Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
467.75 KB
2006-06-02 09:04:30
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
293
1191
Rövid leírás | Teljes leírás (50.03 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. július 27. 60. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

A ,péo.i takarekpénxUr raaserál hi.atkotaassJ a folró éií nájua lü-ea kelt hirdetményére eienuel koihirre tétetik hogy minden régibb, ugy ujjonnau U kiadandó jelsiloekSleaünei útin jí»S 1880 ik éri jaooir 1-iíl kesdre to.ibbi wtMtedésig * kamatláb "\'/.-uUira aaálüttatott le.
Kelt Pécsett, 1879 ik évi jaliua 10 én tartott igasg*"!
•igittleabol, (894 1-3)
A péc*i takankpénztár i«a2gatéságtv
1879. Július 87-én.
Ttsennyolcndik

[ egiaa irre . fii irre . negyed írre . i . \' Rn ttám 10 tr
HMtténk
6 baaáboi patitaorbaa
7, máaodaaor S a minden
további torirt 5 kr.
latsak fal
|: Kioeatári illeték minden 1 srr.. birdwéeirt klloaf l 30 kr tnaMadl. k
ZALAI IOZLOIY
ÖZLO1V
előbb: ,55 -A, X* A.-B O
11 >F Halltai reeátt
/ iUe« Milaareerek •
I eserlMertiVl.
i aayafi retaét illet!
\' teelemenyek pedig a
i kiadéboc bermeatr*
J iateaeoaok:
, BAOr XiülZSA
j WlCMMttáx.
Bemeatetlea taraiak. e*ak laaiart maakstar. •aktól fogadtatnak al.
^Kémiratok viataa i klldetoea.
JKiairal
^Kuli »elvkaté«ág»ii»., „n-kialtsal Snk. t*»Oltó-egjlet«, a „avkaatiaai kere.k«4e)i»l • iparbank", ,n.-kanlMal takarékpénztár*, a „xaiaaeffrel általauos taaltéto*.
ttlef, ■ ,n.-kauli«al Uided-.evei* egje»ület«, » ^»pronl k«re«keíel«l i Iparkamara n.-kanluiai külválamtmáiijV ■ több megyei é» Táros! egyesület hivataloi értetlUje.
tleteukhii kétszer, vasárnap- s csáiortükOii uiegjeieuö vegyes tartalmú lap.
h; a kórházaiban fejlődni szokott rósz levegő, sokszor ártalmas büz, a la-kótság teihére s veszélyére ne szolgáljon;
i) a kórházakba vitetni szokott nehéz betegek, sokszor hullák, látványosságot adnak, s csődületet okoznak, mik a be-tegnek egyrészt kellemetlenek, másrészt a nép között sokan vannak, kikben irtó-zat származik annak látásából;
k) a tudat, hogy oly közel bonczol-nak, sokakat idegessé tesz, s szemtanuja voltam midőn ily esetben egy nő fél-ájultá lett;
1) a kórházak közelébeni lakások egészségtelenek; a ház tulajdonosok laká-saikat nehezebben, s gyakran a miatt sok-kal csekélyebb árban adhatják ki stb.
Erkölcsi szempontból is a kórházak távol álliUndók fel.
Szakértők több esetet is sorolhat-nak elő.
A n. -kanizsai közkórház mindkét rendbeli hiányokban szenved, nevezetesen: a város kellő közepén, a vasúti forgal-mat kizárólag magában foglaló különben is népes utczában, nagyon közel a pol-gári iskoláhoa, a nwlyuek emeleti abla-kaiból minden beteg és bonczolás az is-kolai növendékeknek egyszerű lenézés foly-tán már elfedhetlen látványosságot nyújt, s figyelmöket elvonja, a kórházi helyiség rendkívül szűk, udvart és séta helyet nél-külöz stb.
De nem csak a közkórház, hanem a katonai kórház is hasonlóan téves he-lyen áll; ez ugyanis a piacitéren, az első rendű vendéglők egyikének tőszomszédsá-gában, — továbbá igen közel «gy népes kávéházhoz s még közelebb a kir. tör-
Sajátságos dolog; elismeréssel kell nyilatkoznom a fentebbiekről, s észrevé-telt vagyok kénytelen kifejezni a válasz tott helyre vonatkozólag, a hol ezen kórház felállítva vas; mert a kórhazak felállítá-sának helyisége különösen kiválasztandó s nemcsak a betegek, — de az azt igénybe nem ve...