Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.84 MB
2009-11-25 08:17:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1606
5511
Rövid leírás | Teljes leírás (390.54 KB)

Zalai Közlöny 1889 031-035. szám augusztus

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
28. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

S AGY-KANIZSA. 1889. aogoszlos Mn.
Hnszonuyolczadík évfolyam.
Elő fi \'Ct\'SZ ér.-t-
. ^ -5 frt —
. \'Egyet tzác Ifl kr
fíiRTi E T ESEK uaboc.pelíUorbaii 7. másodszor |tj. t minii-u további toréit/5 kr. flYILT.TERBEN rtít (\'jriii.ként 10, kiírt vítetii*\'-¦1 KanKri iií.^ék mifiden eejM iuriit-:<-st-rt\'"3\'ü kr. fix*te7id5lL
ZALAI KÖZLŐI!
JA lap ss«IIémi részét UletÖ 1 línyek a szerlcesstönégl] lauyatp rés*ét ilWS köziem! ]pedig a kiadótm-Aialhoi bérm iattfzeniiők : Xagy-Ka nizs&n takarékpénztári épBlet
B«\'n:riit*tIPo Í**«l«k m-m g»<it*(ltak tl,
Xeziralok vissza cem kü-de
.-1 naay-kanizSi
tgy-kanizsai .Kereskedelmi Iparbank\'. a 3 nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a ,nagy*kanizsai kisdednevelö egyesület " „na^^ant^A^^^^ftáfeoíiynöegyfcí*, « „ruxgy-kanizsai izr. jótékony nőegylet-, a „szegények tápintézete" % a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet%á „soproni kereskedelmi
iparkamara\'1 nagy-kanizsai kü\'.választmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETíLAP.
Az anyai szeretet.
Mi az anyai szeretet? — Ki i adná azt megmondani ? Elemezni azt nem lehet: csak érezni kell. Mert valamint a szerelemnek nincsenek, ogy.azon — amannál még magasztosabb, szentebb érzelemnek sincsenek megállapított szabályai. Az anya szereti gyermekét öntudatlan, s csak akkor érzi szeretetének nagyságát, ba a kedves gyermekét a. halai Tcszélye fenyegeti, akkor "ugy. oly mértékben érzi a szívfájdalmat, mintha szivéhez volná** az hozzá nólve s onnét akarnák azt leszakítani. Oh, mily borzasztó fájdalom már; csak az, ha látjuk, hogy a gyilkos kór elrabolni akarja tőlünk szeretve féiíett kincsünket és minőiehet még az az érzés, ha már a halál martalékául ejti őt ? 1
Szerelmest, szeretót vagy szere-
, tett hitvest elveszthetünk és a szír vigasztalódik utána de gyermekünk halálát nem pótolhatja semmi. A leánykát kedvese hűtlen elhagyja; felejt és vigasztalódj* egy ujabb szerelmesének karjain, a nó megözvegyül: gyászol és aztán újra férjhez megy; de az anya, ha gyermekét, elveszte, szivében örökre gyászolja azt :¦\' az ó számára már csak a sir nyújthat vigaszt. És az anyát, gyermekének nemcsak a testi, de erkölcsi halála
\'is ugy megtöri, hogy az a bánat öt a korai sírjába is vinni képes. Lehet egy anya még- oly gazdag, előkelő, irigyelt anyagi vÍ3?onyok Közt, de ha gyermekét elveszti; ha meghal, ha erkölcsi halottá lessz; számára többé földi Örömök nem léteznek !\\S lehet egy anya még oly nyomorult; szegény, minden földi javakban szűkölködő, ha gyermekét ép egészségben láthatja, bírhatja, nem zúgolódik, a sors mostohasága ellen, sót, ha gyermekét jólétben tudja,
látja lenni, — ha maga még auy-nyit szenvedni, nélkülözni kénytelen is, még boldognak is érzi magát, mert biszen ö csak gyermekéért él.
Miért van ez így? Azért, mert I a nőben az anyai érzelem van leg-inkább kifejlődve; ez az, mi egész lényét uralja, a mi szivének minden nemesebb részét betölti.
Igaz, vannak rosz anyák is, kik a természet Örök törvén} ével homlokegyenest éreznek, kik gyermekeiket nem szeretvén, őket elhanyagoljak, megragadják, sót. még; meg is gyilkolják ! De hiszen e borzasztó, azon tiszta, szent névre érde-, mellen anyákat azért mondják: ,ter-| mészetelienss* anyáknak. Hogy is lehetne egy természetszerűleg Demes, "jő szivü nó rosz anya?! A kiben nemes, J6 érzelemNvan. annak okve-¦ tétlen kell a magzatját szeretnie, mert egyébként az állatnál is rosz-szabbak, alábbvalók volnánk, mert az "tudvalevő, mennyire félti, őrzi, gondozza az az ó kicsinyeit. S meg-hogy a nó,...