Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
447.55 KB
2006-06-07 11:18:18
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
483
1851
Rövid leírás | Teljes leírás (51.62 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1879. december 21. 102. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

1879. deesember 21-éu.
1O2-UC
TUennyolczadlft évfolyam

EUtastsslir:
A lap WBiUin
»ll«*t5
J fiffV t**"* J* *r l\'
| HlrtetM*
| * haaáboa p«tiuorban ■!} 7, maiodmor 6 ■ anin.Uii ;j további lorert 5 kr j NYILTTÉRBKH " onmkínt 10 krért ?i-
:«tu«k fal.
jj tCincfttiri illeték miodeo ie(7«« hirdettVaírt kfl.onf j 30 kr fi.öt.udR. i
kisdobos i»»Sr >»•»•. i«
lénnon tellett 1ev«U*
iKéairatok »isf«a «••
í
ZALAI KÖZLÖNY
el jbb : ,ZALA-8
OMOGTI BC Q Z 1* O S3" Y.\'
>í.-Kanlz&#171;aT&#171;rii&#187; h&#171;ljhat&#171;&#171;aeán&#187;k, &#8222;n.-kanizgai önk. tfiMltö-egylct", a &#8222;&#187;.&#8226; &#9632; tű let", a .n.-kanimai ainded un&#171;ló pgjMulftf. a &#8222;soproni k&#171;rx&#171;k**l<ita
kaainai kftrMkrxklmi t iparkank*, .B.-kanimal Ukmrékpénztár*. a .zalamegyei általáno*) U&#171;lt&#171;t&#187;&#187; .1 t iparkamara a.-kaniznat kBlváiaM7.tmán;&#187;* t több mnirypi ét lárotl es;vmill&#171;t hivatalát értf&#187;itfj&#171;.
IIeteiiktiit kétszer, vasárnap- s csütOrlököH megjelenő vegyes tartalmú lap.
Előfizetési felhívás
t
&#8222;Zalai Közlöny"
1880-dik évi 19-dik folyamára.
&#8226; Daczára az idő mostohaságáriak, egy jobb jövő reményében folytatólagosan ki-adom az általam alapított, s nem csekély áldozatul fenntartott s 19 dik évfolya-mába lépő .Zalai Közlönyt\' hasonló alakban s független szellemben szerkesz-tetten.
1 A megye minden részében van e lapnak önzetlen munkatársa és azért min-den nevezetesebb mozzanat gyorsan és hitelesen közőltetik s minden más helyi lapot jelentékenyen megelőz azáltal, hogy hetenkint kétszer adatik ki, mi a hirde-tésekre nézve is sokkal előnyösebb és méltán figyelembe vehető.
Bízva tehát a mélyen tisztelt kö-zönség hazaBas érzületébe, törekvésemben lelkes pártolásával fog továbbra is buz-dítani s csüggedést nem ismerve, tömeges részvétével, szellemi és anyagi pártfogá-
" sával lelkesíteni.
Előfizetési ár:
1880. januir&#8212; -Bírt. ítHegjrudic 8 frt
január &#8212; június félévre 4 frt.
, január - decz. egész évre 8 frt
Az előfizetések idejekorán való meg-
&#8226; tételét kérem, miután feles példányokat nem nyomatok. A vidéki előfizetések esz-közlése legczélszerübb postai utalványon, melyek egyenesen hozzám intézendók.
WIUDITS JÓZSEF
kiadó laptuUjiionoi konkre Nagy-Kami
A régészetről.
Felolraau Or. Uay Vilma a .Tarmaj-Kór- boa Nagy Kanton, decz. 7. 1879.
(Folytató..)
Legérdekesebbnek és legháladatosabb-nak mutatkozott eddig a görög és római régészettel való foglalkozás, melyek kü-lönben is szétválaszthatlanul vannak egybe forrva. Sőt, hogy épen hazánkra, vidé-künkre nézve a classicus régészet fófon-tosságú szerepet játszik, arról alább bő-vebben fogok nyilatkozni. A régészet ezen ága kikerekitett történelemmel bir és sok helyütt valóságos hivatásszerű szak tudo-mány nyá fejlődött ki. Ezen tudomány a nyelvészeti, szépészeti és kritikai előisme-reteken kívül felöleli a görögök és róma-iak politikai történetét melléktudományai-val együtt, ugyanezen népek magán- és nyilvános régiségeit, irod...