Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
3.83 MB
2009-10-19 10:17:46
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1106
9655
Rövid leírás | Teljes leírás (679.91 KB)

Zalai Közlöny 1883 061-069. szám augusztus

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
22. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KABIZ8A, 188:3, augusztus 2-án.
61-iK szám
Huszonkettedik éreoiyam.
jw^y szám 10 Jer
HIRDETÉSEK ! hAiAt\'Oi petitaorlan 7, roisodszot 6 i minden további sorírt 5 ar
NYILTTSRüKN soronként 10 krért vótetnek lei Ünrstiri illeték minden egyes Vra.» trsérl 30 kr. fizetendő.
ZALAI ROZLOIY
¦
A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőhöz, anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendő*: • NAOT-IAXIZS*
Ei Arai en tétlen letelek caak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
Kiíratok lissza sem kúlil-tn-k
, Nagy-kanizsai öak. tűzoltó-egylet*,
a ,zaiamegyei általános taaítóí-estölet", a ,nagy-k*pjzsai kisdednevelő egyesület", i „nagy-kanizsaí tiszti önsegélyző szövetkeze*.*, % .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya-V s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Ilctenklui kétszer, vasárnap-, s csQtöriákön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Szorítsuk munkára a munkakerülőket.
Az emberek közül sokan, megfeledkezve rendeltetésükről, s szem elől tévesztve a czélt, melyet józan okosságunk matat, restségből, vagy könnyelműségből, vagy gonosz léha ságra könnyen hajló indulatból ,mun katlanokká lesznek, s azt akarjátc, hogy a dolgos emberek véresverej-tékes keresményén élősködjenek, még pedig jól és kényelmesen. S ezen dologkerülők, naplopók serege, meg van a társadalom felső és alsó rétegeiben, feltalálható a nagy urak és a szegény föld népe között és ami fő baj, naponkint szaporodik számuk, igy növekedik a bün bűzhödt posványának forrása, mert a -dologtalan emberek minden gonoszságnak vak eszközei, minden undok bűnnek, elrémitő véteknek kész elő segítői, tízek adják a sikkasztok, csalók, tolvajok, gyújtogatok, — gyilkosok gyász embereit.
A természetben nem találunk egyetlen egy teremtményt se mun-kabivatás nélkül; a kis fűszálnak, a hegy ormán levő fenyőfának, a kis bogárkának s a legnagyobb állatnak, a porhanyó göröngynek és a hegy méhében levő éreznek meg van a rendeltetése, mit előbb vagy utóbb be Kell tölteni, vájjon, hogy heverhetne munka nélkül az ember, kiben oly sok testi és szellemi erő van összpontosulva. Nem a mun kátlanság ellenkezik az emberi méltósággal, a társadalmi renddel, az osztó igazság rendjével. A munkát lan ember egy egy féreg, moly az ember társadalmi életében, a haza jólétében, egy egy gyilkolószer a személy- és vagyonbiztonságban.
Az ember a tökély magaslatához akkor közeledik, ha munkássággal tölti cl minden idejét, ekkor teremt, teremt magának s őréinek, embertársának jólétet. Az ember a munkátlanságban letépi magáról az
emberi szépséget, lealacsonyítja magát a tetvekhez, s kell, hogy önön maga előtt utálat tárgya legyen.
Ba nagy szerencsétlenség a munkátlan ember, ugyan nem kell-e minden fegyvert felhasználni, az országnak, a hatóságoknak a társadalomnak és egyeseknek, hogy ezen társadalmi piszkok, emberárnyékok száma apadjon, pusztítani, irtani keli, ha lehet, ha lehet megtérítéssel, ha másként nem a legszigorúbb fenyítéssel.
Hála a végzetnek, hazánk még eddig ment a zavargásoktól, melyeket az irigység szül és a dologtalan csavargók teremtenek; de vajh! ha számuk folyton növekedni fog, nem lesznek-e ártalmasak hazánk társadalmi és politikai békéjére
Az államhatalom fejtse ki a legkérlelhetlenebb szigort azon bü nősök iránt, kik dologtalanul akarnak kényelmes életet szerezni. A büntető törvénykönyv e téren nagyon enyhe büntetéseket szab, ezen változtatni kell, legyen a büntetés javitó és elriasztó. Gyökeres újítást tegyen az állam a börtönrendszeren, hogy az no rontó hatással legyen a bűnösre, de javitó er...