben, amikor a közellátás érdekei megkívánják azt, hogy az illető üzlet vagy üzem tevékenységét tovább folytathassa, Az elsőfokú iparhalóságok tehát a rendelet végrehajtásánál abban az esetben járnak ,el helyesen, ha az abban foglalt- engedélyt általában csak, kivételes esetekben és csak akkor adják meg, hogy, ha azt a közellátás érdekei megkövetelik.

^^^^^^^^^^^ MINÍ1EN ^R^UASPIRIN MINDENKOR \\JL/ n r , - . ?
Fejére esett és szörnyethalt egy letenyei kisleány
Törvényszéki bizottság szállt kl Letenyére
Hit kell lódul a hadisegélyezésről?
A honvédelmi minisztérium részletes tájékoztatója
4
gjjjg «MBON»
1948, má|u> 13,
Szappant takarít meg,
ha finom «liity uaase
viuioi. — Saant»an ai\'p mtnuban kapható, dareou csak
11*06 pengő.
Schätz Arabéi.
A gelsel ieventenap
A gelaci lerontó egyesülőt most tartotta lorentenapját. A leventenap iránt naffy volt az érdoklódés ugy a leventék, mint a közdnacK körebon. A leventenap szentmisével kez-dódött, majd a leventék fofvonultak az országzászló elé, ahol az ifjú leventék letették uz esküt és az egész lorento egvesület fogadalmat tett. Szép rolt fátui azt a nagy érdeklődést, amely végig kisérte a .lovon to-nap minden mozzanatát ugy dél- ¦ előtt az ontzágzászlónál, mint délután kint a a port pályán, ahol a magyar lobogó méltóságosan lengett a gyengén simogató szél bon. A közönség sürü rajokban jön a sportpálya folé még u környező községek-bél is. Miio a verseny megkezdődik, a pálva kö*ös-körül nézÓkkol van tole. Jól esik látni a? ¦-^yazepfTma-pryar falusi omlwrekcí, axik érdeklődéssel figyelik a fiaik versengését a sportpályákon is. Jól esik látni a dőrék magyar levente ifiak akarását, akik a hétköznapi nobéz munka, a kapa, a kasza után a,kezükbe veszik a • súlygolyót is, hogy azzal is megmutassák, hogy mennyit érnek hazájuknak, mert tudják jól mindnyájan, hogy a mindennapi munka mollott a sport is honvédelem. Jól oeik látni a község vezotó-ségének jelenlétét is. Ott láttuk Salamon Ferenc plébánost, dr. Horváth Géza fójogyzóf, Csizmadia Ko-ronc községi birót, Vörös Gyula káplánt, Gáspár Antal igazgatót \'és Bzámosat a község- vezető egyéniségei közül,, akik íígvolemmef kisérik az ifjúság munkáját a szebb jövőért folytatott harcban. Ok a hivatottak erre\'a hivatásra, mert az ó közükben van letéve a magyar falvak\'áé-pénök sorsa é« iövöjo. Mi hisszük, hogy Salamon rerorté plébános és dr.\'Horváth Géza főjegyző munkássága alatt tovább fog fejlődni Gelso község ugy erkölcs ilog, mint gazda-hágilag.
A verseny a\'Hiszokcgy elmondásával kezdődött, majd a versenyzők fölálltak és gyorsan és rendben folytak lo, amelynek eredménye a következő: 100 in. síkfutás. 1. Lntár István (Gelso), 2. Pap József (Pö-löskofó). Magas ugrás. 1. Vékési Gyula (PóloskefőV2. Odrovics Ernő (Golse). 400 m. síkfutás. 1. Adorján Gyula (Pölöskofő), 2. Odrovics Ernő
(Gelso). Távolugrás. 1. Csizmadia O/vózö (Golso), 2. batár Utván (Gelse). Sulydobás. 1. Csaba Károly (Golse), 2. "Adorján Gvula (Pölös-kofó). 1G00 m. síkfutás. 1. Vas Jó-zsof (Pőlöskofó), 2. Tuboiv Tibor (Gelso). 4x100 in. staféta. 1. Golso, 2. Kilimán, S. Pölöskofő, A végeredményben 1. Golseí leventék, 2.
PöJöükoföi lovontúlt, 8. KiltmAni lo-vontok.
Az atlétika után a golsoi ós.pőlös-kofői leventék labdarugói mérték összo o rejüket. A helyi csapat bizonyult jobbnak és biztosan nyerte a játékot a szokatlanul gyengén játszó PölöskofÖ ollen. 4:0 (3:0). Góllövök voltak; Gombntboim (2), Linhart és Adorján (öngól1). Gcisc-l)ó\\ kítünt a kis Lukács játéka,-jó tolt\\kí8h és Horváth, Magasítói többet vártunk. Pölöskoföhon Iíaj-roéai tűnt ki, mint a mezőny leg-
UTORT
HETTEIIBRE
márkáit nulorsralnnjinan vmryín •5V r«in1el|rn (^«^.y at 14
Jobbja biztoe védőjátékos. Pap a gólokról nem tehet, jól védett.
a mérkőzés után Sarlós Dezsó tanító, lovente fŐoktató osztotta ki a dijakat. Sarlós Dezső és az egész gelsoi lovente egyesület minden dicséretet megérdemel nck « szépen megrendezett sportünnopélyért.
Palinba a zalaszentbalázsi levonta labdarugó csapat látogatott cl, ahol a paliniak 7 :0 arányban győztek a gyengén játszó Zalaszent balúza ellen.
Lcnfiovih Jöznef
Festessen Tisztittasson
múl
h
A hires budapesti BTK szereplése Kanizsán
Pünkösdkor nagy szenzác\'ó lesz a kanizsai Levente Egyesület ökölvívó szakosztálya rendezésében sorra kerülő BTK—Nagykanizsai Levente Egyesület találkozója. Nagy Örömmel vesszük tudomásul, hogy fiatal ökölvívóink országos hírnévre tették pzert és az ország legkiválóbb csapatai hajlandók vendégszerepelni a kiváló kanizsai levente lökö\'vhók ellen. A BTK csapatösszeállításánál sok jó névvel találkozunk így a magyar bajnok és sokszoros válogatott Torma 1. nevével Is.
A levente ökölvívók egyébként
csütörtökön l.elenyén szerepelnek egy hírverő mérkőzés keretében. Ugyancsak 6 levente birkózó versenyző is szerepel Lelenyén.
Levente bajnoki mérkőzések
Csütörtökön délután fél 2 órakor a Vasút pályán Sáska Levente—Ipariskola lesz Szenté játékvezetésével, mig a Zrínyi-pályán fél 4 Örskor lesz a ZMNTE ll.-NVTE II baj nokf mérkőzés. Itt Qodina lesz a játékvezető.
Anglia a tengereken is védelmi háborúra kényszerült
Berlin, május l.\'J A Times, rimú amerikai folyóirat pikket közöl, amelyben az általános tengeri helyzettel foglalkozik és lényként emeli ki azl az állapotot, hogy a német flotta, jóllehel még nem is vetette minden erejét harcba, támadó helyzetet ^csikart .kJ a maga számára, mig az állandóan hurcoló és sokszor veszélyes szerepeket vállaló szövetséges tengeri erők védelmi állásra kényszerültek. Az amerikai folyóirat paradox helyzetnek-nevezí ezt a tényállási, amely még az ellenfél táborában is méltó elismerést vált ki a német flotta és Rádor tengernagy személyében megtestesülő vezetése iráni.
A szerző a szövetségesek kedvezőtlen helyzetének fookát egyrészt a német haditengerészeti taktikában látja, amely megértette, hogyan lehel a:: ellenfél erejét szétszórni és egymástól távolesö terít leteken szétforgácsolni, a másik okát pedig a szövetségesek tengeri egységeire j nehezedd kemény feladatok sok- ! féleségében jelöli meg. Ilajóka- ; ravánokat kí>H kísérniök, küzdeniük kell a német tengeralatt- . járók meglepetésszerű lámadá-sal ellen, az Indiai-óceánon a japánokkal komolyabb légi támo-
gatás nélkül nyill harcba kell bocsátkozniuk, továbbá Dront-hcimtő\' Socrabajáig minden zegzugos helyen őrködniük kell, mert a tengely hadihajói minden pillanatban meglepetést hozhatnak.
Az említeti és közismert amerikai lap fejtegetése Berlinben annál is inkább nagy figyelmei kellett, meri határozottan kije lentette, hogy a nyugati hatalmak tengeri erejének egy bizonyos területen való összponlosi-lása teljesen kizárt dolog, tehát nem is jöhet számításba, hogy a háromhatalmi egyezmény államait ilyen módon döntő tengeri ütközetre kényszerítsék.
A nyugati szövetségesek helyzetének kedvezőtlen alakulása azonban német felfogás szerint még mélyebbre nyúlik. Anglia és az USA defenzív tengeri háborúja ugyanis annak a mentalitásnak megnyilatkozása, mely pontosan fedi a Maginotvonni védelmi elgondolásait és értelmet ad a sokat hangoztatott tradicionális Fleet in Being* angol mondásnak, amely tiílaj-donképen a flotta komolyabb közbelépése nélkül, egyszerűen nagyobb tengeri egységek jelenlétével döntené el a háborút.\' Hz a mentalitás a N\'émctország, Itália és legújabban a Japán el-
Üxletáf helyezést
bőrdíszmű nöí kalap
KASZTLNÉ HOLZER ELLY RÓTH LAURA
BAZÁR-UD VAKBA
Ft-mt 8. Méjua IB-ISI.
feni háborúban is határozottan kiütközött. Senki nem vonhatja kétségbe az angol tengerész személves bátorságát és harckész-ségél. elismerjük azt is, hogy- a régi nagy admirálisok \'és hajóskapitányok szelleme ma is él a brit tengerésztisztek lelkében A politikai és a tőle inspirált katonai vezetőség azonban még ma is a védelmi állásra esküszik és mint a világháborúban sikerüli, most is kockázatos harcok nélkül akarja megnyerni a mérkőzési. Hasonló magatartásról tesz tanúságot az USA haditengerészeié is, amely még mindig nem jutóit tovább a partjai körül cirkáló német, olasz és japán tengeralattjárók elleni védekezés határain, liz az általános védekezés német felfogás szerint annak a szcllenu magatartásnak következménye, mely még mindig nem tudta levélni a tengeri háborúban régen elavult elgondolásokat és hagyományok béklyóit.
(U. 1». D.)
Vigyázat /
A Oarmol hashajtót ultaoz-iák. Ügyeljen, meri minden tablettán a „DARMOL" szónak ós Y alakú bevágásnak kell lenni. Kimondottan eredeti csomagban kár)a
Ml. Richárd
A kegyet lonkedéaoh\'Ól ismert uralkodó életét vitték filnuo ezúttal uz amerikaiak. A film nagy arányokban és nem utolsósorban nagy költaéegpl készült, ami pazar kiállításából látható. A film témája egyébként nagvon illik korunkhoz, izgalomra, gyilkosságokra és kegyot-lonkodésokro éhes századbeli társadalmunk mindig szomjazva futott a hasonló tárgyú filmek forrásához. Ami a filmben megjolonitett kor történelmi hűségét ilToti, teljes, kivevő mikor eltér a valódi történő-lomtól. A fószorcplók közül kiomel-kodett liasil Hathbono, aki nagy színészi orŐvel formálta meg Ili. ¦ Richárd arcképét.
ÜZLETMEGNYITÁSI
Zrínyi ldlklós-utca 32. alati
(a gyuniOlca-csoma, olóval mmben)
nyftottam.
Kíplttttiuntut ttiknniti n bIcsod váliaJtlt. no s\'u?mr Mlllei József
1§42 május 13
íalwi közlöny
DK. CZAP1K GYULA
megyéspüspök imakönyvéből a pesti nyomdák 40.000 példányt küldöttek ingyen a harctér hős honvédéi szamara.
¦*. .
DIÍ. KALNAY GYULA
fókapitányhelyettesnek, aki hosz-Rznbh időn ál a kanizsai rendórkapí-lúnyság vezetője volt és ténykedésével maradandó emléket állított magának Nagykanizsán, a Kormányzó Ir Őfőméltósága-a rendőri szolgálat terén példás kötelességteljesités-sel és odaadással kifejtett munkássága elismeréséül a "Magyar Érdemrend tiszti keresztjét adományozta.
*
UOGENRIEDER KAROLYNR
nagykanizsai tanítónő megkapta az egyik bevont csáktornyai mozi-engedélyt. A visszatért Muraköz fővárosában bizonyára szerencse kiséri az nj vállalkozót, hiszen az ottani közönség órdoklódéao három filmszínháznak tudott eddig is prosperitást biztosítani.
*
HOMBAYBAN INTERNÁLTAK
Bory Gusztáv dr. kosztholyi származású állatorvost, tohoráni ogyo-temi tanárt, aki ncui volt hajlundö uz angol megszállóknak Iránban letenni a hűségesküt.
ORBÁN JÓZSEF
ik. hitoktató mint tábori lelkész tevékenykedik a messzi otifttz fronton. . .
KEPÉK EK SZOBROK
kiállítására hozott a posta meg? hívót Budapestről. A szobrokat a kanissai Bösso (Soomann) András állítja ki a »Müburát<\' .Márta Valéria utcai helyiségeién, a Duna-palota moilott.
*
A PERLAKI ÜGYVEDEK
sorába lépett dr. Dómján után dr. Kovács Ferenc nagykanusai ügyvéd, aki már ol is költözött .ui\'letelopedéei helyére.
A LEANYCSERKESZEK
tábora ismét gyarapszik Kanizsán. Aidoeócsütörtökön érkezik Kanizsára Lindonmayer Antónia országos női csorkészelnök, hogy délután 8 órakor a Rozgonyi utcai iskolában folavaasa a »\'i\'ündérke« csapat tagjait. A Hzép aktuson nagyszámú közönség, az ifjúság barátai vesznek részt.
*
VASS JÁNOS
irodatiszt, a Zului Közlöny tudósítója inájua 28-án esto 7 órakor vezeti oltárhoz a kotori ploháiija templomban Földessy Zsuzsát.
V\' .\' . \'.
A JÉZUS SZIVE-PLÉBÁNIA
átalakítási munkálatai már anyucira előrehaladlak u Deák téri házban, hogy a papság is már a legközelebbi időben átköltözködik.
adámh.«yn tgflg
600 letTKttol uált *l 1800
¦émrttai hitel ntmiwsi eladó.
érdtumé.: NaptteM il m>
Rablás gyanúja miatt letartóztattak egy keszthelyvidéki asszonyt és leányát
A keszthelyi csendőrség egy járőre Nagykanizsára szállította Pankcr Jtyosné alsöpátiokl asszonyt és ennek felnőtt leányát, Panker Márlát. A csendőri jelentés szerint a két nő a szőlőhegyen megtámadott egy Cserép Irma nevll nőt, a főldrete-pcrlék és a nála lévő 152 pengőjét és egy baltát erőszakkal elvetlék tőle. Mikor kihallgatták őket,
azzal védekeztek, hogy igaz ugyan, hogy összeverekedtek, de nem rabolták ki Cserép Irmát. A vizsgálóbíró kihallgatta Pankert Jánosnét és leányát, Irmát, majd az alapos gya-nuokok alapján letartóztatásba helyezte őket.
A nyomozás még tovább folyik ellenük.
NAPIREND:
Gyógyszertári ügyelet: Ma, szerdán Őrangyal gyógyszertár Deák tér 10., holnap, csütörtökön á Megváltó gyógyszertár Erzsébet tér 21.
Kittkaniasán az ottani gyógys: r állandó ügyslston szolgálatot
A liöZi\'OHlJÖ nyitva vao. retfgei 6 órálói <Mu íi óráig. (Hétfő, >zei\\|a. péntek dé\'uláa ó« kedtlea egé*s nap aÖka»ek.) Ti-lofoii: 560.
NMplsr Május i;t. Síorda. ttom. kat. Bellarmin. ¦ Prolvstaa* Szervác. - izr. IJar \'iü, - - Májint 14. Honi, kat. Áldozó cBütörtök. - Protestáns Autózó esüi. tzr, tjar !!7.
— (Lapunk legközelebbi száma)
a holnapi nagy ünnep miatt pénteken délután a rendet időben jelenik meg.
— (ÁidozóctfiltÖrtÖk)
Az Ur mennybemenetelének ünno
pét üli holnap a katolikus anyaszentegyház. Emlékezetét annak, amikor\' Urunk ! tanítványai szemo-láttára testével\' és lelkével együtt \' felemelkedett a mennybe. A magyar Aldozóesütüttök elnevezés onnét eredt, hogy sok bolyon oz volt ,a husvéli szonlúldozás határideje. A templomokban mindenütt a szokásos időpontban lesznek uz ünnopi istentiszteletek.
— i32.0uu levente közös szem-áldozasa)
Holnap, AldozőcHÜtöi\'tökűn a bu-daposti iskolúukivüli és tanoncisko-lás katolikus leventék közös ünnepi szon(áldozáshoz járulnak. A iíósok torén a hercegprímás -¦ mond ünnopi szentmisét és azontboazédut, majd bzúz pap segéd lotévoi Üií.tXJU katolikus ioventó járul szontáldozáshoz. Az ünnepi mise urfoltuutatása alatt hz ország összes katolikus templomában megszólalnak a harangok, hogy hirdessék a magyar leventéin tczifiény valláserkölcsi alapon való átszervezését.
— (Növendékhangverseny)
lesz szombaton C órakor a zeneiskolában. (:)
— (Az Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskara)
ma esto fél Ö órakor fontos ügyhon öbbzo jövetelt tart, moly re *u tagok teljes számú megjelenését kéri a karnagy. (:)
(Ipartestületi elnökök kinevezése)
Az iparügyi minisztor az alsó-lendvai járási ipartestület olnökóvó Fritz István műszerész mos tert, a "•Csáktornyái, járási ipartestület olnö-kevjk Saff urtca látván órasmosteriv a peSíuki járási ipartestület olnökóvó poaig Tstyuly Lajos férfiszabó mestert novosto \'ki.
— Emlékművei állítanak fel Balaiincon)
Beint inc község bon emlékművöt állítanak fol a világháborúban hősi halált haltak emlékoro. Az emlékmű vöröökoból készül. Az emlékműhöz hozzákapcsolják az országzászló talapzatát is,
— (A jurátusok fogadalmi Keresztje st Balatoni Múzeumban)
A kosztholyi elöljáróság* a jurátusok fogadalmi keresztjei, amely a kosztholyi kiatomotóbon volt, bo-szállittattu a Balatoni Muzoumba, hogy a 120 óvofl emlékkoroszt uz utókor számára mogmarodjon.
— (A Zalai Közlöny részletes menetrendje)
a pénteki nap folyamán már kapható lesz lapunk, kiadóhivatalában. Előro fölhívjuk a közönség íigyol-mót a Zului Közlöny zseb ¦menetrendjére, amely nélkülözhetetlen mindönki számára,
— (Posta ügynökséget kapott Bazakereitye)
E hó 11-én Bázakorottyo községbon postaügynökség nyílt meg, a mely ÜüOO pengó értékig mindenfélo küldeményt továbbit. Az.összeköttetést Nagykanizsával a \' naponként egyszer közlekedő küldönejarut bonyolítja lo. /
Egy német gyonoastád az Északi Jeffes-tengtna] fKoto \'rTb7 fusf
hkgb1zhato
a
— (Miniszteri jutalom u hűséget szolgálatért)
A földmüvolésügyi miniszter 100 pongó jutalmat és olismeró oklevelet adományozott az Országos Földhitelintézet csurgói gazdaságában -II) éve szolgáló id. Fenyvesi István majorgazdának. Haám Lajos főszolgabíró ünnepélyes korotok kőiétt adta át a jutalmat a kitüntetettnek és rövid beasédbon kövofönttó példa-képjxm állította u majorgazdát cet-lédtársui oté.
— (Keszthely Is felmond a saldé-űztctbérlöknek)
A Baross Szövotség koszthelyi szorvozoténok olnöki tanácsa írásban fölszólította mindazokat a keress-tény háztulajdonosokat, akiknek házában zsidó üzlotbórlók vannak, hogy azoknak május 16-ig mondjanak fol.
— (Vasércre bukkantak Lendva-vásárhelyen)
Nóvák Ferenc építőmester a lend-vavásárholyi Polsóliogyon lévő saólö-Jében nagymeiinyiségtívasércforuiá-\'ju kóró bukkant. A mintát bevitte Muraszombatba, ahol megállapították, hogy uz tényleg heuiutit és limonit. A vasérc közvotlenül a talaj folszino alá:! helyezkedik el egy kilométer hosszúságban és mintegy félkilotuétor szélességben. A tettére kiaknázására Novak már érintkezésbe lépett egy szombathelyi vúl-lulkozóvul. ... ,
— (Piaulkoruak betörtek a csurgói tajgyarba)
A csurgói Konuemuuchor-féle taj-gjárból nugyuiunnyiségü vajat loptak ol. A értendőn nyomozás meg-áUapitoLUi, hog>\' két fiatalkorú as utóbbi ülőben toltünó módon kulto-kozik. A vallatás során mindketten beismerték, hogy a* gyárból uiintogy 15 - üu kilogrumm vajat, toptak el, urna eladtak. A kót fiatalkorú ezenkívül még más lopásokat is beis-mort. Bunlajstromuk összeéllitása után az illotókes biróság elé kerüi-nok..
bt»kuU»ftSttl lattfean latiatkt
menetrendje
érvénye* 1942. majua 4-tflt.
VasutéillomAa
VaiutJUomáKa lírzííbct-lénc
en i

710 1 8
10»
1J«
14»
18«
11« fi g
20« í Q
*
ff \' \'
Htlllnjl&ll I, MlMTÍM
6.40 Torna. Hirok. Kór. lemé nyak. Hujrltmeffk.. — 10 Hírek.. — 11.10 Nemsetköai vizjelzószolfrálat.
— 12 .Harangszó. Himnusz. Idójá-«áaj*lfiité«. — 12.40 Hirok. — lfl.tO, Tuíjtlxéa és riiáJlásjelentes. —.Oá.80 Hírek. - 14.46 Müsor-taaawaaoiéa. — 15 Arfolyainliirak, ¦iaei áruk. étalniiasarárak- — 16.45
\'-Mijeire*, hitrk. — 17 Hirok szlo-rák éa ruszin nyelven. — 11) Jlirak ¦aagvar, német éa román nyelvűi).
— 91.40 Hírek. — 33 Hl fiák némát, ela»B,:wij;o| és francia nyolvoB.
— 24 Hirok.
HUDAífJítiT l.
17..1 ö,. IJalvii Ibolya nmtjwir nótákat aonímráíik. 17.yo Dl*, .Makkái László előadása. - 17.50 Littasv György- énekel. 18.20 Honvéd"-nutaor*. — 19.20 Örtzontségo XII. .l\'iiiít iiájia Miséi. Kruivntitéji.Kómából, .riimgtolvclol. ¦ 20 W uidiseh Ferenc ólótMlásii. 20.20 Bura Sándor cigánvzonekara. -- \'20.45 Szabó Klári vórsokol mond. — 21.10 íJÍ(llVKyL!jitH[.v«bÍra. — 21.25 A némát birodalmi rádió műsorából. — 22.10 Rádíózonokar. — 23.25 Tánczene — \'0.1.5 Üzen az otthon. BU-IUIMÍST II.
- l«.Ul) -Francia nynlvokUtáa. — ¦19 Dullion Klára bogodul. - 10.80 Az Oporaháí előadása. »Andró Ohó-niöi\'i. palmi! négy felvonásban. — Az 1. fólv. után kb. 20.05-HÍrck. Csütörtök
FqIiúsz. Szózat, .ltogunli ltoiio. 8,45 Jíirck. 0 Kgyhiizi ének.és tízotrtlK*HK4«l a Hősök toréról a hitda-pewli\' levontok kóron áldozása- alkal-
>uu\\ból. 10 .Reformálni, istentisztelőt. 11.15 Szórakoztató zene.
12.80 Az O|>orahá/. zenekara. -• tlt IV. Kuhár Flóris előadása. 18.45 Hírek. — 14 I. ress. Öperá-
ifráanWitek óaliangazüiszólók. 11. rész. Tito bVhiua és. Lőtte 1-olunann le-
,mO»oi. — 15 Hiuciiufilt\'nyésztési idő szórt) tanácsadó. 15.30 Dóry József magyar nótákat énokol, kiséri Farkas ííéla , cigányaeiifikara, 16.20 Ruszin halIgulóinknak. -16.45 Ulaszny Béla tangóharn.Qiiika ezámai. "17 Hirok. — \'17.20 Ravel: Keringő, szimfonikus tánc. t7.3ÍS Tííillos Sándor elbeszélése.
.....¦ tR A \' Rádiózonokar műsorából.
18.80 A Gárdonyi Géza Irodalmi Tároaság déluli\'mja. - 19 Honvéd-kiváneáKhaniíverfionv. -- A szünet-hon kb, 20.15\'Hirek. — 21.40 Hirok. — 22.15 Farkas Jenő cigányzenekara, Mindszenti István énokol és a Sthymmbl jazz-eonokar.
BüriArHS\'í II.
15 Hoinomann Sándor tánczono-,kara. -— Itt. 15 Kisgazdák losxnok a ; zsellérekből. -A köMTOtitént vwteti lin-,-dinsaky ¦¦ Sándor. -- 18.80.Kololva-fsás. — JÖ.,Lzegodi lirnó és Vásárt I J«)lyi.vMBgdtt,-.kéli!iOUgorás liwgwrsu-rnyo. — 10.30 Fololvaaás. — 20 1 tfir«k. — 20.20 Solni Giva, a hol-|SÍnkÍ állami Opora igazgatója énokol.
. — 20.40 Kél romantikus mester.
ttom ssmm_
1943, mi|ui 13.
Ha bávomkocljl
temet,.exhumál, szállít.
Cégtulíldonoa:
Dervallts József
«*o Y..1..Í.. ,. H9. laká.. 1».
OZLÉTÁTHELYEZÉS
A* m.\' tisztelt ve.ílnk aalvi-í ludomAaftra «d|uk. hogy texli!flüetHnket
IStÜMolné* é»T6thcé» alat*
.. HoHh»MU14..u. I.....IÍ (volt SHtbó-HIo nlpaililot hnlylaégébe) helyettük át. Kotjllk vélteink tovAbbl mlvea pirttogását. ,
,.MOLNÁR JENŐ éa> TÓTH IC» tcxlilketcskcdók.
Német teDgoralaílláró fedélzetén (l\'Oto K. I) V.)
DRÓVAVÖLBYI
jSS AMMSZQLGhLTATÓ R.T.
sxaksxerfl felvilágosítás, minden villamos kérdésbe/ i Csengery-ut 51, tolefon 294.
tÁvamsxámUk fizetése, u-ekl*amáoiakt
i uhi bű bejelentésiek SuRár^ut 2, I. ernalet, telefen 213.
Közlöny Zului Közlöny Zalai Közlöny Zalai Közlány líAlöny Xnlai Közlöny Zalai Közlöny Zalai KjjMmy
ióMcvto-,v\' Űptá u 2A LÁl uö2 CÓWi
1 ¦ ¦• •\'„•
Hirdessen a Zalai Közlönyben
FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ
lidiiilnii mérőiben SiakizerU |arllái
I SCHOLCZ JÁNOS I
| rnérl«Bl(***.(*0\'m"l,ter
| Nam-hanlCTa, Hfltvtfa-tár 30. szám, j
ipivHiiDnKin
SxahéoanSt kercielt jualui elsejei betípénel. Jetentkez<s Unger vttktreike-Jcsben, a pfnzláiosnónél. 1249
Fodr* Ad azoniul felvételik
Szabó lodiasiUzletébtn (Cenhil-^pUltn.
1337
TanulóUAitHt felveszek izcrzodíire Hontl Káiolyné nöi dlvitlzalon, 11 itihy.1 utca 3 1343
Tahai-lt4(t6f azonnal f«Uaax«V.
Jelentlieiés Süllel vaikueakcdctben. 1342
" Mtsbliha!^ ¦•JérenB felvitetik. .SuuAr.nl 2. Trillk. 1347
Holnap oi pinteken balatoni étS-ponlyak. Mis tulak piac aOlcpén, bolgárok mellett.
Eay tnély gy.rmakkao.i eladó. -
Pitffl-ut üi. _ 1332
L.nd.ma..l.*bMÉ. uulviil.val. piplan ImxítUl tl.aó. T6-ut H, iBllnt .
I3M
S.4h.li«t, padokat kcieick ven. itíglflnek, valumint csy kombinált uoba-betendoseet. Lehet vidéktol la. .ütl/goten Miiplitiéil" lellge. 1ÍJ2
hAz és inoatlan
Gal.tonm.ilán a* áljoma.nál naavobb • lllalalak eladó. Étueklddnl leltül OUSlt dohányatudaban. 1274
Több adómentes m.oaJi- i hithelyet, nilit «a fdldeket Papp, T«lckl-üt 8
i Mthlial. kak.\'l"
Eladó belteiülelen nógyaeobái, ketté, raaoanhái. — Bővebbet lloiv.llhi.il. Sogft-ut VI. 1219
Tálak. épületekkel óladé ntca S3
,Rákóe..l-1338
Belvátoiban htttomatobáa. komtottoa, keitca maganhíz <ládó; tizenkét évig ndóni«rtt.a. Cint: Cic«gery.ul 7.. T^th.
1339
Hargllay grafoféaua Klralyu. 37.
alatt logad. 548
Szentképek
nagy választékban -- legolcsóbb
Horváthnál.» 23.
lMLM.*«UU.0Mr POLtTiH*a4a«JUiJ.i*.
ttladla. ..M\'IHt»>>VK ti^ktMiga.-,
.t,.l»l6tt.):l«dó:;J.ia(«iw.i>.
•Nyo
lUnr.
. .,Kflf\'.BIfl>.B*í: 8. T. a ¦>..¦< -....i..-. ...u .,J.i[ahflfl HaDykaatl....
Hi2. évfolyam, 109, Mim.
m uHüu-ui luiiimim
Nigykinl^ta, (948. má]ui,16. pontok
ára 12 «llép.
POLITIKAI NAPILAP
mm i iimimHUdl. i ...i,......i„!,
Szerkeaatőaéfí 6a kiadóhivatal! l-\'óut 5. azAtn. Baerkaaatoaégl «a kiadóhivatalt telotqn 78. ea.
Meffleionlk minden hétköznap dólutún
..i.....ii u~ismtomm!mm*mmmMmimwmm\'
, Felelős szerkesztő : Barbarita Lajos
Klöllzotósl Ara: pgy hónapra 2 Bongó" .50 tíjler,
? egyedévre 7 peágó 2o nffeV. liKypfi szam : hótkozoap 12 mh! azembaloa 1© tl|l.
á magyar Ipar
rejlődéinek hatvan esztendejéről lái^V«^ad.Asl,«. Gvi)^ kőz-\' üVLilVjSeJii Varga, .lózsef iparügyi, minfcw\' Hatalmas fejlődést-mutat, fel a magyar ipar ez alatt a hatvan, esztendő, alatt,, amely ugyan nem folytonos, liiszen az ipar sorsa természetszerű kg ősz szefügg az ország sorsával. A magyar iparnak ezt a hatvan esztendejét két nagyobb időszakra oszthatjuk : a Trianon előlti Ős Trianon Aitani időszakra.
Az 1881-ben megjeleni iparfejlesztési törvény nagy lendületet ado.tt az ipar fejlődésének, bár — amint ezt a miniszter hangsúlyozta —- ez a fejlődés nem volt olyan zavartalan, mint ahogy most visszatekintve látszik, Inszen a í)0-es évek elején az iparj, munkásság szervezkedésével\' együtt kezdődik a mezőgazdasági iiiuestelenek agrárszocialista megmozdulása. A szúrnom valóság az, hogy Mar Hyarországon nem tudott mindenki megélni s különösen a mezőgazdasági munkások százezrei hagyták el az országot s vándoroltak ki legfőként Amerikába. A magyar társadalom nem ismerte Tél a kérdés foutos-ságát, nem látta meg, hogy ennek a folyamatnak csak ugy let hetne gátat vetni, ha erösebb iparosodásni törokcdnénk. A Trianon .előtti korszakban kő-\' riilbclöl négyezer gyáripari tc-lepünk volt s az ipari termelés értéke 3.1 milliárd aranykoronára rúgott. 1
A trianoni csapást lermósze-lesen megérezte az ipar is. A vezetők azonban hamar észrevetlék, hogy népsűrűségünk, nöf vekvö szociális problémáink, mezőgazdaságunk esőkként elhelyezési lehetőségei iparosításra késztetnek bennünket. A 20-as évek elején lassan-lassan kezdeti ájnltságából magához dérni az ipar és annak az uj gazdasági politikának megalapozása nyomán, amelynek szükségességét feüsniertéjf, a magyar élni-akarás uj tápot ós lendületet kapott, Gömbös Gyula, aki olyan sok vonalon úttörő volt, az ipar területén is felismerte a nagy cclt s megszervezte á \'nemzetvédelmi ipart! \'\'
A hatalmas munkának,meg is lelt az eredménye, hiszen ipartelepeink száma 1921 óla kétszeresére növekedeti, a termelés értéke pedig megliáromszo-fozódott, A szénfogyasztás, az igénybevett energia \' hatalmas emelkedést mutat, de a legör-ycndelcsebb, tény az, hogy mig 11121-ben az\' iparban foglalkozzon 152.601 munkás évi keresete 71,5 millió penifi volt, "Mig lí) 10-ben 3öG.5l5 munkás
Uj japán támadás áll1 küszöbön az Ausztrália körüli tengexefcqmi
A nemei csapatok Keres városa előtt állnak Csittagong elfoglalása rövidesen bekövetkezik
A Német Távirati iroda közli, hogy tegnap német harci ropnlógé.-pok a bri^ tengerész éjt a brit. sziget keleti palliai felett foitettok ki fel-dorilő tevékenységet. A némol harci repülőgépek eredményesen végezték fegyveres/, felderítéseiket.
A japán hajóhad, amelyről a ko-rálltengori esala óla Bernini hir nem volt hallható, most jelentés, mérték-, bop megerósjtvo ís»\\ét Játhatúvú lelt az Ausztráliától északra, lévő tpngofr
részon.— jolonti a t*o|)olo di Róma, A japi\'mok részéról inindon ónjban njabh bare mogiiiditiW.t viirjak..
Az auaztrtUiai vozérkar féi^ko, rsdióbcszédélKin hanguzta\'tia, bogy. nz auszflaliai és szoyotaégos bao-oróknok a (cgnagyobb gyoLHHtmggal kell telkésziilniók a dóntó esattila.
A Messaggero kulontudóaitójtinak radiojpleute.se. szprint jnindon, joli arra muUt, hogy
\' az Ausztrálétól északra lévő támaszpontokra nagy, látazámu japán ősapátokat szállítottak..
Ugyanekkor Mac Arthur amerikai tábornok főhadiszállásáról közölték, hogy a légi felderítők a Salamon
szigotok környékén nagy japán hu jóhadmozdiilatokról hozlak hirt. v
Ugyancsak a távolkoloti, szorosabb értoleiubon véve, az ausztráliai helyzettől vau összefüggésben ,az egyik nowyoi:ki lapnak az,a .vóleményo, amely,,szerint a legközelebbi napqk-
irlózalos\' megpróbáltatások vár-a szövetséges orókio. Alighanem mcgjiezdóilik az ausztráliai csata.
nak
Az angol rádió jelentésű .szűnni a japán "hajóhad ismét megkezdte működését az ausztráliai köriili vizelten\' és az Ausztráliából érkező .hírekből arra kövolkoztotnek, hogy uj japán támadója áll küszöbön.
Atneiika „repaiőei\'Űtííílíkel" akar utánpótlást küldeni CHangNisekuelt
Hóma, május 15 A Messagero értesülése szerint az amerikaiak, íeküttcttel a Kínával való szárazföldi ősz-szeköltetés, megszakkndásóra, most azzal a tervvel foglalkoznak, hogy naponta ezer,, ugyne-, vezeti repütöerödön küldenek
Kinába erő si lése kel. Körülbelül 120ÜU tonna hadianyagot lehetne ilymódon havonta küldeni Cswigkaiseknek, Ez a mennyiség azonban még. mindig nem lesz elegendő a kiuai haderők szükségletének fedezésére.
Gandhi ar. Indiát brit csapatok visszavonását követelte
, Bangkok, május 15 Az indiai nemzeti tanács szóvivője rádióbeszédben örömmel, üdvözölte (iandhi kijelentéseit, amelyeke! az egyik indiailUJság hasábjain lelt. Gandhi azt követelte, vonják vissza Indiából a brit csapatokat, mert egyedül azok jelenléte\' kényberiÜ inajd Japánt India clözönlésére. Az indiai nemzeti tanács szóvivője
ezzel kapcsolatban mcgállafn tóttá, hogy Gandhi ebben t a cikkében ugyanazt hangoztatta, amit Bose hindu nacionalista vezér. Bose már löbbszor kijelenteltcv hogy oz India elleni japán lá-madás neau az indiai nép ellen, hanem csupán az angol—amerikai támaszpontok ellen irányul, lízért havaz angol—amerikai csapatokat kiűznék Indiá-
ból, elkcnilhclő lenne Tudta meg szállása.
Vichyhen álénken tárgyalják i a Martiniqaarügyeiín
Vicby, május 15 (Und. Tud.) A jrartiniiiUüazigot ügyében, változatlan ólénltscggol foly nak, T,a tárgyabiapk. ITogy mílyón súlyos^ helyzotot toromtett, Washington kövolclóso, .ez abból is kitűnik^ hogy Pétain tábornagy mog-LÖvidi-ttítto vidéki laitózkodi\'isát.és vissza" tért. Viclíylw, hogy I^k^pcsolódtók a (árgvaláaokba. A i\\fatí|niq^Q-;kpl ka|>csolatban támasztott amerikai követelésekről tájqkozt.atity oddíg nem adtak ki. A aájló\' azorint ózok a kijve.U\'léwdi az ott lévő. fvai^oia hadihajók leszereléséro és A tartulv-hajók JíteiigiMlésére vonatkoznak.\' Vi-obybon csupán azt jeioiitóttók ki hogy az amerikai kövptolésolí tuí monnok mindazokon a kovo\'wléso-ken, amelyekot, az Egyesült Államok Martinique ügyéhon másfél.év alatt eddig támasz toltak, A kövotoléspk, ugylatszik, elvi tormészotüok. Vicliy bon ingadoznak a vélomcnyek a tárgyalások kimonotűlét iílqlően, azonban bizonyos körökhou romélik, hogy Btkorül a kérdést rehdozhi.
Karos városának helyzete válságqsra fordaí^;
z.üricliA niájua lő A Kerca-fólszigeton tovább-tart a megvert szovjet Csapatok visszavonulása. A német csapatok Korcs várqsa .felé illdözik a mogypr^pllonr. Sésot és a nemntok már alig.20 kí-lomóíeiiiyiio állanak .Korcs, városától. A város elfoglalása, aulyos kö-fotkoz,méivyel.kol járna, mert vo-dzélyeztetné a krimi szovjet hadsereg visszavonulását.\'
Angol haditudósítók Moszkvából nva reggel azt jelentették, hogy Ma-rokstom: tábornok vozetéso alatt, álló német hadserog feltartÓztathatatla-\'Folvuuaa a, 6. oldalon),
évi keresete .")()7 millió pengőre rúgott. Amíg tehát a munkásság szama valamivel több, mint a kétszeresse leli, addig a keresete több mint négyszeresére nigolt. ami a szociális viszonyok javulásának kétségtelen bizonyítéka.
A magyar ipar Trianon utáni lalpraállása nem történhetett volna meg az egész ország talpraállása nélkül, amely Kormányzó Urunk történelmi érdeme, hiszen az ö államférfiúi bölcsességének, lörhelelleu akaratának cs csüggedés nélküli bi-
zakodásának köszönhető, hogy a romokból uj Magyarország támadt életre, amely ma már Európa politikai és gazdasági életének egyik fontos tényezője.
l)c nem leli volna elképzelhető a magyar ipar hatalmas arányú fejlődése, a magyar munkás tehetsége, fogékonysága és technikai ügyessége nélkül. A magyar gyáripar nemzeti hivatása kétségtelen, ugy a múltban, .mint a \'jelenben* s ez a lü.-vutásimegmarjad a jöyöben is. A megnagyobbodott ország ipará-
ra fontos szerep vár abban.az i}j Európában, amelynek megalapításáért nagy szövetségeseink oldalán ott harcolnak a ml csapataink is. Ezért, a győzelemért a magyar ipar ,is meg^ teszi a magáét, líjszeu hadseregünk szükségleteinek budosila-sja, .országunk igényeinek kielégítése nagy feladat, amelyei sikeresen csak íi magyar munkás Odaadó hazafias kötelességtelje-sstésével lehet megoldani.
C\'T-O-i
ZAL\'AI KÖZLÖNY-
májuB 15,
Balatoni hirek
Kikotor iák a balatonfüredi kikötőt, A Magyar Királyi Balatoni -líi-kötÓk I-oFúgyolÓsége az újonnan megépített\'háls»^iíüredi állami kikötőt hatalmán kotrógépekkel kítísz-tittatja, a mult évek alatt keletkezeti iszapszigéteket eltávolittatju. A kiko tort földanyagot part töltetne használják fel. \' „
Idegenforgalmi taulolyampályá-zat. A Műegyetem Idegenforgalmi Közigazgutási Tanfolyamu hallgatósága réssére pályázatot hirdetett különböző idegenforgalmi kérdések fel-. dolgozására. Az első dijat dr. Szu-deczky Istvánné IBUSz tisztviselő nyerté, aki egyuttul a Balaton Für-dó Központ vezetője.
*
A balatoni főszolgabírók írlekez-Itte. A Magyar Királyi Balatoni Intéző Bizottság a balatoni ÍŐszolga-hiták, hatósági biztosok részére május 29-én és 30-án Balatonfüreden\' a gyógyteremben hatósági biztosi értekezletet tart, amelyen a Balaton közigazgatás vezetői teljes számban vesznek részt. Az értekezlet tárgya balatoni nyári szezon előkészítése, a felmerülő különböző közigazgatási élulniozési és egvéb akadályok kiküszöbölése. Az értokozleten l\'öllzo; JonŐ dr., a Magyar -Királyi Balatoni Intéző Bizottság vezolöje elnököl.
*
A Balatoni Tudományom Bizott-nóg. A dr. Cholnoky Jenő elnöklo-. térol működő Balatoni Tudományos Bizottság vezetői dr. Pöltzel Joftö minisztert tanácsos, dr. Ileák Sándor egyetemi tanár, dr. Lőczy Lajos egyetemi tanár, dr, Itéthly Antal egvetemi tanár és dr. Johan Béla bolügvi államtitkárnál tisztelegtek és a Balaton bal neológ iai vonatkozású kérdéseit világították meg.
*
Sémel tudósok a Balatonnál. Dr. Gerke Frigyes berlini egyetoini tanár vezetésével tíztagú tudás társa-üág órkozik a pünkösdi ünnepek alatt Balutonfüredre, ahonnan Sümegre, Keszthelyre cs Veszprémbe, tesznok kirándulásokat. Vezetőjük dr. Iladnóthy Aladár múzeumi őr és dr. Bogyay Tamás miniszteri titkár lesz. " \'.
A Balatoni Tudományos Bizottság ülése. Dr. Cholnoky Jenő elnökletével működő Balatoni Tudományos Bizottság május 1-én rendkívüli ülést tartott, amelyen 12 tugu végrehaj tóbizoítsagot és öt tagú gazdasági bizottságot választott. Dr. Cholnoky Jenő ismertette a tudományos társaság eddigi működését és annak a reményének adott kife-
tozést, hogy a balatoni tudományos :utató munka még a nyáron teljes orojévol megindul. Különösen szükségesnek tartotta a balneolögiai tárgyú kutató munkák elvégzését. Az ertekezletén bemutatta- u társaság hivatalos folyóiratát, a Balatoni Szomlét.
Dr. Jteményi Schneller Laion a Balatoni Sportitét elnöke. A Vili. Nemzetközi Balatoni Sportból ron-dezőbizoítsága legutóbbi ülésen dr. Beraényi Schnoller Lajos pénzügyminisztert választotta meg elnökül. A s|K)rlhét augusztus 26-tól szop-tomber l-ig tart, amelyen különösen a honvéd és levenlealakulatok szerepelnek több versenyszámhan. *
Néj/müvelési tanfolyam Balaton-fötdvái-ott. A kaposvári iskojánkivüli népművelési bizottság Somogy megye népművelői számára június hó 22 28-ika között Baluíonföldvárott iuitna|K)s elóadóképzolanfölyaniot rendez.
Dr> Faluhelyi Ferenc egyetemi tanár előadása a nemzetiségi kérdésről holnap délután 6 órakor a városháza dísztermében
A miniazterelnökBég támogatása , mellett működő »Lúthutár« folyóirat 1 kisebbségtudoinányi szolgálut keretében dr. Faluhelyi Ferenc pécsi egyetemi tanár, az\'egyetoni kisebbségi intézetének igazgatója holnap délután hat órakor a városháza
dísztermében rendkívül érdekes előadást tart »A nemzetiségi kérdés Magyarországon régen és tna« ,citn-melT
A tudományos értékű és napjainkban különösen időszerű előadás iránt nagv érdeklődés nyilvánul mog.
á visszafoglalt zalai területen felülvizsgálják a szerb megszállás alatti földreform Intézkedéseit
A jugoszláv Intézkedéseket a magyar állam jogilag nem Ismerheti el
A kái-omkodátt laton A* ss tftrvény bBntati t
Kárpótláet kiipnak azok m muBuai- földmílvee cealAdok, akiket magyarságuk miatt kihagytak a szerb föld-oaxtásból
mily címen hasznúljúk. A felülvizsgálásokat u lehető leggyorsabban lefolytatják. Ennek során meggyőzöd beinek majd mindazok, akik őslakók.:t vissza
A föld müvei és ügyi minisztérium délvidéki l\'őldbirlokpotili-ktd kirendeltségének tisztviselői, i Kollelh János műszaki tanácsos ós dr. Dénes Perenc gazdasági felügyelő földbiilokpolijtikni munkát végeznek a visszatéri Muravidéken, í
A jugoszláv Földreform felülvizsgálására az ad \'okot, hogy a volt jugoszláv állani intézKetló-seil a magyar állam jogilagncm1 ismerheti el. lízért a földművelésügyi miniszter rendeletének megfelelően a földbirtok rende-zés felülbírálására kirendelt \\ij-vjdékt felügyelőség a Muravidéken is folyamatba \'tette a mezőgazdasági reform felülbírálását,, akár csak az 193« óta felsziy badiloll valamennyi területen. Mindaddig, amíg a felülbírálás In; nem fejeződik, a magvai\' állam rendelkezik jog szerint mindama területekkel, amelye kel a jugoszláv megszállás alatt kiosztottak. Ezért kell a községi elöljáróság állal megállani toll bérösszeget lizelnikö azoknak, okik a kiosztott.területekéi hát-
téri lerülcLcn és azok, akik nem-zelhüségi szempontból kifogás alá nem esnek, hogy velük semmi igazságtalanság, vagy méltánytalanság nem törteink — ififnt ahogyan vitéz gróf Teleki Béla, Zala vármegye főispánja a muraközi é-s \'muráiünneui földreform -- felülvizsgálásán!!k megkezdésénél ezt a ,lakosság tudomására adtit.
Változás állhat elő a jugoi szláv állam által végrehajtott birtokelosztás tekintetében. A magyar állam elsősorban azokat az igényjogosult magyar földműves családokat fogj u kárpótolni, akiket éppen magyarságuk miatt kihagytak a jugoszláv mezőgazdasági reformból és pedig azoknak a terhére kárpótolja, akiknek nenv-zcthüsége kifogásolható és akik nem őslakók. .
„Budapest fürdővilágváros" vándorkiállítás Nagykanizsán
Országos körútja során hétfőn-kedden megnyílni Ipar testületünk üisitermében Budapest Idegenforgalmi Hivatala és Gyógyhelyi Bizottsága onzágos sikert aratott vdn-dorkiúllitása. Budapest gyógyfürdőit, szépségeit, Magyar Reumakutató Intézet munkásságát ismertető kiállítás Zalaegerszegről érkezik. Innen
Kaposvár felé vezet további útja.
Nyitva naponkint 9—1, 3—6 kü-20«. Belépés díjtalan. A kiállítás ittartózkodása alatt a város vendége s azt a helyi iskolák is megtekintik, mivel annak tanulmányozására a közoktatásügyi minisztérium külön rendeletet adott ki.
A továbbutazás előtt eltakarítják a havat (Foto B. D|V.)
Nyaraljon hévízen és megszabadul reumájától.
HÉVIZGVÓGYFÜBDÖ f0bvfti
fürdője, amellett Ideális nyaraldhely. Kililnö konyha. Diétás étkezés is, diétás nóvér vezetésével. Elsőrendű, valamint szerényebb Igényeknek megfelelő szállodák. IVOKÚBÁK gyomor-, bél , epe-, veaebánlal-mak ellen. Elő- és utösalsoni kedvezmény. Felvilágosítással szolgál PBrdSIg-axiatAiAg Hívii, Zalamegye Telefon 4.
Actio CathoSica e\'öadások
Zalaszentbalázson é%\\ Oelsén
Zalaszentbalázson Kiss István esperesplébános elnöklete mellett az egyházközség képviselőtestülete külön gyűlést tarlóit, melyen az Actio Cathollca munkájáról értekeztek Rozinán Alajos cspereskcrülcli A. C, titkár és Berkes János fgazgatólániló, világi előadó. A két előadást élénk eszmecsere követte. Után* a két előadó Qelte községben tartolta meg előadását szépszámú fíiflhallgatóság előtt. A gyűlést Salamon Ferenc plébános nyitotta meg. Töib hozzászólás közül kiemelkedett Vörös Gyula segéd elkész fejtegetése a háborús időkben egymáson való se* gilésröl. A katolikus önfudat, apostoli szellem és bátor hftmegvailás eszményeitől és fontosságáról tartolt nagyhatású előadásokat az egyházközségi képviselőtestületek, valamint a többi férfiak is mindkét helyen nagy figyelemmel kisérték,
Zalaszentbalázson az uj Kultúrház megvalósításáról volt mélyebb megír széles, hogy Hősök Stobra helyett jobb lenne Hfis.ök Háza, meit ei s<,k nemes célia használható, benne pedig a HósÖk Emléktáblája lenne célravezető.
Oelsén az iskola termében Aldozó-csütörtök ünnepén a plébános nagy ünnepséggel az egész község jelenlétében kifüggesztette a testületet, Előtte engesztelő szentség Imádás! végeztek, mely után gyerlyás körmenetlei hozták át a templomban megáldoft szép feszületeket és helyezték méltó helyre ennek a tiszta katolikus községnek iskola termeiben.
Ma nem a beszéd, de a tett a fontos. íme itt a két példa.
Krisztus él, gyöz és uralkodik a mi jó falusi népünk lelkében.
Szombat
Allodi MSMmaKO« UtfeSnuaek» Bodnpeat I. u Storia
6.40 Torna. Hirek. KoBlemények. Hanglemezok.. — 10 Hirsk.. — 11.10 Nemzotkosi vizjohjószolgaUt-
— 12 Harangszó. Himmfflz. laójft-rusjelontÓa. — 12.40 Hirek. — 18.20 Idójclzés és vizallasjelantés.
— 14.80 Hirek. — 14.46 Musor-IBmortotés. — 15 Arfolyamhirek, piaci linik, étalmiszerarak.\' — 16.46 Idójolzés, hirek. — 17 Hirek szto-vak éa; russiti nyolven. — 19 Hirek ruagVar, uémet éB romun nyolven.
— 21.40 Hirek. — 23 Hirek iuV-mot; olaaz, angol és francia nyolven. -24 Hirek.
BUDAPEST I.
, 10.10 Magyar nóldk. - 11.20 Egvvologok. - - 11.40 Fololvasas. — 12.10 Szórakoztató zoo». 13-80 Honvédeink uzénhok. — 14 So-vinszky Lassló azuloiuouekiua. —
19*31 aálu» i».
BÚTORT
szaküzletben, GÁBOR műaaxtaloanái
HBBykonlíBn, VA.oahdm-palolD\' ix.l
15.20 MiivcBzlomozck, — 16.10, If-jiisági rádió.
17.15 A 2. honvéd gyilogozrod zenekara. — Ifi Móricz Zsigmond elbeszélése. 18.20 Tánczene. — 19,20 Hángképek innen-oilnnn. — 19.60 Magyar nóták. 20.20 Mártim László előadása. 20.10 Énekes, .zenés részletek a Tahiti gyön? (ryo ciinö operettből. — 21.20 Kotlák Ágota vidám\' csevegése. — .22,15. A Balatoni Társaság hangvorsenyé-nck IT. része. — 28.25 Portis Jonó cigányzenekara. —- 0.15 Üzon az otthon. , \' . *
BUDAPEST II.
18.80 Mezőgazdasági félóra. —-19 Francia és olasz koloraturáriák.
20 Hirok. — 20.10 »Pátor Bo-nedek«. Drámai miniatűr egy (elvonásban. — 20.40 Klarinét-háimuBt — 21.10 Dr. Bzabóné Szojka Anna utloirása. Fololvaaús.
Huszonöt évvel ezelőtt...
Huszonöt úvo, 1017 május 15-én történt, hogy az otrantúi azövotségos teugorzár sikeres megsommisitóso után haBafolé tartott a catlnrói kikö-töbo három diadalmas Imrcogyaé-gi\'mk, a Novaru, a Buida és á Holgoland cirkálók. A Novara parancsnoki hídján Horthy Miklós állott, akinolc nevét akkor kezdte megismerni a világ. A három hajó már közel járt a hazai kikötőhöz, mikor az ol lenség túlnyomó többségben lévő ogységekkol megtámadta. A No vara h a két másik cirkáló folvotto a harcot éa sikerült is aíssövotóégo-sok 12 űrhajóját ölsüllyosatoni, tizot pedig súlyosan megrongálni. Mire a Banki Gooro más ogységekkol a .három cirkáló sogitségéro sielotí", a Hzövotségoe hajóhad megfutamodott.
A többszörös túlerő ollón vívott tengőm \' csata nemcsak a kotszorü tangorJ háború, kitűnő iskolapéldája volt, hunom jollogzotes megnyilvánulása a magyar faji harcászatnak. Hiszen a vakmerő és dicsőséges fegyvertény vezére Horthy Miklós volt, hósoi pedig a magyar haditengerészek.
*
Ennok u győztes csatának állított most emtékot a Hadimúzeum, sülikor megrendezte az otrantói emlékkiállítást. .
auiMiiujiMiti insci liiiHii
menetrendje
érvénye. I1M8. május 4-tö"!.
em«kit-Ur- Vaaotéllomá.
V«sut4lk>má*ta Enrfbet-léírt
B» BIS 7-10 103! U« 14« irts 19« 20« 22 * t 1.1 fi ¦
Ereklyés Országzászló Homokkomáromban
Mint már régebben jeleztük, uj és hazafias szilinél gazdagodik a természet, a jó Isten \' által úgyis sok szépséggel megáldott, kies hoinokkomáromi kegyhely. Vallásos hivatása melleit most be akar állni a hazafias, nemzeti nevelés munkájába js. Évente négy nagy buesun sok horvát, vend testvérünk fordul meg itt Eddig is láthatták a háromszínű levchlczász-lól a templomban és a hatalmas megemlékezést az eleseit bősökről : Imádkozunk Értelek, kik Magyar Hazánkért elestetek -feliratot a "templom közepén. Mosl pedig a templom előtli téren Ereklyés Országzászló épül. Nem lesz nagyon drága, de. szép lesz. Az Ereklyés Országzászló iiagvbizuttsága örömmel hagyta jóvá a tervet és a szép elgondolást, hogy szentmise elöli iingyharnuggal adnak jelt n felhúzásra és a leventék, iskolások, népek elölt a Magyar Hiszekegy hangjai mellett kuszik fel a
„Ballag már
nagy zászló az árbocra. Megyéspüspök Urunknak is nagyon tetszik az egész elgondolás különösen mosl, amikor a nHigynr/ lobogói drága fiaink\'messze keleten viszik harcba, t7<-éri negyed 12 órakor küldöttség jelenik meg a fővárosi Szabadság téren és viszi magával a házi-vászonból készült bárom méter szép zászlót. Hl ünnepélyesen beiktatják és átadják majjrf az ország minden vánne^őjölnok a földiéből álló ereklyét, nmeivel majd ittlion a zászló alapzatóba építenek be. Zászlóanya egyszerű falusi ussony, akinek a fia elveszeit a világháborúban, de aki eddig is sokat áldozott ilyen nemes célokra. A homok-komáromi Országzászló felszentelése nagy hazafias ünnepség keretében lesz a kellős pünkös di -nagybnesun, amelyre innét Kanizsáról, a ferences plébániáról is vezetnek ki zarándoklatot.
*M»jáiy|Ssi^Sfc^^
a vén dlák?>
A Notre Datne leánygimnázium, a piarista tóm. kat. gimnázium és a városi k&zépkereskedeltnl iskola növendékeinek ballagása
A ballagás egy iskolai év végén mindig eseményszámba megy. A végzeit növendékeknek egy uj élelszakál jelenti. Köny-nyes szemmel, meghaladóit lélekkel búcsúznak a kedves tanári kartól, az iskolától, amely az ismeretek és oktatás kaptára volt számukra. És felhangzik a folyosón, az utcán a. hagyományos, meleg tónusú Ballag már a vén diák ... Az élei egy uj fejezete nyílik meg a fiatalság számára. -
•Nagykanizsán az első * lei bal" Ligás
a Notra Damo leánygimnᦠzlumbsn
zajlott le. A Vffl. oszlálv növendékei legelőször a kápolnába vonullak buzgó imára, hogy- hálát adjanak és az ür további segítségét kérjék. Utána mindegyik meghúzta utoljára uz iskola csengőjét és felhangzott a •klttllag mái-... Es ezzel kezdetéi vélte az iskolától való búcsúzás. Bemennek minden osztályba egy-egy csokor nefelejls-sel. Husz\' fiatul leány. Még egy islcnhozzád a VIII. osztály fn-laiunk, majd megható kedves búcsúzás Muhi M. Augufczta fö-nökasszonytól és Kanos , Ml Petra igazgatónőtől. Közben a ballagok u meghatott szülök, ismerősök és jóbarálok sorfala között vonultuk le az inlézel udvarára, ahol utoljára foglaltak helyet iskolátársnöik mellett. M i u tégy u tol só kéz fogás vol t ez az iskolával, a kedves (pajtásokkal. Majd Flosoh Ágnes
VII, oszt. tanuló szívből jövő szavakkal mondót utolsó islcn-i\'ozzádol a nyoleadikasoknak. Pusofszky Elvira a VÍÍL-asok nevében meghatódott hanqc\\ válaszol! és Isten áldását kérlc a tanári karra, ígéretet tevőn, hogy az életben tmindenkor vallásos és hazafias magyar leányok akarnak lenni. Majd a növendékek kimentek a temetőbe, ahol volt tanárnőjük, Szakonyi Sarolta sírjánál virággal együtt hálájukat is lerótták. A temető kapujában széloszlottak és hazaindultak a ¦vén diákok ... Nagyon kedves volt a városi piarista rom. kat. gimnázium
VIII: oszl. növendékeinek bu-esuzása. A diákok elfogódottan helyezkedtek el az osztályban. Eljött a meleg iskolai .falaktól \\ való islcnhozzád. Először az osztályfőnök-tanár, Sanlora Mihályiéi bnestiztak, aki annyi meleg szeretettel viseltetett kedves fiai iránt. Gáspár László növendék volt az ifjak szónoka. Santora osztályfőnök atyai szn-vnkkül bocsátotta ol az élet útjára, akiket a Gondviselés kezére bizoll. Majd levonultak a piarista diákhősök-cmlókmüvé-liéz, ahol Ováry Győző róttu le a kegye\'ct adóját, majd hangsúlyozta, hogy ők mutatták meg nekik az utat, amelyen halad-niok kell. Kovács József megkoszorúzta az emlékmüvet. Majd innen énekelve, diáktársaik sorfala között az udvarra vonultak; ahol már nagyon vár-
ozletAthelyezési
A m. tisztelt vevőlak szíves tudomására adjuk, hogy textilflsletönket
ffiS, Molnár és Tóth cég alatt
Horthy Etilblán-ut t. av. ali. (TOH Scabó-Iéle olpőll/.lot belyleegótio)
helyeztük át. — Kórjuk vevöluk további ralvee pártfogásai.
. MOLsJAR JEWU és TÓTH IC* textllkereskedök.
OzletmegnyitAsi
Zrínyi BIW.tanlca.38. alali
(a gyümölcs-csoma.olővat aiemben)
ing
nytlotUn).
lípíiritttliiktl !uiiirtt» ti ilota lilliM. "í:SJl& Mlllel Jónef
ták ökel az összejött szülők, ismerősök, tanügybarátok. Ballagó nólául Hegyi Lajos Vlff. o. sajál szerzésű úótáját ónokolték. A templom-sekrestye eífttt állottak fel. Körülöttük\'Harta István igazgató, házfőnők, a tanári kar, növeudéktársajk, szülök, hozzátartozók. Mindegyik a bucsu pillanatainak hatása alatt. \'Szakát.s János VII. oszt. tanuló búcsúztatta végzeit növendék társait kedves szavakkal. Magyar Zoltán az igazgató, tanári kar és visszamaradt diáktársaitól búcsúzott szépen felépitett.beszédben. Burta igazgató a tőle megszokott ifjuságszcrctcttöl áthatva válaszolt. Nem\'búcsúzunk el, — mondotta — mert nem szakadunk el véglegesen :ivisszahiv a piarista kápolna, a piarista iskola, a piarista szellem. Isten-szere tel, hazaszeretet és emberszeretet erényeivel telítve bo-usájtja őket az élet útijára. Majd bevonultak a kápolnába, ahol rövid bálaadást végeztek és kérték a jó Isten további segítségéi uj életutjukra. MajU megindult a menet zárt sorokban a Strgár-ulon: Ballag már a vén diák... Hát igen, könnyes szülői szemek kisérték a kedves, drága magyar ifjakat.
Aldnzócsütőrtökön a reggel-diákmisén Medvigy Mihály gimnáziumi tanár, spirituális bii esuztalta az intenházábnn a távozó diákokat. t
Ugyanosak szerdán tartották ballagásukat a városi
közép kereskedelmi Iskola IV, oszt. növendékei, a szülök és ismerősök nagy érdeklődése közben. A város részéről ott láttuk dr. Hegyi Lajos polgármester-helyettes főjegyzőt.
Az összefoglaló után négyes sorban jöttek ki a IV. o. tanteremből, ahol annyi megluitt órákat éltek át. Még egy búcsúpillantás a fehér falakra és a Valóta-iióta őrökszépségü hangjaival uz I. és II. évfolyamok sorfala között értek a csengőig, \' ahol a III. évfolyam növendékei,várták Őket felsorakozva. A távozók nevében Fülöp Ferenc mondott bucsut az ittmuradoU III. óvfolyanústákhoz. Kérte ökot, hogy folytassák az ő munkájukat és gondoljanak szeretettet rájuk. Majd kézfogással búcsúzott a harmadikasoktól. Szabó Gyula III. évf. tynuló az ulsó évfolyamok nevében mondott búcsúbeszédet, figyelmeztetvén a távozókat, hogy uz életben mindenkor lelkiismeretesen végezzék kötelességeiket. Meg-
Név- éa azOletAanapókra
alkalmi ajándéknsk cserepes és levágott virágokat, osokrokat
egész áveo át vehet a réni
Petermann kertészetben
4
1942. május \\K
p ml ékezet I a frontra jelentkezett Ili ifjú magyarról, kérve Istent, hogy/hozza őket épségben visz-slza a harqok mezejéről. Majd Ő is kézfogással búcsúzott. Majd az érettségi előtt állók megko.-szonizták az iskola öreg csengőjét és utoljára húzták meg azt. Majd négyes sorokba fejlődve a III. évf. kísérete mellett elindultak n tulajdonkép-
peni ballagásra. Megkoszorúzták a 18-as hősök szobrát a Himnusz hangjai mellett. Itt átvette a kisóretet a szaktanfolyam, amellyel a Főúton, Horthy Miklós utón ós a Zrínyi Miklós* utcán keresztül visszatérlek intézetükbe,
A jó Isten áldó keze kísérje az ifm magyarság életbeinduló lépteit,
Csendőrkéxre került egy hossza idő óta Zalában garázdálkodó cigánybanda
Bűnjeleikkel együtt beszállították őket a klr. ügyészségre
Hosszú idő óta sürü egymásutánban érkeztek feljelentések ¦ zalai csendőr-őrsükhöz falukból, pusztákról betörések, nagyobbszabásti topások miatt. A csendőrség a feljelentések alapján széleskörű nyomozást Indított a lettesek kézrekerlté-sére, de erőfeszítéseit bosszú Időn át meg tudta hiúsítani egy megszervezett, furfangos betörőbanda.
A múlt hónap elején végre fordulat állott be a dologban, még pedig különös körülmény folytán. Egyik közeli cigány tanyán Ossze-zőrdült egy házaspár, aminek következménye az lett, hogy a férj elverte a feleségét. A megvert asz-szony elsietett a csendörségre és
ott felfedte a betöröbanda üzelmeit. A ceendörőrsök egy hónapig tartó nyomozás után kézrekerltetlék a banda tagjait, akiket beszállítottak az Ügyészségre. Egy hosszú szekérre való btlnlel is érkezett a lefülelt cigányokkal együtt.
Előzetes letartóztatásba került hét Kolompár: Imre, Ferenc, József, Qyula, Ráfáel, András és Aladár, továbbá Farkas János, Farkas Antal és Horváth Sándor cigányok, vallmlnt Berta Mihály és Vinkó József kóbor napszámosok, mindany-nylan zalamegyéiek.
A bűnjelek lajstromai és a csend-Őri jegyzökönyvek s más iratok többszíz oldalt lesznek kl.
Amiről ma mindenütt beszélnek
Az üknaháboru
Az akna fogalmát éa nmét legtöbben mái- a világháborúból ismerjük. Toljcscn hamis felfogás lenne, azonban azt gondolnunk, hogy 1014 -lH-ban kerültek rolua használatba esek a veszedelme?, tengeri fegvvo-rok. 1776-ban, az Egyesült Államok Anglia elleni háborúja időjében született meg a gondolat, hogy a tíz felszíne alatt légmentesen záró tartóban robbanóanyagot kellene elhelyezni, amely a bajé testének érintkezésére robbanna. A 10-ik század szakadattan munkában telt el. Legnevesebb mérnökök, köztük Werner von Siomons, fárad hatatlanul dolgoztak az aknák tökéloteaité-sén, ugy hogy az aknaháhoru jelenleg már óriási mérőtöket öltbotolt. Mindenütt, ahol az ellenség váratlan megjelenésétől lehet tartani, aknazárakot létesitottek. Nem íolodkoz-tok meg azonban arról sem. hogy hasonló módon zavariák az ollonség hajóutjainak biztonságát. 1014—18. között nem kevesehh, mint 290.000 aknát raktak le. Ebből európai vizekre esett 187.000, amelyek közül kereken 47.000 német akna volt. Angliának többek között 60.000 aknájába került az a kísérlete, hogy 11 Német Öblöt lozárja, 10.000 akna zárta el a Dovori utat, amelyeknek a német hadihajókat és tengeralattjárókat kellett volna távoltartaniok. További 56.000 angol aknának arról kollott volna gondoskodnia, hogy az Orkney-szigetek és Norvégia part jai között távolság biztosítatlan részein zavart keltsen és megakadályozza az Eazaki Tengorrói kifoló irányuló forgalmat.
Vessünk azonban egy pillantást a világbáboriis adatokra, azonnal látjuk, hogv aíz aknarakás ogyáltá-lán nem Céltalan óm haszontalan fú-redőséé; A statisztika ugyanis mutatja, hogy 1014 és 10\\8. között az elpusztult sorhajók és , cirkálók •*;t. ii rombolók ."»7, a lengeni hitt járóknak pedig 27 százaléka aknarobbanás áldozata lőtt. Az olleiuéges kereskedelmi hajótérból 1.1 millió RlíT-t követeltek az aknák. A hajók korszerű és különleges konstrukciója sok esőiben koniidy védőimet
nyújthat a tongerok eme szörnyű íegyvoro ollón. Nagyszerű példa orro a »n(X!lK!ii« német csatacirkáló, a mely ogy alkalommal kettő, máskor ix*dig bárom akna robbanását is kibírta és jóllehet 1000 tonna mony? nyiaégü víz nyomult bo testébe, mégis harcképes maradt. Az aknák a világháborúban nemegyszer történelmet csináltak, Ki no emlékezno pl. az angol-francia flotta a Dardanellák elleni támadására, amely az ellenfél óriási erőfoszltóso és korszerű felszoroléso ellenére is meghiúsult, mert a \'német-török aknazár áthatolhatatlannak bizonyult. A Hampslure angol cirkáló is német aknának esett áldozatul. Kkkor lelte halálát Lord Kitchonor generális, oki éppen Oroszországba készült, hogy még egy olkoserodott kisérlotot tegyen a cári birodalom rohamosan csökkenő orojének felfrissítésére. Az ellenséges aknák kihalászása éa ártalmatlanná tétele külön feladaL.A;í aknaszedő hajók legénységének áldozatkész munkája toezi azabaddá nagyobb egységok útját. Némotor-
Festessen Tisztíttasson
Pálcsics
núl
szag orro a munkára nom kövesebb, mint 304 tengeri járművöt helyezett üzembe a legutóbbi háborúban. Az aknáknak a régebbi háborúkban ki-
fejlett ssoropéről nom sokat állapit-hatunk meg. mórt korábban az aknákat is aknákat is egyszerűim tor-IhxIó néven emlegettek.
Jobb volt a ZMNTE, különösen az első félidőben
ZMNTE-Csáktoraya 3:2 (3!0)
Megváltozott a ZMNTE játéka egy-két napon belül, tílyors labdaleadások, több lövés a kapura, pompás kulancs hátvéd egy kitűnő együttes ellen . ííí eredményre vezetett. A csáktornyai csapat első félidőbeli (játékában csalódtunk. Csupán u második félidőben, mikor Gyu-ricsek és Gscrpés kivált u ZMNTE .csapatából, mutatott néhány szép, szemre is tetszetős támadást a esapal. Örvendetes a ZMNTE javulása.
Már az első másodpercekben golt ér el a hazai csapat. Várady pompás lefutása oi beadása Kcrkápolyihoz kerül, akt.mint: egy busz méter.Őí kapásból vágja a labdái, A pompásan eltalált labda - mintha zsinóron húznák vágódik a léc alá. 1:0. A 12-ik percben Wohluer beadása Ganzer alatt elcsúszik és ispunovics bekotorja- 2 : o. Támad a CsK is, de a ZMNTE határozottabb és gyorsabb, 25-percben Várady a bálkötő helyére keveredik, ravasz labdája a bal felső sarokba hull. .\'í: 0. a(Hk percben Sárics H. nagyszerű lövését védi bravúrral Farkas. ¦ t
A második félidőben Cserpes helyére Kovács, Gyuricsek ho lyérc Mesils áll be.\' Most a GsK támad többel, de gólt csak: Flumborl jóindulatú,- 11-ével érnek cl. Horváth II. berúgja
40 lokos hidegben (Foto R. D. V.)
a büntetőt és már 3 \\ 1. Most fellelkesednek a vendégek. Néhány pompás; támadás után Takácsnak sikerül kitörni és 3; :2-rc állítja be az eredményt. Mindkét oldalon van még néhány helyzet, az eredmény azonban nem változik.
> Farkas-jó formába van, Cserpes és Sárics II. párharca érdekes volt, de CserpCS jobbnak bizonyult a hires szélsőnél. A kis Kovács is ügyes volt. A fedését sorban uj névvel találkozunk. A fiatal Klepcz a mezőny legjobb embere volt. A kulancs
szerepkör megfelel neki ós ZMNTE nájgy nyeresége. Miha-lecz játéka jó. íWiltsek sem volt
rossz. 4 támadósorban a két szélső most egyenletesen jál-szott és néhány jó elfutással és beadással jeleskedett. A belső-hármasban Gyuricsek jobb volt, mint legutóbb, Kcrkápolyií pedig mintha kicserélték volna. Annyi pompás jó labdát adott társainak, hogy ha történetesen Kiss II. játszik középen, nagyobb gólaránnyal is*győzheted volná-, a csapat. Ispanovits kitűnő játékos, de a Kitörésekkel "s a lövéseivel még baj van. Mesils vegyes érzelmeket kelteit:
A vendégeknél a kapus nagyon gyenge, Mercz azonban !:;-tünö. JóL játszott még Bcneze és ^Sárics. A többi játékosban csalódtunk.
Flumbortnak voltak apró hibái, de tárgyilagossága dicséri öt.
Utaét a PBTC játszik Kanizsán az NVTE ellen
Vasárnap délután a Vasút sporttelepen kerül sorra a PBTC—-NVTE találkozó. A bőrgyáriak legutóbbi győzelme Kanizsán indokolt és igazságos volt. Most kíváncsian várjuk, vájjon az NVTE-ot is lo tudja-* győzni a kitűnő pécsi együttes. Mi az NVTE győzelemben hiszünk.
A ZMNTE vasárnap Pécsre utazik az egyetemistákhoz. A kitűnő esapal ollón nem hisszük, hogy oi\'OO menyes lehetne a ZMNTE küzdelme. ..
1942 május 15.
\'MUAI KÖZLÖNV
Magyar Kupa eredmények
WMFC--Ferencváros 8:8 (8:2). líjpest— GTE 4: 1 (2:0). SídBTC—Szolnok 5:3 (4: 1). Kolozsvár- -MAVAü 1:0 (0:0). DÍMAVAG—B8ZKRT 5:1 (4:1). WSC—SzVSE 4:0 (1:0). Eloktrom\'os-r-Lamparf 4:2 (8:0). . .üummu-PSC 1:0 (1:0).
UUek AUáU*dv<kól
A nagykanizsai polgár Isták\'kudn-daiása Alsólendvdra. A nagykanizsai polgári fiúiskola 120 növendéke Németit Dezső igazgató vezetésével kirándult Atsólendvára. A vasúti állomáson KUronya Jenő polg. isk. igazgató és Nagy János tanár élén az ottani polgári fiúiskola növendékei fogadták a kanizsai iskola növendékeit, akik magyar vendégszeretettel látták vendégül a kanizsaiakat. Majd megtekintették Alsóleadva nevezetességeit. Délután visz-szalérlek Kanizsára.
*
A főispán Alsólendvdn. Vitéz gróf Teleki Béla kormánybiztos főispán dr. Beznlcza Pál titkár és Énekes Béla számvevőségi tazácsos kíséretében Alsölendvára érkezett, ahol a főszolgabírói hivatalban a szokásos hivatalvizsgálatot tartotta.
\' * I.
FÜsllelen-nap Alsólendvdn. Az al-sólendvai leventék Füsttelen-napot tartottak, amelynek eredményeként 23.000 drb. cigaretta és 600 pakli pipadohány jutóit a harctér hős honvédéinek.
Országzászló. Az országzászló-bizoitság elfogadta Brancsesz János tervezetét, aki: vürösköből készíti az alapzatot. Az országzászló avatása valószínűleg Szent István Ünnepén történik.
A színházi Iroda jelenti
Galottn Foronc igazgatása alatt álló Dunántúli Művész Színház ögyOtttese 1042 május 16-án, szombaton kozdi meg" vendégjátékát a nagykanizsai Városi Színházban. A kitűnő jegyüttoa Szilágyi László és HuBzka Jenő Györgyei bál című nagyoperottjévol \'mutatkozik bo a kanizsai közönaégnok. Szenzációs ruhák, pazar kiállítás és a nagy szerűen összotamilt együttes játéka teszi toljossó a szombat esti l>cnmtató olóadást. A Gyorgyói bál fŐszorepoit Galctta Ferenc igazgatón kivül Po-fiány Margit, 11a Miiry, S, Itargíttai lloria, Szabó Ibolya," Vihari fledy, Kovács Anna, Budai Júlia, Deák peroné; Tunyoghy Péter, Soós La-03. Csonka Endre. Egervári L. Déla, Bánó Mihály, D. Szabó József és II. Gábor Pál\'látszók. \\
A Gyorgyói hál cimü nagyoporott winrokorüT még a bemutató előadáson kívül vasárnap délután és osto a bemutató előadás szereposztásában. Hót főn, nini. 18-án eateegynö-iryed 1) árai kezdettel színrekerúl n Wke évek legszebb zenéjii oporottjo, Marica grófnő 3 felvonásban filléres holvárakkal, 42 fillértől 1.60 I fugáig.
Az igazgatóhág, hogy mindenkinek módjában legyen színházba járja, minden héten\' úgynevezett olcsó lielváru filléres előadást rendez.
Jegyeket a szombat asli. valamiül a vasárnapi és hétfői előadásokra ["ájufl 15., po:iiu\',. •*(« 7 órától kezdi árusítani a színház pénztára Jegyrendelés telefonon. Telefoniam 600.
60 napi elzárásra Itéir fegyelmezetlen, leventéhez nem illő magaviseletű leventék
Szülőik és munkaadóik ellen ls eljárás indult
21 éves, Dobos Itémus -18 óvos, RlbaricB Balázs 20 éves tótszorda-helvi leventéket 7—7 napiv végül Tlelér József 18 cvob és Lukács István 18 éves uityanottani leventéket 60—60 napi\' elzárásra itélto. Utóbbiaknak a szülője, illetvo munkaadója ellen is folyik az eljárás.
Fegyelmezetlen és leventékhez nom illó magatartásáért pedig Zala vármegye alispánja most hagyta helyben azon elsőfokú itélotot, moly szerint Légár György kutfoji lovontél ÜU nu[ii elzárásra Ítélte.
Lotonyo, május lő A letenyei járás tevékeny szolga-bírája, aki maga is öt helyen lb-venteparancsnok, legutóbb a következő bűnt éléseket szabta ki megrögzött mulasztó lovonfékre:
Kiss István és lváuvi István 20 -20 éves búzakerottyet leventéket 3
:i napra, vagy 10 10 pengőre, Acs Ferenc, 21 eves és Iván István JH évos bekcaénypólyal leventéket 10— 10 napra, Gerencsér Vpicu lt) évos Ugyanottani leventét 3 napra, Horváth litván 10 óvom, Tialár István
NAPIREND:
Gyógyszertári üdveiét; Ma Hz. Mária gyógyszertár "Király utca 40.
bviskanisaán az ottani gyógyszartár állandó ügyeletes szelgalakot tart.
A liúZI\'tmiJü nyitva van retígei ö órától este 6 óraijj. (Hétfő, swrd*. péntek Ué\'Ulán 6. kidUca et)é--z naji Oökoek.; feleioil: 5Ü0.
r.nuiftr MAJus 15. Péntek. Kom. kat
s. Mz. Jauus. - Proiuaiaas Zsóeih. - i/.r. Ijar ?7.
— iEIsŐ szentaldezós)
Nagykanizsán tegnap járultak az elemi iskolások az elsöszentáldo-záshoz. Fehér menyasszonyi ruhács-kában a leánykák, ünneplőben a fiúcskák. A fercncicK templomában P. üulyás ücllért plébános végezte az ünnepi szentmisét, majd ö osztotta ki a szentséget a kis clső-áldozóknak, megható beszédet intézvén gyermekekhez, szülőkhöz. Az első szentáldozók P. Horváth Adorján hazfónökh. növendékei voltak. — A Rozgonyi-ntcai iskola udvarán tábori miset celebrált dr. Solymár István esperesplébános, aki a Roz-gotiyi- és Arany János-ulcai iskolák növendékeinek osztotta ki az elsö-szentáldozást és intézett hozzájuk szép beszédet. Itt Meizl István hitoktató növendékei járultak elsöiz-ben a szentségekhez. Az elsöszcnt-aldozókat az egyjiázi ünnepség ulán szeretet-reggeliben részesítették.
— (A pápa rádiószózata)
XII. Pius pápa szerdán este mondotta el világszerte nagy érdeklődéssel várt radiószózatát. A beszédet a magyar rádió is közvetítette.
— (Megjelent a Zalai Közlöny zsebmenelrendje)
A Zalai Közlöny részlete zseb-menctreudje megjelent és a mai naplói kezdve már kapható kiadóhivatalunkban. A menetiend mindenki számára hasznos és nélktt-lözheteltcn.
— (Nyugalomba helyezés)
Zalt vármegye dr. Sallai Sándor letenyei körorvost saját kérelmére nyugalomba helyezte.
— (A Szombati növendékhangverseny)
6 órakor kezdődik a zeneiskolában, Belépődíj nincs. (:)
— (AldozőcsStörtÖkl közös szentáldozás a kanizsai leventéknél)
Nagykanizsa katolikus leventéinek nagyrésze tegnap, áldozócsü-lörtök napján katonai elöljáróik és leventeoktatóik vezetésével sztntál-dozáshoz járultak.
— (Isaroslanonclskolal)
leány- és fiuénekesek vasárnap reggel s/<8 órakor gyülekeznek az Iskolában. Megjelenés kivétel nélkül kötelező. Leányok a megbeszélt formaruhában jelennek meg, kalap és sapka nélkül.
— (O /ódákat kap Muraköz) Muraközben az egyik legnagyobb
bej volt, hogy a két évtizedes szerb uralom nem törődött az ovodaügy-gycl. A kérdés megoldását most a kormány és a vármegye vette kezébe. Ebben az ügyben a helyszínen járt dr. .Ilepp-Baján Ernő belügyminiszteri osztályfőnök.
Egy bolsevikl támadás összeomlása (Foto lt. D. V.)
IÜTORT
HETTEIIEBE
* márkás butorszjlonjában vegyen vtgy rendel|en ,CaaMfáry^vl H
A burgonyaszóllitás szabaddátétele
A kormány rendelete értelmében május 14-töl kezdve u burgonya az eg\'ész ország .területén ismét szabadon szállítható.
— (Őszre már modern szállodája és második mozija lesz Zalaegerszegnek)
Zalaegerszeg polgármestere, vitéz dr. Tamásy István, hazaérkezve budapesti és nagyváradi útjáról, nyilatkozott utajásának eredményéről. A polgármester kijelentése szerint eredménnyel végződtek a belügyminisztériumban folytatott tárgyalások, amelyek eredményeképpen már az őszre készen lesz Zalaegerszegen egy kisebb méretű, modern szálloda színházteremmel és mozival, mert a város a második mozira megkapta iz engedélyt.
— (Üvegkereskedők szombati zárórája)
A helybeli alullrt Uvegkereskedök üzleteiket szeptember 1 -lg bezárólag szombatonként déli 1 órakor zárják. Kérik az igen tisztelt vásárló közönséget, hogy szükségleteik beszerzésénél erre tekintettel lenni szíveskedjenek. Horváth Lajos, Melczer Jenő, Stern J. Kálmán, Weiss Ernő cégek. . (:)
— (Levente találékonyság) (Levente Hírvivő jelenti) Hatvan
Kaposvár-i járásbeli és tiz kaposvári levente számára tíznapos tanfolyamban tanitották meg Kaposvárott a szénporos magyar tégla-gyártását- Az országban minden leventének példát kall vennie s 70 somogyi leventéről, akik megtanulják a tégla vetését csak azért, hpgy önkezük munkájával levente otthont építhessenek bajtársaiknak. A leventeintézmény jelszava: „Az ifjúság az ifjúságé jelentse azt, hogy a leventének kötelessége a fiatalság kitartásával és lendületével minden alkalmat megragadva a levente élet szükséges berendezéseit megalkotni. Otthon nélkül nincs levente életi Önkéntes munka nélkül — nincs levente mozgatom I
— (Fenntartják a tankönyv-változtatási tilalmat)
A kultuszminiszter rendeletet adott ki, amely szerint az 1942—43. Iskolai ávre is fenntartja valamennyi népiskolára, középiskolára, mezőgazdasági iskolára vonatkozóan a tankönyvválloztatásl tilalmat. Ez a tilalom azonban a nyolcosztályos népiskola V—VIII. osztályában első-izben bevezetésre kerülő olvasókönyvekre nem vonatkozik.
— (Elásták u megfullasztotl csecsemőt)
Virág József cserföldi földműves és felesége, született Goszton Mária ez év április 4-én született csecsemőjüket megfullasztották, azután újságpapírba csomagolva a kertben elásták. Feljelentés alapján a csendőrök nyomozni kezdtek ás meg is találták a kis bullát. A bíróság szándékos emberölés büntette miatt Virágot egyévi börtönre, feleségét pedig háromhónapi fogházra Ítélte jogerősen.
mim wtmmm
(FolyUlát UK I oldalról]
nul nyomul olőro Korea városa felé, amolynek helyzete válságosra fordult.\'
A Japánok 20 kilométerre altnak CtiHaüonütál
Sanghaj, május 15 A japánok a Burmából visz-szavonuló angolokat követték a maiiipuri szoroson át Manipur völgyé feU.% ahol jelenleg súlyos harcok folynak. Ez az clsö öl-közef JndjtfUe területen. Azok a japán osztagok, amelyek három nappal ezelőtt tépték át az indiai határt, szerdán 20 kilométernyire közelitették meg dél felöl Csittagong városát. Mivel a japánok itt erős páncélos kötelékekéi vetettek harcba, rövidesen számolni lehet \' Csillagong elfoglalásával. *
— (L)kőr helyett — méreg)
A kaposvári mentők súlyos mérgezéssel szállították kártlázba Faul Márglf 20 éves ecsenyi leányt. Faul Margit nővérét ment meglátogatni Kaposvárra, aki a Deák-dér 1. sz. alatti vendéglőben szolgait! Tlt egy harmadik nŐIsmerŐsDkkal -\'oltak együtt. A konyhában talál.ah egy tojáslikőr felírású teli üveget. A lányok abban a meggyőződésben, hogy az üvegben likőr van, kínálgatták egymást. Először Faul Margit vette szájához és ivott belőle. Utána rögtön a fejéhez kapott és rosszul lett. Testvére és a másik leány már nem nyúltak az Üveghez, hanem szóltak a vendéglősnek, aki azonnal telefonált a mentőknek, akik beszállították a kórházba. Az orvosi megállapítás szerint a leány ismeretlen mérget ívott. Állapota sulyos és a rendőrség még nem tudta kihallgatni.
tmfiamvzíbaa
\'szémkozfíalik,,
1288/1942. >">
Árverési hirdetmény.
Inke község képviselöleslUUlelé nek megbízásából közhírré lei»zllk, hogy az 1888. évi XX. t. c. alapján Inke község halárában gyakorolható
vadászati jogot
1942. augusztus 1-131 1952 július 31-ig (erjedő lOévrelnkéna községházánál 1942. június 4 in délután 3 áraker nyilvános \' árverésen « legtöbbet Igírönek bélbeadjuk.
A vadászati jog kit részletbe/) lesz kiadva, az clsö terü\'et a voli uroéres birlokosság (erületc, cca ISOt kat. hold. Kikiáltási ár 500 P. bánatpénz 100 P. A második lertl let az OFB ítélettel juttatóit cca 400 k. holat. Kikiáltási ár 300 P, bánatpénz 50 P.
Egyéb feltételek az inkei Jegyző ségen tudhatók meg. Nádor s. k. Bata Pál s. k.
veze lejegyző. blió.
Nagykanizsa megyei város polgármesl erétől.
0917/19«.
TAruy: Kórházba utalt vagy kórházba vnii\'. íclvdtrll kérő betegek nek vigyoni bizonyítvánnyal való ellílíia.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a kórházba utalt vagy oda felvételre jelenlkszö betegek vagyoni bizonyítványt vigyenek magukkal, mert anélkül a kórház csak rendkívüli stlrgösaég vagy életveszély esslén veheti fel a betegeket.
Nagykanizsa, 1942. április 30. un Polgármester.
l— bikiiiiii *—|
I Mindenki c kMji karsskedetaal I I «• lp&nwokail swtrssM t»l I
I&42. májút pj
flyizlöny Zalai Ko^pwWT^
DRÁVA VÖLGYI
VlLLaMOS <MMSZOLGÍlLT«T0R.-T.
sxn.k#j;erfi foEvilágositáa mlnflan villamo* kérdésben^ Csanger.y-ut 51, telefan 294.
Áramszámlák fizetése, reklamációk,. hibabejelentések Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
[•Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó intézet, üzloti könyvek és dobozok gyára
a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk;
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
"I TELEFON: 78 I"
Bwwt«n-aamaawt--*a-K;i
Gyártunk s
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyvekéi, zsebkönyveket, bevásárlási könyvekel, rajzfüzeleket és tömböket, minta-zacskókat, zsakcédulákat, naptártömböket, fali-naptfraM, dob zokat slb. elsőrangú kivitelben és legolcsóbb árakon.
Nypnida, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
BxnbAűMiSt keretek juntui elsejei belípétset. Jelentkezeti Ungei vaakereike. desben, a pénzt áioonBnél. 1249
Bajirdnfil keretek. Jelentkezni lehet délelölt. Sugirut 33. 1358
AJDUA-VÍdT^.
Naranothéjat veszek, kg kcal 1 p .,, díluUn 2~4lg.,Higyir-u. 9. 1349
R«mlna.ton t\'/ís Ilógép eladó. Mimóza ](íí!iiiiiirtk-!í/a!(ii), 13$0
Telekl-ül 34. I354
_BÚTOROZOTT SZOBA v
Cslaoua butára* ptt.. »¦*).)*. turdő-
izobi-hasinálalfal azonnal liludó. Sugárút 46. 1356
Hsrgltay grafoldg.ua Klrslg-u. 37,
alatt fogad. 543
A nagykanlztal halárban a h aláment, horgáiztt, rik-mt szigorúan tlloi, Simon litván, ii hfllásiali Jog bérlője. 1357
Molnárok figyelmébe I
fámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
ujüól beszerezhető
lapunk nyomdájában.
Hirdessen i Zmloi Kfizlönien
i|^ii*Of*afca»a!>j| I |
FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ
mm
mmmm
SALAI M.ŰZ^ÜHY
POLITIKAI NAPILAP. Kiadja.: „KDzQRZdiiágl ti. T. Ntgyki-tiM*.
Feltto* kiadó: Zstsl Kirtiy; Nyomatott ¦ „Mfg»iíia.(i tl. T. NinyMiUia*-,
¦yoadújtbiui NBQykinUiai. (tlyMUiArt f«l>i 1 laUl Mr.*J
780654
82. évfolyam, 110. Siam.
Nagyjwnlxaa., 1949, m ejus 16. szombai
Ám 16 fillér.
P O LIT 11 Al NAPILAP
SaorkMtttötóji 6a kiadóhivatal: Főút ö. szám. SzorkoDítŐBéul ia kiadóhivatal! teleion 78. az. Muf(l<\'k\']ilk.iiiliiai)ii hótkozim|> déJiitAn.
Felelős szerkesztő: Ba^gr^.jL^ajoft.-,
Klőllzelésl Ars : egy hónapra 2 pongo SO fillér, i ..., . negvedóvro 7 peagü 20 Illter. Iífjyi\',1 sZAoi : ho(köznap 12 till., szembatoa 10 üli.
Elégia 9 városi partról...
Irta : Kelemen Ferenc
"A késői tavasz üdezöid színeibe öltözött városi/park idillikus csendjét pór nap óta a inűudehnapi élet- lármája izgatja. ,
Ajnadarak énekébe betezug a tetoftüb^k .robaja és a kiserkedő mszalaltra ráborul az egymás mellé sorakozó téglaoszlopok piros porfelhője. Nagy munka indult meg fitten, Egy uj villanegyed épül a °park déli részén. Most folynak az előkészítő munkálatok. Egyre több és több ember kapcsolódik bele ebbe a nagy munkába, amely egypár hónap mulvn, de bizonyára legkésőbb egy éven belül egy egész uj villasort fOjg varázsolni a parknak erre a lefoglalt részére.
Van-e szebb himnusz, mint a munka himnusza ?
Váu-e nagyobb\' gyönyörűség, mint az alkotó munka eretlmé-iryei ? Milyen érdeklődéssel és megelégedéssel figyeljük még a legkisebb kis házikó építését is. Minden uj ház, egy uj otthon, egy csalód fészke s nz ember alkotó génijének dicsérete.
Es a parkban most-egyszerre egész villasor készül.
Bizonyára nagyon sok látói gatója és csodálója lesz ennek a nagy vállalkozásnak, amely a város egyik legszebb részét fogja uj élettel benépesíteni.
Kz a nagyarányú épit kezes továbbá igen eredményesen fog kihatni a város gazdasági életérc s a munkások és válIalkoJ iök százainak Tog egy\'darabbal nagyobb .kenyeret, bist<»iitanj,L
Maga a város <egy .értékes városrésszel fog gazdagodni, mely n építendő tisztilakások \'tömegével kétségkívül eleven, uj színeket fog hozni; a város meglehetősen egyhangú képébe.
Az .uj zaj. és lárma ¦ tehát, inely..a városi - közkert reggeli csendjébe belesüvit, egy.nl élei hangja s jgy azt minden.kaui-"ai polgárnak türelemmel, meg messe!, sőt örömmel kellene fogadnia. ...... „.,.-;,, .
Es megás egyre több panasz wllatezik azok- részéről, akik a parknak .fanatikusai, akik abban ncmés.ak a napi pihenés, ÍMA-M,!¦» megnyugvás nél-(uioztatcucn- intézményét, hanem, a. város• falni közé zárt Modern embernek a termószet-W való legközelebbi kapcsolu-\'« látják és élvezik\', a, . \'
"ém nagyon sok ezeknek a \'fanatikusoknak- a száma. , ,A parkkultusz sohasem volt \'uisagosan nagy ebben a város-• °- nyugdíjasokon, gyermeke-
in és
egypár-rajongón kívül a
Á németek elfoglalták Keres városát és kikötőjét
. . ...f,.[,g n ¦ ¦ - I". ¦ - t
A magyar csapatok sikeres harcai a Donec mentén
RiadékészUltség Ausztrália északkeleti partvidékén
Merüli, május 1G (NST) A német véderő főparancsnoksága közli, hogy a szovjet erők szívós ellenállásának leküzdése után a német csapatok tegnap benyomultak Kercsbe. A város és a kikötő német kézen van.
Budapest, május 10 A honvédvezérkar főnöke közli : A Donce-nienti harcokban és az arcvonal mögötti szovjet orvlövészek ellen vivottliareok-ban az utolsó napokban a itia--J gyár csapatok harcai különösen sikeresek voltak. A Donöe-nien-li harcokban a második önálló
légvédelmi gépágyús üteg erős szovjet bombázókötelekből 7 ellenséges gépet lőtt le.
Angol bervpütéa a Német-öböl ^ésDú&afM
Bbtíln, május lü . (NST) Kislétszánm brit repülőkötelékek mára virradóra a Német-öböl és Dánia nyugati partjai fölé repültek. A ledobott bombák okozta károkról még nem érkeztek jelenlések. A légvédelem \'2 brit bombázói meg scmmisite.il.
Tisztogató Japán hadműveletek a kínai fronton
Nanking, május 1G
(NST) A Kínában harcoló japán- .expedíciós hadsereg heti összefoglalójából a következőkéi közölték :
. A kínai kommunista bandák maradványai ellen Ifopeí lar-(ouiány keleti részén folyó tisztogató hadműveletek már a,második szakaszba léptek. Sikerült n kommunistákat a Hotuo folyótól északra megverni és a folyó deltájáig visszaszorítani. Más japán csapatok a tartomány keleti részén ugyanakkor loljcsen bezárták a gyűrűt egy hétezer főnyi kommunista banka körül. Az ellenség ellenállásának központjait sikerült elvágni és a támadó japánok itt megtörték a ;iOÜ. "kínai hedsereg csoport pagyrésze ellenállását fii május 1 í-i harcokban. «
Sanghaj, május Ifi (NST) Á Burmából Kínába betört japán csapatok benyomultak Tcnjogesbe.
A volt dán fa©t*e«k«dolml miniszter Londonba szökött
Koppenhága, május Ifi (NST) A dán kormány hiva-
talos közlése szerint Möllcr volt kereskedelmi mJftiisztcr feleségével és fiúval néhány nappal OZelÖtl elhagyta az országol Csütörtökön u londoni rádióban beszédét mondóit, amelyből kítuut, u.zérl ment Angliába, hogy együttműködjék a • szabad dánokkal-, akik a\'dán kormány politikájával ellentétben állnak. A kormány már régebben kifejezésre jutattil, hogy csak egy Dánia van és ez az, amelyei az ország törvényes kormánya az országgyűléssel egyetértésben vezet. Minden polgárnak kötelessége, hogy o politikának alávesse magát. A dán igazságügy-miniszter egyébként vádat emelt Möller ellen.
Ausztrália helyzete Ismét
válságos
Budapest, május 10 Londoni jelentés szerint melbour-noi angol tudósítók írják, hogy Ausztrália hoiyzótó ismét válságosra •fordult. Áz északkelen\' partvidéket riadókészültségbe helyezték. A japánok uj légitámaszpontokat építenek ki Ausztrália körül utánpótlásaik számára.
Uj, hatásos német fegyverek
Boriin, május .16 Német katonai körök szerint as német tüíérflégnpk van különleges fogyvorOi amely olyan lövedéket 16 ki, amely robbanásakor lorcgő.bo emoli éa 30 méter távolságra dobja az emberi testet. Az elfogott szóvJ jol katonák vallomása szerint azok a táraiiik, akik ilyen lövedékek robbanásakor közeiéhen tartózkodtak, lciípajryObbrészt megőrültek;, A német véderő ezenkívül uj niury akua-votókkol is rendelkezik. A páncélosok ellen is ujsznru arámitokul alkalmaznak, a molyok :i boeaupódús-kor 8000 fokos hőségei fejlesztőnek. Uj konstrukciójú lángszórókat is al-kulmuzhak és ló eontimétoroa pán-
célli\'i\'éáii.vukat ;*-i"-n üi> •
Bern, május 1G (ÓÍ\'T) Vichyi jelentés szerint Laval miniszterelnök háromne* gyed napos párizsi tartózkodás illán visszatért Vichybü. A miniszterelnök r-iísztvesz a mmis/.-lerlaiiáeson, amelyet ma tartanak Pélaiu tábornagy elnökié-sévei.
Kommunista tevékenység a kanadai hadseregben
Róma, május IG A Chicago Tríbune című lap közli, hogy a kanadai hadsereg kebelében kommunista tevékenv séget fejtenek ki. A montreali kommunista központ elhatároz-\' la, hogy a hadsereg minden egyes egységébe ö—fi toborzót küld. Ezzel kapcsolatban az amerikai lap a következő megjegyzést fűzi a jelentéshez: Lehet, hogy a kommunisták ugyanilyen módszerre! élnek -majd nálunk is, ahol a kommunizmus nagyobb veszélyt jelentene, mini eddig\' bármikor. \'
parknak alig van nagyobb tömegű rendszeres látogatója.
Es mégis ez a gyönyörű park, amelyhez hasonló közkertlel kevés dunántúli város dicsekedhet, S amely egypár lel-
kes ember áldozatkészségéből ló tcsült, a város egyik légnélkű-lözhetelleuebb és legértékesebb intézménye. Azt hittük, hogy annak fejlődését soha semmiféle gyakorlati szempont sem fog
ja megakadályozni, sőt ugy gondoltuk, hogy idővel azt éppen abban az irányban, ahol most a nagyarányú .építkezés\'folyik, tovább fogja a város fejleszteni. A park minden röge, minden
ZAL\'AI KOZKON*
19«. mllut 18,
ÓVJA SZEMÉT!
• namllvasot Ut«*«r-mnLUnl«>iin1ti*h.
ZSOLDOS RYUU
iriffliiitíf. ttiTirín *» HH*w?*«miMl«r.
bokra, minden fiija féltett kincse volt ennek a publikumnak, mely festi * és lelki Amigáimat keresel) és tatáit a/, árnyas fák ideMsimngató békéiében.
Ez a polgári réteg már n> strandfürdő elhelyezésekor is méltatlankodóit, mert örökre elveszettnek tartóit minden darab földet minden fát. ahol a mindennapi élet valamiben intézménye megveti a Tábát.
Senki sem Teheti rossznéven a park nügyszámú\' barátaitól és rendes látogatóitól, lm most n nngv darab luirkrész elvesztésével kapcsolatban elsírják a maguk elégiáját.
Nehéz ezeket a parkhivŐket meggyőzni arról, hóm a mAORT építkezése szántani \'eb ben a városban seholsem volt alkalmasabb hely. mint éppen 0 parkban; nmeivel tizenöt évvel ezelőtt az akkori városi vezetőség annyi .megértéssel és a parkok rendkívüli .jelentőséitének intuitív megérzésévei és komoly áldozattal is jelentékenyen megnagyobbított:
De ha már a város bizonyára alapos megrontói ás után és tálán az építtető vállalat -hala." rozott kívánságára kénvteleit volt magasabb érdekekből feláldozni Nagvkaiü/.sa büszkeségének jelentékeny darabjai, akadályozza most már legalább azt meg, hogy a park békéiét, csendjei, hivatásai bármiféle, ujabb intézkedés, íerv, vagy elgondolás tovább rontsu. ílyen volna péliiául a liallhyánv utca folytatásábau és a polgármester által \'nemrég említett összekötő útnak u megnvilása. Kocsiközlekedés a parkon át, ez valóban azt jelenlené, hogy a város vezetősége lemond u park természetes feíudutáról. raidel-leléséröl s azl irgalmatlanul Ito-" lekuppsoljii n zajló \'élei forgatn-gába és megfoszthi n városi ember szamara\'nélkülözhetetlen pormentes levegőtől.
Epitsük meg minnél előbb ;i múltban már oly sokszor emlegetett és valóban közérdekű hidal a Batlhyány-utca és,a park közöli, de csak gyalogjárók számára, a korsiközlekedésl ok-vellemV el kell tiltani a parkból, meri ez a park halálát jelentené, s akkor nem elégiái, hanem nekrológot kellene Írnunk a városi pariiról, amelynek első fáil valamikor maga Tripammer Gyula üllelgelle és gondozta, bizonyára nem azért, hogy harminc év múlva autók és kocsik robaja zúgjon végig a békés és pihenés után vágyó polgároknak szánt közkerl idillikus csendjében...
GYORSMÉRLEGEK
Wliluilm lllilliiul
350 peogOill
Eötvös lír 2a. Idolon\'
i kisgyűlés fellratllag üdvözölte a Káilay-kormányt
A megye 100.000 pengő hitelkeretei kért tenyészállatok beszerzésére
Zalaegerszeg, május Ili A vármegye törvényhatósági kisgvülése vitéz gróf Teleki Béla főispán elnöklete melleit 2<i0 ügycl tárgvalt le. A kisgyűlés mindenek elölt Kálluy Miklósunk miniszterelnökké és;dr, Antal Istvánnak nemzetvédelmi miniszterré történi kinevezése kapcsán feliralban üdvözölte a kormányt és sok sikerl klvánl működéséhez, amely elé biza-lommal tekint. Hazafias buzga-lomiual. kölelességgel (áumgat-ja az ország érdekében kifejten do" tevékenységét. Székesfehérvár átiratával kuncsolntbun a kisgyűlés megállapította, hogy a születéli srány megdöbbentő viiizaeiéss nemcsak a családi pótlék na-gyobhmcrvü kiterjesztésével v.-íl-tozlalhnlő meg. hanem sokkal inkább az örökösödési és lYild-birlokreform utján. A földművelésügyi kormányzat 50.000 pengői bocsátott a vármegye rendel kezesére lenyészállntbe-szerzés céljából. A megye lo-
vábbi 100 ezer pengő hitelkeretei kéri erre ti célra.
A szerb megszállás éveiben Zala vármegye sajál ingatlanaként kezelte
a Lágrádtól elszakított erdö-Ingatlinokat, Mosl ezeket a birtokokat visz-szMdják a község tulajdonába, de a felmerüli kiadások ineglé-ritésél, valamint 100 ezer pengő kárléritési Visszegel kér a megye a kormánytól
Gróf Somssich Antal szóvá lelte, hogy
s nagykanlztal Internáló táborban levő zsidók túlságosan szabad mozgási élveznek, ami egyáltalán nem kell\'jó hutást, Gélszerű volna. moudolla ltogv amikor mások dolgoznak, ökel is valamilyen munka él végzésere szorítanák.
A Kisgyűlés ezeken kívül mét* sok más kisebb-nagyobb ügyet és javaslatot tárgyalt le.
A gimnázium magyar címeres nemzeti zászlót küldött a kanizsai honvedeknek az orosz harctérre
Nemrégen tábori posta levelei hozol! a messzi Oroszországból, amelyben a mi kedves kanizsai katonáink arra kérlek a gimnázium ifjúságul, hogy küldjön nekik egy szép nemzett zászlót, amely állandóan fif-gyehnezlelni fogja őket Zala földjére és amit majd dicsőségesen vissza akarnak hozni: győzelemmel. Derék gimnazistáink azonnal hozzáláttak n gyűjtéshez és egy szép magyar címeres zászlót szereztek be a hős kanizsai honvédek számára. Tegnap vették ál Barta Islván igazgatótól a kegyesrendi gim-
názium ajándékai, amely már útban vau rendeltetési helyére, egy csőmé virággal, amit Perjés László városi kertészeti intéző adptl Nagykanizsa város, részéről. h6gy olt ültessék el őket é.s képezzük keretét ununk a gyönyörű magyar koronának, amit a messzi földön virágokból kiraktak.
— Dicsőséggel hozzuk vissza a magvar zászlói ! - hangsúlyozta Barta igazgató elöti Szépiáivá ry Islván .és Kovács Pál, akik a nemzeti zászlót álvelilek és magukkal vitték.
Cserkészlányok és tűndérkék avatása a Rozgonyl-ntcal Iskolában
az országos cserkész-elnöknö jelenlétében
Kis loányeserkiSzekel avatlak a ¦Hozgonyi utcai elemi iskolában. A/, avatás ünnepélyes aktus köretében történt. Az ünnepségen szép számban meiíjelentek az avatandó ceor-készloánvok szülei, hozzátartozói, a tantestület tagjai, I\'app János ezro-dos, P. Gulyás Gellért fr-renr.es-
I plébános, dr. Solymár látván esperes-plébános, dr. Bentzik "Eorencné,
I továbbá a leánygimnázium eserkész-esaiwta, Klapper Erzsóbot n Vöröskereszt részéről, az elemi iskolás, crerkészfiuk és az avatandó olomi iskolás cserkész leányok ZavodiiikGÍ-zella és a "tűndérkék\'. \'Görög Anna
MAjus 16-án M É P M O Z <3 Ó s*omba*°n
és 17-én___és vasárnap
Notre Damv környékének misztikus élete kel életre az ÖRDÖQTOBONY ctmü izgalmas filmben. Aktuális „UFA" vilúghiradó
Előadások szombaton 5, 7 és 9 6rakor$ vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Tatafaa J—M.
Legszebbet legolcsóbban I
vezetésével.
Az ünnepély a Hiszekegy elánok-lésével kezdődött, amely után az egyik kis cserkész leány megható hangon, szeretettel üdvözölte a Uu-tfapostro) lejött országos csorkész-leány-elnöknót, Lindmayor Autó-niát és s/.óp virágcsokrot nyújtott át neki. majd
.Mota udi ni Kornél né dr. Fodor Erzsétmt elnüknó, esei\'készleáiiv-linr-zotvezetó adott kifejezést néhány szóban az országos oluöknó iránti cserkész ragaszkodásnak éa örömének a felett, hogy az olnöknőt Nagykanizsán üdvözölheti.
Horváth Margit VIII. o. olomi iskolás esorkész leány elszavalta Nagy Emma: fí\'scrkész avatásra\' ciniü versét molegoii, hatnaosan.
Az V—VIII. osztályos.leányesor-készek és a 206. Ildikó tulldércsa-pat tagjai, az alsó-, I—IV, osztályos leányok letették az országos el nők nőnok az esküt, aki mindogvi-kükkel kezet fogott és feltüzto blú-zukra a cserkészjelvényt.
Az újonnan felavatott esorkesz-leányok és tűndérkék nevelten egy-egy leány Ígéretet tett az orszácoi olnökuŐnek, hogy mindig
jó munkát véueznok és a loányeserkéaz, illetvo tündérke parancsokat éa kötelességeket minden idólwn hűségesen tel\' jesitik.
Lindmnyor Antónia orazágos cl-
nöknó hálásan fogadta az iránta megnyilvánult szeretetet és hanc-sulyozta, hogy örömmel jött Nagykanizsára, annál is inkább, mert ogyszor már járt itt és akkor azt a meggyőződést és tudatot vitte maná-val, íiogy a nagykanizsai leánycsm* kéazok ezinto példátlan, csodálatos munkát végezloTc —- és végeznek ina is_ —¦ és ezt a .tjidatot az ország uiinden részébe, minden városába elvitték, hirdetve, hogy miiven szenén fojlödik itten a cserkeszét. Odvözöllok bonnetokot -a lizezor magyar esorkészleánv novébon, akik ma mind ide gondolnak, mort tudják, hogy Nagykanizsán Ünnep van.
Az országos olnÖknŐ ozután átnyújtotta Morandininé vozetó-test-vórnok, valamint Hajnal Margitnak,
BÚTORT
szaküzletben,. GÁBOR mŰaaztaloonil
i942. m*|u8 16.
Zfttirtj KÖZLŐN*
Megjelent
ZALAI KÖZLÖNY
legújabb
MENETRENDJE
30 fillérért kapható a kiadóhivatalban
i Tündéikék vezetőjének a legmága-t.ihl\' i-sorkészki tüntetést, az
Aranynapot aiial a kívánsággal, hogy a csorkó-saeíbau még sok órát töltsenek el liutznos és hazafias munkával.
Ezután a csorkészleányok elaöse-rjélvmujtási, sebkötözési és gyermek pólváiasi tudáaukal mutatták be kúi megelégedés re.
Az ezt kövotő loányenerkész- és tiimtérke-táne után u tündérkék, no-iwetenen: Strém Gréti IV. o. t.. Str6ni Margit IV. o. I,, Gábriel Ilona Hl. o- t., Horváth (lizolla 111. o. t., TültÓ Amália IV. o. t. éa Sípos Magda II. o ,t. íMádéné ,\\\'»gv Hóza: Magyarok kis virágos kertje cium verso» darabját adták tlú kedvesen.
Vitéz Kiló Ferenc igazgató boszé-dében hangaulyozta, , hogy már a tanév elején nagy Örömmel határolta ri a UnilóUistÜlul, hogy u kisleányokat is berozoasék a cserké-izatbe, hogy ók ia megtanulják azt
i tok aiápet, jót, amit a .cserkészetben tanulni lehet, hogy ók iaíjallás* erkólcii, hazafias nevelésben részesüljenek. Majd taten áldását körte a i\'tat\'kétznaveló munkára.
Hadarak ós fák napja
Szépen sikerült Madarak éa fát upját rendezett a Vécsoy utcai •lem i iskola tantestülete Horváth Jóiseí igaagatóhelyettea vezetésére! i Sétatarai), amelyen az iskola 800 nórandéke, azonkívül sok sziiló ?a érdeklődő reít részt.
Aa ünnepély a Hiszekeggyel vette kaidetét, amit az iskolai énekkar Kanedy Aura tanítónő vezényletével énekeit. Majd a kia madárkák énükét adták elő. Horváth Julin, Czvet-Iíó Tamás, Nadasd i László, Fendlor Károly éa Kíbm Lajos Béla szavaltak izépen mogfelolő alkalmi versekot. Majd ismét ének kövotkozott: Pinty nóta..,, amit zongŐ frissességgel énekeltek. Továbh kövotkoztok a sza rálátok: Csotneki Zsuzsi, liurhél v János, Ben kő István. Majd a Itigó nótára gyújtottak reá a gyermekek. Kövotkezett Bort i Gizella állami ta-nitónó ünnopi boazódo, aki a tólo aiCRBiokott közvot len seggel méltatta » Madarak és fák napjának jelenté* a*Hét.- Beszédéből a györmokot szerető, meleg szivü nevelő szólott a lyermekaiivokhoz. Ujabb nóta: Cinege nóta. Mennyi sodvosség van •íy . ilyen gyermokénokben! Majd megint .i kis növendékok azavalnta: Simon Márta, Simon Kata, Kntz t*réz, Caetneki latrán. Ls igy ment M tovább a pompás, verófenyen idáben, amig fel nem harsant a namzatj imádaág en a sok-sok isks lisflucska , é* iskoláaleányka szét-
üti káromkodj 1
ÖnÁT.\'-\'j*\' ÉKSZERT,
"íiiroijou btiaiptuMl anlU aikaa
vékAsV gyula
1 kUmmúm, Hun linll Ttl. i B-M. fmt i\\in**k tttUitUm kiullMk. IUMVAT
Májas 19-én, kedden délután érkezik a megyéspüspök Nagykanizsára
a Máriakongregációk fennállásának 25-lk évfordulójára
Mini ismételten megemlékez! ünk: május 19-éd, kedden ünneplik ;i fv-rencrehdiek vezetése alatt álló l\'r-leányoi és Úrasszonyok Mária Kongregációi fennállásuk \'2ö-ik évfordulóját. A kongregációi jubileumi ünnepélyből az egész város kalnlikus-aágii éa a testvér-szervezetei teljes síében kiveszik részükéi, A juhilá-rís ünnepségnek különös fényt ad a megyéspüspök személyes megjelenése,
A jubiláris ünnepségek sorrendje a következő:
Május 19-én, kedden reggel S órakor ünnepélyes szentmise és közös szentáldozás a fereileick leniplo-ináhan.
Délután" Tői 5 órakor n kongregációk tagjainak uyülekozéso a plébánia feliérteniu\'ben. Háromnegyed -"> órakor a kongregációk felsorakoznak a cinktói uinioan és várják a ino-gyéspÜH|)ők megérkezését, aki nutó-val érkezik bérmálás! útjáról Nagykanizsára, Majd üunopélyos bevonulás a templomba, ahol ."> óra körül
megkezdődik az ünno|)úlyefl tagava-* lás. ;i i-éiíi tagtik fogadalom tétele, melynek szertartásai a megyéspüspök végzi, aki egyhúzBzónoklatot mléz a knngrognnlatákhnz.
Utána az ünneplő közönség éa a kongreganiaták a városháza dísztermébe vonulnak, ahol ti órakor megkezdődik a jubiláris díszközgyűlés. Műsora: A gimnázium énekkarának
nyitányával ktozdődlk. Mognyitó bőszedet mond dr. Hegyi Lajosné polgármoestorholvottOB neje, kongregációi profokta, Gálos Gabriella Sza lay Mátyás »8zomoru tiiok« cimü költeményéi adja olő, Az ünnepi beszédei dr, Czapik Gyula megyéspüspök mondja. A gimnázium eliek kara Liszt: A ve Mária-1 énekli. A zárszót Ihirsányi lítits prefekia mondja. Az üpnopél.V a Pápai himnusszal fejeződik bő, amit a gibl-názisták énekkara énekel.
A megyéspüspök még este elutazik Nagykanizsáról logközolobbi bór-mahelyére.
Holnap, vasárnap: Levente-nap Nagykanizsán
Holnap, vasárnap isinél nagy napja van \'Ar\'my\'í ősi városánál. Levente-napol rendez, amely egészen a mi kedves levente ifjaiiiké. Amikor aV város magyarsága szivéhez öleli ífju leventéit és részt kér ünnepnapjukból. Levente ifjaink ix<-dig bemutatják, bog} a nemzeti testnevelés milyen tokáig sikerült elöreküzdoiii és tokéletesiteni magukat.
A Lerente-nap ogész napi műsora a körctkozó:
Ma, szombat este í) órakor zenés takarodó.
Holnap, vasárnap reggel 7 órakor zonéa ébresztő.
1. Délolött fél 10 órára a csapatok beérkezéso az Krzsébot térre (Törvényszék olólt). *2. Katonai és jK)l-gári olőkolőségek fogadása. 3. 10 óiakor a könnyű hadosztály levente parancsnok fogadása jobbról (dÍBZ-jel). 4. Közöa ima. Hiszekegy zené-vol. 6. 10.10 órakor tábori szentmise, mondja dr. Varasdy iiászló piarista tanár, levente parancsnok, ti. Onnopí beszéd, mondja Krátky István dr. polgármostor, m. kir. kormány főtan ácsos, a levente bizott-
ság <- Inöko. 7. Szentmise után a levente újoncok fogadalointétole u
zászlók előtt. s. Levente beszéd, mondja Szarjas István levente. 9. Himnusz. 10. A hősi szobiokra koszom helyezés, a fogadalmat levő leventék által. II. Díszmenet a Korona előtt.
Délután a Zrínyi sporttölopeP 17 órai kezdettol: 1. II úszekegy. "2. A gimnázium lovenle csapatának szabadgyakorlatai zenével. ít. A gimnázium és kereskedelmi tornászcsapatainak szorgyaköriattti lovon, nyújtón, korláton. -I. ,\\ kiskaiűzsai leventék humoros talajtorna gyakorlatai. 5. Szünet. A loventczenoKar szórakoztató zenét ad, közbon felállás 60—100-7-800 m-es sikfutáshoz. (>. Szava! Bogohyai Antal kiskanizsát levento. 7. Futó és dobószámok lebonyolítása. H. Ló és szekrényugrás. Gimnáziumi lovenle csapat, u. A polgári iskolai leventék humoros talajtorna bemutatója. 10. Modellverseny 14 géppel. 11. Sorakozó diaz-oszfopba. Szózat után a közönség köszöntése a lovonlo köszöntessek 12. Diszmonot a tribün előtt. Kivonulás.
A nagykanizsai Ipartestület megalakította a. hadbavonultak segélyzti-bizottságát
Ünnepélyesen beiktatták tisztébe dr. Tamás János ipartestületi ügyészt
A nagykanizsai és járási Ipartestület most tartolta a közgyük lés ulám alakuló elöljáróság! ülését Samu \'Lajos elnöklete alatt, aki" meleg szavakkal üdvözölte dr. Hegyi Lajos polgár-mestei^hclyetlcs, főjegyző, iparbiztost, valamint dr. Tamás János hercegi jogtanácsosi, u Testület uj ügyészét, akit ünnepé-
lyes keretek közölt iktattak be. •Samu elnök beszédében rámutatott arra, "hogy a közgyűlés egyhangúlag ügyészévé választotta az iparosság lelkes barátját és támogatóját, dr. Tamás Jánost, ezzel is kiaknrván fejezni becsülését és tiszteletét az iránt a fiérfíu iránt, aki mindenkor olt állott, ahol az iparos-
Üxüetáthelyezésl
bőrdíszmű nöi kalap
KASZTLNÉ HOLZER ELLY RÓTH LAURA
BAZAR-UnVARBA
ra-Mt a. auju« ta-tai.
tábor is küzdött. Dr. Tamás János hercegi jogtanácsos már akkor volt bátor kiálló harcosa a keresztény és nemzeti rgondofalnak, amikor íz még kockázattal járt. Kérte öl, (fogadja szc-relettel az ipaiioslársadalmat. lebben az osztályban magyar őserő lakozik, iiAszen^ez uz oszr lály nem kevésszámú közéleti kiválóságot nevelt a hazának. Az a kisipari \'osztály, amely a középosztály kialakulásához hozzájárult. lís ezíaz Tpanpsoszt-lály mindenkor hálás uzokkul szemben, akik vele QoglálkQZf nak. Isten áldását, kérte az uj test öleli ügyész munkásságára. Az elöljáróság lelkesen éljenezte és hosszasan ünnepelte a keresztény es magyar nemzeti eszme régi, kipróbált liarcbsát, dr. Tamás Jánosi, az Ipartestület uj ügyészél, aki meghatva mondott köszönetet az egyhangú bizalomért és a meleg ünnepei-tetősért. Hégóla foglalkozik az Iparosság ügyeivel — mondotta , az uj\' generáció tagja, az idők forgatagában nőtt fel és édesapja nyomdokain akar haladni. \'A múlt \'tiszteletével és a jelen lendületével. Ismeri azéletel, az iparosság küzdelmét, nehéz helyzetéi. A háború után nagy feladatok várnak őz iparosságra. Igyekszik mindig az
78. lótékonj célúm, kir államsorsjáték Főnyeremény:
40,000 arany pengő
28.380 nyoromóny 420.000 pengfi ériéiben
Nyeremények: 20 000 ar. P lOOOOnr. P 2x5X00 ar. P 4 x 2500ar. P 6x2000 «r.P 33x 1.000ar.P
cs még s/imos nngyobb éft kisebb ilyeremíny, melyeket mind kész* pénzben fizetnek kl.
Húzás június 5-án.
Sorsjegyárak: Egész ar. P 3--, téli ar. P 1-50
Kapható miaden osztályiorajegy Í6-áruiltónál, valamint az Összes doliánytózsdékben.
1942. május Íj
,r MÉRLEG
J //|\\ Klbdeo méretben ....__IIU) Siakijieru Javítás
| scholczínMnps i
NawMmbáá. Kflt*fl*iei Kr. Atam. |
-IV-L--H-í---
iparost j\\i*siulaftutti sZofgniiii. y-\'^y megtiszteltetésnek veszi Icstúleü ügyészi liszlét és igyekszik a bizalmat kiérdemelni.
Samu elnök ünnepélyesen beiktatta lisztébe dr. Tamást.
Bazsó József veze lő jegyző jelentése uta* Samu elnök felolvasta dr. líajdu Gyula voít tes-\' lületi ügyősz lemondó levelét, aki Ii2 évi tevékenység ulán le-mondólt. Az elöljáróság kiváló érdeméit jegyzőkönyvileg örökíti meg és köszönetéi fejezi ki.
Viola Lajos a bizottságok jelentését terjesztette elő. x gazdasági bizottság foglalkozott a hadbavonultak segélyezésén*\'* nevével, az IPOSz és Kamara áliratával kapcsolatban. Az\'elől-járóság elhatározta, hogy a gazdasági bizottság ki cseszi lésével segitöhizoltságot alakil a hadba vonult iparosok üzemóntík fenntartására és hozzátartozóinak megsegítésére, amely nagy figyelemmel és mérh f, \'éssel veti ki a hozzájárulást a mesterekre, mester, segéd és tanonc utál), Felírnak, hogy az anyagkiutalásnál elsősorban a liádbavonultak üzemei veendők figyelembe és a rendelkezésre álló anyagból a dupláját adják nekik. Az Ijiarlestüiel elvárja, hogy tagjai segítik á hadlihyo-nullak hozzátartozóit.
Unhocsa István az iparosság ulánpótlásának kérdéséről \'beszéli \'nagy ügyszeretettel. íiuiní-lár Koronc a\' távolmaradt elől-járósági tagokkal szemben meg-%-lelő szankciókat kárt. Aki háromszor nem vesz részt az \'üléseken, ipartestületi\' Szék elé utalják.
A káromkodást Isten é» a* tfinrénv bünteti I
UZLvETMEG NYITÁSI
Jírinyi ffllslós-ntca 32. alatt
(agyüoiölcs-caomaioloval siembtn)
nyllollam j
ím s» Miliel Józsel\'
Szombat
Allomin iuii»o(íitin.t0) hélkSwi«p*ko»
6.40 Torna. Hirck. Közloményok. Hanglemozok.. — 10 Hírek.. — 11.10 Nemzetközi vízjolzŐszolgálat.
— 12 Harangszó. Himnuaz. Idójá-ráajolontés. Hírek. — 18.20 Időjelzés és vizálláajolontés.
— 14.80 Hirek. — 14.45 Műsorismertetés. —¦ 16 Arfolyamhirek, piaci árak, élelmiszerárak. — 16.46 Időjelzés, birok. — 17 Hirek szlovák és ruszin nyelven. — 19 Hírek magvar, némát és román nyelven.
— 21.40 Hirek. — 23 Hirek német, olasz, angol éa francia nyelven.
— 24 Hirek. BUDAPEST I.
17.15 A 2. honvéd gyalogezred zenekara. — 18 Móricz Zsigmond elbeszélése. — 18.20 Tánczene. — 11).20 Hangképok innen-onnan.— 1Ü.60 .Magyar nóták. -- 20.20 Márkus László előadása. - 20.40 Énekes, zenés részletek n Tahiti gyöngye cimü operettből. —¦ 21.20 Fedák Ágota vidám csevegése. — 22.15 A Balatoni Társaság hangversenyé-nok II. része. -- 28.25 Pertía JonÖ cigányzenekara. — 0.15 Őzen az otthon.
BUDAPEST 11.
18.80 "Mezőgazdasági félóra. — l\'J Francia én olasz koloraturáriák.
— 20 Hirek. — 20.10 ->Pátor Be-nodekü. Drámai miniatűr egy felvonásban. — 20.40 Klarinél-hármaa. -¦- 21.10 Dr. Szabóné Szojka Anna útleírása, felolvasás.
ViiiáiJ ap BUDAPEST I.
8 Kohász. Szóziil. Heggeli zene. -•\'8.45 Hirek. Ö Ke-foraiátus, istentisztelet. - 10 ltom kat. istentisztelet. 11.15 Evangélikus istentisztelőt. 12.15 Levonta "félóra. -\'— 12.55 Nagybaeonáki Ná$yl Vilmos előadása. 13.10 Melles\' Béla-zenekar. 18.45 Időjelzés, hírek. \'-=¦ 11 MÜvÓszlemozok. —-i-t A földművelésügyi minisztérium rádió előadássorozata. ¦¦¦ 15.50 Szórakoztató zene. — .16.40 Dr. Vér-tössy .Miklós elóndáaa. ~ 17.20 Berlini filharmonikusok. — 17.55 Fololvasás. — 18.15 Ilniczky László tánczenekara. - 18.45 Vnszary Piroska éijcvogéso. - - 19.20 Hangké-|K)k vasárnap sjwrtjáiól. Boázol Plu-hár István. Utána »i»rtoreílmények,
— 19.50 ¦•dlósszorolmosw. Hangjáték 1 fölvonásban. -- 20.15 Nópszin-
Festessen Tisztíttasson
muriate". «5*OT I^F? 22.15 Zenekari hanglemezek. — 23.25 (.\'sorba Dezső cigányzenekara. BUDAPEST II. .
11.15 A 2. honvéd gyalogezred zenekara. - 12.15 Melles Béla-zenekur. — 15 Az Operaház.ejó>
H~ a.....i t ;.*«nír
adása: »Traviata«. Dalmű négy felvonásban. — 18.45 lluíczky László tánczenekara. — 19.20 Dr.» Huskti Dénes előadása. — 19.50 Sporteredmények. — 20 Hirek. — 20,10 Káoz Hilda énekel. — 20.85 tizudy N\'ándorné zongorázik. — 2-1 Dr, Vas Olga elóudoau.
Rádiónap lesz a közeljövőben Kanizsán
A Magvar Film Iroda, a Magyar Távirati iroda és a Rádió Elet munkatársai, Szilágyi Ödön és Kollner Jenő látogattak el Nagykanizsára és di. Paizs Ferene városi aljegyző, K. Nagy László múzeumi- tiaztvísoló kalauzolásával fovétolokot készitattok a város nevozetesobb holyoiról. Így Kiskanizsán utcarész lótok, házak, a templom, Luzsnakban az Inkoy-ká-polna, u Szent liáromság-azobor, va lamint u többi szobrok, templomok, érdekesebb épületek és utcarészletek
kerültek u vendégek lencséje olé.
A vendégeket ma fogadta lírátkv István dr. polgármesteri kormány-főtanácsos éa mint értesülünk) w\'« látogatás előkészület volt egy \'kanizsai ltádiónapra, amikor, mint más városokban in, « Kádió-egész--nap Nagykanizsáról közvotiti müsónitr A vendégek folvélolekot készítettek a városi múzeumban is, ahol\'át.\'Án\'r*-zeum igazgatója, Gfú\'jber József kalauzolta ókot.
Lopott bőrutalványon vásárolt bőrből készült cipőket adott el á keszthelyi cipós?T
akit áz uzsorablróság nyolc hónapi börtönre Ítélt
Május olején történt, hogy a keszthelyi csendőrség bizalmas éiie-siiést kapott arról, hogy Góth János keszthelyi cipész több holyboli és vidéki egyén részéi-o utalvány nélkül bőrtalpú "cipót késztteti ós pedig « megállapított maximális árnál (Irá-gt\'ibban. •
Megindult a csendőri nyomozást amely megállapította, hogy Góth János cipész lü pár bőrtalpú cipót szolgáltatott ki jegy nélkül, lügy pár angol szabású dux esiamát 200 pengős áron ajánlott eladatna Balaton Józsefnek.
Megállapítási nyert, hogy Góth Ogy Balogh Lajos novozetü\' oórkores-kodó sogédtól 57 bőrutalványt vasát roll. amolyro Balogh már egyszer kiszolgáltatta a talpbőr anyagot. A» utalványokat azonban nom könyvelte ol, hanem eladta Góth Jánosnak, aki ogy másik bórkoroakodónél újból kiváltotta az utalványokra, a talp bórt. Góth az igy "özerzotű jegyekért darabonként 10, 12,,13 ös 15
pengőket fizetett BaloghUak. Kéfióhb ugy ogyoztok meg, hogy Oóth irrin-don kilogramm talpbor után 82.60 pongót fizet Balogtinak, azonkívül a koroekodóknok a 12.84 pongót (vagyis a hatóság által mogálíapílolt uralj ugy, hogy Góthnuk¦egy-\'-kilo-gramm jogtalanul sseriiott^tapbör -lü jiuiigóbe került, aki az -igy \'vásárolt" hóiból készitott 15 pár cipót. •
A csendőrség ugy -Gótti Janofll, mint Balogh Lajost" bohostft-Nagy-kwnizsára és a kir.\'\'ügyészség azonnal dr. ltóvffy Andor kir.\'törvény-\' Kzéki bíró uzsora egyesbiró olé állította ókot árdrágító visszaélós rrríaH.
A tárgyaláson\' itiíndkóttö\' bóis-morto a vádboli csolckményt: A bi-\' ZOnyítási eljárás bofojozésO\'utan az uzBornbirósdg (ióth Jaflost\'rryfllo\'hónapi börtönre; Balogh Lajost" három hónapi fogházra Ítélte.1""1";^
A jegylopásért] illoti*e\' visszaélésért a törvényszék még külön fogja Ókot felelősségre vonni.
MINDEN-li OR/ MINDENKOR
! ASPIRIN
|Mg malus l(>
liAL\'Ai KvOZLftNT
em
iiaiilcs endre dr. •
kir. kormanyfötanAcsos, Balatonfüred esperes-plébaiiosn, aki RÉHMii Hmom torti
Ioli, íluozócsfllirlököll imilullll
be czustm^éjét hívei es lisíle-lüi sokasítanak részvétele mellett.
*
VAlUIF.C-YI FMIL,
akinek számos verse a Zalai Közlönyben megjeleni, mosl az orosz harctérről értesíti szer-keszlüségünket, hogy a zalai liuk olt is derekasan megállják helyüket . Sztálinokkal < szemben. A volt 20-asok és 48-asok és az uj generáció remekül ve lékednek és megmutatják a magvar virtust.
iti)/.MAN ALAJOST,
a liomokkomáromi kogyhcly ujjáalakilóját és fáradhatatlan plébánosát a megyéspüspök szentszéki tanácsossá nevezte ki — KldáSOS munkásságának elismeréséül.
SZKP ESKUVO-"" \'
lesz pünkösdvasármi^ dél-iilán féf ti ónücor a kanizsai ferences templomban. Akkor veteti oltárhoz Kot zig Jenő volt hírlapíró, jclen|eg az OTJ liszt-viselője (alíil a szerb megszóllak magyarsága miatt internáltak) Pelz Kerenékir. ügyészségi lilkár leányát — Arankái.
IMA Mi SIKKHT
aratoti Király fal vi Tibor, a kitűnő kanizsai nólaszerző és muzsikus. (Forgalmi adó hivatali tisztviselő.) Legújabb szerzeményével, ¦ÍCjtőernyös csárdásával (ötödik) pályadíjul nyeri. Az FjtŐcmyös csárdás legközelebb , u Fővárosi \\\'ígadó hangversenyén kerül bémuta-lasru.
libiitijUa 6Zókrokodi»l»it h uokUk »i o nyfldnl. Vlgyiznnit <or n rwidoi omiirtíwö.
A színházi Iroda jelenti
Sia, szombaton ünnepi megnyitó ¦ÜMolóndán. melvnek keretébon ssin-líbrill Szilágvl és Huszku "nogy-o|*roltje II felvonásban, a Oyei\'iíyói l\'ai Gaietta Perone igazgató [ejlepté: Wl. Az igazqatósáií gondos kiálliiás-i«n ragyogó szoroposztástmu kitfl-ii\'Vn itssKctanult előadásbmi buzza «itir. a ( venrvín bal cimi! nagy-OWrÖttet, A fószoropekel jálsszúk l\'«íúli,v Marcit Ila Miírv, S. Ilni-E\'ttni Ilona, Szabó Ibi, Kovái-s An-1*1 Budai Julia, Mojzos Mária, Tu-Wiy Péter, Csonka Endre, Deák l«iw, liáuó Mihálv, l). tízubó Jó-j»t, Kgorvári L. Béla, II. Gábor \'"l «ü Soós Lajos játsszák,
A tiyergvói hál szinrukviül még ^sámap délután és twto a In-mutató *W*8 szoroplÓinok a falláplévol.
Helfen este színre kftrűl Kálmán Inno világhírű operettje, a Marios krófii., filléres holyárakkul. 42 fillértől 1.60 pengőig kitűnő szerep-oltásban. A főszerepeket lki.Miiry, Bzttbú tbi. Kovács Anna, Mojzea Mária, Tunvoghv Péter, Csonka Kndro, Bánó Mihály, Deák Ferenc, 1). Szabó József játsszuk.
www%w<w%^tw ton* <*H4*e w >
Fényes keretek között ünneplik meg Nagykanizsán is a piaristák magyarországi letelepedésének 300 ik évfordulóját
Nagykanizsán 177 éve
A magyarországi piarista rend nagy ünnepet ül. Az idén vau háromszáz éve unnak, hogy a kegyes tanílórend Magyarországon letelepedett és megkezdte áldásos tevékenységéi. Ili 42-ben clsö állomásuk Podolin "volt, innen ágazott szél a rend hálózata, amely csakhamar megbecsülhetetlen Icvékeuységel lejtett ki. Nagykanizsán 177 éve tevékenykednek. A nagykanizsai piarista gimnáziumból országos nevű férfink \'kerüllcK ki. Országos viszonylatban is fémjelzett intézet u nagykanizsai piarista gimnázium, Értesülésünk szerint a nagykanizsai
tanítják az Ifjúságot
rendház és gimnázium jubilá1-ris ünnepségéi őszkor fogja még" tartani, amikor a rend tartományfőnöke is lejön és személyesen részt vesz a nagyszabású jubiláris ünnepségeken.
Ugyanakkor leplezik le\'Virág ltenelek emlékművét, umil la kápolna falában terveznek elhelyezni, i i
A nagykanizsai piarista-atyák nagyban készülnek a nagy, ószi jubiláris ünnepségre.
Egész Zala veszi ki részét a jubiláris ünnepségekből, hiszen teljesen összeforrtak Zala, kü-lönösenVpcdig Nagykanizsa éle-lével
60 pengőt fizetett 35 deka petrezselyemért
a klskanizsal asszony * törvényszék uzsorabirósága előtt
Dacára a gyakori büntetések? nck. még mindig nem .okulnak eléggé árusilóink. Szokol Yeu-delné kiskanizsai asszony petrezselymet árusítót l 11 piacon. Égy vásárlótól 35 dekáért 3U fillért kéri akkor, amikor a meg állapított ára kilónkén! Ki fillér. A vásárló szokolné követelésére nem szólt egy szót sem, hanem rendőri hivotl, aki uz árdrágító asszonyi azonnal etö-állitolta. Félóra mulvá már vádlottként dr. Almássy Gyula lÖr>
vényszéki tanácselnök előtt ál-lotl. Szokolné nem js tagadta, hogy :i() fillért kéri .\'!.> deka petrezselyemért.\'A továbbiak folyamán kitűnt, hogy a kiskanizsai asszony árdrágításért egyszer már állott n törvényszék elölt. Az iizsorabiró 00 pengő
tíénzbünlelésrc ítélte, egyben el-;obozla a 30 fillérl is, amit a petrezselyemért kapott. Ha liar-madszor is bíróság eló kerül, akkor már bnrlönbüntelós vár reá. &
Ne feledje el. megtekinteni
I a Budapesti Központi Gyógy- és Üdülőhelyi Bizottság
és Budapest Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatala
fürdőügyi vándorkiállítását
az Ipartestület dísztermében május 18—19-én Nyitva 9—1 és 3—6. Belépődíj nincs I
í
Egy ágyúcső tisztítása (Polo R. D. V.)
i mi-Tiiim i-niii\'in\'-\' I
Birkózók, figyelem!
A Leventék, az NVTR és ZM-NTE birkózói folyó hó ltí-án, bél-főn újból megkezdik kózőa edréifei-kot a polgári iskola tornatermében. Edzó napok: hétfő, szerda eb péntek, usto 7 órától. Hétfőn osto 7 órákor, az edzés olótt megbeazélést is úriunk, Szakosztályvezetők. (:t
A dán király uralkodásának 30 évei jubileuma
Koppenhága, május 16 Dánia péntekén ünnepelte X. Keresztély király trónralopéseV nck 30: évfordulóját, Az urulktf* dó kívánságának megfelelően semmiféle üiuiepséget nem; tar-, tollak, csupán u dán királyi színházban rendezlek díszelőadást.
A király a 30 éves évforduló alkalmából felhívta u dán népet, mindannyian tartsanak össze, mert nehéz órákat és éveket élnek át. De aki átsegítette őket uz clsö időkön, megsegíti őket a következőkben\'js. A pol-1 gárság ós a diákság a dán fővárosban nagy ünneplésben irÍ-~ szesitette a királyt.
UTOKT
HETTEIÍIBB
A lüiöpszlgetí bankok es banyák ezüstjeit, aranyait
es értékpapírjait San Franclscooa szállították
Berlin, májas 16 (NST) Washingtoni jelenté^ szerint Corregidöi- meghodblásá \' elotl egy északameríKiű, hujó belutoti a Manilai-Obölbe es hagy mennyiségű aranyat, ezüstöt és értékpapírt vett fedélzetére. Az értékes szállítmány a fülöpszi^eti bankok,\' bányák és niagáns^eméíyck tulajdonát\'kó-\' I>ezte. A szállítmányt a Csendes \' uoeáU eg>ik előre mé^h\'áf^j\'u- . zotl helyen egy cirkáló vette tV-délzetére és San Franciscoba szállította.
ASzökesfövattftr\'M.\'Kir.\' Pénzügy igazgatóság
lelkérl az i|jca tisztelt kOiÖaiégtt, hogy aki a ctnieie kuluuit állami korijaiyet nit;;iaiij.i, iinii.ik arat a pjüutakarcupeaz-un ÜVN/.I.ICDI lap laihaiználasával egy«n-ii.íü ki. Aki a auis|cgy*> ncin kivtnja inc^laiuuii, biivo.M-ujűn azl a mellékeit punom elitet vaia»zboiilék ttlhatznaláaa-val viasuüUlkhmi oda, aheanin trkeattt, " Az. i\'t.i;ifii»of»jaiek Jőieuony «n uüigii a, aki a megtartani nem klvant aorajegyef\' nem küldi viaua, a joickon/ cell károaitpi meg. A sorsjegyek vissza küld eae díjtalan.
mi. mm. i6.
NAPIREND:
QyÖgyMertóri ügyolot: Ma, szotn-baton a Kokoto bas gyógyszertár Fó ut 6., holnap, .naárnap az\'lguz-líig gyógyszertár Fó ut 12.
Kiikanissán !¦ uttaui oei/iMi--tár álludi u,..l..~i...l,il.HI>., ¦
A GOZFOliDO nylM Ma ratfeW C órától uto 6 *.««•. Cilélfö, •nrd*. páiltuk dóhilAu és kűd.töa agán nap •«1*1 Tolotou: 51».
Naptár: Május 18. Szombat. Rom. kit. Nap. Janis. ¦ ProtestánB Mózu, • Izr. IJar 29. — Május 17. Vasárnap. Rom. kat. Bxaudl. - Protestáns Paakál. - Izr. Kzlvon 1.
Vasárnapi Islentlizteletek sorrendje
Ferenceseknél: Vi7, Vi8, Vi8, VilO, V,11 (rtagymlse), 12. d. u. 7-kor litánia.
Fetsitemplom: 7, 8, S, ¦/< 10, \'/, 11, >,\\U, d. u. 6 kor litánia.
Kórházi kápolna; \'Ifi, 8, S, Vili, d. u. Vi3-kor litánia.
Piarista templom: 7, Vi8, Vi9, VilO.
KManlzsa: 7, 8, 9, 11 (nsgy-mlieX 3-kor litánia.
Református; d. e. 10. d. u. 3.
Evangélikus: d. e. 10, d. u. ti.
Izraelita: péntek d. tl. 7, szombat d. e. 10.
Változatok "egy név feletti
Mély-dtmó Zalában elbújt egy kis falú; máig se akadt rá a pesti turista; Anyáin itt volt leány, trés és friss-datú, átkiált a réten: — Juliskái Jtiltikal *
Szegénységim tgytxer szitu-kel tslttimtott, {otthonom volt egy gond-odvas kuckó;) hüsxtvts voltam, valaki Igy hivott barnán, bársonyosan: Juckó.
Mostanában fu(csa dolog tőrtént vttim; kinylit a ulvsmen tgy piros tulipán; atéta virágúik, hogy tlőeiör mondtad, vigyétva kérdesditd: fúltHa... Jútlkdm ?
Ltdltt Júlia
— (A polgármester Itthon)
Dr. Krátky István kir. kormány-főtanácsos, polgármester erdélyi útjáról tegnap osto hazoérkorott ca ma átfőtte hivatala vezetését.
— (A pénzügyi bizottság ülése) A városi képviselőtestület pénzügyi bizottsága bótton délután 6 órakor ülést tart a vároaházón.
-w (Kinevezések)
A pénzügyminiszter Kotzig Mária Csáktornyái lakost a Csáktornyái m, kir. adóhivatalhoz, Lapát Foronc Csáktornyái lakost a zalaogorszogi pénzügy-igazgatósághoz idoigtonee minőségű díjuokokká novoita ki.
— (Kozma Miklós arcképének leleplezése)
A Magyar Hírlapírók Nyugdíjintézete díszközgyűlést tartott, amelyen az egyoaülot volt elnökének, vitéz levelűi Kozma Miklóanak arcképét! lelepleztek.
ÓRAT, ÉKSZERT,
w "!55 SZEMÜVEGET zsoldos gyula Irfetrattf, Ébiíííii ti lilmtísraűlirail,
Cö\'llt B. (• KolOnl-lttlkMUv*! ¦i.„il«n).
SjSwaaS tn, *mm is mm*\\nné ni***.
FIGYELEM 1
Tiaztolettfd értesítem a . Sugárút 2. azam alatt léve
nugyordoniU közönséget hegy évű társas cégből kivéílsra s n]
R ÖFÖS-Ü Z L 10 T U N K E T
Nagykaalaiin, Horthy Mikléi-tU 1. szttm alatt (volt Szabó olpőllzlet)
mnolmár és tóth
— (A Vécsey-utl elemi Iskola szülői értekezlete)
A Vócsey utcai elemi iskola szülői érlekozlctén nép számlmu jelen-tok meg a diákok szülei. A nagyterem, ahol a szülői értekezletekot szoklák tartani, bizony kissé szűknek bizonyult. Az értekezletet Horváth József igazgatóhelyettes nyitotta meg, Bejelentette, hogy u ta-tanulók fölügyelőt mellett hetenként fürödhotnek a gőzfürdőben. Kifejtette a szülők előtt, hogy a gyermo-keknek a tanitók és a szülék iránti szeretete párhuzamosan kell, hogy kifejlődjék. Borvári József tanító u helyes tanulás módjáról és u. tanuló-munka beosztilsáról tartott értékes előadást. Csak a helyesen beosztott időben végzett tanulás hozhatja meg a küllő eredményt. Ha csak lehet, kezdetben együtt tanuljon a szülő, tanító és tanuló. Később is mindig ollón kell őrizni a tanulót. A szorgalomra ós kitartásra a példa a logfőbb ösztönző.
— (A htrctgprímét n munkásifjak Innepségén)
A Katolikus Logónyegy lótok Orsz, Szövotségo sikerült munkosifjuaági ünnopségot tartott a Magyar Művelődés Házában. Ai ünnopsógon mogjolont tSorédi juastinián uiborod horcogprimás is, akit vitáz Pintér József pápai kamarás fogadott. Az üunopségon sokan jelontok inog a katolikus ugyházi és világi olókoló-sógok közül. A művészi számok után Pintér Lásclé tartott inognyitő bőszedet, amelyből) az uj Kurópáhan az ifjúságra váró feladatokról beszélt.
— (Balatoni orvoshét)
A balatoni orrosbát csütörtökön kezdődött. Szekeres Bönis íürdókor-mányos üdvözölte az egybegyűlt többsaáz orvost. A pénteki Ünnepélyes megnyitáson Kelemen Kri-aosztom pannonhalmi főapát mondott beszedőt, majd Schmidt Foronc egyetemi tanár, Schmidt Jenő főszolgabíró. Somogyi Imre községi bíró és Oánpárdy Aladár igazgató köszöntöt to az orvosokat. A kongresszusi előadásai májúi \'-ÍD-ig tartanak.
— (Tízezer nö imádkozott a papéért)
A budapesti Aotio Catbolica cso-|xirtbizottsága ML Pitia pápa 26 éves püspöki jubileuma és az iü.\'ík, évben Budapesten megtartott fiüoha riszt íkut. Világkongresszus évfordulója alkalmába! a Bzent Ücllért-hogyi Sziklatemplomnál a katolikus nók SZÓmára szentségimádási órát rendezett. A szeiitségimádási órán kereken lizezer katolikua nő vott részt és ott volt Auguszta főhercegasszony in. Az ájtatosságot Berédi Jusztiiiián lnlniítj!-. hercegprimás vésette.
— (Illetékmentesek a népiskolai beadvények)
A jxmzügyminiszter roudelotot adott ki népiskolai beadványok ille-tékinentessegéról. A rendelőt értel-inébon az i.skolázi\'tsi kötolezottsóg alá eső gyormokeknek vagy gondviselőjének népiskolai tanulmányi ügyhuii vagy az iskolázási kötelezettségből folyólag az iskolai hatószágokhoz intézőit beadványai idoértvo a jogorvoslati boadványokat i> — ille-tékmuntesok.
— (A rendőrség figyelmezteti) aiokat, akik élolmisierjogyeikot
olteszlették, hogy ne forduljanak hozzá igazolásért, inert ilyet nem szolgáltat ki.
— (ismét betörték a ciéktornyal ferencrandtak zárdájának ablakait)
A legutóbbi felháborító gaztott\' megismétlődött Csáktornyán. Ismfa-u\'i!u:i tettesek ujbó) betörték a ejak-tornyai ferenoosok zárdájának ablakait. A tettosok korékpáron voltak és tettük olkövotéso után a legnagyobb gyorsasággal olillantak a tomplom előtti térről. Hondórság és csendőrség erélyes nyomozást indított a tettesek kézrokeritétére.
CIPŐI Teletoa:498.
csak elekestől
(Dermaia) Ffi-et 13. \\i.
Villamos- és táska-gramofonokat,
lemezeket vosr — elad — osoról — kölosönöz tm GrQnhut Elemér \'KSÍfi-tS* 2.
Egy szétlőtt brit paaeólos (Fete R. D. V.)
Niigykanlzsa megyei város polgármesterétől.
Tárgy: Kukorica vetőmig síétouUii,
Hirdetmény.
A gazdák kőit való széloszlásra 23 q velökukoricát kaptam. Akiknek szUHségük van vetőmagra, f, \\}0 18-án, hétfőn reggel 8 órától kezdve Jelentkezzenek a Zrínyi Miklós-utca 2l/a. sz. alatl levó gyümöics-cso-magolóban. A vételár mázainkéul 30 pangó. Az igénylők gabonalapjukat, a vételárat és az elvitelhez szükséges zsákot hozzák magukkal. A kapott magot csalamádé vetésére vagy állatok etetésére felhasználni tilos s az ez ellen válókét súlyosan büntelik. Nyomatékosan figyelmeztetem a gazdákat, hogy a kiosztásra kerütó mag csiraképessége legfeljebb 50—60 százalék közt van, ennek alapján állapítsák meg tehát az elvetendő mennyiséget. A kapott vetőmagot zsákban tárolni nem sza-oad, a vetésig száraz, szellős helyen vékonyan teregetve tarfandó,
Nagykanizsa, 1042. május 16. mi Polgármester.
11.378/ 1MJ.
Tárgy : A várói! girdövényl és alaó-nyircsl erdok cJotiasználaUból kikerült faanyag értékesltésa.
Nagykanizsa város elad:
a gőrdővényi erdőben 02 halom nagy.\'esit 2 m. hosszú akácklvágá-Bokát, melyek szőlőkaró-termelésre és kerítésoszlopoknak alkalmasak; továbbá az alsónyiresi erdőben 14.5 balom kevert tuskólál, 1.— halmos tételekben.
A kiirás tárgyjegyzékét a hivatalos órán alatt a kiskanizsal városházi ügyelslnél, míg az anyagot az llleiékes védkerdletl srdőőrOknél meg lehet tekinteni.
Feltételek: azoanali kéizpénzflze-lés, elsiillltásl határidő 2 hét.
A szóbeli árverés Ideje és helye: a gőrdővényi erdőben 1042. évi május hó 18-án, hé főn d. e. 9 óra-, kor, — az alsónylresi erdőben ugyanaznap, délután 3 órakor.
Találkozás d. e. 9 órakor a Le-tenyére vezető országúton, a Oőrdö-vény erdő északkeleti tarkán, d. u. 3 órakot az alsónylresi erdőőri laknál. un
^wMMnaaaSa,
az újsághirdetés!
Egész nap, jó idében, rosszban, belterületen és a perifériákon, városban és falvakban utón van az újsághirdetés és dolgozik szüntelen a hirdető Üzletéért!
1942. május 16
SxakioanSI kereaek Június elaelal belépéssel. Jelentkazés Unger vaíkereike ditben, i pénztárosnőnél. 1249
Tlit\'a, rendía b«I«rd>ifi dilettili órákra (elvetélik. Böhmné, Zárda-utca « 1369
_- Jelentkezés SBrlal vaskereskedésben.
1378
Villanyaira! 5 tanoncot felveszek munhut Elemér vlllamosiág! vállal-da Deák tér 2 1379
Ötvös\' rendelőbe n>Mvfn*tonanftl
keiének. Df, Rotti, Caengery-ut 2. 1373
Hor-kAt i1\' n*mat levelezési válla! íteiíny (izetés metlett logvegzelt őike-rrizténv egyín. Esetlen óvadékkal üzletbe pénztárkezelőnek ajánlkozik. Clm a kiadóban, i.íh.-í
6x«k*k«t, padokai keretek ven-díglönek. valamint egy kombinált izoba-beiendezést, I-\'het vidékről ts. „SBrgfiien kéizplnzéit* fallgt. 1372
Klnlzal-ulcs 17. izim alalt lét [ókuban levő pyap!u»iövet ruha éa egy (elöl\'ő-kabát «larió, ijör
Mangalica\' éa keresztezel! aUldŐk éa malacok aladok. Róíhs-u. 9. 1313
Holnap regééi oleió balatoni elBponly nap piac jtOzepirt, bolgárok mellett.
BOlIyaaxto\'* „Singéi" vart-dp\'p eladó. Magyar-u. 44. az alatt. 1368
BÚTOROZOTT SZOBA *\'
Kltlönbejáratu, népen butoroaott két iiaba, mod\'rn komfortos háibnn, bútorral vtgv anélkül kladrt. Ugyanott eev külön-belifalu, udvart bútorozott aroba fttrdő-noha hanrnAlrttlal kladrt. Ktrtl/al u. S. 1367
HÁZ ÉS INGATLAN >¦
Eladaara kítzveHlek belterületen több flileln\'k alkalmai, tövcrtelmezö bérhámf. Horváth. Suear-u. 42. . 13(18
Elr-dó Ballhyánv-u 16. «ranni sarok-híz. érdeklődni Klsfaludyu. 18 alati. 1370
i-t.ui-s töreyár hátamösfllt félhold •/íntólöld Bővebbet Homokkomároml-ii\'í-* 24 ii. 1372
Sv*nrqyO>a,y**r első hegyháton 5404 Q (11 arflloblitok, ttránló, kin/aló. íyumölcsös, pincével, teljes felszerelései együll eladó: Bővebbet Koisuth lér 7. 1374
Vfiművaantaater több emeletei hint. kisebb héi- éa migánbáiat értékel í» közvellt, MIW Péter, Magyar-utca & iz. 13\'9
Elad* fflldblrtok. Somogy megyében, mflut melle", szomszédos megyei viroihnz, ugy n járist székhelyhez is kö-"I. 500 holdig lötdhlrlok, éplllelekkel tgyllH .egy tagban vagy megosztva la, el-«4, ErdeklódÓk forduljanak dr. Balázs Rudolf csurgói Ügyvédhez. 1345
bérházat, kSxwatlt
1192
Több adómentes nroán- é; házhelyei, szilőt éa földeket Pipp, Telekt-ut 5
Fö utvonalakon nagyobb bérhAaak nagyobb telekkel eladók. Clm a kiadóhivatalban. 132«
Balatonmárián az Állomásnál nagyobb ¦Hintetek eladó. Érdeklődni lehet űörög dohány ámdában. 133ö
Hsrgltay gralológua BlrAlyu. 37.
¦UH logad. 548
Képeit
logoloBóbbao kerotezi
Horváth Lajos, is\'.ü," 5».
lllU\'iif\'Wí.iÜÍJli |l
üveg- és porcellán kis- és nagykereskedő
mlntaterméban l0 = nagy választék várja #ntl -
Horthy M.ut 23. , Tel.fon : 847.
WmIimMI Ulta liliiiii MENETRENDJE érvényes Í1M2 m(t]UR 4-tftl.
^.\'.«flb.i.t*,. -V*.utAlto\'n.l,«
V.mUllomaira etltébct-térrt
5 30 6(5 710 1036 13 45 14« 18" 1935 20\'45 2236 • i 2 « 3 M li C N 2 3 » B « B > 8
FERENCJOZSEF
keserűvíz
Otc&en&jLt tmfiam
számba
Közlöny Zalai Közlöny Zalai Közlány Közlöny Zalai Közlöny Zalai Kö#mV Közlöny Zalai Közlöny Zatui KtWöny Z/Jű Közlöny Zului [\\M\\m\\y Ifüzlöny — .V\' f.őzlöny H^lffi^y^ai Közlöny
Zalai Közlöny Zalai Közlöny (ízlóny Zalai Köx.lén\'y Zalai KőzlönJ özlöiiy Zalai Közlöny Zalai ICözló/
Egyínémot torpedóromboló ktkötKFoto R. D. V.)^;
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Kdixöa«t«yllvánltÍB.
Mtndflzoa Jóbarotalak tf ltmi>-ríisoliiK. kik feltUbeUtUn drága Jó ftleBtgem, édManyink, unyó-inmk, DBgyaayánk, llletvs rokonunk tem*t*«Án mef]0lené4iukk«l vagy bArml m&i módon mélya4-gen fajdalmunkban oiatozni aal-veaok voltak, fogadlak •Eiiton la hálás kiWoiintOnk klf»]ez«aát. ,
Riltar.oaatAri.
Dr. KuhAr Oltó, mint flvár ugy maga, valamlnl az alulírott őai-szes rokontág nevében fájdalomtól megtört azivvtl, de a Mindenható akaratiban belenyugodva, szomorú azivvel Jelenti, hogy szerétéit jó testvér, eógornő és unokatestvér
KUHÁB RÓZSI
a család béke anijyala, Jáságos életének Mik évében hosaiaa szenvedés ulán f. hó 18-én 17 órakor visszaadta nemes lelkét Teremtőjének.
Felejthetetlen Jó Hugóm faldt maradványait f. hó 17-én d. u. 5 órakor fogjuk a rém. kai. Anyaszentegyház szertartása szerint beszenlcltetal és a helyi róm. kat. sirkertben családi sírboltunkba helyezni.
jóságos telke Üdvéért f. hó 18-án délelólt >/i7 órakor mulaluak be szcntmlia-áldotatot a aaenlfertnc-rendlek ptébánta-temptomában. Nagykanizsa, 1042. május 5.
Kaktr Luisa ir Mélák Uutéué, Kuliív Klára A(gtalaky Iatváaaá és dr. KuhAr Ottá testvérei ; dr. Kakár Ottóne szül. l\'t&«¦-¦< alárU sógornője ; dr. Hálák l.ii..tó és Afftslaky lat-váa sógorai ; úr. Hátak Klára, HáUk László, Afittlaky Klára, Agstslaky Iitváa és Knkár Panata Ott* unokatestvérei,
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
11467/1942.
Hirdetmény.
Az Erzsébet-téri park ez évi fíl-térmését május 19-én d. e. 10 órakor, a helyszínen nyilvános árverér sen eladom.
Nagykanizsa, 1942. május 16.
Polgármester.
I1468/1942.
Hirdetmény.
Az nölvös-téri park ez évi íll-termését május 19-én, d. e. \'/ill órakor a helyszínen nyilvános árverésen eladom.
Nagykanizsa, 1942. május 16.
Polgármester.
11344/1942.
Hirdetmény.
A Szentgyörgyvári hegyre vezető ut oldalán levő 1942. évi fütermést május 19-én d. e. 11 órakor a helyszínen nyilvános árverésen eladom.
Nagykanizsa, 1942. május 10.
Polgármester.
tj—
fl Binde
mm
.tndftnkl a batyl kMoekedŐksíá IpaxoaokaaU ntt«
ZALAI KOZtOXt
1942. itiilui 16
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó intézet, Ozlett könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szarkesztésége és kiadóhivatala
Készítünk 3
njir\\d,qp/éle kereskedalmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyáriunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fali-naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Tái-gy: A burgonya forgilmit korlátozó rendelet haUlyon ktrt! he-lyuétc.
Hirdetmény.
A 7660/1941. M. E. sz. rendeletet hatályon khrfll helyeztek, így le-hát a burgonya az ország egész termetén szabadon szállítható.
Nagykanizsa, 1942. május 15. tta Polgármester.
023/Ké. 1942.
Tárgy : Méhctetö cukor igénylése.
Hirdetmény.
A míbetító cukor igénylésének haláridelél máius 31-ig meghosz-szabbltollálr. Ezen idöljr méhcss\'á-donkánl 3 ke. cukrot lehet a Köz-ellálásl Hivaialban Igényelni. | Nagykanizsa, 1942. május 15. u« Polgármester.
Molnárok
S!
vagy
újból betuerfzhetö
lapnak nyomdájában.
Német tenfteralalljáró ame-rikat partok elölt (Foto R. D. V.)
DRÁVAVÖLGYI
ViLLftMOS hkhMSZOLGhITATÓ R.T.
szakaxerfl f el vilrtgoaítas minden villamos kérdésben Csengery-ut 51, telefen 294.
Áramszámlák fizetése, reklnmáoiók, hiba bejelentések Sugtja^i g, t. emelet, teleforvgl3.
HILD
temet;, exhumál, szállít.
Cégtulajdonos:
Derváflts József
re T*J«#«*t W. hkfat na.
Nagykanizsa megyei vAroi polgármesterétől.
8990/1942.
Tárgy: Cseiebogár-irtás.
Hirdetmény.
Közhírré leszem, hegy a cserebogarak irtása az 1894. évi XII. L*c. 50. §-a értelmében köleleiö éa azon birtokos, aki az Irtást elmulasztja, ugyanezen törvény 95. §-ának K) ponija alapján kihágást követ et és az 1928 évi X. t-c. 5. §-ában fog-iall rendelkezések szerint 600 pengőig teriedhetö pénzbüntetéssel, behajthatatlanság esetén megfelelő elzárással büntettetik és a büntetésen ielul az irtást a mulasztók költségére a város fogja elvégeztetni, i Felhívom tehát az összes birtokosokat, hogy a cserebogarakat a iáját érdekükben és minden rendelkezésre álló eszközzel IrUák.
Nagykanizsa, 1942. április 23. [hu Polgármester.
ZALAI cVÚZLOMV
politikai napilap.
Kiadja . „KSiaitsattBi St. T. NagyfcsaltM*. Paletóa kiadd: Zsltl Kársiy,
Nyomaunt
¦ HMl0*IfaW«\'l X.\'T. H.j/hni.ir\'
s>*«sal*Hífl Na|ykwti«4« lKy«*utA*rt UW i ItAsi Sarasat
1975291411
82* évfolyam, iii. Hám.
Nagykanizsa, 1948. május 18. hóilő
Ára 12 fiitér.
POLITIKAI NAPILAP
Rierkeartóséíf éa kiadóhivatal i Főút 6. szám. Bzerkatitöaélíl 68 kladóhivatall tcletnn 76 ez. műk]oi™ik minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarlts lajos
Blőílzatéd ára: «f y hénapra 2 tu-ngö 80 Illlar,
negvadóvra 7 paat* 30 fillér. Enyea nhi: iítkozuap 12 llll., azambatan is 011.
Szembe, babám!
(bl) Nem ugy van ám az. kodvos barátom, hogy loiilsz az Írógéphez, lehetőleg nom n magadéhoz, nohogy aí i botüd lotőrött |H)iUjii netalán árulód lohesson, - vagy viaszafelé döntőd az Írásodat, esetleg, ami a lofrbi\'ktoanbb, csupa nugy betűkből rajzolod a lovoledot és elmondod abban, hogv X ozüstkanulal lopott, vngy V valutával imiwszlorkodott, Z tilos ulak-módok i gén yl>ovéto lével ravaszkodta ki mayát a katonaságtól ós igy tovább. Nom ugy van ám az, kedves baráton., hogy n névtolon feljoloníÖ levelét ineghUi, liodobju egy tökélcteson néma postaládába ennek vagy amannak a hatóságnak, hivatalnak aciméro, aztán, mint aki dolgát legjobban végoztc, a »n.iajd ?11 \'megmutatom noki« buszkén dagadó örömóvói lesed az újságot, hogy az illotónok mikor losz a ki-¦ rígzeso.
Nom igy van oz, kedves barátom,\' mórt az igy túlontúl kényelmes és tökéletesen Tolóiét len.-- ¦ -
Hogy miéit hozakodom én most őzzel olé? Nyilván nem azért, inort a világnak jelenleg az a legnagyobb gondja,\'hogy rászoktassa az embereset a felebaráti szorototre, aminek egyik parancsa az is, hogy no okozzunk kellemetlenséget feleslegesen embertársainknak, igy tehát a hatóságoknak, hivataloknak se és azoknak se, akikot liooohurgyán megvádolunk, hogy a végén kiderüljön, rossz tréfa vagy aljas hosszú müve toIí az egész. X felebaráti szeretet ilyen zűrzavaros idóklwn világi ér-lolombcn paradox erény, aminek a nevében igen sokszor az ellenkezője is történik annak, amit felebarátom ralóban az iránta érzett hzerelelom megnyilvánulásának tekinthetne. Hiszen azt kollcno kívánnom, hogy minden folobarátom\' tejben1-vajban törődhessék s még irigyelnem som Mttbadna, akkor sem, ha magam még vizbeu is alig fürödhetem ama nagyon egyszerű oknál fogva, hogy a fürdéshez szappan is szükségeltetik. S lám, nem csak" hogydrigyjom a fojot-Vajat embertársamtól, hanem a s?.Ő egész értolméhen hazafias Molgálíitot teljesítők, ha hatóság keiéreadom azt, aki jólétének anyagi elofoltételei közül a közellátás szükségleteinek fogalma alá tartozókat halmozza, a többiek elül igazságtalanul és csalárd utakon elvonja, s ezzel nagy erőpróbák iílején a nemzeti ol-lpnrdlóké|)csségot csökkonti.
A ma felebaráti hzcrofet-fogalina filérlokeloVIött, mert megelőzi azt a közöse mindeneket megelőző szögletének kötelessége. Ennek is egy-. Worfi az oka: — csak a közösségi tlet-fonna nyújthat az egvos omber-"ck ia emberhez méltó életet. Vilá-poa tehát, hogv elsősorban a közös-, «wjok kell jólétet biztosítani s ab-W kiosztani mindonkinok a rá jog-Kal-osó részt. Robinsonok jóléte le -hot romantiktis, do a mai emberi í-\'lol-azinl követelményei szerint nem "ítazBágoa. A föld és minden java ,l0"> azért van, hogy ki-ki lelomé-ji.voaségo, erojo jogán kisajátítson "*iolo annyit, amennyit bir, hanem óiért, hogy mindenkit emberhez mellürm öltartson, akit laton élni ""Idolt a földre. Aki tehát aiközös-«*ellen vétkezőket, a mohó önzőinkben minden köz-köteluaségról
17 ellenséges kereskedelmi hajót süllyesztettek el ismét a német buvárhajók Amerika partjainál
Ewatt külügyminiszter Ausztrália fenyegetett helyzetéről beszélt a londoni rádióban
¦ár csak kisebb harcok folynak a keresi félsziget keleti részén
Tokió, május (Német Távirati Iroda) .Mint a Domci-irodn megbízható forrásból értesül, n Délnyugnt-Csendcs-óceán felett működő japán ltnrrirepülögépck legénységé pénteken reggel megpillantotta a Hornéi és Enterprise amerikai repülögépanyahujót. nmint néhány cirkáló és romboló kíséretében mintegy 500 mér? föld nyíre n Salamon-szigetektől, keletre nyugati irányban halaxl-lak, A japán repülőgépek megjelenésekor az ellenséges hajóraj keleti irányban tér lel, anélkül, hogy harebaboesátkozoit volna.
A némaí repülök Anglia délkeleti partfalt támadták.
Berlin, május 18 (NST) Könnyű \'német harci repülőgépek tegnap délután Anglia délkeleti tengerpartja fölé röpültek, Megtámadtak több hadi célpontot ós bombatalálalo-kat érlek el.
Berlin, május 18 (NST) Mint német katonai
helyről közlik, magánosan szálló brit bombavetők mi ára virradóra zavarkeltés céljából berepültek a német partvidék fölé.\\J Eddigi jelentések szerint lelőttük 2 ellenséges repülőgépet.
A japánok Part Moreebyt és Manipart bombázták
Tokió, május 18 Pori Moresbyl és környékét tegnap ismét bombázták a japán repülök. A;*- elmúlt napok1-bún líf ellenséges repülőgépet lőttek le vagy romboltak szét a földön, a japánok ugyanakkor i gépet vesztettek:
Sanghaj, május 18 Az indiai Asszam tartomány Maiiipur nevű városát szombaton is megtámadták a japán rcj pülök. A város -katonai célpontjaiban tekintélyes károk estek. A város mellett levő repülőtér kifutóját ugyancsak igen erősen in,egrougálták és szétromboltak 2 amerikai mintájú repülőgépet.
K% ausztrá\'lal külöfíyminiszter rádióbeszéde az Ausztráliát fenyegető veszélyről
bár Keres városának elfoglalása után a félsziget egyes pontjain még folynak a harcok, azok azonban az általános hnfi-müvcletek szempontjából nem lényegesek.
Német tengeralattjáró siker
Berlin, május JS A Führor főhadiszállásáról
Amsterdam,1 linjus 18 (NST) Ewaft ausztráliai külügyminiszter tegnap esle rádióbeszédben fordul! az (angol közvéleményhez. Bejelentette, hogy kormánya azért küldte Washingtonból Londonba, liogy figyelmeztesse a kél főváros illetékeseit az Ausztráliára (váró fenyegető veszélyekre. Beszédében megállapította\' hogy Japán öl hónap leforgása alatt egész birodalmai hóditolt meg Szingapúrtól Burmáig. Egyúttal fontos támaszpontokat szerezlek ;i japánok Uj-Guineán és környékén, ami Ausztrália szempontjából ugyanazt jelenti, mint Angliának Calais és Dünkirchcn német megszállása.
Berlin, május 18 Berlinben megállapítják, hogy
jelenük a Néniftt Távirali Iro (Iának :
A véderő főparancsnoksága közli:
Észak-Amerika keleti pariján, ii Karaibi tengeren.és n Misszi-szipi torkolatában német ten-geralatljárők ujabb 17 ellenséges kereskedelmi hajót süllyesztettek cl, együttvéve 105000 tonnányi hajótérrel, 2 hajót pedig
torpedóikkal súlyosan megrongáltak.
Francia-amerikai viszony
Zürich, május 18 %BunÍ. Tud.) A svájci sajtó szerint Marliniqne-sziget ügyé-, ben meglehetősen kiéleződött A\\ helyzet Franciaország éB az^ Egyesült Államok között. FratíS cia" részről nem hajlandók az-ainerikai követeléseket teljesíteni, máfCSnk azért sem, mert Franciaország szuwréiiitását sértik és ellentétben állanak a fegyverszüneti egyezménnyé\'. Az\'EgyesüIt \'AHaniok /kormánya világosan kifejezésre jutlatla, hogy nem kéri a yichyi kormány nak beavatkozásai a Hóbort tengernaggyal folyó hír-gyalásokba. \\ icbyben lehetségesnek tartják, hogy a két kor-niánv között szakítás kővel Kezik be.
Bangkok, május 18 (NS\'n Az indus nemzeti ia-náes- elnöke felliivásf fc-ité \'Ctt In dia népéhez. Felszólitolta a hindukat, hogy Indiát csak az tarthatja távol a háborútól, ha ín-dia népe felkel a brit uralom ellen. A kormány vezetését — mondotta — India népónok kell átadni. f
Elsüllyedt két amerikai hajó
Oenf, május (IR (NST) Newyorki jelentés szerint az amerikai tengeréazoti minisztérium bejelentőt te, hogy ellenséges tengeralattjárók a Karaibi-tongoron elsüllyosztóitok ogy kis és egy közo-|)oa nagysága hajót.
Roosevelt szabadlábra helyezte az amerikai kommunistapárt főtitkárát
Róma. május Itf (Stofam iroda) Washingtoni jelentés szerint lntvinov szovjet nagykövet moszkvai utasításra erélyes jegyzéket intézett u washingtoni km-manyhoz és abban kövelelte,\' hogv bocsássák szabadon az északameri-kai kommunista párt főtitkárát. A
iPoiylaUs a fi. otdalen)
inegfeledkézókol igyekszik és sogít ártalmatlanná tonni, az, igenis, szolgálatot tesz a kozuók s ez a szolgálat ina, komoly idóbon, köfolosség.
Csakhogy, kedves barátom, eszel íi kötelességgel felelősség is jár. Netn
eaak arra vagv kötelezve, hogy a haza közösségéhez tartozásod nevéből) kapd mog mindazt, ami a tű részed, hanem arra is, hogy ha Panaszod, vádad, kifogásod van, akkor azoknak érvénvesilésében visold u
közösség erdőkével éö önmagad érkötési lényével szembon is a felelősséget. .Minden biku<vogy& el a bün-totí\'sét s ne palástolj semmi gonosz-Hágót, meri akkor magad is - bün-tárüsá válsz. Pe no is vádaskodj
1
2AL-AÍ KÖZLŐN!)
1942, má|iu íj
BÚTORT
azakuslotben,
GÁBOH mŰasztalosnál
**KT«n na rendeljen. Nh(yt.anl«i>n, VAi«aháj>.p*l*la> MSI
felelőtlenül, mert azzal is aláásod közöflaéged orejőt, az életformák tekintélyét, ;i munka-romlót foloslego-boii terheled s vonod el a hasznos teljesítményektől. Aki vádol, unnak lényen erkölcsi bátorsága szetntól-szentlw odaállni :iz illetékes hatóság elé tia ugy emolni a vádat, i hogy unnak a kiléted ismerete udjon annyi alaposságot, amennyi a inogvádoláa-hoz és annak komolyan vótelóhoz Bítültfléges,
Hu te sótótlion maradsz, kétíves barátom, akkor hogyun kívánhatod attól a hivatalos (szervtől, hogy temérdek gondot, munkál belefektessen ogy agybe és teljes fényt .derítsen arra, mikor egyéni észrevételeid hely tél lóságéra még annyi jótállás sincs, hogy legalább az eíjúrúk tudnák, kivel állnak szembencs honnét fuj a Bzél. A tapasztalatok ozrei bizonyítják, hogy a névtelen vádaskodások inogott legtöbb e***fben a könnyelmű felelőtlenség, alantas hosszú-vágy, legjobb esetben is meggondolatlan túlbuzgóság húzódik meg. Gondold el, hogy á ma minden fronton megfeszített orőkküi dolgozni kénytelon közhivatalok munkaidejéből, erejéből mennyi hasznosabbra fordithatót vesznek ol ofajta jelenségek. Gondold meg, hogy a gyávámig nem csak akkor ouiosztó szegvén, hu az embernek az arcába vágják, hanem akkor Íb, hu csak önmagad ítélőszékévol kell szembenézned. I . íís tanulj meg még valamit, kedves barátom! Tanuld inog, hogy .Magyarország nem u Balkánon loUzik* Hidd el, hogy .Magyarországon kívüled is vannak liecsüleles emberek. Hidd-dl, hogy a magyar köztisztviselő nem baksisért intéz ügyekel és nem fizetett cinkosa senki gazsága i-uak. Hidd el, hogy nem gonosztevő
mindenki, akire te haragszol. Hidd el/hogy sem u katonai, sem u polgári ólotbeu nem aszorínt mérik a kötelességek kirovását, hogy ki mit tud áldozni ogy kibújóért. Nem akarom idézni a »wio dor Sebeim ist...« közismert aranyigazságát, amelynek igen sok lélektani alapja van, mégis figyelmedbe idézem, hogy mielőtt vádolsz, nézz körül u magad portáján is, a mugad\'lelkiismeretével ia voss számadást. S hu ezt mind megtetted, akkor hizonyes vagyok benno, nem fogaz senki ollón fololótlon vádakat emelni h bizonyos vagyok abban is, hogy amikor vádolsz, akkor nyílt sisakros-téllyal toszed, mort magyar vagy, ur vugy, fclolós tagja ogy nemzetnek, amoly solui senki elöl\'nem bujt el, suhu senkit nem támadott meg orvul, do ahova; oda kellőit ülni, oda mindi",odavágott a aki amit kapott, azt mindig mogéidoiuolto.
Hemclem, kedves barátom ,bogy to hitolt akarsz érdemelni u szavaidnak és iKfeuülést a szomélyednok. ohhez podig uz koll, hogy magad légy ura szavaidnak éa jó gazdája önmagad Süomútyi értékomok.
8 most loülhotsz,.Írhatsz egy névtelen levolot s mogírhatod benne, hogy oz a (bl) közönséges gyilkos: — mogölto a fiitolót u névtelen vádaskodásaidnak.
• ff^^í^^fríí^tp^WS^fri^ft^ÍP^BÍ^BtMÍSi
i A gazdagság ára: I
* mlndösaze .] P Ennyibe x Ü kerül a magyar királyi l> ¦ jótekonycelu állami sora- h
# j, utták egy egész sora j Z jegye cs i,&0 be egy tel I
A huzat mar közeledik, « június 5-enI A sorsjegy x kapható minden sorsjegy % loarusiióníi, valamint az w ömesdohanylőzsdekbeu. |
HM4*I
A nagykanizsai házfőnöknő lett a Szociális Misszió Társulat általános főnöknője,
aki pünkösdkor Dnnepll szerzetességének 25-ik évfordulóját
Farkas Eriit alapítványi hölgy, a Szociális .Misszió Társulat alapiló-röuöknöje elhalálozása folytán ítiósl ült össze a káptalan, amelyen a hercegpri-luus képviseletében dl*. Dralms érseki hclynök elnököli. A káptalan országos elnöknönek, ill. általános föuöknöuek Vornieier Kunmuilál, a Szociális Misszió nagykanizsai házföuöknöjél\' választotta meg, aki mindjárt olt is mnrndl. A választásról a Krisztina-körüli anyaház azon-nttl telefonon értesítetté a nagykanizsai házal, amelynek uj fö-nöknöjét pünkösdkor nevezi ki - - az általános főnöknő.
Yormoier Kununilla országos elnök, általános főnöknő — erdélyi származásit. Mnrosvásárhely közelében szülelett, 25 év óta tagja a Szociális Misszió Tár sulatnak. ügy évig Budapesten
n patronázsbnn működött, ahol kvalitása és szerzetesi lelkülete annyira (eltűnt, hogy már a második évben házfönökké nevezték ki vidékre. 24 éven ót volt házfönöknö különböző rend búzákban. .Vagykanizsait mint Mnndukics Celesztin fönőknönő vér utóda három év óla levé-kenykedelt. Melegségével, szere-telreméllóságával, közvetlenségével számos tisztelőt szerzett. Nagy értéke a Szociális Misszió Társulatnak és méltó utódja :i nagy rendalapiló föuöknöuek, Farkas Editnek.
I)r. Krátky István polgármester. Ilarta István piarista igazgató-házfönök táviratilag üdvözöllek az uj általános fő-nökuöt, aki pűuköstlkor ünnepli szerzetességének 25-ik évforduló] ál.
Dr. Fodor Aladárt örökös tb. főorvossá választotta a Szanatórium Egyesület
Utódja dr. Riedlmeyer István kórházi orvos\'
A Tüdőbeteg Szanatórium Egyesület szombaton délután ő órakor szépen látogatott köz- 1 gyűlést tartott a városháza la- 1 iiácsterinébcn dr. ívrétky isi- j vánné elnökasszony elnöklete alatt, aki megható szavakkal 1 méltatta néhai Kövcsdi Hoér 1 ÜuSztnvné elnöknö, a kuíiízsiii 1 liultibeleggondozó alapi tójának, Hü évi láradbalallan, lelkes munkásságai a kanizsai gondozó és r.enilelö tejleszlése éfi\'.ki-éoitése érdekében, iiejclpittelte, bOgy a lüdöbeteg elkűiö\'nitö-in-lezel álalakilásr és berendezést munkálatai nagy lendülettel diaiadnak előre, ugy, bogy rövid időn belül meg lehet nyitni a luzsnaki intézetet.
Ur. l-\'odor Aladár főorvos olvasta lel ezután jelenlését, melyben rámutatott arra, hogy dr. Krátky Istvánné elnökasszony nagy megértéssel és ritka ügy-buzgösággaf magáévá lette az elkulönito-inlézel eszméjét és tebelövé letle annak megnyitását. A imtlt esztendőben 375 uj belegel, a régi betegekkel együtt több mint ÖÜU beteget kezeit a helyi gondozó-intézet. Dr. Fodor löorvos a tüdőbeteg-gondo-
zónál folytatott 21 eves tevékenység után korára való tekintettet kérte tisztelői való felmentéséi.
Dr. Hajdú Gyula kir. kon-mány főtanácsos beszédében utalt a Ibc. szanalöriuinok és elktilönílö intézetek rendkívül loutosságára. Méilalla dr. bodor Aladár áldásos orvosi működését, báláját, elismeréséi és nagy-i.(becsületét fejezte ki i víros társadalma nevében és indítványozta, hogy dr. Fodor löorvos önzetlen és buzgó munkásságát jegyzőkönyvben örökítsék meg es örökös tiszteletbeli főorvossá válasszák meg, A közgyulés lelkesen ünnepelte dr. (\'odor Aladárt, akinek ezulán dr. Krátky Istvánné ebtökasszony dedikált ezüst plakettet nyújtott át hervadhatatlan érdemei elismeréséül. Dr. Fodor könnyekig meghatva mondott\'köszönetet.
Vegeié Károly litkári-jelentésében részlcles képét adta annak az áldásos tevékenységnek, amit a Szanatórium Fgycsülct nagykanizsai viszonylatban kifejlett és örömmel jelenlétté, bogy a tüdöbeleg elkiilönilö-iu-
ÖHégvaltaa eroaz Földön (Foto H D, V.)
tézel megvalósításúi dr. Krátky Istvánné polgármcstcrné*, vU\\t& nsszony vélte kezébe, akinek köszönhető, bogy az uj intézmény rövidesen megnyílik. Hálává licmlékezett meg a .Vetnzeti Bank 10.0U0 pengős alapitvá-nváról és a többi adakozók áldozatkészségéről.
Lányi László pénztári jelentéséi és számadását terjesztette ,elö. A folyó évi költségelőirányzat 7*182 pengő. Ugy Ve* gele titkárnak, mint Lányi pénz-tárosnak jegyzőkönyvi köszönetet mondottak önzetlen és buzgó tevékenységű kéri.
Dr. Krátkyné ezután 4uég bejelentette, bogy div Fodor lemondása folytán pályázatot hirdetnek a főorvosi állásra, adV dig pedig dr. Hiedelmcyer István kórházi orvossal helyettesítik be a főorvosi állást, amit a közgyűlés elfogadott. Dr. Ri-cdelmeyer személyében a Sza-. natórium Fgyesülel minden te-lílnlctben oda való és kitűnő főorvost kapott, akinek agilitásától nagyon sokat váruiik.
A közgyűlés ezután örökös tb. főorvossává választotta űr. Fodor Aladárt és érde-neit jegy. zökönyvilcg örökítették meg,
A szépen lefolyt közgyűlés dr. Krátkyné elnökasszony telkes zárószavaival ért végei ¦
Növeadékbaogverseiiy a Varos! Zeneiskolában
Szombaton délulán vitéz gróí i\'eleki Héla kormanybizlos-rő-ispán családjával az élen, zsúfolásig megtett a YáVosi Zeneiskola előadóterme •előkelő közönséggel, bogy tanúja legyen egy tervszerű, céltudatos munka egy évi eredményének. Izgatott, suttogó szavak tutik al :t, termel. A tudásnak le kell küzdenie a szereplök és a padsorokban izguló szülök lámpalázát, ami teljes mértékben sikerül is a gazdag és változatos műsorral. , ^
Kreiuer Kornél nyugodtan, biztos tudással és aú\'uUn lendületével játszólta magyar népdalát, iilumenschein Györgyi kedvesen szerepelt. Vecsera Mária figyelmet keltő .muzikalitással auia eiö Gurlill; kis dalát. Megérdemelten kapott sok tapsot, iierendy Mária pontos játéka, ügyes előadása dicséretet érdé* juei. Golenszky Eya komoly, jte* bclséges játékával tünt fel. llorvulh üva és Szenteudrey, Zsuzsa Chován ; - Holdogasz-szony Anyánk-ja tökéletesnek bizonyult, Szentehdrey kiséietfl alkalmazkodó ügyességről, nagy, tudásról tanúskodik. Aladarász Eva játéka szép reményekre jogosít. Hizonyára egyike osztálya" legtehetségesebb növendékcinek. Kaiseh Mária Vannay: Szöcske tánc-ál határozott tudással, élvezetesen tolmácsolta. Tattá Ilonánál a finom billentés tünt fel. Megérdcjneltcn kapta ö is a tapsokal. Hadnoi Árpád Keiding: Nocturnó-ját hegedülte. Többet tud, mint amennyit végzettségétől várni lehet. Szenteudrey Zsuzsa zon-gorakisérete kiforrott művészi magastatokra emelkedett. Knoll Stella Kazacsay ; Gyennekdal-át kellemes hangon ,erzessel éne* kelte. Berlin Margit. kiséretótt
1M2. majüs 18
üzletmegnyitAsi
Irinyi Miklós-utca 32. alatt
(i gyümBIri caomirolóval aiembcn) •
nyitottam.
MphriluJiiM iniiurBin íi tictta vlllik-k.
a fölényes biztonság érzett. Pagony Hubert temperamentumos játéka egyéni szint adott darabjának. Knoli Stella SibeUus: Gavolt-jal melegséggel, finoman játszotta. FéntOS Ferenc hegc-dt\'ijálékút tudás, helyes vonőke-jclés, technika jellemezte. Három év alatt őt osztály anyagai végezte el, ami szorgalomra és tehetségre vall. Gálos! Rafaclla íongorakisércte méltán kelteti osztatlan figyelmet. Hegyi \'Baba nagyon sokat fejlődött; Van* nay : Apród indulóját olyan csukló és billentés technikával adta elő, ami komoly eredmény. Sidelszky László Jensen és Schubert egy-egy dalát énekelte meleg, behízelgő hangon, hangjának kellemes csengése, tisztasága megkapó. Előadása nyugodt. Berlin Margil !1 zongora kísérettel brillírozott.
íiróf Teleki Tibor Bartók ; Gyermekdalát sok meleg érzéssel és finomsággal tolmácsolta. Technikás játéka zugó tapsol aratott. Valóságos kis művész, liról Teleki Marin Bach : Fantáziája méltó befejezése volt a hangversenynek. Technikája figyelemreméltó. Értékes, komoly tudásról adott számot. Biztosan játszik. Futamai tiszták, gördülékenyek.
A hangverseny eredményeké pen megállapítható, hogy Van* nay János igazgató vezetésével a tanári kar egyéni képzése többel ad a tanítványoknak, mint amennyit a tanterv előír. A növendékek játékában a \'fegyelmezettség feltűnő, ntemérzókük tökéletes, csuklótecbuikájuk gondos, hillentésük finom. Az egység érvényesül itt, a központi vezetés nyújt bizlos\'alapot a további tanuláshoz.
A szépsikerü növendékhangverseny u jelenlevőknek sokáig egy nagyon kedves élménye marad,
yátidra JeriÖ
Ml újság a Budapesti Éleltnt-szernagyvAsártclcpeu ?
A Magyar Vidéki Sajtó tudósító fővárosi jelentése szerint 1912. május 7-től 13-ig az élö-és vagottbaron.fi, valamint a tojáspiacon változatlanul n uicg-áHapitott legmagasabb árak voltak érvényben. -~ A zöldség- és főzelékfélék piacán a zeller ára 10 fillérrel emelkedett, viszont * hónaposretek és paraj ára 10 « melegágy! fejessnlála üt), a hagyma zöldjével 24, az apró hegyes zöldpaprika 25, a spárga és uborka ára 101) fillérrel csökkeni. K héten megjelent, mint újdonság, a paradicsom, 28 P-s kg-kint- kezdő áron. A gyümölcspiacon a uemosfajtáju nl-\'nfl ára 10, a vörösbélü narancs wj a sárgabélü narancs ára pedig -r\'0 rillérrel emelkedett ki-lonkint.
A badacsonyi bazaltbányi Ugye
a Tt\'mészetvédelml Tanács Ülésén
Dr. Cholnoky Jenő elnöklé-sével tartotta értekezletét az Országos Természetvédelmi Tanács, amely a földmüvelésügyi miniszter megbízásából javaslatot dolgozott ki a Badacsony megmentésére és a bányászat megszüntetésére Cholnoky Jenő ismertelte a tanács indítványát, u bányászásnak azonnali megszorítását, fokozatos leépítését kivánja, vagy pedig a bányának állami tulajdonba való megvásárlását. A terv szerint a dísze li bányába telepitenók ál a munkásokat. A herceg F,ster-bázy uradalom jogtanácsosa a
tervet nem kifogásolta. Kiss Jenő a Balatoni Intézőbizottság nevében pedig sürgette. Az egyes minisztériumok, a MAV kikül-dötlei után felszólalt Maróthy Károly, ki rámutatott a szociális* és közgazdasági szempontokra, amelyek feltétlenül megoldandók. Badacsonytomajunk ésNe-mestördemicnek a fejlődését a bánya segileHe elő. mindkét községnek és a közbirtokosságnak jelentős jövedelme van belőle s körülbelül 1000-1500 lélek megélhetésére kell megfelelő intézkedéseket tenni az áttelepítés kapcsán.
A kereskedelem és a háborog rendszabályok
A nagykanizsai OMKE évi közgyűlése
Szépen látogatott évi közgyűlését tartotta vasárnap délelőtt 11 órakor a nagykanizsai OMKE Rajki István elnöklete alatt, akinek tömör megnyitója után dr. Palócz György mindenre kiterjedő titkári jelentését terjesztette elő, aki mindenekelőtt visszapillantást vetett a lefolyt. gazdasági esztendőre, és annak eseményeire. Rámutatott arra, hogy háborúban a gazdasági élet alakulását a különleges viszonyok szab-
Iák meg. A háborús gazdasági rend lözefiette az egyesületre az a feladat hárult, hogy azokat a gazdasági intézkedéseket, amelyek szükségessé váltak a gazdasági rend biztosítására, igyekeztek mindig nemcsak tagjaiknak tudomásukra hozni, hanem azokat akként Ismertetni, hogy végrehajtásukban, megtartásukban és megtartatásukban fennakadás nc
álljon be. Az OMKE tagjai felismerték kötelességeiket és mindenben igyekeztek a rendeleteknek megfelelően és azok értelmében eljárni. Igyekeztek az adótárgyalásokon a tagok érdekeit képviselni. Egy csoport kilépésével szemben ujabb tagok léptek be az egyesületbe, amelynek jelenlegi taglétszáma 297 fő. Majd megemlékezett az OMKE elhunytjai : Steiner József és Krautb Jakab tagokról, akik lelkes tagjai voltak az egyesületnek. - Jelentése további részében kitért a helyi OMKE-ílók működésére. A gondosan összeállított jelentés után Szirtes István a pénztári jelentést olvasta fel, amit a közgyűlés tudomásul vett.
A közgyűlés Rajki elnök záró-szavaival ért véget.
A robogó vonat elé vetette magit a Drávavölgyl szerelője
Megrendítő tragédia játszódott le szombat délután Nagykanizsán, az Kdenkerttel szemben végighúzódó vasúti.vonalon. A Nagykanizsáról kifutó 1211. szánni vasúti szerelvény, amely Budapest felé tartott, teljes sebességgel robogott már, amikor az Eden-kerti szakaszon\' hirtelen a robogó vonal elé vétellé magát egy férfi. A mozdony kerekei derékon kettészelték; A borzalmas eset után a vonatot
megállilották, elősietlek, a. vasutasok, majd telefonáltak a nagykanizsai rendőrkapitányságra, ahonnan tisztviselő szállt ki a helyszínre. Megállapítást nyert, hogy a szerencsétlen ember Horváth György 35 éves villany szerelő, akt a\' Drávavölgyinel volt alkalmazásban. Bákóczi-u. 3/c alatt lakik, nős, két gyermek apja. Hogy mi Tolt végzetes tettének oka, a nyomozás fogja kideríteni. Miután a tragédia
Némul neUézllUzérHég Uolograu" elölt (Foto R1U. V.
UTORT
HETIÉIIIRE
márkái but jrwtalonjábia Vagyén vagy rrnttclJBn .Caasgwy-vt II
már a somogyszcntmiklösá csendörŐrs körzetében történt, egy csendörjárőr szállt kt va-sárnno a helyszínre a nyomozás leíolytatására, \\
Horváth György családja iránt városszerte a legnagyobb részvét nyilvánult meg. -
Kaput nyitott a kanizsai színház
A gyergyÓI bál
— Megjöttek a színészek...
Éneknek a szavaknak mindig valami olyan bíWős.orojo volt Nagykanizsán, mint ahogyan follélokzik az ombor:
— Vógro mogjött a tavasz!
A két esemény időbelikig is ogybo szokott osni, mintha egyszorro jönno ol a tél bosszú bőitjo után a testi és lelki felszabadulás. Folcngcdnok a megdermedt utcák, ahlakok, virág-ha borulnak kortok, fák, szívok. Ilyonkor jönnok a színészek és mog-érkoztükro folongodnok, a ezollom örömei, a müvészot szépségei elő kitárulnak a lelkek.
— Megjöttek a színészok...
Az élotünk borús égboltja mintha kiderülne ilyonkor. Álmok tarka országába visznek ol az osték. Fol- ; lebbennek hétköznapjainkról a közöny és unalom kárpitjai, hogy inog-lássuk mögöttük a költészet, irodalom, majd meg a gondokat ¦folodtatő jókedv virágoskortjót.
— Megjöttök a színészek ... Egész magyar lelkűkkel hozták a
magyar kultúra kincsosházának termését, rjgész magyar lélokkol adja érto oz a város a szoretotét,érdckló-dését.
Oalottáék jöttök, haza jöttek, régi jóharátként. Az olső olóadások táblás házai, reméljük, az idény végóig hirlelői losznok a kanizsai közönség kultura-szorototénok, a magyar szin pad - megbecsülésének s a magyar művészet és magyar művész értékelésének.
*
A szoaibat esti megnyitó olőadás a magyar Himnusszal kozdődött, amit az egész társulat énokolt. Fostói jelenet volt, a szin.ro korülő darált parádés magyar ruháinak tarka szin-özönébon. Már oz a kezdet megemelte a lolkokot, még inkább Galetta Ferenc színigazgató üdvözlő szavai, amolyok közben s után felviharzott a zsúfolt nézőtérről a társulatot köszöntő, lolkes, molog taps-vihar. Azt mondta ez ez ürjnnpléa és azt a ízéksorokat megtöltő diszos kü/ünsőg is, hogy Nagykanizsa nem felojtotto ol Galetta Ferencet, az itt aratott színészi sikerei után akkor is macáénak vallotta mindig valamennyire, amikor a tohetség szárnyán messzo ropitotto ót hirc-novo h most is, amikor először lépett a lámpák elé a kanizsai szinhazhan, mint színigazgató, *
A Györgyéi bál-bán mutatkozott bo a társulat. Épkézláb oporott. Van benne minden, ami ma oporett-sikerhez szükséges és van magyar mondanivalója is, nem egy bolo-fóltozott irredenta-jolonot formájában, hanom arra épül fol, mint alapgondolatra, az egész színpadi raese. íme: — az oporottnok som kell okvetlenül üroa szórakozást ad-
4
1941 mlfui 18
ni, mégis lehet úórokostató is, vidám, íb. hangulatos Íb. nzomro íb tetszetős.
Az oIbó c-s tón még ("akkor délután érkezőit meg a táraidat s a holmi egy része iní^\' a vasúton voltl meg k<\'lleG\' küzdeni egy b más hiányossággal," do vasárnap már teljes felkészültséggel pörögtök az olóadások.
Az olőzö ovokl>eii Nagykanizsa színpadán kísérletezett színtársulatok után llétni örőmtotioa fellélekzés is van abban, amikor most a kanizsaiak »M mondják:
— Mogjöttek a színészek...
Moat valéhan olyan táraidat érkezett, amely (bár a hazafias szolgálat parancsa megnehezítette a társulat megszervezését\'i az első bemutatkozás után Ítélve alkalmas lesz arra, hogy kielégítse a korábban csak jóhoz szokott kanizsai színházi igé-nyoket. Az o|>erett-ogyüttes vozotő holyohl jó színészek vannak, már az \' olsó mhdezés gondos, kitűnő érzékre vall, a színpadi kiállítás Ízléses, szép, hatásos, a ruhák legnagyobb jréúe fővárosi színpadokon is megállná a helyét. Régén volt a kanizsai színpadnak hang dolgában is ilyen jól felszerelt oporetl-gárdája. Általában\' mindenen meglátszik a legkisebb részletig menő törődés és művészi irányítás.
Ilii Máry, a kellemes hangú primadonna, a magvar nagyasszony szerepében jó játékot is adott. Pogány M-u„ l Hzubrett a lengvel grófnő sí.../epében (az egyetlen \\i-sikláfl chlion az onei-ottlion Tarnows-ka grófnő szalme-erkölcsü vigözvegye) nagy sikerről mutatkozott he. Csonka Endre táneoskoinikus játé-kából csak ugv árad a humor, kitűnően táncol. Tuiiyoghy Péter szerelmes színész inegnverő jelenség a színpadon. Nagyon lielves Vibarv Hédi inásodszubrett. Hókonszenvos alakítás volt Soás Lajos székely születésű oszlrák főhadnagya. Hánó .Mihály ezredes-figurája egyike volt a lcgaikcrü)tebl>eknek. Kis saoro|>c is kitűnő színésznőt árul el Kuday Júliában ÍIInniiniHilynéi. Jóizü volt Deák Ferenc őrmestere, Galella Ke-
rcntJ Lcnkov századon daliás alakját
faragta reiflekbi-. dó jrlleinszinészi
képességeket mutatott- Egervári líéJ la, az. öreg Béni bácsi alftkitójn. S. Hat\'gjttai .Ilona és Szirmai Gizellái a két fogadott leány szerepében finom jelensi\'-g volt. Sallay és Szabó osztrák, tisztjeit kell még megemlíteni.
(\'\'/)
X üzlnhizl Irodi Jelenti
Mn, hétfőn esd? filléren holyárak-kai szinro kerül Kálmán Imre világhírű nagyoperettje, a Marica grófnő !í felvonásban kitűnő szereposztásban. A Mariea grófnő főszerepeit ila Mftry, Szabó Ibi, Kovács Anna. Mojzos Mária, Tunyoghy Péter, iJeák Ferenc, Csonka Endre, IÍ\' Szabó Józaef, liánó Mihály és Sallay György Játsszák.
Kedden este szinro kerül Hőnyi Adorjánnak az t\'j Magyar Színházban nagy sikerrel bemutatott vígjátéka, a Milliomos íl felvonásban. A Milliomos több mint 150-szer. került szinro az Uj Magyar Színházban. Az igazgatósai; gondos rendezésből), kitűnő olóadáshan hozza színre liónvi Adorján vígjátékai. A jobbnál-jobb szere|>ekct Szabó Ibi, Kovács Anna, líiulay Júlia, Mojzcs Mária, Deák Ferene, Soós l.ajus, Hánó .Mihály, 1). Szabó József és II. Gábor Pál játsszák.
Kedd
AlUmd* Masom*Mk\'i*lktiin*|iako*
5.40 Torna. Hírek. Közlomónyok. Hanglemezek.. — 10 Hirok.. — 11.10 Nomzctközi vizjelzŐBzol gálát.
— 12 Harangszó. HímmiBZ. InőjA-rÁHjelontÓB. — 13.40 Hirok. — 18.20 Időjelzés 6a vizállásjelöntés.
— 14.80 Hjrek. — 14.45 Müsor-iimertetés. — 15 Arfolyamhírek, piaci árak, élelmiszerárak. — 16.46 IdŐjelíéii, hírok. — 17 Hirok szlovák és ruíain nyelvem. -— 10 Hirok magvar, német é» mmán nyolvon.
— 21,40 Hirek. — 28 Hirok német, olasz, angol és francia nvelvoa.
— 21 Hirek. BUDAPEST I.
10.15 Vitéz\'.Kolosvári-Boicsa Mi# báiv köszönti Debrecen városát. -10.45 .Magvar Imre lemezek. — 11.20 A debreceni Hocskai István 11. hajdoezri\'d fuvószimekara. -12 Harangszó a debreceni nagytemplomból. 12.10 Dr. Kölcsey Sándor debreceni polgármeatei\' olo-adása. - 12.15 A debreceni röpülő ífjuság. A közvotitésl\'a Köpülő Club nvulasi repülőteréről vozoli Dövényi Nagy Lajos. 19.50 Látogatás a Tisza István Tudomány Kgyotemen, I8.S0 Honvédeink üzennek. -II Csuhán Kndre Debrecen városi főluvéltáros olőadásli. - 11.10 A debreceni kézmüvqsok. A közvetítést vozeli líudinszky Sándor. -.- 15.20 A \'|(K> éves debreceni Kollégium. Dr. Kállay "Kálmán igazgató előadása. 15.JI0 Látogatás a debreceni református koltógiuinban, IC.10 A debicceni református kollár giinn Kántus hangYoraonyo.
17.15 Debrecen, az iskolák városa. Dr. .Makkai Sándor előadása. I7.;|D A debreceni városi dalegvlol.
— 17.55 A debreceni Dérv-mu-áeiiui. 18.20 Dr. Söregi János mii/.eiiinigazgató előadása. ln.:)."> A magyar lo. A kr>zvetitésl vezeti a debreceni állami inén trióéról Dóvé-iivi Nagv Lajos. 1U.20 Ilangké-j>ék a Hortobágyról. - 20.10 Debreceni magyar múzsa. Köllók és művészek. KŐzbon Móricz /.siginomi előadása. - 22.10 Burai Zsiga eigánvzenekara. \'22.10 líá-kosí-llorválli táiH\':\'.cnok7ira az Arauv llika-szállóhól. ¦ 23.25 Magyari Gyula és Jóska cigányzenekara. 0.15 Üzoii az otthon. BUDAPEST IL
17.40 liuszin hallgalőinkuak. 18.10 Olasz nyelvoktatás. — 18.40 Karkas Sándor cigányzenekara. — 1ÍÍ.20 MezógazdaBági félóra. —¦ 20 Hil-ok. — 20.20 Schultert: Ksz-dur hármaB. — 21 1*. Beko Kázmér előadása. ~ 21.15 Horváth jazz-négyes.
A kskromkodaet Intőn ém c* tdr-vény bOtiftelil
Molnárok figyelmébe I
Uámfeljtgyzési
vagy
l/ámcserekönyv
újbóli beszerezhető
íapnitó nyomdájában.
Festessen Tisztíttasson
Pálcsics-núi
Szlvenlötte magát egy esondar
Alsólcndvn. május 18 (Sajál tudösitónklöl.\') Rejtélyes hátterű öngyilkosság tu\'rljn izgalomban Alsólcndvn lakosságát. Az alsójendvai csenclörlak-l.inyu udvarán eddig Ismeretlen ok\'mitili sziyenlölle magái Kocsis Imre csendőr. A csendőr, társai vallomása szerint,\'már az
öngyilkosságot napokkal megelőzőleg furcsán viselkedett, a búskomorság jelei mutatkoztak rajta. Társat nem gondoltak semmi rosszra, iegkevésbbó arra, ami ezután bekövetkezett, a hatóságok megindították a nyomozást, hogy az öngyilkosság okál kiderítsék. <
Gyorsabb, lendületesebb játékkal, megérdemeltén győzött az NVTE
NVTE-PBTC 2:0 <*;0)
: Nem csalódtunk a vasutas csa-j patban. Bár a játék néhol csap-I kodó és nem egészen tervszerű volt, 1 különösen a második félidőben, de ! mégis értékesnek kell mondanunk i azt a csapatösszmtinkát, jnelyet az NVTE minden tagja végzett. A lelkesedés és a gyorsabb játék gyÖ-j zött a pécsi csapat első félldöbcH í lanyha és tervszerűtlen játéka ellen, j Az eredményt igazságosnak kell | mondanunk, mert bár mindkét ol-j dalon voltak gólhelyzetek, de az \' NVTE értékesebb helyzeteket tu-, dott összehozni és a nagyobb ará-i nyu győzelem sem lett volna túlzott, i Néhány ötletes, szép támadást láttunk a kék-fehér helyi együttestől. Különösen a jobbszélsö Juhász vezet néhány okos támadást. A 17-lk percben Pum, aki.pompásan harcol és játszik, egy kitűnő lövést ereszt meg a Ifi-osról. A labda a léc aló! vágódik a hálóba, I : 0. Ismét az NVTE van többet támadásban, mert mikor Horváth II. a 30-Ik percben az 5-ösön kihagy egy nagy helyzetet. Ködbaum ment és előrevágott labdája Púmhoz kerül, aki mintegy 35 méterről megszúrja a labdát. A labda a bal felső sarokba hull. 2:0. Itt Golácz egy kissé elbámészkodott. . A második félidőben feljönnek a vendégek. Néhány tetszetős támadást vezetnek, de az NVTE védelem résen van. Különösen v. Zalán néhány bravúros védése tetszik a közönségnek.
V. Zalán a kerület egyik legjobb kapusa. Jó szemű, kitűnő érzékkel megáldott játékosnak nagy jövőt jó-
solunk. A két hátvéd közül Horvát I. egyenletesen, Kosa már néhány hibával játszott. A fedezetsorban Németh kimagaslott a mezőnyből. De kitűnő volt a kis Placskós és a lelkes Ködbaum. A támadósorban Juhász flgyes játéka, Pum jő formája volt feltűnő. Csáki is értékes volt ezen a mérkőzésen.1 Fischer szemfüles, de gyorsasága a kitörésekhez hiányzik, Horváth II. vegyes érzelmekéit keltett.
Oolácz kiábrándító volt, a Horváth—-Kovarlk hátvédpár most nem volt „sziklaszilárd", a fedezet Deli és Bognár játszott kitűnően, mig a támadósorban Horváth II. és Schve-itzer tetszett, mig a két szélső Kovarlk és Zombori néhány elfutása és beadása.
V. Adorján ez alkalommal Is kitűnő volt. Partjelzőjét sem hirtelen „Sicdtc" . össze, hanem szövetségi kiküldött volt Jcrausek személyéhen.
hmét kikapott a ZMNTE
P-EAC-ZMNTE 3:0 (1:0) Vezette: Temesi. A ZMNTE ismét Pécsett játszott a kitűnő pécsi egyetemisták ellen és „megérdemelten" kikapott. A pécsi együttes jó, de ez nem menti a ZMNTE lanyha támadósorát és a Játékosoknak „tabdacipelgetö" szokását.
*m fcAr-nmkorff I |
FIGYELEM !
Tisztelettet értealtom a nagyérdemű köziiimíRet. hogy Sugár ut 2. szám alatt lAvfl társas-cegböl kiváltam* aj
R Ö F ÖS-ÜZ L E TŰNKET
N.nfctuliiln, Hank, HlUéinl 1. >2iiti alslt (volt SuM olpOnzlol)
____«OL»Alt É* TÓTH "VÄr
FERENCJOZSEF
KESERÜVIt
1042 május Í6.
Fontos tudnivalók
Legközelebb a . vldikia""1b meg kezdik a paplroshulladék gyDjlését
A fővárosban május 18—23. küzötl »Papiro$napókaU rendeznek. Kz alkalommal hálgyuj-lökörzetre osztották ¦ Budapest területét és minden gyüjtökörzetben naponta tiz lovaskocsi es teherautó járja sorra a házakat, ahol a házfelügyelők diákok segítségét*! ösSzegyüjlük a papi-roshufladékokat. A hulladékért kilónként -1 fillért Tizeinek ki, A gyüjjés.l minden utcasarkon plakátok hirdetik, amelyen rajta van a körzeti papírgyűjtő szerv címe és telefonszáma. Az akciót megelőzi sok-sok diák munkája, tizek sorra járják a házakat és előkészítik a gyűjtés sikerét. A napisajtó a gyűjtés hetében közöl naponta híreket az elért eredményről és a rádió is részt vesz a mozgalomban : naponta közli az eredményt és helyszíni közvetítést -ad a papiros átvételéről, |
A budapesti papirosgyüjlő aV ció méreteiből és megrendezésének körülményeiből rs\' látjuk, hogy igen nagyjelentőségű ügyről van szó. A papiroshulladok-a legfontosabb nyersanyagok egyike s így a hulladék beszolgáltatása a mai háborús viszonyok között elsőrangú katonai éh ncmzelgazdasági érdek. Magyarország papirszükségleténck tekintélyes hányadát külföldről fedezte, most azonban a háborús nehézségek miatt a szállítás bizonyos viszonylatokban elháríthatatlan akadályokba ütközik. A magunk erejére vagyunk lehal utalva. Papírgyártásunk azonban nem rendelkezik elegendő nyersanyaggal s igy apapiroshulladékot — a \'-papírgyártás céljaira ez a legkiválóbb nyersanyag — gyűjteni kell, nehogy az ország fontos érdekei papirhiány miatt sérelmet szenvedjenek.
Eddig a gyártott papiros 15 százaléka kerül vissza a feldolgozó gyártóiparba. A háborús gazdálkodás megköveteli, hogy ez az arány megsokszorozó aj ók. Szükség van tehát arra, hogy a nagyközönség megértse az idők szavát és hozzájáruljon a papiroshulladók beszolgáltatásával minden egyes háztartás a magyar önellátáshoz, liz nemzeti kötelesség.
Köztudomású, hogy az országban ezermázsaszámra semmisül \'meg\' a papiros, amelyért pedig jó árat lehet kapni Helyesen és hazafiasán cselekszik mindenki, aki a régi füzeteket, könyveket, csomagoló papirosokat, használt dobozokat, régi újságokat és egyéb értéktelennek látszó papirnemüt összegyűjti és kellő időben a papirgyüjtö, szerveknek eladja. Papírgyűjtő bizományosok már a vidéken is működnek, vagy a közel jövőben kezdik meg működésükéi.1 Erről kellő időben falragaszok utján értesitik a közönséget.
Teleki főispán:
„Belső arcvonalunk szilárdságén Is megtörnek ellenségeink támadásai..."
Zala vármegye törvényhatósági bizottságának május havi ölese
Kállay Miklós Június «lején érkexik Zalába
!Óula vármegye tör vény hatósági bizottsága május havi rendes közgyűlését vitéz gróf Teleki Béla főispán nyitotta meg.
A történőiéin által soha "fel nem jegyzett, óriási méretű harcban, ebben a hónapban érkeztünk el a szembenálló folok minden erejét igénybevevő felkészüléshez és az ourópaí földrészen a döntő küzdelem előestéjén állunk,— mondotta a főispán. A Jieresz tény ségért, művelődésért a nemzeti alapon álló nemzetek felvonulnak a bolsevizmus démona ellen, amellyel végleg lo koll számolni. Megismétlődik a történelem, helytállónk, mert holyt kell államink azért az Kurópaért, amelynek sorsától függ a magyar nemzet sorsa, ina is éppúgy, mint a múltban. Döntő harcba lépünk, amolynek kimenetelétől függ létünk vagy nemlétünk. A sorsdöntő báréban kötelességünket nem teljesíthetjük csupán azzal, hogy fiainkat harcolni küldjük és itthonmaradoltaik-"\' i\'ól gondoskodunk, hanoin nekünk mindnyájunknak,. ilthonmaradotlaV nak lelki cgységbo tömörülve a sors-közösség gondolatától áthatva, ollón koll állanunk mindon elégedet ionaé-got Bzitö hírverésnek." A termelő munka tarén a legnagyobb ¦ teljeaitményt kell \'"\'.,,* "íálmutatnunk. Mindent el fogunk követni a termelés fenntartása és az igazságos teherviselő* érdekében, bármily he-
tiéi idók jöjjenek is, szilárd hitom, hogyha mindönki teljesíti kötelességét és a közös sors tudatában fegyelmezetten dolgozunk és viseljük uz áldozatokat, akkor belső urcvona-lunk szilárdságán ím éppúgy megtömök ellenségeink támadásai, mint. ahogy megtörtük azok a logyózhptot-lou szövetségesek külső arcvonalain, tűnnek eredménye csak egy lobot,
a mi győzelmünk, fejezte bo lendületes megnyitó beszédét a főispán, amit a közgyűlés lelkes éljenzésael éa tapssal fogadott.
t\'Jzután dr, Drand Sándor alispán terjesztetüj eló jelentését, amelyhez többen szóltak hozzá.
Zala területén mindon idegenajku nép be fogja látni, hogy boldogulásai csak u szontistvaní államban \' találhatja meg, - mondotta az alispán. Toljes szigorral sujt lo a közigazgatás azokra, akik nem. látják be, begy a varmegyében ofcak a azent latváni esüiiamban vett magyar törekvés lobét az uralkodó gondolat. Ahol szociális toron segítségre van szükség, ott a Közjóléti bzóvotke-zet örömmel bekajicsolódik. Az egyházi jog kérdésében való eljárás a kormányra tartozik, hangoztatta, amoly bizonyára megtalálja a módo-l kat az orvoslásra, — válaszolta az I alispán a szlovén papsúg kicserólé-| sere vonatkozó loiszólaláera. .
Muraköz ts a zágrábi egyházmegye
Az alispáni jelentéshez elsőnek dr. Tarányi Ferenc Bzólt hozna, aki a takarékosságot BÜrgotte és az okszerű gazdálkodást a gazdasági életben.
Dr. Orffy ímro a Sió hajózhatóvá tétele érdekében emolt szót.
Tóth Péter a mozógazdasági éa
tette
ipari árak aránytalanságát szóvá.
Pehm József a muraközi aürgőa Loondókoj} jelölte meg a nouizoti kérdések vonalán. Különösen hangsúlyozta a zágrábi papi Epnnliatoaag alól való kiBzabaduáe szüksegeesé-gót.
A zöld Ing es a belső magyar front
Dr. Hajdú Gyula kormányfőta-tlácsos isten különös kegyelmének mondta a tényt, hogy Honvédőink a hazai határtól mustelozor kilométerre vívják a harcot, amoiytól a föltámadás vagy pusztulás kérdése függ. Nem oleg azonban ott künn a nóai küzdelem, togyvoroink dicsősége ügy lesz csak oredmenyesy lia ugyaégiKjn osSzoforrt nomzet all megoltó itthon es lolkilog egyue kova-cflolodott belső front. Aki ina ogyo- , notleiikódeat szít, partoskodik, ónon- J
;iélokot támaszt, gyengíti a nemzőt erejét, egységéi, történjek *e* bar-muyen oiüairol is. Utalt ezután a szónok a szélsőségek munkájára, azok sajtójára, elsősorban a fíep-szava éa a resti Újság otokintetben kártékony munkussagura. lamortűtto a Népszava azoropoi az lulö evr usszoouitasban o» a itövetkozó gya-szos emlékű idókDen. .Uogoelyogozto a Festi Újságot, amely ma is a Szalasi—tt.Ovároz—-VVirtn tólo ál lamtolíorgato szervezkedések jár
szalagján fejti ki mükűúaflét.
— A magyar társudalomnak r4-aen kell lennie ós nagyon óvatosnak lenni! Különösen legyen óvatoa a tömeg — folytatta —, hogy mielőtt jóhiszeműen vagy vakon egy vezető utón elindul, megnézze, vájjon a diplomás vezető zöld ingó nem tas-kar-e ezennyet. Hiszon csak nemrégen tartóztatták le például Budapesten dr. Dániel Sándort, aki egy nagykanizsai polgár zsebéből is kihúzott szinte semmi munkáért 1000 pengőt. Olyankor a nyilasvezernok mindegy, keresztény pénz-o, ssidó-e. S moBt oz a nyilasvezér többrendbeli sikkasztásért letartóztatásban van. Vigyázzanak a uogykanúiaai éa vidéki jóhiBzomü emberek íb, mondotta a továbbiakban dr. Hajdú Gyula, majd utalt hasonló kanizsai jelenségekre, Azután igy folytutta:.
—- A tömogot ki kell józanítani, mert magvar politikát nem luhut csinálni zöld ingben. Nagy baráti nemzetcink nem zöld vagy fekete-, ingókét kívánnak tőlünk, hanem egységes, orős magyar katona-nemzetet, minél erósebb bolsó tuugyar frontot.
Végül a ÍÓispán bejelentette, hogy Kállay Miklós tninisa torolnék korábbi igérotének tetjoeitéséro juniua 7-én üalacgorszogro órkozik. A miniszterelnök a vármegyo székhelyén akarja megismerni a vármegye közönségét érdeklő kérdéseket.
NAPIREND: l
Gyógyszertári ügyelet: Ma Őrangyal gyógyszertár Deák tér 10.
K iokauiauán aj ottani gjrógyaeer-tár állandó ügyelete* szolgálatot tart.
Naptar: MAJun 18. Héllfl. ltom. kat. Veaanc. - t rotes tana Erik. - tar. Uzlvao t.
Német utánpótlás rFotoJfMD.jV.) A
— (A mai nagy anyogtorlődás)
miatt kimaradt tudósítások lapunk holnapi számában jelennek
meg,
— (Holnap érkezik a megyéspüspök Kanlzaára)
Hint megírtuk, holnap, kedden délután b éra olótt néhány ¦porccol órkozik autón a megyéspüspök Nagy kámzsára óu cgyonoaon a cinkto-riumba hájtat, ahol a papság éa a kongregációk togadják. A templomi ünnepély 6 órakor, a városházán a -díszközgyűlés ti órakor kezdődik.
— (HaiAlozAs)
Vasárnap délután tömöttek ol óriási rés/vót mellett Kuliár Kózsit, dr. Kuhár Uttó kanizsai ügyvéd tostvórét, aki hosszas Bzonvode* után adta vissza nemoe leikéi az Klet Urának. Hozzátartozóin kirül kitor-jodt rokonság gyászolja, a rk. temetőben leró családi sírboltban helyezték pihenőre. A« ongeazteló aáent-misót ma reggol mutattak be a far renoea-templom ban.
— (Az ataólendvat polg. lak.) tegnap tartotta az anyák napját,
amelyen -Nagy Jónosne tanárnő un-nopi beszéde mollelt szavalatok, ritmikus tana, magyar tánc és egy, diúkszindarub vollak műsoron, ah édesanyáknak ott nyújtottak át a gyorokok ajándékát.
— (A rendőrség figyelmezteti)
azokat, akik éleimisaerjegyoikat •Ivea a tettek, hogy ne lord u Íjának; hozzá igazolásért, mert ilyet nem azolgáltat kí.
— (Vásár Muraközben)
A nevezetow asontilonai kirakodói és állatvásár, Csáktornya közvetítő közelében, majun áÜ-én lesz, ^
fifolytttia hz 1. oldalról)
bolsevista ügynököt az éaBakameri-kai törrénynzrk hamia utlovél hass-nálatáert óh koinmuniatu hirverés miatt. 4 óvi fogliáKra itólto. A?, amerikai kormány ast válaszolta lntvi-no» jogysékém, hogy a* Ítéletet az amorikai biróság* hozta ós így az amarikai kormánynak nincs mód-iában, hogy azt megváltoztassa. Lit-vinov ujabb moszkvai utasításra moat mar Rposovolt elnökhöz intézett jogyzékot 6a kifnioxto Sztálinnak azt a kívánságát, hogy az éBzakamorikai kommunista part főtitkárai haladéktalanul holvoiEÓk - aaabadlábra. Hooíevelt ozt ol is ron-delte Ez az olső osot az Egyosült Államok törtónotóbon, hogy az elnök beleavatkozott az igazságszolgáltatás menetébe-
Amsterdam, május rr* (NST) Az angol tengernagyi hivatal közölte, hogy a HoTí-hock nevű korvettet elsüllyesztették,
Nagykanizsa m. város polgár-nwsterctöl.
•MM. ítov ~Q
Tárgy: Rtia kiutalása ke,»s\'<edők
réuért.
Hirdetmény.
Mindazon kereskedők, akik cukor árusítására ki vannak Jelölve, hűlaap, kedden délután jelentkezzenek rUsulalványok átvétele végett a Közellátási Hivatalban.
Nagykanizsa, 1942. május 18. üst Polgármester.
1943. mijua 18
lilrtnluiiimi dsifei Itllilit
menetrendje
érvényta 1M3. rnijoa 4-től.
Vasútállomásra
BOB 710 10SB 13-48 1418 1101 III Sü
20« 22»
Eriiébet-térre
* nagykanizsai Itlr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
2074/1942. tk, at.
Felhívás.
A (kvi hatóság a Slrém Oltó ?11 l»rnS tn(r«tlintula|donoiok k(rtlmíre a U 000/ 1033 M. (!. ar. rand. 18. f 2 bek. éa 10.000/1933 M !\'. ti. rend 31 §-¦ nljtp. Un a hahóll 13. titjkvben felvett\' 39/«. 2. rrat. Ingatlannak, amelyre Kfis István 245.5 P-», í9/a. S hrsi Ingatlannak, amelyra Pullér János 545 5 P-öS, 3*7*. 4. hm. Ingstlannsb, amelyre Jordán litván 245» Pf. 39/a. 5. hm. Ingailannak. •mtl-tfl Dudia litvin 245.1 l\'-s, 39/a, 6. hiú. Ingatlannak, amelyre Kováci Lajoi (béba) 2/0 Pa. M/a. 7. hm. Ingatlannak, amelyre Virág Pál 220 Ps. S9/a. 8. hm. Ingatlannak, aotelyie Szlv.1 Oábor 200 P-s, 39/i. 9. hm. Ingatlannak, amelyre Noszks EruO 260 P-a, 39/a. 10. hm. Ingatlannak, Jimelyrt Millal Parenc 260 P-s, 39/a. 11. hrw Ingatlannak, amelyre Nagy Sindor 261) P-t vételi ajánlalol tett, iiveié; jog hatályává bíró eladliát rendeli el.
Felhívja at Ingatlan-tulajdonosokat ís jcltálogoi hitelezőkéi, hogy e felhívás kéz-
heslláildl iiámltoll Ifi aip mJatt áitrevéle-lefkal terjesszék tló.
Egyben a tkvl hatóság közhírré ttssl, hogy acélai! ajánlat IWAit kitevő bá natpínr blról leiéibe helyezéie mellett legktvőbb r,-u. évi májúi hó 29. napj« eltfttl nap .1*11 12 órájáig bárki (etiel a veleliiat legalább M/e-kal mcghalidó magasabb véleíi ajánlatot.
A felhívás a hlvalsloi órák altit • Ikvt hstííJgnil (s lhls.it kflziég \'elöljáróságaiul megleklnlhelő.
A tkvl halóság a felhívás egy példányát kiíuRgeulés végeit Hahót, Pfllréte. Pelió-ra|k és POlÓiketó köziégek elöljáróságának megküldi 1 egy píldin)ál ¦ Zalai Köilflnvoeu leendő egyszeri köszélétel vé-dr. Fodor Antal nagykanlisil Ügyvédnek klndja.
A vftíi.iniiik a bánalpímt meghaladó r^iia az O ;iiágoi Fóldhllel\'nlézel huda-peitl bel ctg, Jelzálogos hitelezőhöz a Murci.dl UiKyaláil kikelő 15 nap alalt utalandó ál. A vételár kifizetése ulán mtgy .11 az Ingatlan a vevő tulajdoniba.
Nagykanizsa, 1942 évi ápiflli hó 15 én Dr, Wáber Elek a k. kir. jblró. A luadaiiny hiteléül: Sárdyné
DRÁVAVÖLGYI
tfILLflMÖS HRAWSZQLGhLTATÚ R.T.
sisksispfl fttlwilAooailtMs minden villamos kérdésben Cs>enfry-ut 51, talpfán 294.
Aratnazémléb fiacetéaa, SHaklaméoIék, hibabajelainiéswk Sugár-ut 2, I. Trifflet, tejafon 213.
JNéraet lőszerutánpótlás (Foto H.ZD- V.)
\\m
Könyvnyomda, könyvkötészet,]vonstlozó^tézet, Üzleti könyvek és] dobozok gyára
a „Má U\'úMf politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Késxitilnlk;
mindenféle kereskedelmi, ipari, párizinlezefi. Ügyvédi, gazdasági, egybáM é« iskolai\' nyomtatványokat, árjegyzékeket, mfiveket, meghívókat, eljegyzési és eskttési édeaKése-ket, gvászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körlevBleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
"I TflEFOH: 78.1\'
Gyártunk:
Ujlcli könyvekel, ügyvédi naplókat, jegyzökönyvekéi, zsebkönyvaket, beváaárlísl könyveket, rajzluzeleket is tömböket, minla-zacskókat, zsákcédulákat, naptárlümböket, fali-naptárakat, dobozokat atb. elsőrangú kivitelben éa legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség eV kiadóhivatal Fö-ut 5. szóm alatt.
Megjelent
a
ZALAI KÖZLÖNY
legújabb,
MENETRENDJE
30 fillérért kapható a kiadóhivatalban
III
Gt 12af T S
«r*ánteyt csak tagy ár d. ha hirdetéseit a naponta tobbezar példányban meg-JdonŐ, Kic-ififío viliiken Is elterjedt ZALAI KÖZLÖNY-ben adja lel. Kladóhfuta: Fóiiia, (üx f-iivjib.ni.)Tel.7tí.
Sai«h*e«n#l keresek junlm elsejei belépéssel. Jelentkezés Unger vaskercike-délben, a pímtáiosnönél. 1249
Egy b.Jái-cSnö felvétetik. Király olct S. szám. 1395
¦ •JárdnSt, kl jól főz, keies Win dlschné, Póut-6. 1391
Camtnlátu (Lembe önA"ó uakmun. két kerestetik vidékre. Érdeklődés Per1 Vilmosáénál, Magyar u. 2, , 1391
AXiA&VtTKL
NaranoahálKt vettek, kg ként I 1\', délután 2-4 fg. Magy«-u. 9 1349
Buraundlrépn c\'adó. Magyar u. 85.
Vennék használt Maka-lróaápat.
Cfm a kiadóhivatalban.
Eladó egy jó huió olcsó ló Simon litván hentesnél, Klskanizsát. 1393
Kétkerekű tnanaoaot clsdok. Eólvds-
tér 33. TIbolt. 1397
Egy 01 szürke léillÖIIO.iy Ctányl Látzfó-utcú 9.
Villamos- és tálka-gramofonokat,
lenieteket vesz, elad, cserél, kotciönőz üiünlmt Elemér azakBilcte. Deák-tét 2.
......_________.....-IS"
BÚTOROZOTT SZOBA °
KülOnbctáratu aiobi laidőiiobtlmariá-Istlil klsdó. Horthy Mlklón-nt 42. 1392
ZALAI
politikai napilap, álad]a : „KBigiiriasáal R. T. NagykaaliM\' Ftlal&a kiadó: Zalai Karai*. Nyomatott s „KSzutiassagl R. T. MigykanlrasT
¦ yuKÍájAb** H«uylUHti»m«. fH7*at<UÍh UM i Ulti Hma»
8991
82> évfolyam, 112. szám.
NagyjumliM, »42. májúi 19. kadd
Ar. 11 Siller
ZALAI KÖZLÖNY
ssarkeaztóaég te kiadóhivatal! I-\'Oul 6. bzAil BzcrkoaztÖBÓgi te kiadóhivatal! telelőn 78 ez. Mog|olonlK mlndou hótfcözunp délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő; Barbarlts Lajos
EtŰÜzettei ára: egy hónapra 2 pengfl SO titlár,
•\' negyedévre 7 pengő 20 fillér. Egye a azam: hétköznap 12 Ilii., azombaton 16 IMI.
\' 7®\'St«1... j
IMti ; Kclcmon Fereae
A német csapatok pár napos kemény kűztlelcinben, meglepő tűz- és moralis-hatásu uj fótíy* verek latbavetésével leküzdötték az orosz front egyik legmélyebben tagozott és várszerű\' en kiépített védelmi vonulat u keresi félszigeten és elfoglalták magát Keres városét a hozzátartozó kikötővel együtt.
Kz a ragyogó fegyvertény ujíd)b bizonyítéka a német katonai fölény átütő erejének, de egyben nagy katonai események előkészítésének.
Hat hónap óta tart az orosz milliós tömegek feláldozásával jftró ellenséges offenzíva, amely szünet nélkül, a pár ezer kiln-méteres front különböző szakaszain lángolt fel, Hogy megtörje a német védelmi vonal vasgyürüjét és Hitler hadseregél Napóleon sorsára juttassa.
Az eredmény : a német front jelentéktelen kiign/.it ások kai ma is olt hnzödik eTx ahol miflt ov novemberében. A Wchrinaehl tehát kikerülte a Grund annce sorsát, sőt az elkésett tavasz beköszöntésével az ellenséges vonalak legexponáitabb részén olyan \'tagosításba* fogott, mely már a világ közvéleménye által oly türelmetlenül várt hogy tu-.yaszi harci cselekmények elin-ilitására enged következtetni. / Ez a sorsdöntő tavaszi offenzíva valóban küszöbön áll, s fnldrészek milliói visszafojtott Iciekzettel várják a nagy liadi-szinjátek kezdetét.
Evek óta megszoktuk, (hogy « Tavasz ébredéséből uj históriai történések izgalma robbanjon ki. Immár a harmadik \'háborús tavasz megpróbáltatásai nehezednek az emberiség idegrendszerére. Valamennyien érezzük, hogy ebben a ncgyvenketles tavaszban, talán hetek, vagy napok,\' de lehet, hogy már csak órák alatt megmozdul a világ legnagyobb hadserege. Elindul sok millió német katona, a különböző európai népek önkéntes csapataival, hogy lesújtson kardjával az orosz vörös medvére, mely fel akarja falni az egé^sz nyugati civilizált világot.
A levegő tele van ezeknek a nyugtalanító, szorongó érzéseknek delejes áramával, amelyek ellepnek bennünket napi munkánk és esti pihenésünk alatl s képzeletünket misztikus képek kaleidoszkópjával izgatják.
Idegesen, türelmetlenül üfünk \'e rádiókészülékünk mellé s mohén szaladunk át a lapok harctéri liircin.
Számolgatjuk a napokat
Hős katonáink elindultak a \'re-ntra ¦ Kivagonirozták - őket, ubuut még egy párszáz kilómé-
Kalinyin vidékén is megindultuk a hadműveletek
A német repülők hevesen bombázták a keresi félszigeten összeszorított szovjet csapatokat
Belső Burmában a japánok szétverték a Uínat Vörös Sárkány csapatot — Amerikai csapatok érkeztek Nagybritanniába
Sanghaj, május 1!) A hunná -kinai határvidéken rabolnak és fosztogatnak az angol és esungkingi, csapatok szétszórt .in urad ványai. Három ilyen maradék-csoportol harcra kényszeritcltek a pipánok Bha-ino körzetében. A japánok megverlek az ötödik esungkingi hadsereg derékhadai és. egyetlen menekülési útjukat elváglak.
Kopcnhága, május 10 (üud. Tud.) Hétfőre virradó
éjszaka angol repülőgépek nagykiterjedésű területeket repüllek át Dánia felett. Az angol repülőgépek közül hármat lelőttek.
Berlin, május 1í) ^(NST) Könnyű német harci repülőgépek Hétfőn több támadást intéztek a dél- és délkelet-angliai hadifontosságu katonai célpontok ellen. Egy nagyobb gyárépületet egy nehézbomba lelibetalált.
Moszkvától északnyugatra ls folynak már a harcok
Berlin, május fii Az egész keleti fronton a hadműveletek most már uj szakaszba léptek. A harcok nemcsak a charkovi térségl>en folynak, hanem kiterjedtek a Moszkvától északnyugatra fekvő Kalinyin vidékére is. Német részről megállapítják, hogy a szovjet offenzíva nem érheti vt célkitűzését, s mód van arra, hogy a német ellentámadások kedvező feltété-íeket teremtenek a lulnjdonké-peni nagy hadműveleti (erveknek.
Belső Burmában a iapónnh megvárták VÖröt Sárkány ktnat csapatot
Sanghaj, május I y Wawcll tábornok csapatokul küldölt az asszami tartományba, hogy \'megakadályozzák n japánok benyomulását Indiába. Burma megmaradt részének védelme most már egyedül a kínaiak feladata lesz. Bclsö-líur-mában a Salwin folyónál a japánok1 szembekerüllek a kinai hadsereg gerincrészóvel, a Vörös Sárkány csapattal. A. kinai katonaságot a japánok megver ték, erre a kínaiak parancsnok-
ié tábornoka öngyilkosságot követelt el.
Amerikai csapatok érkeztek Nagyhptanniába
Amsterdam, május lí) A brit szigetek egyikére az Kgyesült Államokból csapatok érkeztek. Létszámuk jóval nagyobb, -mint az eddigieké.
Német repülők Murmanszk hilim/ében elsüllyesztettek egy kereskedelmi hajót
Berlin, május 19 (NST) férnél harci repülőgépek hétfőn a murmanszki kikötőben elsülyesztettek egy\'tODO tonnás kereskedelmi hajót és 12 Hurricane minláju angol vadászgépet kiöltek.
A német repülők hevesen bombázták a keresi félszigeten összeszorított szovjet csapatokat
Berlin, május 11) (NST) A német vadászrepülök bombákkal árasztották el a keresi félsziget keleti részében összcszoritoU_ bolsevista csapatokat és ellenállási fészkeiket hevesen bombázták.
Olasz lap Magyarország szerepéről az Uj\'Kiirópában
. Róma, \'májas tí)
A ¦Hóméban megjelenő Uonc-lisíe folyóirat Magyarországról ir. Máriássy Zoltán kvirjnáü magyar követ bevezető sorai után António Vilelli foglalkozik Magyarországnak az uj Európában elfoglalandó szerepével. Az a polilika, amelyet Magyarország folytat Németországgal és Olaszországgal szemben, biztosítja számára azt a szerepet, a melyet az uj Kurópában fokozottan kivan betölteni.
A Panama-csatorna védelme
. k Amszterdam, május 10 Az Északamerikai Egyesűit Államok és Panama köztársaság tegnap megállapodást irt alá, amelynek értelmében az Egyesült Államok csapatai -Panama területén több védelmi zónát igénybe vehetnek a saját céljaikra. A washingtoni külügyi hivatal kijelentelte, hogy az egyezmény hozzájárul a Panama-csatorna biztonságához és a nyugati félgömb védelméhez.
Amerika hajótér-problémája
Róma/május 19 (Stefani-iroda) Az északamerikai kereskedelmi hajótérveszteségek rész leges pótlása céljából a washingtoni kormány elhatározta a vitorlás hajózás fokozását. Á terv megvalósítása pillanatában azonban leküzdhetetlen nehézség merüli fel, minthogy az EgyesQlt Állatáok nem tudnak elegendő mennyiségű kendert szerezni a vitorla készítéséhez.
Anglia hajóvesztesége
Madrid, május 10 Az Alcazár cimtl spanyol lap közli a háború kezdete Óta elöüly-lyesztett atigof hajók hosszú listáját. Megállapítja, hogy Anglia a há--Kntvtatejj a 6. oldatom
ternyi gyaloglás. Megérkezés. Felvonulás. Klökészilés. Aztán... aztán... egy megadott jelre, az éjszaka sötétségében, vagy a hajnal kékes szürkületében- valahol messze Oroszországban, megindul pánnilliö ember s ¦benne párszázezer magyal- lélek, hogy elindítsa a történe-
leni leghatalmasabb és legjclen-löségtoljescbb támadását, amely itek célja az \'uj végleges európai rend biztosítása s. ennek keretén belüj az Uj,ezredévre készük lő Magyarország feltámasztása. \\V keresi katonai akció,,német katonai körök kijelentéséi szeriül még nem jelenti ezt az uj
döntő \'offenzívát. A sikeresen vegrekajtp.lt ; tagosítás, azonban csalhatatlan előkészítése a nagy színjátéknak.
Korcsáéi..©Mordüli a célbíró pisztolya, mely az uj nagy erőpróba "startját jelenti. Megmozdultak "a győzelem atlétái, ki tudja, mikor érnek célba.
ZitííAI KÖZLŐN*
19«, május 19.
ÜZLETMEGNYITÁSI
Zrínyi fllkiöi-utca 32. alall
(a Byltniölc8Cflomni:ol(Sval siemben)
Itbb- és porcBliii-kerflskBdÉst
nyttouara •
Mpkinluhüil wiunrltifi olcsón vállalak.
Fontos tudnivalók
. , "A tejjegyről
Két fontos rendelőt jelent meg a tejforgaloui azabályo/.áaáról. Az egyik a 2670/1942. M. K. számú kormányrendelet, amely felhatalmazza a közellátásügyi minisztert, hogy a föld müvelés ügyi és a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértve\' szabályozza a tej és tejtermékek forgalmát és eloszlását. Ezt a rendeletet hajtja végre a közellátási miniszter lÖbMOU/10-12. K. M. számú rendelete, amelynek legfontosabb intézkedései a következők:
líudapeat Bzékesfóváros, területén május 26-tól kezdve, tehát a pünkösdi ünnepeket követő napon életbelép a tejjegy-rondszer. Tejet elsősorban az igényjogosultak kúpnak jegyre, más személyek estik az igény jogosultak tejszüksegletéiiek kielégítése után kaphatnak tejet. Igényjogosultak: a terhes anyák, a terhesség\' negyedik \' \' \'apjától a szülésig, a tL—-14 éves gyermekek és n tojtáplálkozásra feltétlenül rászoruló betegek és magaskoru személyek. Az itt "felsoroltak napi fél liter tojet kapnak. Csecsemők és kisgyermekük annak az évnek a végéig, amelybe1: betöltik harmadik élotévükot, napi i liter tejre jogosultak. A tejjegy egy hónapra fog szólni. További fontos rendelkezés az, hogy vendéglőkben, kávéházakban, jíui/.iókban, cukrászdában és jot, tojesétoiokol és tejjel készült egyéb vondéglátóipari üzemekben tej italokat kiszolgáltatni non) szabad. Kivételek oz alól a kávémérés ésui kifőzés, ahol legfőkép kisemberek étkeznek s igy fontos szociális érdek fűződik ezek ollátáaához. A ká-véuiérésok és kitűzések részérő kiszolgáltatható tejmennyiség nem lehet több a napi felhozatal 5 százalékánál.
Vidéki községekben és városokban, ahol az igényjogosultak tej-\' szükségletű szabadforgalom .melleit nem biztosítható; a törvényhatóság első tisztviselője a gazdasági miniszterek hozzájárulásával ugyancsak elrendelheti a j egy rendszer bevezetését ós eltilthatja a toj kiszolgáltatását a vendéglátóipari üzemekben.
A toj forgalom ujabb szabályozását a háborús takarmányhiány tetto szükségessé. A szabályozás módjából látható, hogy elsősorban is szociális szempontok érvényesülnek, inert a gyermekek, az anyák, a betegek, az öregek és a szegényebb néposztályok igénye minden mást megelőz.
. (s-o-)
GYORSMÉRLEGBE
bililttiWe jliíllissil
350 Mliltil
kaphatók.:
Fiait niíiiejüíi
líOlvtecír ¦in. Tol (fon: 509.
A kiskanizsai katollkosság A. C-gyüiése a Polgári Olvasókörben
Hitvallás az egy ház. mellett, hódolat a pápa iránt
örömmel \' kisérjük a Magyarok Nagyasszonya (Kiskanizsa) plébániájának buzgó tevékenységet és papságának lelkes munkásságát. Most vasárnap a Polgári Olvasókör nagytermében ismét A. C.-gyülést rendeztek a katolikusság nagyszámú részvételével. A magyar nemzeti imádság eléneklése után P. Bánás Qyula plébános a szeretet szavaival köszöntötte az egybegyűlteket és gyújtó beszédben rámutatott a katolikus szervezkedés fontosságára és kihalására. Kozmán Alajos homok* komáromi plébános, A. C.-tiikár csupa lélek előadásában felhívta a kalolikusság figyelmét aira, hogy az egyházat nemcsak a papság alkotja, hanem kivétel nélkül a hivek összesege Ezt nemcsak tudni — de érezni is kell minden katolikusnak, főleg az egyházközség vezető férfiéinak. Dr. Almássy Gyula kir. törvényszéki tanácselnök nagyfelké* szűitségU, szívből jövő és szívhez szóló beszédében részletesen vázolta
az.A, C. mibenlétét, szervezettségét, munkakörét. Mijd rámutatod a magyar kalolikusság fontos feladataira. Beszéde nagy hatást váltott ki hallgatóságából. Az előadások témaköréhez hozzászóltak Anek György az O.vasókör elnöke, Varga József, Bogalin István, Bagonya! László világi elnök és Koszorú József. .Dr, Fülöp G/örgy ügyvéd lendületes beszédében megemlékezett Szentatyánk jubileumáról és Kiskanizsa kalolikusságának hódolatát tolmácsolta, az egyházhoz, a pápasághoz való rendületlen ragaszkodást hangsúlyozván. Dr. Fülöp beszéde a lelkek mélyéig hatolt.
P. Bánás plébános záróbeszédében megköszönte a kiskanizsa! ka-loltkuspag nyilt hitvallását egyháiuk, hitük, a pápaság mellett, úgyszintén megköszönte az előadók fáradozását.
A nagyon szépen sikerült A. C-gyüles a pápai himnusz hangjai-
mellett fejeződött be.
„Az egész nemzet ismerje meg a nemzetiségi kérdést"
Magyarország a népek országútján „keresztúton" fekszik..
Dr. Faluhelyi Ferenc egyetemi tanár előadásai a magyar klsabaségi kérdésről
Dr. Faluhelyi l\'erenc egyetemi tanár, á.pees^ Kisebbségi intézet igazgatója nagy, órtleáiöuo közönség jetenléteoeu tartotta meg érőének előadását a ma-
élünk. Ma tudjuk azt, hogy a bujt csak akkor ieiiet meggyó-gyitumV na toiismerjuk, hu látjuk, hogy mi,az. Es liu azt akarjuk, ltogy ne csuk a lelsö. Uz-
gyúr kisebbségi Kérdésről a vá- , ezrek, ne csak azoK, akik az oi"
osházu dísztermében.
Három éve, hogy a Kisebbségi Intézel vezetői ^s tugjajjárr jáK az országot, jurüetiK az ttj nagyúr Jgél: a megismeréshck iz igéjét kezdte ínég előadásul i-aiuheiyi professzor. Sok varosban lorduilum meg már, de egy városba se meulein bizony olyan szívesen o.>; olyan ürömmel, imnl Nugykwuzsara, innál is ijikabb/niert valamikor innen indultam cl. Azokban a boldog időkben, amikor Nagykanizsán voltara, közvetlenül a világháborút megelőző években, már vészes lelhöKlornyusodlak hazánk ege felelt.
Mu megiul nehéz Időket
szag Kormányánál vaunak, lassan, ludják azt, hogy mi a nenif-zeliségi kérdés, hunéra mcgisi merje az\' egész nemzet is. üii-ílek a kéruesiiek a megoldásában az áilamnük és a lársnjdu-loumak osszu kelliiognia. A magyar aiiain sohasem volt tiszta magyur nemzeti állam. Azért nem, meri a magyaron, amikor a mostam hazáoa bejöttek, itt már különböző uépeKci talállak. Arról is beszélnek, nogy a bon-íoglaló magyarság maga sem volt tiszta mj. Azok a népek, a kikkel a magyarság már keleten keveredett, peléolvadtak a magyarság törzsébe. Az itt talált népek;
az úgynevezett őslakók teljesen felszívódtak a magyarságba.
magyarság asszimilálta őket. ügy nagy baj van azonban itt és ez az, hogy -Magyarország földrajzi Helyzeténél iogva a •népek országoljam, kcrcszlul-jában fekszik, ahová \'mindenün-
nen átszivárognak a különféle l\'nju népek.
Az a kél nemzetiség, amelyet östclopülőhck tartottak régen, nem ós települő. Ezek : a tótok, vagy ahogy manapság nevezik
Május 19-én ftEP MOZGÓ
Kedden
Ketten egy jeggyel I Csak egy napig I Nagysikerű magyar film. FÉRJETKERESEK
íősxereplők : Turay Ida, Vaszary Piri, Rózsahegyi Kálmán, Biliosi Tivadar, Latabár
Előadások kezdete : 5, 7 és 9 órakor.
P> : Telefon J-Í5.J "Ml
Legszebbet :: legolcsóbban 1
magukat, szlovákok és u rutének. A történettudomány meg-\'állupílása szerint ez a kut nép-faj jóval a magyar honfoglalás -dián „vándorolt be hazánkba, jtgyáltalán nem ustéiepülök, souásem számitotlák azoKnak: a németeket, a románokat és a szerbekel. A mái hazai németeknek Magyarországra való első \' betelepilese már az Árpádok alatt Kezdődött, kzután lolyto-nosan szivároglak be. De különösen nagy méreteket öltött a nemetek beözönlése a török iió-.doltsúg utáni időkben és a Habi burgoK uralkodása idején. A másik nem Őslakók: a románok. Ok a dákok utódainak, ujabb elméletük szerint pedig a rómaiak utódainak, illetve elődeinek szeretnék előléptetni,magukat, olyképpen, hogy ők nem a rómaiaktól származtak, hanem azok őtőlük. Azonban származásuknak e három variációja közül egyik sem igaz. A románok pásztor nép voltak, nevük tulajdonképen vlach, ami vándorpásztort jelent. .A XI, és XII. században kezdtek clsö-izben beszivárogni az erdélyi ha vasokon keresztül és kósöbb mind nagyobb és nagyobb számban özönlötték cl Erdélyt, ahol a földesurak is igen szívesen látták Őket, tekintve, hogy,-azok
otosóbb munkaerők voltak, mint a magyarok.
Mohács után már ÜrdéJy lakosságának negyed részét, egy századdal később már harmad részét tették ki, 1721-ben pedig már elérték Erdély lakosságának felél. * 1730-ban már felülmúlták az erdélyi magyarok ós szászok lélekszámát. A szerbek akkor kezdtek jelentékeny szám ban Magyarországra telepedni,
Hév éa születésnapokra
alkalmi ajándéknak cserepes és levágott virágokat, osokrokat
egész öven át vehet m rtgl
Petermann kertészetben
Htfe«fr-«tMlt ws
IM2. .arili)» 19.
MgM KÜ\'ZLON.9
Az Ulo magyarság ragyogó finnepo volt i nagykanizsai Levente-nap
Dr. Krétky Intvén polgérmericr ünnepi bearide ;
„Csak a dolgozó nemzet fialnak van jövője!"
amikor a törftkök-,\'balkán.i, urai-ina kezdődött. Jelentékenyebb lelt betelepülésük az 1389-i rigómezei ütközet után, amikor vezérük is elesett. Ezeken a nemzetiségeken kívül, 1910-ben, amikor Magyarországon az utolsó népszámlálást tartották, a magyar állam területén kisebb számban még voltak sokáeók, bunyevácok, vendek és örmények. Ezek a beszivárgások okozták azután azt, hogy a magyarság annyira megfogyatkozol!.. A török hódoltság a magyarság lélekszámát nagyon le csökkentette. Az egykori feljegyzések szerint 1788-ban a magyarság az egész ország lakosságának 29 százalékát telte ki. Ebben az állapotban azután liHOig örvendetes javulás mutatkozott. Csonkn-Magyurorszú-\' gon nagyon kicsi volt a nemzetiségek arányszáma. Amikor uj terülolek jöttek vissza hozzánk, megint nemzetiségű állam lettünk." Az oláhok számaránya 8.1 százalék, a németeké 7.4 százalék. \'¦ • ¦
A nemzetiségi kérdés ma rendkívül súlyos. Bőgebben nem volt az, egészenia 19. század közepéig, az úgynevezett nemzeti eszme kifejlődéséig.
A mai nehéz nemzetiségi kérdés megoldásának egyik \'legfontosabb követelménye\'a miagyar-..ságnak és a nemzetiségeknek egymással szemben való megértése, a nemzetiségek nyelvének szabad használata és az úgynevezett kisebbségi iskolák Iétesi-tése. De emellett szükséges az is, hogy minél több magyar meg ismerje a nemzetiségek nyelvét és a nemzetiségek is megtanulják az államalkotó magyarság nyelvét. A nemzetiségi Kérdés megoldásának egyik fontos eszköze a magyarság, nevezetesen a szórványmagyarság megerősítése. \'
Dr. Faluhelyi Ferenc professzor értékes előadásáért dr. Krátky István polgármester me-\'en szavakkal mondott \'kőszöne-tct.
\'rC.oT.QRAT, i/i.S.I ÉKSZERT, 14 "SS SZEMÜVEGET \'"SitikW ZSOLDOS gyula kkwittf. tatti fe lltmtkatstirsti
Nnitli (• Kort>n«-uáUo4ivil mmlxn).
art-, tfcMaf- at UU*«it»U*-«i«li«»r.
Már szombaton oelo zászlódíszbon volt az egész város, hogy kifojczéaro juttassa ¦Kéretett iíjiiságiiuk; a magyar lovonték iránti szeretetét éa mogbocsüléaét. g
Vasárnap délolótt forgalmas éa népen volt az Erzsélx>t tér környéke. IíOvonteBzázadok vonultak fol a kora reggeli órákban, majd 10 órakor, midőn a helybeli katonai és polgári olökelőaégok olliolyozkedtok a tábori misére felállított oltár előtt — kürtjei harsant ós megérkezett Pupp János lovon to dandárparancsnok éa dr. Krátky látván polgármester. A tábori misét dr. Va-razsdy László piarista gimnáziumi tanár, lovon topa rancanok celebrálta. A tábori miso alatt a loventozoiiekar Roitor János dirigálása mollett és az ipariskola vogyeakara Németh János vezénylőiével működött közro állhatott koltvén zenével, énekkel egyaránt.
Szónoklatában dr. Varazsdy L. a lóventoiíjakhoz intézte azavait. neazédénok vozérfonala: lalen, Haz!
talsóg jövőjéről, olhivatottságáról beszélt, a lolkckel mogkapóan.
A polgármester ünnepi beszéde
A tábori mian után dr. Krátkv István wlgármoster ragyogóan fel-épitott ünnopi bcBzédéhon mogomlé-kozott a loventomozgalom világ-azorto oliflmort mogínduláaáról éa kítünó szervezettségéről, majd a fiatalság jolonlcgi fontos szoropénok botöltéséről. Mert — mint mondotta — a magyar lóventoifjuaágnak ido-hnza ép ugy ki koll vonni réazükot a nagy munkából, mini azoknak, nkik oilakinl harcolnak a holdogabh és Bzobh matryar jövőért, az uj világrendért. -Csak a dolgozó nemzet fiainak yan jövőjo. Do a nagy munkából a fíatalaág is kiveszi a részét azzal, hogy az ifjúság — ailovonte-ifjusáir — három alappillérének gondolatával: az Isten, Haza éa özek iránt való Hűség jolszavával küzd éa dolgozik az uj Szontist-váni Birodalom folépiteáéért.
Megemlékezett a polgármester a ¦magyar honvédség dicső tetteiről éa ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az ifjúság a hadbavonultak hozzátartozóival szombon legyon kö-toleaséfstucláfho^y érezzék a testvéri/ Bzcrotetoto/jfl együttérzést. Mert
MÉRLEG
Ős a Szeretet. Majd a magyar fia-
¦ magyar leventének Is ott a helye, ahol az\\lstennel harcolunk az istentelenség, s vörös rám ellen.
A ix>lgármestor gyújtó IwBzédo nagy hatást váltott ki.
Az ünnopi boazéd után a levonto-ujoncok fogadalmat tettek a lovcnto-paraneanok olőtt, majd Szarjas István lovento mondott szép hitvallást a lovontegondolat mollett ogy ügyo-son fölépített beszédben.
OnnojHily után a leventék megkoszorúztuk a hősi omlókinüvokol, majd az ofőkolőségek előtt diazmo-notben vonultak cl.
Délután
a Zrínyi pályán folytatódtak az ün-nepsógok, ahol a lóventoi fjuság sporttevékenységének nagyszerű formáját mutatta bo.
FigyolomroméltÓ volt a gimnáziumi lovonték csapatának szép szabadgyakorlata, majd ugyancsak a gimnázium és korcskcdolhn leventék ügyes tornamutatványai.
Sok derűs porcot szoroztok a kiskanizsai leventék sikerült, humoros talajtorna gyakorlataikkal.
A 100 méteres aikfutásban első lett Aradi kersk. levente, második Boronkai gimn. levente, 800 motoron első Horváth koresk. lovento, második Béli kerödk. lovoiite. Ita-gonyai Antal nagy lolkosedéssol szavalt egy szép verset, majd kisebb sport teljes itméiiyck következtek s végül a kiHkamzsai leventék ügyes ropülőmodoll voraenye. 4
A délutáni ünnepély a Szózattal és diszelvonuláusal fojezödött bo.
Este
az Erzséhot téren batalmaa tábortüzet gyújtottak, ahol a lovontoifju-flág szép kuruc és magyar nótaszá-mokat adott elő a nagy számmal öaszogyült közönségnek. Tangóhar-monika számok, Mayorhoffor Miklós tárogatószámai a törvényszék tetejéről mogkapóak voltak. Nagyon ho-lyes volt a kis Korosztesi Erzsi Pannikája. A »Regós csoport« sok humoros jolonoto aratta a legnagyobb1 sikert. Bagonyai Antal saska-lovonto szavalata éa a zonokar néhány Bzép száma egészítette ki a mÜBOrt.
A pompásan sikorÜlf vasárnapi Lovonte-nap nagyon kedves esomó-nvo volt Nagykanizsának. A közönség íb honorálta a rondező egyesülőt lolkos fáradozását és hazafias munkáját, mert egész napon korosztül látogatta az ünnopélvekot és lelkeso-dott a fiatalság szohhuól-szobb teljesít ményoíbon éa műsorszámaiban.
A ren\'dozőség nagyon szép munkát fojtott ki a siker érdekében. Meg is loliot olégodvo az oredmény-.nyel. Minden dicsérőt éa elismerés a fáradhatatlan rendezőség élvozotó-ségének, különösen rroialinger Ágost levente parancsnoknak, aki ismét nagyszerű munkát végzett, a lovento egyesületnek, dr. Thehvay Zsigmond elnöknek éa a levente-gárda mindon ogyes szoropló tagjának.
Felejthetetlen szép magyar-napot szorzott a város magyaniágáiiak és ifjúságának. -^-k—u—l—
ÜZLETMEGNYITAS!
Van szerencsénk Nagykanizsa város es vldé-1 kének mélyen tiszteli közönségét értesíteni, hogy [
vaskereskedésünket
Erzsébet-tér I. azém alatt
(volt Kuuudsdd Kftroly-téle üzletholylségbeD)
MEGNYITOTTUK
Amidőn a aagyérdemll közönség azlvea pártfogását kérjük, vagyuak , ^Igalatrakóezen mély tiszteletté! pjjj yyjj ft ^„ yy|j |
. nindsa utretfaen y Szaksáéra Javítás
SCHOLCZ JÁNOS |
" mérlBikéSEltfi-mester |
Nagykanlzes, BŐtvö>t,er 30, taÁrg. |
Mark i grófnő
Volt idő apáink élotébon, mikor a fiatalombor egy farsangon három vármegyét áttáncolt. Amikor bizonyos mértékben az illőmhez tartozott botonként pezsgős üvoggot bo-tömi a kávéházi nagytükröt ón a gavallér fogalmával nőni ollonkozott az uzsorásokkal való szorosabb kapcsolat. Ez a gondtalan, felelősség-nélküli idő (hála iBtonnok) teljesen hiányzik az életünkből. Az iskola padjaiból annak időjén a harctérre kerültünk. Gyorekck voltunk, mog egész omberok. Hiányzik az ólotünk-ból, amiro azt mondták a régiók, majd megjön az cszo! M^a a^zakom-borok korát éljük, mikor nem fogadják a tiszttartókat látatlanba, dűlt-botüs kézzol irt kérvényük alapján. Volt idő, amikor a több^-diploma a zsebünkbon nom ért annyit, mint a megjolonéB. varázsa.
A nagysikerű, divatos oporottokról jxwlig tudjuk, hogy azok hasonlítanak a tiszavirághoz. Az életük egy, színházi évad. Kálmán Imro Marica , grófnője kivétel. Időtállóvá márkázta a muzsikája. Az igazi békoóvok hangulatába ringatott a darab, hol a grófnő csupán aziv éa szeszély, hol a tiszttartóról kidorül, hogy a huga Ós saját boldogságáért küzdő —-gróf.
Nohéz különösen a mai időkben hitolt adni az ilyen mosójü darabnak. Hogy oz teljos mórtékbon sikerült, az a muzsikának és a színészi munkának közös eredménye. A gyak ran felhangzó taps igazolta a sikort.
Ha Mftry ftfártoa grófnőié tökéletes. Szoszélvessógébon is kedves éa hódító. Encko nemesen csöngő, táncában bájos rátartisággal párosult müvészot érvényesült. Tudja, hogy a kevés néha több a soknál. Vihary Hédv Lizája fiatalságának varázsával bódított. A bábjátékot ügyesen parodizáló tánc együtteső sokáig kedves omlékünk marad. Kovács Annii grófnője finoman csiszolt, ügyes alakitáa. Tunyoghy Péter tiszttartóján magyaros\', uri fölfogás vonult végig. Alkalmat nyújtott arra, hogy bepillanthassunk művészi alakításának széles skálájába. Egyénisége\'többször majd BzétfoBzitotto szerepét. Londűloteson, moggyőzőn játszotta a jolontéktolon opizódokat. Végig magyar ur maradt, aki min-donro kész" addig, mig bocBÜlotóiiek vonaláig nem érnek. Csonka Endre-Zsupán Kálmánja képviselte az eredetiséget éa a jóizü humort. Szerepkörén tulmnnóon szórakoztatott anél kül, hogy hétköznapias lott volna. Jelonotról jelenotro fokozta a hatást.
Bánó Mihály Pojiolescuja jól meg figyolt jollemrajz, molvnok miudon loholóségót kiaknázta. Vékáa István Mihálya az est egyik logszobb alakítása. Bölcs higgadtságával valahogy azt az érzést költette, addig nem lohot semmi baj, inig ó « holvén van. Deák Ferenc komornyikja friss és oloven, hatasvadászat nélkül. Mojzoa Mária kitünóon alakította a cigánylányt, Sallay György,
1
ÖTÖST
HETTEIISRE
márkás buttracatonjátuui vegyen vagy rendeljen . Getegery-et 14
4
amia rniaw
1942. m4jm 19,
ÓVJA BZ CM tri
4« v«Ur«1|on biialnmmal ^jy (?1 "J*
ZSOLDOS GYULA
íttiwítw. ttatrtíl ii látsKereszidfistflr,
Sttűttí T.ttu4tantk, bkMt llimMt, min. •tjnfalla lnvIMint. !<f.mOfYO»lí*c«>I.WJkí,ill*ít.
a ofgánylogényt. Jól em>ronoll Makk Tori, Szirmai Gizella és Hácz Árpád. Külön meg kell emlékeznünk Lászlúffy Lajos karnagyról, aki fo-uvelmezoW zenekaraitól hiány nélkül kihozta az onorott r.onéjénok minden ssópaégét. A rondosés nagyvonalú éa ízléses.
A fillóvofl holyár teltházat vonzott. A közönség szivoson tapsolt és jól mulatott a régi operottoni \'talán jobban, mint Mik ügyes mestermunkán.
A színházi Iroda jelenti
Ma, kedden oste mulatja Ikí a társulat Bónyi Adorján nagysikerű vígjátéka^, aiiiotyuok a cinio: Milliomba. A kitj\'mö vígjátékot az l\'js.Ma-lí.var Színházban Játszották nagy Hi-korrol több mint 150-szor. A nagykanizsai bemutató olé várakozáasal néz a közönség. A Milliomos főszo-rojMMt Szabó ll)i. Kovács Anna, Budai Júlia, MojxoS Maria, Soóh Lajos, I>oák Köreik-, Báné Mihály, I). Szabó Jeznof én H. Gáltor Pál játsszák.
Szoidán este \'.színre kerül fsak egy aaszony van a világon nagy táncos operett újdonság íl felvonáa-ban Pogány Margit. Szabó Il)i, S. Hargittai Ilona, Kovács Anna, Budai Julin, Mojzcs Mária, Tunyoghy Péter, Deák Foronc, 1). Szabó József, Egervári I,. Béla, Vekcs Inl-ván, Sallay György éa II. Gábor Pál felléptével.
iuamu MfMtnáMk bttkbuuv«k«i ladiatrt 1. ailaoraa
6.40 .Torna. Hírek. Közlemény ok. Hanglomezok.. — 10 Hirek.. — 11.10 Nemzetközi viajolsóasohrálat
— 12 Harangszó. Himnuax. Idójá-ráBiolontés. — 12.40 Hirek. — 18.20 Időjelzés ós viz állás jelentés.
— 14.80 Hirek. — 14.46 Müsor-iemortetéa. — 15 Arfolyamhirek, piaci Arak, élelminzerárak. — 16.45 Idájélzés, birok. — 17 Hiruk szlovák éa ruszin nyelven. —. 19 Hirek magvar, német és román nyelven.
— 21.40 Hirok. — 28 Hirok ,n6-mot.\'olnas, angol és francia nyelven.
— 24 Hirok. BUDAPEST 1. \'
r/Mö\'Dobrecon, az iskolák \'városa. Dr. Makkai Sándor olóadása. — T7.ÍHI A dohroeeni váriisi didógylet.
— .17.11,1 A debreceni Déry-nni-koiíiií. - 18,20 l)r. Söívgi Já\'uds múzeumigazgató előadása. -¦\'-.*¦ 18.05 A magyar ló. A közvetítést vezeti a dcbrecein állami mépleloprö) Dévényi Nagy Lajos. 19.20 Hangkó-l>ek n Hortobágyról. 20.10 Deh-iweili üiagyar múzsa. Költők és müvészpií. Kflzben Móricz Zsigmond olóadása. 22.10 Burai Zsiga eigányzenokara. 22.40 Itá-kosi-Horváth tánczenekara az Arany Bika-szállóból. 28.25\' Magyari
Cipőt
Ti lahm: 498. csak ES. EKÉSTŐL
(Dormati) Fi »113. II.
Gyula én Jóska cigányzenaksra. — 0.16 (\'zen az otthon."\' BUDAPEST II.
17,40 Kuszin hallgatóinknak. — 18.10 Olasz iiyolvokíalán. -- 18,40 Farkas Sándor cigányzenekara. — 10.20 Mezőgazdasági félóra. — 20 Hirok. — 20.20 Schubert: Esx-dur hármas. -- 21 P. Bökd Kázmér olóadása. — 21.15 Horváth jazz-négyos.
Szerda
BUDAPEST I.
10.15 Székesfővárosi Tűzoltózenekar, —¦ 11.20 Hangszorszólók. — 11.40 Külföldi híradó. - 12.10 Horváth Jancsi cigányzenekara. -18.80 Honvédőink üzennek. — 14 Az stlngvár* Duun-teilgori hajó husi halált ball tengerészeinek emlékművénél. A közvei itésl a mtjtcti m. kir. S/abadkikötö parkjából vezeti líu-dinszkv Sándor. Hangfelvétel. I\'tánu indulói, és hanglemezek. - 15.20 Gyermekeknek." - 1G.1Ö l)r. Kraj-esovies Pál orvosi olóadása.
17.15 A XtV. kerületi Egressy üli polgári leányiskola énekkarit. 17.10 Gellért Vilmos megemléko-zóso. — 1.8.05 l)r. llerz.seiiyi Ulván éa dr. W\'illax Falván kétzongorás mnsynrnóta inüaura. ¦ 18.20 Hon-\' védliiÚeor. 19.20 Magyar nép-
Festessen Tisztittasson
Pálcsics-núi
muzsika. Irta és összeállította idr, Molnár Imro, a /eneinüvéazoli Főiskola tanára. Közreműködik Szo-esédi Irén v.-. Szigethv Sándoi- zenekari kísérettől. 10.48 Szabó Kálmán jazz-bármasa. 20.05 .Külügyi negyedóra. - 20.20 Tavaszí opeieltnjilonságok. Közreműködik a SziicH-énekhármas, Szabó Miklós éa a Itáiliózonokar. 22.15 Anda Géza zongorázik. 22.45 A Rádió- [ zenekar műsorából. 28,25 Farkas Béla "cigányzenekara. Kalmár l\'ál énokol. 0.15 Pzon nz otthon, BUDA PB ST II.
18.20 Francia nyelvoktatás. 19 Tánczene. 10.80 Az ÜpOndlüZ elÓndáaa. a Kajna kiiiestw. »A Nio-Iwhing gytirÜjo« zenedráma-trilogia előjátéka, négy bépbon.
Reinitz Bélát rendőri felügyelet alá helyezték,
miután a főkapitány hatálytalanította Internálását
Megírtuk, hogy a nagykanizsai rendőrség egy munkásiiö feljelentésére, inaid többek kihallgatásának eredményeként — internálta Reinilz Bélát, a Viktória téglagyár könyvelőjét, mert a feljelentés szerint a fölvételre jelentkező munkásnővel szemben magánkivánságokat támasztott.
Reinitz felfolyamodott internálása ellen a főkapitányhoz, aki most hozta meg határozatát- A főkapitány hatályon kívül helyezte Reinitz Béla internálását, de mivel az elsőtök tényállása cáfolatot r/sm nyert, további káros tevékenységének megakadályozása céljábó/,\' rendőri felügyelet alá helyezte\'Öt.
Nagy tüz pusztított a gyulakeszi malomban
A berendezés a lángokban teljesen elpusztult
A minap kigyulladt ;i gyula koszi herceg hslerházy-l\'éle hit-bizomáuy tulajdonát képező vízimalom. A lángok gyorsan elborították a inalom berendezését és tetőzetét. A Gyulakeszi hői kivonult tűzoltók nem bírlak megbirkózni a tűzvésszel* és ezért n tapolcaiak segítségét kérték. A tapolcai U\'izoltok autója percek alatt meg is érkezeit a helyszínre és rövid idő alatt
sikerüli eloltani u hatalmas lángokkal lobogó tüzel. A tüzollök-nak sikerült megmentein i» malomhoz hozzáépített magtárai és lakóházal. A malom berendezése azonban lelj csen elpusztul! a benne l evő {mintegy !(0 métermázsa gabonával együtt. A kár jelentékeny ,de egy része biztosítás révén megtérül.
A csendőrség nyomozza a tüz keletkezésének okát.
A rendőrség bázról-házra ellenőrzi a bejelentéseket
Már elhő napon több mint ötven mulasztást ffdízett fel
A háborús helyzet kötelessé gévó leszi a rendörségnek a városba érkező idegenek fokozottabb ellenőrzéséi. Ivzért különös súlyt helyez a városba érkező idegenek azonnali bejelentésérc.
A rendőrség, házróLházra járva ellenőrzi, hogy mindenki be van-e jelentve, nincs-e* idegen gen megszállva, akit nem jelen-1 leltek be, Sajnos már nz első napon több mint ölvén mulasz-
NOI KALAP
RÓTH LAURA
BAZAft-UDWß^
bőrdíszmű
KASZTLNÉ HOLZER ELLY
tásl talállak e tekintetben, ngy, hogy ii kapitányság vezetője, Kovács Nagy Pál rendörfötimá-esos nyomatékosan Figyelmezte* ti n közönséget, hogy esetleges mulasztását-a bejelentést illciö-leg 24 órái? bolM pótolja, mely esetben minden következmények nélkül pótlólag\'teheti meg bejelentését. Utána már a fennálló rendelkezések teljes szigorával kénytelen, azok ellen eljárni, akik a bejelentőst elmulasztották. Minden Nagykanizsára érkező idegen azonnal bejelentendő. Ennek elmulasztása súlyos pénzbüntetéssel, esetleg elzárással büntettetik.
Most hozta meg véghalárpzn-tál a rendőrség a színház játszási engedélyére vonatkozólag, amit azzal a nyomatékos meghagyással adolt ki, hogy az előadás megkezdése után. (játszás aluli) senkinek nem lehel a nézőtérre bemenni. A rendőrség ezen intézkedését ellenőrzi.
Vagyis úgy, mint a moziehi-adások alall, senki be nem léphet a színházba előadás alall,
k \'felesége után akart menni a halálba
és borotvával elvágta a nyakát a szentkozmadombjai kecsmáros
Családi tragédia áldozata lett a szen(kozmadombjai korcsma* maros, Bedő Károly. Nemre" gen történt*, hogy a felesége, kii nagyon .szerelelt, meghalt. A csapás nagyon megvisette a liő éves embert, olyannyira, hogy mindig azt hangoztatta, nem tud belenyugodni felesege.halálába és Ö is utána megy. Amá-kor senkisem látta, egy óvatlan pillanatban, borotvát fogóit és elmetszette a nyakát. Hozzátartozói vérében fetrengve talállak rá és azonnal értesitelték a mentőket, akik még Idejében beszállították a zalaegerszegi kórházba.
A káromkodás* laton *« ¦ tSa-v*ny bünteti 1
Molnárok f igyslmébc I
Vámfeljegyzési
vagy
Uámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnnk nyomdájában.
1942. május li).
BÚTORT
szaküzletben, GÁBOR műasxtaloanál
r*tjea no rendcljon. Hait*anl««n. VéfMtiAa-palatlii ubj
h
Leventék Ökölvívó és birkózó versenye Letenyén
Letanye, mi\'ijuí 19 A nagykunizaui levente ökölvívók én birkózók beinulutó imii kőzést tur-tottnk Lebenyén. A mérkőzésen ott volt a járási székhely majdnem valamennyi közéleti vezetője, köztük ItödÖnyi József oajKjrea-plobúiiOH, dr. Korposs Adum júrásbirósagi vl-nők, Öurlay József erdófómérnök, dr. Somos szolgabíró, Guamitfi La-joa levente kórzetparancsnok, Bn-t\'SÍCS\' János udóhivutuli főtiszt, Bu-Inaaa Sándor telekkönyv vezető, Kóbor Rudolf ipartestületi elnök, Láng István gyáros és számosan.
A mérkőzés előtt Ködönyi eeporos ítészedet mondott a abban ismertette a sport erkölcsi célját éa iétjogoault-si\'igát, szükségességét éa üdvözölte a kanizsai versenyzókot. Sipos szakosztályvezető u kölcsönös üdriinlés után alapos felkészültséggel szakelőadást tartott a közönség részére, hogy a hozzá nem érték is mégis-taorjék, megkedveljék, értékelni tudják ozt a sportágat és gyönyörködni tudjanak benne.
A kanizBui levontuk bemutató vorsenye nagy sikert ás tetszést aratott. A közönségen kirül a leventék ía meg Toltak elégedvo, mert valóban magyaros rend ógszere tétben volt részük. A sikeréit a leventék vitéz. Bubay járási parancsnokuknak mondtak meleg kőizönetet.
Sporteredmények
• Szeged-Ferencváros 5:0 (2:0) Szölnok-KIspeBt 7:2 (5:1) MAVAO-SaiBTC 2 : 0 (2 : 0) Ujpest-Qamms 3:0 (1 :0) Kelozsvár-Elektromos 3: 3 (2-2) Csepel-Újvidék 3:1 (1:1)
SFAC-DVAC 2:1 (1:0) KRAC-PeMTK 3:U (0:0) KTSE-Csáktornya 4:1 ({. \\) Gázgyár-PVSK 3i I (0. l) SBTODPAC 3:2 (1 : t) MSE-TSE 4 :1 (3 : 0) DVSE-CFC 12.0 (9:0) KSE-ZsSE 3:2 (0: i) Alsólendva-CsSK 11.2:1 (1 :1)
Ha káromkodj 1
Megjelent
ZALAI KÖZLÖNY
legújabb
MENETRENDJE
30 fillérért kapható a kiadóhivatalban
2AL-AI KÖZLŐN?
A „Beleznai asszonyok" Lentiben
Két délzalai magyar nagyközség kézfogása — Alsó lendvai műkedvelők \'sikeres szereplése Lentiben
Az aisólendvai
nőegylet műkedvelő gárdája nagy\'érdeklődés és siker melleit "mutatta be Lentiben a Beleznny Asz-szonyók* cámü színmüvet.\'
Előadás előtt Lenti nagyközség, járási székhely biráia, Bojf-tor Lajos magyar szivből fakadt lelkes szavakkal üdvözölte az Alsólemlváról jött műkedvelőket. Lenti sokat tekinlgetcltf Al-sólendva felé, várvu azt a pillanatot, amikor a két délzuhú magyar nagyközség közt megszűnik a határ és testvéri jobbot nyújthat egymásnak. Ez megtörtént és most\'az aisólendvai műkedvelők magyar színdarabbal vendégszerepelhetnek.
A lelkes üdvözlésre Skulics Sándor lelkész válaszolt, kiemelve azt, hogy érzi, tudja, a megtisztelő üdvözlés egész Alsó-lcndvának szól, amely lelkileg sohasem szakadl el az ezeréves magyar hazától - megmaradt magvarnak. Ez a\'kis gárda magyar színdarabokat adott elÖ irianon 22 esztendeje alatt is, amig csak mcgfyolt engedve, De most már bátran,ibüszkén csen-
dülhet ajkunkon a magyar szó. A most létrejött szellemi kapcsolatot, testvéri kézfogást \'Alsó-lendva és Lenti között többé semmiéfle erőszak szét netra szakithatja.
A zsúfolt-terem nézőközönsége nagy tetszéssel hallgatta végig a darabot és egyes jeleneteket, pl. a végén " felhangzó »Erik a buzakalászi-t és a > Lendvai csárdás -t megismételtette a lelkesedéstől tomboló kör zönség,
*Yégén Bojtor Lajos bíró megköszönte a műkedvelők fáradozását, sikerüli játékukat, Skalícs Sándor pedig a lenti nemes szivü polgárság magyar vendégszereletét és pártfogását. Éljenezték a magyar honvédséget, a felszabadulási, Alsólendvát, lentil. ¦ .* v
A rendezésért Bojtor Lajos biró és Espersits Antal tisztviselő érdemel dicséretet. Ez a testvéri kézfogás sokáig felejthetetlen élmény marad ugy az aisólendvaiak, mint a lentiek számára.
Női hadosztályokat állítanak fel a bolsevisták
A Szovjetunióban jelenleg ha-lalmas tempóban láttak hozzá a női hadosztályok megszervezéséhez, amelyeket zári formációkban küldenek majdf-a frontira. Az egyik szovjet rádióállomás a bolsevista nők moszkvai tüntetéséről ad liirl, amelyből., mi,nden különösebb nehézség nélkül a fenti \' megállapításra juthatunk. A moszkvai rádió szerint a gyűlésező asszonysereg a következőkben\'juttatta kifejezésre akaratát: » Egünk a vágytól, hogy mi is részt vehessünk a harcokban. , Valamennyi szovjet asszony nevében biztosítjuk Sztálin \'elvtársat, hogy készek ^vagyunk az ellenséget .Szovjetoroszország .te-
rületéről kiűzni, Kezünk nem fog megremegni akkor sem!, ha az ellenséget kell gyilkolnunk.-*
Német megítélés szerint ezen jelentés éppen időpontja miatt érdemel figyelmet. Az uj német hadmüvetetek közvetlen megindulása előtt ugyanis Moszkva elérkezettnek látta az időt, hogy asszonyokat is közvetlen katonai szolgálatra toborozzon. A bolsevistáknál szokásos •módszerek* hü példájára cezt az uji-tásl is népgyűlés keretében jelentették be.
Annyit még megállapíthatunk, hogy a szovjet eme rendelkezése szörnyű embervoszleségeinok közvetlen következménye.
mim
Nagyösszegü jutalmakat tűztek ki a levente selyemtengésztők számára
llóman Bálint kultuszminiszter rendeletére és a Levente Gazdasági Szövetkezések Központjának kezdeményezés érc a magyar ifjúság példás módon veszi ki részéi -az elsőrendű hadianyag termelést jelentő se-lyemtcnyésztésböl. Az elemi és
középiskolákban, ahol csak eperfalomb áll rendelkezésre, sok-sok tizezer tanutó működik közre a selyem tenyészüésbcn. Az Országos, Selyem tenyésztési Felügyelőség u Hungáriái Jac-qard Szövőgyár rt. és az1 Adria Solyemfonógyár rt. lüOO—iOOO
figyelem 1
Tisztelettel értoBltem a nagyérdemű kÖBÖnflflget, hogy Sugarút 2. sxam alatt lévő társsa cégből kiváltani a uj
RŐFÖS-ÜZLBTŰNKET
[(„„k.-k.i.., Horthy «1U4»»1 1. Bla alatt (.olt SMbé dpOtldat) MOLIÁIt ÉS TÓTH ##!U*
\' ÉKSZERT,
* rMnUai MmIosmI motU i__
VÉKÁST OYUI.A
WUrtl hkmmim, wmmitmm
pengős adományából a legjobb eredményű iskola, illetve lo-venteegyesület 250 pengős első, 150 pengős második és 100 pengős harmadik dijat kapnak. Az egyéni selyemcsata versenyben n legügyesebb 100, 50, 25, 15 és 10 pengős jutalomban részesülnek. Az eperfák lonrofej-lődése most már mindenütt megindult, igy néhány nap múlva a hernyókat kiosztják. Rendkívül nagy az érdeklődés, mert igen jók a gubó-árak. A leventék petét igényelhetnek a Leventék Gazdasági Központjánál. (A Levente Gazdasági Egyesület ejme : Hákócztut 42j. Ez a munka is elősegíti, hogy honvéder inknek az ejtőernyőhöz szükséges selyemanyag rendelkezésre, álljon.
NAPIREND:
Gyógvszertári ügyelet: Ma Megváltó gyógyszertár Breséget tér 21.
KiskaniaBán aa ottani ajrög/aiar-tár állandó ügyeletes asolgalalat tart.
A GŐZFÜRDŐ uyilyfi víiji reggei ii őrátó* aste 6 óráig. {HWS, MNTd*. pónltk déiuláa ós keblen egé>>a nap uókn-\'k.j T*l«róa: S0O.
Naptár: MSJua 19. Kedd. Rom. kat . COleazUD. - Proteatáiu Író. - hur. fjzlvan 3.
— (A főispán leányának missziós fogadalma)
Megirtuk a minap, hogy vitéz gróf Toloki Béla főispán Aha leánya a gyormokkortéazotot tanulja Nagykanizsán a Szociális Misszió ltoz-gonyi utcai házában, mort pöloakoi birtokukon száz gyormok réssere napközi ottbont nyit. Vasárnap a fiatal Aliz grófnó a Misszió kápolnájában lototte a Baouiális Misszió Társulat ünnepélyes fogadalmát dr. Birkás lelkész Inűébo, aki boseédé-bou rámutatott a krisztusi evangéliumra, az Isten előtti ogyonlósógra és toatvénségro, .amolynek ragyogó példáját szolgáltatta a Legnagyobb Magyar egyenes leszármazottjának, Zala főispánjának loánya. A szép oayházi alctuson a kanmsai hölgy-tarsadalom számos tagja vett részt,
— (Vadászati tudósítói megbízás)
A földmüvoléaügyi miniszter Pa-csornik Ottó országgyűlési képviselő, csáktornvai lakost a Csáktornyái járás torülotéto a vadászati tudósítói tiszttol mogbizta.
— (Névváltoztatások)
Szocaics Mihály gyári főkönyvelő, CBáktornyai lakos\' Ma\'raközyra, Paksa Gyula próbocsendór, loíenyei la-
HILD
temet, exhumál,,szAllit
Céalulaldoiioi:
Darvallta Jöxssf
«o IiUai NI.. Ukfai IN. \'
1943. május la
E=ERLNCJ07SEF
KESfcRÚVIZ
kos PozSgairaí Guiubert Foronc ti-zodos, Csáktornyái lakos Győrvárira, La^igstadlor Kálmán napszámos, nemeshoíoai lakos Tallérra változtatta családi nevét » talügyininisz-tor cngcdelyóvol.
— (Muravidéki orvosok * KsnmrábuiO
A. korüloti Orvosi Kamara bzohi-baton tartotta ülőiét Szombat bolyon dr. Kénig József egészségügyi tanácsos, nagykanizsai fogorvos, !1 ka-mara-korülol holyottos elnökének ol-noklésb mellett. Az ülésen á\'hatósági orvosokon, kiríil 18 orvost voltok fol a Kamarába a Zalához és Vashoz visszatért Mura-vidéki területekről.
— (Csáktornyái diákok a kanizsai óiuzeurnb;*n)
A minap kedves lá,wgátókat ka-pott Kanizsa. A Csáktornyát középiskolai diákok látogattak el Kanizsára ós inogtok intették a várost. A városi múzeumban hosszasan tartózkodtak, ahol Grujbor József piarista tanár ,a múzeum vozotőjo inu tattá bo a gazdag, anyaggal felszaporodott imizoum gyűjteményét a vendég diákseregnek,
— (A csáktornyai mozi)
ügyébon a napokban irt Kulcs-lyuk-hirünk némi igazításra szorul: - nőni liogcnrieder Károlvié az uj Csáktornyái mozi-engedélyes (lóvén. ő állami tanítónő, nom ia lőhet), hanem férje, Bogonriodur Károly.
— tPedsf óglat értekezlet)
A perlaki 111. körzet folyó évi május hó 27-én, szerdán tartja ta-•vaazi pedagógiai értokozlotét Kotor-ban az állami népiskolában.
— (Pipereszappanból kéthavonként egy darab a fejadag)
A közellátási hivatal felhívja a gyaszlóközönség figyelmét, hogy a mosószappan, a mosószerek, a pi|w-re- és a borotvaszappan forgalmának szabályozásáról a Mag var Távirati Iroda által kiadott kozloménynck a pipereszappan fejadagjára vonatkozó szövege helyesen a következő* kép szól: pipereszappanból kéthavonként és Bzoinél venként logfeljebb egy darabot szabad kiszolgáltatni.-A A gyormokek kétéves korukig havonta két darab pipereszappant kaphatnak.
— (Magysroaimt)
A Mpgyar Tud unni nyos Akadémia Magyarosan uiiuü nyolvmüvoió folyóiratának idei második .száma megMlöijt,; A magyar nyelv., tisztaságáért 11^ év éta küzdő ..folyóirat évi elófizotéai ára 1 pengóVj fiog-rondolheiő Budapest, v., ÁVadéqiia utca 4. szám alatt.
— (Korsl Jégverések)
A jégverések már kora tavasszal kozdődnok és a vetésben súlyos ká--rokat okoznak. Minden gazdának saját ói\'deköj hogy a jégvcréai károk ollón biztosítással védekezzék, mort a nagy nemzeti érdek mellett elsŐ-aorban saját vagyonának védelméről van bzó. Egy gazdálkodó se hagyja biztosítatlanul a nomzot kincsét, a drága.;niagyar lonuést. Jéfíbiztotütá: aát minél olóbb 5olcntso bo, hogy már flikorai .jégkárok ellen is ío-dozvo iegypn.
— (Sudapest nyári szezonja)
már awgkezd^ódött h a fóvároaba áradó vidéki \' tömegek valósággal dúskálhatnak a eztnoa, változatos, bőságos programmban. A Nemzoti Szalonban most nyilt\'Tnog a festők, szobrászok ¦caoportkiállitAsa. "*A. zenekedvelők ia nagy választékhoz jut-
MegírteíMk « EKA, ORION és PH1UPS
gyártmányú 3-, 4- és 5-o»6*e»
TELEPES RÁDIÓ-KÉSZOLÉKEE
N«íj Tálaailék váltóárama 6» univorzalla kaaztllakekben.
A|k»trí»«l<, VZAm anód- is fűtötílíM* állandóan raWflroa TÓTH JMRE rádlé-szakOzle\'ében
MM (íiílkiplia Strthy Miklit-al 1. a. (Utedi iL^tduliittt)
nak. Május 17-én niaiviolhwcno-kari hangrerseny volt a Zeneakadémiában, ugyanott lesz 21-én az oporaháziak mii vészestje, inig a Magvar Művelődés Hasában 28-án vidám zonei estet. 21-én vidám műsoros estei tartanak. A színházak az idei szezon legsikerültebb darabjait adják nlö. A sporl-üzom is teljes lendületi"! folyik. 1íiemolkcdő< oeomény május 24-én n svájci magvnr válogatott mérkőzés. 24-én kezdődik a főiskolai atlétikai bajnokság. 31-én leHz az Országos Egyesületi bajnokság. \'23-án kerül aor a magvar—némel lonniszmér-közésre. inig 2fi-án a nemzeti bajnokságokat bonyolítják lo. A lóver-sony-nálvák is teljes üzemből) vaunak. Tárt kapukkal várják a vidéki vendégekot n kiváló hatású gyógyfürdők s az egvinásiitán megnyíló
szebbnél-szebb strandok is. Bármilyon szóbeli, vagy Írásbeli folvilágo-sitással és ismerteiével dijmentesen szolgál Budapestről és a vidéki városokról Budapest székesfőváros Idegen forgalmi IIí valaki límlapest, V., Deák Ferenc utca 2. Telefon 161—340 és 181—218. (:)
— (A hadbavonultak és csahJdjt\'k)
jogait számtalan miniszteri rendelet szabályozza, amelyeket nemcsak a polgár, do még a szakember som tudja nyilvántartani. Most jelent meg dr. Itózsa Elemér összeállításában a hiánytpÓtlő kézikönyv »Hadbavonultak és családjaik jogain cimmel. Ez a könyv foglalkozási ágak és munkaviszonyok szerint
tárgyalja n szüksége* tudnivalókat. Ara t pengő.
— (A sziréna és az állatok)
A Búvár májusi száma írja: Németországban az állatkert zoológusai megfigyelték, hogyan viselkednek az állatok légitámadás időjén. A majmok hihetetlenül idegesek; kétségbe-\' esett üvöltözéssel igyekeznek ketrecükben Ólbujni, A fókák a sziréna hangjára vu.no vetik magukat és se-bospn úszkálnak össze-vissza. Egy nőstény jegesmedve a heves elhárító tüzeléstől annyira felindult, hogy két bocsot halálra marcangolt. Egvébkéut a medvék többnyire nyugodtan fogadják a robbanások és a sziréna hangját. A szarvasok, ózok, kongérék, gazellák, slruccok és a legtöbb madár megszokták a sziréna bugását és alig vetnek rá ügyet, íirdokcs, hogy a kutyák hamar megtanulták, hogy a légoltalmi pince menedéket ad és a jelzés felhangzásakor azonnal a pincébe aiottek. Hasonlót ügyeltek mog másutt is. Budapesten például egy rendőrkutya, valahányszor felhangzik a sziréna, elsőnek igyekszik az óvóhelyre
rrolKtsUt f-s 1 oldairől)
ború kitörésétől a mai napig hadiba jói tonnatérfogatának 40 százalékát vesztette el. A kereskedelmi hajókban elszenvcdelt veszteségeket nem lehet pontosan megállapítani, de ez a szám 13 millió tonnára rug.
\'Ujabb angaMUnas lünietés Franciaorttégban
Vichy, május 19
Franciaországban országszerte birodalmi propaganda-mozgalom kezdődött el és június másodikáig tart. A mozgalom megnyitása után tegnap este Vichy utcáin angol-ellenes tüntetések zajlottak le. A város utcáin fiatalembtrek főleg a Doriot-fóle mozgalom hívei vonultak végig és közben kiabálták.-
— Vesszen Anglia!
A kormány székhelyén a tömeg éltette Pétaln tábornagyot és a jVUrselfles eléneklése után szétoszlott.
A francia birodalmi gondolat terjesztésére tartott gyűlésen a gyar-matügyi államtitkár hangoztatta, hogy minden franciának, főként nc-dle a francia if|uságn*k ludatáhin kell lennie annak, hogy a francia birodalmat meg kell Őrizni. Az államtitkár erűién a francia birodalmat eddig ért brit (árpadásókról heszélt.
Hirdetmény.
Városi mezőgazdasági bizottság a járási mezőgazdasági bizottsággal együtt pénteken, 22-én i/.io órakor (mlki gyűlését a vároBhíza közgyűlési termében.
Nagykanizsa, 1942 május \\% mos Bizottsági elnök
iPBóiiisrrtBKi
SaafeAoanSt keretek (unlui daclel belépettel, Jelentbatéa Ünger vaskere\'!.*. délben, a pénztárofmőnél. 1249
CtaicnUru fiienibe öná"á »«limuR. há* kerestetik vidékre. ítdelclfidsi Pc(.[ Vilmosainál, Magyar-n. 2. 13gi
l\'i;v Iiori\'/itul iii-r/ekl benílS rStSs haraah«ilQ««Réd állást víllnl. Cl,,, ¦ Ztlnyl MIÍIŐB tl. Í8. 14Q]
Egy hoivátul otlíeWt beiiélő fítll hivatali álláit vállal. Clm: Zrínyi MlkHi. utca 28. H00
I\'lfifal, nsalíkép/ctl keicuttny «•¦• fa«rBBh»d5aea*det fdveirünk. Pdfi él Samu Nagykinlzsa. M02
HAvttt*atsr falwAtetlk. CsínM
Lásilő utca 8. H07
aU^AS-VtTBL
Vénnek használt taefra-lrögépet. Clm a HlHdóhlvatfllban.
Míikás planlnóít vennék. Citn a klxM-hlvate|ban. 1396
A 42-cs bizottság ülése
Budapest, május 19 A képviselőház 42 tagu országos bizottságát ma délelőttre értekezletre hivták össze. Gyöffy-Bengyel Sándor közellátási miniszter ismertette az ország közellátási helyzetét.
A MÉP csütörtökön tárgyalja a ztddók erdO- és mezőgazdasági Ingatlanainak
igénybevételéről szóló javaslatot
Budapest, máhis 19 A Magyar l*.let parija csütörtökön értekezletet tart, amelyen báió Bánffy Dániel földművelésügyi miniszter ismerteti a zsidók etdö- és mezőgazdasági ingatlanainak igénybevételéről szóló javaslat elökészitö tervezetét. A javaslatot még a nyári szünet előtt letárgyalja a parlament.
DRÁVAVQLGYI
WILLAHOS RRAyiSZQLQflLTHTu R. T,
izlknarD f a I «1 lágoal 1 *¦ minden villamos kérdésben
C«engery-ut 51, taletan 294-.
Áramszámlák fiaalaae, raklamáoiok, hiba bejelentések
Smár-ut ?¦ I. eme^t. t«J»ton 213.
Elafia i kél ixép ebédldsiekrény, tevv-verállvjlny, kflnyvcspolc, mángorló, awí-zil. Hjntty Mikiéi Bt 47. I4;3
| Kétfzpbás komfortos lukast karasak,
esetleg egy kii migánhtzat, auguutui I-iie. Ozv. Florekné, Klnlztlu. 34. 1406
HÁZ ES INQATLAN
Tő utvonalakon nagyobb bérháxtfk nagyobb telekkel eladók. Clm a klfldri-tilvalslban. 1328
Eladó fdídhlrtsk. Somogy megyében, mfiat mellett, izomizédos megyd váróihoz, ugy a Járási aiéktielyhai is közel, 500 holdas löldblrtok, épületekkel cgylllt egy tagbaa vagy megosilva Ii, eladó. r?rdekiddök feldúljanak dr.. Ballu Rudoll csurgói Ogyfédhez. 13*5
Balaton kpjrvescn vlkcnd nvaraló nép szőlővel olcsóért aladó. Clm a kiadóhivatalban. 1404
nagy válaazfejojan — íogolcsóbb
Horváthnai.yih,»23.
ZALAI KÚZLOMY
POLITIKAI tJ/U-ll-íll".
Riadja: „^aaiax"*.! «-Í ía»tfsjUi»fc. relolóa kiadó: ZalaJ Karaly. Nyo^iitoti ¦ .KI«uSa#>t) H- T.. Ma»H«ii*S*
üy.jiüLij,-v-!0. Iltiíiykaiil/iíjfi. y^«a*44*ft t*l«J i Zala) Ut*tl®&
ibo.ooo bolaaviata fogoly a karcai félaalflaten
r évfolyam, »3, szám. Naoykwrtwa/ »042. m»|u* 20. szerda 12 ffílléír*.
KAI NAPILAP
Szork687-tŐu6K éa kiadóhivatal: föut a. szám. Szerkesztőségi éa-kiadóhivatalt telelőn 78. az. Megjelenik minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hónapra 2 pengő 80 miőr,
negyedévre 7, pengő 20 fillér. E|zyca sMiii:\'hélki>7.iiiii> 12 till., lí/ombatnii 10 flll.
A megyéspüspök a nagykanizsai Mária Kongregációk jubiláris ünnepén
Nagykanizsa katolikussá gának lelkes részvételével ülték meg az Úrasszonyok és Úr-leányok Mária Kongregációi alapításuk 25. évfordulóját — A Szentatya érdenrenddel tüntette ki dr. Hegyi Lajosné városi főjegyzőnél, az Úrasszonyok Kongregációjának prefektáját — A nagy ujságiró-pfispök ünnepi beszéde a díszközgyűléseit
Nagy napja volt tegnap Katolikus- N agy kámzsának. A fe-renciek vezetése alatt álló Mari akongregációk alapításának 125-ik évfordulója tíínnepolték, azonban ez nemcsak a kongitv gációk szoros jubileumi iflnnepe volt,! hanem az egész város ka-toUkusságának hagy napja. Hiszen ugy az .Úrasszonyok, mint az Urleányok Kongregációja fennállásuk 25 esztendeje \'alatt a katolikus hitélet kimélyitése, a szociális és karitatív munka terén olyan áldásos működést fejtettek ki, a hazafias, magyar nemzett megmozdulások alkalmával olyan szerepet töltöttek be, hogy méltán az egész város közönsége részt kér magának a két kongregáció kedves ünnepségéből;\'Nagyban emelte\'az ünnepség fényét és súlyát a. me-
gyéspüspök személyes megjelenése és az egyházi szertartásoknak általa való\'elvégzése. Hálás is érte a katolikusság, hogy otthagyva somogyi bérmakörutját, átjött néhány órára Kanizsán\' és meglátogatta itteni, hiveit és főnásztori szeretetében és áldásában részesítette Őket,
Az Úrasszonyok és Urleányok Mária Kongregációjának jubiláris ünnepségei már kedden reggel kezdődtek. A feren-oiek templomában ünnepi szentmise volt. amit P. Simicza Sri bestyón házfőnök; az Urleányok prézesc celebrált, amely alatt a két kongregáció minden lagja a közös szentáldozáshoz járult P. dr Pichler Emil főiskolai tanár osztotta, ki a sáehtáldoí\' zúst.
A megyéspaspök megérkezése és fogadása
Dr. O.apik Gyula, a veszprémi egyházmegye nagy ujságiró-püspókc dőluíán fél 5 órakor érkezett autón Nagykanizsára Kaposvárról, ahová Bőszén fá-ról hajtatott. A főpásztor ugyanis Bőszénfán osztotta ki a bérmálás Szentségét, ahonnan Kaposvárra és onnaii/fél 3 órakor Nagykanizsára indult. Kíséretében voltak dr. Medgyessy-Schwartz Róbert pápai kamarás és dr. Böthy István kanonok, u veszprémi Szenl Mihály főptébáiua adminisztrátora (volt sümegi esperes-plébános). . A megyéspüspök ti íjában először az építkezés alatl,álló Jézus Szive templom elölt szállóit ki. ahoddr. Solymár István esperes-plébános és Longauer Imre püspöki1 tanácsos, *a- templom-épitö pap,- fogadták. A főpásztor \'kíséretével megtekintette az az épülő templomot, majd átment, áz átalaki\'lott Deák-téri világi plébánia-lakba. A püspöknek nagyon tetszett a templom és teljes megelégedésének afloVt kifejezést, Ugyancsak a plébániái és átalakításait célszerűnek lalátta, Majff azután folytatta útját a cink tóriumhoz, ahol fehérruház, bájos apróságok, kedves magyar-ruhás leánykák álltak sorfalai. A ferences és világi papság, élen V. Gulyás Gellért, plébánossal, Barta István piarista igazgatóval^ ornátusban
ill. karingben indult a főpásztor elé öl üdvözölni. <A papság gyutacsokkal, féltérdet hajtva köszöntötte püspökét, aki a leg" szivélyesebben viszonozta a papság üdvözlését.
Ekkor ért oda dr. Králky István polgármester, majd\'dr. Hegyi Lajos főjegyző, akik a püspököt sok melegséggel üdvözölték.
.Mialatt a püspök kíséretével a plébániára vonult, ahol lelje* főpapi diszlVe üllözölt, a templom zsuTolásig meglelt hi-vekké/, egyesületekkel. A szén-\' télyben az avatandó és fogadat* mat teendő kongreganista höl. gyek. Ott volt dr. Hegyi Lajos városi főjegyző, a Szent Józsaf egyházközség világi elnöke, vitéz Filó Ferenc, a Jézus Szive egyházközség világi elnöke, az Úrasszonyok Kongregációjának vezetősége, élén dr. Ifcgyi La-, josné prcl\'cktával és az Urleá-nvok, élén Harsányi Etus pre-fekta. dr. Wébcr Elek. a Credo világi .elnöke, Vida János har-madrendí elnök, stb,
Herangzugás közben indult a püspök a plébániából a templomba a nagyszámú fungáló papsággal. Az\'ajtó bejára-Iánál a szokásos áldásoszlás, után bevonult a szentélybe, miközben 0 kóruson felcsendült az licce snce.rdos magmis,., A
főoltár pompás májusi virág: díszben. A Májusi Királynő gyöV nyörü szobrának szolid tekinte-le simogatta a lúvök sokaságát. A kongreganista hölgyek égő gy e i\'ly áva l vú r l á k>* a szert a r t ás kezdetét. A nU" cserkészcsapat egy diszosztaga<ffi$zlójávai diszí Őrséget alkotott \\ főoltár baloldalán. A püspök mellett P. Gulyás Gellért plébános, Simicza Sebestyén házfőnök, dr. Pichler Emil főiskolai tanár, prézoSj dr. Medgycssy-Schwartz Hóbort kamarás, Horváth Adorján helyettes házfőnök, Páter Dávid, stb.1 Majd1 dr. Solymár István esperes, dr. BŐtby islván kanonok, Barta István piarista igazgató, házfőnök, P. OJánásrA. Gyula plébános, dr. Pozsgav .János hittanár, Longauer Imre püspöki tanácsos, Hozmán Alajos homok koma romi plébános, Kiss zalaszentbalázsi esperes, Niciuelz Sándor huhóti, esperes.
Mcizi Islván hitoktató, a többi helybeli és számos vidéki pap, stb\' Olt voltak\' az irgalmas nővérek, a kékkeresztes nővérek, stb.
A atarlartáa
Majd megkezdődött a lélekemelő szertartás: az újoncok felvétele ós a régi tagok ünnepélyes fogadalomtétele, amiben á papságon fkivfil dr. Hegyi Lajosné és Harsányi Ktus preí Teklák is segédkeztek.:A püspök a szokásos Kérdések; fel tevése és Könyörgések titán u jelölteket felvette a kongregációba, majd„, átnyújtotta mindegyiknek a jelvényt Ós tagságának oklevelét. Kgylíázszónokiatában a kongre gációk társadalom-átalakító erejéről beszélt Majd letették a fogadalmat. A szép \'egyházi aktus a Magnicifatta!. majd a Tedcuni-tnal őrt véget. A kongregációk ujabb harcosokkal gyarapodtak.
Gnnapi mehet indult ezután a Horthy Miklós utón végig a Fő-útra a városházáig, Az ufL vonalqn végig mindenütt a tanintézetek növendékei, á hivők, akik a püspök Ós a papság közeledtére térdelve fogadlak a röpásztor áldását. F,s mindenütt, ahol a megyéspüspök\'és a papság elvonult, a szeretet lángjai gyulladtak ki a közszeretetnek örvendő nagy ujságiró-püspök Iránt, \'
A díszközgyűlés a városházán
A városháza díszterme zsúfolt, ünnepi hangulat. Az, emelvényen a főpásztor, dr. Hegyi Lajosné és Harsányi Etus pre-fekták, !\': Simicza Sebestyén lós dr. Pichler Emil prézesek. Az első sorban olt látjuk az előkelőségek soraiban dr. Králky Islván polgármestert és nejét, dr. Hegyi Lajos városi főjegyzőt, stb., stb. A karzaton a gimnazisták énekkara Balogh La? jos piarista tanár vezetésével. Szépen, áhítatosan, ünnepélyeseit felcsendül a tiszta gyermek-hangoktól az l\'r dicsérete: Daloljatok az Urnák... Szál! pz ének imaszerű állítattál, jubiláló lelkületből.
Dr. Hegyi Lajosné,\'az Urasz-szonyok Kongregációjának pre-fektája megnyitó beszédjében kö-szöiwtet -mondott a püspöknek azért, hogy személyes megjele-nésévef emellé a jubileumi ünnepség fényét, Majd\'kitért arra.j hügy 25 év előtt, amikor tombolj a háború vihara, megjelent Nagykanizsán P. Bangha Béla. akinek beszédei annyira megragadták a kanizsai hölgyeket, hogy elhatározlak, hogy ii hitélet emelésére megalakítják a Mária Kongregációt Nagykanizsán. Es megalakult. T)e jött az összeomlás, Majd a kommün,
amikor ii géppuska csöve meredi az uríiapi körmenet hívőire... Utalt arra, hogy a kongregáció megtörte a hit közönyösségei Kanizsán. A hitélet emelését, a katolikus sajtó terjesztését, a szociál-karitativ munkaszolgálatot lrla zászlajára a kongregáció. Visszapillantás! veteti az .Úrasszonyok, majd az Urleányok Kongregációjának 25 esztendei áldásos tevékenységére Nagykanizsán. Minden magyar és nemzeti megmozdulásnál ott volt az első sorokban a két kongregáció. Legutóbb lehetővé telték a frontra induló kanizsai honvédőinknek ima könyvekkel való ellátását.
Nagy éljenzés fogadta dr. Hc-gyiné szavait.
(latos Gabriella kougreganís-tn .szavalata- következett Május Királynéjáró!. Leányos bájjal, sok melegséggel és finom kidolgozottsággal adta elő az alkalmi költeményt.
A megyéspüspök ünnepi betűé du
következett ezután, aki rámutatott a minden kornak drága ékszerére, az igazgyöngyre, Ilyen igazgyöngy a — kongregáció, amelynek kegyelmi Kagylója magába togadla a lelkeket. A
7.KXM KÓZU5NY
Nyaraljon HÉVIZÉN ¦ és megszabadul reumájától.
HhYIZGVÖGYFÖRDÖ fobb\'^ulíS:
fürdője, amellett Ideállá nyaralóhely. KHUno konyha. Diétás étkezés Is, diétás nővér vetélésével. EiJÓrendd, valamint azerényebb Igényeknek megtelelő szállodák. IVÓKÚKÁK gyomor-, bíi , epe-, veMbántil-mak ellen. elö- és utdsalsonl kedvezmény. Felvllágosllánsal BzoJgál PBrd6lgaxgat4aág Hévlí, Zala megye Telefon 4.
kegyelem ragyogóvá csiszolja. Ugy, h°gy amikor kikerülnek )it kongregációból, mint a csalód ékkövet ragyogjanak, Ot is érinti a kongregáció jubileuma. Az Ő életének bosszú időn át volt munkatársa és szerkesztő-társa volt P. Hangba, akinek alkotása ez a két kongregáció. 2ö éven ál a jócselekedetek sorozata indult ki e két kongregációból, hazának, egyháznak gyóngy-lelkekel és büszke értékeket adva. Áldás és hála mindegyiknek, akik elmentek és akik «1 fognak jönni, akik kitartottak : dicsőség \'adassék nekik. Dicsőség annak. Akit Krisztus kivan, dicsőség annak, akit Anyjának választotl.
Dr. Htigylné pápai kitüntetése
Mikor lürél vette a két kongregáció jubileuma unk, megkérte a Szentatyát, hogy vegyen 0 is .részt Örömükben. XII. T\'ius pápa meghallgatta kérését és az egész kongregáció kitüntetésekép aki példaképül járl clŐi - a fáradhatatlan, lelkes \\ munkásságú dr. Hegyi I.ajosnét a Ih-o licclesiae *d Pontifiac érdemrenddel tüntette ki (lelkes éljenzés és taps), llt a megyéspüspök átadja és feltűzi dr. II e-gyi ivének a Szentatya kitüntetését, majd átadja az erről szóló pápai okiratot, amelyen Maglio-ni bíboros államtitkár van nlá-irva. j
Isten áldja az ö működését,\' folytalja a püspök ur, és vele minden kougrcganisla működését és tartsa meg tovább még bosszú évekig a veszprémi egy-bázmegye dicsőségére. Aldjn meg Isten a két kongregáció: minden tagját és a kilüntetett prefektát.
Hosszú, lelkes ováció következett ezután.
Dr. Hegyi Laiosné közvetlen kedves szavakkal köszönte meg a Szentatya kitüntetéséi Ós Ígérte, hogy a kitüntetésre ezután akar érdemes lenni. \' .
A lelkes éljenzés ttlán a gimnázium énekkara liszt Avc Má-riá-t énekelte szép hetnnultság. bau és összhangban lialogh tanár stílusos vezényletéül. -
llarsányi Etus, az tlrleányok Kongregációjának pret\'eklája zá rób eszed ében rátéri a mai kor leányainak ciciérc, akik kenyérkereseti pályára kényszerülnek és akik a Máriu-Kougregációha bekapcsolódtak és ott hitéleti, szociális és karitatív /munkásságot fejtenek kí és alcik érzik a Szüzanva jóságos, áldó, segitö kezét. Köszönetet mondott a püspöknek azért,h ogy velük
BÚTORT
szak üzletben, GÁBOR mŰasitatlosnál . v*gfse vscf rassüjs*.
együll ünnepeli és Isten áldásai ké\'rle reá és íöpászlori munkásságára.
Az ünnepély ezután a pápai himnusz eléneklésével éri végei.
Szép volt, lelket megkapó, felemelő érzéssel (elitő a kongregációk jubileumi ünnepélye, a melynek bensőségét, léleksimo-gatását csak az tudja teljességében megérezni, aki maga is a diadalmas világnézet\' konfesz-.szora.
A diszgvűlés után a főpásztor szűkebb kíséretével dr. Hegyi Lajos városi főjegyző, egyházközségi elnök Sugár-uli hazához hajtatott, ahol a nagy ujsrtgíró-püspök vacsorán voít.
Dr. Czapik Gyula megyéspüspök e\\te Ö ö>akor két oldalkn-nonokja kíséretében autóján tovább utazott ÍVngykanizsáróí.
Nagykanizsa város kntolikus-srtgának Őszinte szeretele kiséri utján.
(B. B.)
A város folyó évi költségvetése a pénzügyi bizottság előtt
Pótadó-kulcs 80%
A városi képviselőtestület pénzügyi bizottsága vitéz Bentzik Lajos kir. kormányfőtanécsoa elnökleto alatt ütést tartott a városháza tanácstermében, amelyén a város 1042. évi háztartási költségvetéséi
- Keresett adó 5%
tárgyalták.
ifemmort Károly számvevőségi főtanácsos terjesztette be a költségvetést, inelv szerint u rendes szükséglet 2.377\'.203 pengó, rendkívüli szűk séglet 70.126 pengő,
összes szükséQlet tehát 2,447.328-
Rendes fedezet 2,040.432 pengő, rendkívüli fedezet 25.000 pengő, összes fedezet 2,071.432 íjongó. A hiány teliát 376.8ÜÍÍ penge, tnolyol 470.000 pengős alapra kivetendő 80 özázaléko.s ]K)tadö ellensúlyoz. Az
általános kereseti-adó kivetési kulcsát változatlunul ö százalékkal vette a jíolgárn.ostor figyelőmbe. Összehasonlítva a mutt év pótadojával, az idei pótadókulcs 20 százalékkal emelkedőit.
A költségvetési karét 378.686 - P-vel omelkodott.
a személyi kiadáB 170.434 pengővel több, létszámszaiHjritás, azor-¦ozeti változás és az illőimén vonic-tolytán. 190.162 pengő uj feladatok költsége, túlnyomó hányada pedig a háború okozta . általános drágulás kövotkezméiive. A rendki-vüli szükséglet a tavalyinál 13.180 pongőve! kevesebb.
Az általános igazgatás csoportjában a szükséglel "!0.474 pengővel több. A közigazgatásnál: a személyi kiadásoknál 46.547 pengő, u dologi szükségleteknél 12.23b pongő a többlet. A rendészetnél 3200, a tűzrendészetnél ll.OOÜ pengő a többlet. A polgári légoltalomnál 20.000 pengővel alacsonyabb az előirányzat a uiult évinél. A katonaügyi rész G04U lengővel emelkedőit. Az adókezelésnél a szükséglet 45.732 [>on-góvel haladja meg az előző évit. Ebből 41.0315 pongÓVOl a személyit, Az egészségügynél 20.112 [witgóvol emelkedett a szükséglet. Jobbára a személyleare. A járványkórházuát 2000 pengő. A közoktatásügy, közművelődés, vallásügy tétulcknél a szükséglet 30.472 pengővel magasabb. A Bzogényügy és népjólétnél 15.044 pengóvul várható az emelkedés. Az UNCSA-alaphoz a város 12.000 pengővel járul hozzá. A közélelmezési cso|K>rtban 81.620 pengő* vei több a szükséglet, l\'teák gondozása 20.352, a varos rendezési torv folytatólugOS munkájára 4800 pengő van elöiniinuzva. A ))iaei asztalok ] líeszeizésére 3000 pengő van bo- \' állilva. A vagyonigazgatásnál 103 ezer 025 \'pengő a azükaégloti többlet. Az erdőgazdaságban a szükBég-let emelkedés majdnem száz-százalékos. A hitolügy csoportéjban a szükséglet 63.578 jiengóvol több. Ugyanis a város 2i4.000 jtOllgő "j
kölcsönt vett fel (ennek törlesztési részlete és kamata az uj teher
A továbbiak során kitért arra, hogy a borfogyasztási adóból 16.0U0 jicngövol nagyobb jövedoletmo lehet számítani az\' idén. Forgalmiadénál 3Ü.000 pengővel töhbro van kilátás. Forgalmiadé részesedési államsegélynél az előző évi 75.000 pengővel BXOmbon az idén 130.000 pongóvol van beállítva. Az alkalmazottak kereseti adójánál is nagyobb összegre van kilátás az idén. A müfaárak nagymérvű drágulása folytán itt is jelentős többloft jövedoletnro számithal a város.
A közkórházi alap szükségloto G13.02Ö;;ugyanannyi a fedezete.
A városi vízműnél a szükséglet 217.GOv, ugyanannyi a fedezete.
Csatornaműnél 137.470 pengő szükséglettel szemben 137.801 jxin-gó a fedezet.
A városi szeszfőzdénél 420.102 pongó szükséglettel szouilien 422 ozor 420 pongő a fedezet, vagyis 2228 pongó a nyereség. Lovonto-alap szükséglet és fexlozot 15.224 pengő.
A nehézöégok, — főleg az anyaghiány — megakadályozzák a beruházási programul folytatását. A túlí gazdasági iskola éa a pénzügyi palota épukczéao Inasan bofojczéaük-höz közelednek, do csak az év vége foló tesznek átadhatók az épületek. A |K)lnári iskolák olholyezéaéro még tovább kell várni. Halasztást. szenved a kiskanizsaí elomi iskola építése. A kórházbóvitésnét a szükséges tőkét a minisztérium a városnak rendelkezéséro fogja bocsátani. A llangya-progrannn megvalósitása ia az általános helyzet miatt késedelmet szenved. Nagy roményokkol loholunk a -MAOltT-tal kapcsolatos
Mi/us20-4n fi ÉP MOZGÓ S?"»" txLK és 2t-én -___és csütörtökön
Az ökölvívók dtcsőségének és lehanyatlásának megránt története : AZ UTOLSÓ MENET Haro á világbajnokságért < végkimerülésig Kísérd film : VILLÁM Előadások keudete : S, 7 és 9 órakor.
1942. máim 2(1
Megjelent
ZALAI KÖZLÖNY
legújabb
MENETRENDJE
30 fillérért kapható a kiadóhivatalban
feilesztéí>ek iránt: számos munkaalkalom éa nagy gazdasági lehetőségek, uj gvóriparí letelepülések várhatók.
A közel inásfólórás előterjesztés után dr. Krátky István polgármester kijolentotte, hogy polgármestersége alatt ez bizonyült u legkedvezőtlenebb költségvetésnek, amely meglehetősen nagy terheket ró a polgárság vállaira. Különösen érzékenyen érinti az adófizető polgárságét a pőtadőnak 80 százalékra való felemelése, amit a minden vonnIon mutatkozó többletkiadások éa a helyzet rosszabbodása tesz özüksé-gossó. Amennyibon azonban a tehetőségek megengedik, igyekszik azt redukálni. Tekintve a rendkívüli időkot. a polgárságnak nagyobb áldozatokat kell liozni, mint eddig Ón méltányolni koll a helyzetet.
A bizottság ezután áttért tételről-tételre a költségvetés róazlolos tárgyalására-
legközelebbi ülés szerdán dói titán 0 órakor.
A milliomos
Hétfőn oste Hőnyi Adorján három felvonásos érdekes vígjátéka került Ixuiiutalóru. Fugger, a milliomos, özvegy ember, aki csalódott a házasságában, csalódott a gyormokei-bon. Csak Önmagában bízott, csak a munkában talált örömöt. Ennek köszönheti vagyonát. Munka közben azonban elfáradt, pihonóaro vágyik és vagyonát a városnak ajándékozza. Visszavágyik abba a kis kerti házba, hol fiatal óvoibon a nagy nekirugaszkodás közben mégis mogpibent. Az igazi bűnöst a törvény oroje tartja a börtönben: Fugger önként zárja magára az ajtót és kiközösíti magát a világból.
Az ilyen élőt kövotkozményo, hogy Bonkijo sincs, akivel gondolatait ós éizésoit megoszthatná. Arcának vonásaiból nem ia lőhet leolvasni szándékát. Mogkövoaedő arc az. A szíve helyeit is kő dobog, Kívülről bofoló és belülről kifelé lassan kövesodík.
Kisebbik fia a feloségóvol keresi fol. Nem kérni jöttök. Nem izgatja Őket som a nagy, sem az elajándékozott vagyon, riatalok, kik támasz után vágynak, irányitaBt kérnok, akík boldogok szegénység ükben.
Hideg józan szavakkal rázza le magáról rugger az apai kötelességet és elvezni próbálja az ogyodüllétot. Fiának foloságe koreai fol éa á fiatal asszony, oz a törékeny teremtés, aki a a/.ivével gondolkozik éa itél, egy élettapasztalat várót dönti romokba. A földrengésből, a romok alól bájosan mosolyog oló — »s unoka. A törvény órojóvol visszakapott vagyon napBÜtesébon indul el Kugger az\' igazi élőt foló.
Doak Foronc Fuggor nehéz azore-jK\'ben három folvonáson át valósággal a vádlottja a darabnak. Hidegen, józanul, előre megfontoltan ovósza-kolja vélt igazát a közönségre. Sikeresén viv az élettel. Megnyerte a közönjiéget, vele érés tünk, iffszat
ita pi<]ns 2o.
ZALAI KÖZLÖNY
FERENC JÓZSEF
KESERŰVÍZ
A csáktornyai nagy kommunista összeesküvés a pécsi törvényszék ötös-tanácsa előtt
vörös pokol gyalogjáró sátánjai Varazsdról Csáktornyára tették át székhelyüket — Kommunista aknamunka a muraközi falvakban
UTORT "
HETYEI ISIRE
vagy rondellán V*m*MT*i U
adtunk neki, Inir tudtuk, hogv nz nz olv, hogy — oiívot kaptam, kettővel jövők! vagyon ős tekintély szortosro jó lehet, do ögy élőt alapjának nem való. Alakításának voltak magaslatai, mikor kdnnyokol csalt a sjwniOKiSfíi Voltak, kiknél gyöngy-
B7.fi» alakjában lehulltak, voltak, talán lŐhboil voltak, kiknek In-roló a lelkükre hullott. Énnél Bzobb aikor nem lohot.
Szabó Ibi Pirije naiv. romlatlan lelkű asszonyka. Szt\'inóböl sugárzott a jóság, szivéből áradt a inologsépf. Szivvol-szóvnl játszotta Bzoropál, annak minden részletét a finom női lélek aprólékos gondosságával oldotta meg.
Soős Lajos Bélája az élelmen elinduló kcsorii tapasztalat szomüve-uén látta helyzetét. A fin éa az apa közötti kapcsolatot akkor som tépte
szót, mikor az apja ozt meglelte. Azzal a felfogásával Őrt ol sikert, hoLí.v a gyormok rioni lohot soha apjának hirája. Komoly teljesítmény.
Bánó Mihály komornyikja külön tanulmány lohotno. Pedáns inas, do egyben aggódó barát, BOgitő tanácsadó ős az öregségijén egyedüli lámasz. tTr ós szolga áll egymással szombon, do Bánó játékából kitűnik, mind a kettő noinos cmljor.
Kovács Anna viharos londülotot rilt bzi\'i-oih\'Ih\'. Bípos Oyula ügyvédje megnvorö. Egyik jelenetével megérdemelten kapót 1 nviltszini la|>sot. Budai Júlia, II. (labor Pál, \'A. Szabó (lyula, Kallay György, Itácz Árpád ós Szakáll Gyula kisebb szerepükben derekasan állták meg helyüket.
A rendezés nemcsak a színpadon, hanem idóholilog is nagyszerűnek bizonyult, ami l>eák Forenc érdemeit növeli.
Bónyi Adorján darabját fél ház tapsolta végig. Bajnálhalják, kik nem nézték meg. Olyan alkalmat mulasztottak el, ami témában éa művészi toljeaitnténybon egyaránt megérdemelte volna az érdeklődést.
(vj)
A sjfnh^zl, iroda jelent!
Ma, szerdán este ogynogyed 1) óiakor szilire kerül Nádor Józsof országos hírű nóta szorzó három Felvonásos táncos Oporottjö, Csak egy asszony van a világon. A! főszere iKiket Pogány Margit, Szabó Ibi, 8. llargittai Ilona, Kovács Anna, Budai Julia, Moizes Mária, Timyoghy Péter, l)cák Ferenc, D. .Szabó Józsof, Egervári L. liéla, Vékoa István, Saltav György és II. Oábor Pál játaszák.
Csütörtökön osto Gaietta Ferenc igazgató felléptével szinro körül a béke évek lognangtilatosabb magyar lovogójü nagyoporottjo, Kitörölt a hegedűm 8 felvonásban. A többi vezető Bzeropoket Pogány Margit, Ha Miirv, Mojzoa Mária, D. Szabó Józsof, Csonka Endre, Deák Ferenc, Víhary Hédv, Egervári L. Béla és II. Gábor Pál játsszák.
NAPTRRND:
Gyógyszertári ügyelőt : .Ma Sz. Mária gyógyszertár Király utca 40.
Kiakanizsán az ottani gyógyszertár állandó ügyolótos szolgalatot tart.
A G0ZF0RD0 nyitva von reggei 6 óralój este fi óráig. (Hélftí, szerda, péntek délután és ke#leu égit* nap aflkiKk,) Telefon: 5S0.
Naptár Májua 20. Szerda. Rom. kat, Hcrnardln. - Protestáns Bernát. - Izr. íizlvaa 4.
Az ehnull esztendők lognögvobb kommunifltn bűnperét lárgvaljamost a pécsi (örvónyszék ötös\' tanácsa. A vádlottak Csáktornya és környék-bollok, mindenféle társadalmi rotog képviselve van közöttük: ügyvéd, mérnök, tanító, iró, ogyotomi hallgató, b\'ihh magántisztviselő .azonki-vül különféle ipari foglalkozásúak. A vádirat 57 gépolt oldatra terjed.
Csáktornyán éa környékén még a jugoszláv uralom alatt nagyáramú működést fejteltek ki a kniíimunis-ták. Bojtokot alakítottak és röpiratokat terjeszletlek. A tavalyi balkáni háború kitörése a mozgalmai egy-időro mogszakitolta, és a kommunisták vezető nélkül maradtak. A horvátországi kommunista párt azonban mull év áprilisának közepe.táján Várasdról Csáktornyára telepi-tette llajdarovtcs latvan 28 éves gyári munkást, a bülipov elsörondü és l(;larló/.talásban lévő vádlottjai, aki mint párt vezető és irány iló csak hamar megkezdte a szervező munkát. Gyári munkásként a Csáktornyái Gráner-gyái\'bau kapott alkalmazást, do ottani elfoglaltsága miatt a Csáktornya környéki küzsé-gekbeu ilein tudta a szervezetű ellátni és ezért Zormann Szautkó 28 éves zágrábi, születetni cukrász-KOgótlot Csáktornyára hívta és reábízta a községokben a Bzorvozéal. /ornianti ugyanazon ÓV május elején megérkezett Csáktornyára és Ogvütteson 1 láttak a szervezéshez. Mintegy 70- uj tagot szereztek a pártnak, melyben számottevőbb szc-ropot kapót f Kosztolicz Józsof 20
Iíorlin, május 20 A berlini sajtó madridi jelen-lésl közöl, amely\'Xagybritannia jövő gazdasági\'életének sötét kilátásaival foglalkozik, éppen ezért általános érdeklődést kel. fctl. A híranyag — és ez jelentőségét nagy\' mértékben növeli — az északamerikai N\'ational Pláning Assoriation szervezet köréből származik, kiindulópontot a nemzetközi ügyekkel foglalkozó brit királyi intézet leg1 utóbbi megbeszélései szolgáltattak.
A jelentés alapgondolata szerint f\\agybritannia a bábom befejezése után nem lesz többé olyan helyzetben, hogy óriási beviteli többlétét külföldön elhelyezeti tőkéjének nyereségével, biztosítási prémiumokkal, províziókkal stb. fedezni tudná, Angliának a jövőben kétségkívül óriási gazdasági nehézségekkel
éves lakatos segéd, Hídvégi Ferenc 2i) éves villamos műszaki mérnök, dr. Kovács Pál 38 éves ügyvéd. Fisrber István 23 éves szmógvári munkán, akiket a vizsgálóbíró letartóztatott és azóta vizsgálati fogságban vannak, A szökésben lévő Kovács István 31 éves sorokoházai ügyvédjelölt, Bogár Imro 22 éves petorhogyl orvostanhallgató, valamint a szabadlábra helyezett Lutllár Gusztáv 20 éves hattyándi egyetemi hallgató. Ezek ellen az ügyészség az állami és társadalmi rond erőszakos felforgatására és inogHommi-sílőséro iránvuló bűntett vádját emelte.
A többi 70 vádlottnak kisebb szo-i-epük volt a mozgalomban. Szerepel 1 közöttük egy szlovén Író, a szökésben lévő Kránez Mihály jvagypalinai lakos. Ü ellenük az állami és társadalmi romi fol forgatására irányuló cselekmény vétsége a vád.
Az ügyben lefolytatott nyniuozáa megállapította, hogy a két elsőrendű vádlott milyen aknamunkát végzett. Céljuk az volt, hogy a sojtek részérő megfelelő vezetőt találjanak és hul-lánigvürüszerüen szélesít pék ki a. mozgalmai. A kél fővádlóit különféle röpiratokat szerkeszteti és azokat Csáktornyán és környékén terjesztették, a falakat kommunista jelszavakkal festőitek bo,
A vizsgálat során a vádlottak legnagyobb része hoismoró vallomást tett, amelyből bizonyítást nyert a Csáktornyái kommunista szervezkedés felforgató tevókoiiysógo.
kell megküzdenie. IU azonban még meg keli jegyeznünk, u Teiiti nyilatkozat elhangzásakor Burma még brit kézen volt, a többi (ávolkclcli területeken\' pedig még megközelítőleg sem álit a helyzet olyan előrehaladod állapotban, mint május közepén.
A német sajtó a- madridi jelentés tárgyalásához hozzáfűzi Hitler Adöfr április 2ÜJ beszédének egy kijelentését : A hajdani lehetetlen európai rend védelmére elfecsérelt erők elvesztek a brilek saját birodalmának ősszelatiása és védelme szÓ7 mára.,, éppen czérl \'az uj háború csak a brit világbirodalom végső katasztrófájával fejeződhet bc.>
A jelentés soraihói világosan nem olvasható ki, vájjon a szerző az angolszász hatalmak és a bolsevizmus tengelyhatalmak el-
leni háborúját teljesen kilátástalannak itéli-c meg, vagy pedig, a brit hagyaték északamerikai örökségi részét Szerelné biztosítottnak feltüntetni. Azt azonban mindenesetre megjegyezhetjük, hogy az északamerikai Egyesült Államok, ha a háború befejezése titán továbbra is fenn akarja tartani a kereskedelmi kapcsolatokat jelenlegi szövetségesével, súlyos terhek előtt áll, mert Nngybritanmát súlyos helyzetből kell kiszabadítania.
250 ligetvári levente járult szent áldozáshoz
fiicotvár község kottószázölven leventéje járult szentcyónáshoz éa szentáldozáshoz. Toljon számban inegiolontok a leventék a filíákhól is. A fölnőttek ia oly nagy tömegben voltak jelén az ünnepi istenítés-toloten, hogy mind el som fértek a tomplomban"
Az ünnepi szentmíso moghatö éa imponáló volt. Az iskolások szépen énekelték a Bzpfl magyar egyházi énekeket. Ez volt az ólsŐ magyar szentmise a községben.
Az áldozás előtt magyar és muraközi nyel von szentbeszéd, n, miflo végén jiedíg To Doum volt aSzonl-atyáért.
Az istentisztelőt után omlókfaül-telés volt az Iskola kortjében, ahol Gazdag István vozotőtanitó, Iliáa Tamás bíró és P. dr. Horváth Athanáz ferences hittanár beszedőt inlózott a megjeleni közönséghez.
Lejár ¦ nikkel aprópénz beváltási határideje
A Magyar Távirati Iroda jelenti: Az állami és. egyél) közpcnzlárak, tehát a postahivatalok is, az 50, 20 és 10 filléres nikkel érméket csak 1942. évi május 30. napjáig fogadják ol fizotéaül. A Magyar Nemzeti Maiik intézetei pedig ozekot az érméket az 1042. évi június hó 80. napjáig cserélik át acélérmékro. Ismételten felhívjuk a közönség figyelmét arra, hogy az említett nikkelemnek sürgős átcseréléséről minél
előbb\' gondoskodjék* mert az emiitett határidőket nem fogják meghosszabbítani. A vidéki postahivatalok a szóhanforgó nikkolérinéket az 1042. évi május hó 30. napjáig nemcsak fizotéaül fogadják ol, hanem \'alcólérmékro át Íb csorélik.
i
Molnárok figyelmébe!
Vámfeljegyzés.
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnak nyomdájában.
ÜZLETMEGNYITASI
Wu szerencsénk Nagykanizsa váios és kének mélyen tisztelt közönségét értesíteni.
vaskereskedésünket
Erzsébet-tér I. tzAm alatt
(volt Kaufmana Károly-féle tlzlothelylaégbcn)
MEGNYITOTTUK
Amldfin a nagyérdemű" közönség sztvea parttogását kérjük, vagyunk •rtMkttaktaa mély pjjj JJJQJ. ft JJJJ [g|
Anglia katasztrofális politikája
ZALAI KÖZLÖNY.
1942. tnálu» 20,
h
Izgalmas ökölvivóverseny lesz pünkösdhétfőn Nagykanizsán
BTK-NaRylíanizsaI Levente Egyesület
Izgalmas mérkőzést vir pűnkösd-hétfón a náaS\'ítanixsHÍ levente egyesület ökölvívó csapata. A többszörös rn agrár bajnokcsapat, a BTK lesz az ellenfele, nmeknek összeállítását íiffvan 11164 nem közölték, de annyi már ismeretes, hogy Tonna I.,< az 1912. évi ököl v ivóbajnok is játszik benne. Ez már magjj élményt jelent Nagykanizsa sjwrtbarátamalí. Kani-
íKai eltenfelének Bein közlik a nevét, csak a mérkőzésen látja majd meg a\' közönség.
A nagykanizsai levente ökölyivók szorgalmasan iryakorohiak, edzik maiinkat a nagy mérkőzésre;.
Nagykanizsa közönsége reméli, hogy leventéink megállják a helyüket a többszörös; bajnokcsapattal szemben is.
Szerda
AiiBuáó Máavravaaiak h*lkitaap*ho» Hodapott l arJajatáai
6.40 Torna. Hirok Kőzloményok. Hangi emezek.. — *iC- Hírek.. — 11,10 Nemzetközi ví;,jclzóazolgi\'ilnt.
— 12 Harangszó. Himnusz. IdÓjá-rasjolontés. -— 12.40 Hirok. — 18.20 Időjelzés és vízállásjelentés.
.— 14.80 Hirok. — 14.46 Műsorismertetés. — 1.6 Arfolyamhirek,
fiáéi arak, elelmiszerárakr — 16.45 dójolzés, birok. 17 Hirok szlovák és ruszin nyelven. — 19 Hirok magvar, német éa .román nyel von.
— 41.40 Hirek. — 23 Hirok német, olaas, angol és francia uvclvon.
— 24 Hirok. BUDAPEST I.
17.15 A XIV. kerületi Egróssy uti polgári leány iskola énekkara. -17,40 Gellért Vilmos niegomtéko-sése. ----- 18.05 Dr. Berzsenyi István és dr. Wíllax István kétzongorás magyarnóta műsora. - • 18.20 llon-védmüsor. ¦ 19.20 Magyar nén-mezsika. Irta és összeállította iaV. Molnár Imre, a Zeneművészeti Főiskola tanára. Közreműködik Bsp-csődi Irén és Szigethv Sándor zono-kari kísérettel. - lD".4ó Szabó Kálmán Jász-hármasa. - 20.0.1. Külügyi ncgvedóra. — 20.20\' Tavaszi operett újdonságuk; Közreműködik a Szürs-énekhárnias, Szabó Mikiim és a Húdiözenekar. 22.15 Ainbn Géza zongorázik. 22.1*» A Bádió-XÓnckür műsorából. - - 29.25 Farkas Béta cigányzenekara, Kalmár Pál énekel. — 0.15 0«j|| az otthon.
BUDAlMötST II. .
1H.20 Fraueia \'nyidvnklatás. -19 Tánczene. 10.80 TU Opnaliáz előadása. xA itüjna kiucso». nA Nio-
heltmg gyüi üie>\' zejudníma-trilogia előjátéka, négy képbon. 7 Csütörtök
BUDAPEST I.
10.15 I. rész: Egyvelegek Vs kc-ringók. II. rész: Magvar nóták. -Í1.20 Solt Etel ÓnoSol, 11.40 Kelolvasás. ¦ - 12.10 A ssékosfoliér-váii 3. honvéd gyalogezred fuvys-zenckara. ¦ 13,80 Honvédőink üzen nok. - 14 A Itádiózenokar műsorából.- —¦ 15.20 A Kassai Szalon-
nyolcas...... 16.15 ltuszin hallgatóink
nsk.
17.15 Liszt: XIV. magyar rapszódia..-- 17.30 Méhészeti időszerű tanácsadó. --- 17.55 Kondörzeiiekar.
— 18.30 Dr. Tóth László előadása.
— 18.45 A zágrábi rádió műsorából\'. lÖ.201Hyés Gyula előadása.
— 10.55- Sportközlomények. 20.0,5 Harcoló kulinyink kedvenc nótáit énekli Karácsonyi Margit, Csolényi József és Szántó Gyultt. Kiséri Gáspár Lajos cigányzenekara. ¦ - 21 Mátyás király rezidenciája. A közvetítést a visegrádi ásatásokról vezeti Budinszky Sándor. — 21.25 A finn rádió műsorából. — 22.10 Zenekari müvek. " 23.25 Szórakoztató zene.—- 0.15 Üzen az otthon.
BUDAPEST II.
16.15 Liszt: h-moll szonáta. — 17.30 Budai Mandelái Zenekar. —
Festessen Tisztíttasson
PálCSlC&nai
18 Tasnádi-Kubaeska András előadása. — 18.35 Hondórzenekar. -19.10 Oyorsirófanfolvain. 19.35 Gregor Klára orgonál. 20 Hirek. - 20.10 A Filharmóniai Társaság zártkörű kamarazenekari hangversenye a Gellért-szálló márvanyter-méíjól.
Anyakönyvi hírek
Nagykanizsán az elmúlt kél bél alatt a következő aiivakönvvi In-jegyzések történtek. Kzül«tott 12 fiti és 16 leány: Magyar János borbély
mester és Háncs Annának rk. leánya. (Jjwrnicza Gyula MAV tuoz-(loiiviezetö és Kovács Juliannának rk. leánya, Stróbl József asztalos segéd és Stiols-r Katalinnak rk, fia, Németh János fogbázór és Marké Katalinnak rk. leánya, Gudlin József földműves és Kznkoly Juliannának rk. fia, Vilhelm .József kereskedő segéd és Viiln Ilonának rk. fia, Adónyi GyörgV napszámos és Kocsis Annának rk. leánya, Tóth János szuhó segéd és Domafötrii Juliannának ref .leánya, Balogh György, i^váii munkás és Tálosi Máriának rk. leánya. Szűcs István MAV vonatkísérő és Peti Katalinnak rk. fia. Halász István órás segéd és Bárdos Etelkának rk. fia, HozIku\' István gazdasági cseléd és Horváth Máriának rk. leánya, Acs János gazdasági csoVd és Rumi Karolinának rk. fia, Szahó Ferenc\' napszámos és Búgó Máriának rk. leánya, Sólymos Károlv gyári munkás és Szakás líozál iának rk. leánya, OsaiiO Ferenc női szabó mester és Geit\'íjcsér Gizellának rk. fia, Németh József gazdasági esőléd és Horváth Teréziának rk. leánya, Mi-bálics János bádogos és azorolóso-géd és Szabó Erzsébetnek rk. fia, Vellúk Lajos kádár mostor és Sipos Máriának rk. leánya, Júlia György iMpsxamo«*.é8 Szabó Máriának rk.
FIGYELEM!
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Sugár ut 2. szám alatt lévő társas cégből kiváltain a u]
K Ö F ÖS-OZLB T Ü N K fi) T
. N.sylualuia, Hoilby Hlklímt 1. szam alalt (volt Szabó clpőlizlct)
MOLNÁR ÉB tóth "Vffil.T\'
fia, Móricz József napszámos cs Sziblor Máriának rk:. leánya, Marké Ignác MADliT nnhikés ós Kuvács Franciskának rk. fia, Wöller János bognár Segéd és Salamon Katalin-nak rk. fis, Lórincz Ferenc földműves és Vajda Katalinnak rk. leánya, Kiss János kocsis és Lehár Ito-zúliának rk. leánya, Szántó Tibor m. kir. őrmester és Kálovics Annának rk. fia. Házasságon kívül szülőiéit 2 leány. Halva született 1 fin. - Házasságot kötöttek tizen: Dara József MAV örabéres és Lenkorica Erzséhel rk., Vámosi István vm, Dtbistos és Takács Katalin rk., Bau-mami Ferenc MAV óra béres fékező és Sisovár Mária rk., Bolf György.\' napszámos és Nyiri Mária ik.,;: Kauch Jenő szahó mostor és Schlo-singor Katalin izr.. Horváth István MAV kovács és Benedek Mária rk., Horváth Ferenc szabó segéd és Puska Julianna rk., Vellák Ferenc MAV éi\'abéros és Sogosdi Matild rki, Török György m. kir. rondór és Horváth Katalin rk., Pór Józsof MAV fűtő és Paizs Mária rk. — Meghaltak 17-en: Ozv. Kálovics József né Pitkmann Julianna rk. 76 éves, ifj. Cst János földműves ág^ Ar. v>v. 86 éves, ö/.v. SzvelicsJánosní Kégor Julianna rk. 76 éves, Mílui-lecz József földműves rk. 85 éves, Toinasics Islvánné Stróbl Katalin -rk. 42 éves. Nagy József né Nyakas Mária rk. 56 éves, özv. Horváth Lászlóué Imrei Anna rk. 84 éves, Zsohűr Mária rk. 6 éves, Kálovics János földműves rk. 56 éves, Molnár Miklós rk. 1 hónapos, Kittet\' Jó-zsefné Egervári Magdolna rk. 66 éves, Bárány Erzsébet háztartásbeli rk. 20 éves, Csóró Katalin háztartásbeli rk. 78 -öves, Simoncsincs Mátyás napszámos rk. 54 éves, liá-náti Fereiic rk. 2 éves, Kuhár lióza magánzó rk. 44 éves, Takács János kőműves segéd rk. 21 éves.
A káromkodást Uti
?a ej tAi-vénv hnnMü
til I
Szánon folyik u némul uiániiótiía (Foto RID. V.)
pac»
I Páncélosok biztosítják a német csapatok előnyomulását (Foto R..D..V.);
]UI milus \'?0.
ZAL-Al közlöny
Három szovjet hadsereg megsemmisült a keresi félszigeten
A német csapatok elérték a keresi, tengerszorost — A keresi üldöző csata nagy eredménnyel befejeződött ~~ Ismeretlen repülőgépek jártak Vlchy felett
A japánok elfoglalták az első indiai vároat
Berlin, május 20 (NST) A FÜhrer főhadiszállásáról jelenlik u Xérnel Távirali irodának • A véderő főparancsnoksága
közli :
A krimit Félszigetén a német ís román csapatok Mahren-stein vezérezredes főparancsnoksága alatt a megvert ellenséget üldözve, teljes szélességében elérlek a keresi tengerszorost. Elkeseredett ellenállás után megostromolták a Keres városától két oldalt fekvő rendkívül megcrösiteU hídfőket Az ezzel befejeződött támadó és üldöző csata 11 lövészbadosztiíly-
ból, !1 lövészdandárból, 2 lovas-dandárból és 1 páncélos dandárból álló liárom szovjet hadsereg megsemmisítésére vezeteti.
Az olionsóq nagy vsrvesztesó geln kívül 149.600 foglyot veszteit,
lovábbá 1330 lövegei, 332 grá-niáivetöt, 2árl páncélos harckocsit, :iN12 gépjármüvet, löhhczer loval, lovábbá áttekinthetetlen mennyiségű könnyű fegyvert és harci eszközt hagyott hátra. A tengerszoros túlsó oldalúi (az ellenséges erőknek csupán roncsai érhették el
A németek tőbb állásból kivetették a bolsevistákat
Berlin, május 20 (NST) A német véderő főparancsnoksága közli :
A charkovi térségben tegnap is heves harcok folytak s ezekbe a harcokba a Szovjet ismét tömegesen vetett be embert és anyagól. A német csapatok a szovjet támadást az ál meneti helyt betörések elleneié visszaverték, ellentámadásaikkal később a bolsevistákat ismét kivetették a betörési helyekről, ugy, hogy az aznapi harcok végén (su fő állások ismét német kézen voltak.
A bolsevisták nemcsak Keres, félszigeten cs Charkov körül szenvedlek igen nagy vérveszteségeket, hanem egy helyi olőre-lörés során az üreltól délkeletre levő arcvonalon is. A szovjet csapatok erős tüzérségi előkészítés után támadást kíséreltek meg, de ^
a német csapatok ellentámadásaikkal az eredeti állásokon tul vetették vissza a bolsevistákat.
I: harcokban több szovjet zászlóalj f elmorzsolódolt és a bolsevisták egy fontos magaslati állási elvesztettek.
A keleti arcvonal déli szakaszán a nőmet légierő tegnap igen hatásosan lámogutta a nemet elhárító harcokat és ellentámadásokat. A középső és északi szakaszon pedig a német Jiarci és zuhanóbombázók a szovjet mögöttes területeken támadták az utánpótlási vonalakat.
Az arcvonal középső szakaszán íj tehervonatot megsemiiu-«itő találatok értek. A nemet repülök ezenkívül alacsony támadással bombáztak jánuücsopor-htsulásokut s az cgyies helysé- ¦ Kékben levő lámaszpontoitut. bgy lőszerraktár íelrobbanl. MD\' benzinraktár pecluj lüz következtében elpusztult.
A keleti arcvonal északi sza-wszáu a aámtf rapüidb külő-
nősen n Szovjet utánpótlási oszlopait verték széjjel. Mégsem-misiteltek ;il)0 kfdóhfélc jármüvet és elpusztították Hjgy 19 épületből álló nagy utánpótlási raktárát. A német; repülők eredményesen támadták azokat a szovjet tehergépkocsi oszlopokat is, amelyek a mocsaras ós iszapos terepeken megrekedtek. A. bolsevisták ezeket a jániiücsop"or-tosulásokal megkísérellek leplezni, a néniét repülök azonban felismerték a célpontokat és hatásosan bombázták.
Popoh dl Ráma:
Kudarc vár Tfmosenko hadseregére Is
Az llmen-tótól délkeletre a német repülök szétromboltak egy hidat, a lótól északkeléire pedig inélytámadóst intéztek egy tábori repülőtér ellen és bombázták az ott álló gépeket.
Nyugati tégitevéhvnység
Berlin, május 20 (NST) Német harci repülőgépek Anglia keleti partjainál eredményesen bombáztak egy kikötőt és romboló- és gyújtóbombákkal árasztották el.
Angoi bombázógépek az elmúlt éjszaka Délnyugat-Németország fölé repüllek, A lído-holt bombák néhány város lakó negyedei ben károkat okoztrfk. Hat angol bombázót lelőttek.
A jegestengerl Johanga kikötőiét támadta a német légihaderő
nklierlin, május 20 (NST) Nóntyt harci és zuhanóbombázó repülőgépek eredményesen támadták a Jeges-tenger partján fekvő .lokanga kikötői berendezéseit. Egy ottani, repülőtéren sok veszteglő repülőgépet találtak el. A német vadászgépek a kifejlődött légi-harcokban az eddigi jelentések szerint í) repülőgépet lőttek le.
Kóma, május 20 A Popolo di Kóma foglalkozik a szövetséges haderők nagy keresi diadalával. Azl\'irja, hogy abban három szovjet hadsereg semmisült meg és óriási meny-nyiscgii hadianyag pusztult el. Charkov környéken is kudarc vár Timcsenko hadseregére. A német ellentámadás ugyanis egycsapásra megállította a szov-jel előnyomulás! és Jelentékeny eptber- és hadinnyagvesztcség után visszafordulásra kényszerilet le a bolsevistákat. Charkov vidékén alkalmazta elsőizhan a Szovjet az óriási méretű harckocsikat, lovábbá angol és amerikai harckocsikat. A nőmet harckocsi-clháritás azonban oly tökéletesen működöt!, hogy a Szovjet 150 harckocsit vesztett, köztük a legújabb szovjet szörnyetegekből is néhányat. A ne-
melek ellentámadása következtében történi vissavonulás igen súlyos következményekkel jár Timesenko hadaira, mert a németek állal elfoglalt uj állások a szovjet csapatok lémadásiu-. nak kezdeti vonalain tul fekszenek.
összpontosított japán támadás készül Kina ellen
Budapest) május 20 A Budapesti ÍXcsitö jelenti; Zürichbe érkezett bit- szerint négy erős japán oszlop készül össz-nontositótl támadásra Kina ollón. Az egyik Hármából, a második Indokinából, a harmadik Csekiang lartománvból, a negyedik a Sárga folyó vidékéről.
Ismeretlen repülőgépek jártak Vichy felett
Vichy, május 20 (OKI) Szerdára virradó éjjel 0
Hálók, kombináltszobák
és mindennemű
.akberendezósek VilaSZt6kbll
a változott árviszonyok dacéra is • még mindig olcsó árakon várják
kopsteim bútorüzletben
Horthy Mlklóa-ut 2.
óra 60 perc ás 1 óra 16 pere kósött ismeretlen repülőgépek repültek el Vichy felett. A légvédelmi tüzérség működésbe lepett. (NST)
Kanada nem változtat Franciaországgal szembeni viszonyán
, . \' .Basel, máiuaíiO (NST) Az angol hírszolgálat ottawai jelentést- szorint Mackönaie King kijelentette, a kanadai kormány elhatározta, hogy a közeljövőben nem változtatja meg viszonyát a vichyi francia kormánnyal szemben.
A japán csapatok elfoglalták Maybangot
Róma, májua\\26 (MTI.) A Popolo di Róma. Bangkokból jelenti, hogy meg nem erősített hírek szerint erős japán csa-patkülönitménv Közép-Ássam tartományban átlépte az indiai határt és elfoglalta Maybang városát, a moly már indiai területen fekszik, kél kilométornyire a burn-iai halaitól. Maybang figyelemre méltó stratégiai jelentőségű hely, minthogy a városka annak a hágónak a.közeiébon fekszik, amoly megnyitja az utat észak felé. Vagyis e varos India egyik kapujának tekinthető.
Kormányzói kézirat a Nemzetvédelmi Kereszt viseléséről
./ Budapost, május 20
A Budapesti Erteeitő jelenti: A hivatalos lap mai szamában kormányzói kézirat iolont meg, a mely a Nemzetvédelmi Keresztet közvottcnül a Károly csapatkereszt, illetve a sebesültek érme mögött kel! viselni.
Légvédelmi gyakorlatok lesznek Portugáliában
Lisszabon, május 20 Portugáliában a jövő héten légvédelmi gyakorlatok lesznek. A katonai repülőgépek röplapokat s/órtak Lisszabonra és más városokra. Ezekben felszólítják a lakosságot, hogy legyen .segítségére\' a: hatóságoknak a légvédelmi gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában. ¦¦ v ^
Rövid Jáviratok
AZ OLASZ bolügyminiaatérium közel ötmillió lirát fordított az olaszországi légoltalom mogaserve-
zéséro.
*
NBW YORKBÓL jolontik, hogy a légvédolmi riasztórendszer kipróbá-hína coljából tognap légiriadó volt Ott.
*
TÖRÖKORSZÁGBÓL küldöttség indul Szófiába, hogy illotékee bolgár tényezőkkel tárgyalásokat folytasson a két országot közösen érdeklő vaa-utközlokodési kérdések ügyében.
A MAGYAR képvisolőház május 22-én, péntoken délbon 12 órakor formális ülést tart a további intézkedések megtélo-lo céljából.
I Um káromkodj I
\' jav ...............\'"—"
ötcsénhjjot oaí!a moziban *%éwtoxthatt%
ZALAI KÖZLÖNY
1943. mi|u( 20.
kaaiOnettiyilvánitás.
Mindazon Jóbarábünk éti fsmo-rflsalnk, kik felejthetotloa drága ló testvérem, sógornőnk 6» unokatestvérünk temetésén nuigjelené-iillkktil vagy bármi más módon tuélységea gyászunkban osztozni szívesek voltak, toghdják ozuion hál&s köszönetünk hitelezését.
Dr. Kuhár Ottó
és a gyászoló család
Nagykanizsa megyei vaioi polgármesterétől.
Tárgy i A moiómppinok, mosószerek, pipere- ás botolváneppnnok bejelentésének és forgalmának szabályozás*.
Hirdetmény.
A Budapesti Közlöny má|us 17-1 számában köizéletl és ugyanaznap hatályba lépelt 102.260/1942. K. M. at. rendelet értelmében a mosószappan, mosószer, pipereszappan és borotvaizappan előállításával foglalkozó Iparosok, továobá a felsorolt cikkek forgalombahozatalával foglalkozó nagy- és kiskereskedők és
Kógyizeriárak a rendelet hatályba-ősének napján biliokukban voll készleteiket legkésőbb május 25 ig ajánlót! levélben a Mosószappan Nyilvánlarló Irodához Budapestié (VI,, Benczúr-utca 13) bejelenteni tartoznak. Nyomatékosan flgyelmcz-teleai a felsorolt iparosokat, kereskedőket és gyógyszerészekéi, bog/ salát jól felfogott érdekükben meg a bejelentés előtt tüzetesen tanulmányozzák át az említett renddele1, hogy a bejelentés minden részlelé-vel tisztában legyenek.
A bejelentés alá esö kéBzIelcket egyben zár alá helyezték s szokat forgalomba homl, feHiasmAInl vagy átokkal rendelkezni csak a rendelet rendelkezései szerint szabat1.
A rendeletnek a közönséget is érdeklő több részletei a következők: - A kiskereskedő a fogyasztók részére mosószappant, mosószert, pipere- és borotva szappant, a gyógyszertár pedig pipereszappant ciakis a fogyasztó vásárlási könyvébe való bejegyzés nieli-.lt szolgáltathat ki. A kiszolgáltatható mennyiség meg-állapításához szükséges adatokat a kiskereskedő és a gyógyszertár a fogyasztó vásárlási könyvében ellenőrizni köteles. A mosószer kiszolgáltatásit a vásárlási könyv .Mosószappan" rovatába kell bejegyezni, a „vásárolt cikk megnevezése" rovatban azonban a „mosószei" meg-leiméül fel kell tüntetni. A fogyasztók részére havonként és személyenként legfeljebb 10 dkg. mosószappant vagy 25 dkg. mosás.-ert szabad kiszolgáltatni. Két éven aluli gyermekek részére havonként 30
BREDMEfiYT
dkg. mosószappan vagy 75 dfcg. mosószer szolgáltatható kl. Orvosok, egészségügyi védőnők, vizsgázóit fogmuvfsek, fertőtlenítő rgéízség-örzök, szülésznők és bejelentési kö-lelezellség alá ceÖ fenözö betegségbe ti szenvedő betegek rémére havonként 50 dkg. mosószappant vagy 125 dkg. mosószert szabid kiszolgáltatni, de c*ak akkor és erre a legnyomatékosabban (igyclmeztc-lem a kereskedőket, lu a retidelel 19. §-áot>n erre vonatkozóiig előirt igazolást fel tudjak mulatni. Az .\' érdekelt fogyasztók a rendelete; L -Közellátási Hivatalban betekinthetik. <
Pipereszappanból kéthavonként és személyenként k*gtel|ebb egy dara- I bot szab3d kiszolgátlatní. Ké! é/en , aluli gyermekek részire havunkén! Ul darab pipereszappan szolgáltat-
ható kl, de ehelyett a két darab plperfsrflppan he\'velt 20 dkg. mosószappant vagy 50 dkg. mosószert Is Rfjjbad klszo\'gállalni
Borolvaszsppan csak a vfaárlá*! kíínwhe bejegyzelt 16 évesnél idősebb fír\'i személy* k rémére szo\'eál-ladiató kl éB p^díg személyenkénl és háromhavonként egy d<b.
Magánház tartásban személyenként két kilónál löb** mosószappant vagy mosószert készletben^, tartani nem szabad s akiknek ennél löbb kész-lelílk van, mindaddit? nem vásárolhatnak, amíg készletük a azemélyen-kinll 2 kg. alá nem csökkeni
A rendelet megszegői! 6 hónapig terjedhető elzérjsssl hiintellk.
Ndgyktnizsa, 1942. május 19. mm Polgármester
DRÁVAVOLGYI
VILLaMOS hUPSZOLGhLTATÚ RT.
is x- h k u >: e r ü feJwtlíiHOíiiiia minden willamus kérdésben Csengery-ut 51, telefon 294.
Arsmuámléh fizeteae, reklamációk, hibabejelentések Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
"~~~Tm.M6rlo"?Rommel láhornok tábori kocslJa^Foto lt. D. V.JUSSF\'.
inóiiiwmsn
_______aui»
mm" lt* m» min. q!" HU
Megbízható1, llaita bsJáedaSl ktreiti nzonnslra. Sugárút 16/e , földiilnt,|obbfi 1412
AJDuU^VktTEL
VeniiÉk hasznait táaka-lrégépat, .
Ctm s kiadóhivatalban.
Villamos- és táikn-ammafonahir.
lemezeket vesz. elad, esetéi, kolcsoatt Orllnhut Elemér szaküzlete, Deik-Ut 1 1331
Mátkái plan Inót vennék. Cim a klid4-lilviilnlb.nl. 13%
Eladd egy nagy kétajtós Jégazekiéar, egy kocka rakott nuitörzaflk, vendége aulalok." Magyar utea 7. iz, 1. njiv ui6
BÚTOROZOTT SZOBA *
KUlÖnbcláratti bútorosait ulcst szobi, két ággyal kiadó. Tclekt-ut 25. H13
HÁZ ÉS INGATLAN
Elidó belteilileten nécyszohái, ktitu mHaAnhái. — ílővcbbet Horvílhifi, Sugár-ut 42. 1219
KSRiÜviimaattf toblí emtlelu házat, klsebb Mu éa magánházat éttikel éi koivetit. Mlkó Péler, Magyir-uia a iz.__1M
Nagyrécset határban, Qeiztenyiicn, 4641 l \'-oí siántó «¦ gyumoksós uabadkhbit *!>¦« pütikíJsdhíllón, má]ui 25 én diluían 2 órakor. 1414
az apróhirdetés. Hajnaltót estélig ezer és ezer ember olvassa! Filterekbe kerül csak és Ön helyett elvégez mindent: járja a várost, a falut, bemegy minden házba s megszerzi Önnek a kivánt munkát vagy állást!
a^iutói riiodatLOwv
POLITIKAI NAPIL**". Sladja \'. i,K9in»iaM*Ql R T. N«ay*\'»»1\' ¦ Fnlelói kiadó; látat Kárfiy
" Nyomaton * HMiflW4»B*i! R. T. Nisy<»"¦"• iy(Bl(l?JábM Hrav"1¦
82» évfolyam, 114. Mám.
Nagyktnltu, 1942. május 21. osütörtök
Ára 12
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Síerkoaztóseg és kiadóhivatal i Föut 6. azam. Swrkeaztöségl éa kiadóhivatal! telefon 78. az. Megjelenik minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbartts Lajos
negyedévre 7 pengő í Egyes szám : hétköznap 12 HU., szombaton IS HU.
Közellátási kérdéseink
Háborúban élünk, a háborús bolygói folytán a közellátásügyi minisztérium ii multbiin csuk olyan korlú-tozúHoknt rortdolt ol, amolyokot n hadbanálló ország jövőjének biztosi-tása céljából elkerülhetetlenül szük-¦égősnek látott. Ezért kollott min-don gabona-láppal rondolkezó gazda, illetőleg minden gazdaság olaznmol-labíriát, vnlaminl n sbrtesállomáivv, a ?,HÍr- ós azalqnnakéazlol számbavételéi elrendelni. Kz! ns országos érdokból szükségessé váló eiszúmoliu-lést óm összeírást a polgári liatósá-gok készítették olő és a honvád bo-szcrzŐ osztagok hajtottuk végre. Az olazániollatús során a beszerző osztag parancsnokának mindenütt olyan községi hites Bsomélyt bocsátottuk rendelkezésére,\' nki az előzetes ösz-szoirási\'ól megfololó tájékozottsággal hirt. Kijelöltök ozonkivül több, helyi /gazdasági ismerőtökkel biró polgári egyént is, akik a honvéd beszerző
OB/.lnp parancsnokának szakszerű (elvi lágosit ások kai szolgáltak a helyi takarmányozási szokásokról. Átvevő közegekként működtök még közro a Hombár- és a Mász-mogbizottuk is.
Az olmult évi igénybevételnél szerzett tapasztalatoknál fogva a jfi-rábon az igén vlie vételi eljáráa ogé-Bxon uj alapokon történik. Erre n célra külön Közellátásügyi azorvnzot létesül gyakorlati szakemberek széleskörű bevonásával, A kormányzat a falu meglwcsült jegyzőjének a jfl-»ól«n a közollátással kapcsolatban felszaporodott leendőit csökkenteni kívánja. K célból az o^ész országol behálózó közellátási szervezőt tervo
már elkészült s a szükséges anyagi fedezet biztosítósára íb megtelték
már a megfololó lépéseket. A tervezetben gondoskodott a közélehnozés-flayi kormány a túlzott központosítás loépiteáéról, umonnyiboii az uj igénybevételi otjáréa rendolkezéso szerint a gazdák korpaigénylósénok elbírálása a közellátási kormánybiz-toaokra, tehát az illetékes várine-ayék ÍÓispánjaira, illolvo a törvényhatóságok térületén működő közellátási felügyelőségekre\' lesz bizva. Viszont atejtermelés előmozdítása, valamint az értékes tenyészállatok ellátásának biztosítása érdekében a nagyobb gazdaságok és tenyéazótok kiegészítő toknrmányellátása továbbra is központi irányítás alatt marad. A u agy községokig haló új közöl Iáién szervezőt működése a közellátási ügvvitolt lénvogcsen gyorsítani [ogja.
A vrtómngellátás zavartalan bizlo-sitiihH erdőkében a kormányzat a múltban minden lehetőt megtett. A gazdaságok- wBzámoltatása során minden gazdimul visszuhagytak ve-tétnagot « így voltaképpen cuki az olenii kárt azcnvedotl vidéknek kollott volna vetőmagot biztosítani. Kz-üfil azombon sajnálatos tény állott üló. A gazdák egy része nem tudta átérezni az iiUézkcdésok jelonlösé-KŐt, hogy a cÓlszorü, jól átgondolt takarékos gazdálkodás a nemzet jövőjét szolgálja;, a hátrahagyott vetőmagot folelélték az állatokkal, »a(ív értékoaitettók és ujabb votómn-Kot kértek. Ezért lehetőre totték, hogy a kisgazdák akár a Hombártól, akár egymástól buza- éa rozavetóma-XOt \'uzorezzonok bo. Ugyanakkor a "agygazduaógokuak u kozollútási hi-
Német ellentámadás bekerítéssel fenyegeti Timosenko charkovi hadseregét
A német támadás a rosztovi vasútvonal irányában halad
Szovjet tengeralattjáró elsüllyesztett egy török gőzöst
"Berlin, május 21 (NST) G/iring birodalmi tábornagy Berlinben beszédet intézett u munkásokhoz és földművesekhez. Összefoglaló képel adott a Kührernek a háború kitörése előtti békepolitikájáról, majd sorra veltc azokat a győzelmeket, amelyeket a németek és szövetségeseik o Németországra kényszerilett háború kezdete óta kivívtak. Rámutatott árra, hogy a Szovjetunióban minden arra irányult, hogy Európa megtámadásához fegyverkezzenek. Ehhez sok millió orosz munkás és munkásnő. vére lapad, ugyanúgy, inintahogv a szovjet ezredeknek az elmúlt télen kiméletnélkül és esztelenül óriási véráldózatókkal kelleti rohamra menniök a Ilimet arcvonal ellen, Göring tábornagy emlékeztetett arra, hogy mily szörnyű volt az-elmúlt tél. Minden emberi képzeletet meghaladó viszontagságokat kellett a német és szövetséges katonáknak leküzdeniük az elemek elleni harcban. Nem egyszer komoly helyzet keletkezeit a keleti arcvonalon. A német győzetem, smelyet ebben a téti osatában arattak, a legnagyobb, amelyet valaha Is kivívtak. A Führer együtt szenvedett katonáival, akiknek helyxMél "a legkisebb részletekig is pontosán ismerte. Amikor a tavaszi beköszöntött, — mondotta Gö-
diig tábornagy — a német hadsereg készen állt a harcra.
A továbbiakban a tábornagy, az otthon lévők, különösen a munkások és földművesek tel-jcsilményeil méltatta. Sokat kivannak tőlük;, de szívesen vállalják a jövőért folyó harcban a reájuk váró részt, hogy a véderő számára megteremtsék u
szükséges fegyvereket. A. birodalmi tábornagy annak a meg1-gyozödésének adott kifejezést, hogy az otthon levők éppúgy megteszik kötelességüket, mint a csapatok az arcvonalon és semmiféle követeléssel szemben, amely szükséges, nem roppannak meg; bármilyen nehézséget jelentsen is az.
Szovjet tengeralattjáró a Fekete-tengeren elsüllyesztett egy török gőzöst
Kóma, május 21 A Sfefani-iroda értesülése szerint a Fekete-tengeren a bÖlgár-török part közelében ujabb súlyos török -szovjet incidens történt, lígy török gfízösl, amely Burgasból Isztambul felóundult és a part mentén hajőzolt,"szov-jet tengeralattjáró támadott meg. A tengeralattjáró ágyúval tüzelt a lörök hajóra, amely kigyulladt és rövid időn belül el-
süllyedt. A támadás a parttél 150 méternyi távolságban zaj-: lolt le, ugy, hogy annak sok bolgár és török halász szemtanuja volt. Az elsüllyesztett törők hajó legénységét sikerüli megmenteni. A lámádé snak szemtanuja voll több török határőr is, akik géppuskatüzet nyi toltak a szovjet tengeralattjáró-* ra, amely viz alá merült és ci-lünt.
Három falut .elfoglallak a német csapatok a keleti fronton
Berlin, május 21 (NST) A német véderő főparancsnoksága közli:
Május 19-én a keleti arcvonal középső szakaszán több német támadást siker koronázott. Ugyanis az egyik német páncélos hadosztály csapatai a bolsevisták ellenállásának leküzdése után állásaikat messzire, előre
helyezték és ennek során
több ellenséges támaszpontot megszálltak.
A német csapatok rohamvállalkozások során elfoglaltak\' három falut. Az ellenség támadást kísérelt meg, de nz súlyos veszteségek közepette összeomlott." A keleti arcvonal északi szaka , szán c(jy német harccsoport \'Folytatás az 5. oldalon!
vaiai vetómagvásárlási engedélyi is adott. Ilyen módon olyan mennyiségű magkiutalás történt, amire\' a" múltban sohasem volt példa.
A kukoricavotóinag tekintetében a múltban sem voli rózsás a helyzetünk. A nehézségekhez hozzájárult még az is, hogy az olmult évben a kukorica rosszul érott be s ráadásul a gazdák az elszámoltatásnál rendszerint gyöngébb minőségű kukoricájukat szolgáltatták be, amiből aránylag kevés votőmng volt kiválasztható. Intézkedés történt vetőmagnak alkalmas kukoricák kicserélésére is.
A Bzappanollátás nehézségei mindönki előtt ismeretesek. Kgyik legfőbb törekvése n kormánynak, hogy ezen a közegészségügyi szerappntpql is fontos hiányosságon mielőbb segítsen. Kunok a kérdésnek a megoldása cpakiii a zsiradékanvagbiány megHzUntotéaében rejlik, Meg keíl azonban említeni, Uogj a huborua
helyzet folytán szappan, marónátron és szóda behozatalára nincsen kilátásunk, a szappanéi látás tekinteteién tehát csakis önmagunk erejére és leleményességére vagyunk utalva. A termelő gazdntársadalomtól függ az, hogy mielőbb olcsó zníradékunk logyon, minél több olajos magvat termeljünk, amiből azután a hazai gyártású vegyi .anyagok segítségével kellő mennyiségű szappant gyárthatunk.
A kormány minden törekvése oda íránvul, hogy a mezőgazdasági tormeló munkát az iparcikkek árának rögzítésével minél olcsóbbá logyo; az ipari és mezőgazdasági tormcíést az ár vonulón összhangba hozza, mert elengedhetetlenül szükséges, hogy a tornieléslien foglalkoztatolt szegény, de értékes munkásréteg amelynek férliai á legjobb katonáját adják a hazának - megkapja mindazt, ami munkája elvégzésehoz szükséges. Ezért. kellett fölállítani a
I.abbeli Központot és Texlilküzpou-tot, ahol nsszegvüjlötték mindazokat a termelési orókcl és nyersanyagokat, amelyek sef-itségével az adott viszonyokhoz k«|iest . legjobb közellátási lehetőségeket tudjuk biztosítani, fizonkívül a falú petróleummal való ellátásának biztosítása éa a nohézségek kiküszölx\'ilése is elsőrendű feladatát képezi a kormányzatnak.
A mögöttes országrész lakóinak, ugyanúgy, mint a távoli küzdőtereken harcoló honvédcinknok,. — vállalniuk kell a nehéz Hegeket. Vállalnunk kell nekünk, itt a belső fronton is a küzdést, az áldozatokat. Minden erőnkkel, a legjobb tudásunk szerint kell minél többel termelnünk, a nélkülözést is egyenlő arányokban kell megosztanunk, mert csak toljos összefogással és törhetetlen \'akarattal tudjuk niogvatósitani nagy nemzeti céljainkat.
ZALAI KOZT.OS\'Y
1945. mi]m <1\\_
UTORT
HETTEI IMRE
m Arkás butorazal ónjában vegyen v«ny: rciidellcn .CsiegMyt 14
Cíötor-Ölí
.\'.Lindi M&BUtnáBISk bMkStnapokoi B edipeit 1. mű uri. ti
6.40 Torna. II Írok. Közlemények. Haugleaieitk., — 10 lliruk.. — 11.lU Nemzetközi vizjelzÓszQlii.lftt,
— 12 Harangszó. Himnusz, litőjá-rásjolentái. — 12.40 Hirek. — 13.20 Időjelzés és vízállásjelentés.
— 14.30 Hirak. — 14.45 Műsorismertetés. — 15 Arfolyamhirek,
Iiaui urak, Ólttmisurárak. — 16.46 dajelzéu, hirak. — 17 Hirek «alo-rák ét ruazin nyelven. —¦ 19 Hirak magyar, nemet és rouáu nyelven.
— 21.40 Hirek. — 23 Ilink német, olasz, angol és frangia uyelvo*.
— 24 Hirek.
BUDAPUBT I.
17.15 Liszt: XIV, magyar rapszódia. — 17.30 Méhészeti időszerű tanácsadó. — 17.55 Kendői \'zenekar. 18.80 Dr. Tóth L&szlé előadása. 18.45 A zágrábi rádió műsorából. — 19.20 Illyés Gyula előadása. —* 19.55 Bportkózlemények. — 20.05 Hurcoló katonáink kedvenc nótáit énekli Karácsonyi Margit, Cselényi Józsof ós Számú (J.vula. Kiséri Gáspár Lajos cigányzenekara.
21 .Mátyás király rezidenciája. A közvetítést a visegrádi ásatásokról voteti Budinszky Sándor. — 21.26 A finn rádió műsorából. — 22.10 Zenekari inüvok. *— 23.25 Szórakoztató zone. — 0.15 Üzen az miliőn.
BUDAPB8T II.
16.15 Liszt : limoli szonáta. — 17.30 Budai Mandolin Zenekar. — 18 Tasnádt-Kubaesku András eló-iidása. — 18.35 Kondórzenekar. -19.10 Gyorsirótaníolyani. 19.36 Grogor Klára orgonál. — 20 Hirek.
— 20.10 A Filharmóniai Társaság zártkörű kamarazenekari hangversenye a Gellért-szálló márványterméből.
Péntek
BUl>APlfi»T 1.
10,15 Sovinszky László szalonzenekara. — 11.20 Zonekari müvek;
— 11.40 Dr. Pályi Márton előadása. 12.10 A ltádiozonekar műsoraitól.
— 13.30 Honvédőink üzennek.
l-l Mártonná Wassilova Uojánka gordonkázik. - 14.15 Itáskuy Ui-Zülla énekel., — 16.20 A kasaiii rádió műsorából. - 16,15 Kádár Géza előadása.
17.15 Szjtnyai Jenő olóadása. — 17.25 Tánczene. — 17.50 Felolvasás. — ltí.15 Német hallgatóinknak. — 18.35 Felolvasás. — 19.20 A Légierők fúvószenekarit. — 19.45 :>t\\v. elmerült harang*. Mesedráma öt felvonásban. -- 22.10 Beszkárl-zonekiir. — 23.25 Vidám hanglemezek. -- 0.15 Őzen az otthon.
BUDAPEST 11.
18.15 Lakatos Tóiü és Tjbár cigányzenekara. 19,15 Felolvasás.
— 19.45 1\'üsz Józsot száj bai moni-kán játszik. - - 20 Hirek. — 20.2U titly rnttiol .Miklós láuczeiiokuru. -21.ÍO Felolvasás. — 21.35 Ternyi Aranka jazz-dalokat énekel negyon-kiserotlol.
A hadbavonnltak hozzátartozói mindenkor bizalommal fordulhatnak a Magyar Élet Pártja vezetőségéhez
A MÉP pártvezetőségi értekezlete
A Magyar Elet Pártja vezo. tősége tegnap este érlokezletel tartott Kölcsev-uteai párt helyi-ségében dr. Tnolway Zsigmond elnöklete alatt, aki bejelentette, hogy Ilovszky János, a nagykanizsai kerület országgyűlési Képviselője, előreláthatólag június második felében fog-ismét Nagykanizsára jönni, mely alkalommal felkeresi a kerület községeit is. Majd kiterjeszkedett a lia\'jf-tfcrsj Szolgálat intézményére, annak megszervezésére, utalással a borsodi főispán úttörő munkájára, amit a\'kormányelnök Is magáévá telt. Addig is, míg Zalában és Nagykanizsán megindul a Bajtársi Szolgálat, illetőleg megfelelő intézkedés történik erre vonatkozólag, álljunk örömmel és készséggel mindenkor a hadbavonultak hozzátartozóinak szolgálatára. Minden ilyen kérelmeket soron kívül és azonnal kedvezően el kell Intéz-
ni 111. közbenjárni, a hozzátartozókat megfelelő jogi tanácscsal ellátni és anyagi támogatásra irányuló kérelmüket teljesíteni. 0 a maga részéről mindenkor örömmel és készséggel áll mindenkinek rendelkezésére elekintelbcn. Bejelentette, hogy Káílay Miklós miniszterelnök június 7-én Zalába érkezik. A megyeszékhelyei fogja meglátogatni. A nagykanizsai MEP is részt vesz a kormányelnök fogadtatásán. Majd belső szervezeti és közellátási kérdések \'tárgyalására kerüli sor, amelyek kapcsán felszólaltak Gozdán Ernő, Balogh József, (ládányi Miksa, Viczenty Árpád, viléz Sóváry József, Laborczy Károly, akiknek dr. Tholway pártvezető és Gzulek József szervező titkár válaszolt.
Az értekezlet este 10 órakor éri végei.
A folyó évi költségvetés részletes tárgyalása a pénzügyi bizottság eltilt
A bizottság ma délután folytatja ülését
Nagykanizsa képviselőtestületének pénzügyi bizottsága tegnap délután ti órakor tartotta folytatóhigim üléséi Szabó Győző ny-ug. járásbiróságí elnök elnöklésével.
Az iparos tanonciskolánál a személyi Kiadások terén 4604, » dologi kiadások terén (Hídig 1112 pengővel több az előirányzott összeg, mint tavaly.
A gimnáziumnál a személyi kiadások állandó illet menyénél mutatkozó 1696 (tengő töbhkilot még 350 pengővel lolemelték, unii azért mutatkozott szükségesnek, mert it a beteg házmester miatt pótlásról kelleti gondoskodni, ami természetszerűleg több kiadást jolent a város számára.
Az Iskolifenntirtási hozzájárulás
3050 pongővol kóvoBobb a múlt évinél, tekintve, hogy az izraelita vallásfelekezet jogállásnak szabályozásáról szóló uj törvény értelmében az izraelita vallás nem elismert, hanem bevett folokozot. 10z az ösz-szeg a költségvetésin! már bo v7)U állilva, az uj törvény szerint azonban ezt a léteit törölni kelleti. A folyó évi költségvetésben
a szegónysegelyezés 8860 pengő többletet mutat.
A hadirokkantak, hadiözvegyek é« hadiárvák helyi csoportjának segélyezésére beállított 300 pengőé költségvetési tételt Benedek látván javaslatára a bizottság felemelte 200
pengővol, amely összW a mull évivel szemben többletként jelentkezik.
Nem cmdlk a vágási dijakat
Horváth Lipót bizottsági tag javasolta a vágási dijak felemelését. Javaslatát azonban a bizottság nem tette magáévá, tekintettől arra, hogy ez a húsárak általános drágulását vonná maga után, ami az egész város társadalmát érintené.
Az utak karbantartáia
ügyében elhangzott felszólalásokra a polgármester kijelentotle, hogy a költségvetésben beállított összegnél töblwt nem lehet előirányozni, azonban unnak korelén kívül, tekintve, hogy a városnak bizonyos telkek oladásából majd bevétel mutatkozik, ebből fordítanak majd egy meghatározott összeget az utak fenntartásának céljára, Nagykanizsán éppúgy, mint Kiskanizsán.
A bizottság felemelte
az utoák és terek tisztántartásánál
az üzemi munkabérek céljára beállított 35.903 pengőt 2000 pengővel,, miáltal n 7135 pengő többlet ínég 2000 [tengővel emelkedik. A 2000 pengő többlet utcasoprÓk részérő folyósított családi pótléknak családtagonként 5 pengőről 10 pengőre való folomolésére szolgál.
Az erdőgazdaság
dologi kiadásainál a ruházat céljára dohányzott 3724 pengőt Szabó
A kAromteodáaft IsSan ó» m ftömrény bünteti I
Szerdán is csütörtökön
Az ökölvívók dicsőségének és lehanyatlásának megrázó története : AZ UTOLSÓ MENET Harc a világbajnokságért a végkimerülésig Kísérő film: VILLÁM Előadások kezdete : ő, 7 és 9 órakor.
Clpöt T°l°<oii: 498. csak ELEKESTŐL
(Dannala) fí-« 13. c
Gvula bizottsági tag javaslatára 600 pengővel folemolték, amely összeget a hét erdős részére való csizma-készitésru fordítják.
A bizottság elhatározta, hogv a rövid lójára ti kölcsönök 79.000 pengő törlesztési ösBzogét
15.000 pengővel leszállítja,
amit az egyes kölcsönök között arányosan osztanak meg.
\' A pénzügyi bizottság ülése ezzel véget júrt. Á logközelebbi ülía ma délután 5 órakor lesz.
Csak egy asszony van a világon
Kőrössy Zoltánt nem ^cell bemutatni a nagykanizsai közöu-ségnek. Mint színész kedvence volt, mint szúipudi szerzőt szívesen fogadta. Kőrössy (mindenképen polgárjogot nyert Nagykanizsán, Kőrössy ismeri a színműirodalom és a szbipad technikáját, ismeri a közönség igényét. Ennek figyeleiubevéte-léveCés erre való építéssel szüleiéit meg a.»Csak egy asszony van a világon s amelynek, amellett, hogy mulattatni akar, meg vau a maga erkölcsi igazsága is. 11a történnek is kisiklások, hu ^bonyodalmak* zavarják is meg a házasfelek harmóniáját, (jelen esetben feltűnik »Terj táncosnői a láthatáron) a házasfelek tudjanak megbocsátu-m egymásnak. A férj visszatér feleségéhez : mert »csak egy asszony van a. világon*, a"feleség. MerL ez a süv törvénye. Ez a gondolatmenet, fűszerezve pergő táncjelenetekkel, sok Jcod-ves mókával, a prímás és kontrás kacagtató betéteivel, jóizü szellemességekkel, ügy szóval: * Kőrössy-darab. Az előadás pergő, gördülékeny. Sokat lehet és jól mulatni. A színészek kedvvel játszottak, a kedv átragadt a közönségre is. A rendezés gondos volt. llargillayjllona a megbántott asszony szerepében rokonszenves, finom megjelenés. Tunnyogh Péter elegáns, köny-nyed és közvetlen, .\'Pogány Mar-gil csupa lemperamcntuna já-tékban és táncban, ügerváry Béla Károly kocsisa egy zamatos, töröl metszett eredetiség. Deák Ferenc ügyvédje természetes, |jó alakítás. Budid Júlia bensőséges. Kovács Anna játéka hibát-an. D. Szabó József orvosa életszerűen ható. Szabó Ibi táncosnője üde és kedves interpretálás. Vékcs István és Sallay, György cigány mókái sok derűt keltettek, de jók voltak a töly
MÉRLEG
¦Uba méretben
Sakiurt Inttu
SCHOLCZ JÁNOS I mörlegkésslíö-möster
1942. május 21.
ZALAI KÖZLÖNY.
Aclio Catboltca nöl tanu!máii?I-nap Nagykanizsán
Az Actlo Calhollca Idei programja: Mindent Szent István király országáért 1
bh\'k is. A közönség sokai lap-suli a pompás együttesnek. Darab és jáléklclt házat érdemelt vofhn, mint dhogy a társulat megérdemli a legmesszebbmenő lámogalást.
(B. IQ
A színházi Iroda jelenti
Ma, csütörtökén ontó színre kerül Ontotta-Forenc igazgató felléptéről n liéke évek lcghangulntosnM) magyar levegőjű nagyoperettje, Eltörött a hegedűm -S felvonásban. A többi vezető szere|>eket Pogány Margit, Ma Miir.v, Mojzos Márta, l). Szabó Józsof, (\'sonka Endre, Deák Ferenc, Vibary HŐdv; Egervári L, Béla és II. Gábor IVd játsszak.
l\'éntokos esle általános közkívánatra szilire kerül a nagy. sikert, aratott (Ivergvói hál nagyoperett h felvonásban filléres bolya rákkal :1 leuiutaió előadás szereplőinek a fel-lépteSoi: \\
Szombaton cálo, víieárnap délután éf esle színre kerül Erdélyi Mibál.v nagy sikert aratóit láncos operettje,
a Becskoroki menyecske ragvogó szereposztásban, szenzációs kiálli-lá,l.ai>, regnov Margit. Ma Mflry Szabó Ibi, Kovács Anna, Vihari Hédy, Deák Koronó, Caortka Endro, Soős Lajos, II. Gábor Pál és Suhvy OyÖi-gy folléplévol.
Heti műsor
Csütörtökön este: Kitörött a hegedűm, 0|K!iett.
Pénteken este: (ivergvói hál, n|>e-rcH (filléres holyárnkkáh.
Szombaton este: liocskoroki menyecske, öporott.
Pünkösd vasárnap délután I órakor: Becskereki tuenyecske.
Ksto: 1 lec\'skoieki menyeeske.
Pünkösd hétfőn délután -I órakor: Az esküvődön én is ott loszok,\'operett.
Ksto: Az esküvődön én is ott leszek.
Molnárok figyelmébe I
Vámfeljegyzési
vagy
Vámcserekönyv
újból beszerezhető
lapnak nyomdájában
A katolikus nöogyesülelek vezetőségei és élmuiikatársai tanulmányi napot tartollak Nagykanizsán a Ferenciek plébániájának fehértermében. A cél az volt, hogy közelebbhozza a kanizsai hilbuzgalmi egyesületek élenjáróit, valamint lelkiségük elmélyítéséi, kalolíkus öntudatuk fokozását, a példát adó vallásos élet kiszélesítését célozta. Vezérelve volt: az erkölcsi jónak, a szép példának kiszélesítése, közkinccsé létele. A -tanul-mánvi-uap reggel szenl misével kezdődött. Majd P. Gulyás Gellért ferences plébános ismertette a nap feladatát, programját. A megjelent !i I egyesületi vezető és képviselő két tarra tagozódva kapcsolódott be az ügyrendbe. Svnchulay Ilona az ör_ szagos Katolikus Nöegvesülclek Szövetségének titkárnője tartot-
ta meg előadását. Tartalma; Az AC évente programot ad. Az idei program • Mindent Szent István király országáért. Ontu-datositani, emelkedett ebbé tenni a katolikus közéletet, gondolkodást, felfogást, közvélemény kialakulásai. Ebbe kapcsolódik be erőteljesen a \'vasárnap ieljcs liicgszcntelese ós a káromkodás elleni mozgatom. Fejtegette, -miként kapcsolódhatnak We e mozgatómba eredményesen a katolikus nÖK. Délutáni folytatóla-; gos előadásán a gyakorlati és tevékeny katolikus közélet munkálkodásának módszereit ismer, lette. Svachulay Ilona a szónak, a kifejező erőnek és meggyőzésnek kiváló reprezentánsa.
A tanulmányi-nap az egyház liturgikus imájával és áldásosztással végződött, amit dr. Solymár István esperes végzett.
Megalakult a Bajtársi Szolgálat nagykanizsai szervezete
Tegnap délután 5 órakor ültek, össze a városháza kíslanács-tennéhen a polgármester elnöklése mellet) a. vöröskereszt helyi szervezetének és hilhuzgnlmi valamint khritaliv egyesületeknek a vezelpí, képviselői, toválv-bá I1. Gulyás Gellért ferences plébános, dr. Solymár István esperes-plébános és P. Bánás Gyula kiskniiízsai plébános, stli, hogy iiiegalakitsák a Bajtársi szolgálat nagykanizsai csoportját.
Dr. Králkv István pulgái^-gármesler üdvözölle az egybe-gyultekcl es kifejtette bog) a belügyminiszter és a honvédel-mi miniszter egyöntetűleg arra az álláspontra helyezkedett, hogy a katonai szolgálatra bevonultak illbonmnradoltainak gondozása, támogatású érdekében nemcsak a katonai és polgári hatóságokat kell igénybe venni, hanem erre a célra
társadalmi szervezetet is kell lótesitenl, amely a helyi nép- és családvédelmi szervekkel együttműködve fejli ki munkásságát.
A jiofgármeslcr hangsúlyozta, hogy nálunk, Nagykanizsán is meg kell ezt a munkát szervezni és felkérte a jelenlevő hölgyeket és urakat, hogy nyújtsanak segédkezet ehhez.
Dr. Krátky István polgármes-
ter ezután közölte elgondolását a "terv megvalósítása céljából, E szerint \' \' \\ I
a várost három részre osztják,
a plébániák kiterjedése szerint. Mindegyik körzet élén áll az illető egyházközség plébánosa: P. Gulyás Gellért, dr. Solymár István és P. Bánás Gyula. A plébániákhoz tartozó utcákat, illelve utcarészekéi felosztják az egyesületek közölt, amelyek tagjaikat mozgósüják a szolgálat ellátására, mégpedig olyképpen, hogy
minden ooyesüloti tag átlag 4—6 osaladot magára vállal
A mozgalomba bekapcsolt egyé-nek felkeresik a gondjaikra bízott családokat, céljuk lesz az illetők erkölcsi támogatása, ügyes-bajos dolgaik elintézése, tanácsadás; egyszóval a bovo-nult családapa szerepének az átvétele. Minden Üz-líz ilyen munkát végző hölgy\' egy ellenőrző felügyelete alá kerül és az ellenőrzők beszámolnak munkájukról a rájuk, nézve illetékes egyházközség plébánosának, aki/helenkint ismerteti a népes családvédelem szerveivel a
ÜZLETMEGalVITAS 1
V*n szerencsénk -Nagykanizsa -váios és vidékének mélyen tisztelt közönségét* áitesiteni, hogy j
vaskereskedésünket
Erxeébet-tór I- ¦iám aluli
(volt Kaufmann KAroIy-féio üzlethelyiségben)
MEGNYITOTTUK
Amidén a nagyérdemű közönség szíves pártlogáaát kérjük, vagyunk gzoigálatrakéezen mély tisztelettel petű isjos íl ss8u LIJÍS i
munka eredményét, haladását.
Az újonnan alakult szervezet ezután még néhány részletkérdést tárgyalt meg. Elhatározták, hogy a pünkösdi fmnepekro való tekintetlel a legközelebbi ósz-szejővctelt a jövő hét végén tartják.
FeJ-
4« dcrikfilát. Idorjossíü, imatygét, ifiitilalsn taint gyakran ciak » améittéil lavaraknak kflvttkoimíny*.
ütTT CEEESft
Enni Hamson és az amerikai világ
A newyorki fővárosi opera be zárása mutatja, hogy az Egyesült Államok nem képes egy ilyen kultúrintézményt fenntartani. Ebből egyszersmind következik, mennyire jogtalanni nevezik magukat az amerikaiak a kultúra elöharcosainak. r
Ezzel kapcsolatban nem érdektelen megemlítenünk, hogy ILu_rf)pában közismert és általánosan kedvelt nagy norvég költő, Knut Hamsun, aki ifjúsága éveit Amerikában töltötte, »A modern Amerika szellemi élete* c. munkájában határozottan szembeszállt Amerika szellemi életében megnyilatkozó ktnövé-sekkkel.
Knut Hamsun hosszú (éves tapasztalatai végeredményben majdnem amerikagyülőlethez vezetlek. A mindenen túlemelkedő technika és a nagyvárosok sok szennyes kinövése kiábrándították az uj világból. Könyveiben sok keserű személyes ta-tnsztalalát örökíti meg, cinciiéit azonban nem veszíti el tárgyilagosságál. Sorai hűen tükrözik Amerika irodalmát, újságírását, művészetet, színházi életét, az ottani jogviszonyokat és az er-kölcsiség állását. Pontosan tanulmányozta az ország életének minden egyes megnyilatkozását. Neki köszönhetjük, hogy ma nagyon jól tudatában vagyunk mekora veszélyt jelent az amerikanizmus az igaz kul-tura számára és mennyire emberietlen a szellemi élet korlátlan mechanizálása.
Hamsun kegyet lenül elítéli Amerika külsőségeit, reklámvilágát, látszólagos szépségeit és tömeghypnózisét, emellett vzou-bori elismeri, hogy ez a keverék-nép kétségkívül nagy akarattal és energiával dolgozik, Legélesebben fordul azonban szembe az úgynevezett angolszász civilizációval/, amely az Egyesült Államokban mindent beteggé tész. Északi természete könyörtelenül szembeszáll ezzel a kulturformával és erkölcsi felfogással. Az amerikai irodalomban csak "Szerelemről és revolverlövésekröl ball, az életet nemesítő ereje azonban hiányzik..- íróik kevés kivétellel tehetségtelen emberek. Knut Hamsun volt egyike azoknak, akik könyörlelenül lerántották a leplet ennek a külsőleg gazdag, lendületes életnek lélckte-lenségóről és szellemi szegénységérői.
ZALAI K0ZL9NV
1643, máim 21
BÚTORT
szaküzletben, GÁBOR mflaaztaloartál
MgyM njQr r« ncUlJcn- i ¦
Fonl08?lndofvaIAk
A szappanod sarlós ni rendj-s mindenkit közvetlenül erdekei s ezért röviden isinél összefog-táljuk nz erre vonatkozó közellátási miniszteri rendelet legfontosabb intézkedéseit. •
Az ország egész területén hu-vonkint és személyenkint legfeljebb Hl deka mosószappant, vagy 25 deka mosószer! szabad kiszolgáltatni.
Gyermekek részére 2 éves korig havonta ÍH) deka mosószappan vagy 75 deka mosószer a fejadag.
Orvosok kamarai igazolványuk felmutatása mellett-havon-kint öl) deka mosószappant, vagy 125 deka mosószert vásárolhatnak. Ez a inomiviscg jár az egészségügyi . védőnőknek, fogtechnikusoknak, egészség-öröknek és szülésznőknek is megfelelő igazolás mellett, 1-Yr-tözö betegek betegségük turlu-ma alatt\' bavonkint 50 deka mosószappant vagy 125 deka mosószert igényeméinek.
Pipereszappanból 2 bavonkint és személyenkint I darai) szolgáltatható ki. Gyermekük re% szere 7 éves korig havon kin I 2 darab pipereszappan adbalóki. Gyerníckék részére 2 darab pipereszappan helyeit 2(1 deka mosószappant, vagy 5(1 deka mosószert is szabad diszolgál-lalui.
Ilorolvaszappanl a Ki évesnél idősebb férfiaknak vásárlási könyvbe való bejegyzés melleit háromhttvonkint egy darabol szabad kiszolgáltatni.
-A mosó- és liszHilotizeniek az elmúlt évben basznál l mosószappan és mosószer mennyiségnek csak 7(1 százalékai sze-rezjudik be.
A fodrászok borolvnsznppan-nal váló ellátása az ipartestületek utján történik.
Magánháztartásokban személyenkint 2 kilogramnál több mosószappant vagy mosószer! készletként tartani nem szabad. Az .orvosok félévi szappan készletet tarthatnak. \'
A miniszteri renddel -pontosan meghatározza, hogy milyen minőségű szappant, borotvaszappant, illetve mosószert szabad ilyennek fellünleliii és kiszolgáltatni.
Hoai/an lehet rizs/ udsdrötiii?
A közellátásügyi miniszter a nyári.idényre nagyobbmieiinyú-ségü rizs forgalombahozataíát engedélyezte.
A kiutalt rizsmennyiséginind a, K> városban, mind pedig a vidéken a lisztárusitásrn kijelölt kiskereskedőknél finomliszt jegyszcívőitv ellenében szerezne tő \'be.
A gabonálappol ellátott vám-Őrlésre jogosullak tehát azok, akik nem rendelkeznek lisztjeggyel -.•] ügy - juilVatmik rizshez, hogy lisztkészlelükből 2 kg.\' lisztéi a községi elöljáróság állal kijelölt kereskedőknek halósági áron .beszolgáltatnak. A gazdák a kereskedő erről szóló igazolása alapján a\' beszolgáltatott Ijszl l\'cíc mennyiségének
megfelelő rizs vásárlására jogosító utalványt kérhetnek a községi elöljáróságtól. Ezen utalvány 30 napig érvényes és ali-bán a községben vállható be, ahol^kiállilotlák.
Ajánlatos, hogy a fogyasztó-közön/ég a löllöitpaprika. hy.r-kjC~stb. készítéséhez, valamint a sertésvágások idejére szükséges rizsnicnnyiségel már most
szerezze be.
Festessen Tisztittasson
\'Pálcsics-nai
(S-O-) I -Ln-.i-tr.rt-.fuu-L\'Ji.~n\'ri*ri\',1
A pécsi ötös-tanács elitéit egy nagykanizsai gyári munkást
Dómján József Ifi éves nagykanizsai gyári munkás nemzetgyalázás vétsége miatt a pécsi törvényszék ötös-tanácsa elé ke. rftlt. Ugyanis Doniján még december havában cipői akart vásárolni, de mivel d-ágálotta,\' nem ludoll megalkudni. Ezen nagyon megharagudott és foj-hovülösébcu olmcnl az egyik korcsmába haragjai lecsillapítani . 011 azután utal engedett izgatottságának : szidla a keresztény kereskedelme!,¦ a magyarságot. Mikor Dómján kijózanodni! dühéből, már késő volt. A szavak elhangzottak\', azokat többé jóvá lenni nem lé-hc.lett. Doniján Józsefei fel je-
lentetlek és a kii*. ügyészség nemzetgyalázás * miatt perbe fogta.
A Főtárgyaláson azzal védekezel t, hogy nem emlékszik már a történtekre, Kijelentéseire, de semmiféle sértést nem \'mondott. Ennek azonban ellene vallollak a kihallgatott tanuk, akik alátámasztották\'a vállat. Az ölös-tanács bűnösnek mondót la ki Dómján Józsefet a vndltcli cselekményben és őzért egy hónapi fogházra ítélte őt.
Az ítélet még nem jogerős.
Pünkösd napján a vasút játszik itthon
Pünkösd vasárnapján is kapunk bajnoki lulHlarugémérkózést. a kitűnő kéjí-fehér Vasalás ngviljtos látja vendégül ezen » napon Komló csapatát., a jó formában lévé helyi csapat valószínű a legutóbbi győztes csapatával áll kí az ujabb bajnoki mérkőzés re. Nem hisszük, hogy a
KSK komoly ellenfele lenne a Vasút csapatának, (pzért nagyobb gólurá-nyu NV\'I\'K győzelmet jósolunk. \' a /íMN\'TK Dombóvárra utazik. A DVSK vnaái\'líap 12:0*1$ vorlo ellenfelét, Szigetvárt. a kitűnő tú-madósoru csapat, ellen nem jósolhatunk győzelmet a ZMNTK-nek.
Az I. oszt. ökölvívócsapat, BTK Nagykanizsán
A UTK elnöke közölte csapatának összeállítását, muoly a kövotkogö vorsenvzőkből áll:
t. liégsuly: Klókba I. Ifi, bajnok.
2. Harmatsúly: IIndák.\'
B. Pehelysúly: Svaskó, a magyar bajnokság 11. helyozottje.
\'t. Könnyűsúly: Tonita 1„ a magyar bajnok és válogatott. .
ő. Könnyűsúly: Marton, ifjúsági bajnok.
0. Váltósúly: Torma . 11, a magyar bajnok es válogatott. ""\'
Tehát még eresebb a posti csapat összeállítása, mint előbb gondoltuk, Bővebbet a holnapi számban közlünk. " / S, (:>
Néinol -lAncálcrli&rllé Agyú tuzelö AI Iáiban (Foto lt. ü. V.)
A nagykanizsai textil-kereskedelmi alkalmazottak
kérelme
Nagykanizsa lextilkoieskedehuí al kahuii/.oltai ma kérvénnyel fordultak a Zalai Közlöny szerkesztőségébe?,. Kérelmükben uialiak árra, hogy járjunk közbo és togvük lebotóvé, hogy a\' többi szakmák után Ők is élvezhessék — a hét végét. Hogy hassunk oda, hogy szeptember h\'ó l-ig bezárólag minden szombaton délután I órától hétfőn röggel H óráig az üzletel; zárva legyenek.
Tény, hogy ily irányú korábbi akciójuk oívdménnyol végződött, sikerüli a hétvégi pihenőt megvalósítani, most azonban egy-két főnök elutasilásji folytán nz idén meghiúsult u megérdemelt hétvégi szünet.
Nein is kell feloinlitení, hog.v Zalaegerszegen, Szombat bel ven és a löhhi dunántúli városokban már régóta életlx\'ii van a textil-kcrcako-dclmi alkalmazottak hétvégi pihenője, Nagykanizsán » vaskorortko-. dók, borkereskedők, órások és-ékszerészek, legi\'jabban |»dÍg az üvogke-reskedök zárásának egyöntetű meg-állapilása, moly szerint szombat deli 1 órától hétfő reggelig zárva tartják üzleteiket.
A lextilkoroskodók legnagyobbik része készséggel hajlandó alkalmazol taik jogos és méltányos kérését teljes Í lení.
Teljesen magunkévá tesszük a testi!-kereskedőim i alkalmazottak ügyét, anitíly méltányos és amolynek megvalósítása sominifélo akadályokba\'nem ütközik. Érvekbe som. Mert egységes zárásnál a vásárló közönség nem mohot a konkurrons üzletbe vásárolni.
A kanizsai fórum elé visszük lóhát az ügyet. A nyilvánosság oló. Kérvén, hogy az érdekképviselőtök oblien az ügyben üljenok összo és legyenek tekintettől azokra a magasabb nemzevri és szociális axompon-tokl\'n, amelyekot figyelembe koll vonni önnél a kérdésnél is. A nagyközönség kétségkívül a koroskodohui
alkalmazóitok kérését teljességében pártolja, megérdemlik a derék ko-mnkedolmi alkalmazottak, hogy ne; luk/is jusson néhány órai hétvégi nilípjiő,"Tiogy tokozott orővol végezhessek egész hetí fáradságos munkájukat.
Nem hisszük, hogv azok a főnökök, akik eddig elzárkóztak az alkalmazottak kérésének toljesitósétól, no revideálnák eddigi álláspontjukat és teljesítenék az alkalmazottak összességének kéréséi.
Felhívjuk az érdekképviselőtök és •az illetékes hely különös fígyolmét a lozlilkoreskotlolroi alkalmazottak kelésére, amit nom lehet és nom is szabad elutasítani.
He káromkodj I
MINDtN.rtDR/ ..AASplR1
1942 má|us 21.
BAJiAl kozt.nNV
Ballagás a Csáktornyát tanítóképzőben
""^/\'K «li bistutr&ii őket, hogy vi «e jók jot magukat tovább íh (i.tiu-
Csáktornya, május 21 (Sajót tudóíitónktól) A ballagás u iskolai év végén mindig esomőnv-Biéinba megy. A végzett növondfi-kéknek uj élőt kezdetéi jelenti. Meghatódottan bücsusnák el tanáraiktól a/, iskolától, amely az ismeretek js\'oktfttia kaptára volt számukra, r\'clhangzik a folyosókon, az utcákon A >liallag már a vén dink«.
\\ huszonkét évig tartó jugoszláv oiogszallas alól. fölszabadult Mura-kőiben a csiktornyai lanítóképzó uöTondókoi tegnap délben uballag-
tanitónövondókokkol domisták mit:
s zömben, ballagónak
Az egész intézetet gyönyörűen feldíszítették erro az alkalomra. A 1*2 ballagó osztályról osztályra járva énekelte a hagyományos bulfugó-uiltál és elbúcsúzva alsóbb osztályú diáktársaiktól, kiértek a gyakorló iskoláig is, ahol az elemistáktól bu-
ogy-eLí.v szál virágot nyújtottak át. Végül még vissza tortok saját osztályukba és.bucsut vettek a padok-
Bslo kilenc órakör TákIvás menetben vonultak végig az\' intézőt
összes növendékei a városon. A Xrinyi-emlékiuühiiz érve .Serfőző János üiinc\'vélyos beszédet mondott, majd !1 ballagok megkoszorúzták a Zrínyi-emlékművet. Az ün-neiK\'lv után visszamentek az intézetbe, ahol műsoros estei rendeztek, amely után hajnalig Unió tánc volt.
Az első mugyarjballagáfl hagy tetszést váltott ki Csáktornyán és sokáig emlékezetes marad a csáktor-nymuk lelkében. (ti. J.)
NAPIREND:
Gyógyszertári ügyelet: Ma Foketo Sas\'gyógyszertár Fő ut 6. sz.
Kiflkanizsán az ottani gyógyszertár állandó ügyeletes szolgalatot tart.
A liöZFOHDO nyitva van re«gei 6 órái\'\'1\' este 0 óráig. (llélfö, szerda, ptotek délután és kedfclea egé^s nap ¦Oknek.) Telefon: 560.
Nnetár: Méjua 2. Cilitörtök. Rom. kat. 1). András. Protestáns Konstantin. Izr. .\'Jzlvan 4.
JGróf Zichy Gynlaj
Magv gvásza van a magyar kato-liku&ságnak. Gróf Zichy Gyula kalácsai érsek tognap osto meghall.
Az elhunyt orsók 1871-boh nzülo-teU a fehérmegvei Nagylángon, Középiskolai tanulmányai után mint papnövondék a székesfohérvári egy-núimegyo szolgálatába lépett. l\'Bspóko az innsbrucki papnovolő-íatézatba küldte, ahol kiváló orod-ménnyol végezte teológiai tanulmányait.
Kiváló lelki és szellemi tulajdonságai és tanulmányi oredmónyoí fölkeltették XI11. Leo pápa érdek-iúté-sét, aki maga mellé rondolto szolgálattevő kamarás gyanánt.
Alii, Leu pápa halála után X. I\'ius pápa alatt is több évou >át tuitéllo lx) a szolgálattevő kaniarásí linziét. X. Pius papa 1905 október 17-én kinovezto a pécsi pfla[jöki Bíékbo,
Amikor Várndi Árpád kalocsai Érsek 1928-ban meghalt, XI. I\'iuS pápa utódjává, mint apostoli adminisztrátort Zichy Üvula grófot no-rezto ki. ,
Amikor a második bécsi döntés következtében az Ő egyházmegyéje vissaanyorte az olszakitott területeit, mint a szentszék által kinevetett apostoli kormányzó, a logna-EJ\'obb szerotottol intézte :i vissza-sorölt területen a kormányzói ügyeset és személyesen látogatta meg fisszakorült hívőinek nagy többségi- Egyik pásztori utja alkalmával koreaié halálos betegségét, amelynek következtében szerdán ustw meghalt.
- (Hlvatalvlzsgálat)
Vitéz gróf Teleki Bála főispán » balatonfüredi főszolgabírói hivatalban megtartotta, a esokáápa hivatal* íiwgálatot.
— (Áthelyezés)
l>r. Czapik Gyula veszprémi ino-gyéspüspök Horváth József volt kaposvári, jolónlog káptalanfai káp-lánt Nagykapizsára helyezte hitoktatónak.
— (A polgármester a városi közellátási raktárában)
Megírtuk, hogy a polgármester a lakosság ellátása céljából Ujjas üzemel állitoll fel, ahol mintegy millió tojást tárolnak. Krátky István dr. polgáriuoater tegnap személyesen megtekintette :tz újonnan létcsitett tojás-üzemet, u csomagolót és a téli tárolásra berendozotj pincét, amely 12 comont\'kádból áll és be van építve. Fgy-egy cement-kádban -10,000 darab tojás tárolható. A pólgái\'moatól\'t Sólyom Mihály, a városi burgonya ellátás üzemvezetője kalauzolta végig, akinek lelkes munkásságál mér ismételten volt alkalmunk rnogállapitani, Dr. Krátky polgármester teljes megelégedését és elismerését fejezte ki Sólyom flopvezctőnek a latoltak és munkássága felolt. Nagykanizsa lakosságának téli tojás szükséglete biztosítva van, hála a polgármester gondos előrelátásának.
— (Értesítés)
A mélyen tisztelt vásárlóközönség szíves tudomására hozzuk, hogy f. hó 23-tól szeptember l-ig, üzleteinket siombat déltől hétfő reggel 8-ig zárva tartjuk. — Kérjük, hogy b. vásárlásaiknál ezt tekintetbe venni szíveskedjenek. Deutsch Sándor, Németh József, Sörlei Gyula, Stern-l-----í„.tAi, ?5 háztartási-
éira/\' Gyula festékcikk kereskedők.
IFolytoUi sz 1. oldalról)
megtörte az ellenség\'makacs ellenállásúi és a légierő lamo gátasával visszavetette a betört ellenséges kötelékeket.
Sikeres német fetderltőievé-kenység Észak-Afrikában
Berlin, május 21 (NST) A német véderő főpa-
rancsnoksága közli :
Egy német felderi tő-osztag Észak-Afrikában benyomult az ellenség által megszállt területre és leküzdött egy brit hírszerző különítményt. A német osz-tug foglyul ejtett egy brit risztet, valamint 20/katonát és több gépjármüvet zsákmányolt.
Élénk német légitevékenység a keleti front déli szakaszán
Berlin, május 21 (NST) Német katonai helyről közlik, hogy a keleti arcvonal déli szakaszán tegnap ismét erős német harci repülőgépkötelékek indultuk támadásra a\'bolsevista csapat- és gépjánnügyülckezés ellen. A néniét repülök tekintélyes számú megrakott tehergéjí-kocsll romboltak szél és rongáltuk meg súlyosan. A német vadászok makacs légiharcok során sajá tveszteség nélkül az eddigi jelentések szerint ltí bolsevista repülőgépei lőttek le.
A szabadságon volt horvát repülők visszaindultak a frontra
Zágráb, május 21 Azok a horvát repülök, akik hosszabb keleti frontszolgálat után kél hónapot otthon töltőlr lek szabadságon, ismét visszaindultak a szovjet harctérre. Ez ullal nagyobb ujabb önkéntes alakulat is csatlakozott hozzájuk. A horvát sajtó hosszú eik-ben foglalkozik az arcvonalra induló horvát repülök bucsuz-tatásávál és megállapítja, hogy
továbbra is a győzelembe vetett lüt vezeb őket.
Német repülőgép eleülly esitett egy ötezer tonnáé angol tehergŐxSst
Berlin, május 21 (NST) Egy német harci repülőgép az Atlanti-óceánon támadási intézett egy ötezer tonnás brit kercskedelná gőzös ellen és több találattat felgyújtotta. A brit hajó fel volt fegyverkezve és kísérletet tett az ellenállásra, de a repülő hamarosan elsüllycsztolte. I
A szövetségesek fegyver-elosztása
\' Amsterdam, május 21 (NST) MoohovoU titkárának .a Fehér házban tett kijolontéso Hzorint a szövetségeseket katasztrófa fenyegeti, ha most viszályba kovoreduok egymással. Ha a szövetkezőit angolszász nomsótok és a Szovjet most afölött kozdonénok vitatkozni, hogy, melyik kapja a következő ropülöc^-pot, fegyvert vagy harckocsit, akkor nagy voszélvbon forogna a azövetsé-gosók hadjáratának sikere.
A párizsi francia-német tárgyalások jelentősége
Boni, májas-21 Tud.) Londoni hírek szo-
(líud.
rint az angol fővárosban nagy fontosságot tu Iáidén Kanak a Párizsba! folyó diplomáciai met;l>oszé!é3oknok.
Felteszik, hogy ezek a inegljoszólé-sok, ainolyen francia részről Laval miniszterelnök vesz részt, a Tuniszra vonatkozó biztosítékok körül forognak.
A Daily Herald szerint a madagaszkári és martiniquai oaoményok bizonyos ellenintézkedésekre kéözto-tik Franciaországot, amelyokot a tcngeiybalahnak segítségével tesznek meg. Egyelőre nem lehet tudni,. hogy mik leesnek ezek uz uj intézkedések és hogy Laval ogyáltalán OlégOt tesz-e az ezekre irányuló kívánságoknak.
A lap ugy, mint annak időjén Szíria ós Madagaszkár esetében, azt állítja, hogy a tengelyhatalmaknak terveik vannak Tunisz mogezállásá-ni. Szerinto Laval hajlandó a legmesszebbmenő eiigeŐményokot tonni
Hálók, kombinéltsiobák
ffi-i^i! nagy választékban
a változott árviszonyok dacára is még mindig olcsó árakon várják
KOPSTEIN BÚTORÜZLETBEN
Horthy MiklAe-Hl 8.
a tongolyhatalmak irányába anélkül, hogy veszélyoztetnó az Egyesült Államokkal való diplomáciai kaiwso-latait.
A martiniqaet helyzet
Washington, május 21 . (Bud. Tud.) Hull külügyminiszter a sajlóórtekozleten kijolentotte, hogy a Martiniquoi azigotén lóvó francia hadihajókról eltávolítottak minden, üzemanyagot, ozonkivül megtettek minden más szükséges intézkedést n hajók iminobilizálására. Közölte tovább, hogy megállapodás készül a Martiniauon lévő kereskedelmi hajók tokintotébon is. Londoni liir szerint Mai Jjniuuc kérdésével kapcsolatban nem merült fol ujabb szempont és a tárgyaláaok a vicliyi kormány bokapcaolása r.éliiül folynak tovább.
Némát ellentámadás) ¦ roatxtovl vaautvoniil Irányában
Budapest, május 21 A Nemzetközi Sajtótudósitó lendoni értesülése szerint az Echsngé Telegrtph azt írja, hogy a charkovi térségben véghezvitt ellentáraadások bekerítéssel fenyegetik Tlmo-senko szovjet tábornagy seregeit Moszkvai megállapítás szerint a németek nagyobb gyalogsági csapatokon kivül 3 páncélos hadosztályt is harcbavetettek. A német ellentámadás a rosztovi vasútvonal Irányában halad előre.
zalai közlöny
n».i>
temet, exhumál, szállít.
Cégtulajdonos:
Dervalits József
HM Telefoni Wl.. lakán 170.
«mimato
jCqJÍaí.
Nagykanizsa megye! város polgármesterétől.
Tirgy : A lrj:cl6ill|sk Idveléie.
Hirdetmény.
Felhívom a Kazdaközonséget, hogy a legelőre kihajtandó állatai részére a bárcákat a városi adóhivatalban váltsák ki és a legelodijat fizessék Id, mert bárca nélkül a legelőre meg Ideiglenesen sem szabad kihallani.
A városi köilegelőre 1942. évben kihajtandó állatok után a legelodijat a következőképpen állapítom meg:
1-11. kerületben:
1 drb szarvasmarha után (1 évnél idősebb 32 P,
1 drb borjú után (1 évnél fiatalabb) 16 P,
1 drb serlés után (1941. Xll/31-e elölt elleti) 30 P,
1 drb süldő ulán (1942/1.. l-e után elled) 10 P,
A legeltetési igazolvány-füzetben „juh, kecske* rovat átírandó süldőre. III. kerületben:
1 drb szarvasmarha ulán (1 évnél Idősebb) 18 P,
1 drb bor|u ulán (1 évnél fiatalabb) 10 P,
1 drb ló után 18 P,
1 drb csikó után 10 P,
1 drb serlés ulán 6 P.
A városi közlegelöre csak nagykanizsai lakosok halthalnak kl, más községi lakosok csak külön engedélyemmel,
Nagykanizsa, 1942. május 18. i,ir Polgármester.
luniiMinl ntthn UilUii MENETRENDJE érvényes 1942. május 4-tfll. .
fcrxaAb.t-Mr- Vaautálli>mA»
VHUtillomáiifl tírztébet-terie
BSO 60» 710 10-S8 13 4» 14-2» 18-OÍ 19* 20-45 S2-S5 a) i «1! ü • a ¦* S ff > 1 ¦
1943. májm 2i
FIGYELEM i
Ttsitolettel Hrlesitom a nii5y*rci»mtl kozönsínet. hORy Sutíár-ut 2. szám alatt lévő tnrsns cégből kiváltam s ul
RÖFÖS-ŰZLK rP Ü N K E T
nankmluád, Hoilby Wklí.nt t. mkm nlíltt (volt Szabó olpéüzlBt)
molmAr és tóth •"„íSaíi."--
Uzleiáihelyezés !
bőrdíszmű nöi kalap
KASZTLNÉ HOLZER ELLY RÓTH LAURA
BAZáR-UDVAR
Nagykanizsa megyei város polgárm esi erétől.
Tárgyi Nagykanizsa m, város határának tagoiltáia.
Hirdetmény.
Közhírré leszem, hogy a Fold mivdésügyi Miniszler ur 202 383/ 1942. VII. B. 2. F. M. sz. rendeletével Nagykanizsa m. yAros határának lagosilása tárgyában a Kir. törvényszék utján kellő formában előtörleszteti kitelem folytán a 34706/ 1935. I. M. sz. rendeld 6-14. (f-aibsn részletezel! helyszíni tírgya-iás tartását rendelte el s ennek fo-gsnilosllásávat Hollóskuly Anlal m. kir. gazd. fel\'igvelől, mint az említett rendelet 7. §. 1. pontja alapján kijelölt vezelő tagot bizla meg.
A tárgyalás f. évi május hó 28-án délelőtt 9 órakor a nagykanizsai városháza közgyűlési termében lesz s arra a laguallásban érdekelt összes gazdákat ezuton Idézem meg a következő figyelmezleléssel:
1. Az említett rendelet 8. § a értelmében a (agosilás keresztülvitelét kivánék és az azt ellenzők is a helyszíni tárgyaló bizottságba egy-egy gazdasági szakértőt tagul kijelölhetnek, Illetve választhalnak. Ha az érdekeltek a szakértő személyeden a helysilni tárgyalás megkezdőiig megegyeznek s azt a hizoltBág vezető tagjainak bejelentik, abban az ételben a rendelet 9. §-ának első bekezdésében jelzeit az az eljárása, hogy a szakértőt a iárgyalág napján fe]szám szerint számított szótöbbséggel kell megválasztania, elmarad.
2. Az emiitelt rendeld 19., 20, és 21. §-* értelmében
a) a községi belsCeégek, a községi halárból kivált majorsági birtokok, állandó épületekkel ellátott nagyobb tanyásbirfokok, különleges gazdálkodásra (alagcsövezelés, on-tözéR, vízhasznosítás és tógazdaság stb) berendezed nagyobb területek.
vssuli és árvédelmi töltések, csatornák, őrházak stb. a tagotilásba nem vonhatók be;
b) nz oly területek, melyek a rajtuk folytatolt mezőgazdasági üzem miatt önálló tagoknak tekinthetők, vagv egységet, gazdasági felületet alkotnak, lovábbá a közeégi belsőségekkel összefüggő bekeríted kül-hirlokok, végül a belterületen kívül fekvő belsőség-de én az azokkal összefüggő bekerített külbirloknk, szőlő-, gyümölcs-, komlŐ- és fflzfa-telepek, homok-, kavics-, agyag- és kőbányák, bánya\'elepsk, ásványvízforrások, ipar- és gyártelepek, malmok-, rév- és vámhelyek a fenntartásukra szükséges területekkel csak a 1ula)donos beleegyezésével vagy tiltakozása hiányában vonhatók be a iagosltásba, de ezek a területek még a tulaldonos beleegyezésévé! sem vonhalók be akkor, ha bevonásuk a lagositás cétBierü keresz-lülvltelét gátolná.
A fö\'dblrtokrendezés végrehajtása során jutlstolt (megvallott vagy va-gyonvídtsáfba átvett) földek bevonás?) tekinlelébon a Pénzügyminiszter luvalolt nyilatkozni;
c) a község halárához tartozó er-dök, Iftrclök, havasi területek a tagosításból kizárhatók.
3. A tagosításból való kivonásra és kizárásra vonatkozó kérelmüket (19. és 21. 5), Illetőleg nyilatkozataikat (20. §) az érdekeltek a kl-lüzöft helyszint tárgyaláson vagy maguk, vagy fgazolt meghatalmazottjuk utján szóval vagy Írásban terjesszék a tárgyaló bizottság elé.
Nagykanizsa, 1942, május 19. 1410 Polgármester.
DRÁVAVÖLGYI
villamos áramszolgáltató r.-t.
¦ zakszerd felvilágosítás minden villamos kérdésben Csongery-ut 51, telefon 294.
Áramszámlák fizetése, reklamációk, hibsbejelentések Sugár-ut 2, I. emelet, telefon 213.
aiiaiinsamiiiiiiin mas —mini n
ifldlilbifslli
BxakAaanBl kereaek tunlui elsejei brtápéisel. Jelentkezés Unger vaskcreikc-délben, a pénztárosnÖnél. 1249
Fiatal, aaakkípiett keresztény va«« k«raa.ka.dSaaoédet féltenünk. Pfl<S is Samu Nigyktrtfisa. 1402
Fümuznk mában tártat klaiolgélA.
UAttv it horvátul btsiélő segéd telvéle-lik. Cím a kiadóhivatalban megtudható.
TakarltAnAI aionaal folve»xek.
Jelentkezés Söilel vaskereskedésben. H26
\'POB
tatai-1425
Gyakorlott, megbízható oa kerestetik. Jelentkezés Deák-tér 14.
Teljes mahéaxell felszereléa eladó. Nagyatád, Barna Istvánná, Horlhy-ut 32.
1418
Eladó 20 000 Üveggel, r,BRv vevőkörrel rendelkeió axlkvlxgyar. Megkeresések .SílrVvIzRyái" jeligére Rudoll Moiae hír-delöirogába, Nagyvárad 1421
Zongora, klfUnÓ gyártmány, eladó. Vermei, KUfaluJy Sindor-u. 17/c. 1427
LA.KÁB- 0ZUJTHELYlSJ*O
Szoba-konyhás lakéat keresek junlut líí-írr, IchetOlei: a város déli részében. Clm a kiadóhivatalban. 1410
Ulsiöli faexar*keree«ed«b berendezéssel együtt betegség miatt kiadó vagy a berendelés eladó. Cim a kiadóhivatalban. 1420
Képeit
U\'kiiloht\'immii knri\'livl
HorvMh Lajos, tßH 23.
BIZTOS
eredményt csali utj ír st, ha hirdetései! * napon\'a tílbbeicr példányban meg-tclcnó, messze vidéken Is elterjedt ZALAI KÖZLÖNY-ben adja td. KUdóhiv.ital Fóut 5. (az udvarban.) Tel. 7«.
UfcseiiAijjot
ciäfiamcztßm szetakexhalik
zafliit sstözlcny
politikai napilap. Kiadta : „KtzgaitfMaftl r. t. í1m,^:ii Feielóa Uadó: Zalai Ktu*iy Nynotatuu a „Klinatdasarjl r. T. hagykantim
¦y«uda]«bM N>oykaa!ifpn-IVI - ¦ rí >í ¦¦ i !-.:¦\'.-) i IaW *M*tffi}
$% évfolyam. ttS^ Mám.
NagykanfeMt, »42. mé\'ui 22. péntek
ár* 12 fillá*.
KAI NAPILAP
Storkeaztőeég éa kladóhivutah Főút 5. BXám, gjerkeaztéségl éa kiadóhivatalt telolon 78. nz. MciíiolCMiIk minden hétköznap délután,
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előfizetési ára: egy hónapra 2 pengő SO fillér,
negyedévre 7 pengő 20 fillér. Egyea ssém : hétköznap 12 fili., szombaton 10 UH.
A harcoló honvéd \'
magyar7 testvérének tekhitij|a
melleltc küzdő\'bajtársat. Nem kérdi ur-e, vagy polgár, gaz-dag-c, vagy szegény. Csak azt látja, hogy ugyuiiazl;a fegyvert szorítja ; egy az ellensége és nincs más célja illant azt meg-scimnisiteni. Egy az ólclük, egy a haláluk. A halállal egyforma elszántságául néznek naponta százszor farkasszemet, fis ha Idegeket ölő, dyló csutak után álomra\' hajtják fej.\'üket a puszta földön., egy az álmuk : az édes otthon. Koppant nagy, sziklánál szilárdabb egység a harcos honvédek serege. Homlokukon és szájukon az itthonmnradoltak forrő csókja ; lelkűkben az Isteni)*; vetett eloithalallan hit; szivükben a hazaszeretet örök tüze és fegyvereiken a nemzet becsülete. Ezzel, vagy ezen ! Ha hősi halált halnak, Vérük, tuiní ezeréves tarlóinkon az uj életet aüó harmat, ugy szentelik meg a drága magyar földet. Ha győznek, itthon az örökkön élő nemzet karja és a történelem Wiesö-sége várakozik rájuk. Ezt érzi, ezt tudja, erről sohasem feledkezik meg a harcos honvéd..(De a harcterek honvéd hőseinek roppant egységéből nappá) és 6JJe\' eífy gondolat száll hazafelé: Ml történik otthon? Amelynek a biztonságáért, békés boldogságáért fegyvert fog-tnk\'.\' Egységes-e a -mögöttük álló nemzet a biztonságban, mint ők a poklok elszabadult borzalmaiban ? Testvérnek, bajtársnak tekinti-e egymást a nyugodt élet áldásaiban az itthon élő magyarok nagy családja V Megteszi-e mindenki a kötelességét ugy, ahogy ők még az életüket is feláldozzák a nemzet parancsára ? Mi; aklkitthon maradtunk, halljuk meg a harcok poklával szembeszállt liős honvédcinknek ezt a felénk meredő kérdését: méltók vagyunk-e hozzájuk\'? A nemzet a honvédekre bízta életének, jövőiénok sorsát. De o nemzet boldog jövőjéért mi, itt-honmaradottak is felelősek vagyunk. Amit ők fegyvercikkel kiharcolnak, azt a íru hagy egységbe tömörült munkánkkíd meg keli tartanunk. A harcoló katonának tudnia kell, hogy a nemzet mögötte áll, nemcsak u lelkével, szivével, hanem dolgos két kézével is. A-honvéd tudja,\' iogy mi a kötelessége. A ma köt élességünk pótolni mindazt, !\'iui velükkiurent a harcterekre. Az itthonmaradt családban pótolnunk kell it melegséget, a szeretetet, a gondoskodást, a gazda nélkül maradt- földeken a mun-* •tát. Az itthon maradt gondokat1 jnirtd nekünk kell átvállalnunk. ;"t itthonmarndottftk álIjtfmY ulhoii a helyünkre. Ha ezt lesz-
Német tengeralattjárók fényes sikerei amerikai vizeken
1 Szent lőrinc-osatoniáB három, a Karalbl-tengeren és a Hexlkól-fibdlben hnsz hajót süllyesztettek el, 125.600 tonna űrtartalommal
Roosevelt indiai háborús kormány alakítását javasolja Mexikó a háború küszöbén
A német légihaderö ismét v mudásokat intézeti a szebasztt poli erőd ellen. Nagyobb tüzeld mutatták a támadások sikerét. Német vadászrepülök, amelyek a hareigépeket kisérték, lelőttek kél szovjet vadászgépet. Valamennyi német gép sértetlenül tért VlSsza kiindulási helyére,
A Lavoroj?\'ascislu jelenti az egyik nagy amerikai hírügynökség közlese nyomán, hogy a nemei luurerők\'ellentámadást in-dilottak Timesenko haderejének balszárnya ellen. A szovjetorosz haderőket a In-kerités veszélye fenyegeti
¦A Német Távirati iroda ezzel kapcsolatban a következőket jelenti : !
A churkovi bekerilö csatu változatlanul teljes erővel folyik. Katonai szakérlök véleménye szerint fokról fokra kedvozőb-ben alakul.
Berlini szákértők tanulságosnak mondják azt a lényt, hogy á páncélosok nagyarányú fel-
¦ használása "után a Szovjet ré-\'* ízéről most ismét lovnshndosz-
¦ túlyokal \\-etettek harcba. Ebben \' annak a jelét látják, hogy
oz ollunsóg türvui lóvos fot-tevéiböl indultak kl.
Ahol a szovjet lovasok rohamra indultak, ott a néniét fegyverek összpontosított tűzzel le-kaszalKilták. Tájékozott német katonai Körökben ismételten utaltak arra, hogy a Cliarkov környéki német had művelőiek, bármi/yen nagyarányúnk is, még mindig nem mondhatók a nugy német offenzívának.
Roosevelt indiai hábo/ns kormány létesítését javasol ja
Amsterdam, május 22 (NST) A bostoni rádió portugál nyelvű híradása ¦ szerint Roosevelt azt javasolta, (hogy alakítsanak Indiában a védetem megszervezésére indiai háborús kormányt.
Mexikó a háború szélén
\'Buenos Aires, május 22 (NST) Mexikóból érkezeit jelentés szerint \'Mexikó állam et-nökepérrtekre összehívta az ösz-szes minisztereket és a vezérkarokat.
Az északamerikai hírszolgálat híradása bejelenti, hogy Mexikó számára ütött a sorsdöntő óra.
A csütörtök esti argentin lapok nagy és vaslagbctűs elmékkel közlik, hogy Mexikó a háború szélén* á!l.
A nématok a charkovl térségben behatoltak a szovjet állatokba
...... Biidajwsl, május 22
Berlini jolontés szerint Chárkőv-lü\'ii a liómot csapatok ollontáma-\' dásba mentek át óa a holyaetben
gyökeres változás állhat be. Ami oIt hárító csatának indult, offenzív, moizscmmisitö csatává fejlődött.
Zürichbe olyan hirbk érkeztek, hogy ii német ősapátok már behatoltak a szovjet vódohni állásokba és visszavonulásra kényszori tették na ellenséget. Timoseitko charkovi of-fonzivája válságos holyaotbo került, A szovjet csapatok támadó\'szelleme ollanyhjilt éa már-már védekozésro i» képtelenné váltak.
Német tengeralattjáró sikerek Amerika partjainál
Borlín, május 22 A Fűhrcr főhadiszállásáról jelentik a Német Távirali Irodának: A védoró főparancsnoksága közli: Az amerikai vizokon működő némot tengeralattjárók iámét súlyos
csapást mértek az ellenség ollátási hajózására. Az Antilláktól kolotro, a Karaibi-tengeren és a Moxikói-öbvlbon olsüllyoaztettek 20 ellenséges koroskodolnii hajót, összoson 111.600 tonna űrtartalommal. Az egyik némot tengeralattjáró a Szent Lőrinc-öblÖn keresztül bohatoH a Szent Lőrinc-csatornába ós a nagy létszáma hadi tengő részét éa légierő ébersége ellenerő olaUtlyoaztott 8 hajót, összesen 1-1.000 tonna űrtartalommal. Az ellenséges hajózás tehát az amorikai vizeken folyó hadműveletek során ismét-28-hajót vesztett, nsszoson 125.600 tonna űrtartalommal.
Anglia átengedett egy szigetet Venezuelának
London, május 22 (NST) Az angol felsőház szerdán első olvasásban elfogadta\' a Nagy-Britannia ós Venezuela között kötendő szerződés tervezetét, amelynek értelmében Anglia lomom! Vono-zuula javára a venosuolai part közo-lébon lévő Pato szigetéről. Anglia az Egyesült Államok indítványára adja át a szigetet Venozuolának.\' .
Ujabb angol csapatok érkeztek Madagaszkárra
Lutisnnnc, május 22 (NST) Az Exchange Teleg-raphnak Diego Szuarczböl származó jelentése szerint az angolok által elfoglalt madagaszkári• kikötőbe ujabb csapatok érkez-\'tek, elsősorban uj repülőköte-lékek. A tudósító szerint a madagaszkári angol parancsnokság jelenleg nagy előkészületeket tesz a sziget belsejében és a déli részén még francia kézen levő repülőterek megszerzése érdekébén.
szűk. uj" fegyvereket adunk a honvédek kezébe : a megnyugvást. Ne feledjük el : a honvéd a nemzet becsületét őrzi, "\'mi meg a honvédekét. Ki ineWi/vállalni a roppant felelősséget ?Ha egyszer hazatérnek hós fiaink és számon kérik tőlünk, megtet-tflnk-e mindent, amil ök mara-
déktalanul teljesítettek ? ! A szerelet, a rájuk váró emlékezés összekötő szivárvány hiti az ilt-hou és a harctér között. De; ami a közös célt és a\'győzelmei biztosithatja, az csak a küisö és belső front teljes összefonódása szívben, lélekinen és munkában! Teljes belső testvériség, szeretet.
összefogás és közös munka nélkül még akkor sc biztosíthatjuk a kitűzött célt, ha hős fiaink ugy teljesítik kötelességüket, ahogy azt a magyar \' katona. \\ a legnehezebb körülmények \'közöli is bátran és önfeláldozóan teljesiti Kövessük példájukat itthon I I
Az alsólendvai Levente-nap
Alsólcndván Levente-nap volt, amelyen fegyelmezett rendben mintegy 300 levente vonult fel. Előző este lampionos felvonulást rendez-. tek hazafias dalok, indulok mellett. Harsányaidén ékelték az „Alsólendvai levente induló\'*-! Is. Másnap Ünnepi mise volt, amelyen teslllletileg vettek részt a leventék. Délután a lendvaujfalui leventékkel labdarugó-mérkőzés folyt le az alsólendvaiak győzelmével. Az esti mflsor a napi leventefoglalkozás menetét mutatta be. Megható volt, amikor elmondották a leventeparancsolatokat,\' utána pedig fogadalmat tettek reájuk. A polgáristák a „Leventekalap" cimtl jelenetet adták elő. A fogadalmat tett leventék a hősi halottak emlékének is áldoztak.
Péntek
AKni\'dA mfl*»itsámok b&ktilNSpokoa ÖKtUpMt 1. MiwrAn
6.40 Torna. Hírek. Közlemények, Hanglemezek.. — 10 Hirok.. 11.10 Nemzetközi yizjolzószolgálat.
— 12 Harangszó. Himnusz, laójá-rásielentés. — 12.40 Hirok. — 18.20 Időjelzés és vízállásjelentés.
— 14.80 Hirek. — 14.45 Műsorismertetés. — 15 Arfolyamltirek,
fiaei árak, éloluiiazorarak. —• 16.45 dójelzés, hirek. — 17 Hirok szlovák és ruszin nyelven. — 19 Hirok magvar, német éa román nyelven.
— 31.40 Hírek. - 38 Hirok német, olasz, angol éa fraucia nyelvéé.
— 34 Hirek. BÍJDAPK6T I.
17.15 Szitnyai Jenő előadása\'. — 17.25 Tánczene. -•- 17.60 Kelolvasás. — 18,15 Nőmet hallgatóinknak. — 18.35 Fololvaaás. — 10.20 A Légierők fuvószonekara. 10.45 !>Az elmerült harang-;. Mosodrátna öt fölvonásban. - 22.10 Boszkárt-zenekur. - - 28.26 Vidám hanglemezek. — 0.15 Ózon az otthon.
BUDAPEST II. rf
18.15 Lakatos Tóni és Tibor cigányzenekara. — 10.15 Felolvasás.
— 19.45 Fősz Józsof szájharmonikán játszik. — 20 Hirek. — 20.20 Sthynimel Miklós tánczenekara. — 21.10 Felolvasás. —• 21.35 Tornyi Aranka iazz-dalokat éneked négyei" kisórettoi. .
Szembúi BUDAPEST I.
10,15 Szórakozialó zene. 11.20 Kálmán Mária hegedül. 11.10 Csongerv Ilona előadása. 12.10 Melles Béla-zenokar. 13.30 Honvédőink üzennek. 14 Müvészlonic-zek. 15.20 Toki-Horvátit tlyula cigányzenekara. — 16.10 Ifjúsági rádió.
17.15 A ltádiőzunokar műsorából,
— 17,55 líónyi Adorján olbeszólése.
— 18.15 Ilniogky László tánczenekara. - 19.20 Hangkópek innen-onnan. — 10.45 Közvótités a, Fóvá-roBi Operottszinházból. »Kata, Kittv, Kaünka«. Zenés vígjáték bárom felvonásban. - 22.45 Csárdások. 23.25 Pátria tánclrmozek. - - O.tö Üzen az otthon.
BüDAPIBT II.
17 A kolozsvári irodalmi és művészeti botok műsorából. - 18.30 Mezőgazdasági félóra. - 19 Bőázőr-rnónyi Nagy Bála éo Falaky Mária kétzongorás hangverseny*. - 19.30 Nagy, Oyőri Kata eléadáaa. — 20.10 p.dry árpád emlékéét.
A Kormányzó Dr legfelsőbb elismerése vitéz gróf Teleki Béla főispánnak
Nyitott könyv lüindcnki előtt vitéz\' gróf Teleki Bőin kormány biztos, főispán munkássága, aki évek óla Széchenyi István szellemében végzi nemzeti épílómun kaját Zala vármegye élen, mint a nemzeti kormány hivatott képviselője, Zala közönségének osz-tallan megnyugvására, megelégedésére cs örömére, Nagykanizsa különös hálával viseltetik vitéz gróf Teleki Béla főispánnal szemben, aki ügyeit mindenkor magáévá lette és legteljesebb mértékben támogatta,
Főispánunk eredményes hazafias és áldozatos munkásságára ismételten felfigyeltek legfelsőbb helyen is. Most arról ^értesülünk, hogy a mi taszteréi nők előterjesztésére a Kormányzó L\'r Őfőméltósága megengedte, hogy vitéz gróf Teleki Béla kbiv niánybiztos-főispánbak eredményes munkásságáért teljes elismerése tudtul adassék.
Egész Zala vármegye közönsége örül a főispán munkássága legfelsőbb elismerésének.
Kállay miniszterelnök véglegesen külügyminiszter
A Magyar Távirati "Iroda jelen li :
Magyarország Főméi tóságu Kormányzója a következő legfelsőbb elhatározást. Illetőleg kéziratot méltóztatott kibocsátani :
A külügyminiszténum ideiglenes vezetésével megbízott in. fcir. miniszterelnököt előterjesztésére a külügynüiüsztórium ve-
zetésével véglegesen megbízom.
Budapest, 1042, május hó .20 napján. Horthy s. k.
Kállay Miklós s. Jc.
Kedves dr. Kállay I
Előterjesztésére Ont a m. kii*, külügyminisztérium vezetésével véglegesen megbízom.
Budapest, 1912. május hó 20. napján. Horthy s. k.
Kállay Miklós s. k.
A csáktornyai kommunista bfinper vádlottjai tagadlak bűnösségüket
Csak annyit ismertek be, hogy tevékenységük karitatív jellegű volt
PécS, május 22 A pécsi törvényszék ötös tanácsa dr. Cíuruy Lajos tanáét ¦ elnök elnökletével folytatta a kommunista per főtárgy alá sál. Miután Zermunu Sztunkó 28 éves csáktornyai cukrászsegéd, a másik tökolompos és Koszlo-Ucz József 20 éves lakalossegéd, valamint llidvégi Ferenc 2ÜúvCs elektroninérjiök kihallgatásuk során tagadták, hogy a terhükre rótt bűncselekményeket elkövették és a mozgalomban Ük is szerepet játszottak volna, sor került a következő vádlottak kihallgatására.
l\'ischcr" István 23 éves lex-liímunkás ,-aki a vádirat szerint pénztárosa volt a szervezkedésnek, tagadta, hogy kommunisla célúkra szedett volna Összo pénzt, mert az összegyűjtött Ösz-szcgekel, állítása szerint, mun-kásióléli célokra forditolták.
L)r. Kyvács Pál 33 éves ügyvéd azt hangoztatta, hogy nem is lehetett része a szervezkedésben, mert a szóbeli időben java-
íicszt katonáskodott, s különben is, mint Maesek-párti ember, egész politikai múltja ellentétben áll a kommunizmussul.
Lányi Ferenc 30 éves drávavásárhelyi gyári .munkás, Vuru-sics Imre íclsöpusztafai bognár, Horváth József 22 éves Csák-tornyai szabó szintén tagadták, hogy kommunista tevékenységet fejlettek volna ki, sejteket .szer vczlek, röplapokat osztogattuk volna. I
Vurusics beismerte, hogy a sokszorosító gépel elrejtette szomszédja pajtájában, de "nem tudta, nme szóigál.
Horváth János 28 éves muru-szerdahelyi földműves, Kozják Vince szaszlöi géplakatos, -Bogár Imre 27 éves péterhegyi or-voslanhallguló, Lulhár Gusztáv 22 éves baltyándi egyetemi hallgató, majd Korén József 28 éves törökudvari földműves, egy fiatalkorú lakatostanonc és egy fiatalkorú textilgyári tanonc állottak az Ötös tanács elé, mint akik annyiban vettek részt a
Május 22-től ü É P MOZGÓ Péntektől—
24-ig ————_-- vasárnapig
ÍTÉL A DZSUNGEL
Aktuális magyar világhiradó
Május 25~27-ig, hét fő tői-szerdáig A MÚMIA BOSSZÚJA
KlŐacUísok keadüte kötsnapokon 5, 7 éa 9, uaaá\'rnap éa hétfőn 3, 5, 7 éa 9 órakor
1942. május jg
Nyaraljon HÉVIZÉN és megszabadul reumájától
HÍÍIMÓGYFÜRDÖ *0»"íeuj*
fürdője, amellett ideális nyaralóhely Kitűnő konyha\' Diétás étkezés is diétás nővér vezet isevél. Elsőrendű\' valamint szerényebb Igényeknek\' megfeleld szállodák. IVÓKÚrAk gyomor , bál , epe-, vesebánta], inak ellen. Élő és atósaisoni kedvezmény. Felvilágosítással szolgál Fardaijisigatóife,, Hévii, Zataniegye Telefon 4.
szervezkedésben, hogy tagjai let-
tek — a vádirat szerint
egy-
egy kommunista sejtnek és tag-¦dijat fizettek. A terhükre rótt bűncselekményt tagadják.
Közben a törvényszék a keddre megidézett vádlottak személyazonosságát állapitolta meg és ismertette előttük a vádirat r-t. juk vonatkozó részét, majd folytatta Koros Ferenc 21 éves csáktornyai lakatossegéd, Varga Antal 30 éves fclsöpuszlai/gyá-rimunkás, Sztraliia Istváor 35 éves csftktornyai asztflWsscgéd s egv-fiatalkora bőripari iskolai tanuló kihallgatását.
A vádlottak egyöntetűen ártatlanságukat hangoztatlak s csak annyit ismerlek be, hogy tevékenységűk karitativ jellegű volt, amennyiben a szükségbe jutott munkanélküli \'munkások javára adakoztak, de ennek nem volt kommunista jellege.
Dr. Garay Lajos tanácselnök ezek után a tárgyalást felfüggesztette és folytatását másnap délelőttre tűzte ki.
EltOrött a hegedűm
Szilágyi László hangulatos, kedves operettje, mindig időszerű témakörrel: a fiatal férj és feleség házassági ege elborul. Lelkileg eltávolodnak \' egymástól, (innen ; eltörött a hegedű, elszakadt a benső hur) mig az opercttiró megszokott, három felvonást kitevő bonyodalmául keresztül a lieppiendhez érünk, amely az erkölcsi igazsághoz vezet: A szerelem felülkerekedik nündenáron és a két szív, melynek mélyében virrasztott a szerelein, isínét egymásra talál. Endc gul, alles gut. Szép érzelmi jelenetek. Húsból és vérből való alakok ,az életből ós .az éleinek és igy teljes Bluziót (kellők. Könnyű operett, de abból a fajtából, amit szívesen latiunk és amit szívesen újból és még-egyszer megnézünk. -üuletta Ferenc igazgató Nyéki Sándor szerepében magasabbrendü művészetet nyújtott, a fővárosi játék-nivót hozta le a kanizsai színre. -Galeita* volt. Amit kreált: tökéletes emberrajz. Partnere Ha Máry, a társaságbeli usz-szony, íinom, előkelő vonású és mégis meleg szivü megtestesítője. Elsőrendű játék volt. Pogány Margit tehetségének szi-nességével alakitotta Calügari grófnőt. D. Szabó József intel-lektualitásban 5s játókban egyaránt méltó a többi főszereplőkhöz. Csonka Endre a tréfa, nagymestere, akinek puszta megjelenése a sziuen már működésbe.
tua, mtjut 22.
ZALAI KÖZLÖNY
BÚTORT
szaküzletben, GÁBOR műaazialosnál
hozza a közönség nevetöizmait. Vihari Hédy Hözsije kedves\', üde megjelenés, partnere, Gábor Pál, <s ig.V<\'kezelt lépést tártaid vele. Deák Ferenc játéka koinuly érték. Az epizódszereplőkről\' is szívesen emlékezünk meg. A színészek súlyt helyez-nck gnrderóbjukra, Elegáns, stílusos öltözködésre. Muzsika : aláfesti a szerző szövegét. Lász-lóffy Latos karnagyról megérdemelten emlékezünk meg. Kedves .hangulatos est volt, a színes/ék sok tapsot kaptak. Ga-letláék megnyerték a csatái : mindenképen meghódították a múérhjí, disztingvált izlésü és nehezén melegedő nagykanizsai közönség szivét.
(li. R.) A színházi Iroda fetenti
Ma, ]x\'tnlekon osto színre kerül Calotta Foronc igazgató felléptével iillnliínos közkívánatra filléres holy-iimkkal a nagy sikert aratott Gyor-tjvói hál nairvoix)i-otl !1 fölvonásban a\'Immutato olőadás kitűnő szereplőinek a felléptével.
Süombston esle mutatja lm ti társulni Erdélyi Mihály idei sláger O|»roüjét. Cimo: líécakoreki mo-nvecske. A föszempokel Pogánv Margit, Ila Mary, Szabó Ibi, Kovács Anna, Vihari Hédy, Soös Lajos, Deák Ferenc, Csonka Endre, llánó Mihály, H. Gábor Pál és Saliiiy, György- játsszák.
A Bceskerekí menyecske nagy táncos o|>erctt szinro kerül még Pünkösd vasárnap délután és este ii. bemutató előadás szereplőinek a felléptével.
Pünkösd vhétfőn délután és osto ^inro körül Az esküvödön én is.ott lesfcok mulatságos táncos o|>orotl három felvonásban.
A cukor és a világtörténelem
Heti műsor
Péutckon esto: Ovorgvói bál, opo-rcfl (fillóros holyárakkán.
Szombaton este: Bocskóroki mo-nvccako, oporetf.
Pünkösd vasárnap délután 4. órakor: lleeskoroki menyecske
Kata: Becskorcki menyecske.
Pünkösd hétfőn délután 1 órakor: Az esküvődön én is ott leszek, o|)o-rott.
Esto: Az esküvődön Ón is ott leszek.
Olasz-magyar árucsere
Róma, május 22 Az egyik olasz folyóirat közli Riccardl olasz valuta- és árucsere-"ayi miniszter cikkét Olaszország ís a középeurőpai államok árucse-rtiérfll. A többi között azt Írja, hogy különös Jelentősége van Olaszország *s Magyarország árucseréjének. Az olasz kereskedelemben a Magyarországgal való forgalom a német "Ián a második helyet foglalja cl. A magyar-olasz árucsere, amely to-vábkra is emelkedő Irányt mutat, identös a két ország háborús ellátása szempontjából.
A kAromkoeUst lata* *• a tSrwény (Mintoti I
A cukor ősi hazájában, Indiában már régi idők óta ismorotos volt és nagy oltorjcdottaégnok ör-vondott. A Középkor folyamán utat talált Kínába és Perzsiába. Az nrahok hozták ol Közolkolotro, mig egyiptomi (őrténote nyomon kövotto nz Izlám elterjedését. Ara bek hozták ol Marokkóba, Andalúziában hatalmns üntözőmilvokot építettek, amelyek nagyszorü cu-kortermést eredményeztek.
A cukrot Európában olsó alka-loinmnl orvosszerként alkalmazták. Régi kereskedők feljegvzösoi-bŐI kitűnik, hogy a l-l. század folynmán voloncoí kereskedők által leszállított cukor a londoni piacon óriási érdeklödóst költeti és mosás árakat fizottek nz uj áruért. Németországban azonban még ennél is drágábban votték. A cukrot annak idején még exo-tikus, keleti, indo-áráhiní idkal-matosságnnk tekinlottók. Európában még nom érkezett el az tárája.
BnbnoliíAhrn v»n iitlktag
Először az Uj Világban kotlott meghonosodnia: Spanyolok és por tugálok Madeira szigetén, a Kanári szigeteken és Kap Vonton ültottek először cukornádat, amelyet amerikai expedíciók az Antillákra is átszállítottak. Haitibnn Kohimbus 1494-hon honosította meg, ahol az élolmos spanyolok hamarosan rájöttök, hogy a cukornak nagy jövője losz.
Biiizilia eredeti gyarmatosításánál a cukornak olökolú szorop jutott. A városok és községok helyét aszerint szabták inog, hogv a talaj alkalmas-e cukortermelésre. Kzérl kezdték meg a hatalmas őserdők irtását is. A eukorültet-vónvek megművelése azonban om-\' borí oröt is szükségessé tott, azért •a |k>rtugálok elhatározták, hogy Afrikából nógerokot szállítanak. A bennszülött illdláhOk ugyanis nom sok llajlandóságot mutattak
az ujonnnn bovozotott rabszolga-
élot vállalására.
A cukornád tehát sokfólo szom-ponthól fontos szoropot játszott a világtörfériolornbcn. Noki köszön-hotő, hogy nz európai népok rohamosan kozdlék kiépitoni gyar-malvilágukat Aiuorikában, do a cukornád olovonitette fol a^ezáza-dok folyamán majdnem foledésbo mont rabszolgaságot ís, amolyot később hivatalosan is elismertek n gyarmati gazdálkodás alapvető formájának. A cukornád magával hozta az elnyomás és a szolgaság korszakát. Ez vozotto az uj világot Európa hatalma alá é* oz to-romtottc meg Afrika vnd népoi Bzámára a fohér rahszolgaeágot. Nipoleon htre
Az átalakulás — mint a.körül-ményok önkéntolon változásánál mindig jolontkozni azokott — nemcsak a rabszolgák, hanem uralkodó osztályok közét is sok szoinponlból megkötötte. Miután a 18. században a teával éa a kávéval együtt a cukor is elhagyta a királyi \'és a főúri palotákat, hamarosan közkinccsé lott. Ekkor már nyilvános kávéházakban és magánháztartásokban is mogntál-hattuk, mig a 10. század olojén már tömogcikkó vált. A napóleoni báhoruk időjén, amikor a gvar-mati nyomanyagokat lassanként európai árukkid kezdték kiszorítani, Európa is folismorto, hogy elérkezett a pillanat a cukornád igájának lorázására. A. fi. Marg-grai, mint ismerőien, már 17-0-bon azzal a tervvel fordult-a Berlini Akadémiához, hogy kisérlo-tot kollone tenni cukornak fohér céklából való előállítására. Ennek oltonéro csak 1802-lxm állították fol az- olsó cukorgyárat, amoly íanitványának, F. K. Aobardnak vezetése alatt Sziléziában kozdott működni.
A pénzügyi, bizottság 72%-ra szállította le a pótadó kulcsát
A költségvetés bevételei! tételeinek tárgyalása a pénzügyi bizottság előtt
lommal a költségvetés bevételi lételéinek tárgyalása került sorra.
A költségvetés szerint
A pénzügyi hizoltság tegnap délután ö órakor folytatta a költségvetés tárgyalását Szabó Győző nytig. járásbíróság! elnök elnöklése melleit. Ez alka-
fogyasxtásl adóban 15,000, forgalmi adóban 34,000 pengővel több » előirányzott összeg,
mint a inult évben volt. A forgalmi adó előirányzati többlet legnagyobbrészt az uj nagykanizsai forgalmi adókörzet létesítésének következménye, ami jóval több bevételt jeleni u városnak. A polgármester annak a reményének adott kifejezést, hogy a visszakerült Muraköz is belekapcsolódik, ami még in-
kább növeli Nagykanizsa forgalmi adóbevételét. Államsegély a forgalmi adórészesedési, több-letalapból 55.000 pengővel több a tavalyinál.
Százalékos kereseti adóban 4000 pengővel kevesebb a bevételi előirányzat az előző évi költségvetéshez viszonyítva, mig az alkalmazottak kereseti adója
UZLETMEGNYITAS!
vidé-hogy
Van szerencsénk Nagykanizsa város és kének mélyen tisztelt közönségét édesíteni,
vaskereskedésünket
Erzsébet-tér I. azém alatt
(volt Kaulmaun Károly-féle Üzlethelyiségben)
MEGNYITOTTUK
Amidőn a nagyérdemii közönség bzIvos pártfogását kérJUk, vagyunk MoWl6U.ké«en mély U.M.U.I pjjj mjj fc ||g mjj
Rév- é« •xUtetéamapokra
alkalmi ajéndóknak
cserepes és levágott virágokat! oaokrokat
egea* évea át vehet ¦ rémt
Petermann kertészetben
Balli u-tf-uU* U. HM
12.000 pengő többletet mutat.
A róm. kat. gimnáziumnál a költségvetésbe beállított 2O80 P konviktust dijat, tekintve, hogy a képviselőtestület azt elengedte, törölni kellett. v
A kereskedelmi iskolánál tandíj formájában n növendékek létszámának növekedése folytán 580(k pengő emelkedés mutatkozik a tavalyival szemben.
A közmunka 11082, a dülőuti járulék 851 pengővel mutat többet, mftií a muít költségvetési évben.
A házbérben, a lakbérek csökkenése, valamint Üres lakások; továbbá a husbódék leontása révén 11.349 pengővel kevesebb •a bevételi* előirányzat.
A szántóknál 1891. haszonbéf nél 1201. a közlegelői díjnál 1820 pengő a bevételi többlet.
Az erdőgazdaság terén a fa-bajinál ntn ál a 295.615 pengő előirányzott összegei a bizottság 51.000 pengővel emelte.
FogaltaHás-téritmény és fuvardíj fejében 12000 pengővel rítmdkedett a bevétel.
A pénzkészletek gyümőlcsöz-tetése 3000 pengővel kevesebb, n kölcsön megtérítések 52.342 P-vef főbb bevételt mulatnnk a tavalyival szemben.
A pénzügvi bízottság ezután egyöntetű állásfoglalással leszállította a 80 százalékos pótadót 72 százalékra.
Ezek után a városi közkórház, a vízmüvek, a városi\'szesz-főzde és a csatornamű költségvetésének a tárgyalását vették sorra, melyeknek költségvetését már ismertettük.
A vizd/jat köbméteren kint 1 fillérrel, 5-ről fi-ra, a csatornahasználati diját 3 százalékről 4 százalékra emelték fel.
Az ülés az ezt kővető kisebb jelentőségű ügyek letárgyalása után nagyéd.8 órakor ért Véget.
A közgyűlést a jövő hét/szerdáján tartják.
Május 29-től kezdve hatósági engedély kell a baakettnez
A belügyminiszter rendeletet adott ki a bankettek szabályozásáról. A rondolot értelmóbon nyilvános helyiségben i\'idoórtve as egyosülotek, klubok, kaszinók helyiségeit ís) ét-kozéssol egybekötött társas összojö-votolt az elsőfokú rendőrhatóságnál tudomásulvétel céljából olőzotoson . bo kell jelenteni. Az elsőfokú rond-órhatósag a bojolentést csak külön-icgcB indokoltság esetén vehoti tudomásul. Döntésénél a közrendészoti szempontok mollott a közollátási viszonyokra is figyolonunoi koll
(ennie,
A rondolot május hó 29-én lón éleibe.
ZALAI K02L8NY\'
1M8. má|us io
Hatalmas arányokban bontakozik ki a kormány uj munkáslakásépitő akciója
lhidi-veslről jelenti !1 Magyar Vidéki Snjtótudósttó, hogy a napokban megjeleni kormányrendelet, moly nagyszabású munkástakásépitÓM ak-CÍÓI indít cl, az ország legszélesebb
rétegeiben nagv örömei óh megelégedést keltelt, Kü/.tudoniámi ugyanis, hogy az iparban ősi bányászatban foglalkoztatott munkások létszáma nz uIoImó óvtiznllK>i) iniíitc\'íí.v negyven százalékkal növekedett, de ezzel nz Örvendetes szajmrulattnl nem tartóit jépésl a imtnkáshikások termelése. \'A magym* imuikásság jolonlós részének túlzsúfolt, rosazkarban lovó ea egészségtelen az otthona, do o uiullotl igen sok olyan-munkás van, akik munkahelyüktől távol élnek s o tömegek állandó napi utazgatása ugv mtinkáidőboh, mini munkaánor-gluban (elemes veszteséget jelent n-nemzetgazdaság számára.
A mai háborús viszonyok közöl! természetesen nem lehet megoldani a/, egész niunkáslakáskérdést. do a kezdő lépéseket az állani máris, meg teszi.
A most megjelent kormányrendelet a munkaadó ipari, kereskedelmi
és bányavállalatokra bizza az építkezést, de nz állam olcsó építési\' kölcsönök biztosításával, valamint adó- és Illetékkedvezményekkel és ezen fölül kamathozzájárulás alakjában jelentós áldozatok hozásával a. magántőke számára rentábilissá leszi azl. A hosszú lejáratú kölcsönök folyósításával a rendelet az Országos Lakásépítési Hitelszövetkezetet bízta meg. A hítelkonslrukció lényege abban áll, hogy a szövetko-zet az épillető vállalatoknak nz építési költség és lelekérték együttes összegének ötven százaléka erejéig 85 százalékos árfolyamon liitiz év aluli 5.5 százalók kamatot magában fon In ló évi H.fi szózatékos annuitásnál törlesztendő elsöholyü kötvénykölcsön! nyújt. K célhói a szövetkezel évenként mintegy 7,ö millió pengő névértékű kötvényt boesájt ki. így már ebben az évben 1,.">U0 iuunkuslakás folépitéso válik lohc • tövé. A rendelet 80 éves ndómentoa-sénei biztosit. libben az akcióban nemcsak a vállalatok, hanem a vállalatok nyugdíjpénztárai is részt vehetnek.
A vizsgálóbíró letartóztatott egy keszthelyi szülésznőt,
akit a hévízi\'csendőrök szállítottak be Kanizsára
A hévizszenfandrási .csendőrség bizalmas feljelentés folytán megindította a nyomozást özv. Lauffer Miksáné izr. vallású, keszthelyi szülésznő ellen. Az volt a gyanú ellene, hogy tiltott módon avatkozott be egy liatal élet fejlődésébe. Lauffcrné a csendőri kihallgatás alkalmával tagadta a terhére rótt cselekményt, azonban a csendőrség az adatok alapján beszállította Nagy-
kanizsára és átadta a kir. ügyészségnek. Dr. Almássy Gyula törvényszéki tanácselnök vizsgálóbíró Ismételten kihallgatta a tagadásban levő gyanúsított szülésznőt, majd előzetes letartóztatásba helyezte. Latifferné felfolyamodott a vizsgálóbíró végzése ellen.
Ügye a törvényszék vádtanácsa elé kerül.
Kezdetét veszi a seiyempe\'ték keltetése
A Zalavárniegyoi Közjóléti .r-í/.ö-velikezel felhívja a wolyeinhernyó tenyészlésse! foglalkozni, kívánók figyelmei, arra, -hogy a napokban \'kezdetéi veszi a se!veni|>eték keltetése
Tudvalevő, hogv a melegedő májusi időjárás hatására az eperfák lomlHisodása rohamosan \'előhalad és yiy -a selyemhernyók eleségo készen várja a kis. hernyók kikelését. Az ezidoi időjárás rendkívül kedvez a lomhfejlóilésnek és így a selvom-hernyó tenyésztőknek nagy sikerre van kilátásuk.
A 75 százalékkal felemelt ,gubú-boválfásí ár pedig szokatlanul szép tavaszí keresethez juttatja -hét könnyű munkája által életrevaló családokat.
fi
Mog koll gondolni, hogy a lom-bosodás és gondozás munkáját már nagyobbacska iskolás gyermekek is elláthatják és a szülőknek legfeljebb irányítással kell a tenyésztő munkába bele avatkozni.
A mindkét nembeli levente ifjú? ság |»dig teljes önállósággal végezheti ol a csak négy bélig tartó tenyésztés munkáját.
Gondolja inog minden szülő, milyen tiszta örömet szeixjz .gyermekei-uek, amikor puszta engedélyével, kuiúolv pénzösszeg mcgszorzé-iél leszi lehetővé számukra. Az első munkával szorzott pénz — nenie-sitö hatással lesz gyermekeik egész jövő élőiére;
A szegény szülök házában több lesz a kenyér és melegebb a ruha.
Hálok, kombltséltszobék
f:kmbirne„d«éeamekü MS? választékban
a változott árviszonyok dacáru is még mindig olcsó árakon várják
iKOPSTEGH BÚTORÜZLETBEN
Festessen Tisztittasson
íPálCSiCS-nm
A gazdag szülők házában melegebb I a szív, hiszen gyermekoik munkájuk |
gyümölcséből nfdozahatnak a legnemesebb célokra. Adakozhatnak n fronton harcoló katonák azorotet gyűjtéseire, áldozhatnak n szegény
lanulóláisaik segélvozésére.¦
Az aratás előtti hetekben látja !1 falu inálvobboii néző szemlélője — a legfeneketlenehh nyomorúságot a sokgyermekes szegény emberek viskójában; do csak ott, ahol a szegénység nem ragadja meg az ilyen, mindenkinek rendelkezésére álló pénzkoresoti lehetőségei, mint
a Bolvouihorhyó tonyesztés.
Áll ez a városok icgágrólsxakud-hilili sokgyermekes családjaira is. Hiszen a városokból minden irányba szerte ágazó utak innlléke mindenütt ingyen kínálja a aclyein ton,vész léshez szükséges eperfa-lombot. Csuk le kell szakitauí, haza kell vinni ós az éhes hernyóknak oda kell adni. Az állaitHngyen adja a hernyócská-kat, de inog a felnevelésükhöz szükséges papirost ís.
A selyemhernyó az a bibliai csO-dn, .amely kenyorot varázsol az éhezők asztalára az ínség heteiben. Csak élni kelt vole.
Ségils\'magadon, az Isten is megsegít !
> A.Közjóléti Szövetkezet pedig ezúton adja az érdekeltek tudomására, hogy a gubólvováltás meglörtéiHo
után kiosztja a vármegye termeiéi között azt nz ogyozor ixmgö jutáimat-, amelynek kiosztását már előbb kilátásba holyezto.
A legszebb eredményt elért lo-nyésztők közül kap; egy 100 pengőt egy 75 pengőt, nyolc 50 pangót és\' tizenhét 26 pengőt.
Az Országos Nép ős Családvédelmi Alap minden juttatásával egyezően, » jutalomban oaak azok részesülhetnek, akiknek több gyermekük van, vagy ilyen családból származnák. Az utóbbi kivételesen csak erro a jutalmazásra Vonatkozik, arra való tekintettel, hogv ili gyei-\' ihokok is részesül hétnek juttatásban, illetve jutalomban.
Diákok, leventék és felnőttek! Gondoljatok az élot-halál harcimkal vivó repülőinkre, ojtóeriiyősoinltrol A selyemtonyésztóí munka vállalásával nz ö harekészHÓgüket sejtitek oló, a nekik nélkülözhetetlen gubásét vr-m termelésével. Ha családotok uéíiéz sorsban él,- annak sorsán enyhítetek és lui a napos oldal boldog élvezői vagytok, használjátok M ezt az alkalmat\'lelketek nemraitr-ftőre. Adjatok a szűköl kelőknek, amit szórakozás számba menő munkátokkal megkerestek!
A jóság jutalma a szerelel és a béke. Végezzünk jó munkát, liogy kiérdomeljük a szerelőiét- és a békét.
Évi 250 millió pengőt foxredelmez a baromfitenyésztés
A inagvar nemzeti jövedelemhez a bai-omritonyéazfrs évi 250 millió pengővel járul hoíízá. Ennok körtfl-bolül háromnegyedrészét a belső piac veszi fel, ogvnégved része pofiig exportra kerül. Altalahim-.a magyar export 10—12 százaléka szármázik a na rom fiton vesztés bői, az agrárkivitelnek 18—-20 százalékát teszi ki
és az állat, állati termékek kivitelében !f0--85 százalék körül van az aránya. .Minthogy a baromfitenyésztés !)2 százalékában a kisgazdaságok kesében vaui ennok a lormeléai ágnak rendkívüli nagy a szociális jelentősége is.
A baromfitenyésztés fejlesztésű erdőkéin?)! ma már II állami kolto-lóközponl .működik. A gödöllői kísérleti állomás is hozzájárult eredményeivel a baromfitenyésztés fejlesztéséhez. Vándortanfolyuinokkal, lenyészanvag\' szétosztásával igyekszik a földművelésügyi kormányzat
a baromfitenyésztés szinvonalat
omolni.
De a minőségi termeléssel és * feljesilókőpesség fejlesztésével ínéfl jelentékenyen lehetne növelni a magyar barom figazdálkodás jövedelmezőségéi. A tojáslermolés SS ín veim Iának emelése két irányban volna szükséges: ogyíoló! a téli tojáster-íneJéS növeléaéro kollono egyre tébb tenyésztőnek \'berendezkedni, másfelől a lojástertnolés jobb ollciiórzi\'-sével a gyengébb fajták kiküszöbölésére kel fenő törokedni. Igv ezenltil 100 150 millió darabbal lehetne az évi tojástermoléHt emelni ciwk azzal, hogy n jelonlegi tojástermr-lési átlagot tyúkonként évi 70 tojásról 80 tojásra, esetleg 00 tojásig emeljük. A toll termelés fokozáwt érdekélven teljesen a fohórtolln tud-ős kacsa-fajtákra kellene áttérni, ami a magyar toll ért ékes Hősében további olóiíyl jelentene.
¦
Nímcí ICgi-lliArlI* (Igyn a liólöille otonz síkságon (Folo Ii D. V.) 5
_____......._____....., _¦ «í«*aMa*
IjMij má|us 21
ZALAI KÖZLÖNY
NAPIREND:
Gyógyszertári ügyelet: Ma Igazság \'gyogyssertúr ró ót 12. sz.
KiskanizBán az ottani gyógvezor-tár állandó ügyolotes szolgulatbt tart
A GÓ2F0HDO nyitva tod reggw li óratói este 0 óráig. (Hétfő, i^xerda. jiéulek dé\'ulán 6. kedden c^ü-i nap ftókatelO \'J\'i\'ieíoii- 580.
Naptár MAJue 21. Peutek. ltom. kat. Julla íz. vt. ¦ Protestáns Julid. - Izr. Uitvan Ö.
— (Baross Üibor emlékülés a Baross Szövetségben)
A\' Baross Szövetség országos elnöki nagytanácsa ünnepi ülést tartott, amelyen kegyelettel emlékezett meg halálának ötvenedik évfordulóján u szövetség névadójáról, néhai Baross (laborról. Ilovszky János ezután felhívással fordult valamennyi Baross-szervezethez és minden Baross-taghoz, hogy vegye ki részét a bajtársi szolgálatból is. Az elnök megnyitója után dr. Bányász Jenő mondott ünnepi beszédet Baross Gáborról.
— (Növendékhangverseny) lesz\'szerilán 1<S órakor a zeneiskolában. Belépődíj nincs. (,:)]
— (A muravidéki községek hitoktatási dijainak)
rendezése érdekében vármegyénk
közigazgatási bizottsága fölirattal fordult a kormányhoz. Követte most Vas megyo közigazgatási bizottsága is. Grösz \'József szombathelyi megyéspüspök a bizottságban, kijolon-tolto, hogy a kérdést illotékos ho-lyon többszöri sürgetésro som orvosolták még.
— (A Baross Szövetség)
ozuton közli n mt. vásárló kü-zönséggol, hogy üzlotoikot Pünkösd hőtfó ünnepén egész nap zárva \\tart-iák. (:)
— (Utcát neveztek el Bangha Béláról Budapesten)
A budapesti Közmunkatanács Wbb utcanév változtatását határozta ol. Eszerint a Bocskai útnak a tízont Korona utcától a Fehérvári utig terjedő szakaszát Darányi Kálmán utcának neveztek el. A Józsof .utcának a Mikszáth Kálmán tértói a József körútig terjedő szakaszát a nagy \'magvar jozsuita novéról, Bangha Béla utcának nevezték el.
Mlfi&IZMATO
A képviselőház mai ülésén beterjesztették a zsidók mező- és erdőgazda" sági ingatlanairól szóló törvényjavaslatot
Budapest, május 22 A képviselőház ihn délben ülést tartott, amelyen báró Bán-fly D