Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.14 MB
2009-11-27 14:44:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1426
4535
Rövid leírás | Teljes leírás (298.37 KB)

Zalai Közlöny 1890 001-004. szám január

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
29. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYjMZSA, 1890. {annár 4-éii. J
l-aö szám
Huszonkilenczedlk évfolyam.
ElÖfizeteKiár.
. Egye* «zá» iD kr.
HIKDETÉSEK t< hasábos txo ¦ t>J ? 7, másodszor ji; * minden további lorért 5 ki
NYlLTTÉRBEN
pátit toronként 10 krért vétt-tnek fel. Kincstári illeték minden egyet _ hirdetésért 30 kr fiietendő.
ZALAI HQZLORT.
A lap Kellemi réaaét illeiö kö«\' lemérjyek i izerke»xt5»égbez oyagi résavt illető közlemények pedig akíadóbivaialbux bérmeutvt iatézeudők : A\' a. ff y-K anizsátt takar ékpénitiri-épület.
Beroentetlen nem fogad
Kéziratok y!iri tea küldetlek
~~\\ A nagykanizsai „Kereskedelmi Iparbank*, a ,n.-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, a nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület*, \\ \' «.\'\\
a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápiotézete", a nagy-kanizsai tiszti-önsegélyzó szövetkezet", a ,\'sopAoni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai külrálasztmanyának hivatalos lapja. \\ J
HETENKIWT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELEMÖ VEGYES TARTALMÚ HETILAP
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
, -
„ZALAI KÖZLÖNY"
\\
XXIX-dik ÉVFOLYAMÁRA.
Valamint mi, ügy lapunk tisztelt közönsége bizonyára önérzetes büszkeséggel gondol rissza XXVIII. érés pályafutásunkra; örömmel tekinthet Nagy-Kanizsa Táros e számra, bogy kebelében édes otthont talált e lap. Számos népesebb Táros sem igen dicsekedhetik azzal, hogy hazai s nemzeti cultoránk fejlődésére ily hossza idón át szolgálhattank.
Dunántaü országrésznek ez a lap az egyedüli úttörő lapja, és erre büszke lehet ZalaTármegye.
A modern kicsinylésnek szánalmas mosoly a feleletünk, mert bitónk megett oly oszlopot emelt hazafias munkásságunk, kitartó húségünk és törekTÓ igyekezetünk, hogy a pyramisba üfódö szúnyogként eltompul a guoy nyila s visszapattanva, a dóré Titéz önmagát sebezheti meg.
Évtizedekkel ezelőtt kibontott zás/.lónk most is magasan leng. nem birta azt a vihar széttépni. Nem birták eldönteni sem, mert egész tábora vette körül a munkaerőnek, a törekVő ifjúság bátran harczolt mellette, a tapasztalat, erő és edzettség komoly férfiai pedig törhetlen szeretettel bátorították, lelkesítették a haladásra.
Falóban, a ki higgadt komolysággal veszi szavainkat, s végig néz a lefolyt szép időn és ezen időben kifejtett eszmék halmazán, elégnek tekinti álláspontunkat arra nézve, hogy érzelgős szavakba burkolt ígéretekkel ne kecsegtessünk, üres phrázisokat ne használjunk, hanem folytassuk a gyakorlati munkát, lengessük a zászlót továbbra is diadallal, önérzettel, férfias büszkeséggel; mint eddig, ugy ezentúl is városunk és megyénkké vagyunk, hogy érdekeit szolgálva, édes bazántc disze, és dicsősége, java és nemzeti önállósága lebegjen előttünk.
Mint eddig, ugy ezentúl is barátjai leszünk a társadalmi nemes törekvéseknek, be csülól a munkának és tántorithatlan hive a békés fejlődésnek.
íisztelettel viseltetünk az érdem iránt és a fejlődő tehetségnek igaz és önzetlen pártolói leszünk.
Igyekezni fogunk, amennyire emberi erőnk engedi, pályánk huszonkilenczedik évében-is lehető változatos és élénk tartalommal szerkeszteni lapunkat, hogy a t. közönség eddig Dyujtott bizalmát továbbra is kiérdemeljük.
E szellemben nyitjuk meg az előfizetést, 1890-dik évfolyamra, nem félvén elhunyt laptársainkjkisértetiesszellemétói, sem a létezésünk ideje alatt keletkezettek terjedtségétől, annál kevésbbé az újszülöttek gyerekes ijesztgetéseitől.
Jelszavunk : Isten^nevében :előre !
Előfizetési ár az eddigi: .
Január—márczius évnegyedre . . ........- • • 1 frt...