Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.63 MB
2009-11-12 08:21:59
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
3174
7229
Rövid leírás | Teljes leírás (664.79 KB)

Zalai Közlöny 1884 062-070. szám augusztus

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
23. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1884. aggasztja
ElitTttHi sr
e^ett 6tt«......8 frt.
tél évre...... 4
jeo"e(í fiTre......2 ,
Egy ssám 20 kr
HIRDETÉSEK 4 hasábos petitsorban 7, masodszot 6 i minden további tarén 5 kr.
NYILTTÉRBEN soronként 10 krért vétetnek tel Kincstári illeték minden egyem hirdí-tésért SO kr, fizetendS.
Huszonharmadik éyiolyain.
KÖZLÖNY.
A !ao szellemi rizsét illető közlema-njek a szerkesztőhöz, anyagi részét illető közlemények pedi]-. kiadóhoz bérmentve
intézendök: N A G Y • K ÁS I Z S A Wisssloskáz.
Űénaentítlen levelek csak iimer\\ aonkatár-\'akíol fogadtatnak «1.
Kéziratok túsza nem küldetnek.
A nagy-kanizsai ,Kereskedelmi Iparbank\', .nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet*, a „zalamegyei általános tanítótestület*, a „nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület", a „nagy-kanizsai tisz
önsegélyző szövetkezet*, a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai k ül választmány6 hivatalos lapja.
Hetenklní kétszer, vasárnap- s .csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap,
1 Kolera M maoráata.
Azon meggyőződésre jutottam, hogy sokan nem ismerik a kolera és a k o 1 e r i n közti különbséget és ebből kifolyólag nctáni síttkség esetén nem lesznek képesek biztos védelmi állást elfoglalni sem egyikben, sem másikban és félnek, mikor nincs okuk, megszokva azoknélküli félelmet, utóbb pedig nem félnek, mikor alapos okuk volna félni. Következő felvilágosítás szolgáljon a nevezett különbség magyarázatául.
3-féle betegséget neveznek kolerának, ezek: az ázsiai-, a honos- és a kórjeles kolera.
I. Az ázsiai kolera.
Az ázsiai kolera (cholera asiatica). Kelet-Indiában honos járvány beteg-j ség, mely önszármazásilag Európában j soha sem keletkezik, hanem mindig i csak más területről hozatik be. Faj-[ lagos méregtermészeténél és szaporo- j dási képességénél fogva képes az egész világot bebarangolni, nem is a lég-\' áramlat, mint inkább az emberi: közlekedés által; inert az erős lég-! áramlat sem viszi messze, hanem, csak közöli helyekre hordja.
Levegő által hat leginkább az; emberi szervezetbe, mégis mindazon tárgyakhoz makacson tapad, melyekkel ezen nyavalyában szenvedő emberek érintkeznek és ha az emberi szervezetbe hat — rizsléhez hasonló nyákos, fehérnyés czafatokat tartalmazó savóféle hányást, hasmenést, görcsöket, égető szomjst, hugyapadást, vizelési feaakadást, fagyosságot, hangelvesztést, nehéz légzést, elkékülést okoz, meiynek vége legtöbb esetbea végzetes.
A betegnek hány-, székürülékeiben fellelhető a .fajlagos cholera méreg szaporodási képességgel," mely! ha poshadó bomlásban levő szerves anyagodhoz jut, (legkivált árnyékszékekben,) ngy rémületesen fokozódik szaporodási hatása, éleszt közveszélyt.
Ez tehát azon neme a kolerának, mely jelenleg járványosán uralg Fraacziaországban, mely igen tüzetesen foglalkoztatja az európai hatalmakat, ugy kormányunkat összes közigazgatási törvényhatóságainkkal együtt.
2. Á honos kolera.
A honos kolera (cholera nostras, cholerina) hazánkban szokott mutatkozni szórványosan, némely viszonyok közt járványosán is és bárha kttlmeg-jelenésére az ázsiai kolerával sokban megegyezóüek mutatkozik, lényegére még sem az, sót igen is különbözik amattól. Nem okozza ezt sem .fajlagos kolera méreg,* sem fertőzés, s bárha némely eset halállal végző dik, átlag mégis sokkal kevesebb áldozatot vesz az ázsiai koleránál. Rendesen meleg -nyári hónapokban szokott fellépni, és életrendi hibák, p •Iáiul. sok, nehezen emészthető étel (savanya, vagy éretlen gyümölcs, dinDye, ugorka) élvezése, továbbá sok hideg ital, nevezetesen : rossz, fiatal sör ivása...