Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.01 MB
2009-11-02 10:31:19
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2014
6055
Rövid leírás | Teljes leírás (614.88 KB)

Zalai Közlöny 1884 010-017. szám február

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
23. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

I
A társadalom csodabogarai.
Az ember büszkén nevezi magát a teremtés koronájának. És méltán, mert ha körültekintünk a nagy mindenségben, a megszámlálhatatlan teremtmények kőzett csakugyan az ember az, ki már csak alkotásánál fogra is imponál minden élő lény felett. Hátha figyelembe vesszük értelmi tektóségét, melynek kutató, biráló ereje s hatalma állal uralkodik a föld s annak lakói, a termé-izeti erők s az azoknak felhasználása által az ismert világ parányai, mint óriásai felett: akkor igazán be kell vallanunk, hogy a bölcs teremtőnek nagy czéljai voltak már kezdetben- s vannak s vanaak még ma is az emberrel.
És az ember mindezt érzi, tudja. A teremtótól nyert lelki tehetségeit s az ezeknek kiművelése által kifejlett hatalmát nemcsak hogy minden alkalommal s a hol csak lehet, mindenfitt mutogatja és fel Ja használja, de azokkal gyakorta vissza is él. Szereti, ha nagyobbnak, okosabbnak tartják, mint a milyen valóban. S ha teheti ; nem riad vissza az áldozatoktól sem, csakhogy feltűnővé legyen s tömjénezzen neki a világ. Azzal mitse törődik, ha könnyenhi-vóségeért hátamegett kinevetik, Aa. ostoba feltűnési vágyaiért füle halta-tára kigúnyolják is. Egy pár pillanatnyi hízelgés a nagy tömeg részéről
— kiket kegyeivel elszédíteni sikerült
— feledtet vele mindent s azon csalóka hitben ringatja magát, hogy ó mégis nagy ember, legalább is egy fejjel nagyobb mindazoknál, kiket kegyeinek morzsalékival napról-napra tenget s kierőszakolja tóink a dicsőítő magasztaló beszédeket; s mellé elég vakmerő elhinni, hogy mindazok, a miket a megfizetett bérenczek nagy hízelgéssel szemébe mondanak: igázok és ámenek, pedig... mennyire csalódik, örömének rózsaszínű rostáján
nem látja azt a szánalom- és guny-nyalteljes mosolyt, mely a hízelgők ajkáról ellebben az érdemetlenül elzengett dicsőítő himnuszok után.
Szegény, szánandó csodabogarai a mai társadalomnak, mikor nyílik meg szemetek ? Mikor veszitek észre, hogy a ti gyöngeségeitek, korlátolt tehetségeitek, szellemi vakságotok mily nagy kárt okoz nektek erkölcsileg, mint anyagilag 1 Ébredjetek mig nem késő s tanuljátok megösmerni magatokat, mert az előre siető kor elgázol, mint gyomokat!
A magát teremtés koronájának nevezni szerető ember vele született gyarlósága miatt, sokszor megfelejtkezik nemes hivatásáról, a gondviselés által elébe irt kötelességekről, s a helyett, hogy a tökéletesedés utján haladna: hiúságának oltárt épit, melyen nemcsak önmagát, de embertestvéreinek szerencséjét, sokszor becsületét is feláldozza. 8 hogy áldó zatait annál kBnynyebben körmei közé ragadhassa: a hízelgés édeskés szavaival s kigyói ravaszsággal ízlelteti meg azokkal a tiltott örömök gyümölcseit 8 . magával rántja a porba, hol aztán gunykaczajjal kiséri a csalódás torétól megsebzett áldozatok kínos uyöszörgéseit.
Az ilyenek a társadalom azon osztályából kerülnek ki, akik merítettek ugyan valamit a tudomány forrásából, de mert felfrissíteni, szaporítani fölöslegesnek tartották: elvesztette minden !6 izét, hasonló lett a mocsárhoz, melynek kigőzölgése nemcsak undoritó. de lassanölő méregként halált okozó. Az ilyenek aztán, ha maguk nem boldogulnak, ha tisztességes helyet nem biztosithatnak maguknak a társadalomban ; azon vannak, hogy másokat is megakadályozzanak az előhaladás lépcsőin s ha") ók mellőztetnek a tisztább lelkek\' által, mellőztessenek azok is, kikeí balsorsuk összeköttetésbe hozott velük.
Vagy ha megtörténik, hogy nem válogatott eszközök segélyével az érdemesek előtt sikerül nekik egy-egy tisztességes állást elfoglalni a társadalombanno akkor van áatajTmit hallgatni alantas közegeiknek, fenhéjázó, kezeiket, lábaikat mozgásba hozó üres beszéde...