Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.46 MB
2009-11-25 08:12:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1307
5361
Rövid leírás | Teljes leírás (307.06 KB)

Zalai Közlöny 1889 014-017. szám április

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
28. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-Ktfnm 1889. április 6-án.
Huszomiyolczadik évfolyam,
Előfizetem ár
¦sí érre . - 5 ÍV. — — erre . . . ¦ 2 fr 50 kr •yrd^re ... 1 fr.*25kr Egyet SZáB 10 kr
U I K I) K T É S E K SAasái-n" ppüuorbfca 7. aisodsiorj 6\'. t úiniien további sorén 5 kr.\'
NYILTTÉRBEN petit toronként 10 krirt réwta«l< ú-i Kincstáriületek mmiicu hiráetesíTi 30 kr. üsetenaűk-
ZALAI I0ZL0IT.
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank\'. a ^nagy-kanizsaiönkéntes tuznitó-egylet, a „nagy-kanizsai kisdednevelÖ egyesület", .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", a „nagy-kanizsai ízt. jótékony nőegylet", a „szegények tdpintézete", a anagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szőve
iparkamara\'1 nagj^-kanizsai külválasztmányának hwata^f lapja ¦ + "¦* \'
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBAT^ MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
intiíxeniiök : tX agy-Ka nizsá n takarékpénztári éjiül*:
BéTi-eutet\'.Kii\'k\'relA n-m :\'¦>-gadtanuk ni.
Kéziratok vissza nem küldetnek
Eföflzetesi Mm
„ZALAI KÖZLÖNY"
1889- btí másoüK négyeűere.
A második évnegyed kezdetéhez férvén, tisztelettel felkérjük lapunk t. közönségét, az ^előfizetés megtijitá-sára s általában lapunk szives terjesztésére.
Hanyzatos szavakat nem aka runk használni^ífri a tettek embere vagyunk. A t. közönség meg van győződve arról, hogy minden lehetőt elkövetünk igényeinek kielégítésére.
Lapunk lehető élénk, változatos s hirgazdag ; minden számunk ta-imshxHk. arról, hogy \'¦ közleményeink eredetiek. Kivéve a „Titdnivalókata, meta rovaíbeli közleményeink . gyüj-. té/e ózonban nem csekély fáradságunkba kerül, de ez oly általános és -hasznos érdekű, hogy nagyon\' sokan ezt olvassák először, mert ez gyakorta tényleges fiaszonnal jár. A kormányrendeletek s ?ijabb-ujabb ministeri nitézkcdések rövid kivonata általános érdekű lévén, jövőre is kiváló figyelmünk tárgya lesz.
Az előfizetési ár az eddigi : -¦ aprii—jun. negyedévre I frt 25 kr. aprii—szept. félévre 2 „ 50 , aprii - decz. végéig 3 , 75 ,
Mely összeg legczélszerübben postai utalványon küldendő Nagy Kanizsára, Wajdits József könyvkereskedésébe.
Hazafias tisztelettel
Szerk. s kiadóhivatal.
A vidéki magyar szinaszet
Először is tehát alakítandó volna 20 társulat az eddigi 30—35 helyett, mert azt tapasztaljak, hogy a sok társulat egymásnak ütjában áll
s még a \' közönség megerőltetése, úgyszólván kiaknázása mellett sem bír megélni.
Igen, de a sok szerzóüés nélkül maradó szinészszel akkor mi lesz? .
Ez azon sajnálatra méltó kérdés, mely egy izben már képes volt egy üdvös rendszerváltozást (a kerületi rendszert) megbuktatni.
Igyekezni fogok tehát első sorban ezen kényes kérdést megoldani,
Először is az igazgatótanács, — illetve a társulatok szervezésére ki-Küldendő szakbizottság, melynek tagjait első sorban a 20 megválasztott igazgató képezné, a magyar színészet méltóságával -Összeegyezhetónek nem fogja tarthatni, hogy 10—12 tagból "Álló csapatok (a1 milyenek még most is vannak). kóborolják be az országot, hanem igenis a-iakit a különböző .nagyságú városok \' s ázok ! helyi viszonyaihoz méjten I-sÓ, ll-od és.ni-ad rendű társulatokat, de ugy! : hogv Vzek közül a lll-ad rendű is (az Ugy vezető személyzettel együtt, u. m. igazgató, rendező, pénztárnok*! stb.) legalább 30 tagot számláljon | és ekkor az eddigi évente 30 — 32 \' társulatnál működő S-900 színész bele fog férni 20 megfelelően szer 1 vezett társulat keretébe. [ A ^zervezó bizottságnak a szerződtetések alkalmával kell, hogy ér-.dekébeu álljou az, bogy az ajánlkozók közül nem...