Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
3.02 MB
2009-10-22 10:08:49
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
942
6745
Rövid leírás | Teljes leírás (565.3 KB)

Zalai Közlöny 1883 079-086. szám október

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
22. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA
Elefattiil ir:
egét* érre......8 frt
féi ó-ro ..... 4 ,
ce^yed érre......2 ,
Emi **ám 10 kr.
HIRDETÉSEK
¦t huiboi pctítiorban T, ra&Andn^nr 6 i minden toYihlii ionért 5 kr
NVILTTÉRBEN in rönk ént 10 krért vr-tí-tafk tei Kinntari illetek minden egye* hirdetésért SO kr. fixewadS.
1883. október 4-én.
79-lk azám
Huszonkettedik énoiyam.
ZALAI I0Z10IT.
A lap szellemi récéét üJetö közlemények x szerkesztőhöz, anyagi részét illető közlemények pedig a ktadóboj bérmentve intéaendök :
HAGY-KANIZSA Wlz»!csh*z
Bérai-nUtlen leielck csak ismert munkatársaktól fogadtatnak «1.
(Hatattok Tinaia-nm koJifettiek.
, Nagy -kanizsai Önt. tüzoltó-egylot*
H e t e n k I n (
„zalamegyei általános tanítótestület", a „nagy-kamzsai kisdedneveló egyesület*, a „nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet*, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kQlválasztmányas több megyei és városi egyesület hivatalos értesitóje.
kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre.
Az októbertói deczember végéig tartó aj évnegyed beköszöntével felkérjük a t. közönséget lapunk pártolására és minél szélesebb körbeQ való terjesztésére.
Az előfizetési ár okt.-de-czemberig 2 frt
, Egyúttal felhívjuk azokat, kik a megrendelési ősszeggel még hátralékban vannak-, hogy azt mielőbb beküldeni szíveskedjenek! Hazaírni üdvözlettel:
a „Zalai Kfuiony
kladéhivitala
Ép testben ép a lélek.
Manapság minden szüle gyermekéből csodagyermeket akar nevelni s rendesen szörny-szülött lesz belőle.
Ha korát meghaladó szellemi képesség nyilvánul a gyermeki elevenségben, akkor bátran neki is fektetik a képességét 5 felfogását túlszárnyaló nehezebb tantárgyaknak hogy kortársain fölülemelkedjék s így haladva okvetlen nagy ember váijék belőle.
Pedig az ily felfogás felett igen gyakran egy elzüllött élet mondja ki undorító eredményként a bírálatot.
\'De ha a rendesen követett életmódját s fel nevelkedését szem leljük is az embereknek, azt kell tapasztalnunk, hogy kiskoiuktól fogva már majdnem egész életöket, és pedig ki az iskola padok közt nyedve, ki a hivatalok legtöbbnyíre bűzös levegőjében ülve, nyirkosabb levegőjű mellett, ki pedig az nebbnél
nél foglalatoskodva
még bolt pndlija egészségtele mesterség-ronda, szűk,
egészségtelen műhelyben tölti gyér mekkorát ifjúságát és férfikorát.
Mindenki csodagyermek, nagy ember akar Jenai, s futva-fut a kenyérkereset, hir, dicsőség vágy vélt boldogságának sokszor délibáb-szerű csalóka képe után; képességét mindenki a legnagyobb tökélyre fejleszteni iparkodik, hogy az érdem jutalmából az oroszlánrész neki jusson.
Szüle, gyermek és férfi azonban egy lényeges dologról teljesen megfeledkeznek : a test edzéséről.
Igaz, hogy Árpád apánk idejében a testedzésre semmi figyelmet fordítani sem volt szükség, mert a test különben is edzett volt, mellett a testedzést is mégis folytonosan gyakorolták.
Be tekintsük csak a régiek s mások életkorát és egészségét.
Ma már csodaszerülek tűnik fel ha valaki a 100 évet megéli a mi azelőtt tépen nem volt csoda; azelőtt pedig nem Toltak orvosok, gyógyszerészek, ma vannak; azelőtt ?em ismerték a scrophuliticns betegségeket, mely ma annyira satnyitja és pusztítja az embereket, nem ismerték a vérszegénységet és a gyomorhurutot, melyek ijesztő mérvben szaporodnak az emberek között; nem ismerték a vértisztátlanságot, mely az egész életet megmérgezi, mely előbb utóbb az emberiség el-fajzására vezet, ...