Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.75 MB
2023-01-09 08:20:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
179
352
Rövid leírás | Teljes leírás (586.94 KB)

Zalai Közlöny 1878. 044-052. szám június

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
17. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NiXJI-KAiNlZpA, 1878. Jnnlus 2 An. 44-lü: az^m Tizenhetedik évfolyam.
----------------'' X '' '' _L_l_ I_1__í_v , ,-ÍI -11 tí j-t fin
wm ■ ■ ■ ■ HABI AUU
- - 7ii II un f j niiv
m mm m ■ m mm m ■ V|H V |
^H^B H ■ H^R ■ H ■ ■ ■ ■I^H ■ iev.uk
•nnmkéot 10 krért H M^A ^Lmmmm ''^L^B H-^H H
■■1 ■■ ^^m H '' H HHI HH H^b ■ -*ktái a»«*«**
tCincttári illeték minden ^^^^ ^^ '' . VMi —=—;
,>gyeA hirdetéaért kfllftnf * '' »,'': '' f. t..,f„ „ 1 \Késiratok tíhii nemf
I 30 kr fi.et.nd«. I előbb: ,ZALA-BOMOGYI KÖZLŐN Y/ j küldetnek. fe
--^ -■■--------""»gfra
N.-KAnt/RBT&roH helyhatóságának nemkülönben a „n.-kmnizaai kereskedelmi n iparbank", „n.-kanlr.aai takarékpénztár", a „zalamegyel általános tanítótestület", a n.-kanissai
kisded-neveló egyesület44, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanixsai külYálasztmknya" s több megyei és ráresl egyesület hivatalos érteslUie.
HeleiikiDl kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
ralt, éhező, mezítelen koldas könyörgése elótt. Ilyen emberbaráti czélra nem fntja ki, hanem paripára, százakba kerülő selyem rnhára, fürdőre, kártyára, — s egy-átalán minden olyas czélra, mely gazdagságuk hirét terjeszti, bőségesen kijnt. Ezer meg ezer alaptalan kifogással szeretik indokolni e megdöbbentő szükkeblüségüket. Pedig cz igazolhatatlan, mert ennél nincs sötétebb hálátlanság a teremtő végtelen jósága iránt, nincs rútabb visszaélés a sors kegyével, nincs e földön súlyosabb erkölcsi kötelesség-mulasztás.
Akit Isten elhalmozott gazdagsággal, nem azért adta neki. hogy azt haszontalanul elfecsérelje, könnyelmű fitogtatással sárba dobja, hanem azért, hogy segitse szűkölködő, nyomorgó felebarátait; — igy tölti be egyik szent hivatását, igy tesz eleget azon édes kötelességnek, melyet kedvező anyagi helyzete rárótt, igy élhet :sak igazán hasznos életet embertársaira, — és igazán boldog életet önmagára nézve. Segíteni kell a szegényeken odaadóbban. önfeláldozóbban, hogy legalább a szerencsétleneknek ne fájjon annyira azon borzasztó ellentét, hogy mig egyik ember bíborpalástban jár, és az élvezetek mindenféle nemét, mit csak az emberi agy leleményessége és lázas phantáziája kigondolhat, — átdőzsöli, addig a másik ember silány rongyfoszlá-nyokkal takarja be didergő tagjait, és nélkülözni kénytelen a legszükségesebbeket is, — még mindennapi száraz kenyere, — kunyhója sincs, melyben kipihenhetné a sorvasztó életküzdelem kinos fáradalmait.
Ily szomorú körülmények közt hatványozott örömünkre szolgál egy, — társadalmi és honpolgári erényekben tündöklő
öpí magyar családnak az elhagyatott szegények iránti páratlan szivjóságát és nemes-keblüségét nyilvánosságra hozhatnunk. Ihá* ros-Berényben Pallini Inkey József ur ő nagysága kastélyának ajtaja sohase csukódik be a szegények elótl; menhelyet, segedelmet talál itt minden jelentkező szegény, vallási és nemzeti különbség nélkül. Nem fordul itt meg szegény a nélkül, hogy ál-dán rebegve e nemes családra, segély nélkül távoznék. A ruházatlant ellátják ruhá val, és aki csak szükséget szenved, bizalommal fordul ide, mert előre tudja, miszeriut könyörgésével nemcsak hogy nem utasitta-tik el, sőt reményen felüli alamizsnában részesül.
Nem múlik el oly nap, melyben e fenn-költ gondolk...