Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
398.52 KB
2006-05-31 11:22:51
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
376
1728
Rövid leírás | Teljes leírás (48.94 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. március 16. 22. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

1879. riérczlus 16 án.
22-lls: sz&m.
Tizennyolczadik évfolyam.

rtssft
illett közlemények I \'
taerkMvtShos.
anyagi Tinit illető
közlemények padig ■
kiadóhoz bérmeatve
intézendfik :
NAGYKANIZSA
Wlasilsikáj.
Jegész ina fél évre .
ostyád évre .
i»> 10 *r
f
Hlroitéssk
í hasábos petitsorban
7, másodszor 6 B minden
további sorért 5 kr.
NYILTTÉRBEN soronként 10 krért ve-tetnek fel.
i Kincitári illeték mindeo ■ei hirdetésért külo 30 kr fizetendő
Bénnentetlen levelek, cikk iimirt mnnkatár ssktól fogadtatnak el.
Kéziratok visiaa oamr kUdetnek.
ZALAI KÖZLÖNY
A>SO
elóbb:
KÖZLÖNY.1
M 94 ^•www ■ S} SBBSaaav ^a» *zst. ^m — ^B»^BBBJ - ^ »Sf ^- ■ s \' ■ ^BZ» ^Bb ^a^^aak » ^*^m ^a^^ — — ••>■ ^ •azska, a> EJ ^ SBa.
N.-Kani7.R*vároi) helyhatÓHá?án»k, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet-, a „n.-kaniihai kereskedelmi s Iparbank", „n.-kaniziMi takarékpénztár", a „zalamecryei álUIínoa tanltótes-tülPt", a ,n.-kunli»ai kisilpdnpieló eejenület", * „soproni kereskedelmi 8 iparkamara n.-kaniisal külváluztmánya" s tőhb megyei és váron! egyesület hivatalos értesitije.
Helenklnt kétszer, \\as.frnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Hitelviszonyaink
és a kisbirtoki JüliOiüel.
—- Felolvastatott a „TArsas-Kör\'-ben ítíbruár 16-an 1819. —
(Folytatás.) II. A központi egyesület.
Az egyesület alapitói azon hazafiak, községek, káptalanok, konventek, pénz-s hitelintézetek és egyéb erkölcsi testü-letek, melyek az egyesület létesítése, fenn-állásának és biztonságának szilárdítása czéljából a központ alaptőkéjének képzé-sérc, illetve növelésére szabad tetszésük szerint egy vagy több alapítványt tettek.
Az alapítványok, azoknak befizetési módja és azokkal járó jogok és kötele-zettségek a kővetkezők:
I.) 5000 frtos kamatmentes ;
II.) 5000 frtos kamatozó,
III.) 500 frtos kamatozó egész- és
IV.) 100 frtos kamatozó részala-pitványok.
Az alapitó tetszésétől függ: egész alapítványának összegét egyszerre és kész-pénzben teljesen befizetni, vagy annak befizetését egy vagy több 10 százalékos részletéig eszközölni és a be nem fizetett részt az alábbiak szerint teljesen bizto-sított kötvényekkel fedezni.
lla az alapitó tag az I. II. és III. pont alatti egész alapítványát nem egészen, hanem csak részben befizetni, alapítvá-nyának többi részét pedig biztosítani óhajtja, ez a következő módon történik :
10 százslék a kitűzendő határidő-ben mindenesetre készpénzben befizetendő; a be nem fizetett részről pedig szabály-szerű kötvény teendő le, mely kellő jel-
zálogi bekebelezéssel vagy jóhitelü érték-papírokkal avagy egyéb, teljes fedezetet nyújtó biztosítékokkal, biztosítandó. A le-tett értékpapírok szelvényeiről és kama-tozó biztosítékok kamatairól, azok lejár-tával, a letevő tulajdonos szabadon ren-delkezhetik.
Az alapítványok be nem fizetett ré-szének fedezésére nynjtott biztosítékok, az igazgatóságnak a felügyelóbizottsággal egyetértő beleegyezésével, ugyanannyi ér-téket képviselő más alapszabályszerü fe-dezettel bármikor helyettesíthetők.
A községek, káp...