Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.31 MB
2023-01-09 13:26:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
225
440
Zalai Közlöny 1878. 088-095. szám november

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
17. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KA yiZS 1,1878. november 3-án.
Tizenhetedik évfolyam.
4
o
Előfizetett ár:
égést évre - . 8 írt. fél évre . negyed évre Egy szám 10 kr
Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s min.len további sorért 5 kr.
NYILTTKRKKN soronként 10 krért vétetnek fel Kincstári illeték minden egyes hirdetésért különf 30 kr fizetendő. k w^S&

ga^ Ö
1 A lap Melleim részét i íf illető költemények a szerkesztőhöz, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentre intézendők : NAGY-KANIZSA. Wlasslcshaz.
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatár saktol fogadtatnak el.
el óbb:
O Z LÖN
^Kéziratok vissz*
i küldetnek.
nemr
^GöS
N^líaui''/saYáros "helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizftal kereskedelmis iparbank«, wn.-kaniz«iü takarékpénztár«, a „zalamegyei általános tanítótestület« a n.-kanizsai kisded-nevelő egyesület«, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külYálasztmánya« s több megyei és yárosi egyesület hivatalos értesítője.
Helenkiut kétszer, vasárnap- s csütörtökön uiegjeleuő vegyes tartalmú lap.
A nőnevelés kérdéséhez. II.
Első közleményemben azon nézetnek adtam kifejezést, hogy leányainknak nemzeti irányban való neveltetése nincs minden tekintetben biztosítva s e részben kivált az otthonvaló neveltetést hoztam fel.
Ezt nem alap nélkül tettem, mert hiszen a legtöbb jómódú s előkelő háznál a leánygyermekek nevelésével külföldi nevelőnők foglalkoznak.
Az ily nevelónótól kívánni sem lehet, hogy magyar nemzeti irányban nevelje a növendékeket, mert erre képtelen, s ha az ily külföldi nevelőnő a nemzeti érzületet nem nyomja is el a gyermek kebelében, de nem is növelheti; sót leginkább a közönyt gyökerezteti meg.
Mig a kormány leányaink nevelése érdekében sokat tesz, addig egyesek — bizony nyal nem látva a veszélyt — mindjobban ragaszkodnak a külföldi nevelőnókhöz.
Innen van azután, hogy igen gyakran találkozhatunk magyar nőkkel, kik nem tudnak lelkesülni semmiért, a mi magyar s ezt nem is lehet csodálni, mert a külföldi nevelőnő oem taníthatja ót a magyar hazai történelemre ugy, a mint kell, sem a ma-gyár-irodalom móltatására egyszóval m a-gyarulérzésre sem!
n i/
Hogy régebben külföldi nevelőnőkre voltunk utalva — igaz; de ma már azon kellemes helyzetben vagyunk, hogy e tekintetben sem kell a külföldre szorulnunk, mert hazai nóképzó-intézeteinkben nem egy jeles nevelőnő nyer minden évben kiképez-tetést, kik minden tekintetben kétszeresen képesek betölteni a külföldiek által elfog-
lalt nevelőuói állásokat; kik képesek volnának leányainkat idegen nyelvekre is tanítani s emellett a nemzeti irány sem szenvedne rövidséget.
Hiába! régi közmondás az, hogy a magvarnak mindig jobban tetszik az, a mi külföldi. Ezt azon szülék nézete igazolja is, kik előtt nem az a fő, hogy jó leányokat neveljünk, hanem az, hogy leányaink idegen nyelveket beszéljenek, zongorázzanak s kik előtt mindaz, a mi magyar, csak másodrendű kérdés.
Valóban vétek be nem látni, hogy az idegen ncvelóuók által leányainkban — a kik az anya fontos szerepére, tehát a nevelésre, vannak hivatva, — a nemzeti szellem, a nyelv iránt való szeretet altatik cl. Ennek helyére a nemzetiség iránt való k ö-z ö n y lép.
Korunkban szokás az angol nemzetre hivatkozni, ha valami fontosat teszünk; miért nem vesszük hát mintaképen a leánynevelés tcién is?!
A ngolhon az, hol a nőnem leginkább megközelíti azon magasztos czélt, melyre min den nőnek a pártán innen és a pártán tul törekedni kell.
Ott a nők a korai, czélszcrü nemzeti nevelés, a valódi női hivatásra s a kötelesség hü teljesítésére való szoktatás által már eleve előkészíttetnek arra, hogy mint anyák, vagy mint nők, azon kört, melyet a sors és természet eléjök szabott, híven betölthessék.
Innét ered, hogy példásabb házasélet mint Angliában, sehol a földkerekségen nincs, s hogy a házasélet viszonyai sehol oly hiven nem őriztetnek, a hűség s az
erkölcsiség diadahna sehol nem gyakoribb, mint ott.
Szóval az angolnők általában legközelebb állanak a nemes honleányok s háziasszonyok ideáljához.
Ezt a példát szemünk előtt tarthatnék s ha minden egyes szülő átérzi, amint kell is hogy átérezze, a nemzeti nevelés fontosságát, nem lesz okunk félni, hogy nem minden magyar születésű nő lesz ma-gyír; vagyis ez által a gondatlan, a tapintatlan nevelésnek, — mely a modern küicsillogást tartja szem előtt s a nemzetivel nem sokat törődik — útját álljuk s Árpád nemzetsége önön gyermekeiben megerősödve, uj és szebb életre virad.
Társadalmunk bajairól mindenki tud egyet-mást beszélni, s a legtöbben a fák miatt nem látják az erdőt. Ott keresik a baj okát, hol éppen nincs.
Pedig ha fontolóra vesszük, hogy a nőnek mily befolyása van a társadalomra magára, -- egészen más szempontból fogunk ítélni.
Nagyon sok példa igazolja azt, hogy a milyen a nő, olyan leend azon családkör is, melyet ó alapit. A társadalmat ismét családok képezik s a milyen a családok szervezete, nevelése, olyan lesz a társadalom is.
Ha a nők neveltetése, a társadalom figyelmetlensége, félszegsége miatt elhanyagoltat ik, — azok száma ezerekre szaporodva, több ezeret törpitenck el, s így lehetetlen, hogy meg ne érezze a társadalom.
Mig ellenben ha leányainkat nemzeti irányban helyesen neveljük, nem lesz társadalmunknak sem olyan sok baja; nem fog
kelleni azt az ehiemzctietlenedéstől annyira féltenünk
Az tehát a fő dolog, hogy ugy elóbb-kelőinknél, mint a középosztálynál is, a leánynevelés olymód történjék, hogy képes legyen fölfogni a fontosságot, mely szerint egyedül tőle függ a nemzet jövője.
Nem a modern külcsilío-g á s czéljaira s ennélfogva nem is külföldiek által, hanem nemzeti irányban kell nevelnünk.
A nemzeti irányban való nőnevelésre nézve pedig — szerény nézetem szerint — egyik fő dolog: felébreszteni a meleget a gyermekben, hogy minden szépért, jóért s nemesért lelkesülni tudjon; itt benfoglalta-tika hazaszeretet is; s ezen meleget ápolnunk kell a töténelem buzgó tanításával ugy, hogy magasztos érzelemtől át-hatottan bármily időben is büszkén vallhassa magát magyarnak. v
Hasonlóan kell eljárni a többi tudományokkal is, hogy a nő már korán megszokja csupán a jóért, szépért s nemesért lelkesülni s mintegy ezek koronáját, a hazát, nemzetet s annak nyelvét szeretni.
Ezt pedig csak ugy érhetjük el, ha a nevelőnő maga is bir ily nemzeti érzelmekkel.
S ez jói megfontolandó!
L. Gy.
Eredeti levelek Boszniából.
Zvornik, okt. 6. 1878.
Kedves szüleim! Előbbi levelöket atuzlai várfalait kaptam meg nagy örömömre, de uem válaszolhattam mindjárt, mert másnap elhagytuk Tuzlát és 3 napi erős, viszontagságos gya-logolás után értük Zvornik várát a szerb határon, ide jőve nem a legörvendetesb helyzetbe
TÁRCZA
Indulónk Bosznlábol.
Ismét kinyílt örömömnek liirabajj», A mit egykor elhervasztott Bosznia ; Árva szivem iijra kezd már dobogni. Nem sokára kebledre fog borulni.
Mégsem ismersz ugy elgyötört az <''l« t !>•« >zért hű szivet viszek tenéked Mindenemet megrongálta Bosnia, I>o mzívemhez i>em volt szabad nyúlnia.
Egyebem sincs, sem a földön, sem égen, Mit is adott volna Isten én nékem ? Hiszen a menny a szerető sziv maga. Te vagy ennek a mennynek a csillaga.
Sukszor kezdett tornyosulni már a vész, Gondoltad, hogy hü t»zereL5d oda vés*? Ni-m vesztem el, megóvott egy égi kéz, N'' iti sokára hü angyalom majd szemlélsz.
B"iiiában borul az ég zápor lesz, Huld boruljon, n< künk ez már mit sem tesz, Ks-.''k arany, essék eziist. akármi, Ni:;«''t annyi kincs, mért itt tudnánk mar.nlui.
BI''MIALMI.
Utazásom Bosniába.
Egervölgyi 8.-től. (Vége.)
Osztrák Broodba a „sárga házhoz* czim zett vendégfogadóba szálltam; itt toilettemet r^ndb ■ hoztam, a Szávához siettem kikémlendő, mely uton-módon juthatok át törölt földre, mert itt m kíll emiitenem útlevelem nem rolt; mi-
vel szüleim tudtán kívül egy hölgy miatt határoztam el magam ily útra, innen egy sürgönyt menesztettem haza és egyet a szőkének, ki még csak ekkor tudta meg, hogy mit tett, talán sajnált is ; de már ekkor késő volt, nem is volt más teendőm, mint pénztárom állását revidiálni, mely még 100 frtot tett; elégnek találtam innen a török fővárosba juthatni vele. Kémle-léö"m eredménye az volt, hogy igen bajosan fogok átjuthatni a Száva balpartjára, mivel 3 féle patrolle áll a véghatáron, egyik zsandár, másik közöshadseregbeli és a harmadik Hnancz ; a leg-, czélszerübbnek tartám a zsandárt raegveszte-j getni, de hogyan, hisz ez szerb, nem beszél sem magyarul, sem németül, annál kevésbé fran-cziául; hogy fogok ezzel trafikálni? Az őrhöz közeledtem; magyarul köszöntém, meglepetésemre ő németül fogadott (már ekkor otthon voltam), tanácskoztunk, hoeyan, miként juthatnék át, ekkor már egy 5-öst markába nyomtam, mi megtette a hatást; jó tanácscsal szolgált: majd szerez nekem egy csolnakot, és ha ismét ő áll a poston, nem fogja észre v<ínni, hogv át-jun8ak ; hogy czélomat könyebben elérjem, zsandárommal este a »sárga házba" légyottot adtam, addig én a váro«t szemléltem meg.
Osztr. Brood a Száva jobb partján fekszik. Csinos fa házai vannak, egy szép nagy várral és er<"s sánczokkal. A viselet, melyet itt láttam következő : a férfi mind fezbe jár, a török fekete, a szerb kék bojttal, kék posztó nadrág a térdig igen bő, térden alul egész szűk, övén nagy selyemkendő van csavarva, a rokk ujjai igen szélesek, a szegényebb osztály ssá^ssövetbűl viseli a ruhát; a nők tejükön mintegy törülköző hosszúságú szines sávos ruhát hordanak hátra leeresztve, lábukon sárga, vörös czipő van, de
csak a láb fejét takarja, a lábszár posztó darabbal van bekötve.
Este 7 óra van, a légyottra siettem ; a „sárga ház" kávéházában vagyok, itt mintha a török kávéházba volnék, igeu nagy füst és kábitó szag fogott el, fekete kávét rendeltem, hoztak is, de oly erős volt, hogy inni nem tudtam és sok volt benne az alja, mit itt igen szeretnek, egy fél órai várakozás után eljött emberem, kinek arczárói jó* olvastam, ugyanis ő azt végezte, hogy egy csolnakot vehetek, igaz, hogy drága 60 frtért, de e nélkül nem boldogulok, meg is vettem e csolnakot egy molnártól, ki magyar eredetű volt, már 16 éve, hogy a Száván üzi mesterségét, ezelőtt a.Tiszán volt molnár; még érthetően tudott magyarul, ez oly örömet keltett bennem, hogy majdnem össze vissza csókoltam örömemben; megtörtént az alku 55 frtért megvettem a csolnakot, elhatároztuk, hogy hajnalba, midőn az én zsandá-rom áll a poston, át fogok juthatni. Hogy könnyebben átjussak, a vizi malomba mentem halni az öreg molnárral, ki saját hálószobács-kájat (kamra) velem megosztotta, jól befűtött és én mély gondolatokba merülve elaludtam.
Hajnalba az öreg tel költött, idejének látta, hogy átcsónakázzam, ha tetszik, tetszett volna, ha tudtam volna ladikázni, de soha élelemben evező nem volt kezemben és "megkisértém, a csónakba léptem. A Száván keresztül átjöttem török Brood alá, az idő épen kedvezett, mert köd vol\
Midőn a csolnakból kiszáltam, csolnako-mat a parthoz kötöttem és a már felém jövő fegyveres emberhez közeledtem. Törökül kérdezett valamit, azután szerbül, de felelni neki nem tudtam, ekkor kivettem tudományomat
(Erődi Béla török tol mácsát) ebből tudattam vele, hogy „szeretem a törököt" harczolni jöttem ; ő intett, hogy kövessem; én követtem is; a városházához vezetett, ott egy nagyobb terembe vitt, hol vagy 9—10 katona (Baschi bozák) feküdt; engem itt hagyott és távozott; reggel S órakor egy más terembe intettek ez valószínűleg a polgármesteri hivatal ós egy éltes jó arcru török kérdéseket intézett hozzám török és szerb nyelven, felelni nem tudtam; ismét tudományomat hivtam elő oldal zsebemből, innen többet olvastam ki neki, ő felelt, és kérdezett közbe; de ón nem értém; eközben egy szolgát hitt be kihallgatóm és mondott neki valamit, mit ismét nem értettem, ''/a óra múlva jön egy török, azt hittem valami basa; hát távirdász volt, pár szóváltást tett kihall-gatómmal, azután hozzám fordult jó német kiejtéssel kérdezte mijáratban vagyok ? mit akarok ? még éltemben soha sem örültem ugy németnek, mint ennek a török németnek,| ő volt egyetlen német jóttevőm, mindjárt el is vitt hivatalába és családjának is bemutatott, a család többi tagjai azonban németül nem tudtak csak szerb, vagy törökül.
A távirdászom távirda főnök volt, izraelita, stájer országi, hogy hogyan jutott ide ezelőtt 18 évvel, azt nem tudom, hanem, hogy sokkal műveltebb mint valahány szerbet csak láttam az bizonyos; a háza is elégé csinosan és kényelmesen volt berendezve, nála volt lakásom is, mondhatom igen jól találtam magamat nála, volt jó dohány, bor, még német könyv is találkozott nála a padláson, melyet kedvemért kikeresett, csak az ételekkel E^rm tudtam megbarátkozni, igen gyakori volt az ürü hus és dara főzelék; itt töltöttem 3 napot, mig pénz-na
I
ZALAI KÖZLÖNY.
c
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
Í''utánk, mert kint szabad ég alatt legmagasabb legycsucson, mit valaha láttam, táborozunk. A nyomor, mit szenvedünk, leírhatatlan.
Szept. 14-én a Száván ''áttörtünk, bevettük Samacz várát, 15-én este 6 órakor Gráda soczot, hol sok török foglyot ejtettünk: 18-án Brcskát, itt leghevesebb ütközetünk volt, egy mellettem levő barátomnak, amint a lejti« talajon feküdtünk, sapkáját borjúján kereaitül lőtték, egy másik golyó pedig, két arasstnyira fúródott a földbe, felvettem és emlékül eltettem.
Okt. 1-én éjjel patrolba mentünk ki a meredek, kopár, sziklás hegyek közé, oldalvást másodmagammal a csapattól balra mentem 30 lépésnyire, a felkelők állást foglaltak, zörgést és susogást hallottam, mire megállván fegyve remet lőkészbe helyezém, egyik paraszt fegyverét rám süté, de hála az égnek, nem ta-lalt, szökni akart, társammal utána futottam, egyszerre egy másik handzsárral hirtelen elém ugrott s a mellemnek irányult szúrást fegyveremmel clütém ugyan, de ballábszáramon mégis erós karczolást ejtott. Csapatunk egy tiszt vezénylete alatt azonnal ott termett sa két nyomorult a szó szoros értelmében áltálunk fel konczoltatott. Ka 5 napig sebesült hordó kocsin kényelmes áp^iasban részesültem s már most semmi baja sincs lábamnak.
Mielőtt mi Zvornikba értünk volna, 50 ember a Kusevics ezredből elővédül lettet ki-küldve, a törökök mind az ötvenet elfogtak, behajtották a várba, 48 lemészároltatott s csak 2 tudott visszafutni; a szerencsétlen áldozatok eicsonkitott tetemeit látva, nagyon felháborodtunk, másnap szép temetése volt az elesetteknek.
Meddig maradunk itt, nem tudom. A400 lépés széles Drina vize jobb partján szerb ka-touák vannak mint határőrök telallitva.
Az éhségben borzasztó szenvedünk. Isten velük !
FERDINÁND.
II.
Mutiiik, (Bosnia) 1878. okt. 23.
Tekintetes szerkesztő ur!
Becses lapja hasábjain több izben volt »zerencsém hareztéri tudósításokat olvasni Bosniából a 48-ik tartalékezred intelligens elemeinek tollából, melyeket Zalamegyo közönsége — mint hiszem — szívesen is olvasott ;
elfogyott; innen akartam sürgönyözni haza pénzért; de a főnök ajánlotta osztr. Broodból »ürgönyözek, át is mentem, hogy majd sürgő nyözök; de alig, hogy osztrák földre tettem a lábam, nyomomba volt 2 zsandár és elfogott ő felsége a király nevében, szomorúan néztem át Bosnyák földre, hol szabad polgár voltam, és sajnálattal tekintettem a sok mecsetre, melyekbe lalán én is eljártam volna imádkozni a magyarokért.
A városon végig kivont szuronynyal kísért a két zsandár a policei amtba, melynek kapuján nagy sárga-fekete sas tündököl; ide vittek be és botettek a dutyiba vagyis hűvösre csak azért, mert útlevelem nem volt, igy bevoltam zárva egyesbe 3 éjjel 3 nappal; ez volt még csak a valódi komédia; az első nap a policei főnökhöz vittek ez is csak szerbül, törö-kül tudott, mindenre azt feleltem: „Ne znjam serbszky- (enyit megtanultam) ő ápionszky-nak tartott; igazolni csak ugy tudtam magam, hogy irataim, jegyzeteim után sürgönyözött szülő városomba, honnan válasz jött ki vagyok ; és harmadnapra szabadon bocsátott 2 zsandár felügyelete mellett, én ismét a sárga házba szállá soltam magam és sürgönyöztem szüleimnek pénzért, kik ijedségükben küldtek is és igy szabadon bocsátottak.
Kocsit fogadtam, haza felé jöttem, kijózanodtam a szerelemből, és hogy a szőke hűtlen lett irántam annyit nyertem vele, hogy legalább utaztam és szabad vagyok és tapasztaltam mit többre becsülök o 1 y szerelemnél. Azóta itt vagyok a szép Magyarországban és nem kívánkozom többé sem bosnyák közésem szerb közé, mert ismét könnyen, valamely állam polgára lehetnék.
Hozzád!
(Szülét«« napomon.)
Vissza gondolok e sxent napon, Melyet Isten meghagyott érnem — TUnódöm és sírok multamon, Jövőm milyen ? aggódva kérdem.
Amaz csalódás, ez meg remény Ex utóbbi csalárd is lehet — Éltem akkor játsió tünamény Ezek kisérnék hát éltemet? . . .
Nem ! életem ilyen nem lehet Boldog jöv3 mosolyog felém — Nem ! hisz csilUg kísér engomet S ez te vag?, — kiben Üdvem lelem.
FISCHER MIKSA.
kevesebb levelezéssel találkozott azonban a közönség a 48 ik sorezred részéről, mely a bihácsi szandzsák ellen íntésett expeditióban tán valamennyi ezred közt legtevékenyebb réast vett. Ok« ennek, hogy ai égy évi önkénytesek száma a «őrezrednél csekély — alig vagyunk néhányan — másrészt működésűnket egy meghatározott idő (okt. 15.) alatt befejezni kellvén nyakra-főre pacifikáltuk a kerületot ugy, hogy Bihács bevétele után alig volt hely, hol két napig is időzhettünk volna.
Bihács ostroma s capitulatiója, ugy a 48-ík ezred ott tanúsított vitézsége s a legfőbb Hadúrtól kinyert dicséret eléggé ismeretes mindenki előtt. Ismétlésekbe bocsátkozni nem kívánván csak azon eseményeket sorolom röviden elő, melyeket azóta átéltünk kiváló figyelemmel ezredünkre. — ix bihácsi napok után egy hétig pihentünk Zavaljeben babérainkon, belátogatva gyakran Bihácsra, melyet az okt. 18-iki ostromnapján beröpitett 830 löveg nem igen látszott megrongálni. Sept. hó 30 án reggel Bihácsou keresztül már útban voltunk Krupa felé, melynek megadásáról szállingóztak ugyan hirek, de magatartása oly kétes volt, hogy minden eióvigyázatot igénybe vett. Egyike volt ez a leguehezebb marschoknak. Biháotól Krupáig ez uton nincs egyetlen falu, vagy mii velés alatt levő föld, nincs egy forrás, hol égető szomjunkat a forróságban, melynek hevé: a sziklás talaj megsokszorozta lec*ilapith.ittuk volna. Igy ertünk testileg kimerülve, szomjtól eltikkadtan d. u. 7at) órakor Han-Radicba. hol éjjelre tábort ütöttünk. Han-Radic ma már csak a térképen létezik, házait a törökök 2 évvel ezelőtt földig perzselték, lakói elpusztultak ; csak a gyümölcsösök, melyeknek görnyedező terheiből, a forrás, melynek kristály vizéből magunk felfrissítettük mutatják, hogy itt nem rég virágzó falu állott. Ide jött elénk a krupai küldöttség a város feltétlen megadását hírül hozva, mely hir álmaink nyugodtságára kétségkivül jótékony befolyással volt. — Okt. hó 1-én 10 órakor csengő zeneszóval vonult be ezredünk Krupába 1. batalion megszállva a várost s a várt, melynek falaira d. u. 3 órakor az uralkodó ház zászlaja az egész brigada tisztelgése mellett ki is tüzetett, míg a többi sereg a városon kivül táborba szállott. — Krupa természet alkotta fekvésénél fogva nem jelentéktelen erősség, egyik részét félkörben az Unna vize folyja körül, melyen 2 hosszú, de rozzant hid vezet a városba, mig tnásik része az omló várral együtt rögtönzött sánczokkal megerősin''tt magaslatokon fekszik, igy mindenkép rendki-vül kedvező védelmi állást nyújt. A város mint-egy 600 lakost számlál, utczai rendezettségéről s tisztaságáról szólni sem lehet. A házak fából épitvék, többnyire emeletesek, már t. i. az itteni divat szerint, a földszinten vannak a bazárok (a főbb utczákon) silány áruikkal s az ólak, az emeletek lakosztályul szolgálnak, szobáik --kivévén a gazdagabb bégekéit — egyszerűek, kényelem és tisztaság dolgában a magyar földműves szobáinak messze mögötte állnak ; bútort nem ismernek, gyékény, pakrócz avult szőnyeg, ósdi kályha s kis kandalló képezik a szoba béltartalmát, ezektől a női szobák abban különböznek, h<»gy tisztábbak, szőnyegi érté kesébbek, van bennök egy két láda a fehérne-müek tartására, s olyik helyen lapos matraezo-kat is láttam. — 2-án reggel nem a legkelle-mesebb megbízást kapta l-ső és 2 ik századunk annál kevésbbé, mert éjjel az eső bőrig áz''a tott bennünk rögtönzött sátrainkban; ez álla pótban ért a parancs, hogy menjünk a . . . . ik ezred segítségére — az alábbiakért nem akarom megnevetni — melyet az ellenség megtámadott s tranját veszélyezteti. Nem minden zúgolódás nélkül indultunk útnak az Unna mentén a folyton szakadó esőben. 2 órai menés után Sza-vina Glavicanál találk« zunk a fenti ezred előőrseivel, kérdezősködésünkre megtudtuk, hogy egyik oldalvédjökre vagy 20 lövés esett, innen adesperatio; a jámbor trencséni fiuk Novibót jőve még nem hallottak golyót fütyölni, azt hitték hogy Bosnia összes insurgensségo hátukban van. Miután a közeli hegyeket s erdőket keresztül vizsgálva meggyőződtünk, hogy ellenségnek hire sincs, visszaindulánk boszankodva a hasztalan fárasztatásért, ''/a óra múlva azonban lóvesztében nyargal utánunk egy adjutans mennyre földre esküdözve, hogy saját szemeivel látott a hegyeken fegyveres népet. Visszafordítanak bennünk a locsogó sárban, rajvonalban lőkészen zörej nélkül vomxlunk fel a hegyekre s mit latunk ? ... . Csendesen legelésző nyájat, bámuló pásztorokat hosszú botjaikkal vállaikon, melyek adjutansunk szemeiben fegyverként csillogtak. (Don Quichote harcza uj kiadásban) Boszankodva jöttünk le a hegyekről, volt is ám mit hallani tót atyánkfiának legénységünktől; nem csoda, az egész komédia egy napunkba került. Este ti órakor tértünk viasza Krupába hova be is szállásoltattunk, de hogyan ? 50 — 80 ember egy házba összeszorítva ugy hogy, sze gény emberünK psak „Hapták ,-ban állhatták a hosszú éjjelt. sem örülhettüok soká a födélalattiságnak, mert már másnap a Krupától
1 órányira fekvő Lipovliani és Mala Gumila magaslataira vonultunk. Az ellenség itt már mutatkozott, sőt éjjel hadállásukat oly közel tol tákhogy fenyegető át kiáltásai kat csatárőrserege-inkhez jól át lehetett hallani; mégis, midőn másnap a köd feltisstulta után csatarendben el-lenők indultunk vités orditásaik daczára nyom nélkül eltűntek. Akadálytalanul folytattuk utunkat; Poljehes közel e falu küldöttségileg mutatá be hódolatát, mig ugyanitt Stjena lakossága egyesülve másokkal oldalunkban foglaltak állást a harcsot elfogadni készek. Néhány átküldött sUppner s ezredünk, s az l-ső vadászzászlóalj 2—2 századának bekerítő mozdulataira, melynek veszélyességét, minden hadtudomány nélkül is belátták — nagy bölcsen megszaladtak. Nem üldözhettük őket, mert parancsunk volt haladéktalanul Cazinba vonulni; ez azonban útközben megváltoztatván Poljeben ütöttük fel táborunkat 2 napig itt maradva. 6-án reggel Cazinon keresztül Peci nek tartottunk, sejtelmünk sem iévén — ép ugy mint Philipovich bárónak okt. 4-iki optimizmuson alapuló jelentése után a bekövetke ze''.t 2 napi véres harczról. Mintegy 10 óra tnj-ban találkoztunk az ellennel Pecitől délkeletre s azonnal kezdetét vette az ütközet, melyet a törökök karaslainak neveznek, a helyről, hol összegyülekeztek, mi Rrivajainak is, de leghelyesebben nevezhető el Peciről, mert a házak, hol a küzdelem folyt Pecihez tartoznak daczára hogy attól 1 órányira fekszenek, mi itt nem ritkaság. Neai hiszek tévedni, ha állitom, hogy az ütközet kivételében, kevés tervszerűség volt, talán azért, mert a felkelők számAt biztosan nem tudák, mindössze 1600 ra tevék, csak csata után tudák meg, vagy vallák be, hogy 4000-et szórtunk szél, mely szám tekintve a csatatér nagyságát, s azt hogy minden fontos pont is sűrűn meg volt rakva ellenséggel, túlzottnak éppen nem mondható. Századommal a jobb szárnyon levén bővebben csak erről irhatok. A jobb szárnyat ezredünk 2 batalionja képezte, feladata volt az ellent a czentrumra vetni, mi da czára az ellenállás hevességének sikeresen meg is lett volna oldható, ha néhány század. túlságos óvatosságból magát hátul nem tartja. Mindenütt a legmakacsabb ellenállással talál köztünk. Minden kis tért, hegyet s házat véresen foglalhattunk el. Sohasem láttam oly vakmerőséggel harczolni s a halállal oly keveset törődni, mint ezek a mohamedánok vallási fanatismusok felizgatva levén. 10 — 20 án egy-egy csoportba egyesülve házakba vonták magukat, gyilkoló puskatüzet bocsátva ránk s szurony támadásainknak éles handzsárjukkal vitézül ellenállva. Nem is menekült meg ily helyről egy sem. Házaikat felgyújtottuk, csak azokat kímélvén meg, melyek lakóit békés foglalkozásban találtuk, hogy mily kár volt, elmondom később. — Igy minden lépést vérrel pecsételve nyomult előre az l-ső század Orosz főh. a 2-ik század Drappéi kap. vezetése alatt egy hegynyelvig, melyen 1 órakor állást foglalva, azt a tulszámu ellen minden erőlködése daczára alkonyatig megtartottuk. Nem volt itt más egy század sem, mint a (5-ik, mely egy hegyi lak mellett oldalunkat védte ; be-kerittetéstől minden pillanatban tarthattunk, ez az ellenség gyülekezéséből, s támadó fellépésétől várható is volt, de nem adhattuk fel a kedvező poáitiót, reményivé, hogy csapataink előre nyomulnak. Hasztalan remény. A 2 tk szárad tisztjei a kapitányt kivévén, mind megsebesültek ; a 6 ik század, melynek kapitánya betegen, tisztjei sebesülten vitettek cl, egy őr mester vezetése alatt már-már tágitani készült. Az elleuség dobpörgése, „Haide bratye, IJdri bratyc, ne bojsza" kiálltása egész közelben alig 100 lépésnyire hangzott. A helyzet válságos volt.
n
(Vége következik.)
Helyi hírek
— Sorsjáték. A kisded nevelő egyesület női választmánya által, ministerileg engedélyezett tárgy sorsjáték húzása, mint az eredeti 10 kros sorsjegyekon olvasható, ma, nov. 3 án délután 3 órakor a városháza nagy teremében tartatik meg. Kisorsolandó tárgy 50 darab van. Sorsjegyek a húzás előtt még mindig kaphatók. A jövedelem — mint tudva van, a nagy- és kis kanizsai sebesült katonák s a mozgósítás által nyomorban szenvedő családok segélyezésére forditta''ik. A nyerő számok lapunk legközelebbi számában közöltetni fognak. A húzás nyilvános levén, minden érdekelt megjelenhe-tik a teremben.
— Halottak estéje kegyeletes megtartásához kedvezett az időjárás, és este hullámzó népáradat lepte el a fénytengerben u*zó temetőt. Itt ott könyek gördültek a gyertyák közé és sóhajok vegyültek a virágok illatárjába, másutt térdelve imáztak: Adj Uram öröknyugodal-mat nékik !
— S idoli ur circusában nov. 5-én a helybeli szegények javára lesz előadás. Felhívjuk a t. közönség figyelmét. Általában szép pártolásban részesül Sidoli ur társulata, de mégis
NOVEMBER 3 án 1878.
érdemié. Mind a mülovaglás, mind egyéb pro-ductiókban igyekeztek változatosságotidézni el-
— A mala egerszegi ügyvédi kamara közzé tes», hogy Dr. Tuboly Gyula az ügyvédi lajstromba felvétetett, elhalt Saeredy Pál irodája részére gondnokul Hajós Mihály alsó-lendvai ügyvéd rendeltetett ki.
— Kis-Kanizsán Gerócs Imre véletlenül mély kútba esett s bele halt.
— A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet kebelében alakult .Deák" szépirodalmi könyvtár tisztviselőinek választása okt. hó 2S-án történt köve''kező eredménynyel: Elnökül szavazattöbbséggel Székely István III. éves, pénztárnokul: Szemmáry József III, fő könyvrárnokul : Luberszbeck Lajos II. éves, jegyzőül Cseh Antal II. éves és végül bízott-mányi tagokul: Magasházy Gyula, Szabó György, Vértessy Tivadar III éves; Kiss Jenő, Semetke József II. éves; Eggert N., Kim N. Újvári N., Varga N I. éves hallgatók választtattak meg.
— A köveskállal boriigynökség a szeptember hóban tartott értekezletén Raksányi Károly elnök megnyitó beszedet tartott, mely szerint mi a részvétet illeti, hogy hogyan karolta fel a vidék a társulatot? kitűnik abból, hogy 7 hegyközségből az alakuló gyűlésen alig voJtak 40 en, a második szept. végére hirdetett gyűlés pedig a miatt, mert alig jelentek m^g 5 — 6 ;»n, meg sem tartathatott. — A figyelemmel végig hallgatott kimerítő megnyitó beszéd után a szép számmal megjelent termelők, a piucze-egylft eszméjét megragadván, előadták — pro et contra — véleményüket s végre is, részvét hiánya miatt, abban lett a megállapodás, hogy még az idén a borügynökséggel érik be, s hogy minél több tagokat nyerhessenek, hegyközségenként meghízottak küldöttek ki aláírási iwel, tagokat gyűjteni. A tagsági dij 30 krban állapíttatott m-g. Elnökül újólag Raksányi Károly b. benyei ref. lelkész, jegyzőnek Vörösmarty József oki. mérnök, központi ügynöknek Tima Imre köveskállai hegyelnök választattak.
— Triest és iiumeba való fa- és gabona szállításira szóló közvetlen díjtételek hatályon kivüli helyezését illetőleg. Az 1877. évi január 1-től érvényes kivételes díjszabásokban foglalt közvetlen díjtételek a déli vasút és az Alföld fiumei vasút állomásai közötti forgalomban, kocsirakmányokban feladott épilő szor-s«ám- és fürészfa, hordódonga továbbá minden nemű gabona, hüvelyesek, őrlemények (gabonából) és olajveteményeknek Triest és Fiúméba való szállítására, a f. é. november 1-ével az osztr. magyar kikötőkkel és Cormons (átm.) állomással egyrészt és a magyar vasutak állomásaival másrészt hatályba lépő díjszabásáltal ugvanazon naptól fogva érvényen kivül helyeztetnek. Bécs. Budapest, Pécs 1878. október hóban.
— Azt hittük, hogy Zala Egerszeg ^á-ros nyer valamit a kanalizálással, de hogy ez annak hátrányara van, bizonyitá a f. évi október 28 án éjjel 12 órakor kiütött tűzvész körülménye ; mert a kanalizálás alkalmáva'' wz országútra kivetett föld a sok esőzés folytán oly nagy sárrá vált. hogy az ezen éjjel kiütött tűz alkalmával a tűzoltók kissé későbbi megjeloné sét az okozta, miszerint a lovak a szereket a sárból alig tudták kihúzni. r. 1.
— Rövid hirek. Bem sírja Al^ppoban elhagyatott állapotban van. — Pestmegyének az elófogatok kiállítása 200,UOO forintnál többe került. — A Mária Terézia rend alaptőkéje S millió forint. — Kun Géza honvédezredes m-g-hali — Philadelphiában 20 millió frtra rupó kárt tett egy vihar. — Jegyzők lapja szerkesztését Dr. Mészáros Károly vette át. — Bpesten nagy vihar dühöngött okt. 28-án délután. — Soldosné tavaszazai Berlinbe megy vendégszereplésre. — Hivatalos kimutatás szerint veszteségünk Boszniában 4786 katona, 3885 sebesült, 666 halott és 235 eltűnt.
Irodalom.
— Cj zenemilvek. Pirnitzer Frigyes jóhirü zeneruükereskedésében ujabban megjelent és beküldetett hozzánk: Kanapee-marsch Rosen-zweig Vilmostól, ára 60 kr. — »Zwei Lieder* az első »Es ziülh mit unsichtbarer Macht" R->-senberg Henriette tői, második „Schöne Wiege meiner Leiden* Heinetói, mindkettőt, énekhangra zongora kísérettel szerzé Schweida Rudolf. Ára 1 frt 5 kr. Megyénk székhelyén lakó szellemdu8 költőnőt szívélyesen üdvözöljük a gyö.iyörü költeményért s örvendünk, hogy rokonszenves d illainra alkalmaztatott, óhajtjuk : dalárdáink tanulják be. Csak egy a baj: nem magyar nyelven van irva; egyébként ugy tudjuk, miszerint a szép^rzelmü költőnő magyarul is ir költeményeket éa ez szebb, bájolóbb is. nekünk bizonyosan az! — Megjelentek továbbá a népszínházi müsorozatban „A ripacsos Pinta dolmányau ára 90 kr. — „A strike" ára 1 frt 30 kr. — é.-» „A sárga csikó" ára 90 kr. Ajánljuk a zenekedvelők figyelmébe.
tizenhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
NOVEMBER 3 án 1878.
Heti naptéir.
November 3-tól november 9 ig 187$.
uxp Katb. ¿a prot. ü R r ÍS g naptár naptár utj
44. A király «zámvételéröl. Mát¿ XVIII. i
"" Vasamtp K 21 Vikt tz A zu aid. 4 Hétfő Bor. Kár. 23 Jakab. '' f> Kedd Imre hcrcz. 24 Areth. Sr.erd« Léninl 25 Marc*. 7 c''sütrirtftk Engelbret Demeter '' .s Péutek Gottfried 27 Ncsttír Sxombat .Tivadar Terent. a. 55
Szerkesztői üzenet.
3062 P. P. Kö3««nettel vettük, már megkésett, az idiiben a diszebéden valánk, igen sajnáljuk, h<»gy nem lehetett szerencsénk találkozhatni,
3063. Mutnik. Igen szívesen vejzsziik, a moa-tanit is köszönjük.
3064. 8. S Eger. Azonnal válaszoltunk. Szíves üdvözlet ! Örvendünk a kilátásba helyezett találkozásnak.
3065. M. Bpest Személyesen.
30f.rt K. K. fiy. Közöljük ; a régibbel már nem szolgálhatunk
3067. Dr. V. Helyea.
H I R D
3068. B Szent-Gróth. Megkésett. Sajnáljuk.
3069. Cs. Acaád. Mielőbb közöljük.
3070. 8. Bpest. Vártuk, sajnáljak
Felelős szerkesztő: BátOrfi LajOS.
Nyllttér.*)
Knortzer Károly ur vendéglőjében okt. 29. est« egy magas azoké bonvéd hadnagy becsipett
* E rovat alatt köslnttárt felelősséget nem vállal Szerk.
állapotban volt ugyan, mind a mellett józan állapotában vegye figyelembe, hogy a gorombaság s ok nélküli henczegés egy katonatiszttói sem erény, s hogy a cxipésslegénjr is becsdletes honpolgár, kinek munkássága nélkül még az ntcxán járni sem tudna tiszteségesen. Alulirt méltatlanul általa megtámadtatván s mert becsületes czipéss vagyok,» más szobába >aló menésemet durván kívánta, ezennel rendreutasítom s kikérem magamnak a jövőbeni oknél-kflli sértegetést. Én megfizetem amit költök, ezt mindenkire alig-alig mondhatni.
Ítéljen a t közönség.
Nagy-Kanizsa, okt. 30. 1878.
Ama bizonyos czipéaz segéd.
If B 0
t
k kö-
F
<*.•» Herczegovinaba Ifttek bchiva legjobb mnnkáaai vetkeztében kénytelenek vagyunk
China-ezüst áru gyárunkat
vg 1 og l»«"/»x(iiit«!ni éa temérdek díszes china.czilst gyártmányain-kon siedchneacn — a gyári átakon mélyen leszállítva — tnl:tdni. Kiuieritó'' árjegyzékek kívánatra ingyen éa díjmentesen küldetnek.
Leszállított arak.
el.^bb mOSt • előbb
360, 1.50 7.50, 2.80 7.50, 2 80 7.50, 2 80 5 —, 2.30
6 lirb
6 drb
r, (1 rb
i> drb.
1 drb.
1 drb.
1 drb.
I .«''(JUJ frt. f tali ('':
és ec
kávéskanál evőkanál asztali-kés asztaii villa levesmerő
tejszedokanál 3 ón, 1*50 ezukortartó 14 — 8.—
8—,
5—, 2.50,
6—,
most
2 — 3.— 2 70.
1 drb. vaj8zelencze
1 pár gyrrtyarai tó 6 drb kéazsámoly 1 drb eztikorfogó
6 drb. asztalikés, 6.—, 2 50 6 drb ugyanolyan villa 6.— 2 50.
_________________ ,1 drb. sótartó —.70
al»b gombgarnitur géppel 1 frt. 1 drb. czigarett-dohánytart«^ 2 i>vábbá díszes «zelem''zék, kávé és theakann.''ík, tálczák. asz-i*7.ek. függő lámpák, ezukorhiutők, fogpiszkálj-tartók, olaj-zetkéazletf k éa sok más tárgyak ogjanoly potom-árakon.
(695 5—12)
Kiilösen figyelembe veendő: drb. eiökaiij.1, 6 dib. kéa, o drb. villa, 6 drb kávés kanál mind a 24 drb csino» tokban 24 frt helyett csak 10 frt.
I''gyauaz, britania ezüstból mind a "24 drb. diszes tokban csak 7 frt. Megrendelések utánvéttel gyoraan és pontosan eszközöltetnek.
Wien, Rotlieuthurmstras.se 29.
Hamisítás ellen minta és védjegygyei biztosítva.
50
ftVXÜH
Gyomor-só Jjj^
(Emósztő-por) ^
90 — 1878
Pályázat.
S o b. a u
a"n JJL Gyulától.
Az országos gyógytár tulajdonosától Stockerau.
Orvosi tekintélyek elismerő nyilatkozatai szerint a legismertebb füsserek összetétele által, különös hatású gyógykivouatnak bizonyult be az emésztés és vértisztulásnál, valamint ezek következményeinél, ngy-mínt a fölttalegos gyomorsavnál, étvágyhiány, gyomorhév és szorulásoktól Hatályos szer gyengeségi állapot ellen nők és gyermekeknél : halvány arezszin, lesoványodás, sergaság éa köszvény ellen. Folytonos használat által ez az egyedüli biztos szer, buskolyaág és lépkóroa kedélyhangulatnál.
A „Mediciniscbv VVohenachrift* április 15. azáma a következőket irja: ,A stockeraui gyógytárbOl való gyomor-só hasznos szer emésztési bajoknál, gyomorgyengülés és hurutnál, valamint az étvágyhiány stb.-nél igen jól működik, sőt több mint jó hatásúnak bizonyult be — Összetétele a legpróbáltabb fűszerekből oly kitüuő hatású, mely a legújabb időkben elósr.ör jutott köztudomásra. A jó aikert láthatólag idézi elő, és túlszárnyalja azokat, melyek eddig a haszonraforditisnAl éléretttek -, és így mindönki, ki tudja, mily határozottan károsítja az egészséget a háborgatott emésztés, éa mint rontja le a testi állapotot, nem fogja egy ily arernek hatásosságát félreismerni.
Egy doboz ára 75 kr. Vidékre utánvétel mellett a legkevesebb két doboz rendelhető.
Valódi minőségben Nagy-Kanizsán rsak Práger Béla gyógyszerész urnái kapható. (708 2-10)
A Zalamegyei gazdasági egyesület 50 az az ötven darab 10 az az t i z frankos arany jutalom dijt tüz ki egy magyar nyelven irt szőllőszeti szakmunkára, mely Zalamegye helyi viszonyainak figyelemben tartása mellett a talaj s ehhez alkalmazva a fajok megválasztását, főldforgalást, ültetést, miveléai módokat, szüretelést, borkezelést szóval a bortermeié« minden ágazatát alaposan, népies nyelven és modorban, rövides, de kielégítően fogalmazva tárgyalja.
A* idegen kézzel irt, lapszámozott munka a szerző nevét tartalmazó lepecséteit jeligés levélkével együtt 1879. évi juniua hó 30-ig Zala Egerszegre az egyesület titkárjához pecsét alatt beküldendő.
A beérkezendő pályamunkák között, aránylagosat! legjobb is csak ugy részesülhet dijban, ha a hitüzött feltételeknek teljesen megfelel. (733 1 — 1)
A dijjazott munka a szerzű. tulajdna marad, de a gazdasági egyesület jogosítva leend azt legfeljebb egy ezer (1U00) példányban a megye lakósai között leendő kiosztás végett kiadni.
A zalamegyei gazdasági egyesület Zala Egerezen, 1878 ik évi szeptember hó 2 án tartott közgyűléséből.
(733 1 — 1)
Utánnyomat nem dijaztatik.
Szigethy Antal,
titkár.
9?
Mozgósít s"!
következtében, egy elsor-wlü birodalmi gyár munkásai szolgálattételre behivattak, e miatt a gyár kénytelen szünetelni, s annak tulajdonosa li-lieto módon készletén mielőbb iparkodott túladni; — erről táviratilag értesülvén, siettem ezt magamnak megszerezni, mi sikerült is, és igy azon kedvező helyzetben vagyok, hogy a t. helybeli és vidéki közönségnek a legújabb divatú kelméket bámulandó olcsó áron kiszolgálhassam.
Midőn erről a n. é. közönséget, tiszteletteljesen értesíteném, bátor vagyok még az alanti czikkek árait közölni, s kérem szives
pártfogását; illő tisztelettel
Árjegyzékek es minták kívánatra Ingyen és beraentve küldetnek.
FELDMANN N.,
Székesfehérvár, nádor-uteza.
Árjegyzék. — 1-ső szám.
Ruhakelmék.
•S670 m. valódi Bethani kelmék 06966 „ a legújabb divatú őszi kelme
n
helyett most
— .45 —.22
(Jamgarn szövó->ü
0*»o
5640 * Harnby tiszta szőr „
7535 „ a legújabb divatú fantatfka Cornélia kelmék a legújabb hamburgi kelmék 4/4 valódi gyapot elegáns ruhákra
valódi gyapot rips minden színben valódi selyem popelin n „
4*36 356« 2(540 5435 6uOO 23( K) 3420 2000 1500 1025 2600 15lK» 6000
B/% legfinomabb tlane!
6/fc posztó női ruhákra „ ,
valódi fekete moiré alsó szoknyára gyapjú moiré
fekete ternó H/\ valódi cloth alapin
fekete liszterek 30 krlól kezdve.
-.40
— .50
— .65
— .80 -.90
1.90 1.80 -.90 1.40 1.80 2.50 — .80 1.10 1.80 2.20 3.50
-.18 —.25 -.30 —.40 -.42
— .75
— .85 -.43
— .60
— .90 1.10
— .30 -.45
— .70 -.90
1.25
85 „ 75 „
9S n 62 , 40 , 36 , 25 , 72 „
30 „ valódi szilisztriai vászon
30 „ „ trűbai gyolcs
32 , „ hegyi vászon
30 , , fehéritetlen rumburgi
30 „ , creasz gyolcs
30 * , hollandi a legnehezebb
32 , . irlandi gyolcs
házi haszuálatra gyolcs
6.— 7.50 9.-
14.-10.-16.—
15.-6.—
an
3.50 Mindenféle fehérnemük pargetból, sinor és Piqueből, ugy 4.50 azok az árakhoz.
5.80 helyett most
250 Paar fehér női harisnya —.60 —.27
240 n » n • négy soros pamutból —.90 —.36 300 „ , , , valódi kézi kötés 1.20 —.45 7.50 több 1000 Paar színes női kapeza,
r> «• •• • - ---
7.50 6.50 8.55
_ , 20 krtói kezdve egész 40
v. ... j i , , r- . , , 1113 2° knS ül mindenféle férfi- és női gallérok éa manschetták,
Vcgul pcd.g több ezer rof a legnehezebb rumburg. éa holllandi nyak-kendők, nyak-bodrok 7 kr. csipke kendők minden szin^
ben 25 kr.
Árjegyzék. — 2-ik szám.
.Uosókelmék.
2<XXJ m. rózaaszin Creton
3650 56(X) 3800 9000
50O0 2500 ÍOOO
színes chitfon Piquettek
Pique szines virágokkul
igen finom fehérrári festő |_j csikós éa
virágos sárga csíkos Nanking s/» valódi oxford szefíir kelmék
helyett csak
—.25 —.13
— .30 —.17 -.45 -.25 —.50 —.24
-.48 -.22
— .2« -.15 -.40 —.22
— 5» —.20
gyolcs maradékok 10 r. 20 rőtig.
Árjegyzék. — 4-ik szám.
Fekériiemfiek.
240 db. dolgozó ing. oxfordbói jobbféle „
a legnehezebb n igen jó kartonból valódi franczia Creton a legfinomabb Creton álló gallér szefir kelméből 4 soros mell ea álló gallér fehér ing, igen jó chitíonból valódi madepolauból finom szegélylyel sima mell 3 soros igen jó chifi''on valódi mad*polanból 4 soros mell sweiezi hímzéssel, gallérral és anélkül dus hímzéssel
helyett most
365 240 185 475 360 90 180 160 240 225 150 100
1 20 1.50 1.80 1.40 1.80 2.40 3.-1.80 2.-1.90 2.40 3.20 2.50
— .65 -.80 1.— -.90 1.10 1.25 1.75 -.95 1.20 1.30 1.70 1.80 1.50
Árjegyzék. — ÖU v. 30 r. Canavász sziliaztriai 140 „ 30 „ trúbaj Canavász 165 „ 30 , rózsaszín 200 „ 30 „ valódi r"mburgi 290 „ 32 „ legnehezebb rumburgi 145 „ 32 „ rumburgi rózsaszín 10 „ 35 „ legnehezut b tiszta czérna
3-ik szám. helyett csak
5 20 6.50 7 — 11.— 13.80 16.-20 -
2.65 3.40 3.55 6.-7.50 8.-12.-
25 frt t>eváaá,rlás utaja. egy ítarton
Árjegyzék. — .r)-ik szám
Nói fehérnemöek. 225 db. női ing a legjobb chiffonbói
igen szép szegélylyel és himzéssol tiszta madepolanból a legss. hímzéssel hállórékli szép tantazé melUl
„ a legdíszesebb hímzéssel „ valódi sweiezi hímzéssel alsó szoknya 1 — 2 fodorral a lrgjobb chiffonbói fél uszály „ madppolaubol hímzéssel , a legdúsabb hímzései és fodorral 4.50 „ minden minden bőségben 1.20
. pánczél minder minden számban 1.80 „ szaténból minden számban 2.50
„ kanalblanzset egész magws 4.—
Árjegyzékek es wlaták klváaatra iagye« es bérreatve kflldet»ek
200 150 180 145 95 80 75 120
95 120 140
96 60
helyett most
1.80 2.50 3— 2.20 2.80 3.50 2.80 3-3.40
1.— 1 20 1.60 1.-1.30 1.50 1.50 1.95 2.50 3— -.67 1.10 1.60 220
150 db. "U
120 • •
100 ■ •
96 n J
62 n 1
150 ■ 7»
130 • 7u
100 n 7i
300 • Vs
260 V»
340 » V.
200 a 7»
140 • 8/k
160 • V»
180 » V»
170 » Vi
100 n
150 n 10A
Árjegyzék. — 6-ik szám. Télikendók.
2.50
valódi dúcot kendő 3.50
• gyapot kendő minden színben 4.50 „ p >sztó kendó nehéz rojttal 7.50 B Töffli kendő 9.—
íöteg nehéz Tricot kendó csíkos 3.20
2.— 1.80 1.10
posztó kendó 1.60
2.40 3.20 4.50
Berlini kendó minden színben 2.20
. 1-80 . 1.40
águ utazó Plaidek 16.—
ímalai kendők hosszú rojttal 18.—
n ■
helyett most 1.-
1.50 2.80 3.25 3.75 1.60 1.— -.95 — .60 -.75 1.25 1.85 2.40 -.95 — .80 —.60 5.50 5.50
Árjegyzék. — 7-ik szám.
Fehér és szines Pargetok. helyett csak 360 méter fc/i zainor Parget
I • A i
450 28o 340 280 290
9/.
/ 8 » » */s » hölgyi parget V% Piq^ Parget
a legszebb mintákkal •/. 11 legnehezebb alsószoknyákra
»"V • -- — - -
— .35 -.40 -.75
— .55 —.75 -.90
— .22 -.25 -.35
— .30
— .35 -.46
több ezer m.szines Parget^k 15 krtól kezdve 30 krig a legfinomabb 30000 m. a legújabb mintájú PlÜsze Pargetok —.80 —.35
10QQ m. dupla parget —.55 _.28
I ''W_(686 9-10)
A megrendelt czikkek minőség és jóságaért kezeskedem. - Minta gyűjtemények nagy valasztéka e lapok kiadó hivatalában megtekinthető.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
NOVEMBER 3 in 1878.
Ti _
Különösen figyelemre méltó a hírneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gyógyereje, elválasstó, érlelő 8 fájdalom csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű bajokban. —'' Ily bajok á torokgyulladás, légcsőhurut, b ő r k é s-barnaság, hártyásgyik (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrázások, darázs- vagy méhszurások, konok fekélyek, zúzatok (contusiók) meglepő gyors fájdalomcsillapítás*«! — rögzöU daganatok, gumók, tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma ligna"), megkeméuy kedések, genyedések, vérkelések, minden mirigy betegségek, görvébcs fekélyek, fagy daganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tagszivacs, csont-szu, kificzamitás és megrándulások, helyi csuz; továbbá a szülés foljtáni lábfelfak»dasok és sebek, fájós, fekély-zett vagy már genyes női mell — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezeu jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darazs és méh iullánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata tolytán annyira előtűnik, fc.»gy azután a testből közönségesen szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetleu gyógyszer, mel) nek jelessége leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bár mikor felmutatható bizonyitványai által már rég<>n a legfényesebben elismertetett — rendkívüli s legkülönne. mübb esetekben megpróbált hatásánál és feliünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hírét kétségbe-vonhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasítással együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küld-ményezó raktár: Pe*ten TOROK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király uteta 7-ik sz. a. Nagy-Kanizsán: Práger Béla gyógyszertárában, B e 1 u a József gyógyszertárában, Alsó-Lendván: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stambnrszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZLÓHOZ czímezve: Budapest (Ráczváros, Bocskay tér, 710. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek. (G58 15 — 50)
M
OLL SEIDLITZ - PORA.
f^.ilr olrlrnr volnrli hA minJen dobo7 «-"»«"lapján a ha» Vy&clK. «IIVIVIJI > tlllJU.1, ¿^ t(;n »oki«* ro»it«>tt ey.égnm v:iu
lenyomva.
Büntető bírósági Ítéletek íainét.lten ronstatnlták czégem és védjegyem megliamisiltatását ; azért «Sva int<''m a közönséget az ilyen hamisítványok vásárlása ellen minthogy azok csak ámításra vaunak számítva.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
Valódi minőségben az x-el jelölt ctégeknél.
RANCZIA BORSZESZ SÚVAL.
Cl___________________
•] A legmegbízhatóbb önsegélyző szere a szenvedd emberiségnek
.jj minden belső es külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min-dennemü sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyílt *«»hek, rák fekélyek, üszök, szemgvülladás. min~ ennomll bénulás és sérülés stb stb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. ó
Valódi minőségben a f-tol jelölt rzégeknél.
lORSCH-HAUAJ-ZSIROLAJ.
Dl
KrOhu M. és társától Bercreiiben (Norvégiában).
tizen hulmáj-zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi czélokra használható.
Ara egy üvegnek használati utas tással I frt o é.
Valódi minőségben a *-al jelölt rzégeknél.
Raktárak: N.-Kanizs* (x) Práger Béla gyógy, ixf) Rosenb.-rg József, (x) Kesselhofcr József. (x) Rosenfeltl. (x) lMus Józv«f gyógyszerész. — Z a 1 a • K « e r s z e g (xf#> „Gyógyszertár a Szt. lélekhez. — I! x r f i (x) Doruer S. Csáktornya Göncz L. v. gyógyszerész Kai ád Keruatzky A gyógyszerész K a p 0 * v á r (.xf''j Kohn J íx) S.-hröder Sándor gyógy Ka pro u c z a (xf*) Werli M. eyópy. Kőszeg (x*) Csacsinovie.. Est. gyógy (x*) Küttel lat gyógy. Keszthely (x) Schleifer A (x) Wttiwch K. Kírrocnd (xf) R*tz Ján Szombathely x) Pillich Ferenc* gyógy. S o j> r o n \ x) Mezey And. gyógy (x) Molnár L gyógy Verőcze ^x*) He«-* J K. gyógy. B á n o k-S z -G y 3 r g y (x) A. C Kibic gy ógy. Zágráb . x) Mítübaeh S. gyógy (x) Irgalmashoz gyógv (x) H>g«düs Gy. gyógy v**) Perklet Ján. gyógy. Szalonak <x) St''nwarz Gnsziáv gyógy. Kar ad (x Koehlitz Ist. (x) lieraátzky A. (502 «4—40)
Nyujtsunk kezet a szerencsének!
375,000 birodalmi márka vagy 218,750 forint
főnyereményt nynjt kedvező esetben a legújabb nany penzkisor-SOláS, mely a magas ko.'' many által jóváhagy vh és biztosi tv a van.
K»en nj tervezet előnye abban áll. hogy néhány hónap főfolyása alatt 7 sorsolásban 42 600 Ryerewénynek okvetlen kisorsolás alá kell kerüluie, köztük esetleges 375,000 bir. márka vagy 218,750 frintnyi főnyeremény nyel osztrák értékben, részleg pedig :
1 nyerem, á m. 250.000 1 nyer á in. 12 000
l uyerem. á m. 125 000 24 nyer á in. 10.000
l nyerem, á m. 80 000 2 nyer á m 8000
1 nyerem á in. 60.000 31 nyer á m. 5000
1 nyerem, á m. 50.000 61 nyer. á m. 4000
1 nyerem, á m. 40 000 3<M nyer á m. 2000
1 nyer»-m. á m 36 000 502 nyer. á m. 1000
3 nyerem, á m. 30 000 621 nyer. á m. 500
1 nyerem, á m. 25 000 675 nyer. á m. 250
6 nyerem, á m. 20,000 22350 nyer. á m. 138
6 nyerem, á m 15.000 stb stb.
A legközelebbi első, az állam által biztosított nyeremény-húzás pénz-kisorslása hivatalo-an van megállapítva a Sorsjegyek következő összegbe kerülnek :
1 egén* eredeti sorsjegynek ára c*ak fi márka vagy .> frt ''>0 kr. o é. b. 1 fél , „ „ 3 „ . 1 „v75 „
1 ''»egyed „ , „ . 1 . „ - , ÍH1 „
\ alain. nnyi megbízás az őszzeg előleges beküldése v.igy postautalvany mellet azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik, mindenki magát .íz állá n cziinerével ellátott eredeti vors-jegyet kapván tőlünk kezéhez
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetek dij nélkül mellékelteinek minden húzás után pedig frls/ólitás nélkül küldjük résztvevőinknek .i kivaUlos búzám jegyzéket
A nyeremények kifizetése m indenkor pontosan aZ állam jótállása mellett történik s akár közvetlen megküldése vxgv kivá-natra érdekeltjeinknek Ausztria miuden nagyobb piaczain fennálló összeköttetéseink által kézbeglttethelik.
Vállalati! nknak mindedkor kedvezett a szerencse, sok BI8S tekintélyes nyeremény között Qytkran az első főnyereményeknek
örvendvén az, melyek az érdekelteknek közvetlenül fizettettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre számíthatván, kéretik, már a közeli húzás miatt Is minden megbízást minél előbb, de mindenesetre f. évi november 15-ike előtt közvetlenül alulírott bankházhoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és váltó üzlet Hamburgban,
bevásái lása és eladása mindennemű államkötvények, vasnti részvények és köicsönsorsjegyeknek. U. i. köszönetünket fejezre ki ezennel irántunk eddig tanúsított bizalomért, tolkérjük az nj kisorsolásnálí részvételre, fő-törekvésünk ezentúl is oda iránynland, mindenkor pontos és szilárd szolgálat által tisztelt érdekeltjeink teljes megelégedését kiérdemelni. Föntobbick. (7|7 | (j_6)
Mindenkinek
oda ajándékozzuk
a l»''£N7.ük*ó£*aftbb hazi eszközüket, u m.: ká>^s- (>s evőkanalakat , késeket és villákat, síb. stb.
A mostmábai: megbukott nagy brhaiiia ezüst-gyár rsőd-választmánjától fólszólitt/.ttunk, hogy a nálunk rak''.iron lev" valamennyi hritánia erüst-árukat a csekély fuvar- és munkaHíj negyedének megtérítése mellett elajándékozzuk.
A minden egyes rzikkuél kiirt árnak beküldése, avagy utánvétele m«l ett csupán az Angolországbúi Uécsig járó szállitáöi dij és a mu kadij egy csekély részének mogtéritése mellett mind nkí a köv. tkezöket
SW" Ingyen kapja.
6 drb
95 kr.
3 25 kr 85 kr.
hrítánia-czflst evőkanál, 6 drb. u^yaoily ká veskanal összes-mi 12 drb. ezelótt G frtba került,
most mind a 12 drb..................
•"> drb británia-e/.ü.st asztali két angol aczéléllel, továbbá 1» ugyanolyan villa, összesen 12 drb . mely ezelőtt 9 l''rtbi került, most mind a 12 drb.....
1 drb. tejszedő-kanál, tömöisolyu, ezelőtt 3 trt. most . 1 drb. levesszedő kanál, legsúlyosabb fajú, legjobb britá-
nia ezüstből, ezelótt 4 frt. most.......... I 25 kr.
KzenkivQl di^zes a-ziali gyertyatatartók, pároi.kínt 1 frt, 2.—, 2.50, 3 — ; tálezák 50, 75, 80 kr , 1 frt es 1. 40 krajával; kávé« v.igv theás kannák á 2 frt. 2."0, 3—. 4 frt; ezukorfogók á 35, r,0, HO kr. és 1 frt; ezukordohozok á 2. 2.HO, 4 - , 5.50, 7 frt; rrukorszórok á 25. 15, 75. 07 kr , 1 frt; ecze:- és olaj-caralfinák á 2 50, 2 80, 3.50, 4.75. 5 frt : vajdobozok á 75, í«5, 1.70, 2 *0, 3.25, 4 — éa még számtalan tárgyak.
KQIöuősen fl^yelciure méltó.
•> drb. asztali kés leutin. británia-ezüitnycllel, angol aezéléllel. 6 drb. Ugyanolyan villa, 6 drb. nehéz kit »rő evőkanál 6 drb. Ugyanolyan kávéskanál, összosen drb.. melyek ezelőtt 15 fr:bá kerültek, most összesen mind a 24 drb. 4 frt 60 kr. Mind az itt fölsorolt tárgyak a legfinomabb británia ezüstből vannak készítve s azoknak fehéren maradásukért
■v 15 évi jótállás válUtlUUik. "M Igyekezzék mindenki megrendelését lehető leggyorsabban beküldeni, mivel előreláthatólag ily roppant olcsóság mellett, minden cs.khamar el fog kelni. Czim és a cs. k. oszt. magyar tartományok egyedüli megrendelési h^lve a brltánia-ezűstgyár főraktára: '' l™ 3-12)
Illan és Kanti I. Elisabethstrasse 6.
I)r. Tanzer fogorvos,
előadó tanár Gráczban az egyetemen.
Cs. k. kitüntetett szájvíz Antiseptikon egy üveggel 1 frt, 1 katulya fognor kr, 1 adag fogpasU SO kr, 1 csomag pasta 30 kr — .sok oldalról keresettek és igen dicsén.- lettek. A gazdagon befolyt elismerő levelektől eltekintve megjegyeztetik, hogy ezen fogóvszerek Ausztria-Magyarország minden városában kaphatók és megrendelhetők K*en óvszerek nagy mennyiségben Olaszország, Oroszország .«ót még Amerikába is küldetnek.
Főraktár Nagy-Kanizsán :
(720 4-12)
Práger Béla gyógy szer tsz urnái.
TITKOS BETEGSKGKK,
különösen
férfi-tehetetlenség.
macőmlések, hngycsőfnlv ások (maró befecskendezés nélkül) hólyagbáutalmak, bujakóros daganaiok, bőrkiütések, ha még oly idültek is. továbbá köszvéuy, tVbérfolyas, hyszámgőrcsők, a hivatásbaili megzivarás nélkül, a leggyöngédebb módon, hason-szeuvi szerek alkalmazása által bámulatosan gyors és gyökeres gyógyításra találnak.
Sok ezer szerencsésen kigyógyult egyén köszünő-irata kézzelfoghatólag bizonyítja ezen gyógyrendszer áldásosságát.
A gyógykezelés levél utján is történhetik. Gyógyszerek kívánatra megküldetnek.
Dr. BRSíBT L. Pesten, kct-saauieza, 24.
l''gyanott kapható a hires, mindenki számára nélkülöz hetién könyv: „Az Önsegélymely oktatást a.l a nemi viszonyokról, itjukori bűnökről, tehetetlenségről, síb és biztos Jelszert tartalmaz ragá yozás stb. ellen. (Ára 2 frt) (731 1 9)
Nagy-KAEULisin, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtójin.
H I R D B T M B N Y.
Legfelsőbb meghagyás folytán e z c n n el m e g i n d i t t a t i k
A JÓTÉKONY CZÉLOKRA SZÁNT f
VII-ik MAGY. KIK. ÁI1AMS0HSJATEK,
melynek tiszta jövedelme Ö CSÁSZÁRI óa APOSTOLI KIRÁLI FELSÉGÉNEK
1677. október 31-én kelt
L K G F E L S 0 b 15 E L II A T A R O / A S A F 0 L Y T A N
a budapesti első gyermekmenhely-egylet, az országos kisdedóvó-egyesület, a balaton-füredi
szer o tel ház és székhely-Udvarhely váro*bau lévő megyei közkórház javára fog fordíttatni.
E sorsjáték fisszea, 83l0nel mogállapitott nyereménye az aláldi következő játékterv szeriut t
200,000 forintra rúgnak, és pedig J
az ]. főnyeremény 80,000 frttal HO darab lOOo frtos G" 0-os magyar arany járadék-kötvényben, \
a II. főnyeremény 20,000 frttal késepénzben, ^
4 nyeremény6000frttal öszessen 20.000 frt o.é. 100 nyer«mőny 100 frital össr-esen 10,000 frto é. )
4 - 2Ö00 „ „ 10.000 . „ . 200 „ 50 . , 10,000 . , B V
10 « 1000 „ n l0.()0() . „ . 3000 , 10 , 30 000 . n . (
20 „ 300 . „ 10,000 , „ w :
A húzás vlsszavonhatlanul 1878 évi deozember hó 6-an történik \
t''-Ull 8ornjey}/ ára 2 frttal o. é. van megállapítva. V
Horsjegyek kaphatók: a lotto i>{ii*tfstóság»ál liudapesten (fóvámepület); valamennyi lottó-, só t
és adóhivatalnál; a legtöbb posta hivatalnál; és minden városban és nevezetesebb helységben J
felállított sorsjegyáruló közegeknél. C
A magy. klr. lotlolgazgatósagtól. (721 3—0) ( Budapesten, 1878. évi októl er hó 6-án. MOTl''SZ ALAJOS, ( (Utáunyomat uem díjaztatik.) m. k. osztálytanácsos ós lottoigaxgató. ^
NAGY-KANIZ8A, 1878. november 7-én.
r*s
8 frt.f
<3 EiMzitill ár
Jegén* érre . . fél évre . . 4 , negyed évre . . 2 „
Egy szám 10 kr Hirdetések
6 hasábos petitsorban 7, másodssor 6 g minden további »őrért 5 kr. NYILTTÉRBEN
soronként 10 krért vé-
tetuek fel. Kincutárí illeték minden ''egyes hirdetésért külön/" 30 kr Étetendő. i
Tizenlietedlk''évfolyam.
hléTr
k a \
A lap «seHetni rétiét illető köslemények iierkesttőhös.
*nyigi réstét illető kSiíemények pedig a ki&dóhog bérmentre intésendők : NAGYKANIZSA Wlasslosház.
Bérmentetlen levelek. c«ak ismert mankatár saktól fogad tatuak el.
előbb:
L _ 1__•
lKéairatok ritaxa Í küldetnek.
_ ____MOOYIKTOZLOKT-sv IT^SuZS: n
N.-Kanl/.savAros helyhatóságán«!« nemkülönben a „n..kanizsai kereskedelmi g iparbank«, -n.-kanlMal takardlnwWfíP« . ..i > .... ,, fe^ tiiS
kisded-neyeló e.esiUe,, a „sopron. kereskedem, 9 Iparkamara ''
t ------.—w™ u^cnuiot airaiaioa ertesitoje.
Uelenkiiit kelszer, vasárnap- s csiitörtökóu uieaeleoő vegyes tartalmú lap.
Nagy-Kanizsa, nov. 3. 1878.
Most a midőn hadkiegészítő kerületünk leszerelése napi renden van, engedje meg, hogy az itt észlelt hiányok elsorolását foganatosíthassuk, nem azért, mintha ezzel a hadkiegészítő kerület parancsnokságai vádolni akarnók, de félretéve minden mellék gondolatot tisztán a fentálló tényeket soroljuk elő.
Állami rendszerünk összes adóterhei közt a véradó a legsúlyosabb, mert ezzel az állam polgárai, családi érdeke legközelébb éiintve van, és ha ezen fontos tényezőt a helyzet lételével párhuzamba veszszük, kénytelenek vagyunk itt e téren a legnagyobb mulasztást észlelni.
Hadseregünk nagy része a boszniai és herczegovinai hadjárat miatt mozgósittat-ván, a mozgósítási parancs a nyár időszakában foganatosíttatott, önkény telenül bekövetkezett azon állapot, hogy ekkor a legmagasabb hadúr parancsa folytán megjelent hadfiak azon időben viselt ruhájuk és öltözékükben jelentek meg. és polgári öltönyüket katona egyenruhával cserélték fel.
A leszerelés november 1-só napjaiban történvén meg, még pedig egész napon át havazó időben, bárha mindenki a raktárba hagyott polgári ruháját vissza kapta, de mint fentebb érintők nyári ruhában jelentkeztek, csak is ezt nyerhették vissza, a helyett, hogy most, a midőn békés tüzhe-lvére vissza térendő a hareztéri fáradalmak és nélkülözések kipihenését várja, a fent álló mostoha rendszernél fugva, ismét a még nagyobb aggodalom és veszélynek kitéve hagyja ott hadkiegészítő kerületét, nem egy szerencsétlen hadfiut láttunk teljes póré ruhaban, nem egyet láttunk teljesen mezítláb; ugy tűnik fel mintha ezen fiuk többé nem is tartoznának az áliam kötelékébe, pedig ők csak szabadságolt állományba helyezvék, midőn a legnagyobb hadúr, a király parancs szava érkezik, ismét fegyver alá kell jelentkeznie ; önkény-telen azon kérdés támad: állami rendszerünk e fukarsága hova rezet? — Hisz a harezfiu, ki a csaták zaját annak befejeztével elhagyja mig haza, tűzhelyére nem ér, katona szolgálat alatt y&n, s mint ilyen testi és lelki védelmét e téren nyeri. — Vagy tán a magas intéző körök csak addig vélik a katona életét és test épségét szükségesnek, mig az a parancsszó alatt áll, azontúl előtte az ember semmi — ugylát-szik e vélelem áll fennt, mert másként lehetetlen, hogy az idő és elemek e kényszer helyzetéből folyó szabályos intézkedések nem tétetnének.
Nekünk az a meggyőződésünk, mikép ezen fukar rendszeren változtatni kell, kell pedig akként, hogy minden szabadságost szabadságos állomány helyére, egészsége fentartására mulhatlan szükséges ruhaneművel ellátni, továbbitni kell, nem kell ezért az államnak rövidséget szenvedni, hisz minden jegyzőségbói együtt és egyszerre lehet a szabadságosokat haza bocsájtani, az állami ruhában haza térók egy vagy két azon jegyzői kerületbe tartozó és szabadsá-
golt altiszt vezetése.alatt mehet illetősége helyére, hol is az illető bíró háznál hon maradt ruhájába át öltözve, az állam tulajdonát képező ruhaneműt ott a megbízott altiszt össze pakolva annak vissza szállít-tását eszközölheti; az ekként kiadott ruha darabok jegyzéke annak a katonai alapkönyv szerinti ár kitüntetésével előjegyezve az érdekelt község terhére Íratván, a ruhának beérkeztéig, melyre a távolság arányához szabandó időig biztosítékul szolgálván. ezen időnek lejártával azon község, melyhez ezen intézkedés intézve volt, teljes kártérítésre kötelezendő.
Mert mi teszi az államot nagygyá, annak tekintélyét bámulttá? Felelet: polgárainak boldogsága, haderejének épsége, edzett harezosainak állandó jó egészsége.
Mind azon állam, mely nem ezen fő tényezők jólétére tekint, maga magába össze roskad és a beállt zűrzavarban elenyészik, soha többé virágzó állapotba nem jöhet.
Nem szabad tehát figyelmen kivül hagyni semmit, sót az államnak, hogy polgárai boldogságát elérje, figyelmének nem csak az összegezésre, de igen a legcsekélyebb részletekre is kiterjeszkedni kell.
Ajáljuk tehát katonai intéző köreinknek e nyomorult és az emberiseget lealázó rendszert megváltoztatni, és nagyobb figyelmet a szabadságra boesájtottaknak egészsége és jólétére — fordíttatni kérünk.
TÖBBEN.
2865 számú sorsjegy nyerte a 17-íksz. tárgyat
3478 3500 3605 3636 3803 3832 3837 4005 4051 4093 4115
4161
4162 4172 4682 4789 4794 4887
1. sz.
n >»
j''
>>
n
>i
n
n
1i
n
ii
n
ti
n ii
ii
n
>>
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii

ii
1, 2 ii 12 >, 22 ii 6 „ 18 »40 „ 27 „ 34 „ 31 „ 1 „ 13 „ 25 „ 43 „ 15 „ 19 „26 „ 32 „ 53

a
i>
a
ii
ii
a ii
ii
n
n
a
a
a
a
a
n
a
n
ii
a
a
ii
n
2. 3.

5
a
6. „ „
8. ,, 9. ,, 10. „
11. „
12.
a
Sorsolási kimutatás.
A nagy kanizsai kisdednevelő egyesület női választmánya által rendezett tárgysorsjáték húzása, november 3-án délután a városháza leremében Vágner Károly városi tanácsos ur, mint hatósági biztos jelenlétében megtörténvén, az 53 nyereménytárgyat következő számok nyerték meg :
293 számú sorsjegy nyerte a 42 ik sz. tárgyat.
I 14. „
15. „
16. „
17.
a
317 359 456 460 766 873 895 914 934 946 1094 1104 1122
1245
1246 1284 1294 1327 1519 1656 1788 2122 2262 2383 2398 2474
2615 2627 2630 2666 2793 2819
»»
u i) i>
H
>1
II
11
II >t
11
II
n
4o . 14
. 49
, 9
, 50 . 41 , 21 - 5 , 10 , 3:> , 23 , 37 , 51 33 28 , 3 39 36
46 4
12 52 16 8
38
47
29 24
7
44
48 20
30
18. „
19. „
20. „ 21
n
a
ti a n
a
H fi
22. „
23. „
24. „
25. „
26. „ 27. „
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42. 43
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52. 53

Nyeremény tárgyak:
Imádkozó gyermek gipszből: Ozv, Pálíy Józsefné ajándéka.
Mária kép: Ozv. Palfy Józsefné ajándéka. Krisztus kép: Ozv. Pálfy Józsefné ajándéka. _
Fadoboz: Özv. Pálfy Józsefné ajándéka. Szivartartó 4 szivarral : Blau Eugénia ajándéka.
Gyümölcsös tál: Blau Pálné ajándéka. Vizitkártya kosár: Zadubánszky La-josné ajándéka.
Oratarló: Wajdiu Flóra ajándéka. Virágtartó alá : Wajdits Irma ajándéka. Gyümölcsös tál: Plihál Horváth Gab rieila ajándéka.
Levélnyomó: Plihál Horváth Gabriella ajándéka.
Szivaralaku ezukortartó : Plihál Hor váth Gabriella ajándéka. Egy baba : Laky Ella ajándéka. Egy varró vánkos: Laky Ella ajándéka. Egy album: Laky Gabriella ajándéka. Virágtartó: Fesselhofer Borbála ajándéka.
Virágtartó: Fesselhofer Borbála ajándéka.
Páriáig és vissza : Bátorfi Lajoe ajándéka. Dalos mező : Hajgató Sándor ajándéka. Kikelet: Hajgató Sándor ajándéka. Egy virágcsokor: Janda Károly ajándéka.
Taliga tollakkal: Vétetett Egy üveg édes szesz: Vétetett. Egy kis virágtartó : tétetett. Csomag levélpapír: \\tetett. Bronz tintatartó: Véte^Wt. Gyümölcsös tál: Rosem« Berta ajándéka. Pénsdobos : Vétetett. Dohány tárcsa: Belua Teréz ajándéka
n__r . f ■
Roaesfeld - G u Ima n n
Vétetett
w
Gyufa tartó: Naptár (fali): Varró kosár: Toll törül«"); Legyező: Gyufatartó kézi: Köteg irón: Álló gyufatartó: Czukortartó: Levél fogó: Erszény : Jegyzék könyv : Dohány tartó: Tintatartó üvegből: Czukortartó: Egy tolltartó: Gyufatartó: Zsebkés: Sztvarszopóka: CsengetyŰ: Kis naptár: Ing gombok: Levélnyomó „
Csiga; Knáu*» Katinka ajándék*
i*
:> ii n ii ii ii ii
i> »
»»
ii n
n >>
»» *»
i) >>
» ii

Jegyzet. A nyeremény tárgyak az eredeti kihúzott sorsjegy visszaadása mellett az ovodai épületben levő egyesületi titkirí irodában 14 napig naponta délelőtt átvehetők; a húzás napjától számítandó 14 nap alatt el nem vitt tárgyak, értékesíttetni fognak, s ezután a sorsjáték eredményéről hírlapi számadás adatik.
BIZOTTSÁG.
Tárgyaló-terem.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék bünfenyítő osztályánál a f. évi november hó I. felében a következő bünperek vétetnek nyilvános tárgyalás alá; ugyanis:
Nov. 7-én:
2906/B878. Andrasek Ferencz, murake-reszturi lakos tolvajlás bűntettében végtárgyalás.
2923/B878. Tánczos József bázai lakós csalás bűntettében a III. f. birÓBág Ítéletének kihirdetése.
2866/B878. Nagy János szalatói lakos szülő bántalmazás bűntettében III. f. bírósági Ítélet kihirdetése.
2860/B878. Gestettner Vilmos és Henrik n.-kanizsai lakosok közhatósági közeg hivatalos eljárásábani bántalmazás bűntettében III. f. Ítélet kihirdetése.
3004/B 878. Hunyady Regina alsó vido-veczi lakos jövedéki kihágásban a soproni kir. tvszék 1843/78 sz. a. hozott végzésének kihirdetése.
3005/B878. Ö*v. Hunyady Rókusnéalsó-vidoveczi lakos jövedéki kihágásban a soproni kir. trvszék 1829/78. sz. a. hoíott végzésének kihirdetése.
Nov. 8-án.
2777/B878. Fábián József ás társa dióskáli lakosok nyilvános erőszakoskodás bűntettében a II. f. biróság Ítéletének kihirdetése.
2893/B878. Iváncsics Mátyás, iaffarsekói
lakos jövedéki kihágásban Ítélet kikirdetése.
2894/B878. Mákovecz Mátyásspirti hegyi lakos jövedéki kihágásban Ítélet kihirdetése.
2895/B878. Terstenyák Jakab, perlaki lakos ellen ugyanaz.
2896/B.878. Zadravecz János lohoveczi lakos ellen ugyanaz.
3042/B878. Csordás Ferencz és társaisor-mási lakosok erőszakos nemi közösülés büntet tében III. birósági Ítélet kihirdetése.
3033/B878. Horváth Viki egeraracsai lakos csalás bűntettében végtárgyalás.
3035/B878. Fekete János betöréses tolvajlás bűntettében végtárgyalás.
3032/B878. Özv. Váraazi Józsefné szül. Gazdag Ersse, kerecsenyi lakos zártörés bűntettében végtárgyalás.
Nov. 14-én:
2984/B878. Berényi Imre birói zártörés bűntettében végtárgyalás.
2279/B878. Marton Kati férj. Laky Istvánná, komárvárosi lakos hamis eskü bűntettében végtárgyalás.
2795/B878. Tarandek János, podbreszti lakos jövedéki kihágásban Ítélet kihirdetés.
3104/B878. Balázs János borsfái lakos csalás bűntettében Il-od f. birósági ítélet kihirdetés.
3133/B878. Virágh István tolvajlás bűntettében végtárgyalás.
Nov. 15 én:
2980/B878. Kalló Anna és társa talált vagyon jogtalan elsajátítása bűntettében végtárgyalás.
2983/B878. Kocsis József és társa snlyos testi sértés bűntettében végtárgyalás.
N.-Kanizsán, 1878. nov. 1 én.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KZLNY
Eredeti levelek Boszniából.
i.
Mutnik, okt. 23. 1878.
(Folytatás és vége.)
Itt különös elismerés illeti tneg Gross főhadnagyot, ki parancsával nemcsak a 6 ik századot tartá vissza a futástól, hanem Jovannovica
tiszthelyettessel együtt a csüggedni kezdő legénységhez folyion bátorító szavakat intéztek azt kitartásra buzditák, példájok, ugy a szakas«-parancanokoké — kik a golyó esőben állva ig.izgauákszakaszaikat, hatott is. Uj erő szállt a legénységbe; bizalommal várta a támadást. Fele h századoknak folyton tüzelt; másik fele a hegy l(.jcős, sürü bokrokkal benőtt oldalán feltűzött szuronynyal késren állott a szurony harczra. E komoly pillanatban vettük a parancsot lehető gyorsan visszavonulni, egy két sortűz után az eiltiD zavarát felhasználva, meg is kezdtük azt; egyik század a másik tüzétől támogatva a legnagyobb rendben vonult vissza; visszavonulásunk oly mintaszerű volt, hogy csupán 2 sebe sültet veszi e tünk eialatt, a az ott látó dandár-nők dicséretét uyértük ki. Az ágyú telephez érve. az l-ső vadásztászlóaljjal egyesülve az egész visszavonulási vonal védelmét átvettük, sikerült is visszatartani a felkelők előnyomulá Kát, mig a beálló est véget vetett a küzdelem-nek. _ Régzt vett a csatában a 48 ik ezred 2 batalionja, a 71 tart. ezred 1 batalíouja, a 76 ik t^rt. ezred, az l-ső és 12-ik vadászzászlóalj. Veszteségünk ez nap 47 halott, 184 sebesült, melyből ránk 1 bő és 2 ik századjára a 48-ik ezrednek legnagyobb ózam (13 halolt, 37 sebe sült s 1 eltévedt) esik. — Az éjjeli elsánczolt táborban töltöttük, várva a proviantura gondviselő kezére, — hiába! ha néhány élelmes tár auuk a cnala folytáu egy két préda marháról nem gondoskodik a Vorwaitung coinissio bölcs jutézkedései miatt felkophatott volna állunk. 7 ikén 10 órakor a harcz újra kezdetét vette, de nem folyt oly rendkívüli hevességgel, mint előtte való napon; észre lehetett venni a felkelők számának leapadását, s nagyobb óvatosságát, mind az által a fegyver ropogás estig tartott. D. u. 5 órakor folyton csatározvaceruiroz-tuk Pecít, s támadására készültünk, deép akkor nndőn kifesziiett ágyúink első lövésekét akarák megtenni a fehér zászlót kitűzték, mire az Ai-roidi ezred a sereg Éljen és Hurrah kiáltásai közt azonnal bevonult a városba, mi pedig e íolött Pecka Gorán tábort ütöttünk az éjt, melyei az égő házak lángja soká megvilágított — fűzéssel töltve el; kegyelettel emlékezvén meg szerencsétlen elhalt bajtársainkról, kik már csendesen nyugosznak az idegen hant alatt, s a sebesültekről, kik már sebeiken kivül a rosz ellátás kínjait is keresztül szenvedeudik. E na-pou sebesülteink száma jelen''éktelen 1 halott 12 — lősebeBÜlt; részt vett e csatában a 48 ik ezred 9 és lü-ik százada is, és a 23 ik ezred, mely 6-án érkezett meg. A 48 ik ezred veszte sége 2 napi csatában 138 halott és sebesült hit. kimutatás szerint. — A felkelők vesztesége a mieinkkel nem hozható arányba. Embereink közülök többet, mint 300-at eltemettek, de e szám nem inegbizható, mert magam láttam, mini n vadászok 60 — 70 hullát égő házakba dobáltak, igy történhetett ez másutt is, sebesültjeik .»zámát p-ídig bízvást tehetjük még egyszer annyira. Némelyek szerint megöletett, mások szerint megsebesült ínárG ikán vezérök Achmet Hassán hadzsi is. Annyi tény, hogy a7 iki csatában már nem voltjelen.
E két napig tartó csatában a felkelők er^je teljesen megtöretett; beszéltek ugyan ellenállásról, de bárhová mentünk most már mindenütt hódolattal találkoztunk. 9-én Malik-ladust, Velikladust és Podzvizdet fegyvereztük le. Ellenállási Velikladus tanúsított; a falu megad taj ugyan magát, de váiacsába vagy 10—15 felkelő fészkelte be magát egy ágyúból — szerencsére eredménytelen — szorgalmasan lódösve csapatainkra. Vér áldozatot érdemes hozni nem levén 1 zászlóalj fedett helyzetben cernirozta e szikla féssket, védőit, mint hallom le is puffogatta. Az éjet a sereg táborban, az 1 ső és 2-ik század Pozdwizd várában töltötte. 10 én Vernogracz ellen indultunk, hol a felkelők — hallomás szerint — ellenállásra készültek., ezzel azonban nem találkoztunk, daczára, hogy ez a vezérlet részéről váratott. A fősereg ugyan is a városon kivül megállott — erről az elővéd (1. és 2-ik századunk) nem értesitettvén gyanútlan bementünk a városba, «megszálltuk a várat; — A vezérlet gondatlansága miatt mily könnyen történhetett volna szerencsétlenség. — A sereg c*ak jóval később — midőn a város küldöttsége kényszerűségből tisztelgett dandárnokunknál — vonult be. A várban egy ágyút, nagy mennyiségű lőport találtunk, melyeket a vár közepén a kőtalajba vésett, mely viatartóba hajítottunk. Vemográcz a tőrök helységek egyik legcíinoabbika stép fekvéssel, a hegyek lánczolata félkörben vessi körül, lik réssé^ buja rétek viritnak. Vára, mely hajdan tsép lehetett, ma már félig rom,
több felosztással u nagy udvarral bir, melyben egy 2 emeletes (már t. i. belülről) mochée s egy lakhás van, hasanáll állapotban, gazdája csak ideiglenesen hagyhatta ott, mert konyhájában még égő tüzet taiáltank. A falak mellett néhány saéllőtőre akadtunk, melynek samatos ize vágyódva emlékeztetett as otthoni boldog szűre tel ők r«%.
11 én elértük hosszas fárasztó marsch után Buzímt; nagy, de piszkos sárfészek ea, házai rendkívüli távolságban építvék egymástól, alig lehet 4—5 hásat látni egy csoportban. Vára moly a falu fölött a legnagyobb magaslaton épült az idők súlyától szintén sokat szenvedett. 12 én Jezerskit, mely kinézésére a többi községekhez hasonlít szálloituk meg. Nagyot dob bant szivünk, küldetésünk véget ért. — 13 án visszamentünk Cazinba, honnan az egészdivisio dislokáltatott. Ezredüukből a 3-ik batalion a határra ment, a 2-ik és az elsőnek feleCazinban maradt, másik fele (1 és 2 század) Mutnikba rendeltetett, hova 14-én reggel az éj óta szakadó esőben megindultunk. A sors azonban máskép határozott. A nagy esőzéstől megáradt Koránán át nem kelhetvén a viztől elöntött völgyeken keresztül hónaljig gázolva a hideg fürdőben Prosicenikamenbe — ez katonasággal különben is megterhelve lévén innét Ljeskovaczra mentünk, hol magnnk annyi viszontagság után is mét hazai földön beszállásoltunk ; csak 16 án vo nultunk be Mutnikba, hol előszór szabad ég alatt, jelenleg már födél alatt várjuk kilátásban levő szabadulásunkat.
Arai a hadsen-g élelmezteté*ét illeti, az korántsem volt oly kitűnő és rendes, mint vala melyik német lapban olvastam, sőt mondhatom hiány ós volt nagyon. Meglörtént, hogy több napokig a kenyérnek szinét sem láttuk, zwiba ckot ilyenkor oly keveset adlak, hogy egyik markunkba bátran beleszoríthattuk; kanárinak való adag volt az, nem egészséges baka gyomornak. A menagit pedig legtöbbnyíre este vagy késő éjjel fogyaszthattuk el Dí hála Bos-nia szilva és almafáinak nem éheztünk; s Bos-nía apró marhai, a tyúkjai igen ízletes falatokat nyújtottak a csaták napjain szabad zsákmányo lás folytán szerelve az.^kat, d-* ennek s a szil-vafák verésének halál büntetés terhe alatti betiltásával vége szakadt az inyencz életnek, sok baka még álmában ia átkozódva eralegeté a provientot. Most mióta nomád életet nem élünk az élelmezés is rendesebb,kávénk van elég, de annál kevesebb borunk ; hja itt nincsenek kurta korcsmák.
Az időjárás rendkívül kedvező; máskor ily időszakban — mini a bosnyákok mondják
— több láb maga* hó szokta borilni ez ország hegyeit, völgyeit (ebből áll az egéáz) most pedig égdörgés és villámlás miudennapi dolog; házi gazdám tegnap kaBzálta le sarjuját —har madszor.
Az összeköttetést az elszállásolt katonaság között őrjáratok tartják fenn. A fegyverszedés még mindig tart, pedig a helyeket s környékeket hol megfordultunk házról házra járva le fegyvereztük, de az eredmény nem mondható kielégítőnek. Be adták a régi kovás puskákat s pisztolyokat, melyek azonnal összclöretve a folyókba a erdőkben szétszórattak — a handzsá-rokat, melyek bizonyos állami czélokra orazá gunkba épen elszállítanak; de nem hiszem, hogy 100 darab hátultöltőt összeszedtek volna, holott a csatákban a legjobb Schmioder, Vinchester és Martiny-féle ismétlő fegyve reket használták, melyek most elrejtve adandó alkalommal ismét napfényre kerülnek, sBosnia lakossága ép ugy fel leend fegyverezve ellenünk mint most volt. Mart nem lehet hinni, hogy e mohamedánok valaha hű alattvalók lesznek, csak a kényszerűségnek hódolva, mutatnak jó képet, mig bennsőjükben a boszu utáni vágy forr, csak kedvező alkalomra vár, hogy tettleg kitörjön. Igy nyilatkoztak többen haláluk előtt kiken a halálos ítélet izgatásért végrehajtatott.
— A nép maga alattomos, ravasz, benne bitni nem lehet. Most már sokan bevallják, hogy az ellenünkbeni harezban résztvettek. Pocinál majd az egész kerület fegyverfogható lakossága jelen volt; a fegyver kutatások alkalmával, midőn házaikba bemennünk szabad volt — majd minden 3 ik háznál találtunk egy-egy sebesültet. Egy ily kérdésemre, miért harczolt ellenünk, kérdi tőlem, hogy magyar vagyok-o, igenlő feleletemre mondá: »Hát te miért har-czoltál ellenünk, ugy e azért, mert parancsolták, lásd nekem is parancsolták, ha nllenszegülök házamat lerontják, engem meggyilkolnak.'' Igaza volt, sokan kényszerítve fogtak csak fegyvert. — Egy másik, ki Izsacíi, Bihács és Pecinél minden csatában küzdött ellenünk ezredünkről igen hizelgőleg nyilatbozott ily formán: .Mig ti nem jöttetek zöld regiment (mondá zöld hajtókámra mutatva) addig nem bírtatok velünk, mindig megraktunk bennete-ke'', de mióta itt vagytok, azóta ti vertek bennünket, lekergettünk benneteket sok dombról, de a másik peresben megint ott voltatok, ugy is az ördög (dxsin) bujt belétek."
Bosnyákjaink kezdetben pénzért sem
akartak semmit is adni, s most már igen jó üzleteket csinálnak almával, dióval s dohánynyal
— méreg drágán adva el mindent, a sok lénung ások hadi pótlék mind a feneketlen (török) nadrágba vándorol, a baka neki törököeödve amennyiben már i. i. mindegyik hosszúszárú csibukra szúrta fejét, — füstölve, mint egy lo comativ vonul be nemsokára ssülői hajlékába hol télen a meleg kandalló mellett komolyan meséli el a szájtátva hallgatóknak hőstetteit, hogy repült be Bécsbe (Bihács) a kilőtt ágyúgolyón, hozott onnan 3 krért sáfrán finom jóféle szűz dohányt, amelyből annyit adott a lábatlan (ülő) török, hogy ajópajtásoknak is jutott belőle egy egy brótzaklival; — hogy vágta le fejét egyetlen szúrásával a köszörülctlen panganét-nak Pécs (Peci) mellett annak a híres Hadzsi basának, csak ugy szikrázott a kardja belé; — hogy szöktetett volna meg belé szerelmes tündérszép török menyecskéket (milyeneket nem látott), ha a batáron cordon nincs húzva, s a
fináncz mindent meg nem vámol.....ki
tudja még, mit el nem mesél, ha eszébe nem jut, hogy tavaszazai tán megint tapodnia kell azt az országot, melyre a »m agyar baka
— ha felét adnák is neki — csak szökni szeretne." — Egy volt egy évi önkény tes.
II.
Motiilk, 1878. 29/10.
Kedves barátom !
Minap azt hittem, hogy nem fogok több levelet keltezni Bosniából, a sors azonban igen igen szomorúan tréfázott meg. Ezredünknek demobiliaatiója munkálatban van, az eredmény alig huzódhatik már sokáig. Legkésőbb nov. hó 10 ig reméljük, hogy Bosniából kitakarodunk, de megtörténhetik, hogy az előbb is bekövetkezik. Ezredünk Gratzba megy garnisouba, mi reservisták Károly városban váluuk meg tőle. — Jelenleg 1 órányira a határtól Mutnikban vagyok, melyet a Mutnicza vize kétfelé oszt, s 2 részét a falunak egy rozzant hid és egy l/k órai gyalogút köti össze. A tisztek a falu jobb oldali részén vettek mind lakást, engem századommal áttettek a falu baloldali részére, hol jelenleg legnagyobb ur azaz Piatzcommandant vagyok. Egész századom négy házban van el-szállábolva, melyeket a bosnyákok teljesen kiü ritottek; a magam számára — gondolhatod, — kiválasiiottam a legszebb lakást, M . . . (otthon
kir. bíró, itt szintén tiszthelyettes) A.....
(otthon tvszéki jegyző, itt káplár), S......
otthon ügyvéd, itt káplár) jó pajtásokkal egyesülve, beköltöztünk abba — bírói 8 fiskális elem lévén mindnyájan — megalapítottuk az „első in. kir. törvényszéket Mutnikban", mint a tisztek és bakák egyesülésünket nevezik. Ismertető jeléül házunk előtt hatalmasabb szalmacsutak is pompázik, mint másutt ; nehogy lakásomról valami rendkívüli képzeletet alkoss, megkísérlem azt leírni. Lakásunk az első emeleten van, szobánk 3 ablakja a világ 3 tája felé néz és csak 7 fiókja volna hibás, ha meg nem reperál tuk volua az elsőt „Pesti Nap!ó"-val, a 2-ikat „Elleuór"-rel, a 3 ikat ,,Vasarnapi Ujaág"-gal, a 4 ik ''t,,Keszthely" lye), az 5-iket „Vasmegyei Lapok"-kal, a 6 ikat ,,Neue F.euePresse"-vei, a 7-iket „Neue Peaier Journal''Mal, mely lapokat, ha nem is rendesen, de ''.öbbnyire megkapjuk ; a czimlap minden ablakon tisztán olvasható, aki ide vetődik később, hadd törje rajt fejét, hogy micsoda kasinó volt 1878-ban Mutnikban.
Négyen aztán a hosszú unalmas időt valahogy csak agyonütjük. Legelső gondunk lakásunk csinosítására s felszerelésére irányult. Ez következőképsikerült is. Csináltattunk hazai gyárosokkal (baka) egy ara ztnyi magas asztalt, 2 darab egy láb magas széket, — ezek képvi-selik az európai bútorzatot — használtatik az első privát és nyilvános bosniai tudósitások
megírására és.....tésztagyurásra. A szoba
déli részét 2 lábnyi szélességben s 2 lábnyi magasságban Krupában vett vérpiros pokróczaink-kal betakart friss széna foglalja el, brevimanu szerzett szinthagyott szőnyegeink a fóldezett padlót födik. Az ajtót S . . . tele raggatta házassági ajánlat és hirdetésekkel, a freskóképek festését A. barátunk vállalta el, teljesi tette is váratlan művészi eredménynyel, a mennyiben tarokk kártyáit — a hűtlen megszökött pickk király és caródáma kivételével, kik után a treff disznó fele is lassanként elvándorolt — a falra áldozta, hol prófuntos csirizen függve a bosnyákok bámulatának tárgyai. A szoba keleti részén török borjú kötőféken hosszú rud nyúlik el ezüst főző és ét-eszközeinkkel — pléhből, diszité még ezt egy hajdan zöld kaftány is, — a ház megszökött gazdájának hagyatéka, — melyet becsületszóra az köteles magára venni, ki köz tünk a legszomorúbb képet ''vágja. Hála a desentált emberséges muzulm annak derült hangulatunkat igen gyakran köszönjük kaftán jának.
A még üres falat a szénből rajzolt, sNovi-Batárig meghosszabbított ősit. magy. térképen
NOVEMBER 7 1878.
kivül fegyvereink takarják, hol A panganétja pirulva a rozsdától szégyenkedik, a gyönyörű kiveretü s jó aczélu handzsárok mellett, mig M . . . . és az én revolverem büszkén nézi le a kortól hátramaradt, de, mint emlék becses — tüaköves bosnyák p''sztolyokat. A kályha s kandalló képezte sarokban, góthstyl ben van falhalmozva a hasábfa, melyet a fors-pontos török parancsra nyikorogva szállít be hájjal sohsem boldogított kenetlen főtengelyén. A kályhaszemekből mosolygó piros almák kandikálnak ki, mig tetején levő mély űrében száraz dió zörög. A szögeken kisebb nagyobb zacskók függnek finoman felaprított finánczolatlan dohánynyal tömve, mig a szoba déli ablakán hosszan kinéző póznán leveles dohány sárgul az őszi napfényen. A gerendák alját houszuszáru csibukjaink tarkítják; itt várja a halványsárga fagyugyertya is, hogy önmagát felemésztve nekünk a napot pótolja, mely Bosniában csak ép ugy lenyugssik, mint másutt. A kandallóban ég az örök tüz, mely mióta itt vagyunk — pedig ez örökkévalóság — még nem aludt kí. A szoba bútorzatát még 2 patronos kisztni egészíti ki; ne ijedj meg, nem töltényekkel tele, hanem — a szoba legbecsesebb tartalmával az éléstárral. Kíváncsi vagy persze, miből állhat egy baka éléstára Bosniában. Mindjárt rájösz. Piaczunk Prosicseui-Kamenben van, hova tőlünk mindennap egy szakasz megy be patroullba. Itt vásároljuk be élelmi 8 egyéb szükségleti czikkeinket. Nevo-zeteasen: bort, rakiát, kávét, ezukrot, zsirt (ezt rilkán kapunk), hust, lisztet, vöröshagymát, sót, darát, szalonát, szalámit, sajtot, gyer-tyát, gyufát és 8ubiszkot. A compania mészá rosának protectiójából kapunk minden marhavágáskor egy kis májat, elegendő marhazsirt alá és fagyut, mely a főzésnél a zsír helyét pó tolja ; a proviauturától elegendő rizst, paprikát és magyar borsot. Ezekhez veszünk a falunk béli törököktől tyúkot, csirkét, (mely már ritkaság lesz, elpusztítottuk mind, küldhetnél egy pár tyukászt) tojást, tejet, (édeset, aludtat) túrót, babot, krumplit, káposztát, kukoricza lisztet és tököt. Ebből áll éléstárunk s igy néz ki szobánk. Az előszobát, melynek csak ajtaját fel ejtette ki az építőmester putzmeistorjeink névszerínt Musztafa, Hasszán, Szolimán és Mohamed foglalják el, kik a szalmával bőven felhintett padlón keresztbe vetett lábakkal hü megadással várnak parancsainkra — egytől egy ik jófiúk, de egy mással folyton a rangelsőbb-ség fölött czivakodnaa, Mohamed igéoyli az első helyet 8 erős kézzel argumentálja állításait, melyek súlya alatt társai meghajolnak. Egész napi foglalatosságunk a következő : — R»gge! legelőször felébred A . . . . barátom, de cx:;k azért, hogy ismét elaludjék, de előbb megteszi, hogy kikált: „Hé, Musztafa, milyen idő van? Mustafa azonban a legjobb alvó az egéaz companiában, nem hallja, Hasszán és Szolimán pedig sokkal lustábbak, hogy sem szájukat fel nyitni ne restellnék; igy rendesen az erős érvü Mohamed felel. Hango zzék azonban a válasz akár kedvezőn akár kedvezőtlen, az al ás tovább foly egész 8 óráig, midőn Mohamed — kinek közben legyen mondva hatalmas vö ö-t hagyma ketye g nadrágjában — a má-dk 3 fiatal török ólén megjelenik, hozván egvik kezökben a kípuczovált csizmát, másikban a gőzölgő fekelo levest, dicséretünkre legyen mondva a kávéhoz nyulunk először is rágyuj tünk s hatalmas füstfelhőkb* burkolózva eltakarjuk öltözködésünk titkait. — Ezután kezdődik a reggeli, mely vagy késes vagy kanalas, állván az előbbi sajt, szalonna vagy szalámiból, az utóbbi tejes kávéból; ennek végeztével az elmaradhatlan csibukkal szánkban kimenv« a friss légre végig hosszal lépkedjük a ház töveben elterülő köl <•3 tarlót, mely most már tökéletes sétánynyá van tiporva, majd kifáradva ráheverünk kiterített köpenyeinkre megháuy-juk vetjük a világ, az ország, de leginkább Bosnia sorsát, a vilának Mustafa jelentése vett véget: ,,Uraim a raenage késsen van." Beme gyünk, elköltjük egyszerű ebédünket, mely a többiekétől csak abban különbösik, hogy levesünkbe egy kis zöldség féle is kerül, hutánk mellé egy kis sauce t is csak készit a szakács közköltségünkre, konfektül alma és dió szolgál, melynek elköl''é*e után a magunk főzte fekete kávé kerül elő 2 öblös sajkában. Elő szedjük fületlen gömbalju cazini csészéinket; a lépc»óu balk csoszogás hallatszik, összemosolyguuk; nagy tisztelet nyilvánítások között belép Ismai szomszéd egy 60 éves török ünnepi humuszában; rendes visite órája ebéd után van, el nem maradna « világért sem, ő tudja miért. —
Csészét nyomunk kezébe, hanem előbb ou%g kínáljuk egy kis tiltott itallal, most már netn utasítja vissza. Legelőször szabadkozott szörnyen, elétettem borral telt csutorámat, nem bántotta, smint azonban a bégek zsarolásait szidva tűzbe jött hadonászó kezeivel felkapva azt a profeta s as ón ijedtségemre behunyt ezé mekkel olyan csúnyát húzott belőle, hogy nekem alig maradt néhány korty. Másnap, hogy meg kináltuk csak azt kívánta, hogy s*t
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI K
Z L N Y
NOVEMBER 7-n 1878.
a {"eketek épü eunucbot — putzmeisteremet Mustafát ki L.....én öree — küld-
jük ki a szobából; harmadnap aztán azt sem bánta, hogyha Mohamed ia látja, ivott, mint a budai török, azaz ivott volna, ha szerény tartalmú tábori pinczénknek oly hamar fel nem mondaná a szolgálatot. — Kávézás közben törökünk mindinkább tűzbe jöu minden iziben mozogva szidja a padisaht, a kormányt, a bégeket, a mudirt, a kadil, az utitsellit, (tanitó) a pisárt, (jegyző) a papot, m«*rt ezeknek mind adót tizet; tizet földje, háza, lova, marhája, szekere, baromtia s minden oumü termeszt-ménye u''án pénzben és természetben. Midőn bemegy a mudirhoz, s bevallja, hogy neki 200 db. káposztája, ráfogják, hogy nem igaz, mert 400 fej termett, e szám után kell neki megfizetni az adót; ha nem tud fizetni csak ép ugy kijön hozzá az executio, mint nálunk, csakhogy nem irnak fel semmit, hanem fogják a legértékesebb dolgokat, elviszik, aztán akár fizet később, akár nem — sohsera kap vissza semmit.'' Beszéli, hogy egyszer eszébe jutott, hogy adóban elvitt lovát — kifizetvén tartozását — követelte, felakasztották hüvelykujjánál fogva, addig forgatták saját tengelye körül, mig kínjában ordítozva ismertebe. hogy sajat lova nem az ő lova, hogy saját lovának soha a színét sem látta.
A kadi előtt annak vau igaza, ki fizetni tud, ki fizetni nem tud pírét veszti, azon felül . . . . kidobatik az igazság hivatalából. Szóval j jelszó, melylyel boldogulhatni — Bosniában is mindenütt: Para, (pénz) para, para......
Emberséges szomszédunk erre a sok ,,p;irá''*-ra aztán annyira kijön sodrából, hogy szivesüu elkárumkodná magát, ^a tuduá, látszik, hogy rajta van, de nem megy — ez a néma törekvés aztán annyira meghatja A . , . . barátomat, hogy törökünk helyett ő keriti el amúgy bakásan azt a vérszopó terrrremtésót,.. jámbor szomszédunk hálás mosolylyal Köszöni meg a figyelmetességet, elérzékenyedve nyújtja kezét A . . . . nak mondván ,,drága moje kumsia"! — — Miután borunk, kávénk el-fogyott, törökünk azon ürügy alatt, hogy neki dolga van fölszedi papucsait, bennünk Allah kegyeibe ajánlva eltávozik, hogy másnap a szokott órában ismét meg compuriáljou.
Az ebéd utáni siesta után kimegyünk a Prosicseni Kamenből jövő patroull elé, várva a jó hirt a szabadságoltatásról. Hiába ! Újságot, levelet csak kap egyikünk, másikunk, elrá-góduuk rajtuk esiig, midőn az alkonyat beálltával a törvényszék — alapszabályaink értelmében — ex offo össze ül s napi rendre térve tárgyalás alá veszi a készítendő vacsorát, s annak készítési módját.
Mindenek előtt constatáltatik az éléstár tartalma, ehhez képest megállapíttatik a soupée. Egyenlő szavazat esetén a sors dönt. A szaká-c-ii tisztet mindennap másik viszi. Főzni — azon elvből kiindulva, hogy minden magyar ember született szakács — kell tudni minden kinek. A napos szakács teendőibe — közös ülésben eleve megállapittatván a készítés módja — bele kottyanni nem szabad. A ki 1 tál ételt ront el fizet 1 — aki ennél többet — fizet 5 gurust (50 kr.) a közös konyhára. Az elkoz másilás— ex negligentia — kétszeresen] büntettetik. — A főzés tartama alatt elintéztetik néhány folyó ügy. Teszem Szolimán bevádolja Mu.ttafát, hogy ez az enyém és tied fogalmát összezavarván tetts tszék élés tárából magának uzsonnára szalonát pirított, — ebbeli hajlama, mint fajának kifolyása, ugy a szalonna odvas volta enyhítő körülményül vétetvén Muatafa mai nap koplalásra ítéltetik. Mustafa appellálna, de nincs hová, tehát belenyugszik sat. E közben 10 óra felé elkészül a vacsora, melynél a fősuly a sokféleségre s izletességre van fektetve; örömmel conhtatáltatott, hogy 20 gurus még nem folyt be birságnl; pedig készül ittszakács könyv nélkül minden. Hogy fogalmad legyen szakácskodásunk terjedelméről, ideiktatom az általános speiazedlit. Levesek: Tyukleves gombóczczal és rizszsel. Tejfeles bableves, bur-gonyalevea csipkedettel, köményes leves, kol-das leves pirított profunttal. Főzelék neműek: Bab, bargonya, édes káposzta. Husnemüek : Rostélyos vöröa hagymával, juhhua rizszsel, juh czomb vöröshagyma mártással, resztelt máj krumpli pírével, birkapörkölt, nyársonsült csibe. Tésztanemüek: Túrós csusza, tejfeles haluska, darás metélt, grauadiermarsch, stera kukoricza gánicza, prósza, barátfüle rögtönzött szilva lekvárral és gen zdes dióval. Salátanemü: Sült káposzta rizszsel, lágy tojás, rántotta, konfek*, vegyes gyümölcs, erdei méz, dinsztelt tök ; ámire finyás M. barátunk rendesen hosszú képet szokott vágni, elkölti ugyan azért jó izüen konlektjét, de a zöld kaftanyba burkolózva, az erre lábra kapott jókedv elfelejteti eztán a fagyuzsir orrcsiklandó illatát is, melyet
IX.....barátunk egy már múmiává száradt
csitrommal igyekszik szelídíteni; — hasztalan törekvés, mert a 2*/t hóval ezelőtt nyert kucaéb^re* czitrom, habár mind a négyen nyomjuk is, uem nd egy csepp levet sem. —
A j/,izüen elköltött vacsora után következik ismét a nélkülözhetlen kávé, miután ebből 5 — 0 cséiizóvel bevágtunk, körben s utána egy csomó füstöt lenyeltünk a vörös diván ágygy* nyujiatik ki, a gyertya elfuvatik ; s kezdődik a sö''étbeni discüraus, mig álomba merülünk, hogy felébredve a tegnapi napot uj kiadásban folytassuk. így folyik az élet 2 hét óta Mut óikban.
Hát a baka mit csinál? A baka is kihe-vervén harcztóri fáradalmait, puha szénán he verve keleti kényelemnek engedte át magát. Eddig csak kijárt a házból almát, diót, s dohányt venni, most már az áiust hivja a házba. Alig dörgöli ki az álmot szemeiből, már mosdatlan képpel fektében kiáltja : „Hékumsia jabuka, orehalu (barátom almát, diót) a kész séges török megörülve, hogy mindennapos kund schaftja már felébredt álmaiból hatalmasan ordít vissza, hogy ,Hier" sebtében nyakába csapja a jabukas és orehás zsákot örülve, mint a bolond sipkájának lélekszakad tan leftet fel a deszka hágcsón az emeletbe, hova Isten most a bakának sorsát felvitte. Itt aztán kezdődik a vásár: Jedem, dva, tri, csetciri ... .a török 9 diót akar adni 1 krért, a baka 10 et akar kapni, összevesznek ; mig végre is szépen megegyeznek abbnn, hogy 9 et ad ugyan, de minden 2 kros bevásárlásra köteles a török 1 dió ráadást adni. így tart ez egész nap. Hoznak a bosnyákok, ami tőlük telik, csak kevés telik. Egy élelmes muzulmán egy zsák krumplit főzött meg, azt hiában okka azámra árulta, csakhogy a főzési költségeket, rendkívül magasra csigázván — g''scbüftjével csődöt mondani kényszerült. — Közbe-közbe folyik a vita a bazamenetelról, melyet — kényszerűségből napról napra odáz n*k, de sejti már a baka, hooy szabadulási ideje már nem lehet messze, mert tegnap előtt jött a kemény „Beféhl", hogy abból a nadrág ból s kabátból, melyet 2 hó óta alig vetett le. melyet az idő, a csúszás-mászás porban, sárban, vízben, esőben színében ugy, mint épségében tönkre telt — csináljon ujat, köpönyegjét porozza ki, gombjait fényesítse ki, szijjazatát feketítse be, fegyverét tisztítsa ki, csizmáját faggyúzza be, kotláit z^urolja ki, bakkancsait foltoztassa be, fehérneműit mossa ki, lyukas nadrágját varrja be, sat. ezenkívül — leszámít ván még a közös ügy érdekében naponkint te endő dolgait és szolgálatait exerczirozzon ínég mindennap 2 órát, nehogy azt mondják otthon, ha haza kerül, hogy parasztok közt járt ....
Ezek aztán oly s»ympthomák, melyek nem csalnak, öreg kalapácscsal sem veri ki a baka fejéből senki fin sem, hogy holnap, már nem indul, nem bánja már akármi történik vele cwk ott (vaggon előtt) legyen, hol igy osztályozzák : „Sechs Pferde oder sechsundreitwig Maun." sat.
— r.—
Hol) i hírek
— Nagy vihar volt vidékünkön nov. 2-áu éjjel, vaaárnapru viradóra számos távírda oszlopot kidöntött, s környes körül több napra bcszünt vidékünkön a távirdai összeköttetés.
— Megdöbbenti) gyászhír lázas izgatottságot idézett e!ó városunkban nov. 3 án este. Keresett irodával birt helybeli ügyvéd Dr. Freund Zsigmond városi képviselő a Szemere utczában főbe lőtte magát. Indoka a szomorú tettnek mé lyen hat társadalmi életünk sajátságos viszonyaiba, és igy egyelőre hallgatnunk kell. Ifjú nőt s két kis gyermeket hagyott hátra. Temetése kedden délután részvéttel történt. A gyászjelentés igy szól: Freund Zsigmondné szül. Eisenstüdter Paula a saját, valamint gyermekei, szülői és rokonai nevében mélyen szomorodott sziwel jelenti, felejthetlen, forrón szeretett férje Dr. Freund Zíigmond köz- és váltó ügyvéd urnák folyó évi november 3-án, életének 33. évében rövid szenvedés után történt gyászo* elhunytát. A drága halott hűlt tetemei kedden november 5 ón délután 3 órakor fognak a helybeli izr. sírkertben örök nyugalomra letétetni. Nagy-Kanizsán, 1878. nov. 4 én Dr. Freund József, Freund Józsefné mint szülői, Örzsi, Pisla, mint gyermekei.
— 8idoli társulata nov. 4 én utazott Szombathelyre, utolsó előadásait be kelle szüntetnie a hirtelen érkezeit havazás következtében.
— KI* Kanizsára nov. 4-én hozták H. Vendel tanitó ur vejét, kinek egy vasúti gép mindkét lábát megsértó. A szerencsétlen alig pár hónapja nősült meg.
— Sziklai János, megyénk tehetséges szülöttje Pozsonyban „Felvidék" czimü hetenkint 3 Btor megjelenő vegyes tartalmú lapot inditott meg. A megjelent első szám tartalmas.
— „Képes családi lapok'' Il-ik füzete is megjelent Mebner Vilmos kiadásában, ára egy-egy füzetnek 30 kr. E tüzet is szép képekkel van illustrAlva, elől geniális Jankó János arczképével.
— Postai. Folyó 1878. évi november 1 ével ugy a bílaú forgalomra (ideértve a ma-
gyar-osztrák forgalmat is), valamint a Németországgal való kntös forgalomra nézve ia kocsi-póstai tarifa lép életbe. Ezen tarifa az eddig fennállott tarifával szemben az egyszerűségnek, és a legkisebb távolságokat kivéve, nagyobb olcsóságoknak előnyével bir, mintán az 5 kilogrammig terjedő küldemények számára csak két távolsági fokozatot, 75 kilometert és 75 kilométeren tul, — és minden távolsági fokozatra 15 kr. ós 30 kr. egységes díjtételt állit fel. Az uj tarifa mindén kincstárilag kezelt postahivatalnál 5 krért kapható és rövid idő múlva csekély díjért kapható less minden póstahivatnl nál a tőle 75 kilometer távolságra eső postahivatalok névsora is. Ezzel lehetővé van téve, hogy mindenki magának az uj tarifáról alapos tudomást szerezhet. Azonban már eleve is az üzletvilág figyelmét arra kell felhívnunk, hogy készpénz küldeményeknél, különbeni bírság terhe alatt, a valódi értéket kell nyilvánítani és hogy mindenki visszaérkező küldeményeit, a felmerültpóstadijak lefizetése mellett viszavenni tartozik. Sopron, 1878. oktober 28-án.
A kereskedelmi és iparkamara.
— Meteorologiai észleletek a csáktornyai községi elemi néptanodánál 1878. évi október hóban. Közép légnyomás: 745*8 milliméter, legnagyobb légnyomás: 58*5 mm. 3-án reggel 7 órakor; legkisebb légnyomás: 41.0 mm. 30-án délután két órakor. — Közép hó mérséklet: -f- 12*1*C., legnagyobb hőmérséklet: 2 15°C. 31 én reggel 7 órakor. — Közép páranyomás: 9 0 mm. A levegő kosép nedvessége százalékokban ; 85''8°/0, legcsekélyebb nedvesség: 51% 3 án délután 2 órakar. — Közép felhőzet (0 tói 10 ig számítva) : 5*0'' Egészen derült ég (0-val jelezve) : 12-szer. Egészen borult 10-zel jelezve): 24 szer. Közép szélerősség (0 tol 10-ig Bzamitva): 1 3. Összesen észlelteit: 59 szól és pedig: északi 6; északkeleti: 4; keleti : 4; délkeleti: 5; dóli5; délnyugati: 18; nyugati: 10; északuyugati: 7 szer. 5-nél nagyobb szélerősség nem észleltetett. Légköri csapadék (hó és eső) havi összege: 135 25 mm. Legnagyobb csapadék : 44 50 mm. 15 én volt. Eső esett 14 napon ; havazott 1 napon, 31-én reggel 7 órakor. Nagyobb sűrűségű köd köd volt 7 napon. Dér 4-szer volt. Szivárvány észleltetett 26 és 27 délután 3/% 3 órakor. J.
— Fütyül a szél az idő már igazán őszre jár. Ezt hirdetik a kopasz faágak, melyekről az elszáradt, megsárgult levelek egymásután leverettek a hideg esőtől. Ezt hirdeti a Bár, mely kezd ugyancsak tisztességes mértékben növekedni, nemcsak az utczák közepén, de a járdákon, különösen a mellék utczák torkolatánál és az átjárásokon. Hihetó* leg akinek lekellene tisztítani abban a véleményben van, hogy legjobb minden ugy, ahogy van.
— Nagy tilz volt Pacsin okt. 28 án délután, ugyanis Ujlaky József pacsai plébános ur nem rég épült gazdasági pajtája a plébánia javadalmon termett összes gabonájával elégett. A. kár becsüje egy pár ezer forint, azonban sze reucséje a károsult plébános urnák, hogy Káusli Gyula káplán ur, míg a plébános ur hazulról a fürdőben távol volt nemcsak a pajta épületet, hanem az abba helyezett összes terményt tűzkár ellen biztosította, miról károsult fél csak a szerencsétlenség közepette nyert vigasztalásul értesítést.
— Bellatincz nov. 3. 1878. A legközelebb mult okt. hó végével a stridói hegyeken is befejeztetett a szüret, és pédig havazással. — A termés mint mennyiség mint minőség tekintetében jobb a tavalyinál, az ára is ugy látszik jó lesz, amennyiben a bellatincsi uradalmi tiszttartó az uradalomhoz tartozó tkálecz-hegyi idei termésből már is 100 akót eladott, 8 frt 25 krjával akóját a mely ár az eddigelé Magyarország bortermelő vidékeiről jelzett árakhoz képest nagyon is kielégítő, és hogy ha továbbra is ez arányban fentartbatja magát, akkor az, a hegy váltság folytán majdnem tönkre jutott felső muraközieket némileg felsegítené. — Egyébiránt a mult hó végével vidékünkön még azon nevezetes esemény történt, hogy a rosszaságáról bi-ressé vált bellatincsi vámos ut megszűnik azzá lenni, mintán annak tulajdonosa, valószínűleg megsokalván a sok átkot, melyet az ezen uton keservesen haladó sok szegény fuvaros a fejére szórt, vámszedési jogáról lemondott. — Vajha a dobronoki efféle vám tulajdonosát is megszál-laná a szentlélek 1
— Rövid hirek. A sopronmegyei gazd. egylet jövő évben kiállítást rendez. — Az occu-patio költsége az év végéig 102.710,000 frtra számíttatik, hazánkra ebből 32.250,940 frt. esik. — A czár beteg. — Tuzlában kőszénbá nyát fedezlek tel. — Midhat pasát nagy lelkesedéssel fogadta a nép Krétában. — A budavári királyi lakban nov. 4-én udvari fogadtatás voir.
— A Bosthiából hazaérkező harczööokaf mindenütt a legnagyobb lelkesedéssel fogadják« — A borlioi rendőrséget ezer emberrel araporltj-ík.
— Harcatéri aebesűltjeink javára L>p<isében
iJijtl <>it£iiJ * (iiiioíiU(fl-Tj{« i
10.000 márka gyűlt be. — A dunagőzhajó-zási társaságnak az idén 4 millió frttal több jövedelme volt a tavalinál.
Irodalom
— A» mApollo" zenemüfolyóirat legújabb száma következő tartalommal jelent meg: 1. Polka impromptu zongorára s aereé Bol dis Ignác*. 2. Őszi rózsák, keringő Büky Györgytől. 3. Népdal gyöngyök Lukács Sándor .Vereshaj u" czímü népszínművéből átírta Vágvölgyi M. Béla. 4. Karácsom ének vegyes karra szerzé Kapi Gyula. Az Apollo előfizetési ára félévre 3 frt, mely az Apollo kiadóhivatalához (Buda pest. vár, Verbőczy-utcza 179. szám) czimezve küldendő be, legczélszerüebben postautalvány utján. Az Apollo hasai zeneszerzemények közlése mellett minden nevezetesebb külföldi zenemüvet ia megismertet előfizetőivel s bármily zenegyüjtemény díszére válik ée ezért párto lásra méltán ajánlhatjuk.
Uj zenemű. Megjelent Táborszky éa Parsch urak nemzeti zenemű kereskedésében a beküldetett hozzánk. ,1877 ki jogász csárdás- zongorára szerzé Rác z Pál. Ára 60 kr. Kapható Wajdita József könyvkereskedéaében is.
— Mokány Berczinek humoros naptára 1879-re megjelent. Czime: Abrincs ! 150jordány vicz Seifonateiner Salamontól, elemelte Mokány Bérezi. Ara 1 bitang áóres ! Jankó Jánosnak sikerültebbnél sikerültebb 115 rajzával van ellátva.''
Üzleti szemle.
Nagy-Kanizsia, 1878. november 6.
Mig időjárásunk mult héten nagyon változékony volt, e héten fölött« kedvezőtlenné vált. Be-köszöat ná''ank a tál, annélkül, hogy rendes őszünk lett volna. Szombaton hullának az első hópelyhek azóta vastag hólepel fedi vidékünket. Kiszámithatlan a kár, mely az idő e váratlan változásából ered A szüret még sok helyen besincs végezve, az őszi mezei munkák nagyobb részt még elsincscnek intézve és az utak az olvadó hó által bejárhatatlanok. Ex utóbbi körülmény az üzletre nézve nem maradhatott batály nélkül. A nagyon Ivükként hozat-''l folytán, majdnem minden gabonanem jobban vagy kevésbé megszilárdult, és az üzletbea kedvező változás lépett be.
Boza, különösen üaom fajokban kellemes; árak 20 krral emelkodtek.
Rozs, szintén jobb irányzatot követ; árak keveset emelkedtek.
Árpa. Mig serfősésre alkalmas finom minőségekért a legmagasabb árak engedélyeztetnek, rosx-s*abb fajok csekély fegyelemben részesülnek és olcsón kelnek el.
Zabban csekély üzletünk volt; árak keveBCt változtak.
Tengeri nagy mennyiségekben ajáltatik, ós hátrányzó irányzatot követ.
Fehér babért termelőktől magas árak követeltettek, aunélkül, hogy vevőktől megadathattak volna. Ezáltal e czikkben nagyon nehézkes üzletünk volt
Minőség szerint:
Búza .... 6—7-60---- kr.
Rozs .... 5-- 550 --— .
Árpa .... 5-20 — 6 50 --— „
Zab ... . 5 20 — 5 50 --„
Zab uj . . . ---*----- «
Kukori«-sa . . 4 40 — 4 60--— „
Rrpeze ... ''--''---.
Bab (fehér) . 8--8 10--,
Bab (tarka) . 5-40 — 5-60 --•— .
K. B.
Vasúti menetrend. A buda-pesti időtmutató óra 9zcrint, indul Kitttizanról Vonat hova!
iiána Ora Pere. Idő
205 Eszék, Moháos.DomboTár * Fiaméba 4 48 raggal
215 „ „ 2 30 délut. 212 Buda-Pestre .... 4 ... 4 58 reggel
202 ,.....6 délut.
204 ......... ll 30 estre
313 Bécsbe (Saombatluly, Béca üjhély felé)6 8 reggel
301 „ ............11 18 eaty«
315 Sopronyba ^ .. 3 88 délnt
203 Tries«tbe és Pragarhofon keresztül
Gráfia és Héeab« . . . .f . . 4 5ü reggel 20! Triesztbe és Prág«rhofon keresztül \ űráca ia Bécsbe . . ^ ¿V . • * 47 dé,ul
Érkezik Ksblunra
honnét:
216 Sazék, Mohács, Dombóvár s Fiaméból 1 41 dél&t
206 , , . . It 11 estr«
203 Buda-Pestről........ 4 20 reggé
201 „ . ....... 2 5 délat
211 „ .......... 9 44 estv«
314 Hécsből (Ssomhatb. Bécs-Ujbely)felől 10 27 estva
302 „ „ , .45 reggel
316 Sopronyhól .....r • • U 53 dé!*l.
214 Bécsből Grács, M&rburg, Pragerhof
fel54 . . . * . . . 4 12 r«gg«l 201 Tri «mi* t éi Bécsből Mmrbnrg, Prager-
Uof falói . . 1 «
204TWeazt- Ím VillaehWl Prágerhoí f«lSl lt —
Marhurgha csatlakozás Villaeh éa Franoaaíeatb« r , .. .K.SM-fo* HU
-a
Felelős szerkesztő: BátOfi L&jM-
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
NOVEMBER 7 én 1878.
Nyújtattuk kezet a szerencsének!
375,000 birodalmi márka vagy 218,750 forint
főnyereményt nyiijt kedvező esetben a legújabb nany penzklsor-solás, mely n magas kormány által jóváhagyva és biztosítva van.
Ezen nj tervezet előnye abban áll. hogy néhány hónap fefolyása alatt 7 sorsolásban 42 600 nyereménynek okvetlen kisorsolás aiA kell kerülnie. köztük esetlege-. 375 000 bir. márka vagv 218.750 frintnyi fójiv reménynyel osztrák értékben, részleg pedig :
1 nyerem, á m. 1 nyer< in á m.
nyert-m á m. 1 n) erem h in. 1 nyerem, á m. 1 nyerem, á m. 1 nyerem, a m. 3 nyerem, á m. I nyeiem. a m. 6 nyerem, á m. fi nyerem á m
1
250.000 125 000 80 000 60 000 50 000 40 000 36 000 30 000 25 000 20,000 15.000
1 nyer ám. 12 000 ''¿4 nyer á in. 10 000
2 nyer. á m 8000 31 nyer. á m. 5000 G1 nyer. á in. 4000
304 nyer á m. 2000
502 nyer. ám. 1000 G2l nyer. á in. , 500
(i7."i nyi r. á m. 250
22öf>0 nyer. á m. 138
stb stb.
uyerem«"iiy-sor.oje.''y ek
( sászár
kizárólagosan
királyilag szabadalmazott
1» U R I T A S
haj i f j i t 6-t ej.
A Purita9 nem hajfesték, hanem trjnemil tolyidrk. mely majdnem a/on csodálaton hatással bir. hogy ősz hajakat megifiit. azaz lassankint n ég pedig legkesöbh tizennégy oap aiatt ama szint visszaadja, mclylyel eredetileg birt!
«
WWWA''.V.VAV.VW
xxxxxxxxxxxxxx tmmm
* INjaztaloü ISOMicii Parisban!
nem fest, hanem itjitja és pedig a leghosszabb és legdúsabb női hajzatot és a férfi hajat és szakállát.
Kgy ¡heg „Puritas" ára 2 frt. (postai szétküldésnél 20 krral töblO
Kikeleti hóvirág.
A hatást tekintve, semmiféle toillottc-szer sem képes a kikeleti h. virággal jóság és kitftoőségben versenyezni. Olajos üdito alkatrész"k-b.''.l állítva eló, rövid időn elháritj* ezen szer a szeplőt, bőratkát, pör-nést, májfoltot stb. s az arezbőrnek vakitó fehérséget, üdeséget és gyöngédséget kölcsönfiz. — Ára palaczkonként 1 frt, szállítással 20 krral tobb — Postautánvét ••így a pénz megküldése mellett kapható a készítő nél
Franez Ottó, Bí''cs, Mariahilfstras.se 38. szani.
Práger Béla gyógyszc
(730 2 — 2.S;
Nagy-Kanizsán valódi minőségben resz urnái.
Fehér mell-Syrup
A. W. Mayertői Boroszlóban és Bécsben
Bizonyítvány
♦ ♦ *
x
X
X
X
X
X X X
I
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
X X X X X X X
llakohom. Epein mellet'', (Szászország) márcz;n.s 12-én IS72. Az ISötí és löTO 71 hadjáratok folytán már hosszabb idő óta tüilőbnruton szenvedtem; — a t» A W. M a y e r - féle f e-
:hé r m e 1 I - X y r 11 p többszöri használása által ezen bajt >1 tökéletesen megszabadíttattam és az említett szert bárkinek i* jó lelkiismerettel ajánlhatom. (332 IX 4—*)
♦ TAUBKNKOTH F
X Valódi minőségben kapható: N.-Kanizsán. Práger Béla gyógy-
szertárában.
A legközelebbi első, :iz állam által bi/tositut: húzás pénz kisondása hivatalo-an van megallapitva a
kft-etker." összegbe kerülnek:
1 egész eredeti sorsjegynek ..i a c*ak ó márka vagy •''> frt í.Ukr, o é. b.
1 fél r r - 3 «■ 1 - ''5 - »
1 negyed „ „ „ „ l ''I, , - - .JM)>
Valamennyi megbízás az öszzeg előleges beküidese v»gy postautalvány mellet azonnal és a legnagyobb gonddal e-zk''iz.d-tetik. min.biiki magát :»/. állam czimerével ellátott eredeti ^őrs-jegyet kap . ál. töiiink k''/.éhez
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervesetek •líj nélkül mellékelteinek mit <len húzás után pétiig felszólítás nel-kül küldjük résztvevőinkül k a kivat.ilos lm».i.-«i jegyzéket
A uyereu;én\ek kifizetése m uidenkor pontosan az allam jótállása mellett történik s nk.ir k.''l/.\etUu megküldése vagy kivá-aatra érdekeltjeinknek Atisr.ti ia minden nagyobb piaczaiu fennálló összeköttetéseink által kézbesittethefik.
Válla".itnoknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok mas tekintelyes nyeremeny között gyakran az első fónyeremenyeknek örvendvén az. melyek h/. érdtkeltekuek közveilenül fi>ettett»''k ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal n legélénkebb részvételre számíthatván, kéretik, már a közeli húzás miatt Is minden megbízást minél előbb, de mindenesetre f évi november 30 ika előtt közvetlenül alulirott bankházhoz intézni.
Kaufmaiiii & Simon,
bank- és váltó üzlet Hamburgban,
hevásátlása < * riadása mindennemű államkötvény« k. vasúti részvények és kölcaönsorsjegyeknek. U. i köszönetünket fejezve ki ezennel irántunk eddig tanúsított bizalomért, felkérjük ar. nj kis»riM>lásiiáli részvételié, fő-törekvésünk ezentúl is oda irányuland, mindenkor pontos és szilárd szolgálat által tisztelt érdekeltjeink telje* megelégedését kiérdemelni. Föntebbiek (717 1. 11—fi)
ooooooooooooooooooooooo
0 0 0 0 0 0 0 0
Der Wahrheit gemäss
bekenne ich hiermit dankend. d»ss die nach einer k u r-zen faaslichen Anleitung mir von den» Literarischen 1!iireau in Berlin SO., Naunynatr. f>4 a. Übermächte Spiel-Meth< de sich nach e.onaeqneu''er He-folgung schon nach der iwrilcn Ziehung als dnrehans empfehlenswert bewies und von den bia jetzt auf diesem Ue brcte Angepriesenen eich höchst vorthoilhaft auszeichnet. Inebruck, (727 Ii. 1 — 1) Philipp Streleez.
0 0
0 0 u 0 0 0
ooooooooooooooooooooo oo
Nagy-Kanusán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
BURGER ZSIGMOND ÖZVEGYE
kttny vkiariőhivntnln-, k ii n y v óh kőnyoimlájiíhan Szegeden
legújabban rnegjulontuk ód kaphatók a következő niüvok:
Szegedi Képes Naptár
az 1879-iki közönséges évre 25000 példányban. Kapható minden hazai könyvárusnál ós könyvkötőnél.
Hogy mily érdeklődés és elismerésben részesült e naptár 1878-íkí negyedik évfolyama, tanúsítja az<>u körülmény, hogy a kiadott 20.000 páldány teljesen elfogyott. A naptár képekben ngy mint szövegben tartalmasabb és kiállítása sokkal csinosab az 1978-ik évinél.
A naptár ára csak 30 kr.
Az l#7!)-ik évi ,S zegedi Képes Naptár" tartalma:
1. A fölseges uralkodóház.
2. Évi naptár.
3. Naptári resz
i. Szeged szak kir. város köztöi vényhatd-sagának tlsztvlseiol és bizottsági tag jalnuk névjegyzéke. f>. A keleti haboru és a berlini kongressus
•1 képpel.
»>. A hires asszony. Népies beszély Palotás Kausztintól.
7. Az Oltoványl féle apácza intézet Szeged-
alsóvároson 1 kepjiol.
8. István gazda Költemény I''ap Kálmántól. ''.I. Orosz szörny teltek 1 képpel.
10 A szegedi halaszok. Kováes Jánostól. 11. A Tisza partján Költemény Pap K.-tól.
Magyar Irodalomtörténet dióhéjban (népszerű előadás), nia T a r n ó c z i T i-v a <1 a r frtgvmn tanár. A polgári iskolák számára rendszeres kézikönyvül, a krtzépta-no''lák V''., VI. és VII osztályai számára az orsz. uj tantervben előírt irodalmi és irodalomtörténeti oktatáshoz általános bevezetésül, az érett>égi vizsgálatokra készülő ifjaknak a legrövidebb ismétlésül s a nagyközönség számára irt mű Áru íílzve 00 ki
Szegedi szakaoskönyv. II kiadás. Irta K é z i li é it i. Kr.on egészen ftnállólag, miudi-n utánzást kizárva szerkesztett házi könyvet, mely 1000 főzési utasítást és hasznos tudnivalót tartalmaz, ajánlom a t. hazai gazdasszonyok ügyeimébe. Ara díszes szin-nyomatu borítékba kmve 2 frt.
12. Afrikai életkép 1 képpel.
13. Népdalok. 2 eredeti Pap Kálmántól és 8
régibb, a nép ajkán éló népdal 14 Adomák. I képpel.
lf>. Magyar- és Krdélyhoni országos vásárok.
16. Üzleti értesítő
17. A szegedi kir. törvényszék, kir ügyés«ég
és kir. járásbíróság tiszti személyzete.
18. A szegedi gyakorló köz-, valamint a köz-
i*8 váltó-ügyvédek névsora
19. Szeged sz kir város egészségügyi sze-
mélyzetének névjegyzéke. Orvosok, sebészek, gyógyszerészek, állatorvosok és szülésznők:
20. Bélyegmutató
(728 2—3)
A konyha vegytana. K r a u k e L.
után magvaritá K o m j á t h y <«yörgy. Polgári nőiskolák, tanit<''iképpzdék és müveit gazdasszonyok számára. Ára diszes borítékba fűzve 1 frt.
Szeged város története (pályauyertes mű), I irta Varga Kerenez. I. kótet. A legrégibb időtől a török foglalásig. Ara füzva 2 írt 50 1 kr. IMszkdtésben 3 frt. 25 kr.
Három kardal és ket kedvelt nepdalfüzér, dalárdák számára négy<shttiigra szerkesztó és átirta R o t h E u d r e, a szegedi dalárda karmestere. - .\rn 80 kr
Útmutató kántorkönyv, irta 1*'' e k et e
Kereucz, szegedalsóvárosi kántor : o negyedik kiadást bővítette, hangjegvekkel elláttaSohlya Antal csongrádi főóueklé''s*. Ara 6-frt 50 kr.
KOLLARITS JÓZSEF és FIAI
legelső
kész fehérnemű, vászon, asztalnemű ós szövött áru gyáriraktárukban glss »YPSILAIVTI^lioz
Budapesten, váczi-utcza 5. sz. alatti áruházban
kaphatók
mindennemű kész ftrfl-, női és gyermekfehérnemilek, vásznak és
asztalnemftek
a legnagyobb válabztékban és kitűnő minőségben a legjutáuyosb árakon
Férfl-ingek, rumhurgi, hollandi vagy irlandi vászonból, darabja 3, 3 ftO, 4.— , 6, 6, 7, 8, 10, 12 irt.
Férfi Ingek, hímzettek, madapolauból, melle vászon, darabia 3, 4, 5, ü, 7, 8, 10, 12, 14—20 frtig.
Férfl madipolan-lngek, darabja 2, 2.50, 3, 3.60, 4 frt.
Férfi színes Ingek, 1.60, 2, 2.50, 3, 3-50frt. Két külön gallérral 2.50, 3, 3 50 frt.
Férfl színes angol oxford ingek, darabja 2.50, 4.75, két külön gallérral darabja 2.80, 5 frt.
Férfl gatyák, magyar, fé''mayyar vagy íran-czia szabásm, pamutból 1.20. l.Sü, 1.50, ▼ássonból 1.50, 1 60, 1.76, 2 frt. rum-bnrgi vászonból 2.25, 2 50. 3, 3 frt 50.
Férfl-íebérharlsnyák, pamutból fehér vagy szines tuczatja 4, 4.50, 5, 5.50, 0, 6 50. 7, 7 60, 8—14 frtig, ezérnából, fehér tuexatja 3 60, 4, 4.50, 6. 6, 7, 8, 9 frt, 14 frtig. félharisnyák, fehéritetlen vászonból varrottak, tuczatja 4.50, 6. 7 frt.
Férfl zsebkendők, fehér vászon tuczatja 3, 8.50, 4, 4.50, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 frt. 20 frtig.
Férfl zsbkendők, vászon hói, fehér szines széllel ti''—, 7*50, ü— frt. batisziból szines lel 7 írt 8 frt 50, színes pamutzsehken-dök dbja 30 kr, 35 kr, 40 kr. pamut batisztzsebkendők sziues széllel tueiat-ja 8 frt.
Férfl gallérok, minden formában, legfinomabb tezatja 8 frt, 8 frt 50.
Férfi-kézelők, tuezatj«, 12 pár 5 frt, 0 frt
NŐI Ingek, rumhurgi vászonból, sima, dbja 2.25, 2.60, 3, 3.50, 4-— frtig, slingelt 3, 8.50, 4, 5 írtig franczia inellvarrással éa hímzettek 3.60,4 —, 4.60,5.50,6, 7, 8, 15 frtig, madapolanból sima 1.50, 2 írt slingolt 2.60.
N|í háló-oorzettek, madapolanból egyszerűek 1.80, 150, díszített 1.75,2.85, 2.50 3, 8.50, 4, 4.50, 6, 10 írtig.
NŐI lábravalók, madapolanból, sima sze* gólyzett, dbja 1.H0, slingelt 1.90, distitett 2.25, 3, 3.60, 6 frtig.
Nöl tlsószoknyák, madapolanból, szegélyekkel és díszítéssel, darabja 2.50, 3, 3.25, 8 50, 4, 4.50, 6, 15 frlig, uszálylyal 4, 5,
6, 7, 8, 20 frtig.
NŐI harisnyák, pamutból kitűnő minőségben tiu-iatja 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, 22 forintig színesek pamutból, párja 75, 80, 90, kr. l.''JO, 1.30, 1 50. 3.50 krig.
NŐI zsebkendők, fehér vászonból, tuezija, 2 50, 3, 3.50, 4, 5, 6, 7, 8, 10 írtig, an-H ol czéruabatisztból, fehér, 4, 4.50. 5, 6,
7, 8, 30 frtig.
Női fraaozla derék fűzök, (Mieder,) dbja
_ 1.30, 2 30, 3, 3.Ö0, 4-—, 4 frt 50 krig.
FII) Ingek, 6 évesek számára madapolanból, dbja 1, 1.40, szines, 1 frt ''¿5, 1.40, vászonból 2.10, 2.40, félmagyar gaiyák 1 10, I 1.20, 8 éveseknek ingek madapo- I lanból 1.10, 1.50, színesek 1.26, 1.55, vászonból 2.20, 2.45, gatyák, 1.20, 1.40; 10 éveseknek, madapolauból 1 26,
1 95 színesek 1 Cd, 1.75, vászonból 2.30,
2 öl- gatyák 1.36, 1.60, 12 éveseknek,
ingek madapolauból 1.30, 1.80, sziuesek 1.65, 1 90, vászonból 2 irt 40, 3, 3.50, gatyak 1.65, 1.80 ; 14 évesüknek ingek madapolanból 1 ín 40, 1.90, sziuesek 1 75, -í.IO, vászoubol 2.05, 3.15, 1 frt, gatyák 1.05, 2 írt -, 10 é v u u o k u e k madapolauOól 1.60, 2. IU, sziuesvk 1.75, 2 20, vászonból 3, 3.60, i, 4 50, gaty ák 1 75, 2- 2.20.
Kész fehérnemiiek leányok szamára, mindou nagysagbau és minőségben, ugyszintu cbc-cseuiók szamára, melyekről kivanatra nagy árjegyzékünkét bcruicnteseu bekUldjük.
Továona ajáuljuk nagy raktárunkul vászon és asztalneműikben.
Rumburgl vaszoa, 42 méter (54 iöf) vége 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35,- 3«, 4u, 42 45, 50, 120 írtig.
Hollandi vagy Irlandi vászon, 39 méter (£»<> rőt) 22, 24, —, 2b, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 45, 50, 100 írtig.
Hollandi vászon, gyermek-íehéruumUekru es agynemüekre 32^ méter (42 rőf) végo 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 28, 30, 50 írt.
Créas vászon 23uiéter *30 rGí; végo 10.60, 11, 11.50, 12, 13, 14, 15, 10, 17, 18, ltf, 20, 30 frlig.
Lepedő vászon egy szélben, 29 méter (38 rőlj llí lepedőre vego ö3, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 4b, ÖO, 100 íi tig.
Fehér pamutcslnvat, ágyuemiiekro, 1 méter 38, 40, 48, bÜ kr.
Madapolam vagy Chiffon, vége 40 méter (5l''/i röf) 9.20, 10.40, lt''.bu, 12, 13.50, 14, 17, 18, 21.
Színes kanavász, 23''/, »»éter (30 rüí) 9, 9.60, 10, lt, 12, 13, 14, 15 ín.
Színes ruhaperkálok, du* választékban i méter 30, 38, 48, 50, 52, 61, 50 kr.
Vászonzsebkendök, hölgyek éa utak szamára, tuczatja 2.50, 3, 3.5o, 4, j, 0, 7, 8,
9, 10—20 írug.
Törülközők, tiszta vászou tuczatja 5.80, 0, Ö.90, 7.50, 8, 9, 10, 20 irt.
Asztal kendők, tiszta len, tuczatja 4, 4.50,
5, ö.5u, 6 30, 7, 8, 9, frt, abroszok 0, 8,
10, 12, 18, 24 szemelyre, darabja 1 írt 90 krtoi 14 frtig.
Oamast asztali teritók, 0 személyi» 6.5o,
6, tí.iO, 7. 7.50 9, 10, 24 írtig, 12 személyre 12, 12.50, 13, 14.50, 16, 10, 18, 20, 40 írtig. 18 személyre 25, 23, 32, 48 írtig, 23 személyre 32,34, 40, 50, 53, 75 frlig.
Káveskendik, sziues és fehér, darabja 3, 3.00, 5, 5.50, 6, 11 írtig, csemege-kendők tuczatja 3, 3.50, 4.50, 5.53 krig
Csipkefüggönyök, l ablakra 3, 3.50, 4, 4.50, 5, 5.60, G.bO, 7, 8, 9, 10, 15 frlig.
Ágyteritők, darabja 4.60, 5, 0, tinóm rips. bői 9.60 j asxlalteritók 3.80, 4, 5 frt, ripsböl 7 frt 50 kr.
Ágypokróozok, 4.50, 0.50, nagyobb 6, 6.50 7-60, 8.50, 11, 14 toriul 50 kr. M e u y-t asszonyi készletekkel 180 írlól 180Ü írtig és feljebb, ké»* fehéuiemti és vászonban a legszebb kiállításban szolgálhatunk, ezekről árjegyzékünket kívánságra bérmentesen küldjük.
Az Aiuk legjotáoyoibsn »zaboltak s ha valami a megvett vagy rendelt tárgyakból akár mi oknál íogvs tetszésre nem ¡enne, 14 nap alatt, ha az űrszelvényünkkel el \íiu látva, nenusnk »zivestn kicseréltetik, de kívánságra az érte tizeteteti összeg i* vísszaadatik.
Levél általi megrondelések még az nap, melyen érkeznek, különös ügyelőmmel és portosan eszközöltetnek és csomagolási dijt nem síámitunk. (560 18— *)
NAGY-KANIZSA, 1S78. november ló én.
90-lü szám
Tizenhetedik évfolyam.
« " Előfizetést ár:
jegész évre • • 3 frt félévre . • j '' negyed évre - *
Egy szám 10 kr
Hirdetések
r, hasábos petitsorban 7, másodszor fi S minden további sorért 5 kr NYÍLTTKKBKN
soronként 10 krért vétetnek fel Kincstári illeték minden Tegye* hirdetésért különf i 30 kr fizetendő. i
ifOte-v----
előbb:
ÖZLÖN
ga^--
1 A lap Melleim ráisét
'' illető kOileméoyek »
szerkttflztőhöz,
anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhos bérmentve intézendők :
NAGY-KANIZSA Wlaasletház.
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatár aaktól fogadtatnak el.
lKéziratok vissza nemf küldetnek, k
írveziri
ffiíSJ^^-
N.-Kanizsa város helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi r iparbank*, „n.-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület", a n.-kani*B»I kisded-neveló egyesület*, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kaniísai kül választmánya* s löbb megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Iletciikint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A rosz szokások.
Hegen mondta azt koszorús költőnk, hogy „ minden ország támasza és talpköve a tiszta erkölcs." Ez oz igazság még tágabb értelemben is áll, mert az összes emberiség társadalmának is alapja az erkölcsösség.
Nem csuda tehát, ha mindazon tényezők, melyek társadalmi állásunkat biztos alapra fektetni hivatva vannak, czéljukat a tiszta erkölcs megteremtése és ápolásában vélik elérni ; nem csuda, ha képviselő jelöltjeink csaknem kivétel nélkül hangoztatják programúi-beszédükben, hogy „a tiszta erkölcs4 ápolása védett katonáink számára kaszárnyákat kell építeni. Csak hogy az többnyire mondva marad, mert az összeült törvényhozó testület tulon tul el van halmozva egyéb teendőkkel.
Mindamellett azt sem mondhatjuk, hogy elhanyagoltaik, mert hiszen mi más a törvény, mint azon erkölcsi útmeghatározása, melyen az egyes az összes jóléteért haladni köteleztetik.
A tiszta erkölcs ez irányban való fejlesztését azonban bizzuk a honatyák bölcsességére. s fordítsuk inkább erőnket azon *
nemzeti és egyéb szokásainak kiirtására , melyek az erkölcsi élet bírósága, a józan gondolkodás, a nemes érzelem és szép ízlés elótt meg nem állhatnak.
Itt csak némelyeketakarok felemlíteni, de a melyek elterjedettségüknél fogva megérdemlik, hogy velők foglalkozzunk. Ilyenek az áldomás ivás. Ez ugyan bizonyos határok közt szinte a barátság és jó egyetértés színezetét hordja magán, de a gyenge akaratú s kissé .a hosszú kortyok élvezete felé hajló embernek elég alkalmat nyújt
arra, hogy emberi méltóságáról megfeledkezve esztelen szava« és tettekre hagyja magát ragadtatni, pedig az alkalmat is el kell vonni attól, kit az erkölcsös élet számára egA ébként megmenteni nem lehet. De hát voltaképen miért is kellene nekünk az áldomás ivást kegyelettel dédelgetnünk? Vájjon financzialis érdekeink nem azt követelik-e, hogy adjuk már át e rosz szokást a feledékenységnek?
Éppen ilyen, vagy talán még kevésbé megszivelhető a halotti torozás. Talán csak nincs olyan ember, ki ebben még valami vallásos cselekményt, vagy az eszem iszom-nál magasabb tendentiat is keres és lát.
E szokások inkább csak a felnőttek közt vannak elterjedve, de vannak a fiataloknak is, melyek hasonló okoknál fogva elitélendók, például az estéli fonyókák és fosztókák, a hol a mukásság ürügye alatt legtöbbször kétes jellemű asszonyok adják az első oktatást és alkalmat a fiatalságnak kalandos légyottok ügyes kiviteléhez és egyebekhez. Az ilyen estéli találkák több alakban is divatoznak, s a magasabb körök éppen ugy, mint az alacsonyabbak ki vannak téve némely kellemetlen kiábrándulás keserűségének.
Olyan formán vagyunk, hogy legnemesebb mulatságainkat is már-már megszep lösitette a rosz szokás, a mértéktelen élv-hajhászat,
A táncz, mely magában véve a szabad mozgás által egészségünkre jó befolyással van, mai nap csaknem elítélendő a forma miatt. Miért is nem rendeznek mulatságokat nappal? Vagy talán elég. ha a kisasz-szonyt „garde dame''-ja szemmel tartja a fényesen kivilágított terembe, de nem lát-
hatja a lúgos árnyában túláradt érzelmeiben fuldokló leányt ?
Hej csak még sincs párja a magyar táneznak, melyben szabadon, kiki a csinos és ügyes mozdulatokban keresi az elismerés dicsőségét; az egyik jobbra, a másik balra rakván ki, mint azt neki Isteu csak tudni engedte. Nem simul egyik a másik-keblére, füleiket egymás sugdosására irányozva, mig szemeik a gondos körültekintés szolgálatát végzik.
Menjünk tovább.
A ki későn este végig sétál a falu ut-czáján, az tapasztalni fogja, hogy minden kis kapuban (a hol van) ott áll a virágszál, kinek szerelmi mézért valami esti pille a természetrajz nem azon osztályába tartozik, mely a valóságos rovarokról szól, hanem a mely az embert az ó hajlamaival és gyarlóságaival tárgyalja.
Vannak annyira közönségessé vált rosz szokások is, hogy azokat észrevenni s talán elhárítani azok közt. a hol az divatozik, senkinek sem jut eszébe, s pedig kiírni ís csak a jóakarat köpenyében lehet.
így tovább folytatva szemléletünket bizony nagyon sok olyan rosz szokásra akadnánk, melyeket elhagynunk vagy jobbakkal fölcserélnünk erkölcsi érzetünk parancsolja, azért tegye meg kiki, a mit saját kis körében megtennie lehet.
CSIZMADIA PÁL. Az országos magyar daláregy estilet
nov 3án tartotta a nemzeti zenede termében Királyi Pál országos képviseld s dalár-ogyesületi elnök vezetése alatt e/. évi rendes alakuló közgyűlését. Az érdekeltség különösen a vidéki dalogyletek részérói nagy volt;? a 3''J
tagegylet közül 27 dalegylet volt képviselve. Miután elnök ar konstatálta, hogy a dalárszö-
vetség újra megalakult, Ábrányi Kornél titkár ur felolvasta a terjedelmes elnöki jelentéa^ mely a dalárszövetségnek két évi működését behatóan ismertette. A dalárszövetség a pesti dalárünnepély óta fennmaradt 21000 forint adósságot egészen kiegyenlitettes most hitelében megerősödve, ismét büszkén bonthatja zászlaját, mely alatt a magyar dal és zene uj virágzásnak fog indulni. Az elnöki jelentés viharos él-jenekkel fogadtatott. Ezután Királyi Pál a tisztikar s váiaszmánynyal az alapszabályok értelmében lemondott a ad hoc elnöknek közfelkiáltás utján Kovács Sándor a loaonczi dalárda elnöke, jegyzőnek pedig B o g i s i c h Mihály belvárosi káplán s a nemzeti zenede titkára választattak meg. Két évre a dalárszövetség-elnökévé az országosan tisztelt belvárosi képviselő Királyi Pál ur újra megválasztatott. Királyi Pál ur — ki hanyatló korára s gyönge egészségére utalt az elnökséget újból elfogadta, azonban azon feltétel alatt, hogy a kisebb admi-nisztraczionális és pénzutalványozási ügyek az alelnökre bízassanak, mig & dalárszövetaóg képviselését s annak vezetését szívesen magára vállalja. A gyűlés ismételve köszönetet mondott Királyi Pál ur buzgalmának és készségének. Ezután egyhangúlag választattak alelnöknek : Bartay Ede ura nemzeti zenede igazgatója, titkárnak: id, Ábrányi Kornél ur az orsz. zened^aka-démia tanára, pénztárnoknak : Engesszer Mátyás belvárosi főegyházi karnagy. Válaszmányi tagoknak titkos szavazás utján megválasztat-a központban: Erkel Ferencz, BogisichMihály, Huber Károly, Komócsy József, Nagy Ágoston, Pentsch János, Simonfy Kálmán, Sipos Antal, Tánczos Béla, Zimay László, Odry Lehel, Foll-mann Alajos. — Póttagok: Ságh József és Tie-ber Ágoston urak. — Vidéki választmányi tagoknak : Báafay Simon (Pécs), Bellovics Ferencz (Esztergom), Biasini Domonkos (Kolozsvár), Busbach Ádám (Losoncz), Hajnal István (Nagyvárad), Téth Sándor, Kopcsányi József, Kovács Sándor, (Losoncz), Krenedics Forencz (Vácz), Mezey Lajos (Nagy várad), 0!áh Károly (Nagy-Kőrös), liemetny Fülöp, Zolcsák Jáuos
TÁRCZA.
Kovács Gábornak.
— A magyaV zene. —
Hallottam már szép. m.ig\ar dalokat. Mihelyt magyar : megrázza velőmet Az egnkbe csapongnak hangjai, Poiligf a sziv ti nekéröl jőnek
A ki még a magyart nem ismeri, Hallgassa meg gyönyörű dalait! Miket a hu vagy a lázas öröm Ajkairól olykor le-lcszakit.
Hallottam már 7ugó indulókat. Zengeni tilzzel barna czijjány fáján. Lelkem, miut a gyermek mulatozott. Néhány lelkes lionti könynek árán.
Hejh a mi jó barna magyarjaink. Azok ám a dicső lepények. Rá rántiák a kiszáradt vonóval, S a lángoktól gyakran majd elégek.
Völgyi szel ló csendes enyelgése; És a vihar égrázó zúgása, Ott születik — ha ráhúzzák ők — a Hegedűnek vékony, négy hurjába
Száz torokkal fuj balja a német, nóinbülh»t a roppant trombitával . Tulzengi azt karc«u hegedűjén Zenész-hadunk nagy „Rákóczyu-jával
A mi barna, lángszem magyarjaink, llejb azok csak a dicső legények ! lli.detői ezred-éves létünk Bujának és hősi örömének
Húzzátok csak derék fiuk tovább ! Keményt zengjen a hegedű ajka 1
Mint zugó láng csapjon róla a dal, S legyen szabad igaz magyar-fajta:
Rázzátok meg a magyar velőjét, Keljetek föl a nagy ur szavával! Zúgjátok át álmos aeyvelőjét A nagy jövő ébresztő dalával
Törpiljlöu el hitvány ezinezogásuk. Kiknek rt.ila nem zeng szabadságot ! Veszszen el mind, ki a magyar dalra Kd.lig is csak álmos képet vágott.
Húzzátok rá! hadd vigadjunk egy-zer. F.zr.''d múlva legyen a dal magyar ! . . . — Ugy szeretném látni : mint táuczol rá A némettel össze lánczolt magynr ? 1 —
szalay sándor.
A boldog boldogtalanok.
Humoreszk. Irta : Kompoltll.
Ne gondold kedves olvasóm, hogy e czim alatt egy oly mulattató jelenetnek leendesz tanítja, milyen talán a peleskei nótárius budai utazása, vagy talán a melyek halálra nevettetnek. Távol legyen tőlem minden ily szándék, mert nem szeretném azt, ha valaki közlüetek nyája.s olvasóim halálra kaczagná magát, engem pedig ezért bünfenyilés alá vonnának.
De elég legyen ennyi. Térjünk a dologra. Nem mondok valami közlött dolgot, hanem csak olyat ami megtörtént. Ne várjon tőlem tehát senki izgalma« jelenetekot, hanem egyszerű, valóban megtörtént eseményt.
*
* *
Kies Zalamegye egyik kis városkájában van egy elzárkózott lak. Nem látod azt, hogy
tán vendégek avagy látogatók s ismerősök járnának oda, hanem bárkitől kérdezed ennek okát, bizonnyára ki fogja kíváncsiságodat elégíteni ezen rövid felelettel : „Nem tudom én" !
Kérdezzétek meg tőlem, majd megraon doni én. Olt van azazédon épület. Kapuja zárva,
— ablakredőnyei leeresztve; a komor kinézés valami visszataszító érzést szül a szemlélőben.
De nem igy van ez belül. A ház udvara egy a/.ép kertbe néz, melyben az árnyas fák alatt és a kanyargó utakon láthatsz egy gyönyörű barna leánykát, ki kis kezecskéjében könyvet tartva sétálgat fel-alá.
Jer kedves olvasóm velem s nézzük meg őt közelebbről. Most is sétálgat. Láthatjuk az arczárói, hogy türelmetlen, hogy bosszantja valami, bizonyosan vár valakit.
Arcza oly szép, hogy ritkán találsz szebbet Georgia tüodérszépségü hölgyei közt. Termete olyan, mint a libanoni cédrus. Türelmetlenül jár fel-alá. A kezében levő kendőt gyűrögeti. Majd a kert kőfalához ért. Megállt, hal-gatódzott. Távolról lépések voltak hallhatók.
A lányka arcza felvidult, s feszült figye-lemmel várakozott. Keménye nem csalta meg.
A zaj erősbödött. Végre egy fiatal ember
— tán 25 -26 éves lehetett — átmászott a kőfalon. Szép, bátor, férfias arcza nem egy nő álmát zavarhatta meg. Elszánt vonásaiból kiolvashatjuk, hogy kész még daczolni a lányka cerberusánál. Ez pedig nem volt mán, mint a lányka nagy anyja, egy tisztes öreg, egy szigorú matróna, ki a fiatal emberekot oly távol tudta tariani kis unokájától, hogy az nemé«ak egy-gyel sem tudott beszélgetni, de sőt még arovu-
kat sem láthatta. Ez az oka annak, hogy az ablakredőnyök folyvást le voltak eresztve.
De tudjuk azt, hogy nincs furfangosabb lénye az Istennek, mint a nő. A kis Idácska is talált azért alkalmat, hogy megismerkedjék a nagy világgal.
Egy délután, amint kertjében sétálgatott, a szomszéd kertbe átdobott |csupa véletlenségből egy gombolyag pamutot, melyet játszva dobott fel, és a kezében levő szállal mindenkor visszarántá. De egyik dobására a visszaránt ás nem sikerült, s a másik kert lugasa alá esett a gombolyag.
Idácska nagyon megijedt, hogy gombolyagja elveszik, de nemsokára, csak néhány perezre egy fiatal ember, nem más, mint Gusztáv, ki ép most mászta meg a kőfalat, azt átnyújtotta neki.
Ez persze szóváltás nélkül nem történhetett meg, s Idácska fejében mindjárt megfogamzott a terv, hogy ő eüárkozott életében Gusztávval naponta beszélgessen. Ez mégis történt. Eleinte Gusztáv csak beszélgetett Idával, de ebből később egy melegebb rokonszev, majd pe-dig egy oly érzelem támadt mindkettőjükben, a mit mi szerelem névvel szoktunk emlegetni.
A kölcsönös hajlam és vonzalom mindkettőjük szivében meg levén, nem maradhatott el a vallomás sem.
Egy aap Gusztáv nagyon sóhajtott, éspedig olyan nagyokat, hogy Idácska komolyan megijedvén, aggódva kérdezte:
— Gusztáv ur, mi baja az Istenért?
— Hagyja kérem, hisz azon senki sem tud segiteni.
— De ha én kérem, faggatódzék tovább Idácska — csak megmondja j hátha én tudok
ZALAI KZLNY
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
(Ungvár), Nagy Károly (Debreczen); Kovarcs Emil (Losoncz), Bringmann Antal (Esstergom), Tilly Alajos és Balogh János (Szeged) urak. A megejtett választás után a számvizsgáló bizottság jelentése kiadatott a felülvizsgáló bizottságnak azon utasítással, hogy ex kimerítő jelentését a választmánynak előterjesztvén, a pénztárnok ur számára a fölmentményt kiadhassa. A közgyűlés legérdekesebb részét az 1880-ban tartandó dalárünnepély megtartásának helye s módozatai képezték. Tudvalevőleg ezen évben a dalünnepély a szerencsétlen mozgósitás miatt Pécsett nem volt megtartható. Pécs városa azonban Schneider István dalárdai képviselő ur által a két év előtt tett meghívását ezúttal is fenntartotta, csak azon óhaját fejezte ki, miszerint az országos daláregyesület az ünnepély megtartása körül szűkebb határokat vonjon, azaz kevesebbet költsön s elégedjék meg kevesebb jövedelemmel. A közgyűlés hosszas s beható vita után a Pécs városa által nyújtandó előnyöket az eddig megtartott dalár-szövetségi ünnepélyek méltóságához arányosítva elégtelennek találta s nagy többséggel elfogadta Nagy Károly urnák a debreczeni dalárda képviselőjének következő indítványát: „Nemes Pécs városa szives meghívásának fenntartása mellett a válaszmány tegye magát érintkezésbe nagyobb vidéki városok közönségével az 1880. évben megtartandó országos dalárünnepély végett." A végzés kimondása után a pécsi dalárda kilépését jelentette be az országos dalárszövet-ségből. E nem várt nyilatkozat igen fájdalmasan sújtotta a közgyűlést, mely azonban a kilépést el nem fogadta, mert a dalárszövetség csak imént ujult meg 3 a kilépés Írásban indokolandó ; de másrészt a közgyűlés reméli, hogy a valóban „országos hirü pécsi dalárda" kilépése szándokát az országos dalárszövetség nagy örömére nem fogja megvalósitani. Indítványokra kerülvén a sor Busbach Ádám urnák (Losoncz) egy dalárszövetség-szaklap megindításáról, úgyszintén Bosh Endre (Szeged) urnák egy vasból készülts hordozható dalcsarnok építéséről szóló indítványát a közgyűlés elvben elfogadta s a kivitelt a választmányra bízta, melyek után a közgyűlés, délelőtti 10 órától délután 3 óráig tartott tanácskozását befejezte.
Btinftgyi tárgyalások jegyzéke
a zala-egerszegi kir. törvényszéktől.
1878. November 8-án.
2440.B/878. Sz. I. Logár Ádám sikkasztással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
2449.B/978. Sz. I. Horváth Rigó Ferencz súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben vég-tárgyalás.
rajta valami módon segíteni. Lássa, ha ön beteg az engem nagyon lesújt, én jobban érzem szenvedéseit mint tán maga. Mondja meg kérem szépen mi baja van.
— Angyal! ha ön is velenrt együtt érzi fájdalmaimat, ugy megmondom. Én önt kedves Ida kimondhatlanul szeretem.
Elképzelhetni, hogy miit érezhet ilyekor egy fiatal leányka. Idácska Wczát pir boritá el, és szemeit, azokat a gyönyörű fekete gyémántokat lesütötte; — s midőn Gusztáv kérdé, hogy viszont szereti-e őt, egy halk igennel felelt.
Ne várjanak kedves olvasóim oly jelenetet most, mit regényekben olvashat, hogy a szerelmesek egymás kebelére hajtják fejeiket és mi több az első szerelmi csók elhangzott, s fogadalmattesznek, hogy minden vészszel daezol nak, hogy ásó-kapa sem választja többé élőket egymástól. Oh itt ez nem így történt, de nem is történhetett így, mert a gardedame szerepét vivő kőfal, mely egymástól őket gondosan el-választá, az ilynemű tettek gyakorlásában meggátolta őket.
E nap óta Gusztáv bátorságot vett magának és naponkint, midőn Idácska sétálni ment a kertbe, atveté magát a kőfalon, és a lúgosba nient, hol azután Idácskával sok boldog órát töltöttek.
Ezen kitérés után vegyük fel Ariadné fonalát és térjüuk v issza azon jelenstre, ahol hősünket elhagytuk.
O ugyanis, mint tudjuk átveté magát a kőfalon.
Az öröm, mely Ida arczán végig vonult csakhamar ismét komoly lett és nem kis aggodalmat vagy tán nyugtalanságot lehetett arról leolvasni. De nem csak Ida arcsán ültek a bus kedélyállapotok, hanem Gusztávén is.
Amint egymásra pillantottak, mindkettőjükön megilletódéb volt látható, s egyszerre igy szólüták meg egymást:
— Mi bajod V
E kérdésre következő csendet Ida szakitá félbe, midőn megfogta Gusztáv kezét és a lugasba vezette. Leültek egy gyeppamlagra Ida vevé fel a beszédet:
— Kedves Gusztávom. Egy oly nagy veszély fenyegeti boldogságunkat, mely bizonyára
2456.B/878. Sz. 1. Czipó Rozi tolvajlással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
2557.B/878. Le*. Hoffraann Ignácz és társai tolvajlás és okmány hamisítással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
2558.B/878. Let Németh Galsa Ferencz és társai emberöléssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
November 14-én:
223G.B/878. Sz. I. Szalay Sándor és társa súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
2493.B/878. Sz. 1. Móri Mihály és társai súlyos és könyü testi sértéssel vádoltak elleni ügyben kir. t. ítélethirdetés.
November 15-én.
2355.B/878. Sz. 1. Farkas Gerencsér György és társai tolvajlással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
2394.B/878. Sz. 1. itj. Kis Ferencz és társa lopással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
2407 B/S78. Sz l.ifj. Pap István és társa tolvajlással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás
25(35.B/878. Sz. 1. Schvarcz Béla és társai tolvajlással vádoltak elleui ügyben végtárgyalás.
2587.B/878. Sz. 1. Németh Ignácz súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügy ben végtárgyalás.
2670.B/878. Sz. i. Soós György éa társa tolvajlássl vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
2678.B/878. Sz. 1. Balog Ferencz súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügy ben végtárgy alás.
2G97.B/878. Let. Szabó Mihály és társai suly.te8ti sértéssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
November 2l én: t2G37.B/878. Sz. 1. Balogh György emberöléssel vádolt elleni ügyben kir. t. ítélethirdetés.
November 22 - é n :
2392.B/878. Sz. 1. Lebár Hozján Iván ta Iáit tárgy jogtalan elsajátitása miatt vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
2439.B/878. Sz. I. Rigó Varga István és társa tolvajlással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
2519.B/878. Sz. I. Dömötör Gábor aik-kasztással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
November 29 én:
2475.B/878. Sz. I. Hajba János ember öléssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
Kelt Z. Egerszegen, 1878. évi november 1-éu.
MUZSIK KÁLMÁN,
iroda ign*gatú
össze fogja azt dönteni. Itt egy kicsit szünetelt; majd azután szomorú hangon folytatá:
— Ma délben nagyanyára kinyilatkoztatta, hogy tegyek félre minden gyermekeskedést, mert nekem férjhez kell mennem. Holnapután leendő férjem szülei elfognak jönni, s eljegyze-neK. Láthatod tehát kedvesem, hogy mily ve «zély fenyeget bennünket, mily könnyen keresztül húzta vörös irónjával a sors számításainkat. Mit gondolsz mit tegyünk V Jaj Istenem ha ez megtörténik hát meghalok, rrvrt mogre ped a szivem.
Ekkor már Gusztávon volt a sor. Ó egy szóval sem vigasztalta Idát, pedig ez már várta, hogy majd együtt főznek ki valami tervet, hanem ő is elmondá baját Idának.
— De halld csak az enyémet. Ma egy levelet kaptam atyámtól, melyben írja, hogy vége van legény kedéseranek, hogy kiéltem már a kamasz éveket, tehát meg kell nősülnöm. Ez még csak jó volna; de hozzá teazí, hogy holnap itt lesz, és hírem-tudtomon kívül meg fog házasítani, anélkül, hogy csak jövendőbeli menyasszonyomat láthatnám, mert ezt csak az eljegyzés estéjén engedi meg, ami holnapután es tére fog meg történni. Látod kedvesem ennyire sujt bennünket a sors, mindkettőnket egy nap fog boldogtalanná tenni, ép ugy, mint egy nap tett boldoggá is. Azután az én öregem oly nyakas ember, hogy nem enged egy talpalatnyit sem. Már azt is gondoltam, hogy megszöktesselek, de mivel; ha ráállanál is, de nincs mivel fenntartsuk magunkat míg valami kenyérkereset után nézhet az ember.
— Édes Gusztávom, hát akkor mi lesz belőlünk ? kérdé Ida, ki aggodalmasan karolta át Gusztáv nyakát karjaival.
— Halld kedvesem. A tisztelendő ur keresztapám. Elpanaszolom neki bajomat. Még ma elmegyek hozzá és meg kérem, hogy es-kettessen bennünket össze, de csak ugy, ha te is bele egyezel. Hogy öregjeinknek számítását mi döntsük dugába, holnapután délután esküdjünk meg.
Jó lesz az, nagyon jó lesz, tapsolt vidáman Idácska.
(Folyt, következik.)
Helyi hírek
— Távirtlai közlekedés Boszniával. A bossnia-herczegovinai távirdaállomások s a monarchia belterülete közt fenálló távirdáöss»*-köttetésre vonatkozó díjszabályzat, a helybeli távirdaigazgatósághoz érkezett körözvény szerint következőleg állapíttatott meg: 1. A monarchia határán levő állomásokból az összes herczegovinai és boszniai állomásokhoz és viszont logfellebb 80 kilométernyire, minden egyszerű távirat dtj* 60 kr. 2. As összes boszniai és herczegovinai állomásoknak a monarchiabeli minden nem a déli határon levő állomásra az egyszerű távirat díja 90 kr. 3. A boszniai-her-czegovinai állomások a külfölddel való forgalmára nézve a nemzetközileg megállapított eddigi dijak maradnak érvényben. 4. A távirdai értesítések (Avíso) a forgalomból egyelőre ki vannak zárva.''5. A Boszniában és Herczegovi-nában nyitott állomások különben 3 cathego-ríába fognak osztani, u. m.^a) olyanokra, melyek csak államtáviratokat kezelnek: b) olyanokra, melyek az államtáviratokon kívül katonáktól feladott, illetőleg ezekhez intézett táviratokat s a katonai hatóságok által megengedett hírlapi tudósításokat is kezelhetnek, és végre c) olyanokra, melyeken a táviratozás korlátozás nélkül lesz megengedve.
— Dalárdánk erősen készül az idei Szil veszterest fényes megtartására.
— Igen régi török handzsár látható szerkesztőségi irodáukban melyet a 48-ik gya logezred nokat szenvedett tartalékosai hoztak magokkal Bosniából.
— KiAUitÚS. Jövő év május havában Székesfehérvárott mii-, ipar-, kézipar-, gazda sági és állat-, egyáltalában a magyar korona országaiban előállított termények kiállítása fog megnyittatni. O es. kir. fensége József főherczeg kegyeskedett ezeu kiállítás védnökségét elfogadni ; és miután a magas kormány, valamint Fehérmegye és a kiállítás székhelye, a város maga is, ezen országos vállalatot minden irányban hathatós pártfogásukkal lényegesen előmozdítják, a budapesti országos ipar egyesület ezen kiállítás érdekében egy külön bizottságot küldött ki, melynek tagjai; Mudrony Soma igazgató, Szabóky A. tanár, Falk Zsigmond, liáth Károly orsz. képviselő, Posner K. L., Kölber F. és Adier II., moly példát az ország legtöbb nevezetes intézetei követték. Ezen minden oldalról nyilatkozó érdeklődés, mely ezen vállalat irányában mutatkozik, a legbiztosabb sikert helyezi kilátásba, annyival is inkább, mert ily időnkénti országos kiállítások a hazai ipar előmozdítására, fejlesztésére és versenyképességére bizonyára sokkal alkalmasabbak mint a nagy világkiállítások, melyeknél az egyes országok sajátszerű érdekei természetszerűleg sohasem juthatnak annyira érvényre, mint az a szóban forgó országos kiállításnál le hetséges, a melyek azonkívül még a kiállítót hasonlitlanul csekélyebb mértékben terhelő költségeknél fogva is sokkal könyebben hozzá férhetők. Ezen a szegedi mintájára rendesett kiállítás 17 csoportra van osz.va, melyeknek élén országos nevű, az illető szakma legkiválóbb tekintélyeivel találkozunk, ilyenek: gr. Eszter-házy Mór., gr. Károlyi Gy ula, Korizmics László, gr, Andrássy Manó, gr. Nádasdy Ferencz, Gel-léri Mór, Bakay Nándor, gr. Zichy Edm. pr. Cziráky János, gr. Forgach A Kozma Ferencz, Hegedűs Lajos, Dr. Haynald Lajos érsek, Hullán Ernő, Gúuczy Pál, gr. Brunzwick Géza és még többen. Tekintetbe véve ezeken kívül még azon körülményt is, hogy a kiállítás eluöke a »ankadatlan buzgalmu, hasonnemü vállalatok rendezésénél már több ízben érvényesült szakavatottsággal bíró és fényes tehetségű gr. Zichy Jenő, kinek közben járása folytán a végrehajtó bizottságnak sikerült a kiállítási iroda fő nökeül megnyerni a II. csoport elnökét Lederer Sándor urat Budapestről, ki fáradhatlan munkásság és sokoldalú tapasztalatainál fogva hathatós előmozdítója a kiállítási eszme létesítésének, s ki készséggel vállalkozott azon felette terhes feladatra, hogy mint a kiállítási iroda főnöke annak belső szervezését eszközölje ; és hogy végre Fehérmegye főispáuja Szőgyényi — Marich László ő excja a tiszteletbeli elnök séget elfogadta — mindezekbűi a kiállítás fényes sikere annyival biztosabban várható, inert már máig is sok ós nevezetesebb kiállító jelentette be a kiállításban való részvételét. Midőn jelen tudósítást becses lapjában közöltetni kér ném, bátorkodom egyúttal t. szerkesztő urat felhívni szíveskednek, hogy ezen kiállítást azon érdekkel és figyelemmel kisérni, melyet as valóban megérdemel; hogy igy nemcsak a híva-lalkodók fáradozásai, hanem művelődési ténye • zőinknek emelése és fejlődése jói felfogott érdekében is teljesüljenek egész mérvében mindazon várakozások, melyek jogosan ezen kiállításhoz fűződnek. Frank Károly kiáll, irodai tiszt.
— Megflivá.M. A „Zalamegyei általános tanító testület* Szent-Gróth járási köre, féléves körgy üléséi f. évi nov. hó 28 án reggeli 9 óra-
NOVEMBER 1-n 1878.
kor fogja a szt.-gró''.hi népiskola helyiségében megtartani, melyre a t. tagok, ugy ez ügy iránt érdeklődő tanügy barátok, ezennel meghivatnak. Kelt Végeden 1878. nov. Pozsogár Gyula, a járás-kör alelnöke.
— Zala-Egersxegen nov. 17-én tar tandó tombola és sorsjátékhoz nyeremény tárgy akul ujabban adományoztak : RosenbergSán-dornéStern Hsnrika a zala egerszegi nőegylet elnöke: 1. egy utazó kézi bőröndöt, 2 egy tin tatartót, 3. egy üveg czukorszelenczét. N.Skub lics Jenőné Spelletich Paula 1. egy bronz ké szülékü éjjeli lámpát órával és trausparent nagy számlappal 2. fehér fém aljú és fedelű üveg czukorszelenczét. Sipos Ilona k. a. 1. szalma fo-natu névjegytartót. Koller Vilma úrhölgy egy elegant bársony keztyü- és ugyanoly zsebkendő tartó etuit. A nagy-kanizsai társaskör 1. egy igen csinos virágasztalt, 2. egy czélazerü vadászszéket. Botka Paulin, Rozsa és Erneaztin kisasszonyok 1. fa kártyaprést, 2. egy fém tintatartót 3. egy tolltisztitót, 4. egy illatszertar-tót. Nunkovits Sándor ur 4 palaczk 1834-iki termésű gétyei bort.
— JttörUl hirek. Izsó Miklós sírjára az írók s művészek társasága emlékoszlopot állit.
— A kormány perbefogatása leszavaztatott. — Liszt Ferencz uj évre jő Bpestre. — A zág rábi színház első művésze Juvanovics megszö kött. — 16 orsz. képviselőnek már leloglalták fizetését. — Boszniába 3000 bunda rendeltetett Hpesten. — Persiában is építenek vasutat.
— Serajevóban német színház van.
Ki nyert?
Brünn, okt. 30-án: 15, 64, 21, 65, 44-
Bpesí, nov. 2 án: 8, 14, 26, 19, 43-
Lincv, „ „ 46, 2, 41. 48, 84-
Tríest, „ „ 72, 73, 39, 10, 75-
Vegyes Iiirek.
— Gyalog Párisin. Hogy mire képes az erős akarat s az igazi életrevelóság, annak föl-jegyzésréméltó példáját adta K i s L. betüöutő segéd. Ez a fiatal emb?r egy vidéki várósban volt, midőn eszébe jutott, hogy jó lenne a párisi kiállításra, rándulnia. Kiszámította hogy kellene hozzá egypár száz forint, anuyit pedig össze nem szorezhet egyhamar s igy elkésik a kiállításról. Fogta tehát magát s elutazott Pá-risba gyalog, 15 frttal. Körülbelül 8 hétig vándorolt, Bokszor az emberek szívességére támasz kodva. Bajorországban igen udvariatlanok voltak hozzá s azt mondták neki: a kinek pénze nincs, no utazzék. A francziák ellenben, midőn meghallották, hogy az az ember tapasztalat vágyból, gyalog indult Párísba, a legszívesebben bántak vele. Egy-egy franczia városban még a raaire hez is meghívták ebédre s néhány frankot is adtak neki utravalóuI. A fiatal ember, bár igen gyöngének látszó testalkatú és ropp:iut fáradságos utja volt, mégis elég jó egészségben érkezett Párisba. O t a magyar kiállítási bizottság szívességéből ingyen jegyet kapott a kiállításra. Egy hét múlva már munkát is ka pott egy betűöntőnél, ki a buzgó és értelmes munkást a» legnagyobb szívességgel fogadta műhelyébe. Egyáltalán Párisban a magyar iparosokat igen szívesen fogadják.
— Vérengző npa. Schmitten ben Grösch mellett egy hentes nem rég terhes állapotbau levő nejét, három éves fiacskáját, azután pedig önmagat mészárolta le. A család nyugodtan aludt, midőn a férj magához véve a kést, előbb gyermekét szúrta agyon, azután nejére rohant, de egy arra menő szomszéd hallva a dulakodást, odasietett s kiragadta a kést a hentes ke zéből. A hentes most a benyíló szobába futott, és ott egy másik késsel ugy metszette tel a hasát, hogy a késsel szivéig akart feljutni. Az anya egy holt gyermeket szült, azután másnap ő is meghalt. A hentes 68 éves volt s embertelen tettét azért követte el, mert attól tartott, hogy második fiatal nejétől szaporodó családját nem les» képes eltartani.
— Kossuth és az 1-S48—49-iki III. honvédzászlóalj tisztjeinek arczképfüzére. A ma gasztos ünnepélyről, melyet az 1848 — 49 iki III. honvédzászlóalj még életében levő tisztjei folyó év május havában Szegeden ülték niejj, bajtársai találkozót adváu itt egymásnak, 30 esztendő viszontagságai után, — egy szép emlék eljutott a magyar szabadság héroszi alakjához a baracconeí remete-lakba. Azon fény-kép-csoportozat volt ez az emlék, a 29 bajnokot együtt ábrázolja. A hősök arczképfüzéret Jankó Mihály volt III. honvédzászlóaljbeli százados küldte meg Kossuthnak. Az ősz hazai'' egy megható melegséggel irt levélben köszöni meg a küldeményt, s cserében saját arczk^p^1 küldte meg Jankó Mihálynak. — Az „Alföld-október 30 iki száma egész terjedelmében közli a levelet, melyben Kossuth ily remek szavakban ad kifejezést a volt III. honvédzászlóalj iránti érzelmeinek; „A győzhetetlen Ill-ik boa-
tizenhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
NOVEMBER 10 én 1878.
védzászlőalj meg életben levő tisztjeinek arcz képtüzére, melyet üu nekem megküldött, ke zenihez érkezett épségben, »értetlenül; a nagy idők keserédes nagy emlékeinek ébresztője, itt ¡¡¡„„ könyvtáram homlokán, szemem előtt. — Szempilláim megnedvesedtek, a mint megláttam, kil"jezhetlen érzelmek zajlanak íöl keblemben, valahányszor fölnézek reá. — Sokszor teszem. Mély ahitattal teszem. De az áhitatba éles fájdalom vegyül; mert a jelent párhuzamba állitva h múlttal, melybe e kép visszavarázsol, tetszik nekem,, mintha romban látnám az ,,/tárf, melynek kultuszához a nemzet állami
lik.titka t''üzve van----11a lesz e még nemző
déke a. magyarnak, a minő az volt, mely a Hazának azt az zászlóaljat adta, mély a Hazát védve nem ismert vesztett csatát ? — Én Urain ! én Istenem! Köny őrület Istene, ha lesz e még V!"
— Magyar nöi szépségek. A párisi nemzetközi anthropologiai kongressus titkára tudvalevőleg azon eszmét pendítette meg, hogy női szépségekből egy albumot állitsanak össze. Magyarországon Pulszky Ferencz bízatott meg, hogy » szépek legszebbjeinek arczképeit összegyűjtse, osztályozza, jelezze és Parisba juttas a, hol egy kiilön bíráló bizottság működött, mely az egyes képeket inegbirálva kimondotta, hogy kinek adassék Páris almája. ^ bizottsághoz több ezer arezkép, a szépség vakitú kincse, érkezett, a bizottság azonban csak négy arczké-p.-t vett föl a szépek albumába. Ka ezen ítélet szerint Magyarország legszebb hölgyei: And-rássy Ilona grófnő, Iukey Paulina bárónő, Pe jacsevieh Ilka grófnő és Barthodeisky Matild. Egy bécsi lap e négy női szépségről a követ kezű érdekes leírás: közli: Andrássy Ilona grófnő a mi külügyministerünk leánya. Testi szépség«» mellett rendkívüli szellemi képességül is bir. Többek között a legtöbb modern nyelvet, igy a szláv nyelveket is, beszéli s e melh''tt a zongorán is művészileg játszik. Katinka grófnő a leggyengédebb szeretettel csüng leányán, a kit „az én kedves pipikém" nek nevez. Ilona grótnó két év előtt a Balplatzon reudezeit nyilvános tánczestély alkalmával vezettetett be először „hivatalosau" a társaságba.
— Pejacsevich Ilka grófnő valódi magyar szépség és már mint kis leány általános bámulatot gerjesztet. A 70-es évek jogászbál-jain Budapesten rajongtak uláua és a legszebbek egyikének tartották. 1870-ben ment férj hez és ez idő óta a külföldön sok felé tett utazást. Nizzában, Mentoeban, Biarritzban általában csak „¡a belle Hongroise" nak nevezték.
— B a r t h o d e i s k y Matild e<;y alföldi földbirtokosnak l--ánya. Azonban a szépség nemesit . . . Deli Gretchen alakjának bűvölő varázsa által a budapesti körök bámulatát vívta ki magának, ugy hogy minden körben szívesen láttatik. Barthodeisky Matild ama úrhölgy, a ki öt év előtt egy jótékonyczélu bazár alkalmával a vigadóban egy M. nevű lovagnak lOOO
frtért ajánjott föl egy csókot a jótékony czélra. Es aligha csak a nemes czélt tartva szem előtt, fizettetett ki az 1UOO írt. — I n k e y bárónő „világhírű szépség", a mennyiben arczképe mint Lydia" a világ minden részében el van terjedve, sőt még Amerikából és Ausztráliából (Sidneyból) is érkeznek ujabb és ujabb megrendelések a képekért. — Budapesten különben az Inkey nővérek kiváló szépségek hírében állanak. — Végül megemlítjük még, hogy Bu dape*ten az a hír van elterjedve, miszerint a párisi albumba tulajdonképen öt magyar szépség vétetett fel, és ezek közt első helyen egy — budapesti házmester leánya volna említve. A kik ismerik hitelt adnak e hírnek . . .
Üzleti szemle.
Lobinayer J. F. termény üzleti jelentése.
Budapest, 187*. november 4-én.Kárul y-körut lf>.
A lefolyt héten az üzletien javulás volt érezhető, amennyihon n külföld részére az olcsó fajú lie egészséges búzák vásároltattak, és általában t."5bh vásárlási kedv mutatkozott. Kr.cn jauilása a hangulatnak a tegnapi és mai tőzsdén sem változott. Búzánál linómnál 10, közép és alsó remii! minóségek-nél 25 krral javultak. Uozs 5 — 1(1 krral javult, árpa különösen serfőző árpa keresettebb, zab szintén, uj kukoricza november—deczomber szállításra kérdezett
Mai árak átlag szára/, és egészséges minőségeknél ideszállitva.
A mai átlagos árak száraz ég egészséges minőségeknél ideszállitva következők
Tiszai buza 100 kilónként 3 havi időre 7í> kg os «»•70-90; 73 kg.-os 9 40—5:">; 77 kg.-os 910—25. Pestvidéki 7H kg.-os 9 10 9 25; 7S kg .os * «''><> - <0; 77 kg.-os S 15—10. Bánáti 7í> kg-os bf>0—76; 77 kg.-os H 25—35; 7G kg.-os rtOü —810; 75 kg.-os 7 75 S5. Kelső magyarországi 79 kg.-os 8 tíü (J0; 70 kg.-os 8 :i5—50; 77 kg.-os 8 00-8-15. Árpa — takarni. — 1(K) kilónként készpénzért 525 <10; maláta G2:>—80; serfő''ő 7-25—80; rozs 5 60 — 85; zab 5 40—»> — ; kukoricza 5 20 —GO ; köles 4 75 — b 25; lenmag 11—11'' ,; kendermag 1D —10''/,; lucz.Tnamag 15-—50, vörös luc/.mamag lo*—42; fehér bal. S —10.
Liszt : A lisztilzlctbcn lényeges változás nem áll tt be, árak inkább esők kenésre, mintsem emelkedésre hajlók. Korpa kérdezettebb, 1''» — 20 krral emelkedtek.
Jegyzet. N-tlves. szívós üszkös és általában hibás minőségűek a napi árnál jóval olcsóbban adhatok el.
Papírszeletek
— Kgy nőben minden tudományos osztályzat vagyis fakultás tehát egész universitái van a tl.e-(dogiaí, mert ugyancsak értenek a produkáláshoz ; a j»gi, mert örökösen pörlekednek ; az orvosi, amennyiben : nem csuk mindenféle háziszorokhoz értenek,
hanem ők csinálják mindenütt a rec.zeptot, vagyis ők rendelnek ; a hfllcsészeti, melyben szépészeti tudományuk a divat, logikájuk azon elv, hogy amit a nő akar, azt r-ndescu kí ia viszi.
— Mikor leghatalmasabb a nő ? mikor a férfi leggyengébb.
— A mely nő sok regényt olvas, mindig re- '' génye« életet óhajt, s ninthogy ez élet legnagyobb rész.«: próza, többnyire boldogtalau lesz.
— Az okos férj sohasem követel többet, mint am- tjnyit tehet az okys és becsületes feleség.
— Amely házban a nő mindig teljes díszben, fényei toiletteben látható : ott a kamra és a konyha örökös negligébeu szennycskodnek.
— Az erényes nő hasonlít a kenetlen ajtóhoz, mely mihelyt hozzá érnek, mindjárt zajt üt.
— A szőllü háromféle bftgyót terem: a gyönyör, mámor és a bánat bogyóit.
— A világ ép ngy szidja az újság irót, mint az orvost és a házasságot, és még sem nélkülözheti egyiket sem.
— II egy iratot vitt a bíróhoz, kérte, hogy világosítsa fel anuak értelméről, mert u-m érti. A biró elolvasás után ezt feleié: mondja meg az illetőnek ki ezt irta, hogy nagy szamár. II. szomorodott szívvel távozott, mert biz ünüu magának kellett volna az izeuetet megvinni, s megfogadta: soha nem avatkozik olyan dolgokba, mit ö nem ért. K . . .
Szerkesztői Üzenet.
3*171. „Elhagyatottan" ez. beszélyt megkaptuk mielőbb elolvassuk.
3072 ,Akinek senkije sem volt" köszönettel vettük* Tti B.-ról még mindig semmi hirt sem kaptunk.
2073. Csasin. A dalnak egy részét hozzuk.
.''>074 1*. I. Szívesen látunk, hozzon Isten ! Másik hir megkésett.
3075 K. K közöljük.
3t)7»>. S. S. A «7 és iS8 számokat postára tettük. A találkozásnak örvendünk.
Heti naptár.
November 10 tői november 16 lg 1878.
— A nők egyszerűsítik fájdalm tiukat, kétsze-r-v/.ík ............. s háromszorozzák kiadásainkat
— Házasság előtt a legtöbb férfi lángol, hazavág után ped ig füstöl a kaszinóban
fj J[,i.
uap
K <tb. és |>r• • t. naptár
•» ö r ö g naptár
A
''»tj
•15. Adjátok a császárnak, mi őt illeti. Máté XXII-
10 Vasarnap F 22 Andr.
, i
Márton Emília
113
14
1. -
Szaníszló
11 Hétfő
12 Ke«id Szerda
Csütörtök Serapion
¡15 Péntok Lipót Szombat Kdmund
29 A 21 An. ::o Zenob. 31 Starbys
1 Ó Nov.
2 Acind.
3 Acceps
4 Jáu. ap.
W M
Vasúti menetrend
A bada-pesti idótmutató óra szerint,
indal Knuiisnről
Vonat /tova :
««*''n Ora Perc. Idő
205 Eszék, Mohics.Dombo vár s Fiaméba 4 48 reggel 2l5 . „ „ 2 30 délut. 212 Buda-Pestre........ 4 58 reggel
202 ...........2 6 délat.
204 ...........n 30 estve
313 Bécsbe (Szombathely, Bécs Ujhely Mé)5 8 reggel 301 , .........11 13 egtve
315 Sopronyba ........3 .{8 délut
203 Triesztbe és Pragerbofon keresztül
Grácz és Bécsbe ..... 4 50 reggel
201 Triesztbe és Prágerhofon keresztül
Grácm és Bécsbe ......a 47 délu
Értetik Kauiishra
honnét:
21G Eszék, Mohács, Dombóvár s Fiúméból 1 41 délat
206 . . „11 11 estve
203 Buda-Pestről........ 4 20 regge
201 „ ........2 5 délut
211 ........... 9 44 estve
314 Bécsből ^Szombath. Bécs líjbely)felől 10 27 estve
„ „ n r 4 5 reggel
316 Sopronyból ........11 53 délel.
214 Bécsből Grácx, Marburg, Pragerhof
felől ......... 4 12 reggel
20''i Trieszt- és Bécsből Murburg, Pragerhof felöl.........1 21 délut.
204 Trieszt- és Villachból Prágerbof felől 11 — estve.
Marburgba csatlakozás ViHuch és Frauceslestbe ■ „ w » Fiancesfestbőt
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.

MARKUS JOHANNA
NAGY-KANIZSA
FUCHS MIHÁLY
GIIÁCZ Jogyesek.
pilepsia
nyavalyatörés irásilag gyógyittatik Dr. Killisrh specialista által Dresdában Neustadt (Szászország).
Már több mint 11,0<X) sikerrel gyógyíttatott. 731 1-12
• E rovat alatt k&slftttért fel^lŐ„iiég«t nem
rtrerk.
Ht
Mindenkinek
oda ajándékozzuk
a
legszükségesebb házi eszközöket, m.: kávés- és evőkanalakat, késeket és villakat, stb. stb.
A mostanában megbukott n így britania ozÜst-gyár csőd-v.U.isztmáii\á''ó| fólszolittsttunk. hogy a nálunk rak''áron levő valamennyi britania e/ilst-árukat a csekély fin.ír- és munka ij ni''gyedént-k ni.»gt>''rit»''sf mellett elajándékozzuk.
A mindi''ii egy«>s czíkknél kiirt árnak bcküldé-o. avagy 111:ín\toló mol ett csupán r\7. Angolors-xágból Bécsig járó száll itási ■lij és :i niui<kadij egy csekély r>--/.''-n«-U m"gtériti s<* lm ll-''tl mindenki a következőket
gW Ingyen kapja.
G drh británia-f/.üst evökanai. ■"> drb. ugyanily kávéskanál. összesen 12 drb i-zojőtt ti frtba került,
most mind a 12 drb,.................
»> drb. británia e/.üst asztali kes angol acxéléllcl, továbbá <> ugyanolyan villa, összesen 12 drb, moly ezelőtt !> frtba került, most mind a 12 drb.....
1 drl>. tej8ZedÖ-kanál. tömörsulyu, ezelőtt 3 írt. most . 1 dtb. levess/edö kanál, legsúlyosabb fajú, legjobb británia ezüstből, ezelőtt 4 frt. most.......... I 25 kr.
Kzenkivíil diszes asztali gyertyatatartók, páronkint 1 frt, 2. , 2.5<», 3.— ; tálezák r»«), 7ő. 80 kr . I frt és 1 40 krajával;
kávés vagy tlieás kannák á 2 frt. 2."»<i, íf—, 4 frt: rzukorfogok
, 5 50.
195 kr
3 25 kr 85 kr
olaj-05
á 35, 50. KI) kr. és l frt ; ezukordobuzok á 2, 2.80, 4 ,
7 fit; ezukorszórok á 25, 45, 7ó, í)7 kr , 1 frt, eczet- és
caraffinák á 2.50, 2«0. 3.50, 4.75, 5 frt; vajdobozok á 7.1 1.70, 2-80, 3.25, 4.— és még számtalan tárgyak.
kiildiiovoit íi^yelomre moltó.
0 drb. asztali kés legfin británia-ezüstnyéll«»l, angol aczéléllel. ♦j drb. Ugyanolyan villa, 0 drb. nehéz kitlnő ev"kaaál U drb. Ugyanolyan kávéskanál, összo»eu 24 drb.. melyek ezelőtt 15''frtba k.-rültek, most összesen mind a 24 drb. 4 frt 60 kr.
Mind az itt fols iroit tárgyak a legfinomabb británia ezüstből vannak készítve s azoknak fehéren maradásukért w 1~> évi jótállás vállaltnak
Igyekezzék mind-nki megrendelését lehető leggyorsabban beküldeni, mÍTcl előreláthatólag ily roj>pant olcsóság mellett, minden csakhamar cl fog keluí. Cziin és a cs. k. oszt-magyar tartományok egyedüli megrendelési h-lve . a brltáflis-ízüstgyar T,raktára: '' (72« 1-12)
Blatt és Kanti I. Elisabcthstrasse G.
Tiidővész és sorvadás
elli i. mint leghatásosabb i/.» r .-t IloJJ'' János es». kir udvari s/.allitó -Bécs. (¡rabon, liraunerstras.se tí. - maláta végy készítményei : malátaki-vonat-egészségi sor. maláta-csokoládé ajánlt tik, melyek több n»iut .r»(K)0 orvos és végtelenül számos felüdült beteg e''ismerését vívták ki 30 év alatt. — Kgy titkos szer. mely jeles értékű ildvsrer mindennemű midibetegség és sorvadás ellen: a IlolT-féle malátaszer Tüdűvészben s/envedó 32 éves leányomat gyógykezeltem vele. A maláta-vegykészítmény, a raa-látacsokoládé és mell-n»alátabo/«bon folytonos használata föltűnően csökkenté a betegség minden jelenéseit és a gyógyulást teljesen oló-mozditá. I»r. Sjtorrr, cs. kir kormánytanácsos Abbissiában. I''tóirat Házi orvosunk u:a,«itá>a folytán kérek egy kis beteg részére 2 (ont ina-tátacs-''koládét és 1 iont nialáta-bonibont küldeni.
Itfi/iMcr, k. táv irilatiszt 735 1—K
- A valódi lloll''-féle malátaliombon kék pahirban van
Kapható Nagy-Kanizsán S t r e in ¿¿Klein és K o s <> n-1» e r g & W o I i h c li urak fiiszeikereskedéséb-n.
Ismételadók kedvezményben részesülnek
TITKOS IIKTKGSIMK,
különösen
férfi-telietctlenség,
magömlések, hugycsőfoly^snk (maró befecskendez.''s nélkül) bólyagbántalmak, bujakóros dagauatok, bőrkiütések, ha még oly idültek is, továbbá köszvény, fehérfolyás, bószámgörcsök, a hivatásban« megzavarás nélkül, a leggyöngédebb módon, hason-szenvj szerek alkalmazása által bámulatosan gyors és gyökeres gyógyitásra találnak
Sok ezer szerencsésen kigyógyult egyén köszönű-irata kézzel foghatói ag bizonyítja ezen gyógy rend^er áldásosságát.
A gyógykezelés levél utján is történhetik Gyógyszerek kívánatra megküldetnek.
Dr. BRNST 3L.- Pesten, két sasiitcza, 24.
Ugyanott kapható a hires, mindenki számára nélkülöz-hetién könyv rAz önsegély''. meJv oktatást ad a nemi viszonyokról. itiukori biinokröl, t«het4»tlenségról, stb és biztos véd-ragáivozás stb. ellen. (Ara )
szirt tartalmaz ragályi
frt ) (731 2 9)
Mindazok,
kik köszvény, csúz és az ezen bajokból eredő bénulások stb. ben
szenvednek, bár ha már minden kígongolliató gyógy-móddal miuden eredmény nélkül megkísérli ttek volna is, s bár ha már még a reménységgel is, teljes egészségüknek valaha visszanyerhetésórevégleg felhagytak volna is, ha már oly sok mindent megkisérlettek, forduljanak utoljára még MoCSSÍiQer L. J nrhoz
Frankfurtban a Majna nllett. Ennék gyógymódja
által magában az utóbbi hónapban is sok százta sza-
abdultak mognyavalyájuktol tökéletesen s Moeslnger ora gyógymód
előtt, mely melesleg mondva nem Is valami nagy pénzbeli áldozatokat igényel, mindenkinek megengedi, hoKy magának eredményei falul felvilágosításokat szerezzen, mi czélból egy tfile vagy ezen lap kiadóhivatala által Ingyen megszerezhető röpiratban nagy
számú minüeu rendű meggyógyult egyének czimét közli. A kezelés mint feletébb észszerűen bizonyult be. — Moeszinger ur voltaképen a betegtől csak a baj és annak előre haladottsága rövid leirását kivánja, s azzal ő a beteggel közli megszabott rendeleteit Magyarnl is levélileg. ^jy 3
Dr. Tanzer fogorvos, előadó tAiiár GrácAban az egyetemen.
(''8- k. kitüntetett szájvíz Antiseptikon egy üveggel 1 frt, 1 katulya fogpor 80 kr, 1 adag fogpasta 80 kr, 1 csomag pasta 30 kr — sok oldalról keresettek és igen dicsérve lettek. A gazdagon befolyt elismerő levelektől eltekintve megjegyextetik, hogy ezen fogóvszerek Ausztria-Magyarország minden városában kaphatók és megrendelhetők. E*en óvszerek nagy mennyiségben Olaszország, Oroszország sót még Amerikába is küldetnek.
H/raktár Nagy• Kanizsán :
(720 5-12»
Práger Béla gyógyszerCsz urnái.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
NOVEMBER 10 én 1878.
Nyujtsunk kezet a szerencsének!
375,000 birodalmi márka
vagy 218,750 forint
főnyereményt nyújt kedvező esetben a legújabb nany pénzkisor-solás, mely a magas koaaany által jóváhagyva és biztosítva van.
K/en uj tervezet előnye abban áll, hogy néhány hónap f»» folyás a alatt 7 sorsolásban 42 600 nyerewénynek okvetlen kisorsolás alá kell kerülnie, k.iztilk esetleges 375.000 bir. márka vagy 218,750 frintnyi fónyreménynyel osztr.ik értékben, részleg pedig :
1 nyerem, á m. 1 nyerem, á m. 1 nyerem, á tn. 1 nyerem á m. I nyerem, á ¿n. 1 nyerem, á m. 1 ny«rem. á m. ''A nyerem, á m. I nyerem á tn.
•» nyerem, á tn. 6 nyerem, á in.
250,000 125.000 80.000 60.000 50 000 40.000 36.000 30.000 25 000 20,000
a m. á m nyer. á m nyer. á in
1 nyer 24 nyer
2 31
fii nyer. á m 304 nyer á n».
502 nyer. á m.
fi2l nyer. á m
675 nyer. á m. 22*50 nyer. á m stb
12.000 10.000 8000 5000 4000 2000 1000 500 250 138
stb.
15,000
A legközelebbi első, az állam által biztosított nyeremény-húzás péuz-kisorslása hlvatalo-an van megallapitva a sorsjegyek
k-i»étkező í''nizegbe k''-rfilnek :
1 egész eredeti sorsjegynek ára r-ak ti m.-irlca vagy " frt ''>Ok>. o é. b 1 fél . r 3 . 1 . 75 .
1 negyed „ . „ „ 1 ''|9 „ - - . !«> „
• Valamennyi megbízás az öszzeg előleges beküldése vigy P08tautalvány mellet azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik. mindenki magát az állam czímerével ellátott eredeti vOTS-jegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetek díj nélkül mcliékcltetnck miudeu húzás után pedig felszólítás nélkül kiibljük résztvevőinknek a kivatalos huzásí jegyzéket
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az állam jótállása mellett történik s akár közvetlen megküldése vag\ kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb píaczain fennálló összeköttetéseink által kézhesittcthetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok mas tekintélyes nyeremény kSzott gyakran az első főnyereményeknek
örv.-ndvén az, melyek nr. érdekelteknek közvetlenül (ivettettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre számit hatván, kéretik, már a közeli húzás miatt Is minden mejiliiy.ást minél elöld», de mindenesetre f. évi november 30-ika előtt kör.vot-lenül alulírott bankházhoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és váltó üzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vasúti részvények és k<"»lcsönsor.sjegyeknok. U. i. köszönetünket fejezve ki ezennel irántunk eddig tanúsított bizalomért, telkérjük az uj kisorsoláanálí részvételre, fő-förekvésimk ezentúl is oda irányuland, mindenkor pontos és szilárd szolgálat által tiszteit érdekeltjeink teljes megelégedését kiérdemelni. Föntebbiek. (717 II 2—fi)
II
M
OLL SEIDNITZ - PORA.
f1cnlr olrlzTkr» vnl/^/li ^a mi»den doboz ezímlapján a sas
^sdK aKKor vatoui, én „ ,n „ok,7<oro,ifott VA„
l''-uyomva.
Kiintető bírósági ítéletek ismételten eonstatálták czégem és védjegyein meghamisíltatását ; azért óva intem a közönséget az ilyen hatni« sítványok vásárlása ellen minthogy azok csak ámításra vannak számítva.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
Valódi minőségben az x-el jelölt czégeknél.
SÓVAL.
A legmegbízhatóbb önsegélyző szere a szenvedő emberiségnek minden beMfí és Ttülső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, mindennemű sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyílt sebek, rákfckélyek. üsz?>k, szemgyülladás. min"3 onnemü bénulás és sérülés stb stb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é
Valódi minőségben a f-tcl jelölt czégeknél.
ORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
DKrohn M. és társától Bergenben (Norvégiában).
Kzen haltnáj-zsiroiaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi ezélokra használható.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o. é.
Valódi minőségben a *-al jelölt czégeknél
Raktárak: N.-Kanizsa (x) Präger Béla gyógy, (xf) Rosenberg József, (x) Fesselhofer József, (x) Rosenfeld. (x) Beins József gyógyszerész. — Zala-Egerszeg (xf*) „Gyógyszertár a Sxt. lélekhez.— B a r c a (x; Dorner 8. C a á k t o r n y a (x) Göncz L. v. gyógyszerész Karád Kernatzky A. gyógyszerész. Kaposvár (xf*) Kohn J ix) Schröder Sándor gyógy. Ka pro ncza (*t#) Werli M. gyógy. Kőszeg (x*) Csacsinovics 1st. gyógy, (x*) Küttel 1st gyógy. Keszthely (x) .Schleifer A (x) Wünsch F. Körmend (x t) Ritz Ján. Szombathely x) Pillich Ferenc* gyógy. Sopron ix) Mesey And. gyógy fx) Molnár L. gyógy Verőcze (x*) Kees J K. gyógy. B á n o k-S z -G y ö r g y (x) A. C. Fibic gyógy. Zágráb (x) Mittlbacb S gyögy (x) Irgalmashoz gyógy, (x) Hegedűs Gy. gyógy, (x*) Perklet Ján. gyógy. Szalonak(x) Schwarz Gusztáv gyógy. Karad (xi . Koehlitz 1st. (x) Bernátzky A. (562 35—40)
Különösen figyelemre méltó a liirnevcs
Dr. JForti-féle
SEB-TAPASZ,
nieiy rendkiviili gyógyercjn, elvAlHAxtő, érlel*» a fajdalom csillapító hutaaa által leggyorsabb, legbiztosabb a «py-szorsmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű bajukban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, bürke n-bamaság, hártyáagyik (Croup, angina) min-ilunuumü megsértitek, hantpás. szúrás, vágás vagy égés állal támadható a e b e k, megforrázások, darázs- vagy mehszurások, konok fekéiyek, zúzatok (contuniók) meglepő gyors fájdalomcsillapítással — rögzött daganatok, gümók, tályogi>k, pokolvar, (carbunculus pasiul» ma-ligna), megkeménykedések, genyedések, vérkelések,, minden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, íaujda-ganat, ujjfércg, körornmőreg, vadhús, tagszivacs, csont-szu, kifíczamitás és megrándulások, helyi csuz; továbbá a szülés folytáni lábfelfakadáaok és sebek, fájós, fekély-zett vagy már genyes női mell — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh fullánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután & testből közönségesen szabad kézzel, sebészi ^ütét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a ae.L gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, mely nek jelcsaége leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bár mikor felmutatható bizonyítványai által már rég-u a legfényesebben elismertetett — rendkivüli s Iegkülönne. mübb esetekben megpróbált Látásánál és feltünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hirét kétségbe-vonhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 frt használati utaaitáasal együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: Pct»ten TOROK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király utcza 7-ik az. a. N a g y K anizeán: Práger Béla gyógyszertárában, B e 1 u b József gyógyszertárában, Alsó-Lendván: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stamborszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, ftdszóllittatnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZLÓHOZ czimezve: Budap".»t ^Ráczváros, Bocskay tér, 719. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
fl^** Vidéki bérmentes levelek általi megrendelések az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban tel jesittetnek. (658 16-50)
Határozott óvás hamisítás ellen! 27 éven át kipróbálva ! Dr I3 O JE9 T3 J Gr
es. k. udvari fogorvos Bécsben. (Bogncrgassc 2.)
Analheriii-präparalumai.
Üres fogak kitöltésere
nincs hatályosabb és jobb szer, mint foQÓnja meljet mindenki könnyen és fájdalom nélkül belehelye» het odvas fogaiba, mely aztán a főrészekkel és togbnssal teljesen egyesül s a fogakat a további elromlástól óvja s a fájdalmat csillapítja.
Vnallierin-sziijviz
üvegben 50 kr , I írt., I frt 40 kr. a legkitűnőbb szer, evúzos fogfájdhlmakbat'', gyulladás oknál, a foghus daganatai és ».ebeinél . fölolvasztja a létező fogk- \»''t és megakidályorza ainak nj képződését; az ingó fogaknt a fcglius erősítése által szilárdítja ; s midőn a fogukat és f< gbtíRt minden ártalmas anyagtól megtisztítja, a szájnak kellemes frisses''get kóle önöz és már rövid használat n tán eltávolítja a keliemethn szagot.
Anatherin-fogpasta.
Kz- ii készítmény a lehelet frisseségét és ti^r.iasáuát feiitartja : a/.ouki vül a f>>gaknnk hóf hérsúget kölcsönöz, r.zok lomlását un g-«kadá''yozza és n fo; l nst erosbiti. ára 1 frt 22 kr
l)r. Pc»pp .1. G. növeny-fogpora.
A fogakat oly szépen tisztítja, bogy arnak naponkénti használata által nemcsak a k- z" nsé^es fogkó eltávolittatik, liain-m a fogak xománeza is mindinkább tökéletesbüi. Kgy doboz ára
(¡3 k n. é.
Popp aromatikus fogpasztája.
Sok év óta u legbiztosabb ÓVÓS/ernek fogiájás ellen ét a legkitűnőbb szernek van clismeivr a szájüreg és a fogik ápclására és f. ntartására Egy db ára ">.r> kr
Figyelmeztetés !
Előfordul., lnmisitá''sr.h következtében bátor vgyok .1 t. cr közönséget tigyflmoztetni, li>«try minden palaczk az óvásjegy kivftl még egy cxiinmel : (II y g e i é s A 11 & t k e r i u p r R-p a r a t u m a i''i ellátva vau, mely egy tisztán átlátható víznyomáson az á la mi sast és a czimet mutatja. I. 10)
Kapható: Nagy-Kanizsán : Práger Méla gv''.gyszorész urnái KoS''-nberg és Fess. I hofTer József fiKzrrk-Tnskedésfikbeu. -- Pá-dán : Tsehepen , és Bcrmflüer J -r.él — Kesr.tli- lyen : Pfiszfe-rer gyógysxer.''-sz. — Zala-Etryersrogen : Isóó F. L''yógysrorész. — Kapmnczán : W.-rli gyógyszeré«/. V.r:is-lon : Halter gyógysz
— Sílmeghon : Dorner Kajet. — Szombathelyen : Pillich Feroncz es 1; idolf gyógyszer. — Határőrvidéki Sz -(iyorgjön : Fihíc E.G.
— Vt''s*préinheu : Ttiszkpu és Társa Gttthard Tivadar és fiainál, ugy Forctiexi gyógyszerész. Székesfehérvárott : Braun J., Brosz-matin, és Dieb.illa gyógysz — Lovas-Herényien: Mcisler pyogysz-
— Kalocsán : Ilorvátli K. gyógyszerész — Pakson : Flórián .1 gyógyszerész. — Körmenden : Horváth J Somzcnrntd gyógyszerész — Kaposvárott : Kohn J. Schröder és Párás gyógysz. Szeg szárd : Brahsay gyógysz — Bonyádon : Kramolin J. — Hátán: Michitsrh St , lleizfeld liai, és IJos/.ek gyógysz. — Pécsett : Zsol-11 a y W. és E., Zách, Kunz, Kovács, és Sipócz gyógysz. - Ká rádon : Zadobánszky gyó.js*. — Marcs al i ban : Kiw gyógysz. — Tolt;a : Fichtl S gyógysz — Ihtnafrddvárolt : Lukács gyógysz
— Szent-Györgyön: Nöthig. — Alsó Lendrán : Kiss gy-''.gysz — Kohonczon : Simon gyógyszerész uraknal.
I

KESERŰVÍZ"FORRÁS
»1 w''
logtartftlomdúsabb ós leghatásosabb budai koserftviz.
Kapható N.-Kanizsán : Str> m és Klein, Rosenberg ós Wolisch urak nál, valamint minden gy ógytárban és füszerkereskedésben.
Rendes adag: egy fél borospoliárral.
f B 0 S IN I A f
éa Herczegovinaba lettek bohiva legjobb mnnkásnink, minek következtében kéuytelonek vagyunk
HT Cnina-ezüst-áru gyárunkat
végleg besyünti tni és temérdek dí zes china-ezüst gyártmányai likon siedelmesfn — a gyári árakon mélyen leszállítva — tnladni. Kimerítő árjegyzékek kívánatra ingyen és díjmentesen küldetnek.
Leszállítóit árak.
el óbb n08t
3.50, 1.50 7.50, 2.80 7.ŐO, 2 80 7.50, 2 80 5.—, 2.30
6 drb kávéskanál 6 drb evőkanál c drb. asztali-kés 6 drb. asztali-villa 1 drb. levesnerő 1 drb. tejszédokaiiál 3 50, 1-50 1 drb. ezukortartó U —. 8 —
1 drb. vajszelencze
1 pár gyertya tat tó C drb ktszsámoly 1 drb cznkoriogó G drb. asztalikés, 6 drb ugyanolyan villa »>.— 2í>0. 1 drb. sótartó —.70
riőbb most f».—, 2 -li.—, 3 — 6.-, 2 70. 2.ŐÜ,. I -6.—, 2 50
Legújabb gombgarnitur géppel 1 frt 1 drb. czigarPtt-dohánytartó J frt. Továbbá díszes szelenczék, kávé és thoakannák, tálezák, asztali diszek, függő lámpák, ezukorhintök, fogpiszkáló-tart<\k, olaj-és eczetkészlett k és sok más tárgyak ugyanoly putom-árakoi:. ___1605 7—12)
Killösen figyelembe veendő:
6 drb. erőkanal, G drb. kés. b drb. villa. 6 drb kávós kanál, mind a 24 drb csinos tokba.i 24 írt h lyett csak I•> frt.
Tgyan.iz, britanía ezüstből mind a 2-t drb. disse* tokban csak 7 frt. Megrendelések utánvéttel gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
Wien, Rothen (hu rrastrasse^jl
Nagy-Kámzsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
HIRDET M Él N Y.
Legfel s ő b b III e g h a g y á s folyt á n e z u n n el m e g i n d i t t a t i k
A JÓTÉKONY CZÉLOKRA SZÁNT f
Vll-lk M(i\. KIK. 4LLANS0RSJATEK,
melynek tiszta jövedelme Ö CSÁSZÁRI ós APOSTOLI KÍRÁLI FELSÉGESNEK
1^77. október 31-én kelt
L E U I- E 1. S l) ii II K L II A T A \i O 7. A S A F 0 I, Y T A N
a budapesti első gyernn ktiienhily-egyb-t, az or>záyos kisdedóvó-egyehület, a balaton füredi
hz> r eti t!;áz « s «/.''• bely-l dvarbrly városban lévő megyei közkórliáz javára fog fordíttatni E sorsjáték ósszi s. 38d() i''.-l mogá''lapttott nyen mény»'' az alál.b ki-vetkező játékterv szerint
"¿00,000 forintra rúgnak, é-, pedig: az ). főuyercniény M).üt.O írttal darab l"t>(> frtos <>"/,,-os magyar arany járadék-kötvény ben,
a 11. fónyeremény 20,000 Írttal készpénzben, •1 nyeremény f><?«:■*» frttal ösy >«i n 20.WU frt o. é. 100 nyereménv 100 frttal összesen K),«Hh" frto ú. 4 r ., „ 10.000 . ,, r 2(X) B ;»0 , . IU.000 , „ , 1«» . 1000 . P 10.00«» „ „ . 3000 t) 10 » , 30.000 . „ , 20 :k)o . . lot t)0 . „ .
A húzás visszavonhatlanul 1876 évi deozember hó 6-áa történik
l''f/// Horufeyy ára ''i frttal o. van mtyállapítva,
Sorsj-gy» k kaphat''''.!» a lott<» igazgstósáKiiál iludapesteu (fóváméptllet); valamennyi ''otto-, só és Mjóhivata nál ; a legtöbb posta hivatalnál'', és minden városban és nevezetes''l»b helységben
MálHtott sorsjegyárnló közegeknél.
A magy. kir. lottolgazgatósigtól. (721 4—6) Hlldapesteu, 1M7S. évi októlei lió d-án. MOTISZ ALAJOS, l lítanny oinat nem ilijaztutík.) m k. osztálytanácsos és lottoigszgató.
NAGY-KANIZSA, 1878. november 14-én.
Tizenhetedik évfolyam.
^ "Elöflzetesi ár:
Jegé.sz évre 8 frt ''
l''él évre . . 4 „
negyed évre - o
E(jy szám 10 kr
Hirdetések
ÍJ hasábos petitsorban 7, másodszor 6 8 minden további sorért fi kr.
nyilttkrhen
soronként 10 krért véle« ni-k fel Kincstári illeték minden 1 egyes hirdetésért külön 30 kr űnetendS.
kio!»
waáSg
;«*ét r k * \
l
előbb :
-R O 1VT O G
XKÖZLÖÍ
1 A lap Mellem! réssét * UletS közlemények «xerkwixtShöt. anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intéxeadfik : NAGY KANIZSA WliMlOtbiz
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatér saktól fogadtatnak cl
"^Kéziratok viaasa küldetnek.


N.-Kani/saváros hely hat óságnak nemkülönben a „n.-kanizwü kereskedelmi 8 iparbank*, „n.-kanizsai takarék pénztár44, a „zalamegyei általános tanítótestület44, a n.-kanizsai kisded-nevelő pgy*sületu, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesitóje.
Ilctcnkint kétszer, usárnap- s csütörtökön mcgjelcuö vegyes tartalmú lap.
A véderő.
Tiz év egy ember életében tapasztalatokra vezetheti a gondolkozó főt, ez időre \ issza pillantani és cz alatt történteket számba venni nem kis feladat, mennyivel inkább egy állam tiz évi működését össze-ire/.ni nagy és nehéz íeladat, mintán azon-
no J ''
ban mi nem az állani összes működésére, de igen annak egyik legbefolyásosabb ágazatára kívánunk visszamenni, igy lehetőleg e keretben mozogni óhajtván, észrevételeinket a véderő tárgyában annál inkább is he-1\én látjuk felsorolni, mert az 18G8. évi 40 ik törvény, melynek fentléte 10 évre iii/etett ki 1878. év x hó3l-ikével törvé-ii) es hatálya lejárván, ennek módosítása okvetlen be fog következni.
A hivatkozott törvény a hadseregnek létszámát 10 éven 800,000 teszi, mely létszámba a törvény 4 §-a alapján megállapított tartalék is benfoglaltatván, mint ilyen egészité ki a nyolczszázezcret, hogy c létszám meg legyen, katona intéző köreink arról gondoskodtak, hogy a létszám teljesen kiegészítve legyen, e téren mulasztás nem történvén, a törvény ezen rendeletének elégség tétetett.
A szám arány oly túlzott, hogy annak jövőbeni fentartása a nemzet anyagi érdekeinek világos kárára tar tátik fenn, e téren tehát a hadsereg leszállítása válván szüksé gessé, a törvény módosítása itt szükséges.
A törvény 1-só §-a az általános és személyes védkötelezettséget tűzi ki, míg annak 1 T-ik §-a az ideiglen mentességet, 40-ik §-a a szolgálat kötelezettség teljes betöltése előtti elbocsájtatást tárgyazza, tehát már maga ezen törvény az általános és személyes kötelezettség teljesítése alul azo-
kat, kik a hivatkozott szakaszok keretébe esnek, a személyes szolgálat alul feloldja.
Miután itt vagyunk e szakaszoknál, szabadjon egy kérdést intézni, és pedig szerintünk egy igen fontos kérdést, mert nem egy esrt adja elő magát, hogy a kötött házasságoknál, hol már fiu gyermek lett az eredmény, fó-egyház hatóságilag a felek ágy és asztaltól el választatnak, mi történik az ezen házasságból született egyetlen fiúval, ki a férje hagyott anyával van, annak igazolt kenyérkeresóje, akkor, ha még a hűtlen férj él, de az más növel kötött viszony mellett éli napjait, — a törvény ezekről nem szól, a törvénytelen egyetlen fiúról igen rendelkezik, az előbbit ugyan törvénytelennek jelezni nem lehet; de anyja egyedül ezen fiu eltartására utalva van, mint ilyen azon kötelességét teljesiti is — nézetünk szerint az ily egyetlen fiu szinte a felmentés, illetve az ideiglenes elbocsájtás ked-vezményében részeltetendő ugyan azon alapon mint a törvénytelen fiu. ki édes anyját tartja, igy tehát a törvény 17 §-a oda módosítandó: „a törvénytelen fiu gyermekeknek ugy az egyházi fő hatóságok által ágy és asztaltól elválasztott felek egyetlen fiu gyermekei hasonlóan a felmentésre igénynyel bírnak ha tőlük függ anyjuk eltartása és ók ezen kötelességet teljesítették is.tt
Az cgy éves önkéntességet akként véljük meghatározni, hogy azok a közös hadseregbeli szolgálat kötelezettsége alól feloldatnak, egyedül tanpályájuk befejeztével a honvédség kötelékébe sorozandók és mint ilyenek ott kiképzést, nyerve a haza és trón iránti kötelességének a véradó tárgyában is eleget téve, mint a haza polgára annak is megfelelhetne.
TÁRCZA
A kinek senkije sem volt
Szegény Mártin bársi Kl<l«.l)t.i a mankót; Azt mondta magában „Bi/.ony már elég v«.li !-l.otitte fejét is Megszokott ágyára A száraz szalmára, S nem ébredt fel többé, A pirosan kelő Hajnal sugarára!
Nem is gondolt ü m;ir A multak fényére Bátor csapatokra. A bafi-zi zenére ! Az ágyuk dörgését Mind távolabb hallja, igaznak sem vallja ; Hogy a dicsőségtől Koldus botig szállt le; Igaznak se vallja
Szegény Márton bácsit Szűk ágyába tették ; Pic.ziny viskójának Födelét betelték. Aztán mankó helyett Kmelték szekérre, Egy lovas szekérre, Hadd kocsizzék egyszer, Egyszer utoljára A város végére !
Nem kisérte senki, Minek is kisérné! Nincs apraja, nagyja, A ki még szeretne. Döczög jobbra balra, Döczög a szekéren Egymagában szépen ;
•Senki -.óm látja, hogy Rendjel >an a mellen Készület kezében.
Döczög dúbög végig A csendes ti tes-á kon ; Meg áll egy-egy férfi, Meg áll egy-ogv asszony „Hej kit temethetnek hVbér koporsóban ? Nini rész-Kfilt jóban K ii.»gy földi |>:ílyái> ! t''s.''ik hog\ már m-m ér/.i Még az az egy jól \ an "
10» szomorún néznek Hosszasan utána Messze viszi őket (rond, lattik szárnya .En istenein hogyha Talán azt megérem, Hogy a csatatéri n Igy tem>-tik tiam Elhagyatva árváu Az én édes verem!"
„Vagy az én unokám ? ! u r()h vagy az én férjem ! u „Az én édes mátkám. •Jaj ezt «1 ne érjem ! * .Vagy az apám! bátyám! * Mind eként beszélnek Aggódnak és félnek ; S önkcnyt.''len mennek, Ontndatlan mennek Nyomán a szekérnek
Ki érnek nd;i, hol Van az IJrnak kertje, Apró keresztekkel Rrép sQrün bevetve. Ott egy mély gödör van Tegnaptól megásva. Tisztára kiásva ; Ebben lesz a fáradt Szegény Márton bácsi Örök aluvása I
A theologusok és tanítók, kik már az első korosztályukkal c minőségben állnak, mint egyetlen fiuk tekintetnének s mint ilyenek a felmentettek közt nyernének intézkedést ; igen világos, mint ilyenek évenkint az elsők pappá lendó felszentelésük, illetve felavatásuk, az utóbbiak a képezde befejeztével tanítóvá leendő kinevezésük idejéig ez állapotot igazolni tartózvák az ezenjogezim elvesztésével korosztályokhoz képest sorozandók volnának.
A hadkötelezettségben szolgálatot is módosítani kellene, még pedig ugy, hogy minden besorozott és had kötelesség alatt levő egyén a 12 szolgálati, illetve kötelezett évből hat évet a sorhadi állománynál, hat évet pedig a honvédség kötelékébe szolgálni tartozik, ezzel eléretnék azon elv, mi-kép a honvédség kötelékébe külön sorozás nem eszközöltetnék, csak akkor és oly mérvben, a mint a honvédség kötelékében beállt hiány a korosztályonként át-át teendő szám arányból pótolva nem volna, ekkor állna be az uj sorozás utjáni pótlás, melylyel minden évben a hiány kiegészítendő lenne.
A sorhadbeli állománynál auiugy is a pótland"''- szám arány minden év fősorozás előtt még számba vétetik s mint ilyen a hiányra nézve pótlás alá jön a póttartalék állomány igénybe vétele nélkül.
Az általunk hivatkozott 1868. évi 40-ik törvény 5G-ik §-a arról rendelkezett, hogy mind azok kik a bizottság által a katona szolgálatra vagy honvédséghez testi fogyatkozásuk miatt be nem soroztathatnak, vagy a hivatkozott 17 ik §-a alapján ideig len a szolgálat alul felmentettek, vagy a 32 folytán a hadsereg avagy a honvédség kötelékéből elbocsájtattak, a rokkant
katona alap javára vagyoni állásukhoz mért katonadijat fizetni kötelesek — bárha a törvény a kötelezettséget kimondta, miután azt egy ujabb törvényre bizta, hogy ezen fizetendő díj mikorra és mi módon behajtandó lesz, ezen törvény azonban még soha meg nem született, igy az végrehajtható sem volt, világos tehát, hogy még mindig csak a kezdeményezésnél, de korántsem egy biztos megállapodásnál vagyunk, pedig ha veszszük, hogy a monarchia egész területén a besorozott 80,000 ujoncz egy 500 ezer kötelezettből állíttatott ki, fenmardt tehát 420.000 oly ujoncz, ki a hadi szolgálat alul vagy a törvény 17-ik §-a alapján vagy pedig testi fogyatkozása alapján mentetett fel, és ha átlag véve a rokkant katona alapra átlag csak fejenkint 2 frtot fizetett volna évenkint ezen alap 84000 forintot, 10 év alatt 8,400,000 forint jövedelmet hozott volna, mely összegből most a hareztéren megbénult harezosaink azok özvegyei és árvái biztos segélyt nyerhetnének. Kérdjük most kit ér a felelőség azért, hogy a törvénynek ide vonatkozó szakasza alapján nem intézkedett, hogy ez által a harcz fáradalmai által kereset képtelenné vált honfiak a kiérdemelt segélybe részel-tethetók volnának, — ha a törvényt alkalmazzák, nem kellett vo''na most a könyörületes lakosságra hivatkozni és koldus mód a filléreket össze szedni, hogy a^elsó szükségen segítve legyen.
Miután tehát most a törvény- revisió alá jön, honatyáink figyelmét az itt első roltakra kikérjük.
TÖBBEN.
s hogy leeresztették Miiyen nasry családja! A melv zokogással Térden körül állja! Soh'' sem volt senkije És most íme benne Mind rokonra b-lne '' Apát, fivért, mátkát Saját szive sebét Siratja mind benne 1 Érd is támadna ö E nagy szeretetre Csak leh''-tő lenne !
MA.1THKNYI KLÓK A.
A boldog boldogtalanok.
Humoreszk.
Irta: Koilipoltk.
(Folytatás és vége.)
Mellőzzük a közbe eső napot, és ugorjunk át a végzetes holnaputánra. Ebéd után körülbelül Vr3-kor Ida kisurrant a kapun.
A városbeliek nem tudták elgondolni mi történhetett, hogy a mesés hajdankortól zárva álló ajtó kinyillott. D-i még jobban bámultak, midőn azon Idácskát látták kilépni, kiről azt sem tudták, hogy van-e a világon, kinél szebb leánykát még nem láttak.
Ida egyenesen a templom felé tartott. A sekrestye ajtón bement. Gusztáv a plébánossal és két tanúval várakozott reá. Az esketés mojr történt Ida elment ismét haza, mintha misem történt volna, már most nem mint szerető híve Gusztávnak hanem mint neje. Gusztáv a plébánossal és két barátjával csak később egyen ként hagyták oda a templomot.
Mire Gusztáv hazament, arra már szülei ott voltak. Nem volt már a fiúi ölelés oly meleg mint máskor szokott lenni, mert moBt tönkre tenni jöttek boldogságát.
— No fiam, igy kezdi a beszédet az öreg ur, most már ideje hogy megnősülj. Választottam ki számodra egy szép leánykát, legkedve sebb egykori barátomnak árváját. Ma megláthatod Megbecsüld ám, mert ilyet még soha ember nem kapót feleségül.
Nekem bizony nem kell, ha mindjárt annyi ia a pénze minta Dárius kincse, vagyha oly szép is mind a tündér Ilona. Azért ón határozottan kinyilatkoztatom, hogy megnősülni nem fogok.
— Azt nem te döntőd el, — dörgött közbe az atya — arról majd én határozok. Azt mondom, hogy meg kell lenni, neked kötelességed engedelmeskedni.
Hosszabb szóvita után végre még is csak az öregnek kellett enyhébb eszközhöz nyúlni, s sikerült neki rávenni hogy hát csak jöjjön vele.
Estefelé felöltöztek, és elmentek az öreg ur egy ifjúkori barátjához. Mig ezek mennek, hagyjuk addig őket magukra, mi pedig kedves olvasóim menjünk a másik házba, hol Idát s nagyanyját együtt találjak.
— Hagyd abba vonakodásadat, inti szelíden a tisztes matróna Idácskát, hisz nem olyan rosz az a házas élet. Bezzeg nem igy fogsz gondolkozni néhány nap múlva. Boldog vidám le-endesz, ha meglátod azt a fiatal embert. Pedig nem is lakik innen távol.
— Kedves nagy anyám, szólt Idácska inkább siró, mint könyörgő hanggal irgalmas ion nekem, ne kénysseriUenek arra, hogy bol
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM. Irodalom és művészet.
Braunschweigban LitolffHenry hangjegy-kereskedő kiadásában a napokban egy a magyar nemzetet különösen érdeklő „Magyar Dal-Album'' (Album National Hongrois) jelent meg, amennyiben 200 magyar népdal van abban B''-lla Gábor győri népzeuesztől zongoráralerakva E mü a kiadónál, s ezenkivüi Párií ban „Enoch Pere et Fils--nél, Londonban „Enoch & Öons''-nál, Bostonban „Art-hur P. Scbmidf-nél, Copenhagenban „ Wilhelm Hansen''-nál sBataviában „H. í>cha-gen''-nál 1 frt 20 kr. bolti áron megszerezhető. Uly gyűjtemény ez, melynek egyetlen egy zongoránál sem szabadna hiányoznia hazankban. minek bekövetkeztét annál inkább reméljük, mert a mü terjedelméhez s csinos kiállításához képest rz ár oly csekély, hogy hazánkban ha nem 2LHJ, de csak 2 népdalt is megakarunk zongorara rakva beszerezni, már is oly árt kell érte hietui, mint ezen 200 as gyűjteményért. Bővebb ismértetés okaert álljanak itt sorban a darabok czimei, esetleg kezdősorai, melyek abban foglaltatnak :
Hymuus. — Addig rózsáin el nem veszlek. — Adjon isten nekem egy hű szeretőt. — A Duna a Tisza zavarodik. — A faluban a leányok azt mondják. — A falu nagyon be vau kerítve. — A juhásznak jól megy dolga. — A mely lánynak fodros a kötője. — A nyáron, a nyáron. — A rózsám haragszik, nem tom mért.
— Arra ala kis kalapot viselnek. — A szerelem, a szerelem. — A virágnak megtiltani nem leh et. — Az alföldön halászlegény vagyok én.
— Az én juhom elveszett. — Az én rózsára ta karos. — Azért hogy egy kicsit ragyás. — Az ikrényi csárda ki van föstve. — Azt mondjak, nem adnak. — Álljon meg kend hó. — Aiial mennék én a Tiszán. — Arvalányhai a süvegem bokrétája. Babot vittem a malomba. — Becsaiiba járnak (vannak) hires lányok. — Befordultam a konyhába. — Befújta az utat a hó. — Be aok falut, be sok pusztát bejártam.
— Beszegődtem Tarnóczára bojtárnak. — Be szomorú ez az élet ennekem. — Boteg vagyok én nagyon. — Be van az én szűröm ujja kötve.
— Bi ró »iram. — Budapesti kis barna. — Bu san, busán szól a harang. — Bus az idő. — Busul a lengyel. — Buza közé száll a dalos pacsirta. — Csak azért is. — Csak azért szeretem. — Csak titokban akartalak szeretni. — Csárdás kis kalapot veszek. — Csebogár. — Csendes völgy ölében (roraánz). — Cserebogár sárga cserebogár''. — Csicseri borsó. — Czigánv asszony sátorára. — Darutollas kis kalapom.
— Debreczenben virit egy szép rózsafa. — Deres a fű. — Egerszegi megyeházáu. — Elmentem én a szőllóbe. — Elvennélek én c3ak ad nának. — Elveszett a kis kert lakat. — Elvitte a viz a hajót. — Ennek a kis lánynak rövid a szoknyája. — Erdő, erdő, süiüerdő.— Eresz alatt fészkel a fecske. — Eresz alá fészkel a fecske. — Ereszkedik le a felhő. — Este későn ne járj hozzám. — Ez a kis lány azt hiszi- — Ez akis lány be kövér. — Ez a kislány hamis kis lány. — Ez a kis lány ugy éli vi-lágát. — Ez a pohár bujdosik. — Ez a világ
zalai közlöny.
NOVEMBER 14 én 1878.
dogtalan legyek azon lépésem által, melylyel kezemet egy ismeretlennek nyújtom.
Hallgass; — annak meg kell lenni, azt mi ugy akarjuk; te azt úgysem tudod megakadályozni.
— Jól van, szolt elhatározott arczczal Ida ám jöjjön aminek, jönni kell. Szilárdan fogok vele szembe szállni; — de arra, hogy egy ismeretlennek legyek neje, senki sem tud kényszeríteni, mert arra nincs földi hatalom.
Ezután Ida felöltözvén, a ház előtt meg álló fogatba ült nagyanyjával. A kocsi gyorsan
haladt. Nemsokára egy ház előtt megállt . _
A ház kapuja előtt egy fiatal ember állott. Amint Ida kiszállt a kocsiból azonnal megismerte hogy az nem más mint Gusztáv. Gyorsan előre ment, és halkan azt augá Gusztávhoz : Légy erős, engem kéuyszeriteni nem tudnak. Titkunkat csak a legvégső esetben tárom fel.
Egy terembe vezetem tisztelt olvasóimat.
Itt egy öreg urat és két öreg nőt láthatunk. Ezek pedig nem mások mint Gusrtáv szülei és Ida nagyanyja.
Eleinte közönbös tárgyról beszélgetvén áttértek utóbb a dologra:
— Kedves egykori barátom akaratja teljesedjék hát be, midőn ma gyermekeinket össze kötjük az örök himen lánczaival. Én ré-szemről nagyon óhajtottam ezt — monda az öreg ur — s nagyon is örülök rajta, de fiam az a nyakas Gusztáv nagyon ellenzi, a egyáltalában semmit sem akar róla hallani. Hanem azért majd megmutatom neki, hogy az lesz amit én akarok.
— Az bizony, más nem is lesz de nem kell ám azt erőltetni, mert magam is akarom — ily szókkal nyitott be a szobába Gusztáv.
amilyen nagy. — Ez az én szeretőm. — Ez az ut-cza végig sáros. — Ezer esztendeje annak. — fezt a kerek erdőt. — Édes'',falum határa. — Ég a kunyhó.— Én vagyok a kunsági fi. — Fakó lovam. — Falu végén egy kis ház. — Fehér hattyú lassan uazik. — Feljött már az esthaj-nali csillag. — Ferencz József Eger felé utazik. — Foly a Bodrog halkan csendesen. — Garibaldi csárdás kis kalapja. — Gazda uram adja ki a bérem. — Gyere be rózsám, gyere be. — Ha bemegyek e templomba. — Hajtó gassuk a kancsókat. — Ha meghalok csillag lesz én beiőlem. — Hármat tojott a fürjecake.
— Három alma meg egy fél. — Három fehér kendőt veszek. — Három hordó borom van.
— Hej huj télre te búbánat. — Helyre tyu, lyu, tyu. — Hol járt itt kend Pista bácsi? — Hounan jösa fé oly leverten V — Hortobágyi csaplárosné. — Hortobágyi pusztán fuj a szel.
— Hosszú farkú fecske, Kajári menyecske. — Hová, hová olyan szaporán. — Hull a levél.
— Hullámzó Balaton közepén. — Huszonkettő, huszonhárom. — Jaj be fényes csillag ragyog az égen. — Jaj b- korán árvaságra jutottam.
— Jaj be magas a vendégfogadó (kortesdaO— Jaj de fáj. — Jegenye fa tetejeben. — Jufíász legény, szegény juhász legény. — Kakas a szeméten. — Káka tövén költ a rucza. — Kerekes András. — Kerek ez a rsemle. — Képeddel alszom el. — Kéri pusztán az endrődi határban. — Későn mentem az este a kútra. — Késő őszszel száll a gólya keletre. — Két hatosért nem adom. — Ki a Tisza vizet nem issza.
— Ki-ki megyek a mezőre aratnak. — Kiien czet ütött a/, óra. — Kis furulyám szomorú fűz ága. — Kis kertemben rozmaringot ültettem.
— Kis-Komárora, Nagy-Komárom. — Kis sze k-jres nagy szekeres. — Kitakar betakar (kortes dal). — Kitették e holtestet az udvarra. — Ki volt itt? — Klarinétos az én nótám fújja.
— Kondorosai csárda mellett — Korcsmárosné lánya Trézsi. — Kossuth Lajos azt izente. — Kutagáara szállt. — Lefelé foly ik a Tisza. — Magasan repül a daru. — Magas dombon esia. a hó. — Magyarország édes fia vagyok én. — Mariskám, Mariskám. — MarosszéKÍ piros kláris. — Már minálunk így köszönnek. — Meggyuladt a kispiriti csárda. — Meguentem a rózsámnak. — Meg no mondja komáraasz szony. — Megvert engem a teremtő. — Még a kancsót töltve látom. — Még azt mondja a retek. — Még azt mondja az xnyám. — Mért nincs minden lánynak. — Mi füs ölög ott a síkon ? Mikor én még szegény voltam. — Mindennap, mindennap jó borral kell élni. — Mi ver fel súlyos ¿Imimből. — Nagypénteken mossa holló a fiát. — Nekem olyan asszony kell. — Ne menj rózsám a tarlóra. — Nem et tein még ma egyebet. — Nem loptam én életemben. — Nem megyek én kanászhoz. — Nem ütik a jogászt agyon. — Nem ver meg engem az isten. — Nézz rózsám a szetnemb \ — Nincs cdes°bb mint a méz (korlesdal).— Öreg legény vagyok már én. — Pántlikás kalapom. — Pityókos Pál iszik most (bordal). — Ke rektor uram. — Rég veri már a magyart. — Kongyos csárda két oldalán ajtó. — Sajó kutyám. — Sárga liliom. — Sárga reczoczccze. — Sárga
Én nemcsak hogy ellent nem mondok neki, sót inkább akarom hogy meglegyen
— Istenem! kiállt fel Ida nagyanyja — csak annak a hóbortos leánynak jönne ineg az esze, az épen semmit sem akar róla hallani.
— De bizony akarok, kiállt fel Ida. ki ekkor a másik ajtón jött be.
Az öregek nem tudták mire vélni a dolgot. Nem győztek csodálkozni a történtek felett.
Ida és Gusztáv ped''g egymáshoz mentek, átöleltek egymást; s Gusztáv karon fogva ve zette szüleihez Idát, s igy mutatta be:
Nőm Ida, — ekkor Ida uagyanyjához fordulva ezt mondja:
— En pedig Ida férje vagyok.
Csak most következtek ám a kölcsönös álmélkodások. Ida nagynénje nem tudta mire vélni a dolgot, s igy kiálított fel:
-- Szent Isten, ébren vagyok e, vagy pedig álmodom.
— Ébren, ébren, kiállták egyszerre Ida és Gusztáv.
Ekkor Gusztáv eiőadta a törtéuteket. Az öregek fejcsóválva hajtogatták fejeiket, s midőn Gusztáv elbeszélését befejezte, atya igy kiálított fel:
— No most már esküvőre nincs szükség. Jertek karjaimba kedves gyermekeim.
A szülök és nagyanya megáldák gyermekeiket. De Ida nagynénje igy fejezte be a szertartást:
— No már ezt soha sem hittem volna, hogy egy fiatal lányka tul járjon az én vén eszemen. De fogadom, hogy többet egy lánynak sem leszek felügyelője.
rigó most hullatja a tollát. — Sárga ugorkának zöld a lefele. — Seprik a pápai utczát — Sijon, rijon a hegedű. — Simonyiban van egy malom. — Szabad péntek szabad szombat. — Szállj le szállj le kis arany pillangó. — Száraz ágon bus gerlicze. — Szeretlek én egyetlen egy virágom. — Szerelnék szántani. — Széna, széna, széna, terem a réten. — Szépen legel a marosi gulyája. — Stigetközi lány. — Szomo^« fuz hervadt lombja. — Szomorú füzágnak. — Szózat (nemzeti dal). - • Tegnapelőtt kertem-, ben. — Tegnapelőtt csütörtökön. — Temetésre ezól az ének. — Te vagy te vagy barna kia lány. Tizenhat esztendős éu még nem voltam,
— Ugyan éde3 komámasszony. — Végig men _ tem az ormodi temetőn. — Végig mentem az újpesti kis utczán. — Vékouy deszkakerirés.
— Vékony héja van a piros almának. — Világos kék a csillagos éjszaka. — Volt nekem egy daruszőrü paripára. — Volt neki lesz neki.
— Vörös bort ittam az este. — Zavaros a
rn *
Iieza. —
A nemzeti ügynek véltünk jó szolgálatot tenni, midőn szóban forgó mü ismertetését ily alakban közrebocsátjuk.
Győr, 1878. nov. 7.
SZERÉNYI ENDRE.
Iltlyi hirok
— Zala vármegye törvényhatósági bizottsága folyó hó 18 - á n d. e. 10 órakor Za la-Egerszegeu rendkivüii köz-g y ülést tart, melynek tüzetes tárgyait képezendik: 1. Az 1879. évi megyei közmunka beosztás és utépitészeti költségvetés megállapítása. 2 A nagyméltóságú ra. kir. Belügymi nÍ8terium folyó évi október hó 2U én 431)53 sz alatt kelt rendelete, a letenyei járás visszaállítása, és a novai, kanizsai, lendvai, egerszegi és keszthelyi járások beosztásán tett módosítások tárgyában : — s ennek folytán a folyó évi september 2 án 598G/137 jk. szám alatt hozott közgyűlési ha''ározat értelmében a letenyei já mában a szolgabírói és já-ás orvosi állások va-lasziá» utján való betöltése. 3. Az 1876. évi VI. t. cz. 4 — 5 ^ ai értelmében a közigazgatási bizottságból az év végével kilépő 5 tag, uév-8z''>rint Glavina Lajos, Arvay István, Mártin-kovics Károly, Bessenyei Ernő, B. Puleani Géza urak, valamint az országgyűlési képvi selővé iett megválasztása folytán lemondott Szabó Imre közigazgatási bizottsági tag ur helyének választás utján való betöltése. 4. Az igazoló választmány jelentése, melylye bemu tatja a legtöbb adófizető bizottsági tagoknak 1879. évre megállapított névjegyzékét s ennek folvtán a választott bizottsági tagok 3orábau üresedésbe jött tagsági helyek betöltésére választási határnap kitűzése. 5. Somogyrae^ye, továbbá Szabolesmegye közönségének átirata, melylye! Bosnia és Hercegovina occupátiója s a Bosniába küldött előfogatok kirendelése miatt a ministerium felelőségre vonása iránt — végre Pest- Pilis- Solt- Kiskun megye közönségének átirata, melylyel az előfogatoknak Bosz-
a kedves sirja.
K.»rrás partján, hegy tö\úbe Sírhalom domborul,
Ri''.-í, mint a gynige habra Szórnom fúz borul.
A sirhalom telijébe Ibolyák virulnak;
Oh Irtanom! reá mennyi Siiril könnyek búinak!
. Miinl''-u n.ip látom a lánykát Kijönni e sirho*,
Látom a mint kis kezélien Viní g koszomt hoz.
íiyengo alak, meglátszik rajt A bánatnak terhe;
Meglátszik rajt, hogy a bánat Sxivi''t össze törto !
hatom olt a kereszt előtt Lehomlva sirni;
S oly jól 0«ik nekem szegényt A távolból nézni!
S midőn ajka elrebegte Már forró imáját,
Átölelv a keresztet
Reá nyomja csókját......
Ah! de hideg a sir kereszt, Hideg annak c*4kja :
A bab termet, a gyöngy alak A földre hullt róla.
S ha a könny*ápor elfolyt már Haza felé b-llag;
Vissza tekint, halkan m-.ndja : „Majd eljövök holnap .... I"
Rajtam egy hideg borzalom Érzete fut végig:
Nem ér-e fel a leányka Hűsége az égig!
KÓ8UTI1Y.
niába kirendelése s a megye alispánjának felfüggesztése ós legyeimi vizsgálat alá helyezé&e miatt a képviselőházhoz intézett sérelmi kérvényeik másolatát tudomás és támogatás végett megküldik. Zala Egerszeg 1878. November 8-án. Sva8tila Benő s. k. alispán.
— Nagy-Kanizsa város képviselő tea tülete ma, délután 3 órakor közgyűlést tart. Tárgysor : A városi építkezési szabályzat és térképnek legutóbbi közgyűlési határozathoz képest — újbóli előterjesztése. 2. Tanácsi jelentés az állami fogyasztási adó és a városi accis tárgyában. 3. A hely bel» önkéuytes tűzoltó egy let kérvénye 12 darab tűzoltói kabát beszerzés iránt tanácsi végzéssel. 4. Rada Andrásné és társai kérvéuye áru helyeik érdemében, tanácsi jelentéssel. 5. Egyéb jelentések és netáni indítványok.
— Eichberg Adolf a saját, valamim gyermekei, unokái és rokonai nevében mélyen szomorodott szívvel jelenti felejthetetlen forrón szeretett neje Eichberg Adolfué szül. Lichten stein áaro.ta hosszas szenvedés után f. é. november 8 án délelőtt 11 órakor életének 63-ik évében történt gyászos elhunytát. A drága ha lott hűlt tetemei vasárnap november 10-én dél előtt 10 órakor tétettek a helybeli izr. sírkertben örök nyugalomra. Nagy-Kanizsa, 1878. novemberben. Bertalan, Karoly, mint fiai. Emília férj. Ehrenfeld Zsigmondné, Jenny férj Novnk Sándorné, Natália, mint lányai. Ehrenfeld Zsigmond, Nóvák >ándor, mint vejei. Eichberg Károly né szüi. öteinbach Emma mint menye. Ehrenfeld Leona, Ehrenfeld Ot o, mint unokái. Nóvák Margit, Nóvák Teo, Nóvák Ernő, mint unokái. A boldogult jó nő mély rész véltei kísértetett örök nyugalma helyére.
— Névmagyarosítás. Kaán Gyula nagy-kanizs ii sni''etésü m. kir. honvédhadnag) „Ker!iu-re magyarosította nevét ministeri en-gedélylyel.
— Uj krajezároh vannak forgalomban s a köfönség, m»g a gyermek sereg kapva kap a fényes pén en. A véres évszáma 1S78. ív másik lapon p''dig a kétfejű sas, vagy a ko rónál tarló ket angyal helyett a társországok egyesitett czimere látható. „Magyar királyi váltópénz" körirattal.
— Téjiést küldöttek be szerkesztősé günkhoz ujabban: Godina Jánosné úrnő Palin böl, Szokál Józsefné úrnő helyben, Viosz Aranka és Viosz Mariska kisasszonyok szinte helyben Köszönettel vettük, illetősége helyére jultatjuk.
— A jövő évvel kezdve uj bankjegyek jelennek meg és pedig mindenekelőtt at 1 frtoa és 5 frtos állainjegyek fognak forgalomból ki vétetni a helyesük uj egyesek és ötösök, — természetesen szintén csak. mini állam, — nem pedig mint bankjegyek — forgalomba hozatui. Legiogasabb kérdést képezett a ezimer kérdése, melyen azonban a két kormány szerencsésen már átesett. — A papírjegyek kicserélése el fogja tüntetni a forgalomban lévő tömérdek hamis egyes és ötösöket, azért id-je korán figyelmeztetjük a közönséget, hogy kéazletb« ti tartott pénzét váltsa be ezüstre még ezen éh a következő hónapban, mert abankjegyrk köz«»u akadható hamisítványok, melyeket különben nem igen lehet felismerni, nem fognak uj bank-és államjegyekkel becseréltetni. Az ezüst mos", éppen egyenlő áru a papirpcnzz;''l.
— Zala-Egerszegen a sebesültek se gélyezésére november 17 én tartandó tombola és sorsjátékra nyeremény tárgyakul adoma nyoztak : Dr. Mangin Károly né asszonyság eg) madárkalitká-. Dr. (iram r Mihály né asszony ság 1 üveg tintatartó, brouz állvánvból. 2. egj. szivárványos üveg lovólnyomó. Csertán Emiin k. a. 1. egy Íróasztalhoz való készlet oxydall fémből. Balázs Krisztina k. a. 1. varró necces ¡-aire. Kroselz Jánosné assz. 1. czukortar''.ó üvegből. 2. Gyümölcsárus tiu gypszöntvény 3_. terra cotla gyufatartó. Kaiser Eugénia asar. 1. egy pár virágedény üvegből, 2. egy terra colta tálca. 3. dohány tartó, 4. névjegy táleza terracotta. Ilandler Józsefné assz. 1. üvegsze lencse fémaljjal és fedéllel, 2. fénykép aibum 3. Kutyát ábrázoló terra cotta dohánytarló. Krosetz János 1. egy porczellán gyufatartó. Nügvs. Skublica Zsigmondné Tallián lika 1. Gyümölcstartó üveg. Mocsáry János lU év emléke Zalában Bátorfi Lajostól. Hubinszky Ida assz. 1. olaj szinnyomaiu kép kerettel. Főtisx telendő Dr. Horváth Károly 1. szivartartó doboz. Nagy8. Inkey Bittó Ágnes 1. Terra cotu gyümölcs tartó állvány, 2. Góthe „Faust" disz kötéaben, 3. Parfüm casette, 4. Ivó pohár Rákóczy arczképével, 5. Kis zsámoly veres" bársony, 6. Porczellán hamu táleza, 7. egy pir aranynyal hímzett török papucs, 8. papir lámpa ellenző. Hollosy Edéné assz. 1. Üveg Bzelencta fémaljjal és fedéllel, 2. illatszer Casette. Graner Thcrese asszony l. Szivartárcza, 2. Utazó , kén
•táska, llertelendy Hodászy Mária aaaz. 1. Uvtg ezukor szelencze. Botfy Knller Karolin as«z-1. óravánkos. (Folytatása következik.) __ — A billaton füredi sst retetház vin-czellór-képetdéjének nagy választékú gyümölcslé« szőlőfa névsora az 1877/8 ik évre megjelent.
tizenhetedik évfolyam.
ZALAI K
Ö Z L Ö N Y.
NOVEMBER 14 én 1878.
Figyelmeztetés. A kiirt gyümölcsfajok mindenikéből vau az intézeti kertben egy vagy több anyafa, melyek közül a folyó évig már igen soknak termését is megismerhettük, s azért a *-gal jelölt nevüek mint legajánlatosbak szapo rittatnak eladás végett. A nyári, valamint a iranczia ^ptirsiche) baraczkok mindenike ajánlatos, azért ezek nevei semmi jegygyei sincsenek megkülönböztetve. A gyümölcsfák darabja oO kr. bármily fajból, akár törpj vagy magas derekú legyen az; megjegyezvén, hogy a ki-ásatás a vevőt illeti, ha azonban a megrendelés távolabbról történik, minden darab kiásatásá-órt két kr. számíttatik külön. Megrendeléseknél kéretnek a tisztelt vevők a választott fajuknál az ezen jegyzékben levő illető számot és nevet pontosan kiírni, s ugy ezt, valamint az ér.-tte járó összeget Kanovics György viuczel-lér-képezdei igazgatóhoz megküldeni. Csomagolásokért csakis a fölhasznált anyag ára számíttatik fel a t. vevő részére. Ojtógalyak bár-mely gyümölcsfajból kaphatók, darabon kint 5 krajczárért. — A gyümölcsfák kiásása kcz dődik őszszel, a nedvár megszűntével és tart a tavaszi nedvár beálltáig. Szöllőveszszők, valamint ojtógalyak csak kora tavaszkor küldetnek szét, de az ezekre való megrendeléseknek az lSTD-ik évi február 15 ig meg kell történniük. Balaton Füreden, 1878. szeptember hó. Az igazgató-tanács.
— A zalamegyei általános tanító testület központi választmánya szombaton f. hó ltj-áu délután 3 órakor ülést tart, miről a vidéki tagok is ezenuei értesíttetnek.
Az elnökség.
— Sümegben f. é. nov. hó 2 ána „Polgári Önképző kör" helyiségében érdekes felolvasást tartott Skvarenini József reál tanár, a „Világ enyészete, illetőleg a főid életéről."
— Rövid hireJc. Tatár Péter (Medre Jmre) hírneves pony vaírodairaí féifiu meghalt, llirlik ismét, hogy Andrássy herczeggé, Phi-lippovics p''-.dig grótí''i emeltetik. — Egy 00 éves pályi birtokos agyonlőtte m*gát. — Kassán egy 1U"2 éves czígány asszony halt meg. —
- Japáni berezeg Iluszi Xaga Oka mulat Budapesten. — Jászságban mérges gombától egé.sz család meghalt. — Boszniába 8 ezer kivándorló érkezett, köztük 5000 magyar. — B>s/.-nia és llerczegovinában általános amnestia hír d t-t letett ki
Ki nyert?
(irác/., n«.v. il-én : 10, 03, *>>, ÍR).
Temesvár, „ 12, 28, 58, 17, 7
Bécs, „ r 70, 21, 55, 59. 17.
Irodalom.
— Nagybecsű tankönyveket kaptunk S z e n t e Jó 7- s e f állami tanítónő képez deí tanár úrtól, a) Útmutatás az elemi számve lés természetszerű tanításában népiskolai :a-nitók és képnzdei tanulók számára. Második rész, harmadik és negyedik évi tanfolyam. Ara 1 Irt 70 kr. tí) Számvetési gyakorló kö..yv a népiskolák lll ik osztálya számára, második rész Ára 20 kr. c) Számvetési gyakorló könyv a népiskolák IV-ik osztálya számára, harmadik rész, szinte 20 kr. kemény kötésben. Ro-senberg Testvérek kizománya. Szente tanár ur a legújabb módszer szerint alkalmaztatja azám-miveleti tanítását, munkás igyekezetének gratulálunk s óhajtjuk a közhasznú könyvek minél szélesb körbeni elterjedését.
— Koszorús költőnk Petőfi Sándor összes müveinek tüzetes kiadásából Mehner Vilmosnál megjelent a 17. 18. 19 és 2<)-ik füzet is. A gyönyörű rajzok felelte emelik e különben is érdekes kiadvány bec?ét. Ára egy-egy füzetnek 40 kr. *
— Somogyi Ede által nragy szorgalommal szerkesztett „Magyar Lexikon" 13 és 14-ik füzete is megjelent a magyar koronázási jelvények rajzával cs Magyarorszég népesedését kimutató térkép mellékletével. Ara 30 — 30 kr.
— Tdborszky és Parsch zenemükeres-kedésében Budapesten magjelent . legújabb zenemüvek. Németh Jánostól (Szentirmay Elemér). „Párisi közkiállitási emlék." (Album 8 ad rétü arany metszéssel.) 1. Plevna nóta. 2. Húzzad czigány. 3. Be szomorú. 4. Csipkebokor 5. Csak egy szép lány. G. Budapesti kis barna. 7. Ne menj el. 8. Jurátos nóta. 9. Egy kis lány. 10. Este van a faluban. Zongorára. Ára 1 frt 50 kr. Fahrbach Fülöptől. „Párisi közkiállitása emlék." (Album 8-ad réiü arany metszéssel.) 1. A szép párisi nők, keringő. 2. Sziv dáma, polka. 5. Sebtében, gyors polka. G. Diák üdvözlő, poika. 7. Csárdás. Zotgorára 2. frt 50 kr. n. A nevezett darabok itj. Fahrbach Fülöp karmester által Párísban az „Orange-rie" hangversenyben o Tuilleriák kertjében adattak elő nagy tetszésben részesültek.
Vegyes hírek
— Az oro>z kormány ujabban isméi 11.7G4 foglyot küldött Szibériába; gyilkos volt közlök 732 férfi ós 121 nő, gyújtogató 102. szökevény 107, pénzhamisító 83, lókötő 52, javithatlan politikus 12, élelmezési hivatalnok 3, pópa 4.
— 1/ju öreg. Billisgráczon egy 60 éves ember elvett egy tizenhét éves lányt. Délelőtt volt az esküvő, déluián a vőlegény már vadászni ment.
— A zsák megtalálta.foltját Wodniánban, Csehországban egy 26 éves süket néma elvett egy 37 éves süket néma lányt.
— A milliós pör. Brüsszelben. megkezdődött T''kínt bűnügyének tárgyalása, aki a brüsszeli bankból egy millió forintot lopott.
— A zenedét Bartay Ede igazgató buz. gón igyekszik magasb színvonalra emelni Most egy uj zongoratanszakot szándékozik nyitni, mely a zeneakadémia előiskolájaul szolgálna, s e szak tanárának ü o b b i Henriket szemelte ki, &it közelebb hittak meg Würz-burgba. Ahhoz, hogy e derék tanár s zeneszerző itt maradjon, a zenedei választmány megerősítése szükséges. Az intézet érdekében hihető-leg nem marad el a megerősítés.
— Uj divatú kalapok. A női kalapok ékesitésére ismét a madártollarat jött divatba Egy lipcsui divatárusüzlet október havában 32 ezer darab kolibri, 800 ezer vizimadárbőrt és 300 ezer pár szalonkaszárnyat vett. Mindenesetre szép diszités ez, de a természetvilágra nézve szerfölött káros, mert ha ez így tart, nemsokára ki kell pusztulnia a díszítésre szolgáló madárnépségnek.
— A házassáyok statistikája. Az európai államokban minden tízezer emberből 15 éven felüí házasodott Magyarországon : 6475 Fran-cziaországban - 5566, Angliában : 53118, Ausztriában 5271, Olaszországban 5270, Dániában 5191, Németországban 5107J Norvégiában 5065 stb. legkevesebb Irhonban 4313. Ez összeállításból kitetszik, hogy a házasulási kor különböző a különböző nemzeteknél.
— A bor tisztítása vagy szépítése. A bor gyakran különféle befolyások folytán megza-varosodik, mely esetekben annak derítése el-kerüihetlenül szükségessé válik; ez-n műtétet tisztálásának vagy vagy szépítésnek (Schönen) nevezzük, és többnyire ismételt lefejtés és tojásfehér nye vagy vizahólyaggal kezelés által eszközöljük. Ezen derítő anyagok vegy és erő tauiiag hatnak a borra; ugyanis finoman el oaíolva, egyesülnek a bor csersavával, mely vegyület a zavaros testeket magába zárván azokkal az ed én) feu-kére ülepszik. Ezen üle dék a f< stanyagok részét is magába zárja, ugy, hogy az ekként tisztáit bor világosabb színt ölt. Igen könnyen belátható, hogy oly bor, mely a csersavat igen kis mennyiségben tartalmazza, ezc-n tisztulás előtt gyakran elegyít tétnek cs-ersavval (cserhéj. guhacs- vagy sző lőmag kivonattal.) A vörös boroknál ez mindenkor felesleges; ezek gyakran tojásfehérnye vagy száraz vérrel, míglen a fehér borok több nyíre vizahólyaggal tisztáltatnak. E czélra a vi/ahóiyagot borral kie94p''''gő folyadékká alakítjuk, mely - t palaczkóTcuuti hosszabb ideig is eltarthatunk, anélkül, hogy megromolnék. Ezen oldat magas kádba öntetvén, a tisztálandó bor hozzá eresztetik és tökéletes clegyülése okáért, söprükkel vagdaltatik. Egy font vizahólyag 350 akó kevésbé zavaros bor tisztálására elég séges ; — nagyon zavaros bor még egyszer any-nyit igényel. Sokan — ok nélkül — attól tar-tauak, hogy miután ezen tisztáié anyagok a borban fel nem oldódnak, visszamaradó részeik a meleg pinczékben csakhamar rothadásnak indulnak, miáltal a bor jó minősége veszélyeztetnék, E miatt különösen a déli vidékeken, többnyire erótanilag ható szerekkel tisztálják a borokat. Ily anyagok: homok porrátört már vány vagy porrátört arabmézga. A bor tisztá lására még más anyagokat is használnak, melyek közül leginkább alkalmaztatnak, de korántsem ajánlhatók : a csersav és a gipsz. A csersav a íehérnyedékes anyagokat is kiválasztja, míg a gipsz a borsavval egyesülvén, oly átalakulást szenved, mely az egészségre semmikép sem üdvös hatású. U. i. a borkövet felbontván, alja e borsavval borsavas meszet, sava pedig a felszabadált kalival kettedkénsa-vas kalit képez. Call a levegőt ajánlja a bor tisztálására, mely élenyitő hatásánál fogva, az erjenyt felbontja és kiválasztja. E czélból a bort a főerjedós után egy öntözőkanna rózsáján keresztül lolyasztja, hogy a levegővel lehetőleg tökéletesen érintkezhessék, és ezután kénezett hozdóra fejti. A már reszben tisztált bort másod és harmad ízben ismét az említett plóhrózsán keresztül folyasztván, vizahólyaggal tisztálja. Végül említést érdemel még, hogy a hideg is tisztálólag hat a borra ; u. i. ha uj bort 1—3 akós hordókban 4—5 r. foknyi ki deg befolyásának tesszük ki, az néhány hét alatt tökéletesen kiderül.
— X ... ur egy tudós német egés« éle-
tében sok gyógyszert vett be, egyszer csak észrevették rajta, hogy folyton le s fel futkos a lépcsőkön, nol le a pincsébe, hol pedig fel a padlásra. Sokáig nem tndták megmagyarázni ezt a jelenséget, de mivel bisonyos rendszert fedeztek fel benne, t i. mikor hideg volt, akkor ment lefelé, s ha az idő melegebbre fordult, akkor ellenkező irányt követett, — nagyobb figyelemre méltatták. Kitűnt, hogy a szedett gyógyszerben igen sok volt a higany s a szerencsétlen eleven thermométerró vált.
A nagy-kanizsai takarékpénztár részvénytársaságának
1878. évi október havi forgalma.
M
BEVÉTELEK. a 3 B ■< G « u u* ft. kr
Pénztar maradvány 1872. sept. 1100
30-án...... 372 875 23,072 16
Púnztár számla
22 Hitelezőnek.
Betót számlának 46,989 68,199 61
Váltó 18
Kölcsön » . . 13,630 —
Kötvény és váltó kamat számi. 10,313 96
Előlcgezési „ 2,515 —
Bélyegilleték , 1 45
Beiratási dij „ 55 80
Késedelmi kamat „ 277 72
Költség „ 23175
Százalék „ 2306
Házjövedelem „ 799 50
Hátra levő kamat . 2349 14
Ügyvédi előleg költség 98 50
Beu-t kamat 3°/0 illeték 63 02
Házbér hátralók 96 72
Frank betét „ _ 120 — —
Vegyes „ 105 73
Betét arany „ 22 — — —
Arany költsön kamat 25 — — —
Frank költsön — 280 — —
Frank kölcsön „ 20 — —
Bánatpénz letét 2 15
Arany kölcsön 500
||0<> — 145752''14
KIADÁSOK : f
17 Adós Pénztár számi.
Betét számla 39,596 ¿5
Váltó n • 69,435 87
Kötelezvény n — —
Betét kamat >» 2094 42
Költség » • 1365 72
Kötvény és váltó kamat sr 1072 48
Há7.jöveil>>lem számla . 85 04
Tiszti fizetés »1 451 66
Elölevcer.ési 1640 _
Bánatpénz letét n 215 —
Betét kamat 3"|n illeték „ 36 90
Bélyeg illetek » A 55
Százalék n 87 14
Kölcsön n 5580
ügyvédi költség előleg „ 71 27
\egyes n 623 r> 9
Arany és frank kamat , _ 26
Arany betét » 2 — _ _
Franc betét — — — —
1 921 12Ó5 1
— — | 291194,65
Pénzkészlet 1878 okt 31 ón 0s.s7.e3 torgalom
Nagy Kanizsa, 7/11. 1878.
7?,
/ |UO
917
SOI
lluo
1838
1295 2590
46453 95
337G-l 8
ííü
DARAS, könyvvivő.
Buza . . Itoza . . Árpa
Zab . . Zab iij Knkorioza Repc*e Bab (fehér) Bab (tarka)
Üzleti szemle.
Minőiég szerint:
6— 760-
5---550
5-20 — 6 50 5 20 — 5-50
--•— kr.
4 40 — 4 60 --•—
8 — 540
8 10 5-60
>
n *
n
n •
K. B.
Papírszeletek
A legjobb emlékező tehetaóg az, mely sokat igen könnyen el tad felejteni.
Ma midőn annyi bankigazgató megszökik, fogható fel csak igazán annak értelme, mórt adtak a régiek Mercurnak, a kereskedők istenének, szárnyas czipóket.
A bírói vizsgálaton. „Uram 6n semmit tud. Mondja meg csak, mi egy gonosztevő ?"
»Egy gonosztevő — gonosztevő — egy nosztevő az, ki valamit tett *
„Akkor biztosíthatom önt, hogy ön nem gonosztevő."
sem
go-
M ama: Mit akarsz a „Konversations Lexi-Con«-nal Anna ? — A 6 évet Anna igy felel : A i-zi-pőmet keresem. — A czipődetl — Igen! mert a papa axt mondta tegnap, hogy ebben a könyvben mindent meg lehet találni } hát ón a ccipőmet keretem.
Váljon féijhez megy-e valaha Gabriella, ki óp oly kaczér, mint estes ? — Bizonyosan nem. Mert ő sohasem leaz oly*a bolond, .hogy oly ferjos megy nőül, ki elég bolond, hogy 5t nőül kélje.
Ócska rnhát kéregetett a koldus egy űrtől.
— Nincs ócska ruháin, mond az ur.
— Nem tesz semmit — válaszol meghunyászkodva a koldus — elveszem én a ruhának megfelelő árát is.
— Ki hall mog kegyelmednél a házban ? — kérdi egy idegen a paraszttal.
— Feleségem, — felel ez.
— Sokáig volt beteg?
— Egy kevés ideig betegeskedett.
— Hivtak hozzá orvost?
— Mostanig nem, de * ha talán még egy kicsit roszabbul lett volna, hát akkor mindenesetre hivtunk volna.
— Mari, miként van az, hogy te inkább az 3rcg igazgatóhoz mégy férjhez, mint a fiatal joggja-kornokhoz ? — mond a gyám gyámleányáboz. — Jól megfontoltam óu azt, — felel a leány, hogy az igaagatónak több nyugdija lesz, mint a fiatal joggyakornok évi fizetése.
Egy egyetemi tanuló a végzett tanfolyam és a szerencsésen megbukott szigorlat után szttleihez tárt vissza. Az asztalnál kérdó az apja: — No, hogy sikeralt a birői vizsga ? — Igen jól — feleié a flu — olyan jól, hogy legközelebb, közkívánatra ismételnem kell azt.
Kártya mellett. Uram, ha ily szórakozott, ön minden játszmát elveszít.
— Hagyjon gondolkodnom.
— Tessék. Hát nem látja ön a tökfilkőt.
— A pardon! nem vettem önt észre.
Szerkesztői Gzenet.
3077. K—t Budapest. Az előobi számot is megküldöttak.
3078 E . . . Bpest Több sikeralt ,Papirs«e-
let -et kérünk; a költemény azonban nem nyilvánosság elé való. Szivea üdvözlet:
3079. „Az özvegy imája" közelebb jő, másikra nézve is készséggel intézkedtünk.
3030. ,,Uoz7.á:'' nzives örömmol vettük. Munkatársaink diszes koszorújában hazafiúi lelkesedéssel üdvözöljük.
3081. .,Baka vers" egyrésze jő.
3082. S. Szerdahely. Megküldjük, ha megjelent, másik a külön levélben.
3083. B. Nemes-Dód. A lapot pOBtára tettem S magán levelet irtam.
3084. S. S. Eger. Vártuk.
4085. M. K. G. Jánosháza. Köszönettel vettük mindannyit.
308G. Egy csomóban érkezett 20 költeményből egy aem közölhető.
Vasúti menetrend
A buda-ptati idótmutató óra szerint, indul Kauiisáról
hova:
"ám Ora Pert:. Id8
205 Eszék, Moliárs.Dombovár a Fiúméba 4 48 reggel
• » - . 2 30 délnt. 212 Hnda-Pestre........4 58 reg.„l
«2 ............ 6 délit.
204 » ..........11 30 estre
313 Bécsbe (Szombathely, Bócs-Ujhely felé)5 8 reggel
J^J « .........11 48 eatve
¿15 Sopronyba ........33« déiut
20i Triesztbe és Pragerhofon keresztül
Grácz ós Bécsbe ......4 50 reggel
201 Triesztbe és Prágerhofon keresztül
Grácz ós Bécsbe ......» 47 dél u
Érkezik Kauiz«ára
honnét:
216 Esxók, Mohács, Dombovár a Fiúméból 1 41 délnt
SS D » D » » » 11 11
203 Buda-Pestről........4 20 reggé
..........2 5 délnt
Sí* » ......... 9 44 eatve
314 Becsből (8*ombath. Bócs-Ujhely)fel5l 10 27 eatve
» » a »46 reggé
316 Sopronyból ........11 53 délel''
114 Bécsből Grácz, Marburg, Pragerhof
_ f«l6l ......... 4 12 regg91
202 Trieszt- 61 Bécsből Marburg, Prager-
hof .........1 21 délnt.
204 Trieszt- és Villachból Prágerhof felől 11 — eatve. Marburgba csatlakozás Villach éa Franceaíeatbe
• • , a Fiancesfestbőt
Felelős szerkesztő: BátOffi

OC
pilepsia
nyavalyatörés irásüag gyógyittatik Dr. Killisch specialista által Dresdában Neostadt (Szászország).
Már tőbb mint 11,000 sikerrel gyógyíttatott 734 2—12
• E rovat alatt kOalöttárt felettiséget nem vállal a " Sserk,
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
NOVEMBER 14-én 1878.
Liciiations-Aiikfindipno;.
Am 20 November 1878. wird diu öffentlich« Lizitation bei dieser Gemeinde über die Verpachtung des Weinschanks und des Fleisch.vusachrottung-K-chtes für dei Ortschaften Pete-ranoc, Drnje, Sigetec, Hiebine, Gola und Gotalovo, dann die Weinschan ksgerechtigkeit bei der Drau-lJberfuhr in Illebine, Drnje, und bei der Eisenbahn in Keter (Zakanj); weiters der halbjährige Weiuschank in den Ortschaften Peteranec, Drnje, Sigetee, Illebine, Gola und Gotalovo, der viermonatliche Weinschank im Orte Torcsec und zwar für die Zeit vom 1 Jiinner bis Ende April 1870. endlich die Marktgefälle für die Märkte in Peteranec, Drnje und Gola; auserdem die Einhebung der Verzeh-rungs Steuer in allen obgenannten Ortschaften und von allen obgenannten Gerechtigkeiten nach dem von der hohen Landes-Kegierung mit der Verordung vom 23 November 1877. Nr. 23.131 herausgegebene Tarife — für ein oder mehrere Jahre je nachdem die Verpachtung für die Gemeinde günstiger lauten, wird abgehalten werden.
Der Commission bleibt es unbenommen das Leztere, nämlich die Pachtzeit für ein oder mehrere Jahre bei der Licitation selbst zu bestimmen.
Vor allem wird jede Gerechtigkeit für sich ortschaftenweisc licitirt, und dann alle Ortschaften zusammen. — Als Ersteher bleibt derjenige, der den meisten Anboth schriftlich oder mündlich bietet.
Bei gleichem Anboth hat der mündliche den Vorzug.
Die schriftlichen Offerte, welche im Sinne der Licitationa Bedingnisse lauten, gestempelt, und mit der Caution versehen Bein müssen, in wichen die zu erstehenden Hechte genau angegeben zu soin haben — müssen vor der mündlichen Licitation übergeben werden. — Die übrigen Licitations-Bidingnisse können alle Tag während der Amtstunden im Gemeinde Amte ein gesehen werden, und die vielleicht uöthigen Auskünfte mündlich gegeben werden.
Die Herren Licitanten. welche auf die Einhebung der Ver-zelirung8 Steuer zu licitiren gedenken, werden darauf aufmerksam gemacht, dass die Licitations- Bedingnisso mit dar oben angezogenen hohen Verordnung gegen die hier bis nun gewesenen wesentlich geändert sind und der Tarif erhöht.
Kinladuns zur Kethciligimg
an den (iewinn-( harin-n der vom State 11 a m l> u r g garautirten prossen (»eldlotterie i > welcher Über
7 Hill. 792,800 K.-)lark
vom 11 Deczeinlier lb7.*\ bis 1.» Mai 1S7*-I. sicher gewonnen Werden müssen.
Der neue in 7 Clasvn eingeheilte Spielplan enthalt linier K2.50o Loosen 42 600 ßewinne und /.war ev.
3*75,000 R.-Marü
spe< i. 11
1 (i I''W.
1 ,
1 n 1
1 .. 1
1 ..
3 I,
1 „
ab -r
á M M. M M M M. M. M. M. M
¿.''lO oOo I2S,00O so,(MX) <10,OOO .''it 1,00(1 to.(KM) :-;(».( hmi •>o,ooo 26,000 2O.000
r. (¡"w á M ]5,olHJ
1 n á M 1-í.tMH)
24 , á M. lO.OOO
31 - á M. ;*»<M»0
r,i . á M 4 H)
:>00 . á M ;>0< 10
500 „ á M 1010
<í21 . á M. 5(H)
675 . á M. 2.r><>
22,850 , á M. 13*
ete. etc.
Die erste (¡o wiunziehnng ist amtlich und unwidemtfli« h :v»il den
11. ond 12 December d. J.
festgestellt und kostet hierzu
das ganz« Uriginalloos nur G
das halbe „ „3
das viertel „ .. l''l
K Mark ..ier fl 3'', .. 11 11i,
,, >r ™ Kr.
und werden diese vom Staate g a r a n t i r t e n 0 r i g i n a I 1 o o s e [keine verboteten Pro messen) gegen Kinsendunug des lietrages, gegen Postvorschus.« o l<»r Post KinZahlung nach den entferntesten (rügenden von mit franro vemandt.
I>as Haus Steindecker bat binnen kurzer Z -it gros e ßewinne von Mark 125 000 80.000. 30.000. 20,000, mehrere von 10.000 u. s. w. an seine Interessenten ausbezahlt und dadurb viel zum (ilücke zahlreicher Familien beig tragen.
Die Einlagen sind im Verhältnis« der grosser Chanecu s.''hr unbedeutend und kann ein (Jlilckvernuch nur empfohlen werden ; kleine Beträge kann man auch in Postmarken einsenden
Jeder Tb''ilnebmor erhält bei Bestellung den »mtliciien Plan nod nach der Ziehung die olliciellen Gewinnlisten.
Die Auszahlung oder Versendung der Gewinne erfolgt planmässig und naeli Wunsch der glücklichen (Jewinnor
Auftrage beliebe man umgehend vertrauensvoll zn richten an die betnährte alte Firma 731) 1—5
M. Steindecker, Dammthorstrasse
Bank- \ Wechselgeselsehiift, Hamburg.
Peterane am 8-ten Nov. 1878.
Gemeinde Amt.
(738 1-3)
Nyujtsuiik kezet a szerencsének!
375,000 birodalmi márka
vagy 218,750 forint
főnyereményt nyújt kedvez«" esetben a legújabb nany pénzkisor-solas, mely a m*gns ko many által jóváhagyva és biztosítva vau K»en uj tervezet előnye abban áll. h"ey néhány hónap fefolyása nlatt 7 sorsolásban 42 600 nyereménynek okvetlen kisorsolod j»]r kell kerülnie, köztük esetleges 375,000 bir. márka vagy 218.750 frintnyi fónyreniétiynyel osztrák értékben, részleg pedijr :
1 nyerem. á m. 250.000 1 nyer á m. 12.000
1 nyen in á ni. 125 000 24 nyer á m. 10. OOO
1 nyerem. á m. 80.000 2 nyer. á m 8üuü
1 nyerem á m. 60 000 31 nyer. á in. 5000
1 nyerem. á m. 50 000 fii nyer. á in. 4000
1 nyerem. á m. 40 000 30-t nyer á m. 2000
1 nyeri in á m 36 000 502 nyer. á m. 1000
3 ny erein. a m. 30 000 f»2i nyer. á m. 500
\ nyorem. á m. 25 000 675 nyer. á m. 250
r, nyerem. á m. 20,000 228í)0 nyer. á m. 138
nyer em. á hi 15.000 stb stb.
A 1. •¡jkíi/elehbi első. az állam által bi tosított nyeremény -
húzás i"''nz-1»isur^lása hivatalo an van megallipítva a s*i r*J e ek
k >•etkező lísvzeghe k erűinek :
1 • ¡jész ere d< ii "»''ír j'' gyn k á; cak ''"> itiárk a vau . > -j frt • 0 k r. o é ||
1 . 75 „ - . W .
. 3 „ , l''|s ,
öszzeg előleges beküldese v>gy
a legnagyobb gonddal eszk-zid-czimerével ellátott eredeti lOrg-
1 »el
l negyed ...
Valamennyi m<*cbi/.ás az
postautalvány mellet azonnal és
tetik. niimlenki inasát ar. allam jegyet kapván töiünk kezéhez
A megrendelésekhez .1 megkívántntó hivatalos tervezetek díj nélkül mell, kelteinek minden húzás után p«ilig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinkül k a kir.it ilog huzási jegyzéket
A nyer> mények kifizetése m indenk''»r pontosan az állam jótállása mellett t«"rté:iik s ak.r kíízveíl-i: megküldése vagy kivá-uatra érdekeltjeinknek Auszír. i minden nagyobb piaczaiu fennálló üasz>''knttetéseink ált.«l kéz 1} tlu-:iv.
Válla'' a Mi nknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok maS tekintelyes nyeremény közölt gyakran az elsó főnyereményeknek
ftrvi''tidvén -.-a. melyek ar érd kelteknek ). ii*vpl lenül fivettettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenntt biztonsággal a legélénkel b részvételre számíthatván, kéretik. már a közeli húzás miatt Is minden megbízást mi-iié! előbb, de mndenesetre f évi november 30 ika előtt közvetlenül ;\lulir itt bmkházhox intézni.
Kaufinanii & Simon,
bank- és váltó üzlet Hamburgban,
hrvásáilása és eladása mindennemű áll.iiiik«itvények. vn.■ 11 részvények és kiílcsönsorsjegveKnek. U. i krn*"metünket fejezve ki ezennel irántunk eddig ta-nuniiolt bizalomért, (elkérjük ,h* iij kisnr''olásnáli részvételre, fő-torekvvaünk ezentúl is oila irányuland, mindenkor pontos és szilárd szolgálat által tisztelt érdekeifjeink teljes megelégedését kiérdemelni. Fentebbiek. (717 II 3 —fi)
Császár
királyi! ay szabadalmazott
p l II i t a s
kizárólagosan
h a j i f j i t <) -1 e j.
A Puritas nem hajfesték, hanem tej nem ii lolysdék, mely majdnem azon csodálatos hatással bir, hogy ővr. hajakat megifjit, azaz lassankint rr ég pedig iegkesőbh tizennégy nap alatt ama s7.jnt visszaadja, melyly« I eredetileg bírt!
Kattus János Bécsben,
am Ilof Nr. 8.
a városi tűzoltó laktanya mellett
raktárou tart és ¿ruknak valódisága melletti jotálláaaai elád :
\al(''xlf orosz Tizaliolya^ot, különféle olcsó árakon. Valódi Golatiiip Lain^,
Csersav, cznkor-szln, (741 1 —G)
Szivattyú gépek gyári-árakon, ?
Vulkanisalt amerikai kantsuk-tomlők minden térfogatban.
¿regen-
P. P.
Das unterzeichnete JSureau erklärt hierdurch über den vielfachen Anfragen, dass seine gratis versandte Anleitung mit keiner der auf dem Gebiete des Lotto spieU bereits erschieneuen Methoden pp. identisch ist und die übersandten klar und fasslich gahalteten Instruc tiouen sein unbeatreitbarea alleinig«» Eigenthum sind.
Nur durch uns (lirect bezogene Anwisungen haben Anspruch auf die im Prospecte näher bezeichnete überaus grossen, bei genauerer Prüfung sofort einleuchtenden Vortheile.
Hochachtungsvoll
a g
a
727 III. 1-1
Literarisches Bureau
Berlin 8.0., Naunynstr. f>4 a.
8
8 a
8 a a ü u a a a
nem fest. hanem ifjitja és P^dig a leghosszabb és legdúsabb női hajz > tot és a férfi hajat és szakállát
Egy ilveg „Puritas- ára 2 frt (poatai szétküldésnél 2<i krral több
Kikeleti hóvirág.
A hatást tokiutve, sommitélo t1.illette s7.er cem kéjies a kikeleti hóvirággal jóság ós kitűnőségben versenye/ni Olajos ilditő alkatrészek bői állítva elő. r">vid időn olháritja e/.»n s/.rr .» szeplőt, bőratkát, |" 1 senést, májfoltot stb s a7. arczliőruek vakító fehérséget, üdeséget é, gyöngédséget kölcsönöz. — Ára palaczkoiikén'' 1 frt. szállítással 20 krral több — Post-iUtánvét vagy a pénz megküldése mellett kapható a
készítőnél
Franc* Ottó, Becs, Mariahilfstrasse szani.
Nagy-Kanizsán valódi minőségben PráQBT Béla gyógyszerész urnái. (730
Wiíjdiis József
ajánlja
nynlcz különfele gdppel jól berondozett
könyvnyomdáját
Proframmok, falragaszok, slh. nyomtatványok györs, pontos és hibátlan elkészítésére. Olcsó
árt biztosit.
Nagj-Kamzsan, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
BURGER ZSIGMOND ÖZVEGYE
kOiiyvkinrióliivHtiila-, könyv cm ko nyoiiidájnbaii Szegeden
legújabban megjelentek éa kaphatók a következő müvek:
Szegedi Képes Naptár
az 1879-ikj közönséges évre 25 OOO példányban Kapható minden hazai könyvárusnál és könyvkötőnél.
Hogy n ilv énli klődés és elismerésben részesült e naptár l«7H-íki negyedik évfolyama, ta-Lus-itja az. n K«■ j ühm''i.n. lioKy ¡1 kiadott ''Jd.OtHJ páldény teljesen elfogyott. A naptár ké-ptkben uj/y mint «ziA.gb. n tai lalmassbb és kiállítása sokknl csinosai) az l!l7b-ik évinél.
A naptár ára csak 30 kr.
Az 187!i-il< évi ,8 z e g e d i K 6 p c s N a p t á r" tartalma:
1. A rólsefles uralkodóhaz
2. EvI naptár
3. Naptári resz
1. Szeged szai kir várcs közlő.-venyhato-sayanak tisztviselői és bizottsági tag jainnk névjegyzéke 5. A keleti haboru es a berlini kongressus
l képp l.
<». A hires asszony Népies In szély l''alotás
Fausziiutii i 7 Az Oltoványl féle apacza Intézet Szegedalsóvároson l képpel 8. István gaztla KM-eméuy l''ap Kálmántól. ''.». Orosz szörny tettek 1 képpel. 1''). A szegedi halaszok. Kov&e* Jánostól. 11. A Tisza partján K''"«!teniöny I''np K. tói.
Magyar Irodalomtörténet dióhéjban (nép-erll előailái), irta T n r ii «''« c /. i T i-a d n r iVgymn tanúr. A j''nl^úri iskolák fizámárii reiidsz- ies ké/.ik^ny\III, a kozépta-nodák V., VI. es VII osztályai számára az oisz. uj iHutelvbuu eloiit irodalmi és iroila-Iomtörtélieii oktatáshoz általános bevezetésül, az érettségi vizsgalatokra ké«/.iliő ifjaknak a legrövidebb ismétlésül s a nauykrtzönség számára irt mű Ára i''üzvo (¡0 kr.
Szegedi szakácskönyv. II kiadás. Irta
H é /. i n « ti i K/eu egészen öuállúlag, tiiind-n utánzást kizárva szerkesztett házi könyvet, ni elv KM''O lőzési utasítást és hasznú» tudniva|ó< taitalina»'', ajánlom a t. hazai gazdasszonyok ligvoimébe. Ara dísze* s/.ín-iiyoinattt borítékba kltve 2 Irt.
12. Afrikai életkép 1 képpel.
l:j. Népdalok. 2 eredeti l''ap Kálmántól és 8
régibb, a nép ajkán élé népdal l-t Adomák 1 képpel.
l.r>. Magyar- és Krilélyhoni országos vásárok.
16. üzleti értesítő
17. A szegedi kir. törvényszék, kir. Ugyésség
és kir. járásbíróság tiszti személyzete.
18. A szegedi gyakorló kéz-, valamint a kés-
és váltó-ügyvédek névsora 1!». Szeged sz kir város egészségügyi sie-iiiélyzetéuek névjegyzéke. Orvosok, sebészek, gyógyszerészek, állatorvoknk és szUlésznók: 20. Bélyegmutató
(72M 8—3)
A konyha vegytana. K ránk e L, után magyaritá K o m j á t h y (iyörgy. l''ol|{ári nőiskolák, tanitóképezdék és miiveit gazdasszonyok számára. Ára diszos bo-ritékba fűzve 1 frt.
Szeged város története (pályanyertei, mü), irta V a r k a Kerbiicz. 1. k(it»:t. A legrégibb időtől a túrók loglalásig. Ara tiizvu 2 frt kr. DiBskötésbeu 3 frt. 25 kr.
Három kardal és ket kedvelt nepdalfilzér, dalárdák szániára uéKyeshan^ra sz* rkestté és átirta lt 0 t h K II d r e, <» szegűdl dalárda karmestere. - Ár» hO kr
Útmutató kántorkönyv, irta Keket« Ferencz, szegedalsóvárosi kántor . e negyedik kiadást bővítette, hangjegyekkel ellúttuSohlya Antal csongrádi főéneklész Ara 5 frt 50 kr.
1
ftle 1 eiikiiii kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Pogányvár hanyatlása.
— Szives figyelmébe ajánlva Zalamegye tekintetes alispánjának s a pacsai járás tekintetes szolgabirájának.
Ha tiz tizenkét évi köz után valakit utja a Zala-Apátin alól s illetőleg belül eső Eger-Aracsa-, Dios-Kál-, Palkonya-; stb. községek-, vagyis az úgynevezett Pogányvár! békére vezet, nem csekély meglepetés várakozik reá, midőn a jobbról és balról elővarázsolt szóllóhegyek között, egyszerre roppant bortelep közepén találja magát.
A nép megunva földjének hálátlansá-gát, azzal szemben, jobbra határozta el ma-tíát. Vaev talán a főid követelte meg, hogy
O
valódi rendeltetése alá vonattassék ?
Legyen bármiként, tény az: hogy a kérdéses vidék összes termőföldjének legna-cvobb része ez idő szerint szóllóvé van át-
n »
alakítva, s ez uj viszonyban most már eléggé is hálásan viseli magát tulajdonosa irányában.
Mert ha a tiz-tizenkét év előtti, sa mostani i-lók közötti külöubséget keressük, azt fogjuk talalni, hogy az uj átalakulás, a kérdéses vidék termelő, illetőleg jövedelemképességére nézve kimondhatlan előny nyel járt. Míg a silány és sovány talaj alig vala képes korábban a vetómagképen nyújtott kölcsön visszafizetésére is, ezúttal holdanként huszonöt— harminez, sót több hectoliter terméssel jutalmazza tulajdonosát, s e szerint a lehető legjövedelmezőbb érték birtokába juttatá. Sót még azt is el lehet mondani, hogy e vidéken a legszegényebb embernek, ki teljes életében csak is napszámmal tengette életét, mondom, még ennek is
megterem a maga negyven—ötven hectoliter bora.
És talán mindamellett sincs ennél nyomorultabb, koldusabb népe az egész országnak ; hol a vég-elszegényedés oly rohamosan törjön előre, s hol, ha valami segítségre nem jön, a menthetetlen megsemmisülés oly közel legyen.
Ha azután behatóbban vizsgáljuk e leverő baj okait, ugy találjuk, hogy azok a következőkben foglalhatók össze:
1) Tudatlanság, s az ezzel karöltve
járó tehetetlenség ;
2) ennek lelketlen kizsákmányolása;
3) A törvénykezés egyoldalú, s kér-lelhetlen merevsége, s végül:
4) Amit 1-só helyen kellett volna felemlíteni, a közigazgatás felületessége, de sót itt megbocsáthatlan mulasztások is.
Iparkodni fogok a lehető legrövideb ben magyarázni ki magamat; mindamellett sem tehetem, hogy egy kis visszapillantást ne tegyek azon aligmult időkre, midőn még Pogányvár a legjobb hirben álló, s a lehető legkeresettebb hegyek egyike vala, melyet messze vidékek borvásárlói mint raj özönlöttek el, s csak is akkor fordultak szükségleteik beszerzése végett máshova, ha a készlet végkepen kimerült.
És most, ha mint fehér holló, vetődik oda egy-egy eltévedett borvásárló, mint Messiást fogja körül a sok csüggeteg ember s boldog az, ki a despotára potom áron, s akkor is csak a másik hatalmas személy : az alkusz előleges lekenyerezése mellett, reá kötheti áruját.
S honnan e hanyatlás; s mily tényezők azok, melyek a forgalmat más irányba voltak képesek terelni ?
TÁRCZA
Hozzá ....
Uj életet, nyert a szírem
Általad, Szerelmeddel eltűnt minden
Búbánat. Ha távoznál valahára
Kedvesem, Nem találnék sehol vigaszt Sohasem.
Ha csalódnám szerelmedben
Valaha, Busább elet e földöu még
Nem vala. Bubátiatból lcéaziteaék
Sirkftvet, Mert szerelmed eng^m többé Nem éltet.
Biuian zengné a pacsirta
Dalában : Ilogy kesereg az elhagyott
Magában. Eltemetett szerelmemre
Hullana, Addig kőnyem mig njra nem Viruina.
R. H.
Első szerelmem.
— Beszély. —
Fiatal, trég alig valék 19 éves, midőn ft szerelem rózsalanczai egy ifjú lánykához bilincseiének le, — szerettem őt oly hévvel, minővel csak az elsó szerelem szeretni képes. — istenitettem őt, — egy szava — és a világot
raktam volna lábaihoz; — és e nú, ezen nő is, ki szerelmemet viszonozni, ajkaimról a vágyat mintegy ellesni látszott, — álnokul megcsalt, eirablá szivemet, megfosztott nyugalmamtól, letépte ifjúságom bimbait, — elhervasztá életem virágit. — Oh! ti álnok asszonyok. — Édes beszédeitekkel hálóitokba kerítitek a fér-tiut, mint a pók a legyet, hogy kisziva vérét, holttestét az enyészetnek engedjétek át. — Petőfi ! be igazad volt, midőn mondád!
„Szép állat az asszonyi állat, Szép és veszedelmes, — Arany pohárban méregital En ittalak, oh, szerelem !"
Fiatal barátom! Ha a szerelem csiráját érzed szivedben fejledezni, tépd azt onnét ki, és gondolj a nagy költő e szavaira:
„Az asszony vonzza magához a férfiakat, Mint a folyókat a tenger, Miért? hogy elnyelhesse. —*
Ne higyj édes szavaiknak! fuss csábjaik elől, mint a megsebzett szarvas, — zárd be füleid epedő hangjaik elől, mert hidd meg, mig neked esküsznek örökre hü szerelmet ajkai, mást ölelnek karjai, — a szerelem náluk csak áruezikk, s melyet igy minden szemrehányás nélkül adhatják a többet Ígérőnek.
Oh, szerelem! te hitvány áruezikk, hány ifjúnak ásod alá boldogságát? és te pénz, átkozott pénz, minek vakítód oly annyira el szemeinket? miért nem állhatunk ellent csábjaid-nak? — Te gálád fényűzési miért tolakodsz mindjobban előre? — és te szerénység, miért
Nem akarok összehasonlításokba bocsátkozni, nehogy talán az által a sértett hiúságot provocáljam ; csupán annak kijelentésére szorítkozom, miszerint egyáltalán nem a szóllő, — s ezzel kapcsolatos bormüvelés netáni hátramaradása az, mi Pogányvár borvásárlóit elriasztja; hisz itt ugy a szóló müvelés, mint az ezzel kapcsolatos borkezelés körül csak is elóhaladás észlelhető mindenütt, sőt a mennyibnn az utolsó évtized alatt roppant szorgalom és kitartás mellett oly bámulatosan emelkedett belga király, — Dervarics, — Sényi, — stb. féle nagyszerű szólöszetek még az országos hírnevet is teljes joggal megkövetelhetik maguknak: rendes s a külvilággal lépést tartó körülmények között, már csak egy magukban is képesek volnának bármely szólóhegynek is megszerezni a jó hirt és keresettséget.
Igen. de Pogányvárnak nincs utja! Mig más nevezetesebb hegyek bármikor s bármely időben is, az csupán az év legszárazabb szakában hozzáférhető ; azonkívül a borszállításra gondolni sem lehet.
Ez azon fő baj, mely Pogányvár hanyatlását elő idézte, s a melyen, ha van jó akarat a megyében, minél előbb segíteni kell; különben a kérdéses vidék elveszettnek tekinthető.
Nem lehet elvitatni, hogy a szent-mihály-diós-káli útszakasznak a megyei utak közé történt felvétele» folytán, csakugyan lett is valami tévé ez érdemben; azonban a kezdetlegesség mellett, ez is any-nyira az egyoldalúság bélyegét hordja magán, miszerint alig mondható valamivel többnek a semminél.
Mert ha nevezett útszakasznak a me-
gyei utak közé történt felvétele azon számításból történt, hogy a kérdéses vidék is összeköttetésbe hozattassék a vasúttal: mindenesetre megfeledkezés követtetett el azon fontosabb, sőt életkérdést képező körülményről ; miszerint e vidék eladás, illetőleg elszállítás alá kerülő összes terményét csakis a bortermelés szolgáltatja, a melynek egy legfeljebb két száztólijánál vétetik igénybe a vasúti továbbítás; mig az összes termény tengelyen, és pedig háromnegyedrészben mindenesetre a Kanizsa- zala-apáti-zalabéri útvonalon kerül szállítás alá.
Hol van azonban azon borvásárló, ki azon vakmerőségre adja fejét, hogy ide-, hacsak a legszárazabb évszakban nem — behatolni merészkedjék? Hisz csaknem mindenét koczkáztatná ily meggondolatlanság mellett.
Ezen körülmény mindenesetre elég fontossággal bírhatott arra nézve, hogy a forgalom más, jóval i3 hozzáférhetőbb hegvek felé tereitessék.
És azután ha egyetlen terményét sem képes elárusítani, mi várakozik egyéb azon szegény népre, minthogy, távol minden pénzintézettől, vagy hitelében megingatva, vagy ami több és gyakoribb tudatlanságában tehetetlenségre kárhoztatva, — egyenesen az uzsorások karjai közé vesse magát, azon uzsorások karjai közé, kiknek vakmerősége csaknem a hihetetlenséggel határos.
Közszájon forog az emberbaráti kisegítés azon legszokottabb formája, midőn először is levonják a váltó összeg megfelelő husz —huszonöt, illetőleg — mivel a lefizetés! kötelezettség két—három hónapra szól, — nyolezvan, vagy pláne száz száz-
hagyod magadat háttérbe szorítani ? — Oh, 1i botdog idők ! hol keresselek titeket! mikor még szerelem és barátság hevité ifjaink kebleit, — ti elköltöztetek az emberiség köréből, hogy soha vissza ne térjetek, — elköltöztetek, — nincs már szerelem és barátság! — pénz te vagy az, mit dobogó kebleinkre szorítunk.
Kedves olvasóm! Ne ródd fel bűnömül, hogy elkeseredve a jelenkor romlottságán, az illem határait ennyire átlépni merészkedtem, de hidd el, tele van szivem keserűséggel, s könnyebben érzem magam, ha keserű tapasztalataimat szavakban adhatom a világ tudtára.
Ne ródd fel ezt vétkül egy megtört, szenvedő léleknek, kit a megcsalt szerelem, a megcsalt barátság eltompultá, közönyössé tett a világ Ítélete iránt; de hisz nem is volt szándo-kom ennyire eltérni themámról, mert igen is egyszerű szavakban akartam „első szerelmem" leírásával néhány perezre gondüződ lenni, miért is most áttérek czélomra.
Zordon idő van, az ég megeresztvén csatornáit, sürün hullt az eső a korom setét éjben, midőn Károly barátommal mélyen köpeny ünkbe burkolva haladunk N. falu magányos, telje-Ben elhagyott utczáin. — Szótlanul megyünk már jó ideje, mig végre barátom ez ünnepélyes csendet következő megszólításával bzakitja meg: ,Te most búcsúzni mégysz barátom Irma kisasszonyhoz, kit imádsz. — Fogadd hosszú és viszontagságos utadra egy jó barátnak ama tanácsát; ne hagyd szenvedélyed által magadat elragadtatni, ne bizd üdvödet oly könnyenhi-vőleg egy ingadozó nőre, — hallgasd meg egy
megcsalt barátodnak intését, — még fiatal vagy s igy könnyen feledhetsz, feledj, — mert le fog sújtani a megcsalattatás."
„Hagyd el megtérítési kísérleteidet édes Károlyom, ezek nálam viszhangra nem talpnak. De ugyan kérlek, miért ítélsz ugy általánosan hölgyeinkről? kivételt tenni egynél sem engedvén. — Tudod, mennyire szeretjük mi egymást, én és Irma, s feledni, oh! de hogy tudnám elfeledni soha. — Igen! fájna, ha megcsa-lattatnám, de te nem ismered Irmámat, e tiszta lelket, ez angyalt. — Szerelmünket esküvel szentesitettük, s te képes volnál felőle feltételezni, hogy hitszegő lenne? — Sajnálom barátom, hogy ily rövidlátó vagy."
„Barátom, szólt Károly, amit mondok jól tudod, keserű Ön tapasztalaton alapszik. — Különben mindjárt a találka helyére érünk. — Nem akarok Irmád által, mint e találka tudósa fel-fódöztetni, távozom. — Adja az Ég, hogy ne kelljen soha az ón meggyőződésem hangján beszélned! Isten veled!
Károly eltávozott, — én az imént mondottakon elgondolkozva érkeztem a találka helyére, -- nem kellett Irmámra sokáig várni, megjelent, karjaimba repült.
Szives oivasó! Hogy mit fogadtunk mi itt egymásnak, miről és mit csevegtünk, szóról szóra elmondhatnám, — de hajam már őszbe borult, — e kebel már meghűlt az ily ömlengések iránt, és akaratlanul is elhal a szó ajkaimon, annyit azonban mondok, hogy Irma sokat, de igen sokat sírt az elválás perczeiben.
II.
Én elutaztam. — Ama vágy, hogy Irmát minél előbb magaménak nevezhessem, elütött
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI K
ö Z L ö N Y,
NOVEMBER 17-ón 1878.
tóliját, s ezen felül minden tiz forint után két —két akó bort fizettetnek. Miután pedig a lejárati idő rendesen uj évre, vagyis azon idótájra esik, melyben s a meddig ama szerencsétlen ember még nem vala képes pénzt előteremteni; semmi sem természetesebb. minthogy feanmaradt termése a lehető legsilányabb áron jószivü hitelezőjének birtokába megy at, mig a hátralékos összegről kiállított uj kötelezvény alapján egy kis várakozás után egyszer csak nyakára lép az executio.
És azután nem csak pénzzel, de sót terménynyel, vagy bármi egyébbel is csak ily formán űzetik az uzsoráskodás.
Nem tehetem, hogy a legújabb gyakorlat egy nemét is fel ne említsem.
(Vége köv.)
Észrevételek a „rosz szokások"
czimü czikhre.
A .Zalai Közlöny" f. évi 90-ik száma, egy Caizmadia Pál úrtól eredő, ,a rósz szoká aok" czimü vezérczikket közöl, melyre vonat kozólag teljes meggyőződésre alapított észrevételeimet legyen szabad ezúttal előterjeszteni.
Czikkiró ur a rosz szokások oszlopának szárnyembereül az „áldomás ivást" nevezi. El ismeri ugyan, «hogy bizonyos határok közt azinte a barátság színezetét hordja magán, d e gyenge akaratú 8 kisséahosz-szu kortyok élvezete felé haj ló embernek elég alkalmat nyújt arra, hogy emberi méltóságáról mégfeledkezve, esz telen szavak éa tettekre hagyja magát ragad tatni !" E részben igaza van; de czikkiró ut egi homályban, ingoványos talajba döfé kutató ásóját társadalmunk rétegeit megvizsgálaudó. Tapasztalati tény 8 megdönthetlen igazság, hogy az arany ia hagy salakot maga után ; hogy pe dig e nemes fém ezen anyagi tulajdonságáról t. czikkiró ur biztos tudomással birjon, itélve czikkét átlengő elfogultságról, — kötve hiszem.
Homályos szemüvegen nézi czikkiró ur a világot, vagy helyesebben a nemzeti „rosz szo kások" terebélyes fáját. Gyenge akaratú s kissé a hosszú kortyok élvezete felé hajló embernek czégerezi azon''honfitársait, kik az áidomás je 1 t-n tőségét felfogni nem birván: emberi méltó ságából kivetkőzve, az állatiasság undok pocsolyájában fetrengenek.
Szentírás minden szava.
De váljon a józan ész korlátain belül esik-e azon elfogult állítás, hogy az áldomás ivás az erkölcsi jólét hyennája, s tehát töreked-
szülőim házától, hogy magamnak önállóságot szerezhessek. — Fölösleges mondanom, hogy Irmával folytonos levelezésben állottam. — Oh! milyen levelek voltak ezek, teljes gyengéd-séggel, teljes szerelemmel. — Egy év telhetett el igy, midőn egyszerre teljesen beállottá leve lezés, én sürgettem Irmát válaszért, de mind hasztalan volt, végre egy névtelen levelet kapok, melyben tudatják velem, hogy Irma menyasszony, — egy gazdag ur pár hét inulva vezeti oltárhoz. E hír lesújtott, de még mindig nem hittem, hisz birom Irmám esküjét, mondám magamnak, azonban mégis hazautaztam remén; Ive, hogy magamat az ellenkezőről fo gom átbizonyitani, midőn Irma örömsugárzó arczczal fog karjaimba repülui.
Hazaérkeztemkor első dolgom volt Irmát felkeresni. — Ő ablakánál elmélyedve dolgozott egy kézimunkán, nesztelenül léptem be szobájába, hozzá akartam rohanni, hogy keblemre szorítsam; de ó hidegen kelt föl székéről és méltóságteljes, de megvető tekintettel, » megsértett női büszkeség hangján igy szólt hozzám:
„Uram! Ön feledni látszik az illem hatá rait, amidőn minden előleges bejelentés nélkül mint örült rohan egy nő szobájába.*
Irma! kiálték, mit beszélsz, hiszen én vagyok Sándor. — Hát mégia való ama hír, melyet én csak koholtnak neveztem. — hát megfeledkeztél esküdről, érzéktelenül taszítasz el magadtól, mert én nem nyújthatnám neked ama kényelmet, melyet vetélytársam! — Eny-nyire tudott a le tiszta lelked romlani! — Oh, te átkozott vipera! ! — Többet szólani nem tudtam. Eszméletlenül rogytam a padlóra, mire magamhoz tértem, szüleim házába voltam, de aemmit sem tudtam felőle, senkit sem ismertem ; — forró lázba estem, — de végelromlásomra, győtöttt erős természetem, élve kellett maradnom, hogy lelkemmel, testemmel elsatnyuljak, lassankint gyógyulni kezdék, — mint az
emberek mundják.
\
_ v \ -
III. " ''
Károly barátom el utazva. — Állapotomról értesülve, hazajött, meglátogatott. — Eliő »sava volt hozzám : .Tanulj feledni!" Az
jünk azt, mint társadalmunk veszélye« férgét tőlünk kitelhető módon kiirtani.
Ehgedjen még uram, ha iámét elfogultságról teszek emlitéat; nézetei teljesen egyoldalúak; a törpe elsatnyult csemetét egy rihared-zette hárs hatalma felé akarja helyezni.
A magyarnak veleszületett jelleme, ősi jellemeit, melyek kóbor életéhez tanyát, nemzetéhez nemzetet kötöttek, müveit nemze lek elmüvelt szokásaival táplálkozni, hogy az a nemes fajvért megmételyezze és hogy idő el jöttével nemzeti jelleget csak a hír szavából ismerhesse meg. Ez körjellemünk, ne tagadjuk bebizonyította annak igazságát ezernyolczszáz éves tölgyünk megmohosult kérge.
Smoat bonczoljuk tovább az áldomás ivás mint rosz szokásnak félelmetes voltát.
Midőn Árpád apánk édes hazánk elfogla lásának emlékére népét egybe gyüjté és nagy áldomást ivának, övéik pezsgő vérébe oltották e rosz szokást.
Midőn az emberi ész, ezen örökké nyughatatlan inga törekvése czélpontját a távol kö dében elérhetni és a türelem olajával meged-zett lélek végre azt elérni merészelte, midőn az ember, e földi féreg az óhaj ezen kedvező tel jesüléséböl kisugárzó hála kifejezéseül áldani kívánja a végzetet éa Noe dédapauk ált*l megízlelt fürtök uektári levét issza : — rosz szokást követett ei ?
Tagadom.
Tegyük tel például hogy az áldomás ivás a magyarnak ezen ősi szokása, — t. czikk iró ur nézete szerint rosz szokás, de kérdem, vájjon t. czikk író ur, midőn pennáját ezen elmefutta-táaának megteslesitése czéljából tentába mártotta, az áidomás ivást illetőleg, minő intézőkből faragolt képet magának. minő árnyoldallal akarja bevonni társadalmunk fényoldalát, s minő lélektani szempontból akarja reformálni ősi szokásainkat. Lássuk, korcsmai naplopók, gézengúz tolvajok éa lócsiazárok szilaj dinum dánumja és áldomás iváaa villanyozhatta fel t. czikk iró ur képjelét az általa porig alázott nemzeti szokás felett, midőn az iszákosság ör vényébe sülyedui hiszi a tiszta erkölcs talpkövét. Szól azután inditványa az áldomás ivás-nak tinanezialis körülmények következtében Ieandó beszüntetés« érdekében ia.
Hej te magyar hova jutottál ? !
Megtagadjuk tehát nemzetiességünket s midőn a bu haragos felhői mély barázdát szántának a gondterhes homlokon, ne vigadjon habár sirva is a magyar, s ne önt*e, mint a költő mondja borba a hazának száz baját, mikor a hatalom polczán a nagyok milliókat szórnak egy nemzet benső meggyőződésével ellenkező tervnek kiviialére ?
Az nem lehet! — — —
f
idő majd behegeszti sebeidet. — En szótlanul nyujtára neki jobbomat, — ő folytatá: nem aka rom sebeidet felszaggatni, csak egy dalt mon dok el, mely nekünk olyan keserű, de fájdalom, való :
Az asszony ingatag. Ilamis, csalfa, ledér, Holnap megbánja azt, Amit ma megigér.
Schtr.
Bihácsi dal.
Türök-Bihác* varos alatt Sok katona táborozott, Valamennyi csak azt hi*zi : Vau katona, ki beveszi.
Török ba*a mt''g azt valja, Li<>t;y Bihácsot át nem adja. Philippovics pedig hiszi, Magyar baka majd bevetzi.
Bihács várost be is vették Török biuat meg in rtlték. Magyar baka lakik benne. A töröknek nincs is kedve.
Mikor az ágyak pufognak, Apró fegyverek ropognak A törökök azt gondolják : Hogy uz ógból ostromoljak.
Bosnyák aerazet félvad uemxot Mert az bizon nem hisz istent A bakát ha megfoghatja, Kezét lábát levagdalja
Megállj bosnyák, azt gondolod, Hogy a borjút nem hordozod Várj c»jik, meglásd esztendőre Majd izzad a hátad tőle.
Nemcsak a dohán;t termeszted L>e az »«lót is fizeted. Akkor jut majd az eszedbe Most vagy az osztrák kezébe.
Eddig sohasem dolgoztál Öt feleséget tartottál. A magyartól megtanulod, Hogyan kell egyet tartanod.
Egyelőre csak ennyire kívántam kitér jeszkedni a rosz szokások többi válfajai illetőleg t. szerkesztő ur b. engedelmével tán máa al kalommal tárgyalandoni.
Végre t. czikkiró urat van szerencsém figyelmeztetni. miszerint egyet észrevételek tekintetbe sem vehető kihatása kedély hangula tát az elfogultságig ragadta, ne itélj-n a társadalom salakjára épített érvei felhozásával a tiszta erkölcsösség színvonalára emelkedő nemzet ő«i azokasai felett, mert hidje el annuk fénye eszméjének pislogó mécsvilágával arány b»n sem állhat.
OLTAHÁZY FERENCZ.
Helyi hírek
— y<tgy-KanÍX*a város képviselő tes tületének közgyűlése nov. 14-én kevés számú képviselő jelenlétében tartatott meg. A tárgysor előtt jelenté polgármebter ur, miszerint a bankügyben sikert reménylóleg eljártak. Az építkezési szabályzat éa térkép újból szűkebb körű bizottságnak adatott ki. A fogyasztási adó s városi accis házi kezelésére öt tagú bizottság neveltetett ki, és p^dig: Belus József, Guttmann Henrik. Hirschel Ede, Eperjesy Sándor és a városi ügyé*z Darás Zsigmond urak személvében. A* önkénytes tűzoltó egylet kérvénye pénzbelileg intézendő el 8 a jövő költségvetésbe lenne felveendő, a számvevőségnek kiadatik s a tűzoltóság felkérendő, hogy a városi 1U00 frt aubventió mire fordítását mutassa ki. Az áruhelyek megváltoztatása iránti kérvényre .marad ugy ahogy van" lett hntározva. Biau Lázár éa íSchwarcz Adolf elköltözésük folytan képviselő állásukról le mond''ak.
— Deák terenczdicsőült nagyhazáak fiának Zala Egerszeg''-niMállitandó nyolcz iáb magas szobrát ifj. báró Vay Miklós már megkészítette.
— HíeghivÚS. A „nagy-kanizsai iparos «egédi-k önképző egyesülete" 1878. é^i novem ber ho24 én tagjai »*játké-»zitmenvü remek m ű veinek kisorsolásával az .Arany Szirvas" - hoz czim*eil vend»gló diaztermében tombolával egybekötött tánczvigalmat reudez Ková:s Gábor zenekara közreműködésével, melyre a n. é. közönséget tisztel-ltel meghívj* a rendezőség. Belépti dij egy tombolajegy gyei 8<l kr — Karzat 30 kr. Kezdete 8 órakor. A tombola tárgyak — számra mintegy 25 — mind kiváló értékű iparmüvek, melyekkel az egy-sületi tagok tanúbizonyságot kivánnak a nagy közönségnek nyújtani arról, hogy az ipar fejlesztés terén működve fáradságot nem kíméltek az est minél élvezetdusabbá tételére, miért is a humánus czél tekintetéből a n. é. közönség tömeges részvételét kéri a tombola bizottság. (Fölülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnek.)
— A Soproni kereskedelmi iparkamara jegyrökönvvében olvassuk: A nagy-kanizsai általános ipartársulat az általa életbe hívandó iparit» szakoktatás czéljára 800 frt segélyt kér kieszközöltetni. A felhozott okok alapos méltánylása u''áu a bizottság a kamara által évi 50 frt segélyt adatni és e beadványt a nagym. m. kir. földmivelé*- ipar és kereskedelmi mi niszWiumhoz azon kérelemmel fel terjesztetni indítványozza, miszerint a nevezett társulatot a mondott czélra telhetőleg nagy segélybe részeltetni méltóctassék. Továbbá a bizottság a nagy kanizsai ipartásulatot értesi.tetni véti, miszerint az sehogysem számithat arra, hogy a tervezett iparos oktatásnak minden költségét a magas mininzterium vagy a kamara viselhetui fogja, miután az első sorban magának a tarsulatnak kötelessége; végre a társulat felvilágosítandó volna az iránt, hogy a kamerának költségveté sébt-a egyátalán nincs 2000 frt iskolai czélokra beállitra, amint az a beadványban tévesen mondatik, hanem hogy ily összegnek beállitá sátegy tárgyalás alatt állott inditvány czélozta. mely azonban a kamara által határozaterőre nem emeltetett. Egyhangúlag határozati erőre emeltetik.
— Jegyzék. A nagy kanizsai kir. tör vény szék bünfenyitő osztályánál 1878. évi nov. hó 1G tói 1878. évi decz. hő 1 ig tárgyalandó bűnügyekről. 1878. nov. hó 21 én. 2976.B/878. Kohn Zsigmond és neje, ugy .Jeleníts István puaztákoveczi lakósok elleni bírói zártörés bün tettében végtárgyalás. 3147.B/878 Sz. Molnár József orosztonyi lakós elleni to''vajlási bűnügyben végtárgyalás. 1878. évi nov. hó 22-én. 26Ö4.B/878. Sz. Gerencsér József csapi lakós elleni bűnügyben csalás miatt végtárgyalás. 1878. évi nov. hó 28 án. 3173.B/878. Sz. Németh József és társa elleni súlyos testi sértés és tolvajlásbani bün részesség miatt vegtárgyalás. 3216.B/*78. Sz. Horváth v. Vincze Márton elleni betöréses tolvajlási bűntettben végtárgyalás.
— Ttt* a zárdában A keszthelyi, már 2 évvel ezelőtt félig felépült apácsazárdá ban a múlt szombaton, esti órákban, ac első emeletről szokatlan világosság vont* magára a lakoságot a város e részében. Esti 7 óra lehe-
tett, amidőn szét terjedt a hir „tűz van a zárdában!" s csak ugyau ugy is volt. Holmi pajkos gyermekek az ablakon át belo-pőstak s az első emeleten tüzet raktak. Egy gerenda meggyúlt s az esti órákban már láug-gal égett. Szerencse, hogy ez eeet nem éjjel történt, mely ha ilyenkor történik, nem lett volna oly gyorssegély eloitására s tetemesebb kár történt volna.
— Zala-Egerszegen f. hó li én este egy agyonvert izraelita embert hoztak a közel Lengyel község mellett fekvő tordah^gy. ről. Amint állítják 300 forint volt nála és ez lett volna agyonverotése oka. Mint látszik tejét botokkal verték össze, és nyakán késssurás volt.
— Tiíz. Köszvényesben a mult napokban tüz ütött ki s három lakházat több gazdasági épület a igen sok takarmánynyal pusztított el. A kár jóval tetemesebb lett volna, ha Oltay Guidó azentgyörgyvári földbirtokos és gazda tisztje Bárány Ede röglön a helyszínére nein sietnek 8 a magukkal vitt fecskendővel auuak tovább terjedését meg nem gátolják. Fogadják az emiitett nemeskebiü urak az illetők nevében legbensőbb elismerésünket.
— Zala sz.-Ivátiban egy 3 éves kis tiu, az udvaron ásott gödörbe, melyből a földet házépítéshez elhordták, — s mely a sok esőzés folytán vízzel telt meg, — beleesett; s bár még élve kivéve lett, még is a megmentésére tett minden kísérlet aikerieleu maradt s az ártatlan pár óra múlva kiszenvedelt.
— A keszthelyi országos vásár, mely csütörtökön folyó hó 14 én tartatolt meg, a igen lanyhán ütött ki, különösen a marba vásár oly silány volt, melyhez hasonlót még Keszthelyen nem lehetett látni. Nem csudálkozunk azon, hogy vásárunk oly lanyha volt, hisz a már majdnem két hó óta alá hulló eső az inakat az állami ut kivételével majd mind járhatatlanná tette.
— Jtiőrid hirek Pinka-Mindszeutou 70 ház égett el. — Totl^ben tábornokot Plevua grófjává nevezi ki a czár. — Beaeonsfieldnek Chiuában szobrot emelnek. — „Győrvidék" czimü uj heti lap indul meg. — Posonyban a mult hóbau 34 tüzeaet volt. — Csernatoni Fiumében lép fel képviselőül. — A spanyol király ellen merénylet tevő halálra Ítéltetett. — Peresei Mór tábornok 18 eves Hermina leánya a Duuába ölte magát — Vahot Imre f. hó 19 ón üli meg 40 éves írói jubileumát.— Hidnsjy Korúéi körokt. min. osz''.ályfóuök székesf-hórvári püspökké neveztetik ki. — Berlinben löbb orosz tanulót elfogtak. — Zichy nagy képét Bécsbe szállítják. — A bpeati „Valéria nőegylet" fslos/lott.
Szerkesztői fizeuet.
3ö87. V. S. I. Veszprém. A nagyobb napt .r még nem jelent meg; mindenesetre m<»gkflld»-tik. üdvözlet !
3088. R. L. lipest. Az ilUtővel azonnal k«>/.-lém ; az eredményről értesítelek.
3089 „Sir virágok"-at mieiőbb közöljük.
3090 Dr. NV. Bpest. A tárgyak megkerültek s kéznél vannak. 8zíves Udvüxlet!
3091. K. I). Bpest megkaptuk a külleméin ket, mielőbb elolvastuk.
3<>92. .Egy nap -m Parisban '' jő, de a/. „Elve t tett jus4 rövidség* miatt elveszett valóban. Örven-dQuk a kilátásba helyezett találkozásnak, igen valószínű, hogy Bpesten lesz az a jelzett időtájban.
3098. X. gyenge kísérlet.
3094. ,Két kulacsos" szinte
Noveaber f7-tői november 23 ig 1878.
Hó- é« h*ti-
Q.-.p
Kath. én pr''»t. nap ''..ír
G ö r ö g naptár
•íti
46. A főnök leánykájáról Máté IX.
17 Vatirnap F 23 (íerg
18 Hétfő Eugrn
19 Kedd Erznébet
20 Szerda Bódog
21 Cailtörlrtk B Ai«z. a
TT 22 Gal.| fi*
m
22 J''é. tA
23 *«<.>nl.*t
Cacilia
Kulenvn
6 ¡''ál
7 33 vért.
8 Mihály
9 Onikip.
10 E''afttus
11 Mitias
&
rs
r*t
C*
Felelős szerkesztő: Batorfi Lajos.
— A nagy-kanizsai társaskörben t. hó 24-én délután 3 órakor egy uj, díszes könyvszekrény fog elárvereztetui. Kikiáltási ár 8:") frt. Az árverés az igazgató választmány jóváhagyása után leaz jogerejü. A vételár az átvét« ! kor fizetendő. Az árverező bizottság.
Hol élünk ? Áz*iáhan-e vagy Afrikában ? Térvénybe van igt&tva, hogy senkit elól.» ges ítélet n« l-kül letartóztatni nem szabad, hac«ak tsrbelve ni: . s bűntett elkövetésének gyanújával • alaposan nem lehet tartani attól, hogy megszökik. És ime mi t*i-«^-
• E rovat alatt köslöttért f®l*15sség«t nem vállal a fl««rk-
tizenhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
NOVEMBER 17 én 1878.
nik? TndDin, hogy botrány a városra, mely hatáskort ad oly embernek, kiről nem lehet tudni a tudatlanság nagyobb-e benne vagy a megátalkodottság, mó"is «értsen bár mindenkit, ki megválasztatására befolyt nem hallgathatom el a kiáltó igazságtalan *á«»ot, mit a személye* szabadság ellen, a humanis-mu< századában, egy czíviliaált voltára sokat ta-tó városban- Nairy Kanizsán annak egyik tisztviselője elkövetett. Nem hallgathatom el; mert a mit a butaság i.''köv''. tott »ia egyiken, elkövetheti holnap ugyanazt a másikon. Ma egy szegény izr polgártársunkat ért a tud.vlan hatóság orószaka, holnap engem s holnapután a legtekintélyesebb polgárral Illtetheti me>, a börtön padját, ha a. közvélemény föl nem zúdul ellene - féket nem szab a tudatla .»ág z őrjöngésiaek. Hidd tu.ila meg hát a közvélemény, ho^y iár el AU banic''i Kálmán rendőrbiztos nr abban a szerény ha-táskörben mit neki a »tatntumok kijelölnek:
Mull hó 22-én Lackenbacher Simon helybeli szállítmányozási üzlet tulajdonos kocsisa a Cseugery Utczan hajtván összeütküzőtt egy másik kocsival s
annak rúdját eltörte. E miatt jelenté» tétetvén a kapitányságnál A. rendőrbiztos ur elküld egy hajdút a kocsisért azzal, hogy kisérje be. Lackenbacher fia egy 25 év körüli fiatal ember atyja üzletének társa azt mondja a hajdúnak : a koesiB ma nem mehet hazulról, majd holnap én felelni fogok a kárért. A. ur erre három hajdút küld s a kocsist elhajtatja. L. tia most szintén megjelenik A. nr előtt, hogy kocsisáért szót emeljen; azonban nem jut sióhoz, mert amint belép A. ur azzal fogadja, hogy maga is be lesz csukva négy napra a miért nem engedte kocsisát elhijtatui. Ép akkor nyitott be az Öreg Lackenbacher is, mikor fi* fö ött e gententia kimondatott 9 megkoczkáztatta a kérdést, hogy miért, s védőleg átkarolti fiát. mond án, ő nem engedi, hogy fia be-cm!kas-iék. A azegé: y öreg \álaszul nyerte, hogy már most ma''-át is becsukatom, fogjátok meg hajdúk s vigyétek be őket S inert a szegény emberek érezvén ártatlanságukat látni akarták, ha vájj a a hatalmas ur fog-e ellenük erőszakot is alkalmazni, lett hercze-hurcza, mi kflzben az öreg L. orvosi lát-
lelet szerint könnyű testi sértést is kapott, mely 15 napi gyógykezelést vett igénybe, s bevitték őket a börtönbe, s ott Ültek vagy 5 óra folyáat s ültek volna tán 5 napig, ha felhivás folytán S. ügyvéd kösbe nem lép s biztosítást nem ad, hogy másnap A. ur magas személyisége előtt újból meg fognak jelenni. — E biztosításra aztán szabadon bocsajUt-tak s moit remegve várják, hogy minő merényletet fog még A. nr rajtuk elkövetni, s félve mint gonosztevők járnak az utczáu, nem tudva mikor fogja A. ur hatalmas Hxemöldökének egy rántására a hajdnk 9er- ge őket szabadságuktól ismét megfosztani.
Kdd g van a tény állás i most kérdem nem-e joggal állítottam föl a kérdést, hogy hol élünk ? De nem ! Itt élünk a személyes szabadság hazájában, hol büntetlenül ily merényletet senki sem követhet el annál kevésbé A ui kit csak saját pbantasiája fujt fel oly hatilina* úrrá, honnan most már kénye kedve szerint vél szabadságot vagy börtönt osztogathatni ! S meg vagyok győződve, hogy az ártatlanul bebörtönzöttek meg fogják találni sérelmük kelló
Orvoslását a képviselő testület intézkedésében hova a fegyelmi eljárás megindítása végett a feljelentés már megtörtént. x—y.
PILEPSIA
nyavalyatörés írásilag gyógyittatik Dr. Killiscb specialista által Drasdában Neustadt (Szászország).
Már tőbb mint 11,000 sikerrel gyógyíttatott. 131 —12
oooc
13
Zenélő játékok
m,.|v 4 — 200 darabot; diszmüves harang, dob és mandulin jáiék: menyei hangokkal. 740 1. 1—4
Zenélő szelenczék
melyek 2 — 16 darabot játszanak ; necaissere szivarálváuy, svájczi házacskák, t''euykép albumok, Íróeszközök, keztyü taruik, levélnyomók szivarkészletek, dohány és gyufatartók, dolffozóasztalok, pnlaczkok, tárczak, székek stb. rnin-d-uik zenévei ellátva. A legújabb ily nemii gyártmányokat ajánlja Zölellex* J., Bem.
Képes árjegyzékek bérmentve kü detnek. Heller-féle ;''.rtu>ányok egyenes megrendelésre kaphatók.
I LATZROVITS A. I
0 Budapesten,vacziutcza^.sz. „Nemzeti züllodawépület, 0
0 ajánlja 0
0 fehérnemű-, ari divat- és női pipere-aruk raktarát. Q
Q Legújabb divatú női és férn nyakkendők, Q
fehér ch hzíiu''m iii^ek. «nllerok óm kézelők. Q
T Z-ebkendők. keztyük, alsóing ^k és nadrágok, ha- ^
V risnyák,lábíyuk Cachenez, szinházi fejkandők, illatázer, v
0 szappan, pénzestárczák, botok, esernyők, iuggombok, óra V
Q lánczok és különlegességeit aprolékusságokban Q
o feltűnő oesó árakon. 0
nigek mérték vagy minta-ing után 2-1 Ara alatt Í3 elké- A
" : . t k, a legfinomabb angol Chitfon. Oxford és franczia Cre- Y
0 tonból. darabja 2 frt 50 kr "M U
Q Ha a levélílcg megrendelt tárgyak nem tökélyetesen ki- ft
- elé^ijő •''•» jutányos Q \ ¡«sra vétett ek.
áiakon találtatnak,
miudig készségei (713 5 -6)
M
OLL SEIDLITZ - PORA.
Cl i ol''lmv VolÁíli minden doboz czimlapján a sas
/StiK <1 IvKlM \ <lIUU.l9 ¿3 az ¿„ sokszorosított czégem van
lenyomva.
Hünt«*fő biróságí ítéletek ismételten coustatálták czégem éa védjegyem meghaniisittatását -, azért óva int- m a közönséget az ilyen hatni-siiv''ányok vásárlása ellen minthogy azok csak ámításra vaunak
sy.ámitva
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
Valódi minőségben az x-el jelölt czégeknél
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
A leguiegbizhat bb önsegélyző «zere a szem edó emberiségnek minden belső és külső gyullailásnál, a legtöbb bet« gség ellen, mindennemű sebesülések, lej-, fül- és fogfájás, régi séivek és nyílt sebek, rákfekélyek üszők, szemgy illUdái, min" eunemü bénulás es sérülés stb stb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
_ . _____|
— - —- — ■■ s ■ "*" ——————
Valódi minőségben a f-tel jelölt czégeknél.
iORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
Dl
Krohn M. és társától. Bergeiiben (Norvégiábao).
Ezen h.ilmáj-zaírolaj valam»nu\i, a kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvo«i < zélokra használható.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o. é.
Valódi minőségben a *-al jelöit czégeknél.
Raktárak: X.-Kanizsa (x) Präger Béla gyógy. (x+) Kosenberg .József, tx) Fesseihofer József, (x) Kosenfeld. (x) Belus József gyógyszerész. — Zala-Egerszeg (x+*) .Gyógyszertár a Szt. lélekhez — B a r c s (x; Dorn er S. Csáktornya (x) Göucz L. v. gyógyszerész Karád Heruatzky A gyógyszerész. Kaposv ár (x+*) Kuhn J ix) Schröder Sándor gyógy Kapro ncza (xf*) VVerli M. gyógy. Kőszeg (x*) Csacsiuovius ist. gyógy, (x*) Küttel Ist gyógy. Keszthely (x) Schleifer A (x) Wünsch F. Körmend (x Rátz Ján Szombathely x) Pillich Ferencz gyógy. Sopron \x) Mezey And. gy''<gy (x) Moiuár L gyógy VerŐcze (x*) Becs J K. gyógy. Bán o''k-S z -G y ö r g y (x) A. C Fibic gyógy. Zágráb (x> MitUbach S. gyógy (x) Irgalmashoz gyógy, (x) Ilegedüs Gy. gyógy, (x*) Perklet Ján. gyógy. Szalon \k (x) Schwarz Gosxtáv gyógy. Kar ad (xj Rochlitx Ist. (x) Bernátzky A. (562 36—4''^)
Gyermekek örüljetek!
Ki gyermekeinek karácsonyra uagv ötömet akar szererni, vegy» meg általánosan krdvelt
/ ! karácsonyi bazárunkat! !
a hallatlan ol- poob:4frt fi^lrr n Á mel>'' »szegért cósigu áron a^0«-^^111^ UUKi.U.t?« a kivetkező 87 darab legújabb franezi játékszert, inindenkoru tiuk és leányok számára kaphatja, és pedig : 1 párisi vxriété-sziijliáz. nagyon mulaíságos és szépen díszítve. 1 varázs-ládá<**ka, belsejében elfogott basával, ki megszökni akar. 1 mikulás, különösen hatásos karácsonyi alak egyúttal ezukor-ka-t;irtó :s.
25 briliáns karásconfa díszítés, egés*en újszerűek. 1 zongora, szép és elegáns, vagy 1 ujounán feltalált Metalophon, melyen egészen fiatal gysrmekek a legszebb darabokat já szhatják 1 khíuai gépezettel, mindig szorgalmatoskodva és nev-sést előidézve. 25 briliáns gyert/startA a karáesoutara 1 japáni kioszk, müdarab, belsejében mozgó és ékeklö kolibrival 1 bohócz, művészi kivitelben, a legszebb mutatványokkal 1 erdei rém. mely parancsszóra a nyelvét öltögo ti. 25 tarka kivilágitisi gyertyáe-ka. 1 bábu a kocsiban, elegánsán öltözve. m»*ly kocsikázás közben mozog, rángatódzik és kiabál.
1 ó-római k<*«-»» szerszámmal együt''.
2 doboz kitűnő tartalommal, mindenkoru fiuk és leányok azá-mára (743 1- 6)
b< d.-.raa Valamennyi ittteu felsorolt 87 darab eredeti franczia ját-''ktárgy át a együttvéve csupán t fr- 65 kr
CZJM: Premier Depot de Vienne, Bécs, Heiurichshot, 8 — 9. raktár.
Vidéki megrendr-iések utánvét mellett pontosan eszközö''tetnok.
37 5,OOo lark
speciell aber
1 Gew. á M 250.000 6 Gew. á M 15,000
1 . á M. 125.000 1 , á M. 12.000
1 r á M 80,000 24 „ á M. 10,000
1 „ á M 60,000 31 * á M. 5000
1 „ á M. 50,000 61 . á M 4()00
1 V á M. 4o.000 300 . á M. 2000
1 „ á M. .H6,UO0 500 „ á M. 1000
3 á M. 30,000 621 , á M. 500
1 ,, á M. 25,000 675 . á M. 250
6 „ á M 20,000 22,850 . á M. 138
etc. etc.
Die erste Gewinnziebung ist amtlich und unwiderrufli ch a<il den
11 und 12 December d. J.
festgestellt und kostet hierzu
das ganze Originalloos nur 6 R Mark oder fl 31/, das halbe „ „3 . „ fl
das viertel „ 1 „ „ 90 Kr.
uud werden diese vom Staate garautirten Originalloose [keine verboteten Promessen) gegen Einsendunug des Betruges, gegen Postvorscbuss o ler Post-Einzahlung nach den entferntesten Gegenden von mit franco versandt.
Das Hais Steindecker hat binoen kurzer Zeit grosse Gewinne von Mark 125.000 80.000, 30,000, 20,000, mehrere von 10,000 u s. w an seine Interessenten ausbezahlt uud dadurh viel zum Glücke zahlreicher Familien beig-tragen.
Die Einlagen sind im Verbältuiss der grosser Chancen sehr unbedeutend und kann ein Glückversuch nur empfo&len werden ; kleine Beträge kann man auch in Postmarken einsenden
Jeder Theilnchmer erhält bei Bestellung den amtlichen Plan und nach der Ziehung die ofliciellen Gewinnlisten.
Die Auszahlung oder Versendung der Gewinne erfolgt planmässig uud nach Wuuscb der glücklichen Gewinner
Aufträge beliebe man umgehend vertrauensvoll zu richten au die bemährte alte Firma 739 2_5
M. Steindecker, Dammthorstrasse Bank- & Wechselgeselschäft, Hamburg.
Einladung zur Betlieiligung
an den Gewinu-C''hancen der vom State Hamburg garautirten grossen Geldlotterie iu welcher über
7 Hill. 792,800 R.-Mark
ge-
vom 11. Deczember 1878. bis 13. Mai 1679. sicher wonueu werdeu müssen.
Der neue in 7 C!ass«»n eingeteilte Spielplan enthält unter 82.500 Loosen 42.600 6ewinne und zwar ev.
f B 0 S N I A f
és Herczegovlnába lettek bebíva legjobb munkásaink, minek kö-_ vetkextében kénytelenek vagyunk
BV* China-eziist-áru gyárunkat "^Hl
végleg beszüntetni és temérdek diszea china-ezüst gyártmányainkon aiedclmesen — a gyári árakon mélyen leszállítva — túladni. Kimerítő árjegyzékek kívánatra ingyen és díjmentesen küldetnek.
Leszállított árak.
6 drb kávéskanál 6 drb. evőkanál ő drb. asztali-kés 6 drb. asztali villa 1 drb. levesnerő 1 drb. tejszedökanál 3 50,'' |-50 1 drb. ezukortartó 14.—. 8.—
elóbb most 3 50, 1.50 7.50, 2.80 7.50, 2 80 7.50, 2.80 5 -, 2 30
1 drb. vajszelencze
1 pár gyertyatartó 6 drb készsámoly 1 drb ezukorfogó 6 drb asztalikés, 6 drb Ugyanolyan villa 6.— 1 drb. sótartó
előbb 5.—, 8—, 5.-, 2.50, 6—,
most
2 — 3.— 2 70. I — 2 50 2 50. —.70
Legújabb gombgarnitnr géppel 1 frt. 1 drb. czigarett-dohánytartó 2 frt. Továbbá diszes szelenczék, kávé- és theakannák, tálezák. asztali díszek, függő lámpák, ezukorhintők, fogpiszkáló-tartók, olaj-és eczotkészletek és sok más tárgyak ugyanoly potom-árakon. __(695 8—12)
Külöten figyelembe veendő: ___ 6 drb. evőkanál, 6 drb. kés, 6 drb. villa, 6 drb kávés kánál, mind a 24 drb csinos tokban 24 frt helyett csak 10 frt.
lrgyauaz, britania ezüstből mind a 24 drb. diszes tokban csak 7 frt. Megrendelések utánvéttel gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
Wien, Rothenthurmstrasse 29.
I El. PR "FITS.
I
Wajdils József
ajánlja
nyolez különféle géppel jól berendezett
könyvnyomdáját
Programmok, falragaszok, stb. nyomtatványok gyors, pontos és hibátlan elkészítésére. Olcsó
árt biztosit.
Ajánlja továbbá az iőkolai idényre díszesen
felszerelt
könyvkereskedését,
melyben az iskolai s egyébb könyveken kivül papir, rajz- és íróeszközök stb. a legjutányo. sabb árakon kaphatók.
3C
Dr. Tanzer fogorvos, előadó tanár (iráczban az egyetemen.
Cs. k. kitüntetett szájvíz Antiseptikon egy üveggel 1 frt, 1 katulya fogpor 80 kr, 1 adag fogpasta 80 kr, 1 csomag pasta 30 kr — sok oldalról keresettek és igen dicséne lettek. A gaxdagon befolyt elismerő levelektől eltekintve megjegyeztetik, hogy exen fogóvszerek Ausztria-Magyarország minden városában kaphatók és megrendelhetők. Ezen óvszerek nagy mennyiségben Olaszország, Oroszország sőt még Amerikába is küldetnek.
Főraktár Nagy-Kanizsán:
(720 6—12)
P r á fl 8 r Béla gyógyszerész urnái.

f e j ó t e (Schweizerei)
40-100 tehénnel kedvező feltételek mellett kibérlésre kerestetik. Ajánlatokat Z. Z. jegy alatt Láng Lipót hirdetó-(742 1—3) sek felvételi irodája — Budapest 8 Dorottya-utcza 8. — eszközöl.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
NOVEMBER 17-én 1878.
250.000 1 nyer á m. 12 000
125 000 24 nyer á m. 10.000
80,000 9 ié nyer. á m 8000
60.000 31 nyer. á m. 5000
50.000 61 nyer. á m. 4000
40.000 304 nyer á m. 2000
36.000 502 nyer. á m. 1000
30.000 621 nyer. á m. 500
25.000 675 nyer. á m. 250
20,000 22850 nyer. á m. 138
15,000 stb. stb.
Nyujtsank kezet a szerencsének!
375,000 birodalmi márka vagy 218,750 forint
főnyereményt nyújt kedvező esetben a legújabb nany pénzklsor-80iás, niely a magas kormány által jóváhagyva és biztosítva v&n.
Ezen uj tervezet előnye abban áll, hogy néhány hónap fefolyása alatt 7 sorsolásban 42 600 nyereménynek okvetlen kisorsolás alá kell kerülDie, köztük esetleges 375.000 bír. márka vagy 218.750 frintnyí fónyereményDyel osztrák értékben, részleg pedig :
1 nyerem, á m.
1 nyerem á m.
1 nyerem.
1 nyerem.
1 nyerem.
1 nyerem.
1 nyerem, á m. 3 Dyerem. á m.
t nyerem, á in.
6 nyerem, á m.
6 nyerem, á m.
A legközelebbi első. az állam által biztosított nyeremény-huzás pénz-kisorslása hivatalosan van megállapítva a sorsjegyek következő összegbe kerülnek :
1 egész eredeti sorsjegynek ára c«ak fi márka vagy 3 frt ">0 !:r. o é. b 1 fél „ „ 3 . . 1 „ 75 „
1 negyed . „ „ „ l''|t, „ —.90.
Valamennyi megbízás az öszzeg előleges beküldése v.«gy postautalvány mellet azonnal és a legnagyobb gonddal e-zk''.zöl-tetik. mindenki magát az állam czimerével ellátott eredeti *ors-jegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetek díj nélkül mellékeltetnek minden húzás után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a kivatalos huzási jegyzéket
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az állam jótállása mellett történik s akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden uagyobb piaczaiu fennálló összeköttetéseink által kézbes''.ttethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szereucse. sok mas tekintelyes nyeremeny között gyakran az első fönyeremenyeknek örvendvén az. melyek ar. érdekelteknek közvetlenül őrettetlek ki.
Az ily a. legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre számithatván, kéretik, már a közeli húzás miatt Is minden megbízást minél előbb, de mindenesetre f. évi november 30-ika előtt közvetlenül alulirott bankházhoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és váltó-üzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vas mi részvények és kölcsönsorsjegyeknek. U. i köszönetünket fejezve ki ezennel irántunk eddig tanúsított bizalomért, telkórjftk a.z uj kisortoláanáli részvételre, !<"*•-törekvésünk ezentúl is oda irányuland, mindenkor pontos és szilárd szolgálat által tisztelt érdekeltjeink teljes megelégedését kiérdemelni. Föntebbiek. (717 II 4 — *)
Hamisítás ellen minta és védjegygyei biztosítva.
w
Gyomor-só
(Emésztő-por)
c^UiZjfL
Licitafions-Ankundipnp;.
Arn 26 November 1878. wird die öiFentliche Lizitazion bei dieser Gemeinde über die Verpachtung des Weinschanks und des Fleischausschroltuug R-chtes für dei Ortschaften Pete ranec, Drnje, Siget«c, Hlebine, Gola und Gotalovo. dann di* Wemschanksgerechtigkeit bei der Drau-Uberfuhr in Hlebine, Drnje, und bei der Eiseubahn in Keter (Zakanj); weiters der halbjährige Weinsehank in den Ortschaften Peteranec, Drnje, Sigetec, Hlebine, Gola und Gotalovo, der viermonatliche Wein schank im Orte Torcsec und zwar für die Zeit vom 1 Jänner bis Ende April 1879. endlich die Marktgefälle für die Märkte in Peteranec, Drnje und Gola; auserdem die Einhebung der Verzeh-rungs Steuer in allen obgenannten Ortschaften und von allen obgenannten Gerechtigkeiten nach dem vou der hohen Landesregierung mit der Verordun? vom 23 November 1877. Nr. 23.131 herausgegebene Tarif« — für ein oder mehrere Jahre je nachdem die Verpachtung für die Gemeinde günstiger lauten, wird abgehalten werden.
Der Commission bleibt es unbenommen das Leztere, nämlich die Pachtzeit für ein oder mehrere Jahre bei dor Licitation selbst zu bestimmen.
Vor allem wird jede Gerechtigkeit für sich ortschaftenweise licitirt, und dann alle Ortschaften zusammen. — Als Ersteher bleibt derjenige, der den meisten Anboth schriftlich oder mündlich bietet.
Bei gleichem Anboth hat der mündliche den Vorzug.
Die schriftlichen Offerte, welche im Sinne der Licitation« Bedingnisse lauten, gestempelt, und mit der Caution versehen sein müssen. in welchen die zu erstehenden Rechte genau angegeben zu sein haben — müssen vor der mündlichen Licitation übergeben wetdeu. — Die übrigen Licitations-B''dinguisse können alle Tag während der Amtstuuden im Gemeinde Amte ein gesehen werden, und die vielleicht nöthigen Auskünfte mündlich gegeben werden.
Die Herren Licitanten. welche auf die Einhebung der Ver-zehrungs Steuer zu licitiren gedenken, werden darauf aufmerksam gemacht, das* die Licitations- Bedin»nisso mit ¿er oben angezogenen hohen Verordnung gej;en die hier bis uun gewesenen wesentlich geändert sind und der Tarif erhobt.
Gemeinde Amt.
Peterane am S-ten Nov. 1878. (738 2 — 3)
Kattus János Bécsben,
am Ilof Nr. 8. a városi tűzoltó laktanya mellett
raktáron tart éa áruknak valódisága melletti jótállással elád :
Valódi orosz vizaholyagot, különféle olcsó árakon, Valódi Gelatine Lain£,
Csersav, cznkor-szin, (^741 2—6)
Szivattyú gépek gyári-árakon.
Vulkáni,skit amerikai kautsuk-tömlök minden térfoiratban.
S o Ix EL -CL JDOL a n n Gy ulátóL
Az országos gyógytár tulajdonosától Stockerau.
Orvosi tekintélyek elismerő nyilatkozatai szerint a legismertebb füszerr-k összetétele által, különös hatású gyógykivonatnak bizonyult be az emésztés és vértísztulásnál, valamint ezek következményeinél, úgymint a fölösleges gyomorsavnál, étvágyhiány, gyomorhév és szorulásoknál Hatályos szer gyengeségi állapot ellen "nők és gyetmekeknél : halvány arezszin, lesoványodás. sárgaság és köszvény ellen. Folytonos használat álul ez az egyedali biztos szer, buskolyság és lépkóros kedélyhangulatnál.
A nMedicioi*cb<> Woheuachrift" áprüis 15. száma a következőket írja: ,A stockeraui gyógytárból való gyomor-só hasznos szer emésztési bajoknál, gyomorgyengtilés és hurutnál, valamint az étvá^yhiány stb.-nól i*en jól működik, sőt több mint jó hatásúnak bizonyult bo — Összetétele a legpróbáltabb fűszerekből oly kitűnő hatású." mely a legújabb időkben először jutott köztudomásra* A jó sikert láthatólag idézi elő, éa túlszárnyalja azokat, melyek eddig a haszonraforditisn.il éléretttek ; és igy mindenki, ki tudja, mily határozottan károsítja az egészséget a háborgatott emésztés, és mint rontja le a testi állapotot, nem fogja egy ily siernek hatásosságát félreismerni.
Egy doboz ára 75 kr. Vidékre utánvétel mellett a legkevesebb két doboz rendelhető.
Valódi minőségben Nagy-Kanizsáo csak Práger Béla gyógyszerész urnái kapható. (708 4-10)
Mindenkinek
oda ajándékozzuk
a legszükségesebb hkzi eszközöket, u. m.: kávfcs- és evőkanalakat, késeket és villakat, stb. stb.
A inogU:.ában megbukott uaey britania ezüst-gyár csőd-választmán váf ol folszóltttsttunk. hogv a nálunk rak''áron levő valamennyi británia ezüst-árukat a csekély fuvar- és munkadíj negyedéni k megtérítése mellett elajándékozzuk.
A minden egyes czikknél kiirt árnak beküldése, avagy utánvétele mel ett csupán az Angolországból Mécsig járó szállítási dij és a mu kadíj egy csekély részének m -gtérítése mellett mindenki a következőket
SW 1 J=L & y- © 33. kapja.
6 drb. británia-ezüst evőkanal, fi drb neyaníly kávéskanál. összesen 12 drb. ezelőtt 6 frtba került, most mind a 12 drb...... ........... I 95 kr.
6 drb. británia-ezüst asztali kes angol arzéléllel, továbbá
fi ugyanolyan villa, összesen 12 drV, melv ezelőtt 9 frtba került, most mind a 12 ¿rb..... 325 kr.
1 drb. tejazedö-kanál. tömö sulyu, ezelőtt 3 trt. most . - -85 kr. 1 drb. levesszedő kanál, legsúlyosabb fajú, legjobb britá-
nia-czQstből, ezelótt 4 frt. most.......... I 25 kr.
Ezenkívül díszes asztali gyertvatatartók. páronkint 1 frt, 2.—, 2.50, 3.— ; tálezák 50, 75. 80 kr , I frt es 1 40 krajával; kávés vagy theás kannák á 2 frt. 2.50, 3.—. 4 frt; cztikorfogók á 35, 50. 80 kr. és 1 frt; ezukordohozok á 2, 2.80, 4 - , 5 50,
7 frt; ezukorszórok á 25, 45. 75. 97 kr., 1 frt; eczet- és olaj-caraffinák á 2.50, 2 80, 3.50, 4 75, 5 frt ; vajdobozok á 75, 95, 1.70, 2-80, 3.25, 4.— és még számtalan tárgyak.
KfllOnötrn figyelemre méltó.
6 drb. asztali kés leetin. británia-ezüstnyéllel, angol aczéléllel. 6 drb. Ugyanolyan villa, fi drb. nehéz kitűnő evőkanál. 6 drb. ugyanolyan kávéskanál, összosen 24 drb.. melyek ezelőtt 15 friba kerültek, most összesen mind a 24 drb 4 frt 60 kr.
Mind az itt fölsorolt tárgyak a legfinomabb británia ezüstből vannak készítve s azoknak "fehéren maradásukért
•V 15 évi jótállás válUilUitik. Igyekezzék mindenki megrendelését lehető leggyorsabban beküldeni, mirel előreláthatólag ily roppant olcsóság mellett, minden csakhamar el fog kelni. Czim és a cs. k. oszt.-magyar tartományok egyedüli megrendelési belve : a brltánía-ezüstgyár főraktárt. (726 5—12)
Blau én Kann I. Elisabethstrasse 6.
Különösen fiirvelemre méltó a hírneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érlelő s fájdalom csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb s egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemü bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, b <5 r k é s-barnaság, hártyásgyik (Croup, angina"* mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés által támadható sebek, megforrázások, darázs- vagy méhszurások, konok fekélyek, zúzatok (contusiók^l meglepő gyors fájdalomcsillapítással — rögzött daganatok, gümők, tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula. ma-ligna), megkeménykedések, genyedések , vérkelések, minden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, fa^yda-ganat, ujjféreg, körömméreg, vadhús, tapszivacs. c*on?-szu, kificzamitáa és megrándulások, helyi csuz; továbbá a szülés folytani lábfelfakadások és sebek, fájós, íekély-zett vagy már genyes nói mell — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben elkerülhetlen életveszélyes sebészi műtétnek mellőzésével — egyedül ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bárminemű szálka, vagy darázs és méh fullánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségeden sz.ibnd kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, melynek jelensége leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bármikor felmutatható bizonyitványai által már régen a legfényesebben elismertetett — rendkívüli s logkülönue. mubb esetekben megpróbált hatásánál és feltücü sikeres eredményénél fogva, melyek használata által még elavult bajokban is eléretnek, jól m-gaiapitott hirét kétségbe-vonhatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 Irt használati utasítással együtt, postán küldve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál kissebb szállítmány nem telj^sittetik.
Központi küld^ményező raktár: Pontén TOROK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király u''cza T-ik sz. a. NagyKanizsán: Práger Béla g v ó » y-szertárában, B e I ti s J ó z a e f g y ó g y s ?. r-tárában, Alsó-Lendván: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stamborszky L. Szombathelyen Pillich P. gyógyszertárban.
A t. cz. gyógyszerész u.ak, kik raktárt elvállalni hajlandók lentiének, felszóllíttatnak, miszerint e részbeni ajanlataikat ezen gyógyszer készitőjéhez FORTI LÁSZLÓHOZ czimezve: Budapest (Ráczváros, B<>cskay tér, 7 Hl. srám''l beküldeni szive^kedjeuek. ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
Vidéki bérm-.''iites levelek általi megrrtuMé-sek az árnak készpénzbeni beküldése, vagy postai utalvány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban tel jesittetnek. (058 17 -50)

Tiiilovósz és sorvadás
ellen mint leghatásosabb szer a Hoff János cs. kir udvari szállító -Bécs, Graben. Bráunerstrasse 8. - maláta vegykészitményei : malátakivonat-egészségi sör. maláta-csokoládé ajánlt-tik, melyek több mint .''>0<M) orvos és végtelenül számos felüdült beteg e''ismerését vívták ki 30 év alxtt. — Egy titkos szer. mely jeles értékű üdvszer mindennemű mellbe tegség és sorvadás ellen: a Hoff-féle malátaszer Tüdővészben szenvedó 32 éves leányomat gyógykezeltem vele. A maláta-vegykészitmény. a malátacsokoládé és mell-msiátabombon folytonos használata föltűnően csökkenté a betegség minden jelenéseit és a gyógyulást teljesen eló-m^zditá. I>r. Sporer, cs. kir kormánytanácsos Abbissiában. l''tóirst. Házi orvosunk utasítása folytán kérek egy kis beteg részére 2 font malátacsokoládét és 1 font maláta-bombont küldeni.
Röhmer, k. távirdatíszt. 735 2—8
- A valódi Hoff-féle maiátabombou kék pahirban van.
Kapható Nagy-Kanizsán Strem&Kleln és Rosen-berg & Welisch urak füszerkercskedéséb-n.
Ismételadók kedvezményben részesülnek
TITKOS BETtiGSÍMK,
különösen
férfi-tehetetlenség,
magömlések, hugycsőfolyások (maró befecskendezés nélkül) hólyagbántalmak, bujakóros daganatok, bőrkiütések, ha még oly idültek is, továbbá köszvény, fehérfolyás, hószámgörcsök, a hivatásbani megzavarás nélkül, a leggyöngédebb módon, hason-szenvi szerek alkalmazása által bámulatosan gyors és gyökeres gyógyításra találnak.
Sok ezer szerencsésen kigyógyult egyén köszönő-irata kézzelfoghatólag bizonyítja ezen gyógyrendszer áldásosságát.
A győgykezelés levél utján is történhetik. Gyógyszerek kívánatra megküldetnek.
Dr. ERNST Xi. Pesten, két sasuteza, 24.
Ugyanott kapható a hires, mindenki számára nélkül''.z-hetlen könyv: „Az önsegély, mely oktatást ad a nemi viszonyokról, ifjúkori bűnökről, tehetetlenségről, stb és biztos véd-sxert tartalmaz ragályozás stb. ellen. (Ára 2 frt) (731 3—9)
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
Mell-Sjrup.
nem Uf/6(jynxev, csupán káratlan, de a mell szerveket iiditfi és gyógyító füvekből álló, több mint 20 év óta minden meghUtés által előfordult t<»rok és iim''II-bitjokintl ismeretes. Párisban 1867-ben dijaztatott.
Mindenkor kapható: Nagy-Kanizsán Práger Béla gyógyszertár ban. (ívarak Bécsben és llnrosz-lóbsn O A. W. Mayernál
Rottmayr Jakab Werfen-ben Salzburg mellett 1870. julius 1 H-ikáról kell levelében írja: Küldjön nékem Bécsből inielŐbb(kovetkezik a rendelés fehér mell-Syrupot. Ez aköh-hurut szenvedőknél, kik íttso-kan vaunak nagyon jó hatással volt. (332 X4-*)
NAGT-KAM1BA, 1878. november 21-én.
Tizenhetedik évfolyam.
r| . Előfizetett ár:
)egé»z évre . . * frt
fél évre . • 4 •
negyed évre - •
Egy szám 10 kr Hirdetések
t> haiábos petitsorban
7, másodszor 6 s mi»-. ''«:
további sorért 5 kr
nyilttérben
soronként in kiért vé
tí-nirk f«*l Kincstári illeték mindeu egyes hirdetésért kiliőn 30 kr fizeteudő.
N.-Kanizsavííros helyhatóságának nemkülönben a
síét r k
l
előbb
-SO M O G
ÖZLÖ 2XT
A lap szellemi részét
illető kOslemények
szerkesztőhöz.
anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézeildók :
NAGYKANIZSA Wlassicsház
Bérment*>tlen levelek, csak ismert mnnkatár saktól fogadtatnak el.
| Kéziratok vissza küldetnek.
}Kéziri gs^-
.n.-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, ,,n.-kani7.sai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület*, a n.-kanizsai
kiaded-neveló egyesület*, a ^soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kiilválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkiiit kétszer, vasárnap- s csütörtökön incgjeleuó vegyes tartalmú lap.
Pogányvár hanyatlása.
— Szíves figyelmébe ajánlva Zalamegye tekintetes alispánjának s a pacsai járás tekintetes szolgabirájának.
(Vége.)
Hordóiból kifogyván, bármily közép termésnél is kénytelen kiszorulni a szegény termelő. Ugyanazon forrásnál megtalálja itt is a segítséget, csak hogy az eddigi szokásos három akó bor — kamat, minden tiz akó hordó után, a jelen nyomott árak, de leginkább a jövőre alapított számítás folytán. nem levén elégséges, ezúttal h é t í o r i n t haszonbér követeltetik, uj évi lefizetéssel, minden tiz akó hordó után. Miután pedig fizetését itt sem képes ama nyomorult ember betartani, igen természetes dolog az is, ha a mint előre czéloztatott a kérdéses hordó, annak idejében borostól, mindenestói a kölcsöuadó pinczéjébe vándorol át.
Kétségbe ejtő helyzet az uraim, midőn nnnyi embernek kell elpusztulnia akkor midón rendes viszonyok között, ezen mintegy legtermészetesebb előlegezés, még csak J/.íjnak sem volna mondható. Egyetlen esetben jöjjön bármelyik szorult helyzetbe, menthetetlenül elveszett. Addig rágódik a fenekór testén mig szét nem marczangolta.
És ha aztán az ily természetű perek a bíró elé kerülnek, mit csináljon azokkal? () nem az oknyomozás, de a paragraphusok embere csupán. Azokhoz kell magát tartania, s kénytelen kialudni hagyni az emberbaráti érzés szikráját, mely a tárgyalás folyamán fel-fel villanhatott keblében.
Az árviz egyre nő a szomorú tájon. Itt amott egy kis kiemelkedettebb hely
egy-egy cserje még kilátszik az árból. Majd ha azt is ellepte vége lesz mindennek.
Lesz-e aki még parancsolni tudjon a romboló árnak, aki azt medrébe vissza szorítani tudja?
Ugy vagyok meggyőződve, hogy a mulasztás legnagyobb része minden esetre a közigazgatásra esik. Hisz e szomorú jelenségek nem tegnap vették kezdetüket, s még mai nap sem látszik tudomást venni azokról, annál kevésbé történik valami azok elhárítása érdemében.
Ha valamit e vidék javára akartak tenni, miért hagyták el Palkonyánál, s miért nem építették ki a Bárándig terjedő,legfeljebb 2500 — 3000 meter hosszú útrészt is? mint a melyen a fentebbiek szerint, a kérdéses vidéknek majdnem minden szállítmánya közvetíttetik, s e szerint életkérdést képez reá nézve.
Legyen az felületesség, vagy tájékozatlanság szüleménye; de minden esetre konstatálni lehet, hogy e mulasztás Pogányvár hanyatlására nézve rendkívüli befolyás sal volt.
S mind ehez hozzájárul még azon miseria is, hogy tudatlanság, leginkább pedig tunyaságból, maga a nép is végkép elhanyagolja ugy a községi, mint hegyi utjai tatarozását. Ha az utóbbiakon az egy szüret alkalmával igazit is valamit, de azon-tulra azokat is csak a jó Isten gondozására bízza. S igy tesz a téli havazásoknál is, mi-dón a helyett, hogy a forgalomnak utat nyi-tana. s a szállítást lehetővé tenné, idejét folytonos ivással fecséreli el.
Ha a kedvezőtlenebb évszakok egyikén, e sorok íróját balvégzete c tájra vezeti nem tudja, hogy az utak kimondhatatlan
rosszasága miatt kit okozzon inkább, az illető községeket-e, vagy azon közigazgatási tisztviselőt, ki a felügyeletet nem gyakorolja.
Ugy látszik, hogy a nagyságos és méltóságos szolgabíró urak, azon utak feletti felügyeletet, melyeken maguk járni nem szoktak, teljesen elfeledik kötelességeik közé számítani.
Ott van például az eger aracsa-esztergáli községi ut, mely egy közönséges tagút jellegével is alig bír. Jobbról balról elszántogatva, az utat a legszorosabb értelmében veszélyeztető mélységek még csak karfával sem lévén jelölve; vizvezető árok hiányában az eső, télen pedig a rajta feledett hó által feneketlenné tétetve, a mas vid.''kbeli, s rendezettebb állapotokhoz szokott utas, mintha egyszerre csak Közép-Ázsiában találná magát.
Csekély különbséggel ugyan ilyen az aracsa-bárándi közlekedési ut is.
S minden esetre a szolgabíró az, kit e mulasztásokért első sorban is felelőssé tenni lehet. Mert meg lehet tőle várni, hogy nem csupán a felsőbb rendeletek végrehajtója, de egyúttal, ha mindjárt szigorú, de őrködő és gondos atyja is legyen járásának.
S ugyan csak az ő kötelessége volna, — hogy mellékesen meg jegyezzem — el-lenőrözni azt is. hogy ujabb hiányában ama korhadt intézmény, az ugy nevezett hegyi artikulusoknak a mai korral összeegyeztethető pontozatai is pontosan betartassanak főkép azok. melyek az utak fentartására, s más hegyek terméseinek becsempészetére vonatkoznak.
Mert be kell ismerni, hogy az ujabb
időkben Pogányvár jó hírnevének, keresettségének rovására az utóbbival is nagymérvű visszaélés követtetett el, s amint korábban oly szigorúan tiltatott, ép aunyira szükséges, hogy ezúttal is kérleíhetlenül megaka-dályoztassék.
Igyekeztem kimutatni, hogy Pogányvár jó hírnevének, keresettségének visszaállítása összes vidékének lakosságára nézve el-vitázhatlanul életkérdést képez, s azt ezúttal is hangsúlyoznom keil; mindezek után pedig azon meggyőződésben, hogy talán nagyon is hosszura nyulott, s unalmas közleményemet végre is be kell fejeznem csupán azon intézkedések elósorolására szorítkozom, melyeknek a lehetőség szerint részint azonnali életbe léptetése, részint legalább is mozgásba hozatala oly égető szükségnek mutatkozik.
1.) A palkonya-bárándi útrésznek, ha csak lehetséges megyei erővel történendő kiépítése és fenntartása; ellenkező esetben szigorú intézkedés, hogyha különben nem, községi erővel is jó karba hozattassék,
2.) Szintúgy jó karba hozatala, és fenntartása a kérdéses községek egyéb útjainak s itt esetleg a községi törvény 123 §-ának alkalmazása, s ugyancsak annak alkalmazása ellen esetben bárándi útrésznél is.
3.) Jó karban tartása a hegyi utaknak is, hogy a szállítás lehetősége az év bármely szakában sem legyen kérdésessé téve.
4.) Megakadályozása annak, hogy más hegyek termései becsempésztcthessenek, mint a mely visszaélés illusoriussá teszi azon eredményt is mely a szüreti határidő hátratételével, s annak szigorú be-
TÁRCZA.
Az özvegy imája.
Klhangzott a buzgó ének A templomból ha*a mennek; Csak az özvegy nem ment még el, Az oltár elé letérdel, Tele szive búval, künynyel
Kihamvad az égő gyertya. Elalszik az oltár-lámpa. ("Hgoua, harang elnémul A templom-ajtó bezárul, Két szeméből sürü köny hull.
Ráborul az oltár koré Gyermeke játszik körötte, S mig a gyermek játszik szépen, A l>ús özvegy félig ébren Gondolkodik mélyen-mélyen . . .
Férjét nem rég temeté el Le a rideg sirba mélyen ; Azóta el \an hagyatva, Nincs ki gyermekét szeresse. Nincs ki kenyerét keresse.
Kelveti szemét a képre S buzgó ima száll az égbe: „Nagy Isten! hozzád imázok, Adj férjemnek őrök álmot S gyermekemnek boldogságot!''
V. SARFFY 1GNÁCZ.
Elhagyatottan.
— Beszély. —
B. J. tol.
Bizon már jó régen volt, midőn mi néhány jó barát München városában deákos-kodtunk.
Ilej! akkor még nem végződött a homlok & nyakczigolában, és nem kellett arezunkat
annyira felfújni, hogy kifeszüljenek rajta asors ekéjén szántott barázdák.
Mennyi remény, ábránd és boldogság és szerelemből kellett azóta kiábrándulni; no de hagyjuk ez emlékeket nyugodni, hisz ugy is ezek egy vén ember boldog emlékei nyugosznak ezen rmlékezeti sir hantjai alatt.
Elég az hozzá, hogy most egy igen nyugalmas vén szántó-vető íöldturó vagj-ok, kiezo ken a zord téli magányos estéimen vissza, vissza gondolok reád baráiom, kivel életünk delét oly jó és feledhetlen barátságban töltöttük.
Az ókori időkben még nem járt anuyi magyar diák idegen földre, miért is mi alig voltunk néhány magyar a bajor fővárosban.
Ezek közül én igen megtaiáitam egy Rs-dényi Sándor neveztü hazámfiával ismerkedni.
München egy igen keskeny kis félreeső utezájában laktunk a negyedik emeletuek egy szerény kis szobájában.
Hogy miért szállottunk annyira a magasba, arra a felelet igen egyszerű: mert részemről ötödiket nem találtam; Redényi pedig mert festő volt és mint ilyen igen nyuládozott a világosság után.
Kedély hangulatunk bizon igen ellenté tes volt. Redényi inkább szerény és mélabús, — én pedig olyan vigyorgó lelkű szerettem lenni.
Redényi buslakodása engem igen bántott. Igen szerettem őt, mert szép tehetségű, és igen jó barát volt.
Sokszor gondoltam magamban: ez a gyerek talán szerelmes; de ki az ördögöt szerethetne itt ez idegen földön, midőn úgyszólván senkit sem ismertünk.
Hasztalan vallatám, ő csak hallgatott.
Egy reggelen neki rontot''.am, hogy ne busuljou annyit azért a kis „Jolán* ért, — most már tudtam bánata okát, — mert még utóbb is megöli a bánat.
Szemeink találkoznak, és ő teljes megvetéssel oda mondá nékem: „hogy egy férfinak épen nem illik más ti:kait az éj homálya ban fürkészgetni."
E szavak után felnyitá ládáj a, és egy levelet akart nekem nyújtani, hogy olvassam, mert nappal talán jobban látok.
Végem volt, a földig érzém magam sújtva e gyanúsítástól.
No Redényi, — szollaltam én meg, — tudod nékem semmi közöm a te szerelmi titkaidhoz, mert ha meg akarod őket őrizni, ugy ne rebegjed éjelenként: „oh Jolán én szeretlek, és csak érted élek."
Szegény barátom, — hogy elpirult e felfedezésemre.
Hozzám lépett és bocsánatot kért méltatlan gyanúsításáért. Én alighanem igen durczá-sau feleltem, mert ő eleresztő kezem és távozni akart.
Elojbe állottam és meg szollitám: „no ne siess hisz én is menek" — és azt sem tudom, hogy miként történt, de elég az hozzá, hogy én egyszer csak azt vettem észre, hogy mi egymás nyakába voltunk borulva, és hogy Redényi könnyezett.
E naptól fogva a legbensőbb barátok lettünk.
Híjába rugdalództam, hogy én semmi féle titkát nem óhajtva meg tudni, de ő csak mégis el mondá családja történetét.
Szülei gasdag földbirtokosok voltak.
Születése anyja halálát okozá; atyja pedig már négy éve, hogy a tébolydában van. Korai gyermekségétől öreganyja viselte gondját, ő nevelt, ő volt második édes anyja.
Redényi már gyermek kora óta szereti „Jolánt" kit álmaiban elégszer hallottam emlegetni.
Nevelő anyja, — Karolin tant, természetes, hogy mitsem tudott e gyermekkori szerelemről.
Egy reggelen koczögatnak lakásunk ajtaján.
Kedves olvasóm, el sem tudod gondolni, hogy ki dugta be fejét a mi padlás szobánk ajtaján.
No én megsúgom, hanem kérem elne áruljanak ám a hitelezőimnek, mert a pénzes levél hordó volt.
Nékem csak ugy félválról intett: hogy „nix Brief" (szeretett velünk német nyelven magyarul beszélni.)
Redényi Bzerencsésb volt, mert ő két levelet kapott. Az egyik öt pecsétes, a másik pedig csak olyan pecsétnélküli levén, — természetes, hogy engem majd a guta ütött meg mérgemben, midőn Redényi a pénzes levélhez hozzá sem nyúlt, mig a másikát háromszor egymás után egy szuszra elnem olvasta.
E közben pedig én azt a másik öt pecsétes levél czim iratán kezdtem kémszemlét tartani.
Miután pedig fejben igen rósz számoló vagJ°k, — elő vettem egy darab papirost, és czeruzát és elkezdtem:
A levél tartalma: 80 frt, kiadás pedig ennél sokkal több, tehát meg van a deficit.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
tartásával czéloztatott, s magában is képes aláásni a hegynek jó hírnevét.
5.) Végre kivánatos volna oly hitel vagy előleg egyletek teremtése, melyekből a termelő előforduló esetekben olcsó kamat mellett, pillanatnyi kisegitést nyerhessen; s miután hasonló, a népet tökéletesen tönkre tevő miseriák, mint e lapok egyik közelebbi számának füredi közleményében is oly élénk kifejezést talált, a megye más részeiben is léteznek, minden esetre csak kötelességét teljesiti nem csupán a megye hatóság is, amidón azokról tudomást vesz, és saját kebeléből és kezdeményezése folytán gondoskodik oly czélra vezető módok és eszközök teremtéséről, melyek ezen az egész organismust megsemmisítéssel fenyegető kóros állapot megszüntetésére vezetnek.
Z.-Szt-Gróth, nov 12. 1878.
— Tárcza-Ievél féle. —
(Az első hó. A szüret. Dalárda-ügy. Rövid szemle a szt.-gróthi tanügy jeleit. ¡Színészet. Bont után derei. „Messze Jöklrvl deli huszárok érkeznekB. A tegnapi (11-iki) országos vásárról.
Hol, min kezdjem? . . . Mikép kapjak bele? . . Ha valaki most egy jó exordiumot adna vagy tetszésem szerinti, biztos vezérfonállal állítana elő, annak számára ón, jelen szorultságomban, kész volnék akár 5 kilóbosuyák tül et ama példányokból, melveketa „Yicem pro vicc" fele mondást tartó neki bőszült ka''.ouaink birtokosaikról lepaczifikáliak alias lepeczkeltek
— jutalmul megrendelni . . . pedig hát — e mondat irása közben vettem észre — megadja a drágán kért exordiumot: egy pillantás ki a hóval fedett háztetőkre !
De meg''külöuben is ugy vagyon az rend ben : legyen az elsőség amaz újdonságé, mely az égből jött. Ez az eÍ3Ő hó, mely nov. 2-án este ereszkedett le hozzánk nagy vihart, zavart, zivatart csináló szél komájaval (ne lessenek téire érteni, nem ám a resigaált tiuánczrainister Széllei) ölelkezve. Mint nagy szocziáldemokrata
— kit azonban hiába üldözne a berlini rendőr had — tüntette fel magát, egyenlően befehé-ritvén a gróíi várkastélyt az utolsó csősz hajlékkal.
Mi. az ég és főtisztelendő Jauernek bátyánk különös kegyelméből, újságírók régiusus szerint fellengző virágnyelven szoktuk üdvözölni uz első ibolyát, mely a tavasz előpostája a magasztos ihlettel beszélünk róla, mint a költők az ifjúkor első szerelméről; adjuk meg a magáét az első hónak is. mely a rideg tél hiruöke.
A tavasz a természetet teszi nyájasabbá a tél a — szobát.
Midőn épen ily szép csendben rágicsáltam a czeruzámat, hát csak egy kis híja, hogy elis nem kellett nyelnem, mert Kedényi oiy torrön ölelt magahoz, hogy bizon csak alig maradt a pleibaiszből aunyi vissza, hogy a lenyelt többi részét nagy ügygyei, bajjal ismét napfényre hozhattam.
Minden további bevezetés nélkül elkezdte a pecsétlelen levelet olvasni, miből én egészen elborzadtam, mert annyi fennálló, és térdelő felkiáltó jegyet még soha éltemben egy halmazban nem láttam.
Kedves egyetlen Sándorom !
E napokban hozzám intézett leveledet ispántok kezeimhez juttatá, a mióta is százszorta boldogabb vagyok, mert ezekből megtudtam, hogy te sem feledéd el szerető Jolánodat (uo megállj te ispán, gondolám magamban) a mamám mindennap meg szid, mert mindent fordítva leszek, és mind ezeknek csak te vagy az oka. (Hej ! de sok vizet hozatnék én akkor a kisasszony nyal.)
Ha csak egy pillanatnyi szabad időm van, már akkor sietek a kertünk lúgosába, — tudod hol mi oly kimondhatlan boldogok voltunk.
De bizon mióta te elmenfél oly igen mesz-szire tőlünk : hát én is ugy szomorkodom, hogy néha csak azt veszem észre, hogy szemeim könnyeznek.
Öreg anyáddal e napokban találkoztam, — (aha most, most) ő is oly igen kedvetlen volt. Ma érkezett meg Budapestről atyádat volt meglátogatni. Azt mondá, bizon igen msz szul van.
Remélem a szünidőkre csak haza jösz, mert nékem igen sokat kell veled közölni.
Távozásod óta igen sok újság van. Egy szegény kis gerlémet megette az a csúnya „baka" macska (legalább jó lakott.)
Az ispántok legkisebb 6a meghalt,(no ennek sem fáj már a feje.) Albumomból ellopták a te arczképedet (talán fidibusznak.)
ZALAI K
Most már kedvesebb az otthon. A férjek többet ülnek odahaza, foglalkozva nőik és gyermekeikkel ; öreg arak nem késnek el annyit a
kávéházi tartli-, sakk- és dominopartiek mellett; úrhölgyek és fiatal, pompavágyó asszonyok kevesebbet fordítanak toilettejük rendezésére, mi vei nem mutogatják ácsorgás respektive sétálás közben az utczákon; szóval a tél javit az embereken; adjuk meg annyival is inkább, mert a múltkor, midőn a vasúti közlekedést e váratlan vendég megakasztván, nem kaptunk újságot, a „Casino" érdemes tagjai ugyancsak lefejtették jámbor s árva fejéről a keresztvizet; adjuk meg végre már csak azért is, mert az a szegény asszony, kinek házfedelét vasárnapra virradóra a vihar leemelte (megtörtént!) úgysem a legkegyeletesebb érzésaket hangozta''ni ereszté meg félelmes, ismert asszonyi nyelvét; és adjuk meg legesvégül azért is. inert egyátalán a közönség azon része aki még nem varta a hideget r késlelteté tüzany3gszükségletének bevásárlását, most nem kaphatván azonnal fát s igy néhány napig hideg kályhánál kénytelenittetvén dide regni: nem kevés szidalmakkal illette — őt.
O ''
Én szeretem a telet és örömest nézem a hullongó hópihóket, melyek palotákat és visfcó-kat egyforma uniformisba öltöztetnek. Oly jó nézni a dühöngő vihart, a kavargó szeleket, az unalmas szürke eget, íőkep „Berger bácsi* vendégszerető házából, hová el-el látogat az ember egy kis gesztenyére és 3 deci murczira, uo meg egy kissé a „dolgok sorát" is mcgoeszélni.
Ad vocem: murczi! Nem keresem én a hat eszmetársitási törvény melyike szerint, de elég az hozzá, hogy ez eszembe juttatta a közelebb lefolyt s azokról, kik hordóhoz előbb nem juthattak még itt-ott most is folyamaiban levő szüretet. Beszéljünk hát a szüretről.
Olvasóim közül többeu lehetnek olyanén jóhiszemű tévedésben, hogy a szüret ma is atna vidám örömünnep inkább, mint erős dolog, melyről egykor a koszorús költ«"» megyénk, Sü meg szülöttje azt mondá: „Szólt a duda, tapsolt a táncz s a satkantyuk penegtek ..." s hogy a vig, zajos mulatságok közepette igy kell ezekbe kifáradtan felkiálltanunk: „Hejh, d» jó volna ennyi mulatságból valamicskét ké sőbbrf» eltenni4 stb. az^k kedveért elmondom, hogy mindez ma már nincs — ugy, eltűnt a vig kedv, a z*jt>8 mulaitsjig a szegénység és nyomor beálltával. Sanyarú időket élünk! Csak pillantsunk be 0£y-"gy hegyi pinoze hajlékba! Ott látják a kadarkát tipró gazdát, mily gou-dolkodó, ránezbaszedett, komoly, számitö homlokkal szemléli az „istenadta" szőliőlevet, miközben elgondolkodik a karóhegyére rótt s z ő 1 1 ó adójáról, hány akót kell annak kifizeihetéseért pénzzé ütni most mikor sok teremvén, csak ugy kótya-vetyéh ki mint a féle Csáky-szalmáját . . . mennyit h a g y-ván fejé bon .. gondolkodásából felveri őt a rercktor uram „D. a J. Kr! Szerencsés jó reggelet kívánok, egészségére szolgáltas-sék az éjszakai nyugodalom, viraszsza az Isten több szerencsés jó reggelekre is ! Telinek-e a
De most már nem merek többet irni^nert hát ha a mama megjön (jaj akkor nePüuk.)
Es igy I«ten veled, siess mielőbb haza, hadd háláljam meg emlékezésed egy!!! Még egyszer (no most sem elég) azokkal vezető ba-rátnéd Jolán.
Puff. és ott volt a nyakam közt egy pik-toros puszi.
Megyek, sietek, — kiabála Redényi, és olyan mozdulatokat tett mintha repülni akarna.
Az ám — felelék, — majd ha csak pénzed lesz.
Ezen szó aztán egy kissé ki ábránditá a nagy szerelemből, mert esrébe jutott a másik levél, és elkezdé a pecséteket 2Uzogatni.
Én pedig addig a fejemet szügyemre vágtam, éreztem, hogy a bal oldalbordáim közt valami igen veri a taktust, mert Redényi bol dogsága vissza emlékeztetett a multamra, mikor még talán vélem is törődött egy kis Jolán.
Ej, — gondolám magamban, — és elővettem fuvolám, melynek legépebb darabja is öt helyen volt összepecsételve, — és elkezdtem búslakodó lelkemot vigasztalni.
Bizon éu már ig?n régen fujtattam azokat a vigasztaló keserű nótákat, hol az ember lelke el száll messze, messz" egy csendes kis hajlék magányába, a hol együtt lát egy szerető családot, hol szerető testvérek oly szépen tudnak játszani és nevetgélni, — é* a fuvola ve-lök osztja örömeit. — Együtt ülnek egy csen des kis szobában, hol egy agg nő beszel nékik
egykori szép napokról--és a fuvola oly
szépen visshangozza ez emlékeket.
Ez kegyetlenség — szólalt meg Redényi és én megrázkódva a lelki ábrándokból, félre tettem kedves varázsló barátomat: pecsétes fu foly ámat.
Már mi lenne itt kegyetlenség — szóllal-tam fel ijedtemben; de midőn Redényit köny-
ö Z L N Y
hordók Mihály gazda ?« — e féle tréfás bekö-ssöntő s felvidámítani akaró hangja, melynek elmondása után a napszámosa hátán stemlél hető „csobolyó vagy puttony" uak nevezett .edényre- mutatva világosan előadja hogy hát a szerződésében emiitett e nembeli f i « e t é-s é t jött összeszedni. Gazdánk kiméri a járan dót, mialatt kedves oldalbordája bocsánatot kér, hogy most se egy kis kalácscsal se rétessel, patkóval v;«gy pogácsával nem tud szolgálni a mester urnák ... a gazda a mórtéket még meg is szerzi, de ekkor már a fogait szívja, épen most jutván eszébe, hogy hiszen még a a z ő 1-!ő pásztorok is hátra vannak , pedig azoknak meg 8 pint jár . . No meg a barát n a k is kell majd adni, mert az meg a bűneit imádkuzza le és majd meggyóntatja, ha búcsúra elmegy Süm<-ghre vagy Szt Lászlóra . . Ennyitéle kiadása levén mindjárt az első folyásnál a termelőnek, ra^g ez ievén jövedelmének legna gyobb k-resetforrása, pénzbeli szorultságában srükben- bőben majd faleárért kell vén elpaza rolnia (minek okát Keöd József ur elég alaposan vitatá meg e lap >k hasabjain) igen világos dolog, hogy zajos, vígkedvű s mint mondani szokás „hetedhét országra szólló" szüreti lakzi-ról szó sem lehet.
Es m<>st elmondom, hogy az idén jó is termett, sok Í3 termett, több mint 75 ben, csak ör»''g emberek emlckezuek ily bő termésre, csak hogy ara niucs! huszonyai hegyben I foriutjá val vették akóját és most sincs emelkedettebb ára. mint liter szerint 3—4 kr. Az uj hordónak akója 2 frt 50 kr, hiznak a kádárok. Hogy a hordónak oly nagy szűke volt, annak főoka az, hogy a lavali termés majd nem mind meg van, benn a fákban s oly k isebb borkereskedők, (minők pedig nagy számmal vannak városunkban), kik 500 — 8(0 asiót szoktak a néptől összevásárolni, az idén edény hiánya miatt csak nagyon k^vuset vehettek.
Oh! Most jut eszembe . . . Fiat iustitia . . Es én vétenék az igazság, a méltányosság ellen, ha el nem mondanám, hogy az ugy tisztelt „glycerin créme* mégis vagy két izben „fece-ruut maguum áldomás" az idei szüreten; egyszer a kedves B. csaiad adta, hol Irma nagysám egy kiválóau kedélyesen elsült csel állal kép lelileg tüntette fel és mutatta meg, miképeu tudja egy kedves iény, a hü nő az élet keserűségeit elviselhetővé tenui, sőt édessé változtatni, állván elkövetett csíntalansága annyiból, hogy az összes sótartókat só helyett törött czukorral töltötte meg; az első só/.ó úrban volt annyi — az élezet tovább szőni képesitő-tapintat. hogy nem árulta el, a második sózó urba megszorult annyi önzés, hogy igy vélekedvén: „ha én megjártam, járja meg más is* szótlanul adta tovább szomszédjának, ki hasonlóan tett és gondolkodott, hogy végre mikor az ötödik — nyolezadik — tizedik is megiilelte megezuk-rozott sültjét, egyszerre mindegyik szemközt nézve takadt ki hangos hahotába az egész társasig a miutegy varázsütésre tört ki a kérdés: ki tehette ezt ? Ez alkalommal egy u r ál-
nyosui láttam, én is kezdtem magam ránezba szedni.
Gyám aryáui irt; olvasd és átnyujtá a várva-várt öt pecsétes levelet.
Kedves Fiam !
Rögtöni távozásod annyira megrendité egész valómat, hogy távozásod óta igen boldogtalannak érzem magamat.
Szegény atyád és kivüled minden szere-tetjeim már az örök boldogság álmát alusszák.
Atyád elmebeteg; te pedig távol vagy tőlem a miért is oly rideg és elhagyatott most éltem, hogy hidd meg ha te nem volnál édes fiam ugy már én is jobb szeretnék ott fennt lennr többi szeretettjeimnél.
De> igy még igen boldog vagyok, mert majdan ha te megjösz, mint szerető gyámfiam és unokám, és én ismét karjaim közé ölelhetlek és szivem dobbanásait előszóval is el mond hatom: hogy ezentúl csak a sir választ el minket egymástól, — ugy ismét feledni fogok min den bánatot, mit távolléted okoz.
Sokat gondolok jövődre, elfogok követni boldogságodért mindent.
Hisz megérdemled, mert jó és engedelmes fiu vagy,
Tegnap beszéltem szegény atyáddal. Ép en eszméletén volt. Mindketten kérünk, ne jöjj a szünidőkre haza, hanem tegyetek barátoddal kirándulásokat.
Kérésem, és atyád ebbeli «»hajáról jelenleg többet nem irhatok; de ígérd meg édes fiam. hogy nem jüsz haza, nohaé.i is sokat szenvedek távollétedben, de egy családi titok est igy követeli.
Most pedig az ég áldása legyen véled. Imádkozzál, és emlékezzél még igen igen sokszor szerető nagy anyádról Karolín."
(Folyt, következik.)
NOVEMBER 1-n 1878.
tal kifejezést nyert bizonyos elvek és eszmék keletkezését szemtem az illető részére és részé r61 nem benámithatóknak hinni s azért nem fejezem ki megbotránkozásomat: különben is nem tehetem fel a nemzet egy fiáról sem, hogv éltet és kenyeret adott, végre pedig örök nyugalmat adó basájáról,''szülőföldje,önvére magá ról — készakarva — annyira meg tudjon fe ledkezni, hogy képes legyen Öntudatosan oly elveket, szándékosan oly intézkedéseket alkai masni, melyekjélet érdekeinkkel homlokegyenes ellentétben állnak s a nemzeti lét alapfeltételeit megingatják, annál kevésbé ő felő e, kit a honszeretet magaslatain szilárdul álló honfiúnak tartottam s első pillanatban ¡megingott hitem után még ma is, azok után is annak tartok ; mégis .. mégis legyen szabad e szép mondásnak más szempontból — mint simplex frázis — teendő megfontolására figyelmét felhívnom, hogy hát ex''ra Hungáriám non est vita, si est vita non est ita. (Ama férfiúnak társadalmi állása, műveltsége s a ft-nforgó körül méuy egy iránt megérdemlé. hogy e helyen in ennyit foglalkoztunk vele.)
Á második L. ur vendégszeretetéből a „Dalárda" szüreti vigalma volt, hol ugyancsak szólt, nem a duda, — hegytetőről — az Ernani féle „Bordal* Giazer karmester ur taktus — verése nélkül is vigan s összhangzólag.
A dalárdáról szólván, biz én nem csinálok titkot belőle, hogy az én lelki szemeim előtt szellemszárnyakon leng felírva e kérdés: szüreti szabadságot kapott-e vagy — meghalt? Annyi megdönthetlen igazság, hogy hallgat, mély alom borula szemeire, az álom pedig a halálnak képe — mondja a közmondás . . hejh csak lehotne fellebbenthetnünk a fátyolt, csík lehetne felnyitanunk, be sok emberi gyarlóság hullana ki abból a Pandora-szelenczéből, de jól ismerjük a tulnyoraólag bár megyei sajtónak is sokirányú érdekeket képviselő kötelezettségeit és olvasóinak türelmét. Nem akarunk visszaélni! Csak röviden hozzuk tehát emléke zetébe mindannak, kiket ez illet: Ne feledjék önök, hogy ama szavak, miket e lapok hasáb jain a helybeli dalárda keletkezési idejében az itteni „inielígentiái" dicsérőleg mondottuk, hogy „ — — szerintünk a zene iránti fogékonyság, snnak pártolása s azon műélvezet utáni vágy, mit eg^-egy hangverseny vagy dalestély adhat, ép oly biztos hévmérőju a műveltségnek, mint a papír és szappan fogyasztása stb." oly kétélű fegyver, melyet azon általunk nem örvendett esetben ha a helybeli „Dalárda" . . tan — —
--— de ehhez nem kell kommentár: s
most csak annyit, hogy ha jövend a nagyszerű halál, melynél a temetkezésnél 20 darab dalár dista s a bukásán örvendő közönség áll: elfoj-tandjuk a részvétlenség s a tulmüveltség — negélyzés ilyetén kifejezése által „hisz én már Pesten is hallottam dalárdát és Tamás; hangját, az itteni engem nem intrezál s. m. eff~ sehogy sem indokolható vastag közönyösség f-letti kifakadásunkat s mint levelező köielmünk-
K. D. urnák.
Munkád mennyire meglepett Akarod azt hallani ? Épen tőled az ilyen tett Üolia nem várt valami. —
Át Olvastuk min<len szavad Fontolva erre-arra, Gondolod azt hinni szabad ? Próba kell elóbb arra I! — —
Ó a mi kis körünk gyöngye, Azxá pedig nem most lettf, „Bátor szilárd és npm gyönge". I)e a férfié a tett! ! I —
Nem mondjuk mi szép virágnak : Eredj, hervadj, izáradj el, Sót mutatjuk a világnak Mely e*en Ötömet lel.
De ne erről, rólad inkáltl> Szivem beszélni óliajt, Te légy férfi, ne gyönge báb, KU más kény, kedv szerint balt. —
Fétti szabadnak »»Illetett Kire a haza számit, Magad a hazának szenteld S annak kit e* boldogít. - —
Állíts kérlek a jel nnek Örtfk emlökszobrot itt; Hová csak ury néha mennek Jobb napok kost emiékid.
l''gy boldogan s boldogítva Míg a földön ide lent Virágok közé állítva — Ülheted a földi menvt.
S ba majdan az uj életb« Kád egy uj hajnal hasad, Át varázsolva édenbe Boldogan érz«d magad--
R JOSEFA
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
NOVEMBER 21-én 1878.
hez híven csak e rövid 8 ismert necrologot szentelendjük neki is: Sít tibi terra levis!
A tanügyre térve át, igeu örvendünk, ho^v az itteni tantestület olyan két taggal szaporodott, minőket csak óhajthattunk; Spitzer Ignácz az uj izraelita tanító, mennyire ót eddig iaiuerhetvéu bizton elmondhatjuk, megérdemli a derengő lényt, mely a legutóbbi miniszteri rendeletek alakjában tünt fel a zsidó tanítók úgvének borús viharokkal telt és sokat zaklatott egén, valamint reményijük, hogy a helybeli igeu tisztelt hitközség is meg fog elégedni e törekvő, szorgalmas és tauitóí képességgel bíró, derék néptanítóval s nem igyekszik ellenszegülni a zsidó tanitók jogviszonyait rendező legutóbb kiadott rendeletnek. Mi szívből óh.tj juk, hogy ugy legyen! A másik uj tagtárs Gróf Vilmos oki. polgári iskoiai tanító, ki mini ruagán tanár nyert itt alkalmazást. Néhány vagyonos szülő ugyanis elhatározta, hogy az uj tanévben nem fogja fiát nyilvános okta-tasba részesíteni, hanem szakképzett tanító által, bevásárolván a szükségeltető tanszert s taneszközöket, itthon fogja oktattatni, mi ámbátor már Quiutillian ó kor egyik nevelésze kimondotta irataiban, hogy ő nyilvános oktatási előnyösbnek tartja a magán oktatásnál, és ő utaua kivált ma már a laikus agy is igazolja a római paedag-ig eme dogmáját, nem ismervén azon iudokokat, melyek a szüíők ezen intézménynél szem előtt tartottak — nem lö-tiiuk paiczát s nem kelünk kardra ellene, fen tarjuk egyelőre minden közlést. Ámde mi általános szemlét Ígértünk; azért csak tovább. A rom. kath. néptanoda e tanítóval nyakukon 230 — 240 tankötelessel, hiányos felszerelés a tantermekben: mindez nem krcsegtető animo de vau más hiba is, hogy a tanonczok beküldési rendes idejéről nem akarnak tudni, mórt is a tanító, ha nem akar jelentékeny kellemetlenségekkel sz^mbesitődni, mindenkor, ma is holnap is két hónap múlva is kénytelen elto-^adui gyermekeket; elismerés illeti derék s.
szolsrabiráukat Kovács urat, ki ujabban eré-Ö '' i»i 1 Ívesen sürgeti a — rendet, s meleg érzetemmel
csüng a tanügyön. Az evangélikus atyafiak uj iskolát épitettek; már belülről egészen késznek láts/''k, csak padok kellenek bele s a fel szerelés, aztán rendelkezés alatt áll a tudomány eme diszes csarnoka. Éljenek ! Uram istenem mily könnyen lehetett volna s lehetne még most is e három felekezetnek, közösen eszközölni a tanítást, mig így mindegyiknek terhére esik a tizeié?, a tanító tartás! mily sokat nyerne az ügy, ha egyesülés utján, oly mintaszerű »5 osztály lynl bíró néptanodát állitanauak fel, miut a minőnek mondják pl. az uj oaab rendeki állami iskolát. Nincs módunkban ezen jámbor óhajunk megvalósitását legkevesebb anyagi támogatásunkkal is elősegíteni, de felemlítettük, s hogy ha csak egyet sikerült is megnyernünk arra, hogy komoly elmélkedése tárgyául tüzendi napirendre, azok közöl, kiket Isten, oly módba és állásba helyezett, hogy megvalósítását elősegíthetik ugy ezt felszólalásunk, legnagyobb jutalmának tekintendjük.
Néhány nap múlva Thália is felüti sátorit városunk falai között; Szuper Károly társulatával Kőszegről e hó 15-20 ika körül hozzánk érkezeud s mint a falakra függesztett előleges színi jelentésből olvassuk, operettekkel drámákkal, vígjáték és népszínművekkel fogja mulattatni a közönséget. Bizvást feltehetjük, hogy ki már az 50 es években a a de-
monstraczios tidőkben egyik elsőrendű vidéki színtársulattal bírt, kifogja elégíteni a közönséget s ehhez képest alkalmat veszünk a helybeli és vidéki szinügy pártoló tisztelt közöuség
becses figyelmét felhívni! Ha nem vagyunk bár „Panem et Circenses!" kiáltó nép. de annyit tegyünk meg, hogy Szt.-Gróth multjá val (hol tudtunkra még egy méltányos igényeket tápláló színtársulat se pauaszkodott) következetesek maradjunk!
Nagy az öröm azon hírre, hogy a 48-ik ezred hazafelé indulván kedves övéinket vi szont láthatjuk, több felénél ma már itthou is van testestől — lelkestől — szőröstől — bőröstül — ép erőben, egészségnek örvendve, csak egy kicsit Issovánkodntt pufognomiával; a töb bit ta várjuk e napokban. Ború után derű! Helyes az állapot.
— Mennyi összejön egyszerre e kis városban : színészet, katonaság! — igy kiálltott fel a „nagy" vendéglő fŐpinczérje, kinek legjobb — értve: anyagi — haszna van belőle, midőn egy szép reggelen mintegy elözönlötték lakházainkat a nyalka huszárok, kik Murburg-ból jöttek hozzánk téli szállásra. Jó fiak, sen kit se bántanak, pedig félnek ám tőlük, hogy meglopják a széuát, hja — mert a huszár szereti ám a lovát. Ha nem tartanánk tőle, hogy a német „Kikeriki" — ha megtudja — ugy bánik el velünk, mint Irányival, kiről vagy négy számában folyt az ének a zászló história mialt, hogy kiszátírizál bennünk szerkesztővel, levelezővel, lappal együtt; akkor ide iktatnók egy polgártársunk tegnapi, tehát még meleg emlékezetünkbe lévő kifakadását, hogy hát mégis csak furcsa, hogy az 5 db. tiszt együtt alig tud egy árva szót magyarul, pedig huszárok" ... no de csak csöndesen magyarom, azért tudunk mi németül, aztán majd megtanulnak itt minálunk, nem hallja-e, hogyan erőlködnek egy-egy szót ebből a darabos magyar nyelvből kimondani.
Egyelőre meg kell elégednünk az igyekezettel.
A tegnapi szt.-gróthi országos vásárról c^ak azon^tapasztalatomat mondom el, spártaias rövidséggel, hogy sok volt a kiualat, kevés a kereslet. Panaszkodik az iparos, hogy panasz kodik a paraszt és nem vesz semmit, azt mondja hogy „hogyan adjon ü egy pár csizmájér hat pongőt, mikor a mustját egy ér kérik ü tüle, meg az''án mikor nincs ára a búzának; panasz kodik a posztós, a kereskedő, a gyolcsos tót, panasz itt, panasz ott, panasz a föld hátán, panasz a föld alatt, panasz a levegőben, panasz mindenütt. Mivé leszünk!
Ha valaha most van oka a költőnek feljajdulni.
„Kosz időket érünk, rosz csillagok járnak Isten óvja nagy csapástól, mi magyar hazánkat!"
Fogytán a papiros s tán az olvasó türelme is, ideje lösz hát befejezéshez látnunk s/ives olvasó! Köszönöm türelmedet.
Isten veled! A viszontlátásig !!
BÉKEFI (Berkovics) ELEK.
i Kálmán urak lettek szótöbbséggel megválasztva. ! Győrffy János nagy-kanizsai ügyvéd tiszteletbeli megyei főügyészszé. Dr. Beszedits Gyula tapolczai orvos pedig tiszteletbeli megyei főorvossá neveztettek ki főispán ur által.''
— Simon Gábor köz- és váltó ügyvéd ur''neveztetett ki elhalt Dr. Freund Zsigmond ügyvédi irodája részére gondnokul a zala-eger-szegi ügyvédi kamarának 396/470 <>z. alatti végzése által.
— Gyászhír. Babochay György a saját, testvérei Babochay Gyula, Tinka és Károlin nevében bánattal tudatja szeretett anyjuknak özv. Babochay Jánosné szül. Binder Annának f. évi november hó 17-én agy szélhűdés ben történt elhunytát. A boldogultnak tetemei f. hó 19 én délutáni 4 órakor fognak a n.-kanizsai r. kath. sírkertben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő sz.-mise pedig azon hó 20-án délelőtti 10 órakor fog a n.-kanizsai szí.-Ferencz-rendüek szent egyházában megtartatni. Nagy-Kanizsán, november hó 18 án 1878.
— A herexegovinai küldöttség mult vasárnap reggel volt a kanizsai indóházban, a hol reggeliztek, számszerint 24-en valának, vezetőjök a mostari kaih. püspök; izmos nap-barnitotta alakok, hat turbános török is volt köztük.
— Tapolczán nov. 28 lesz a követválasztás, eddig Kerkápoly Károly, Schwarz Gyula, Odeschalchi Artúr herczeg jelölését halljuk emlegetni.
— Keszthelyen a sebesült harezosok javára egy műkedvelő előadást terveznek. Az előleges s illetőleg plvasó próbák most folynak. E tárgyról a jövő számban bővebben szó-landunk.
— Letenyén Filipasics János plébános ur elhalálozásáról vettünk értesítést.
— Rövid hirek A párisi világtárlat nov. 10-én záratott be. — Az ercsi Eötvös szobor leleplezése 1879. májusban lesz. — A Nílus kiáradása 5 millió frt kárt okozott s 250 egyén életébe került. — Francziaországban az adó 19 millió frankkal lejjebb szállíttatik. — Alföldön kiütött a marhavész. — Görögország erősen szaporítja hagseregét. —Szombathelyen egy asszony hermaphroditát szült. — Általános egyleii közlöny czimü heti lap indult meg Budapesten. A fejszámoló kis Franki Bécsben vau. Suvaloff előtt is bemutatta tehetségét. — Belgrád helyett Nis lesz hír szerint Szerbia fe jedelmi fővárosa. — Az olaszkirály ellen merénylet követtetett el. — Nabrezinában 6800 hordó potroleum elégett. —Királynénk a teletIrland ban töltendi. — Wahrmann Mór bárói rangra emeltetik.
llclyi hírek
— JFelséffes királyasszonyunk neveuap-ján ünnepélyes isteni tisztelet tartatott a Szent-Ferenczrendüek templomában, melyeu minden polgári 8 katonai hatóság képviselve volt.
— Rendkívüli megyei gyűlésünk mult hétfőn megtartatott főispán ur elnöklete alatt Id. Skublics László ur indítványára ő felsége a királyné nevenapja alkalmával hódolatteljes szerencsekivánaluuk jegyzőkönyvileg felvétetni határoztatott. Letenyei szolgabiróvá Erdélyi György, kanizsai alszolgahiróvá pedig Unger AlajoB választatott meg. Közigazgatási tagokká Glavina Lajos, Belus József, Nagy Károly, Arvay István, Molnár Elek és Hátzky
Ki nyert.?
Brüun nov. 13 án: 65. 18. 29. 71. 58.
Bpíst, nov. 16 án: 59, 81, 74, 16 27.
Triest, „ n 22, 7, 49, 69, 40.
Üzleti szemle.
— N a g y-K a n i z s á n, 1878. november 16. —
E héti időjárásank valódi áprilisi változékonysága által tűnt fel. Gyakori esőz-sek folytán ország-utaink oly rosszak lettek, hogy a közlekedésnek a legnagyobb nehézségekkel kell megküzdenie
Czl etünknek sikerült e héten is azon keJve-zóbb irányzatot folytatni, mely már az előtte valóban érvényre jutott. Azonkívül, hogy jelentékenyebb kiviteli üzletünk volt, belföldi malmaink is piaciunkat nagyobb figyelemben részesítették. E körülmények közt az áremelkedések némely czikkre nézve nagyobb terjedelmet vettek és különöseD nyilvánultak. —
Búzánál, melyben mérsékelt kínálat mellett jó
vételkedv mutatkosott. E czikkben belföldi fogyass tás számára nagyobb kötések történtek. Árak finom minőségeknél 30 krral, alábbvaló fajoknál 10—90 krral feljobb szálltak.
Rozs is kedvezőbb irányzatot követett; árakban azouban csekély változás történt.
Árpára nézve nem változott a hangalat, finom minőságeknek még mindig jó kelendőségük van, mig ócska fajok csekély figyelemben részesülnek.
Zabban jelentéktelen üzletünk volt-, árak nem változtak.
Tengeri tökéletesen lanyha irányzatot kivetett; árak folytonosan hsnyaüanak.
Fehér babban a készletek kimerültnek látnának ; mindennek daczára még jelentény mennyiségek kerültek eladásra. E czikkben az üzlet eladók túlságos követelései által nagyon nehezült.
Minőség szerint:
Buza . . . . Rozs .... Árpa • . . Zab .... Zab uj . . , Kukoricza . . Repcze . . . Bab (fehér) Bab (tarka)
6 80 — 8 —»'' —. —kr.
5 20 — 5 60 _ ■
5-50 — 650 _ n
5 20 — 550 — ''—- «
4 30 - 4 50 — '' « ''— »
7 80 — 8-— — * — « _i_■ — a
5-40 — 5-70 - _•_ n
K. B.
Felelős szerkesztő: BatOffi Laj08.

Egy névtelenség köpenyébé burkolt mindenesetre jól díjazott prókátor, aki már azért is gyanú«, mert nem merte igen becses nevét kiirni, — a „Zalai Közlöny" mult száma nyílttéri rovatában pártját fogja Lachenbacher Simon és fia Ede fuvarosoknak és egy a legdurvább talán a bosnyákoktól tanult kifejezésekkelhemzsegő czikkben alaptalan vádakkal megtámadja ngy a „tudatlan hatóságot* mint saját személyemet Ugy hiszem a törvény tiszteletben tartása minden polgár kötelessége még Ázsiában Afrikában ia, a nevezett fuvarosok pedig nem egyszer és nem kétszer marasztaltattak el, makacs ellenszegülésük miatt, — mit tegyünk hát fel pártfogójukról ? Hogyan ferdítette el a névtelen prókátor a tény ál ladékot, kiviláglik az itt, ezennel közlendő hiv. jkönyvi kivonatból : költség kimélés végett nem tehetem közzé(az egész jkönyvet — „három városi rendőrnek azon parancsot adtam, hogy L. fuvaros szolgálatában lévő B. Q. kocsist, ki hanyagság és vigyázatlanságból egy kocsinak neki hajtott, annak rúdját s több más részét összetörette azonnal bekísérjék, mit meg is tettek, de eien parancs foganatosítása alkalmával Lachenbacker Ede egyik rendőrt tettleg bántalmazta, rajta könuyü sértést ejtett erre berohant az apa és fiu a rendőri hivatalba, hol éktelenül lármáztak, kérdvén, hogy merem kocsisukat bekisértetni, és kihivó valótlanságokat kiáltoztak és mindezekhez magaviseletüket azzal tetézték, hogy nagyokat ütöttek az iroda asztalomra, többször felszólitám óket viseljék magukat illedelmesebben, hasztalan volt, és igy kénytelenitettem L. Edét ki egy rendőrt tettleg bántalmazott éj vagyontalansá-gánál fogva biztosítékot nem nyújthatott, további intézkedésig letartóztatni, de 5 ellenszegült és apja őt ebben annyira támogatta, miszerint fia ellen rendóri erőt kellett használni, mire az apa fiát átkarolván, hogy a végsőig el nem hagyja, ■ igy önkéntesen osztott* fia letartóztatását. Következve arról, hogy az apa könnyű testi sértést is kapott, nem tehet senki, mert készakarva szorította kezét — lábát az ajtó és izárfa közé. Bátran bízom ez ügybeni ítéletet választóimra, kikre x—y hivatkozik vagy akár milyen fórumra, azon megjegyzésemmel hogy ezentúl is csak a törvény értelmében fogok eljárni akár x—y vagy z ellen.
A mi a „buta tudatlan" és több más nevelet-lenségről tanúskodó kifejezéseket illeti, kérdem : kit illetnek e kifejezések inkább engem-e ? ki kötelességemet te Íj esi tettem, vagy azt ? ki itélni mer, anélkül, hogy mind a két felet hihallgatta volna ?
ALBANICH KÁLMÁN, v. r. biztos
* E rovat alatt köalöttért felelősséget nem vállal z Szerk.

, Császár Mhtt/1 iít királyilag kizárólagosan szabadalmazott
P U R I T A S
liajifjitó-te j.
A Puritas nem hajfesték, hanem tejnemü lolyxdék, inelymajdnem azon csodálatos hntással bir, hogy ősz hajuka'' megifiit. azaz lassankint még pedig iegkésőbh tizennégy nap alatt ama szint visszaadja, melylyel eredetileg bírt! _
ímr »Fiarl-teLs" "M
nem fest. hanem iljitja és pedig a leghosszabb és legdúsabb női hajzatot és a férfi hajat és srakAllát
Egy üveg „Puritas" ára 2 frt. (postai szétküldésnél 20 krral tobb. 1
Kikeleti hóvirág.
A batást tekintve, sommiléle toíllette-szer sem kép<-s a kikeleti hóvirággal jóság és kitűnőségben versenyezni. Olajos Üdítő alkatrészekből állítva eló, rövid idóu elhárítja ezen szer a szeplőt, bőratkát, pör-senést, máj foltot stb. s az arezbörnek vakító fehérséget, üdeséget és gyöngédséget kölcsönös. — Ára jialaczkonkéni 1 frt. szállítással 20 krral több. — Postautánvét vagy a péuz megküldési! mellett kapható a készítőnél
Franci Ottó, Bcc«, Marlahllfstrasse 38. szám.
Navy-KaDízsán valódi minőségben Práger Béla oy*fly"°-
rétz urnái -25)
Licitalions-Ankttndiguiio;.
Am 26 November 1878. wird die öffentliche Lizitation bei dieser Gemeinde über die Verpachtung des Weinschanks und des FJeischaussohrottung-Rechtes für dei Ortschaften Pete-ranec, Drnje, Sigetoc, Hlebine, Gola und Gotalovo, danu die Weinschanksgerechtigkeit bei der Drau-Überiuhr in Hlebine, Drnje, und bei der Eisenbahn in Keter (Zakanj); weiters der halbjährige Weinsohank in den Ortschaften Peteranec, Drnjo, Sigetec, Hlebine, Gola und Gotalovo, der viermonatliche Wein-schank im Orte Torcsec und zwar für die Zeit vom 1 Jftuner bis Ende April 1879. endlich die Marktgefälle für die Markte in Peteranec, Drnje und Gola; auserdem die Einhebung der Verzeh-rungs Steuer in allen obgenannten Ortschaften und von allen obgenannten Gerechtigkeiten nach dem von der hohen Landes-Hegierung mit der Verordung vom 23 November 1877. Nr. 23.181 herausgegebene Tarife — für ein oder mehrere Jahre je naohdem die Verpachtung für die Gemeinde günstiger lauten, wird abgehalten werden.
Der Commission bleibt es unbenommen das Leztere, nämlich die Pachtzeit für ein oder mehrere Jahre bei der Licitation selbst zu bestimmen.
Vor allem wird jede Gerechtigkeit für sich ortschaftenweise licitirt, und dann alle Ortschaften zusammen. — Als Ersteher bleibt derjenige, der den meisten Anboth schriftlich oder mündlich bietet.
Bei gleichem Anboth hat der mündliche den Vorzug.
Die achriftlichen Offerte, welche im Sinne der Licitations-Bedingnisse lauten, gestempelt, und mit der Caution versehen sein müssen, in welchen die zu erstehenden Keohte genau angegeben au sein haben — müssen vor der mündlichen Licitation Ubergeben werden. — Die übrigen Lioitations-Bedingnisse können alle Tag während der Amtatunden im Gemeinde Amte eingesehen werden, und die vielleicht nöthigen Auskünfte mündlich gegeben werden.
Die Herren Licitanten, welche auf die Einhebung der Ver-zehrungs- Steuer au licitiren gedenken, werden darauf aufmerksam gemacht, dass die Licitations- Bedingnisse mit der oben angesogenen hohen Verordnung gegen die hier bis nun gewesenen wesentlich geändert sind und der Tarif erhöht.
Gemeinde-Amt.
Petcrane am 8-ten Nov. 1878. (738 3-3)
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALÁI KÖZLÖNY
NOVEMBER 21-én 1*78.
lugek mai ipolauból 1.30, 1.80, színesek 1.65, 1.90 vászonból 2 irt 40, 3, 3.50, gatyák 1.66, 1.80; 14 éveseknok ingok madapolauból L frt <10, 1.90, színesek l 75, 2.10, vászonból 2.1)6, 3.15, 4 frt, gatyák 1.65, 2 frt; 16 é v o s e k u e k madapolauból 1.60, 2.10, uziuesok 1.75,
2 20, vászonból 3, 3.60, 1, 4 50, gatyák 1 75, 2- 2.20.
Kész fehérncmiiek leányok számára, minden nagyságban és minösugben, ugyszinte csecsemők számára, melyekről kivanatra nagy árjegyzékünket boimeutesuu bektildjük. Továbbá ajánljuk nagy rukiárnnkat vászon
és asztalnemüekben. Rumburgi vászon, 42 mélur (54 tófj vége 23, 24, 25, 26, 27, 2b, 30, 32, 35, 3», 40, 42 45, 60, 120 frtig Hollandi vagy Irlandi vászon, 3u méter (60 rőt) 22, 23, 24, —, 2», 2«, 3o, 32, 34, 33, 40, 45, 50, 100 frng. Hollandi vászon, gyeruiek-iehiirneinllekre és agynt''inüekre 324,4 méter 02 röf) végű 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 50 frt. Creas vászon 23V* mélur t30 rőf; végo 10.60, 11, 11.50, 12, 13, 14, 16, 16, 17, 18, ltf, 20, 30 frtig. Lepedő vászon egy szelben, 29 méter ^38 ről) 12 lepedőre vego Já, 36, 38, 42, 44, 16, 48, 50, 100 írtig. Feher pamutcsinvat, ágyuemückro, 1 méter
3b, 4ti, 48, 68 kr. Madapolam vagy Ch.ffon, vége 40 méter (51''/, ról) tí.20, 10.40, 10.8»), 12, 13 60, 14, 17, 18, 21. Színes kanava»z, 23''/« méter (30 rőf; 9,
9.60, 1U, li, 12, 13, 14, 15 fit Színes ruhaperkalok, uus választékban 1
méter 36, 38, Ih, 5", 52, 61, 06 kr. Vászonzsebkendök, iiolgyck u» urak szamá-ru, tuczatja 2.50, 3, 3.i>0, 4, 6, 6, í, 8,
9, 10—20 írtig.
TÖrUlkÖZók, tlsAla va*Zon tuczatja 6.80, 6,
6.90. 7.50, 8, 9, 10. 20 Irt. Asztal kendők, tiszta Ion, tuczatja 4, 4.60,
5, 6.50, 6 30, 7, 8, 9, irt, abroszok 6, 8,
10, 12, 18, ¿4 szunu lyre, dm abja 1 frt 90 krtol 14 frtig.
Oamast asztali terítők, 6 «zemélyie 6.60,
6, 6.60, 7. 7.50 ''J, 10, 21 l''itig, 12 személyre 12, 12.50, 13, 14.50, J 6, lb, 18, 20, 40 frlig. 18 személyre 26. 23, 32, 4b frtig. 23 szeméi) ru o2, 34, 40, 50, 53, 76 frlig.
Káveskendók, színes és fehér, darabja 3,
3 60, 5, 5.50, 6, 11 írtig, csemege-kendők tuczatja 3, 3.50, 4.60, 6.63 kiig
Csipkefüggönyök, l ablakra 3, 3.60, 4, 4.60,
5, 5 60, 0.60, 7, 8, 9, 10, 16 frtig. Ágy terítők, darabja 4 60, 6, 6, linóm rip*. bői 9.60 ; asztalterítők 3.80, 4, 6 frt, ripsbŐl 7 Irt 50 kr. Ágypokróozok, 4.60, 6.60, nagyobb 6, 6.60 7-60, 8 60, 11, 14 forint 60 kr. Meny-.
asszonyi készletokkol 180 triói 1800 Írtig és foljohb, kész fehérnemfi és vászonban a legttzebb kiállitábhan szolgálhatunk, özekről árjegyzakünket kivan-ságra bérmenteseii k illőjük.

Xyujtsunk kezet a szerencsének!
375,000 birodalmi márka
vagy 218,750 forint
főnyereményt nynjt kedvező esetben a legújabb nany penzkisor-solas, mely .a magas kormány által jóváhagyva és biztosítva van.
Ezen uj tervezet előnye abban áll, hopy nébány hó főfolyása alatt 7 sorsolásban 42 600 nyeremenynek okvetlen Sorsol** alá kell korülnie, köztük esetleges 375.000 bir. márka vagy 218,750 frintnyi főnyreméuyoyel osztrák értékben, rész-leg pedig :
nap ki-
1 nyerem. á in. 250.000
1 nyerem. á m. 125 000
1 nyerem. á m. 80.000
1 nyerem á m. 60.000
1 nyerem. á m. 50.000
1 nyerem. á in. 40.000
1 nyerem. á m. 36.000
3 nyerem. á m. 30.000
l nyerem. á m. 25.000
6 nyerem. á m. 20,000
Ő nyerem. á m. 15.000
1 nyer. á m. 12 000
24 nyer á m. 10.000
2 nyer. a m 8000
31 nyer. á in. 5000
61 nyer. á m. 4000
304 nyer á m. 2000
502 nyer. á m. 1000
621 nyer. á m. 500
675 nyer. á m. 250
22850 nyer. á m. 138
stb stb.
A legközelebbi első. a7. állam által biztosított nyercménv-huzás pénz-kisorslása hivatalosan van raegallapitva a sorsjegvék következő össeegbe kerülnek:
1 egész eredeti sorsjegynek ára c«ak Ő márka vagy 3 frt 50 kr o é b
J Í41 . '' - r 3 . . 1 „ 76 w n
1 negyed , „ „ 1 -|s , „ _ „ 90 r
\ alamennyi megbízás az öszzeg előleges beküldése v;igy postautalvány mellet azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik, mindenki magát az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhez n megkívántató hivatalos tervezetek dij nélkül mellékeltetnek minden húzás után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a kiratalos huzási jegyzéket
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az állam jót-áilasa mellett történik <« akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczaiu fennálló összeköttetéseink által kézbesittethetik.
állalatnnknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok mas teklntelyes nyeremeny között gyakran az első főnyereményeknek örvendvén az. melyek az érdekelteknek közvetlenül Siettettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre számíthatván, kéretik, már a közeli húzás miatt 18 minden megbízást minél előbb, de mindenesetre f évi november 30 lka előtt közvet. lenül alulírott bankházhoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és váltó-üzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vasúti részvények és kölcsönsorsjegyeknek." U. ¡. köszönetünket fejezve ki ezennel irántunk eddig tanúsított bizalomért, telkérjük az uj kísorsolásnáli részvételre, fő-torekvesünk ezentúl is oda iránynland, mindenkor pontos és szilárd szolgalat által tisztelt érdekeltjeink teljes megelégedését kiérdemelni. Föntebbiek. (717 ][ 3_g)
Kattus János Bécsben,
am Ilof Nr. 8. a városi tűzoltó laktanya mellett
raktáron tart és áruknak valódisága melletti jotálláaaal^olád : Valódi orosz vizaholyagot, különlVlo olcsó árakon. Valódi ííolatine Lain^,
Csersav, cznkor-szin, (741 3—ti)
Szivattyugépek gyári-árakon,
Vulkanisitlt amerikai kantsuk-tömlök minden térfogatban.
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Einladung zur Ueiheilieung
an den Gewinn-Chanen der vom State Hamburg garautirten grossen Geldlotterie iu weicher über
7 Hill. 792,800 K.-Mark
13. Mai 1379. sicher ge-
vom 11. Deczerober 1878. bis wonnen werden müssen.
Der nett''"'' in 7 Claasen eingetbeilte Spielplan enthält ter 82.500 Loosen 42 600 6ev»lnne und zw.ir ev.
375,000 R.-Mark
speciell aber
un-
1 Gew. á M
1 * á M
1 m á M
1 á M
1 á M
1 ») á M
1 á M.
3 5, á M
1 1» á M
6 M á M
250.000 r. G •w. á M 15.0 00
125.000 1 „ á M. 12 «W
MO.OOO 24 , á M. 10.000
i;o,ooo 3! - á M. 5OO0
50,000 Gl á M.
4O.000 300 . á M 2000
36.0OO 500 . á M. 1000
30,000 621 . á M. 500
25,000 675 , á M. 250
20,00o 22.850 , á M. 138
etc. etc.
Gewinnziehung ist amtlich und unwiderruflii ■h a ''1 den
11. und 12 December d. J.
festgestellt und kostvt hierzu
das ganze Originalloos nur B R Mark oder fl .''»'' t das halbe . ,3 . rt
das viertel „ l''|, 90 Kr.
und werden die6e vom Staate garautirten Originalloose [keine verhüteten PromessCu) gegen Einst''ndunng des Betrages, gegen Postvorschuss o 1 er Tost Einzahlung nach den entferntesten (regenden von mit firanco verwandt.
f>as Haus Steindecker hat binnen kurzer Z-*it gros-e Gewinne von Mark 125 000 80.000, 30,000. 20.000, mehrere von 10.000 u. s. w au seine Interessenten muhe, ahlt und dadurh viel zum (ilücke zahlreicher Famili-n beig-tragen.
Die Kinlagen sind im Verhältnis der grosser Chancen sehr unbedeutend und kann ein Glück versuch nur empfohlen werden ; kleine Beträge kann man auch in Postmarken einsenden
Jeder Theilnehmer erhält b-i Bestellung den amtlichen Plan und nach d«''r Ziehung die oHiciollen Gewinnlisten.
Die Auszahlung oder Versendung der Gewinne erfolgt planmäs«ig und na<-h Wunsch der glücklichen Gewinner
Aufträge beliebe man umgehend vertrauensvoll zu richten an die bemährte alte Firma 739 3—5
M. Steindecker, Dammthorstrasse
Bank- Wechselgeselschäft, Hamburg.
f e j ó t e (Schweizerei)
40-100 tehénnel kedvező feltételek mellett kibérlésre kerestetik. Ajánlatokat Z. Z. jegy alatt Láng Lipót hirdeté-2—3) sejj felvételi irodája — Budapest 8 Dorottya-utcza 8. — eszközöl.
Gespensterhaft
sali die Noth bereits zur Thür herein, als ich mich, trotz der v i e 1 e n auf diesem Gebiete erlittenen Misserfol-g e, entschloss meine Zuflucht zu dem Literarischen Bureau in Berlin S, O. Naunynstr. 54 a. zu nehmen, das bereitwilligst Rath ertheilend, mir durch rechtzeitige Erlangung eines Ternos zur Hilfe kam.
Möge diese schriftliche Anerkennung meine Dankbarkeit bezeugen. (727 1 — 1)
Temesvar.
Carl Thiede.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
K0LLARITS JÓZSEF és FIAI
legelső
kész fehérnemű, vászon, asztalnemű és szövött áru gyáriraktárukban az ,YP8ILANTI -hoz
IludapeBteii, váezi-utcza 5. sz. alatti áruházban
kaphatók
mindennemű kész ftrfl-, női és gyermekfehérnemOek, vtisznak és
a s z t a I ii o m ii e k
a legnagyobb választékban és kitűnő minőségben a logjutányosb árakon
Férfi Ingek, rumhurgi, hollandi vagy irlandi
vászonból, darabja 3, 3 50, 4.—, C, 7,
H, 10. 12 frt.
Férfi Ingek, hímzettek, madapolanből, melle vászon, darabia .''{, 4, f), <i, 7, 8, 10, 12, 14—WO frtig. Férfi madapolan-lngek. darabja 2, 2.60, 3.M), 4 írt.
Férfi szines Ingek. 1.60, 2, 2.50, 3, 3*60frt.
Két külön gallérral 2 f>0, 3, 350 frt. Férfl szines angol oxford Ingek, darabja
2.50, 4,75," kél külön gallérrul darabja 2.8<», 5 frt.
Férfl gatyák. magyar, fé''maeyar vagy fran-czitt szabásra, pamutból 1.20, 1.80, 1 6(1, vászonból ! 50, 1 •>!», 1.7ft, 2 frt rilin-
burgi vászonból 2.25, 2 50, 3, 3 frt 50 Ferfl-fehérhari8nyak, pamutból fehér vagy szines tuczatja 4, 4.60, 5, 5.f>0, ő, 6 50. 7, 7 60, 8—14 frtig, czérnából, fehér tuczatja .H 60, 4, 1.60, ft «i, 7, 8, 9 írt, 11 írtig. íélliai ÍMiyak, fehéritetlen vászonból varrottak, tuczatja 4.50, ''i. 7 frt. Férfl zsebkendők, fillér vászon tuczatja 3, H 50, I, 4.60, 5, 0, 7, 8, 9, 10, 12 frt. 20 frtig.
Férfl Z8bkendŐk, vászonból, fehér szilien széllel (>•—, 7''50, y — írt. batisztból szines lel 7 írt 8 frt 50, S''/inea patnutzsebkeu-dők dbja 30 Ur, 3"> kr, 40 kr. pamut hulife/.i/si''hkfiidők szines széllel tucrat-ja .1 írt.
Ferfl gallérok, minden formában, legtíno-
mabb tezatja 3 írt, 3 írt 50. Férfl kézelők, tuczatja, 12 pár 6 írt, «; frt Női Ingek, rumhurgi vászutiból, sima, dbja J 25, 2.60, 3, 3.50, 4 — frtig, slingelt 3, 3,50, 4, 5 íitig frauezia mell varrással és hímzettek 3.60, 4 —, 4.50, 5.50, 6, 7, 8, 15 frtig. madapolanból sima 1.50, 2 frt slingelt 2.60. Ngl haló corzettek Inudapolanból egyszerűek 1 :10. 150, díszített 1.75,2.86, 2.60 3, 3.5(1. 4. 4 50, ft, 10 írtig. Nói labravalok, madapolanból, sima ize-gélyzett. dbja 1 «0, blingelt l.ÜO, díszített
2.25, 3, 3 60, 6 írtig. Nól alsószoknyak. niaiiapolunból, szegélyvk-kel és díszítéssel, darabja 2.50, 3, 3.25, 3 50, 4, 4.50, 6, 15 írtig, ubzálylyal 4, 5, •i, 7. ö, 20 írtig. Nól harisnyák, pamutból kitűnő minőségben tu.zaiju 6. 7, «, 9, 10, 11,12, 1», 22 forintig színesek pamutból, párja 75, 30, 90, kr. I üO, 1.30, 1 50, 3.50 krig. Nól zsebkendők, fehér vábzonből, tueztja, 2 50, 3, 3.50, 4, 5, (!, 7, 8, 1« frtig, an-k; ol czéruaba tiszt hói, fehér, 4, 4.50. 5, B, 7, 8, 30 írtig. NŐI franozla derek fűzők. (Mieder,) dbja
I.30, 2 30, », 3.50, 4 —, 4 fit 50 krig. Fiu Ingek, *> évesek számára madapolanból,
dbja 1. 1.40, színes, 1 frt 26, I 40, vászonból "J 10, 2.40, íélmagyar gatyák 1 10, 1.20, 8 évoseknek ingek madapolanból 1.10, 1.50. színesek 1 26, 1 55, vászonból 2.20, 2.45, gittyák, 1.20, 1.40 ;
10 év esek ne k, madapolauból 1 25,
1 95 »zinni.uk 1 00, 1.76, vászonból 2.30,
2 tíO gatyák 1.36, l .OO, 12 éveseknek.
Az Anik legjtilányosbun »zaboltak a ha valami a megvett vagy rendelt tárgyakból akár mi oknál fogva tetszésre nem It-nne, 14 naji alatt, ha az hiszelvétyUukkel el \an látva. iieUHsak »ziveben kicseréltetik, de kívánságra az érte lizetetett összeg is vinszaadatik.
Le\ él általi nn grend elések még a* nap, melyen érkeznek, MiKHiüs tig) »doimiiel és pontosan es/koziillBtiiek és csomagolási dijt nem számiliink. (600 10— *)
BCIRDBTMÉN Y.
Legfelsőbb meghagyás folytán őzen n el megíiidittatik
A JÓTÉKONY CZKI''.OKKA SZÁNT f
Vll-ik ÍWAGY. KIK. ÁLLAMSOHSJATEK,
melynek tiszta jövedelme ö CSÁSZÁRI ós APOSTOLI KIRÁLI FELSÉGÉNEK
1877. október 31-én kelt
L E G F E L S Ő B 15 E L II A T A R 0 Z A S A F 0 L Y T A N
a budapebti első gyermekmenhely-egylet, a/, országos ki*dedóvó-egyehülel, a bulaton-ídredi
szeretfthúz és székhely-L''dvartiely városban lévő megyei közkórház javára fog fordíttatni K sorsjáték összes, 3340 nel niogálhipitott n\ercinénye a/, alább kővetkező játékteiv szerint
200,000 forintra ru(ni(ik, és pedig az J. főnyeremény 80,000 frttul H(j darab 1000 frt«»H ü"/0-os magyar arany járadék-kötvényben,
a 11. fóiiyereinény 20(000 frttal készpéiisben, 1. nyeremény 5000frttal öszessfn 20 ÍR0 frt <». é. lOOnyerumény 100 írttal összesen lO.OOOfrto ó.
woo „ n 10.0(10 . B r 200 '' „ '' 50 , . 10,000 B n B 10 „ 1000 . n 10.000 „ „ . 3000 , 10 . „ 30,000 B B . 20 ,. 300 . 10 000 B B .
A húzás vlsszavonhatlanul 1878 évi deozember hó G án történik
/*-*£/// sorniegy áru ''i frttal o, /-. ran megállapítva. Sorsjegyek kaphatók : a lottó ígazgstóságnál Kudape^ten (íóvámepdlet) ; valamennyi lotto-, só és adóhivatalnál; a legtöbb posta hivatalnál; és minden városban és nevezetesebb helységben
felállított sorsjegyáruló közegeknél
A mayy. kir. lottolgazgatóságtól. (724 6—6) Budapesten, 1878. évi októler hó 0 án. MÖTt''NZ ALAJOS, (Utánnyomat nem dijaztatik.) m. k. osztálytanácsos és lottoigazgutó.
NAGY-KA MÍ8 A, 1878. november 24-én.
94-iK: szám.
Tizenhetedik évfolyam.

!
Előfizetési ár:
3 frt [
egesz evre
fél évre . . 4 „
negyed évre . . - n
JEgi/ s%Am 10 kr
Hirdetések
6 hasábos petitsorbsn 7, másodszor 6 S minién további sorért 5 kr.
nyílttérijén
soronként 10 krért vétetnek fel Kincstári illetek minden legyes hirdetésért különf '' 30 kr Étetendő.
1 A li

különf
előbb
lap szellemi rámát Ulető közlemények szerkesztőhöz.
anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők : NAGY-KANIZSA. Wlass lesház.
Bérmentetlen levelek, csak ismert mnnkatár saktól fogadtatnak el.
Késiratok vissza küldetnek.
V-K an Izsft város helyhatóságának nemkülönben a „11.-kanizsai kereskedelmi
I KÖZ LÖN Y.1
8 iparbank", „n.-kanizsai takarékpénztár*, a „zalamegyei általános tanítótestület", a n.
jKésirí gc^-
kanlzsai
kinded-neveló egyesület*, a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külválasztmánya- s több megyei és rárosi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A bagatell törvény áldásai.
Alig mult fél éve, hogy a kisebb polgári peres ügyekre vonatkozó 1877. 22. t. czikk, vagyis a franczia szójáték szeriut „bagatell" törvény életbe lépett, már is ijesztő mérvben nyilvánulnak ezen törvény áldásai.
A kik azt hitték, hogy a bagatell törvény nyel a népet jó és olcsó igazságszolgáltatással ajándékozzák meg, azok kezdik már e rövid idó alatt is belátni azt, hogy ezzel ugyan fiascot csináltak s a népboldogitás ezen neme ezúttal nem sikerült, mert épen ellenkező czélt értek el általa, mint a mit elérni akartak.
A bagatell törvény hivatva volna a kisebb iparosokon, kereskedőkön, a kisebb hitellel járó üzlettulajdonosokon s általában a nép azon szegény osztalyain segíteni, a kik üzletkörük, vagy vagyoni viszonyaiknál fogva magasabb hitelmüveletekbe és kölcsönzésekbe nem bocsátkozhatnak, vagy másrészt magasabb összegekre rugó hitelengedélyezésekre, vagy kölcsönökre igényt nem tarthatnak ; és a törvény áldásai épen ellenkezőleg csakis ezen osztályokat sújtják és pedig ér/.ékenyen.
A kézművesek, kisebb kereskedők, korcsmárosok üzletük természeténél fogva még ha akarják sem kerülhetik el, hogy egyszer-másszor ne hitelezzenek, mig az üzlet terjedelme nem engedi meg azt, hogy egy-egy fogyasztónál a hitelezett összeg az 5() frtot is túlhaladja, már pedig a kit körülményei azon szerencsétlen helyzetbe hoztak, hogy valaki 20 írtig adósává lett és az adós a távolabb fekvő helyen vagy községben lakik, az követelésére bátran keresztet vethet; a kinek követelése pedig az
50 frtot tul nem haladja, örülhet, ha azt felébe, harmadába valaha megkaphatja s vigasztalhatja magát azon jámbor közmondás sovány megnyugtatásával, hogy „veszett fejszének nyele fordult".
A 20 frtig rugó követelések megítélése és behajtása a kö/ségi bíróságokhoz utasíttatott s a birói illetőséget alperes lakhelye határozza meg, a 20 frtot meghaladó, de őü frtnál nem nagyobb követelésekben pedig a békebirák, respective: a járás, vagy szolgabirák ítélnek, (mert kizárólagos speciális békebiró nagyon kevés lehet az or szagban, legalább az egész dunántuli kerületben ilyent egyet sem tudok), de költségek, képviselői dijak sem a községi, sem a békebirák által nem állapithatók meg.
Ha most már van valakinek olyan adósa — pedig van akár hánynak! — a ki 15—20 frtta 1 tartozik s adósának a lakása
— hogy többet ne említsünk — 3 4 óra járásnyi távolságra fekszik, az csupán azért, hogy a vonakodó adóst illetősége heh én annak a többnyire írni, olvasni nem tudó falusi bíró komájánál, vagy sógoránál bepanaszolhassa, gyalog vagy kocsin ezen 3-4 órai utat kénytelen megtennie, a midőn azután községbe megérkezven, vagy a bírót. \ agy az adóst nem találja oda haza. minél fogva csak egy későbbi határidőre lesz megidézhető, ha ugyan a községi bíró régi kenyeres pajtása iránti kíméletből az ismeretlen, idegen hitelezővel szemben a panasz felvételét s az ügy tárgyalását, mert ez is megtörténik
— egyenesen meg nem tagadja. A megta gadás ellen van ugyan recursus, de hat kinek van kedve ehhez a jogorvoslathoz is folyamodni, mikor előre is tudja, hogy a legjobb esetet, a követelés megítélésének
esetét is feltéve maga a recursus, az utána járás legalább is kétannyiba fog kerüini, mint maga a követelés a nélkül, hogy ezt neki valaha bárki megterítené, mert hát a szegény adóst, a ki mulasztásával minderre okot adott, legyezgetni kell, az ellen ezeu költségeket megállapítani nem szabad. A törvény sokkal méltányosabbnak tartja, hogy viselje és szenvedje ezt maga a hitelező, miért volt olyan bolond jószivü, hogy megszorult embertársán, mikor az szükségben hozzá folyamodott 15—20 frt hitellel, vagy kölcsönnel segített. Elégedjék meg azzal, ha az igazság kiszolgáltatásában vonakodó községi birót hivatalosan megdorgálják a panasz felvételére, tárgyalási határnap kitűzésére s a felek megidézésére „ szigorúan" felelősség terhe alatt" s más egyéb megszokott stereotyp kifejezésekkel utasítják, Igaz, hogy ez alatt már eltellett legalább is két esztendő, de hát az egy ügy ü hitelező ismét megteheti azt a két-három órai utat, a melyen már eddig hiába fáradt, végre mégis majd alkalma lesz tapasztalni a községi bíráskodás szellemi nyomorúságát s ha Themis serpenyője még most is adósa felé, annak javára találna billenni, azért még ne szállja meg lelkét az elkeseredés, mert ott az apellata-forum a járásbíróság. Ügyét oda fellebbezheti, hanem igyekezzék a köz>égi öregbiró urnák jól megmagyarázni, miszerint a tárgyalási jegyzőkönyvet — ha van — meg az Ítéletet a kir. járásbírósághoz hivatalból és írásban kell átküldeni, a mit ha ez nem akarna vagy nem tudna megérteni, ismét elölről kezdheti a már egyszer legombolyitott fegyelmi eljárást, igy azután, ha ismét elmúlt két esztendő után csakugyan sikerült ügyét az igazságszolgál-
tatásra hivatott szakjértő bíróság elé áttétetni, bizonyos lehet benne, hogy a perindítás eredeti napjától számított 5 — 6 esztendő mi:lva csakugyan megfogja kapni azt a 15 — 20 frt követelését a melyre már maga is elköltött legkevesebb 40 —50 frtot És ez a kép, amely itt körvonalozva van nem képzelet, hanem a gyakorlati életből merített valóság, aki nem hiszi csak kérdezze meg azokat a kiknek ily 20 frtig terjedő kisebb követeléseik távolabb lakó adósoknál kint vannak, újra meg fogja azoktól mindezt hallani, akik ráadásul még azt is elmondják, hogy ezen kisebb követelések befizetését legjobb csak az adós tetszésére és kényelmére bízni s ha az a fizetés helyett kényelmesebbnek tartja azt soha meg nem fizetni, legokosabban tesz a hitelező, ha szépeu bele nyugszik, s békességesen elhal-gat, mert annak behajtásáért perelni a hi-! telezőre nem csak hiába való fáradság, sőt még káros is, amennyiben a senki által meg nem téri tett költség magát a követelést mindenkor felülhaladja.
^Láttuk tovább, hogyan áll a dolog 20 frton felül 50 frtig terjedő követelésekkel, a melyek már idézett törvény szerint nem a községi bírósághoz, hanem a béke bírósághoz tartoznak.
Hála legyen ezen szerencsétlen törvény azon, talán egyetlen czélszerü intézkedésének, hogy a béke bírói állomásokkal fizetés nem jár.
Igaz, hogy ezzel a mi viszonyaink közt nem alkalmazható amerikai és angolországi béke birói intézményt akartuk utánozni, de hát bagatell törvényünknek egyedüli jó oldalát még is képezi, mert legalább azok a hivatal keresők serege, kik tanulás helyett
TÁRCZA
Emléklap.
^G. G.-uek
Ketten vagyunk e csöndes völgyben Merengünk nén án. szótlanul, — Mit egy sóhaj, — szívből fakadva, — Zavar ineg a mnlt álmiból.
Hulló levél száll ágról ágra, Rá felsivit az öszi szél S e puszta táj. — e fájó hangtól Keléled a borult kedély . . .
Lelkünk a múltba visszasxálva, El-el ím-rengünk csendesen ; „Emlékszik-e?". . Ká hallgatunk a a ¿zeniek ben egy köny megjtdeu. —
Hiu remény, — fájó örömről S miről nem szól, ah Istenein! — Felejtsük el mi vissza nem jón, Előttünk áll jövó. jelen.
MÓR
Elhagyatottan.
— Beszély. —
B. J. tói.
(Folytatás.)
Hát mi ebben a kegyetlenség? talán az, hogy nagyanyád annyira szeret?
Hej lennél csak oly árva mint én, tudom, hogy elmenne a kedved attól az első levéltől, az ily szülői szeretet után.
Mindegy, — mondá Redényi, — nekem mindent meg kell tudnom.
E napokban még haza fogok utazni.
Minden tartoztatásom hasztalan volt, pedig a pénzt úgyszólván csak hireból ismertük, mert a jeleni 80 frtot a hitelezőknek kellett adnunk, különben lehúzzák a bőrünket.
Rajtam volt a sor a bajon segíteni. Elrendeltem a mozgósítást. Mindent ami csak értékkel birt össze pakoltam, és szépen elrendeltem a zálogházba
Szegény vigasztaló fuvolyámtól búcsúztam el legnehezebben, mert gyanitám, hogy ez végbucsum leend. Eddig már talán a müncheni operaházban fújnak rajta egész más nótákat, mint a melyektől az én árva lelkem oly sokszor felvidult.
Együtt volt a pénz. Redényi megindult hazánkba, hol fájdalom én még ott is houta-lan voltam. Hisz engem nem várt senki, nékem nem volt senkim, kinek viszont látásáu örülni, — hanem volt ott egy kis sir kert, hol oly hamar nőttek egymás mellett a fejfák, hogy szinte félek, hogy nékem alig jut hely.
Megkértem Redényit, hogy látogassa meg az én kedves halottaim, kik oly egyedül hagytak e nagy világon, mert velők vitték minden boldogságom. Kértem vigyen izenetet szeretett hazámnak, melyhez hontalanul is oly igen tudok ragaszkodni.
m Redéjyi távozása engem igen lehangolt.
Néhány nap és ő otthon volt. Karolin tant ott ült a ház előtti kertben kézi munkával foglalkozva, s talán épen szeretett fiára gondolt, midőn Redényi egyszerre csak mellette termett.
Az éltes nő midőn megpillantá gyámfiát — a meglepetés és csodálkozásból alig tudott kiábrándulni.
Felugrott helyéről, át ölelte az engedetlen
gyermeket, — és sírtak mindketten a tulbol-dogság örömében.
Te rósz fiu hát miért j >ttól haza, hiaz kértelek, hogy ezt ne tedd.
De most már csak nem eresztelek el néhány hétig, -- hiaz nélküled oly hideg és elhagyatott az éltem.
Redényi hallgatélagon köszöné meg e nagy szeretetet és hálaérzetiieg megcsókolá sze-szeretőjótevője kezét.
Az első nap boldogságát mi sem zavará meg. Mindketten igen boldogok voltak.
A nevelő anya elsorolá Redényinek, hogy Kikhez menjen mindenhová látogatóba. Redényi csak várt, hisz valakit, kifeledett gyámanyja, hová pedig szintén el kell menni, — de midőn minden várakozása meghiusult, — ugy maga emlitá fel, hogy hisz Jolánékat kifeledte.
Oda nem mehetsz édes fiam, mert azt" atyád és én meg nem engedjük.
Édes fiam ugy hiszem, hogy máris kitaláltad, hogy miért akarlak én téged szerető karjaimtól távol tartani.
Nékem igen sokat nem szabad megmagyaráznom, de egyre igen kérlek : mondj le Jo Ián szerelméről, mert ő nőd soha nem lehet.
Redényi megsemmisülve érezte magát. Ismerte Karolin nevelőanyja határozott jellemét.
Elereszté nevelő anyja kezét, és megtört bánatos hangon előadá, hogy ő már örök hűséget esküdött Jolánnak, és nélküle élni nem akar, de nemis tud.
Az éltes nő felkelt ülő helyéből hallgatagon végig Iépdelé a szobát és Redényi előtt megállt.
Kedves fiam, előbbi szavaid nyugalmunk megölője, és ha szándékod meg nem változta-
todd, ugy tud meg, hogy nem vagy többé fiam, nem éltem boldogítója, hanem egy tőlem kitagadott és megátkozott hálátlan fiu.
Anyám! sikoltott fel szegény barátom, és leborult a kérlelhetlen nő lábaihoz.
Az Istenért ne mond ki többé azon irtózatos szót, mert én már nem változhatom.
Ugy légy hát átkozott te engedetlen gyermek. Csaljon meg minden lépteden azon szeretőd, ki nőd még sem leend soha.
A szigorú nő maga is megborzadt ezen szavak kimondása után. Remegett az egész valójában, és kimerülten egy támlás székbe roskadt. Szava elhalt, csak rémes fuidoklása hallatszott a szoba magányában.
Redényi nemsokára magához tért és visz-szanyerte férfias nyugalmát.
Anyám itt áll előtted egy tőled kitagadott és megátkozott elhagyatott árva. Hogy miért sujtál átkoddal, ezt már nem kérdezhetem, mert azt néked tudnod kell; de Isten a tanúm, hogy én ártatlan vagyok, és hogy legnagyobb hibám az, hogy igen tudok szeretni.
Átkod után már nem lehetek többé fiad. Kimondád ezen irtózatos szót, ós én mégis változatlan fogok maradni. Nékünk válnunk kell, b talán örökre.
Fogadd végbucsuként örök hálámat. Légy meggyőződve, hogy én szeretni és becsülni foglak a száműzetésben is örökké.
Kérlek emlékezz meg néha kitagadott árvádról, ki néked annyi hálával tartozik.
Fiam 1 Sikoltott fel a szegény nő, de akkorra már Redényi elhagyta a gyászos szobát.
Oh! nem, nem, az lehetetlen, hogy fiam vissza ne térjen, hisz ő mindig oly jó és engedelmes volt.
ZALAI KÖZLÖNY.
NOVEMBER 24 én 1878.
ban rendkívül esős volt ai egyenlítői légáramlatok uralkodása mellett. F.
— A nagy kanizsai kir. törvényszéki elnök nov. 19 és 20 in Letenyón volt, az ottani kir. járásbíróságnak ügykezelését megvizsgálni.
— Tombolával egybekötött tánczvi-galmát a helybeli iparos segédek nemes törekvésű önképző egyesülete ma, nov. 24-ón tartja a „Szarvas" vendéglő dísztermében; a kisorso landó tárgyak saját készítményei a tagoknak, mely körülmény méltó figyelmet érdemel, hiven jelezi ez a haladó munkásság önbecsérzetét s a lörekvő igyekezet jóságát. Pártfogás által bizonyára fokozódni fog.
— Ifalvina, a lánglelkü költőnő (O'' Donnel-Tarnóczy grófnő) Nagy-Kanizsán időzik. Vajha a kies Zala dalra buzditná rég hallgató dalnoknőnket!
— Zala-Eger szegen a rendkívüli megy egy ülés második napján Somogy m- gye átirata hat szavazat ellenében elfogadtatott, pártolólag felterjeszteni az országgyűlésre.
— Dr. Németh Antal Győr tankerületi fő igazgató t. hó 17 érkezett Sümeghre hol három napon át helybeli reál tanodában a tanmenetről szerezvén tudomást, innen Keszthelyre távozott. Midőn szerencsénk voltő nagyságát először üdvözölhetni, a tapintatos lan férfiú már is tisztelő szeretetet keltett irányában mindazoknál, kik minél többször óhajtják becses megjelenését! Vezesse a jó ég e változé kony időjárásbau kitartó egészséggel.
— A Dohány be váltás az idén Zalamegyében Nedeliczen deczember 2 — 21 én fog eszközöltetni.
— Rögtönbiráskodás. A „Zalai Közlöny" f. évi 92 ik számanak helyi hirek rovatában emiitett Fischer Jakab gyilkosa kézre kerülvén, ez a zala-egerszegi kir. törvényszék rögtönbirÓ8ága elé állíttatott. A rögtönbirásko-dás f. hó 20 án reggel 9 órakor kezdődött és 22-ig tartott, mely nap reggeli 9 órájakor az ítélet oly képen hirdettetett ki, miszerint vádlott — bizonyítékok hiányában — a rögtönbiráskodás alól felmentetettt és a rendes bünfe-nyitő törvényszéknek átadatott. Annál inkább hiszszük vádlott sulvos megbüntetését, mert
W O ''
már több izben volt büntetve.
— Igen érdeken röpirat jelent meg a napokban: „A közelmúlt titkaiból" czimen, az első füzetet néhány nap múlva követi a második s befejező tüzet. Annak vételekor bővebben szolunk hozzá.
— 9Bacsányi János.* Irodalomtörténelmi tanulmány. Irta Bayer Ferencz. Ára 1 frt 50 kr. Hazafiúi örömmel üdvözöljük a derék szerzőt e nagy szorgalommal, s fenkölt szellemmel irt tanulmányért, minket kettős, érdekeltség füz e becses mühez, mert Bacsányi Zalamegye szülöttje. Időt veszünk magunknak e kedves mühez tüzetesebben is hozzá szólani.
— Alsó-sxemenyei plébánossá a hazafias szellemű dert''k Körmeudy József alsó-lendvai segédlelkész ur neveztetett ki.
— Magyar-latin szótár, Szabó Szílveaz-ter gyári főgym. ny. r. tanártól, egy diszes kötetben megjelent, latin-magyar szótár, Caesar Cicero, Horac, Livius, Nepos, Ovid, Phaedrus, Quintillian. Saíust. Tacitus és Virgilhez; o mü Groas Gusztáv könyvnyomdájában jelent meg
Győrött; a kiállítás a nyomdának diszére válik. Ára 2 frt 50 kr. Kapha''ó Wajdits József könyv kereskedésében Nagy Kanizsán.
— Rapoch Gyula köz és váltó ügy-véa ur lakhelyét Győrből Nagy Kanizsára tette át, és néhai Dr. Freund Zsigmond ügyvédi irodáját átvette.
— A% állatok közt mily betegség uralkodik, jó lenne as állatorvosi osztálylyal útin vizsgáltatni, — macskák halomra döglenek, ac ebeknél pedig a víziszony a dühödés jelei nagyban mutatkoznak. .— ily eset adta elő magát Pötrétén, hol a bérlő lakása előtt folyó hó 8-án a reggeli órákban 3 dühös eb jelent meg egyszerre, és csak a bérlő kemény ropo-gáau fegyvereinek sikerült a szerencsétlen állatokat láb alól eltenni, ezekről azonban nem le het mondani, hogy „a mely ebnek dühös nevét közlik, annak »»1 kell veszni" azért még egyszer és figyelmeztetésül jó less az után vizsgálatot megtenni.
— A „Képes Családi Lapok'' III ik
füzete is megjelent 12 képpel, elől Gyulai Páléval. Mehner ez ujabb vállalata mindinkább tért nyer. Ara 30 kr.
— Uj xenemil Táborszky és Parsch urak nemzeti zenemükereskedésóben megjelent „Mollináry baka nóta" énekhangra zongora kísérettel alkalmazta Huber Sándor. Ára 60 kr.
— Dalárdák és zenélőkedvelők számára ismét egy érdekes mü jelent meg. Czime „Magyar nemzeti lant." Tartalma 200 magyar népdal férfi négyesekben. Ára 2 frt 50 kr. Szerkesztette: Goll János (Budapest II. ker. 20 sz.) Ez ügyesen összeállított dalgyűjtemény a legszebb népdalainkat tartalmazza. A dalárdák nagy hasznát vehetik. Az ö*zeállító nevén ki vül a következő zeneszerzők nevével találkozunk a műben : Aliaga, Bognár I. Egressy, Erkel Gyula, E. Jeiteles, Knahl A , Kovács E., Margiiai és Szentirmayéval.
— Rövitl hirek Gyalun egy szeszfőzde felrobbant, több egyén életét veszté. — Szepes falu teljesen leégett. — Bosuiába egyes egyéneknek szóló szállítmányok nem vétetnek fel a postán , mert a közlekedés hosszú időre fenakadt. — Bertát a híres somogyi kanászt elfogták. — Lembergben a rendőrség egy fak-lyásmenet alkalmával 30 egyént megsebesített.
— Troli pécsi kanonok 20 ezer forintot adott a beteg papok segélyezésére. — B^cs város ÍOOO db. egy forintos ezüst pénzt osztott ki a Mollináry bakák közt. — Eddig 102 socialista egy-lett záratott be. — A czár betegsége aggasztó.
— Váczon alul egy hajó a Dunába sülyedt 19 ezer fej káposztával. — A magyar természet tudományi társulatnak 4998 tagja van, köztük 66 nő. — A skuptsina Nisben megnyílt. — Csernatoni Fiúméban képviselővé választatott.
Irodalom
— Régi magyar könyvtár. Az 1531 — 1711. magjelent magyar nyomtatványok könyvészeti kézikönyv»''. Irta Szabó Károly. Ez a czime. egy az Akadémia kiadásában legközelebb megjelenő magyar könyvészeti munkának, melynek szüksége ugy a tudományos irodalom mivelőirc ós könyvtárak kezelőire, mint a hasai könyvárusokra nézve ma már igazán égető.
hivatalt állás helyett czimet, munka helyett fizetést hajhásznak, ezt a tért azért nem özönlőtték el s igy nem kerülhetett az Ügy olyan béke birák kezébe, kiknek jogi ismereteik nem lévén, képzettség helyett a pat-riarchalis „józan itéló tehetségére szoktak hivatkozni, hanem megmaradt azoknál, kikhez az ilyen peres ügyeknek természetöknél fogra tartozniok kell, megmaradta jogi képzettséggel biró szakembereknél a kir. járás-biráknál. A 20 frtot meghaladó 50 frtig terjedő követelések behajtása tehát már kevesebb bajjal és idővel jár, de azért van itt is baj elég.
(Folytatása köv.)
Helyi hirek
— A megyei közgyűlésen 114-en sza vaitak a közigazgatási bizottsági tagokra, és pedig Glavina Lajos úrra szavazott 107. Háczky Kálmán úrra 99. Belus József úrra 76, Nagy Károly úrra 74. Molnár Elek úrra 65, Árvay István úrra 58. Ezenkívül legtöbb szavazatot nyertek Szalacsy Farkas ur 53, Csil-lagh Gyula ur 33, Horváth Károly esperes ur 32, Nóvák Ferencz ur 19, Ujlakv József ur 11, Dr. Berger Ignácz ur 10, Pály János ur 9, B. Putheani Géza ur 9, Molnár Pál ur 5 stb. A fentnevezett 6 bizottsági tagokon kívül tagjai még Skublics István, Horváth Mór, Sélley László és Thassy Miklós urak.
— Letenyei járásorvosnak Smerth Rubin ur választatott meg; örvendünk az ősz, derék lengyel, de magyar érzésű orvos megválasztatásán.
— jÉrdekes angol utazó volt jelen a zalamegyei utóbbi közgyűlésen, ugyani» Mr Mashel ur, ki legszebb férfi korában van, 18 évig volt a „Jó reménység tokánál", muraközi birtokos Vrana ur vendége. Jelenleg hazánkat utazza be.
— Meteorologiai észleletek a nagykanizsai lőgymoasiumnál 1878. évi oktober hóban. Közép légnyomás: 746 55 millimeter; legnagyobb légnyomás: 754 8 mm. 3-ikáu délután 2 órakor; legkisebb légnyomás: 736 8 mm. 28-ikán délután 2 órakor. — Közép hő mérséklet: 12.14°C; legmagasabb hőmérséklet: 21 4°C 28-án délután 2 órakor; legalacsonyabb hőmérséklet: 2 2fC 3l-én este 9 órakor. — Közép paranyomás: 9*22 mm. — A levegő közép nedvessége százalékokban: 87-2°/0; legcsekélyebb nedvesség: 52°/0 3-ikán délután 2 óra kor. — Közép felhőzet (0 tói 10 ig számitva''.:
5-9; egészen tiszta ég (0 val jelölt) észleltetelt
6-szor, teljesen borult 10 zel jelölt) 28-szor. — Közép szélerősség (0 tói 10-ig számítva): 1*8. — 5-nél erősebb szél észleltetett 1 napon. 93 észlelet közül jegyeztetett összesen 78 széi, és pedig : északi 19, északkeleti 4, keleti 1, dél Keleti 11, déli 22, délnyugati 20, nyugati 1, északnyugati 0; szélcsend pedig 15 szőr. — A légköri csapadék (eső) havi összege 111.05 mm. Eső esett 14 napon, legtöbb (24 2 mm.) 31-ikén: köd volt 6 napon, dér volt 2 napon, dörgés hallatszott 16. és 28 án. - - Az egész hónap átaia
Igy múlott el egy pillanat a másik után, de Redényi csak nem jött, s ki tudja mikor fog megjönni.
Redényi lépteit egyenest Jolánékhoz iráayzá.
Midőn a kerthez ért egy élet vidám ós valódi szép kis leányt pillantott meg a kertben.
Jolán alig ismerte meg Redényit.
De midőn semmi kételye már nem volt ugy örömtől sugárzó arczczal futott eleje, és egy forró kézszorítással meg mondott mindent.
A tulboldogságban nem vette észre azon nehéz, zivataros felhőket, melyek barátom lelkületét befellegzék.
Redéoyi röviden elmondott mindent, mi közte és nevelő anyja közt történt.
Szegény kis Jolán, hogy könyezett ő is e nemvárt eset felett.
Redényi szakitá meg a kinoa csendet.
Nekem még ma távoznom kell. Isten veled édesem. Egyre kérlek: légy hü és ne feledd eznlékimet, mert en esküszöm, hogy síromig szeretlek.
Történjék bármi, én nem fogok változni. Mától fogva önerőmből fogok élni. Kívüled nincs semkim e világon, és épen eaért megfogom mutatni, hogy irántadi szerelmem né kem százszorta többet ér mint minden örökség.
Szegény kis leánynak ugy fájtak e szavak, hisz ő mind ennek az oka.
Oda nyujtá parányi kis kezeit és a hála érzet ártatlan öntudatában oly félénken sugá Redényinek: hogy csak érte fog élni holtaielan.
Redényinek sietni kellett. Még egy forró kézsaoritás, egy Isten hozzád, és ő megindult a ■agy világnak elhagyatva és megátkozva.
Már rég lenyugodott a nsp, de a ü sze
rető még mindig ott állt a kert mellett, és nézett a messze távozó után. 0 maga sem hiheté, hogy miatta elhagyja otthonát, családi boldogságát, fényes anyagi j5vőt ós mindezekért nem kér egyebet, mint viszont szerelme hűségét. Érzé szive mélyéből, hogy mennyi hálásszerelemmel tartozik iránta, ki őt oly forrón tudja szeretni.
Végre eljött az esthomály ós az esti szellő oly busán susogá Jolánnak Redényi bucsu szavait.
Szive oly aggasztóan vert a távozó után. Félve tekintgetett maga körül, de az est homályán kívül senkit sem látott. Ekkor megeredtek könyei, ós sírt, sirt soká, — hisz ki tudja mikor látja őt ismét viszont.
Ismét együtt vagyunk Redényi vei Münchenben. Megérkezése után mindent megtudtam.
Teljesen megtörve érkezett meg. Vigasz-talásról szó sem lehetett; de annál több jutott a koplalásból, mert Karolin néni megtartá szavát é* egy krajczárral sem segité többé Redényit.
Valóban bámulandó volt barátom szorgalma. Tanárjai segítségével néha csak akadt vevő festményeire; de azért mégis igen sokszor koplaltunk.
Egy napon házi gazdánk, — egy derék szabó majszter, — koezogatott a szobánkba: Midőn be lépett és körültekintett, elkezdte ho-pasz fejét jobbra, balra hánydálni. Eleinte nem tudtuk, hogy mi az ördög lelte majszterünket, de utóbb csak kirukkolt, hogy itt bizon nagy a szegénység, de még nagyobb a hideg. Látni lehetett, hogy mennyire csodálkozik azon, hogy Redényi, hogy tud itt festeni. Midőn minden képet végig nézett, és szobánkba jól átfázott, — hát csak elkezdé, hogy ő bizon azért jött,
hogy ha netán nékünk valamely fölösleges pénzünk lenne, hogy juttatnánk néki is valamit a házbér fejében.
Természetes, hogy éu elnevettem magamat; de Redényi csak biztatá, hogy e napokban egy festményét elárusit, és igy ő lesz az első, kit kifizetünk.
Oh kérem — rebegé szegény gazdánk — nem oly igen sietős, pedig szegény maiszter már az nap koplalta velünk együtt a harmadik nagy péntek napját, noha farsang volt.
Oly hosszú telet még soha éltemben nem éltem át. Valóban sokat szen ved tünk
(Folyt, köv.)
Esküvőre harangoznak.
L«kílv5re harangoznak, jaj nekem ! . . . Mo«t esküszik hűtlenné vált kedve*c::i . . . Szomorúan szól a harang kis nyelvo, Mintha bánatom sírna ki belőle . . .
Hogy «ivéből beszél a lány ne higyjék ! Hű szerolmet nekem százszor esküvők . . Jaj, de százszor hazudott » : a hamis. Megcsalt engem. — megcsalja az istent is. .
Fénylik, ragyog a templomnak keresztje, De nem ugy, mint kúirt szemem könycsej»pje . . . Könnyeim is ma folynak utoljára. Kiapadt már mély kesprvem forrása ..
Kong a harang, kong . . . , de olyan basán nem, Mint ha temetőbe visznek majd engem . . . Húzzak. . . huzaák... s a kis haranK ezalatt, Fájdalmában, mint a szivem, -- meg''iasad ...
KüMIYES KÁLMÁN.
Majdnem 20 évi lelkiismeretes fáradozás eredménye ezen munka. Szerző már 1860 ban megkezdte a csimmások gyűjtését, az erdélyi Múzeum könyvtára után legelső gondjának tartotta a kolozsvári rom. katholikus, református unitárius főiskolák, valamint néhai gr. Miké Imre, néhai báró Radák Istvánné s néhai Mik<> Sándor régi magyar könyvek ritka péld ányai-ban gazdag, sót egyetlen példányokkal is dicsekedhető könyvtárait átvizsgálni. Ezután ki terjesztette kutatásait az erdélyi közkönyvtárakra, a maros-vásárhelyi Teleki-, gy uía-fehér-vári Batthyány- s szebeni Bruckehthal könvv tárra; utóbb Erdélyt, a régi magyar könyvek nek annyi dúlás után is gazdag kincstárát min den irányben beutazva, átkutatta kevés kivé tellel akülöDböző felekezeti főiskolák és gym nasiumok, a kolostorok és egyes főúri családok könyvtárait. Végre a legközelebbi években be végezte hazánk leggazdagabb három könyvtárának, a Magyar Nemzeti Muzeum, a M. Tud. Akadémia és a M. Királyi Egyetem könyvtárainak éveken át folytatgatott álbuvárlását. S csak 17 évi fáradozás után, midőn szerző már Kolozsvái tói Szebenig, Brassóig. Mármaros Szigetig, Késmarkig, Pozsonyig, Sz<>müathe lyig, Szegedig hazánk néhány száz könyvtárában nem a czimtArakat, hanem magokat a könyveket gondosan átforgatta, hatarozta el magát három évvel ezelőtt munkája közrebo csátására. A nemzeti irodalom iránti lelkesedés és könyvbuvárlati szenvedély hosszú évek so-rán át feladata szerencsés kivitelére vitték. É igy adott egy oly munkát, mely a régi magyar irodalom bármely ágával foglalkozó szaktudós nak, a magyar irodalom tanárainak, a könyv tárak kezelőinek, könyvárusoknak, könyvked velőknek es gyűjtőknek hasznos szolgálatokat tehet. Szerző a magyar könyvészeti kézikönyv megírását a legújabb korig lehozva egyts em ber erejét fölülmúló vállalatnak tekinti. Azért csak irodalmunk régibb korszakára szorítkozva csak a bezárólag 1711. évig megjelent magyar könyvtkre terjesztette ki kutatásait. Elégnek tartotta, ha a maga elébe tüzöt*. feladatot szerencsésen végrehajthatja, meglévén győződve arról, hogy ifjabb írói nemzedékünk tehetsége« tagjai közöl akadni fognak, akik a megkezdett munka folytatására erőt es kedvet éreznek magokban, a kik kitartó szorgalmának sikerülni fog megkezdett munkáját befejezni s egy telje» magyar könyvészeti kézikónyvvel az európai tudományos világ figyelmét nemzeti szellemünk legigazibo kifejezője a magyar irodalom iránt f''-lkoiteni s annak részére a megillető elismerés: kivívni.
— ,Mezei virágok" czimen sajtó alá ren dezé költeményeit tevékeny munkatársunk Kelefy György. A tiszta jövedelem felét a Bosz niában elesettek hátrahagyott családjaik felsegélyezésére ajánlá fei. Szerző miuket bízott meg a bejövendő összeg kezelésével, mit szívesen teljesítünk. A tehetséges ifjú kö tő e mü vét ajánljuk t. közönségünk buzgó pártfogásába Előfizetési ár 1 frt.
— E öjizetéti felhivds ily czimü mun kára: „Philothea" vagy utmutatás az istene* életre. Irta Szalézi Sz. Ferencz genfi pü-»pok. Többféle fordítás nyomán átdolgozta Haugg Leo a szatmári irg. nővérek lelkiigazg itója. — Szalézi sz. Fercucznek e világhírű müve az élet összes viszonyaira kiterjedő tapasztalati — utmutatásai által kalauzul, — szívhez szóló, kenetdus intelmei s szavai által lelki tápláléku. szolgál minden kereszténynek, ki rendeltetési czélját elaitarja érui. Ez elévülhetleo, általános belbecse okozza, hogy ujabb kiadások nem levén jobbjaink lelkeiben nem egy izben felme rült már azon hangos óhajtás, vajha e világ hirü mü ujabb magyar átdolgozást nyerne. E körülmény által indíttatva, átdolgoztam v müvet a legújabb német forditások, de főleg Szenczy Imre magyar fordítása nyomán. E munka, inely sajtó alatt van, imakönyv alakkal fog bírni és 1879-ik év január hóban jelenik meg. — Előfizetési ára vászonba kötve 1 frt . bőrbe diszkötésben arany metszéssel 2 frt.. mely összeget legczélszerübb postai utalvány nyal Lővy Miksa könyvárusnak Szatmárra beküldeni. 10 egyszerre megrendelt előfizetett példány után egy tiszteletpéldány nyal kedves kedünk. A könyv a t. előfizetőknek megjei» nése után azonnal bérmentve küldetik. Egé<z tisztelettel kérjük föl a főtisztendő lelkész-kedő papságot, hogy ezen könyvet, mely » hitélet felélesztésére oly hathatós betolással bi: ahivek között terjeszted méltóztassék. Szatmr.r 1878. novemb«* hó 1. Haugg Leo, a „Pbilothes.-átdolgozója. Lővy Miksa. a]„Philotheau kiadója
— „Ctudavilág. Túudérregók a gyermekparadicsomból. Gyűjtötte Kardos Pál. Ara kötve 1 frt. 80 kr." iíy czimmel uj ifjúságiira tot vettünk Tettey Nándor és társa kiadó kt<>! 8—12 éves gyermekek számára. E könyv mél tán érdemli meg, hogy a legmelegebben ajánljuk a szülőknek ós mindazoknak, kik a közeledő karácsonkor alkalmas ifjúsági ajándékot keresnek, mert bízvást kimondhatjuk, hogy «
müvecske a legszebb ifjúsági-irat irodalmuna
tizenhetedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
I
NOVEMBER 24 én 1878.
Lan. A könyv 40 gyerm-k-mesét tartalmaz ■ a
kiadók mindent megtettek, hogy oly könyvet nyujuauak, mely bátran kiáuja a versenyt bármily német, vagy trancziaországi gyermekkön vwel. A nálunk szokásos 5 — 6 rosz Bzines
kép h-lyett a mesegyűjteményt 75 csinos, sőt több helyt művészi fametszvény disziti, melyek mindannyian sokkal inkább hivatvák irjusá-erunkban a jó izlést fejleszteni , mint egy-egy tarka burka n>-tu mindig helyesen diszitett kép. Különbeu, hogy az ebbeli kívánalmak is kielé pf(essenek, k könyvben négy csinos kivitelű i>zin>s kép is talált fölvételt. Ennyit a díszes kötésű munka külalakjáról, ami pedig béltartalmát ille i, el kell ismerni, hogy a regék kiválasztásában szer/ő elég ügyesen járt el. A kedvelt és ismeretes „Hamupipőke" stb. meséje m-illett szerzó 6ok német és franczia nálunk uj mesét dolgozott fel. Perrault, Andersen, Grimm, Bechstein, Leander stb. egy-egy világszerte is meretes regéje mellett ott találjuk Jókainak o Erdélyinek egyes meséjét s igy szerző hazai meséinkről sem feledkezett meg. Kívánjuk, hogv e könyv, mely mint a kiadók előszavakban" mondják, kísérlet akar lenni egy uj irány megalapítására, meleg pártfogásban részesüljön közönségünk részéről, mert csupán az ily könyvek képesek kiszoritani a német ifjúsági iro dalmat hazánkból.
— A „Csöndes órák* czitnű hetilap utoUó száma a következő válogatott s érdekes tartalommal jelent meg: „A gyógyithatlan seb" (^ered. regény) Feodortól. — „A lant," (ered. költ.) Ruduyánszky Gyulától. — „Komédiáscsalád ar előadás előtt*1 (képpel.) — „Évek múlva", (ered. elbeszélés) G. Büttner Júliától. — Betty. szegény matróz neje" . . . (Angol népballada) B. G.-től. — „Egy régi család végső sarja" i^Vac-in; Emil M. elbeszélése.) — „Komédiás-elet" (Az „Ueber Land und Meer" után.) — .Éji jileuet a G-ingesz partján" (J a-colliot asszony után.) — „A tudós és neje". — „Nagyvilági hirek, adatok. — „Vegyes újdon-
ságok". „Apró hirek," — A borítékon: Hy-men, sakk rejtvény, képtalány, számrejtvény (hármas jutalommal a megfejtők számára), szikrák, a szerkesztő nyílt válaszai, hirdetések. E díszesen kiállított hetilap, mely tiszta irányánál fogva is bármely családnál helyet foglalhat, most lép deczcmbertől negyedik év negyed í folyamába, előfizetési ára negyedévre 2 frt. Az év végén egy diszes s értékes mülapot ádingyenSzerk. és niadó-hivata!a van: Budapest, Sándor-utcza 23. II. emelet 15. ajtó. Kivánatra egy szimot mutatványul bárkinek ingyen küld
Papírszeletek
— Levélboritékot kérek !
— Milyet? — kérdé a kereskedő.
Az ifja egész titkolódzva hajlik feléje ;
— Olyat, a mely nem kerülhet férjek kezébe.
— A kis őszinte. Hány éves mag* kis lányka ? — kérdi az állomási főnök a váróteremben egy kis leánytól, kit mamája kezén vezetett — Otthon kilencz, a vasúton öt, — feleli őszinte arczczal.
A. Mit ettetek az egte?
B. Semmit.
A. Hát ma délben ?J
B A tegnapi esti maradékot megmelegítve.
Két ur találkozik a kártya afztalnál.
— Itt vagy ?
— Most jövők
— Hisz azt moudt&d, hogy nem fogsz többé j&tszaui !
— Felém fordul a szerencse, most akarom felhasználni.
Nyertél már ?
— Még nem, ham m a« anyósomat a mult héteu eltemettem.
Párbeszed a beteg nő ágyánál: A férj szorongó hangon : — Mitól tartsak orvos ur ?
Orvos. — Attól, hogy neje felgyógyul.
Egy gvásxos sirkövet rendel férje sírhantjára.
— Miíyen betilket véssünk rá ?
— Oh csak nagyokat, mert rövidlátó volt szegény teljes életében.
Gyermekkérdés
— Mama ! Miért viselünk mi a nagybácsiért félgyászt? Nem halt meg egészen?
Berlinben befogtak egy sociali''tát mivel a császárt szidta, piszkolta.
A vallatásnál kérdik tőle :
— Micsoda vallású?
— Keresztény.
— Igen. de katholikus vagy protestáns ? A vallatott rendületlenül fel''ü:
— Detaillokba nf*m rre zkedern.
Szerkesztői üzenet.
30»5. T. T. „Mariskám emlékezete'' közöljük.
8096. S. Helyben. Mindenkor szívesen látjnk
3097. Veszprémbe Mi is örvendettünk a szellemi találkának Üdvözlet !
3098. K. A. Bpest. Szivesen közöljük egész terjedelemben.
3099. „Dalok Yilminak" megkaptuk ; szép, hogy a hosszú hallgatás után — megemlékezett rólunk is.
3100. .Rád gondolok gyengéd érzelmű szép költeményt köszönettel vettük. "Mielőbb közöljük
Heti naptár.
November 24 tői novenber 30 lg 1878.
Hó- 4s h«tí-aap
Kath. és prot. nap tár
G ö r ö g naptár
lutj:
47. A végső pusztulás iszonyairól. Máté XXIV.
24 Vasarnap F 24 Flóra.
25 Héttő Katalin ¡26 Kedd Konrád (27 Szerda Ákos
28 Csütörtök S >sten
29 Péutok Sasturnin 30, Szombat Andr. ap.
12 A 23 J. P. «
13 Ar. Jau.
14 Fülöp
15 Gurias &
16 Máté &
17 Gergely a
18 Platon
1 Felelős szerkesztő : Batorfi Lajos.
jsryiltt&j:.*) Zenélő mtívékről.
E lap hirdetési részében a t. olvasók megint, mint minden évben, H e 11 e r J. H. ur (Bernben,) világhírű zenélő mü.''einek ajánlását találják. Az oly általánosan kedvelt kedvelt müveket bámnlatos tökéletességben szolgáltatja; ezért mindenkinek a legmelegebben ajánlhatjuk egy-egy zenéló mű beszerzését s erre a köz ledŐ karácsonyi idó a legszebb alkalmat nyújtja; semmiféle tárgy, bármily értékes, ily müvet nem pótol.
Mit ajándékozhat ugyan a férj a nőnek, a vőlegény & menyasszonynak, & barát a barátnak szebbet és kedvesebbet? Az előhaladott&bb kornakn&k boldogan átélt időket varázsol elé; vigasztalja, a ki szerencsétlenül szeret; paDaszol, nevet és remél vele; a szenvedőnek, a betegnek a legkellemesebb szórakozást nyújtja; a magányosnak hű társ; a házi körben ho3Szu téli estéknek kedélyességét fokozza stb.
Még külÖDÖ6en kiemelendő ama vendég-lős uraknak dicséretes gondolatata, a kik ily müvet vendégeik mulattatására megszerezték. Ezek az illő költséget, mint több oldalról megerősítik, nem báuták meg; igy özeknek gyakorlati haszna is sxem-melláthatólag kitűnik s minden vendéglős urnák tanácsolható, hogy haladéktalanul egy zenéld müvet szerezzen magának, mert a vendégek visszatérnek ed''» a hol ily mulatság kinálkozik. Megjegyeztük még, hogy az egyes darabok választása jól megfontolt ; a legujobb, valamint a legkedveltebb régibb operák, operettek, tánezok és dalok, vig és komoly fajuak a legszehben egyesiive találhatók a H e 1 1 e r féle müvekben Szóval nem fejezhetjük ki e lap t olvasói előtt őszintébb és jóaknróbb óhajt, mint azt hogy maguknak minél előbb egy H e 1-l er-féle zenélő müvet szerezzenek; dus tartalma képes árjegyzékek mindenkinek bérmentve küldetnek.
A mint értesölünk, elárusítók közönségesen egyéb műveket Heller-félék gyanánt ajánlanak; ac ó müveinek és szelenczéinek raiédenikén a neve rajta van: minden egyéb, idegen, az irott névvel ellátottak is. Tanácsoljuk mindenkinek, hogy közvetlenül a ezéghez forduljon. (740 ü. 1—2)
• F. rovat alatt közlöttért felelősséget n»m vállal a Szerk.
OOODOOOOOOOOOOOOOi
♦ ♦ •

f e j ó te (Schweizerei)

40 — 100 tehénnel kedvező feltételek mellett kibérlésre kerestetik. Ajánlatokat Z. Z. jegy alatt Láng Lipót hirdeté-(7-42 3 — 3) sek felvételi irodája — Budapest 8 Dorottya-utcza 8. — eszközöl.
oooooooooooooooooooo

TN7 .1
o
1
V
^iiwiaiiiMaiitia''M
legtartalomdúsabb és leghatásosabb bndal keserűvíz.
Kapuató N.-Kanizsán : Strem és Klein, Rosenberg és Welisch uraknál, valamint minden gyógytárban és füszerkereskedésbehi
Rendes adag: egy fél borospohárral.
Csak a valódi Dr. POPP-féle
ÁMt&sna-ssájw-
a legjobb óvszer roszszagu lólekzés es a taplós
s könnyen-vérzó inyhus ellen.
Dr. P0P P J. G.
cs. kir. ndvari fogrvos (Bécsben , Bognergasse 2.)
(553 IV. 3—3)
Miután én több éveo át t-irtó j«lentékeny szájbajban szenvedtem és minden gyógyítási kísérletem annyira eredménytelenek maradtak, hogy még egészsége* fogaim közül is többet elveszítettem : . fogai in csak a nyelv álul» érintéstől is mozogtak és az inv minden érintésre azonnal vérzett; s a mellett számból igen alkalmatlan rosz szag jött ki ; végre az általánosan Kedveit Aua-therín szájvizet kezdtem el használni é« már az első használásnál netn csak a rosz szag elmúlt, hanem inyhusam megerősödött; és fogaim mindinkább megszilárdultak ; ugv, hozy rövid időn meg-gyógyúlt a szám Mit is a legnagyobb hála érzetéből, a mások baja iránti iészvétből ezennel nyilvánosan bebizonyítok ; és ezeu híres szájvíznek a kiérdemelt dicséretet szolgáltatom ki
Bécs. Báró Stenzl József, tn. k.
Kapható : Nagy-Kanizsán : Práger Béla gyógyszerész urnái. Ros< nberg és Fesselhoffer József füsznrkereskedésükbeu. — Pá-dán : Tsciiepen és Bermtllier J -né! — Kesz''.ln lyen : Pfidzte-rer gyógyszerész. — Zala-Egyei szegen : Isóó F. gyógyszerész. — Kapronczán : \Wrli gyógyszerész. — Varasdon : Halter gyogvsz
— Sümegben Dorner Kajet. — Szombathelyen : Pillich Ferencz es Ktidolt'' gyógy*iter. — Határőrvidék! Sz.-Györg\ön : Fibic E. C.
_ Veszprémben : Tuszk?n ós Társa, Gutbard Tivadar és fiainál,
ugy Ferenrai gyógyszerész. — Székesfehérvárott: Braun Brosz-mann. és Dieballa eyóg;sz — Lovas-Berényben: Heísl»r gyógysz-
— Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész — Pakson : Flórián J. gyógyszerész. — Körmenden: Horváth J. Somzenrend gyógyszerész — Kaposvárott : Kohn J. Schrőder és Darás gyógysz. Szeg-szárd Brahsay gyógysz — Bonyádon : Kramolin J. — Baián: Michitsrh St , Herzfcld fiai. és Bőszek gyógysz. — Pécsett : Zsol-nay W. és E„ Zách, Kunz, Kovács, és 8ipócz gyógysz. — Ká-rádon : Zadubánszky gyó;ys*. — Marczaliban Tolna : Fichtl S gy ''>pysz — Dunaföldrárott
— Szent-Györgyön: N''öthig. — Alsó-Lendrán Kobnnczon : Simon gyógyszerész uraknál.
Kiss gyógysz. — Lukács gygysz. Kiss gyógysz —
PILEPSIA
nyavalyatörés irásilag gyógyittatik Dr. Killisrh specialista által Dresdában Neustadt (Szászország).
Már tőbb mint 11,000 sikerrel gyógyíttatott. 734 3—12
Dr. Tanzer fogorvos, előadó tanár üráczban az egyetemen.
Cs. k. kitüntetett szajviz Antiseptikon egy üveggel 1 frt, 1 katulya fogpor 80 kr, 1 adag fogpxsta 80 kr, l csomag pasta 30 kr — sok oldalról keresettek és igen dicsérve lettek. A gazdagon befolyt elismerő levelektől eltekintve megjegyeztetik, hogy ezen fogóvsz«n*k Ausztria-Magyarország minden városában ksphatók és megrendelhetők. Ezen óvszerek nagy mennyiségben Olaszország. Oroszország sót még Amerikába is küldetnek.
Főraktár Nagy-Kanizsán :
(720 7-12)
Práger Béla gyógy szer Csz urnái.
B O S INI A
Herczsgovinaba b-ttek behiva legjobb munkásaink, minek következtében kénytelenek vagyunk
Cn in a-ezüst áru gyárunkat "Mi
végleg beszüntetni és temérdek diizos china-ezüst gyártmányainkon siedelmesen — a gyári árakon mélyen leszállítva — túladni. Kimerítő árjegyzékek kivánatra ingyen és díjmentesen küldetnek.
Leszállított árak.
6 drb kávéskanál 6 drb evőkanal
e drb asztali-két
előbb BOSt
3.50, 1.50 7.50, 2 80 7.50, 2 80
6 drb. asztali villa 7.50, 2 80
1 drb. levesmeró 5 —, 2.30
1 drb. tejszedökaoál 3 50, 150
1 drb. czflkortartó 14.— 8 -
1 drb. va]«z«lenoz8
1 pár gyi rtyataitó 6 drb készsámoly 1 drb cznkorfogó 6 drb asztalikét, G drb ugyanolyau villa 6.— 1 drb. sótartó
előbb
5.—, 8—,
5—, 2.50,
6—,
■Ott
2 — 3.— 2 70 I — 250 2 50--.70
Legújabb gombgarnitur géppel l frt. 1 drb. czigarott-dobánytartó 2 frt. Továbbá diszes szelenczék, kávé- és theakannák, tálcaák, asztali diszek, fflggő lámpák, ezukorhintők, fogpiszkál ó-tartók, olaj-és eczetkészletek és sok más tárgyak ugyanoly potom-árakon.
(695 9—11)
Kiiíöten figyelembe veandS: _ _
6 drb. evőkanál, G drb. kés. 6 drb. villa, 6 drb kávés kanál, mind a 24 drb csinos tokban 24 frt hvlyett csak 10 frt.
l''gyana«, britania ezüstből mind a 24 drb. diaiét tokban c«ak 7 frt. Megrendelések utánvéttel gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
I, Wien, Eoth6nthormstra88e 29.
Gyermekek őrüljetek!
Ki gyermekeinek karácsonyra nagy örömet akar szeresni, vegya meg általánosan kedvelt
/ / karácsony i bazárunkat! !
olt""»,:'', csak 4 frt 65 kr. o. é.
87 darab legújabb frauezi játékszert, mindenkoru tiuk és leányok számára kaphatja, és pedig : 1 párisi variété-szinház, nagyon mulatgágos és szépen diszitve. 1 varázs-ládácska, belsejében elfogott basával, ki megszökni akar. 1 mikulás, különösen hatásos karácsonyi alak, egyúttal ezukor-k&-tartó is.
25 briliáns karáscoufa díszítés, egészen újszerűek. 1 zongora, szép és elegáns, vagy 1 újonnan feltalált Metalophon, melyen egészen fiatal gy&rmekeka legszebb darabokat játszhatják 1 khinai gépezettel, mindig szorgalmatoskodva és nevetést előidézve. 25 briliáns gyertyatartó a karácsonfára. 1 japáni kioszk, müdarab, belsejében mozgó és ékeklő kolibrival 1 bohócz, művészi kivitelben, a legszebb mutatványokkal. 1 erdei rém, mely parancsszóra a nyelvét öltöge ti. 23 tarka kivilágitási gyertyácska. 1 bábu a kocsiban, elegánsán Öltözve, m«dy kocsikázás közben mozog, rángatódzik és kiabál.
1 ó-római kocsi szerszámmal együtt.
2 doboz kitűnő tartalommal, mindenkora fiuk és leányok saá-mára. (743 2-6)
aTdTraá™ Valamennyi ittteu felsorolt 87 darab eredeti frauezia jiitéktárgy ára együttvéve csupán 4 frt 65 kr.
CZ1M: Premier Depot de Vienne, Béca, Heinrichal^of, 8 — 9. raktár. Vidéki megreedeiések utánvét mellett pontosan eszközöltetnek.
Kattus János Bécsbenf
am Hof Nr. 8. a városi tűzoltó laktanya mellett
raktáron tart és áruknak valódisága melletti jótállással elád:
?alódl orosz vizaholyagot, különféle ölesd árakon, Valódi Gelatine Lainé,
Csersav, cznkor-szin, (741 4—6)
Szivattyngépek gyári-árakon,
Yulkanisalt amerikai kantsnk-tomlók minden térfogatban.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
NOVEMBER 24-én 1878.
1 nyerem. á m. 250.000 1 nyer. á m.
1 nyerem. á m. 125 000 24 nyer. á m.
1 nyerem. á m. 80.000 2 uyer. á m
1 nyerem. á m. 60.000 31 nyer. á m.
1 nyerem. á m. 50.000 61 nyer. á m.
1 uyerem. á m. 40.000 304 nyer á m.
1 nyerem. á m. 36.000 502 nyer. á m.
3 nyerem. á m. 30.000 621 nyer. á m.
l nyerem. á m. 25.000 675 nyer. á m.
6 nyerem. á m. 20,000 22850 nyer. á m.
6 nyerem. á m. 15,000 stb
Nyujtsunk kezet a szerencsének!
375,000 birodalmi márka
vagy 218,750 forint
főnyereményt nyajt kedvező esetben a legújabb naiiy pénzkÍ80r-SOlÁS, mely a magas kormány áital jóváhagyva és biztosítva van.
E«en nj tervezet előnye abban áll, hogy néhány hónap fefolvasa alatt 7 sorsolásban 42.600 nyereméoynek okvetlen kisorsolás alá kell kerülnie, közttik esetleges 375.000 bir. márka vagy 218,750 frintnyi fónyereménynyel osztrák értékben, részleg pedig : _
12.000 10.000 8000 5000 4000 2000 1000 500 250 138
stb.
A legközelebbi első, az állam által biztosított nyeremény-húzás pénz kisorslása hivatalosan van negaliapitva a sor-je^yek
következő összegbe kerülnek:
1 egész eredeti sorsjegynek ára csak 6 márka vagy 3 frt 50 kr. o é. b 1 fél . . „ 3 „ . 1 „ 75 .
1 negyed . , „ „ l''|, , „ — „ 90 , „
Valamennyi megbízás az öszzeg előleges beküldése vagy postautaiváoy mellet azonnal és a legnagyobb gonddal eszkflzöl-tetik, mindenki magát az allam czimerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kezehes.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetek dij nélkül mellékelteinek minden húzás után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a kivatalos huzási jegyzéket
A nyeremények kifizetése m indenkor pontosan az állam JÓt-állasa mellett türtéuik s akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczaiu fennálló összeköttetéseink által kézbes''.ttethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok más tekintélyes nyeremeny között gyakran az első főnyereményeknek
örvendvén az, melyek az érdekelteknek közvetlenül fi*ettettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre számithatván, kéretik, már a közeli húzás miatt Is minden megbízást minél előbb, de mindenesetre f. évi november 30-ika előtt közvetlenül alulírott bankházhoz intézni.
Kaufmanii & Simon,
bank- és váltó-üzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vasúti részvények és köicsönsorsjegyeknek. U. I. köszönetünket fejezve ki ezennel irántuuk eddig tanúsított bizalomért, telkérjük az uj kisorsolásnáli részvételre, fő-törekvésünk ezentúl is oda irányuland, mindenkor pontos és szilárd szolgálat által tisztelt érdekeltjeiuk teljes megelégedését kiérdemelni. Föntebbiek. (717 II 6—»?)
M
OLL SEIDLITZ - PORA.
f^calr olrlrnr volÁrlí min<ien doboz czímlapján a sas
^ÖCtiV YclIUUl, ¿s at éu sokszorosított czégem van
lenyomva.
Büntető bírósági ítéletek ismételten constatálták czégem és védjegyem meghamísíttatását ; azért óva intem a közönséget az ilyen hamisítványok vásárlása ellen minthogy azok csak ámitásra vannak számítva.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
Valódi minőségben az x-el jelölt czégeknél.
RANCZIA BOBSZESZ SÓVAL.
C
A legmegbízhatóbb önsegélyző szere a szenvedó emberiségnek J minden belső és külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, mindennemű sebesülések, fej-, fül- ós fogfájás, régi sérvek és uyilt sebek, rákfekélyek, üszök, szemgyülladás, min-13 ennemü bénulás és sérülés stb ■tb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Valódi minőségben a f-tel jelölt czégeknél.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 §
0 0
y
ooooooooooooooaooooooo
lOBSCH-HALMÁJ-ZSIBOLAJ.
Dl
Krohn M. és társától Bergenben (Norvégiában
Ezen halmáj-ssirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi ezélokra ha3znalható.
Ár« agy üvegnek használati utasítással I frt o- é.
Valódi minőségben a #-al jelölt czégeknél.
Raktárak: N.-Kanizsa (x) Práger Béla gyógy, (xf) Rosenberg Józaef. (x) Fesselhofer József, (x) Rosenfeld. * (x) Belus József gyógyszerész. — Zala-Egersxeg (xf*) „Gyógyszertár a Szt. lélekhez.— B a r c s (x; Dorner S. Csáktornya (x) Qönez L. v. gyógyszerész Kar id Bernatzky A. gyógyszeré«*. Kaposv ár (xf*) Kohn J (x) Schröder 8ándor gyógy. Kaproncza (xf*) Werli M. gyógy. Kőszeg (x#) Csac»inorics Ist. gyógy, (x*) Küttel lat gyógy. Keszthely (x) Schleifer A. (x) Wünsch F. Körmend (x f) Rátz Ján. Szombathely íx) Pillich Ferenc« gyógy- Sopron (x) Mezey And. gyógy, (x) Molnár L. gyógy. Verőczo (x*) Becs J. K. gyógy. B & n o k-S t -G y B r g y (x) A. C. Fibic gyógy. Zágráb (x) MitUbacb 8- gyógy (x) Irgalmashoz gyógy. (x) Hegedűs Gy. gyógy, (x*) Perklet Ján. gyógy. Sz a 1 o n a k (x) Schwarz Guíítáv gyógy. Kar ad (x) Rochlit* Ut. (x) BernáUky A. (562 37—40)
inösen figyelemre méltó a hírneves
Dr. Forti-féle
SEB-TAPASZ,
mely rendkívüli gyógyereje, elválasztó, érleiő s fájdalom csillapító hatása által leggyorsabb, legbiztosabb 3 egyszersmind gyökeres gyógyulást eszközöl különnemű bajokban. — Ily bajok a torokgyulladás, légcsőhurut, b ó r k é s-barnaság, hártyáagyik (Croup, angina) mindennemű megsértések, harapás, szúrás, vágás vagy égés ¿Ital támadható sebek, meg forrázások, darázs- vagy méhszurások, konok fekélyek, zúzatok (contusiók) meglepő gyors fájdalomcsillapítással — rögzöU daganatok, gümők, tályogok, pokolvar, (carbunculus pustula ma ligna), megkemény kedések , genyedések , vérkelések, miuden mirigy betegségek, görvélyes fekélyek, {agydaganat, ujjféreg. körömméreg, vadhús, ta<^szivacs, enont-szu, kiticzamitás és megránduláeok, helyi csuz; továbbá a szülés folytáni lábfelfakudások és sebek, fájós, fekély -zett vagy már genyes női mell — Sok nő már csirában volt emlőráktól, — a különben eikerülhtítlen életveszélyes sebészi mütétuek mellőzésével — egyedül
m C? *
ezen jeles sebtapasz használata által menekült meg.
Végre a testbe teljesen beraélyedt bármiuemü szálka, vagy darázs és méh fullánkja csupán ezen tapasznak rövid idei használata folytán annyira előtűnik, hogy azután a testből közönségeden szabad kézzel, sebészi műtét és fájdalom nélkül könnyen kihúzható, mire a seb gyógyulása nem sokára bekövetkezik.
Ezen megbecsülhetlen gyógyszer, mel) nek jelessége leghitelesebb egyének számos s különös kívánatra bár mikor felmutatható bizonyítványai által már rég^n a legfényesebben elismertetett — rendkívüli s legkülönne. mübb esetekben megpróbált hatásánál és fehünü sikeres eredményénél fogva, melyek használata altal még elavult bajokban is eléretnek, jól megalapított hírét kétségbe-vonbatlanul igazolja.
Egy csomag ára 50 kr, nagyobb csomagé 1 frt használati utasítással együtt, p <stán küidve 20 krral több. Egy forintnyi csomagnál klssubb szállítmány nem teljesíttetik.
Központi küldeményező raktár: Pettton TOROK JÓZSEF gyógyszerész urnái, király u''cza T-ik sz. a. N a g y-K anizsán: Práger Béla gyógyszertárában, Belus József gyógyszertárában, Alsó-Lendván: Kis Béla gyógyszertárában. Sümegen : Stamborszlcy L. Szombathelyen Pillich P. gyógyazertárbnn.
A t. cz. gyógyszerész urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, felszóllittatnak. miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készítőjéhez FORTI LÁSZLÓHOZ czimezve : Budapest (Ráczváros, Bocskay tér, 719. szám) beküldeni szíveskedjenek, ki megrendeléseket is pontosan teljesít.
Vidéki bérmentes levelek általi me^reudelé-sek az árnak készpéntbeni beküldése, ''agy postai utal vány, vagy utánvét mellett tüstént és legpontosabban teljesíttetnek. (658 18-50)
Einladung zur Betheilteuns
an den Gewinn-Chancen der vom State Hamburg gnrautirten grossen G''tdlolterio in welcher über
7 Nlll. 792,800 R.-Mark
vom 11 Deezembor 1878. bis 13. Mai 1879. sicher gewonnen werden müssen.
Der neue in 7 Cia*««>n eing-tbeilte Spielplan ruthuit Hilter 82.500 Loosen 42.600 Gewinne und zwar ev.
375,000 R.-Mark
1 Gew. 1 . 1 „ 1 1 1 1 3 1 6
»l
i>
«1
á M 250,000 6 Gew. á M. 15.000
á M. 125,000 1 n á M. 12.000
á M 80,000 24 fi á M. 10,000
á M. 60,000 31 A á M. 5000
á M. 50,000 61 * á M. 4(<X)
á M. 40.000 300 1» á M. 2000
á M. 36, (XX) 500 »1 á M. 1000
á M 30,000 621 á M. 500
á M. 25,000 675 • á M. 250
á M 20,000 22,850 etc. • á M 138 etc.
R Mark oder fl 3\''t M A l''l* .. 90 Kr.
Die erste Gewinuziebung ist amtlich und unwiderruflich a l den
11. und 12 December d. J.
festgestellt und kostet hierzu
das ganze Originalloos nur 6 das halbe „ „ 3
das viertel „ ., l''l,
und werden diese vom Staate garantirten Originalloose [keine verbo''eten Promessea) gegen Einsendunng des Betrages, gegen Postvorschusi o ier Post-Einzah-lnng nach den entferntesten Gegenden von mit franco versandt.
Dss Haus Steiadeoker hat binnen kurzer Z-it grosse 6e-winne von Mark 125.000 80.000, 30.000, 20,000. mehrere von 10.000 u. s. w. an »eine ltiteri-sseriteu au.be/ahlt lind dadttrh viel zum Glücke zahlreicher Familien beig tragen.
Die Einlagen sind im Verhältmas der grosser Chancen sehr unhedeuteud und kann ein Glückversuch nur empfohlen werden ; kleine Beträge kann man auch in Postmarken einsenden
Jeder Theiluehmer erhält bei Bestellung den amtliehou Plan und nach der Ziehung die oliiciellen Gewinnlisten.
Die Auszahlung oder Versendung der Gewinne erfolgt planmäs-ig und na<-h Wunsch der glücklichen Gewinner
Aufträge beliebe man umgehend vertrauensvoll zu richten an die bemährtc alte Firma 730 4—5
M. Steindecker, Dammthorstrasse
Bank- & Wechselgeselschäft, Hamburg.
Ti)(lövész és sorvadás
oilen mint leghatásosabb szer a Hoff János cs. kir udvari szállító — Bécs, Graben. Bráunerstrasse 8. maláta vegy készítményei: malátaki-vonat-egészségj sör, maláta-csokoládé ajánlt tik, melyek több mint áOOO orvos és végtelenül .z.ómos feliidült beteg «• ismerését vivták ki .''W) év al itt. — Egy titkos szer, mely jeles értekil ildvs/er minden en ii ineHhe-tegaég és sorvadá« elifii: a lloff-féle malátaazer Tíldőveszb-u szenvedó 32 éves leányomat gyógykezeltem vele. A maláta-vegykészitmény, a rna-látacsokoládé ¿3 niell-niaiáiaboinbot» folytonos használati föltűnően Csökkenté a betegség minden jelenéseit és a gyógyulást toljesen eló-m^zditá. I>r Sporer, cs. kir. k''-rmánytanácsos Abbisgiában Utóirat. Házi orvosunk utasítása folytán kérek egy kis bet^g részére 2 tont ma-látacsokoládét és 1 font maláta-bombont küldeni.
Röhmer, k. távirdatiszt 735 3—8
- A valódi Hoff-féle maiátabombon kék pahirban van.
Kapható Nagy-Kanizsán Strem&Klein és Kosén-b e r g & W e 1 i s c h urak füszerkereskedéséb-n.
Ismételadók kedvezményben részesülnek.
Mindenkinek
oda ajándékozzak
a legszükségesebb I1&2Í eszközöket, u. m.: káv^s- és evőkanalakat, késeket és villákat, stb. stb.
A mostanában megbukott nacy británia ezüst-gyár csöd-választmányálól fölszólittattunk, hogy a nálunk raktáron levő valamennyi británia erüst-árukat a csekély fuvar- és munka''ij negy-dén-k megtérítése mellett elajándékozzuk.
A mindeu egyes czikknél kiirt árnak beküldése, avagy utánvétele mel ett csupán az Angolországból Bécsig járó szállítási díj és a mu kadij egy csekély részének megtérítése mellett mindenki a következőket
W Ingyen kapja.
6 drb británia-ezüst evőkanál, 6 drb. u^yanily kávéskanál. összesen 12 drb. ezelótt tí frtba került, most mind a 12 drb................... I 95 kr
6 drb. británia-ezüst asztali ké® angol aczéléllel, továbbá
6 ugyanolyan villa, összesen 12 drb , mely ezelőtt 9 frtba került, mo«t mind a 12 drb..... 3 25 kr
1 drb. tejszedő-kanál tömttrsulyu. ezelőtt 3 trt. most . 85 kr 1 drb. levesszedö kanál, legsúlyosabb fajn, legjobb britá-
nia-ezüstből, ezelótt 4 frt. most.......... I 25 kr.
Kzenkivül diszes asztali gvertvatatartók. páronkint 1 frt. 2. — , 2.50, 3 — ; tálezák 50, 75, 80 kr , 1 frt és 1. 40 krajával; kávés vagy theás kannák á 2 frt, 2.50, 3.—, 4 frt; ezukorfogók á 35. 50, 80 kr. és 1 frt; ezukordobozok á 2, 2.80, 4 - , 5 50.
7 frt; ezukorszórok á 25. 45, 75. 97 kr., 1 frt; ecaet- és olaj-caraffinák á 2.50, 2 80, 3.50, 4.75, 5 frt : vajdobozok á 75, 95. 1.70, 2-80, 3.25, 4.— és még számtalan tárgyak.
különösen figyelemre méltó.
6 drb. asztali kéa lCüfin. brítánia-eziistnyéllel, angol aczéléllel.
drb. ugyanolyan vilit, 6 drb. nehéz kitilnő ev''kanái 6 drb. ugyanolyan kávéskanál, összosen 24 drb., melyek ezelőtt 15 frba kerültek, most összesen mind a 24 drb. 4 frt 60 kr.
M:nd az itt fölsorolt tárgyak a legfinomabb británia ezüstből vannak készítve s azoknak "fehéren maradásukért
Wf 15 évi jótállás vállafUitik. "W* Igyekezzék mindenki megrendelését lehető leggyorsabban beküldeni, mivel előreláthatólag ily roppant olcsóság mellett, minden csakhamar el fog kelni. Czim és a cs. k. osxt.-magyar tartományok egyedüli megrendelési helye: a brltáflia-ezüstflyir főraktára : ^726 6—12)
Blau és Katin I. Elisabethstrasse 6.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
HlRDBTMÖÄr Y.
Legfelsőbb meghagyás folytán e z e n n el megindittatik
A JÓTÉKONY CZÉLOKRA SZÁNT
Vil ik MA(íY. KIK. ÁLLAMSOKSJATEK,
melynek tiszta jövedelme Ö CSÁSZÁRI ós APOSTOLI KIBÁLI FELSÉGÉNEK
1877. október 31-én kelt
L K (i V K L S <") B Ii E L H A T Á R O Z Á S A V 0 L Y T A N
a budapesti első gyermekmenhely-egylet, az országos kísdedóvó-cgyesÜlet, a balaton füredi
szeretetház és székhely-Udvarhely városban lévő megyei kfizkórház javára fog fordíttatni E sorsjáték összes, 3340 nel mogállapitott nyereménye az alább kdvetki-ző játékterv szerint
200,000 forintra rúgnak, és pt-dig az ». főnyeremény b0,()00 frttal H0 darab 1000 frtos 6°/0-OS magyar arany járadék-kötvényben,
a 11. főnyeremény 20,000 frttal késspénaben, 4 nyeremény 5000 frttal bszessrn 20.0V0 frt o. é. 100 nyeremény 100 frttal iisHzesen 10,0<MI fito é - 2600 „ n 10,000 . , . 200 „ 50 r „ 10,000 „ B „ I" n 1000 n „ 10.000 r n . 3000 , 10 , , 3ü,00o B . . 20 ,. 300 „ „ lOOOt) . , .
A húzás visszavonhatlanul 1878 évi deozember hó G-an történik
liffl/ sortOegy ára 2 frttal o. é. van megállapítva.
Sorsjegyek kaphatók a lotto igaKgotőságnál Budapesten (fóvámcpfllet) ; valamennyi lotto-, só és adóhivatalnál ; a legtöbb poslu hivatalnál ; és minden városban és nevezetesebb helységben
felállított sorsjegyáruló közegeknél.
A magy. kir. lottolgazgatóságtól. (724 (>-6) Budapebten, 1878. évi októl er hó 6-án. MOTUSZ ALAJOS, I I tánnyomat nem dijaztatik.) m. k. osztálytanácsos és lottoígazgató.
NAGY-KANIZSA, 1878. november 28-án.
95-lüt szám
Tizenhetedik évfolyam.
s^EIóflzeté«I ár:
jegész évre . • 1 fél évre . • '' n«eyed évre . . 2 „
Egy szám 10 kr
Hirdetések
f, hasábos petitsorban 7, másodszor Ő 3 min.''.en további sorért 5 kr.
NYILTT ÉRBEN suronkéut 10 krért vé-
tetuek fel Kincstári illeték minden >egyes hirdetésért külön J 30 kr deetendo.
y.^S&o—<
KÖZLÖNY
i
cl óbb
-SO M O G
OZLÖN
A lap ssellemi ré»*ét illeti közlemények a szerkesztőhöz, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intéaendők : NAGY-KANIZSA
WltSílOShlz
Bérmentetlen levelek. , csak ismert mnnkatár saktól fogadtatnak el.
lKéziratok vissza ne küldetnek.
IKézin
V-Kanizxavúros helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi 8 iparbank", „n.-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei Általános tanítótestület", a n.-kanizsai
kisded-iip ve ló egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai krilválus/t m«\ny»" s több megyei és városi egyesület hiYataloa értesit£je.
Helenkiiit kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A bagatell törvény áldásai.
(Folyt, és vége,)
A bírói illetőséget itt is alperes lakása állapítja meg, költséget — kivéve a bélyeg -költségeket — és képviselői munkadíjat itt mmh szabad megállapítani. A felperes, ki a I,iróság helyére csak tetemes költséggel utazhat, vagy ha a székhelyen lakik is, de nem az a foglalkozása van, hogy bíróságok el«»tt pereket vigyen, s ehez elegendő képzettsége nincs is, szeretne ezzel olyan em-brrt megbízni, ki magát arra képezte, hogy olyan dolgokkal vesződjék, valamelyik ügyvédhez fordul. Az ügyvéd a ki az ügyvédi pályára magát ismét csak azért képezte, a miért a többi más foglalkozású emberek sa jat pályájukra, t. i. abból megéljen és munkadijára szintoly jogos igénye van. mint akármely más munkásnak, elmondja a főinek. hogy igen is én szívesen elvállalom ílgyedet. be is hajtom a követelést, de az én költ-égem és munkadijam ennyi és ezt neked kcfl viselni, habár igazad van is, mert igaz, hogy mindezt könnyelmű mulasztásával hanyag adósod okozza, de azért ezt mégis ne-ked kell viselni, mert adósod ellen ezt megállapítani, s neked azon ezt követelni nem szabad.
Mit gondol a tisztelt olvasó, ha ilyenkor a hitelezőnek lelkében olvasni tudna mit látna ott? íln azt hiszem nem valami épületes dolgokat. Pedig csak az a jó törvény, mely a nép igazság érzetével ellentét-bon nem áll. Végre is nehogy követelése teljesen elvesszék s a közmondásként „veszett fejszének nyele" legyen, rászánja magát a perre, az ügyvédnek neki adja a követelés felét vagy két harmadát ö meg leg-
alább megkapja a másik felét vagy egy harmadat, de egyszersmind elhatározza, hogy ő többet senkinek kölcsön vagy hitelt nem ad, mert a törvény annak fogja pártját a ki hitelt, vagy kölcsönt kér és nem tízet. Hiába magyarázzak azután annak, hogy a törvény eredeti czélja nem ez, hanem ezzel egészen ellenkező volt, óaczélt csak az eredményben látja.
Erre azt mondhatja valaki, hogy ha felperes a bíróság székhelyén lakik ne forduljon ügyvédhez, hanem jelenjen meg a bíróság előtt, és lássa el perét felperesi minőségben maga. Csakhogy ez nem olyan egyszerű dolog, s nem megy olyan könnyen mint első pillanatra latszik. Ezeknek a pereknek tárgyát nem olyan egyszerű világos adósságok képezik, melyeket a felperes előterjeszt az alperes beismer, a biró meg azonnal megítél. Az anyagi igazság érvényesítése meg rendezett jogviszonyok közt is, magán és büntető jogi codexnek van is birtokában, igen sok alaki akadályokba ütközik, mennyivel nagyobbak és számosabbak ezen akadályok nálunk. a hol egy ily egyetemes codex hiányában, gomba módra szaporodnak az előbbi törvényeket megváltoztató részben pótló részben fenttartó törvén\ek és kormányrendeletek. Az anyagi törvények halmazát nem is említve, csak maga per-rendünk 4—5 féle, mely részint törvényen, részint ideiglenes kormányrendeleteken alapul s ezek is már hányszor és hányféleképen lettek változtatva, pótolva, javítva és kiigazítva. A ki tehát jogát per uton kénytelen érvényesíteni, annak ebben a labyrin-thúsban jártasnak kell lennie, s fel kell ismernie azt az utat, a mely eirea leghelyesebb, annál is inkább, mert az olyan adós,
a ki a bepereltetésról vissza nem retten, s1 kötelezettsége teljesítését egész a per tárgyalásáig húzza, halasztja, bizonyosan meg is kisért minden utat módot arra, hogy a kötelezettség alól magát kivonja. Ily esetben már mégis csak az képes az anyagi igazság érvényesítésére a helyes utat megtalálni, a ki a jogot, a törvényeket ismeri, a ki erre készült, s a ki e szakmát hosszú időn át speciális tanulmánya tárgyává tette, attól pedig jogosan senki sem követelheti, hogy ezt ingyen teljesítette, de viszont ismét nem jogos és méltányos hogy a költségeket az viselje, a ki azokat nem okozta.
Mióta a világ fennáll, mióta az emberek jogokat gyakorolnak s kötelezettségeket vállalnak az elvállalt kötelezettség tel-jesitésének mulasztásából származott hátrányokat mindig a mulasztó viselte. A ki adós, az köteles kellő időben fizetni, ha ezt elmulasztja, az ebből származó hátrányokat viselni tartozik, ha ezzel ellenkező eiy a gyakorlatban megboszulja magát mint meg-boszulta már is a bagatell törvény eredményeiben.
Az eddig elmondattakból tehát kitűnik, hogy a bagatell törvény nem jó és olcsó, hanem rosz és nagyon is drága igazságszolgáltatást adott a népnek, mert mig a 20 frtig rugó követelések a hitelezőre ment-hetleuül elvesznek, addig az 50 frtig rugó követelések csak felében, harmadában folynak be, azonban ezen törvény áldásai még más alakban is kezdenek nyilvánulni.
*r
Az adós, a ki 15 — 20 vagy 50 frtig tartozik tapasztalva a törvény ezen hiányait a fizetés mulasztásnak egészen neki bátorodik. Jól tudja, hogy a hitelező csakhogy a pert kikerülhesse vagy az egészet vagy leg-
alább egy részét fogja a követelésnek elengedni, nem is gondol komolyan arra, hogy kötelezettségét kellő időben vagy egyátalá • ban bármikor teljesítse. Hogy ez által a könnyelmű adósság csinálásnak és lelkiismeretlen köteiesség mulasztásnak, sót még egyéb itt saját nevén nem nevezhető üzel-meknek bár akaratlanul tág tér és oltalom nyujtatik, az csak a törvény erkölcsi hátránya ugyan, de azt hiszem a többi árnyoldalak közt ezen erkölcsi hatás szintén megérdemel egy kis figyelmet.
Ezek után valaki arra a meggyőződésre jöhetne, hogy a bagatell törvény még is csak előnyös, ha másra nem, hát arra a aki 15—20 vagy 50 frtig megszorul és adosságot csinál, azonban a ki ezt hiszi e tekintetben is csalódik.
Azt mondja a közmondás, hogy okos embert csak egyszer lehet rászedni, és
igaz is.
A ki már egyszer ilyen 15—20—50 frtos követelés beperlését és behajlását megkísérelte, az ki az ezzel együtt járó veszélyeken hiába való költségen — fáradságon keresztül ment, az őrizkedni fog az oly cselekvénytől, mely ismét hasonló állapotba sodorhatja ; az olyan ember őrizkedni fog hitelben bárkinek valamit kiszolgáltatni vagy valakinek kisebb összeget kölcsönözni, és mi következik ebből?
Az, hogy mig a szegényebb néposztály bármily megszorult állapotban van is, hitelt vagy kölcsönt nem kap, addig a kisebb hitelengedélyezéssel fentartott üzletek nem mervén többé vagyonukat a hitel bizonytalan vagy inkább bizonyos vesz élyei oda vetni, pangásnak indulnak s tönkre meu-nek, mert mig a fogyasztó közönség V6-oda
TÁRCZA
Sirvirások.
(Egy kis leány emlékére.)
I.
Kel-fel zokog árva szivem Hogyha reá gondolok, 8 szelíd, kedves angyalarczod Lelkem mélyén fölragyog.
Fel-felzokog , . s bánatában Oh miért n< tn reped m^g ? ! ... Ha soha többé, mindörökké Nem látlak már tég*d»-t.
II.
Emlékezem a gyászos napra, Obi nem fo^om felejteni, Miilőn a pap a mély csöndben Fájón kezdé elzengeni : .Sit nomen Domini" ...
Oh ! mintha mo.«t is vissza csengne. Szivem bnbánat járja át, l''jra ballom könyárba fnlni Megtört anyádnak jaj szavát . „Sit nomen Domini"..,.
És njra látok, hallok mindent.. i> csöppet sem bánt a sejtelem : Hogy n''-msokára veled nyugszom. A hidag sirban . .. csendesen . . .. . Sit nomen Domini . ..
III.
Ha felr.sjong szilmben a fájdalom:
Létem észt őbb lánggal mint egykoron Kimegyek h puszta t> illetőbe 8 uttau ráborulok a sirkődre.
Ráborulok s mint a végs perezbon Sírok . . sirok sokk il keservesben — Oh 1 m»M''t most érzem csak, hogy kh iilein Árvább niin s o földön, . nincs senki sem ''
KUBANYI BÉLA
Elhagyatottan.
— Beszély. —
B. 4. tói.
(Folytatás.)
Igaz ugyan, hogy a több/ deáknál a kávéházban m elegebb helyiségünk lett volna; de nékünk a mindennapi kenyeret más módon kellett keresniinK, ugyanis ecset és tollal.
ílála Isten végre elmúlt a tél. Szép tavaszi napok váltották fel a zord ködös napokat.
Egy ily szép napon épen a reggelizési koplalásomból tértem haza és csak egy kicsibe mult, hogy a guta meg nem ütött csodálkozásomban.
Három ós fellabu asztalunk újság papir
ral volt terítve. Ezen két theacsésze, e^v da-ii- ® rab öt krajezáros kenyér és 2 darab virgi
n i a az; v ar.
Kedényi ott ült a rajitáblából rögtönzött szék. n és ncmán egy feneketlen szalmaszékre mutatott, hogy tessék nékem is helvét foglalni.
En persze, hogy nem ültem le, hanem álló helyemben egy hajtásra leküidtem a theát pedig oly forró volt, hogy majd kiégette a belemet.
Midőn a szivar már javában égett, csak akkor mondá el Hedényi, hogy egy festményét 200 írton adott el.
Ezen hallatlan nagy összeg nagyot rugóit rajtunk.
Anyagi létünk naponta javult, és ezzel kedélyem is; de Redényi mélabús lelkülete csak nem éledt sót uapouta borúsabb lett.
Beláttam mély bánata okát és a barátság teljes szeretetével osztám, de mind hasztalan volt, mert ő neveiö anyja szeretetét nem tudá nélkülözni.
Ezen időben festé épen Julán arczképét. Valóban remek inü volt. Valahányszor nézege-térn e müvét: mindég igyekeztem vigasztalni, hogy Jolán szerelme egykoron minden bánatát kárpótolandja.
Igeu sokat fáradott e mü sikeres befejezvén. Hetek óta a nap legtöbb részét e műre 8/.entelé.
Hasztalan volt minden figyelmeztetésem, hogy hz ily ernyedetlen munka egészséget megrongálja.
De ö csak sietett; pedig éjelenkénl sokszor haliám Kídényit köhögni, és arczárói mindig inkább eltűnt az élet vidor tózsás szin.
D-í vessünk egy pillanatot hazánk szeretett földjére. Mit csinálnak ott ismerőseink.
Iliaz oly kimondhatlan jól esik a távol levőnek megemlékezni ezen szeretett földről, hol minden hant, minden fa, remény és bánat velünk örvend és buaul.
Redéns i uagy anyja fia távozása óta végleg vissza vonta magát a nyilvános élettől.
Minden hó elsején feluf ázott Lipót raezőro szeretett élő halolt fiát, — Redényi beteg atyját, — meglátogatni.
Á kezelő orvos már ismerte az agg nőt, ó maga vezette be az örült szobájába.
Most is ugy történt.
Az őrüit ott ül egy a padlóhoz erősített széken. Merev tekintet és elezigázott arc.zvo-násai igazolják, hogy igen sokat szenved.
f^pen eszméleténél van.
Szegény nő ugy reszkedett fiával egyedül lenni a szobában.
Szótlanul közeledett az őrülthez, megfogá elaszott, és jéghideg kezét.
Az őrült némán ült, és mindent hagyott magával tenni.
Hogy vagy fiam, — széli tá meg az agg nő.
Az őrült felállt ülőhelyéből. Egészteste remegetL
Már nem tart soká, — válaszola anyjának, — érzem a test végelgyengülésének rohamos kínjait.
Igen sokat szenvedek : de megérdemlém ezt zajos multamért.
Feledd édesem multadat, hisz nőd halálos ágyán megbocaátá hűtlenséged.
Szegény boldogult nőm.
Mit csinál fiam és Jolán. Ugy-e nem tudja a világ, hogy Jolán Sándornak törvénytelen — —.
Viseld nékök kérlek gondjokat, szeressék egymást mint testvérek, de ne tudják meg soha, hogy én tettem e két családot bolti ogtalaiiná.
Az őrült mindig nehezebben beszélt. Teste egyre jobban remegett, szemei tétováztak, azaz színe mindig jobban kékült, és fogai összezárták görcsösen az ajkat, mintha a szenvedés örök hallgatása parancsolt volna.
Szegény aggnő a félelemtől végleg megtörten, ott állt az őrült előtt, ki kezeit tördeió a kór rohamában.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY

NOVMBE 1878.
250,000 birodalmi márka
ismét mint nvereménv a folyó évi november 13-káu végbe ment fóbnzás atán a hivatalos lista alapján a mi szerencsé« pén«kisnr-solásunkba esett és az az érdekelt nyerő félnek az Osztrakbiro-dalomban áronnál ki is fizettetett
Nyújtsunk kezet a szerencsének!
375tOOO birodalmi márka
7
vagy 218,750 forint
főnyereményt nyújt kedvező esetben a legújabb nany pénzkisor-solás, mely a magas kormány által jóváhagyva és biztosítva van.
Exen nj tervezet előnye abban áll, hogy néhány hónap fefolyása alatt 7 sorsolásban 42 600 nyereménynek okvetlen kisorsolás alá kell kerülnie, köztük esetleges 375.000 bir. márka vagy 218,750 frintnyi fónyereménynyel osztrák értékben, részleg pedig :
1 nyerem, á m. 1 nyerem, á m. 1 nyerem, á m. 1 nyerem á m. 1 nyerőm, á m. 1 nyerem, á m. 1 nyerem, á m. 3 nyerem, á m. I nyerem, á m. 6 nyerem, a m. 6 nyerem, á m.
A legközelebbi huzas pénz-kisorslása
250,000 1 nyer á m. 12 000
125 000 24 nyer á m. 10,000
80,000 2 nyer. á m 8000
60 000 31 nyer á m. 5000
50 000 61 nyer. á m. 4000
40.0 0 0 304 nver á m. 2000
36 000 502 nyer. á m. 1000
30.000 621 nyer. á m. 500
25 000 675 nyer. á m. 250
20,000 22350 nyer. á m. 138
15,000 stb stb. első, az állam által biztosított nyeremény-
hlvatalo-an levén megállapítva. az
• f. é. deczember hó II és 12-én leend
megtartva s melyre a sorsjegyek következő összegbe kerülnek: 1 egész eredeti sorsjegynek ára Csak 6 márka vagy 3 frt 50 kr. o é. b 1 «1 . '' r „ 3 „ „ 1 „ 75 „
i negyed „ . „ „ l''J, , n — . 90 ,
Valamennyi megbízás az öszzeg előleges beküldése vsgy postautalvány mellet azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik. mindenki magát ar. állam czimerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetek díj nélkül mellékelteinek minden húzás után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a kivatalos huzási jegyzéket
A nyereméuynk kitixetéae mindenkor pontosan az allam jótállása mellett történik s akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczain fennálló összeköttetéseink által kézbeslttetbetik. (717 III 1—?,) Vállalatunknak minderikor kedvezett a szerencse, sok mas tekintélyes nyeremény között gyakran az első főnyereményeknek örvendvén az. melyek az érdekelteknek közvetlenül Siettettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyngvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre «ámíthatván, kéretik, már a közeli húzás miatt Is minden megbízást minél előbb közvelenül alulírott bankházhoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és váltó-üzlet Hamburgban,
bevásáilása és eladása mindennemű államkötvények, vasnti részvények és kölcsönsorsjegyeknek.
Kattus János Bécsben.
am Ilof Nr. 8.
a városi tűzoltó laktanya mellett
raktáron tart és áruknak valódisága melletti jótállással elárf:
Valódi orosz vizaholyasot, különféle olcsó árakon, Valódi Gelatine Lain£,
Csersav, ezukor-szin, (7415—6)
Szivattyugépek gyári-árakon,
Vnlbanisklt amerikai kantsnk tömlók minden térfogatban.
K. K. IIOK- lJAlUrl.\lKlMt-
: , . i ¿rí , KARL.THIES -»-.VV-iLi
Elismert kitűnő hajfestékszer
szölke és barna hajszínnek. "W
Baume Circassien.
Ezen balzsam u ősz hajzatnak előbbi színét visszaadja. A hajzat fekete festésére J2Z3 NegrlrL
Kxen hajfestékszer minden hajnak szép és teljes fekete szint ád. mely a mosás altil egész tökélyben lép elő (746 1 1—() Kapható minden eleeans kereskedésben, hol illatszerek árnltatnak
Treu, Nuglisch és társa utódai, Tliics Károly
cs. kír. udvari illaítaxer-ávu-gyar Hűesbe n.
TITKOS BKTKGMk,
különösen
férfi-tehetetlenség,
magömlések, hngycsőfi''1 ások (maró befecskendezés nélkül) hólyagbántaJmak, bujakoros daganatok, bőrkiütések, ha még oly idültek is, továbbá koszvény, fehérfolyás, hószámgörr<«ök, a hivatásbani megzavarás nélkül, a leggyöngédebb módon, hason-srenvi szerek alkalmn«;''» a által bámulatosan és rrvöke-
res gyógyításra talál».»....
Sok ezer sseroncsésen kigyógyult egyén köszönő-irata kézzelfoghatódig bizonyitja ezen gyúgyrendszor áldásosságát.
A gyógykezelés levél utján is történhetik. Gyógyszerek kívánatra mogKÜldetnek.
TDt. EJDFLiKrST L. Pesten, két-sasuteza, 24.
Ugyanott kapható a hires. mindenki számára nélkül"z-hetlen könyv: „Az önsegély", mely oktatást ad a nemi viszonyokról, ifjúkori bűnökről, tehetetlenségről, sth és biztos módszert tartalmaz ragál;n-ás stb. ellen. (Ára 2 frt) (731 4—9)
n
Császár
kizárólagosan
királyilag szabadalmazott
Alle Freiunde des Lottospieis!
erhalten auf franeirte Anfragen eine gratis Anweisung, um mit geringem Spielfonds, nach <-iner a 1 t e n b- -wahrten Methode, di- sich •Mirch Einfachheit a<t.\*eichnef, dem Glfleke die ITand zu reichen. (727 V. 1—1)
223 Nicht zu verwechseln mit den bis jetxt «rschienenen kostspieligen und nutzlosen Versuchen ! !
Eingehende Anfragen werden in jeder ccwüi^chtenSprache innerhalb 8 Tagen beantwortet
Literarisches Bureau
Berlin, Nannynsfr. 54 a
PÜRITAS
h a j i f j i t 6 -1 e j.
A Puritas nein hajfesték, hanem tejnr-mü i<»jy.;dék, melymajdiiom azon csodálatom hatással bir. hogy ősz hajakat megifjit, azaz lassankint ¡íég pedig iegkésöbh tizennégy nap alatt ama szint visszaadja, melvlyt 1 eredetileg bírt!
,PurltasÄ ft
nem fest, hanem ifjitja és |edig a leghosszabb é:, legdúsabb női hajzatot é^ a férli hajat és szakállát
Egy üveg ,Puritas" ára 2 frt. (postai szétküldésnél 20 krral több )
Kikeleti hóvirág.
A hatást tekintve, semmiféle toil!-Ile^zer ^''-m képes a kikeleti hóvirággal jóság és kitűnőségben versenyezni (Hajos üdito alkatrészek bői állítva elő. r<",\íd idén elhárítja -zen szer :t szeplőt, bőratkát, pör senést, májfoltot stb. s az arezbőrmsk vakító fehérséget, üdeséget és gyöngédséget kOlcsönöx. — Ara palnczkonkén'' l frt, szállítással 20 kiral | több Post*ntánvét vagy a pénz megküldése mellett kapható a kés*ití''-nél
Francz Ottó, Becs, Mnriahilfrf rasse szaui.
Na.: y-Kanizsán valódi minőségben Prager Béla gyógyszc rész urnái. (730 5-2(4)
WAJDITS JÓZSEF
könyvkereskedésébe
megjelent és minden könyke
Halljuk a szép szót!
Magyar felköszönte (toast) könyv, szerkesztették : Wajdits József és Bátorfi Lajos. Harmadik javított és tetemesen bővített kiadás, mely kötött és kötetlen mindennemű felkószöntést tartalmazván. díszes kiállítása és tömött tartalma, ngy hasznos és mulattató voltánál fogva mindenkinek, de különöseu az ifjúság figyelmébe ajánlható. 380 lapra terjed s díszes kiállitásu. Az I-ső kiadás 1500 példány egy év alatt, a második 2000 példányban rövid időn kelt el, moly eléggé bizonyitja e könyv életrevalóságát. A keménykötésű könyvnek ára 1 frt 50 kr — Tartalom kivonata Klószó. Költemény. A toaszt eredete. A hazára Diszünnepélynél. Diszebédnél. Hölgyekre. Családi ünnepélyeknél. Keresztelőben. Születésnapon. Névnapon. Eljegyzéskor. Menyegzóben. Beígtatásnál Egyletiűnnepélynél. Vegyes köszöntések Összesen 243 felköszöntést tartalmaz.
Rajta fiuk vigadjunk
Közkedvességü dalkönyv, ötödik bővített kiadás. K nagy szorgalommal összeállított mú közel lf>00 válogatott dalt taltalmar. ; ujjonan feltalálható magyar opera és operette dalokkal bóvitett md, színes l>oritékkal kötve, csinos kiállításánál fogva is kitűnő, mondhatni : a maga nemében páratlan mű, mely már több mint tizennyolezezer példányban forog a közönség kezén. Ára a 800 lapra terjedő könyvnek 1 frt 80 kr. aranymetszésü diszkötés 2.60 kr. Gyűjtötte Wajdits József. Tartalma: Honfidalok, katonai dalok, indulók, t-rmészetdalok, románcz.ák, élez- és gunydalok, szerelemdalok, bordalok,tánezdalok, rab- és duhajdalok, idegen dalok, opera és operetté-dalok sat
!
Magyar dalkönyv olcsó kiadása, 96 kr.
Rajta leányok mulassunk!
mulattató kézikönyv, magyar hölgyek számára, gyűjtötte Wajdits József. Ajánlható mindkét nembeli mulatni vágyó köxönségnek, mind béltartalmára, mind pedig külsejére figyelem fordíttatott, ára az 500 lapra terjedő, szinnyomatu borítékkal ellátott könyvnek 1 frt 60 kr. Arauymetszésü diszkiadásuak 2 frt 60 kr. — Tartalom kivonata: Hölgyeinkhez. Az egészségről. Pipere asztal. Últözékszoba. Illemtan Jeles mondatok. Nónevek. Virágnyelv. Szinnyelv. .Szavalmánvok Adomák. Kérdések s feleletek. Kártyaveté« .Emlékkönyv. Névrejtő emlékversek. Társasjátékok. Tréfás mulatságok. Tánrzkönyv ¿8 záradék.
Rajta párok tánczoljunk!
Lakatos Sándor únczköoyve, mindkét nembeli ifjúság számára. Kiadta Bátorfi Lajos. Lakatos Sándor arczkdpével 3 a szöveg közé nyomott tánczábrákkal, diszes czimborákkal. Keménykötésű mű ára 1 frt 40 kr.
etoelliango k,
Újévi, név- és születésnapi s az élet egyéb viszonyaira alkalmazott köszöntések, kötött és kotetleu beszédben. Irta: Hoffman Mór, diszes nyomatú kemény kötésben, ára l frt.
Vedd szivemet szivedért!
Sserelmi levelező könyv, alkalmi levelezések változatos gyűjteménye, szerelmes párok szamára, Szivélyesitől. Csinos borítékba kötve, ára 1 frt 20 kr.
n Nagy-Kanizsán
reskedésben kapható
Szegényből lesz gazdag
jó számvetéssel, gyors és biztos segitő mindon adás- és vovósnél, ''/., krtól kezve 10 frtí<-Évi jövedelem 1 frttól 10)0 frtig. Teli és üres hordók megmérése, kiszámítása. A gömbölyű fák kubik tartalmának meghatároztathatásáróli Lábl:í-iat. A sulymértékek vámsulyra való átváltoztatá-sáróli táblázat. Cselédbért és árendát mutató tábla. Ellési és kotlási idő számítása Törvényszerűit! bélyegrovat Táblázat a fatíírzs kiszámításához. A lovak fedeztetése-, a birka üzetuse-, és a góbék görgetésének eredinényérólí táblázatok. Ara kötve e diszeson kiállított zsebköuyvuek 90 kr-
Lenorraand
A hires cxigánynő igarmondó kártyája, 32 színezett kártyával, magyar aláírással és szöveggel, ára 50 kr
Egy tarisznya ostobaság!
Ilumorisxtikus eszmék, ötletek, élezek egyvelege, (jyiijt. Nevető Vilmos több felfedezetlen tudomány professora, ára díszesen kötve 1 frt 40 kr.
Ungarn im Spiegel deutscher Oichtung.
Magyarország a német költészet tükrében, diszes kiállításban fűzve 1 frt 30 kr., elegáns diszkesben aranyozva 2 frt HO kr.
Dr. Ri-ieglor ."Wór : „OniiK iitő"
vei.vmintékkal mindkét nembeli betegek számára, ára 90 kr.
Dr. Kriegler Jfór: \z elvesiett ide^crőni''k viMMZHpótlána,
vénymintákkal orvosok és betegek számára, ára 90 kr. Mindkét füzet egy kötetben, díszes kiállításban, 1 frt 60 kT.
Juhn*x : Szépirnsi mintalapok,
közép, reál, polgári és felsőbb iskolák használatára, magyar és német, ára a 15 iratlapnak csak 28 kr.
fjyonyörü magyar kath. imakönyvek mint: Mannáskert üdvösség ösvénye, lelki vezér többféle kladasban 40 krtól kezdve 12 frtlg, papir, bór. selyem es b.rsony kötésekben.
A fentebbieken kivül megjelenik minden évben Wajdits József nagy képes népnaptára körülbelül haruiinczezer példányban, ára 40 kr.
Alkalmilag szives figyelembe ajánlom a hetenkint k é t s z o r vasárnap és csütörtökön már 13 év óta megjelenő
Wajdits József könyvkereskedő Nagy-Kanizsán.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.

5 AGY-K1N1Z8A, 1878. noYember 28-án.
t, -. : • -T. i Í'' 4< ■ . .
Tizenhetedik évfolyam.
it
Eléflxstésl ár:
legéas évre . . 8 Ért féi érre . negyed érre . Egy szám 10 kr
Hirdetés»k
* hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s min.len további sorért 5 kr. NYILTTKRBEN «őrönként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden »gyes hirdetésért kttlöi 30 kr fisetendS.
f A l«p
) ttl m*K
különf
-w^sS
nsUernl rétsét BUtff k&sleméoyek a f*arkesstíh5s,
«.nyxgi részét illeti közlemények pedig s kiadóhoz bérmentve int esendők : NAGY-KANIZSA WlftSftlOSkáj.
Bérmentetlen levelek, csak ismert monkatár saktól fogadtatnak el.
|Ké«irJ fiffF"^-
iKésiratok risss* ne k&ldetnek.
el óbb: ,Z AL A-SO MOGYI KÖZH.O
N''.-Kaniz«aváros helyhatóságának nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi 8 iparbank", „n.-kanizsai takarékpénztár*, a „zalam flcfyfll általános tanítótestület" a n.-kanlzaal
kÍHded-ne?eló egyesület", a „soproni kereskedelmi 8 iparkamara ».-kanizsai külválaK/ünánya" s löbb megyei és városi «gyenület hivatalos értesitóje.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A bagatell torvény áldásai.
(Folyt, és vége,)

A birói illetőséget itt is alperes lakása állapítja meg, költséget — kivéve a bélyegköltségeket — és képviselői munkadijat itt sem szabad megállapítani. A felperes, ki a bíróság helyére csak tetemes költséggel utazhat, vagy ha a székhelyen lakik is, de uem az a foglalkozása van, hogy bíróságok előtt pereket vigyen, s ehez elegendő képzettsége nincs is, szeretne ezzel olyan embert megbízni, ki magát arra képezte, hogy olyan dolgokkal vesződjék, valamelyik ügyvédhez fordul. Az ügyvéd a ki az ügyvédi pályára magát ismét csak azért képezte, a miért a többi más foglalkozású emberek sa jat pályájukra, t. i. abból megéljen és munkadíjára szintoly jogos igénye van, mint akármely más munkásnak, elmondja a félnek. hogy igen is én szivesen elvállalom flgyedet, be is hajtom a követelést, de az én költségem és munkadijam ennyi és ezt neked kell viselni, habár igazad van is, mert igaz, hogy mindezt könnyelmű mulasztásával hanyag adósod okozza, de azért ezt mégis neked kell viselni, mert adósod ellen ezt megállapítani, s neked azon ezt követelni nem szabad.
Mit gondol a tisztelt olvasó, ha ilyenkor a hitelezőnek lelkében olvasni tudna mit látna ott? Én azt hiszem nem valami épületes dolgokat. Tedig csak az a jó törvény, mely a nép igazságérzetévclellcntét-ben nem áll. Végre is nehogy követelése teljesen elvesszék s a közmondásként .veszett fejszének nyele" legyen, rá szánja magát a perre, az ügyvédnek neki adja a követelés felét vagy két harmadát ó meg leg-
alább megkapja a másik felét vagy egy harmadát, de egyszersmind elhatározza, hogy ő többet senkinek kölcsön vagy hitelt nem ad, mert a törvény annak fogja pártját a ki hitelt, vagy kölcsönt kér és nem fizet. Iíiába magyarázzak azután annak, hogy a törvény eredeti czélja nem ez, hanem ezzel egészen ellenkező volt, őa czélt csak az eredményben látja.
Erre azt mondhatja valaki, hogy ha felperes a biróság székhelyén lakik ne forduljon ügyvédhez, hanem jelenjen meg a biróság előtt, és lássa el perét felperesi minőségben maga. Csakhogy ez nem olyan egyszerű dolog, s nem megy olyan könnyen mint első pillanatra látszik. Ezeknek a pereknek tárgyát nem olyan egyszerű világos adósságok képezik, melyeketa felperes előterjeszt az alperes beismer, abiró meg azonnal megítél. Az anyagi igazság érvényesítése meg rendezett jogviszonyok közt is, magán és büntetőjogi codexnek van is bir-tokában; igen sok alaki akadályokba ütközik, mennyivel nagyobbak és számosabbak ezen akadályok nálank, a hol egy ily egyetemes codex hiányában, gomba módra szaporodnak az előbbi törvényeket megváltoztató részben pótló részben fenttartó törvények és kormányrendeletek. Az anyagi törvények halmazát nem is említve, csak maga per-rendünk 4 —5 féle, mely részint törvényen, részint ideiglenes kormányrendeleteken alapul s ezek is már hányszor és hányféleképen lettek változtatva, pótolva, javitva és kiigazitva. A ki tehát jogát per uton kénytelen érvényesíteni, annak ebben a labyrin-thusban jártasnak kell lennie, s fel kell ismernie azt az utat, a mely eirc a leghelyesebb, annál is inkább, mert az olyan adós,
a ki a bepereltetésról vissza nem retten, s'' kötelezettsége teljesítését egész a per tárgyalásáig húzza, halasztja, bizonyosan meg is kisért minden utat módot arra, hogy a kötelezettség alól magát kivonja. Ily esetben már mégis csak az képes az anyagi igazság érvényesítésére a helyes utat megtalálni, a ki a jogot, a törvényeket ismeri, a ki erre készült, s a ki e szakmát hosszú időn át speciális tanulmánya tárgyává tette, attól pedig jogosan senki sem követelheti, hogy ezt ingyen teljesítette, de viszont ismét nem jogos és méltányos hogy a költségeket az viselje, a ki azokat nem okozta.
Mióta a világ fennáll, mióta az emberek jogokat gyakorolnak s kötelezettségeket vállalnak az elvállalt kötelezettség teljesítésének mulasztásából származott hátrányokat mindig a mulasztó viselte. A ki adós, az köteles kellő időben fizetni, ha ezt elmulasztja, az ebből származó hátrányokat viselni tartozik, ha ezzel ellenkező elv a gyakorlatban megboszulja magát mint meg-boszulta már is a bagatell törvény eredményeiben.
Az eddig elmondattakből tehát kitűnik, hogy a bagatell törvény nem jó és olcsó, hanem rosz és nagyon is drága igazságszolgáltatást adott a népnek, mert mig a 20 frtig rugó követelések a hitelezőre ment-hetlenül elvesznek, addig az 50 frtig rugó követelések csak felében, harmadában folynak be, azonban ezen törvény áldásai még más alakban is kezdenek nyilvánulni.
Az adós, a ki 15 — 20 vagy 50 frtig tartozik tapasztalva a törvény ezen hiányait a fizetés mulasztásnak egészen neki bátorodik. Jól tudja, hogy a hitelező csakhogy a pert kikerülhesse vagy az egészet vagy leg-
alább egy részét fogja a követelésnek elengedni, nem is gondol komolyan arra,- hogy kötelezettségét kellő időben vagy egyátalá • ban bármikor teljesítse. Hogy ez által a könnyelmű adósság csinálásnak és lelkiismeretlen kötelesség mulasztásnak, sót még egyéb itt saját nevén nem nevezhető üzel-meknek bár akaratlanul tág tér és oltalom nyujtatik, az csak a törvény erkölcsi hátrá-nya ugyan, de azt hiszem a többi árnyoldalak közt ezen erkölcsi hatás szintén megérdemel egy kis figyelmet.
Ezek után valaki arra a meggyőződésre jöhetne, hogy a bagatell törvény még is csak előnyös, ha másra nem, hát arra a aki 15—20 vagy 50 frtig megszorul és adosságot csinál, azonban a ki ezt hiszi e tekintetben is csalódik.
Azt mondja a közmondás, hogy okos embert csak egyszer lehet rászedni, és igaz is.
A ki már egyszer ilyen 15 — 20 — 50 frtos követelés beperlését és behajlását megkísérelte, az ki az ezzel együtt járó veszélyeken hiába való költségen — fáradságon keresztül ment, az őrizkedni fog az oly cselekvénytól, mely ismét hasonló állapotba sodorhatja ; az olyan ember őrizkedni fog hitelben bárkinek valamit kiszolgáltatni vagy valakinek kisebb összeget kölcsönözni, és mi következik ebből ?
Az, hogy mig a szegényebb néposztály bármily megszorult állapotban van is, hitelt vagy kölcsönt nem kap, addig a kisebb hitelengedélyezéssel fentartott üzletek nem mervén többé vagyonukat a hitel bizonytalan vagy inkább bizonyos vesz élyei odavetni, pangásnak indulnak s tönkre meu-nek, mert mig a fogyasztó közönség yt-oda
TÁRCZA.
Sirvirágok.
(Egy kis leány emlékére.)
I.
Fel-fel zokog árva szivem Hogyha r<<á gondolok, 8 sselid, kedves angyalarczod Lelkem mélyén fölragyog.
Fel-felzokog ,. • bánatában Oh miért n(m reped meg?! ... Ha soha többé, mindörökké Nem látlak már tégedet.
II.
Emlékezem * gyászos napra,
Oh ! nem fogom felejteni, Midőn a pap x mély csöndbon Fájón kezdé elzengeni: .Sit nomen Domini* ...
Oh 1 mintha most is vissza csengne, Szivem bobánat járja át, Újra hallom könyárb* falni Megtört anyádnak jaj szavát . . . „Sit nomen Domini*.. , .
Ka njra látok, hallok mindent... S csöppet sem bánt a sejtelem : Hogy nemsokára veled nyugszom. A hideg sirban . . . csendesen . . . .. . Sit nomen Domini . ..
111.
Ha íeltsjong szOmben a fájdalom:
Létemésztőbb láijRgal mint egykoron Kimegyek a pnszta temetőbe 8 ottuu ráborulok a sírkSdre.
Rábornlok s mint a végs" perexben
Sirok . . . sirok sokkal koservosben —
Oh I mert moat érzem csak, hogy kívülem
Árvább nincs e földön,. . . nincs senki sem !
KÜBÁNYI BÉLA.
Elhagyatottan.
— Beszély. —
B. J. tói.
(Folytatás.)
Igaz ugyan, hogy a többi deáknál a kávéházban m elegebb helyiségünk lett volna; de nékünk a mindennapi kenyeret más módon kellett keresnünk, ugyanis ecset és tollal.
Hála Isten végre elmúlt a tél. Szép tavaszi napok váltották fel a zord ködös napokat.
Egy ily szép napon épen a reggelizéai koplalásomból tértem haza és csak egy kicsibe mult, hogy a guta meg nem Ütött csodálkozásomban.
Három és féllábú asztalunk újság papir ral volt teritve. Ezen két theacsésze, egy darab öt krajezáros kenyér és 2 darab virgi ni* szivar.
Redényi ott ült a rajztáblából rögtönzött szék« n éa némán egy feneketlen szalmaszékre mutatott, hogy tessék nékem is helyet foglalni.
En persze, hogy nem ültem le, hanem álló helyemben egy hajtásra leküldtem a theát pedig oly forró volt, hogy majd kiégette a bólémét.
Midőn a szivar már javában ég«tt, csak akkor mondá el R*dényi, hogy egy festményét 200 frton adott el.
Ezen hallatlan nagy összeg nagyot rúgott rajtunk.
Anyagi létünk naponta javult, és ezzel kedélyem is; de Redényi mélabús lelkülete csak nem éledt sőt napouta borúsabb lett.
Beláttam moly bánata okát éa a barátság teljes szeretetével osztám, de mind hasztalan volt, mert ő nevelő anyja Bzeretetét nem tudá nélkülözni.
Ezen időben testé épen Jolán arczképét. Valóban remek mü volt. Valahányszor nézegetőm e müvét: mindég igyekeztem vigasztalni, hogy Jolán szerelmo egykoron minden bánatát kárpótol and ja.
Igen sokat fáradott e mü sikeres befejezésén. Hetek óta a nap legtöbb részét e műre szentelé.
Hasztalan volt minden figyelmeztetésem, h<>gy az ily ernyedetlen munka egészséget megrongálja.
De ő csak sietett; pedig éjelenként sok-# szor haliám Redényit köhögni, és arczárói min- j dig inkább eltűnt az élet vidor tózsás bzíd.
De vessünk egy pillanatot hazánk szeretett földjére. Mit csinálnak ott ismerőseink.
Hisz oly kimondhatlan jól esik a távol levőnek megemlékezni ezen szeretett földről, hol minden hant, minden fa, remony és bánat velünk örvend és busul.
Redényi nagy anyja fia távozása óta végleg vissza vonta magát a nyilvános élettől.
Minden hó elsején felutazott Lipót mezőre szeretett élő halott fiát, — Redényi-beteg atyját, — meglátogatni. ,
Á kezelő orvos már ismerte az agg nőt, ő maga vezette be az őrült szobájába.
Most is ugy történt.
Az őrült ott ül egy a padlóhoz erősített széken. Merev tekintet és elcsigázott arezvo-násai igazolják, hogy igen sokat szenved.
lípen eszméleténél van.
Szegény nő ugy reszkedett fiával egyedül lenni a szobában.
Szótlanul közeledett az őrülthez, megfogá ela8sott, és jéghideg kezét.
As örült némán ült, és mindent hagyott magával tenni.
Hogy vagy fiam, — szólitámeg as agg nó.
As őrült felállt ülő helyéből. Egéss teste remegett.
Már nem tart soká, — válaszola anyjának, — érzem a test végelgyengülésének rohamos kínjait.
Igen sokat szenvedek : de megérdemléra ezt zajos multamért.
Feledd édesem multadat, hisz nőd halálos ágyán megbocsátá hűtlenséged.
Szegény boldogult nőm.
Mit csinál fiam és Jolán. Ugy-e nem tudja a világ, hogy Jolán Sándornak törvénytel e.n--.
Viseld nékök kérlek gondjokat, szeressék egymást mint testvérek, de ne tudják meg soha, hogy ón tettem e két családot boldogtalanná.
Az őrült mindig nehezebben beszélt. Teste egyre jobban remegett, szemei tétováztak, azaz sziue mindig jobban kékült, éa fogai összezárták görcsösen az ajkat, mintha a szenvedés, örök hallgatása parancsolt volna.
Szegény aggnő a félelemtől végleg jneg-, törten, ott állt az őrült előtt, ki kezeit tör de lé a kór rohamában.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM.
NOVEMBER 28 in 1878.
nap hőséül ngoa ée főt. Pellet Jósaef c. kanonok , a központi papnövelde aligazgatója, a budai tanítóképezde és a pesti nőtanitóképző intézet igazgatója tűnik föl, kit a fejedelmi kegy a vaskorona III. osst. lovagrend tagjává emelt. Alattvalóinak jólétét és boldogságát azivén hordozó koronáz királyunk az ünnepelt férfiúban nemcsak a Marczibányi alapítvány önfeláldozó gondnokát, hanem egysseramind a neveléa és oktatás lelkes bajnokát is kitüntette, miről az ünnepély lefolyása fényesen tanúskodik. Az ünnepély az ezen alkalomra csínnal fölékesített könyvtártermében folyt le. A terem nemzeti zászlókkal, virágokkal volt diazitve, ott láttuk ő felsége babérral koszorúzott mellszobrát is. As ünnepély d. u. 2 órakor ve\te kezdetét, melyet a központi növ. papság jeles dalárdája nyitott meg, egy ezen alkalomra készült igen szép al kalmi énekkel. Ennek végestével méltóságos Ráth főpolgármester ur beszélt: s fölemlítvén az ünnepeltnek a Marczibányi-féle császárfür dői alap, nemkülönben a tan- és nevelésügy körül szerzett érdemeit: a királyi kegy jeléül mellére tűzi a nap hősének a lovagrendjelt. Beszé dét üdvkivánatokkal zárja be, éltetvén az nj lovagot. A harsogó .éljenek'' közöl m>>si oagys. és főt. Márkus Gyula is a központi papnövelde igazgatójának hangját halljuk kiemelkedni, üdvözölvén az ünnepeltet, ngy az elöljárói kar, mint a növendék papság nevében. Beszédében kiemeli azon örömünket, nagy mérvben fokozó körülményt is, hogy növeldénk története még nem mutat föl hasonló esetet, hogy t. i. elöljáróinak valamelyike a vaskorona rendjellel di-szittetett volna föl. Bsszédét viharos ,éljen'' követé. Ekkor az ünnepelt egész lényében m«g hatottan a jelen alkalomra fölállított diszes emelvényre lépett fol s megilletőd és tői áthatott hangon a következő beszédet mondta:
Méltóságos főpolgármester ur!
Nagyságos s főt. kanonok, rector !
Mélyen tiaztelt vendégkoszoru !
Méltóságod ée nagyságod, szívből fakadt és érdemeimet felülmúló kegyes szavaik, füsze rezve a mélyen tisztelt vendégkoszoru állal, kimondhatatlan örömmel töltik el szivemet, és a mai napot reám nézve oly kedvessé teszik, hogy a classicus latin költő szavaival élve, annak emlékét: „Nec poterit ferrum, nec edax abo lere vetustas"
És valóban én. ki zsenge koromtól kezdve Istenben boldogult szüleim gondozása folytán, az Ur félelmében, — uram — királyom iránt tán tori thatlan hűségben — és édes magyar hazám, „Quae megenuit et aluit" iránt szeretetben és hü ragaszkodásban neveltettem föl: életem legszebb feladatának tekintettem mindezen eré nyeket, gyenge tehetségemhez képest, nemcsak gyakorolni, de főtörekvéaem oda irányult, azokat örökség gyanánt a zaenge ifjuaág szivébe csepegtetni, érvényre hozni, minden alkalommal fennen hangoztatván a sz. írás ama szavait : „Filiolí! Deum tímete. Regem hono rificate."
És midőn ma csekély érdemeim legke gyelmesebb elismeréseül, a vaskorona lovagrend dicső jelvénye váratlanul ékiti mellemet: szivem örümbeu áradoz, és ez ünnepélyes órában hü alattvalói kötelességemnek ismerem a kir. kegyelet ezen legbecsesebb zálogáért, legmélyebb és holtig maradandó hálámat ó csász. kir. apoet. Felsége legmagasabb trónja zsámo-
lyához letenni, kérvén az Istent, hogy ő felségét, e nehéz időben, ss. malasstjával gyámolitsa, melynek segélyével a fennforgó nehézségeket leküsdve, trónja fényét emelje, népe boldogságát növelje, széles birodalmának határait, min-den kültámadás ellen necsak biztosítsa, de Nagy Lajosként öregbítse, »Regnet de mari usque ad maré!" és dicső urslkodásának hátralevő napjait, — környezve felséges Asszonyunk királynénktól, ki hü jobbágyai nagyobb örömére ma legmagasb névnapját üli, és fenséges gyermekeitől — boldog uraJkodói megelégedésben tölthesse. Éljen !
A fiúi kegyelet és hálaérzet parancsolja, hogy ma fennen hangoztassuk ő eminentiája Magyarország Herczeg-Primásának atyai kegyességét, ki szive jóságában igénytelenségemet, kedvelt társam, nagys. Ráth József apát úrral együtt, ezen legmagaab kiüntetésre méltónak találni éti minket ő excellentiája a miniszterelnök urnák és belügyérnek, mint a csá-szárfürdő — Marczibányi nagylelkű alapit vány őrének ajánlani kegyeskedett.
Örökös hála és köszönet ő Eminentiájá-nak, ki gyermekeinek megörvendeztetésében leli főpásztori örömét és boldogságát. E herczegi kegyet hálás szivemben őrizve: „Vivus sum memor et mortuue huius ero!u most és mindenkor kérvén az Istent, hogy drága életének nagybecsű fonalát a legviritóbb egészségben terjesztve, a kir. trón, az egyház és haza javára számtalan évekig tartsa és éltesse Éljen!
Mit szóljak azon kegyességről, melylyel ő excellentiája a ministerelnök ur ezen kegye» ajánlatot elfogadni, és azt ő Felsége legmagasb trónja előtt érvényre juttatni kegyeskedett?
Maradandó hála ő excellentiája és a ma gas kormánynak, mely legkegyelmesebb kitüntetésünk által fény t árasztván szerény munkásokra annak sugarai csak ő reá hatnak viasza, nevét ragyogtatják és azt lelkünkben megqrök itette!
\Et quoniam pietas suevít modo multa
precari,
Diccrer ingratus si tacuisse velim ;" tartsa — az Isten ő excellentiáját és a magas kormányt sokáig, és adjon neki erőt, hogy nehéz feladatát, mely vállait nyomja, „Unitis viribus" és óhajtott sikerrel megoldhassa. Éljen !
Csak a köteles hála adóját rovom le, midőn e parczben b. Kemény Gábor, m. kir. belügyminiszteri államtitkár — Ribári József mi niszteri tanácsos ő méltóságaikról, nagys. Bay György osztálytanácsos úrról, a nagym. pénz-ügy ministeriumról, azok számtanácsosai és számvivő tisztjeiről megemlékezem, kik 12 éven át bölcs tanácsaikkal minkéi támogatni, és nehéz feladatunk megoldásában gyámolítani szívesek voltak.
Tartsa az Isten méltóságtokat éa nagy-ságtokat sokáig, és a szenvedő emberiség érdekébon ne vonják el másoktól azt a kegyet és bizalmat, ^melylyel minket megtisztelni szíveskedtek. Éljenek!
Hála és köszönet a főt. írgalmasrendi szerzetnek, mint működésünk érdekolt tanúinak, és miudazon közegeknek, kikkel hivatalunknál fogva érintkezünk, és nekünk működésünk kezdetétől egész végig szivörömest segédkezet nyújtottak. Éljenek!
készpénzzel fizettetett, addig rövi-
debb vagy hosszabb lejáratú hitelre vásárolt, ezen most elesvén, az V«-od rész fogyasztó közönséggel az üzlet fent nem tartható. ''
Ugyan ezt fejezi ki a magyar könyvkereskedők egyletének az igazságügyminis-terhez ezen törvény megváltoztása iránt intézett felirata, melynek nevezetesen egyik pontja igy szól: ... nem túlzott azon állitásunk, hogy ezen törvény végeredménye az lesz: miszerint az üzletünket leginkább fenntartó ezen ügyletkör teljesen meg fog szűnni, és ennek következtében a könyvkereskedés Magyaroszágon lehetetlenné válik.
És a könyvkereskedők panasza és aggodalma teljesen alapos. Vájjon ki rendel meg 60—70 frt áru könyvet, s ha annyit nem rendel meg, vájjon kinek lehet 15 — 20 vagy 50 frtig hitelezni? Igy nem csak a kézmű ipart., kiskereskedést fenyegeti ezen törvény megsemmisitéssel, de közvetve nagy mértékben akadályozza a szellemi felvilágosodás terjedését is, mert gátlólag hat a szellemi felvilágosodást terjesztő irodalmi müvek üzlet forgalmára.
Eltekintve tehát a törvény codificatioi tökéletlenségeit, különösen a végrehajtási rész hiányait és hézagosságát, csupán a társadalmi életre az üzletvilágra kiható káros következményeit véve tekintetbe teljesen indokolt azon általános panasz, mely a bagatell törvény ellen már ily rövid idő alatt felmerült, s ennek a birói illetőségre és a költségek, munkadijak eltörlésére vonatkozó intézkedéseinek megváltoztatása a törvényhozó testület egyik legsürgősebb feladatát képezi. . . . . y
Ünnepély a központi papnöveldében.
A budapesti központi papnövelő intézet f. hó 19 én Oly rendkivüli ünnepélynek volt színhelye, minőt a nevezett intézet százados történelmében hiába keresünk. E nap történetét Clio a történelem múzsája fogja majdan elé-vülhetlen évkönyveiben megörökíteni, dicső itvén azt, kit e napon mindnyájan dicsői tettünk: példányképül állítván őt a késő utókornak mindenben, de különösen arra nézve, hogy mint kell as igazi honpolgárnak az em beríség jóléte és boldogitásáért még saját jólétét is áldozatul hoznis! Hiábs! csak sast nemzenek a sasok ! Az, ki a kath, vallás üdvhozó ta-nait már zsenge korábsn magába szivta, as ki e tan hirdetésében élte le élete legszebb napjait, az, ki nem annyira szóval mint inkább példájával tanított: azt mondom nem lehetett hűtlen az egy ház legszebb, a szeretetről szóló parancsához sem, azon parancshoz, melyet nagy Köl-cseynek e két rövid szóban tejez ki : »Szeresd az emberiséget !" Ünnepélyünk a szó legszoro sabb értelmében a szeretet ünnepélye volt. A
Majdnem öntudatlanul futott as agg nő a szobából, hová csak hamar néhány beteg ápoló sietett.
Néhány fájdalmas felkiáltás után ismét ai rí csend lett.
Szegény megtört nő sietett elhagyni e borzasztó helyet, és lépteit egyenest az orvos szobájának vette, kinek elmondá szerencsétlen fia kór állapotát.
Asssonyom, — válassolá as orvos, — al kalmaaint ez volt fiánál az utolsó látogatás. Kü lön ben legyen mindenre késsen.
Ssegény barátom, mennyivel boldogabb vagy te, kinek nem szabad szeretett atyádat e reménytelen helyzetben látnod.
Mennyivel nehez, és fájdalmasb lehet as «gy gyenge nőre, kinek kívüled és őrült fián kívül senkije sincs e világon, s te mégis elhagytad őt Jolán iránti szerelmedben.
Annyit hsllottunk már Jolánékról, hogy helyén leend rólok is megemlékezni.
Lakásukat tudjuk már hal van; hisz em lékesünk még Redényi búcsújára, midőn ott bu-sult a szende kis leány Redényi távostán.
Epen a kertben sétálnak.
Mennyit ssépült mióta nem láttuk, sót még annál is asebb mint milyenre Redényi festi.
Néhány lépésre követi anyja, egy még most is^életvidám és igen asép nő.
E nőről igen sokat besséinek a ross nyelvek, — pedig hát tehet ő róla, hogy oly csá bitó ssép.
Két vértes tiszt van a társaaágban és müj különös, hogy mindkettő as éltesb nővel
sétál, Jolán pedig egyedül megy néhány lé péssel a társaság előtt.
Talán Redényi iránti szerelmében gyűlöli e tolakodó vendégeket. Vagy egyedül s gondolataiban Redényire gondol, ki miatta most mennyit szenved.
A lugashos értek, ott szépen leül az egész társaság.
Miután pedig mi oda már nem láthatunk, — hát ne is savarjuk társalgásukat, hisz úgyis ezek holmi érdektelen tárgyról folyhat.
Nincs pletykásabb publikum az ily fa* lusi népnél.
Mennyit kigondolnak azok, csak azért, hogy a szomszéd asszonyt boszanthassák.
Ilyen kedves szomszédságnak örvendett -Redényi öreg anyja is.
Minduntalan a nyakára rontott Holmi újságokkal. Ugyanis: hogy épen most érkezett meg Jolánékhoz Gróf Brenner vértes kapitány, ki Jolán mamájának ugyancsak csapja ám a szelet.
Ezek mellett azonban sohaaem feledte el megkérdezni, hogy mit ir Sándor ifijur Münchenből, és hogy talán már hasa ia jón stb.
Egy napon lélekszakadtan rontott be hozz? e híres nagydob. Messziről lehetett már hallani, hogy ma igen meg van stimmelve; — nem kívánt se jó reggelt, hanem egyenest leült egy kinálatlan székre, és elkezdte a két dob ▼erő keseit s levegőben, mint egy pár csépet pörgetni.
— Jézua Mária! Oh kedves szomszéd -ssssony, oh ssent szűzanyám, hallott-e valaha
ilyesmit, no de ilyesmit! — No ugye soha sem hallott, de ki is hallhatott volna ilyent. Ugy e nem hiszi maga sem édes szomszéd asszony ? Jaj nekem, én meghalok a szégyentől.
Én el nem mondom senkinek e világon csak magának, mert hisz maga oly áldolt jó szomszéd.
De nem, még sem mondhatom azt meg, hanem megaugom.
Ezzel megragadá az agg nő fejét és alig csakhogy két ssó t súgott a fülébe, máris Ka-rolin tant ijedten félre kapta a fejét, éa ott hagyta a nagy dobot a faképnél.
Midőn egyedül volt szobájában leült író-asztalához, és soká irU
Redényinek volt e levél czimezve. Ezvoit ki tagadása óta as első levél.
Beszóllítá a cselédet, hogy vigye a levelet a postára. Ez el is ment vele, de csakhamar visszahívta a ház úrnője.
Midőn a cseléd ismét távozott a szobából, Karolin tant összetépte s nagy gonddal írt le velet, ós fájdalmasan felsóhajtott: „Nem, Sándor ne én tőlem tudja meg, hogy Jolán gróf Brenner kapitánynyal megszökött.*
(Folyt, köv.)
Válasz R. J. kisasszonynak.
Hogyha nem ismerném ártatlan gyermeki k«sblét,
Még ross szándékról kelne felőle gyanúm 5 Így, hogy más gyanúját kikerülje feledal ne tessék: „Kéte* késiratot máinak itélni tilos!"
K. D.
Hála és köszönet mélt. Ráth Károly fővárosi főpolgármester urnák, kinek neve és ssive,esen legkegyelmesebb kitüntetésem kézbe-sitése által, míg élek, szivemhez fűzve marad. Fogadj» hálás köszöneteme*. és tartsa as Isten méltóságodat a tekintetes tanács- éa képviselő tanácscsal egyetemben, ezen főváros előnyére és nagyobb örömére. Éljen.
Hála és köszönet nagys. és főt. Márkus Gyula, esztergomi kanonok, apát és ezen kir. intézet lelkes kormányzójának, ki szive jóságát ifj» koromtól kezdve, velem mindig éreztette, és a mai ünnepély kegyes rendezése által oly hálára kötelezett, melyet érezni, de szakkal kifejezni nem vagyok képes,
.M unera parva damus; det Ditior altér
aristas !u
és tartsa az Isten nagyságodat ezen dicső intézet javára, Szentegyházunknak pedig nagyobb díszére, viruló éa állandó egeszségben. Elj**n !
Hála és köszönet főt. és kedves elöljáró-társaimnak szívélyes részvétükért; ezen intézet reményteljes papnövendékeinck és a mély«n tisztelt véndégkoszorunak, kitt mindnyájan be cses jelenlétök által örömemet fokozni, a nap nak. díszét emelni és art reám nézve elfeledhe-tetlenné tenni szíveskedtek. Éljenek!
„Advesperascit et inclinata est iam dies!"
cs azért, a nap lenyugta előtt, mielőtt királyi kegyeiette! feldíszített vitorlámat bevounám: hálát rebegek a jó Istenhez, ki engem e szép napra föl virrasztott, melynek dicsőbb befejezése nem lehet, mint:
0 csász. kir. apostoli Felségét, 1. Ferenci József Urunk-Királyunkat, az Isten tartsa és éltesse ? Éljen.«
E beszéd végeztével ismét a növ papság dalegyiete iépett fol egy nagyobb szabású alkalmi darabbal, melynek utóhangjsi a tapsvi-har közepett hangzottak el. Et nunc venio ad fortissimum ! Az angol kisasszonyok nevelőintézetének növendékei közöl egy kedves kis alak lép elő s bátor kiejtéssel, csengő hangon, hosszas beszéddel üdvözölte a nagyérdemű férfiút. Megköszönte hitoktatójuk eddigi fáradozásait, s kérte őt, hogy szeretetét ezután se vonja meg tőlök, hanem miként eddig ugy ezután is legyeu utmutató kalauzuk az élet viharai között, ígérte, hogy ók bú követői lesznek mindenütt as erény utain. Sokáig beszélt még e kis átszellemült angyal, de ki tudná leírni mindazt oly szépen, oly kecaesen, mint a hogy ö azt elő-adá? Hisz mindnyájan könnyt-zve hallgattuk végig beszédét, mely ártatlan gyermek ajkakról oly igen jól esett hallanunk • legszebb er-kölcai igazságokat. Ezután jött a kath. nótaui-tóképesde küldöttsége; a növendékek szép beszéd kíséretében egy igen ssép s drága stylsserü kelyhet nyújtottak át as ünnepeltnek kérvén őt, hogy emlékezzék meg rólok különösen akkor, midőn e kehelyben a legszentebbet fogja a Mindenhatónak bemutatni. Az ünnepelt lovag mély meghatottsággal fogadta az őszinte szeretet eme nyilatkozatát, meleg szavak l>ui mondott köszönetet, biztosítván őket, hogy miként eddig ugy ezután is főczélja tanítványai minél nagyobb mérvben való kiművelése leend. Az ünnepélyt a dalegyrsület szabatosan előadott éneke zárta be.
Az ünnepélyen láttuk: Báró Kemény Gábor államtitkárt, Ribáry és Bay osztályta nácsos urakat, az egyetemi hittudományi kar tanárait teljes számban. Jelen volt még a budai kath. tanítóképezde tanártestülete, a taui tóképezdék számos növendéke, a központi nő vendégpapság teljes számban stb. Az ünnepélyt ebéd követte, melyen a felköszüntéeek egymást érték. Éltették ő felségét a királyt, a jelenlevő miniszteri hivatalnokokat, a nap hősét stb! Mi pedig a nagos lovag-kanonok urnák aat kívánjuk, hogy lovag kereaztjét, mit e napon ünnepélyesen mellére tűztek az egyház, haza és a szenvedó emberiség haaanára és őrömére minél számosabb éveken át viruló egészségben viselhesse!
Budapest, 1878. nov. 22.
Helyi hírek
— Hosszas esőzések következtében a
vízáradás loirhatlan kárt s nyomort idézett elő ; a vasúti töltésekben is oly kárt tett, hogy » teher szállítások minden irányban beszüntetettek.
— Sajtóhiba. Lapunk nov. 21 iki s**-maban megjelent „Pogánvár hanyatlása* czímü ozikk végéről számított hatodik sorban a „megyehatóság" — után kimaradt: „de sőt a törvényhatóság" kifejezés is értendő.
— Thea estély. A nagy-kanizsai társaskör 1878. évi november hó 30-án saját hely iaégében tánczczal egybekötött zártkörű thea estélyt rendez. A meghívás másra át nem ruhásható éa a j egy váltás alkalmával előmuta
tizenhetedik évfolyam.
tandó Jegyek válf hatók a társaskor helyiségében november 30 án délután 3 —6-ig s este 7a óráig. Belépii dij: Tagoknak ssemé-lyenkíut 1 frt., neratagoknak személyenkint 1 írt 50 kr. Kezdete 8 órakor. A tiszta jövedelem a társaskör alapvagyona gyarapítására fordít tátik. Óhajtjuk, hogy kedélyeaség- a látoga toltságban előbbeniekhez hasonló legyen. Azonban feltűnő, hogy épen a hó utolsó nap ján rendeztetik.
— Utolsó levele Dr. Freund Zsigmond ügyvédnek, melyet több fővárosi lapban olvasva 8 másolatban közkézen torogva állítólag így hangtik: , Kedves barátom! Bocsásd meg ha utoljára használom ezen czimet, de azon reményben teszem ezt, hogy soraim elolvasása után más&ép fogsz rólam gondolkodni, mint most, mert hidd el, utolsó órám szentségére, halálom órájában esküszöm neked, hogy ártat-t&tlan vagyok, a nekem nem tudom miért, im-putált 8zemtelenségben soha tudva és akarva nem léptem át azon határt, mely a becsületes embert a jellemtelentől elválasztja, még mint ügyvéd is ellentálltam a sokszor kinált alkalomnak, nem tudom, mily szerencsétlen véletlen vagy rósz akarat emelte ellenem ezen su lyos vádat, de ártatlannak érzem magamat, a annál inkább fáj a rajtam ejtett meggyalázás Bizonyára nem sejtettétek szerencsétlen hatá rozatotok hozatalánál, hogy azzal egy családapa halálitéletét mondtátok ki és két ártatlan gyermeket tettetek árvává. Az isten bocsássa meg e borzasztó tetteteket! s adja az ég, hogy vérem ne szálljon fejetekre, én őszintén megbocsátok utolsó órámban minden ellenem vétet-tetnek, bocsássatok meg ti is, és mindazok, kik ellen tudva vagy önkénytelenül vétettem, de azon kihallgatásom nélkül reám mért csapást nem élhetem tul, becsületem fentartáaa volt mindig főczélom és annak legalább a külszín után ítélő világ előtti elvesztével nem élhetek tovább. — Feledjetek el és aludjatok nyugod tan! — nemes tár«saskörtök szeplőtlen áll! nincs benne gazember! ! Került bár az egy ártatlan ember életébe, és arra persze nem gon doltatok, hogy valaki oly élénk becsületérzéssel is birhat, hogy oly csapást nem ól tul, ti nyu godtan mondtátok ki a halálitéletet, bocsássa ezt az isteu nektek, ugy mint én megbocsátok, és akkor legalább véres hullám emléke s árva gyermekeim nyomora nem fogja álmatokat zavarni. Éljetek boldogul, csak arra kérlek, közöld ezen pár soraimat az igen tisztelt válaazt-raánynyal, és a kór többi tisztelt tagjaival, hogy amint nyilvánoeaágra jött az ellenem emelt vád, ugy nyilvánosságra jöjjön védelmem is, és biráim bocsánatommal megny ugtathaaaák lelkiismeretüket. Ezen kérésemet ugy hiszem, nem fogod megtagadni. Éljetek boldogul és feledjétek el a szerencsétlen Freund Zsigmondot. *
— Következő tudósítást vettünk: Bu-ruczky Kovács János, gutorföldi lakos ellen N. ügyvéd az x—ijbiróság előtt 6 frt 25 kr. ügyvédi munkadíj megállapítása iránt keresetet indított, melynek tárgyalására nov. 12 ik napja tüzetett ki. — Buruczky uov. 11-én délután zsebre rakva a 6 frt 25 kr elindult a tárgyalásra; — azonban megeateledvén, a p. m.-i hegyen levő szőllőjében meghált. — Itt azt gondolta, hogy jobb lesz lemenni P. M.-ra, ott átadja a pénzt a jegyzőnek, küldje el ez a fiskálisnak. — A jegyzőt nem találván otthon, bement a korcsmába, s fölöstököm után elkezdett borozgatni, persze deciliterenkint, — s igy aztán megivott két litert; ettől megszállotta a buzgóság, lefeküdt valahova, s mid^n magához tért, azt vette észre, hogy pénze nincs többé zsebében. — Nagy lett e feletti bubánata; most már fizetni nem mehetett, haza meg a feleségétől nem mert menni. — Mit volt mit tennie, visszament szőllejébe, s ott elkezdett busulni. — Egyik nap ment a másik után, ott veszett egy hétig, — murciival és ómájjé ^almával) tengetve szomorú életét. — Otthon nagy volt as aggodalom, végre egy hét múlva felesége, sógora ós veje elmentek a szőllőbe s ott találták Buruczkit bubánattal körülvéve. Szó Bzót ért szóból szemrehányás lett, végül összevesztek persze azok voltak erősebbek, a »ógora m*g fogta, a veje meg megverte szegény Buruczki''. Ily kinos helyzetben kiszorult belőle azon egy pár szó, hogy ezt nem tűri, — agyonlövi a vejét pisztoly lyal. — Szerencsétlenségére éppen akkor mentek arra a foglárok, kiknek mindjárt feladták, mint veszélyes fenyegetőt. Elismerte maga is, hogy azt mondta, — de hisz nem akarja ám megtenni. — Ezt azonban, látva az ingerültséget, --a f.»glárok nem hitték el
— 8 nehogy valami baj történjék, beki •érték X re, — s* átadták a bíróságnak. A bíróság aztán Buruczkit, ki keserű könyek közt bánta m-g meggondolatlan szavait, szabadon bocsájtotta. — Szegény Buruczkit meg is lopták, meg ie verték, mégis őt csukták be; — elment tárgyalásra, oda volt tíz nap, — mégis makacssági ítéletet kapott. Ez aztán szomorú történet 1
— Keszthelyen nov. 30 án a müked velő társulat Zalamegyebeli harcstéri sebesül-
ZALAI KÖZLÖNY.
lek és a harca téri elesettek hátrahagyott családjai javára előadás tartatík. Két darab kerül saínre: .Phrenolog«, bohozat és .Apró félreértések* vígjáték. A nemes szándék méltó eredményre fog vezetni. A derék társulatot hazaőui örömmel üdvözöljük 1
— Nyilatkozat. Alulírott kijelentem, hogy a ,Z. K.« f. é. nov. hó 21-iki 93 ik szá-maban Szt.-Gróthról irt referádám azon passu-sáb in, hol egy úrról tétetik említés, nem volt szándékom azon bizonyos ,egy urat* megsérteni, és hogy emiitett szám-bau közlött czikkemnek azon részét, mely azon urnák haxafiatlan elvei és intézkedéseiről tanúskodik, m< st a köztünk megejtett eszmecserék és a nyert felvilágosítás után igazság szeretetem által indíttatva ezennel határozottan visszavonom. Kelt Z. Szt.-Gróthon nov. 25-én 1878. Békefi Elek.
— Reinlünder tábornok búcsúja a 48 ik gyalogezredhez. Pót ezred parancsolat; ezredállom-8 Sluin november 6-án 1878. Rein-lánder tábornok paraocairatát, a tábornagyi kar 428 száma alatt, Zavaljeb&n 1878. évi november 1-én közhirré téteti. A* occupátiói háború bevégeztével az ezred a 28-ik gyalog-dandár kötelékéből kilép. — ószinte, mély sajnálattal veszem tudomásul az ezrednek parancs-nokságombóli elválását. — Szives buzgalommal és a kötelesség érzetétől áthatva édes örömmel felelt meg az ezred a telette kemény, egy habár rövid, de annál terhesebb csata követelményeinek ; a példás békés rendtartást, a csata ilyen súlyos körülményei közt oly híven megőrizte. Kemény harczokat kelle az ezrednek ki állania, eunek bátorsága mindenkor zászlójához lánczolta annak eredményét. Köszönöm az ezred minden hozzá tartozói, — tisztei és legénységének buzgalmuk, — teljesített köteles ségüket, és a számos példával ellátott személyemhez levő hü ragaszkodásukat. — Legjobb kivánataim vezéreljék mindnyáját ujabb szol gálatviszonyaiba, melyben egy ily derék ezred kétség nélkül fog elöljárói megelégedése és el ismerésében részesülni. — Mindnyájához egy szívből eredő Isten hozzád! Keinl&nder s. k. tábornok.
— Rövid hirek. Erzsébetvárosi ke rület Jókai Mórt orsz. képviselővé választá. — Gr. Szapáry László kassai hadparancsnok lőn.
— Pollák pécsi kationok lesz székesfehérvári püspök, ujabb hír szerint. — Saarbrücknél borsó helyett patkány mérget hintett a szakácsné az étel fűszerezésére a egész család meghalt. — Bród mellett a vihar 1600 kocsit tört össae. — Zubovica Fedor fedezte fel a spanyol ösazees-küvést a király ellen. — Magdeburgi régi könyv sserint Bismark magyar származású. — Rómában egy öt nyelven megjelenő nagy politikai lap adatik ki. — 50 ezer bosnyák muzulmán készül kivándorolni Bosniából. — A kassai alkapitányra éjjel rálőttek. — Miklósy szintársulata Veszprémből Miakolczra utazott.
— Tépés már nem szükséges a harcztéri sebesülteknek, de pénz és ruha elfogadtatik. — Gambctta Fourton volt miuiszterrel párbajt vivőit. — Egy kapitány Győrött egy 82 éves polgárt kardjával halálosan megsebezi tett. — Dumas Miskolczon subát késziltet — A Ve zuvra vasutat épiteuek. — Rózsa Sándor meghalt.
KI nyert ?
Lemberg : nov. 20-án : 40. 22. 28. 20. 13. Bécs . 23 án: 80. 87. 32. 65. 17.
Grácz , „ 1. 14. 3.33.52. Temesvár , . , 62.33.67.81.57.
Irodalom.
— MegjeUnt h szerkesztőségünkhöz beküldetett: .Uj kocsipostai díjszabály" Összeállította és kiadta: L i n,t e r Pál, m. kir. posta kezelő Keszthelyen. Alig hagyta el napjainkban hézagpótlóbb, s különösen a kereskedők részére nézve — mondhatni — nél-külözhetlenebb mü a sajtót, a fentebb említtetnél, mit az is bizonyít, hogy az érintett müvet már mikor sajtó alatt volt, számosan rendelek meg. Kiadó figyelmet fordított arra, h«gy valamint a pénz, és egyéb kocsipostai küldemények díjszabását külön külön rovatban tün tesse fel, ép ugy iparkodott a nyitva feladott pénzes levelek suly-portoját-, a Németországba küldendő közönséges csomagok dijfokozatát, — a belföldi és németországi utánvóteli dijak s egyéb terjedelmes küldemények érték és suly-porto szerint összevont díjszabályzatát valamint a külföldi utalvány dijak, ugy a külföldre szóló levélpostai küldemények dijairól is külön táblás kimutatást adni jelen müvében a közönség könnyebb tájékoshatására. Kiadó a mü végén a levelek porto mentességéről terjedelmesensoly világosan szól, hogy a közönség bármely osztálya is a legkönnyebben tájékozhatja mágát. Ajánljuk e hézagpótló müvet a« illetők s külö nősen a kereskedők, körjegyzők, kir. közjegy-
■ók és községek méltó figyelmébe. A csinos kiállítást tekintetbe véve, ára nagyon csekély t. i. 40 kr. oszt. ért Megrendelhető a kiadónál Keszthelyen.
— Ugrádi Tettvéréknil megjegjeieat: , Pénstárcza-naptár" őfelsége a király n királyné arcsképével, ára 20 kr. „Közhasznú «sebnap tár« ára 24 kr. Mindkettő 1879-reszól, csélaze rüségöknél fogva méltán ajánlhatók.
— Uj ztnfsmü. Táborsiky és Parach urak zeneműk«reskedéséoen Emblemes. Sinnbirder keringő, zongorára szemé ¡íj. Fahrbach Fülöp. Ára 80 kr.
Üzleti szemle.
— N a g y-K a n i s a á n, 1878. november 27. —
Időjárásunk e héten változékony ugyan, de általában sokkal kedvesőbb a mult hetinél. Lanyha szelek a már feneketlen volt utakat annyira felssá-riták, hogy gabnaaxállitások ismét lehetős dolgok kösé tartósnak.
A gazdagabb boaataínak daczára gabna&sietünk megtarthat! malthéti szilárd irányzatát. Majdnem mindannyi gabnanem jó kérdesőskedésnek örvendett és könnyen kelt »1
Busában mérsékelt kinálat volt; árak emelkedtek.
Rozsban belföldi malmok álul jelentékenyebb vásáriatok történtek; árak a multhétiek.
Árpa kösép minőségben csekély figyelemre talált Finom qualitásokért ellenben jó vételkedv uralkodott.
Zabban mérsékelt üzletünk volt; vételek csak bel fogyasztásra történtek.
Tengeri tökéletesen lanyha irányzatot követett; árak alábbssálltak.
Fehér babban nem változott a hangulat; árak a mult hétiek.
Minőség
Ruza . . Rozs . . Árpa
Zab . . Zab uj Kukori<-sa Repcze Bab (fehér) Bab (tarka)
szurint:
7"--
530 — 5-50 — 5-20 —
8-550 680 5-50
--kr.
K-- 4 20 --•—
8---
5-40 —
810 5*60
K. B.
Lobmayer J. F. terniényüzleti jelentése.
Budapest, 1878 nov. 23. Károlykörat 15.
A lefolyt hét hangulata tartósan szilárd volt ós a malmok elég kedvvel vásároltak, tartva attól, hogy a hosszas esőzések miatt, ezentúl igen kevés szállítmányok érkezhetnek A ba*a án nem vállózott, azonban ross és zab 10—15 krral emelkedett.
Mai itteni átlsgos árak 100 kilónkint száraz és egészséges minőségeket feltételezve, követkesők: Piros acxéloa tiszta buza 77 kg. 9.25—40, 78 kg. 9.60-75, 79 kg. 9.80—90, 81 k*. 10.-; sárga, puha tiszta buaa 76 kg. 8 30—40, 77 kg. 8.60-60, 78 kg. 8 75-90, 79 kg. 9.20—26; bánáti baza 74 kg 7.60 —60, 75 kg. 8.-8.25, 76 kg, 8.30—50, 77 kg. 8 60 —80, 78 kg. 9.-9 30 3 havi időre. Árpa — takarmány — 6.25—60; maláta 6.25—80; serfőső 7 60 — 8.50. Rozs — úszta - 5.70- 6.20; zab tiszta 5.40 —6.— ; köles egészséges 4.75—5 25. Knkoricza — ó — 5.—5.50, nj 4-4.10; kendermag 10 —I0''|r Lenmag 11—ll1/,; fehér bab 8.—9.50. Luczerna-mag — tiszta 50.-56. vörOs lnczerna 48.—50 — ezen árak id.-szállitva készpénzért értetnek. Liszt : a lisxtárak daczára a malmok fo|ytono9 elfoglaltságának változatlanok maradtak ; mig kerpa 10 krajcárral emelkedett; finom 3 —20 durva 2.—60 zsákostól 100 kilónként.
Papírszeletek
Kitűnő vőre tettem szert. Gazdag? tudományos? olőkeló? Ennél ia jobb — rövidlátó.
A népek ugy vannak a köztársasági kormánynyal, mint as agglegények az asszonyokkal.
Két cseléd a kapu alatt.
— Hát m>guk Tréz.i otthon főarek ?
— Otthon
— És ki fős 7 maga vagy as asszony T
— At axszony, mert én nem szívelhetem a sparherd gőzét.
— £*s meg van maga a koszttal elégedve?
— Meg
Hát jól tud as asszony fósni ?
— Elég jól. Az előbbeni helyemen azért is nem maradtam, mert as asszonyom nem igen értett a főzéshez.
Ebéd fölött a szerencsétlen házasságokról beszéltek, példákkal élénkítve a magyarázatot.
Egyik vendége a mellette ülő tia éves leánykához ezen meggondolatlan kérdéssel fordul :
— Mi a kegyed véleménye, kisakszony. Ha megnő, lenne-e kedve férjhez menni vagy sem ?
— Nincs nekem egyikhez sem kedvem ín kxbb majd Özvegy lessek.
Szerkesztői üzenet
3101. S. E. „A fokosat'' jó, a másik kettőnél jobbat kérünk.
3102 „A szőkékről é. barnákról" köszönjük • talán még az id«n ssorithatank helyet.
31ü3. .Észrevétel, k .a roem szokások'' csimü csikkre* szóló folytatás közlését tárgyhalmaz miatt későbbre kelle htlasztanonk. %
3104. A. Bpaat. Ujolag megküMöttflk.
3105. Keszthely: A« érintett helyre nem jár a faxét. A dalgyűjteményt megrendeltem As alap-szabályt megküldém.
NOVEMBER 28-án 1878.
3106. „Contra". Még korai.
3107. W. Bpest Mindenesetre hozzá szólunk.
3108. W. 8 és N. K Zala-Sst.-Gróth. Nincs indok a sserkesstőt kérdezni, mikor a szerző kiléte tudatik.
3109. L. T. Köszönjük.
3110. T. Letenye. Mielőbb válaszolunk, addúr is üdvözlet!
3111. .Bistositsuuk !• Mielőbb jő.
3112. Gr. V. Zala-8zt.-Gróth. Tárgyilagos csá-folatot készséggel közlünk, a beküldött csikk nem " a igy sajnálatunkra mellőznünk kelL Sajátságos, kogy egy .tárcsaczikk- féle közlemény oly élénk figyelmet geijesstett, mig egyréssrfil ezen Örvendünk, másrészről csodálkozunk az ily csevegés erőltetett tulhajtásán. Mi köze a közönségnek ahoz, hogy egy tárczacsikk iró r. kath 1 Még ast is kívánhatná rslaki: szőke-e, vagy barna ? nós-e vagy nőtelen ?
3113. Pr. Bpest. Üdvöslünk, a ssándék igen
helyes.
3114. P. Alexandria. Mindkét levelét vettük, asonnal intézkedtünk; a kivánt idóre ssonbaa csak válaszunk mehet.
3115. K. „Mi a teendőnk." Gyenge erikk.
3116. „H4rom gyöngysor", Kimentem a virágos mezőre", »Galambomhoz- nem közölhetők.
Vasúti menetrend
A buda-peati idótmutató óra szerint,
Indul Kanizsáról
Vonat hova, .
Ora Pere. Idő
205 Eszék, Mohács,Dombóvár s Kiuméba 4 48 reggel
Í1^ \ . . 2 30 dólut. 212 Buda-Pestre........4 5g
203 ...........2 6 délut
...........11 30 estve
313 Bécsbe (Szombathely, Bécs Ujhely feié)5 8 reggel
JJJ - .........11 48 estve
31o Sopronyba ........... ¿¿i^
203 Triesztbe és Pragerhoíon keresztül
Grácz és Bécsbe ......4 50 reggel
201 Triesztbe és Prágerhofon keresztül
Grács és Bécsbe ......1 47 délu
Érkezik kauiseara
honnM t
216 Essék, Mohács, Dombovár s Fiúméból 1 41 déiut
™ „ - . . 11 11 estve
203 Buda-Pestről ....... 4 20 reggé
.. ........2 5 délut.
211 » ......... 9 44 estve.
314 Bécsből (Szombsth. Bécs Ujbely)felől 10 27 estve.
S a " » • » 4 6
316 Sopronyból ........11 53 délel
114 Bécsből Grácz, Marburg, Pragerhof
feWl ..................4 12 reggel
20Z Trioart én Héo»ból M.rburg, Pragerhof felől....... _ . 1 21 dólut.
204 Trieazt- és Villacbból Prágerhof felől 11 — estve. Jiarburgba csatUkosán Vill»«h éa Kranceslesl b*
n ■ , , Kianrnilf«8tt>ő
Felelós szerkesztő: Bátorfi LajOS.
H I BDETÉSEK.
7199 p. 78
1
Árverési hirdetés,
Alulirt kiküldött végrehajtó a polg. tk. rdtt. 403. § a értelmében ezennel közzhirré teszi; hogy a nagy kanizsai kir. e. f. tőrvény-szék 5766/p876 számú végzése által Weiller M. nagy-kanizsai lakos ellen, Kohn D. bécsi czég részére 679 frt 82 kr. követelés végett elrendelt kielégítési végrehajtás folytán bíróilag lefoglalt, s 458 frt 50 krra becsült szobabútorok és egy zongorából álló ingóságok nyilvános árverés utján eladandók, minek a helyszínén, vagyis Nagy Kanizsán leendő eszközlésére határidőül 1878-ik évi deczember bó 16-ik napjának délelőtti 8 órája kitűzettetett, melyhez a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel meghivatnak: hogy az érdeklett ingéságok emez árverésen, a polg. tk. rdtt 406. § a szerint, szükség esetében becsáron alul is eladatni fognak.
Kelt Nagy •Kanizsán, 1878-ik évi november hó 25 ik napján. 749 1—3
Bartos György
kiküldött bírósági végrehajtó.
Árverelési hirdetés.
011 ári urodalom tisztsége részéről közhírré tétetik, hogy deczember 16 án reggeli 10 órakor OHárban a gazdasági irodában az ollári és szepetki vendéglók nyilvános árverelés utján 1879 ik évi április 24-től számitva 3 évre ki béreitetnek. - A bérleni szándékozók keiló bánatpénzzel ellátva tisztelettel meghivatnak.
747 1- 3
Az urodalrai tisztség.
TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
NOVEMBER 28 ¿a 1878.
250,000 birodalmi márka
ismét mint nyeremény a folyó évi november 13-káu végbe ment főbuzás után a hivatalos lista alapján a mi szerencsé« pén»kisor-solásunkba esett é» az az érdekelt nyer6 félnek az Osztrákbira-daíomban azonnal ki is fizettetett
>Tyujtsank kezet a szerencsének!
375,000 birodalmi márka vagy 218,750 forint
főnyereményt nyújt kedvezK esetben a legújabb nany pénzkísor-solás, mely a magas kormány által jóváhagyva és biztosítva van.
Ezen nj tervezet elCnye abban áll, hogy néhány hónap fefolyása alatt 7 sorsolásban 42 600 nyereménynek okvetlen kisorsolás alá kell kerülnie, köztük esetleges 375,000 bir. márka vagy 218,750 frintnyi fónyereménynyel osztrák értékben, résa-leg pedig :
1 nyerem, á m. 1 nyerem, á m. 1 nyerem, á m. 1 nyerem á m. 1 nyerem, á m. 1 nyerem, á m. 1 nyerem, á m. 3 nyerem, á m. I nyerem, á m. 6 nyerem, á m. 6 nyerem, á m.
A legközelebbi huzas pénz-kisorslása
250,000 125 000 80.000 60.000 50 000 40.000 36,000 30.000 25 000 20.000 15,000
1 nyer á m. ~4 nyer á m.
2 nyer. á m 31 nyer. á m. 61 nyer. á m.
304 nver á m. 502 nyer. á m. 621 nyer. á m. 675 nyer. á m. 22350 nyer. á m.
12.000 10,000 8000 5000 4000 20 0 0 1000 500 250 138
stb.
első. az állam által biztosított nyeremény-hlvatalosan levén megállapítva, az
- f. é. deczember hó II és 12-én leend
megta: tva s melyre a sorsjegyek következő összegbe kerülnek : 1 egész eredeti sorsjegynek ára Csak fi márka vagy 3 frt 50 kr. o é. b
n 3 „ „ 1 „ 75 „ „ « 1 It » « - 90 t „ öszzeg előleges beküldése vsgy
a legnagyobb gonddal cszkt''.zül-cr.ímerével ellátott eredeti sors-
1 fél
1 negyed „ . „
Valamennyi megbízás az postautalvány mellet azonnal és
tetik. mindenki magát ar. állam jegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetek díj nélkül mellékeltetnek minden húzás után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a kivatslos hnzásí jegjzéket
A nyeremóuyok kifizetése mindenkor pontosan az állam jótállása mellett történik s akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczaiu fennálló összeköttetéseink által kézbeslttethetik. (717 III 1—3) Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok mas taklntétyea nyeremény között gyakran az első főnyereményeknek örvendvén az, melyek az érdekelteknek közvetlenül Siettettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre számíthatván, kéretik, már a közeli húzás miatt Is minden megbízást minél előbb közveleniil alulírott bankházhoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és váltó-üzlet Hamburgban,
bevásáilása és eladása mindennemű államkötvények, vasúti rés*-vények és kölcsönsorsjegyeknek.
Eattus János Bécsben,
am Hof Nr. 8.
a városi tüzolto laktanya mellett
raktáron tart és áruknak valódisága melletti jótállással elárf:
Valódi orosz vizaholyasot, különféle olcsó árakon, Valódi Gelatine Lainé,
Csersav, cznkor-szin, (7415—6)
Szlvattyngépek gyári-árakon,
Vnlkanisklt amerikai kantsnk-tömlók minden térfogatban.
TITKOS BETKGSÍMK,
különösen
férfi-tehetetlenség,
magömlések, hngycsőft-1 ások (maró befecskendezés nélkül) hólyagbántalmak, bujakoros daganatok, bőrkiütések, ha még oly idültek is, továbbá koszvény, fehdrfolyás, hószámgörrsök, a hivatásbani megzavarás nélkül, a leggyöngédebb módon, hason-srenvi szerek alkalmn*-! a által bámulatosan «—nrs ¿s trvöke-res gyógyításra találn.«.u.
Sok ezer szerencsésen kigyógyult egyén köszönő-irata kézzelfoghatól.ig bizonyítja ezen gyógyrendsznr áldásosságát.
A gyógykezelés levél ntján is történhetik, Gyógyszerek kívánatra megivüldetnek.
Dr. BRXST H.. Pesten, két-sasuteza, 24.
Ugyanott kapbató a híres, mindenki számára nélknl''z-hetlen könyv: „Az Önsegélyt, mely oktatást ad a nemi viszonyokról, ifjúkori bűnökről, tehetetlenségről, stb és biztos kúd-szert tartalmaz ragálvo-ás stb. ellen. (Ara 2 frt ) (731 4—9)
Elismert kitűnő hajfestékszer
B^* szölke és barna hajszínnek.
Baume Clrcassien.
Ezen balzsam sz ősz hajzatnak előbbi színét visszaadja. 23 A hajzat fekete festésére 12ZZÜ XegrjLn.
Ezen hajfestékszer minden hajnak szép és teljes fekete szint ád, mely a mosás altil egész tökélyben lép elő (7-16 I 1—t) Kapható minden eleeacs kereskedésben, hol illatszerek árulta:n;»k
Treu, Nnglisch és társa utódai, Thics Károly
cs. kir. udvari illattszer-áiu-gyar Bécsbe n.
Alle Freiunde des Lottospiels!
erhalten auf francirte Anfragen eine gratis Anweisung, um mit geringem Spielfonds, nach <-iner a 1 t e n b- -wahrten Methode, die sich durch Einfachheit auszeichnet, dem Glücke die ITand zu reichen. (727 V. I —1)
523 Nicht zn verwechseln mit den bis jetzt «rsebienenen kostspieligen und nutzlosen Versnoben ! 1
Eingehende Anfragen werden in joder gewünschten Sprache innerhalb 8 Tagen beantwortet
Literarisches Bürean
Berlin, Nannynstr. 54 a.
Császár
kizárólagosan
királyilag szabad al mázolt
P L R I T A S
h a j i f j i t 6 -1 e j.
A Puritas netn hajfesték, hanem tejnr-mil l«>ly.¡dék, uielymajdnem azon esodálato* hatással bir. hogy ősz hajakat megifjit, azaz lassankint még pedig legkésőbb tizennégy nap alatt ama szint visszaadja, melvlycl [eredetileg liírt !
mr ,Purltasa
neu) fest, hanem ifiitja és pedig a leghosszabb és legdúsabb női hajtatot és a férfi hajat és srakállát
Egy üveg ^Purltas" ára 2 frt. (postai .«elküldésnél 21» krral több )
Kikeleti hóvirág.
A hatást tekintse, semmit«'']« toill lle-^zer >;eiri képes a kikeleti hóvirággal jóság és kitűnőségben versenyezni Olajos üdítő alkatrészek bői állítva elő. rövid idón elhárítja «-zen szer .» szeplőt, bőratkát, pör senést, máj foltot stb. * az arczbórne.k vakító fehérséget, üdeseg^t és gyöngédséget kölcsönöz. — Ara palaczkonkén'' 1 frt, szállítással 20 ki ral I több Pustxntánvét vagy a pénz megküldése mellett kapható a készítenél
Francz Ottó, Bécs, Mariait ilfstrasse szám.
Na»: y-Kanizsán valódi minőségben Práger Béla gyogyszc rész urnái.'' (7») 5-25)
WAJDITS JÓZSEF
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán
megjelent ós minden könykereskedésben kapható :
Halljuk a szép szót!
Magyar felköszöntő (toast) könyv, szerkesztették: Wajdita József és Bátorfi Lajos. Harmadik javított és tetemesen bővített kiadás, mely kötött és kötetlen mindennemű felköszöntést tartalmazván, diszes kiállitásn és tömött tartalma, ngy hasznos és mulattató voltánál fogva mindenkinek, de külöuöseu az ifjúság figyelmébe ajánlható. 380 lapra terjed s diszes kiállítású. Az I-ső kiadás 1500 példány egy év alatt, a második 2000 példányban rövid időn kelt el, mely eléggé bizonyítja e könyv életrevalóságát. A keménykötésű könyvnek ára 1 frt ÖO kr - Tartalom kivonata Elószó. Költemény. A toaszt eredete. A hazára Diszíinnepélynél. Diszebédnél. Hölgyekre. Családi ünnepélyeknél. Keresztelőben. Születésnapon. Névnapon. Eljegyzéskor. Menyegzóben. Beigtatásnál Egyletiünnepélynél. Vegyes köszöntések Összesen 243 felköszöntést tartalmaz.
Rajta üuk vigadjunk! ~
Közkedvességü dalkönyv, ötödik bővített kiadás. E nagy szorgalommal összeállított mű közel 1000 válogatott dalt taitalmaz ; ujjonan feltalálható magyar opera és operette dalokkal bővített mű, szines l>oritékkal kötve, csinos kiállításánál fogva is kitűnő, mondhatni : a maga nemében páratlan mű, mely már több miut tizennyolezezer példányban forog a közönség kezén. Ára a 800 lapra terjedő könyvnek 1 frt 80 kr. aranymetszésű diszkötés 2.60 kr. Gyűjtötte Wajdita József. Tartalma : Honfidalok, katonai dalok, indulók, természetdalok, románczák, élez- és gunydalok, sterelemdalok, bordalok,tánezdalok, rab- és duhajdalok, idegen dalok, opera és operettn-dalok sat
!
Magyar dalkönyv olcsó kiadása, 96 kr.
Rajta leányok mulassunk!
mulattató kézikönyv, magyar hölgyek számára, gyűjtötte Wajdita József. Ajánlható mindkét nembeli mulatni vágyó közönségnek, mind béltartalmára, mind pedig külsejére figyelem fordíttatott, ára az 500 lapra terjedő, szinnjomatu borítékkal ellátott könyvnek 1 frt 60 kr. Arauymetszésü diszkiadásuak 2 frt 60 kr. — TartaJom kivonata: Hölgyeinkhez. Az egészségről. Pipere asztal. Öltöz^kszoba. Illemtan. Jeles mondatok. Nónevek. Virágnyelv. Szinnyelv. Szavalmányok Adomák. Kérdések s feleletek. Kártyavetéa .Emlékkönyv. Névrejtő emlékversek. Társasjátékok. Tréfás mulatságok. Tánczkönyv és záradék.
Rajta párok táncxoljnnkí
Lakatos Sándor tánczköoyve, mindkét nembeli ifjúság számára. Kiadta Bátorfi Lajos. Lakatos Sándor arcíképérel h a szöveg közé nyomott tánczábrákkal, diszes czimhorákkal. Keménykötésű mű ára 1 frt 40 kr.
Kebelhango K,
Újévi, név- és születésnapi s az élet egyéb viszonyaira alkalmazott köszöntések, kötött és kötetleu beszédben. Irta: Hoffraan Mór, diszes nyomatú kemény kötésben, ára 1 frt.
Vedd szivemet szivedért!
Szerelmi levelező köny*, alkalmi levelezések változatos gyűjteménye, szerelmes párok számára, Szivélyesitől. Csinos borítékba kötre, ára 1 frt 20 kr.
Szegényből lesz gazdag
jó számvetéssel, gyors és biztos segítő míndon adás- és Tevésnél, ''/» krtól kezve 10 friiii-Évi jövedelem 1 frttól 10<)0 frtig. Teli és üres hordók megmérése, kiszámítása. A gömbölyű fák kubik tartalmának mt:ghatároztaÜiatásáróli táblázat. A sulym.''rt.''kek vámsnlyra való átváltoztatá-sáróli táblázat. Cselédbért és árendát mutató tábla. Ellési és kotlási idő számítása Törvényszerűit! bélyegrovat Táblázat a fatörzs kiszámításához. A lovak fedeztetése-, a birka üzetese-, és a góbék görgetésének eredményéröli táblázatok. Ara kötve e díszesen kiállított zsobkönyvuek 90 kr-
Lenorraand
A liires czigánynő igazmondó kártyája, 32 színezett kártyával, magyar aláírással és szöveggel, ára 50 kr
Egy tarisznya ostobaság!
Humorisztikus eszmék, ötletek, élezek egyvelege. Uyüjt. Nevető Vilmos több felfedezetlen tudomány professora, ára díszesen kötve 1 frt 40 kr.
Ungarn i m Spiegel deutscher Dichtung.
Magyarország a német költészet tükrében, díszes kiállításban fűzve 1 frt 80 kr., elegáns diszkötésben aranyozva 2 frt 80 kr.
Dr. Krieglcr Mór: „Önmentő"
véi.vmintékkal mindkét nembeli betegek számára, ára 90 kr.
Dr. Krieglcr Mór: Ax elveszett idegerónek vÍH*znpútláMa,
vénymintákkal orvosok és betegek számára, ára 90 kr. Mindkét füzet egy kötetben, díszes kiállításban, 1 frt 00 kr.
Juhnss: Szépiráni mintalapok,
közép, reál, polgári és felsőbb iskolák használatára, magyar és német, ára a 15 iratlapnak csak 28 kr.
Gyönyörű magyar kath. imakönyvek mint: Mannáskert SdvÖ98eg ösvénye, lelki vezér több réle kiadasbaa 40 krtól kezdve 12 írtig, papir. bór, selyem és b.rsony kötésekbe«.
A fentebbieken kivül megjelenik minden évben Wajdits .lözscf nagy képes népnaptára körülbelül harminczezer példányban, ára 40 kr.
Alkalmilag sxives figyelembe ajánlom a hetenkint kétszer vasárnap és csütörtökön már
18
év óta megjelenő
Wajdit8 József könyvkereskedő Nagy-Kanizsán.
, -v.
Nagy-Kani ¿sán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdita József gyorssajtó ján.