Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.08 MB
2009-11-27 14:52:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1014
4238
Rövid leírás | Teljes leírás (275.85 KB)

Zalai Közlöny 1890 023-026. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
29. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

14GY-KAMZSA. 1890. jonius 7-én.
23-ln sasaim
Hnszonkilenczedlk évfolyam
E lefizetési ár : I legész évre . . . 5 frt - -|fél évre . . . . 2 frt 50 kr.\' ¦\'gyrdrr.-i\' . . .1 frt25 kr
Egyns izín 10 kr.
EIRDET ÉS-fiit, Lisábos p tiisorbatf7, raánodíZ" • minden tovaiibí serért n kV
NYIL7TERBEN
-li: .oronkéiil 10 krén vét-tnekl l. Kiuctari iiVték minden egy<"i íim:ries-rt 30 kr fizetondS.
ZALAIKÖZtOHY
i
A lap ize i réssét illető közlemények a szerke-ttSséglicz l«i)Y*g\' részvt illeti! közleménvek [pedig a..:. hnr. bérmeu:r«
. iniézeucök :
takartkpéuzlári-\'pQiet.
BérmeuUtlen levelek nem fog&d-i«mak el.
Kéziratok vistzt nem küldetnek
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparban**, a „n.- anizsai Önkéntes tüzoltó-egyltt*, a nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület"," <¦ .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápintézete", a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmá-
nyának hivatalos lapja.
HETENKIMT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A ker. jótékony nőegylet köréből. Tisztelt közgyűlés!
Ismét, egy egyleti év folyt le; ba röviden akarnánk jellemezni ez óv. törtécetét, a cseude3 és zajtalan működés évének mondhatnók, teive küzdelemmel a létért, telve küzdelemmel a szaporodó teendőkkel.
¦Mindjárt zz egyleti év elején változások álltak be az egyleti választmányban mert elvesztette le ^köszönés folytán eddigi alelnökét /Bugyay Ödönnét, ki az egylet erdeiében . másfél éven át fáradozásának és^bu^galmának, ngymiot tapintatos vezetésének — a kezdet nehézségei között — oiy sok szép és féüyes tauujeleit adá .— s az egylet elnökségét Schmidt Frigycsné, egyletünk edd gi lelwes v. tagja s buzgó párt-fogója vette kezébe; elvesztette le-köszöues folytán 2-od titkárát Dr. Hauscr Jánost, a kit ma Kovács Lajos tszéki aljegyző, s Faics Lajos ügyészét, a kit ismét Dr. Neusidler Antal ügyvéd helyettesit.
Ekként az egyleti választmány Clemeot Lipótné védnöksége alatt következő: Schmidt Frigyesné alel-iiöknö; Bogyay Ödönné. Öróez Ist-¦Jánué, Daoficba Ottóné (pénztárnok), Knippel Jj&ri, Koortzer Győrgyné, özv-. Koch Mihályné. Janda Ká-io!yné,iíarkó Antalné, Morgeobes->.y.r- Janosné,\' ifantuáoó József né, Németh Iguáczné, Oízeszly A"talné, Söin>sÍGÍV Lónnc/.cé, Szeiti Jáhosné,, ^Sebest ény L íjosné, özv. Szigetin" Károly üé (ruhnárnok), Stemmer Kaiuiánné, Saller Lajnsné, Stáb Jőzsefné, özv. Székely Lajosné, Özv. Ttrsanczky Józsefué, Tripammer Rezsóné, Trojkó Lajosné, Tripammer Kteika, Tass Simotné, Wittinger Ántalné (élelmi szertárnok), Wusztl Lajo>né, Vucskics Jáuosné, Zidu bánszky Lajosné (kézimunka felügyelő).
A választmány magát, kerületekbe osztva folytatta rendes műkő dését; minden hóban megtartotta üléseit, tárgyalta folyó ügyeit, a segélyre érdemeseknek segélyt adott, télen át — a népkonyha segélyével — ételt, majd fát osztott ki szegényei között. Karácsonykor pedig 6 szegény és szorgalmasan tanuló jó magaviseletű fiút u. m: Szabó Jó-zsel, Meskó István, Hekkénberger János, Faics Lajo3, Wittmann János és Kiss Ferencz elemi tanúlókat és 5 leányt, névszerint Kol-larics Krzse, Siommer Margit, Grutó Margit, Mayer Mári, Hoffmaun Terézt meleg ruhával látott el s égy szegény képezdei növendéket is segített.
A legnagyobb gondot adták azonban a válaszmánynak saját házi szegényei, a kik az idén várakozáson felül és ugy annyira felszaporodtak, hogy a választmánynak gondoskodni kellett, hogy az egyensúly háztartá sában a havi kiadások ...