Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.71 MB
2009-11-12 08:27:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1783
8448
Rövid leírás | Teljes leírás (590.85 KB)

Zalai Közlöny 1884 071-078. szám szeptember

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
23. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGY-KANIZSA, 1884. szeptember 4 én.
BMzttéü v
esett évre......8 frt .
fft évre ...... «. .
npvyed erre......2 .
E^y sMiíi 10 kr
HIRDETÉSEK ¦J ba.mr.os peüuorban 7, s>asodsxo>
6 s mindeu további sorért •» kr
NYILTTfiRHKN ¦oruukeut 10 krért TiH*tnek,iei Kincstári illeték minden egyei kifA* lésárt 30 kr. fisetpnrfő
Huszonharmadik énolyam.
A Ud Kellemi résréí illető kAzlemf nyek t szerkesztőhöz, ínjagn részét illető köilemétlTPi ppdtfc kiadóhoz bementre intézendő!. : NAG T-K AN IZ3 A WtiulstUz.
Jiera\'-\'itíítleii l«telefc csak isiu.fr« waskatársaktól- fugadUtiUk ¦>!-
Keziratuk tisiza. nem kQlilettif>k
-kanizsai tiszti
A nagy-kánizsai .Kereskedelmi Iparbank*, .nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet*. * .zaiamegyei iltalanos tanitótestaief, a . nagy-kap.izsái kisdedneveló egyesület"
önsegélyző szövetkezet\', a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai k ül választmány" hivatalos lapja.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön iiiegjeleoő vegyes tartalma lap.
A proletárok.
Az .Urhatnámság\' a jelenkor gyógj\'ithatlan betegsége— mely napról napra szembetűnőbben terjed s a társadalom alsó rétegeibe erősen be fészkelte magát — mindinkább lábra kap, az iparos osztályt már is teljesen megmételyezte. Ma mindenki arra törekszik, hogy könnyű szerrel, kevés megerőltetéssel, csekély fáradsággal vagyont és állást, egyszóval existeatiát szerezhessen magának. Az ipar és kereskedelem pangása e valóban szomorú jelenségekben találja magyarázatát. A mai generaczió nem akar már kézzel, hanem észszel dolgozni. A jobbmódu iparos szülök, kik gyermekeiket istenitik s már zsenge korukban felismerik bennök a zsenit — a tudományos pályára szánják a nebulót. A hány ezer munkás kéz lesz ezen sokszor .ferde nevelés" által a társadalomtól ehonva, annyi értelmiségi proletárral szaporodik a társadalom.
Ha figyelemmel kisérjük % minden évben megjelenő és a hírlapokban az egész országról statisticailag összeállított iskolai értesítőket, azt tapasztaljuk, hogy évről-évre gomba módra szaporodnak a tanalók. Szép reményekkel telve ott ülnek az iskola padjain s áhítattal hallgatják a tanárok bölcs igéit. De hány lesz ezek közül hasznos tagja a társadalomnak ? Hányan végzik el megkezdett pályájukat? Hány hagyja azt ott s ha clhalgyja mi lesz belőle ? Mindezek oly fontos \'kérdések, melyekkel behatóbban foglalkozni valóban érdemes.
Azon számtalan és különféle okok, melyek a megkezdett pálya abban hagyására befolyással vannak, oly különféle természetűek, hogy azokat egyenként elősorolni s közelebbről megvilágítani a lehetetlenségek közé tartozik.
Általában s nagyjában megki- és a társadalom terheivé válnak. Ipa-sérlem ecsetelni, hogy az ilyen imp- ros vagy kereskedő . nem akar lenni, roductiv egyénekből a társadalom leg- mert az ő neki derogál. Ha esetleg veszedelmesebb tagjai lehetnek. Na-1 szülői még jó módnak\' örvendenek, gyon sok ezek közül csak azért jár-még „díjnok" sem lesz, mert egy a különféle iskolába, hogy azt mond- j volt egyetemi polgárral a dijnokság hassa ő is volt egyetemi hallgató, össze nem fér. de csakis h-a-ll-g-a-t-ó volt, mert ta
nulásról szó sincs.
Mint szabad egyetemi-polgár szárnyaira eresztve, a tanszabadságot szó legteljesebb értelmében gyakorolja. Ö hallgat, de nem tannl. Egy néhány évig koptatja Budapest járdáit, sót. sokszor unalomból eljár .érdekesebb\' előadásokra is, hogy ottt .abcugolbasson." Végre ís megunja a .dicsőséget", adósságokkal megterhelve (tudomány helyett) vissza jön a szülői házhoz azon erős szándékkal, hogy...