Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.74 MB
2009-11-12 08:50:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1105
4608
Rövid leírás | Teljes leírás (546.56 KB)

Zalai Közlöny 1884 097-104. szám december

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
23. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KAN 1ZSA, 1884. deczember 4-én.
Előfizetési ár:
©¦7-1Ä szám.
tfént erre fél évre
Egyes szám 10 kr.
HIRDETÉSEK ; Hxsáho* petitsorbAo 1, másodszor C s m!ndim további sorért 5 kr.
NYILTTÉRBEN soronként 10 krért vétetook fel. urstiri illeté\'-t mindm egyes hir le-téaért 30 kr fizeiemiiV
flaszonharmadik enolyam.
A lap szellemi rísiét illető köttetae-nyek * iiserkesBtőhőz aojafri rímét Íllet6 kftilemér.ypk pedig a kiadóboz bérmentve intéieudők : , NAGY-KANIZSÁN W I ti s i c«h i«.
Bérmeotetieii levelek csak ismeretet mtír ka társaktól fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek.
A nagy-kanizsai .Kereskedelmi Iparbank\', .nagy-kanimi önk. tttxoltó-egyletV a .zalamegyei általános tanilótestílet\', a ,nagy-kanizsai kisdedneíeló egyesület,\'a ,oagy-kauizsai tiszti-
önsegélyzó szövetkezet\',a .soproni kereskedelmi 3 iparkamara nagy-kanizsai kttlvalasztmány« hivatalos lapja.
Heten-khH kétszer, vasárpap- s csütörtökön inegjeleuő vegyes tartalmú
A protectió politikája Franczior-szágban. s a magyar földmivelés-
«gy-
A .Correspoud.i ce de Peith" Írja: A protecCivufsta. törekvések, melyek Francziaorszagban a külföldi gabua és vágómarha bevitelét lehetőleg meg akarjak akadályozni, szintén jelentékeny befolyással fognak birni a Magyarország és Franczia -ország közti kereskedelmi viszonyokra. Mi azt hiszszük, hogy a franczia nemzet nagy többségének életkérdése az, hogy a franczia fogyasztók nagy tömegének életszükségleteit védje, a melyek csaf nyerhetnek az által, ha a külföldi verseny Francziaorszagban is hozzájárul a kenyér, hns, és a többi, az ember táplálékát képező étke\'.: árának szabályozásához. A liberálisok ellenállása ezen protektio-nista irány ellen már is nyilatkozik, miután ezek nem akarják, hogy egy oly országban, melynek kormánya demokraticus alapon áll, a nép mindennapi kenyere megdráguljon. Érdekes módon nyii.itkozik e felól a „National*, mely Francziaorszagban, máslapokkal együtt a felvilágosult de sémmiesetre sem doctrinális libe-ralismust képviseli. Azon liberalis-must értjük mely egy bizonyos con-servativ észszerüségtöl Van áthatva, a köztársasági kormányforma fenntartására és megszilárdítására vonatkozólag A. liber lisok valamint a valódi conservativek ellenállása Fran cziaországban is érvényre emelkedik azon rossz, reactiouar us törekvések és socialdemocraticus ábrándok keverékéből származott tévtanok ellen, melyeket azon politikusok hirdetnek, kik az államnak egy > mindenütt jelen levő rendőrnek lehetetlen functió-ját tulajdonítanák, kinek az állítólagos osztály érdekeket kellene védelmeznie, és a különféle termelök felett folytonos gyámságot gyakorolna. Ezen egészségtelen theoria a szó legtágabb értelmében reactionarius,
s a liberalismus alapelveivel meg1 nem egyeztethető. Éppen Franczia országban nem számithat ilyen liberális protectió politika állandóságra, mert sem a kormányfbrmával, sem a Francziaorszagban 1870. óta fennálló irány kormányelveivel meg nem egyez.
Éppen a valódi és becsületes democratia elvei akadályozzák meg a nemzet nagy többsége jogainak s érdekeinek a végböli megcsorbítását, hogy megtöltsék egy kisebbségnek zsebeit, mely nem akarja belátni, hogy egy alkotmányos s democra-ticus államnak,, a gazdasági téren az állami befolyásnak éppen abban találja a fontos végczélját, hogy a sza bad concurrenczia által a nép nagy tömegének a lehető legolcsóbb életfeltételek biztosíttassanak.
Francziaorszagban a történeti tapasztalás szintén azt bizonyítja, hogy ezen czélt nem türelmetlen protectiónismns álul lehet 11 zeliteni, hanem egy valódi liberális gazdasági politika által, mel...