Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
4.07 MB
2009-10-16 15:12:47
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1141
6258
Rövid leírás | Teljes leírás (708.93 KB)

Zalai Közlöny 1883 017-025. szám március

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
22. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAflY-KANIZSA. 1883. márczias 1-én,
Bitxttfü ét:
egész évre......8 frt
f«1 évre.......* .
M^yed étre......8 ¦#
Lff y ssáírt 10 Jfcr
HIRDETÉSEK 8 hűiből petitsorban 7, másodszor 6 i minden tovább: fórért 5 kr.
STILTTÉRBEN ioronkéat 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden egyei hirdetésért 50 kr. fizetendő.
17-uc sasam.
Huszonkettedik évfolyam.
A Up szellemi részét illető közlemények a szerkesztőhöz, anyagi réssét illető közlemények pedig i Iriidóhoz\'bérmentve intérendölrí \\ KAO Y-K AN I Z S A
WllSílQ.hil.
Bérmentetlen lersgek csak ismert nrankatiraiktól \'fogadtatnak ol.
Kéziratok vissza nem küldetnek.
.Nagy-kanizsai Önk. tftroltó-egylet*, a .nagy-kanizsai kereskedelmi s íparbank", , nagy-kanizsai takarékpénztár*, a ,zalamegyei általános fr.sTlótestfllet* a ,nagy-kanizsai kisded-neveló egyesület", a „nagy-kanizsai tiszti Önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kalválasztmánya\' s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heíeiikiní kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Az ország prímása elleni vád-óriási vád van emelve Simor, bibornok-prímásunk ellen a „Pesti Hírlap* 55. számínak vezérczikké-ben. A vád abban kulminál, hogy esztergomi prímás udvara, papnöveldéje, egyházmegyéje és határtalan nro-dalmai valóságos tenyész-iskoiáját képezik a leggonoszabb fajta, mert a vallásosság mezébe burkolt,pán-szlávit mn sn a k*.
Roppant vád, elszomorító vád! Ha konkrét esetekkel beigazolható volna, ha egyrészről ellenében fényes tettek nem tanúskodnának hazánk legelső főpapjának igazi hazafi-ságameliett, másrészróla magyar klérus minden lépten-nyomon jelét nem adná honszerelmének : ez a vád sötét felhót vetne közvetlenül a bibornok-primásra, ^rretve pedig az egész klérusra és a magyar kath. egyházra.
De éppen, mert annak ellenkezőjét fényes adatok igazolják, tiltakozunk a roppant sötét vád ellen !
Mi annak a czikknck szellemében nem a honszerelemtől égó sziv tiltakozását látjuk:, hanem valami nloszemitakéztól eredő bandita-vágást, mert különben nem volna annyira hangsúlyozva, hogy" Esztergomban a pánszlávizmus a vallás (a kath. vallás) mezébe van burkolva. .
Miután nyilvános titok az, hogy az antiszemita mozgalomban a papok élénk részt vettek, s miután a sok tekintetben alaptalan antiszemita vádak legalaposabbika volt eddig az, hogy a zsidóság nem magyarosodott és szivében nem magyarosodik s hogy kosmopolitikus hajlamainál fogva a nemzettel egygyéolvadni soha nem íog: az ellentábor részérói igen pompás párbaj-vágásnak kínálkozott a papság fejét egy még óriásibb váddal, a pánszláv törekvések eltűrésének, sőt.qnftsi dédelgetésének vádjá-
val arczul ütni s ezzel kapcsolatban ezen tételnek — „mert a vallásosság mezébe burkolt* — furfangosan kieszelt beékelésével vágást mérni a katholiczismusra.
Mi abban a czikkbea ezt az intencziót látjuk és egyebet semmit !
Aíert azért, hogy az esztergomi papnöveldébe cseh, tót, horvát, szláv hírlapok járnak, mindjárt kimondani azt a megszentségtelenítő vádat, hogy „a magyar eszme benne (a bíbor nok prímásban) mint köz férfiúban, mint az állam mandatari usában, nem él, nem hat, nem működik elég erősen s hogy Ő a nemzeti nyelv ápolása, terjesztése, fontar-tása körül nemcsak érdemeket nem szerez, de sőt a szigorú kötelességet sem te Ki jesi ti" — ez már megdöbbentő vakmerőség, melynek éppen alaptalanságából lógg ki a filoszemita tnl zás és az agyafúrt tendencziák ló-lábja.
Ha csakugyan tiszta, hazafias szándékból történt volna a fölszólalás, egészen más ...