Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.45 MB
2009-11-27 14:45:50
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1201
5403
Rövid leírás | Teljes leírás (305.13 KB)

Zalai Közlöny 1890 005-008. szám február

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
29. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KASIZSA 1890. február 1-éii.
5-1K azam
fS^s- évre fél é«e
E löf izeié* i i
¦ 5 í.t — — 2 fri 50 kr.
Egyes ízám 10 kr.
HI k i»; T Esek s .: p\'íitanrban 7. utíaodsz-
s niiiideu toí&libi suri-rt 5 k
HYlLTTÉRBEN
>iit n.r«.-aként 10 krért v^u-lnr ; Kinc«iari illeték minden egy* h ihletéért 3" kr fiieienáft.
Huszonkllenczedik é> folyam,
"A nagy kanizsai >Keresk<-d.drm Ip fnagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", ajnagy-kanizsai izr.
•kanizsai, önkéntes tüzoltó-egykl*. a nagy-kanizsai kifdcdoevi-lö egyesület"
!
A lap. iwejlemi ré«ét ilíül kö«
lemenjek « »X«\'It*«í.tifiMjl1(«, *ny»ej réuét ijleto k&jcarénytlc] f-d g « li\'íadi-iiirat.iliioi bjii
: a - a r ¦ ¦ ic ; - üí tár i
Bérin
tttlrl
tűg-d
Kéziratok vittza se» küldetnék
jótékony nőegylet", a .szegények tápíutézete", a nagy\'-kaniztai tiszti önsegélyző szövetk delmi iparkamara* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETEN KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARvALMMJ/HETILAP
soproni kerenke-
Em%icirat a Balaton góihajózás* Ügyében.
A balaton-tavi gőzhajózás fej lesztése ügyében 1889. deczember hó lüén, egy a Bálatonmeliéki orsz képviselők és a balaton-tavi gőzhajózási részvénytársaság képviselőiből álló értekezlet tartatott, melyen egy nézetben volt minden résztvevő az iránt, hogy a Balaton eddigi elhagyatottságát leginkább a körülfekvő helységek és az ottani érdekeltség tétlensége okozta, hogy az ottani lakosság érdekébe ezen az állapoton változtatni kell, hogy ezen szép vidék felvirágzására mindenekelőtt egy kényelmes és biztos közlekedés szükséges, hogy egy ily közlekedés megteremtésére és feafartására anyagi áldozatok szükségesek, és hogy ilynemű áldozatok hozatalára első sorban az érdekelt három megye és másod sorban a magas kormány lenne hivatva. Az értekezlet által a társulat alulírott igazgatósága lett megbízva azzal, hogy az ügy mostani állását és a jövőben követendő eljárj rást egy emlékiratban foglalja Össze, melyet Somogy-, Zala- és Vesz prémmegyék :Ör7ényhatóságaival A. bizottsági tagjaival, nemkülömben a fent emiitett megyék orsz. képviselőivel közöljön. \'
Midőn ezén felhívásnak a követ-kezókben iparkodunk eb-get tenni eszünk és emlékezetünk előtt leb\'g azon szellemes és érvekben, valamint hazafias lelkesedésben egyaránt dus röpirat, melyet a nagy Séchenyi még 1846-bau april 2-án a balaton-tavi gőzhajózás érdekében közzé tett.
Látjuk és érezzük annak mind
m-g is lett, megadta az impulzust tette a csiraképes magot: de fájdalom, alkalmatlan talajra és a kivitelre képtelen kezekre taialt.
Nemes müvének, ernyedetlen fáradozásának mintegy kigűnrolajául, általa boldogítani ólujtott vidék anyagi gyöngesége és részben közö nyének jelképét, úgyszólván égbe kiáltó szemrehányásként szemlélte a hazai és néha a külföldi közönség i? szép tavunk partján porladozni azon elszomorító hajóroinot, melyet valamikor felbuzduló, de csakhamar elpárolgó lelkesedéssé! „ Kisfaludy " - nak kereszteltek.
Ezen rom uapontai szemlélése és egykori leglátogatottabb fürdőhelyünk majdnem egész elhagyóttság-i a Se-fáma-Yacht- Egylet vála^/.tm uiyának körében azon eszmét é: lelte meg hogy ezen a siralmas állapoton új
ián. dermedt meg és vált tetszhalottá, mely azonban az éíöCklődés és haza fias munka melegében új és áldásos életre ébredhet. -
Az alapitókat eljárásukban tehát nem kalmár szeltem, nem magas százalék jitáni törekvés vezette, hanem egyedül .az ügy iránti érdeklődés, a közjó elóm\'czditása iránti élénk érzet. Kezd e mén yzés&fc élénk visszhangra talált & mérvadó körökben. Baross Gábor kereskedelmi miniszter ~\'ő Ex-cellentiaja póstaszállitás czimén 2000 frtot biztosított 10 éven at és Somogy-, Zala-, Veszprém megyék törvényhatóságai két-két ezer frt segélyt s a megfelelő kikötők építését szavazták meg.
Az alapítók megelégedéssel látják, hogy tervük eleinte minden számbavehető factor részéről jóakaró, mondhatni lelkesült pártfogásra ta-
gőzösök beszerzése által segiteui kell; fiáit. Ily, látszólagos kedvező kilátá-minthogy azonban nem volt kílátá:jsuk közepette fogtak- hozzá a terv arra. hogy az épp megbukott válla-: valósításához. A kereskedelmi mi-lat foszlányai láttára egy megfe\'elö 1 niszter- ó ffixcl. kívánatára részvény-
tökét a leginkább érdekeit helységek y a közönség körében gyűjtés
Íalapján lehessen beszerezni, egy kisebb ^árs;*ság alakult.meg. a szükséges tőkét aláírásukkal azonnal fedezvén. Azon urak. kik ily rögtönzött elhatározással az újonnan létesült hajózási társaság alapitói lettek, a következők voltak : Esterházy Üi-haly gr. elnöklete és Nadasdy Fe-rencz gr. alelnöklete alatt. Andrássy Géza gr., Andrássy Sándor gr., Károlyi László gr. és Szarvasy Sándor. Ezen urak czéija volt a nagy Széchenyi megkezdett müvét új életre kelteni, szilárdabb aiapra fektetni és bebizonyítani, hogy mit a legnagyobb magyar initiált, nem
sorában teremtő lángeszének „legyen"-életképtelen teremtés, mely már szózatát, mely ezen aránylagos kis\'Születésével magában hordta a korai téren is új életei, pezsgő forgalmat?kimúlás csiráját, hanem hogy az egy és jólétet kívánt volna varázsolni ; j életre való egészséges conceptio, mely kí maga részéről erre nézve mindent j csak a közönség hideg közönye foly-
íársasággá alakultak, a szükségelt tokét befizették, az első hajó. építését elrendelték és részvéiiy-aláirási iveket bocsátottak közzé, de már itt kellett tapasztalnunk, hogy ezeket épen a közvetlen érdekelt közönség alig szá nba-ítínető Összegben irta alá. jT
Daczára ezen közönynek, már hét hínappal alikulásunk után forgalomba bocsátottuk eisó .Kelén* nevü gőzhajónkat, mely kiváló szak-férfiik ítélete szerint, ép úgy tökéletes biztonság, mint fe|et*e gyors járat és külcsín tekintetében bár mely külföldi közlekedési eszközzel versenyezhet és a közöség. legmagasabb igényeinek is megfelel.
Megindítottuk a közlekedést Siófok-Balaton-Füred és Almádi között, ezzel tervünk első részét. ígéretünk-hez képest, pontosan teljesítve. A viteldíjak megállapításánál az igaz-
gatóság szem előtt tartotta a válta-; Midőn tehát mo*t közlekedési lat keletkezésének föindokát. a Ba- tervünk második és nagyobb terje-laton vidék emelését, a közönség delinü részének kiviieléhez kell fog-érdekét, nemkülönben pedig a keres-1 nunk. szemben a megyei közhatósa kedelmi- miniszter úr közgazdasági gofc részéről reménylett erkölcsi és szempontokból vezérelt tarifpo\'.itiká- anyagi támogatás elmaradásával a jat is. A viteldjak tehát lehetőleg a Kedvezőtlen anyagi eredménycél, álacsouy összegben,, még mindenféle érett megfontolást igényel, vájjon a Külön \'kedvezmények mellett lettek-létesítéshez szükségelt nagymérvű megállapítva, a déli vasúti társaság- befektetésekei és építkezéseket esz-nál külön gyorsított kényelmes me- j közöljük-e vagy nem? netrendet eszközöltünk ki és egynttali; Eredeti közlekedési tervünk és_ folyamodtunk a pénzügyminiszter Őj időközben szerzett tapasztalatunk nagyméltó:ágához, hogy az 1387.aszerint ugyan is szükséges még k<t XIV. törv. értelmében a balatoni gőzhajó beszerzése, mert csak ez rév-közlekedésért nem járó 18%\'által érhetjük el, hogy az egész Ba-közlekedési a<ió behajtását szüntesse be. laton mentében és a vasúti járaiok-Azt véltük, hogy a közlekedés!kai összhangban napontai egy, és olcsósága is nagy mérvben növelni részint kettösöiszekőttetéstlétesitsünk, fogja a forgalmat és ez utón is si-J melyre minden időjárás és bekövet-kerülni fog, hogy ismét Széchenyit\' kezö esélyektől menten biztosan szá-idézzük. jmitbaasoa a közönség. Mindez teter
„Országunk szinte legkiesebb ma- mes új pénzáldoza.tokat igényel, az gyár vidékét elhanyagolt állapotából eddig elért eredmény pedig nem biz-jkiemeiai.* ;tat annak feltevésére, hogy az el-
Az eisŐ évad alatt már sajna-\' érendő jövedelem csak a forgalmi lattal kellett tapasztalnunk, hogy a kiadásokat,, de még kevésbbé a bemegyei törvényhatóságok részéről j fektetett tőke legszerényebb kamá-
kilátásba helyezett anyagi és erkölcsi támogatás elmaradt, sőt miniszteri jóváhagyást nyert közgyűlési határozatok is későbbi határozatok által lényegesen meg lettek változtatva. Az évad befejeztével pedig, a zárszámadásokból kitűnt, hogy az elért eredmény, -a legnagyobb takarékosság daczára, igen kedvezőtlen, a mennyiben a legsűrűbben igénybe vett járat, t. i. Siófok—:Balaton-Füred közöttinek bevételé alig fedezi az üzem költségeit, a Füred-Almádi közötti pedig tetemes veszteséggel járt. A szállítási adót még pedig a révjáratokért is a törvény nyilvános határozata ellenére be kellett űzetnünk.
Ez volt eredménye önzetlen törekvésünk és áldozatkész működésünknek fennállásunk első évadában.
tait is fedezni fogja. Ha tehát vállalatunk alapításánál és fejlesztésénél egyedül % fiskális érdek volna döntő, ha tisztán nyereség czéljábői alapított társaságról- volna szó. akkor, az eddigi anyagi sikertelenség -után, a mérvadó tényezők gyorsan Pipiről ¦ gott lelkesedésével és a nagy^ közönségnek merev mozdulatlanságával szemben józan észszel c*akiss az alig alapított váJlalat felszámolását-határozhatnék el és már szándékunk is ez volt: midőn egyrészt a minden, életképes vállalkozást < előmozdítani törekvő kereskedelmi miniszter Qh Excellentíája-áltil kilátásba helyezett magasabb postaszállítási dijak, más részt az, e sorok elején emiitett értekezleten nyert hazafiúi biztatások új reményeket ébresztettek bennünk, és igy egy utolsó kísérletet teszünk.
A nászút vege fele
HÍ>V*7*\'< "ercilek,
fészket™ mr*lt«k, JM\'I\'í:.. oiiui aianypmzt
BurKi uzigAuygyerek
K;. Angyalom.
Imbojyeö liliom stfcl!
Néha egy-pgy i\'njr íxáll\'! \\
lía tikkkdubb. enyhébb
Ajkam lebcllete, M. ¦ az eí-ő t-aókná!! ?
Életem élet".
Lá»d: Ijseraodfénye is
U-véiiül már vesztett, S in c*ak mkább érzem
Kdes iz-relmedeL
Hidd: ba a izüaj tflz
Szelíd láagg* csitul, ftterelmünk .\'-dc-e
GyöLyÖrfibben virol.
Hozsáok ülatoi&bb, PéojlSbb Idiz cíUlagank,
Ha a tOtótÜD közt Halkabt »l, balUKuak.
GUOTH GYULA.
Ujásagiro és ornytholoyus
Van-e olyan ember ezen a szép világon, a kiuek ne teliének gyönyörűsége a levegő gazdag szinpompáju lakóibán. Nem gondolok most az úgynevezett „aggszüzek" és a ^gyermektelen házaspárok"
sieivotip kanárimadaraira va^y papagáj* jítira. Az már benne van minden eiuber-ijen, -\'hogy,\'szeretettel és érdeklődéásel viseltei ik a vidám dalos .madarak iránt. Ott van\'iak pé*dául a költök akik fölhevült érzelmeik között előszeretettel csüngnek a madárvilágon, melynek tagjaival egyen-rangba helyezik öütnagukat; ott vaniiak a gyermekek, kik feszülten lesik a tojásból kikelő madáröak első száruycsattogááát -s ebben.a nagy várakozásban türelmetlenül kapaszkodnak föl a fészekiií, hogy a szegéig-kicsikéket kilopbassák: aztán ot. látjuk a madarat;at a divatvilágban is a masamódok kiraká\'aiban, akik a liöigyek kalapjait a valóságos urnythologiai gyűjteményt rakuak. ^j)
Azért hát épenséggel nem ismeretien világ.az, melybe Várady Ferenc/, pécsi hírlapíró házabaa betoppanónk. Tágas kalitkákba zárvac^irreg-berreg a roppant iiiadár.sereg ; valóságos potpourrit liall az ember a különféle madárttyelvből. Mindeniknek meg, van a maga külön nyelve, a maga küiön hangja s a fülsiketítő lármában nem képes egyik sem érvényt szerezni a maga hangjának.
Az első pillanatra\' ugy képzeljük, hogy sürü erdő közepében vagyunk, s.mintha a fák ágairól a kedves csíesergés. meg a hangos rikkantás szólna le hozzánk. Pedig még az erdőben sem látunk egyszerié ennyi madarat, mint Várady udvarán, folyósóin. szobáiban, az egész házban, a hol 200-nál több bálitkában valóságos őserdők kincse rejlik s meglepeté-űnkbeo és báiun la iánkban arra a meggyőződésre jutunk, hogy aligha van madárkedvelö. a kinek ilyen hatalmas —
és tegyük hozzá — ilyen értékes madár-gyűjteménye volna, mint Várady nak..
Háromszáznál több madár, mind a legkülönbü^ötib formájú és fiju, melyeket a világ minién részéuő: hordtak ö^sze. Ausztrália forró napsütéséhez szokott madarak ép ugy. mint jéghegyek erős tollazatú láítói szépen bozzátöródtek a mi levegőnkhöz és most a mérsékelt légkörben, a kalitok rácsai möíött, a tompító fogságban csak ugy megtartották a kedvű ket s csoíikitott szárnyakkal is csakúgy csapdosnak\'szerte a katroc/.ban, mint hazájukban, a\'melyből pedig már semmiben sincs részük. csnjYíii azokban ,á hazai eledelekben, melyek nélkül egyik-másik madár nem képes megélni. " ."
Várady Ferencz, ennek a kís, világnak a gazdája; nagy barátja a különlegességeknek. A ini X. nek is megvan, az nem kell neki,.hanem, a mi Y.-nak nincs meg, azt bírnia kell. Kis öröklött vagyonából sikerült neki évekkel &elptt egy kisebb gyűjteményt Összeszereznie; elsőben is a hazai madarakra fektette a fősúlyt, melye ket még ö is. mini gyermek fogdosott össze, majd ,ké.-öbb már ugy hozták a házához a szárnyasokat s ö jól fizette a fészek tolvajokat. Nemsokára\'\'azután teljes volt a hazai gyűjtemény, de még nem volt elég nagy a sereglet és Várady a budapesti, bix-i, chemnitzi, lipcsei, berlini, uími, - wirnbrunoi, hamburgi, trieszti madárKeresk?dŐkhöz fordult, a honnét e&otiküs madarakat szerzett he. Mikor aztán a nagyobb a városok állatkertjei előtt ismeretes lön Várady neve, akkor ezek süni) csere kereskedést kezdettek meg vele s a mi - kollegánk gyűjteménye
y ¦ ¦¦•! •
napról-napra nyert értékben és mennyiségben.
Az adatok etetése naponta sok pénzbe kerül, mert még a szabadban oly igénytelen madarak is, melyek odakünn olyan könnyedén keresik Össze az eledelüket, a kalitkában már sokkal , követelöbbek s ugyancsak megszolgáltatják magukat. Ha ez a jó élet és szolgálat nem jár ki nekik rendesen, nagyon kdpinyen boszu\'ják meg magukat a gazdájukon ; egyszerűen Örökre elalszanak s aztán odadobhatja a gazdájuk az Ő — valóban drága -r- holLrestüket a nagyobb ragadozó madarak elé ebédneK.
A madarak bámulatos halálozási ked-vénék nem lehet elejét venni; gyengéd kezek valódi humánus kötelességtudással bánnak itt el a madarakkal s mégis egy kedvezőtlen légáramlat, valami olyan eledel, a mit az a kis kényes gyomor nem; bír megemészteni — és a kis madár rán élete oda van; reggelre már a kalitka fenekén fekszenek megkövülve.
. Az a körülmény, hogy ilyen nagy omythologiai gyűjtemény mely ennyi/és ilyen szép példányú exotikus és hazai madarat foglat magában, nálunk ^taíáu csak a budapesti állatkertben látható: megadja Várady gyűjteményé nek a maga értékét Ritka -szakértelem é< kedvtelés kell az ilyen gyűjtemény összehozásához ; azt éveken keresztül el tartani, nagy áldozatokkal folyton gyarapítani, kiegészí teni s ez álral ázismereteket gazdagítani-ez már érdem melyet a nyilvánosságiut--ján ei kell J^memünk. Mert a ki.VárSdy; hoz bekópogTat, az\'.;?ott szívesen látják s megmutogatnak neki mindent, a mi látni és tudnivaló van a madárgyüj te menyben.
I
Az amerikai vörös kardinálisok, a peckingí zenérek az ö művészi éneklésükkel tűnnek, föl: gyönyörűek az afrikai díszpintyek, tarka szinporapájukkalr; az indigó-pinty azurkék\\ köpenyt hord, a sáfrán-pinty kellemes sa<ga sa kis ama-ranth olyan, mint e^ypiezi piros lepke. A szövő madarak is szép számmal vannak képviselve;, az országszerte ismeretes papagájok itt jutnak még csak igazi tekintélyre, a\'iio! harmincznál több faja van együtt ennek a fecsegő nemzetségnek. Kék. sárga, rózsaszínű, fehér, zöld, vörö--, fekete, tarka egész nap „racsatol" összevissza minden-féle bolondot, egyik-másik még nótát i? fuj amire gazdájuk megtanította őket. \'t
Fölötte érdekes kép az, mely Várady tuskulanumj&bm elénk tárul. Egy világ, egy élet, épén olyan, mint a mienk. Az irigység, ez az alattomos méreí, ott van a madarak kőzött is. melyek a világ különféle égövéről kerültek ide. Mikor enni kapnak, egyszerre odar ihin valamennyi, s előbb harezot vívnak a „tenyérért*, mielőtt a tulajdooképeni etetésre kerülne asJDjr.Ugy röpködnek a kalitkákban, mint a hópelyhek, mikor a napi ugar ^keresztül törte a szűrte ege*.
A ki a\' \'madárvilágot1 ugy kedveli, mint( Várady annak gondoskodnia, kell, arról ifH*4ioáy a gyűjteményben semmi egyhangú ne,.egyen, ffa az erdőben csupán a madarak csic-ergését é? berregését hallatiók, az,- nem lenne oly kellemes, mint a paták; csörgése kíséretében a >zél által megrázott fák suttogása s a nem szárnyas erdei lakók már csak $zért is kedvesek . előttünk, mert változatosságot
HÚSZONKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
FEBRUÁR I-én.
arra nézve, hogy az elalvó lelkese\' dést felébreszszük, a siker iránti hitet felkeltsük és az érdekelt körök-ét válvetett munkára és segélynyújtásra bírjuk.
(Vége köv.)
A kisiparosok s a bakancsszállitás.
A kereskedelemügyi m. k. miniszter a soproni kerületi kereskedelmi és iparkamarához leiratot bocsátott.
:Ez szerint a honvédségi felszerelések kiegészítése czéljából af évben kivételesen nagyobb mennyiségű és pedig körülbelül 34000 pár bakancs beszerzése válik szük-¦ ség<wsé s minthogy a szerződőit vállalkozó szálJkötelezettsége a múlt I8S!). év végével lejárt, a f. évre pedig uj szerződés még nem jött léire, a honvédéi mi miniszter h s^öJi5^forgó bakancsoknak szállítását a kisiparnak fogja átadni.
Oly czélbói, hogy ezen szállításban szerényebb viszonyok közt levő iparosok is midnél nagyobb számban réazesülhesse-
nek. AVe^-áilalandó szállítmány minimuma Csóka Xáador< Topolics József, Mestery
300 párra- határoztatok meg és a bakancsnak páronkinti éra a legutóbbi szerződési árnak meg fel előleg 5 (öt) írt 2 kr ral állapíttatott meg.
A vonatkozó ajánlatok a szállítani szándékolt bakancsok teljes értékének (Őt)*/»?át képező és valamely állampénztárnái, illetőleg adóhivatalnál már előre elhelyezendő bánatpénzrői kiállított hivatalos letéti nyugtával felszerelve lesznek a honvédelmi miniszterhez sürgősen be-nyújtandók s a bánatpénz- a megkötendő szeí-zödés kiállítás alkalmává! 10°/o\'03 óvadékra kiegészítendő lesz. A szerződésileg biztosított összes mennyiségű s legkésőbb 1.890. évi július végéig a hoovéd föruhatárhoz Budapesten beszállítandó és a beszelzáItatott bakancsok átvételénél, illetőleg azoknak az anyag, valamint a ¦Jucka.minőségére is kiterjedő szakértői mintaszerű megbirálásánál az erre nézve fennálló utasításban\'foglalt eljárás szolgálatid irányadóul, melynek a vállalkozó iparos magát alávetni köteles.
A közelebbi ajánlati feltételek szerkesztőségünknél is a szerződési pontoza-tok betekintésével megtudhatók.
Ujabb rendeletével a kereskedelemügyi miniszternek a b a k-a ncss z állítási ajánlatok egyenesen ~& soproni kerületi kereskedelmi és iparkamarához nyújtandók.be, mégpedig előleges bánatpénz letétele nélkül.
Bi r e li.
— Városi képviselőválasztás volt Nagy-Kauizsáu január 30-áu. És pedig kiléptek az 1. kerületben: Blsu Lajos, Manioger József, EnglánderLajos, Bogyay Ödön, Sebestény Lajos. Rothschild Albert, dr.Jíeusridlér Antal. Id. Samu József. — Meg választattak: Rendes tagok: Blau Lajos, Sebestény Lajos, Ifalphen Mór, Györffy János. Rothschild Albert, Sommer bándor, id. Samu József, dr. Neusiedler
hoznak az erdőbe. Várady is így gondolkozott, mikor az állatvilág más részéből is szedett össze néhány példányt Más kat-roczókban különböző fajú majmokat látunk ott, babuínt, konát, kucsfödöt, reh-, sust. farkutáncsot, mind olyan kedves olyan szeretetreméltó, hogy még a „komoly" emberek is szívesen eljátszadoznak ezekkel a fürge, okos állatokkal. A riika-ságok kuzé tartozik az apácza-majom és a spárga kapuezinus, melyek daczára, hogy küíunfajuak, összeházasodtak. Érdekesek a kis java-majmok, melyek ritka szép példányok s a raí klímánkhoz teljeseu hozzászoktak ; egész nap gyümölcsöt máj-szolgainak sjátszanak.
Aztán van ott még tengeri nvul, evetke, pele, fehér patkány stb. efféle apró állat
Hogy mikor sokaija meg a passziója és a tudományos kutatások iugere által ösztönzött oruythologus hírlapíró a sok költséget, azt előre nem lehet megmondani. Mindig nehezebb és bajosabb uj példányokat beszerezni, mert a tények ellen hiába való minden törekvés; különö sen az exotikus madarak világa míndm kább ritkul. Vannak egész családok, melyeket már egyáltalában nem lehet megszerezni s Várady folytonos tudakozódása a nevezetesebb állatkeieskeaöknél sem vezet olykor eredményre. Sőt vannak egye^példányok, melyek már csak a muzeumokban láthatók kitömött állapotban s a melyeket mint „legutolsó" kat muto-gaiják. A ki tehát nem ellensége a madaraknak, hanem inkább azok kultúrájára fordítja- figyelmét, az a tudománynak\' ?agy szolgálatot tesz. - Várady Ferenci méltó helyet foglal el a hazai ornythologusok sorában, kinek érdemeit hazánk tudománykedvelő körei . bizonyára méltányolni is fogják.
LENKEI LAJOS
Antal. Póttagok: Schulhof Adolf, Harsay György, Hitzelberger Mátyás, Huszár Antal, ifj. Petrics Ferencz. — II kei. Ta-chauer József, Ollop Imre. Bun Samu, Grütihut Mór. Szűkíts Zsigmond, Kelter Mátyás, Scherz I. M. Megválagztatlak : Rendes tagok: Jánky Károly, Sluck Sáu-dor. Bun Samu, Grünhut Mór. Dancs Kálmán. Schercz J. M., Janda Károly. Pintér Sándor. Póttagok: Jack Fiigves, Zelehák Antal, Strem Dezső, Trojkó Péter,Sapriii-ger Adolf. — III. ker. kiléptek: Reithofer János. Bentzik József. Kristóf János, Andri Márton. AtsJózsef, Kállovits János, Simán István Megválasztattak, újból fen\' des tagokul: Magyar József, Reithofer János, Szauer Lijos, Sterbeczky SraetV tana F„Acs J. Kállovics J., Tuboly Victor.j Sima.-: Istváu. [*óttagok: Benedek Jánosi Knausz Ferencz, Dávid János. Trojkó Já* nos. Dómján Fereocz. — IV. ker. Mii hofer Ödön. Oszeszly Antal, Schtesinger Gyula, Sterbecíky Ferencz, Németh íg-nácz, Fábián Ferencz. Megválasztattak. Rendes tagok: Mlihpfer Ödön, Oszeszly Antal, Szegő GyulCS\'émeth Ignácz, Fábián Ferencz, Tóth István. Póttagok
Ferencz. Schlesinger Mór, ifj. Csemits Károly. — V-ik ker. Bajor László Her-czeg György, Czápáry János, Davidövi^s István, Varga János. Meg választattak. Rendes tagokul: Czápári Ádám, Venczei Rezső. Bajor László, Varga János, Czápári János. Póttagok: Kasztner János, Bentzik József, Babics Antal, Muraközi József, Andri Márton. — VI. ker. Kis Feras József, Szedelmajer László, Soms-sicb Lörincz, Hegedűs György. Míhalecz József. Meg választattak : Kis Ferus József, Szedelmajer\\ Líszió. Hegedűs György, Mihalecz József, Knáusz Károly. — VI. kerületben póttagok : Hor-vátn László Gyuri,\', Mihalecz György Mátyás, Varga Ferencz Makár, Szedel-mayer Ferene-z, Kalovics László Babos. — VII ker. Kiléptek: Hegedűs József Pukmano László, Bagonyai György, Plan der János, Steszlin Ferencz. Megválasztattak : Hegedűs József Pukmann László, Bugonyai György, Steszlin Ferenci, ifj-Hegedös György. VU. k. póttagok: Faics József, Manón Lászíó, Gudlin László, -j-Martiueci György. — Választási elnökök I. kerületben: Dr Bentzik Ferencz, II. ker. Ebenspanger Lipót, III. ker. Herte lendy Béla, IV. ker. Rapcch Gyula, V ker. Vagner Károly. VI. ker. Dr TubeAy Gyula, VII ker. Hiba József urak voltak.
— Részvéttel vettük a következő gyászjelentést: Sonnevend Gyula saját és testvérje Vilma, ugy nagyanyjuk özv. Lovak Károlyoé szül. Wunder Mária, valamint nagybátyjuk Lovak Károly és Eie s az Összes rokouság nevében, megtört szivvel jelentik szeretett és felejthetetlen édes anyjuk, leánya, illetve nővérük özv. Sonnevend Gyuláné szül. Lovak Károlin-nak f. é január hó 20 án délben 12 órakor, hosszas szenvedés után élete 52-ik évében történt.gyászos elhunytát A boldogult földi maradványai szerdán, január hó 22-én délután 4 órakor a róm. kath. egyház szertartásai szerint fognak be-szenteltetni s a körmendi sírkertben örök nyugalomra tétetfii. Az engesztelő szentmise pedig csütörtökön január 23-án reggeli 9 órakor fog a körmendi plébánia templomban a Mindenhatónak bemutattatni. Körmend, 1890. évi január 20-án. Aláás emlékén, béke hamvaira 1 Boldogult városunk szülöttje volt s férjhez ment Sonnevend Gyula körmendi gyógyszerészhez, kinek 5 évvel ezelőtt bekövetkezett szerencsétlen halála óta ö volt egyedöli gyámola jelenleg 16 éves Gyula és 9 éves Vilma gyermekeinek s évek óta gyászához járult súlyos betegség folytán csak a gyermeket iránti rajongó szeretet tartotta fenn benne az életet; mult héten négy napi influenzával sulyosbutt baja folytán bekövetkezett haláláig. Az elhalt hü hitves s példás anya volt, szelídsége és különösen a szegényekr iránti jószívűsége miatt nem csak Körmenden, de a környéken is köztisztelet és szeretetben részesült, mit a temetésénél a zord időjárás daczára tanúsított nagy részvét. Batthyány Strattmann berezegné ö nagyméltósága részvét névjegyét, a körmendi nőegylet és számosan koszorúkat helyeztek az el hunyt ravatalára, melyek közt különösen kitűnt Janda helybeli mükertész által élő
irágokból készített fehér és vörös ca-melia s rózsákkal díszített babérkoszorú „a szeretett gyermeknek-s jő testvérnek Lovak család" felirattal.
— Baleset. Folyó hó 22 én több n.-kanizsai iparos jött a nemesvidi vásárról, köztük Viola József csizmadia mester is a sógorával egy kocsin. Amint jövet a Lapi csárda udvarába behajtottak, a fuvaros a szin alájárt, behajtás közben vették csak észre hogy a szín meglehetős ala csony, ugy, hogy a kocsin Ülőknek egészen előre kellett hajolni, e közben a kocsiszín gerendája annyira megnyomta Viola hát-gerinczét, hogy eszméletét vesztve, moz dúlni nem tudott — Később magához tért és ekkor párnákra fektetve haza szállították. — Most élethalál kost lebeg;
felgyógyulásához azonban van remény. Tanulság: nem „muszáj" a vásárosoknak minden útba eső csárdába bejárni!
— Muraközben tanítók és tanulók jutalmazására 712 frt fordíttatott, melyet a .Muraköz\'\' tüzetesen közöl.
— VA belügyminiszter legújabb körrendelete szerint a nagy-kanizsai két osztályú kereskedelmi iskola egyenrangú az algymnásiummal vagy alreáliskolával-, A keszthelyi gazd. tanintézet a főgy.ima-sium-vagy főreáliskola elvégzésével egyenértékű.
— Bun Samu a nagy-kanizsai ízr. iskolák derék igazgatója a pozsonyi akadémiához egyik tanári állásra meghívatott Örvendünk a figyelem ily nyilváuulatán, mely kétségtelenül igazolj a.Jiagy a "t. igazgató ur szakértelme, paeáágogiai képzettsége országosan ismert, de annak méginkább örvendünk, hogy a meghívást megköszönte és köztünk marad;
--Elitélt .rablóvezér. 1887. augusztus és szeptember hónapjaiban vakmerő rablóbanda garázdálkodott Somogy-, Zala-, és Veszpémmegyékben, ugy, \'hogy statáriumot kellet hirdetni. Végr?a csendörök a Bakonyban meglepték á bandát, és ez alkalommal a czinkosok közül Ren-kőt és Szántót agyonlőtték, míg Orosz-
teket kivétel nélkül nagyon megviseli és teljes felgyógyulásuk 8—12 napot vesz igénybe.
— Meginni. Van szerencséra értesíteni, miszerint f. évi február hó 2-áu azaz- vasárnap, saját vendéglő-helyiségemben polgári bált Torma Antal zenekara közreműködése mellett rendezek. — Tiszteíeítel Pintér Sándor vendéglős. Jó zene-, ital- és ételekről, valamint pontos szolgálatról gondoskodva leeud Belépti izemélyenkint 30 kr. Kezdete 8 órakon
— Yajda Bálint körünkben elő nyösen ismert kőszegi kir. posta- és tá virdafónök Szombathelyre helyeztetett át az ottani .városi és vasúti kir. posta és távirdahivatal vezetésével bízatván meg,
— Gyászhír. Kővetkező gyászjelentést vettük: Özvegy Folly Bernátné született Verbancsics Szidónia és gyer ruekei: Folly Gyula, Folly Lioa férj. Mayer Gyuláné, FoHy Jenni, Folly Erzse, Folly Malvin, Folly Margit, Folly Katinka és Folly Hona, úgy .maguk, valamint összes rokonság nevében fájdalomtelt szivvel tudatják szeretett férjének, illető leg édes atyjuknak FeHy Bernát uradalmi tisztarrtó és 48-as honvédtüzér kapitánynak folyó hó 27-éo reggel\' 7 órakor, rö
Ián Pált, a ki futással akarta életét meg- vid szenvedés után, életének G4^ik. bol menteni elfogták. Oroszlán egyébiránti dog házasságának 28-ik évében Hörtént különböző rablások és gyilkosságok miatt gyászos kimultát. A boldogult hűlt tete-egv Ízben már halálra Ítéltetett, de királyi mei folyó hó 29 én,délután 3 órakor fog. kegyelem utján 20 évi fegyházra változ-1 nak a római kath. hitvallás szertartása
kegyelem utján
tatták át büntetését, melyből 15 évet ki is töltött lilaván. Miuthogy a fegyházban igen jó magaviseleiet tanúsított, feltételes szabadságra . akarták bocsátani, és ezért a ki>hartai közvetiiö intézetbe szállították, de innen czinkostársaival együtt megszökött, hogy a^tán egy ideig ismét rettegésben tartsa a dunántúli megyéket A kaposvári törvényszék elé állítva, ez Oroszlán Pált több rendbeli rablás bűntetteiben bűnösnek mondta ki és elrendelte a fegyházba való visszaszállítását, hogy hátralevő 5 évét kitöltse; nagyobb büntetést a törvényszék azért nem szabott ki, mert a büntető törvény szerint 20 évi fegyháiuál hosszabb büntetés Ítéletben nem szabható ki. Ily értelemben határozott a kir. tábla is A kir. kúria azonban, a melynek IV. büntető tanácsában Párvy biró referálta ez ügyet, máskép határozott. Abból indulva ugyanis ki, hogy a vádlott szökése következtében önként szakította meg előbbi büntetését, az ezatán elkövetett ujabb büntettek miatt Oroszlán Pált ujabb !0 évi fegyház elszenvedésére ítélte. ¦ >
— Meghívó. A nagy kanizsai „pol-ri egylet* 1890. évi február hó 2 áu
délelőtt 10 órakor rendes közgyűlést tart Tárgyak: 1.% választmány s száravizsgáló bizottság "Jelentése. 2. Az 1890. évi költségvetés megállapítása. 3. Kötvények ktsorsolása. 4. Tisztikar, választmány s számvizsgálók választása. 5. N\'eláni indítványok.
— Dr. Ratz Kálmán városi orvos ur érdekes jelentést nyújtott be a hatóságnak 1S89. évi statistikai adatokból:
szerint a letenyei sírkertben Örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise f. hó 30 án reggel 9 órakor fog a le ten>e. róm. kath. plébánia-templomban a Mindenhatónak bemutattatni. Kelt Lete-nyén, 1890. évi január hó 27-én. Áldás és béke hamvaira!
— Ingyenes népkönyvtár. N \'hány netn^sszivü emberbarát kezdeményezésé bői és azok önerejéből két évvel ezelőtt itt N.-Kanizsán egy ingyenes népkönyvtár alapíttatott, melynek jótékony hatását^fö leg az iparos osztály érzi leginkább; j könyvtár jelenleg már G50 kötetbői áll. ; körülbelül 200 olvasó által vétetik igénybe; sajnos azonban, hogy az a/ra hivatott tényezők ezen culturális intézményt nem igen méltatják ögyeltnükre, mert a könyvtár beszerzése és eddigi fentartá-<a a kezdeményezőknek már közel 1000 frtba került, holott a nagy közönség részérő! csak igen gyéren részesült egy kis anyagi segélyben; minthogy pedig a könyvtár-uak feutartási költsége is, a köciyvek szükségszerű szaporításától egészen eltekintve, évenként közel 200 frtba\' kerül, kívánatos, hogy ezen közhasznú intézmény ugy a város, mint a helybeli intézetek és egyletek, de egyesek részéről is nagyobb erkölcsi és anyagi támogatásban részesüljön.
— Mély részvéttel vettük a következő gyászjelentést: Maár Nándor városi állatorvos a saját valamint alulírottak és számos rokonok nevében mély fájdalommal tudatja szeretett felejthetetlen nő-, illetve jó anya-, nagyanya- és rokonnak : Bisztricsányi Alojzia férj. Maár Nándor
Nevezetesen 476 halálozási létszám volt I nénsk folyó ho 28-au esti 9 órakor bosz-
a melyből Nagy-Kanizsára 360 és Kis- szas szenvedés utan a haldokló szentségek
Kanizsára 106 esik s születtek 811-en, ájtatos felvétele mellett eletének 50 ik
— eszerint 335-el több született, boldog házasságának 32-ik évében tor-
mint meghalt Védhimlöojtás 585 történt, tént gyászos jslhunytat. A boldogultnak
iskolában pedig 1080 gyermek újra ojta- hü<t tetemei e ho 30-an délután 4 órakor
tott be fognak a Báthory-utza 1-iő azamu saját
megyei birtokos, megyei törvényhatósági \'szerint beszenteltetni és, ennek megtör bizottsági tag, ügyvéd és volt megyei fő i tente után a Hitd E. L. ^Részvét" hez szolgabíró, Köveskállán jan.. 21 én meg- czimzett temetkezési váltalat által a hely-halt Elhunytáról a következő gyászlapo: j beli róm. kath sírkertben levő családi sir-vettük: Alulírottak fájdalomtól lesújtott; boltba örök nyugalomra tétetni. Az en-szívvel tudatják Györffy Diniéinek, bír- j geszteló szent mise-áldozat e hó 31-én tokos, megyebizottsági tag, oklevelet j délelőtt 10 órakor fog a helybeli ügyvéd s volt megyei főszolgabírónak i szent Ferenc*-rendiek plébánia templo-élete 72 dik éyében hosszabb betegség! mában a Mindenhatónak bemutatiatui. után ez évi jan. hó 21-dik napján bekö-1 Nagy-Kanizsa, 1890. január hó 29 én. étkezett halálát A hűlt tetemek f. hó Á\'ilá-i és béke lengjen a drága halott 23 dik napján d..e. 10 órakor fognak a hamvai felelt! Maár Adél férj. Tóttössy belv. hitv. szer- í^íálmánoé leánya. Töttössr Kálmán hon-
tartása szerint örök nyugalomra tétetni. Kelt Köveskállán, .IS90. január 21. napján. Béke hamvaira! Ö/v. Győrffy Dá-nielné, sz. Kerkápo:y Eszter, hátrahagyott hitvese; Györffy Géza. fia; Györffy Etelka, Gyöffy Zoltán," Györffy Erzsike, Györffy Dani unokái; Györffy Gézáné szül- Vad-nay Juliánná, menve; özv. Keresztes Gá-borné szül. Győrffy Eszter, Vörösmarty Józsefné szül. Györffy Zsófia testvérei.
— Kinevezés. A m. kir. igazság-Ügyminiszter Szupics Antal zala-egerszegi kir. járásbirósági árjegyzőt a zala-egerszegi kir. törvényszékhez jegyzővé, Pataki Gyula zalE-egefszegi- kir. törvényszéki joggyakornokot a zala-egerszegi kir. járásbírósághoz aljegyzővé nevezte ki.
— Influenza Zala- Koppányban. Községünk is részesült a bájos orosz kisasz-szony bajaiban. Sok ház lakói majdnem egytől-egyig betegen feküsznek és kördt-belöl 30 iskolás gyermek és az egyik ta nitó. Szoobaton 18-án volt vizsgálatra a járás-orvos, constatálván az influenzát, mely kizárólag főfájással s erős lázzal kezdődik & míg a gyermekek könnyen 4— 6 nap alatt átesnek rajta; a felnőt
véd hadnagy kezelő liszt veje. Tóttössy Gabriella, Tóttössy JenÖ.Töttőssy Melánia, TŐ:tossy Lujza, Tóttössy Imre unokái
— Alsó Dombomból irják lá-punkuak: Noha helységünk és környékünk sem lett a kegyetlen influenzától megkímélve, mindazonáltal a náUnk jan. hó 25 én a helybeli önkéntes tűzoltó-egylet péuztára javára megtartott ¦ zártkörű tánczestély nagyon szépen sikerült; t derék fi italság általános jó kedv és hangú latban a különféle táuczot reggel öt óráig lejtette a négyest 24 pár táucíolta. Bevétel 131 írt, kiadás S3 frt 70 kr. s igy a tiszta jövedelem 47 frt 30 kr. Hölgyko szorunkat a köve\'kezök képezték, ugyanis Auspilz Mórné (N.-Kanizsa), Ditrich An taír.é (Kakonya), Faics Ferenczné, Fischer Dávidné (Szt- Mária), Hirschler Jakabné, Hochsinger Salamonné, Jakopak Józsefné Löwe Adolfné, Mayer Mórné, Neufeld Henxikné, Pichler Imréné, Pressburger Ju-ia. Szlamek Józsefné. Sonnewalg Á: mínné, Starkel Antalné, Schwarz Stmonné és Utasi Jóísefné uruöií.. Továbbá: Fsics lika. Fischer Szidónia (Szt-Mária), Hoch singer Katalin (Csáktornya), Jakopák Er-
zsébet Krau3z Szidónia fPacsa), LÓncsa-rics Vilma, Neufeld Irén, Neufeld Szelin, Pichler Paula, Szlamek Juliska, Szlamek Ida és Uhr Augusztic (Kagy-Kanizst) úrhölgyek. „Felülfizetni voltak szive ek : Babics Gábor (A.- Vidovt-cz) 1 frt., Ber-ger Manó 50 kr, Cimmermann Ferenc/, plébános 2 frt, Ditrich Antal (Kakonvai. 1 frt., Faics Ferenczné 50 kr, Fej-r Miklós fö;dmivelésügyi államii<kár, orszggy. képviselő (Budapest) ~> frt, Fis~h*; Gedeon (Szt.-Mária) 50 kr, Golub J.ínos plébános (A.-Vidovecz)-2 frt, Gudiin Károly (A-Vidovecz) 1 frt alsó-domboru- Hir.-.chlrr Miksa 9 frt, Hirschler Jakab 7 fri 50 kr. Hirschler Henrik 2 frt 50 kr, Hir-chler Ödön 4 frt Horíáth Vincze 1 frt, Koila* Rókus (Kottori) J frt, Kele Gvörgy(Ko:-tori) 1 frt, Korber János 1 frt,\' Dr. Löke Emil (Nagy-Kanizsa) 2 frt, Lőwe Adolf I frt 50 kr, Marer Mór 50 kr. Neufeld AdÓJj
1 frt. Neufeld Henrik 5u kr. Pressburger Júlia uruö (Körmend) 4 ín, IVrnáth Jakab (Unterdrauburg) 5 frt, Pichler Imre 50 kr, Ridocza János képviselő (Budapest) 5 frt, Radó Artúr (Bu.tyjhiza) 1 frt, Ru szák János 1 frt Rózsai Lajos 1 frt, Ro-seufeld Ede 50 kr, Szenes Károly (Kolozsvár) 1 ft. Sasvári Soma (Kottori) 1 frt, Stefir-á István 1 frt Stefics Imre 1 frt Szlamek József 50 kr, Schlesinger Isidor
2 frt, Schwir/. Simon 1 ft, Utasi József 1 frt Vámosi Tivadar I frt és Wolf Jó/sef (Egerarac-;a) 2 frt. Fogadják a nemes adakozó hölgyek és urak segélyökért legbensőbb kos/.önetünk-t. A r.*iidezu;ée:.
— Heti biztosok e héter, n Kisded-"" nevelö-E^yesület mind a. 4 óvodájában Garai Benőné és Weiser Józsefné választmányi tag uniók.
- Nap; biztosok e héten a nép konyhában : febr. 2-án Löwmger Lajosiié Wajdits Irma. 3-iö Székely Ltjo^né, Ma tosh Gizella, 4 én ííothschild Albertné, Strem Leopoldin 5-én Ro*-nberg Izrael: $\\ Samuely Ol^a, G áu Kart-chm iroff Leo ie. Físcuer Elvira 7-én Dr. B au Simonué, Weisz Karóim és S án Dr Riuch Z-ig-raondné, Lőwinger Kamill^.
— Hymen. Fülöp József bánok-szent-gyöigyi körjegyző juiuár 29-én vezette oltárh !^ -gyváu (Nói;rádiij\'-gyébfn) 6zabÓ Eteljj^ftsasszonyt. Fellegtelen boldogság kisérje frigyüket!
- Deák-üuuepély tar;atotí a na?y bazafi elhalálozásának évforduló ua(>jin január 28 án, valamint a helybeli izr. tanintézetekben, agy a polgári iskoiábafl in. A hazafias gyászünnepély kegyeletes nit-g-tartása iránt elismeréssel viseltetünk.
— Sajtóhiba „Egy kaczér lány emlékköuyvébe"1 cz. költeményben .ábrándképeivel* helyett ábrándképeid
sújtó" helyett s uj tol ó értendő.
— Tüz ütött ki városunkban a Honvéd u. mult szombaton, jan. 25 én esti 9 órakor Benedek V. istálhSépülete kig*ui»dt és evvel együtt leégett Ács Já-iosnak mellé épült istállója is. — Nagy szerencse volt a teljes szélcsend és így a helys/i:én
égjeleut tü\'.oitóságuik egy pár de^\'ki kerítés lebontásával csakhamar sikerült a tüzet teljesen lokalizálni, u^y, hogy az iteti kétistáilón kívül egyébb nem ett a tűz martalékává.
— A királyi táblának NagyVKanizsán leeudÖ elb^lyez-éíe taiiry.iban küldöttségileg áiuyujtoa beLer;r>ztvény szövegét lapunk előző számában közöltük. Mo.t utólag megemlítjük, ho>y Sv\'astit-\' Benó megyei főispán és Hertelendy Béla orsz. képviselőnk vezetése alatt a küldöttség tagjai voltak : Babochay Gyönry, Uá-torfi Lajos, Dr. B i-ntzik Fer*ncz. Eperje>y Sáudor. Grilühut He írtk, Győrffy Jáno-^. Dr, Hauser. .Jáuos, Knáusz Boldizsár, Miltényi Sándor Rapoch Gyui\', Sebestény Lijos, Simon Gábor, ür. Tuboly Gyula, Ungeí-U.lmaon Elek és Var^a Lajos. Tisztelegtek. a Miniszterelnök. Igazsá2ti0rainiszter és államtitliárnái,
dr- Wlassics- Gyula főügyészi he-lyeitesuél. Az üdvö/.lö. beszédet szokott ékesszólás-ial |§L>pán ur tartotta Az nap. 23-áo délben az Angolkiráíyné s-zilloda ban társasebéd volt hol ugyüek íráui érdekló>lő több kitűnőség is meüje^ent-Nevezetesen ^Busbach Péter, Radoczi János, Veszter Imre, Whssícs Gtuts, Béksics Gusztáv, Kovács Béla sat A kedélyes lakoma G órakor ért véget
- Az olasz nyelv megtanulásira igen előnyös feltételek mellett egy tár^ kerestetik. Bővebb felvilágosítás Wajdits József úr könyvkereskedésében.
— Az Izr. nóegílet kóréból. Mindazokat, kik "az izr. nőegylet orfeumi e-télyére tévedfeból meghívót nem kapuk és erre igényt tartanak, tiszteletteljesen kérem e végett hozzám fordului. Roseuf^ Lajos egyl. titkár,
— Orfeum. A nagy kanizsai izr-nőegylet 1890. február hó S áu a Polgár\' egylet nagytermében\' orfeum előadással összekötött jótékonyczélu táaczvigaimár* a meghívókat már szétküldé. A misor lo-lötte érdekes; lesz ének, magyar nemzeti táncz, különféle mulatságos és csodü*\'0* productió, szóval olyan élvezetdus estélyre van városunk és vidéke közönségének kilátása, mely a megjelenőknek igen-igrn
BUSZONKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖ2LÖNY
soká élénk emlékezetébea foR maradni. \'veritasV Költemény Dömény Józseftől. — Az érdeklődés ezen vigalom iránt nemcsak Jáhei. Elbeszélés, irta Baksay Sándor. — városunkban, hanem a vidéken is oly nagy Budapest és kórnyéke 170 évvel er.előtt. hogy a jegyek nagy része már előjegyez- Ballagi Aladártól. — Az első és letett. Jegyek válthatók február 1 ;ö1 szolgálat (1849.) Régi honvédtól. — Vi kezdve naponkén 4 - fi ie a „Polgári-egy- lágfelfordulá.s Verne Gyula regénye. (Kép let" nagytermében és az e\'Őaüás estéjén pel.) — A laekeni kastély pusztulása, a pénztárnál. (Képpel.) — Beteg idők. Tárczaczikk
— Gyermek-haugverMeny. Február Adorján Sándortól. (Két képpel.) — hó 9-én a „Kicsinyeknek1\' lesz örömön- Tippu-mb a\'frikai főnök elefántc^ontrak nepe. ezen napon ugyanis Rosenberg Adám tára. (Képpé!.) — Maylád István. (Három zenetanár tanítványaivá! a „Polgári-egy- képpel : 1. Solimán szultán. 2. A nagysze-let" nagytermében ismét gyermek hang- beni három bástya. 3. A segesvári oktogon versenyt rendez, mely már évek óta álta- torony.)— Irodalom és művészet. — lános kedveltségnek örvend és a szülök Egyletek és közintézetek. — Mi újság V csakis helyesen cselekszenek, ha gyerme-! — Halálozások. — Szerkesztői mondani-keikkel ezen előadásokat látogatják, mert al ó. — Képtaláuy. — Sakkjáték. — He-ezek ébresztik és fejlesztik a zene irátiti tinapíár. — A .Vasárnapi Újság* elöfi érzéket\'a fogékony zsenge keblekben. ;zetési ára negyedévre 2 frt, a .Politikai
— Hídeggyógy.yjz intézet felálli- Újdonságokkal együtt 3 írt. —Ugyancsak :a-.-.i; coíidoikozik közkórházunk könisz- a Franklin-Társulat kiadóhivatalában (Bu-tel. k
hetenkint sorsolási tudósítót és külön ze nemei lék letet, jutányos áránál fogva is (negyedévre 3 frt 50 kr., egy hóra 1 frt. utolsó1 20 kr.) legjobban \'.ajánlható mindenkinek Mutatványszámokat egy ievelező-lapon kifejezett óhajra :bárkinek egész hétig küld ingyen é, bérmentve a kiadóhivatal (Budapest, Légrády testvérek, nádor-ut-cza 7. sz.) hová az előfizetési pénzek is küldendők.
íetulóorvosV Dr Szekeres József ur. : dapest, egyeí.em-utcza 4. sz.) megrendel-] Tóth Lajos^ögyvéd urnák a B-.ttb.iny \'hétő a .Képes Néplap" legolcsóbb ujsá? - ¦ —----- i—=>—*a magyar nép számára, félévre 1 frt.
— Az „Olvaftó-Kör" szépirod. regény-folyóiratban megjelent ,Uj párizsi titkok" társadalmi regény 23-dik füzete, rendki-
éri Öajza-u\'cza sarkán levő kertet örökáron tíz ezer forintért megvette. A diszkért közepén fürdőház már is van, könnyen át alakítható lesz. Városunkat s általában a szenvedő emberiséget Dr Szekeres ur nasy hálára kötelezné, ha a terv ténynyé válik.
— Bil. Zalavármegye ifjúságának január hó 25-én helyben az .Arany-szarvas" nagytermében megtartott vígalma fényes sikerre! járt; volt díszes szépszámú közönség, pezsgő jókedv egész késő reg .geli^. A terem pompásan volt díszítve, a buzgó rendezőség általában elkövetett mindent, hogy az estély minél fényesebbé váljék; a zenét egy elsőrendű soproni czigánybaoda szolgáltattad Az első négyest 34 pár táuczolta. A jelenvolt ékes hölgykoszorú következőkből állof : B »gyay Ja-nosné, Bogyay Irén (Sármellék), Barts G/Őrgyné, C-eresnyé* SándoméV Cseresnyés Etelka és Rizika. C*esznyák Ciemi. dukafalvi Duka Imii, Forinto-i Kálmánná és Forintom Eugénia (Mihályfa) Gaál Mik lósné és Attala (P.icsa), Juhás,z Hándorné, Kerkápolyi Mórué Kerkípoiyi Magdi és Mily \\§r-\'. Tamás), Kleist Bella onrotié. Leipszig Antalné és Auna (Kaposvár), ifj Merkly Antalné. Markó Antalné. özv. Maár Lászlóné, Belus Terka, Markó Lujza és Irma, Nunkovics Vilmosné és Vilma (Le-tenye). özv. Nyuly Györgyné. Oltay Sin
- donié (Szt Györgyvár), Pálfy Alajoané, Plinál Ferenczné, Péczeiy Lászlóné, Pé-czely Petra, Pálfy Magda. özv. Rácz Antalné, Rozítönyi Emma, Rácz Ilona és Aranka, Svastics Elekné (L. Tomaj), Sv is-ücs Auna és Laura, Ö/.v. Sélley Liszló.ié. Sélley Tercsi (Gelse), -özv. Segerz Rik-hárdné, Schmidt Emiiné, dr. Tuboly Gyuláné, Unger Uilman Elekné, özv. Kosz I>ászlóné, Varga Lajosné, Viosz Mar.ska, Zaihureczky Zsigmondné (Igricze).
— Mégtííű. Az alsó-domborui önk. tűzoltó-egylet 1890. évi február hó 8-án s ajitpéSztára javára az ottani oagyveudéglő termében zárt körű táoczestélyt rendez. Belépti dij: Személy-jegy 50 kr. Család jegy 1 frt 20 kr. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtázta!nak. Kezdete 8 órakor.
vüli folyamban „Szófia gyöngye" történeti regény 14-dik füzete. E regény Batten-berg Sándor berezeg, volt bulgáriai feje delem életéből van meritve. Mindkettőt Tölgyessy Mihály magyarítja Szerkeszti a vállalatot Fülöp György. Kiadó: Korma nyos Róza. Ara egy-egy füzetuek 25 kr. Megrendelhető és előfizethetni Bpest, üllői ut, 21. sz.
— A „Képit Gis fú lipok\' oépiroda\'mi ttarjeíXtő képet heti Up már :::<::c;; ét óta kösd LiiiVi: .• i-- • .• v . é* kilítíkxttl i :. i r. b itij ii. ; mLr titenegy
ív Óit labog^Klja s nemseti (PÜTelSdésuek i ixlés oemesitéinek tisx i ÍL, t moit ii, * midSc B.-*nkovics j^ö-ny j«Us szerkesztése mir tizenkettedik évfol vauiba lép, a ch-/..\'t» í ib. a iegkitOaSbb irók é« r . •: müveivel indul — a :tin : iai . meg
mindig fenyegető ¦ h«ici[i: sahc; :i pl-
ÖiinJS n )met axúpirodtlmí lapok ellem hadji-rs-tbu. A Kép s Család: Lapok mnukatirsai : Jókai Mór, Tolni.: Lajos, ICikattta Ka Ddmady GySió, Temérdek (Jeirennky Dániel), L*uka Gtust áv, Öraoltcn ici Györ jry. Rudnyáaitky Gyula, Póaa Lajoi, Prém Jóxsef, Sziklaj Jaao*, Paliéi Iaexédi
iml4, Marái Károly, Méry Károly, Petri Már, Rodittky Jenő, Benitzky Bajza Lenke, Bütboer Lica, Nagjrirady UiTea, Kuliflay Beaitaky Irma, il Síkor Mi-,-::,
raofiiié Gyújtó Izabella, Gaál Karolio, — Karlov.^k,- Ida, Barmatb LojX*
— A Heini H.-féle meidingeni kályhák gyára, kitűnő jóknak elismett kályháin az utóbbi éhekben ismét lényeges módo sitásokat tett, elannyira, hogy az eddigi csekély kényelmetlenségek is, melyek ekkorig még ezen kályhákkal jártak, mint a zörejteljes megtöltés, a por felszállása a hamu el távolításán ál. legújabb készítményeinél tökéletesen el vanak hárítva. — Minden más egyéb kitűnő előnyeit ezen kályháknak felsorolni, valóban tökéletesen feleslegesnek tartjuk, mert eltekintve az összes szakkörök legkedvezőbb véleménynyilvánításától, ezen kályháknak a vasutaknál, katonai intézeteknél, iskolák^ laktanyák, kórházak stb.-nél való általános használata határozottan azok kitűnő jósága, czélszerű volta" mellett tanúskodik. — Valami ut a bel-, ugy ^küüöldöo is a legnagyobb közkedveltségnek örvend ezen gyártmány. Nemcsak Olaszországban, Törökországban és Görögországban, hanem még Angolország és Francziaországban is a jól megérdemlett elismerésben részesülnek ezen kályhák és a Heim H.-féle füst-emésztö kémények. Mig ezelőtt csak egy pár évvel is még teljes lehetetlenségnek Budapesi tartatott, valamely díszesebb lakszobába Budapest
marad. Ai elint >aép ít udvOf , kéoaaégfttl kcsleodjak.
— X B. Orrendank. Maeinl«»eÍM írunk
— lí. A, Nem kaptánk TÜajtzt, peúif •¦érettük volna iudni intexked?»d"t.
— 0. i. Hiiis köizSnet. Rendben ra-ffy°nk.
— V. L. 8p. Nem köxö.be\'tjak. V
— Ca. G. Hajnalom, bopj aem lenta^ett uereDCSém .-. . : A jegyet megkaptam.
— K. M. Ujpeat. Iat^zked^tn a kiadirai. A cserelapot nem kapjuk, kerjdk küldéaéi.
— B. A. Sorit-kentjük.
— S. S. C. KtíMÜnettet rettük, amint időnk engedi, mafinleTelet iruok.
— Sze«TÍr. Azonnal.
K. Helybe* Sajnáljuk, hogy fáradaifa kárba tok. Caak erede:i be\'.yí írdekil k&iie-menyeket haaznáthaloak. Méltáttaasík Egyelőmmel kiiární lapnakat — fómankatáriask
Nyllttér\'j Köszönetnyilvánittt!
Mindazoknak, a kik felejihetlen kedves balottsak kegyeletes végtisztele: megadásánál részvétüknek axemélyes megjelenésükkel kifejezést adtak, — fu gadják ezúton is leghálásabb kö\'.zöue\'-nyilvánitásunkat.
N Kanizsán, 1S90. január hé 30-án
MAÁR KÁNDOB
tít caaládja
feUlÓaa-get
k.".«aött»k-írt nem
I »c*rk.
Fekete selyemszövetek
60 krtÓl 11 frt 95 krig méterje, itma ím mintázott (ca. 180 különböző minőiégöen) aaáltit egén ruháknak Tálát bérmentcien él vám nélkttl HenDebsrg G gyári raktára (ci él k udv. stáilitó) Zilricb. Mintákat portiior dal tava! kaid. Levelekre \'10 kroa bélyeg ragaiz-tandó. S804 1
5 óra 28
6 óra 4
_ .........^ 7 óra 30
vaskálvhának az alkalmazhatósága, addig \' Bécsújhely C óra 55
Vasúti menetrend.
Iáiul Kanizsáról.
Reggel.
óra 18 perczkor postavona1 postavonat gyorsvonat vegyesvon postavonat
Prágerhof Barcs
Vájjon kí cierélné fel az a\'.ókílö íz-: lem-3 ka
k/Ierm«keit a kutfOid mÜTeivel! Magyar y bizonyára nem \' S a magyar no — még kérőbbé. — A .Képei Caaládi Lapok* ax Bis-¦ za> szepirodaimi lapok L;.".: a legélénkebb, legTáltozatoaabb. Tartalma as irodalom minden válfaját M&lali ; képei a leghiresebb fei-
mflreit matatják be, ,Hólgyek L^lpj czima divat melléklet ket hozza, ¦ a neveié
aág, a kertészet i a koayba terén cinci oly kérdéa. meljet ne tárgyalna „R-géuy mellék.
bárom — négy eredeti regénynyel aján-d.koxxa meg évenkint elófía\'jtőit, — sZSld bor>tika" \'.kV
találmányokkal, melyeknek megfejtői erce jutalmakat kapnak: — S a „Képei Ctaládi Lapuk* daczára lokoldaluaágukoak, még ir> bátran kezébe adhaták a caalád minden rendű korú tagjának ; dacaára gazdag Lartalminak, mégia a legolcsóbb aaépirod&lmt képes beti lap. Slónzetési ára a .H&lgyek Lapjával" ¦ a .Regény mellékíet\'-tel együtt egéiz évre 6 frt, — féljvre 3 frt, negyedévre I 50 Icr o. i. % a kiadó hivatal [: Budapeit Eiüy korona utcza 20 sí melybez ae etSfi
Budapest
Szt.-Iván
most a legelőbbkelö művészek tervrajzai után készült, gazdagon diszitett zomán czolt Heim H.-féle kályhák még a legei kényeztetettebb Ízlésnek is tökéletesen Prágerhof megfelelnek .elannyira, hogy mcst már Sopron még a magán lakosztályokban_ is mind , Barcs nagyobb kelendőségnek örvendenek.
— Kost, midőn a magáratok árjegyzékei öiönkénL. zúdulnak fejünkre nagy réízben elavult ábráikkal, melyeket már éveken keresztül akárhányszor volt alkalmunk a meglepetésig látni, kellemes meglepetést okoz S p \\ e g e 1 S. budapesti magkereskedő (Andrássy-ut 16.) rendkívül érdekes újdonságokkal és ezeknek művészi kivitelű rajzaival pompázó idei árjegyzéke, melyet kívánatra mindenkinek ingyen és bérmentve raegíüld, ha akár csak , levelező lapon kereíík meg érette. A Spie-- cilaVéi\': í\'gauídlv" Sel czé8 tagadhatatlanul rendithetlen szo
üélben.
HIRDETÉSEK.
3083.-S89. tk:
2 ora l? óra \'2 óra 15 2 óra 25 5 óra 20 d. Este
perczkor postavonat „ postavonat postavonat postavonat vegyes vont.
Prágerhof 12 óra 35 perczkor postavonat
— Xegjel r. h- Baka István sümegi lisztkereakedő 170ö irkát ajándékozott aj iskolának. - Légrádon Simon Varga Ist ván ittas álNpotban árokba esett s meghall. — A sümegi polgári Önképzőkör bálja könyvtárukra 30 frtot jövedelmezett
— Hazai r. h Frumm István nevére a főváros .Szerete\'házat" létesít bpr-sti kir. táb!a a tombolát hazárdjáték nak jelentette ki. — Vay Sarolta grófnő Klagenfurtból baza-bocsájtátott. —A királyi Család feb. elején jő Bpestre. — Háztulajdonosok szövetkezete alaku\'t Bpes-ten. — Doda Trajáönak (3 Felsége megkegyelmezett — Halason jan. 24 én villámlás és mennydörgés közt jégeső eaetL — Az erdélyi szorosokat erődökkel szándékoznak ellátni, — Weiiz Dávid a déli vaspálya felügyelője a Ferencz Józsefrend
liditásának, magvai kitűnő csiraképességének és valódiságának köszönheti ama nagy pártfogolást, melyet a hazai és külföldi nt eiúttz\'jtoit, — .LOMj közönség iránta Unusit és méltán -magunk
mulauato apróaágokkjd,\' . ., .
113 legmelegebben ajánlhatjuk e hazai szolid magkereskedö czéget közönségünk szíves figyelmébe és jó indulatába. "
— A f*r»«gl Wáiy amily Brömet okoí fi italnak éa Öregnek ép oly aok féjtöréeaei i« jár.-Értjük a báltermek és ünnepélyek díszítését, mivel kétségtelen, hogy a faraangi táncz-vigalmak diszé*. egy ezépen dekorált táncrlerem \' igen emelt. Miután most épen a farsangban j vagyunk, jókor é kezik levelezőnknek egy \'\' natkotó tudositása, melyben egy
Budapest Bécsujh.
Bécsujb. Budapest Prágerhof Szombath.
11 óra 44
12 óra 34 ,
klmi Kanizsára
Reggel.
4 óra 16 perczkor postavonat 4 óra 26 „ postavonat ő óra 5-i „ gyorsvonat 8 óra 9 „ vegyesvon.
Délben.
lélek legcailaserObbea poata utalványon inté-zendrjk, kívánatra bárkinek ingyen és béx-eqbcIví szolgál matáthánysztmoknat
— Magyar Írók élete és munkái. Már régen érezhetővé vált a hiánya egy oly lexikális munkának, mely a magyar országi irók életrajzát és munkásságát lehelő teljesen — kimerítően — foglalná magában. Ily hézagpótló munka megírására vállalkozott érdemes tudóáurtk idősb Szinney József, a m. u múzeumi hirlap-könyvtár őre. ki körülbelül három évtizeden át gyűjtötte a hozzá való anyagot. — A „Magyar írók élete és munkái" czimü mü a M. Tudományos Akadémia támogatásával fog megjelenni. Magábau foglalja betűrendben a magyarországi irók életrajzi adatait muctítáik jegyzékét s a róluk szóíó dolgozatok Sorozatát. A négy kötetre (32 füzet) tervezett munka egyelőre negy
lovaskHreíztjét kapta. - Oro»7. énekesek évenkél!t kiadaMÍÓ öt ive5 50 kros füze működnek Bpesten — Hazánkban \'iirtoz
tekben jelenik meg; remélhető azonbau, hogy 1896 bao az egész be lesz fejezve . . , , 1 Az első füzetet tegnapelőtt vettük s csinos
Külföldi r. A hadi levéltár . kiáJKUsa becsületére váiik Hornvánszky Bécsben ujjaszenezretik. - Csehország- ;viktor akadémiai könyvkereskedésének.
ISkelS
bécsi, diisito <: kkikben legnagyobb ét leg-Terienykipisebb czégre figyelmez et. Ez & .r;::-:.;:-- czé( (áinger* :raase* 11) melynek árjegyzéke krirülbelü! 3000, a legkfllönfélébb zsakbartgo rzikkek leírását tartalmazza. Ezek közt vannak igen nép és olcsó újdonságok. Táncata.-mek diszitéiét illetülefj a czég ele-gaucsia és ízlés dolgában eliG helyen áll. Tárgyai k&zO1 kiválnak : szagtalan egy és többszínű meglepS lángok, cotillon- figurák megvilágítására, gyönyörű cotillon-jelvények és csokrok óriás választékban, bóesés a bálteremben legnjabb meglepő; hóval (Shött fánkok kiosztásra, hatiaoi diszitó czikkek tánezterm^k ¦zámára, komikus és álarcios alakok, atóTít-jelmezek, álezák, derranó bonbonok, melyek komikai sapkákat «5t egéiz\' papirőltözeteket tartalmaznak Ezon kívül készletben van-
nak di össxes államok, magyar megyék él vá-k czimerei és zisdói Kolctrin is ad a czég díszítéseket s el Fogadja táneztermek diszitését. LBgjobb akár tánccterem, akár báldiaaek iránt levélben fordulni nevezett czégbev1 mely sziveién saolgál bővebb feInIit*osttáaaal és gaz
Urli \' megküld:
k©dó külföldiek Ö^izeirása rendeltetett1
el.
bat; .Ferencz József" akadémiát létesite- j
— Ezen hézagpótló munkát figyelmébe
a* - Kolumbus életrajzára 30 ezer ajáa, k miadeDkinek ki irodalmUnk írünk ífizetett ki, pályázni lehet bárminő nijlt ^rdekl.
ődik.
— Ugyancsak Hornyánszky Viktor kiadásában jelenik meg 9Az egyházi közigazgatás kézi könyve" czimü jeles munka, melyet Eötvös Károly Lajos szakbuzgalma
„ . ----------- tanulmánynyal ír. E kettős füzet a 11 és
lei — i^bsarabiaban nagy ioség uralg. 12.dik illetre jj dik kötftt 7_n é?ét
fi v!^ elhalálozása al- tartalmaz/a. Ára 60 kr. Nélkülözhetlen
UhnabolbOezerhrátoszUtottki Turin utmu;ató lelkészek, bírák, ügyvédek, ta-
genyet közt. ni tó k-s-egyházi ügyekben működő tiszt-
~- viselők számára.
ÍPIkflftFftm I — A „Pesti Hírlap", mely vala-
*va vuo&VUüls mennyi magyar lapnál gazdagabb és valto-
—: A »TasirnapÍ Cjaág* jinuár zatosabb tartalommal, napODta 16 sűrűn
ho !9-iü száma a következő tartalommal nyomoU oldalon, vasár- és ünnepnapokon
J«e°t meg : Bohus Szögyéni Antónia, pedig \'?0—24 oldalon jelenik meg, s az
iArczképpel) Kürthy Emiltől. — „In tinó összes napilapok közOl egyedül hoz két-
nyelven írt müvei. — Byronnak Athénben szobrot emelnek. — A bécsi korcsolya-vefeenyen egy orosz lett a gvőztes. — Peters afrikai utazó él. — Brazíliában a köztársaság ellen összeesküvést fedeztek
nal p\'
árjegyzékéi bárkinek dijtalannl távirati tn eg.\'end e léseké\', pedig ntotnn teljesít.
Sopron 1 óra 44 perczkor postavonat Prágerhof 1 óra 15 „ postavonat Barcs 1 óra 40 , postavonat Budapest 1 óra 59 , postavonat Este.
Budapest 10 óra 40 perczkor vegyesvonat Bécsujh. 10 óra 26 , postavonat Budapest 12 óra 25 „ gyorsvonat Prágerhof 11 óra 44 „ postavonat Barcs 11 óra 34 , postavonat
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság \' mint tkkvi hatóság közhírré teszi, hogy a kir. államkincstér végrehajtat ónak ifjabb Sáli János és Sali Lukács pólai lakosok ellen 4S frt 9U kr töke, ennek 1887. évi november 22-tŐl járó 6*/, kamatai, 6 írt végrehajtási, 7 frt 5 kr ezuttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagy kanizsai kir. törvényszék (a letenyei kir. jbi-róság) területén fekvő polai 39 sztjkvben A. f 2 sor 983. hrsz. a. ifjú Saií Jánps és Sali Lukácsot \'/a részben illető 432 frírat becsült váltságköteies ingatlan, továbbá a polai 580. sztjkvben A f 1—7. sor.-43. 160,^67^ 310, 412-, 497 és 589. hrsz, ingatlanokból ugy a rajta épült 65. nép-sorszámu házból ugyanazokat illető 1!s részre 712 frt becsárban Pola közséeb\'uó házánál 1890. évi febr. hó 15 ik napján d. e. 10 órakor nyihános árverésen eladatni fog.
Ezen árverésen az ingatlanok a C. postavonat 40. 41. a. idősb Sali János és neje Tize-postavonat des Erzsébet javára bekeblezett szolgalmi joggal adatnak el-
| Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10*/,-át készpénzben vagy óvadékképed papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 30 nap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hóiwp alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6VS kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni:
Kelt Letenyén, a kir. jb. mint telekkönyvi hatóságnál 1889. évi november hó 17 napján. FILIPltíS
3816 kirendelt kir. járásbiró.
Felelős szerkesztő és kiadó: BiTORFI LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
3SIÍ
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQQg
§ FELHÍVÁS. g
O A Budapesti Gazdák és Iparosok áft. hitelszö- O
O vetkezete megbízásából ezennel meghivatnak ibind- O
9 azon részvényesek, kik befizetési könyveikkel liga- q
q zolni tudják, hogy a szövetkezetnek eleget tettek, q
Q a folyó február hó 9-én reggeli 9 órakor az Ipar- Q
Q testület helyiségében tartandó leszámolásra. O
Q A bizottság nevében O
O EGER. IGNÁCZ. g
oooooooooooosooooooooooooooo
Ki nyert?
Húzás jaouár 25-éD. Budapest: 10 37 36. 2fi. 35.
Huzas január 29 én. Prága: 30. 70. 23. 3. 54.
Szerk. üzenet,
— B. G. RT. Kő«5D8ttél vettüak, i a oemea Ogy icolgálata mindeDkor IcéaseB Ulil benDíiaket. ífir
—^V. F. Intélkedtünk. Cdv6i:l«t! ¦
— Siófok. Eőisonetíel Tettük, kedélyei le.eléa jót Qeveeiiftk
— 8 ¦ i | e t t fi r. TiToUétönk miatt kiuó elkésve folelbettünk.
—yS. E. Unit utakil Uaanfe.
— M. S. A hibit jó.á twAk jSrE kól-leméiiraól.
— B. L. Hüjbeo. JíiLt Uto« *<t&i t» lemenjek hluilt»tjU:; a mi k*í, mm
Hsunburg-Amerikai Postahajózási-rcszYény társulat
KozVetlen g;ors- a póstagbzhajók H asn b ur gbó e « j o r k b a,
Sontíi&iuptoiit érintve
ÖCBÍÉt löllil\' 1 Mg.
Azonkívül rendes posiagözhf-jó összeköttetés HavTre-Sevryork Hamburg-.Tj .India
Stettin-
Hacibnrg Balti more
Xexíeo
Bővebb felvilágosítást szívesen nyújt:
SCHIERHAKL JÓZSEF
Bécs, Wledeu Wejrlog-g«88» 32. siíie.
366S
HTJSZONKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
FEBRUÁR 1-éo.
Homoktalaja gyümölcsfa-iskola!
"O" IM <3- H "V Á. í=t "5T LÁSZLÓ CZEGLÉDCN
létező .Phylloxera\'-mentes homoktalajjal bíró és szaktekintélyünk Bereczki Máté ur hírneves telepéről beszerzett legkitűnőbb 376 fajt s valamint vadonczot es egyebet tartalmazó és most már
ötszörösei: nagyobbított gyümölcsfa-iskolájának
nér- és árjegyzéke kiFánatra bérmentve küldetik.
Tisztán almafa vételénél 10% engedmény. Kiültetésre alkalmas 3—4 éves kiváló szép, erős, ciadenféle nemes, csemeték árai 20 krtói 40 krig.
A homokban nevelt csemeték bebizonyult tény, bogy akármilyen talajban biztosan megnőnek. 3820
X X X
>: x
X
L
X X X X X X X
X
ki
X X X X X X X X
„E6 Y E T É R T É S(í
H^fzonnegyodllí: évfolyam. LEGNAGYOBB POLITIKAI KA Pl LAP.
Megjelen minden nap, tehát hét/ön és ünnepek után is. ELŐFIZETÉSI ÁRA:
Egy hónapra . . . 1 frt 80 kr. j Hat hónapra.....10 frt
Három hónapra . . 5 „ — — [ Egész évre.....20 „
Előfizetések bármily naptól kezdve teljesíthetők 8 legczal-szerübnen postautalványnyal Budapestre, az .Egyetértés* kiadóhivatalába (Kec8kemétiutcza 6. sz.) küldendők. j 3788
3538
A SOULAC-I APÁTSÁG (Franczia-OrKág) Dóul MAGL\'ELOXXK, prior Főtisztelendő Benedek rendi atyái __
F0GV1ZE, FOGPORA és FOGPASTÁJA
2 ARÁNY ÉREM : Brvssel. 1880, London 1884
\' A lefrmafraaa\'b\'b jdlüntfltéiak
Feltaláltatott |
bz |
«; A fú\'tisztelendő bonedeltrendi átrak fopvi-zének használata, naponkint néhány cseppet vízbe véve, megakadályozta és gyógyítja a fugák odvasságát melyeknek . fehérséget és szilárdságot kölcsönöz, a mennyiben a foghust | erősíti s teljesen egészségessé, változtatja.
íi Szolgálatot teszünk tehát olvasóinknak, midr\'ín őket ezen régt es practicus készítményekre figyelmeztetjük^ melyek a legjobb gyógyszert es a fogfájás elleni egyedüli óvszert képezik. j>
A kú ntt-iltf iuutt 1IQ7 Ma. QCn [fi. IM41M. nt tnii-it ut*» I VeoerutTEtAk ., OLI PS
ÍTjtj.\'iÍ!ó mindn nttjobb Mtítttrttintl. tjtijsítrSt
ASZ
x
X X X X X X X X X X X X X X X X X X iX X X X X X X X X X X X X X X
A NAGYKANIZSAI
TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
folyó I890. évi febr. hó ll-én délelőtt 10 érakor
tartaná ja
XLV. évi rendes közgyűlését.
melyen
cz. részvényeseket az intézet hivatalos helyiségébe tisztelettel meghívja
AZ IGAZGATÓSÁG.
S
Tanáestósi íargyaiaat sorrenűje:
I. Elnöki megnyitás. — A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére ket részvényes kijelölése.
- 2. Az igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentésnek felolvasása.
3. A mérleg előterjesztése, az osztalék megállapítása, az igazgatóság és felugjelöbizottság felmentése felett határozathozatal.
4. Az alapszabályok értelmében lelépő elnök és másodelnök, a sorrend szerint kilépő 10 és időközben elhalt egy igazgatósági taná-CSÜS- valamint a három tagból álló felüeyelö bizottság helyett ujak. esetleg azoknak isiuétí megválasztása és pedig a lelépő Tóth Lajos elnök, \'ieísei Gutmann Henrik másodelnök, ugy a sorrenden levő Ebenspan-ger, Leo, ifj. Fesselbofer József, Gelsei Gutmann Vilmos, Löwy "Adolf, Plosszer Ignácz, Sommer Ignácz, Uoger Ullmauo Klek, Vidor Samuul Weiss Manó és Weiser József igazgatósági tagok helyett 3 évre, raig áz időközben elhalt Löwinger Isráel helyébe behívott Stirling Sándor igazgatósági, valamint a 3 felügyelő bizottsági tag helyett 1 évi idö\'arlamra.
b. Netáni indítványok.
J e g y s b t: A t. c«. részvényesek figyelni azt étnek, miszerint átárazó-lapjaikat folyó I89Ü. éri február bó lü-ik napján délelőtt 9-12, délután ... 3—5 óráig aa intézet belyit<t>ében átvehetik.
X MagjegTeatetik hogy aa alapszabályok 54 ik §-a saerint szavazati
w got rzak aa gyikorolhat, lüoek rénvínya & körgyalén megél Sioleí 4 bélt*l *7; nevére átíratott. -
BEVONUL I++++++++
\\x 188». Párisi világkiállításon arany éremmel kii üntel ve.
BIZTOS FIZETÉST
és provlsiót adok hatóságilag engedélyezett
SORSJEGYEK
részletfizetés mellett való darusításáért.
Fuchs II. váltóháza Budapest Deák-Ferenez-utcza 12. szám.
Miriazelli gyomor cséppel,
Itgbirtossibt gyáűTszer Biinúen gyümor fcajaat-
DtólarhsÜenhsliíaaaéfrigy
íoges, km! rckedés, (Kollkaj gyomor hurut, gyomor egaa,-gyomor bomok «s dara kepiö-áís, túlságos rinyilkaaodis, sírgasAg, undor es hányinger escteiben,m*gszLinteti a főfájást (ba aa a gyomor elro irtásitól saarmaxik) FTíomorgőrcíöt,kémény ixéklí-st, »i«kreked««í, ai étel * Itallal turterbelt arj-omrot kit:Mt::js. * bélfer(rek«.
¦ erogyit lép. vese. tüj «* *raiyerea bintalmakaL- r^ry IW- üvejc .ira. haunálatl utailUítal
tavat W Kr. kertiS* B«g 70 Kr. K^ntl Mttkuld^al rlkUr: Bridy Károly gTOSytiertira Kr*fier (Morva
Onaoííi! A Talödi MiriaiflH gyomor .^|.j>eí^<* féleképen ntinoitataak * hamiaitatnak, * ezen valódiak KJ\'anint eíak *iok fogadU.is«ri»k eí. m»lyek üve(«. \'s7 röröí, i a fenti "^fyKT\' •llátcitl papírba van csomagr.lva, s melyek meUekelt hasirtrtlatl nt««iti*«n ai lí fc! r«n tüntetve, hogy ai Kramaiertien, Guaek H. k6nymyomdijabaii
Manaselli S&s^SríSiőS;
_ . a • .» sokféle képen liamlaitatnak,
T ÍJ nHorCAET >:-zir^ v^;f>tib1 tsvlgviíni
Jja-DUaC^UÜ. a fr.i:i ,c :if(;yre s Bréűj Kiroi/, Kremtie-fi onmmerít;- n»v alá Irssara, melyek minden eredíti doboíon láthatok. Egy lloboa ara ío Kr.. egy tekeri\'.\' * rioly-izial 1 frt. Apem elolrges beküldést- ntta, 1 tekére* 1 frt. Ki Kr.. 1 tekerca 3 frt 2" Kr„ 3 tekerca J\'frt. 2u Kr. írt, csomagolás is j.nKtabér mentesen küldetik meg.
I A MáriaieJü gyomor cseppek is MarlazelH landai-síik\'nem titkos -zerek. a gyógy ható, anyagaiknak összetételt, minden hatznllzti ntaaltázban fej vu
Kagy-Kanizsi : Práge-r Béla és főim József gyógysseréai araknál. Babo-osa: llíaa gyógyiieráas. BaftM: Kohn Sándor gyógraterésE nrnál. Ktrozall: EórQs Vi«or gyógyizeréaz urnái. 01a-¦[tz: Böles Béla. gyógyaaorésa ornál. Szilit-Gothárd: Tomcaáoyi Loopold gyógyszerét* nmál. 3784
**************
a zord téli idő hosszas estéivel; ki ne. találna ilyenkor kellemes szórakozást a zenében és kinek ne volna bármely ünnepélyes alkalomra a legkedvesebb ¦ meglepetése; ha a szeretettéitől egy czélszerü hangszert kapna?
Hangszer ipartelepem, mely hazánkban a .legnagyobb képességű vállalat, nemcsak zenészek és művészeknek szolgál legczélszerübb bevásárlási forrásul, hanem feladatul tűztem ki magatnoak, hogy műkedvelők s olyanok, kik ezen idény alatt valamely hangszert maguknak elsajátítani kívánnak, ezt könnyen és csekély áldozatok árán megtehessék, söt olyanok számára is gondoskodva van, kiknek épenséggel nincs módjukban valamely-hangszert megtanulni. Kinek semmi zenei képessége nincsen, mechanikai hangszereim segélyével élvezetes estéket szerezhet magának Mindennemű hangszerek és zenélömüvek javítása szakszerű pontossággal elvégeztetik és ócska hangszerek cserébe is elfogadtatnak. Kívánatra nagy képes bangszerkatalogusom irjgyen és bérmentve megküldetik, melvben bővebb felvilágosítás található. Harmonikáról külön árjegvzék jelent meg. ,
STERNBERG ÁRMIN
legoagy. képességű tiang-zerkisiilési ipartelepe
Budapest, VI!., kerepesl-ut 36. sz.
6250. érk. 1889. szept. 20.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Zalamegye összesített árvatára vé> rehajtatónak Bíács György végrehaj ;atlf szenvedő lésrádi lakos elieni 27 frt *\'* kr töke, 1881. évi január hó I -só napjától járó 7*70 kamatai, 1 frt 20 kr bélyeg i frt :"i5 kr végrehajtáskérelmi, 7 frt 35 kr jeleulegi s még felmerölenuö költsécek iránti végrehajtási ügyében a fenntoeve-zett kir. törvényszék terflietéhe tartozó a légrádi 1059. sztjkvben A. f 79. brsz. a \' Biács György tulajdonául felvett 33<j frtra becsült ingatlan 1890. éri f-br. hó 10-én d. e. 10 órakor Lérjrád községházánál nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltá-i ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár I08/o-át készpénzben, vagy óvadék-képes papírban a kiküldött kezéhez le- \' tenni,
"\'YevS kötele^ a vételárt három egyenlő részlet ben/ibég pedig: az elsőt az árvetés jogerőre emelkedésétöt számítva 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet otán az árverés napjától járó 6°/c kamatul együtt az árverési fejtételekben meghatározott helyen és rnódo zatok szerint lefizetni.
, Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1889. évi octóber hí 2. iiapján.
Gr HVGONNÁY. 3817. kirendelt kir. tvszéki bíró.
++++++++++++++
Kitűnj minőségű, csinosan kidolgozott tölgyfa sz^öIökeliöIs:
7 fríjávaí
1.00 méter hosszúságban ezer darabonkim 1.25 . „ ...
1.50 . ,
kaphatók
O- vi ti m ix la. it s. IX-Hagy-Kanizsán
12 16
égnél
3820
Mepéíelrfi testet
Somogy- vagy Zalamegyében valamely már meglevő vagy közel jövőben leendő vasúti állomás közelében egy szilárdan épült s jó karban lévő, több szobából és mellékhelyiségekből álló lakház néhány holdnyi jó kerti föld belső fundus-sal. Ajánlatok Nagy Ida ezimen Nagy-Kanizsa, üunyady-utcza 17. szám kéretnek, ózvetltők telzö,rvia,.
3814
Gyógyszertár p^ERHOFER jVféle
Vertisztitó labdacsok 211^1""*°"^«"*
. Singerstrásse 15. ---- ziub. „Gold. Reichaapfel."
r«ok neve alatt; es Qtóbbi nevet teljo* joggal megérdemlik, mivel kugyau alig létezik betegaég, melyben a labd«c»ok caodás hatáíokat aseraaereoeu be nem bizouyitották volna. A legmakacsabb esetekben miudfn pgyébíter i ikert-ien ül alkalmaztatott, eaen labdacsok >aáBitalcnizi>r ¦ a legrövidebb idő alaU gyógyuláat eredményeztek, 1 doboz 15 iabdacacaal 21 kr. 1 tek^ci « dobozta! 1 írt 5 kr., bérmentetlea utáurétkQldemény 1 frt 10 kr.
A pénzoaszee előlegei bekuldóse mellett pósUmentei átkflMéssel 30 kr; 3 tekercs 3 frt 35 kr; 4 tekerci 4 frt 40 kr ; 5 tekercs 5 frt 20 kr cact arétkOHani nem lehet.
Kéretik, hogy csakis Pserhofer J, rértisztitó piluláit Aérjenek,
mert valódiaknak csak /azok a labdacsok tekinthetők, melyek utasítása *3. Pserhojer neve aláírásával van ellátva s melyek a doboz Jedelén ugyanazon névaláírást hordják veres írásban.
:«tU:I tekercs labdaci 1 frt 25 kr., 2 tekerci 10 tekercs 8 frt 20 kr. Kevesebbet mint egy
Paerhofer J.-töl «vek Óta elUmerve, mint a\' legbiztosabb s«er bánniféte valamint nagyon íduít sebek atb. ellen í»-érmentes küldésiéi 65 kr. _
,Uen.
Fiakerpor
hurut, rekedtség, köhögés vllea l doboz
Tannochinin hajkenöesíZTíí\'t
legjobbnak ismert hijnöreaztő izer elismerve orvosok a ital Egy elegánsan kiállított doboa 2 frt.
Egyetemes kenőcs s™ttL%fL*%"^
fekélyek és mindennemű daganatok ellen, i<J.3**ak! feltöríiei lábfekílyek, körömméreg, sebek, amlfigyotUdáa; bajok ellen sokszorosan jónak;JwiorsyuU Egy Bérmentei kflld^ssel 75 kr.
hasonló tígely 50 kr.
Fagybalzsam
fagybajoh ellei 1 tégeíy 40 kr.
Utifíinedf "í^^S55^ \'"^iirut " Amerikai köszvény-kenőes IS^""*!
I.áb zzadás elleni por. ggjgSggl Golyvabalzsam, SSsTKsSSSSsSS-
6.t krajezár.\' . \' \' \'._. .
PragaíCSeppék^2*ÍS2S& * miídennem/alteai-bajok eibsn. kitünS háziiaer 1 flvegcie 22 kr.__
Angol csodabalzsam, 1LS%* "*
Ertn itt D.cpi..cI.tt kéBiitmecj.k.n ki.ol »« o«.trik l»p»kb«i hirdetett >»m í« knKdIdi lyísjkolonlcn
nktiron t»rt«trjJik « » net.lin ké«letben aem ItrTÖ Cíikkbkrí.l k\\TÍm»u* pooto«*D U olciAn (tondoikodv* leend.
: Postai szétküldések gyorsan foganatosíttatnak a pénz elólege3 keküldése mellett vagj utinTéttel. Á pénz előleges beküldése leghelyesebben (postautalványnyal) a portó olcsóbbá tételit eszkőth, udnt utánvéttel. .. ^ íjsr
Egyetemes tisztitó-só L.T.M^í ideLS?*5
megz»T»rt emé«*t.!nál, fejfijiinil, •.édalétnít, jyOÍBOrS w.ny.rM b.jb»n, dttgiitiib.Q. YgJ c»om.í 1 frt.
Wsjdita József kőnymjomdijiból Xagy-Kaaizsan.
NAGY KANIZSA. I89Ű. febraár 84n.
6-1K szám
Heszookflenczedik évfolyam
E l ő f ix e t ës i ár : 1 tz évre ¦- . 5 frt - —j fel évre . . . 2 frt 5U krJ ke\'gy*dévre \'. Í?frt2á kr.
Egyes szám 10 kr.
HIKD ET $ 6 K K 1 hasábos pnitaorban 7, misodiZ\'H ; n minden további Búrért :i kr.
HYlLTTÉRBfcH
>ctii toronként 10 krért vétetnrk i\'l Kincstári i!i<-l
ZALAI KÖZLÖNY.
i
hirdetés írt SO\'kr fizetendő^
~~ | A nagykanizsai n Kereskedelmi Iparban**, a „n.-kanizsai Önkéntes tűzoltó-egylet*, a nagy-kanizsai kisdednéveló egyesület\'1
a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, sószegények tápintézete8, a nagy-kauizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet*
deimi iparkamara" nagy-kanizsai k Ül választmányának hivatalos lapja.
A lap Kallecai részét illeti köt
lemények s szerkó «tSsé g hez, anyagi részét illet" közleniéuvek pedig* kiadóhivatalhoz bérxoeiítve intézeadők ; A-aff V-K. aníxtáu takarékpénztári-épü\'et.
Bérmei-tetlcn levelek uem fogadtál sak el.
Kéziratok vissza nem kü deinek
a .soproni kereske-
HETENKpT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Emlékirat a Balaton gőzhajózása ügyében.
(Folyt, és vége.)
E tekintetben most, majdnem egy fél század letelte atán is legalkalmasabbnak tartjuk ismét a legnagyobb magyar idevágó szavait idézni, mert hiszen senkisem tudná nálánál nagyobb elmeéllel, józansággal és ékesszólással ezen ügyet megvédeni, propagálni, és iránta lelkesedést ébreszteni. Széchenyi példázgatva idegen országokról elmondja,
„hogy Angliában és más cultivait államokban számos híd és egyéb közlekedési vállalat létezik, mely egy százalékot sem jövedelmez, és mégis találkozik elég részvényes efféle új vállalatra"
- a dolognak magyarázata pedig az. hogy
„a rövidebbre vett út néha egész tájnak, különösen pedig valami izolált városrésznek rögtÖttkettőzteti, sót ennél is magasabbra emeli becsét*
és másrészt
„ha el nem alszunk és csak kis része találkozik bennünk azon életerőnek, melynek a szövetséges Amerika köszöni oly példátlan felvirágzását, hol mint\' tudva van, alig létezik bármily vadonság közti ,viz, melyre tüstént és mindenek előtt gőzöst ne állítanának, mely aztán biztos közlekedés megnyitása által maga után vonj ^ a partok haszonvételét, házakkal és végkép virágzó városokkali ellátását.*
Sajnos, hogy mit nagy hazánkfia 45 év előtt mondott, ma, -midőn országszerte 6000 kilométer vasutat millióknak árán subventionálunk, a Balaton-vidék viszonyaira még most is szórói szóra alkalmazható.
Azután áttérve a terv kivitelére, Széchenyi így folytatja.
„bogy a dolog közvetlen eszköz-
lése tulajdoaképen kit illet, még könnyebb a válasz, mert ugyan kit illetne a világ hátán mást, mint legközelebbről is Somogy-, Veszprém-és Zalamegyék Balatonparti birtokosait és tüstént ezek után az érintett megyék fellebb lakó földtulajdonosait, mert hiszen ha ezek nem szeretik magukat eléggé, miszerint, ez eszmét létesítsék, ugyan kérdem miért szeresse annyira őket más ?
Az, hogy ,a Balaton-gózhajózás által a Balatonpartiak roppant nyernek, előttem bizonyos, midőn a részvényvállalat maga tán nyereséggel, de tán veszteséggel is jár.*
Széchenyi István, mint a fenti idézésekből kitűnik, biztosnak, tartotta, hogy a hajójáratok által a Balaton partvidékei élénkülni, a földbirtok értéke nagyban emelkedni fognak, de bizonytalannak tartotta a közlekedési vállalat jövedelmezőségét és igy áll az ügy most is. Ö az akkori viszonyoknak megfelelően a szükséges tőke beszerzése végett buz-ditoes lelkesítő szavaival az egyesekhez/fordult; az általa propagált ügy/mostani állása már sokkal kedvezőbb, a mennyiben még a kibővített tervünk kivitelére szükségelt tökének legnagyobb részével már is rendelkezünk, és igy a létesítési munkának legnehezebb részét saját erőnkből elvégeztük.
A Balatonon egy megfelelő közlekedés teremtése nehéz dolog, fej lesztése sok időbe, de főkép még \'nagy áldozatokba kerül, mi a tőkét megteremtettük "és a további szükséges áldozatok hozatalára most még készek vagyunk, de nézetünk az, hogy az ügynek rosz szolgálatot ten-juénk, ha kötelességünknek nem tar-jtauáuk oda hatni, hogy azok, kib ¦ ezen általunk alapított közlekedési ; vállalat vezetésében netalán utánunk j következuek, egy már szilárd alapon {fekvő vállalatot ne találjanak, mely-
nek fentariása és fejlesztése további áldozatok nélkül is lehetséges legyen. Azért is a fenforgó viszonyoknak már most lehető teljes, — mert tapasztalaton alapuló — ismeretével es komoly megfontolás után mondjuk ki, bogy:
1-ször, A közlekedés kell, hogy az egész tavon végig, napontai egy, de a körülményekhez és v&suti jára-. tokhoz mérten kétszeri legyen.
2-szor. Hogy egy ily megfelelő közlekedés fentartására és fejlesztésére bárom gőzhajó beszerzése okvetetlenül szükséges. c
3-szor. Hogy az üzemköltség fedezésére, a szükséges javítások eszközlésére, egy megfelelő hányad leírására és a befektetett tőkének legcsekélyebb mérvű kamatozására legalább az első 10 éven át 15000 frt évi segélyezés szükséges; melyhez a magas kormány (200 — 250 kilóméter napao{.ai) postaszállítás czimén íJOOO frr.al, Somogyi, Zala- és Veszprémmegyék mindegyike 3000 frttal járuljon, mely összegek megkötendő szerződések alapján csak a járatok megkez-iése után tétetnének folyóvá. ?
4¦szer. Hogy aíentnevezett tek. megyék az áltatírS kivánt kikötő-hidasat és házzávezető utakat megépítsék és fen tartsák.
Ezen segélyezés ellenében társulatunk kötelezné magát, bogy :
a) a már meglevő gőzöshez még két gőzhajót építsen, tehát összesen három hajót beszerezzen; *
h) hogy május hó 15-tól szeptember végEig, sót a körülményekhez és szükséglethez képest a szüret be-fejeztéig a közlekedést az egész tavon fentarUa;
c) hogy mindenütt, hol megfelelő kikötő-hid rendelkezésére bocsáttatik, egy megálló helyet és rendes összeköttetést alakit; igy p. o. lehetnének állomások: Siófok, Kenése, Al-
mádi, Alsó-Örs] Balatonfüred,Tihany, Udvari, Zánka. Szepezd, Rénfülöp, Badacsony, Szigliget, Ederics, Keszthely. Balaton-Berény, Szentgyörgy, Fonyód, Boglár, Lelle, Szemes, Kőröshegy- ;
d) hogy az állami postát külön dij?zás nélkül pontosan szállítja:
e) hogy a kikötő-hidak építéséhez szükséges anyagot önköltségén nyereség-veszteség nélkül szálii-tandja;
fj hogy a somogymegyei Balaton-járásbeli közutak építésére és fentartására szükségelt kőanyagot a szerződési 10 éven át szintén önköltségén szállitandja;
g) hogy ép úgy a boglári kikötő, mint a többi kiszálló-hidak építését, egy ^ talaj és a viszonyokhoz képest egyézségtleg megállapítandó fix Ösz-szegben elvállalni kész.
Lehetne ugyan a segélyezésnek} j&zon módját is javaslatba hozni, mely ¦szerint a befektetett tőkének bizonyos százaléka biztosíttatnék — és ez volna társulatunkra nézve az elő-\'nyősebb mód — de minthogy nincs | remény arra, hogy a tiszteli hatór sá^ok "évi költségvetéseiket egy any-jnyira bizonytalan üzlet hullámzásá-
nak kitegyék, minthogy továbbá i üzleteredmény megállapítása évenkint megújuló súrlódásokra szolgálhatna alkalmat, kénytelenek "voltunk a be: (fektetett tőke esetleges kamatoztatá-jsának egész koczkázatát magunkra venni és a segélyt fix összegben megállapítani. A helyzet ily formán tisztázva van, a mennyiben a tisztelt törvényhatóságok előtt ismeretes, hogy mit adnak és mit követelhetnek ezen adományukért.
Ezzel a jelen sorok kezdetén emiitett értekezlet, felhívásának elegét téve, a fentiekben foglaltuk össze jnindazt. a mit a hivatott és intéző köröknek kegyes figyelembevétel vé-[gett előterjesztendőnek tartottunk.
ismételjük, hogy komoly szándékunk az egyszer megkezdett közlekedési tervünket egész terjedelmében létesíteni, de sajnálattal . kell kijelentenünk, hogy ép oly komoly szándékunk társulatunk felszámolását (liquídátióiát) elhatározni és közvetlenül keresztül vinni, ha ezen csekély mérvű segélyezés is megtagadtatnék.
Ezen társulat alapitói, kik nem csekély részben adófizető polgárai e hazának, még mindig azon reményben vannak, hogy ott, hol vasutak segélyezésére milliókat költhetünk, néhány ezer forint segély * nem fog megtagadtatni egy egész vidék halotti merevségének feltámasztására, nem fog megtagadtatni ott, hol több 100,000 hold filloxera által elpusztított szólók villatelkekkc" való átalakításáról és tok ezer- szorgalmas és tősgyökeres magyar lakos esetleges kivándorlásáról van szó.
Végül ismét a „legnagyobb magyar" szavait kellídéznünk, melyekkel tervét figyelembe vétetni kéri :
, Vegyék tehát e hirom megye — Zala, Somogy és Veszprém — lelkes rendéi, alázattal kérem, e vállalat pártolását kegyesen magukra és én,- legyenek meggyőződve, mindent elkövetendek, mi csekély erőmből telik az ügy mindinkább sikere és kifejtése végett, mely az egész honé ugyan, mert Magyarország csak egy, de különösen Zala, Somogy ék Veszprémé, melyek a magyar földnek"oly annyira fénylő gyöngyei."\'
Ezzel a fent tisztelt hatóságok és képviselő urak pártfogasába ajánljuk ezen nemcsak helyiérdekű, de országos ügyet azzal, a meggyőződéssel, hogy most azaz idejekorán ezen aránylagos kis áldozatok árán az egész érdekelt v.déknek anyagi helyzete nagy mérvben javulni, a földbirtok értéke és az adóképesség emelkedni és ezzel a lakosság jóléte
Tárcsa.
Gondolatok.
\\
Mióta élet vau a világon,
Harmat csókja rózsán éa virágOD,
Mióta szív, érzés, vágy, szenvedély
K neramibSI " rn •:: . .-: él,
Gyűlölet, szeretet, bú, szerelem
t fán, virágoa, szívben megterem.
Öíjsztl .-. fának hervadt levele, At elfonnyadt virág megholt kelyhe, : t ószi nap hágyadt ragyogása, A minden mulandóság képmása Mind éleszti bennem azon nézetet Nem érdemli az élét es 41et»t.
Ússszel, ba a madaruk elszállnak, Mégis talán saebb hazát találnak. IX* mért <:«erél ekkor annyi helyet? Mért .tér vissza, ha jön * kikelet? Táu azt riicBe\'gi ő ii az ágon : Nem érdemes élni e világon.
Ha ártatlan örömídben . Megzav»rtatva lész, Mjve! játékszeredben Hibákat látni vélsz, Mint felhők küzt a nap látszik, Mosolygra bnvik, kel. Gyenge koroc mindig játszik És erőmet is lel.
Ifj" korodban, a midőn Minden rézsás Btin még ¦¦¦¦:,\'¦¦¦.: emberen és időn, Kebled tág, dagad, ég Etted tavaszán minden fris, Minden hajt, virít, él, Nem gondolod — de minek is, Hogy még jön majd a tél.
De hu már élted Alkonyi
Ar. ajtód előtt áll
S levelétől megfosztott fa
Sorsára jutottál,
Ekkor vissza egy pillantás
Mutatja a véget,\'
Hogy csak egy bosszú csalódás
Ez az egész élet. JOSEFA.
Phantasmagoriák.
— A. liajlotta-e ké" komám, hogy az urak kö/.t vanuni „nyavala" ütött ki ?
B. Nemcsak hallottam, de hogy ten-nap a telekkönyvi hivatalba volt jártom, ott egyetlenben — egy urat találtam, avval .sem tudtam végezni, mert szüntelenül1 prüszs;Lögöu és meg oztán hurákolt, meg kenut t.
Kérdem kigyüvett a hajdútól, hogy hát a több? ur hun van?
„Belé ütött abba mindnyájába azíu-telligenczja!"1 feleli. *
II.
A. Nó már csodálatos egy csodabogár ez az uj betegség, csak az urakat látogatja, aztán olyan furcsa neve van, majd hogy nem olyan, mint a fillokszéra 1
B. Már én csak azt tartom, hogy ezt azok a muszka nikimiskák csinálják, a kik olyan szörnyen naragusznak az urakra, hogy legnagyobb "urukat a — hatalmas muszka czárt — sem átalljákv\'levegöbe
öpéteni — ha lehet — Talán azért is adták rá azt a magyar nevet: muszka nátha.
IIL
A. Csakhogy van egyszer olyan baj is
a világon, a melyik nem a szegény embert látogatja .-. .>.
B. Hallgasson édes komára, mert még megtalálják adóztatni az egészséget, aztán- megint csak mienk lesz a baj í
" v IV. \' Gyermek: Édes anyám! Faj a fejem ! | -„
Anya: Jaj, áz influenza! Feküdj le hamar édes gyermekem ! Majd elhivatom la doktor bácsit. .. Nesze, itt van addig egy narancs ! (Kimegy).
Gyermek: De jó lesz, most nem kell {iskolába menni!
Ifjú: Tehát szeret! Oh én boldog! Megkérhetem hát puha-bársony kacsóját nagyságos mamájától?
Leány: Az attól függ. hogy volté már influenzában V
Ifjú: No én még nem soha! Leány: Akkor sajnálom, mert okvetlen belé esik, s akkor én is újra elkapom. Pedig elég volt egyszer.
VL
Kis baba: Mamuszta, a Zsolti tutya megharapta a bábumat, nem tápja med az influenzát V\' í
Anya: Kém, csak ne sirj, kincsem ! Kicsi: Hát attor minet harapta med?
VII-
I-"cassico> tag: Csaknem ver az Isten bottal! ... A kik minden alkalommái engednek <? bizonyos befolyásoknak, azokra foly be az influenza ... Lám", én nfem engedek a 48-ból, engem nem bánt
II. easino tag : Pedig én még mindig azt láttam, hogy urambátyámba folyjae a legjobban ! .. .
I. C. tag. Ba, de nem ra . .. Te bik-ficz, ez a virtus 1
VIII.
K. El-elmaradoz alapom, nem tudom mi lehet az oka. A
N*. Nem értem én sem, mikor minden influenza, hogy ép ez nem foly bé.
IX.
Fehér: Abbahagyom a szivarozást.
Fekete: Már miért ?
Fehér: Mert mihelyt rágyújtok, tüszszögni kezdek.
Fekete: Hja, aztán fél, mert evvel kezdődik a . . .
Fehér: (hirtelenj Jaj, az istenért, ki se mondja azt a csúnya szót I
Fekete: STlár mint melyiket?
Fehér: Hát azt az influenzát, .
Fekete: Hiszen én ugy akartam mondani: muszka nátha.
X.
Szeretsz ?
— Szeretlek. . Akkor hát csókolj meg!
— Majd előbb menjünk a paphoz t ördög kell oda, nem pap!
— Hát, hiszen az mindegy!
No lám —az újkor betegsége in-flualt.
XI. J
N. Talán immár mégis megszűnik ez influenza befolyása.a befolyásosakra 1 M. A befolyásosak még inkább befo-
lyásoltatják magjkat bizonyos befolyásoktól, mert hogy azok már tudják, ho^y csak a befolyásosaktól befolyásoltatván, lehetünk magunk ís befolyásosakká!
XII.
Még mindig abban a szent élek, hogy én nem vagyok influenzás. A fentebbiek.után hiszik-e önük
Fr
A* tolvaj.
Gyötrő álom lepi*meg a JŐ gazdát, Miutbs lopnák istállóból a lovát Neszt is hallott, ivgatást is a kertbe, iíiad ez álom, csak az a nagy szereac*\'1.
;A menyecske\'kilopódzott titokba,
Kedvesevei ott Suttog & csalitba.
üreg a férj, fiatal a felesig.
Jó ssiv, ősz haj, menyecskének nem elég )
Böpke álom messxe tüat a szemekből, S ijedve kél.agyából a gazda föl. Hézfokosít felkapja a kezébe S valót látni kilép szérűi kertjébe.
Ki is lépett, feleaége jött elé S ijedt arexczal &zt a rémest be-zelé : Hogy zajt hallatt; m»g is nézv az okát. Hát már ásct^fieidették a hás falát.
Fejét ráxsa ijedtében a gazda 8 feleségét bekiiiav hogy siadna. ő.meg a ház őrzéjére kint\'marad, Hogy őrizze tolvajtól a házfalat.
MÉSZÁROS SÁNDOR.
HUSZ0NK1LENCZEDIK ÉVFOLYAM
ALAI KÖZLÖNY
FEBRUÁR 8-án.
is fokozódni fog, maradván kiváló tisztelettel
1890. jaouár lS-án.
A\' Balaton-tavi gőzhajózási rész vénytársulat igazgatósága :
Esterházy Mihály gróf. JS* adasdy Ferencz gróf. Szar v a s y Sándor. ~
Jegyzőkönyv, feltéve a Somogy-, Veszprém- és Zala megyékből válasz tott aíólirt orsz. képviselők jelenlétében 1890. évi január hó 21-én tartott ülésből. —
A Balaton gózbajózási társulat igazgatósága részéről az 1889. évi deczember hó IO-én tartott ülésben tőrtént megállapodáshoz képest be-íerjesztet^^miékirat az összes je-ienvoitak által közhelyesléssel fogadtatott és élénk eszmecsere után elhatározhatott, hogy az emlékirat egy-egy ^példánya Baross Gábor ke reskedelemügyi miniszter urnák küldöttségileg átnyujtassék s a bálaton-parti törvényhatóságoknak, valamint azok bizottsági tagjainak megküldés sés. A jelenvolt országgyűlési kép-Tiselók egyszersmind Készséggel kijelentek, hogy a balatoni gőzhajózás fejlesztése és ez által a Balaton vidékének emelése érdekében befolyásuk és tevékenységükkel minden irányban közrehatnak.
Ptilszky Károly, Szalay Imre, Szalay Károly, Széchenyi Aladár gr. Svastics Gyula, Eitner Sándor, Fash Károly, Hertelendy Béla, Királyi Pál, Radocza János, Unger Alajos, V\'áíihay Andor, Ányos Tivadar Beóthy Ákos, Bezerédj Viktor Fenyvessy Ferenc/, Kopácsy Árpád országgyűlési képviselők.
Zalavármegye
törvényhatósági bizottságának 1SS9. évi deczeríber hó ¦ 1 fi án tartott rendes köz gyűlésében 28.335. sz. alatt hozott határozatához képest az 1890. évi február hó lU-éo tartandó rendkívüli közgyűlésen \' felveendő tárgyak sorozata.
A nagyméltóságú honvédelmi minisztérium leirata, a-lóállitási bizottságoknak 1S90- évre leendő újraalakítása tárgyában.
A nagyméit. m. kir. belügymimszte-rimn 115-7. sz. alatt kelt rendelete a mult évi október lén 10 605. szám alatt a főszolgabírói javadalmazás felemelése tárgyában hozott közayülési határozatra.
A nagyméit. belügyminisztérium leirata, ebtartási szabályok alkotása iránt
A mult évi október hó 1-én s folytatva tartott törvényhatósági bizottsági közgyűlés 26,056. sz. alatt kelt határozatával a Peronospora Vitícola nevű szőlő-betegség ellen való védekezés czéljából javaslattétel végett kiküldött bizottság jelentése.
A nagyméltóságú kereskedelemügyi m. kir. minisztériumnak rendelete a közúti közlekedésnek a hidakon és kompokon közbiztonsági érdekben tett intézkedések folytán felmerülő kiadások kérdése tárgyában.
A uagyméltóságu kereskedelemügyi m. kir. minisztériumnak r.-odelete a törvényhatóság térületén levő vámos ut, híd, és\' révvámok, díjtételeinek megállapítása tárgyában.
A megyei állandó választmány előterjesztése a jelenlegi meiryei úthálózatról szerkesztett kimutatás jóváhagyása iránt.
A balatön-tavi gőzhajózási részvénytáraság a Balaton göztiajÓ/ása ügyében készített emlékiratot megküldi.
A megye több községének szervezeti szabilyrendeléte jóváhagyás végett előterjesztetik.
A m. árvaszék előterjesztése a szentandrási árvatárban felmerült hiánynak a a megyei gyámpéoztári tartalékalapból leendő kifizetése tárgyában.
A megyei árvaszék előterjesztése a Forintos József hagyatékában felmerült 60 frt 12 kr hiánynak a megyei gyám pénztári tartalékalapból leendő kifizetése iránt.
viselésének
A megyei árvaszék jelentése bal.-kö vesdi .községi árvatárban felmerült 20 frt hiánynak a tartalékalapból leendő kifizetése tárgyában.
A közigazgatási bizottság határozata Alsó-Csány községben elhalt Mandlbaum Adám örökhagyó hagyatéka ügyében. i A megyei árvaszék előterjesztése Si pós Zsigmond hagyatéka javára 198 frt töke és járulékainak megtéritése tárgyában. %
. A megyei tiszti \'főügyész véleménye a karósi árvatár bevétele körül felmerült 15 frt 95 kr. összegnek a tart. alapból
leendő megtéritése iránt tett árvaszéki előterjesztés érdemében,
A megyei tiszti főügyész előterjesztése Molnár Anna szent békállai lakos 54 írt 95 kr. követelésének a m. gyámpénz tári tart. alapból leendő megtéritése tárgyában.
A m. tiszti főügyész előterjesztése Németh János és neje paraszai lakos ár-vatári adósoktól bevehetetlen né vált 68 frt 15 kr. és járulékainak megtéritése tárgyában.
A megyei árvaszék előterjesztése Molnár János hagyatéka ügyében felmerült 50 frt 68 kr. hiány megtéritése tárgyában.
Kányavár község elöljáróságának foiyamoiiványa Kányavár községnek a no vai járásúul a letenyei járásba leendő át csatolása iránt
Letenye, Egyeduta, Bécz és..: Zajk községek elöljáróinak folyamodványa, t letenyei közegészség! körnek a bánok szent-györgyi ily körtől leendő külön vá lasztása iránt
A megyei közegészségi bizottság javaslata, a Kottoriban és Alsó-Dombomban felállítani kívánt gyógyszertárak ügyében.
Polöskefó község folyamodványa, külön községi bába alkalmazásának engedélyezése tárgyában.
Légrád községnek a cselédek nyilvántartására vonatkozólag alkotott szabályrendelete jóváhagyás végett bemu-tattatik.
A nagyméltóságú m. kir. belügyminisztériumnak leirata a szellemi fogyatkozásban szenvedő Tornyos György főszolgabírói hivatalszolga kivételes ellátása tárgyában. \\
A káptalantóti \\ választókerületre nézve teljesítendő megyei bizottsági tag választáshoz kiküldött elnöknek ezen tisztről való lemondása. \\
Czirkovlyán, község képviselőtestületének felebbeze"tt határozata, a körjegyzőnek természetben járó fuvarok megváltására vonatkozólag.
Derzsimorecz község birájának folyamodványa, a községi képviselőtestületnek a községi italmérést jog megváltásából származó kártalanítási összegből előleg felvételét lárgyazó határozata jóváhagyása iránt.
Szent-Györgyvölgy község elöljáróságának folyamodványa, melyben városi uj belvpénz-árszabálvzat megállapításit kéri.
Alsó-Páhok község elöljáróságának folyamodványa, melyben a képviselő testületnek községi kölcsön felvételére vonatkozó határozatát törvényhatóságilag jóváhagyatni kéri.
Pölöske község képviselőtestületének a községi bormérési jog szabadkézből történt bérbeadására vonatkozó határozata.
Mura Szerdahely község birájának folyamodványa, a vasúti hozzájárulásra vonatkozó képviselőtestületi ujabb határozat jóváhagyása iránt.
Szoboticza község birájának folyamodványa, a községi képviselőtestületnek községi italmérési jog megváltásából származó kártalanítási összegből előleg felvételét rendelő határozata jóváhagyása iránt.
Orehovicza község birájának folyamodványa, mélyben a képviselőtestületnek az italmérési kártalanításból előleg felvételét rendelő határozatát törvényha-tóságilag jóváhagyatni kéri.
Vulálria község birájának folyamod -anya, melyben a képviselő testületnek az italmérési kártalanításból előleg felvételét rendelő határozatát jóváhagyatni kéri.
Zala Egerszeg város képviselőtestületének jóváhagyás végett bemutatott határozata a Zala Egerszegen felállított polgári leányiskolára vonatkozólag.
Szoboticza község birájának az iránti folyamodványa, hogy a leégett községi korcsma épület felépitésére szükségelt kölcsönre vonatkozó képviselőtestületi határozat jóváhagyassék.
Pakod község képviselőtestületének jóváhagyás végett bemutatott határozata, melyben a vasút építési vállalkozóval kötött kisajátítási szerződést a község részéről elfogadja.
A zala-egerszegi járás főszolgabirája a Pető Henye s Nemes-Apáti községek közt vezető, a közigazgatási bizottság határozata folytán ujolag kihasított utterü-letre vonatkozó adás-vevési szezödéseket törvényhatósági jóváhagyás végett be -mutatja.
Vármegye alispánja Török M. Gyula, Varga Péter és Für Mihály monos-torapátii lakosoknak a szölöhegybeni lakhatást megengedő községi határozatot felülvizsgálás végett bemutatja.
A zala-egerszegi járás főszolgabirája Fátér István szent lörinczi lakosnak igás közmunkája elengedése iránti kérvényét bemutatja.
Lóskay Jeromosnak mint a zalavári apátság kormányzójának felebbezése Zala-Apáti község képviselőtestületének a községi fecskendő árának mikénti fedezése tárgyában hozott határozata ellen.
Bucsi Mihály sáskai r. k. tanitó özvegyének nyugdíj ügye.
Szlotta János tördemiczi volt r. k. tanitó nyugdíj ügye.
Stingly Károly gelsei körjegyző folyamodványa fizetésének felemelése iránt.
Zaiavármegye számvevősége Dab-roncz községnek 1890. évi költségtervét j törvény hatásági jóváhagyás végett "bemutatja.
Az erdélyrészi magyar közművelődési egyesület kérelme vármegyei pótadó megszavazása iránt
A siketnémák kolozsvári intézete fei-kiSyelő bizottságának kérelme könyörado-mány gyiijtíse iránt.
\' Szabolcsmegye közönsége a törvényhatóságok önkormányzati jogának a tisztviselő választási jognak fentartása és biztosítása tárgyában az országgyűléshez intézett feliratát megküldi.
Ugocsavármegye közönsége a betegápolási pótadó általánosítása és "országossá tétele tárgyában a képviselőházhoz intézett feliratát megküldi. ;-?
Jász-Nagy-Kun-Szolnokvármégye közönsége a vármegyei nyugdijalapok illeték-egy énért éki adó alól való mentesítése ,.iránt az országgyűléshez intézett feliratát közli. *-\\
Mármarosvármegye törvényhatósági bizottságauakatirata a „Mátyás Király" szobor ügyében.
Borsodvármegye közönségének átirata, mely mellett a marhalevél űrlapoknak a kir. adóhivatalok által leendő kezelése tárgyában a földraivelési és pénzügyi minisztériumokhoz intézett felterjesztését közli.
/
Megjegyzés.
Naey Kanizsa város képviselő testületi választása alkalmából a helyben megjelenő „Zala" érzékenykedéssel referál ez ügyben s incDrrect eljárásról panaszkodik; pedig ellenkezőleg a legszebb rendben és legeorrectebb módon folyt le. — Maga ¦ köz tiszteletű alispánunk is szemtanuja volt
Miután a lakosság honpolgári érzülete odavetőleg érintetik, kötelességünk a t. közönség megnyugtatására a valót felderíteni. A czikkiró által jelzett névjegyzék összeállítása a január 28 ki képviselőtes tületi ülés után a választás előtt egy nappal 4—5 egyén által eszközöltetett; már pedig csak nem praeteudáIhatja magának a .Zala", hogy ennyien beszéljék s állapítsák meg a választandók névjegyzékét? !!
Különbén egész nap szakadatlan tartó választásifactus alatt minden választópolgár oda módosíthatta a közkézen forgó névjegyzéket, akire s ahova akarta. Nincs oka senkinek, annál kevésbbé a hatóságnak sem párt, sem egyéb szempontból a választást vezetni\'s annak független szabad folyását bármikép akadályozni.
Maga a czikk is megnyugszik az eredményen, mert jóformán „kevés kivétellel" jelöltjei választattak be az intéző köröknek, .kevés kivétellel\'. Ez a bökkenő, hát tetszik tudni: a vá\'asztás mindig esélylyel jár, egyik kimarad, másik beválasztatik. És ez a legeorrectebb alkotmányos alapigazság. Beszél aztán a .legnagyobb apathiá"-ról, .minden jobb törekvés iránti resignatiórói", „közéletünk hanyatlása, tekintélyünk és erkölcsi súlyunk fokozatos nlábbszállásáról" sat E bizarr .kifejezések epés feltálalása valóban a muszka influenza kóros tüneteire vall. Közmegbotránkozást szült téhány országos lap hangjának e szokatlan utánzása és saját körünkre, törekvő, fejlődő városunkra történt gyerekes, kislelkfl alkalmazása.
Csak a vak nem látja, hogy városunk a haladás biztos utján van. És ezt czikkiró „aggódva szemléli" 1 Mi szemlélnők aggódva, ha minden, de minden á levegőbe építtetnék, hová „luítbalonon" kellene járni .. . Abban igaza van, hogy .mindnyájunk egyesült munkálkodására van szűkség* csakhogy nem epére, de szellemre, oem gúnyra, hanem szívre kell gondolni.
Lassan járj, tovább érsz! — Csodálkozunk míndezekuián, hogy t laptársunk a városi polgárság közt ural-
gyott még a filloxera — ma annál rettentőbb betegség a „Peronospora", azaz a penészgomba pusztítja vidékenként. Az ügynek ilyen kifejlődése után siralmas lesz a szöllömüves neiyzete. Kezdetben agyonhallgatta a magas kormány, agyonhallgatták a gazdasági egyletek, pedig ezek voltak hivatva az úgyis annyira megadóztatott polgárt a végveszélytől megmenteni, év május havában alakult ugyan ég, -Jieutőtársaság N.-Kauizsán, mely nem kiméit semmi áldozatot, a már nagy mérvben uralgó szőlőbetegséget ellensúlyozandó, megkezdette működését — de mint minden, mi uj, a magyar ember előtt az el nem fogadtatik — így jártunk mi is, mert. gyógykezelésünket alig 29 szőlősgazdánál érvényesíthettük, de o!y áldásos eredraénynyel, hogy mindazok, kiknél működtünk, leghálásabb köszönettel adóztak,.mert szőlőtermésük nemcsak mennyiség, de minőségre ?0% ka! felülmulta az igy nem keze.lt szőlőkét
Sokan azt hiszik,, hogy ezen gyógykezelésnek birtokában vannak, csupa kraj-czáros gazdálkodási szempontból neki mennek és szőlő tel epüket a nem eléggé combinait vegyi oldattal fecskendezteiik és a helyett hogy használtak volua szőlejüknek, annak termőképességét egy évre visszavetették.
Melegen ajánlju^f szőlősgazdáinknak J ezen általunk biztosan kezelendő gyógymódot annál is inkább; mert a fenti betegség, mely már évek óta dühöng, pusztít szőlőbegyeinkben, 1890-ik évben még-nagyobb mérvben fog sújtani bennüuket, tehát ébren legyünk a bajt megelőzendő.
Figyelmeztetésül szőlősgazdáinknak csak annyit hogy távol tőlünk minden nyervágy vagy haszonlesés, mi egy hold 1200 ^négyszm. kiterjedésű szőlőtelep gyógy kezelését elfogadjuk 1V» hectó borért, azonban csupán az általunk kezelt szölötelepröl — vagy 10 frt készpénzért, a mely csekély kiadásért meg van védve szőleje.
Miután ez évben mi is csak a jobb termo szőlőhegyekre fogjuk erőnket kiterjeszthetni, azért is egyelőre kérjük a szőlőbirtokosokat, lelkész és jegyző urakat és elöljárókat, hogy ezen nagy borderövel bíró gyógykezelésünket a nép közt felvilágosítani és ajánlani szíveskedjenek, a társaság részéről
NEUSZIDLER JÁNOS fóerdész.
i r 11
Meghívás. A nagy-kanizsai ipa ros ifjúság betegsegélyzó és önképző egy-
dog házassága 34 ik évében hosszas és kinos szenvedés után történt gyászos ki-multát. Földi maradványt i febr. 4-én délután 3 Órakor fognak a baki sírkertben örök nyugalomra tétetni .- az engesztelő szent-mise-áldózat 5-én reggel 9 órakor a baki szentegyházban a Mindenhatónak bemutattatni. Áldás és béke lengjen porain! Kelt Bakon febr. 2-án l&\'JO.f
— „A Polgári Egylet* évi rendes közgyűlése élénk érdeklődés mellet\' tartatott meg febr. 2 án délelőtt k számadások és köl ségvetés elfogadtatott. A tisztújítás is változatlanul eszközöltetett, kivéve Simon Gábor helyett Szalay Lajos lett beválasztva. Este az alakulási év emlékére társas vacsora rendeztetett a uagy terenben. Az első poharkőszöntést az egylet kőztiszteletü elnöke mondotta a „Polgári Egylet" tagjaira. ké,öbb a vigalomrendező bizottság elnöke Szűcs Miklósra, Remete Géza az elnökre, Szűcs Miklós az alelnökre sat. emelték poharukat A kedélyes lakoma fesztelen vidámsággal késő éjig tartott.
- — A nagy-kanizüal iparos ifjusá" „Dalra fel" dalköre H>ck János tanát ur vezetése mellett február hó 15-éu a .Polgári Egylet" dísztermében tartandjt önképző és betegsegélyzö egylete javára táuczczal egybekötött első dalestélyét : a melynek mü-ora a következő: 1. „Nyitány." Előadja a zenekar. 2. Prolog: ] „Dalra fel!" Bátorti Lajostól. \'Szavalja : _ Grebeoz Lajos. 3. „Hyranus." Erkel Fe-rencztöL 4. „A völgyi rózsa." Hermestöl. (Goll: „Apolló" után. 5. „Az éjhez." Beethoventől. (Zsasskofszky: „ Harmónia" után.) 6. Magyar népdalok: a) „Hej.be fénye.*." b) „Csárdás kis kalapot" cí „Ennek a kis lánynak." Előadja a „Dalra fel" dalkör. Kezdete 8 órakor. A meghívók e hét elején osztatnak szét, tiszte-*-letterkéretnek mindazok, kik tévedésbö.l február hó l:í-ig meghívót nem kapnának, s erre igéuyt tartanak, szíveskedjenek eziránt az egylet bármely- tagjánál jelentkezni.
— SzeregLsétlenség tüz által. Jászai Lajos vastaETmunkás neje — Holecz Rozi — f. hi^í^au reggeli órákban, mig a piaezra járt, egy hónapos csecsemőjét 4 éves kis leánykája felügyeletére bízva, bezárta a lakást. Á kis leányka valahogy néháuy szál gyufát kerített és ezeket gyújtogatva játszott, e közben aztáu meggyuladt az ^ágynemű és az ágy mellett le vó bölcső vánkosai is lángot fog tak a felcsapó láng és füstöt csakhamar észrevették a házbuli-fc és mentésre siettek: a lakás zárt ajtaján azonban behatolni nem tudtak; Killik mészáros ko csisa Czári Ferencz azonban hamar feltalálta magát bezúzta az ablakot, beug-
lete f. évi február hó 9-én, azaz vasárnap rott és azon at megmentette a ket gyerr délután fél 3 órakor a városház nagytér-1 meket a biztos tüzhalal\'ol, a tüzet pedig raében tartja rendes évi közgyűlését, elnyomta. Az egyhónapos csecsemő alsó melyre a t. tagokat tisztelettel meghívja végtagjain ^ szenve-
a választmány.-Tárgysorozat:!. Elnöki ídett. Hány ily szerencsétlenség történt jelentés a lefolyt évi működésről. 2. Az már bezárt gyermekek alta előidézne.
- -¦• 3 Tiszt-I! Egész utczák, sőt falvak valtak hamuvá viselők megválasztása. 4. Netán! indít-1 hasonló esetből kiindulva és a szülök
\'még sem okulnak. A megégett gyermek életbenmaradása még kétséges, miért
Az J ""ár
évi zárszámadás niegvizs^
Netáni indítványok.
— Gyászhír. Záborszky Elek szá-mos rokonsága nevében is, fájdaloratelt. is ez ügyben megindították a vizsgálatot, szivvel jelenti, forrón szeretett neje Zá-1 — Napi biztosoké héten a DÍfV borszky Elekné szül. Tóth Ninának folyó I konyhában febr. 9-én Dobrin Benőné. 1890 évi február hó I-én élte 30 ik, bol- \\ VVohlheim Fanni, 10-én Rapoch Gyuláné. dog házassága 15-ik évében, hosszas . Fischel Jozefin. 1 i-én Knáusz Boldízsárné, szenvedés után történt gyászos elhunytál. \' Rosenfeld Vilma, ! 2 én Le>zner Henrikoé, A boldoguitnak hült tetemei folyó 1890., Wei\'sz KaroÜn, JG-áa Sebestény Lajosue, évi február hó 3 áu d. u. 4 órakor fog- Juhász Emma, li-én Físchl Pálné, Hír-nak, — a sümegi sírkertben örök nyuga-1 schel Hedvig és 15 én Nábráczky Lajosné lomba helyeztetni. Béke poraira! Sümeg, Rácz Ilona. A népkonyha javára Kartsch-1890.,február hó 2-án, | maroff Leo ur 25 éves jubileuma" alkal-
— A b füredi szeretetházat gróf; mából 5 frtot adományozott, melyért az Esterházy Ferencz ur kellemes meglepe- elnökség köszönetét nyilvánítja.
tésben részesítette a napokban, egy szép — Érdemrenddé! kitöntetett apátszarvastehenet küldvén ajándékul az in- perjel. Füssy Tamás, Zala apáti perjelt, a tézetnek, káptalanfai uradalmából. — ki a Szent-lstván-társulatnBk negyedszá-Azonkivül ujabban adakoztak az intézet zadon át volt buzgó-igazgatóját, a király javára;: Androvits Imre 8 frt 46 krt, mint a Ferenc/. József-^.ágrendjével tüntette
tartja
gott jó egyetértést ily módon meg.
Pedig a madár is tisztán fészkét.
Óhajtjuk és hisszük, hogy a nagy közönség a valót felismerve, higgadt és békés jó hajlamával igyekszik városunk közjólétét emelni és kivánt mérvbeni fokozatos virágzását előmozdítani.
A szőlőbirtokosokhoz.
„Segíti magadon, Mfgsegi: ai Irteo.\'
Egy jajkiáltás hangzik fel e sokat szenvedett magyar hazában, sötét felhők vonulnak annak Uthatárán, mert egykor ott díszelgettek drága szőleink hegylán-czolatai, — mig ma pusztulásnak indult szőlötelepeink, melyeket itt-ott megha-
a Korona vendéglő éttermében kitett gyüj töpersely tartalmátés „veszprémi ügyvéd11 2 frt84 kit. A uemesszivü adományokért köszönetét fejezi ki az intézet igazgató-
— Krippel József Ferdinánd déii v.tspályai forgalmi ellenőr a magyar állampolgári kötelékbe felvétetett Nagy-Kanizsán. \' ¦
— Tisztújító s évi rendes közgyűlését a nagy-kanizsai önk. tűzoltó egylet febr. 2-án d. u. tartotta meg a városháza tanácstermében. Elnöklő Lengyel Lajos közhelyeslésre talált üdvözlő beszéddel nyitotta meg. az ülést Az elnöki s főparancsnok!, valamint a számvizsgáló bizottság jelentése és az évi költségelőirányzat tudomásul vétetett. A tisztújítás is a legszebb rendben folyt le; mindezekről egyébként hivatalos alakban közleményeket kozunk.
— Gyászhír. Mély részvéttel vettük a következő gyászjelentést, mely egy igazi honleánynak, kitűnő gazdaasszonynak elhunytát tudatja velünk: Szekeres József maga és nagyszámú rokonsága nevében szomorodott Bzivvel jelenti forrón szeretett nejének Szekeres Józsefné, szül. Ka-livoda Klementiuánák élete 57 ik s boi-
ki. Az érdemrendet Vasz«ry Kolos pannonhalmi főapát fojíja Füsaynek a napokban ünnepélyesen átnyújtani.
— Tuboly Viktor munkatársunkat ujabb kitüntetés érte. Alighogy január 30 án^ városi képviselőtaggá választatott, máris febr. 2-án a helybeli „Hadashán Egylet" közgyűlésében egyhangúlag tiszteletbeli elnökké választatott meg.
— Őskori lelet. A csab-reudekí urna temető nyugati, a helység alatt fekvő részén gödör-ásás alkalmával csontvázra találtak-spár edénytöredékeu .kívül egy igen Ördeftes Celta vaskard feküdt a csontváz mellett; a kardhosz. cm. liliom levél alakúkét éllel, melynek érdekességét azon körülmény emeli, hogy rajt találtatott a csinosan díszített bronz tasakja, hasonló vaskard, ugyanezen urna temetőben már\' három fordult elő, azonban össze hajlítva urnába szorítva. A lelet a csabreodeki, urna temető összes tárgyaival egyetemben szentmar-toni Darnay Kálmán helyi múzeumába van elhelyezve Sümegben. Ugyan e g>üj-teménybe került színién Csahrendekrtfl egy őskori bronz sarló melyhez hasonló Darnay „Sümeghi papföldi bronz-kinc=-le,etében, 7 drb fordult elö."
HTJSZONKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
FEBRUÁR 8-án.
— A foldmlvelési ni. kir. miniszter Rezsöfy György türjei és Bezerédj László kisgörböi lakost Zala vármegye zalaszenr-gfóti járására nézve az állandó gazdasági, tudósitói tiszttel bi\'/ta meg. . í
— A „Polgári Egylet- dísztermét ékesítő f. február* hó 2-iki élite bál áz idd uagy-kanizsai Caraeval e nembeli vigal mainak egyik legsikerültebb estélye volt. Elegautia. és fesztelen jókedv karöltve segítettek a rendezőség gondjain.! A derek rendezőség is egyébiránt — felhagyva most-, az előző évek estélyein tanúsított egykedvűséggel, dicséretre- méltóra^ oldotta meg szerepét, s fáradhatlanú iparkodott kivált a ,\'toar" tánczok és ..csárdásoknál" a fiö\'gyek igényeit kielégíteni. A „quaiirillet" 4\'^uár tánczolta és Torma Imre fcflünö konyhája s Yűtticgenié „connne^faut" czukrászdájáuak élvezete melleit az általános megelégedést elért daüdó a hajnali órákig tartott. Eltérve a helybeli reporterek azon monoton szokásaitói. mely szerint a hölgykoszorú minden egyes virágát szívesen szeretik megérinteni tudósításaikban ; mi csak egy pár, nekünk feltűnt delnöre^szoritkozunk, kiket t. i. ott a teremben hirtelen feljegy zéafc; de azért a többi ékes virág szálra is szívesen gondolunk vissza .... a. mej; ígérjük, hogy más alkalommal, kivahatra. duplázzuk aKár azt !1 névsort, meifoek ezuttai nélkülöznünk kell egyes, szaporán fel nem jegyezhetett, bijai és szépségeit. Ott láttuk gyors egymásutánban élvsovár szemeinkkel a leányok bájteli csokrában: Iielús Terka, Bogyay Irén (Sármellék). Cseresnyés Etelka és Rózsika, Darázs Málviu és Vilma, Jauda Hedvig, Juhász Emma és Lujza. Kovács lika, Kleiszt Bella bárónő, Lebner ^Erzsike, Marké Luiza és Irma, Matosb Gizella, Páhy .Vilma (Csákány) Rácz Aranka és Ilona. Roseufeid Adél, Rozgouyi Emilia, Svastács Árpádiu és-Ida, Szilágyi Cornél (Csáktornya; Skublic-. Eugénia (Zalaegerszeg) Tu-boly Aranka és Rozika, Teveiy Irén (Kaposvár). Ungár Malvin (Boglár), Viosz Mariska stb. úrhölgyeket A nők és garde-dimok.diszes soraiban pedig, részben a karzaton gyönyörködve szemléicék: Bar-tos Béláné. Benczik FerencZué, Bogyay Ödönné, Cseresnyés Sándorné, Darázs Gusztáváé, Gózony Sáudorné. Gutmann Viimosné. Hajdú Sándorné. Hauser Já-nosné, özv. Maár Líszlóué, Scbinid Fri-gyesné. Rothschild Samuné, Sebestcny Lajosoé, Scherz Richárdné, Tuboly Gyu-láué. özv, Viosz LászlÓué stb. uruőke:. A bál férti vendégei között több előkelő so-mogymegyei dandyt láttuak, s általában a férü közönség szép számmal sorakozott, s a jeienvoltak kétségtelenül kedvesen fognak visszaemiéüezni a s/.ép, do gyors szárnyakon ellebbent ámbra, illatos éjszakára! Nincs azokban Öröm keserűség nélkül: a Polgári Egylet tágas díszterme felette sok szelelő lyukkal rendelkezik, a ventillátió óriási, s igy az élvezetekhez nem jegy helyen rheumatikas érzelmak is csatlakoztak Bizony jó lenue jövőre a bajon segíteni s inkább melengetni s publikumot, mint sem kitenni a váratlan meghűlésnek! Monokli.
GyÓrffy János, Hütter Lajos és Rothmann Béla beválasztattak. Pénztárnok Knort-zer György. Osztalék 6%. mely a szokott hivatalos órákban felvehető
— A zalaegerszegi ügyvédi kamara részéről közhírré tétetik, hogy Sze-benyí Lajos\'perlaki ügyvéd a kir. Kúria 3S4/f. 1SS9. sz. ítéletével helybenhagyott, ezen ügyvédi kamara fegyelmi bírósága oak 29Í/II. 1889. sz. ítéletével egy évi idő tartamra az ügyvédség gyakorlásától fölfüggesztetett : továbbá, hogy Nagy József ügyvéd, Alsó Leódra székhelyivel, a ka mára lajstromába folytatólag fölvétetett.
— Köszönetnyilvánítás. A nagykanizsai C-izmadia szaktársul*! t. hó I -én j\'\'»tékoiiyczélti tánczvigalmat rendé /.ett a Hattyú, vendéglőben saját szegény tagjainak segélyezésére, A vigalom nemcsak azért mondható szépen sikerültnek, mert az egész helyiséget szorongásig megtöltött minden s/.akbeli iparosokból álló szép közönség kedélyesen mulatott hanem azért is, hogy a nemes czélra is szép eredménynyel járt, ameuyiben 40 frt
nyereséggel zárult. — Hentaller Lajos példátlanul álló elterjedését. A 3-4 - „Budapesti Újság" szerkesztésétől visz- szám, méltó társait képezi, sőt sok tekin-\'" - - — \' -"¦ -\'- 1 tétben ugy tartalom, mint kiáttttás tekin-
szalépett, az uj szerkesztő Kiss Orbán Gyula. — A képviselőház alelnöke gróf Andrássy Tivadar lett. — Kis-Marionban a Wolf L\'pöt, fia borkereskedő czég fenn állásának 100 (lik évfordulója alkalmából 30 ezer frtot adott jótékony czélra.
— Külföldi r. h. Oroszország lakosságának 12a/o ,Qd olvasni s írni, Bulgáriának pedig ~.j%-ja. A zónatarifát Ausz triában is életbe léptetik. — Sziléziában a nyáron Vilmos császár találkozni fog királyunkká\'. — A világ legkisebb törpéje Kaliforniában megfagyott. — Szerbia fegyverkezik. — A belgrádi tudományos akadémia Vámbéry Ármint tagjává választotta.
Nyilvános koszosét
Hálás köszön etemnek a nyilvánosság útján óhajtva eleget tenni — azon nemes műiéiért, melyet Dr. VVajdits Alajos úr nálam folyó hó 3-án teljesített. Torkom
sötétbarna hamu-, a mely ellenkezőéi. u*m 10101 *k ö»*s«ógrik, hanem megí-lrbíil,
ba Siaftenyomjaíc ft valódi aelyem bumujil
létében felül is múlja az előbbit számot n^^T^^-T^Z °Z
melyekkel a szerkesztők útnak indították ui». átállító Zürich) küld ki.«a.i,„
e vállalatukat. A két szerk. a legkiválóbb »ioi«iiHo«k mintákat at 5 Valid, „.ly.m.
magyar irófe támogatják dolgozataikkal, SSSSTSS ?1 "*JK\' •**<f r<?*lt*\' * igy az eddig megjelent számokban sflrün **"« M,~we " <*-,»«<«• ••
találkozunk, Benedek és Pósán kivul; Mikszáth, Bársony J., Szatbmáry Gy.,
Felelős szerkesztő és kiadó:
..... . BÁTOBFI LAJOS.
^l^-l-^T Károly\' UptulaJ„onos: WUBm Jtl/SKF
gyermekek szamára Madarassy igen ér-. 11.804, 11.880. I2.45C. szám. 188<> dekes es tanulságos gyermek regényt .
Árverési hirdetmény.
kezd meg. Pó -a bácsi pedig B Arany a b c ét" ir a kisebbek számára, naiv, bájos kis versikékkel. Elismeréssel kell még felemlítenünk, hogy a Singer é3 Wolfner könyvkiadó czég,
sebb kiállításban — Vágó, Peske, Koppay. Széchy és mások művészies kedves rajzaival — bocsátja ki. az előfizetési árt mégis oly olcsóra szabta, hogy minden gyermek hozzáférhet. Előfizetési ár egész évre 4 frt, félévre 2 frt, negyedévre l frt, - oly csekély összeg, hogy oídcs mit cso-
tisz\'ta jöved-Imet juttatott azok számára, .rfvuladás és genyedésbd; ment át, mely
akiknek szánva volt s a következő napon \'pokoli kínokat idézett elö és ezen fájda-1 dálkoznunk, ha a lap rövid fennállása da ki is osztatott Ezen szép eredményhez hómtól sikerült, egy ü-;yes metszés által I czára is a .legnagyobb mértékben van el
felülti/.etésekkel is járultak: idósb Cse- megmenteni s azt ^nyhiteni. En, ki teljes | terjedve s hogy még most i folyton ér mics Károly 2 frt. Bubik Nándor 2 irt 50 éltemben antagöoistája voltam az orvosi} kéznek az előfizetések, kr, Breier Igoácz 1 frt 50 kr.? Kozma j tudománynak, ma megfeajlom előtte és -—
György 1 frt.Trojkó Péter 1 frt, ifj. Samn j iiaom a\' gondviselésben sz emberi mű-j
ködést.
Az ügyes, orvos urat pedig kellemes modora a diagnoze körüli finom tapints- j Brun iával melegen ajánlom bármely betegség-\' ben szenvedj embertársamnak. y \\
,1
Jó/^ef 50 kr, Kolarics István 50 kr, Er-dé^ymé asszonyság 50 kr, P P. 50 kr, S/ücs József 50 kr. Keller Mátyás 50 kr, Maifort Gyula 50 kr, Pollák József 50 kr, N. N. 50 kr, Rottman Meayhérd 40 kr, örgb. Samu József 20 kr, F. F. 2o kr. Amidőn ezt a n. é. közönség becses tudomására hozni szerencsénk van, egys/.ers mind hál.is köszönetünket nyilvánítjuk azoknak, akik vigalmunkat megjelenésük-! kel megtisztelték s akik szíves felülfizetéseikkel a nemes czélt előmozdították, j Mély tisztelettel a rendezőség. I
— A legnagyobb és leggazdagabb árjegyzék, melyet magyar czég valaha kibocsátott, tagadhatlanul Mautuer Ödön az ország határain túl is éppen ugy mint idehaza tiszteit budapesti ungkereskedö
§a napokban megjelent fegujabb ké-árjegyzéke. Ha csodák történnének s Akiba véletlenül feltámadna, ugj\'an : nagyot nézne, hogy az ö bires mou-XÍását, mely szerint „semmi sem uj az ég alatt-". Mauthner Ödön miiyen „kézzelfogható"\' érvekkel czáfolja me^ minden évben újra. üe csodálatos is, hogy mily ki fogyhatatlan forrásbői menti.e czég azokat a kellemes meglepetéseket, melyekkel árjegyzékében a gazda- és kertészközönség iránt való figyelmét évről-évre ujabb alakban tanúsítja. A mezőgazdasági és kerti újdonságokkal ismét tetemesen bővített legújabb árjegyzék is, melyet voltaképen illusztrált mezőgazdasági és ker tészeti kézikönyvnek nevezhetnök, erről az elismerésre méltó figyelemről tanúskodik s azt mutatja, hogy kiadója J gg^*^, mily éber tekintetben meg tudja válogatni miudazt, ami a gazda- és kertészközönség érdekében jónak s mezőgazdaságunk és kertészetünk fejlesztésére üdvösnek mutatkozik, amit\' különben _A
54 41.
NEÜSZIDLER JÁNOS.;
— Vettük & „Technológiai Lapok, 1S90- év Lizámat, mely — szokás szerint — változatos tartalma. Czikksoro zata a következő: Univerzális fa-marógép. A vas-zomásczokról. Néhány szó az uj-barokk bútorokról. Selyem iparunkról. Iparmuzeumok, műszaki és iparos-oktatás. Vegyes kiállítások, szak-irodalom. Találmányok leiratának kivonata. Engedélyezett szabadalmak stb. stb. Megrendelhető Budapesten. Rottenbiller-utcza 12. sz. Melegen ajánljuk az érdeklődök figyelmébe.
.. — „A Budapesti Zenemű-kiadóhivatal" (WieTnvurm Antal) felkéri szerkesztőségünket közzétenni, hogy az általa mult évi ideczember havában hirdetett pályázat 4- melynek dija 5 drb. m. aranyban lett megállapiiva — a fentnevezett kiadóhivatal által kiadott keringő 1 e g-jobb cz.ime tárgyában eredményre nem vezetett, miután a kitűzött \'időre a pályázatok nem érkeztek be. Ennélfogva a pályázati hirdetés — mely tárgyban a dij odaítélése f. é.jan. 15-éa lett volna ndö — tárgytalanná lett,,mit fentnevezett kiadóhivatal ezennel közhírré tesz. —
Bécs : Grácz :
21
Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. cz. 102. §-a értei-lapot bár a legfénye-1 mében ezennel közhírré teszi, hogy a nagy-kanizsai kir, járásbíróság 11.610, 11 097, 12.334. számú végzései által Kanász Ferencz. Frankfurter Sándor. Abeles és Földiák czég javára, Polczer Ida és Kaná-sz J. nagy kanizsai lakók ellen 1007 frt. 263 frt 50 kr, 334 frt G4 kr tőkék, ennek 1887. november hó 2. napjától számítandó i>°¦\'„ kamatai és eddig összefen 122 frt 94 kr perköltség követelés erejéig elrendelt biztosítási és kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag le és felül foglalt és 501 frt 50 \'"rra becsült kü lönbféle férfiruha kelmék, szobabútorok, kávéházi felszerelés s egyebekből álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a fenti sz. kiküldést rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis NVKanizsán alperesek\' bolti helyiségében és lakásán leendő eszközlésére 1890-ik év február hó 12-ik napjának délután 3 órája határidőül tünetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett íogóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t- cz. 107. ji-a értelmében a legtöbbe/ ígérőnek becsáron aiul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. L cz. 108. íi-aban megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt N.:Kanizsán. 1890-ik évi nuár bó 31. napján.
FÁBIÁN FERENCZ kir. bírósági végrehajó.
Ki nyert?
Húzás febr. 5 én. 55 29 20
Húzás febr. 1-én. 44 51 47
2 44 89
27. 50-
Szerk. üzenet.
— Bécs. A cserelapot me«ÍQditottult.\'8z. A. már rég igirM a cse re viszony kieszközlüiét.
— m. István ktiltemánye D«m kfleölbeto.
— G. G. „Aki még nem litott" mielőbb közöljük.
— P. T. és K. P. Sajnálatunkra az e! nem fogadott kézíratok mégsem mi litettek ¦ igy nem kUldhetjtlk vtstza.
— Tastoi. Gyenge a kÖ2léare.
— Kr. E. Ajánljuk a kérdezettet.
— B. M. Lehet, hogy megtehetjük, az j.\'.ó még messze vaa.
—¦ L B, Szbp. Végre valahára estedbe jutottam. A két szamot megkaptam.
— ^Sirrírágok\'-Dak sorit kerítjQk.
— R, M C. Engedje meg nagysád, ujabb bírt várunk a szép ügyben s mindenesetre kG-zQljuk. Nagyou érdekel az minket.
— D. K. Köszönettel vettük. MielSbb jő. A gyűjteményt személyesen szándékunk átadni.
— Y. U. Lapunk rendesen küldetik. Szi-Teskedjeoek a szerkesztőségből magukhoz vitetni. \' "v*
— B. K. Bpest A reclam közléseknek nem vagyunk barátai a ahol lehet elkerüljük
— L V Megkaptuk, Urunk engedtérel kőstsljök.
— S«— s Fogadd Őszinte részvétünket.
Ugyanezen egyleti báiról másik, növények magról való tenyésztése" czimü de ez sem tiszteletjegyével biró reíeren-jnagy áldozat árán az imént kiadott könyv sünk, nem kis. de szives fáradsággal követ-; i? fényesen bebizonyított. Nem dicséret-kezö névsort állította össze a jelen volt képen irjuk ezeket — mert a nemes és, hölgyvilág virágai-képen: Bajomi Laura! elismerésre méltó törekvés magamagát (Sümeg), Belus Terka, BIau Tinka, Bo- í dicséri, hanem azért, mert hírlapírói kö-gyay Irén (Sármellék), Cseresnyés Etelka, tdességet mulasztanánk, ha ezen a ter-Cséresnyés Rózsika, Darás Malvin. Da- mélő közönség igényeit minden tekintet-rás Tinka, Darás Vilma Eperjessy Róza,\' ben kielégítő s bármely asztalnak is di-Fejér k. a. (Csáktornya), Janda Hedvig, \'¦ szere váló, s minden részében magyar Juhász Eimnjív Juhász Luzia. Kleiszt kiállitásu^árjegyzékröl tudomást nem ven-Gabriel!a bátónö, Kovács Marcsa (Kő-\' nénk. Ismerve a czég előzékenységét, ar-szeg), LehnerM>rzse (Csákány), Lehner ról is meg vagyunk győződve, hogy bár-Ilka (Csákány), Markó Irma, Markó , kinek ingyen és bérmentve megküldi, aki Lujza, Mattosh Gizella, Páhy Malvin \' evégett levelezc-lapon hozzá fordul. (Csákány), Rácz Aranka, Rácz Gizella, j — Holi biztosok e héten a Kisded-Rozgonyi Emmi, Rosenfeld Vilma, Scherz nevelő rWje.sultít mind a 4 óvodájában Berta (Boglár), Svastits Árpádin, Svastits pjhál Ferenc/.né és Scbmidt Frigyesué
Ilka, Szilágyi Kornélia (Csáktornya), Te veli Irén (Kaposvár), Tuboly Aranka, r Tuboly Róza, üngár . Malvin (Szonibat-hely), Viosz Mariska sat. kisasszonyok. Bartos Béláné, Dr. Benczik Ferenczné, Bogyay Jánosné (Sármellék). Bogyajf
váiasztmányi tag uniók.
¦ . ?C
— Megyei r. h. A pacsai járásba orvosi állásra nyittatott pályázat. —Pon-grácz Adolf gymn. tornatanár januárban
Ödönné, Boncz Andorne, Blau Pálné, Dr pillangót látott. — Klób Pál elhunyt tan-
Blau Simonné, Cseresnyés Sándorné. Da rás Gusztáváé, Dezsényi Elekné" (Mó riczhely), Erdödy Lajosué, Eperjesy Sán donié, Fejér Józsefné (Csáktornya), Gó-zpuy Sándorné, Gutmaun Vilmosné, Hajdú Sándorné, Dr. Häuser Jánosné, Dr. Hochreiter Korriélné (Csurgó), Janda Károlyné, Juhász György né, Juhász Nán-dorné, J.őwenstein Emiiné (Szt. Péterur), özv. Maár Lászlóné, Markó AnUlné, özv. Mattos J.ózsefué, özv. Rácz Antalué, Dr. ItothschiKiSamuné,Rosenberg Rikhárdné, Sebestény Lajosné, Scherz Rikhárdné, Simon Gáborné, Sümegi Kálmáuné, Svastits Károlyné, Szilágyiné (Csáktornya), Dr. Tripammer Rezső né, Dr. Tuboly Gynláné, Unger Ullman Elekné. Varga Lajosné, özv. Viosz Lászlóné sat. urnök.
— A tiszti önsegélyző szövetkezet1 elnöke újból Gróf Hugonay Kálmán lett, ki a szövetkezet ügyeit a legszigorúbb rendben vezeti. Igazgatósági taggá ismét
Prágerhof . kitaxtáasai j Barcs
[ Budapest
Vasúti menetrend.
\'Iliül Kanizsáról.
Reggel.
óra 18 perczkor postavonat postavonat
5 óra 28
6 óra 4
7 óra 30
Budapest
Bécsújhely 6 óra 55
Délben.
gyorsvonat vegyesvon. postavonat
— A .Képes Családi Lapok" uépirodalmi ismeretterjesztő képes heti lap már tizenegy év óta küzd haz&fias lelkesedéssel nemzeti irodalmunk bástyáján ; már tizenegy1 év óta lobogtatja a nemzeti művelődésnek s iclés nemesítésnek a zászlaját, i most u, a midőn Brankorica György jeles szerkesztése mellett mi.7 lizenfcettedik évfolyamába lép, a legel-\'kelőob^ariegkitaaőbb irók és írónők müveivel imiüi — a nemzetiaégüoket még mindig fenyegető s hazánkat sáska rajként el-ÖzönKJ-a-ímet szépirodalmi lapok elleni hadjáratban A Képes Családi Lapok munkatársai : Jókai Mór, Toluai Lajos, Mikszáth Kálmán, Dalmady Győző, Temérdek (Jeszenszky Dá-rdel)\', Lanka Gusztáv, Brankovics György, Eudnyánszky Gyula, Pósa Lajos, Prém József, Dr Sziklay «J-fOo», Palágyi Ltjos, Iuezédi László, Murai TLároiy, Méry Károly, Petri Mór, !
L>r Soditzky Jenő, Benitzky Bajza Lenke, j Prágerhof 12 óra 35 perczkor postavonat f alul- is eladatni fognak.
Budapest
Prágerhof
Sopron
Barcs
Szt.-Iváu
2 ora -2 óra 45 2 óra 15 3 2 óra 25 ő óra 20 d. u.
Este
- perczkor postavonat postavonat postavonat postavonat vegyes vont.
ja-
13425. szám. P/1689\'
Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött b. végrehajtó az 1§31-évi LX. t. cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagy-kanizsai kir. járásbíróság 2212. számú végzése által Kainráth L. utódai Baronyi & Gbmperz bpesti bej. czég végrerehajtatok javára Szalay Lajos ügyvéd, mint Erdélyi Mihályv ismeretlen tartózkodásu ügygondnoka ellen 2000 frt töke, ennek 188«. év octóbet hó 1-ső napjától számítandó *6%, kamatai és eddig összesen 29 frt 3 kr perköltség követelés erejéig - elrendelt biztositá-i végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt és 1032 frtra becsült szobabútorok, ágy* neműek, zongora és egyéb tárgyakból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak. Mely árverésnek h 13425. 1SS9. sz." kiküldést rendelő végzés folytan a helyszínén vagyis Nagy-Kanizsán Hunyadiul cza Kovacsícs Józsel-fé!e házban leendő eszközlésére 1890-ik évi február hó 14-ik napjának délelőtti 10 órája batáridőül ki-tözetik éi ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az ISSl.\'évi LX. Lcx. 107. c-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron
felügyelő síremlékére eddig IS4 fit kr gyűlt be. — Bánok-szent-Györgyön Varga György 18 éves ifjú felakasztotta magáL — A zala egerszegi tanárok febr. 15-én hangversenyt adnak. — Cserencsó-ezon febr. 9-én tánczvigaíom tartatík, belépti dij 20 kr. — Zala-szent-Mihályoo jan. 29-én este tűz volt, gazdasági épületek és nagymennyiségű takarmány égett el.
— Hazai r. h. A zóna első féléve személyforgalomban í 50, bevételben 20 százalékkal -»raelkedetL — Bécsben ma gyár iskolát nyitnak. — Az aradi kiállítás bejelentési határideje febr. .végéig meghosszabbíttatott. — Pálmáy I. nem megy Amerikába, Bécsben szerződött 3 évre évi 12 ezer frt díjért. — A fővárosi tűzoltóság 20 év alatt 493C tűzesetnél mű-ködö.\'L — A gönyői nagy hengermalom
leégett. — Az átvonuló katonákért 18*5\'szerkesztők teljes tudatával birnak fon kr fizettetik. — Az oszt rák-magyarbank I tos hivatásuknak, s melyek érthetővé te mult évi m éi lege G.860.363 frt tisztalszik, a lapnak szinte hitetlen, nálunk
Büthner Lina, Nagyvárady Mívea, Katiffay , Budapest 11 óra 44, Benitzky Irma, Hevesiué, Síkor Margit, 1 nil „,-. .- 7? Tanglné Gyújtó Izabella, Gaál Károlin, - Becsujh. 12 ora 34 Karlovszky Ida, Harmata Lujza stb. stb. —I Vájjon ki cserélné fel az olókelő szeilemtl ka- I i
raatok termékeit a külföld müveivel 1 Magyar ember bizonyára nem 1 S a magyar ,p5 — még ; kevesbbú. — A „Képes Családi Lapák-1 az ösz- r szes szépirodaimi iapok között a legOIónkebb, Becsiljb. a iegváltOLatoaa.bb. Tartalma az irodalom min- Budapest den válfaját-.felöleli; képei a leghíresebb fes- 1 Prágerhof tők müveit matatják be; „Hölgyek \' Lapja" k «1
csimQ divat meHéklete a legújabb divat képe- öZOmOdUl. ket hozza, s a nevelés, az egéstség, a gazdaság, a kertészet s a konyha terén nincs oly | kérdés, melyet ne tárgyalna. „EVgény mellék-\' lete" bárom — négy eredeti^regénynyel aján-dtkozza meg évenkint előffzetőit, — BZöld borttéka" telve van malaUató apróságokkal, s találmányokkal, melyeknek mogfejtőiNértekes jutalmakat kapnak: — S a .Képel Cialádt Lapok\' daczára sokoldalúságuknak, caég is bátran kezébe adhatók a család minden rendű és korú tagjának ; daczára gazdag\' tartalma* nak, mégis a legolcsóbb szépirodalmi képes heti lap. Előfizetési ára a .Hölgyek | Lapjával" s a „Regény melléklet "-tej egytlttj egész évre 6 frt, — íéiévre 3 frt, negyedévre \'l frt 50 Jer o. é. s a kiadó hivatal (: Budapesten, nagy\'korona utcza 20 sz ) melyhez az előfizetések legcsélszsrübb\'en posta utalványon inté-zendök, kívánatra bárkinek ingyen és bér-mentjve szolgál matatványszámokaal. .
„Az én újságom", Benedek és Pósa ez évben megindult uj képes gyer-meklapjábőK ma vettük a 3. és 4. sz., m.elyek szintén élénken igazolják,\'\' hogy a
postavonat postavonat
Érteni Kanizsára
Reggel.
4 óra 16 perczkor postavonat
4 óra 26
5 óra 54 8 óra 9
postavonat gyorsvonat vegyesvon.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évixLX. t cz. 108. § ban megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő. .: •
Kelt Nagy-Kanizsán. 1800. évi jan. hó 31. napján. BARTS GYÖRGY 3828 1—1. f kir. bírósági végrehajtó.
Sopron Prágerhof ¦ Barcs Budapest
Délben.
++++++++++++++
7383. í \'
, Árverési hirdetmény.
1 ora 44 perczkor postavonat I v
1 óra 15 n postavonat í A nagy-kanizsai kir. törvszék telek-1 óra 40 . postavonat könyvi osztálya részéről közuirré tétetik, 1 óra 59 . postavonat hogy Zalámegye összesített árvatára vé?-P . • \'[ rehajta\'tónak Szabó György. Szabó Kata-
: lin férj. Sipos^Lajosné, Szabó Péter. Szabó Budapest 10 óra 40 perczkor vegyesvonat Gábor és Szabó Lijos. mint néhai Tóth Bécsujh. 10 óra 26 , postavonat Ágnes örökösei, valamint Sípos Lajos, to-Budapest 12 óra 25 „¦ gyorsvonat vábba Szabó SGyörgy és neje.Takács Kata -Prágerhof 11 óra 44 , postavonat lin úgyis mint kiskorú gvermekeik gyímja Barcs 11 óra 34 , postavonat- végrehajtásti szenvedői! hahúti lakosok ——————————— \' elleni 488 frt 81 kr tóke, 1887. évi nov.
Fíarm\'«itntt ft»líPtA.«í». h6 13\' naWátóljáró 8»/,kamatai és ennék rLdlUiMLOlL ieKeI\'e- »c- 8o/o i-ésedelmi kamatki, 33 frt 70 kr per. Ivem. H* \'1. Blí"f,"ebí4i\' ?;1\'651 15 frt 10 Ér.\'Végrehaitáskérélmí, 9 frt 50
L\\ Ciu. veaai .kkrink elégetttaV, akkor u , - , , - r , ^^ a- i -u • ,
...uege. b.mUiti. X5» .idféojr. js. v.- h jelenlegi s meg felmerülendő költségek
lódi tisiu szinea selyem .coon&l fiusengrík, iránti végrehajtási ügyénen . a fenntneve-
hamar elalaxik i* kévéi világol barns sziaü zett kir. íszék területéhez tartozij^a ha-
bamut hágj birá Buabitott •éljem (k8M7en Mti ifig. szfjkvben A t *0C/b \'hrsz. 2C8
fo tor.6dik ?3 törik) Ultan eg el, aerexeteien . . , •, . . ... -c- .., i ,
. védó.Ul.k r.«g»ek. Tovibbi (bitetáeg- frtrl becsüli és a hahoti 161 sztjkvben A.
terheire sxinnel) maga ntio bátra hagy egy 406/a hjsz. S52 frtra becsült, a hahőU
HU SZÓNK ILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
FEBRUÁR 8-án.
tétetik, hogy Rosos Gyula végrehaj tatónak Fándli József végrehajtást szenvedő újlaki lakos elleni 34 frt töke, 1873. évi .május hó 1. napjától járó G"/0 kamatai, 1 frt 40 kr per, 6 frt végrehajtásikérelmi, 3 frt ?0 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fennt-nevezett kir. tszék területéhez tartozó a csapii 458. sztjkvben A. f 478/b. hrsz. 724 frtra becsült ingatlan (a mely váltságköteles) 1S90. évi márlius hó 5-én d. e. 10 órakor Csapi községházánál Sf-|ciuicciucmCU^vWlu«.„.. ,mon Gábor felperesi ügyvéd vagy helyeiéit, — a másodikat ugyan-\' tese közbejöttével megtartandó nyilvános
S52. sztjkvben A. f 1100. hrsz. váltságköteles 342 frtra becsült ingaílaunak 1890. évi febr. hó 25-én d. e. 10 órakor Hahót községházánál nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár I0°/o-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még peiiij:: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítva 1 hóna;
attól 27hónap~ alatt. — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet/ után az árverés napjától járó Íi% kamattal együtt az árverési feltété lek be [^meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt N.-Kauizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1889. évi novemb. iió 16. napján. \' /
Gr HUGONNAY.
kirendelt kir. tvszéki biró.
3824
**********
7086 Érk. 1889. október 31-én.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. törvszék telekkvi osztálya részérő! közhírré tétetik, hogy Simon Gábor nagy-kanizsai ügyvéd vhaj-talúnak Benke György végrehajtást szenvedő esztregnyei lakos elleni 60 frt tőke, 1SS8. évi ápril hó IS. Dapjátöi járó 8% kamatai. 13 frt 42 kr per, 6 frt 70 kr végrebaj:áskérelmi, 9 "rt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő, költségek iránti vbaj-tási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó az esztregnveí * sztVvben I. 450/b., 1707/b. és" 2271/bT hrs\'zv,a. foglalt ingatlanoknak Benke Györgyöt illető 177 frtra becsült felerésze * és az esztregnyei 530. sztjkvben I. 1 — 7.. 10—14., 16—22 és 25—34. sorszám aiatt ugyanannak tulajdonául felvett 966 frtra becsült ingatlan I89Ö. február hó \'L(T*n d. e. 10 órakor Esztregny e község házánál Simon Gábor felperesi ügyvéd . vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilváuos árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzbm vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt. — a harmadikat iigyanattól . :> húnap alatt. — minden egyes részlet után az árverés napjától iszamitandó 6°/0 \'kamatokkal együtt áz árfsrési feltételekben megbatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
KelUNagy-Kanízsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1689. évi nov. hó 2. napján Gr. HUGONNAY 3828. 1 — 1 kirendelt kir. tvszéki biró.
árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebh-kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez leteuni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az á: verés jogerőre emelkedésétől számítandó -i hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hóuap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — miiiden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési fellételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy Kanizsán, a kir. törvszék mint telekkönvvi hatóságnál 1889. évi deczember hó C-án. Gr. HUGONNAY 3827. 1 — 1 kirendelt kir. tvszéki bíró.
IS TJNGHV
7879. érk 1889. decz. 4-én.
Árverési hirdetmény.
A Latry-kaDizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré
BEVONUL
a zord téli idő hosszas estéivel; ki ne találna ilyenkor kellemes szórakozást a zenében és kinek ne volna bármely ünnepélyes alkalomra a legkedvesebb 37&s ¦ meglepetése,
ha a szeretettéitől egy \'czélszerü hangszert kapna? -
Hangszer ipartelepem, mely hazánkban a legnagyobb képességű vállalat, nemcsak zenészek és művészeknek szolgál legczélszerübb bevásárlási forrásul, hanem feladatul tűztem ki magamnak, hogy műkedvelők s olyanok, kik ezen idény alatt valamely hangszert maguknak elsajátítani kivannak, ezt könnyen és csekély áldozatok árán megtehessék, sőt olyanok számára is gondoskodva vau. kiknek épenséggel nincs módjukban valamely hangszert megtauulni. Kinek semmi zenei képessége nincsen, mechanikai hangszereim segélyével élvezetes estéket szerezhet magának Mindennemű hangszerek és zenéiőmüvek javítása szakszerű pontossággal elvégeztetik és ócska hangszerek cserébe is elfogadtatnak. Kívánatra nagy képes hangszerkatalogusom ingyen és bérmentve niegküldetik, melyben bővebb felvilágosítás található. Harmonikáról külön árjegyzék jelent meg.L . ,
STERNBERG ÁRMIN
\'egnagv. képességű l.aDg«zerkószi)é»Í ipartelepe
Budapest, VII., kerepesl-ut 36- sz.
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAÓ
jcl\'f^etö 1K°*2QQ Csésze . ¦ -TmUic
Az 1889. PáFlsI világkiállításon arany érem-3743 mel kitüntetve.
40 darab fiatal Cliocliiu-Chiiini
\\nl és csirke
igen olcsó árért eladó. „Ciicsói* puszta berlősége
3825 n. p Ibáros-Berény.
+4**4*++++++++
Máriazelli gyomor cseppek, I
!i|liitouabb fíinutr nindtn |yonor hajait.
t\'ti\'.lérhítlen hwi« taluuag.
bux\'f* lehelet, ax.t»nyu fOffta, «*\' reked**. " ---- hurut, fcjoo
...... <>r igé*.
gyomor homok es d«j» kepio-irs, tultifinr rtnyálkiaodn*, »»nc"-**E. undor es bxi.TÍ!.per «aeteib.-n.m^p«ÜDirtisifí<r»j>\'9t (h» xx a gvi.mnr clronti&ilol sxinj»i(lt) "p.yom.ir(t\'",rc*ot,k«-ménv méklfüt, m-kreVedeit, ix ét*l "* luHsJ lurterhclt gyomrot ciíi«zti:>. «>lu»i » tiflft-rpelcat. ; in-"KJ\'it lép. ve»*. imj és -rjuíveres l.i>.t»lm*k»;. - Efty «<lt*Sy. ü - irl_ hMlnüati utisitásnJ
k«H3i Oieo 70 Kr. K.-.zj».nti ^¦-.Uv-U\'.-^.
... k—*uler" (Moja-»
t*16úí UáiiaxcIU gjo--y
.. _:inoit»Ui»k s lismisitMríaJc, =¦ vhlodiak KJ\'»n«"t ciak uok fn^iitmuutkk el. nieTvek uvep;. rgy vüri.s. s *-feitfi vedjeiORyel «!lát»U p»uírt>» v»n i-.«oin»KitIva,!i melyek mellékelt li*-iVnAl»li utjuirisán m is fel van tantetve, hojrj 12 Krerasl^rber.. (iuiek H. kúnyvnjomdáj»b*n iivoniutititt. _ _ , /, ... A Ktménytiíklíf *t iíek.rtk»dé»
M3,n3.SSÍll taSknák\'blííínvttl^f^wsok ¦ • ¦ ¦_ ;s, sokféle képen !i»miiitktntűc.
Kíroíj. Kremjiefl gjogiuerdu arv ili irÚArm, melyek míTidt- eredeti <.iib«ion Intbitok. Epy doboz »r» 3» Kr.. egy t<-kf r.-\' f. dobonaJ I írt. A péni elMcm* beküldi- min, I tekére* 1 frt. M Kr., 1 tekerc» 2 frt. í\' Kr., 3 trkercx 3 frt. 2u Kr. ért. CMOmagolls ii ji-sinbér menresen küldetik mee.
• A Miriazelll gyomor ceppek és MsriiíelH UMli\'«ok nem liikin íierek. a iryo(ryh*tó, »ny»t\'nlk-nak ft»«eit-tele, míoifen huiniliU utatltisbin fel v«x MToIrtL, *—»
A MArisielli g\'omorcnwek ét Btriutm kaphatok
Nagy-Kánizs. : Práger Béla H M»-lu» Jótíef K)óEvsi;(iréii ur«ki:á! Babo-CSl: llíss pyóaynieréj*. Baroi: Kohó SAndor Kyogjíiereas urnái. MarcZltl: Kőrös Victor gyógjazerésr urnil. Olo-B[U: Köloí Bél* gyógyneré*!. nruál. Su-nt-GotharrJ: TomCiíiivi L«opold gyógyizcrint nrnil. 3734
*****4 111iIII I
Gyógyszertár Bécsben
l\'SKRIIOI i;K J.-íelc
Sing^erstrasse 15.
zum. „Gold. Reichsapfel."
Vprtíft\'/títf^ lííKfInPQnIr eze!5tt tzyetemes labdacsok neve klatt; ex utóbbi nevet teljes ioge*l m»géráemlilt, tnivol ClLiöALlLU iduuatöuji caakngyw »lig létezik betegség, melybea a. l»bd»c-ok caodL hatásokat «erazeres*n be cew. liiionyitottak volna. A legmakacsabb ecetekben miiidt-o egyébster BÍkertelenQl alkalmaztatott, erén -labdacsok jtámtalán>ror * a legrövidebb idó alatt gyógyuláit eredményeztek. 1 doboz 15 Isbdaacsal 21 kr. 1 lekeres 6 dobosai 1 frt 5 kr., bérraentetleo ntaOTŐtkWderaény 1 írt 10 kr.
A péDzoaszeE előleges beküldéie mellett póstamentes átküldéssel kerül : 1 tekére* labdacs 1 frt 25 kr., 2 tekterci -S0 kr; 3 tekercs 3 (rt 35 kr; 4 tekercs 4 frt 40 kr ; \'a tekercs 5 frt 20 kr: 10 tekercs 9 frt 20 kr. Kevesebbet miot egy tekercset B»étkülieni nem lehet.
Kéretik, hogy csakis Pserhofer J. vértisztitó piluláit kérjenek,
mert valódiaknak csak azok a labdacsok tekinthetők, melyek utasítása J. Pserhojer neve melyek a doboz Jedelén zu/yánazon névaláírást hordják veres írásban. ~~
ellen 1 dobos
aláírásával van ellátva
Xd.e^ Oai^SdlH miot, ipjoínoí.bk „er agybajok ellen, TaUmiot nagyon idült íebek .1 1 tégely 40 kr. Béitnenlea kuldé.sel 65 kr.
ütifünedv ^o«™s60^t•d,\'
siamárhdrut btb. ellen.
x latlCipUl 35 kr-( portómentes küldéssel 60 kr.
Tannochinin hajkenőes L\'.Mnlv/ktl
legjobbnak ismert bajaSveaztö iser elismerve orvosok által Egy elegánsan kiállított dobos S frt.
Egyetemes kenőcs ^t^lJ-SLtl ¦
fekélyek ét mindean«mü daganatok ellen, időszaki (eltörése* lábfekélyek, körömméreg, sebek, eml-gynlladasi és baaonld bajok ellen eokezorosan jónak bizonyult Egy tégely 50 kr. Bérmentes küldéssel 75 kr. * * *r-
| Amerikai köszvény-keiiőcs
S rhenmascertt bajoi, tagszaggátás és fülszaggatás elleo 120 kr.
I I^blzadás elleni por. tZu.^.t\'-"tg. I G olyvabalzsam,
¦q tJ5 krajezár. .____
B Prá ffíli napn nplf 1pr4íai ""PP611) megromlott gyomor, 9 * rdgtll CSCJI peilroitI emésltés mindennemű altest-Q bajok ellen, kitűnő bázis**r 1 Üvegese 22 kr. . ¦___
I Angol csodabalzsam, kr- *
Ezen itt mep..,...lt készítményeken kiyOl ...trák lapokban hirdetett bel. é. kolf.ldi „tnkHUzt.,.
raktárin t.ru.a.k . a netalán ki..letb«» nem leVó cikkekről kitánatra ponto.an e. olc.on gondnakod.a l.ent
Postai szétküldések gyorsan foganatosíttatnak a pénz előleges keküldese mellett vagy utánvéttel. • > A aéia előleges beküldése leghelyesebben (postautalványnyal) a portó olcsóbbá tételét eszközli mint ulántféttel. »\'67
Egyetemes tisztitó-só [
, Bulrieh A. W.-tSl Kitűnő izcr. - Mindenféle megza.art eméaatésnél, fejfájásnál, .rédülé.nél, gyouorgörcanél, aranyeres bajban, dugulásban. Fgy csomag I frt.
Homoktalaju gyümölcsfa-iskola!
I* Á. S Z J_. ó
CZÉ6LÉDEN
klaa .Phylloxera"-mente8 homoktalajjal biró és szaktekintélyünk Bereczki Máté ur lurneves telepéről beszei zett legkitűnőbb 376 fajt s valamint vadonezot es egyebet tartalmazd és most már
ötszörösen nagyobbított gyümölcsfa-iskolájának
név- és árjegyzéke kívánatra bérmentve küldetik.
Tisztán almafa vételénél 10% engedmény. Kiültetésre alkalmas 3—4 "éves kiváló szép, erós, mindenféle nemes csemeték árai 20 krtól 40 kríg.
A homokban nevelt csemeték bebizonyult ténj, bogy akiírtui-lyen talajban biztosan megnőnek. 3820
)K X
*
X
w w
X X X X X X
s
X
X
„E G YETÉRTÉS*
Huszonaegyeciln: évfolyam LEGNAGYOBB POLITIKAI NAPILAP.
Megjelen minden nap, tehát hétfőn és ünnepek után is. ELŐFIZETÉSI ÁRA:
Egy hónapra ... 1 frt 80 kr. | Hat hónapra.....10 frt
tJárom hónapra . . 5 „ — — j Egész évre . . . ;. . 20 „
Előfizetések bármily naptol kezdve teljesíthetők s legczsl-szeriibben postautalványnyal Budapestre, az .Egyetértés\' kiadóhivatalába (Kecskeméti-utcza 6. sz.i küldendők. 3788
FOSVSIE, FüGPORA
ARANY ÉREM : Brussel !5S0, Lóntlon
Feltalál tatot
1373
« A fotiszteleiiJS benedeirendi atyák fogvizének < hasznalata, naponkint néhány cseppet vízbe véve, niegskadálvozza és g^ögj\'itj*. .a fagttk odvassápdt int;lyekuek fL-berse>\'et es -¦ziiárdságot kolc»őiiüz. a roennyíben ;t fogunat crÖáití s teljesen egé&záéyeuoé változtatja.
« Szoígálatot tt-ízüiik tehát olvasói tiknak, ttii.lűn őket ezen reL\'i es praclieus ke»zitmenyekre fi-velrneztetjiik. melyek a iejyübb grugy- . , ozert és a fogt\'ájá-- cIKiu egyedüli óvszert k.-!.,-;
\'4^Sfi6Kff.** SEGUIN 1H*í."oS2
X
A NAGY KANIZSAI
| TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
X folyó 1890. évi febr. hó il én delelőtt 10 órakor
jjL Urtandja
W XLV. évi rendes közgyűlését,
m . melybez
5 a t cz. részvényeseket az intézet hivatalos helyiségébe tisztelettel meghívja
AZ IGÍZGAfóSÁG.
Tanácskozási. törgTainat sorreötje:
- A közgyűlési jegyzőkönyv .hitelesitéáére :s fel ügyelő-bizottsági jelentésnek fei-
1. Elnöki megnyitás. -két részvényes kijelölése.
2. Az igazgatósági olvasása.
3. A. mérleg előterjesztése, az osztalék megállapítása, &L igazgatóság és felügyelöbizottság felmentése felett határozathozatal.
4. Az alapszabályok értelmében lelépő elnök és másodelnök, a sorrend azerint kilépő 10 és idÖközbeu elhalt egy\' igazgatósági tanácsos, valamint a három .tagból álló felügyelő bizottság helyett ujals, esetleg azoknak isméti megválasztása és pedig a lelépő Tóth Lsjos elnök. Gelsei Gutmann Henrik másodelnök, ugy a sorrenden levő Ebenspan-ger Leo, ifj. Fesselhofer József, Gelsei Gutmann Vilmos, Löwy Adolf, Plosszer Ignácz, Sommer Ignácz, Unger Ullmaiin Elek, Vidor. Samu, Weiss Manó és Weiser József igazgatósági tagok helyett 3 évre, mig az időközben elhalt Lőwinger Isráel helyébe behívott Stirling Sápdor igazgatósági, valamint a 3 felügyelő bizottsági tag helyett 1 évi időtartamra.
5. Netáni indítványok.
Jei«i«t: a t. ce. rí«TÍnye»ek fi gyeim estetnek, miiterínt «»-•aiA-Upjaikat folyó 1890. éri február ho 10-ik rupjin délelStt 9-12, délntin 3—5 óriTe *• intéis\'t helyiBeg-ében itveh«tik " .- .
U*a»gT««teÜk hogy m alapwbályok biík §-a werínt »*T»"fl. got c»*k a« gyakorolhat, kinek ténwtnje a kOsgyfltévt megélSeÖlef * héttel-aev»re átíratott. ,
Wajdits József köüyvcyomáájábó! Nagy-KtnirMn.
NAGY-KANIZSA, 1890. február 15-én.
¦7-lBc szám
Hnszopkllenczefjlk ét folyam
Elő fizetés i Ar: 1
EÍ8Z évi* • ¦ - 5 f>t - -?1 évi-e . . 2 Frt 50 kr.1
eg; edev . . 1 frf 25, Egyes fzám !0 kr.
11 I lí I) bT ÉS K K 8 hasábos p- titsorbjiii 7, másod minden tov-ililii húrért á
NYILTTÉRStN
\' hirdetésért 30 kr
ZALAI (OZLOIY.
t
A lap Kellemi réstét ületS közlemények a szerkesztőséghez, lyagi réséét üjet© közlemények, pedig a kiadóhivatalból bérmentve: intézendŐk : yagjt-K ánizs án takarékpónztári-épaiet.
Bérmentetlen levelek nem fogad-tatnak el. ^
Kéziratok vissza nem kii. detnek
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparban*\', a „n.-kanizsai Önkéntes tüzoító-egyUt*, a nagy-kanizsai kisdedoevelő egyesület* „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápintézete41, a nagy-kanizsai tiszt^&nsegéryzö szövetkezet*
delmi iparkamara* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
a „soproni kereske
HETENKIMT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES (S&RTALMU HETILAP.
Az elhagyott gyermekekért.
A »Zaia" 3. számában egy ne-* mes emberbarát a keresztény jótékony nőegylet pártfogásába ajánlotta ama számtalan szánandó emberi lényeket, a kiknek sorsuk e földön meghalni ifjati* apai és anyai szeretet hiányában, nyirkos szobában, hideg faJak között, étlen, mezítelen ártatlan élet-tükre előre kimondott rögtönit ?10 „-bíróság határozata következtében.
A keresztény jótékony nóegyle elótt az eszme nem volt ismeretlen s a kivitel is foglalkoztatá, már alakulása első évében is, ép ugy. mint a népkonyha, de nem töle függő okok gátolják, hogy csak a fölügye-letetilletölegis,*) ne tehessen semmit.
A ker. jótékony nőegylet 1888-ban tette meg az első lépést, hogy czél-jaifaoz közelebb jusson és pedig azáltal, hogy folyamodott Herczeg Batthyányi Strattman Üdöttnéhez. hogy ha fi kanizsai fóbérnökség visz-szaesik kezei közé, a temető melletti — ruost kaszároyaépületet — a keresztény jótékony nócgvletnek : népkonyha, gyermekmenhely, ruhatár és melegítő szoba gyanánt engedje át.
Mielőtt ez azonban bekövetkeznék — évek múlva —\' a ker. jót. nőegylet folyamodott a tek. városi tanácshoz is, hogy a közös kaszár-. nya megépítése folytán üressé lett többféle városi épületei közül, melyek birtokába visszaesnek, ne sajnáljon egyet a ker. jót. nőegylet hasz-/ nálatára is átengedni, ezen kérvény azonban eddig természetesen függő .ben van.
Ha a t. városi tanács felismerve a ker. jót. nőegylet áldásos működését a humanismus terén, tavaszszal kérvényét kedvezöleg intézné el, s
*) Mi egyébként teljesen megbith&tó és ügybuzgó kesékben van.
A szerk.
az egylet így házat nyerne, akkor kiterjeszthetné működését az elhagyott szegény gyermekekre is, mert akkor azokat, mint a gyermekmenhelyeken Összegyűjtve egy-két szobában feíügyelöiiók atatt 2 — 300 frttal elláthatná, de addig a szelsz rva elhelyezettekre felügyelete hiányos maradna s a^ezél dugábi dőlne, mert anyagi ereje úgyis annyira igénybe van véve a szegények gon dozása által — kivált miután mü" ködÓ tagok ugy se jelentkeznek — 100—200 szegényt leszámítva, pedig a többi úgyis terhére esik — hogy eredeti czélj.íoak betöltése minden buzgalmát, idejét és tevékenységét teljesen/leköti.
Utánjárás, gondos ellenőrzés e tekintetben mit segítene? hisz a városi orvoson ismerik az úgynevezett angyalcsináló k a t, tán le is tiltják őket a dajkaságról,\' de az a nagy szövetség, a mely ily dolgoknál működni szokott mesz-sze hálózattal veszi körül a bukottakat sbuDtető uton is alig megállapítható, /betegség folytán a kicsinyek sokszor-orvosi szem előtt bizton jutnak el a temető révpartjára.
A szülési esetek szigorú nyilvántartása, a lebetegedett cselédek és daj-kaságra váll Ikozók legszigorúbb rendőri és -rendörorvosi ellenőrzése, mindennek az egyletekkeli közlése, lehet csak az, a mi a visszaéléseknek gá-tot vethet, s a ker. jótékony nőegylet működése ott kezdődhetik azonban, -— ahol a rendőri és rendÖr-orvosi felügyelet megáll, a 3—4 éves gyermekek felügyeleténél ez esetben azonban a társadalom a hatóságok segélye nélkül mire se mehet, ha. csak közös jóakarattal, köl-j csönös jó egyetértéssel nem. | Addig is tehát, mig árva- és | szeretetház állíttatik, rendezze a vá-jros a szegényügyet, a rendőri orvo-
sok utján vizsgáltassa heten kínt a legszígombba^ (az 1S76. 14. 155. §.) a törvény szerint a lelenczek és dajkaságba adottak iránti rendszabályok végrehajtását" (van-e ?), támogassa a nöegyletéket. különösen mig azok anyagi erőre vergődnek, bizonyára a nemesszivü nŐ\'fr ,nem fogják kivonni magukat társadalmi és emberbaráti köíelmeik alul. \\
Ennyit \\ egyelőre a jóakars|§l czikkre. .>H?
\\ BABOSS LÁSZLÓ
lőegyitti titkár.
Az izr. nőegylet vigalma.
Folyó hölS-án taitá ünnepélyes bevonulását az-izr; nőegylet orfeum-társasága a nemzeti díszben pompázó „Polgár-egy let i "nagy terembe. A nemzetközi művész társaság mindén egyes tagja, valamint az elnöki impressarío oly hírnévnek örvend, hogy legkevésbbé sem csudál hat ó,srhm „tout Kanizsa* megjelent az estéién. Mintegy 700bra -tehetjük azok számát, kik sziyböi-lélekből tapsoltak azoknak, kik a Jótéhtíiiyság szolgálatába szegődve ragyogtatták kiváló tulajdonaikat
A mü ior bevezető és egyik fénypontját: „egy félreértett genie rbapszodiküs elmélkedései" czimü monológ képezte, melynek szerzője megnevezve; nem volt, ugy értesülünk azonban, hogy ezen irói magaslaton álló jeies dolgozat társadalmunk ve/éi\'c-Ulaga^a-fflisáeíríXén és nemes iránt fogékony lelkű gelsei Gutmann Vilmo^n-é urnö szerzeménye. Á szerző jogosan büszke lehet munkájára, ep ugy mint mi büszkék vagyunk a szerzőre. Weisz Itíza k. a. oly drámai hévvel, oly helyes művészi íelfogással adá elö a monológot, hejgy valóbau alig birtuk elhinni, miszerint nem egy elsőrendű drámai müvészn ö, hanem csak egy műkedvelő áli előttünk\'. A zseniális előadást frenetikus taps és többszörös kihívás követé. Ezután „Mohamedbűvészének\'\' (Rosenberg Ádám ur) fellépése következett „Armtda" (Wam-berger Klvira k. a) és „Niníksza" (Weisz Nina k. a.) faniulosok segédkezedé mellett. A sikerült change manee produktiók kel lemesen szórakoztatták közönséget D r. Rothschild Saniuné urnö valóban „fület és szivet gyönyörködtetöleg" éne-
kelte az- „Eleven ördög* Ifcu^öjiőt és továbbiban fesztelenül, hévvel eSvjnagyar érzéssel előadott népdalokkal oly gyújtó hatást k- Ite\'.t, hogy az ujrázás és tapsvi-bar aljg ért véget. A „híres Toldy testvérek" (Weisz Dávid és Weisz berger. Kálmán urak) meglepő erömutatványai, yalamiut Ollop Imre\' ur humoros éneke általános és osztat-lan tetszésben részesültek, nemkülönben Tsin-Tsin Chon Kong (Rosenberg Ádám úr): mutatványa a „három sza-j oadságbau szelídített telivér kukaczaival." Midőn újra felgördült a függöny, szemet kápráztató látvány tárult a közönség elé. 19 szebbnéi-szebb fiatal hölgy, fényes huszárjelmezben álit félkörben a színpadon és ezen párjátriíkitó énekkara „Czigány-báróból" énekelt részleteket oly elragadó szépen, hogy a közönség, főleg ennek fémrésze valóságos extázisba esett. Az újból meg újból felhangzó tapsvihar az énekkar mindegyik tagját illette és így éhben osztoztak : Acs Adolphin. Bánothay Matild, Boronkay Francziska, Cseresnyés Etelka. Darázs Tínka, Freund Lujza, jjirschl Hedvig, ílirschl Hermina, llirscbl Sarolta, Kohn Jeuny, Pranger Ida, Pollak Szabina. Rosenfeld Vilma. Seidl Deiphin, ¦ Sauer ínná. Wamberger Elvira, Weisz Nina, Weisz Iióza és Weisz Clemi.
E szép látvány uUin „egy borzadalmas bailada" következett, mely tragiko-j iník.ts jelenet .Weisz Dávid ur által, ki ki-tündén volt maszkírozva hatásosan adatott elö; a hatást nagyban növelte a bal-: ládának képekbeni bemutatása, melyeket-ezen czélra Bau Lajos ur a komikum hü visszatükröztetésével festett. Toldalékul Weisz ur. mint kutya és tyúk imitátor mutatta be magát, zajos derültséget keltve. — Dr. Hothschild Sá-j m u n é urnö és Ollop lm"reur tréfás duettjeiket oly zajos\' tetszésnyilvánítás követé, hogy ismételten meg kellett: jelenniok és minél többször megjelentek, j annál szivesebben hallgatta őket a közöu- \\ ség, a mi nagy szó akkor, midőn már fél 12 felé járt az óra. — Weisz Karo 1 i n kisasszonynyat Rosenberg Á.d á ra ur czivilizált néger toilletbeu egy néger tánezot lejtett. Mint szerelmeskedik a néger nejével, mint incselkedik utóbbi férjével, hűen ábrázolta a fekete pár és noha szerepük igen háládatlan volt mégis sikerült ezzel tetszést aratniok. Rosenberg Adám ezen estén bebizonyította, hogy nemcsak kitűnő zongora- hanem elsőrangú ezermester is.
„Ende gut. alles gut" mondja a német és minthogy a ho.s>zu műsor legutolsó pontját „nemzeti magyar körtánc/." képezte a németnek ezúttal is igaza volt. Ezen, évtizedek előtt oly kedvelt táncz az idősebb gener&tiónál kellemes emléket idézett vissz?, az ifjú generatió pedig irigy szemekkel nézé ezen ildomos nemzet-tánezot, melyet megtanuló í és tánczolni már reges régen nem dívik; pedig mennyi kecs, mennyi finomság rejlik ezen táncz-ban, de ki tehet arról, hogy a mai kor jobban mulat a souper-csárdásnál V A kör-tánezot grác/.iával 4 pár tánczolta és pedig : Boronkay Franciska, Rosenfeld Vilma Weisz S\'iua, Weisz Riza (hölgyek). — Cseresnyés Etelka, Darázs Tinka, Poi-lák Szabina, Seídl Deiphin (huszár jelmezben mint urak). A kö/.ö iség lelkesen megtapsolta a báj teljes tánezosnöket. kik közt a kör betanítója is szerepelt és ez senki más mint — Rosenfeld Vilma k. a. ki valóban kiénlemlé sikerdus fáradságáért az elismeré>t.\'— A műsor egyes részénél Grünhut Henrik ur eszközölte igen disz-creteu a zongora kíséretet. — Az előadás csak még éjfélkor ért véget. Mint élárusí-tónők szerepeitek: Blau Tinka, Bun Olga. Goldstein Emília. Kohn Szelina, Leitner Amália (Tót Szt. Márton). Pol-lák Anna (Bécs), Rosenfeld Ilonka. Ro-senstock Kamilla, Samuely Olga,. Uugár Malvin (Szombathely) és Wajdits Irma kisasszonyok, kik szintén, hozzájárultak, hogy az estély 1344 frt bevétel mellett, mintegy 1000 forintot jövedelmezett a jótékonyczélnak. de elismerésünk pálmaágát Vidor Samu né úrnőitek az egylet fenkölt gondolkozású és nemeslelkü elnökének kell" nyújtanunk, ki nem is-. merve fáradságot, sem akadályt, szüntelenül azon volt, hogy a vezetése alatt álló egylet vigalma nemcsak anyagi, hanem főkép társadalmi szempontból is fényes sikerrel járjon és valóban jó esett látnunk, hogy ezen kettős czél, mit sajnos csak vajmi ritkán jegyezhetünk fel városunk vigalmairól, ez esetben egyaránt eléretett. A tiszta jövedelemből 500 forint kerül a szegények közt azonnali szétosztásra. ;
Néhány szoamagyar közönséghez.
I Ha az ország gazdasági állapotát | szemügyre vesszük, azt fogjuk tapasztalni, ; hogy annak szakszerű előmozdítása még | mindig kívánnivalót hagy hátra. De legjobban tapasztaljuk ezt a fatenyésztés,
T & r o % a.
A ki még nem látott. . .
A \'k : még nem látott gyönge nőt szeDvedni Kemegő ajakkal irgalomért i-idoi, Küldve a fájdalom fene-vadaival Kgészeo ai égig tömi fohászaival. Ah cnybiilet egy kis remény-su2ara.\'-rt\' VSrni ezer kin költ, mig a sugár beér, És lia késik 1 ti.v.-i >!> sienvadni . . . vergSd Mint kis madár, a ki aíárnyán lett meglő A ki még nem látott szenvedő gyenge ofit, Percxnyi pibeoésért esdeklót . . . epedét . Nem ismeri izét a legkesérübbnek, Mit sors átka uyujt a nyonibruU emliprufk. Én láttam I — ah, bár ué^Iáttaro volna aoba ! Most nem verné leikem, kétségek ostora. Mily s/vmindent, mivel a hét biztat; Hogy Kg nem hagyja el a jót az igazat Láttam azt, ki egykor mint gyílmolcs-rakott fa Húllatá áldását szegényre . . , boldogra, ki, ba Öröm érte, mind megosztá mással Bánatát elrejtve ttlrte megadással. Istenének nem volt buzgóbb imádója, 8 láttam, milyen sujtolt — Világ alkot-íja Alszik bMcseaséged?! . . . tudod-e, mit mivelsa, Hí imádatodért ily keservvel fiietaz ? Mi vár a goDoasra, ba a jó igy itenred ? ! Kegyelem Istene, lásd meg hú gyermeked\' Egy lebelleteddel oltsd ki szenvedését, Szégyenítsd neg le.kem kéiazin-h:tU»égét.
GUOTH GYULA. •)\' \' --^2- Á-
Sirvirágok.
Raj-.
Együtt bolyongtuk a temető gyepes útjait Ilonkával egy szeptemberi .vasárnap délutánján. A kószaszellö susogva lebbent tova a szomorú füz ingó galyai közt, —
| mintha a holtak lebegő árnyainak suho-\' gása, vagy a túlvilági élet titkaiból egy eltévedt mesemondó sóhaj volna. Xénián [haladtunk egymás mellett, én a keresztfák hervadó koszorúin merengtem, melyeknek j fakult szalagjai lobogva -a* enyhe fuva-: lomban mintha köszönő szót rebegtek volna | annak nevében, kinek ott lent már \' nem fáj semmi Ti\'koiLemeltem szemeimet Ilonkára, nehogy te»ntetemben kérdést sejtve, megtörje a csendet melynek fenséges némasága oly megmagyarázhat lati érzéssel tölte el lelkemet, hogy féltem az; ! megzavarni. 0 is némán haladt mellettem
süpbnli karc-u termetének köunyü lébe-gésén. azt hívem, nem hajol meg a fűszál piczi lábacskáiuak nyomása alatt; ?ötét hajának egy euy elszabadult fürtjével csintalaou) enyelgett a pijkos szellő, hó fehér kis kezében, melyről levonta a se-\' lyem keztyüt, sétapálczáinat fogta s tniu-[ den "egyes síremléket, mintha számlálta j volna azokat, gyengédén megériatett. i Boldog \\oltam, mert tudtam, hogy Ö szeret, szeret az ö ártatlan gyermeteg [szívének őszinte, szü\'.i tiszta szerelmével, szeret önzetlenül, miut a nefelejcs a cso-! bogó hab tükrét, szeret minden féltékeny-I ségtöl menten, mert tudja, hogy nekem is egyetlen mindenem-4, ki ifjú álmaim sze I relmi mámorának ragyogó glóriában övezett piedestáiján áll; é.- mégis lelkemet egy titkos lehangoltság, szivemet egy néma fájdalom tárta lekötve, mint egy\' borzalmas jövő rettentő előérzete.
.— Ah ! de lám és csakugyan elhibáztam volna .. . ? Kiált fel ő és gondolkozva tekint vissza az elhagyott Birsorra.
— Mit angyalom V kérdem őt felriadva mélázásomból. y_J
— \\\'o nézze csak, végig számláltam e sorban minden sirt é3 itt, hol ez az üres sírhely áll, ugy meglepett ezacso-, por árvácska, hogy elfeledtem váljon ez az utolsó sir 4:2 volt-e. vagy 4:1, mert hisz tudja, hogy az árvácska az én tegkei\' sebb Vrágűiu^és ezt el is viszem magammal, azt hiszemTíreirrvétek*, hisz nem sírhalmon nőit ki, hanem egy üres sírhelyen.
— Sohse bántsa kedvesem, ne raboljuk meg a holtak birodalmát, a mi pedig a sirszámot illeti, mondjuk, hogy 13 volt.
— No jó, ha pétiig mégis 42 volt. taláá én leszek a ki lli-iknak ide fog temettetni.
— Ugyai édes! hogy mondhat ilyet, nem sajnálna;itt hagyni engem, ki egész szivével, lelkével, életével csak érette él? Ilonkának egy csengő kaczaj lebbent el ajkaiu s mosolygva tevé hozzá, mely mosolyban már ott volt az én balsejtéuues le kein bánatának visszhangja:
— Ugy hát legyen kettőnkké e hely. ¦ Kettőnkké? kérdem s mig sötét szemeinek tengermélyébe merült epedő tekintetem, bársonyos kis kezét ajkaimhoz emelem s halkan susogtam :
— Akár az élet pazar kényelmei közt, akár a sirüreg hideg göröngyein, csak együtt lehetni veled .. . boldogság nekem! *
-- Pedig én ugy érzem, hogy mi itt boldogok nem leazünk sohasem.
— Soha ? kérdem rémülten.
Ő zokogva keblemre hajtá fürtös kis fejét s megborzadt, mint a kit hideg őszi
szél gyilkos lehellete csókol végig s mig| angyal arczát könnyeinek záporában fö-röszté panaszosan, mint az eol hárfa bánatos danája sugfa:
Sohasem, sohasem ....
{>ek a temető bejáratán, a tavasz üde virágai suttognak szerelmet egymásnak, kis ibolya harmatos kelyhéről felfakad az édes mámorító illat, melfí mindig azokra az édes órákra emlékeztet, melyeket veled tölték együtt boldogan én :fe-lejthetetlen drága angyalonV!...... Még
egyszer felragyog bíboros sugSra. a leáldozó napnak, mint egy sorvadó beteg utolsó szivdobbanásával felcsijlámló lázas tekintete. Ilonkám! mintha most is látnám szemeidnek égő lagyogásátJ — mintha most is érezném pirosra gyúlt ar-ezod lázas hevét, lihegő keblednek égető leheiletét.... Ilonkám ! /
Végig imbolygóm a temető jobb\'oldali sirsorát s olvasom a kereszteket számszerint sorra, szomorú fözágnak zizzenő zajával egybeolvad keblem mély, reszkető sóhajtása....... 30, 31, 32 ......
itt vége mindennapi zarándokutamnak, ódarogyom az árvácskákkal szegélyzett ormos sírhalomra, Un azok még annak a gyökérnek sarjai, melynek- virágait sze gényke rózsás ujjaival leszakítani vágyott.
Óh, mért nem engedtem neki.....oda
bnrulok s ajkaim forró csókját lehelem üde kelyheikbe, lelkemet szeretném beié jok lehelni, talán levezetnék kicsinyke gyökérkéi oda .. . . le . .. .Ilonka szivéig, hogy megosszam vele e nélküle olv rideg életet.
Ilonka! Drága kincsem! vesztett boldogságom! itt sirhalmodnak omladó rögét áztatják szemeinmek égő könnyei itt\' imádkozom angyali lelkednek drága nyugalmáért, ide szivemtje. zárraNdrágl képed, emiékidet hordja csillagfény, Holdsugár ..... lehetnékVmég nélküW boldog e földön ? a sirvj^Sgok közt végig? surran susogva az alkonyi szellő, kaczéraaí csókolja végig kis árvácskák harmatos szirmait s aztán tovalebben bánatos dalát búgva, hogy:.. . . . sohasem.....
sohasem . . .
NEüSIEDLER JÓZSEF.
Merre a nap leszáll. ..
Mern* * nap leszáll a nagy égről, Néz felém- egy fa -a temi^tŐbSl. Annak é>a kísfurulyám is ja, Azért olyan fájdalmas nótája.
Flogyha tndnám , te vagy az én lelkem, He-vadozó, eláryult Bterelmem — Egy sóhajba kisóhajtauátak. (Nálad nélkül nyugodnám talán csak.)
Borult az ég, mint borul> a szírem, Csak egy kicsiny derült réssé nincsen Te borítod szivemet búbánat, Nincsen véged, min: nincs a világnak.
Messze mentem, sirha\'w:. te tSled, Da bánatom csak hjildanom kellett. Eljöttem hát, iámét kSifeMbe, Hogy szivem a bot Ütec viaelje.
me?zaros sisnoit.
HU SZÓNK ILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ALAI KÖZLÖNY
FEBRUÁR 15-éa.
gyümölcsészet és kertészet körében, mely mindeddig legkevésbé mozdittatott elő.
Pedig, ha jól meggondoljuk, ugy jövedelmi szempontból, ezen ágak elömoz-itása is I megérdemelné a minél szélesebb körben .aló elterjedését.
Sokat lehetne elősorolni a íatenyész-tés és gyümölcs\'észet előnyei körül, de ezt fölöslegesnek tánjuk, miután ezekkel mindenki tisztában van és szükségét a sok kopár terület és hegyoldal eléggé bi-zouyiija.
Itt csak a külföldre akarunk utalni-, a lioi ezen ügyek nem csak hogy nagy lendületet nyerte^ifitűem az azokat megillető magas polözra emeltettek. Ott minden ndvarban, leértben, az utczán és útszélen mindenütt, a legszebb gyümölcsfa, még szebb gyümölcscsel megrakva díszeleg. A legszegéivyebb ember is iparkodik aéhány gyümölcsfát ültetni, hogy abból hasznot lásson. Minden községben rendezet! faiskola van és minden iskolában a rendes tantárgyak mellett a fatenyésztés és kertészet is taníttatik.
a pap, a jegyző, a tanitó mind arra
A fentebb kitüntetett egyéneken kihágások miatt jogerejüleg elitélt 1078 egyénen kivül még az előfordult bűnügyi elővizsgálatok befejezte után a helyi kir. bűnt. bíróságoknak átadatott 217 egyén.
A kih. btk. alapján a kapitányság által kiszabott pénzbüntetések czimén 265 frt folyt és szállíttatott be a kir. adóhivatalba. •
Erdei kihágások után 119 frt 1 kr folyt be, ezen összegből a város és más erdőtulajdonosoknak kártérítés fejében 59 frt S2 kr lett kifizetve, a szegényalapra 84 kr. az államkincstár részére pedig a kir. adóhivatalba 47 frt 35 kr szállitut tott be.
címem.
Adatok szabadságharezunk netétiez.
{Két eredeti levél a njoori csatáról II. ^
törté-
Verőcze, jun. 1. 1888. Nagyságos Palini Inkey János
iparkodnak, hogy falujukban a fatenyész- I tést és/ gyümölcsészetet a néppel megyeitessék és azt ott előmozditva \' „mák anyagi helyzetét javítsák, j \'Mélyen tisztelt Uram
külföld e térem rohamos fejlődése j „ 1 . , . ,__.___„
a sajtó mellett, a szak-egyesületnek ér-! Engem, tán már koromnál fogva deuie, melyek mindent elkövetnek, a is sokkal jobban meghatott tegnapi szakszerű fatenyésztés és gyümölcsészet találkozásunk, mintsem azt kifejezni érdekeinek előmozdítása, érdekében és akarnám \\
lelkesedésükkei .valamint kitartásukkal j Nagys4god t^pj kérdéseire, minden felmerülő akadalvt leküzdenek. f . °f, n j ¦ <
Hazánkban is a legtöbb gazdasági a mit akbor s nem csoda- anDyi év egylet ugyan azon működik, hogy a szak- után máj. 28-án Nagyságodhoz irt szerű fetenyésztést előmozdítsák, de miu- levelemben is elfeledtem megemlíteni, tán a keretünkbe felvett sok gazdasági ág az éjjel sok gondolkozás "után hiven annyira igénybe veszi sokoldalú igyeke- b kiegészítésül még
zetutíet, hogv a fatenvésztessel es gyu- Jv , , T . / .
mölcsészeitel foglalkozni vajmi kevés idő elmondom, hogy én \\Iukey (most marad. j már keresztnevét is tudom Nagysá-
HazánWaau pedig ezen ágak minél godtól) László ur meztelen kardját, szélesebb körben való tenyésztésre van mikor az ökrös szekérben elhelyeztük iv.vk-\'.-a. azért egv külön „országos fate- \' u i u * ... i . i u
„,-A..,tA--, a - i . ix- i .u s agy a hogy lehetett, letakartuk,
u^e.\'-z\'e.t. es gvuinulc.-termeiés. egvlet i ¦ , , ,
megalakulása-Van égető: szükséges csakis [fr mei3\'Qez katonasöpeny s a-pa-egy ily egyle\' létrehozása után fogjuk1 eú ¦ raszt szűre is szerepelt — Inkey érni aú az örvendetes körülményj^ogy ur mellé tettem s nagyságod azon a faíenyésztés és pyümöícsészeT hazánk-. kérdésére, hogy a szekeret metTé ban is inéito elismerésben fog része-;. *, , L
söjní : b indítottam? válaszolom ma már,
Ezen nemes intentióból kiindulva, a ^°s7 azt igen természetesen Csákvár fővárosban egy ,országos fatenyésztési és j felé, mert az áltaiam kíséretül ren-g^níölcstennelési egyl**ttf .n>gaiakuj-á<ára \' delt, miután én ugvszólván utolsó 50 tagú bizottság alakult és ennek sikeres \' ha^vtam el működése folytán lehetővé tétetett, hogy: az alakuló gyűlés a közeli napokban meg-\'\'k.
csatatert — nem is i hozzánk való két honvédnek ott a Urtas.-\'ék. ~ j sebesültet takart köpenyhez kellett
av. alapszabály tervezetéből kitűnik, jutnia a rettentő száraz hideg miatt hogy az egylet czélja mint azt neve isdnu -; is, róla pedig továbbra azért nem .^Jüni!lc^z^et! tudhattam semmit, mert magamnak ott volt legénységnek azért
tatja, a fatenyésztést, és kertészetet előmozditenj, minél széle-, sebb \'körben terjeszteni és nWgkédvel- j telni. Kiállítások rendezésével a termelt j kellett elsietni, mivel Perczel mel-gyümölcsöt bemutatni,\' a. nemes és általa-1 lékutakon futtatott huszárokat már nos .terjesztésre ajánlt gyümölcsfajokat\\ a fehérvári uton hátráláskor minden-
"terjeszteni; a termelt gyümölcsnek ugy a fővárosban, mint a külföldön állandó piaezot teremteni és a gyümölcs feldolgozását mint borkészítést, aszalást stb. meghonosítani, szegény faiskolákat segélyezni és a legtöbb nemesítést felmu-tatui képes faiskola kezelők jutalmazása.
a tagok tagsági dijuk léjében, mely egy évre 4—5 frt lesz. az egylet részéről olcsó fákat és oltógalyakat kapnak, sőt ha az egylet anyagi helyzete engedi, hogy egy központi minta Liskolát létesíthet, olyanokat a tagok ingyen kaphatnak, ezeken kivül
natuaK. ezeken kívül még más egyébJ j — kedvezményekben is fognak részesülni\' iadatott postára.
felé, hogy a menekült honvédeknek gyors marsra mind Marlonvásár felé vigyék rendeletét, így talált fel minket az áz egy huszár, éppen ,á szekér elindulása után, azért voltunk kénytelenek a czammogó Ökröket elhagyni. ¦ ; , » \'
Még csak ezeket kívántam Nagyságod tudomására hozni s éhez csak azt vagyok bátor megjegyezni, hogy május 28-án Detkováczra 22-én
üdvös
Részünkről üdvözölve ezen fontos. É» tehát azt gondolom, hogy
szükséges mozgalmat legraele j legjobb lesz, ha kegves\' engedelmé-mív.n,vuJ;lIíljUkll0ÍVit^Í,lk fi^eI«ébe, vei magam elégítem\'ki Jákobéi ur ^^J^^r^t^ -ndott - hangyán nem té-
többen lépnek be s ennélfogva minél számosabban mnlröiin0i> b«.,,,.. „ ________ni
ves— szives óhajtását/
mosabi.au működnek közre a nemes czél! 1848. decz. hó vége fele Kis sikeres eléréséhez. Bejelentéseket köz- Bérről értünk Moórba, ott egy napi vem a bizottsággal a „Fatenyész ési,-mhenés után 29 én keménv Lipok- szerkesztősége Ujpt-,teu A bi-iP7 , , kCmeny\'
zottság kéri a belépni szándékozókat ! Száraz> naP VoIt\' L5ett
hogy belépésüket a vidéki választmány > meS a moőri vesztett csata, hol megalakulása czéljábó\'. mielőbb tegyék\'csak a Miklósok (setét zöld dolmány
meg.
Rendészeti statisztika.
A na»y-kánizsai városi kapitányságnál a lefolyt J889. évben 1078 egyén lett különfélé\'rendészeti kihágásokért megbüntetve és pedig 771 volt letartóztatva, 307 pedig pénzbüntetésben elmarasztalva. Nemre nézve az 1078 szám 64G férfi és 432 nőre oszlik.
A kihágások minősítése szerint az összes elmarasztaltak száma következő felosztás alá esik :
Hatóság és\'közrend elleni kihágás S Közbiztonság ellen ..... Közrend és körszemérem ellen . Közegészség és testi épség ellen
Tulajdonbelién .....
Mezei rendőri törvény ellen . . Erdei törvény elleni kihágás. Cselédtörvéuy ellen
Összegeu, mint fent :
mente, ^Sárga gomb) Gáspár Endre őrnagy vagy elezredes alatt 1 század ugyanoly egyenruhás, csak fe hér gomb és kék csikósán és a: egészen sötét kék fekete csákós csá szárhuszárok voltak jelen, tán Vajda őrnagy, két Frank, Holzstokker, Perczel, Bakó, Kun Béla stb. tisztekkel.
Ezen csatában, melyben a 35 ik zászlóalj (Zrínyi) ból én akkor a 2-ik század egyik szakaszában első 469 | káplár gs .Eberhardr Károly máso 99:dtk káplár, most olasz altáborna"V
33 "gy 60 emberrel helyt altunk 13G mivel utolsók rendben hagyiukrel a !87 | csatatért, már-Moór utczáin az el-127 j len lovasságán áthatolva, kiki egyen-1078 kint menekült a szőlőkön keresztül
a Csókavár alatti csákvári útra, én ngy szólva már a;-- utolsók kőzött voltam, több baka is baktatott arra, én összeszedtem belőlük néhányat s a közeli erdő védelme alatt leheveredtünk pihenni.
Ékkor láttam a moóri útra nézve egy huszárt meztelen kardjával gyá-molitva magát, támolyogva jönni felénk, fedetlen fején vértől átázott s rá\'fagyott urí zsebkendő volt, rögtön felugrottam s elibe siettem, ntán-uaik többen. Nagyon össze volt sze-jgény vagdalva. Sohasem feledem el a széles domború homlokú, barna, középtermetű zöld dolmányos ifjú Miklóshuszár hadfit, vagy tán hadnagyot, ki Miklós huszár (de sárga gombjai ís voltak) Bécséi ,Inkey N. (keresztnevét elfeledtem) nevezte meg magát, nem volt rajta mente, csákó, patrontás, vagy kartusli, kard-szij és hüvely.
Be a mi Inkey (László) annyi idő után is örök magyar vitézi becsületére válik, meztelen huszár-kardja jobbjába szorítva maradt, de már csak rátámaszkodva tarthatta magát, kimondhatatlanul megsajnáltam szegényt, kis ideig én és egy más támogattuk, vezettük, de á roskadozót minden segédeszköz hián, már ugy délután 4 óra felé járván az idő, puskára akartam, ültetni s gy tovább vinni, mert ha elhagyom, a növekedő nagy fagy mulhatlannl megöli kis idő alatt. Mikor szerencsénkre látok a meredek nton egy fával rakott meglódult két Ökrös szekeret felénk jönni s csakhamar előttünk lettek, rögtön megállíttattam s parancsoltam a fát lerakni. A paraszt szabadkozott, hogy igy... hogy ugy .... otthon megfagynak gyerekei stb. de én agyonszurással fenyegetvén ökreit s ha kell, magát ís, pillanat múlva a honvédek segélyével lent lett a fa s a szekér deszkán maradt déli etetésü széna s hozzá kitépett száraz avarra fektettük a sebesült Inkeyt és melléje kardját, midőn feltettük, s katonaköpeny, ugy a paraszt szűrével betakartuk, egy pár honvéd kisérése mellett az uton előre iuditattam a szekeret.
De jött a Perczel tábornoktól a fehérvári útról mindenfelé szétfuttatott huszárokból egy hozzánk is azon parancscsal: hogy sebei marsban mind siessünk Martonvásárra; hát muszáj volt a legénységgel elsietni s mivel kisérok nem hozzánkvalók voltak, további sorsáról Nagyságodnak én mit sem tudtam, mert keresztnevét elfeledtem. Bár a későbbi csaták viharaiban és a tábori életben is sokszor eszembe jutott halálos kék, sárga, zöld arczából utolján rám etett hálás teki tete, de később is mindig óhajtottam (s ez természetes) tudni, hogy él-e? és látni. csak most a véletlen fentirt megemlékezés után tudom és Örülök.
Nagyságodhoz-irt levelemet méltóztassék Inkey László úrhoz, na* rossí szemeim miatt hibásan ván is a, ugy ezen soraimat, mint kiegészítőt, — eredetben felkültkni, mint becses ereklyéjét annak, hogy az Inkey nagyúri családnak László ur egykor mily hőse volt. Ez ma még a kortársak előtt nem oly érdekes, mint lesz a későbbi korban, főkép az utódokra, kik hogy oly derék és viréz hazafiak legyenek, mint volt egykor László ur, cz nekem is, mint igaz magyarnak, forró óhajtása.
Kérem Nagyságodat fogadja szívesen mély és hazafiúi legkiválóbb tiszteletemet és igazi udvarias nagyrabecsülésemet, maradván igen alázatos szolgájax
KOMÁBOMY KRISTÓF.
1 Egylet* dísztermében felolvasást tart I Érdekes és ránk nézve kettős jelentőség-jgel bir a (elolvasás, melynek czime „Vá-] rosaink s hivatásuk". A meghívást a „Polgári Egylet" választmánya bocsájtotta ki. j Tagok vendégei is szívesen fogadtatnak. E felolvasást társas estély követi, egy te-íriték ára 2 frt. Beksics urat a legsziveseb-I beu üdvözöljük körünkben, mert városunk ! iránt jóakarattal v^.-.\'etik; méltányolja e , város polgárságántS- r-"jrekvését, elismerés-"sel van haladása iránt. Lelkes hazáukfiá-" nak fogadtatása érdemében febr. 14 én \' délután népes értekezlet tartatott, — ¦ mely alkalommal határozva lett, hogy a , város vendégéül hivattassék fel és a vaspályánál minél számosabban fogadják. Febr. i J5-én a délutáni vonattal megérkezett a kedves vendég. Polgármester ur szivélye-, sen-üdvözölte, mire zajo-; éljenzés közt felelt i is. Hosszú kocsisorral törtéut-a bevonulás. fEz alkalommal körünkben üdvözölhetjük Radocza János és Eraich Gusztáv orsz. \'képviselő urakat is, kik azonban csak febr. 16 án a déli vonattal-érkeznek meg. Isten hozza körünkbei
— Meghívó. A lázsnaki vendéglőben február hó 18-án azaz húshagyó kedden nagy álarczos táuczvigaloui tartatik, melyre a n. é. közönséget tiszteletel meghívja, Volf József Vendéglős.
— Vak merő\'disznó tolvajok folyó hó 8 ára virradóra a Nagy és Kis Kanizsa közt fe;vö gőzmalom épületben egyedül lakó házmester disznóját nem csak hogy a hidasbői kiemelték, hanem ott nyomban le is ölték és ugy szállították el. — A
mukká-
ÍM r e k.
— Beksics Gusztáv országgyűlési képviselő és jeles publiczistánk holnap, febr. 16-án dílután 6 órakor a „Polgári
mann Miksa és Trippamer Gyula egyenkint 80 krt. ^- Kürschner Ignáczné, Eisinger Henrikbe, Tachauer Bódog. Eisinger Sarouné és dr. Fried Ödön egyenként 50 krt A fel ül fizetések összege 2321 frt 60 kr. Pezsgő, üdítő italokat, süteményeket virágokat s. a. t. adományoztak : Vidor Samuné, gelsei Gutmann Vilmosné, Lessner Henrikné. Maschanzker Móré, Blau Pálné, dr. Schreyer Lajosné, Hirschl Edéné, Lessner Bernátné, Ledofsky Ár-mínné, Wbinger Antalné, Dobrin Benőné Weiser jósefné. Bettlbeim Gyózöné, Blau Lajosné. Schiffer Kálmánné, Sommer Sándorné, Rodenberg Rikhárdné, Gstett-ner Vilmosné, Gstettner Salamonné, Blumenschein Vilmosné, Weisz Emiiné, Weisz. Dávidné, Szegő Gyuiáné, Klein Illéshé, Weisz Miksáné, Eisinger Henrikné, Weisz Miksáné (vendéglő-), Vucs-kics Jáuosné. özv. Tollak Árminoé, Rej. chenfeld Edéné, Strém Vilmosné. Rodenberg Izraelné, Rothschild Samuné, Rothschild Zsigraondné, Kuhn Fülöpné, "dir Rothschild Samuné, Zerkówitz alberne,\'\' Eisler Miksáné, Scherz M. Jné. ármuth Ná\'.hánné, Rosenfeld Adolfné, Einiger Samuné, Koho Ödönné. Breuer Móroé, Díti-nenberg Jakabné. Seidemsno Samuné, Killer Henrikné, Fischer Józsefué, OIlop Samuné, Bettlheim Samuné, Goldstein Fülöpné, Heimler Jó/sefué, Kartschmaroff Leone, Kohn Lina, dr. Kompertné. Fisch 1 Pálné, Rapoch Gyuiáné, Löwinger Lajosé. Kürschner Ignáczné, Bachrach Gyuiáné, dr. Blau Simonné, dr. Gerő Józsefné, Grünhut Alftvdné, dr. Neumann Edéné. Prager Béiáné, Scherz Albertné, Weisz Adolfné, Lengyel Bernátné, Löwy Adolfné,
szegény áldozat leölésekor egy nást sem hallatott, hogy ezt a szakértő
disznótolvajok hogyan csinálják laikus Scherz Rikhárdné, faamuely Henrikné, ember nem tudja. j Neufe.d Zsigmoudné, Wamberger San-
— Megugrott felöltő Folyó hó 9-, dorné. Fogadják mindazok, kik vigalmunk én a „szarvai" szállodában megtartott j fényes sikeréhez akár erkölcsileg^ akár bál alkalmával egy kereskedő segéd felöl-\'
tőjét nem adta be a ruhatárba, mikor az tán mégis neki melegedetr, bogy egyet tánczoljon felakasztotta a felöitöt egy fogasra. Alig tánczolt kétszer körül, vísza-megy a felöltőért, de ennek csak hült he-. Ivét" találta. — Az eltűnt felöltő sötét, évi rendes közgyűlésé barna színű és gallérja belsején az akasztónál „Weisz Bernát Nagy-Kanizsán" felirattal van ellátva. A becsületes találó vagy az eltűnt felöltőkézrekerítöje jelentkezzék a kapitányságnálj hol részére 5 frt jutalom biztosítva van. .
— Esküvő. Nagy-Kanizsa városának egyik jeles szülötte dr. Szigethy Elemér, tehetséges fiatal ügyvéd Zala-Egerszegen, f. hó 10 én vezette oltárhoz a veszprémi székesegyházban Farkas Fereocz káptalani szám\'artó kedves és müveit leányát, Neiii kisasszonyt. Az esketési szertartást a bájos menyasszony rokona, métt. Pribék István felszentelt püspök ur végezte fényes és nagyszámú nászkiséret jelenlétében. Eellegtelen boldogság kisérje fri-gyöket!
— Bírósági. Nádasdy Aladár zalaegerszegi törvényszéki Jegyző a tapolczai jbiróságboz albiróvá neveztetett ki. — Strausz Lijos tapolczai jbirósági albiró a zala-egerszegi jbirósághoz áthelyeztetett.
— A nagy kanizsai izr. nőegylet köréből. A f. hó 8 án tartott vigalom alkalmával\'fel ö Ifi z ettek : gelsei Gutmann Vilmosné ló frtot — Löwinger Iguácz, Sommer Sándorné és Vidor Samuné egyenként 10 frtot — Blau Pálné, gelsei Gutmann Lászlóné, gelsei Gutmann Henrik, Doorin Benőné, Weiseí- Józsefné,. Grünhut Henrik, Lessner Bernátné, Lessner Henrikné, Ebenspanger\\Lipótné, Nelson Moriczné (Paris), Hirschler testvérek (Alsó Domború). Vogel F^nni (Bécs), Danneberg Jakabné, Rapoch Gyuiáné, és Justus Miksáné (Pécs) egyenként 5 frt — Rosenfeld Adoiué 4 frtot — Engliiider Ottó. Scherz M. Jné, Fuchs Lajos igazgató (Budapest) X. N. és Fesselnof r József egyenként _3_ frt 80 kr. Hirschl Józsi, Scherz .Albertné, Kiéin Illésné, Zucker József (Marburg), Löwinger Zucker Vilma (Marburg), Kherndl Imre (Sándormajor) és Grünhüt Á\'fredtié egyenként 3- frtot
— dr. Hau-er János és dr. Roihscbild Samuué egyenként 2 frt 60 kr. — Fischl Pálné ifj. D -utsch Lajos. Bettlheim Sa inuné dr. Bedő Béláné, Osztcrhuber László, Rosenberg Izraelné, Rothschild Albertné, üauícha Ottoné, Sumuely Henrikné, Neu-feld Bernátné. Scherz Rikhárdné és Fi-schel Fülöpné egyenként 2 frtot — Garai Benőné és Rosenfeld József 1 frt 80 kr
— dr. Schreyer Lajosné, Guth Árnoldné Bachrach Gyuiáné, dr. Schwarz Adolf és Morgeubessei Jánosné egyenként 1 frt 50 kr. — Löwenstein Emil (Szt. Péter) 1 frt 20 kr. — Rosenberg Miksa, Knausz Bol dizsárué, ifj.Csemits Károly, Breuer Ödön (Bécs), Schulhof Adolf, E siager Samu, Nádor Soma, . Goldhammer Károly, dr. Neumann Ede, dr Blau Simonné és Pra-ger Béláné egyenként 1 frtot Bau Béla Deutsch Lijós (Győr) Heinrich Miksa Weiszmayer Lipót. Löwinger főmérnök (Bpest), Schwarz Gusztáv, Tilkovszky főhadnagy, Fantl Mór, Weisz L dr. Maru-son ezredorvos, KramerLajos, Mayerhof fer Henrik, Weisz Lajos, Leitner József, (Tóth-Szt-Márton), Breier (Póla), Hof-
anyagii^ig hozzájárulni szíveskedtek uton is hálás köszönetünket Az izr nőegylet elnöksége.
— Közgyűlés. A nagy-kanizsai izr. nőegylet 1890 évi február hó 16 án d: u. 3 órakor a hitközs. tanácstermébeu tartja
következő tárgysorral: 1. Elnöki megjffiSó. 2. Titkári évi jelentés. 3. A pénztári kimutatás előterjesztése és a számvizsgáló bizottság jelentése. 4 Az alapszabályok szerint az elnökség es a választmányból sorrend szerint kilépő 8 választmányi tag és pedig: Danneberg Jakabné, Löwy Adolfné, Rapoch Gyuiáné, Rosenberg Izraelné, Roth" scbild Albertné, Scherz 5f. Jné, dr. Scbreyer Lijosné, Szegő Gyuiáné helyett mások, vagy ezek újbóli megválasztása. 5. Három tagu számvizsgáló bizottság megválasztása G. Netáni indítványok.
— Uj találmáuy. Említettük lapunkban, lio-\'y Tipoczán Keszler Cyula „Harántfülkés szőlöpárosító gép\'-et talált fel és erre kizárólagos szabadalmat is nyert. Most az erre nézve szolgáló pros-pectusV kibocsátá s körülírja a bánásmódot. Azonban sem áráról nem s arról sem ad értesítést, hogy bol kapható. — Valószínűleg magánál a feltalálónál rendelhető meg. A szőlőbirtok, figyelmét felhívjuk e hazai találmány pártolására!
— A nagyatádi takarékpénztár jelentése és XVII. évi zárszámadása 1889 ik évről bekuide.\'ett hozzánk, mely-szer-inta betét 483 617 frt 47 kr. a forgalom 1.213 935 frt 73 kr volt Nyeremény, számlája 6524 frt 30 kr. Tartaléktőkéje "30 ezer frt. Osztalék 18 frt Az ottani községi és felekezeti iskola sze-génysorsu tanulóinak felruházására 74 frt 30 kr fordíttatott. ¦
— Heti biztosok e héten a K dednevelö Egyesület mind a 4 óvodája-,, ban Fesselhofer Józsefné é^r Monienbes-ser Jánosné választminyi tag úrnők".
— A hadmentességi dij fizetésére, kötelezett egyének figyelmét, e helyen Í3 felhívjuk, miszerint az 1890. évi hadmentesség, dij kirovás alapja^ szolgáló adataikat f. évi február hó~Í8áig a városi adóhivatalnál annyival inkább beszolgál- c UssJt; mert ellenesetben adójuk hivatalból fog megáliapittatni, sőt az 1S80 évi.XXVIII. t. c. alapján még érzékeny pénzbirsággal is fognak sújtatni.
— Gyászhír. Zalavármegyének ri;ka jeles pomologusa szállt sirba a jó G)\'M"-sánczky Márton puszta magyaródi i>le^-nos, czimzetes esperes és aranymisés «¦ dózárban. 77 évet élt Mintegy 30 eier forintnyi vagyonát tisztán felebaráti célokra hagyom íuyozta, a helybeli tanitö-hak 1000 frtot hagyományozott] é^s 15 adóssának kötelezvényei visszaadását ren delte el Temetése a vidék nagy részvéte . mellett történt. Az Ö v. f. n.
— Gelsén folyó bő 8 án az ónk. tűzoltó egylet tánczraulatságot rendezett, mely, mint nekünk irjak, minden tekintetben igen szépen sikerült. A jelenlévők egész reggelig kitűnően . mulattak és az egylet czéljaira is. meglehetős Összeg maradt. Felülfizettek: Stingly Károly, Keresztúri György, Eisens:adter Zsigmond (Zala-Egerszeg) egyenként 2 forintot — dr. Violáné.R. L. (Nagy-Kanizsa), Wolf Sándor (Nagy-Kanizsa), Berg-hoffer \'Károly egyenként 1 forintot — Kusz Adolf (Bpest)
ZALAI KÖZLÖNY
FKBRÜÁB 15-én.
Grosz Miksáné, Grosz Sándor (Díóskál) ismét sikerült, mert a jő kedv a tisztelt egyenként 50 kr. — Izsó Sándor, Grün- mulató közönségnél kirilágos kivirradtig feld Ignácz, Nagy Ferencz, Pirhel Ferencz, tartott — Sokat köszönhetünk e tekio-Koltai Kálmán, Nagy Károly, Takáts Jó* tétben a nagyérdemű légrádi és alsó-vido-zsef egyenként 20 krt. — A szíves felül- veczí tűzoltó társiinknak, kiket az Isten fizetőknek ezennel köszönetet mond a soká éltessen ! A bevétel volt 8-J- frt 40 kr, rendezőség. > x ia Iftadás 50 frt 92 kr. maradt tiszta jöve-
— Jubileum. Márczius 15-én kettős 1 delem 33 frt 48 kr. Felülfizetni szívesek ünneplé=t tart a derék kis-kanizsai „Pol- voltak: Csizmazia Fábiaa 50 kr. Lép An-gári olvasókör". Ugyanis e papon tartja tai 50 kr, Neustádtl Bernát 50 kr, Hor-feuná lásának huszadik évfordulóját, mely váth Vincze 1 frt, Bánotai Imre 50 kr, érdemben a lefolyt ötödszázad története Löve Adolf 1 frt, Pichler Imre 30 kr, adatik elö a kör életéből; továbbá haza- Stefics Imre 1 frt, Gadó Lajos 50 kr, fias ér/ülfttel ünnepeltetik meg a sajtó- Vámosi Tivadar 50 kr, Horváth Mihály szabad-ág e nagy napja s .ez alkalomból (Alsó-Vidovecz) 50 kr, Kohn Józset (Alsó-hasonlóan felolvasás tartatik. Üdvözöljük Vidovecz) 1 frt, Babics Gábor (Alsó-Vido-a szép és lelkes törekvést, igyekszünk ¦ vecz) 50 kr, Zeisler M. (Alsó-Vidovecz) jelen lerjoi. !80 kr, Gudlin Károly (Alsó-Vidovecz) 1
— Kísdedovoda ügy. örömmel ér-; frt, Korber János 50 kr, Rosenfeld Éde tesülünk. ^ogy Kís-Kanizsán is önkéntes \' 50 kr, Hajdinyák Jakab 50 kr, Sonnevald uton méliő pártolásban részesitik a Kis- Hermán 50 kr, Vnesenik Iván 50 kr, Neu-dednevelő Egyesület nemes intentióját s | feld Adolf 30 kr, Neufeld Henrik 80 kr.
&z ott felállított Kisdedovodába ez idő szerint tényleg 39 növendék részesül az alapnevelés jótéteményeiben. Nyári hónapokban bizonyára e szám megkétszereződik.
— 120 éves asszony él Zalavármegye Tófej községében, Czibók Rózsinak hívják, 64 év óta özvegy, pedig három Ízben is férjhez ment. Naponkint a szőlőbe ballag és borait sorba kóstolgatja, hazamentében pedig szinte kifárasztja a vele menő unokáját. Hej"b, ba a tavai elhalt barcsi Nagy Ferencz bácsi ismerhette volna, bizonyára hozzá fűzte volna szinte
120 éves oldalbordáját. Ez lett volna a hetedhét országra szóló raritás!
— Személyi hir. Pallér Kelemen kerületi helyettes főigazgatónk ázékesfe-hérvárotí. súlyos beteg.
— Garaj Benő közéletünk egyik tevékeny tatíja Budapestre költözködött s ügyvédi irodáját dc Rothschild Jakab vette át.
— Esküvő. Dr Strem. Tódor Nagy-Kanizsáról Budapestre költözködött ügy-\\éd esküvőjét Back Berta kisasszonynyal febr. 16*án délután tartja a fővárosi do-hányutczai izr. templomban. Kisérje boldogság frigyüket!
— A kereskedő ifjak önképző egylete f. hó 11-én Grünhut Henrik al elnöklete alatt tartá 17-ik évi rendes közgyűlését melyen a tagok szép számban vettek részt. A titkári évi jelentést Hochwald József választmányi tag nagy-ügyszeretettel dolgozta ki és- ezt a közgyűlés általános tetszéssel fogadta. A titkári jeletés -szerint a lefolyt egyleti év a tagok közönye fotycáu igeu meddő volt, de kilátás van arra, hogy az uj választmány utat és módot fog találni hogy egykoron oly virágzó egylet rövid idő múlva ismét .hivatásának magaslatára fog emeIkéd*bí. Az uj választmány következőleg alakult: Lengyel Ignácz elnök; Grünhut "Henrik alelnök; Hjch wald József titkár; Zerkovicz Lijos igazgató; Pollák József pénztárnok: Lichtscheim 1 Pál könyvtárnok; Weisz Bódog háznagy. Választmányi tagok: Goldbammer Károly, Hay Isnácz. Kohn Lajos, Deutsch Albert, \' Klein Ignácz Nádor Soma, Rosenthal Jakab. Rosenfeld Lajos, Stölzer Zsigmond, Székely Tiva dar, ifj. Wácz Tivadar, Thurn Lipót
— Az orosz daltársulat hajlandó volna Nagy-Kanizsára jÖt.ni s egy hang versenyt adni, ha egy ezer forintról biztosíttatik. Majd ha fagy!
—\' Egy millió forintot szavazott meg Somogy vár-megye febr. 3-ki közgyűlésében helyiérd-íkfl vasutak segélyezésére, mely összeg a közmunka penztáralap terhére kölciönkép vétetik fel.
— Nagy-Kanizsai hadastyán egy let kimutatása a folyó évi február 5-én az Arany Szarvas diszterméöen tartott tánczmulatságáról. Vendégekként az elő kelő körből is igen sokan szerencsékettek bennünket Felülfizetés 33 frt 10 kr belépti dijak 88 frt 70 kr, összes bevétel
121 frt 80 kr, kiadás 104 írt 34 kr, tiszta jövedelem 17 frt 46 kr. A négyest 48 pár tánczolta, a bál jól sikerült közönség sz\'ép számmal és válogatott volt, azon eredményt, hogy deficitbe nem maradtunk, a résztvevő közönség mellett különösen a kegyes felülfiz. köszönhetjük, kiknek ez ?ton is hálás köszönetünket nyilvánítjuk, Felülfizetők: Oroszváry Gyula 10 frt Záthureczky Zsigmond 3 frt 40 kr, Bu bick Nándor 2 frt 80 kr, Obergemeiner Ede (Barcs) 2 frt, Loser Károly 2 frt, Miltényi Sándor 1 frt 40 kr, Tuboly Viktor l írt. Kozma György 1 frt, Horváth Lajos l frt, Mayforth Gyula 1 frt, Stein-iauf Józset 80 kr, Orthoffer Gusztáv 80 kr, Grosz Lipót 50 kr, Steinberger Károly 50 kr. Pasqu&leti Gyula 50 kr. Halival Frigyes 50 kr, Dr. Neusidler 40 kr, Veber br 40 kr. Fekete 40 kr, N. N. 40 kr, Salzer István 40 kr, Iilés Antal 40 kr, -Vailtndits József 40 kr, Hell János 40 kr, ü. N. 40 kr, Tansics József 30 kr. Üsz-¦eesen 33 frt 10 kr. Zrínyi József.J
— A Isö-Bom borúból a következő sorokat kaptuk : Folyó hó 8-án az alsó-\' domborui önkéntes tűzoltó egylet saját pénztái a javára rendezett tánczmolatság
Miezer György 50 kr, Neufeld Ödön 50 kr, Hirschler Jakab 4 frt 50 kr, Haknyák József 1 frt, Rózsai Lajos 50 kr, Stefics István 50 kr, Loncsarics Vilma 50 kr, Czimmermán Ferencz 2 frt, Buszák Iván 50 kr. Hirschler Miksa 9 frt 50 kr, Beiek (Berzencze) 50 kr, Frank M. (Boglár) 50 kr, Kovács Gyula (Légrád) 80 kr, Koltai Lajos (Légrád) 20 kr, Goldschmied József (Legrad) 50 kr, Kookoli József (Légrad) 50 kr, Mikler Győző (Légrád) 50 kr, Friedfeld Henrik (Légrád) 50 kr. Faics Ferenczné I frt 20 kr, Starkl Antal 1 frt Kerszek Anuí 50 kr. — Fogadják fenti nemes adakozók ezen uton is hálás köszönetünket Alsó-Domború, 1890. február 12-én. A rendezőség.
A balatoni gőzhajózás biztosítása érdekében tudvalevőleg Zala- Vaa-és Somogymegyék érdekeltsége a maga részéről mindent megtett, hogy az ügy anyagi sikerhez is vezessen. A végrehajtó bizottsághoz csatlakoztak Zala, Vas-és Somogymegyék összes nrszággj képviselői pártkülönbség nélkül és így kilátás van arra, hogy nemsokára még két jj gőzös fogja a Balatonon a köz lekedést közvetíteni. Ezen dicséretes mozgalomtól a déli vasút sem akarván maradni, Schüler vezérigazgató spon-elhatározása folytán a társaság résziről 10,000 frt hozzájárulási összeget ajánlott fel és csak azon feltételt kötötte ki, hogy az érdekelt faktorok is megoldását kellő támogatásuk által mie;őb\'o biztosítsák. A déli vasnt vezérigazgatójának ezen dicséretes ajánlata a végrehajtó-bizottság részéről legnagyobb elismeréssel fogadtatott, kiemelvén azon tényt, hogy a déli vasút e hazafias vállalkozás iránt e lépéssel kö-tele-ségén is tulment
— Napi biztosok e héten a népkonyhában: febr. 16-án vasárnap Kürschuer Ignáczné, Reicheofeld Leo-poldin, 17-én Maschanzker Mónié, Fischer EWira, 18-án Dr. Neumann Edéné, Sarauely Olga, 19-én Scherz Richardné, Wűhlheim Fanni, 20 án Dr. Rothschild Samuné, Biau Ernesztina, 21-én özv. Szí gethy Károlyné Darás Malvin, és 22-éu Gutmann Vilmosné, Rátz Ilona.
— Köszönet nyilvánítás Tekintetes Oroszváry Gyula ügyvéd és Billi-sics József téglagyáros urak együttesen 6 drb. 10 frankos aranyat oly czélból adtak át alulírottnak, hogy azokat időnként a községi népiskoláoa járó, lehetőleg helybeli, szegény, jómagaviseletü és jó tauuió gyermekek közt buzdításul osz-szam ki. Midőn az illetőknek e nemes adományukért a tantestület és az ifjúság nevében hálás köszönetet mondok, azon őszinte óhajomnak adok kifejezet, hogy vajba e szép példát a tanulóifjúság buzdítására, mentül többen követnék ! Nagy-Kanizsán, 1890 febr. 19. Németh Ignácz nípisk. igazgató-
veterán szerkesztő elhunyt — A .Budapesti Ujsag* szerkesztését Ábrányi Emil vette át Damjanich mankója, melylyel a bitófához ment egy pankotai asszony birtokában van. — Az országbíró neje id. Szögyény-Maricb Lászlóné meghalt — A „Veszprém\' szerkesztését Hullán József jeles író vette át — A Bakony aljáról tömegesen vándorolnak Amerikába.— A veszprémi Stettner-féle nyomdát Kra-usz J. vette meg teljes felszerelésével. — Erdösy Imre kegyesreDdi tanár a bra-nyicskói csata bőse meghalt. — Lonovics-Hollóssy Kornélia a nemzet csalogánya meghalt — Kókán 4 és félévre itéltetett Dr. Woiafka Nándor Kultusministeri osztálytanácsos nagyváradi kanocekká neveztetett ki. — Uj tömítőanyagot találtak fel, meiy 800-szorta nagyobb oltóerŐ-vel bir, mint a víz.
— Külföldi r. h. Dél-Walesben bányai égrobbánás folytán 300 munkás halt meg. — Mexikóban 5 millió hamis ezüst dollár jött forgalomba. — Gráczban egy Szecsei Erzsébet nevű magyar apácza öngyilkos lön. — A párisi gróf lemondott az orleansi íierczeg javára, kit Parisban letartóztattak. - Orth János (a volt fö-herczeg) hajót vásárolt melyen alkapi-tánykép működik. — Harrar vidéken a somalitok egy 160 tagú franczia karavánt lemészároltak. — Gráczban kalap lévevésével nem köszönő egylet alakult
— A német császár és Bismarck közt lappangó viszály van. — A milanói tem plomokban villanyvilágítást alkalmaznak.
— Az orleansi herczeg 2 évre Ítéltetett
mesteri fokozása, — ezek e mü kiváló tulajdonságai. Ohnet öamagáKmulta felöl benne. Ennyi mozgalmas életeÍMIy csodálatos emberismeretet, ily megragadó igazságot még nem irt egy regényébe sem, s főképp a meseszövés művészetét nem csillogtatta ennyire. — A vászonba kötött két kötet ára 1 frt
Papírszeletek.
— Helyes f e 1 e\'l e t Lehu-zatta szolgabíró uram a libatolvaj czi-gányt bár eleget kiabált a szerencsétlen more.
— Ki nem állom, ides drágalátos te kintetes uram !
— Ej, dehogy nem állód, majd megmutatom én, hogy kiállód, — s erre lefogatta a more fejét, lábát s erre elverette rajta az olvasatlan huszonötöt.
— No ugy-e kiálltad ? kérdezte a szolgabiró a műtét után a czigányt
— Hisen igy a tekintetes ur is kiáltotta volna 1
Szines selyemszövetek
méterje 60 knól II frt 45 krig — sima éa mintázott {körülbelül 2600 különböző színben! szállít egész maiknak valót bármely mennyiségben vám és bérmentve Henneberg G: gyári raktára Zürricb (cs. és kir. udvari szállttá) Minták postafordultával. Levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó. 3304 3
Vasúti menetrend.
IMiil Kanizsáról
ReK(-eI.
Prágerhof 5 óra 18 perczkor postavonat
— Megyei r. h. Nagy-Kanizsán az influenza a nép között terjed — Matters-dorfer Paulina asszony 77 éves korában Perlakon meghalt. — Az Eötvös-alapból 50 frt segélyt kapott egy elhalt sümeghi tanító tanuló fia. — A keszthelyi club alapszabályai jóváhagyattak. — Készt helyen 2 ház égett el. — Pölőskén a pos-tamesttrnö Ebrlich Hermin k. a.-ot Kó-oor Ignácz szombathelyi kereskedő febr. 17-én vezeti oltárhoz. — Hahóton olvasókör alakult. —
— Hazai r. h. A. félmilliós terno-ügy temesvári végtárgyalása márcz 18-án lesz. — Czékus István ág. hítv. evang. püspök meghalt Rozsnyón; szül. 1S18.— A képvház egyik jegyzőjévé gróf Eszter-házy Kálmán választatott meg. — A Tiszafolyó rohamosan árad. — A királyi udvar márcz. közepéig Bpesten marad. — ö Felsége a cseh akadémiára 20 ezer frtot adományozott — Szarvas Gábor nyelvész királyi tanácsos lett —¦ A budai szabadságszoborra 30.935 frt. gyűlt be. — Heira bécsi bankárt üjvidékeo elfogták. — A jubilált első hazai takarékpénztárnál mult évben 90 milliónál több volt a betét - - Bpesten népfelkelő tisztek egylete alakult — Rajkai Friebeisz István
— A magyar közmondások könyve, cz. munka szerző-kiadója arról értesit lapunk t olvasóit hogy az elmúlt év vége felé oly nagy számban küldtek he hozzá az ország több vidékéről közmondásokat, hogy e müve ez ok miatt az igért időben (január) meg nem jelenhetett. Ma már azonban sajtó alatt van s f. é. május első hetében okvetlenül meg fog jelenni s bérmentve szét fog küldetni mindazon t. megrendelőknek, kik a mü előfizetési árát hozzá eddig beküldték mindazonáltal (2 fit. bolti árban) ezután is elfogad megrendeléseket Czim: Siri-saki Andor, Pécsett
A „Magyar Szemle" második évfolyamát oly sikerrel kezdette meg, a mi nemcsak a4aptra--rréLve, de a szépirodalom mioden^osziute barátjának a legnagyobb öröme\'.-Mert a „Magyar Szemle" magas czélokat szolgál: minden egyéb eszköz mellőzésével a szépirodalmi olvasmányokat akarja megkedveltetni a haza minden részében és a szomorú irodaimi viszonyokat törekszik megváltoztatni hatalmas, bátor, páratlan, igazságos, szókimondó kritikával. És ime a közönség megértette a .Magyar Szemlé\'-L mert seregesen csatlakozott zászlaja alá, s a mi a legör-veiidetesebb, különösen a müveit hölgyek fogadták a „Magyar Szemlé^-t lángoló lelkesedéssel. De ezt a „Magyar Szemle" valóban meg is érdemli. Mert rendkívül gazdag tartalmú, változatos élvezetet szórakozást nyújtó, kedves hetilap, melyben a család minden tagja megtalálhatja f | maga kedvencz olvasmányát. S a mellett a „Magyar Szemlédnek egyik specialitása, hogy mindig és mindenkivel szemben kimondja az igazat Ez a kritikai része oly érdekfeszítő, hogy minden egyes számát mohón kapkodják. Mert nem száraz okoskodásokból áll, hanem szellemes, csípős, találó megjegyzésekből. A ki ezeket egyszer olvassa, megszereti a „Magyar Szem-lé\'-t, melyből a kiadóhivatal (Budapest, VI. Uj ntcza 1$ szám) kívánatra mindenkinek szívesen küld ingyen és bérmentve mutatványszámnt.
— Uj tankönyvek. A Franklin Társulat kiadásábaa megjelent s beküldetett hozzánk :a) A természetrajz elemei Felsőbb népiskolák számára. A nm. vallás-és közoktatásügyi ministerium által kiadotttanterv értelmében irta Dr. Róth Samu főreáliskolai igazgató. Ara 80 kr. b) „Magyar polgári jogok és kötelességek rövid ismertetése" irta Györky Antal. Teljesen átdolgozott és javított IV. kiadás Hoffmann Mórtól. Igen ügyesen átírt s a czélnak teljesén megfelelő mü keménykötésben 25"e.r. c) „Fali olvasó táblák" szerkesztette Szirmai József igazgató tanár. A 11 tábla ára 1 frt Egyes táblák nem fidatoak el.
— Az utolsó szerelem., Ohnet György legújabb regénye, mely Síngerés Wolfner egyetemes regénytárában mint az V. évfolyam 8. és 9. kötete, most jelent meg, a kitűnő franczia szerző egyik legkiválóbb alkotása, ha ugyan egész határozottsággal ném mondjuk, hogy a legjelesebb. Ez a regény hatalmas dráma, az emberi szenvedélyek összeütközéseiből eredő nagy közdelem, a mely első jelenetéből az utolsóig folyton érdeklődés, várakozás és izgalom között tart, mint egy előttünk lejátszódó tragédia. Lélektani mélység, az alakok: eleven kidomborítása,\' erő és báj az előadásban, az érdekesség
— Kicsoda? József császár i gyakran szokott volt Magyarországon! utazni, hogy személyesen győződjék meg a likosság ügye bajáról. Egyszer Kassa városába érkezett incognitó: azaz senkitől sem ismerve. Egyik fogadóban szobát nyittatván s elfoglalván a maga számára, azonnal tükör elé ült s borotválkozott.
A fogadósné kíváncsian közeledett\' feléje s aranyos ruhájáról gyanítván, { hogy valami nagy ur a vendége, ezt kér-\' dezé:
— Ugyan édes uram, kérem szépen;\' nem mondaná meg nekem, hogy miféle szolgálatban áll maga a császárnál ?
— Édes lelkem, — felel a császár mosolyogva — biz én ó Felségét a császárt, néha borotválni szoktam.
Barcs 5 óra 28
Budapest 6 óra 4
Budapest 7 óra 30
Bécsújhely G óra 55
postavonat gyorsvonat vegyesvon. postavonat
Délben.
Budapest
Prágerhof
Sopron
Barcs
Szt.-Iván
2 óra — perczkor postavonat 2 óra 45
2 óra 15 2 óra 25 5 óra 20 d.
Este
postavonat postavonat postavonat vegyesvont.
— Jófajta szamár. Az őszi vásáron árulta a debreczeni juhász szamarát, s a venni akarónak így dicsérte fel:
— Már ezért jótállok, mert a magam fajtájából való.
— Jó és még jobb. Csak níncs jobb egy jó pohár bornál 1 monda valaki egy vidám társaságban.
— De én tudok annál is jobbat 1 — jegyzé meg egy borkereskedő.
— Ugyan mi lehet az ?
— Hát két pohár jó bor.
— A szerencsétlen ügyvéd. Volt Győrben egyszer egy ügyvéd, ki három évig egyetlen ügyet sem tudott kapni b ekkor elnevezték öt: Az „ügyetlen Ügyvéd."
Valami szerencsétlen furulyás végre-valahára könyörült rajta s megbízta őt pörével, adott neki egy ügyet mikor aztán : „Együgyű ügyvéd* elnevezést kapott.
De szerencsétlenségére ezt is elvesztette s igy lett belőle „ügyefogyott Ügyvéd." _
Ki nyert?
„ Húzás febr. 8-án. Budapest: 67 /33---49 96 1 Húzás febV.12-ém>
Piága:
Prágerhof 12 óra 35 perczkor postavona*. Budapest 11 óra 44 „ postavonat Bécsujh. 12 óra 34 , postavonat
Mnit Karóra
Reggel.
4 óra 16 perczkor postavonat
4 óra 26 „ postavonat
5 óra 54 „ gyorsvoant 8 óra 9 „ vegyesvon.
Délben.
1 óra 44 perczkor postavonat 1 óra 15 1 óra 40 1 óra 59
Bécsujh. Budapest Prágerhof Szombath.
Sopron Prágerhof Barcs Budapest
postavonat postavonat postavonat
Este.
Budapest 10 óra 40 perczkor vegyesv^hat Bécsujh. 10 óra 26 „ postavonat Budapest 12 óra 25 „ gyorsvonat Prágerhof 11 óra 44 „ postavonat Barcs 11 óra 34 „ postavonat
FelelösszerkesztŐ és kiadó: BATORFI LAJOS. Laptulajdonos: WAJÖ1TS JÓZSEF.
HIRDETÉSEK.
++++++++++++++
Marinelli gyomor cseppei.
Ii !.i rtGin.it ijdsHKr BiaäeoVsvonar !ttjmt
Szerk. üzenet.
— 8. Gy. Nem a mi hibínk, hogy abban is garázdáit:odik ai influenza.
— M. A. V. MegkaptúH;, ez nton nyugtatjuk.
— F. L. Bpt A 15-dik évfolyam megérkezett, talán használhatjuk.
— N. Helyben. A n«m h&aznált kéziratok azonnal megsemisittetnek. Ennélfogva sajnálatunkra kivételesen tem közölhetjük a: ujabban jelzettől.
— E A. Sím közölhető
— K. Gy. BSvebb érteaitéít szívesen fogadnánk, kanosén árát illetőleg.
— H B. Kóaiíéggel intézkedtünk; egyébként magánlevelet irtunk. Üdvözlet 1
— V. V. A BackegyesQletnél legkisebb a kamat Nem járhatuuk utána, tetsék ügyiedre bixni.
— H. S—r. Ez idő szerint BpesCan lakik Nyáron Mebádiára utazik, ha igaz : jót nem állunk érette.
— 8p. A. Gy5r. ígéretére számolank. Szívesen megtesszük a magunkét.
— Ny. Bécs. JöttSdnek felette örvendjük. A könyvet köszönettel vettük r. átolvasás után visszatérünk rá.
— B. Gy. Szombathely. Köszönet szíves fárad oí ásod árt.
— .Vigasz" és .Madaramhoz" Nem közölhetők. Versírásból nem elég a jédkarat.
— IC. Újpest A csere j5. Naptirügybon kérem szíveskedjék közvetlen a kíadóhos for-
Utólérhtüen hti
sár nem ren-
dülni
— Gr. B. Sajnálatunkra delbezünk cserepéldány nyal.
— A P. íi.-uefc ugyaaest isenjQk.
— Dr N. Kössönef.,-1 .vettük, mielSbb közöljük.
— P P. Legjobb akaratunk mellett ssm kösöluettuk e számban. Jövő ss&munkban — igen.
— K. P. XUitelettelje* köszönet.
aaaetvácy-
------\\Kj-ent«s«K,
!>s lehelet, MYiöyu fclt.Ö-. fögés, szil rekedésT (Kolüta) r hunit, gyomor ég»». ¦ homok éydxrz rnlsAjroi ílnyilkásodis, sirgzsftS, undor (« h.>::vi::*-er " eseteIben.meKiiünic;: fl.fr,roj.j-. (ha ai a gyumor elrontxaatol szinnazik; fcyoirior KürcsfiL, ks-— !—t székiéit, ilékrekedéit, az > itallal twterhelt gyomrot 1 kitisztítja, eltltl a bt 1 férgeket. » gyógyít lép, vese, nüj *s ¦jaitrerea bántalmakat. — Egy üveg Ara. használati uUtltiszal •ejOt 40 Kr. ktttüs ürog 10 Kr. Ki\'.z[)onU szérkuidtsi raktár: Brídj Káról; jjogjtiertári Kreflisier (Marva orszigí. .
Ovis! A valódi*Mirisaelli gyomor v«-ripeA\'ft féleképen otiuoitutnak t hamis Untnak, a ezért valódiak gyanánt i-saJc azok fogadtassanak el, tneiyek üvege, tgy^vörüs, s a fenti védjegy gyei ellátott papirha vm-<-»om»golvji,s melyek mellékelt hsi^iiálatl ntasíiáaió az ía fel v«n tüntetve, hogy w. Kremsierben, (inaek H. könyvnyomdájában
¦ ftr • * Ktménjtiékle* *» u*krsk»fJ*s
MSíTl&ZSlll \'"a^lk^^yolf\'ra^bdá^sOk
nokféle képen hamis itatnak. Léhát ezek vételénél Is vlgv tzní k-i! a fenti védjegyre s tradi ri ayosisieresi név alá írására, melyek minden .credati dobó ton láthatok. Egy doboz ára 30 Kr_ egy tekercs e dobozzal 1 fri- A pénz előleges beküldése otán, 1 tekercs 1 frt. 20 Kr., 2 tekercs 3 frt. 20 Kr,. 3 tekercs 3 frt. 20 Kr. ért, csomagolás m píícu.b<r mentesen küldetik meg,
JA UáriaxeUi gyomor cseppek éa MsríazeJM labdacsok nem Ütko; íierek. a gyogyható, anyagaiknak Összetétele, minden használati utasTlíSBan fel vat
.\'. Mariatall! j;\',rr:-;itp?«i. ás Marlaisal kaphatok
Labdacsok. !?f
Károh, KrsMstarl a
ill I aj orr
rtigy-Kaalzss: - B^la é> Be-
1-.1s JÖz*ef gyágyszeréai uraknál. Babs-C9t: llias gyó^yszvrésc nrná:. Kohn Sándor gyógyszerész nrnál Marcisti : KÖrQa Victor gyógyszerész uroáL Olo-B|ts: Bölcs Bála gyógyszeréi, nrnál SzDDt-fioibárd : Tcmcsáoi Leopod^\' gyogyszeréis urnái.
HUSZONKILENCZEDK ÉVFOLYAM
Z A t A I KÖZLÖNY
FEBRUAR 15-én.
33749/89. sz.
•a
Pályázati felhívás.
Vasvármegye törvényhatóságánál megüresedett 10 közigazgatási gyakornoki állásra, meiy-lyel \'300 frt évi fizetés és 40 frt lakbér illetmény van egybekötve, ezennel pályázat hirdettetik.
Pályázni kívánók felhivatnak, hogy az 1883. évi I. t. cz. által előszabott minősitvényök igazolását tartalmazó okiratokkal felszerelve és szabályszerű bélyeggel ellátott kérvényeiket folyó évi márezias 10-ig alulírottnál nyújtsák be.
Szombathely, 1890. február 7-én.
REISZlG EDE
3331 alispán.
VÁvtiev+H/k lnhflflP«nk eioI5lt ^eteraes labdacsok neve alatt; ex utóbbi nevet telj. íjoggal mfríemlik, nm>] * V tírLIa^LltU ldUUrtl.3Un. csakugyan alig létezik betegség, melyben a labdacsok csodás . Rtisakar ezerszeresen be M nem bizonyítottak volna. A legmakacsabb esetekben minden egyébsnv sikert lenü! alkalmaztitott, e*e<. labdacsok m«i:;\'.h;,:.., ; §3 ¦ * legrövidebb idő alatt gyógy oJftet eredményeztek, 1 doboz 15 latidacscsal 21 Lr. 1 tekercs 6 dobozs-tl 1 frt 5 kr., termen leden :=v-. •jiáuvótküldetnéuy 1 fit 10 kr.
IKp A pénzösszeg t-tóleges beküldéso melle, -itamentes átküldéssel kerül: 1 tek-rc* lab.J.tcí 1 í:t 25 kr., 2 t.\'kerci 2 fr-
|Sg .\'i0 kr; 3 tekercs 3 irt 35 kr; 4 tekercs 4 frt 40 ; 5 t.-kexcs 5 fit 20 kr; 10 te keres, 9 frt 20 kr. Kevesebbet nviit egy teker- Ú ¦jjg eset at.-ikulieni nem lehet.
Kéretik, hogy csakis Pserhofer J, vértisztitó piluláit kérjenek, |
mert valódiaknak csak "azok. a labdacsok tekinthetők, melyek utasitt\'sx J. Pserkojer neve % aláírásával van ellátva s melyek a doboz Jedelén \\igyanazon névaláírást hordják veres írásban. IBh %
ASOULACI APÁTSÁG ( Franczűa-Ország)
Dxiiu JL^GL\'KLONNE, [.riur Főtisztelendő Benedek rendi atyái
FOGVIZE, FOGPORA és F06PASTÁJA
2 ARANY ÉREM : B-ssel 1580, Lordon 1884 A le^m&ffuabb IcUűtetéisk
Feltaláltatott. 4 ilc éven BOURSAUD E\'Í^-\'ER
az S m *t9 prior állal. \'
c A íutiszteleüdÜ be neck-k rendi atyák fogvi-zének, -használata, naponkint néhány cseppet vízbe véve, megakadályozza és fryógyitja a fag&k odvasságát melyüknek fehérséget és szilárdságot külcsíinüz. a mennyiben a foghust eriwiti s teljesen egeazségesaé változtatja.
« Szolgálatot teszünk tehát olvasóinknak, midiin ükirt ezen régi es practicus készítményekre figyelmeztetjük, melyek a legjobb gyógyszert és a fogfájás ellem egyedüli óvszert kép-
v e ié ru gyn ók
bordeaux
PStiRHOFER J.-féle M,S«er
. , Paerbofer J.-UI évek <u ell.merve,
líaíIVbalZSam letbiztoa.bb i»i baraiiele
f»Evbíok ellen, »»!«»!« Mgjon WJh" .ebek atb. ellen ... ;
K6 1 tégely 40 kr. Bemente, küldenél 65_______.
S TTi-t-1., katbarua. rekedne*, .zamarburot >tb. ellen." ¦
j| tjtifuneav ^ w t,__
m Amerikai köszvény-kenő,cs Les,°,béb„ys"-"
|1 rbeumaszerii bajoi, taessaggatas é, fül.z.zeati. ellen. l-gOJtr.
i Lab zzadas ellem poi^rnwe^jtnw^^sj^.
jö Z=Z—í-----t_~ti biztoa ixeranolyrásnyak ell.nl
% (jOlyVaDalZSam, ü,eg i0 kr. Birmentwknldéaiel
sgromlott gyomor, ndennema altest- \'
F. 1,„„„„_ hnrnt, rekedt .ég, ksbBgé. el! iafcerpor 35 kr., p„,ió o-ute. koiaesBci
Prágai esep pek^fSSÍ1 °
bajok ellen, kitűnő bizis.er 1 fiveg.— \' 1 \'
Angol csodabalzsam, rUgeirís í/kr\' k"
1 dobói 60 kr.
—m
Tannoehinin hajkenőes l\'V^Ti^fí
legjobbnak iimert htjn5veaxtí> s*er eüimerve Orvosok álul g^l Egy elegánsan kiállított doboc 2 frt.
lártól vág ;re ró»swdduisro
fekélyek én mindennemű daganatok ellen, időszaki felröríie, ÍJ lábfekúiyek, körömméreg, sebek, erol^gyalladási és htagaU % bajok ellen sokizoroian jónak bizonyult Kgy tégely l>ö kt Bérmentes küldéssel 75 kr.
Egyetemes tisztitó-só SfflSíifi?\' 1
megzavart eroésité*n41, fejfájásnál, siídülésníl, gyonorgoremél. Ml
Egyetemes kenőcs Itn™\'
-anyares bajban, dugulásban. Kgy csomag 1 frt. ,,(n itT^Ti^rMi^é^á^ *\' osztrák lapokban hirdetett s>»u bel- 4. külföldi gyógykfll5Qlegtaiig.k
A pénz előleges beküldése leghelyesebben (postautalványnyal) ayortó olcsóbbá tételét eszkbzU, , mint utánvéttel. 3767 \' \'
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAO
.4z 1S89. Párisi vilás-kiitlliiáNOii arany éreiu-3743 mei kiliiiitcM v.
,E G Y E T É R T É S •
SuezoianegyecllB: évfolyam. LEGNAGYOBB POLITIKAI NAPILAP.
Megjelen minden nap. tehát hétjön és ünnepek után is.
ELÓFIZETKS I Á íl A :
Egy hónapra . . . 1 frt 80 kr. | Hat hónapra.....10 fi I
Három hónapra . . ő , — — j Egész évre.....20 .
Előfizetések bármily naptól kezdve teljesíthetők s legczal-8zerübDen postautalványnyal Budapestre, az .Egyetértés\' kiadóhivatalába (Kecskeméti-utcza 6. sz.j küldendők.
37«8
Konkolyozó (Trie
Szecskavágó.
Lóhere tokiászoió
Fecskendező.
Csöves tengeri daráló.
Cséplőgép.
Kétvasú eke
Körfü rész
Szecskavágó.
GRÄEPEL HIICÚ
GÉPGYÁROS
MARSHALL SONS Mmlm
YEZÉRÜCYNÖKE
Cőzmozgony.
Y., KÜLSŐ YÁCZI-UT 46. BUDAPESTEN V., KÜLSŐ YÁCZI-UT 46.
(EZELŐTT BROGLE JÓZSEF-FÉLE CTÁRJ. \' —
Ajánl legkitűnőbb szerkezetű konltoly\'választóhat (Trieur) és gabona, tisztító rostákat, úgyszintén legújabb rendszerű sorvetőgépehet, könnyű fajú kétvasú ekék-, csöves tengeri darálók-, kuíwricza morzsolok-, szecskavágóli-, répávágókat, továbbá lóhere-toklászoló készüléket, bármily gyártmányú cséplőgéphez, valamint őrlőmalmok és malomberendezési gépeket, nevezetesen: ffuboua tisztítók*-(Eureka), tarárok, malom trieurök, hengerszékek, lisztosztályozó hen-— gerek, felhordók, dara tisztitó-f/épek és malom vasrészeket; lyukasztott rostalemezek és általában mindennemű gazdásági gépek és eszközöket legolcsóbb árakon és legkedvezőbb fizetési feltételek mellett
Llsztoszlályozö henger.
EL VÁLLAL
Tnindennemü malom felszereléseket bármily eró\'hajtásra.
f\'UkoBza.iogep.
r-~@3 Árjegyzékek bérmentve küldetnek.
Malomtrieúr.
SZEllSZ.Í >WÉPKK.
szerszámuk és eszközökgépészek, kovácsok és lakatosok számára.
Tisztító rosta.
Gepolaj.
Répavagó.
Szénagy üjtő.
40 darab fiatal < lioeli\'n-C hiinti
tynk ós csirte.
olcsó árért eladó. „Csicsói" puszta bérlösége
u. p. Iháros-Berény.
igen
3S2ú
BEVONUL
a zord téli idő hosszas estéivel ; ki ne U-lálna ilyenkor kellemes szórakozást a zenében és kinek ne volna bármely ünnepélyes alkalomra a legkedvesebb meglepetése,
ha a szeretettéitől egy czélszjerü hangszert kapnaV
Hangszer ipartelepem, mely hazánkban a le^na^yobb képességű vállalat, nemcsak zenészek .és niüvészekurk ^o\'-Rál tegezéIszerübb bevásárlásT forrásul, hanem feladatul tűztem ki magamnak-hosy műkedvelők s olyanok, kik idény alatt valamely hati-írszert maf.\'ui"\'*1\'\' elsajátítani" kivánuak, ezt köuo.reö ^ csekély áldozatok áríű mestehe?séfe. olyanok számára is gondoskodva van. kidnek épenség^l nincs módjukbari valanieí hangszert raegtauului. Kinek semmi zece\' képessége nincsen, mechanikai han^e" reim segélyével élvezetes estéket szerelhet magának Mindennemű hangszerek, és zenélömüvek javítása szakszerű pontossággal elvégeztetik és ¦ ócska hangszerek cserébe is elfogadtatnak. Kívánatra nag képes hang.szerkatalogusom ingyen bérmentve megküldetik, melyben bővebb felvilágosítás található. Harmonikáról kű Iöd árjegyzék jelent meg- , f
STERNBERG ÁRMIN
legnagy. képeiségil *iuig»l*rW»«ilé»i ipartelepe
Budapest, VII., kerepes! ut 36 sz
W«jdit« József kOnyTOjomdíjibél Nagy-Kuüzain.
NAGY-KANIZSA. 1890. február 22-éii.
8-ls szam
Hoszookltenczedtk évfolyam
Előfizetési ár:
Egyes szám 10 kr
HIRDKTKSEK 8 hasátioi p ti csorbán 7, má*odaz¦¦ 6 a minden további sorért 5 ki
HYiLTTÉRBtN
j.-:i: íorookéDt 10 kiért vétőinek lei Kitic-tsri illeték minden egyeai
ZALAI KÖZLÖNY.
| A nagy-kanizsai „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet\'
A lap nollemi réazét illető közlemények a »zerke,st5ség!iez. laayagi részét illető Wslettények jpedig a kiadóhivatalhoz béi-meii-.vej intézendő* :
tsJtarékpénxtiri-épület.
Bérmeotetlen levelek oem fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek
.Kereskedelmi Iparbank*, a „q.-kanizsai Önkéntes tűzoltó-egylet", a nagy-kanizsai kisdedueveló egyesület* . a nagy-kanizsai izr. jótékoDy nőegylet\', a .szegények tápintézete0, a nagy-kaaizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet\' delmi iparkamara" nagy-kanizsai k ül választmányának hivatalos lapja.
a ,soproni kereske
uciiui tumat a u<ig /.sttj tuivajtttsztmuujr auat nivaiaiOS \'apja. - \'"">.
HET\'ENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Gr. Andrássy Gyula t 1823—1890.
Nem csak hazánk, de a müveit világ egyetemes polgársága, fejedelmek ugy, mint köznép, aggódva figyeltek a voloskai táviratokra. Elkészülve volt ugyan mindenki, hogy liosszas betegségnek halál a vége ; mégis jól esett a biztató remény egy-egy halvány sugarának fel Jel-csillámlása; azonban ez is eltűnt \'örökre, mert febr. 18. hajnalban grój Andrássy Gyula meghalt.
Gyászba borult magyar hazánk. Gyász érte a királyt, kinek leghívebb tanácsadója volt. gyász érte a nemzetet, melynek leghívebb jia volt.
A Irón ellenségéül tekintetett s halálra ítélteted, s icelche Wendung ! Ö mentette meg a trónt s^Jette a király jejére a koronát. \\ . Deák Eerencz legbizalmasabb barátja sincs többé, de szabhdság-tzdreUtnnek, magyar érzelmének\': s honpolgári k\'ótelességérzetének örök képmása dicsfényben ragyog előttünk s századokon át méltó tanulmánytár-gy-z leket a késő utódodnak is: mint keli szeretni a hazát. — mint kell híven tisztelni a királyt és ¦ mint kell engedelmeskedni a törvénynek! -Jjgf, csak igy lehetünk méltók arra, ltogy a Gondviselés Andrássy Gyulát nekünk adta! Emléke-él s élni jog} mig a magyar magyar lesz ! \'¦
Nagy Kanizsa város is mély fáldalmának adott kifejezést, midőn a gyászeset hírére városházi palotáján és egyébb középületein a gyász-
21-én délután beszenteltetett s a terebesi családi sírboltba szállíttatott.
Budapesten államköltségen emlékszobrot állítanak fel annak, ki nem irt ugyan történelmet, de esi\' nált !
A nagy kanizsai Takarékpénztár köréből.
Tiszteit közgyűlés!
A midőn az 1889-ik évi zár-mérleget, igazgató-választmányi hi válásunknak, megfelelve, jelentésünk kapcsában terjesztjük: a t. közgyűlés elé; nem annyira az egyes üzletágak ismertetése czéljából, — a miről a közzétett és az intézet részvényeseinek kézbesített zármérleg ős forgalmi kitt utalás amúgy is fcellÓ áttekintést ívujt. tesszük, mint inkább azon czélból. hogy felvilágosítással szol- be gáljunk intézetüuk ügykezeléséről, pie gyarapodásáról és ama eljárásunkról
és törekvéseinkről, melyek intézetünk- den szakában rendelkeztünk nagyobb ; nem csak a jelenben élvezhető jpénzkészlet felett akkor is, a midőn jövedelme emelése, de egyszersmind ja pénzviszonyok kedvezőtlenek vol-egy biztos és szép jövője megterem- tak, ezt igazolja azon körülmény, tésére irányulnak. ih-\'gy betevőinknek kívánatára 700
A lefolyt 1889 ik üzlelév, az]ezer frtot fizettünk vissza azonnal
mérsékeltnek mondható, az igazga tóság éber figyelemmel őrködik s felett, hogy annak felszaporodását i jövőre is meggátolja; ugy, hogy már most elmondhatjuk, miként az évek előtt oly sok aggodalmat okozott nagy kanm&átralék mérlegünkből kiküszöboltetett.
Váliótárczánk 89 099 frt 01 kr apadást tüntet fel. Ugyanis az 1888-ik évben volt tömeges betétek folytán, tekiutettel, hogy azok egy-részének rövid idő multán történendi visszavonására lehetett számítanunk, csakis rövid lejáratú és biztosan .\'isszatérö elhelyezést tartván szükségesnek, miért is olcsóbb kamat mellett bár, ily, a kívánalomnak megfelelő váltók leszámítolását eszközöltük, ez által váltótárczánkat gyarapítottuk, a mit a lefolyt év-oly nagy mértékben tenni okunk ero volt.
Ennek következtében az ér min-
általános, a földbirtokos, kereskedő és iparos osztályra egyaránt kedvezőtlen viszonyok dac ára a forgalom terjedelme ^Aintetében megfelel az előző. .ésjwtnek, eredményben azonban a mtrit évit jóval meghaladta.
Betétüzlet ünknél, mely egymagában két és egy negyed millió forgalmat tüntet fel 181,663 frt 87 kr apadás, 242 arany, 203Ű frank szaporodást találunk.
Jelzálogkölcsöneinknél 596 arany, 17 789 frt gyarapodás mutatkozik. Ezen kölcsöneink utáni kamathátralék a mult évbfn 875 frt 30 krral
lobogót kitűzte. jemelkedett, jelenleg 9 arany 35
A bebalzsamozott holttestet VolosAí\'ránk és 12,353 frt 57 kr, mely cából Bpestre szállították az aAa-jösszeg. tenkintve 1,300,000 forintot tkmia palota előcsarnokában jebr. j meghaladó jelzálogkölcsönt, nagyon
mjnjjen_ieknondás nélkül. \' Értékpapírjainknál, habár a mérlegben azokat részletesen és az árfolyamok megjelölésévé\' tüntettük is fel, némi felvilágosítással kell szolgálnunk, -v
Bárki ha mérlegünket figyelemmel nézi át, meggyőződhetik arról, hogy értékpapírjaink az 1889-ik évi deczember 31-iki árkeletnél jóval olcsóbban, részben az előző évi felvétel, részben pedig vagy is az ujabban vásároli papirok a beszerzési árakkal vannak felvéve és igy a jelenlegi árkelethez képest Önmagukban, netáni árcsökkenéssel szemben, tekintélyes tartalékot foglalnak.
A 160,300 frt névértékű^1///." magyar államvasuti ezüstkölcsö" köt-
vényeket, melyeket a birtokunkban 72* arany/ő5 frk 98 frt 28 kr pe-volt 150,600 frt I. kib. magyar digüt^^áftalunk létesített városi köz-keleti vasút kötvények convcrtálása hasjyik*^és közmüvelódésczélu alap -folytán nyertük, 92 frt ár kelettel gyarapítására fordittassék. \'találjuk felvéve, holott ezek kibo-| Jól tudjuk, hogy a nagy közön-csátásí ára 96 frt 50 kr volt, mi: ség, részben a részvények birtokosai azonban a convertált keleti vasúti is % pénzintézetek emelkedése és kötvényeknél a mult évi mérleg sze-!gyarapodása mértékéül a részvények rinti felvétel és a conversió folytán |ntán fizetett osztalékot hajlandók te-nyert összeg közötti különbőzet, il- hinteni; mi részeikről a részvények letve többletből, melyet nem akar-1 belértékének emelésére fektetünk
tünk nyereményként felosztani, 7215 frt 50 krt a 41/1-os papirok beszerzési árának apasztására fordítottuk ez által azok árát 92 frt árke-leti értéknek megfelelő Összegre csökkentettük.
Származott azonban az év folytában eladott értékpapírok, nevezetesen a papirjáradéknál tényleges nye-
fősúlyt, miért is daczára, hogy sokkal magasabb osztalékot fizethetnénk, mégis csak a mult évinek megfelelő 45 frtnyi osztalék kiosztását javasolja* ; mert intézetünk jövője érdekében muihatlanul szükségesnek tart juk alapjaink folytonos gyarapítását; ez okból az alapszabályszerü tartalékalapot, mely ez évben is 2698
remény, ennek folytán haladta meg frt 31 krral emelkedett.
mult évi nyeremény egyenleg uz előző évit.
Az 1889-dik évi nyeremény az igazgatósági jutalék levonása után 72 arany 35 frank frt 28 kr,
Tekintettel, hogy az évfolytában eladott értékpap roknál tetemes nyeremény származott, a külön tartalékalapra 16,500 frtot helyeztünk, mely ez által 42,500 frtra emelkedett ; tettük ezt pedig az előző évi közgyűlések által mindenkor méltányolt \'azon elvünknél fogva, hogy értékpapírjaink nagy állagával szemben, azok árkülönbözetéből származó nyeremény mindenkor a külön tartalékalap emelésére fordítandó.
Az intézeti házak felvételi értékének leszállítására 1500 frtot fordítottunk.
Osztalékul részvényenkint 45 frtot, Összesen 600 drb. részvény után 27,000 frt kifizetést ajánljuk, végül a közgyűlés elé terjesztendő jegyzékben foglalt városi köz- és jótékönyczélokra ez idén is 1000 frt adományoztassék, a fennmaradó
igy most
már 60,000 forintot túlhaladta, értékpapírjai kamatai által még to- -vábbra is növelni kívánjuk.
A külön tartalékalapra helye-. 46.098 Jzendönek tártjuk a jövőben is mind-, azon összegeket a melyek az értékpapírok árkülönbözetéből származan danák, végül fejleszteni kívánjuk ugyancsak értékpapírjainak kamata: által a tisztviselők nyugdijalapját is Hogy minő aráúybau fejlesztettük ezen felemiitett három^alapot. kitűnik a következő adatokból : 1880. jan.hó 1-én 15 000 frt tartalékalap, 16,082 „.v45 kr.
nyugdíjalap, tehát V - \'
összesen: 31,032 frt-45 kr
alappal rendelkeztünk, mig ma a
tartalékalap 60.689 frt 83 kr. a külön tartalékalap 42 500 ,— a nyugdijalap 28,070 r 17 , összesen e három
alap 131,260 frt - kr,
vagyis 100,000 forintot meghaladó gyarapodást találunk..- /
Megjegye :zük még, hogy nyngdij-
T át e % a.
Dalra fel!
A DagT-kanizsti iparos ifjak dalárdája Lm*vénen)én azavaUa: GREBEXZ L.\\JOS
Bú, ha gyötri, »zivedet S tépi a fájdalom : RéntveTŐlpg int feléd E tanai alkalom. Jer koténk, mert itt nyílik Részvétre a kebel ; Vidáman zfngi ajkunk : Hogy dalra, dalra fel!
Ha éd"» »zerelmi vágy Hatja át lelkedet, Ki p;ied«e e mereng líiza* tekinteted. Jer kilzénk, édi ib itt a Gyönyör énéivel, Mrlengve tengi ajkunk ; ^ ÍTő\'gy dalra, dalra fel!
Honfi érzet, harczi zaj, Ha lettre int felénk Ks nemzeti ztazló leng A ciatara elénk, — Jer koténk, védői a bont Fajunk erényivel, — L«lk*iit$n iiarsooirzon : Elúfe! dalia fel!
Munkaedzett karjaink ha Pilienéere bajlik, Szivünk linta éizete Ajkainkon hangzik. • ,-Táraaláaban SiaxjöT&Dk Y.t izivQnk dalt lehel . . . . Azért idea barátim / ElSr- ! dalra fel !
BÁTORFI LiJOS.
Böjti levelek.
(Közli: Seperné Nagy Cornélia.)
. i
Kedves Barátnőm ! Leveledet vettem, tartalma azonban , semmikép sem örvendeztetett meg. Hogy ne ! midőn oly sötét színekkel fested a mai társadalmat, a mi végre is még sem oly rósz, romlott talán, mint a hogy gondolod.
I Sajnálom balvéleményedet, mit L férfi-nem iránt táplálsz és ha lehetséges.
¦ iparkodom azt eloszlatni, és téged édesem jobb, nemesebb meggyőződésre bírni. —
j Valamint kérlek, saját nemed iránt se légy oly szigorúan eiitélő, hogy ne mondjam: | kíméletlen! Mert gondold meg. hogy, na
¦ bár ö a gyengébb nem. a sors mégis mindig nehezebb, súlyosabb terhekkel elvisel hete:leoebb fájdalmakkai sújtja öt, mint az erős férfi-nemet és kötelmeiknek mégis mindig hűségesebben megfelelnek, mint amazok.
A férfiak hibájául rovod fel, hogy annyi aggleány él és egyszersmind azt is, hogy annyi sok szereucsétlen házasság vao.
Igazat irsz, ha a férfiak inkább iparkodnának idejekorán nősülül, mintsem már lírai ifjúságukban egy sivár ágglegé* nyi élet alapját megvetni; ha egészségüket, ifja-életkedvüket, a szertelen, mértéktelen önző élvhajhászatba nem ölnék, hauem idején nősülnének, bizonyára nem volnának annyian az aggleányok. De mindig a férfiak okai-e annak, hogy a leányok férjhez nem mennek? Nem-e maguk az
okai némileg annak, hogy pártában maradnak? Gondold meg, miszerint a mai nők nevelése olyan, hogy a századik férfi sem birja az igényeiket kielégíteni. Ma már minden egyszerű iparos-leány kisasszonynak, egy középsorsu polgár-leány (s főleg a vagyonosabb !j úrhölgynek, az uri-hölgynek (még a legszegényebbek is) meg már nagyságának lesznek nevelve. ! Egy iparos-leány már nem megy iparoi-|hoz nőül, hogy is menne! midőn ő a fel-\' söbb leányiskolát végezte, az iparos meg csak a mesterségét tanulta ; neki legalább is irnok, hivatalnok vagy vasúti tiszt kell! s ha ez nem jöü : inkább marad . ftggle-ány, vagy lesz apácza. Ha pénze van, bizony akad neki olyan is elég, de ha nincs?
— Bizony akkor baj, mert ö még an-nélkül sem akar iparosné lenni, vagy ha mégis elhatározza magát azzá lenni;
— biz Isten, nem lehet azt a házasságot irigyelni, mert azt az iparost ha az még oly vagyonos és szorgalmas is, a túlhajtott igények csakhamar megakasszák előmenetelében.
\'Tehát mit tegyen már most az iparos ? Szakácsnőt, szobaleányt, vagy egy gazdag parasztleányt vegyen-e nőül? — Hisz most már ezek sem akarnak paraszthoz menni, hanem legalább is iparoshoz, tanítóhoz s. a. t. Azt mondanád: minden bizonyával, vegyen el hát olyan nőt, a ki örömest megy hozzá nőül, Igen ám ! de segitre aztán magán az olyan házassággal? Dehogy segit szegény I Égés? élete egy nyomorúságos közdelemmé válik. Avagy egzisztálhat-e egy iparos pénz és hitel nélkül ? Nem, éppen nem. Pedig az olyan
házassággal oda jut, hogy se pénze, se tekintélye nem lesz, ezek^nélkül meg nincs hitel.
És azt hiszed, a többi fellebb álló előkelőbb leányoknál máskép áll a dolog ? Egy cséppel sem különbek; e tekintetben mind egyformák: valamennyi rangján felül szeretne férjhez menni, de azon alul egyik sem akar riSenni; inkább aggleány marad. Tehit ezekből láthatod, miszerint a leányok nagyrészt maguk az okai aonak, hogy aggleányok maradnak. Volnának csak szerényebb igényeik, mindjárt nem lennének oly büszkék, oly nagyravágyók, tie ennek meg ismét nem éppen csak ők az okai, hanem az aayák, az iskolák és a társadalom, a meiy Őket ugy, oly irányban, oly szellemben neveli. Józanabb, okosabb a mindennapi életnek s hazánk viszonyainak inkább megfelelő irányt "kellene sdai a leányok nevelésének, s aztán egyszerre megszűnne ez a baj.
De mára elég a komoly elmélkedésekből, a többit jövőre. Isten veled J Igaz barátnőd
ELVIRA.
II.
Édes Barátnőm ! írod, hogy helyesled ellenvetéseimet s nézeteimet azonban mondod, hogy alig hiszed, hogy a rosz házasságok okát én- is a férfiak hibáiban keresném, a mint hogy te abban találod fel. No hát lásd édesem, pedig ebben sincs egészen igazad, mert habár a férfiak is okai annak..denémiképpen mindenesetre a nők is. Nem is lehet az másként, miután vannak házasságok, a melyeket csakis a nők végtelen pazar
fényűzése, kaczérsága, hiúsága visz a sze-\' rencsétlenségbe s ismét vannak olyan családok, a kiknek boldogságát csakis a férfiak nagyravágyó bőkőltekezésé s hiúönzÖ élvvágya teszi tönkre anyagilag, szellemileg egyképp. Tehát itt is az igazság mértékével kell a dolgokat mérlegelnünk s igy igazság szerint senimikép sem lehet és szabad részrehajlóknak leírnunk. Hogy tulajdonképpen ki e hibásabb fél e tekintetben: a nö-e, vagy a férfi? Hogy lehetne azt" meghatározni ? Voltak esetek, midőn én is a te nézetedet lettem volna hajlandó osztani, hogy t. i. bizony csakis a férfiak okai mindig a rossz házassásoknak. Mert oly sok esetben láttam a jó becsületes not — önhibáján kívül— férje gonoszsága miatt szenvedni, könnyelműsége miatt nélkülözni, kik mint egy eleven mártyr áldozzák fel a családi élet oltárára- ifjúságukat, szivük legszentebb érzelmeit, egészségüket; vagyonukat s egyszóval miadenüket, mi az életbén előttük értékkei\'és becscsel birt. És mi lett a jutalmuk ? A töviskorona! Hideg mellőzés, durva bántalmak és végre is keserű csalódás és kiábrándulás akkor, a mikor már mindenük -Oda lett, veszve, volt visszahoz-hatlanul.Igen, sok ily nőt láttam és szivem összeíácsarodott ávszánalmas látva-nyoniés még sem mondhatom,\'hogy éppen csakis a férfiak a hibásak. Mert másutt meg ismét számtalanszor szemtanúja va-lék annak,\' hogy mig a szorgalmas, józan, értelmes és becsületes férjek gyűjtöttek, takargattak, dolgoztak, az élhetetlen nők meg henyélve prédáltak; s mig^a-szerető
HUSZONKILENCZEDDX ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
FEBRUÁR 22-én.
és tartalékalapunk egyrészének ka-matozólag leendő elhelyezése czéljá-ból annak idején 78,000 frt névérték 5% os uragyarpapirjáradék
megadóztatott ihgatian-
jovedelem . adómentes szelvények -V : 72 arany 35 frank / 21.784
1,119 , 5L : 36
Össesen 72 arany 35 frk 28,098 frt 28 kr
kötvényt szereztünk be, melyek áJ| ^aüei^ezésre, mely összeg felosztására 69,710 frt-04 krba kerültek; a mai Dézve az igazgatóság következőket
árke.let szerint azonban kevés híjá-
val 78:000 frt, vagvis
ajanija. • ¦ ¦>
Osztalékul részvényenkínt
/v irt, tAgna a. felvételi árt 8000 írttal meghaladó értéket tenát c°0 daraí> rész.éuy után 2 • képviselnek. : . .. .
Jelentésünket zárva, kérjük a t. közgyűlést miként aza. áltaiunk\' javasolt felosztást jóváhagyni, azj osztalékot részvényenként 45 frtban megállapirani és. nekünk, valamint a felügyelő bizottságnak az 1889-ík, évi ügyvitelre vonatkozólag a fel- j ment vényt megadni\'méltóztassék.
AZ IGAZGATÓSÁG.
5 forint, •.000 frt
jegyzőkönyv
felvéve Nagy-Kanizsán, 1.390. február \'hó Il-éu a nagy-kanizsai takarékpénztár részvénytársaság\' XLV-ik évi rendes köz gyűléséről.
Városi jótékony és közhasznú czé-lokra. u. m. 1. a fogymnáziurai múzeumra 20 forint
2 a poigári iskola czéljaira 20 r
3. a községi iskola czéljaira 140 »
4. a , „ szegénysorsú növendékei ruházatára 60 „
5. az izraelita iskola czéljaira 140 „ j C. az „ „ szegénysorsa f növerítíékei-ruházatára 60 , j 7. az izraelita kórházra 70 „ í S. keresztény házi í j szegényeknek J60 a j 9. izra-dita házi szegényeknek ICO „ | 10 az iparos segédek betegse i gélyzö egyletének 20 „
11. a kisdednevelő egyesület
20 »
javara
j 12. az ónk. tűzoltó egylet javára^O , 13. a betegsegélyzö egylet javára 30 „ Jelenlevők: Gelsei Gutmann Henrik; U- a helyb. népkonyha javára 25 B igazgatósági II od elúök elnöklete alatt; 15. an.-kanizsai vörös-kereszt
Tripamer Gyula jegyzőkönyvvezető, Ba-1 egylet javára 25_*—
bochay György. Biau Pál, Blau Lajos,! Összesen. , -* 1000 fonni
Danneberg Jakab, Ebenspanger Lipót, | adományoztassék.
Eisioger Henrik. Engländer Lajos, Fessel- [ A lenmaradó 72 arany 35 frank 98 bofer József. ífju Fesselhofer József, Fi-¦ ft28fkr pedigaz általunk létesített, ^ *«-scher József, Fischer Ignácz, FischI Pál,! si közhasznú és közművelődés czélu alap" Fischer József (Bükkősd). Garay Benő, gyarapítására fordittassék. Geis« Giuinanp Vilmos, Grünhut Alfred,; A mérleghöl kitűnik megrogy a tar-
, - „^„i* 7aiavármftnvRhen hely városé nemesletkü polgára az ipar-
ujonezozás Zaiavannegyeoen- ei8zegényedett ^ ^ye-
Az 1890-ik évi ujonczozás\'a»üköaési zéaére 10.000 ^rtos alapítványt tett s tervezete szerint á kanizsai aorozo;járá8ra egyszersmínt enanek gyára pitá-nézve márczius 1—6 napjain. I koroszt gáról is gondoskodott;— amennyiben 350 IX 240 HL 215 pótt. és honv. nyilvt. végrendeletében akként intézkedett, hogy 57 Polgári elnök Dr. Vizlendvay József, az általa tett alapítvány elhalálozása ese-poíg. orvos Dr. Mangin Károly megyei tében vagyonának yu-ed ^réssével gyara-tiszti orvos- pittassék.
Kanizsavárosi sorozó járásra 7—8 Az ipartestület elöljárósága az 1889-napj. L 145, II. 108, III, 116pott és hon, ik évben lOrendessés egy rendkivüli ülést ny. 34. Polg. eln. Csertán Károly alispán, tartott. \\ : ,
p. o. Dr. Mangin. | A békéltető bizottság a lefolyt év-
• Keszthelv:9—13 nap. L218, IL216, ben részint az iparos Begédek segélypéns-1IL 126, ptót s hon ny. 38. P. eln. Cser- tárának alapszabályai elkészité3e, — ré tán Károly, p. o. Dr. Mangin. aziut pedig a beérkezett panaszok elinté-
Tapoícza: 15—20 nap.L 410. II 325, zése tárgyéban 10 ülést tartott. III. 210, pótt hon. 80. Polg. eln. Csigó , Az ipartestület ügyforgalma a le-Pál, p. o. Dr Mangin. f&yt évben 342, — mig a továbbított hi-
Süraegh; 21 —27. nap. I. 290. DL 156 .vatalos levelek száma 197 volt IIL 198 pótt houv. 37 Polg. eln. Forintos j Az ipartestületi törzskönyvben nyíl-Kálmán, p. o. Dr. Mangin. 0 | Tán tartatott 370* iparos, melyből elbalá-Szent-Gróth 28—ápr.J. L 192, IL; jÜZi3i elköltözés, vagy iparának\' beszflo-
Grünhut Henrik. Halphen Mór, Dr Häuser talékalap az év folytában 2693 frt 31 k: János, lieimlér József, Juhász György, a nyugdijalap pedig 1199 frt 25 krral .Klein Itlés, Kürschner Ignácz, Lőwinger \\ gyarapodott értékpapírjainak kamatai Ignácz .Lo\'wy Adolf. Mascharizker Mór, által.
Nucsetz József, Plosszer Ignácz, Prager I A közgyűlés az igazgatóság és a fel-Béla. Rosenfeld Adolf, Rosenfeld József, ügyelő bizottság jelentését raegelégedés-Dr. Rothschild Jakab, Dr Itátz Kálmán, Seí veszi tudomásul, jóváhagyja a külön I>r. Schreyer Lajos, Scher« Albert, Scherz tartalékalapnak 42.500 forintra történt Richárd, Stern J. M., /Sómmer Sándor, felemelését, helyesli az 1500 frtnak a Sommer Ignácz, Dr. Szűkíts Nándor. Stir- \\ házak felvételi értékéből való leírását, az ling Sáudor. Unger Uilmann Elek, Vágner\' osztalékot részvényenkint negyvenöt frt-Károiy, Vidor Samu é? Wei-er J. C. szám- ban állapítja meg és a lefolyt 18S9 ik évi szerint 46 részvényes, kik 373 darab rész- ügyvitelre vonatkozólag ugy áz igazgató-vény: képviselnek. .választmány, mint a felügyelő bizottság-I. Elnöklő GeNei Gutmann Henrik nak a felmentvényt egyhangúlag meg-i\'_\'azí;atós4gi II-od elnök üdvözölve a meg-\' adja.
jelenteket, meleg szavakban emlékszik, IV. Következnek az alapszabíryok j i iy. patt. és hon\' meg az intézet szeretve tisztelt elnöke értelmében lelépő elnök és másodelnök, a ¦ János, p. o. Dr Háry István. Tóth Lajos úrról. kit\'hoiSMs és súlyos be- sorrend szerint kilépő 10 és időközben j Mindezekre nézve közös hadseregbeli tegség gátol abban,hfliiya^lnöki tisztet elhalt egy igazgató tanácsos, valamint a-elnök Bunyevácz Jaromircs. és kir. őrnagy betölthesse, és a jelenlevők általáuos három tagból álló felügyelő-bizottság he ¦ Avató tiszt Seydl József cs. és kir. főhad hflyeslése között azon Óhajái/ak ad kife- íyett ujak, esetleg azok isméti megvá-\' nagy. Honvédéin. Zhoraky Antal m. kir lasztása. honvéd őrnagy. Avató tiszt Farkas János
Elnök a szavazatszedö-bizottság tag- ( m. kir. honvéd főhadnagy, jniul Id. Fesselhofer József, Eisinger Heu-| Összegesitve Zalavármegye előállít:
126 .HL 95 pótt honv. 13. Polg. eln. Ko zári A. p. o. Dr. Mangin.
Zala-Egerszeg. sorozó járásia: ápr. 2—11. 1. 264, IL 211, III. 156, pótt. hon. 36. Polg. eln. Csertáo Károly, p. o. Dr. Mangin.
Zala-Egerszeg városra: ápr. 12. I. 50, II 53, III. 31. pótt s hon. 6. Polg eln. Csertán Károlv, p o. Dr. Mangin.
Pacsa: 13—18.1. 210 IL 215 ÜL 181 tpótt honv. 17. Polg. eln. Baranyay Ödön, j\'p. o. Dr. Háry litván m. tisztb. főorvos.
Mindezekre nézve közöshadseregbeli eicök: Strohmayer Károly cs. és kir.\'századod Avatótiszt Wastel József cs. és .kir. főhadnagy. Honvédelnök Weidínger Alajos m. kir. honí.édőrnagy. Avató tiszt Lenkey Fülöp m. kir honvéd főhadnagy.
Alsó-Lendva: Márcz. 18—26 napj. L 374, 11.311, III. 266, pótt honv. 42. Polg. eln. Hajós Mihály, p. o. Dr. Király Mór járás orvos.
Csáktornya: márci. 27—ápr. 2. napj. 1. 370, IL 273, III. 219, pótt s honv. 26. Polg.eln. Moloár Elek, p. o. Dr. Krasovecz Ignácz járásorvos.
Perlak: ápr. 3- II napj. L 258, II. 191, IIL 183. pótt és honv. 45. Polg. eln. Dr. Tuboly Gyula, p. o. Dr. Bőhm Sidney járás orvos.
Letenye ápr., 12—16 napj. I 249. II 178. III. 195. pótt s honv. 11. Polg. elo. Málics János, p. c. Dr. Hajós Sándor járás orvos.
Nova: ápr. 17—20 I 15G. II 130 III 9. Polg. eln. Dervarits
rik, Juh-ísz György, Grünhut Henrik, \'¦ Kanizsai járásra Rosenfeld Adolf, és Scherz Richárd urak^ti-KaaizTíavárosra : jelölvén ki, a közgyűlést a választás /far- Keszthely járásra
: Tapolcza _
jezést. vajha annak egészségi/állapota mi előbb jobbra fordulna {
Konstatálja hogy a részvényesek az alap-zabályok 52 § ában körülirt batiro zaiképes számban vannak jelen, a gyű lé*i metinyi\'ottnak iiyilvánitj¦*.
A jelen jegyzőkönyv hitelesítésére tárnára felfüggeszti. Nuc-etz József és Dr.\'Rothschild Jakab A szavazatszedö bizottság befejezvén Süm „ részvényes urakat kéri fel. ! működését a folytatólag megnyitott gyűlés Szent-Gróth _
II. Felolvastaiik az igazgatóságnak nek a bizo\'.tsá-: részéröi Fesselhofer József Z.-Egerszegi B -/ alatt csatolt jelfutése a lefolyt évi a következő eredméoyt jelenti. Zula-Egerszeg városra
.üzletről,ezzel kapcsolatban a felügyeló-bi-. Beadatolt összer-en 325 szavazat Paosa járásra " . zött^á-:nak jeleutése, mely tanúságot tesz\' Ebből nyeitk 3 évi időtartamra.1 Alsó Lendva „ -arról, hogy az évi ügy- és számvitel kellően mint igazgatóiági elnök Jaáki- Tóth Lajos Csáktornya . ellenóriztetett. hogy a szabályszerűen ve- 325, szavazatot mint igazgatósági IL elnök Perlak „
zet--it könyvek alapján ké-zült zármérleg Gelsei Gutmann Henrik 325 szavazatot Letenye „ a valódi helyzetnek megfelel, kérve ezek mint igazgatósági tagok 3 évi időtartamra: Nova
alapján, a lefolyt évi ügy és számvitelre i. Vidor Samu
vonatkozólag ugy a felügyelő bizottsái;, 2. Ebenspanger Leó
valamint az igazgatóválasztmány részére 3. Plosszer Ignácz
a felmentvény megadását. 4. S\'írling Sándor
III. A bemutatott zármérleg szerint 5 üeger Ullmanu Eek
az értékpapírok eladásánál származott 6. Gelsei Gutmann Vilin.
nyereményből 1500 forint az intézeti házak felvételi értékéből leiraltatott mig az igazgatósági jelentésben felsorolt indokoknál fogva a közgyűlés jóváhagyásának reményében 16,500 fórint a külön tartalékalapra helyeztetett vissza.
Ezek u\'án a mérleg u\'.olsó tételében kitüntetett
megadóztatott házbér -
jövedelem 5,194 frt 40 kr
f;rjek szivének minden dobbanása a csa-ládjoké, gyermekei s nejőKé valának, ad-dig a ledér s kaczér nők meg hiu élvvágyukat házon kívül és kétes hirü uracsok társaságában élesítették ki. A szerencsétlen megcsalatott férjeket pedig keserű bánatuk és kétségbeesésük az őrültségbe, az Öngyilkosságba és a mi még ezeknél is rosszabb : az erkölcsi elaljasodás legalsó fokára bfilj esztek.
Igy hát édes baráttóm láthatod mennyire igazságtalan vagy egyoldalú ité-le\'eddel, nézeteiddel. Remé:lem meggyőztelek Avagy élö példával is szolgáljak ? Í3e arra pem időm, sem terem nincs többé, majd jövőre. Addig is yedd fontolóra szerény soraimat és légy ezentúl igazságosabb és elnézőbb is egy kissé; az emberiség hibáit nem oly könnyű megváltoztatni, mint megitélnL
Inat híved: ELVIRA.
309
su;
293 273 27 L 24í 248 •2 16 207 204
zavazatot I
862 403 598 1025 681 \' 426 667 140 653 993 888 677 633 410
Összesen :
Weiss Manó S. Weiser József
9. Lówy Adolf
10. Sommer Ignácz egy évi időtartamra (sorsolás utján)
1 Ifjú Fesselhofer József 204 szavazatot,
mint választmányi póttagok: 1. Kürschner Ignácz 169 „
2 Sártory Oszkár 162 , 3. Scherz Richárd 118
mint felügyelő bizottsági tagok 1 évi időtartamra :
1. Heinder József 296 szavazatot
2. Juhász György 290 . „
3. Kug üjder Lajos 269 „
mint felügyelő-bizottsági pót\'ag: 1. Halphen Mór 95 B
mely eredmény tudomásul vétetik.
V. A tárgysorozat 5-ik pontját netáuí indítványok képezvén, elnöií felhívja a jelenlevőket esetieges indítványaik megtételére; — indítványtételre azonban ki sem jelentkezett, elnök a tárgysorozatot ííimeritettnek, a gyűlést befejezettnek jelenti ki.
Miről jelen jegyzőkönyv felvétetik és aláiratik. K. 111. f.
Gelsei kinn Henrik s-1.
Trípamser Gyola s
jejjyxö könyv veiül
Jelen jegyzőkönyv hiteléül:
ííiiesetíJözsefs-t Dr- Rotkliid Jakab ü
Ipartestületi közgyűlés.
Ke-tthely, febr. hi 1890.
A keszthelyi ipartestület ez évi rendes közgyűlése folyó évi február hó 9-én tartatott meg.
Luperszbek Sándor ipartestületi elnök a közgyűlés megnyitása alkalmából sajnálatának adott kifejezést, hogy a folyó hó 2 ik napjára egybehívott közgyűlés a tagok csekély számú megjelenése következtében megtartható nem volt Kijelenti ezután, hogy a mai napra egybehívott közgyűlés tekintet nélkül a megjelenők számára, az alapszabályok 11 -ik §-a értelmében jogérvényes határozatot hozand.
A
tartott
tetése következtében kitöröltetett 56 s igy az év végén maradt 314.
A segédekről vezetett nyilvántartás szerint az 1889-ik évben munkába állott 693 segéd; eltávozott 336, tényleg munkában ál! 357.
¦ A tanonczlajstromban nyilvántartott 303 tanoncz; felszabadult 48, szerződés felbontása következtében töröltetett 54, s igy az év végén maradt 201 tanoncz.
Munkakönyv kiállíttatott 68, ideiglenes igazolvány 6.
Ipartestüli tünk pénztári bevétele a lefolyt évben 562 frt 66 kr, az összes ki adás 417 frt 87 kr, s igy az 1890 ik évi pézntári maradvány 144 frt 79 krt tesz
Az ipartestületi könyvtár áll 662 kötet magyar, — 261 kötet német — s igy Összesen 923 kötet könyvből. A könyvtárt a lefolyt évben használta 41 tag, kik 2132 kötet könyvet vettek ki a könyvtárból átolvasás végett
A könyvtár-alap ez idő szerint 90 frt 4 krajezár készpénzzel rendelkezik.
A közgyűlés az évi jelentés tudomásul vétele után beterjesztett pénzt számadásokra vonatkozólag tett számvevői javaslat alapján Riersch József volt pénztárnoknak köszönetet szavazott s egyidejűleg megbizta az elöljáróságot hogy részére a felmentvényt adja meg.
A tisztújítás következőleg ment végbe:
EinÖkké újból Luperszbek Sándor, elöljáróság! rendes tagokká Buchberger Gusztáv, Fülöp Antal, Vehip Lajos, Zitterberth Kálmán, Oppel Károly. Scheiner Henrik, ids. Szabó János, Neu-werth Gábor, Hermán Lajos, Riersch József, Nagy István és Molnár Albert ; — póttagokká: Salamon János, ids. Pintér József, Farkas László, Neiger Károly, és Gerstl Károly választattak meg egyhangúlag.
Számvevőkké megválaszt attak : Stie-der Kálmán, Fizáry Alajos és Hofman Arnold.
Az 1890-ik évre beterjesztett költségelőirányzat melyszerint az évi bevétel 819 irt 79 kr, az összes kiadás 620 frt 33 kr, s igy a remélhető pénztári marad ráuy Í99 frt 46 krban állapitlatott meg, jóváhagyólag tudomásul vétetett
A közgyűlés végül megbizta az elöljáróságot, hogy a bucsu-vásárok eltörlése ügyében a kereskedelmi miniszterhez feliratot intézzan, s ezt pártolás czéljából á többi ipartestületekhez is megküldje
A közgyűlés befejezése után megtartott előljárósági ülésben alelnökké újból Nagy István, pénztárossá pedig Buchberger Gusztáv választattak meg egyhaogu-lag.
Az elöljáróság végül Uoterberger Ferencz arczképének leleplezésére febr. hó 22 ik napját tűzte ki.
Biret
— Beksics Gusztw orsz képviselő nr megjelenése Nagy-Kanizsán élénk tár sadalmi mozgalmat idézett elő. Febr 16-án a .Polgári Egylet\' dísztermében nagyszámú közönség előtt tartotta felolvasását .Városaink és hivatásukról". A száraznak élt felolvasást jóizü humorral, eredeti I-
pánra, Dr. Bentzik Ferencz az est. bőse Beksics Gusztávra, Leugyel Lajos Csertán Károly alispánra, Beksics Gusztár Nagy-Kanizsa felvirágzására és. .polgármesterünkre, majd a zalai hölgyekre és a Dunántúli közművelődési egylet, sikeres megalakulására, Csertán Károly Kanizsa hölgyeire, Simon Gábor a közös hadsereg és honvédségre, Hertelendy Béla szeretett képviselőnk Beksics nejére, Varga Lajos Herteiendyre Rapoch Gyula Radö-cza János egerszegkerületi képviselőre, Csertán Károiy Babochay polgármesterre és Lengyel főjegyzőre, Dr. Szűcs Miklós Beksicsre, Radocza János Kanizsaváros baladására, Tuboly Victor a következő versével thondott pobárkö-zöotést:
, -Midin Bnd»pestr"l A hirét mefbosták. Hogy felolvasni jBn Hoci&nk B e k¦ i ta G u az t á v.
Sxélrétaa, ír&nyb*a llent ennek jó hi.-e. 8 megvallom, orSmmel Jöttem én ia Ide.
S felolTuá.aa>& Szivemből Vívásom ; Hogy N»gy-K»,ni<ja,rft Még sohsior eljárjon 1
Pirtkdlfinbiég nélkQl Síire*.-íj leai látva, }
Kivált, h* mtjd itt leis A,királyi tábla,!
Városink érdekét Gondjába, ajánlom 1 Mell. tte, mint isokott Bátran tikra átálljon!
S mc: érette SDsetlan Ti»teletet érzünk, Tudom, hogy ha akar. Sokat tehet értcink!
Jelea pnblicxista És onaágoa kCret, É-ettank, kéuégteíeti. Hogy o sokat Uhet!
órt álljon ott, hol a Nyer,5 számot bnxxák, Éljen as eat hóae. Éljen Bekait* Ouixtivj
z 1889-ik évi márczius hó 10-én magyaros ötlSekkel fűszerezte, na^y o közgvüiés felolvasott jegyzököny- visottságot s tárgyához illő bő Unulmányt vének tudomásul vétele után Pöltz Pál tüntetett fel, folytonos élénksége, vonzó ipartestületi jegyző terjesztette be és ol-1 modora, érthető előadása fokozta a hatást vasta fel az ipartestület 1889-ik évi mü- és gyakori tetüzésayilvánitááokkal jutal-ködését feltűntető jelentést, melyből kö- maxtatott. Czélja egyébként az volt, hogy zöljük a következőket: a .Dunánt közművelődési egyletet" meg-Unterberger Ferencz. ki oly készt- alakitsa, illetőleg az érdeklődést felkeltse helyi ipartestü:eti tagok segélyezésére s miután Pécsett a férfiak kezdeménye-10.000 frtos alapítványt tett az 1889 ik zése folytán megbukott Nagy-Kanizaán a évi deczenber hó 22 én tartott rendkivüli hölgyek kezébe óhajtaná letenni, és a di-közgyülésben, az ipartestület disztagjáol caő eszmét sikeresiteniT E tekintetben választatott \' amint a hangulatot tanulmányoztuk, hozzá Az ipirossígédek segélypénztári- és fogunk lapunkban szólani. Az igen érde-önképzö egylete megalakult, alapszabályai kes felolvasás után 200 terítékű társas a békéltető bizottság által elkészittettvén, vacsora következett melyben hölgyeink jóváhagyás végett, a kereskedelemügyi m. közül is számosan vettek részt, A pohár kir. minisztériumhoz felterjesztettek. köszöntések hosszú sorát főispán ur kezdte Ipartestületünk belélctében korszak- meg ö Felsége a király és királyné jóié-alkotónak mondható ama nevezetes kö- tére mondott szörpigéjét állva hallgatta a rülményhogy Unterberger Ferencz, Készt- díszes közönség. Polgármesterünk a főis-
Közben Plibál Ferencz felolvasta Dr. W 1 a s s i c s Gyula mi vözlö táviratát A kedélyes mulatság éjfél után 3 óráig tartott, ekkor Bekfci ur többed magával az ugyanekkor ta^ tűzoltó egyleti mu\'atságot is megteS tette, valamint elölte való estén a Cifl thea estélyen is" részt vett és fiatakl két versét nagy hatás közt elszavaltay emlékezetes felolvasáson 4 országgyfij; képviselőt volt szerencsénk kö i ünkfceff üdvözölhetni jés pedig Beksics Gusztáv, Radocza János, Tarnóczy Gusztáv és\' Hertelendy Béla urakat. Szeretve tisztelt vendégünk Beksics ur kedden a déli vonattal távozott körünkből a legszebb emléket hagyva nálutik, viszont a városunk iránti érdeklődéseért határtalan tiszteletünk és szeretetünk zálogát vive magával. Kz alkalommal hazafi.is elismerést szavazunk a „Polgári Egylet"\' elnöke és választmányának, hogy e szép és mdÉftsztos ügyet felkarolva, társadalmi eleiünk nemesbítését ily sikerdusan előmozdította.
— Heti biztosok e héten a .Kisded ne velő Egyesület" mtwka 4-óvodája ban Scherz Seiina és Lesz ser Henríkné választmányi tag urnök.
— Gyászhír. Deutsch Samu régi iparos polgártársunk élete 73 dik évébeu febr. 18-án éjjel elhunyt. Temetése febr. 19-én délután nagy részvéttel történt bVke hamvain I-
— Gyásxhlr. Főtisztelendő Dolmányos Emil szt-Feréaczrendi atyaTaszent míklósi kerület lelkésze 71 éves korában febr. 19 én az Úrban elhunyt A dicsőül: Kis Kanizsaváros szülöttje tevén, általános tiszteletben részesült i Hosszabb .ideig Segesdí gvardián volt Az ö. v. í. :i !
— A nagy-kanizsai kereskedelmi és iparbank részvénytársulat 1889. mint 22-dik üzlet évi zárszámadását vettük, melyszerint mérlegszámlája 395.017 frt 81 krt\' veszteségi s nyereségi szám\'ája. 29.826 frt 29 . krt és évi forgalma 15.867,637 frt 77 krt tüntet fel. Az osztalék 6\'frt.
— Sajtópert indított Varga Lajos ügyvéd, a ,Zila" szerkesztője Seress Imre volt társszerkesztője ellen a szombathelyi sajtó bíróságnál, ez érdembea lapunk szerkesztője mint tanú febr. 18 án volt kihallgatva, természetesen a nyílttéri közlenié nyékért íelelősséget nem vállalt a biróság előtt sem.
— Dalestély. A nagy-kantzsai iparos ifjak dalárdájának első nyilvános fellépte febr. 15-én volt a .Polgári Egylet1" nagytermében. Már magában a jószándékot hazafias örömmel üdvözöltük e törekvő ifjúságtól, amint meghallottuk, hogy e téren is. cultiválják magokat; azonban a dalestén a szó szoros értelmében meg vol-timk lepve a dalok szabatos és lelkes előadása által. Méltán kiérdemelték a tapsvihart és közel ismerést, melyet mind-^i darab után arattak. Különös dicséret és elismerés illeti karnagy tanárukat Hock János kántor és polgáriskolai zenetanár urat ki fáradságét nem kiméivé aránylag rCvid idő alatt ily fényes sikert tudott
HCSZO.NKILENCZEDffi ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
FEBRUÁR 22-én.*
felmutatni. Az előadás végén jöttek Bek- többi sor 1 frt. 50 kr, páholy (6 személyre) sics Gu-ztáv, Hertelendy Bé\'a képviselők, Í2 frt, karzati ülőhely 1 frt. 50 kr., be-Babochay polgármester; Dr. Bentzik p )lg. lépti díj 1 fét. Jegyek előre válthatók egyl. elnök, Piihál közjegyző. Knáusz.isk. Práger Béla ur gyógyszertárában és este gondnok s mások .a tiszteletükre a 3 dik a pénztárnát. Az előadás iránti rendkivüli számú darabot készséggel ismételték. A érdeklődés kívánatossá teszi a jegyek mi-szép előadást táncz követte. Ügyes gon- nél előbbi megvásárlását, dolat volt a meghívó kis könyv alakbani — Névmagyarosítás. Augenfeld .kibocsátása, melyen nemcsak a programra Ödön nagy-kanizsai illetőségű soproni la-és íáuczrend. hanem két dalnak szövege kos vezetéknevét „Szemző "re magyarosi-is ke-ölve volt; óhajtjuk, hogy minden totta.
nyilvános feíléptök alkalmával hasonlóan — . j
cselekedjenek, hogy idővel csinos emlék- — 1 Tóth Ltjos t | Már mintegy kötetté nőjje ki magát, melyei miuden hozz! vo.ruak szokva, hogy a jó Öreg „L:-érdeke\'.t hosszú évek során át híven m-\'g jos bácsit" hosszan tartó szenvedésétől a fog őrizni. — Bevétel, ISI frt 45 kr, k;- halál megszabadítja, mégjg megdöbbenve adás 105 ff i 18 kr volt.«Lszerint a tiszta szemléltük a gyász lobogókat a „Polgári maradvány 76 frt 27 kr. mely összeghez Egylet" és takaróípénzöárak épületein felöltizéféseikkei járultak: Bubik-Nándor lengeni. A dicsőült a negyvenes években r 2 frttai, nsg. Hertelendy Béla, Dáuscba Nagy-Kanizsa város tevékeny főjegyzője Ottó. ifj Csemits Károíy, Lirheím Lajos, volt, ernyedetlen munkássá-a, igazság és KripáczS. urak egy-egy forinttal, to- szeretete és a közügyek lelkes előmozdi-vábbá: Miltényi Sándor ur 50 és Iliid tása ügyeiben\' óvató* ténykedése által László uralt 40 krral; a szíves felülfizetök köztiszteletet vívott ki magának. — A adományaikért egyenkint fogadják a ren- gyászba borult család, a takarékpénztár dezöségnek leghálásabb köszönetét. és az F.i^ő magyar biztosító társaság kü-
— Napi biztosok e héten a nép* lön külön adtak ki gyászjelentést, melyek konyhánál^febr. 23-áh Bettiheim Sa- igy hangzanak: Jaáki Tóth Mária és íimné, Fiscnel Jozéfin, 24 éa Lodofszky férje Hérics-Tóth János jogtudor, a sop-Ármintié, Weisz ¦ Zsigruondné, iíú-éu roni kir. törvényszék elnöke a maguk és Vuc.-kics Jáoosné, Hirschel Hedvig. 26 án gyermekeik: Lajos, Jenő és Jolán, vala-Samoely Henrikné, Karrschmaroff Olg?, mint rokonaik nevében mély fájdalomm ti 27-én Üannaberg Jakibné, \\Veisz Riza, jelentik forrói szeretett éáes atyja, ipja 28-án Scherz Albertné, Wajdits Irmi. és fogadó atyja, nagyatyjuk, illetve roko-márcz. 1 én Schmidt Frigyesné, Rosen- ónknak: Jíáki Tóth Lajos ügyvéd ur-feld Vilma. A nagy kanizsai takarék nak Zalamegye törvényhatósági bizottsága pénztár részéről a népkonyha segélye- és Nagy Kanizsa város képviselőtestületi zésére 50 Irtot adományoz tat ván. ezért tagjának, a nagy-kanizsai takarékpénztár köszönetét nyilvánítja az elnökség. Ugyan- igazgatósága elnökének s az első magyar picsák a népkonyhát Beksics Gusztáv, Ra- talános biztosító társaság nagy-kanizsaifö-yiocza János országgyűlési képviselők ügynöksége kép viselőjének f.évi februárhó febr. 17-én megyei, főispán, alispán és i 7. napján éjjeli 11 órakor, életének 74., Piinál Ferencz" urak kíséretében miután ügyvédkedésének 50. évében hosszas és Vidor Samuné elnöknőnél tisztelégtek súlyos szenvedés után történt gyászos el megtekintették és teljes elismerésüknek hunytáé A boldogultuak hűlt tetemei {. adtak méltó kifejezést. hó 19. napján d. u. fél 5 órakor fognak
— Nyilvános köszönet. Oroszváry \\ saját házában beszenteltetni, s a helybeli Gyula ügyvéd ur a nagy kanizsai önk. családi sírboltba örök nyugalomra té-tü/.o;tó egylet zenekaraniíf\' febr. 18 ki látni. Xz engesztelő szent-mise-áldozat f. mulatsága alkalmával 5 frtot sziveske- hó 20 napján d-e. 9 órakor fog a szent-dett adományozni melyért a zenekar Ferenczrendi Atyák helybeli temploma -köszöneté!, ny rlváuit ja. ban a Mindenhatónak bemutattatni. N.-
.— ÁUamiépület emeltetik 7.L- Kanizsán, 1890. febr. hó IS. napján. Aidá> rabban az akaoéiuiával szemben a tn kir. és béke - lebegjen sirja fölött! —« A államvasút uj állomásául. A palotakét mii-\' nagy-kanizsai takarékpénztár igazgató 1 íio négyszázezer forintbakerül; négy ut-\' sági mély fájdalommal jelenti szeretve cza vezet hozzá, ennélfogva az utazó tisztelt elnökénekj". hó 17-én hosszas közönségnek és kereskedelemnek igen szenvedés után tevékeny életének 74-dik kényelmes közlekedést eszközöl. j évében történt gyászos elhunytát. A meg-
—. Nyilvános köszönet. A oa<*y- boldognlt azintézetnek jelenleg egyedüli kanizsai takarékpénztár részvénytársulat inog éieiben volt alapitója, s az alapítás-igazgatóságától a helybeli „Kisdednevelö tói fogva az igazgatóság tagja és 21 év Egyesület" részére 20 frt segélyösszeg óia ügybuzgó elnöke volt -stb. — Az küldetvén a pírt fogó figyelemért kös/.ö- „Első magyar általános biztosító társa netéi nyilvánítja az eluökség- \'ság" nagy kanizsai főügynöksége riiély
— Csertán Károly alispán ur el--fájdalommal jelenti szeretve tisztelt fő-nöklete alatt febr. ,J5 én Nagy-Kanizsa- ügynökségi képviselőjének folyó hó 17-én. vár-js képviselőtestülete alakuló ülést, eletéuek 74 ik évében, hosszas szenvedés tartott, meiy jdkatominal felolvastatott a után lörtéut gyászos elhunytát sat — a legtöbb auói fizetők-, és a választott Temetése roppant részvéttel történt. A képviselők/névsora tudomásul vétetvén, gyászszertartásnál az iparos ifjúság meg-az alakulás kimondatott. A tisztújító köz- ható gyászéneket adott e|ő. mind a háznál, gyűlést alispán ür márczius 17-ére tü/.te mind a sírnál. A koporsón a következő feli ki. Tuboly Viktor indítványára ielkes él- ratu díszes koszorúk voltak: 1. Hálája jeléül jeuzés közt jegyzőkönyvi köszönet sza- lukey József. 2. Szeretetük jeléül, Inkey vaztatott alispáu ur megjelenése és álta- István és neje. 3. Szeretve tiszteli elnöké-iában ügy buzgalmáért. neka nagy-kanizsai takarékpénztár. 4. Az
— Húshagyó keddnek rendkívül elsö magyar általános biztosi Ló társaság n. kedvezett az időjárás; enyhe tavaszi idő kátfizsai föügynöksége kegyelete jeléül. 5. lévén, a város apraja-nagyja az utczákon Legrégibb feű barátnak, Németh János és sétált A helybeli önk. tűzoltó-egylet ze- családja. 6 Ti-szteletükjeléül, a herényi ura-uekara bohózatos körmenetet rendezett s dalmi tisztség. 7. Troykó család. 8. A oly annyira sikerült hogy mondhatni, mi- ré»\' hü barátnak, tisztelete és szeretete szerint az egész várost ¦megkaczagtatták. Jeiéü!\' gelsei Gutmann Henrik. 9. Szerető A zenekar tagjai asszonyruhába öltözköil- v^re\' a drága nagyagyának. 10. Tisztelete tek. Sikerüli volt áj medvetánczoltató, a feléül, a Társaskör. 11. Szeretett kar-kocsioa rakott purdésereg, egy tótasszony, társuknak,^ nagy-kanizsai ügyvédi kar. hátán csecsemőt czipelt ki újságot clva-jJ~- tisztelete jeléül, a Fesselhoffer sottEgy nagy táblát is hordoztak, melyen Csa|ád 13 Dr. Wajdits családja, és még tő az volt irá nagy hetükkel: Az influenzái kérdek szaiagnélküli koszorú. A temetést, kikergetése városunkból, másik oldalon!melv Hiid F. építő- és müköfaragó üz-meg jelentés, hogy este bál lesz. Valóban lettulajdonos első nagy-kanizsai temetke-sikerüit bohóc*kodás volt. | zési vállalata által rendeztetett, valóban
— Mégis jönnek a muszkák. Az ál \' megérdemelte teljes figyelmünket és c^ak-taláuosan táplált óhajnak megfelelő egyei\' aSvan dicséretére válik városunknak az műbarát közvetítése folytán Dimitri^^60 temetkezési vállalat.
Slaviansky D\'Agreneff 50 tagból álló vi-j — Tiszteletbeli vármegyei tiszt-lágbírü orosz daltársulata 1890. február vi-elök. A febr. havi törvényha-ósági köz-2S-án a polgári egylet nagytermében gyűlésen bejelentetett, hogy főispán ömél-hangver^enyt fog tartani, mely rendkívül tósága a mult évi decz. 17-én megtartott érdekes hangversenynek műsora a követ- általános tisztújítás alkalmából vármegyei kezö: L rész. 1. Ballada a XI. századból, tiszteletbeli tisztviselökül a következőket 2. Elrej\'.em a gyűrűmet, -talány -dal. 3,\' méltóztatott kinevezni, illetve, mint előbb Tied a szivem. Dal. 4. Almos vagyok, kinevezetteket újból megerősíteni: tisz-Dal, egy fiatal lány panasza. 5. Oh! sze teletbeli főjegyzőül: Hapty Károly me-retöm. Vig kardal. 6. Üdv neked, ókori gyei levéStárookot, Botfy Lajos megyei hynimis, karra alkalmazta Olga Slaviansky L aljegyzőt; tiszteletbeli főorvosul: dr. D Agreneff. II. rész (vallási dallamok) \'1. ¦ Szekeres József nagy-kanizsai közkórházi Cberubínok éneke, ugyneVezett császári főorvost, dr. Háry István zala-egerszegi, dal Bortnianskytói. 2. Hiába vándorblsz.\' dr. Beszedits Ede tapolczai, dr. Krasovecz Vallási hangverseny L. Malaschkintól. III.\' Ignácz csáktornyai járásorvost dr.Schreyer rész. I. Lefelé a Yolga-foiyón. Régi nép-j Lajos nagy-kanizsai gyakorlót orvost,
dáí. 2. Zöld mezőn, oh! zöld mezőn. Lyri-kai dal. 3. Mért adtok oly korán férjhez. Kis oroszországi dal. 4. Fenyővirág a hegyen. Sibériai népdal. 5. Ah Uchnem. Ha jos-dal. 6. Egy ifjú roegy a faluba. Táncz-daL Kezdete 8 órakor. A n. é.. közönség
dr. Fischer Ignácz sümeghi körorvost.
— Köszönetnyilvánítás. A nagykanizsai takarékpénztár részvénytársaság az iparos ifjúság önképző- és betegse gélyző egyletének czéljára 20 frtot szi k-dett adom myozni, melyért legháü
pontos megjelenésre kéretik, mert-az elő- sabb köszönetét fejezi ki a választmány, adas alatt az ajtók zárva tártainak. Be- — Az ipartestület húshagyó hétfője, lépti dijak: 1. sor 3 frt, 2. és 3*s. 2 frt, a Rég elmúlt az az idő, mikor az iparos
nemcsak azért élt\'hogy életét egyiknapról a másikra, áttengesse,, hanem a mellett I hogy szorgalmának sikerét is láthatta, sj méltányolt és tiszteit polgár volt, jutót tj arra is ideje és módja hogy nemcsak sa-J ját családja, rokonai és jobb ismerősei kÖ-| rében csinálhatott magának egy egy jó-napot, hanem farsang alkalmával fénye- j sebb mulatságokban is megjelenhetett. SÖt maga kórében is az úgynevezett ,lak mározások" neve alatt olyan mulatságokat szoktak rendezni amelyeken nemcsak nem átallották megjelenni a város előkelűb • férfiaí is, de megtiszteltetésnek tartottá* a meghívást. Mindez másként van maí demokratikus és egyenlőséges korszakunkban! És nem is vehetjük rosz néven ^mert megnehezedtek fölöttünk a sors kezei. Nem vehetjük, s nem is vesszük rosz néven ha mulatságainkon az uriosztálybeliek nem jelennek meg, hiszen ma már az ö uaiyíé-zük is nem annyira jókedvből, mint inkább csak hazafiaságból mulatuaK az annyi mindenféle jótékony czélra rendezett vigalmakon. S\'nem vehetjük rosz.néven saját szaktársaink nagy,részétől, sem ha saját magunk köre számára a legszerényebb módon rendezett vigilmakon sem jelennek meg, mert ue:n tehetik. Ez okból nem rendezett a testület már két farsan- j gon tánczvigalmat, hanem csak társas vacsorát, módot nyújtandó mégis a tagok-nak csekély kiadás mellett a barátságos? összejövetelre. Ilyen társas összejövetele volt a testületnek f. hó 17-én este sajár helyiségében, amelyen egy forintért illetve nejeikkel 1 frt. 50 krért minden jelenlevő ízletes ételek és jó bor mellett mulathatott s mulattak is fesztelenül s oly kedélyesen reggelig hogy a; viszonyokat nem ismerőd méltán azt hihette volna, hogy ezek valamennyié folyton tejben-vajbah úsznak. S ha volt valami ,ami az estélynek kiválósá-1 gából valamit ]e,von. az azon körülmény hogy az 500 tagot számláló testületből csak mintegy 50 tag, és 15 nő volt je-en. De ezen jelenlevők aztán félre is dobták a gondot, habár másnap újra elö is kellett venniök, s alig találkozik közülök, aki sajnálná, hogy részt vett A szónoklat nemiévén hivatása az iparosnak tehát nemis mondathattak oly nevezetes toasztok mim az arra hivatottabb körökben. Mindamellett a magyar szokás itt sem tagadta meg magát s bár szerényebb formában, az al kálómhoz illő beszédek mondattak. Első pohárköszöntőt az ipartestület jegyzője mondotta a királyra. S a másodikat a polgári egyletben Beksits Gusztáv képvi selö által tartott felolvasás viszhangjsként az iparososztály polgári hivatásáról. Harmadikat Schwartz A . .. kárpitos üzletvezető az össze tartásra. Majd ismét Földy Ferencz jegyző a nőkhöz a testületi eszme terjesztésére. Végre Muraközi Lajos alelnök köszönetet mondva a jelenlevőknek megjelenésükért s buzdításként az egyetértésre; Ezután megeredt a jókedv, s a négyszem czigány buzgó igyekezete mellett tartott reggel hai óráig amikor a leg-kitartóbb rész is a legjobb hangulatban s a viszoutiát^s reményében haza ment. felkelni. Földy Ferencz.
- Hamorisztlkns estély. Városunk közönsége bizonyára örömmel fogja venui azon bírt,-hogy Ollop Imre ura köz-kedveltségQ humorista az általános óh íjnak me^fe.elve, márczius dió 15-én a „Ca-íinő" nagytermében humoristikus estélyt rendez, melyre felhívjuk a közöi.ség figyelmét.
- Tánczmulatság. A helybeli kereskedő ifjak egy része f. hó 18-án a „Zöldfa ker: i" helyiségben szép látogatottságú zánkörü koszorúcskát rendezett, melyen az első négyest 40 pár tánczolta A rendezőség, mely igen tevékeny fiatal emberekből állt. méltán megérdemli az elismerést mely még fokozódott volaa, ha a vigalom feleslegét valamely jÓtékony-czélnak szentelik.
— Furcsa hírt közölnek velünk. Folyó hó 20-án egész Kanizsán nem ;volt 3o krajczáros „magyar* szövegű váltóür-lap kapható. A „magy." kir. fötőzsdében oda nyilatkoztak, hogy még a „rrragy." kír. adóhivatalban sem kapható t yen. Német váltó azonban mindenütt nagymeny-uyiségben volt a raktáron. Ilyen, körülmények közt a duiiántuli közművelődési egylet aligha fog Kanizsán létesülni.
— Thea estély. A „Cisinó" folyó hó 15. tartott thea-estélye az ezen idényen rendezett estélyek legsikerültebbje volt. Nagyszámú elegáns közönség, változat érdekes műsor, melyhez Beksics országgyűlési képviselő két saját szerzeményű költeménynek elszavalásával járult, feled-hetle\'nné teszik ezen estélyt A programm egyéb részét képezek: Hübsch Heléna bécsi k. a. gyönyörű zongora- és énekelö-adása; dr. Rotschild Samuné urnö érzelmes és rokojszenves magyar éneke; Ollop Imre ur humorisztikus coupletjei és végül Weisz Róza k. a. által zseniálisan előadott „Bál után" czimü monológ. A táncz egész reggelig tartott
— Eljegyzés. A nagy-kanizsai határban fekvő mezei malom bérlője, a jÓ \'hírnévnek örvendő kedélyes Csuha Illés, szép és kedves Mariska leányát, Szabó
Lajos kis-bajomi molnármester jegyezte el, sziv frigyük ne szakadjon.
— Szépül az Arany János utcza Ugyanis a Matasícs-féle ház sarok telkén Neumann Samu szép igyekezetü kőfaragó mester díszes műtelepet létesít nemcsak a kerítést, de a járdát is jő karba hozza, az Arany János utczai oldalon 18 ölnyi hosszúságban.
— Megyei r. h. A zala egerszegi Égyvédi kamara területén 189 ügyvéd van. ^Agy-Kanizsán 38. — Letenyei kántortanítónak Kovács Sándor raarczaiü\' tanító, választatott meg.-— Letenyén „Társas! kör" alakult ünnepélyes megnyitása márcz 1 én lesz. — A pacsai tánczmulatság jövedelme 112 frt a szegények közt kiosztatott — A bor ára megyénkben emelkedik.— A keszthelyi népiskolák 1730 frt államsegélyben részesültek. — Vámbéry Ármin a nyáron jő Keszthelyre felolvasást tartani. —. Ilire van, hogy a nem rég elhunyt P-magyaródi plébános hagyatéka meglopatott
— Hazai r. h. Japáni főcousulunk Kreitner Béla Bpesten időzik. — Az influenza Budapesten megszűnt. — Markovié* .Ilka művésznőnk a zeneakadémia énektanárául meghivatott. — Febr. 20-án volt 100 éve, hogy a magyar szent korona Bécsből lehozatván, állandóan Budapesten helyeztetett el. — Csepreghy Lajos nemz. szinházi ny. titkár agyonlőtte magát — Bíaasay íSámuel nagyérdemű polibisf or febr. I4-én volt 90 éves. — Debreczennek kir. táblát kérő küldöttsége 150 tagbői állt. — Az orosz daimüvészek Aradon megkoszorúzták a vértanuk szobrát. — A csángóegylet vagyona 52.200 frt —& A bpesti egyetemenjogászati tanfolyam nyittatott — A lánczhid leszakadását jósolják.
— Külföldi r. h. A szerb király egy orosz herczegnővel eljegyeztetett, az esküvő 1894-ben lesz, ha lesz. — Szerb dunagözhajózásí társu\'at alakult — Uj spanyolrend lépett életbe „Milita de Maria Krisztina" czimen. - - A zaozibári zultán meghalt — Krajnában éhinség uralg. — A czárnak 50 millió hectár földbirtoka van, körülbelül akkora, mint Magyarország. — A pipa fivére Pecci József biborook meghalt.— A prágai Huszem-lékre 40 e?er frt gyűlt be. — A párisi világtárlat sorsjátékának főnyereményét egy elsassi szövőgyáros nyerte meg.
jxrylittór*)
Mindazoknak az igen tisztelt hatóságoknak, testületeknek, egyleteknek és egyesek ek. a kik jelejt hetetlen atyánk Jaáki Tóth Lajos ur végső tisztessége megadásához személyes megje lenesükkel, koszorúval, jogattal. részvevő izenettel járulni s bánatunkban valf> oszt&kozám kat nyilvánítani méltóztattak, a polgári elismeréstől mélyen meghatottan hálás köszönetet rebeg a jájdalomba borult
Hérics-Tötf] család.
felelőigAget
. Szülőknek figyelmébe.
Egy gazdatiszt, ki már mint nevelő nagyobb urí házaknál alkalmazva volt, a föntebbi szakmábau alkalmazást keres. Mint müveit ember nagyobb snlyt fektet jobb bánásmódra, mint anyagi jövedelemre. Ajánlatok Főtisztelendő Keller Ferencz plébános nrhoz Bánok-Szt.-Györgyre-- inté-zendók. 3839
Ki nyert?
Húzás febr. 15-én.
Bécs: Grácz:
G7. 54.
56.
67.
Szerk. üzenet.
— V. SEombxih-ly. A l*p küldése ir.iat intézkedtünk.
— S«. L. Gy. Stép költeményét kö*ö!jük.
— P. Legnagyobb réiivéud vitultétünk.
— Sp. 3. F«lbMsoálj ik
— Sx. A Kffixöaeuel vettük & kimutatta. Az igért«t Tfrjak.
— S. k k. Megkxptak.
— D. ti. JÖvŐ ssimtinkra vaunk kény-teleo-k aa.Iuzta.Di.\'
— „Caimbfclu m-h ingok" gran^ék a köziéire.
— „Tárásakor" némi javitAit ig-ényet a arra méltd is.
— S. Gy. Tiszteletteljes kőaaönet. Jövőre ia bi>*!omma! kérjük.
— R L Rendbe hoztak.
Báli selyemszövetek.
Hetorje 60 krtól 6 frt 35 krig : körülbelül 650 minőségben) szállít egéVz rabiknak v&létb&r-mely- mencynégben Henneberg G. gyiri. tiktár k (cs. kir. ndr. scillilá ZQrricb.) Minták postafordultára!. Levelekre 10 krros bélyeg ragaiEtaudó. \' A
Felelősszerkesztö és kiadó: BATOBFI LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
6740 érk. 1889. október lő-éu.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy az újlaki árvátár képviseletében Dr. Tuboly Gyula m. t. alügyész vhajtatónak Csöndör János végrehajtást szenvedő uj-laki lakos elleni 100 frt töke. 1877 évi január hó 1-sö napjától járó 7% kamatai, 33 frt 30 kr. per, 6 frt 95 kr. végrebajás-kérelmi. 9 frt 50 kr. korábbi árveréskérelmi, 6 frt 65 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyéan a fentnevezett kir. tszék texü-let&pír\'tartozó az újlaki 1. sztjkvben \\ j 1. hrsz a. \'/a részben Csöndör János és a/3 részben Csöndör Gábor tulajdonául bejegyzett 426 frtra becsült ingatlan és rajta levő ház az 1881. évi 60. t.-cz. 156 § ának d) pontja alapján 1890. \'évi Hár-czlus hó 8-án d. e. 10 órakor Újlak község hazánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánok tartoznak a becsár 10°/o-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítva 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától járó 6% kamattal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1839*. évi deczemb. hó 14. napján. Gr HUGONNAY. 3836. kirendelt kir. tvszéki biró.
_______rzss^i_
\'a ki nem tudja,
hogy i a .sok hirdetett - pvMjyszor közül ... njí-lvií: felelne meg leginkább t..-t.-p;<V- ; *. -hz kén,- :i/..:ti,.-,[-it^jJjM-hpcn Ricíírr^áj /kiaöóintfzetétöl Lipcseben, - á képekké -lhi;,!t^ („A Bctetjbarál" czimű - kiiayvecsfc«z. A hozza T.t-itwtt hnl.-iiratoli bizoayiijük. hotry a iisn-skóbcn tojrlnlt jó -tanácsok követési\' !ilt.nl. rn-tn sak czren-nip^-ezren ^elkerülték a haszoitt;iI:>ii J éiizkiadást, kanéin még a vágyva-vágyclt^^
gyógyulást
•ngyci
Varazsd-topliczai
kénes fflrdŐbén 1 só-számú nagyvendéglŐ folyó évi márczius 1-től bérbe adatik. E/.en 1-só számú nagyvendéglóuek van nagy kávéháza két tekeasz tállal, nagy étterme van nagy jégverme és kiterjedett konyhakertje.
Vendéglős tartozik az aradalomnak csupán a bormérési jogért bért fizetni az egész helyiségeket p«Üg bér nélkül birja,
Regáléjog még folyó évi janícs végével lesz megváltva azért a vendéglős folyó évi július J-jétŐI a,helyiségekért nem fizet semmit, azonban kötelezve lesz a vendégek pontos udvarlására, jó ételek és italok kiszolgáltatására.
Ki ezen I-sö számú nagyvendéglót bérbe venni óhajtja, \' ajánlatai legkésőbb folyó évi márczius végéig nyújtsa bé a zágrtbbi fő-székesegyházi káptalan uradalmak igazgitóságáboz Zigrábban. Eaptol 27. szám.
A zágrábbi fó-székesegyházi káptalan uradalmak igazgatósága.
3334
HUSZONKILENCZEDK ÉVFOLYAM
KÖZLÖNY
FEBBUÁK 22-én.
33749/89. sz.
Pályázati felhívás.
Vásvármegye törvényhatóságánál megüresedett 10 közigazgatási gyakornoki állásra, mely-lyel 300 frt évi fizetés és 40 frt lakbér illetmény van egybekötve, ezennel pályázat hirdettetik. "
Pályázni kívánók felhivatnak, hogy az 1883. évi L t. cz. által előszabott minősitvéiryök igazolását tartalmazó okiratokkal felszerelve és szabályszerű béiyeggel ellátott kérvényeiket folyó évi márezius 10-ig alulírottnál nyújtsák be.
Szombathely, 1890. február 7-én.
RKISZIG EDE
alispán.
ASOULAC-I APATSA.G ( Franczia-OrsiAff)
Dom UAUCELOXNE, prior / Főtisztelendő Benedek rendi atyái
FOG VIZE- FOGPORA FOGPASTÁJA
2 AHÁNY ÉHEM : Bsússel 1880, London. 1884
Feltaláltatott í AifA 11c *voc BOTO3ATJD PÉTER lO/O pnsr állal
« A főtisztelendő benedekrendi atyák fog vizének !:aaznalata. naponkint néhány cseppet vízbe véve, megakadályozza és pyógritja a fu^ak odvs&s&eat melyeknek fehérséget és szilárdságot kölcsönöz, a mennyiben a foghuat I crÜMtfVtfilj(*uH Cgértségesw változtatja, a Szolgaíatot teszünk tehát ol Valiinknak, lidön Ökutjezeii régi <-s practictu kéozitmények-; figyeJnwztetjük, melyek a legjobb gyógyírt és ti fogfájás elleni egyedüli óvszert- képezik. »
Voxrrü)tyn61c üLuUÍI« BOKDEacI
Gyógyszertár psERHOFER J.-féle m*3SZLL**-. I
Bécsben K-7"-> .- ____tMM — m^érdemlik. mirai #
Víir-f íc-fT+l\'fn lar.í1or*<3nlz- ««15tt *ÍTet«m«l labdacsok nere alatt; ez utóbbi Deret teljes joggal megérdemlik, mivel V ertlSZLlLU ItiUUttt-OUH csakugyan alig létezik betegség, melyben a labdacsok csodia batásakat exeraxereaen be nem bizonyitottik volna. A legmakacsabb esetekben minden egyébsiar likertelenQI alkalmaztatott, ezen labdacsok izam talán Btor i ¦ a legrövidebb idő alatt gyógynlist eredményeztek, 1 dobói 15 labdacicssJ 21 kr. 1 tekercs 8 dobozzal 1 frt 5 kr. b érmeatetleo atánTélküldeméoy 1 frt 10 kr.
A pénzösszeg előleges beküldése mellett pőitamentes itkűldéssd kerttl : 1 tekercs labdacs 1 irt 25 kr. 2 tekercs\' 2 fr\' : 30 kr; 3 tekercs S frt 35 kr; 4 tekercs 4 frt 40 kr ; 5 tekercs 5 frt 20 kr; 10 tekercs » frt 20 kr. Kevesebbet miot egy teker-; eset aiétkttlieni nem lehet.
Kéretik, hogy csakis Pserhofer J. vértisztitó piluláit kérjenek,-
gSJflP"" mert valódiaknak csak azok a labdacsok tekinthetők, melyek utasítása J. Pserhofer neve ¦ aláírásával van ellátva s melyek a dobpzfedelén ugyanazon névaláírást hordják veres írásban
Pserhofer J.-lől évek óta eliamerr - ¦—- »
mint a legbízto iagyon idült
___ bármiféle
aebek atb. ellen is.
Fagybalzsam
fagybajok ellen, valamid -t 1 tégely 40 kr. Bérmentes^ küldesse! 65 kr-__
inaKerpor ss k?., portóa-utei kaid
,„ allea 1 dobot désael -60 kr.
1 Öreg 60 kr.
Amerikai köszvény-kenőes \'^.".""S
rheumis.ora b.iel. mt»»«re»ti« «\' ""tP"1 ,lle° 120 k\'-— ,, .--í5 1 _ Ker dobos 50 kr. Ber-
Lab zzadas elleni por. my„„, midé..»i 75 kr.
> 7=;—í--. j ~~ "biztoi i.or otrolyviíny.k ollóul
* UOlyVabalZSam, « kr. Borm.Ltej-kr.ldéu.l
65 krajciar.___.--:-- \'
^—;-; „«l,\'prig»i raoppek) megromlott ryomor.
Prágai CSep peK„,„ ,mé..tS. miodeoDomO »ltest-b.jok ellep, kitűnő hizia.T 1 ttvogoo 22 kr.
Angol csodabalzsam,
kii
\'Tannoehinin hajktmőosiSSÍr\',/».í"Stl
legjobbnak ismert hajnCreaztő arer elismerve orvosok által-Egy elegánsan kiállított dobos 2 frt.
Egyetemes kenőcs s.rr?ÍL&\'6lJ&:^ $>
fekélyek ót mindennemű daganatok ellen, időszaki f«ltori»« Libfekelyek, korómméreg, sebek, emlSgyalladáai ós ll: ...... 3j(
bajok ellen sokizoroaan jónak bizonyult. Egy tégely 50 kr Bérment.s küldéaael 75 kr. «\\
---|)
Egyetemes tisztitó-só \\S^%LSS**
megzavart eméaztésnél, fejfijisnil, azédülésnél, gyonorgörcsnél, aranyeres bajban, dugaliibao. Fgy csomag 1 frt.
1 üvegcse ÓO k t Qvercae 12 kr.
Ezoo itt „ei»o,e..tt ké.ri.éér.y.koo kirtl « O.rtrík l.pokbu hirdet..! _b.l. í. külföldi jjónkUSnl.,....,.!
r.ktí.-o SSnák . ..íttli. k...l«ber. ».» 1«TÓ oikkokrol k Tio.tr» po.t.ku í. olo.ío joodo.kodr. loeod
Postai szétküldések gyorsan fogamtusittatnak a pé\'nz előleges keWldese mellett vagy utánvéttel. Á pda előleges beküldése leghelyesebben (poslautalványnyal) a portó oksCbbá tételét eszközh mint utánvéttel. 5761
Az 1SS9. Párisi világ-kiállitáxoii arany érem-3J43-mel kitiintelve
„E G Y E T É R T É S"
TTUszonnegvscillí: évfolyam.
LEGNAGYOBB POLITIKAI NAPILAP.
Megjelen minden nap, tehát hétjön és ünnepek után is. ELéFIZETÍSI ÁRA:
Egy hónapra . Három hónapra
1 frt 80 kr. | Hat hónapra 5 — — J Egész évre
Előfizetések birmily naptól kezdve teljesíthetők s legcélszerűbben posta utalványnyal Budapestre, az .Egyetértés* kiadóhivatalába (Kecskeméti-utcza 6. az.j küldendők. 3788
O OOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOO +Hr+++++++++++X
o o o
0
o o o o c o
Q
o o ? o o o o o o ? o o o
Q
o o
"3*440. 1890
Pályázati hirdetmény,
Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú városban a városi rendőrkapitányi állásra, melylyel évi 1200 frt javadalmazás jár, pályázat hirdettetik.
Felhivatnak mindazok, kik a fenti állásra pályázni kivannak, hogy szabályszerű bélyeggel ellátott és az 1883. évi I-sö tórv. czikkben meghatározott képesítettségüket igazoló okmányokkal felszerelendő kérvényüket folyó évi márezius hó 10-ig, a mennyiben szolgálatban vannak, előljáró hatóságuk utján, különben pedig közvetlenül Zalavármegye főispánja Svastits Benó ur ő méltóságához intézve, O alulírotthoz nyújtsák be, mert a később beérkezett folyamodványok nem fognak figyelembe vétetni.
O Q O O
o
o -o o o o
O 3833
o
OOOOOOOOOOOOOOQOGOOQOOOOOOOq
Zala-Egerszeg, 1890. február 15-én.
Csertán Károly
Zalavármegye alispánja.
o
o, o > O i
§ o o o
ol
o
o !
o
o
O i
Or
8
g;
O O
o o o o o ? o ? o o o o 5 o n
o o o
483, 744, 745,771 13.G25. szám. 1889.
Árvefési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. cz. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a n.-kanizsaik.jbiróság 333, 334.303/1890. 483, 13 625/1889. sz.végzései által Kohn és Fa\'nta czég, Schwarz- Ignácz, Keiner Adolf és P. LaaVaUer és fia czég javára Kohn Gyuláné nagy kanizsai lakos ellen 224 frt 7G kr, 350 frt, 91 írt 36 kr, 1400 frt és 50 frt 55 kr tőkék, ezeknek megitclt 6°/0 kamatai és eddig ösz-sze?t\'n 103 frt 99 kr perköltség követelés erejéig\' elrendelt biztosítási végrehajtás alkalmával bíróilag le é.s felülfoglalt és 1303 frt 75 krra becsült norinberfii áruk, Dói kalapok, bolti ályáuyuk, szobabútorok s egyebekből álló ingóságok nyilvános árverés ulján eladatnak.
Mely árverésnek a fenti" s.í. kiküldést rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis N.-Kanizsán az alperes bolti- és lakhelyiségében leendő eszközlésére 1890-ik év február hó 26-ik napjának délelőtti 9 órája határidőül tüzelik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1SS1. évi IX t cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet igérönek becsáron alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t, cz. 108. §-ában megállapított feltétnek szerint lesz kifizetendő.
Kelt N.-Kanizsán, 1890-ik évi feb-m:ír hó 15. napján.
FÁBIÁN FEREN0Z
3837 kír. bírósági végrehajó.
**************
317. 1890. f>
Pályázati hirdetmény.
Zalavármegye árvaszékénél a gyámpénztári tartalékalap kamatjövedelmének terhére évi 600 frt fizetéssel és 200 frt lakpénzzel egy főispáni kinevezéssel betöltendő ideiglenes aljegyzői állásra^ pá-lyázat hirdettetik.
Felhivatnak mindazok, kik a fenti állásra pályázni kivannak, hogy szabályszerű bélyeggel ellátott, életkorukat, erkölcsi magaviseletüket, eddigi alkalmaztatásukat, igazoló és képesítettségükre vonatkozólag az 1883. I. t. cz. rendelkezé-sének-^megfelelőleg hiteles okmányokkal felszerelt pályázati kérvényüket folyó évi márezius hó 10-ig, a mennyiben szolgálatban vannak, előljáró hatóságuk utján, különben pedig közvetlenül Zalavármegye főispánja Svastits Benó ur ő méltóságához intézve, alulírotthoz nyújtsák be, mert a később beérkezett folyamodványok nem fognak figyelembe vétetni.
Zala-Egerszeg, 1890. február hó lő-én.
3832
Csertár.; Karoly s. k.
Zalavármegye alispánja.
Wíjdits József könvTnyomdájiból Nagy-Kanizsán.