Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.93 MB
2009-10-16 15:15:38
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1373
7051
Rövid leírás | Teljes leírás (658.87 KB)

Zalai Közlöny 1883 026-034. szám április

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
22. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NA6Y-KANIZSA, 1883. április 1-én.
EloftzstKI *T:
e%Hi ívre......8 frt
fé! évre.......* ,
negyed érre......2 .
Egy s*ám 30 kr.
HIROETÉSEK 8 biilboi petitsorhan T, másodszor 6 t miaden toráblii soréri 5 kr.
NVILTTÉBBEN toronként 10 krért Tetetnek Ifi Kiorstari il.pt>k minden egyei V.nif-lésért 30 kr. fixetetidö.
szám
Huszonkettedik évfolyam.
ZALAI I0ZL0HT
A lap szellemi részét illető kéziemé-nyek * srerkesztáhóz, snyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intó^-tóők -. NAGY- 2ANIZSA Wuusloshaz.
BénnrnUtlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak tfl
Ki\'-ziratok vissza nem küldetnek.
, Nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet*, a ,nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbauk*, , nagy-kanizsai takarékpénztár*, a ,zalamegyei általános tanítótestület* a ,nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület*, t „nagy-kanizsai tiszti Önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya* s több megyei és városi egyesület hiTatalos értesítője.
Hetenkiní kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegjes tartalmú lap.
Két javatlat
Egy ismeretlen, de minden bizonynyal ritka pénzügyi kapaczitas két javaslatot nyújtott be az országgyűlés elnökének. Egyik a magyar állami deficzit rendszeres és folytatólagos elenyészte-tését. a másik a regálé meg váltását tárgyalja. Az isme rétien szerző hozzánk is beküldte e két javaslatot; mi örömmel nyitunk azoknak tért lapunkban. Hozzá nem szólhatank, mivel az már politizálás volna; nekünk pedig -0- mint társadalmi lapnak — a puszta regis trálás a szabad terünk.
Szerző a következő levél kíséretében nyújtotta be javaslatait az országgyűlési elnökhöz:
„Nagyméltóságú elnök pr!
Mindenki csak azt hozhatja a haza oltárára, a mije van. Én az I. és II. alatti, idemellékelt két javaslatot ajánlom fel a hazának.
Az egyik vonatkozik a magyar állami deficzit rendszeres és folytatólagos elenyésztetekére,:". a másik a magyar regálék megváltására. Nevemet azért hallgatom el, mert óhajtom, hogy ezen felfogásom szerint a legnagyobb horderövel biró javaslatok, egész tárgyilagosan, tekintet nélkül személyem — és pártolásomra biráltassanak meg. Az elvitathatatlan tény, hogy az emberiség és a társadalom csak akkor rója le őszintén és osztatlanul háláját és elismerését nagy férfiai iránt, midőn azok már kiváltak az élők sorából, eléggé bizonyítja, hogy még a szellemi fejlettség magasabb fokán álló férfiak is csak nagyon ritkán képesek magukat az alól emánczi-pálni, hogy a szellemi produktumot az alkotó egyénnel Össze ne zavarják, a minek aztán az az eredménye, hogy magát a produktumot, az alkotó iránt táplált rákon, — vagy ellenszenr szerint ítélik meg.
Ettől akarom megóvni a szőnyegen levő két javaslatot.
Az A. alatt idezárt, lepecsételt levél borítókban nevem, a B. alatti borítékban egy jelige van letéve. Az, a ki nevem közzétételét kívánni fogja, kell. hogy a B. alatti jeligét írásban bejelentse. Az A. alatti boríték felbontása pedig csak akkor történhetik meg, ha a jelentkező által beterjesztett jelige, a B. alatti borítékban foglalt jelmondatnak megfelel. Ha ez nem igy találna lenni, a jelige továbbra is kizárólag Nagyméltóságod titka marad.
Kérésem pedig az:
Méltóztassék ezen két javaslatot, a házszabályok szellemének megfelelő valamely módon, elnöki, vagy képvis lói minőségében, mielőbb a t. ház tudomására hozni. A neta-láni objectiv ellenvetésekre a feleletek, nemkülönben az esetleg szükségessé válandó felvilágosításokat, a sajtó utján — és pedig miután ennek nem szabad pártkérdéssé válnia, — mind a három párt kö...