Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.87 MB
2009-11-27 14:54:43
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
634
4606
Rövid leírás | Teljes leírás (286.22 KB)

Zalai Közlöny 1890 027-030. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
29. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

YiGY-KANI
Előfizetés
et>II érre
Egyet náv 10 kr.
HIB D, ET É S E K
. NYILTTERBEN
jronkent 10 krért
18ft0a|oliDS 5-ca.
27-1S szftm
HuszonkHenczedlk ét folyam
ZALAI MZ OH.
A nagykanizsai „Kereskedelmi Iparbank\', a „n.-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, a nagy-kanizsai kisdedueveló egyesület"," nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápintézete0, a .soproni kereskedelmi iparkamara"
nyának hivatalos lapja.
A lap ítellomi réstét ÜletÜ kö; aéoy«k » íierkeMtŐEéghez _ igi restét illet." köt!eméo/ek pedig z kiadóhivatalból bérmentV\' intézeod5k :
X « ff V-K ánizs Ah takarékpénztári-épület.
BermeutCtlen levelek nem fogad-tatnak el.
Kéziratok visszi nem küldetnek
nagy-kanizsai külválasztmá-
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
. Előfizetési felhívás
i ¦ a
*Z.VL\\I KÖZLÖNY*
\\\\I\\-lk évfolyamának
. Ill-dik negyedére.
Előbbi szám mai befejeztük ez év dsö Jelé.nekjfólyamát sjtUius í-vei a lll-ik évnegyedre, illetve ez év második jelének jolyamára tej előfizetést nyitunk. Tisztelettel jelkérjük mindazokat^ kiknek elöfizeté<ök e hó végével lejár, hogy azt mielőbb megnyi-taríi szíveskedjenek, nehogy a küldésben Jennakadás történjék.
E lap különös ajánlatunkra nem szorul, szép maltja s szilárd jelene biztos garantia a jövőre. Az eddigi iránynyál haladunk a kijelölt uton; . hazafias meggyőződésünk jegyverével védjük a kibontott zászlót, mely a munka díszére, a nemes törekvés előmozdítására lobog.
Kedves munkatársainkat a további működésre, tisztelt elöjizetüin-ket pedig a további pártfogásra bizalommal jelkérjük.
Eiőflietéai ár az eddigi. Július—szept. évnegyedre 1 frt 25 kr Július—decz. félévre . 2 , 50 ,
Hazafias tisztelettel
Szerk. és kiadó..
. i\' A modem nevelés.
(Folyt. ás.vége.)
Szükségtelen taláu azt felhoz oru, hogy ezen egészséges és tiszta elvek és érzelmek alatt csak azokat ért-[leiem; melyek a vallás primissima classis talajában gyökereznek, s nem aféle Pestaiozzi elveket és eszméket, melyek, sajnos, sok felvilágosult szülőnek; oly kedvencz ideálja. S ép azért a vallási alapra fektetett Develésuek nemcsak az iskolában kell elismerni a jogát, hanem ott kell honolnia a szülői teblek szentélyében s aspíratiói-
ban is. Mert a szülői példa mara-¦dajdóbb benyomást gyakorol a gyermeki lélekbe, miut száz hitoKtato es i tanító magyarázata, s ezeknek törek-j vesét, fáradozását, egyetlen ; egy j szülői példa Örökre tőnkre képes tenni. Szomorú dolog egy szülői Ajakról olyan: hallani, mint én a napokban egy uri ember ajkairól mit hallottam. ,Nézze csak aram, úgymond nagy csudalkozva, — milyen bigott kis gyerek ez az én ödöukém, ha a templom elótt elmegy, leveszi a kalapját ; persze az én fi icskám actój a hajdútól tanulta." Szomorú, de vaió. S az ily szellemben nevelt csemetéktói várjon a haza" a társadalom őszinte becsületes, jellemes polgárokat, az ilyenek kezeibe helyezze le a családi szentély, az igazság, a tulajdonjog, a a törvények szent kincseit, ezektől remélje üdvét, jólétét, boldogságát?
A leány gyermekek nevetését illetőleg sem állunk valami örvenáe-tesebb helyzetben. A hiúság, fényűzés, pompaszeretet, a túlzott igényekre való hajlam kifejlesztésé képezi, mintegy a szánt szándékosság látszatával, a leánygyermekek-nevelésénél a fő-fő motivumot. \\S
Nagyon természetes, h"gy innét is száműzik a vallási alapot, mert ez határozott ellensége e ferde hajlamoknak. Pedig mi a nő va...