Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.84 MB
2009-11-27 14:50:17
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
952
5610
Rövid leírás | Teljes leírás (273.94 KB)

Zalai Közlöny 1890 014-017. szám április

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
29. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1890. április 5-éu.
ElSfísetiaiúr
Egyes txin 10 fcr.
HI ED ETÉS EK S biiiboi peti [sorban 7, misodjzor minden további torért 5 kr.
NYILTTÉRBEN
t toronként 10 kiírt vél-!nek fel. Kincitári illeték minden eRyp» nrdetéiírt 30 kr fiieiendö.
Hnszopkilenczedfk évfofyam
i
ZALAI lOZLONY.
A lap stellemi restét ill-iö fcüj lemények a izerke-itöséebez. íjagi részét illető közleménye pedig a ki& löhivatalh\'íí bérmeu-.v .ntézendSk : A* a!7ll-K anizsán takarékpénztári-;pQIet.
Bérmeutfctleu levelek nem fogad
Kéziratok vissza nem küldetnek
"| a nagykanizsai .Keresked\'elmi Iparbank*, a ,n.-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet", a nagy-kanizsai kisdedoevelö egyesület* nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a nagykanizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápintézetá.", a nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet*
a ,soproni kereske-
HETEN
/ delmi iparkamara" nagy-kanizsai kül választmányának hivatalos lapja.
YSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ\'VEGYES TARTALMÚ HETILAP-
ElöíizetésKSelhivás
„ZALAI KÖZLÖNY" tH&O. évi II. negyedére.
Jelen számunkkal a második évnegyed megkezdéséhez érvén, tisztelettel felkérjük mindazokat, kikuek a mnlt számmal előfizetősök lejárt, hogy azt mieiőbb megújítani szíveskedjenek, hogy a lap repdes küldésében fennakadás ne történjék. Ujonan belépő előfizetőinket is bizalommal felkérjük,hogy megrendeléseiket idejekorán megtenni kegyeskedjeuek. Ál tálában kérjük lapunk t. barátait a további pártolásra és lapunk terjesztésére.
Előfizetési ár:
1690. é. ápr.—jun. évnegyedre I frt 25 kr „ , , — szept félévre 2 „ 50. » , , , —decz. végéig\' 3 , 75 „ Mely ősszegnek postautalványon
történő beküldése a legczélszerübb.
Hazafias tisztelettel
SzBrk. és kiadóhivatal-
Húsvét napján.
Már ing azon hatalmas épület, melynek a nagy trójai hós, a kegyeletes Aeneas veté meg .alapját. Az ó-kor utolsó állama is közéig a végbukáshoz, népe elaljasodott, a becsület, serény kihalt sziveikből, a büa oltárára hordák áldozataikat, elha-gyák isteneiket s embert imádtak az igaz Isten helyett.
Ezen általános elfajultság korában jelent meg a nagy reformátor, a látnokok által jövendett Messiás, a világ Megváltója, ki lehozta, mint az ókori Prometheus az égból a tüzet az emberekbe, hogy megtisztítsa a világot; eszméket csepegtetett ő az emberek szivébe, melyeket még nem hirdetett száj, fenségeseket, minők a nap, hűid s csilfágok, ta-
nokat, melyek messze túlszárnyalják az ó-kor minden bölcsészeti rendszerét Izrael népe teljesülni látá reményeit, a próféták által jövendölt Megváltó megszületett, ük azt hívék, hogy Krisztus urunk kezébe ragadva a választott nép zászlaját, szabadságát fogja visszaküzden: s el fogja foglalni királyi székét s Dávid és Salamon fénykorát fogja visszavarázsolni.
De Ók tévédének, Krisztus, a szeretet prófétája, Júdea nemzetiségéből jött világra, nem csupán Júdea fiaiért, hanem az egész világért ; szabaditóyO mert széttörte a bilift-cseket, melyek az emberiséget a bün-boz^-íánczolták, áttörte azou emberi erő által áttör hetetlen, válaszfalat, mely az emberiséget végczéljától eí-választá. Széttiporta a csábító kigyó fejét, Lucifer hatalmát megtörő, s a sötétség szelleme megszűnt uralkodni a világosság szelleme íölőtt. Júdeában kelt fel a nap, — jótékony fényt árasztva szét; villágosságot, mely fényt áraszta a világegyetem minden pontjára; fáklyát lobogtatott U magasan, nem azért, hogy gyújtson, hauem, hogy terjeszsze a világosságul; enyhe zephyr vala, mely tisztítja a levegőt, nem dühöngő orkán, mely rombolás...