Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.09 MB
2023-01-09 13:28:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
192
435
Rövid leírás | Teljes leírás (609.9 KB)

Zalai Közlöny 1878. 096-104. szám december

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, nemkülönben a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
17. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

> AGY-KA SIZSA, 1878. deczember i-én.
Tizenhetedik évfolyam.
ElWzftéil ár:
sgÓB* öTTe . fél ¿»Te negyed érre .
Egy Htám 10 kr
r"f
8 frt [
4 A
2
Hlrfetéiek
6 baaíboí petitiOrban 7, máaodwor 6 s minden további sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN
soronként 10 krért vétetnek fel. Kincttári illeték minden jegyes hirdetésért külöi 30 kr fizetendő.
k a \
A kp »«Üftmi rMt illetí közlemények •MrkentShSs, anyagi ré»ét illető közlemények pedig a kiadóhoi bérmentve intózendök : NAGY-KANIZSA Wlasslotház.
Bénnentetlen levelek, csak ismert monkatár zaktól fogad Útnak el.
kOlSnf
előbb:
ÖZ L.OX
^Kéziratok viaiza nemf i küldetnek. k
N.-KanizRaváros helyhatÓRágának nemkülönben a „n.-kanlEftai kerenkedelml 8 iparbank", „n.-kanizsai takarékpénztár*, a „zalamegyei általános tanítótestület", a n.-kanlxsal kisded-nevelő egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kalYálasztraánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesitije.
IIeIeiikiiit kétszer, vasárnap- s csütörtökOu megjelenő vegyes tartalmú lap.
agy-Kanizsa város tanácsától,
3752
Ad:
878.
A „Zalai Közlöny" tekintetes szerkesztőségének
Helyben.
A nagy-kanizsai hadkiegészítő kerület mozgósított ezrede részére azoknak a harcz-it''rro történt bevonulása alkalmával gyűjtött pénzösszegekről szóló adakozási iveket a befolyt összegeknek hovaforditását igazoló bizottsági számadással együtt van szerencsém hiv. másolatban oly kérés mellett tisztelettel beküldeni, hogy azokat mint helyi i''rdeküeket az illetők megnyugtatása végett becses lapjában dijmentesen közzétenni és egyúttal a szives adakozások irányában a iegélyzettek nevében hálás köszönetünknek i kifejezést adni szíveskedjék.
A városi tanács.
N .-Kanizsán, 1 878. évi oktober 31-én.
VÁGNÉR
h. polgármester.
Fizettetett számlák szerint: 1. Rosenberg és Velischnek 1101 ''/a liter
borért a 7 frt
II. Bartos Jánosnak 528 lit. borért h 7 frt
III. Schwarz ésTaubernek 2ü30 drb. virginia szivarért
IV. Ozigányoknak zenéért
V. Czigányoknak''zenéért
VI. Két kocsi Szigritz Róberttól bizottság részére
VII. 2 kocsi Mátyás Istvántól a tanács és katonatisztek részére
77 frt 10 kr.
36 . 06
94 15
20
35
3 . -
3
VIII. 1 elveszett kosár megtérítése Vincze K.-nak 00 , 60
Összesen 250 frt 01 kr.
Marad--39 kr.
IX. A fenmaradt 39 kr. törött poharakért
kifizettetett.
Nagy-Kanizsa, 1878. szept. 12. Dr. Schreyer 1 frt, Rosenberg N. 3 frt, Dobrin Beni 1 frt, Schertz N.50 kr, Waj-dits József 50 kr, Bátorfi Lajos 50 kr, Axenti 1 frt, Scherz Lujza 50 kr, Weisz50 kr, Deutsch Mór 1 frt, Sombor 2 frt, Pfaff 1 frt, Horváth Lajos 20 kr, Barát 1 frt, Kegyes tanitórendi ház 1 frt, Berkes 80 kr, Bertalan 50 kr, Farkas 1 írt, Yóneky 1 frt, Merényi Lajos 1 frt, Malonyai 1 frt, Palkovics Károly 1 frt, Szeitz Alajos 1 frt, Pintér Elek 50 kr, Hám József 1 frt, Groszman 1 frt, Berdin 1 frt, N. N. 50 kr, Tóth J. 1 frt, Benczik J. 50 kr, Horváth József 50 kr, König Samu 50 kr, Engl Adolf 1 frt, Albanich József 50 kr. Kovács János 2 frt, Tóth Lajos 5 frt, dr. Horváth üg...