Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.89 MB
2009-10-19 09:15:35
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
885
6879
Rövid leírás | Teljes leírás (660.93 KB)

Zalai Közlöny 1883 052-060. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
22. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Ü A6Y-KAftlZ8A, 1883. juliusl-én.
rféas ÍTO
fél é\\rt^ .
hip-oeteseic l hssibos pftitsorban 7, unis<iilit*ot C t jnimleo to-al>bi sor*Tt \'•
toronként 10 kr<rt vftotiK\'b tfi .jiH\'iLiri iüeu-k miiidt\'D egre* TIr>i* ii-n-rl 30 kr. &Xut-udii
ZALAI I0ZLHY.
*ajtp réizH illető k&xlemÉBT.Ic
KA0T.KAMIZ8A-WteuluUl.
Ben&eaWlai lerei&t cstk kAcn monJutaruktol fogxiflutaik »1
KAzir.tok taizL nem katd.ui.k.
.Nagy-kaniisai 8nk. tflzoltó-egylef, a
zalamegyei általános tanítótestület\', a „ nagy-kanizsai kisdeánereló egyesület\', t .nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezei". > .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kttltalasztmánya•, t több negyei és városi egyesulst hivatalos értesítője.
Hetenkím kétszer, vasárnap- s csfttörttíkOii megjelenő vegyes tartalmú lap.
Előfizetési felhívás.
— Az új évnegyed küszöbén fölkérjük a t olvasóközönséget lapunk szives pártolására. Azon t előfizetőinket pedig, akik még hátralékban volnának, annak mielőbbi beküldésére tiszteletteljesen fölhívjuk.
Lapunk előfizetési ára: félévre (jut—decz.) 4 frt, ne^yedévraijul.— szept) 2 frt
N.-Kanizsan; 1883. jun. 15.
Akiadóhivatal.
Társadalmi romlottságunk
Megdöbben az emberi kebel, elfacsarodik a jobb érzésüek szive, midőn a gyakori Öngyilkosságokról szól a napi krónika. Azok, kik még az élet keserűségét nem érezték, s csak alig lépnek át a gyermekek közé, Öröklik a mai kor gyáva jellegű, rémes betegségét, az ..öngyilkossági kór*-l. Mindinkább gyako-riabbak nálunK ez esetek, -- midőn nincs sokn-.k elég lelki ereje küzdeni az élet viharaival, szenvedéseivel csapásaival, midőn önmaga, vagy mások által kevertetik oly undorító erkölcstelen bűnbe, mely elkerülhet lenné teszi a törvény sújtó kezét. Megy, rohan tehát vak módra egy oly mentő eszköz mellé, mely megteszi ugyan azt, hogy az elbukott örökre elhallgat, de a világ az illető halála folytán\' részvéte mellett is megtartja szigora elveit s ítéletét, bár az a büntetést kikerülte.
Sokan hangoztatják a proletár-kodó, protekcziót hajhászó mai kort, midőn nem az évek során át drága pénzen kiküzdött diplomájával halad előre, tőrve-zuzva magát, s nagy ré--sze oly állást se kap, mint pályáján keresztül elköltött pénzének kamata. Futkos hatalmas protektorok után, vtgy pedig e franczia közmondást követve : „cherchez la femme" (keresd a nőt), hogy megélhessen, pénz
s áll ás-házasságra lép, mely rendesen családi viszályt, boldogtalanságot, egymás közt hidegséget okoz.
Más része, midőn álláshoz jut „jó barátok\' egész serege által köruyeztetik, kik kicsalják belső Ügyea, s midőn már a .barátság\' nem j;tr haszonnal, elhagyják, elárulják s megsemmisítik erkölcsileg, s anyagilag. Igen ide vágó az a hires latin közmondás: .Donec eris felix multos numerabis ami cos; tempóra sí fneriut: nubila solus eris." Egyedül, árván áll az elhagyott, szép múlttal, keserű jövővel. Mit tesz kétségbeesében ? A . halálban keres menedéket.
Nemcsak az uri. de az alsóbb körökben, az egyszerű polgárok fcö zött az ijesztő mérvben harapódzik el társadalmi életűnk e kórsága, az öngyilkosság. Sokszor a legcsekélyebb iudok elég arra, hogy megváljék az élet útjától. Ragadós betegsége\'ez a léleknek, mely az elmének zavarodottságából, a külső behatások által keletkező megza vartatásból Keletkezik: nincs még teljesen bebizonyítva,
De átlag véve mégis társa-jdalmi romlottságunk az ota minden-\'nek. Az értelmi pályák, főleg a jogi, orvosi, mérnökiek elannyira tul vannak terhelve, hogy sokan kénytelenek a becsületes útról letérve utakon keresni meg kenyerüket...