Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.13 MB
2023-01-09 13:19:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
221
388
Zalai Közlöny 1878. 070-078. szám szeptember

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
17. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

> AGY-KA STZS A, 1878. szeptember 1-én.
70-1H szám
Tizenhetedik évfolyam."
< - - - -
^ Előfizetni ár: gj
jegész ívre 8 frt \
fél évre . i -
negyed évre - -
Egy szám 10 kr
Hirdetesek
6 hasábos petitsorban 7, másodszor S min.Ion további sorért 5 kr. NYÍLT I'KKBEN
soronként 10 krért vétetnek fel Kincstári illeték minden tegye» hirdetésért külfinf
£ 30 kr fizetendő. 1 el Óbb I
•Vtí»—>------v
N.-Kanl7.8»vAr08 helyhatóságának nemkülönben a
8*ét ^
--- — ■-=
í A lap szellemi részét ,f illető közlemények a «zerkesztőhöz. anyagi részét illető közlemények pedig * kiadóhoz bérmentve intézendök :
NAGY KANIZSA Wlassicshaz.
; Bérroentetlen levelük, caak ismert munkatár saktól fogadtatnak el-
-SO M OQ
ó z
o :nt
Kéziratok vissza küldetnek.
is*
ii'-ini

,n.-kanizsai kereskedelmi 8 ¡parbank", „n.-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyai általános tanítótestület", a n.-kanizsai
kisded-nevelő egyesült*, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kfilválasztinánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön niegjelcuo vegyes tartalmú lap.
(,y fi in öles, szőlő, s borkiállítás Csáktornyán.
A za la megyei gazdasági egyesület által oktober hó 5. és 7-én létesítendő gyümölcs, szóló és borkiállítás tervezete a következő :
I. A gyümölcskiállitás kiterjesztetik az egész megyében termett mindennemű friss gyümölcsre. A gyümölcs kiállítássá! összeköttetik az egész megyebeli gyümölcsfa tenyésztés körül kifejtett szorgalomnak is megjutalmazása, és igy uradalmi, községi vagy magan íaiskolak tulajdonosai és kezelői páiyazliatnak a jutalomért, ha a gyümölcsfáknak a pályázó álul lett tenyésztésé a helyszínéhez legközelebb lakó két gazdasági egyesületi tag által igazoltatik. A csemeték faj, szára és kor szerinti pon-tus jegyzékben kimutatandók.
II. A szólló és borkiállítás kiterjed a Muraközi és Mura balparti hegyek terméseire. Kiallitásra bocsajtatik minden szö-lófaj az illető szóló terek felsó, közép és alsó részeinek terméséből. A szőlőfürt legalább három par levelet tartalmazó venyigével, és virágcserép ben állítandó ki. Kiállítható továbbá a fentebb érintett helyiségekben termett mindennemű bor is pa-Jaczkokban, ha lehetséges ugyanazon faj bor több évről: szüretelési időnek s a bur atiagos folyó árának megjegyzése mellett. A lentebb nevezett hegységek termésein kívül és megyebeli minden szőlőbirtokos is részt vehet saját szőlő és bortermésével.
Jutalmak:
Minden kiállított és érdemesnek talált tárgy részesittetik jutalomban, és pedig: pénzbeli díjban, vagy dicsérő oklevél-
ben mi .az elismert érdem fokozata szerint ösztatik ki.
Pénzbeli dijak következők :
I. Gyümölcsért: Első rendű díj 2 db 2U frankos arany az átaljában legszebb gyümölcs kiáilitójáuak, továbbá 3 db 10 frankos a legszebb alma, és 3 db 10 frankos araíty a legszebb körte csoportra. Másodrendű dijak; Három díj egy-egy ezüst 2 forintossal és hat díj egy-egy ezüst egy frtossal.
II. Fa tenyésztésért: Egy jutalom 3 db ezüst 2 frtossal a/.on néptanítónak, ki saját szorgalma után a legszebb gyümölcs faiskolával bír, vagy olyant kezel. Továbbá egy jutalom '.'> db egy frtossal az elsó díjra érdemesített után következő néptanítónak. — Magányom fateuyésztöknek, három elsó rendű díj 2 - 3 darab ezüst egy forintossal és három másodrendű díj l-l db ezüst egy forintossal.
IIL. Szólóért: Elsőrendű két db 20 frankos, egy másodrendű 3 db 10 frankos, aranynyal. Ezeken kívül a szorgalmat tanúsító termelők számára négy dij 1—1 ezüst két frtossal. Tizenkét díj egy-egy db ezüst 1 frtossal.
IV. Borért: Egy elsőrendű dij 2 db 20 frankos aranynyal fehér borra, egy elsőrendű dij 2 db 20 frankos aranynyal veres borra. Két másodrendű dij 1 — 1 db 10 frankos arauvnval fehér borra, két másod-rendű dij 1 — 1 db 10 frankos aranynyal vörös borra.
A pénzbeli jutalmazásoknál a fő tekintet az leend, hogy leginkább a népnek, tanítóknak, s azon vinczelléreknek szolgáljanak ösztönzésül, kik ugyanazon telepben több éven által dicséretes szorgalommal és
TÁRCZA.
Hivatlat: torra kár örülni még, — Hisz é l az alvó, s uiucs halott sehol !
Utkovies Mihály emlékezete.
Születésin/pja százados visszafrrdultának alkalmából augusztus '¿ő. 1878.
Nem a neve hangzott, — szive vert magyarul.
Arany János
Kihűlt az agy, — az eszmék otthona ; Dermedt a sziv, mely fölmelengetett ; A hang, e népserkentő harsona, Fagyott ajká.n örökre ném* lett. Meghalt a költő ... és azóta már Fölötte rég behorpadt a hant, S hol a duló enyészet árnya jár : P o r á b ó 1 már por sem maradt alant.
De, mely hevült hölgyért, honért, hitéit, Lelkét a sir el nem temetheté ! Az elmúlás itt mejíhr.jolt, kitért . . . K lélek a fölébredt nemzeté ! Itt van közöttünk, itt lebeg velünk, .Megosztva itt szivünk, lelkünkben ég ; Ki-zméibeu tisztult gyönyört lelünk, -Akár csak most is elve zengne még !
Hisz él is o, — és éltet alva is. Mint éltiben alvót éle.-ztgeti-tt, Hetitve honfi-lángra mostan is, Mint egykoron az alvó nemzetet, — Kinek kitépik nyelvét orvkezek És elrabolják ősi szent jogát, Virasztó honfiak ha nincsenek — S bangjok eget-földet nem harsog át I
Éíj-föld az alvó ellen eskflvék : ^egosztakóztak rajta jó korán \ el'éu, hogy elkövetkezett a vég, o ihatnak immár áldomást toráu ; Tépik merét, kifosztja sok pribék ; L>e felharsaut a ízó : „Megálj'« _ s ehol ;
Hisz él az alvó . . . álma tünedez ; Hallgat, . . . figyel . . ámulva néz körül . Nem érti még. h<»gy ez miért hüludcz? S amaz, ki költögette mért örül ? Hallgat. . . figyel. . . hall édes hangokat-A hegedősök lantja újra zeng; De most öröm veri a húrokat : Győzött a jó ! . . . megszégyenült a czcuk !
O is, kinek emléke leng körül, Ott volt a nemzet-ébresztők közolt, S a nemzet alkotókkal emberül Kls'I sorban ő is megütközött. S hogy ellenét fegy.őrrel győzte le • Tűzhely zsarátnakat élesztgeté, • Kupát emelt, habzó lánggal tele, És áldomása hölgyét élleté.
Ott volt a nemzet-ébresztők között A nyílt szivü és tárt karu barát, Kinél a vendég bőven töltözötl, Dicsérve gazdát, házát s asztalát, Hol nóta járta, fűszeres beszéd, Dévjj enyelgő« válta mely borút; Hol tagjnit frisitheté s eszjt, Kit elgyötört fárasztó váudor-ut.
i
Ott volt a nemzei-ébresztők Közölt Dicső Kger szerb-anya-szült tit, Kinek gyönyör volt a sorsüldözött Mnzsák oltárán leborulnia ; Ki vén Egernek gondűző borán Hevülve, zeng csapongó dalokat; Ki dolgozik szerényen, szapoián, Kit fény, ragyogvány soh'ae csalogat !
Ott volt a nemzet-ébresztők kö/ött, — Most hát a Nemzet őt ébressze f-l És üljön ünnepet elköltözött Hü dalnoka dicső cmléktvel! Áldás lengjen a százados lakon, Hol ti napot elősiör látta !
jó eredménynyel működtek. Egyéb kitün- , tetések elsó és másod rendű dicsérő okle- • velekkel eszközöltetnek. A szőlő jutalmazásánál figyelembe vétetik: vau-e forgatva a talaj, melyen a kiállított szőlő termeltetik? a kiállítónak saját ültetinénye e? miképen miveli szőlőjét? talaja mily vegyületü? a hegynek aljában derekán, vagy felsó részén fekszik? Mindez, ugy a szóió neve pontosan feljegyzendó, vidékenként divatozó különbözés szerint. — tízen körülmények, va-
* /
lamint a gyümölcsre nézve a saját termelés, ug\ a fa-tenyésztési dijakat illetőleg a fáknak, és csemetéknek tulajdon tenyésztése, s állapota hitelesen igazolandó.
A kiállításnál belépti dij nem szedetik.
Általános tudni valók: A kiállítás egy központi rendező bizottmány, s ennek felügyelete alatt a vidékbeli albizottmányok aitai eszközöltetik. A kiállítás helye Csáktornyán, a „Hattyú" vendéglő terme, hol a kiallitásra szánt tárgyak pontos jegyzékkel s a megkívánt bizonyítékkal egyetemben 1878-ik évi október 5-én délután 6 óráig a rendező bizottmánynak átadandók. — Később beérkezendő tárgyak jegyzékbe nem vétetvén, a mennyire lehetséges leend, felállíttatnak ugyan, de díjban nem részesülhetnek. A kiállítás az elnök által ünnepélyesen megnyittatik október G án délelőtti 11 órakor, s mindaddig tart, mig a biráló választmány a kiállított tárgyak megbirá-lását a jutalmak és kitüntetések odaítélését, s a/.ok ünnepélyes kiosztását befejezte, mi oktober 7-én délután leend. A kiállított tárgyak a kiállítás befejeztével elárvereztetnek. s az érettök bejövendő pénz a kiállítási költségek pótlására fordittatik.
Az egyesületnek minden tagja, minden ügy-barát és érdekelt szives részvétre felkéretik, különösen a megyebeli nagyon tisztelt lelkész urak, a kiállítás sikerének előmozdítására buzditólag hatni szíveskedjenek.
A kiállítás foganatosítására, sikeres keresztülvitelére a következő t. cz. urak kéretnek fel: A központi rendező bizottmányhoz : Árvay István, elnöklete alatt: Zieg-ler Lajos, B. Nevezem Károly, b. Kucze-vich Oonstantin, Hegedűs József, Molnár Elek, Konyáry Mihály, Molnár István, Szakonyi Zsigmond, Jeney Gusztáv. A bíráló bizottmányhoz; Glavina Lajos elnöklete alatt i* Arvay István, Inkey László, Szalacsy Farkas, Horváth Mór, kir. kamarás, Sélley László, dr. Takács János, Tersánczky József, Osesznák László, Zieg-ler Lajos, Szabó Imre, Bogdán György, Talabér Zsigmond, Hegedűs József, Molnár Elek, Konyáry Mihály, Horváth László, Kiss Béla. - A központi rendező bizottmány felügyelete alatt működő vidékbeli albizottmányok tagjaiul felkéretnek : Először. A stridói vidékre: Szirmay József elnöklete alatt: Zarjecxky Vinc/.e, Mo-csáry János, Koezeth Mátyás, Wrábetz József. 2. Szt-Martonira ít. Szele Ignácz elnöklete alatt: Juhász Sándor, Májhen F. 3. Vizi-Szt.-Györgyire: Bogdán György elnöklete alatt: Hegedűs József, dr. Géza János, Szilágyi Gyula. 4. í^endva vidékére: Kiss Béla elnöklete alatt: ft. Stirling Antal, Szmodics Elek, Dervarics Kálmán, Tomka György. 5. Lenti vidékre, Horváth László elnöklete alatt: főt. Vidos László, Kelemen Imre, Zakó Dániel, (i. Dobri vidékre: ft.MalitsFerencz elnöklete alatt: Faisztl István. 7. Letenyci vidékre:
Áldás lengjen a drága hantokon, Hol emberöltők óta szender g!
Ti meg, kik hozzánk téres e haza Vidékiről zarándokoltatok : Ne térjetek innét addig haza, Mig költőuktől meg nem tanultatok — Szeretni bont. szeietni nemzetet. Egymást testvér gyanánt ölelni ál, S bár némot-, tót-, vagy szerbnek született Szeretni hőn hazánk minden fiát!
Kiket p«?dig Bánátunk téréin Az ingovány felé lidércz vezet : Serkenjetek fül édes véreim . . . Legyen köztünk testvír-szövetkezet ! — — És akkor O, ki szerb szülék fia, De minden izihen magyarra vált — Derülten fog alátekinteni a Meunyból, hol téged, oh Hon áldva áld !
ERDÉLYI BÉLA.
Vitkovlcs ünnepély.
Eger, 1S73. augusztus hó 2b én.
Olt, Hzon városban, hol 1552 ik évben L)obó István méltán kivívta az Pegri" nevet, ma nagy ünnepély tartatott ; még pedig az itt született nagy költő Vitkovics Mihály születésének 100 éves évfordulóját és munkáinak kia-d4sát, arciképéuek leleplezését és szülőházának emlékkőveli megörökítését ünnepié. — A vendégek közül itt láttuk Greguas Agoatont, Gyulai Pált, Vadnai Károlyt, Dobranszky politech. egyet, tanárt éa még több vidéki felsőbb tanodák igazgatóit és tanárait. Vitkovics rokonai közül jelen voltak Vitkovics Gergely és ennek leánya, Vitkovics Mihály unokaöcscae, ki 25 éve, hogy Belgrádban tanár és a magyar nyelvet még most is jól érti ós beszéli, a vidékről
-
is sok vendég zarándokolt be ez ünnepélyre, mely 24 én este 1/2 8 órakor kezdődött egy szinelűadá8sal, az ó kaszinó nagytermében műkedvelők által előadatott: „A marquis-nő arcz-képei« ; felvonások között ifj. Almásy Miklós ur Budap-.stról zongora és t. Dcutach Jozefa úrhölgy Gyöngyösről czimbalom előadásai tették azestétélvezetesebbé. Előadás után a Miskolcz-ról ide rende.lt Viktor Lajos fhg. 75 sz. gyalog ezred zenekara és jó czigányaínk tánezra késztették fiatalainkat.
Másnap 25 én reggeli 10 órakor a lyc. dísztermében 1) a műkedvelők énekkara által .Isten áld meg a magyart* énekeltetett. 2) Az ünneprendező bizottság elnöke ft. Svorényi József gymn. főigazgató megnyitó beszédet tartott a kölíészetröl és össze hasonlitá Vitkovi-csot más költőkkel, ezután a költő arczképe lelepleztetek.
3) Szabó Ignátz fógymn. tanár „a költő életrajzát" mondta el; ennek végén a képet 2 egri úrhölgy megkoszorúzta.
Vitkovics Mihály életrajza (Szabó Ignátz után). Született 1778. augusztus 25-én Egerben, hol atyja Péter, szerb pap_yolt. A zenét és éne ket már kisded korában szerette, elemi iskoláit itt végezte. 17S9 ben kezdte s az egri gymn.-ban 1789-igfoly tatta. A magyarnyelv iránti szeretetét Horváth Euseb tanár, ki magyarul adta elő a gymn. első osztály tantárgyait, ki elég jókor csepegtette a tanulni igen szerető növendékbe, 8 bár a következett évben Schuhman cistr. tanár a magyar szólást tiltotta, s Pászty őt 1794-ben üldözte verselési kedveért, a költészetet Budán tanulta Tóth Farkas tanártól; m ár ekkor felébredt benne a költészeti hajlam 179H. Rimesleveleket irt egrijbarátainak, mely némely
TIZENETEK ÉVFOLYAM
ZALAI KZLNY
SZEPTEMBER 1 n 1878.
Folly Bernát elnöklete alatt: Bubb Károly, Tamás Ferencz, 8. Dobronak vidékére : ft. Sziszeky Márk elnöklete alatt: Rajzár István, Nagy Kátoly, Szeredy Pál.
A mozgósítás.
Nagy-Kanizsa, augusztus 27. 1878.
Nálunk is a 48. szániu fhg Ernő nevét viselő és Zala- ugy Vasmegye egy nagy részé re kiterjedő rajoujában az ezred, ezzel kapcsolatosan a tartalék is mozgósittatván, fiatalságunk szine világa most fegyver alá és Bosznia sller-czegovina elfoglaiasara Bpóilittaték, a mozgósítási parancs ép augusztus 21 én este 7 és 8 ura kozt érkezvén a vartalékparaucsnoksághoz, honnét a kellő iutézkedések uiég azon éj folyatna alait foganatosítanak és az ezred és tartaléknak zászló ala hivása megtörtént.
Alig, hogy a behivási parancs szétkülde-lett, már 23-au az ezred legenysege tömegesen jelentkezvén, alkalmuuk volt a oiránkozo szülők, nők és gyermekek sírását a legnagyobb részvét mellett hallani, az egész város oly lehangolt, mélabús, hogy egyetlen arczon Bem látni a megelegedés nyomait, a város és vidék lakos-saga egyformán, mintha mindegy iknek uagy hatottja volna, egj tormán búslakodik és szo uioru, önkény leien azon kérdés merül lel, mind ez aggodalom miért v«n V
Mtg uekébeu éilünk, addig csak az 1SÜ8. evi 40 ik törvény állal teremtett aitalauos védkötelezettség elvét jónak láuuk, most azonban midőn ez<-u törvény alapján aikotott véderőuek a harcztérre lett szalliiasál latjuk, önkénytelenül belátjuk, hogy ezen törvény oly hiányos, hogy azon begilni okvetlen kell, kell pedig azon ludoknal fogva, meri hauti-.unk mindegyike nincs azou helyzelbeu,. min.ép a belejezutt csata után haza jovelelevel biztos helj re johel vissza, mert igeu számosak azok, kiknek az egy szolgalatukon kívül st<mmi vagyonuk és megélhc lési lorrásuk nincs, szamosak azok, kik miut béresek és más cselédek a véderőról szólló törvény értelme szerint, minta Ill-ik korosztályt áthaladottak megnősültek és most családot képeznek, uein intézkedik a törvény mi történik ezek családjával, a cselédtörvény megmondja, hogy a cseied uiog szolgai a berét is a szolgalat adó megadni köteles, mely szolgalat bérből a eseléd^az egesz családját tartja, mint cseléd szolgálat adó házábau lakik, csaladja mind ezt vele együtt élvezi, mi történik most, midőn a családfő, miul kötelezett Imdii zászló alá hi vatik, csak a családanya maga marad a 3 vagy 4 gyermekkel! Ki kötelezi most a szolgálatadót arra, hogy e családfő nélküli családnak lakast és eltartast adni köteles, mind errúl nincs törvény, pedig mind ezt törvény által el intézni és meghatározni kellene, hogy az eseue, ha egy családfő a haza vedelmében a családtól eiszólliltatik, a szolgálat adó mennyi ideig tar tozik a lakást, eltartást és a szolgálati viszonyba adott told termésének hányadát köteles a családanyának kiszolgálni, hisz a hadíi akkor,
utánzata llorácz, Seneca, Lucrec és Blumauer-nak, részben még a népies iskola tizenotoseiben, de kivonatok is Kazinczy Ferencz Írásaiban nyerték meg ót a magyar irodalomnak ; Pápay Samuel azonban ót vezérelte és kalauzol e Pápay akkoriban az egri lyceumban magyar írod. tanar volt. Egerből Viikovics 1799. Pestre jölt a törvényt hallgatni, hol 1801-ben esküdt fel a kir. tábla mellé. 1803-ban ügyvéd lett és Pesten irodát nyitott. — Ez óta főleg hivatásá nak élt, de szüneteit dolgozással és tanuiassal tolté, ez időben irta „Dal cneksor Lidijéhez", kiről is mindég abráudozolt. — Galevti könyvét forditotta Mátyás királyról, mely eddig csak töredékesen jelent meg. Színdarabokat részint fordítgatott, részint irt, erre az épen akkor ott állomásozó Báró Wesseléuyi Miklós színtársulata serkentette; színdarabjai közül a jobbak:
„II. Rákóczy Ferencz Rodostoban," szomorú játék 3 íelvi — „Mars Venussal Murány alatt', nemz. vitézi játék. „Keresztes vitézek." „Pozsonyi kabát." — 1808. Kazinczyval levelezésbe állott, midőn egyszer Pesten találkozott; ekkor szövődött közte, Szemere és Horváth István között a kis irodaimi kór, mióta T e o doriájával frigybe lépvén, háza mindég nyitva volt az irodalom fértiaínak. — Mar szinte el feledte meséit ügy védi irományai közt, melyet Kazinczy tanacsára elő is vett, javit gatta, szaporitgatta, de mind nagyobb kedvvel az epigrammhoz fordult; igy 1810. Kazinczy hez irt: „ügyészi foglalatok azonban, melyek tömérdekek, a legalkalmatosabbnak ér. zem magamat a rövid szabású poesisra; ezen felül Sitrokay Antal — már nyalábra szapo n>dott epigrammaival már igen feltüzelt." — 1812. ki akarta adni verseit és. meséit; de a nyomtatási ár sok levén abban hagyta, csak 1814 — 15-ben adta ki Kazinczynak ajánlva 2 kötetet, ezek alán szorgalmasan dolgozott a tud. gyűjt. Hasznos mulatságokhoz, az 9Aurora* és
mídűn a hazát védi, ugyanakkor azon birtokos birtokát, melyben mint cseléd felfogadva volt, szinte védi és annak gyümölcsöző alapját oltalmazza, tehát közvetve a szolgálatadó jóvoltát mozdítja elő.
így van minden oly sorsú és állású hadfival, kinek nincs birtoka, vagy szüleinek nincs oly vagyonuk, melyből a hadjáratból történendő haza jövetelével megélhetése biztosítva volna, kell tehát, hogy törvényhozó testületünk ezen óriási hiányon törvény utján segítsen, és ezen alapon a haza védelmére hivatott, hadfiak hon maradó családjukat a megérkező vei együtt egy szebb jövő reményébeu biztosítsa.
Miut értesülünk 4214 hadfi lett behiva és augusztus 27 én eslélyjg óbból 4084 ember jelentkezett, éi csak 130 maradt hátra, kik azonban más vidéken és hadkiegészítő kerületben jeleutkeztek, de az idő rövidsége miatt eddig az értesítő még nem közöltetvén igy ezen szám elintézetlenül van.
KOVÁTS JÁNOS.
Magyarország hölgyeihez I
Az utolsó években határainkon lezajlott véres harezok előjátéka folyt csak, midőn a 4!viki honvédek uudapesli egyesülete elsőül a hazábau lolhivta Magyarország lekes honleányait a sebesültek részére lépésben, sebkötók-ueii segélyt n} ujtaui.
A török lajrokouaiuk sebesültjei részére érdekközösségünk érezetébeu lázas lelkesedés kozott megindult adománygyűjtés fényes eredménye vczeteit; a nemes lórok nemzet köuyek kózt fogadta részvétünk e kifejezését, melynek tetemes pénzbeli értékét meghatváoyozta a gyorsaság a kellő helyen alkalmazás és adományaink erkölcsi jelentősége.
Most, hogy a tragoedia véget érni látszott, határainkon uj rémes színjáték jeleueiei ismétlődnek ; az occupaló hadsereg, melynek legnagyobb részt magyar, mellnek soraiban önnön edes véreink, tiaink, testvéreink, baralaiuk vaunak leginkább kitéve a csaták pusztító lü-zéuek," a dicsőség csillagáuak sugarai nélkül, sebesültekben, rokkantakban, nyomorékokban napról napra gazdagabb.
Magyarország leányai 1 Ne nézzük ez ismeretlen czélok érdekebeu indítóit harczi kaland öukt-nj telen áld >zataink égő fájdalmat tétleuül; ue hallgassuk néma kóuy uy ekkel szemeinkben szivet rázó jaj kiáltásaikat, siessünk balzsamot csepegtetni sebeikre, küldjük el lé péoünket, seükotoinket elhagyott betegágyaikhoz. A nép, mely egy testveruemzet irányában annyira kitüntette emberszeretetét, saját vérének hullása lattan érzéketleu maradna ?
Az országos honvéd egyletek központi választmányából a honvéd menedékház felügyeletére kiküldött bizottmány reméli, hogy hazauk leányai uem vonjak meg reszyélöket az osztrák-magyar occupaló hadsereg szeren csétlen sebesültjeitől.
Minduntalan ujabb és ujabb ezredeket
„llebe zsebköuyvéhez." 1522. aleguagyobb ér demet tette a népdalban, miután a Horváth Ádám és Csokonai óta elhagyott nemre fordítván költőink figyelmét.
A szerb költészetet is ó kezdé ismertetni 1826 ban.
Egerbe gyakran járt, de mindenkor, ha eljött kiment az apja szőlőjébe, hol mé^ inai nap is áll a nagy diófa, mely alatt gyermekkori ideje eszébe jutott, és szívesen szeretelt itt lenni.
1828. évben betegeskedni kezdett; és 1829. év szeptember 9 eu vizkórba meghalt Pesten, hol el Í3 temettetett.
Munkái nem kevés, melyet az egri ly-ceum ad ki.
Ezek voltak röviden bár, de auleuiikus életrajza; és ez életrajz utáu Erdélyi liéla ur Budapestről (városunk szülöttje) 4 ) szavaiá el „Vitkovics emlékére" czimü költeményét, (melyet tárczánk elején Közlünk) 5) a dalkar »Hazádnak rendületlenül" énekié.
ü) A polgármester megköszöni a közönség pártolásai és kéri, hogy a házhoz, hol Viikovics született fáradjauak, mely a görög kel. lelkész iak udvarán emléktábla által megorö kittetik. a. leleplezést t. Z a 1 á r megyei főjegyző gyönyörű beszéd kíséretében hajtotta végre.
L>e<után 3 órakor az érsek ó. exc. Dr. Samassa ebédet adott, melyen löOszemely vett részt; az érseket D a n i e 1 i k kanonok helyettesítő ; nem voltak szükiben a köszöntések sem. Este 8 órakor tánczkoszoru tartatott az ó kaszinó termeiben és kivilágos viradtig tartott a táncz.
Az ünnepélyt impozánsa telték az önkéntes tűzoltók kivonulása díszruhába és a mo-zsárlövések.
ifj. SCHWARZ SOM A.
mozgósítanak s visznek^ a csatatérre. Magyarországnak már-már nem lesz vidéke, mely a mozgósítás által érintve no lenne. A kit ma szerető keblünkre ölelünk — holnap már — lehet — a halál kemény tusáját vivandja. Magyar nők! Adjunk a sebesülteknek tápszereket óbort, tépést; nekünk olcsó jószág az, nekik drágább az aranynál. Ki tudja, nem-e édes testvérünk, kedves gyermekünk sebeit enyhitik holnap vele ?
Küldjétek adományaitokat tépésben és sebkötőkben avult de tiszta vászondarabokhan megbízottunkhoz Chorin Zsigmond 48/49. honvédhadnagyhoz, Budapestre váczi utcza, 13 ik szám alá. Adományaitokról pontos hírlapi ki mutatást kaptok nyugtául.
Mi a szabadságharcz öreg katonái kérünk benneteket. A mi vérünk a függetlenség istenének hozott áldozat volt, vétek minden csöpp magyar vérért most.
Kötözzük a sebeket! A honvéd-menház rokkantjai sziutéu készítenek tépést. ha tiszta vászondarabokat ily czelra kapunk.
Budapest, 1878. augusztus 22-éu.
a HONVÉDMENHÁZ BIZOTTSÁGA.
Hely i birck
— Szivrázó jeleneteknek valánk tanúi múlt csütörtökön reggel, midőn a 48-ik gyalog sorezred szép, tetterős liatalságái leszakítottak a görnyedező oreg kebeléről, a jajveszekló feleség szivéről a velőkig ható siró gyermekek karja-ból, nem tudva miértV Nem igy volt hajdan, ha háborúba inout a magyar; a lelke-sedes tüzlángja eny hite az elválás nehéz perczeit, most mély szomoru>ág, kinos levertség közepett csendes ima közt vettek ezren é» ezren bucsut, csakhogy ez nna végéu az „áment" átokká fokozta a tépett érzelem, a haza s nemzet sorsa feletti bánat, és keserűség. Lehetetlen e kétségbeesett jeleneteket leírni, epévé változik a tinta tollúnk alatt . . . Menjetek kedves liak, őrizzen a jóságos ég benneteket, s engedjen visszatérnetek az epedő család karjai közé szerencsésen!
— A III. gabona és borvfaár
Nagy-Kanizsán aug. 29 én megtartatott, az erre vonatkozó közleményt lapuuk jövő számára vagyunk kénytelenek halasztani. Egyelőre annyit jegyzünk meg, hogy hely beu 2üG belépti jegy adatott ki, póstan pedig 132. Bevétel 47 3 Irt 85 kr. Ez alkalomból a helybeli távirdán 57 sürgöny ad»'.olt fel, borra üzlet nem kótte tett, míg terményre 13 4UO metermázsa lett be jegyeztetve.
— IJerék polgárságunk pénzt adván össze a mozgósított hareztiakat 20 akó borral és szivarokkal vendégelte meg az elindulás reggelén a főtéren, honnan zeneszó kíséretében vonultak az indóházhoz.
— ZaUimegye rendes őszi évuegyedes közgyűlése szeptember 2-án veszi kezdetet, a tárgysorozatot lapun* utóbbi száma közölt -, melynek kétségkívül legérdekesebb pontja az árvaszéki elnök váiaszias lesz. A le tényei szolgabírói hivatal ugy halljuk, ez idő szerint nem lesz betöltve.
— liátor/i Emma kisasszony, lapunk szerkesztőjének kedves leánya, e hó 28-au a helybeli főgymaasium rajztermében számos meghívott vendég jelenlétében mutatta be a zongorajátékban való képességét, melyet mint halljuk — a nemzeti zeneacademiabau tovabu fejleszteni és 'ökéletesiteni szándékozik. — Ké séget uein szenved, hogy legiukább a művészi palya az, mely a kezdóuél a tehetsé gek szigorú es részrehajlatlan birála át megkö ve leli, mert nem ritka azon eset, hogy a külön ben nagyon is középszerű tehetséggel rendelkező egyéu környezete hízelgő és nem őszinte dicséreté által felüiztatva, művésznek tartja magát, mielőtt a valódi művészei szent cs»rno kaba — hová vajmi kevesen jutnak — lépett volna, míg végre szép álmaiból keserűen kiábrándul. — En a Bálorti Emma kisasszony állal ez alkalommal előadott darabokat feszült figyelemmel végig hallgattam, daczára azou ban tartózkodó ítéletemnek örömmel kell constatál-nom, hogy az egyes darabokat követő viharos tapsokat a kezdő művésznő valóban meg is érdemelte és mi a legszebb reményeket kötjük hozzá. Szép technikáját elegáns logással (An-schlag) tudja érvényre emelni. Játéka jellemzően erőteljes és határozott, hogy némelykor a gyeugébb helyeket jobban marquirozza, azt egyedül fiatal tüzének tulajdonítjuk. Kedéiye igen fogékony, s hogy a darab minden egyes részletét,képes átérezni, azt megnyerő arczárói leolvastuk. Általában Bátorfi Emma kisasszony búcsúelőadása alkalmával meggyőzött bennün ket arról, hogy nála nem hiányzanak azon kellékek, melyek alapján nemzeti academiánk jeles tanárai ót a ciassicai zene szentélyébe bevezetheti'i. Adja az ég, hogy nemsokára szeren* csénk lehessen ót mint bevégzett művésznőt Üdvözölhetni! Uroszmann Ignácz főgymn. tanár.
— Megtekintettük a polgáriskolai ujooan épült tan&elyisógst, melynek berende
zése, költséges felállitása valóban Nagy-Kanizsa városának egyik dísze s alig van párja az országban. A laboratórium, természettani tár s rajzterem csinnaf és kényelemmel birnak, a főgymnasiumi épületben volt elemi osztályok ezentúl itt lesznek elhelyezve; az iskolaszéknek állandó ülés terme van. Valamennyi tanhelyiség légtisztító csővel van ellátva. Szóval elismerés az érdemnek, tisztelet a város polgárainak, de legkivált a figyelmes intézőknek, kik e palota létrehozásán buzgólkodtak.
Tank&nyrek. Wajdits József díszesen felszerelt könyvkereskedésében a főgymnasiumi, polgári és elemi iskolai igazgatóság megbizásából minden iskola tankönyv a meghatározott árért kapható.
— A negyedik huszárezred Sümogh, Tapolcza és Keszthelyről szinte mozgósittatott, 22-én reggel utaztak Kanizsán keresztül.
— A Hiumébe küldölt 77 ik nagy-ka-nizsai houvédzászlóaljnak egy része helyőrségi szolgálatot fog teljesíteni, hogy a most ott állomásozó közös hadseregbeli csapatok is az occupálo hadsereghez indulhassanak.
— Szombaton, Aug. hó 30-áu hajual-ban érkezett meg ezredünk, fhg. Ernő, 48. Sopronból és daczára a kora reggeli órának, nagy közönség várta őket az indóháznál, az érkezőket harsogó éjjenekkel üdvözölte; az e^red a helybeli zászlóaljjal egyesülve a Práter féle ligetben megpihentek, hol helybeli adakozók által gyűjtött több ezer szivar és 50 akó bor lett kiosztva.
— Ilajiz basa három szolgájával aug. 28-áu N-.Kauizsau keresztül Theresienstadtba iuteruáltatott. Kísérője Ilollau genio főhadnagy volt.
— Öngyilkoss/igot követett el a szentmihályi pályához közeli állomáson levő őr aug. 27-én. Nőt s több kiskorú gyermeket hagyott hátra. Tettének indoka ismeretlen.
— Tanodái értenités. A tapolczai gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső nép iskolában a beiratások f. é. szeptember hó 1. 2. 3-án kezdődnek. Az intézet első osztályába oly növendékek vétetnek föl, kik vagy a 6 elemi oszlályról bizonyítványt mutatnak fel, vagy pedig a 12 é^et betöltötték és megfelelő fölvételi vizsgálatot bírnak let^nui. A szakosztályba oly növendékek vétetnek fel, kik a felső népiskola 3. osztályát vagy a reál és gymnasium 4 osztályát sikerrel végezték. A felvételi vizsgálat díjmentes. Taudíj 4 írt. o. é. beiratási díj ¿>U kr. o. é. Oly növendékek kik szegénységükét hiteles községi bizonyítvány által kimutatják a tandíj tízetese alól fölmentetnek. Kelt Tapolczan, lttíö. augusztus hóban. A tapol-czai gazd. felső népiskola igazgatósága.
— Meghívás. A Zala Szent-Iván Zala-Egerszeg csaktornyai vasút előmunkálati társulat megszakadt működése folytatása, — a mérnököktől átvett kész munkálatok bemutatása, — ezek iránti továboi intézkedés, — a befolyt pénzekrőli számadások előterjesztése, megvizsgálása, b ennek eredménye szerint az ideiglenes pénztárnok felmentése, — ugy a további egyébb teendők iránti tanácskozás végett folyó 1878-ik évi szeptember hó 8 án dél-utáai 3 órakor Zala Egerszegen a városház ter» ménen tartandó közgyűlésre a t. cz. érdekelt tagok tisztelettel meghivatnak. Kelt Zala-Egerszegen, 1578 ik évi augusztus hó 15-én. Arvay István, m. k. központi bizottsági elnök.
— Zala-Eger szeg, li>78. évi augusztus hó 25. Midón e sorok írásához fogok, egy szép mondatot akarok megezáfolni, mely ugy hangzik, hogy : az öregek mennek elől a jó példával és azt a fiatalok kövessék. Nálunk ez megfor ditva van. A mint e lapok G8-ik számában fej tegettük, hogy nálunk polgáraink által egy jo tékony egylet nem partoltatik : — egy liatalok ból álló műkedvelői lársulat alakult a jólékous egyletek javára előadásokat tartani. Ifjak ók, kiknek ereit felpezsdité egy jótékony czél ki vitelének szándéka, és a zala egerszegi torna tűzoltó egylet zászló avatási költségeinek fedezésére műkedvelői szini előadást tartottak és ped'g adták: ,A Faiu roszaza* czimü énekes népszínművet Tóth Edétől. Tagjai voltak: Feledi Gáspár Tóth Sándor, Lajos, Páslek Sán dor. Boriska Stern Hedvig k. a., Bátki Tercsi Fischer Helen k. a., Göndör Sándor Tahy Elemér, Finum Rózsi Schleininger Kornél k. a., Csapó gazda Nagy Károly, Csapóné Király Bor bál la k. a., Sulyokué Laky Katicza k. a". Tarisznyásné Páslek Tercsi k. a., Csendbiztos Hutter Feri, Kónya Kántor Kováts Gyula, Gonosz Pista Katona Imre, Gonoszné Háry Gizella k. a., Cserebogár Jóska Nagy Károly, Czene czigány prímás Huber Gyula, Adus ven czimbalmos Kováts Gyula, Makhetes korcs rnáros Tichler Samu, Jóska béres Czukelter Béla. A közönség szép számmal jelent meg, azonban a tömegesebb látogatást megakadályozta egy hívatlan vendég: az eső. Azon el"-adás alkalmával bejött 72 frr. Kiadás frl GO kr. Marad tiszta 19 frt 40 kr. A derék fiatal szereplők szépen oldották meg feladatukat és nem kis hatast gyakoroltak a közönségre, kf
TIZENETEK ÉVFOLYAM.
ZALAI KZLNY.
SZEPTEMBER én 1878.
uek különben is egy élvezetdua estét szereztek. Különös hatással oldották meg szerepeiket; Katona Imre, Schleininger Kornél k. a., Tahy Elemér éa a többi. A tiaulok habár a kedvezőtlen idő miatt csekély összeggel járultak a fenti jótékony czeJhoz, mégis bátran elmondhatjuk, hogy: példás tett volt és az öregek bátran követhetik a tiatalok e*en szép tettét.
- Köcul hírek. B. -Prónay Dezsó 2 ezer Irtot adott a Boszniában megsebesültek családjai részere. — Erdélyben a vöröetoronyi azoros erődítésén dolgoznak utászaink. — A póttartalékosuk Bécsben is behívattak. — ür. .Festetics Dénes bécsi lakását kirabollak. — Kuln lakóit a földrengés nagy rémületbe ejtette. — Budeni herozegségben a tüzérezred pénztárá bói 40 ezer markai eltolvajoltak.
Irodalom.
— Számvetési példatár három füzetben a 11., 111. s IV. osztály számára. Az elsó füzet arn kötve 15 kr. a 3. s. 4. füzet egyenkint kötve 1 rt kr. E muukakat a JJudapeal tóvárosi hatóság aital kiküldött tankönyv bíráló bizott ság megvizsgálván, minden beterjesztettek közül legalkalmasabbnak találta s azért a tóvárosi hatóságnak az iskolákba való behozatalra ajánlotta, mely ajaulat a fenczimrett hatóság aitai ei is fogadtatott s ennélfogva minden fővárosi iskoiaba behozatni rendeltetett. Berendezését illetőleg megemlitendónek vélem, hogy xuig egyrészt a legújabb ministeri tantervhez alkalmazkodám, másrészt a példák a leggondosabban, kellő lokozatoaöágüan vannak rendezve, ugy, hogy mintegy észrevétlenül történ jeK. az átmenet a könyeübekról a nehezobbeki e, a már ismeretesről az ismeretlenre, a legegyszerűbbekről a bonyolódottabb s gondolkozást igéuyló föladatokra. A számos gyakorlati példa, melyek az életből vaunak merítve, változatosak s a száraz elvont példák közé vannak ke verve ugy, hogy a tanítás szárazzá s egyhangúvá ne váljék. Szakfértiak futólagos bepillan-
fás.után is meggyőződnek majd arról, hogy ezeu müve*, e alapos megfontolás és sokévi gyakorlat é* iménye, minőt csak akkor mutathatunk föl, ha életünk egy részét bizonyos irányban való búvárkodásra szenteltük. Az ötödik és hatodik osztály számára rendelt IV. és V. füzet is legközelebb és pedig f. é. szeptember éa október hónapokban fog megjelenni. Lautfer Vilmos, könyvkiadó hivatala.
Vegyes hírek.
— Anyai szeretet. Megrendítő drámának volt szinhelye e napokban egy fóuti ház Budapesten. Egy még tiatal és férjétől elvált nő lakik ott. Moat férje meglátogatta, hogy a törvény által neki iLéit két gyermeket elvegye az anyától. A törvényszék midőn a szigorú Ítéletét kimondta, nem vette figyelembe, hogy a gyermekek határtalanul ragaszkodnak anyjuk hoz. Az anya könnyei kérelmei, s a gyerme kek siránkozása nem voltak hatással a kemény szivü férfiura, A férj erőszakkal fenyegetőzött. A kétségbeesett nő ekkor lábaihoz veti magát és azon kérte, hogy legalább egyik gyermeket hagyja meg nála. A jelenlevő törvényszéki személy is annyira megindult e jeleneten, hogy maga is kérte a férjet, hogy engedjen a kérésnek. Már ingadozni kezdett, midőn belépett kiről tudta, hogy a válás oka: neje csábilója. Egyszerre vége volt minden engedékenyseg-nek. Egy gyors mozdulattal megragadta gyermekeit és levitte a lent várakozó kocsibr.. A kocsi alig haladt még páx lépést, midőn kétségbeesett sikoly hallatszott. Az anya hangja volt, ki félig őrülten a ló alá veté magát, nyilván öngyilkossági szándékból. Szerencsére sikerült a nőt megmenteni és e szívszaggató jelenet annyira halott a férjre, hogy a nőt is magával vitte lakására. Az anya visszanyeri nem csak gyermekeit, de férjét is.
— Quod erat deinonstmndum. A mi kedves német sógoraink s velüK némely exaltált szerb atyánkfiai egy év század óta kihatással
fenyegetnek bennüukeUM. Therésia uralkodása alatt volt 1 millió magyar; néhány évtized után számuk 2'/j, sót 3 millióra rúgott; akkor kihaltukat megjósolták, és pedig közel jövőben látták a« időpontot, melyben az utolsó magyar kiadja lelkét. Ismét elmúlt néhány évtized s a magyarok száma kerek 4 millió volt, igy tehát kihaltuk most bizonyos volt. De ez még tovább is igy megy most már 6 milliónál több van, de azért egy század múlva mégis kalitkában fogják az utoiso magyart mutogatni! Egy évszázad lefolyta alatt a lakosság 200% növekszik, de hát még is ki kell halnia, mivel eznémely német sógornak nagyon kellemes volna, hogy miért ? azt mindenki gyaníthatja.
— Ne aludjunk nyitott ablaknál. Berlinben történt egy tiatal, szép asszonykával. Férje tiszt, s egy éjen át nem volt otthon. A kis menyecske falusi, s szereti a szabad levegőt. Éjjel tehát nyitva hagyta az ablakot. Heggel fölébredve, mint minden szép asszony legelőször a tükörbe pillantott. Iszonyút sikoltva dobta el rnagálöi a gorombán őszinte eszközt; arcza az éji hülés folytán borzasztóvá torzult, szája felhúzódott szeme és füle közé — azok a kis, piros ajkak ! Próbáltak deiejességet mag mindenféle más eszközt alkalmazni, hogy kétség-béesésén segitsenek, de mind hiába. Most folyton fűtött szobában kell ülnie, ezzel remélnek segíthetni rajta. Mindenesetre tanulságul szolgálhat,
Üzleti szemle.
Lohmayer J. F. terményüzleti jelentése.
Budape8t, 187tí aug 28. Károlykórut. 15.
A lefelyt héten h buza azállitáiiok meglehetős tömegesek voltak Kivitelre kevés adatott el, a habár malmaink nagyobb vételkedvet mutattak az eladóknak árban engedményeket kellett tenni, hogy áraikat eladhassák. Finom buza fajták a hét folytán 30—35 krral, közép szerüek 40—50 krral csökkentek, alsóbbrendű ea nedves búzák egészen elhanyagoltattak. A rozsuál az árak kevés üzlet miatt vál-
tozatlanok maradtak. Árpa őnomabb minőségű kivitelre igeo keresett volt, é« állomásról meglehetős eladások tétettek. Zab, kukoriexa árban valamivel kellemesebb volt. Kolyd hú 25-ikéu az az vasárnap mérsékelt kínálás s a malmok ju vétel kedve miatt a hangulat fluom, búzára nézve valamivel jobb volt, • az árak 5— 10 krral emelkedtek. Középszerű buza változatlan, alsóbbrendű csakis nyomott árakon volt eladható. A f. hó 26 és 27-én Bécsben tartott gal>-na vásár egészben véve lanyha volt ott is csupán finom buza és árpa volt figyelemre méltatva, a nélkül, hogy azok árai emelkedtek volna. A külföld feltűnően kis részt vett rajta, ós általában azon véleménynyel végződött az ottani vásár is, hogy az árak még továt-b fognak csökkeni, ki?ált a hiányos minöségüeknél. A mai árak készpénzért 100 kg-ónként Budapesten: Tiszavidéki buza 78 kg-os minőség 9-76—90; Pe.tvidéki 9 50-G5; Bánáti 9 25-36; Fehérmegyei 9 60—60; Felső magyarországi 8 80— 9. TiBzavidéki buza 79 kg-os minőteg lU"—10 10; Pestvidéki 9 75—85; Báuáti 9.45—60 ; Fehérmegyei 9Ö0—10; Felső magyarországi 9 15—20; Tiszavidéki buza 80 kg-os 10-20; Pestvidéki 9 95—1005;
Bánáti —•---; Fehérmegyei 10 10; Felső
magyarországi 9 30—50.
Hozs valtuzatlau G' 1 ír. Árpa-takarmányi — 6 60—6 15, — maláta 7-0«, serfőző ö"60—9, — Zab 5 60—6, — kukoriexa 5 60—80, kápo»zta repeze 13- — 13.10, bá áti 12 70- -90.
Szepteaber 1-tól szeptember 7-ig 1878.
Hó- és hetinap
Kath. és prot. naptár
(i ö r ö g naptár
utj
35. Az irgalmas samarairól. Lukács X.
1 Vasárnap F 12 Oran.
2 Hétfő Zeno
3 Kedd Albert Szerda Rozália Csütörtök Viktor
Péntek ¡Zakariás Szombat Regina
20 A 11 Sam )££'
21 Tadé <«g :22 Agáton e£
23 Lupus Jft
24 Éutych. , Jft
25 Bertalau
26 Adrian
Felelős szerkesztő : Bátorfi Lajos.
„M ozgósitá s"!
következtében, egy elsőrendű birodalmi gyár munkásai szolgálattételre behivattak, e miatt a gyár kénytelen szünetelni, s annak tulajdonosa U'lietö módon készletén mielőbb iparkodott túladni; — erről táviratilag értesülvén, siettem ezt magamnak megszerezni, mi sikerült is, és igy azon kedvező helyzetben vagyok, hogy a t. helybeli és vidéki közönségnek a legújabb divatú kelméket bámulandó olcsó áron kiszolgálhassam.
Midőn erről a n. é. közönséget tiszteletteljesen értesiteném, bátor vagyok még az alanti czikkek árait közölni, s kérem szives
pártfogását; illő tisztelettel FELDMAISTIST N.,
Árjegyzékek és minták kívánatra ingyen és bérmentve kaldetiek. Székesfeharváf, üádOr-UtCZa.
Árjegyzék. — 1-ső szám.
Ruhakelmék. helyett most
sii7U in. valódi Betbani kelmék
a legújabb divata űszi kelnie (.'»mgam szövésű „ n llarnby tiszta szőr „
a legújabb divatú fantaaka Gornélia kelmék a legújabb hamburgi kelmék '*/i valódi gyapot elegáns ruhákra Y4 valódi gyapot rips minden sziuben valódi selyem popelin
;>0lJü6 67 s5 5640 7535 4» 36 :>568 264o 5435 6< XX) 23(A) 34 JO 2000 liXJO 11 >2ő 2600
legtiuomabb tlanel
posztó női ruhákra * „
valudi fekete moiré alsó szoknyára gyapjú moiré fekete ternó valódi cloth 1500 „- g/% alapin
»3000 „ fekete liszterek 30 krlól kezdve
— .45
-.40
-.50
— ,G5
— .SO
-.yo 1.90 1.80
-.90 1.40 1.80 2.50
— .80 1.10 1 SO 2.20 3.50
—.22 -.18 —.25 -.30 —.40 -.42
85 „ 30 valódi szilisztriai vászon 6.- 3.50
75 . 30 n „ trübai gyolcs 7.50 4.50
95 „ 32 n „ hegyi vászon 9- 5.80
G2 , 30 a w fehéritetlen rumburgi 14.- 7.50
40 „ 30 « w creasz gyolcs 10.- 6.50
36 „ 30 n hollandi a legnehezebb 16.- 8.55
25 „ 32 « w írlandi gyolcs 15.- 7.50
72 „ n „ házi használatra gyolca 6.— 3 25
3.50 Mindenféle fehérnemük pargetból, sinor és Piqueból, ugyau
azok az árakhoz.
helyett most
250 Paar fehér női harisnya —.60 — .'¿1
240 n » » » négy soros pamutból —.lJO —.36 300 . „ „ valódi kézi kötés 1.20 —.45
több 1000 Paar szines női kapeza, 20 krtól kezdve egész 40 krig azon ki v ül mindenféle férfi éa núi gallérok és mauschetták,
— .lú
— .85 -.43
- .60 —.90
1.10 -.30 -.45
— ,7o
— .90 1.25
Végül pedig több ezer rőf a legnehezebb rumburgi és holllandi nyak-keudók, nyak-bodrok 7 kr. csipke kendúk minden szin
Árjegyzék. — 2-ik szám.
Mosókelmék.
2000 m. rózsaszín Creton 3650 » szines ehilfon Piquettek
Pique szines virágokkal igen finom fehérvári festő [Jj csikós és
helyett esak
-.25 —.13
5600 3800 l.KXK)
:>0()0 2;500 1000
virágos sárga esik«>s Nanking valódi oxford szeffir kelmék
- .30
- 45 .50
-.4S -.28 -.40
- 50
—.17 -.25 •-.24
-.22 -.15 — .22 -.20
gyolcs maradékok 10 r. 20 rőtig.
Árjegyzék. — 4-ik szám. Fehéruemfiek.
• 240 db. dolgozó ing. oxturdbói 365 „ jobbféle „
240 n h h-gnehezebb „ 185 , igen jó karion ból 475 „ valódi franczia Creton 360 „ a legfinomabb Creton álló gallér 90 „ szetir kelméből 4 soros mell és álló gallér 180 . fehér ing, igen jó chiHonból 160 „ valódi madepolanból finom szegélylyel 240 „ sima mell 3 soros igen jó chiffon 225 , valódi madepolanból 4 soros mell 150 , sweiezi hímzéssel, gallérral és anélkül 100 . dus himzéssel
helyett most
1 20
1.50 1.80 1.40 1.80 2.40 3.-1.80 2.-1 .iK.) 2.40 3.20 2.50
-.65
-.80 1.—
- .90 1.10 1.25 1.75
— .95 1.20 1.30 1.70 1.80 1.50
szam.
ben 25 kr. Árjegyzék. — (>-ik
Télikendók. 150 db. ,0/t kötek kendő
„ valódi dúcot kendő
» gyapot kendő minden szioben 4.50 n » p )sztó kendó nehéz rojttal
n Tűffli kendó köteg nehéz Tricot keudő csikós I \ » n » n n
helyett most
Árjegyzék. — 3-ik szám
50 v. 30 r. Canavász szilisztriai
140 w 30 „ trübai Canavász
30 , róz8aszin
30 „ valódi rumburgi
32 „ legnehezebb rumburgi
32 „ rumburgi rózsaszín
35 „ legnehezebb tiszta czérna
helyett esak
5 20 2.65
165 „ 200 . 290 „ 145 „ 10 .
6.50 7 — 11 — 13.80 16.-20 -
3.40 3.55 6.-7.50 8.-12.-
lielyett most
Í35 írt toevABArláa utan egy
Árjegyzék. — 5-ik szám. Nól fehéruemfiek. 225 dk. női ing a legjobb chitfonból 200 , igen szép szegélylyel éa hímzéssel 150 „ tiszta madepolanból a legsz. hímzéssel 1$0 „ hállórékli szép'faniazé mellel 145 „ p a legdíszesebb himzéssel
95 r „ valódi sweiezi himzéssel
80 . alsó szoknya 1—2 fodorral 75 „ a legjobb chíffouból fél uszály 120 ,, n madepolanból hímzéssel
95 , »a legdúsabb bimzésel és lodorral 4.50 120 „ „ minden minden bőségben 1.20 140 „ p pánczél mieder minden számban 1.80
96 n „ szaténból minden számban 2 50 00 „ „ kanalblanzset egész msgas 4.— Árjegyzékek es ■iiiták kívánatra ingyen es bérmentve küldetnek
1 80 2.50 3-2.20 2.80 3»50 2 80 3 — 3.40
1.— 1.20 1.60 1.-1.30 1.50 1.5o 1.95 2.50 3.-— .67 1.10 1.60 220
120 100 96 62 150 130 100 300 260 340 200 140 160 180 170 100 150
» n
2.50 3.50
7.5o
9.— 3.20 2 — 1.80 1.10 1.60 2.40 3.20
„ 4.50
Berlini kendó minden színben 2.20
„ 1-80 1.40
2V% oagy^gu utazó Plaidek 16. —
,0/k val. hinialai kendők hosszú rojttal 18 —
Árjegyzék. — 7-ik szám.
Fehér és színes Parfétok. helyett esak
360 meter zsinór Parget
/ » i • ■
/» » » V
s/» valódi posztó kendó
6/
Jk » » » 'Un » ■
/» » » n
7u


n »
1.— 1.50 2.80 3.25 3.75 1.60 1.—
— .95
— .60 -.75
1.25 1.85 2.40 -.95 — .80 —.60 5.50 5.50
450 285 340 280 290
7,
/ 8 » »
„ hölgyi parget V» Pifl'i0 Parget »/» a legszebb mintákkal "/a a legnehezebb abószoknyákra több ezer m.szines Pargetok 15 krtól kezdve 30 krig a legfiuomabb. 30000 m. a legújabb mintájú Plösze Pargetok —.80 —.35.
1000 m. dupla parget —.55 —.28
I H_(280 1--10)
— .35 —.22
— .40 —.25
— .75 —.35
— .55 —.30 —.75 —.35 -.90 —.46
vagy tranozla MoilBTilln ruJia Ingyen!
&& A megrendelt czikkek mlnóség és jóságaért kezeskedem. — Hinta gyűjtemények nagy választéka e lapok kiadó hivatalában megtekinthető.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLŐ N Y.
SZEPTEMBERI én 1878.
Különösen figyelemre méltó a hírneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő a fájdalom csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb s e.gy-szorsmiud gyökeres gyógyulási eszközöl különnemű bajokban. — Jly bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, borké a-barnaság, hartyásgyik (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrázások. darázs- vagy méhszurások, konok fekélyek, zúzatok (contusiók) meglepő gyurs fájdalomcsillapitással — rügzöU daganatok, gumúk, tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma-ligna), megkemenykedések, genyedések, vérkelések, minden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, fagyda ganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, caonl-azu, kiriczamítás és megránduláaok. helyi csuz; továbbá a szülés folytani lábfelt'akadások és sebek, fájós, fekély -zett vagy már genyes núi mell. — cS'jk nö már csira-ban volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vágy darázs éa méh fullánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségeden szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a 3eb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelessége leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyitváuyai által már rég«-a a legfényesebben elismertetett — rendkívüli s legkülunne. mübb Oaetekben megpróbált hatásánál és feltünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban ia eléretnek, jól megalapított hírét kétségbe-vonhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 trt használati utasítással együtt, postán küidve 20 krral tobb. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány nem telj'-sittetik.
Központi küld*ményezó raktár: Pe«t«Mi TORUK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király uteza T-ik sz. a. N a g y( Kanizsán: Práger Béla gyógyszertárában, Alsó Lendván: Kis líéla g J' ó f; y d z e r t á r á b a n. Sümegen : Stamborszky L. Szombathely i-n IMlich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész u.ak, kik raktárt elvállalni hajlandók lenuének, feiszólliltatuak, miszerint e részbeni ajanlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZLÓHOZ czimezve : Budapest ^Ráczváros, Bocskay tér, 7 1 y. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeui beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek. (658 7—50)
Hartmann Ignácz,
oo

KSijSgiä*
;/
tm M
tizedes (decimai) mérleggyáros, kirkly-utcza N.-Kanizskn,
ajánlja a u. é. közönségnek dusau felszerelt
tizedes mérleg raktárát,
mnlyben bármioemtl nagyságban, a legjobb és legkitűnőbb tizede* mérlegek kaphatók
IJgystinte elvállal minden megrendeléseket, melyek gyorsan és kielégítően, a le*jutányosabb áron eszközöltetnek. A n. é. közönség kegyes pártolását kéri a FENTI.
Hamisítás ellen minta és védjegygyei biztosítva.
oo oo
oo
Egy fiatal úrhölgy, ki Francziaországban egy családnál több évig mint házi nevelőnő tartózkodók, és Magyarországon is több év óta részint mint olyan, részint magánnevelő működik, oly helyet ker^, hol több család gyerme keinek német és franczianyelvből, nemkülön ben a zongorából oktatást adni óhajt, különben házi nevelőnói állomást is elvállal.
Többit lehet tudni e czirn alatt: Fr. S. II. Szatmárott, poste reatante. (685 2—2)
OO OO
oo oo oo oo oo oo
oo
¡int iMi
Mindazok
akik a határörvidéki vasutaknál
munkába ,687 '-3>
állani szándékoznak, bővebb felvilágosítás végett
Gyomor-só
(Emésztő por)
S o li a u yn a n n G- y u 1 á t ó L
At országos gyógytár tulajdouosától Slockerau.
Orvosi tekintélyi k elí*morő nyilatkozatai szerint a legismertebb fiiszerek összetétele áltál, különös batánu gyógykivouatnak bizonyul I be a* emésztés és vértisxtnlásiiál, valamint c*»k köTotkexményeiuél, »«g>-mint a fölösleges gyoroorgavnál, étvágyhiáoy, gyomorhév és szorulásoknál Hatályos szer gyengeségi állapot ellen nők és gyei műkőknél : halvány arezszín, lesoványoriás, surg.iság és köszvény ellen. Folytonos használat által ez a* egyediili biztos szer, buakoly.ság és lépkoros kedély hangú latnál.
A „Mediciuisch- Wohenschrift* április 15. száma a következőket irja: .A stockerani gyógytárbol való gyomor-sö hasznos emésztési
bajoknál, gyouiorgyengiilés és hurut: ál, valamint az étvágyhiány gtb.-nél igen jól működik, s»>t több mint jó hatásúnak bizonyult be. — Összetétele a IűKpróbáltsbb fűszerekből oly kitűnő hatású, mely a legújabb időkben elóscúr jutott köztudomás-a. A jó sikett láthatólag idézi elö, és tniszarnyalja azokat, melyek eddig a haszonraforditásiiAl éléretttek -, én igy mindenki, ki tudja, mily határozottan károsítja az egészséget a háborgat.itt emésztés, és mint rontja le a test» állapotot, nem fogja egy ily sternek haiásossagat félreismerni.
Egy doboz ára 75 kr. Vidékre után vétől mollctt a legkevesebb két doboz reurielhetu.
B
építést vezető mérnökeinkhez:
Vukovároii, Vinkovcéy, Verpovlyéii, SuiiiíUzoh és üroodon
forduljanak.
A latáröműÉ mM Mlalata.
FERENCZ JÓZSEF
KESERŰVÍZ-FOR RAS
{
i
leglarUIomdúsabb és leghatásosabb budai keserűvíz.
Kapható N.-Kanizsán : Str.'in és Klem, Koseubcjg éá Wulíacb urakuál, vaia-tnint minden gyógytárban és filszerkereskodésben.
Rendes adag: egy fél borospohárral.
Valódi minőségben csak urnal kapható Nagy-Kanizsán.
r a g e r
é I a
gyógyszerész
s-io)
M
Legújabb látványosság
' X AG V- K A N J ZSÁ N.
A „BUZATÉlltíN' naponkint reggeli 8 órától esti 10 óráig fényes kivilágítás mellet nyitva van W E R I IV nagyszerű stereosKop
oll seidlitz - pora. műkiállitása,
Buzaüszög nincs többé!
A I) u p n y-féle ni a g e d z ó használatával.
Ezer. magedző (rézgáliez (kékkő) és mái páezsavakból nliván) kiirt — ha a minden csomagon látható, egyszerű hasznalati utasítás pontosan betartatik — iiizögöt: buza, árps, zab, köles, knkorícza stb böl egészben, mint azt a bizonyítványok tanúsítják.
A n. m m klr fóldmüvelesi minísteríum közlesei ajánljak a Dupuy-fele magpdzut. mint hatasos 3zert a bnzaüszöfl kiirtásara.
Kívánatra minták és bizonyítványok ingy«a és bérmentve.
Egy csomag ára 2 hectoliter (200 liter) mag szamára 30 kr ostr ért. iG&i •>-") Koss és Dupuy Bécsben,
fő etárusitási raktár Rosenfeld Adolfnál, Nagy-Kanizsán.

r^cnlr olrlrAV v'llí'wli h* min'ien doboz cximlapján a sa* VyöaiV rtIVIVlil ¿8 a?t ¿n sokszorosított ezégem var-
lenyomva.
Büntető bírósági ítéletek ismételten constatálták ezégem éá védjegyem meghamisíttatáaát ; azért óva iiitcm a közönséget az ilypn hamisítványok vásárlása ellen , minthogy azok csak ámításra vannak számítva.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
Valódi minőségben az x-el jelölt czégcknéL
RANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
FA legiuegl.igiiat »bb üus>*£éljrxo .«7.ere a sy.i-nve<lo embet iség-nrk mi ml vn bcliiő és külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min-■tennemü sebesülések, fej-, lül- és fogfájás, régi sérvek és nyílt sebek, rákfekélyek, üsxök, *zcmgyülladás, niindennotnü bénnlás és sérülés stb. s!b. ellen.
Úyegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Valódi minőségben a f-tcl jelölt rzégeknél.
lORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ,
Dl
Krolui M. és társától liergenben (^Norvégiában).
Kzen halmáj-zsirolaj vxlamennji, a kereskedelemben előforduló faj között az egyediili, mely orvosi nélokra használható.
mozgó pleorama nagy csataképekkel, mely 500 legújabb és legérdekesebb látképet tartalmaz, s ezek közt a párisi dalmű , ballette-, operettebeli csoportozati képek, továbbá a legújabb orosz-török háború nevezetesebb mozzanatai, különösen
ütközetek Plevnánál és a Sipkaszorosban.
Kzeken kívül láthatók a természet után felvéve:
a bécsi, philadelphiai, párisi világkiállítás és a budapesti árviz.
Végre a külön kabinben felette érdekes párisi titkok.
Beiepti dij szemelyenkint 20 kr.
Minden látogató emléket is kap Ezen e nemben egyedüli műfényképek Európa legelső városaiban legnagyobb tetszéssel fogadtattak és ennélfogva itt is számos látogatást remény lek és kérek.
Mélv tisztelettel
W ERIN R.
NB: Minden héten uj müsorozat. (G88 1 — *)
55
Önsegély
.. El
Ára egy üvegnek használati utastassal I frt o é. SSSSWi
5
Valódi minőségben a *-al jelnlt rxégpkuél.
hü tanácsadó férfiak számára
y öngeségi állapotokba!
i 1 !

J i
01 j egyének, kik niRg&mlés*, nemi gyöngeség, hajkílmllá* , vala mint iililít bujasenyvbea Kioivodnek, 8Z60 3 III8J3 níltlC* bon egyetlen mü altai tanacsot és gyökeres segélyt nyernek. Megrendehetö a következd helyen: vtílf> ii-*)
Dr. BRJffST I*., Budapest, két sas-ntcra 24 (.Ára 2 frt.)
Ki r hlr«»« mü értekéről mi»tt akar jpr.">x«MÍni, kivlnalrtt t-^j ínl.'kr«. kí-pekkcl ellAton kivonatol kap abbAl dijtaJ&nn] mr^kuldic; axonl>an »onkí •e Tccac m<*g mígit ali additf '''Rjkejclcivuok, a mig c kironato*. sicra olvuu.
Raktárak : K.-K a a i * s a (x) Práger Réla g)ógy. (xf) Bosonberg JÓMpf. (x) Fessclhofer József, (x) Rospnfcld (x) Belns Jóssef gyógysíoréss. — Zala-Kgersseg ^xf*) «Gyógysiortár a lélekhez. — bar es (x) Domer 8. Csáktornya (x; Gftncz L. v. gyógysxerés* K a r á d Bernalsky A. gyógyszeres*. Kapós-vár (xf*) Knbii J. (x) .SchríSdor Sándor Ry«>uy. Kaproncxa Werli M. gyógy. Kó«*eg íx*) C ia-«¡n<»vics Ist. gyógy. (,x*) Kültel Ist. gyógy. K o s r. t h o I y (x) Schleifer A. (x) Wünsch F. Kürmend (xf; Rat* Jáu. 8 * o m b a t h e ly (x) PiUich Ferenc* gyógy. Sopron ^x) | Mo*ey And. gyógy, (x) Molnár L. gyógy. Verüctn (x*j Becs J. K. ; gyógy. Bánó k-8 z.O yörgy (x) A. C. Fibíc gyógy. Zágráb (x) Mittibach S gyógy, (x) Irgalmashoz gyógy, (x) FIr>gedüs Oy. gyógy, (x*) Perkict Ján. gyógy. S* a l o n a k (x) Schwarz Qnsxtáv gyógy. K a r a d x) Rocblitz Ist- (x) Bernátzky A. (562 25—40)
Dijaztatott 1867. évben Párisban!
Fehér mell - Syrup
Mayer Q. A. W.-töl Boroszlóban ós
Bécsben.
Miután különféle felhasznált szerek és gyógyítások nehézkes köhögés,»mni-k »cm enyhülést, sem szabadnlast nyújtottak, tehát a Woitschouaui gyártulajdonos tanácsára az itteni .Scblr-hakl Jóxaef raktárából való O. A. W. M a y e r-féle m e I 1-8 y r u p o t vettem igénybe és ennek kösrönhotem a végképen» megszabadulást rósz köhögésemtől. E sxert minden ha sonló szenvedőknek legjobban ajánlhatom
Kutístein, Tirolban. íJillcrsbergor, sörfőző.
A G. A. \V. Mayer- féle fehér mell -Syrup valódi miaőséguou Nagy-Kauitsáu Práger Béla gyógyszertárában kapható. V. 4-*)
I
Nagy-Kansán, nyomatott a kiadó laptlajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
AGY-KANTI7;SA, 1S78. szeptember 5-én.
71-ilt s 'Am
Tizenhetedik évfolyam!
psi ár: a
a frt f
ElóflietM
jegént. évre fél évre . . 4 . negyed évre 2 ,
Egy mám 10 kr
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7. másodszor 5 s minden további sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN
soronként 10 krért vétetnek fel Kincstári illeték minden legyes hirdetésért külön 30 kr fizetendő.
I A lap szellemi részét / illető közleményt *
ízerktssz tőhöz anyagi részét illet
* ¡'
közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők : NAGY KANIZSA Wlasslcihaz
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkaúr saktól fogadtatnak cl-
1

! Kéziratok vissza küldetnek.
CVW^-:-
ueuií
előbb: ,Z A L A-8 O M O Q Y I KÖZL
N~Kaniz8afáro8 helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanízsai kereskedelmi s iparbank", „n.-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület", a n.-kanízsai kisded-nevelő egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kmizsai k ül választmány a" 8 több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heleuklüt kétszer, vasárnap- s csflíöiloköü megjelenő vegyes tartalmú lap.
A Ill-ik gabona és borvásár.
— .Nagy-Kanizsa, augusztus 2y. 1878. —
Zalamegye gazdasági egyesülete és a nagy-kanizsai kereskedelmi testület együttes rendezése mellett létesített Ill-ik gabona és borvásár megtartatván, most már annak folytán észlelt állásáról némi tájékozást hozhatunk és nézeteinket e felett elmondhatjuk.
lia tekintetbe veszszük a mult évek eredményét és ezen megejtett gabna és bor-vásároknak utólagos irányát, önkénytelenül be kell ismernünk, hogy ezen nemes eszme egyrészt a termelő közönségnek, másrészt a kereskedelmi világnak összehozása s mindkét résznek jólétére irányzott eszme foszlányokba megy által, mert mig egy feiől ezen gabona és borvásárok által áremelkedést reméltünk, addig kénytelenek vagyunk csakis árcsökkenést észlelni, igy tehát ne csodálja senki, hogy termelő közönségünk az eszmével megbarátkozni nem tud, az folyton logyváu, minden évben csökkenő -leg képviselte magát.
Az előre hirdetett, szabályosan, nagy gonddal közzétett gabona és borvásárt Glavina l.ajos Zalamegye gazdasági egyesületének ügybuzgó elnöke pont y orakor előbb magyar, azutan pedig német nyelven, mely alkalommal Zala és Somogy test vérmegy ék statisztikai termés arányát is jelezvén, többszörös éljenekkel kisért beszédében megnyitotta ; még a német nyelven mondottakért is magyar éljeneket kapott, és igy a nagy vásár megkezdését jelezte.
Statisztikai adat szerint az idei termés Zalaban búzára nézve 323 ezer, Somogyban Gti4 ezer métermázsára tehető. Rozs Zalában 6U7 ezer, Somogyban 535 ezer m. mázsára. Árpa Zalában 101 ezer, Somogy-
ban 175 ezer mm. Kukoricza körül-belül 5 — G százezer métermázsa. Minőségre nézve különbözet a tavali s idei termés közt: 1 «77-ben buza 77—81 kilogr. per hect. idén 74—8U. Kozs tavai 70 — 75, idén szinte 7<J —75. Árpa tavai 05—7ü, idén 62 — 68. Zab tavai 41—46, idén 38 -42.
Kormánybiztosul a ministerium ismét Baiázs Árpád keszthelyi u. kir. lels. gazd. tanintézet érdemes igaigatóját nevezte ki; jelenléte örömmel vétetvén, zajosan megéljeneztetett.
Hogy mily látogatott volt a gabona és borvásár, mutatja a következő kimutató :
Belépti jegy a vásár napján elárusit-tatott 2U6, postán szétküidetett 132 drb ; tehát a vidék aránylag jól levén képviselve, e téren közönyt felmutatni nem lehet. Elfoglaltatott 20 asztal, gyári munkával külön 7 hely jeleztetven, e két nemből befolyt jövedelem tett 446 frtot, a minta borok eladásaból befolyt 27 frt 85 kr, tehát 473 frt 85 kr jövedelmet tud a rendező bizottság költségei fedezésére felmutatni, mely összegnek elszámoiasara a rendező bizottság utasítva is lón.
Az eladás folytán jegyeztetett 5800 meter mázsa rozs, 40u0 mm. árpa, 3600 mm. buza; összesen tehát 13.400 min. termény, miután azonban sem az eladók, any- j nyival inkább a vevők a történt adás-ve-vést be nem jegyeztették, igy hü tükrét a kötött adás-\evésnek jelezni nem lehet, de bizton aliithatjuk, hogy a történt bejegyzetteken felül meg vagy 1500 mm. buza és árpára történt adas-vevés, csak egyet jegyzünk meg t. i. a zágrábi gőzmalom is nagyobbszerü bevásárlást tett, mely vé-
tel azonban be sem jelentetvén igy az érintetlen hagyatott.
Fzen forgalom irányát igazolja az is, hogy a távirda hivatal által 57 sürgöny lett a vásár helyről, mint feladott, szét-küldve.
A borra nézve nem történt bejegyzett adas vevés.
KOVÁTS JÁNOS.
A földi giliszta.
Az ujabb természet-vizsgálat bámulatos dolgukat hoz napfényre. Sok. teremtmény, mit azelőtt miut az emberek legveszedelmesebb elleuségét csoportosan irtották, most már tiszteletre méltó baratuuknak ismertetett lel, s törekednek azon, hogy a menynyire lehet kiméltessék. Ezekhez tartozik a regebben teljesen megvetett, megutált f 6 i d i giliszta is, melynek kártékony tulajdonságairól sokszor temérdek borzasztóságokat lehetett hallaui, mig előnyére semmit sem tudtak felhozni. Hányszor tapostatott agyon, szegény jóttevó kié aiíaika a legregibb időktől Kezdve mai napig, mig valahara reá jöttek, hogy a teremtmények eme legjeientékteleneb-bike is hasznot hoz az embernek, bizonyitván az alkotónak bölcsességét és jóságát, a ki semmit sem teremtett e földön czéilalanul.
Ila egy nedves meleg éj után reggel a kertbe lépünk, ott sok apró foldrakáskakkal és összegyűjtött növény részecskékkel köritett lyukakat fogunk talaini, mik tollszárvastag-ságban mélyen a földbe nyúlnak. E lyukakban lakik a földi giliszta, melynek kitűnő tulajdonságai, s szerény éjjeli létele, mindezideig egyforma homály ba voltak burkolva. A földi giliszta tápláléka főképen lehullott levélrészecs kékből áll, mik kis barlangjának nedves legében rothadásuak indulva meglágyulnak, s általa megemésztetnek. Egy éjjen általi gyűjtés több napra eiegendó táplálékául, csak melyebben húzza azt le lakáaaba A földi giliszta, mint ez naponkint látható, nevezetes könnyű-
séggel fúrja magát a földben keresztül. Hogy az álula készített csőjáratok, hogy vannak alkotva, azt parázsfoldben nehéz meghatározni. A homokban három, négy, sót hat lábnyira is majdnem függőlegeseu mennek lefelé. Legvégén tartózkodik a giliszta fejjel felfelé. A csőfalán hosszában kis feketés kiemelkedések lát hatók; ezek emésztésének természetes következményei, s e féreg humusának nevezhetők, mert mint humus, vagyis miut zsiros leketés szántóföld olyan külemuk, és oly termékenyek is, mint az. Kégi, elhagyott giliszta csőjáratoK azzal reudeseD telve vaunak.
Hensen kísérleteinél a gilisatákat l'/a láb átmérőjű üvegedénybe tette, melyet l'/» lábnyi magasságban homokkal töltött meg, e felé pedig egy réteg huilott levelet rakott. A giliszták hamar munkához láttak; 1 ,/2 hónap múlva sok levelet lehúztak uyolez czentimeter mélyen a homokba: a felszínen egy czentimeter magasságú humus-réteg feküdt, s a homokban számos csőjárat volt észlelhető, köztük tobb egészen friss, mások, melynek falai három millim"ternyire humussal voltak bevonva, részint pedig egészeu humussal megtelve.
Ha mar most a giliszták által lakolt földben növények nőnek, a kissé régiob csövekben azoknak gyökerei buján kifejlődve találhatók fel, melyek a csövek végéig bocsátkoznak számos szivó gyökérrost jaikkai, mik a falak humusát felszívják. Söt ugy látszik, hogy a legtöbb gyökér, kúlouöseu pedig a vékony hajlékony szivó gyökérrostok, csak ott tolulhatnak le a mélybe, a hol a g i-l i s z t á k azoknak az utat kijelölték.
Hogy eféreg tevékenységének nagyszerűségéről fogalmat nyerjünk, Hensen a gilisztáit által fúrt lyukakat egy kertben nagyjából megolvasta. Egy hectárou körülbelöl 133,000 férget talált, mik összesen 800 font tekintélyes sulylyal birnak és 24 óra alatt körülbelöl 133 font humust produkálnak.
Egészben véve tehát a földi giiisíia tevékenysége abban áll, hogy a növényi huliadéK-auyagoknak trágyává átváltozását gyorsítja, hogy a talajt feltúrja, abban a gyökérnek utat csinál, s egyúttal táplálékkal látja el azt

TÁRCZA
Brunswick Teréz emlékezete.
(A magyar kisdedóvás Jélszázados emlékünnepére aug. 22. a III. egyetemes néptanító- és kisdedneveli)-gyi'dés alkalmával.)
Ott fenn az égheti, Isten zsámolyáuál E nemzet legnagyobb leáuya ül; S üröKre hangzó hymnusok dalánál, Kis angyalok kara veszi körül: Millió kis ajkról buzgón szól az ének : Örökre üdv a Teréz emlékéuek ;
Most a milliókból egy csoport kiválik, És égi hangon ekként énekel : lm nézzetek ránk, az utolsó százig Minket szülőink -gettek el ! Ezer társunkat, c sorstól ó menté meg . . . Örökre üdv a Teréz emlékének !
8 zeng más cscport : Oh ! miut fáj nekünk Korán szakadni kedvesinktől el ; — Mi vizhalálnak áldozatja lettünk Zugó habok partról ragadtak el ; — Ezer társunkat e sorstól <5 menté meg . . . Örökre üdv a Teréz emlékének !
S most egy komoly, dicső alak köxelg. Fején a döltkeresztü korona, — Az angyalok utczákra válnak el ; „ímhol Magyarhon nagy Védasszonya?! »Igen" — szól ez most ; „méltán zeug az ének „ölükre üdv e jó no emlékének.'
^Brunswick Teréz több miut félszázadig Ott lenn a földön engem képvisolt; Gondozta népem, védte kisdedit •S szent hévvel töltött be minden kebelt ; Méltán zeng róla most tebát az ének : pörökre üdv e h fi n ó emlékének:"...
,Ha lesz magyar, egy másik ezredig. — Annak csirája tennasivedbeu kelt : Vedd hát az érdem méltó koszorúit S mint lenn a gondot, — ilt (e u u ezt viseled." 8 az angyatkarból buzgóu zeng az ének Örökre üdv a Teréz emlékéuek !
Brunswick Teréz térdén fogadja el ! — Az égi nó őrök ajándokát ; üe két szeme a földre téved el, Hazát keres, egy imádott hazát; .Nem veszhet el e földről Zengi vele együtt az angyalkar.
P. SZATHMÁKY KÁROLY.
a magyar

Katona-dalaink.
^ —p —n. ) Hallottak e már önök harcz-kedvelő magyarokról, a kik lóháton, fegyverben ettek, ittak, aludtak; a kiknek nevét reszketve foglalá imáiba az ellenséges nép: „a magyarok haragjától ments meg urán; minket V" S hallották-e a mélyen elkeseredett jelenkori hadverónek siralmas nótáját:
Édes anyám rózsafája. Én voltam a legszebb ága ; De a császár leszakajtott, Fegyver által elhervasztott.
Ilallottak-e önök valamit oiyan korról, melyben a hareztér koszorúiért lelkesült minden magyar ; a kardforgatás volt a legtiszteltebb, legkedveltebb férfiúi foglalkozás; és ismerik e azon ujabbi időből való katooadalunkat, mely a hadiélet dicsőségét következőleg rajzolja:
Sirhat hz az édes anya, Kinek katona a üa. Mindig van annak halottja, Éjjel-nappal sirathatja — ?
Hallottak- e önök oly időkről, midőn tízszeres ellennel szemben is a győzelem reményével, sót biztos tudatával indult a magyar har-ezos a nem került hareztérre; s hallották-e azon ujabbkori csatadalt, melyben már előre is következőkép vigasztalja magát Mars had-istennek hátultöitőfegyveres bajnoka :
Nem hiszed, hogy katona vagyok én,
Majd elhiszed, ha masírozok én ;
Harmiacz fontos golyó ba eltalál,
Azt se mondom, vót-e ídes anyám.
S vájjon mi lebet az oka annak, hogy ujabb népdalainkban ugy van föltüntetve a katonai pálya, mint a legsanyarubb sors, a mi halandónak juthat ? — Annyira vérszegényny é lett-e a magyar nép, hogy a fegyvercsörrenós hallatára bátorsága mindjárt elpárolog? Nubia párdueza gyáva nyúlhat szülhet-e V
Ott vau czáfoiatul az 1>>48. évi szabad-ságharcz. A nép önként sereglett a nemzeti lobogó alá, és azt a fértiilt, a ki főtényezője volt azon forradalomnak, mely annyi drága honfivérbe került — „atyjának" nevezte, ma gát „igaz fianak" vallotta, annak nevét imádságába foglalta :
Esik eso karikára Kussuth Lajos kalapjára ; Valahány csepp esik rája, Annyi áldás szálljon rája.
f
Es nézze meg, hallgassa meg bárki mai nap is, hogy midőn a „Kossuth Lajos nótája" fölzendül, nem íut-e át az egész tömegen egy vill&moe rázkódás, nem hevesebbea dobognak-e a szivek, nem lelkesülés ragyog-e az arezokoo, nem barcsi tüz ég-e a »zeniekben ama nagy na-
pok visszfényekép V Vájjon ki merné akkor kétségbevonni, hogy szivból fakadva jönek s a honszeretet szent esküjekép hangzanak e gy uj tó szavak :
Ha még egyszer azt üzeni, Mindnyájunknak el kell menni. —
Éjen a haza!
Másutt kell tehát keresnünk azon tüue-ménynek magyarázatát, hogy népdalaink a katonaélet iránt egyáltalában nem lelkesülnek, sőt a katonát szánandó áldozatnak tartják. A kötéllel való verbuválás korából származik ez az ellenszenv, midőn „a szegény legényt megfogták erővel, de a gazdagnak öt hat fiát nem bántották." És ma, az „általános védkötelezettség" idejében, mikor a katonai szolgálat kivétel nélkül mindenkinek hazaliui kötelessége, — nem láthatunk-e példákat, melyek arra a kötéllel való verbuválás korszakára em • lékeztetnek ? Nem a bátorság hiánya, hanem az intézménynek már kezdettől fogva népszerűtlensége s a lekötöttségtől (mely anuyira ellenkezik a magyar ember törekvéseivei) való idegenkedés az oka annak, hogy a katona sorsa gyászos sorsnak tekintetik. Gyökeret vert nálunk az a nézet, melyet a népdal következő sorai fejeznek ki:
Sirhat az az éde3 anya,
Kinek katoua a tia;
Vájjon ki ennek az oka?
Csak az urak akaratja.
S ki tudja, mennyi időbe és mibe fog még az kerülni, hogy a nép belátja azt, miszerint a katonáskodás nem csupán az „uralt" kedvét meghoió komédia, hanem a hasa iránti kötő-
TIZENETEK ÉVFOLYAM
ZALAI KZLNY
SZEPTEMBER én 1878.
utakban. A növénymaradványoktól a mit megélhetésére elvesz. még azt is visszaadja; éltében, mint szénsavat lélegzi ki és mint
nyalkát rakja le, — mindkettőt fejlődé bükre használják fel a növények, — halála után p^dig enyészetnek induló teste szintén jó trágyát képez. Hogy gyökereket eszik, világos rágalom; gyomrábau sohasem találhatók friss gyökerek maradványai; sze génynek eben kellene veszni, ha ily kemény táplálékra szoríttatnék.
A tanúság az egészből: a legutóbbi időkig a vakondakot és gilisztát agyonverték, mert ellenségei a gazdának. Azután megtanultak a vakondakot kimélni, mert a pondrókat bid. pusztitja. Most már kitűnik az is, hogy a giliszta is derék állatka, mely szerény maga uyábau csendes szolgálatokat tesz, a mit mással pótolni nem Miet. Tekintse tehát a f ö l d-mives ót jó barátjának, s saját jóvoltára kimélje azt mindenütt, a hol csak teheti.
Helyi hírek
— Kérelem. Fájó szívvel látjuk a magyar nemzet szine-javának, fiatalságának aggasztó helyzetét, a komor jövőt, elodázhatlau Kotelesáégi-met teljesítem, midőn a baj, nyomor és fajdalom enyhítésének eszközlésére telhivom városunk érzelem s áldozatkészségben gazdag lakosait, különösen az emberies és nemestettek legöuzgóbb átérzóje, a helybeli női közönséget, hogy tépeseket ke«ziteni, valamint ezt, ugy a sebkötöket az egyesület titkári hivatalába (óvodaépület) küldeni szíveskedjenek, egyszersmint tépésnek alkalmas tiszta vászondarabok is kö szonettel fogadtatnak, melyből az ovodai kisdedek kiszabott időközökben tépést keszit< íek : első adakozók most épen e kisdedek valauak, kik az egyesületi irodába hat kilónyi lépést adtak be.
Kérelmem megujitása mellett honleányi üdvözlettel
Nagy-Kanizsa, szept. 1 éo 1878.
MÁRTINK«)V1CS KÁROLYNÉ,
* egyesületi eluök.
— Körünkből elutazott harczfiak egyikétől következő sorokat vettünk: Vuka, aug. 30. Nagyszerűen fogadtattunk a tegnapi vaspályai utazásunknál mindenütt. Ejtélkor érkeztünk Eszékre s ugy egy és fél óra volt éjfélután, mire a szabad ég alatt elhelyeztettünk. Alig csendesült el a tábori lárma s máris felköltöttek három és fél órakor, s nem sokára, 6 óra elótt
lesség lerovása V A nép legtöbb esetben nem is tudja, hogy miért vérzenek el gyermekei. Sokszor hullott már gyermekeinek vére — az ellensége érdekébea vívott harczokon. Legújabb időben azt is láttuk, hogy a közvélemény csiná-lás nagymesterei még az oly izgatást is igen jó kortesfegyvernek találják, a melylyel nem-zetök hadseregének .élhetetlenségét hirdetik. Azzal nem is törődnek, hogy kétélű a fegyver, a melyet forgatnak. Csuda-e, ha a népből ily-formán kivész az intéző férfiak iránt való bizalom, s erősen meg van győződve arról, hogy a katonasághoz besorozott gyermeke először ugyan néhány „lajdinánt' urnák bakkancsát szép fényesre kipuczová)ja, de azután ment-heilenüi meszárszekre hurczoltatik?
Ha a már előadottakhoz még hozzá adjuk, hogy mig az ujonczot „az felcser" odabent „vizitálja", galambja (már t. i. a leendő hadfi galambja) a „gangon" sírdogál: nagyon természetesnek fogjuk találni, hogy az újdonsült harczkeverő szemei előtt elborul a világ és keserves nótákban ad kifejezést fájdalmának. Az elválás fájdalmai megkövetelik jogukat. De midón a hadi pálya ez első keservein átesett, már kissé hetykébben zendül meg ajkán a nóta. Falujának előbb igen tisztelt nagy férfiait kezdi fitymálni, sőt semmibe sem venni. Neki nem is parancsol kisebb ur, csak — a király.
Hármat rikkantott már
A rigó, a rigó, a rigó,
Nem parancsol nekem
A biró, a biró, a biró.
Majd parancsol Ferencz József a király,
Kinek egreczéroz, — kinek salutéroz —
Ni muszáj, ni muszáj, ni muszáj,
A király mellett mindjár.t föltűnik egy másik hatalmasság is, a kinek' személyéről a nóta következőleg világosit föl bennünket:
A bibliát nem szabad már furgatnyi, Vitéz káplár urnák, vitéz káplár urnák Parancsát kell most már baligatuyi.
A tisztelt olvasó nagy járatlanságot árulna el a katonai dolgokban, ha megütköznék a dal azon állításán, hogy a katonának a bibliát nem szabad forgatni. Hiszen a „bajonétos" fiatalság nak — köztudomás szerint — a lopás is csak azért nem szabados, mert „nincsen előírva" ; már pedig a bibliaolvasásra is ugyanezt mondhatjuk.
már megint útnak indultunk Bród felé. Utazásunk a borzasztó nagy melegben igen nehezünkre esett s alig voltunk képesek d. u. 2 órára
Vukára érkezui. Útközben a nagy fáradalmak miatt 3 meghalt, s felénél több az uton kidőlt, hogy hova megyünk, még nem tudjuk. Nem sokára többet.
— K lap szerkesztőségi irodája az ovodai épületbe helyeztetett át.
— Gyászhír. Tóth Gyula nagy-kanizsa-kír. törvényszéki jegyző hosszas betegeskedés után szülőföldjén Kun-Szent Mártonban, aug. 2-án meghalt. A szépkészültségü fiatal ember kora elhunyta általános részvétet keltett.
— Királyi Pál Budapest belvárosi or-szággyülési képviselő tiszteletére aug. 2-án a Hungaria dísztermében a választópolgárok ke délyes társas estélyt tartottak. Az estélyen gaz-dagon képviselve volt nemcsak a belváros, de Budapest összes választó kerületének intellig^n-tiája, ugy az ügyvédi, mint a kereskedelmi s iparos körből. A toasztok lioss7u sorát Győri Elek ügyvéd nyitá meg, éltetve Királyi Pált, mint a hazafiság, erény, munkásság és becsületesség napjainkban oly ritka példányát. Utána Királyi Pál emelt poharat a belvárosi választókra, kik mint az arany, kiállva a tüz tisztító hevét, példát mutattak arra, mit képes művelni a meggyőződés ereje, a fáradhatian buzgalom és kitartás. Az egyetértés szép diadalának ezen estélyc a jelenvoltaknak kedves cinlékét fogja képezni.
— A tépés portomentes. A kereskedelemügyi ministerium a következő rendeletet bocsátotta ki: „a cs. és kir. hadsereg számára tépés, sebkötő, fehérnemű s effélék gyűjtésével foglalkozó egyesületekhez, avagy ezektől a cs. és kir. hadsereghez, vagy valamely közhatósághoz intézett ily tartalmú küldemények. hogy „a cs. és kir. hadsereg szá mára gyűjtött tépés stb. portómentes" megjelöléssel vannak ellátva, a kocsipostán portó mentesen kezelendők. Az ily egyesületekhez, valamint mozgósitottak családjainak segélyezésére alakult bizottságokhoz és egyesületekhez, vagy ezektől portomente® hatóságokhoz intézett pénzes és közönséges levelek is porto-mentesek, ha a czimiraton e záradék „sebesül tf»k ápolása," vagy „a mozgósítottak családjai nak segélyzesére portomentes" ki van téve. Kelt lindapesten, augusztus hó 23-án.
— Gyászhír. Bezerédj Antal szentiván fai földbirtokos neje aug. 29-éu viradóra agy-szélhüdésben élte 5ü-ik évében hirtelen meghalt. Előtte való pár nappal még Nagy Kani
az ujoncz a katonaélet czifra nyomorusá gaiba lassanként beletörődik. Ám a fegyverviselés alatt sem kérgesedik el a Bzive s a gyön géd érzelem mindig hozzáfér ahhoz. A szerelem sohasem hagyja el őt, mint ő nem hagyja el babáját, a mit bizonyít az ajkairól hangzó következő nóta:
Indulásra készen állok egész nap, Gyenge vállam feltöri az czakumpakk; De a szivem nem töri föl semmi sem, Haptákban is érted dobog kedvesem.
Válóságos középkori lovag. Nem is katona, kinek szive egy (vagy akár több) hölgy boldo giló szerelme után nem epedezík, Csendes ligetnek lombjai, melyek annyi édes szerelmi suttogást hallhattatok, ha beszélni tudnátok, mily kiáltó tanúbizonyságot tehetnétek a magyar katona szivének gyöngédségé mellett! De tanúságot tehet a mellett még azon románcz is, mely a Ipvagias lelkülntü „regiment suszter" dicsőségét örökíti meg, s a melyet — eredetiségénei fogva — nem átallok ide leírni:
Kurta a bak kanosom szára, Fáj benne a iábom szára ; Kérem a regímentsu«ztert, Csinyáná meg mára.
Csinyáná meg mára, Alkonyat tájára, Ordonáuczra kell elmenai Káplár parancsára.
Biz 5 nem csinyája, Menjek ordonánezra, Nem baj az, ba egy kicsikét Kurta is a szára.
Suszter uram kér»m, Csinyája meg szépen, Megfizetem, a mit kiváu, Ugyanazonképen:
Csinyája meg mára, Alkonyat tájára, Vizitbe akarok menni Rózsám ablakára
Ks meg is csiny&ta, Hosszú már a taára, Könnyen megyek, nem fáj benn« Már a lábam szára.
Nem szenved ugyanis kétséget, hogy a derék regimentsusstert korántsem azon ígéret hatotta meg, hogy a mit kiván, ugyanazonké pen megfizetik; hanem meghatotta, tettre buz
zsán lakó leánya Hertelendy Bélánó kedves körében. A családi gyászjelentés igy hangzik: Bezerédi Bezerédj Antal a maga és családja :
Antónia és férje kézdiszentléleki Kozma Zsombor, Berta és férje hertelendi és vindornyalaki Hertelendy Béla ur, gyermekeik Aladár és Irma, valamint Dénes nevében mélyen sújtott szivvel jelenti forrón szeretett neje, felejthetetlen any juk illetőleg napúk és nagyanyjuknak S ü meghy Máriának Szentivánfán, f. é. augusztus hó 28 án, éjjeli 12 órakor, éleiének 56, boldog házasságának 35 ik évében, agy szélhűdés következtében történt gyászos elhuny tát. A boldogult felejthetlen kedvesnek hült tetemei aug. 31-én, délutáni 4 órakor fognak beszenteltetni és Vámos Családon a családi sírboltba örök nyugalomra letétetni; az engesztelő szent miseáldozatok pedig szeptember 2 án a szentivánfai fiókegyházban a mindenhatónak bemutattatni. Szentivánfa, 187b. aug. 29. Isién szent békéje lengjen a legjobb házastárs és anya hamvai felett.
— Zalamegye közgyűlésének első napja igen zajos volt s egyéb nem végeztetett el, miut az alispáni szakavatott jelentés felolvasása. A Bosniába ministerileg rendelt kocsik elküldése ügyében az országgyűléshez sérelmi irat hatá-roztatott fel terjesztetni Árvaszéki elnökké Rózsás Lajos ur választatott. Jövő számunkban bővebbe*.
— Két-három tanuló egész ellátásra, hü gondviielés mellett egy családnál felvétetik ; egy magányos özvegj nő pedig egy növendék leánykát fogad el egész ellátásra, szintén hü gondviselés mellett, hol gyakorolhatja magát a német és franczia nyelvekben is. Megkeresés intézendő a Gazdasági Lapok szerkesztőségi irodájába, Budapest a Köztelken.
— Z&ligara alá helyezhető uj dobogó jutányosán megszerezhető e lap szerkesztőségi irodájában.
— Alsó-Leadván — hir szerint — a polgári iskola nem nyittathatott meg, mert a tanerők a mozgósított hadtes'.hez behivattak
— Rövid hirek. A 83-dik magyar honvéd gyalogsági dandár külföldre mozgósittatott. — Mithad pasa táviratilag Koostantinápolyba hivatott. — Magyarország könyvkereskedői or szágos egyletet alapítottak. — A Deákmauso-leum építését az idén már megkezdik. — Bécsnek 23 ezer választó polgára van. — Bud <pes ten egy bazárból 14 ezer forint áru ékszert loptak el. — Miskolczon a felhőszakadás roppant kárt tett, fél város romban hever s 400 egyénnél több meghalt. Éjjel 10-3 óra közt tartott.
ditotta őt az a körülmény, hogy a szegény bak-kancsos rózsája ablakára akart „vizitbe" menni, a mi a bakkancs nélkül nagyon illetlen dolog lett volna.
A mi azonban a hadfiakat a szerelemben szerfölött ajánlatosakká teszi, nem egyéb, mint rendkívüli állhatatosságuk. A vitéz nehezen várja szolgálati idejének letelését, hogy minél előbb haza mehessen és kedves szeretőjét feleségül vehesse, r^ába biztatja őt kapitánya :
Jancsi flam. maradj a regimentnél, Derekabb vagy minden többi legénvuél : Három csillagot kapsz a gallérodra, ilarmincz baka hallgat a komandodra. —
Ó csak azt feleli mindezekre :
Kapitány ur, köszönöm a jóságát, Adja másnak mind a három csillagját, Kunékem már kitelt három esztendőm, 0<lahaza vár reám a szeretőm.
íme, néhány vonás a jelenkori magyar katona jelleméből. Vájjon nem arra mutatnak o ezek, hogy a magyar katonában a fogékony, élénk kedély mellett erős önérzet is lakozik, hogy csak becsületérzetére kell hatni s belőle a legkitűnőbb harezos képezhető ?
S«. H.
A nyomorgó népért.
Szememből már sok égető könye Halt a fájdalomnak. Ifjú vagyok ; de miket átéltem , öreg bajok voltak.
Átestem már sokon, z igen sokon Által kell még esnem. Bizony-bizony nem csuda, ba végre Megtörik majd lelkem.
fi nem elég a magam szenvedése : Ezereket látok,
Kiknek arexán a nyomor kényében Sötétlik az átok.
Szegény, szegény szenvedő nép naked ínség a testvéred
Mikor lest már könjtelen kenyered ? Talán meg se éred !
Midőn »éret verejtéked mellett Nyomorogni látlak : Átkot «török olyankor fejére A sorsnak, világnak.
— A képviselőháznak 245 szabadelvíi és J46 ellenzéki tagja van; 71 egyesült ellenzéki 75 függetlenségi. — Serajevoban szept. 1-én jelent meg a „Bosna" horvátlap első száma. — Sera-jevo polgármestere egy pécsi születésű «gyén.
— Egerbea is óriási kárt tett a vízár. — Magyarországon a legszebb kiállítású „Mármaroai Tárogató" politikai lap lett. — Mármarosme-gyéból önként mennek a fuvarosok Bosniába s a tépeseket ingyen viszik a hareztérre. — A pápai első ¡zr. ort. reáliskola szept. 15-én nyit-tatik meg. — Miletics Svetozár Váczra vitetett
— Trebinjében a török lakosság fellázadt. —
— Svajczban is nagymérvű vizáradások pusztítanak. — Serajevoban egy liter tej 1 frt 50 kr. — A Zrinyi-szobor leleplezése szept. 7-éu lesz Szigetvárott. — Tepliczben a német csá-szért adósságért beperelték. — Tíssot franczia iró Szegeden van. — Sziszeknél 50 honvéd a Kulpa vizébe fuladt. — Mikes Benedek a a Tusnád fürdő alapitója meghalt. — Kolozs várott nagy tüs volt, a kár 20 ezer frt. — Dancs Nina a bpesti népszínházhoz szerződtetett. — A montenegrói fejedelem 3 leánya Trieszten át Szent-Pétervárra utazott. — Perotti olasz konsul öabeki környékén meggyilkoltatott, — Tisza Kálmán ministerelnököt s bel-ügymíniBtert B. Wenckheim Béla helyettesíti.
— A posonyi takarékpénztárból egyik tisztviselője 20 ezer sikkasztott el.
Ki nyert?
Az 1864-ki államsorsjegyek szept. 1-éo történt húzásában következő sorozatok nyertek : 67. 916. 1187. 1270. 2194. 2504. 265«. 2807. 3016 3029. 3091. 3191. 3889. é, 3927. Bécs, aug. 31 én: 78. 38. 75. 90. 54.
Orácz „ „ 7. 32. 49. 19. 44.
Temesvár , 40. 27. 24. 14. 35.
Irodalom.
— Belcüldetett: Természettani Földrajz tanodai s magán használatra : Irta Lovcsány i Alajos Gyula poig. isk. tanitóképezdei tanár. IV 18 fametszettel. Kiadója Lauflfer Vilmos. Ara 80 kr. E munka, mely az összehasonlító földrajz szellemében készült, annál örvendetesb jelenség, mert a jelcu tankönyveink azon egyike, melyben az olvasó rendszert lát. Kiindul a fold geologiai alakulásából, s helyesen: azután áttér a vízszintes, függélyes tagozodásra, megmutatja ujabb adatok nyomán a föld felületéu végbe ment és folyton tartó átalakulásokat,
Sok, sok könnyűt sajtoltak szememből Már a szenvedések -, De még egysem ég-ített ugy, miut ez, Melyet érted ejtek.
Hajh mit ér ez ? mit ér, hogjha miudjárt Patakzik is könnyem I A köny uem ad kényért neked, szegény Kiéhezett népem.
De látod — a költőnek is csak az Árva köuy mindoue. O is mint te jó nép, nyomorral és &ö nyekkel vau tele.
A boldoglét s gazdagság tanyája Zárva van előtte,
Mert ruháját — miként a tiédet — A szegénység »Ölte.
Biborhoz csak bibor juthat kőz>>l Kopott köntösében A költő csak kunyhód ajtajában Kopogtathat, népem !
Különben is hajlongást kiváu a Sok biboros személy ; A magyar meg istenével is csak Rinelt fóvel bestéi.
Hogyha szólnék érted : kaczagnáuak
A fény bölcsőjében.
Hol a bűnös tétlenség bársonyán
Tespednek kevélyen : . . . .
Tűrj, sxrgény nép f ütni fog majd egyszer — Taiáu ne u sokara ! — A bíbornak romján számodra a Megváltás órája.
Hogyha vér kell, leszen vér áldozat ! ö áldás lesz a véreu, Melyben egykor számodra köuyteleu Napi k-nyér terem.
Eljő a nap Ünkezed törli le A fájó köny eket,
Melyektől most sóssá lesz napoukiut Fekete kenyered.....
Orömköaytől még nagyon kevésszer Nedvestllt meg szemem ;
Oh de akkor, akkor — mint egy gyermek — Sirok örömömben.
Vagy ha addig meghalok ; a földön Tul is Üdvösségem Nyomorgó nép, a te jobb világod, Megváltásod lészen 1
BIMA.
TIZENETEK ÉVFOLYAM.
ZALAI K
Z L N Y.
SZEPTEMBER én 1878.
melyeket egyrészt a vulkáni erőknek, más réazt küisú tényezőknek: a viz alakító hatásának, a levegőnek, napnak aat. tulajdonit. Tájékozást nyújt a folyóvíz eredetéről, körfulásá ról s annak az ember történetében való szerepéről, a folyam-rendszerekről akként csoportosítva ezeket, hogy fejtegető eljárásból ezen tényezőknek az ember törekvéseire való előnyös vagy hátrányos behatásának tanulsága tisztán levonható. Nem felejtkezik, m g a geológiai korszakokról s kőzeteikről sem, melyekből a hegységek s hegyek különböző alakjait magyarázza, s áttérve a levegőre, lég-mérsékletre s egyéb a term. földrajz körébe tartozó légköri tüneményekre, s feltüntetve ezeknek az ember háztartásában való kiváló szerepét, átiér az ethnographiára, miutáu a fentiektől függő növényzeti s álU'orszá^i viszonyokat — folyton szem előtt tartva a hazát — már megismertette. — Előszavában a term. földrajznak a természettanhoz vuio viszonyát körvonalozván, felsorolja kútfőit. — A munka alaki s tárgyi tek in tétben jeles s hiányt pótló; azért ugy a tanférhak mint ifjúság és tudomány kedvelők figyelmére méltó, s melegeu ajáuiható annál inkább, mert nem csak olcsó, hanem e földrajzi gyakorlati ismeretek elsajá-titasára igen alkalmas.
— Európa összehasonlító földrajza, különös tekintettel Magyarországra. 1. rész. Eu-r».pa általában és Magyarorszag: Irta Lovcsa-nyi Alajos Uyula, az I. ker. állami nép- es polg. isk. tanitóképezdénél a földrajz-történelem tauára. Budapest, 1878. Kiadja Lautfer Vilmos. IV. 140 lap. Ára 75 kr. a fiatal iró e
második müvebeu még kitűnőbb módon kezeii az anyagot s lejti meg a liitter állal kijelölt uton haladva, feladatát. — Rendszere szorosan tudományos, mert Európa törzsével kezdi az anyagot feldolgozni, miután Európát általában két iven tárgyalta ; s mivel a hazával akarja kezdeni fejtegetéseit, a torzsból szakltja ki aat, s fejtegeti tárgyát s nézeteit a holt, de ügyes és avatott kezek közt életet nyerő anyagon. — Azelőttünkfekvő munkáról teljes lelkiismeretességgel elmondhatjuk, hogy paratlanul áll földrajzi tankönyv irodalmunkban; nem ismerünk meg ily művét, mely oly ügyesen kapcsolná egybe a földrajzi mozzanatokkal a történelmi fej ődést, s oly kitűnően kimutatná mit már Kiiter s utána Kapf, Oberlander s mások is kimondának, hogy a földrajzi tudomány ily kezelés mellett az államtudományok s politika pr<>predentikajává lesz válandó. Földrajz, tör-léuet, politika, jog, statisztika, természetrajz s told'.an e müvecskében az ügyes philosophiai kezelés mellett egygyé forrott, s a kezelés ta nuskodik a szerződés szakmája által való átha-lottságaról. A földrajzi tényezőket illető nézeteit mindenütt a történet kétségtelen bizonyítékai val fedezi: pl. a határoknál hazánk külpolitikai viszonyait fejtegeti. Jellemzései sike mitek s meggyőzők, mert a tényleges állapotok ból tneritvék ^Budapestnél, Szeged, Debreczen-nel.) — Végül dicséretére legyeu felemlítve a magyar érzelem, melyet különösen a Tisza folyóról szólva, oly kitűnően s meggyőzően magyaráz. Addig is, mig behatóbb bírálat e mü jeles oldalait még körülményesebben fogná kimutatni, a legmelegebben ajánljuk e müvet a tanférfiak figyelmébe oly megjegyzéssel, hogy annak használata mellett a tanuló ifjúság nem csak földrajzi ismereteket sajátit el, hanem megtanulja az egyes tényezők közti okszerű összefüggést, 8 a mennyiben olvasása közben a térképét folyton sz^m előtt tartani kenytelen, megtanulja az utóbbi képző fontosságát megismerni, azaz gondolkozni; a tudomány kedvelő p-dig e mü olvasásával hasz-uosan tölti el idejét. Budapest, 1 >51i8- aug. hó. l)r. M. . . . H. . . .
— Chernel Kálmán ligyeimesen mükodó jeles történetbuvárunktól ujabban megjelent „K őszeg sz kir. város jelene 6s múltja" czimü nagy szorgalommal készült munkának második, vagyis történelmi része, t. i. Kószegvároa történelme az Árpád-házi és vegyes nemzetbeli királyok alatt. — Az osztrákházbeii királyok alatt a vallás és alkotmányos villongások kitöréséig. Török ostrom 1532. — Az alkotmányos és vallási mozgalmak korszakaban a szatmári békekötésig. — Bocskay István felkelése alatt. — Bethlen Gábor mozgalma alatt. — Kőszeg visszacsatolása Magyarországhoz. — Szent Jakab templomnak visszafoglalása. — Magyar templomnak elfoglalása. — Széchy Mária letelepülése és halála. — Tökóly Imre fölkelése alatt. — II. Rákóczy Ferencz alkotmányos harczai alatt. — Bezerédy Imre ezredes elfogatása. — Balogh Ádám támadása. — A szatmári béke utáni korszakban az 1848/9 iki szabadságharcz bevégezteig. — Dierntal Katalin boszorkánypere. — Tranczia megszállás. — 1848/9 iki forradalom alatt. A terjedelmes szépkiállitásu mü Szombathelyen nyomatott Seiler Henriknél b kapható Tettey Nándor és Társa budapesti könyvkereskedésében. Arát nem tudjuk. A lelkes Bzerzőt hazafias örömmel üdvözöljük szellemi fáradozásának e szép gyümölcse fölött.
— A „Magyar Lexikon'1 8 és 9 ik füzete megjelent ezüst pénznemek s a classikai ókor istenei arczképének ábráival. E közfigyelmet érdemlő vállalat következő értesítést közöl: A „Magyar Lexikon" t. előfizetőihez! A jelen 9. füzetet tíz nap múlva követi a 10. füzet, mely-lyel e műnek első kötete be lesz fejezve. Ez alkalommal nem mulaszthatjuk el a nagy közönséguek mélyen érzett hálánkat kifejezni azon páratlan fogadásért, melyben vállalatunkat részesítette, ez által egy részt azt tanusitva, hogy ideje már a magyar irodalomnak egy régóta érzett hiányán segiteni, másrészt pedig, hogy az általunk megindított „Magyar Lexikon" czéijának megfelel. Csakis igy magyarázhatjuk meg magunknak azon örvendetes körülményt, hogy a „Magyar Lexikon" már eddigelé is annyi példányban terjedt el, a mennyiben talán egy magyar mü sem. A „Magyar Lexikon" szerkesztője munkatársai e<* kiadója büszkén tekintenek müvükre s biztosítják a hazai közönséget, hogy azon lesznek, miszerint a nagyszerű bizalomhoz méltók maradjanak, minden iparkodásukat oda fogják irányozni, hogy a megkezdett mü 4mentül teljesebb az igényeknek mentül megfelelőbb legyen. Sok ügy gyei bajjal jár munkánk, sok helyünnen kell az anyagot összeszednünk, 8 csak annak, ki szemtanuja e munkának, lehet fogaima az óriási nehézségekről, melyekkel meg kell küzdenünk. — Nem mondjuk, hogy azt a mit nyujtunk, felülmulhatlan ; szívesen fogadjuk el az útbaigazítást sa jóakaratú figyelmeztetést, mert meg vagyunk győződve, hogy csak is igy válthatjuk be igéretűnket s adhatunk egy jó magyar lexikont, mely bármely nyelven irt hasonló müvei versenyezhet. Számos előfizető óhajára kijelentjük, hogyszéptem bértől kezdve a gyorsabb megjelenés végétt havonkint három füzetet fogunk kiadni. Budapest, 1878. augusztus 31-én. Somogyi Ede, a „Magyar Lexikon" szerkesztője. Rautmann Frigyes, a „Magyar Lexikon" kiadója.
— A „Vasárnapi Cjság« mellékletül adott egy térképet Bosnia és Herczegovináról helyes! háta többi napi lap? — Az orosztörök háború alkalmával egymást érték az ingyenes térképek, most, hogy saját véreink küzdenek ott, még ezt is megvonják a nemzettől azok a nagy lapok ; az Ellenőr egész oldala kat adott akkor térképekkel 8 most V
Vegyes hírek.
— A muszka állapotok. Az oroszországi szoczialistákat tömegenként hurczolják fog ságba. Ezenkívül az orosz hatóságok a legnagyobb szigorúsággal akadályozzák meg az oroszországi szocialista mozgalmakról a külföldre kiszivárgó híreket. A táviratokat kíméletlenül elolvassak, azonkívül a fekete kabinet minden idevonatkozó magánlevelet is elsikkaszt. Pétervárott az elfogottak száma már roppant nagy.
— A régi dinyemag előnyös voltának oka. Dinnyészeink előtt ősidőktől fogva ösmeretes azon tapasztalati tény, miszerint a friss dinye-mag utan alig kapnak gyümölcsöt, s hogy legjobb a 3 évas magot vetésre használni. Ezen tény okát Cazzola tlorenczi kísérletei teljesen kiderítették. Egy- két- három-, négy és öt éves dinnye magvakkal több éven át termelési kísérleteket téve, azt találta ugyanis, hogy a friss mag után kelt növény majdnem csupa him ivaru virágot adott, s csak elvetve gyümölcsöt adó nő-ivaru virágot. Az egy és ¿ét éves mag után mindinkább növekedett a gyümölcstermő virágok száma, a 3 éves mag után kórüi-belül egyenlő volt a kétnemű virágok száma, s ebből magyarázható meg : miért legjobb a három éves mag. Az öt éves mag után majdnem csupa nő ivaru virágot hajtott a diny-nye növény, ugy hogy himpor hiánya miatt mesterséges termékenyítésre volt szükség.
— Dante és macskája. A híres költő egyszer azt áhítottá, Cetto barátja előtt, hogy a művészet hatalmasabb a természeti ösztönnél, és emo állítása bebizonyítására macskáját hozta föl, melyet ugy idomított, hogy természetes félelmét leküzdve, egyik első labával égő gyertyát tartott neki, ha esténkint olvasgatott. „Ezt magam akarom látni, mielőtt hiszem" vélekedett Cetto. A bebizonyításra valamely este állapíttatott meg. Cetto egy fedett tállal a kezében a meghatározott időre megjelent. Dante leüit, vele szemben Cetto foglalt helyet, és csakugyan látta mily türelmesen tartja a macska egyik lábával a gyertyát. Ekkor fölemeli Cetto a tál fedelét, miből egy pár egér ugrott ki, a macska elejti a gyertyát és az egerek után ro-hau. „A természet győzött" monda Dante fiuom mosolylyal.
Papírszeletek.
Egy ismeretes komikas színésznek szerepe közben •■ivarosai kellett. ▲ szivar azonban fából volt utánozva. A színész véletlen kiejti kezéből a szivart s ez kopogva ball a földre. Hangos hahótá-val fogadja e jelenetet a hallgatóság, mi által a színpadon lévő igazgató majdnem kiesett szerepé-
ből : de a komikus hamar feltalálta magát, oda fordul az igazgatóhoz, « igy ssóla : „Mondja meg nekem, mennyiben van Bűnek ezen szivaroknak egy öle t
Két peres fél beállít a bíróhoz.
— Uram — szól as egyik . - ezen embernek 100 forintot adtam kölcsön, é> ő Írásban kötelezte magát, hogy az összeget Szent-Fortuna napkor nekem kamatostól együtt pontosan megfogja fizetni.
— öiró ur — menti ma^át a vádlott — Szent-Fortuna nap nincsen a naptárban.
Az nem változtat a dologban semmit — hang-'t a bíró Ítélete. — Fisetni tog ön november else-asas mindenszentek napján, mert a többi szentesivel együtt, akk or van Sstsnt-Fortuna napja is.
Egy űresfejű előkelő szemére vetette Sixtna pápának, hogy atyja kanász volt. A pápa nem vette zokon az illetlenséget, hanem köretkezS lesújtó vá-laszszal fizette ki a gőgöst: Uram, ha az ön atyja kanász lett volna, bizonyosan ön is azzá lett volna.
Uruó : U»ak egy kicsit mentem be és már odaégetted a pecsenyét ; most mindig csak czifrálko-dol és semmivel sem gondolsz. Mondhatom, hogy napról napra kevesebbet tetszel nekem.
Szakácsné : Hja, nem tehet az ember minden-kiuek eleget. Az ur meg dicsér, hogy napról-napra jobban tetszem neki 1
Szabó: Igy most azt hi*zem, hogy elég szük ez az öltöny s nagyiád meg van vele elégedve.
Delnő. Már, hogy lenne elég szttk, hisz még tudok beune járni ? Nem vagyok megelégedve y szabja még szűkebbre.
Vendéglős : No, igazgató ur, ma este megint ugyancsak kitett magáért.
Színigazgató : Hát tetszett? Oh nekünk igen szép műsorunk vau. Ismeri taláu a „Ssevillai borbélyt?'
Vendéglős : Nem biz én, mert én magam borotválkozom.
Üzleti szemle.
Nagy Kanizsai), 187«. augusztus 31.
Az időjárás a hét elején borús és esős volt, utóbbi napok azonban derültek és teljes nyári hó-següek voltak.
Üzletünknek szabályozása, melyet a fővárosi gab ¿vásároktól vártunk, ezeknek nem sikerült. A budapesti mint a bécsi vásár el volt árasztva eladóktól a monarchia mindeu részéből, de külföldi vevők csak kevesen voltán jelen. Csütörtökön, az az e hó 29. megtartatott nálunk a harmadik vidékbeli gabona és borvásár ; ez, csatlakozván a fővárosi vásárokhoz, szintén lanyháu folyt le. A kőrül-belól 40<) látogató majdnem kizárólag eladó volt. Forgalom volt : 15,UOO méterui. kiállíttatott 2ö7ü hec. bor.
Buza lanyha, csak jobb minőségekben keresetett ; árak alabb szálltak.
Rozs el volt hanyagolva; árak csökkentek.
Árpa finomabb minőségekben kedvelt volt, alábbvaló fajták azonban majdnem el^dhatlanok. Árak I-mes nemekért növekedtek, roszabbakért leszálltak.
Zab keveset volt kínálva; el. forduló sárga könnyű uj áruért csekély vételkedv mutatkozott
Kukoricza lanyha irányzatot követett, árak alább szálluk.
Kepcze tökéletesen el volt hanyagolva, néhány feltűnő par'iek potomáron keltek el.
Miuőség szerint:
Buza .... 7"--8 60---- kr.
ltuzs .... 5 ¿0 — 5 80 --•— ,
Árpa .... 5-50 — 7 25--„
Zab ... . 5 20 — • 40--„
Zab uj . . . —---— „
Kukoricza . . G 50 — 7 20--— „
Kepcze . . . 11---HöO--,
K. B
Utazók névsora
N .-Kanizsán, 1878. aitg. 16-tól 1878 — aug. 27-ig.
„K o r o n á'-hoz czimz.tt szállodába: Takács N. Bpest Moller .1. Sopron, Weiuberger J. Egerszeg, Kanz K. Csurgó. Haasbauer G. Bécs. Feder K. Bécs. Dr. Tallián Béca. Beck W. Keszthely. Beck E. Keszthely, Reich J Kendek. Kohn J. Rendek Rosenberger J. Csel. Weiss A. Bécs. Zwetko-vics J. Csáktornya. Kolarics J. Csáktornya. Szűcs S. Gráoz. Baronkay L. Kutas. Ksufmann F. Berzen-c*e. Re fisch J. Újvár. Fuchs A. Orácz. Schwarcz H. Bécs. Markus ü. Bpest. Kölgyesy K. Tapolcza. Friediiiuder J. Becs.
A „Szarva s"-hoz czimzett szállodába: Rísz A. Bpest. Fuzsics K. Egerszeg. Wuntschar L. Klagenfurt. Schmelzer M. Mór. Puutsait Berlin. Meiler K. Sopton. Collasins Olaszország. Kaufmann K. Bécs. Löbl J. Csáktornya. Fürst Üy. Posony. Gchmeid-ler E. Bécs. Löwy H. Reichenberg. Frey A. Palota. Wajda J. Bécs. Foresty N. Székesfehérvár. Weiss Vízvár. Planits J. Pettau. Groainger F. Fridau. Takács J. Tapolcsa. Krosetcs N. Egerszeg, Hirscbel H. Domborn. Kosma H. Bpest. Lederer D. Bécs, Kohn J. Bécs. Hirschl L. Triest. Vadassi A. Perlak. Bíró S. Csompak. Moravetz J. Bécs. More B. Perlak. Goldhamer H. Bpest. Kis V. Göca«. Köbl A Bécs. Kopp A. Iusbruck. Lange N. Bécs. Lenk ő. Lendva. Csillag J. Egertzeg. Beck N. Bécs. 8imoo K. Basel. Roheim M. Mohács. 8pitser J. Perlak. Stare J. Ins brück. Leopold J. München. Pilicsinszky K. Csáktornya. Fieischman M. Győr. Reich M. Zombor. Fro-mer M. Mohács. Rosenw*ld B. Szissek. Sehniger P. Győr. Becsár V. Sopron. Molnár E. Csáktornya. Schmidt N. Pécs. Muraközi F. Fehérvár. Dinrarics A. Kiliman. Mainold R. Fehérvár. Gyurkovies N. Pécs. Schubert X. Bécs. Müller £. Lipcse. Göncz A. Csáktornya. Barta L. Brünn. Casaliero N. Lara. Löwensohn N. Boglár. Wallner L. Bécs. Dr. Grauet Egersseg. Tersanczky L. Keszthely. Birkner L. Komárom. Spiter F. P«ríak. Füchsel 8. R5cs«. Thors J. Bécs. Eigler J. Gries Munkovics J. Egersseg. Szabó L. Komárom, Báró Szegély Keszthely. Per-
czel K. Szombathely. Barabás J. Keszthely. Löwy A. Bécs. Krismanics N. Egerszeg. Svastics B. Egerszeg. Ernyei G. Bpest. Horváth J. Ladán. Brauu T. Szabadka* B. Knezovics Somogy. Jovanovics J. So. mogy. Horváth N. Kaposvár. Kolári K Böhöny«. Rstky E. Párak. Caébi A. Tapolcza. L-derer N. Bécs. All B. Nürnberg. Walfisch N. Bécs. Adler H. Bpest. Hajós M. Lendva. Horváth L. Bpest. Kraus N. Csáktornya. Erdélszky K. Berzencze Lemes J. Szent-Iván Szigethy A. Egerszeg.
As ,Oroislá n'-hoz czimzett szállodába: Singer M. Zágráb Fraubmann J. Bpest. Schwarz M. Körmend. Mikolás J. Bécs. Friedl F. Sopron. Ja kies M. Dombom, Spitzer F. Zákány. Schlesinger H. Béca. Reichard J. Marburg Neafehl S. Domború. Hirscbel C. öaksa. Wolf J. Kapron-za. Miser M. Domború. Szabó J. Veszprém. Ledcxer Gy. Bpest. Csabi J. Söjtör. Ungar S. Néget- Roihauaer J. Veszprém. Schätzer J. Keszthely. Stern F. Baltavár. Hofmann S. Fehérvár. Muakoviter H. Csurgó. Németh. J. Egerszeg. Böhm K. Nagybajom. Lebenstein H. Bpest. Schiller E. Laibach. Spitzer S. Domború. Rodel A. Bécs. Weis* J. Bécs. Stern S. Bpeest Simon G. Egerszeg. Lázár M. Keszthely. Tuboly J Söjtör. Rosenberger A. Egerszeg Sidon M. Bécs. Bruder S. Fehérvár. Majlauder K. Egeraxag. Reicheníeld S. Bécs. Weiller S. Pécs. Schvarz A. Perlak. Sommer J. Gelae. BabocsayJ. Sámson. Horváth F. Egersseg. Neumann J. Egerszeg. Kelz G. Lendva. Steiner L. Perlak. Herbstein M. Bécs. König J. Csáktornya. Király J. Keszthely. Gruber H. Prága. Krauss J. Boglár. Heaz A. Bécs. Benkő G. Hidegkút Sohár J. Tiaina. Hafner K. Bpest. Héjas P. Csurgó. Kerzsók V. Sopron. Hardy S. Bpeat. Vitrnaa F. Bpest. Braun K Egerszeg. Köck Gy. Gelse. Hónmann S. Bécs. Brandl H. Becs. íroger G. Frankfurt. Banieto E. Fiume. Morini P. Fiume. Neuwirtü P. Keszthely. Berger F. Fehérvár, Saresberg A. Lúgos.
Szerkesztői Qzeuet.
2943. T. A. A symbolumokat köszönettel vettük, felhasználjuk.
2944. P. A. Körmend. A kiadó hivatalhoz tartozik. Szíveskedjék ott intézkedni.
2945. Sopron, megkaptuk.
2946. B. Fehérvár. Köazöuet; a felvilágosító sorokat azonnal küldém.
2947. S. S. Eger. Részvéttel olvastuk.
2iM8. S. S. Egerdzeg. Nem öuöktől van a té-péa ? Kérem szíves értesítését.
2949. F. V. Nem használhatjuk.
2tíó0. K. Füredi Sajnálom, nem lehetett találkoznunk. Levelem miclóbb megy.
2951. Dr. T. Gy. Kapod a lapot?
2952. V. Gy. Budapest. Nem mehettem Egor-szegre s igy bocsánat, hogy szavamat be nem vxlt. hatám.
2953. K. Stridó. Megkaptuk.
Vasúti menetrend.
A buda-pesti idótmutató óra szerint, indul Katiixsáról
Vonat hova:
ísi™ Ora Perc. Idő
205 Eszék, Mohács,Dombovár a Fiúméba 4 4ö reggel
• n „ . 2 30 délut. 212 Budi-Pestre........4 58 reggel
............ . délut.
...........1130 estve
313 Bécsbe (Szombathely, Béca-Ujhely felé)5 ö reggel
» .........11 48 eatve
315 Sopronyba ......... délut
203 Triesztbe éa Pragerhofon keresztül
Grács éa Bécabe ...... 4 50 reggel
201 Tneasthe éa Prágerhofou keresztül
Grács éa Bécabe ......2 47 délut
Érkesik Kauizaára
honnét:
216 Eszék, Moháca, Dombovár s Fiúméból 1 41 délut
206 s a • „ 11 11 eatve
203 Buda-Peatről........4 20 reggel
201 ..........2 5 délut
211 .........a 44 estve
314 Bécsből (Szombath. Béca-Ujhely)felől 10 27 estve
a" " « 4 &
Jib Sopronyból........11 53 délel.
214 Bécsből Grácz, Marburg, Pragerhof
felől ......... 4 12 reggel
20* Trieszt- és Bécsből Marburg, Pragerhof felől.........1 21 délut •
204 Trieszt- és Villachból Prágerbof felől 11 — estve. Marburgba csatlakozás Yillach éa Fraucesiest be
• » » 1. Fiancesfeatből
Felelős szerkesztő: BátOrfi Lajos.

Pályázat.
Sümeghváros államilag segélyzett reál -tanodájához a franczia es német tan székre pályázat nyittatik.
Rendes tanár évi fizetése 1000 frt és 100 frt. lakbér, helyettesé 800 frt; nyugdíj élvezet és ötöd éves pótlék.
Fölszerelt folyamodványok a városi iskola bizottság elnökségéhez f. évi szept. 15. beküldendők. (690 1—2)
Sümegh szept. 1. 1878.
__Az iskola bizottság.
• K rovat alatt köalöttért felelősséget nem
Hwk.
TIZENETDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLNY.
SZEPTEMBER én 1878.
k
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
A
&
A A A A
í * " A

I000000000000000
Bazaüszög nincs többé!
A I) u p u y-féle m ago d z ó haszníilatival.
K/'T. tiiapotirö i^rézgálifT. (k<íkkó) CS inás pác* s.xv.ikbúl xllváii)
kiirt - íia a minden csom*^<Mi l.uii.tt^, &gyszerii hasznalati utasítás pontosan betartatik — üszögöt : bnza. arp^, xab, k<"»les, k'ikorioT.a stb -DÓI eg«*!c*|)en, mint azt a bizonyítványok tanúsítják.
A n. m m kir fóldmüvelesi ministerium közléséi ajánljak a Dupuy fele magedzdt, mint hatasos szert a bnzaüszög kiirtásara.
Mindazok
akik a határőrvidéki vasutaknál
munkába 1687 2-3)
állani szándékoznak, bővebb felvilágosítás védett
Kívánatra minták ¿n bizonyítványok ingyen é« bérmentve. a glQTI Tial
Egy csomag ára 2 hectoliter ^200 liter) mag szamára 30 kr. ostr. ért. épitést VCZető mérnökeinkhez :
,«.3-., ko8S Dopnj «ícsben, Vukoviíron, Viiikovcéii, Vcrpolyéii,
Namatzoii és Broodon
fő elárusitási raktár Rosenfeld Adolfnál, Nagy-Kanizsán.
forduljanak.
A


Császár kizárólagosan
királyilag szabadalmazott

PURITAS Legújabb látváoyosság
H a j-i f j i t o-t e j.
A _ParÍta8' nem hajfesték, hauem tej nemű folyadék mely majdnem atoll csodálatos hatással bir, hogy ósz hajakat megifjit, azaz las-«ankint még pedig legk880bb tizennegy nap alatt ama szint vi»*r.a*dja,
meyllyei oredetileg bírt!
N A G V- KA NIZSA N.
A WBUZATÉREN" naponkint reggeii 8 órától esti 10 óráig fénye* kivilágítás mellet nyitva vau W ERIN nagyszerű stereosKop
*ZS < >g (e88Tíáa98^iy ) KZOpl ISZlUl^i
'tan-'PC x S S V A H V Z S
(01— f! 9W) -^o^t^pn^Saai ^ajö^ne
•yvuqptwaty ffpf>jvt.ivj íiBvci qqviojxoyfofiS opz9y (Aipanoo) ^a^iodoso (.^uo[naF? saÁ^a .I^JJB
pOGdaozs iditidiL íiBvci jívfWufl
\ SH^tllB; A|0AU{()áaH se bizoubjj
Házeladási hirdetmény.
Nag)*-Kanizsán a vásártéren 7. szám alatti ház — állván négy szuba, egy konyha, pincze istállu és pajtából, valamint egy házi kertből — szabad kézből eladó.
Ugyancsak egy a szt-györgyvári hegyen fekvő szóiló minden hozzátartozóval együtt.
Bővebb felvilágosítást a fentjelzett ház tulajdonosánál nyerhetni. (089 1-3)
tmttxxuttmtvmtunxtxt VVajdiis József
m ű kiállítása
ajánlja
nyolez különféle géppel jól berendezett
.................. könyvnyomdáját
A ^Porita8'' nem tartalmaf. festékanyagot. A haj tetszés szerint 7 *J v v
hstiái^r*a^fós'té'kóek*nyo^^aLm'v°"nus'rt^a'' és <Gzf,lrdGkct mozgó pleorama nagy csataképekkel, mely 500 legújabb Prograraraok, falragaszok, stb. nyomtatványok _ ' ' 6s legérdekesebb látképet tartalmaz, s ezek közt a párisi györs, pontos és hibátlan elkészítésére. Olcsó
^JR-üurltjas" dalmű-, ballette-, operettebeli csoportozati képek, to- árt biztosit.
nem fest, hanem ¡fjuja é9 pedig a leghosszabb és icgdn-abb n«i h.jza- vábbá a orosz török háború nevezetesebb mozza- Ajánlja továbbá az iskolai idényre díszesen
tot é» a fér ti haját és szakáHát. natai, különösen felszerelt
ütközetek Plevuánál és a k J 0 y Y k C T e S k e<l é S é t,
Egy üveg „PmHUs- ára 2 Irt. (postai szétküldésnél 'J0 krral több * készpénuei vagy utánvéttel kapható : Fraacz Ottónál Becs Mariahilfer-1
8tra8Se 38- 8zám. — Nagy-Kanizsán valódi minőségben Prager Bela gyógyszerész árnál. ,i*>0 18—25;
ü a
u u
a u
o o
o 5J
Q O
U U
o o

Hasonszciivi
gyógyszerek
kaphatók
sirucz IS7 VÁN
gyógj'szertárában a , Szerecsen hez Pécsett, (gtt 3-3)

Ü o
o o
o o
o ü
o o
o a
u o
Sipkaszorosban.
Ezeken kivül láthatók a természet ntán felvéve:
a bécsi, philadelphiai, párisi világkiállítás és a budapesti árviz.
Végre a külön kabinben felette érdekes párisi titkok. Belépti dij személyenkint 20 kr.
HT Minden látogató emléket is kap Ezen e nemben egyedüli müfényképek Európa legelső
Mély tisztelettel
WERIN R
NB: Minden héten uj müsorozat.
(688 2 — *)
melyben az iskolai s egyébb könyveken kivül papír, rajz- és Íróeszközök stb. a legjutáoyo. sabb árakon kaphatók. Ajánlja végre a most megjelent
Bosznia, Herezegovina és Montenegró
politikai térképét. Vidéki becses megrendelések a czim pontos kitételével gyorsan és pontosan eszközöltetnek. —
nmumummimmum:
Nagy-Karnisán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
KOLLARITS JÓZSEF és FIAI
legelső
kész fehérnemű, vászon, asztalnemű és szövött áru gyári raktárukban az ,YP8ILA]\ TI" hoz
Huílaijestm, Yftczi-utcza 5. *z. alatti áruházban
kaphatók
mi ml ciine nitt kísz férfi-, nöl C'8 gyeriiiekfehérncniüek, vásznak ¿8
a 8 z t a 1 n e m i 'i e k
n legnagyobb választi ki an én kittlnö minóaéghen a legjutányosb árakén
Férfi ínyek, rumburgi, hollandi vagy irlandi vászonból, darabja 8, .'ifin, 4.—, 5, 0, 7, 8, 10. 12 írt. Férfi ingek, himxettek, madtpolni.,. j|, melle vászon, darabja 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14—20 írtig. Férfl madapolan-lngek, darabja 2, 2.60, 3, 3 r>0, 4 Írt.
Férfi 82 in oh Inflek, 1.60; 2, 2.50, 3, 3 50 írt.
Két külMu gallérral 2 ólt, 3, 8 50 Irt. Férfl színes angol oxford Ingek, darabja
2.60, 4.75, kót killHn darabja
2.bO, 5 fit.
Férfl gályák, magyar, fél 11) agyar vagy francai* szabásra, pamutból 1.20, 1.30, 1.60, vászonból 1.50. 1 00, 1.75, 2 írt. rumburgi vAszonból 2.25, 2 50. 3, 3 Irt 50. Fer fl fehérharisnyák, pamutból fehér \agy hxínea turxatja 4, 4.60, 5, 5.50, 6, 6 54). 7, 7 60, 8—14 t'riig, exérnAból, fehér tu-czatja 3 60, 4, 4.50, b. 7, 8, 9 frí, 14 írtig félhaiisnyak. íehérítotlen vászonból varrottak, turxatja 4.50, 0. 7 frt. Férfl zsebkendők, fihír vászon tuczatja 3, 8.50, 4, 4 60, ő, ti, 7, 8, 9, 10, 12 írt. 20 frtig
Ferfl zsbkendők, vásxonl.ól, fehér szines széllel 6'—, 7*50, 9— írt batisztból szines (••I 7 írt 8 íit 50, sxinea patr.nU/tebken -dök dbja 30 kr, 35 kr, 4(1 kr. |>amut
1 atísxlist-bkt i.dök színes avtélÍPl tiif/at-Ja 8 írt.
Fér fl gallérok, minden íoimában, legfinomabb t»xatja 8 írt, 8 írt 50. Férfl kéielók, tur»*tja, 12 jiár 6 írt, 6 írt NŐI Ingek, rumburgi vászonból, sima, dbja 2.25, 2.60, 3, 3.50. 4-- írtig, slingelt
3, 8.50, 4, 5 írtig ír^nrxia mell varrással éa hímzettek 3.60,4 —, 4.50, 5.5(>, 6, 7, 8, 15 írtig, madapolanból «ima 1.50, 2 frt slingelt 2.60.
NÖi hilóoorzettek. madapolanból egyszerűek 1 80, 150, dísr.itett 1.75, 2.«6, 2.50 3, 8.50, 4, 4.50, 6, It) írtig. N6I labravalők, madapolanból, aima sxe-gélyzett. dbja 1 00, slingelt 1.90, díszített 2.25, 3, 3.50, 6 írtig Nöl alsószoknyák madapolanból, .«segélyekkel ¿a díszítéssel, darabja 2.50, 3, 3.25, 8 50, 4, 1.50, 6. 15 írtig, Ukzálylyal 4, 5,
6, 7. 8, 20 írtig.
Nöl harisnyák, pamutból kítUnö minőnégben tucxatju 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, 22 forintig asiuesck pamutból, párja 75, 80, 90, kr. 1.20, 1.30, 1.60, 8.60 krig. Nöi zsebkendők, fehér vászonból, tucztja,
2 50, 3, 3.50, 4, 5, 6, 7. 8, 16 fttig, antul <-xérn»batis»tból, fehér, 4, 4.50. 6, 6,
7, 8, 30 írtig.
Nöl franozla derék fűzők, (Mieder,) dbja
1.30, 2 30, 8, 8.50, 4 —, 4 fit 50 krig. Flu Ingek, 0 évcaek számára madapolanból, dbja 1. 1.40, színes, 1 írt 26, 1.40, vá-■Eoitból 2 10, 2.40, félmagyar gaíyák 1 10, 1.20, 8 évének ii ek iigek madapolanból 1.10, 1.50, színen« k 126, 1.65, vászonból 2,'JO, 2.45, gatyuk, 1 20, 1.40; 10 é\ esek n e k, mada] olanhói 1.26,
1 95 színének 1 60, 1 75, % »azouból 2.30,
2 60 gat)j.k 1.86, 1.60, 12 éveseknek,
ingek madapolanból 1.30, 1.80, sxinesek ' 1.66, 1.90, vászonból 2 irt 40, 3, 8.50, \ gályák 1.66, 1.80 ; 14 é v e a e k u e k in- A g» k madapolanból 1 frt 40, 1.90. Biine-sek 1 76, 2.10. vásxouból 2.66, 3.15, 4 ( írt, gatyák 1.65, 2 írt ; 16 é v o a e k n* k i madapolanból 1 60, 2.10, színesek 1.75, 2 20, vászonból 3, 3.60, 4, 4 50, gatyák i 1 75. 2- 2 20. i
Kész fehérnemüek leányok számán, minden nagyágban és minőségben, ugyszinte cse- ^ eseoiok számára, melyükről kívánatra nagy ( árjegyzékünket bérmentesen bekttldjük.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat vászon * éa anztalnemUekheii. <
Rumburgi vászon, 42 méter (54 röf) vége 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 82, 86, 88, 1 40, 42 46, 50, 120 írtig i
Hollandi vagy Irlandi vászon. 30 méter (60 rííí) 22. -j.J, 24, —, 26, 28, 30, 32, 34, * 38, 40 45. 50. 100 írtig.
Hollandi vászon gyermek-fehérnemíickr« éa ágynenitlekre 32J/4 méter (42 röf) vége 16, 17, 18, 19, 20, -Jl, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 50 frt.
Creas vászon 23'/4 méter (30 rőí) vége 10.60, 11, 11.50, 12, 13, 14, 15, 18, 17, 18, 19, 20. 30 írtig.
Lepedő vászon egy szélben, 29 méter (38 rőt) 12 lepedőit- vége 38, 36, 38, 40, 12, 44, 46. 48, 50, 100 írtig.
Fehér pamulcsinvat, Agynemüekre, 1 méter 38, 4«, »K, 6H kr.
Madapolam vagy ChifTon, vége 40 méter (6l'/, rőf) y.20, 10.40, 10.80, 12, 13 50, 14, 17, 18, 21.
Színes kanavá*z, 23'/, méter (30 röf) 9, 9 60, 10, 11. 12, 13, 14, 15 frt.
Színes ruhaperkálok, dus válaaxtékbau i méter 86, 38, 48, 60, 52, 64, 66 kr.
VászonzsebkendÖk, hölgyek és urak számára, tnoxatja 2.50, 3, 3.60, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10—20 írtig.
Törlilközok, tiszta vászon tuexatjA 5.80, 6, 6.90. 7 50, 8, 9, 10. 20 frt.
Asztal kendők, tiszta len, tudatja 4, 4.60,
5, 6.50, 0.30, 7, 8, 9, frt, abroszok 6, 8,
10, 12, 18, 24 személyre, darabja 1 frt 90 krtól 14 írtig.
Damast asztali teritök. 6 usemélyre 6 50,
6, 6.60, 7. 7.60 9, 10, 24 írtig, 12 személyre 12, 12.50, 13, 14.50, 16, 16, 18, 20. 40 írtig. 18 személyre 25. 23, 32, 48 írtig. 23 személyre 32,34, 40, 50, 53, 76 frtig.
Kávéskendök, színes éa fehér, darabja 3,
3.60, 6, 5.50, 6, 11 írtig, csemego-kendfík tuezatja 3, 8.50, 4.50, 5.53 kri<<
Csipkefüggönyök. I ablakra 3,3.60, 4,4.50, 5, 5 60, 6.60, 7, 8, 9, 10, 15 írtig.
Ágyteritök. darabja 4.50, 5, 6, finom rips-böl 9.60 ; asztalterítők 3.80, 4, 5 írt, ripsbfíl 7 frt 60 kr.
Agypokróczok, 4.50, 6.60, nagyobb 6, 6.50 7 60, 8.50, 11, 14 forint 50 kr. Meny-' | a s a a o n y » készletekkel 180 frtól 1800 frtig éa feljebb, kész feliérnemfi és | vászonban a legszebb kiállításban szolgálhatunk, ezekről ál jegyiAktinket kiván-I »ágra bé)mentesen küldjük.
Az aiuk 1<^'jutányosban »zabottak s ha valami a megvett vsgy rendelt tárgyakból nkfcr mi oknál fogva tetsíésre nem lenne, 14 nap alatt, ha az árszelvérytlnkkel el van látva, iiinnmk »tiveun kicseréltetik, de kívánságra az érte tizetetett ösbzeg is visazaadatik.
LtW'l altali megrendelések még as Dap, melyen érkeznek, különös rig) eleminél és poi.to»an efzköi illtetnek ¿8 csoffiagolási di;t nem s^ámitui.k. (560 1 — "*)
NAGYKANIZSA, 1878. szeptember 8 án.
Tizenhetedik évfolyam.
---
I Előfizetési ár: g>
jegébz évr« . . 8 frt ^ fél évre . . 4 , negyed évre . . - „
Hirdetések
fi hasábos petitsorban ¡j 7. másodszor 6 s min.len további sorért 5 kr.
nvilttérben
gurunként 10 krért vé-
tetuok fal. Kine.ktári illeték minden egye* hirdetésért külön' j ;}0 kr tizeteudo. i
1 Ah
J ilUtí
lap szellemi réséét illető közlemények a szerkesztőhöz.
anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők : NAGY-KANIZSA Wlassloshaz
Bérmentetlen levelek csak ismert muukatár saktól fogadtatnak d-
\> ti. öz
előbb: „Z
-__^
N.-KanlzHavííroR helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi 8 iparbank", „n.-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület", a n.-kanizsai
Kéziratok vissza ueui
küldetnek.
--—--—
i
kisded-nevelő egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kül választmánya* s több megyei és városi egyesület hivatalos értesitcie.
Ueteükiut kétszer, vasarnap- s csütörtököu megjeieuo vegyes tartalmú lap.
ZaJa-Egerszeg, szept. 2. 1878.
A mai napra hirdetett közgyűlés számos bizottsági tag részvéte mellett tóispau ur o méltósága ált ai 10 órakor megnyittatván, azonnal a tárgysorozat i-so szama alatt jelzett alispáni jelentés, mely a megye allapotat lunteté eió,olvastatott fel, miután ezen jelentés szerint nemesak a harcztérre hívott legénység pontos bevonulásáról, de a hadse-reg élelmezésére a honvédelmi ministerium aitai kirendelt 000 kétfogatú koesinak kirendeléséről is jelentést tenni mellett, elképzelheti a tisztelt olvasó, hogy mino liatast gyakorolt ez a bizottsági tagokra, különösen azért, mert a jelentés szerint az jelez-tetik, hogy a kocsik önkénytes vallalkozas utján lettek előállítva, ami részben az igaz-saggal cllentetben áll, mert a kocsijai, a közsegek ugy vettek a lovak es szerszámmá! és az embert ugy fogadtak, tehát nem önkény tes jelentkezés folytán, no de ez most már megtörtént s mint ilyen megváltoztatható nem volt.
A felolvasott jelentés után mint mindig ugy ezúttal is bkublics László bizottsági ug ur szolalt fel, ki taglalta az alispaui jelentést, mindenek előtt altalánosságban megdicsérte a sok gonddal történt összeállításért, a mi igazán figyelmet és elismerest érdemel, de annal többet időzött a bosniai szekerek-nel, illetve az oda rendelt szekerek tárgya-ban, barha szemére vetette az alispan uruak, hogy tavirat alapjan ily fontos ügyben intézkedni még sem lehetett volna, de elvégre is az alispani eljárást, mint a kényszerből kifolyót tudomásul vette.
Zsibrik Adorján az egész bosniai fuvar kirendelést kárhoztatólag törvénybe ütkö-
zőt jelezvén, vele -együtt az alispáni eijárást törvénytelennek nyilvánította. Ezután Cser-tán Károly bizottsági tag szólalt fel, higgadtan és tárgyilagosan fejtegette a helyzetet, veszélyeit azon eshetőségnek, ami a jelen eljarásnak meggyökeresedése folytán a megyére haruliiat, indítványozta. hogy mondja ki a gyűlés, miként a ministeri eljárás törvénytelen, és e tárgyban a rendelet visszavonasa érdemében a miniszterhez felirassék, valamint. az országgyűléshez szinte a megye feiirván, jelen törvénytelen eljárás miatt a kormány felelősségre vonattassék.
Molnár Pal bizottsági tag szokott hévvel támadta mind a kormányt, mind a végrehajtó hatalmat, mert a kirendelt ŐOO kocsit nem az egész megye területéről, hauem annak egyes vidékéről allitotta elő, tagadásba vonta az önkénytes elöailitást, állítván: köszön ó olyan önkény tes összeállitást, hol a szolgabíró azt mondja, ha a község a reá esett kocsit, lovat és szerszámot ki nem állítja, majd ő ott vesz a hol talál, és azt hajtatja el a mely fogat neki tetszik, midőn ily nyilatkozatok a megye tisztviselőjétől, mint a jelen ügyben végrehajtó hatalomtól jön, haliani kell, maga is kérte a jelenvolt elöljáróságot, hogy kényszert., mely beláthatlan calamitasra vezethetne, elkerülendő, inkább ugy vegyék meg a kivánt kocsi, ló és szerszámot, hogy ennek elejét vegyék.
Erre Nagy József szolgabiró magát sértve érezettuek találván , felszólalt és igazolni akarta, végre maga beismerte bár bizalmas körben moudotta, hogy ha egy helyről egy kocsit kell kirendelni és csak három fogat van, önként egy sem vállalkoznék , ugy ő a melyik neki tetszik azt
választaná, mely felszóll&lás indignatióval fogadtatott.
Ezen előre bocsájtottak után Svastics Bénó alispán szólalt fel a helyzetet felderi-tendó előadta, hogy a kocsi és lovak kirendelése tekintettel az iránt, hogy muraközi két járás, kanizsai és a csáktornyai járásokban levéu a legnagyobb lóálloinány, ezért a gyors előállítás szempontjából onnan kellett azt rendezni; beismerte, hogy a kiállítás a megye egész területére lett volna kiterjesztendő, de az idő rövidsége és a lóálloinány létele ezt nehézségbe ütközőnek jelezte volna, ezt kikerülendő, intézkedését a mondott járásokra terjeszteni kellett; méltányos és igazságos Molnár Pál bizottsági tagnak azon felszóllalása, hogy a fedezetet egyelőre az egész megye aránylag érezze és a községek felmerült kiadásai az egész megyére kivettessenek.
Tislér, légrádi plébános, bizottsági tag felszólalt , mely felsxóllalás e tárgytól eltérő és általa hallottakra alapított visszaélést hozván fel, vádolta a perlaki szolgabiroságot, miután felszóllalása a tárgy tol elütő panaszának illetékes helyéni érvényesítése és irásbani beadására lett utasítva.
Ezt követte Nagy Károly bizottsági tag urnák a ministeri rendelet azon megvilágítása, hol a minister a megye alispánját az 1870. 42-ik törvény 16. és 58. §-aira lett figyelmeztetéssel a kocsik kiállítására utasítja, mely felolvasott szakaszokban nem latja indokoltnak a minister eljárását, sót vad alá helyhezendőnek találja az alispánt mint a megye első választott tisztviselőjét, azért, mert oly rendeletet hajtott végre, a mely rendelet végrehajtható nem volt, mely-
rendelet semmi tőrvényen nem alapszik, most a miniszter ily szigorral mint a jelen esetben járt el, csak ugy járhatott volna el, ha ezt rendőri eljárás alá vonhatónak mondhatná, miután azonban jelen eljárás a hadsereg mozgósításában nyeri megoldását, tehát a rendőri eljárás keretébe nem tartozó törvénytelen levén, mint ilyen ellen az országgyűléshez felírni szinte indítványozta. — ülavina Lajos ur pártolólag szólalt fel a rendelet végrehajtása mellett, állítván, hogy nagyon is rendőri dolog, hogy hadseregünket az éhhaláltól megmenthessük, szekereket rendeljünk, miután pedig a kormány most már 4 trt napi dijt igért ugy latja, hogy ezért lehet is fuvarost kapui.
Nóvák Ferencz bizottsági tag ur méltóságteljes felszóllalással ecsetelte a helyzet szomorú voltát, melynek alapján sajat véreink és ismerőseink vitettek a harcztérre, mely intézkedés folytán számos család kenyérkeresójétöl fosztatott meg, mig a harcztérre távozottak a megsebesitésuek, addig a honmaradtak a legnagyobb nyomor és ínségnek kitéve vannak, indítványozza, hogy megyeszerte gyűjtés rendeztessék a mozgósítás által sanyaritott családok felsegélyezésére, ugy a sebesültek fájdalmai enyhítése érdemében, hogy így azoknak sanyarú helyzetén segítve legyen, indítványozta, hogy a nemesi pénztár igazgatósága jelen gyűjtés megkezdésére kéressek fel. — Különben a fuvarok érdemében ó is nem látja a törvényesség betartását szinte az ország gyüléshezi felírás mellett van — az előbbi nemes indítvány egyhangúlag elfogadtatott.
Bessenyey Ernő bizottsági tag ur hivatkozással arra, hogy a Boszniába küldendő szekerek egy monarchia népei akaratá-
TÁRCZA
Mily parányi szivünk!. .
Mily parányi szivünk ! S bár uagy szenvedése A világ rendszerben Alig veuuénk észre.
Kissebb egy porszemnél A nagy iniudeuséghez, Vízcsepp kis gyöngyénél, Mely párolg az éghez.
S minden nagy panasza, Kétségbeesése : Halkabb mint a kis fii Csendes zizegése.
Mért is búsulnánk bát K kis szenvedésen, Mely a nagy rendszerben Semmisül egészpn ? ! —
O ! Ii* ily parányi ; — Erre azt tnendjatok -Kliben rejlik épen Számunkra az átok !
Mert a nagy ihtt-nség Kiuek uiiud sajátja, E világ rendszerben Szivünk meg sem látja.
Hogy lehetut guntlja ily parányiságra, Szemét ha fordítja Milliárd világra?! . . .
O! ne feledjétek, llogy e nafty világok, Miket féu) ben, ködben Elburkolva láttok
Hogy e mindenség itt S a t'éuy, mely ugy árad : Ilyen porszemecskék Rendszeréből támad !
Minden porszem rendszer, Kg> egv fényes eszme, Szeretettel fűzve, S mi vesz ; sincs elveszve I
O ! ne is vegyük hát Szivüuk buját észre Bízzuk euyhitesét, Bölcsebb, szentebb kézre.
O ki a szeretet, S öszhang alkotója : Szivünk kis parányát Biztosan megóvja !
MAJTHÉNYI FLöRA.
Családi csöndéi et.
— Rajz. — „Azért sem."
— Akarom. „ Akkor sem."
— Követelem. „Akkor sem.*
— Parancsolom. „Akkor sem."
— De ha szépen kérem. „Akkor Bem."
— Na, aztán mered-e a szemembe mondani, hogy nem vagy makacs ? Ennek bizouy, édes babám, a lélektanban nincs más neve, mict makacsság, — gyönyörűséges asszony-virtus.
Hadvezéri talentumod nehéz próbára tétetett, és nyílt vereséget szenvedsz, ha eió-□yösebb stratégiai pontot nem választasz a vár
ostromlására"" — harsog a mellékszobából egy erőteljes fértihang, és a tart ajtó küszöbén nyomban megjelenik egy hórihorgas főhadnagy, gyíklesőjét felemelve — „„bátorkodom emásodik kiadasu keleti-kérdésnek kongresszus elé terjesztését iuditványozni.""
Egy lépést sem tehetünk addig odább, rtég nem tudjuk, hogy most egy újdonsült házaspár vitatkozását, illetőleg czivakodását volt szerencsénk hallani, — ámbár végtelenül sajnálom, hogy csak a befejezésére érhettünk oda. Magától értetődik, hogy a fönnti idézőjelek közt levő igék a — nőé.
— A nemezis .küldötte vagy barátom, mert a diplomaczrsi alkudozások nem vezettek eredményre, s ha e válságos pillanatban nem jr»sz, szent, hogy kiüt a háború. Szeretem, hogy tauu vagy, legalább e zivataros jelenet buz-ditoul szolgál neked a házasságra — szól a férj a főhadnagy elé lépegetve, ki még mindig oly mereven áll ott az ajtó küszöbön, mint a reszrehajlatiau igazság szobra.
— Hallotta ezt, tjpongya ur ? — Kérdezi
a nő könveket törülve le arczáról.
0
— Mind a két fülemmel — szólamlik meg a főhadnagy kimérten és egy hangon, akár valami beszélő masina.
— Láttad ezt? — Kérdezi a férj.
— Mind a két szememmel — felöl a főhadnagy előbbeni rid-g hangján.
Halljam hát bölcs Ítéletedet.
— Nőd méltán lázadt föl zsarnokságod ellen, és elvitazhatlan asszonyi jogait védelmezte, hogy nem kapitulált — dörgi a főhadnagy kardját hüvelyébe dugva. — Nem hittem, hogy ilyen nagy autokrata légy.
— Ejnye tábornok uram, csipje meg a
kartács, azon hitben ringatóztam, hogy egy üteggel segítségemre öiet, holott az ellenséggel szóvetkezve, ellenem tör. E jó indulatját kötelességemnek tartom adandó alkalommal nyolez perczentea kamattal visszaszolgálni — fonye-getődzik a férj.
— En az igazságot behunyt szemmel osztogatom.
— Azt veszem észre, hogy behunyt szemmel vaktában szoktál cselekedni, mert különben először is aziránt kérnél folviiágosi-tást, hogy miféle országos létkérdésben kaptunk hajba?
— Az jelenleg egyetlenegy árvaazócská val sem kérdeztetik. A lovagiasság szabályai azt parancsolják, hogy mindenkor, mindouútt és mindenben a nőnek fogjuk pártját. És én e szabályoktól hajszalnyit aem szoktam eltérni.
— Mindenesetre sisakot emelek a lovagiasság magasztos erénye előtt, és én sem szoktam szem elől téveszteni. Megvannak a körülmények, melyekben annak, gyakoriasa nem csak jogosult, hanem erkölcsi kötelesség, é« megvan a korlát, melyen tul azoknak a lova giassági szabályoknak gyakorlati alkalmazása nem vezet czélhoz.
— Mindig a nőnek kell pártját fngui. Eü az én elvem.
— Mondhatom, hogy éretlen elv. E sze rint lovagiasságból fogod pártját nőmuek is most ?
— Természetes.
— Tehát az is természetes, hogy ön magaddal jösz ellenmondásba.
— Mókus legyek, ha értelek.
— Érts meg, szerelmetes szép öcsém. Imént ait állítottad, hogy te az igazságot be
TIZENETEK ÉVFOLYAM
ZALAI KZL
SZEPTEMBER n 1878.
val erőszakolt hadjáratra használtatnak fel, az i^iiiét felmerülő kiadások fedezésére uein tisztin Zaiamegye, de igen egész Magyarország illetékes még pedig 30% összegben, ellenben a lajthántuli országok 70% erejéig, bár nem latja helyén, hogy ily rögtön jelen ügy elintézhető volna, de nem akarhatja. hogy a megye egyes vidékei sújtassanak ezen kludassal, elfogadja, hogy egyelőre a kiadások a megye egész területére kivettetvén beszedessenek, de valamint a rendelet törvénytelensége miatt az országgyűléshez indítványozott felíráshoz hozzájárul, ép ugy kívánja, hogy a kocsik, lovak és szerszámok előállítása tárgyában felmerült kiadások érdemében is az országgyűléshez felirat intéztessék és mindez az ország ösz-szes törvényhatóságához pártolás végett megküldessék.
Miután már a kormány eljárása az egyetlen Glavina bizottsági tag ur kivételevei mindinkább meg-meg támadtatott, főispán ur ó méltósága js a vitába elegyedvén megkísértette bebizonyitani, hogy a tóga-toknak Üosniába történt berendelését tár-gyazó ministeri eljárás a törvényen alapul es az, mit a törvényes kormány tesz, mint törvényeset teszi, no de ez a pusztában hangzó szo volt, a vita mégis tovább folyt, hozzá szóltak még, Izsó Alajos — ismét Svastics Béuó alispán, ki az elleue szórt tamadásokat és azon nézetet, hogy jövőbeni eljárása netáui hason esetben korlá-toltassékj, mint egy vissza utasítván eljárását is a helyzet parancsolta elvnél fogva, mint mulhatlan szükségest tekintetni kérte — a vita ezzel sem fejeztetvén be, az tovább folyt, Kerkápolyi Mór ur felszóllalt és Csertáu Károly által tett indítványt ismételte és azt elfogadtatni kérte.
likkor szóllalt meg Árvay István bizottsági tag, ki komoly és hatarozott fellépéssel igyekezett a vitának lendületet adni, a felszóllalók érveléseit rendre taglalta, a kormány egész eljárását elkárhoztatandó-nak jelezvén, végre az elkövetett hibanak az országgyűlés előtti orvoslását eszközölni indítványozta — szóltak még Skublics László, Tuboly Viktor, ki is a következő indítványt tette: „törvénytelennek tartja ugyan a megye közönsége az elófogatok kiállítására vonatkozó ministeri rendeletet és az ellen óvást tesz s azt jegyzőkönyvileg ki is fejezi, mindazonáltal a rendeletnek a netán bekövetkezhető kényszer eszközök al-
hunyt szemmel osztogatod, s hogy nőmnek igaza vau ; most meg azt mondod, hogy csak lovagiasbágbol vagy pártján. Eűból logikai következtetést vonva, — elismered, hogy uórn a hibás, nem pedig én.
— A lovagiasság — — —
— Majd fcpougya ur (mellesleg szabad megemlítenem, hogy a főhadnagy urnák e becses neve nem apai örökség, és nem is püfc ök, hanem a közvélemény béruiálla rá a szivacs e-sal azonos tulajdonságánál fogva, t. i. hogy iszik, es ln»gy sokat iszik. Csakhogy mig a hpongya vizet iszik, addig a főhadnagy ur bor ral is beéri. És ezt nem is tagadhatja, mert a oor iránt tanúsított önfeláldozó ragaszkodásának elismeréséül a méltányos anyatermészet <-gy kokárdával ajándékozta meg, mit azonban "em mellére, hauem tévedésből az — orrabegyére tűzött) eldönti — szól közbe a nő, — hogy ki a hibás, én e, vagy te. Elmondom in-ki az egész dolgot, majd kitűnik, ki a szeké-rozó, en e vagy teV •
A férj hamarosan kalapjáért nyul és az ajtóhoz rohau.
— Ho vá, hová? — Kiált utána a fó-liaduagy ámulva.
— Menekülök külföldre, mert most mindjárt olyan kenetteljes predikáczíó lesz, milyen in-z hasonlót a quardiau piros pünkösd napján se urt megbotlott uyájainak — sopánkodik a ferj.
— (Jsak menjen. Eunél nincs hitelesebb bizonyítvány arroi, hogy ó a hibás — ereszti meg nyelvének fulláukját a nő. ;
— Azért se megyek. Tessék elkezdeni. Hanem elvárom, hogy most az egyszer légy hűtlen szokásodhoz, — ne tarts öregmisét — csipkedi a ferj.
^Folytatása köv.)
kalmazásának kikerülése végett ellenállani nem fog* s ezen indítványát jegyzőkönyvbe vétetni s ezt megörökíteni kivinta, — szólt még Nagy Károly bizottsági tag, Svastics alispán érveit megezáfolandó, Glavina szinte a felszóllalása folytán tett nyilatkozatokra és miután azon kérdés eldöntésére: törvénytelennek látja-e a megye közönsége a ministeri eljárást a Bosniába rendelt kocsik érdemében, kellő számú aláírással névszerinti szavazás kéretett, igy a kérdést a vita alapján kifejlett elvekkel öszhangba hozui kelletvén, miután a kérdés felvételéhez Nagy Károly, Csertán Karoly bizottsági tagok ismételten hozzászóltak, az főispán ur által feltétetvén, a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy az ejtett sérelemért az országgyűléshez fölírat intéztessék, valamint a miuisterium feliratileg rendelete visszavonására megkerestessék.
Miután pedig az idomár ekkor 2 órára járt, a gyüiés bezaratváu szétoszlott.
Biiutigyi tárgyalasok jegyzéke
a zala-eyersztyi kir. törvény szék tol.
Szeptember 13-á u :
662.B/878. 6z. 1. Bencze János és társai nyilvános erószakoskodassal vádoltak elleui ügyben vegtárgyalás.
1751.B/878. Sz. 1. Baki József ujjouez all itás elöli szökéssel vádolt elleni iigybeu végtárgy alas.
1803.B/878. Sz. 1. Kaszás Pál tolvajlas-sal vádolt elleui ügyben végtárgyalás.
1867.B/878 Öz. 1. Kónya György és társ» tolvajlással vádoltak elleni ügybeu.
(Folyt. következik.)
Helyi hirek
f
OSZESZLY A NT AJ .NE
született
CA8TELLINI EHMEN EGILDA
meghalt.
A szenvedő emberiség egyik szakadatlan jó tevője, a szegények buzgó istapja és a kisded-nevelés uemesérzelinu előmozdítója Oszeszly Autalné asszony megszűnt élni; a családi gyászjelentés igy szól: Oszeszly Antal városi ellenőr a maga, ugy ipja és napája (Jastellini Bartal és Maria nevében mélyen sújtott szívvel jelenti lorrón szeretett neje, illetőleg leányuk Oszeszly Antalué született Castellini Ermenejnldának folyó évi szeptember hó 6-án reggeli 3 orakor, eleteuek 36, boldog házasságának 16 ik évé-
A mozgósítás alkalma val
bakáink a következő bucsudalt énekelték:
Nagy-Kanizsa kedv« a hely a bukáuak ; De ha cimegy, megsiratják a lányok, Sir a népnek öreg« ea apraja ; brueazt baka nem jön táu soha vístza
¿u mint baka, bucauxom a rózsámtól. Az én kedre* kanizsai lányomtól ; Sírva nez ar. o szereteje után, Mikor murául kanizaai fő ulczán.
Kzer> dünk most maraol a vasútra •, Magyar tiak aok szép dupla Mtrnkba fczeredes kiáitja a bandának ; fcgy szép nótát most az Krncazt bakának !
Jó cgcaziiég, kanizsai polgárok! Azzal együtt kanizsai szép lányok. Üljünk íwl hál logúuyek a gőzoare, Az vi»z berniünk^Josnyákors*.á>í nzélér e
Isten jónap bosuyákors/.ági lányok. Megérkeztek már az Ernoszt gyalogok. Készítsétek csak nekik a jó ágyai ; Mert a marsban gyongo tealók elfáradt.
Magyarország szép határán születtem Ferenc* Józaef katonájává lettem Kcrer.cz József fúvatja a trombitát ; Harezra hivja most az Emészt bakáját.
Boanyákország körös-körül füstölög, Ferencz József nagy ágyúja de dörög ! Sxól a* ágyú, ropognak a fegyverek, Most látui meg. hogy ki a derek gyerek.
Sötét felbök, beborítják az sgi t, Szegény baka szenved ia már eleget ; Tüze* golyók hasítják a levegőt, A sok holttest elborítja a mezőt.
ünsnyákorazág hegye» völgyes határa, «"»ok, szép leány, átkot mondott reája: Átkom» légy, Boanyákorazág örökre, c.*ak még egyszer kijöhetnék belőle 1
Közli: ÜIBER JÓZSKF, káplár.
. ben hosszas szenvedés következtében történt gyászos kimultát. A boldogult hült tetemei szeptember hó 7 én délutáni 4 órakor fognak a nagy-kanizsai köztemetőbe örök nyugalomra letétetni. Az engesztelő szent mise ál-dozat pedig szeptember hó 9-én reggeli 10 órakor a helybeli szt. Ferencziek templomában a mindenhatóuak bemutattatni Nagy-Kanizsán, 1878. szeptember 6 án. Áldás emlékezetén '.Örök béke hamvai feletti A boldogult jó nő sokat és sokáig szenvedett, pedig nem érdemelte meg. Nemes lelke megtörve a kinos szenvedések alatt, keresztényi türelemmel megadta magát a gyászos végzet szomorú intézkedésének s utolsó könyei csak azért valának égetők hervadt arczán, mert kezeit nem emelhette áldó-tag gondos férje halántékához, kit jó és balsorsban torhetlen hűséggel imádásig szeretett, hisz képes volt érte a szép Itáliának örökifjú virányait elhagyni, és Magyarország tövises, mezejére zarándokolni, elhagyva áldott jó szüleit, a gondtalan gyermekévek kedves tárgyait, a diága szülőföldet. Es most itt fogja aludni örök álmát; legyen áldott a föld, mely a nemes szivet takarja, melynek minden dob banása egy-egy jótékonyság szerény ibolyája volt; legyenek áldották a hantok, melyek azokat a munkás kezeket fedik el tőlünk, mely-lyel hervadozó éleiének utolsó idejében is a kisdedovoda ré&zére gyakorolt jótétemény eszközlésére munkálkodott. Boldognak érezte magát, ha jótékony czélra dolgozhatott s tevékenységével valamely jóügyet előmozdíthatott; szegények és sorsüldózüttekct vigasztalt, tőle kitelhetóleg segélyezett, müveJt lelkének egész hevével szerette a barátsagot s tisztelve becsülte az érzelmet, mely e rideg valóban a társadalmi életet fűszerezi s az emberi lényt fenségesb aiakjábau diszesiii. Huzai nyelvünket magiévá tette s irodalmunk terményeit kiváló gonddal ápolta, méltán megérdemli a honleányi szép magyar nevet; művészet, irodalom, közművelődés nyitott ajtót talált házi szentélyében. Es e ritka jó nőnek Órökbucsut kelle venni tőlünk oly korán, oly tiatalon ! A nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület mély gyászának adott kifejezést, midőn buzgó és lelkes választmányi tagjának elhalálozását az óvodaépületre kitűzött gyászlobogóval jelezé. A temetésen testületileg részivett s a koporsóra koszorút hely ezett, melynek szalagján ez vala olvasható: Oszeszly An-talné választmányi tag emlékének a kisded nevelő egyesület! Temetése nagy részvét mellett történt. Lengjen örök béke a dicsőült jó nő hamvai fölött !
— A hivatalos lap a király és királyné következő kéziratait közli: I. Kedves Tisza! Különös megelégedéssel értesülök, hogy a bosz-uiai és herczegovinai események alkalmából, a monarchia összes népessége hazafias érzelmektől áthatva, nem csak a hadsereg feláldozó vitéz tetteit és sikerdus küzdelmeit őszinte rokon szenvvel kiséri, hanem külöuöseu a sebesült vagy rendkívüli fáradalmak folytán megbete gedett harezosok irányában a legforróbb rész véttel viseltetik. Azon élénk óhajtástól vezéreltetve, hogy eme elismerésre méltó részvet érzelmeit, a népesség minden rétegeiben mindinkább fokozódva, a szenvedők bő segélyezése s fájdalmaik lehető enyhítése által minél hat-hatósaoban nyilvánuljanak, felszólítom önt oda hatni, hogy testületek vagy egyesek ezen irányú üdvös törekvései a kormány s annak közegei által is miLden kitelhető módon támo-gattassanak, kívánatos levén e részben külónö-seu, hogy ily czélt követő egyletek alakítása, nemkülönben hasonló emberbaráti érzelmektől áthatott egyes hazafiak ebbeli tevékenysege lehetőleg előmozdittassék, s azok összhangzó si keres közreműködése, vaiainint a gyűjtött adományok vagy nyújtott bárminemű segedelem czélszerü alkalmazása és felhasználása eléret-tesséK, hogy ekként bő és hatásos segedelem nyújtása altal sikerüljön az illetők szeuvede seit^oly mérvben enyhíteni, a mint ezt mindnyájan a legforróbban óhajtjuk, s a mint a kötelmeik hü teljesítésében megsebesült derék barezosaiuk ezt méltán megérdemlik. Kelt Schönbruunban, 1878. évi augusztus hó 31-én. Ferencz J ó z s e f, s. k. II. Kedves Ti sza ! A mint egyrészt bátor hadseregünk vitéz tetteire és fáradhatatlan küzdelmeire büszke önérzettel tekinthetünk, ép oly részvétteljes, de egyszersmind fájdalmas érzelemmel kell megemlékeznünk másrészt azon számos harezosok ról, kik kötelmeik hü teljesitésében megsebesülve vagy rendkívüli fáradalmak folytán betegen szenvednek. Nem kétlem ugyan, hogy Ma gyarország hölgyei áthatva a nö abbeli legnemesebb hivatásától szenvedéseket enyhíteni, nem fognak késni e magasztos hivatásukat áldozatkész tettekben is nyilváuitaui; de szivem sugallatát követve nem mulaszthatom el önt ezennel még különösen íelBZolitani, hogy az ország minden raugu hölgyeit nevemben is felhívja és buzdítsa, miszerint egyenkint vagy testületileg, a fenálló uőegyletek vagy e czélra alakítandó külön egyesületek utján a legbuz góbb tevékenységet kifejtve, a sebesült vagy beteg katonák segélyezésére és szenvedéseik
enyhítésére irányzott, az egész monarchiában immár örvendetesen nyilvánuló törekvéseket lehető legsikeresebb s kiterjedő mérvben előmozdítsák. Meg vagyok győződve, hogy sza vam nem fog siker nélkül elhangzani, midőn kedvelt Magyarországom mindenkor áldozat kész hölgyeihez a szenvedők érdekében fordulok, biztosítván egyúttal őket, hogy ebbeli törekvéseiket a legmelegebb részvéttel és támogatásommal kisérve, különös megelégedésemre fog szolgálni, ha a mi gyenge erőinknek is sike rülend enyhítő vigaszt és segedelmet bő mérvben nyújtani ott, hol a trón és haza iránti kötelesség hü teljesítése vérző fájdalmakat okozott. Kelt Ischlbeu, 1878. évi augusztus hó 31 én. Erzsébet, s. k.
— Tépést küldöttek a magyar sebesül tek részére szerkesztóségüukhez a kővetkezők : Szommer Mórné asszony Zala-Egerszegról 1 kiló 5 decagr. — A nagy-kanizsai óvoda növendékek 6 kiló. — Többektől 12 kiló. Zadu bánszky Lajosné tépésnek való vásznat az óvodába, Wlassics Antalné ó nagysága szinte nagy mennyiségű vásznat küldött az ovodába. Fogadják mindannyian bálás köszönetüuket; to vábbi adomáuyokat készséggel elfogadunk az óvodaépületben levő irodánkban. Tegnap 20 kiló tépést küldöttünk a helybeli postán a hadsereghez.
— Elélik mozgalom vau városunkban a mozgósítottak családjainak, segélyezése érdemében ; az ifjúsági kor, dalárda és kisdednevelő egyesület kebelébeu bizottságok alakul nak, tombolajátékok rendeztetnek sat. A lelkes kezdeményezést hiszszük kívánt siker koronázza.
— Egyes családokban mily mérvű fáj dalmat okozott a mozgósítás, tanúsítja az i«, hogy egy szék városi iparos család köréből három titeatvernek kellett eltávoznia, kiktől a le sújtott agg szüiők mult szombaton búcsúztak el Kanizsán; ha a család egy egy tagja eltávozik is bizontalan jövőre, fájdalmas, mennyi vei inkább égetőbb a fájdalom akkor, midőn hármasával ssakittatik le a szülők kebeléről életük drága öröme, boldogsága ...
— A nagy-kanizsai főgy mnasiumba 40 néi több tanuló jeleutkezett mint tavai s így 350 körül van eddig.
— Körünkből távozott seregünk nagy része B.hács várához ÖUOO lépésnyire Savalja hegyéu táboroznak. A várparancsnok és hadseregünk parancsnoka már ismételve találkozott egymással, a toruk basa kijelenté, hogy nem capitulál, hanem az utolsó emberig védi magát.
— Felkérjük városunk s megyénk polgárait, kik a hareztérre vonult katonaság köréből rokonaiktól, vagy barátaiktól tudósítást kapnak, azt volunK közölni szíveskedjenek, hogy e tudósításokból a közönséget érdeklő részleteket nyilvánosságra hozhassuk. Hisz alig van család, mely ne birna egy-egy taggal a harczolók közt és igy minden hir, mely szeretteink sorsa felől érkezik, kiváló érdekkel bír ugy egyesekre, mint a közönségre nézve. Az eiedeti leveleket bérmentve vissza fogjuk küldeni az illető beküldőnek, helyben pedig kézbesítjük.
— A 48-ik gyalogezred köréből: Sibinj szept. 3. Ma olvastak föl előttünk azon örvendetes régimentsparancsot, hogy holnap Dre-uovacz-ra up. Becsics, megyünk — helyőrségre. Nevezett helyen csak a 20 ik század leend, a töobit mas íalvakba helyezik el. Mi otaKanizaat elhagytuk, ma pihenhettünk, ezután már könyebb lesz. Egészsegem jó. Temérdek gyümölcs, különösen szilva van itt.
— JJr Hamburger Sándor, mint az összes gyógy tudomány tudora nálunk letelepedett, ajáuljuk a közönség Hg) elmebo.
— A kis-komárojtii körjegyzőség egész területe a keszthelyi szoigabiroi járásból ismét a kanizsai szolgabírói járásba kebelez-tetett át.
— Kereskedelmi ministerré hir sze rint Dr. Apathy István letenyei képviselő ue veztetik ki, mas lapok szerint gróf Száp^ry Gyula kineveztetése van kilátásba helyezve.
_ Értexités. A budai országos viu-czeilcr- es pinczomester képezdébeu szep'.eiubtír hó 10-én 4 tanulói hely üresedik meg, melyeknek betóltesére az 1878 — 79. tanévre pályázat hirdettetik. Felvétetnek ezen megüresedett helyekre oly ifjak, kik legalább 17 évesek, olvasás, írás, számolásban jartasak, s eddigi jó ma gukviseletét községi bizonyítványnyal igazolni képesek, egészséges, ép és munkára alkalmas testalkattal bírnak. Az intézet bennlakás s élelmezéssel levén egybekötve, a tanulók teljes ellátásukért, az orvoai segélyt is beleértve egész évre 100 frtot fizetnek, mely félévi részletek ben előre fizetendő. — a felvételi folyamodványok, iskolai s egyéb bizonyítványokkal felszerelve, szeptember hó 10-ig, az orsz. magyar gazdasági egyesület elnökségére czimezve, alulírotthoz küldendők be. Programúi, megkeresésre szintén alulírott által küldetik. Kelt Budapesten, 1878. szept. 1 ón. Molnár István, igazgató tasár.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
Z*>A LAT KÖZLŐ K Y.
^ SZEPTEMBER 8 áo 187«.
— Balaton-1iirerten eddig 1741 fürdővendég jelentkezett.
— Jiörid hirek. Lováaxy Mihály Baea aliapáuj* meghalt. — Weukheim miniatűr Miakolcz ea Egerbe utazóit, hogy kormány-segélyt nyújtson. — Baden-Badenben a nK.in caem" 39 ikszergyózólt. — Londoninagy könyv kereskedők bukaaát jelezik alapok. — London közelében a Theiuzén egy gőzös 000 utassal elmerült. — Oroazorazág a portát Auatria elleni hab«»rura izgatja. — íSerajevo bevételénéli veaz lasségüuk 50 halott éa 292 aebeaült. — Az olaaz kormány tobb tóusztet küldött ki a keleti harcz-ter tanulmányozására. — Gróf Andrássy Gyula tia Tivadar királyt engedélylyel mozgósított hadtesthez ment. — Oroszország ban a torradalom
kitörését hiszik. — A bolgárok rérnitő kegyetlenséget gyakorolnak a törökökön. — Bánd ler boszniai f'-pústaigazgató kocsiról leesve lábát törte. — A dunagőzhajózási társulat pénztára ból I, eb főhivatalnok 200.000 frt«»t sikkasztott el. — Szegeden a kofák fejbe vertek egy pénz ügyőrt. — Odessában a nihilisták ismét 3 embert gyilkoltak meg. — A „Debreczeni Ellenőr" e hó végén megBtünik. — A Franklin Taraulat osztaléka 8 ft egy részvényre. — János Salvator fhg. a csatatérről betegen Bécsbe érkezett. — Tompa Mihály születésének helyét Rimaszombaton márvány táblával jelelték meg.
Legújabb.
— Lapnak bf>*árt\kor vesziink ujjabb bírt a baror.térr"l: Szlttia. ssept 3. 1878.
Alij; jiUtew «1, már >* nagjrou messee vagyok, most bizonyos Slunya nevű kOctógben, a hova Zágráb Károly városon :it, ogésr. Tounjig jutottnak vaap* iu. innét pedig tegnap 8 órai Uarncb után ax em..t<>tt kétségbe, mely az eddigiek kö«t legtöbbet érő. - A tegnapi Marachban keszthelyi Ci. M. tKbbekkel már kidőltünk > cgsk nagy nebexen jntot-tunk a városba mietuk atán. — Már-már a határszélhez fogunk órai Piács (mappán Bihac) a bo! állító-l*g x felk«l<"k össicpontosnl v* vannak; mert mint mondják, * tüzéreket már visszaverték s kScülök kettő kóiiiiyü sebet knpott. — Egyébként folyton jönnek kitlönféle ezretlek, igy annyiau leszünk, hogy talán kevés vérrel előzhetők lesznek. A hasai pogácsát most eszem, mi ugyancsak jól esik, már azért is, mert meleget tegnap sem ettem, a mi különben katona dolog. A népség tflr bennünket; de némely helyen vi-
zet sem adnak. Most már ütközet előtt aligha irhatok, mert hihető nem leszünk (ily beljen, hol a lovól feladható leuue. i»t..-ii v< Itiuk ! —ó —
Hó- éa hetinap
Kath. és prot. uaptár
« ö r « g
uaptár j utj
! 2
36. Jézns tíz bélpoklost gyógyít meg Lukács XVII.
8 Vitárup F 13 Kis A.
9 Hétfő
10 Kedd
Gorgon. Tol. Miklós
Szerda I Atbanas. Csütörtök ' Tóbiás ti. Péntek Enok Szombat f folmxg
27 A 12 Pun. A
28 Móxes
29 Ján. f»j. ft
30 ."Sándor
31 B. asas.
1 O Sep. At
>> Mam.iü Xt
Felelős szerkesztő: Bátorít Lajos.
9?
M o z g ó s i t á su!
következtében, e^y elsőrendű birodalmi gyár munkásai szolgálattételre behívattak, e miatt a gyár kénytelen szünetelni, s annak tulajdonosa L-rlietö módon készletén mielőbb iparkodott túladni; — erről táviratilag értesülvén, siettem ezt magamnak megszerezni, mi sikerült is, és igy azon kedvező helyzetben vagyok, hogy a t. helybeli és vidéki közönségnek a legújabb divatú kelméket bámulandó olcsó áron kiszolgálhassam.
Midőn erről a n. é. közönséget tiszteletteljesen értesíteném, bátor vagyok még az alanti czikkek árait közölni, s kérem szives
pártfogását; iilö tisztelettel FELDMANN N..
Árjegyzékek es minták kivanatra ingyen es berweatve küldetlek. Székesfehérvár, nádOf-UtCZa.
Árjegyzék. — 1-ső szám.
líuhakelmek.
-SóTO m. valódi Belhaui kelmék
helyett most
[>bytib 7> a legújabb divalu üszi köloie
GTöó 71 Cünigara szövegű r n
5ü4U ff llaruby ttázta azúr r
7 535 ff a legújabb divatú tan laska
4üoó rí Cornelia keluiék
V a legújabb hamburgi kelmék
n valódi gy»pyl elegaua ruhákra
n valódi gyapot rips miudeu sziub
Ó1AXJ n valódi selyem popeliu r „
n " 4 legfinomabb tíauei „ „
;Í4JU n V» p^ztó uói ruhákra „ „
li'AAj n valódi iekete műire alsó azok nyara
laiAJ ff gyapjú moiré
1 U'Jü T) t'ekele teruó
l'ÓCKJ ft valódi clolh
IÖOO n 7» alapin
0UOU tf íefeele liuzter^k 30 kriól kezdve.
— .45
— .40
— .¿>0
— .ftO
— .HU
1.90 1.80 —.90
1.40 1.80 2.50
— ..SO 1.10 1.80 2.20 3.50
—.22 -.18 —.25 -.30
— .40
— .42
r* I
— .<ü !
—.85 j -.43 — .00 —.90 1.10
— .30
— .45
— .70
— .90 i.25:
«5 „ 3U „ valódi szilisztriai vászt>n 0.— 3.50
75 . oO n n Iriibai gyolcs 7.50 4.50
95 n . ft hegyi vászon y.— 5.80
„ 30 , 9 íeheritetlen rumburgi 14.— 7.50
4U „ 30 , ff crea.sz gyolcs 10.— Ö.50
30 . 30 „ n hollandi a legnehezebb 10.— 8.55
„ 32 „ » írlandi gyolcs 15.— 7.50
72 „ « . D házi használatra gyolcs 0.— 3.25
égül J. cdig tobb ezer rűf a legnehezebb rumburgi éa holllandi
gyolcs maradékok 10 r. 20 rútig.
Árjegyzék. — 4-ik szám.
Fehérueműek. helyett most
Árjegyzék. — 2-iU szám.
Mosókelniék.
2U00 in. rózsaaziu Cretou színes chitifon Piquettek
Fiíjue sziues virágokkal )geu iinuoi fehérvári í'esto |_\ i-sikus éa
3050 5000 3*UO HOOO
5000 2500 1000
viragos
sárga esikos Nankiug
^ valódi oxlörd
bL szel'tir kelmék / «
Árjegyzék. — l
í>0 v. 30 r. Canavász szilisztriai 140 „ 30 „ trübai Canavász rózsaszín valódi rumburgi legnehezebb rumburgi rumburgi rózsasziu
helyett csak
— .2ö —.13 -.30 —.17
— .45 —.25
— .50 —.24
-.48 -.22
— .28 —.15 -.40 —.22
— 50 —.20
■ik szám. helyett csak
240 db. dolgozó ing. oxtordbói
305 „ jobbtele „
240 n a legnehezebb „
185 „ igen jó kartonból
475 „ valódi l'rauczia Cretun
3ü0 B a legtinomabb Cret«>n álló galiér
W „ azetir kelméból 4 soros iueli ea álló gallér
180 n fehér iug, igen jó chiöoaból
lGO n valódi madepulanbul tiuuni szegélylyel
240 „ sima mell 3 soros igeu jó chitíon
225 „ valódi madepolauból 4 soros mell
150 , swoiezi himzéösel, gallérral éa anélkül
100 n dua himzéaael
Árjegyzék. — 5-ik szám.
Nói fehérueműek.
225 db. női ing a legjobb chitfonból
1 20 1.50 1.80 1.40 1.80 2.40 3.-1.80 2.— 1.90 2.40 3.20 2.50
— .65
— .80 1.—
—.yo 1.10 1.25 1.75 — .y5 1.20 1.30 1.70 1.80 1.50
Mindenféle fehérneműk pargetból, ainor és Piqueból, ugyan
azok az árakhoz.
helyett most
250 Paar fehér nói harisnya —.60 —.27
24U „ » „ „ négy soros pamutból —.lJ0 —.36 300 , . „ valódi kézi kütéa 1.20 —.45
több 1000 Paar színes nói kapcza, 20 krtól kezdvo egéaz 40 krig azonkívül mindenféle férti és uói gallérok és manschetták, nyak-kendók, nyak-bodrok 7 kr. csipke kendók minden színben 25 kr.
Árjegyzék. — ti-ik szám.
Télikeiidok. helyett most
Í50 db. lu/t kötek kendó 2.50 1.—
helyett most
16r> 200 2yo
145 10
30 .
30 „ 32 ,
32 „ 35 „
legnehezebb liazta czérna o
5 20 6.50 i.— 11.— 13.80 16.-20.-
2.65 3.4u 3.55 6.— 7.50 8.— 12.-
200 150 180 145 y5 80 75 120 y5 120 140
y6 60
Árjegyzekek es
T> n
1.80 1.—
igen szép szegély lyel és hímzéssel 2.50 1.20
tiszta madepolauból a legsz. hímzéssel 3.— 1.60
hállórékli szép tauiazé mellel 2.20 1.—
„ a legdíszesebb hímzéssel 2.80 1.30
„ valódi aweiczi hímzéssel 3.50 1.50
alsó szoknya 1—2 fodorral 2.80 1.5o
h, legjobb chitfouból féi uszály 3.— l.lJ5
n madepolanbol hímzéssel 3.40 2.50
„ a legdúsabb hímzései és fodorral 4.50 3.—
„ minden-minden bőségben 1.20 —.67
„ panczél mieder miuden számban 1.80 1.10
„ szaténból minden számban 2.50 1.60
„ kanalblanzset egész magas 4.— 2.20
120 n * valódi dúcot kendő 3.50 1.50
100 ft 0 0 gyapot kendó minden szinbe u 4.50 2.80
90 T) „ 0 P *ztó kendó nehéz rojttal 7.50 3.25
02 n „ „ Tűtfli kendő 9.— 3.75
150 ff 7% köteg uehéz Tricot kendő csikós 3.20 1.00
130 w Vi " n o n 0 2.— 1.—
100 n % »»»00 1.80 —.95
300 m Vv » » n » » 1.10 — .00
200 » Y» valódi posztó kendő 1.60 -.75
340 ft 7% »»» 2.40 1.2a
200 ti 7» n 0 » 3.20 1.85
140 » 7» » » n 4.50 2.40
10O n 7. „ Berlini kendő minden sziuben 2.20 — .95
180 0 7» » n » » » 1.80 — .80
170 0 7» n » » » 0 1.40 — .00
100 n 27» nagyságú utasó Flaidek 10.— 5.50
150 » val. himalai kendók hosszú rojlial 18 — 5.50
Árjegyzék. — 7-ik szám.
Fehér és sziues Pargetok. helyett csak 360 méter zsinór Parget
450 285 340 280 2lJ0
/s » »
9/s » hölgyi parget Pique Parget a legszebb miutákkal y/8 a legnehezebb aisószokuyákra
— .35 —.22
— .40 —.25 —.75 —.35
— .55 —.30 —.75 —.35
— .yo —.46
■otak kivanatra ingyen e« bérmentve küldetnek
több ezer m.színes Pargetok 15 krtól kezdve 30kriga legtinomabb 30000 m. a legújabb mintájú Piűaze Pargeiok —.80 —.35 1000 m. dupla parget —.55 —.28
"M (28U 2-10)
25 frt bevásárlás után eg^ karton
Mouazlin ruha Ingyen!
A megrendeli czikkek minőség és jóságaért kezeskedem. — Miiita gyűjtemények nagy választéka e lapok kiadó hivatalában megtekinthető.
Határozott óvás hannsitas ellen!
27 éven át kipróbálva ! Dr P O P P J. Gr.
cs. k. udvari fogc. vos iiécsbcn. (Bognergasse 2.)
Anatiierln-prüparatuniai.
Üres fogak kitöltésére
Iiilim >iatályrmx>)li éa jolib Kter, íaint foyónja n.eljet mindenki könnyen {•» fájdulom nélkül b(-lehflye> liet odvaH fogaiba, mely nxtán a fogrémekkel éa togliQnAal teljeitcn upvenül s a fogakat a «ovábbi elromlA^tól óvja n a fájdalmat csillapiti*.
Anatlieriii-sziijviz
üvegbfn 50 kr , I írt., I frt 40 kr. u legkitUnCbb sier, osúxo» fogfájdalmakliB«, (ryulladákoknál, a fop>i«a ilu^anHtai én «ebeinél : fí'lohasitja a létező fopkíivet éfl megakulályotix amak uj ké)>i(í-déaít ; az ing<. f<»gakat a fog Ima erősítése által »»ilArdiija; 0 midim u fogakat éo logbtiM minden áitalmns anvagtM mcctisatitja, u ncAjiiuk kellemfa fri>ieséget kblntinfíz és már rövid háasDÚIat után eltávolít;« a kellemetlf n »¡tagot.
Anatherin foöpasta.
Eaen ké»r.itmény a lehelet fris»e»égét é» tivxta»ágát fi utaitju
azonkivül a fogaknak bófebérséget kíllratíoör, azok lomláiát m< g-
akadályozza éa a fofíliubt erősbiti. — ára 1 frt. kr
Dr. Popp J. (7. novény-fogpora.
A fogakat oly szépen tisztítja, I ogv aimnk naponkénti hananálata által nemcsak a krzPnsé^c» fogkó eltávulittatik, lianern a fogak eomáiirza in mindinkább tökéletesbe. K^y doboz ára 63 k 0. é.
Popp aromatikus fogpasztája.
Sok év óta m legbiztosabb ovós/ernek ti>giá,ás ellet) és a legkitűnőbb szernek van el'tmeivc u szajiireg és a fogak ápolátárA és ftutartására Irigy db. ára MA kr
Figyelmeztetés!
Előforduló bamiiitasok kftvetkuztében bátor vgyok a t cz. kózKnaéget figyelmeztütni, b<>gy mindéi) paluc/k az óvásjegy kívül még egy czimmel : (11 y g e a és Anatherin p r á-paratumai) ellátva van, mely egy tisztán átlátható viz-nyomáauu az á I a m i sast és a cximet mutatja. (.653 1. 7—10)
Kapható 5 Nagy-KBi izsán : Práger Héla gyógyszerész urnái. Kogerberg és Fesselhofler József ítUzet kereskedésdkbeu. — Pá-dáu : Tsciiepen J., és hermtlller J -uél — Keszthelyen : Pfiszte-rer gyógyb*»ré»z. — Zala-Egyerizegen : Isóó F. gyógyiterétz — Kapronezáu : Werli gyógyszerész. — Vuiasdon: llalter gyogysz.
— Rttmeghen : Dorner Kajet. — .Szombathelyen: Pillich Ferencx ea Kudolt gyógyszer. — Határőrvidéki 8z -(»yttrgyKn : Fibíe E. C.
— V«B»prémben : Tusukén és Táisa. Gutbard Tivadar és fiainál, ugy Ferencai gyógyszerész. — Székesfehérvárott : Hiaiin J., Broaz-maim, és Dieballa gyógysz.— Lovas-Berénybeu : Heisler gyogysz-
— Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész — Pakson : Flórián J. gyógyszerész. — Körmenden : Horváth ,1. 8omzenrend gyógyszerész — Kaposvárott: Kohn J. Schrfldef és Darás gyógysz. Mzeg-azárd : Hrahsay gyógysz. — Honyádon : Kramoliu J. — Baján: Micbitsch 8t , Heiafeld fiai, és Bőszek gyógysz. — Pécsett : Zsol-nay W. és E., Zách, Kunz, Kovács, én fiípócz gyógysz. — Ká-rádou : ZaduhánBzky gyójys«. — Marczaliban : Ki»» gyógysz. — Tolna : Ficbtl 8 gyé'gysz. — Dunaföldvárott: Lukács gyógysa.
— 8aent Gy8rgyön : Nöthig — Alsó Leudtán : Kiss gyógysx. — Kobonexou : 8imon gyógyszerész uraknál.
o o o o o o o o u o o o o ü o o o o o o
s
o o
o o o o o o o o o u o o u
o o o u o o u
Pályázat.
1
Stlmeghváro8 államilag segélvzett rcál-tauodájához a franczia és német tanszékre pályázat nyittatik.
Kendes tanár évi fizetésű 1000 frt és 100 frt. lakbér, helyettesé 800 frt; nyugdíj élvezet és ötöd éves pótlék.
Fölszerelt folyamodványok a városi iskola bizottság elnökségéhez f. évi szept. 15. beküldendők. (G90 2 — 2)
Sümegh szept. 1. 1878.
Az iskola bizottság.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLNY.
SZEPTEMBER 1878.

Különösen figyelemre méltó a hirneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely nmdkivüli gyógyureje, elválasztó, érlnifl s fájdalom csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű ba-j>kDan. — ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, b ő r k é b-barnaság, hártyásgyik (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés áital támadható sebek, megíorrázások, darázs- vagy méhsztirások, konok fekélyek, zúzatok (coutusiók) meglepő gyurs lájdalomcsillapitással — rögzöU daganatok, gütuók, tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma-ligna), megkemény kedések, genyedések, vérkelések, miuden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, fagyda ganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, caont-szu, kiliczami'.áa és megrándulások, helyi csuz; továbbá a szülés folytaui lábfellakadasok és sebek, fájós, fekély zett vagy már genyes nói mell. — Sok nö már csirában volt emlőráktól, — a külöuben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezeu j-iles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és meh tulláukja csupán ez«n tapaszunk rövid idei hasznalata lolylán annyira előtűnik, hogy azutáu a testből közönségesen szabad kéfzel, sebész» műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezeu megbecsülhetlen gyógyszer, mely uok jelessége leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli s legkülönne. ruubb esetekben megpróbált hatásánál és feltünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még rlavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hírét kétaégbe-vonhatlauul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 Irt hasznalau utasitassal együtt, postán kii.dve 20 krral toöb. Egy forintnyi csomagnál kissebb szálhtmauy nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: Peitteu TOK' >K. JUZSEi? gyógyszerész urnái, király-uteza T-ik sz. a. ^ h g a d i z s á n: Práger Béla gyógyszertárában, Bel us Józset' gyógy szer-t a r a b h u , Alsó-Leudván: K. i s Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stamborszky L. Szombathelyen IMlich P. svnj/vszertárban.
A t. cz. gyógyszerész uiak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak, miszerint e részbeni ajanlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LASZ-LOHOZ czimezve : Budapeot ^Ráczváros, Bocskay tér, 719. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít. y
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpéuzbeni beküldése, vagy postai utalvany, vagy utánvét mellett tÜBtént és legpontosabban tel-jesittetiiek. (6Í).S 7 — 50)

M
Mindazok
akik a liatárőrvidéki vasutaknál
munkába (68' 3-3)
állani szándékoznak, bővebb felvilágosítás végett
OLL SEIDLITZ - PORA.
Pcilr ikknr val<W1í h* mi"den Íoboí rtimlaPj*n a
VVOtl-K. tllVIVUl » CVIVMllj ¿a a« én sokszoroíitott czégein van lenyomva.
Büntető birónájfi ítéletük ¡»métoJten con.itatálták crégpm ég védjegyem TTieKhaminittatájiát ; azért óva intem a k«zönséfj«t a* ilyen hatni-nitványok vásárlása ellen , minthogy axok rsak ámitá?r* vaonak számítva.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I írt. o. é.
Valódi imnö*égben az x-el jelölt acégekn4l.
építést vezető mérnökeinkhez : —
áron, Yinkovcén, Verpolyén, C Saniatzon és Broodon '
forduljanak.
A legmegtiifbatobb önsegélyző -<zere a szenvedő emberiségnek
_ ___iden belső éa külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min
"'tinemö sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyilf sebek, rákfekélyek. üsr.ük, ssemg> illladás, mindennemű bénulás éa sérülés «t L» stli. ellen.
k
mi
ta.
l'vegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. e
Vaiodi minősükben a f-tel jeiült czégeknél.
Hamisítás ellen minta és védjegy gyei biztosítva.

D
0RSCH-HALMÁJ-2SIB0LAJ.
Kroliu M. és társától Be rgen ben (^Norvégiában .
Kzvn b.ilmáj zsirolaj valatjetuiyi, a krrcske irb'inbeli elúiur
^ Gyonior-só
ví&V (Emésztő por)
S c li a u m a n n G- y u 1 á, t o 1.
A/, országos gyóg; tár tulajdonosától Ntorkeiau.
Orvosi tekintélyek elismerő nyilatkozatai szerint a legismertebb fűszerek összetétele áltál, kiilünú* liatasu ¿yúgy ki vonatnak bizonyult be a* emésztés és vértis/tnlániAl. valaitl nt ezek kovetkexniényrii él, ngy-uiint a fölösleges írvomorsavnál éivafyliiány, uyom«^rb"v és szorulások uál Hatályos szer RVi-ugeségi alla^ol étlen n>"k és gyernirkeknél : halvány arezszin, lc««ivail\ uilás, sargnság rs köszrény ellen. Folytonos használat által ez az i-gyt iliih Inzto.i s/.ef, buskolyság és lé|>koros ko-délybangulatnál.
A nMedieiuiselie \V.»iit-iis«-'.,rilt" április 1ü. száma a következőkft irja .A stoekerint gyógytárbol való gy«»mor-s<^ liaiznoS szer emésztési bajoknál, gyoniorgyeiiK'ilci e-« hnrnt ál, valamint ar. étvágyliiany stl> -né| i^en jól mUkodik, sőt t . 1 r 1 > mint jo hatásúnak bizouynlt hc — Összetétele a legprúbáltabti fugzcr>-kb>íl kitűnő hatásn, uicly a legújabb időkben uloaxör jutott koZludoin;tsia A jó likéit láthatólag idézi elő, és túlszárnyalja azokat, melyek < dili^j a ha<<xoiiratorditisu:\l eléretitek: és így mindenki, ki tn>lja, mily h:tt*r>iv.ott-ui károsítja ar. epés/.<ég'*t a háborgatott emésztos, és tunit r«>utja !•• a tosti allaj>t>tot, nem fogja egy ily sit-rni-k hatásosságát telrrtsiuerni.
E^y dob«/ aíra 70 kr. Vidékre utánvétel mellett a legkevesebb ket doboz rendelhető.
Valódi minőségben Nagy-Kanizsán rsak I' r á g e r li é I a gyógyszerész urnái kapható. S—10) |
(inlú faj kör. »U az egyedül«, mely orvo- i « zélokra hasznáibató.
Ára egy üvegnek használati utasitassal I frt o é.
Vaiodi minőségben a *»al jelölt cz égek., él
Raktárak: N.-Kanizsa (x) Práger Béla gyógy, (xf) Koseub«rg József, (x) Kesselhofer József, (.x) Knsenfeld. (x) B. hu Józ^t gyógyszerész. — Zala-Ege r s r. eg txf*) ^Gyógyszertár a Szt. lélekhez — ltares (x) Dorner S. C s a k t o r n y a (x) Göncz 1.. v gyógyszerész Karád Itcruatzky A gyógyszerész. Kaposvár ^xf*) Kohn J ix) S.-hröder Sándor zy^zy. Kapron exa Ut*) ^'erli M. gyógy. Kőszeg Csacsinovici ist. gyógy (x*) Kilttcl I«. gy<^K) •
K p s x t h e I y (x) Schleifer A (x) Wünsch K. K ö r m e u d l^t) Ratz Ján. S r o m b a t h « I y -x) Pillieh Kcreuc* gyógy. Sopron Mezey Aud. gy gy (x) Molnár L gyógy V e r íí c x e Becs J K. gyógy-
ít a ii o z -G y ö r g y ^x) A. C Kildc g> ógy. ¡i j r á b (X) Mittlbach S. ey -KJ (X) lrga.m.tiaoz gyógy. (X) ll> gedtls Gy. gyógy. x*) l'erklet Ján. gyógy. Szalonok ^x) Sdiwarx Gusztáv gyógy. Kar ad (x> Kochliiz Ist. (x) Bornál*ky A. ^ti — 40j
llázeladási liirdelmény.
Nagy-Kani/sáu a \ásárLcren T. sz:uu alutu haz — állván négy szoba, egy konyha, pineze istálló és pajtából, valamint egy hazi kertből — szabad kézből eladó.
Ugyancsak egy a szt-györgyvári hegyen fekvő szólló minden hozzátartozóval együtt
liovebb felvilágosítást a fentjelzett ház tulajdouosánál nyerhetui. (<>89 2-3)
<3 oo ooooooooooooo oooo o
Legújabb látványosság
NAGY-KANIZSÁN.
A „BÜZATÉREN" naponkint reggeii 8 órától esti 10 óráig fényes kivilágítás mellet nyitva van W ERIN H. nagyszerű stereosKop
ni ü kiállít á s a.
mozgó pleorama nagy csataképekkel, mely 500 legújabb és legérdekesebb látképet tartalmaz, s ezek közt a párisi
dalmű-, ballette-, operettebeli csoportozat! képek, továbbá .a legújabb orosz-török háború nevezetesebb mozzanatai, különösen
ütközetek Plevnánál ós a Sipkaszorosban.
Ezeken kivül láthatók a természet után felvéve:
a bécsi, philadelphiai, párisi világkiállítás és a budapesti árviz.
Végre a külön kabinben felette érdekes párisi titkok. _Belépti dij személyenkint 20 kr._
S0F* Minden látogató emléket is kap Ezen e nemben egyedüli műfényképek Európa legelső varosaiban legnagyobb tetszéssel fogadtattak és ennélfogva itt is számos látogatást reményiek és kérek.
Mély tisztelettel
W£RIN R
NB: Minden héten uj másorozat. (688 3 -*)
95
WW
Onsegél y,"
hü tanácsadú férfiak számára
gyöngesé^i állapotokba ii
Oly epyéufk, kik magömlés-, nemi gyöngesefl. hajkihullás-, talamii.t idült bujasrnyvben sr.euveoiiek. ezen a mak'a neme bon egyetlen mii altai tanacsot és gyökeres segelyt nyernek. Megrende hetó a kővetkező helyen. ^615 \b—
Dl*. ERNST L., Budapest, két sas-uteza 24 i^Ára 2 frt.)
Ki <• hirp^ mO Artílcír'»! ni*y akar 10«»jróíiiii, kWÁuatra t^fy rrti<>kra, kí-pckkcJ rlUtott ktronstot ka|> ol>l>Ol »iíjlaiauttl me}(kaMvc ; útónban *«nki sc vii.« uiotf maifat alA 3<l'li){ tíyóio ko»elr«0ti«'k. a ini>? ki> unatol u«>m olranta.
Ofen!
UuterreicbuetPr empfiehlt seiiu* «chwediachen Oi'en iu allen GattungiMi zu d«*n lnllig^toü Preisi'u.
Johann Maister
^691 1 — 1) ThouöTon-Érsteu^er iu Pcttau
oooooooooooooooooooooo
Cséplőgépeket
Ic^ujabbaii javított ,««7..">jj.'r?rcndsr.or-1 4 vonó marhára, akár podi? kér-crőr«: is alkalmazva jót.illa.* próbaidő miílletl bérmentett vasnti sr.á! Iiláa.<tal felette olcsó árak mellet srállitnnk.
Jóravaló iigyn5kSk kerestetnek. Isniételadők előnyben rébr-esüinvk
May fart Ph. es társa gépgyáruk
oooo

Frankfurtban a Majna mellett.
(007 1.')- 1G>
Buzaüszög aincs többé!
A Dnp u y-féle m a g e d z o használatával.
Kxen mag»dr.o ^réxgálicx (kékkó) cs más páer savakból állván) kürt — ha a minden ctomagon láthat.., egyszerű használati utasítás pontosan betartatik — n»*ö)f5t : buza, árp*, *ab, krdes, knkoricr.a, «tb -bűi egénxheu, nint azt a bizonyítványok tanúsítják.
A d. m m kir. földművelési ministerium közlesei ajánljak a Dupuy-fele magedzőt, mint hatasos szert a bnzaüszog kiirtásara.
Kívánatra minták é.i bizonyitvinyok ingyen és bérmentve. Egy csomag ára 2 hectoliter 200 liter) míg számára 30 kr. ostr. ért.
Koss és Dupuy Bécsben,
fő elárusitási raktar Nagy-Kanizsán Rosenfeid Adolfnál., Z. Egerszegen Gráner L fia kereskedésében.
(6óo 3-G) JSagy papir részlet!
es
_ Mindennemű levél-, iró-, nyomo- és _
IV csomagoló papír 'H
állandóan a lognagyobb valaartékb»n van késalctben.
Papír-gyári raktár, Bécs, I., Woffengasse Hr 3.
mm- Minták kívántra díjmentesen küldetnek __
^______—^
Pittemian Károly
t'aztíkaa elhultával, özvegye vévén át az üzletet; ajánlja h legjobb minűaégu cainosan kiállított salou-, avód-, atrasaburgi és poutament kályháit éa egyéb fazekaa készítményeit, Keszthelyen, (saját
házában.) (692 1 -1)
Nagy-Kanisán, nyomatott a kiadó aptajdonos Wajdits József gyorssajtój.
NAGY-KANIZSA, 1878. szeptember 12-én.
Tizenhetedik évfolyam.
HZtAr^
Előfizetési ár:
8 frt
4
féJ évre uegyed évre . - * Ef/y szám 10 kr
Hlrdeteiek
6 haaáboa petitsorban 7, másoiiazor 6 s minden tov&bbi sorért f) kr.
NYlLri'KKBKN
soruukéut 10 krért vétet uek fel Kincstári illetek minden ipR-yes hirdetésért külöm J 30 kr öletendő
c
ITT.
J illeti
1
««ét r
ka*
lap SBoilemi résr.ót illető közlemények »serkentőhöz, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők : NAGYKANIZSA Wlaatfotbáz
Bérmentetlen levelek, cnak ismert mnukatár saktól fogadtatnak cl.
- I
előbb:
ÖZLON

Kéziratok vissza
küldetnek.
\--
N.-JKani/.fu»?áros helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizaai kereskedelmi 8 iparbank", „n.-k»niz*AÍ takarékpénztár«, a „zalamegyei általános tanítótestület«, a n.-kanlzsai kisded-neveló egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítse.
Hetenkiut kétszer, vasarnap- s csütörtOkOu megjeleuo vegyes tartalmú lap.
Felhívás adakozásra!
Katonáinkat a harezmezöre hívta legfőbb hadurunk szava.
Ilokouszeuvünk, szerencsekivánatunk Kisérte óket oda, a hol a haza és a trón iráuti kötelességüknek önfeláldozó lelkesedéssel hiven tesznek eleget.
A harezmezón ki halált, ki dicsőséget talált.
A meghaltak harczi dicsőségének méltatása a történelem feladata. Ők az ur gondjaira bizvák. De a kik fegyvereink dicsőségét vérükkel vették meg; a kik szent kötelességük teljesitésében megsebesültek, vagy megbetegedtek, s most köztünk szenvednek, azokról gondoskodni, a mi feladatunk.
Vitéz tetteiket koronás királyunk, iegiuagasabb elismerésével jutalmazta. Hajtunk most a sor, hogy enyhítsük azok fajdalmát, a kik mindnyájunkért szenvednek.
A magyar nemzet áldozatkészsége példabeszédszerü. — A.zt különösen felhívni felesleges. Hisz ez irányban már is megindult az üdvös mozgalom. Csak sza-bályozni kell azt, hogy nemes czéljának teljesen megfeleljen. Gondoskodni kell arról, hogy a nemzet áldozatkészsége a helyes irányban nyilvánuljon, s hogy a begyült adománvok rendeltetésökre fordíttassanak.
m
E tudattól áthatva, és állásomnál fogva is, hivatva érzem magamat, sót kötelességemnek tartom ez irányban közreműködni.
Midőn tehát a haza összes polgárait, egyeseket ugy, mint egyleteket s társulatokat, és az e tekintetben mindig jó példával elólmenő nőket hazafiúi tisztelettel fölkérem, hogy a hareztéren megsebesült,
vagy a rendkívüli fáradalmak folytán megbetegedett harc/.osok számára adakozni, vagy adományokat gyűjteni szíveskedjenek : egyszersmind egybeállítom azon tárgyak-jegyzékét, a melyek a sebesültek és betegek számára a legczélszerübbek.
Ilyenek :
1. Különféle sebkötó és ruházati darabok, úgymint 8 számú bádog lemezek, sinek készitésére, csonttörésekhez; hársfa-, keméuypapiros-, és kéregsiuek, gyapjú takarok, vízmentes lepedők, vagy takarok; tinóm gyps, pléh-dobozokban; fehérített '7)6 calicot, ki nem készített organtiu, közönséges gyapot vastag táblákban, mint szintén zsírtalanított carbol- és salycilsa-vas gyapot kötszerül, ugyanilyen kartolt juta, gyapju-ujjas, kötött vagy horgolt mehények, gyapjú lábravaló és harisnyák, ingek, derékkötök, meleg nyakkendők, iáb-ruhak, vászon vagy tiaueliból, papucsok és czipók, meleg marokra való keztyük, zsebkendők. flauell és vászon pólyák 10 —15 méter hosszúak és 3 —5. cent. szélesek, Ha-nelldarabok, tisztára mosott avult vászon-darabok különböző nagysagbau nyomfoltokul (compressek) és kisebb-nagyobb háromszögű kendők.
2. Élelmi szerek.
Liebig-féle huskivonat, sűrített tej, szágó, rizs, dara, árpakása, tarhonya, makaróni, szalonna, sajt, thea és kávé, valamint ezek kivonatai, csokoládé, ezukor, befőzött gyümölcs és gyümölcsíz, mindenféle conservek, szalámi, souka, kétszersült, bor, sör, rum, liqueurök, eczet, czitrom, narancs, szivar, dohány, pipa, vízszűrő stu.
3. Olvasmányok és egyéb szórakoztató dolgok.
TÁRCZA
Vörösmarty Mihálynak.
- Kehida, 1S5'J *
Sokat jir-kél, keveset költ. Ijtat nem csiuál, Árkot nem tt Knzája sohasem volt xífld, Mépis neki terem a föld.
DEÁK KERENCZ.
Családi esöiidélet.
— Rajt. — (Folyta'ás és vége.)
— Nézze Spongya ur — kerepeli a dó szélmalomtól sem kivanható sebességgel — éu varrok az asztalnál, egyszerre csak berohan férjem, kalapját az agyra csapja, meg se csókol, rám se hederít, dühösen jön-megy, mint aki az eszét keresi. Nem tudtam elképzelni, mi bánthatja? Kérdeztem tőle, hogy mi baja ? Nem hogy megköszönte volna őszinte rész vétemet a szívtelen, hanem még azt mondja :
* SaavahihetG szemtanú mondatolta tollúnk alá e verstalányt, ki 18ö2-bon Kehidán volt dicsőült uagyhazánkfia veudégaxerető körében, ugyanakkor ott időzött Vörösmarty koszors* költjük is a a zord idők uyomas/.tő igáját tréfás beszélgetésekkel tették elviselhetőbbé. V rösmarty beszélgetés közt meg-jegyté: „Te Ferkó, s*erencsé» deák vagy, keveset jársz, mégis sokat költess, lám most ia utr.siuálásr* rendeled embereidét, pedig már a búza érik s földed termését elhauyagolod,* ,„De Miska, te még 2>zenct,ésebb vagy s hogy miért ? fejtsd meg ext a talányt"* ; s ekkor elmoudá Deák a fentebb idézett b ép ellentétei négysoros verset, melynek megfejtéit uem ii kellene mondanánk hogy : költő I Üzerk.
mi közöm hozzá, lássak a dolgom után, ne mérgesítsem még én is, mert megeteti velem a keserű mandolaszappant. Megakartam csókolni, akkor meg rámförined, hogy most nincs arravaló ideje, jobb lesz keressem elő a bagariacsizmáját, meg a vadásznadrágját, meri elakar menni vadászni. A csizmáját is előhoztam, meg a nadrágját is, hanem egyik se tetszett neki. A csizma nem volt elég fényes: mintha bizony én lennék annak oka. A nadrág varrása meg egy kicsit fel feslett.
— Igen ám, de az igazság érdekében méltóztassék hozzátenni azt is, miszerint megkértelek, hogy délutánra ne terheltessél megvarrni, mert barátaimnak megígértem, hogy kirándulok veiök vadászni, szavammal pedig nem szeretek játszani — vág közbe a férj komoly nyomatékkal.
— Nincs száz kezem, hogy varrjak is, kössek is, horgoljak is, főzzek is, aztán a kertbe is menjek, a cseléd után is nézzek, ezt is rnt-g tegyem, azt se mulasszam el, itt is ¡egyek, oda is elmenjek, a veudéget is ellássam — hadarta a uő növekedő ingerültséggel — meg azt nem is mondtad, hogy varijam meg.
— Ennek a becsületes neve hazugság. Ez morális pofonvágás — válaszol a férj fölhevülve.
— Meg ha rongyos is, nem olyan igen rongyos, hogy uem húzhattad volua föl.
— Dehogy rongyos, a világért so !
Ezzel a térj egy vautag posztónadrágot
hozptt ki a mellékszobából, melynn akkora lyuk tátogatott, hogy éhségében valószínűen .Moháczi báczit" ia elnyeli vala, ha Moháczi bácsi e tönóuetüuk idejében gazdasági szem-
Intézkedtem az iránt, hogy a nemes-szivü adományok, a vezetésem alatt álló minisztérium egészségügyi előadója dr. Csajághy Béla törzsorvos által a hivatalos helyiségbeu (Budavár, szentháromság-tér 86. szám I. emelet) naponta 9 — 1 óra kö/.t uyugtatvány ellenében elfogadtassanak.
A t. cz. adakozókat tiszteletteljesen fölkérem, hogy adományaikra czimüket, a csomag tartalmát, és ha azt netán valamely meghatározott kórház, vagy csapat szamára kívánják fordíttatni, - - ezt is följegyezni szíveskedjenek.
Bármily csekély adomány köszönettel fogadtatik és hirlapilag fog nyugtáztatni.
Végre megjegyzem, hogy az ily küldemények posta-vitel bérmentesek.
SZENDE BÉLA s. k.,
houv. mtuie/ter.
Svastlls Beuó
Zalavármegye alispánjának a f. évi szeptember hó 2-án tartott bizottsági közgyűlés elé terjesztett jelentése, a törvényhatóság állapotáról.
Méltóságos főispán ur! Mélyen tisztelt közgyűlés!
A törvényhatóság állapotáról és a közigazgatási hivatalos ügyvitel körében tet; intézkedésekről törvény értelmében előterjesztendő jelentésem ezutiai e folyó évi május hó 1-től augusztus hó végéig terjedő időszakot foglalja magában, s legyen szabad mindenekelőtt megjegyeznem, hogy az említett időszak alatt közállapotaink általanos jellege kedvezőnek éppen nem, — hanem több tekintetből inkább kedvezőtlen, sőt végső réezéűen oly any-nyira súlyos viszonyok közt lefolytnak mondható, miszerint a közhatósági hivatalos ügyvitel teendői nem csak ezer felett felszaporodtak,
hanem kötelességszerű elláthatásuk is nagy ne hézségek leküzdésével járt. És még is, mélyen tisztelt közgyűlés! ha már mellőzöm bővebb elemezését az erre indokul szolgált s eléggé ismeretes körülményeknek, melyek különben is az alább felsorolandó részletes adatokban kellő jellemzésüket találandják, nem szabad elhallgatnom azon elismerésemet,hogy megyénk lakossága a feltámadt komoly viszonyok között is honpolgári kötelmeit lehetőleg hiven teljesíteni igyekezett a nem csupán oly ügyekben, melyekben előbbi évek mulasztásait kétszeres erőfeszítéssel kelle pótolnia, hanem oly rendkívüli esetekben is, melyekben annak ta-nusitásaiól az önmegtagadás erényét elvitatni nem lehet. — S ép azért lelkiismeretes kötelességemnek tartottam kifejezést adni az elismerésnek, mit is azon leghőbb közóhajunk kijelentésével teljesítek, hogy az ily reudkivüli megpróbáltatásokat mielőbb hazánk és az állam igaz érdekeinek érvényesülése, és az ebből áradó közmegnyugvásnak áldása váltsa fel !! !
Ezzel jelentésem tüzetes tárgyaira térve át: A közegészségi állapot az embereknél május, junius és augusztus havában általában kedvező, sót julius havában is a kedvezőtlen időjárási viszonyokhoz képest kielégítő volt, járványos vagy ragályos kór nem uralgott, szórványosan leginkább a catarchalis és a váltó lázak légzó és emésztő szervek hurutos bajai, végre hagymáz és vérhasnak egyes esetei mutatkoztak, a betegségi forgalom rendes arányával, kivéve a tapolczai járást, hol a váitó láz és bélhurut ugy a felnőttek valamint a gyermekek közt sűrűbben lépett fel, s az orvosi segélyt igénybe nem vevő alsóbb népoaztály-nál gyakoribb elhalálozásokat is idézett elő.
Természetes ember himlő esete a lefolyt 4 hó alatt nem fordult elő, az évi hivatalos véd himlőoltás a megye egész területén május hó elején megkezdetvén, az a kijelölt oltó kerületek Bzerint a rendes járási orvosokon kivül alkalmazott segéd oltó-orvosok által már nagy részben befejeztetett, részben pedig folyamatban van.
A lefolyt 4 hó alatt sajnos öngyilkosságnak S szerencsétlen esete fordult elő, — ezek
pontból már az istenfélők honában nem bérelt volna ki magának lakást.
— Össze viasza szórt mindent — folytatja a nő reszketve az izgalomtól — sáros csizmáját selyemruhámra dobta, ós akármit tettem, semmi se volt ínyére. Az étel mind sós, kozmás, sűtelen, főtelan volt, pedig tessék elhinni, csipet baja sem volt. Mivel az eső esett, engem szidott, mikor pedig megállt akkor is engem szidott, hogy mért nem esik. Utóvégre már nem bírtam ennyi bántalmat zsebre rakni, felforrt bennem a harag, azt mondtam — —
— Csak kivele, mond meg azt is, abból sül ki igazán, melyik kettőnk közül a hibás — kényszeríti a férj.
— Már nem is emlékszem voltaképen mit mondtam — akadozik a nő elpirulva.
— Nohát ha te nem tudod, van szeren csém megsülyedt emiékezűtehetségedet a fele-dekenységkátyújából kihúzni. Azt mondtad ....
— Nem igaz, te mondtad.
— Mit mondtam V — — Ahá, hát mégis tudjuk ?
— Azt mondtad, hogy ón hétfejű sárkány, vipera, póka, hörcsök, paprika Jancsi, belzebub, drágalátos ereklye vagyok. Meg aztán azt is
mondtad, h >gy —--hogy méregtarisznya
vagyok.
— Nem igaz, ezt mind tő mondtad én nekem.
— Nem igaz, mert te mondtad.
— Igenis, hogy te moudtad.
— Azért is te mondtad. Nekem ilyeneket ue merészelj mondani. Ezért elégtételt követelek, mert ez rágalom, alávalóság, ssar-
nokság, önkény, ez--— szégyen gyalázat.
Te n«m parancsolsz nekem. A mama lelkemre
kötötte, hogy ne engedjek magamnak paran-caolíatni. Nem is engedek. Ezt nem tűröm, te, te vakmerő pakrócz — puffantotta levegőbe egy szuszra.
Nehogy a történelmi igazságnak adósa maradjak, följegyzem azon tényt is, hogy lábával akkorát toppantott, hogy a főhadnagy kardját kirántotta azon hiedelemben, hogy Hz ellenség ágy ubömböléaael hirdali előnyomulá-sát, és jobbra-balra tekintgetett, hogy hol kezdje el a kaszabolás gyöngéd munkáját.
— Jaj> jaj, mondom, hogy meg kell szöknöm, földönfutóvá kell lennem — óbégatott a férj füleit beszorítva, s eszeveszetten ló-tott-futott föl alá, mintha a világ végét keresné, hogy kiszaladhasson belőle.
Néhány perez múlva ledült adivánra.
— Látod Margit, hát nem vagy te bibahzt V — enyelgett a férj, hogy a kellemetleu pörpatvarnak valahára végét szakítsa.
— Bibaszt vagy ám magad, — edd meg pallérozatlan — duzzogott a nő lassankiut alábbhagyva ingerültségével.
— íme e kard---akar szőh«»z
jutni a főhadnagy, szüntelenül az ajtóra szegezve látszerveit, azon gondolatot forgatvau agyában, hogy mily meghálálhatUn jótétemény lenne, ha azou kiillanhatuék.
— Most józan belátására bizom, Spongya ur : ki a hibás, ón e vagy a férjem? — Kérdezi a nő oly határozott hanglejtéssel, mely arról tanúskodik, hogy tökéletesen meg van győződve saját ártatlanságáról.
— A főhadnagynak miuden hajaszála égnek ágaskodott, a ugyancsak vakargatta fule-tövét. Csiklandós feladat ia véleményt nyilvánítani oly finom dipiomacziai tapintattal,
TIZENílETELMK ÉVFOLYAM.
ZALAI K
ö Z L ö N Y.
SZEPTEMBER 12 én 1878.
közül 2 esetben agyonlővén által, 5 esetben fel akasztással és egyben mérgezés által hajtatott végre az önkivégzés; mellőzve * szerencsétlen áldozatok névszerinti íelsorolását lisz telettel megjegyzem, hogy mindezen eseteknél h szabályszerüleg teljesitett vizsgálatok által az öngyilkosság constatáltatván, a gyászos tett indokául életuntságra gyanittató körülmény ek-uél egyébb nem volt felderíthető.
Véletlen szerencsétlenség általi halál ösz-szeseu 15 esetben fordult eló, melyek közül 3 felnőtt egyén és két 9—11 éves gyermekek fürdés közbeni vizbefulásnak, 6 egyén villámcsapásnak, 1 egyén leomló föld általi agyon-zuzáanak, 1 nőcseléd a hévvizi fürdőben kávé főzésre használt spiritustóli meggyulás következtében elégésnek, végre két egyén elgázol-tatáanak lettek áldozataivá; mindezen eseteknél a kellő vizsgálat teljesítetvén, az eredményhez képest a mennyiben a szerencsétlenség előidézése vétkes gondatlanságnak volt be tudható ezek iránt a vizsgálati iratok az illetékes birósághoz szabályszerüleg áttéve lettek.
Elmekórnak 4 esete fordult eló, melyekre nézve a szabályszerű orvos rendőri eljárás foganatosíttatván, az egyik szereucsétlen köz veszélyes kórállapotánál fogva az országos té-bolydába szállitatott, a másik három p«dig nyu-k^iit és javulást igéró állapotához kep«'.si házi gondozás mellett gyógy kezeltetik.
Szerencsétlen szülés mely milleges beavatkozást igényelt, előfordult összesen öt, a szüió anyák mind az 5 esetnél életben maradiak, a gyermekek közül kettó nem volt megmenthető.
Ezen jelentésem tárgyát képező 4 havi időszak alatt teljesittetett bonczolás összesen 29. és pedig törvényszéki tekintetből 10, orvos ri-ndüriból 19. — A törvényszéki esetek-nel a halál okai voltak — agyrázkódás 2, elvérzés 3, véres agy guta 2, agy hártyalobb 1, és melihártyalobb 2 esetben, az orvosrend-őrieknél szivhüűés 4, belső vérömlény 3, véres agyguta 2, megíuíás 7, mérgezés 1, elgázolás i, tüdószélhüdés 1. — Orvos rendőri hull&szemle ttiíjesiiietett összesen 15, melyeknek tárgyait a fentebb elszámlált rögtöni halálesetek és a véletlen szerencsétlenség áldozatai képezték.
Jelentésemnek a közegészség ügyét tárgy azó ezen része kiegészitéseül van szerencsém a népesedési mozgalom adatait következőkben előterjeszteni:
1878. május hó 1 tői 1873. augusztus 20 jg sümegi járásban született 405, meghalt 290. szaporodott 1 15. Keszthelyi járásban született 333, meghalt 287, szaporodott 46 Zalaegerszegi járásban született 286, meghait 243, szapoi odolt 43. Novai járásban született 189, meghalt 182, szaporodott 7. Lendvai járásban született (538, meghalt 4ü5, szaporodott 143. kanizsai járásban születelt 589, meghalt 390, »¿áporodott 199. Pacsai járásban született 291,
hogy a férj is meglegyen vele elégedve, de meg az asszony se üsse föl orrocakáját.
— Bocsánat, nagysád, én ezen ügyben illetéktelennek érzem magamat ítéletet hozni. Hanem mivel nagysád parancsolja, a lovagias aagi szabályok értelmében kötelességem szót-fogadui. Csekélységem helybenhagyást nem követelő szerény nézete az volna, hogy mindketten ártatlanok,— — — azaz, hogy— — — hogyanis mondjam, a férti munkaköre küun vau az élet színpadán, hol vajmi sokszor alakulnak ugy a viszonyok, hogy az ember felháborodása teljesen indokolt, s igy Dénes barátomat tiszta lelkiismereitel nem vádolhatom. Nagysád pedig, — no, nagysád, — bocsánat, laláu kissé félreértette ót. Ez volt a „casus beili.* llanem ime e kard, vágjuk vele ketté e gordiusi csomót, és engedjék meg, hogy egy tórténetkével próbára tehessem türelmöket. Fölötte érdekes, és illendőnek tartom előre is bocsánatukért esedezni, ha magas szinök előtt óriási boldogságomban kétfelé talainék repedni. Neked p<dig, Dénes, csakis azon föltétel alatt mondom el, ha becsületedre fogadod, hogy a görcs nem ránt tóle össze.
— Tessék helyet foglalni — kináijaa nő.
— Nagysádnak engedelmes szolgája — válaszol a főhadnagy leereszkedve egy kar székre. — Tehát ha megengedik, tárgyamra térek. Méltóztatik tudni, hogy Krisztus urunk születése után 1870. évbeu szegény feleségem életének lámpáját elfújta a kolera. Azt ia bölcsen méltóztatnak tudni, hogy e miatt két lesújtó csapás ért: nr. 1. özvegy vagyok, nr. 2. nincs feleségem. Tehát azt kéréséit. Esztendők szakadatlan lánczolatán át nem sikerült egyre is akadnom, mert aki megnyerte kificzamodott Ízlésemet, az irgalmatlanul kikosarazott, aki pedig bájoló kecseimnek elég gyönge volt meghódolni, az mjg fogalmaim szerint nem felelt uieg a szépség kellékeinek. Sokan azt tar'ják, csak pénze legyen az asszonynak. Én önzőbb ember vagyok, — én szépséget keresek. És ' képzeljék, kérem, amint ma a gyakorlatról visszajövünk, egyik ház ablakából rám moso-ljog egy angyali leányka, egy stőke tündér.
meghalt 217, szaporodott 74. Csáktornyái járásban született 360, meghalt 214, szaporodott 146. Nagy-Kanizsa rend. tanácsa városában
született 214, meghalt 153, szaporodott 61. Perlaki járásban született 369, meghalt 242, szaporodott 127. Összesen született 3674, meg halt 2713, szaporodott 961.
Ezen felsorolt népesedési mozgalmu adatokat a megye népességének számarányához viszonyítva, következő átlagos hányad tűnik ki: a tolyó évi május hó 1 túl augusztus hó 20 áig lefolyt idősaakon át a születések 1.30°/0 száztólit a halálozások pedig 0.96e/o száztólii tettek ki, volt tehát átlag szaporodás 0.34%.
Ez alkalommal egy méltán felemlitést érdemlő emberbaráti tényt vagyok szerencsés jelenthetni ugyanis: junius hó 2 án délután a keszthelyi Balaton fürdő hidjáról Gerstner Adolf keszthelyi czukrásznak egy 4 éves és 2 éves leány gyermekei a dajka vigyázatlansága következtében a mély vízbe esvén, mindkettő kétségtelenül elvész, ha Talháu Béla nyugalmazott honvédszázados — ki esetleg éppeu ak kor, midőn a gyermekek már harmadízben s végkép alá merültek, érkezett a helyszinére — azounal ruhástói a vr/bi nem ugrik, s mindkét gyermeket szerencsésen felhozva, őket a fórdóvendéglős segélyével a benyelt viz kibo ritása s több órai gondos ápolás által életre nem hozza.
Nevezett kapitány urnák ezen nemes cselekedetét, habár azt két serdülő élet megmen lésének öntudata a legszebben jutalmazta, még is részemről a méltán kiérdemelt közehs meresnek is tárgyává tenni s e végből külou felterjesztésben a nagyméltóságú belügy rainis-tenumhoz feljelenteni, valamint ezúttal a tekintetes közgyűlésnek is tudomására hozni feladatomnak ismertem.
A hasznos házi állatok egészségi állapota a lefolyt 4 hó alatt általában kielégitő volt, s egyes felmerült ragályos természetű kóresefek nél a szabályszerű óv és gyógy intézkedések kellő foganatosítása által a baj terjedése meggátoltatott.
Az állategészeégi ügy keselését illetőleg tisztelettel megjegyzem, hogy az 1874. évi XX ík. t. cz. által rendolt marhatörzs köny-vezés behozatala megyénk 2 határszéli járásaiban a perlaki- és csáLtornyaiban tettleg foga uatositatott, s a nevezett ket járás 125 községeiben az összes marhaállomány bebélyegzése és a marhatulajdonosoknak községi igazolvány-uyal való ellátása által az idézett torvényreu del e szabalyos nyilvántartás eleibe léptete.t, mit a nagyméltóságú földmivelés ipar és kereskedelmi miniszter ur a határszéli megyékre nézve kirendelt biztosa által községenként teljes részletességgel felülvizsgáltatni is méltóztatott.
A marhajárlati és kereskedelmi forgalomnak a lefolyt 4 havi időszakra eső szám
En el roham bűvölve, meg voltam igézve, és — — — ah teremtő istenem! Minő érzelmek árja hullámzott keblemben, azt könnyű elta-laini, hanem, hogy mit gondoltam, azt kérem, ugyhiszem bajosabb lenne kitalálni. Nem aka rok. önök türelmével visszaélni, ünnepélyesen kinyilatkoztatom, hogy én azt gondoltam . . .
— Jelentem alásau főhadnagy ur, egy czivil varja otthon, akinek főhadnagy ur minap elküldte a köpönyegét „álogba" — metszi el hirtelen a főhadnagy beszédfonalát egy feje lagyara esett privadiuer, ki betoppant a szobába anélkül, hogy valaki észrevette volna, auynyira belemerültek a főhadnagy elóadásá nak hallgatásába.
A főhadnagy gumraiiapdaként felugrik a székről, kardját gyorsan felköti e sza vak közt:
— Bocsánat, mozgósítanom kell. Majd holuap kegyes engedelmökkel elmondom, hogy mit gondoltam. Addig is magamat ajánlom.
— Hogyan tetszik ez a kétlábú tollatlan csirke V — Kérdezi a férj nejét a főhadnagy távozása után, és megfogta parányi kacsóját, de a nő durczásan kirántotta belőle az övét.
— Margit, haragszol ? — tréfálódzik a férj.
Most se felelt. Rettenetes haragot színlelt, hanem meglátszott, hogy önuralmába kerül visszatartania azt a mosolyt, mely a családi égbolt szivárványaként ajka körül lebegett.
— Eljösz-e szioházba, Margitom ? — hí zelkedik a férj.
A nő felelet helyett férje nyakába borult, és édesen susogta:
— Kedves Dénes, — angyalkám!
— Imádott Margitom!
És a békeszerződést forró csókokkal pe csételték meg.
Ilogy meddig lesz érvényes a békeszer zódós ? Már erre semmivel se könyebb feleletet adni, mint azon fontos kérdésre, hogy — hány iteze a világ?
SZÚNYOG.
adatait van szercucsém a következőkben elő terjeszteni:
1878. május hó 1-től augusztus hó vé géig a központból a megyebeli körjegyzők részére összesen kiosztatott 61,409 db 5 kros és 10,846 db 3 kros marhajárlati Űrlap, és pedig járásonként:
Tapolczai járásban 5900 5 kros, 263 3 kros. Sümegi járásban 10250 5 kros, 1110 3 kros. Keszthely i járásban 5728 5 kros, 3503 kros. Zala Egerszegi járásban 7545 5 kros, 205 3 kros. Novai járásban 1421 5 kron, 70 3 kros. Lendvai járásban 9110 5 kros. 2543 3 kros. Kanizsai járásban 5908 5 kros, 990 3 kros. Pacsai járásban 3810 5 kros, 550 3 kros. Csáktornyai járásban 7766 5 kros, 3450 3 kros. Perlaki já rásban 3971 5 kros, 1325 3 kros.
^Folytatása köv.)
Z.-Szt. (*róth szeptember 3. 1H78.
(Dalárthi-ünnepély, a mozgósítás Szcvt-Gróthon, egy lelkes honleány.)
Mulattunk.
A varosunkban köz*! egy év óta fenálló „Dalárda-egylet" e hó 1 éu — vasárnap — esti 8 és '/z órakor a nagy-vendéglő »Társaskör"-i helyiségében kedélyes disz estély re gj ült össze, mely akár a rózsás szinü, vidor s pezsgő jókedvre, mely a dalárokat s a meghívott — dalárdánkat s dalt lelkesen pártoló
— vendégeket hajnali 3 óráig együtt — s összetartotta, gondolok ; akár az ízletes és Ízléssel feltálalt, s a tisztelt „Berger bácsi" vendéglős ur konyháját s pinczéjét feuhangon dicsérő étkekre és italokra; vagy a Tóth Imre jelesen működő zenekarara emlékezem vissza stb. szóval: minden tekintetben kitűnően sikerültnek mondható. A „Dalárda" ezen szép ünnepélyén (ilazer Gyula karmester vezetése mellett a következő ének-darabjait adta, dicsérhető precÍ8Íóval eló: Verdi „Ernani" operájából „Bordal" t, „Jegenyefa tetejében", „Ne menj rózsám a tarlóra", „Nézz rózsám a szemembe* népdalokat a az „Étlap"-ot német eredeti után Káldy Gyulától. Nem volt hiány lelkes és szépen sikerűit pohárköszöntés«kben sem, itt leginkább Szűcs Imre, Lakenbacher Samu s Károlyi G.iboi* urak tűntek ki a dalárdára, annak távol levő, köztiszteletben álló elnökére T. Németh Zsigmond úrra, a tárad hatlan szorgalmú Glazer Gyula ur karmesterre, Szt.-Gróthnak a da'ardát szép pártolásban ré szesitő díszes hölgykoszorujára, a körutjokból csak imént hazatért s mindenhol Szt. Gróth dicsőségére működött Tóth féle zenetársulatra, a dalárda otthon maradt hegedűjére stb. mondott ügyes ós szellemes toasztjaikkal ; mondatott még pohárköszöntés a Bosniát occupáló, városunk falai közöl sajnálatunkra s társas életünk rovására a hadsereghez behivott Gla-zer József joggyakornok, Vágner J. jogász s Pék János egyetemi bölcsészet hallgató tisztelt barátainkra s azon más 30—35 hadfira, kiket ¿ziutén körünkből szólított el a játszi Nemezis ^és talán ama hatalmas országiárok) szeszélye, s akik — miként mondatott — míg mi a poha rakban vigan folyatjuk a poginyvéril, gyöngyöző arányodi nektárt, addig ugylehet tiszta magyar vért ontanak idegen földyn a hazáért" --(ur«.m bocsá' . . ne vigy kísérletbe) —
— tudora is óq miért?! — A közönség, mint föntebb is érintettük jó kedvben éjfél után 3 órakor, hagyta el a termet.
A mozgósitás mint megyénk minden ze-gét-zugát ugy városunkat is érzékenyen érintette, mintegy 40 egyén szólittatott be egyszerre a hadsereghez, köztük sokan olyanok, kik nőt és 2 — 3 gyermeket a legszomorúbb körülmények között hagytak magukra; mert
— mint mesteremberek — itthon létükben sem örvendettek a mai pangó állapotok szerint jóllétnek. Mégis indult a jótékony mozgalom, házról-házra jár két derék polgár segélyre adakozásra kérni fel a jobbmódu lakosságot, még pedig mint értesülünk sikeresen. És itt örömünkre szolgál, de sőt kapcsolatban e közleménynyel kedves kötelességünknek is ismerjük a nyilvánosság előtt is elismerésünket fejezni ki Németh Eleonora városunk területén magánjellegű óvó- és nevelő intézettel biró úrnőnek. E derék nő ugyanis tanonczaival szabad idejökban a sebesültek számára már né hány kiló tépést a legtisztább munkával tépett s lép, gyűjt, most is — nem csak, hanem növendékeivel a szokásos kezdő s zár imák után naponként hő imát mondat a harezoló magyar katonákért; egyszer ily jelenetnek szem-és fül tanuja levén önkéntelenül Garay »Két árva" czimü gyönyörű költeményének vég strófáira gondoltam, mely szerint :
»Ha ily szivek kórtét nem, —
Mit hallgat meg az ég ?•
A derék nevelőnő lelje jutalmát a boldogító öutudatban, hasafia« nevelésiért pedig le-
gyen bére, a mire e pályán oly nehéz, de leg-dicsőbb szert tenni — az elismerés
Isten velünk!
BERKOVICS ELEK. BQuíi^yi tárgyalások jegyzéke
azala egerszegi kir. törvényszéktől.
Szeptem be r,—19 - én.
. 1781.B/878. Sz. 1. Németh János tolvaj-lással vádolt elleni Qgyben kir. t. Ítélethirdetés.
1999.B/878. Sz. 1. Kaj Mihály lopás büu -kisérléssel vádolt elleni ügyben kir. t. ítélethirdetés.
2065.B/878. Sz. I. Hardy Ferencz tolvaj lássál vádolt elleni ügyben kir. t. ítélethirdetés.
2066.B/*78. Sz. 1. Nátrán József ujouez áilitás elöli szökés vétségének terhelt elleni ügyben kir. t. ítélethirdetés.
2097.B/878. Sz. 1. Pacsona György és társa súlyos testisértéssel vádolt elleni ügyben kir. t. Ítélethirdetés.
Szeptember 20- ¿n:
1592.B/878. Sz. 1. Szántó Mári és társa súlyos testi sértéssel vádoltak ellen; ügyben végtárgyalás.
2224.B/878. Sz. I. Lovancsics Mihály sikkasztással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
Szeptember 26 án
1998.B/878. Sz. 1. Illés Kálmáu súlyos
testísértéssel vádolt elleni ügyben kir. t. itéJet-hirdetés.
2098.B/878. Sz. 1. Bőhm Lórincz hamis esküvéssel vádolt elleni ügyben kir. t. Ítélethirdetés.
Szeptember 27-én:
2054 B/878. Sz. I. Olasz Antal súlyos testisértéssiíl vadolt elleni ügy ban véglárgyalaa.
2 160.B/87S. Sz. 1. Magyar István és társai súlyos testisértéssel vádolt elleni ügyben.
Kelt Z.-Égerszögen, 1878. évi szeptember 3-án.
MUZSIK KÁLMÁN.
iroda igftkgaló.
Helyi iilrek
— Csenyery Antal országgyűlési képviselőnk — hír szerint a polgármester úrhoz irt levtílébeu kijelenté, hogy e hó vége felékörünkbe érkezik. Hozza Isten !
— A város/i izbiUl hivatalos helyiség változtatás történ;, miről személye.-en győződ vén meg, jónak látjuk a közönséget értesíteni: az összes városi pénztári hivatalok négy szobába csoportositattak oda, hol előbb a kapitányi hivatal létezeit, ezt a hivatalt pedig földszint helyezték el, hol előbb a polgáriskola rajzterme volt. A polgármesteri szobába az árvaszék helyeztetett el, meiette az első emeleti sarokszoba pedig a polgármester ur hivatalos helyisége lett.
— Szabályozzák a szent Ferencz-reu düek temploma előtti tért, a Kazinczy utczából a templomig magas töltés lesz, mint azt, pár évvel ezelőtt a városi képviselő testület elhatározta. A Cziglenicze-tó lecsapolására szükséges fedett csatorna készítéséhez szinte hozzáfogtak.
S — Hynien. Hild Ferencz mű-kőfaragó szeptember 23 án vezeti oltárhoz Hófer Ferencz Kis-Kanizsa város jegyzőjének müveit és kedves leányát Hófer Szidónia kisasszonyt. Áldás frigyökre !
— JEIhö áldozat körünkből Tiszay Ferencz 48 ik gyalogezredbeli tüzér, kit a lovak a waggonbol kitolván, midőn ismét visszakap iszkodni akart, a kerekek lábait törték, ugyanyira, hogy amputálni kullott; jelenleg a zágrábi kórházban ápolialik. hounau családjához levelet íratván, neje azonnal hozzá utazott.
— A tartós szárazság miatt iszonyú porfelleg borítja utazáinkat, mint ezelőtt, ige-u óhajtandó most is, hogy a por összesítessék s alkalmas helyre hordassék.
— Adomány. Oszeszly Antal városi ellenőr ur jó nejének elhalálozása alkalmábói az ovoda részére 25 forintot adományozott, mely Öszeget egy szép levél kíséretében kéz-
tdte
— Mérleg. 1878. év I. felére. Activák : 1. Pénztári maradvány 67 frt 24 kr. 2. Anyag készlet 10 frt 20 kr. 3 Felszerelési alap 25 frt 4. Tagok tartozásai 9389 frt 53 kr. Összesen 9491 frt 97 kr. Passivák : 1. Tőke 8736 frt. 2. Tartalék alap 269 frt 50 kr. 3. Nyereség 449 frt 24 kr. 4. F. évi osztalék 17 írt 23 kr. 5. Bizományi számla 20 frt. Összesen 9491 frt 97 kr. Nagy Kanizsán, 1878. julius hó i2-én. A nagykanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet nevében : Oprisiu Péter s. k. szövetkezeti igazgató. Sokál József s. k., szövetkezeti könyv vivő. A szövetkezet felügyelő bizottsága nevében : Zók Nándor s. k., felügyelő bizotts, tag. Lendvay József s. k., felügy. bízott», tag.
— Szalacsy JBarkas ventei földbirtokos ur, a régészet* s minden történeti tudománynak buzgó pártfogója a vasmegyei régé-
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI K
0 Z L 0 N T
SZEPTEMBER 12 én 1S7S.
azeti egylet alapitó tagja lett a a rendí-B 2ö trtnvi tagsági dij helyett 50 forintot tizetett le e lap "szerkesztőjénél, mint az egyesület megbízott gyűjtőjénél. Ujabban pártoló tívgok lettek : Berzay Elek kegyesrendi házfőnök és Belus Józs-t gyógyszerész urak.
— Köriiilkböl távozott 48-ik gyalogezred több tagjától érkezett levelek szerint: Szibinjből panaszkodunk a ros» lábbeli végett; az éjet mindenhol szabadban töltik. T. Zs. ugwéd a bródi kórházban van. Egy rész Maiinában (falu, postája Pozsega) helyőrséget teljesít. A vidék igen szép s dúsgazdag gyü mólesben. Borzasztó sok a katonaság minden felé. Itt-ott igen barátságosnak jelzik a népet, néh"! pedig a vizet is megtagadják.
— Téjtént adományoztak szerkesztőségiül kuél a magyar sebesültek részére ujabb, ban: Dauscha Fanni urnő tépést és sebkötőket Kőuiginájer Kálmánué urnő lépést, Szigethy — Komáromy Paulina urnő tépésnek való vásznat az óvodába és 3 sebkötőt. Fogadják íorró köszönetünket.
— A letenyei választás után. E kerü létből a napokoan számosan gyűlést tartottak Nat;y Kauizsán a választás megsemmisilésé-nek ü>'vébeu. Mint halljuk a népes gyűlésben L-jUky József ellenzéki képviselőjelölt kijelentette, hogy bár mennyire tiszteli is a kifejezett bizalmat, részéről a választás meg Ht-imuinitéa«: targyábau beadandó kérvénye zéshez nem járul.
— Anyagi zilált viszonyok miatt Jan-kiczáné szept. 4 én hajnalban a kútba ugrott a reggel halva vétetett ki, férjet s ü gyerme ket hagyott hatra.
— A szorgalom eredménye elismerés ben részesül. A „Kecskemét" ezimü lapban olvassuk: A Kecskemétvidéki gazdasagi egylet bzőiőszéti szakosztálya, tekintve mult évben Nagy-Kanizsáról szállított, az itteni talajhoz kiiünőieg alkalmas, bornak ugy, mint téli eltartásra egyarant használható piros gyöngy-szullő, fehér ropogós gyöngyszőllo és tiuom asztali szöllővesszők megrendelése iránt, a tagok által tanusitott élénkséget, különösen pedig, hogy e szóllófajok itt minél nagyobb elterje deet vegyenek: ez évben iámét szállítani fog, egyleti tag Dr. Tersánczky József ur vészmen-tea azőllótelepéről N. Kanizsáról néhány ezerét, imuélfogva t'ölhivatnak a szőllő tulajdonosok, hogy fajonkénti előjegyzéseiket, a gazdasági egylet hely iségéu kitett ivre minél előbb, — mert a megrendelést pár hét alatt okvetlen eszközölni keli, — foljegyeznisziveskedjenek. Azok kedve-ert, Kik a jelzett szöilőfajokat kevésbbé vagy épen nem ismerik, ez őszön mutatvány kiállítás fog rendeztetni, miről az érdeklettek e becses la pok utján vesznek tudomást.
- — Nagyszerű adomány. Közisme retü tény, hogy Alsó Muraközben a hazaíias és emberbaráti erényekben tüudókló Alsó Dombo ruban lakó ilirschler család a közjó s közművelődés előmozdításában napjainkban ritka példával járnak elöl. így az ottani rom. kath. iskola szegény sorsú tanulói számára ösztöndíjul egy ezer forintnyi alapit-vanyt tetiek, melynek kamatait a növendé kek elíective már élvezik is, és ez annál kedvesebb és becsesebb áldozat, mivel a nevezeti köztiszleletü család más hilfelekezethez tartozik. Az emberiség nevében fogadják ehsme-lésünk mellett hazafias meleg köszönetünket!
— Hencz Lajos alsó-lendvai polg. iskolai jeles rajztanár Komáromvárában van, mint kórházi parancsnok.
— Alaó-Lendváról irják nekünk. Kedvis barátom! Becses lapod f. évi 71 ik számában valaki Alsó Lendváról azon valót lan hírt közölte: mintha a polgári iskola azért nem nyittathatott volna meg, mivel a tauerók a mozgósított hadtesthez behivattak volna. Ezen közleményt tanügybarát nem írhatta, mert esak egyetleu tanárt kénytelen nélkü lözni az intézet, a többi mind helyén van, az előadások legjobb rendben folynak. De a közlőnek azt is tudnia kellene, miként nem csak Alsó-Lendván fordult elő ily eset, hanem az orscág számos intézeténél, átalában pedig a hivatalokban merült fel ezen hasunió körülmény, de azért még sem záratott be egy intézet sem, sem pedig járáabirósági vagy törvényszéki hivatal, hanem a megmaradt tanerők, és tisztviselők kétszeres buzgalommal törekednek a távollévők u'án is reájuk szállott munkát elvégezni. Ugyan ily remény táplalja az alsó-lendvai polg. iskolát látogató gyermekek szüleit is, kik nem ia fognak ezen reményükben csalatkozni, midőn a közelismeréssel dicsekvő és buzgó tanári testülettől a lehető legjobb sikert elvárják.
— Táviratok Bosnia- és Herczcgovi-nába. Minthogy ez városunk s megyénk polgárainak is egy jó részét érdekli, itt közüljak a Boszniával való távirati közlekedés iránt tett intézkedést. A kereskedelmi és hadügyminisztérium közti megegyezés folytán a Bosniába és Herczegovinába küldött s 2(J szóból álló táviratok dija Dilmácziából 60, a monarchia többi
tartományából pedig 90 kr. Aviso, vagyis 10 szóból álló táviratok nam fogadtatnak el. A Boszniában és H^rczegovinában fölállítandó távíró-állomások közhirré hozataláig a Boszniának szóló táviratok Gradiskába, a her cregovinabeliek p«-díg Metkovicba ezim-zendők, azon hozzátevéss»*!: „Távíró- vagy tábori posta utján tovább küldendő.....felé."
Kalonáknak szóló táviratoknál nem a rendelt*» tési hely, hanem a hadcsapat és az ezred, illetőleg a zászlóalj uevezendő meg a czimben.
— Meteor ologial észleletek a csák tornyai községi elemi néptauodánál 1S78. évi augusztus hóban. Közép légnyomás : 744'f> milliméter; legnagyobb légnyomás : 55 7 mm. 18-án reggel 7 órakor; legkisebb légnyomás: ^ 5 mm. 24-én este ÍJ órakor. — Közép hóuiérá&V let: 20-5"C; legnagyobb hőmérséklet : 30 7"C; 10-án délután 2 órakor ; legkisebb hőmérsék let : 13 0°C; 2 áu reggel 7 órakor. — Közép páranyomás : 14 1 mm. A levegő közép ned vesaége százalékokban: 7l,0/u ; legcsekélyebb nedvesség: 44ü/w IS án délután 2 órakor. Kö zép felhőzet (0 tol 10-ig «zámilva) 4*1. — Egé szen derült ég (0-val jelezve) 5 azör volt. Egé szeu borult (lüzel jelezve) 10 szer. Közép azelerősség : 2 2. A szél iránya és erőssége reg gel 7 és délután 2 órakor észleltetik. Összesen észleltetett: 50 szél és pedig: északi: 8; észak keleti : 8; keleti : 3; délkeleti: lJ ; déli: 2; délnyugati: 14; nyugati: 7; eazakuyuguti: 5 szor. — ¡Szélcsend inegtigy eltetett: ü szor. Napok száma, melyeken 5 uél nagyobb szélerősség észleltetett: 1. — légköri csapadék havi oaz-szege ^eső, jég) lol*40 millímeter Eső volt: 11 napon. Legnagyobb csapadék mennyiseg volt: 27-üO milliineter 11 éndeiulan 5 — ti óra között jégesővel. 25 én reggel 7 órakor középszerű köd. liarmat volt: 17 napon. Égiháború volt: 4 napon. Villogás észleltetett: 5-ször, legerősebb volt 31-én éjjel, mely északnyugat és északkeleten mutatkozott. V.
— Gyászhír. Folyó hó 7-én kisértük ki Do bronakou örök nyugalomra t Szeredy Pál ottani birtokos s ügyvéd urat. — A Bosznia csatatéréin harczoló jogász Ha, Szeredy Lajos hihető nem is gvauitja meg most, hogy atyja, kit a mult hó 22-én jó egészségben hagyott vissza ide haza, már is itt hagyva e küzdelemteljes életet, egy békésebb hazába költözött át. — Béke poraira!
— Sport. A sopronmegyei lótenyész bi zottság meggyőződvén arról, hogy a lótenyész tést mi sem mozdíthatja jobban elő, mintha az avval foglalkozó közönségnek alkalom nyujta tik az áltaia tenyésztett anyagnak előnyeit lehetőleg tágkörbeu eiótüutetni és kipróbáltatni; Szauybau az 1878. évi szeptember 22-én, délután 3 órakor lóversenyt rendez és arra a következő dijakat tűzi ki: I. Lótenyésztők dija ^100 forint.) G(J forint az eleöuek. 25 forint a másodiknak, 15 forint a harmadiknak, távol ság 1200 meter. Futhat minden, sopronmegyei oly mezei gazdának lova, ki községi bizo-nyitványnyal képes igazolni, hogy a ló félév óta tulajdonában van. II. Dunáutuli dij (100 forint adja a dunáutuli lóverseny-egylet ) 70 foriut az eisőuek, 20 frt a másodiknak, 10 forint a harmadiknak, távolrfág 800 meter. Fut hat minden dunániuli oiy mezei gazdának 3 éves lova, ki községi bizonylattal igazolandja, hogy a ló sajat nevelése. III. Urak dija (tisztelet díj ezüstből.) Tnvolság 1600 meter. Futhat minden dunáutuli uruak, — akár szerzett, de birtokában lévő lova, — a telivér ép ugy, mint a hadseregben szolgáló tiszturak tulajdonához tartózó lovak kizárvák. — Az ezen díjra nevezett lovakat lovagolhatja bárki. IV. Kauc/adíj ^80 forint.) 50 foriut az elsőnek, 20 forint a másodiknak, 10 foriut a harmadÍKnak, távolság 1200 meter. Futhat minden sopron megyei oly mezei gazdának 4 éves és idősb kanczája, ki községi bizonyitványnyal igazolandja, hogy a ló saját nevelese. Intézők Szilágyi Gáspár és Hőgyészy Kálmán urak. Indítók, br. Ba'uarczy Kalmáu és Csupor Liszló urak. Pályabirák br. Augusztiuecz Antal és br. Babarczy Sándor urak. Tiszt, titkár Sza-lay százados ur. A nevezés, vagyis beiratás a kívánt bizonyítványok bemutatása mellett mindenütt a járásbeli szolgabíró urnái, a verseny előtti három utolsó napon pedig az intéző uraknál történhetik. Kelt Csornán az 1878. évi juuius hó 24-én. A sopronmegyei lótenyész bizottság.
— Szemtanú beszéli, hogy Zamárdon érzékeny jelenetnek volt tanuja, egy özvegy asszony 3 fiával ép a szérű u volt, hova a kisbíró megjelent s mind a három fiút azonnali Kaposvárra való utazásra hivta fel; a cséplést abba kelle hagyni s mind három a csatatérre rendeltetett. Az özvegynő egyes-egyedül van.
— Egerből irja rendes munkatársunk : F. hó 5-ről szóló levelét vettem, togadja köszönetemet a részvétéért; már a felhőszakadást, mely városunkat érte, egy tárczaczikk alakjában megakartam küldeni, de még mindig elvagyok foglalva. Egyszerpmint tudatom, hogy a 31 iki árvíz ma azintén na^y szerencsétlenséget
követelt, ugyanis az aEger" folyócska medrét annyira kimosá, hogy ma egy vidéki földesúr, ki városunkba jött a heti vásárra, kocsisát a patakba küldé lovait éa hintóját mosni, egyszerre sem a lovak, sem kocsi«, sem hintó nem volt látható, a kimosott mederbe sülyedtek, ezeket kihúzandó, még több fogatot találtak a méiységben. A budapesti tűzoltó főparancsnok Follman ma, szept. 8-án ide érkezett az itt levő fővárosi tűzoltók működését vizsgálandó.
— RöirUl hirek. Székesfehérvárott országos tébolyda szándékoltatik építtetni. — Varaóban a rendőrfőnök ágyában éjjel meg gyilkoltatott. — Kisbéren szept. 30 án állami ló- és tenyész marhák árvereztetnek el. — Olaszország sietve fegyverkezik ellenüuk. — Mehemed Ali jelea török vezért az albaniaí felkelők kíséretével együtt meggyilkolták. — Trebinjét csapataink elfoglalták. — A királyi pár hosszabb időre Gödöllőre jő. — A kirendelt előfogatok nagy nyomorban nzenvednek. — Tisza Kálmán szeptember 19 én jő haza Os tendeből. — A mozgósított egyetemi tanú lók száma 250. — Biró Augusz Antal Szeg-szátdon meghalt.
Ki nyert?
Brünn, szept. 4-én: 57, 20. 70 17.
Bécs „ 7 éu: 65, 4 7. 2<J, 66, 59.
LÍHCZ „ „ 36, 5, 64, 62, 58.
Trieszt „ „ 51, 85, 72, 62, S4.
Nyilvános köszönet!
Isteubeu boldogult kedves nőm temetése kor jelen volt nagyszámú résztvevők egyenkint s összesen fogadjak hálás köszönetemet tanú sitott becses megjelenésükért s fájdalmamai enyhítő keg\es részvétükért. Különösen fogadják legbensőbb hálámat a nagy-kanizsai kisdedneveiő egyesület mélyen tisztelt elnökségi, igazgatósági s választmányi tagjai mind azért, hogy a végtisztesség tételen testületileg megjelenni kegyeskedtek, mindazért, hogy az örökre elköltözöttnek jóindulatú törekvését, és a kitűzött egyleti czélért táplált lelkesültség ét gyeugéd figyelemmel s kegyeletes megemlékezéssel jutalmazták; igyekezni fogok e^ész életemben a nemes egyesület sz-jnt czél-ját szemem előtt tartani s boldogult kedves nőin által tápiáit vonzalmat és igyekezetet hiveu megőrizni.
Nagy-Kanizsa, sz pt. 8. 1878.
OSZESZLY ANTAL.
Irodalom.
— Abafi L'ijos szerkesztése és kiadásában megjelenő „Nemzeti könyvtár 6 és 7 ik
füzete megjelent, melyek Mikes „Mulatságos NapokJ és Kazinczy költeményeiből 5 ivet tartalmaznak. Egy-egy füzet csak 30 — 30 krajezár, oly jutányos díj, hogy szomorú viszony aiuk mellett is méltán megszerezhetjük e classikai munkákat, különösen iskolai s népkönyvtárak számára néiküiözhetlen olvasmányul szolgál.
— „Monté Chriüto" Dumas Sándornak e világhírű regényét képes füzetekben adja ki Mehuer Vilmos budapesti könyv és mükiadó; egy szinte ennek folytatásául tekinthető „Világ ura" czimü regényt is, mely külön szinte egy önálló egészet képez. Ára egy-egy füzetnek 25 — 25 krajezár, mely, a.füzetek megjelenése kor fizetendő. A megrendelők egysaersmint 4—4 frtért aranykeretes művészi képek birtokába is juthatnak, egyik a „Népdal", mástk a „Csárda előtt". A nevezett munkákból az 1 és 2 füzet jelent eddig meg s küldetett be hozzánk.
— Az „Apollo'* zenemüfolyóirat legújabb száma következő tartalommal jelent meg: 1 Valse, tirée de l'opera comique „Leaxlohes de Corneville" par R. Planijuette, arangée par Auról Wachtel. 2. Kcsígnation, valse sentimeu-tal, composée par B. Vagvölgyi. 3. Szoridtsd hozzád! eredeti csárdás Fanczler J. L. tói 4. Előjátékok orgonára vagy harmoniumra Kapi Gyulától. 5. Praeludium orgona vagy harmoniumra szerzé Kapp Sándor. 6. Dalok : I. Tó kozepen ... II. Borura fényes derű . . . énekre zongorakísérettel szerzé Aliaga Géza. Az Apolló előfizetési ára félévre 3 frt, mely az Apollo kiadóhivatalához (Budapest, vár, országház-utcza 94. szám.) czimezve küldendő bc, legczélsze-rüebben postautalvány utján. Az Apolló hazai zeneszerzemények közlése mellett minden nevezetesebb külföldi zenemüvet is meismerteté előfizetőivel s bármily zenegyüjtemény díszére válik és ezért valóban pártolásra méltó.
Vegyes liirek.
— A sör készítése és a közmouda Gamb-riuusröl. A uövénytajtok száma, melyeket a különféle uépek a sör készítéshez használnak, rengeteg. Nálunk a »ok évi tapasztalat szerint az árpa első he'yet foglal el, de buza, z*b, köles, kukoricza, rizs stb. is más népeknél ked-
velt söröket szállitanak. ívz orosz még a csirá-zatlan rozsból is nyer sört (kwas); Egyptom-ban az úgynevezett daknot a fekete kölesből készítik, Középáfrikában a sörte fü, Abessinia-ban az Irkusso, Arábiában a kaffcr-köles hasonló italt ad. Norvégiában a fiatal erdei fenyő czukortartaltnu hajtásaiból, Eszakamerikábau és Ujseelandban a jegenyefából az ugy neve zett „hajtás sört" készítik. Más szigeteken egy borsnemből (piqer amethysticum,) és Délame rikában a maniokból nyernek sort. Ebből kitűnik, hogy sok népfaj egymástól függetlenül jött a sör készítési módjára, és hogy a sörkészités igen régi. Innen latható, iiogy a sör feltalálása nem a sokszor megénekelt bra-banti Gambrinus királynak müve, ki 1200. Kr. e. élhetett és még ma a sörfőzök védszeut-jének tartatik. Ezen monda felől a híres uyelv-buvár, Coreman, azt bizonyítja, hogy a „Gambrinus" név egy csonkításból ered, mely „Jeau primás" (1. Jánosj brubauti herczegről származik, ki a 13-ik században Kr. u. tiszteletbeli tagja volt a brüsseli sörfözők czéhének.
— Búzaföldet verebektől megóvui. Minden állat s igy a veréb is, ismeri az ó természet szerinti ellenségeit, a mely tói ösztönszerűleg fél. óvakodik. Tudjuk pedig, hogy a verebek ter-mészetszerinti ellenségei a ragadozó madarak és házi állataink közül a macska. Pusztittas suuk el tehát egy macskát s azt köttessük fel a búzaföld közepén felszuraudó, mennél inkább kimagasló karó felső végére. Ez már magában ije8Ztőleg hal a verebekre; de ehez járul még az is, hogy a ragadozó madarak érezvéu az esett allat szagát s vágyváu a prédára, folytonosan a körül röpdösnek, czirkaluak; a verebebet pedig a félsz annyira távol tartja vetésünktől, hogy nagy területen nem lehet látni egyet sem.
Szerkesztői üzenet.
20Ö4. A. „Pettaa é.i mfieralékei- ez. útirajzot nagy köszönettel vettük, mielőbb kö7.<"ujílk: Többire magán levelet irtunk.
21)65. L. Caabroudek. A kérdéses könyv uincs birtokunkban, különben szívesen megküldeiiúk. A ezikkek nem szoríttatnak háttérbe, liancui egyéb körülménynek bódulnunk kell.
2yöG. Alsó-Leudva. Azonnal 3 példányt küldöttünk ; h magáu levelet irtuuk.
2!>f>7. S. S. Eger<zeg. Felette sajnálom, hogy nem leh-t.-tt szerencsém találkozhatni.
líyöS. Ü. E. Szent-Cirótb. Tér s/.ükc m.att jelcu szaiura maradt.
2t)óU. E. Pária. Azonnal válaszoltunk.
2i)»j0. M. Kpest. Szivesen, csakhogy előbb kollcne gondowkodni.
2961. „Nem bántottam" Mi Í3 békében hagyjuk.
2t»ö2. L K. Az eleje tüzes, a vége vizes, az eg.$z — értéktelen.
21*Ü3. „A szépekhez* más czimot adjon nekik, nu-rt minden más, cs&k szép nem — a leiras.
8. A. Bpest. KOszönet t
2900. G. (i. Kég ki vau szedve, d* mindig közbe jött áürgősb. Jövő számunk hozza.
21)6(5 „Játék és hajlam". Köszönettel vettiik, szíves üdvözlet.
2i)67. Dr. T. Noha magam expediáltaui, ujböl szives-u megkiildém minilkettüt.
2ytiíj. (i. Szentgyörgyvölgye. Az érdekes jelentést annak ídcjél-eu szivesen veszem.
2!>ü9. Alsó-Lendva. Köszönet ! Helyes, tehát Szüret után. A többi alsó-lendvai tudósítást, illetőleg helyreigazítást is köszönjük; örvendünk, hogy a tosz hir megezáfoltatott.
Vasúti menetrend. A buda-pesti idótmutató óra szerint,
indul ktuiisMÚrol
Vonat /iovti.:
•sám Ora Perc. Id->
205 Eszék, Moh&es, Dombo vár n Kiuiuéba 4 40 reggol
„ B 2 3U délut.
212 Uuda-Pcstre........4 öö reggol
áO2 ' ...........2 Ö délut.
204 ...........11 3U estvo
Bécsbe (Szombathely, Bées lijhely tVléjö Ö reggel 301 . .........¡1 io estvo
315 Sopronyba ........3 30 délut
203 Triesztbe és Pragerhofou keresztül
Qrács és Bécsbe ......4 Í)U feg^al
2lil Triesztbe és Prágerhofou keresztül
(irácz és Bécsbe ......^47 délut
Érkezik Rauiz«»ra
honnét:
21G Eszék, Muháen, Douibnvár 6 Eiuiuéból 1 41 lielut 2U6 . „ „ „ 11 11 estve
203 Buda-Pestről....... 4 20 reggol
201 ..........2 b délut
211 „ .......• . . y 44 estve
314 Bécsből (Szomhath. Bécs Ujhely)M5l 10 27 eslve
>» » n F 4 6 reggel
316 Soprouybúl ........11 53 délel.
214 Bécsből Grácz, Marburg, Pragerliof
felől ......... 4 12 reggel
202 Trieszt- és Bécsből Mzrburg, Prager-
boí t'elöl.........1 21 délül.
204 Trieszt-és Villachból Prágerhof íolöl 11 — estve.
Marburgba csatlakozás Villach és Erauceslusl be s „ w » Fiaucestestl>ől
Felelős szerkesztő: Batorfi Lajos.
TIZKIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
SZEPTEMBER 12n 1878.
Lepjafcb
NAGY- K A XIZSA N.
A , BUZATÉREN" naponkint reggeli Bórától esti 10 óráig fényes kivilágítás mellet nyitva van W ERIN R. nagyszerű stereosKop
ni ű k i á 1 I i t á s a,
mozgo pleorama nafly csataképekkel, mely f>uu legújabb
és legérdekesebb látképet tartalmaz, s ezek közt a párisi
dalmű , ballette-, operettebeli csoportozat! képek, továbbá a legújabb orosz török háború nevezetesebb mozza natai, különösen
ütközetek Plevnánál ós a Sipkaszorosban.
íizeken kívül láthatók a természet után felvéve: a becsi, philadelphiai, párisi világkiállítás és a buda
pesti árviz.
Végre a külön kabinben felette érdekes párisi titkok. Belépti díj szemelyenkint 20 kr.
Minden látogató emléket is kap Ezen e nemben egyedüli múfényképek Európa legelső varosaiban legnagyobb tetszéssel fogadtattak és ennélfogva itt is számos látogatást remény lek és kérek.
Mély tisztelettel
W E R I N 11
NB: Minden héten uj müsorozat. (088 4 -*
Császár
kizárólagosan
királyilaq
■29 Q3 (ewmSiiotiajy) iwtr>]n isrifii^j
'loxx-m iss
szabadalmazott Í0T_* 9in)

PURITAS
H a j-i f j i t ó-t e j.
A „PurltaS* nem hajfesték, hanem tejuemfl folyadék mely majdnem ar.on csodálatos hatással hír. hogy ósz hajakat megifiit, azaz las saukiut még pedig legkeSobb tizennegy nap alatt ama mmt visszaadja.
meyllyel eredetileg bírt!
A „PuritaS"4 nem taitalinaz festékanyagot. A haj tetszés szerint vittel mosathatik, lehet fehérrel átvont vánkoson aludni, és gőzfürdőket használni, a festéknek nyoma som vehető ésr.re, mert .1
,Puritas4
■TjuiiypupaiTf ftyfyvaupf Rfíua qqvjojjioy[DfiB opzdy
(Apnajioo) ^BUJ.ICKIOSO jp>je 'j^uçinnri sa.fíía J^ÎJB pűfoanzs jditipu fíCucL JLvCiSvffl
\ St^IUtt} AJOAiqoSutf SO BIZOlTBiJ
XXXXXXXXXXXXXIXXXXIXXXXXXXXXXXX
LíJii. I
nem fost, hanem ifjitja és pedig .1 l-ghoaszabb és leg.It1s.1M> ní»i hajtatot és .1 férfi haját és szakállát
Kgy iiveg rPurita3- ára írt. (postai szétküldésnél -0 krral több s készpénzzel v.-íg) után*'éttel kapható: Francz Ottónál Becs Mariahilfer
strasse 38 szám. — Nagy-Kanizsán vtlódi tiiin"iségben Práter BelS gyógyszerész urnal.
llázeladási hirdetmény.

ajánlja
nyolez különféle géppel jól berendezett
k ön y v nyom d áj á t
goo iH-2f>) Programmok, falragaszok, slb. nyomtatványok Lcyörs, pontos és hibátlan elkészítésére. Olcsó
árt biztosit.
OOOOOOCXXJÜÜOOOOOOOOOOO jla t,,vtíbblí az fészereit kk"jre <liszese" Buzaüszög nincs többe! k (i II Y V lt 0 I* O S lí C (I t' S C (,
A I) u p u y-féle 111 a g e d z o hasznúin távul. . , * : i. a ^nr^Kk i.;;,.,,,.,,!.,!,, I-Jviil
1 J 0 mel) ben az iskolai s eg)eoo kon) veken kivin
Kxen magedsR (rézgáliez (kékkő) és más páez savakból állván) pap[p HUZ- ¿S írÓeSZkÖZÖk Stb. a legjlltáuyo. -- ha .1 minden csomagon láthat-, egyszerű hasznalati utasítás * l * J .
sabb árakon kaphatók. Ajánlja végre a most megjelent
Nagy-Kanizsán a vásártéren 7. szám alatti ház állván négy szoba, egy konyha, pincze istálló és pajtából, valamint egy házi kertből — szabad kézből eladó.
t'gyancsak egy a szt-györgyvári hegyen fekvő szollo minden hozzátartozóval együtt.
Bővebb felvilágosítást a fentjelzett ház tulajdonosánál nyerhetni. (ti89 3 -3)
kiirt
pontosan betartatik rn/.ögöt: buy.», arpa, zab, köles, knkorirza, stb. bői egészben, mint azl a bizonyítványok tanúsítják
A n. m m kir földmüvele<»i minísterium közlesei ajanijak a Dupuy fele magedzot mint batasos szert a bnzaüszóg kiirtasara
Kívánatra minták és bizonyítványok ingyen és bérmentve. BoSZIlíü, Hd'CZegO VÍlia ¿S Moilteiiegro
Egy csomag ára 2 hectoliter ^200 liter) mag szamára 30 kr ostr ert
politikai térképét. Vidéki becses megrendelések a czim pon-fő elárusitási raktar Nagy Kanizsán Rosenfeld Adolfnál, tos kitételével gyorsan és pontosan eszközöl-
Z. Egerszegen Gráner L fia kereskedésében. tetnek.

Köss és Dupuy Bécsben,
xxxxxxxxxxxxx\xxxx\xxxxxxxxxxxx
* * * * * * * * * * * * * *
o «
* *
n *
* * * * * * * * « « *
WAJDITS JÓZSEF
könyvkereskedései)
megjelent ci minden küitv
Halljak a szép szót!
Magyar felkoszüutö (toant) kóoyv, szerkesztették : Wajdits József és Bátortí Lajos. Harmadik javított és tetemesen bövitett kiadás, mely kötött és kötetlen mindennemű felköszöntés! tartalmazván, díszes kiállítása és tömött tartaima, ugy hasznos és mulattató voltánál fogva miudenkinek. de klilonöbeu az ifjúság tigyelmebe ajánlható. áöO lapra terjed s díszes kiállítása. Az I-sö kiadax l.*>00 példány egy év alatt, a második 2oOO példányban rövid időn kelt el, mely eléggé bizonyítja e konvv életrevalóságát. A keménykötésű könyvnek ara 1 frt. ÖO kr — l'artalom kivonata Kiúszó. Kólteméuy. A toaszt eredete. A hazára 1 liszünnepélynél. Diszebédnél Höígyokre. l'saladi ünnepélyeknél. Keresztelőben, ázületcsnapon. Névnapon. Eljegyzéskor. Menyegzőben. Beigtatasnál. Kgyletiünnepélyaél. Vegyes köszöntések Összesen 243 felköszöatést tarulmaz.
Rajta fiuk vigadjünk!
Közkedvességü dalköoyv, ötödik bővített kiadas. E nagy szorgalommal összeállított mu közel louO válogatott dalt taltaimaz ; ujjonan feltalálható magyar opera és operette dalokkal bóviiett mú, sziues borítékkal kötve, csinos kiállitásáuál fogva is kitiino, mondhatni a inaga nemében páratlan mú, mely már több mint úzennyolezezer példányban forog a közönség ker.eu. Ara a Soo lapra terjedő könyvnek 1 frt «0 kr. aranymetszést! di»zköté* kr. Uyíijtötte Wajdits
József. Tarulma: íiontidalok, katonai dalok, indulok, természetdalok, romáuezák, élez- és gúnydaluk, b/.erelemdalok, bordalok,tanczdalok, rab- és dubajdalok, idegen dalok, opera és operctto-dalok s>it
!
Magyar dalkönyv olcsó kiadása, 90 kr.
Rajta leányok mulassunk!
mulattató kézikönyv, magyar hölgyek számára, gyiljtntt" Wajdits József. Ajánlható mindkét, nembeli mnl.it-ni vágyó közönségnek, raimi beitartahnara, nundpetlig killbejere ügyelem lordittatotr, ura az .-OO lapra t rjcilö, sr.tnnyomatu borítékkal ellátott könyvnek 1 frt GO kr. Arauymetszcsü lijazkiadásiiak - Irt '>0 kr — '1'artAiora kivonata: Lloigyei. ;hez. Az egészségről. Pipere asztal. Öltözekaxoba Illemtan. Jeles monáat>k. Nóuevek. Virágnyelv, ozinnyelv. .-izavalminyok Adomák. Ivéidések s feleletek. Kártyavetés. Emlékkönyv. Névrejtó emiekversek. Társasjátékok. Tréfa« mulatságok. Tánczkönyv és zaradék.
Rajta párok tánozoljuiik !
Lakatos hándor tánczkönyve, mindkét nembeli ifjúság szamára. Kiadta Bátorfi Lajos. Lakatos bámlor arczképével s a szöveg közé nyomott tá^czábrakkal, díszes czimborákkal Keménykötésű n.ú ára 1 frt 40 kr.
Ketoelhango k.
l'jévi, név- és születésnapi s az elet egyéb viszonyaira alkalmazott köszöntések, kötött és kötetlen beszédben. Irta: liotím&u Mór, iliszea nyomatú kemény kötésben, ár.i 1 frt.
Vedd szivemet szivedért!
Szerelmi levelező könyv, alkalmi levelezések változatos gyűjteménye, szerelmes párok szamara, Szívéi} esitől Csinos boritekba kötve, ara 1 frt ¿0 kr.
e ii Nagy-Kanizsán
kereskedésben kapható :
Szegényből lesz gazdag
jó számvetéss* 1, gyors és biztos segitó minden adás- és vevésuél, '/» krtól kezve 10 frtig. Évi jövedelem 1 Írttól 10 K) frtig. Teli es üres hordók megmérése, kiszámítása. A gömbölyű fák kubik tartalmának meghataroztatbatásáróli táblázat. A sulymértékek vamsulyra való átváltoztatá-sáróli táblázat. Cselédbi-rt és arendat mutató tábla. Ellési é3 kotlási idő számítása Törvénysze-riuti bélyegrovat Táblázat a fatörzs kiszámításához. A lovak fedeztetese-, a birka üzetése-, és a góbék górgetesének eredményeróli táblázatok. Ara kötve e díszesen kiállított zsebkönyvnek yo kr.
Lenormand
A híres czigáuynő igazmondó kártyája, színezett kártyával, magyar aláira»sal és sz<> veggel, ara ¡'»0 kr.
Egy tarisznya ostobaság !
llumorisztikus eszmék, ötletek, élezek egyvelege. (íyöjt. Nevető Viltnos tö' b felfedezetlen tudomány prufessora, ára díszesen kötve 1 frt 40 kr.
Ungarn im Spiegel deutscher Oichtung.
Magyarország a német költészet tükrében, díszes kiallitásban fűzve 1 frt «0 kr., elegáns ■liszkötésben aranyozva 2 frt SO kr.
i)r. krie|(ler Mór: „Önmentő"
vénymiutékkal miudkét nembeli b tegek számára, ára 90 kr.
I>r. Krienler Mór: Az elveHzett ide^eróncL vinfíZitpotlaM«,
vénymintákkal orvosok és betegek számára, ára 90 kr. Mindkét füzet egy kötetben, diaxe* kiállításban, 1 frt «X) kr.
Juhász: Szépirawi mintalapok,
közép, reál, polgári és felsőbb iskolák használatára, magyar és német, ára a 15 iratlapuak csak 2S kr.
Gyönyörű magyar katli. imakönyvek mint: Mannaskert üdvösség ösvényé, lelki vezér többfele kiadasban 40 kr'tol kezdve 12 frtig, papír, bőr, selyem és bársony kötésekbe«.
A f. nu bbieken kivül megj lenik minden évben Wajdits József nagy képes népnaptára körűi-beiül barminczezer példánybau, ára 4t.» kr.
Alkalmilag szíves figyelembe ajánlom a hetenkinl k è t s z e r vasárnap és csütörtökön már IS óv óta megjelenő
Wajdits József könyvkereskedő Nagy-Kanizsán.
*
W *
*
* * * * » * # * »
îf
íf »
»
o >f
íf
w >f
íf »
» * * * * * *
w w
ag-Kausán, nyomatott a kiadó lapulajdoos Wajdits József gorssajtójá.
NAGY-KANIZSA, 1878. szeptember 15 én.
Tizenhetedik évfolyam!
| Előfizetési ár: |<
óvr« ^ frt ^
fél évT" '1
negjrd •'•vre - „
Ef/i/ azám ÍO kr
Hirdetések
C> h.nÁI>os p»«tit»nrl>«n 7, m á*o.i«7.1 ir •» s mir.«len további sorért f> kr NYÍLT l'KKKKN «.»!• nkéitt l(i krért vé-
leinek f,-l Kincstári illeték minden egyen liiril»*té«4rt külön' £ 30 Ur fir.<-teudő. £V- 4ÍAV*
? A !ap «Kollomi rés*4t m ' illetS közlemények a Tj «zflrkesztőhfiz,
anyagi ré'r.ét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intúzendük : NAUV KANIZSA Wlassictház
Bérmonteilen li-velek. csak ismert tnuukatár niiktól fogadtatnak il.
(Kéziratok vÍA»y..i »»ini
I küldetnek. «,. « %--
előbb: ,ZALA-SOMOQYI KÖZLOX Y.'
N.-Kanizsaváros helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi 8 iparbank44, „n.-kanizsai takarékpénztár44, a „zalamegyei általános tanítótestület44, a n.-kanizsai kisded-neveló egyesület*, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-katiizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítene.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A iiagy-kuufosai társaskör t. tag->
jallio/i.
Alapszabályaink O-dik § ának 4-dik pontja értelmében a ki a társaskörbe tagul belép, belépése utáni oktober hó 1-só napjáig vállalja el a tagsággal járó kötelezettségeket. E szerint tehát kötelezettségeink a jövő hóval megszűnvén, gondoskodni kellett, hogy uj kötelezettség valla-iása által a társaskör léte továbbra is biz-tosittassék. Ez okból az igazgatoválaszt-ínany határozatához képest értesítjük a t. tagokat, hogy a mennyiben b e 7. a r ó l a g szept. 1 6-i g az elnökséghez intézendő Írásbeli nyilatkozataikban a körből való kilépésüket be nem jelentenék, jövőre is a nagy-kanizsai tarsa s-kör tagjai közé soroztainak.
ily irányú határozat a társaskör t. tagjainak kényelme szempontjából hozat-ván, — mivel előreláthatólag aránytalanul kevesebben lesznek a kilépők,jaiint a megmaradók — tisztelettel kérjük azou tagokat, kik kitűzött feladataink megvalósítására társulni jövőre fölöslegesnek tartják, hogy kellemetlenségek elkerülése végett kilépésüket a fenti határidő alatt bejelenteni szíveskedjenek.
Kapcsolatosan ezen felhívással beszámolunk az 1877— 1878-dik év működéséről is.
Alakuló közgyűlésünk 1877. oct. 8-an megtartatván az igazgato-valasztmáuy következőleg állíttatott össze: elnök Dr. Lak) Kristóf, alelnök Farkas László, titkár ííj. Beutzik Ferencz, pénztárnok l)r. Freund Zsigmond, könyvtárnok Schmidt Karoly, háznagy Erdódy Lajos, ügyész Lengyel Lajos, választmányi tagok Martin-kovics Károly, Hencz Antal, Dr. Horváth Ferencz, Gracheg G\ula, Belus József, Varga Lajos, Gulyás Jenő, Hoffmann Mór, póttagok Bátoiíi Lajos, Ebenspanger Leo. Évközben az igazgató-választmányból többen kilépvén, kővetkező változás állott be: pénztárnok ka lóu Baboss Lászió, könyvtár-ltokká Dr. Tuboly Gyula, haznagygya Orosz-váry Gyula, Bátoiíi Lajos és Ebenspanger Leo rendes választmányi tagokká eloléptek és Dr. Schreycr Lajos póttaggá választatott. E választmány a kör folyó ügyeit 12 ülésben intézte el.
Ugyanez ülésen választatott meg a vigalomrendezó bizottság következőképen: elnök Veszter Imre, titkár ifj. Bentzik Ferencz, pénztárnok Dr. Tuboly Gyula, ellenőr Ebenspanger Leo, bizottsági tagok : Baboss László, Garai Benő, Sebestény Lajos, Gut-iuan Vilmos, Ebenspanger Leo, Gózony Sándor, Pirovics Béla, Merkenberger Károly Vésey Mihály, Bogyay Ödön, Varga Lajos, Gracheg Gyula és késóbb a négy utolso kilépése folytan Fülöp Kázmér, Fesselhoffcr József, Hanny Elek, Tóth Gyula.
A czéloknak, melyek megvalósítására szövetkeztünk, következő tevékenység által igyekeztünk megfelelni:
Különféle hirlap és folyóiratot járattunk összesen 35 öt. Közölük 10 politikai,
6 szépirodalmi és képeslap, 6 közhasznú és ismeretterjesztő, <> vegyes szaklap, 4 élcz-lap, 3 vidéki és helybeli lap. 26 magyar és í» német nyelvű.
Felolvasásokat tartottak:
1. Dr. Schreyer Lajos: „Az egészséges házról" egészségtani tanulmányt 1S78. mart. 17-én.
2. Farkas László: „A villamosságról* természettani előadást 1878. évi apr. 7, 14 és 21-éu.
Tánczestélyt rendeztüuk 0 otés pedig:
1. 1877. évi oct. 24 én (eredménye 14 frt. 25 kr. hiány.)
2. 1877. évi nov. 25-én (tisztajövc-delem 8 frt. 20 kr.)
3. 1877. évi decz. 31-én (tisztajövedelem 89 frt. 62 kr.)
4. 1878. évi jan. 7-én (eredménye 49 frt. 21 kr. hiány.)
5. 1S78. évi febr. 5-én (tisztajövedelem 24 frt.)
6. 1878. évi junius 8-án (belépti dij nélkül.)
Estélyeink tinancziális eredménye tehát 41 frt y(i kr., mihez hozzaadva a vigalomrendezó-bizottság pénztárába tavairól áthozott 23 frt 63 krt. kellene lenni vigalomrendezó- bizottsági pénztárunkban 65 frt 5y kruak: azonban kiadatván ebből a nagy teremnek tánczestélyeken szükséges feldíszítéséhez függönyökre 45 frt. s az utolsó helyen említettük tavaszi tánczestély belépti dij nélkül rendeztetvén, vigalomrendezó-bizottsági pénztárunk ma teljesen üresen áll. S mig ekként pénzügyi tekintetben estélyeink mitseui jövedelmeztek, addig hízeleghetünk magunknak, hogy kedé lyeaség dolgaban mitsem veszitetteií.
Könyvtárunkat jelentekenyen gyarapítottuk ugy, hogy míg a tavali év végén csak az üres könyvszekrény s néhány könyv volt összes sajátunk, ma mar egyesek adakozása és 304 frt. 50 krnyi sajat vétel utján odajutottunk, hogy mintegy 254 kötetben 164 becses muukával dicsekedhetünk. Ép azért kell, hogy itt nyilvánosan köszönetet mondjunk Baboss László, Ba-toríi Lajos, Engländer Otto, ifj. Fesselhoffer József, Gutmann Lázár, Belus József, Farkas László, Hencz Antal, Halphen Mór, Martinovics Károly és Dr. Tuboly Gyula uraknak, kik nagybecsű adományaikkal könyvtárunkat ily jelentékenyeu emelni segítették.
De ez volt azután az egyetlen örvendetes mozzanat, mit idei életünkben följegyezhetünk s utána már csak azon aratásról szólhatunk, mit a halál vitt véghez sorainkban. Elvesztettünk négy íiatai re-méuydus életet, kik a mily fényét és díszét képezték körünknek eddig, ép oly erős támaszul Ígérkeztek a jövőben: Gracheg Gyula, Tóth Nándor, Dr. Scherz Simon es Tóth Gyula tagtársainkat. A kérlelhetlen halál oly korán ragadta el őket tőlünk és mégis már oly szilárd helyet foglaltak cl sziveinkben, hogy emléküket ki nem irtja onnan az idók sora soha. Némi vigasztalást is a szenvedett veszteség fölött csak az nyújthat, hogy körünk uj erőkben az év folyamán sokat nyert, a mennyiben tagjaink száma 108-ról 128-ra emelkedett.
Mi az a mit még jelentenünk kell? Megmondani nem tudjuk ; mert nem tudjuk dicsőség lesz-e abból osztályrészünk, vagy veszteségeink számát fogja szaporítani. De ha helyiségünkben összejövünk, látunk kétkedő, szomorú, csüggeteg arezokat és leolvashatjuk egymásról, hogy fáj bennünk a szív; mert hisz az ezrek között, kiket lelkünk aggódva kisér a csaták mezejére, közölünk is van 16 kitéve szokatlan fáradalmak, nélkülözéseknek és talán a halál legiszonyúbb nemének. Adja Isten, hogy ujraalakuló körünkben mielőbb keblünkre szoríthassuk őket.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1878. szeptember 3-án.
Dr. LAKY KRISTÓF,
eluölc.
Dr. BENTZIK FERENCZ,
titkár.
Svastits lieiio
Zalavármegye alispánjának a f. évi szeptember hó 2-án tartott bizottsági köz-gy'f'Ués elé terjesztett jelentése, a törvényhatóság állapotáról.
(Folytatás.)
JSIegyénk közbiztonsági állapota, — melyet a folyó évi mája* 6 ki közgyűlés elé ter jeszteti előző időszaki jelentésemben kielégítő nek oly annyira nem jelezhettem, miszerint a rögtön bíráskodásnak is ezen évi február hó 1 én letelt hatályát ujabbi egy évi tartamra feluji'ani kellett, — azóta léuyegesen jobbra fordult, ambar sajuáialial kell je.eniunem, hogy ezen időszuk alatt is követ letett el egy mélyen megrendiu rablogyiikosság, nevezetesen juuiua hő 23 au Frisch Ferencz es &.uos/. József sta-jL-rhoni 8uecberg és Useiz községi lakosok a tormási vendéglőben üreo hurdókkal megrakott szekerüket hatrahagyva, a homokkomá romi hegységbe eltávoztak bort összevásárolni, estefelé a homokkomaromi vendégiőbeu vacso ráltak s ouuét esti 1U óra tajbao a rendes utón szekerükért r»ormás felé eiiudulva, utjokban egy hozzájuk csatlakozott fegyvertelen íiatai pór öltözetű egyén biztatására a közeléobi u ra tértek, a Berezeg Batthyány uradalmához tartozó Fulop majori erdosegnek, hol a folrakott ólfa közt megamadtatvau, Kuosz József olfa darabokkal agyon veretett, Frisch Ferencz pedig a kapott csapások következtében eszmé-letleuül a helyszínen maradt, a a uaia volt 174 frt készpénzétől megfosztva, másnap virradóra a munkara menő Füiop m.jorbeii epedek által megtalaltatvau, a huiu azonnal Sormás községbe — és a meg életben talalt Frisch Fereucz ápolás végett a uagy-kamzsai kórházba ssáiii-tatott. Az azonnal megiuditott nyomozás folytán súlyos gyanúval terhelt Bakos István Fülöp majori béres, ki a szerencsétleneknek a homokkomáromi vendéglőben történt idözésjkor otc sziute megtorduit, s előttük távozott onnét, valamint Dobos Marczi hely nélküli csavargó — ez utóobi Tapolczán — elfogatván a nagykanizsai kir. törvényszéknek átszulgáltatta.«, hol a vizsgálat valamint megyeszurio a nyomó zás még jelenben is kellő erélylyel folyamat ban van, s hogy az a gonosz tettesek felderité sére vezessen, annál is inkább kívánatos, mert ezen iszonyú bűntett mar öumagaban is közbiztonságunkra a legsajuosabb homályt vetvén, a tettesek ki nem ludasa esetére abbau is éreztetné káros hatácát, hogy a borvásárlókat nem csak azon, de távolabb vidékbeli szóllóhogysé-gektói is elretientetné.
Készemről e végre a lehető intézkedések megtétettek, » egyszersmmt közbiztonságunk kellő oltalma tekintetéből a különben is tartozó helyi őrködést akkép rendeltem megyeszerte végrehajtatni, miszerint bármely község határában elkövetett s a köz biztonságot »értő bűn-
tényért a telelőség első sorban az illető községi elöljáróságot terhelvén, ily esetekben a bűntény lehető meggátlása s a letlesek kitudása — illetőleg a büujelek feltalálása s a bünkorűlmé-uyek felderít he lésére vezethető helyi kutatások és rögtöni nyomozások — miut köteles helyhatósági eljárás netáni elmulasztása, miudeukor a legszigorúbb megtorlás alá vonassék.
A fentebb előado'.t s eléggé sajuos eseteu kivül azonban közbiztonságunk aletolyt 4 havi időszak alatt nagyobb mérvű oüumerénylettel meg nem tauiidtatolt s főleg kiemelendőuek tartom aton kedvező jelenséget, hogy a mint a reude.i munka időszak beálltával a kereset forrása megnyílt, az alsóbb néposztályuál az apróbb tolvajaági esetek száma is az előbbi evekben előtordultakhoz képest hasonlithatlauul csekély s egyáltalán oly kedvező arányra apadt, melynél kedvezőbbet hasonló területen — népességgel és időtartamon át Európának egy állama sem mutathat lei; nevezetesen elkövettetett május havábau 3 szoba, — 2 pincze és 2 kamara feltörés, legiukább elelmi czikkek és ruhauemüek. eltolvajlásával, továbbá 2 láda feltörés, melyek közül az egyik esetnél áU írt s a másiknál í>Ü frt készpénz tolvajohatott el, de mindezen ősetekuél a lettesek elfogatván az illetékes biróságuak á'adattak, á az ellopott tárgyak is nagy részben talajdouosaikhoz visszakerültek, — ugyau május havában állattolvaj-lá* 4 esetben — és pedig ké-. esetnél 14 db sertvéanek, egy esetuél 1 tehéuuek és két borjúnak elhajtasávai, végre hat egyszerű feltörés nélküli tolvaj.ság kovettetett el,-melyek közül a tettesek az allattoivajsági esetek mindegyikénél a lopott tárgyakkal együ'.t, az utóbbiak közül P'-dig 4 esetben nyomoztattok ki és szolgáltatlak át a biróságuak.
Eléggé sajuos téuyül kell itt felemlítenem, hogy Pettóczi Gyórgy Talliáudörögdi helyettes jegyző, ki régebben Felső-Zsid községben mint adóvégrehajtó volt alkalmazva, ottan elkövetett 600 tnuji péuzsikkasztása miatt május 16 au elfogatván, a bíróságnak atadatott, — Spailer Béla diszeii körjegyző pj-dig lobb reudbeii hivatnioá pénzek elsikkasz-tasa utáu áilom.isáról inijun 13 áu megázokött s a m-!gye teruietéu feltalálható nem lévén, országszerte nyomoztatik. Juaius havában ösz-szeseu 1 kam ira, 2 pinczefeltörés, 2 lőlopás és 5 egyszerű apróoo toivajsági eaet jeleutetvéu" tel, ezek legvoobjéuéi a tettesek szmle kiuyo-moztaitak; a ket lólop^s kivételével a többi eselek leguagyobb részénél tulajdonosaikhoz visszakerült targyakat legiukább élelmi czikkek képezték, egy esetbou pedig 20 frt kéz-péuz, melyet házi uócseléd s ismét egy mámk esetb u 4'J írt 60 kr. keszpéuz, melyet yáudor-czigányok tolvajoliak ei; a tewU-sek eien ese-lekoen is elfogattak. — Legcsekélyebb mérvet öliött az apróbb tolvajsagi büuesetek száma julius ós auguszius havaban, melyettbeu ösz-szt-seu 8 tolvajság — leginkább élelmi czikkek elorzásával s azou kivül l pincze, 2 kamara és 1 szoba feltörés kovetteteii el. A nagyobb beszámítás alá eső lolvajságokntaz emiilett két hóban leginkább váudorcí'gauyok és lóleg ló-lopással K.öveiték el, kik is e léroűi vétkes ügyességüket sunyira vitték, hogy nemcsak a zárt istállókból, hanem a luiajdouos áiul őrzött lovaii sajat maga mellől a legelőről eszrevétie-uül elhajtották, s midőn lehető gyors nyomozással üldözőbe vétettek, elfoghatlauul meneküllek, egy sereg Hsszouy és ruházatiau gyermeknek balrahagyásával, az azokról gondoskodni köteles hatóság nagy terhére; — ollopa-toit igy julius 21 én Zala-Koppauban a községi tanító zárt istállójából 2 db, julius hó 22 én a kis kauizsai közlegelórol 3 db, julius 26 áu Neinelb Ferencz geise szigethi lakos kárara a legelőről saját m»ga állal őrzött 2 ló és egy 4 honapos csikó, továbbá julius 28 áu Toimáesou Tóth János és Tamás György istállójából — a hol a nevezeti tulajdonosok személyesen feküdtek — azok mellől 3 db lovaik és végre az orosztoni legelőről 2 db ló, melyek, közül 3 darabnak kivételével a nyomozások daczára eddig több nem volt feltalálható, az erélyes uyo
TIZENETEK ÉVFOLYAM.
ZALAI KZLNY.
SZEPTEMBER 1 én 1878.
mozás azonban egy távol vidéken elkövetett hasonló bűn tetteseire vezetett, ugyanis Hol Ferenez magyar-szerdahelyi lakósnál 2 db ló és egy cs.ko barnít» ióiovelekkel talaitatván, azok a teljesített vizsgálat iolytán beigazolt tulajdonosaiknak — Z-iga József szlavóniai lakosnak vissza adattak, a tettesek pedig Daxner József szlavóniai és Berkes János bocskai lakós czimborák elfogatván, az illetékes bíróságnak átftzoiguliaitak. — A váudorczigányok alul elkövetett, s fentebb énn'.ett bűntettekre nézve nem mulasztám el a tekintetes közigazgatási bi zottság havi rendes ülésében részletes jelenté semet megtenni, minek folytán a közigazgatási bizottság intézkedett in az e részben fennálló megyei rendszabály sikeresebb végrehajtasa iránt, egyszersmind a nagyméltóságú belügy-minisuriumhoz ezen ügyet felterjeszteni hatá-rozá, hogy a vándor czigáuyok vadon kobor-lasa általi haborgattatásnak s a most már mitfd-egyre nagyobb mérvet öltö büumerényleteik álial előidézett kozveszélyekuek az arra egyedül képes törvényhozási intézkedés utján vége vettessék. Végre jelentésem ezen részének ki egeszítéseiil tisztelettel megjegyzem, hogy a le folyt 4 havi időszak alatt foglársaguuk által összesen 28 igazolvány nélküli fegyvertelen egyének lógattak, el, és kisertettek illetőségi helyeikre, ezeken ki\ül pedig egy — több reud-beli bűntettekkel terheit közv.eszélyes csavargó és két — ulóbbi időbeli rablás bűntettével vadolt egyének lógattak el es szolgáltattak át a büntető bíróságnak, mi is tanúskodik arról, hogy toglarsagunk eléggé hianyosnak ismert szervezete m -llett is a közbiztonsági szolgálat körüli valóban nehéz feladatat a viszonyokhoz képes», lehetőleg sikeresen teljesíteni igyekezik.
Az előfordult tüz esetek száma május havában 4, juniusban azonbau tizenkettő s mindezek kozott legjelentékeny ebb voit a Csáktornyán junius hó 20 án történt tüzeset, melynél 1 l lakhaz, s melléképület 5300 frt becsérték kel esett a kiderithetieu okból támadt tüz mar-talékavá, — de nem kevésbbé sajnos az, hogy a fentebb emiitett 10 tüzeset áldozatai közül, melyeknél közel 18 ezer forintra becsült érték hamvasztatott el, biztosítva csupán a Csáktornyán e.égett épületek közül tíz — összesen 3:>00 frt erejeig s ezen kívül még csak egy épület 12tJ írt erejéig volt biztosítva. Julius és augusztus havaban az előfordult tüzesetek szama a szokottnál kevesebb — összesen 0 volt, s ezek közül is villámcsapás állal idéztetvén elő, részemről ezeken kívül a többi 3 tüzesetek számat az előbbi évek hason id-'szakahoz képest örömest jelezném kedvezőnek, d-i ettől visszatart azon vélhető ok, hogy főleg julius hónak nagyobb részén át folyton tartó és a gazdakat eiég kárral suj;ott esőzések voltak, s így a tűznek kounyeu gyúlékony anyaga — a szarazsag — hiányzott. Jelentésem ezen részé-uel sem mulaszthatom el a tekintetes bizottsági kozgy üles kegyes tudomasára hozni egy oly telaUlozó emberbaráti tényt, mely által az elégés iszonyú szerencsétlenségétől mentetett meg ket ártatlan gyermek elete, ugyanis : A.-Lendva járásbeli ílosszutalusi szóllóhegyen folyó évi augusztus 14 én támadt tűzvész alkalmával Fehér József ottani hegyi lakós nak haza is kigy ulladváu, az erdőre faert volt gazdának és nejének is távollétében lakásuk elzárt szobajábau hátrahagyott egy 4 éves leány és 3 eves rigyermekeik menihetlenül a lángok áldozataiva lesznek, ha Beukovits Márton vinczellér saját eltének koczkaztatásával az égő haz ablakan áthatolva, őket a lángok közül ki nem menti.
Azon meggyőződésben, hogy a felebaráti szeretet legszebb erényével — az önfeláldozássá! nyújtott segély ily nemes tényének kiérdemelt R«^zméltanylata iránt az intezkedés leg Iletékesebben a tekintetes bizottsági közgyűlés által történhetik, e czélból van szerencsém az erre vonatkozó jegyzőkönyvet, mely az említett élet mentes körülményeit részletesen tárgyazza, e jelentésemhez mellékelten azon tiszteletteljes kéréssel a tekintetes közgyűlésnek bemutatni, hogy az ily szép tet're buzdító például, az arra érdemesüket kitüntető s lehetőleg jutalmazandó határozatának tárgyává tenni kegyeskedjék.
Elemi csapás által szenvedett károkkal megyénk több községei főleg a julius hóban előfordult viharok alkalmával elégge érzékenyen sújtattak, nevezetesen julius hó 2-án délutáni 4 — 5 óra közt a kisfalud! és ördöghenyei szől-lóhegyet egészen, az ördöghenyei mezőségben lábon állott vetések és ültetmények nagy részét, julius 3 án pedig délutáni íj— 7 óra köxt a kanizsai járáshoz tartozó Bajcsa és Fitye-haza községek határait egészben, Keresztúr község határának felső — és Szepetnek község határának alsó részét a sűrű zaporban esett dió nagyságú jég elverte, s nagy részben a termést megsemmisítette, elannyira, hogy a lábos jószágnak szalmája is használhatlanná vált. — Ezen felette sajnos csapással sújtott községekben az okozott károk hivatalos megállapítása és részletes felvétele telj esi te t vén, annak alapján a szenvedett károk arányának megfelelő
adóleirások az arra törvényszerint illetékes köz-igazgatási bizottság által már elrendeltettek, de e helyütt ismét sajnálattal kell felemlite nem azon körülményt, miszerint éppen ezen aJó leiratási ügyek jelentékeny száma tanúsította azt, hegy megyénkben a jégkár sújtó eseteiben egyedül nyújtható biztosítás nem vetetik a kivánatos mérvben igénybe, de legke vesbbe a kisebb birtokos gazdák részéről, kik e miatt gyakran egész évi s egyedüli jovedel mük elvesztésének pólolhatlau kárával sújtatnak.
Szabad legyen itt, röviden megyénknek általában a gazdászat eredményétől feltételezett anyagi helyzete jelzéseül felemlíteni a következőket :
Az évi termés eredménye, mely megyénk legtöbb vidékein bőnek Ígérkezett, a közbejött idóviszoutagságok káros behatása következteben nem egészben feielt meg a várakozásnak főleg minőségre nézve nem, mely a legtöbb terméuyeknél nem csak a tavaiinak kívánó — de a jó közép termésnek fokát sem érte el, némileg szerencsés kivételt e részben csak is a keszthelyi és pacsai járások egyes vidékeinek csekélyebb kiterjedésű hatarai képeztok ; m-ny-nyiségre nézve azonban a megye egész térti létén a termés állaga a középszerűnél jobb arányt tüntet ki, de ennek is ertékaranyat a juliusi tarlós es viharos esőzések által okozott karok jeleutékeuyen csökkentették, s másl.s lói az ezen időszakban általában csekély gabna kereskedési forgalom mellett az árak alanli-sága emelkedést és a kelendőség élénkülést nem nyerhetvén, mindezek összhatása követ keztébeu az évi termés eredménye, jövedelmi szempouiból, ezidószerint a középszerűség mértékét tulhaladónak nem mondható. Kedvező azonban általában a kapás növényeknek, főleg a tengerinek állása, ámbár a burgonyát illetőleg egyes vidékeken a korai tajok a tar tós esők által rothadást szenvedlek, a szőliók termése pedig a megye egész területén általában bőnek mutatkozik, a várható termés minőségét illetőleg — habár a szőliók érése a ki-vaut fokon nem áll, de a jelenlegi kedvező idő járás tartóssága mellett jó középszerűre lehet re ményünk.
Nem mulaszthatom el itt, a burgonya termést veszélyeztető „Collorado" rovar és a szollóket pusztítással fenyegető „Fortrix pille-rianaa herny ófaj iránt megyeszerte telj-síteit .•»zorgós vizsgalatok eredménye alapján jelentein, hogy a nCoÍloradou rovar pusztításától megyénk egész területe ment, a „Fortrix pilio-riana" pedig csak is egyes zalavolgyi és Kanizsa határ béli szőlőkben, de ezekben is oly csekély számmal mutatkoztak, hogy azoknak kiirtásával az ezen évi szőllótermés megmentése eszközölhető volt, mi azonban a fenyegető veszélylyel szemben kell, hogy fokozott ösz tónzésül szolgáljon az éber ellenórködésre és a tóleg megyénkre uezve elotkérdést képező bortermésünk érdekébeu is. a baj elhárítását egyedül bi/.tosithaló goudos telügyeletre.
(Folyt, köv.)
Ilel) i hírek
— A nugy-kanizsai társaskör 1878. évi sept. 18-an a Szarvas vendéglő nagy termé b-n zártkörű s tánczczal egybekötött tombola estélyt rendez a mozgósítottak hátrahagyott szegény csaladjai és a sebesül lek javára egyeuió arányban. Tombolaiárgyak, vagy ezek bevá-sariasara forditaudó pénzösszegek a ra--ghivot taktól köszönettel fogadtatnak ; azonban a szíves adományozók tisztelettel kéretnek, adományaikat bezárólag t. hó 17 lg ifj. Fesscl-hoffer Joziet úrhoz beküldeni. Nagy-Kauizsáu, 1878. sept. havában A tarsáskör vigalomren-dezó-bizottsága. A meghívó másra át nem ru hazhaló és annak előmulatasa mellett névre szóló belépti jegyek leszuek válthatók szept. hó 18-án délután 3 - 0 ig a társaskör helyi ségéb'-u és este a pénztárnál. Belépti dij : Sze-melyenKint l frt. Tombolajegy: 30 kr. Kezdet: '/j 8 órakor. Midőn a nemes ügyben ut törő társaskört hazafiúi örömmel üdvözöljük, torrón óhajtunk a legnagyobb sikert.
— A helybeli főgymuasiumban a folyó 1878/9. tanévre bejegyeztetett 353 nyilvános és 3 magántanuló, összesen 356. Osztályonkint: I. oszt. 07, II. oszt. 50, III. oszt. OO, IV. oszt. 40, V. oszt. VI. oszt. 28, Vll. oszt. 30, VIII. oszt. 29. Anyanyelvre nézve: magyar 333, német 10, horvát 11, cseh 1, morva 1. Vallásra nézve : rom. kath. 228, gör. keleti 1, Ágost, hitvallású 7, helv. hitvallású 4, izraelita 110. Növekedés a megelőző tanévhez képest 24. Nagy Kanizsán, 1878. szept. 12. Az igaz gatóság.
— Meteorológiai észleletek a nagy . kanizsai főgymuasiumnal 1878. évi augusztus hóban. Köeop légnyomás: 743 98 millímeter; legnagyobb légnyomás; 7511 mm. 18 án reggel 7 órakor, legkisebb légnyomás: 738*1 mm. 25 én délután 2 órakor. — Közép hőmérséklet: 20-71*0; legmagasabb hőmérséklet: 29'8°C 16 án délután 2 órakor, legalacsonyabb hőmér-
séklet 12-5°C 1 én reggel 7 órakor. — Közép páranyomás: 1473 mm. — A levegő közép nedvessége százalékokban: 81-3%l legcsekélyebb nedvesség: 54% 24-én délután 2 órakor. — Közép felhőzet (O tói 10-igszámítva): 3 0. Teljesen borult ég (10 zel jelöli) észleltetett 5 szőr, egészen derűit (0 val jelölt) 8 szor. — Közép szélerősség (0-tól 10 ig számítva) : 1*9. —5 nél erŐBebb szél észleltetett 1 napon. 93 észlelet közül jegyeztetett összesen «0 szél, még pedig: északi 29, északkeleti 0, keleti 0, délkeleti 0, déli 21, délnyugati 10, nyugati 2, északnyugati 4, szélcsend pedig 7-szer. — A légköri csapadék (eső) huvi összege 70 25 mm. Eső esett 7 napon, dörgött 1 napon, legtöbb eső (l9*55mm.) méretett 1-én. F.
— Körünkből távozott 48-ik gyalog ezred tagjától vett értesülés szerint Szlavóniában tartott 5 napi gyors menet közben szive sen fogadtattak a lakók részérói, már messziről örege apraja edényekben vízzel várták őket, szívesen adlak, mit adhattak.
— Tépést küldöttek hozzánk ujabban a hadseregbeli sebesültek részére: Dr. Laky Kristófné urnő sebkötöket és tépést; a helybeli szent Ferenczreiidüek zárdájából sebkolóket és lépésuek való vásznakat azovodába. Fogadjak szíves köszönetünket! Ugyancsak a mozgósítottak részére egy forint küldetett be hozzánk következő megjegyzéssel : 2 magyar lányka magyar dalt játszott, e dal diját van szerencsém beküldeni. N.-Kanizsa, szept. 13. 1878. N. N. Köszönettel nyugtázzuk s a be-gyüleudő ösozjghez csatoljuk. Városunkban folyamaiban van a segélyre szorult mozgosi tollak családjainak összeírása.
— A mozgósítottak csnládjainak segélyezése ügyében a kisdcdnevelö egyesület női választmanya szept 10 án az óvodaépületben ülést tart.
:— Meghívás. A »nagy-kanizsai iparos segédek önképző egyesülete" megalakulhatási ügyében foutos kérdés megvitatása végett folyó hó 22 én délután 4 órakor a „Magyar Királyhoz czimzett vendéglő termében közgyűlést rendez, melyre ugy a már beirott tagjait, valamint mindazokat, kik az ügy iránt érdeklődnek tisztelettel meghívja. Nagy-Kanizsán, 1878. szept. 5. A bizottság.
— Személy hír Dr. Pauler Tivadar igazságügy minister ur ó nagyméltósága folyó hó 12 én a déli vonattal Budapestről Keszthelyre érkezett, itt a Nioszner téle vendéglőben ebédeli s még az nap délután Badacsony ba utazott.
— VUmzásra méltó nemes tett. Akkor, midőn felséges urunk s apostoli királyunk felséges Király asszonyunkkal együtt a hadjáratba szólitoti liuk sebei enyhítése és honn-hagyotl és a nélkülözésekkel küzdő csaladaik bajai enyhítése tekintetéből meleghangú felhívást bocsátottak a nemzethez, kedvesen esik hallani a főtisztelendő veszprémi káptalannak azon nemes intézkedését, melynek következte beu a csatatérre szóihlott egyenek családai érdemében iutezkedni kegyes volt. — Ugyanis mint Hámmer Lajos merenyei urodalmi kasznár úrtól értesüleuk a nemes káptalan elren deke, hogy az összes gazdaságból a harcztérre szolitott liuk családja a mostani szállását megtartva a családfő részére biztosított teljes ti zetést és minden élvezetet a csaiádfóuek a hadseregből leendő haza érkeztéig teljes mérték-bei» nyerendi. — Kell e tisztelt olvasó ennél szebb es nemesebb példa a felebaráti szeretet igazolására, ugy hiszszük nem, mert a főtisztelendő kápialan igazán atyailag gondoskodik a harcztérre szollítottak családjarói, mig egyrészt az emberiség legnemesebb példáját ébreszti tel mindenkiben, addig a hadseregbe szó-litottakat biztosítja arról, hogy elhagyott csaladjuk benue a legbutosb istaplót felulalva, ót gondatlanul a katonai kötelme megoldására serkenti. — Bárha e uemcs tett számos után zóra találna, ugy a fajdalom és aggodalom, mely eddig keblünk érzetét áthatotta, enyhülését nyerné.
— Felhívás. Keszthely u. é. közönségéhez. Polgártársak! A nyomor és inség se-segélyért kiálltnak ! Mig egyrészt a Bosniaban duló vérengző háborúban testvéreink, rokonaink és ismerőseink, számos családot támasz és kenyér nélkül hagyva, vérzenek el. addig hazánk északi részén egy iszonyú felhő szakadás jutta'tott igen sok családot a nyomor és inség örvényébe. A keszthelyi polgári olvasó egylet választmánya a fentebb érintett s kedves Magyar hazánkat érő súlyos csa pások nagyságát tel fogván, folyó hó 8 án tartott ülése alkalmával elhatározta, hogy pénz éa tépésadományokat gyüjtcnd az emiitett szerencsétlenségek állal syjtott magyar testvérei részére. Egész bizalommal fordulunk Keszthely nemeskeblü és áldozatkész közönségéhez, mely a közei mnltban is oly szép jelét adta hazafias áldozatkészségének, kérve, hogy az eailitelt«zent czéihoz tehetségükhöz képest szíveskedjenek járulni. Atépés és vásson adományok naponkint délatán 4—6 órák közt a polgári olvasó-egylet helyi-
Bégébe küldetni, hol azokat Póltz Pál olvanó-egyleti jegyző voeudi át, a pénzbeli adományok pedig a gyűjtő kezén levő könyvbe bejegyezve, annak átadatui kéretuek. A szíves adakozások a t. adakozók nevei közzétételével hirlapilag nyugtáztatui fognak. Hazafiúi üdvözlettel. Keszthelyen, 1878. szept. hó 8 án. A keszthelyi polgári olvasó-egylet: Lénárd Ernő, elnök. Pöltz Pál, jegyző.
— Legmagar.b kitüntetés érte egyik munkatársunkat Ugyanis ó felsége tiz dar*b aranyat küldött Városy Mihály teinesiippai ta nárnak a nem régen megjelent és Mária Va léria fóherczegnónek ajánlott wKöszöutő Költemény eku czimü müveért, mely a királyi család hitbizományi könyvtárába felvétetett.
— Gyászhír. Alulírottak elszomoro dott szivvei jelentik elfelejthetlén édes anyja, illetve testvérük özvegy Bölcs Sándorué született Babos Krisztina asszonyságnak, f. évi szeptember hó 11 én reggel x/2 5 órakor liosz-szas szenvedés után tnellbajban Lentiben, éle tének 57 ik évében történt gyászos elhunytát.
A nv gboldogultDak lollti uyugalmáórt »n engesztelő szt. mise áldozatok folyó hó 12 én a lentii plébania templomban az Egek Urának bcinuiaitatolt, hűlt tetemei pedig a baksai sírkertben az örök nyugalomnak átadatlak. Lenti, 1878. évi szeptember hő. Bölcs Gyula, IV. éves joghallgató. B .bos K.-imán, és neje szül. Tóih Boatrix. Horváth Láazlóné, szül. Babos Katalin. Béka poraira!
— Egyháznwyyei változások : Dorner István papuóveldei lelkiigazgató szeutszéki ülnökké, Varga Boldizsár z.-egerszegi káplán kerka-szeul-miklósi plébánossá kineveztetlek. Simon Istváu bánok-szent-györgyí káplán Egerszegre, Busics János hosszuperesztegi káp Ián Bánok Sz. Györgyre, Pajthy Elek uj ál-dozár Hosszuperesztegre küldettek kápláui minőségben.
— A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet 1878/9-iki tanéve f. é. october hó l én veszi kezdetét. A fölvételi föltételek s egyéb a tanintézetre vonatkozó felvilágosításokkal készséggel szolgál a tanintézet igazgatósága. Keszthely, 1878. szeptember hó 10-én.
— Csáktornyán folyó hó 9-én szép számú müveit uói közönség gyűlt ösaze tanácskozásra a „Ilaltyu* vendéglő nagytermebeu. A tanácskozás largyát, mozgósított vitézeink, — szűkölködő csaladjaik — és a miskolczi árvízkárosultak segélyezésére alakuiaudó női egylet szervezése képezte. E nemes eszme meg penditői özv. Deurbányi Elekné és Szirtey György né úrhölgyek voltak. — A gyűlésen a segélyezés kimondatott, mire a gyűjtést vezető tisztikar a következőkép alakult meg: Elnökké özv. Horváth Gyórgyné, alelnökké özv. Tódor Józsefué, jegyzőnek Dugovich Pálné, aljegyzőnek Ficaher Henrikné, pénztárnoknak Varsányi Róza urnök választattak meg. — A gyüjtóivek kihordásával a következő hölgyek bízattak meg: Csesznák Sándorué, Deurbányi Elekné, Konyáry Mihályné, Laubheimer Jó-zaefné, Loebl lgnáczue, Margitai Józsefné, Szirtey György né, Varsauyi Róza és Wettenderfer Davidné úrnők; továbbá Bencsák Sztana, Beanyák Róza, Csury Ilona, Dugovich Betti, H-jrczer Paula és Szenenberger Róza kisasszonyok. — Szépeink járnak is már házról-házra, íaluról-faiura a következő feliratú ivvel: „Felhívás és aláírási iv a bosnyák hareztéren megsebesült honvéreink és azok családjaik fájdalmai enyhítésére, — mégis a miskolczi, ugy vidéke, árvíz sújtotta lakóinak felsegélyezésére, 1878. szept. 9-én Csáktornyán alakult női egylet kebeléből kinüldótt bizottsági tagok: N. N. gyűjtök részére". — Csáktornya és vidélce deres, adakozó polgárai nem is vonják magukat vissza. Mar is néhány száz foriut segély gyűlt össze. — Hölgyeink egyik része pedig serényen csináija a tépést és sebkötőkel.
— A Csáktornyái izr. tanodában folyó hó 8 és 9-én tartattak meg az évi zárvizsgálatok a szép számmal megjelent szülők és iskola-barátok jeienieteben, meg pedig szép eredménynyel. A tanulók különösen kitűntek az olvasas, irás és számolásban. A számolást valóban élvezet volt hallgatni. A magyar nyelvben hazafias magy arszóuok.lataról ismeretes Schwarz rabbi urtol nyertek a tanulók oktatást. — Kár> hogy a azivnemesiiö művészeti tárgyakra; az énekre és rajzra, valamint a testet erősítő lorna8zatra nem fordítanak gondot. E tárgyak nem tauittainak az izr. iskolában.
— Zala-Eger szegen f. hó 7-én az esti órák egyikében egy börtönőr — iszákos levén a — fogházban felakasztotta magát.
— Meghívás. Tapolcza mezóváros több polgára által a mozgósított hadsereg tapolczai illetőségű sebesültjei s hátrahagyott családjainak segi'ésére a tapolczai nagy vendégfogadó termeiben folyó évi október 1-én zenével egy bekötött tombola-estély tartalik. A rendezőség: Ádám József, elnök. Dr. Beszedits Ede, Gidró László, Glazer Iván, Lőwentritt Lipót, Marton Gáspár, MHossávlyevits Ernő, Nagy Aladár, Síékely Emil. Kezdete 8 órasor. Belépti dij
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KZLN
SZEPTEMBER 15 é 17.
50 kr. Egy tombolajegy ára 20 kr. A rendezőség telkén a nagyérdemű közönséget s külö nősen a nemes keblű honleáuyokat, hogy ezen emberbaráti ezélra szánt tombolajáték nyeremény tárgyait kegyes adományokkal gyarapítani szíveskedjenek. Az adomány tárgyak szeptember 28 ig Tapolczára Glazer Iván gyógyszerész úrhoz küldendők.
" — Zala-Egerszegen egy ifjúsági műkedvelői társulat aiakult és e hó 15 én „üri-geor" és „Kukliprédikacziók* czim alatt tar-tauak előadást a Boszniában harczolva megsebesült magyar hadtiak számára. Ez valóban szép és példás tett a fiataloktól, kik ha idővel hazájukért harczolva sebesülnek meg, példát hagynak az utáunok jövő fiataloknak ezen nemes tolt utánzására.
— Öngyilkosság. Egy Kallóné nevezetű a keszthelyi szőlőhegyek egyikéből való asszony ki lopásért már többször elfogatott, folyó hó 1 1 én szerdán estefelé a keszthelyi togiarlak-tmiyábau levő börtön ablakvasára egy kendővel felakasztotta magát, mire észrevették már kilehelt** lelkét.
— Sünieghen szept. 10 én délután egy órukor egy szalmával fedett ház kéménye mel lett lángot kap van, kigyuladt. A rögtön érke- ! zr.U segélyuek köszönhető, hogy csak a meg g\ uladt ház égett el, annak daczara, hogy mind szalmás házakkal volt körül véve s hozzá a szél is meglehetősen fujt. A most sikerült oltás minden szerencse mellett ügyességre is mutat; ha már ügyesség létezik Sütnegh polgáraiban
a liiz oltásnál, menyivel köunyebb volna e eze-ruit a tűzoltói kötelmeket teljeoiténi, ha felállíttatnék a tűzoltók rendszeres csapata !
— Höcul jiirek. „Sürgöny" czimü uj kőnyomatu napi lap fog megjelenni Bpesten, ara egy hóra 30 írt. — Győrött 2 spiont fog-
el, — Háromszéken ellenzéki magyar lap indul meg. — Csernajetf Ázsiában nyert parancsnoksági állást. — A bihácsi vesztett csa-lát Kgyik legmakacsabbuak irják, az Airoldi
gyalogezred majd megsemmisült. — Ujabb mu-rndista összeesküvést fedeztek fel Koustan''-»á-polyban. — Az orsz. képzőművészeti tárí* *t jövő évre nagy Borsjátékot rendez. — Ilorva.h Mihály püspök minden vagyonát végrendeletiig egy franczia nő s gyermekeinek hagyta.
— San-Salvadorban egy 180 éves ember él.
— Pottsvilleben a villám a lőporgyárba csa pott. — Veöreös Imre győri ügyvéd meghalt.
— Gerőfi Andor színtársulata Kassán van. — Nobiliug hírtelen meghalt. — A párisi lókiál-litásban a legnagyobb kitüutetést csak Magyarország nyerte — A hgprimás Miskolcznak 2 ezer, Egernek 1 ezer frtot adományozott. — Kossuth Lajos nagy hazánkfiát a bpesti tud. s műegyetemi olvasókör tisztagjává választá. — Perrod gyilkosai felfedeztettek, rablási szándékból tették. — Határőrvidéken betörtek a bosnyákok s G falut felégettek s minden élőt legyilkoltak. — Körffy József 48-ki tüzérfő hadnagy Alexandriában nagy nyomorban halt meg. — A uagy-szombati tanítóképezde egyik tanára nyilvános helyen élteti aczárt. — Orosz országban a nihilismus rettentő mód terjed.
Irodalom.
— Előfizetési felhivás „Hunyadi Költemények" cz. szerkesztett müvemre, mely 15 ívnyi. E munka mintegy 40—50 irónak azon verseit tartalmazza, meiyekbeu Hunyadi Já nos, Hunyadi László és Hunyadi Mátyás király magasztaltatik. — Könyvem ára egy forint, mely hozzám f. évi november hó 10 ig előre küldendő; bolti ára 1 frt 50 kr. leend. Ötre egy tisztelet-példány nyal szolgálok. A tiszta jövedelem a Lippán felállítandó kisded-ovoda javára adatik. F. évi november hó folytán müvem megjeleuik. Nemes-Lippán, lí>78. szeptember hó 10-én. Varosy Mihály, polgáriskolai tanár.
— Megjelent igen szép kiállításban „Ki ért emeljük a pohártV" magyar felköszönte
H I R D
könyv. Szerkesztette Hajgató Sándor. Tartalmaz 77 vegyes felköszöntőt változatos alakban s figyelmes rendezésben ; különösen kiemelendő a török-magyar barátság ünnepléséről szólók. A 156 tapra terjedő czímképes s díszes kötésű uj népszerű könyv Wajdits József ki-adásábau s nyomdájából jelent meg; ujabb hasznos könyvvel gazdagította nagy kelendőségnek örvendő népszerű kiadványait, mely már is egy kis könyvtárt képez. A jelzett könyvnek főbb munkatársai: Hajgató Sándor, Witt Fülöp, Hoffmann Mór, Árvay József, Juhász Péter, Udvardi Gyula, Tuboly Viktor, Kápli Antal, Kuesz Antal, Neuszidler János, Wajdits József, Keich Miksa, Bődy József, Városy Mihály, Szommer Sándor, Sáringer Károly, Bánfi Alajos sat. Ara : 1 frt.
Papírszeletek.
— Hol Tetted ar.t a formátlan Ifik frt dót ? — kérdexi X. V tói.
— Pardon ! Must Teszem észre, bo^y tévedésből a te kalapodat tettem föl — felel Y. a »életlen merét helyrehozva.
— Miért vagy olyan borzas Károlyka ?
— Mort * mam* nem fésült meg.
— Mért nem fésült meg ?
— Mert engem mindig akkor fésül iáikor ü maga i* líísnlködík.
— Hát aztán mikor lésült még utolján V
— Egy hete.
Szerkesztői íizeuet.
2í»70. L. V. Szombathely. Az egész tó frtot megküidottfÜc. Üdvözlet !
2H71. M. FI Bndapest. A lap beszflnt. Min-dfMiosrtre alkalmilag kérdexú&ködom.
2972. K. Sz L. Paris. Légy aaives Thalés Ber-nard jeb-s franczia iró lakezimet megszerezni.
2973. M. Csáktornya. Még nem tudok bizonyosat. Megirom majd. Az érdeklődésért köszönet.
3'J74. H. J. Bagonya. Lehetőleg intézkedem.
297Ö. L. Szeged. Kérelmemet ismétlem.
2y76. H. Üy. Szombathely. Csak a páratlan bzámuakat küldöd, eddig megkaptam a/ 1 3. és 5-iket. Ped g szeretném teljeseu.
2y77. T. Helyben. Jövő számunk hozza.
2978. G. ü. Gy. Ismét el kelle halasztani.
2979. Veszprém. Azonnal után nézünk, minden* esetre válaszolunk.
2980. B. A Sümogh. Amily gyorsan eazkö-xolhrttjtlk, készséggel
29« 1. K4 és V. Jövő számban.
2982. V Készletben küldött hr-szélyt nem közölhetünk. Másik felett gratulálunk !
Heti naptár.
Szeptember 15 til szeptember 21 lg 1878.
H4- Aa hoti- Katb. és prot. ü 5 r 0 g
nap nap tár naptár utj
37. Senki k^t útnak non. s*olg*!hat. M.4té VI.
15 Vasarnap V 14 Már. ii. a 13 Ant.i-f
IG Hétlo Ludmilla 4 Kabylas iHt
Kedd Lambert 5 Z.ikaritis
1« Szerda Kántor f 6 Mihály
19 Csütörtök Konrád í Sóstón.
20 Péntek Euatacb. f tí Kiftasxz.
¿1 Sxombat Mate ap. f 9 Ju.ikitn
Felelős szerkesztő: 8atorfi Lajos.
JNTyllttór.*)
Hirdetés.
Tisztelettel van szerencséin tudatni a n. é. közönseggel, miszeriuta M a t t o s h József név alatt számos évek óta fennálló férfi ruha készítő üzlet ujjonan a legdivatosabb 3 jó minőségű kelmékkel, dus választékban felszerelve levén, minden megrendelésnek — akár papi, katonai vagy polgári öltönyöket illetőleg — a legjutá-nyosabb árak mellett, s pontosan megfelelhet.
Minél fogva a n. é. közönség szives pártfogását kéri (093 1 — 3)
Özv. Mattosli JÓAseíué.
* E rovat alatt közlöttért felelősséget nem
vállal Szerk.
„M o z g ó s i t á
8
"T
következtében, egy elsőrendű birodalmi gyár munkásai szolgálattételre behivattak, e miatt a gyár kénytelen szünetelni, s annak tulajdonosa it* 1 iető mádon készletén mielőbb iparkodott túladni; — erről táviratilag értesülvén, siettem ezt magamnak megszerezni, mi sikerült is, és igy azon kedvező helyzetben vagyok, hogy a t. helybeli és vidéki közönségnek a legújabb divatú kelméket bámulandó olcsó áron kiszolgálhassam.
Midőn erről a n. é. közönséget tiszteletteljesen értesíteném, bátor vagyok még az alanti czikkek árait közölni, s kérem szives
pártfogását; illő tisztelettel F JELJDJSdLA^NN INT.,
Árjegyzekek és minták klvanatra ingyeB és bérmeatve küldetnek. Székesfehörvar, fládor-UtCZíL
Árjegyzék. — 1-ső szám.
Kuhakelmék.
JSGTU ni. valódi Betbani kelmék 5696b „ a legújabb divatú őszi keline Carngarn szövé.ü „ n llarnby tiszta szór „
a legújabb divatú fantaska (Jorneha kelmék a legújabb hamburgi kelmék
valódi gyapot elegáns ruhákra 7k valódi gyapot rips mindeu színben valódi selyem popelin „ „
7* legtiuomabb tianei „ „
7t posztó nói ruhákra „ „
valódi fekete műire alsó szoknyara gyapjú moiré "/4 fekete ternó 74 valódi cloih 7t alapin
fekete liszterek 30 krtól kezdve.
üifcu 5640 7535 4o36 3568 264o 5435 GOOU 2300 3420 2000 15oo i 025 2000 1500
ÖOUO
helyett
— .45 -.40
— .50
— .05
— .60 —.90
í.yo 1.60
— .90 1.40
i.«o
2.50
— .80 1.10 1.80 2.20 3.50
most
-.22 — .1« —J2ö -.30 -.40 -.42 -.75 -.85, -.43 — .60 — .90 1.10 —.30 -.45' -.70 -.90 1.25
85 n 30 valódi szilisztriai vászon 6.- 3.50
75 w 30 » r> trűbai gyolcs 7.50 4.50
95 r 32 » » hegyi vászon 9.— 5.80
62 71 30 9 » fehéritetlen rumburgi 14.- 7.50
40 n 30 » » oreasz gyolcs 10.— 6.50
36 n 30 n n hollandi a leguehezebb 16.— 8.55
25 » 32 n » írlandi gyolcs 15.— 7.50
72 B » * házi használatra gyolcs 6.— 3.25
Végül pedig több ezer róf a legnehezebb rumburgi és holllandi gyolcs maradékok 10 r. 20 rőtig.
Árjegyzék. — 4-ik szám.
Árjegyzék. — 2-ik szám.
Mosókelmék.
2000 m. rózsaszín Creton 3650 n színes chiíiön Piquettek
Pique színes virágokkal
igen tinóm fehérvári festő |_] csíkos és
virágos sárga esikos Nanking
valódi oxford 74 szefür kelmék
5600 3SOO l.<000
5000 2500
i JOO
n n
helyett csak
-.25 —.13 -.30 —.17 -.45 — .25 —.50 —.24
Fehéruemüek. helyett most
240 db. dolgozó iug. oxtordboi 1 20 — .65
365 n jobbféle „ 1.50 — .80
240 n a legnehezebb „ 1.80 1.—
185 D igen jó kartonból 1.40 — .90
475 » valódi frane/íia Creton 1.80 1.10
360 r> a legtiuomabb (Jreton álló gallér 2.40 1.25
90 ti szetir kelméből 4 soros mell es álló gallér 3.- 1.75
180 * fehér ing, igen jó chiffonból 1.80 -.95
160 n valódi madepolanbol tinóm szegélylyei 2.— 1.20
240 n sima mell 3 soros igen jó chitl'on 1.90 1.30
225 D valódi madepolanból 4 soros mell 2.40 1.70
150 » sweiezi hímzéssel, gallérral és anélkül 3.20 1.80
100 n dus hímzéssel 2.50 1.50
Mindenféle fehérneműk pargetból, sinor és Piqueból, ugyan
azok az árakhoz.
helyett most
250 Paar fehér női harisnya —.00 —.27
240 „ „ „ „ négy soros pamutból —.90 —.3(3 300 , , valódi kézi kötés 1.20 —.45
több 1000 Paar színes nöi kapeza, 20 krtól kezdve egész 40 krig azonkívül mindenféle féríi- éa aói gallérok és manschetták, nyak-kendók, nyak-bodrok 7 kr. csipke kendők miuden színben 25 kr.
Árjegyzék. — G-ik szám.
Télikendók. helyett most
10/i kötek kendő 2.50 1.—
„ valódi dúcot kendő 3.50 1.50
■ • gyapot kendő minden szinben 4.50 p;sztó kendó nehéz rojttal 7.5u
9.—
150 db.
120 m
Árjegyzék. — o-ik szám.
v. 30 r. Canavász szilisztriai
30 „ trübai Canavász
30 „ rózsaszín
30 n valódi rumburgi
32 „ legnehezebb rumburgi
.'2 „ rumburgi rózsaszín
35 „ legnehezebb tiszta czérna
140 „
105 „
20U „ 290 „ 145 „ 10 .
225 db
-.48 -.22 200 n
— .28 -.15 150 »
— .40 -.22 180 w
— .50 -.20 145 r>
95
helyett csak 80 »
5 20 2.65 75 V
6.50 3.40 120 r
i.— 3.55 95 »
11.— 6.- 120 n
13.80 7.50 140 w
16.- 8.— 96 n
20.- 12.- 60 9
helyett most
Árjegyzék. — 5-ik szám. Nöi fehéruemüek. 225 db. női ing a legjobb chitionból
igen szép szegélylyel és hímzéssel tiszta madepolanból a legsz. hímzéssel hállórékli szép fantazé mellel
„ a legdíszesebb hímzéssel » valódi sweiezi hímzéssel alsó szokuya 1 — 2 fodorral a legjobb chiffonból fél uszály n madopolanbol hímzéssel „ a legdúsabb hímzései és fodorral „ minden minden bőségben „ pánczél mieder minden számban „ szalonból minden számban „ kanalbianzsöt egész magas Árjegyzékek et miitak klváaatrt Ingye« es bérmeatve küldetnek
1.00 2.50
3.— 2.20 2.»0 3.50 2.80 3-3.40 4.50 1.20 1.80 2.50
4.—
1.— 1.20 1.(50 1.-1.30 1.50 1.5ü 1.95 2.50 3.--.67 1.10 1.60 2 20
100 96 62 150 130 100 3 00 j>60 340 200 140 160 180 170 100 150
n
T)
" „ Tűífli kendó 7i köteg nehéz Tricot kendó csikós
» n * n »
»»»un /» » » n » n
V» valódi posztó kendő
/» » * V
n » »
bu
7%
n
9
3.20 2.-1.80 1.10 1.60 2.40 3.20
„ 4.50
Berlini kendó minden sziuben 2.20
1.80 1.40 16.— 18 —
7%
7/» 7» 7»
37fc nagyságú utazó Plaidek
val. himaiai kendők hosszú rojtlal
n
n
2.80 3.25 3.75 1.60 1.-—.95 — .60 —.75 1.25 1.85 2.40
— .95
— .80 — .60
5.50 5.50
Árjegyzék. — 7-ik szám.
Fehér és színes Pargetok. helyett esak
360 meter 7» zsiuor Parget — .35 — .22
450 > 7» n D -.40 — .25
285 » 7 6 , hölgy i parget —. (0 — .35
340 n 7» Pique Parget — .55 — .30
280 • 7» a legszebb mintákkal —.75 — .35
'¿90 n u/ / 8 a legnehezebb alsószoknyákra — .90 — .46
több ezer m.színes Pargetok 15 krtól kezdve 30 krig a legfinomabb 30000 m. a legújabb mintájú Plüsze Pargetok —.80 —.35 1000 m. dupla parget —.55 —.28 | _(286 3-10)
25 frt t>©vásarlas után ©gy karton
firanozla Mouszlln ruűia Ingyen!
A megreudelt czikkek minőség és jóságaért kezeskedem. — Minta gyűjtemények nagy vulasztéka e lapok kiadó hivatalában megtekinthető.
TIZIONIIICTKDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
SZEPTEMBER 15 ¿n 1878.
Különösen figyelemre méltó a hírneves
Dr. Forti-fele
SEB-TAPASZ,
niei\ r mlki iili gyógy ereje, elválasztó, érlelű s fájd alom c.-ili ipitó halasa aital leggyorsabb, legbiztosabb s egy-s/.i;rsiujnd gyök';res gyógyulást eszközül különnemű ba-joktMii. — ily unjuk a torokgyuilaciás. légcsőhurut, b o r k é a-barua.HHg, hártyásgyik ^Croup, angina) min-dtM'.ucmü megsértések., harapás, szúrás, vágás vagy égé* áital támadható sebek, megtorrázások, darázs- vagy no-hszurások, konok fekélyek, zúzatok (couluaiók) meglep.. gyors tajtialonicsiiiapitassal — rögzöU daganatok, gumók, táiyogok, pokolvar, (earbunculus puslula maliin a), meg kemény kedésrk , genyedések , vérkelés«;k, miuden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, tagyda ganat, ujjt'ereg. körömmérrg, vadhús, tagszivacs. enont-s/.u. kiliez.-uiu.as és megráudulasok, helyi csuz; továbbá :i .szüies ioly tani láüt'ellak:tdasok és sebek, l'ájós, tekély-ztítt vhíív ir.ar lienves nói mell. — Sok nő mar csira->hu volt emlőráktól, — a különben elkerúlhetlen életveszélyes sebeszi mutetnek mellőzésével — egyedül ezen j-öes sebtapisz hasznalata aital menekült meg.
\ egre a testbe teljcseu ücmelyedt bárminemű szálka, vagy d.trazs és meh fullánkja csupán ezen ta-paszuak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a teáiból kozöuségesen szabad kézzel, sebéazi nimet és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulasa nem sokára bekövetkezik.
Ezeu megbecsülhotlen gyógyszer, niel) uek jelcssége leghitelesebb egy éuck számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyitváuyai által már régen a l»-gt»Miyrsebbeii eü mertetett — rendkívüli s legkülönne. rnuob osetekben m-jgprobált hatásánál és feltünü sikeres eredményénél fogva, meiyek haszualala által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hírét kétaégbe-vouhatianul igazoija.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 Irt hasznalati utasítással együtt, postáu küidve 20 krral több. Egy forintnyi csomagual kissebb szállítmány nem telj-síiteiik.
Központi küldeményező raktár: l'ettlcii TOliOK
JÓZSEF gyógyszerész uruál, király-u'cza 7-ik sz. a. iS agy Kanizsán: P r á g e r Béla gyógyszertárában, ii e 1 u a J ó z • e f g y ó g y s z e r-
t a r á b
a n
Alsó- L e u d v á n :
K
i s
B
gyógyszertárában. Sümegen : Stamborzzky L. Szombathely« u IMlích P. gyógyszertárban
A t cz. ótryszerész uiak, kik raktárt elvállalni
O* O*
h-tjlaiidók lenuének, felszóllittatnak, miszerint e részbeui aj tulaiaikat ezen gyógyszer készítőjéhez l' OK TI LASZ LOIU >Z czimezve: Budapest (Káczvaroa, Bocskay tér, 71W. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
á^T* Vidéki bérmentes levelek áitali megrendelések az aruak keszpénzbeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpuuio.-abbau tel jesittctuck. (G5S ti — 50)
I f B 0 SNI A f
és Herczegovinaba l« t.<>k behha legjobb munkásaink, minek következtében kénytelenek vagytiuk _
SW Crina ezüst áru gyárunkat
végleg beszüntetni és temérdek iliszcs rhiua-czílst g) ártmányaín-kon siedelaic.ioii — .1 gyári árakon mélyen leszállítva — tnladni. Kimerítő árjegyzékek kívánatra ingyen és díjmentesen küldetnek.
Leszállított itrak.
G drb t> drb
n drb 6 drl 1 drb 1 drb 1 drb
kávéskanál evőkanál
asztali-kés a^ztaii villa levesmeró
«•bibb most 3 r»(), 1.50 7.fi<», 2 80 7.50, 2 80 7.r»o, 2 80 5-, 2 30
tejs^edokanál 3 "mi, |-50
ezukortartó M 8
1 lirb. vajszelencze
1 pár gyiTtyaíart«^
t> drb k'-szsámoly
1 ilrli rzukortogó
•j drii asztalikés,
fi drb ugyanolyan viMa fi.—
1 drb sótartó
előbb ">.—, 8—,
2.50, 6—,
most
2 — 3 — 2 70. I — 2 50 2 ">0 -.70
Legújabb gombgamitur géppel 1 írt. 1 drb. cxigarett-ddiánytartó 2 írt. Továbbá ditz * szelenczék, kávé és thuakanuák, tálezák, asztali díszek, függő lámpák, cznkorhint'lk, fogpiszkál '»-tartók, olaj • és oczetkészlet« k és sok mii tárgyak ng) anoly potom-ár.lkon.
(«95 1—12)

Kiilöttn figyelembeveendő"
<> drb. ev'k.ui 1, t; drb. kés, i» drb. villa, 6 drb kivés kanál mind 21 drb osin««i tokban 21 frt hHyett csak 1° frt.
I:gyanaz, britania ezüali»ól min«! a 21 drb. di -n-n tokban rsak 7 frt. Mogrcndt léáck utánvét'.»! ■. •».•u: és pontosan »•szk«"»zidtetnck.
>Yiout Iiotlienlhiirmstras.se
oooo
Bazaüszög nincs többé!
A I) u p u y-féle ni aged z ó használatával.
Kr.pr. magedzű (rér-gálirr. (kékk<5) »!»■ jqjús párr. savakból Állvsn) kiirt — ha a minden csom.M^on láthatd, egyszerű használati utasltas pontosan betartatik — U.•>*<">£öt: Imxa, arpa, r.nb, k.".|«-s, knkoriez^ .iii, bői .»gészben, »int azt a bizonyítványok tauusitják
A n. m m kir. földművelési ministerium köztesei ajánljak a Dupuy-fete magedzöt, mint hatasos szert a bnzaüszög kiirtására
Kivánatra minták és bizonyítványok ingván és bérmentve. Egy csomag ára 2 hectoliter (200 liter) m^g szamára 30 kr ostr. ert
(fih.3 fi
Koss és liupuy Bécsben,
fö elárusitási raktar Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolfnál, Z. Egerszegen Graner L fia kereskedésében.
Han» isi tűs ellen niinüt és védjegygyei biztosítva.

kuiidinacliiiiig.
Wegen Sicherstellung der Verpflegungs Erfordernisse für die kk. Truppen und die k. ung. Ilonved Abtheilungen in Wege der Subarendirung vom 1 -ten Oktober beziehungsweise 1. November lbTs. aufwärts wird am 23 September 1878. beim kk. Militär Verpflegs Magazin in Oeden-burg für die Stationen Oedenburg, Wandorf, Göns, Szöllös undNeusiedl a/S,dann am 25. September 1 878. beim Stadtmagistrate in G r.-Kanizsa für die Station G r.-Kanizsa jedesmal um 10 l'lir Vormittags eine Verhandlung abgehalten werden.
Hinzu werden Unternehmungslustige mit dem Beifügen < ingeladen, dass die näheren Hedingnisse bei dem kk. ' Militär Verpflegs Magazine in Oed^nbnrg eingesehen werden können.
Von ('om mission
der gemeinsaiitmen
Verpflegs
Sicherstellungs (GÍ*4 1 - v)
Gyomor-só
(Emesztó por)
8 o h a u m a n n G-yulától.
Az országos Ryógytár tnlajdonoi-átwl Stoekerau.
Orvosi tekintélyek elismerő nyilatkozatai sze;.nt a legi-smertei»!» fűszerek Összetétele áltál, killünös hatás« gyúgykivonatnak bizonyult b«j ar. emésztés és vértísztnláznál. valamint ez-k következményeinél, npy-r»i1111 a ful<">>«lt-p«'i kfyomorsnvnál, étvá^yhiáuy, gyomorhév és sy.oraláh<>k-i .il Hatályos szer gyengeségi állapot ellen »«>k és gyciutekeknul : halvány arez ./.in, lesoványoüái, sxrgaaág és köszvény ellen. Folytonos has/.nálat által ez az egyedüli biztos szer, buskolyság éa lépkorus ko-dély hangú latnál.
A „Medicinische Wolieiischríff április 15. száma a kivetkezőket irja: ,A stockeraui gyógytárbol vaIó gyomor-só hasznos szer emészteni bajoknál, gyouiorgyengülés és hurutnál, valamint az ótvágybiauy stb.-nél , i^en jól működik, s«'ít több mint jó hatásuuak bizony ult be. — Oanze-tétele a legpróbáltabb fűszerekből oly kitllnő hatású, mely a legújabb időkben eluször jutott köztndomáaia A jó sikert láthatólag idézi elő, és tu;szjiruyalja azokat, melyek eddig a ba.szouratorditasnAl éieretttek , és így mindenki, ki tu>ija, mily határozottan károsítja az <»gész<éget a háborgatott emésztés, és mint rontja le a testi állapotot, nem fogja ogy ily s érnek hatás«>sságut félreismerni.
Egy doboz ára 75 kr. Vidékre utánvétel mellett a legkevesebb két doboz rendelhető.
Valódi minőségben Nagy-Kanizsán c«ak I' r á g e r Béla gyógyszerész urnái kapható. (fitíi 10-1"
Oedenburg, am 1<> September 1S7.S.
M
95
Ö n s e g é I y,"
OLIj Si;il)LlTZ- PORA.
hii tanácsadó férfiak szántára
Lcpjabb látványosság
NAGY-KANIZSÁN.
A „lU'ZATftRKN" naponkint reggeli S órától esti 10 óráig fényes ki\ilagitás mellet iniuá van
W E R I jXT R.
nagyszerű stereosKop
m ü k i á I I i t á s a,
mozgo pleorama nagy csataképekkel, mely 500 legújabb és legérdekesebb látképet tartalmaz, s ezek közt a párisi daímű , ballexte-, operettebeli csoportozati képek, továbbá a legújabb orosz török haboru nevezetesebb mozza
natai, különösen
üikö/etck Plevnánál és a Sipkaszorosban.
Ezeken kivül láthatók a természet után felvéve :
a bécsi, philadelphiai, párisi világk állitás és a budapesti árviz.
Végre a küiön kabinben felette érdekes párisi titkok. Beiepti díj személyenkint 20 kr._
Minden látogató emléket is kap Ezen e nemben egyedüli műfényképek Kuropa legelső városaiban legnagyobb tetszéssel fogadtattak és ennélfogva itt is számos látogatást reménylek és kérek.
Mély tisztelettel
WERIN R.
NB: Minden héten uj műsorozat. (688 5 -*)
.iL-L-nr V'íl/wlí h" di»bor. rziinlapján a sas
V^btlK «I K Kt > 1 \<ll()(ll, ín (,ok„orositott czége.n van
1 lenyomva.
Hiiütetó bin'« á^i itél«-tek i^in.'-i <iten oonstat-ilták czégt-in és vé«l-jcjjvom meghanji«i'tatás:«t ; szi'rt óva int'*m a közönséget az ilyen hamisítványok vásárlása ellen, miu'hogy a/.ok csak ámításra vannak számítva.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
0*V Ö
Y.-iWxIi minű'é^bon az x-<*l i*l««'.t r::ét;oknél
y öngeségi állapotokban
Oly ejryéuek, kik magömlés-, nemi gyöngeséfl, liajkihnllás-, valamint idült bujaaenyvben szenrednek ezen a maga nemé• bon egyetlen mü altai tanacsot es gyökeres segelyt nyernek. Megrendehetö a következő helyen. ^filő ifi -')
Dr. BRXST JLm., Budapest, ket sas-uteza 24 Ara 2 frt.)
Ki n hirc» mii írt^kiVAl n»v vX^r i>i. kivúuatia érdeke*,
Jx-kkcl eliit(>tt kivonatol kap aljt>ul díjtalanul mv^kuMvc , azonban wnki 4«* v-i—.r un»« uiu^át alá otlilii; KfAfO'ltrtuKiém k. :i mii; o kivön.tto: n< ni .ilva-ta
BANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
C
A leguiegbixhat -l»l> «'•.«».••tel» r.o •r«•r'• a szenvedi) e'iiberiséjjnpk j minden liel««"> ¿«< kiiN«'« g_ ullni'á<nál, a legtöbb Ix'ti-gség ellen, min- , lirnncmii sebesülések, fej-, líil- é* fogfájás, régi séiveK es ujilt sebek, rák fekély i-k ü.v/««k. szeingyiilladás, mindennemű bénulás és sérillcs stb
•s'.b. rlleli.
Cvegekben hasznalati utasítással együtt 80 kr. o. é
Valódi mm"st'gben a f-tel jelölt czégoknél.
lORSCH-HALMAJ-ZSIBOLAJ.
Dl
Kroliu X. és társától Bergenben ^Norvégiában).
Ezen h ilmáj z»irolaj valamennyi, a kereskedelmiben előforduló faj közi.itt az epyedUli, mely orro«i «zélokra használható.
Ara egy üvegnek használati utas tással I frt o é.
Valódi minőségben a *-al jelölt czégoknél.
Raktárak : X.-Kanizsa (x) Piáger Iléla jry«»gy. (.xf) Rosenhorg József, (x) Fesselhof.-r József, (z; Kosenfeld. (x) B Iits József gyógyszerész. — Zala-Egerszeg (xf*) ,Oyógyt/.ertár a Szt. lélekhez — Harci (x) Dorner S. C s á k t n r 11 y a ^x) Göncz L. v. gyógyszerész Kar á d Uernatzky A gyógyszerész K a p o s v ár ^xf*) Kohn J íz) Sehröder Sándor gyógy. Kaproucza Werli M.
gyógy. Kőszeg Caacaínovic« Ist. gyógy, (x*) Kiittol Ist. gyógy. Keszthely (x) Schlcifer A ^x) Wdnsch F. Körmend (xf) Rátz Ján. S ■ o m b a t h e 1 y íx) Pillich Ferencz gyógy. Sopron Mezey And. gy-'.gy (x) Molnár L. gyógy Verőczc B.cs J K. gyógy. Binok-b »-Qjflrgy (z) A. C. Fíbic gyógy. Zágráb (x) MítUbaeh s- iryógy (*) Irgalmashoz gyógy, (x) Hegedűs Oy. gyógy. ix#) Perklet Ján. gyógy, s z a 1 o n a k (x) Schwar* Gasxtáv gyógy. Kar ad (x, Roeblit* Ist. (x) Bernátzky A. (562 27—40)
Wajdils József
ajánlja
nyolez különfüle ^ppel jól berondt»zo(t
könyvnyomdáját
Programmok, falragaszok, stb. nyunitatvánvok íXyors, |)oi)tos és hibátlan elkésziti'sore. 01cs(>
árt biztosit.
Ajánlja továbbá az- iskolai idényre díszesen
felszerelt
könyvkereskedéséi,
melybon az iskolai s egyébb könyveken kiviil papir, rajz- és Íróeszközök stb. a Iegjntányo. sabb árakon kaphatók. Ajánlja végre a most megjelent
Bosznia, Herczegovina és Montenegro
politikai térképét.
Kag}--Kauusán, nyomatott a kiadó laprulajdonos Wajdits József gj-orssajtójáa.
szeptember 19-én.
Tizenhetedik évfolyam:
Elóflzetet! ár
jegész évre
fél évre
ürgyed évre »
Egy szam H> kr
Hirdetesek
6 haaábo* peiitiurban jj 7, rrxsocUr.or b 3 miv en tov&bbi sorért 5 kr. SVILTTÉKBBN
«őrönként 10 k:ért vétetnek fel Jvim-*tarí illetek minden jegyes hirdetésért kiilönf í 3U kr töretendő. k
w» -
1 A Íj
f illeti
ét»* P
sk a V
lap aaellerai rétalt V illető k5»lemények sierkeaatőhö«.
anyagi réiaét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intéiendők : NAGY-KANIZSA Wlastloaház.
Bérmentetion levelek, csak iimert munkitir aaktól fogadtatnak el.
előbb:
-SO M OG
ÖZLÖX
lKéziratok risata küldetnek.
}Kéxiri
nem/
V.-hanl/.saTáros hely hatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparbank'1, „n.-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület", a n.«kanixsai kisded-nevelő egyesület44, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai k&lTálasztmánya* s több megyei és városi egyesület hivatalos érteBltéxe.
HetenkiiU kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Jelentés.
A magyarországi néptanítók és kisdednek elő 111. egyetemes gyűléséről.
Az országháza augusztus 21-én délelőtt 9 órakor megtelt közel 900 magyarországi néptanító, kisdednevelő és számos népnevelés ügy barátival. Molnár Aladár elnök nagy éljenzés közt nyitá meg a gyűlést ; megnyitó beszédével a legnagyobb figyelemre bilincseié le a hallgatókat, köz-ben-közben a siri csendet csak a sok éljenzés és helyeslés szakitá félbe, nagy hatású beszédje majdnem minden napilapban megjelent ; mindazonáltal nem mulaszthatom el ismételni elnök Molnár Aladár ur beszé-déuek azon részét, mely különösen a kisdednevelésről szól:
Ezzel elérkeztem azon tárgyakhoz, mely első sorban fogja teendőjét képezni e gyűlésnek: a népiskolai törvény reviziójá-hoz és az ezzel összefüggöleg a nemzet részéről szükséges teendőkhöz. Nem akarok a részletekbe bocsátkozni, hanem engedjék meg. hogy azon irányra, azon főczélokra nézve, melyeket meggyőződésem szerint ne-kÜHK t'P ugy, mint az egész nemzetnek ez ügyben követnie kell, véleményemet elmondjam. (Halljuk! Halljuk!)
A népiskolai törvény revisiójára nézve csak egy pár pontot emelek ki. Ilyen mindjárt első sorban a kisdedóvás kérdése. Méltóztassék reá emlékezni, hogy 1867-ben a b. Eötvös által előterjesztett népiskolai törvényjavaslat első részét képezte a kisdedovodákra vonatkozó tervezet. Akkor azon szempontból, hogy a kisded -óvoda nem népiskola, az elhagyatott, kilátásba helyeztetvén e tárgyról külön törvény alkotása. Pedig ha az nem iskola is, de oly szoros összefüggésben van a népiskolai oktatással, hogy annak véleményem szerint teljesen ott lett volna helye. És az különben is mellékes dolog, hogy a népiskoláról szóló törvénynyel egy papíron van-e az erről szóló intézkedés, csak legyen meg és ma, 10 év multával, nem ott állana a kisdeduevelés ügye, a hol ma vau.
Szathmáry Károly tagtársunk a mult országgyűlésen egy külön javaslatot terjesztett be ez ügyben, de sajnos, az sem kerülhetett tárgyalásra. Így nálunk bár a nyugdíj törvény szól a kisdednevelókról; elismeri jogosultságukat a nyugdíjra, egyenlően állítja óket a népiskolai tanítókkal, de magáról a kisdedóvás ügyéről törvény máig sem intézkedik.
Sokan a kisdedóvást magyar nemzetiségi érdemből, oly fontos, csak nem, hogy elibe veszik a népiskolai oktatásnak, azon hitben, hogy itt lehet a magyarnyelvet a legtöbb eredméuynyel terjeszteni, s nem magyarajkuiakósok között. (Élénk helyeslés.)
Az ovodák e jelentőségét uraim, csak azon feltétel alatt ismerem el, ha a kisdedóvás a népiskolai olvasással összefüggésben szerveztetik. Mert ha a nem magyarajku gyermekek 3 évig magyarul tanulnak is az ovodában, de azontúl többé magyar hangot nem hallanak, akkor a magyarosodás terjedésének eredménye nincs, mert a mit 3 év alatt tanultak, azt e legközelebbi két év alatt elfelejtik. Arad-e ha, amit 3 év alatt tanultak a kisdedovodában, azt 6 — 8 éven
át folytatják az iskolában; akkor elismerem, hogy az egyik leghatékonyabb eszköz a magyarosodás terjesztésére. (Élénk helyeslés.)
21-én d. u. 5 órakor a kisdeduevelók országos egyesülete az országház I. sz. termében tartá közgyűlését; s örömmel jelenthetem, hogy ez évi közgyűlésünk az előbbieknél a leglátogatottabb volt.
P. Szathmáry Károly elnök üdvözölve az egybegyűlteket megnyitá a közgyűlést és ennek kapcsában felhívta a közgyűlés figyelmét „A nevelési szakközlöny" által az elnökség ellen felhozott vádakra s kijelenté, hogy ha a közgyűlés e vádaknak helyt ád, ó az elnökségről az ügy érdekében lemond. Ezután elnök felolvasta azon költeményt, melyet szíves volt Brunswick Teréz emlékére készíteni. A szerzőnek a közgyűlés örömét, köszönetét nyilvánitá és zajos taps közt megéljenezte; a költemény az ünnepélyen leendő elszavalására Dapsi László tagtársunkat kérte fel.
Elnök ajánlata folytán a közgyűlés Dapsi Lászlót és Völgyi Lajost jegyzőknek, Stelli Géza, Székelv Gábor és Ranezav
i 1 w é
József számvizsgáló bizottsági tagnak neveztettek ki.
Elnök a titkári jelentést kívánja felolvastatni. Szerdahelyi Adolf egyleti titkár szembaj miatt meg nem jelenhetvén a titkári jelentést Kobány Mihály olvasta fel, mi tudomásul vétetett; ezután áttért a közgyűlés azon általános kisdedneveló intézeti szabályok tárgyalására, melyeket Fodor Lajos, hód-mezóvásárhelyi kisdedovó intézet vezetője terjesztett elő. E szabályzat sok vitára adott alkalmat, melyhez különösen dr. Peregrinyi Elek, Kozma Dénes, Dömötör Géza és Ranezav József, ugyancsak a nők közül is többen szóltak hozzá, a szabályzat több módosítás után elfogadtatott, mely több példányban ki fog nyomatni és a kisdedovoda intézeteknek megküldetni.
Következett a választmány által benyújtott alapszabályok módosítása, melyet Kobány Mihály s Dömötör Géza olvasott fel.
E tárgyalás alatt felmerült a vidéki körök alakítása is, elnök ur indítványára abban történt megállapodás, hogy a vidéki kisdednevelók egyesüljenek valamely néptanító egylettel s képezzék ennek egy szakosztályát ; több nézet s eszmecsere után a kívánt módosításokkal az alapszabályok elfogadtattak.
Az idő elóhaladottsága miatt elnök a mai gyűlést befejezettnek jelenti s egyszers-mint felkérte a jelenvoltakat a holnapi közgyűlés folytatására d. e. 8 órára pontos megjelenésre.
Augusztus 22-én d. e. 8 órakor folytatta a tegnap megkezdett nagygyűlését. A tagokon kívül megjelent nagyszámú hallgatóság alig fért meg a teremben.
P. Szathmáry Károly, elnök rövid üdvözlő beszéde után Fodor Lajos, hódmezővásárhelyi kisdednevelő tartott megható emlék beszédet a korán elhunyt kisdednevelés — ügy buzgó bajnoka, Komjáthy György volt óvóképezdei tanár felett. A meleg hangon irt beszéd a jelenvoltak általános tetszésével találkozott, s a boldogult emléke jegyzőkönyvileg is megörökíte-
tett. A felolvasó által az elhunyt síremlékére megkezdett s a közgyűlés jelen lévők által folytatott adakozás, mely csak hamar 50—60 frtot felül haladta, a választmányhoz további intézkedés végett áttétetett.
Következett a szép emlékbeszéd után Kobány Mihálynak ily czimü értekezése „A kisdedneveló-intézetek fölötti felügyelet". A közgyűlés mindvégig érdekkel s figyelemmel hallgatta meg a szakavatott-ságu értekezést és minden észrevétel nélkül elfogadta előadó beterjesztett indítványát.
A határozat öt pontot tartalmaz, melyek a következők:
1. A közgyűlés a kisdednevelés Ösz-hangz<itos és egyöntetű eljárását szükségesnek tartja.
2. Ennek eszközölhetése végett szükségét látja egy kisdednevelési terv kidolgozásának.
3. Óhajtanaónak tartja, hogy e terv a közoktatásügyi minister által a szabályrendelet alakjában minden kisdedneveló intézetnek megküldessék.
4. A kisded nevelési terv keresztülvitelét első sorban ministeri szakbiztos, másodsorban az ezáltal állítandó vidéki központi minta-intézetek magasabb képzettséggel bíró vezetői által kívánja ellenőriztetni, s hogy e végre
5. e pontokat a nagymélt. m&gy. kir. vallás és közoktatásügyi minister úrhoz egy szabatosan indokolt memorandumban felterjesztetni egyletünk választmányát utasítja.
György Aladár indítványára, az elnök P. Szathmáry Károly által a lefolyt országgyűlés alatt a ministerinmhoz benyújtott kisdedovoda törvény javaslatról határoztatott, hogy a közgyűlés önmaga is kérelmezze annak minél előbbi tárgyalását, egyszersmint fölkérendő az egyetemes tanítók gyűlése is ennek pártolására.
Végül Völgyi Lajos e tételről értekezett; „Mit várhat és követelhet az elemi iskola az ovodától, s e követelmény mily uton érhető el ?"
A közgyűlés éljenzéssel jutalmazta meg Völgyi Lajos tagtársunkat e kérdés kidolgozásánál tanúsított buzgó fáradozásáért.
Elnök jelenté, miután a mai közgyűlésre több tárgy nem lévén beterjesztve a közgyűlést azon óhajjal fejezé be, hogy a 11 órakor tartandó ünnepélyen minél számosabban megjelenjenek, s felkéri a számvizsgáló bizottságot, hogy a következő napon d. e. 8 órakor folytatandó közgyűlésen számvizsgáló jelentésüket beterjeszszék.
A kisdednevelés 50 éves jubileuma s Brunswick Teréz emlékünnepélye a képviselőház nagy termében tartatott meg.
Az elnöki emelvény előtt Brunswick Teréz mellszobra volt felállítva s körülötte fehérbe öltözött leánykák állottak kezök-ben szép virágcsokorral.
11 órakor a nagy terem megtelt résztvevőkkel az ünnepély a Hymnus elének-lésével vette kezdetet.
P. Szathmáry Károly ezután az emelvényre lépett s felolvasta megható s lelkesítő szép beszédét, melyben a dicsőült Brunswick Teréz, emlékét elevenité fel 8
örökité meg, visszapillantást téve a kisded-nevelés 50 év előtti állapotára s jelen fejlődésére. A beszéd végével elnök szűnni nem akaró éljenzés és tapsvihar közt hagyta oda a szószéket.
Most az emelvényre Dapsi László lépett, ki szintén mély érzelemmel szavalta el P. Szathmáry Károly által ez alkalomra irt „Brunswick Teréz emlékezete* czimü költeményét, melyet szintén lelkesült éljenzés kisért. A költemény, melyet elnök ur szives volt saját költségén 600 példányban kinyomatni a jelenlevők közt szét osztatott. Ezen költeményből van szerencsém egy példányt mellékelni.*)
23-án d. e. 8 órakor elnök szívélyes üdvözlése után a számvizsgáló bizottság beteijészté jelentőségét, mire a közgyűlés Kozma Dénes a buzgó s fáradhatatlan egyleti pénztárnokának jegyzőkönyvileg köszönetet szavaz és az eddigelé tett szá-.# modások felelősége alól felmenté.
Elnök P. Szathmáry Károly meleg s megható szavakkal vett bucsut az elnökségről s felkérte a jelenlévőket az uj tisztikar megválasztására a gyűlés 7« óráig felfüggesztetett.
A közgyűlés szűnni nem akaró éljenzés közt újból egyhangúlag elnöknek meg-választá.ki az ügyért lelkesedni steDnisoha meg nem tud szűnni P. Szathmáry Károly urat; alelnöknek Tóth István és Boer Ig-nácz urakat, pénztárnoknak Kozma Dénes, titkárnak s lapszerkesztőnek Kobány Mihály, másodtitkárnak Dömötör Géza urakat egyhangúlag és ezen kivül 9 választmányi tag választatott meg.
P. Szathmáry Károly amidőn ismét nagy éljenzés közt az elnöki széket elfoglalta, megköszöné az ó benne öszpontosult bizalmat 8 felolvasá az ujonan megválasztott tisztviselők névsorát, végül lelkesítő s buzdító beszédével a közgyűlést befejezettnek nyilvánitá.
A midőn a kisdedneveló-egyesüiet oly szives volt s nekem lehetővé tette, hegy a magyarországi néptanítók s kisdednevelő III. egyetemes gyűlésen személyesen részt vehettem: azáltal, hogy utazásom költségét megszavazni kegyes volt, fogadja a tek. kisdedneveló-egyesüiet ezúttal hála köszönetemet s azon igéretemet, hogy a nyert tapasztalatokat az intézet javára s annak felvirágzására fordítani főtörekvé-sem leend s maradok a tekintetes kisded-nevelő-egyesületnek.
Nagy-Kanizsán, augusztus 28. 1878. alázatos szolgája RANEZAY JÓZSEF,
intézeti vezérlő.
bvastlts Benő
Zalavármegye alispánjának a f, évi szeptember hó 2-án tartott bizottsági közgyűlés elé terjesztett jelentébe a törvényhatóság állapotáról.
(Folytatás.)
Á közmunka és utépitéezeti (igyben a lefolyt 4 havi időszak alatt kifejtett tevékenységre nézve, az alább részletesen felsorolandó hivatalos adatokon kivül rnóly tisztelettel meg-
# Lapnnk 71 »lámának tirexijábao már köxöltük. Srork.
TIZENETEK ÉVFOLYAM
jegyzem, hogy a megye álul megállapított ut-épitészeti költségvetés keretén belől a a természetbeni közmunkaerő czélszerü felhaaználásá-val igyekeztünk a megyei úthálózatba felvett utak és azokon levő hidak javítását s a menynyire szükséges volt — újbóli építését lehetőleg eszközölni, 8 e részben örömmel jelentem, hogy ámbár előbbi idők mulasztásait is kétszeres erőfeszítéssel pótolni kellett, az erre irányult hatósági intézkedések sikeres foganatosi-tásanak egy esetben sem támadt akadálya, miről közlekedésünk nagy előnye érdekében a> utakon tapasztalható eredmény eléggé tanúskodik.
Ehhez megjegyezve azt, hogy az utépi-tészeti szabály értelmében ajövő évi közmunka összeírás teljesítését augusztus havában folya
ZALAI KZLNY
matba tenni kötelességemnek ismertem, s annak befejeztével az ezen évi közmunka Com-putus megtartása és annak alapján a jövő évi közmunka beosztás és utépitészeti költségvetés megállapítása a novemberi közgyűlésen esz közölhető lesz, mindezek folytán pedig a jelen évben az idő túlhaladottsága miatt csak sok nehézséggel s igy is nem a kellő menyiségben eszközölhetett kavics termelése sikeresebb és biztosabb foganatosítást nyerend, mindezen té nyek kellő alapját szolgáltatják annak, hogy az ezen évi eredményhez képest ajövő évre általában megyei utaink lehető jó karbani ho zatala iránt biztos várakozást táplálhassunk.
A természetbeni közmunka leszolgálásá-nak augusztus hó 15-ég foganatosított eredménye következő :
1 Járás Leszolgál tátott Hátralékban van
két fogatú egy fogata kézi ket fogata egy fogat« kézi l
1. Tapolczai 2496 100 . 18867 j 1169 100 28 9005 1400
2. Sümegi 1682 74 8124'/. ! 579'/, **
3. Keszthelyi 1272 64 4114 y2 454 33 3318
4. Kanizsai 619 V, 7 11833'A ¡23757, 97% 4606
! 5. Pacsai 1584 182 4350 509 110 1 458
6. Egerszegi 2271 37 9758 7, 632 30 2485
7. Novai 680 81 5289 7a 577 16 913
8. Lendvai 764 325 8018 732 764 8018
9. Perlaki 374 4127 691 1071 6703
10. Csáktornyai 916 472 11709 502 241 7180
Összesen telit leszolgáltatott: % 12702 1 1011 73013 | hitral<Skb»n vta 7504 2172 50398
Az összesen kiszállított kavics mennyiség tesz 14.444 V, kupaczot.
A fentebbi kimutatás kiegészítéséül megjegyeznem kell, hogy a perlaki járás közmunkájából a közgyűlés határozata folytán 7000 kési napszám a perlaki és domborui drávapart védmunkálatokra használtatott fel, továbbá, hogy a leszolgálás fentebbi eredménye csak is május hó 15-től a munkaidőszak beálltáig terjedő másfél havi időn át foganatosíttatott, s végre, hogy augusztus hó közepén a mezei munka megszűntével ismét folyamatba tett leszolgálás eredménye a kimutatásba felvehető nem volt: mindezek figyelembe vétele mellett az augusztus haváig az évi kitett mennyiségnek 3/fc-ed részén tul foganatosított eredménye kielégítő tevékenység igazolásául szolgálhat.
A közmunkaváltsági nyilvántartás a tartozások befizetésének következő eredményét tünteti ki:
1. Tapolcza járásba befizettetett 2457 írt 41 kr., hátralék 5387 frt 19 kr. 2. Sümeg járásban befizettetett 2740 frt 30 kr., hátralék 3791 frt 20 kr. 3. Keszthely járásban befizette tett 5027 frt 25 kr., hátralék 1056 frt 95 kr. 4. Kanizsa járásban befizettetett 4153 frt 35 kr., hátralék 3054 frt 50 kr. 5. Pacsa járásban befizettetett 5168 frt 75 kr., hátralék 1483 frt 90 kr. 6. Egerszeg járásban befizettetett 5638 frt 15 kr., hátralék 113 frt 90. kr. 7. Nova járásban befizettetett 2010 frt 75 kr., hátralék 1729 frt 80 kr. 8. Lendvajárásban befizettetett 3988 frt 60 kr., hátralék 1619 Irt 60 kr.9. Perlak járásban befizettetett 2721 frt 40 kr., hátralék 893 frt. 10. Csáktornya járásban 1128 frt., hátralék 1488 frt 20 kr. Összesen befizettetett 35.033 frt 96 kr., hátralék 20,613 frt 24 kr.
Itt mély tisztelettel megjegyzem, hogy ámbár a fentebb kimutatott befizetési eredmény az előbbi évek hasonló időszakához képest 3/a-ad többletet tüntet ki, de még ez sem felel meg as utépitészeti szabály rendelkezésé-
nek, azoDban az eddig fennállott azon eljárás sal, hogy a váltsági tartozások csak május hó végével írattak elő, a fentebbinél több eredmény ezen évben sem volt eszközölhető, jövőre azonban az előírásnak kellő időbeni megtörténte lehetővé teendi, hogy a kírovott tartozások szabályszerű időre teljesen törlesztessenek.
A vadászati jegyek kiadását a törvény a megye területére nézve hatáskörömhöz sorolván, tisztelettel jelentem, hogy folyó évi május hó 1-től egész augusztus hó 30-ig össze sen 325 darab 12 forintos — 15 darab 6 forintos és 30 darab 2 fprinlos vadászati jegy adatott ki általam, melyekért 3930 frt illeték szolgáltatott át a kir. adóhivatalba.
A törvény által a megyei pénztárnak általam havonkint teljesíteni rendelt vizsgálata, az árvaszéki elnök és tiszti ügyész urak — ugy a megyei és gyámi számvevő, valamint a központi szolgabíró urak közbenjöttével minden hóban kötelesség szerüleg teljesítvén az er rőlszólló vizsgálati jegyzőkönyveknek .//* alatti melléklésével tisztelettel jelentem, hogy a pénztárt mindenkor teljes rendben s a kezelést hí ánytalannak találtuk. A legutóbb folyó augusztus hó 31-én teljesített vizsgálat alkalmával volt.
I. A házi pénztárban 1504 frt 32 kr:
II. Az ut fenntartási alapban 3767 frt 32 kr.
III. Az árvatárban 16,110 frt 77 kr. Ugyanaz említett jegyzőkönyv VI ik tétele szerint a megyei szolgák: nyugdij alapja lesz 2048 trt 28 krt, mely összeg gyümölcsözés végett a helybeli takarékpénztárban van elhelyezve.
A megye törzsvagyona áll gyümölcsöző tőkében 21.488 frt 81 kr. és hátralékban lévő 948 frt kamat követelésben összesen 22,436 frt 81 kr.
A megyei központi és összes szolgabírói hivataloknak valamint az árvaszéknek ügyfor galmi és tevékenységi kimutatását van szeren-! csém a következőkben előterjeszteni:
__ 1878. april 30-án hátra lékban van — ó 5 « ~ s 5 »ís = B -C 3 5) M 1 összesen Ebből elintéztetett J ^ o :s 45 C — w a N* is —
Végleg Ideigle nesen
1 Alispáni hivatal 503 3677 4180 3410 770
2 Árvaszék 2768 5345 8195 5195 — 2918
3 Tapolczai szolgabírói járás 168 1767 1935 1812 _ 123
4 Sümegi 29 1846 1875 1674 143 58
5 Keszthelyi — 1031 1031 996 51 16 I
6 Kanizsai „ 23 1560 1583 1560 4 19
7 Pacsai , , 22 1368 1390 1355 18 ■ -17
8 Z.-egerszegi • i — 2327 2327 2295 — 32
9 Novai , „ — 1354 1354 1091 112 151
10 Alsó-lendvai „ „ — 1477 1477 1443 19 15
11 Perlaki — - 1486 1486 1460 18
12 Csáktornyai „ „ 8 2358 2366 2236 115 15
13 Kamzsa Táros rendezett tauaesa — 1701 1701 1621 — 77
A központi közigazgatási hivatalnak fentebb kimutatott ügyforgalmára nézve meg kell jegyeznem, hogy a külön igtatóban vezetett ■ 865-re menő közigazgatási bizottsági és vadászati ügyekkel együtt a lefolyt 4 havi időssak alatt elintézendő ügyek száma összesen 5045-öt tett ki, s miután Rajky Lajos 3 ad aljegyző ur mint akkor míg a 48-ik sorezeredhez tartozó tartalékos katona május havában 4 heti fegyvergyakorlatra behivatott, és ugyanazon időben Czukeiter Lajos 2 ad aljegyző ur több heti betegség által hivatala teljesítésében akadályozva volt, augusztus hó 1 én pedig most nevezett 2 od aljegyző ur is az őszi fegyver-gyakorlatra és annak folytában a közbejött mozgósítással végleg behivatott, mindezeknél fogva a fentebb kitett jelentékeny számú ügyek ellátásit fogyott munkaerővel kellett teljesiteni.
(Vége következik.)
Eredeti levél a harcztérről.
- Banjalnka, szept. 3. 1878. —
Már rég óhajtottalak tudósítani benneteket, de ez lehetetlen volt, most azonban alkal mam nyilt. Aug. 22-én hagytuk el Kustaínicza várát és gyalog vettük utunkat Kohajcza felé, molyet két napi gyalogolás után el is értünk ; 8 órai pihenés után ismét tovább vettük utunkat Dobicza felé, melyet ismét két napi éjjel és nappali mars után értünk «1, pár óra múlva egyesülvén nagyobb hadtesttel Jaszonovácsfelé tartottunk, hova 8 órai menet után értünk; itt csak anyit időztünk, mig egy kis menázsit kaptunk, mely egy kis kétszersültből s pár szem szilvából állt, mely az éhséget még inkább nevelte. Alighogy végeztünk ezen nagyszerű ebéddel, már fújták az alármot a hajóba szállásra. Tehát innen Gradiskáig hajón mentünk, hol másfél napi vitorlázás után kiszálltunk. Itt főzni kezdtünk, de csak kezdtünk, azonnal menni kellett, még vizet sem ihattunk, az ebédet csak képzeltük magunknak. Szerencsémre egy vöröshagymát taláJtam, jó étvágygyal mohón el is költöttem, tehát már könnyebben folytathattam utamat. Délután öt órakor léptük át a Szávát, hol egy kis ütközetünk volt, 8 közülünk elesett, néhány bosnyák lemészárlása ^s számosak elfogása után tovább folytattuk utunkat Maglaj felé, de már mindig az ellenséggel szemben. Ez volt egyike a legborzasztóbb utunknak; 40 fok melegben és ezen borzasztó teherrel s szünetlen nyugvás nélkül, mely századunknak 12 halottjába került eddig. 16 órai folytonos gyalogoláa után egyszerre szólnak az ágyuk a hegyek közt, s lassan huzódunk tovább küzdve az éhhalállal.
Tized napja, hogy főttet, vagy meleget nem, s harmaduapja, hogy egy hagyma s 3 ujnyi terjedelmű kétszersültet ettem.
Maglaj és Banjaluka közt már ugy hulltak embereink, mint a legyek. Száz lépés alatt 20—25 is elesett. Banjalukára 18 órai bor' zasztó mars után éjjel a temetőben lepihentünk, s harmadnapig itt maradtunk folytonosan az esőtől verve.
Harmaduap ütközetünk volt a hátra maradt bosnyákokkal, kiket elődeink szétvertek, hamar végeztünk velők, 8 ezeren voltak ellenünk, harmadrésze elesett, tőlünk néhány. Itt annyi a halott, hogy borzasztó, az utak tele vannak holt tetemekkel; az egész város le van égve. mely iszonyú látványt nyújt. Szept. 3-án elfoglaltuk a banj&lukai várat és erődöket, roppant sok fegyver és lőszerrel. Déli óráktól kezdve nyugton vagyunk, é< épen a basa irodájába léptem először, ahol ezen papirosra találtam, mindjárt fel is használva, hogy titeket értesitoelek. (Ezen félminister papiroson három sor török friss irás van kettős aláírással, felül dombornyomatu kétágú liliom közt szinte törők írás dombornyomatban, ugy látszik hivatalos török rendelet, elküldöttük Erődy Béla derék orientalista tanár urnák, hogy fordítsa le. Szerk.)
Már félóra járásról meglátni azon fehér hantokat, melyek alatt körülbelül 400 vitéz bajtársunk aluszsza örök álmát. Nem tudom meddig maradunk Banjaluka várában, mert még roppant sok ellenség vár reánk, ugy hallom 80 ezer, mintegy 18 órai távolságban. Foglyaink roppant sokan vannak. Itt már számunkra is beállt a statárium, ha csak az ember az útközben roszul lesz a fáradságtól és elesik, még akkor is agyon lövik mindan legkisebbért. Tovább nem irhatok. Isten veletek sat.
Helyi lilrek
— Tépést küldöttek szere ess tőségünkhöz a magyar sebesültek részére ujabban ösv. Pálfy Józsefné úrnő sebkötőket, Berecz Im-réné úrnő tépést, Biba Eugénia úrnő tépést, Chinorányi Qézáné úrnő tépést, sebkótőket és az ovodába tépésnek való vássnat. Pá-vics Anna kisasszony tépést. Fogadják mindannyian szíves köszönetünket, második
SZEPTEMBER 1 én 1878.
postai szállításunk 6 kilonyi tépés és sebkötő» szept. 16-án küldetett el a bródi hadparancsnokság kórházába.
— Körünkből távozott 48-ik gyalogez-redbeliaktől vett levelek szerint Czigleniczében oly erősgyakorlatokat tartanak, hogy egy-egy kis csatához hasonlít; egyikben olvassuk: annyi bisonyos, ha ezt a sirapácziót s hadjáratot egészségesen túlélem, akkor sem az éjszaki sarkkörön a megfagyástól, sem a tüzföldön a napszu-rástól nem félek; naponként fogyunk. Sok táj-és nép ismeretet szereztem magamnak, tán ez az egy haszontalan haszna lesz e szerencsétlen hadjáratnak. Drágaság nagv, egy liter bor 60 kr.
— A hareztérröl. Stept. 13. 1878. Két napi hosszú mars után Pettrooselóban vagyunk, Bihácstól néhány órányira, a hova holnap ismét tovább megyünk, s mhe e sorokat olvasod, azt hiszem : már megdördülnek ágyúink és fegyvereink s osztjuk vagy kapjuk a kegyetlen halált. — A mars fáradalmait, s egyéb kellemetlenségeit leírni nem, csak átélni lehet. — Ennyit ezúttal. —ó —
— Akisdednevelö-egyesiiletvi\*&z\.-mánya nagy érdekeltség s számos tag jelenlétében tartotta ülését szept. 16-án, melyben h» tározatba ment, hogy • h*rcztérrői érkező se besültek részére befózöttek, bor, izivar sat. gyűjtessék s a helybeli pályaudvarban osztás sanak ki, mire nézve tisztelettel felkiretnek az adományozni szándékozó nemesszivüek, hogy minden e csélra szánt adományaikat as ovoda épületben levő titkári, s illetőleg „Zalai Közlöny" irodájába küldeni szíveskedjenek, hol azok feljegyeztetnek s hirlapilag nyugtáz tatnak. Illetékes kiosztását a választmányi tagok eszközlik. Felkérjük ennélfogva mindazon lelkes honleányon:- a honfiakat, kik jószívű kegyes adományaikkal a szerencsétlen sebesültek égető fájdalmát s leirhatlan nélkülözésüket enyhíteni kívánják, igyekezetünkben segédkezet nyújtani szíveskedjenek. Adományoztak lapunk bezártáig : Martinkovics Károlyné urnő 8 üveg befőttet; Darás-Hollósy Ilona urnő 4 üveg befőttet, Koch Mihály né urnő tépést, 4 üveg befőttet; Tersánczky Mari urnő 3 üveg befőttet, egy doboz aszalt szilvát, egy kosár almát; Berecz — Pálfy Ilka urnő 4 üveg befőttet; Dr. Laky Kristófné urnő 6 üveg befőttet, Győrffy Jánosné urnő 7 üveg befőttet. Fogadják mindannyian sebesült testvéreink nevében hazafias köszönetünket!
— Kovács Zsigmond veszprémi püs pök ö excellentiája f. hó 13 án érkezett körünkbe Sümeghre, hol hosszasb ideig fog tar tózkodni. Isteu hozta! Legyen üdvözölve körünkben.
— 1Kővetkező sorokat vettünk: tek. szerkesztő ur! ,Zalai Közlöny" 73 dik számában olvastam, hogy én a közgyűlés tárgyától eltérőleg beszéltem ; reciprocitás kedvéért becses lapjában felőlem mondottakra legyen szíves e következőket nyílvánosságra hozni: Hogy én az 1-só számú tárgysorozattól eltértem, el nem ismerem, egyedül azon okból, mert a tek. alispán ur jelentésében, hangsúlyozni hallottam a közmunkát, 8 erőszakos halált és a boszniai fuvarokat, ezekhez midőn észrevételeimet megtettem, azon erős meggyőződésben vagyok, hogy a tárgyhoz szólottam, annál is inkább, mert szeptember 2 d.^áni közgyűlésben az alispáni jelentésen kívül más tárgy nem vétetett elő. Légrád, 1878. szeptember 14. Gadó Mátyás bizottsági tag.
— Balaton-Híreden, mint a .Veszp rém "-ben olvassuk egy parkszolga mult csütörtökön reggel meggyilkolva találtatott a parkban. A nyomozás erélyesen folyik.
— Vasúti tanfolyam. Amint meg bizhatóan értesültünk a már 7 év óta szép sikerrel fennálló vasúti szaktanfolyam, melyhez a beiratások szeptember hó végéig a budapesti kereskedelmi akadémián naponta történnek, oktober hó 1-én nyittatik meg. A megfelelő iskolai képzettséggel bíró ifjúságnak alkalom nyílik 5 hó alatt oly szaktudományokat szeresni, melyekkel a résztvevők önmaguknak biztos állást állapithatnak meg.
— Rövid hirek. A Vezúv ujabb kitörését hirlik. — Gróf Teleki István himlőbe esvén, Prágában meghalt. — Potocki gróf galicziai ezukorgyára leégett. — Andrássy utódjául B. Sennyey Pál emlegettetik. — Albrecht porosz fényképész színekben való fényképezést talált fel. — Hamis 50 frtos bankjegyek sorszáma 0.7. — Miskolczi károsultak javára szept. ll-ig 30 ezer frt gyűjtetett. — Hirsch báró 40 ezer forintot ajándékozott a mozgósítottak családjainak segélyezésére, mig Albrecht főherczeg egy ezer forintot kegyeskedett adni. — Bpes-ten „Helfy-kör* alakult. — Kossuth- és dolgozó szobájáról Király Pál tanár érdekes leírást közöl a V. U.-ban. — Az „Egyetértés", .Székesfehérvár és Vidéke" ellen sajtópert indított a főügyész. — Rumban egy czipészlegényt a nép agyonvert. — Miskolczon egy szabómester neje 3 gyermeket szült, a család vagyonát as árvis tönkre tette. — Midhat pasának megen-
TIZENETEK ÉVFOLYAM.
ZALAI KZLNY.
SZEPTEMBER 1 én 1878.

u dtetett, hogy Törökországba visszatérhessen} Jókor! — Samaczot csapataink elfoglalták. — A Üorenczi orientalista congreasuson Vámbéry Ármin képviseli hazánkat. — Nyíregyházán u rendőri kapitányi hivatalt kirabolták. — Az országos honvédgyülés okt. 6 án lesz Bpesten.
KI nyert?
Bécs, 3z -pt. 14-én : 71, 64, 62, 45, 40. Grácz, „ „ 85, 80, 10, 26, 6. 1 emes vár, „ 55, 78, 42, 30, 22.
Irodalom.
— Magjelent a „Magyar Lexikon" 10 ik fiizete, vagyis az első kö'.et utolsó füzete. A da-rék szerkesztő fáradhatlan szorgalmának e kiváló jólét méltó figyelem s pártfogásban részesítő a nemzet, daczára a mai nyomasztó viszonyoknak. A kiadó Rautmann Frigyes egy-szersmiut kijelenti, hogy a czélszerü disztáblák Ő nála rendelhetők meg egyenesen s a Hirhager által hirdetett, mint czélszerütlen ellen tiltakozik.
— L'ipunk előbbi számában emlitve volt, hogy Városy Mihály köszöntőkönyvét ő felsége tíz aranynyal jutalmazta, mely könyv Mária Valéria főherczegnőnek van dedicálva, e mü Wajdits József ur birtokába jővén, a második kiadás Karácsonra jelenend meg diszes és jutányos kiállitásben, tehát karácsonyi s újévi ajándékul igen alkalmas lesz.
— Tettey Nándor és Társa tevékeny küny váruai czégtől a jelen iskolaévvel is mét töob uj iskolakönyvet kaptunk, melyeket annál inkább melegen ajánlhatunk a tanügy embereinek, mert azok nemcsak a jelen neve léstudomany szinvonalán állanak, hanem mert
— a mit örömmel constatálunk — oly csinos kiállításban jelentek meg, hogy e tekintetben kiriuak egyéb hazai iskolakönyveink közül. Szerkesztőségünkhöz beküldettek: .Elemiföld rajz falusi iskolák számára,* irta Kelecsényi Rezső népisk. tanitó (ára 16 kr.) E könyvecske czóljat helyesen jelöli czime. — A falusi iskolának röviden nyújtani a legszükségesebbet azou tormában, mint szerző teszi, helyes gondolat. Ajánljuk a könyvet a sok tizkrajczáros ponyvatermék helyett, melyekben elég anyag van ugyan felsorolva, de feldolgozva semmi. „Első ok tata; a földrajzban népiskolák középosztályai s/iíniára," irta Gáspár Ignácz. — (ára 36 kr.) E- -a már hetedik kiadásban megjelenő könyvről fölösleges dicséretest mondani; a ki belenéz, meggyőződhetik, hogy a kisvárosi iskolakban ennyit.és igy tárgyalni a földrajzból, n-m maradhat eredmény nélkül. »Rajz-füzetek a népiskolai szabadkézi rajz használatához" irta Roller I. 4 füzet és egy külön füzet leányi&kolák számára (egy egy füzet ára 12 kr.) E tűzetek úttörők a hazai rajztanítás irodaiméban. — Szerkezetük oly egyszerű rendszeren alapul, hogy a rajzolni bár nem tudó tauitó is könnyen oktathatja e tantárgyat azok segélyével. Minden lapon egy vagy két minta van, mely után a gyermekek a mellettük levő vázlaton rajzolhatnak. Ugyancsak e tantárgyról jelent meg egy vezérkönyv is. „Elemi rajz. iskola" czimmel (ára 1 frt.) tanitók számára Tre' iit németországi kitűnő munkája után, mely több száz ábrát foglal magában s szép kiállítását tekintve (Lipcsében Klinkhardt mié etében nyomatott) irodalmunkban páratlan.
— Különösen ajánlható azon tanítóknak, kik a rajzban maguk is kevésbbé jártasak. Szintén tanítók számára jelent meg Szabó Endrétől * A kézimunka tanítása a népiskolában* (ára 72 kr.-) E szép magyarsággal irt munka első részében oly eszméket tartalmaz, melyek megérdemlik, hogy még a legkisebb falucska tanítója is megismerje és valósítsa azokat; a második ré*z gyakorlati utmutatást ad s mintegy 18 kézi munkanem készitésmódját magyarázza m»g. Irkák a magyar szép- és gyorsíráshoz 12 fűzet fokonként haladó előiratokkal (egy-egy füzet 2 kr. — 50 füzet 75 kr.) Ez irkák módszeresen haladnak elő a szépírás oktatásában, s igen gyakorlatiak.
Vegyes hírek.
— Szigetvár és vidékének közönaége e hő 7 én ülte Zrinyi Miklós és társai hősies elestének 312-ik évfordulóját, egybekapcsolva nevezettnek emlékére felállitott szobor leleplezé eével. A programra következő volt: Reggel 8 őr?.kor fogadtatása a pécs városi zenekar és pécsi dalárdának, ezután ünnepélyes bevonulás a városba. 10 órakor gyászmise, a requiem a pécsi dalárda által énekelve. Kivonolás a Zrinyi Miklós-térre, hol az ünnepélyt, miután a pécsi dalárda az »Isten dicsősége" czimü éneket elénekelvén, Németh Zsigmond nyitotta meg hazafias beszéddel, mely alatt a lepel a szoborról 1''bocsáttatott. A szobrot Gerenday budapesti >zobrász tervezte és készítette, tetején Vandrák budapesti rézöntő által készített oroszlán, s ennek lábai alatt kardok, szuronyok, magyar és török zászlók, békó, nyilak é« máa egyéb jelvények
láthatók. Ezután Bárány Gusztáv Somogy megye főügyésze szónokolt, közölvén Zrinyi Miklós elesett társainak névsorát. Majd a dalárda a hymnust énekelte el, mire az ünnepély véget ért. — Délben 1 ótakor volt a banquett, melyen a pohárköszöntéseknek vége-hossza nem volt Poharat emeltek Hölbling esperes a királyra, Gáspár Imre a kaposvári kerület kéviselője Kossuth Lajosra, Hetesy Viktor foki lelkész a hazára, Hongay abafái lelkész a rendező bizottságra, Fekete mozsgói lelkész, ki mint humoros toasstjában mondá, coelibatusnak nem annyira ellensége, mint áldozata, a somogyme gyei hölgyekre emelt poharat. Délután színházi előadás és este díszhangverseny tartatott.
— Megrátó jelenetnek voltak szemtanúi Kalocsán azok, kik a mozgói ottakat a hajóhoz kisérték. Egy öreg ember irja a „Fugg. Hirl.* tudósítója — görcsösen s»oritá magához fiát, ki szintén a vágóhidra hurczoltak közt volt. Kétségbeesett erőködéssel küszködött azokkal, kik agg napjainak gyámolát karjai közül kitépni akarták. „Ha már hét fiamat elragadtátok tőlem kiáltá, hagyjátok meg legalább az utolsót, egyetlen támaszom." Nem hallgattak rá a kitépték fiát karjai közül. S mikor a hajó lassan megindult, az agg szívszaggató felkiáltással a Duna hullámai közé veté magát, keresve a halált. A parton állók kötelet dobtak utána, de ő nem akarta az elfogadni, s ekkor többen utána ugrottak s szerencsében sikerült még élet ben kimenteni. S mikor magához tért, akkor csak azon rimánkodott, hogy engedjék meghalni, ugy sincs már senkije e világon. — Ugyan ekkor két özvegy asszony, kiknek fiait szintén elvitték, hasonlókép a Dunába ugrottak ; ai került-e őket megmenteni? a tudósító nem említi.
— Csodálatot megmenekülés. A „P. Lloyd" harcztéri tudósítója a következő érdekes epizódot irja: Vallon, a Weber-gyalog-ezred hadnagya, Banjalukától nyugotra mint egy két órányi távolságban volt szakaszával őrségre kirendelve. Az éj folyamában körös körül hallott egyes lövéseket. Hajnal-hasadtá val vette azonban csak észre, mily nagy veszélyben forog. Banjaluka felől minden oldalról fölkelők tartottak feléje. Egy magasabb álláspontról akarta az ellenség haderejét kikém lelni; több emberével előrehatolt, egy erdő-szélen azonban egyszerre csak három fölkelő-vei állott szemben egyedül. A hadnagy egy lövéssel rögtön leterité az egyiket, a másikat kardjával támadta meg, de a harmadik ezen pillanatban czélzott, lőtt és megsebesité a had nagy karját. A hadnagy ekkor futásnak eredt ós maga sem tudja, hol, a vér vesztés folytán elgyöngülve összerogyott. Annyi lélekjelenléte azonban még volt, hogy sebkötőjét sebére illesztette, mire jótékony ájulás vett rajta erőt. Homályosan emlékszik reá, hogy hallott tüzelést és lövéseket és hogy sötét éjnek idejében éhen, szomjan ébredt föl. Nem tudva, hogy hol van, még midőn hajnalodni kezdett, sem mert a bokor mögül, a hova rejtőzött, kijönni. Midőn azonban zaj ütötte meg fülét, elhatározta, hogy életjelt ad magáról. A mi kis ereje volt még, összeszedte, fölmászott egy kis dombra és mintegy 4 — 500 lépésnyire saját ezredéből látott egy csapat katonát egy százados vezetése alatt. Jelt adott, nem vették észre, kiáltani akart, hangja megtagadta a szolgálatot; ekkor a félig öntudatlan állapotban levőnek eszméje támadt. Összeszedte minden erejét, elővonta revolverét, kétsier a levegőbe lőtt ós összerogyott. A következő perczbén már a mieink oltalma alatt állott.
— A legrégibb hirlap. E czimmel az „Archiv ftir Buchdruckerkunst" érdekes közleményt hoz a most „Újság", „Hirlap" név alatt általánosan használatban levő értesítési mód eredetétől, mely bői — a mennyiben az a nagy közönséget is érdekli — következő részletet jónak látunk átvenni: „Már 2000 éve annak, hogy Rómában az első hirlap napvilágot látott. Ennek czime: „Annales Maxim!" volt ós évenként csak egyszer jelent meg. A vezérszerkesztő maga aPontifex Maximua volt, ki a nevezetesebb eseményeket, a mint azokat neki jelentették, feljegyezte. Az év leforgása után ezen feljegyzéseket e czélra alkalmazott írnokok fehér fatáblákra írták és a város feltűnőbb házaira kifüggesztették. Itt összelódult a nép, hogy a .legújabb hírekről" tudomást szerezhessen és azokat szóval tovább terjeszsze. Ez nem tartott igy sokáig és ezen évi jelentéseket csakhamar elégteleneknek találták. A közönségnek az újság utáni vágya oly mértékben növekedett, hogy a kormány kény szeri tetve látta magát a fontosabb eseményeket rövidebb időközökben tenni közé ; mely időleges jelentésekből nőtte ki magát aztán a naponkinti kiadás. As első naponként megjelenő újság czime : ,Acta Populi Romani* volt. Ez album vagy gipszszel bevont táblák alakjában lett a nyilvános helyeken kifüggesztve; más részről azok tartalmát a nagyobb forgalma ut-czák házainak falaira veres festékkel felírták. Az ily módon nyújtott értesítések nagyon hasonlítottak mai hírlapjaink „Vegye* közlemé-
nyek" czimü rovataihoz; ezekkel a politikai hírek iz jártak. Feltűnő ezen tudósítások rövidsége, mely nagyon hasonlít a mostani hírlapi lakonikus táviratokhoz. Szintén érdemesnek tartunk ezekből néhányat idézni egy, a legrégibb időkből fen maradt római hirlap szerint, melyből 168 évvel Krisztus születés előtt Róma lakosai a napi híreket megtudták. Esek következők : „Sicinus conaulnál ma tanáosülés volt. Nagy égiháború; a villám a Velidomb alján egy tölgyfát széthasított. A Jantűhegy alján levő korcsmában verekedés volt, melyben a tulajdonos veszélyesen megsebesült. Ti-tinius több mészároat megbüntetett, mivel azok oly husi árultak, mely nem volt előlegesen megvizsgálva. A fizetett büntetés pénz Laveca istennőnek építendő oltárra fordittatik. Ausidiua kereskedő megszökött és idegen pénzeket vitt magával; elfogatott és a pénz előteremtésére szoríttatott. Demiphon rabló, kit Nerva hivatalnok elfogott, még ugyanazon napon keresstre feszíttetett. A fUotta ma Ázsiából megérkezett." (Ugy látszik, akkor is olyan világ volt, mint most.)
— Egy vÁrforrá». Virtud mellett Guatemalában van egy forrás, melyet a benszülöttek „Mina" vagy „Fuenta de sangre'-nak (vérbarlang vagy vérforrás) neveztek el. Ez egy barlang, melynek kellemetlen bűze az utazónak már nagy távolban is feltűnik és vöröses fo lyadókot tartalmas, melynek egy réssé színét megtartva, a szomszédos csermelyekbe folyik, míg a másik rész mint megaludt vér lefelé hömpölyög. Egy franczia utazó, dr. Leconte, 1857. felkereste ezen barlangot és visszariasz-tatott a barlang belsejéből kitóduló salmiak gőzöktől. Midőn a barlangot figyelmesebben vizsgálta, tapasztalta, hogy nagymennyiségben denevérek és vámpírok, lakják a barlangot belső falaira tapadva és ast hitte, hogy ezeknek ga-néja kölcsönzi a viznek vérszinét. De eszközölt vizgálatok után kitűnt, hogy csalatkozott. A vörös szint rengeteg mennyiségben levő áss lékok okozzák, midőn az apró testek rothadás-nak indulnak. Innen is jön ama salmiak büs.
Papiraeletek.
Egy közlegényt a magyarnyelvet törő mindenható káplár elküldött félliter borért, azonban a közlegény az üveget útközben leejtette, minek következtében ax megszűnt többé használható lenni, s a drága csöppeket nem a káplár, — hanem az anyaföld gyomra vette magába.
— Himmelhergott I — ordit a káplár a deltn-quensre — nagyló vágyom--—
A közlegény hallgatott.
— Bit nem tadax pecsület (,becsület*-et méltóztassék alatta érteni), nem tudsz ráfelelsz, hogy: igenis ? — ordit még nagyobbat a fülébe.
— Igenia — hagyá helyben a baka.
— Bők a törvényszéki elnöknek. Egy amerikai törvényszék előtt nem rég egy nő megtagadta a feleletet a hozzá intézett kérdésre. „Miért nem válaszol ön ? — .Mert az mit mondanom kellene, tisztességes embernek nem szabad hallania." — .Jól van no,* vélekedék az államügyész „augja hát as elnök ur fülébe."
— Kézzé Gyurka bácsi, a kelmed háaa körül hogyau csapkodnak a lángok — kiabálja megrémültén a réten dolgozó legénj sógorának.
— Soh' se féltsd az én házamat, öcaém. Nem éghet az le mert assekurálva van — felel ez közönynyel.
Z. fala egyetlen cserépzsindelyes házán szó* ról-szóra ez olvaaható : „E házban lakik a fala viroabirája."
Egy kovács nagyon szerette majmolni az arak széláamódját. A többi közt elsajátította as ,ön" czimezést is. Hogy ezt a gyakorlati életben mily következet« logikával használta, annak illoatrálá-sáal szolgáljanak inasához intézett emi szavai :
— Ferkó l ön tedd be ast as ajtót. Nem teszed be tüstént 7 ön, himbáljanak meg as ördögök.
— Talán nem voltál ax orvosnál ? — Kér. dexi X aggódva szobaleányát.
— De igen ott voltam, hanem oem mertem zörgetni, mert féltem, hogy fölébred — telel a „bukott angyal*.
Az ispánt künn érte a zápor s mezőn. A kis patak haragoa folyammá dagadt, éa bürüjét elhordta a vizár. Ax ispán a patak partján legeltető kanász szivnsségéhez folyamodott. Kérte, hogy néhány hatoséit vigye át a patakon, A. kanász vállára kapta.
— Elbirsz-e ? — Kérdezi tőle az ispán.
— Megszoktam én már ezen a patakon a disznókat átvinni — nyugtatja mag a kan áss ax ispánt.
— Ej, ej, férjem aram, de hamar megősxült — csipkedi a nó férjét.
— Hja, édea babám, ne felejtsd, hogy te vagy a feleségem — körmösi vissza a félj.
Egy dúsgazdag orvos egy előkelő társaságban igy nyilatkozott:
— Nekem ax a szokásom, hogy minden fölépült patiensem után egy forintot, — s minden meghalt patienaen után öt forintot követelek.
v— Akkor nem csoda, hogy dúsgazdag lett — reszeli as orra alá valaki.
Mái esi ka : — 8zereted a zsír kát ?
Rozika: — Igen szeretem.
Málcsika: — Hát s töpörtüt?
Rozika: — Azt meg nem tniaám enni.
A kis Károly talált egy négy levelű lóhert Örömojjongra tűzte kalapja mellé, mert sok helyen az a balga hiedelem uralkodik, hogy aki négylevelfl lóherre akad, és elveszti, a* egész hasáig talál valamit
— Hol van s négy levelű lóheréd ? — figyelmezteti Károlyt anyja.
— Eldobtam, hogy találjak valamit — felél Károly.
N«|y-kaal2Ml piacai ár, szept. 18. 1878.
Minőség szerint:
Boxa .... 7---8-30---- kr.
Roxa .... 5 *0 — 5 60 --•— ,
Árpa .... 5-50 — 6----- „
Zab .... 5----5-40--„
Zab uj . . . •--•---„
Kukoricxa . . 6--- 6 50 --•— „
Repcze . . . 10---10-50--,
K. B-
Utazók névsora
N.-Kámzsán, 1878. szept. 7-töl 1878 -szept. 14-ig.
Ax „0 r o a z 1 á na-hoz czimzett szállodába. Klein S. Pest Okman I. Körmend. Baker Bécs. Brener A. Essék. Stern M. Egerszeg. Pollák S. Pest. Schmit Bécs. Kemcxe Letenye. Hofman Pest. Herbst Bécs. Neuman J. Kapoavár. Pollák Temesvár. Weiax A. Egerszeg. Lázár M. Csáktornya. Weiaz H. Bécs. Stern Győr. Fuser L. Brünn. Majer I. Pécs. Lefölman A. Prig. Hofman K. Pest. Lematein H. Prág. Hekner Pécs. Cxigány B. Letenye. Jakics I. Veszprém. Remete G. Letenye.
Az „Arany 111 r t i i'-hoi czimzett szállodába. Kohn A. Bécs. Wildheimer Berlin. Riedel Boglár. Goldberger Bécs. Schmidt Grácz. Sülberg Prág. Lakur 8iszek. Adler Kaposvár. Frank- Berlin. Majer Pécs Fünt Bécs. Csilag J. Bakarést Habay Egersneg. Kardos átád. Varga F. Prág. Kopmann Letenye. Heller Sz.-György. Clenaech Esaék. Lámm Berlin. Rajz K. Lendva. Shulx Bécs. Neuman Béca. Heller Bécs. Gaál Keszthely. Fincsi Bécs. Pollák Essék. Weiss Béca, Feniaser 8z.-Miklós. Lövy Becs. Heim E. Debrecxen.
A „Koron á'-hoz czimzett szállodába. Rosman Grátz. Semetke G. Budapest. Rind F. Béca. Tomka Gy. Lendva. Weisz Osztopány. B5hm Berlin. Szabó Csáktornya, Berger Berlin, Kohn Bécs. 8tern Bécs. Schneider Béca. L8vy Bécs. Hamburger Grátz. Deutah Arad. Wolf Béca. Grosman Béca. Majer Prig.
Szerkesztői Gzenet.
2983. L. Szeged. Köszönettel vettem, a levél azonnal átadatott.
2984. L Sümegh A vett összeget alkalmilag elküldendem ; a könyvjegyzéket jövő héten.
2986. F. M. Budapest. Nem közölhetők. Figyelmes ugyan a kidolgozás, de eazme nélküli ezerszer előhozott rimea gondolatok caapán.
-986. Gy. Vasvár. A mozgósítás bizon sok rendes dolgot elmozdított helyéről. Igyekazünk helyrepótolni.
2987. „Sokáig várlak4 — nem sokáig vársz a — közlésre l Többiről intézkedtem.
2988. O. P. Alexandria. A hiányzott füzetet azonnal postára tettük. Üdvözlet!
2989. 8. S. Eger. A czikket közöljük. Az árvíz tájképből egyelőre vagy tíz példányt kérünk.
2990. T. V. Helyben. Az indokolatlanul hoaaau lében felereaxtett, különben érdekes cxáfola-tot mihelyt tárczarovatuak engedi, egésx ¡terjedelmében közölni fogjuk.
2991. S. Bpest A becses értesítésért köszö-aet A török írat asives elintézését ez utón is kérjük.
Vasatl menetrend.
A budi-pesti időtmatató óra szerint,
indul Kauizsaról
Vonat hova:
•«ám Ora Pero. ldö
206 Essék, Mohács,Dombovir s Fiúméba 4 48 reggel
215 „ „ „ 2 80 délut. 212 Buda-Pestre........ 4 58 reggel
202 ......................2 6 délut.
204 ........... 11 80 estre
313Bécsbe Szombathely, Béos-Ujhely felé)6 8 reggel
»01 . .........11 48 eatve
816 Sopronyba ........ 3 88 délut
203 Triesztbe és Pragerhofon keresetül
Grácx éa Bécabe ...... 4 60 reggel
201 Trieaatbe és Prágerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe ......2 47 délat
Érkezik Kanizsára
honnét:
216 Eszék, Mobios, Dombovár s Fiúméból 1 41 délat 206 , „ „ U 11 eatve 208 Buda-Pestről........ 4 20 reggel
201 ...................2 6 délut
211 „ ......... 9 44 eatve
314 Bécsből {Ssombath. Béos-Ujhely)ftsiől 10 27 estve J02 , „ „ „46 reggel
316 Sopronyból ........11 68 délel.
>14 Bécsből Grácz, Marborg, Pragerhof
f*l81 ......... 4 12 reggel
202 Trieszt- és Bécsból Marburg,Pragerhof felől.........1 21 léi ut.
204 Trieszt-és Villachból Prágerhof felől 11 — estve.
Marburgba csatlakozás Villach és Francesíeatbe a „ • „ Fiancesfestből
Felelős szerkesztő: BátOrfi LajOl.
TIZENHET£p|K,íyí:QLYÁM.
ZALAI KÖZLÖNY,
• %
I R D E T fi S E
SZBPTBMBER19 ón »
Csásxár
kizárólagosan
királyi lag szabadalmazott
PUBITAS
H a j-i f j i t ó-t e j.
A .PurltaS1 nem hajfesték, banOm tejnemtl folyadék mely míjd-nem azoi^ csodálatos hatással bir. hogy ósz hajakat megifjit. azaz lassankint még pedig legkeSÖbb tizennegy nap alatt ama szint visszaadja, melylyel eredetileg birt!
A „Purltai" nem tartalmaz festékanyagot. A haj tetszés .«z<?iint viztel mosathatik, lehet fehérrel átvont vánkoson aludni, és gőzfürdőket használni, a festéknek uyoma sem vehrtő észre, mert a
■a« Q£ (eeraSaasat^) szóin iszitit^
'IOXX--XM: iss v a h:"^
Ajánlkozást
(Ol—? 9iy)

•yjjuyfpupaiy itpfijufjpt fifína qq^tojioyofiB opzay ^Ajpanoo) >{TJU).iodosn JI^B ^Haojntm saÁSo p6frdaoz$ }9ut?u Cißua ¿ofiönfl
\ S^lUtfJ. AjaiuioSin? se BlZOUtUJ
Egy nőtlen 30 éves ember, ki a keszthelyi földmives iskolát jó sikerrel végezte, a gazdaságban, gyümölcsfa-tenyésztésben is a szólló mivelósben jártas, s több éven át mint irnok, s jelenleg is azon állásban van, egyébb körülmények miatt majoros gazdai állást keres magának. Leveleket kérem E. H. 48. e lapok kiadó hivatalába
küldeni.
Kundmachung.
(697 1—3)
igen bó termi, (1 hectol. után 2 szeri termésre van már 915 kereszt.) Ara egy metermázsá-nak 9 frt. Kapható Bakófán az iutézóségnél u. p. Szombathely.
(G96 1—3) Papiersäcke-Fabrik
•von
Eduard Bosclian
Wieu Stadt, Jasorairgottstrsse 6. empfiehlt ihr grosses Lager aller Sorten und (¿rönnen zu den billigsten Preisen.
Illuster gratis (698 1 3)
nem fe«t, hanoin ifjitja és pedig a leghosszabb és legdúsabb női hajzatot és a fér6 haját és szakállát
Kgy üveg .Puritán ára 2 trt. (poatai szétküldésnél 20 krral több s készpénzzel vagy után\éttel kapható: Francz Ottónál Bécs Maria bilfer-
strasse 38 szán. — Nagy-Kanizsán valódi minőségben Präger Béla gyógyszerész urnái. 600 20—25)
Wogen Sicherstellung der Verpflegung* Erfordernisse für die kk. Truppen und die k. ung. Honvéd Abtheilungen in Wege der Subarendirung vom 1-ten Oktober beziehungsweise 1. November 1878. aufwärts wird am 23 September 1878. beim kk. Militär Verpflegs Magazin in (Dodenburg für die Stationen (Dodenburg. Wandorf, Güns, Szóllós und Neusiedl a/S.dann am 25. September 1 878. beim Stadtmagistrate in Gr.-Kanizsa für die Stat ion Gr.-Kanizsa jedesmal um 10 Uhr Vormittags eine Verhandlung abgehalten werden.
Hinzu werden Unternehmungslustige mit dem Beifügen eingeladen, dass die näheren Bediugnisse bei dem kk.
Militär Verpflegs Magazine in Oedenburg eingesehen, VI & 1 £1
werden können.
mozgó pleorama nagy csataképekkel, mely 500 legújabb
Von der genieinsaramen Verpflegs Sicherstellungs ¿s legérdekesebb látképet tartalmaz, s ezek közt a párisi Commission. (694 2 ¿) dalmű-, ballette-, operettebeli csoportozati képek, to-
_ , , , ^ . vábbá a legújabb orosz török háború nevezetesebb uiozza-
Oedenburg, am 10. September 18/8. különösen
Távirat! I
Legújabb látványosság
N VG Y- KANIZSÁN.
A „BUZATÉREN* naponkint reggeli 8 órától esti 10 óráig fényes kivilágítás mellet nyitva van
W ERIN Ft.
FERENCZ JÓZSEF
KESERŰVIZ-FORRÁS
>
o
X
legtartalomdúsabb és leghatásosabb budai keserűvíz.
Kapható N.-Kanizsán : Strem és Klein, Rosenberg és Weiisch uraknál, valamint minden gyógytárban és niszerkoroskedésbcn«
flV Rendes adag: egy fél borospohárral.
nagyszerű stereosKop
ű k i á I I i í á s a,
Buzaüszőg nincs többé!
A D u p u y-féle m a g e d z ó használatával.
Ezen magedző (rézgálicz (kékkó) és más pá ez «-«vakból állván) kiirt — ha a minden csomagon láthat', egyszerű haszialatl utasitas pontosan betartatlk — ilsziigöt : bnza, arpa, zab, köles, kukoricza «t i., bői egészben, mint azt a bizonyítványok tanusltjak
A o. tn. m. klr. földművelési ministerium köztesei ajanijak a Dupuy féle magedzát. mint hatásos szert a bnzaüszög kiirtására
Kivanatra minták és bizonyítványok ingyen éa bérmentve.
Egy otomai ára 2 hectoliter 200 liter) mag szamára 30 kr. ostr ert
(683 7—*) Koss ¿a Dupuy Bécsben,
fő elárusitásí raktár Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolfnál. Z. Egerszegen Gráner L. fia kereskedésében.
mmmmmmmmm
Dijak tátott 1867. évben Párisban!
Fehér piell-Syrup
Q A. W Mayertől Boroszlóban ós
(332 VI. 4 - *) Becsben.
Ilisonyílvány.
Ft.im hosszabb ideig egy borzasztó külmg/stől napphl ét» éj i l kínoztatott és minden szer. melyet ay. eilen alkalmaztam, siker nélküli volt. Tilbboldttln tinácsra azonban a boroszlói O. A. \V Mayernr fehér mell Syrupjából néhány palac kot L I. Gtiiheim urnái Budíngenbcn vott<in és mintán ex fiamat szén védésétől tókóletosen megszabadította, tehát uem mulaszthatom el ezen szert minden kohOgéaben szenvedőknek a legjobban ajánlani.
Johanne* Kiéibe r, Strciberg. b Warbtersba.-h, jar.uár 30 án 1872
az összes 500 kép változtatva van.
mmmmrammmm
Tobábbá csata-képek
Osztr.-Bosnlából. Szenyevo bevétele
1878. augusztus 19 én. Végre a külön kabinben felette érdekes párÍ8Í titkok. Belépti dij személyenkint 20 kr._
Minden látogató emléket is kap Ezen e nemben egyedüli müfényképek fíuropa legelső városaiban legnagyobb tetszéssel fogadtattak és ennélfogva itt is számos látogatást reményiek és kérek. '(688 6 - *) Mély tisztelettel
WERIN R.
Vasárnap f. hó 22 én utoljára.
Nagy-Kamzsan, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
KOLLARITS JÓZSEF és FIAI
legelső
kész fehérnemű, vászon, asztalnemű és szövött áru gyáriraktárukban az ,YPBTT .ANTI'-hoz
Kudapestcn, v&eal-utcza 5. 8z. alatti Áruházban
kaphatók
mindennemű kész frrfl-, nói és gyerinekfehérneinüek, vásznak és
asztalnemüek
a legnagyobb választékban és kitűnő minóségben a legjntányosb árakon
ingok madapolanból 1.30, 1.80, színeack
1.90, vászonból 2 frt 40, 3, 3.60, < gatyák 1.66, 1,80; 14 6 v e s e k a o k in- | gfk madapolanból 1 frt 40, 1.00, Minősek 1 75, 2.10, vászonból 2.65, 3.15, 4 < frt, gatyák 1.66, 2 frt ; 16 é v e > o k n e k , madapolanból 1 50, 2.10, gzinosek 1.75, 2 20, vászonból 3, 3.60, 4, 4 50, gatyák 1 1 75, 2- 2.20.
Kész fehérnemüek leányok «záaira, minden nagyságban és minSaégben, ugyszinte cse-eiieujíik silímára, melyekről kívánatra nagy árjegyzékünket bérmentesen bokUldjtlk.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat vászon és asztAlnomUekbeii.
Rumburgi vászon, 42 méter (54 röf) vége 23, 24, 26, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 46. 60, 120 frtig.
Hollandi vagy Irlandl vászon. 39 méter (60 röf) 22, 23, 24, 2«, 28, 30, 32, 84, 38, 40, 45. 50, 100 frtig.
Hollandi vászon. gyurmok-fehérnemUekr« és ágyi.emüekre 82s/4 méter (42 röf) vége 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 50 frt.
Creas vászon 23'/, méter (30 röf) vége 10.00, 11, 11.50, 12, 13, 14, 15, 18, 17, 18, 19, 20. 80 frtig.
Lepedő vászon egy szélben, 29 méter (38 rKf) 12 lepedőre vége :J3, 36, 38, 40,42, 44, 46, 48. 50, 100 frtig.
Fehér pamutosluvat, ágynemdekre, 1 méter 38, 46, 48, 68 kr.
Madapolam vagy Chitíon vége 40 méter (51'/. röf) 9.20, 10.40, 10.80, 12, 13 60, 14, 17, 18, 21.
Színes kanavász, 23'/« méter (30 rKf) 9, 9.ö0. 10, II, 12, 13, 14, 15 frt.
Színes ruhaperkilok, dug választékban l méter 36. 38, 48, 50, 52, 54, 66 kr.
Vászonzsebkendök, hölgyek és urak számára, tuczatja 2.50, 3, 3.50, 4. 5, 6, 7, 8,
9, 10—20 frtig.
Tfirülközök, tiszta vászon luezatja 6.80, 6, 6.90, 7.50, H, 9, 10, 20 frt.
Asztal kendők, tiszta len, tucgatja 4, 4.60,
5, 6.50, o 30, 7, 8, 9, frt, abroszok 6, 8,
10, 12, 18, 24 személyre, darabja 1 frt 90 krtól 14 frtig.
Damast asztali teríték, •> «semélyre 6 50,
6, 8.50, 7. 7.50 9, 10, 24 Írtig, 12 személyre 12, 12.50, 13, 14.50, 16,' 16, 18, 20, 40 írtig. 18 személyre 25. 23, 32, 48 frtig. 23 személyre 32,34, 40, 50, 63, 76 frtig.
KávéskendAk, színes és fehér, darabja 3,
3.60, 5, 5.50, 6, 11 frt'g csemege-kendők tuczatja 3, 3.60, 4.50, 5.5$ krig.
Csipkefüggönyök, I ablakra 3, 3.50, 4, 4.50, 5, 5 60, 6.60, 7, 8, 9. 10, 16 frtig.
Aflyteritik, darabja 4.50, 5, 6, finom ripu-böl 9.50; asztalterítők 3.80, 4, 5 frt, ripsböl 7 frt 50 kr.
Agvpokróozok, 4.50, 6.60, nagyobb fl, 6.50 7-60, 8 50, 11, 14 foiiut 50 kr. Meny-,
I asszonyi készletekkel 180 frtól 1800 frtig és feljebb, kész fehérnotnfi vássonbun a legszebb kiállításban szolgálhatunk, ezekrKl árjegyzákUnket kívánságra bérmentesen ktlldjilk.
Férfi ingek, rumburgi, hollandi vagy irlandl váHzonból, darabja 3, 3 50, 4,— , 6, 6, 7,
H, 10, 12 frt.
Férfi Ingek, hímzettek, madapolanból, mollc vászon, darabja 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14—20 frtig. Férfl-nadapolan-lngek, darabja 2, 2.60, 3, 3.60, 4 frt.
Fér fl szines Ingek, 1.60, 2, 2.50, 3, 3 50 írt.
Két killttu gallérral 2 60, 3, 8 50 írt. Férfi szines angol oxford-Ingek, darabja
2.50, 4.75, két klllön gallérral darabja
2.80, 6 frt.
Férfl gatyák. magyar, félmagyur vagy fran-czia szabásra, pamutból 1.20. 1.30, 1 50, vászonból 1.50, 1 «0, 1.76, 2 írt rum-burgi vászonból 2.25, 2 50, 3, 3 Irt 60. Ferfl-fehérharlsayak, pamutból fehér vagy szint»* tnrzatja 4, 4.60, 5, 5.60 6. 6 50. 7, 7 50, 8—14 frtig, rzérnából, fehér tuczatja 3 60, 4, 4.50, 6, 6, 7, 8, 9 frt, 14 frtig. félbatibnyák, fehéritetlen vászonból varrottak, tuczatja 4.50, 6. 7 ín. Férfl zsebkendők, fehér vászon tuczatja 3, 3.50, 4, 4 60, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 frt. 20 frtig.
Férfl zsbkendök, vászonból, fehér színes s/.éllel 6'—, 7*50, 9— frt. batísztból színes
I. 1 7 frt 8 írt fiO, színes pamu^zsebken-dfík dbja 30 kr. 35 kr, 40 kr. pamut batísztzsebkendiik szines széllel tuczatja 3 frt.
Férfl gallérok, minden formában, legfinomabb t< zatja 3 frt, 3 frt 50. Férfl-kéielök, tuczatja, 12 pár 6 trt, 6 frt NÖi Ingek, rumburgi vászonból, sima, dbja 2.25, 2.60, 3, 3.50, 4'- írtig, slingelt 3, D.50, 4, 5 frtig franczia mell varrással és hímzettek 3.60,4 —, 4.60, 5,50,6, 7, 8, 15 frtig, madapolanból sima 1.50, 2 frt slingelt 2.60. NÖi háló-oorzettek, madapolanból egyszerűek 1 30, 1 50, díszített 1.75,2,25, 2,60 3, 3.50, 4. 4.50, 6, 10 frtig. Női lábravalők, madapolanból, sima gze-gélyzett, dbja 160, slingelt 1.90, díszített 2.25, 3, 3.50, 6 frtig Női alsószoknyák, madapolanból, szegélyekkel és díszítéssel, darabja 2.60, 3, 3.26, 3 50, 4, 4.60, 6, 15 frtig, uszálylyal 4, 5,
6, 7, 8, 20 frtig.
NŐI harisnyák, pamutból kitűnő minőségben tuczatja 6. 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, 22 forintig nziiieuek pamutból, párja 75, 80, 90, kr. l.'JO, 1.30, 1.50, 3.50 krig. NŐI zsebkendők, fehér vászonból, tucztju, 2 50, 3, 3.50, 4, 5, 6, 7, 8. 16 frtig, angol czéruabatisztból, fehér, 4, 4.50 5, 6,
7, 8, 30 frtig.
NŐI fraaozla derék fOzők. 'Mieder,) dbja
1.30, 2 30, 3, 3.50, 4 —, 4 frt 50 krig. Fiu Ingek, 6 évesek számára madapolanból, dbja 1. 1.40, színes, 1 frt 26, 1.40, vászonból 2.10, 2 40, félmagyar gatyák 1.10, 1.20, 8 éveseknek iugek madapo-
1 Aliból 1.10, 1.50, színesek 1.26, 1.55, vászonból 2.20, 2.45, gatyák, 1.20, 1.40;
10 éveseknek, madapolanból 125,
1.95 szíuesek 1 61», 1.75, vászonból 2.30,
2 60 gatyák 1.36, 1 60, 12 éveseknek,
Az Aruk legjntányosbau szabottak s ha valami a megvett vagy rendelt tárgyakból akár mi oknál fogva tetszésre nem lenne, 14 nap alatt, ha az árszelvénylinkkel el vau látva, nemcsak szívesen kicseréltetik, de kívánságra az érte fizetetett összeg is viss£.';adatik.
Levél általi megrendelések még az nap, melyen érkeznek, killOntis figyelemmel és pontosan eszközöltetnek éa csomagolási dijt nem számítunk. (560 15—*)
SAGY4lANG»A, 1878. szeptember 22-én.
TtoeabeiedUL évfolymja*
]
li ár: g)
. . 8 frt [
--r— - ---
Elóflzetti' '
egész évre
fél évre . . 4 . n»gyed évre 2 .
Eyy saám 10 kr
Hirdetések
6 hasábos pelitsorban 7, másodszor 6 3 mio-len további sorért 5 kr. i
NYÍLTTÉRBKN
soronként 10 krért vételnek fel. Kincstári illeték miuden Vegyes hirdetésért ktllönf 1 30 kr fizetendő. !>
tfci^w —=--
A lap szellemi ri»»4t f
IJU
illető köalemények a 1 szerkesztőhöz,
anyagi rétxét illetS közlemények pedig a kiadóboa bértaentve intézendök x • NAGYKANIZSA, Wtassitihátn
Bénnentetlen IeteUk. csak ummrt íaunkatá» saktdl fogadtatnak el.
t Késiratok viaaaa küldetnek.
jKéziri
4
előbb: ,Z ÍV L A-S O MOG YI KOZ LÖN Y.1
N.^KanizHavárofl üeíyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparbank44, „n.-kanizsxi takarékpénztár®, a „zalarnegyei általános Unitétestület*, a n.-kanizsai kisded-nereló e^yemHet*, a „soproni kereskedelmi h iparkamara it.-kaiiizxai külválaaztmknya- 8 több megyei és városi egyesület hivatalos értesitéie.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
Felhívás
a nagy-kanizsai ip<irtársulathoz.
Alig egy évtizede, hogy az ipar terén nevezetesebb mozgalom történt hazánkban. Még a laikus szemében is feltűnő ama roppant haladás, melyet az iparosok tömörülése, nemes törekvése a czél felé oly rövid időn kivívott. S vájjon mi volt és mi most is ama czél, melyet az ősök el nem érhettek, s az unokák erélyes működé sö;-c daczára is csak alig közelitettek meg? Könnyen kimondható; de óriási küzdelmet zár magába : „versenyezni a külfölddel."
Hazánk, ez az áldott, szent föld, melyet „téjjel mézzel folyónak" büszkén nevez minden honfi ajka, gyakran látott már sanyarú esztendőket. Te kedves polgártárs, ki e sorokat olvasod, magad is bizonyára értél már egyet ama sovány esztendőkből, melyekhez képest az egyptomi hét sovány esztendő bármelyike tejben, vajban fürdő év volt. — Jött egy fagy ; s vége volt Magyarország Összes reményeinek. Hisz földmiveló nép vagyunk; s reményeink csirája a véres verejtékkel megáztatott föld terményeinek gyökerében rejlik. S hová fordulhatott ilyenkor a nép? Gazdasága, forgó tökéje vagy semmi, vagy csak alig nyújt bizalmat megélhetéséhez. Termény-kivitel nincs; pang a foldmivelés. A foldmivelés pangásával szükséget szenved az iparos. Miért? Mert készítménye csupán honi értékű; s a külföld piaczán nem versenyezhetvén, kiviteli képességgel nem bir.
De hát tegyük fel, hogy hazánkban a kövér esztendők uralkodók. A földmives osztálynak vau elég bevétele a számára
szükséges iparczikkek megvásárlásához. Mik azon kellékek, miket a* áruban meg-kiván? A jóság és olcsóság. Íme két árukellék, melyek közöl különösen az utóbbival a külföld honi iparunk felett áll. Erre nézve kell tehát czéiszerü intézkedéseket létesíteni és pártolni. Iparosainkban fel kell ébreszteni a nemes becsvágyat, hogy tehetségeiket igyekezzenek minél inkább érvényre emelni a külfölddel szemben. Van bennünk is elég iparképesség — talán több mint a külföldiekben! — hanem — hiába!
— magyarok vagyunk. Minden dicsőségünk, jó világunk a múlthoz fűződik; azért ragaszkodunk anynyira a régihez. A mi apáink megtanulták mesterségöket az öregektől, mi meg eltanuljuk ó tólök. Minek azon javítgatni, vagy — ami még nagyobb ke-gyeletlenség! — ujat kigondolni?! Azért van a német meg az ánglus ! törje az a fejét! Azok azután szépen törik is fejeiket és gondolnak ki százféle módot, hogyan lehet olcsón jó iparczikket létesíteni. Azután ez a sok olcsó, ánglus meg német portéka sorban buktatja iparosainkat. Mire ijedségünkben az ő módjokat utánozni akarnók, ók már is czélszerüebbet találnak fel. --Szomorú dolog biz ez, de nem csoda. Hazánkban ez ideig a kiváló tehetségű iparosnak nem volt tere. És ha találmányának vagy sikerült muukájának tért akart nyerni, kénytelen volt külföldre menni. — Ennek következtében a mi jó tehetségeink mindig a külföld szolgálatában álltak vagy
— ha nálunk maradtak — a részvétlenség elvevé munkakedvüket. Hála a Mindenhatónak ! most már egészen másként állunk. Vannak jó irányban működő ipartársulataink ; vannak illő pártolásban részesülő
iparkiállitásaink. A »méltóságos" urak nem átallanak a dorozmás kezű iparossal kezet szorítani, hogy ót tevékenységre, buzgalomra, kitartásra biztassák.
Előttünk van most is egy fényes példa !
A székesfehérvári ipar társulatot a közel múltban meglátogatá gróf Zichy Jenő, ki ez alkalommal felszólitá a tagokat „ipar-kiállitás" rendezésére. Az ipartársulat a nemes gróf indítványát, illetőleg felszólítását melegen pártolta, s ez érdemben felhívásokat intéz a hazai egyes ipartársulatokhoz.
Kedves polgártársak! az ut nyitva; ki-ki tehetségeinek érvényt szerezhet. Ennél gyönyörűbb, dicsőbb versenytért nem ismerek. Az egymást karoló iparos honfiak versenycsatája ez, hol mindenki a haza és közvetlenül milliók boldogságért küzd. És ily harczban ki ne óhajtana legelső lenni?! Fel tehát! A kivívott győzelem után a diadal-csillag egyaránt dicsőit mindenkit, a királyt ugy. mint az utolsó közkatonát. A közönséget többé nem vádolhatjuk rész-vétlenséggel. Haladásunk sírját csak önmagunk áshatjuk meg.
A nagy-kanizsai ipartársulat választmánya e tekintetben gondoskodott határo-zatilag az akadályok elhárításáról. T. i. kimondá, hogy az oly szegény sorsú iparosok, kik magukban tehetséget érezve, a fehérvári kiállításhoz valamely készitmény-nyel járulni akarnak: pénz-segélylyel fognak támognttatni a mü előállításában. Sőt még a mü készitése alkalmából származott hátrányait — a mennyiben akkor más munkáit nem folytathatja — szintén kész segélyével pótolni. Ez érdemben csak be-
jelentéssel kell az ipartársulat választmányához fordulni.
Akadály tehát nincs. Egyedül csak t. polgártársak jóakaratú munkássága, erélye szükséges. — Oly alkalom ez, mely az iparosok méltóságát, jóhirnevét emelni van hivatva. Ha szent buzgósággal lépünk a tett terére, bizonyos győzelem, bizonyos haszon és dicsőség vár reánk. Oly haszon, oly dicsőség, melyben velünk a forrón szeretett haza osztozik. És egy ily dicső anyával osztozni a békés diadal koszorújában nagyobb és szentebb a milliók vérétől párolgó harcz-babéroknál!
Isten velünk!
KÁPL1 ANTAL.
ipr. társ. alelnök.
fcyastits Benő
Zalavár megye alispánjának, a f. évi szeptember hó 2-án tartott bizottsági közgyűlés elé terjesztett jelentése a törvényhatóság állapotáról.
(Vége.")
A fentebb mély tisztelettel előadottakhoz hozzáadva azt, hogy a megyei közigazgatás vezetése iránt vállalt felelősségemnél fogva — de a megye szabályrendelete értelmében is a járási hatóságok hivatalos ügykezelésének és azzal egyidejűleg az utépitészet körül teljesítendő munkák foganatosításának megvizsgálása végett & lefolyt időszak alatt a novai — lendvai — csáktornyai — perlaki — kanizsai szolgabírói éa Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú városi — ugy a keszthelyi és tapolczai szolgabírói hivatalokat vizsgáltam meg, mely alkalommal a mennyiben hiányokat tapasztaltam, azok pétláaa és a szabályos ügyvitel iránt azonnal intézkedvén, eljárásomról tüzetes jelentéseimet a közigazgatási bizottsághoz meg is tettem : midőn mindezekben a lefolyt 4 havi időszak alatt a megye állapotának és a közható-
• TÁRCZA
Imádkozol.
i.
Ha est csendje száll a hallgató vidékre, S a távozó sugár már a föld s ai égre Bacsucsókját hinti; iák, füvek, virágok Gyönyör-érzetükkel . . Ulattal kínainak ! — Majd lágyan, epedve a bokor blisébül A csalogány dala kiszimyal — felzendül, Ka «z estimára hívogató harang
— Mint egy égi inté«, ounót szálló szent hang —
besimul szivedig .... még is e varázslat,
Mámorodból fel nem ébreszt, hidegen hagy,
Mert miot bimbó, mely. t nap heve érintett
Lánykád feléd bájol — igézetes képlet —
8 lángoló uzivedn-k vetésit hallgatva
Lankadó rezgéze, ajka sugallata,
Meg a forró köny, mely kebledre hulla
Te vagy „egyetlen e, mindene- ast vallja' . .
Ks t e riogva ennyi üdvben, boldogságban
Itt a nagy I s e n s é g dics5 egyházában
Csak egy gondolatnak adsz helyet lelkedben :
.Hive ti szeretni 6 t, csak 8 t fény közt
s vészben!" Imádkozol!
II.
Ha, kik a jolétuek magasiaún veled,
Ittak serlegedből s m. goszták kenyered, —
Od a szórták a kéj hímes virágait
Merre vette lábad lrpteit, otait;
Uieaőittek mindent, mit agyad gondola
l>á; egy mákszemuyicske Tolt ben a gondolat ; —
A mi elöttrt szent, azt imádták vakon
Te meg mint rféliaten" uralgtál azokon ....
Ha, most a köoyelmHn eljátxott napokra
Mint gyermek-kéz tépett levelek s szirmokra
Csak a vég-enyészet pusztító szele vár ....
Ily nap vírradatán a blrát odább áll. — H megdtbbenve érzed : mind ama rajongás, A aséditó élvek .... kigyó-nyál a mardozás.
| Benn maradt a fullánk, mely égetőbb, fájóbb
Mert a ,legkedvesebb" törte beuu legutóbb . . . I
Még is, ha igy elhagyatva és kifosztva Multad emléki közt olvasva, lapozva Már, már egy sötét átok támad ajkadon S az a .legkedvesebb" kopogtat attodon Térden esdve kér egy alamizsna fillért, — S alig hogy a nyomor hangja srÍTedig ért Kialszik a bosstu érzete kebledbe'
S oda int«d hozzád, közelebb kőselbo.....
Imádkozol. >
111.
Ha, midőn már anny lelkes ifjú vére
Ömlött ki megtámadt hazád sr.ent terére ; —
Hol a harcz és vihar legi**onyubb*n dult
Ott is már a rom, seb kiépül, nem sajdul,
Mert a hós győzelmek ragyogó szárnyára
Lefestve egy szebb jövó reménye . . álma . . .
S mig lelked elmereng e tündér képeken
Az ki előtted tőrt villám közt s vészeken
Pokoli eazmétŐl ragadva, vakítva
Kegyvered, babérod cleseui s szakítja
Hogy az ellen lábaihoz rakja .... Tőrre,
Kel 1 verd az á r u I 6 tlazkö* sziverébe ! . . . . I
Imádkozol!
ÖUOTH GYULA.
{
Egri árviz
(Aitgusztus 31-én.)
Sok nyomoruaággal látogatott meg az ur bennünket évszázadok alatt; és ez évben is egy gyásznapra ébredtünk. — Lelkünk állapotát híven jellemzi szomorú dalunk:
I
Rég veri már a magyart a teremtő
Azt sem tudja milyen lesz a jövendő
Lesz-e neki még valaha jé napja!?
Ez év augusztus 31-én oly nap köszönt be !
hozzánk, mely mindig szomorú emlékezetű lesz Eger város történetében.
Ezen gyászos napot mi okozta V
Azon kis folyócska, mely a várost 2 részre osztja északról-délre, mely olyan kis pa-tacska, hogy malom hajtásra is alig képes, és mégis fájdalom megtörtént I Eger város hangya szorgalmú polgársága sok időre elmaradt a haladás útjától. — Augusztus hó 30 — 31 közti ójjei a Bélkőn (Bik hegység) nagy lelhőszaka-dás volt, a viz egy része Egernek a más része Miskoicznak jutott és a mi a szük medrü Eger patakb* nem fért mára hegyek közti völgyekben, helyiségekben nagy pusztításokat tévő rombolva vonult az árrá vált viz Eger várOsalá, hol azt uz évszázados várhoz tartozó czifra kapu vissza tartott.
Mig a fal ellent állt vész nem volt gon dolaató sem, mert a védfai nyílásán csak any-nyi viz jöhet a patakba, mennyi elfér benne, hogy csendesen lefolyhasson; 6 órakor azonban a viz az erős védfalat szét rombolta és egypár pillanat alatt a város nagy része vizben állott; b mily erővel rontott be a városba kitűnik abból, hogy a véd falból körül-belől 100,000 mázsa nehezségü darabot hurczolt magával vagy 10 ölnyi távolba.
A viz az utczákban másfél ölnyi magasságban állott és borzasztó gyorsan hatolt egyik utczából a másikba, anyagi tárgyak mentéséről szó sem lehetett, kiki a saját élatét sietett megmenteni és ekkor bebizonyult előttünk a régi közmondás igaz alapja, hogy „a z ember ideje élete is."
Mindenki a padlásra menekült, az emeletes házakból lehetett látni mint sodor a viz magával, ember hullákat, állatokat, háztetőket,
kerekeket, hordókat, hidakat, óriási gerendákat, öltákat és még sok felnem ismerhető tárgyakat. — A viz 7 óráig egyre nőtt; ezután lassan apadni kezdett, mit annak köszönhetünk, hogy az érsek kert kőfalait bedőnté, és szabad utat talált az Eger völgyének.
9—10 óra között már egyes helyeken szárazon lehetett járni, ekkor tárult fel előttünk a borzasztó látvány, a város legssebb, legvirágzóbb része tönkre téve, minden büsös iszappal fedve. — Minden kereskedésbe benyomult a viz, az egész vagyonát a kereskedőnek tönkre téve, a füszerkereskedésekben a süveg czukor nyomát csak a f>apír és spárga jeleste, minden felforgatva, összromolva, számtalan ház romba dőlt, emeletes is, a várost össze kötő hidakat mind elrombolta az ár, csak egy erős kő-hidnak maradt meg fele.
Behatolt a viz a megyei törvényszéki földszinti hivatalokba, a telekkönyv alig találtatott meg. — Az Isten házakat rut iszappal mocskolá be, egy kriptát is leszakított, o a zárdát 2 részen megrepesztette; tönkre tette a három gyógy tárt, a kórházban alig tudták megmenteni a betegeket, kik a földszintén feküdtek , postánk, gőzmalmunk, sürgöny hivatalunk, a katonai raktár a laktanyával együtt tetemes kárt szenvedett. — Borzasztó, szóval leírhatatlan a pusztítás, melyről fogalma csak annak lehet, ki saját szemeivel látja mit tett a kis patak!
Ember élet ő lett a viz áldozatja, s hogy csak ily kevés számmal esett ez meg, annak köszönhető, hogy védfai a vizet visssa tartá, és már mikor összedőlt a fal, már mindenki talpon volt, ha itt is mint Miskolcson éjjel jön, számtalan smber leit volna áldozata. Ds nem
A
TIZENETEK ÉVFOLYAM
ZALAI KZLNY
SZEPTEMBER 2 én 1878.
sági hivatalos ügykezelés rendes menetének lehetőleg hü képét adni szerencsém volt, egy-szersmínt kötelességemnek ismerem az ugyan ezen idő alatt fölmerült rendkívüli eseteket és azok iránt teljesített eljárásomat a vonatkozó hivatalos tényadatok egyszerű felsorolásával a kővetkezőkben mély tisztelettel előterjeszteni.
Folyó évi junius hó 12 én érkezett távirati rendelettel némely hadseregbeli csapatnál foganatosított létszám felemelés alkalmából, megyénk 12 sorozó járásaiból összesen 603 szabadságos és tartalékos katona hivatott be, kik is a kitűzött időre és helyre pontosan bevonultak. Továbbá augusztus hó 20 án esti 10 óra kor vettem a nagyméltóságú honvédelmi mi-nisterium táviratai rendeletét, melylyel a legfelsőbb elhatározás folytán mozgósított 48-ik Borezredhez és egyes különleges fegyvernembeli osztagokhoz tartozó Bzabadságosok és tartalékosok azonnali bevonulásának eszközlése meghagyatott, ezen rendelet fonatositásával megyénkből összesen 3279 szabadságos és tartalékos katona vonult be a kitűzött időre Nagy-Kanizsára, mint a hadkiegészítési kerület székhelyére.
A megye tisztviselői közül behivattak a már fentebb is említett Czukelter Lajos 2 od aljegyző ur, Dr. Háry István zala egerszegi, Fischer Ignácz sümeghi járás orvos urak mint tartalékos főorvosok, Huszák Mátyás Sümeg járási állatorvos és ezeken kivülBaksai Sándor keszthelyi csendbiztos, Katona Pál megyei kő-□ yomdász, 13 közfoglár és Prisnula István tiszti katona mint tartalékos katonák.
Végre augasztus hó 22-én délutáni 4 órakor vettem a nagyméltóságú m. kir. honvédelmi ministeriumnak 4702 eln. szám alatt keh távirati rendeletét, melylyel a közös hadsereg Boszniában működő hadosztályai számára szükséges élelmi czikfcek utánszállitása végett Za lamegyéből 500 két lovas előfogatnak akár önkéntes vállalkozás, akár hivatalos kirendelés utjáo való kiállítása és biztos kísérőkkel Eszé ken szeptember 3-áig a katonai parancsnokságnak leendő átadása azzal hagyatott meg, hogy a hadsereg legfőbb érdekét érintő ezen rendkívüli intézkedés foganatosítása tőlem felelősség terhe alatt elváratik.
Érezve ezen rendeletből tiszti állomásom nál fogva reám háramló felelősség teljes súlyát, melyet fokozott a rendkívüli intézkedésnek mulhatlan szükségességi indoka, nem habozhattam elutasithatlan kötelességem telj»sitésé-ben az által, hogy a rendelt előfogatokna:< önkéntes vállalkozás utján való kiállítását lehetőleg eszközöljem s miután ezt a kitűzött idő rö vidsénél fogva is leginkább a kanizsai járás Menyei vidékéből és a két muraközi járásokból tarthattam egyedül lehetségesuek, egy résv.t a nevezett vidékek tényleges lóállományának nagyobb számánál fogva, s másrészt azon okból is, mert ottan a lakosság tuvarozással rendes kereset képpen foglalkozik, ennélfogva még a rendelet vétele napján a nevezett járások székhelyeire személyesen kimenvén, ottan az illető szolgabíró urakkal és több azon vidékbeli lakósokkal tartott értekezés után, — melynek eredménye a kívánt 500 előfogatnak a nevezett 3 járásból önkéntes vállalkozás utján leendő kiállitását sikeresen eszközölhetőnek tüntette ki — a vállalkozás foganatosítása iránt az eljárást azunnal folyamatba tétettem, ós er ről augusztus hó 24 én főispán ur ő méltóságának személyesen — a nagyméltóságú honvédelmi minister urnák pedig felirattal körül mé-
csak mi egriek szenvedtünk itt Egerben kárt, hanema minket mulatandó „Kassai színtársulat" jött ide, 31. kezdték volna előadásukat, szegények szintén ugy jártak miut mink, azt sem tudjuk, hogy távoztak már azóta a városból. — Azt hiszem hosszú évek uláu bár, de mégis kiheverjük a bajt, hisz él a magyarok Istene, ki segíti igyekező népét.
Eger, 1878. szeptember hó 15.
ifj. SCHWARZ SOMA.
Népdal.
A tihanyi révész lánya Jaj de bodros * szoknyája Barna Józsi azt ígérte. Hogy farsangon eljó érte.
Kimúlt farsang itt a bojt már Szép Katinka hasztalan vár ; Holló rózsa szép orczája. Kék szeméből küny bnll rája.
Néz a Balaton tavára "Honnét Barna Józsit várja ; &íem gyanítja szerelmében Hogy most esküszik tán épen.
Révés* háznál szól az ének A sírkertbe kit kiférnek ? . . Barna Józsi volt mátkáját Ej ben tartja lakodalmát!
GYÚROM ANTAL.
nyes jelentést tettem, kijelentvén abban, hogy a rendelt 500 előfogatnak önkéntes vállalkozás utján való kiállítása folyamatba tétetett, és hogy as a nevezett 3 járásból ha tán nem is teljes, de azt megközelítő sikerrel eszközölhetőnek mutatkozván, a foganatosításnak szám-szerinti eredményét augusztus hó 26 án beérkezendő jelentések alapján feljelenteni fogom; — de egyúttal kijelentém azt is; hogy a nevezett 3 járásokon tul fekvő vidékei a megyének előfogatok kiállítására igénybe nem vehetők, s pedig nem csupán a nagy távolságnál fogva, hanem azon okból is, mert a többi vidékek legnagyobb részének tényleges loállo-mánya oly csekély, hogy abból ily czélu fuvarozásra használható előfogatok ki nem állíthatók, s végre kijelentém, hogy ha netán az elő fogatoknak vállalkozás utjáni kiállítása meghiúsulna, vagy kellő eredményre nem vezetne, az esetre a kényszer utján való foganatosítás a fennforgó viszonyoknál — az ügy természeténél és súlyos voltánál fogva oly rendkívüli in tézkedéseket lenne szükségessé, melyeknek közvetlen elrendelésére magamat illetékesnek nem tarthatvan, az ügyet a jelzett esetl>en a folyó évi szeptember hó 2-áu tartandó törvényhatósági közgyűlés elhatározása alá terjeszten-dem, miután az említett tcózgyúiés az 1870. 42-ik t. cz. 58. §-a pontja által elószabott 10 napi határidőn beiül esik.
A nevezett 3 járási szolgabiráktól augusz tus hó 26-án béét kezett távirati jelentések sze rint a Csáktornyái járásból 164 és a perlakiból 150 előfogatnak kiállítása azzal jelentetett, hogy ezeknek menetterve és a kisérők kirendelése iránt intézkedjem, ellenben a kanizsai járásból — hol pedig legalább 150 előfogatnak kiáilitasa helyeztetett biztos kiiátasba — most az jelentetett, hogy vállal kozóelóf igatok neuiszerezhetők. Ezen jeientések folytán én a Csáktornyái és perlaki járásbeli előfogatoknak együttes útba-indítása és elkisérése iránt azonnal intézkedtem, és erről ugyau augusztus hó 26 án a nagyméltóságú honvédelmi minister urh'>z jelentest tettem, mely jelentésemre a uagy méltóságú honvédelmi minister ur augusztus 28-án 5101. elnöki szam alatt közvetlen hoz/am intézett tá virati rendeletével, hivatkozva az 1870 42-ik t. cz. 16. § ára és 58. íj e) poatjara, — mely az alispánt a kormány feltétlenül végrehajtan dó rendeletei nek végrehajtására s eljárásáról a végrehajtás után a legközelebbi közgyűlésnek jelentés tételére kötelezi — a még hiányzó előfogatoknak a közgyűlés bevárása nélkül kiállítását és utbainditását mint ha-laszthatlant felelősség terhe alatt foganatosítani rendelte. Ezen ministeri reudeiet folytán én azonnal ujabban felhívtam a kanizsai és véle együtt a lendvai, zala-egerszegi és novai járási szolgabíró urakat, mint a kiknek egyes vidékeiből a tényleges lóállományi kimutatás szerint az idő rövidségéhez képest az előfogatok kiállítását lehetőnek tartottam, hogy a még hiányzó előfogatoknak vállalkozás utjáni kiaili tását személyesen teljesileudó eljárással eszkö zöljék, és miután augusztus 30-áu a zala egerszegi járás több községeiből értesültem arról, bo-TV eaeu kö«ség-:k, — kiknek pedig tényleges lóállománya valóban csekély — mégis ezen rendkívüli és feletle terhes szolgálmáuyt az arra utalt hadoszialyokban lévő saját honíia iuk sorsa eránti tekintetből teljesíteni, illetóieg a reájuk aránylag eső előfogatokat kiállítani községileg megajánlották, ez alapon méltányosnak találtam, hogy a kauizsai és lsndvai járás nak sokkal nagyobo lóálloináuynyal bíró é»j fu varozá8sal foglalkozó községeiből is az aránylag reájok eső előfogatok kiállíttassanak, ugyanazért augusztus hó 30 án iutézett távirattal a kanizsai és lendvai járási szolgabíró urakat felhívtam, hogy ha az előfogatok öukénytes vállalkozás utján ki nem állitatnának, kirendelés utján állitandók ki.
Az itt mély tisztelettel előadottak toglal jak magokban ezen felette komoly ügy állasát és tett intézkedéseimet összes részleteiben, melyhez hozzáadva azt, hogy a beérkezett hivata los jelentések szerint tényleg kiállíttatott és augusztus 28-án útnak indíttatott Eszékre a Csáktornyái járásból 171 — a perlaki járásból 143 összesen 314 két lovas előfogat, a még hí anyzóknak kiállítása iránt pedig az eljárás a zala egerszegi és novai valamint a kanizsai és lendvai járásokban most van folyamatban, s végre, hogy főispán ur ő méltósága által kegyesen közvetített kérdésem folytán a nagyméltóságú honvédelmi minister ur augusztus hó 31 • én esti 7 órakor 5224 szám alatt vett távirati randeletével arról értesített, hogy önkénytes vállalkozóknak 4 forint napibér és ellátás biz tositható, mely illetményre a lakhelyről történt elindulás napjától fuvarosnak igénye van, — mit is siet.em azonnal az illető járási szolgabíró urakkal tudatni: — mindezeknek tiszteletteljes előterjesztésével van szerencsém ezen ügyről a tekiutetea közgyűlésnek törvény rendelte jelentésemet megtenni, azon megjegyzéssel, miszerint nékem a közszolgálat ellátására hívatott tiszti állásomnál fogva/ ebből folyó kötelességérzetem és lelkiismeretes meggyőző
désem, a fentebb előadottnál más eljárás teljesítését megengedhetlenné tett".
Kelt Zala-Egerszegen, 1878. szept. 1-én.
SVASTITS BENÓ, s. k.
alispán.
Nagy-Kanizsa, szept 30. 1878.
(Tárczalevél* Egy hét története.)
Alig mult két hete, hogy a városunkban állomásozott 48 ik sorezred mozgósítva lőn, és annyi sok száznak jajveszéklése vegyült a tá vozók valódi — vagy színlett — harezízajába; a városunk alatt elterülő vaspályán hajnaltól hajnalig folyton robognak katonai vonatok a csaták színhelyére vive ujjongó barezosokat, és onnét visszaszállítva jajgató sebesülteket.
A harczi kedv és fájdalompanasz össze vegyül a vesztes felek jajveszéklésével, az árvák és özvegyek síránkozásával, könyörgései vei olyan nyomasztó chaoszszá, melynek súlyától vigadással kívánjuk fölmenteni kedélyün ket és mi valóban vigadunk!
Vigadunk ! Részint, mert sirhatnánk nagyon; részint, hogy vigalmunk zajával enyhítsük a szenvedők jajait!
Házszentelésen voltunk. Bachus kertjében a boristennek egy hajlékát szentelők fel!
Bor és barátságban nem volt hiány, csak a szerelem......no de ezt kipótolta a szeretet és míg vigadánk, a kis társaság egyik tagja a derék háziasszony gyűjtést indítványozott a mozgósítás folytán kenyér nélkül maradottak nyomorának enyhítésére, és a gyűjtés eredménye 6 frt volt, mely összeg a »társas kör" tombola rendező bizottságának lőn átszolgáltatva a sebesültek és árván maradottak segélyezésére!
Sírva vigad a magyar; és vigadva sir. Az erzelmek nyomása alatt kedélye nem bírja a középutat és szélsőségekbe megy át!
Mennyi bűt és mennyi örömet bír el még is az emberi sziv!
De mi lenne belőlünk, ha nem volna
* '
vigaszunkra a remény ? — Es mivé lennénk, ha örömeinket nem zavarná meg egy pillanatnyi bu ? !
Bú és öröm váltakozva teszik tűrhetővé az életet; öröm és kétségbeesés adják a mentő reményt!
Aki jóllétében emlékezik meg a nyomorról, az szivjÓBágának, romlatlan kedélyének adja jelét!
És büszke lehet reá nemzetünk, hogy így teszen !
A mely nemzetnek erényei vannak, az bizton számíthat az életre!
A nemzeti életerő pedig daezol az önkény hatalmával!
*
* ♦
E hó 18 án városunk közönsége ismét szép jelét adta uemeskeblüségének és hazafias érzelmeinek !
Alig hangzó t el a „Zalai Közlöny "-ben az „Irgalomkiálltás a könyörületes szivekhez" czimet viselő fölhívás, ós íme a rtársas-kor" megragadva az eszmét, tombola estélyt rendezett a sebesültek és a háború folytán árván, özvegyen maradottak könyeinek letörlésére.
Ha a „társas kör" rendez vigalmat, az csín és disz által tűnik ki. Ilyen volt a tombola estély is. A „Szarvas" vendéglő díszes termei fényárban úsztak, a mi már a bejáratnál megragadta az embert. Az előcsarnokban ifjú emberek, a tombola rendező bizottság tagjai foglaltak helyet kis asztal körül és az érkezőket fogadva, azok „nevére kiállított jegyekkel- látták el a vendégeket. A rendezőség térti tagjai bal karjukon, nő tagjai pedig mellükön viselék a genfi jelvényt.
A terembe lépőt azonnal meglepte a pazar fény, melyet a nagyszámú csillárok árasz tottak és a tükörsima padlózatról, mint a tó tüköréről a verőfényes nap *ugarai, visszaverő dött a mesterséges fény. Kováts Gábor zenekará nak gyóyörü művészi zenehangja hullámozta be a magas és tágas teremnek míndeu zugát; bájos ifjú hölgyek lengtek tánezosaik karján tova a legválasztékosabb és legizlésesebb uszályos báli öltözekben !
Bál volt ez, fényes bál, mely a jótékony ság j*llegét csak mellékesen viselte magán.
Ha bált akarunk rendezui, es hasonlók a hasonlók között kellemesen mulatni kiván nak ; ha h jólét és boldogság árjában tiszva élvezni kívánjuk vagyonunkat, akkor helyén van a fény, a üisz, a zártkörűség, de ha összejövetelünk főczélja a jótékonyság gyakorlása, ha vigalmat rendezünk, hogy alkalmat nyujt-sunk könyörületességet gyakorolni, akkor s fényt, a pompát, a könyörületesség rovására üsött pazarlásnak, a zártkörűséget czélttévesztésnek és a segélyzendók szántszándékos megrövidítésének tartják. Fölfogásunk szerint,akkor felel meg valamely jótékony czélu mulatság föladatának a legjobban, ba minél nagyobb Össszeget tud összehozni a segélyezésre, vagy is ha mi-
• Kiszorult ugyau a tárczából, de amírt beszorítottuk a lapba. Szedő.
nél több szűkölködőnek képe« letörülni nyomor sajtolta könyeit.
Erre pedig Önkényt kínálkozik legjobb eszközeűl a nyilvánosság, hogy minél több em ber hozhassa össze könyöradomány át. Már pedig ha ajtót zárank valaki előtt, hogy ő maga be ne hozhassa ast, mit nélkülözhetőnek érez, nagyon természetes, hogy pénzét nem fogja beküldeni, hanem as eljárás, s a czél iránt is bi zonyos érzése a megvetésnek keletkezik keb lében és közönynyel nézi a törekvést, süket ma rad as irgalom kiáltások előtt.
Azért kocskástatjuk nézetünket kimondani, hogy jövőben bár mi nemű jótékony czélra legyen is mulatság rendezve, nyissunk ajtót, ablakot a jótékonyság előtt, legyenek az ilyen összejövetelek nyilvánosak és a vegyes jellegért bőséges kárpótlást nyujtand majd az eredmény és annak tudata, hogy a könyörületesség oltárán fölhalmozódott összeg sokaknak nyújt hat enyhet szükségében és sokaknak szárítja föl könyeit!
XENOPHON.
Helyi lilrek
— Alkalmunk volt megnézni a főtéren felállított VVerin R. ur mükiálli'-ását, valóban érdemesnek jelezhetjük annak megtekintését; a képek ügyesen vannak elrendezve s bő látismeretet nyújt.
— KovátS Gábor jeles zenetársulata megérkezett Nagy-Kanizsára Margitszigetről, hol az egész uyarat töKö'.ték s kiváló szép elismerésben részesültek.
— A nagy-kanizsai kat. fógymna-sium segély egylete folyó hó 17 én tartotta meg alakuló gyűlését főtisztelendő Farkas László igazgató ur elnöklete alatt. — Mely alkalommal főtisztelendő iga?gaió ur az egylet alapszabályait felolvasván, annak jelenlegi állapotáról felvilágosítást adott. — Elnöknek Bosnyák Zoltán, titkárnak Szigethy Elemér, pénztárnoknak Bárdió György VIII. osztálybeli tanulók választattak meg. — Választmányi tagok a VIII. osztályból: Weber Pál, Hauser János, Perger Gyula, Sólyomy Lajos, Laky Árpád. — A VII. osztályból: Bosnyák Géza, Tőttösy Imre, Csurda Andor, Báléntícs Imre, Mihály fi József. — A VI osztályból: Bezeródy Miklós, Baranasics György. — Az V. osztályból: Bárdio László és Plibál Győző. Kelt Nagy-Kanizsán, 1878 évi szept. 17-éa. Szigethy Elemér, segély-egy leli titkár.
— A „Társas-Kör" tombola estélye 420 frtol jövedelmezett. Elismerés a derék kör lelkes tagjainak nemes fáradozásukért !
— Adományokat küldöttek hozzánk a sebesültek részére folytatólag: Sauer Edu árdné úrnő 3 üveg befőttet, Perczel-Veszprémy Katalin uruő 4 üveg befőttet, Piihál Ferenczué úrnő sebkötöket, N. N. ur 50 szivart, Knátisz Margit kisasszony másfél kiló tépést. Óvodai kisdedek által készített 21/, kiló lépést. Ezeken felül 200 szivar vétetett; az eddig begy ülteket péntek éjjel 11 óra után érkezett 120 sebesült közt Martinkovics Károlyné és Piihál Ferenczoé urnó ó nagyságaik és Dr. Tuboly Gyula úgy véd ur fáradságot nem kiméivé, személy eseu osztották ki és pedig 43 üveg befőttet, 25U szivart, gyümölcsöt. Hogy mily nagy örömmel vették a szerencsétlenek e szíves figyelmet, elképzelhetni; vajha nagyobb mérvben lolynék be az adomany, hogy a kisdedne velő egyesület női bizottságának lelkes kezdeményezese sikeresben eszközöltethetnék.
— Bihács vára kapitulált szept. 19-óu délután 4 órakor. Vidékünkbeli harcifiak is részt vettek e csatározásban. Bizonyos tudósítást lapunk bezártáig nem kaptunk.
— Megkerestettünk a következő so rok kÖ7.lésére: Eötvös emlék Ercsiben. A nevezett helyen b. Eötvös József sirja fölött emlékoszlop épül, az ezen czélra megalakult bizottság fáradozásai folytán. A 3800 fmyi befolyt összeg azonban elegendőnek nem bizo nyúlt be s mintegy 600 ftnyi deficittel kell a bizottságnak küzdenie, mely minden utat mó dot megragad ez összeg előteremtésére. A bizottság reméli, hogy a már másod ízben föl-szóllitott nagy kanizsai izr. hitközség, mely nem csekély mérvben lekötelezettje a boldo gultnak, fölhasználja ez alkalmat hála adójá nak némi lerovására.
— Választás. A keszthelyi k. elemi tanítóknak f. e. szeptember hó 18-án tartolt rendes tanácskozmányi ülésén az igazgatóta-nitó választás is megejtetett; felvétetett jegyző köyvbe, hogy igazgatóunitó mindeu évben újból választatík sorrend — és as 1870-ík évtől számított tanitóskodási következő kor szerint. Az igazgatói tisztségre lép minden tanév kezdetén a mult évben volt tanácskozmányi jegyző. így tehát f. 1878 — 79 ik tanévre Brüi-ler Mór igazgató tanítónak. Reich Miksa tanácskozmányi jegyzóuek, Újlaki Mátyás és Erii Károly házgondnokoknmk, Vörös« Jáaos Uut-szertárnoknak választatott meg.
TIZENETEK ÉVFOLYAM.
ZALAI KZLNY.
SZEPTEMBER 2 én 1878.
— Egy vanyarcsi másfél éves kis lány
szilvamagtól megfaladt.
— Csáktornyán a mozgósítottak, ezek nek családjaik és a miskolcai árvízkárosultak t»gély esésére alakalt nói kör, agyancaak szép
eredménynyel fejezte be működébe egy részét. Az összes eredmény eddig 682 frt 10 kr. axaz hatazáz nyolczvankét frt tiz kr. készpénz, nagymennyiségű tépéa, gabona és élelmi szerek. A Zrínyiek ősíészke lakói ez alkalommal ia megmutattak, hogy áldozatkészek. — Folyó hó 17 én tartott közgyűlésen referált a tisztviselői k*r » gyűjtés eredményéről, mely alkalommal gyűjtők buzgalmáért köszönet szavaztatott. Elhatároztatott, hogy a begyült összegből : 200 írtért ruhaneműek, szövött ujjasuk, lábravaiók, harisnyák aat. vásároltassanak a sebesültek számára, 200 frt küldessék a raiskolczíaknak, 282 frt 10 kr. pedig a harcztérre szóllitott családapák visszamaradt szegénysorsu családjaik segélyezésére fordittaasék. A nói kör ezzel még nem fejezte be egészen működését, mert ujabban falragaszok által szóllitotta fel a város polgárait adakozásra. — Az eddigi nemeskeblii adakozók névsorát — a gyüjtőivek száma szerint jövő számunk hozza.
— Jiőrid hirek. Bihácanál a Jellacsics és Airoldi ezredek egymást lövöldözték s 900-ual több esett el. — oki. 1-én wUj nemzedék* i-zimü ifjúsági lap indul meg. — 80 ezer har-ezos mozgósittatik ujolag. — Deák Ferencz emlékszobrára 125.843 frt 40'/a kr. gyűlt be. — A magyar sebesülteket felsőbb rendeletből hazánkba nem szállítják. — Budapesten nagy népgyűlést szándékoznak tartani. — Hamis kártvajátékosoKat fogtak el a fővárosban. — Üllői utoo at uj bonczterem megnyittatott. — B. Siua özvegye 4000 frtot adott a sebesültek « családjaik részére. — A szent gothárdi apátság a zirczi ciot. renddel egyesittetik. — A vakok európai congrrssusa Berlinben lesz. — A német császárné ezer markát adott sebesültjeink számára. — Budapesten fogorvosok egy-
lete van alakulóban. — Liszt Ferencz Tivoliban van. — Sennyey Báró Meranban töltendi a telet. — Egy szegedi csizmadia Philippovica-nak Boszniába csizmát küldött: — Görbédén a vadászok egy 16 éves leányt lőttek meg. — A Boszniába küldött fuvarosok visszaküldése megkezdetett. — Az occupatio költsége naponkint egy milió frtot tesz. — l»77-ben Ausztria-Magyarországból 10.068 egyén vándorolt Amerikába. —
Üzleti szemle.
Nagy-Kanizsán, 1878. szeptember 20.
I d 5 j á r á s. A hét hevea esőzésekkel kö-sxont he, melyek a levegőt litlleszték, és at eddigi nyárias időjárásnak a* uralomhozjövó ősz bélyegze-tét adák. Később kiderülvén at idn, uapkött ismét meleggé éa kollemesső lőn, mig *« éjek csipóa hil-vötek maradának.
Üzletünk, melyről már — »aj nos — hosszú idő óta örvendetes hirt nem adhatánk, e lejárt liét«n iámét kedvezőbb alakot vett. Legyeu et, mivel a nálunk már aa állam kirára tárva, vagy nagyon kor-látotva volt vasúti közlekedés e héten megint égésién szabadon bocsájtatoU éa szállítások által keres-kedŐiuk ismét helyt éa kedvet nyerhettek továbl.i vételekre; vagy legyen ez, mivel a külföld terményünk iránt megint jobban érdeklődik éa némi kiviteli ötletre kilátást nyújt mindenesetre örvenditŐ tény, mely a már iMcsflggedt kereskedő és termeld világot iij reményekkel tölti. Hetivásárainkra nagy volt a hotatal, mily ha nem ia a múlt hetiiiél jobb árakon, de legalább nehétaég nélkül kelt el.
Butában a vaspályái kötlekedés megnyitása óta nagy szállítások történnek. Finom minőségek kedveltebbek lettek, mig alábbvaló fajok még mindég el vannak hanyagolva. Rozsban állami czélokra nagyobb vét»1 lek történlek ; a hangulat javult és vele at árak is némileg.
Árpa. Finom gavallér árpáért a legmagasabb árak engedményeztetnek, mig közép- és alsó fajok figyelem nélkül vannak.
Zab jobb irányzatnak indult, árak emelkedtek.
Kukoriciábau a gazdag uj termés várakozáságában csak a legszükségesebb vételek, nagyon leszá-iitott árak mellett történtek.
Hepcae tökéletesen el volt hanyagolva Belföldi olajgyárak e «-zikkelylyel elegendőle< el vannak látva, mig eladásokat külföldre az árviszonyok lehetetlenekké teszik.
Babban az idén élénk üzlet Ígérkezik. Uj áruban már rolt némi hozatal, mely többnyire halfogyasztásra vétetett össze.
Minőség szerint:
Bura .... 7- — 830--'— kr.
Sozs .... 5"*v <- 5 70 --— ,
Árpa . . . 5 — 6 20 ---- .
Zab ... . 5 20 — 5 70 --- „
Zab uj . . . ' •— — •---•— „
Kukon, za . . 6 -- 6 50 --— „
Bepcze . . . 10---10-50--• - ,
Bab (fehér) 7 50 --Ő--.
K. B
Szerkesztői Gzenet.
2992. B Z-Egerae*. Ujolag felkértem.
2993. St K. Felette csodálkozunk mi is rajta.
2994. St. Teljesen elintézni igyekszünk
2995. 8. 8. A két «xámot megküldöttük, kérelmünk ily helyen felemlítve volt.
2996. Többeknek. Kéziratok visszaküldésével nem bajlódhatunk.
2997. F. M. .Hogy van ez?- Gyenge dolgozat.
2998. B. E. Budapest. Sok ismeióa üdvözöl a
siker fólött.
2999 B«llatincz. Jüvó Számra maradt
3000. B. P. mély részvéttel vettük.
3001. Zala-Szeut-Oróth. Tér szűke miatt jövőre hozhatjuk.
Heti naptár.
Szeptember 22-tél szeptember 28-lg 1878.
Hó- és heti- Kath. éa prot ü ö r 5 g
nap naptár naptár
22 38. A naimi ifjúról. Lukács VII.
Vssárzap P 15 Mór 10 A 14 Min. <sá
23 Hétfő Tekla 11 Tbeod.
24 Kedd Gellért 12 Anton.
25 Szerda Kleofas 13 Kornél
26 Csutörtük Cyprian 14 f felmag. áí
2 i Péntek Kozma D. 15 Nicetas
¡2b 8sombat Veuczel 16 Euphe í»5

Nyilatkozat
Szemben azon vádakkal, melyekkel engem bánok azt. györgyi Breuer testvérek üzletébe felfogadott Báron Rosa és emiitett üzlettulajdonosok nejei édes anyám s az egész környék előtt alávaló rágalmakkal illettek, hogy éjielző stbbi vélnék, s igy üzleti kötelmeimet elhanyagolnám, saját jövőm s hitelem megóvása tekintetében bátran hivatkozva a t. bánok-szt.-györgyi községre — kinyilatkozom, hogy ez alávaló rágalom, mely csak is onnét ered, hogy ón Báron Rosa és többek, de külö-nössen a czég egyik tagja közti azon benső viszonyt, melyet még a családi élet felforgatásával is folytatni nem iszonyodik — igen ismerem.
GÜNSBERGER FERENCZ,
kereskedő segéd.
Felelős szerkesztő: BátOrfl Laj0$
Hirdetés.
Tisztelettel van szerencsém tadatni a n. é. közönséggel, miszerint a M&ttosh József név alatt számos évek óta fennálló férfi mha készitó üzlet njjonan a legdivatosabb s jó minőségű kelmékkel, dus választékban felszerelve levén, minden megrendelésnek — akár papi, katonai vagy polgári öltönyöket illetőleg — a legjutá-nyosabb árak mellett, s pontosan megfelelhet.
Minél fogva a n. é. közönség szives pártfogását kéri (693 2—3)
Özv. Mattosh Józsefné.
• E rovat alatt közlöttért felelősséget nem vállal Szerk.
következtében, egy elsőrendű birodalmi gyár munkásai szolgálattételre behivattak, e miatt a gyár kénytelen szünetelni, s annak tulajdonosa lehető módon készletén mielőbb iparkodott túladni; — erről táviratilag értesülvén, siettem ezt magamnak megszerezni, mi sikerült is, és igy azon kedvező helyzetben vagyok, hogy a t. helybeli és vidéki közönségnek a legújabb divatú kelméket bámulandó olcsó áron kiszolgálhassam.
Midőn erről a n. é. közönséget tiszteletteljesen értesíteném, bátor vagyok még az alanti czikkek árait közölni, s kérem szives
pártfogását; illő tisztelettel " T^T^T „TTUYT A "NTINT N.
Székesfehervár, nádor-utcza.
Árjegyzékek ét »isták kiváaatra Ingyen fi bénasstve kildstask.
Árjegyzék. — 1-ső szám.
Ruhakelmék.
bü70 m. valódi Betbani kelmék Jb^üb „ a legújabb divatú őszi kelme 67b5 r, Camgarn szövésű „ „ 5640 „ Harnby tiszta, azúr „
7535 „ h legújabb divatú fautnuka 4«»36 „ Coruelia kelmék
77
3508 , a legújabb hamburgi kelmék
2640 „ Va v»JÓdi gyapot elegáns ruhákra
5435 „ valódi gyapot ripa minden szjubeu
Ó000 „ valódi selyem popelin „ 9
23UO . Vs legfinomabb flanel ,
3420 „ 7a p°BZló nói ruhákra „ ,
2000 „ valódi fekete moire aiaó szoknyám
1500 „ gyapjú moiré
1025 „ 7» fekete ternó
2600 „ 8/% valódi cioth
1500 „ 7» »l»Pin
Ö000 , fekete liazterok 30 kriól kezdve.
Árjegyzék. — 2-ik szám. Mosókelmék.
2UOO m. rózaaazin Creton
iÓÖO m asinee cbiffon
5000 , Piqueitek
3öOO „ Pique azinea virágokkal
yOOO „ igen íinom fehérvári feato j_] caikos óe
virago»
50<A) „ aárga eaikos Nanking 2500 „ valódi oxford
1000 . fc/4 ateffir kelmék
*
Árjegyzék. — 3-ik szám.
í>0 v. 30 r. Canaváaz aailisztriai
140 w 30 . trűbai Canaváaz
165 , 30 , rozaaazin
200 » 3U , valódi rumburgi
290 „ 32 , legnehezebb rumburgi
145 „ 32 „ rumburgi rózaaaziji
10 „ 35 „ legnehezebb tiszta czérna
helyett most
—.45 —.22
-.40 -.18
-.50 —.25
-.65 -.30
—.40
-.90 -.42
1.90 -.75
1.80 -.85
-.90 -.43
1.40 - .60
1.80 —.90
2.50 1.10
— .»0 -.30
1.10 -.45
1.80 -.70
2.20 -.90
3.50 1.25
helyett ca&k
-.25 -.13
-.30 —.17
-.45 -Jő
-.50 -.24
-.48 -.22
— .28 -.15
-.40 —.22
-.50 -.20
helyett csak
5.20 2.65
6.50 3.40
7.— 3.55
11.— 6.—
13.80 7.50
16.- 8.—
20- 12.-
85 „ 30 , valódi sziiieztriai váazon 75 , 30 „ „ trűbai gyolcs 95 „ 32 , , hegyi vászoD 62 „ 30 , , fehéritetlen rumburgi 40 » 30 . w creaaz gyolcs 36 , 30 „ „ hollandi a legnehezebb 25 » 32 „ „ írlandi gyoka 72 . „ . házi használatra gyolcs Végül p«dig több ezer róf a legnehezebb rumburg gyolcs maradékok 10 r. 20 rótig.
Árjegyzék. — 4-ik .szám.
Fehérnemüek.
240 db. dolgozó ing. oxfordból
365 „ jobbféle „
240 „ a legnehezebb „
185 . igen jó kartonból
475 , valódi franczia Creton
360 , a legűuomabb Creton álló gallér
90 „ azehr kelméből 4 soros mell és álló gallér
18o , fehér ing, igen jó chiffonból
160 „ valódi madepolanból finom azególylyel
240 , aima mell 3 soros igen jó chiffon
225 „ valódi madepolanból 4 soros mell
150 , sweicai himzéaael, gallérral és anélkül
100 „ dus himzéasel
Árjegyzék. — 5-ik szám.
Nói fehérnemüek.
225 db. nói iug a legjobb chiffonból 200 .
igen szép szegélylyel és hímzéssel 150 , liazta madepolanból a legaz. himzéaael 180 , hállórókli szép fantazé mellel 145 , „a legdiszeaebb hímzésééi
95 n m valódi sweiczi himzéaael 80 . alsó szoknya 1—2 fodorral 75 „ a legjobb chiffonból fél uszály 120 .
„ madepolanbol hímzéssel
95 , , a legdúsabb hímzései és fodorral 120 p „ minden minden bőségben
140 , m pánczél mieder minden számban
96 n m szaténból minden számban 60 , „ kanalblanzset egész magas Árjeqyzeksk ss ■¡■ták jűváaatra isgysa ts btfitvt
6.— 3.50
7.50 4.50
9.— 5.80
14.— 7.50 10.— 6.50 16.— 8.55
15.- 7.50 6.-
i óe holllandi
helyett most
1 20 1.50 1.80 1.40 1.80 2.40 3.-1.80 2.— 1.90 2.40 3.20 2.50
Mindenféle fehérneműk pargetból, sinor és Piqueból, ugyan
azok az árakhoz.
helyett most
250 Paar fehér női harisnya —.60 —.27
240 n w n » négy soros pamutból —.90 —.36 300 ■ * , „ valódi kézi kötés 1.20 —.45 több 1000 Paar szines női kapcza, 20 krtól kezdve egész 40 3.25 krig azoukivül mindenféle férfi- és női gallérok és manschetták, nyak-kendők, nyak-bodrok 7 kr. csipke kendők minden színben 25 kr.
/
Árjegyzék. — 6-ik szám.
Télikendók. helyett most
'7% kotek kendő 2.50 1.—
, valódi dúcot kendő 3.50 1.50
» » gy»P<>t kendő minden színben 4.50 „ , p osztó kendó nehéz rojttal 7.50 „ Tüffli kendő
7fc köteg nehéz Tricot kendő csikoa
7/
/» » n » n »
8/
» » i » i i
i/
/1 » » D m n
valódi posztó kendó

-.65 -.80, 1.— -.90 L.10I 1.25 1.75 -.95 1.20 1.30 1.70 1 1.80 1.50
helyett most
1.80 2.50
3.-2.20 2.80 3.50 2.80 3— 3.40 4.50 1.20 1.80 2.50
4.—
1.— 1.20 1.60 1.-1.30 1.50 1.50 1.95 2.50 3.--.67 1.10 1.60 2.20
150 120 100 96 62 150 130 100 300 260 340 200 140 160 180 170 100 150
db.
n n
7a %
7a 7a
7a
T-» •
Berlini kendő minden ssinben
"/a n»gyBÍgu utazó Plaidek
l0/a v»l- himalai kendők hosszú rojttal
9.— 3.20 2.— 1.80 1.10 1.60 2.40 3.20 4.50 2.20 1.80 1.40 16.-18.—
2.80 3.25 3.75 1.60 1.—
— .95 -.60 -.75
1.25 1.85 2.40
— .95 -.80 —.60
5.50 5.50
% 7s
kildetaek
Árjegyzék. — 7-ik szám.
Fehér és szines Pargetok. helyett csak meter 7a »inor Parget —.35 —.22
s ». » —.40 —.25
8 . hölgyi parget —.75 _.35
7» Fique Parget —.55 _.30
7» a legszebb mintákkal —.75 —.35
78 a legnehezebb alsószoknyákra —.90 —.46 több ezer m.szines Pargetok 15 krtól kezdve 30 krig a legfinomabb
30000 m. a legújabb mintájú Plűsze Pargetok —.80 —.35
1000 m. dupla parget —¿5 —.28
,_(280 4-10)
360 450 285 340 280 290
A megrendelt czikkek minőség és jóságaért kezeskedem. — Minta gyűjtemények nagy
tranozla Monazlln ruha, Ingyen!
választéka e lapok kiadó hivatalában megtekinthető.
r: '1;r ' . r ! ?
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
SZEPTEMBER 22 én 1878.
j a i ü; n
r. \<

Különösen figyelemre méltó a hírneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ
mely rendkívüli gyógyereje, elválaattó, érlelő s fájdalom csillapító hatasa által leggyorsabb, legbiztosabb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű bajokban. — Ily bajok á torokgyulladás, légcsőhurut, b ó r k é s-barnaság, hártyásgyik (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrázások, darázs- vagy méhszurások, konok fekélyek, zúzatok (contusiók) meglepő gyors fájdalomcsillapítással — rögzött daganatok, gumók, tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma ligna), megkemény kedések, genyedések . vérkelések, minden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, fagyda ganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csont-szu, kificzami'.ás és megrándulások, helyi csuz; továbbá a szülés folytáni lábfelfakadások és sebek, fájós, fekély zett vagy már genyes női mell — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetleu életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által nvnekűlt meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh full&nkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata tol} tán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecajjihetlen gyógyszer, m-l) uek jeh-ssége leghitelesebb egyének számos s külöuös kívánatra bármikor felmutatható bizonyítványai által már rég-n a legfényesebben elismertetett — rendkívüli s legkülönne. mübb esetekben megpróbált hatásánál és feltünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által meg elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hirét kétségbe-vonhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 Kr, nagyobb csomagé 1 irt használat: utasitassal együtt, postán küidve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeméuyezó raktár: Pe»teu TOROK JÓZ8EF gyógyszerész urnái, király utcza T-ik sz. a. Nagy> Kanizsán: Práger Béla gyógyszertárában, Belus József gyógyszertárában, Alsó-Lendván: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Siamborszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak. miszerint e részbeni ajanlataikat ezeu gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZLÓ HOZ czimezve : Budapeot (Ráczvároí, Bocskay tér. 7 19. szám) beküldeni sziveskedjeneV, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni bekiildése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpoutosabbau tel jesittetnek (658 9-50)
Ajánlkozás.
Leszállított krak.
Ui drb kavétkapál
drb evdkanal ft drh. aaztali-kes I« drb. asztaii villa 1 drh. levesiierj 1 drb. tej*>edökicál 3 50,' 150 1 drb. cwkortartó 14 8 —
el/ihb most 3 5<1.50 7.50, 2.80 7:»0, 2 80 7 .."•(», 2 80 r> 2.30
előbb
1 drb. vajszelencze r. —,
I pár gyertyaiaitó 8. —, 6 drb k-szaámoly .V , 1 drb cznkorfogó 2.50, f> drb asztaliké«. fi.—, ti drb ugyanolyan villa •>.— l drb. nótartu
most
2 — 3.— 2 70 1 — 2 50 2 r>0-—.70
KVI l«l IU ■ t u | I ilflf, nillAÍ . J -./
Legújabb gomhgamitnr géppel 1 frt. 1 drb. cxigarett-d'fháoytartó 2 frt. Továbbá díszes szelonczék, kávé és thexkaiinák, lálczák asz-Uli díszek. fflggw lámpák, ezukorhiotők, fogpiszk.41 •> -tartók, olaj • én eczetkészletf-k és 30k más tárgvak ngvanoly potom-árakon. ___* ' (6<J5 S—12)
MV Killöten figyelembe veendő: G drb. evőkanál, 6 drb. kén, 6 drb. villa, 6 drb kávés kanál mind a 24 drb caiuos tokban 24 frt helyett csak 10 frt
1'gya.üaz, britania ezüatból mind a 24 drb. dis*<**tokban o*ak 7 frt.
é
Mffjremlrlósek utánvéttel gyoraan én pontosai) eszközöltetnek.
I, Wien, Rotheuthurmstrasse 29.
M
OLL SKIDLITZ - PORA.
r^-'olr oL-lrnr VíílÁíll czimlapján a sas
t^SuK aKKUI > íllUUl, ¿a „ ¿n aokszorositott czégem van
lenyomva.
Büntető bírósági Ítéletek ismételten constaúiták czégem és védjegyem meghamisittatását ; azért óv* iutem a kbzflnséget a* ilyen hamisítványok vásárlás* ellen minthogy azok csak ámitásn vaunak számítva.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o é.
V
Önsegél y,"
F

Valódi minőségben az x-el jelölt czégeknél.
RANCZIA BORSZESZ SÓVAL. 4k
A Iegni4'g})iih:it' bb Bnsegéhző szere a szenved«*) emb«rj*e<nek _ minden belsB és külsS gyulladásnál, a legtöbb b.-tegség ellen, mindennemű sebesülések, fej-, fül- és fogfáiás. régi sérvek éd nyílt sebek, rákfekélyek üszrtk. »zemgyülladás. mindennemű bé< nlás sérillé« stl« stb. ellen.
Üvegekben hasznalati utasitássai együtt 80 kr. o. é.
Valódi minős-gben a f-tcl jslölt ctégeknél.
bfl tanácsadó férfiak számára
gy öngesé^i állapotokban
Oly egyének, kik magömlés-, nemi gyöngeség, hajkihullás-, valamint idült bujasenyvben szenvednek, ezen a maga nemé-be* egyetlsa nü által tauaesot és gyökeres segélyt eysraek. Megrendeihetó t következő helyen : (615 17
Dr. EIRJNTST X*., Budapest, két sas-atoza 24 lÁra 2 frt.)
Ki e hlret mü ¿nékíröl m«r »kar gyftiMni, ktrlusin ogy tfntckc«, ké-pekkrl cllitott kivonatot kap xI<l»M dytalaaui mc.rkuldvc ; uoabio neuki 4c tmm ni.'K xna.f{&t ali addig grógykfzelAx'nrk, a mig c kironatot nom olvasta
ORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
Dl___________
Krohu M. és társ«tól Bergeiiben (Norvégjaban;.
Ezen halmáj-zsirolaj valamennyi, \ kt reskedelomben clőfor-dnló faj kö»^)tt ax egyedüli, mely orvosi rzélokra 'használható.
Ára egy üvegnek használati utas'tással I frt o é.
Valódi minőségben a *-al jel Olt czégeknél
Buzaüszög nincs többé!
A D a p u y-féle m a g e d z ó használatával.
Ezer magedső 'réigálicz (kékkó) és mán párz savakból áiivan) kiirt — ha a minden csomagon láthat*'1, egyszerű hasznalati utasítás P00t08an betartatik — Üszögöt : btiza, arpa, zab, köles, k'ikoru-aa, sfl).-ból egészben, sínt azt a bizonyitványok tanúsítják.
A n. tn m kir. földművelési ministerium közlesei ajánlják a Dupuy-fele magedzót mint hatásos szert a bnzaüszög kiirtására
Kívánatra minták és l»ixonyitvany«>k ingyen és bérmentve.
Egy csomag ára 2 hectoiiter 200 liter; mag szamára 30 kr. ostr. ert
(6?3 3-*)
Koss es Dnpuy Bécsben,
Egy nőtlen 30 éves ember, ki a keszthelyi földmives iskolát jó sikerrel végezte, a gazdaságban, gyümölcsfatenyésztésben is a szölló mivelésben jártns, s több éven át mint imok, s jelenleg is azon állásban van, egyébb körülmények miatt majoros gazdai állást keres magának. — Leveleket kérem E. H. 48. e lapok kiadó hivatalába küldeni. • ,6962—3)
f B 0 S NI A f
és Herozegovlnaba lettek bphiv* Ipgjobb muukásaink •.•iu*-k kn-vetk*itében kénrfienek vngynnk
China-ezüst áru gyárunkat
vé^h'^ bestüntPtni és temérdek di zps rhinx-pziIs: ártmanyain-kon biedplmespn — a gyári ár.ikou mélvou leszállítva — tnlulni. Kimerítő árjegyzékek kívánatra ¡ngyrn és díjmentesen küld« inek.
Raktárak: X.-Kanizsa (x) Prág-r B>'-ia gyógy, (xt) Rosenberg József, (x) Fesselhofer József. (,x) Rosenfeld. Ix) Belus Jóasef gyógyszerész. — Zala-Egerszeg (,xt*) .Gyógyszertár a Szt. lélekhez — Rurcs (x; Dorn er S. C s & k t o r n y a [x) Gönc* L. v. i gyógyszerész Kar íd Heruatzky A. gyógyszerész Kapós » ár (.xf*) , Kobn J (x) Schröder Sándor kry.igy K»pro ucn (.xf*) Werli M. gyógy. Kőszeg (x*) Csacsiti"vic< ist. gyógy, (x*) Küttel Ist gyógy Keszthely ^x, Schleifer A. (x) Wünsch K. Üörnieud (xf) Rát* Ján. Szombathely xj Pillieb Feronc* gyógy Sopron ^x) Mez<»y And. gy'»gy (x) Molnár L gyógy Verőere Becs J. K. gyógy.
B á n o k-S z -G y ö r g y (x) Á. C Kil.ic g>ógy. Zágráb (x) Mitilbacb s- *jógy (x) Irgaimashoz gyógy, (x) Hegedűs Gy. gyógy. *x*) Perklet Jáu. gyógy. Szalonak ^x) Schwarz Gusz áv gyógy. Kar ad ^x; Roohlitz íst. (x) Bernátxky A. (562 äo—40)
— - - ^ 4 - m
rozs
2-2) Eduard Boschan
igen bő termő, (1 hectol. utáu Wieu Stadt. Jaaoroirgotutrasae
2 azeri tíirmésre van már 015 ß. empfiehlt ihr grosses Lager
kereszt.) Ára egy metermázsá- a||er Sorten und Grössen
nak V) írt. Kapható Bakófán az zu ^en billigten Freisen,
intéz.'.sé^uél u. p. Szombathely, i Muster gratis 3j
T.ivirat!!
Legújabb látványossá»;
NA(?V- KANIZSÁN.
A „BUZATÉREN* naponkint reggeli 8 órától esti 10 óráig fényes kivilágítás mellet nyitva van
W ERIIM JFL.
nagyszerű stereosKop
m ü k i á I I i (á s a.
mozgó pleorama nagy csataképekkel, mely 500 legújabb és legérdekesebb látképet tartalmaz, s ezek közt a párisi
dalmű , ballette-, operettebeli csoportozati képek, továbbá a legújabb orosz török háború nevezetesebb mozza natai, különösen
fő elárusftási raktár Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolfnál, Z. Egerszegen Gráner L. fia kereskedésében.
A valódi Dr. Papp-féle
Anatlierlii-szájvlz
A legbiztosabb gyógyszer fogfájás ellen.
POPP J. (j. urnák
es. kir. udvari fogorvos Bécsben, Stadt, Boguergasse 2.
Roppant fogfájás által hirtelen megkapatva, megkísérlem önnek jó hirnevü A n a t h e r i n-» •/. á j v i z é t, tnire a fájdalom azonnal m- gszilnt.
Plunélf'ogva ua^y hálára kötolezre érz^m mag»m fin iránt, s Anatbori u-ü z á j vizét, miuiien foglájash&n szenvedőnek a legjobban ajánlom.
Z a r a, 1869. jannár I. (503 11 •'{>
I)r. Martinov Ant. Miklós.
Kapható: Nagy-K anizsán Práger B«la gyógyszerész uri) ál Ro8<Miberg és Fesselhotfer József fü.sZC.rkereskedésükbeu — Tá-dán : Tscbepen J., és Hermüllfr J -nél — Keaztln lyen Pfiszte rer gyógyszerész. — Zala-K^yeiszegen : Isó<S F. gyógys-. eré;z — Kapronczán : Werli gyógyszerész, — Varasdon : Maiter gyogys*
— Siimegrien : Dorner Kajet. — Szombathelyen: Pillich Ferencz ea Ktidoif gyógyszer. — Határőrvidéki Sr. -Gyurgj ön : Fibjc E. C
— Veszprémben Taszkon és Társa, Guthard Tivadiir ég fiainál, ugy Ferenrzi gyógyszerész. — Székesfehérvárott: Braun J., Brosz mann. ég Dieballa gyógysz — Lovas-Berény ben : HaísI<t gyógy sí-
— Kalocaán : Horvátit K. gyógyszerész — Pakson : Flórián J gyógyszerész. — Körmenden : Horváth J. Somzenrend gyógyszerész — Kaposvárott : Kobn J. Scbrőder és Darás gyógysz. Srejf szárd Brahsav gyógysz — Bonyád^n : Kramolin J. — Baján : Michitarh St , Herzfcld fiai, és Bőszek gyógys«. — Pécsett : Zsol-i.->y W és E, Zách, Kan«, Kovács, és Sipócr. gyógysz. Ká rád«.n : Zadabánszky gyó^ys*. — Marczalibxn : Kiss gyógvs*. — Tolna: Fichtl S ^y^ruz — línnaföldvárott: Lukács gyógysz
— Szent Györgyön : .Vftthig. — Alsó Lendráu Kiss gyógysz. — Rohonczon Simon gyógyszerész uraknál.
az összes 500 kép
változtatva van.
Tobábbá csata-képek
Osztr.-Bosniából. Szer^jevo bevétele
1878. augusztus 19 én. Végre a kfiion kabinbeu felette érdekes párisi titkok. Belépti dij személyenkint 20 kr.
^JT* Minden látogató emléket Í3 kap Ezen e nemben egyedüli müfényképek Kuropa legelső varosaiban legnagyobb tetszéssel fogadtattak és ennélfogva itt is számos látogatást remény lek és kérek. (688 7-*) ' Mély tisztelettel
WEEIN R.
Vasárnap f. hó 22 én utoljára.
¡099 1-» Makk-eladás.
Az 1878. évi bikkfa-makk termés, mely a nagy-radai erdőségben 600 hold területen fekszik — eladó, azonnal átvehető és 1879. év márczius 19-ig használható. — A/ ' ez iránt érdeklődők szíveskedjenek Orosztonyban (Gelse) Kobn Bernhard urnái a bővebbről tudakozódni.
Cséplőgépeket 5
■ I baidíi
legújabban, javított szogccsrendázor-vonó marhára, akár p^dig kérőre is alkalmazva jótiJlás és pró-IŐ mellett bérmentett vasúti srál lilással felette olcsó »rak mellet sr.állitiink
Jóravaló ügynökök kerestetnek, ismételadók előnyben réazeaflm^k
Mayfart Ph. es társa gépgyáruk
Frankturtbai» a Majna m«UeU.
,607 1 b lü)
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptnlajdonos Wajdits József gyorssajtóján.


NAGY-KANIZSA, 1878. szeptember 26-án.
Tizenhetedik évfolyam.
^ ' Előfizetési ar :
je%é»z évre fél évre . . 4 a uegyed évre . . 2 ,
Egy szám 10 kr
Hlrdetesek
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s minden további sorért 5 kr.
NYILTTÉKBEN soronkéut 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden Tegye» hirdetésért külön .1 3U kr fizetendő V 'T^g ---v .i*íZ*5
KÖZLÖNY
1
A lap szellemi részét | illető közlemények a szerkesztőhöz, anyagi részét illető közleméuyek pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők : NAGY-KANIZSA Wlassloafcáz.
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatár saktól fogadtatnak el.
i
előbb
I K O Z
ö :\r
íKéziratok vissza nem J küldetnek.

m f
4
,Z AL A-SO M OG^
N.-Krni/.ravúro8 helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi * iparbank", „n.-kanizxxi takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület", a n.-kauizsai kisded-nevelő egyesület", a «soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külváUsztniánya~ s több megyei és városi egyesület hivatalos értesitóie.
Uclenkiiit kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre.
Évnegyedes előfizetőinket az uj évnegyed küszöbén felkérjük, hogy előfizetéseiket minél előbb megújítani szíveskedjenek, nehogy a szétküldésben hiány merüljön fel.
A beküldés legczelszerübben 5 kros postautalványnyal eszközölhető.
A lap ára oktober —deczemberre 2 forint.
Tisztelettel
KIADÓ HIVATAL.
Barangolás Somogyban.
A tikkasztó hőség nem riaszt bennünk vissza, elhatározzuk Merenyén történt huzamosb időzés után körül nézni Somogyban. Mig harezfiaink Bosniában az ellenre röpítik golyóikat, addig mi Kaposvárott hallgatjuk Nagy-boldogasszony ünnepén az ágyuk dübörgését és aug. 13 an ó felsége születése napján diszelgó katonaság puska ropogtatását; részt veszünk Babocsay által épitetett oly csinos étteremben, mely fővárosba is be illenének - katonai tisztikar által tartott banquetten. természetesen a mellék asztalnál czivil publikum közt foglalván helyet. Ezen disz összejövetelen a legidósb törzs tiszt emelte az osztrák császárra és magvar királyra poharát, mit a jelenvolt katona ós polgári közönség állva hallgatott végig, befejeztekor „Hoch* és éljenekben adott szónok által kifejtett érzelmeknek kifejezést !
Mig a tisztikar születés napot ül, addig az utczán mindinkább hullámzik a vonattal érkező behivottak tömege, kik közül
nem egy
arczán az elválás keserve látható , vagy épen búcsúzik szeretteitói őket a viszontlátás reményivel vigasztal-van; dörgő kifejezésben tör ki egy másik : „nem elég itt hagynom saját teendőmet, mig lovunk s szekerünket is elhajtatták öcsémmel, miként leszeu addig szegény édes apám. miként csaladunk ? !" Ily hason és különféle kifejezések ütik meg füleinket mig végre fölhuzatik az utat elzáró sorompó s mi a szabadban szántó mező közt találjuk magunkat, — elmerengünk a gyö-nyördus erdők látásán, elhaladunk Gállosfa községe végén emelkedő aombozat mellett, melyben az óriási pincze szemlélhető — ebben kocsival kényelmesen bejárhatsz, t. i. ha megengedtetik, és nézheted, mily nagyszerű ür készíttetett a boldog időben szedett dézsma bor elhelyezésére. A láthatár elég tarica; tatárka (hajdina) tenger borítja az utak mentét, közben vékonyan magusba nvuló tengeri táblák, sót szőllö ültetvények is pompáznak, azonban nagy részben karó nélkül levén a játszi szellő vidáman csóválgatja kacskaringós indáit. Gidres-gödrös utunk valahára egy irány felé vezet, folytonosan lefelé mig végre elérkezénk kitűzött helyünkre Lukafán találjuk magunk, időzzünk itt egy kissé tovább és nézzünk körül.
Lukafa gyártelep, fekszik szigethvári járás, Almamellék község közelében, g}ö-nyördus erdővel körül vett völgyben.
Ez előtt ötven évvel grof Batthyányi Kazimir tulajdona, tőle vette meg Biederman Gusztáv mozsgói nagybirtokos; azonban mig a gróf tulajdona levén a telepet már Spitzer Antal birta bérben, mely idő óta folyton Spitzer czég alatt ismeretes.
Első bérlője Spitzer Antal volt, utánna Mek A. és Sándor, kiket Móricz özvegye Jozefa követett, 1873. évtól kezdve Spitzer József örökösei bérlői Biedermannak. A bérlet kezdetén e helyen 15 évig üveg gyártatott, öt esztendő alatt porczellán, azonban harmincz év óta ismét üveg készíttetik Lukafán.
üveg készletével ellátja Somogy, Tolna, Baranya, Bácskát, a szomszéd megyéken kívül egész Szerbia határig szállít gyártmányt ; készítményei felül múlják Szlavónia üvegeit sőt e tekintetben a külföldtől sem marad hátra. Jelenleg itt levő szakavatott tiszttartó vezetése alatt készülnek az úgynevezett szivárvány színezetű disz-üvegek is; ezek készítés módja Zahn J. György által Ziatnán találtatott fel, mire feltaláló tiz évre privilégiumot kapott amaz időben; ily nemű poharak figyelemre méltók és méltán említést érdemelnek. A készítmények inkábba közszükséglet tárgyait ölelik fel, mint disz gyártmányt, a köszörült munkákra mégis különös gond levén fordítva miért ezek csinosaknak mondhatók, ezen kivül vezető tiszt ügyessége folytán. készül itt, megrendelés után rajz beküldése mellett, bár miként kívánható üveg garnitour.
Minden törekvés daczára ugy tűnik ki. hogy bérlók által befektetett tóke nem felel meg kamat tekintetében e várakozásnak annyira, mint a rá fordított áidozat-kéí>zség, a szorgalom — melylyel e gyár majd félszázadon keresztül ápoltatik megérdemelné. Fa, tehát tüzelő anyagban nincs hiány; de annál nagyobb kiadást igényel :<z egyéb nyers anyagok hozatása. s mi több az év zordabb szakában hozzá férhet-
len rosz utak okozta szállítás nehézsége. Mindezen akadályok ellenében ugy látszik bérlő család kellően versenyez Szlavóniával, hol tudvalevő az üveg gyártás nem fehér holló — csak külföldi gyártmány ne képezné tán tulnvomólag is a concurentia tárgyát! Hazánk ipara fejlődésének egyik fő gátlója nemzetünk közönye saját produc-tuma irányában ; miért ne lehetne inkább pénzt adni, ha különösen jóságra ez is megállja a versenyt, belkészitményért, miért szereti a magyar inkább a kül gyártmányt?
Kül productumnak előnyt nyújtani, nem más. mint régi szokás.
Régebben erre szükség volt, de jelenben midőn ipar készítményeink világtárlatokon érmekkei diszittetnek, erre nem szorulunk ; s mind inkább el maradhatna eme rosz szokás — ha saját belkészitményeinket pártoljuk, a munkának tért, a szorgalom-nek segélyt nyujtunk j sőt ha nem akarjuk, hogy szomszédaink fölénk emelkedjenek magunknak kell az ipart kézbe venni5 termelt nyers anyagot lehetőleg itthon feldolgoztatni ! Csak gondoljunk az előnyösen kötött vám szerződésre, be fogjuk azonnal látni hogy ily nemű elmélkedést Czélszerübb volna nem elmélkedésnek, hanem megtörtént ténynek ismerni!
(Folyt, köv.)
Hasmenés és vérhas,
mint ikrek zaklatják az egészséget, csecsemőkön a hasmenés, kis gyermekeken, kis komákon a vérhas uralkodik. Korosabbakon is észlelhető e két rendbeli betegség. Járásomban járványkép lépett fel.
A szoptató megeszi az éret'en gyümölcsöt és árt csecsemójének teje által, árt magának közvetlen emésztő szerveinek rongálásával.
TÁRCZA.
Magányban.
M&gáuy ölén, r méla csendben í'!«k, mint f»'Iig álmodó Mi é<le« ah ' e zajtalanaig, Lflkeni nyugodt, nem bántja szó.
Fal, égbe szállnak érxeményim ; Ugv elmerül »7.eg£ny szivem. Oly boldog itt a tzeut magányban, Hogy sr.mte-ssinte könnyezem.
HA.JGATÓ SÁNDOR.
(záfolat
a „Zalai Közlönyu 73-ik számának tár-czájában megjelent szerkesztői *-ra.
E lapok 73-ik számában a tárczaczikk első rovata alatti szerkesztői csillag oly hala-vány szinben állitja elő azt a négy soros verset melyről magyarázatot ir, s mely alatt Deák Ferencz neve olvasható, hogy nem csupán a történelmi igazság érdekében, de megyém nagy fia Deák Ferencz szelleme iránti kegyeletből is kötelességemnek tartom a — hihető — tévedésből Írottakat sietve helyre igazítani.
Mert bár Deák Ferencz 67-es kiegyezési elveit én soha nem vallottam és máig sem vallom, mindazonáltal, tudom azt, hogy ó a soci-alis téren nem csak egyéb tekintetekben de abb an sem feledkezett meg magáról soha, hogy egysrer, vagy másszor felcsapott volna — vad-poetának ! Már pedig a .Zalai Közlöny" szep-
tember 12-iki tárczáiában megjelent vers, melyet állítólag Deák Ferencz „Vörösmarty Mihályhoz" iuiézett — ugy előadva a miut azt a t. szerkesztő ur felöltöztette — „oly zord alakot játszik a vadonban", hogy a ki Vörösmarty Mihályt kiilönbeu nem ismerné erről Usjyan soha se jöhetne annak uyomara semmiféle halandó! de eboől a versből ki leh-t magyarázni akár még a Pityi Palkót is inkább, mint a halhatatlan nagy kohőt!
Fel sem lévén tehát az tehető Deákról, hogy Vörösmarty emlékére találóbb, s a költőt jelemzóbb verset vagy talányt ne tudott volna akár — ha k^ll — rögtönözni is, — halljuk most már a vers igazi történetét.
A negyvenes években Vörösmarty és Bajza Zsibóra utaztak együtt, Vesselényi Miklós báróhoz a radical szellemű, hirhedt martyr hazafihoz. Útközben egy hirtelen támadt vihar a két utast egv pusztai csárdába kényszerité hol a számos borozó zajongásai közötti unatko zást egy obsitos katona hetvenkedései, s éktelen lármája utasainkra nézve még inkább fokozták. rKi ez a lármás ember? — kérdé Vörösmarty a csapiárost. „Ez uram egy obsitos katona" — telelt a kérdett — ki verseket szokott mondani egy-egy ital borért a népnek ó egy ügyes rögtönző, de most már nincs kedve, bort nem kaphat; ez roszul esik neki, azért olyan hangos! A csapláros nem is gyanitá, hogy az ország első költője előtt áll, — s midőn Vörösmarty kijelenté, hogy szeretne a verselő obsitossal beszéini ; a kocsmáros oda-inté azt, kit Vörösmarty e szavakkal üdvözölt : „Nos! földi igazé az, hogy kelmed versett szokott mondani ? iru itt van egy pohár jó bor! halljuk tehát lu — „Szívesen tekintetes uraim,
mondok én verset akár menyit is, csak azt tessék megmondani, hogy kiről, vagy miről szóljon a vers?! E pillanatban belép az ajtón egy házaió zsidó, bntyuval a hátán, s Vörös- \ mar'y a belépőre mutatva mondá: 1 „erről a zsidóról!" Az obsitosuak nem volt ideje egy pereznyi gondolkozásra sem, mindazonáltal azonnal elkezdi kezével a hátaszsi dóra mutatva :
„Sokat utaz, keveset költ! Utat nem csinál, gátat nem tölt, — Búzája soha nem volt zöld, Mégis neki terem a fold'"
E rögtönzött vers izraelita hazánkfiait abban az időben, midőn még birtokszerzési képességgel nem birtak, közmunkát nem teljesítettek — oly találóan jellemzi, s egy eszme improvisált kivitelében oly gondolat tömörséget, s annyi könnyüdséget tüntetett fel, hogy VörŐ8marty lelkesülve kiáltott; „Ejnye barátom, hogy hivják magát?
Az én nevem elől is 1 ó, Hátai is 1 ó L ó nyai Lász I ó !
feleié az obsitos és odabbállott. Vörösmarty és Bajza pedig ugy nyilatkoztak, hogy irigylika* obsitostól a jó gondolatot! és a hallott verset azonnal feljegyezve az obsitost egv a tengerben elrejtett gyöngyhez hasonlilák
Később midőn a két jeles utas — pár hó, múlva — Kehidán Deák Ferencz vendégszerető házát is meglátogatta, elbeszélték Deáknak a történe'et, s a verset Vörösmarty asztalánál elszavalta. A vers Deák Ferencznek is, — ki a valódi és igazi költészet iránt
nagy előszeretettel viseltetett — különösen megtetszett és a verset emlékében megtartva kedveltebb vendégeinek szerette elmondogatni, — ilyen esetben sok, általa tudott egyéb érdekes verseket is mondván. S innét eredhetett azon vastag tévedés, mely szerint a verset az ő saját gondolatának keresztelték — elég roszul, mert Vörösmarty ra azok Bemmi szin alatt nem alkalmazhatók.
En a hivatkozott vers históriáját és a verset magát is sokszor hallottam szórói-szóra a fentebb előadottak szerint — Deák Ferencz saját szájából Kehidán már, s utóbb a hatvanas évek elején Puszta-Szt.-Lászlón is, hol mint szomszédja és személyes tisztelője őt gyakran meglátogattam.
TUBOLY VIKTOR.
A köny.
(Witt.)
Oh voltam boldog egykoron. Vidám \olt életem, — Midőn a szép időkben én Nyugodtam kebleden ! . . De minket nem csak a szereim, — Egyesit fajdalom : Könnyűd felednem nem lehet, Mit ejtél sorsomon !
Kihalt liget, puszu a hegy, ííetn dall már a madár, Létem bus éjjelébe ar Utolsó napsugár Dereng, — de bár reményim Almok voltak, — tudom ! — A könnyű nem feledhet1), Mit ejtél sorsomon !
ROSS GYULA.
TIZENETEK ÉVFOLYAM
ZALAI K
ZLNY
SZEPTEMBER 2 n 1878.
így lesz beteggé a kis gyermek, a kis korú is, midőn naphosszat az éretlen gyümölcsön élődik.
Az éretlen gyümölcsnek legnagyobb ré-özét a gyümölcs savaoy és a rost teszik, az első hasmenést, az utóbbi gyomorterhelést, a kettő oly bélszervi hurutot éleszt, mely egyiknél hasmenés, a másiknál vérhas minőségben jelentkezik. Szak segély nélkül mindkettő oly annyira felforgatja az életfolyamot, hogy által, némelyek meg is halnak.
Érett és egészséges élelmi tárgy a gyümölcs akkor, midőn savanyát fogyasztja, a rostja lévé olvadt, a magvak és a magház megbarnult, nem hiányoznak: porhanyuság. jó iz és zamat Ilyen hasmenést, vérhast soha sem okoz. Ellenkező esetben mindkettőnek fejlesztője.
Kérdés ezek után. mittevő legyen a közönség ?
Első sorban óvja magát az eshetőségek ellen, azaz, ne egyék éretlen, nyers gyümölcsöt; — betegülési esetben keressen szaksegély t s a mig ezt megszerezheti, biztosítson magának helyes önvédelmü állás pontot. Feküdjék ágyba, tartsa magát, legkivált a hasát melegen melegített száraz ruhávali borongatással, igyék tiszta vagy keményítős vizet, tejet. Egy kávés kanálra való keményitőt fel kell puhítani egy ivó pohárra való langyos vizben, hozzá kell önteni egy másik pohár hidegvizet, melyben elhabartunk egy nyers tojás sárgát, hozzá keverünk egy darab fehér czukrot és ezen összeget egy napon ugy, mint a másikon elfogyasztjuk. E közben keresünk orvosi segély t.
A beteg szobáját naphosszat szellőztetni, szenyes ruháját cserélgetni kell, ihatik friss vizet, ehetik hust, tejet, rizskása levest.
A hatósági közeg nyilvántartja a betegek és halottak létszámát; intézkedik az 1876-ik évi 14 ik közegészségügyi t. cz. 14-ik ^ sa szerint az iránt, hogy piaczokon az éretlen gyü mölcá áru czikket ne képezzen. Hol községi, köz orvosok léteznek, ott általuk dijnélküli segélyt ád a vagyontalan betegeknek a jelzett egészségügyi t. cz. 145-ik § sa l-ső pontja ér leimében, mire vonatkozólag figyelmeztetem a községeket, hogy azon betegek, kik községi elöljáróságaik által szegényi állapotukat hite lesen tudják indokolni, a szükségei orvosszereket díjmentesen is megszerezhetik az állam pénztár terhére, miből az következik, hogy a szegénynek nincs oka magától elejteni agyógy-segélyt és anuál kevésbé, mert az ezen kivüíi köz gondozást a közügyek meg nem tagadhatják.
Minden községi elöljáróság kötelességszerűen van utalva a már idézett egészségügyi t. cz. II ik része I-ső fejezete szerint a jelzett esetben éber szemekkel kisérni a kórmenetet, és teljes oda adással hatni a népek egészsége megvédésére. Községi, köz és járási orvosaik hozzá járulásával.
Igen kivánatos, hogy e soraim a közön-ség figyelmét el ne kerüljék.
Nagy Kanizsán, 1878. szeptember 11.
TERSÁNCZKY.
járás orvos.
Zala-E^erszeg, 1878. szept. 15.
A keleti véres háború befejezte után a nyugalom és a béke reménye kecsegtelé a lakosságot.
Alig dördült el az utolsó ágyúlövés, alig hangzott el az utolsó fegyverropogás, már is egy uj csatának előjelei mutatkoztak.
A sors minket vetett a harcz koczkájára, és harczedzett, derék üaafiainkat küldte egy czivilisálatlan és vadcsorda megfenyíléaére ; hátrahagyva kétségbeesett szülőt, nyomorban ainlődó nőt és egy falat kenyérért könyörgő, siránkozó gyermeket.
Midőn a Bosniaban harczoló hadfiaink hátrahagyott családjainak fájdaimas „jaj" és „segély* kiáltásai a felebaráti szeretettől környezett fiatal szivekig is eljutott, felhiváu őket a nyomor és elhagyatottság közepette teugódő anyák és csecsemők gy ámolitására.
Ifjú vérük a jótékonyság villámától át-czikázva felpezsdült azok fájdalmaiuak eny-hitésére: ezúttal elhatározták, hogy gyenge tehetségük csekély létéhez képest fognak mü kt>dni addig, hogy nyomorban ainlódők fáj dalmait. habár csekély mértékben is, — enyhíteni fogják.
A derék fiatalok, kiket szinte hason sors érhet még, nem a felebaráti, hanem a testvéri szeretet forró lángjától áthatva működtek mindaddig. mig gyengéd szivecskéik egy műkedvelői társulat megalakítását nem sugallta: e sugallatnak engedve elhatározták, hogy nem csak egy, — hanem több előadást fognak adni, hogy az elkeseredés — és könyek árját,/ tehetségűkhez képest, némileg is lecsillapíthassák.
A jótékony czéi azon reménynyel kecsegtető a derék műkedvelőket, hogy a nagyon tisztelt városi, nemkülönben a vidéki közönség, akik szint ugy átvannak a testvéri szeretet és könyörület érzetétől, nem vonják
meg filléreiket és tömegesen fognak járulni ezen nemes czél előmozdítására.
A mai napon a társulat Kassahásán az r Arany szarvas" czimü vendéglő nagytermében előadást tartott, és pedig nagy tetszés közt adták: „Gringoire'-t vígjáték 1 felvonásban Irta: BanvíHe Tódor. Fordította: E. D. Sze mélyek: Tóth Sándor (XI Lajos Francziaor-szág királya). Katona Imre (Gringoire Péter). Czukelter" Béla (Fourniez Simon, kereskedő), Duzár István ^Le Dámr Olivér), Király Karó lin k. a. (Luiza, Fourniez leánya), Katona Luiza k. a. (Nicole, özvegy Andryné). Ezt követte: „Kukli Predikácziók*, vigj. 1 felv. Irta : Moser G. Fordította : Sz. K. Személyek : Kováts Gyula (Feles Mihály kereskedő), Stern Hedvig k. a. (Rózsa neje), Katona Imre (Móka Bogdán, tőkepénzes), Czukelter Hermin k. a. (Dorottya, neje), Hutter Ferencz (Gyöngyös Márton, ügyvéd), Laki Katinka k. a. (Ilka, neje), Duzár István (Pinczér), Tóth Sándor (Hordár). Ugy, mint fenti játékban, köztetszést arattak és megemlitésre méltók : Katona Imre, Stern Hedvig k. a. Czukelter Hermin k. a. Hutter Ferencz. A közönség megelégedését bizonyitá a koszorú és a csokrok nem csekély száma, mit a derék műkedvelők nyertek.
A közönség oly csekély számmal jelent meg, hogy a műkedvelők az előadás meg nem tartását majdnem elhatározták.
Midőn torok testvéreink küzdöttek a hareztéren, akkor megmutatta Zala Egerszeg közönsége bőkezűségét, de most, midőn saját hadfiaink küzdeuek a hareztéren, hátrahagyva nőt, gyermeket és hajlékot, ekkor majdnem minden ember ajkáról azt lehet hallani, hogy: „ugy kell nekik, miért mentek oda" !
Ez csakis azt árulja el, hogy a közönség a külföld előtt akarta mutatni lelkesedését: de midőn saját katonáink küzdenek és vér zenek el és itthon hagyottaik az éhhalállal küzdőnek, akkor hallatszik majd minden ajkról, hogy: „ugy kell nekik, miért mentek oda" !
Az igaz, könnyű azt mondani egy olyau-nak akinek érzéke nincs, sem inge sem gallérja nincs ott, hol másnak férje, gyermeke, apja és kenyérkeresóje harezol és — elesik.
„Miért mentek oda, ugy kell nekik"!
Az h szegény katona ugy sem önaka-ratból hagyja el övéit és a táborba s-m önaka rattal megy ; felsőbb parancs az. mely kény szeriti bucsut venni övéitől, bucsut — tán örökre.
Es ha az elesettek lajstromát olvassa egy gazdag ur végig, akkor is legfeljebb e szó : „szegények" tör ki ajakán ; de ha C3ak csekély segély is forog kérdésben: akkor semmiről mitsem akar tudni; pedig kiért és miért teszi V — saját rokona — testvére — és derék hadfiaiért!
Könyörtelen zala egerszegiek !
A derék műkedvelők, kik habár a hazáért még most nem harczolhatnak a hareztéren, harczoltak a harezoiókért ; de majd megjön az idő, midőn ők is a babér koszorújával győztesen térnek haza, és ha a táborban szenvednek is hónukért és királyukért, ugy, hiszem ¡esznek akkor is ilyen jószivü és jóakaró fia talok, akik szintén működni fognak testvéreik sanyarú helyzetén némileg is segíteni, de nem ily eredménytelenül mint ezek — akik segítenének hazánkért küzdő testvéreink — és családjai felszakított mély sebeit a jótékonyság és részvét „ir"-jával behegeszteni, de nincs pár! fogó.
Sajnos, hogy habár az elkeseredés a legnagyobb fokra hágott is, okaí-e ennek had fiaink, hogy oda lent vannak Boaniában ? !
Mire való ez a dacz? !
Önmagunkkal ne daczoljunk soba; mert láthatjuk, hogy csak saját testvéreink és magunk érezzük a dacz súlyát!
A műkedvelők a falragaszokra világosan kinyomatták, hogy : „a jótékony czél előiuoz ditására többrendbeli előadást fogunk adni"; de ilyen körülmények között nem hiszem, hogy több előadás tartassék. Felülfizetések összesen 3 frt 20 kr, melylyel együtt bejött 49 frt 40 kr, kiadás 49 írt 40 kr.
Ügyen e hóban ezen czelra a „uóegylet" is tartott tombolát, ekkor ugyan szép számmal jelent mrtg a vidéki közönség, és a megmaradt tisztajövedelem, ugy a kiadás sem a zala-eger-szegi, hanem az igen tisztelt vidéki közönség erszényéből folyt be.
Az előadást megyénk főispánja méltóságos Urményi József ur, becses látogatásával szerencséltette.
Az Isten éltesse az ily fiatalokat igen igen sokáig ; mert ezek ifjuságuk daczára erélyesen kimutatták azt, hogy — habár sokkal nem is — de hasznot nyújtani mégis tud nak a hazának; ezek fognak fejlődni egykor a haza, a király és a nemzetiség erélyes támaszaivá !
Éljenek!
SZOMMER SÁNDOR.
Helyi hírek
— Gyászhir. Lapunk munkatársainak
koszorújából egy kedves virág hullt alá; ke vesebb a magyar hölgyek száma s egygyel több az égieké . . . Babos Szidónia kisasszony meghalt. Megdöbbenve vettük a gyászhírt, mert a lelkes magyar leány forró vágygyal csüggött a hazai irodalmon, szépérzelmével szorgalmasan adózott a magyar nemzetiségért; szóval, tettel, tollal, ifjú évei daczára nemesen, lelkesen küzdött. Munkálatai számos lapban, többnyire ál név alatt jelentek meg. Édes anyja elvesztése óta kedélye borongóbb lett s íme a természet borongós őszi szele elhervasztá a nagy reményt,
a nőiség díszét rabolta meg.....Temetése
ma, szept. 26-án délelőtt van Bagonyán ! Imánkat küldjük a ravatalhoz : áldás emiékezetón! Béke hamvain ! Búsan, búsan, szól a harang — temetnek ! —
— A zalamegyei törzsvagyon hátralévő kamataiból 500 frt rendeltetett bizottsági közgyűlésig fordíttatni a mozgósított zalai katonák ínségbe jutott családjaínak segélyezésére.
— Nagy-Kanizsa város tanácsától. Szigrite Paula, Gizella és Laura kisasszonyoknak Helyben. A helybeli mozgósítottak ínségben hátrahagyott családjainak felsegélyezése czéljából gyűjtött 50 frt 20 kr. az az ötven forint 20 krnak átvételét ezennel elismerve, a szives és nemeslelkü gyűjtésért a városi tanács köszönetét nyilvánítja. — A városi tanács. Nagy-Kanizsán, 1878. szeptember 20. Babocbay polgármester.
— Adományokat küldöttek hozzánk a sebesült katonák részére folytatólag : Inkey Lászlóné urnő ő nagysága Nagy-Récséről 200 szivart, 12 üveg befőttet, 6 üveg vörös bort, 1 kosár almát, másfél kiló sebkötőt; Berdin Mártonné urnő tépést; Kocsis Ferenczné urnő tépést; Knortzer- Kocsis Nína urnő 5 üveg be főttet; Jaklics Mária urnő 100 szivart ; Haj gató Sándorné urnő tépést és sebkötőket ; Blau Pálné urnő 10 üveg bort; Plihál Ferenczné urnő 3 üveg befőttet. Hencz-Koczián Malvin urnő tépést és sebkötöket. Az eddig beérkezett tépes és sebkötőket két izben Bihácsba küldöttük poatailag összesen 11 kilónyit.
— Nagy-Kanizsa város képviselő testülete szept. 21-én ülést tartott, az érdekes tárgysorozatról közelebb.
— A nagy-kanizsai „iparos-segédek önképző egyesületének" újbóli végmegalakuló cryülése szeptember hó 22-én a »Magyar-Király"-hoz czimzett szállodában tartatott meg. E gyűlésen az ipartársulat d. u. lefolyt üléséből több, az ügyet érdeklő tag — minthogy a gyűlésre mindenki meghiva lett — megjelent. Valóban meglepő volt hallani azon nemes vi tát, melyet az iparos segédek aaját sselleini előhaladásuk érdekében kifejtettek. Derék tiszt viselőik megmutatják, hogy fáradságot nem ismerő erélylyal lobogtatják azon zászlót, mely alá sorakoztak. Adja Isten, hogy nemes törekvésüket fényes siker koronázza, — és hogy ut törő eszméjüket hazánk több városában is lelkesülten utánozza az iparos segédek számos tagja !
— Meghívás. A nagy - kanizsai társaskörnek t. tagjait a f. hó 28 an délután 4 órakor a társaskör helyiségében tartandó évi rendes közgyűlésre tisztelettel meghívom. A közgyűlés tárgysorozata: 1. A pénztári számadás megvizsgálására kiküldött bizottság jelentése. 2. A jövő évi költségvewS megállapítása. 3. Az „ igazgató-választmány " lemondása. 4. Uj „igazgató-választmány" választása. 5. Netáni indítványok tárgyalása. Figyelmeztetés. Azon t. tagok, kik a kitűzött tárgysorozaton kivül eső, önálló indítványt tenni óhajtanak, szíveskedjenek ebbeli szándékaikat, nemkülönben indítványaik tartalmát, az ülés megkezdése előtt, az elnöknél bejelenteni. Nagy-Kanizsán, 1878. szeptember 22 én. Dr. Laky Kristóf, 8. k. elnök.
— Az egri&rviz károsultak javára egyes a vészhelyéről felvett tájképek vannak szerkesztőségi irodánkba letéteményezve, a venni szándékozók kéretnek bejelenteni, hogy a képből hány példányt óhajtanak megvenni. Ára egy egy példánynak csak 25 kr. Ajánljuk te-hetősbjeink pártfogásába. Ez által szinte jótékonyságot gyakorolnak.
— Blau Pál t. szolgabíró ur ujabb nemes cselek edetőről veszünk tudomást, ugyan íb két szép olajfestményü képet ajándékozott a bakónaki templomnak, melyeknek értéke 80 forint; fogadja a t. adományozó a hivek hálás köszönetét és elismerésünket.
— A gőzfürdőben beállt az őszi idény ; e héten már csak péntek és vasárnapon van gőz, ezeutul minden szombat és vasárnap ugy a közbeeső ünnepnapokon ; más köznapon a gőzfürdő zárva van.
— A „Kisfaludy' gőzös szeptember 25-től kezdve hetenkint kétszer közlekedik Füred és Siófok között, és peúig szerdán ós szombaton a reggeli órákban.
— A helybeli derék dalárda Nagy- és Kis Kanizsa városából a hareztérre vonult hadfiak itt honhagyott szegény sorsú családtagjai ja ▼ára f. hó 29 én az »Arany Szarvas"-hoz czim zett szálloda dísztermében tréfás sorsjátékkal egybekötött s műkedvelők szíves közreműködésével hangversenyt rendez, melyet tánczkoszo rucska fog követni. Belépti díj 80 kr. Család jegy 2 frt. Bővebbet a müsororat. Dalárdánk e szép irányú hazafias törekvését szívből üd vössöíjük a óhajtjuk, vajha a legfényesebb 2>Vert mutathassák fel fáradozásukkal, melylyel soknak inség sajtolta könyét szárithatják fels két szeres fájdalmaikat elviselhetőbbé tehetik.
— A nagy-kanizsai ált. iparegye sülét zászló felavatási ünnepélye oki, 6-án lesz, alkalmatlan idő esetében a varosháza termében. Zaszlóanyául köztiszteletü alispá nunk kedves neje Svastits Benóné urnő ő nagyságát volt szerencsés az egyesület megnyerhetni, gyengélkedése esetében Chernel Gyuláné sz. Svastits Róza urnő ő nagysága lesz kegyes helyettesiteni.
— Huszforintot Utalványozott s küldött el a nagy-kanizsai izr. hitközség B. Eötvös József ercsii emlékoszlopának költségéi fedezésére; elismeréssel közöljük a egyszers mint megemlítjük, hogy genialis szobrászunk Szász Gyula ur meglepő hűséggel véste car rarai márványba koszorús költőnk arczképét, ugyancsak az ercsii emlékoszlopra helyezendő pruphil-alakot. A kitűnő müvet atyja hazánál Nagy Kanizsán készité.
— Budapestről Ír ják: A társas kö rök eszméje a társadalmi mivelődés előrehaladásában sokkal is fontosabb szerepet játszik, hogysem ennek jelentőségét e lapok hasábjain haugsulyoznom kellene. Ezen eszmének biztos tudata hatolta át Vas- és Zalamegye lelkes it-jaít, midőn a már múlt évben éleibe léptetett „Vas-Zalai Kört' két havi szuny adása után ujolap felébresztették. Folyó hó 14-én tartott alakuló gyűlés eredménye a következő : elnök Vértesay Béla, alelnök: Payei István, titkár: Csempesz Kálmán, főjegyző: Porkoláb Imre, pénztárnok: Pálffy Ferencz, ellenőr: Kislend-vay József, háznagy: Resch József. Bizottsági tagokul megválasztottak: Bárdossy Jenő és Varga Gábor. A kör czél ja ugyanaz mint h mult évben: segédkezet nyújtani azon vas za lai ifjaknak, kik először jővén Budapestre, egy -ben másban támogatást igéuyélnek : nemkü lönben tagjainak színházakban, fürdői vagy más nyilvános helyekre féljegyet szerezni. Szívesen ád útbaigazítást a kör a szülőknek is, kik gyermekeik érdekében hozzáfordulnak. Ezen előnyök mellett nem feledkezett meg a kör arról sem, hogy a mennyire önmivelődés fejlesztését is eszközölje tagjai között. Andor-házy Gábor.
— Bellatinczról Írják nekünk: Mur kovita János, ki mint jeles tanitó és kitűnő zenész e lap hasábjain is többször ismertetve lón, itteni állásáról leköszönvén, ma költözött el uj állomásra Trifailba Stájerhonba. A helybeli társadalmi élet, de különösen az iskola, és az ifjunemzedék magyarosodása sokat vesztett általa. — A pályázat) az itteni kántortanitói állomásra a jövő oktober hó 5. fog megtartatni. — Vajha ezúttal ismét egy oly tanítót nyer hetnénk, mint volt Murkovits Jánosunk, kit az Ég vezéreljen !
— Boszniából. (Egy sz.-gróthi fiu le vele szüleihez.) Zeniczai táborban szept. 10. 1878. Kedves szüleim! Levelöket tegnap kaptam meg a melyre válaszolok, ámbár én már irtam levelet, de talán nem kapták meg, mivel a posta előbb nem volt biztos. En hála Isten meg vagyok még semmi bajom sem volt, négyszer voltunk tűzben, s a századunkból csak egy lovat lőttek el. 19-én Serajevo bevételénél 6'/a óra folyást röpültek a török golyók a fejünk felett, de szerencsénkre mindig magasan lőttek. Az 5 ik század járta meg, fele elveszett, mi jártunk volna ugy, mert mi helyettünk mentek előre, mivel a mi kapitányunk beteg volt. Igen sokat szenvedünk, mert uincs enni sem embernek, sem állatnak elég, kenyeret 10 nap óta nem láttam, hus az volna elég, roppant drágaság van, egy liter bor 1 frt 40 krajezár ez is rósz. A Müller timár fiával együtt voltunk többször, ő még ott maradt Serajevóba, de mi fele útra visszavonultunk, mivel nem győztek a lovaknak eleséget szállitni, reménylem már csak vissza megyünk (?! B. E.) mert a télen éhen fogunk elveszni; folytonosan szabad ég alatt vagyunk esőben és sárban mint ad... nők, egy komisz kenyér 40 kr. 50 kr., de azt sem kapni. A törököknél meg nincs semmi, éppen gyümölcs van csak. Nincs vasunk, már a lovak maholnap patkó nélkül mennek. Levelöket várom, sok újságot Írjanak. Kívánok jó egészséget mindnyájoknak s maradok csókoló fiók Cs. A. Közli: B. E.
— A hadügyministerium kimutatása szerint Izacsicsnál szeptember 15-én a 48. sz. „Ernő főherczeg" gyalogezredből elesett: Kuzmics János közvitéz; megsebesültek : Nagy
TIZENETEK ÉVFOLYAM.
ZALAI KZLNY.
SZEPTEMBER 2 n 1878.
J.iuos őrm;st<T, Habus József tizedes. Vrecius Ferencz szakaszverető, Kuzmics János, Nagy József. Vugrincsics István, Hurfi József, Aezél Márton, Oszlay István, Harota Ferencz, Putz Károly, Oiclics Ignácz, Mészáros Ferencz, Szernecz Jakab kózvitézek ; a 76. sz. „Knebel birö" gyalogezredtől elestek: Németh Mihály, Schlögl Ferencz, Krempeiauer István közvité zek : megsebesültek Hónig Karoly kapitány; Nemes László hadnagy ; Findler Jakab czim. őrmester; Horváth Sándor, Lezer János sza-kaszvezetők; Bauer Ede címzetes őrmester; Nyikos Adolf tizedes; Tóth Bálint, Weszelits János, Gregorics Ferencz, Szabó Márton, Varga István őrvezetők : IIolzKorn Mihály, Hodossy Kálmán tizedesek; Taracs Pál, Lthner József, Baumgartner Ferencz, Sattler Mátyás, Bara uvay Antal, Stróbl József. Kiss Ferencz, \Vri-«z Boldizsár, Kitz Pál, Subita József, Töző Fe rencz, Eiching<-r Mátyás, Luckenberger István, Pethö József. Ü-mye József, Fritz Mátyás, Nagy Antal. Piuiér Károly, Osencsícs Ferencz, Kut-rovacz Ferencz közvitézek; a 1 2 sz. tábori va-d ászzászlóalj tói eleaett : Werner Ferencz vadász. megsebesültek: Wanicek János, Hika József. Christof Károly, vadászok. Biliácsnál szept. IS án: 4í5. sz. Ernő fóherczog gyalogezredtől elestek Szarka József czimzeies tizedes, Balogh Ádám, Szabó Vendel, Görnyecz Fe r.-ncz. Kitőcz István Gamger József, Prcnius Józsit, Csizmadia József közvitérek; megse besültek Schiudelka Károly hadnagy. Major Ferencz, Viosz Mihály, Kuronya József, Hoff-mann Flórián, Fischhof Mih. szakaszvezetök, Bociko Lukács, Novak György tizedesek, Ki rály Laj. őrvezető, Foiga Károly, Papp Antal, Maresecz István, Szabó Imre, Kristján József, Deutsch Mihály. Keriuek József, Eberli Autal, Fonnyadt József, Horváth Ferencz, Farkas János, Miiiarics Balint, Rudi József, Simon Fe-r.-uoz. Vajda Gábor, Jozs Alajos közvitézek.
— Csáktornyán gyüjíött adakozás kimutatása a következő: I. számú iv. Margitai Jó-zse 1 ne és Herzer Paula úrhölgyek Csáktornyái ivén adakoztak: S/.y Sándorué 10 frt, Fischer Henrik 7 Irt, 11 irschmann testvérek 5 frt. Klem Elis 2 irt, Dr. Kleiu S. 10 frt, Lakyné 10 Irt, Cseszuák S-né 3 frt, Haba István 1 frt, Szeifert Antal id. 2 frt, Szeilert Autal ifj. 2 írt, Klein Zsigmond 2 frt, Mayer S. 5 frt, Hochsinger Cecilia 5 frt, Mayer Sarolta 2 frt, Steiner II. 1 frt, Heinrich P. 1 trt, Neumann itj. 2 frt, Horváth E. 1 frt, Szinkovics F. 1 irt, Puhán Gy. öt) kr, Wettendorfer 7 írt, Mencse-y K. 1 frt, Vrabecz J. 2 frt, Bernyák K. 2 frt, Todor J. 5 frt, Fodor Józsefué 1U trt, Okolicsányi Irma 1 frt, Pecsoruik János 10 frt, KoseubergL. 5 frt, Grész L. 2 frt, Peczek Pé ter 1 frt. Polyák Mátyás 1 frt, Aiszeghy A. 1 Irt. N. N. 1 frt, Czveikovics 20 kr, Grünfeld J. 40 kr, Schmidt M. 1 frt, Neuwirth H. 1 frt, C. T. 1 frt, Herlinger A. 1 frt, Bosnyák 2 frt, Mayerscsak 2 frt. Karasz O. 1 frt, Dr. Kraso-vcz és neje 10 frt, Neumanné 5\frt, Kosén-bergné 2 frt. Herreusteiu 00 kr, Loebl J. 1 frt, Samssv L. I frt, Molnár J. 2 frt, Kleiu Vilmos
1 frt, 1 loch ti üss 1 frt, N N. 2 frt, nr. 44. 2 frt. Huszár N. 3 frt, Tkalcsics L. 1 frt, Margitai J. 2 frt, Neuwirth S. 5 fri, Aiszeghy üíajosué
2 frt, Suleg V. 2 frt, Tóth Károly 2 frt, Cle mentisz A. 2 frt. Beyer Ferencz 2 frt, Nóvák Mari 50 kr, Nóvák József 20 kr, Stern Jakab 1 frt. Laubheimer J. ué 5 frt, Huszárné 1 frt, Gáspir Juli J kr, Fundákné 10 kr, Wirth Juli 50 kr, Iladrevics 20 &r, Neuwirthné 5 frt, Marczius J. 1 frt, Neumaun J. á frt, Hoch-singer M. 4 frt, Mrasz Regina 1 frt, Deutsch Mari 1 frt 30 kr, Widacsics A. 20 kr, Kollay a. 1 frt, Cseszuák Sándor 5 frt, 1. Olvashatlan uevü 1 frt, 2. Olvashatlan nevü 2 frt. Összesen 212 frt 65 kr. II. szamu iv. Wettendorfer Dá-vidné és Bosnyák Rózsa úrhölgyek csáktornyai ivén adakoztak: Neumann Josephin 5 frt, Deutsch R. 2 frt, Weisz Ede 2 frt, Weisz R. 1 frt, Nuzsy Karolina 2U frt, Pecsernik Anna 20 frt, Szirk Anna 1 frt, Gayer Karolina 5 frt, 1. Olvashatlan nevü 50 kr, özv. Muzsyné 1 frt, Rosenberger Adel 2 frt, Martincsevics (irv. 1 írt, Schwarz R. 1 frt, Lukofnak J. 2 frt, Lukofnak T. 2 frt, Deurbáuyi Riza 2 frt, Varsányi Ró/.a 2 frt, Maroevics Irma 2 frt, Zakál
II. 5 frt. Hegedűs J. 2 frt, Zakál Hermin 2 frt, Moluár M. 50 kr, Deutsch P. 1 frt, Megla J. 50 kr, Granit* 2 frt. Grauitz M. 1 frt, M. Judas 1 frt 40 kr, Dugovich P. 2 frt, Premecz M. 50 kr, Idelar J. 50 kr, Hanzsel J. 50 kr, MIinaucs Imre 1 frt, Hadrovics J. 40 kr, Ste-faics J. 2 frt, Stefaics M. 1 frt, Fink J. 1 frt, HocbfliUs R. 2 frt, Leid K. 95 kr, Helene 60 kr, Altmaun 50 kr, Polyák J. 1 frt, 2.) Olvashatlan nevü 2 frt, Közlik J. M. 10 frt, 3.) Olvashatlan nevü 1 frt, Husiak V. 50 kr, Lustgarten 1 frt, So' nenüerg J. 3 frt, Bayer M. 40 kr, N. N. 1 frt, Mattesdorfer 30 kr, 4.) Olvashatlan nevü 40 kr, Faliasek Juli 2 frt, 5.) Olvashatlan nevü 1 frt, Szirahia F. ifj. 2 frt, Oyőry Mihály 2 frt. Összesen: 126 frt 95 kr.
III. számú iv. Varsányi Róza és Loebl úrhölgyek vidéki ivén adakoztak : Beliczáról Neumann Fáni 2 frt, Beliczáról Mandl Klára 5 frt,
Gardinoveczről Leitner Teréz 2 frt. Összosen : 9 frt. IV. számú iv. Margitai Józsefné és Du govich Bjtti úrhölgyek vidéki ivén. — Még pedig: a) Stridóról: Matoszovics István 2 frt, és 1 méró rozsot, Radobay Antal 1 frt, Stern Z. 20 kr, Krauthacker J. 1 frt, Sostarics Ferencz 50 kr, Sajnevics 20 kr, Klukevics A. 20 kr, Wiasics J. 1 frt, Plech M. 20 kr, Knezovics br. 2 frt, Prebilsek J. 1 frt, Liszt I. 20 kr, Nemecz I. 20 kr, Ambrus 20 kr, Grenk S. 50 kr, Wortmann 50 kr, Wugrin T. 20 kr, 3. Olvashatlan nevü 20 kr, b.) Szt.-Mártonból : LedTináyer F. 50 kr, Stern I. 20 kr, Szele Ignácz 1 frt, Vabecz József 1 frt, Kregár K. 1 frt, Horváth P. 30 kr, Vugrincúcs J. 1 frt. 1 süveg c.ukrot 2x/2 kl. kávét, Éder I. 1 frt, Csobóth M. 2 frt. c.) Szei dahelyről: Szmodics E. 5 frt és 3 drb. lepedőt, Horváth A. 1 frt, ftosenfeld I. 1 fr«. 50 kr. Kozma Márton 2 frt, Barkovics A 20-kr, Tschohohci I. frt, Biyer Emánuel 50 kr, Grahevecz A. 5 fri, Ehren-reich Nándor 1 frt, Matyauecz István 50 kr. Összesen: 38 frt. V. számú iv. Konyáry Mi hályné és Bsncsák Sztana úrhölgyek csák-toruyai és vidéki ivón adakoztak: Horváth Anna 10 frt, Vaszary Jáuosné l frt, Jánosa István 10 kt, Kuliarits Mari 5 frt, Kouyáry Mihály 10 frt, Sóra István 5 frt. Zdelár Alik los 50 kr. Bars János 10 kr. Peták Barthal 50 kr, Baumhak 2 frt, Dobsa Teréz 20 kr, Mata-iiovits Péter 1 frt, Ziegler Lajos 5 frt, Lupers bek Lina 5 frt, Moluár Elek 5 frt, Fejér József 5 frt, Horváth 1 frt, Szilágyi Gyula 2 frt, Szilágyi Vilma 3 frt, Vlasits György 1 frt, Novak Erzsébet 20 kr, Steinauer János 30 kr. Szilágyi Emilia 80 kr, Göncz Lajos 5 frt, Benedickt Betti 5 frt, Vrántaits Károlyné 2 frt, Ziejrler Kálinánné 10 frt, Stefin Ferencz 2 frt, Sieber 5 fit, Keöbl Minna 2 frt, Fischer ,^Na-nette 1 frt, Velz«r Antalné 50 kr, Vutsák Amália 2
frt, Kral Mátyás 1 frt, Valló Vilmosáé 2 frt, Szabolits Mari 2 frt, Szabolits Helen 1 frt. Környoszt 2 frt, Clementisz Ágostonná 2 frt, Benesák 2 frt. Bölcs Amália 2 frt, Katariua Heinrich 50 kr, Péterfy Mihály 1 fr, Csurv Jánosné 50 kr. Martiucsevits József l frt, Grész Ernesztine 1 frt, Rosenberg 1 trt, Blahata Borbálya 1 frt, Sauerin 1 frt, Pácht^r Roza 20 kr, Antauer Valéria 50 kr, Kolaries József 20 kr, Klika Ignáez 30 kr, Zrinyi Péter 50 kr, Balog Antal 1 frt, Gruber 20 kr, Deutsch Sidonia SO kr. Vanacics János 20 kr, Plichta Eleonora 1 frt, Guoth Józsefné 1 frt, Schönfeld Johanna 20 kr, Heinrich Kali 70 kr, Konyáry Mihályné 2 trt, Palles 5 frt, Milde Cecilia 2 frt, Siuger Josefiu 50 kr, Fareudla 1 frt, Slcfaits Málvin 40 kr, Stelaits Anna 40 kr, Vutsák Béla. Gyuri, M:»x 60 kr, Kotter Márton 2 frt, Zdacsek Imre 60 kr, Matók Imréné 1 frt, Wranna Frigyes 10 frt, Huch Izidor 5 frt, Kollay Jeromos 5 frt, S bel Jakab 1 frt, Guzmics 1 frt, Schlesinger Anna
1 frt, Tivadar 2 frt, Molnár 1 frt, Grüufeld Márk 1 frt, Tóth István 3 frt, Tóth Istvánné 3 frt, Kőnig 2 frt. Imre 1 frt, Kiszelák 5 frt, Sik Ernő 1 frt, Drvrzsák Autal 5 frt, Morandini 3 trt, Pulay Zsigmond 2 frt, Hirschmaun Rebeka 1 frt 80 kr, Dol<-u-.-cz Károly 1 frt, 1.) Olvashatlan nevü 50 kr, 2.) Olvashatlan Devü 20 kr, Radodal Venczel 5 frt. Összt-seu 202 frt VI. számú iv. Szirtay Maria és Csury Ilka úrhölgyek vidéki ivén adakoztak: N. N. 1 frt, Szirtev Györgvné 5 frt és 2 zsák alma. Összesen : 6 frt és 2 zsák alma. VII. számú iv, Deurbáuyi Elekné és Cseszuák Sándorné vidéki ivén adakoz'.atc: Szabó Imre 6 frt, Hegedűs Béláné 5 frt, gróf Feslelits Jenő 70 frt, N. N.
2 frt, Molnár István 5 frt. Összesen í<8 frt.
— Turnisa községnek (alsó lendvai szolgabírói járásban) miuisteri rendelettel megengedtetett, hogy évenként jun. 13-án (Antal napján) tartatni szokott vásárját jövőben mindig julius 8 áu tarthassa.
— Rövid hirek. Bpesti tanfelügyelővé Bekey Imre neveztetett ki. — Dáni Ferencz szegedi főispán állásáról lemondott. — Szuper színtársulata 12 előadásra Gráczba megy. — a jószámoló kis Frankit Bécsben csodálják. — A király pecsétnyomóját Bécsben ellopták. — Stoláczra 100.000 frt hadisarcz vettetett. — Born Gyula porosz vasutigazgató 10 ezer forintot adott a magyar akadémiának. — Miskolcz kára 1.739.771 frt. — Tuslát seregeink elfog-
lalták. — Csemegi államtitkár curiai tanácselnök lett. — A zultán leányát Ozmán basa fia eljegyezte.
Ki nyert?
Budapest szept. 21 én : 2, 11, 88, 73, 60. Lincz „ „ 75, 53, 67, 23, 4L Brünn „ 18 an : 69, 37, 29, 14,11.
V ••
Irodalom.
világi énekek pedig az emberi kedély egész skáláját felölelik, a „temetési gyászdalok ele-giai mélységétől kezdve fel, a bordalok dythi-' rambicus magaslataig.u Különben elég ajánlólevél a Bzerzőkön kivül egy Ábrányi, Bertha, Erkel, Huber, Thern. Zimay és más hazai és külföldi jeles zeneszerzők nevei a kik közreműködtek a|mü létrehozásában. — A daiked-velőknek igazán ajánlhatjukéjeles gyűjteményt, mely 1 frt 50 krért a szerzőknél (Budapest, Vár, Országház utcza 117. szám) megrendelhető.
— Alehner l'iímosnál megjelenő füzetes regénykiadásból beküldetett hozzánk: „Gróf Monté Christo* 5 és 6-dik, ugy a „Világ ura" társadalmi regény 5. és 6 ik füzete, mindkettő képekkel. Ára egy-egy füzetnek 25 kr. Megrendelhető Wajdits József kereskedésében.
— „Mullattató Ujtág* czim alatt Bodon József és Pósa Lajos szerkesztésében képes néplap indult meg, melynek mutatvány száma hozzáuk beküldetett. A szerkesztők azt a dicséretes feladatot tűzték ki magok elé, hogy lapjokkal a selejtes ponyvairodalmi termékeket kiszorítsák a népkezéből, s valódi népies nyelven irt közleményekkel orkölcsnemesitő és tanulságos olvasmányt nyujtsauak. A beküldött mutatványszám megfelel a feladatnak, s azért melegen ajánljuk olvasóink ügyeimébe. A lap vasárnaponként jelenik meg, előfizetési ára egész évre 4 frt, félévre 2 frt, évnegyedre 1 írt.
— „Jogász Humor* czimü munka jelent meg Baczur Gazai szerkesztése és LauŐer Vilmos kiadásában. Ara 80 kr. A magyar jogász-életnek sajatos nemzeti jellege volt a múltban, és az vau még a jelenben is, jóllehet bizonyos vilájjpolgári színezettel. A régi jurátus és pat varista élet őseredeti képét, — habár csak néhány évtized köde borítja, — nem ismeri már a inai nemzedék, s az, a ki azou élet jellemző vonásait, sajátszerű jelenségeit összeállítja. bízvást elmehet régiséggyűjtő számba,
T a ha tauuja volt is azon világnak, emlékeit miut régiségeket mutogathatja. A régi magyar jogaszélet gazdag emlékeiből eddig vajmi kevés látóit napvilágot. Mindössze egy két korrajz, és a lapokban elszórva apró visszaemlé kezesek és adomák. Pedig kötetekre mehetne az"k szám:». Mi éreztük e hiány l, s mint ama korúak élő tauuja és részese, széttekintettünk maguuk körül, s a rendelkezésünkre álló anyag ból összeállítottuk e munkát, mely adomákban és jellemző vonásokbau hü tükrét nyújtja egyfelől a régi jurátus és patvarista életnek, más felöl föltünteii a különbséget, mely a régi és a mai jogászbojtárok szokásai, mulatságai, duhaj tréfái éa csintevései között létezik, s melyeknek fáradtságos és lelkiismeretes Összegyűjtésével becses anyagot nyujtunk azok számára, kik majdan a magyar köz- és társasélet fejlődési történetének megirására vállalkoznak.
— A dalárdák és zenebarátok számára egy érdekes mű jelent meg ily cziinen : „négyesdalok zsebkönyve", férfi énekkarok anthologiai gyűjteménye. Szerkesztették Bartalus István és GvertvánŐy István. Ára 1 frt 50 kr. — Ho<rv tudják meg t. olvasóink, mi indította a mü szerzőit e gyűjtemény létrehozására, ide iktatunk néhány sori az előfizetési felhívásból. — „Miután a szellemi világban is megvan a horror vacui. s a parlagon hagyott helyet itt is gyom és „szerbtövis" szokta elborítani: olég nagy számmal keletkeztek mi nálunk is kü-löobnél-különbféle ének gyűjtemények többnyire mÍDden kritika és határozott czél nélkül összehányva. A mi többnyire idegen nemze tiségü énaktanáraink és daiárda karmestereink elárusítottak minket „saját compositióik" sip-ládás költészetével és a magyar dalárdák visz-hangozzák, hol eredetiben, hol rósz utánzatokban a német sörházak és franczia „Café chan-taute" ok zenészeti frivolitásait. — Egy oly énekgyüjtemény összeállítására akartunk tehát vállalkozni, mely tartalmára nézve első sorban eredeti és magyar legyen, s a mennyiben idegen, ugy zenéjében esak classikus szép, izlés-nemesitő, szövegében pedig tisztán magyaros.* — Átlapozgatva a müvet, igazán élveztük a sok 1,101) szebbnél szebb dalt. A férfi négyesek mindenféle műfaja képviselve e gyűjteményben. Feltalálhatók itt szép vallásos énekek, melyeket minden vallásfelekezet használhat, a
Papírszeletek.
Kí?y «(fglplfény leendő életpárjánál t-hődéit Kpen borjuhtis volt előtte, mikor egyik betett ltimis foga a tányérba pottyant. Mintán e szerencsétlenségrt többen ¿azrevettók az asztaluál, ekkóp vágta ki magát:
— Nini, a borjuiiak a fogát id betálalták.
X. ügyvéd előszobája falán pgy óriási ¿ra ketyegett. At ügyvédre e^y parasr.t kliens várakozott, ki megunván a hoistas rárakorást, igy szól az ügyvéd nejébe*.
— íiiucs ve*ztegetai való idóin, elmegyek Ua*a.
— Várjon még kicsit. Most kileucz óra. Mire * nagymutató a Ill-r* ér, arra minden bitonnyal uitígjöu — csillapítja az asszony.
Addig nem várhatok, meit mire ennek a nagy órának a mutatója lll-ra ér, addig beestfledik — ellenveti az együgyü paraszt.
¡Szerkesztői üzenet.
3002. 8. Budapest. A tttrök kéziratot köszönetit! vi.Mxakaotu k.
:->003. K. L Ugyanott. A 7-ik számból 2 pél-dáuyt küldöttem. Többire magán levélben.
3004. r Emlékezés a mnseumkertre*. $or nze-rint köröljük.
3005 8. 8. Ha a lap hiányosán érkezik meg, *rról nem a szerkesztőség tehet, han-m a kiadó j hivat.\1.
3006. „Hü« bérezek ölében^ közöljük.
3<K)7. M Csáktornya. A lapot küldjük
3008 Sz 8. „Őszi estén.» Köszönjük. Mi-: előbb jó.
3009 K. Gy. Dervent A két első levelet nem kaptuk meg.
3010. S. Bakónak. Sajnálom, ueui lehe:.
3011. B. „Jó és rósz- közölni fogjuk.
3012. T. V. „Állapotaink" gyenge dolgozat.
3013. A «Társas Kör"-i kimutatás közlését jövó számra valánk kénytelenek halasztani.
3014 T Igen szívesen.
Vasúti menetrend.
A buda-pesti idótmutató óra szerint,
imiul knnizMáról
Vonat hova :
Ora Porc. 1.15
JOÓ Eszék, Moh«cn,Donibovár s Kiuméha 4 48 reggel
215 r * n 3 2 30 délut. 212 Buda-Pestre........4 58 reggel
202 ...........2 6 délut.
204 ..........11 80 estve
313 Bécsbe ^Szombathely, Bécs lljhely íeléjő á rcggeJ
301 « .........11 48 estve
315 Sopronyba ........33« délut
¿03 Triesztbe és Pragerhofou keresxtül
Qrác* és Bécsbe ...... 4 50 reggel
201 Triesztbe és Prágerhofon keresztül
Orácz és Bécsbe ......V 47 délut
Érkezik Kanizsarn
honnét:
216 Eszék, Mohács, Dombovár s Fiúméból 1 41 démr 200 . „ 11 11 estva
203 bwda-Pestró'l........4 20 reggeJ
..........2 5 délut
211 „ .........9 44 est\-e
314Bécaből (Szombath. Béc«-Ujhely)felől lo 27 estve
)» », » n 4 5 reggel
316 Sopronyból ..............11 53 déld.
114 Béceből Grácz, Marburg, Pragerhoí
felől ......... 4 12 reggel
202 Trieszt- és Bécsból Mzrburg, Pragerhoí felől.........1 21 délut
"¿e>4 Trieszt-és Villachból Pragerhof felől 11 — estve. Marburgba csatlakozás VilUcii és Krtncesicst be r n « a Flaucesfest I>Ő1
Felelős szerkesztő: BátOrfi Lajos.
HIRDET ESEK.
Orgona eladás.
» » » " o-
= s» m B
>< as>T
A hahóti anya-egyház uj orgonát épitetvén; a régi hat változatú orgonája jutányos áron eladatik. Bővebb felvilágosítást nyerhetnek a megvenni szándékozók főtisztelendő Muraközy János plébános úrtól
Juhász Péter,
megbízott.
• o s -o X g
5. ®
> M
3*» » <»
Is-?3 ?
11*-°- S fSSf< »
ZHJ *
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLNY.
SZEPTEMBER n 1878.
I2r>4. s*. ÍS78 ~
(700 1 - 2)
Árlejtési hirdetmény.
A tapolcza n -kanizsai államnt galamboki átkelési szakaszán 70 ik -z alatt levő leszakít hídnak helyreállítását a nagyméltóságú köz-inunk* és közlekedési ministerium 1878. évi szeptember lm 15-én kelt 11 it:tfj száma magas rendeletével 731 frt 33 krnyi ösaxe|igvl eugedé-,
lyoztetetr.
Kzen munka biztosítása tekintetéből alólírt hivatal irodájában folyó 187b. évi oktober hó 3-án reggeli 10 órakor, írásbeli ajánlatok elfogadásával páror.ult nyilvános s* béli árlejtés fog tartatni, melyre a vállalkozni szándékozók azzal hivatnak meg, hopv az árlej r-abení részt-vevés «-setére, magukat a fentkített összeg -^"l.,-v.-l mint bánatpénzzel ellásák, mely vállalkozás esetében azonnal 10° „ biztosítékra les^ ki- i egészítendő.
Az Írásbeli ajánlatok fennt ki:ett nap reggeli 10 óráig fogadtatnak el, ezekbeu az ajáulattevő ueve, lakása és polgári állása pontosan ».¡teendő; továbbá számmál és szóval kiírandó azon száztóli elengedés^ melyért ezen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy ajánlkozó a munkálatokat éa feltételek tartalmai; ismeri és eltagadja.
Az Írásbeli ajánlatokhoz a vállalati ösezeg l<>°|u-je késcpénr.ben vagy magyar állampapírokban csatolandó
A mfisxerelvéuyek és feltételek a/ alulírott hivatal irodájában a szokott hivatalos órákban megtekinthetők
Zala-Kgei szegen 1S7X évi szeptember hó 18-án
A zalamegyei magy. kir. epiteszeti hivatal.
Buzaüszög nincs többé!
A D n p ii y-féle m a g e d z ó használatával.
Ezer. magcdzS (réagálica (kékkő) és má- |mr*.»«vakl»ől ál'ván) kiirt — ha a minden csomagon láthat >, egyszeri! használati utasítás pontosan betartatlk — fl«*ögöt: buza. atpa, *ab, köl«,, kukorieaa. at!» -bői egéasben. mint azt a bizonyítványok tanúsítják.
A n. m m kir. földművelési ministerium közlései ajanljak a Diipuy -fele magedzőt, mint hatasos szert a bnzauszög kiirtására
Kívánatra minták és bizonyítványok ingyen és bérmentve.
Egy osomag ára 2 hectoliter (200 liter) mag szamára 30 kr. ostr ért
(633 9--*)
Koss és I)npuy Bécsben,
•zs q^ (ess«2a933!}!,) ttzojn t8ztni\{
'IQXH-I^L xse-v^uvzs
(01—9 9¿yJ Q
•ynujfpttpaiy ityßjntjpt fißua qqvjojdoyudB qpzdy
(aiíd9[[oo) >jBu^Jodoso ')|«uo|nuei so.CSte
pßfhaozs j9ul?u iißua jluÍiSd^
¡ sülire; AjeiaioSaB se bizoubj ¿
fö elárusitási raktar Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolfnál, Z. Egerszegen Gráner L fia kereskedésében.
Hirdetmény.
Császár
kizárólagosan
királyilag
szabadalmazott
Papiersiicke-Fabrik
von
(697 3 -3) Eduard Boschan
igen bő termő, hectol. után Wien Stadt, Jasorairgottstrasso
2 szeri termésre van már 915 ß. etnptie.hit ihr grosse Lager
kereszt.) Ára egy metermázsá- a||er Sorten und firfl-MOii
nak 9 frt. Kapható Bakófán az tu billigten Presen,
intézósé-rnél u. p. Szombathely. | Muster gratis (6M83 3i
PURITAS
H a j-i f j i t o-t e j.
A „Purita8 nem hajfesték, h meni t.<jnem«l folyadék mely majd nem azon c*»dál*io« hatással bir, hogy osz haink.it niejjifjit, azaz Ikí-sa.ikint még ped ^ legkesobb tizennegy nap alatt ama szint visszaadja,
uielylyel eredetileg bírt!
I \ .Puritas" nem tartalmaz festékanyagot. A haj tetszés *z*>rint
\izr.el musathatik, lehet fehérrel átvmit vánkoson aludni, és gőzfürdőket használni, a festéknek nyoma sem veh. tő •• xie, mert a
Nemes Yid mezóváros közbitokossága részéről ezennel közhírré tétetik, hogy a közös „Nagy Vendéglő" és egy „kis kocsma", hus-, bor-, sör- és pálinkaméréssel, va-, mint négy országos és egy hetivásár hely pénzszedési joggal f. évi október 6-án a városháznál tartandó nyilvános árverezésen fog 6 évre bérbe adatni.
Bánatpénz fejében 1000 írttal ellátva, a bérbe venni szándékozók a megjelenésre felszólhatnak; a feltételek a városházánál előlegesen megtekinthetők, - megjrgyeztetik, hogy a fentebbi jogok kívánságra részietenkint is ki fognak 1 adatni. —
Kelt Nemes Vid 1878. szept. 18.
(702 l-l)
A neme8vidi közbirtokosság.
Ajánlkozás.
2-2)
Makk-eladás.
Az 1878. évi bikkfa-makk termés, mely a nagy-radai erdőségben 600 hold terület en fekszik — eladó, azonnal átvehető és 1879. év márczius 19-ig használható. — Az ez iránt érdeklődők szíveskedjenek Orosztonyban (Gelse) K » li n Bernhard urnái a bővebbről tudakozódni.
.Puntas
nem t°< wt, hanem il'jitja és p< dig a logiin.«>r..-thb és legdúsabb női liAj/.a tot és a t'éiti haját és szakállát
Egy üveg ,Pnrlta8* ára J lit. (p"».ai szétküldésnél -■> krral több s készpénzzel vagy utánvéttel kapható : Francz Ottónál Béos MariaHllfer-
strasse 38 szám. — Nagy-Kanizsán valódi minőségben Prág8T B6ÍS gyo^yszeresz árnál. 60o 2t—2ft>
Egy nőtlen 30 éves ember, ki a keszthelyi földmives iskolát jó sikerrel végezte, a gazdaságban, gyümölcsfa-tenyésztésben is a szól ló mivelésben jártns, s több éven át mint írnok, s jelenleg is azon állásban van. egyébb körülmények miatt majoros gazdai állást keres magának. Leveleket kérem E. II. 48. e lapok kiadó hivatalába küldeni. (096 3 — 3)
WAJDITS JÓZSEF
j
k ö n y v ke resk«;déséb
megjelent es min.len könv
Halljak a szép szót!
Magyar felköszöutő (toast) könyv, szerkesztették : Wajdits József és Hatorfi Lajos. Harmadik javított és tetetnes'-n bővített kiadás, inely kötött éa kötetlen mindennemű l'elköszöntést tartal-mazván, díszes kiállítása és tömött Urtalma, ugy hasznúi és mulattató voltáuál fogva mindenkiuek, de kiilőnöseu az ifjúság figyeimébe ajánlható. 3S0 lapra terjed s díszes kiállítású. Az I-so kiadás 1500 példány egy év aiatt, a második 2000 példányban rövid időn kelt el, mely eléggé bizonyítja e könyv életrevalóságai A keménykötésű könyvnek ára 1 frt 80 kr — Tartalom kivonata : Klöszo. Költemény A tuaszt eiedete. A hazára Diazűunepélynél. Di*zebédnél Hölgyekre Családi ihiuopélyeknel. Keresztelőben. Születésnapon NéviApon. feljegyzéskor Meuyegzóheu. Beigtatásnál Kgyletiünuepélyuél. Vegyes köszöntések üsszeien 243 f.-lk'szöntést tartalmaz.
Rajta üak vigadjunk!
Kö/.kedvességfl dalköuyv, ötödik bővített kiadás. K nagy szorgalommal összeállítót: mű közel ImKJ válogatott dalt taltalmaz ; ujjonan feltalálható magyar opera és operette dalokkal bővített mű, színes borítékkal kötve, csinos kiállításánál fogva is kitűnő, mondhatni: a maga uemében paratlau mű, mely mar több mint tizen nyolchozer példáuybau forog a köxöuség kezén. Ara a «<»0 lapra terjedő könyvnek 1 frt 8i> kr aranymetszésü diszkötéa 2.60 kr. Gyűjtötte Wajdíta József. Tartaiuia: Houtidalok, katonai dalok, indulók, t-rmészetdalok. románczák, élez- és gúnydaluk, szerelemdalok, bordalok,tánczdalok, rab- és duhajdalok, idegen dalok, opera és opcrett«-dalok sat
JFlaJta unü!
Magyar dalkónyv olrso kia<iása, 96 kr.
Rajta leányok mulassunk!
mulattató kézikönyv, magyar hölgyek számára, gyűjtötte W'ajdita Józiel. Ajánlható mindkét nembeli mulatni vágyó közönségnek, mind beitartalmara, mind pedig külaejere figyelem torditutotL ara az .00 lapra terjedő, szinnyoinalu borítékkal ellátott könyvnek 1 frt 60 kr. Arai.ymetszoaű disz ki adásnak 1 frt 60 kr. — Tartalom kivonata: Hölgyeinkhez. Az egészségről. Pipere asztal. Öltözekazoba Illemtan Jeles mondatok. Nónevek. Virágnyelv. Szinnyel*. .Szavalmányok Adomák. Kérdések s feleletek. Kártyavetés. Emlékkönyv. Névrejtő emlék versek. Társasjátékok, i'réfás mulatságok. Tánczkönyv és záradék.
Kajla párok táurzoljunk!
I.akatoa Sándor tánczkőnyve, mindkét nembeli ifjúság számára. Kiadta Bátorti Lajos. Lakatos Sándor a«c*képével s a szöveg közé nyomott tauczábrákkal, díszes czimborákkal Keménykötésű mű ára 1 frt 40 kr.
Ketoellianso K.
Újévi, név- és születésnapi s az élet egyéb viszonyaira alkalmazott köszöntések, kötött és köteti en beszédben. Irta: Hoffman Mór, díszes nyomatú kemény kötésben, ára 1 frt.
Vedd szivemet szivedórt!
Szerelmi levelező könyv, alkalmi levelezések változatos gyűjteménye, szerelmes párok számára, Szívélyesitől Csinos borítékba kötve, ára 1 frt 20 kr.
e i! Na^ y- Kanizsán
kero"k>-dóshen kapható
Szegényből lesz gazdag
jó számvetéssel, gyors é., biztos segítő minden adáB- és vevésnél, '/i k»>7-V(>
Évi jövedelem l frttól 10 >0 frtig. Teli és úr s hordók megmérése, kiszámitasa. A gömbölyű fák kubik tartalmának meghatároztathatásárőii táblázat A sulymértékek vámaulyra való átváltoztatásáról! táblázat. Cselédbért és árendat mutató tábla. Kllési és kotlási idő számítása Törvenysze-rinti bélyegrovat l'ábláxat a fatörr.g kiszámításához A lovak fedeztetése-, a birka Űzeteáf-. és a góbék görgetésének eredményéről» táblázatok Ara kölve e díszesen kiállított zsebkönyvnek 9<> kr
Lenorraand
A híres rzigánynő igazmondó kártyája, 32 színezett kártyával, magyar aláírással és szo-\ éggel, ara öO kr.
Egy tarisznya ostobaság!
Humori.ztíkus eszmék, ötletek, élezek egyvelege. Gyűjt. Nevető Vilmos több felfedezetlen tudomány professora, ára díszesen kötve 1 frt 40 kr.
Ungarn im Spiegel deutscher Dichtung.
Magyarország a német költészet tükrében, díszes kiállitásbau fűzve 1 frt 80 kr., elegáns diszkötésben aranyozva 2 frt 00 kr.
Dr. Kricgler Wór : MÖmiieiitó*
vénymíntekkal miudkét nembeli betegek szamára, ára 90 kr
Ilr. Kri^nler Mór: A* elveszett idegerónrk vi«»zapótláHí»,
vénymintákkal orv-jsok és betegek számára, ára 90 kr. Mindkét füzet egy kötetben, díszes kiállításban, 1 frt 60 kr.
Juhn*s: *zépirn.HÍ mintalapok,
közép, reál, polgári és felsőbb iskolák használatára, magyar és qémet, ára a 15 iratlapnak csak 28 kr.
Gyönyörű inagvar katb. imakftnyvek mint: Mannáakert üdvösség ösvénye, lelki vezér többféle kiadasban 40 kr'téi kezdve 12 frtig, papír, bör. selyem és bársony kötésekben.
A fentebbieken kivül megjelenik minden évben Wajdits József nagy képes népnaptára körülbelül harmiuezezer példányban, ára 40 kr.
Alkalmilag szives 6gyelembe ajánlom a hetenkint kétszer, vasárnap és csütörtökön már 18 ev óta megjelenő
Wajdits József könyvkereskedő Nagy-Kanizsán.
Nay-Kanisn, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NAGY-KAIOZSA, 1878. szeptember 29 én.
Tizenhetedik évfolyam.

1
Előfizetési ár:
epést évre fél évre . . 4 , negyed évre . . 2 Egy s*áit) 10 kr
* ^fl
8 frt.f
Hlrdetes^k
6 iianáboa petitaorban
7, manodssor 6 s minden lovjibbi soréit 5 kr. NY1LTTKKBKN
soronként 10 kiért vétetnek fel Kincstári illeték minden jegyes hirdetésért különf 2 30 kr finteudS.
íiiiueu különf
RQZLONT
ITT.
f ill.-tl
««ét r
k a i
előbb:
■ a o itog
ö z
Ö :\r
lap siellemi rétiét illrtő kOzlemény«k «erkeeetőbOi, anyagi részét illetS bözleméuyek pedig a kiadóhoz bérmeutve intéseudők : NAGY-KANIZSA Wlaaslosbáz-
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatár saktól fogadtatnak el.
(Kéziratok vissza c«m| küldetnek.
iKéziri SyB1 > -
N Kanizsaváros helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi 8 íj». rbank", „n.-kanizsai takarékpénztár", a „zalaraegyei általános tanítótestület", a n.-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a „soproni kereskedelmi 8 iparkamara n.-kanizsai kiilTálasztmánya* s több megyei és városi egyesület hivatalos értesitóie.
Hctenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre.
Évnegyedes előfizetőinket az uj évnegyed küs2öben felkérjük, hogy elő fizetéseiket minél előbb megújítani szíveskedjenek, nehogy a szétküldésben hiány merüljön fel.
A beküldés iegczélszerübben 5 kros postautalványnyal eszközölhető.
A lap ára oktober—deczemberre 2 forint
Tisztelettel
KIADÓ HIVATAL.
Barangolás Somogyban
(Folytatás.)
Ezen általános vázlat után be nézhetünk a gyár műhely-hutába, hol pokoli tüz-kemencze körül izzadt munkások bámulandó ügyességgel készítik, egyszerű fa nyéllel ellátott, belülről üres vas csővel, melynek fölső része réz s kúpalakú, a külön-s különféle üveg tárgyakat.
A kemencze több nyílással van ellátva minden nyílásnál két ember dolgozik, ezek-közül az egyik sietve mártja fuvószerszá-mát a tüz által hevített tűzmentes agyag kazánba, melyben kvarcz (kova) liszt, sziksó vagy hamuzsir, mész, különféle oxid (ásvány ki vonat) és fehér mireny (arseni-kum) — amint a készítendő üveg kívánja izzó minőségben olvadva létezik ; mig az első — bemártott fúvója segélve, a műhely alsó részén ügyeskedő gyerkócz se gitségével, ki az üveg gumót nedves fa-formába zárja és szabaddá teszi a palaez-kot, poharat stb. általános vázlatban elkészíti ; addig munkás társa az elóbb neki nyujtottat, részletesen fejezi be; kitől ismét a segédkező tiu már a hűtőbe hordja és ekként a munka valóságos gyári gyorsasággal készülvén, a nézőt kellemesen foglalkoztatja.
Érdekes látványul szolgál az üveg tábla készítése; ennél legtovább kell várni, mig a/, elég nagygyá alakitott tűzgolyó össze állíttatik, — ez meg levén a munkás elég gyorsan mint egy fél méter hosszú hengert fu belőle, ennek egyik végére a kis fiu izzó üveg anyagot illeszt, minek következtében a lángra tartott kúpban végződő henger felpattan s a levegőn alsó részén nyitott henger alakúvá leszen ; ily állapotban tüzes vas segélyével felső része lepattantatik, oldala végig hasittatik ; ez után be teszik az igy elkészített nyitott hengert meleg kemenczébe, hol széjjel simítják egy oda helyezett vizszintes lapra, innen kivévén pakolásra készen áll az ablak üveg tábla.
A huta egyik részében történik a csekélyebb köszörülés — a nagyobb külön épületben, — és hallható a nedvesített szalmával csomagoló nói munkások dala.
Fönnebb emlitém a kemencze nyílásánál a munkás tűzmentes kazánba mártja fuvó szerszámát. Oly szilárd anyagból készül a kazán, még is nyolez hó alatt folyton láng nyilásnak levén kitéve, meg vékonyul,
fölső részében majdnem ék alakúvá leszen. Ezen fajta kazánok szintén itt készülnek; mielőtt használatba vétetnek ezt elózó nyolez napon át már oly kemenczébe helyeztetnek el, hol a tüzelés fokozatosan történik; a kivevés napján egészen izzók — ily izzó állapotban egyszerű szál deszka segélyével vétetik ki nyolez esetleg kileucz hónapon keresztül a pokolban levő, — és cseréltetik fel az ujjal, a 8 napos hevitet-tel. Midőn az ember e sok kazánt, rettentő hőség mellett szemléli, önkénytelen jut eszébe gyermek éveiből a dajka meséje : a pokol, és az örök tűzről, hol a szenvedésnek nincs soha vége! „A rosz emberek nagy csöbrökbe tétetnek, alájuk ördögök-örökké fűtenek és ez igy tart miudig-min-dig" ! Itt e hutában is igy járnak nem ugyan az emberek, hanem a kazanok.
A kiszenvedettnek látszó szét zuzatik, össze töretvén a gyurma közé keverve az uj kazán anyagát képezi, mint ilyen ismét a tüz kemenczébe kerül, e szerint ha érezni tudna — kínjától nem szabadulhatna !
Azl hiszem elég volt ebből ennyi, hagyjuk a hutát amúgy is ruhát kell váltani. ily izzadtan még belé beteg-^d hetünk és drágán fizetjük majdan hoszas idózé>ün-ket. Mig bent a férfi és ifjú izzadva dolgozik, addig künn az asszony népség kisded kertjét munkálja, a tanító-lak szobájában pedig a munkások német ajkú gyermekeibe hinti a tudomány magvát, csepegteti beléjök a haza szeretetet, haza és embertársak iránt való kötelmeket; — felébreszti és ápolja bennök a munkakedvet — beláttatja velők, hogy munkás emberé az élet, csak a renyhe, lusta henyélhet ! ezen felül megtanítja óket honunk zengzetes nyelvére, megtanítja óket, a kisded németeket, magvarul érezni, beszélni és imádkozni!
És mindezért mi jutalma van a szerény oktatónak? Édes önérzetén kívül semmi egyéb , mint a szénenvnyel telt szobában életét áldozva, a munkások havi fillérei mellett tengődés.
(Vége köv.)
Sebesült és beteg katonáink érdekében.
A néhány hét óta tartó véres harezbau urbesült éa a folytonos zaklatás által megbete-gült katonaiak sorsa iránt a részvét naponként uagyobb mérvben terjed, minden oldalról foly uak a könyöradományok, mindenki óhajtana tehetsége szerint segíteni, de részint az előbbeni háborúkban bevett Bzokásból, részint tigyelmez-tetéa hiányában azt lehet tapasztalni, hogy legtöbb adomány tépésből áll, pedig mióta a sebek bekötésére fertőztelenitő szerek, carbolsavas és salyciisavas kötanyagok használhatnak, a tépés, kiváltképen súlyos sebeknél nem alkalmaztatik és azért is jöttek tudósítások, hogy tépéabeu már nincsen hiány. A tépés által, ha legtisstáb-ban mosott finom vászonból is készíttetik — pedig sokszor az erre használandó vászon tisztaságára kevés gond fordittatik — parányi gombák vitetnek a sebekre, melyek által erjedési és rothadási folyamat támadván sebláz, or báncz és genyvér következnék. Mióta mind a kórházakban, mind a caatatéren az úgynevezett Lister-féle sebkötés alkalmaztatik, a gyógyítási eredmények sokkal kedvezőbbek és ennélfogva
a sebek bekötésére majdnem kizárólag a gyárilag készült fertőztelenitő anyagok használtatnak.
Azonban maradt még elég tere a magánadakozásnak sebesült és beteg katonáink segélyezésére, részint az emiitett kötanyagok bevásárlása és átküldésé által, részint a még nélkü-lözhetlen vászon nyomfoltok, pólyák, háromszögletes kendők, közönséges gyapolt, organtin és flanelldarabok, élelmi és üdítő szerek, különösen ó bor, szivarok és olvasmányok gyűjtése és átküldése által.
Ha már a jótékony hölgyek nem elégednének ez adományok gyűjtésével és kézi munka által is akarnák Bosniában harezoló testvéreinknek sorsát könnyíteni szerény nézetem szerint legczélszerübb volna, tekintetbe véve, hogy az esős és hideg időjárás beálltával a meghülési betegségek u. m. hideglelések, vérhas, cholerine stb. nagyobb pusztítást okozhatnak harezoló katonáink sorában, mint a csaták golyózápora, a tépésre szánt időt meleg ruhák, tíanell haskötők, gyapott keztyük, gyapjú lábravaló és harisnyák stb. készítésére fordítani. Ugy hiszem, hogy megyénkből a csatatérre küldött tertvéreink igen szívesen vennék, ha a visszatnaradotlak ily módon emlékeznének róluk és a köztük kiosztandó nagyobb mennyiségű ruhával és kötőkkel ellátnák.
Az öoszegyüjtött pénz egy részét anyag vásárlására lehetne fordítani, mig a kötőknek és ruhadarabok elkészítését a hölgyek szívesen vállalnák magukra.
Ha az illető körök ez irányban val. mit tenni akarnának, mindenesetre azonnal kellene hozzálátni, inert a rosz időjárás beálltával későn jönne a segitaég.
Dr. SCHREYER LAJOS.
kat kérjük Dr. Bentsik Ferencihez Nagy-Kanizsán, küldeni. Eljárásunkról majdan nyilvánosan fogunk számot adni.
A nagy-kanizsai társaskör nevében. Keit Nagy-Kanizsán, 1878. szept. 22-én. Dr. BENTZIK FERENCZ, BABOSS LÁSZLÓ,
(Dr. Pressburger ház,)
FISCIIL FAL.
Felhívás és kérelem!
Mial att véreink Bosnia és Herczegovina téreiu küzdenek éhséggel és halállal mi sem lehelünk létlenek. A vér mit ők kiontanak helyettünk is foly, a nélkülözések, miket kiál-lant-k, az inség mit ők szenvednem a mi biztonságunkért van. Tegyünk értük mi is vala mit. Ok éltüket koezkáztatják a mi nyugalmunkért, hozzuk mi aldozatul nyugalmunkat és vagyonunk egy részét az ő íájdalmaik cuy-hitésére. Mozgósitoitjaink távol esnek tőlünk, ragaszkodásunk és hálánkat az értünk való küzdelemért Közvetlenül ő irányukban ki nem fejezhetjük, tegyük azt legalább az által, hogy támaszul szolgálunk azoknak, kiket ók, elszakítva tőlük támasz nélkül hagylak. S tegyük az által, hogy résen álljunk azoknak segitsé-gére, kik majdan e hadjárat koldusául mankóra támaszkodva bénán térnek vissza.
A nagy-kanizsai társaskör kiküldött egy 20 tagból álló u. n. segélyző bizottságot azok-uak kinyomozására, kik Nagy-Kanizsa város területén a mozgósítás folytán ínséget szenvednek éa majdan azoknak is, kik e város területéről fegyverbe szólitva sebbel térnek vissza. Felkérjük ennélfogva mindazokat, kik bármi uton tudomást szereznek, hogy egyesek vagy egész családok a hadjárat következtében kitéve a bizonytalanságnak, nyomornak néznek elé, hogy azokat alulírottak közül akárrrelyi-künkhez küldeni szíveskedjenek, hogy igy az illetők viszonyairól személyeson meggyőződést szerezhetve a segélyt kellő időben és helyen alkalmazhassak. — Bizalommal fordulunk továbbá e lap t. olvasóközönségéhez, mely a nagy-kanizsai társaskört nemes törekvéseiben támogatni mindig készséggel sietett, hogy a város mozgósitottjainak hátrahagyott szegény családjai ellátására és sebesültjeinek sebei né-mileges begyógy itására irányított törekvéseinkben is támogatását tőlünk meg ne vonja. E czélra szánt bármi csekély pénzbeli adományt köszönettel vessünk s a legnagyobb lelkiismeretességgel fogjuk azt a valóban szükséget szenvedők kost kiosztani. As adományo-
Eredeti levelek a liarcztérről.
Zavalje, szept. 21. 1878.
Sietek írni, habár nem a legjobb kényelem nyilik hozzá. Ugy hiszem: Petrosellóból irtam, mely idő óta már néhány viazonságtel-jes napon is álestem. — Mindezek előtt előre kell bocsátanom, hogy nemcsak Bihács, hanem az itt elterülő völgybeni falvak is ellenségesek voltak, igy a harcz már Petrosellótól fél órányira megkezdetett, még pedig szept. 15-én.
Ezeu harezban én részt nem vettem, mert előtte való éjjel erős szolgálatban voltunk 8 reggelig áztunk. Lehet: ez volt oka, hogy a szép győzelmes csatának csak nézője voltam, melyben katonáink ugyancsak hatalmasan nyomultak előre, s a Bihácsig fekvő községek miud bevéve, felpörzsöltettek.
Ugyan ezen napon Bihács is megtámadtatott, de eredménytelenül. Máanap a rendes uton mi is (kizárólag a 2-ik század) haladtunk Bihács alá Zavaljeba, a honnét 18-án a már ott levő mieink- s különféle ezredekkel (ugy b ez<-ren) indultunk Bihácsnak különféle helyeken fölállítva, az ágyuk pedig Zavalje mellől erősen megkezdették a tüzelést, mely szünet nélkül estig tartott, 8 a melyet az ellenség is viszonozott, de sokkal kisebb mértékben 8 vele a közeli hegyen levő harezosainkat iparkodtak kevesbiteni. — Én egészen a jobb szárnyára estem, Bihácstól fél órányira fekvő, ellenséges faluk alá egy óriási dombra, melynek aljában egy némileg romlásnak indult, de elég födözetet nyújtó váracska emelkedik. Még fel sem állíthattuk magunkat a aürüen bokros dombon, már is oly erős tüzelést kaptunk, hogy kénytelenek voltunk pár óra múlva visszavonulni. — A többieknek jobban kedvezett a szerencse úgyannyira, hogy máanap Bihács megadja magát s a város és egyéb nevezetesebb pontok azonnal megszállva lettek.
En ismét egy dombra kerültem a honnét tegnap (20.) levonultunk, 8 most ismét Zaval-jeban vagyunk egészen átázva, de szerencsére mégis födél alatt. Megjegyzem, hogy a Bihács melletti községek, honnét a tüzelést kaptuk, szintén kezünkben vannak a váracscsal együtt.
Sok veszteségünk nem lehet, halott leg-fölebb néhány, (nem az ismerősökből) sebesült több lehet. Az én századomtól csakis egy kapott arczán könnyű sebet, ami valóban bámulatos ama golyózáporban.
Bihács környékén erős dögleletes szag van, mert — ugy látszik — a korábban elesettek még mindig künn hevernek, egy pár utunkba is került, a kik csak részben voltak némileg befödve; képzelheted, minő borzalmas látvány, nem is ig^n jártam a táboron kivül, nehogy még többet kelljen látnom.
Hogy mit kell kiállani, annak leírása vajmi nehéz volna. — Mióta eljöttem, alig aludtam, mert többnyire künn a földön heve-rüuk a hideg éjeken ¿t; de ekkor sincs nyugtunk teljesen, mert szolgálatot kell tenni. A csata-napokon éjjel ettünk, s utána más nap nem. Néha teljes napon át áztunk, igy az első csata napon egész délután és eate. Reggel mégis marsoltunk vizesen Bihács telé, a mikor kivül az esőtől, belül az izzadságtól teljesen vizesek voltunk, s igy feküdtünk künn a nyilt táborban ; másnap pedig fel a hegyre harczolni; szóval: itt minden pillanat terhes. Az élelem megadatik ugyan a legegyszerűbb; de ast is néha este, néha éjjel eszszük, a mint jön.
Valóban bámulom, hogy mégis egészségesek vagyunk, ámbár ugyan rossnl nézünk ki. K.-val nem lalálkostam, mert a záss-
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALA KÖZLY.
SZEPTEMBER 29 17.
Jóaljak ugy vannak elhelyezve, hogy találkozni nem lehet. — Hogy most Zavaljeból hova megyünk, megirni nem tudom, előre vagy hátra, valamint azt sem, van-e beveendő »•lleuséges falu vagy város. — Ugy mondják, hogy a többiek másik oldatokról húzódnak k-lénk és találko7andunk : de Isten tudja: ugy van-e ?! mert a baka mit sem tud, ti hiszem, többet az újságból. — Leveleidet megkaptam Bihács bevctcle után. Hu városba jutunk, néha ihatunk egyet s ehetünk is, de minden drága. — Isten veletek !
— Ó -
Derveut, (Bosnia) 1878. szept. 10.
Midőn levelemet u'.nak eresztem, fel-kialiok én is a száműzött O v id i u s s a 1: .Vae mihi <[Uod domino non licet ire tuo." Ezzel akarom kifejezni azt a végtelen vágyat. mely aggódó reménynyel int vissza kedves hazám felé 5 ott még a szenvedés, bánat is édesebb, mint itt az öröm. Oh, de öröm itt nem is teremhet, megtört, elfásult lélekkel jár-juíTé puszta tartományt, melyet a nyomor s Ínségen kívül miuden elhagyott, sehol egy vidámabb jwleuet nem ütlitc elénk, az egyes falvakban egészen üres hajlékok ásitanak ránk, s ki-vál a mohamedánok közül csak ritkán látha'uí néhány komoly befátyolozott beulakót. E levelet is egy lakatlan házban irom, valami előkelő töröké ¡■•hitelt, szép hegytetőn építve, üresen pusztán all az egész, az apró rejtélyes kis szooák. azon-bwu lerombolt fényről, elmúlt boldogságról, ábrándos titokról beszélnek; egy piczi p*rsa pa pucsot vettem fel a földről, valami török ur holg) é lehetett; sokáig kegy eletszerü bámulattal szemléltem e tárgyat, mely k-lkem-t kiuos álmodozásba ringatta, a szerencsétlen töroknó sorsa mellett eszembe jutottak az otthon özvegyen hagyott árvák, hitvesek, kik sóhajtva, könyezve gondolnak vissza reánk a minden só hajtásuk "egy ima, mely életünkért esd. Tán ez imának köszöuhetjük a csodaszert! kitartást, hogy annyi szenvedés, hihetlen hosszú utazások. szomjúság s éhség daczára, leszámítva ne hányat, kikel az ut fáradalmai megöltek vagy lebetegitettek, a 48-ik tartalékezred meg van egészségben. Véres összeütközésünk eddig alig fordult elő; szeptember 16 án fegyvereztük le Velíka falut s miutegy 60 fegyver került hatalmunkba. Két nappal előbb a dobaji országút me;I»:it Derveuttől 4 ora járásra tábort ütöttünk, a tábortól Velika keleti irányban 2 órányira terűit el ; lentin napon a reggeli órákbau megindult ezredünk a falu felé harezra kész elszánt komolysággal, bátrau, Polucsek brigadéros ge-tierálmajor vezetése alatt, ki ezredünket vitéz magatartásáért másnap nagyon megdicsérte, a helységen tuli magaslatokon ellenséges csapatokat láttunk s elvoltunk készülve a megtámadásra, de legnagyobb bárnulatuukra nem tortént nagyobb összeütközés, kis csetep.i'.é után bementünk a faluba, hol a lakósok lerakták fegyvereiket, melyek tisztjeink közt szétosztattak. K zesekül egy seb esült béget s egy dervist magunkkal hozva viszatér-tünk tábori helyünkre, másnap szept. 17 én vissz:ijö;tiink Derventbe 3 itt maradunk (> -7 nap ■» azután, hogy merre lesz a directió azt bizonyosan nem tudjuk, adná i teu, hogy hazafélé. K.
Helyi hírek
— Meglepi} látványt nyújtott az az öröm, uiely a ctütÖrtök éjjel érkezeti 80 sebesült a beteg harczosaiiik nyomortépte arczu-kon látható volt, amidőu a nagy-kanizsai indóháznál étellel és itallal kináltattak meg; nagymennyiségű bort, szivaiokat és élelmi szert szállítottak ki Weiser József né és Scherz Al-b»trtné kisded nevelő egyesületi választmányi urnök én gyengéd figyelőmmel magok osztot-ták ki, Fogadják mindannyian a szerencsétlenek nevebt-n, kik- másfélnapg semmi euni s inni valut nem kaptak, hazafias köszönetünket.
— Tegnap, szombat este 300 nehéz és 22(3 könnyen sebesült katona érkezett az indóházba. A hozzánk beérkezett adományok kiosz'.attak.
— Izr. nóegyleli intézkedés. Tekintetes polgármesteri hivatal ! Ezennel van szerencsém értesíteni, hogy f. hó il én keit hivatalos megkeresése következtében t. hó 19-én tartott nő-egyleti választmányi ülésben az aitaláuos bizottmányhoz, mely auuak idejében a közös hadseregbeli betegek és sebesültek segélyezését tárgyalandja következő úrhölgyeket választott t. i. Veisz Iledvigné szül. Gelsei Gutmann, mint nőegyleti igazgatónő, Veisz Fáui, Rosen-berg Pulina. Blau Jeni, Szukícs Matild urhö'-gyek. A n. kanizsai israel nőegylet meghagyásából Dr. Dietrichstein, titkár.
— lenyes eredményt mutat fel a u.-kanizaai izr. nőegylet a közadakozás terén, melyről a következő irat tanúskodik: tisztelt szerkesztőség: Vau szerencsém értesiteni, hogy f. hó 19-én az israel nőegylet, választmányi
gyűlésében a közös hadsereg beteg sebesültek, és a mozgósítottak csa'ádjai segélyezése tárgyalás alá esvén, egyetértőleg határoztatott azon czélra az egylet pénztárából 50 frt. Azon-kivül minden egyes egyleti tag adakozásra f<l-szóllittatván, összegyűlt 470 frt. Összesen 520 frt. Ezen összegből be vásároltatott 100 palaczk finom bor, 30 köcsög Libig-féle huskivonat, rhum, thea, ezukor, kávé, 16 csomó kétszersült. Megszereztettek többnemü kötözési szerek, lepedők, gyolcskendők. avult vászon darabok, gyapot, meleg czipők, meleg nyakkendők, ha risnyák, mellények 1000 darab szivar, egy do boz'tépés és több efféle. Ezen gyűjtemény Veisz Hedvig szül. Gutmann úrhölgy által rendbe hozva 12 darab ládábau B'ódba a hadsereghez f. hó 17-én által küldetett A fennmaradt pénzösszeg hovaforditása későbbi határozat alá esik. A gyűjtéseket vezették kö vetkező úrhölgyek: Veisz Hedvig, Szotnmer Jetti, Blau Jenni, Rosenberg Paulina, Vesz Fani, Freund Gizella. Scherz íren, Scherz Se-liua, Weiser Pajla Legnagyobb tevékenységet tej tett ki Vesz Hedvig úrhölgy ez ügy reu-dezésébeu, s igy a szenvedők nevében hálát mondtak neki. Dr. D.
— Adakozások folytak be hoznánk a sebesültek reszére folytatólag: Belus Józsefné úrnőtől 6 üveg befőtt, itj. Schwarz Soma úrtól Egerből 1 frt, Morgenbesser Lujza urnőtól té pés és sebkötők, Merkly Terezia úrnőtől Zala-Szt. Mihályról 1 kiló 80 gramm sebkötók és tépes, Fiedler Teréz úrnőtől tépés és sebkötók. Jung M. távirdatisztné urnőtól tépés, Lőrínczy Irma úrnőtől 2 üveg befőtt, tépés és gyümölcs, B.?recz Imréné urnő által a következő felsőleány osztálybeli növendékektől : Vinhofcr Szidi 8 szivar, 1 ing, Wajdits Flóra sebruhák. Bac h*r Regina ő szivar, Doutsch Janka egy doboz a.-zalt szilva, Kovacsics lioza sebkötök. Kaszt ner Juszti 3,/2 kiló sebkötók, Lóbl Lolli lábravaló, Bisztricsany i Er/.se I ing és sebkötók, végül Szaiay Terezia kisasszonytól tépés és sebkötók. 9 kilóuyi sebkötót újból postaiiag Bihácsba a 48-;k Ernő ezred sebesültjeinek elküldöttünk. A tépést pedig a helybeli katonai kórházba adtuk át.
— A „Társas- Kör* által a sebesült harezosok s Ínségre jutott családjaik segélye zésére rendezett tombola estély alkalmival következő felülfizetések s adakozások folytak be: Pénzbeli adakozások: Wlaasic* Börzsöny Mária 5 frt, Unger Verzsi 5 frt, Scher/. Selm 2 frt, P. Inkey Lészló Réese 5 írt, Horváth Mór S^t-Mihály f> frt, Botho Imre Körmend 5 frt, Talabér Zsigmond Sársz.-g 5 frt, Fulop Mór Sárszeg 4 frt, Varga Imre Kanizsa 5 frt, Varga Lajos Kanirsa 5 frt, Weismayer Mór Kanizsa ő frt, Dr. Tomcsanyi Kanizsa 3 frt, Ozv. Mut'.osch Józsefné Kanizsa 2 frt. I)eu'sch Mór Kanizsa 3 frt, Kovies János Kanizsa 2 frt, Kohn Henrik v írt. Pap Károly esperes Kis Komáromból 1 frt, Piskor Szidónia ő frt, N. N. 1 frt. Martinkovich Károly és neje 5 írt, Mayeriv fi'-T Henrik 2 fit, Sommer Józs«-f 2 írt, Nusetz József 1 frt, Betlheim Győző 3 frt, IJllmaun kapitány 1 frt, Simon Gáb'>r 1 frt, Lowinger Drael 5 frt, Rosenberg Rikhárd 2 frt. Dr. vS/.ukitsch Nándorné 5 frt, Löwinger Friderika 5 frt, Cleiuent Lipót Palinból 2 db. 20 frc. Zerkovitz Vilmos 5 frt. Felülfizetések : Zatureczky Zsigmond Palinból 2 frt, Tóttősy Béla Letenyérői 1 frt, Lenk Emil Sopronból 1 frt. L"nk Ödön A.-Lendváról 3 frt, Karezag István Nagy-Kanizsa y frt, Rosenberg Izrael 2 frt, Plihái Ferenci 3 frt. Varga János 1 frt, Sommer Sándor 2 frt, Rosenberg Ferencz 2 frt, Dr. Schreyer Lijos l frt, Vamberger Sándor 1 frt, Győrffy János 1 frt, Babochay György 3 frt. Fischer Sándor 1 frt. Összesen 140 frt 40 frc. A tombola tárgyak szinte ado mányozás folytan következők valának: Dr. Laky Kristóf ur; punschkészlet üvegből. N.-kanizsai Tarsaskór: 1 lámpa. Babosa Benedek né urnő: 1 s/ivartárcza. Baboss László: 1 dohány tárcza. Vigalomrendezó Bizottság: 1 haltartó. Szaiay Laky Józsa urnő: 1 szivartár-cza és 1 iheatarió. Bátorfi Lajos: 2 kötet könyv. Gy órfi'y né Guoth Ida urnő : névjegy tartó. Eich-berg Nathalia urnő: illatszerkesr.let. Schreyer Berta urnő: gombostű vánkos. Schreyer Cor-nelia urnő: kézimunka. Morgenbesser Lujza urnő: üveg tintatartó és üveg levélnyomó. Scherzné Lővéniritt Irén urnő: kendő tartó. Stemmer Kalmauné urnó: szivar asztalka. Rei chelt Maria urnő: falikosár. Rozsavölgyi nővérek urnök : 2 virágtartó. Ifj. Fesselhofer József: 1 album. Masanizker Jeny urnő: 1 dohánytartó. Fesselhofer Betti urnő: 1 vadasz-teríték Chinorány Gaöelics Paula urnó: 1 tintatartó. Knáusz Margit urnó: névjegytáleza. Fridetzky Hermin urnó: szivartarto. Martin-kovies Gyóry Vilma urnó: liqueri készlet. Andrusué urnő: szivartartó. Dobriu Selin urnó: zsebkeudó tartó I. H. Bachrach ur: óratartó. Segercz Fesselhofer PauU urnő: liquer tartó. Sigricz nővérek urnök: 1 kendő tartó. Belus Teréz urnő: levélnyomó. Lisziák Ilka urnó (Perlakról): 1 pár reggeli czipó. Nentvich
Anna urnó: 1 asztalkendő tartó. Krutsay Ágoston ur: 1 kesztyű tartó. Zok Lenke urnő : virágtartó csokorral és tálczával. Weiser Hermin urnó: zsebkendő tartó. Goldstein Fttlöpné urnő: szivartartó, illatszer készlet és virág edény. Krugné urnő (Szt. Miklósról) : 1 pár gyertyatartó. Zlamál Otillia urnő: hetnu tartó. Riefl Baronese: szivariartó.
— Lapunk előbbi számában említve volt a gyászeset, hogy lapank egyik téhetséges munkatársa, Babos Szidónia kisasszony elhunyt. A dicsőült jó nő földi maradványának elteme tése nagy részvét mellett múlt csütörtökön délelőtt történt Bagonyán, Zalamegye szélén. A mélyen sújtott édes atya, Babos Péter muraszombati kir. körjegyző ur és az elköltözöttnek testvérei Babos Ödön székesfehérvári vaspálya tiszt, Babos Emma és Kornélia, Jenő és Babos Ödön kedves neje találjanak enyhülést a közrészvétben, mely a nemes honleány elhunytát kiséró.
— Miisorozat a nagy kanizsai dalárda által folyó hó 29 én az .Arany Szarvasu szál loda nagy termében Kohn Hedvig kisasszony, Bischitzky Miksa, Ollop Imre és Ernő urak szíves közreműködése mellett rendezendő tréfa-sorsjátekkal és tánczkoszorucskával egybekötött jótékonyczélu hangversenyre, melynek tiszta jövedelme a nagy és kis-Kanizsai moz gósitottak szűkölködő családjainak javára for dittatík. 1.) .Nemzeti zászló- Huber K. tói, előadja a dalárda. 2.) „Der Handschuh* Né gyes solo, előadják: Bischitzky, Ollop Imre, Bachrach és Eckstein urak. 3.) »Salonstück* au9 „Norma" Jaelltól, előadja: Kohn Hedvig k. a. 4.) rDer Freiwíllige* Généitől, előadja a dalárda. 5.) „Sei mir begrüsst oh heilige S í'nte" Tenordallam „Faust" operából, előadja Bischitzky ur. tí ) .Magyar dalár induló" Hubertül. Erre a tréfa-sorsjáték húzása, melyet táucíkoszorucska követend. Belépti díj 80 kr. Családjegy 2 frt. Egy sorsjegy ára 20 kr. — Kezde'e pontban 8 órakor. Felülfizetések kö-szöueltel fogud'.alnak és hirlapilag nyugtáztatnak. A mint utólagosan értesülünk, dalárdánk, hogy a mai estét élvezetdusabbá tegye, a fent-közölt müsorozaton kívül -- r.em kiinélve semmi faradságot, — oda igyekezett hatni, hogy a világhírű zongoraművész Urüufeld Alfréd urat Bécsből ez estély re megnyerje, ki is a jótékouy czélt, tekintve szíves közreműködését megigérte. Üdvözöljük dalárdáuk ezen intézkedését, valamint a művész urnák áldozatkészségét s a szenvedők nevében mi is előre köszönetet szavazunk neki.
— liendöri hirek. I. A rendőrségnek sikerült két szökevényt letartóztatni, kik mint kocsisok a községek által felfogadtatván B"s-niába küldettek, de ők önvallomásuk szerint jobbnak tartották a reájuk bízott lovakat és kocsikat ott ismeretlen egyéneknek olcsó pénzen ciadui és a bevett összeget elmulatni. A tettesek további intézkedés végett a helybeli erélyes szolgabírói hivatalhoz kisértettek. — II. A Királyulczában N. házbirtokosnak udvarában levő kut járói a rézcső ellopatván, a letartóztatott tettes a csövet négy darabra összo-vágta, de sajnálattal kell megjegyeznem, hogy mé^is találkozott és pedig előkelő kereskedő, ki ezen gyanús lopott tárgyakat megvette. Megfenyités végett a tetles a kir. járásbíróságnak átadatott.
— Bihácsnál az első sebesült egy nagy kauizsai születésű gerencsér Nagy János őrmester volt, kezét lőtték meg s jelenleg a ká-rolyvárosi kórházban ápoltatik.
— JOr. Apáthy István letenyekerü-leti képviselő vau kiszemelve az igazságügy ministeri államtitkán állás betöltésere.
— A nagy kanizai általános ipartársulat zászlófslavatási ünnepélye okt. ö-áról, mint nagy nemzeti gyásznapról okt. 13-ára hí-lasztatott. Igen helyescu.
— TárircUikezelök kiképezésére hatodik izben nők számára tanfolyamok nvittat-nak, Nagy-Kanizsan 10 nő számára, f. évi okt. 12 én veszi kezdetét s 6—8 hétig tart. Folyamodványok okt. 5 éig a nagy-kanizsai kir. távírda igazgatósághoz iutézendők. A kibo-csá ott hivatalos hirdetmény bővebben olvasható a .Budapesti Közlöny" szept. 26 ki 223-dik számában.
— JPerlakról veszs/üK tudomásul, hogy a nemes buzgalmu perlaki p ebános és h. al-espercs főtisztelendő Láposy Márton ur szivea fáradozása s hazafiúi törekvése következtében két ubeu 6 kilónyi tépéot és sebkötót küldött a m kir. hoovédulmi ministeriumhoz a követ--kezó urnök által készítetteket; u. m. Sipos kisasszonyoktól, Bayer, Zigorecz, Szernecz, Bedenczky, Z^ganecz, Pavosecz, Kavran, Ba-konasics, Bermanecz és Kecskésné asszonyoktól. Fogadják hálás elismerésünket!
— Keszthelyről irják nekünk: A keszthelyi polgári olvasó egylet .a magyarországi harcz:éri sebesültek , a mozgósítottak hátrahagyott s nyomorral küzdő családjai-, s a felhőszakadás áitai véginaégre jutott honfiak" részére a város területén gyűjtést reudezett. A
gyűjtéssel Lénárd Ernő ügyvéd, egyleti elnök és-Pöltz Pál egyleti főjegyző lőnek megbízva, kiknek fáradhatlan tevékenysége folytan e hó 26 ik napjáig 755 frt folyt be készpénzben a bizottsághoz, az olvasó-egyleti helyiségbe tépés, sebkötók félkendők stb. szintén igen szép mennyiségben folytak be.
— Galambok község, Svastica Károly járási szolgabíró ur fölhívására ez évi szőllő-■zűrét érdemében folyó hó 23-án értekezletet
.tartott, s azon határozatot hozta s terjesztette be, hogy a leendő szüretet csak is oktober 21-én fogja megkezdeni, mely időszak nézetünk szerónt elég idő arra, hogy a szőllő megérhessék, s belőle a galamboki szőllőhöz képest kitűnő bort állithasson elő a t. közönség használatára. Karos község oktober 16-ára, Garaboncz pedig cctober 15-ére határozta a szüret megkezdését.
— Az egerszegi kir. adóhivatalhoz Bakcsi Dániel VI. oszt, adótisztté neveztetett ki.
— Az alsó'lendvai vegyes ipartársulat alapsz»bálvait a ministerium jóváhagyta.
— A baíáion-fiiredi vendégek száma a 14 ik számú névsor szerint 1863.
— Sümeghen e hó 19 én nagy tűz volt, 7 ház égett el egy 2 éves leány és egy 18 éves ifiu is bennégett.
— Tüzeset fórhénezi szól lőhegy ben Nagy Kanizsa mellett, folyó hó 24-éu délelőtt tizenegy óra tájban tüz támadván, mely alkalommal négy pincze a benne levő prések kei, boros hordókkal elégett. Ez alkalommal még nagyobb szerencsétlenség és több piucz > esett volna a lángok m&rlaíékának, ha a köztiszteletben és szeretetben álló Cleineni Lipót palini bérlő ur összes munkásait, béreseit, és házi szolgáit a helyszínre n>4m rendel'e, fVcs-kendezőjét p'-'dig a legnagyobb gyorsasággal nem vitette, és azt a lángok között ő maga személyesen nem kezelte volna. O ezen tettével buzdította az ott levőket munkára, megmutatta jeleni« g is mint mindig, hogy ó nemeink szóval, hanem tettleg is kész embertársainak u szerencsétlenségben. Ezen példás és nemes működéséért éi fáradozásaiért a nyilvános elisme -rést és köszönetet magának kiérdemelte. För-hénczi birtokos mint szemtanú.
— Keszthely mezőváros képviselőtestületének és tisztikarának választása, 1878. szeptember hó 24 én. Göde Lajos szolgabíró ur pontban 9 órakor nyitotta meg a közgyűlést, figyelmeztetvén a választókat a közs. rend. szóló törvény id« szóló §§ ira. Ezeukutáu a választás következőleg ejtetett meg - A képviselő testület: Keszthely mezővaros virilis és válasz-tottképviselőtestülete: I. virilisek: Gróf Festetics Tasziló, Breyer Gyula, Deutsch András, Gey-schlaeger József, Gárger Vida, Hotfrnan Soma, Laskay Ferencz, Lénárd Jáuos, Lang Farkas, Molnár Pál, Neumark Ignácz, ifj. Reischi Ven-czel.Svas'ics Károly,Schilinsky Károly Schleif fer Sándor, Trsztyánszky* Lajos, Unte-herger Eerencz, Weltner Jákó, Vértessy Iván. Weisz Albert. Póttagok:BreyerKá:mán.Flizár Alajos Gu -zik Jakab,Lázár Samu,Bredl Jáuos.II. Választottak : Baronyi Ignácz, Boröndy János, Bálás Árpád, Beck Sándor, Csesznák Lá-zló. Dr. Csanády Gusztáv, Dékmór János, Jerzsán Antal, Kober István, Neiger István, Osstnan Pál, Poiácse* Máté, Dr. Preisach Lipót, Rády György, Szei-ter Ármin, Simon János, Szép László. Szabó György, Seheiner Henrik, Siefaoic* Mihály. Póttagok: Biró József, Joós .Unni. K hn József Obersetel Kálmán. Dr. Singnf IWsá:. III. Keszthely város tisztikarának nrtsne*; Biró: Reischl Venczel id. Fizetőse* uaác*o>f*>k : Nagy Sándor hely. biró. Beck Kálmán G ót>er Jo zsef, Hoffman Adolf; tisztoletbeiiok Linter Ferencz, Lázár L. Lipót, Gmer Jóisef, Szeg-leth Mihály, Puly János. Horváth György, Garay Sándor, Csóka Lajos. Tiszti ügyész: Lénárd Ernó. Közgyám : Lup -rszbek Sándor. Pénztárnok: Gócz Fereucz. Adószedő: Szabó János. Városi orvos: Dékmár János. A végre hajtásnál alkalmazandó becsüsök : Kober István, Jerzsán Antal. A keszthelyi uj képviselőtestület és tisztikar megválasztása a fentebb irt napon a legnagyobb csend és rendben meui végbe. A közönség kevésbé látszott a csak pár nappal ezelőtt megejtett választások iránt érdeklődni, mint egvébbkor, miután a választás alkalmával, bátran elmondhatjuk, hogy nagyon kevesen jelentek meg s a valasztás, mely a régebbi időben reggeli 8 órától délután 4 óráig eltartott — folytonosan adatván be írásbeli szavazatok, addig ez most már délelőtti fél 11 órakor véget ért s ekkor Göde Lajos szolgabíró a megválasztott tisztikart felesküd • tette. Az uj tisztikar megválasztásánál leginkább örvendünk azon, hogy id. Reischl Venczel ur, ki 3 évvel ezelőtt visszalépett a városi közügyek vezetésétől, most azt újból elfogadni szíves volt. Nagy feladat, s nehéz munka vár reá a városbírói polezon, de edzett ereje kitartó munkássága és páratlan tevékenysége á.tal — biztosan tudjuk, hogy — legyőz minden nehézséget, elhárit minden akadalyl, mely eleje gördül. Adja az ég, hogy erélyes városbiránk
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
SZEPTEMBER 29 én 1878.
melle választott tisztikar, ép oly erélylyei és buzgó kitart.i8.sal fáradozzak — s küzdjön, amikor az ügyek ezt megkívánjak a közügv .:k terén, s a \ áros jólétén, mint a tevékenységből soha ki nem f»gyó főnöke: Reischl ur.
— Rörid hirek. Chapó Pál pestvidéki törv87.. elnök meghalt. — Salvutor János her-eze<í Travnikban újból átvette a parancsnokságit. — Nagy Tamás „Vásárhelyi Híradó" hetilapot indított meg: az első szám tartalmas. — Az aradi honvédszobor pályamintái lipesten vannak kitéve. — Holub Mátyás tanár meghalt. — Október hóra az árkeletpótlék l"/u- — Fehérvárott egy menyasszony megőrült, jegyesének Boszuiaba keile mennie. — Szönyi János zenetanár meghalt. — A hadseregnél bevett bofozásról irnak a lapok. — Sz<'g-den lóvonatu vasutat epit egy bécsi vállalkozó. — Nancyuál vasúti szerencsétlenség volt, 2 utas meghalt, l2 megsebesült. — a ministerelnnk átvette a kormányzatot. — Az orosz hadsereg Balkánban» betegeinek létszáma 17 ezer. — A bpesti nagy népgyűlés nem til'atik be.
KI nyert?
l'rága, szept. 25-én: 31.47.80.46.87
Lemberg
» r>
)l!ll
77. 59. 67 10. 36. 21. 52. 05 14.77.
A l< özönséü" köréből. Nyílt felszólítás
a pákai jegyző urhoz.
Németh Katalin, jelenleg elhagyott, elszegényedett beteges nő, két gyermek anyja, már a múlt évben gyalog ment Pákára a jegyző urlioz, hogy a községi bizonyítványát megkaphassa. melyet tői*: a helybeli városi kapitányság követelt, az ő állítása szerint a mult évben a bíró jelenlétében 20 — 25 krt a bizonyítványért le is fizetett, de daczára a „Zalai Köz-
löny" szerkesztőségének is szivességbölj felszólítására a bizonyítványt jegyző ur máig elkül-d'*ni elmulasz.otU.
Miután e sz«'géuy nő itt helyben betegen fekszik, de bizonyítvány hiányában a kórhá-ba nem vétetik fel, azért ezennel nyiltan a jegy ző ur felkéretik, hogy a bizonyítványt haladéktalanul vagy a városi kapitányságbor, vagy pedig e lapok szerkesztőségéhez küldeni szíves kedjék, különben kényteleuek lennénk a m<* gye figyelmét Mhivni, mert hál? Isten Magyarhonban lakunk, a hol törvény van, nem pedig Albániában. A nel.in még szükséges dijt a bizony itvanyert e lap szerkesztősége is készség gel lu' gfizcti.
EGY EMBERBAKÁT. Irodalom.
— Gyorsan jelennek meg e.gymnsuUu M-.-huer Vilmos kiadójában Dumas Sándornak nagyhírű regénye Mártoiiffy Frigyes ügyes tollának hü forditási szerint „Gróf Monte-Ohristó* 7 és 8, ugy „A világ ura" cz. regénynek szinte 7 és 8 füzetei már magjelentek. Ara egy-egy füzetnek 25 kr. Kaphatók Waj-dits József könyvkereskedése utján is.
— Megjelent az 1 >>79 - re szóló „Athe naeum" nagyképes naptára 20 ik évfolyam bau, szerkeszti Concha Károly. Ara 1 frt. A rendes naptári rééz-ken kívül közit Tóth Kai-mán, Veres Beniczky H rmin, Gr. T-leky Sándorné, Bischitz Dávidné, Kovács Pál, Barabás Miklós, Szigligeti Ede, gr. Károlyi György, gr. Sándor Móric/. László József, Heckeuast Gusztáv, Csiky G-rgely, Vertesy Arnold, Paulay Ede, Cíepregby Fercncz, Kisfaludy Aula, ifj. Ábrányi Kornél. Grünvald Béla, Dandet Alfonz, Plaiujuette, Szigligetiné, XIII. Leo pápa, a párisi tárlat vezérfér ti ii arczképét. számos tájrajzot. Jelesbnél jelesb müveket Tóth Kálmántól, Szaihtnáry György tői, Iliador, Vértesi Arnold, Yáradi Antal, Agai Adolf, Kisfaludy Atala, Beöthy Z-;olt,
Gregusz Ágost, Dr. Oaváth, Berecz Károly, Conoha Károlv. Hőke Lajos stb. hírneves Íróktól. A tinzli c/imtár terjedelmes és biztos.
{ szerint szept. 12-éc feladatott; azonnal redamáltunk. ] A füzetet is rég elküldöttük.
3020. T. E Saivesen intézkedtünk ; *z eredményt megírjuk.
Üzleti szemle.
Nagy Kanizsan, 1378. szeptember 23.
Az időjárás a hét rlcjén kedvező volt. utolsó napokh.iu szeles és borongós lett. Tegnap szakadatlanul esett és or::ánnemü szélvész dühöngött.
í'zletflnk e héten a kedvezőtlen fővárosi hirek folytán lanyhább lett. Külföld piarzainkról ismét eií.'szen távol tartja magát és csak trieszti irány felé történtek némi kiviteli szállítások. Szerdai hetivásárunk élénken v .>lt látogatva, inig a tegnapi, a kedvezőtlen idő következtében, tn*jdnem egészen hozatal nélkül maradt.
Buza erősen volt kináha ; árak jelentékenyen nyomódtak.
Rozsban csendes haugnlat uralgott: árak ke-keveset változtak
Árpa fnom minőségben keresve volt, míg ro-szabb fajok el voltak hanyagolva és árban vesztettek.
Zab sr.intén hátr.izó irányzatot követett; árak alább szálltak.
Kukoriozában semmi üzletünk sem volt. Árak név szerintiek.
Hepcze tökéletesen lanyha és üzlet nélkül volt.
Habban már nevezctcsb üzletünk volt szép fehér áru könnyen, és emelkedett árakon kelt el.
Minőség szerint: ... ö 50 — 8---•- kr.
I
; nza . .
Kozs
Árpa
Zab . . Zab itj Kukori' za K»p -r.e Bab fehér)
5 50 — 5 80--—
5-4Ü — 7 50 — —— ,
5 20 — 5 70 --■
6 - — G 50--•—
9---- 10 50 —
71)0 — b lo--
K. B
Szerkesztői flzenet.
301S. V. D»ivecser. Azonnal válaszoltunk.
301G. cz. L. Galambok. Köszönet az értesítésért. Jövőre is kérjük !
3017. -Kgy uri lak titkai- gyakorlott tollal irt beszély. Közöljük ; de legyen szabad kéruünk a széptchetségü szerző kilétér tudassa velünk. az azért szerkesztői titok maradhat.
3018. B. Zs. Bpest. Mindenesetre közöljük
3019. P. Alexandria. A nálunk levő vevény
Heti naptár.
Szeptember 29-tól aktober 5 lg 1878.
118 iiOtí- Kath. és prot. Görög 3
uap nap'.ar naptár Ml
39 Jézus egry vízkórost gyópyit meg. Lakács XIV-
29 Vasaraap F 16 Mi ha. 17 A 15 Sóf. <&i
30 Hétlo Hicron 18 Kumen
1 1 Kedd Remigius 19 Troph. £
1 2 Sz«rda Leodesrar 20 Enstacb.
3 Csütörtök Kaadidus 21 Kodrath
1 4 Pontok Szer Fer. 22 Fokás
1 51 Szomh.it PUcidas 23 Ján. fog. ÜL
Felelős szerkesztő: Bátorfi Laj08.
Hirdetés.
Tisztelettel van szerencsém tudatni a n. é. közönséggel, miszerint a M a t t o s h J ó z s e f név alatt számos évek óta fennálló férfi ruha készitó üzlet ujjonan a legdivatosabb s jó minőségű kelmékkel, áus választékban felszerelve levén, minden megrendelésnek — akár papi, katonai vagy polgári öltönyöket illetőleg — a legjutá-nyosabb árak mellett, s pontosan megfelelhet.
Minél fogva a n. é. közönség s^ives pártfogását kéri (693 2-3)
Özv. Mattosh JÓAsefué.
• E rovat alatt közlöttért felelősséget nem vállal S*erk.
Xj
9?
Mozgósítás
"T
következtében, egy elsőrendű birodalmi gyár munkásai szolgálattételre behivattak, e miatt a gyár kénytelen szünetelni, s annak tulajdonosa lehető módon képletén mielőbb iparkodott túladni; — erről táviratilag értesülvén, siettem ezt magamnak megszerezni, mi sikerült is, és így azon kedvező helyzetben vagyok, liogy a t. helybeli és vidéki közönségnek a legújabb divatú kelméket bámulandó olcsó áron kiszolgálhassam.
iljesen értesíteném, bátor vagyok még az alanti czikkek árait közölni, s kérem szíves
FELDMANN. jST.,
Árjegyzékek es minták kívánatra ingyen es bérmentve küldetnek. SzékCSföhöTVár. nádOr-UtCZíiL
Mindenféle fehérneműk pargetból, sinor és Piqueból, ugyau
azok az árakhoz.
helyett most
250 Paar fehér nói harisnya —.60 —-'¿7
240 t> n » négy soros pamutból —.ÍM) —
300 ? w valódi kézi kötés 1.20 —.45
obb 1000 Paar színes női kapeza, 20 krtól kezdve egész 40
pártíog Midőn erről a 11. é. közönséget ásat; illő tisztelettel Lisztele
Árjegyzék, — 1-ső szám. ;
liuhakelmék. helyett most
s-jTO m. \ alódi Bethaui kelmék —.45 _22
• )0968 n a legújabb divatú őszi kelme — .40 -.18
^>7 >5 n C^mgarn szövém „ n — .50 —.25
5640 » Harnby tiszta szőr „ — .65 — .30
T 535 V a legújabb divalu fantaska — .80 —.40
4 36 n Cornelia keimék -.yo — . rt w
3568 T> a iegujaüb hamuurgi kelmék 1.90 — .75
2640 r> valódi gyapot elegáns ruhák ra '1.80 -.85
5435 n valódi gyapot rips minden színbeu — .90 -.43
6000 V valódi selyem popehu r jf 1.40 -.60
2 3'A) n s/4 legtinomabb ti mel „ r 1.80 — .90
3420 n **/» posztó női ruhakra „ ff 2 50 1.10
2000 r> valódi fekete moiré al6Ó szokn^ ara — .SO — .30
15o0 n gyapjú moiré 1.10 — .45
¡025 TI fekete teruó 1.80 — .70
2600 n s/4 valódi clo;h 2.20 -.90
loOO r> alapm 3.50 1.25
n fekete liszterek 30 kriól kezdvt
Árjegyzék. — 2- ik szám.
Mosókeluick. helyett csak
2000 m rózsaszín Cretou -.25 -.13
.^650 n színes chití'ou — .30 -.17
5G00 n Piijuetttik — .45 — .25
3800 n Pi<iue sziues virágokkal —.50 -.24
\KXJ0 rf igeu tinóin fehérvari festő . \ caikim és
viragos o -.22
5000 n sárga esik'»» Nanking — .2S -.15
V
85 j• oO „ valódi szilisztriai vászon 6.— 3.50
75 V 30 „ „ trübai gyolcs 7.50 4.50
95 n 32 . „ hegyi vászon 9.— 5.80
62 fi oO „ „ fehéritetle'» rumburgi 14.— 7.50
40 T> 30 „ „ creasz gyolcs 10.— 6.50
36 » •^0 „ „ hollandi a legnehezebb 16.— 8.55
25 n 32 . , irlanüi gyoks 15.— 7.50
72 ft ff f, házi használatra gyo'.c* 6.— 3.25
égül dig több ezer rőf a legnehezebb rumburgi és ho lllandi
gyolcs maradékok 10 r. 20 rőtig. •
Árjegyzék. — 4-ik szám.
Fehéruemuek. helyett most
luou
;>0 \ 140 ß lóó „ -;00 „ 290 „ 145 „ 10 .
valódi oxtord szettir keimek
— .40 —.22
— .50 —.20
240 db. dolgozó ing. oxf«>rdbui 1 20 —.65
305 „ jobbléle „ 1 50 —.80
240 „ a legnehezebb p 1-80 1.—
185 ,, igen jó kartontól 1-40 —/JO
475 „ valódi franczia l/'retou 1.80 1.10
360 „ a legtinomabb Cretou álló gallér 2.40 1.25
iX) „ szetir kelméből 4 soros mell és álló gallér 3.— 1.75
180 „ fehér ing, igen jó chiŰ'onból í 80 —.05 .
160 r valódi madepolanból tinóm szegélylyel 2.— 1.20
240 w sima mell 3 soroa igeu jó chiííon 1.1K) 1.30
225 „ valódi madepolanból 4 surus mell 2.40 1.70
15U B sweiezi hímzéssel, gallérral cs anélkül 3.20 1.80
100 „ dtu hímzéssel 2.50 1.50
Árjegyzék. — 5-ik szám. Női IVhérnemfiek.
225 db. női ing a legjobb chitfonból
n
75 »
helyett most
Árjegyzék. — o-ik szám helyett csak
ÓO r. (Jauavasz sziliszlriai 30 „ trübai Canavász rózsaszín valódi rumburgi IcgneheztiOb rumburgi rumburgi rózsaszín legnehezebb tiszta czérna
30 30 32 32 35
5.20 6.50 7.— 11.— 13.80 16.-20.-
2.65 3.40 3.55 6.-7.50 8.— 12.-
ígen szép szegélyíyel és hímzéssel tiszta madepolanból a iegsz. hímzéssel hállórékli szép íaiüazé mellel
„ a legdís/.esebb hímzéssel „ valódi sweiezi hímzéssel alsú szoknya I—2 fodorral a legjobb chitfonból féi uszály „ madepolanból hímzéssel „ a legdúsabb hímzései és tudorral 4.50 „ minden minden bőségben 1.20
„ panczél mieder minden számban 1.80 „ szaténból minden számban 2.50
„ kanalblanzset egész magas 4.—
2tA) 150 180 145
95 80 75
120 U5 120 140
96 60
Árjegyzékek ét niptak kívánatra Ingyen es béraeBtva küldetnek
1.80 2.50 3.— 2.20 2.80 3.50 2.80 3 — 3.40
1.— 1.20' 1.60 í.- ; 1.30 1.50 1.50 1.95 2.501 3.--.67 1.10 1.60 2.20
150 db. 120 „ 100 „ 96 62 150 130 100 300 260 340 200 140 160 180 170 100 150
ben 25 kr. Árjegyzék. — ö-ik szám Télikendok.
,0/4 kütek kendó 2-pO
„ valódi dúcot kendó 3.oO » » gyapot kendó minden színbeu 4.50
„ p ;sztó kendó nehéz rojttal 7.50 „ Túifli kendő 8/» köteg nehéz Tricot kendő csikós
'/» » n » n »
n »
n yt
9.— 3.20 2.-1.80 1.10 1.60 2.40
» 7»
3.20
» * . ^
4.oO
" n
Herlini kendő minden sziuben 2.20
1-ÖÜ
n » P »
1.40
» » » "
16.— 18.—
6/ /*
/ 4 ". . n "
s/4 valódi posztó kendő
B >» V
'Un » "
%
'U 7»
7-,
helyett most 1.—
1.50 2.80 3.25 3.75 1.60 1.— —.95 -.60 -.75 1.25 1.85 2.40 -.95 — .80 —.60 5.50 5.50
2)/i nagyságú utazó Plaidek 10/% val. himalai kendők hosszú rojltal
Árjegyzék. — 7-ik szám í'eliér és színes Pargetok. 360 meter 4/» zsinór Parget
450 , 9/s » 285 ^ 9/« „ hölgyi parget 340 „ »/» l^rget
280 » V» a legszebb mintákkal 290 „ <J/9 a legnehezebb alsószokuyákra több ezer m.szines Pargetok 15 krtól kezdve 30 krig a legtinomabb 30000 m. a legújabb mintájú Pituze Pargetok —.80 —.35
1000 m. dupla parget — -55
, -m (¿86 5-10)_
helyett csak
— .35 —.22
— .40 —.25 —.75 -.35 -.55 -.30 —.75 —.35
— .90 -.46
-.28
525 frt bevasarlÉis után egy Icarton
franozla Mouszlln ruHa Ingyen!
A mepreudelt czikkek minőség és jóságaért Vezeskedem — Minta gyűjtemények nagy választéka e lapok kiadó hivatalában megtekinthető.
4
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
Z A L A I K O Z L Ö N Y.
SZEPTEMBER29 ón 1878.
Buzaüszög nincs többé!
A D u p u y-féle magedzó használatával.
Ezen magedző (rézgálícz (kékkő) és más páez-savakból állván) kiirt — ha a minden csomagon láthatd, egyszerű használat! utasítás pontosan betartatik - «szögöt: buza. árpa, zab, köles, kukoricza, stb.. bői egészben, mint azt a bizonyítványok tanusitjak.
A n. m m. kir. földművelési ministerium közlesei ajánljak a Dupuy-fele magedzét, mint hatásos szert a bnzaüszög kiirtására
Kívánatra minták és bizonyítványok ingyen és bérmentve. Egy csomag ára 2 hectoliter ^200 liter) mag szamára 30 kr. ostr. ért.
(»;33 io-*i Koss és Dupuy Bécsben,
fő eiárusitási raktár Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolfnál. Z.-Egerszegen Gráner L fia kereskedésében.
oooooooooooooooooooooo
125-t. KZ. 1878.
(700 -2)
M
OLL SEIDUTZ - POllA.
Valódi minőségben az x-el jelűit czégeknél.
F
RANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
A legui>*gbixhat bb Oiivegéhzö »¿ere .1 szm.edó emberiségnek minden belső es külső g\ullailásnál, a legtöbb brtrgség elit-11, min dennemfl sebesülések, fej-, tili- és fog-fájás, régi sé.vek es njilt «eh.-k rákfckélyek üsz<'k, ssemgyílUadás. mindennemű hé nlás es sérülés »ti stb. ellen
Üvegekben hasznalati utasítással együtt 80 kr. o. e
Valódi minőségben a +-tel jelölt ezéijekuél.
lORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
Dl
Krohu yL. és társától IJergenben ^Norvégiába» .
Ezen balmáj-zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben < lőfor-duió faj küzott az egyedüli, mely orvosi i-zélokra használható
Ara egy üregnek használati utastással I frt o é-
Valódí minőségben a *-al jelölt <*zégvki,él
Raktárak: N.-Kanizsa (x) Prágt-r Béla gyógy. i^xfi Kosenberg József. x) Feaseihofer József, ix) Rosenfeld. t,x) Urlus Józ«f gy >gysx^rész — Zala-Egerszeg (xf#) .Gyógyszertár a Szt. lélekhez — I) ,u c j (x) Dorner S. Csáktornya x) m CJöuex L. gyógyszerész Kar á d Heruatzky A. gyógyszerész. K a p o s v ár (,xf* > K'ohn .) !x) S. hröder Sándor pyógy. Ka pro neza (xt*| Werli M. gyógy. Kőszeg (x*) Csarsiiiovic* Ist gyógy. (x*l Kutu-1 Ist. gyógy Keszthely ^x) Scbleifer A Wilnseh b\ Ív iirme n d ^xf) Kátz Ján. Szombathely x Pillich Feren.* gyógy S <> p r o n *x) Me/.ev And. gyógy (x) Molnár L gyógy Verőr/.e Iters .1. K. gyógy.
H á n o k-3 z -U y ö r g y A. C Kibír gw'^y. Z á « r á 1» (x> Mitilb.vh X tryógy (x) Irgalmashoz gyógy, (x) H'geilils Ci,. tfyógy \*) P.-rklet
Gusztáv gyógy. K ar a d (xj ' (f»G2 20—40)
Ján. gyógy. S r. a 1 o n a k (x) Schwarz Kod, litz Ist. (x) Bernátzky A
8080888088000888008080
Orgona eladás.
A hahóti anya-egyház uj orgonát épitetvén; a régi hat változatú orgonája jatányos áron eladatik. Bővebb felvilágosítást nyerhetnek a megvenni szándéko-zók főtisztelendő Murák öz y János, plébános űrtől. (701 2--3)
Juhász Péter,
megbízott.
Arlejtési hirdetmény.
A tapoKzá-n.-kanizsai államnt galamhoki átkelési szakaszán 7'*-ik sz. alatt levő leszakadt hidnak helyreállítását a nagyméltóságú közmunka és közlekedési ministerium 1878 évi szeptember hó 15-én kelt 11 935 számú magas rendeletével 731 frt 33 krnyi összeggel enged--
lyeztetett.
Ezen manka biztosítása tekintetéből alólírt hivatal irodájában folyó 1878.. évi oktober hó 3-án reggeli 10 órakor, Írásbeli ajánlatok elfogadásával párosult nyi'.váuos sz .beli árlejtés fog tartatni, melyre a vállalkozni szándékozok azzal hivatnak meg. hogy az áriejtesbeni részt-vevés eserére, magukat a fentkiw-tt összeg 5u|0-vel mint bánatpénzzel ellásák, mely villalkozái esetében azounal lU°/0 biztosítékra les/, kiegészítendő.
Az Írásbeli ajánlatok fennt kitett nap repcéi» 10 óráig fogadtatnak el, ezekben az ajánlattevő neve, lakása és polgári állása pontosan kiteendő; továbbá sz:titim.tl és szóval kiírandó azon szá'tóli elengedés, melyért ezen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy ajáulkozó a munkalatokat és feltételek tartalmát ismeri és elfogadja.

Ö n
s e
h(l tanácsadó férfiak számára
gyöngeségi állapotokban
Oly 0|fyéuek, kik magömlés-, néni flyöngeséfl, iiajkihnltás-, valamint i.lült bnjasenyvben szenvednek ezen a maga nemé-bon egyetlen mű áltai tanacsot és gyökeres segélyt nyernek. Megrende'hető a következő helyen: (615 18
Dr. E3RJNTST L.,
Bodapest, két sas-ateza 24 (Ára 2 frt.)
Ki e hirc. mü értíkórtl motf akar uj-öxódui, kirinat™ egy ¿rUeka* kf-pcikcl ellátott kiroiiatot kap abbóJ díjtalanul mpSkuldvc; aionbau sür .k "> ve*"> ma<Mt alá addi« (0r6gykeMlé.íack, a miS e kironatot nem oKa«U
Az írásbeli ajánlatokhoz a vállalati vagy magyar állampapírokban csatolandó
A mfiszorelvények és feltételek az szokott hivatalos órákban megtekinthetők
összeg l^°L-je készpénzben
alulírott hivatal irodájában a
, , i'olÁ/li 'ia <l«>hoz e/imlapján a sas
CSílK alvKOl NdIDlll, ¿s ar ¿n aokszorositott czégem van
lenyomva.
Bünttítő bíróftági ítéletek ismételten eonstaúiták czégem éj védjegyem meghamisittatását ; azért óva intim a közönséget az ilyen hamisítványok vásárlása ellen minthogy azok csak ámitasra vannak számítva
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
Zala-Kgersztgen. 1878. é\í szeptember bó 13-án
A zalamegyei magy. kir. építészeti hivatal.
Különösen fiyryelcmrc1 méltó a hirnevos
• J
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
uielv rundkivüli gyógytrefe, elválaaató, érlelő a fájdaltjm CöilUpitó halasa állal leggyorsabb, legbiztosabb a e^y-szer8miud gyökeres gyógyulási eszközöl különnemű bajukban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, b ő r k é ö-barnasAg, háriyásgyik (Crovip, angina) mindennemű megsértések, hurapás. szura;!, vágás vh^v éj/ért állal támadható »ebek, megtorrázások, daraza- vagy méh^zurások, konok fekélyek, zúzatok (contutink) ineg-1-pő gy«»ra tajdalomcsillapitással — rögzöU ds>gaualoi(, gumók, tályogok, pokolvar, (carbunculus puatula ma-ligna), megkemény kedések , genyedéaek , vérkelések, minden mirigy betegségek, gorvel\«j fekélyek, fagyda ga nut, ujj féreg, köröm méreg, vadhús, tagszivacs, caont-szu. kiticzami'us és megr&ndulásuk, helyi csuz; továbbá a szülés folytáni lábfelt'akadisok és sebek, fajód, fekély-zelt vagy inár genyes női mell — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi miitétuek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtap,«i>z használata által menekült meg.
Véí^re a tesibe teljesen bemélyedt bármiuemü szálka, vagy darázs és méh fullánkja csupán ezeu tapasznak rövid idei használata lolytán annyira előtűnik, hogy azután a testből ktizönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyeu kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen raegbecsülhetleu gyógyszer, mely uek jelessége leghitelesebb egvének számos s különös kivánatra bár mikor felmutatható bizonyilványai által már régen a legfényesebben eli »mertetett — rendkívüli s legkülönne. mübb esetekben megpróbált hatásánál és feltünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban is eléretuek, jól megalapitott hirót kéisé^b«!-vonbatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 nr. nagyobb csomagé 1 frt használati utasitassal együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: Pcftten TÖRÖK JÖZSEF gyógyszerész urnái, király utcza T-ik sz. a. Nagykanizsán: Fráger Béla gyógyszertárában, Belus József gyógy szertárában, Alsó-Lendván: Kis Béla gjógyazertárábaa. Sümegen : Stamborszky L. Szombathelyeu Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, ftIszóllittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FOKTI LÁSZ-LÖHOZ czimezve: Eudape&t (Ráczváros, Bocskay tér, 7 19. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utalvány. vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban tel jesittetnek. (658 10-50)
FERENCZ JÓZSEF
keserüviz-forrás
X
leglartalomdűsabb és leghatásosabb budai keserűvíz.
Kapható N.-Kanizsán : Strem ós Klein. Rosenherg és Welisch uraknál, valamint minden gyógytárban és füazerkereskedéáben.
W Rendes adag: egy fél borospohárral.
w
w — *
¿N í?
rVj ^ j: =3-5 c
J'5 ® © <e
^ Fi — SL U - *
rJ X S « " ~
. — X ai
c í
•5 * - = ^
7 -oc N n d
nvo
lc/.
VVajdils József
ajánl ja
különféle géppel jól berendezett
könyvnyomd áj á t
>'k, falragaszok, silj. nyomtatvnny«»k gyors, pontos és hibátlan elkészítésére. OÍcsi)
árt biztosit.
Ajánlja továbbá az iskolai idényre díszesen
felszerelt
könyv keres kedéséf,

rogrammos'.
melyben az papir, rajz-
isKolai s egy óbb könyveken kiviil és in')eszközök stb. a legjulány
o
sabb árakon kaphatók. Továbbá
könyvkereskedésében Xagy-Kanizsán kapható
Mindennemű irodapapir;
1 rizsiua Hnom irodapapir csak
2 frt 20 kr.
10
20
1 „ rovátkos, duplán enyvezett ... 3
1 , fól minister...... 4
1 „ egész minister . . . . 8-9 , — 100 nagy negyedrétü lenboriték egész név és lakhely kinyomásával együtt 1 frt 10 kr. 500 példány 2 frt 50 kr. ¡ezer példány 3 frt 40 kr. Havanna papiron 1000 példánynévnyomással együtt csak 3 frt 50 kr.
Végre ajánlja
3000 kötetből álló
magyar-német
kölcsönkönyvtár át.
Olvasási dij havanként csak 50 kr.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdunos Wajdits József gyorssajtó ján.