Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.41 MB
2009-11-27 14:51:24
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
633
4962
Rövid leírás | Teljes leírás (353.2 KB)

Zalai Közlöny 1890 018-022. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
29. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1890. m<yos 34n,
18-1K azam
Huszopkilenczedlk évfolyam
Klöfizetés-i ár.
esi" *W» • • ¦ 5 írt--
fii érra . . . . I írt 50 kr. «Ta*évffl ... 1 Íri25 kr Ed.) s* uáa 10 kr.
H IEDETÉ8EK -¦ basáboi petittorban 7, másodiz->r l» • minden to rabbi torért á kr. KYIITTÉRBEK
p«tit torosként 10 krért Tét-ln«k fel, Kincstári illetik minden hirdstéiért 30 kr nietendS
_L
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap sioüemi recasse UtetS \' imények a szerkesztőséghez, agi részét illető közlemények! pedig a kiadóhivatalai* bertnentiej intéxendŐk : X agy-K. anixsá n takarékpénztári-épület.
BérroentHlei
levelek nem fogad-iiitak el.
Kéziratok vissza neta küldetnek
~A nagy kanizsai „Kereskedelmi Iparbank\', a ,n.-kanizsai Önkéntes tűzoltó-egylet\', a nagy-kanizsai kisdedueveló egyesület" & „nagy-kanizsai keresztény jótékony nóegylet^^nagy-kanizsai izr. jótékony nóegyiet", a .szegények tápintézete", a nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet"\', a ,soproni kereske-
* A delmi iparkamara" nagv-kanizsai kttlválasztmányának hivatalos lapja.
HETEN KINT EGYSZEffsZQMBÁTON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A nagykanizsai .Kisdedneveiő Egyesület* köréből.
Tekintetes tBzgvaléal
A. XV-dik évi sxokisb* vett elnöki jelentést a következőkben van szerencsénk előterjeszteni:
A, lefolyt 1889-dik év egyesületünk életében merész növekvést! volt, amennyiben májas 1-én a III-dik óvoda\'Kis-Kanizíán, — decz. 1-én pedig a IV-ik óvoda Atilla-ut-czft) városrészben \'megnyittatott, amott 30, emitt 50 krajezáros havi díjfizetés, mindkét helyen 30 — 30 szegény gyermek díjtalan felvétele mellett! Mind a két helyen a kezdet nehézségeivel küzdvén, a választmány act határozta, hogy még egy évre próbaévül meghosszabbíttat!k a jelen állapot s tüzetes jelentést az eredmény és tapasztalatról csak ezután adhatni. A tényleges intézkedést a jóakarat és kötelességérzet elég hiven mutatja és tanúsítja.
Nagy-Kanizsa vár os tanácsa és v képviselőtestülete hálára kötelező figyelem- és pártfogásra méltatja egyesületünket, amennyiben 3 óvodánkat évi segélyben részesíti, sót kilátásba helyező, hogy IV-ik ovo-. dánkat is a jövő évre hasonló segélyben részesitendi.
Tartott az egyesület 9 választmányi, 6 igazgatósági ülést 123 ügyszámmal; vagyis az egyesület keletkezése óta 19 közgyűlést, 91 választmányi és 59 igazgatósági, Ösz-szesen 169 ülést, a mai tehát 170-dik.
Közegészségügy mind a három óvodában kielégítő volt. Az Atilla-utczai IV-dik óvodában azonban a kisdedek közt scharlacb terjedése észleltetvén a városi orvos által és épen jelentésünk írásakor záratott be hatóságilag, a járvány terjedéséhez képest egyelőre 14 napra, vagyis ápril 17-től kezdve e hó végéig. A
helyiség desiníiciálására a kellő intézkedések megtétettek.
Egyesületi tagok létszáma: Tiszteletbeli 8, alapító 20, rendes 105, és pártoló 39, összesen 172. Ujabban alapító tagjai lőnek Báró Hornig\'\'Károly megyés Püspök ur és néhai gelseí Gutmann Henrik or 100 — 100 frt befizetett összeggel.
Kisdedek létszáma a kővetkező: 1889. éTi aog.-tól 1890. évi már-czius végéig beiratkozva volt a Ná-dor-ntezai központi óvodában 64 fiu, 53 leány, Összesen 117; díjmentes 1 4 fiu, 13 leány, összesen 27. Együtt: 144.
Az> Arany János-utczaiban: 20 fin, 23 leány, összesen: 43;.díjmentes fiu 22, leány 25, összesen 47. Együtt: 90.
Kts-Kanizsán: 28 fiu, 14 leány, összesen 42; díjmentes 14 fiu, 16 leány, összesen 30. Együtt: 72.
Atilla-utczai óvodában 1889. decz. 1-től 1890. évi márczius végéig 18 fiu, 10 leány, össz...