Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.03 MB
2023-01-09 08:18:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
173
330
Rövid leírás | Teljes leírás (604.12 KB)

Zalai Közlöny 1878. 035-043. szám május

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
17. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

V 40Y KASIX84,1878. május 2 kn.
Tizenhetedik érfolya»;
^"^''üóflzete»! ár
. . 8 frt \
H
l''él rtvre negyed írre
Egy mám JO kr
Hirdetések
4 h*«ábn* petirM»rL>Alt ^..»dszor fi s mi'' >ii ''•„rabbi sorért í> kr
nyílttkkbkn
„iroiikén» 10 krétt vétetnek fel Kuic»táii illeték minden Vegyes hirdetésért külttn.f J 30 kr fizetendő. í
Iai.
f m»»i
előbb:

Up szellemi Tinit illetG krtzlemények a M«rk«Mt8hfiK, anyagi réséét illet 5
kÖElemények pedig •
kiadóhoz bérmMtr« inténendök : NAGYKANIZSA f, Wlasslsskaz
I
Bérm«nte<l>*n levelek ! csak ismert munkaiár- | . «»ki.''il fogadtatnak el
^Kéziratok viasza ns küldetnek.
\.-KHiil7fiaTáros hely hatóságnak nemkülönben a „n.-kanixhal kereskedelmi s Iparbank«, „n.-kanlzsal takarékpénztár«, a „xalamegyoi általános tanítótestület", a n.-kantzsat kÍH<l*Ml-ueyeIó flgy*sftl*ta, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsal kftl választmánya** s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítőié.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Neveljük a népet!
— tiisó közlemény. —
Sok papir, sok tinta fogyott már el ily vagy ehhez hasonló eziraü czikkek raeg-irására, de a siker legnagyobb részben még a jámbor óhajtások ködhomályában téveder. E tudat azonban ne csQggeszszen el bennünket, a hón óhajtott eredmény messze és soká késése miatt épen ne lohadjon le tettrekedvűnk, ne lankadjon el bu/galmunk, ne törekrésünk !
Biztos sikert rögtön s rohamosan nem érhetünk el, nyomról-nyomra. lépésról-lé-Iursre kell előhaladnunk azon utón, melyet magunk előtt látunk ; csak a mindent görcsein keresztül szemlélgető legvirágosabb optimismu^sal állitható az, hogy dicső, nagy czélokat, másként is mint kitartó, ernyedetlen szorgalommal, — erős igyekezet s nehéz munka nélkül csak ugy könnyedén is elérhetünk.
Hogy népünknek m/g most sincs meg az a műveltsége, melyet a czivilizált világ fogalma szerint tőle megkívánnánk, annak okát az e fölött csak fólületesen gondolkodó is beláthatja ; párduezos őseink mint elhagyatott árvák jöttek Schythia mérhetlen pusztái s vadonjaiból, már az ősidőkben folytonosan — mint egy vadászok által körülvett oroszlánnak - a fön tartásért, a létérti jogért kellett küzdeniok, melyet elleneik, minden igyekezetüket megfeszítvén, elvenni akarának; nem volt a magyarnak nyugalma, nem pillanata, melyben a vad harezmoraj-tól elvonulva a tudomány, - a szellemi i-melkedés némi magaslatára is léphetett
volna; Atilla örökségéhez jutása óta soha sem nyugtathatá -aMtgát azon öntudattal,
hogy ho3szu időre félreteheti a messze villogó rémes csatabárdot, azérczkapukat döngető rettentő buzogányt, a népek rettegésére szolgáló vérá/.tatta szablyát, hogy leöltheti harczi mezét s csendes, békés foglalkozásra adhatja magát; majd a beözönlő idegenekkel gyűlt meg a baja, kik a föld ezen második Kanaánja után vágyván a magyart vérrel szerzett tűzhelyétől elűzni akarták; majd az átkozódó és szitkokat szóró futó Salamon király e szavai teljesülének rajta: „Meg nc békülj soha tenfeled-del!" A viszályok szelleme hinté kajánui az átkos s vészi hozó egyenetlenség magvait a miből támadt testvér harezok illetlen szentségtörő kezekkel dúlták a szép...