Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.94 MB
2023-01-09 08:32:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
212
433
Zalai Közlöny 1878. 053-060. szám július

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
17. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1878. Július 4-én.
Tizenhetedik évfolyam.
4
<i
r - —
Eléflzetetl ár: g''
jegesz évre . . 8 frt v fél évre . negyed évre . Egv sx/tm JO fcr
Hirdetőiek
A haiábo* petit«nrban
7, in»*"d*70r 3 n*ir..l«»ii (ovabhi sorért f> kr SVILTTÍ1KBEN
iornnként 10 krért vétetünk fel
Ku»ritiri illeték minden (.pye* hirdetésért külön
a '' 3U hr Szetendö.
----
Í

B*ét r
!*p «cellemi résaét
* illetG közlemények a «zerkrsztőhöt
anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóho2 bórmrtiitvH intézendők :
NAGY-KANIZSA Wlasaloihar
BérmentPtlen levelek ismert munkaur x&któl fogadtatnak • I
előbb:
O Z
ox
^Kéziratok viasza neruf
küldetnek. k
--
vívezm
y.KftnlzflaYároH helyhatóságának nemkölönhen a „n.-kaniz»ai kereskedelmi s iparhank", „n.-kanlwal takarékpénztár«, a „zalamegyei általános tanítótestület«, a n.-kanízsai ki8ded-ne?eló egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kftlfálasztmknya* s több megyei és TárosI egyesület hifatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre.
A „Zalai Közlöny" folyójulius hó 1-én újult erővel folytatja küzdelmes pályafutását, nem kiméivé sem erűt sem faradságot, úngy hosszú életénél fogva az általános elismerést továbbra is kivívja, megérdemelje.
Igyekszünk a pontos megjelenés által emelni a bennünk helyezett bizalmat, melyet azáltal is kiérdemelni törekszünk, hogy terünk szük voltánál fogva is , lehető gyors és hiteles közleményeket hozzunk egyáltalán a hazai, de tüzetesen megyei életünk viszonyairól; s ebben e vidéken egy laptársunk sem elózhet meg, miután hetenkint kétszer jelenik meg lapunk. S ha a viszonyolcengedik s izgalmas napjainkban tömegesb pártfogás kívántatja velünk, hajlandók vagyunk hetenkint háromszor is kiadni, noha jelenlegi állapotunkban is felette megelőzzük laptársainkat.
A t. közönség becses figyelmét, hazafias pártfogását továbbra is kérve jelezzük, hogy az előfizetéseket mielőbb megujitani szíveskedjenek, miszerint a lap küldésében fennakadás ne történjék.
Előfizetési ár az eddigi:
Julius 1-től szept. végéig negyedévre 2 frt, . decz. „fél 4 „
Az előfizetések legczélszerübben p<»stai 5 kros utalványon eszközölhetők egyenesen Wajdits József lapkiadó könyvkereskedésébe Nagy-Kanizsa, Wlassics-ház, hol a hirdetések is jutányosán elfogadtatnak s gyorsan közöltetnek.
A lap egyes száma előre több példányban is megrendelhető.
KIADÓ HIVATAL.
Kirándulás Fehér-megyébe
Junius 11 — 15-ig.
(Folytatás.)
Mindennek megvan a maga regéujes-sége, költészete. A pór-gunyhónak dOledezó falával gólya fészkes, ritkán füstölgő kéményével ép ugy, mint a bünkén álló palotának imposans kinézésével, ragyog*'') bádog fedelű tornyo?skáival, fényével; az egyszerű, apró virágú, bársony füvü rétnek, mint a gondosan ápolt, pompás, ritka virágú virágos kertnek; a vadon erdónek sürü, áthatlan. zöld, bozotjai, s terebélyes, százados fáival, mint a szabályos utak által keresztül-kasul metszett parknak. Fz talán magasabb vágyakat és érzelmeket költ bennünk rag}ogó pompájával, de visszavezeti az embert az emberhez, mig amaz egyszerű vagy vadon szépségével elbájol, elringat, s a lelket ahhoz vezeti, ki mindezt megteremte.
Mindkettőt élvezém benned Lovas-Berénv.
Láttam nemes, főúri kastélyodat, s láttam egyszerű gunyhóidat külön-külön, de együtt mindkettőben a megelégedést, a kölcsönös szeretetet; láttam a gondo-Fan müveit virágkertot, bóditó illatot terjesztő virágaival, s láttam réteidet bársonyos füvével, kicsiny virágaival ; andalogva jártam a park tekervényes utain, s elbarangoltam a sűrű erdő lombjai között, s mindkettő élvezetet nyújtott........
Junius 12 én estefelé érkezénk Lovac-Herénybe. Nem meszsze a városka szélétől az uradalom tisztsége által fogadtatánk, s hosszú kocsisorban vonultunk a város fó-utzáján végig a számunkra berendezett la-
kás felé hol az utporát lerázván magunkról, az olvasókör kerthelyiségébe vezetteténk estelire, Folyt a jó bor, szólt a jó zene, s igy nem csoda, hogy kitört a jó kedv is. Éltettük a nemes grófi családot s annak kitűnő tisztviselőit, s éltettük Lovas-Berényt, melynek határát átléptük, hogy tapasztaljunk és tanuljunk,
Tizeuharmadikán reggel ugyané helyen gyülekrénk össze, hol az uradalom érdemdús számtartója nyújtott a gazdaságról rövid átnézetet. Lovas-Berény állítólag valamelyik Perényitói nyerte nevét, kinek talán szenvedélyes lovaglásáról, vagy nagy-terjedelmü lótenyészetéról nyerte a „lovas" mellékletet. Hogy Perényiból, hogy lett Berény, arra nézve talán legvalószínűbben a városka németajkú lakosairól vonhatnánk
követ keztethetést.
Az uradalom két részből áll: a Lovas-Berényiből és Nadopiból; ez utóbbi azonban távol esvén a középponttól, az uradalom által nem műveltetik, hanem a nadopi lakosság bírja mint bérletet, s mindkettő nagysága együtt 8782 hold. — Ebből Lovas-Berényre esik 8006 hold, Nadopra 776 hold.
A Lo\as-Berényre esó 8006 hold következőleg oszlik fel: szántóföld 3565 h., rét 202 h., legelő 928 h., szóló 29 h.. erdő 2990 h , terméketlen terület 315 h. Mint látjuk tehát, a rét itt is igen kevés, s igy a takarmány nővérnek termesztésére nagy gond fordittatik.
Három kitűnően berendezett major fekszik az uradalmon, névszerinti a bei-major (1140 h.) Lujza major (1010 h.) és Antal major (1395 h.) szántó földdel.
Állatállománya a köv.: jármos ökör
140 drb. magyar fajta, csila (takarodó) ökör 8 drb; bival 2 drb; igás ló 20 drb; belső, nemes ló 18—20 drb; tiszti ló 6 drb; juh 5003 drb., sertés 133 drb., cseléd sertés 200 drb., tehén 36 drb., tinó 28 drb., s mintegy 1000 drb. apró marha.
Vetés forgója átmenetben van. A jobb táblák 4 v. 8-as fordákban kezeltetnek. az összes táblák száma 41, s részint a közelebbiek 50, a távolabbiak 103 holdasak.
Ezen ismertetés után a belmajor megtekintésére indulánk, hol első sorban a tehenészetet tekintók meg. mely schveiczi fajta tehenekből áll. A schveiczi házak-mintájára épült istáló, mely igen szép, mint értesülénk, a nemes grófi család egyik-tagjának névnapjára épittetett meglepetésül, kí e tehenészet bányában nagy előszeretettel viseltetik. Amily szép kívülről, nem kevésbé szép látványt nyújt belülről is, fekete-fehér szinü lakóival, s impozáns berendezésével. A falak majd 1 % ölnyi magasságban fehérmárvány lapokkal vannak bélelve, a jászolokat külön-külön márvány medenczék, a szénatartót pedig vas-pálczákból készült domború rostélyzatok képviselik. Lakói e szép épületnek a legszebb példányok közé tartoznak. Az ajtóval szemben komor, méltóságos alakjával, rendkívüli szépen telt idomaival áll a családfő a bika, fekete-fehér tarka szőre mintha olajozva volna ugy fénylik; körülötte a szép fejős tehenek csoportosulnak, melyek bár nem igen sok, de igen jó minőségű tejet szolgáltatnak. A nem ily szép példányok egy másik istálóban vannak elhelyezve a borjukkal egyetemben, melyek közt gyönyörű példányokat láttunk. Különösen
TÁRCZA
Csata után
(1873 )
Ágya, fegyver, görbe kardok. Tépett zászló törött nyélen ; Szerte szórva ott hevernek — A szobámnak közepében És ü csata zajos népe Táborozva asatal köríll, Mivel mind ép kéz-láb, a jó Uzsonnának nagyban örlll
Én meg lapból azt olvajva, Hogy ott messze napkeletre,
Török hó«ök Plevua mellett, Győzve esnek ezerekre; Kigondolom : csak játszatok I Ki tudja, bogy ember-korra. Azok alán, mi utánunk, Nem estek e ti is sorra I
Majdan borul csata-térre Csendes éjnek gőtét szárnya Csaták népe alszik mélyen, Jövő gondja 5t nem bántja. S ott mig messse, csata helyre Babért szórnak lengrt árnyak : Kelet felől villog rájok — Kénye teljes Loldvilágnak .
Ezek is itt — mély álomban, Alig hallik pihegégök ; S mintha árnyak röppeunének Hogyha bólint éji mécsök Egyik neszszen, mAsik rezzen, íizfcinya éri éber gondnak . . . Oda nézek, anyjuk nyugtat: Ne bántsd ökrt, csak álmodnak
Álmodjatok emberkeim !
Egykor aioa ia álmodtak . . .
Vajh'' a végzet jobb fejtője Lenne a ti almotoknak 1 S a mint mostan nem sejtitek : Gondviselés néiszen rátok, Ugy őrizve, mint most az ő Földi szeme — jó anyátok !
RÁKOSI LÁSZLÓ
Ki hitte volna!
— Beszély —
Most.
Ki az, ki életében még nem csalódott soha ?! ívi azon boldog, ki mindig oly emberektől környeztetett, kik által soha meg nem esalattatott, a vagy télre nem vezettetett; a kik néki csakis javát akarák tu''ndenben s ve gül: kik olyanok valának valójáb.n is, mint a minőnek külsőleg mutaták magukat.
Ugy hiszem nagyon kevés ezeknek h száma, vagy tán ilyen — napjainkban — nem is található.
A mily mértékben vész ki az «mberek kebeléből az isten- és felebaráti szeretet, a úszta lelkiismeret a becsületesség, vallásosság, erkölcsösség. azon arányban szaporoduak a csalódások és megcsalattatások, nő az elégületlenek és boldogtalanok száma !
A linzta, egyszerű,'' nyilt őszinteséget s becsületességet az udvarias előzékenység és az úgynevezett rinomság, a látszólagos barátságos külső, — mely mindazáltal a tigyelme» szemlélő előtt, bár mennyire takargassak is azt, mindig száraz és hideg marad ; az őszinte igaz szó helyét a kepmutaiás és hízelgés váltja fel! szemben barátok, hát mögött irigykedő, rágalmazó ellenségek, kik minduntalan mások jólétét s boldog
ságát akarják aiázni, hogy a magukét ezeknek kárán előmozdíthassák !
A vett jókat és jótéteményeket hamar feledik: hálátlansággal s szivteienséggel viszonozzák azokat! Ezért már közmondáaaá vált, hogy : „jóért jót ne várj!"
Sajnos, de igy van ez napjainkban ! Oh pedig mennyivel tnáskép forogna mindjárt a világ kerek''», ha minden embsr, a helyett, hogy felebarátjának minduntalan kárt és kellemetlenséget okozni törekednék, annak folyton, s mindenbeu javát igyekeznék előmozdítani !
Az előbbi a kölcsönös s általános elégületlenséget ea gyűlöletet szüli, az utóbbi pedig az ¿¡trtUnos s kölcsönös megelégedettséget s boldogságot eredményezné! — mily nagy különbség !
Amily fukar az emberiség legnagyobb rész« a jótéteméuyek s az igazi telebaráti szeretetben : ép oly bőkezűek a nyájas mosolvgá sok, hizelgesek és barátságos külsőségekben.
UtAnozni törekszenek a szeretet, jószívűség, barátság éa részvét külső megjelenési mód jait; miket axonbau a maguk valóságában soha visszaadni nem képesek.
A látszatossag és klilsztnesaég az, cm korunkat leginkább jellemzi.
Ezt dicsőitik, ezt istenitik. Elf-U-jtik azi, hogy mennyire felülmúlja a szót a tett, a külső láUzólagos jóságot, ^hir.el-gés) a7 igHzi benső nemesség, jóeftg és a beo-u letesség.
A telt az, mel*, leghívebben kifejiti ben sönkrt ^ oth a szó !
Az ilyenek teh^t küls-''ségckb n *k<irják karpótolui azt, umit büosősé^ben nélkülöznek •
A mily kevésre beesüljük a szép külsejű rothadt almát: ép oly kevésre becsülhetjük az ily képmutató hízelgőket.
Vigyázz tehát környezetedre, rnert azok árthatnak neked legtöbbet, kik hozzád legkö-zelebb állanak !
S oh, hány embert és családot, tettek már az ily képmutató hízelgők szerencsétlenné, boldogtalanná és nyomorulttá!
Nagy baj, hogy mostanság az emberek legnagyobb része mégis esak .... képmutató.
Ezek lebeghettek koszorús köllúok szemei előtt, midőn mondá: nUtálatom és megve tésem hitvány tárgya, ember a nevjd."
1.
A plébános u r éa Klára.
Nincs már meg a íöld téli fehér takarója. A lóg madarai ismét élénken kezdenek dalolni erdőn, völgyön, mezőn át. A földműt elő is előkeresi a mult ősz végén gondosan elrakos^a-tott ekéjét, boranáját a egyéb eszközeit. Elhagyj t csendes, szerény lakóhelyét « a napn«k legna gyobb részét már künn a szabadban tölti el.
Bort fejt, azőllőt metsz, fit nyes, ültet é« olt, szánt, vet, sürög-forog, mint a szorgalmas méh; mert tudja: .ki mint vet, ugy arat.*
S igy tart ez addig, mig nem a késő ősz dere ismét szerény lakaba nem szorítja vissza.
Tavasz van.
A természet tij életre ébredt. S ugy te''-szik mintha még a nap is bara''ftágosabban mosolyogna reánk. A tnező mind j -bban népe sül, a fák lasaankint 7>lldülní kezdenek h szán tóvetőrel v^rsenvt fülyörésin-k a lég mad«ra>
Mindenki munksj i után lát
Hazánk egyik kiss fekvésű f.ilujábau
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JULI US 4 éto 187*
megnyerte mindannyiunk tetszését egy tiszta fekete 5 hónapos bika-borju, szép
termetével, s gömbölyű fejéből előpillogó okos szemeivel.
A tej eltartására egy igen ezélszerü pincze van berendezve, melyben nem magas köesögöKben, hanem eltéróleg széles tálakban tartatik a tej, és pedig azért, mivel mint tudjuk — a széles és alacsony edénybon a tej jobban feladja fölét, mint a magas és keskeny edényben. Van e pinczében egy régibb szerkezetű köpülő gép is, mely egyszerűségénél fogva megérdemli a megemlítést. I\p olyan, mint a közönségesen használt köpülő, csakhogy nagyobb, és köpülő fája egy két karu emeltyű rúddal van össze kötve, mint a szivatyus kutaknál látható, mi által sok erő kiméltetik meg, s gyorsan megy a dolog. A tejes tálak egy több részből álló, és tengelye körül forgatható állványon vannak elhelyezve.
A nemesebb lovak száma mint fentebb láttuk IS - 20 drb., melyek angol vérüek, s igen szépek. Van köztük 4 drb. pony ló, gyönyörű kis eleven állatok, melyek a parkbani kocsikázásra használtatnak.
Gépek tekintetében a gazdaság tőké-lyetesen.bevan rendozve; látni ott egy óriási gőzkazántól le egész az ásó-kapáig minden gazdasági gépet.
Arai mindent felül mul gazdasági tekintetben, az a géptár praktikus berendezése. A gőz erejét már jobban kihasználni alig lehetne. Három teremből áll a géptár, egy közép és két mellék teremből; a középsőben van elhelyezve a gőzkazán, s innen vitetik át különféle tengelyeken a mozd-erő a baloldali teremben egy két kőre járó malom hajtására, a középső teremben az eszterga padra és vizhuzásra, s végül a jobb oldali teremben a cséplőgépre, a szecska vágó gépre, mely egy magas állványra van helyezve, közel a padláshoz, honnan a megvágandó anyag egyenesen a gépre hullatható ; továbbá a répa vágó gépre. Szinte gyönyörűség nézni e pompás berendezést, melyben egy hatalmas erő: a gőz van az , ember keze által leigázva, hogy oly és annyi munkát végezzen egyszerre, mire az | ember nem képes, de képes az ész kigondolni. ;
A gépek körüli munkákra egy jól képzett gépészszel rendelkezik az uradalom.
A belmajor épületei csinosan és erősen épitvék, berendezésük czélszerü, milyen a ló, ökör és juh istáló, gőré és takarmány-pajta.
Bevégezvén & belmajor megtekintését, miután az egész délelőttöt igénybe vevé: ebédhez ülénk. Ebéd végeztével, melynél, mint egyáltalán minden ily alkalomkor — a jó kedv és zene sem hiányzott, kocsikra rakódánk és mentünk a külgazdaság megtekintésére.
A lovas berényi uradalom talaja már nem oly kitűnő minőségű, mint a börgöndi, daczára ennek vetései szépek, a gondos müvelés és kezelés következtében. így nevezetesen déli része futó homokos, de melynek megállítására a legnagyobb gond fordittatik, amennyiben e részen mintegy három öl szélességű akáczi ültetvény van vonva, mely sűrűségénél fogva a futóhomokot feltartja. E részén a birtoknak leginkább rozs termeltetik e végett, mint amely növénynek e talaj megfelelő.
Ez akáczi ültetéstől az Antal majorba mentünk, útközben a szép vetésekben gyönyörködvén. Itt a gazdasági gépeket és építkezéseket tekintók meg. melyek minden tekintetben megfelelnek egy czélszerüen berendezett gazdasághoz kötött igényeknek. Itt is találkozánk egy oly dologgal, mi azt mutatja, hogy e gazdaság a mai kor czélszerü eszméit nem hagyja a papiroson, de meggyózódvén annak czélszerüségéról, azt hasznosítani iparkodik gyakorlatilag, s melynek utánozását eléggé nem ajálnhatnók bármely rendezett gazdaságban, értem: a gépek által az emberi drágább és lassabb munkaerőnek pótlását. Egy két ló vonatu járgány van az ökör-istáló előtt elhelyezve, melyről a hajtó erő egyrészt az istálóban álló répavágó, másrészt az istáló padlásán álló szccskavágó gépekre vitetik át. Elkép-zelhetlenül sok munka kiméltetik igv meg.
A Lujza major épületeinek rendes állása által tűnik ki, s kedve sen hat a szemlélőre. Öt épülete közül a két átellenes juh '' istáló, az ökör istáló és cseléd lak egy négyszöget alkot, melynek közepét egy hatalmas szin foglalja el, hol a gazdasági gépek állnak. A juh istálónál itt is a járgánynyal találkozánk, mi annak czélszerüségéról nem kevésbé tanúskodik.
A gazdaság körültekintéséből visszatérve, egy örökké emlékünkben maradó • meglepetéshez készülénk : egy tiszteletünkre rendezett tánczkoszorucskára.
(Vége köv.)
vagyunk. A falu legnagyobb részét a földművelő usziáiy kópeti; az utczák tágasak, s meglehetősen rendezetteknek mondhatók.
A falu intelligentiáját kepezi: a plébános káplánjával, a kántor, a tanitó, jegyző, jegyző'' segéd b néhány uradalmi tiszt; .kikhez számíthatjuk tán a „jó koma* korc*márost, s egy-két zsidó kereskedőt, kik — mellesleg legyen mondva — sokat szeretnek maguk felől állítani.
Minket különösen a plébános ur érdekelvén, tekintsük meg lakházát.
A falu legemelkedettebb és legszebb rétizén a kath. templom átellenében van a falu legcsinosabb épülete: a nagy utcza hosszában épített, 8 nagy ablakokkal el látott földszinti paplak.
Magába foglalja a tágas folyosót nagy előcsarnokkal, a folyosó hátsó részén a konyhát, az ebből benyíló éléskamrát; a folyosóról a konyha mellett benyíló ebédlőt, a plébános ur dolgozó szobáját a vendég , háló-, káplán- s e mellett a gazdaasszony szobát. A szobák bútorzata egyszerűsége mellett kényelmes, kissé ódonszerü; — ugy látszik a plébános urnák nem telik nagy kedve a divatszerü a mellette drága bútorzatban; mert ő mindenben, nem annyira a fényűzést, piperét és külazínt, — mint :ukább a czélszei üséget, hasznosságot és kényelmet keresi.
A n£gy udvar nyugati részén, közel a papiakhoz van a kerekeakut, ezentúl a cseléd lakás ; — keleti részén pedig az istálló, ■ az udvar hátsó északi zugában a pajta és kazalok
vannak.
A plébános ur foutolkodó, társaságot és mulatságot nem annyira, míut inkább a magányt kereső férfiú. Nyájas külsejii, szelíd le ereszkedő, modorú, alig 45 éves. Szabad idejének legnagyobb részét újság olvasás, s főleg tavaszszal, nyáron és őszszel a lakháza közelében levő virágos és veteményes kertjében szokta ''eltölteni.
Ezen patriarcbalis élete okozta tán, hogy plébános urnák legkisebb oka sincs testi pulya
ellen panaszkodni; mert e tekintetben is uui-cum a faluban.
Kivéve a homlokán levő néhány redőt, arcza sima, szeretetre méltó; orra bár kissé borvirágos, de azért nem sokat von le barátságos külsejéből. Magas, nyilt homloka észre, — férfias tekintete akarati elhatározás, — s bátorságra mutat. — Nagy fekete szemöldei alól villogó fekete szemek tűnnek elő ; fekete haja már meglehetősen tarkázva vau ősz szálakkal. Termete erős zömök; ruházata egyszerű mondhatni ócska; viselete magyaros.
Az ízletes ebéd elköltése után hosszú szárú pipáját józamatu dohánynyal megtömvén rágyújtott, s az ebédlőbe levő díványon végig nyújtózkodva újságot olvas. OlvnsaB k -zhen h mlokát többször redőkbe szedi, a lapot erősebben megmarkolja, s valamit dörmög magában, — mi által nem tetszésének Bzokott kifejezést adni. Végre boszankodva az előtte lévő asztalra dobja a lapot, felkel, másik pipára gyújt u más lapot téve zsebjébe : a kert felé ballag.
Kövessük lépteit. Terjedelmes kertje lakától északra, alig 200 lépésnyi távolságra, a a pajta mögött fekszik ; a bejárat a pajta s cseléd lakás közt van. A kertet a közepén vezető ut, melyet ribiszke bokrok és virágok szegé lyeznek, 2 részre: keleti és nyugotira osztja. Benne a legkülönfélébb, s legfinomabb gyű mölcsfák nagy ssámmal vannak képviselve; egy része a virágoknak, legnagyobb réssé pedig a veteményeknek van szánva. A nyugati rész közepén van a csinos nyaraló átszőve a legtarkább színezetű felfutó virágokkal, — hol a plébános ur a legkellemesebb óráit szokta eltölteni. Ennek átellenében van, a jókarban tartott nagy méhes.
Miután a veteményes ágyakat, az uj ültetvényeket, 8 a gyönyörűen virágzó fácskákat megvizsgálta volna, a nyaraló egyik padján foglal helyet, s bai könyökére támaszkodva, homlokát redőkbe szedve, — olvis.
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke
azala-eyerszeyi hir. törvényszéktől.
Ib78. évi julius 4-én: 1181.B/Í578. Sz. 1. Németh András ujonez áliitás előli szökéssel vádolt elleni ügyben kir. t. Ítélet hirdetés.
1241 B/878 Sz. 1. Jakab Ignácz csalással vádolt elleni ügyben kir. t. itelet hirdetés.
1280.B/878. Sz. 1. Dézsí Audrás sikkasztással vádolt elleni ügyben kir. t. ítélethirdetés.
1319.B/878. Sz. 1. László Márton ember öléssel vádolt elleni ügyben — kir. t. ítélet hirdetés.
J 358.B/878. Sz. I. Osbáth József súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben kir. t. ítélet hirdetés.
Julius 5-e u: 1UOO.B/878. Sz. 1. Horváth Duhaj János és társai tolvajlással vádoltak elleni ügyben vág tárgyalás.
1317.B/878. Sz. I. Bratkovics Fereucz aikkasztásöul vádolt elleni ügy ben végtárgyalás.
1Ő54.B/8 78. Sz. 1. Kis János és társai tolvajlással vádoltak ell.-ni ügyben végtárgyalás.
1Ü10 B/878. Sz. 1. Bódia János siakasz tással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
1ÜI 1.B/878. Sz. 1. Bencz<í János és társai nyilvános erőszakoskodással vádoltak elírni ügy ben végtárj*) aláa.
ll>2l> B/878 Sz. 1. Németh Józsefé* társa tolvajlással vádoltak elleni ügy ben végtárgyalás.
J u i i u s 11 én: 1360.B/878. Sz. I. Szabó Máté és táraaí súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben kir. t. Ítélet hirdetés.
Julius 12 én: 1G08 B/878. Pujcsek József és társai súlyos teati sértéssel vádoltak elleni iig) ben végtárgyalás.
10(39.B/878. Sz. I. Meixner János tolvajlással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
IG77.B/878. Sz. 1. JDeutseh Albert és társai birói eljárásnak ellenszegülők elleui ügy-beu vég tárgy a! ás. •
1094.B/878. Sz. I. Florváth Anna és társa tolvajlással vadolt elleni ügyben végtargyalns.
Julius 18-án: 12GG.B/878. Sz. 1. Sehvarz Ede és társai csalással vádoltak elleni ügyben kir. t. ité-lethirdetés.
1385.B/878. Sz. 1. Mutits üvörgy sikkasztással vádoit elleni ügyben kir. t. ítélet hirdetés.
Julius 25 - é n :
1543.B/878. Sz. 1. Tóth József és táraa tolvajlással vádoltak elleni ügy bén kir. t. ítélethirdetés.
Kelt Z.-Eg«-rcZ"geu, 1878. évi julius 1 én.
MUZSIK KÁLMÁN
iroda ignagató.
Egy pillanatra hagyjuk el a plébános urat, s irányozzuk figyelműnket, az épen közeledő Klárára.
A természet Klárát nagyon szeretetre méltó külsővel ajándékozá meg. Szőke sugár termetű s örök vidor kedélyű, kissé kaczéros, alig 27 — 28 éves. Kedélyesaégéből az''»u tiz év alatt, mióta a plébános urnái gazd''aaszouyko-dik: ugy látszik nem sokat veszített. Ilaja barnás, homloka nyílt, szemei nagyok és ké kek, orra kissé pisze, — ami külöuben nagyon jól áll neki, — ábrázata kerek, orezája teli, szája s fülei kicsinyek. Ruházata egyszerű, falusias, — mindazáltal példás tisztaságú.
Takarékossága s jó gazdálkodása által annyira meguverte a plébános ur bizalmát, hogy mar evek óta egyedül vezeti a gazdaságot ; sürög-forog ; mindenütt jelen van, olyan mint a gondolat.
Nem csoda, ha a plébános ur szemlátomást gyarapodik.
Amint csak nem régiben láttuk, Klára épen most, kosarat tartva kezében, a kert felé siet s olyannyira elvau loglalva saját ügyeivel, hogy a főtisztelendő urat csak akkor pillautá meg, midőn egészen a nyaraló elé ért.
— Jó napot kiváuok főtisztelendő ur ! — szólt hirtelenében Klára, s ezzel inent tovább, hogy dolgát mielőbb végezhesse.
A plébános ur, — mintha meglepte volna ót Klára, hirtelenében félre teszi a nem rég fel kapott hírlapot s jő sokára feleié :
— Adjon Isten Klára.
Klárának elég volt egy szempillantás arra, hogy megtudja, miszerint a plébános ur valamin töri a fejét, — ilyenkor pedig uiucs valami jó beazélgetni való kedve; ezért tehát gyorsan elsuhant a nyaraló előtt, hol a plébános ur volt, r midőn ennek ajkáról az adjon Isten KI árau elhangzott, ő mar meglehetős messze volt. S mindjárt szorgalmasan munkához is látott, a veteményes ágyból valamit szedegetett kosarába.
(JFoly tatába következik )
Helyi hírek.
— Megyei köxgy illés. .">699 ni. I87s. Zalavármegye főispánjától. 6 császári és apoa-< toli királyi felsége, a kormány előterjesztése alapján folyó évi juuius hó 30 áu kiadott legfelsőbb elhatározásával a jövő ország"vülést ezen évi Mindszent hava 17 ik napjára egybe-hívni méltóztatván, az erről szóló kegvdme* királyi meghivó levél kihirdetésének eszközlése végett folyó évi j uj i u s hó 8-á n d. e. 10 órakor Zala-Egerazegeu rendki viili bizottsági közgyűlés fog tarUim mellre a törvényhatósági bizottság t. <• z. tag-iáit tisztelettel s azon megjegyzéssel hivom meg. miszerint ezeu ad hoc közgyűlés tüzetes tárgyát kizárólag a fentidézett legfelsőbb királyi meghivó levél kihirdetése képezendi. Kelt Zala Eiíerszegen, 1878. junius hó 30 án Örményi József s. k. főispán.
— A tiizoltóxág köréből. A u. kani/ám önkény tea tűzoltó egylet rés:''!»*»» ünvodésben volt, részben lemondás folytan ine^iirúit tiazii állomásai a működő tabuknak f. é. junius hó 29-én tartott nagygyűlésében következőleg töltettek b?: csapatparaucsnok Altmann Mi hal v ; máazv.-zető Kardos Sándor ; s/.ivattyu parancsnokok I. Neusiedler Kárólv, 11. Bód:s János helyettes: Schilinger Kándy ; szertárnok .Jack Frigyes, parancsnoksági s-gédtiszt Bay György; főparancsnok Helicz Antai ur lemondása pedi«r n«-m fogad laton ei, mert m .r az előértekezleteu egyhangúlag felkéretett a további vezetésre, mit ő a jel''-nvohak nagy örömére ujolag elfő gadott. Bay György, segéd tiszt.
— A helybeli izr. iskolánál a nyilv. vizsgák f. é. julius 7-én veszik kezdetüket és folytatnak 12 ig. Naponkint délel. 9 órától fogva 12 ig és délut. 3 órától (J ig ; melyek látogatá-sára minden iskola barát tisztelettel meghivatik. — A női kézimunkák kiáilitaaa az előtt t> án. Nagy-Kanizsa 1578. jun. :>7-cn. E tanintézet
igazgatósága.
— A nayy-kanizsai ált. ¡p*r társulat juuius 30 án a „Polgári Egylel''kertbeu tii/i játékkal-, ének s tánczkoszoruval egy bekötőit népünnepélyt rendezett. A nagyszámú közön ség jol érezte magát s a derék működőket, ugy Verhás Sándor ur kitűnően sikerült tűzi jate Kát zajosan megtapsolta. A legszebb remi uralgott, melyre az egylet tevékeny alelnök»-Káplv Antal ur fáradhatatlanul felügyeli Jó ctoi ti 8 italokról Tó''h József vendéglős ur dicséretesen gondoskodott. Szép volt látni, hogv a muukásszerető polgári elem, kedél\ esen tölti
Witt Fülöp talány íijteményébol.
Kis« azi :
Gyorsabb lázahb lüktetésre Kényszerítem vére in:. Láncot ontok ereidbe, Hogy eméacszo éltedet!
Lángot, melyt nem Prométheusz Vett az égiektől el. Lángom sorva-zt, lángom dermeszt Vérfagyasztó Levével !
Felcsigázom végorődet, Megfeszítem inai i, A inig végkép kimerülten Ellaukaduak izmaid.
És ha lángom kialudott, Kihamvadt az erőd is: Ha elhagylak — á rov>>ir ! — Higult még a velőd is !
Második *zá :
Zúgva bngva, mint fellázadt S fegyverhez nyúlt rabsereg, Rontom-b >ntom a korlátot 8 zúzom szét a kotrerzet!
>
Hat a) mamnak ii*m áll ellent Semmi kő és vas müve. Ádáz erőm oly vészterhes Mint egy meghalt nép dühe''
Kongathatod harangodat, Hogy a tűzvészt győzted le; Kii előlem nincs menekvés, Hes«»di-rlak örvénybe!
Az e g 6 a z :
I.ánezra tilzOin a ű-zkákat,
Jt.sssk kolJusbi>u& bár! _
Lánrzra tűztem — sz«gény lettem — De ok nem árthatnak már !
Megfejtési ba''árid«" : jnlins 15
II
Utóbbi talányok értelme, az el»Bé : Kani*« . - »Ívesen fejtették meg Kaufmann Béla, Szilvágyi Gyalu, Németh Simon éi Pataki üé*a. A másodiké B á t o r f i. Helyesen Kaufmano Béla, Németh Simou és Szilvágyi Gyala urak fejtették meg.
/
TT2ENFTKTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
/
JULIUS A éa 1878.
tt kedvező estét 8 vidám társalgásban keresi szórakozását, hogv munkaszünetben vidor pereiéi is legyenek. Horváth Laczi jól rendezett zenekara kitúnuen s dicséretesen játszott.
— Gyászhír. Sajátságos szeszélye a sorsuak: a Teleky utczai szülöttek közül az idén már harmadik iíju uő halt meg, mind han-tu ifjú nő gyermekszülésben, előbb Obiz-níftdia Ltna, később Ujváry Irma s most lmrey Juliska: utóbbinak temetése szinte nagy részvét mellett julius 2 án délután történt, férje s bárom kis gyermeke s számos rokona siratja a k„ran elköltözött hü nőt s jó anyát.
— Felhívás. A nagy kanizsai iparos segédek alakulandó „önképző egyesületének" alapszabályai kidolgozására választott bizottság oiuukálataival elkészülvén, ennek megvitatása véiett t. é. julius hó 14-én délután 4 órakor a BK.omló-krrtu vendéglő helyiségében közgyü-léat tart. melyre minden Nagy-Kanizsán működő iparos segédet szak és vallás különbség nélkül, ugy szinte e város érdeme« polgárait is tiü-ztttlettel meghívja. Tekintettel uz iisry nemes voltára azon reményben ringatja ina-gát a bizottság, hogy a n. é. polgárság részéről is, akiknek jól felfogott érdeküknél fogva ta uáosadókul megjelenniük különben is szüksége«, számos látogatásnak fog örvendeni. Tárgy .s,ir"/at: 1. Az alapszabályok felolvasása és azi»k megvitatása. 11. Az i<l. tisztvi-»elők m>g-vála.-»/.tása. III. Az egyesületi helyiség mégha tarozása. Földy Ferencz. id. elnök. Németh Sim<<n,. id. titkár.
— Hymeil. Horváth Ve;»«lrl kis-kani-zs»i iuiiitó ur müveit lelkű szép leányát Ktelka kisasszonyt Lukics József ur jul. 2 án vezette oltárhoz, állandó boldogságot kívánunk !
— Tanonczok. Wajdi''s József könyvnyomdájában néhány tanonc?., kik vagv a 2 ik p"ig. osztályt, vagy pedig az 1 gyinnásiumot sikerrel végezték, úgyszintén egy jobb családból való iskolázott egyén gyakornokul a konyvke r^.skedés számára előnyös feltételek mellett lelvétetik.
— A csáktornyai tüzkárosuluk javára azonnal ajandékoztak Leppen Alajos beliezai plébános ur 10 frtot, Mesztrica Gábor dr.iakn-veczi plébános ur szinte 10 forintot. Fogajij.ik a szerencsétlenek nevében «"szin''^ koszon^ tünket.
— Gyászhír. Pámer Antal ügyvéd és nejt* született Gussig Júlia, ugy gy«-rmekeik, Anna, László és Imre szomorodott szívvel jelentik kedves leányuknak, illetőleg testvérül: nrk Pámer Irmának élte virágzó tavaszán, ti zenhetedik évében í. évi junius 2t>-án esti 1<> órakor rövid szenvedés után hagy mázban történt gyászos kimultát. A boldogultnak hült tetemei f. jun. hó 28 án d: u.''4 órakor tételtek azala-egerszegi közsirkertben örök nyugalomh i, s a szent miseáldozat érte a zala-egerszegi szentegyházban ugyau az nap reggeli 8 órakor az egek urának beinuuuutott. Áldás legyen hamvai felett!
— Alsó-Lendváil nagykiterjedésű ro mai temetőre akadtak. Dr. Király Mór szenvedélyes archacoiogus vezetése alatt történt római sirok ásatása alkalmával, melyek zsidó dombok néven ismeretesek a köznép előtt, következő tárgyak találtattak : 4 melltü. 3 pénz, Tiihetőleg oi.ulus, egy könvhullstó üveg, egy lámpás. „Fortis" felírással, egy nagy korsó, egy kis korsó, egy üvegedény igen finom üvegből, sok \:::azeg, va-.kés, vasgyürü, nundenfélt* alakú csejép táleza éa cserépedény, urnák, emberi test maradványaival os végül egy érezdoboz, melynek belsejében egy pergamen volt elhelyezve következő feiirással : Koma r.-gis regei vide 1 ita ni maiori bír Caesar.
— A balaton füredi „Szcr*''etli áz vinezfllérképezde" növendékeinek ez évi vizsgája julius G án délután tartatik meg. A rneg hivást az igazgatótanács nevében az intézet jelea igazgatója Kanovics György ur bocsátá ki.
— A lipiki jódfürdóben jun. 2<>-ig 211. f"lyÓH7.ámban 2í>ó fürdővendég jelent m>*g.
— Falk Miksa, a keszthelyi valas/tó-kerulet orszagtis képviselője folyó hó ü-án a déli vonattal Keszthelyre érkezik s itt ugyan e hó 7-én délelőtti 11 órakor, a templom téren t*rtandja beszámoló beszédét. A keszthelyi választókerület Falk ur jeles publicistánkat újból felléptetendi képviselőjelöltül s ugy hisz sz''ik, hogy megválasztása egyhangúlag fog nipgiönénui. 4
— Ax országos „Eötvös-alap- központ^ lózottsága tol/ó hó 5-én jő Keszthelyre s itt f°lyó hó (> án fogja közgyűléséi megtartani. Az ország fővárosából érkezők ingyen szállásban részesülnek. Az érkezők száma 35 —40 re tehető.
— A keszthelyi községi elemi nép i»kola értesítőjét vettük, mely szerint a Hu nó veodékek létszáma 248, * leányoké 242, az is métlfciskniásoké 68, összesen 5f>8. Tanitó''i személyzet: Brüll< r M ór tanít a IV ik fiosztálvban. Ujlaky Má yás, taintlll ik tioszt. Házgoudnok. Holezmann Ferencz. tauit a II. fiosztályhan. Vörös JánoB, tanit az I. fiogztályban. Tanáca kozmán) i jegyző, tansz-.rés könyvtárnok. Reich
Mik sa, tanit a IV. leány osztályban. Házgondnok. Pöltz Pál, tanit a III. leány osztályban. Igazgató, iskolaszéki tag s tanácskozmányi elnök. Haschpel József, tanit H. leányosztályban. Ertl Károlv, tanit az I. leányosztályban. Oki. főgy mn. torna-tan. Nagy Mariska, tanit a párhuzamos vegyes I. osztályban. Emeczné, Braun Borbála. Oppenheim Katalin női muka-vezetők. Murakozy Pál, segéd lelkész, Király Elek, Kohn Salnmou, kerületi rabbi hitoktatók. — Az iskola jótevői az 1877 — 78 tanévben. 1) Nagyméltóságú Tolnay Gróf Festetics Tassilo ur, íakolánk kegyura, egy díszes zászlóval kegyeskedett romai kath. növendékeinket megajándékozni, mely folyó évi junius hó 20-án szenteltetett fel üunepélyesen. 2) Tek. Keischl Venezel ur 500 forint alapítványa kamataiból 26 drb ezüst frtos és 16 drb ezüst frtos jutalom oszlatott ki a jó magaviseletű és kitűnő vagy jeles előmeneteli! tanulók közt. 3) Tek. Reischl Veuczelné úrnő 100 frt. alapitványa kamatából Neywald György IV-ik osztályú tanuló ruháztatott fel. 4) Tek. Baán József ur, soproni lakós 50 frtot, — a keszthelyi takarékpénztár pedig 45 forintott voltak szívesek a szegénysorsu de szorgalmas és jó magaviseletű tanulóknak ruházattal leendő ellátására adományozni. 5) A tek. iskolaszék 50 drb. „Ifjúsági olvasmányok" czimü könyvvel ajándékozta meg a szorgalmas tanulókat. 6") Tek. PHauczer Gábor ur, a nagv-kanizsai fógymnasium rajztanára iskolánk régipénz gyüjeményét rendezui s több példánnyal megajáudékozni szíveskedett. 7) Kunze Antal ur, helybeli óraműves egy — az óra szemléltetés és megismertetéséhez használható fali órát ajándékozott. A felsorolt kegyes adományokért emiitett nemeslelkü tanügybarátoknak a községi elemi népiskola igazgató sága nyilvános és hálás köszönetet mond. Értesítés. A jövő tanévben a népiskola V-ik évi tanfolvatna nirgnvilik ahova az 1868 évi 38.
• n
t. cz. 4ít. íj a szerint minden <>iv iskola kötele* gyermek, ki a négy évi elemi oktatás után felsőbb tanintézetbe I''polgári iskola, középiskola) n £m lép, g ott legalább két évig nem tanul, az emli''ett t. cz. 4. í^ ábau megszabott büntetés terhe alatt, járni köteles. A jövő tanév t. é. szeptember hó 1-éu kezdődvén, a beiratások aug. hó 29., 3*> é-t .''il én, a javító- éö felvéti-vi/sgálatok pedig szempteinber hó 3., 4. és 5 én delelőt? 1) — 12 óráig a községi fiiskola tanhelyi-ségében ftgnak megtartatni. Keszthelyen, 1878. junius hó 2i* én. A községi népiskola igazga lósága.
— Alsó-Lendra, jun. 27-én 1878. Tekinte''es szerkeszt«''« ur! Legyen szabad rövidke uy ilatközatomnak h-ly''. ki*rni kedvelt lapjában, mely a megyei élet tükre. E tukurben szeretném éu is ínég mutatni alaptalanságát A. J. ur által egy nagytekintélyű személy előtt nyilvá nitott ama állitásnak me|v mult héten jutott tudomásomra. * A J. ur rósz nvelve szerént Nova ügyének elejtése a zalamegyei papság s első sorban a lendvai plébánosnak tulajdonítható. Nem értem miáltal tettem szert A. ur előtt oly nevezetességre, hogy egy nagy fontos ságu megyei ügy eld<m>ésénél csekélységemnek elhatározó befnivást tulajdonit; főieg raid">n (tanukkal beigazolhati''tlag) épen xz «¡lejtett novai üjj\ érdeke mell-tt szavaztam; mit elvből és következetességből tettem. Már a novai ügy első megyei tárgyalásánál meggyőződésemmé vált, helyessége ama n ni''-s szándéknak, hogy a megye árvája, mostoha gyermeke Nova, — mely évtiz-dek-n át csak a közös terhrkben és soha a terh-kért jár«» előnyökben részesült, mely elszigetidve a közlekedés kimondhatlan rosszasága által, termekeit nem értékesíthette; hogy e hely is részesüljön valahára a rendes éa gyors közigazgatás nyújtotta előnyökben. De nem fejtegetem e dolgot. Elég, hogy meggyőződésemhez híven Nova érdeke mellett voltam és vagyok. Rágalmazásnak tekintem tehát A. J. ur fefinebb emiitett nyilatkozatát és tigyel mezietem D -ák F. mondására, hogy : hazudni nem szabad ; anuál kevésbé ragalmazni. S''.irling Antal, bizottsági tag.
— Tiiz F. évi junius hó 30-án virradóra 743 órakor Zala Egerszegen a BPap" utczábaa tiiz ütött ki és a bőszült elem három házat hamvasztott el.
— Szerencsétlenséy. F. hó 24 én, a
zala egerhzcgi kath. templom renovaláia alkalmával egy komives inas a tetőről leesett és rögtön meghalt.
— líymen. F. évi juuius 30 án vezette oltárhoz Dr. Geber ur, a kolozsvári orvosi egvetem tanára Gráuer Hedvig kisasszonyt, Dr. Gráner Mihály orvos ur müveit szellemű leányát Az ég aldása lengjen szent frigyük felett
— Rövid hirek. Haidar pasa magyar nőt bir nőül. — Gortschakoff nem vesz többet részt a kongressusban. — A magyar országgyűlés jun. 30 án a budai kir. váriakban ünno-pélyegen berekesztetett. — Mílan f»jj-delem-nek a czár a Gyorgy-reodet adományozta. — Só vár ott 50 ház, Lovas-Berényben ¿4 báz égett el — Bulvov8»kvné Marmaros S.''ige''en ven dégszerepel. — A „Det>reczenu volt szerkesz-
tője Szathmáry Károly ellen as államügyész | sajtópert inditott. — Gr. Bolza huszárhadnagy • főbe lőtte magát. — A székesfehérvári kiállítást I Rudolf koronaherczeg nyitja meg, — A törők fölkelők száma folyton szaporodik. — Lits Gyula szolgabíró párbajban súlyosan megsebesült. — Tóth József vasmegyei árvapénstári ellenőr meghalt. — Dr. Kuncz Adolf szombat-helyi főgymn. igazgatónak ő felsége a Ferencz-Józsefrend lovagkeresztjét adományozta. — — Gr. Batthyány Zsigmond Ssuüónakon meghalt. — A pécsi káptalan Hölzl karnagy s zenetanárnak 100 arany tiszteletdijat adott. — Beszterczebányán a nők uszálya ellen titkos társulat alakult. — A diószegi czukorgyárból 36 porosz muukást behívta a porosz kormány katonának. — Uj igazságügyér Pauler Tivadar lett. — 80 ezer osztr. magyar katona vonult Bosznia éa Herczegovinába. — Lévay Hen rik 10 ezer forintos alapitványt tett az akadémiánál. — Rimaszombatján. 30-án prot. gymn. 25 éves fennállásának évfordulóját ünnepelte. — A museum könyvtára jul. 15. aug. 31 zárva van. — Parisban jun. 30 án nagyszerű népünnepély tartatott.
Sziu észét.
Zala-Kperszegen Km per Károly azintÁrmlat* által, maturtökön, janius 27-én, Molnár György ur i n szinioiivészrtank el»ű tragikusának el«ü ven-irAjy^tékául .N.irrij.i Páris bohócxai Hrachvogel htiinnftve, Mártonfy Frigyes fordítása került azinre. Sxép sztmii közönség gyűlt ugyan Osvr.e, mindíimel-lett egy ilyen azinmUvész fellépéséhez kőpeat nagyon c&ek.-.y volt. Azt hittak, hogy Zala Egerszeg közön aégo a szintársulat irányában tanuaitott mélt.itlaníá-got Molnár ur fellépése alkalmával helyre f"gja pó-tolni, azonban : n igyon i* csal.átkoztunk. Mint látszik nem igen viseltetuck rokonszenvvel éa érdekkel a* irodalom é* művészet irányában A csekély gzámu közönség tap*viharral togadtn Molnár urat fellépéne alk.tímárai, miudazonáltal meglátszott, hogy nem ¡¿i n érdeklődnek ha*ni hirt''B szinmtlvés*íl»k darabjai után. Nem hozhatja frl a közönség okul az e*us id«"t azért, hogy talán e miatt nem látogathatta volna a színházat ; mert először : az eső igen kevés időig tartott és másodszor : a szinkör fedett ; — az esőtől meutve lettek volna. Mépis hatásosan oldották meg szerepeiket: Molnár György ur (Rameau Narciss), Mártó, finé (P^mpadnur), Ujfalusiné (Quinault Doris). Különösen Molnár ur, kinél habár az elégületlenség a legnagyobb fokra hsgott, mégis azt nem matatva, bonyodalmi phant&sticus játékával a közönség teljes figyelmét !• köté ; töhbs*örönkéut megtapsoltatott és kihivatott.
Szomliaton. jnnius 29-én Molnár György nr 2 ik vendégjátckáol Shakespeare tragoediája Petúó költői verseiben adxtott BCorio!án Roma hős«*". A színkört zsu olásig megtöltő közönség előtt kiiünóen oldották meg feladatukat a szereplők. Hatásosan játszottak : Molnár nr (Coriolán), Szuper (MeneniuS Ag-rippa), Máitoiifiué ^''oluirnia) Mintegy vii,szae«nlé-k ez tetve a közönséget a régi romai szokásokra, adta Moluár ur szerepét ; cs^k a mézes anyai azAvak és ^aját megtört fczive birták reá, hogy a Volszkok Kóma ellen fordított fegyverét visszafordíts, kiknél haUlát is lelte. Molnár ur többszöri tapsvihar és éljemsés közepette hivatott ki ; művészi jíltékát kosz^rnzra a dicséret és elismerés
Vasárnap, iunius 30 án Moluár ur 3-ik vendégjátékául Dumanoir vig szinmflve: rDon Caesar de Hapan* Csepr^''jhy fordításában került szinro A közönség upy.üt szép számmal jelent meg de nem volt annyi, mint tegnap. Nem hiszszitk. hogy talán ha7-»i színmQvé*zetUuk első tragikusának előadásai riasztották volna vissza, mert Molnár ur hazánk »lőkelő városai''an — vendégszerepelt ós mindenütt tsrt ksrokkai fogadtatott. Mégis kitűnően oldák meg szerepeiket: Molnár ur (Don Caesar), Szuper (Don Jose) jfalusir.é (Mtrilana). '' SZOMMER.
Üzleti szemle
Nagy Kaiiilsa. 1878. ju. ím 29
Az időjárás e hetea Táltoxékojy volt. Derült napok borongósokkal vállozának a hét közepéu egy kiá esőnk is volt ugy, hogy szárazságr-1 nem paua''zolhutnnk.
f''zletflnk, a kfilpiaczok lanyha hireinok be-fi.lyást alntt sokat engedett mnlt heti szilárdságából. Mindamellett, azáltal hogy a küszöbön álló aratás te: műtőinket in&radékkészlctei értékesítésére sietteti, jelentékeny forgalmunk volt.
Búza e hét kezd. tétől fogva lanyha irányzatot k.-vet. A kinálat erős volt Jelentékeny mennyi-séjpek jöttek eUdásra de c**k nagyobb árengedmények -11 «tt kelhettek el.
Itoznban nairyohb forgalom volt; árak ha-nyatl in. k.
Árpából aemttr sem k -rttlt piaeznnkra ; árak csak névszerintiek.
Zab. Minthogy e czikkbeu a vételek katonai sr/illitásokra nem folytattattak, e csikknek is meg-szflt:i kedveltségc ; árak csökkenők.
Tengeriben jelentékeny üzletünk volt, ársk inkább szilárdullak.
Uj repezéböl kerül már tiémelyes piaezunkra. A minr.ség szép; árak m-g nem szabályozottak.
Minőség szerint :
Rnza .... 9--10.---— kr.
Rozs ... 7--7-2)----.
Árpa , - . . 7----8.---— ,
Zab Kukori za R<-poze
6 45 — 6 f»Ó---
7 80 — 8 30 --
13---U----—
K. B
Szerkenztői iizenet.
2809. K. Balaton-Füred. A csikket megkaptam, többire intézkedem.
2810 R. P. Keszthely. A karezolatokat közlöm. örvendek, kogy Ö.ül neki.
2811. r„\ nők felsŐbbsdge* helyes eztkk.
2812. Sz Zala-Eger^zeg Kelefy nr Budapestre költösködvéo n*m lakik Kanissá«. Üdvözöljük !
2&13. Sx. Zala-Szent-Gróth. A jelzett számokat megküldjük, dijt nem azámitank.
2814 V. Z.-Egerszeg. A 10 frtot áUdtim.
2816. N. Alsó-Leudva. Köszönet. Rendben ran minden.
2816. 0. H. Gy. Julios 14-én reggel a köny recskét magunkkal viszszük.
Vasúti meue trend.
Érvénye« májua 15-tól 1876. A buda-pesti időtmatató óra szerint, indul K«nis«áról
Vonat hova:
szám Ora Perc. Idő
206 Eszék, Mohács,Dombovár • Fiúméba 4 38 reggel
215 . „ B „ 2 30 délut. 212 Buda Pestre........ 4 68 reggel
202 .....................2 6 délut.
204 „ ..........11 30 estve
313 Bécsbe (Szombathely, Bécs Ujhely feléj5 8 reggel
301 , ......... 11 48 estve
315 Sopronyba ........3 38 délut
303 Triesztbe és Pragerhofon keresztül
Grácz éa Bécsbe ......4 50 reggel
20! Triesztbe éa Prágerhofon keresztül
Qrácz és Bécsbe ......ít 47 délut
Érkeaik Kauíxsara
honnét:
216 Essék, Mohács, Dombóvár s Fiúméból 1 41 délut.'' 206 , „ . 11 11 estve
203 B-.da-PestrKl . ....... 4 20 reggel
201 .......... 2 5 délut
211 ........... 9 44 estve
314 Bér*b<íl ^Szombatit. BéfiS-Ujhely)f«l5l 10 27 estve
302 „ „ 4 ő reggel
316 Soprouyból ........11 53 délel
214 Béesből Orár«, Marburg, Pragerhof
felöl ......... 4 Pi^ceg«-!
20* Trieszt- és Bécsből Marburg, Pragerhof felSl.........1 21 délut.
204 Trieszt- és Villachból Prágerhof fel5l 11 — «stve
Marburjfba csatlakozás VTillach és Francesíest be
„ Fianeesf »stl.51
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
HIRDETÉSEK.
mmmnm
Pályázat,
A palini urodalomban lévő palini pusztán nov. 1 ére a tanítói állomásra pályázat hirdettetik :
Folyamodók csakis nőtlen s tanitóképesítettek lehetnek, kik a magyar s német nyelvet tökéletesen bírják.
Fizetés: 500 frt készpénz, szabad lakás s egy hold kukoricza föld.
A folyamodások folyó évi augusztus 15-éig a palini gazdasági felügyelőséghez nyújtandók be.
Palin, junius hó 1878. (627 6 -6) Palini gazdasági felügyeiőség.
ttttutxmttmttm
766
k i. 78.
ad
259
R. 78.
Árveresi hirdetmény.
Zalamegye kanizsai járása szolgabírói hivatala által közzé tétetik, hogy Molnár Mihály buslaki juhtartásos pásztortól elkobzott 212 drb. öreg és 100 drb. bárányból álló juh falka, — együtt és egyszerre — 1878-ik évi julius 15-én mint ujabban kitűzött határnapra reggel 10 órakor Nagy-Kanizsán — a heti vásárokra kitűzött marha vásártéren — nyilvános árverés utján a legtöbbet ígérőnek azonnali készpénz fizetés mellett hatóságilag eladatni fog.
A venni szándékozók oly értesítéssel hivatnak meg, hogy a becsár 736 frt egyszersmind kikiáltási ár is lévén — az igérni akarók csakis 150 frt. bánat pénz letétele után bocsáttatnak az árveréshez.
Nagy-Kanizsán, 1878. jnn. 27-én (368 1—3)
Svastics Károly,
szolgabíró.
rr/ENITKTEDlK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 4 én 1878
Ajándékba adjuk
mindenkinek
:i [.¿szűkösebb háztartási czikkeket, úgymint: kfc-v««s- fs evö-kanalakat, késeket én villákat, atb. atb.
A li« m rég megbukott nagy angol britania-ezHst-gyár tB-n«.<nr«>ndnok.sága által me; l^ttnnk bizva, hngv valamennyi nálunk raktárban levő eziUt britania-árukat * szállítási költség és a nmn-k:ilt.''r V4 részének csekély megtérítése mellett elajándékozzuk.
Á szállítási kéltségeknek Angliától Bécsig. valamint a munkabér ej;y csekély részének megtérítése fejében, a tárgyak mellett l.''vó ötszögnek beküldése ragy utánvétel mellett is, a kíívetke-rt">k>-t kapja mindenki
_ 1 n ff y e
»; flrh. brit» ni a-ezüst evő-kanál. 6 drb. ugyanolyan kávés kanál, összesen 12 drb., melynek ára elóbb tí frt Volt, most mind a 12 drb. együttvéve . . •
britania-ezflst aSZtalHÚS, angol arzélpengével , ugyanolyan villával, *saxe»en 12 drb., melyek kra olúbb 9 frt volt, most »ind a 12 drb együttvéve tejszedő-kanál. nehéz fajta, előbb s frt, nőst hriUn a-ezüstből, előbb, 4 frt nőst Kxokeo kivfll
frt 2.35
340 130
hritan a-ezusiD«»i, piudb, * «r« uiu»i...... I 80
Kxcken kivfll elegáns asztali gyertvatartók. páronkint 1.—, 2.50, osézzék : 50. 7f>, 30 kr. 1.—,"l.40; kávé vagy thea kannák 2. — , 2.1)0, •'').—, 4.—; karos gyertyatartó páronkint 8.60.. 10 ¡".0, 14.J-, 20—. oznkorszelenrzék *2.—. 2.80. 4.—, 5.50, 7 —; ozuknr-hintŐ f.O. 7."». 90, 1.—: ecr.et és olaj álvány 2.50, 3.80, 4.25, 6— ; v.njsrel«nc*f 9f>. 1 70, 2.S0, -1.25, 4. — ; kézi lámpák darabonként :,n, cr»t So kr és 1 fit. és számtalan m*s tárgyak.
y Különösen figyelembe veendő.
tí drb. asztali kes, legfin. hritania-ezílst nyél, angol aczélpengév.d,
ilrli. ugyanolyan vil''a, 6 drl>. nehéz kitűnő evőkanál, 6 drb. Ugyanolyan kávés-kanai, ele*. bársony-tokban együtt* é\t> 24 drb. melyek azelőtt tok nélkül 13 frtba kerültek, mostani áruk a tokkal együtt raak frt 6''40. K tárgyak a legűuomahb britauia-er.üslből vannak kénzitve, S a valódi 13 latos ezüsttől még Rt évi használat ntán sem klllíin-Kür.tethetük meg ; fehéren maradásukért egyébiránt irásb»li kezesség válaltatik.
Továl bá kötelezzük magunkat mindenkinek a pénzt visz-v.-an i:ii, ha az ovő-eszközök vagv kanalak lVk-ték vagy sárgák
lennének. (599 9—12)
británi a -ezüstár u-raktár
Bécs, Babenbergtratriiate 1._
A legbiztosabb óvszer
köszvény és csuz ellen.
Az ¿gerbeu Bloch Heinrich által feltalált rsuz-szesz, melynek 24 órai hasznalata és bedflrtsöleso által a legerő-arbb fáj ásu krtszvény és csuz egészen elenyészik.
Kzen kitűnő szer 1678. april 18-ána kereskedelmi és iparkamara áltsl Égerben védjegygyei ellátva bi*tos»ttatott Egy üveg ára 60 kr. osztr. ért. posta elküldéssel az árak beküldé»e vagy utánvété mellett 66 kr oszt. ért
Ismét eladóknak a megígért rabatt. Raktárak min-d*>n nagyobb városban vannak berendezve. Ezen gyógyszer hasznosságáról 4(KX) bizouyitváuy és elismervény áll rendelkezésem alatt, és azokkal eredetben szolgálhatunk a tudakozóknak. (631 2—3)
Megrendelések póstai utou gyorsan oszkfízAlletnek.
Bloch Heinrich,
Eger (Caehorazig.)
Meghamísitiaaul kapható Budapesten . Törők Jdzsef ffy''gyszerész tunál, Pécsett: Zuokermaadl A. nál, Teaaes várott Jaronlsz Ernő, Jahner C M nál a „ Magyar királyhoz" és Tárczay J. István gyógyszertárában, vári-ut ; Pozsonyban Sóltz Rudolf es Fóldeaek Ferenoznél. Szebenbea: Mor scher W. Fr-aéJ, Brassóban Stenner J-nél. Zágrabban Mltl-bach Zs nál, Eszéken: Dienes J C-ael
FÜSTÉR IMRE
bútor kereskedő Sz.-Febérvárott. kaszárnyautoza6 sz.
Ajánlja a nagyérdemű helybeli és vidéki közönségnek dúsan felszerelt butor raktárát, hol is nagy választékban találhatók mindennemű kárpitos és asztalos munkák lehető jutányos árakon. (622 9—12)
Nemkülönben elválaltatnak mindennemű a kárpitos üzletbe vágó munkák helyben ngy, mint vidéken a legjntányosabb áron.
Jó Lzlés és tartós munkáért kezesség vállalta-tik. Mentül számosabb megbízás és becses pártfogást kérve, kiváló tisztelettel. Fentebbi.
Képviselő választásokra!
Rieger üór IV. ker. Servitatér 5 sz. a.
Budapesten
a közelebb megejtendő országgyűlési képviselő választásokra ajánlja dúsan felszerelt gyárüzletét választási jelvények, szalagok sat. mindennemű alakban és színben való elkészítésére, gyári áron.
Megrendeléseknél, melyek 24 óra alatt legizletessebben és legpontosabban foganatosíttatnak, csupán a felirat és szín megnevezése szükséges. (635 1 —4)
Hirdetmény.
Van szerencsénk a n. é. közönség tudomására jn!tatni. miszerint a legjobb minőségű
1 frt 20 krral
1 . no „
70 krral 80 .
•>."(» kigon felül 50 klgonként — 1 vrmmázsa ftlnl „
a legjobb minőségű oatral koszén
500 Mgon felül .00 klgonként 1 vámmázsa
„ n «.
árusítjuk el.
Székesfehérvárott, 1878. junias hó 10.
(637 1 -3)
Szétesfehéirári légszeszriláatási társulat.

867. sz. 1878.
(639 1—2)
Umratli és Társa Prágában.
Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják a szilárd kivitel, kfinyfi járás, nagy mnnkaképeoég, és tiszta rséplésről legelőnyösebbsn ismert, ugy rámán áll<<, mint
kerekeken járó
I |
kézi és járgány-C3éplőkés zületeiket
i-töl 8 ló, vagy ökör erejéig.
Továbbá késkitünk különféle nagy»ágn és elismert jó minőségű
tisztitd rostákat kukericza morzsolókat és szecskavágókat (636 1 -9)
K^pea árjegyrékek ingyen és dijment^en.
Árlejtési hirdetmény.
A Upolc*a-n.-kanizsai államnton 63 szám alatt lérő balaton-hidvégi rozzant jármas hídnak helyreállítását a nagyméltósága közmunka és közlekedési ministerinm 1878. évi junius hó 15-én kelt 6788 srámn magas rendeletével 6237 frt 17 u.rnyi összegei engedélyette.
Ezen munka biztosítás» tekintetéből alólirt hivatal irodájában folyó 1878. évi jnliushó 17-én reggeli 10 órakor, csnpán Írásbeli ajánlatok elfogadásával nyilvános árlejtés fog tartatni, melyre a vállalkozni szándékozók meghivatnak.
Az írásbeli ajánlatok fonnt kitett nap reggeli 10 óráig fogad-tatnak el, ezekben az ajánlattevő neve, lakása és polgári állása pontosan kiteendŐ; toTábbá számmal és »tóval kiírandó azon száttólí elengedés melyért ezen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy ajánlkozó a munkálatokat és feltételek tartalmát ismeri és elfogadja.
Az Írásbeli ajánlatokhoz a vállalati összeg 10aL,-je készpénz ben vagy magyar állampapírokban csatolandó.
A m(¡szerelvények és feltételek az alulírott hivatal irodájában a szokott hivatalos órákban megtekinthetők
Zala-Egerszegen, 1878 évi julius hó 1-én.
A zalamegyei magy. kir. építészeti hivatal.
ti ¡j
Herzogl. Brannschweigische Landes-Loiterie,
vom Staate genehmigt und garantirt.
Dieselbe besieht hus 86,000 Oilgiiiftl-|,oo»ei» uud
44,500 (Gewinnen:
-effer k 12,000, , 10,000, 8000, 6000, 6000, 4000, 3000, 2000, tooo,
. s. w.
l>ie erste Ziehung findet statt
am 18. und 19 Juli 1878.
1 Haupttreffer event. 450,000, 1 1 Hau
1 ■ á 300,OOo, 22
1 ■ l.r.0.000, 1
1 n 80,000, 4
1 m 60,000, 6-2
8 n 40.<t00, s
3 p 30,000, 108
1 n 2ß,Ck»o, 218
6 * 20,000, 523
12 9 15,000,
Keichs-Mark u. s. w.
zu welcher ich Original Lotse Cwnif Halbe
Viertel
Acht el
2 fi. HO 1 fl. 2.1
gegen KiiiS»*ndiing de» B.-Iragps oder Postvorárhuss versende Jeder hpii-I. t halt die Gewiunliateu gratis I
(633 3-=5)
Wilh. Basilius,
Ob»r«>inuehtner ilcr Braunuchw Landei-Lotterie in
Bnwnschweig.
CtiáMxár
kizárólagosan
királyfia g szabadalmazott
PURITAS
H a j-i f j i t ó-t e j.
A .purítas nem hajfesték, hanern tejneinű folyadék jnely majd nem azon csodálatos hatással bir. hogy ósz hajakat megifjit, szar lassankint még pedig legkesöbh tizennégy nap alatt ama szint '' visszaadj-,, melylyel eredetileg birt!
A „Paritás" nem tartalmaz festékanyagot A haj ° tetszés *zerint vízzel mosathatik, lehet fehérrel átvont vánkoson aludni, é9 gőzfürdőket
használni, a festéknek nyoma sem veht-tő észre, mert a
*
xxittttittmittmitmttttx
Hilfe für Manner
(634 1-*)
jeden Alters, welche sich schwach fühlen, durch ein »ehr sinnreich construirles chtrurgiaches Instrument. Aerlxlich begutachtet — augenblcklicher Erfolg garaotirt. Broschüren, | alles Nähere enthaltend, verschickt unter Couvert gegen Einsen j dung ron 30 kr, in Briefmarken der General-Agent "Rn. jELttl, Nürnberg, W e i n m a r k t Nr. 5.
mmmmimmmmm
nem fest, hanem ifjitja éi pedig a leghosszabb és legdúsabb női haj«« tot és a férfi haját ¿a szakállát
Egy üveg „Purlta*- ára 2 trt. (postai szétküldésnél 20 krral több s készpénzzel vagr u''áuv éttel kapható: Fraaoz Ottónál Béos Maria hllfer-
straase 38- szán. — Nagy-Kanizsán valódi minőségben PrágOr Béla gy^yszerész nrnál. ^600 9—25)
Wajdils József
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán kapható a
most megjelent:
TISZA KÁLMÁN
politikai élet és jellemrajz Kákáitól, harmadik kiadás, ára 80 kr.
A magyar büntető törvénykönyv
bűntettekről és vétségekről kimerítő tárgymutatóval, ára 3 frt.
Z I I n s z k y,
a kissebb polgári peres ügyekben való eljáráa rendszere tekintettel a községi bíráskodásra iromány példákkal ellátva, ára 3 frt
A politikai svindlerei
fény és árnyképek válaszul IJ-ik Kákay Aranyosnak „Tisza Kálmán politikai-, élet- és jellemrajz czimü könyvéreu irta ifjabb Kákay Aranyos ára 1 frt. 60 kr.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NAGYBA NIZ8 A, 1878. Jalias 7-én.
TtaenheledMt évfolyam
£ii fizetési ár
Jegest érre fél évre
ti ár: ^
. . 8 frt."
(jjed évre . . 2 „ '' Egy szám 10 kr
Hirdetések
6 hasábos petitsorban
7, irn««dszor 6 s min-len • iivabbi sorért 5 kr.
nyilttírbkn
t.irun séut 10 krért Té-retjiek fel
Kim''itári illeték nránden
hirdetésért kfllrtnf 3 30 kr fizetendő.
1 A ,x
J ;li«fK
étiét f
lap szellemi részét illető közlemények a jzerkesztfihöa, anyagi részét illető Hizlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézeodők : N A.GY-K ANIZSA Wlasalcabáz
Bérmentetlen leveleit, csak ismert mankat-Ár saktól fogadtatnak el-
jKéziri
Kéziratok viasza nem küldetnek.
I
előbb: .ZALA-SO MOGTI KÖZLÖX Y/
S..KanU»nfárna helyhatóságának nembftlönben a „n.-kanizaai kere*ked«lml s iparbank«, „n.-kanizaai takarékpénztár«, a „zalaraegyel általános tanítótestület«, a n.-kanlziaT kisded-neveló egyiwftlet41, a „soproni kereskedelmi » iparkamara ».-kanizsai kniválasztmánya* » több megyei és Tárosi egyesület hivatalos értesitóie.
Hcleiikint kétszer, vasarnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre.
A „Zalai Közlöny" folyó julius hó 1-én újult erővel folytatja küzdelmes pályafutást. nem kiméivé sem erőt sem faradságot, liogy hosszú életénól fogva az általános elismerést továbbra is kivívja, megérdemelje.
Igyekszünk a pontos megjelenés által emelni a bennünk helyezett bizalmat, melyet azáltal is kiérdemelni törekszünk, hogy terünk szűk voltánál fogva is, lehető gyors és hiteles közleményeket hozzunk egyáltalán a hazai, de tüzetesen megyei életünk viszonyairól; s ebben e vidéken egy laptársunk sem előzhet meg, miután hetenkint kétszer jelenik meg lapunk. S ha a v''szonyok engedik s izgalmas napjainkban tömegesb pártfogás kívántatja velünk, hajlandók vagyunk hetenkint háromszor is kiadni, noha jelenlegi állapotunkban is felette megelőzzük laptársainkat.
A t. közönség becses figyelmét, hazafias pártfogását továbbra is kérve jelezzük, hogy az előfizetéseket mielőbb megújítani szi\esk"djenek, miszerint a lap küldésében írmiaÁadás ne történjék.
EJőfizetesi ar az eddigi :
•Julius 1-től szept. végéig negyedévre 2 frt. . decz. * fél „ 4 „ Az előfizetések legczélszerübben postai 5 kros utalványon eszközölhetők egyenesen Wajdits József lapkiadó könyvkereskedésébe 2s agy-Kanizsa, Wlassics-ház, hol a hirdetések, is jutányosán elfogadtatnak s gyorsan közöltetnek.
A lap egyes száma előre több példányban is megrendelhető.
KIADÓ HIVATAL.
Klrftndulft» Fehér-megjélM*.
Juuius 11— 15-ig.
(Vége.)
Arany ifjú kor! .Nem érzénk a négy napi utazás fáradalmaiból semmit — elfelejtettük, mintha mi sem történt volna, s csak az Ígérkező mulatság lebegett szemeink előtt^ a zene hangját hallók füleinkben, mire emelkedett a mell, feszültek a lábak. Nem voltunk azonban aggodalom nélkül, s nem épen alaptalanul; negyven fiatal ember, kiknek majdnem több felénél áldoz a táncz istenének (vagy istennőjének ?) méltán ag-gódhatik, vájjon nem marad-e tánezosnő nélkül az első, vagy második négyesben, a mi ily komoly kirándulás alkalmával is elég foutos dolog.
Nem volt e kis nyári mulatság fényes, nemes egyszerűségben, leszel) telen jókedvben annyira ragyogott, hogy mindannyiunkat elragadott. Megtelt a kasinó csinosan feldíszített terme a Lovas-Berényi és környékbeli hölgyek koszorújával, (tehát aggodalmunk mégis alaptalan volt) mindannyian egyszerűen öltözve, ajkukon vidám inosoly-lyal, szemeikben fehérmegyei tűzzel. S hogy történt — hogy sem? de az utolsó csárdást a hasadó hajnal piros fényénél jártuk . mi hogy utolsó volt, mindannyian őszintén sajnáltuk.
Egy-két órai nyugalom után az uradalmi szőlő és erdőség megtekintésére indulánk.
A szőlőhegy nem messze fekszik a városkától, pompás fekvéssel. Tövében több kicsiny, kápolnaszerü-, s egy nagy pincze van építve. Ez utóbbi felett egy hatalmas épület emelkedik, melyben a szüreti munkák
végeztetnek. Ebben vannak a borsajtok, melyek mind a régi faszerkezetüek. Nagyok, erősek és tisztán vannak tartva. Az épület alatti nagy pincze hüs és tiszta, benne a hatalmas hordók három sorjával húzódnak, s mindegyike igen tisztán van tartva.
A szóló 29 hold, s különféle fajokkal ültetett; közepén egy nagyúri izlés szerint épített emeletes pavillou áll, kellemes kilátással a vidékre. Nyugotról a kéklő Vértesek, ezek elölt a messze terjedő kalászos vidék, porzó utaíval; délről Lovas-Berény, fehér házaival, a többi oldalról a zöldelö erdő látszik.
A szőlőből kiérve: a reánk várakozó kocsikra ültünk ismét, s az erdőbe indulánk. Czikczakos ut vezet az erdő beljébe épített erdei pavillonhoz, két oldalt lombos fák altal boltozva, mik kellemes hüst nyujiának a rekkenő melegben.
A pavillon valódi főúri Ízléssel vau építve és berendezve. Egy nagyobb kerek, és két kisebb osztályból áil; a középső nagy, kerek terem alapzata fehér és veres már-vámkoczkákból van kirakva, közepén egy nagyobb, kör alakú fehér márványlappal; ha erre ráallunk és beszélünk : a hang a homorú boltozatról mintegy bömbölve verődik vissza a fülbe. Nagyobbszerü ennél az egyik mellék-szoba berendezése; a mit az ember itt lát: az mind szarvas-agancs és szarvas-bőrből van készítve. Mintegy hat szék, kér asztal, két pamlag lába és támlá-nya agancsból van művésziesen összeállítva, és az egész szarvas bőrrel bevonva. — E pavillont a főúri család egy megboldogult tagja épitteté.
Az ebédet az épület mellett a zöidben tálalták fel, e czélra összeütött asztalokra,
melynél részt vettek az uradalom tisztviselőinek kedves családjai is. A páratlan vig kedélyű pnszta-börgöndi kasznár ur, nehogy valami hiányozzék: Pháraó fekete utódait is felrakatá egy hoszu szekérre zengó szerszámaikkal egyetemben, s igyazebéd a legnagyobb kedv mellett költetett el. Vidám dalok és harsogó éljeneklól viszhangzott az erdó, míg három órakor elindulánk, hogy a hüs erdőn keresztül menve, a „Melegy he-hegy*-nek nevezett magaslatról ígérkező szép tájképet megtekinthessük.
S valóban szép e tájkép. Egy oldalról a ludfalkához hasonló kis falucskák gyö nyörködtetik a szemet a zöld rétek közül, s mig a táj szemlélésébe merülünk : hátunk mögül a szellő hozza fel az erdő balzsamos illatát.
Visszamenet az usztatót tekintók meg, hol épen juhusztatás volt. Ritka gonddal van a víz ezen usztatólioz összeszorítva egy kis tavacskában, melyből kis csatornákon
7 »
át jut a jól berendezett épületbe. — Az épület belseje mély, s az úsztató két oldalán vau elhelyezve, s igy, amint a juh az egyik oldalon végig úszott, a másik'' oldalon ismét visszauszhat.
Az usztatótól a parkba mentünk, melynek kerülete s/« mértföld. Gyönyörű egy kert ! Az Összevissza s mégis rendszeresen tekergő, gondosan müveit kavicsos utak, illatos, zöldszinü lomb-boltozatukkal vezetgetik az embert, hogy lásson és gyönyörködjék. Itt egy kis sziget, csupa virág és illat, mesterségesen összeállított mohos kőpadjaival csalogat a kompra, mely a körülte elterülő kis tavon leng, hogy lombos fái hüs árnya alatt andalogj, mellette kis halász kunyhó, melynek láttára mintha
TÁRCZA
Egy p^rcz elég volt...
Kgy perez elég roll, hogy m»glátta''ak Éj ez ar. egy perc* elvévé eszem ; Azóta téged látlak mindenütt S előttem lengesz 3/,Un8s-B*(lntüIcn.
ElSttem áll elhájló termeted Miként ttzél 1-pkéket könnyedén Kiöltem leng varázsló két acemeri, A melyben Qdvftt, menyet láttam én.
Holló hajad leomló fllrteit l.átom homályos, néma éjjeken A napba hogyha nézel, két azemed HüvTis sugárát látom szüntelen.
Ks hogyha látok zngó habmorsjt A tengerpart sziklás, kemény «lén Haivad látom, mely mint a part köve Olyan szép sima és olyan k e m é » y.
V. SÁRFFi'' IONÁCZ.
A lyoni koldus.
Huszonöt éven át kéregetett alamizsnát egy ikrfr koldus, a lyoni székes egyház ajtajában, Lajos János, igy hívták őt a Jyoniak, mindennap a templom fő bejáratának lépcsőzeténél térdelt, ájtatosan imádkozott, ősz alakja, áhítatos imája, mindenkibea részvétet keltett, és oly anynyira roegssokták már a lyoniak e hely en, hogy a templom oda illesztett szobrának tekintették. Reggel korán, még mikor mindenki aludt, Lajos János már, a templom «lőtt imádkozott, és csak akkor tért hasa, midőn este minden zaj lecsendesült és a város
■ lakói nyugalomra vonultak. Életét a templom ba járó hivek kegyeletére bízta; mert azon fillérekből tengődött, melyeket u jó nzivek per '' selyébe vetetlek. Lajo« János modora, arcz '' kifejezése, biaonyoa neveltségre mutatott, és kolduatársai között, kik körébe » regiének, ő részesült a 1-gtöbb méltánylásban, talán azon részrehajlatlau ¡gazságszer«t»*te miu.lt, melyet az egybegyűlt alamizsna fillérek aránylagos j kiosztásában tanuáitott, vagy talán mivel tár-sait, kik szomorú sorsuk ellen gyakran kifakad tak, enyhitő vigasztalással tudta megnyugtatni, j Lajos Jánoa már 70 éves volt, de mull- : járói 25 évet leszámítva, a mióta koldus volt, s-nki semmit sem tudott, és róla mindenki azon különös észrevételt tevé, hogy „sohasem lép be a templomba" pedig senki sem kételkedett abban, hogy Lajos János keresztény katholikus. A szent mise alatt, midőn a hivek imája a tömjén füstjével és a virágok illatával szállt az égre, midőn a szent énekek gyönyörű harmóniája visz'' hangzott a magas bolt iveken, az öreg Lajos János is földre szegezett szemekkel, magába mélyedve rebegte könyör gését a Mindenhatóhoz; néha egy tekintetet veteti a templom belsejébe, végig nézett az egybegyűlt hivők sokaságán, — az ájtatos keresztények angyali csoportja, a homályban, a templom színezett ablakain át, szétszórt napsugarak, a magas oszlopok, melyek századokon át tartják a magas bolt iveket, mint jelképei a vallás örökké valóságának, az egyház hajójának végén felemelt magas oltár, asámos gyertya lángtól megvilágítva, virágcsokrok és koszorúkkal díszítve, elragadták és fessült merengésben tárták ac öreg koldust. Szemei sokator könyékben álltak, s midőn
az állitat pillanataiban azokat nehéz fohászok között az égre emelte könnyei özönnel csordultak arczredöiu alá. Valóban ha Lajos Jflnoe a kereszténység első korszakában él, a hivek sorából való ezen önkény te» száműzetéséért, és leltüuő, áhítatos magaviseletéért, valami rettenetes bűn által terhelt, s elátkozott szellemnek ítélték volna, mely mint árnyék kénytelen tévelyegni az élők sorában.
Egy már éltss lelkéaz tisztelendő Dormes ur volt az egyház papja, kinek rendes keresztényi jó szokása volt, az alamizsnára szánt filléreit az egyház szegényei között való kiosztás végett, minden reggel Lajos Jánosnak át adni.
Különösnek találta egy napon a lelkész ur, midőn az alamizsnát L-ijoa Jánosnak a templom ajtajában át adni akarta, hogy az öreg koldust nem találja szokott helyén, holott 25 év óta ez soha megnem történt, és Lajos János volt a kegyeletes jóltevés eszközlésében 25 éven át megbízottja, ki is e tisztét minden kor híven és becsületesen végezte. Most is a jószivú lelkész a kegyelet adóját a szokott módon leróni akarván , »-1 ment tehát az öreg koldus lakására. Itt azonban különös meglepetés várta a nyomorúság gúny bója helyett egy tágas és fényesen berendezett lakásba lépve, ennek egyik zugában kevés szalmán elterülve halálos vonaglások közepette találja Lajos Jánost a lyoni öreg koldust.
A lelkész megjelenése egy kevés eny-hületet kölcsönzött a szerencsétlennek sremegő hangon szólott „köszönöm lelki atyám, hogy ily kirhosatos szerencsétlent meglátogatásra méltatott".
„„öreg barátom" «ólt a tisrtes lelkész,
„„azért jöttem, hogy megtudjam mire van szükséged" u.
„Már ninc-s szükségem semmire" rá+aszolt az öreg „halálom órája közel, csak lelkiismeretem gyötör, s a lelkiismeret furdalásának kin-jnibau lelkem oly nehezen menekülhet e bűnös testből".
„„Talán valami nagy bünt követtél el, moly súlyával lelkedre nehezült , s megbántja öntudatodat"".
„Igen, atyám, nagy bünt — véghetetlen súlyos vétket" — szólt fuldokolva a koldus, „melynek megbánására e kinteljes hosszú életemen át hiába törekedtem, oly nagy bünt, melyért bocsánatot itt e földön nem lelhetek Istentől, a melyért bocsánatot nyerni nem lehet az égben sem*.
„„Lehetetlen, hogy ily nagy legyen bü-nödu" szólt a lelkész vigasztalólag, „„nem létezik olyan nagy bűn, melyért Isten vég hetetlen jóságától bocsánatot ne remélhetnénk, kételkedni Isten könyörületességében kár-hozatosabb volna mint bármi nagy bűn, — a vallás enyhitő balzsammal járul a bánkódó bünős sebéhez, bízzál atyámfia az ég urában, ő nem hágj d. s ha bár sokat vetkeztél is, ő sokat is megbocsát, a bűnbánó mindig számithat az isteni kegyelemre.""
A haldokló néhány kinos mozdulatot tőn, s minden erejét összeszedve, hogy lelkét még egy kevés jelenlétre kényszerítse, azután töredelmes hangon igy szült, „Atyám egy szomorú történetet fogok elmondani, mi által bűnös lelkemet csak mint embernek és nem a ielkéssoek akarnám feltárni, mert mint azonnal látni fogja, nem vagyok méltó az egyházi szentségre, méltatlan vagyok as imára is; mégis ... és itt egy
tizenhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
Miíh;
JULIUS 7-ém 1878.
éreznéd a halászlé ínycsiklandó illatát, pedig ez illat, mi idegeidre hat — egészen más. nem oly anyagi, de fönségesebb, melyet ama rózsadomb "küld feléd, nehogy elfeledd, megtekinti bájos, gyermekeit : a szebbnél szebb rózsákat. A vár-torony alakú kis épület a kert közepén, meredeken felfutó csigalépcsőjével a legkedvesebb képet mutatja. Egy kicsiny, csorgó patakocska sem hiányzik, mely kövecses medrében vigan szokel tovább, mintegy kaczérkodva partja virágaival. S ennyi öröm közt egy síremlék, hatalmas fák tövében, zöld repkénytől kőiül futva: a tanítványi kegyelet jele, mely egy egyszerű szerzetes felett emelkedik, ki valamely grófi tag tanítója volt.
A* kastély elótt egy roppant hárs emelkedik, melyet állítólag Rákóczy Ferencz ültetett volna, s jelenleg 180 éves. Hatalmas vastagsugu dereka és koronája ez állítás mellett bizonyítanak. Üde, balzsamos illatott terjesztő lombjai kedves árnyat nyújtanak, s a legszebb mulató helylyé teszik az alját.
A bucsu-estély is megtörtént, s mi az öröm közé egy kevés ürmöt kevert: az a válás fájdalma volt. Könyezve bucsuztunk e kedves helytől, s különösen azoktól, kik
V ''
e helyet nekünk oly kedvessé tevék, de telve egyszersmint oly bó tapasztalatokkal, milyet csak ily kirándulás alkalmával szerezni lehet!
Junius 15-én ünnepélyes „Te Deuui" után kocsikra rakódva, vissza indulánk, mig mindannyiunk ajakát egy gondolat hagyá el :
.Isten veled!"
GARAY SÁNDOR.
Jegyzőkönyv,
A „zalamegyei általános tanítótestület központi választmányának ISIS. évi junius hú 11-én tartott üléséről.
Jelen voltak: Schmidt Kárul/ elnök, Hoffuiaun Mór, Horváth Pál, Hajgató Sáudor, Németh Ignacz, Kó««»völgyi Aotal, Venczel Rezsó, Páron Endre, Váry József, Szaiay Sándor, Lisztuer József, Kécsey György , Dömolky László és Tóth István, továbbá: Nucsecz József iskolaszék elnök.
Elnök meleg szavakkal üdvözölvén a választmányt, az ülést megnyitottnak nyilvánítja.
Olvas tátik a múlt ülée jegyzökönyve, mely észrevétel nélkül hitelesíttetik.
kis szünetre tenu akadt, mialatt sápadt arczáu a reménynek egy sugara vonult át, „ha majd mint ember meghallgatott, és mint lelkész méltónak fog tartani az utolsó kenetre, ugy magamat atyai kegyeimébe ajánlom, és az isteni könyö rület reményében, fogok vigasztalás!. lelkemnek könny ebbülést keresui."
Az öreg koldus ekkor felemelkedett fekhelyéből, és a csekély szalmát összekaptritva reá ült, fejét a szoba faláuak támasztva, szemeit merően a lelkészre emelte és élettörténetéből a következő eseményt beszélte el.
„Egy szegény vinczellér tia vagyok, hazám Bourgogne, a hol atyám egy kis falu urának teijes bizalmában részesült, gyermekségem óta a gróf ur kastélyában nevelkedtem fel, s a jó ur még mint kis fiút, saját tiának leendő komornyikjává szemelt ki, tanulmányaimban azonban feltűnő haladást tettem, mert a gróf ur a legjobo nevelésben részesített, tanítóim ajánlata, dicsérete, pártfogóim jó akarata a gróf urnák reám vonatkozó szándékát megvaitoztatá, s igy történt, hogy sokkal magasabb rangra, titkárságra emelkedtem a grófi családnál. Husz éves voltam épen, midőn a forradalom kitört, a kor eszméitől eltelve, a nagyra vágyásban elragadtatva e hivatalomat is csekélynek ós szolgaiasnak találtam, a párisi mo7galom csakhamar a vidékre is elhatott, a gróf lakásában Dem látva magát biztonságban miután minden cselédét elbocsátotta egész családjával Lyonba menekült, azon reményben. hogy itt a nagy tönng között feledés folytán, kikerülheti a lázadók üldözését, mint u család neveltje, úgyszólván gyermeke, én is követtem ót. A torradalom egcsz birtokán kitört, de hollétünket senki sem tudta, a gróf ur minden vagyona elkoboztatott, hanem ezzel ő nem sokat törődött, csakhogy egész családja bizton lehetett, és várta Istenben vetett bizalommal a helyzet javulását. Hiu remény ! A legbiztosabb embe rének álnok csalárdsága mindent megsemmisi tett, ez a gróti családot elárulja, menhelyét felfedezi, és ez álnok, e nem ember én valék !
(Vége következik.)
1. Olvastatik az ,egyetemes néptanító* i gyűlés 50-es bizottságának a népnevelők lap«
Jában megjelent III ik egyelem«« gyűlésre szóló meghívása, a melyben egyszersmind felkéri a megyei egyleteket, miként minden egylet tegye tanácskozása tárgyává as 50 es bizottság által felállított tételeket és azokról szóló határozataikat küldjék be.
Ezután elnök elöadá, miszerint e pontokat a paedagogiai szakosztály .már megvitatá, kéri e szakosztály határozatainak felolvasását. — Mi megtörténvén, részletes tárgyalásuk következett.
Az első pontra vonatkozólag elébb felolvastatik: az „aradvidéki tauítóegyletnek" megvitatás végett küldött magyarországi népnevelők szövetségének tárgyában kidolgozott n»za-bály tervezete."
A választmány a fennebb jelzett aradvidéki tervezetet ugy egészében mint részleteiben teljesen magáévá teszi és igy a paedagogiai szakosztály jegyzőkönyvének
1 só pontját, mely szerint Hajgató Sán dor indítványára elhatároztassák, hogy Bánfy Alajos tagtárs indítványa, illetőleg javaslata terjesztessék elő a czélból, hogy az országos egyesülés ez irányban hajtassék végre, elejti.
2. Az Eötvös alapra nézve, határoztatik, hogy az egyetemes gyűlésen hassunk oda, miszerint a segélyezés jövőre ugy történjék : hogy 3/% részben a középtanoda és képezde, 7> részben az egyetemen járók segélyeztessenek.
3. Az 1868. XXXVIlI-ik t. cz. revisioját illetőleg a zalamegyei általáuos tanítótestület központi választmánya annak idején készítvén egy javaslatot a népoktatási törvény reeisioját illetőleg, azt ma sem tartja még elavultnak és a Ill-ik egyetemes tauiiógyülés becses tigyelmébe ma is meri ajánlani.
4. A népkönyvtárak felállítása nagyon szükségesnek mutatkozik, csak hogy óhajtjuk, miszerint azoknak használatára a nép a lelkész urak által a szószékről is buzdittassék.
5. Az iskolai takarékpénztárakat kisérlot-képen tovább is óhajtjuk feutartani.
0. A vallás oktatás kérdésének tárgyalását mellőzni kívánjuk
II. A nyugdíjtörvény revisiójára vonatkozólag a pozsony megyei hivatalos tantestület már 1877. május 2«. "és 29 én tanott Vl-ik nagy gyűlése alkalmával egyebek között következő határozatot hozta: „A tanitóegylet egy országgyűlési képviselőcel forduljon az országgyűléshez, kérvén ezt, méltóztatnék az 1875. XXXII t. czikket, mely a néptanítói nyugdíjról szól, oda módosítani, miszerint ezen törvény-szikk 33 ik §-a, melyben a községi néptanítóktól az uj nyugdíjazási törvény alkotásáig beszedett 2% ezen nyugdíjazási alapba való bekebelezése elrendeltetik , toldassék meg azon hozzátétellel, melyben kimondassék, hogy ezen befizetett pénz azon tanítóknak, kik a nyugdíjazásra felvétettek, a most folyó években számíttassék be évi járulékul; azon tanítóknak pedig, kik koruk elóhaladottsága miatt a nyugdíjazásból törvényesen kizárvák. illetőleg, kik annak nern köteles tagjai, befizetett pénzeik adassanak vissza.
A pénztári szakosztály terjedelmesen in dokolt indítványa foly tán a zalamegyei általános tanítótestület központi választmánya is a Gellér társulat eszméjének mellőzésével a pozsony megyei hivatalos tantestület idézett határozatának indokait, a mint azokat, az ismeretes, Modorban 1877. nov 1-en kelt kérvényében kifejtette, egész terjedelmükben elfogadta és a folyó évi augusztus 21., 22. és 23 áu Budapesten tartandó Ill-ik egyetemes tanitógyülésnek is ugyanaz, n indokokat elfogadás végett az országgyűléshez intézendő közös kérvény számára egyhangúlag a legmelegebben ajánlja.
III. Elnök kérdezi végre a központi választmány tagjait, megtartassák e a jelen évre kitűzött megyei nagy gyűlés Nagy-Kanizsán ? Határoztatik, hogy a jelen évről is épen ugy, mint azon évről, melyben Budapesten a Il-ik egyetemes tanítógyülés tartatott, a következő évre halasztassék,
Ezzel elnök az ülést bezárja.
Kmft.
SCHMIDT KÁROLY,
a zalamegyei ált. tanító testniet elnöke.
TÓTH ISTVÁN.
jegyző.
Tárgyaló-terein.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék bünfe-nyitö osztályánál a f. év jtdius havában a kővetkező biinperek vétetnek nyilvános tárgyalás alá; ngyanis:
Julius 11 ón :
1. Dani István esztregnyei lakós ellen szülő bántalmazás miatt végtárgyalás.
2. Weisz Miksa nagy kanizsai lakós ellen sikkasztás büntette miatt ugyanaz.
3. Borsos Péter esztregnyei lakós ellen súlyos testi sértés miatt ugyanaz.
J u 1 i u s 12 én:
1. Glavina Mihály perlaki lakós jövedéki kihágási ügyébea ítélet hirdetés.
2. Ruzsmann András ellen ugyanoly ügyben ugyanaz.
3. Ferkács Mária ellen ugyanoly ügyben ugyanaz.
4. Varga József bakónaki lakós elleni súlyos testisértési Ügyben Il-od bírósági ítélet kihirdetése.
5. Pál Ferencz csörnyeföldi lakós ellleni bírói zártörés iránti ügyben ugyanaz.
6. Baly György kaczoríaki lakós közerkölcsiség elleni ¿¡hágó ügyében ugyu.iaz.
7. Gerencsér István körmendi lakói elleui tolvajlási ügyben végtárgyalás.
8. Fischer Ferenc* ellen sikkasztás, közokirat hamisítás miatt folyamatba lett bünper-ben ugyanaz.
(Folytatása köv.)
Helyi hírek.
— Dr. Falk Miksa nagynevű publi-czistánk, Keszthely választókerület képviselője ma, vasárnap, julius 7-én érkezik meg választói kerületébe s másnap hétfőn délben tartja beszámoló beszédét. Isten hozza szerencsésen! Egy hangú megválasztása kétségtelen s csak gratulálunk a kerületnek.
— Zalamegy ében, a Zala-Egerszegen jul. 2 án tartott pártgyülés alkalmával az eddigi kormánypárt Glavina Lajos és Skublics László szavazata ellenére elhatározta, hogy mint ilyen feloszlik s a közjogi alapon álló ellenzékké változik át. A zalamegyei ellenzék szervező gyűlését julius 8 án fogja megtartani.
— A déli vasúton nagymennyiségű széuát szállítottak Eszékre — Bécsből.
— Értesítés, azon szülőknek kik gyermekeiket középiskolába küldeni óhajtják. 1. Az uj középiskolai rendtartás 5. §. értelmében a reáliskola első osztályába oly tanulók vétethetnek fel, kik a 9 ik évet betöltötték és 12 évesnél nem idősebbek. Ismereteiknek mértékére megkívántatik, hogy a népiskola negyedik osztályának tananyagában kellő jártassággal bírjanak. Ezen ismereteiket külön (ingyenes) felvételi vizsgálattal igazolják. 2. A rendtartás ezen pontja megengedi , hogy 12 évnél idősebb fiuk is felvétethessenek (mely esetben a tanári testület határoz) és, hogy a rendes iskolát nem, vagy hiányosan látogatott ifjak is felvételi vizsgálatra bocsátassanak. E vizsgálat sikerétől függ a tanuló rendes felvétele. 3 A felvételi vizsgálat anyagát nem a régi IV. elemi osztály tantárgyai teszik, mert ezek megfelelnek lényegében az uj beosztású V. és VI. népiskolai osztálynak, hanem az uj rendszer szerint alakított negyedik népiskolai osztály tantárgyai. 4. Szegényebb sorsú, jó tehetségű tanulók felmentetnek a felvéti dij és az egész évi tandíj alul és ingyenes tankönyvekben részesülnek. Az ingyenes vagy mérsékelt áru élelmezés ügyében felvilágosítást ád az ezen évi reáliskolai értesítő „jótékonysági ügy" ciimü rovata, valamint a programúi utolsó pontja. Sümegh, 1878. jun. 22 én Ádám Iván, reáliskolai igazgató.
— Az illetékek után járó késedeimi kamatok tárgyábau. M. kir. pénzügym. 1878. évi 1 1365. sz. rendelete. Felmerült kételyek alkal-mabol, kijelentem, hogy azon illetékeknél, melyekre nézve a pénzügyi hatóság részéről fizetési halasztás adatott, a törvények szerint járó késedelmi kamatok a késedelem egész tartamára, tehát a halasztási engedélyt megelőző időre is, - 6%-kal számítandók; s hogy az 1873-ik évi IX. törvényexikk 15. § a értelmében a késedelem tartamához képest félévenkínt 1%-kal növekedő késedelmi kamatok felszámításának csak azon illetékeknél van helye, melyekre nézve fizetési halasztás nem adatott, valamint az engedélyezett halasztás lejárta utáni időre azon illetékeknél, melyekre nézve halasztás adatott ugyan, de azok az engedélyezett halasztás lejártáig sem fizettettek be.
— Letenyén vasárnap, julius 7-én nagy-értekezlet tartatik a követjelölt választására nézve, eddig négyet hallottunk említeni: Ujlaky József, Tuboly Viktor, Apáthy István és Lukács Gyula urakat.-
— Balaton-Füreden a 3-ik számú kimutatás szerint junius 26-ig 239 tolyószám-ban 371 fürdővendég jelentkezett.
— EsMtregnyén múlt kedden este a Villám egy 13 éves fiút agyon sújtott. Ugyanez este a jég többhely ütf kárt tett. Récsén pedig szerdán egy kanászt ütött agyon a villám.
— Balaton Füredről vettük a következő értesítést: a „Szeretetház« ban tartott évi vizsgálat nagyszámú közönség előtt történt, általános elismerésben részesültek a derék igazgató s tanitótársai. a fürdőintózet éber szelleme s köz tiszteletű tevékeny igazgatója, Écay Láazló urnák névnapja szinte ünnepélyezen tartatott meg; a szeretetházi növendékek énekléssel a érzelmes szavalással tisztelték meg kedvez jótevőjüket; a diszebéden Simon Zzigmond apát ur ő nga, Junák cz. püspök ő mg», koszorús ifjú
költőnk Endrődy Sándor sat. szebbnél szebb pohárköeaöntéseket mondottak. A fürdő-biztos Nagy Sándor nr, ki ny. huszárfőhadnagy ernyedetlen éberséggel őrködik a csend és rend felett. Károlyi Nándor derék magyar vendéglősünk a »Nagy vendéglő"-ben kitűnő jó konyhát tart, méltán megérdemli a tömeges látogatást. Rabsch visszajött Qrátzbói s jelenleg az „ Eszterházy •-féle vendéglót birja.
— Mult hó vagyis junius 26-án tartatott Mihályfa községi jellegű (Zalamegye) iskolája ban a sárvizsgálat, t. Bessenyey Eroő ottani földbirtokos és iskolaszéki elnök ur vezetés* mellett. Ha van valaki, ki hazájával jót t«8z, ugy az azon hazafi : ki nemzete sarjainak t''^1 vi'' lágositása és nevelésére áldozatokat hoz. A n* vezett honfiak köté sorolandó fenntjelzett ér-dem tolj es elnök ur is, ki nem reatelve Bénin,, fáradságot és áldozatot a nevezett czélra, községi e téren mintaközségé alakította át. Gondosk<>. dott ugyanis jeles tanítóról, jól berendezett iskoláról sat. Nem czél«>m a szokásos dicséretek számátszaporitai; mert a tett nem szorul dicséretre. Csak azon czélból óhajtanám a fenntírt nemes lelkű uri egyén páratlan ügyszeretetét nyilvánosságra bocsátani: miszerint a suk vagyonos és mindennel bővelkedő uri családok ezt olvasva, szíveskednének őt utánozni. Ugyanis a nevezett iskolai vizsgálat a legkitünőebbeu •ikerülvén, a miért az ottani tanitó Tóth Lajos ur legmelegebb elismerést érdemel. Vizsgálat után felolvastatott az iskolai takarékpénztár állapotáról szóló jelentés, mely által kimutatta-tott: hogy a kis gyermekek napi keresetükből gyűjtött összeg &K) frtra rug. Ezután követke zett a szorgalmasb tanulók és látogatók jutal-mazása, mely nagyobbrészt fenntírt elnök ur alapítványi letétéből, mégis t. Forintos Ká\ mánaé, t. Simon N. mérnökné úrhölgyek és ottani ^ lakósnők kegyes adományozásaiból áliott. Körül belől kiosztatott 50 frt" készpénz bankó és ezüstben, továbbá 15—20 frt áru érték ruha és más eszközökben. Az illető nemes-lelkek tetteinek meglepetése folytán közlöm sorokat azon reményben : hogy vagyonosb föld birtokos és más állapotos honfiaink követendik e nemes áldozatok hozatalát. A jó ég adjon sok Bessenyey Ernő urat hazánknak.
— Meteorologiai észleletek a csáktor nyai községi elemi néptanodánál 1878. évi jun. hóban. Közép légnyomás: 746 1 milliméter, legnagyobb légnyomás: Ő6 5 mm. 7 én reggel 7 órakor; legkisebb légnyomás: 38''K mm. lí>. este 9 órakor. — Közép hőmérséklet: 4-19 4* C. legnagyobb hőmérséklet: 29-3° C. 30 án délután 2 órakor; legkisebb hőmérséklet 11 <>° C. 7 én reggel 7 órakor. — Közép páranyomas : 11-5 mm. A levegő közép nedvessége százalékok bau : 70 0%, legcsekélyebb nedvesség: 34% 13 áu délután 2 órakor. — Közép felhő-zet (0 tói 10 ig számítva) 4 8. Egészen derült ég (0-vel jelezve) 6-szor. Egészen borult (10-zel jelölve) 17-szer. Közép szélerősség (O-iól 10-ig számítva) 2*0 Összesen észleltetett 60 szól, ea pedig: északi 4; északkeleti: 16; keleti: 2; délkeleti: 3 ; déli: 6 ; délnyugati: 7 ; nyugati: 8; északnyugati: 7; szélcsend: 7-szer. 5-nél nagyobb szél észleltetett 2 szer. — A légköri csapadék (eső) havi összege: 50 85 mm. Leg több csapadék — 16 85 mm. volt 5-én. Eső volt 10 napon. Köd volt 3-án. Harmat volt: IK napon. Égi háború 3 napon. J.
— Magyarország és kapcsolt részeiuek mélyen tisztelt közönségéhez! Midóu hazai iparunk és gazdászatunk emelése érdekében el határoztuk egy Székesfehérvárott 1879 ben tartandó országos ipar-, termény- és állat-kisl-litáb rendezését, tisztába voltunk a feladat nehézségével, de megfeszített munkásságunk mellett legyőzni hittük azon reményben, hogy édes magyar hazánk minden igaz fiának hazafia« támogatásával találkozandunk. E hitünkben nem csaiatkozánk, mert a hazai sajtó nemes támogatása által már eddig is sikerült országszerte érdekeltséget kelteni, mit emel azon tény is, hogy kiállitásunk érdekében működő bizott sági tagoknak száma, kik az ország különböző vidékéről lettek a bizottságba beválasztva, az ezerszásat meghaladja. A munkálatok szakadatlan folynak, de hogy a kivitelnél legyőzhetleu akadályok fel ne merüljenek, tisztelettel kérjük a bejelentéseket mielőbb megfenni. A bejelentések 1878. julius elejétől elfogadtatnak. * ugy a bejelentési iv, mint a kiállítási szabályznt kívánatra alólírt végrehajtó bizottság által azou nal elküldetik, és a kérendő felvilágosításokat mindenkor szives készséggel adandja meg. A székesfehérvári országos kiállitási végrehajtó bizottság nevében. Székesfehárvárott 1878. jul. 4-én. Grf. Zichy Jenő, b. elnök. Csitári Kálmán, b. j.
— JRövid hirek. Japán belügyminisi-tere orozva legyilkoltatott az utczán. — Mehá-dián az idén mar 2725 fürdővendég volt. — A marokkói császár meghalt. — Egy rimaszombati ügyvéd 58 ezer cserebogarat irtott ki. — A jövő országgyűlés okt. 17 re hivatott egybe. — Ti*** Kálmán hossssbb ideig Geszten lakik. - Tr»-chines amerikai sonkákat koboztak el Bécsben. — Dömsödön egy anya 3 figyermeket síült,
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JULIUS 7 éo 1878.
mind egésEséses. — 2á»3ny i Pál 25 ezer frt. értékű ásvány gyűjteményt hagyott a debreczeni ref. iskolának- — A nubiai állataeregiet Bpestre érkezett. — Velencaében AuBstria-ellenea tlin-
letésvolt. — A kongresaua kijelenté a Duna aem-jejreaitését. — Schweidnitzban egy I3eveafiul feUégsérté»crt három havi fogaágra ítéltek. — (;r. Vülquez Alfréd hiuzárhadoagy Zomborból eirV ^zép u6t elszöktetett. — A bártfai aó ára kiemeltetett. — A persa schah Bécsbe érkezett. __ Albrecht t''herczeg iámét Párisba utazott. — L ''»"nézi Híradó" czimö uj lap indult meg. — berlini kongreasus vége felé közeleg. — Hoffrnan lstvánné Fehérvárott 200 irtot hagyott hua véd menháznak. — A muazkák eddig tt-lei f-n halottak «a 8*b«aültekbeu 321,OUÚ rra-bért vf82t-t;ek, köztük 2700 tisztet. — Gorcaa-kuti j''ii- vu''1 évits. — Szlávy József hosszú idt.ru külföldre utazott. — Diruer Karoly képezdei tanítójelölt amerikai párbaj kíi-vetkeztében fölmetszette ereit. — Gyergyó-azarh^gyen fgy egéaz caalád mérges gombát rvftt. inind nifg kelle kötözni.
Ki nyert?
— A hitelaorajegyek jul. 1-éu tartott húzásában h következő sorozatok nyertek: 4lif>. ^0.1202. 1 j02. 1519.2044. 2105. 2123. 227U. 2nó.\. 2623. 2717. 2941 éa 3484.
A bécdi községi sorsjegyeknél p"dig u következő sorozatok húzattak ki: 85. 247. 544. 655. 761. 848. 1400. 1427. 1538. 1G34. 1733 éa 2201.
Prága, julius 3 án: 81 Szeben, „ „ 48 Lemberg, „ „ 82
71. 7U. 77. 28. 4. 34 52. 29. 55. 49. 29. 83.
Színházunk.
Július 4-ike URadhatJannl nevezete» napot képez Keszthely művelődé»» elóhaludxgában, mely uapon egy régen várt épület nyittatott meg, értem az állandó színház ünnepélyes megnyittatá«át Mik-l«Ysí Gynls színtársulata dltal.
Egy csinos kis templom ez, mely büszkén hirdeti épittetojének : Zsillinszky kávéház tulajdonos urnák áldozat készségét, ki, belátván azon ürt, mit egy ily állandó színház hiánya okozott : azt a lehető legszebb eredménynyel iparkodott betüiteni ; » ha egy pillantást vetünk az épületre, azonnal látjuk, hngy ezt sikerült is neki elérni. — Papjai is megérkeztek a templomnak, s most már csak kettő van hátra: a közönség tömeges pártfogása, s annak megfelelőiem a társulat részéről az iparkodás, hogy hivatásuknak megfelelve, élvezetes órákat nyújtsanak.
A megnyitás ünnepélyes volt, r. a látotUk fel-jog.vsi fanak arra, hogy a bemutatott társulattól a |eg«xel»i) eredményt várjak. Mert sajnos, de való, hogy vidéki srintáriulatainknál inkább megszoktuk a ros»zat, mint a jót feltételezni, s ha kutatjuk a dolgot, nem is minden ok nélkül Hogy c«ak egyet említsünk a kezdő színész, ki talán a legfényesebb reményekkel telve lép pályájára, legtöbbször oly dolgokkal találkozik először, melyek épen nem al-
kalmasak arra, hogy benne az e pálya Lránt fel-«¡«•iteU tüaet »Jtitaák. de eltetikeaőleg; — egy deszkákból összetákolt bódé, vagy valamely »nagy veu-dégló terme" hol pályafutását megkezdi, nem igen kelthetnek előszeretetet abban, aki fényes színpadról, s ki tudná megmondani mirSl ábrándozott. — S csoda-e, ba ily esetben a legtöbb hivatott visszariad, s amely rész daczára ennek megmarad, elvész azon hívatlanok UöwLt, kik mint ártalmas rovarok lepik el Thálía templomát, hol erőlködésük által míg egyrészt a tehetséget is elnyomják, másrészt kellemetlen zavart idéznek elő, mi csakis a közönség visszariasztását idézi elő.
Nem csupán a társulatok, illetőleg azok vezetni okai tehát annak, hogy kelló elismerést nem vívhatnak ki, de okai azon városok is, melyek ily szent eszmének, n int a színészet, ha nem is remek, de legalább megtelelő templomot nem emelnek
Tehát mindenek elótt templomot, a hivatott papok nem fognak hiányozni, hogy kikorhácsoljak onnan az oly egyéneket, kik csak szégyenére vannak ez eszmének.
Miklósi ur társulata nem pauanzkodbatik az épület hiány miatt, s hisszük : nem a pártfogás miatt sem, ha megválasztja hivatott egyéneit, R ha uitalán volnának : kipusztítja azokat, kik nemes türrkvésére árnyat vethetnének.
Különben ismerve Miklósi uruak tapintatosságát és táradhatlanságát : minden jót remélünk. G. 8.
I
Vegyes hírek
— TVdhxbeszéd. Tisztelt urak, Főrendek éa képviselők, kedvelt hiveink! Keraénynyel és bizalommal üdvözöltük önöket, midőn az 1875-ik évi augusztus hó 31-én ezen országgyűlést megnyitottuk. Folhivtuk ez alkalommai figyelmüket azon nagyfontosságú tárgyakra, melyeknek elintézése buzgó munkálkodásunkat igénybe fogja venni. Kiemeltük egy ebek között, hogy az egyensúlynak az álUmháztartásban helyreállítása, a közigazgatás minden ágában és az igazságszolgáltatás körül mutatkozó hiányok orvoslása szakadatlan muukásságot és nem egy tekintetbnn áldo*atK eszséget fog kö vetelni. Az általános politikai kelyzet, mely a hitelviszonyokra mindenütt nyomasztólag hatott, igen megnehezítette eszközlését annak, minek az államháztartás rendezése és az ország hitelének javítása érdekében történni szükséges volt", a monarchiánk két állama között némely fontos kérdésre nézve szükségessé vált egyezkedések pedig, hosszasabb tárgyalást okozván, uagyou igénybe vették önök idejét. Ily körülmények közt nem vult lehetséges, megtenni mindazt, a minek megtétele óhajtandó volt. Mindamellett történt sok ugy az ország pénzügyeinek rendezése, mint a közigazgatás és igazságszolgáltatás tekintetében. Nem emlitve mást : a takarékosság elvének szigorú alkalmazása és az önök megállapodásaiban nyilvánult áldozatkészség ezen viszonyok között is lehetővé tette az államháztartás mérlegének határozott javulását és az ország hitelének emelkedését; a pénzügyi közigazgátásnak netn egy
hiánya törvény által orvosol tátott; a közigazgatás terén számos, hiányt pótló törvény alkottatott ; az igazságszolgáltatásnak a nemzet által oly régen érzett legégetőbb hiánya a büntető codex — megalkotása által pótoltatott; az 1867-ben monarchiánk két álma között 10 évre kötött egyezmények megujit-tattak. Jótékonyan fog ez hatni monarchiánk mindkét államterületének érdekeire, összes népeinek jólétére és az ezen czélból mindkét részről tett engedményekért bő kárpótlást fog nyújtani az erő, melyet az érzelem- és érdekkapcsolat ezen ujabb nyilvánulása mindeniknek kölcsönözni fog. Biztosítást nyújt ez egyszers-mint az iránt, hogy a legközelebbi országgyűlések kellő idővel fognak rendelkezni arra, hogy azt, a mi most elmarad, pótolhassák és általában mindazt, a mit kedvelt Magyarországunk érdeke kívánni fog, megtehessék. A külügyi viszonyok jelen állása reménylenünk engedi, kogy sikerülni fog monarchiánk érdekeivel együtt a béke áldásait biztosítani. Jól esik elismernünk, hogy azon hazafias támogatásnak, a melyben önök kormányunkat részesítették, ebben jelentékeny érdeme van. Bármit hozzon a jövendő, bizhatunk abban, hogy monarchiánk és igy kedvelt Magyarországunk érdekei önökben és az ország minden fiában mindenkor biztos támaszra fognak találni. E bizalom kifejezése után fogadják önök meleg köszöne tünket buzgó fáradozásaikért. Fogadják és vigyék küldőiknek őszinte királyi üdvözletün ket. Ezzel h jelen országgyűlést berékesztett-nek nyilvánítjuk.
— A „Veterinarvis" állatgyógyászati, állategészségügyi , tenyésztési és állattartási szakközlöny teljes félévi iolyama fekszik előttünk, kitűnik belőle, hogy e szaklap valóban hivatva van a hiányt, mely eddig az állatgyógyászat terén már élénken vala érezhető, — kitölteni. Tisztán tudományos iránya, könnyen érthető nyelvezete s változatos tartalma egyaránt ajánlják azt a szakemberek figyelmébe, épugy a gazdakozönség méltányos részvétébe is; de még községek is meríthetnek belőle oktatást, kivált arra nézve, hogy uralkodó állatjárványok idején miként kelljen eljárni. — Emeli még a lapnak érdekességét az, hogy egyes czikkekhez, ha kívánatos, — rajzok Í3 mellékeltetnek, mi a tárgy m^gérthetését igen elősegíti ; már ez első félévi folyamban is számos részint famet-szetü, részint kőnyomatu csinos rajz (ez utóbbiak Pataky udvari műintézetében nyomatva) jelent meg. Az igen esekély előfizetési ár — léi évre 2 frt, egészévre csak 4 frt — a laptulajdonoshoz és felelős szerkesztőhöz Nádaskay Béla úrhoz intézendök Budapestre (az állatorvosi tanintézetbe) vagy Rákos Palotára küldendő. Melegen ajánljuk e szaklapot a t. cz. közönség pártolásába.
Szerkesztői üzenet.
2817. V. S. Veszprém. Igen ! Az arczképet örömmel veszem.
2318. G. „Ki kedvesebb ?• Mielőbb jő.
2819. .A fatalismns Magyarországon* közöljük.
28*0. K. A. A mult számban megkezdett beszély. félbeszakítanunk kellett.
2821. A csáktornyai vizsgáról s egyéb iskolai értesítésekről lapuuk jövő számában referálunk.
2822. „Változó "szerelem és „Pensióba . . . nem közölhetők.
2823. ,Zala-egerssegi színészetünk.Nem uj dolgot emlit ; ismétlésekbe nem bocsátkozhatunk
Heti naptár.
Jalias 7-tél Jalias 13 lg 1878.
| Hó- és heti- Katii, és pr-»t Görög 3
uap naptar nsptár
1 27. A dm halászatról Lukácí V.
7 Vastraap F 4 Vilihal 25 A 3 Febr. A
H Hétfő l Kilián 26 Dávid
I y Kedd Bereczk 27 Samn dg
10 Szerda Amália 28 C. Ján. cfe"
11 Csütörtök Pins P. 29 Pét s Pál
12 Péutok Henrik 30 12 apóst Jö
13 Snombat Ödön 1 6 Julius &
Felelős szerkesztő: Bátorfi Laj08.
HIRDETÉSEK.
K K K
X *
*
X X X X X X X X X X
o 8
au
k 1 78. K. 76
Árverési hirdetmény.
Zalamegye kanizsai járása szolgabírói hivatala által közzé tétetik, hogy Molnár Mihály buslaki juhtartásos pásztortól elkobzott 212 drb, öreg és 100 drb. bárányból álló juh falka, — együtt és egyszerre — 1878-ik évi julius 15-én mint ujabban kitűzött határnapra reggel 10 órakor Nagy-Kanizsán — a heti vásárokra kitűzött marha vásártéren — nyilvános árverés utján a legtöbbet Ígérőnek azonnali készpénz fizetés mellett hatóságilag eladatni fog.
A venni szándékozók oly értesítéssel hivatnak meg, hogy a becsár 7MG frt egyszersmind kikiáltási ár is lévén — az igérni akarók csakis 150 frt. bánat pénz letétele után bocsáttatnak az árveréshez.
Nagy-Kanizsán. 1878. jun. 27-én (638 2 — 3)
Svastics Károly,
»zolgahiní.
FÜSTÉR IMRE
butor-kereskedö Sar. Fehérvárott. kaszárnyautcza6 sz.
Ajánlja a nagyérdemil helybeli én vidéki köteönsug-nek dúsan felsxerolt bútor raktárát, h<«l is na^y vá lasztúkl>au találhatók mitidenifiiifl kárpitos ós asztalos
munkák lehető jutányos urakon. (1)22 10—12)
Nomktllonbeu elválaltatnak mindennemű a kárpitos üzletbe vág" munkák helyben luy, mint vidéken a legjutányosabb áruu.
Jó uleb ós tartós munkáért kezesség vállaltatik. Mentill számosabb megbízás és boc*«>s pártfogást kérve, kiváló tisztelettel. Fentebbi.
Mindennemű idry hfteffséf/< k, de főkép
Nehézkor -
levél általi gyógyítása />»•. KiUim h orvos tudor ur álul Drezda, (NeuBtadt), ki inár több, mint lü.OOo beteget gyógykezelésre átvett. (b-ÍO 1—2)
Lakás kerestetik.
Egy három szobából és minden hozzátartozóból álló utc/.ai lakás ez évi október hó 1-től kezdve három évre bérbe venni kerestetik. Ajánlatokat elfogad: Dauscher Ottó ur és e lapok kiadó hivatala.
Uj hordók eladása
nagyban és kicsinyben,
Vasabroncsos hordók eladása legjutányosabb áron. Kitűnő minőségű slavoniai és magyar 3 éves száraz
dongáinkból
készítve fél hektolitertől 80-ig (1 akótól 150-ig tetszés szerinti nagyságban.
Megrendelhetők: (032 2-3)
Gutmann S. H. czégnél
Nagy-Kanizsán.
Moll seidlitz - pora.
íikkor valódi ^ ''!oboa a ba"
V^SUJV «IV»V\M > llll/iti) ¿„ én soksxoroslt.itt czégeiw van lenyomva.
BUntetö bírósági ítéletek imnétilten <-on$Ut;''iltak ctégem és véd jegyéül mcglinmisittatását ; asért úva intem n klínttnsémt a* ilyon hamisítványok vásárlása ellen , minthogy azok csak ámitáHra vannak számitfa.
Eoy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o é.
-V— — '' —- - ■; — '' "* ~
< i
Valódi miuöséf)b«n tiv. x-el jelölt riógeknél-
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
j A legmeghijihatiibb öiiseK^ly*0 N/.ore a szenvedő einbonoeifiiek 11 minden h«U8 é* klllsÖ gyulladásnál, a leirtóbh hetegság ellen, mindennemű sebesülések, tej-, fül- é* t''ogfáláK, régi «érvek v% nyilt nehek, rákfekélyek, üsxrtk, »»emgyülladás, mimleDiiomü bénulás .''s sérülés stb stb. eltan.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. e.
A l
— — r
Valódi miuÖgégben a f-tcl jelűit cxúgekDél.
D~ÖRSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ. -^i
Krohu M. én társától IJergeubeu (Norvégiában).
Esen halmáj-ssirolaj valamennyi, a kereskedelemben elői''or duló faj költött ax egyedüli, mi-ly orvosi «-xélokra hasruálható.
Ára egy üvegnek használati utasítással I frt o. é.
Valódi minőségben a *-al jelölt ezégtikuél.
Haktárak : N.-Kani*sa (x) Prágei Béla «yógy. (,*+) Haannber( Jósaef, (x) Fesselhofer JdkSCf. (x) Roseuftíld (x) ltelus Jóxae Kyógysseréss. — II a r c s (x) Doruer 8. C s á k t o r n y a (x Qttncs L. v. gyógysserésK K a r á il Hernat^ky A. gyágysnerés*. K a p ti s vár (xf*) Kohn J. (x) Sohröder Hándor gy^gy- Kaproncaa (xf* Werli M. gyógy. Kósseg (x*) Csaesinovics lat. gyógy (x*) KU.tel lat gyógy. Kesathely (x) Sehleifer A. (x) YVünseh F. Körmön d (xf Ráta Ján. 8 a o m b a t h • 1 y (x) Pillioh Ferenc« gyógy. 8 o p r o n (x Mexoy And. gyógy, (x) Molnár I,. gyógy. V e r fi c * e (x*) B»:cs J. K gyógy. B á n o k-8 í.-O y ö r g y (x) A. C. Fibic gyógy Zágráb (x Mittlbach 8. gyógy, (x) Irgalma»hoa gyógy, (x) Hegedűs Uy. gyógy, (x* Perklet Ján. gyógy. 8salotiak (x) Hchwarz Onsx.táv gyógy. Karai x; Runhlita Ist. (x) Bernátcky A. (502 17—40)
Képviselő választásokra!
Rieger Mór IV. ker. Servitatér 5 sz. a.
Budapesten
a közelebb megejtendő országgyűlési képviselőválasztásokra ajánlja dúsan felszerelt gyárüzletét választási jelvények, szalagok sat. mindennemű alakban és szinben való elkészitésére, gyári áron.
Megrendeléseknél, melyek 24 óra alatt legizletessebben és legpontosabban foganatosíttatnak, csupán a felirat és szin megnevezése szükséges. . (635 2 —4)
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JdÜtttf rtt1 Ï8T8.
!» >• ''¿v-i i _ ■ f I lUl
-l i 1. .<<
>í6 <.
1878."
►>39 2-2)
Árlejtési hirdetmény.
A tapolcza-n.-kanizsai államuton :*>3 «An« alatt lévő bjilnton-hídvégi rozr.itnt járma* hídnak helyreállítását a nagyméltóságú kőzinuuka
közlekedési minitteriiim 1S78. évi junitis hó 15-én kelt f.TftS szán)» ! magas rendeletével 5237 frt 17 '':rnvi összegei engedélyezte. »
Kz eu munka biztosítása tekintetéből alólirt hivatal irodájában .folyó 1878. ¿vi julius hó 17-úii reggeli 10 órakor, csupán irá*heli ajánlatok elfoga-<lá>.ával nyilvános árlejtés fog tartatni, melyre a vállalkozni szándékozók
meghivatnak.
Az Írásbeli ajánlatok fennt kitett nap rí''iígflli ÍO óráig fogad-r-iliiuk fi. -zekben az ajánlattevő nev«*, lakása é< j>olgári állása pontosan kit«*eudő ; továbbá számmal és szóval kiírandó azon szá/.tóli elengedés melyért ezen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy ajánlkoz/. :i munkálatokat és föltételek tartalmát ismeri ós
elfogadja.
Az irásbeü ajánlatokhoz a vállalati öíszeg l''»"J„-je készpénz heu vagy magyar állampapírokban csatolandó.
A mfiszerelvényrk és feltételek az alulírott hirat.il irodájában a szokott hivatalos órákban megtekinthetők
Zala-Egerszegen, 1S7S évi jitlin* hó 1-én.
A zalamegyei magy. kir. építészeti hivatal.
luiradi és Társa Prágában.
Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják a szilárd kivitel. könjK járás, nagy munkaképesség, ós
tiszta cséplésről log''^nyftsebbsn ismert, ugy rámán áUd. mint
• • I »90
kerekeken járó
Határozott óvás hamisítás elleti! 27 éven át kiprébálva! Dr P O P P J ö
cs. k. udvari fogorvos Bécsben. (Bognei-Kasse 2.)
AímtheriH-praparaliimai.
kézi és járgány cséplőkészületeiket
l-tól 8 ló, va$j ökör erejéig.
Továbbá késk.t-lnk különféle nagyságú ós elismert jó minőségű
tiszti tő rostákat kukorícza morzsolókat és szecskavágókat (636 2-9)
Képes árjegyzékek,ingyen ét dij mentésen.

„Ö n s e g é I yr
hii tanácsadó fOrtiak számá''a
gyöngeségi állapotokban
Oi\ egyének, kik magömlés-, nerai gyöngeseg. ha^kihullá*-, valamint iilíllt bujnsenyvbeti szenvednek. ezen a maga oeme-bon egyetlen mii altai tanacsot és gyökeres segélyt nyernek Megrendelhető a következő helyen: ''»>15
Dr. BRKTST L., Budapest, ket sas-uteza 24 ^Ára 2 frt »
Ki * lure- mii ¿HcV/töI iikk akar gyu/íntni. kivinatm rify írii^ki-■. ki»-IM-Url clUtott kivonatol k»p ahWil «UjtalaiiuJ mcirkuMv, axotibjn ••■iiki >c vp.»p mo« :nauái alá 3il.ii« i/yó|JJ''k<''/eli''— óm ». u min «• Ui'' •iiuto» n«-in iih.vta
Kőbányai sör raktár
D HEH EH ANTAL sörödéjéből
Blankenberg Vilmosnál főtér (gabona piarcz) Kaíser-féle házban
Mindennemű sör 25, vagy 50 literes hordókban és 25. vagy 50 palaczkos ládákban a legjobb minőségben kapható. — Helybeli palaczksör megrendelések. házhoz szállítva, mindenkor jégbe hűtve és különféle minőségben eszközöltetnek. (425 49 -*)
888888888S888888888888
Cséplőgépekéi
lilá^H.ni t «• 1
legújabban javított szögrea-rendszer , 1 4 vonó marhára, akár pedig kéz- ¡ erőre is alkalmsz\a jótállás és pró-liât.lő mellett l.érmrntett vasnti srál-te u 1 c i ó árak mellet szállitook.
xxxxxxxxxxxx\xxxxx\xxxxxxxxxxxx
Hilfe ííir Männer ''
<íí34 2- *) •
je«l»Mi Altara, welche sich schwach fühlen, durch ein sehr sinnreich construirles chirurgisches Instrument. Aertzlirh begut-»ehtet — augenblicklicher Erfolg gnranlirt. Broschüren, hIU.s Nähern enthaltend, verschickt unt-r Couvert »e^en Klüsen tlung von 30 kr, in Briefmarken der (Jenem! Agent IBia.-JCLtrti, Nürnberg. W e i n m a r k t Nr. 5.
xxxxxxxxxxxxmxtxxxxxxxxxxxxx
Herzogt. Braunscliweibische Landes-Lolterie,
vom Staate genehmigt und garantir!.
Dieselbe besteht aus 86,000 Original-Longen und
44,500 Gewinnen :
.Jóravaló ügynökük kerestetnek. Ismételadók előnyben részesülnek f|
i
Mayfart Ph. és társa gépgyáruk
Frankfurtban * Majna mellett. (GOT 8- Ifií
Üres fogak kitöltésére
ninrs hatályosabb és jnbb a««r, mint ftféaj«, melyek mindenki könnyen és fájdalom nélkül h«Uheiye>het odvat fogaiba, mely aztán a főrészekkel én lojfhu^sal teljeson egyvaill • a fogak«! a további elromlástól órjn * a fájdalmat caüUpitja.
A nalliei''i n-szájvíz
üvegben 50 kr., I frt.. I frt 40 kr a logkiiünCbb tm<,r, c.ázo« fogfájd a Imákban, KJ ulladátoknál, a fughua daganaui áa s«b«iuél • fölolvaaxtja a létező fogkefét éa megxkadalj nua acuak uj kép«Ö-'' dését ; az ingó fogakat a foghas erősítése által sxUárdirja • , mt. dün a fogakat úa foghu«t miudan ártalmas a»yagtól mect">»mt;tja a nzájnak kellemes friss««4get kdlc,'',őn6e és pár rövid hásaaáUt után eltávolítja a kellemetlen szagot.
Anattierin-fogpasta.
Ezen készítmény a lehelet frisseségét és tiixtaságát fantartj*-. azonklrBl a fogaknak hófebérséget kSlcsSaBz, azok romlását meg. akadályozza és a foghnat erősbiti. — ára 1 frt. 22 kr
Dr. Popp J. G. novdny-fo^pora.
A fogakat oly stépen tisztítja, hogy annak naponkénti használata által nemcsak a közönséges fogkó eltávollttatik, hanem a fogak zomán-ca is mindinkább «ökéleteshU*. Egv doboz ára
63 k o. é.
Popp aromatilcus fogpasztája.
Sok év óta & legbiztosabb évéuernek fogfájás ellen éi g legkitűnőbb szernek van elismerve a UijBrVf és a fogak ápolására és f; nUrtására Kgy db. ára 35 ,kr.
Figyelmeztetés!
EISfordaló hamisítások kft vetkezte beu bátor vgyok a L ct közönséget figyelmeatetni, hogy minden palaczk az óvásjegy kivfll még egy caimmel : (H y g e a és Anatherin prá-p a r a t a m a il" ellátva vau, mely egy tisztán átlátható víznyomáson az álarai sast ét a czimet matatja. I. 5—10) Kapható: Nagy-Kanizsán : Prágcr Béla gyógyszerész árnál. Rosenberg és Feaselhoflfer József fn.zerkeretkedéaükbeu. — Pápán : Tschepen J., és BermUller J.-nél — Keszthelyen: Pfiaete-rer gyógytzerész. — Zala-Egyer»*cg«n : l»óó F. gyógyszerész. — Kapronrzán : Werli gyógytaeréaz. — V-rasdon : Halter gyogyss.
— Sümegben Dorner Kajet. — Szombathelyen: Pillirh Ferenez ea Rudolf gyEgyszer. — HatárSrtidéki Sa.-Qy»rgj ön : Fibie E. C
— Vetaprémben : Tuszkrn és Társa, Guthard Tivadar és fiainál, ngv Ferenrzi gyógysterész. — Pzékeafehérvárott: Braun J., Brosz mann, és Dieb.lla gyógyaz — Lovas-Berényben: Fleialer
— Kalocsán : Horvátn K. gyógyszerész — Pakson : Kloríáu J gvógj szerész. — Könnenden : Horrátli J. Somzenrend gy<>gytte-ré«z — Kapo«várott : Kobn J. Scbrőder ée Darás gyógyiz. Szekszárd : Brahsay gyógysr. — Bonvádon: Kramoliu J. — Baiáu : Miehitaeli 8t , Herzftld fiai, és Boaxek gyógytz. — PécteU : Zsol-nay W. és K„ Zách, Knnz, Kovács, éa Sipócc gyógy sz. — Ká-rádon : Zadabánszky gyó^ys«. — Marcaliban : Kita gyógyaa. — Tolna : Fiehtl 8 gy>gJM — Danaföldvárott: Lakáét fjógysz.
— Szent-GyÖrgjön : Nöthig. — Alsó-Lendrán : Kiss gyófyaz — Hohourzon : Simon gyógyszerész araknál.
SZKPSKO.
1 Hanptt! effer event. 400,000, 1 á .''JOn.CMKi,
1 Haupttreffer
12
1 r>U (XX). 1
«0,(HX), 1
«0,000, r.-j
40.000, r>
ííO.tH^O, 108
^ 2/»,lHi0, 213
>0,000. r>23 15;IMX>,
Ií''.''ichs-Uark u .«. w.
!>ie <?rste Ziehuug findet <<tatt
am 18. und 19 Juli 1878.
lO.ix^J. 80(X), »JOOO,
:»IH)O. 4000, öOíiO, •JtHH), ItkK),
IFJÚSÁG -A. hölgyvilág
által timit fáliilnolbatiaa bCrflMaitéanr általánosan elismertetett a hivatalosan megvizsgált, kit¡¡ié, artaUutlaa, valédl
RA VIS ANTE
Dr. L E J O 8 8 E-tól Párisban.
Ezeu világhíHl hőrtisatitó szer valamennyi szé-pitószer közölt lefrbitelesebb és leghatásosabbnak bizonyult szeplők, börkiitét rezessé^, tárga foltok, valamint miliden bőrtiízfátianság biztos eltávolitá-vára A KAVISANTK az arezszinnek feltűnően szép halvány rózsaszínű bársonyszel (l fiatal (Ideaéget ad, a bór és kezeket ?yöi.gédekké tetzi, a lé| behatásától ae^Óvja. s gyöngéd bórt szerez a legkésőbbi öregségig. Kapható való''U micf>ségl>en :
_ Nagy-Kanizssn. Präger Béta ur gyógyszertárába«,
Budapestet TSrök József gyógysz. urnái. Szefetlea Kovaos Albert
ét Btrosty Karoly gyógyszerész uraknál. Eredeti üvegtok ára 1 frt 50 kr. Központi f raktár Badapesten Schwarz Henrik-tél Mária Valería-nteza, 9 sz.
- - - (589 15-20)
Gazdasszony oknak !
Valamennyi kávépótazer kflzt a
(Franck Henrik fial találmánya Ln&rlgaburghan)
oagjsxerUen jó ize és gazdag tápanyag tartalma miatt a legkeresettebb. — ílogy a közkedveltség« és mindenütt keresett
ártsanak, sok gyáros különféle készítményeik silány kotyvalékot a hírneves Frook-kávé czim alatt váUtba hoz ; ■! tffcb sokan kttilék az egesz czifet: (GJ9 3—5)
Heinrich Franck Siftne in UiOwigsburg,Hirdetmény.
Van szerencsénk a n. é. közönség tudomására ja Itatni, miszerint ¡ a legjobb minőségű
t kivetkezi 6 |yárt«lai4tt«sa : Ltdwlgtbtrfbtn ti «ytr). Rletb. Brettta.
mmnäm és Brettfarttchben"
utánnvomják é« a silány árakra ragasztják.
Miért?Î — hogy a veVftket ctnlj.k! Ettélftfva : Dlvtfyázat • vásárlástál :
A Vtláál Fratk-ksve felUlálól és gyártói kényszerülve tannak tehát ládácskajakbos és rsomagaikho* az aláírást :
ét a hatóaági''ag.letétem^nye««» védjegyeket
zu nvicher ich Orlfital-Lttse
'' CaAiise Halbe Viertel Achtel
10 ff. .5 //. 2/i. .50 1/1.23
gegen Kinsenduog des Betrages oder Postvorschuas versend»* •leder Spieler erhält die Gewinnlisten gratis!
<c«4-«> vVilh. Basilius,
Oboreinnehmor der Braunschw Landes-Lotterie in
Brauuschweig.
m
2f>0 klgon felül klgoiiként — 1 vrmmázsa alul „
a legjobb minős-gil OStrai kÓSZtt
1 frt 2í> krral
1 . 50 .
500 klgon felül 50 klgonként 1 vámmásam
B alul - „ ,
árusítjuk el.
Székesfehérvárott, 18Î8. junins hó H>
70 ki ra> 80 .
(637 2—3)
Szeiesfebenari léíszeszTilatítíxi (mulat.
odanyomatni ár « tUztelt gaadaaszonyokat kérni, hogy ezet J«By*kr* sziftrmai vífyCnltak. hogy igy a
valódit
a batlltltett-tói, «UMitt-tól megkülönböztetni birják.
Az ország valamennyi ¿obb nevű füsteckeresbedásélon kaphstu
-valódi Franck4távé,
ellálva a fWfctt Mázatt véá^fygytl ét ŰflráMtl.
Nagy-Kani¿sAn. nyomatott a kiadó laptnlajdonos Wajdits József gyorssajtójin.
N 4fí V-KAMZ8A, 187& Jalltts-ll-én.
11
Tizenhetedik évfolyam;

•ii " ElÓfllStC»! Ír i
.••C3T. i''Vrf
V
8 ír: v •i
• i
¡¿l >''»T<"
r EOV itrtm U) Arr
Hirdetések
fi pot1t<iorh*a
7 •• .«v..i«r.or 5 mir..!b11 :■ ivubbi si»r«rt kr
Nvn.rrKRi.KN «őrönként in krén
•r-t llok fel
Kii><*>iári illeték minden hirdetésért kíllKnf öo kr tíxbttsudő. f.
- • '' «vj y.
i «rcllnmi ré«eét I
illeti? krt»i*mény«k * *«erkoítr.fnh">x anyagi r»; xét illeti
I ftri«"n^iiv-k p>»di(f * kii.i.ihrt, .érm«niire nitt-Tenjök :
NAGY KANIZSA Wla«»io«hai
RérTn«nt«,»l»,it l.-reia''í c».tk lamart mnukatAr »aki.''.l i ¿adutnak vl-
ÍKé*ir»tok tís«* nem kílld«tnek.
l-''-''Á
l
1 ji) itr iiKcitnuau. j ■ -—— _ _ _
előbb: . ^ T . A. - ^ Cl> IVI O G Y I KO>5 LO^
«. ■'' ^ ________ r
V.KHiiixMTárOH helyhatóságnak nemkülönben a „n.-kanizAai k*r*«ked*Imi 8 iparbank«. „n.-kanÍ7*ai t*karAkpAnztár", a „zaUm^y*! által*»»« Unítóte.str.let* a ...kaniz*aí kisded nevfllo egyfwftlet", a „aoproni kerexkedelini 8 iparkamara n. kaiuzaai küivala^liiiAiiya- .i tobb megyei cm tároxl ercyenület hifaUIo« érteftitfcie.
.H.etenkU''.LKé I sW* «''M."acsütörtökön mc^jeleüö vegyes tartalmu lap.
Tanügy íink.
Számtalanszor elhangzott az óhaj :
Népnevelés, jöjjön el a te országod!
Egyesek egész lánglelkesedéssel buz dúltak is a népnevelés előmozdításáért, és ezek a nemzet legnagjobb jótevői, de hatalmas tényező különösen e téren maga az allatn, az egyházi, vagy világi társulás; egyesek ereje elvész, egyesek buzgalma megtörik, és mégis mint a nap melege édesen hat a családokra, buzditólag a társadalomban szereplőkre és elismerést nyújt a küzdő tényezőknek az az örvcudetes körülmény, midőn egy-egy tisztviselő, állásának lelkiismeretes tudatában nemcsak egyénileg, de a tekintély é* hatalom varázsfényében öleli át az ügyet, hogy lelkesítsen, bu/.ditson.
Ily hazafiúi érzelmet tanúsított Zala-megye tevékeuy s a közügyeket szivén viselő alispánja Svastics Benő ur, midőn előleges bejelentés és tudósítás nélkül Csáktornyán termett , hogy az ottani népiskola állapotáról s illetőleg a tanítás mikéntjéről személyes tudomást szerezzen, személyes jelenlétével lepje meg e kies vidék lakúit, kiknél nemzeti nyelvünk virágzását a viszonyok még mindig korlátozzák.
Svastics Benő alispán ur az iskolaszék lelkes elnöke Konyáry Mihály ügyvéd ur s a helybeli uradalom derék magyar szellemű tiszttartója Ziegler Lajos ur kíséretében érkezett a községi néptanodába. Ezalatt a csáktornyai Sz. Fr. házfóuök ur s számos szülő megjelent s a próbatét szabályszerű-lég kezdetét vette. Megvallom, némi sajátszerű félelem fogott el. hogy Zalamegye e részében vagy nem hallom a hazai magyar nyelvet, vagy ha igen, siralmasan töre-
dezve. Felette csalatkozám, s e esalatkozás vajmi jól esett.
Az első osztály meglepő eredményt tanusitott, a magyar, német és horvát nyelvet alaposan kezelik e kis fiuk, a második és harmadik osztály piano hihetetlen eredményt mutatott fel.
Köztiszteletü alispánunk egész lelkesedéssel, átérzett hazafiúi örömmel fogott kezet mindegyik tanítóval, elismerését fejezvén ki ezáltal, nyíltan, őszintén. S c legnagyobbrészt horvát finkarczáu meglátszott az ártatlan öröm szelíd kinyomata. hogy a megye főtisztviselője disz fekete magyar ruhában öltözve kifog} hatlan uiosolylyal intett tetszést, helyeslést a kis polgároknak.
Sértést követnék el. ha eg\ik tanító érdemét a másik fölé helyezném. Mindegyiknek buzgalma ernyedetlen, igyekezete hazafias. fel is hívjuk a magas kormány méltó Heveimét a csáktornvai tanintézetekre s ezek kiválóan buzgó, nemes feladatukuak híven, derekasan megfelelő Csáktornyái tanítókra.
E hazafias szellemben vezetett tanintézetek méltó betetézóje lenne egy tanitoi képezde felállítása, melyben Muraköznek magyar tanitui képeztetuének, annyival is inkább, mert Muiaközben jelenleg is IS tanítói állás vau üresedésben, melyre nincs tanképesitett magyar tanitó, ki egyszersmint a horvát nyelvet is biruá. Tán valaki ellenvetést tenne ez intézkedésnek s azt mondana: minek ?
Ne higyék uraim, igen is tenni kell és pedig mielőbb, hogy Muraközben, Csáktornyán tanítóképezde állíttassuk fel, dúsan megtenni gyümölcsét; oh inert a szomszédban éber figyelemmel őrködnek Muraköz
horvátositásán, csak nem rég is a knrsane-czi iuag\ar állami népiskolabau tett látogatást. a varasd megyei főispán a kerületi iskolai felügyelővel, pedig alig néhány tanoncz jár ez iskolahaa szomszédos horvátországi községekből s bucsuvételkor nem tudták elhallgatni hogy a tanítót ne figyelmeztessék: uii.szerint a horvát nyelvre több gondot fordítson.
Ily intézkedést s óhajt csakis erélyes alispánunk személyes ébersége s a megyei tanfelügyelőség figyelmes ténykedése ellensúlyozhat.
A c^k tornya városi polgári fin iskola és községi elemi néptanoda idei értesítőjét Valló Vilmos polg. isk. igazgató és Jeney Gusztáv elemi isk. igazgató szerkesztették. A tanoda történetéhez tartozó adatok világos képét nyújtják a lefolyt évben történteknek. A polgári iskolák jótevői: Csesz-uák Sándor, Deurbányi Elekné, Fejér József, Fundák Ferencz, Germán N. Horváth Anna, Konyán- Mihály. Molnár József, Molnár Elek, Neumann Iguácz, Pecsornik Ignácz, Szeive''t Antal, S/.ilágyi Gyula, Szirk Frigyes, Tódor József, Ziegler Kálmán, majd Horváth Lajos, Strahia Ferencz, Hegedűs József, Ziegler Lajos, Vrantsits Károly, Litperszbek J.. Zakal Henrik, Klein Sándor, Kollay Alajos, Kostyál Ferencz. A tantestület: Valló Vilmos, Alszeghy Alajos, Falva Mihalv. Khédey Ferencz, Szántó Károly. Szinkovics Ferencz, Peczek Ferencz sz. fr. áldozár és Schwarz Jakab rabbi urakból állt. Az első osztályba 21, a Il ik oszt. 2f>, Ill-ik os/t. 8, IV-ik oszt. 8 ifj- járt.
Szükséges tudnivalók. 1. Az iskolai év a polgári iskolában sze ptember 1. nap-
TÁRCZA.
Ki kedvesebb?
(Jyakort*. kérdem, ki kedvesebb E!ííite«1 édes, kicsiny «¡i^valom • K i»-«». ki porba csúszra kérlok, Vagy o I u b e d a ptllia pamlagon ?
Szerelmedért l.a nyögve esdem, S ajkam eped egy ide* oaókndér'' • Kicsiny ki■ 7.ed ebeddel játsr.ik, S egy gúnymoBoly csak, ami eng«m ér.
S h* e mosolytól láogrft lubl»an Önérzetem éi hü»*kín távoíom r Khed nimlmaa hangja kiiér A tftld ujtóig, édes an/yaKim
S lia ekkor kérdem ki kedve«'' bb
Klőtted ? 1 allpasd, ajkamra mi ront ?
Ebed s r. e a r é 1 y i d b á h j á t« ; k a
fciéu a I • K e S-l ( R n x g y U li b bolond!
UAKAY SÁNlíOK
A lyoni koldus.
(Vége.)
„Az apa, auya, két hajadun mindkettő *DgJ»li stépaegü, egy 10 évf-a fiu, mind együtt börtönbe kerültek, akkoron a ¡«.-gesekélyebb vad elegendő volt, hogy miatta bárki a vér-padxa kerüljön, a vádló ügyvéd azonban e de-r«k és ueioes azivü eaaUd ellen aemmitsem tudott felhozui, caak egy ember, ki be volt avatva » caalád titka.ba, talált vádat ellenük, és azt á''litá, hogy a család réazt vett a köstár&aaág ellen való ouszeeskü véabea, és ez áruló én valék.
A végzete» ilélet kimondatott, a fiu egyedül lón a halaitól megkímélve, oh ¡werencsét-
len árva neki sorsa lón egész családját siratni, és kárhoztatni a i:na!áil gyilkosát, oh bárcsak soha no ismerte volna ót!
Az «iiitélt sz-rencíétlenok, bámulatosjiyu-^alomfnal és keresztényi hittel vártak tömlo-ezükben a halalt, az utolsó pillanatban sem vésitek reményüket, melyet a gondviselésbe helyeztek, egy különös csoda a fel-désbe akarta elrejteni az ártatlan családot, ugyanis a kivég-zeudnk lajsirouiábun valami tévedés történt, a család neve uein volt ieljngyezve, s még igy ki kerülhették volna a halált, hanem akadt áruló, ki a forradalmi esküdiszékhez ment és figyeltnezteté a birákat a teledett foglyokra, ez alavaló ember, e család vesztén óhajlá felépíteni álnok terveit, e készségért polgári kitüntetéssel lnn jutalmazva, és e szörny ismét én valék!
Márcrius 9-ike volt, melvnek alkonván a nemes rsalád a vérpadra hurczoltatott, az atya mély fajdalmában átkarolta ifjabb leányát, az an\a a páratlan jóazivü és derék no keblére öleié az idóacbb hajadonU s könyeikt''il ázva, együtt sirva, tnég mindig remélve, bocsáták az égre a haldoklók imáját. A szomorú pillanatban, csak egy ember voltjelen, kinek szemébe nem jótt köny, kinek egyedül maradt s/.ive fásult és e kúszivü ember én valék. — Ennyi bün ára e bűnök jutalma ime itt van, mind e kinő-«, melyut ittösszchalmozva lát lelki atyám, hajdani jöltevóimé valának, ah . . . véreiktől van az festve mind, e helyre zártam magam, e kincsek közé, hogy naponként telébreszszék bennem rut lelkem gyötrelmét, 8 igy vezekelve éltem 30 éven, mi állal könnyíteni véltem halálomat, enyhíteni az éguek reám kimért bo-•zuját, az emberek között nyomorult koldus-
ján kezdődik s tart a következő év ju-uius hava végéig.
2. A polgári iskola első osztályába szabályszerűen c<ak oly tanuló léphet be:
a) ki legalább 9-ik évét betöltötte,
b) kinek az elemi nép-iskola negyedik-osztálya számára kiszabott tantárgyakban elegendő jártassága van s ebbeli ismereteit e végre elrendelt fölvételi vizsgálat utján igazolja.
3. A polgári iskolaba lépő tanuló, bármely nemzetséghez tartozik, köteles a magyar nyelv elemeiből is annyit tudni, hogy a törvény által ezen iskolákban el rendelt magyar nyelvi oktatásban fenaka-dás nélkül részt vehessen.
4. A polgári iskola bármely osztályába bevehető minden olv tanuló, ki koránál
V
fogva az általa kijelölt osztályba beillik és a/, azon osztályban megkívántató előkészült-ségéról vizsgálat utján bizonyságot tesz; középtanodából a polgári iskolába átlépni kívánó tanulót bizonyítványa alapján is fel lehet venni.
5. A felvételi vizsgálat díjmentes.
6. A polgári iskola egy-egy osztályába rendszerint 50 tanulónál többet felvenni nem lehet (1868-dik 38. t. cz. 70. §-a.)
7. A polgári iskola uégy elsó osztályából átléphet a tanuló a középtanoda megfelelő osztályába ; az átlépésre legalkalmasabb idő azonban a harmadik osztály bevégzésekor vau.
8. A középtanodába átlépó polgári iskola tanuló köteles:
a) ha a gymnasiumba kivánja magát felvétetni, a latin nyelvből az illető osztályban megkívántató jártasságát vizsgálat utján bizonyítani;
nak akartam feltűnni, rongyoktól köritve, és Bzenvedni a szegénység minden megaláztatását.
A közönség kegyelete a templom ajtaját tűzte ki rendes helyemül, hol annyi kinos éven át hiába vezeklettem.
Bűneim szomorú emléke oiy borzasztóan hatott rvám szünet nélkül, hogy az isteni jóságtól mit sem remélve, vigasztalást sohasem m -rtem keresni a vallásb m és a templom szentélyétjelenlétemmel nem akartam beszennyezni. Kinos és hosszú volt e zarándok élet, és mii ven kimeríthetetlen vezeklésem, hiszi e lelki atyám, h gy lear bűnbocsánat számomra Istennél|? !"
„Fiam!* szólott megilletődve a lelkész, „„bűnöd re-.tenetes, a körülmények találkozása visxzH rins-ító, sejtelmem borzasztó, emlékeim felújulnak, ah! csak szüleiktől megfosztott árvák az me mely karho/attal terheli lelkedet, és *rtatlrtu áid ''xatvid halála buszút, rettenetes Loszut követel, egy ilyen rövid élet, habár könnyek között töltve is. nem elegendő ily bor zasz ó bűnök megbánására, mégis az isteni kegyelem véghetetlen nagy, h bűnbánó bűnösnek enyhiló reménye, az Istenben, bizalomban vau. — Bízzál Istenben, ne hagyjon el a remény, s Isten véghetetlen jóságából megbocsátja bűnödet.""
Az öreg koldus .e szavakra mint egy uj életre ébredt, s felemelkedik nyughelyéből és egy képre mutat.
„íme atyám" szólott „ez a szerencsétlen áldozatok arczképe" és lerántja a fátyolt a képről, melylvel fedve volt „hiszi-e édes lelki atyám nem fogják ók meggátolói, hogy kérésem a rettenetes biró zsámolyához jusson?!* Durmot lelkész ur a képet megpillantva, halál sapadtá lón, s ajkáról önkénytelenül e
azavak hangzottak el „atyám . .. any .. á ... m test ... vé .... re ... m,
A rettenetes történetre viasza emlékezve, a gyilkos jelenléte, a körülötte levő tárgyak, melyek mind a szülői házból voltak, s melyeken auuyi mü izlés s kellem volt kifejezve, mindez elfojlá a lelkész szivét, érzelmeit, s a szokatlan fajdalom súlya alatt leroskadt a egy azékre hanyatlott, arczát kezeibe rejtve zo kogva sírt.
Az öreg koldus, meghatva a jelenet által, szemeit nem merte tovább az előtte levő biróra vetni, kitől rettenetes boszut és nem bűnbocsánatot lehetett csak várnia, majd egy pillanatnyi szünet után a lelkész lábaihoz vánszorgott, azokat könnyeiveil áztatá fuldokolva zsólván : „Uram ! . . . U . .. r .. a .. m.-A lelkész magához térve mély fajdalmán uralkodni igyekezett, a kolduB feljajdul ujjo-lag „igen .. gy .. il .. k ... o .. s v . . a . gy . ok lator, szörnyeteg, aram lelki atyám rendelkezel életemmel, tégy mit a kérlelhetlen boszu szivednek tenni parancsol, oh ölj meg! .. hogy megbőszülra légy!! ...
.»Hogy megboszulva legyek ?! Oh szerencsétlen 1" szólott habozva a lelkész.
,Nem mondtam-e, hogy bűnöm határtalan és bocsánatot nem érdem*)" a vén koldus e szavakat mindinkább gyengülő reszketeg hangon mondá, a halállal való tusában a kétségbeesés közepette minden reményét elveszté.
A bánat, a kétségbeesés és a reménytelenség e hangján a lelkész megindult, s szánakozva a bűnösön, megemlékezett hivatása és kötelességéről, a fiúi fájdalom, és a szent hat a lom gyakorlásának érzete között való küzdelemben a vallás ihlete felemeli lelkét, s kesébe
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JULIUS 11 én 1878.
b) ha reál iskolába lép, a franczia nyelvbeli megfelelő jártasságáról tanúságot tenni.
ftrtesités a jövő tanévre vonatkozólag.
A jövötanévben az5 osztály nvilikmeg.
A jövő 1878-79. tanévre a tanulók felvétele f. évi augusztus 30-tól szept. 3-ig délelőtt a polg. iskola helyiségében (vár, 11. em. történik.)
A felvételi és javító vizsgálatok ugyan e napokon délután tartatnak.
Minden tanuló a beiratásnál tartozik f)0 kr. beiratási dijt és 4 ft. tandijt fizetni. A tandijat két részletben is lehet fizetni, t. i. szeptember és január havak elején.
Oly tanulók, kik szegénységöket bizo-nyitványnyal igazolják, az egész vagy a fél-tandíj fizetése alól felmentetnek a tek. iskolaszék által, ha eziránti kérvényöket szept. 12-ig az igazgatóságnál beadják.
Azon tanulók, kik egy vagy legfeljebb két tantárgyból kaptak .elégtelen44 osztályzatot, újból bocsáthatók vizsgálat alá az illető tantárgyakból; de eziránti kérvényöket julius 10 igaz igazgatóságnál tartoznak
benyújtani.
A felvétel feltételei az előbbi lapon
vannak elősorolva.
A rendes oktatás szept. 4-én kezdődik*.
Csáktornya, 1878. junius végén.
Az igazgatóság.
A csáktornyai népiskolába járt 192 tiu és 201 leány és pedig 85 magyar, 258 horvát és 50 németajkú. Helybeliek 2 ft. vidékiek 4 ft. tandijt fizetnek.
Az iparismétlő tanodába 87 Íratott be s felszabadult 29 ifja.
A könyvtár 531 kötet könyvből áll.
Az iskolaszék tagjai.
Elnök: Konyáry Mihály, ügyvéd, városi képviselő.
Alelnök : Csesznák Sándor, ügyvéd.
Jegyzők : Rhédey Ferencz. p. isk. tanár. Ziegler Kálmán, m. kir. közjegyző, v. k.
Gondnok: Todor József, kereskedő.
Bencsák Ferencz. postamester, v. k.
Deák József, magánzó v. k.
Klein Sándor, orvostudor.
Sztrahija Ferencz, iparos, v. k.
A vallás felekezetek képviselői:
Horváth Lajos, Szt. Ferencz rendQ áldozár, zárda főnök és h. plébános, v. k. Schwarz Jakab, rabbi.
A tanítók képviselői:
Rhédey Ferencz. a polgári é9 elemi tantestület képviselője. Valló Vilmos, igazgató a polgári iskola ügyeinek előadója.
veszi az atyai kincsek között talált feszületet oda nyújtja a szerencsétlen koldusnak, igy szólván, „ „Keresztény bánatod őszinte-e?** „igen atyám1'' válaszol ez töredelmes hangon r.bűnöd keltett-e mély borzadályt lelkedben."" „Igen atyám!" „„Isten, ki ar. emberek által a kereszten feláldoztatott adjon bűnbocsánatot neked.uu
A lelkész tehát, egyik kezét a bűnbánóra teve, másikkal a megváltás keresztjét égre emelve, isteni kegyelmet kér egész családja gyilkosának.
Az öreg koldus, arczát a fold felé forditva, az utolsó k^net áldásának könnyítő hatása alatt a lelkész lábainál mult ki.
FranczÜból: EDELÉN VI.
A ligetben.
A lombos fának hős tövéba Hanyatt dőlök a báraony füb«. Csak ugy nevetem a vilájot, KeÁm hajolnak a virAgok.
S a p&jkos scellő lenge szárnya
Hajfürteimet stétkuirálj»--
Susogva hallik bájo« ének A csattogánydal szerteszéled.
Llbu'' a berek'' lombhonába, Hol zajt neai Üt a bamba lárma S ott r.ondtil niej a bájot éuek Kihal & hang míg hotzám té»ed.
8 elaltat a ttóp csattogánydal Lelkem'' a kéjnek adva által Oly ssép, dicső oz éber álmom Nem lehet izebb a másvilágon.
1878. máj 25.
SIÓ.
'' Jeney Gusztáv, igazgató, az elemi iskolák ügyeinek előadója.
A tanítói testület
Alszeghy Alajos, II. fiosztály Unitója. Tanította a III. és IV. osztályban az éneket.
Jeney Gusztáv, igazgató-tanító, III. fiosztály főnöke. Tanította a III. osztályban a magyar nyelvet, földrajzot és szépírást ; IV. osztályban a magyar nyelvet, földrajzot és a kertészetet; V. és VI. leányosztályban a kertészetet.
Majhen József, III. IV. V. és VI. leányosztály főnöke. Tanította a III. osztályban a magyar nyelvet, számtant, földrajzot, írást, rajzot és éneket; a IV. osztályban a magyar nyelvet, földrajzot és éneket; V. és VI. osztályban a magyar nyelvet, földrajz s történelmet, természetrajzot, természettant és éneket.
Mencsey Károly, I. leányosztály tanítója. Tanította a IV. V és VI. osztályban a számtant, írást és rajzot.
Polyák Mátyás, IV. fiosztály főnöke. Tanította a III. és IV. osztályban a számtant és német nyelvet; a IV. osztályban a szépírást.
Schmidt Márton, II. leányosztály tanítója. Tanította a III. IV. V. és VI. osztályban a német nyelvet.
Sziukovics Ferencz, I. fiosztály tanítója. Tanította a III. és IV. osztályban a rajzot.
Szak-tanítók :
Martincsevics Czeczilia, kézimunka segédtanitónó.
Peczek Péter, Szt. Ferencz r. áldozár díjazott hitelemzó.
Polyák Mátyás, tornatanitó.
Schmidt Mária, kézimunka tanítónő.
A községi faiskola.
1873. év február havában adatott át az intézetnek; területe 19 ár 84 □ m. Jelenleg van benne:
Gazdasági fa............580
1877. évben nemesitett gv. fa ... . 260
1878. „ . „ .... 400 Vadoncz körül-belül........ 2000
Összesen : 3240
A mult években tenyésztett gyümölcs és gazdasági fák a városi közönségnek részint pénzért, részint ingyen adattak át.
Nemesítéssel foglalkoztak a polg. iskola növendékei; nemesitési módok voltak : párosítás, nyergezés, hasitékba oltás és szemzés.
Adakozások :
T. Konyáry Mihály ügyvéd ur, Hunyadi Albumot, és 50 db. csinosan kiállított karót ajándékozott.
T. Grifaldi János ur, lomb fürészelt „Masák* féle rajzmintákat volt szíves készíteni.
Ft. Rosenblüh Gellért kőszegi árvaházi gondnok ur jutalom kiosztás végett 5 ft. ajándékozott.
T. Árvay István ur a zalamegyei gazdasági egylet elnöke 300 db. nemes galyjat volt szives küldeni.
T. özvegy Nedeliczi Horváth Anna 1 db. kis ásót volt szives ajándékozni.
T. Szolgabiróság a közs. faiskola részére 8 ft. 38 krt. adományozott.
T. Majhen Ferencz tanitó ur, 1 db. tőrök papir pénzt adományozott.
T. Vlasits György uradalmi ispán ur 1 gémet 1 kormoránt és galagonya magot volt szives adni.
T. Huszár Ferencz városi jegyző ur, 5 db. szemzókést és 2 db. kis kapát ajándékozott.
T. Czvetkovics János ur, 2 db. kis kapát ajándékozott.
T. Pecsornik János ur, a községi faiskolában dolgozó tanulókat gazdagon megvendégelte.
A tapolczai gazdasági felsőbb népiskola tek. igazgatósága 300 db. vadonezot szives volt ajándékozni.
T. Hegedűs Géza 1 db. ezüst pénzt és több más tárgyat szives volt adni.
T. N. N. ur a muzeum számára 5 db. ezüst pénzt ajándékozott.
T. Stefaics Miksa fóvadász ur 200 drb. galagonya csemetét ajándékozott.
A fentnevezett jótevők fogadják az intézet nevében forró köszönetünket.
Főbb mozzanatok az iskola beléletéból.
A beiratás 1877. évi aug. hó 30 án kezdetett meg s tartott szept. 3-ig; 4-én volt a tanév ünnepélyes megnyitása.
Az oktatás a tanítótestület által m. é. junius havi értekezleten megállapított s az iskolaszék által helyben hagyott tanterv és órarend szerint történt.
Szeptember hó végén Polyák Mátyás ur az igazgatói tisztségről leköszönvén helyébe a testűlet Jeney Gusztávot ajánlotta, kit is az iskolaszék a következő 3 évre az igazgatói teendők vezetésével megbízott.
Tek, Todor József iskolaszéki gondnok ur lankadatlan buzgalma s fáradhatian szorgalma folytán az intézet tanácskozási terme csinos székekkel s ruha tartó fogasokkal láttatott el ; az intézet padjai a követelményeknek megfelelóleg átalakitattak, minden egyes osztály ablakai a könnyen s léghuzam ártalma nélküli szellőztetés czéljá-ból szellőztető fiókokkal szereltettek föl; továbbá az ablakok alsó fiókjai ugy a földszinten, mint az emeleten a figyelem fentar tása czéljából fehérre festettek be, a rend fentartása tekintetéből pedig az osztályok ruhatartó fogasokkal láttattak el.
A városi tanács a IV. V. VI. leányosztály termét a tanulók számához arányítva megnagyobbította s a szükséges felszereléssel látta el.
Csáktornyán létező és a budapesti központi igazgatóság alatt álló meteorologiai észleldét tek. Kohut va«uti mérnök úrtól a központ beleegyezésével Jeney Gusztáv vezetése alatt intézetünk vette át, A szükséges szereket t. Kohut ur volt szives felállítani, valamint a kezdett nehézségeinél felmerülő akadályokat tanácsával és támogatásával legyőzni segítette. Ugyancsak, a meteorologiai és föld-delejességi magv. kir. központi intézettől küldött phytophoenolo-giai észleletek vezetését Alszeghy Alajos ur szives volt magára vállalni.
Nagyméltóságú Ürményi József ur, kir. kamarás zalamegyei főispán intézetünket szives volt meglátogatni és az elért siker fölött teljes megelégedését kifejezni.
A tanitó-testület havonkint értekezletet tartott, melyen az intézet belügyei a paedagogiai követelményeinek megfelelóleg intéztettek el.
A testület a tanterv és órarend értelmében az óránként végzett anyagról naplót vezet.
Értesítés.
A jövő l377<>-ki tanév szeptember 2-án veendi kezdetét. A tanulók beiratása a csáktornyai községi elemi tanoda irodájában augusztus 30, 31 és szeptember 1-én délelőtt 8 órától 12-ig történik. A felvételi vizsgálatok szeptember hó 1-én délután 2 órakor fognak megtartatni.
Idegen tanulók szülői felkéretnek, hogy gyermekeik számára szállást és ellátást az igazgatóság előleges beleegyezése mellett fogadjanak. Az igazgatóság.
Üdvözlet a derék :sáktornyaiaknak a tanügy terén tett vívmányért, köszönet nemzetiségünk hazafias buzgó ápolásáért.
BÁTORFI.
Helyi hírek.
— Őfelsége abalaton-udvari helv. hitv. egyházkörségnek temploma helyreállítási költségeinek fedezésére magán pénztárából 100 irtot adományozott.
— Az iilé>n várható gazdag szüret, kötelességévé teszi a gondos bortermelőnek, előre és »ok hordóról gondoskodni — Miután pedig most már csak is hitelesített hordókban lehet a bort szállitani elkorülhetleuül szükséges, hogy erről is előre kell gondoskodnunk, mert más különben ugy meggyülik a hordó hitelesítőknek a dolguk, hogy a szükségletnek felét sem fogják meghitelesithetui. — Ajánljuk ezen körülményt idejekorán a szőllőgazdák figyel méh j.
— Jegyzőkönyv. A nagy kanizsai ipar-! társulat választmányának 1878. julius 8-án
tartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Gróf Zichy Jenő ur 6 méltósága és Bátorli Lajos ur mint vendégek, Hencz Antal elnök, Káply Antal alelnök, Leugyel Lajos ügyész, Saller Lajos, Szommer Károly, Schável János, Vas« Károly, Samu József, Földy Ferencz, Muraközy Lajos, Leber Ignácz, Nagy Károly, Benczik József, Csemics Károly, Kocsis Ferenci, Harth-mann Ignácz, Lérheim Ferencz, Kiss Ignácz, Fehér György, Veber Mihály, Engel Adolf válantmán^i tagok és Németh Ignácz helyette« jegyző. Henc« Antal ur, mint az ipartáraulat elnöke bemutatja a választmánynak Gr. Zichy Jenő ur ő méltóságát mint a jövő év taraszán Székes-Fehérvárott megtartandó országos ipar-kiállitás alkalmára szervezett bizottság elnökét, egyúttal megkérvén ót, hogy a mai rendkívüli választmányi ülés alkalmával az elnöki széket elfoglalni kegyeskedjék. Ennek meg-történtével ő méltósága meleg szavakkal üd-vözlé a választmányt, b-ható szakavatottsággai fejtegeté az iparversenyzés nagy fontosságát, élénken tüntetvén fel azon fölszámíthatlan hasznot, mely ez által ugy az iparososztályra, mint magára az államra háramlik — a fölkéri a tár-öulatot, miszerint a jelzett iparkiállitás alkai mára minél többen közreműködni és igy becnw möveikkfl a kiállítást gazdagítani szivesked jepek. Erre Káply Antal ipartársulati alelnök ur lelkes szavakban tudatá ö méltóságával, miszeriut már eddig is a társulat több tagja ajánlkozott a leendő kiállításra egy- s más tárgyat küldeni, — végre megköszöné gróf urnák azon hazafias jóakaratát, melylyel az ipartár-suUtot buzdítani és hozzá leereszkedni kegyes volt. Mire ő méltósága meleg kézszorítás közt a teremből távozván, az ülés véget ért. Kmt. Káply Antal, alelnök. Jegyezte: Németh Ignácz, helyettes jegyző.
— A fellépő képviselő jelölt urakat figyelmeztetjük a jól berendezett Wajdits József könyvnyomdájára, a melyben egy kettős és egy egyszerű gyorssajtón kivül még hat különféle gép működik. Minden nyomtatványt gyorsan és hibátlanul eszközöl, olcsó árt biztosit.
— Meteorológiai észleletek a nagykanizsai fogy mnaaiumnál 1878. évi junius hónapban. Közép légnyomás: 746.07 milliméter: legnagyobb légnyomás: 753''4 mm. 7-én este 9 órakor, legkiseb légnyomás: 735-4 mm. 15 én este 9 órakor. — Közép hőmérséklet: 19 05° C; legmagasabb hőmérséklet: 30 0° C. 14-én délután 2 órakor, legalacsonyabb hőmérséklet: 10 0°C. 7-én reggel 7 órakor. — Közép páranyomás és a levegő nedvessége, a nedves hőmérő hibás adatai miatt, e hóban nem jegyez tetett. — Közép felhőzet (0 tói 10 íg számítva): 4-3. Egészen derült ég (0 val jelölt) észleltetett 5 szőr, teljesen borult (10-zel jelölt) 15-ször.
— Közép szélerősség (0-tól 10 ig számitva): 2.
— 90 észlelet közül jegyeztetett összesen 86 szél, még pedig: északi 44, északkeleti 0, keleti 0, délkeleti 1, déli 26, délnyugati 11, nyugati 3, északnyugati 1; szélcsend pedig 4 szer. 5 nél erósebb szél volt 1 napon. — A légköri csapadék (eső) havi összege: 98 45 mm. Legtöbb eső (32-9 mm.) esett 29 ón. Eső esett 11 napon, köd volt l napon, égiháború volt 2 napon. E hónap első fele száraz, második fele inkább nedves volt. F.
— Időjárásunk felette aggasztó, a folytonos esőzés megrohasztja, kicsiráztatja a gabonát sleirhatlan nyomornak veti megalapját.
— Gróf Zichy Jenő, a székesfehérvári országos kiállítás buzgó s ernyedetlen tevékenységű elnöke városunkban léte alkal mával a tűzoltói laktanyát is megtekinté s elismerésének adott kifejezést.
— A ,Párisi Lapoka második száma következő tartalommal je!ent meg : Páris, junius 30. — A kiállításból. — Zichy Mihály legújabb terménye. Páris rejtélye1. (Folyt.) Hugó Victor beszéde az irodalmi nemzetközi kongres3Uson. (Vége.) Szinbáz. — Az oktatásügy egy példányszerü eredménye. — Különfélék. — Párisi kalauz. (Folyt:) Ára évnegyedre 1 frt 60 kr.
— Keszthelyen kettős ünnepély volt mult szombaton és vasárnap; Dr. Falk MikBa országgyűlési képviselő beszámoló beszédet tartott, kitörő lelkesedéssel fogadtatott, ujolag képviselőjelöltül léptettetett fel, mit el is fogadott,megválasztatása kétségtelen. Az Eötvösalap bizottság Budapestről szinte Keszthelyen tar totta ülését s feltűnő élénkséget kölcsönzött a városnak. Miklósy színtársulata meglehetős pártolásban részesülve működik.
— Egy könnyű, divatos födeles hintó szabad kézből eladó, ára 150 frt; — minden közelebbit a lapok kiadó hivatalában tudhatni meg.
— Balaton-Füredre a 4 ik és 5-ik számú kimutatás szerint julius 6-ig 396 folyó számban 680 fürdővendég érkezett. — Tátra-Füreden padig a 3 ik sz. kimutatás szerint juníu« 30 ig 1Ö1 folyó itámban 209 fürdővendég jelent meg.
tizenhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 11 in 1878.
— Sxuper színtársulat* Molnár György icitiinfl 8zinmüvé«ünk kisérésben Zala-Eger-
97P<7frtl Sr.ombathelyre távo7Ík.
_ Rövid hirek. P^rczel Béla volt igazságügyniinieter a Cnria semmitősséki oar-tályához alelnökké neveztetett ki. — Csendes József PécsrAl Csurgóra neveztetett kiadóhiva-uli ellenőrré. — A szlatinai román sóbányában 2<''iO.000 mázsa só olvadt el. — Máthé D. fogorvos m.-steraég*8 nyeldeklót alkalmazott iei betegnél, nemcsak hangjokat viasaanyorték, je táplálkozhatnak ia vele. — Jótsof fhercte^ get a budai lrtvéaregylet örököe fólövűazmeste-reré választotta. — A Molináry earo<i egyik utotiája felakasztotta magát bujában, hogy a törökök ellen kell harcrolni». — Chernel Kálmánnak j^le» müve „K.''nzftgh város története" német nyelvre fordíttatott. — Simon Vincz« csornai prépost a szombathelyi állandó szin-hAzra 100 irtot adományozott. — Avasmegyei ¿azd. egy 1. alakuló közgyűlése szeptemberben jesz — Szalonakon nem Gróf Batthányi Zsigmond hanem Kristóf halt meg. — A keeskeméti p >sta állami lett. — A „Nemzeti Hírlap" megnagyobbodik ás szerkesztője Markija István lesz. — Szentirmay József Veszprémben meghalt. — A siófoki uj fürdőház 21 ezer forníbit került. — A főrendiház jegyzőjét aranyfóliái tisztelték raejr. — Gr. Pécsy M*nó iiO>»»frtot ajándékozott Kolozsvár közintéze-teinek. — A 4i3-ik. gyalog, zredet Szegedről Triesztbe szállítják. — Vilmos császár jobban van. jobb kezéről is levették már r kötést. — Tóth József honvéd őrmester Kaposvárott agyonlőtte magát. Andrássy gróf congressusi vívmányáért herczegi rangra emeltetik. — Sza-stulics Vera Genfben van.
Színészet.
Zala Kgersr.e,-eu Szuper Károly szintársnlata alltal hétfőn, julin* 1-éu Molnár Gyiirgy 4-ik ven-dé*játékául .A londoni nyárspolgárok ¿a Szaliván4 rigrjáték MellesvilIe-tSl Orsxágh fordításában került »rinre. Az előadást oly csekély száma közönség látogatta, hogy alig volt érdemes játszani. I-áto-gatlanná tette a mai előadást a helybeli dalárda által rendezett dalestóly Jól játszottak : Molnár (Szn-liván\ Krd"«né (J.elia )
Csütörtökön, julius 4 en ,Lt>*r király* Shakrf-pere nagy tragoediáj* Vorfísmarty kttitői remek ver-«-heii kerUlt S7.inre. A kftlKnség ugvsn szép sz»m
ma! ¡«lent meg. mindamellett talán többen is lettek volna ha a ü.deg esős id5 nem akadáiyozandja őket. Hatásosan oldották szerepeiket: Molnár (Lear) Szuper (Oloster gróf).
w, . ®tomb»t<>n. jalias 6-án „Moliáre élete és halála" Desnoyer Károly és Lábát EagsntSl Egresai Bem fordításában került szinre. A na*you csekély Szama közönség jelenléte dacaára kitünőleg adta Mo-«erepét Molnár; kit mindamellett nem rendit meg az elégületlenség ás oly kielégitőleg játssik, mintha a színkör zsúfolásig telve volna.
Vasárnap, jalias 7 én „Tartuffe a jeasnita* került volna azinre, de as eaSsls miatt megakadályoztatott, s így ♦Ihalaaataturt
| tett: a forgalom jelentéktelen volt. Csak atolsó . napokban jamlt egy kissé a hangalat mi mx aratást I gátoló rosz időjárásnak talajdonitható.
Rozs egászeo «1 volt hanysgolra; árak alább
1 szálltak.
Árpáb an a hiányzó késaletek végett semmi
üzlet s«m volt.
7.ab bnlfogyaastásra vétetett ; árak váltosat-
lanok.
Kukoricáiban némi üzletünk volt; árak inkább szilárdultak.
Uj reprééből még keváa késsült el kissbb feltffnó partiek 13 frt 50-75 kron keltek el. Minőség szerint: . . . y-- 9 80--•— kr.
Irodalom.
— Az .Apollo'' éa .Orpheus* zenemű-
folyóirat legújabb száma következő tartalommal jelent meg: 1. A kornevillei harangok, egyveleg Plaquette Róbert vig operájából, sier-kesz.té Wachtel Aurél. 2. Szeretsz-e még: rezgőpolka Fanzler L. J.-tól 3. Gyermekkörben. I. Honfidal. II. Mesemondó néni III. Labdá zás Wachtel Auréltól. 4. I. Egervárban dobolnak ... II. A kit as ég . . . III. Szeliden leng . . . dalok Állaga Gézától. 5. Előjátékok orgonára vagy harmoniumra. Kapi Gyulától. A lap előfizetési ára félévre 3 frt, mely az Apollo kiadóhivatalához (Budapest, vár, ország-házuteza 94. stára) czimezve küldendő be, leg-ceélszerübben postautalvány ntján. As Apollo hazai zeneazerzeméiiyek közlése mellett minden nevezetesebb külföldi senemüvet is megismertet előfizetőivel s bármely zenegyüjte-mény distére válik s ezért hazánkban egy zongorán sem kellene annak hiányozni.
Üzleti szemle.
Nagy Kanizsán. 1878. jnlins 6.
E hét borns, viharos időjárás által tünteté ki magát. Majdnem naponta felhőszakadáshoz közelítő heves esőzéseink voltak, melyek, nem ngy a még lábon áll>, mint a már learatott gabonát károsították Szerencse, hogy az aratásnak — hétfőn megkezdetvén — már másnap n krdvozStlen időjárás végett be kellett állítatnia; ezáltal csak kevés gabona került sarló alá s volt *z időjárás teljes dühének kitéve.
l''zlotílnk, — mint évente araiás közben, — saison morteját ünnepli ; a forgalom csekély, és csaknem egészen a beUzükséglet fedezésére van korlátozva Csak itt ott tűnik fel egy nagyobb mennyiség, mely egy sprculativ termelőtől, ki az eladással az utolsó pillanatig várakozott, végre piaezra hozatik.
Bnza a hét elejétől fogva hátrálő irányt köre-
Buza . .
rozs . .
Árpa , .
Zab . .
Xnkoriraa
R«pcze
6 50 — 6-80 --•—
7-60 — 8.---■—
6 60 — 6 80 --
7 50 —- 8 30 --■—
13 60 — 14----• —
K. B.
Utazók névsora
ÍV-Kanizsán, 1878. j tinin s 26-tol 1878 — jtdius 2-ig.
„Arany 8 a a r v a s* hoz caimzett szállodába : Strammer N. Bpe<t. ßaranyay N. Bpest, Robert P. Bécs, 8oss N. Bécs, Rosch N. Bécs, Roheim N. Mohács, Káhn J. Bpest, Dragáes J. Easék, Lövy N. Bécs, Bandy A. Bécs, Scheiber N. Bécs, Senser N. Brünn, Löv 8. Bpest, Facha N Béca, Veisa N. Perlak, Taaff N. Béca, Löbl N. Keszthely, Mandel N. Bécs, Hess N Bécs, Bosnyák Károly két fiával Somogy, Skublita J. Lendva , Jólsvay I. Viivár, | Klein N Bécs, Pollák N S«ombathe|y, Gróf Erdőd» Oyola inassárai Vasvár, CaerkoviU N. Béca. Grőff-ner Gy. Bécs, Lenk Ö. Lendva, Gyöngyösy K. Bpest, Jakobi N. Bécs, Florenc B. Mantova, Löbl N. Bécs, R\iky L Gyór, Adler N. Bécs, Lészaaer N. Bpest, Lisz N. Sopron Talián E. Zágráb, Talián N. Veea-prém, Kapaichinskr N. Zágráb, Trefilig N Báab.
.Koron a''-hoa czimrett szállodába : Kropf N. Dadádi, Saner R. Bécs, Lissják F. Pellak, Szentmihályi R Hahót, Münc* B. Nagy-Atád, Veisx L. Bpest, Löd er H. Bécs, Pobrorits N. Temesvár, Kntschercz N. Bécs, Lagner 8. Bées, Graber M. Sopron. Haszár Oy. Lutchburg, Borger A Bées, Krs-kovícz Gy Bpest, Jaksi M. Marctali, Vei»« M. Bécs, l''nger B. Körmend, Frankel N. Pécs, Mayer N. Szombaihelv. Stokker Gy. Bpest, Lövi R. Grác*, Sterkel J. Rohonca, Vinner N. Zágráb, Gries N. Z.-Egersreg, Kisinger A. Bp<st, 8tolczer Zs. Bécs.
Az „O r o s jt I á n"-hoz czimsett vendéglőben : Cjegesz Gy. Hegyhát, Hafner J. Bécs, Schamel J. Pécs, Lohn A. Gelse, SchsK M. Pest Csaky A. Zala-Egerazeg, Scharf A. Zala-Egerszeg, Babócsay N Kaposvár, N''enfeld J. Kaproncza, Neaman S. Veszprém, Grünvald M Dombovár, Graber M Béc», Veitter A. Pest, Mayvald S Pest, Tnboly J. Söjtör, Urhán H.
Priga, Hermann K Priga, Scbeken Jdzsef Bak, Hat F. Fiirstenfeld Valdner A. Krakkd. Bolics J. Kaposvir, Bflhm N. Bajom, Veiller N. Pécs, Veiss N. Kaposvir, Holcxfas N. Csiktornya, Liuger H. Priga, Bil I. Kaposvir, Venik J. Bées, Holfer J. floproe, Blaall K. Bées, Veisz A. Bées, Maalner M. Ssigetrir, HizJy F. Barcs.
Felelős szerkesztő : BátOrfl Lajos.
H í R 0 E T É S E : k.
Gyakornok kerestetik!
Alulirott gyógytárban egy jobb házból való 4—6 osztályt végzett ifjú jó feltételek mellett felvétetik.
Darás József,
(643 1 — S) gyógyszerész Zala-Egerszegen
Hilfe für Männer
(634 3- •>
jeden Alters, welche sich schwach fdhlcn, durch ein sehr sinnreich construiries chirurgisches Instrument. Aerlilifh begutachtet — augenblicklicher Erfolg garantirt. Broschüren, alles Nähere enthaltend, verschickt unter Couvert gegen Einsendung von 30 kr, in Briefmarken der Geaersl-Agent Bujattl, Nürnberg, Weinmarkt Nr. 5.
Lakás kerestetik.
Egy három szobából és minden hozzátartozóból álló utczai lakás ez évi október hó 1-tól kezdve három évre bérbe venni kerestetik. Ajánlatokat elfogad: Dauscha Ottó ur és e lapok kiadó hivatala.
MWWMVW/J''
«
i
S *
•K *
Uj hordók eladása
nagyban és kicsinyben.
Vasabroncsos hordók eladása legjutánvosabb áron.
Kitűnő minőségű
slavonai és magyar 3 éves száraz
dongáinkból
készítve fél hektolitertől 80-ig (1 akótól 150-ig tetsze''s szerinti nagyságban.
Megrendelhetők: (G32 3 -3)
Gutmann S. H. czégnél
Nagy-Kanizs&n.
FÜSTÉR IMRE
bútor kereskedő Sz. Fehérvárott. kaszárnyautoza 6 sz.
Ajáulja a nagyérdemil helybeli és vidéki közünség. IIek dúsan fel szerelt bu t or • rak tárát, hul is nai(y választékban tNlálhi^tók iniliileiiiUMiiil kárpitos ússsztslos munkák lelietö jutányos árakon. (022 11—12)
Nemkülönben el válaltatnHk mindennemű * kárpitos üzletbe vágó munkák helyben u^y, mint vidé-k t-n n legjntányo»abb áron.
Jó izlév és tartós munkáért kezesség vállalta tik. Monttll számosabb megbízás és becses pártfogást kérve, kiváló tisztelettel. Fentebbi.
706 . 2f)y ___ad -----
j k. >. 7H. K. TB
| Árverés mimMm üirüelmény.
Zalamegye kanizsai járás szolgabírói hivatala által az illető érdeklettek ezennel értesíttetnek, hogy folyó évi juoius hó 27-én fenti szám alatti végzés és hirdet-inényuyel íolyó évi julius 15-re Nagy-Kanizsán kitűzött Molnár Mihály buslaki juhtartásos pásztortól elkobbzott 312 drbból álló juh falka elárverezése — az érdekelt fél által szabad kézból történt
— és azt hatóságilag helyben hagyott
— önkéntes eladás folytán — ezennel hatóságilag megszílntettetik.
Nagy-Kanizsán, 1878. julius 9-én. (638 3-3)
Svastics Károly,
»zolgablró.
KOLLARITS JÓZSEF és FIAI
legelső
(ész fehérnemű, vászon, asztalnemű és szövött áru gyáriraktárukban az ,YPSILANTI" hoz
Budapesten, vűezi-utcza 5. sz. alatti áruházban
kaphatók
mindennemű kész fértl-, nói én gyormekfehérneniftek, v&Kznak és
aHztalnemfiek
a legnagyobb vilagztékban és kitUuü miuúségbeu n legjutáuyusb árakon
Férfl-lngsk, rumburgi, hoHaudi vagy irlaudi vássonhdl, darabja 3, ü 5ü, 4.— , 5, 6, 7, b, 10. 12 írt.
Fértl Ingek hímzettek, madapolauból. melle vászon, darabia 3, 4, 5, G, 7, 8, 1U, 12, 14—20 írtig.
Férfl-madapslas-lngek, darabja 2, 2.50, S, 3 60, 4 írt
Fértl szIrss ingek, 1.60. 2, 2.50, 3, 3 50 írt. Két killön gallérral 2 50, 3. 8 50 írt.
Férfl színes angol oxford Ingek, darabja 2.50. 4 75, két kiiliin gallétral darabja 2 ö<i, 5 írt.
Fértl gatyák, icagyar, í¿ inacyar vagy ír an-caia szabásra, pamatból 1.20. 1.30, 1.50, vászonból 1.50, 1 60, 1.76, 2 írt rum-burid vászonból 2.25, 2 5ü, 3, 3 Irt 50.
Fért-fehérliarlsayik, pamutból í*h¿r >agy ■sines mosatja 4, 4.50, 5, 5.5o. tí, «V50. 7. 7 60. 8—14 írtig, csárnáhol, íthér tn-csatja 3 60, 4, 4.60, 6 7. 8, 9 írt, 14 írtig. íélhariknyák, íaháritetlen vászonból varrottak, turzatja 4.50, 0. 7 frt.
Fértl zsebkendők, fehér vászon tucsatja 3, S 60, 4, 4.60, 6, 6, 7, ti, 9, 10, 12 írt. 20 írtig
Férfl ZSbkeoddk, vászonból, fehér színes széllel 6-—, 7''50, frt. batisztból axinss lel 7 frt 8 írt 50, színes pamutzssbken-d8k dbja 30 kr, 35 kr, 40 kr. pamut batisstzsebkend6k saines széllel tnczat-ja ñ írt.
Férfl gallérok, mindeu formában, legfinomabb ttiatja 8 írt, 3 frt 50.
Férfl kéltlik, tucsatja, 12 pár 6 írt, 0 írt
Nil Ingek, rumburgi vássonból, sima, dbja 2.25, 2.60, 3, 3.50, 4 — írtig, slingelt 3, 3 50, 4, 5 frt g fr^nczia mell varrással és 1 imsettek 3.50,4 —, 4.60, 5.Ó0, 0, 7, 8, 15 írtig, madspolanból sima 1.50, 2 írt slingelt 2.60.
Néi hálócorzettsk, madapolanból egyszs-rü»k 1 80, I 50, díszített 1.75,2.25, 2 60 3, 3 50, 4, 4.50, &, 10 írtig.
Nil lábravalók, madapolanból, sima ne-Kélysstt. dbja 160, aliogelt 1 .»0, diszit^U
2 26, 8, 3.60, 6 írtig.
Nél alsészskayák, madapolanból, szegélyekkel éi disaiiéssel, darabja 2 60, 3, 3.26,
3 50, 4, 4.60, 6, 15 frlig, ntzálylyal 4, 5,
6, 7. 8, 20 frtig.
N4I harlssyák, pamutból kitüuo minőségben tucsatja tí. 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, 22 ío-riuUg sainesvk pamutból, párja 75, 80, 90, kr. 1 ''iO, 1.30, 1 60, 8.50 krig
Nél ZUbktsMIl, fehér vássooból, tucatja, 2 50, 3, 3.50 4, 6, 6, 7, 8, 16 írtig, antro) caárnabatisaiból, fehér, 4, 4.50 5, 6,
7, Ö, 30 írtig.
IMI franozia dsrék fDzék, ^Mieder.) dbja 1 30, 2*30, H, 8.60, 4 —, 4 frt 50 krig.
Fitt isgsk, 6 é*(-sek számára maiiapolauból, dbja 1, 1.40, színes, 1 frt 26, 1.40, vászonból 2 10. 2.40, fulnisgyar gatyák 1 10, 1.20, 8 éveseknek ingek madapolanból 1.10, 1.50, színesek I 26, l.b6. i vászonból 2.20, 2.46, g«tyak, I 20, 1.40 ; ¡ 10 éveseknek, madapolanból 1 26, i
1 95, nalneaek I 60, I 76, váazonbol 2.30,
2 60, gatyák 1.36, 1.60, 12 é v e s e k n e k, |
ingek madapolanból 1.30, 1.80, sziuesek 1.65, 1 90, vászonból 2 írt 40, 3, 3.60, gatyák 1.65, 1.80; 14 éveteknek ingek madapolanból 1 frt 40. 1.90. színesek I 75, J.10. vászonból 2.05, 3.15, 1 írt, gatyák 1.65, 2 írt ; 10 éveseknek madapolanból 1 5ü. 2.10, sziuesek 1.75, 2 20, vászonból 3. 3.50, 4, 4 50, gatyák 1 75. 2- 2.20.
Kész fehérnemüek leányok számára, mindeu nagyságban és minőségben, ngysziotO C8(-c«őrnők ss*mára, melyekről kívánatra nagy árjegyzékünket bcriiieutesen hoküldjük.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat vászon és asztalneműtekben.
Rumburgi vászos, 42 méter (54 röf) vége 23, 24, 25, 26, 27. 28, 80, 82, 35, 38, 40, 42 45, 50, 120 írtig
HtlJaadl vagy Irlandl vászon. 39 méter (60 r6f) 22, ^3, 24, —, 26, 26, 30, 32, 34, 38, 40, 45. 50, 100 írtig.
Hollandi vászoa, gyermek-fehérnemUekre és ágyi.emüekr« 32''/4 méter (42 röf) vége 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ¿4, 26, 28, 30, 50 írt.
Croas vászoo 28''/» méter (30 röí) v^ge 10.60, 11, 11.50, 12, 13, 14, 15, 1«, 17, 18, 1», 20, 30 frlig.
LopoM vászon egy szélboo, 29 méter (38 r6f) 12 lepsdöre vége 33, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 100 fitig.
Fehér pamiitoftlsvst, ágyuemUekre, 1 méter 88, 4H, 48, 68 kr
Madapolasi vagy Ch.tTon vé<e 40 méter (5»''/- rón 9.20, 1 ti.40, 10.80, 12, 13 50, 14. 17, 18, 21
Színes kanavátz, 23''A méter (30 r6í) 9, 9.60. 10. li. 12, 13, 14, 15 frt.
Szlaaa rukaperkálok, du« választékban 1 méter 30. 38, 48, 50, 52, 64, 56 kr.
Váazoazssbkeudtfk, hölgyek és urak saámá-rs, luozatja 2.50, 3, 3 50, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10—20 frlig.
Tlrfllköliik, tinta vásson tocaatja 6.80, 6, 6.90, 7.50, 8, 9, 10, 20 fit.
Asztal kendAk, tissta Ion, tucsatja 4, 4.50, .5, 6.5o, 6 30, 7, 8, 9, ír», abroazok 6, 8,
10, 12, 18, 24 »zemélyre, darabja 1 írt 90 krtól 14 fit''g.
Oamast asztali teritök. 6 ssemélyie 5.50, 6, 6.60, 7. 7.50 9, 10, 24 fitlg, 12 sze-mélyrn 12, 12.50, 18, 14.50, 15, 10, 18, 20. 40 írtig. 18 személyre 15 23, 32, 48 frtig. 28 sseinélyre 32,34, 40, 50, 53, 76 frtig.
KávéakoadM, ssin«« és fehér, darabja 8,
8.60. 5, 5.60, 6, 11 írlig csemegtí-kendők tucsatja 8, 8.60, 4.60, 5.53 krig
CalpkeíüiHSayttk, l ahl.kr* 3, 3.50, 4, 4.50, 6, 6 60, 0 60, 7, 8, Ü, 10, lő frtig.
Afytarttlk, da rabja 4 50, 6, 6, tinóm ript-bffl 9.60 i asztalteritók 3.80, 4, 6 frt, ripsböl 7 frt 60 kr.
Aiypskréozalt. 4.f>0, 6.60, nsgyobb 6, 6.50, 7 60, 8 50, 11, 14 forint 50 kr. M e n y-asssonyi készletekkel 180 írtól 1800 frtig és feljebb, késs fehérnemű és vássoubau a legssebb kiállításban szolgálhatunk, ezekről árjegyzákünket kívánságra bérmenteseo küldiUk.
Az aruk legjntányosban »zaboltak s ha valami a megvett vagy rengclt tárgyakból akar mi oknál fogva lotszósre nem lenne, 14 nap alatt, lia az áriaelvéuy Unkk el ul vau Utva, Iiemisak »zívesiu kiosaréltetik, de kívánságra az érte fizetett összeg is \ikszaadatik.
Le\él általi megreudelésok még aznap, melyeu érkeznek, killOni''is figyelemmel és pontosan eszköxOllelnek és csomagolási dijt nem azámituuk. (500 10—*)
tizenhetedik évfolyam.
y < .7 c t a .1 a 5
ZALAI KÖZLÖNY.
?'' J Y
julius 11 ód 187s
h.>ti B*
1S78
642 1 - 2)
\rl ejtési

.j

A
/. »Iaviri»eg.xebeli péra-varasdi államut n.-kaníz.ai átkelési szikárban levó kongó téglabeli utrésr kijavítását a nagy-kózl.kej.-si miuisterinm 1878 évi junins hó 14 én rendeletével 1 104 frt 6H krnyi osszegg-l en-
kas/án liíanros
nu lr -;;kr,, k<>7.:niiiikx és
kelt 6780 sránin iniigas
ge.ieiy. 7.UV
Ezen munka biztosítása tekintetéből alólirt hiraíal irodájában fol> ó ,
187«. évi juliiM bo 17-én reggel» ''j, 10 árakor. írásbeli «jiiilatok elfő- | gad.-i.- ival i.-i.r.»j»olf nyilván«» »* ''béli Árlcjt^« fog tartatni, melyre a val- . lalknrni «,tn,iAk..zók azzal hivatnak meg, bogr az árlejtéabeni r«it-(,-véi M«o:ér->, in.sgti kat a fentkitett összeg ő^-vel mint
*r)iá«Ak. mely vállaik»**» «setében azonnal l<»"/« egészítendő.
Az írásbeli ajánlatok fenrt kitett nap regp^Ü 10 óráig fogad-tatnak «/.ékben «7. ajánlattevő aerí, Jaká«a éa polgári álláaa pontosan
kit-endö • továbbá siammal es szóval kiírandó azon száztóli elengedés 1 ni el v-r! ••/.•ii munkálatokat elvállalni szándékoxik, világosan kifejezendő vésrre. hogy ajánlkozó a mnnkaiatokat és feltételek tartalmát ismeri e*
elfogadja.
bánatpénzzel biztosítékra l*Jí>ki-
Az Írásbeli ajánlatokhoz a vállalati v*gv magyar álíaropapirokbaro ejstolandó
A uiftazerelvéuyek éa feltételek a* szokott hivatalos ¿rákban megtekinthetők
ötszeg 10°|0-}e készpénzben
alulírott hitaial irodájában a
Zala-Egerszegen, 1378 éri julíus hó 1 én
A zalamegyei magy. kir. epitészeti hivatal.
f'', drb

Ajándékba adjuk
mindenkinek
h legszükségesebb hó/tart&.si rzikkeket, úgymint: kít-vés- és evö-kanaiakat, késeket és vlllkkat, stb. atb.
A nem rég megbukott nagy angol britania-erflst-gyar t''>-m<''Ki:i>nduok«ági által lettünk bizea. hogy valamennyi nálunk
raktárban levő ezüst britania-árukat a szállítási költség éa a munkabér '' < részének csekély megtérítése mellett elajaodekoZZtlk.
A *zállltáai kültíégeknek Angliától Bécsig, valamint a muii-kahcr egy csekély részének megtérítése fejében, a táigyak mellett lévő ötsxeguek beküldés^ vagy utánvétel mellett is, kfivetke-
r.óket kapja uiindeeki /
mr l n. g- y © n TK5
britania-e%Us> evő-kaoal. 6 drb ugyanolyan ka ves kanal. Ös r.eseu 12 drb , melynek ára el.''bb »J frt volt. most mind a 12 drb. fflyuttveve . . . britania-ezflst asztali-két, angol acrélpengével , ugyanolyan villaval, Öaaaeaen 12 drb., intlyek ára elfbb y frt volt. mos''. »Ind a 12 drb együtt''éve „ 1 . tejszedo-kanal. neuer. fajta, elfíbh 3 írt, most . ,
bi itau a 67.üatb''"J, előbb, 4 frt oiost......
Kzeken kivill eiegans asrtali gyertyatartók, páronkint 1. — . 3.— ; osétzék : 7"), 80 kr. 1.—, 1.40; kávé va^y thea kannák >.—, 2 ''0, 3.—, 4.—; karos gyertyatartó páronkint 8.50, ]().r.O, 14—, 20—, ozukoraxelencxék 2.—, 2.80, 4.—, f» f>0, 7.—; cxukor-hinto 60 7*., y0, 1. — ; eeret éa olaj álvAny 2..S0, 3 80. 4.25, 6— ; vajarelcnrxc 95. 1 70, 2.80, ti.25, 4. — ; kéxi ! impák darabonként f.0, fi") txi kr es 1 fit. és számtalan más tá''^ak.
gV Kü.önösen figyelembe veendő. "VI
>i drb. asztali ke8. legfin. bntania-exflst nyél, aneol ar«élpengével,
b drb. ugyanolyan vil''a. G drb. nebéx kitüuy evökanal. •i dib. ng\anolyan kaves-kanal, olej;. bársony-tokban együttvéve drb. ni. lyek nzelőtt tok nélkül 13 frtba kerültek, mostaui ;uuk a tokkal együtt rsik frt 6 40. K tárgyak a legfinomabb britania-exüatből vannak kéixitve, s a valódi 13 latos ezüsttói még 5t éri használat után sem kiilón-böztetbetok m ¡j ; feliéren maradásukért egyébi-ánt irásbeü kezesség válaltatik.
Tova! bá krstelezrílk magnókat mindenkinek a pénzt viax-sra.i.lni, lia az evB-e«zköx">k ragv kanalak feketék vagy sárgák
lennének. 10 ^599 —12)
Czira: "M
británia-ez üstáru-raktár
Btcs, Babenbergertírntae 1.
írt 2.35
3 40 I 30 I 80
ü.5o,
választásokra
?
Rieger Mór IY.
ker. Servitatér 5 Budapesten
sz. a
a közelebb megejtendő országgyűlési képviselő választásokra ajánlja dúsan felszerelt gyárüzletét választási jelvények, szalagok sat. mindennemű alakban és szinben való elkészítésére, gyári áron.
Megrendeléseknél, melyek 24 óra alatt legizletessebben és legpontosabban foganatosíttatnak, csupán a felirat és szin megnevezése szükséges. (635 3 - 4)
A háború
mely áital tetemes szál litroány keletre visszamaradt arra készteté
«•gy
STRAUSS A.
fehérnemű- is kelengye gyárát
(Bécs, I Rotheuthurmstrasse 21.)
összes férfi-, női- és gyermek-fehérnemű, valamint vászonból álló visszamaradt
kisebb s nagyobb szállítmány át,
«i
hogy a roppant raktárt iru«I5b£ ki merítse, ar. \ t.ihb k jelölt valóban eaekély áron eladja. Az igényeknek mep u-nt fclelS árnk kész»éggel k ii>; ereltetn<-k. vayy kívánatra l>érmeuf»is rtaszaküldéB inellett meg a pénzossreg is, |> ''»atau!alrány mellett, via.aatél iuetik.
BtT í*(»rii.f hclyeft csak
1 uri alsónadrág
lii angolbatiazt kendő s7.1r.es sz»;gélylyel 1 augol trikot-mebény vagy najrá^ fehér és íziuea lü i le*ans bati3r.tkendf> sr.inos széllel
b-szegve ó ajdirain háromrétű in^^allér 1 horgolt n<>) ini( a irgjobb sbirúp.gböl 1 eiegans iioi labravaió szegély-viisxs/el 1 finom aiiirting éjjeli kcrxel sr. ''g«--
lyekkel legjobb minőség l''J finom vá»r.onkendó, valódi \ásxobéit
kexeskedünk 1 f. her un uig sím . háromrétű mellel 1 vászon uri alaóuadrjg 1 fiu. szín kreiou-iuif, «zav a tolt valódi az. 1 dúsan díszített nö ing legjobb minöaeg 1 légiin, lnmxett női lábra> aló, elegáns szabá«
1 shirting női alsó axoknya, legjo)>b szab. 1 uri láliravaló, valódi rumburgi vászonból
1 angol oxford-iug, vajjy íranczia cretou
1 uri ing, valódi rumburger fantasio,
himexve a legtiuornabb, l''y pár tiu. augol kecelő legnjablt sz. 1 titiomau bimzett női ing du>an disz. 1 elegáns i''r.inczia körzet dns bimxéssel 1 finom nfii aNí''.sxoknya dnsan diszitve 1 schiffun, oxíoiu, cretwu 1, 1.25 -.ÍM) 1 un «»ffoning, dus mellsxegélylyel 1,50 2, 2 f>0, l féifi-iug siffon fautaiae mellel 2, 2.50 3. ft 1 uri «¡ff vá-zou „ 2 í»0, 3. 3 50, 4, 4.50 ft. 12 uri barisuya ft-bér v színes 3, 4, 4.50, 5, 6 fl. 1 uri ing, rumburgi vászon valódi, sima vagy redós a legfinomabb
•J.50, :: 50, 4 i t 1 un ing, valódi mniburger fant. és hímzett legfinomabb 3 5U, 4, 4.50, 5 ft
1 noi ing valódi váaaoo, bim. a legf. 1 r»0, 2. ''2 ">»>, 3 ft 1 női ing valódi vászon kéxi bimzett 2, 2.50, 3, 3 t>0, 4 ít 6 drb s/4 széles vásxonkendö axeg. nélkül 9, 10 ft. 6 drb *4 sxéles vas*, sr.egés nélkül tiszta vászon legfinomabb i3.f>0, 14 50. I6.f>0 kr
1 asztalnemű 6 személyre, fehér és szinea 2, 3.50, 4, 4 50, 5.50. 1 aszUlnen.ü 12 személyre fehér éa »zines 8.50, 10, 11, 12, 14 ft 1 drb 30 rőf 4/, széles házivásxon & 6.50, 7 50, y ft 1 drb 46 rőf széle» kreavaszon 16, 17, IS, 18 50. I drb 50 rőf ( .,7. irlandi ¿4 hollandi v. 1», 19, 2l), 2 , 24 27, 30 ít.
1 drb 54 rőf sréleg »nmburgi vászou 24, 27, 30, 3i, 36, 40, 6^. 12 drb asztalkendő eainvat és damasr. 3, 3.50, 4, 5, fi, 7 fit.
-Á-X''leeias^ciéS''ÜJL : 1 Laiazemel} re való damaaz aaztaiteritek. v»gy 24 zsabkendi^, j(J Irinyi vásárlás utáo.
Megbízások a pénz beküldése va^y utánvét melleit e ezini alatt keretnek: (482 15 — 24)
WáscheBrautausstattungs-Fabrik von
STRAUSS A.
Béc*. KotheuthurmstraBse 21. az.
nr.^IHtt 1 50 • «ak ft — 75
9 2 — esak ft 1 —
n 2 — c-aak ft 1.—
n o_ csak ft 1 —
* 2 _ eSt»k It 1
s. 2 — <«ak ft l.—
•> _ csak íl 1.—
* 2. eaak ft 1.—
n 2._ rsak ft 1 —
m 2 _ csak ft 1 —
ft 2_ esak ft 1 —
9 raak ft 1.60
* 3.— csak ft 1 50
9 3 — csak ft 1 50
n 3.— csak ft 1 60
m 3 — csak ft 1.50
* 4 — rssk ft 2._
4 — rsak ft 2. _
» 4.— csak ft 2 —
r 4 — csak ft __
r 4 — cssk ft »>_
n 1 — csak ft 2 —
CsáAxdv
kizárólagosan
Van szerencsénk a
• Mi miiiftat''gü
Hirdetmény.
kíi*«naé}{ tudomására jo''tatni. mi
ll. e.
J e 1> • i
2*«> klK«.n felül .V» klgonként — ! v/mmázan alul „ . •—
a Ugjobb n.ir.őieKfi ostrai kőszén
»xoruit
1 frt
20 k i ra]
50
TiOi) klgou felül 50 klgonként 1 vá-nmít.»
alul * áraailjnk el
Székesfehérvárott, I87x. junius hó |0
70 ktraJ 80
3-3)
Szétesfeliéryari lé£szesz?i]á£ítási társulat.
llmraíh és Társa
Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják a srílá.d kiritel, könyft járás, na?y mn«kakép.Wg és t^Kta eséplé«rő| I> gelőny5aebban íamert. ugv rámán á ló. mint
kerekeken járó
kezi és járgány csóplőkés zületeiket
l-tól 8 ló, \agy ökör erejéig.
Továbbá k^k.tünk kni.''nféie ns;.y á^n éa elisn,. rt jó minfíségü
tisztító rostákat Kukoricza morzsolokat és szecs-
kavágokat. (63G 3-9)
Ki;pes árjegyzékek ingyen és dijuieutéaen.
A le^biztosahl» óvszer
szvónv ós esuz ellen.
Az Égerben Bloeh íleinrirh Ált*! Eltalált csuz sresz, melynek ''¿4 órai baazna''iata éa bedörzsöle»« által a ¡eg.-rŐ-»«■bh íájasn köszvény és caux egé S7.í*n e[rt;i\észik.
Kzen kitűnő szer 1878. april lS-án a kereskedelmi éa iparkamara által %erben védjegy^ 1 ellá.va bixtosittafott.
Egy tlveff ára 60 kr. osxtr. ért posta elküldéssel az árak beküldése va*y utánvété mell« tt 66 kr oszt. ért
Ismét eladóknak a megígért rabatt. Raktárak minden nagyobb városban vannak ber-udexve K/eu gyógyszer hasznosságáról 40(K) bizonyít - áuv és elismervény áll rendelkezésein alatt, és azokkal eredetben szr.lgilha''nnk a tudakozóknak. 3_3j
Megreudrléwk póstai ulnu gyorsan eszközöltetnek
Bloch Heinrich,
Kger (Csehország.)
Meghamisitíanu! kapható • Budapesten . Török József gyógyszerész urnái, Pécsett: Zaokermandl A. nal, Temes-várott Jarotnlsz Ernő, Jahner C M -nal a „Magyar királyhox* és Tárczty J. István gyógyszertárában, vári-ut; Pozsonyban sóit* Rudolf es Fóldenek Ferencznel. Szehenben Mor scher W. Fr -nei, Brassóban Stenner J-nel, Zánrabbsn Mitl-bach Zs-dAI, Eszéken: Dienes i. C nel
Heraogl. Braunscliweioische Landes-Loiterle,
vom Staate «cnehiuigt und Karantirt. Dieselbe beuteht aus 86,000 Origiiial-I,oi»«pit und
44,500 Gewinnen:
királyilog szabadalmazott
PURITAS
H a j-i f j i t ó-t e j.
1 Haaptti effer event. 450,000, '' t
I ■ a 300.0t)0, 22
1 w m 150 000. 1
1 t> ■ 80,000, 4
1 ■ m 60,000, 62
3 ■ a •40 (4X», 5
3 e 9 30.ÜOÜ, 108
1 p H 2fi,0tt0. 213
5 ft 20,000, 523
12 ■ n 15,000, R ichs-Mark n. a.
Haupttreffer *
12,000, I0,0t)0. 8(X>), 6000, 6000, 4000, 30(H), 2000, lOOO,
w.
Oie
A .Paritás'' nem hajfesték, hanem tejnemü folyadék mely majd nem azon csodálatos hatással bír, hogy óax hajakat megifjit, azaz las-
vissr.aadja.
zu
saukiut még pedig lefkesobh tizOfllft^y lip alatt ama sxmt ; melylyel eredetileg birt!
A .Parrtaa" nem tartalmax festékanyagot. A haj tetszés »x«rint ; vizzel mosathatik, leh-t fehérrel átront ránkoson aludni, ét göxfürdőket használni, a festéknek uyoma sem vehető ésare, mert n
bajza-
erate Ziebnng findet statt
am 18. und 19 Juli 1878
w. iober ich Original Loose (ännxe Halbe 10 ji.
Viertel
Achtel
7 W>
6 fl. 2 fi. r>o
gegen Kiusendung des Betrages od"r Postvorschass versende. Jeder Spieler erhält die Gewinnlisten gratis !
nem fest, hanem ifjitja és pedig a leghosszabb és legjnsabh női tot éa a téru haját éa szakállát
Egy «*<"(? .Paritás- ára 2 trt. (p>s-ai szétküldésnél .''0 krral többi s készpénzzel vsgv utánvéttel kapható: Frsaoz OttoaAl Beos Maria Mlfer-
strasse 38 szaai. — N-tgy Kanizsán V»Ió.lí n. nőségb''-n Práger Béla gyógyszerész árnál <k)0 lu—25)|
(633 6—6)
Wilh. Basilius,
Ob»remnehiner der Braunschw Landes-Lotterie in
Bnmnschwei^.
iíagy-KAaizsan, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NAGY-KAyim, 1878. július 14 én.
Tizenhetedik 6yfo!ytm:
ár :'' ^ Je^Msc érre . . 8 frt.{
Etéfllftesi ár:
é*Te . . 8 fél évre . . * . negyed évr* 2 ,
Bqv ngám 10 kr
t
Hlrdatéatk
ft hawíbon petitsorbaa 7, n»a«od*r.or 6 s min>lan további sorért 6 kr. NYÍLTTÉRBEN
»oconkéot 10 krért vétetnek fel. Kuu-ttin illeték minden ■egye» hirdetésért kftlttnT
titetendő. t.
-
kiít r
A lap •teliemi TUtii
Hlet6 köilemények •terkMstfffcSc anyagi risxit illető kötlemények pedig a kiadóbot bérmentve intótendők : NAGYKANIZSA Wlassltihax.
Bórmenteti»n levelek, csak ináért mnnkatir '' naktól fogadtatnak el-
ratok TÍUM nemi* küldetnek. k
--■ujg
''egyes "ir(
jT 30 kr t^eteoao^ előbb : ,ZALA-SO MOÖYI KÖZLŐN
N.-Kftni7R«TAroft helyhatóságának nemkftlönben a „n.-kanizwü kereskedelmi * iparbank*, ^n.-kanizaal takarékpénztár*, a „zalame*yel általáno* tanitótestaiet«, a n.-kaniisai klsded-nerelő egyesület", a „soproni kereskedelmi » Iparkamara n.-kanlual IfiiTálaaztiiiánya''- s több megyei és táros! egyesület hlrataloí értesítse.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön uiegjeleiió vegyes tartalmú lap.
Tanügyünk.
Mult számunkban emlitók a csáktornyai iskolák állapotát, ezúttal folytatjuk a még lapunkban meg nem említett, de hozzánk beküldött iskolai értesítők feletti szemlénket.
Hazai művelődési történetünkben ve-zércsillagkóijt tündöklő kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló nagy-kanizsai kath. fó-gymnasium értesítője igen szép kiállításban jelent meg, Berkes Imre k. r. tanár ur szakértői terjedelmes közleménye, mely 56 lapon át egy önálló füzetetis képezhetne, ötlik legelőször is szemünkbe; czime: .Rövidített számolás tizedes törtekkel". Gyakorlati, közhasznú munkálat, melyet tanodán kivül is érvényesíteni lehet, a fóbb osztályú tanulónak pedig szünidóbeni tanulmányozásul felette ajánlatos; a derék tanár urnák fáradságos munkálata valószínűleg ezért is jelent meg.
Adatok az 1877 — 78. tanévről. Felsoroltatik a rendkívüli tantárgyak előadása ■ nevezetesen: A franczianyelv, gyorsírás, műének, zene és rajzbani tanítás. A „Gyakorló iskola", mely a lefolyt évben 27 ülést tartott, vezetője Hám József k. r. tanár ur volt, ki a lelkes igazgatóval buzditá a komoly törekvésű ifjúságot legdrágább kincsünk, zamatos és zengzetes nyelvünk művelésére s gyöngyökben nem szegény irodalmunk mentül tüzetesebb megismerésére.
Üdvözöljük e dicséretes intézkedést!
Kitüntetett dolgozatok szerzői: Hand-ler Ferencz, Eperjesv Béla, Brüller Fülöp, Friediánder Ignácz, Klein Ferencz, Samu István, öartner Béla és Visztner Henrik.
Vörösmarty és Szigligeti emlékére díszelőadások tartattak.
Jótevői Berzay Elek, Farkas László és Malonyay István tanár urak, kik pénz, vagy könyvbeli ajándékkal buzditák az ifjakat; csodáljuk, hogy a világiak közül senki sem méltatá figyelemre e méltó elismerésre érdemes törekvést.
A segélyzó egylet az idén is megfelelt humánus czéljának, 24 szegény tanuló részesült pénzbeli segélyben. Azegylet kamatozó tökéje 1048 ft 66 krból áll. Kiadás 452 ft, ebből segélyképen 165 frtosztatott ki. Nevezetes és helyes intézkedés eszközöltetett ez egyletben, t. i. kizárólag iskolai kézi könyvekből könyvtár létesíttetett s ez első évben már 42 tanuló 160 kötet könyvet kapott használatra.
A jótékonysági rovat szinte érdekes ; a Szalay-féle alapítványból 12 tanuló segé-lyeztetett könyv-, rajz- és írószerekkel 31 ft 95 kr erejéig. A Sflmeghv-féle alapítvány 60 frtos ösztöndijat Rózsavölgyi Antal VIII. oszt. tanuló nyerte cl. Egyéb ösztöndíj 1165 ft összegű volt, melyet 5 tanuló kapott. 10-10 ftot pedig két horvát ajkú a n -kanizsai takarékpénztártól.
A tanszerek beszerzésére a két ikerváros 481 ft 60 krt, tanári könyvtár gyarapítására 121 ft 50 kr, fölszerelésére pedig 65 frtot ajánlott meg. A természettani szertár, vegytani laboratórium, terménytár, állat-, növény-, ásvány és éremgyüjtemény és régiségtár nevezetesen gyarapodott, leg-többnyire szíves adakozások folytán. A tanári könyvtár 890 mű, 1493 kötet és 792 füzetből áll. Az ifjúsági könyvtár 620 müvet foglal magában 1103 kötetben. A föld-
rajz gyűjtemény, az ifjosági ének- és zenekar taneszközei ez évben is gyarapodott.
Egyéb adatokon kivül terjedelmesen ismertetik a tanterv.
A tinári személyzet: Berecz Imre világi, Berkes Imre kr., Bertalan Alajos kr., Berzay Elek kr., Farkas László kr.,Gross-maun Ignácz kr., Hám József Kr., Malonyai István kr,, Mayvald József kr., Merényi Lajos kr., Palkovics Károly kr., Pflanczer Gábor világi, Pintér Elek kr., Pongrácz Adolf világi, Venczel Rezsó világi é9 Vó-neki Pál kr. tanárokból állt.
Az első osztályba 64, II oszt. 59,111 oszt. 48. IV oszt. 39, V. oszt. 35, VIoszt. 34, VII. oszt. 27, és VIII oszt. 26, összesen 332 tanuló ifjú járt, ezek közt magántanuló 4 volt. Nyelvre nézve 171 magyar, 128 német, 15 horvát s 10 vegyes ajku.
Érettségi vizsgán 25 Írásbelit, 24 szóbelit tett; kitűnően 6, egyszerűen IS érettnek nyilváníttatott. Egyházi pályára lépett 7, jogira hat, orvosira 3, tanárira 4, gazdászati, erdészeti, bányászati és tengerészeti pályára 1—1.
Figyelmeztetés.
A nyilvános tanulók szabályszerű fölvétele augusztus hó három utolsó napján történik ; ezt a pótló és javító vizsgálatok előzik meg.
Az első osztályba szabályszerűen csak oly tanuló léphet, ki a 9 évet betöltötte, s 12 évnél nem idősebb, mely körülmény hiteles születési bizonyitványnyal igazolandó. Tizenkét évnél idősebb fiu felvétele fölött a tinártestület határoz. Ismereteinek mértékére nézve megköveteltetik, hogy a népiskola negyedik osztályának tananyagában
keltó jártassággal biijon, mit kalta fölvételi vizsgálattal kell igazolnia.
A felsőbb osztályokba fölvétetni kívánók tartoznak a megelőző osztályról szóló iskolai bizonyítványukat bemutatni.
A fölvételre minden tanuló személyesen s rendszerént atyja, anyjf. vagy gyámja, illetőleg azok valamely külön megbízottja kíséretében tartozik az igazgatóságnál jelentkezni. Azon szülők vagy gyámok, kik nem laknak helyben, gyermekök vagy gyámíiok fölvételekor alkalmas helyettest kötelesek bemutatni, kire a házi fölügyelet és nevelésre nézve kötelességüket és jogukat átruházzák, hogy a gondviselésére bizott tanulóra nézve az igazgatóság értesítését elfogadhassa. A szülék és gyámok e részben minden változást tartoznak bejelenteni az igazgatónál. Az igazgatóságnak joga van ott, hol alapos oknál fogva a gondviselést elégtelennek vagy a befolyást épen károsnak tartja, megkövetelni, hogy e tekintetben czélszerü változás történjék.
A tandij egész évre 12 frt, melynek fele a fölvétel alkalmával azonnal lefizetendő. Ezenkívül azon tanulók, kik először lépnek a tanintézetbe, 2 frt 10 kr. fölvételi dijat fizetnek.
A szüléknek vagy helyettesöknek kötelessége a tanulóknak az iskolán kivül való erkölcsös magaviselete fölött őrködni.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1878 évi jun. hó 30-án, Farkas László igazgató.
Jövő számban a többi hozzánk beküldött iskolai értesítőről is szólunk.
BÁTORFI.
TÁRCZA
Életünk.
Zajgó tengere e roiir. világnak Zngva tombol majd nlfn^ndenUl, Ingó sajka életünk rajt'', — hányszor : Eimondák már, s hogy ha n-n\ marfii, Hogyha néba bir.tatón tekint le MireÁuk egy eltévedt »agár, — Föledve i zivataros multat Lelkünk ujr& geebb napokra vár !
Mint a pók, mely elhagyott r.tigában Hálójának gyenge szálait SzéteresitTe, bizton 0!, tear.Quk mi, — ,Hiir.«n a hit bennünk" fldvflair , , . Ápolgatva megfakult virágit A reménynek é* eljön a nyár : Letarolja civatar vetésink — Lelkünk mégis azsbb napokra vár !
Gyáva rottag sorinak vak dühétől, lm előtt fink nyUt a pályatér . . . fcrctkebeilel állva .nőmben véle, A balsors előttünk ngy kitér, — Haj de itt éltünk ősze s látjuk Annyi kfltdéa bére mily aivár . . . Gyümölcstelen leng az életfája, —
1 lelkünk mégi» ar.ebb napokra vár!
<
8 ködbe véa« a*, élet napja végkép, Az a tfiz benn többé nem hevit . . . Néha lobban . . ah de lángja nem gyújt, — S megnyugodtunk bár nem véa* a hit ; Am a tél itt, lürteink már őezök, -BékitK hant ránk bortíla már, — Ha tnl is van élet, álmiban még Lelkünk 0U ia stebb napokra vári
ROSS GYULA.
Karczolatok az életből.
Mindenek előtt kedves olvasóm mondj le minden nagyobb igényekről, melyeket netán ama kis czikk czimének elolvasása után táp lálsz, mert mindennapi dolgokat mesélek el itt, melyet ha még nem is tapasztaltál, de idővel etekkel is rorg fogsz iemerkedni.
— — A kis lány ha 15—16 éves, már hosszú ruhát kér a mamától, — a közönbös dolgok iránt kevésbé figyelmes, a tükröt gyakran látogatja, az ablak melletti széken naphosz-szat eliil s ha valamit dolgozik, a mama szőr nyü csodálkozására vajmi keveset végez, — azonban az előtte fekvő regénynek már a vé gére jár, — az ablak alatt el menőkre azonban figyel s ha olykor, olykor valaki az ablak mellett elsuhan, — szivecskéje bangoaabban dobog, szelid pir futja át orciáit s ha ilyenkor a mama esetleg belép s zavartságának okát kérdi, nagy nehezen alig érthető hangon felel --azután a kezében levő mnnkát folytatván,
— nagy gondolatokba merül — — é» — és
— ábrándozik arról a valakiről. A fiatal, a jövőbe tekintő lélek oly sokérzelmekkel telt, hogy a csordultig telt kebel végre kiömlik s kitárja a szivben lappangó gondosan melengetett titkot e a s ártatlanság szelid pirja elárulja r í. érzelmek kincseit, — a mely kincs ¿K» vagJ pokolba vecet. — Ha a család együtt van, a kia bohó a magányba vonul, hogy édes ábrándjait a világ zaja meg ne zavarja s elővarázsolja azt a lényt, kit nem a képzelem teremtő ereje alkot eléje, hanem a
a mely létezik. — A szerelem meg-bontjaakedélyt, egy kéjes mámorba ringatja a lelket, akép-telem munkája épít, dönt; a lélek azonban mindig egy pont körül mozog, mereng a mult felett s fűzi a jövőt.— Szép a lány, mert az ég csodákat alkot, midőn e^y leányt teremt; de olyankor legszebb, midőn titkos szerelem ólomsulya nehezedik lelkére, midőn gondolni is csak a magányban tud arra a valakire, mert attól fél, hogy szive dobbanásait meghallja a világ.
A 19—20 éves fiatal ember (nem önta-pasztalataimat irom le itt) sétájáról hazatérve óriási változásokon megy keresztül. A pajkoi kedély elvész s helyébe egy mogorva szótlan lélek üt helyett, — ruhája iránt gondosabb leszen mint előbb (a moaóné s a borbélyok aratása kezdődik), haját napjnta húszszor is rendezi : Karthausiból egész mondatokat tanul be, melyek annyira rokonok érzelmeivel, hogy sokszor órahosszat almonologisál; a komolyabb tárgyakra nem figyel, tudományos könyveit ellepi a por, melyekből csak a moly olvasgat egy idő óta. — Egy utcza, egy ház delejként vonza őt — napi sétáját végzendő, világért sem nn»gy máshová, mint ezen utczába, — a ha az embereknek feltűnik napontai sétája, akkor eldicséri ezen utcza szépségét, egyenességót (ha még oly dombos is), egészségi szempontbóli hatását, tisztaságát, (ha még oly sáros is) — — > midőn egy ház melleit elhalad, — be-be néz egy ablakba s egy szempár találkozás, mely ezernyi boldogsággal fölér, mámorba ringatja lelkét, — haza megy s gondolkozik azokról a gyönyörű kék búzavirág szemekről, — azokról
a hibor-eper ajkakról, arról a selyem hajról, arról a rózais arczról, azokról a bársonypuha kis kacsókról — — — és — és ábrándozik. — Ilyen az élet.
.Ábrándozás az élet megöl ő j eu pedig a szerelemmel teitvériea kapocsban van.
Ne légy szerelmes édes olvasóm, — ha még eddig nem voltái, — mert eddig at élet édes álom, de aztán, ha a függöny fellebben s te meglátod a világ tarka, a*emkápráztató csillogó csalóka fény édes. merengő álmodból felébreszt s keserű csalódásokra ébredhetsz.
De mi is az a szereiem ? — A szerelem két sziv különös rokonvontalma féltékenységgel párosulta n, a lélek egy meg-magyarázhatlan h a ngulata, melyet egy pillanat szül s vagy a végtelen öli meg azt, vagy a mint keletkezett csirájában véget ér, vagy a meghasonlás, hűtlenség áldozata lesz idővel.
Tanácslom édes olvasó barátom, ha a női sziv hálójába kerülsz, szeress leányt, (mely még nincs eljegyezve), szeress özvegyet (ne szalma özvegyet), de ne szeress asszonyt, mart a bölcsek könyyének 2-ik pontja dictálja : »ne bomolj as asszonyi állatok után mert :
»Egy szép asszony szivünknek angyal Ét ördög egyaránt lehet."
RONTÓ PÁL.
tizenitktkpik évfolyam.
ZAI1.AI KÖZLÖNY
• JULIUS 14én 1878./
Jegyzőkönyv.
A .zala-szent.-gróthi jár6$ tanítói koré*
az 1878-dik év május hó 23-án Turján U rím. kcith. iskolateremben Pozsogár U-yula ur elnöklete alatt közgyűlést tartott.
Jelen voltak a kör részéről: Nagy Károly tekeu vei, Rigó Fereucz Szt.-Gróth p. váróéi, Takács Ignácz udvarnoki, Békety látván t-sáfordi, Kákosy Antal zalabéri, Berkovici Elek sz.-gróthi, Glázer Gyulaszt.-gróthi, Hock Pál türjei, Nagy Ferencz türjei és Szűcs Imre nzt.erólhi néptanító urak; - mint vendegek: tek Krób Pál ós Viezner Pál Zalamegye érdem te.li''es tanfelügyelői; - továbbá Zalaraegyéből: Tóth Lajos mibályfni Tóth József szepetki ; -Vasmeg véből: Gáál Lajos domonkost«, Cm-madia P 1 aosádi, Keresztényi Pál csehi, Kocsy István széplaki és Fehér József csehi mindszenti néptanító urak. - Mely alkalommal :
1. Pozsogár Gyula elfoglalván elnöki székét elsőben is a kör nevében felkéri a Un-f«''l figyelő urakat, hogy e gyűlésen elnökös-köduí szíveskedjenek, melyet azonban ők — megköszönve a megtiszteltetést — nem fogadnak el azon okból sem, mivel ily gyűléseken hivatalt vállalníok a törvény értelmében nem Bzabad.
Ezután elnök meglepő szép megnyitó beszédében élénken ecseteli a néptanító magasztos hivatását * a tanítói körök nagy horderejét, Végül üdvözli a kör jelenlevő szép számú tagjait b a kör legbensőbb örömének ad kifejeréat, nogy megyénk derék tanfelügyelóit, ugy a többi vendég tanító társakat is körünkben üdvözölni szerencsés lehet s felkéri őket, hogy a kór munkálkodását nagybecsű figyelmük s tanácsuk állal elősegítem szíveskedjenek.
IJgy elnököt mint a vendégeket a kör melegen megéljenezte.
2. Küldöttség neveztetik ki, mely főtiszt. » nagys. Simon Vincze premontrei prépost urat a kör gyűlésébe meghívja.
A küldöttség visszatérvén, sajnálattal veszi tudomásul a kór, hogy a főtiszt, prépost ur elfoglaltsága miatt — bár telette nagyon szeretné ezt tenni — nem vehet részt.
3. A tárgysorozat értelmében felolvastatik a mult évi jegyzőkönyv, mely észrevétel nélkül hitelesíttetik. Ennek 15 p. alatt megbízott.
4. Jegyző bemutatja az 1 írt 50 kron vásárolt jegyzőkönyvet.
Tudomásul vétetett.
5. Békefy István C9áfordi tanító a „római számok" ról tart gyakorlati előadást. Kifejti bevezelő beszédében a római számok ismeretének szükségességet s erre nézve példákat hoz fel. Azután bemutatja módszerét, mikép ő azt a gyermekekkel szokja megismertetni. Metho-dusa azonban csak annyiból állt, hogy megmondotta azl V X, L, C, D, M mennyit jelent, b hogy kell ki mondani egyes évszámokat. — Nem fejtette ki azonban azt a viszonyt, a melyben állanak e számok a többiekhez akkor, ha ezek előtt, vagy után állanak, pedig mint tek. Krob Pál tanfelügyelő ur nagyon helyesen
Lesz-e ínég ...
I,esr-C míg nekem is jó világom, — Szenvedésem megaiiluik-e majd, Lesz-e még szebb napj* életemnek, Mikor e sziv neui sir, nem sóhajt ?
Kiidíg, eddig bus magányos utam Va<l, kietien sivatagba rítt, A tapasztalás szivembe mindig Kíinynyel irta be emlékeit.
Ifjúságom vágya 3 reményi E szép haogou zengő madarak Elrepültek, a mint Gres fészek Lelkem oly bus, elhagyott maradt
Szivemben a szerelem virAgs Csak azért nyillott ki, hogy végr« A leányka jégkablén hervadjon És ez ot játékul eltépje.
Mint a koldus az Qret tarisznyát, Csiiggedetten hordom élelem ; Pedig egykor a hazug reménység Mennyi sok szépet ígért nekem.
Akkor jó volt, — el-el játszott lelkem /x reményuyel mint játszó gyermek — És elhittem, hogy én boldog vagyok, Vagy, hogy egykor majd boldog leszek.
8 addig szép az élet, a mig benne A reménynek napvilága ég ; De ha egyszer ex leszáll — letűnik Puszta marad akkor az, s setét.
Oh, rnort többé e kifáradt lélek Már bixi i a reményiem ae bir : Nyugalomra vágyik, minden áron Legyen bár e nyugalom — a »ír.
Vagy talán e fásultság lelkemen Olyan, mint a paazta fán a tél : Mely után jön a kikelet • akkor Less majd rajta virág és levél ? I
(1877.)
KELEFY GT.
megjegyzé, ez az a mi leginkább megmagyarázandó a római számok leírása • kimondásánál.
6 Szűcs Imre szt.-gróthi Unitó olvasta: „tanulmány a föld életéből- czimü munkáját. Ebben munkftho?ó a földalakulási történetét adja elő röviden az első korszaktól a legutóbbiig, feltüntetve összesen öt időszakot.
a kör lekötött figyelemmel hallgatta végig értekezőnek gondosan szerkesztett hosszas és szép tanulmányát, melynek befejeztével felolvasót .éljen !--n«l jutalmazta a jegyzőkönyvi elismerését nyilvánította.
Fel vetetett azon kérdés is, hogy a föld keletkezési s átalakulási történetéből mi és mennyi taníttassák a népiskolában? Az érdekes vitához többen behatóan sról''ak, állítván egyrészről, hogy miután a népiskola nem adhat annyi képesítést, melyből a gyermekek alapos mégértésre jussanak a föld keletkezését illetőleg» " ''£7 mindig csak felületesek maradnának, minél fogva észzzerübb ezt télje«»tu mellőzni. — A másik rész ellenbeu azt álütván, hogy miután az olvasó könyvekbelli darabok már erre utalnak bennünket, kell abból csak kévéset is tárgyalni.
Végül oda nyilatkozik a kör, hogy e kérdést még a legközelebbi gyűlések egyikében megbeszélés tárgyává teszi, s akkorra felkéri újból Szűcs Imre tag''ársa'', hogy erre nézve beható véleményt nyújtson be, a ha csakugyan tárgyalandónak véli a népiskolában, készitsen erre nézve egy kis vezérfonalat.
7. Pozsogár Gyula végedí tan.ió szerzett él veretes perczeket kedves slylban irt tudományos munkája által, melyben röviden előadja a házi ipar történelét s annak a népiskolában*! meghonositási módját.
Saját tapalsztülatai utáu indulva kí, mely nála csakugyan sikeresnek is bizonyult, felhívja a tanítókat, hogy ne riadjanak vissza azou csekély áldozattól, melyet elsőben is nekik kell hozniok, s ha foganatba veszik a házi ipart, elsőben is azokra fordítsák figyelmüket, mik kevés fáradsággal, csekély költség mellett, rövid idő alatt kézzelfogható eredményt biztosítsanak.
Kgyut''al gyakorlatilag is megmutatja a szalmafonás különböző módját.
Azon ernyedetlen ügybuzgalom, melyet Pozsogár ur körünk sa népoktatásügy felvirágoztatása tekintetéből ugy jelenleg, mint minden időben elkövet, az egylet legnagyobb «1 is mérését érdemelvén ki. ennek jegyzőkönyvileg is kifejezést ad, s köszönetet nyilvánít. Felkéri továbbá arra nézve, hogy a szalma tonásra tanítsa meg körüuk azou tagjait, kik ezt óhajtják, mit Pozsogár ur szívesen meg is ajánlott.
8. Berkovics Elek tagtársunk felkéri a kórt, hogy a mai gvülés tárgysorozatába felvett .Eötvös alap- ismertetését a jövő gyűlésen ol vashassa fel, a pPaedagogiai kör* ról is szólal ván ugyanakkor.
Kérésének hely adatik.
9. Hock Pál türjei tanitó ur mult évi .részesiti-e a társadalom a tanítót a mai korban is azon tekintélyben a minő ót valóban meg illetné?'' czimü munkájára hozott bírálataikat Berkovics Elek és Szűcs Imre felolvassák.
A bírálók tudva azon körülményt, hogy értekező legkevésbé sem azon czélból telte papírra felvett kérdése körüli gondolatait, hogy* a/t a kör bírálat alá vehesse, mint inkább, hogy rá mutasson egy veszedelmes bajra, melyet kell, hogy a tanítók orvosoljanak legelőbb, értve ez alatt a tanítói tekintély némely helyekoni saj-nosan tapasztalható alá sülyedését; ennélfogva bírálók is inkább ezen pontot elevenítették fel, s a mit Hock ur nem mondott volna mint lényegeset munkájában, azt ők említették meg.
De iniud azon módok, miket ugy értekező, mint bírálók felhoztak a netáui bajok orvosoliatáaa tekintetéből, elejtettek tek. Krób Pál tanfelügyelő ur ama megnyugtató nyilat kozata által, hogy ma már amugyis inkább emelkedik a tanítók iránti őket megillető tisz-let s ha néhol egy kettő találkozik is, ki est maga részére ki érdemelni nem törekszik, az után a társadalom legkevésbé sem itéli el az egész testületet, — sót ma már a személyt is megválasztják a hivatalnoktól
10. Hock Pál a föleitekéről tart gyakorlati
előadást.
A kör nem helyeselte előadó azon eljárá sát, hogy a földtekén tanítandó majd minden pontot egyszerre magyarázat alá vett, inkább tűzött volna ki abból egy részt, s azt vette volna tüzetesebben elő módszere bemutatásához — Helyeselte a bevezetés körüli methodusát.
1 1. Eszme csere volt e kérdés felett: .hat éven aluli gyermekeknek megengedhető e, hogy tauköteles testvéreikkel részt vehessenek az iskolában ?"
Pozsogár Gyula hosszabban szólt a kérdéshez, s általában rosszalj* a tanítók e tekintetben tapasztal haló eljárását, kifejtvén annak káros következményeit ugy a kis gyermekre miut a tanítás hátrányára.
A kör szintén ily értelemben dönti el a kérdést.
12 Megpendittttik azon kérdés is, hogy
| miután a zala-szt. gróthi politikai járás a • sümegibe kebeleztetett, szükségesnek tartatik-e I továbbra is körűnk Mt.-gróthi járása, vagy az is a sümegi járás tanítói körébe olvadjon be.
Egyhangúlag határozza a kör, hogy miután a zalamegyei általános tanitó testűiét alapszabályai nem zárják ki körűnk további fenállhatási jogát, s amúgy is a helyi viszonyok szükségessé teázik ezt, továbbra is fentartja egyleti életét blőhbi: „zala-szt. grőthi járás tanítói köre" czim alatt s meg bizza elnököt, hogy ugy a jelen, mint távol levő tagokat levéli leg is hívja fel nyilatkozatra, vájjon akarnak-e továbbra is a kör tagjai lenni?
13. Hock Pál át ad egy 1801 ben Türjén kelt .tanítói fizetés levelet."
Felolvastatik s a levéltárba leendő letét végeit jegyzőnek átadatik.
14. Egner Adolf: Éneklő .A B O és Kövy Imre: .rajztanítás az elemi iskolában" czimü munkáját elnök bemutatja s ajánlja a tanítóknak megszerzés végett.
lő. Jővőre munkát ho« Berkovics Eleken kívül Kákosy Antal zalabéri és Kontor Zsigmond batyki tanitó.
16. A legközelebbi gyűlés helyéül Z.-Szt Qróth tűzetik ki.
17. Csizmadia Pál acaádi tanitó a vidéki vendég tanitótárank nevében köszönetet mond a körnek, azon szívességéért, hogy gyűlésében őket i észtvehetni megengedte s nekik élvezetes órákat szerzett.
Viszont a kör uevéb^n elnök is megköszöni ugy a tek. taufelügyelő urak, valamint a többi vendég tanitó uruk körünket nagy mértékben megtisztelő látogatását s azon szíves közreműködést, mit e gyűlés folyamában tanú-sitaní szíveskedtek ; — felkéri, hogy tovább is részesítsék körünket ily szereuc-ébeu.
18. Végül a tagokat a további ügy buzgalomra buzdítva, elnök a gviilést befejezet 11 uvilváuitjH.
''Hitelesiti: POZSOGÁR GYULA m. k.,
olnfik.
GLAZEK GYULA m. k.,
alelnök
Jeg>zetle: SZŰCS IMRE,
Tárgyaló-terem.
A nagy kanizsai kir. törvényszék biinfenyítő osztályánál a f. év julhis havában a következő hiinperek vétetnek nyilvános tárgyalás alá; ugyanis: (Vége.)
J u 1 i u s 18-án:
1. Ifjú Sípos János elleui bírói zártöréa miatti ügyben II od bírósági ítélet kihirdetése.
2. Szevecz József és társa szabari lakósok elleni tolvnjlási ügyben ugyanaz.
3 Tóth Mihály és társa elleni tolvajláa és súlyos testisérlés miatti bünperben végtárgyalás.
4. Jakupák István alsó-domborui lakós elleni csalási ügyben ugyanaz.
J u 1 i u s 19 én :
1. Tárnok Ferencz és társa elleni tolvaj-lási ügyben vógtárgyalás.
2. Csukardi Isváu elleni tolvajlási ügyben ugyanaz.
3. Kovaaics Fiorián gelsei lakós elleni tolvajlási ügyben II od bírósági ítélet kihirdetése.
J u 1 i u s 25 é n :
1. Domina István kereesenyi lakós elleni sikkasztási ügyben végtárgyalás.
2. Simon Lászlóné ugyanottani lakós elleni ugyanoly bűnügyben szintén az.
3. Szerdahelyi Miksa Ferencz és társai elleni tolvajlási ügyben ugyan végtárgyalás.
4. Cziglárd Lénárdné elleni ügyben II od bírósági itélet kíhidetése.
Július 26 á n :
1. Rácz József ellen súlyos testisértés miatt vég tárgyalás.
2. Samu Mihály ellen ugyanoly bűntett miatt ugyanaz.
3. Pirbus János ellen közhatósági közegek szóbeli bántalmazása miatt végtárgyalás.
ZALAY LAJOS.
Helyi hírek.
— A kimledovoilai harmadik évi zár ünnepély julíus 27 én délután tartalik meg a .Polgári Egylet* kerthelyiségében, az előző éviekhez hasonló módon 20 kr. belépti díjjal s este tánczkoszoruval. A kisdednevelő egyesület választmányának erre vonatkozó jegyző kónyvét s a rendező bizottságok névsorát lapunk legközelebbi száma hoz7a.
— Képvinelőjelöltek. Ujlaky József ellenzéki ma, julíus 14-én délelőtt Sormáson tartja progra mm beszédét, hová a szomszédközség választói is megjelennek, délután Becsehelyen, hétfőn délnlőtt Tóth-Szt.-Mártonban Tuboly Viktor tüggeüeoségpárti képviselője-lölt és Apáthy István kormánypárti pedig Le tényén tartják ma vasárnap pro^rammbeíséd-
jökef. A mozgalom megyeiserte megindult, de biztos tájékozottságot nyerni még nem lehet. Julim 8-án »megyeiellenzéki párt megalakult, elnöke Árvay István. Eddig a letenyei kerületen kivül említtetnek képviselőjel öltekűl: kanizsai kerületben Csengery Antal, keszthelyiben Falk Miksa, tapolczaiban Báró Pulheány Géza, szent gróthiban ifj. gróf Festetics Tasziló, egerszegi ben Csertán Károly, baksaiban Vi-rava József, lendvaiban Szalay Mihály ós Vesz ter Imre, csáktornyaiban Szabó Imre és R* mete Géza.
— Pálya jutalom kitilzét*, A „Hazai ipart pártoló és terjesztő egyesület" a következő pályakérdést tűzi kí: .Micsoda okok követelik, hogy Magyarországon mindenek felett a magyar illetőleg hazai iparczikkek pártoltaasanak ? kik az okai annak, hogy a magyar iparczikkek nehezen képesak a külföldiekkel versenyezni, és mik volnának a versenyképesség emelésének eszköze ?u Pályajutalom 200 frt. Beadási ha táridő 1879. junius 30. A munka 5-től 10 nyomott ivig terjedhet. Idegen kézzel irva és jeligés levélkével ellátva, Tarnóczy Gusztáv egyesületi alelnökhöz adandó be, Budapesten, Eötvös utcza 20. bz.
— Alsó-Lendván Veszter Imre kani zsai ügyvéd léptettett fel országgyűlési képvi selőjelöltül, a mint a P. N. ban olvassuk fáklyászenével tiszteltetelt meg. A képviselőjelöltséget elfogadta és a programmbeszédet később igérte megtartani.
— A zala-egerxzegi ügyvédi kamara részéről közhírré tétetik, miszerint Tarnói Kos tyál Ferencz csáktornyai, Boschán Gyula zalaegerszegi és Győrffy János nagy-kanizsai ügyvédek a kamara lajstromába folytatólag felvétetlek, ellenben Gabelica Imre nagy-kanizsai ügyvéd abból saját kérelmére kitöröltetett.
— A „Nemzeti Hírlap■ igen diszes s nagy kiadásban j-lenik meg, egyes számai Wajdits József könyvkereskedésében kaphatók.
— BadacsonybanJulim 14-én a leégett balaton tomaji iskola javára tánczmulat-ság tartatik.
— Til*. Kreiner György Kámáncsi bérlőnek julíus 10 én két uagy ka?al szalmája bzáudékos gyújtás következtében — elégett. A tettes nyomoztatik.
— A keazlfíelyi aziukörben következő darabok adatuk elő eddig. „A kintornás család", .Oh ezek a férfiak !" .Angot a kofák leánya," .A két árva", .A nagyon szép asz-Bzouy", .Kisasszony feleségem", ma vasárnap adatik Lukácsinak kedveuez darabja a .Ve reshaju*.
— Molnáriban — Dráva mellett — a napokban egy egyént agyonsújtott a villám, hivatalból átküldőitek Letenyére a rendes já rásorvosért, kí azonban kisdedek oltása miatt távol volt s mivel ily esetben hivatalos lelet nélkül a hullát eltemetni nem lehet az elöljáróság rendes fuvart küldött a járási tiszteletbeli orvos Dömötör Liios úrért, ki azonban nem ment a sziuhelyére, úgymond — nem tar tozik hozzá, s így a hulla több nap eltemetet-len maradt, szerencsére, hogy e nyári szakban esős időjárás van, különbeu közveszély származhatott volna belőle. Nem értjük, hogy ily emberies ténykedést, hogy lehet mellőznie a megye tiszteletbeli tisztviselője által!
— Kaposvárott a községi iskolánál egy rendes — és egy segédtanítói állomás betöltésére f. é. julius hó 7 re pályázat nyittatott. A pályázóktól megkívántatott, hogy a válasz tást előzőleg .próbatanítási" tartsanak. Megér kezett a választás napja, nagy tömeg hullám zott az iskolaház előtt, — végtére megjelentek a bizottsági tagok az iskolaszék az iskolaház 6-ik osztályában, — hol figyelve hallgatták a próbatanitásokat. — Hazánknak nevezetesebb helyeiről jelentek meg (nem csekély útiköltséggel) igen jóravaló képezdevégzett szép kép zettséggel iskolázott tanítók; kik közül 7 — 8 an tettek próbatanitást. Becsületükre legyen mondva, oly nagy képességgel versenyeztek, hogy élvezet volt hallgatni. Megtörténvén a próbatanitás, különös gondot adott az iskolaszéknek, kit válaszszanak meg?— Hevesen folyt a szavazás ; némelyik jóindulatu lelküle tével nem fért öszaze, hogy miért hivattak meg a vidéki tanitók, — midőn előre tudták azt, hogy a helybeli helyettes tanítókra szavazand nak. — Ekként az — útiköltségek mellőzése és próbatauitások nélkül is megtörténhetett volna a tanitóválasztás. De, az egész fuzioná lásnak vége az lőn, a ki a tűzhöz legközelebb volt, — legtöbb szivazót nyert, és igy legmelegebb pártolással Kaposvárott született tanilók választattak m*g, — ezek közül az egyik csak tanítójelölt, és tanitóképezdét sem végzett. — Fajdalom, igy történt! és ez okozott egy bábeli nagy zűrzavart, mely előidézte azt, hogy a megválasztott segédtanító válasz lás* ellen néhány isk. sz. tag felfüggesztési panaszt emelt. Ezen választás megmutatta, mily nagy — értelme van a tanitói okleveleknek, de nem hissem, találkozzék többé egy okieve let Uoitó, ki |magát próbatanuásoknak alá-
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI K
ÖZLÖNY
JULIUS 14 én 1878.
vr«bn. — Nagyon nevezetes volt a kaposvári tanitóválaaztasnál még az, daczára annak ; a próbái útiköltségeket maguk az illető tanítók fizették — a az iskolaszék a vidéki tanitők el azállásolásáról nem gondoskodott mi által a leg-auly osabh anyagi áldozatokat róvták a vidéki tanítókra. Megjegyzendő, hogy t. Babochay ,1 áooti ur a „Koronához* czimzett nagy ven-déglía igazolja magyar vendégszeretetét a tanítók iránt. Orók emiékel borítanak ac ő szi veseégei muu tanítók lelkére, — kik Kaposvárott » próba vizsgára megjel entek. i. y.
— Bellatfncz, julius 9. 187«. Nézetem szerént ínindeo vidéki lapnak kell, hogy egyik U''>feladata legyeu az, hogy a megye különböző vidékein történteket a közönség tudomásira hoZKH. — Minthogy pedig meggyőződésem ate-réntarZalai Közlöny" t. szerkesztőségének is hz a nézete, annálfogva bátorkodom tudósítani, miként e folyó hó elsején a helybeli népiskolában a szokásos évi vizsga számos helybuü és vidéki, egyházi és polgári vendég jelenlétében tartatott meg. — Meghatottan halgattuk végig a jeled a kitűnő feleleteket a tantárgyak kü lotibözó ágazataiból, főkép, miután a majdnem kizárólag vendajku gyermekek egyforma kóny-nyőséggel, ts folyékonysággal feleltek magyarnyelven is, ide értve a nehezebb számfejtést is.
— Vizsga utáu, mely — Isten áld meg a magyar: — ismert dal eléneklésével fejeztetett be, rlegodetteu hagytuk el mindnyájan e tantermet.
Vajha hazánk miden nem magyar ajkú iskolájának volna egy egy Murkovics Jánosa,
— akkor luszem, hogy az istentelen roszlelkü bujtogatok álial hazánk némely vidékein fel -korbácsolt fajgyűlölet helyett, mindenütt áldásos teatvériüülés ülné diadalát. — Miudeneaetre nagy érdeme ez Murkovics János helybeli tanító urnák, már azért is, mert sajnos, iskolai törvényeink nem mondják azt, hogy a nem magyarajka népiskolában a magyar, vagyis az államin elv is, köteles tantárgy. — Ea ez sajátságos, amint hogy Európában nincs is oly vegyes nemzetségi! állam, a hol a népiskolákban az állam nyelve ia ne taníttatnék. — Bukovinában, Romániában, Slavoniában, — a* ottani magyar iskolákban mindenütt mint köteles tantárgy taníttatik egyszersmind az illető állam nyelve ia. — Amott t. i. a német, emitt a román, Sla vonlában a horvát, még pedig uagy szigorral,
— mak mi, a kik egyébiránt olyannyira szoktunk lelkeeiilni nemzetiségünk melle''.t, — tértink el, ez átalános államszabály tői, — di''Ijiik. hogy azzal eleget tettünk mindeu magyar állatni igényeinknek, ha elmondhatjuk, hogy — Kárpátok lói Adriáig zengjen a magyar nyelv, — de nem nyujtunk egyszersmind alkalmat arra, hogy azon nem magyarajku gyermekek, kik szüleik által nem küldethetnek el vala-mely magyar helyre tanulás végett, — a magyarnyelvet oda haza is megtanulhatnák. — Azért azonban uton útfélen mégis megszidjuk őket, hogy hát miérl nem tudnak magyarul,
— holott megvontuk tőlük az alkalmat, azt megtanulhatni, pedig hát a szülők, legalább e vidéken szívesen veszik, hogy, gyermekeik a uingyar nyelvben is oktattatnak, a gyermekek p"(lig örömmel tanulják, — A szomszéd Stájer houbau a venduemzetiségü helyiségeknél a h -lység tábláján vend felirat ís olvasható. — A német nem törődik vele, de igenis törődik azzal, ha vájjon az illető községben lanittatik-e a németnyelv. — Minálunk az ily nem magyar telirat nagy botrányt okozna, a lapok is tele voluának vele, de azzal aztán vajmi keveset törődünk, hogy az illető helység iskolájában a magyar, vagyis az államnyelv tanittatik-e. — Megelégaziiuk vele, ha nagy büszkén elmond hatjuk — adta németje országunk szemetje
adta tótja országunk íótja — aat. a mi inkább csak elkeseredést szül. — A múltkor némely lapok nagy zajt csaptak a felett, hogy Nyilramegyében Mocsonak vegyes nemzetiségű községben a magyarok tólozódnak, — menjenek csak Zomplénmegyébe és keservesen tapasztalni togják. hogy ott egész vidékek már rég elszlávosodtak. — Abaujmegye szép s ter-
mék ftuj Olava és Tárcsa völgyeiben a magyarnyelv kihalóban vau, — és mi ennek ac oka? nem egyéb, mint Baját gondatlanságunk. — 1875. év végével Jőzseffalva bukovinai magyar község lelkésze s két elöljárója a nagy és szép M agyarországba jővén bejárták leggazdagabb, legmagyarabb városainkat , minő Budapest, Deb-recaen, Szeged, Kecskemét, Esztergom sat. aton édes reményben, hogy az iskolájuk felépítésére előirányzott 5000 frtot gazdagsa mag)ar nem zetiségértlelkeaedni tudórokonaiknál majd köny nyen összegy üjthetik, de caalódtak, — mert csak 12ü0 frtot kaptak. — Étel-italban isaen nem volt hiány, mindenütt dúsan megv«ndégeltettek igac magyar vendégszeretettel , élvezgették őket fényesnél fényesebb palotákba, — hogy szemük szájuk elállott, de hát sajnos azért a szükséges pénz összegnek csak ötöd részit tudták össze szedni. — K. Q. dúsgazdag magyar gróf, mint akkor a nemzeti hírlapból olvastam, 1 azaz egy osztrák értékű forintot adott. Sat. — Mo-csáry János.
— A maiitai hegyen történt rablógyil kosság második áldozata is hosscas szenvedés után a helybeli közkórbáaban meghalt, nőt a 7 gyermeket hagyott hátra. A tettesek nyomo-sása erélyesen folytattatik.
— Rövid hírek. A* adókeaelés tárgyában reform lép életbe (Boraadunk előre is !)
— Londonban Iegyezőkiállítás nyitottak. — Bécsben a sah fél miliő trt értékű tárgyakat vásárolt feleségei számára. — Hg Thurn-Taxis ültő kinek neje egy színésznő, meghalt. — Fo-garason kuttísztitás alkalmával a fojtó légben 3 egyén megfuladl. — Ázsiai Törökország A ng lia védslme alá helyezkedett. Omer pasa 30 ezer katonával Bosniába vonult. — Bója Ger gely bpestí tanfelügyelő nyugdíjazását hírli a P. N. — Raffiuczky E. szombathelyi volt adópénztáruuk Sopronban felakasztotta magát.
— Felséges királnénk Bajorországban van. — Julius 14 én befejeztetik a berlini congreasus ülése. —
SziuMzunk.
Keszthely, 1878. jnl. 12.
Jnlíni 4-én a színház ünnepélyes megnyitása alkalmával díszslfíadás tartatott, és psdig a követ kez5 mIIsorozattal 1) „A nemzet geniusa* prológ Kródy Bélától, olvasta Miklós/; 2) , Hymnuj- énekelte ar i''iss*e* kar; „A* erredea leánya* draino-lette, 1 felvoná.«bsu Herc-«ényit5l. — Kitűntek Ber-csenyiné tHelén), Denudor (Gr. Hámori) és Szentesy (Miska űref huszár) szerepeik jól felfogá»* által. Küíöuöb tetszést aratott Vnklósy Ilonka (Alfréd kii tíu) ki egész ottlioniassággal mondta el szerepét. — 4) „EiZmóny táncz- lejtette Balláné. — f>) „Szép Galathes'' operrtte Soupetól Liptay Laura, Lána Ktel (Ganymed), Aranyoay (Pyifcnaleon). é* Szép (Myds.s) tets/.«;s mellett játszottak. — Közönség szép számmal.
Julins 6-án. Az „Efltrös alap" javára Tani ássy felléptével „Falu rossia* Tóth Kdétől. — A zsúfolásig mejftelt szinbáz KTünyfirrel hallgatta Ta-mássy dalait és nézte páratlan játékát, ki tftbb ko-szotut és csokrot is kapott. — Mellette kitQntek : Liptay Linra (Finum R.óz«i) Bercsényiné ^Boriska) Ferenczy (Gonosz bakter)
Jalías 7-én Falk Miksa képviselő tiszteletére disz elóadás ; adatott : ,A kintornás család'' Tóth Kdétől. Helyesen fogtak fel szerepeiket: Liptay Laura (Juczíka) Ferenczy (Dáma Náczi), Tóth, De-midor, Szeute*y (Fúvó) Bcrcsényiné (ennek leáoya).
Jnliut 9-én „A két árva" D''Eunery hatásos színmüve adatott, elég siker és Cssr.bangzó játékkal Kitűntek : Bercsénviné, Lipcseiné, Miklósy, Demi-dor, Ferenczy ós Tóth.
Julius 10-én „Angot a kofáit leánya, Lecoqtie vig operetje adatott ; szép énekük é* játékakért t*p*ot arattak : Liptay Laura és Lang Etel ; ezeken kírül helyesen játszottak : Aranyosy, Ferenczy Szép.
Julius 11-én „A nagyon szép asszony" nj frauczia vígjáték adatott tctszéa mellett. Kitflnttek : Bercsér.yiné, Demidor, Ferenczy, Ballá.
Irodalom.
— Szana Tamát jeles írónk fordításában megjelent „A művészet philo « o p h á j a" irta Taine H. kiadja Qrimrn és Horovicz k(ínyvkereskedése Budapesten, Ferencnek tere 9. sz. A kiáilitás igen szép, a mfl belbecsét illetőleg méltánylandó, mutatványt
kötlUok belőle; addig ia a t. kőaönség méltó figyelmébe melegen ajánljuk. Ára valóasiDQ-
leg 1 frt.
— A nNemzeti Könyvtár* felette érdekes munka közlését keadi meg az imént megjelent negyedik tüzetben; ugyiBis Kazinczy Ferencz-nek irodalmilag és történelmileg egyaránt nagy-fontosaágu .Pályám emlékezetét". A vállalat szerkesztő-ki adója A bab Aigner Lajos, e füzetet a következő „kiadói értesítés*-sel veseti be : • A «Pályám emlékezete" nem iameretlen a magyar irodalom történet búvárai előtt; de a mennyiben 50 év előtt jelent meg elősaör, és akkor is csak folyóiratban : a nagy olvasó közönség előtt ismeretlen mű igényeivel léphet fel; annyival is inkább, mivel nem a félatáxad előtt megjelent szöveget, hanem annak kibővített átdolgozását adjuk. Három asöveg állt rendelkezésünkre, u. m. a tudományoa gyűjteményé és Kaaincsy Gábor hagyatékában két tel-jes másolat, (és némi töredékek): ez utóbbiak egyikét aaért nem véltük a „Nemzeti Könyvtár" asövegéül elfogadhatni, mert noha a má-aiknál sok helyt bővebb, de egyea szakaszai iámét olyannyira ösasenyomyák, hogy helyei-kötél a tények cronologiai felaoroláaává lesznek. A kidolgozás ez aránytalansága arra birtj hogy szövegül a másik, valamivel rövidebb, de egyúttal kerekebb kidolgosást fogadjuk el: annyival is inkább, mivel e máaolatot Kazyncay Fe-rencznek minden tekintetben rokona : Kazinczy ü*bor maga vetette ösaze »z eredetivel és saj tókész állapotban hagyta maga után. Szándékunk és óhajtásunk azonban oda terjed, hogy e nevezetes müvet, mely első megjelenésekor oly rendkívül nagy feltűnést okozott, minden vál ozatai''oan ismertessük meg olvasóinkkal, olyformán, hogy a többi kidolgozásokban elő forduló bővítéseket és lényegoa eltéréseket függelékül hozzácsatoljuk. Csakis igy gondoltuk lehetségesnek, hogy egységes munkát nyújtsunk a nélkül, hogy a változatokban meglevő fonto-sabb részleteket mellőznők. Meg is tettük már a lépéseket arra nésve, hogy az összes változatok kéziratait ránk nézve hozzáférhetőkké te gyük és nincs okunk feltenni,hogy kivánságunk elé akadály görditéssek. A „Pályám Emlékezetét" (melyben csak a helyesírásra nézve, tettünk változtatásokat) végül adandó gazdag jegy Betekkel fogjuk hísérni úgy minta „Nemzeti Könyvtár" minden egyéb kiadványait is. Ajánljuk a hazafias szép és olcsó válalatot mővelteba kö zönaégiink figyelmébe s pártfogásába. Havon-kint 2 — 4 füzet jelenik meg, 5 — 6 ivnyi terjedelemmel, ára egy egy füzetnek csak 30 kr. a ki 10 füzetre előfizet, a példányokat bérmentve kapja kezéhez. Ily módon csekély áldozat melleit idővel értékes könyvtárt szerezhet minden magyar ember, és kivánatos, hogy mentől szé lesebb körökben terjedjen el. — Az előbbi három füzet tartalmát képezik : Kazinczy Ferenca költeményei (néhány kiadatlan verssel), Mikes Kelemen „Mulatságos Napok" czimü kiadatlan, érdekes beszély cyclusa, és Dayka Gábor költeményei."
Vegyes hírek.
— Andrátty gr. ujabb »zójátéka. Tudvalevő, hogy szójáték dolgában kevés nagy diploma?« versenyezhet a mi külügyminiszterünkkel. A kongreaauson bő alkalma nyílt Andrássy grófnak szellemességét csillogtatui éa e kedvező alkalmat — mint berlini fültanuk bieonyi''.ják — nem is mulasztotta el. Legújabb szójátékát franczia nyelven rögtönözte. Bismarck azzal gyanúsította a gyöngélkedő Gorcsakoffot, hogy sok epret evett és elrontotta a gyomrát. „On ltii afait aveler trop de f r a i s e s.u (pNagyon sok epret etettek vele.") Erre Andráaay finom mosolylyal azt válaszolta: „Dites pluló'', trop de pbarasea." („Mondja inkább, hogy nagyon sok frázist.") Ugyancsak Andrássy gróffal történt, hogy junius 2C-án kora reggel egy Berlinben lakó kis magyar leány üdvözlő ver set mondott föl előtte.
— „Magyar Állam* czimü lapban ol-
vaaauk: „146 aa. juniua 27-ikéről 1878. Va-szettség ellen: Hívjuk fel as összes hazai lapok utján a ft lel késs urakat, Unitókat fl általában minden ember barátot ennek közhírré tételére és arra, hogy hs akár hol előadná magát oly aserenoaétlen eset, hogy ember vagy állat ve-asett ebtől megmaratnék, az illetőt odautaaitsák, hogy táviratilag kérje Szabó Ferenc* Zsitva-gyarmati lakostól (u. p. és távirdaállomás Verebély Baramegye) a szükséges orvoasá-got, melyet ő a saükaéges utasítással együtt elküld és jótáll érte, hogy az is, a kin már teljesen kitört a düh nem csak a bizonyos haláltól megmenekülj de sebei, legyen az bár mily súlyos, ugy embernél, mint állstnál legrövidebb idő alatt teljesen begyógyuland. Vere bély, 1878. juniua 22 Gorley Mátyás, k. kántortanító.
Szerkesztői nzenet-
2824. R Mura-Szerdahely. Mindenkor ssivesen fogadjak.
2825 R Gy. Arany Jánosnak válaszai „Kot-mopoliU kOttéssst" csimö Tersére, örOmmel vettük s kivánsta sceríct a .Párisi Lapok" legközelebbi 3-ik száms hosxa.
2826. R. Budapest As érdekes költsményehst köszönettel vettem, 2 példáuyt küldöttem.
2821 r. .Egy farsang Csnadában'' közSljök.
2828. 8iófok J3vő számra maradi.
Julias 14 tél Julias 20 lf 1878.
Hó- és heti-aap Kath. éa pr»t. naptár , 0 ö r Ó k naptár atj
28. Ha igazságosabbak nem vagytok Máté V.
14 Vasáraap 15 HétfS 16 Kedd 17 8«erda 19 CsQtftrt.^k 19 Péotek 201 Szombat F 5 Bonav. Ap. oszl Skap. llun. Elek R. Fridrik P.ul V. Ilié« Pr. 2 A 4 S b. a. 3 Hyarint. 4 András 5 Äthan. 6 Síaens 7 Tamás 8 Prokop ä Ä''
Felelős szerkesztő: BátOrfl Laj08. HIRDE TÉSEK.
GELEGENHEIT
zum leicht ermöglichten Ankaufe von
soliden, eleganten und preiswürdigen
(ST* Möbeln ^Wtt
Gegen bloi zehn procentiger Anzahlung ! und weiteren Theilzahlungen zu zehn Procent per Monat, verkauft die erste Wiener Möbel FnhrlkM-Mederlam* des Ig. Softer Wlppliiigerstrasse \r 16. — alle Arten Tischler und Tapezier-Möbel als: Salongarnituren von Kips. Cretonnc, Satin, Seide, Gobelin und Atlas; Salontische, Creden-zen, Speisetische, Sp^iseaesiel, Trumeaux mit Spiegel, Bücher und Silber-Schräoke. Schreib Tisch*, Divans, Ottomans, Balzacs, R''ihebetten, Chiflfonieres-Betten, geschlossene uud Martnor-Waschkäs''en, Nachtkästen, Spiel- und Con-iol-Tische ect. in einzelnen Sdicken oder com pleteu Zimmern, an Herren in öffentlicher Stellung, Ueamte jeglichen HeHM>rt* sowie an noiiflt gut ftituirte Parteien.
Allea Nähere und Auftragentgegennahme Sontag und Montag nur von 2 — 6 Nachmittags durch meinen bevollmächtigten Vertreter
Hotel zum Löwen 1 Stock Thür Nr. 3.
(Elegante Salonteppiche zu gleichen Con
ditionen! (G44 l—
FÜST ÉR IMRE
bater-ksrsakadl Sz.-Fsbérvárott, kaszárnya otoza 6 sz.
Ajánlja a nagyérdemd helybeli é« vidéki közönségnek diaaa felszerelt festar^-raktárát, hol is naey választékban találhatók mindennemQ k''árpltos és asztalos munkák lebetS jutányos árakon. (622 12—12)
Nsmklilönben elrálaltatnak mindennema a kárpitos (Ületbe vágó munkák helyben Ufj, mint vidéken a Jegjntányosabb áron.
Jó izlás ás tartós munkáért kezesség vállalU tik. Mantel számosabb megbízás és becses pártfogást kérre, kiváló tisctalettel. Featsbbl.
§ Gyógyhely Tárcsán.
8 O
(Tatzmansdorf.)
Kitü nő vasfdrdó léter.ik Szombathelytől a magyar délnyu-
gati vaspályától 4 órányi távolságra. U
Az idény megnyitása május 19-én. ®
(571 7—8) A gyógy-igazgatóság.

Képviselő választás alkalmával
ajánlja
Wajdils József
nvolcz különféle géppel jól berendezett
könyvnyomdáját
Programmok, falragaszok, stb. nyomtatványok gyors, pontos és hibátlan elkészítésére. Olcsó
árt biztosit.
Gyakornok kerestetik!
Alulirott gyógytárban egy jobb házból ▼»ló 4—6 osztályt végzett ifjú jó feltételek mellett felvétetik.
Darás József»
<C43 2—3) gyógyt»er4a> Zulu-Kgersaegen.
Hiire für Männer
(634 4- »)
jeden Alter», welche »ich schwach fühlen, durch ein »ehr sinnreich construirles chirurgisches Instrument. Aertslirh begutachtet — augenblicklicher Erfolg garantirt. Broschüren, alles Nähere enthaltend, verschickt unter Oouvert gegen Einsendung von 50 kr, in Briefmarken der General-Agent Bujattl, Nürnberg, Wein markt Nr. 5.
TI/EXHETÉDT& ÉVFOLYAM.
ZALAÍ KÖZLÖNY.
JULHTS 14 én 1878
Dijíiztatott 1 S67-bon Párisban!
f o li é r m e 11 - S y r u p
Mayer A. G. W.-töl Boroszlóban és Bécsben.
18''8. évi (leczcmbor hó 7-dikérol kelt 130/04.5. szám alatt kiadott cs. k. szabadalmazván)'' szerint védjegy által hamisítás ós ntánzás elől biztosítva.
Megpróbált háliHíW.
S .k orvosi tekintélvességtől 20 év Atn ajánlva köhögés, tartós rrl.-.lM.''c henválkásodá*, köhhurat. kr.h, toroklob. gőgsipgra-U.J», óle.- .''•« idült tíidó hurut, vérköhögés, vérpökés és fuladoxás »Hon Valódi mindégben csakis Ppsger Béla gyógyszeré« urná
Napv-Kanivsín kapható. 4 >

Képviselő választásokra!
ö Rieger Hór IV. ker. Servitatér 5 sz. a.
Budapesten
a közelebb megejtendő országgyűlési képviselőválasztásokra ajánlja dúsan felszerelt gyáríizletét választási jelvények, szalagok sat. mindennemű alakban és szinben való elkészítésére, gyári áron.
Megrendeléseknél, melyek 24 óra alatt legizletessebben és legpontosabban foganatosíttatnak, csupán a felirat és szín megnevezése szükséges. (635 4 — 4)
SZÉPSÉG. IFJCSÁG.
-A- Hölgyvilág
álul mint fftiülmolhatiaa bórflnomltészer általánosan elismertetett a bivat&iossu megvizsgált, kuiinö, artalmatlaa, valédl
RAVISANTE
J>r. L F .1 O S S E-tól Páriában.
Ezen világhírű bőrtiaxtitó szer valamennyi szé-pitószer közftit leghitelesebb és leghatásosabbnak bizonyult szeplők, bőrkiütés, rezesaég. sárga foltok, valamint minden hőrtisztátlanság biztos eltávolítására. A RAVISANTE az arezszinoek feltűnően szép hal vány rórsaszinü bársonvszerfl fiatal Üdeséget ad, a bór éa kereket gyöngédekké t»*sr.i, a lég behatásitól megóvja, s gyöogéd bórt szerez a legkésőbbi öregségig. Kapható való-W minőségben:
, '' Pri«er Bé,t ur fly^flyszertarában,
Budapesten Tor5k Jdzsef «yógysz. urnái, Szegedea Kovács Albtrt
es Barotay Károly gyógyszerész nrsknál. Eredeti üvegtok ára 1 frt f>0 kr. Központi f .raktár Bodapest.n Sohwarz Henriknél Mária VaJeria-utcza, 9 st.
(689 16—20)
OLL SEIDLITZ - PORA.
, > 1 '' V ha minden dohor. czimlapján a Sas
Csak alvKOV AcllOlll} Xf én sokszorosított czé^ero van
^Bftntet." hirósAgi ¡-életek isméflfen constatáiták rrégem é4 véd ¡i-THrn moghamisi!talá*át ; árért óva int.m a közönséget ** ilyen hami-.itvftnrok vá-rfrlása ellen, minthogy arok csak amitá»ra vannak
f?ámifva.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
Valódi min őségben az i-el jelölt czégeknél.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL. b k
r A legmegbízhatóbb ftiisegélyafi srere a szenvedő e:nberl*«-<ii.-k
minden h.-ls.". és külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min-..»•nnemn sPb,..Illések, fej-, föl- és fogfájás, régi sérvek éa nyílt sebek rák fekélyek. üsr.r.k, szemgy fllladás, mindennemű bénulás és sérülés sth.
stb. ellen.
1''vegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é
Valódi minőséül.en a f-tel jelölt czégeknél.
D~orsch-halmaj-zsirolaj. h,
Krolin M. és társától Bergenben (Norvégiában^
Ezen halmáj-zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben plör''or-(Iiiló faj között a7. egyedüli, mely Orvosi rzélokra használható.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o. é.
Valódi minőségben a *-al jelölt cxégekDÓl.
Umrath és Társa Pnt^ában.
Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják a szilárd kivitel, kínyft járág, uagy miink«képe«ség és tiszta cséplésről legeleny&sr-bb«n ismert, ugy rámán álló, mint
kerekeken járó
kézi és járg ány cseplőkés zületeiket
l-t ól 8 ló, vagy ökör erejéig.
Továbbá késkitflnk különféle nagy»águ és elismert jó minőségű
tisztító rostákat kukoricza morzsolókat és szecs-
kavágökat (636 4-9)
Képes árjegyzékek ingyen éa dijmentésen.
856 s*.
Ts 78.
(642 2-2)
Kőbányai sör raktár
líakiárak : N''.-Kaaízs a (x) Práger Béla ?yőgy. (xf) Bosenberg József. <\) Fesselhofer JAzsef. (x) Rosenfeld (x) Beins Jözsef pyógvszpréár.. — Zala-Egerszeg (xf*) ,Gyógyszertár a S/f. lélekhez. — Ii a res (x) Horner fl. Csáktornya (x), (Jönrz L. v. gyógyszerész Kar ád Bernaízkv A. gyógyszerész. Kaposvár (\y*) Kohn .1. (t) Schröder Sándor gyógy. Kapronrza (xf*) j Wetli M. pvőgy. K í < ü e c Csar-sinovics Ist. gyógy (x*) Küttol Ist.
gy.''.gy, K es r. t h o 1 y ^xl Schleifer A. (x) Wünsch F. Körmend (xf) Rát* Ján. Szombathely (z> PilÜch Ferenct gyógy. Sopron (x Mezey And. gyógy, (x) Molnár L. gyógy. Verőcze (x*) Bec« J. K. g H á n o"k-S z.-G y ö r g y (x) Á. C. Fibic RJÓgy Zágráb (x)
Mittibach S gyógy, (x) Irgalmashoz gyógy, (x) Hegedűs Gy. gyógy, (x*) ; IVrklít .Ián. pV/'' gy. ? r. a 1 p n a k (x) Schwarz Gnsztáv gy egy. K a r a d x> Roclilí:* lsf.\x) Bernátzky A. (.r>Ü2 lb—40) .
DREHER ANTAL sörödéjébol
Blankenberg Vilmosnál főtér (gabona piarcz) Kaiser-fele házban.
Mindennemű sör 25, vagy f>0 literes hordókban és 25, vagy 50 palac7kos ládákban a legjobb minőségben kapható. — Helybeli palaczksör megrendelések, házhoz szállítva, mindenkor jégbe hűtve és különféle minőségben eszközöltetnek. (425 50 -*)
Árlejtési hirdetmény.
A zalavármegyebelí pécs-varaadi államot n.-kanizsai átkelési szakaszán hiányos karban levó kongA téglabeli útrész kijavítását a nagy-
mélt.Sságn közmnnka és kflzlekedé«! ministeríom 1878. évi juníns hó 14-én kelt 67H9 számn magas rendeletével 1104 frt 69 krnyi összeggel engedélyezte.
Erén munka biztosítása tekintetéből alólírt hivatal irodájában folyó 1878. éri július hó 17-én reggeli ''J, 10 órakor, Írásbeli ajánlatok elfő-((adásával párosult nyílváuoj axVbolí á:lojtés fog tartatni, melyre a vál-I lalkomi s*andekozók azral hivatniik meg, h»gy az áriejtésbeni résst-vevés e.seiérf, magukat a fentkitett összeg 6^,,-vel mint bánatpénzzel ellásák, mely vállalkozás esetében azonnal 10% biztositékra lesi kiegészítendő.
Az írásbeli ajánlatok fenut kitett nap reggeli 10 óráig fogadtatnak el, ezekben az ajánlattevő neve, lakása és polgári állása pontosan kiteendő-, továbbá számmal és szóval kiirandó ason száztóli elengedés, melyért ezen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezeodfi végrp, hogy ajánlkozó a munkálatokat és feltételek tartalmát ismeri és elfogadja.
Az Írásbeli ajánlatokhoz a vállalati öíszeg 10o|t,-je kéizpéntbsn vagy magyar állampapírokban csatolandó.
A mft szerelvény ék és feltételek as alulírott hivatal irodájában a szokott hivatalos örákban megtekinthetők
Zala-Egerszegen, 1878. évi július hó 1-éu.
A zalamegyei magy. kir. építészeti hivatal.
Gazdasszonyoknak!
Valamennyi kávépótszer k»zt a
(Franek Henrik fiai találmánya Ludwlgsburgban)
nagyszerűen jó ize és gazdag tápanyag tartalma miatt a legkeresettebb — Hogy a kőzkedveluégfl és mindenütt keresett
„Ö n s e g é I y,"
hü tanácsadó férfiak számára
gyöngeségi állapotokban
r>lv egyének, kik magömlés-, n«BÍ gyíngeséQ. hajkihnllás-, rabmint i.lült lmjas<»nyvbeo szenvednek, ezen a maga Rtaié-bon egyetlen mü áltai tanáosot és gyökeres segélyt nyernek. Megrendelhető a következé helyen (Glí> 7—*/
Dr. EFIKTST L., Budapest, két sas-ateza 24. ^Ára 2 frt)
Ki « híre« roll ¿rtík.''ivl mr« aksr gyftxMni, kirinatra íntpk»«, k*-p«aLk«*l clUtotJ kironatoi k»p abb«''.I <lijtftlanul io<^kiílt(ri'' ; «ronb«n wnki •r ,ns«át alá »<Ulig K.vö|crkez«l^»*t>pk, a mi« • kirocatot nem olvaaU.
ÄiTi ff t I J legújabban javított szögecs-
I cüinlikífonOL ot 14 Tonó ,nirhir»'' n<
vStlIlvitlftHvl *rGre is alkalmazva jótalls»
I ^ 1 baido mellett bérmentett r»
legújabban javított szíigpes-rendszer
pedig kéz-is és pró-• a suti sr.ál-
Iitással felette olcsó árak mellet s«állitnnk.
Jóravaló ügynökök kerestetrjek. Ismételadók előnyben részesülnek
Mayfart Ph. és társa gépgyáruk
Frankfurtban a Majna mellett. (f>07 9- 16)
Herzogl. Brauiisctiweigisclie Landes-Lolterie,
vom Stnnte KrnchmiKt und Knrniilirt.
Dieartlbe besteht aua 86,000 OriginaI-Looopu und
44,500 Gewinnen:
1 lianptti effer event 4f»0.00<\
1 1 1 1
3 I b 12
r
:$oo,oo<> 160,000, 80,000,
40.000, 30,000, 2\(k,o. 20,(X)O, I&.ooo,
R''íchs-IIark n Hie erste Ziehung Bildet statt
I Haupttreffer
22
1 4
f> 108 213 623
12,000, 10,000, 8000, «000, 5000, 4000, 3OO0, 2000, 1000.
s. w
am 18. und 19 Jult 1878.
zu »vIrher ich Original Loose
(snnxe llnlbe Vierlei Achtel
in fi. '' r> /f. * fi. r»o l f. 2.»
gegen Kinsenduug des Hetrsgt*i oder Postvorscliuis veraeude Jeder Spider erhalt die (»ewinnlisteu gratis !
(.33 6-., Wilh uasi]j!ns,
Obereinnehmer der Brsonschw Landes-Lotterie in
Rrnunsfliweig.
áruanak, sok gyáros különféle készítményeik silány kotyvalékot & hírneves Fraaok-kávé ezim alatt vápáiba hoz-, ■! több sokan kdzülók az eflész czeget: (629 4—5)
„Heinrich Franek Sötine in Ludwigsburg,
a kivetkező 6 gyártulajdonosa: Ludwlgsburgban (2 gyár), Rletfe, Bretten,
Mensheim és ertssoartaohban4*
ntánnromják és k silány árnkra ragasztják.
Miéri?! — hogy n vevőket cnaljak! Ennélfogva: Elivigyázat a vásárlásnál:
A valádl Frank-kavé feltalálói és gyártói kéoyszsrülve rsnosk tehát ládácsaajokhoz ¿s csomagaikhoz az aláírást :
és a hatóságilag letéteményezett védjegyeket

StKUU-MARKE.
odanyomatni és a tiiztelt gazdasszonyokat kérni, hogr ezen leoyskrs szigorúan vlgyazzsnak, hogy így a
valóait
a hamisított tói, ntáazott-tól megkülönböztetni bírják.
As orstág valamennyi jobb nevű fQszerkeresbedésében kapheó a
valódi Franck-kávé,
elUtva a fallebb idézett védjegygyei és alilrással.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorsstjtóján.
57-lk azá.m
Tizenhetedik árfolyamJ

Elíflxst*«! a
8 frt [
itfi ¿vr* "» *
aegytfrt evre • - «
Hirdetések
6 ''fie«*i>«»» p®t«Whan - ^^KOrü J mioJeii •ováhir.i mrért ft kr NVIl.rri.KHKN
...raliként 10 vé-
:?ri.*k f«*l Kuir»t4ri iUei^k minden •eí.re* hirdetésért k(llf>n[ J 30 kr firetendS
i
4»»4; ?
lap szellemi ré«»4t
körieménjak «
ixnrkoartffhös
anyagi réiaót iílr-tJ? köileruAnyek pedig »
kiadóhoz Iiérm«>ittve intéeeiidők :
NAGY KANIZSA Wlassicahax
3ermentetl«n levelek. , csak nmnrt munkatér saktól fogadtatnak ti
aili»> nr
előbb:
i kozlon
iKéziratok ríssza küldetnek.
Iparbank*
n.-kanizsai
V-KanlxaaTáro« hely hat óaágáuak nemkülönben a „n.-kaniznai kereskedelmi a ki*ded-ne?eló egyesülete, a „aopronl kereskedelmi s iparkamara
Heleiiklni kétszer, vasára«!)- s esatortokön megjeleuő vegyes tajtalmu lap
3
, „n.-kanizsai takarékpénztár*, a „zalamegypl általáno* tanítótestület", a n.-kanizsai kftlrálasxtmánya4* s több megyei és Tárosi egyeaftlet hivatalos értealUie.
B.-Füred bortermelésének Jelen állapota.
Még a 60-as években B.-Füred bortermelése, eltekintve a maiglan is divo kez-df-tieges borkezeléstől, a szó szoros értelmiben okszerűtlen volt. Annak daczára, hogy szóllóhegyeink mind régi, mind ujabb ültetvényei kivétel nélkül vegyesek, s közlök a későbben érő somogyi fehér, (cserhéju, c^erbajor) és kadarka stb. jelentékeny állományt képez, nekirontottak a szüretnek még szeptember hóban, természetes, hogy a/ ilyetén hordóra töltött lőréért nem igen törték msgukat a borkereskedők B.-Füredre. A terményt tehát a helybeli hagyományos :''<>gvasztáson kivül — mert a b.-füredi bor-termelő, ha saját pinczéjénél tizedmagával, rózsás kedvre derül, hát akkor ráadásul még a korcsmába megy és iszik reggelig — a veszprémi, szentgáli stb. korcsmárosok vették jó olcsó pénzért, jobb borévekben pedig sürüen látogatták szőllóbegyeinket mint borvásárlók a stájerok, kiket itt hentzeknek neveznek; de ezek bizonyosan ismerve gyarló borkezelésünket, a mustot leginkább kádról szűrve, édesen szállították el és szállítják nagy ritkán maiglan is, de ezek is a helybeli héber polgártársak üzelmei folytán (mire még vissz&térendek) mindinkább kimaradnak, a 60-as években még jeléntékeny mennyiséget szállítottak el. Úgyde, mi volt mindez azon termelési arányhoz képest, mely pinczéinket megtöltötte!? Tehát akadtak a helybeliek közül nehájiyan, kik egész éven át borüzlettel foglalkoztak, olyformán, hogy ha saját terményükön túladtak, összevették a bort egyes termelőktől és saját fogataikon hordták ki Stájerba, Pápa és Győr vidékére stb.
Hogy megvilágítsam ezen borknpeczek
üzelmeit, el nem mulaszthatok megemlíteni egy esetet, mi egy maiglan is köztünk éló egyénnel történt. Ez a jó ember, mint társai valamenynyien, ha valamely helybeli pinczénél borral megrakatta kocsiját, előhúzta az ülésből öblös csutoráját, hogy az eladó ráadásul azt is töltse meg, mert hát kell az útra is, régi dolog, hogy a b.-füredi ember a vizet még csizmájában sem szereti. De persze, a csutora már a harmadik határban ki szokott ürülni, de hát hogyan szenvedjen emberünk szomjúságot, ha kocsiján bort hordoz, aztán meg mire való az a bádog lopó, ott a saraglyában levő széna közt ? Eló vele! aztán meg a hordó sincs lepecsételve, hisz saját vett borát viszi, megtölti belőle csutoráját. Ugy de, a hordóban ezen müvelet által ür támad, annak pedig tele lcell lennie, no hát, mire való a jó forrás vagy patak viz, — azt nemcsak azért teremtette az Isten, hogy csupán csak malmot hajtson, vagy rétet folyassanak vele, tehát megtölti a hordót abból, cg)* 12 akós hordó ennyi vizet észre sem vesz — okoskodik emberünk. Ugy de, ez hányszor ismétlődik így''.? kivált inig Stájerba-, vagy Gyórvidékére ér, ha még hozzá az ut is rósz. Elég az hozzá és ez megtörtént dolog, hogy emberünk egy alkalommal biztos vevőre száinitván, midón az illető község határába ért, hogy a csutora hazafelére üresen ne maradjon, megtöltötte még utoljára ez alkalommal, és a hordó hézagát a patakból pótolván, véletlenségből méltóztatott egy kis fiabékának az 6 meritó-edényébe jutni a vízzel s ezzel együtt akarata ellenére is a boros hordóba bel-lebbeztetett. Néhány perez múlva behajt
emberünk a korcsma udvarába, a korcsmáros mint vevő jön a lopóval és pohárral, hogy a szállítmányt megkóstolja és megvegye. Üti fel a hordó akonáját, a mint a lopóval be akar hatolni, észrevesz a hordó szájában egy kis passogó állatkát, melyről azonnal tisztába volt minden magasabb természettudományi felsőbb ismeretek nélkül, hogy annak eleme nem a bor, hanem a viz szokott lenni, elképedve mutatja ujával emberünknek, hogy „hát ez mi?* Emberünk zavarba sem jőve, ökölre szorított jobb tenyeréből csak hüvelyk ujját egyenesítve ki. nagyot bök vele a hordó szájába s löki beljebb a szegény kis állatot a neki szokatlan elembe, mely szegény kényszerhelyzetében egy kis fris levegó után áhítozott: „hát borbogár, a ki megteremtette!" volt emberünk válasza. „Borbogár!? — veszi át a szót a korcsmáros, no én borbogaras bort nem veszek — s ott hagyta emberünket a faképnél. Ez pedig utazott tovább, a kis békát a faln végén bizonyosan kihalászta s máskor jobban vigyázott a megtöltésnél. Ugy de, elképzelhetjük, mi lett ilyen bánásmód mellett a már amúgy is félérett szólóból szűrt gyenge borból ?! A következmény utoljára is az lett, hogy évek múlva is, ha más jóravaló ember vitte saját termését elárusítandó, egész vidékeken, hol „borbogaras■ emberünk megfordult, csak azt kérdezték: hová való termést árul? b.-füredit — szóba se álltuk vele, még csak megkóstolásra se méltatták. Tehát többen okulva a tapasztaltakon, másik községben már Köveskállára valóknak stb. mondták magukat, s csak így tudtak tul adni viszonylagosan jó terményükön, melylyel ezek
egyik vagy másik balatonmelléki község szőllőhegyének jó hírnevét emelték, mig „borbogaras" emberünk és bizonyosan még néhányan a b.-füredi szóllóhegyek hitelét sárral dobálták.
Végre 1868 ban ezen Istentől különös kegyben részesült kitűnő jó borévben először látogatta meg »Fálics ur B.-Fűred szóllóhegyeit, s úgyszólván az egész termést Összevásároltatta megbízottja Jjöwy ur által. Eltekintve attól, hogy 5 — 6 forinton vette meg azon terményünket, fejtve osztr. akónként, mely a hol még maradt, kitűnő minőségénél fogva 1869. nyarán már 20 forinton és magasabb árakon is el kelt akónként, de anyagi veszteségünkkel felért erkölcsi nyereségünk, mivel ő alapította meg B.-Füred szólóhegyeinek hitelét és jó hírnevét, mert. a következő években is mindig elküldte hozzánk fentebb nevezett megbízottját, ki személyesen jelenvén meg minden egyes bortermelő társunk pinczéjé-nél, kóstolás utján, tehát a minőség tekintetbe vételével — pedig ez a fődolog! — mindig illendő árakon vásárolta össze a borokat a lehető legnagyobb mennyiségben.
A flálics hírneves czég tekintélye ide varázsolt más borkereskedőket is B.-Pestről, Bécsből, Révkomáromból stb. s mind-addigt mig ezek az urak vagy személyesen vagy küldöttjük által képviseltetve magok vásárolták össze a borokat, minden jól ment. A jobb termelésrei törekvés minden egyes termelőnél versenyszerüleghatározottirány t öltött. Belátták valahára, hogy a megrögzött ősi «zokás szerinti elhamarkodott tulkorai szüret a mily fonák, ép oly káros eljárás. Életbe léptették az ujabb hegységi rendszabályokat, miből kifolyólag hatályba lépett
TÁRCZA
Áll a malom ....
Áll a malom, nincsen riee, A mateg nyár ngy kimaite: Csak egy tóka 4Ú alatta, Emlékül a patak hagyt*
Eat se nagyon látogatják, Tán fürödni, a madárkák ; Éa a mikor jön aa este.
Piros csillag ragyog banue
Partján pedig csend szakában HaSke kU lány ül magában ; Ugyan hora aóhajt szegény, Mint raLami megcsalt reméuy ?
Bailag a hold felhfik alól ; Távolban egy furulya »«ól ; Eescéo a lágy, ridul hangjáu... A többit már tudjuk aatán. —
HAJGATÖ SÁNDOR.
I
Egy farsang Canadában.
fíosent hal-Bonintól.
Mint kivándorolt órás Quebekbe érkeztem. Európában sehogy sem tudtam meggazdagodni. Vállalkozó szellemű, erős testalkatú levén, nek i szántam magamat, pénzzé tettem csekély vagyonomat s kivándoroltam az uj világba, és pedig nem az egyesfiit államok tnlné-P«s városai, hanem az éjszaki hidegebb Ca-nada vonzott magáhos ; mindenek elftttt pedig a vidám, jókedvű franczia Quebek.
Végre ott voltam — de kincsre, gazdaságra mesterségemmel, pedig igen ügyes órás
voltam, — itt még kevésbbé tudtam szert tenni, mint Európában. Sót, ép ellenkezőleg teljesség gel semmire sem mehettem az óráskodással.
Ha izmos tagjaimmal, hatalmas ökleimmel valamely órás műhelybe léptem s magamat, mint helyet kereső segéd bemutattam, a franctiák okos szemű, udvarias ivadékai csaknem aggodalmasan tekintgettek jól megtermett alakomra s fejőket csóválgaták. — Magunknak siucs elég munkáuk, — mondák, — de oly erós izmos embernek mint ön a gyarmat belsejébe, nyugati Canadába kellene mennie vadásznak vagy favágónak, ott különöaen nőtlen fiatal embernek lehet vagyonra szert tennie. — Ilyen formán hangzott mindenütt üzlettársaim tanácsa és biztatása, ugy hogy végre én is meguntam a sok szaladgálást és kinálkozást, az egész órás mesterséggel együtt, — hosszúszárú csizmát, bőrből készült ssárharisnyát, két jó vadásafegy vert s egy hatalmas favágó fejszét vettem magamnak, elszántan neki in dúltam a Sct. Lőrincz folyó mentén felfelé, és két tallérral zsebemben, hatalmas étvágygyal Montrealba érkeztem.
Jó lakomát csaptam — ráment vagyonomnak fele. . .
— Holnap reggel, — számitgatám nyomott hangulattal és aggodalmasan, — előtted áll a . . . semmi.
Épen az utczán valék, s abban a peresben, midón e kevéssé biztató kiálitásaimat latolgatám érezni kemdéra súlyos fejszém nyomását vállamon. E körülmény határozott irány felé tereié gondolataimat.— „Vagyont sserezni mint fa vágó" — e szavak csengtek fülemben. Itt mit keressek fejszémmel, tehát ki, a vidékre.
Hátat fordítottam a városnak, és nem
sokára a canadai terület beláthatatlan erdőségeibe és tavas vidékeibe léptem.
Mentem mig a nap lenyugodott, — nyár volt s a szabadban töltöttem az éjét, — az éj csipős hideg volt. Biztos szemem volt, s nem voltam gyakorlatlan a lövésben; viradtakor valami varjú féle madarat lőttem s puskám vesszején megsütöttem. Így haladtam előre sudár (enyvesek közepette három napig a nélkül, hogy egy lélekkel találkoztom vagy emberi lakásra bukkantam volna. Végre negyed nap, dél felé egy telepítvén yhez értem.
A kutyái as erős kerítésen belől, mely az udvart körülzárá, dflhöeen ugatni kezdettek és valószínűleg az ugatás által kicsalva fiatal leAny jelent meg a ház ajtajában, hogy lássa mi történik itt künn; gyönyörű, karc.su, világos szőke fürtű teremtés volt, s kíváncsian meressté rám nagy fekete szemeit.
Köszöntem s a kerítés mellett maradék. E kép, — a leány az ajtó keretében, a a jómó-duság látható jelei a majorban,— igen különös, kellemes hatást gyakoroltak lelkemre.
Kisasszony, — szólék a fiatal hölgyhöz, minden franczia tudományomat összeszedvén,
— nem volna e számomra valami dolog e majorban, mert épen dologot keresni indultam.
A leány kissé csodálkozva nézett végig aránylag választékos öltözetemen, nagy okos sremeivel vizsgálódva tekintett arezomra, aztán szeretetre méltó csintalan mosoly ült ajkaira és igy szólt :
— Ha csupáncsak munkát keres, lehet hogj találunk valamit; de ón aligha vállalkozik tizennégy napig tűzifát hasogatni, pedig,
— tevé hozzá vidáman szemem közé nézve, — erre kellene magát köteleznie.
— Ha a föltélelek csak félig meddig is elfogadhatók, — folytatám a beszélgetést, mit a kutvák ugatása nem csekély mértékben za vart, — szi vessen el vállalnám ezt a munkát is
A leány meglepetten tekiutett rám — Tehát ön nem tts csupán tréfát velem?
— Nem kisasszony, a legkomolyabban beszélek, — viszonzám, ugy kell megszereznem a mindennapit a mint épen lehet.
— A kisasszony elkomoly odott. — Da csak nem irlandi? — kérde.
— Nem kisasszony, mindamellett, hogy vöröses hajam s kék szemem van, szerencsémre, nem vagyok irlandi.
— Ez esetben igata van, s jól mondja, hogy r szerencséjére-, mert különben nem kaptta munkát atyámnál! Várjon keveset, lánczra teszem a kutyákat aztán kinyitom a ksrput. Atyám fenu van a jnh akioknál do nemsokára haza jón. Megvárhatja pihenje ki magát addig itt a ház előtt.
Ezeket mondva szóiitá a kutyákat, as ellenkezőket hegyes szögökkel kivert örvük-nél ragadta meg, aztán kinvitá a kaput éo mag betéptem az ndvarra.
Meglehetős durva faragású deaskapadot jelölt ki a ház előtt ülésül ; piskáimat, fejszémet, bórtáskámat leraktam, köszönve helyet foglaltam, s folytatni akartam a társalgási e szépesemü, kedves teremtéssel; de mióta az uávarra léptem as, előbb oly vidám leány nagyon Urtoakodónak, nagyon komolynak mutatkozott.
•,u -r- Talán szomjas, — kérdé, — ne hozzak egy pokár friss tejet ?
— Kétségkívül kissé fel fogna üdítni, — viszonzám, — mert reggel óta nem ettem csak
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZIiON Y
- i i i!. : f
JULIUS 18-án 1878.
az, hogy a szüretet a körülményekhez képest lehető legkésőbben s csakis hatóságilag engedélyezett időben szabad megkezdeni. ezen határozat megszegői példásan büntettettek is, szőlőhegyeink jó hírneve emelkedett, nyers terményünk kitűnőségre vetélkedett az egész Balatonmellékkel, még a méltán híres Badacsonyt sem véve ki. Egyszóval, megértve és felfogva valahára saját javunkat, óriási léptekkel halad tunk előre a nyers anyag jobb termelése teréu, a már-már eladósodott, elszegényedett szóllőtermelő társaink ismét gyarapodni kezdtek, valahára egy kis jólétnek örvendve, emelkedett a munkakedv. Haj! de semmi sem állandó a nap alatt! Helybeli héber polgártársaink, ez a par excellence kereskedőnek született néposztály, mint mindenütt, ugy itt is kiaknázta saját javára
a helyzetet.
Nyilvánvaló dolog, hogy semmiféle
termény ellöállitása sem oly költséges, mint a boré. Kora tavasztól késő őszig, sót még a tél egyes szakaiban is folytonos munkát s ezzel együtt járó kiadásokat igényel s tartaléktőkével nem biru szóllósgaz-dáink, kivált gyakoribb rosz, mint jó bor-években eladósodnak, már a nélkülözhetlen élelmi czikkek bevásárlása miatt is, aztán ruházat is kell stb. Mindezen szükségleteik kielégítésére pedig minden tétova nélkül helybeli héber polgártársainkhoz fordulnak, hol a feltétlen hitelt és a magyarember álszemérméból folyó titoktartást még édeskés szavak is kisérik, mindaddig, mig a hitelt és ennek óriási kamatait a birtok és ennek évi termései fedezik, s igy jut szólló-birtokos társaink legnagyobb része pár év alatt a zsidó zsebébe, s igy jutottak már néhányan tönkre. A b.-füredi héber polgártársaink megboesáthatlan vétke, hogy nem tartja szem előtt a régi német példaszót: „Leben und leben lassen", hanem azt mondja: ,Adjad Uramisten, de mindjárt." Czéljaik elérésére nem is riadnak vissza semmiféle eszközöktől. Lássuk Üzelmeik eszközeit. A kisebb borvásárlókat Köves-Kálla és B.-Füred közti téren, nevezetesen a Stajerokat, hitsorsosaikból kiszemelt ügynökeik által elriasztják B.-Füredtól, hirdetvén, hogy ide ne jöjjenek, mert a budapesti nagy borkereskedők drága pénzen vásárol-
egy darabka hust, valami erdei madárból mit magam lőttem és sütöttem meg.
a. karcsú teremtés a szobába ugrott s nemsokára tejjel telt nagy, kék és zöld virágos angol kőkorsóvel s nagy szelet fehér kenyérrel tért vissza, letette mellém a padra s még mi-Hőt egy szó köszönetet mondhattam volna, újra eltűnt a szobába.
Jó izüen elköltöttem adományát, aztán rágyújtottam rövid cauadai pipámra s vártam a gazda hazajöttét.
Nem sokáig kellett várnom, kutyaugatás hallatszott az erdőből, léptek zajaüté meg fülemet, s a fák között félig vadász félig paraszt ruhába öltözött férfit láttam a majorhoz közeledni, puskával vállán, vadászkéssel oldalán, kutyáktól körülvéve. A kutyákat, — melyek már messziről szimatoltak s nekem rohiatak,
— visszaszólitá, aztán ó is némi csodálkozás sal nézett rám.
Kicsiny, mozgékony, fekete hajú és fekete szemű emberke volt, finom, de éles vonásai s leánya üde arcsa közt azonban feltűnő volt a hasonlatosság.
— „Mivel lehelek szolgálatára?« kérdé nyújtott éneklő canadai kiejtéssel, francziául.
— Munkát keresek uram, — mondám,
— leányát szólítám meg érte imént s a kisasszony azt mondá, hogy talán önnél kaphatok.
A kis ember éles pillantást vetett rám.
— Munkám volna, — mondá aztán. — .Ón nem irlandi? — Kérdezősködék tovább. Nevetve csóválám fejemet. — Német vagyok Uram!
— Hm. Munka van itt mindig, akár tíz embernek is. De most mindenki csak vadászni akar ... a mi sokkal mulatságosabb ... A mi munkám van az nem uraknak való, nem vadászat, se nem lovaglás vagy szekerezgetés.
— Éu munkát keresek uram. Körülményeim nem engedik meg sokat válogatnom,
— mondám nyomatékosan, — s nincs módomban mulatság után járni.
Válaszom, ugy Iátszék, kedvére volt az urnák. E fejsze, — mondám a mellettem fekvő
nak össze minden bort, hanem csak vásároljanak be Köves KáUán és vidékén, abban a községben, hol ók laknak s viszik őket pinczéről-pinczére, a termelőktől szedvén ott bizonyos senzál-dijt akóaként. A b.-füredi zsidók pedig azt mondják a nagy borkereskedőknek : uram, ne küldj te ide bor vásárlást illetőleg megbízottat, itt vagyunk mj, mi tndjak legjobban a helyi viszonyokat, jótállunk^ hogy fele árért, vagy még aláb is megvásároljuk részedre a bort, mint azt megbízottad vagy magad tehetnéd, csak adj nekünk akónként 25—50 krt. A nagykereskedőtől nem is lehet rosz néven venni, , hogy ilyen felszólításnak enged. De mi következik ebból ?
KEÖD JÓZSEF. (Vége köv.)
Jegyzőkönyv.
Felvétetett a nagy-kanizsai kisded nevelő egyesület választmányának 1878. évi ju-lius 6-án tartott ülésében.
Jelen voltak:
Martinkovits Károly né elnök, Blau Pálné másod elnök, Laky Kristófné alelnök, Plihál Ferenczné másodalelnök, Koch Mihályné, Fes-selhoőer Józsefné, Knausz Boldizsárné, GyőrÖy Jánosné, Belus Józsefné, Schwarz Adolfnó, Scherz Albertné, Weiser Józsefné, Blau Nán-dorné, választmányi tagok, Oroszváry Gyula ügyvéd, Knausz Boldizsár pénztárnok, Dr. Schreyer Lajos orvos, Kátorfi Lajos titkár.
1) F. évi apr. 10-én keltközgyülési jegyzőkönyv felolvastatván, míudtu észrevétel nélkül helybenhagyatott.
2) Olvastatott a nagy-kanizsai tek. iskolaszék átirata s jegyzőkönyvi kivonata, mely szerint az egyesület elnöksége felkéretik, hogy a népiskolai kézimuuka kiállítást megszemlélni s srról véleményes jelentést adni szíveskedjék .
Martinkovits Károlyné elnöknő ő nsga szóbelileg jelenti, miszerint ő és Laky Kristófné, Plihál Ferenczné, Blau Nándorné, Chinorány Gézáné és Koch Mihályné választmányi tagok a népiskolai közmunka kiállítás helyiségében megjelenvén nemcsak nagy mennyiségű, de igen disaes kési munkatárgyak felett tarthattak szemlét, kiemelendőnek tartják a felső leányosztálybeli két Klein nővér igen szép munkáit, sőt ezek szorgalmát jutalmazandónak ité lik. A kézi munkatanitónők mind szorgalma, mind szakismerete dicsérendő. Szükségesnek találják azonban a népiskola elsóosztályában is már a tanítási, mert a II. III. IV-ik osztályban összetömörülnek ''s a 180—200 leánygyermek tanítása felelte megnehezül, Ez értelem-
szerszámra mutatva, — mindenesetre arra mutat, hogy ön ha meg kell lennie favágásra is vállalkoznék, aztán termete is illenék e I foglalkozáshoz. Hajlandó volna-e egy pár tuczat törzset a konjha számára feldarabolni ? kérdé a farmer.
(Folytatása köv.)
Witt Fülöp talány gyűjteményéből.
i.
Elaó tagom vitás alak Volt egy zsarnok király alatt. Hóhér keze küldte sírba,
<**CJ költőnk ia megírja. Vértanukkal balt vitézül, Neve ragyog örökségül.
Máaik tagom hogyha kérdéd, Pénzben haliád az értékét, Valahányszor mégy vásárra, Kérdező ad kell 5 utána Egészemet ha ki kérdi: ,Me»terségét rosznl érti !•
II. „éV
Szavam, kapa, nyavalya, Ki nem hiszi próbálja,
Szervül szolgál rovarnak
Szavam ezzel tapiutnak.
_
Komám asszony galambom, Iszik mint a talányom.
Szavam vájja a követ, Egyet ha aok „é* követ.
A kit i • z e 11 a kígyó, Fél már máikor a gyíktól *
* Megfejtési határidő : aag. 1.
Előbbi talány megfejtése : Lázár. Helyesen rsak Németh Bimon ur küldötte be hozzánk a megfejtést.
ben átirat készítés rendeltetvén el a lek. is- I kolaszékbez válasz irandó, melynek eszközlé- j sével titkár megbizatik s egyszersmind hang súlyozandó, hogy a felsőleány osztály ban nőiruhák készítésének ftanitáza is felette óhajtandó volna.
3) Olvastatott az I. nagy-kanizsai ifjúság Önképző egyletének bevétele s pénztári kimutatása, mely szerint f. évi juniua 29-én rendezett tombola s íáncz koszorú jövedelmének fe lét 25 frt 8 krt. elnöknő ő ngának kézbesiték, hogy az az ovodai alaptőkéhez csatoltaasék.
Örömmel vétetvén köszönet szavaztatott a nemes buzgalomért, melynek Írásbeli tolmácsolásával titkár megbízatott.
4) Ennek kapcsán elnöknő ő nga a fentebb jelzett 25 frt 8 kr. készpénzt átadvín nyomban pénztárnok urnák kézbesittetett.
5) Ez alkalommal Blau Pálné másodelnök úrnő ő nga, mivel a fent jeizott jótékony-csélu intézkedésbén részt nem vehetett, az ovodai pénztár részére öt forintot adományozott.
Elismeréssel vétetvén, a szives adományozásért jegyzőkönyvi köosönet szavaztatott. Az összeg pénztárnok urnák azonual át is adatván.
6) Olvastatott Bátorti Lajos titkárnak jelentése, mely szeriut Oszeszly Antalné úrnő, választmányi tag által felajánlott 100 frtnyi jövedelem hova fordításáról számot ad.
Helyesléssel vétetvén, a jelentés és mellékelt számlái jelen jegyzőkönyv mellé csatoltatni rendeltetett.
7) Említetett az ovoda 3-ik évi zárünnepélyének megtartása.
A zárünnepély az előbbi évekhez mérten a „Polgári Egylet" kerthelyiségében julíus 27-én d. u. 3 órakor tánczkoruval egyült megtar-tartatni határoztatott, kedvezőtlen idő efletéb^n máanap, jul. 28-áu fog megtar''.atui. Belépti díj 20 kr. gyermekek telét fizetik. Rendező bizottsági tagokul Laky Kristófné, Weiser Józsefné Schertz Albertné, Schvarz Adolfnó, Belus Józsefné, Plihál Ferenczné, Koch Mihályné, Fes-selhoffer Józsefné, Knausz Boldizsárné, és Győrffy Jánosné úrhölgyek, Eperjesy Béla, Benczik Ferencz, Ebenspanger Leo, Gózony feándor, Gutmann Lázár, Rozenberg Ernő, Se-bentyén Lajos, Dr. Tuboly G., ula, Fülöp Káz-méof Freiler Adolf, Lengyel Lajos, és Weber Károly urak kérettek fel. Miről titkár által egyenkint irásbelileg értesíti dók, egyszersmind titkár a szokásos nyomtatványokat el készitendi. Elnöknő ó nagysága pedig felkéretik, hogy Darás Zsigmond egyleti elnök úrtól az engedélyt megszerezni szíveskedjék a kert-helyiség használatára nézve.
8) Említtetett, hogy az egyesületnél a tűzifa teljesen elfogyott.
Pénztárnok ur felkéretik, hogy egy öl tűzifát vetetni szíveskedjék, melynek ára utal-ványoz''atik addig is, mig a város által felajánlott famennyiség beérkeznék.
9) Pénztárnok ur jelenti, hogy az egyesület tulajdonát képező ház egyik haszonbér lóje nem fizet rendesen, mire nézve az egyesület ügyvédjének közbejöttét kéri elrendeltetni.
A választmány nemcsak a felhozott ügyben, de minden egyesületi jogügy i kérdés elintézésére az egyesület ügyvédét tek. Oroszváry Gyula ügyvéd urat ezennel felhatalmazza s felkéri, hogy az egyesületet érintő dolgokban tör-vényszabta módon eljárni szíveskedjék 8 a hatóságok, bíróságok előtt az egylet ügyeit védje s szükség esetében jogorvoslattal éljen. Miről jelen jegyzőkönyvi kivonattal értesitendő s kellőleg kiállítva felhatalmazandó.
10) Az augusztus havi szünidő alatt az egylet hely iségeinek általános kimesselése iu-ditványoztatván elfogadtatott s pénztárnok ur a költségek kifizetésére s a szükséges intézkedé sek megtételére felkéretett.
Egyéb tárgy nem lévén, as ülés feloszlott. Kmf.
MARTINKOVITS KÁKOLYNÉ,
egyesületi elnök.
Jegyzette: BÁTORF1 LAJOá,
egyesületi titkár.
Helyi hirek.
— Felhívó* ! A kanizsai országgyűlési képviselő választókerület tisztelt választói ezennel értesíttetnek, hogy Csengery Antal volt képviselő ur országgyüiéai jelentése 1878. évi julius 23 án, délelőtt, 9 órakor Nagy-Kanizsán a városház nagy termében közzé fog tétetni. A képviselő válssztókerület tisztelt válaszlói ezennel felkéretnek, hogy a fentebbi napon és helyen Nagy Kanizsán megjelenni és a képviselői jelentés meghallgatása után a jövő országgyűlési képviselő kijelölésében közreműködni szíveskedjenek. Hazafias üdvözlettel maradunk. Glavina Lajos, Martinkovics Károly, Ilirschel Ede, Belus József. És többen.
— Zalamegyében a képviselőválasztás augusztus 8 ára tűzetett ki.
— Lapunk mai számához van mellékelve nagynevű publicistánk Dr. Falk Miksa keszthelykerületi volt képviselő ur programm-beszéde.
— A mantai szóllőhegyen történt rabió-gyilkossági ügyben a nagy erélylyel tett vizsgálat befejeztetése közelegvén ez érdembeu a Ifir. törvényszék mint rögtón ítélő bíróság kezdi meg működését.
— Táviratok. A P. N.-ban olvassuk: Tuboly Viktor függetlenségi jelölt Letenyén és Domboruban nagy néptömeg előtt tartotta lelkesedéssel fogadott programmbészédét. — Letenyén Apáthy István ma tartolta, mint szabadelvű képviselőjelölt, (s nem kormánypárti, mint lapunk előbbi számában közölve volt) a választók nagy tömege jelenlétében programmbészédét ; megválásztását pártja bizonyosnak tartja.
— Kővetkező sorokat kaptunk: F. hó 12-én a heti vásárra egy falusi gazda szekéren szárnyasokat hozott be eladás végett s midőn a főpiaezon a „Haiu''-féle kávéház előtt haladott szekerével ugy reggeli 8 óra tájban, meg rohanta & kufárok és kufárnők tarka sereg*, kocsiját megállították, nem minden erőszak nélkül s egy pillanat müve volt, hogy a kocsiu elhelyezett szárnyasok, eltűntek s megtámadóik kezeibe vándoroltak. — A szegény falusi gazda tőle telhetőleg védekezett, ámde a túlerő ellenében mit sem tehetett. — Hogy ez alka lommal hány pár majorsága után kapta meg a vételárt, azt nem tudom, hogy azonban nagy -részben kárt vallott, — annyi bizonyos. Ezen itt illusztrált esetet már rövid 10 nap alatt 3-szor láttam ismételve előfordulni. Már úgyis arra vagyunk Kaniiaán kárhoztatva, hogy hájat egyedül a macskától vebetüok, — mert majorság félét méreg drágán csupán az ezeu czikkel üzérkedő kufároktól vásárolhatunk, kik ily módon elvágják utunkat ahoz, hogy az első kézből, uz eladótól magától mérsékelt áron szerezhessük meg. Hogy tehát Kanizsán a halomra gyártott rendőri szabályoknak minő érvény szereztetik — sajaosan tapasztaljuk s nem fogom elmulasztani ezen sajnos körül inénynek a fővárosi sajtóban leendő szellőztetését.
— Villámcsapás. Folyó hó 14-én reg gelre a nagy-kanizsai Horvát-Szent-Miklós határa mellett levő mezőn a villám 4 kereszt gabnába ütvén, a gabna teljesen elégett. Ugyan ezen reggelre a kis-kanizsai gulya közé is le
, ütött a villám, s midőn a szarvas állatok ijed -I tökben futásnak eredtek volna, az éji szállá suknál alkalmazott korlátok által akadályozva, mintegy 8 darabnak a szarva e menekülés kös ben a korlátok lói letöretett.
— Tapolczán Kerkápoly Károly volt országgyűlési képviselő julius 14-én tartotta beszámoló beszédét roppant lelkesültség közt. Képviselőjelöltül ujolag felkéretett s azt el is fogadta.
— Keszthelyen Miklósy színtársulata által ma csütörtökön „amerikai p árb a j" népszínmű, szombaton, jul. 20 án „Petaud ki rály udvara" cz. operette adatik elő.
— Alsó-Lendváról írják nekünk, hogy ott követjelöltekül Ötirling Antal, Virava József és Veszter Imre urak léptek fel, a baksai kerületben pedig Királyi Pál, Virava Jótsef és Turbányi urak említtetnek.
— Nagy Károly, a zala-egerszegi kerület volt képviselője, f. évi julius hó 21-én délután 3 órakor tartja beszámoló beszédét Zala Egerazegen.
— A legkitűnőbb zeneiskola szerzője Kőhler Károiy nürnbergi ének- és zenetanár kedves leánya Kőhler Mari kisasszony mint nevelő működik Rózsay Mór járásorvos ur s az állomási főnök ur gyermekeinél Kotoriban. Nem rég tartatott meg a próbatét, mely a szülők legnagyobb örömére nagy sikert muta tott. A jeles zeneszerzőnek méltó zeneművész leánya meglepő előmenetelt tanúsít a növendékek alapos zeneismeretének tanításában is s könnyűd gyakorlati tanmodora által fényes jövőt biztosit növendékeinek a zeneművészet terén. A derék nevelőnő egyszersmint a magyarnyelvet is önszorgalmából sajátjává tette, vajha hasonlót mondhatnánk sok más nevelőnóról i*, nagyobb őrömmel üdvözölnénk hazánkban a külföldi születésű nevelőnőket.
— Góton Imre szent-győrgyvölgyi néptanító ur a nm. vallás és közokt. m. kir. minister ur ő excellentiájának f. évi jun. 7 én 14210 sz. a. keltezett magas rendelete által: Alsó Muraköznek régészeti szempontból teendő beutazása végett, ismét kiküldetett. Mit jelez-hetueezen — már negyed izbeni — magas kitüntetés mást, mint azon körülményt, hogy ő excellentiájának a hazai régészet Ügye emelése körüli nemes törekvése és czéijával egyezőleg sikerűit a koronként eléje tűzött feladatot, — habár csak némileg is helyesen — megfejteni. É. ha eddigi fáradozásait siker koszorúzta, azon ügy buzgó támogatásnak köszönheti, a melyben mindig és mindenütt részesittetni szerencsés volt. Ezen okból: a muraközi ft. Clerus és intelligentiának a mult évben irányábau tanúsított kitűnő részvéteért: a folyó évbeu teendő utazása idejére nézve ismét kéri I A nagy horderejű vállalatoknál egyesek ereje könnyen megtörik, mig többek által segittetve az eredmény bizonyos.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
Z A Ii A I K
ö Z L ö N T
JÜLIIJS 18 án 1878.
— Felhívás. a nagy-kanizsai iparos •egédek „önképző egyesülef-ének julius hó 14 ére hirdetett első alakuló közgyűlése közbejött akadályok miatt meg nem tartathatván,
a f. hó 21 én d. u. 5 órakor a városház nagy termében kővetkező tárgysorozattal fog meg tartatni: I- Az alapszabályok kidolgozására
választott hetes bizottság jelentése megnyitó beszéddel a czél magyarázat» érdemében. II. Az alapszabályok felolvasása és megvitatása. 111. A tagokul jelentkezők beírása. IV, Tisztviselők és választmáuy kijelöléséro bizottság kiküldése. V. Tisztviselők és választmány megválasztása. VI. A lakhelyiség meghatározás. Tekintve a humánus czélt el nem mulaszthatjuk városunk t. polgárait, iparosait fel-hivui, ogy tegyék félre azon közönyt melynél ügyünk iránt viseltetnek a szíveskedjenek oda hatui, hogy gyűlésünkön magukat szép számban képviseljék, mivel is tanújelét adják a közművelődés iránti érdekeltségnek. Nagy-Kanizaa, 1878. julius 17-én. Földy Ferencz, id. elnök. Németh Simon, id. titkár.
— Zala Egerttzeg, 187«. jul. 8-án Tekintetes szerkesztő ur! Molnár ur utóbbi vendégjátékai, mint Lear király és Moliere oly hatást tettek, hogy ugy az egerszegi, mint a kiilöuösen nagy számmal bejött vidéki közönség azon kivánatának, miként TartuŐe és Mizantróp vig játékokat, Molierenek e remek műveit a vendég művész Zala-Egerszegen is játszaná el, engednünk kelle és igy szombathelyi cyclusunk megkezdése nébány napi halasztást szenved, ez által azonban a szombathelyi t. cz. közönség is nyerni fog művészi élvezetében, mert az igen nehéz két klassikus vígjáték is már itt begyakorolva előadatván. Szombathelyen még nagyobb precisioval fog szinre kerülni. Tisztelettel kérem ezen művészeti hirt becses lapjában a szombathelyi t. cz. közönség tájékozása végett közöini, megjegyezvén, hogy e szerint a folyó hó 13 dikára hirdetett első előadásunk NarciBs, ugyan e hó 18-án csütörtökön okvetlenül meg fog tartatni, s rá szombaton jul. 20-án Shakespeare tragoe-diája Coriolanus lesz második előadásunk. Szuper Károly, színigazgató.
— Néhány 8x6 a vendajku iskolák tanítóihoz, a magyar nyelv tanítása érdekében. Gyakran halljuk emlegetni és szorgalmazni a vendajku iskolákban a magyar nyelv tanitá-aát. ''Jsak nem régiben is, mint az előtt is több i/.ben jelentek meg közlemények, melyek a vendajku iskolákban használaudó jó tankönyveket sürgeiték, melyek a magyar nyelv tanítását megkönnyitenék. A mura-szombati já rási tanítói kör pedig majd minden összejövetele alkalmával azon óhajának ad kifejezést, vajha valaki ezt vagy azt a könyvet a vendajku is kólák számára átdolgozná. Mindez azt mutatja, hogy hiányzik a magyar nyelv tanítására a jó tankönyv. Kétség kivül, hogy ez a tanításra hátrányos. S noha azok a vádak, melyek pár hét előtt a vendajku iskolák ellen emeltettek, mintha azokban a magyar nyelv tanítására nem iordittatnék kellő gond, alaptalanok, mégis az, ki a kis eredmény helyett mindig nagyobbat óhajt látni, kénytelen bevallani, hogy ez eredménynek már sokkal nagyobbnak keltene lenni. Nem akarok most hosszasabban szólni a minél gyorsabban eredményre vezethető tauitás módjáról, talán alkalmilag külöu lógok e tárgygyal foglalkozni, most csak két körülményre akarom tanitó társaim figyelmét tölhivni. Az első az: ha akarjuk, hogy a gyermekek a magyar nyelvet gyorsan és ugy megtanulják, hogy azt ne felejtsék el, midőn az is-kol át elhagyják, azon kell lennünk, hogy az iskolában a gyermekek legelsőben is saját anyanyelvük szabályait megtanulják. Ez az alap. Azért minden idegen ajkú nyelvtan föltételezi azt, hogy a tanuló tudja előbb anyanyelvének szabályait. Ez igen fontos dolog, mely a pae dagogusok által el vau ismerve. Tehát nekünk ia ez ntán kell indulnánk. A másik körülmény az, hogy mi t&nitók támogassunk minden oly törekvést, mely vendajku iskoláinkban a nevelés ügyét előmozdítani czélozza. Tegyünk télro minden mellék tekintetet. Ne hallgassunk erre vagy arra, hanem csak a nevelés Ugye legyen szemünk előtt. Ne higyje közülünk senki, hogy ha mi ezt vagy azt teszszük, azért az igazságot sikerülend eltakarnunk. Nem fog sikerülni. És csak a tanügy vallja kárát, ha az ez iránybani munkálkodás nem karoltatik föl kellőképen. Dolgozzunk vállvetve. Minthogy tobb ízben magánkörökben s tanítói gyűléseken is nyilvánult az óhaj, vajha valaki a Ka-kujay-féle tankönyvet, mely a magyar nyelv tanítására igen alkalmas, a vendajku iskolák számára áttenné, én e több izben hangoztatott kívánatnak véltem eleget lenni, midőn e föladat megoldásira vállalkoztam. Pár hó előtt munkához fogtam s a könyv készen van. A czime ez: „Vcsenyé vogrszkoga jezika v szlovenski solaj. Z a vucsitelszko rokó. Prvi i drügi 1 e t d i t e c a j." Hogy a könyv mi hamarább megjelenhessék, tanilólársaim támogatásához fordulok. Egy példány árát 2 frtra kel-
lett tenni, mert a kevés számú példányok elfogyása miatt csak igy remélhető, hogy a könyv megjelenhetik. Fölkérem tehát tanitótársaimat ne sajnálják a 2 forintot. Megelégszem, ha a a nyomdai költség lesz fedezve, munkám fáradságáért, az ügy érdekében, ugy sem igénylek semmit, a minthogy arra ily csekély példányszám mellett a legjobb esetben sem jutna sommi. A czél az, hogy e tankönyv mielőbb napvilágot lásson. A könyv szép nyelvezettel van irva s a kik olvasták, mindannyian ked vezően nyilatkoztak felőle, hogy a könyv kia dására ezt az utat valasztám, ez tanitótársaim s barátaim tanácsára történt, mert a sikerhez ez a legrövidebb ut. Hogy pedig a személyi tekintet egészen mellőzve legyen, vilasstám a névtelenséget, néhány bizalmas barátom kivételével, kikkel a könyvet átnézettem. Az elő fizetési pénzt póstautalványon a .Vasmegyei Lapok* szerkesztőségéhez kérem aug. 6 ig beküldeni. E fölhívásomat azon reményben inté zem tanitótársaimhoz, hogy szives támogatású kat nem vonják meg tőlem. Mura-S*ombat, 1878. jul. 13. E g y t a n i t ó.
— Siófokon csak adja elő valami magát, hu nem is sokszor lényeges de még is megemlítésre méltó. AJgyanis e hó 10 én templom búcsúját ülte a község, melylyel vásár is van összekapcsolva, a vásár nem valami örvendetes volt mert már déiután félbe szakadt az esőzés miatt; ugyan e délelőtt egy áldozat kész asszony által felállított kereszt szenteltetett föl főt. Mngyar János plébános ur által fényes papi segédlettel, a szentbeszédet főt. Magyar Vincze tokszabadi plébános ur végezte a kor igényeihez képest, szépeu ecsetelte a kereszt jelentőségét. Ugyanekkor valamint a templomban a dalárda, illetőleg férfikar, vegyes s gyermekkar szerepelt. A kereszt fölszentelése után tétetett föl az ujjonan épült templom tor nyára a kereszt igen nagy közönség jelenlétében, a keresztet 12 fehérbe öltözött leány húzták föl rendeltetése helyére, mit azután if] Megygyesi Imre veszprémi építész ki szakavatottsággal vezeti a torony építését, tette helyére. Azután felköszöntötte ott fent a magas ban a hazát, ő felségeiket a királyt s királynét, megyés püspökünk ő méltóságát, tot. káptalant mint kegyurat, az urodalmi tisztikart helybeli plébános urat, községi elöljárókat s magát a községet is, kik szintén tevékeny részt vettek építésében. Mindegyik felköszöntés után borral telt poharat röpített a légbe. A türdő ház már kész, át adatott a közönségnek a fürdő használhatása végett gyéren jönnek a vendégek, de nem is csoda mert a folytonos esőzés visszatartja őket; itt több, mint két hét ót a minden nap van eső, éjelenkintdörgéss villámlás közt pedig nagy záporok, a nép csüggediii kezd mert a szép reméuyekre jogosított gab-nák renden feküsznek nedvesen csírázásnak kitéve.
— Molnár István volt országgyűlési képviselő ur Csáktornyán julius 21-én, vasárnap délután tartja beszámoló beszédét.
— A nagy-kanizsai dalárda nem Balaton Füredre, hanem Csáktornyára tesz julius 21 én kirándulást, hol előre láthatólag igen szívélyes fogadtatásban részesittetnek.
— Rövid hirek. Zalathnán 80 ezer frtra becsült kárt okozott a vihar, a templomtornyát is ledöntötte. — Hódéit a német császár ellen elkövetett első merénylet tettesét a berlin< törvényszék halálra Ítélte. — Kisiratos községben egymásután 18 szór ütött le a villám. — A Franklin Társulat sajtópert indította „Közvélemény" ellen. — Honthy László »Félegyházi Lapok"-at indított meg. — A Császár fürdőben felére le-szállíttattak a szobák árai. - - Szebenben egy nő rálőtt egy alezredesre. — Horváth bánná Bede-kovics minister kinevez te tését hírlik. — Olybin fürdőben egy színész magát s 6 gyermekét megmérgezte. — A cougressus véget ért, Andrássy Bécsbe érkezett. — Batum nyílt öböl marad. — Tisza Kálmán diadalkapuját Debrecenben a nép lerombolta. — Dr. Máday Sándor bpesti közjegyző meghalt. — Tirolban jul. 4-én négy órai havazás volt. — Fóldváry Albert, a hős honvéd, meghalt. — Bezdáut elverte a jég.
KI nyert?
Brünn julius 18-én: 28. 8. 39. 45. 16. Bpest „ 13 én: 16. 54. 18. 62. 66.
Szlii észét.
Zala-Egerszegen Szuper Károly színtársulata által. Hétfőn, juliua 8-án Csepregi éneke» népszínműve a „sárga csikó11 másodszor került azinre. A közönség csekély agámmal jelent meg, minek az esős idő egyrészt oka volt. Mégis hatásosan oldotta meg Csorba Márton szerepét Szuper. Nagy bátrányáta van színészeinknek, hogy a Kontó-féle zenekar elhagyta őket — vele városunkat; — mer; a mostaniakat mindig figyelmeztetni kell az illető énekesnek, hogy mit hozzon.
Szerdán, julius 10-én „Tartnffe a jezsniu" vígjáték Moliéreután Kazinczy Gábortól került színre. Jól oldák meg szarepeiket: Molnár (Tartuffe), Szuper (Orgon) és Erdősné (Dórina), kik megtapsoltattak, ngy hivattak ki a színpadra. Közönség több lehetett volna«
Szombaton, julins 13-án Molnár György atolsó vendégjátékául: .Rabbi Meir" Dóezi Lajostól került volna színre ; de oly rsekély számú közönség gyűlt üsnza, hogy a jövedelem a költségeket nem fedezte : az előadás elmaradt
Vasárnap, jnlins 14-én Molnár György bocsa vendégjáték ég jutalmára „Mizantróp" vígjáték Moliére-től Szász Károly fordításában került színre. Mindjárt az első felvonás kezdetén, Kovács Károly helybeli ügyvéd ur kedves kis leánya Bella kisasszony a színpadon megjelent, ott, Molnár árnak meleg szavai nyilvánítása közben egy koszornt adott át : mit Molnár ur megköszönvén : az előadás folytattatott. Molnárt, bucsu fellépte alkalmával több közönség látogathatta volna meg. mint meglátogatta. Mégis jól játszottak : Molnár (Aleest), Erdősné (Celiméne), Szuper (Dubois.)
Vegyes hírek.
— Királlott vasiiti vonat. Nem rég jelenté egy távirat, hogy Barcelloua közeiében a vasúti vonatot rablók kifosztották. Egy utas e kirablásról ezeket írja: Alig hagytuk el Barcellouát a gyorsvonaton, mikor nagy ámulásunkra, mintegy 15 kilométernyire Barcellonától, vonatunk ineglassitá menetét, majd meg-megállt, látszólag minden ok nélkül. Nem tudtuk mire vélni, mikor egy asszony azt a véleményt nyil vámú: hátha rablók! S igazat mondott, mert ebben a pillanatban kívülről egy hang azt ki-állá be hozzánk: „Kakjálok le tegy véreiteket, a kinél egyet találok, agyonlövöm." Alig, de nem is marandt időnk e parancsnak engedni, mikor egy látszólag munkásnak öltözött ember, selyemkendős fejjel s kek zubbonyban megjelent, egy rettemó traboko-puskávai, mely puskának torka uyolez centimeteruyi átmérőjű s azt tüzelésre készen tartá. Reánk rivalt: «Adjátok zi összes pénzeteket, csecsebecséiteket és értéktárgyaitokat; semmit se rejtsetek el, mert én miudent kikutatok és a kinél valamit találok, életével lakol.* — Képzelhető az erre támadt ijedelem, az asszonyok s gyermekek sírása-rivása. Ellent állásra gondolni sem lehetett, mert a vonat hosszában legalább harmincz fegyveres férfi állt. Alkalmazkodnunk kellett. Én a magam részéről a magam s húgom tár-czájat adum át 300 frank, tartalommal. Mindamellett kimotoztak, s mert mellényemben hét vagy uyolez cuarto (három-négy suo) maradt, ezeket is elszedte tőlem a rabló, azt mondván, másutt is kölcsön kérhetek ennyit, — hogy egy pohár anisonra teljék, mely engem az okozott ijedelem után helyreállítson. — Azt is mondta, hogy sok pénzre van szüksége, hogy bandáját fizethesse. — Csak az asszonyokat nem motozták. Mindez öt perez alatt esett meg, mely idő nekünk ötszáz évnek tetszett. Ekkor a távolban pisztoly durrauás hallatszott, kétségkívül jeladásul, mert a rablóbanda azonnal futásnak vette a dolgot s igy egy első osztályú \v aggon bántatlanul maradt. A vonat visszament Barcello-nába s ott megtudtuk, hogy jegyeink másnapig érvényben maradnak."
— A hasai tan- és nevelésügynek magasztos ünnepélye volt Kecskeméten, a kegyesrendi fógymnasium rajztermében a mult junius hó 30-kán, melyen tisztelendő Kutserik Sándor kegyesrendi főgymnásiumi tanár ur, s magyar állam középtanodai tanárainak nesztora, tanárkodásának ötven éves jubileumát ünnepelte, kit ez alkalommal ó felsége koronás arany érdemkereszttel ajándékozott meg. A tanügy ősz bajnokát, az ünnepély hősét, a kecskeméti kegyesrendi haz főnöke, ft. Erdósi Imre és a fógymnasium igazgatója, ft. Polák Ede urak számos helybeli kartárssal, s a pesti társház küldötteivel: nt. Pfeiter Antal, Rappensberger Vilmos és Tóth Jenő urakkal diszpalástba öltözve kisérték az ünnepély helyére, hol a tanuló ifjúságon kivül, uagy számmal gyűltek össze a tan-és nevelésügy barátai, s várták a pillanatot, melyben alkalmunk nyílik m köztiszteletben álló aggastyán iránt táplált kegyeletes tiszteletüket nyilvánítani. Mintegy tíz óra táján megrendült az ifjúsági zenekar indulója s az ünnepei: megjelent a feldíszített rajzteremben. Ft. Polák E. ig. ur ismerteié meg az ünnepély czélját, és őszinte meleg szavakkal üdvözölvén nt. Kutserik Sándor urat, mint legidősebb tanártársát, átnyujtá neki pályatársai és hálás tanítványai nevében, egy disskötésü emlékkönyvet. Ezután nt. Nagy Alajos ur, a kegyesrendi n. papok főnőké olvasá fel az ünnepeltnek, nagy szorgalommal össsegy üjtÖtt élatrajzát, s átnyujtá neki a veszprémi társhás álul küldött, s számos kartárs és hálás Unitvány arczképével megtöltött, nagyszerű disz albumot s a nagykanizsai társ ház ál ul küldött igen csinos sakktáblát. Ezután Nyári József, k. r. n. pap szavalt el érzéssel é* helyes hangsúlyozással egy, ez alkalomra irt igen csinos költeményt és a helyi Unitványok nevében egy igen csinos és értékes ezüst tollal és tinUUrtóval lepé meg az ünnepeltet. Végre Virányi Ignácz főreálUnodai tanár üdvözlé jelenlevő kartársai nevében a tudomány és nevelés félszázados bajnokát; mire a jubiláris ünnepélyt Polák E. ft. igazgató ur még néhány meleg szóval befejezé. A sok jó kívánathoz lapunk is fOs egyet. Adja Isten, hogy hosszas munkában telt pályája után, most már békében s nyugodtan még sokáig éljen.
— Mi baja Lulnnakl Az ezen czimszó alatt hosott hírre vonatkozólag arról értesülünk, miszerint Eugénia az ex-császárnő házi orvosa és barátja Dr. Crons Lulu herczeg számára 30 üveg budai Rákóczy keserüviset rendelt. — Egy januárban kelt érdekes levélből egyssersmind azon hírt is veszszük, miszerint Dr. Abermüller állami tanácsos, a czár öcscsé nek Nikolasevics Miklós nagyherczegnek, házi orvosa is rendelt ennek számára sürgönyileg 15 üveggel as emiitett vízből, miután a carls hadival a kívánt sikert el nem érték. — Ki hitte volna, hogy e név, Rákóczy még a XIX. században is lesz hivatva medicai téren, oly, nagy szerepet játszani ?
Üzleti szemle.
Nagy Kanizsán, 1878. jalius 13, E hét időjárása .itomormn változtatá aratási kilátásunkat. — Két hete, hogy majdnem szakadatlanul es*k ! ! Ki volna, ki e pár szó lenyomó aggasztó értelmét és termésünk helyzetét, mely általnnk kime-ritőleg bélyegezve vau, fel uoui fogná ? Ax eso, mely a gahonafajok szem fejlődése korszakában oly nehezen nólkülöztetett, tizennégy nap óta ömlik, és máris töméidek kárt okozott. A már learatott és még be nem hordott gabona elrothad, kicsirzik és csaknem egészen hasznavehetetlenné válik, a még fennálló pusttnlásnak indul, a búzák melyek üszögön szenvednek elmocskolnak, az árpák elbarnnlnak, szóval a legrosszabb várható ha az idó hamar m«; nem javul Ezen elemi csapások ucrr maradhattak bataly nélkül az üzletre. Minden czikkely szilárdult és emelkedett árban. A gabona tulajdonosai felette víssza-tartózkod6k, és készleteik eladasára vagy semmi hajlamot mutatnak, vagy pedig tulcs.ipxu<ó árkövetelések álul vételeket lehetetlenné teszik.
Buza szilárd; gyéren vau kínálva? árak 30 - 40 kr. emelkedtek.
Rozsban kevés forgalom volt. hangulat e czikkben szintén javuit
Árpa. Uj áruban meg nem készült el sommi ; ó áru hiányzik.
Zab irányzata kedvezőbb lőtt árak nem változtak.
Tengeriben élénk kereskedésünk volt. Daczára annak, hogy a tengeri növény, melynek az eső kedvező, pompásan fejlődik és síép roményfkre bátorít, ezen czikk, behatolva a többi gabnanemeket ért csapásoktól, megszilárdnlt es árbau fellohb szállt.
Repczébőj némelyei j«"• 11 már píacznnkra éj teljes árakon kelt el.
Buza . . Rozs . Árpa , • Zab . . Kukorii-za R>-pcze
Minőség szerint:
y 50 — 10.15 —
6 70 _ 6 «») -7-fxi _ N.--
ti tiU — 6 80 —
7 80 - 8 .30 — 1360 — H---
—■— kr.
K. B
Papírszeletek.
Azzal gyanúsítottak egy asszonyt, hogy idö előtt érdekes állapotba jutott. Nem igy vau inoiidja a férj, csak a lakodalommal késtünk meg.
Barátomnak koromfekete haja egy nagy lelki rárkódtatás folytán egészen megőszült, mondja egy uri ember Ez semmi ! jegyzi meg egy másik, mi-dón testvérem meghallotta, hogy neje gyermek-ágyban meghalt, oly nyomasztó lelki állapotba esett, hogy vörös barókája reggelre, hófehérré lett.
Őrt állott a baka az ágyú mellett, de iniutáu az éj hideg volt, betért a csapszékbe. Tisztje ott találván őt. Kérdőre vouta, hogy mikép merészelte oda hagyni állomását. Megemeltem az ágyút, de. láttam, hogy egy magános ember azt elvinni úgysem képes, ha pedig többen jöanéuek, úgysem bírnék velük volt a baka válasza.
Egy zsarnok főnr előtt igy pauaszkodott egy szegény napszámos. Uram ! az nrodalina épon ellenkezője Krisztus kínszenvedése történetének Miért ? mert ott egy szenvedett valameunyiért, itt pedig valamennyi szenved egyért.
Egy gasdag, de igen bárgyú utasnak egyszer egy barátja azon ajánlatott tette, hogy „revolvert'' hor-dozzou az uton magával. Jó is lenne, hogy azt is elvegyek tőlem, felelt a boldogtalan.
Midőn a halálra ítéltet ki akarta végezni a hóhér, elszakadt a különben egészen uj és csörkötél miután irigységből azt valaki választóvízzel meglocsolta No még igy sem járUm soha moudja a hóhér. De még én sem ám sóhajtott a kivégzendő.
Szerkesztői fizénet.
2829. Q 8zentgyörgyrölgyéu. A kérdezett ur Alsó-Lendván lakik.
2830. K. Csopak. Sajnálattal vagyok kénytelen .lehetetlent* jelezni.
2831 G. »Imádkozol." Köszönettej vettük.
2832 V. Z -Egerszeg. Megkaptuk szíves köszönet.
2833. H—l. Keszthely, lgeu erős a czikk , illető helyre magán levelet irtuuk.
2834. A bellatinczi iszákos nő éji kalandjairól szóló leiráa nem közölhető.
2836. V. Az arczképet örömmel vettem, lehet hogy Füreden találkozónk, a szép költemény jő. 8zives üdvözlet I
3836. Sz. Zala>Egerszeg. Azonnal válatzoltank.
2837. B. I. Mezókovácsház. Késztéggel meg-küldSttük.
2838. N. Alsó-Lendva. Nyomban elintéztük.
Felelős szerkesztő: Bátorfl LajOS.
TI/ENHKTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 14 én 18T8:
HIRDETMENY.
¿512 az
A aalamcgyri tt*«7.eS s/olg-«/.«ímólys-tnek 1670. érT* azUkséffea -ifyemuhái:»uz megkívántató keline iigy egyéb alkalréweit u. m.
1 A tisztikai "tiák, ir..d:.«»1}ják a «''nredi fnr.15 l.ajdu 24 aül-jáia. 22 téli mnntéje, 47 nadráejn. Ifi fillér kApilnyagi«, 24 nyár» öltönye , Kitl.l 24 »apkája éi 9 «/.üiko ki.j.tfuiejriéliex 137 m. S9 cm. bnsa*irág-szinti kék 83 m 92 .in. údiér, int i»7 cin. .«ürke posztónak, - j 102 mt. <r,7 cm. virortavásxon, - mégis-240 mt. 18 cm. fobér béll«s vászon, 37 Dl .10 crti kanavá*/on, 35 n.t. 23 cm. keményrAazon, — ^b Tábla vatta. 8 tnczat kapo-s, 19?|lS tnczat makkgomb, 53 tnczat ^ rózsa, 38*1 (fviiril 7*1 tnczat dr4goiigotn»>. 18 tnczat esonMomb, 16 u tn-rzat k«i>-nygwmli és 24 .nyakravaló sr.állitáaa, - Úgy ezeknek -lÜ8zám_ Iáit egy.nrnbái elkészítése - tnégis ''¿A Atillára. 22 téli mentére «.< 4i uad.á<r.t *z«k*eg"» sárga zsmórzat és 22 mentekütő ki&zol*alasa, — i 22 téli ineiuéu<-k bárány bórreli bebéllelése, — ugvaner.eknek 24 sapka ( -''készítése, mégis z kn«k 24 pár nvári éj 23 pár téli uj Ciizma kiaaoí-irálása, — 15 tiszti katonai csákónak egész fclsr.erelvénnvel és 1.»
di b. övnek kiállítása #
2 Az »«sxes foglnrszemélyzet 160 dib. nyári posat-5 dolmánya,
,•{20 drb. lengyel szabású nadrágja, és 160 drb. nyári öltönyéhez (.kitti) 725 mt. 22 cm. sötét szürke posztónak, 3l0 mt. 80 cm. fehér béllés vászonnak, 248 mt 64 cm. erős kanavászonnak 62 int. 16 cm. kemény vászounak, :»ÍK> mt. 52 cm. dupla szöveti! vászonuak (Zvil.-h). 134'',, tnczat kapocsnak 106" tnczat ^ontfcombnak és 160 drb. nyakravaló-, nsk szállítási ; iigy e/.ckiiek egyenruhái olkénzit.''se, — mégis 160 uyar« posztó dolmányra szükséges /.óid zsinórr.at kiszolgálása, - ugyan ezek-ttek Tsinór nélktll csattal kiállítandó 320 pár nj, 160 pAr fejelés esirma es 16 drb. kalap kiszolgálása
3. A központban szükségei 130 kílogr petróleum szallita«» es 2 utczai lámpa naponkinti kivilágításának biztosítása érdeméb.-n f évi augusztus h ó 3á n délelőtti 9 órakor Z -Kg-rsreKen a megyei s/á-nvevői irodában irá-beli zArt ajánlati tárgyalás fog tartatni A foglár egyenruhák készitése foglár ájlumásonkíut fog kiadatni Miről mindenki azon me<je<ryzes mellett értesítetík ■ nusrerutt a vállalkozni a*.-.u.ié:<o/ó által bendmidó ajáulati levél vOtf<-«i) a megyei számvevóaóghqr. f. é v i a u g u a z t u s 2-á n d é I e l 5 11 i 1''.'' óráig beadandó, mert nt dagosan Imádott ajánlati levél tekintetbe nem fog vétetni
Továbbá erén vállalathoz csak vállalkozók fognak borsát-tatní, kik e tekint-tbeu, ill. tóleg az ily félő vállalatikban jártasok, és a ha''ósátf előtt is»ueretesek. — va*y pedig ha e trkintetbon illető-, segü hatóságuk által kiadandó erkülcm vagyoni bizonyítványokkal tusunkat igazolni képesek.
Minden ajánlató levél a szabályszerű 50 kr.n bélyeggel ellátandó, — az elvállalandó czíkk vájj) munka tisztán és érthetöleg. az aaért ajánlott összeg pedig bvtüvel é* számmal kiteeu-tC és f>0/4 bánatpénzzel ellátandó azou hozzáadással : hogy a tárgyalás Lefejezése után a vállalkozók által leteendő bánatpénz hixtositékkepen lC)°/0-el ki^fénzi-írijdó ni. ly vagy készpénz Na^y állani kötvényből állhat, — v»-gre az ajanlati levél a vállalkozó által sutinak vezeték »tcy kereszt neve és lakhelye hozzátételével aláírandó.
A szálKtandó kelmék és egyébb ezikkeknek inínoaé^e, valamint a> azokra vonatkozó miülák és feltételek targyalás napjáig miudeiinap .■ne(21»kinMietők a számvev''i hivataluál, valamint bővebb felviiágositAsok is uyerbetük.
Végre a mcgkítteiidS szerzótlések a magas belügyminir.teriilin-nnk jóváhagyása után fognak étvénye.Ottetui.
Zala-Egorszegen, lS7í. julius bó 13 ár..
Haszonbérleti hirdetmény.
Süra^gb nagy köaség határában a «iUn«-gl»i kórháa alap tnlajdnnát twvrt ]32 hold kiterjedésű szántó ft.ld é< rét birtok gazdasagi épiilutekkel együtt f. évi augusztus hó 4-én Siiniegh n.tgv kózségházáuál nyilvános •irveréa utján li egjriuáa után kfi-vutkezű évre haa/onbérbe adatik. A feltételek Siiine^h n. község elöljáróságánál tnegtekínth^tők. (640 l—3).
<; i - . nr
Czukelter József,
v647 l l)
m. fő»zátnvevö
Die erste und älteste k. k. priv. Fabrik
tragbarer Eiskeller
AXTOX \VIES\ER,
k. k. Hof-Liierant, Gründer dieser bisher noch unübertroffenen Fabrikation;.
Wien, Wieden, Hauptstrasse Nr. 69.
empfiehlt ihr grosse« Lager v»n fertig, u Eiskasten zum Kühlet uud Conserviren aller Speisen und Getränke zu deo billigsten Preisen.
Der grosse Absatz von iibi r 13.(K>; Kühlern bürgt für solide Waare und wiehert die P T. Abnemer vor jeder LVhervortheilnng und vor Schwindel. ^644 1 — 4)
PreiMliwteii lind ZeichnuiiKen i(rati<«.
Niederlage bei Horm Lndvig Orilnbaum in T.Mne5var und Carau»ebes.
Ajándékba adjak
mindenkinek
\ a legHziikségesebb háztartási czikkeket, ugjmiut: ká-Tés- én evö-kaualakat, kéneket és vlllakat, stb. stb.
A nem rég megbukott nagy angol britania-ezllst gyár tö-meggoudnokságn által meg lettünk bizva, hogy valamennyi nálunk raktárban levő eztUt britania árukat a szállítási költség és a muu-kabér "4 részének csekély ni«gtéritése mellett elajandekoZÍUk.
A szállítási kéltségeknek Angliától Bécsig, valamint a mun-|. kabér egy csekély részének megtérítése fejében, a tárgyak mellett lévó fttszegnek beküldése ragy utánvétel mellett is, a követke-aókst kapja mindeuki
MT ingyen "Ml
6 drb. brítania-ezüst evö-kaaal. 6 drb ugyanolyan kávé I kiflii, összesen 12 drb , melynek ára elóbb 6 frt volt, most mind a 12 drb egyfittvéve . . . frt 2.35
6 „ brítania-ezüst asztali-kés, angol aczélpengével , ® * ugyanolyan vlllaval, Ksszesen 12 drb , melyek ára
előbb » frt volt. most nísd a 12 drb együtt éve „ 3.40 1 „ tejszedó-kaoál. nehéz fajta, elGbh 3 frt, most . „ 1-30
britan a ezüstből, elííbb, 4 frt most...... 1.80
Ezeken kivtll elegáns asstali gyertyatartók, páronkint 1. — . 2.50, 3.-; csézzék : .r>0, 75, 8() kr. 1.— ,1-40; kávé vagy thea kannák 2.—, 2.60, 3.—, 4.—; karos gyertyatartó páronkint 8 60. 10.50, 14.—, 20 — , czukorsselenczék 2.—, 2.80, 4.—, 5 50, 7—: nnknr-hintő 60, 75, 90, 1. — ; ecr.et és olaj álvány 2.5ü, 3 80, 4.25, 6— ; vajszelencze 95, 1.70, 2.80, 3.25, 4 kézi lámpák darabonként frO, 65, 90 kr és 1 frt. és számtalan más tárgyak.
■V Különösen figyelembe veendő.
6 drb. asztali kés, legfiu. britania-ezűst nyél, angol aczélpengével, 6 drb. ugyanolyan villa, 6 drh. nehéz kitűnő evökaaál, 6 drb. ugyauolyan kávés-kanai, eleg. bársony-tokban együttvéve 24 drb. melyek azelőtt tok nélkül 13 frtba kerdltek, mostani áruk a tokkal együtt csak frt 6''40. K tárgyak a legónomabb britania-ezüstből vannak készítve, a valiSdi 13 latos er.üsttól még öt évi használat utáu sem különböztethetők meg ; fehéren maradásukért egyébiránt Írásbeli kezesség válaltaXik.
Továtbá kötelezzük magunkat mindenkinek a pénzt visz-'' izaadni, ha as evő-eszközök vagy kanalak feketék vagy sárgák
• lennének. ^599 11—12)
C z i m:
• b r i t á n i a-e ziistár u-raktár
Béc», Bnb*nberger»tmg*e 1.
Császár kizárólagosan
királyilay
szabadalmazott
Gyakornok kerestetik!
Alulírott gyógytárban egy jó házbói való 4—( osztályt végzett ifjú jó feltételek mellett felvétetik.
Darás József,
(643 3—gyógyszerész Zala-Egerszegen.
Hille fiir Männer
(634 5- ♦)
jeden Alters, welche sich schwach fühlen, durch ein sehr sinnreich consiruirtea chirurgische Instrument. Aertslicft^ be^uÜk<IU**t — au* gen blick lieh er Erfofg; «araplir t. Bro«ihü« ren, alles Nähere enthallend, verschickt unter Cou vert gegen Einsendung von 3Q kr, i» Briefmarken der üe.neral-Agent Buja Nürnberg, W e i4i ra a r Ic t Nr.
H a j-i f j i t ó-t e j.
A „PuritxS'' nem hajfesték, hanem tejnemü folyadék mely majdnem azon csodálatos hatással bir. hogy ősz hajakat megifjit, azaz las sankiíit még pedig Iegke8ább tizennégy nap alatt ama szint visszaadja. 1 rnelylyel oredetileg bírt!
A „PuNtaS" itein tartalmaz festékanyagot. A haj tetszés nz^ríut vízzel mosathatik, lehet fehérrel átront vánkr.soii aludni, és gőzfürdőket használni, a festéknek nyoma s<»jn vehető éizre, mert a
ümrath és Társa Prágában.
Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják a szilárd kivitel, k«nrfi járás, nagy mankaképesség ¿» tisrfa cséplésrol legflftnyösebbsn ¡«msrt, ugy rámán álld, mint '''' kerekeken járó
nem fett, hanem ifjitja és pedig a leghosszabb és legdúsabb női hajaa- '' tot és a férfi haja'' é« szakállát
Egy üveg „Purltas- ára 2 trt. (postai szétküldésnél 20 krral több k készpénzzel vagy utánvéttel kapható: Fr»«Z Ottssál BéOS Marit Ulfer-
strasse 38 szám. — Nagy-Kanizsán valódi minőbégben PríflOr BÓUl gyégy szer ész urnái. 600 11—25)
v
kézi é8 járgány cseplőkós zületeiket
l-tól 8 ló, Tagy ®kör erejéig.
Torábhá késkitünk külftnféle nagyágtt éa etlsmert jó minSságtl
tisztité rostákat kukorlcza iwzsMkit és szecs*
ka?áflékat (636 5-9)
Kép es Arjej^yfékek ingjén és dijmentésen.
Kepvlselő választás alkalmával
ajánlja
Wnjdils József
nyolez különféle géppel jól berendezett
i . I V
könyvnyomdáját
Prograinmuk, falragaszok, stb. nyomtatványok
gyors, pontos és hibátlan elkészítésére. Olcsó
« •• «
árt biztosit. Továbbá
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán kapható a
most megjelent:
TISZA KÁLMÁN
politikai élet és jellemrajz Kákáitól, harmadik
kiadás, ára 80 kr.
>
A magyar büntető törvénykönyv

ntettekről és vétségekről kimeritö tárgymutatóval, ára 3 frt.
z I i II s z k y,
kissebb polgári peres ügyekben való eljárás rendszere tekintettel a községi bíráskodásra iro-
jmány példákkal ellátva, ára 3 frt
A politikai svindlerei
fény és árnyképek válaszul Il-ik Kákay Aranyosnak „Tisza Kálmán politikai-, élet- és jellemrajz czimü könyvére4* irta ifjabb Kákay Aranyos ára 1 frt GO kr.
Mindennemű irodapapir;
1 rizsuia finom irodapapir csak . . . . 2 frt 20 kr 1 „ rovátkos, duplán enyvezett . . . 3,10
1 , fél rainister.......4 " 2ü
1 , egész minister . . . . $ — 9 " _ 100 nagy negyedrétü lenboriték egész név és lakhely kinyomásával együtt 1 frt 10 kr. 500 példány 2 frt 50 kr. ezer példány 3 frt 40 kr. Havanna-papiron 1000 példányi névnyomással együtt csak 3 frt 50 kr.
A leggyönyörűbb
20 levélpapír 20 botiték és tokkal 30 kr., szines monogrammal csak 50 kr. - 50 levélpapír 50 borítékkal csinos tokban 100 szines monogrammal együtt 1 frt 50 kr. — 25 levélpapír 25 borítékkal gyönyörű arany monogrammal díszes tokban 1 frt 50 kr.
Végre ajánlja
3000 kötetből álló
magyar-német
kölcsönkóny vtárát.
Olvasási dij havanként csak 50 kr.
Criryanc8ak Wajdits .József könyvkereskedőben egy kellően iskolázott ifjú
gyakornokul
előnyös feltételek mellett felvétetik. ''
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
N A G V-K A 3178 A, 1S7S. Jullus 21-én.
o T
---
Előfizetési ár
8 frt
4
^egenr. evre
fél évre . nvgyt-d évre J „
F.yy xzám Hí kt
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7. másodszor B s minden további sorért 5 kr NYÍLT TÖKBEN
soronkéut 10 krért vé-
tetuck fel. Kiucatári illeték minden íegves hirdetésért killönf
J 30 kr fifietendí ---
Tizenhetedik évfolyam;
K lap szellemi * illeti közlemények a * saerkeaztőhöz
anyagi réizét illeti közlemények pedig a kiadóhoz bérmantve intézeadők : NAGY-KANIZSA Wlassloshaz
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatár
«aktól fogadtatuak el-
Kuionr 15. 1
előbb
■SÓ M O G
I O Z
O 3NT
^Kéxiratok vissza nemf i küldetnek. t
N.-Kani7.8«város helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, „n.-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület", a n.-kanizsai Kisded-nevelő egyesület", a „soproni kereskedelmi h iparkamara n.-kanizsai külválasztmánya- s több megyei és rárosi egyesület hivatalos értesitcie.
Helcnklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeleli« vegyes tartalmú lap.
B.-FQred bortermelésének jelen állapota.
(Folyt, és vége.)
A szegény, aránylag legnagyobb földadóval is terhelt bortermelő igy kényszerhelyzetbe jut, mert b.-füredi lakos héber polgártársaink mindegyike alig egy-kettó kivételével — egyúttal üzlete mellett borsenzál is, már most, egy szép októberi szombat napon a zsinagóga udvardu együttesen elhatározzák, hogy az idén csak ennyiért veszünk bort. vagy ha lehet, olcsóbban, hanem várjunk, mig a folyó évi adók exequálásának ideje elérkezik, akknr majd magok jönnek a termelök s könyörögnek, hogy v együnk tülök. A/.tnn zsebére tit egyik is, másik is s vigyorogva kiáltanak fel, persze németül. „Itthon vagyunk !a
A kezüknél levő szóllómiveló emberek adóslevelei rendesen Szt.-Marton napján járnak le. Ekkor már nem tagadhatja el a termelő, hogy bizony van egy kis mustja, melyből a kamat kikerül; igen ám, de adóra, meg egy kis élelemre, mházatra -tb. is kellene s borvásárló nem mutatkozik sehol, tehát János elmegy nagy alázatosan Mózsihoz, mert az adóleíizetést különben végrehajtás terhe alatt dobolják, könyörög neki szépen, hogy segitsc ki a bajból, vegye meg az idei termését stb., s igy tesz bortermelő társaink ''/< része kénytelenségből, egyik egyik zsidóhoz fut, a másik másikhoz. A mi kedves héber lakós-társaink pedig egész fariseus arczczal, sajnálkozva mondják el, hogy még idáig nincs megbízásuk a borvásárlásra, minden nap várja a levelet a postán, de biz az még idáig nem jött, ha megjön, azonnal hírül adja. jegyzékbe teszi a termény mennyi-
ségét stb. A szegény termelő ott is vakarja fejét, hol nem viszket, elkeseredve ballag ki pinczéjébe a szőlőhegyre s akkorákat iszik keserűségében murczijábol, hogy csakúgy nyög bele. Pár nap múlva ismét sürgetik az adót, mar napot tűznek ki a végrehajtásra. Jánosunk ismét elmegy Mózsihoz, hogy hát jött-e levél a postán, mert kellene ám a pénz. Ekkor előmutat Mózsi egy levelet, mely csakugyan a postán jött, de a melyben az áll, hogy az a borkereskedő, kinek részére <"» szokta vásároini a bort, ime azt irta, hogy az idén nem fogyván el felhalmozott készlete, s a termény minőségével sincs igen megelégedve, tehát nem szándékozik bevásárlásokat eszközölni, majd talán a tavaszszal, fejtés után. A levél természetesen németül lévén irva, abban ugyan állhat más is, de a mi magyarunk kénytelen hinni. Termelőnk még jobban . vakarja szegény füle tövét, hogy már most mit tevő legyen. Borvásárló nem csöppen le az égből, sem a földből nem bújik elő.sehonnan. S/.alad a másik bor-senzálhoz, például Izsákhoz. Itt is c>ak azt a választ kapja, mit Mózsinál. Már most mit tegyen? Elszalad ahhoz a Mózsihoz, kinek titoktartásában legjobban megbízik, hogy hát adjon ő neki kölcsön pénzt, kamatra ; mert azt a szégyent csak nem érheti meg, hogy a vánkosát feje alól el-iiczitálják az adó miatt; szépen, alázatosan könyörög, nem is sejti, hogy milyen háló van kivetve számára, melyben szegény feje már meg van fogva. Mózsi egész fontoskodva előadja, hogy pénzt, azt nem kölcsönözhet, mert jelenleg nincs kamatoztatni való pénze, hanem ha megalkudhatnak, hát megveszi ó a mustot stb. „Hát, hogy adja
János bácsi fejtve osztrák akóra?'' „Hát uram, maga is tudja, hogy milyen kevés termett az idén, hát odaadom akóját 8 forintért." Hohó! ugy nem vehetem meg, „ugy nem használhatom" hanem tudja mit, adok érte 4 forintot, itt a foglaló, no, most már ne is szóljon egy szót se, mert mindjárt visszateszem a pénzt a bugyellárisba. Adja, nem adja?" Mózsi könnyen beszél; mert már emlitém. a zsinagóga udvarán összebeszéltek in corpore, hogy 4 forintnál magasabb árt nem ad közülök senki. Azokkal pedig, kik a háztartáshoz egész éven át szükségelt apróságokat hitelbe hordták Mózsi tói, azokkal pláne könnyen beszél, itt már nem is kéri, hanem egyszerűen, tetszése szerint határozza meg az árat. l''ár év óta ez igy jarja B.-Füreden. De mi következik ebból? A „calidus huunus" is segit magán, ugy a hogy tud, kivált ha egy kissé tág lelkiismerettel bir.
Évról évre tapasztalva azt, hogy helybeli héber polgártársainkon kivül más borvásárló be se szagol a határba, s igy ezek által együttesen előre megállapított árakon felül semmiféle herkópáter sem veszi meg borát, tehát szüretkor ugy intézi dolgát, hogy a „kecske is jól lakjék, aztán meg a káposzta is megmaradjon." Azt tudja bizonyosan, hogy Mózsi, mint éven át kegyes-szivü hitelezője, okvetlen megveszi mustját jó olcsón kóstolás nélkül is. De ha megkóstolja sem ért hozzá, szemtanú voltam magam, midóu egyik szóllószomszédomnál vásárolt egyik Mózsi, tatár tudja miféle szesz-méróvel méregette a zajos erjedésen alig túlesett zavaros mustot, vétetett minden hordóból külöu, s egyik sem húzott semmit csupán a munkás bornak szánt csiger mu-
tatott 5 fokot, mert ezt is kóstolni akarta Mózsi mindenáron, daczára a gazda vonakodásának, s ezt dicsérte legjobban, én is kóstolva, szomszédommal össze mosolyog tunk, mert Mózsi azt mondta, hogy bárcsak ilyen volna mind! Ennek pedig körülbelül fele volt hozzá öntött viz, a törkölyön erjesztve. Tehát mit tesz magyarunk egy némelyike ? ugy tesz, mint „borbogaras''4 emberünk, egy kis vizet önt mustja közé, s igy iparkodik minőségre megközelíteni azt az árt, mit érte adnak, mert ha olympusi nectárt termel is, még sem adnak érte többet, s a kevésből pedig nem kerül ki sem az egész esztendei bolti kontó, sem a kölcsön felvett pénzek kamatja, sem az évi ado stb.
Tán említenem is felesleges, a Mózsik egész serege nem saját, — hanem megbízóik részére vásárolják össze ilyeténképpen a borokat, ezektől készpénz előleget kapván a vásárlásra, előbb óriási perczeutet nyernek a bolti contókon, azután következik még a szenzáli perczent a megvett borok után akónként 25 — 50 krajczárjával, ennyivel a vevó természetesen olcsóbban veszi a bort, tehát voltaképen ezt is a termelő fizeti, sőt egy némelyik a Mózsik közül még attól sem pirul, hogy ezeken kivül még a termelőtől is követel akónként bizonyos szenzál dijt. Igy aztán lehet sétálni, pipálni és furulyáim, vagyis inunKa nélkül élni, gyarapodni, mások zsirján hizni! Valóságos arczul csapása az emberiség közös rendeltetésének !
De hátra van még a java! Az illető megbízó egész jóhiszemüleg iskolázza az igy összeszedett borokat, s a végeredménynél kisül, hogy nincs megelégedve a minőséggel. Az én évi termelésem nem nagyon tetemes
TÁRCZA
A kOnyezö liesy.
(Rege.)
Elhagyottan, lombtalan vidéken, •»-Szemfárasztó tágas róna téren Kgy hegy áll ax égbe nynlva föl. Körülötte sikság. termő földek. Melyekon telt gabnaszárak rengnek.
A hegy alján, jobbra tőle mélyen L''S''irgedő patak fut a vidéken K r>ntüTÍ a ffild virágait. Maira tőle dusau teimő rétek Illatos virágokkal, terülnek.
Es n hegytetőről le a rétre JA|tevően gazdag vix csörög le, Amíg tálról, hol a patak ágaz Terméketlen a hegy, puszta s száraz
Hogy került e szóles rónaságra Ez a hpgy, és mért áll itt magába, Mért folyik a vix 3z(lnetlen róla, Mintha könye folyna, mintha sirna t Elmondom, hogy mit regélnek róla.
Hajdanában, régen, nagyon régen Lombos erdő volt a begy helyeben ; Lombos erdő mellett tarka rétek S himes virágsxőnyegek terüllek. Két éa erdó hőn szerették egymást, Bzivök égő szerelemben égett ; A hegy védte lombjával a rétet A mező meg illataiban diazlett.
Az erdőn tnl, fönn ar. ég ködében Fényes caülag ragyogott az éjbun ; Szerelemmel nézett ax erdőre fl egyre hívta, egyre édesgstte.
Szólt a csillag : „szállj f«il ide hozzám
Jobb itt fönn, mint lenn a földi pályán,
Tisztább itt a légnek illatárja
Mint a rétnek hervadó virága.
Kéjeab, édeab ide fönn az élet
Szép szerelmem szülj föl hozzám kérlek u
Ks az erdő hajt a csábos szóra Ott hagyfi a földet s felmagaslotl. Lombos fáit fölvivé ax égbe Fényes csillag caábitö ölébe. IIo szereimben, kéjek öxönében Játszadoztak édes kedvteléssel.
Lenn a rét nagy fájdalommal uézto Mint szakadt el hfi szerSlme tőle, Fájdaltnábar napról napra hervadt, Mint virág, amelyre nem száll harmat. De mi lő 11 ? a csillag tova szaila Uajtá őt a végzetnek hatalma ; Ott hagyá ax érte égó kegyet Viaaxa se sxállt, vissza se jött többet
Klfogá a hegyet bánat-áija,
Hej hogy szállott volna újra vissza
Le a völgybe, le a réi ölébe De a végzet ott logá örökre. Es axóta, amint látta, nézte Mint hervad el lassan a rét érte Sílril könyet hnllar, égő könyet, Mely virágot, mely gyökeret éltet.
Es azóta mi»t a rege mondja. Hogyha szára*, fonnyaaztó idő jár Meg-megered a hegy könye, nedve S éltető nedűként hull a völgybe
V. SÁRFFY IGNÁCZ
Egy farsang Canadában.
Rosenthal-Bonintól.
(Folytatás.) — Becsületesen akarok dolgozni uram, csakhogy szerezhessek valamit. Mi lesz a bérem a szükséges időre ?
— Nem időre, hanem törzsönként kötjük az alkut, — monda óvatosan a kis ember, — Jöjjön velem, künn vaunak törzsük tekintse mog a dolgot.
A bér sokkal nagyobb volt mint a meny-uyit órásiággal a legkedvezőbb körülményék közt is, szerezhettem volna. Hamar megalkud tunk, éa gazdám a „juhmajorban", néhány ezer lépéssel beljebb az erdőben rendelt szál laat számomra. Étkezést saját íakasau kelleti kapnom.
E szerint r legközelebbi időre Michelet ur szerződött favágója voltam, a cauadai őser dók méh ében mintegy harmincz napi járóföldre Montreal tói.
Kemény egy mnnka volt, s az első három nap estéjén minden izem, csontom fajt: később azonban mintha erőm napról napra gyarapodnék, ugy, hogy kevés idő múlva, künn a felséges erdei légben a legnagyobb tuskókat is oly erővel haaitgatám, hogy csak ugy repültek darabjai.
Délben aztán a lakásra mentem, s Michelet úrral éa^még három száuló vető munkással a családi nagy teremben együtt ebédeltem; Michelet ur mellett, rendesen igen hallgatagon, egyetlen leánya Georgia kisasszony ült, ki, — anyja nem élt többé, — egy öreg gazdaasszony -nyal s egy szolgálóval a háztartást vezette.
Leginkább feltűnt nekem, hogy Georgia kisasszouy, mióta meggyőződött, hogy komolyan dolgozni akarok s mióta az udvarba bebocsátott, teljesen megváltozott, különben nagyon mozgékony arczán nyoma sem maradt az előbbi vidámságnak és csiatalanságoak; ama barátságos mosoly, melylyel első üdvöz letemet, első megszólításomat fogadta, kimért
udvarias, de hallgatag magatartásnak adott helyet, sőt ugy tetszik, hogy a mióta atyjának favágója lettem, teljesen közönbösaé vált irá nyomüau, mintha nem is ismerne, mintha Qtím is látott volna.
Meg kell vallanom, hogy e viselet bo-szántott, ámbár boszuságom egészen indokolatlan volt. Volt is mit törődnöm rajta, vajon az alatt a tizennégy nap alatt, a mennyi ideig valószínűleg itt kelie maradnom, barátságosan vagy közön bősen bánik e velem a kisasszony V Talán valami gazdag angol különeznek tartott, ki medvét lőni, hódot fogni vagy halászni jött Canadába, s miutáu kisült, hogy csak egyszerű munkás vagyok, a szegény ördög iránt minden érdeklődését elvesztette! Ex esetben a gazdag Farmer leányának tökéletesen igaza volt, ezt meg kelle adnom neki, s nem is igen illett volna favágóval tréfálgatnia, sőt, ugy szólván egyedüli nő levén a tanyán, épenséggel nem lett volna helyén, mind ez okoskodások daczára, miket józan eszem előttem tel tárt, na. gyon is éreztem a változást a kisasszony irántam való viseletében, s boszuságomban az utolsó napokban őrültként dolgoztam.
Tizenketted napra kész voltam munkámmal. Erről a következő nap reggelén útra készen, útitáskámmal hátamon, puskáimmal vállamon tettem jelentést Michelet urnák, hogy azonnal elbúcsúzhassam.
Michelet ur kifizette béremet. — Barátom, — mondá aztán, midőn már a pénz az asztalra le volt számlálva, — meggyőződtem, hogy ön derék ember. Nem volna-e kedve a tél beálltáig itt maradni és minden előforduló dologban segitgetoi ? Persze, hogyha állandóan alkalmazom, bőre oem lehet oly Q»g7;
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JULIUS 21 án 1873.
mennyiségre rug, de csak csupán magamról akarok szólani, hogy mióta Jálics ur b.-fü-rrdi megbízottjai által vásároltat nálunk, nagyon sajnálom, de egy cseppet sem adhattam el részére, mert későn szüretelt, tisztán kezelt boraimat nem adhatam olyan árért, melyet a b.-fiiredi hébér polgártársak clique-je előre megszabott a zsinagóga udvarán. Szomorú dolog, ha a bornál minőségre nincs tekintet az ár meghatározásánál ?
1 la ez sokáig igy tart, kiszámithatlan károkat von maga után. Ugyanis, a termelő eiüttetik azon haladástól, hogy a jobb termelésre törekednék, mert a későbben szüretelt, s tisztán kezelt kevesebb de jobb borát nem értékesítheti jobban nyomott helyzetében, mint a többet, de silányabbat, ezen kényszerhelyzetből pedig önként következik, hogy idővel a nagy borkereskedők elidegenednek tőlünk, s amint a kórjelek mutatkoznak, mitől az ég óvjon bennünket, b.-Füred zöme, kizárólagosan bortermeléssel foglalkozó lakosságának nagyobb része rövid idő alatt tönkre, — koldusbotra jut. Szavaim őszinték, bárcsak meghallanák az érdekelt felek, mig még jókor van. Hogy miként lehetne a bajon gyökeresen segiteni? Azt jö\óro, ha e lapok hasábjai nyitva lesznek továbbra is számomra.
KEÖD JÓZSEF
Képviselő választási intézkedések Zalamegyében.
I. Tnpolczai választó kerületben
Választási elnöknek: Bogyay István. Vá" l isztási jegyzópek : Csepely Károly B.-Füred, szavazalszedő küld. elnöknek: Ács Ferencz Díszei, szavazatszedó küld. jegyzőnek: Csendes József Tapolcza. Helyettes elnököknek : CVgó Pál Uuláes, Czigány Károly Kővágó-Ors Kovs-Kálla, helyetes jegyzőknek : Kóry Mik-Iuö Ciulács, Árvay Lajos Tapolcza.
11. Keszthelyi választó kerilletlen: Választási elnöknek: Novak Ferencz Csány, választási jegyzőnek: Bogyay Máté Sármellék, s/.avazatozeUoküid. elnöknek : Csesz-nák László Keszthely, Bzavazatszedö küld. jegyzőnek Svastits Gyula Balaton Ederita, helyettes elnököknek: Vértesy Iván Keszthely, KorcsmárosJáuos Keszthely, helyettes jegyzőknek: Lenhardt Ernő Keszthely, Kugler Nándor Keszthely.
mint a mennyit a favágással szerzett, — teve hozzá óvatosan a kis emberke, — de a muuka sem lesz oly nehéz. Azt is észrevettem, hogy ön ügyes, müveit ember, kinek műszaki ismeretei is vannak. Eddig csak durva, értelmetlen munkaerőre bírtam szert tenni, mint kél bére sem Mátyás meg Jimmy. Önnek sok minden ben hasznát vehetnem, s miuthogy jobbat ugy Bem tehetne maradjon nálam a nyáron.
— Tuiajdonképon feljebb szándékoztam éjszak felé, hogy vadászszak és fakereskedést is űzzek, — viszonzám, — mert hát csak nem maradhatok mindig napszámos.
— Pah! mit napszámos, — kiálta tel az üreg ur, — ha csak czimről van szó, |kinevezem gondnoknak, jószágigazgatónak, vagy a minek akarja s a szerint is fizetem, derék, becsületes, értelmes emberre van szükségem, tehát nem fogok fukarkodni önnel.
E perezben igen kecsegtető gondolat villant fel agyamban. Jószágigazgató, — felügyelő . . . tehát módomban lesz a favágóságnál valamivél tiszteségesebb állásbán jelenni meg a büszke Georgia kisasszony előtt és több tekin-tetbevételt igényelhetni; egondolatrábirt arra, hogy vagyonúmról ott benn az erdők mélyében egyelőre lemondjak. — Jol van, — válaszolók határozottan, — maradok. Itt a kezem, u eg lesz velem elégedve.
— Bon, — monda Michelet ur, — s ha képes leune vizerőre fürészmalmot felállitani, napjában tiz dollárra nem igen néznék.
Leoldottam táskámat hátamról, kiakasztottam vállamról a puskákat, és kézben vittem fel a juhtanvára.
Már másnap délben megmutattam Michelet urnák a fürészmalom tervét és rajzait.
Nem m ^ssze a juhtanyától, — éjszak felől fenn a hegyek köxt fekvő tóból eredő folyó, a Nordives folyt erős eséssel délnek jóval len tebb a Szt-Lőrinci folyamba szakadván. Vize, az év hat hónapjában volt annyi, hogy akár száz malmot is bírt volna hajtani, e mellett akartam felállitani, — néhány ssás lépésnyire lakásomtói a fürészmalmot.
Kern kételkedtem, hogy Michelet ur kö
III. Szent gróthi választó kerületben : Választá i elnöknek: Bessenyey Ernó Mihályfa, választási jegyzőnek: Gyömörey Gáspár Gógánfa, szavazatszedó küld. elnöknek: Sztraka Gábor Tűrje, azavazatszedő küld. jegyzőnek: Chernel Gyula Csabrendek, helyettes elnököknek: Forintos Kálmán Mihályfa, Takács Alajos Sümeg, helyettes jegyzőknek: Epstein Vilmos Sümeg, Németh Zsigmond Szent-Gróth.
IV. Kanizsai választó kerületben: Választási elnöknek: Horváth Mór Z.-Szt.-Mihály, választási jegyzőnek : Hertelendy Béla N. Kanizsa, szavazatszedó küld. eluökuek : Inkey László N.-Récse, szavazatszedó küld. jegyzőnek : Ebenspanger Lipót N. Kanizsa, helyetteselnököknek : Tóth Lajos Nagy-Kanizsa, Martinkovics Károly N. Kanizsa, helyettes jegyzőknek: Uroszváry Gyula Nagy-Kauizsa, Simon Gábor N.-Kanizsa.
V. Z. Egerszegi választó kerületben: Választási elnöknek: Főt. Dr. Horváth Károly Z -Egerszeg, választási jegyzőnek : Ar vay LajoB Z.-Egerszeg, szavazatszedó küld. el uöknek: Szily Dezső Bottá, szavazatszedó küld. jegyzőnek: Ilajik Is''ván Z-Egerszeg, helyettes elnököknek : Szigethy Antal Z.-Kgers/.eg, Csillag Gyula Bekeháza, helyettes jegyzőknek: Veiaz Izidor ügyv. Z.-Egerszeg, Pauko-vics György tan. Zala-Egerszeg.
VI. Alsó-Lendvai valasztó kerületben : Választási elnöknek : Kis Béla Lendva, választási jegyzőnek: Venol Ede aIsó Lendva, szavazatszedó küid. elnöknek: Horváth László Lenti, szavazatszedó küld. jegyzőnek : Isoó Ferencz A.-Lendva, helyettes elnököknek : Főt. Balaton József, Páka, .Szmodits Elek Mura-Szerdahely, helyettes jegyzőknek: Ková<-a Jáuos Alsó-Leudva, Ehrenreich János Alsó-Len dv a.
VII. Btiksai v. kerületben: Választási eluökuek: Egerváry Károly Z. Ivó vő, választási jegyzőnek : Romáu Dániel, P. Kozmadombja, szavazatszedó küld. elnöknek : Bánfay Jozset Z*la Pataka, szavazatszedó küld. jegyzőnek: Soós Pongrácz Baksa, helyettes elnököknek: Baka Boldizsár Baksa, Farkas Sándor Háshágy, helyettes jegyzőnek : itj. Patlek János Baksa, Fatér József Dobronak.
VIII. Letenyei v. kerületben. Választási elnöknek: Etl István Murake-resztur, választani jegyzőnek: Malit» Jáuos ügyv. Letenyén, szavazatszedő küld. eluök uek: Gadó Mátyás lelkész Légrad, szavazatszedó küld. jegyzőnek: Fai is Károly Banok-Szt.-György, helyettes elnököknek : Folly B^r náth Kátka, Erdeiéi Mihály Totazerdahely, helyettes jegyzőknek: Békessy Kezső Lelenye, Láposy Béla Légrád.
zölte leányával szerződésünket, tehát mint egészen más ember léptem Georgia kisasszony elé.
Az ifjú hölgy azonban, nagy meglepetésemre még hidegebbnek, még tartózkodóbbnak mutatkozott mint előbb s ha eddig közönyösen tekintett végig rajtam, most ugy tetszik szántszándékkal rám sem néz és csaknem aggodalmasan kerül minden alkalmat velem ta lálkozni.
A dolog kezdett rám nézve boszaiitóvá váini. Ebéd után a dolgozó asztaikához léptem, mely meiiet helyet foglalt volt.
— Kisasszony ! — kérdem, — most mAr hosszabb ideig maradok házuknál s ebbe végre is belé kell nyugodnia.
— Atyám már közölte velem, örveudek, — válaszola kissé elfogult hangon, de röviden Georgia kisasszony, aztán összefogva varrását kiment a ház elé s leült a padra az öreg gazdaasszony mellé, szándékosan kitérve a velem való beszélgetés elől.
Talán megsértettem valamivel ? Alig volt lehetséges, hisz első beszélgetésünkön kivül csak jó napot és jó utat kivántunk egymásnak egyébként még csak nem is találkoztunk.
E tartózkodásnak valami különös oka kellettr hogy legyen a mit szégyenkedve kell megvallauom, sokkal többel torém fejemet, mint a fürészmaiom tervezetén.
De ily en az ember. Hálát kellett vulua adnom a sorsnak, hogy kélsébeesett helyzetemből kiszabadítva előbb tisztességes összeget hagyott szereznem, aztán meg ily hirtelen kellemes, jövedelmező állashoz juttatott; azután pedig lelkem és testem minden erejét o&aze szedve uj vállalaiomhoz kellett volna látnom. E helyett azonban szabad időmnek minden perczét ama rejtvény megfejtése vevé igénybe, hogy ugyan mi panasza lehet Georgia kisasszonynak ellenem?
Mindemellett a fürészmaiom »meglepő gyorsan elkészült, legnagyobb csodálkozásomra tapasztalául, hogy sokkal több képességem van a mérnökségbe« mint as órássághos, s a nagy fűrész, a hatalmas fatörzseket annyi
IX. Csáktornyái v. kerületben.
Választási elnöknek: Kouyáry Mihály Csáktornya, szavazatszedó küld elnöknek : Tislér József vizi-szt.-György, szavazatssedő küld. jegyzőnek : Szilágyi Gyula Csáktornya, helyettes elnököknek : L''iposy Márton Perlak, Lisziák Ferencz Perlak, helyettes jegyzőnek: Sárosy László Csáktornya, Bölcs József Csáktornya.
I
Helyi hírek.
Jegy zokonyv.
Felvétetett a nagy-kanizsai általános ipartársulat választmányának 1S78. évi julius
h/> l.rt én tartott ülésében. %
Jelen voltak :
Alelnök: Kápli Antal, Kocsis Ferencz, Koronya Gergely, Kiss Ignácz, Benczik József, Saller Lajos, Fuldy Ferencz, Fehér György, Leber Ignácz, Samu József, Engel Adolf és Knorczer Károly választmányi tagok.
1. Alelnök megnyitván az ülést mindenek előtt azon indítványt teszi, hogy az ipar-társulat — tekintve a helybeli dalárdának a társulat iránt már eddig is tanúsított szívessé gét, — aunak pártoló tagjai sorába lépjen. Az indítvány egyhangúlag elfogadtatott és a pártoló tagsági dijö»8reg évi 8 forintban megálla-pittatott.
2. Alelnök bemutatja, az ünnepélyt reo.-dező bizottság jelentését, melyszerint a tiszta jövedelem 83 frt 2í> krt. tesz. Tudomásul vétetik és egyúttal a szíves felültizeiők uek köszönet Bzavaz tátik.
3. Egy rendkivüli közgyűlés megtartása javasoltatván, a választmány annak f. hó 21 én délután 2 órakor a városház nagytermében leeudő megtartását elhatározta.
4. Alelnök ur a zászlószentelés határnapjául aug. hó 20-át ajánlja, evvel kapcsolatban felolvassa, — a zászió avatásszükebbkörü bizottságának névsorát, — helyben hagyás végett. Helyesléssel vétetett tudomásul.
5. A választmány, Gr. Zichy Jenő ur ó méltóságának tett azon Ígérete, hogy a jövő évben Fehérvárott megtartandó iparkiállítás alkalmával ugy a helybeli mint a vidéki iparosokat a közreműködésre serkenti újólag határozattá emeltetett.
ü. Patrowszky Béla választmányi tag ur a választmányi üléseken megjelenni nem akarván, habár az alapszabályok értelmében e tisztét továbbra elveszté, mégis ugy ez, — mint más két pót tagnak leendő beválasztása iránt a közgyűlés megkerestetni hotároztátik.
Ezzel az ütés véget ért
Kmf. KÁPLY ANTAL,
alelnök.
Jegyezte: NÉMETH IGNÁCZ,
helyette« jegyr.8.
erővel és biztossággal metszé szét szép, egyenes deszkákká, mintha csak New-York első mérnöke állította volna össze.
— A dolog pompásan megy, — szólt pár nap múlva, midőn a családi szobában mind együtt voltuuk, kezét elégülten dörzsölgetve Michelet ur. — Neked ía meg kellene egyszer nézned Georgia. De miért is nem jelentél meg egyszer sem az építésnél? Különben nem szokásod bármi ujat is megtörténui hagyni, a nélkül hogy vele törődnél.
— Lisraer barátom, — folytatá, hozzám fordulve, legyen leányom lovagja, mutassa és magyarázza meg neki saját müvét.
Édes forró érzés nyilait át szivemen. Lopva tekintek Georgiára; mélyen elpirult és sűrű szempillái sötét redőkbe szedódtek. Habozni látszék, mígnem atyja, kinek hallgatása feltűnt csodálkozna tekintett rá. Ekkor közön bös hangon mondá: — Ha Lismer ur szíves lesz a malmot megmutatni, köszönettel veszem szívességét.
(Folytatása köv.)
„Zala1
29. sz. tárcsájára felelet Witt Fülöpnek.
Mészárosnak kereseteiéi Jó barát t« engemet, íme. itt ex ákom, bákotn, Ha haragszol, ait se'' hjinom, De ex egyre felelek..
Jó mesterség engem ugys*'',
De ea egybe tévédéi.
Mért nem mondtad, hogy csapláros.
Jfinné hosxám fala, váron
Egy qnaterca jó borér*--
Adnék liter, kupa számra.
Te is jönnél jó magad,--
De mint mészáros, barátom ! Nem adhatok mást, de bánom LegfOlebb csak asarvakat
1878. jnlias 17-én.
SIÓ
— Királyi Fái nagynevű publicistánkat a polgári erények legszebb koszorújával tisztelte meg az ország első képviselő-választó kerülete: Pestbelváros. A roppant többség c»i válanztá képviselőjelöltül. A közgyűlés 12-te* bizottsága Királyi Pál lakásán jul. 17-én meg.
jelenvén Ney Ferencz ékes beszédben tolmácsolta honfiúi érdemeit s ót a jelöltség elfogadására kérte fel, Királyi mélyen meghatva vála szolt s őszinte köszönetét fejezte ki a kitüntetésért a választóknak, kijelentette, hogy hazafiúi kötelességének tan ja Deák Ferencz választó kerületének megtisztelő jelöltségét elfogad m s megígérte, hogy jul. 20 án délután előadji politikai programraját: Hazafiúi örömünkre szolgál a méltán megérdemelt kitüntetés, másrészről sajuáljuk, hogy mint eddig, ezután már nem zalamegyei kerületet képvisel Zalának nagyérdemű szülöttje.
— Nagy kanizsai III. vidékbeli ga-bo na és borvásár Zalainegye gazdasági egyesülete egyetértve a nagy-kanizsai kereskedelmi testülettel egy 111. vidékbeli gabna és borvásár rendezését elhatározta, raHy v?aár tolyó évi augusztus 2y ik napján Nagy Kanizsán fog tartatni. Az illető meghívások valamint minden e vállalatra vonatkozó hirdetések annak idején közzé fognak tétetni.
— A nagy kanizsai általános ipar-tátsulat folyó 1878. evi julius hó 21 én délután pont 2 órakor. A városház dísztermébe, rendkívüli közgyűlést tart, melyre a tisztelt tagok poutosan megjelenni aunál inkább is el ne mulassz»k, mert a tárgyalások pont 2 órakor megkezdetnek. A gyűlés sorrendje: i. Időközben megürült 1 rendea és 2 póttag választása. 2. A heiybeli dalárda pártolása ügyében a vá lasztmány javaslata felolvasása. 3. A zászló felavatás napjának kihirdetése a tagok közt és a vidékén. 4. A tagok évenkinti tagsági dijaik pontos b-fizetése tárgyalása. A választmány
— Balaton Füreden a 7-ik szánni kimutatás szerint julius 14-ig őtíií folyószám-bau 903 fürdővendég jelenkezett.
— Kinevezések. Udvardy Vincze szépírás és rajztanítóvá a ztla egerszegi polgári iskolához, Pintaris Tamás írnokká a Csáktornyái kir. jbírósághoz neveztettek ki.
— A zalaeger szegi függetlenségi kör mai napon ujjonao alakult. A kör elnökéül: Kerkápoly Mór, alelnökül Farkas Dávid, jegyzőül Kuzsics Kár. aljegyzőül Geiringer Ödou urak választattak. Ezek után képviselőjelöltül lelkesedéssel Csertán Károly árvaszéki elnök ur egyhangúlag kikiáltatott. Ezek megtörténte után a gyűlés Farkas Dávid ur vezénylete alatt küldöttséget menesztett a képviselőjelölthez felszólítandó vajou a jelöltséget elfogadja e. A küldöttség a gyülekezethez visszaérkezvén kijelentette, miszerint Csertán Károly ur a je löltséget elfogadja; mit a gyülekezet éljeuzéaael vett tudomásul. Csertán ur vidékünk egyik köztiszteletben álló földbirtokosa me^vaíász-tása bizonyos. A szabadelvű párt hivei teguap kísérletet tettek egy gyűlés egy behívására, de az értekezlet megtartható nem volt.
— Alföld-fiumei vasút n.-várad eszéki részének 1876. évi okt. l én a személyek és áruk szállítására nézve kiadott díj szabás III ik pótlékáról magyar és németnyelven szóló kimutatás, mely í. evi julius 15 étől érvénybe lépett, szerkesztőségi irodánkban az érdekeltek minden díj nélkül megtekinthetik s maguknak arról tudomást vehetnek.
— „Párisi útmutató'' czimen a .Párisi Lapok" szerksztóje Edelényi Szabó Lajos tói egy igen csiuos kiállítású füzet jelent meg Wajdits József nyomdájában. Nagy szolgálatot tesz mindenkinek, ki Parisba utazik. Ára 6<J kr. Kapható minden hazai könyvkereskedésben.
— A déli cb. kir. szab. vaspálya társa ság uj vezérigazgatójaSchüler ur magyar nyel-ven is kiadta s minden magyarországi állomás főnökhez hivatalból megküldötte körözvénvét, melyet a legtisztább ügy a bivatalbeli buzgalom érzet leng át. Kiemelendőnek találjuk azt a tételt különösen, hol igy gZül : Számitok tu vabbá a hivataloskodó személyzet udvariassa-gára a közönséggel való érintkezésnél, niely közönaég eszközünket használja és ennek élet képességét fentarija sat.
— Lapunk mai azámához van mellé kelve Ujlaky József Letenye választókerületi ellenzéki képviselőjelölt programra beszéde. A letenyei kerületben legerősebb lesz a választás a megyében levő többi választókerület között; mi pártállást ugyan nem foglalunk, de általános szempontból véve az ellenzéki képviselő jelölt győzelmét óhajtjuk, mint aki a hozzánk beküldött eredeti, ép a Letenye kerületbeliek által irt levelek szerint is a szolgabírói, s kir. járásbíróság megmaradása érdemében hatal masan • eredménydusan működött. Az égé«« . megye tudja, hogy Ujlaky Jó»ef védte leg-nyomatékosabb érveléssel a letenyei ügyet s ma már tény, hogy Novában megmarad a •«olgabiröi hivatal bagatell ügy keieléiércl,
I
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
JULIUS 21 én 1878.
de Letenyén is a rendos szolgabirőság vissza-állittfttváu, kir. járásbíróság » telekkönyvvel bir. — Ujlaky képviselőjelölt eddig Sormáson, Sz''-p<ítucken. 13ees«''belyen, Polán éa Szentmár ionban tartott program inbeszédet, hol mindé uütt lelkesedve fogadták. Tegnap éa ma Muraközben van.
— Felhívás. Egy 8 iskolát végzett egyén ajálkozik növelői vagy irodai alkal mazásra esetleg segéd jegyzőnok. Bővebb tudósítást ad k szerkesztőség.
— Gyászhír. Zárjecsi Zárj-czky Vin-eze éa gyermekei: Vilma, Gizella és Győző, — valamint Zárjeczky Júlia mély fájdalommal jelentik édes anyjuk illetőleg nagyanyjuknak özvegy zárjecsi Zárjeczky Borbályának 61 éves korában folyó évi junius hó 8-án délután f> órakor történt gyászos elhunytát. A boldogultunk Imit tetemei mult hó 10 én délutáni 7 órakor tétettek a helybeli sírkertbe örök nyugalomra. — Az engesztelő szent mise áltozat pf-dig mult hó ll-én reggeli 9 órakor mulattatott be az ugyanottani templomban a Mindenhatónak. Kelt Vágbeszteroze-Váralján, 1878. évi junius hó K-án. Áldás es béke hamvaira!
— Rövid hírek. Bismarck Kisaingenbe utazott. — A fiumei kikötő hullámtörője alá sülyedt, kár 80 ezer frt. — Az uj caledoniai lázadásbau 89 egyén gyilkoltatott meg. — Félét;) házán az izr. templom beszakadt s több munkást ütött agyon. — A Bécsben megfojtott Balogh lvati gyilkosai elfogattak 3 nőszemély bt-u. — Reményi Ede a Trocadéron hangverseny t adott. — Pápán Lövy Izrael 102 éves korában halt meg a mult héten. — A sahnak 12«) felesége van. — Orosz Lengyelország földbirtokosai ukázt kaptak, hogy jövedelmeiket honn keltsék el. — Beöthy László édes anyja maghalt — A málíai tőkepénzesek a magyar aranvjáradék piyirjait feltűnően veszik. — So''do.-né Párádon hangversenyez. — A Dtiua-gőzhajótársaság Bécsben nagy közraktárakat epittet. A . 1 >eák-szoba" bútorai átadattak a m iz( uiiiuak. — Rudolf korouaherczeg 1000 Irtot aiiott a inozgósitás által segélyre szorult családok részére.
Ki nyert?
A Sulin sorsjegyek jul. lő ki húzásában a 2u fzer Irton főnyeremény 41.112 számra esett; a Waldsteín-sorsjegvnél pedig 67?>S3 számra.
Prága jul. 17-én: G9, 88, f>2, 27. Szeben F * 31, 03, 48, II, 17. Lemberg „ 3, 40, 18, 02, 73.
Irodalom.
— .Párisi Lapok* 3 dik száma következő tartalommal jeleul meg: A kiállításból. Levelezés. — Arán}* Jánosnak válasz. (Köl''e-mény) Reviczky Gyulától. Páris rejtélyei (Folyt.) A nők Ielsőbbsége. Különfélék. Párisi kalauz. Hirdetések. Ára évnegyedre 1 frt 00 kr.
— Somogyi Ede által kilünóleg szerkesz U- t Magyar Lexikon" 5-ik füzete megjelent.
'' Atrika térképpel, mely népek és nyelvek szerűi! szinesitett.beosztással adatott ki. Ára 30 kr.
— Aigner Ab a fi Lajos szerkesztése é9 kiadásában a .Nemzeti Könyvtár" 5 ik füzete is mfgj^lent, Kazinczy Ferenc* költeményeit 7—1 1 ív tartalmazván. Ara 30 kr.
— Erdeket tüzet jelent meg Mohácson a következő czimmel: Akarjuk nemzetünk bajait gyökeresen gyógyítani? ugy : Le a czimzések-ki-1 ! — A Sz. K. után átdolgozta s a mohácsi é.s nagy-károlyi népnevelési egylet alapjára kiadja Serli Sándor orvostudor. Ara bérmentve 50 kr. Az „igazi" szabadelvűeknek és d^moc ratáknak van ajánlva.
— Megjelent és Budapesten Táborszky és Parsch zenemükereskedésében kapható Ságh József „Zenészeti Lexikonjának" 3. füzete.Ára 70 kr. — A midőn m-gemlitjük, hogy e raü a magyar zeneirodalom teréu első ilynemű és hézagpótló kísérlet: nem mulaszthatjuk el, hogy e lapok t. olvasóival ne ismertessük meg röviden e munka tartalmát. — A „Zenészeti Lexikon" felölel minden, a zenészeket érdeklő dolgot. Föltalálhatók benne a zenetudomány legszükségesebb ismeretei, hangszerek ismertetése, a zenében előforduló idegen szavak magyarázata és a hazai zeneszerzők életrajza. — Az eddig magjelent három füzetben olvashatjuk például Ábrányi, Bartalus,''Bartay, Bihari, Erkel, Huber, Liszt és más zeneirók és művészek életrajzait. Különösen a legközelébb megjelent •>. füzet nagy részében szépen és kimeritőleg ir a zenemeslerek mesteréről Lisztről. A ki Lisztről és más kitűnőségek életéről és zenei complett működéséről akar magának tudomást szerezni, az a „Zenészeti Lexikonban" csakugyan élethűen feltalálhatja azt, mert a mü irója részint beható tanulmány által, részint helyes adatok segítségével — véleményünk szerint —sikeresen oldotta meg feladatát. Kívánatos volna, hogy dalárdáink könyvtárából és zenekedve lóink asztaláról e fáradsággal összeállított mü De hiányozzék.
Vegyes hirek.
— Alt alános határozatok az 1-H78. évi augusztus 19-én Budapesten tartandó V. nemzetközi gubona- és magvásárhoz, a) A budapesti V. nemzetközi gabona-és magvásár az FlJj-világ" kerti helyiségeiben (a Tüköri-féle töltésen) f. é. augusztus 19 én reggeli 8 órakor csengetési-jel mellett fogmegnyittatní, és ugyan ily jeladás mellett délutáni 5 órakor bezáratni, b) Belépti jegyek augusztus hó 18 áig délelőtt 1 frtnyi cl íj mollett, a tőzsde titkári hivatalában válthatók és a gabonavásári pénztárnál kaphatók, c) Külön-helyek asztallal és ülésekkel ellátva, 10 frtnyi díj lefizetése mellett hap hatók. A kik ily helyekre számot tartanak, szíveskedjenek, legkésőbb f. é. ugusztus hó 12-éig, a tőzsde titkári hivatalában eziránt nyilatkozni, minthogy külön helyek csakis korlátolt számban állnak rendelkezésre, d) Sürgönyök és levelek fel- és kiadására, külön magy. kir. távirda- és pósta hivatal fog felállíttatni. A gabonavásár t. látogatói felkéretnek, hogy a hozzájok in''.ézendó sürgönyöket é* leveleket, lehető leggyorsabb kézbesithetése végett, „Budapest, gabonavásár" (Budapest, Saatmarkt) jelzés mellett ozimeztessék. e) A tő/sdo titkári hivatala ezen napon a gabona vásáron is irodát nyit, hol a t. látogatók, netalán szükséges felvilágosításokat készséggel nyernek. és a tőzsdei jogszokásokat tartalmaz;) füzetek és fuvartarilfák is kaphatók lesznek, f) Valamennyi magyar és osztrák vasúti igazgatóság ugy szintén a cs. kir. szabad, osztrák Duna-gózhajózá8Í társulat is, a gabonaváaárt látogató t. közönség számára, az ide- és viaszautazasra 337„7o-..yi díj-leszállitást engedélyesett, mely kedvezmény f. é. augusztus hó lő-étől augusztus hó 22-éig (bezárólag) érvényes. Ennélfogva figyelmeztetnek az idegen látogatók, kik ezen utazasi kedvezményben részesülni kívánnak, hogy idejeben rendeljék meg a szükséges igazolványokat, a melyeket az l frtnyi beléptijegy előleges váltása ellenében (^de nem utánvét mellett) a tőzsde titkári hivatala az illetőknek azonnal meg fog küldeni, g) A gabnavá-sár gépkiállítással, továbbá malom- és szesziparra vonatkozó szerek kiállításával lesz egybekötve. Ezen kiállításhoz a bejelentések leg-fölebb f. é. augusztus lóéig a tőzsde titkári hivatalához intézendők. Minden kiállító 10 frtuyi dijat tartozik a helyéért fizetni.
— A azerbtövis kiirtható. A szerbtövis igen kellemetlen jelenség mar csak az által is, hogy a legelőt tönkre teszi, a igy kiirtása igen kiváuatos. Ezen kiirtás könnyen eszközölhető ar által, ha a tövis virágzása előtt lekaszálta-tik. Ezen növény ugyanis nem évelő s mindig csak magból nő, s ha ennek képződése meggá-toltatik, a növénynek ki kell veszni. A megfigyelés és tapasztalás bizonyítják, hogy kertekben, réteken, melyek hamarább kaszáitatnak. neveziíteseu ezen növények virágzási ideje előtt, ez előfordulni nem szokott. Ugy hisszük, hogy ezen figyelmeztetés folytán találkozand egy eoJ szolgabíró vagy községi elöljáró, ki
községet ráoir ezen kísérlet megtételére a az eredményt lapunk vagy máa lapban tudatni fogja. Az eredmeuy természetesen annál biztosabb volna, a mennél nagyobb te rületen vitetnék a kísérlet keresztül.
— A bor derítéséről az Erd. gazdában foglalt tüzet-sb kózleméuy szerint legjobb derítő a fehérborokra nézve a vÍ7.ahólyag ; ez a bornak jó tulajdonságát meg nem változtatja. A vizahóiyag szálas szövetű és vékony rétegekből áll, ugy hogy oldata a borban egy finom hálózatot képez, mely lassanként alá szállva, minden idegen anyagot magával ragad és a hordó aljára viszen. E mellett a benne levő gelatíu (kocsonya) a bor tanninjával (csersav) oldhatatlan vegyületet alkot, mely szintén le-ülepjzik, s a bor fanyarságát csökkenti. Néha megtörténik, hogy a vizahóiyag egyik vagy másik borból nem válik ki és a bor nem tisztul meg; ez csersav — hiányra mutat, mely miatt a vizahóiyag kocsonyás részével vegyület nem képződhetik. Ezen a bajon az által segíthetünk, hogy a borhoz a vizahólyagnak megfelelő arányban, tiszta csersavat keverünk. Minél szeszesebb valamely bor, annál könyeoben és jobban deríthető. Az arányra nézve nem l-het határozott szabályt fölállítani, minden boros gazda gyakorlatból fogja a boraihoz szükséges vizahóiyag mennyiséget eltalálni ; általában 2*8 hectoliterre 10 decagramm vizahólyagot és tannin hiányában 2 liter borban föloldva 2*62 decagramm csersavat adunk hozzá.
— Dr. Batizfulvy Sámuel egyetemi tanár budapesti sebészi és oithopaediai magángyógyintézetének 19. évi működéséről szóló jelentése e napokban hagyta el as ajtót. E minden tekintetben érdekes kimutatásból a következő rész leteket közöljük. A lefolyt évben összesen 614 beteg vette igénybe as intézet gyógy segély ét. Ezek közül 551 járorvoslatilag, 63 pedig as intézet helyiségeiben gyógy kezeltetett. Fennállása óta as intézet összesen 8732 beteget gyógykezelt, kiknek legnagyobbrésze vagyontalan járó beteg volt. As intézet ''ütegeit legjobb »ikerrel gyógyí-
tották. Antal Géza, Balogh Tihamér, Gebhardt Lajos, Hirschler Ignátz, Jármay László, Kéri István, Koványi Frigyes, Kováts József, Kovács S. Endre, Kriszhaber Simon, Mezey Adolf, Poór Imre, Böki Ákos, Reinitz József, Siklósy Gyula, Schvimmer Ernő, Verebély László, Weisz József tudorok, tanárok és az igazgató főorvoz. — Különös előnyére válik Batizfalvy intézetének azon körülmény, hogy tőszomszédságában fekszik az ártézi kútnak melynek vize idült hörge-és gyomorhurutnál és albasi pangásoknál már eddig is jótékony gyógy hatásúnak bizonyult be, s mely most az intézet parkjában is élvezhető, mert az igazgató sem költséget sem fáradságot nem kiméit, hogy betegeinek ugy ívó, mint fürdő használatra a viz rendelkezésre bo csátassék.
— Az ilszög ez idén ismét nagy kárt okozott az ország sok vidékén a buzavetéseken. Hallottunk lelkesedett gazdáktól sok panaszt, hogy daczára az évek óta rendszeresen folytatott páczolásnak, a mult évben elvetett teljesen üszögmentes vetőmag után is üszögös búzát fognak aratni. „Nem kell tehát a páczo-lás, mert hiába való felesleges költséget okoz", ily kifakadást is hallottunk már. Óvakodjanak gazdatársaink az ily elkeseredésből származó indokolatlan kifakadástól. Évtizedes tapasztalán bizonyitja a páczolás hasznát az Üszög ellen, csakhogy igen gondosan és figyelmesen kell o műveletet végrehajtani. Egy év kedvezőtlen eredménye mit sem bizonyít a tapasztalati tény ellen ! Meglehet az is, hogy a legutóbbi üszög-mentes évek gondatlanná tették a jobb gazdát is, s igy az üszögös év kevésbé jól páczolt vetőmag után származott búzákat talhatott. Annál nagyobb figyelmet kell épen azért az idei őszi vetéskor a páczolásra fordítani; különben jövő évi termésünket a veszélynek teszszük ki.
Üzleti szemle.
Nagy-Kaalzsáa, 1878. juliua 20.
Az időjárásban e héten kedvező változás törtéül. A két heti vízözön után végre derűit, szellős cániculaí hőséfII napok álltak be, a milyenekre már valóban sürgő* szükségünk volt. Csakis egy ily időjárásnak sikerült termésünket teljes tünkre menéstől megmenteni, éa az eddigi roppant károkat némileg csökkenteni. Az aratás mindenütt erélyesen foganatba vétetett és rövid idő múlva be lesz fejezve. Míg ez m>-g nem történt lehetetlen az aratás eredménye felől hiv tudósítást adni.
Az üzlet az idő javulása folytán bágyadtabb lőn és e héten csendéletet fejte ki. Bár kenyérgab-náért, főképen babáért, még mindig van vételkedr, .1 kínálat növekedett éa sürgetősebb lett.
Buza hátráló iránynak indnl -, árak ¿0 krral ,-\Iább szálluk.
Rozabau csekély a vételkodv ; árak engedtek.
Árpa ó áruban hiányzott: idei termésű még nem korfllt piaeznnkra.
Zab belfogjasztásra vétetett és előbbi árakon fizettetett.
Kukoricza sziutéu lanyhább lett árcsökkenések azonban nem jegyzendők.
Kepczében jelentékenyebb üzletünk volt : küllőid kedvezőtlen hírei folytán e czikkben is bágyadtabb hangulat jntott érvényre, és eladóknak árengedményekbe kellett bncsájtkozniok.
Minőség szerint:
Bnza .... 9 50 — 10 20--— kr.
Rozs .... 680 — 7----•— „
Árpa . - . . 6 50 — 6 80--— ,
Zab .... 6 40 — 6 70 --„
Kukoricza . . 7 50 — 8 30--— .
R-pcze . . . 13-50 — 13-75 --*
K. B-
Utazók névsora
Is .-Kanizsán, 1878. jtUius 3-tól 1878 — jidius 10 ig.
Az „O r o s z 1 á n-hox" cximzett vendéglőben : Klein M. Hab, Horváth A. Marburg, PopovitS Zs. Csehország, Reismann Ö. Körmend, Seibolt L. 8zom bxthely, Hafner Ü. Prága, Németh L. Varaad, Scbön-berg N. Nürnberg, Horváth J. Z.-Egerszeg, Maghofer
A. Domborár, Ungar H. Zágráb, Máskorét Q Csurgó, Bobn F. Kanizsa, Weisz J. Vizvár, Móré A. Klagen fúrt, Spitzer J. Mécs, Báró Majteni inasaárai, Békés-Csaba, Nagel M. urács, Nóták B. Pnaxta-KoTáUi, Pausz E Bécs, Schausttí N. Prága, Rosetti S. Fiooe, Weber Á. Brün, Hotner I. Leipnitz, Nagy J. Körmend, Remete G. Letenye. Hirhsel A. Bakónak. Spitzer N 8opron, Mály P. Pola.
AzsArany Szarva »-hoz" czimzett vendéglőbeu: Inkey L. nejével és komornikjával. Réese, Stolcz N. Béca, Franke N. Boglár, Kalmai
B. P.-Magyarad, Hubay N. Csáktornya, Gntfreand N. Béc», Deszáty J. Kaposvár. PAry J. Kaposvár, Badisláv N Róma, Báró Filipovics Borna, Cocalik K. Bécs, Hirachl N. Domború, Ssegedy A. Hermán. Szalacjy N. Ventc, Csesznyák N. Perlak, Flesch N. Béc«, Rajky L. Győr, Kalmár B. P.-MagyaroJ, Weisz T. Bpest, Hortstein N. Bpest, Weisz 8 Bécs, Sckáth I. Bécs, Wertfaeimor N. Bécs, Hpitaer N. Csáktornya, Engel N. Sopron, Oresznyik N. Piága, Némethy F. Nyiregyháxa, Saakály N. Letenye, Kohn N. Vizvár, Molnár N. CiAktornya, Hirschler N. Dombom, Br. S*egedy inassávaL Hermán, Gr. Zichy N. Fehérvár, Binkbauer N. Bécs, Roaensveig E Béca, Fischer J. Rzáb, Rózsavölgyi N. Bpest, Csorba G. Z.-Egerszeg, Deszáth J. Mibáth, Heuer N. Bécs, Wodjanets K. Bécs, Slesinger N Bécs, Weisz A. Bécs. Weiaer Gy. Brün, Kalmár Gy. P.-Magya-rod, Hirschler N. Dombom, Zeiazler N. Béca, Haslinger N. Brün, Goldberger N. Bécs, Pemágler N. Bpest, Chrisz J. Ludvígsburg, PelUch N. Mailand.
A WK o r o n á*-hoz cximzett vendéglőben : Ströbl A. Bécs. Leitmer N. Brün, Schvarx G. Prága. Krammer N. Béca, Hübsch A. Béca, Mislovi« N. Szombathely, Bremer N. Bécs, Schwär« 1. Wün, Reismigor A Gráce, Heral 8. Prága, Böhm N. Bécs, Ssabó N. Csáktornya, Grünwald 8. Béca, Deutseh N. Varassd, Brsmer N. Varzssd, Hestíg N. Varassd,
Haller N. G áct, Goldschmíd N. Pécs, Weisz I. Bécs, Wächter N. Villány, Hárt J Béc«, Hamburger 8 Bécs. Kohü Ö. Brün, Jabler }\ Béca, Raticx K. Ta-polcsa, Klo? N. Bécs, Goller N. Grácz, Zuhaoeg P. Bécs, Sólyomy L. Tapsony, Reich N. 8iófok, Deák F. Egerazeg.
Szerkesztői ftzeiiet.
2839. B. Székesfehérvár. B?cae« leveled után szerencsénkre találkoztunk.
2840. V. B. Keszthely. Köszönettel vettük, terünk engedésével közöljük.
2841. F. A. Bpeat. Mielóbb jő. A kérdezett helyen megjeleuik még.
2842. M. Rudapest. Mindig szívesen fogadjuk. Mindenesetre felhasználjuk.
2843 B. Kecakemét. Nagy örömet okoztál Köszönjük. Azonnal válaszoltunk.
2844. T. L. KÖzölhetleu zeugeményok
2845 V „Hagyd a multat* Palotáéitól gyönyörűen búzva — azép, — kegye.ltiíl pedig nyúzva — kiállhatatlan
2846. K. A. Helyben. Jövő számunk hozza.
2847. V. M. Lippa. A költeményeket megkapok, egyiket-másikat használhatjuk. A lap reudesen küldetik. Egyébként magán levelet írunk.
2848. 0. Rohitarh Kapod a lapokat rendesen ? Üdvözlet l
2849. K. P. Bécs. Köszönet, választ uapokban.
2850. K D Sajnálom, hogy nem találkozhattam. A kérdéses késirat megsemmisíttetett. Lspnnk homlokán olvasható . kéziratok nem adatn.tk vissza.
2851. E. Párij. Az „útmutató8 számára későn érkezett.
Vasúti menetrend.
Érvényes május 15-től 1876. A buda-pesti időtmutató óra szerint, indul Kftniiaáról Vonat hova:
szám OraP^rc. ldö
206 Eazék, Mohica.Dombovár a Fiúméba 4 48 reggel
215 , „ „ „ 2 30 délut. 212 Buda-Pestre........ 4 58 reggel
202 .....................2 6 délut.
204 ........... 11 30 estve
313 Bécsbe (Szombathely, Béca-Ujhely felé )5 8 reggel
301 „ .........11 48 estve
315 Sopronyba ........»88 délut
203 Triesztbe éa Pragerhofon keresztül
Grácz éa Bécsbe ......4 50 reggel
201 Tneaztbe és Prágerhofon keresztül
Gráca és Bécsbe ......* 47
Érkesik Kanizsára
honnét:
216 Eszék, Mohács, Dombovár a Fiúméból t 41 délnt.
206 , „ „ Hü
203 Buda-Pestről........ 4 20 reggel
201 „ ........2 5 délut
211 „ .........» 44 estvo
314 Bécsből (Sxombath. Bécs-Ujbely)f«IŐI 10 27 estve
302 „ „ „ „ 4 5 reggel
316 Sopronyból ........11 53 délel.
214 Bécsből Grác», Marburg, Pragerhof
felől ......... 4 12 reggel
202 Triesst- és Bécsből Marburg, Pragerhof felől.........1 21 délut.
204 Trieszt-és Villachból Prágerhof felől 11 — «»tve Marburgba csatlakozás Víllach és Francesiestbe
r 9 » » Fiancesfestbol
Felelős szerkesztő: Bátörfi LajOS-

r
Értesítés!
Van szerencsém a n. é. közönségnek be cses tudomására hozni, miszerint az aratás kedvező eredménye azon szerencsés helyzetbe hozott, hogy a nagy-kanizsai „Sörház kerta-ben a sőr árát leszállíthattam; u. i.: 1 liter valódi márcziusi sör 20 kr,fél liter 10 kr. s/10-ed 6 kr.
a kedvezőtlen idő járás miatt a fentneve-zett sör piocaát, melyet rendesen már május hóban szoktunk megnyitni, az idő jóra fordultával csak most nyitottuk meg, melynélfogva — friss és pontos kiszolgáltatást biztosítva, bátorkodom a n. é. közönség számos látogatásaért esdni.
Nagy-Kanizsa, 1878. jul. 21.
Tarnay József,
vendéglős.
Mindennemű ideg betegségek, de főkép
(Epilepsie)
Nehézkor
levél álUlí gyógyítása Dr. KUUéch orvos tudor ar álul Drezda, (Nenitadt), ki mir több, miot 12.000 beteget gyógykezelésre átvett. (630 2-2)
Haszonbérleti hirdetmény.
Siimegh nagyközség határában a sü-meghi kórház alap tulajdonát tevő 132 hold kiterjedesü szántó föld és rét birtokgazdasági épületekkel együtt f. évi augusztus hó 4-én S&megh aagy községházánál nyilvános árverés utján 6 egymás ntán következő évre haszonbérbe adatik. A feltételek Sümegb n. község elöljáróságánál megtekinthetők. (646 2-3)
* I rovat slatt köslötUrt felelősséget nem vállsl s »««k.
TI/FA''HKfEDlK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 21 én 1878.
SZÉPSÉG.
IFJÜSÁU. Ä u.öisyvii^a:
ril„l mint fölülnulhatlan bórfl.o.»ltó«er általánosan elismertetett a hivatalosan megvizsgált. kitűnő, ártalmatlan, valédi
II A V I 8 A N T E
jyr. L F ./ O S S E-i ól Párisfxtn.
Kxcn világhírű bőrtisZtitó szer valamennyi sr.é-p.tószer között leghitelesebb és leghatásosabbnak bizony olt szeplők, bőrkiütés, rezesség. sárga foltok, valamint minden hőrtiíztátlansíg biztos ekavolita-FÁra A KvVIS.ANTK az arezszinnek feltűnően szép halvány rözsaszinü bársonyszorü Gatal üdeséget ad, a bór és kezeket gyöngédekké teszi, a leg behatasa-tól megóvja, S gyöngéd bórt szerez a legkésőbbi öregségig. Kapható való-li minőségben : Nagy-Kanizssn, Práger Beia ur gyógyszertarában, Budapesten Török József gyógysz. nrnál, Szegeden Kovács Albert
es Barcsay Károly gyégyazeresz uraknál. Kr»(leti üvegtok ára 1 frt 5<) kr. Központi úraktar Budapesten C^Kw.r-» Henriknél Mária Valeria-utcza, 9 sz.
Izraelita szülőkhöz!
Van szerereucsém a t. cz. szülőkkel tudatni miszerint a felső lövői jó hirben álló reálgymnásiumnál, mint vallás tanitó alkalmazva egvszersmint az itt levó mozsvallisu tanulókat teljes ellátásra elfogadom. Azon t. izr. szfllók tehát, kit gyermekeiket e/.en intézetbe adni szándékozzák,; szíveskedjenek hozzám akár levélben, akár közvetlenül fordulni.
Kelt Felső-Lövőn, 1878. julius 18-án.
Engel Adolf,
^649 1-3) vallástanitó.
Umrath és Társa Prágában.
Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják a sziláid kivitel, könyTi járás, nagy munkaképesség, és
tiszt* eséplésről legelőnyósi-bbsn ismert, ugy rámán álló, mint
kerekeken járó
Kőbányai sör raktár
DREHER ANTAL sörödéjéből
Blanktnberg Vilmosnál főtér (gabona piarc 2) Kai ser-féle házban.
Mindennemű sör 25, vagy 50 literes hordókban és 25, vagy 50 palaezkos ládákban a legjobb minőségben kapható. — Helybeli palaczksör megrendelések, házhoz szállítva, mindenkor jégbe hűtve és különféle minőségben eszközöltetnek. (425 51 —*)
Gazdasszony oknak!
Valamennyi kávépötszer közt a
(Franek Henrik Hai találmánya Ludwigsburgban)
cagvsz-.a.-u jóiz.- é, Ka*dig tápanyag tartalma miatt a legkeresettebb. - Hovf) n k''izkedveltxégil és mindenütt keresett
•1 rssnak, v.k gyáros különféle készítményeik silány kotyvalékot a hírneves Franck-káve <-zim alatt vásá.ha hoz; mi tébb sokan kozulok az eges? ozeget: l«*9
„Heinrich Franek Söhne in Ludwigsburg,
a következő 6 gyártulajdonosa Ludwigsburgban >2 gyári, Rieth, Bretten,
Memsheim es ßrossgartachban''-
utánnyomják és a silány árukra ragasztják
Miért?! — hogy i\ vevőket cnnljak! Ennélfogva: Elövigyazat a vásárlásnál
A valódi Frank-kave ivitaláioi e* gyártól kényszerülve vannak ,ehAt ládái->Ka)ukiioz é-> c«oungaíkhoz az nUirast
kézi és járgány-cséplőkészületeiket
1-tól 8 ló, vagy ökör erejéig.
Továbbá kébk.tUuk LülÓufélc nagyrágu és eIUua> rt jó minőségű
tisztító rostákat Kukoricza morzsolokat és szecs-
kavagokat. (636 G -9)
Képea árjegyzékek iugyen ós dij mentésen.
x
FERENCZ JÓZSEF
KESERŰVIZ-FORRÁS
legtarUlomdíisabb és leghatásosabb budai keserűvíz.
Kaplia''ó N.-Kanizsán : Strom és Klein, Roscuberg és Weüscb uraknál, va''a-mint mind-Mi gyógytár! an ós füazTkereskedésbon.
Rendes adag: egy fél borospohárral.


éb a hatásági''''ag letétemény szett védjegyeket
1 |

SCHUTZ-MARKE.
Hilfe ftir Männer
(«134 6- *)
j«iden Alters, welche »ich schwach fühlen, durch ein sehr sinnreich construirlea chirurgische-Instrument. Aertzlieh begutachtet — augenblicklicher Urfol« uarantirt. Hroachüs
ren, alles Nähere enthaltend, verschickt unter Couvert gegeti Einsendung vou 30 kr, in Briefmarken der General-Agent ZBiaJ £L"t"tl, Nürnberg, Wein markt Nr. 5.
SCHUTZ-MARKE.
odanyomatni és a tisztelt gazdassr.onyok.it kérui. hogy ezen jegyekre szigorúan ylgytzzanak, hogy igy a
valódit
a hamisitott-tól, utánzott tói megkülönböztetni birják.
Az oratág valamennyi jobb nevíl füszerkeresbedésében kapható a
valódi Franek-kávé,
ellátva a fellebb idézett védjegygyei és aláirással.
OLL SKIDLITZ-POttA.
olrlrrkV volArii h* minirn dobor «•«»''"lapján a sas V/ötlK alViVUI > ¿n sokszorosított czégem van
lenyomva.
Bílntetó bírósági Ítéletek ismételten eonstatálták czégem és védjegyem meghamisittatását ; azért óva intem a közönséget az ilyen hamisítványok vásárlása ell -n , minthogy azok csak ámításra va:inak számítva.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
Csak a valódi Dr. POPP-féle
ÁMt&eria-ssájm
a legjobb óvszer roszszagu lélekzés es a taplós
s könnyen-vérző inylius ellen.
Dr. P 0 F F J. (i.
cs. kir. ndvari fogrvos (Bécsben, Eognergasse 2.)
(.r>r>3 IV. 2—3)
Miután én több éven át t irtó jelentékeny szájbajban szenvedtem éi» minden gyógyítási kísérletein anuyira eredménytelenek maradtak, hogy meg egészséges fogaim közül is többet elveszítettem : s fogaim csak a uyelv általi érintéstől is mozogtak és az iny minden érintésre azonnal vérzett ; s a mellett «zámból igen alkalmatlan rosz szag jött ki ; végre az általánosan Kedvelt Ana-therin szájvizet kezdtem el ha*xuálni és uiár az első használásnál nem csak a rosz szag elmult, hauem ínyuuiain megerüsöiiött és fogaim mindinkább megszilárdultak ; ugv, lio^y rövid időn meg-gyögyult a «záin. Mit is a legnagyobb hála érzetétiöl, a mások baja iránti aészvélből e/.vnuel nyilvánosan bebizonyítok ; és ezen hires szájvíznek a kiérdemelt dicséretet szolgáltatom ki
Bécs. Báró Stenzl József, ra. k.
Kapható: Nagy-Kanizsán : Prágor Héla gyógyszerész urnái. Rost-nberg és Fesselhoffer József l''ilszerkereskedesükbeu. — Pápán : Tscbepen -J., és Berinilller J.-nél — Keszllit-lyen : Pti*zte-rer gyógyszerész. — Zala-Egyerszegen : Isóó F. gyógyszerész. — Kapronczán : Werli gyógyszerész. — V^rasdon : Halter gyogysz.
— Sümeghen : Dorner Kajet. — Szombath»lyen: Pillioh Ferencz es Kudolf gyógyszer. — Hat&rörvidéki Sz.-Liyörgjön : Fibíc E. C.
— Veszprémben : TiisA?.u és Tarsa, tíuthard Tivadar és tiaiuál, ugy Ferenczí gyógyszerész. — Székesfehérvárott : Braun J., Brosz-mann, és üieballa gyógy sz — Lovas-Berényben : Heisler gyógysz-
— Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész — Pakson : Flórián J. gyógyszerész. — Körmenden: Horváth J. Homzeiirend gyógyszerész — Kaposvárott : Kohn J. Schrőder ós Darás gj''ógysz. «Szeg-szárd : Brahsay gyógysx. — Botiyádon : Kramolin J. — íiaián : Michitach St , Herzfeld fiai, és Bőszek gyógysz. — Pécsett : Zsol-nay W. és E., Zách, Kunz, Kovács, és Sipócz rádoQ : Zadubánsaky gyógysz. — Marcsaltban Tolna : Fichtl 3 gy^gvsz — Duuaföldvárott
— Szent-Györgyön: N^thig. — Alsó-Lendrán : Kiss gyógysz. — Rohonczon : Simon gyógyszerész uraknál.
gyógysz. — Ká-Kiss gyógysz. — Lukács gyógysz.
. T ▼ A ▼ A ^ A T^^ A 1
» k ™ . * . ^ a » a ▲ ^ i

Valódi minőségben az x-cl jelölt czégeknél.
A. A. ▲ V Á. A A.
RANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
75
s e
a
FA legmegbízhatóbb önsegélyző »zere a szenvedó emberiségnek minden belső és külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, mindennemű sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyilt sebek, rákfekélyek. üszök, szemgydlladás, mindennemű bénulás és sérülés stb. stb. ellen.
hü tanácsadó férfiak számára
gy öngeségi állapotokban
01V egyének, kik magömlés-, nemi gyöngeség, hajkihnllás , valamint idült bujasenyvbeu szenvednek, ezen a maga neaié• boa egyetl«« mű által taaácsot és gyökeres segélyt nyernek. Megrende.hető a következő helyen: «.fil^ 8—*)
Dr. EPLKTST L., Budapest, két taa-ateza 24. (Ára 2 frt.)
Ki e hirc» mft értékérti meg ak»x gyöiódni, kiTiuAtra e^y érdekes, képekkel ellátott kivonatot kap abból dijUlanul meffkílMre ; uanbtn aenki •o Tette meg magit alá addig grAgrfcexeiéaloek,» míg « kivonatot nem olvasta.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é
Valódi minőiégben a f-tcl jelölt czégeknél.
lORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
Di
Krohn M. és társától Bergenben (Norvégiában\
Ezen halmáj-zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben elöfor-dnló faj között az egyedüli, mely orvosi ezélokra használható.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o é.
Valódi minőségben a *-al jelölt czégekuél
Cséplőgépeket
legújabban javított szögecs-rendszer 1—4 vonó marhára, akár pedig kézerőre is alkalmazva jótállás és pró* baidő mellett bórmentett vasuti szál-liiással felette olcsó árak mellet szállitunk.
Jóravaló ügynökök kerestetnek. Ismcteladók előnyben részesülnek
Mayfart Ph. és társa gépgyáruk
Frankfurtban a Majna mellett. (607 10- 16)
Raktárak : N.-K a n i z s a (x) Práger Béla gyógy, (xf) Bosenberg József. (*) Fesselhofer József, (x) Rosenfeld (x) Belus József gyógyszerész. — Zala-Egerszeg (xf*) „ Gyógyszertár a Szt. lélekhez. — Barcs (x) Dorner S. Csáktornya (x I Göncz L. v. gyógyszerész K a r á d Bematzky A. gyógyszerész. Kaposvár (xf*) Kohn J. (x) Schröder Sándor gyógy. Kaproncza Werli M. gyógy. Kószeg (x*) Csa^sinovics Ist. gyógy, (x*) Küttel Ist. gyógy. Keszthely (x) Schleifer A. (x) Wfinsch F. "Körmend (xf) Ráta Ján. Szombathely (x) Pillich Ferenc* gyógy. Sopron (x) Mexey And. gyógy (x) Molnár L. gyógy. Verő c te (x*> Becs J. K. gyógy. Bánó k-Sz.-György (x) A. C. Fibic gyógy. Zágráb (x) Mittibach S. gyógy, (x) Irgalmashoz gyógy. (*) Hegedűs Gy. gyógy, (x*) Perklet Ján. gyógy. St a 1 o n a k (x) Schwarx Gnsztáv gyógy. K a r a d x) Rochlitz Ist. (x) Bernátzky A. (562 19—40)
Növeldei értesítés.
Alulirt nevelő- és tanintézetében a 13-ik tanév Szeptember l-én, rendes előadás pedig 10-én kezdődik.
A növendékek lehetnek 1 ör olyanok, kik az intézetben laknak s elemi — vagy reál — gyranasiumi tanulmányaikat az intézetben végzik, vagyis oktatást az intézetben lakó tanárok által nyernek. Ez esetben az elemi tanulók fizetnek 500, a reál és gymnasiumi tanulók pedig 600 frtot egy évre. 2-or olyanok, kik az intézetben laknak s a bentanuló növendékekkel egyenlő nevelésben és felügyeletben részesülnek, de a városi nyilvános tanodákat látogatják. Ezek fizetnek egy évre 450 frtot. (Sopronnak van kath fogymnasiuma, prot. lyceuma s állami főreáltanodája.)
A német és a franczianyelv tanulása az intézet összes novendekeire nézve kötelező, melyért külön díj nem fizettetik s kezesség vállaltatik, hogy a magyarajku növendék a német nyelvet, a németajkú pedig a ma gyárt két év alatt sző- és írásban tökéletesen elsa játitja; nem különben a franczianyelvben is kielégítő előmenetelt tesz. Miután a növendékeknek túlnyomó része németajkú, az intézeti oktatás is magyar és német nyelven történik. — Az intézet 6 év óta nyilvánossági joggal bir s növendékei államérvényes bizonyítványokat nyernek.
Kívánatra a zene különböző nemeiben, továbbá angolnyelvben, lovaglásban sat. külön mérsékelt díj fizetése mellett adatik oktatás.
Levélbeli megkeresésre bővebb felvilágosítással szolgál az intézet tulajdonosa és igazgatója
Csöndes J. F.
(650 1—3) Sopronban. <
I
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorss&jtóján.
NWGY-KANIZSA, 1878. julius 25-én
59-1H sz&m.
t
Tizenhetedik évfolyam
8 frt ( 4
>a Előfizetési ár: ö
_,t:gé»z évre fél évre . negyed évre • Egy szám 10 kr
Hirdetesek
6 liaaábos petit.iorban 7. másoH«7.r»r >> s mitvlen további sorért 5 kr. NYÍLTIKRBKN
soronként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden Tegye* hirdotéaért külSnf É oO kr tizttendő
¿T-^a --
fgSs-^--^----
szellemi részét Z
í A lap '' illet5 k^xl^mények * »xerkeHztTíhflz
anyagi résrét illtHő fcöxlemények pedig * kiadóhoz bérmentve intézendök : NAGYKANIZSA Wlasslcsöaz
Bérmentotl<-n levelek, csak ismert rannkatár naktól fogadtatnak el

»Kéziratok viasza küldetnek.
nenH
előbb: ,Z AL A-SO M O G YI KÖZLÖNY.''
N.-Kanizaaváros helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizHai kereskedelmi s iparhank", „n.-feanizaai takarékpénztár", a ^zalamegyel általános tanítótestület", a n.-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a ,,soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizaai külválasztmánya- s több megyei és rárosi egyesület Itlrafalos értesítőié.
Hetenkiiil kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Szorgalom és összetartó«.
K szavak fognak arany betűkkel a nagy-kanizsai általános ipartársulat zászlóján állani, mely folyo lö78-ik évi augusztus 2<>-án szent István apostoli királyunk országos ünnepén avattatik fel.
A mult „Czéhrendszer* foszlánvos zászlói fölé emelkedve s azokat letiporva a szellemi uton tör magának utat, hogy fennen lengve megmutassa a külföld elnyomására törekvő népeknek él a magyar ipar, tehát a versenyre fel; magasra fogjuk emelni e szent ereklyénket, mely alatt tömörültünk, mutassuk megajövó 187H-ik évben Székes-Fehérvárott tartandó országos kiállításon, hogy Nagy- Kanizsa város és környéke életre való képességgel bir, mert olyan kiállításra, melynek oly nemeslelkü s fáradhatlan szorgalmú elnöke van, mint méltóságos gróf Zichy Jenő ur, oly kiáilitasra örömmel állíthatunk ki, mert az ö vezérlete alatt a megérdemlett kitüntetés csakisönzetlen igaz-maggal fog a kiállítók részére kiszolgáltatni.
Folyó hó 8-án volt szerencsék e dicséretre méltó magyar mágnást és valódi hazalit körünkben tisztelhetni.
Ki leereszkedve a rögtön egybe hivott választmányi gyűlés előtt, felkérésünk folytan az elnöki széket elfoglalva lelkes s buz-ilitó szavakkal ecsetelte a magyar ipar és gazdászat terén kitünó szakavatottságot tanúsított; öröm volt hallgatni mindezeket e leikes fó úrtól.
lia az ipar minden rétegeibe beható tapasztalatait, szakavatottságát Magyarország lü urainak csak harmadrésze karolná fel ugy mint e kitűnő gróf, ugy hazai iparunk meg lenne mentve azon tespedéstól, melynek neve részvétlenség.
Tehát magunkra vagyunk hagyatva testvérek, itt csakis a fáradhatlan szorgalom és összetartás segíthet rajtunk. A tehetősebbek nyújtsanak segéd kezet a kevésbbé tehetős iparosoknak, segítsük őket a kiállítási tárgyaik elkészítésében.
Minden ipartársulat választmánya s elnökei kutassák ki tagjaik közöl azon tagokat, kik képesek a jelen kornak megfelelő, s mérsékelt ár mellett készített tárgyakat előállítani. Tehát készítsen mindenki a mit tud, hanem az ugy legyen készítve, hogy brcsületet és bizalmat szerezzen magának.
A nagy-kanizsai ipartársulatnál már is számosan jelentkeztek kiállítók, kik egy szűkebb körű bizottságot neveztek ki, a mely bizottság a székesfehérvári bíráló bizottságba fog beválasztatni, ezen szűkebb körű bizottság szívesen elfogadja a megyei és vidéki kiállítók jelentéseit, s felvilágosítást ad a kiállításra készített tárgyak oda és vissza szállításáról, s a mérsékelt vitelbúrról gondoskodni fog, hogy megkönnyítse a nyomasztó helyzet daczára is a válalko-zások menetét.
Mindezekért pedig megvárjuk, hogy a helybeli és vidéki iparo3ok, a kiállítandó tárgyat, a helyet hol készül, az utol ó postát és neve rendes aláírását legfelyebb folyó évi deczember 3ü-ig a nagy-kanizsai általános ipartár.sulat alelnökéhez annál inkább is beküldjék. mert ott vannak letéve a kiállításra vonatkozó felvilágosítási nyomtatott ivek, melyeket a kiállítóknak azounal szívesen megküldjük.
Fel tehát ipartársaim, el ne hagyjuk magunkat, tömörüljünk, mutassuk meg a külföldnek, hogy a magyar iparos is képes olyan munkát, de talán még jobbat is ké-
szíteni, mind azok, kik már a szédelgésig
lealacsonvodtak termékeikkel, és elözönlik
* 1
szeretett hazánkat, hirdetvén, hogy ök milyen potom árért képesek ingadozó tárgyaikat áruba bocsátni, a szakavatatlan népet pedig az undorig megcsalják*, kik midón észre jönnek, akkor látják, hogy a fennen hirdetett olcsó portéka — bizony igen sokba került nekik. Előttünk feküsznek a párisi világtárlaton a magyar kiállítók dicsó hírnevei, a legelső szakértők bámulva nézik e kis nemzet termékeit, s azon kivül űzetik még a művészet és iparárui czikke-ket. Becsülettel és érdemekkel fognak visz-szatérni liazájokba a derék kiállítók, hol a haza lialája kisérendi őket. Ezek távol ha-zájoktól s tetemes költséggel fáradoztak a magyar becsület megszerzésén és a hazai iparnak emelésén, míg mi hon mulasztanánk el az alkalmat, a hol sokkal olcsóbban állíthatunk ki? azt nem hiszem, mert ha csak egy csenp magyar vér forog is magyarországi iparosainkban, a fehérvári kiállítást, mind országosat el nem hagyják. A franczia nemzet ugyanis minden kardcsapás nélkül vágta le hatalmas ellenségét, és mivel? nem fegyverrel kezében hanem ipara és kereskedelme által, össze fogott a franczia nép a szükség idején, az ipart tűzte ki zászlójára és győzött, háromszorosan vándoroltak vissza az ellenség által kicsikart milliárdok az anyaíöldre, és azt mind az ipar, szorgalom és az összetartás szülte.
Azért versenyre testvérek, támogassuk az iparosokat, buzdítsuk őket, hogy a szent czél elérve legyeu. Kövessük a derék szegedi iparosok példáját, kik az ipar terén hazánkban mondhatni úttörők voltak, élükön Bakay Nándor és Gelléry Mórral. Fárad-
hatlan buzgalmok által kiérdemelték a haza becsületét.
Kívánjuk, hogy e szorgalmas férfiakat az Isten a hazának még sokáig tartsa meg, most pedig Fehérvár felé forduljon bizalmunk, hol is a jelszó igy hangzik: ,Szorgalom, összetartás és verseny előre."
KÁPLY ANTAL,
tsríulati a!eln ik,
nagy-kanizsai kereskedelmi" testület
a következő átiratot intézte Nagy-Kanizsa város tek. tanárjához, az iránt, hogy a bankfiók ügyében a azükzégea lépéseket megtegye.
Nagy-Kanizsa vdros tekintetes tanácsúnak N agy-Kanizsán.
„A bankkérdéa végleges megoldása, illetőleg a két kormány között létrejött kiegyezési megállapodás megtörténtével korszerűnek lart-juk, hogy városunk részéről a magas kormánynál megtétessenek azon lépesek, melyek egy belyben fölállítandó bankfiók kieszközlése tárgyiban szükségeltetnek.
Midőn tehát a tettes városi tanácsot e lépések seives megtételére egész tisztelettel felkérnők, bátorkodunk egyszersmind a benyújtandó kérvény támogatasára szolgáló adatokat a következőben összefoglalni.
Ugyanis Nagy-Kanizsa vároaa már régótA a szomszéd megyék kereskedelmének fokhelyét képezvén, a duuántuli kerület terményeinek kivitelét eszközölte nemcsak birodalmunk déli tartományaiban, hanem a külföldre is, éa o rendeltetését mai napig hiven teljesítette, cs kereskedő közönsége gyakoroltaága és értelmiségénél fogva e hivatásának kellően megfelelni képes.
Városunk fontossága közforgalom tekin-
r? o
tetében már a vaaulak kiépítésénél kellő elia merésben részesült midőn a hálózat hat különböző vonalának gyüipontjává emeltetett.
E kereskedelem közvetítése ca a forgalom elősegítésére alakulhatott Kanizsán 4 pénzinté-
TÁRCZA
Feledj el!
Nem szólok, nem panaszkodom Magamba zárum kínomat: Feledni bár nem tudlak, ab ! Szeretnem téged nem szabad Te ifjn, szép vagy — hájod szellemed Klkábiták azüm, lelkemet. — Te rád egy boldog éiet üdv« vár Feledj, feledj el engemet !
M^gszégyeniték bájaid A ar.ép természetet magát Te benned tett ax alkotó Remekeire koronát; S én a tied, te az enyém valál! Üdvöm képezte üdvüdet .... Most rád egy boldog élet üdve vár: Feledj, feledj el engemst!
Fölmentlek esküid alól Légy boldogabb mint én vagyok ; Ne félj, ne félj! — soh sem látod, Hogy b* mem a köuytol ragyog. Midón az ajkad az esküt mon íja, Az én szivem tán megreped : — Te rád egy boldog élet üdvo vár : Felelj, feledj el engemet l
Bpest, 187S. julius 16-án.
FENYVBSSY ANDOK.
Egy farsang Canadában.
Rosenthal-Bonintól.
(Folytatás.) — leássa eaak Lismer ur, csevegett szokott franczia modorával tréfálva a jókedvű há-ziur, — a nők mindaDnyian ilyenek, kéretik
magukat r szívesen fogadják a hizelgést. Mondja, hogy rendkívüli szerencséjének tartja, ha Georgia kisasszony kegyeskedik malmát megtekinteni, és Georgia kisasszony azonnal kész leaz minket kegytsen követni, az asszonyoknál ez már csak így járj.i. No most hát megkértük már.
— Tehát velünk jösz t-i is atyám ? — kérdé Georgia feszült figyelemmel várva a feleletet.
— Természetesen. Csakhogy nem mindjárt, előbb meg kell várnom Mátyás"egy jelentését. De azért csak monyjetek előre, legfeljebb tiz perez múlva követlek és hamar utói érlek.
Georgia kisaszzony tán jobban szeretne nálam nélkül meuni ? — tört ki belőlem csaknem akaratlanuL
— O! tancsak n<>m hiszi, hogy Georgia tél öntől! — veté közbe mosolyogva Michelet ur, — vagy kürn az erdőben felkantározott flzürke paripa vár, hogy Lismer ur gyermekemet rá emelve a sötét erdei várba vágtasson vele, a mint a mesében áll?
— Nem — én Benkitől sem feiek, — szólt közbe nyugodtan és csengő hanggal Georgia, — s ry.ik örömömre szolgai Lismer ur társaságában tekinthetni meg a malmot.
— Föltéve kalapját és magára vevő nyári felöltőjét; karomat uyujtám neki, ő el-fogadá, de csodálatos, habár külsőleg nyugodtnak, hidegnek látszék is, karja az enyémen remegett s párszor titokban mélyen feliélckzett.
A nap Bugarai a fényük hegyes tüi között aranyszinben törtek át s az erdő sötétes moha-szőnyegére fénylő szalagokat festettek, vidor evetkék, lépteink zaja által felriasztva, surran* tak á; az uton s menekültek a vaztag fatör-
zseken felkúszva a a ürü lomb közé, a madarak éuekeltek s a növények kellemes, édes illatot árasztottak maguk körül — szóval pompás CHuadai nyári délután volt.
Hallgatva mentünk egymás mellett.
— ijzinie azt hiszem, — szakitám meg végre a csöndet, — hogy a Rajna partjain, sürü fenyvesben vagyunk, nem pedig itt, éjszakon több napi járó földre a Lorenzó folyamtól.
— N-jm fogja e soha el a honvágy? — kérdé Georgia, szemeit makacsul földre szegezve tartván, -- hisz oly szép kell, hogy legyen minden önök régi világrészében.
— Ugy van, — viszonzám, — minálunk, oda át, szép, igen szép minden, s mégis külö-oös, de mióta itt az erdőben a munkának élek, nem érzek vágyat Európába visszatérni, holott Quebekben majd megölt a honvágy.
Különös, újra remegni érzém Georgia karját, s elkezdett gyorsabban lépni.
Pár perez múlva Michelet ur hangját hallók mögöttünk :
— Miért e nagy sietség he — valóságos gyor3 posta lépéa. Talán versenyt szaladtok egymással — e nagy hőségben mi?
Megállottunk, hogy bevárjuk.
Lihegve közeledett.
— Jó darab ideje látlak magam előtt, de hová tovább mind jobbau jobban siettetek, s mind inkább elmaradtam. Oly nagy lett egyszerre kíváncsiságod Georgia?
— Épen nem, — felelt ez, — beléjöttünk a sietéabe, magunk sem tudjuk mikép, habár be kell vallanom kisé kíváncsi vagyok a malmot működésben látói. Most azonban, — foly-tatá kisé elfogultan, — vetetni foglak, hisz egézien ki vagy merülve. — E szavakra aty-
jához fordult én pedig lehangoltan folytatám utamat éa sértve érzém magamat, habár nem volt ra okom, mert igen természetes volt, hogy karját a fáradt öreg urnák nyuj^á a nőin hagy á a sikos, döczögűs uton egyedül jöui utánuuk.
Nemsokára a malomhoz értünk.
Megmagyaráztam a gépezet egyszerit szerkezetét, Georgia kisasszony részvéttel , 1 figyelemmel hallgatta magyarázatomat, szépen megköszönte s atyjával haza ment, én pedig
I valamivel jobb kedvvel a malomban maradtam.
-
A hideg gyorsan, váratlanul lepett meg, mintha csak elfújták volna a nyarat; leesett az első hó s vele, egyesaégünk azerint a tanyán való tartózkodásom ideje lejárt.
Megköszöntem tehát a barátságos öreg urnák, hogy engem habár egészen idegen voltam, minden ajánlás nélkül házába fogadott.
Georgia is jolen volt, — bizonyosan hiányzott valami varró asztaláról, mert fejét mélyen föléje hajtva, a fiókjában levő lim lom, között nagy buzgalommal keresgélni kezdett.
— Csak nem fog minket itt hagyni? — kiállta fel jókedvűen az öreg ur, — maradjon nálunk a télen is, müveit ember úgyis nagyon ritkán vetődik erre felé. Mi már megszoktuk társaságát, dolog pedig van elég téleu is, éa vadászni is vadászhat a menyit csak akar. Mi ket''en, Georgia meg én buzgó vadászok vagyunk; gyakran kirándulunk tizennégy napra I is tanyáról-tanyára menve s ugy vadászunk, : mintha csak az angol társulathoz tartoznánk, nemde Georgia? Ilyenkor aztán ön is elkísérhet mint házi barát.vadászpajtás, józsígigazgató, fel -lügyeló, mérnök vagy a minő caim alatt tetszik.
TIZENHETEDIK, ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
JULIUS 25 én 1878.
zet, és pedig 2 takarékpénztár és két bank, melyeknek működéséről tanúságot tesz azon tény, hogv ezek öasresilve 1874-beo 3,886469.20. l*75-ben 5,931,034.87. 1876 f. 6,283.893.50. 1877-ben f. 5,996,871.16 váltóleszámítolást eszközöltek, hivatkozunk továbbá ezen ssámté-telekre, mivel azokból Kanizsa város és kereskedelmi körének hiteligényei iránt megközelítőleg tudomást szerezhetni.
Mindezen részvényeken alapított magánintézetek a szükséges hitelt az örökös tartományok fővárosaiból közvetitóleg meriteni igyekeznek ugyan, és ezt nagy mérvben eszköz-lik is, de eltekintve, hogy azt csak aránylag fokozot- kama''láb mellett tehetik, nem is képesek az igényeknek teljesen megtelelni.
Az érintett pénzintézetek és piaezunk általános szilárdságát leginkább tanúsítják az j873. évi események, miután alig van város magyar hazánkban, mely a szédelgés végzet szerű következményei által kevesebb kárt szenvedett volna, mint épen városunk, a hol az iutézetek sértetlenül fónuáliva maradtak és
fel"ik érdekeit kellőleg megoltalmazták.
*
Mindezek oly érvek, melyeknél fogva egy bankfióknak városunkban leendő fölállítását kérelmezni mintegy jogositva vagyunk, do ezoken kivi''il súly fektetendő arra is, hogy e fióknak eredménydus és tetemes forgalom volna kilá-lasba helyezendő; mert a helybeli váltók, a terményüzletbúi tolyó egyéb bankhelyekre iu-tézvénvezett váltók, végre a külföldi váltok leszámítolása — a birodalom minden nagyobb városával folyamatban levő üzletekből eredő utalványozási forgalmon kivül még a szomszéd megyék kereskedői és pénzintézetei is a hely beli fiókuál szerzendeuék meg szükséges forgalmi tökéjöket, holott ellenben a bankfióknak hatunk megé helyezése esetén eddigi öszköt tetésünket a pénz forrásokat illetőleg ezután is lönntartani, és vidékünk kamatait tovább is az örökös tartományokba fizetni kénytelenittet-uénk, miáltal adó képességünk csökkenést szenvedne, a félre helyezett bankfiók üzlete pangaanak indulva, hivatásának meg nem felelhetne.
Mindezen indokok fölsorolása után mély tisztelettel megkeressük a tekintetes városi tanácsot miszerint * ezen városunk közjólétét nagy mérvben előmozditó czél elérésére mielőbb a kellő intézkedéseket megtenni méltóztassék.
A megteendő lépéseket illetőleg oda irányul igénytelen nézétünk, miszerint e tárgyban a nm. m. kir. pénzügyi, nemkülönben a nm. m. kir. kereskedelmi minisztériumokhoz folyamodványok intézendők, szükség esetén pedig a tisztelettel említett ügyér urakhoz megfelelő számból álló küldöttség menesztendő.
Mely megkeresésünket ismételve kiváló tisztelettel vagyunk tekintetes városi tanácsnak Nagy-Kanizsán, 1878. jal. 10 én.
Alásatos szolgái
GELSEIÖUTMANN HENRIK,
elnOk. ,
WOLHEIM ERNÓ, j*gyz5.
Helyi hírek.
— Csengery Antal volt országgyűlési képviselőnk beszámoló beszédén >k előadása juh 23 án Nagy Kanizsán a városház nagytermében szépszámú helybeli s vidéki közönség jelenlétében megtörtént. Nagynevű képviselőnk betegsége miatt gátolva volt a megjelenésben. Elnöklő Glavina Lajos ur üdvözölvén a megjelenteket, előadá az összehívás czélját. Elnöknek őt kérte fel az értekeidet, jegyzőül pedig Plihál Ferencz kir. közjegyző urat, ki a beszámoló beszédet fel is olvasá, mely számos helyen éljenzés és helyesléssel fogadtatott. Ezután jövó országos képviselőül, illetőleg jelöltül egyhangúlag s hosszú éljenzés közt Csengery Antal kikiáltatván, neki azonnal távirati uton értésére adatott. A beszámoó beszéd példányai helybeli a megyei előfizetőink részére lapunk mai számúhoz mellékelve van. A jegyzőkönyvet s a végrehajtó bizottság névjegyzékét lapunk jövő száma közölni fogja.
— Nagy-Kanizsaváros képviselő testülete július 22-én délután ülést tartott. A helybeli kereskedelmi testület kérvénye, — melyet fentebb közlünk — felolvastatván Dr. Laky Kristóf ur meleg Bzavakban ajánlá, hogy e nagyhorderejű ügy érdemében köztiszteletu országgyűlési volt képviselőnk Csengery nntal ur hatalmas befolyásának érvényesitésére kéressék fel, ugy szinte a dohánygyár felállításának elrendelé-iére nézve is, élénk helyeslés- és éijen-zéasel fogadtatott. Az állami fogyasztási adó bérbevétele 8 a városi fogyasztási pótudó bérbeadásának elintézésével a tanács megbízatott. A községi orvos fizetése 150 frtbau állapittatott mog. Oszeszly Antal városi képviselő ur kérvénye a szabályrendelet részbeni megváltoztatása iránt, elvettetett. A polg. iskolaház épitése körül felmerült pótintézkedéssel az épités/e''i bizottság ruháztatott fel. Eperjesy urnák a temető kőfallal leendő bekerítése tárgyábani indítványa élénk helyesléssel fogadtatott.
— Zalamegye monographiáján ik megírására vállalkoztak: Nagy Imre, Véghelyi Dezső és Nagy Gyula jeles történészeink. A szerződés — mint a „Veszprém** irja, már alá is íratott, a munkának 4—5 év alatt kell elkészülnie, bírálatára h magyar tudományos ákademia fog felkéretni.
— A nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó egyletnek julius 21-én tartott választmáuyi
Kétkedő arczczal tekintettem rá.
— Igaz. el is feledtem a vagyont, mit a tél folyamában akar szerezni, — folytatá Mi-ehelet ur. — No kedves barátom ehhez nem ártana, ha előbb egy telel Canada erdőiben átélt volna. Különben, mint tapasztalatlant, az angol táisulat kitanult, kipróbált vadászai ugy kijaiszák, hogy még a nyári ke«ervts szerzeménye is rá megy. Maradjon nálunk, majd terveket készitünk nyarára. Szeretném, ha őrlő malmom is volna a viz mellett, aztán cséplő gépem vizerőre, meg a szurok főzést is szeretném rationabílis alapokra fektetni. A mint látja lesz dolga elég s ezen kivül müveit társasagunk is lesz a hosszú hideg téli estéken, minek hiányát eddig nagyon is éreztük. Éjszak felé utazni pedig később is ráér még.
— Mit szólsz hozzá Georgia? folytatá leányához fordulva. — ¿Segíts te is Lismer urat rábeszélni.
"Georgia felállott volt, s most teljes nyugalommal, világos csengő hangon mondá: — Nagyon örülnék ha Lismer ur a télen nálunk maradna, — már csak miattad is apács-kám, — tevé hozzá, gyönyörű, sötét, nagy szemeit, — ugy tetszék nekem — aggályos várakozással emelvén tel hozzám.
Ha eszem már az atyának igazat adott, midőn az angol társulat vadászaira emlékeztetett, e tekinteíj mint a delej, szivemet eszem ellenére íb a biztatók pártjára vonta volna.
— Ila valamiben hasznukra lehetek, itt maradok télen is, — mondám, — de tétlenül heverni nem akarok. E foltétel teljesítése nélkül ajánlatukat teljességgel el nem fogad hatnám.
— Azon egy cseppet se törje fejét, — nevetett Michelet ur, —dolog lesz amennyi kell, t-sak meg ne sokalja!
Ezzel a dolog el volt intézve s én a tanyán maradtam.
A tél hatalmasan közelgett, vslódi ca-nadai tél, mely a természetet jég és hó kéreggel vonta be.
A vidék tavai óriási jégtükrökké a fo-
lyamok jégszallagokká váltak, a Lorenzo folyam pedig hatalmas, száz meg száz mérföldre nyúló jeges uttá. Az erdők milliónyi fehér tornyokból és tornyocskákból állottak, a lapá-lyokat embernyi magasságú hóréteg borította, a hegyeket és völgyeket pedig a vastag hótakaró ugy összeolvasztotta, hogy a mily messze a szem eltekinthetett sehol semmi szögletes, I semmi durva, semmi kemény nem tárult eléje, csak vakító fehér hódombok és hóteknyók. A ! napok igen megrövidültek s a szürkületet a dél is néha csak alig szorította ki.
A medve nehézkesen czammoga a hóbo rította erdőkben, .a róka az emberi lakások , közvetlen szomszédságáig lopódzott, farkasok ordítása hallatszék a nagyon hideg éjszakákon és a varjak, hollók, csókák magxzámlálhatlan sokasága emelkedék ki a sürü fiistgomolyok hoz hasonló köddel borított erdőségekből s ká rogva kovályga az emberek lakásai körül: és ez volt legjobb ideje a vadászoknak, kik bőrkereskedésből éltek, fenn, éjszakon fatörzsek bői házakat építettek 8 az és lakókkal együtt vadászatot űztek, vagy ezektől az értékes bő röket, szögért, fejszéért, lószőrért és fegyverért becserélték.
Ilyenkor aztán a délibb vidékek telepit-vényesei is buzgó vadászokká lettek és szobáikat farkasbőr szőnyegekkel, ágyaikat medvebőr takarókkal látták el, melyek mindegyikéről egy egy, — néha igen veszedelmes vadász kalandot tudtak aztán elbeszélni. A nyílt kandallóban nagy, illatos fatuskók égtek, a szomszédok szánon látogatást tettek egymásnál. Az öregek, a kandalló előtt ülve piros franczis bort iddogáltak, és számtalan fapipát kiszívtak, az ifjú népség pedig zongora vagy harmonika hangjai mellett, a magoni fával kirakott családi szobákban tánezra kerekedett. Sajátságos, vonzó életmód volt ez, s a társalgás természe tes fesztelensége, a franczis származásból eredő finom, vidor szokások az életnek ezen a világtól oly távol fekvő magányban, még valami rendkívüli ingert is kölcsönöztek.
A tél, természetesen, Georgiával is gyakrabban össaehozott.
Én nupokon át tanácskoztam MícIkM
ülésében hitelesítve lett a közgyűlési jegyzőkönyv, melynek legérdekesebb pontját az alapító « fáradhatlan tevékenységű leköszönt el-nök Valbach Mór ur örökös diszelnökké lett megválasztatása képezé. Igen helyesnek tart-juk ez intézkedést, mert es által az érdem van megtisztelve; Valbach Mór ur tagadhatlanul ez intézmény szervezése s létesítése körül áldozatkész tevékenységet tanusitott, fáradságot nem kímélve, bzívós kitartással vitte keresztül a szép eszr mi által a város polgárainak általános eli érését méltán megérdemli. Sajnáljuk lelépését, de más részről örvendünk, hogy a közgyűlés őt örökös diszelnökké választá.
— A nagy kanizsai dalárda tagjait Csáktornyán kiváló lelkesedéssel s magyar vendégszeretettel fogadták. Az indóháznál a tűzoltók testületileg fogadták. A hangverseny szép jövedelmet hozott; három gyönyörű koszo rét nyújtottak át a csáktornyai szépek, elismerésük jeléül.
— Rögtönitélő bíróság. Kolíbács Tamás drótos 20 éves, Horváth Mihály 60 éves drótos által azon váddal terheltetik, hogy midőn ők mindketten társaságban a mult hét folytán Csáktornyától nem messze egy erdőn át az uton haladtak s fáradtak lévén a gyepre pihenés végett leheveredtek, — ő, t. i. Horváth elszunnyadt. Kolíbács ezen alkalmat felhasználva őt megrohanta s fekvő helyzetében fojtó gatni kezdette. Panaszló látta, hogy támadója egyenesen élete ellen tör, s hogy a kikerülhet len haláltól megmeneküljön, holtnak (eszmé leten kívülí állapotban levőnek) tetette magát. — Erre Kolíbács őt holtnak vélvén, — megfosztotta tarisznyájától s azt az abban v.>lt szerszámokkal s drótkészlettel együtt magához vévén, eltávozott. Kolíbács Tamás a nagykanizsai kir. tvszéknek mint rögtönitélő bíróságnak adatván át, — ellene a tárgyalás, 23-án d. e. 10 érakor megkezdetett.
— A III ik gabona s borvásár Nagy-Kanizsán aug. 29 én lesz, és bízottság tagjai következők: elnök Glavina Lajos, alelnök Belus József és Martinkovits Károly, pénztár nok Rosenberg Izrael, titkár Eisler Miksa. A gabona vásár bel rendezésére kiküldött bizottsági tagok: Englünder Lajos, Inkey László, Karczag Béla, Lengyel Ignácz, Löwinger Ig-nácz, Lőwy Adolf, Mashansker Mór, Stolczer Gusztáv, Szalaosy Farkas, Talabér Zsigmond és Weisz M. O. bizottsági tag urak; a borvásár h elrendezésére Baán Kálmán, Blau Lajos, Dobrin Benő, Ebenspanger L''pot, Gelsei Gut-mann Vilmos, Kovács János. Lang Henrik, Sommer Miksa és Weiazmayer Mór bizottsági tag urak küldettek ki. A vásárt látogató idegen vendégek elszállásolhatja czéljából pzálláso Insi bizottság küldetvén ki, e bizottságba Bettl-heim Győző, Ebenspanger Leó, ifj. Fesselhofer József, Gelseí Guttman n Lázár, Grünhut.
úrral a családi szobában, mig ő Pál és Virginiáját vagy Wakefieldi lelkészét tán tizedszer is olvasgatá, vagy varrással foglalkozók; de most is ép ugy mint előbb, távol igyekezett maradni tőlem, s habár mindannyian igen szépen el is csevegtünk egymással, azért úgyszólván egy hajszálnyival sem hagyott magához közelednem.
Vadászni is ki-ki rándultunk együtt s a máskor oly házias, szerény leányka valódi canadai nőnek mutatkozék. Valódi szenvedély-lyel szánkázott a nagy hóban ; biztosan lőtt s szánunkról nem egy rókát vagy tejfehér havas nyulat ejtett el; ellátogattunk a befagyott nagy tavakhoz is, hol dunnaludakat és kacsákat lőtt; ezekuek tollát aztán otthon, mint jő gazdasszony élvezettel tömte párnákba.
Farsang körül járt az idő, s egy gazdag földbirtokos ltange nevű, tőlünk mintegy hat óra járasnyira éjszaknyugatnak fekvő városkában ez idén is, mint a mult évekbon. táncz vigalmat rendezett, a ehhez minden 10 óra járásnyira Rauge körül lakó telepitvény esnek, korcsolyás futárok által meghívókat küldött. Ilyen meghívó hozzánk is érkezett. Ez a táncz vigalom volt rendesen a tél legfontosabb eseménye, Michelet ur azonban, nem érezvén jól magát, legnagyobb őszinte sajnálkozással kijelenté, hogy nem vehet részt benne. ,De titeket gyermokek ez ne tartson vissza, — mondá, — önnek Lismer ur és neked Georgia cl kell mennetek; Rangéban pompás mulatság szokott lenni. Ez idén medve bál less, a vendégek mint valóságos medvék jelennek meg s nem ismerhetők fel egyébről mint a fából készült medvefőkbó) kivilágló szemükről, erről kell a nőknek az urakra, az uraknak a nőkre ráiamerniök, a mi igen mulatságos, fenn a felső szobában vannak öltözeteink, pompás medvebőrök a hozzá Qnobekben készült könnyű fafejek; ön számára is van egy szép nagy medvebőröm Lismer ur.
Ez ajánlatra szivem oly hangosan kezdett dobogni, hogv féltem meghallják ama szünet közben, mely e «tavak után követke«
lék. G^oigía feltűnően elpirult újra, — de kel-
Alfréd, ifj. Kusrerer Károly, iQ. Löwinger Lajos, Rozenberg Ernő, Rotschild Samu, Scherz Gyula, Scherz Rezső és Stern Sándor urak azon megbízással választattak meg, hogy a váaár napján a rendbiztosi teendőket is végzendik.
— Am iskolai szünidő alkalmából kellemesen szórakoztató olvasmányul, ajánljuk az értelmes ifjúság, illetőleg a mivelt szülők figyelmébe, Dolinay Gyula „H a s % n o b mulattató" ós „Lányok Lapja" czimü folyóiratait. Az előbbi már hatodik évi folyamát futja s a mindkét nembeli serdültebb korú ifjúság számára van szerkesztve; nagyalakú füzetekben havonkint kétszer jelenik meg. A mult fél évben nagybecsű közleményeket hozott Szász Károly tói, Várady Antaltól, Könyves Tóth Kálmántól, Lauka Gusztáv tói, Páskuj Lajostól, Mikszát Kálmántól sat. Előfizetési ára negyedévre lfrt.— A „Lányok Lapja" kizárólag ifjú leányok számára van szerkesztve, már negyedik évfolyamát futja. A gonddal megválogatott szépirodalmi részben minden ismertebb nevü irónő nevével találkozunk; van gazdnaszonyi a háztartási rovata is. Megjelen havonként két füzetben igtíU díszes kiállítással, égszínkék borítékban. Elő fizetési ára negyed évre 1 frt. Mindkét lap együtt megrendelve fél évre 3 frt 70 kr. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, ő»z-utcza 15. 12.
— A sxt-gróthi kerület egyesült ellenzéki jelöltül Bessenyey Ernőt kíálltotta ki egyhangúlag, nagy lelkesedéssel.
— Tombola estély rendeztetik Kesa helyen folyó hó 29-én a Nieszner vendéglő kerti helyiségében. A tombolyából betolj ó tiszta jövedelem fele része az országos „E ö t-v ö s alap" javára, — fele pedig a .keszthelyi községi elemi népiskola szegény sorsú tanulói felruházására" fog fordíttatni. Egy tombolajegy ára 25 kr. Kezdete 8 órakor. A tombolát táncz követendi. Felhívjuk Keszthely ós a vidék nemeskeblü közönségét, hogy a kettős jótékonyság iránti figyelemből a tombola-estéiyen minél nagyobb számmal megjelenni — s azt hathatós pártfogásával gyárnoiitni szíveskedjék.
— A baUtfon-fiiredl fürdő vendégek 8-ik számú névsora szerint julius 19-ig 647 folyószámban 1093 fürdővendég érkezett a kies fürdőhelyre.
— Czigány szerencsétlenség történt f. hó 20-án délutáu 3 órakor Kismartonban a kaszárnya háta mögött levő Lajtai hegyaég felé vezető uton egy homok dombnál, közelében egy czigány sereg tanyázott — két czi-gány gyermek mint egy 10—11 évesek a homok domb alatt játszván, — egyszerre egy nagy zuhamár és por felleg támadt, a kór gyer-
lemes meglepetésemre nem tett ellenvetést atyja ajánlatára.
A medvebőröket lehozták, kiporolták, aztán magunkra öltöltük. A fejek ugyan jó súlyosak voltak, de a nagy hidegben inkább még jól is fogtak.
A bál napja elérkezett b a hosszú két üléses szán, mely elé három gyönyörű tüzes paripa volt fogva az udvaron állott.
Canadában télen nyáron, még csak egy negyedórai útra sem szoktak fegyver nélkül elindulni. Mi is mivel messzire és éjjel utaztunk, két két csövű fegyvert és egy revolvert vittünk magunkkal, megfelelő mennyiségű tölténnyel együtt.
A medvebőrökbe bujtunk, — ezek kitűnő védelmet szolgáltattak a 12 Reaumur fok nyi hideg eilen, — aztán felültünk a szánra.
A lovak vágtatva indultak neki az útnak, 8 a mint az egyenetlen erdei útról kiértünk, az általam szakértően kormányzott fogat villámgyorsasággal sikamlott tova az előttünk elterülő, végtelennek látszó tehér lapályon.
(Folytatása köv.)
Itt a pohár t
(Bordal.)
SzQkülküdöl barátokban S ellenséged talán sok van 1 Itt a pnliir ! barátod le^z ; Bus axivedie vigaszt hoz ez.
Megcsalt talán szép szeretőd 8 le még most is azereted őt ? Itt a pohár ! öleid > csókold 1 Boldog leazegz, újra boldog.
Balkezében tart a sors tán S leád viharzó habot hány ? Itt a pohár! ha bortele: Kz a aomnak hfi jobb keze.
Arexod halváuy, sóhajt melled fca szemed Térkfinyet perget. . . Itt a pohár éa légy férfi ! 8 bajod nyakára fogta lépni.
VÁKOSY MIHÁLY.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JULIUS 25 én 1878.
niek mint egy 30 szekér hómok alatt eltemettettek — 8 midón a többi czigányok oda rohantak és a gyermekeket nagy fáradsággal ki áaták — az egyik gyermeknek feje, a másiknak melle és hasa — deszka vastagságra össze ZUZVA — kezeik és lábaik pedig össze törve találtattak. Z N.
— Hévvizröl irják nekünk. A hévvizi fürdő-élet nagyon élénk. A vendégek Bzáma folyó évi junius hó 21-ig 433 volt. Folyó hó 18 áu egy rögtönzött 8 igen kedélyes tácczko-Bzorueska rendeztetett Ilévvizen. A tánczkoszo-rucska, melyen a négyeseket 20 pir lejté esti 8 órától reggeli 4 óráig tartott. Ott láttuk báj éó kellemben tündökölni nem caak Zalamegye, de a87.om8zédos Vasmegye szép-it in. így: Tulok Erzsine úrhölgyet Szombathelyről, Nagy Ilona úrhölgyet Ostti asszony fáról, Hertelendy Pepaa úrhölgyet Kuatátányból, Gárger Eugénia úrhölgyet Pá hókról éa Bottka Paulin úrhölgyet Újfaluból. Kár, hogy a Ilévvizen nints rendea zenekar, mely az ott időző vendégeknek kelleme« éa szabatos játékáról igen gyakran kel-leines szórakozást szerezhetne. Folyó hó 21 én Hévvizzen kettŐB baleaet történt, ugyanis: Egy irz. leáuy, Friedman P''áni, Vasmegye aimonyi községébe való, amint reggel kávét melegített vagy tán főzött volna a kialvó félben levő apiritushoz egy üvegből újból önteni akart, az üveg száján kiömlő spiritus meggyúlt, a láng behatott az üvegbe, az üveg azétpattant a az igy szétömlő lángban levő spiritustól a szegény leáuy ruhája muggyulváu őt egészen össze égette. Ugyan az nap délután egy kisebb tár-aaakocsi (Gyarmati-é) egy 64 éves embert gázolt öasze. Mindkét szerencsétlen a keszthelyi koi házba szállíttatott, hol iszonyú szenvedés után máanap, hétfőn, mindkét egyén jobblétre szenderült.
— Rövid liirek. Miklósy színtársulata az őazi idényre Veszprémbe megy. — A pápai népbank vesztesége 28 ezer frt. — Kirch-braehban mult héten halt meg Weismuth Fló-riás 148 évea korában. — Az iglói tüzollógyü-iéaen G7 egylet van 5 4 emb ;rrel képviselve. — A horvátországi képviselőválasztás aug. lóén leaz. — Berecz Antal tanár a „Természet* szerkesztője lakását Budapesten VI. ker. Yáczi körút 60 sz. I. emeletére tette át. — A meiningeni herczeg ellen gyilkossági merénylet követtetett el. — Baudler Vilmos soproni poBtaigazgató Boania főpoataigazgatójává neveztetett ki. — A keleti marhavész Temesraegyé-ben kiütött. — Vizeki Talián Gábor Szabáson 73 éves korában meghalt. — Abdul Kerimnck a zultán megkegyelmezett. — A népszínház tigjuínak nincs voksuk, a titkár elfeledte adó-jókat befizetni. — Deák Ferencz szobrára eddig 120,678 frt. gyűlt be. — A lókiviteli ti-lalotn monarchiánkban beszüntettetett. — Szigligetiné 3 évre szerződött a kolozsvári szin-házhoz. — Murrad zultán állapota roszabbra fordult. — Gr. Batthyány Ödön siklósi inspektor főbe lőtte magát. — Az oroszok megszállották Sumlát. — Az angol királyné a térd-azalagrendet adományozta Beaconatieldnek.
Ki nyert?
liécs, julius 20 án: 13- 20. 1. 36. 84.
hangon énekelt magyar dal eléneklése után nemzeti műveltségünk ropromitáltassék azt kereken tagadom, — azt csak oly képzelődd egyén állitlialja, kinek hazai dallamaink nem kedvezek, — axok helyett jobb hangzású előtte az olasz, oláh, éa orosz dal; melyből rövid idő múlva ugy is ki jnt szegény mieinknek.
A héwizi vondég axon állítása pi-di'', hogy a fürdő társalgási helyisége, mely ez ideig sok tekintélyes mágnásainknak megelégedésére telt már szolgálatot, nem alkalmas és czélszcrü, — keményen hangoztatja; csodáljuk valóban, — hogy a jobb pénzforgalma időben megfelelt az igényeknek, és ma midőn haljuk, hogy a vendégek oly gyéren érkeznek, nem felelnek meg a fürdő épület h< lyiségei a czél-n.ik V Ha ax illetőknek valami uag\obb*>erü az óhaja ; ugy ajánlom Pizzát, Nizzát, Ojteudét, vngy Mehádiát, köszvény vagy más inficiált bajok ellen pedig Lippiget; azonban megjegyzendő, hogy ezen utóbbi fürdöbeu a magyar dal helyütt az oroaz vngy oláh dalt halhatja.
Nevetve olvastuk a fürdővendég levelének soraiban a*on feunbangu követelést, bo?y az étteremben felállított és egyesek által privát passióból néha igénybevett zongora ia sétti fül hallekjanak beiső szervezetét ; ax illető fürdő vendég urnák, valóban igeu csodáljuk ebbeni felszólalását ; már errol az-itán bátran elmondhatjnk, hogy ily vendégnek ex»ra vrirat ducál.
Jtomérről hallottam egykor, hogy egy a koszthelyi hévvizi fürdő társalgó csarnokához hasonló berezegi csarnokban egyetlen szarára setétseg támadt és a csillárok sz<-szlángjai mintmegannyi tüxtulipáuyok égtek anélkül, hogy fényt árasztottak volna magok k(5rül. A félhomályban rég elhunyt kedvesek alakjai jelent''-k meg az elbámult halgatók körül és t-sak tőlük ismert benső titkok jelszavait augdozák füleikbe, mások tökéletesen érzék, ax elhánytak meleg érinté-sét_és borzadva néxték a lélek idézőt Igen hiszem, hogy ba a támadó hévvizi fürdővendég urnák Hóménál lenne Loluap dolga ugyan ellen támadna.
Aján jnk a hévvi»i fürdővendég urnák tisztelettel, hogy a jövőben legyen kíméletesebb egy fiatal ember jókedvét nem oly darabos irmodorial festeni ; tud a Iilf''g azt, hogy ;iz is volt — é« ezután is leaz no.i ((iioque doruimus 1 — tudja meg azt, hogy a cr.iírborasag éj jókedv leguagyoob daridöiuak oka többnj ire csak szín?
Egy szántogató reflexiói.
Pötrete, jnl. 17-én 1878.
Tudva azt, hogy az elitélt biluösnck is van ön védelemre tere — igy tehát hogy ne tenne szabad védelmi álláspontot foglalni oly egyénnek, ki minden illőben, mint szeréuy forliu példás magaviselete által ismertette magát.
A .Zala" czimü lap folyó évi 27-ik számában egy hévvizi vendég, alkalmasint ur (?) tisztátalan ujakkal czáfolgatja T. L. pacsai ispán urnak jun. 25-én a hévvizi fürdő éttormébeui megjelenését, — bol T. 1.. ur alig rövid 30 perczig időzött 7cne és ének mellett, mely szerény élvet nyújtott, a % abban oly ritkán gyönyörködhető gazdatisztuek. — A hévvizi referens, kinek alkalmasint a kalandos jobb időkből hátra maradott éa lába szárába szállott fájdalmak —■ ma már sem dal sem zene többé élvet részére nem nyújtanak, ugy lácazík követelőleg azt óhajtaná, — hogy egy néhány órai fürdő élvezetre kiránduló tiatal egyéniség is oly aakmatt viselje magát mint egy élet unt kalaudoi ; s neki rontva min'', egy «zíszegó kígyó sxövi a rágalom hálóját, hogy a vidékünkön a becsületesség és tevékenységéről oly jó hírben álló barátunknak tekintélyét aláássa.
Nem vagyunk barátja a jogtalan felsxólamlá-goknak és nem osztjuk axok helytelen nézetét, kik az itészet sokrétű köpenyébe illetékteleuül burkolódzva lesik a martalékot, melyet kiki gondolatainak vagy akaratának nem épen az ő ínyük szerinti — kifejezésében tolmácsol, rait mohó kapzsisággal föl kaptán , életlen vak körmökkeli boncxolgatásáhan találják kedvöket
Valamint a Bajtó hivatása a közjó rovására elkövetett mindennemű hibák vagy visaxaélé.eket rendreutasítani, javítani, — ugy egyúttal szigorú kötelme és egyesek nyilvános becsülete ellen intézett oly nemű támadások ellenében tért nyitói, melyek aljas rá fogás, vagy tévea felfogáson alapúinak!
Hogy az illető hévvizi éktnnt vendégeknek per fa* et nefas tán.adó levelében nem csak egyes jó ked> ü vendég ellen van kifogása és ro- szálása, bizonyítja ar., hogy neki rout eisú sorban a már bosszú évek aorán át oly jó hirben álló orvos ur téÜPDségének éa mintegy erőszakkal akarja a meg\é-n»''k tudtára adni, — hogy ott a megy« rovására állandó orvos tartassék ; ebből látszik, hogy az illető felszólaló félbzeg követelései, mily nagjgyá nőtték ki msgokat. — Aion állítása pedig, bogy egy stentor
Vegyes liirek.
— A phonograph mint a rágalmazó látogatók tőre. New-Yorkban egy Lady igen meg-uuta két fecsegőnek látogatáaati. A Lady iame-rós volt Edisonnal, megbeszélte vele a dolgot a következőleg ejtették tőrbe a két rágalmazó uőt. Midőn a Lady egy napon a két nőt várta, kikölcsönzött Edisontól egy phonographot, azt annak módja szerint lelhuzta és a aalonban a sophák alá rejtette. Midőn a két látogatónő a legjobban köszörülte volua nyelvét egyik szorn-szédnén, a házi asszony az elrejtett tanút titkon egy nyomással működésbe hozta és bi?o nyos ürügy alatt kiment a teremből. Körűi-belül csak tiz perez múlva tért vissza és a többek között ügyesen a phonognphra terelte a bestédet; előmutatta a ponographját éa elkezdte beszéltetni. Majdnem sóbálványnyá vált a két kávésnéni — kik a háii asszonyt kinléte alatt ugyancsak megmosták — midőn szóról szóra, betüről betüre ismételni haiották azon szava kat, melyekkel ók előbb háziasszonyukat becs-mérélték. Irulva pirulva sompolygott ki a két hyüna és azóta még a háza tájékára sem me-rószlenek menni az illető Ladynak.
— Szokásban van — elég hibásan — a palakőtáblára íráshoz éa rajzoláshoz használt karczolokat (griffál) különféle eziuekre festeni. A legtöbb szinvegyülék, mely e czélra használtatik, mérget tartalmaz. Ha már most a gyermekek e karczolókat a szájukban tartják, könnyen megolvad a festék azokon, s roaz következményeket vonhat maga utan. Nem ár-ta.ia ennélfogva, ha illetékesen e divat megszüntetésére hatnának.
— Ne használjuk a gyufát fogpiszkáló-nak. Pesten történt, hogy egy fiatal kereakedő Ingát gyufával piszkálta és ez alkalommal a foghust kissé megsértette, melynek kÖvetkez lében csekély vérzéa állott be. A fiatal ember erre nem is ügyelt, míg végre érezte, hogy ugy a foghus, valamint a feje fájni kezd. Ké-Bőbb azutáu az arcz éa a fejbőr ia feldagadt, minek folytán orvost hivattak, — de mind hasztalan, a fiatal 46 óra alatt kiadta leikét. A gyufáu caekély phosphor volt és ez okozta a bajt.
— Becsületes elismerés. Bloch Henrik, Egerben, ki a köszvény gyógyszer feltalálásával nem egy vidéken a tudomáuyoa nevet, éa számtalan betegeinek elismerő hála iratait ki-érdemié, legközelebb nápolyi Mezzofanti társulat disztagjává választatott s ugyan ez időben a tudomány és művészet érdemt-iert néki az arany érem adatott át.
— A budapesti nemzetközi gabona- és mag vásár f. évi augusztus hó 19 ik napján leend megtartva az ,Uj világ" kerti helyiségeiben. Belépti jegyek aug. 18-ig i frtnyi dij melleit a tőzsde titkári hivatalaban válthatók. Külön helyek — aaztallal és üiesekkei ellátva — 10 frt dijért kaphatók. Valamennyi magyar éa osztrák vasúti igazgatóság, valamint a ca. kir. Duna gőzhajózási társulat a gabnavásárt látogatók számára 33°/*~Dyi dij-leszállitást eng délyezett. A gabnaváaár gépkiállítással, továbbá malom és szesziparra vonatkozó szerek kiállításával lesz egybe kötve.
Üzleti szemle.
Na|y Kaalzza, jnlius 19. (Blau Lajos tudósítása sz „Egyetértés" részére.) Daczára a gyönyörű időnek és a szőliőre oly kedvező melegnek, az ¿lettelenség
a faüzletben még folyton tart. Majdnem el sem tudjuk képzelni, hogy szemben a remélhető gazdag szürettel a kádárok és kereskedők mért nem törekednek dongatát bevásárolni, mert később, ha a tulajdonképeni szükséglet be fog állani, csakis sokkal magasab árak mellett fogják szükségleteiket fedezhetni, annál is inkább, minthogy a legújabb időben a kormány által tett jelentékenyebb borvásárlások alkalmával legnagyobb része a késsen található hordókuak felhasználtatott, és ennélfogva bizonyos, hogy a remélt jó szüret beálltával edényekre lesz szükség és ekkor a nagy hiány következtében az árak felszállása előre látható. Kivitel még mindig nincs, 8 német vevők még folyton tartózkodók, és nem határosxák cl magokat nagyobb bevásárlásokra. Hetek óta csak egy lényegesebb üzlet jött létre és pedig egy regensburgi ház által, mely 55000 akó dongát vett a dráva partjához szállitva. Némileg élénkebbé tették a franczia dongávali üzletet azon Francziaoraxágból érkező hirek, melyek ott is kitűnően sikerülendő szüretről szólanak. Ugyanis több triestí ház nagyobb mennyiségeket vásárol, melyek részint itt tartatnak raktáron, nagyobb részben, pedig már Prancziaországba szállitattak. Talpfák után volna kereset, azonban e fanemben az uj idényig áruhiány miatt semmi forgalom sem lehet. Az égetöfa árai folyton csak csökkennek és csakis névlegesek, mert adás-vevés nem fordul elő .
SIÓNAK
Szarvat kínálsz, jó barátom ; Köszönöm nagyon ! Elismerted nincsen szarvam,
De neked Tagvr»n ! 2857. E. S*. L. Töbfr késiratot kérek. 28"»8. K. Balaton Füréi. Vártam válaszodat amaz Ugy eredményéről.
1859. H L. kezdetleges munkálat. Gyakorlatnak jó, de közlésre nem érdemes, j 2860. V. V. „Csiutalanuak* közié«e csakugyan
eű&tüanság lenne.
2861. L. .Vén vagyok" biz az baj, nem segit ezen még a vers megjelenése sem. í ---
Papírszeletek.
Egy atya^fiához a következő levelett intézte : Kedves Fiam ! Orveudüuk, hogy egészséges vagy, mi
is egészségesek vagyunk. Itt küldök egy kopott kabátot, csináltass magadnak ujjat belőle, Édes anyád tudtomon kívül küld három húszast, hogy kosztodat, csizmadiát és a mosást kifizethesd. A mi megmarad jó lesz útra Jól tanulj, mert ha nem tanulsz szamár maradsz, én akkor is a to atyád. Píter.
Kedves Orvos ur 1 Atyám halálaért nagy köszönettel tartozom önnek. Semmi bajom, csak ax egyik kezem maradt a csatában, de meg maradt azereucsé-sen a lábam, éa azzal jegyzem magam alá miut szolgája Lajcs.
V a s ii t I in e n e t r e n (1.
Érvényes május 15-től 1876. A buda-pesti időtmutató óra szerint,
indul Kanisftáról
Vonat hova :
axám Ora Perc. Idő
205 Esxék, Mohács,Dombóvár s Kiun.éha 4 48 reggel
215 , „ „2 -60 délnt. 212 Buda Pestre........ 4 58 reggel
202 ......................2 6 délot.
204 ........... 11 30 estve
J 31oBécsbe (Szombathely, Bécs IJjhely felé)f) 8 rt-gg.il
301 „ .........11 48 estve
315 Sopronyba ........ 3 38 délut
203 Triesztbe és Pragerhofon keresztül
Grácx éa Bécsbe ...... 4 50 reggel
201 Tnesatbe és Prágorhofon keresztül
Qráes ás Kécsbo ......¿47 délut
Érkezik Kanizsára
honnét f
216 Ksxék, Mohács, Dombóvár s Fiúméból 1 41 délut.
206 . „ n 11 11 estve
......\ 20 reggel
....... 2 5 délut
.........9 44 estvo
314 Réesből\s»ombath. Bécs-Ujhely)f.-lől 10 27 -stvo
302 „ „ ^ r>
316 Sopron) ból ....... 11 délol.
214 Bécsből Orácz, Marbnrg, Pragerhof
felől ......... 4 12 röggel
202 Trieszt és Bécsből Marburg, Pragerhof felől .........1 21 délnt-
204 Trieszt-és Villachból Prágerhof felől 1L — estve. Marburgba csatlakox.-ls VilUch és Francesfestbe
„ Fiancesfeatből
1 203 B«da-Pestről 201
— Tilalom. Fontos okiratokat — régi dolog — nem szabad géppapírra irni mivel tapasztaltatott, h''ijjy évek muUán eltűnik róla s ohashatlanná lesx rajta az irás. Ismerve a géppapír ezpn tulajdonságút, talán elfogadható azon indítvány, hogy szerelmes levelek csak Í3 ily papírra lepyeunk irhatok ; m< rt ezeku^l meg ép az jó ha az irás eltűnik évek multán a papírról !
Felelős szerkesztő: Bátorfi LajOS.

— Mulatságos sajtóhiba. Egy debreczeni lapban olvassuk, hogy a magyar péiizllgyminisztertői a párisi liotachüd 21 milliónyi értékű magyar mentét vett át. A boldogtalan szedő reutuből mentét cainált.
Hová paraszt? kérdi az ur az uton ballagó földművest. Mit tudom én volt a* egykedvfi felelet. Az ur ezen feleletet személye ellemi durvaságnak lenni gondolta, és igy a szegény földművest szolgáival megfogadta a börtönébe kísértett. Hát nem mon-dottam-e az urnak, hogy nem tudom hová megyek jogy».i meg a szegény föidmives. Erre az ur őt szabadon bocsátotta.
0 0
8
Kohn Berta
Czech Mór jegyesek
0 0
0
o
Szerkesztői ílzenet.
2852. N. „A koldus fiu." Eötvös hason tárgyú szép költeményének halaráuy utánzása, dobhat s eredetibbet kérünk.
2853. F. Martonvá-ár Rögtön válaszoltunk.
28">4. K. Bpest. Minden kezemhez jött programúiból küldöttöm.
2855 Kohilach. Azonnal válaszoltam. Leveled későn érkezett.
2856. Elkeseredett verspolemia fejlődött ki, bezárásul közöljük még Witt Fülöp úrét:
q Nagy-Kanizsa Prossnltz. ^
ooooooooooooooooo
Haszonbérleti hirdetmény.
Sümegh nagyközség határában a sü-meghi kórház alap tulajdonát tevő 132 hold kiterjedesü szántó föld éa rét birtokgazdasági épületekkel együtt f. évi augusztus hő 4-éu Sümegh nagy községházánál nyilvánoa árverés utján 6 egymás után következő évre haszonbérbe adatik. A feltételek Sümegh n. község elöljáróságánál megtekinthetők. (^040 3 — 3)
♦ E rovat
vállal a
alatt köslöttért felelősséget nem
Hzerk.
Hirdetmény,
Alulírott közhírré te.<zi, miszerint a Viosz család vagyonához tartozó ue-meí-vidi Maxxag malom és jogból fele rérfz és ax ehhez tartozó mintegy 19 hol lat tc.5 s a malom körül levó birtok szabadkézből a legtöbbet igérónck el fog adatni.
Felhívom tehát mindazokat, kik a f<ut körülírt vagyont megvenni óhajtják. hogy ajánlataikat zárt levélben legkésőbb f. évi angusxtus hó 4-ig hozzám elküldjék vagy 5 én Nomes-Vidon átadják, hol ís az ajánlatok közül a legtöbbet Ígérővel « szerződés megköthető s a további feltételek meg állapíthatók (eendenck.
Hertelendy Béla,
n. kanizsai Ugjvéd, mint a
Viosz család megbízottja.
.056 l-l)
T. Mayor U. A. W. urnak Boroszlóban.
Kzennel felkérem uraságodat, szíveskedjék nékem mellsy-rnpjából ism*:t 4 üveggel beküldeui, a mely, ax egyik üveg tartalmáról Ítélve, nálam nagyon jó hatátsal volt, kiilöuöseu megerőltetett szólás és éneklés után.
ITraságodnak alázatos szolgája Xarhalewski, helyettes plébános. Laskowita, Kreis Schweta in Westprenssen 1870. junius 28-án.
A valódi 18ö7-ben Párisban díjaztitott G. A. W. Mayer-féle fehér mellsyrap ; legbiztosabb szer mindennemű köhögés, rekedtség, benyálkásodás, mellbajok, nyakbajok, vérköpés, mellszorulás sat. ellen.
Kapható Nagy-Kanizsán : Práger Béla gyógysrertá-rában. (332 1. 4-")
Josef Ftlzl,
Grasendorf b. Stockerau,
empfiehlt zur gegenwXrtlgati Saison seine .
Patent Hsnd Orssohmtsohlzta «of-
wkrts von fl. 90; Ein- bis aobtpfsnl. DresotoMZOfcl-
nea mit and ohne Putswsrk anf-
wMrts von fl. 200; Uaivertal Dresotmasohla«. liefert die Frucht rein gepulst bis in den »Sack, ssmint HKulengfipc! und allen Uicmen complel fl. 676 ;
Patent Dampf-DresohmasoUa« alt bestem Lzosazbll«, alle Kienen,
Selbstechmierer und oinem 8ata Werkzeug, complet fl, 3675;
A^tzaatliohe Windmotor«« tum
Betriebe von Pumpwerken für Be- nid EntwlUaerung von Wicaeu, Feldern, GHrtnereiei», Privatwrssaerloitungen, Entwässerung von Oruben ttnd Steinbrüchen «ct., aowle
LaadwIrtbsohsflllobeMasohlzeR aller Art zu bedeutend ermkssig-ten Preisen WiederverkKufer nnd solide Agenten erwünscht. (653 1—10)
tizenhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
julius25 éa 1878.
s
oooooooooaoooooooooooo
Izraelita sziilőklioz !
Van szererencsém a t. cz. szülőkkel tudatni miszerint a felső lövői jó hírben «illó reálgymnárumnál, mint vallás-tanító alkalmazva egyszersmint az itt levő mozsvalláso tanulókat teljes ellátásra elfogadom. Azon t. izr. szülők tehát, kit gyermekeiket ezen intézetbe adni szándékozzák, szíveskedjenek hozzám akár levélben, akár közvetlenül fordulni.
Kelt Felsó Lövőn, 1878. julius 18-án.
Engel Adolf,
(«49 2 .''{)
v&llá''tanitó.
[
Die erste und älteste k. k. priv. Fabrik tragbarer Eiskeller
AM0\ WIESNER,
k. k. Hof-LUerant, Gründer dieser bisher noch ■nibertroffenen Fabrikat!««),
Wien, Wieden, Hauptstrasse Nr. 69.
*«ni(>ti<>hlt ihr gro*»e« 1 afr Ton fertijf-ti £j«k«Stn tum Kiblft«
uu<i C«aservirea »ü" Spruen und U u»nkp *u «Uu biliifS''e«
Preiacn.
D«r <rro*«« Absatz von «b#r IS. 1*10 Kahlrro bilr^ für «oiid« Wzxrr und »¿chert die P T. Abne««" tot jeder (Vberrorth-iSanf nnd ror ctfcwhl.l (¿41 i-4)
PreMiote« mmd XriHuHMfp« Kr«U*.
bri IIitm L«4ti( U.Mmb •• Tcmm%r*r a»d
C
(''sdtizär
kizárólagosan
király Hag szabadalmazott
PUBITAS
II a j-i f j i t ó-t e j.
A „PuriÍJiS* nem liajfestt-k. hanem tejnemfl folyadék mely majdnem azon fsoilálatoji hatással bír. hogy ósz hajakat megifjit, azaz las-saíikint még pedig legke8ob<> tizennegy nap alatt ama nxint vis*r.aadja, melylyol eredetileg hírt!
A .Püritas" nem tartalmar. fvatékanyasrot. A haj tetsr.én «zrrint vizzel raosatliatik, lehet fehérrel átvout vánkoion aludni, és gőzfürdőket használni, a festéknek nyoma sem vehető észre, mert a
nem fest, hanem ifjitja és pedig a leghoaszahh és log.lnnabb n"i haj/a-, tot és a férH haját és szakállát
Egy üveg .Purltas- ára J Irt. (postai szétkilldésnél 20 krral tobb s készpénzzel vagy utánvéttel kapható: Francz Ottónál Becs Maria hilfer-
ttrasse 38- szám. — Nagy-Kanizsán valódi minőségben Prager Béla gyógyszerész «mái. <600 12—2ő)
(562 i-i, Amerieaiűsche Wein-
und
B r a u e r-S c Ii I ä u c Ii e
d r
Bettm§ and Packing Ct erbt «nr «ti hexiebea durch
15.
ffef Ow*«rrr4eb ■ Dm*mU—é der N T. Hetti«« aad Paekior C*. i> Xnr Tmré.
Ajándékbaadjuk
mindenkinek
a legszükségi sebh háztartási czikkeket, ugymint: kivés- és evó-knualakat, késeket és villkkat, stb. stb.
A ni-m rég megbukott nagy angol britania-e/.nsí-gyár tö-megjjöiidnoksága által meg lettünk bízva, hogy valamennyi nálunk raktárban lövő ezüst britania-árnkat a szállítási költség és a mar.-kahér ''/« részéuek csekély megtérítése mellett elajándékozzuk.
A szállít .*i kííltiégeknok Angliától Bécsig, valamint a munkabér egy csekély részének megtérítése fejében, a tárgyak mellett K''vó ötszegnek beküldése 7agy utánvétel mellett is, r. következeket kapja mindenki
frt 2.35
3 40 1-30 I 80
2.50,
ingyen
drb. britania-ezüst evő-kaoal. tí drb ugyanolyan kávét kanál. ösize''en 12 drb., melynek ára elóbb G frt volt, most mind a 12 drb. együttvéve . . . „ britania-ezüst asztali-kes, angol aczélpengével , „ ngyanolyan villaval, ösar. ncn 12 drb., melyek ára
elóbb 9 frt volt, most niod a 12 drb együtt éve „ „ tejszedo-kanál. nehéz fajta, előbb s frt, most . ,
bntan a-e*flstbf>l, előbb, X frt most......
Ezeken kívül r''.egans asztali gyertyatartók, páronkint 1.—, 3.-; csézzék : .">0, 75, 80 kr. 1. —, 1.4U ; kávé vagy thea kannák 2.— . 2."»0, 3.—, 4.—; karos gyertyatartó páronkint 8.50, 10.50, 14 —, 2tJ—, czukorszelenczck 2.—. 2.80, 4.—, 5.50, 7—; ezukor-hintő 6l> 75, 90, 1.—; eczet és olaj álvány 2.50, 3 80, 4.25, 6— ; •• ajsielencze 95 l 70, 2.80, 3.25, 4.—; kézi lámpák darabonként 50, 65. 80 kr és 1 fit. és számtalan más tárgyak.
SMT Különösen figyelembe veendő. ^fU
6 drb asztali két, legfin. britajiia-exüst nyél, angol aczélpengével, 6 drb. ugyanolyan villa, G drb. nehéz kítünó evőkanál, 6 drb. ugyanolyan kávés-kanál, eleg. bársony-tokban cgyütlvéve 24 drb. melyek aaelStt tok nélkül 13 frtba'' kerültek, mostani áruk a tokkal együtt csak frt 6''40, E tárgyak a legfinomabb britauia-e*üstb5l vannak készitve, a valódi 13 latos ezfltUól még St 4vi használat után sem külön-bústethetük meg ; fehéren maradásukért egyébiránt írásbeli kezes-ség válaitátik.
Torál bá kötelezzük magnnkat mindenkinek a pénzt visz-txaadni, ha ax evő-esxköx*k vagy kanalak feketék vagy sárgák
Innénok. (599 12-12)
C X I m:
b r i t á n i a-e züstáru- raktár
Bita» Bab4*berg*rti rnssé 1.
Ni^ Kitt/^4», *T«mmt>Ht s khJ." Wa^iU J«»arf (T<ro*jt<>jáa.
STKAISN A.
fehérnemű- és kelengye gyárát
(IJécs, I. Rothenthurmstrasse 21.)
összes férfi-, női- és gyermek-fehérnemű, valamint vászonból álló visszamaradt
kisebb s nagyobb szállítmányát,
hogy a roppant raktárt mielőbb kimerítse, ar. utóbb kijelölt valóban csekély áron eladja. Az igényeknek meg nem f-lelő áruk készséggel kicseréltetnek, vagy kívánatra bérmentes visszaküldés mellett még a pénzösszeg in, póstantalvány mellett, visszatérít1 étik,
B^F* Két forint helyett c.sak
1 nri alsónadrág azelStt 1.50 csak ít —.75 12 angolbatiszt kendő színes szegélylyel „ 2.— csak ít 1 — 1 angol trikot-mellény vagy nadrág fehér és szines „ 2.— csak ít 1,— 12 elegáns batiiztkcndä színes széllel
beszegve „ 2.— csak ít 1,—
0 ujdívalu háromrétű ingwallér . 2.— csak ít 1. -
1 horgolt női ing a legjobb shirtingből N 2— ••«•uk ít 1.— 1 elegáns női lábravaló szegély-diszszcl „ 2.— csak ít 1.— 1 liliom shírting éjjeli körzet szegélyekkel legjobb minőiég „ 2.— csak ít 1.—
12 tinóm vá»zonkondő, valódi vászonért
kezeskedünk „ 2.— csak ít 1.— 1 fehér uri-ing sima háromrétű mellel . 2,-- csak ft l.— 1 vászon nri alsónaiirag „ 2.— csak ít 1 — 1 fin. szili, kreton-ing, szavatolt valódi sz. „ 3.— csak ít 1.50 1 dúsan diszitett női ing legjobb minőség „ 3.— csak ft 1 50 1 legfil). hímzett női lábravaló, elegáns
szahá* . 3.— csak ít 1 50 1 shirting női alsó szoknya, legjobb szab. n 3.— csak ít 1.50 1 tiri lábravaló, valódi rnmburgi vászonból n 3.— c«ak ft 1.50 1 angol oxíord-iug, vagy íranczia
cretoD * 4 — csak ít 2.— 1 nri ing, valódi rumburgor íantuMc,
hímezve a laa&iomabb. „ 4 — csak ft 2.— »J pár fin. aiig«»''" élő legújabb sz. , 4.— c^ak ít 2.— l finoman hímzett női ing dusau disz. „ 4.— Csak ft 2.— 1 elegáns íraliczia körzet du» hímzéssel „ 4— csak ít 2.— 1 finom női alsószoknya dúsan diszitve „ 4.— csak ft 2.— 1 acbiflon, exford, v. cret''»u 1, 1.25 2.50 1 nri sitfoulng, dus mellszegélylyel 1,60 2, 2 50, l féifi-ing sí Ilon íantaise mellel 2, 2.50 3. ft 1 nri siti vászon ., 2.50, 3, 3.50, 4, 4 50 ít. 12 uri harisnya fehér v szines 3, 4, 4.50, 5, 6 ít. 1 uri ing, rnmburgi vászon valódi, »ima vagy redós a legfinomabb
2.50, 3, 3 50, 4 ft. 1 uri mg, valódi ruiuburger fant. és himzett legfinomabb 3.50, 4, 4.50, 5 ít
1 nőt ing valódi vászon, him. a legf. 1 50, 2, 2.50, 3 ft. 1 női ing valódi vászon kézi himzett 2, 2.50. 3, 3.50, 4 ft.
11 drb s/4 széles vászonkendö szeg. nélkül 9, 10 ft.
6 drb V« »«¿I?« vász. szegén nélkül tiszta vászon logfinomabb 13.50, 14.50, 16.50 kr
1 asztalnemű 6 személyre, fehér éa szines 3. 3.50, 4, 4 50. 6.50. 1 asztalnemű 12 személyre fehér és szines 8.50, 10, 11, 12, 14 ft. 1 drb 30 rőf V« fczéles házivászon 6.50, B.öO, 7.5u, 9 ft. 1 drb 4fi rőf 6/« «x^les kreavászon 16, 17, 18, 18 50. 1 drb 60 rőf 6/4 sz. irlandí és hollandi v. 1H, 10, 20, 224 27, 30 ít.
1 drb 54 rőf */4 széle» rumburgí vászon 24, 27, 30, 33,86.40,6).
12 drb asztalkendő cainvat és damasz 3, 3.50, 4, 5, 6, 7 frt.
ÁrleengedÓBtil : 1 hatezeinélyro való datnaBz asztalteriték, vagy 24 zaabkendö, 50 frtoyi vásárlás után
Megbízások a pénz beküldése vagy utánvét mellett e czim alatt kéretuek: (482 16 - 24)
Wäsche Brautausstattungs-Fabrik von
STRAUSS A.
Bécs, HothauthurmatrasBe 21. 0«.
V liáboni
mely által tetemes szállítmány keletre visszamaradt arra készteté
KOLLARITS JÓZSEF és FIAI
legelső
kész fehérnemű, vászon, asztalnemű és szövött áru gyáriraktárukban az ,YPSILAIMTI4 hoz
Budapesten, vűczl-uteza 5. sz. alatti arulnUban
kaphatók
mindennemű kész férfi-, íiui és gyermckfebérneinüek, vásznuk és
asztal n e m li e k
a legnagyobb választ-ki an e kitllnŐ minőségben a legjutáuyosh árak«n
Férfi-Ingek, ruu burgi, hollandi vagy irlandí vászonból, darabja 3 3 5u, 4. — , ft. fi. 7,
8, 10, 12 írt.
Férfl Ingek, hímzettek, madupolmiból. melle vászon, «iarabia 3, 4, 5, 0, 7, 8, 10. 12, 14—20 írtig.
Ferfl madapolaningek. darabja 2.ón, 3 60, 4 irt.
Férfl szines Ingek, i 60. 2, 2 50. 3, :! 50 írt. Ket külttn gallérral 2 5(). .''{, 3 50 írt.
Férfl «znes angol oxford ingek, darabja 2.50. •! 75, ket külön gallonul darabja 2.60, 5 írt.
Ferfl gatyák, magyar, félma«y.«r vagy íiau-czia szabásra, pamutból 1 20, 1.30, l 50, vászonból 1.50, 1 •''»»•, 1.7&, 2 írt. rnmburgi vászonból 2.25. 2.50 3, 3 frt 50.
Ferfl-feherharlsnyak, ptunitból fehér vagy színes tuezatja 4, 4.50, 5, 5.50. »>. C.50. 7, 7 60, 8—I I írtig, czérnábi 1, fehér tuezatja 3 60, 4, 4.50. ft, ♦'', 7, rt. 9 írt, 14 frlig. féli.aris nyák, íeíiéritctlen vászonból varrottak, tuezatja 4.50, ''*>. 7 írt.
Férfl zsebkendők, fehér vászon tuczntja 3, 3.50, 4, 4 50, 5, 6, 7, 8, í», 10. 12 írt. 2" í tig.
Férfl zsbkendok, vászonból, fehér szilles széllel 6 —. 7''50, II — írt. batisztból színes lel 7 írt 8 fil 50, szines patnutzsebken-dők dbja 30 kr. .''Ifi kr, 40 kr. pamut batisztzschki''i.dők szines széllel tudatja 3 írt.
Ferfl gallérok, miiid.n formában, legfinomabb tezatja 3 ír». 3 írt 50.
Férfl kezelók, »uezatja, 12 pár 5 írt »> frt
Núl ingek, iuml urgi vászonból, sima, dbja 2.25, 2.60, 3, 3.50. 4 — írtig, slingelt 3, 3.50, 4, 5 írtig íraliczia mell varrással és hímzettek 3.50,4 —, 4.50, 5.50, 6, 7, 8, 15 írtig, madapolanból sima 1.50, 2 írr slingelt 2 60
Női haló corzetlek. madapolanból egyszerűek 1 30. 150. díszített 1.75, 2.95, 2.5»» 3, 3.50, 4, 4 50, 6, 10 írtig.
Női labravalők, madapolanból, sima sze-Kelyzett, dbja I »50, slingelt 1.90, iliszitett 2.25, 3, 3 50, 6 frtíg.
Női alsószoknyák, madapolanból, szegélyekkel és diszitéssel, darabja 2.50, 3, 3.25, 3 50, 4, 4.00, 6, 15 írtig, utzálylyal 4, 5,
6, 7. 8, 20 fitig.
Női harisnyak, pamutból kitűnő minőségben tuezatja 6, 7, 9, 10, 11.12, 14, 2i forintig színesek pamutból, párja 75, 8(1. 90, kr. 1.-20, 1 30, 1 50. 3.50 krig.
Női zsebkendők, fehér vászonból, tuoztja, 2 50, 3, 3.50, 4, 5, Ü, 7, 8, 1»; ínig. angol czérnabatisatból, fehér, 4, 4.50 5, 6,
7, 8, 30 frtíg.
Női franozla derek fOzők (Mieder,) dbja 1.30, 2 30, 3, 3.50, 4 —, 4 frt 50 krig.
Fiu Ingek, •> évesek számára madapolauból, «lbja 1, 1.40, szines, 1 írt ''.''5, 1.40, vászonból 2.10, 2.40. félinugyar gatyák 110, 1.20, 8 eveseknek ingek madapo-lauból 1.10, 1.50, színesek 1.26, 1.55. vászonból 2.20, -J.45, gatyak, 1.20, 1.40; 10 éveseknek, madapolanb"! 1 25,
1 95, szinesek 1 00, 1 75. vászonból 2.30,
2 00, gatyák 1..16, 1.60, 12 éveseknek.
ingek madapolanból 1.30, 1 S<), sziuesek l.C.r>, 1 90, vászor.ból 2 írt 40, 3, 3.50, patyák 1.55, 1.80; 14 éveseknek ingek madapolanból 1 frt 40. 1.90 színesek I 75, .''.10, vászoubAl 2.65, 3.15, 4 fi t, gatyák 1.65, 2 frt ; 1''"» éveseknek madapolanból 1 5n, 2.10, s/inesek 1.75, 2''2o, vászonból 3. 3 50, 4, 4 50, gatyák 1 75. 2- 2 20.
Kész fehérnemüek leányok szamára, minden nagyságban és minőségben, ugyszinto csecsemők számára, melyekről kívánatra nagy árjegyzékünket bérmentesen beküldjilk.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat vászon és asztalnemüekben.
Rumburgi vászon, 42 méter (54 iőfi vége 23, 24, 25, J»>, 27, 28, 30, 32, 35, 3tt, 40, 42 45, 50, 120 írtig.
Hollandi vagy Irlandí vászon. 39 méter (60 rőf) 22, _''3, 24, —, 21, 28, 3o, 32, 34, 38, 40, 45. 50, 100 írtig.
Hollandi vászon gycrmek-fehérnemllckre ••» agyneniüekre 32'' t méter (42 rőf) vége 16, 17, 1H, 19, 20, 21, 22, 23, ¿4, 26, 28. 3«, 50 irt.
Creas vászon 23Va méter i30 rőíl vége 10. 0, II, 11.50, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ly, 20, ¡0 friig.
Lepedő vászon egy szélben, 29 méter (36 rőf) r_'' lepedőre vége ¡3, 36, 38, 40,42, 44. 4ft. 50, 100 írtig.
Fehér pnmutcslnvat, ágyuemUckre, 1 méter 3a, Ili. 18, kr
Madapolam vagy Ch ffon. vége 40 méter (5r rőt" «.t.-JO, 10.40, 10 80, 12, 13.50, 14, 17, Irt, 21.
Szines kanavász, 23''/, moter (30 rőf) 9, 9.50, 10. II. 12, 13, 14, 15 frt.
Szines ruhaperkálok, dus választékban 1 mét r 3ti, 38, 48. 50, 52, 61, 56 kr.
Vászonzsebkendök, hölgyek és urak számára, tuezatja 2.50, 3, 3 5o. 4, 5, 6, 7, b,
9, 10—20 írtig.
Törülközők, tiszta vászon tuezatja 5.80, 0, rt.90. 7.50, H, 9, 10, 20 írt.
Asztal kendők, tuzta len, tuezatja 4, 4.60, 5, 6.50, 6 30, 7. 8, 9, írt, abroszok 6, 8,
10. 12, IX, J4 személyre, darabja 1 frt 90 krtol 14 íit''g.
Oamast asztali teritök. »5 «zemélyre fvöo, 6.50, 7. 7.50 0, 10, 24 fitig, 12 sze-mélyr • 12, 12 50, 13, 14.50, 16, 10, 18, 20. 40 írtig. 18 személyre 25, 23, 32, 48 írtig. 23 személyre 32,34, 40, 50, 53, 75 frtíg.
Kávéskendők, szines és fehér, darabja 3, 3.6o, 5, 5.50, 6, 11 frtíg. csemege-kendők tuezatja 3, 1.50, 4.50, 5.53 krig
Cslpkefiiguönyök, l ablakra 3, 3.50, 1, 4.50, 5, 5 6«», 6 60, 7, », !>, 10, 15 írtig.
Ágyteritök, darabja 4 50, 5, 6, finom rips. bői 9.50; asztalterítők 3.60, 4, 5 frt, ripsből 7 frt 50 kr.
Áflypokróozok, 4.50, 6.50, nagyobb 6, 6.50, <60, 8 50, 11, 14 forint 50 kr. Menyasszonyi készletekkel 180 frtól 1800 frtig es feljebb, kész fehéruemfi és vászonban a legszebb kiállításban szolgálhatunk, ezekről árjegyzAkilnket kívánságra bérmeuteseu küldjük.
Az amk legjutányost.an szabottak s ba valami a megvett vagy rengelt tárgyakból akár mi oknál fogva tetszésre nem leono, 14 nap alatr, ba az árszelvényünkkel el van látva, nemisak etivesen kicseréltetik, de kívánságra az érte fizetett összeg is visszaadatik.
Levél általi megrendelések még az nap, melyen érkeznek, különös figyelemmel és pontosan eszközöltetnek és csomagolási dijt nem számítunk. (560 11 — *)
QO-iH szäm.
Tizenhetedik évfolyam
frtS*«* ----
| Előfizetési ár: 3
jegész érre . . 8 frt ^ fél évre . . 4 „ negyed évre . . 2 „
Egy ftzám 10 kr
Hirdetések
6 haaáboa petiUorban
7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr. NYÍLTTÉRIJÉN soronként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden Jegyea hirdetésért különf 30 kr fizetendő. k
--:-w-aíürS
----w^»
1 A lap szellemi részét '' illető közlemények a szerkesztőhöz,
anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intózendók : NAGY-KANIZSA Wlassloshaz
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatár saktól fogadtatnak el-
ÍKéziratok vissza J küldetnek.
aemf —1
előbb: ,ZALA-SOMOGhYl KÖZLŐ
N.-KanJzaaváros helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi a iparbank", „n.-kanizsai takarékpénztár«, a „zalaraegyel általános tanítótestület«, a n.-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kölTálasztmknya« s több megyei és rárosi egyesület hivatalos értesiti?«.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Jegyzőkönyv.
Felvéve Nagy-Kanizsán, 1878. évi jul. hn ''¿3 án Csr.ngery Antal a. naqy-kanizsai választó kerület volt országgyűlési képviselő beszámoló beszédének közzé tétele és a képviselőnek kij eleié se végett összehívott értekezletből.
Glavina Lajos az egész választó kerületből megjelent nagyszámú választó közönséget üdvözölvén, előadta az általa s többek által össze hivott értekezletnek czél-ját és azt, hogy volt országgyűlési képviselőnk Csengery Antal ur betegeskedése miatt legnagyobb sajnálatára meg nem jelenhetvén, beszámoló beszédét nyomtatásban küldötte meg, azon határozott nyilatkozata mellett, hogy bár miként alakuljanak jövőre a viszonyok, egészségének helyre álltával választóit okvetlen megláto-gatandja.
Ennek előre bocsájtása után felkéretett az értekezlet, hogy ad hoc elnököt és jegyzőt választani szíveskedjenek, mire elnöknek Glavina Lajos és jegyzőnek Plihál Ferencz urak választattak meg.
A megválasztottak helyüket elfoglalván Glavina Lajos elnök ur az értekezletet megnyitotnak jelentette ki és a választó közönség általános kívánsága folytán Csengery Antal volt országgyűlési képviselőnek beszámoló beszéde Plihál Ferencz jegyző által a választó közönség részérói többszörösen nyilvánított tetszések és éljenek között felolvastatott s a megjelent nagyszámú választó közönség részéről közhelyesléssel fogadtatott.
Ennek meg történte után elnök ur arra hívta fel a jelenlevő választó közönséget, hogy tekintettel a legközelebbi időre
kitűzött országgyűlési képviselő választásokra nyilatkoznék az iránt, vajon kit ki-\an képviselőjelöltnek felállítani?
Mire a jelenlevő választó közöncég viharos éljenek és tetszés nyilvánítások közt Csengery Antal urat szeretve tisztelt volt országgyűlési képviselőnket, képviselő jeleltnek egyhangúlag kikiáltotta, és elhatározta, hogy erról tisztelt képviselőjelöltünk Csengery Antal ur táviratilag és ezen jegyzőkönyv másod példányának megküldése mellett elnök ur által értesitessék.— Végre a választások közöl előfordulandó teendők teljesítésére egy 100 tagból álló bizottság mint végrehajtó bizottság választatott, a gyűlés bezaratott.
A nagy-kanizsai választó kerület követválasztási végrehajtó bizottságának névjegyzéke: Glavina Lajos, Plihál Ferencz, Martinkovics Károly, Belus József, Kováts János, Hirschl Ede, Sanveber József, Vágner Károly, Blau Pál, Kollarits János, Weiss H. I., Welisch Samu, Darás Zsigmond, Vaibach Mór, Lengyel Ignátz, Masanszker Mór, Gutmann Simon, Engländer Lajos, Wohlheim Ernő, Lausch Jakab, Smettana Ferencz, Bartos János, Szalay Lajos, Neusiedler Pál, Topolics József, IJirschl Armin, Scherz Simon, Kürschner Miksa, Miczki Miksa, Milhofer Ödön, Tárnok Alajos, Práger Béla, Ebens-panger Leo, Weiss Manó, Lówinger Ignátz, Keclinitz Vilmos, Gutmann Vilmos, Blau Lajos, Goldmann Samu, Oestereicher Mór, Hoffmann Mór, Hoffmann Samu, Weinberger Ignátz, Rottmann György, Nucsecz József, Horváth Pál, Németh Ignátz, Rothschild Albert, Csemits Károly, Eger Ignátz, Grünhut Fülöp, Dreven Antal,
Weiss Adolf, Prager Leopold, Fischer Dávid, Vass Károly, Verbovecz Ferencz, Ilegedüs László, Hegedűs Ferencz, Gutmann György, Bátliori Ferencz, Lengyei Lajos, Freyler Adolf, Scherz Simon, Hofer Ferencz, Haba József, Báthori István, Molnár János, Wajdics József, Németh János, Dolmányos László, Koronczay László, Rátz Antal, Komlósy Ferencz, Singer Samu, Jellinek József, Maninger József, Laky János, Weinberger Ferencz, Weiss Samu, Grets Ferencz, Augenfeld Simon, Bátorli Lajos, Somogyi Henrik, Fischel Fülöp Schreyer Lajos, Szokol János, Knausz Boldizsár, Simon Gábor, Benczik Ferencz, Rajkay Lajos, Dervarics Akos, Vasdinyey Antal, Stingl Károly, Gozdan Antal, Ambrus Ferencz, Glavina Károly, Vehof-sits Adolf, Sávinger Károly, Sonkol János, Molnár György, Pásztor Péter, Baternay Ferencz, Blumenschein József, Merkly Antal, Peternics Jószef, Káuszly Gyula, Hompó János, Gazsy József, Pámer Lajos, Viola János.
Jegyzőkönyv.
A nagykanizsai ipar társulatnak 1878-iJc évi julius hó 21 én tartott rendkívüli közgyűléséről.
1. H?ncz Antal társulati elnök ur az ülést megnyitván, mindenek előtt a tagoknak oly csekély BzámmaÜ megjelenése felett sajnálatát fejezé ki.
2. Időközben egy rendes- és két póttag-sági hely megüresedvén, elnök fölhívja a közgyűlést, hogy e helyek betöltése iránt intézkedjek. Határoztatottf Kiss Igaácz mint volt első
póttag, rendes választmányi taggá, Dancz Kálmán, Özeit! János és Vucskics János urak póttagokká beváiasztattak.
3. A választmánynak a mult ülésén hozott azon határozata, hogy az iparlársulat, évi nyolez forint beűzetés kötelezettsége mellett a helybeli „dalárda" pártolótagjai közé lépett — egyhangúlag helyeseltetett.
4. A zászló fölavatás napjának, — a választmány által augusztus 20 ikára történt kitűzése ; továbbá az e tárgyban intézkedő szü-kebbkörü bizottság kijelölése jóváhagyatván, azüunepély megtartásánakaziuhelyéül a „Deák-tér" választatott.
5. Az évi járulékok rendetlen befizetése iránt panasz emeltetvén, alelnök ur indítványára következő határozat hozatott: minden társulati tag hátralevő — s nevezetesen egy évet túlhaladó tartozását — f. évi aug. 18-ig levél általi felszólítására befizesse ellenkező esetben a tagok sorából kilépettnek tekintvén a társulat vagyona iránti további igénye megszűnik. A befizetések minden vasárnap délután 3 órálól 6 ig a társulat helyiségében teljesíthetők.
6. Alelnök ur jelenti, miszerint Keller ignácz ur a társulat tagjai közé kiván fölvétetni. Örömmel vétetett tudomásul.
7. A társulat könyvtárnoka következő szabályt terjeszti a közgyűlés eié elfogadás végett: a) minden tag, — a könyvtárból elvitt könyvet 14 nap alatt vissza vinni köteles és pedig oly állapotban, mint azt átvette, — a netán okozott kárért felelős, b) Könyvet minden tag egyszerre csak egyet kaphat, c) A könyvtár minden szerdán este 8 órától 9 ig van nyitva.
Elfogadtatik és a társulat helyiségében kifüggeszletni rendeltetik.
Több tárgy a napi renden nem ¡évén az ülés bezáratott. Kmf.
KÁPLY ANTAL,
alelnök.
Jegyezte: NÉMETH IGNÁCZ,
helyettes jegyző.
TÁRCZA
Találkozáskor.
(RuiTi P. és Garay S.-hor. )
Az isten i* ide figyel, ide hallgat. Három sziv esküszik baráti bizalmat Kezet fogva bátran Ilyen találkozás nem is mindennapi Kettős öröm ez ma kivált nekem, a ki Nem reméltem, vártam.
i''dvözöiick fiuk, a kiket ma hozzám •Jobb végzet vezetett, vigasztalást hozván Háta a nagy égnek !
Szebb élet szebb remény int biztatva felém, Mert azivem elhamvad barátsága helyén Uj érzelmek égnek.
Szeretet nélkfll a szivünk, keblünk — halott Ezt hirdették régen már az apostolok. Oh, szent ez éa igaz 1
A világon minden kincsnél többet ér ez, Boldog csak az, kinek szive szeret érez, Ott a remény, vigasz.
Ez önző világban jó hogy kezet fogunk. Támogatni egymást van szükségünk, okunk Sok küzdelem vár ránk, A mi kinról beazél a próféták könyve, Annyi nyomor, annyi sok ntcnvedéa, körybo Kerül a mi pályánk.
Kényeinkből fakad leggyakrabban a dal,
A mi máit felvidít, meg nyhit s vigasztal.
A költő — tudjátok —
Öükeblét tépi szét és elosztja, adja. —
Minden dal szétroncsolt lelkének darabja
Prometbens-átok.
Üh. e gyáva korban nincs mi bárdit, tüzol Vért, »»ivet áldosui égi lánggal, tűzzel.
Szárnyaink letÖrvék ;
Letűnt a nagy idő s mint egy régi templom Elhagyva düledez, roskadoz e szeut hon, A fiai törpék.
Rajta fiuk ! Azért mi nem hallgatunk Mint a baláiraadár vészt kiáltson dalunk A brteg hon felett: Rázzuk fel, ha lehet, alvó gyermekeit, A veszélyt elűzni talán majd ez segit, Erre fogjunk kezet !
<Keszthely, 1878. jul. 4.)
KBLKFY OY.
Egy farsang Canadában. Rosenthal-Bonintól.
(Vége.)
A lég csípős hideg volt, s a fagyos szél, a gyors hajtás által még erősebbé válva, gátolta az élénk beszélgetést, alig válthattam néhány szót szép útitársammal, mindamellett ugy rémlett, mintha szemei a medve álarcz alól barátságosabban. gyöngédebben tekintenének rám, mint máskor, tehát örvendezve csaptam a lovak közé.
A nagy utat különben alig három óra alatt megtettük, s szánunk csengve repült be a városkába, hol egyik fogadóban, melynek valóban szép, nagy terme volt, iz álarezos mulatság megtartandó vala.
Itt már nagy sokaságát a medvéknek találtuk összegyűlve. E sokaság vigan tolongott, minden lehetséges és nem lehetséges hamis hangon beszélgetett, s volt nevetés, ha a medvék egymást eltévesztve uj meg uj félreértésre adtak alkalmat. Valóban roppant nehézséggel járt az egyes medve alakokon valami jellemzőt felfedezhetni, s ha
én, nagy bölcsen Georgia medvebőrét titokban meg nem jelölöm, a nagy tömegben kétség kivül eltévesztem; igy azonban mindig közeié ben maradhattam s igen sokat tánczolhattam vele. Sőt egész este csapán vele tánczoltam, és hogy rosz néven ne vegye, töbször incognito, az az tartózkodván a beszédtől s nem hagyván őt szemem közé nézni. Vajon ezért még is rám ismert e? vajon gyanította e, hogy megjegyeztem ; nem tudom, de nem mutatkozott gyana-kodónak és medve öltözetében medve karjaim közt oly szépen ós könnyen oly vidámaa és elégülten tánczolt mint valami tündérkirálynő.
Tizenegy órakor letettük az álarezot, a a medvebőrökből mindenféle a körül fekvő tanyákon lakó kedves és nem kedves, szép és rut, ifjú és öreg ismerős bujt elő. A farsangi mulatságot gazdag vacsora fejezte be, s a szokásos kávé helyett erős grog, miből a nők is ittak egy pohárkával melegítőül az előttünk álló éji utazásra.
Újra a medvebőrökbe bujtunk, a fáklyák lobogó lángjánál a sok jókedvű nevető medve a szánok hosszú sorában újra elfoglalta ülését, a fáklyákat eloltották, az ostorok pattogtak, a csöngetyük száz féle csöngéssel megszólaltak, s a városból ki, a hányan annyi felé útnak iodultank.
Csodásan szép tiszta éj vala, a hó csillámlott az éjszaki fény kékes rózsaszínű fény nyel világitá meg az eget, mint valami gyöngéden odalehelt óriási legyező fénysugarakból szőve, melyek szálai örökös rezgésben hol megnyúltak, hol ismét összezsugorodtak, sötétkék színből világosabbá, majd egészen halványabbá menve át, hogy a kővetkező perezben ragyogó tuzsziobeo villanjanak fel ismét.
A féoy halvány rózsaszínű félhomályt árasztott a tájra s e félhomályban haladtunk gyorsan tova.
Fogatunk csengői vidám zeneként hangzottak s az égen levő legyező sugárszálai mintha e zenére tánczolnának; az én szivemben is rózsaszínű boldogság derengett, hogy e pompás éjszaki éjben ily kedves útitárs mellett ülve hajtathatok tova ! ő azonban feltűnő feszesen és egyenesen tartá magát ülésén, mintha félne, hogy igen közel találna jőni hozzám, ha kissé az ülés hátához támaszkodik.
— Miért nem ül kissé hátrább Georgia kisasszony ? — kérdém, — amint ül, ugy igen hamar elfáradhat s elálmosodhat!k, ennek pedig, jól tudja, nem szabad megtörténnie, mert veszedelmessé válhatna.
— Nem szoktam oly könnyen elaludni, — válaszolt Georgia s tekintetemet elkerülve makacsul a sötét éjbe tekintett ki, ugy tetszék, nem osztozék vidám hangulatomban és nem mutatta kedvét hosszasabb beszélgetésbe ereszkedni, nyíl sebességgel haladtunk tehát előre a végtelennek látszó hóboritotta lapályon, mely a rózsaszínű derengő fényben mintha rózsa habbal lett volna boriivá.
A féoy kissé elhomályosult, az ég sötétebb kék szint öltött fel, a csillagok nagyoknak, fénylőknek tetszének és oly közel hozzánk, mintha puskalövéssel elérhetők volnának ; ugy rémlett, mintha csak a csillagraj kellő köze'' pében utaznánk. Elővettem órámat, s a esi gok fényénél láthatára, hogy már csaknemj órája útban vagyunk.
— Egy óra múlva meglátjuk a mi világát, — mondám útitársamnak. — De fázik, nincs szüksége takaróra?
TIZENHETEDIK. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
JULflTS 28 án 1878.
A gazdaságtörténet főbb mozzanatai hazánkban 1500 óta.
— Dr. Weiss Bélától. —
1504. Az egész országban ugyanazon merték használtassák. — Megengedtetik, hogy az árak az orsság különböző részeiben különbözik lehessenek.
lf)07. Idegen pénzek ne hozassanak a forgalomba. — A házi Állatok kivitele tiltatik.
1514. A pórlázadás; a parasztok örökös rabszolgasággal büntettetnek» — A harmín-czad királyi bevételt képes.
lf)18. A nemes érezek kivitele tiltatik. — Törvény a dunai vámokról.
1522. Az éleimi czikkek bevitele vámmentes.
1023. Intézkedések a pénshamisitáa ellen.
11)37. A jó pénzek mindenki által elfogadtassanak.
1542. A harminczadok azabályozáaa királyi jogot képes.
1538. Eperjes áru megállitó joga megerősíttetik. — Magyar áruk behozatala Lengyelországba tiltatik.
1543. Büntetések pénzhamisítókra. — Lengyelország tiltja a magyar áruk bevitelét.
1546. Papirmalom állittatik fel Brassóban. — Az országgyűlés kívánja a lengyel keres-delem felébresztését. — A kereskedők szabadon mehetnek helyről-helyre.
1548. Puriázadás. — A közlekedés érdekében az erdők kiirtása buzdittatik.
1549. A lengyel-magyar kereskedelem is visz-szaállittatik.
155U. Intézkedések a pénzforgalom érdekében.
1552. Törvény a bányászat előmozdítására.
1554. Intézkedések a pénzforgalom érdekében.
1557. lutézkedesek a pénzforgalom érdekében.
l;*<tiü. Büntetések azokra, kik az utakat jó karban nem tartják.
1507. Panaszok a harminczadokról. — A bor kivitele Lengyelországba megtiltatik oly ozélból, hogy a lengyel kereskedők bejőj jenek az országba.
1573. Pórlázadás Horvátországban.
1574. Törvény a bányászat előmozdítására.
1578. Lengyelország megtilja a magyar bor
bevitelét.
1558. az egész országban a budai mérték fogadtassák el.
1595, A borkivitel ismét megengedtetik.
1596. A Garamfolyó szabályozása az országgyűlés által elhatároztatik.
1601. A gabnakivitel hálálbüntetéa alatt tiltatik.
— Nincs, köszönöm, kellemes, enyhe melegséget érzek s az ut pompás, — hangzék a medvefő megül.
Könnyű, finom patyolatszerü köd k :de
mutatkozni az égen, a csillagok fénye elhomá-Jyosula, s a hóréteg szürkés homalyba bur-
kolódzék.
— Sietnünk kell, mert sötétben maradhatunk és a hold nem világit ez éjjel, — sza-kitám meg újra a csöndet.
— Szívesen utaznám így egész éjjel, gyorsan vágtatva, — hallatá magát a med refő mellettem.
A köd sűrűbbé, fehérebbé vált, súlyosan nehezedék a tájra, sszemünk előtt ezernyi ezer finom jégszálacakaként csillogott, mintha e száiacskák előttünk a légben nyugtalan, re megő tánezot járnának. A köd elzárt előttünk minden kilátást s ugy szólván csak vaktában hajtottunk előre.
— Jó, hogy nem vagyunk már távol a tanyától, mtrt különben még ehéveszthetnők hz irányt, — mondám, a lovakat még gyorsabb futásra ösztönözvén. A csöngetyük a zúzmarás lá^b-n csak tompa csöngést hallatának.
így lelt el egy egész óra.
— Már el kellett volna érnünk az erdőt, — raondá Georgia aggódva.
— Mindenesetre, nekem is feltűnt már, hegy még nyoma sem mutatkozik, pedig a mennyi uiat megtettünk, már előttünk kt''liene lennie; valószínűleg kissé letértünk az utóI, az idő után Ítélve azonban as eltérés valami jelentékeny nem lehet, — viszonzám biztatólag.
Hallgatva hajtottunk előre, m indig előre.
a kód mind sűrűbbé, szürkébbé leve, a medve álarcz sze mnyilásain vékony szúrós jég-csnpocskák képződtek, s ezek gyakran kényszerítenek, hogy szemünket behunyjuk.
a. gyosan tova csúszó szán csikorgásán és a csöngetyük csöngésén kívül semmi hang sem volt hal.ható körülettünk.
E gyazerre hang üté meg fülűnket a távolból, ijjesztö, rekedt üvöltéaszerű hang.
A lovak közé ví''gtam, hogy még gyorsabb vágtatásra ösztönözzem.
A hosszura nyújtott vonítás, mintha mint jobban-jobban közelednék és erősbülne.
A lovak kezdék füleiket hegyezni s hatalmasan erőlködve még jobban neki iráni ódának,
| 1608. Intézkedések az Ausztriával való kereskedés könnyítésére.
1613. Papirmalom állittatik Tepliczen. - Az ¿rvjz ellen a folyók mentében gátak
építtessenek. . j
1615. Török-magyar kereskedelem iránti szer
zódés.
1618. A pénzforgalom ismét megzavarom*.
1621. Lengyel áruk bevitele Magyarországba a rosz magyar pénz miatt tiltatik.
1622. Intézkedések a Kába folyó szabályozá-
sára. — . .
1625. Törvény a pénzforgalom javítására. — Törvény az árakról. — As árak a megyei gyűléseken állapíttassanak meg. — Az osztrákok kedvezőtlen intézkedéseket tesznek a magyar bevitel ellen.
1626. Lengyelország tiltja a magyar bor bevi-telét. —
1630. A királyi pénzek mindenki által elfogadtassanak. .
1646. A törvényes kamat 6%-kal állapitta-
tik meg.
1655. Panaazok a harminczadokról. — A budai mértékek az egész országban elfoga dandók.
1657. A fiumei zálogház alapítása.
1659. A borvitel akadályainak elhárítása kéretik. — Törvény az árak megállapi tásáról.
1672. Erdélyben egy keleti kereskedelmi társaság alapittatik.
1675. A nagybányai aknák ismét mivelés alá
vétetnek.
1681. Törvény a harminczadok reformálásáról.
1699. A karloviczi békekötés a kereskedelem előmozdításáról is intézkedik.
1701. Papirmalom állittatik. Enyeden.
1707. Iutézkedesek a pénzforgalom érdekében.
1710. A lengyel magyar kereskedelem ismét megszoriitatik.
1715. A jobbágyi viszonyok szabályozása.— A czéhekbe való felvétel könnyittetik — Panaszok a kereskedelem akadályairól.
1719. Fiume szabad kikötővé tétetik.
1720. Bánsági és szlavóniai határvonal felállítása.
1723. Telepítési intézkedések. — Utasítás egy úthálózati terv elkészítésére. — A jobbágyi viszonyok szabályozása, intézkedések a műipar és külkereskedelem előmozdítására, csatornaépítésről, póstaforgalom-ról, uti- és híd vámokról, egységes pénzforgalomról, tűzvész elhárításáról; a kamatláb 6%-al állapittatik meg.
1729. Törvény a borhamisításról.
A rémes üvöltés mind tisztábban kivehetővé vált, rekedt, hörgő orditáa vala.
— Farkasok, — susogá Georgia.
— Sietnünk kell, — válaazolék s veszett vágtatással rohantunk előre ueki a sürü, sötét ködnek. A lovak horkoltak s kétségbeesett ugrásokat tettek. A köd kissé megritkult, at ég sötét aczélkék színben tekintett le a hófedte földre s ezt is békés árnyékkal vonta be. Ekkor azon irányban, honnan az üvöltést hallók, fekete vonal tünt fel mely minaig hosszabbá, mindig szélesebbé, mindig mozgékonyabbá leve.
— Kisasszony, fogja meg egy perezre a gyeplőt, — mondáin, és ne féljen semmitói, nem lehetünk már messze a tanyától, az erdőtől a malom alig félórányira fekszik, ott pedig már várnak teánk. Megtöltöm a puskákat 0 a revolverbe töltéseket tesz-k, kegyed pedig majd a pisztolyt veszi kezébe.
Georgia igenlőleg intett és ón megtol-tém fegyvereinket.
Irtózatos félelemről tanúskodó ugrásokban vágtattak előre a lovak, száuunk ide oda hanyatott, hogy megkelle fogódznunk ha kiesni nem akaránk. Egyszerre a mögöttünk gomolygó sötét tömegből három kutya alakú állatot látánk kiválni s felénk közeledni; vad ugrásokban, hörgő ordítással rohantak szánunk felé. Medve öltözetünkön ugy látszék, meghökkentek. Most már tisztán rájuk ismerhettem. Farkasok valának, mereven ránk szögezett szemük vöröseszöld foszfor fény ben csillámla.
Fölkaptam puskámat, lőttem; a farkaaok egyike elesett a másik kettő azonnal ráveté magát, hogy széttépje.
A szán villámgyorsan haladott, de a sötét, üvöltő tömeg mind közelebb-közelebb ért hozzánk, most már hatot láttunk legelői, mögöttük kisebb, aztán nagyobb csapatot astán egész falkát s végül beláthatatlan, fekete, mozgó tömeget.
Iszonyú üvöltésük ugatásuk, vonitásuk és nyöszörgésük megremegte;é az eget. Irtózatos látvány volt, a mint a dühös fenevadak ssásai villogó, égni látszó szemöket mereven ránk szögezék.
Lőttem a tömegbe, lelőttem a hozzánk legközelebb levőket, szánunk pedig e közben őrült gyorsasággal haladt előre, mintha a.lovak is tudnák, hogy életök forog kérdésben. De mit használt as én lövésem 1 habár mindenik talált i« j néhány farkas visszamaradt • az el-

1732.
1739.
1746. 1751. 1754.
1760.
1761.
1764.
1765.
1766.
1772.
1773. 1774-
1776.
1777.
1781.
1784.
1785.
1786.
1787.
1788. 1701.
1792.
1793.
1794.
1795
1799. 1802.
Kísérlet a dohánymonopolíum behozatalára Magyarországban. Mercy nagyszerű gazdasági munkálatokat indít meg a Bánságban. A holocsi majolikagyár alapítása. A fiumei ezukorgyár alapítása* A sas vári kartongyár alapittatik Mária Terézia férje által. — Kedvezőbb har min« rendszer léptetik életbe. A p ti kai tudományok első tanszéke Magyarországon n.-szombati egyetemen.
Jutalmak kihirdetése selyemtenyésztők javára.
A magyar ezredek ruházata honi keiméből éa honi szabók által készíttessék. — Panaszok a kereskedelmi tanács ellen. Az urbárium létesítése. Oroszország megtiltja a magyar bor bevitelét. — A gyapjúra magasabb kiviteli vám hozatik.
1767. A gácsi posztógyár alapittatik gr. Forgách által.
A mercopaili juhászat alspitása. A pozsonyi zálogház alapítása. Szabályzatok a lótenyésztésről. A mosonyi posztógyár alapittatik Krisztina főherczegnő álul. A magyar közbenső vámsorompók eltöröltetnek. — A Bégacsatorna létesítése. O-Budán selyemgyár állittatik. A selyemtenyésztési igazgatóság fölállítása.
Zenrg szabad kikötő. — A mezőhegyesi ménes fölállítása. — Gullner alsó-dunai kereskedelmi utazáaa. — Jobbágyi viszonyok enyhítése. — Az első népszámlálás Magyarországban. — A telepítés elő-mozyitása.
Az osztrák gyártmányok szabad bevitele Magyarországba megengedtetik. Az uzsorabüntetések megszüntetése. — Budai zálogház.
Ujabb kedvezőtlen vámszabályzat. A kereskedelem ós ipar akadályainak tanulmányozására választmány küldetik ki. — Tilalom az erdőpusztitás ellen. A hitel előmozdítására megengedtetik a kereskedőknek, a bécsi vhólörvény-széknek magukat alávetni. A Ferenczcsatorna építése megkezdetik. Első gazdasági iskola Szarvason. — Ac/élgyár alapítása Murányon. A bánsági vasmüvekben általánossá válik a kokszhasználat. Bőrgyár állittatik Pesten. A Ferenczcsatorna kiépítése. — Bízott-
esetteknek esett neki, ez azonban üldözőink számát nem kevesbítette, mert minden elesett helyébe tis más látszék föltámadni mögöttünk.
A nagy falka mind közelebb ért hozzánk mind dühösebbé vált az ordítás és vonítás; és mind sikertelenebbé a lódözés.
Ekkor hirtelen átkarolva érzém magamat. Ijjedten fel akartam szökni ülésemről, de Georgia medve arczát pillantám meg szorosan az enyém mellett.
— Ottó, — susogá félelemtől remegő, konyektől elfojtott hangon. — Ottó, nekünk meg kell halnunk, de előbb meg kell vallanom, hogy szeretlek Ottó, szerettelek az első perez óta a mint megláttalak, de nem akartam hinni, uuin akartam mutatni, hogy szeretlek; de most meg kell neked vallanom, s ha meghalunk, gondolj rá Ottó, hogy szeretlek.
E vallomáa közben töltöttem s a revolverrel két farkast lőttem le.
— És én is szeretlek Georgiám l hisz ezt neked tudaod kell, — viszonzám, — és küzdeni akarok, küzdeni életünkért mig csak as életnek egy szikrája lesz bennem, küzdeni érted menyországomért! Csak most nyílík meg számunkra az élet s nem hagyhatjuk itt e dühös fenevadak közötti Nem — kiáltám vad kétségbeeséssel, — küzdeni fogok a pokol ellen és ezen pokol ellen is I — és dühösen lődöztem a farkasok tömegébe.
— Tudsz-e tölteni? — kérdém a vad orditást tulkiállva Georgiától, — ha igen, add ide a másik puskát, nesze a revolver.
— Tudok, — viszonzá Georgia.
A farkasok közvetlenül a szán mögött voltak már, oly közel hozzánk, hogy lihegve kilóggó nyelvüket és fehér fogaikat is láthattuk. Lőttem, néhány elesett. Ekkor egyik hatalmas állat vad ugráasal a szánban termett, már ér zém körmeit a medvebőrön, fehér fogsit a medve álárczon, a fa fő ropogva szétforgácsolódik, ar-ezomon marást érzek, — ekkor lövés dördül, puskapor ssemecskék, szőrszálak röpülnek ar-ezomba, a füst majdnem megfulasst, nagy erővel felugróm helyemből s látom mint fordul ki a farkas a szánból.
Georgia töltött fegyverét a farkas fejéhez illesztette és közvetlenül arcsom előtt elsütötte} most újra töltött, mig rémületemre a szán túlsó felén tis-tizenkét farkast láték; mind igyekezvén a szánra felkapaszkodni, egy
1803.
1804.
1805
1806. 1807.
1810. 1811.
1818. 1820.
1825.
1826. 1827.
1828. 1830.
1832.
1834.
1835.
1836.
1838.
1839.
1840.
1841.
ság a kereskedés állapotáról. — A sel-meczi erdészeti iskola megnyitáaa. — Intézkedések a kereskedelem előmozdítására. — Szabad gabnakivitel. — Gazdasági iskola alapítása Sz.-Miklóson. Ludovica ut építése megkezdetik. Intézkedés a lónemesités érdekében. — Magyar-éjazaki kereskedő-egyesület ala pitása a borkivitel érdekében. Szabadelvűbb cséhszabályzat.— Pana szok a kereskedelem akadályairól. A szarvasi gazdasági iskola feloszlik. Fiume Magyarországhoz csatoltatik. — Intézkedések a futóhomok megkötésére.
— A gyapjukiviteli vám jelentékenyen felemeltetik. — Az egész országban egy mérték és egy pénznem használtassák. Sió éa Sárvis szabályozása.
A balatoni mocsárok kiszáritása kezdetik.
— Hradeki vasmű- és fegyvergyár alapítása. — A devalváció.
Az óvári gazdasági intézet fölállítás. Nógrádi gazdasági egyesület alapítása.
— Rendelet a bányászat előmozditáaára. Az első gőzgép a selmeczi bányákban. Lóversenyek rendezése Pozsonyban.
A selyemgubacsok beváltása iráut Hoőmannal köttetik szerződés. —- A kereskedelmi választmány kiküldése a kereskedelem érdekében. Lótenyésztő társulat alapítása. Széchenyi „Hitele* megjelenik. — A dunagőzhajózási társulat alapítása. Az úrbéri kérdés tárgyalása. A vaskapu szabályozásának első kísérlete. Az első takarékpénztár Vásárhelyen. A minimum törvénye. — Jobbágyi vi szonyokra vonatkozó törvények. — Az egyházi tizedről. — Kedvezmények köz lekedési vállalatok számára. — Vásári bíróságok. — Törvény a lánczhid építéséről.
A nagy árvíz. — A pesti ezukorgyár-társulat alapitáaa.
A pesti hengergőzmalom alapítása. — Az I. hazai takarékpénztár alapítása. Kereskedelmi és váltótörvények. — Törvény a Dunának a Tiszával csatorna általi összeköttetéséről. — Dunasssbályo záai bizottság küldetik ki. — Törvény & mezei rendőrségről. —N.-Szebeni stearin-gyár-társulat. — A magyar gazdasági egyesület alapítása. — Beodrai tisza-. szabályozási társulat. Horváth-tót gazdasági egyesület. — Nagy-szlabosi papírgyár.
pedig már az őrülten vágtató lovakat is elérte és egyiknek hátára szökött.
Csaknem megdermedten a rémülettől, de lőttem a revorveremből. A szán megállott, ide oda rángatták, a lovak vadul nyerítettek és rugdalóztak, Georgia kétségbeesetten rémülten nyöszörgött. Oly pillanat volt, midőn a lélek megdermed, a lólekzet eláll, a szív a végetlen remületiől megszűnik dobogni. — Ekkor vörös fény villan fel, sortűz dördül el, még egysser, aztán még egyszer, a farkasok tömege a folyton ismétlődő lövésektől megritkul, az ordítás megszűnik, a farkasok száma a szán körül apad, folyton apad, a többiek megfoidúlnak és vad futásban rohannak tova a fehér lapályon ; a szán mellett pedig Michelet uráli a két béressel, három juhászszal és két molnár legény nyel. Valamennyi állig fegyver ben. Gyor san lerántja ijedtségtől félholt leányáról a medvebőrt.
— Sértetlen vagy gyermekem? — kérdi remegő hangon.
— Sértetlen atyám, — rebegi ő.
— Önnek sincs semmi baja Lismer ur ?
— Nincs kivéve pár karmolást s egy gyöuge marást államon, de ez szót sem érdemel.
— Hála lsteuuek! bizony ideje volt, hogy megérkeztünk, szölt Michelet ur fellélekzel ve. — Nagyon sokáig késtetek. Aggódni kezdettem s a malomig elétek jöttem. Hallottuk lövéseiteket, kisiettünk az erdőből, a farkasok ordítása jó utmutató voit, s bála legyen as égnek még eleg korán érkeztünk.
— A lovak egyike oda van, — szólt közbe most as egyik juhász.
— Kár a szép, derék állatért, — mondá sajnálkozva Michelet ur.
Kifogtuk a halálra sebzett lovat, megadtuk neki a kegyelemlövést, s lassan, mert mi ép ugy mint a lovak teljesen ki valánk merülve, útnak indultunk haza felé.
Másnap reggel nyilatkoztam Michelet ur előtt és elbeszéltem, minő körülmények csikarták ki belől Un k a vallomást, hogy tulajdonképen csak a halál számára váltottunk jegyet, s as ő atyai áldásának van fenntartva es eljegyzést ai élet ssámára is jóvá hagyni.
— No es astán valóban canadai módon történi, medve bőrbe bujtan, a hóban, ködben utat téveutve, farkasoktól körül üvöltve, fe«
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI K
ÖZLÖNY
JULIUS 28 án 1878.
1642. A pesti kereskedelmi bank alapítása. — Első magyar mü-iparkiállitás.
1844. Az általános birtokképesség kimondatok.
— Az országos iparvédegylet. — Közmunkák szabályozása. — Erdélyi gazdasági egyesület (Kolozsvár).
1845. A Tiszaszabályozás megindítása. — Erdélyi Bzász gazdasági egyesület (N.-Szeben). — A Ferenczcsatorna állam-tulajdonba megy át.
1846. Az első magyar mozdony vasat megnyitása. — Balatonhajózási-társulat. — N.-azebeni papírgyár.
1848. Az alkotmányosság és Parlamentarismus életbeléptetése, az úrbér, papi tized és ősiség eltörlése , fóld''.ehermentesilés , közös teherviselés, a czéhrendszer enyhítése; intézkedések a vasút- és vízszabályozási ügj előmozdítására, földhitelintézet felállítására. — Forradalom; magyar bank- és papirjegyek kibocsátása. — Pesti munkások az idegen munkások elbocsáttatását kívánják. — „István* gőzmalom Debreczenben. — Segesvári iparegyesület.
1849. A forradalom elnyomása. — A lánczhíd megnyitása.
1850. A földadó ideiglen behozatala.
1851. A közbenső vámsorompó (Ausztria és Magyarország közt) eltörlése. — Az osztrák nemzeti bank pesti tíókjának alapitása.
— Rimaszombati kereskedelmi és ipar-egyesület. — Erdészeti egyesület. — A dohánymonopolium behozatik.
1852. X. gőzmalmi társulat Fiúméban. — Riu-nione maritima Fiúméban. — Pesti alaguttársulat.
1853. A pécsi kőszénbányák megnyitása. — Az úrbéri pátens és a földtehermentesités.
1354. Az osztrák bank brassói fiókjának alapitása. — A pesti Lloyd társulat alapítása. — Oraviczai iparegyesület. — Az utí vámok megszüntetnek.
1855. Magyarországban életbeléptetletik a telekkönyvi intézmény.
1856. A hajózás szabadsága a Dunán kimondatik; a dunagózhajózási társulat kamat-biztosilékot nyer. — A nemzeti bank fiumei, debreczeni és temesvári fiókjainak alapitása. — Az általános magyar biztósitó társulat alapitása.
1K57. A budapesti kereskedelmi akadémia alapítása.
18G2. A magyar földhitelintézet alapitása.
1863. Aszály. — Az első fogyasztási egyesület alakulása Budapesten.
1867. A független ministerium kinevezése. — A kereskedelmi és vámszövetség Ausztria és Magyarország közt. — A vasúti kölcsön felvétele.

1868. Adóssági fogság megszüntetése. — A* uzsoratörvények eltörlése. — A szőlő-dézsma váltság. — Nagy gabnakivitel. — Uj vasutak engedélyezése.
1869. Válság; bankenquéte. — A könyvnyomdászok atrike-je. — Vasutak engedélyezése.
1871. Az úrbér végleges szabályozása.
1872. Iparszabadság Magyarországon. — Szerződés az osztrák-magyar Lloyddal. — Kereskedelmi és hajózási szerződés Portugáliával. — Az első magyar közgazda sági kongressus megtartása. A dunagőzhajózási társulat kamatbiztositékának megszüntetése. — A telepitvények ügyének szabályozása. — Kereskedelmi és hitelválság.
1873.
nyegetve, félig már csaknem felfalva szerelmet vallani ! — kiáltott fel Michelet, — ez azooban a tényen mit sem változtat. Igaz, hogy Georgiával más terveim voltak, egyszer majd Plainville ur fiahoz kellett volna mennie (ez volt az a földbirtokos ki Rangéban a medvo-bált rendezte) de végre is, ön derék ember és leányom szereti, kell-e ennéi több. Tegye őt boldoggá, mert megérdemli.
Negyed év múlva újra útban voltunk Rangé felé, — a hó elolvadt és kasos nyitott szekéren zöld buzavetéaek közt haladtunk, — nem is voltunk medvebőrbe hanem náazru-hába öltözve.
Georgia hófehérbe kék csokrokkal, haja narancskoszoruval, éu pedig uj frakkban, ma-gastetejü kalappal.
Egyenesen a kis templomhoz hajtottunk, itt megeskettek, s a lakzit abbau a tagadóban tartottuk meg, hol mint medvék táuczol-tunk volt.
A vendégek száma nagy s a lakoma — canaciaiasan gazdag volt.
— Tudod-e miről ismertem rád a medve álarcz alatt ? — kérdém szép ifjú nőcskémtől. — A medvebőrről nyakadon szivarkámmal egy türtöt titkon tövig leégettem, ez volt a csal hatatlan jel miről száz medve közül is kiismer-telex volna.
— Bizony nagy kópé voltál mindig s azt hiszem, hogy as egész farkas históriát is előre rendezted, csakhogy kicsald vallomásomat, — viszonzá Georgia.
Mindnyájan nevettünk. —■ Nem, — ki-áltám poharat emelve, — nem volt szükség, reudi''znem, igazi canadai viszonyok ezek; Európában szerelmi vallomásoknál, a hársfa virágát hullatja s a bokorban fülmile énekel. Itt azonban másképen van.
— Oh oda el fogsz vinni! — susogá nőcském.
— Elviszlek kedvesem, addig is éljen az uj világ! — koczintottunk ennyiből ál a canadai farsang és az én canadai szőrei mem története. r.
Helyi hírek.
— Nyilvános köszönet. Azon szívélyes fogadtatás- és őszinte magyar vendégszeretetért, melylyel testületünket legközelebbi kiráudulása alkalmával Csáktornya város derék közönsége, s nevezetesen : a dalárda és tűzoltó testületek ritka kitüntetéssel elhalmozták, a kedves emlék, az óhajtott viszontlátás és köl csönös barátság legbensőbb érzetéből, hazafias, méltó köszönetét nyilvánítja a nagy-kanizsai dalárda.
— ZtiUimegye. (Alsó lendvai járás). A buza csirás, üszögös, holdanként 20 keresztet ad, a rozs és árpa középszerűek, a zab, tengeri és szőlők jók. — ^Keszthelyi járás). A kilátásba volt szép termést esők veszélyeztetik: a kévék több helyütt kidőltek; sót lábon állva is látni csirás kalászokat. — (Sümeghi járás.) A különben szép termésre káros hatással vannak az esők s a szűnni nem akaró szelek, melyek a magot kalászából kiverik ; e lekaszált takarmányt 10 nap óta osó veri, burgonya, tengeri és répa jók, a szőlők rendkívüli bő terméssel kecsegtetnek.
— Keszthelyen Miklósy színtársulatánál aug. 1-én lép föl városunk szülöttje Biba Eugénia kisasszony, porosz cs. udv. énekesnő, kiről a külföldi lapok is oly szépen s dicsérő-leg írtak. Ugyanez alkalommal a budai nép színház jeles tagja Solymosy Elek „XXII. Cac-tus, Tulipatan sziget uralkodója" czimü operetteben lép fel utoljára. E nagyérdekü estére előre is felhívjuk Keszthely város s vidéke intelli-gentiájának figyelmét.
— Az ovoilai zárünnepély az esős idő miatt tegnap, jul. 27-én meg nem tarthatván, kedvező idő esetében ma tartatik meg, s ezt a polgár-egylet helyiségére kitűzendő nemzeti /ászlo f"gja jelezni. Ha netán ma, vasár nap, julius 28 án délután sem lehetne megtartani, akkor a választmány uj határuzaláról értesítés fog kibocsájtatni. Elnökség.
— A Csáktornyái bűneset, méhről múlt számunkban említés tétetett, a nagy kanizsai kir. törvényszék, mint rögtönitélő bíróság beszüntette ez esetben működését s a rendes bünper utjáD büufenyitő osztályának adta át.
— Időjárásunk ismét aggasztóvá vált, több nap óla folyton esik az eső, a burgonya vizenyőssé válik, sót több helyen már rothad, s mint szőliósgazdáink mondják a nagy reménynyel kecsegtetett szűllötermés is tönkre silány ul a rcudkivüli e*ózés miatt.
— Gyászhír. Miklósy Gyula, a Keszthelyen működő színtársulat igazgatójának fia,Elemér kedden, f. hó 23-án hosszas szenvedés után, elte 3 ík évében, gyengéden szerető szülei mély bánatára, jobbiétre szenderült. Temetése folyó hó 24-én d. u. 4 órakor történt, moly alkalom a színtársulat énekkara, Solymosy Elek ur közreműködésével, egy gyönyörű gyászéneket énekelt.
— A ,JPárisi Lapok" 4-ik száma következő tartalommal jelent meg: A világkiállításból. — A világtárlati bizottság tagjai és hivatalos helyiségei. — Páris rejtélyei. (Folyt.)
— Egy franczia orvos tanácsa a nyári évadra.
— Általános értesítés a kiállításról. — Louis Blanc beszéde a Rousseau ünnepélyen. — Különféléit. — Ára évnegyedre 1 frt 60 kr. Az előfizetés folyton elfogadtatik.
— Tapolczai kerületben a Kerkapoly-párt elnöke Csigó Pál, jegyzőjo Csepelyi Károly.
— Rövid hírek. Bpesten a királyut czai Mocaonyiház leégett. — Szegeden „Szegedi Napló" czimen politikai napi lap indul meg.— Kozolnán 55 ház égstt el. Az Assicurasioni Generáli bizt. társulat 500 — 500 forintot ad beso rozott hivatalnokai családjának. — A persa sah hadseregét az osztr.-magyar minta szerint ala kitja át. — A német császár Babelsbergbe nta zott, egy ezred katona őrzi, innen a csehországi tepliczi fürdőbe jő. — Budapesten 8 tagu család lett megmérgezve gomba által. — Az ezüst árkeletpótlek aug. hóra 2% — A Mollináry ezred vonul először Bosniába. — A Harkányi párbajok ügyében a további büntető eljárás megazüntettetett. — Király ő felsége a brneki táborban volt jul. 24-én. — Bandler Vilmos boszniai főpostaigazgató Prágában született 1822 ben. — As iglói tűzoltók nagygyűlése 4
napig tartott. — A rascsuk várnai vaant megnyittatott. — Olaszországban erősen tüntetnek ellenünk Trieszt ésTrientért. — Gróf Széchenyi Ödön ezredessé neveztetett ki a zultán által. — Benkendorff grófnő öngyilkos lón Berlinben. — Közép-átsiában az oroszok helyzete fenyegetővé kezd válni. — A Körös vizén „Petőfi* nevü kis propeller fog közlekedni.
Színészet.
Keszthely, jul. hó 1878. Említve volt már e lapok hasábjain, hogy Miklósy Qyola színigazgató jól szervezett dráma vígjáték, népszínmű és operett« társulatával Keszthelyen működik.
á jó karban levő társulat minden tőle. kitelhető módon oda törekedni látszik, hogy változatos mfisorával a keszthelyi mfipártoló közönség egész figyelmét magara vonhatva, ennek mfiigényeit teljesen kielégíthesse.
Az eddig előadott darabokból ítélve a társulat életrevalóiága ¿s az előadásokban! ügyességéről volt alkalmunk meggyőződhetni.
Hogy a társulat nem részesül ar. általa reménylett pártolásban, okát a napjainkban divó krachos időurk tulajdonítjuk.
Miklósy. hogy a közönséget a szinház látogatására megnyerhesse Solymosy Elek urat, a budapesti népszínház egyik kiváló tagját és kitűnő komikusát kérte fel és nyert« meg rehAny előadásra, ki is ez idáig már kfetzer lépett fel színpadunkon, mindkétszer igen szépszámú közönség jelenlétében.
De lássuk a társulat egyes tagjairól, az előadások alkalmával tapasztalukról is valamit
Kedden, foiyó hó 23 án a Balla pár, — Balla István és neje 8zomolnoky Erzsi, — jutalomjátékánl Tóth Ede kitüuő népszínmű írónk „Kerekes András es szeretője Piros Pauna* czimfi 3 felvonásos népizinmfive szép számú közönség jelen-léiében adatott elő. Az est hősnője Balláné volt. Ballánét a társulat itt működése ota ma láttánk harmadszor fellépni szinpdunkon Először julius hó 4-i=n a szinház ünnepélyes megnyitása alkalmával egy „eszménytánc z"-ban, másodszor jul. 10-én „ceók'''' keriugőben és a mai napon, amidőn t. i. először egy nagy „m a g á n l á n c z"-ot, — azután caikósnak öltözködve e«:y .csikóstánc z -ot lejtett. Utóbbit ismételnie is kellett. Balláné nemcsak kitflnő ügyességgel párosult táncza, hanem jeles alakítasz és kedves modora következtében vált kedvenczéve a közönségnek ki is ma ez által szűnni nem akaró tapsvihar, hosszan tartó éljenzés és egy egész virághalmazzal fogadtatott; óhajtanók ót nem oly ritkán, miut eddig, hanem minél gyakrabban láthatni színpadunkon, ll a 1 1 a, Zagyva Tamás, csavargót kitűnően személye-sité ; előadása tiszta, szerepét érzéssel s a közönség köztetszés nyilvánítása mellett játszá le. Lipcse yoé Sarát játszván, éiethfien személy esi té a dolgozni nem szerető czimhajhászó és nagyravágyó asszonyainkat. Liptay Laura (Piros Panna) egész otthono»ság-gal s kitűnő érzéssel játszván — mint mindeukor, ugy ma is kellemes éneke által vonzott s Utszés nyilvánításokban részesölt. Ferenczy és neje ugy Szép is igen jól játszottak. Tóth (Kerekes András) a szeretője által magát megcsalatottnak vélt szerepben diadalt aratott.
Irodalom.
— Zalamégy ét kíválólag, de egész Magyarországot érdeklő könyv jelent meg közelebb Jalsovics Aladártól, czíme: A balatonfüredi gyógyhely és kirándulási helyei képekkel illusztrálva. A 300 lapra terjedő kiadvány vonzó modorban írva tüzetes ismertetést ad a kies fürdőről, történelmi, sta-tistikai sat. adatai nagy szorgalommal gyüjtvék egybe s minden nevezetesebb helyet, épületet csinos képben tárja elénk. Ezeken felül a Balatont s környékét előtüntetó térkép is hozzá van csatolva. Akik Füreden megfordulnak a legszebb emléket viszik övéiknek el, ha e méltó pártfogást érdemlő müvet veszik meg, holmi ephem^rértékü csecsebecie helyett, m-lyért csak kidobatik a pénz, míg ez maradandó becsű s diszes kiállításánál fogva helyet foglalhat méltán a paloták salonasztalain ép ugy, mint a szorgalmas földművelő csendes hajlékának gerendáján. A derék szerzőt szívélyesen üdvözöljük szorgalmáért és buzgó fáradságaért; óhajtjuk, hogy áldozatkész törekvését kívánt siker koronázza. Ára 2 frt. Megrendelhető szerzőnél főt. Jalsovics Aladár lelkész urnái Balaton-Füreden.
— 0] földabroszok. Schlacher kapitánytól, kinek földabrosz munkálatai általános elismerésünk örvendenek, most jelent meg kettő a legújabb kiadásban. Az egyik Bosniát és Her-czegovinát, ugy a szomszédos tartományokat, másik az egész Balkánfélszigetet ábrázolja. Mindkettő a berlini kongressus végzése szerint határositatott. Ára az elsőnek 1 frt5kr, utóbbié 95 kr postai bérmentesítéssel. Kapható Faesy és Frick cs. kir. udvari könyvkereskedésében, Bécs, Graben 27.
Üzleti szemle.
Nagy Kaaizsáfl, 1873. julius 27.
Az időjárás az egész héten át as aratásnak ás be''akaritásnak kedvező volt; csak tegnap este óta állott he az eső, mely tartóznak mutatkozik.
Előmozdítva e jó időtől, az aratási muukák e héten gyora folyamatot veheUek, és búzában rozsban és árpában egészen befejezettnek tekinthetők. E bárom gabnanem uj terménye piaezunkon már képviselve volt, habár nem oly gazdagon, hogy uj gabná-ban jelentékenyebb üzlet fejlődhetett volna, de mégis oly mérvben, hogy termésünk eredményéről némi biztossággal tudósítást adhatunk. A buza termés ugy minőségileg mint mennyiségileg egy jó középszerűnek nevezhető, mely szerény reményeinket, melyeknek az utóbbi ídŐ kedvezőtlensége helyt hagyott, túlhaladja. Rozsban szintén quantítati v és qnalitativ középteraésünk van. 8ajnos, hogy árpánál ezt nem mondhatjuk. Ha o czikkben mennyiségileg egy majdnem dus eredményről szólhatunk, minőségileg ez nagyon balul sikerült. £ nem a hosszas esőzések sérelmeit legjobban érze-Az eddig feltüoő minták mind elbarnult, sovány minőségűek, és csekély reményt adnak export üzletre.
Az üzleti forgalom e héten nagyon jelenték telén volt Minden czikk hanyatló irányzatot követeit, és árban engedett. Uj áru még kevés készült el, és a termésünk maradványai iránt csekély vételkedv uralkodott minthogy a helyzet vevőknek visszatartó zkodást tanácsol.
Minőség szerint: Buza .... 8 50
Roza .... 6''—
Árpa - . . űőO
Zab .... 6 20
Kukorit-za . . 7 50
Repcze . . . 13-50
960--kr.
6 50 ---•— ,
6 50 --—
8 20--" —
— 13-75---• -
K. B-
Szerkesztői (izenet.
2862. ,Krzsébet királyné" balladát köszönettel
vettük.
28<;3. E. „Falnsi élet- és „A fenyő* közöljük-
2864. M. Keszthely. Nincs rendes referens. Sajnos! Tőled függ!
2865. A. Fűzvölgy. 11 -ki levelére, melyet 26 án kaptunk meg, magán levelet írunk.
286t>. K. Bpest Köszönettel vettük.
2867. R. Debreczeti. Irtunk.
2868. Pacsa. Azornal- postára tettük a hl ányzó grámokat.
2869. F. Budapest. Köszönettel vettük a szép költeményt.
2870 V. Szeged. Jövő számban.
2871. x y. z. Lehetetlen közölni.
2872. rUtam." Szinte.
» I
Vasúti menetrend.
Érvényes május 15-től 1876. A buda-pesti idótmutató óra szerint,
indul Kanizsáról
Vonat hova:
szám Ora Porc. Idő
306 Eszék, Mohács,Dombóvár i Fiaméba 4 48 reggel
215 , . „ 2 30 délut. 2l2 Buda-Pestre........ 4 58 reggel
202 ...........2 6 délut.
204 ...........1130 estvo
313 Bécsbe (Szombathely, Bécs-Ujhely felé)5 8 reggel
301 „ .........11 18 estve
315 Sopronyba ........3 38 délut
SOS Triesztbe és Pragerhofon keresztül
Orács és Hécsbe ...... 4 50 reggel
201 Triesztbe és Prágerhofon keresstűl
Qrácz és Bécsbe ......2 47 délut
Érkezik K AnizAÚrn
honnét:
216 Eszék, Mohács, Dombovár « Fiaméból 1 41 délut. 206 „ . „ „ 11 11 estvo
203 Buda-Pestről........ 4 20 reggel
201 „ ........2 5 délut
211 „ ......... 9 44 estve
314 Bécsből (Szombatb. Bécs-Uj hely JfelŐl 10 27 estve
302 „ „ „45 regge
316 8opronjból ........11 53 délel.
214 Bécsből Grácz, Marburg, Pragerhof
felől ......... 4 12 reggel
202 Trieszt- és Bécsből Marburg, Pragerhof felől.........1 21 délut-
204 Trieszt- és Villachbó! Prágerhof felől 11 — estve.
Marburgba csatlakozás Villach és Francestestbo „ „ , . Ftancesfestből
Heti naptár Jb 1 itta 28-tál Augusztus 3-ig 1878.
Hó- és heti-aap
Kath. és prot. naptár
(i ö r « g naptár
i>>
intj
30. A hamis prófétákról. Máté VII
28 Vtsarsap F. 7 Incze
29 Hétfő Márt ha
30 Kedd Abdon Szerda Ignác* L. CsűtörtflkVa* Pét-?r Pántok Portiunk.
31 1 2 3
Szombat Istv. tal.
16 A 6 Mh.
17 Marian. IS Sísoas
19 Makrtn.
20 Illés
21 Sím. J. Magdot.
22
13»*
¿•H
m
m &
&
• tts
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
6ra«endorf b. Stockerau,
empfiehlt sur gegen*«itigen Sai-aou «eine .
Patsat Maatf OrMobsiaseklieH aufwärt* von fl. 90; EJa- bis aoMpfsrri. DreselmiseM-
■e» mit und ohne Putsweik aufwärts von fl. 300 -, Ualvtraal DresilwaseMa«, liefert die Fracht rein geputzt bis in den Sack, aammt Bäulengßpel und allsn Riemen eomplet
fl. 676 ;
Patsat-Daapf- Dresoluassoblas aiH b< stem Lsossieblle, alle Riemen, Soll sWehmierer und einem Satz Werkaeug, eomplet Q. 3676;
Aatuutlsefee Wlndaistoren xura Betriebe von Pumpwerken für Be- und Entwässerung von Wiese«, Fetdern, Gärtnereien, Privatwssserleitnngen, EatwKs-sorueg von Gruben und Steinbrüchen ect , sowie LsidwIrtbschaftllobeMaschlnenal-Ur Art zu bedeutend ermüssig-ten Preisen.
Wiederverkftufer und solide Agenten erwünscht. (653 2—10)
TI /KNIIK r El >1K É VF<)L Y A M.
Z A LAI K Ö ZLÖN Y.
JULIUS 28 án 1878.
(<::»2 2 1)
Amerikanische Wein-
nnd
Braue r-S c Ii I â u c Ii e
<i''T
Betting and Packing Co
•(•:•; t
nur zu beziehen <ï il « «-fi
, Wien Stadt Nibeîungen 15.
,.r t retí er für Oesterreich u Deutschland der X. V. Petting .ind Packing
Co. in N»w-V«>rk.
mire fur Männer
S/EPS KU.
II
Specialität. Neue Constructionen
Dresel-Masten far Hani- M " .
2<) verschidene Arten in 48 Grössen, allen Verhehnissen
entschpreehend. (654 1—4)
FieHteitois-IascIiM im^í...... m
—0---------------------- .. .Ii
>lilrnc. *ilbrrin'' uihI Hrouci- M<*<lailt<*n. iti KIWinüpli''HH1 -tl* cr^to l''rci»«.
Gesammtabsatz bis Ende 1877 ca 67000 Maschinen.
Kiacro-Lieferung ant alle Eisenbahnstationen Deutschlands, Probezeit
Garantie.
Ausführliche ilhistr. Cataloge auf Aufrage gratis und franco.
HEINRICH LANZ? Maschinen Fabrik Eisengiesserei. MANNHEIM
Tüchtige, solide Agenten erwünscht, wo ich noch nicht vertreten bin
(''»34. 7- *)
jed^n Alters, welche sich schwach fühlen, durch ein sehr sinnreich construirles chirurgiflche-Instrument. AcrUlirh bexotarhlft — nu-K<-iiblicklirher Erfolg garanürt. Broschüs ren, alles Nähere enthaltend, verschickt unter Couvert gegen Einsendung von 3U kr, in Briefmarken der General-Agent JUUj attl, qq Nürnberg, Weinmarkt Nr. 5.
OOoooooooooooo<
IflOLL SEIDLITZ - PORA.
Csak akkor valódi,

s aj
különösen figyelemre méltó hírneves
Dr.- Forti-féle
Im minden doboz czimlapján A és .is én sok*7.0rcsitott c7.égem van lenyomva.
Büntető birósági ítéletek ismételten constatálták cxégem és véd-jeg\ em meghamisittatását ; aaért óva intem a közönséget ar. ilyen haini-
'' . . ''_____■iI.Á.lia. iillun minllinn.'' o
sitvanyo* számítva.
r^ n — w -------
vásárlása ellen , minthogy azok csak ámitásra vaunak
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
Valódi minőségbon az x-el jelólt czégcknél.
SEB-TAPASZ, F
y H (fon i
RANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
IlMlSÁÍi. A, hölgyvilág
által m;i:t fjülranlhatian b?rfino«ltószer ált*hki.<»ian «di-merti.ti-u a bivattloMii mOi»vi»»gilt. ki-üad, artaimallan, vaiódi
K A V ! S A N T E
I>r. L K ./ O S S E-t61 r/trisWtn.
Kxen vílághiríl bőrtiazútő >*t r valamennyi s*é. j>it£«zcr k''">z<"?t leghitelesebb < leghatásosabbnak bianrtjuil szepiök, b0rkiuté8, ler-esséjj. sárjf.i f.»lt«.k, valamint mimen l>őrtiiz:átla«ibág biztos eltávolítására. A KAV1S.VMTB az arezszinnek feltílnoen szép bálvány rózsaszínű bársonyazei (1 fiatal üdeséget ad, a bőr és kezeket pyöi.gédfckké teszi, a lég behatasa-tól megóvja, s gyöngéd bórt szerez a legkésőbbi öregségig. Kapható vm''ó-Ií minőségben :
_____ ''Nagy-Kanizsán, Priger Béla ur gyógy»zertáraban,
Budapesten Török József gyógysz. nrnál. Szegeden Kovács Albert
es Barcsay Károly gy-ígyizeréax uraknál. Eredeti üvpjtok á''a 1 frt 50 kr. Központi faraktár Budapesten Schwarz Henrik nél Mária Valeria-utcza, 9 sz.
(_5}j9 18—20)
Elköltözés végett bérbe adandó lakás. Magtár, bútor és borok eladása.
Egy öt szobából álló szép kényelmes lak ás, kerttel, nagy p;ncze padlással és minden hozzávalóval, f. év. october 1-től usetleg szeptemLe 1-től szinte f. é. augusztus elaőtól fogva egy magtár padlással bér»'' adandók.
Ezeken kivül tökéletes öt szoba butorzat egészben, vagy dara bonként, egy szelelő rosta, borfejtőgép 1873 — 77. borok, pálinka bordók plékályhák és sok mindenféle tárgyak eladandók. Bővebb tnjósitás
Schwarz Adolf urnái
iskoln-uU-z! N*.-Kanizsán.
---; i Ü30 1—3)
mely rendkívüli gyógyereje elválasztó, érleiú s fájdalom csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, bőrke s-baruaaág, hártyásgyik ^Croup, angina) mindennemű megsértések, harapas, szúrás, vágá9 vagy eges által támadható sebe k, megforrázások, darázs- vagy méhszurások, konok fekélyek, zúzatok (con''usiók) meg lepő gyors fájdalomcsillapitásaal — rögzö''t daganatod, gümók, tályogok, pokolvar, (carbunculus pnsiuia ma-ligna), megkemény kedések, genyedesek, verkeiések, miuden mirigy betegségek, gorvéljes fekélyek, fagydaganat, ujjtereg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csont-szu, kiticzamitás éa megrándulások, helyi csuz; továDbá a szülés folytáni lábfelfakHdások és sebek fájós, fekély-zett vagy már genyes női mell. — Sok nő már csira-ban volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi mütétuek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és meh íullánkja csupán ezen ta paszn&k rövid idei használata lolytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen sznbad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecaülhetleu gyógyszer, mely nek jelessége leghitelesebb egyének számos a különös kivánatra bármikor felmutatható bizonyítványai áltul már rég-.n a legfeuyesebben eii¿mertetett — rendkivüii s legkülönue-múbb esetekben megpróbált hálásánál és feltünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hirét kétségbe-vonbatlacul igazoija.
Egy csomag ára öü kr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasitassal együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: I''chten TOROK JÓZSEF gyógyszeréaz urnái, király u''cza T-ik sz. a. Nagy-Kanizsán: Práger Béla gyógyszertárában, AlsóLendván: Kis Béla gy ógy szertárában.
A t. cz. gyógyszerész u.ak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszólliltatnak, miszerint e részbeui ajanlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FOKTI LÁSZLÓHOZ czimezve: Budape»t ^liáczvaros, Bocakay tér, 7ll.J. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
sS^^ Vidéki bérmentes levelek általi megrendelé sek az árnak készpénzbeni beküldése, vag_\ postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek. (G7S 1 — 50)
A Iegnt0gliixii.il -Mi öiiS''^i-lvy.«« v.cri* a 3Xenvcd«i emberiségnek minden bt-ls.''i és hüla«" gy»»Uailásnál, a |cgt*iM> b* t< gs.''g elK-n. miei-tennemü sebesülések, fej-, lói- fogfájás, régi sérvek 03 nyílt s»»l>«>k. rák fekélyek, üszök, «zemgy üiladás, nuudeunemii lié-tulás «» sérülés stb. síb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. e.
Valódi minőségben a f-tcl jelölt rzégeknél.

ORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
Krolili M. ós társától Jíorgeulx^ll ^Norvégiában».
F.ron hilmáj zstrolaj valamennyi, a kereskedelemben t lófor-111 -• faj köxótt ar. egyedüli, mely orvosi tzélokra használható.
Ara egy üregnek használati utas tással I frt o é.
Valódi minőségben a *-aI jelölt cxégekuél.
?5
mi lanacsaUo tertíak S7.ámá:a
^y öngeségi állapotokban
Ol; egyének, kik magömlés , nemi gyöngeség, hajkihull.it-, valamint jiiiílt bujas«Miyvbeu »*env.-«ui«»k ezen a maga nemé • bon egyetlen mü altai tanacsot es gyökeres segelyt nyernek. Megrende''hetó a következő helyen ttílö -*)
Dr. BRÄTST L.,
Budapest, két sas-uteza 24 ^Ára 2 frt.)
Ki c Itirea mu fiMMl mc<f akar (Oo/.ó<lni, kj»iii»tr» cjjy ínlrkm«, p<rk.kcl cllútott ki''oiiatot kap iblnj <lijUiariul uw-ykultive , .ixoubau >cnJo Mt «c«se iuí-h nu^''at alá addig gyf''gykezolt''vnek, a mitf o kivonatol im>iu <>lv**ta.
Pályázati hirdetmény.
Süraegh nio/.óvárosban a kath. felekezeti leány-iskolánál ujjonan rendszeresített kézimunka tanítással öszekötött
• / »• »•»
b x)i ~ püi}^aiüan csak* okleveles tanitono vehet részt. — . „ (x-j| Üvi illetmény: 450 frt készpénz, egy szobából álló lakás s
^5? 2oK-VdlfÜtéSreClég tÜZÍfa'' " Az áIlomás fol-vó 6vi szeptember , 1-én elfoglalandó. - Pályázni szándékozók felszerelt folya-
Raktárak : N.-K a n i x s a Práger Béla gyógy. (*t) Rosenberg Jóxiof. ix) Fesselhofer József, ^x) Roaenfeld ^x) Belus Jóxset gyógvsxerésx. — / a I a - K g e r g x e g *) ».Gyógyszertár a Szl. lélekhez. — Barcs (x) Dorner 3. Csáktornya »xi Uönc* L. v. gyógyszerész Karád Hernalxky A. gy-''»gyszerosz. Kaposvár (xt*) Kolin J. (x) .Schröder Sándor gyógy- K a |> r o n c z a Werli M. gyógy. Kószog ix*) C»a.-»iuovics lat. gyogv. (,x*) Küttei Ist.
gyögy. Keszthely (x) Schleifer A. (x) Wünseb K. Körmend ^x+j | . . ------ ------
Kats Jáu. Szombatuely (xj IMI.eh Ferenc« gyógy. Sopron (x. tanitonoi aiiomasra palyazat nyittatik. A tannyelv m£ig}''ar. mexcv aud gyógy (x) molnár í,. gyógy. verőcze {x*j becs j. k. — A pályázatban csak okleveles tanítónő vehet részt* —
gyógy H á n o k-S z.-U y ó r g y ^xj A. C. Kibic gyógy Zágráb i''x''i i ¿''. .... . ^
Mittlbach S gyógy, (x) Irgalmashoz gyógy, ^x) Hegedűs Gy gyógy. PerUlet Jáu. gyógy. S*a lónak (xt Schwarz Gusztáv gv« x Roehliix lst. i Bernátzay A.
I .MII (II Tí'' .
ÜOOOOOOOOnOOQOOOOnflöOO f- évi augusztás hó 15-ig bezárólag Cseh
yüuuüuüuuüuuüüuuüüüuyü iitel0 iskolaszéki elnökOz benyújtsák. —~ '' -

(657 1-3)
Kőbányai sör raktár
DliEHEK ANTAL sörödéjéböl
Blankanbery Vilmosnál föier (gabona piarcz) Kaiser-fele házoan. ^
Mindennemű sör k25, vagy 50 literes hordókbau és 25, vagy 50 palaczkos íadukban a legjobb miuóségben kapható. — Helybeli palaczksör megrendelések, házhoz szal-litva, mindenkor jégbe hűtve és különféle minőségben eszközöltetnek. (425 52 -*)
Izraelita szülőkhöz !
M (G79 1—6)

Nagy papir részlet!
és
Van szererencsém a t. cz. szülőkkel tudatni miszerint a felsó lövői jó hirben álló reálgymnásiumnál, mint vallás-tanitó alkalmazva egyszersmint az itt levő mozsvailasu fck tanulókat teljes ellatasra elfogadom. Azou t. izr. szülók tehát, kit gyermekeiket ezen intézetbe adni szándékozzák, , szíveskedjenek hozzam akár levélben, akár közvetlenül | fordulni.
Uiiiralh es Társa Prágában.
Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják a szilárd kivitel, könyfi járás, na<y munkaképesség, éi lii.zta cséplésről legel"nyBsebbsn ismert, ugy rámán álló, mint
kerekeken járó
kézi és iarg ány-cséplőkés ziileteiket
l-tól 8 ló, vagy ökör erejéig.
Továbbá keskltdnk különféle n.igy-''águ és elismert jó minőségű
tisztító rostákat kukoricza morzsolókat ós szecs-
kavágokat (636 6-9)
Képes áriejrvzékek in?rv«in Hiimsntiaon
Mindennemű levél-, iro-, nyomo- és
állandóan a legnagyobb válásitékban van készletben
Papír-gyári raktár, Bécs, I., Wolfengasse Nr 3.
mr- Minták klv&Mtra díjmentesen küldetnek.-^«
^ r
----------
Keit Felsó-Lövőn, 1878. julius 18-án.
649 3 -3;
Engel Adolf,
vallistauitó.
Cséplőgépeket
lilással felette oles
legújabban jantoti azögPcs-rendszer 1 + vonó marhára, akár pedig kér erőre is alkalmazva jéullaa és próbaidő mellett bérmentett vasúti szál-felette olcsó arak mellet ssillitonk.
Jóravaló ügynökök kerestetnek. Ismóteladék előnyben résxesülnek
Mayfart Ph. es társa gépgyáruk
Fraukfurtban a Majna mellett. (607 ll-M
Nagy-Kanusán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.