Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.89 MB
2023-01-09 08:15:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
195
327
Rövid leírás | Teljes leírás (493.45 KB)

Zalai Közlöny 1878. 027-034. szám április

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
17. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1878. április 4-én.
Tizenhetedik évfolyam.
/i
Előfizetési ár
«... 8 frt.f
i>gés£ ívr
'' fíl érre . . . 4 „
n^yed ¿?re . . 2 „
frigy szám W Jer
Hirdeteaek
6 liii.*Abo« petitüorban
7 junxodsr.or 6 s min.len
'' »
tittábbi aorert O kr NVILTTKRBF.N
soronként 10 krért vitetnek fel Kincstári illeték minden Vjrye* hirdeténört ktllönf
ka''
A lap mell «mi rássfc illet« ktalemlnjak
sB«rko»*t5h5t. *ny*jfi rétiét illetS köx lem ínyek pedig a kiadóhoz bérmentve intóxeadők :
NAGY-KANIZSA Wlstslosház
Bérmentetien leveUk csak ismert moa ka tártaktól fogadtatnak el.
jKéair
átiratok visaaa küldetnek.

1^30 kr fixetendő.^1 előbb: A JLm A. - S O M O O YI KÖZ LO INT Y.«
S.-KRni/HHVHroft helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizaai kereskedelmi g Iparhank", „n.-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület«, a n.-kanliaai kisded-neveló egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kűlválasztmánya4- s több megyei és rárosi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
Gelsel Gutmann Henrikné
szül. STEASSEE ANNA
- Szül. 1820. marcz. 2. megh. marcz. 31. 1878. —
Ismét a halál gyászos diadalának vagyunk tanúi! Pedig tavasz van, éled a természet, virul minden, csak a családi szentélyekben és társadalmi életünkben uralg csendes komolyság, néma fájdalom s metsző keserv.
Ismét a szomorúság elfojthatlan érzete véteti kezembe a tollat, keserű kötelesség !
Tizenhét éve tanuja e lap ama nagymérvű jótékonyságnak, melyet azon meghidegült kezek gyakorlának, melyek most könyekkel öntözötten virágok közt örök ágyon pihennek.
Gelsei Gutmann Henrikné úrnő nincs többé, nemes lelke elhagyta övéit, környezőit, szegényeit . . .
Született Nagy-Kanizsán, mint fen-/tébb is irjuk márcz. 2-án 1820., férjhez ment apr. 2H-én 1840-ben. Köztiszteletü férjével ezüst menyegzőjét apr. 29-én 1865-ben tartotta, mely alkalommal az egész család közeli s távoli rokonai jelen valának. Ritka, szép ünnepély volt!
Kit a gondviselés anyagi vagyonnal áld meg s óbból a szegények nyomorát
envhiti, jó szívre mutat; az árvák gon-
/
dos ápolását elősegíti, nemes lelket árul el, ki a közjó boldogságának előmozdításán fáradozik, áldott emléket hagy maga után s mind ezt a boldogult jó asszony egész odaadással cselekedte.
A hű nó s édes anyának becsukódtak szemei immár, nem tekint a virágzó nagycsaládra édesen, önfeledten, boldogan . .
Évek hosszú során át termeinek ajtai nyitva valának a művészet, színészet vándorainak ép ugy, mint a sorsüldözött szerencsétlenek, árvák, szegények ezreinek. Vigaszt, segélyt nyert nála mindenki, aki őt felkoreste; s ha tudomást vett arról, hogy gyors segélylyel egy-egy család fájdalmán enyhíteni lehet, ott termett személyesen s intézkedett. Jóságos szive szép és nemes tettekben alig ismert hitáit. ,
A női jóság ragyogó példány képe volt.
185*. év óta a uagy-kanizsai izraelita jótékony nőegylet buzgó elnökeképen gyakorolta áldásos működését.
A kisdednevelésnek pedig lelkes pártolója, fáradhatlan előmozdítója s tör-hetlen harezosa volt, már ...