Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
435.68 KB
2006-06-01 10:35:36
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
306
1497
Rövid leírás | Teljes leírás (77.3 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. május 25. 42. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

5AGT-KA5TCZ81, 1879. május 25-éa.

42-iK Míft.TTI.

Tlzennyolezadlk érfolftm.


ElétnUaJar: f
__ aa svrs . . » frt.l ,ÍU svre . . 4 . I I atfved «VTe . . 2 > \' In —ám 10 *»■ \'
A lap i..n.Ȓ resaet
illet! koit«mser«k a
loTifi rsetít HM! 1 kB»lam«DTak padif a j kiaaeaot Mnawn
iathandok :
| MAQT liNIZSA
\' Wlasetataáz
\' Ber*«at«U«D lévaiak, eaak iiaiart mookatir-•aktát fogadtatnak al.
DMltHlt
\' « hasábon petittorbsn 1 7, mUodasor 6 ■ aiod>n \\ további sorétt 5 kr.
NYILTTÍBBEN soronként 10 krért Té-
tetuek fel.
Kiucitári illeték mindéi
egru hiroet4«art kOlo:
3U kr fi<etend5.
ZALAI ROZLONY
előbb: ,Z AL A-SO M OQ YI
ÖZLON
Itairatok viasss aaa[
Mldataak. k
N -KanlMavaron helyhatéHásáoak, &#8222;n.-kanizsal önt. tüzoltó-egylct", a &#8222;a.-kanlxaai kereskedelmi a Iparbank*, &#8222;&#9632;.-kanlzaal takarékpénztár", a &#8222;zalamegvel álUMaoa Unltéteí-t&let" a &#8222;n.-kaninal ki&#171;ded-neieló es;jesölet", a &#8222;nopronl kereskedelmi > iparkamara i.-kanizaai külTalaaztmanxa*1 a több megyei éa városi egyesület hifataloa érteaiUje.
Helenkint kétszer, vasárnap- s csülörtökou inegjeleuő vegyes tartalmú lap.

Neuuetsaidas&gl egylet.
Tekintetes szerkesztőség!
Soraink csatolmányában szerencsénk van Lábos Imre urnák, a szombathelyi iskola igazgató-tanítójának .Értekezés az iskolai takarékpénztárakról* czimü s ö nagymél&#172;tósága a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur intézkedéséből államkőitségén kinyo-niatott müvecskéjének egy példányát be&#172;cses lapjában leendő közlés végett meg&#172;küldeni, maradván
Budapesten, 1870. májas 10-ikén hazafias tisztelettel A .Nemzetgazdasági Egylet" választmánya:
KOR1ZMICS LÁSZLÓ,
elnök.
GALGÓCZY JÁNOS,
titkár. I.
Valamint nagyban réve az államok jólétét, nagyságát és hatalmát leginkább jól rendezett s kedvező pénzviszonyaik teszik, ugy kicsinyben egyes családok ré szere, hogy boldog megelégedésben ülhes&#172;sék körül tűzhelyeiket, oly vagyonos álla&#172;pot kívántatik, mclyszerint nemcsak napról napra legyen mit apritniok a tálba, hanem jusson is; sót ezen felül egyéb szükségle&#172;teik fedezésére is kellő pénzerövel rendel&#172;kezhessenek.
Pénzhiányában hanyatlik az ország, pusztul a család, s pang minden üzlet; üres zsebbel kedvetlen, s önkényt meg&#172;hunyászkodik az ember, mert hisz tud&#172;juk : szegény ember ne m nagy ur.
Vannak ugyan emberek, kik fárad&#172;ság &#8212; s többnyire érdem nélkül - is vagy öröklés utján, vagy a szerencse egyéb kedvezménye által ingyen gazdag állapotba jutottak, de az emberiség nagyobb része a vagyonosodásnak alapját kitartó mun&#172;kásság- s veszódséggel maga kénytelen megvetni; feuurtani azonban mindezek, mind amazok csakis az okos gazdálkodás két fótényezójével, u. m. a szorgalmas, ügyes munkásság- és takarékossággal bírják.
A gazdálkodás eme két tényezőjének okos és helyes alkalmazása tette oly gaz&#172;daggá Angol-, Belga- és Francziaorszá-got, mig a Duna és Tisza partjain elte&#172;rülő dus Kánaánban lakozó magyar nem&#172;zet zöme napról napra mindinkább szegé&#172;nyedik, pusztul, s a bukás örvénye felé s...