Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.28 MB
2009-11-27 14:56:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
994
3931
Rövid leírás | Teljes leírás (349.37 KB)

Zalai Közlöny 1890 031-035. szám augusztus

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
29. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

YMMAfflm. 1890. augostusz 2-án.
31-iit sza.m
Előfizetési ár egítc évre . . -. - 5 frt -fél érre . . . 2 írt 50 kr. uegT»dévre . . * 1 frt25 kr.
HIKD ETÉS EK S baníboi petictórb&n 7, mÜHxlteor í; « minden toVfbbi sorért fi kr.
NYItTTÉRBEH
palit poronként lO^irért réti-tn* Kiüraitái-; sllrték inimieu egyi i.-.!«lés;n 30 kr fiietobdS.
Hnszenkilenczedfk évfolj-aMi
A lap ít«llpn néyyek »
:i ki:id.>lii\\.i!:i!l..v.
Kéziratok vissza nem küldetnek
\'A nagy-kanizsai .Kereskedőim: Iparbank*, a „n.-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, a nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület¦ a „uagy-káDizsai keresztény jótékony nőegylet*, a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a .szegények tápintézete", a .soproni kereskedelmi iparkamara" uagy-kanizsai kühálaszf má;
nvának hivatalos lapja". °
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENTŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Nyílt lévai -
Svastlts Benókoz, ZatavármegsC;fő-Ispánjához.
Méltóságos főispán űri Igen tisztelt barátom!
A pfcylloxera rohamos pusztítása a dunántúli megyékbea számtalan családot fosztván meg vagyonától s olyan helyeken is, mint a veszprémzajai Balatonpart vidéke, hol a koldusbotra jutottak még a kenyérkereset Iforrásától is jó részben meg vannak foszty?:; önként merült fel a telepítés kérdése, hogy első sorban a vagyontalanokat megtartsuk a Hazának .3, ne kellessék kivándorolniuk ; másodsorban, hogy munkájuk útin kenyérhez jussanak! -. Somogy vármegye területén is rohamosan\' terjed a vész: kiszámithat-ianok már is a károk; s habár a rozs, kakoricza stb. nem pótolhatják a szólók jövedelmét, mégis több vidékünk van olyan, hol a szóíóföldek nagy részét szántani, miveini lehet.
De Veszprém-Zalavármegyék balatonparti hegylánczán a kipusztult tőkék földjét legalább.2/, részben még szántani sem lehet, részint a meredek hegyoldalak, részint a szikla-íöraeg miatt; igy tehát a szólejében jövedelmét vesztett lakosság leszorult a parti csekély területi lapságra, raly — számarányát tekintve — elég kenyeret nem nyerhet;
Ez az egyik baj!
A másik meg az, hogy épen ezen vidéken nagy birtoktestek nincsenek, melyek munkát, foglalkozást adoának a népnek; ily szigorú körülmények közt a vagyonban pusztuló családok sorsa valóban siralmas, mert Liter, Kenésétől fogva le egész Akaiiig az egész hegyláucz ma már csak kopár terület; egy végtelen .temetó, melyben a heniyóktó^-pusztított lombtalan fák közt ugy néznek ki a mü-izléssel épült szép villák, mint a temető keresztfái közt a mauzóleumok!
Megdöbbentő látvány ez! Egy kiaknázott kincsbánya, honnét a kincsásók még verejtékük árán sem meríthetnek egy aranyszemet.
B. Füred még az idény alatt csak ad kenyeret a közelében levő néhány község lakosságának ; de miből/él meg a többi? azok a kitűnő szófomivetők, kik ma a gyepükön kivül siránkoznak, látva elpusztult területeiket, mint Lóth felesége, mikor visszanézett az égő városra! \\
ValóBán.. szívszaggató látvány 1
A dunántúli megyék ily sorsra jutott lakosságát megmenteni; itthon marasztani, munkához,juttatni, Éek-sits Gusztáv képviselő nemcsak tblláí-emelte fel már többször, irt erős érveléssel hatalmas czikkeket; csinál propagandát az ügynek; de kormánykörökben is hinti az eszmét, fárad, kér: hogy a balatonmenti homokterületeknek csak egy részét is telepítse be és adjon kenyeret az elszegényedett népnek, melylyel nemzeti missiót teljesít!
Alig pár hónapja, hogy Somogy -megye fenkölt gondolkozású, nagy tevékenységű főispánja, Talíián Béla azon hatalmas és napjainkban nagy fontosságú inditványoyal lépett fel a somogymegyei . gazdasági egyesület gyűlésén: hogy írjon fel az a ra. kir. feldmivelésügyi miniszterhez, -mikép a balatooparti homokterületek, igy a megye drávaparti s más homok-területeinek azon részét, melyek a ¦ philloxera pusztításban ellenálló sé-jpességgel birnak, telepítse be a sző-| lejükből kipusztult vagyontalan lakos-j síggal.
| Az indítvány egyhangúlag elfogad-I tátott s ily értelemben fel is irt I illető helyre a gazdasági egyesület, j Hatalmas, befolyásos tényezők ipar-| kodnak tehát a nagy eszmének életet adni^s néni kívánnak mást, minthogy a kormány felkarolja az ügyet; a
társadalom pedig tegye meg kötelességét. * - <
Eittől függ a kérdés megoldása. Ma még nem késó! míg a mulasztás beláthatatlan katasztrófákat idézne eló a^ társadalom azon osztályában, melynet megméntéseélíitszükség, rem-zeíí kérdés! \\
Ivövid idővel ezelőtt szerencsés voltam a Balatonparton e fontos kérdésben veled eszmét cserélni, s bizonyos missiót is biztál reám, melynek megoldására csekélységem alig lesz képes, ki egyszerű napszámosként állok az ügy -mellett.
Tapasztaltam lelkesedésedet; a köz--ügy terén mindig jó iránybari működő szellemed tevékenységét s azon készséget, melylyel megyéd ügyeit szolgálod.
Azonban az irány, mit a telepítés kérdésében elfoglalsz, követni akarsz, egészen más. mint a miénk ; más, | mint Beksics Gusztáv képviselőé. I Te igen tisztelt Barátom lelked * egész erejével, szived jóságával szinte | megmenteni akarod Zalamegy ének i balatonparti vagyonpusztult lasos-j ságát, de telepíteni nem akarsz. | Somogy vármegye irányadó körei, i Beksics Gusztáv képviselő pedig tele-I piteni akarnak.
Tehá^ nagy a válaszfal köztünk. Mi azt akarjuk, hogy nemcsak a Balatonpart mentén, hanem más vi dékén is a vármegyének, hol szöló-mi velősre alkalmas homokterületek vannak — mint már fentebb em-litók — bizonyos mennyiségig vásároltassanak meg az államtól.
•Vegye meg az állam e területekből a kívánt itó mennyiséget:— mint már máshol is tette e czélból — k°gy ugy a Balatonpari mentén, mint más helyen is a vagyonpusz-tult s kivándorlás előtt álló családokat ide telepítse.
Elérjük pedig a telepítés által
azt bőgj\' a Slavnnia és még távolabbi helyekrei kivándorlásoknak elejét vesszük, melyet eddig a legnagyobb- szigor és ellenőrzés mellett sem gátolhattak meg.
hogy a kenyerét vesztett nép munkához jut s nem lesz kénytelen a proletárok közé menekülni, mely — fájdalom — egész tömegekben ácsorog, henyél s ebédel a napnál nemcsak Budapcs\'en, bariem ma már a provincziális városokban is,
hogy az \' állam polgára legyen nemcsak szeretet, de a ,földdel" is a Hazához kötve, mert hát a hol az élni való föld van. ott van a Haza is,
hogy a Balaton part déli partjai, melyek má még jó részt csak legelők, nádasok, pusztaságok, cultura alá jussanak s haszuot és kenyeret adjanak !
[gaz, hogy ma már e térségeken sok helyen az eke szánt, rétek, lu-czernások vannak, tehát jobban állunk* a múltnál; de mennyivel értékesebb lenne szŐlőmnelés alatt, hogy legalább részben is pótolják azt a bormennyiséget, melyet eddig már elvesztettünk.
És még ezeken kivül kiszámitbat-lan sok előny nemzetgazdászati, cul-. turalis haladásban, melyet irányadó köreink czélul tűztek ki a fontos kérdés megoldásánál.
Mert\' hát a nagy nemzeti czélt tekintve, azt hisszük, hogy a Balaton-parti nagybirtokosok hajlandók volnának bizonyos meghatározott árért homoktefületeket eladni..
Té igen tisztelt Barátom egészen más irányban dolgozol. J Te *zt mondod: / Zalamegyének Balatonparti lakossága annyira a földhöz van nőve, tapadva, hogy a szőlőhegy helyett [legyen bár kopár pusztaság, de leigyen egy nagy temetőhely, akkor sem [hagyja el; ftitt élni és halni akar.u í Szerinted: Somogymcgye Balaton-
parti birtokosai ugy tesznek jól saját s a haza érdekében, ha nagyobb homok terű leteket maguk ültetnek be szólőve!. Te munkást egész tömegekben bocsátasz a zalai vízpartokról rendelkezésük alá, kik kiváló szólő-mívelök, jó munkások s ma félig koldusok. A nép lejaW kompokon, ladikokon szólót miveltii, mint lejár már évtizedeken át Somogyba aratni.
A nép tehát \'munkát kapna, de zala-megyeí lakos maradna.
Jó példával fog az esetben előre menni — mint mondád — a pannonhalmi főapát, a nagy és nemesszivü főpap Vaszary Kolozs. — ki a szán-: tódi területekből 150 holdat bocsátana szólőmivelés alá.
Szerinted a lialatonparti alsó terület nem is alkalmas szólómivelésalá: mert a viz — a, nagy szárazságok daczára — .még mindig oly magasan vau, hogy a mélyre nyúló Jókék gyökerei benne elpusztulnának.
mert habár ma a Balaton vize nagyon leszállt szokott magasságáról\' s még a zalai partokon is igen érezhető az apadás, — mégis ki állhat ellent a természet törvényeinek? Ki biztosit arról, hogy nedves évek jővén, a nagy tó ismét ki nem árad s elfoglal ismét műiden tért, melyet eddig-bírt a vasúti töltésig, sót móg azon is tul! \'\'. .
Ez esetben mi lenne a beültetett szólókkel? a sok beruházással?
De .mi lenne a munkás néppel, mely dolgozott, befektetett, darab ideig megpihent?
Ismét- vándorbotot vehetne kezébe, hogy még nagyobb koldus legyen, mint Zalaiuegyébeu volt!!
Ezek a1 nagy kérdésben igeii tisztelt Barátom nézeteid, álláspontod. Kritikáa — melyet a szakféríiak
- hiszem eloszlatnak nagy resibéu
— kissé erós, de figyelemre méltó. Egyetlen kérdésre: a talaj nedves\'
ségét ille^ölegiiuöst. csak annyit inon-
T 4 r e x «.
Petőfi.*
Segesvári ctatatéren, Ott eíntt el srent hevében. Egy kesében, mint * viliim, Kardját villogtatta, A matikbaa t*ab*dsagról Zenged ex ett tankja.
Segetvári ctatatéren, Mi ti- o« a völgy Ölében? Sírra aofccg a Kükail8 Micdeo kicsi habja, Sírva sokoga KdkallS: P«tófit siratja.
Segesvári csatatéren, Rósaabokor halmon, réten. Ha arxajartx, magyar honfi, Saakiu egyet rőla: H5i Petőfi vércíBppjitűl Piroi ott a róxéa.
^egeavíri csatatéren, Vándor, illj meg csöndes éjen! FülcmUe ha megwólal, KaI»podat vedd le: Siratja a nabadsigot A *H3 ímltö lelke. * PÜSA LAJOS.
* »A« én Ujiágom" czimú gyenneklap 1 jaliaa 27-ki •aamiUl.
y A szép feleség.
, — Be«iélj at élet Utin. —
lrta: VACHOTT SÁNDORSÉ.
Szörnyű idő vaíal a falu legvénei emberemlékezet óta nem értek még ilyen éjszakát----Ki csodálná hát, ha min-
den jó lélek részréttel pillanta ablakára, ha azokra emlékezett, kiket az idő útban találhatott? — S miután a patak, mely a helységet keresztül hasítja, ilyenkor egész folyammá szokott áradni, mely a í hidakat fölszaggaíja. s bor htján vízzel i legalább rendesen színig megtölti az alan-j tabb fekvő házacskák pinczéit, ki csudál-| hatná azt is, ba a jámbor lakók félik a gonosz áradást! melynek nem e^y ember-¦ élet volt már áldozata.
A felső hídi kőfeszület melléke külö-j nősen került hely volt ily időben, honiján ja monda szerint, egy asszony szédült egy-| szer a patakba, ki férjét s gyermekeit hfit-i lenül hagyta el. — S ez idő óta épen;ott legmérgesebb a patak s főkép ha házasságtörő férj vagy feleség akad a faluban, — mi többnyire találkozik mindenütt — az esetben épen nem tanácsos arra vándorolni, különösen esteli órákban.
Hiszen ma is ott zug és háborog leginkább az áradat, mintha gonosz tervet forralna zavaros keble legmélyén.
Az utczák üresek, egyetlen élő lény sem mutatkozik többé, csupán az éjji őr teszi, jól beburkolózva s nagy lépésekkel szokott sétáját — de a rendkívül megáradt patak látása megállítja ötT .
Ugy zug, ugy morog, ugy habzik, mintha minden hullámnak kü!ön-külön kárhozatos hangja volna, — mert soha még jót nem jelentett, midőn ennyire fel vaia zúdulva. Az éjji Őr nem is mulaszthatja aggalmasan megcsóválni fejét:
» Bizony, baj történik még ez éjjel" — gondola.
S e pillanatban mintha női sikoltást
hallott volna a felsöbidi kőfeszület tájáról, mely azonban a vihar füttyenése is lehetett, aztán zuhanást s a felszökő viz habzó locscsanását, — niig pillanat múlva az elsőt egy második zuhanás követte, — aztán mint az imént elcsendesült minden s a vész zubogását s az eső egyforma kopogását nem szakasztá meg semmi.
Az éji őr másodszor is megcsóválta fejét s keresztet vetvén magára, csöndesen tovább ballagott.
Mig künn a vihar tombolt s a helyiség zajtalan utczáin egyetlen élő lény sem mutatta többé magát, az alatt Kedhelyi Vincze ur házában vidáman lobogtak a kandalló barátságos lángjai s a nagy társalgó-teremben, melyben a lakályosság vonzó képe anyira honos volt, hogy bárki lett volna is látogatója, mindig egyszerre jór"érzi magát, belépte első pillanatától fogyás kétszeresen, ba ily rut időben élvezheti nyájas kényelmeit, mondom, a terembén az gégész, három tagból álló család együtt volt e pillanatban.
A lobogó lángokhoz legközelebb maga az öreg ur ült, a „Pesti Napló" hasábjaiba mélyedve, mig vele szemközt neje, kötéssel kezében, majd leánya mozdulatait kisérte anyás szemeivel, majd a vihartól megkoezogtatott ablakra pillanta s ekkor némi aggodalmat árultak el finom s még most is szép vonásai.
Anna csinos muuka-kosarát félretéve, egyátalábán nem igen látszott ez esje helyét találni s ha szülőit nem háborgatta is belső nyugtalanságával.mindamellett aggodalmait sem küzdhette le a
különben oly vidám szende kedélyű leányka.
Kedhelyi Vincze egyetlen szép leánya tizenkilenczedik tavaszát tölthette\' be ifjú életének, bár alig. látszott tizenhét éveinek s ha nála elég bájos-\'b tündért mutathattak volna is föl a főváros fényes termei, vonzóbbat s kedvesebbet bizonyosan egyet sem. .-
Kedhelyiné, mint a magyar háziasz szonyok egyik legtiszteletreméltóbb s mi-veltebb példánya, szeretett leányát épen oly gondos, .mint józan nevelésben része-sité s azon tudat, hogy mivel tség tekintetében sem lehet oka aggodalomra Annája miait, s a kedves leány még a háztartási s gazdasszgpyi gondokat is megoszthatja már vele, oly elégültséget szerzett anyai szivének, minőt egész világ hó-dolata sem nyújthatott volna neki s a legnagyobb áldás és szerencse minden házasulandóra nézve ki választását illetőleg esze- és szivével együtt tanácskozott.
-Ki ne irigyelte volna hát Somlay Gyula sorsát, ha e pillanatban a szép, aggódó menyasszonyt látja, ki hevült arcz-czal s dobogó kebellel jár egyik ablaktól a másikhoz s nyugalmat sehol nem találva, ezerszer-vádolja magát, miért is kivánta, hogy jegyesé ma látogatására jöjjön.
„Ilyidöben s rosz útban mennyi ba) naivan\'íitéve!0 — göndofé nyugtalanul. — .Oh. és mindennek én volnék okai*
; Nagy kék szemeibe könnyek tolultak ós pedig forró könyek, miket, hogy anyja elöl elrejthessen: egészen az ablakhoz vonult. ;. \'•\' \'
j. De anyja- eiolí hasztalan titkolózik,, \' Kedhelyiné*sokkai jobban ismerte leápol.-! minthogy érzéseit félreiiiagyaiázlfe;i ¦ volna*.
| : j,Nyügodjáí meg, édes Annám,; szólt ! csendes : hangon, nehogy férjét olvasás közben háborgassa, mig ülőhelyéről föl-eiuélkedék, „Gyula sokkal józanabb ember, minthogy ily időben megkísértené az utazást" - " ......
\' . \' (Folyt, köv.)
\\ — Lakj Kristóf cs. &*fcir. kamarása a veszprémi kir. törvényszék elnöke, egykori nagy-kanizsai kir. ügyász ]f>;>7-ben, mint a szombathelyi lögymnasiumnak 8-ik oszt. növendéke „Ellentétek*\' ezalatt a következő sikerült epigrammákat li^ta.r,•
A farsang. . Duzzadozó erszény, mámor, fény, pompa:\' [pazarlás , Lejtenek íme feléd ; — itt-van a,, tánc/.
-|s vigalom! Édes kéj, szerelem mo.iolvogiíak játszi " (ajakkal. / Hintve reádödvüt s édeni Övezetet, A böjt.
Összeiapult erszéuv, ébrenltíf. árva .szo
Igóuység, ¦ * . ¦
Görnyedező testtel jő a s/.omortch ... [böjt.- . Jő a szabó, pinczér, divatárus szörnyű / (haraggal, . Szórva reád szitkot s végteletrárjegye-. -íf- [ket.
•HÜSZOSKILKNCZEDK EVTOLYAM
ZÁLAJ KÖ2LÖNT\'
Autjusziuö z-an
dok ; hogy Szalay Imre képviselő leilei baiatonparti birtokán már 12 évvel ültetett próbira szólót különféle fa jókból, melyek soha trágyázva nem voltak, s minden évben dus termést adnak; hajtásuk magas, erőteljes s hogy alólról a viz megtámadná a gyökereket, egészen ki van zárva. A nagy-bortermelónek ma már négy hold szőleje, van a parti homokban, kifogástalan eredés és eredményűvel. Ennyit egyelőre.
.Mivel pedig a szegénységre jntott , nép kenyérért, segélyért kiált, s az :ügv hosszas érleíódése alatt a mostaninál még nagyobb veszély állhat be, — természetes, hogy sokáig tartó várakozás, huzavonának nincs helye; s fent a magas kormány, lent pedig a tinadalom egyetértés és együtt mnnkálássai oldják meg mielébb az égetó kérdést.
Szerintem ezélszerü lenne az ügy /ilyen állasában, a vélemények megoszlását tekintve, ha a Balatont bír
» i^nijiai kar ütskonv nássv* szerencsétlen Farkas-féle nyerő számot
A nagy-Kaniz*a« wr. irawnr >»W huíte mert a taMr „ ^p^baiyok a az
let Ogye-*!
Tisztelt Szerkesztő or 1 Becses lapja 27-ik számiban a ker. jót. nőegylet pénztirnokDÖje bizonyos .Többen" nevezetű nrnak az egyleű vagyon mennyiségét — az fl általa kívánt vagyonmérleget — feltárván, s az általa felállított számítások és kiindulási pontok, ugy az egyleti vagyon 2704 frt 91 kr, mennyiségére és nagyságira vonatkozó adatai helytelenségét — a helyes 2272 frt ] 7 krban kimutatván, .Többen" ura 28-]k számban a fölötti elragadtatásában, hogy ö mii tett az egylet jól felfogott érdekében, s mily bonyolult ügyet tisztáz, eltelve fejtegetései s elméletei helyességétől, takarékéin bilance és a kettőskönyvvitel álláspontjaira helyezkedve, melyet .nobile oflicium\'-tól várni se lehet, utoljára már ugy tüntette lel a dolgot, mintha ö valami nagy számadási fiibát fedezett volna fel, és éppen kellő időben s fel-szólíalása igen helyes volt, mert különben az egylet vagyonmérleget soha se készített volna, sőtaz egyenlegeta titkár bizonyára örökké vagyonnak, a forgalmi vagy pénztárkimutatást pedig bizonyára vagyonkimutatás gyanánt szerepeltette volna, azaz .Többen "-nek sikerült magát .Salvator mundi" -nak megtenni, vagy legalább is egy Stanley-
egylet vezetősége a részletes kimutatást s vagyonmérleget nem is tartozik ismerni „a vagyon állapotáról szóló kimutatást" mégis ismeri, mert már az első évben is kimutatja a vagyont:
1) Alapítványokban 300 frt — kr. Készpénzben . . 486 . 52 ,
okló három megye betolyásos, ve- embereiu B&mAfrikából-kive-
zéregyéniségei még az ósz mentén egy értekezletre felhívást boesátaná-na\'k szét, melyben meghívandók lennének első sorban azd\'n egyének, kik az ügytói át vannak hatva, s hivatva vannak irányt adni, hatást csinálni s a társadalomban szereplők; különösen a balatonparti birtokosság, a megyék képviselői, az egyik nttöró Beksics Gusztáv képviselő, több szakember stb.
Az.értekezleten az Ügyet tisztáznák ; • a szétágazó véleményeset — meggyőző érvekkel; s a localis viszonyok ismeretével — csoportosítanák, egy mederbe terelnék.
Az értekezlet egy bizottságot küldene ki, mely határozatainak értelmében az ügyet kezébe venné; a társadalmat tevékenységre serkentené; a szegény népet megnyugtatná ; to-
tudatriá a magas kormánynyal s egyúttal felkérné, hogy a vagyontvesz tett szegény családok ügyét a bala-íonparti vidékeken vegye kezébe s a társadalommal karöltve, siessen megmenteni.
íme méltóságos uram, igen tisztelt Barátom a balatonparti megyék föc^
Minthogy s viszoaválaszban én mint tévec szempontból kiinduló jeleztetem, sőt jelentésem adatai is criüca alá vannak ezen mysticus nevű és eredetű .Többen" által á\'litva, habár a számadások s vagyonmérlegek készítési és szerkesztési módja s felállítása nekem nem is kötelmem, mégis, nehogy a nagyérdemű közönség azt higyje, hogy „valami — ha csak kevés is — mégis büdösödik Dániában," — ámbár csupán formahibáról van szó, olyan formahibáról, hogy a pénztári egyenleghez a 350 frt alapitvány mint alelnökcci külön kezelés alatt álló hozzáadva s egy főösz-szegbeu e kéttétel kiemelve nem lett^ — eltekintve oly udvarias szólamoktól, a milyeket ilyes esetekben a támadó „Többenc-ek megereszteni szoktak mint Többen is, hogy a kezelést, vezetést ő nem hibáztatja" stbi,mégis nehogy az általa jelzett „zür-zavar" és ,téves combinatio" se egyletünket, se a t. közönséget .ferde helyzetbe," azaz kísértetbe ne vigye, sa ,Töb ben" által felvetett alapigazságok s elméletek realisértékükreleszállittassanak, kénytelen-kelletlen következőkben térek v i -szonválaszára:
Mindenekelőtt kijelenten:, hogy „Töb-ben"-t tagnak el nem ismerem, mert aki tag s akinek mérlegről stbről fogalma vac, az közgyűlésen Bzólal fel, s tesz kifogást a számadás és vagyonkimutatás ellen; kijelentem továbbá, hogy „Többen" szépít, mikor eltagadta, hogy az „1888. évi decz. 3l-én záródó és 1889. márcz. 28. felül-
tos napi kérdése, mely megoldásra \\izsgált 3Zámadás« nem állt rendelkezé vár; siettessétek azt! Számíts to/ sére. mert első felszó Hálása e számadás vábbrá is azok közé. kik mint egyszerű napszámosok, a nemzeti ügyét minden erejükkel, s minden időben szolgálni örömmel készek.
Fogadd kiváló tisztelet és üdvözletemet.
ROBOZ ISTVÁN.
II. Nyilvános elszámolás.
A nagy-kanizsai, épülő félben levő evang. templom s lelkészlak építési költ ségeihez járultak az első nyilvános el számolás óta: t .
Gr, Hugonnay Kálmán 2 frtS. Kovács Lajos 50 kr, PflaDzer Gábor 1 frt, a nagy kanizsai Bankegyesület 20 frt.\' Schultz Károly -1 frt, Krucsay Ágoston 5 frt Gö-dörházy István 5 frt. Zerkovitz Zsigmond és társa 5 írL dr, Scbwartz Adolf I frt, Üszterhuber László 2 frt, Szüts Miklós 1 frtj.dr, Löke Emil 1 frt, ullop Ernő 2 frt, ¦NiN. 1 frt, Fábián Ferencz 3 frt, Lukács Gyuláné 60 kr, Milbofer Ödön 2 frt, Kar-czag Béla-és István Il-ik adomány 30 frt líilisits József Il-ik adomány árleengedés építési anyagoknál 150 frt. Összesen 233 frt 10 kr.
Első-elszámoláskor kimutattatott 1569 frt. Eddigi eredmény 1802 frt 10 kr.
Fogadják a kegyesszivü adakozók az építkező gyülekezet legforróbb, leghálásabb köszönetét. >
További szíves adományokat a szent czélrá méltóztassék az evang. lelkészi hí -vatalhoz juttatni.
Nagy-Kanizsa, 1890. évi július 31 -én.
Lengyel Lajos s. I Tbomta Endre 11
ftyül. f.-lügyelő. gonduok és péaztirnok.
jos S. I
h. lelkész.
bÓl bizonyította az 1249 frt 77 kr helytelenségét, már pedig így furcsa az, ha valaki később felszólalásában a számadások birtokát tagadja el csak azért, hogy a titkári kimutatások alapul vételét igazolhassa s felsülését eltusolja.
„Többen" azonban baklövése és felsülése daczára még érdemekkel akar nyugalomba vonulni, mint az olyan generális, aki a nyulat a bokorból szépen kiugrasztotta — s Ő ezt meg is érdemli, mert ö kiderítette, hogy 1922 frt 17 In-bizony „egyenleg" és nem „vagyon." mert a vagyon 2272 frt 17 kr, ez a f elvilágo-sítás s ez az összevonás csakugyan helyes volt, habár az alapítványok az alelnöknö, sa pénz péoztárnoknö által kezeltetik is, de ezzel ne tessék ám hinni „Többen" urnák, hogy egy elveszett tőkét [fogott ki az egyletnek, va gy hogy ez egy bonyolult ögy tisztázása, mert ez a 350 frt, ha külön kezeltetik is most — eddig se és most se tartatott az egylet áltál-elveszettnek, de mivel ez nem számadás és nem felülvizsgálás tárgya, tájékozólag külön helyen az évkönyv 8-ik lapján az alapi-tótagok neveinek közzétételével tüntettetett ki. De ez nem foglalja ám azért magában, mintha a titkár ez által az egyenleget mindig vagyon gya-
nánt szerepeltetné s a vagyonkimutatást rikai, sem az angol, sem a franczia mód-
Összesen 786 „ 52 krral 2) Az évkönyv által tartalmazott 1468 írtnál is, midőn össszeadva a tét<*le ket, kihoz 1350 frt 38 krt, melyből a ki adást levonva
232 frt — krt, ÁL 1118 frt 38 kr.hozzáadjaaz aiapitváoyP 350 frt — kr.
Összesen 146S „ 38 „ vagyont mutat ki.
De ezek mind csak azt igazolják, bogy „Többen" érthet a saját kettős vagy amerikai könyvvitele szabályaihoz, de ami 9. §-sonk szellemét, mely mérleget, részletes kimutatást nem lát — nem ismeri.
Ha mégis mi számvizsgálókat állítottunk fel és a számadást felülvizsgáltatjuk, vagyonkimutatást készítünk, azt csak jóakaratból tesszük, mert arra minket, ugy mint a vagyonmérleg készítésre alapszabályaink nem köteleznek; (lásd 6. §.) és azért, ha a mi pénztárnokank az „egyenleg" mellé „vagyont" tesz, s a pénztári kimutatást vagyonkimutatásnak czimezi szabály nem létében — a világfenekese esik ki, s nem is tér el a valótól, mert igaz egyleti vagyon, forgó tőke, csakis a készpénz, ami hogy gyümölcsöző leg takarék-tárilag, kezeltetik, a kamat „Többen"-nek megmutatja, az alapitvány pedig kezelés alatt nem áll.
Fölkérjük azért mindezek után „Többen "-t, hogyha ezentúl számadást támad meg, tanulja meg, hogy azt számadás alapján tegye, melyVt, ha tag, az egylet kezébe ací; ha pedig titkáVi jelentést támad, vagy vesz alapul, vagy a közgyűlésen támadja, vagy a számadással vesís össze, ha pedig éppen mérleget akar készítetni s egy egyletet, melynek pénztárát uö vezeti, aaját takaréktáruk vagy bankjuk mintájára akar szervezni, győződjék meg róla, kötelesek-e? a kikapott számnál nézze meg, ott van-e ,a számvizsgálók jelentése szerint" (az 1249 írtnál esetleg nincs ott!**) rcert csupán azért avatkozni egy egylet dolgába kontár módra, hogy két, eddig egymáshoz adott tétel mért nincs egymáshoz ad va, vagy azért, hogy meggyőzzük a titkárt, bogy jelentése egy tétele — kétjóval szemben — hibás, az számadási mánia vagy feltűnési Yiszketeg lehet csak, a melyre bizony alkalmasabb talajul szolgálnának nem a keresztény, hanem más egyletek által tán soha közzé nem tett, — levegőt sem ismerő — számadások.
BABOSS LÁSZLÖ e. titkár.
Igen tisztelt Szerkesztő ur! Olvasva Babosa titkár válaszát, valóban nem tudjuk elképzelni, mí indíthatta titkár urat ilyen~heves kirohanásokra. A „generális" állal nyugalmából felvert „uyul" vadász pozittójba helyezve-jnagát, a legnagyobb erőmegfeszítés mellett hiába czélozgat, hisz közismeretes, hogy: „nyálból nem lesz jáger.* .
Tárgyilagos felszólalásainkban.,távol állottunk minden személyeskedéstől de erkölcsi kötelességünknek tartottuk a nagy közönségáldozatkészsége által éltetettegyet érdekében, a kimutatásokban előforduló tévedésekre utalni, melyeknek tárgyilagos rectificálása által az ügy végleg elintézhető is lett volna. „Feltűnési viszketeg" nem vezérelhetett bennünket már azon oknál fogva sem, mert felszólalásaink névtelenül történtek, de ezek higgadt, tárgyilagos volta eleve is kizárta már minden feltűnési szándékot. Nem mondottunk egy szóval bem többet, mint a mennyit jónak találtunk mondani, de a mit állítottunk, azt fentartjuk ma is, ebből sem el nen. veszünk, de a dolog lénj egére vonatkozólag hozzá sem teszünk. Azonban titkár ur sértő fejtegetéseit, melyekkel nem hisszük, hogy az egylet elnöksége és választmánya egyetérthetne, minden válasz nélkül nem hagyhatjuk.
Midőn jóakaratulag röviden jeleztük, miképen lennének az egylet kimutatásai leghelyesebben készítendők, sem az ame
maink, hanem titkár urévoltak.a tévesek és. sátrak, hova nem lopódzott utánunk a
azonosítaná a pénztárival, mert ez nem is az ő dolga, de hogy arról is tud, mntatja azt — éppen a „Többen ur" által idézett — tavali jelentés is, ahonnét „Többen" a
*)Hogy ez Ügynek, mely eddig dicié/ele* t&KyiljLgou&ggal azell&xtetett Upankbin, de immár eren medrít «UufTni litwk, Téget t«-heisünk, Baboia titkár ur Dyilitkontát áttekintés végett kiadtok no a munkatársank-nak. ki .ifibbek" seriben a lapunkban magjelent „Nyílt kérdés- és „ViuoQválux* dintt kOileményeket kéibe.iité. Bsbou titkár ar nyilaikoutát éi a feUiálalók oldaliról tett megjegrxéieket ezennel kOxfilre, kijelentjak, j bogy további polémiának lipnakbun helyt i nem eegtiack. SZfiSK !
szert egy Bzóval sem ajánlottuk, készíttessenek azok bár hogyan, de rendesen; mtrt ezen rendszer egyleteknél éppen olyan kívánatos, mint a takarékpénztárak -nál. Hogy mi „felsültünk* volna, azt titkár úron kivül, bizonyára senki sem hiszi, de valószínű, hogy még ő sem. Hisz a mit mi tévesnek állítottunk, az tényleg tévesnek is bizonyult és a mit titkár ur jól csinált ez nem képezhetvén felszólalásunk tárgyát; nem is bolygattuk, hanem szorosan megmaradtunk felvetett kérdésünk tárgya mellett Bebizonyult, hogy nem a mi szá-
profán kíváncsiság, egyedül lehettünk ai ábrándokkal, melyek egész szívvüáguokat betol ték.
Oh, azok a susogó iombsátrak.....
— sóhajt Elemér.
A holdvilág imbolygó sugarai átszövik a ringó hullám habszegélyét, a hintázó habokon egy sajka siklik át, a pajkos szellő el-el lop onnan egy-ejy- ütemnyi dalt. . . ... oh válni, az f.ij . ; . ! A zene megcsendül az ebédlő teremben, hol ma bucsuvíicsoráaái ül a fürdő közönség s szeretettei o eh egyma-t valfáa és\'.nemzetiségre való tekintet nélkül míu-degyik, szép napok emlékével s a viszontlátás reményében.
Kint a terrase-on megzörren a folyondár lombja, egy hossza forró kézszorítás, egy megcsillanó köuycsepp......
Isten Önnel, a viszontlátásig.....
Elsa babrált valamit kicsi selyem kendöcs kéj ével, bizonyosan egy parányi balatoni kvarezszemet fujt sz\'emébe & pajkos esti szellő, de csakhamar a zűrzavarba vész.
Elemér alakja elt&nik a badacaony -oldal 3ürü azőlőlugasai közt, csak egy gon dolat kiséri, meg szivének hangos dobogása, mely talán nem is egészen a gyors menés következménye?
Mért nem az egész élet egy fürdő saison 1
A hableány vendéglőse kitett magáért s azok a meleg kézszoritások, melyek a
*•) De igeaii Ott Tia.
SZESK.
igy a „Farkas számok," melyek hivatalos jelentésekben mint „helyesek" figuráinak, de tényleg „tévesek", nem lehetnek a mieink, hanem kizárólagosan a titkár uré. — Hol kell, hol szabad helytelen állitások ellen felszólalni, azt mi -nagyon is jól tudjuk. Mindenütt, hol ezek ész leltetnek és legyen meggyőződve titkár ur, ha az egylet évi jelentése a .Nagy-Kanizsa és vidéke" czioiü lapban jelenik meg, nem kérünk felvilágosítást a „Zalai Közlöny" révén. Hogy a kimutatások §\'. hiányában, csupán „szívességből" készittetnéuek, az csak az alapszabályok 8-ik paragraphusáig áll, mert már a 9. § bau a következőket találjuk: „Kimutatás" 9. g. A titkári jelen tés, pénztári számadás, az egyleti mükö--dés, tagok névsora és a vagyon állapotáról szóló kimutatás évenkiut nyomtatásban a tagok közt dijtalanuí^ki-osztatnak." Ezt nemcsak titkár uraak, hanem az egész elnökségnek szíves figyelmébe ismételten ajánljuk, mert hogy hol van elhelyezve a vagyon, azt még most sem tudjuk. Titkár ur szerint az évkönyvben 39 frt 53 krban kitüntetett kamatból megtudhattuk vohía, bogy a vagyon taka-réktárilag kezeltetik; őszintén sajnáljuk, bogy annyi tudományunk nincsen, hogy ezt ebből megtudhattuk volna, hisE 40 frt évi kamathoz elegendő 800 forint tőke, az egyletnek pedig 2272 frt vagyona van és ha még hozzá tesszük, miszerint a pénztári kimutatás 1889. január hó 1-től 1890. április hó 30-ig, tehát 16 hónapra terjed,
akkor előbb hibetjük. hogy a „világ feneke hajóra száiTó^ndé7eTré7zérörjru\\otta\'kníki kiesik," minthogy 39 frt53 kr megfelelne érdemei elismeréséül osztályrészül, igazán az egyleti vagyon kamatainak. Végül még | őszinték voltak. A büszke kis „Rohaa" kizárólagosan titkár úrhoz lenne néhány j neki feküdt a hullámoknak, melyek erővel szavunk. Ha titkár ur „Stanley által a a hajó orrának törtek, talán bogfl viasza legsötétebb Afrikából kivezetett embere- tartsák a kedves vendégeket, kik fehér ket" erőnek erejével oda ismét vissza kendő lobogással intenek bucsut az erdő.s akarja vezetni, mi útját állaui nem fogjuk. | Badacsony tövében csinos park Ölében de ha akaratunk ellenére is megint talál-! ülö gyönyörű „Hableány\'-nak. koznánk, megköveteljük, hogy olyan le- a fürdővendégek azon része, mely gyen a „fogadj Isten", mint milyen volt, legrégebben jött, távozott és kétségtelenül a „jó napot," mert ez már a legsötétebb\' hozzátok is kerül közölök, ki dicséretével Afrikában is igy szokás. \'halmozza el a szép „Hableányt", annak
A t. olvasóközönségtől és tek. szer- \\ gyönyörű fekvését, a természet pazar szép-kesztő úrtól elnézést kérve, hogy Ígéretünk ; ségeit, a fürdői kényelmet s a derék ven-daczára ismételteti felszólaltunk, de újból j déglöst Liger Gyulát Kinek szervezetét bebizonyítani óhajtottuk, hogy azaz igaz, nem öli valamely betegség, ki élvezni akar, amit állítanak TOBBEN. fei gyönyörködui tud a természet fenséges-
--......------ Bégéiben, kinek szivében csak egy atomja
A tíabíeány 1 TaD a Patriotismusnak, annak melegen
ajánljuk e helyet, hová a hullámzó Balatou Kétségtelenül meglepetve tekintesz tetején háromszor napjában közlekedik a eczimiratra kedves szerkesztő uramba-\' személyszállító hajó, melyen téged is vér tyám 1 s a titokzatos fény nevével czégér- hived zett soraim már az exordiumban is a ti- i tokzatosság leplébe takarva, önkénytele nül e kérdést csalják ajkaidra, hogy:.
„hát ez mi?" Tudniillik hogy ez mi akar lenni, értekezés-e a sylphidek, najádok sötéten derengő mythologiai vilá- j gából, valami szellemes fürdői levél, avagy j egy jól megfizetett hírlapi reclam? Hát1 egyik sem, csak be akarom ueked mutatni kik Nagy-Kaufzsaváros részéről ál-a hableányt, a legszebb fürdőhelyet itt: üti attak,
a sötét árnyú komor hegyek között, me-\' _
lyekie kárörvendő mosolylyalnétnek át az1 Hoffer Márton, Major György, agyagos fonyódi partok, bogy beléjök még Pápai István, Nemes Mátyás, Ko-nem kívánkozott az a veszedelem, mely longya József, Tóth György, Mataja nálunk a szegény szőlősgazda éji álmait KAn)1 Grábner János, Grábner ven el, az az ellenség, melyet oly joi is- r, - ^ n V. - , *r
mer minden szegény pór, hogy .bíjíó ka György, Kammer Ferdinand, Volf péja" nyelére támaszkodva a legprecísebb "5\'Örgy. Andri József, Németh Elek, értekezést fogja neked tartani a, philloxera Jahász Ferdinand, Kiss Jlnos, Má-vastatrii", a .peronospora viticola de tés József, Plander József, ifj. Plan-Barj" ról, ámulatán minüen vándor ta- icr JÓ2sef Dani József, Tiszai Jó-narnak; ki sajnos! ellene véteni nem ind. e ír i- t- *- t>. a 1 t No de ne lamentáljunk I zsef, Kancsahcs József, Bőrdolma-
A vén erdős Badacsony magasan "y°s íerencz, Kolovrit József, Ruff hordja bazalt sziklákkal koronás hoiulo- József, Polai György, Babics Ká-^ kát s amint az alkonynap bíboros sugári roly, Träger János, Kiss József, égig öntik az égbolt halványkék azúrját Schapringer Lázár. Szita József, ugy néz ki, mint egy történelmi tab eaux t> t r> »r\' ¦ o
a vakitó bengáli tSényben, Megsnrran a Bnjáry Ferencz Maninger Ferencz, Balatonpart lanyha alkonyi szellője, amely,. Tehel József, Orbán János, Crábor szerelmet fakaszt, virágot éleszt s dalt János, Igrovics József, Imrei Antal, csal az ajkra, a melynek közvetítésével Milbofer Adolf, Andrasek Péter, a sziklás Caobáncz a mohos Rimmer Adolf, Makár József, 8tau-
HimÉ szerelmének bűbájosírithmusai ger József, Pogácsás»J susognak. Egy szárnycsapással megleb- Keié Imre, Szíjgyártó György, Horv&tn benti a folyondár ringó gályáit s aztán. Mihály,. Veszter Mihály, Gatgóczi kaczagva surran tova pajkos örömmel,j Jmre, Magocsi László, Böhm Ignácz, hogy megijeszthette azt az ábrándos gyer- B&l&zs György, Czethofer János, meketa terraseon töltött pásztor órák
NEUSIEDLER JÓZSEF.
1§4S—ki Dicső honvédeink névsora,
édes, ártatlan örömei között. Tehát holnap?
— Igen, holnap .. — sóhajt a bájos Elsa — holnap haza Pestre.
Pedig mily szép itt
— És milyen kellemes . . .
S valljon remélhetem-e, hogy a jövő saisonbau ugyanitt viszontláthatom kegyedet ?
— Legyen meggyőződve, hogy az Ün társasága csak kellemes lehet fám nézve, de az én óhajom mama akaratától tétetik függővé, de a legjobbat remélhetem, mert\' mama a legteljesebb mértékben meg van elégedve, sőt váltig azt sajnálja, hogy a mult nyarak szép saisoii-jait más fürdőhelyek lul zajos kietlenségeiben tölte, míg itt a pezsgő élet, játszi kedélyesség kellemes zűrzavarában meg vannak a csendes magány templomaivá szentelt susogó iomb-
Krausz József. Schiller Mihály, Auerbach Jakab, Scherbauer Mihály, Sábián Gábor, Gudencz Vilmos, Szabó István, Halvax Ferencz, Nnszár József, Szekulics Mayer, Kalmár Zsig mond, Berdó János, Sommer József, Baranyai Pál, Zsandár József, Pál József, Vadász János, Ács József, Farkas József,. Dervalics Ferencz, Krennsz Mihály, Bedének József, Kovács János, Kovács József, Kot-nyek József, Bedének János, Bndai László, Sipos\' István, Tomsics György, Sárvári J., Poszavecz J., Poszavecz Gy. Major György, Págai István, Kolla-ric? János, -Mátyás Ferencz, Samu
HÚSZON K1LENCZEDLK EYÇOLYaM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 2-án.
János, Polai vagy Fráter György,-Horváth vagy Vrászló József, Köbér vagy Mátyás József, Martinecz János, Varga Józseí, Lesziák József, Németh János, Auer Károly, Farkas Sándor, Dani László, Mihalecz Péter, Szerpák József, Brogyovin Nándor, Ihász János, Kis vagy Saj
értekezleten tapintatosan hozzá szólt a tárgyalt ügyekhez.
— Kinevezés. YVesel Adolf leteoyei kir.jbiróeági dijnok írnokká neveztetett ki. Ruch József letenyei irnok a keszthelyi kir. járásbírósághoz helyeztetett át.
— Stipó meghalt. Horváth István, e kedélyes, barátságszeietÓ s vidám vendéglátó jó ember nine; többé. Részvéttel vettük a következő gyászjelentést: Horváth
tos György, í\'ap József, Vas Ferencz[ istYánné sz. Bödei Hegyi Magdoli Szabó György, Horváth József fityé-jmaga, valamint kiskorú gyermekei: Kál házi czigánv Mihalecz József, Sül-;mán, Aranka, Stefánia é»az össze?, rokon j T. « „„_.. ífnrwítfi\' ság nevében mélyen szomorodott szívvel
ler János, Csepreg. vagy J ^„.i f^h^,^ «riA.fr sn«r«-..
József, Munkácsi János, Karlovics
János, Horváth János, Szokol György, Tislér István. Milleí György, Török Józseí, Lendrai József, Kránicz János, Kamenár Ferencz, Matkovics János, Keszés István, Markovics József, Szekeres János. Összesen 130.
Miután nem ábécze rendben van ina., valószínű, hogy a honvéddé létei ideje szerint van Összeírva.
Nagy-Kanizsa viroa levéltárában levő eredetiről közli :
BÁTOR FI.
együtt a mellette levő istálló épület is porrá Nagy szerencse volt a teljes szélcsend, mert ha ez szeles időben történik, az egész bonvéd-utczá odaéE. — A tüz ki ütése iránt rendőrségünk erélyes nyomozást indított.
— Fürdőkből. A hozzánk beküldött kimutatások szerint Balaton-Füreden a fürdővendégek száma 1427. Oj Tátra Füreden 1142. Várasd Topliczán 1394, Da ruvárott\'613. Lipikben 1538.
— A Porciuukulai bucsu ma van Nagy-Kanizsán, már legnap számos vidéki ájtatos hivő érkezett ide. Ez alkalomból
jelenti felejthetetlen férjébek, illetve apjuk.\'adja élso diszebédjét az uj gvárdián ur. sógoruk és vejüknek Horváth István nyug.
m. kir. távirdatiszt letenyei postaniester
sülét baromfitenyésztési szakosztályának vezetője szerkeszti. Előfizetési ára félévre 2 fit, negyedévre 1 frt. Mutatványszámo kat küld és előfizetéseket elfogad a lap kiadóhivatala. (Budapesten, üllöiut 2,5. sz. I. em.) y
— üj tankönyv. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter a következő czimü tankönyvet „Boronkay Károly magyar nyelvgyakorló-könyv a népiskola II. és ugyan az a népiskola III. és IV. osztálya számára. Második kiadás. Nagy-Kanizsa. Fischel FüIöb-1890.* az orsz. közoktatási tanács jejeutése alapján 1890. évi 6.180. sz.a. kelt rendeletével az elemi népiskolák használatára engedélyezte.
Megyei r. h. Üomok-Komárom
nek f. évi július hó 25 én délelőtt 9 órakor hegyközS(íget phylloxera miatt a miniszter
a i r © k.
— Mária-Yalérla főherczegnő, ural kodó királyunk legifjabb leánya Salvator Ferencz föherczeggel I-:^hlben jiil. 31-én lépett a házas-ági szent frigyre. Ez alka lomból Nagy-Kanizsán is öröm örömünnep tartatott. A város nemzeti lobogókkal di-szittetettfel. D. e. 9 órakor a szent-Feren-cziek piebánia remplomábao, 11 órakor pedig az izr. imaházban yolt isteni tiszteiét, melyen a polgári és katonai hatóságok nagy számban megjelentek, dr. Neumann E. főrabbi emelkedett szellemű hazafias be-szédet tartott. Ugyancsak 11 órakor a görög templomban is volt isteni tisztelet. A magyar születési] királyi hölgy legyen boldog fejedelmi férjével, ez a maeyar nemzet hö óhaja. Ez alkalomból .Zala4
laptársunk ünnepi számot adott ki.
— Óvodák. A nagy-kanizsai Kisded-nevelő Egyesület óvodaiban az évi folyam augusztus 1-én vette kezdetét. A bpiratások mindegyik óvodában történnek ; a díjmentességre igényt tartók hatósági bizoeyit-ványttartoznak felmutatni.\' >—
— A ezemere-utczal faépületeket. melyek katonai barakktábornak alkalmaz tattak, Biüsics József polgártársunk megvette és e héten szétszedeti.
— - Egy cÉtomÓ baleset. Egy huszár leesett lováról a .Hattyú" korcsma közelében s mellette vezetett ió két oldalbor dáját betörte, katonakőrbázba szállíttatott. — A sugárntí építkezésnél egy munkás leány vigyázatlanságból leesett az állványról. — Geisler Mór kocsitisztító jul. 28 áu eBte a tehervonatróí lecsúszott s lábfejét Összezúzta a kerék mindketten a városi közkórházba szállíttattak.
örvendetes hir. A herczei
hosszas szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után életének 44-dik évében történt gyászos elhunytát. Letenye, 1890. évi jul. 25 én. Áldás ás béke lebegjen porai felett!
— Annanapi búcsúk tartattak Cserfán és Szentgyörgy várót t mult vasárnap, azonbao kedvnélküli, néptelen éVkÖzön-bösen folyt le, mert se gyümölcs nincs, se jÓ bortermésre kilátás nem lévén, szomorú egykedvűség uralgott mindenütt.
— a zalamegyei Önk. tüzoltó-szö vétség ez évi rendes közgyűlését augusz tus hó 15-én d. u. 3 és fél órakor, választmányi ülését pedig ugyanaz nap délelőtt 10 órakor Nagy-Kanizsán, a városház nagytermében fogja megtartani. A közgyűlés tárgysorzata: I. Elnöki jelentés. 2. A választmány újbóli megválasztása, 3. Legközelebbi közgyűlés székhelye és idejének meghatározása. 4. A választmány által beterjesztett számadás megvizsgálása. 5. Indítványok tárgyalása. Napirend: d. e. 10 órakor választmányi ülés, d. u. fél 3 órakor az összes vasútvonalak megérkezése után érkezett egyletek fogadtatása a bevonulás a u.-kanizsai tűzoltó-csapat s zenekara kíséretében; fél 4 órakor a köz gyűlés megnyitása városház nagyterme ben; G órakor a nagy-kanizsai tűzoltó csapat gyakorlata.;^főtéren; 7 órakor társas ÖsszéjöveíeUá nagy-kanizsaí polgári egyeli keitben. — Azon egyleti képviselők.
kik szállást igénybe venni óhajtanak, elő leges bejelentésükkel közvetlen a kanizsai j tűzoltó ecylethez forduljanak. A megjelenés egyenruhában fog megtörténni, kitűzve a kabátrá-azon község nevét, melyet kép viselnek.
— Köszönetnyilvánítások. A val
lás- és> közoktatásügyi m. kir. rainis*íer az esztergomi székes fökapta!annak, mely minta budapesti központi papnövelde javainak kormányzója és gondnoka, a galamboki és karosi rom. kath. iskola-épületek emeléséhez 6300 frt értékű adománynyal járult, elismerő köszönetét nyilvánította. Ugyancsak a vattás és közoktatásügyi m. kir. miniszter a keszthelyi takarékpénztárnak azon áldozatkészségéért, bogy a keszthelyi népoktatási tanintézetek részére 1881. évtölkezdve 634 frt 42 krt adományozott, elismerő köszönetét nyilvánította.
— Lőwy Róza kisasszonyt, ki egy
zár alá helyezte. — A tapolczaj posta-expeditor amerikai párbaj áldozata lett.
— Csiszár József ráczk-inizsai vezértanita jegyet váltott Kisfaludy Laura kisasszonynyal Hottón. — Csáktornyán az iparos íjak önképző és betegsegély/ő egyletet alapítanak. — A csabrendeki önk. tűzoltó-egylet alapszabályai jóváhagyattak. — Aug. 11-én országos vásár lesz Nagy-Kanizsán.— Zala-Szabarba r. k. segédtanítói, Pákára osztály tani tói, és Bánok-szent-Gyorgyre segédtanítói állásra pályázat nyittatott.
Hazai r. h. Maris-Valéria fhnő részére Gödöllő mellett a marsai birtokot megveszik. — Budán egy 89 éves koldusnő halt meg éhen. 80 ezer frt., készpénzt hagyott hátra, — örökösei niucsenek. — Mehádián nagy földrengést észleltek. —I Király**SSLaug. 19-én indul tengeri útjára.;
— SíggObat helyen uj posta- és távírda épületet emelnek. — József főherczeg a Margitszigeten tűzoltóságot létesít. — Teraesvárott két hírlapíró véres kardpárbajt vívott. — Jánosházán 104 ház égett el. — ő felsége Mária-Valéria fhnő leá uyának 2 millió frt hozományt adott. — Gróí Andrássy Gyula szobra 250 ezer frtba kerül. — Bárdossy László szombathelyi ny. tvszTSri elnök meghalt. — A kis lutri helyébe osztálysorsjátékot alkalmaznak, most enijuetteznek ügyében. — A budai várpalota munkálatánál négy méternyi mélységben török időbeli aranypénzeket találtak.
— Külföldi r. h. Az angol királyné megküldte a román királynénak a térdsza-lagrendet. — Bosnia és Herczegovináoan a szÖIödézsma eltörültetett, uj szőlőültetvények pedig 10 évi adómentességet élveznek. — Amerika felfedezésének 400-dos évfordulóját Genuában is 1892 ben nagyban megünneplik. — Sanghaiban a missionariusok lefordították chinai nyelvre a bibliát. — Kolumbusnak 1501-bec festett arczképét találták meg Velenczében.
— A német helyesírás egységessé tételét Vilmos császár vette kezébe.
fegyes,
Uj szülött íryerniekekuek, kik
•len:
Nem úrdemes dalra, bogy at tsteu verje mir raaga-magitul
— KöütSnet a fig; ájáruhiok.
— P L—s. Ürömmé
— .Csapodár !iny" Gyüngcdtelenaég kivinni,
m^g; ogyí* m«g vau a
verve.
— S—i. Fölette sajnáljuk sor. ételét.
— „Óbeí dalok". Koráu vau m-goddomre s későn vau már a kosiét
— V. J-St neveltünk versének, kezdődik :
A te L-sókod paprikamíreg.^ Átért abból keveset ki
— E. Gy. JStS íaimr
— P S. Hasonltán.
— L. B. Irbu koszon 1..-H feüldeméujt. Alig hm-"20 év uagy idő!
i-ly «y
maradt.
lette érA.-Hja!
Weisse Seidenstoffe >oo CO kr. bis ti, 1145P. Meter — glatt und gemueteri [ca.. I 150 verseb. Qual.) — vers miien- und »uick-., , weise porto- U. «ollfrei d.is Fal.rik-Pei.ot ti.
édesanyjuk\'\'1, «man, vagy igen csekély! Heone-Wj; k. o. k. Boiüeferam}, zurii-b. tápszert nyei \'-".ek. igen észszerű é-s aján-1 Muster umgehend. Briefe körten io kr. Port»
latos a Nestlé Henrik t Tápszer lisztje. — E gyermek^ táplisztet a legjelesebb orvosok ajánlják és reúdelik minden oly esetben, hol az anya tápot nyújtani képtelen, —már 2ö év óta, — s minden esetnél bebizonyult annak nagy hatása. — Ugyanazzal készíthető a legjobb havasi tápjel, ha azt kevés gabona liszt és porrá tört czukorral vegyítve, egyszerű tiszta vízben felforraljuk, készen van a legjobb tápszer, mely éltető ereje mellett még jó izü is. — Útmutató magyarázó nyomtatványt ingyen és bérmentve küld a fö raktárból Berlyak F. Bécs, belváros Nagler-
Batthyány-Strattmann-féle hitbizományi ; év óta Báró Rokitánszky hírneves ének-
házak és telkek Körmenden és Nagy-Kanizsán eladatnak s ezek értéke fejébeo alkalmasint a palini uradalomból vásárlás történik. A fópiaezon lévő apró házak most már színháznak könnyen megszerezhetők lesznek, miröi évekkel ezelőtt czikkeztünk s a közóhajnak adtunk kiíejezésL A Kazinczy-üteza is nagyszerű alakot fog nyerni, mert az. uradalmi kertek a sörházzal együtt parczelMzva adatnak el, 6 frtjávat számitva ? ölét föO.000 írtnál több jő be.
— A nagy kanizsai polgári egylet f. bó 3-án vasárnap tekeversenyt rendez, melyre az érdeklődő egyleti tagok tisztelettel meghívatnak. Kezdete d. u. 4 órakor.
—r Adomány és alapítvány. Főt. Kómeaz József kiérdemülr ácskéri plébános s Győrött Szent-László collegiumi araaymisés áldozár, ki annak emlékére, hogy szülőföldjén, Nagy-Kanizsán a szent-Ferenczieknél kereszteltetett meg, arany-miséjének tartása alkalmából a Szent Fe-rencziek plébánia templomának ezüst keresztelő tálczát és kannát ajándékozott, ujabban ismét vallásos érzületének adta szép jelét, a városi Szent János templom két oltárának feldíszítésére 300 forintot küldött mely Összeg a helybeli kegyesrendi társház igazgatójának kézbesít-telvén, jelenleg takarékpáúztárilag kezeltetik. Ugyancsak a nevezett széplelkü plébános szülei és testvéreinek ieiki üdvére mondandó szentmisékre 150 Mos alapítványt tett.
— Düs szólótő. Briglovics János Polgártársunk rácz-utezai házánál Kis-JVaoizsán egy rizlingfaju szőlőtő van, me-
a Y7\'ÍdÖ 3zer:ilt 857 fürt oíva3hat<5 meg. Az épüiet dé[i részére van ültetve a tő s ágai kelet és nyugat felé terjednek. Érde-mtís a háládatos szőllötónek megtekintése,
. , ~,A Tégreiwjtók országos érte-üzlete két nap tartott Bpesten, az ér-Wíezlet alelnökévé Nagy-Kanizsáról Fá-
bián F
ereacz urat választották meg, ki az
tanár növendéke, alkalmunk volt hallani s valóban bűbájos énekében gyönyörködni. Most egy éve a tisztelt kisasszony szülőföldjén, Nagy-Kanizsán, akkor még mint a zágrábi tartományi zeneakadémia nö vendéke hangversenyt adott s azon nézetünknek adtunk kifejezést, hogy előtte az énekművészeiben szép jövő áll s Örömünkre szolgál tapasztalatunk, hogy nem csalódtunk A baladás örvendetes, hanghordozása tisztább, a hév és biztonság, mely lyel kezeli, meglepően vonzóbb, átérzőbb. Sajnáljuk, hogy az idén nem szándékozik körűnkben hangversenyt adni.
— Helyreigazítás. Illetékes helyről, vett értesülés alapján Palinból szőlős mult számunkban közölt rémhírt oda módosítjuk hogy Korona János nem üttetett agyon, de súlyosan megsebesíttetett és a n.-kanízsai városi közkórházban ápoltatik, s nem 180 tyúk, hanem csak 12 db lett eltolvajdiva. Tettesnek Gerencsér (Bencze) István huszárszökevény gyanúsitta tik, ki két hónap óta csavarog e vidéken. Elfogatására megtétettek a kellő intézkedések.
— a déli vagut vonalain ez évi szeptember 1-én mérsékelt személydíjsza bás lép életbe. A nevezett vasút magyar voualain a mérséklés annyiból fog állani, hogy az eddigi 15 százalékos arany agio pótlékot elengedik.
— Tüzesetek. A lefolyt héten két ízben is felriasztotta városunk lakosságát a tűzoltók riadó kürtje, Julíus 30-án reggeli V»5 órakor Herczeg Istvánné magyar-utczai házában a kamrában még eddig ismeretlen okból tüz ütött ki, melyet azonban csakhamar elnyomtak, ugy hogy a kamrában volt lim-lom, u. m. teknő, rosta, tele zsák liszt, borsó, ruhanemű és a padlás leégett. A kár mintegy 120 frt. Még a magyar-uteza ki sem heverte ijedelmét, már másnap 31-én délután 6 órakor ismét tüzet jeleztek a honvéd-íutczából, a hol Kovács prai György pajtájában csépeltek és ugyanott a szalma ki is gyuladt, a pajta csakhamar lobbot vetett és evvel
— Nagy Béla szent liszlói tanító (Zalamegye u. p Puszta-Magyarod) megrendelést bocsátott ki f. évi szeptember hóban megjelenő temető könvvére. Ára 30 kr.
— - Gáti Győzőtől a M. Paed. Szemle szerkesztője Glátz György egy regényt ad ki „A hivatás áldozata" czimen, mely történeti rajz a magyar néptanítók jelenéből-EIrő ive megjelent s beküldetett hozzánk, mely az előszót tartalmazza, ebből Ítélve a korszerű, jeles mű méltán közfigyelmet érdemel. Előfizetési ára 1 frt.
— BrődyEmlI szerkesztésében jul.-tól kezdve .Kereskedelemi és pénzügyi szemle" czimü heti szaklap indul meg. mint a „Gazdasági Mérnök" melléklapja, Előfizetési ára a két lapnak félévre 6 frt. negyedévre 3 frt.
— a baromfitenyésztés érdekében. A meleg idő beálltával általános a panasz, hogy a " baromfivész országszerte nagy: mérveket ölt. Hol még ma 3—400 baromfi tenyészett, ott már holnapután alig marad 2—3 darab. E bajon pedig igen könnyen lehet segiteni, nem kell ahhoz egyéb, mint szakismeret. Kellő szaktudással képesek vagyunk a baj kitörését kikerülni, vagy ha már udvarunkba jutott a ragály, gyor san és kis veszteség árán szabadulhatunk tőle. A kellő szakismeret terjei-ztésével, nemkülönben a baromfiak elhullása ellen való védekezés és a betegségek alapos orvoslásával, kétségkívül ma, hazánkban csakis a „Hazi szárnyasaink" czimü illustrait baromfi tenyésztési szaklap foglalkozik, ennélfogva a legmelegebben ajánlhatjuk a baromfi tartó gazdák és gazdaasszonyok figyelmébe. A „Házi Szárnyasaink" csinosan illustrálva -havonként 2-szer jelenik meg. Közleményei gyakorlatiak s teljesen gazdasági viszonyaink figyelembe vételével vannak írva. Iránya a leghelyesebb, amit nem csak itthon, de legközelebb a bécsi általános gazdasági és erdészeti kiállításon : Európa Összes szakférfiai is elismerték, a midőn -.„helyes és gyakorlati irányáért" e lapot a legmagasabb kitüntetésre érdemesítették. A ,Házi Szárnya-saiok"-at : Parthay Géza baromfiteuyésztési felügyelő, s az országos magy. gazd. egye-
gasse 1.
394S.
Gabonaárak.
3S0-1 -
Felelős szerkesztő és kiadó : BATORF1 LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
HIFDETESEK.
Nagy nyereményesélyek a legnagyobb biztonság mellett.
Meghívás a budapesti bankegyesület részvény-társaság által létesített
alkalmi sorsj^cy-társ a sálnál
— Daru vár: Buza 6.30—50. j Rozs 4.60—5. Zab 4.50 —7ő.
— Pápa : Buza 6.SO —7.20. Iiozs 5.60-90- Árpa ti.50—7. Zab S.40—80-Kukoricza 5.C0 —G.
-— Veszprém: Buza 7.50 8. Rozs 6.40—80. Árpa 6.—6.50- Kukoricza 5.20-6.50.
— Nagy-Kanizea.: Buza 7.20— 50. Rozs 5.80—6 Árpa 6.50--60. Zab. 8— S.20. Kukoricza 5.90—6.20.
— Csáktornya: Buza 6.80. Rozs 5 20—50. Árpa 5.50—6.50. Zab 6 frt Kukoricza 5.80—6.
— Pécs: Buza 6.80—7 Kétszeres 6.50—70 Rozs 5 70—80. Árpa 6. Zab 5 70. Kukoricza 5.80 — 90-
Ki nyert?
Húzás jul. 26-án. Budapest: 28 44 69 7
Húzás július 30-án. Prága: 30 37 13 6
5Ű0 állami és osr. inagáusorsjegyukrí méÜyÖMieg !6 m vezó Csoportositát csak :i fr! iiav
magyar bélyeg**! elUtott v:ifö t«szvételre Nyere-liór.Al tiibb! Xagyon ked-KitÜnii iicert-meii) ea.\'lv^k nkéntt btfisetés om-uVu."
UsynökÖk kedvező feltételek melleit alkalmaz tatnak
AjinUtck ittaundS] sülét reszveoy^arsasaf tér 18
.i budapesti bankegye ho* Budapest. Erzsébet szam. 3ÍM1
Szerk. üzenet
— K—a- Lehető gyorwtn Egy réssét megküldottilk.
Toronyórákat, >f
vaspiíljtt órákat Q[
legolcsóbb áron. legjobb szer- R
kezettel. jótállás mellett készít (T Mayér Károly torony óra gyára
Újvidéken. ^
Kénes árjegyzékek, költség- ÍL vetések ingyen és bérmentve.
Iroda és raktár f. évi aug. hó »
1 töl Budapesten VII. Teréz 5L kőrut36. sz. ílevelek oda czim-
zendök. 3946. )^
HÄUSER EDE
es. es tir. üli- U
gránit-, seoit-,
márráuysiobrok 1
Bécs, IX. Spitalgasse Nr. 1». H.
Téglagyárak, kCbányAk, gdcíistoló é« furiJil-maJom tuUjdoDO&v Du»40 fdstoréit raktára kétz
síé-szobroknak
kript*(ed6k gránitból. kripiaíAcsotatnk éa airliinpák stb. Krij>ták teljea elk.\'-stitísére való mCíbi«á»ok, srohrok át belyetése. valami\'-t minden e szobrászaiba vigó mLnkilatok ponto&ao és olciór. estköznltetoek. Kópés irjefc.yték ingyen ós bérmeutíe. Czletalapitáii ó» 1781. 3947. fc^^^Oá
HUSZONKHENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
augusztus a*!.
A 7. 188». Párisi világ kiálliláson arany érem 3743 niel kitűntetve
dIrüvár
(Slavonia) asv&nyfardőt,
mely a rómaiak alatt „Thermae JaEOrven-sis" név alatt volt mär ismeretes, szép, 9S9 rnít. magas hegység tövében, kies sétány- és parkkal, vasút- és távirda-állo-mással, mint a kontinens legmelegebb vasas hévforrását, mely különösen női betegségek, vér- és nedvveszteségek, idült\'idegbetegségek, csíz és köszvény-nél bizonyult kitűnő hatásúnak, a t. közönség fisrelmebe ajánlja 3950
¦ \'"e arcíalial iitszöséie.
Dämon
hibézhfttlan szabadalmazott
Svábbogár (Csotán) fogó
gXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?»
B II
APES
YÍnj--,
fi
O OOOOCOOOOCOOO
o o
s
o :;
G
o :
o o
Q G
a a o
G G ? Q Q 0 O
c
G G O O
o
OOOOOOCOOOOOOO
Stefánia szálloda
(ezelőtt Schröder) Bécs LeopoldstadtTabor-strasse 12. Grosse Mohren-gasse 7. Az uj gaboDa- és -üast-
Több mint 100 vendégszo bával a mai kor igényeinek teljesen megíeleióleg berendezve. Szobák 70 krtól feljebb naponta. Étterem, kilünőkony-ha. Vöslai saját termésű borok. Fürdőszoba zuhanynyal, valamint meleg vízvezetékkel. Tár-saslíocsi és-lóvonat közlekedés minden irányban.
Üzleti utazóknak előnyös árak.
WITZMANN KAROLY 3951. szállodatulajdonos.
kapható Auíztr -Manyarorszáo mnden konyhaedény kereskedésében Darabja 1 frt 50 kr.
Beszállító: HAEÍKT FEREKCZ,
Wien, I. Brandstátle No-í.
39S7.
jfcJJtJfcit±JÜUtJk±
Arany-érem Pécs 1888. Félszázad ótn kiíünÓDek elismerve. Stift Dr. SlhnlsikWéle
Arczkenöcs és mosdóviz.
Ezen készítmények ajánló levételét, azoknak félszázad óta mindenütt elterjedt világhirök és bámulatos hatások képezi. Leg-bámnhuosabb sikerrel használtatnak bibircs, szeplő és májfoltok, forrósig vagy fagy álul keletkezett pirosság s a bór minden tisztátalansága elIen>xEgy nagy tégely ára 70 kr., egy kis tégely 35 kr. Egy nagy\'üveg mosdóviz 1 frt, egy kis üveg 50 kr.
Jolíessante-Puder
(fehér, rózsa vagy sárgás.)
Kiváló finomsága miatt legjobban ajánlható; az arczböroek kellemes szint ad és láthatatlanul tapad. Egy nagy doboz ára 80 kr., egy kis doboz 50 kr.
Kapható: Molnár Lipót gyógyszerésznél, mint késiitónél Kassán. Nagy-Kanízsán Marton és Uuber kereskedésében.
3932.
S5° R. meleg artexi kéaet f orvai, oatysierü fürdóbix, porezelür-, mir-, leid- ?4 ki ..-dók tuhar,vkétz.ülékkel, villamoi fürdők. A u .-marg Uct\\ . hévvii mint fürdő, vajv belgoleg, va«y belélegzéare kitűnő eredményevei haaznalutott « következő köralakok ellen.
Ciáz zaibák., idült kütsaek, kaitértétzk lUn fellépett izzedassvok agy»sÍDtén ktshártyilib es aéMaiUlMakktl járé izzttuíny*. goVvély éa bu-Jakér, gyoaor-. béfbaataimak. Idllt székrekedés, bólyag-huruf. bü bántii «ak, garat-, gége-, tndebar&t, búdéaek ér. idegbe utalnak.
Utóbbiak ellen a villamos fürdők alkalmaztattak meglepő likerre!. A uigeteo nagyterű pormentes •étinyok, ritka axépíégü viragkerteszet, SOO minden kényalemmel berendezett isoba, tiraalgáai terem bel- éi külföldi* hírlapokkal eHitva, poéta, telefon, távírda öMsektKtetásrel, gyógyiaertar hol mindennemű íivanyviz it kapható.
KendelS fürdőorvos: DR. BAÜER ANTAL, t6herCtegi udvari orvos Naponta katona- ét népzene.
Fördö", menetjegy-gyei egylitt váltva éi fürdő-bérletnél mérsékelt ir. A (ligeten lakó fürdővendégek a fürdő- ée menetjegynél előnyben réueijttetnak Hajó köil ekedéi a fŐvaroeial \'/» áranként; rnenef belépti díj jeti együtt hétfcSnaB 20 kr. Szobák ara angoixtc* 20-tól kezdve 20%-ktl leaiallitvm * P
Fürdő-idény tartama májm 1-től október l-ig.
Lakáaok megrendelése nigeten a feíügyel3ségi Irodában.
Szt-Margitsziget gyógyfürdő felügyelősége Buitstpett
.3928.
gXXXXX3COOOOOOOOOOOOOOCXXXXX^
Hirdetmény. |
Lentiben az ukk-csáktornyai vasút Q közvetlen közeiébén egy lakóház gazdasági épületekkel, legeltetési és fáizási joggal, továbbá 23 kat. hold szántóföld, 9 kat. hold rét, l\'|a kat hold szőlő présház-X zal, úgyszintén a szécsi-szigeti hegyen levő ö 3 kat hold szőlő présházzal és pinezével, X két kat hold legelő és szántófölddel, vala-X mint a tormaföldi hegyen levő szőlő prés-ő házzal és pinezével 12:3 kat. hold, 1 kat. x hold kaszálóval örök árban el vagy haszon-X bérbe kiadandók. — Ugy az épületek, ^^vjalarnint a müvelés alatt levő fekvőségek a lehető legjobb karban vannak. Bővebb felvilágositás Szécsí-Szigetben Sehiek Gyu-láné úrnőnél nyerhető. 3949.
X
X X X X X X X X X X X
§
X X
fi
X
sxxxxxjococÍ
SEXKKS Kitűnő szolgdlalotutesz, az emésztési zavaroknál. gggggESl
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
x
fi
Nestlé Henrik gyermektápliszlje
25 éves eredmény.
32 kitüntetés
Számos bizonyítvány a legelső orvosi tekintélyektel.
12 díszoklevél És 14 aranyérem
Gyári jegy.
Tökéletes tápszer a gyermekek részére.
El nem cseréleedó a már többször kitüntetett kulönbözó tejfajokkal. Tartalma az anyatejhez hasonlít és könnyen emészthető lévén, ép oly könnyen megoldható, ugyanezért felnőttek-, nek is. mint kitűnő tápszer
(tjoiuorliajokjiak
igen ajánlhatő.
WV Egy ű.ol30SB ára &o K.T-. Nestlé Henriit sürSsitett teje. W07~ Hgy doboz ara SO Icr.
Főraktár Ansitria-Magyaroiszág részére Berlyak F, WIEN I. Naglergasse 1. >¦
Nagy-Kanizsán: Fesselhofer József é« Rosenfeld Adolf kereskedőknél és Magyarország összes gyógytáraiban.
3S40.
X
cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
Wajdita Jőisef kottyrnjoaüjibÄl Nsgy-KtniasáB.
YIOT-JUNIZSA. 1890, aopsztus 9-én.
32-1u bzftm
HnszoBkilenczedlk év folyam
F.ltfiuetin ár: >z évre . 5 frt — —
(.*«? .... 2 írt 50 kr. uefjWeTrc . J—í ! frt25 kr. Eiyt- íiam 10 kr.
HIRDETÉSEK
hifábui p.\'liLinrban *, mi..od*Z<>: - i minden további íurér*. 5 kr
ÍHYILTTER3ÉN unit.ior^ak-Lt 10 kríri véti\'lool lei. KlDi\'«tftr. illetek miüdec i\'urri birdrtr\'-t^rt 30 kr fiteiíud.-..
II
ZALAI KÖZLŐIT.
i
A Up Kellemi ré«ét Eltet". Í8a-lemények a izerkaiitőséghez
iyag rís«él illető ;\'. ek
ped:? r.\';iadi>bi»*talhoi termemre intíiendők : „~, ug y-K ánizs á it takarékpénztári-*pQl*t.
BérmeuttÜen levelek uem fog»d-immak el.
Kéziratok tlitza aera küldetsek
, \'A nagy "kanizsai .Kereskedelmi Iparbank\', a „n.-kanizsai önkéntes tözoitó-egylet", a nagy-kanizsai kisdednevelŐ egyesület", a „oigy-kaoizai Keresztény jótékony nt>e.gy>t*; a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet\', a .szegények tápintézete8, a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETEN KIM T EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP-
A tanítók nagy-gyüiése. 1
Magyarország néptanítói bosszú 12 év letelte után ^Bmét nagy-gyűlést tartantk Buo>pest^i Szent István napján. 22 ezer tanitó, 4000 taaitónó, 1000 feisdetíovónó s mintegy 20O0 a népoktatásuk)- iránt bi vatalosan iá érdeklődő képezdei tanár, tanfelügyelő, árvaatya, nevelő s bitoktató, egyszóval közei 30.000 oly egyén, kik a magyar nemzet kulturális fejlődésének nemes munkájában tettleg\'részt vesznek, kíltdik el legkiválóbb tagjaikat, erre. cz egyetemei gyűlésre, a melyen, mint
k, mely egyl#a rabszolga- Itt azonban, az egyetemes gyűlése-1 vei nyújtja kezét az úttörők üonep1 Akadémia alaoitá- ken mindenkor győzött s győzni fog!összejövetele felé: a nemzetiét meg
egy-egy örvendetes
rátánk
nem kedvelt utakou, de nincs többé serki, ki a nemzet zömének müvelését ce tartsa nemzeti feladatnak s: nem lesz többé oly időszak, midőn kicsinylőleg beszéljenek az iskolák ba-talmárói.
Lélekemelő példája ennek az emelkedett köztudatnak a tanítók egyetemes gyűlése is. Az ország kormánya, fájdalommal bar. de megkötött kezekkel tagadta meg azt a pár ezer frtot, mely a gyűlés rendezésére szükséges volt; felkelta müveit társadalom s pár hét alatt krajezáros adakczásókból Összegyűjt éz az
népoktatás ügyének nagy fontos sagát, mindenkor megjelennek ott, a1 hol közoktatásügyünk fejlesztésének legfontosabb tényezői összegyűlnek, hogy aggódó orvosok gyanánt meg-megtapitilsák azt- az Űteret, mely százados küzdelmek között elgyengült s ellenségeitől körülveti nemzetünk megizmosodásának, a századunkban már mindenhatóvá - lett népműveltségnek lüktetéseiről tesz tanúságot.
Közmondásossá lett már hazánkban a tanítók szomorú anyagi helyzete, alkotmányos életünk kezdetétől szakadatlan sorozatban hangzik fel a panasz, hogy külföldi lovakért százezreket s a katonaság fegyvereinek javítására miliiókat adunk-évenként, míg a uépoktatásügyre fordított ösz-szegeknek egy pár ezer forinttal emelése is nagy. erőfeszítésbe kerül. Mindamellett ki merészeli állítani, hogy az a napfény, melyet egykor b. Eötvös József felgyulasztott s mely a népoktatásügy fontosságát oly közérthetővé tette, ma már balványod;k s a nemzet jobbjai már közönyösek lettek iránta? Nem. Nehéz politikai s társadalmi viszonyaink között aka-
az előbbeoi kast-nló gyűléseken isJ-ÖCszeg teljesen. Volt-e bizonynyal nem fognak hiányozni ígyarországon gyűlés, melynek czél-más lelkes férfiak sem, kik átérvzvs Maira egyesek annyit adakoztam?
— Nem az első eset-e az, hogy a kormány vezériérfiai, egy gróf Szapáry Gyula s gr. Csáky Albin, mint magán emberek, saját filléreikkel igyekezzenek pótolni azt, a mit mint kormány férfiaknak meg kellett tagadniok? A közszellem hatalma az, azé a közsze\'üemé, mely ma már világosan tudja, hogy a nemzetlét varázsereje a közművelődés s melynek hatalma alatt mély értelműnek tűnik fel koszorús írónknak, Jókainak ismert mondása: „Magyarországot még egyszer meg kell hódítani, s e nagy feladat a néptanítókra vár.*
Lázasan működő korunkban napról-napra következnek a gyűlések s az egyetemes gyűlések Bem tartoznak a ritkaságok közé, Sokan látszólag mélíán kérdhetik tehát: vájjon nem túlságosé ez a nagy zaj egye*len gyűlésért s nem egyesek, habár jóakaratú, túlbuzgaíma idézte e elö azt az áldozatkészséget is?
Vannak korszakok, midőn hazánkban feigyulad a szalmaláng, de az a tartós érdeklődés, melyet a társadalom az egyetemes tanitógyülések iránt mutat, a nép tagadhatlan po-! litikai ösztönének eredménye, annak az
Keszthelyi ievól.
égén. 1SS-0
szem
ság napjaibau a _.
aával s Kazinczy ünnepekkel tisztán;a népnevelőknek hivatásukkal Össze-íazilárdulásának társadalmi uton egy nagy lépést tett\' függő idealismusa s tiszta kulturpoli-j szívdobbanás ez. előre, melyet azontúl a hatalom bir-! tikai eszméje. Magyarország tanítói j GYÖRGY ALADÁR,
lalói sem ignorálhatnak többé, au-iaz egyetemes gyűléseken csak ma-< uak a politikai ösztönnek, mely fel- gyarok, csak emberek akarnak lenni, jajdult a nemzeti zászló megsértést.- \\ a lelkesedés elemi erejével szemben kor s mely a\'Kossuthok és Deákok j elnémul a nemzetiségi s felekezeti nagy müveit diadalra juttatta. zavaró hang s az a népnevelő, ki
Sókat írhatnánk az egyetemes otthon a kicsinyes hatalmakkal küzd, tanitógyülések működésének gyakor-a görög rege Antaeusaként erót lati sikereiről. Elmondhatnod, hogy merít itt az egyetemes gyűléseken, ezek teszik általánossá a tanítók Ön- hogy világosabban lássa eszményké-segélyzó törekvései:, az Eötvös ala- pét, midőn Kárpátoktól Adriáig egy pot, árvaházat, melyek ma annyi jó- lesz a magyar, midőn a műveltebbé alaha Ma-, tékonyságot gyakorolnak, ezek tették s jobbá lett társadalom azt fogja lehetővé a tanitói nyugdij-alapot, ¦ első sorban keresni, a mi az embert mely ma, keletkezése után 15 évvel közelebb hozza az emberhez, hogy már 8 millió forint felett rendeíke- cj-uj eszméket valósítva meg, ne zik, ezek hívták fel a közfigyelmet a csak ott tnl a ködös jövőben keresse magyar nyelv tanításának szükséges- az emberi boldogságot, ségére, a népkönyvtárak fontosságára, Nem kicsiny, nem múlékony er-a hitoktatás reformjára s más fontos j kölcsi hatalom tehát az egyetemes kérdésekre. De ha mindezt elmonda- tanitógyülée. Az a h&rmincz ezer náuk is, nagyon keveset állítanánk,\' egyén a jövő nemzedék nevelője, a mert ugyanezeket az egyes tanitó- j kulturpolitikusok reményei bimbója egyletek s a szépen virágzó tanügyi nak fejlesztője. Jobbjaik látják a sajtó is felkarolták. Az egyetemes hiányokat, sajnosán érzik, hogy ma tanitógyülések jelentősége más s sok-;a magyar tanitó csak kis gyermekek kai nagyobb. Nem az egyes határo- - oktatója, de nagy feladatát, a nép zatok döntök e gyűlésen, nem kér-1 tömegének nevelését még alig kezd-dések tárgyalása; az ily nagygyűlések hette meg. Itt az egyetemes gyfiié-politikai fontosságú jelentősége az,; seken hintik el az uj eszméket, tör-hogy eszméket ad irányadókul, hogy,nek uj uj réseket. S majd egykor egyesíti a népoktatásügy gyei foglal- évtizedek múlva, midőn hazánkban is kozókat s kapcsokat létesít azok kő- uralomra jut a közművelődés s em-zött, kik a jövő nemzedék hivatott herszeretet hatalma, midőn nem kell nevelői. j sötét gyanúval vagy épen ellenszenv-
Hét főbb nyelv s hét különböző vei tekintenünk polgártársaink ezreire, hitfelekezet darabolja szét belső ellen--a müvelŐdéstörténelem írója sok más ségként gyenge nemzetünk fiait apró j tényező mellett a tanítók ünnepi csoportokra. Az egyes megyei s ke-\' összejöveteleire is fog utalni, mint rüieti tanitó egyesületek e szétvá jegyík tényezőre, mely az egykor fe lasztó elemi erők hatása alatt igen lekezetek s nemzetiségek szerint gyakran előszeretettel keresik azt, a. megoszlott s nagy tömegében müve-mi elválasztja e hazában a polgárt s\' létlensége miatt közönyös magyart a szaksajtó sem képes mindig felöl-\'emberré s valódi magyarrá tette, emelkedni e korlátolt felfogásmódon. j Kinek megadatott látni, rokonszenv-
Mennyi csillag 1 mennyi szép szórja vakitó sugarait Keszthelyen!
Meghódítottak, elvakítottak már az első perczekben, mikor a szikrázó por között végig mentünk a fürdő kicsi parkján. Itt vannak az igazi fekete gyémántok nem pedig a kőszéntárnákbsn.
Ennyi szép lány, ennyi ezukros asz* szony elszédíthetné a prófétát is, pedig tudva van. hogv az Ő szakállának minden szálát tizenkét légió gyönyöro>ztó huri simogatja. Hát még az ilyenekhez nem szoktatott hivatalos embernek vére hogy ne forrna, ha egy-egy ilyen élö mennyországgal találkozik.
S Keszthelyen. — ebben a virágos kertben, — mégis kevés a fürdőző vendég. Ez a kevés is majdnem mind Kanizsáról kerül ki.
Itt vannak: BIumensr.hein Vilmosné, Darás Gusztávné két leányával, Dezső Béláné, Erdödy Lajosné két leányával, Hlatkó Jánosné, Janda Károlyné Hedvig leányával, Juhász Emma. özv. Mattosb Józsefné Gizella leányával, dr Wajdits Alajosoé, dr. Bánrévi Ferencz anyjával és nővérével, Kohn Gábor a leányával. Farkas Ferencz, Hajnal István, Halis István, Halvax Gyula, Pfaff Józ jel, Popini Albert, Sável János. Schmid Károly.
Annál több a fürdőző vendég a Ba- -latonnak somogyi oldalán: Berény, Fonyód, Boglár és Siófokon. Hir szerint.Ba-latonberényben közel 300 fürdőző vendég van Kanizsáról.
Ennek oka lehet azon körülmény, hogy a somngyparti Balaton-rész melegebb és homokosabb. Lehet, hogy azért nem jönnek Keszthelyre, mert a lakósok nem igen törekednek a vendégeket oda csalogatni. A por iszonyú nagy. a kastély nagy parkja pedig — mely a városnak egyetlen üdülő helye volt néhai id. Feate-ti ch Tasziló és György grófok alatt, — el van tiltva-a közönséges halandó elöl. Másként sem kényezteiik el az embert. Lámpások vannak ugyan az utczákon.de soha se gyújtják meg, s így az egyetlen kövek-
Tár ci*.
Eiffel-torony Parisban.
Felépült mar ai aj Hábeltorony!
Felhőkig ér Eiffelnek buizke tornya. Melyr31 a gSgöi ember nagy kevélyen
Tekint alá a hitvány ronda porba.
Hemieeg a biméa* aépiég éi e«odál;a Piri* ciodáját, a magma toroayt
8 ki iet-oét mir regeit el felej té. Tap*ol ei t\'j Bábelnek a poronty.
.Ember, poronty te, mért vagy bQj«ke hát?
Hogy tornyot épitél a fellegekben^ Jaj néked vakmerői ki káromotván. Felejted ütent éde» Utenedben.
Kevély valil, megbüntetett ax ég J*;. hogyha ojra. megver tégedet I
Arany betflkkel írva aa irájbac, S te elfelejted tSrpeiégedet?
Törpék mankija vairy te vntoronyl Bármily er6e alapra fektetések,
Egy perc*, egy röpke \' pere* é* vége Neved világra u<516 nagy hírének 1
Irta
A szép feleség.
— Beszély az élet alio. —
VACHOTT SÁNDORNÉ.
(Folytatás.) I „De szavát adta", suttogta a leány,
oly elszorult haneon, melynek jelentősé-1 gét csak anyja érthette meg. j ,Azt kár volt elfogadnod", viszoozá ; Kedhelyiné, mig finom arczán a nyugta-j lanság árnyéka vonult át, — „Gyulának ^ sem szivében, sem fejében nem lehet okod \' kételkedni s igy soha sem volna szabad
Ígéretet kivánni tőle. Mi megtehető, a ; nélkül is megteszi ö érted.\'
„ó, hiszen nagyon, nagyon tökéletlen I teremtmény vagyok én c szólt Anna fáj-i dalommal, mig fiatal arczát kis kezeivel I betakarta. — „Te is neheztelsz, jó anyám ; s igazságod van."
„Ne kínozd magadat hasztalanul, én j legkevésbé sem neheztelek," monda az
anya, több gyöngédséget fejezve ki hangja,! bámultak majd a halvány ifjúra, majd a
zúgás az ő figyelmét sem kerülte el. „Nem szabad miudjárt a legrosszabbat föltennünk."
,De nézd, ó nézd csak kedves jó anyám, hiszen a patak kiáradt már, .-egész falu vízben áll!"
E pillanatban kívülről zavart hangok a szokatlan zaj lőnek hallhatók.
Az ajtót egyik szolga hirtelen föltárta s a küszöbön egy érdekes, halvány ilju lön látható, egészen átázott s kissé kuszált öltözetben, mig karjain etry élettelen női alak feküdt, egy nő, kinek iefüggő hosszú hajáról, valamint ruházatáról c-epegett a víz.
„Szentséges ég! éa csakugyan ön volnál* szólt Anna, szive hangos dobogását el nem nyomhatva. — „De hát ez, — ki lehet ez a szerencsétlen?" Tevé hozzá azután tétovázva, míg szemeií az alélt asszonyról, ki jegyeié karjain nyugodott, le nem vebeté.
Kedbelyi és neje kérdő tekintettel
Véged lesz. hoBíha isten úgy akarja.
Jó egy v,har, egy óríáti orkán, aiborg a tenger, lárgáa habaik írja,
Hiként a méreg a kigyöoak torkán.
*tK,eog a föld, a. égbolt mennydörög, rokolsötét ai ég. a láthatár . . .
M-íriikódik E.ff0l0(rk büjake tornya *•» öeezedol, aüként egy — kártyavári
é8e mint szavai által. „S meg lehet az is, j hogy az idő sem oly roez, mint igy ablakon át látjuk," folytatta azután megnyugtatókig s Gyula szépen megfogja köszönni, ha baj nélkül megérkezve, téged talál majd betegen."
„Ó, mint zug a viz. A kőfeszületnél bizonyosan elszakította már a hidat," — szólt csaknem láthatón remegve Anna, ki anyja utoisó szavainak értelmét e pilla-BáLiHTFFY balint. j aatban ,áo fölfogni sem bírta, .nagy föl-¦\' gerjed ésében.
- „Mentsen Isten!" monda az anya
1 mosolyra kényszerítve magát, mert a nagy
még halványabb női alakra.
„Készítsen számára helyet, kedves Annám," szólt végre Somlay Gyula, megindultan — amnjd azután mindent elbeszélek."
Mielőtt közelebbi ismeretségbe lépnénk Somlay Gyula és Annája boldog összeköttetésével, szükségképen vissza kell mennünk néháoy^éwel, a tények fejlődése miatt. /
ni.
Mintegy Öt évvel a rut őszi éjszaka előtt alig beszéltek — nem csak törté-
netüiik színhelyén, a kis faluban, de egész megyében — egyébről, mint Gárday Kálmán gazdagsága s különczBégei felől.
Nevezett bősünk a nagy kiterjedésű falu háromnegyedének birtokosa volt, mely. történetünk színhelyét képezi s ba uradalmai között elég fényes s kényelmes lakást találhatott volna is, előtte az ismert faluc-ka határai lehettek a legvonzóbbak, miután ott időzött legörömestebb, ha a világ zajára reá unt Kastélya épen a jelentőséges felsőhidi kőfeszület fölött emelkedék egy kopár tetőn s az erdőség, mely falait környezé, messze túlterjedt a falucska határain.
Gárday Kálmán és Somlay Gyula iskolatársak s & legjobb barátok voltak, bár jellemök a világon legkülönbözőbb. Gyula határozott szilárdságot s férfias kitartást tanusita minden tette által, mig dúsgazdag barátja annyira átengedte lelkét különc* szeszélyeinek, hogy rendesen az élet legkomolyabb dolgai felett is csak pillanatnyi hangulata szerint határozott A világot együtt kalandozták be s mig Gyula szép tapasztalatokkal s tudományos ismereteket gyűjtve, tért vissza szeretett hónába, hogy szolgálatait a haza oltárán a legnagyobb készséggel felajánlhassa, Kálmán csak unalmat s kimerültséget érzett az élvezetek minden nemei után s pihenésül az egyetlent és utolsót, mit még meg nem kisértett, a családélet nyugalmai tökélte el magáévá tenni
„ Házasodni fogok, barátom." Monda egy napon Gyulához, épen öt évvel az imént festett zordon éj előtt „Hogy unalmamban ne legyek kénytelen főbe lőni ma
gamat, megkísértem még ez utolsót is," tevé hozzá némi gúny vegyületével.
„Azt rosszul tennéd," viszonzá komo-iyan Gyula. „A házasság nem neked való."
„Csalódó) Gyulám, hidd el nekem, erősen csalódok." szóit kényelmes pamla-gán végig nyújtózkodva. „Rám nézve ez életben nincs már egyéb bátra, mint meg-házosodni, — s ba találok asszonyt, kiből kedvem szerinti szép feleség válik, ki érdekesebb — szebb és szeretöbb, mint valamennyi — az esetben, meglásd, megtűrhető férj is lesz belőlem —.egy időre legalább" — monda, kiégett szí varát meggyújtva. „Mert ki álmodoznék a mai időben örök boldogság vagy örök szerelemről."
,Higyj föl szándokoddal. — szólt, nyugtalar* sétájával egyszerre fölhagyva. Gyula, ki barátja könnyű modorát ismerve, jól látta egy uj botor tett valószínűségét, mely tettnek azonban igen komoly következményei lehetnek. — „Kérlek, barátom, hagyj föl szándékoddal! lásd, az élet még bájai melleit is szép bohózat ha önmagunk nem vagyunk ro.-z kovácsai önsze-rencsénknek, — s minden pályán nyilhu-tik a rögök közt is virág, ha jól választottuk. „Kérlek Kálmánom, hagyj föl szándokoddal! a házasság nem neked való.*
„Meglehet az oly közönséges házasság, minőt ti. józan fejü. meggondolt emberek czéiszerünek szoktatok tartani, az oly házasság nem volna nekem való," BzŐlt Gárday, önmagát felizgatva. „De ha találok feleséget, kit irigyeibet tőlem egész világ, ki szépségével túlragyogja a
HUSZONKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 9hK
kel kirakott és mélyitesekkel bőven elli-
Különben igaza van a városnak: igy ke- n«7 "1891- évi január ho végéig be-
íesebab/iv&Z de a szorgos he- j T Sfgyar állampolgárok. .vekenerrnertSrannal^ompaaabb. a\' Lau»w-»*» r nyelvet az6-festói tópségü szőlők nemcsak rfrto- b« é. ^S^fS^tTmi »te konyek-.ejterme.nek, hanem hosazu ^„J^^J^S^^ ""?20 megelégszik azzá!, ami. hatőságW mierösitett hggmta és
V!dLS Sva" D5\'e\': " \'kalma^ar^ne "o!S» a^LnU ^^^^Titto.^l^iÍS^é.. hatosági orvosok Rezi, Sümeg, Szigliget, Gnlács, Badacsony hivatvák kÍDzettséget és is-
és Somlónak páraUan képe bőven megju- Am.az el^\'e\'\'.kX"U2"„^tal t.Unsz-a Brándulás fáradalmaiért. W« előképzettséget illeö,
Keszthelyen a Balaton iszapos.. Vjze ; felvétetnek, JJ~S*^
16-20 foknyi n.eleg, de a mostani hő- j gymnáziomot :ag, foreá W«*7»w s\'gben 23 fokra is fölmelegszik. a lapok- azokkal egyenlő rangban: ál ló kereke ban híresztelt hínártól nem kell félniök a delm. vagy k»tWU» TE^J**-fürdözöknek, mert abinár most nem olyan végeztek
sok. hogy veszélyessé válhatnék, Különben vtzagat megfelelő f^^YaotrS is rendszeresen pusztítják vizi gereb- valamint azok, k,k a cs. ^ ^"f8^ ..... " \\ngj a B. tar. honvédség tényleges «o-
. \'\'a Vízállás igen alacsony ; fogy a Ba- mányában szolgáltak s a laszti vtssgát s-laton évről-évre. kerre. letették.
..Megfelelő elméleti ^^^^^^í^^t
tanaiul\' a*- nuus va! » Bu^".-w -- — - - . . \'
ban, ezenkívül 17-én volt táncz-1 zül: a bpesti, fiumei, kotozsvan
Nyári mulatság volt bőven, amíg a vidám praiik haza nem mentek. Július 23-án; tartatott az Anna bál a „uemzetí szálló"\'
mulatsága a kereskedő ifjaknak, 20 án és 24 én „velenczei éj," szintén tánczczal. A diák korából Kanizsán isismert Csák Máté mint fő-főrendező éjfélig eregette a magasba rakétáit a velenczei éjszakában, s a sziporkázó produkczió alatt áthallatszott az éljenzés a somogyi partokról.
Balog Árpád színtársulata is itt van és meglehetős pártfogásban részesül. A társulatnál van egy kanizsai szép leány is, — a barna Havasi (Halvái) Szidi.
Végül nem hagyhatom emlités nélkül Üovorcsin Györgynek csinos kávéházát, melv bármelvik nagyobb városnak becsületére válnék\'. SÉDEN S.
A fogymnáziumokkal, s föreáltano-dákkal egyenrangúaknak tekintetnek: 1. A kereskedelmi tanintézetek kö-
Vasúti tisztképző tanfolyam.
A Budapesten fennálló vasúti tisztképző tanfolyamon, melynek czélja és feladata azon egyének elméleti kiképzése, kik a vasúti vállalatoknál a forgalmi, kereskedelmi és távirdai szolgálatban mint hivatalnokok alkalmazást kivannak nyerni, kereskedelemügyi m. kir. min^zter ui Ő nagyméltóságának intézkedése alapján a folyó évi szeptember 1-én a negyedik tanév veszi kezdetét
E tanfolyamon a következő kötelező tantárgyak fognak előadatni, u. m.:
1. Vasúti technológia. \\ 2. Távirdai szolgálat
\\ 3. Forgalmi szolgálat és vasúti egészségügyi szolgálat.
4. Kereskedelmi szolgálat.
5. Vasúti földrajz.
6. Vasutügy története.
7. Vasúti jog- és törvényisme.
8. Kereskedelmi számtan és vasúti könyv viteltan.
9. Vasúti áru- és anyagisme.
10. Németnyelv.
11. Franczia nyelv.
Az előadások hetenként összesen 30 órára terjednek u d. u. 3-tól esti 8 óráig tartanak.
Tanfolyami hallgatókul csak oly egyének vehetők fel, kik eredeti vagy közjegyzőileg hitelesített másolati okmá cyokkal igazolják, hogy: *
székesfehérvári, debreczení. aradi, pozsonyi és soproni kereskedelmi akadémiák, továbbá az újvidéki, budapesti II., VI. és IX. kerületi községi, a brassói, turócz szt -mártoni és fogarasi állami, a zalaegerszegi éspaD-csovai állHtnilag segélyezett községi, a Bzegedi községi és a miskolczi társulati középkereskedelmi iskolák; végre a Wies-oer féle temesvári, a Röser-féle budapesti és a Porges-féle pécsi közép kereskedelmi iskola; 2. a fennálló katona tanintézetek közül az 1889. évi XXXIV. t. cz. alapján a m. kir. honvédségi Ludovika-Akadémiá-ban felállított tényleges állománybeli tisztképző tanfolyam, a cs. és kir. katonai akadémiák és íöreáliskolák, a cs. és kir. gyalogsági, lovassági és tüzérségi, hadmérnöki és utászhadapród iskolák s végre 3. a korább fennállott katonai tanintézetek közül a m. kir. honvédségi Ludovika-Akadémiában az 1884. évig fennállott regi rendszerű általános tisztképző tanfolyam, a cs. és kir. katonai akadémiák (bécsújhelyi katonai akadémia a régi szervezet szerint, — tüzérakademia és hadmérnöki akadémia) katonai kollégium, katonai technikai iskolák, hadapród intézetek, tüzér-, hadmérnöki utász-iskola század, hadapród szárad és utászkar iskola.
A tanév szeptember 1-én kezdődik és egy huzamban 10 hónapig tart
A tanév befejeztével távozási bizonyítványt kapott hallgatók a hazai vasutakhoz osztatnak be és három hónapig tartó gyakorlati próbaszolgálat után a minden év október hó 10-től deczem-ber 23-ig terjedő időszakban megejtendő képesítő vizsgára bocsáttatnak s a vizsgálat sikeres megállása esetében a vasúti szolgálatra képesitŐ bizonyítványt kapnak.
E bizonyítványok a magyar korona területén létező összes vasúti vállalatok által jogérvenyesekül tekintetnek és pedig oly joghatálylyal, bogy a forgalmi, kereskedelmi és távirdaszolgálatnál hivatalnokokká csakis azok nevezhetők ki, kik a tanfolyamon a képesítő vizsgát sikerrel letették.
Megjegyeztetik, bogy az eddigi bá rom évi tanfolyamon képesített összes
csillagokat e ez a feleség egészen az enyém egészen a magamé lesz: akkor csak nevetni togok előleges aggalmaitok felett s ti «zé-1 gyenkedve ismeritek el, hogy én bolondsá- f gaim mellett is jobban használtam e rbvid I életet, mint ti, számító bölcseségtekkel. Ej, I barátom" — folytatá szünet múlva —i „be pompás mulatság volna a föld leg-! szebb asszonyával bekalandozni az egész világot s neve és állása bemutatása he ¦ lyett csak annyit mondani felöle hogy; i feleségem! S a megvetett, nyomorú világot, mely már mulattatásomia sem elég\' jó. arra kényszeríteni, hogy különben oly : zápora nyelve ez egyszer csak két szó-bau fejezhesse ki csodálata, ámulata- és irigységét, e két szóban: szép feleségi .— „Meglásd barátom, pompás tréfa lesz még az én házasságom."
Alig végzé szavait, midöu az egyszerre fölkerekedő szél hirtelen kicsapta a terem ablakait s az üveg csörömpölve huilott szét Az egymásra tornyosuló sötét felhők közül zuhogott az eső s lenn a felsóhidi kőfeszület mellett fenyegeiőleg mormogott a kiáradó patak ....
„Mi csodálatosan fertelmes idő ez egyszerre,\' szól^űárday, kinézve az ablakon. Künn sötét vala, csak a kőfeszület febérlék felé jóslóilag
(Folyt köv.)
Barátaimhoz.
Ho! vagytok, merre, jó finkí Kino* * rágy, bn értetek; Nyugodt, derfllt-e ¦ónotok? . A. caélbox már elértetek?
Van-e, kinek reménye még Nem csüggedett? Bátran kitart; Kinek hajúja p&rthoi ért, Leküidve a T&aiélyt, vihart
Beiiéljetuk, mit lehetek
Ai élet ntjai k5i jt; \'
Sok örömet, mely üdToaölt.
Vagy ixerrredéit, mely üldözött?!
De látom, néma arczotok: Bár nem derült, nem is komoly: Mindent tudok, mindent elmond Ai ajkon a fanyar mosoly.
Eltűnt tehát a jáUxi kedv. A kacugó fig nóta,, dal . . . Oh,— már a szív amléki kStt • ES7-egy bot, egy lebet takar.
Kedélyetek virágait Hegcsípte már a fagy, a dér, — S titokban a fáradt lélek El-elbuaol panatara kél.
S mint fiaxi köd a bércxtetón, Ott ül a gond a homlokon: A ionotok aaegény fink Nem kédexem, tudom, tudom.
A mi mágia öröm nekem, Hogy nem hallom paaasstokat: A btlatke férfi Sutádat JóbuJ, roaibol elbir tokát.
A bánatot, a aiesredéat A férfi nir nem mondja el ¦ Ax gT*T*i ki •iriokoaik As élet sok kOxdelmivel.
A ki arja, bátor, nemei. Ki tSrhetleD, mint ax acaél: A ki aoba nem csügged el, Igaaán aa érea, ax 11.
KELE GYÖRGY
alkalmazva vannak a hazai vasutaknál.
Beiktatási díj fejében mindenki 10 irtot tartozik fizetni, ezenkívül 60 frt tandíj fizetendő.
Azok, kik szegénységük alapján a tandíj fizetése alól magukat felmentetni kivánják, ez iránt beigtatásuk alkalmával a folyó évben kiállított hiteles adatokra támaszkodó szegénységi bizonyitványnyal felszerelt külön kérvénynyel folyamodhatnak.
A tanfolyam saját házában czélsze-rüen és kényelmesen van elhelyezve, külön szakkönyvtár és múzeum felett rendelkezik, és külön intézeti orvos működik.
További felvilágosítást a postadíj beküldése mellett alulírott igazgatóság készséggel megad.
Felhivatnak mindazok, kik e tanfolyamba az 1890/91. tanévre felvételüket óhajtják, hogy kellőleg felszerelt folyamodványukat a „Vasúti tisztképző tanfolyam* igazgatóságánál (Budapest VHL Luther-és Bexerédy-utczák sarkán), legkésőbb f. évi augusztus hó 2Ö-ig nyújtsák ba
Budapest, 1890. évi július bó 18-án.
AZ IGAZGATÓSÁG-
Bucsu-szt-íásrlói idil.
A,ag. 3 1890.
Eneedvea szívélyes invitactónak.utra keltünk Pölöske felé, -— a honnan mindig oly kellemesen hívogató szellő lengedez, egész kocsisor indult ki megtekintendő a sokat ígérő tűzoltó egyleti s gazdag programmokkal jelzett nyári mulatságot, — oda érkezve, gyönyörű képet nyújtott egy meredek fás part oldalba vésett helyiség, lent díszesen köritett tánczhelylyel, s fent egész galériaszerü alakítással, melynek minden pontjáról egész a tetőzetig a tánezhelyiségre lehetett le látni, — megharsant a jelző trombita, ujabb vendégek érkezését hirdetve, a tűzoltóság katonás rendszerű sorfalat képezve, üdvözölték az érkezőket, a mi igen kellemes benyomást tett, — az elnökné Tek. Nyáry Kálmánná úrnőnek gyönyörű csokor átnyujtásávai kedveskedve, — azzal a partba vésett lépcsőzeten telmenve, a nekünk szánt helyet elfoglaltuk, a z.-egerezegi ezigáoy zene ugyancsak talpalá húzta b lecsalt többeket, a jó kedv tetőpontját növelni, mig a többi előkelőség üdítő jeges kávé mellett gyönyörködött a tánezoló párokban,\'végTe jelezték a felolvasás kezdődését a mit egy alkalmasan rögtönzött színpadon elbelye zett olvasó asztal mellett teljesített épületes hangon és szavakban Főt. Vikárius ur, a kinek a kis mulatság rendezésében főérdeme van, ug^yszinte TékvToppler és Sebestyén uraknak, utánua szép énekkar hallatta az „Isten áldd meg amagyart", — jó hangulatra derítő éneket, a mi sikerült is, — ismételve felhúzták a „tűzmentes" kortinát és Fodor ur megható szavakban
világított helyiséget, a midőn a tűzi játék legalkalmasb ideje volt, gyönyörű festői kép volt a különbféle tűzijáték, mi a díszes népünnepélyt befejezte, a tengernyi látogatók közül ide iktatok néhányat az ismerős umök közül: Nyáry Kálmánné Pölöske, Bernárd Vilmoané Pölöske, Gaál Miklósné Pacsa, Unger Jánosné Felsó-Rajk, Toplerné Bucsu-sst. László, Sebes-tyénuéBucsu-szt-László, KerkápolyMagda és Emilia Sz.-Tamás, Pap Irma Sopron, Gaál Atala Pacaa, Belkényi Irma Pölöske, Breglovics nővérek Apáti stb. síb.
Eir
Baa L (Bonifacíus"), Hartmann N. (Hu^o) Matkovieh B. (Maxímus), Treiberk* p, (Titus), Sfcit J. (Sabinus), Vass L. (Vitaiia) és Vincze K. (Victor) nevek alatt; a felvételi igazolványok azonnal kézbesítve is lettek.-
— Szt.-Istvánnapi népünnrp^iy A nagy kanizsai Hadastyán-eííylet a heiv. béli, iparos ifjúság önképző körével eeyüt-teserKszent István napját illő kegyelettel s megfelelő népünnepélylyel meg fogja ülni. Az ünnepélyre vouaütozó részletes műsort lapunk legközelebbi száma fogja hozni, egyelőre azonban csak arra figyel meztetjük a n. é. közönséget, hogy a reg geli ébresztő után taraczklövések durrogása és a helybeli tűzoltó zenekar közreműködése mellett testületileg való üone-
Athelyezés. ó Felsége Klesz-|pélyes bevonulás a szent-Ferencziek plé ,]" báoia templomába, délután 3 óra után a „Zöldfakert" helyiségében és az az előtti téreo érdekesebbnél érdekesebb népmulat-aágok, bűvész előadások, kalács evé-, zsákfutás, szamárfuttatás, különféle versenyek, stb. stb. rendeztetnek, este pedíe ugyancsak az említett kertbea táDCz a „Polgári egylet kertben" és annak bőségeiben ellenben szavalat, ének, „Liliomfi" 3 felvonásos vígjáték műkedvelő előadá-a és táncz fog lenni. A tiszta jövedelem & rendező két jótékony egylet ezéljaira lor-dittatik. Kérjük a város n. é. lakosságai, hogy az ünnepélyt a házak fel\'obogÓzta-tása és tömeges megjelenéssel emelni kegyeskedjenek.
— Halálozás. Vízvárott özv. Kuty-nyákné, Kutnyák Mihály sz&boticzai káplán édes anyja életének 70-ik évében meghalt, temetése nagy részvét mellett ment
ecsetelte „Pókainé" balladát, megvallva, többen könnyekbe fürösztötték szemeiket,. nagy-kanizsai lakos bele képzelve a szerencsétlen anyának ter József zala-egerszegi lakos
tinszky Dezső rétsági és dr. Papp Gyula perlaki járá?bírósági albiráknak kölcsönös áthelyezését megengedte.
— Díszebéd. A pcrciunkulai bucsu alkalmából a nagy-kanizsai szent Feren-cziek társházában díszebéd adatván,, a meghívottak közül számosan meg is jelentek. Az első felköszöntést Dr. Fámek László mondotta Nith Norbert ujonan kinevezett bázfőuökre, ki viszont a vendégeket köszöntötte fel érzésteljesen, továbbá a nyugalomba vonult Letlinger Kelemen tartományi főnököt és Vajda János előbbi gvárdiánt s végül az ifjabb szerzetes tagokat is lelkWsen éltették. A szellemes felköszöntések zajos tetszést arat tak s a kitűnő ebédet kedélyes társalgás fűszerezte.
— Katonai gyakorlatra 1600 huszár érkezik N.-Kanízsára szept 11-én. Ez Öszi gyakorlatok Kis-Kanizaa. Szepetnek és Sormás közti téren történnek meg. A Pápán állomáíozó huszárezred már szept. 1 én elindul N.-Kanizsára s csak ezept. 28-án tér vissza.
— Posta- és távírda segédl iszti tanfolyamot szándékozik nyitni Pécsett Baranya, Somogy, Tolna és Zala vármegyék területére kiterjedöleg e kerület kir. postaos távirdaigazgatója Opris Péter, ur, ez érdemben felhívást bocsátott ki az enge-délyadást megelőzőleg s előzetesen akár személyesen, akár levélileg jelentkezhetni nála.
— Adótárgyalás. A IH-dik osztályú keresetadő tárgyalása folyamatban van s naponta délelőtt Nagy-Kanizsán a városháza nagytermében nyilvánosan tartatik.
— Választmányi ülést tart a Kis-dednevelŐ Egyesület aug. 16-án délután 5V2 órakor Nádorutczai óvodájának helyiségében, melyre a választmányi tagok ez uton is tisztelettel meghivatnak. Elnökség.
— Változás a nagy kanizsai kath. fögymnáziumi kegyes tanitórendiek társ házában. Főt Janky Károly házfőnök s igazgató Bpestre behívatott s helyébe Farkas László jő Szegedről, ki már hosz-szabb ideig működött körünkben. Eltávoznak még Csernyus László és Popini Albert tanárok. Ez utóbbi Magyar-ó várra.
Névmagyarosítás. Spitzer Lajos Kállaidra, — Hut-Mester
helyzetébe magát, kinek szive a fájdalom-1 házi"-ra magyarosították nevöket minisz tói megrepedt kedveseiért, — ennek ¦ téri engedélylyel. megható befejezése után Böhm Zsiga j . — Országos vásár Nagy-Kanizsán.
Szép Batóné" czimü balladát oly jó izüen j A Lőrincznapi országos vásár jövő hétfőn, | égett
— Vlzbefnlás. Vízvárott a révészek egy 3 éves leány hulláját fogták ki a Drávából. A szülök gondatlansága ezért megrovandó.
— Hűtlen czlpészlegény. Kovács István Zalamegye sütödi községi lakos, aki mint czipészlegény Libjs István veszprémi czipésznél állt műhelyben, a napokban helyéről eltávozott, még a kapufélfától sem vett bucsut Emlékül magával vitte Pápai Ferencz segéd munkakönyvét s ez épen elég nagy hiba arra, hogy országszerte való köröztetését a veszprémi rendőrkapitányság elrendelje.
— TÜz. Berzenczén tüz volt, a kanonok urnák két pajtája, 80 kereszt gab-nája, minden takarmánynyal és a szomszéd házával együtt a lángok martaléka lön. biztosítva nem volt; a kanonok már egy hét óta a háztól távol van. — So-mogymejivébeD Marc-ali tőszomszédságában szintén tűz üiött ki f. hó 5-én a déli órákban és mintegy 70 ház\'és melléképület esett martalékul a dühöngő élénknek; a roppant szárazság elösegité a tüz gyors tovaha-rapódzását — a jó mnnkás német ajkú népet roppant csapás érte, a mennyiben ; behordott szénája és gabonanemüin kívül az összes marhaállomány, mely .a jelenleg uralgó szájas körömfájás végett istállón áll, az istálló ajtói pedig elzárva, több he-l/en.-.menihetlenül oda égett A tevékeny munkás nép különös előszeretettel a lótenyésztést üzi és ezN ideig cem tudható, hogy hány nemes csikó és anya kancza lett a lángok martaléka. Az sem tudható, bogy hány gyermek, de bizonyos, hogy több oda
adta elő, hogy szinte dicséretet érdemel. Visszavonultunk ismét regényes helyeinkre s tovább tánczolt a fiatalság, mire trombitával jelezve lett a zsákba ugrálás versenye, legalább is tizen voltak a vállalkozók kiknek csak a feje látszott az eredeti kosz tűmből, egy kis ászló volt a czélpont a hova egyidejűleg indult az érdekes csapat s mire oda értek volna, majdnem mindannyi tehetetlenül eviczkélt természetesen élénk kedélyhangulatra gerjesztve a néző közönséget utáuna abroncsra aggatott kiflikért ugrándoztak szegénykék, végre a nagyon is megérdemlett darabokat szájjal róla lekapkodták . . . Csengetnek, a színpad elé újból ülőhelyeketrendeznek s figyelmeztetnek, siessek le, nehogy helyem elfoglalva legyen, csodálkozásunkra ismét ujüibb látványosság ígérkezel, a tánczhelyíség megjegyzendő zsufolyásig tömve lett, ekkor haliam emlegetni, hogy a ^Félreértések" érdekes darabka kerül szőnyegre, most érdeklődésünk tetőpontját érte, tudva, hogy a vidéken színtársulat Dincs, felvonják a leplet egymásután mutatkoznak a szereplők; nagyszerűen érdekes volt az, hogy mellőzve, ama ilyen alkalomkor megszokott mesterkélt hangot, minden zavarba jövés nélkül az ottani iparos osztály oly szépen játszott, hogy mindannyian jól éreztük magunkat, a nem győztük a darabba szereplő szakácsot emlegetni, kinek komikus alakja s modora eléggé fűszerezte á darab
aug. 11-én tartatik meg. — Lélekemelő ünnepélye volt
— Az aradi kiállítás megnyitása. | nagykanizsai ág. evang. gyülekezetnek. Az aradi kiállítás megnyitásának lolyó hó I aug. 7-én d. e. 9 órakor tétetett le épülő 2-án gyönyörű, verőfényes idő kedvezett, templomának alapköve. Győrfíy János A kiállítást fényes és előkelő társaság je [gyülekezeti ügyész olvasta fel a gonddal lenlétében Baross Gábor kereskedelmi mi-1 készített emlékiratot, mely a szerződéssel
A midőn azt bittük^a gazdag Programm véget ért, T. Sebestyén ur színpadra lépve, oláh tánezhoz öltözve megkezdte a ritka látványosságot, oly Ügyesen & hosz-szan minden változatokban csinálta, bogy valóban nagy tapsvihart aratott s érdé-melL — A bőid már ugyan mutatkozott a láthatáron, de az alkonyat sötétes homály-lyal vonta be a temérdek lámpionnal ki-
nister nyitotta meg. A ministert Kristyóri elrök üdvözölte meleg szavakkal, lelkesült beszéd kíséretében adva tudtára, hogy amink van, kegyelmes urunk, szívesen áldozzuk a hazának, a trónnak védelmére, ha veszélyben lenne az egyik s vele a másik; munkánk gyümölcse lenne az áldozat, mely békében előmenetelünk táplálója kell, bogy legyen. Ezt a gyümölcsöt hozzuk excellentiád, mint az ország első munkása elé, a ki, velünk együtt, a mi érdekünkben dolgozik a haza és a trón javára s a hazai termelők munkájának méltánylásával igyekszik visszaadni a csüggedő nek a bitet, a terhek alatt roskadozó-nak az erőt." — A kiállítás, mint ilyen, maga nemében valóban nagyszerű 8 nagy eredményt mutat fel. — ugyancsak aug. 2-án nyilt meg a kereskedő ifjak országos kongressusa is, melyen mintegy 300 an vettek részt Baross . minister ide ellátogatott s az egybegyűltek által le-irhatlan lelkesedéssel fogadtatott
— öntözzünk. Ebben a tikkasztó melegben, mikor a forróság elfásitja az ember tes tét-leikét, s azt a szegény embert,.ki a városba szorul, gyötri éjjel-nappal, kívánatos volna a poros száraz utakat minél többször öntözni, hogy legalább kissé le legyen hűtve a forró, még a cxipón keresztül is égő kövezet Közegészségügyi szempontból is szükséges dolog ez, mert ha e kánikulai meleget valamivel nem ellensúlyozzuk, a legveszedelmesebb nyava lyákat hozhatja magával.
— Szeat-Ferencrrendl nővendéke-kül felvétettek Csáktornyán aug. 5-én a következő zalavánnegyei születésű ifjak
és jelenben érvényes ezüst és rézpénzekkel, ugy a „Zalai Közlöny0 legutóbbi számával együtt üveghengerbe tétetvén, ez pedig bádog dobozba helyeztetve {aláztatott az alapkőbe, a jelen volt hívek alkalmas jelmondattal eszközölvén a téglaverést Befejezésül Hütter Lajos- ág. evang. lelké»z szívhez ható imát mondott s ezzel az ünnepélyesség befejeztetett s a munkát Morandini emberei tovább folytatták. Az érdekes s a gyülekezetnek helyi törteno-tét hiven és terjedelmesen tárgyszó emlékiratot jövő számunkban közölni fogjuk.
-- Adakozás. A balaton-fűredí kórház részére ujabban adakoztak: Pap Jó-zsefné 1 frt, Csintalan Mihályné 1 frt, Oberhuber Rezső 2 frt, Tarnóczy Józoefné 2 frt, Czirfusz Ferecz 1 írtj Bellus Jó-zsefné 1 frt, Barcza Elek 1 frt.
— Öngyilkosság F. évi augusztus hó 4-én Tulok Miklós volt csendőr-örsvezető, legutóbb pedig a mozgópostánál szolgai minőségben alkalmazott 2? éves fiatal ember Csengery-utczai lakásán 7 mm teres forgópisztolylyai íöbe lőtte magát; a lövés eldördülése üíán még élve szállíttatott a közkórházba, a hol azonban másnap délben meghalt Onnan való temetése szerdán délután történt. Tettének oka valószínűleg az életuntság volt
— Kirabolt tehei.es. Sommer Ig-nácz caapii. birtokos tehenese folyó hó 2-án mintegy 32 forintot szedett be Kanizsán eladott tejért. Déltájbs-n visszaér kezvén a birtokra, dúlt arczczal, szétron-gyort ruhában beállít gazdájához azon hírrel, hogy a-rácséi uton a városi erdő közelében négy fegyveres rabló áltai, kiket kő-
HU8 ZONKXLKNCZEDDI ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 9-éfi
rhnényesen le is irt, megtámadott és heves dulakodás után a beszedett pénztől is megfosztatott Bomraer ur a tehenes be szedjenek csak akkor kezdett hitelt adni, midőn egy csapii asszony jelentkezett nála, ki váltig erősítette, hogy öt ugyan azon napon és helyen szintén négy rabló megtámadta. A nénike által nyújtott személyleírás szerint minden kétséget kizáró módon megállapítható volt, hogy egy és ugyanazon rablóbandával gyűlt meg mindkettőnek a baja. Ezenfelül az asszony még azt is állitá, hogy nemcsak ö. hanem egy galamboki asszony, kit meg is nevezett, szintén kifosztatott arablók által vele egy időben. Sommer urnák természetesen nem volt sietösebb dolga, mint befogatni és a nagy-kanizsai szolgabiróságnál az esetről jelentést tenni és az azonnal közölte a dolgot a kanizsai és kis komáromi csendőrséggel. A kís-komáromi csendőrség mindjárt 3-án reggel felkereste a galamboki asszonyt, ki azonban csak annyit bizonyított, hogy Ő ugyan együtt mendegélt úaza felé ama csapii asszonynyal, de bi-zony rablókkal nem találkoztak A kanizsai és komáromi csendőrség 3-án délután együttes bázmotozást tartottak a te benesnél, de semmi gyanúst nála nem ta láltak. Ezután megkezdődött a vallatás és a jó anyóka, ki ^gy pár nap előtt a pogény-szt.-péteri csodakutban a Szűz Máriát és a kanizsai kórházban a kígyós embert .saját" szemeivel látta, a kis-komáromi asszony vallomása daczára, megmaradt azon állítása mellett, bogy bizony ö mégis kiraboltatott, A vallatás a községi kisbíró jelenlétében reggeli 3 óráig tartott, mikor is végre a tehenes azt | vallotta, hogy a rablási história nem igaz, hanem a pénzt elvesztette, mit azonbaa a csendőrség szintén nem volt hajlandó elhinni. Látván a tehenes, bogy bármit áliit, nem hiszik el neki. Később azt monda, \\ bogy a pénzt nem vesztette el, hanem Csapi község határán levő sárszegi erdő egyik odvas fájába dugta. A csendőrség a tebehest rögtön elkísérte a jelzett helyre és a tehenes az egyszer igazat mondott, mert tényleg ott volt az „elrabolt" pénz.! Most már az anyóka sem akart rablókat látni az országúton, banem csakis álmában, mely olyan élénk volt, hogy esküt tett volna, hogy tényleg találkozott a rablókkal. A csendőrség azonban nem olyan hiszékeny, mififá jó nénike és hamis tanúskodás miatt fogja ábrándítani. — Eny-nyiből áll azon rabló história, mely váro-sun kban és a vidéken, valószínű a rettentő nagy hőség folytán, a legkülönfélébb, de egyaránt borzadályos variatiÓkban colport ál tátott
— Heti biztosok e héten a Kisded-nevelő Egyesület óvodáiban Fesselhofer Józsefné és Morgenbesser Jánosné választmányi tag úrnők.
— Teke-verseny. A polgári egylet tekéző társasága által a mult vasárnap rendezett teke-verseny — a forró bőség daczára — szép érdeklődés mellett folyt le. Dijakat nyertek: Dr. Rátz Kálmán (egy szép botot), Belus Lajos (egy csínos óralánczot), Unger U. Elek (egy üveg cognacot). Dr. S\'vastits Géza (25 db. re galitaSt), Wiener Ferencz (egy melltüt), tícbmidt Zsiga (egy korsó finom liqueurt), Dezső Béla (egy doboz szappant), Kom-iösi Kálmán (egy üveg parfümöt) és S. Ko-
vács Lajos (egy hordó sört), a mely utóbbi nyeremény a felhevült versenyzők szomju-ságát volt hivatva oltani
— Utazás közben megörült Stell-vag Carrion Ferdinánd lovag az osztrák államvasút igazgatósági hivatalnokán utazása közben Zákányban Őrülési tüneteket vettek észre. A zákányi állomásfőnök egy kísérőt adott melléje és átazállittatta a kanizsai főnökhöz, ki őt f. hó 7-én átadta a helybeli hatóságnak a kórházban való elhelyezés végett. Hozzátartozóit táviratilag értesítették, kik elszállítása iránt intézkedtek.
— Hirdetmény. Nagy-Kanizsa város tanácsa részéről ezennel közhírré tétetik, bogy a n.-kanizsai 1890—1891. éa 1892. évi kivetési időszakra szóló HL oszt. keresetadó kivetési lajstrom az adó-kiszámitási javaslatokkal az 1883. XL1V, t. cz. 18. §- értelmében mai naptól fogva 8 napon át a városház tanácstermében kitétetett oly czélból, bogy azt mindenki megtekinthesse, s az öt vagy másokat illető adójavaslatokra nézve netaláni észrevételeit megtehesse. Ezen észrevételek a fenti határidő alatt Írásban a péuzügyigaz-gatóságnál-. utóbb az adókivető bizottságnál terjeszthetők elő. Nagy Kanizsa, 1890 Augusztus hó 6-án.
A városi tanács
| szerb királyai elhagyja Szerbiát — A | középrajnai bortermelő vidéken is felfedezték a pbylloxerát — Prágában ezüst \\ forintosokat hamisító bandát fogtak el. — | A spanyol király aggasztólag beteg. — Munkácsy Mihály az őszszel haza jő.
— Hegyei r. h. Balaton Füreden jul. 29-én sikerült hangcerseny tartatott
— Pákára osztálytaoitói-, Becsehelyre pedig segédtanítói állásra pályázat nyittatott — B.-Füreden a Mangold féle házat egy bécsi társaság megvenni szándékozik.
— Zala-Egerszegen városi óvoda létesítésén buzgólkodnak. — Braunt r Alajos Hodosánba rendes tanítónak neveztetett ki. — A Balaton nalászatí társulat alapszabályai jóváhagyattak. — Sümegben felső leány iskola létesíttetik. — Eger-Aracsán 48 lakóház és számos melléképület égett el.
— Hazai r. h. Vasmegyében Lapincs melletti rábakereszturi malom papírgyárrá alakittatik át — Októberben lesz 25 éve, hogy a debreczeni színház megnyittatott.
— Gyürky Antal jeles borász s gazdasági iró meghalt. — A herendi porezeiléngyárból Mária Valéria fbnö háztartásába 1000 drb. asztali készlet rendeltetett — Az uj kir. táblák 1891. májusban kezdik meg működésüket — Avas-Vámfaluban egy ref. matriculaban bejegyezve van 1868-ból, hogy egy férfi leánygyermeket szült vizsgálat indíttatott az esperes ellen. — Szemes faluban egy veszett macska több fürdővendéget megharapott — Aradon a ke resk. ifjak congresszusa alkalmával a 13 vértanú síremlékére koszorú helyeztetett
— A szeged csongrádi takarékpénztára szegedi árvaházban 12ezerfrtos alapítványt tett — Pécsett a házaló koldulás beszüntettetett. — Mazuranics Iván egykori horvát bán meghalt
— Külföldi r. h. Ischlben a föher-czegi menyegző alkalmával egy házon magyar zászló is lengett. — Belgiumban 1672 kolostor vau 3600 férfi és 17996 női szerzetessel. — New-Yorkból írják, hogy Lapinda állomásnál egy villám-vonatot a rablók kifosztották. — Munczi Lajos soproni czigánybandája Lisabonba a portugál udvartól meghívást kapott — Natália
[radale».
— Jókai SŐr uj regénye .A ki a
Bzívét a homlokán hordja" a Singer és Wolfner-féle népszerű Egyetemes Regény-tárban jelent meg és pedig mint az említett vállalat V. évfolyamának 16 ik kötete. Ára piros vászonkötésben 50 kr. Jókai regényéről bővebben szólanunk azt hisszük felesleges, csakaonyitjegyzünk meg, „hogy az, a ki a szivét a homlokán hordja" mindenkor díszét fogja képezni az Egyetemes Regénytárnak. Eddig is képviselve voltak e vállalatban a legkiválóbb magyar re gényirók, Mikszáth, Abonyi, Csiky G., P. Szatbmáry Károly, Beniczkyoé, Tolnai, Petelei, Kazár stb.; csak JÓkai hiányzott Most már a legnagyobb magyar regényíró is munkatársa az Egyetemes Regénytárnak s ez a körülmény a legjobban igazolja a kiadók lankadatlan buzgalmát és tevékenységét bogy nem kímélve áldozatot, vállalatukat nemcsak technikailag, de tartalmilag, irodalmilag is a legmagasabb színvonalra emeljék. Ott találjuk e vállalatban a legelső külföldi Írók munkáit is Onnét (7 regénynyel), Feuillet, Daudet, Cherbniiez, DoBztojevszky, Turgenyev, Ouida, st^ munkáit A rendkívül olcsó ár után. (Egy-c^y kötet díszes piros egész vászon kötésbej 50 kr.) Csakis ezen gazdag és változatos tartalomnak köszönhető, hogy a Regénytárbari eddig 88 kötet jelent meg, melyek kb. 300.000 példányban forognak közkézen. A vállalatot a Singer és Wolfner czég adja ki. A kiadóhivatal előfizetéseket is elfogad és pedig : 6 kötetre 3 frt, 10 kötetre 5 frt, 20 kötetre 10 frt.
— Uj zenemüvek. Mérei Ignácz könyv és zenemukereskedésében Keszthelyen most jelent meg a) „Cserszeg Gárdái Csárdás." Nagyságos Csesznék László kir. tanácsos urnák, a nemes cserszegi gárda nagymesterének ajánlva, zongorára szerzé Cavállár József, ára 80 kr b) „Keszthelyi gazdáaz induló\' Kund Béláné úrnő ő nagyságának ajánlva, zongorára szerzé Mőrotz József, ára 75 kr. Mindkét czimxépes s je les zenemüvet, ajánljuk a zongorázok figyelmébe.
—„A magyar gyermekjáték gyűjtemény", melyet Dr. Kiss Áron 1883 óta gyűjt, sajtó alá adatott Hornyáaszky Vic-tor akadémiai könyvárusnál s arra 2 frt 50 krjéval előfizetés nyittatott a tiszta jövedelem a „Magyarországi tanítók árvaházi egyesületének" ajánltatván fel, többszörös érdekkel bir. 4000 darabnál többre rag a gyermekjáték gyűjtemény az ország minden részéből. Felhívjuk t olvasóink, különösen a gyermeknevelési egyesületek figyelmét e nagybecsű kiadványra, melyhez vidékünkről a következők gyűjtöttek: Koho Izidor Tapolczáról, Éles Károly Sümegéről, Szabó Dezső Nagy Kanizsa Pong-rácz János Tót-Szent Márton, Sáringer Károly Magyar-Szerdahely, Jámbor József Zala-Udvarnok és Belányi Tivadar Csáktornyán.
— Mikszáth Kálmán összegyűjtött munkáinak füzetes kiadásából immár a 22. és 23. füzet fekszik előttünk. E füzetekbei: z „Tavaszi rügyek" folytatását olvashatjuk, ama költőileg szép ifjúkori emlékek leírását, melyek felett valóban a tavasz bája és melege ömlik el, meleg hangulatot ébresztvén a legridegebb kedélyben is. A gazdag tartalomból elég, ha az „Egy fiúnak afelé," — „Az öreg Dankó bácsi" es a „Lutri" czimü elbeszéléseket emeljük kí, mint Mikszáth tollának remek-uél-remekebb alkotásait A bírálónak valóba? nehéz álláspontja van itt kritikát akarna írni, és elragadtatja magát a varázs által, mely ellenállhatatlanul elbűvöl mindenkit midőn Mikszáthot olvassa. Nehéz ott foltot találni, a hol csak dicsérni lehet és a gáncsnak itt még akarva sem lehet helye. — Az előttünk fekvő füzetekkel az összegyűjtött munkának már 5 kötete válik majd teljessé és Révai testvéreket (Budapest, IV. váczi-uteza 1.) ÍÖltéte-tesen elismerés illeti meg azért, hogy napjaink legjelesebb magyar humoristájának munkáit is oly olcsó füzetekben bo-csájtja közre (egy füzet ára 35 kr.), hogy azokat mindenki megszerezheti, a ki kevés pénzért maradandó becsű élvezetet óhajt
Papírszeletek,
— Mit nem vallbe soha a nő? Hogy magát erősen fűzi, — hogy szűk czi-pője van, — hogy festi magát, — hogy oly idős, mint minőnek látszik, — hogy tizenöt percznél tovább időzik pipereasz tala előtt, — hogy uj kalap után vágyódik, — hogy utazásnál csomagjából bizonyos holmit nélkülözni nem tud, — hogy olykor-olykor kaczérkodík---. — Mit
nem vall be a férfin? Hogy néhányszor már kosorat kapott, —hogy kivénült abból, hogy keringőzzék, — hogy más férfiú szépségét elismerje, — hogy szépnek tartja azt a lányt, ki vele nem akar tánczolni, — hogy legújabb mellényét bővebbre szabatta, — hogy szerelmesleveleit néha-néha meghittebb barátainak fel szokta olvasni--¦--.
— Azok az anyósoki Mondja meg nekem barátom, miért viseltetik ön nagyobb ellenszenvvel anyósa iránt, mint apósával szemben ? — Látja, annak nagyon egyszerű a magyarázatja. Apósom adta nekem a hozományt, anyósom pedig a leányát Miért nem tették ezt megfordítva ?
Korcsmában.
— Vendég: Hej kocsmáros, ennek a kolbásznak szaga vau 1
— Korcsmáros: De furcsa I tesz is az valamit? Hát az ibolyának nincsen
Különbség.
— Udvarló: Mi különbség van a puszi és csók között?
— Leány: Hát csak az a különbség van, ha leány puszizza meg a legényt, az csókot kap, ha pedig legény csókolja meg a leányt, akkor az puszit kap.
Vesyes.
— Uj erülöu gyermekeknek, kik
édes anyjuktól semmi, vagy igen csekély tápszert nyerhetnek, igen észszert és ajánlatos a Nestlé Henrik .Tápszer lisztje." — E gyermek táplisztet a legjelesebb orvosok ajánlják és rendelik minden oíy esetben, hol az anya tápot nyújtani képte-len, — már 20 év óta, — s minden esetnél bebizonyult annak nagy hatása. — Ugyanazzal készíthető a legjobb havasi tápjel, ha azt kevés gabona liszt és porrá tort czukorral vegyítve, egyszerű tiszta vizben felforraljuk, készen van a legjobb tápszer, mely éltető ereje mellett még jó izü is. — Útmutató magyarázó nyomtatványt ingyen és bérmentve ktlld a fó raktárból Berlyak F. Bécs, belváros Nagler-1. _ 3948.
Ki nyert?
Hoxás aug. 2-áo.
Bécs: Orácz: Temesvár :
44 84 90 53 14. 31 49 16 25 35. 76 66 43 3 18.
Szerit, üzenet.
— E. V. Eiótttei BUuJttinak b írása a tan refiectál hatunk ajánlatira.
— I*. B. MegörreodeztetöJeTeledre agyán azonnal rilatsolum, de a»ért jelien, hogy 11-én a dili TOnataa«% pilyaaŰTarban Tárlak Hozzon isten!
— 0. 0. Ki id6 szerint Bpeaten Tan.
— P. K. A k*ráé*es könyr Wajdits Jo-
¦ »*ef könyvkereskedése utján kniíoldrfii ii
¦ tnegttereshstS.
— T. F. Köszönettel Tettük.
— U. Siire*ec megklUdüttfii a kiránt számot. Ujabban ia kössöaet Jör6re is kérjük
— P- P. Keni basnoalhatjuk. Gjanire ki-tirletek biz ezek.
— Q. ¦*- Sairet Tilataait örömmel Tettük. Át egyiket megküldjük aa illetőnek.
8. Zs. Sebaj i Mi rajtunk it sximtalan-uor megesett mar ilyesmi.
— B. A. Felette sajnáljuk, hogy érintett S tereié közül egyetlen egyet sem kaptunk meg. Nem értjük .ereleiuk elreszéeeoek indokát. Utána néiünk!
— Sopronba Jörö Mamánkra Tzliok kénytelenek halasztani.köalitét.
Scawrase Seidenstoffe toc 60 kr. bis fi 11.65 p. Meter — glatt, und geanitert (ca. 180 renco. QuaJ.) — ten. roben- and itflck-weUa porto- o. aolUrei das Fabrik-Depot Q. Henneberg K. o. K. Hofiief.), Zflrich. Must*? nmgenend. Briafe körten io kr. Porto.
8904—1.
Felelős szerkesztő és kiadó : BATORFI LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
Mindazon t. jóakaróim, barátaim és ismerőseim, kiktől személyesen nem búcsúzhattam el, ez nton mondok „Isten hozzád"-ot és kérem tartsanak meg továbbra is szíves emiékezetökben.
N.-Kanizsa, 1890. augusztus 2-án. 3952 SCHWARTZ GYULA
Fiálovits czég üzletvezetője.
») L rorat alatt közlőitekért nei leloaséget
Tillal fe-a aserk.
„MftRBIT"!
GYÓGYFORRÁS,
55
„MAGYAR SELTERS
Vegy elemeire a budapesti m. kir. egyetemen. Szerencsés Tejryí Összetétele, keresi szabad, de gazdag, ttíi; kötött txé&MTtartalina tíriib batAianak bizonyait, k&l&nöaen rtirfKrvtf ntalssaeflézasal, ahol a szabadszinsar csekélyebb jelenléte megérje a beteget a karos, söt resaedelmez izgatástól, ellenben a félig kötött aaénaaT gazdag-* gyógyhatású alkatrészeknek a beteg testrészeibe való gyors és biztos felrételit eszközli. Baen tulajdonságának köszönheti a Margit-forrae azon kirilo elöntet is, hogy a hol > xabadszénsar tárulom >-»n eresebb isrioy-
it\'ir nem alkalmazhatók, a Hargit-forras itt is a legjobb hatil mellett folyton használtatik. t
A tüd.o\'bö\'fcogrelí klimatikus gyögyiniéifftefbfcn, különösen a l«glitog>itottahb GbVber»doi-t fíti-Xi a Margit-Tiz otthonossá rilt. — Orvosi tekinteJyelak Budapesten : Dr. Korányi. Dr. Gettburdt, Dr. fiaTratíi, Dr. Poőr, Dr. Eéíiy, Dr. Bárt ás; r,a> .. Dr. Bambercer, Dr. Du-t*chek, stb. a legjobb eredminynyel alkalmazzák a Ifigzo-, omíuzto- é» btixajyssicor-velt iltala-uos berntoa bictalmaisil.
int iwówlzl
pr&»erratlT-ry«>fy»avernek blaonynlt !eg:köz«»«l>t> Trlesmt-, Fiume- ém hJtxaukban a KOLERA megbetegedési ellen
borral használva a legegészségesebb ital!
"«r Édeskuty L.
Úgyszintén kaphsté minden gyógytzertárban, fflszerkerMkeileseen és Teadéglüben.
3CXX3000000CX30000000000CXXKXXXXXXX3
8
O
1889 kg. 1390
Versenytárgyalási hirdetmény.
város tulajdonát képező úgynevezett zárt ajánlatok mellett bérbe aaatik
Zala-Egerszeg rend. tan. .Arany Bárány" czimü vendéi következő feltételek mellett:
Zala-Egerszeg rend. tanácsú város képviselőtestülete 1818. kg. 890. számú határozata folytán a fent czimzett szálloda 1891. és 1892-ik évben a mai kornak teljesen megfelelőleg njra építtetni fog; azonban a most jelen állásában levő vendéglőt a- építkezési idő alatt is bérbe adja és pedig : *
Ugy, amint jelenleg áll és a felépítendő vendéglőt 6, illetve 8 évre. A jelenlegi vendéglő áll: egy étterem, három ivó szoba, nagy terem, 8 szálló szoba, pincze, istálió és vendéglősnek két szobából, ugy egyéb melléképületekből.
Ezen vendéglő évi kikiáltás: bére 2000 frt Megjegyeztetik, hogy a bérlő tartozik tűrni az építkezést.
Az uj épület (mely a polgármesteri hivatalnál levő tervből látható) áll egy kávéházból, hozzá tartozó helyiségből, évi kikiáltási bér 1000 frt
Továbbá egy a mai kornak megfelelő étteremből, ivószobából, konyhából, bormérő és éléskamrából, egy 21*5 méter hosszú, 12 méter széles, páholyokkal ellátott (mely színházra alkalmas) tánczteremböl, kis étkezdével és hozzá tartozó meRékhelyiségekkel, 22 szálló szoba, vendéglősnek 2 szobából és egyéb épületekből álló lakás, nyári fedett és nyílt udvari étkezdével, amerikai jégpinczével, nagy horpinczével és 36 drb lóra istállóval, évi kikiáltási bér 4000 frt
Megjegyeztetik, hogy a kávéház és & vendéglőre együttesen is tehető ajánlat Tartoznak a versenyzők ajánlataikat 1890; évi augusztus hó 30-án d. a. 10 óráig a város polgármesteri hivatalnál benyújtani, kötelesek az ajánlattevők ajánlatukhoz a kikiáltási ár 5*/«-át akár készpénzben, akár elfogadható állampapírokban, vagy takarékpénztári könyvben mellékelni
A beérkezett ajánlatok elfogadását a képviselőtestület minden tekintetek kizárása mellett magának tartja fenn.
A bérszerződésre vonatkozó teltételek és aa építkezési tervek a város polgármesterénél a hivatalos órák alatt beleun iratok.
Kelt Zala Egerszegen, 1890. évi július hó 28-án.
Kovács Károly
3953 polgármester.
OOOOOOOQOOOOOOOOO
jL Kelt Zala Egerszegen, 1890- évi július
X 3953
ooooooooooooooooooo
HUSZONEULENCZEDIK ÉVFOLYAM
ALAI KÖZLŐ SY
AUGUSZTUS 9-éa
12 díszoklevél. ggjMgA vány a I É» 14 ar.nyérein. IP**^ takintétyektíl.
Gyári jegy.
Tökéletes tápszer a gyermekek részére^
El nem cserélendő a már többször kitüntetett különböző tejfijókkal. Tartalma az anyatejhez hasonlít és könnyen emészthető léién, ép oly könnyen megoldható, ugyanezért felnőtteknek is, mint kitűnő tápszer
gjomorbajokiiak
igen ajánlható.
HT Egy doboz élj-\'bl so m. TH Nestlé Henrik sarüsitert teje. 8ST Elsy doUos Ara. 50 Kr. "W
Főraktár Ausztria-Magyarország részére Berlyak F,
WIEN I. Naglergasse 1. X
Nagy-Kanizsán: Fesselhofer József és Bosenfeld V Adolf kereskedőknél és Magyarország összes gyógy táraiban. V
3940. ^
cxxaocxxxxxxxxxxxxíocxxxxxxy
OOCX30QOOOOOOOO
8 Stefánia szálloda q
(ezelőtt Schröder) Q BécsLeopoldstadtTabor- X strasse 12. Grosse Mohren- Jí gasse 7. w ¦jgy* Az uj gsboaa- és liszt- O tőzsde mellett. ~M O Több miot 100 vendégszo O bával a mai kor igényeinek Q teljesen megfelelőleg béren- Q dezve. Szobák 70 krtól feljebb *\\ naponta.Étterem,krCunőkony- ST ha, Vöslai sajátreynésü borok. U ____ Fürdőszoba zubanynyal, vala- O
8mintmeleg vízvezetékkel. Tár- Q
saskocsi és lóvonat közlekedés Q minden irányban.
Üzleti utazóknak előnyös 2L
árak. 35
WITZMANN KAROLY O
3951. szállodatulajdonos. O
u O
oooooooooooooo
Q
o o o c o
Q
o o o o
Hamburg-Amerikai
Postahajózási-részvénytársulat
KözTetlen gyors- s póstagózhajók
Hniu I» ur gbóI-K evt>o rkba,
, ) SonthamptoEt érintve
1
Azonkívül reades postagőzhajó összeköttetés Havrre-Newyork Hamburg.I*y.-IndIa
Stettin- „ » Havanna
Hambnrg-Baltlmore „ Mexlco
Bővebb felvilágosítást szívesen nyújt:
SCH1E UHAKL JÓZSEF
Bécs, WIeden Wéyring-gasse 32. szám. 3860
rpcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
Szí.-Margi!szigeíi gyó«:yfördő \\
BUDAPEST. L
35° R. meleg artézi kenus forrás, nagyszerű fürdőház, porczellán-, már-vány-, kid- ?1 kSffirdők lahaLjkéízttiékkei, villamos fürdők. ^
A azt.-margitazigeti hévviz mint fílrdÓ, vagy belsőleg, vao belélegzésre V kkQnö éredménynyel használtatott a következő köralakok ellec. »3
Caér itibák, Idült kitegek, klliértések után fellépett Izzadaiiayok, f\\ hashartyilob és nébbántalaahkal járó Izzadaáayoi, görvé^y é> bu- V jakór, r. ¦\'-. cycnor-. bilbantalaiak, Idült székrekedés, bólyag-burttt, aÓI bántál- W nak, garat-, gége-, tüdíhnrot, hűdések é« IdegbáJitaJKak. ^
Utóbbiak ellen a villamos fflráók alkalmaztattak meglepő sikerrel. V
A szigeten nagyszerű pormentes sétányok, rítka szépségű virágkertészet, 300 minden kényelemmel berendezett tsoba, társalgási terem bel- és külföldi hírlapokkal ellátva, poiu, telefon, távírda-összeköttetéssé!, gyógyszertár, hoi mindennemű ásványvíz is kapható. *
Kendeíö fdrdőorros: DR. BAUtR ASTAL, fóhercxegi ndvari orvos. Naponta katona- ét néptene.
FardÖ, menetjegygyel együtt váltva és fürd8 bérletnél mérsékelt ár. A\' •ligeten lakd fürdővendégek a fürdő- és menetjegynél elSnyben réizesittetnek. Hsjóközlekedés a fővárossal óránként; menef beléptiáíjja] együtt bétkömif 20 kr. Ssobák ira angusztu* 20-tó! kézíve ÍO^-kai lesaállitva FürdS idény UrUma mijua 1--.51 október l-ig. LakáBokJmegrendelése iiigrten a felügyelűségi irodában
X Szt Margitsziget gyógyfürdő felügyelősége Budapest
X 3928.
oocxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxy
Laehne-iutézet
Sopronban
Nyilvánossági joggal biró 4 elemi és 6 gym-nasiális osztály. Reáliskolai növendékek előkészítése.
UJ NÖVENDÉKEK
a szünidői hóban is félvétetnek.
Értesítővel, prospectuasal szívesen szolgál _
az intézet igazgató
xxxxxxx^
X X X
oooocxxxxxxxxxxxx:
| x Hirdetmény.
^ Lentiben az ukk-esáktornyai vasút
v közvetlen közelében egy lakóház gazda-.
A sági épületekkel, legeltetési és fáizási jog-
^ gal, továbbá 23 kat. hold szántóföld, 9
X kat. hold rét, l\'|2 kat hold szőlő présház-
q zal, ügyszintén a szécsi-szigeti hegyen levő
ö 3 kat hold szőlő présházzal és pinczével,
X két kat. hold legelő és szántófölddel, vala-
X mint a tormaföldi hegyen levő szőlő prés-
^ házzal és pinezével 123 kat. hold, 1 kat.
X hold kaszálóval örök árban el vagy haszon-
X bérbe kiadandók. — Ugy az épületek,
ö valamint a müvelés alatt levő fekvőségek
X a lehető legjobb karban vannak. Bővebb
X felvilágosítás Széesi-Szigetben Sehiek Gyu-
O láné úrnőnél nyerhető
X X X X
X X X X
X
?
X X
3949. 8
oc-!xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxS
HAUSER EDE
Az 188» Párisi világ I
kiállításon arany érem 3743 mel kitüntette.
T orony órákat, vaspálya órákat
iegolcíóbb ároD, legjobb szerkezettel, jótállás mellett készit Mayer Károly torooyóragyára alapítási éT ISü.
Újvidéken.
Képes árjegyzékek, költségvetések ingyen és bérmentve. Irodaés raktár f. évi aug. hó tói Budapesten VL Teréz korút 36. sz. Levelek oda czim-zendők. 3946.
Árverési hirdetmény,
A Lórántbáz: bérletem letelvén, az ezen bérleten levő összes növendék marhát, teheneket, lovakat, gazdasági eszközöket, gépeket, boros hordókat vagy egyéb házi felszerelést szabad kézből árverés utján eladom. Felhívom ennélfogva a venni szándékozókat, sziveskedjenek a folyó évi augusztus hő 17-én délelőtt 10 órakor Lórántházán (ZaÍamegye,Söjtör mellett, a zala-szt.-mihályi vasútállomáshoz másfél Óra) tartandó árverésre megjelenni.
Ezen kivül ugyanitt alólirott által 400 drb anyabirka, 26 drbkofi, 300 drb ürü, 270 drb ürü és nőstény tokló, 230 drb birány, a hirdetés napjától kezdve bármely napon egészben vagy kisebb részletekben is ekdarik.
Kelt Lóránlháza, 1890. jul. 13.
Herteleudy Imre
3954 bérli.
cs. és kir. nir- tó
gránit-, senit-mirvinysEobrok
Bécs, IX. Spltalgasse Nr. 19. H
Téglagyárak, kSbányák, göaCBÚsoló é fQréai-maJom tulajdonosa. Dusao felszerelt raktára kéjz
S I R-S Z0BE0KKAK
kriptaredök gránitból, kríptaric^ozatok éa sirlámpák stb. Kripták teljéi elkészítésére vsdó megbízások,, szobrok áthelyezése, valamint minden e szobrászatba vágé munkálatok pontosan és olcsón estközoltetnek. Képes árjegyzék ingyen és bérmentre. Czletalapitisi év 1781. , ¦ 3947.
Egy
norinbergi-és rövidáru szakmából,
ki a magyar- és németnyelvet biria, alkalmazást nyer. Kirakatrendező és cipőárukban jártas előnyben részesül. Ajánlatok arczkép melléklésével N. J. 200 jegy alatt lapunk kiadóhivatalába intézen-áők. 3955
X
X X X X
xxxxxxxxxxxxxx
A eOULAC-I APÁTSÁG ( Franczia-Ország) D«m JlAUL\'iiLONXE, priur Főtisztelendő Benedek rend! atyái
FOGVEZE, FOGPORA és FOGPASTÁJA
2 AFiÁNY ÉREM : Brútsel 1880, London 18SÍ Faltalaltatott |
« A fStiazteJendÖ benedekrendi atyák fogvi-zéuek használata, naponkint néhány cseppet vizbe véve, megakadályozza és gyógyítja a fagak odvasságát melyeknek fehérséget és szüirdaágot kÜÍcsönOz, a mennyiben a\'fo] " erősíti s teljesen egészségessé változtatja.
a Szolgálatot teszünk tehái olvasóinknak, midö\'n őket ezen régi cs practicua készítményekre figyelmeztetjük, melyek a legjobb gyógyszert és a fogfájás ellem egyedüli óvszer: i
Aranj-érciu Pécs 1888. ^jf
Félszázad óta kitűnőnek elismerve. fT
Dr. Sihnlszki-féle S
Arczkenőcs és mosdóviz. $
Ezen készitmŐDyek ajánló levevelét, azoknak félszázad óta mio- íL denütt elterjedt világhirök és bámulatos hatásuk képezi. Leg- \\l bámulatosabb sikerrel használtatnak bibircs, szeplő és májfoltok:, forróság vagy fagy á.tal keletkezett pirosság s a bőr minden tisztátalansága ellen. Egy nagy tégely ára 70 kr.3 egy kis tégely 35 kr. Egy nagy üveg mosdóviz 1 frt.egykis üveg50 kr.
Joüessante-Puder
.(fehér, rózsa vagy sárgás.)
Kiváló finomsága miatt legjobban ajánlható; az arezbóroek kellemes szint ad és láthatatlanul tapad. Egy nagy doboz ára 80 br., egy kis doboz 50 kr.
Kapható: Molnár Lipót gyógyszerésznél, mint késiitónél Kassán. Nagy-Kanizsán Marton és Hnber kereskedésében.
3932.
Tajdits
József kónjrnyoiceAjábó! Nagy-Kanizaia.
3AG.\'-KANIZSA. 1890. augusztus 16-án.
33-1K BOSAXO.
, \\ J
Bnszonküenczedlk évfolyam
ElöfixetiHiár:
uegyedévi-f ... 1 Írt25 Egyes szám 10 kr.
Hl RB,LT É 8 E K 3 hasábue p< liiaoiban 7, másodszori
6 i nútnito tovtttbi sor>írt f»
NYlLTTÉRBEN
i ft.iuiii.ellt lukiért vétet Kinotirt üí.-ték iiiiuJeii egyesi
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap Kellemi részét illető közlemények a szerke„zt6Béghez. anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve) intézendSk : „V a a y-K anizBán takarékpénztiri-tfpfllet.
Bérmeute-tlen levelek nei tatnak el.
fogad-
Kézlratok vissza nem küldetnek
j~A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbauk*, a „n.-kanizsai Önkéntes tü/.oltó-egylet", a nagy-kauizsai kisdedueveló egyesület* a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápintézete", a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai külválasztmá-
nyának hivatalos lapja. \\
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP
Felhívás.
Aug. 8 An volt száz éve,
[emléke iránt?- — Korántsem. Érzelmeink mellett látható emléknek is hir-hogyUetni kell az ö nagyságát! Álljon Kölcsey Ferenc:: napvilágot látott, j meg az előtt kalaplevéve a nép, az Száz éve volt annak, hogy megszü- isteoedta nép az ó liberális eszméi-letett a magyar politikai- és iroda- DeE általa reméIt jövendő le-lomtörtécetuek ez a legideálisabb tétemén yese; zarándokoljon el ahhoz alakja, a lángszavu szónok, a lelkes I minda^\' a kiben még van fogékony-honfi, a hazafias költő, a mély gon- J*Jr*a multak emlékei iránt, melyek dolkodásu tudós és bölcsész — egyike M^gő ápolása egyedül biztosithatja hazája legnagyobbjainak. i nemzetünk jövőjét; vezesse oda gyér-
Arany betűkkel jegyzett politi-\' mekét a magyar apa, s a honszere-
kai és társadalmi szónoklatok, gyöngy sorai a Paraenesisnek, e felséges mÜT nek, a Hymcus áldást kéró imája jutnak eszébe minded magyarnak, ha Kölcsey nevét hallja kimondani. S ki csak róla szól, magasztalva di-csőiti a szabadelvű államférfin, politikai működését; az érvelve lelkesítő szónokot, a magasan szárnyaló dalnokot, kinek úgyszólván minden költeményéből él egy-két sor ajkainkon, a búvárkodó bölcsészt, korának legműveltebb, legáltalánosabb tudósát, szóvá! azt a férfiút, ki az ujjáébredés klasszikus korában élve, ennek a modern magyar renaissancenak legkiemelkedőbb egyénisége volt. — Magasztos alakja, kristálytiszta jelleme, oskoldalu, s mindig csak hazájának szentelt működése a magyar férfijel lem megtestesült eszménye, mely köré ragyogó glóriát vont hármas sugara a Hálának, Kegyeletnek s Emlékezetnek !
. Emléke, — a legtisztább emlék, mit. halandó valaha maga után hagyott, ereznél maradandóbb lesz, mig ..magyar ajkon magyar dal zeneg". Keblének legbelsőbb szentélyébe zárva úrzi meg azt mindeu igaz magyar. 5 oltárképeként tiszteli, valahányszor lelkesülni óhajt azért, mi szép, jó és igaz!
Ezt a kegyeletes érzést, a mint megőriztünk mostanig, megőrizzük szentül is! De vájjon eleget tettünk-e tízzel kötelességünknek a dicsó férfiú
lem lángbetüivel írja lelkébe Kölcsey négy szavát: ,A haza minden előtt!"
Egy évszázaddal Kölcsey születése után, restelkedve kell bevalia-nunk, hogy a legnagyobbnak jiagy-jaink között hozzá méltó emléke sehol sincs ! Halála óta is 52 év telt már el! Ennek az 52 esztendőnek mulasztását akarjuk jóvátenni, midőn azon működünk, hogy Kölcsey Fe-reneznek hozzá méltó szobor emeltessék ott, ahol legbuzgóbban munkálkodott hazájáért és* vármegy éjéért, ott, ahol ő igazán otthon volt, a hol a legnagyobb tiszteletben él ma is az ő emléke, — Nagy-Károly-ban, Szatmár várraegye ősi székhelyén.
Ismeretesek a közel roult eseményei, melyeknek tömkelegéből a nagykárolyi Kölcsey-szobor eszméje kiemelkedett, a lelkesedés sugallata az eszmének testet adni igyekezett, mi-dón néhány perez alatt több mint 9000 forint gyűlt össze a nemes czélra. A hazafias lelkesültségnek, áldozatkész adakozásnak úgyszólván páratlan nyilatkozata volt a Budapesten f. év\'július 2-án tartott és igazi közművelődési ünnepélylyé vált lakoma, mely méltó feltűnést keltett országszerte, s hisszük, rokonszenvet is a nemes eszme iránt!
Ám a különben tekintélyes ösz-szeg távolról sem elegendő arra, hogy azon szobrot emeljünk Kölcseynek,
— szobrot, minőt emléke megérde-l mel és megkövetel!
Ahhoz, hogy méltó és művészi; kivitelű emlékszobrában gyönyörköd-1 hessünk, még sok szükséges. Ezt a sokat várja a nagykárolyi Kölcsey-szobor-bizottság a nemzettől, — mely hisszük, tudja jóL hogy .csak önmagát tiszteli meg, ha nagyjait megbecsüli. 1
Azt akarjuk, bogy minél hamarább álljon Kölcsey szobra, hirdetve az Ő el nem muló nagyságát s az utódok kegyeletét; azt akarjuk, hogy az emlékszobor méltó legyen ő hozzá; azt akarjuk, hogy a ki csak leteszi áldozatát a nemes ügy oltárára, egész életében örömteljes büszkeséggel emlékezzék vissza nemes tettére; azt akarjuk, hogy széles e hazában megértse mindenki a dicsőült szavát:
„Romlott bsít és romlott elme, Kit hazája hö szerelme Szép tettekre nem hevít."
Hogy szavunk nem fog kiáltó szóként elhangzani, biztosíték rá a magyar társadalom ismert nagylelkűsége.
A gyűjtés Nagy-Kanizsán is megkezdetvén, tisztelettel felkérjük t. közönségünket annak szíves támogatására.
Tudnivalók.
— Hirdetmény. Tekintettel azon körülményre, hogy a külföldi posták a baromfi szállítást kezelési nehézségek miatt vasutakra kívánják átterelni és annak posta utjáni szállítását akként korlátozzák meg, hogy naponta csak bizonyos mennyiségű baromfi küldeményt fogadnak el. a baromfikereskedök értesíttetnek, hogy a postahivatalok naponta 5 baromfi küldeménynél többet nem vesznek fel, és hogy oly helyeken, a hol több baromfikereskedő van, intézkedés teendő, bogy naponként felváltva más-más szállító adhassa fel küldeményét. Sopron, 1890 évi július hava ban. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
-- Hirdetmény. Ő nagym. a kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur f. é. július hó 7 én 360691 VJL sz. a. kélt rendeletével helybenhagyta az Eperjes sz. kir. város közönsége által alkotott szabályrendeletet, melylyet a házaló kereskedés gyakorlása a nevezett város területén, a fennálló bázalási szabályok 17. §-ában és az ezen szakaszt kiegészitő későbbi összes rendeletekben, valamint a hetivásárok látogatását illetőleg az 1887. évi XVHL t-cz. 2. §«ában bizonyos vidékek lakóinak biztosított jogok épségben tartása mellett, megtiltatott.
Miről ezennel értesítjük az érdekelt köröket. Sopron, 1890. évi július havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Elvi jelentőségű határozatok.
A pénzügyi közigazgatási bíróság legutóbb a következő elvi jelentőségű határozatokat hozta: 1) A bélyeg az okiratra utólagosan felragasztottnak és igy nem létezőnek csak akkor tekinthető, ha a felragasztás már az aláírás után történt. 2) Templom építésére te:t hagyományok illetékmentesek. 3) Ipartörvény elleni kihágás! ügyben kiállított ügyvédi meghatalmazás bélyegmentes.
j — Figyelembe. Az 1860. évi osztr. nyer. kölcsön sorsjegyeinek utolsó szelvé-\'nye május 1-én lejárván, a különböző ár-I vapénztáraknál esetleg letétként őrzött — :még ki nem sorsolt — ilynemű sorsjegyek ís uj szelvényekkel ellátott sorsjegyekkel lesznek kicserélendők. Az eljárás egysze-\\ rüsitése czéljából elhatároztatott, hogy a | letétben levő ily sorsjegyek kizárólag a m. j kir. közp. állampénztár segélyével fognak
¦ kicseréltetni. A különböző árvapénztárak-| nál Őrzött 1866. évi osztrák nyeremény kÖl-\' csönsorsjegyek e czélból a m. kir. központi ! állampénztárhoz Budapestre beküldendők. \' A m. kir. központi állampénztár a hozzá
beküldött sorsjegyeknek uj szelvényekkel ellátott sorsjegyekkel való kicserélését az
¦ osztrák államadóssági igazgatóság, utján eszközli s azokat a beküldő pénztárnak — a kicserélés megtörténte után — haladéktalanul meg fogja küldeni.
Gazdászai
Értesítő Nagy-Kanizsa és vidékén ónzlelt aratást éa cséplési eredmények, kukoriczák és egyéb kapis növéoyek állasáról.
Az aratást Isten kegyelméből bevégeztük, buza, rozs, árpa, zab betakarítva, a
cséplőgépek zakátolá-a, élesfütytyentései, kisbirtokos gazdák csűreiben pedig a kézi csép négyes-ötös ütenybeni zaja hallatszik minden oldalról. Mi képezné most a mezei gazdák beszédtárgyát más, mint a C3éplési eredmények. Kinek hogyan fizet gabonája kereszt számban? Ha kérdezi az ember a gazdákat, kik cséplettek, hallani, hogy a búzának 17 kévével rakott keresztje megad a kaszaltból 30 kilót átlag, mert van eset, hogy 35 kilót, de van, hogy 26 kilónál is kevesebbet Tthát 1200 ? öles holdankint az aratási 20—24kereszt eredménynyel a cséplési eredményt Összevetve, állithatjuk, hogy a jobb esetekben 7 métermázsát, gyengébb termésnél 6 méter-mázsát megad. Az árpának keresztje 36— 40 kilóval fizet; boldankint ez*s megad 6 métermázsát, sőt 7-et is. A rozsról még nem szólhatunk, mert ennek cséplése csak itt-ott ment végbe, melyből átlagos számítást nem csinálhatunk, próbacséplésekből ítélve, keresztje után 18—10 kilót ad.
Ha az aratási és cséplési eredmények kielégítik is a gazdák várakozását, de nem ugy a kukoricza és krumpli jelenlegi állása, mert ezek, valamint egyéb kapás növények is iéen megsínylették már a nagy szárazságot, ha még most augusztus első felében párszor megázhatnék, akkor még kukoricza lenne, de már krumplinak elké-Bett s igy kukoricza és krumpli termésre ne igen számítson a gazda, valamint káposztára sem, sarjú szénára pedig dombos fekvésű kaszállókon épen semmit.
Ha fontolóra veszszük, hogy a kukoricza és krumpli a szegény ember háztartásánál nagy szerepet játszik, bizton várhatjuk, hogy.a rozs és buza-ára később felemelkedik. Szerencsés az a mezei gazda, ki nincs kényszerítve gabonájának rögtöni eladására s bevárhatja, még jobb ára megjön a búzának és más egyébnek- Csakhogy igen kevés számmal vannak ezek a szerencsés gazdák, mert a szegény földmives kénytelen eladni, akar marad magának, akár nem, a nyakára küldött állami végrehajtó nem kérdi azt, marad-e szegény ember vetőmagod? eladatja az irgalom nélkül.
Gyümölcsfélékbői itt ott körtét és egy kevés almát is lehet látni, de szilvát, azt épen semmit. Szőlőlével pedig megsárgulva tarkázza még a legjobb eröbeli szőlőtőket, a szőlőfejek pedig a nap hevének kitett helyeken elsültek a forró kánikulai hőségben, mindamellett a szüret felőli jó reményeinket nem adtuk fel. Az idő nagy mester, a mit mulasztott ez, a
Tíraa.
A reményhez.
Milyen nélküled & világ? Tikkadt, szári z sivatag. Levél nélkül elfonnyadt ág, Meggörnyedt sienvedS agg. De bár éltünk nehéz, kemény, Könnyíti az édes .-1-¦.
A fáradó emberiség Üdítő harmatja vagy, Tápláló, hol lelki ínség, Mert er5d, hatalmad nagy. Benned minden csüggedt kebel Vigasztaló barátot leli
Nem ralit el a kor jelleme, Megvetsz vagyon!, rangot, hírt, Szegénynek vagy jó szellemp, A bágyadtnak nyújtass irt.
ha. megbarátkoznak veled Kecsegtetőbb, szebb ai életi
A mig jóságod tápot fA Mint nyári nap melr-J mig nyájasaággal Oszlatsz bora* felleget Ue ha reményünk megszűnik, Eltünk oapja ifc letűnik !
-,. meleget, ssággal támogat,
JOZEFA
A szép feleség.
— Besxély az élet után. —
Irta: VACHOTT SÁNDORNÉ. (Folytatás.) IV.
i .-S"?*7 Kálmáo- mint korunkban a \'egtoob fiatal ember, csak amúgy könnye-
I dén s felületesen gondolkodék a házasság j felöl, ő, mint monda, valóban nem kívánt | egyebet pillanatnyi szeszélyében, minthogy felesége igen szép legyen s szeresbe is öt. Mások a szépség helyett többnyire a gazdagságot szokták kikötni, — s ez volt I mindössze is e részben a különbség hö-\\ sünk s kortársai között; — s igazságuk valószínűleg az utóbbiaknak vala. | A szépséget végre megszokja az em | ber, — mig a gazdagság teménytelen vál-\\ tozatosságnak az alapja s ha már valaki i elég könnyelmű, vagy elég számító, élte egyik legkomolyabb lépésére nézve egé-\' szen a jó szerencse s véletlenre hagyni ma-,\' gát. mindenesetre józanabb, ha nem is szeretetreméltóbb, kit gazdagság, mint kit | külső kellemek csábítanak Hymen oltárá-!hoz.
Bár a boldogság, — mint egy remek-i irónk mondja — örök távolban ragyog te-| lettünk, — mi mélyebb s öjökebb igazság, I minthogy ki ai élet bajait megismeré, : kétségbe vonni merhetné, — mégis, mit hir — dicsőség — magas állás — s a vilig minden kincse meg nem adhatnak, feltalálhatjuk néha a "boldogsá-- got a legigénytelenebb hajlékban is, ha . nem puszta ábrándokban, de az élet szép. munkás prózájában keressük.
Mert miokozza a legtöbb esetben, hogy az ember el földön boldog nem lehet, ha nem az a sok akadály és gát, melylyel czéljainak kivitelénéi minden lépten-nyom-ton találkoznia kell? Az erősnél mindig találkozik egj még erösebb; — sorsunk: küzdeni a világon s ha más nem akadna, kivel e tagedzö műtétben gyakorolhatnők
magunkat, ím elő áll, kérlelhetvén, vaskezekkel a sors s összetépi, szétszakgatja, mit aL emberi nagyság, egy élet kitartó fáradalmaival s a szeretet oly szép s ezer gyöngéd lánczczal csatolt egykor össze, j
De van azért mégis hely, bol a fáradt vándor kipihenheti keserveit, - hol az élet viszontagságos bajai után még a férfiú is feltalálhatja a nyugalmat s elé-gült-^éget, mit a dicsőség legmagasabb polczán soha még ember nem élvezett talán, s e hely; a családi kör. Mert átalá-: ban véve az asszonyok sokkal inkább megvannak áldva boldogságképességgel,: hiszen életök czélja csak egy: a szeretet;\' s ezt feltalálhatják egy kis bölcső mellett, i.
Hogy azonban akár a férfiú feltalál-hassa a nyugalmat, — mi Petőfi sze-j rint fele a boldogságnak, — akár az asz- : szony a boldogítva boldogulást, — mi az írás Havai szerint, a legmagasabb; föladata e földön, szükség, bogy egyik a ! házasulásra, másik a férjhezmenetelre,\' ne Gárday s legtöbb kortársa s társnője módjára gondoljon, hanem lelkiismeretével komolyan számot vetve s magasabb szempontból indulva ki.
A házasság Isten rendelése, mint mondani szokták s kiket a sors egymásnak szánt, fel fogják egymást találni a világ egyik részétől a másikon ís.
Igen szép és bölcs példabeszédek ezek, miken azonban megnyugodni nem mindig lehet, — bár elég jó kibúvó ajtócskáját képezik minden rosz házasságnak. — Mintha a jó Isten nem azért áldott volna meg bennünket észszel és szívvel, hogy önfelelősségünkre is maradjon va-
lami, hogy legyen a világon erény és\'bfin s ne csak az éj és nap álljanak ellentétben egymással s mégis egy czélra működve — hanem az emberek tettei is . ..
Gárday Kálmán gazdag emberek módjára, kik sokkal könnyebben szokták venni az életet, mint kevésbé szerencsés társaik, Gárday Kálmán csak egy szeszélyét akarta betölteni házassága által — s talán, miután családéletet nem ismert, talán mivel anyja saját életével váltotta meg gyermeke életét s áz anyátlan kisded pár év múlva apját is elveszte, talán a családéletből kiszakított, dúsgazdag örökös, ki számító rokonok a lelkiismeretién nevelők által vezettetek, talán környezetétől mindenért, még hibáiért is magasztalt hősünk, kevésbbé kárhoztatható, mint azok, kik számítás vagy könnyelműségből követik el életök e fontos lépését
Arról, hogy oly asszonyok is léteznek, kik nptn ragyogni kívánnak e világon, hanem mint a munkás méh mézzel a köpüt, szeretettel szinig betölteni a kis kört, melyre hatásuk kiterjed, — arról Kál-máonak fogalma sem volt, — hisz anyját nfeffl ismerte .... De annál inkább találkozik bájos úrhölgyekkel, kik termekben sétálva, — ha már egyátalában törték legfelebb azon törhették szépen fölékesített fejecskéiket, hogy miféle új és feltűnő öltözéket találjanak fel, mely által társnőiket elhomályosíthatnák, — találkozott művésznőkkel, kik a világ tapsai, koszorúi s nébs kincsei után epednek, nőkkel, kik rendeltetésük köréből kilépve, a dicsőség utja felé indulának, kicsinylőleg taszítva magoktól mindént, mit betölteni
hivatásuk volna s végre sem itt, sem ott nem találva nyughelyet és otthont, mint a kitépett katángkóró, melyet a szél hajt, csak Önboldogtalaóságukra s,mások ter bére bolyganak a világon .... De asszonyt és anyát, kinek közelében a férfiú jobbnak s nemes -.; jnek érzi magát s megnyugvást élvez, — kinek áldó jelenléte, mint a meleg verőfény, keresztül hát a házi tűzhely minden rétegén: ily asszonyt s anyát soha nem ismert
Inkább sajnálni, mint kárhoztatni lehet tehát szegényt, — s midőn eltökéltem jelen kis történetem elbeszélését megkísérteni, részvéttel vettem föl a tollat azon gondolatnál: hogy oly sok vész, küzdés és fájdalomnak kitéve, a hány nemesebb erö és tehetség semmisül meg gyakran csupán a miatt is, hogy első ifjúságának nincs egyetlen benyomása, mely megtarthatná a jövő iránt a szívnek hitét és bizalmát, mely a világ élvei — s keserveiben kifáradt kebelnek a nyugalmat legalább megadná ....
Csak az, kinek élete nem folyt mindennapi, nyájas" viszonyok közt, csak az méltányolhatja teljes nagyságában a családélet szent hatásait s csak az tudhatja igazán, mi szánakozásra méltó a legtöbb esetben, ki nem szülői áldó karok közül lép a világ balga színpadára s igy pihenésül nem is vágyhatik vissza a helyre, melyet nem ismert, oda, hol bölcsejét a szeretet ringatta: a csöndes családi körbe — melyet szivének szerelme alkotott. V.
Egészen benn, a hegyek között, oly helyen s úgy elrejtve, hogy ott már falut
HUSZONKEiENCZEDIK fiVFOLYAlí
ALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 16-ín
kánikulai forróság irtott, helyre lay Gábor, Schwarte pesti fogadós Meraita
mit a nagy
hozhatja az augusztus és szeptember. A jő Isten nem feledkezik meg az 6 szegéoy földmives népéről, mikor kell az eső, tndja azt az, Isten meg is adja, csak bizzunk benne. így szokta magát kifejezni a magyar földmives.
i r e
— Xemzel! annep. Szerdán, aug. 20-án vad Szent-István, első koronás ki-ráltunk névűnnepe. mely egyszersmint a mai elnevezés szerint Szent-István koronája alatti országok népeinek is hagyományos ünnepe, méltó kegyelettel tartjuk
sebb Jelkésze folyó hó 5-én élte 85-ik,
Ede, Adolf fia Viola Kálmán, Kányái te legdi fogadós Grebenz Lajos, Erzsi leánya Szélig Fáni fr. tu, Gyuri pinczér L- Tóth Lajor, Szolgáló Káoyainál Szélig Szidi k. a., Szomszéd asszony Kasits Mariskák, a., ürü Fehér Károly. Rendező Országh István, súgó Haslinger Dezső, karnagy Kcobloch J. Vendégek. Történik az el*6 felvonás Kolozsvárott, a másik kettő Te-legden. Előadás után zártkörű táncz. — Jegyek kaphatók az elárusító bizottságnál és az előadás napján d. e. 9 tői 12-ig, d. u. 2-től az előadás befejezéséig a szín házi pénztárnál. A tiszta jövedelem a két reüdezó jótékony egylet czéJjaira fordit-taíik.
— Halálozás. Horváth Imre arany
igaz magyar érzésű lakosa e hazának érzi és tudja. Érzi, hogy a keresztény világ ejíyik kimagasló aíakji: dicső királyunk, Szent-lBtváo mily örököt alapított s ha-gyütt reánk, tudja, hogy mennyi viszály 3 minő viharok közt élt e megfogyott de meg nem tört nemzet e hazában I Eddig karddal irta történetét, de most a harcziaa, küzdelem mellett kimagasolni kell a munkának az ipar,, kereskedelem és gaz-dászat terén. Fejlődni kell a baladás zászlajával minden téren, azért uralkodjék ha- _ ... zánkban az egyetértés áldó szelleme! ezt hó 3-án Kámánné nevü sármelléki éltes kérjük e szent napon a mioden népek Is | asszony tenétől: áldja meg hazánkat mindeo jóval jmn!M "
áldozárságának 55-ik évében végelgyengülés következtében Keszthelyen elhunyt. A boldogult lelkipásztor balt teteme aug. 7 én d. u. 5 órakor a vidékbeli papság 3 \'een nagyszámú közönség rész?éte mellett tétetett örök nyugalomra. A gyászszertartást Dr. Dunst Ferencz keszthelyi apát-plébános fényes egyházi segédlettel végezte. Áldás és béke lengjen porai felett
— Hirtelen halál. Keszthelyen f.
felelő legújabb minőségű lámpák alkalmaztattak. Gralulálunk Hein Mihály ur finom Ízlésének 1
— ígértük, hogy a helyben épülő ág. evang- gyülekezet templomának alapkövébe letett történeti emlékiratot jelen számunkban közöljük, azonban közbejött akadály miatt el kellé halasztanunk, legközelebbi számunkban már közölhetjük.
— TJj vasúti állomás. A déli vasúttársasága Szombathely-kanizsai vonalon, a 82. számú őrháznál, ^Egervár" elnevezéssel megálló helyet létesített.
— Meghívás, A „Szombathely-egyházmegyei r. kath. tani tő-egyesület" f. évi augusztus hava 28-án d. e. 9 órakor tartja évi (VH-ik) közgyűlését Szombathelyen, a vármegye házának nagytermében, melyre a t tagokat, ugy a nevelés és oktatásügy
barátait tisztelettel meghívom. Tárgyak: Elnök megnyitója. 2. A rault évi közgyűlés jegyzőkönyve bemutattatik és kívánatra felolvastatik. 3. Az elnök az egye sülét müködéséíöl és állapotáról, ügyeinek vezetéséről, valamiéi azok elintézéséről jelentéit tesz. 4. Az eg^ssület pénztárosa a központi bizottság által már felülvizsgált éti számadását kívánatra felolvassa. 5. Az egyházmegyei tanitői segélyalap igazga lóságának jelentése. 6. A központi bizottság által a jövő egyesületi évre kitűzött
nevelés és tanitástani tételek megbiráltat
.... ............... - főutczán összeesett s félórának s azok vagy elfogadtatnak, vagy mé
mp/hazánkat mindeVióval múl™ meghalt Á megejtett bonczolás al- sokkal pótoltatnak. 7. A közp. bizottság ,0 vW.p - ™.JeD veszélvtől kalmával constatáltatott, hogy a halálozás j által ajánlott dolgozatok felolvastatnak
1 A^SSron^Mvnnk dicső1 szívszélhűdés következtében állott be. a jutalmak oda ítéltetnek: S Indítványok.
- apostoli ,0.0-as ...r..--ű.c-0 , _ Mjmí. Cserszeg-To- (Az alapsz. 15. §. f. pontja: .A közgyűlés uittj, Keszthely mellett fekvő hegyi községben egy eddig ismeretlen egyén Szentéi
mány\'os\'érzfiietbe\'n kimagaslón uralkodó. István ottani lakos lakházánáj folyó hó királyunk Ö Felsége sokáig boldogul él- 3. és 4. közötti éjjel tolvajolm akart A egyesületi tagokat az alapszabályok XII. jeDlJ | tulajdonos észrevette a hívatlan vendéget, j 24. § anak d. pontjára. A közgyűlést reg-
— Szt -IstvánnapI népünnepély.1 kiment lakásából és üldözőbe vette a tol-\' geli A nagy-kanizsai Hadaslyéu-egylet és a ™jt, aki visszafordulván, a nála levő s sÖ-, vari nagy-kanizsai iparos ifjak önképző köre ! réttel töltött fegyveréből üldözőjére lőtt s *- k. az egyleí elnöke. A központi bizott-áltsl együttesen rendezendő szent István-: ezt karján és oldalán megsebesítette. A i ság aug. 27-én d. e. 10 Órakor a püspöki napi népünnepély sorrendje a következő: \'sőréteket a lősebből Dr. Illés Ignácz I iskolában tartja gyűlését Kérem a biz. Szent István napján reggeli 5 órakcp^ta- jhonvéd huszár ezredorvos kiszedte. Az (tagtársakat szíveskedjenek pontosan meg-raczklövések dördiilése és a helybeli tüY-i ismeretlen merénylőt a csendőrség nyo- Jelenni Az elnök, oltó zenekar közreműködésével ébresztői I mozza. — A bécsi magvásár nemzetközi bi-9 őrekor gyülekezés a felső templom előtti! — Színészet. Készthelyen már 2 hó j zcttságának magyar tagjai közt van Nagytéren 10 órakor diszbevonulás a szent; óta működő Balog Árpád színtársulata: Kanizsáról Lőwinger Ignácz ur. Fereocziek plébánia templomába. Délután folyó hó 12-én tartotta ÁgoUy Ferencz | — Dr. Ruzslcska Kálmán Zalavár 3 órakor ismét gyülekezés a felső templom jutalomjátékául bucsu előadását , Vad-. megye^íTT-tanfelűgyelŐje Hirschler Miksa előtti téren b diszmenetben való bevonu-1 rózsa" czimü nép3ZÍDmüvel; s bár Készt- ¦ minjsíeri iskolalátogatóval beutazta Mma-lás a ,Zőldíakerta-be, a hol fél 4 órakor bely város közönsége a szinelőadásokat ( köz alsó vidékét s Nagy-Kanizsán később veszi kezdetét Augenfeld Zsigmond kü-\'csak nagyon gyéren látogatta, ma telt j több napig időzött itt az iskolaszék ülésén lönféle mutatványai a magasabb antispi j báz volt — Ennek oka abban rejlik, hogy ¦ elnökölt-; ez alkalommal a polgári leány-litismus köréből, kézi mutatványok, tré- ¦ a közönség felismerve Ágotayban azon j iskola felállításának kérdése vitattatott fás mutatványok stb., összesen 13 pontból\' kellemes comicumot melylyel ez ideigis a. meg. Elismerés illeti Hy-schler Miksa ur-áiló műsorozat, melynek végeztével táncz.! közönséget mulattatta, bucsuzásul mint- ] nak a tanügy iránti nemes érdeklődését, Belépti dij 30 kr. Az érdekesebbnél érdé- ; egy ez által akarta leróni a művész iránti, ugyanis a szegéoy tanulók közt Alsó Mu-kesebb mutatványok és versenyek alatt háláját -=- Mai szerepében (Kapor Miska! raközben 50 frt áru taneszközt osztott ki. felváltva két zenekar fog játszani. Esti 7 . borbély) valóban megmutatta, hogy ő nem \' — Kntba ugrott. Hergovics József órakora „Polgári egylet" helyiségeiben a, sanyarú vándorszínésze ti pályára van elszegényedett egyén mult vasárnap este a szini előadást megelőzőleg a szent- hivatva, mert az eddigi műsor alatt nem a Petőfi-utczai felső kútba ugrott, Tiszai Ltvánnapi népünnepély elnöke Oroszváry \' Tolt alkalmunk tapasztalni oly előadást, a József kivette ugyan a 12 ölnyi mély kut Gyula ügyvéd ur a Prologot, Huckstedt hol annyi zajos elismerésben részesült volna; ból s Milhofer Ignácz orvostanhallgató Gocsárd b. jegyző ur Tuboly Victor ügy-Játékáért a jutalmazandó, mint ö; mit ki- \\ minden lehetőt megtelt életre hozására véd urnák .Szent István napján" czi- - tűnő alakításáért meg is érdemelt A jelen nézve, de sikertelen volt; a rendőrség a mii költeményét adják elő, a -nagy:ka-\' színdarabban kitűntek még:Szepesy Gusz-1 bullát közkórházba szállította.
iiizsai iparos ifjúság dalköre pedig a táv (Bolgár Bálint),Balog Árpádné (Klári),! — Heti biztosok\'e héten a kisded-Hymnust fogja elénekelni. — Ezután Monori Sándor (Kapor István), Tornai j nevelő egyesület óvodáiban: Schmidt Fri-Szigljgéti Ede „Liliomfi" 3 felvonásos víg- lidia (Eőrösiné) és Kőrös Kálmán (Sárga.* gyesné és Pálfy Alajosné választmányi titg játéka, népdalokkal és zenével kerül színre segédtanító) szerepekben. ."*urnök.
a következő műkedvelő urak és hölgyek —A Hein-kavéh&z kiváló diszíté-1 —Blrtokvétel. Alsó-domborui szives közreműködésével :Szilvay, profes- sén nagyban munkálkodnak. Az előhelyi-• Hi rschler testvérek Klagenfurt köze-sor Szilák Andor, Camilla Prohétzkyné B. ség már kész; melynek izlésteljes csinosi-; lében lévő gróf Egger-féle 2400 hold ki-llon umő, Mariska növendéke, árva Bor- tása, elegantiája beillik bármelyik nagyi terjedésű nemesi birtokot megvették sitzky Mariska k. a^ Lilíomfi és Szellemfi városba. Gondoskodva van a kellő ventil- 450.000 forint örök vételáron. A birtok vidéki színészek Horváth Andris és Asza-, latióról is, nemkülönben a kornak meg-1 két harmada erdős terület és egy har-
nem is képzelhetnénk, fekszik H. helység két erdővel lepett hegy elzárt völgyében. Azzal, hogy kívül egy szélesebb világ is, létezik s kiesebb rúna vidékek, csak igen kevés lakója törődik a falucskának. Mint a szántóvető nagyapa, ugy éli igénytelen létét az unoka is, hegyeket "mászva, földeit mivelve ....
Két-három zsindely fedelű házon kívül csupa kis kunyhóból áll egéaz talu és mégis regényes szinben tűnik föl szerény képe, a zordon, a büszke hegyek lábai előtt s az egész nyájas völgy, mint bérezés vidék mosolygása, vidáman nyúlik el zőldelö mezejével.
A hanyatló nap épen a kis templom torony fényes keresztjére veti bucsu suga-rai\'tf nogy méltó helyen pihenjen meg, mielőtt \'te burkol óznék kékes ködfátyolába s a hervadásnak indult erdőség, mintha épen megválása előtt akarná gazdagságát feUüntetni, csak annál változatosabb színpompában emelkedik a hegyhátak fölött
Elkülönözve a többitői, százados fák árnyékában magános ház állott, mint a hegyalj hü remetéje. Kis kertében, mely falait környezte, késő őszi virágok nyíltak még s a kedves időszak boszszú, fehér szálai, mint egy-egy finom kis ezüsthíd, vagy a virágokat egymáshoz csatoló szeretet gyöngéd lánczolata, lebegének felettök .... A bokrok legsürüje közt iából durván faragott lÓczán szép ifjú leány, a völgy tündére ült Mert lengő fehér ruhája fölött a világoskék könnyű köpeny s nyílt, fehér homlokáról elsimított éj haja, mely hullámzó fürtőkben lepte el vállait, oly eszményi alakban tüntetik föl a sugár,
I
magas leányt, hogy valóban nem.sok kép-zelőtehetség kellé hozzá, hogy őt e regényes helyen a völgy tündérének álmodja bárki. Hisz nagy sötét szemeinek egyetlen pillantása többet fejez ki, mint mennyit a szépségnek, ivekre terjedő leirása mond hatna .....
Im a lombok közül áttör a napsugár is bámulatára, hogy bucsucsókjaivai megaranyozhassa fürtéit s az alkonyi szellőtől lengetett fák leveleinek játszó ágacskái féltékenyen kergetik a fényt a setét selyem erdő hullámai közül, mintha még itt is azt akarnák tanúsítani, hogy a földön minden fény mellett feltűnik az árnyék is,
Mondhatlanul szép volt a leányka s legfelebb tizenhét tavasz láthatta még csak ifjúságát Tiszta, halvány arezszinén, mint a rózsaszínű hajnal, csak gyöngén piroslék át az ifjú vér s teljes bíbor ajkai minden mosolyánál, mint két gyöngysor, fénylének a fehér fogsorok.
Nevelését kolostorban nyerte, hol nem volt nehéz társnői s tanítónői hajlamát, sőt a fejedelemasszony kegyeit sem megnyernit De szülői, kik bálványozva szeretek egyetlen gyermeküket, nem nélkülözhetek őt soká s alig hozták haza s fordultak meg vele itt-amott & környéken, midőn tapasztalniuk kellé leányuk rendkívüli szépségének hatását
Hogy a jó, de gyarló szülőknek kelleténél jobban hízelgett Aurora minden kií diadala, ki csodálhatná? Az azonban mégis vigyázatlanság vala, hogy olykor még a leányka előtt is emlegetek, mi sajnos, hogy a fővárosban nem szerepelhet
kedves Aurorájuk, kire ott bizonyosan méltó hódolat s nagy szerencse várna.
Aurora mindig különös figyelemmel hallgatta az ily beszédeket, melyek, hogy hatás nélkül maradtak volna reá, épen nem mondhatjuk. — Hisz anyja nem egyszer Bzoritá őt fájdalommal s könyes szemekkel kebléhez. 0Ó, miért nem vihetünk oly körökbe, hova jobban illenél, mint e falusi társaságokbal" monda sóhajtva; hogyne keltett volna hát az anyai sóhaj visszhangot a gyermek keblében.
Fiatal hósnéok semmi esetre sem tartozék a mindennapi, könnyelmű leánykák közé, kik többnyire csak hiúságok bábjai; Bőt voltak keble mélyén magasabb s szebb álmai is, mint melyek közönségesen foglalkoztatni szokták a szivet, — s talán egy titkos, híven Őrzött érzelmet is rejtegetett keble, egy édesebb s fájóbb érzést a többinél, mely megmenthette volna őt a hiúság tévedéseitől, — de, mert túlságosan bálványozó anyja nem gondoskodott, hogy a gyermek foglalkozáshoz szokjék, mert nem tanitá őt hivatása körét ismerni és szeretni, a munkátlanság unalmai közt elég ideje volt a szegény fiatal leánynak a fölött tűnődni, mennyivel szebb volna az élet, ha szülői óhajtása teljesednék, ha ő ez egyhangú falusi maginynyal fölcsera-hetné a főváros változatos élveit — Legelőször mindössze is csak annyit kívánt, de a lélek nem szokott megállapodni az első gondolatnál, az eszme új eszmét teremt s von maga után, mint az érzelem új érzést — s Aurora is tovább fűzte öntudatlanul világi tarka álmait, míg végre csak azon vette magát észre, hogy kép-
mada szántóföld. A birtok nagy úri ele-gáncziával van instruálva.
—¦ A kegyee-tanltórend nagy-kanizsai társházában történt személyi változásról már Megemlékeztünk, most kiegészítésül még a következőket jelenthetjük. Ugyanis Janky Károly házfőnök s igazgató ur saját kérelmére távozik ^Budapestre, nemkülönben PopSni Albert tanár ur Ma-gyar-óvárra, ellenben Csernns László tanár ur Temesvárra helyeztetett át azon okból, mert Farkas László házfőnök és igazgató ur ugyanazon tantárgyat adja elő. Nagy Kanizsára helyeztettek a következő tanár urak: Füredi (Fuchs) Jáno3 Budapestről, Sárgay Antal Váczról, Kroll Rudolf Magyar- Óvárról és Kozár Ferencz Kecskemétről. Füredi tanár ur már volt körünkben;
— A rakonezátlan Zala vize miatt a Szent-Iván-Zala-egerszegi uj vasút megnyitása késedelmet azeóved, amennyiben aL útvonal egy részét lebontani kellett, hogy erösb hid építtessék a Zala folyón. Hir szerint a megnyitás csak októberben történhetik meg, mely ünnepélyességre több miniszter megígérte ideutazását
— Országos vásárunk igen népes volt, az adás-véfel megélénkült, különösen a szarvasmarha állomány ritka látogatottságnak örvendett Baj nélkül csak nem múlik el egy vásár sem. Most is Mlinarics nevü bajcsai lakost ugy megrúgott egy 10, hogy másnap belehalt
— Sególyzés. A m. kir. belügymi-nister az egeraracsai tüzkárosultaknak 300, a puszta- magyaródiaknak 100 és az apátfai tüzkárosultaknak is 100 frt segélyt utalványozott.
— Bacsányi emlékezetére. Tapol-czán aug. 16-án ünnepet rendeznek. Ba-csányiról dr. Bók Zalán Lajos tart felolvasást, Vézsonyi Izidor pedig ódában dicsőíti a magyar irodalomtörténet rég elhunyt kiváló alakját Az ünnep jövedelmét az emléktáblára fordítják, melyet Ba-csányinak terveznek.
— Eltüntetett czigány prímás. Nagy Öröm évte Horváth Laczit, a nagykanizsai czigány zenekar prímását, a ki jelenleg Konstantinápolyban időzik. Aug. 6-án másodszor hittak be zenekarával a Yldisz kioszkba, hogy a Sultán előtt játszék, és ez alkalommal a szép magyar zene oly nagyon tetszett a törökök császárjának, hogy rögtön a helyszínén átnyújtotta Horváth Laczinak a „Medaille des beaux árts" czimü rendjelet legmagasabb dicsérete és szép sommá pénz kíséretében. — A derék zenekar e fényes kitüntetésének mi is örvendünk*.
— Értesítés a benlakássai összekötött kolozsvári keresk. akadémiáról. A kolozsvári kereskedelmi akadémiába oly növendékek vétetnek fel, kik a gymn., reál-, vagy polgári iskola négy alsó osztályát végezték. Az 1890 91. tanévi beiratások szeptember 1—6 ig eszközöltetnek. — Tandij egy évre Ötven-ötven frt, melynek fele szeptemberben, fele februárban fizetendő; továbbá 2 forint ifjúsági könyvtár-díj. Az uj tanulók 5 frt beiratási dijt is fizetnek. A benlakásba 100 tanuló vehető fel s fölvételért e hó 15-ig kell folyamodni, Benlakási dij egy évre 350 írt, mely ősz-szeg évnegyeden kint vagy kivételesen havonkínt is fizethető. Az 1887. XXH. t cz.
és 5. §§. értelmében mindazon tanulók, kik életük 12. évéig nem oltattak be újra, véglegesen mindaddig nem vehetők fői, míg az idézett tőrvény . követelményének
eleget nem tettek- Bővebb értesítést nyuiiő évi értesítővel készséggel szolgál a szülők megkeresésére az igazgatóság.
— Iskolai értesítés. A soproni m. k állami felsőbb leányiskolában az 1890/91 iskolai év f. é szeptember 1-én kezdődik. Beiratási napok : szeptember 1 —5-ig. Az állami felsőbb leányiskola első osztályába legalább 10 éves oly leányok vétetnek fel, kik az elemi iskola 4 osztályát jó sikerrel végezték, vagy megfelelő képzettségüket felvételi vizsgálaton igazoljak. A soproni m. kir. állami felsőbb leányiskolával ugyancsak az állam által fentartott internátus ís van kapcsolatban. Az internátus ellátási dija egész évre 300 frt Bővebb felvilágosít ások kai mindenkor szi vesén szolgál Az igazgatóság.
— Méltán és jogosan dicsérik Fekete József nyug. tanár nyilvános algym-násiumát és ezzel egybekapcsolt VIU oszt. főgymnásiurnát, tan- és nevelőintézetét, hol a növendékeket nemcsak alaposan és rendszereseu tanítják,. oktatják, hanem egyszersmind gondosan nevelik. Iskoiábsí, — mint rendesen lenni szokott — csai oktatást kap az ífju, de nevelést nem. Fekete József urnák azonban nemcsak az a czélja, hogy az ifjakat alaposan kiképezze, mert ez minden iskola és tanár kötelessége, — hanem törekszik arra, hogy az ifjak szivét nemesítse, az erkölcsök nemességét zománczát is megadja nekik. Nem hiába kérte fel öt az I. kerületi polgárság, hogy lelkiismeretesen vezetett tan- és nevelőintézetét hozzája áthelyezze, hol a zsenge növendék valódi családot talál, mely pótolja neki a szülői kört, sőt igen sok\'esetben e szellemi családi kör nevelési-rendszerénél fogva még üdvösebb reá nézve ; mert a lelkiismeretesén vezetett tan- és nevelőintézetben a legkitűnőbb paedagogusokból válogatvák Ö3sze a tanárok, kik egész életüket a nevelési ügynek szentelik, egész idejüket a növendékekkel töltik, kizárólag csakis velük foglalkoznak, lelkükbe, fogékony szivükbe hatolnak, alaposan kiismerik lélek és szív világukat, külön sajátos fogékony lelkületüket a helyes irányban ugy hajlíthatják, mint a hajlékony viaszkot: méltányos szigorral, ahol kell, atyai gyengédséggel, a hol ez czélra-vezetöbb. Ez idén is szép sikert tudott felmutatni e derék paedagógus növendékei általában szép sikerrel tették le a vizsgálatot, daczára annak, hogy alaposan és szigorúan megvizsgáltattak. Nyugodt lelkiismerettel adhatja ezen intézetbe bármely szülő gyermekét, s idővel hálával fog \' visszaemlékezni e jeles intézetre. Bővebb tudósítás és útbaigazítás bárkinek adatik, ha az intézet igazgatóságához fordul (Bpest I. ker. Attila utcza 58. sz.) s bérmentesen küldetilí bárkinek tudósitvány az intézet szervezetét stb. illetőleg. A fölvételi árak is igen olcsók, amennyiben egy növendék teljes ellátása, tanítása stb. mind "együttesen csak 44—65 frtba kerül havonkint Felvétetnek bejáró tanulók is, kik havonkint csak a tanítási díjat fizetik.
— Kossuth Lajos nagy hazánkfiának nevenapját fényesen ülik meg több helyütt, igy a nagy kanizsai első asztaltársaság is megüli aug. 25-én este Pintér Sándor jó-hirü vendéglőjében, mely alkalommal Dr. Barta Géza és Matkovich Lajos alkalmi felolvasást tnrtanak. Az asztaltársaság tagjait és az érdeklődőket az ünnepélyes alkalomra tisztelettel meghívja Rothmann Béla elnök.
— Adományok. A balaton-füredi
zelődése egész hosszú történetet szőtt és a\'kotott s benne a hősnő: Önmaga volt.
S a fiatal leányka egyszerre csak elégületlen kezde lenni, a^ idő igen hosz-szunak telszék, a napok unalmasaknak, — míg végre az alig tizenhét éves gyermek türelmét vesztve, csaknem unni kezdé magát az életet is . . .
Ekkor jelent meg, épen legjobbkor Gárday Kálmán, mint a szülői arany álmák legragyogóbb megvalósulása, ki viszont véletlenül találkozván valahol e szépek szépével, Aurorában uj szeszélye álomképét találta föL
Csoda-e, ha a különcz főúr házassági ajánlata, ki csak .szép feleséget" akart, Aurora ifjú lelkét egyszerre kiragadta lenyomó, beteges hangulatából ? Csoda-e, ha az előzmények után szivét feldobogtatá a gondolat, hogy mint Gárdayné, a világban, hova annyira vágyott, szerepelni — s tündökölni lehet ? -
A jegyváltás csakhamar megtörtént nagy könnyedén, mint igen sok esetben szokott s Gárday mindennapos látogatója lón Bakonyiak házának.
Hiszen most is Őt várja a szép Auro---, — s mint égnek arczai, mint dobog szive I — Tehát csakugyan szeretne ? — Ezt kérdé önmagától is e pillanatban. — Vagy nem szerelem remegtetné ugy fiatal, keblét s kedves arczát nem az festette volna oly pirosra? — Mi lenne hét? Önvádat ily ifjú szív csak nem érezhet még?
„Oh, miért nem felejthetem őt, kit már mint gyermek ís csodál ék, vagy miért nem hasonlít hozzá Gárday ?" gondola a
szegény leány, szive vádló dobbanásait el-í nyomni törekedve.
j E pillanatban lódobogás hallatszék s . Aurora leküzdve fölgerjedését, jegyese elé sietett
VI.
Mint igen gyakran szokott óhajtásainkkal történni a szép Aurora is csak-| hamar elhitette szivével s rábeszélte ma-Igát arra, mit anpyira kívánt, t. i. hogy valódi szerelemből s minden egyéb érdek \' nélkül lép Gárday Kálmánnal az oltár eíé. | ,Ha vagyontalan, szegény volna is, , cssk öt választanám.\' Gondola nem egy-\' szer, mídön lelké legmélyén felszólalt egy. , hang s kérdőre vonta érzelmeiért ! Vájjon önámítás volt-e hát, mit Gárday iránt erezett s nem csalta-e meg épen ugy Önmagát, mint jegyesét? Szive romlatlanabb volt még s természete neme-: sebbre hajló, minthogy abban megnyugodhatnék, hogy csupán érdekből is férjhez lehet menni.
S mégis, midőn el-el álmodozott a jővö felöl s ezer szép és jó föltétellel nyugtatá tapasztalatlan szivét, mely minden dobbanásával ellentmondott gyakran ajkai vallomásának, midőn meggyőzni igyekvék önmagát, hogy a legjobb feleség lesz egész életén,át s férjé boldogítása az egyetlen czél, mely után törekedni fog, épen akkor szőtte legfényesebb tündér-álmait a képzelödés s Aurora férje karjaiu bár, de ragyogó világban, ezer hódolótól környezve látta magát Hiszen háziasságot nem ismert s mindig kicsinylőleg hallott beszélni amaz egyszerű, de a családéletre nézve mindennél fontosabb dolgok
HUSZONKTLENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 16 án.
kárbás javára ujabb adakozások: Filimekt a bécsi gabona és liszttőzsde titkársági tjidréné 2 frt, Pécby Zsigmond 5 írt,[irodájában (II., Taborstrasse S.) fogadtat-Tamássy Józsefcé nak el, hol a részvevők egyszersmind tu
Deutsch Sándor 2 frt, Tamássy 1 írt, Szilányi Ferencz 2 írt
— Fürdőkből. Hozzánk beküldött fürdői kimutatások szerint UjTátra-Fü-reden/júlrp7-igl3l3,—Balaton -Füreden aug/G-ig 2028, Lipikben aug. G-ig 1752 fiú-iipvendég jelentkezett
\\— Hagyar színészet. A székesfehérvári jóbirben álló színtársulat szep-tembeiNl^énkét hétre Nagy-Katti-üéárajö, innen Szombathelyre mennek s ¦jovembér közepén Székesfehérvárra.
— Névmagyarosítás. Szommer Henrik Lipót zala-egerszesi illetőségű bécsi lakos vezetéknevét „Nyári"-ra magyarosította. .-.\'../-
— Közgyűlését a zalavármegyei tüzpltószövetkezet aug. 1.5-én Nagy-Kani-
\'zsán tartotta meg. A szövetkezetnek 22 egyleti tagja van, ezek közül lö képviselve voít. Az ünnepélyes fogadtatás a főtéren .történt: Lengyel Lajos egyleti elnök, illetve .szövetkezeti alelnök szívélyesen üdvözölte a bajtársakat, hozzájok lelkesült beszédet tartott, melyre Kovács Károly szövetkezeti elnök szakbuzgalraasan válaszolt. A közgyűlés a városháza nagytermében folyt le. melyről jövő számunkban- referálunk. 6 urakot diszgyakorlat tartatott a,legszebb pontossággal, melyet az összes vidéki tűzoltók végig néztek. Esteá .Polgári Egylet\' kertbeiyiségíSben volt az összejövetel, hol kettős zenekar működése mellett siebbnél-sí-ebb pohárköszöntések fűszerezték &2 együttléteit Nevezetesén-Lengyel La-j?s az eluökre. ki viszont a zalamegyei tűzoltókra, SvastiLs Károly főszolgabíró a tűzoltói eszme magssztosságára, elnök viszont a hatóság erélyeaségére s mint ilyen Svastits főszolgabíróra, Löwe Adolf a^kanízsai tűzoltókra, elnök a kanizsai főparancsnok Saller Lajosra, Kele György a polgárságra s Lengyel Lajosra, elnök a nőkre, Rothmann Béla a működő tagokra, Dr. Viola a. tűzoltói intézményért lelkesülő aépfe, Kovács Károly elnök a tüzoltó-ü^y hakdására, Kele György a kanizsai és sor mási tűzoltói zenekarra sat emelték poharukat Vidéki tűzoltóink legnagyobbrészt az éji vonatokkal eltávoztak. Jövő gyűlés i 892-ben Csáktornyán lesz megtartva.
— Vandorczlgányok ütöttek tanyát f. hó 13 án városunk határában az ugyne vezeti nyires mellett, erősen pusztítva ott
egyszersmind dósitást azon árleengedésröl nyerhetnek, melyet csaknem valamennyi osztrák-magyar szállító társulat a Bécsbe y^ló utazásra és vissza biztosított
5sa, van. — Persiani belgrádi orosz követ megörült. — A gráczí magyar egye sülét feloszlat tátott
— Hegyei r. h. Csesztregen osztály tanítói, Szepetneken pedig segédtanítói állásra pályázat nyittatott — Szakonyi Lajos mészáros legényt egy megvadult tehén súlyosan megsértette. — Balogh Árpád színtársulata befejezte előadásait Keszthelyen — Alsó-Puszlakovecz határában útonállók egy tüske-szeot-gyórgyi lakost megtámadtak s ki*®S$Kák. — A azepetki ónk. tűzoltó-egylSalapszabályai megerősítést nyertek. — A zala-egerszegi Karácsonyfa-egyesület 80 szegény gyermeket ruház fel az idén. — Tapolczán Árvái Mari zenész, lánya gyufaoldattal megmérgezte magát.
— Hazai r. h. Moorott 130 lakóház égettél összesmelléképületeivel, 5 asszony és 1 gyermek is bennégett — Bpesten á Ul-dik magyar drámai színház létesítésén buzgólkodik Fekete József és dr. Silber-stein Adolf.!\'\'— Jászberényben egy kis leány szilvamag lenyelése következtében meghalt. — Somogy vármegye 8 járását 11-re óhajtja szaporittatni. — A sárvári uradalomban egész ménes víziszonyba esett. — Fenyvessy Ferencz a szabadelvű-pártba lépett. — A bpesti föpostaépület düledező voltát emlegetik. — A szobb-barcsi vasút aug. 18-án adatik át a közforgalomnak. — A gyékényesi kavicsbányában római régiségekre akadtak. — Geist Károly a „Pester Lloyd" belmunka-társa meghalt — Nagy Lajos Somogyvár megye levéltirnoka meghalt. — Egy bu-zaszem szarvason 33.3§ szemet termelt.
— A pápai houvéászoborra 2569 frt. gyűlt be. — A magyar fegyvergyár puskáit használatlanoknak jelentették Bécsben. — A ÍV-ik egyetemes tanító-gyűlés folyamata alatt a „Népnevelők budapesti egyesülete" által -kiadott és Sooilyai József jeles paedagogusunk által szerkesztett hetilap napilappá akkui át.
— A tanitógyöfés által rendezett t&nszer-kiállitás a Köztelken minden belépti dij nélkül megtekinthető. — Az egyetemes tanító gyűl és költségei körülbelül 4000
a burgonyaföldeket Mikor emiatt a csősz írtra rúgnak. — Első királyunk Szt. Ist-rájuk szólt, azt felelték: azt-azIsten adta, -tehát ebből nekik is dukál, a csősz be-
sietett a városba jelentést tenni, honnét erős őrjáratot küldött ki a kapitányság, de a czigány karaván neszét vette a dolognak, akkorra összepakolt és a rendőrök csak hűlt hegyüket találták.
— A tizennyolezadik nemzetközi gabona- és magvásár augusztus 25-én 2t;-án a bécsi közraktárban (cs. k. Práter) fog megtartatni. Ezen vásárral együtt az. általános gazdászati és erdészeti kiállítás melylyelegy szeptember hó 2-tól e hó hatodikáig tartandó nemzetközi gazdászati és erdészeti gyűlés egybekötve leend, fog végbemenni. A magvásár tárgysorozata értelmében augusztus hó 25-ike* osztrák \'niagyarország, poroszórszág, Szászország, bajorország, württemberg, baden,franc7Ía ország, Olaszország, angolörszég, román ország, szerbország, Oroszország minden tájékának, india és éjszak-ameriká aratási jelentéseinek, augusztus hó 26-ika pediglen üzleteknek van szánva. Jelentkezések
n jobb keze a Szt. Istvánnapi ünnepélyen kivül még nyolez napig bárki által megtekinthető. — A királyi palota termei, valamint a kert Szt István napját követő nyolez napig megtekinthetők lesznek.
— Külföldi r. h. Az argentínai for radalom a katonaság megadásával véget ért. — Pilsenot\'-l nagy vasúti szerencsétlenség történt. — A villamosság általi ki végzés borzalmasan kínzónak bizonyult — Szerbia elhídegülése Oroszország iránt növekszik. — Bauerofeld Ede német költő meghalt — A homöopathia idén üli 100 éves létezését — Parisban 81291 ház van. — Az orvosok congresszusa jövőre Rómában tartatik meg. — A , Times" azt újságolja, hogy József fhg. legidösb leányát a bulgár fejedelem nőül veszi. — A kereskedelmi múzeum serajevoi fiókj; aug. 11 én nyittatott meg. — Berlinben
— A. „Vasárnapi Újság" augusz tus hó 10-iki száma a következő tartalommal jelent meg: Kölcsey Ferencz. (Arcz-képpel.) Dr. VáczyvJánostól. — Csalódás kor. Költemény Göde Károlytól. — Csak tréfa volt Elbeszélés, irta Kövér Ilma A budapesti református fögymnézium uj épülete. (Képpel.) Somogyi Rudolftól. — A franczia vidéki élet Bertba Sándortól.
— A halál napja. Jurjevszkája Katalin herczegnö emlékirataiból. — A sakkozó falu. — Buenos-Ayeres. (5 képpel.) — Oélman, az argentínai köztársaság elnöke. (Arczképpel.) — Mosó-intézet Cíendad-Vija városban. Guatemalában. (Képpel.) — Györky Antal. (Arczképpel.) — Kölcsey-nek egy kiadatlan levele. — Kölcsey emlékezete. Költemény Bartók Lajostól. — Divat-szemle. (3 képpel.) — Irodalom és művészet. — Egyletek és közintézetek. — Mi újság? — Halálozások — Szerkesztői mondanivaló. — Képtalány. — Sakkjáték.
— Hetinaptár. A .Vasárnapi Újság\' előfizetési ára negyedévre 2 frt, a „Politikai Ujdonságok"-kal együtt 3 frt. — Ugyancsak a Franklin-Társulat kiadóhivatalában (Budapest, egyetem-uteza 4. sz.) megren delhető a .Képes Néplap\' legolcsób újság a magyar nép számára, félévre 1 frt
— Az „Olvaső-KÖr* regény folyó irát kiadásában megjelent „Szófia gyöngye" cz. történeti regénynek 27-dik füzete Ára 25 kr. Megrendelhető az érdekeB mü Budapesten, üllői ut, 21. sz. a.
Mikszáth Kálmán összegyűjtött munkái valőban szépen gyűlnek asztalunkon. Révai testvérek, e nagybecsű füzetes vállalat kiadói (Budapesten IV. váczi uteza 1.) immár a 24—25 füzeteket küldték meg nekünk, és igy most öt teljes kötet birtokába jutottunk. A „Tavaszi rügyek" nyert ezúttal befejezést és amit e kötet első oldalának elolvasása után mondhattunk, ugyanezt kell ismételnünk most is. Érdekes emlékek, melyek olvasásánál „sirva-vigadó arczczal" tekintünk vissza saját multunkba, mert ezek párját ott is megtaláljuk; íga?i, nemes szívű, nemes gondolkozású emberek, kiknek közelében mindig élvezettel tartózkodunk; reális alakok, melyek azért nem fetrengnek a prózaiság sarában, — eszményitett hősök/, de kik azért a földön járnak. Ezek körül csoportosulnak a „Tavaszi rügyek" egyes elbeszélései, melyek közül csak „A lutri"-t és „Az uj büntető codez"-et említjük meg. Aki e.kettőt elolvassa, Mikszát múzsájának minden alkotása után fog vágyni, ¦— aki e két utolsó füzetet átlapozza, okvetlenül odaszegődik az eredetiségben leg eredetibb irónk tisztelői és hivei közé, kik ma már valóságos gárdát képeznek. — És ódaszegődhetik annál is könnyebben, mert 35 kros füzetekben szerezheti meg mindenki a remek kiállítású könyveket, melynek egy-egy kötete az 5 füzetet a legritkább esetben haladja tul.
— „A hivatás áldozata.0 Történeti rajz a magyar néptanítók jelenéből c. mü megjelent írója Gáti Győző és kiadója Glaiz György. E mü a hazai tanító
gényt, hanem rajzot akart irni, a mü egész tártaim, *at igazolja, hogyne rajz valóságos irányregény és pedig annak a javából. Egy tanitö életét öröméit, -fájdalmait, küzdelmeit festi a-Sanitóképzö intézettől egész. s. sírig. Alakjai kidömboruloak, erkölcsi hatása az irányregény hatásai; az események, a helyzet és érzelmek festése élénk, itt-ott költői s a kerekded összefüggés nagyban emeli e mű értékét Az élet küzdelmei, a hivatásáért élő, s rajongó tanító harcza oly eleven színekkel van festve, hogy abban minden tanító önmagára ismerhet. E mü azonban nemcsak a tanítók Bzámára ,van irva. Élvezettel olvashatja azt bárki ia, és .az abban lefektetett bölcseleti elvek, társadalmi nézetek minden olvasóra kellemes hatást fognak gyakorolni. A legjobb lelkiismerettel ajánljuk e müvet a magyar olvasó közönségnek. Kap ható és megrendelhető a „Magyar Paeda-gogiai Szemle" kiadóságában Budapesten, Wesselényi u. 48. sz. Ára fűzve 1 frt, disz-kötésben 1 frt 50 kr.
— E. A. csikk elSKsz- j5, de & második rési — erfc. Egy kiadd a munkát bírálat alá bocsátotta. Az eredményről annak idején értesítjük. * ;
— L. B. Vártank, Tártank, de bíába Tártnak . . .
_ S. Zs Erősen hisszük a sikert. Utön
van most ii.
_ „ElTáliskor" édesb hangja van a családi körben, mint a nyilvánosság tején, it so-kat\'veisitene nimbassáhól.
— F. A levelet átadtak.
1896-ra világkiállítást tervezuek.
Vilmos császár\' szorgalmasan tanulja az \\ ság jelen életét és küzdelmeit festi híven
orosznyelvet — Rómában is megnyittatott a villamos vasút — Indiának 269 millió
felől, mik az asszonynak sajátképen fő kötelességei. Anyja mindig zúgolódik, ha annyi házi dolga s intézni valója van s csak azon asszonyt tartá szerencsésnek, ki házán kivül keresheti élvezeteit
Aurora jót akart volna, de nem tudta hol s miként kezdjen hozzá, férjét boldogítani s egyedül csak érte élni szivéből óhajtott, de a házi körben eddig csak az unalmat tanalta ismerni s nem látott irányadó példát, mely után indulhatna, — csöda-e hát, ha a világ örömei közé vágyott, ragyogva és tündökölve, úgy, mint szülői annyira óhajták Őt látni.
S mit kívánt Gárday? nem egyedül azt-e, hogy szép feleséget birjon ? A sors tehát csak kölcsönös óhajtásukat látszik betölteni, midőn oltárhoz vezetve őket, ajkaikról a „holtomiglan, holtodiglan" ünnepélyes eskövése elhangzik — szabad-e hát kételkedni jövőjük boldogsága fölött?
Hányszor szeretnők tudqi, mit hoz számunkra a sors, e szeszélyes intézője lételünknek s vájjon nem jobb-e, hogy titkait sürü fátyol fedi ? Vájjon annak csak tudatát is megbirná-e mindig a fiatal kermit később át kell élnie s nem esnék-e jetségbe, ha előre láthatná, mi kevés erő keifenue csak még, hogy keresztjét el-»telhesse s ö fé, utCQ összeroskadoU ?
Hala érte, hogy a jövő oly féltékenyen ¦ í^8 c,3a^ó arczát, fáradaüan hódolója a jelen előtt! vonásairól melyek első ifjúságunkban a távolból oly szépeknek, oly mosótoknak látszanak, minden szem más történetet olvasva s vajmi kevesen 1*} v -í felemelné, b°gy érte előre ^veszítsük bizalmunkat...
Gárday Kálmán és fiatal neje szép és jó reményekkel léptek oltár elé s mégis, midőn Aurora, szüléi áldásától követve, elfoglalta férje mellett a kényelmes, Be-lyem párnákkal bélelt Üveges hintó egyik szögletét s a pompás négyes fogat megindult, történetünk szerény színhelye, az igénytelen falucska felé, a szép, fiatal feleség keble elszorult s a megindulás, mely-lyel férje vállára hajtva bájló kis fejét, keservesen zokogásra kele, talán első valódi fájdalmából származott...
S Kálmán, a minden érzékenység iránt közönbösséget mutató k°löncz, mintha neje első fájdalma az ö keblében is visszhangot ébresztett volna, döbbenve kezdé sejteni e pillanatban, hogy valami szebb s magasabb czélja is van a családéletnek, mint eddig képzelé s szent örömei iránt talán az ő ehTásult szivében is volna még fogékonyság — s maga sem tudta miért, egyszerre csak édes anyja jutott eszébe, ki életével váltotta meg az övét... oh, ha ez édes anya őrizhette volna első ifjúságát, — vagy Aurorája anyja értette volna legalább meg női hivatását s nevelte volna leájiyát a szerint, mi szépen eloszolhatnék akkor életök egéről a fenyegető felhő, mely úgyis csak keletkezőben van még .. .
Késő este volt már, midőn hintájuk a kastély előtt, a felsöhidi kőfeszület fölött, megállott .... A sok esőzés után kiáradt patak csaknem az egész falut ellepte s hánykolódva mormogott rögtönzött ágyában, míg fehér habgyürüi egymást kergetve buzogtak felszínén. A fehér kőfeszület ünnepélyes nyugalommal, emelke-
és megkapóan, s habár szerző előszavában szerényen azt állítja, hogy nem irányre-
Látogatások Valaki panaszkodott, hogy rokonai nagyon sűrűen látogatják. — Különföen nagynéném, monda, évenkint kétszer látogat meg és mindannyiszor fél évig marad nálunk.
A- Nézze csakőzv. báró X.-nét, szinte sugárzik az aranytői és gyémánttól. B. Igen, valóságos „éjszaki fény."
A. Hogy bogy ?
B. Mert az is fénylik és senkisem tudja, hogy honnan.
Herczegnö négy éves fiához: Mi akarsz lenni Egon ?
— Inas, olyan szép ruhája van neki és mindenhová elviszik.
Párbeszéd két göcseji ember között
— A: Nizze kee, komám, mijén nagy kar ért; az egyik hámos lovam lába kifi-czamodott aztán azútátú fogvést ojan fi-risben rángattya a lábat
— B: A nnem tösz komám sömmit, inkább jó, mer ha firissen rángattya, anná firisseb bécsujheji virsli lösz belülié!
— A csók mint posta külde mény. A szerelmesek világában kétségkívül nagy forradalmat fog kelteni az a bír, hogy ezentúl a csókot már postán is lehet szállítani. A czenzácziÓs hír- Londonbői érkezik, á hol egy élelmes papírkereskedő nemrég szerelmeseknek szánt levélpapirost hozott forgalomba, egyenesen ilyen postai csókszállitásra berendezve. A csók-szállitás eszméje azon a tapasztalati.igazságon alapszik, hogy a szerelmesek közönségesen megcsókolják egymás leveleit Az uj rendszerű levélpapírotokon tehát van egy pontosan megjelölthely, melynek az a rendeltetése högj-aTszerelmej; felek kölcsönösen erre a helyre rakják csókjaikat. Hogy a közvetítés annál kellemesebb legyen, az a bizonyos folt gummiszerű anyaggal van étetve, mely megérintéskor kellemes illatot és édes ízt terjeszt Dyenfor-mán lehet csókolózni levélpapiros utján. Hogy mennyiben nyújtanak gyönyörűséget az ilyenfajta csókok, azt a szépszámú szak értők elbírálására bízzuk.
— Uj szülött gyermekeknek, kik édes anyjuktól semmi, vagy igen csekély tápszert nyerhetnek, igen észszerű és ajánlatos a Nestlé Henrik „Tápszer lisztje." — E gyermek táphsztet a legjelesebb orvosok ajánlják és rendelik minden oly esetben, hol az anya tápot nyújtani képtelen, — már 20 év óta, —s minden esetnél bebizonyult ^annak nagy hatása. — Ugyanazzal készíthető a legjobb havasi tápjel, ha azt kevés gabona liszt és porrá tőrt czukorral vegyítve, egyszerű tiszta vízben felforraljuk, készen van a legjobb tápszer,, mely éltető\'ereje mellett még jó ízű is. — Útmutató magyarázó nyomtatványt ingyen és bérmentve küld a fő raktárból Berlyak F. Becs, belváros Nagler-gasse 1. 3948.
— Tagjaink laskadtsága, kedvetlenség, étvágyhiány, összekötve vértolu-lással a főre s mellre mindig emésztési zavarokat jeleznek; a melyeket legjobban, legolcsóbban s kellemes hatásuknál fegvj; a legelviselhetőbb módon meg lehet szüntetni a gyógyszertárakban 70 krért kapható valódi B^andt Richárd gyógyszerész-féle svájezi labdacsok használatával.
3856
dék szokott helyén, mintegy intő síremléke a multaknak, vagy a vizár mozdulatlan őre ....
Aurora első pillantása a feszületre szállt mídÖn férje, — előbb maga kiugorva — udvariasan kisegité őt a hintóból.
(Folyt köv.)
Vasúti menetrend.
Intól Karizsaro,.
Reggel.
Prágerhof & óra 18 perczkor postavonat
Barcs 5 óra 28 „ postavonat
Budapest 6 óra f „ gyorsvonat
Budapest 7 óra 30 „ vegyesvon.
Bécsújhely 6 óra 55 „ postavonat Délben.
2 óra — perczkor postavonat
Budapest Prágerhof Sopron Barcs Szt.-Iván
2 óra 45 „ postavonat
2 óra 15 „ - postavonat
2 óra 25 . „ postavonat
5 óra 20 d. u. vegyesvon. Este
Prágerhof 12 óra 35 perczkor gyorsvonat
Budapest 12 óra 26 . postavonat
Bécsujh. 12 óra 34 „ postavonat
Mezit Kanizsára - *
Bécsujh. Budapest Prágerhof Szt Iván.
Örökké sejtünk...
Örökké sejtünk s nem tudunk ; A sejtés homályba vés*. B mi busákén hordja bsmlokát a sejtés-világ, ss ész. ; .
Csillog a gyarlóság mese, CsUrg az ember mfive mind. Eacxaj mit ér; egy perez: s ledőlt. Lehullva, por lesz megint.
Róna lesz az alkotás s a név Horpzdt sír fölött megáll — Könyörgő kés gyanánt, a mely Egy súzÓ viharra vár.
El tőlem sír, el feledés Mini végezel küzdésemért. Mit bánom éa, ha nagy díjul Kapom a sorstól e bért ,
Fel homlok. És dagadj kebel. Eszme s tetterS, mi kell. ~ Alkoss, teremts, mit birsz, nagyot S ha megtetted est, a sír Hol ledólsx — megérdemel.
MÉSZÁROS SÁNDOR
Piaczl árak.
— Nagy-Kanizsán: Buza 6 frt 70—7. Rozs 5.40—60. Árpa 6.50—7.50. Zab 5.80—6-20. Kukoricza 6 frt
— Kaposvár: Buza 6.60—80. Rozs 5—5.20. Árpa 6—8 frt Zab 5.80— 6 frt
— Mura-Szombat: Buza 7.50-től 65-ig. Rozs 5.—5.20. Zab 5.20—60. Kukoricza 6.—6.20.
— Pápa: Buza 6.40—7. Rozs 5 frt 20—60. Arpá 5.80—7. Zab 6.40—7. Kukoricza 5.60—6.20.
— Székesfehérvár: Buza 7 frtől 7.20. Rozs &.30—40. Árpa 6.50—80. Zab 6.80—90. Kukoricza 6.50-60-
— Csáktornya: Buza 6.75. Rozs 5.30—50. Zab 6. Árpa 5.50—6. Kukoricza 6.—6.20-
— Pécs: R\'tza 6.70—7. Kétszeres 6.—6.30.Ttozs 5.60—80. Zab 6.—6.20 Árpa 6.50 — 60. Kukoricza 5.60—80.
4 óra 16 perczkor postavonat
4 óra 26 „ postavonat
5 óra 54 - „ gyorsvoant 8 óra 9 „ vegyesvon.
Délben. 1 óra 44 percekor postavonat 1 Óra 15 , postavonat 1 óra 40 „ postavonat 1 óra 59 „ postavonat 1 Este.
Budapest 10 óra 40 perczkor vegyesvonat Bécsujh. 10 óra 26 a postavonat Budapest 12 óra 25 „ gyorsvonat Prágerhof 11 óra 44 „ postavonat B^rcs 11 óra 34 „ postavonat
Rohseidene Bastkleider d. 10.50 per Robe aud beazere Qualitäten verendet perto- aod zollfrei da» Fabrik-Depot G.P^uneberg (K. u. K. Hoflieferant), Zürich. Muiumgehend. Briefe kosten 10 kr. Porto. . * SS04 6
Ki nyert?
Húzás aug. 6-án. Brünn: 6 25 33 32 65.
Húzás aug. 9-én Budapest: 78 32 21 71 53.
Húzás aug. 13-án. Prága: 43 19 47 57 7.
Szerk. üzenet.
— ál. Lacxhaxa. Ujabb küldeményét amint lehet, kösoljalc. A misii ttgy« elintéztetni igertetetL Síire* elnéxését kérjük.
— TJ. Köszönettel vettük, ¦ a nyugtát megkCHuöttak E, Badaptitea van.
Felelős szerkesztő és kiadó : BATORFI LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
Köszönetnyilvánítás.
Alulírott egeraracsai lakosok, kik a Magyar-Franczia biztosító részvény-társaságnál voltunk biztosítva, a folyó évi augusztus hó 2-án Egeraracsán kiütött nagyobb tűzvész, alkalmával kárt szenvedtünk.
A nevezett intézet volt az első, ki a károkat a legnagyobb méltányossággal felbecsülte -és azonnal kifizette, mi által indíttatva érezzük magunkat, a Magyar-Franczia biztosító részvény-társaságnak gyors éá humánus eljárásáért köszönetünket nyilvánítani.
Egeraracsán, 1890-. augusztus 13-án. Benczik Bódi
községi bíró.
Wolf József, . Leitner Simon,
Tik Mihály, Ehrincz István,
Sárkanty Gáspár, Lázár Lörinczné, Farsang János 3956 egeraracsai lakosok.
») E rovat alitt köslöttekért nem Tállal fe-lelösiéget * ««*-
HIÍSZONKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 16-án.
Toronyórákat, W vaspálya órákat W
legolcsóbb áron, legjobb szerkezettel, jótállás mellett készit Mayer Károly toronyóragyira alapítási ér 18«.
Újvidéken.
Képes árjegyzékek, költségvetések ingyen és bérmentve, í roda és raktár f. évi aug. hó 1-tól Budapesten VI. Teréz körút 36. sz. Levelek oda czim-zendök. 3346.
íaWWVWWW j
Arany-érem Pécs 1888.
Félszázad óta kitűnőnek elismerTe. Dr. SIhulszki-féle
KÖNNYEN OifiHATO KAKAÓ
Az 1889 Párisi világkiállításon arany éreiti-3743 iuel kitüntet ve.
**************
Árverési hirdetfiaény,
A Lórántházi bérletem letelvén, az ezen bérleten levő összes növendék marhát, teheneket, lovakat, gazdasági eszközüket, gépeket, boros hordókat vagy egyéb házi felszerelést szabad kézből árverés utján eladom. Felhívom ennélfogvaa venni szándékozókat, szíveskedjenek a folyó évi augusztus hó 17-én délelőtt 10 órakor Lórántházáo (Zalamegye, Söjtör mellett, a zala-szt.-mihályi vasútállomáshoz másfél óra) tartandó árverésre megjelenni.
- Ezen kivül ugyanitt alólírott által ¦100 drb anyabirka, 2C drb kos, 300 drb ürü, :!70drb ürü és nőstény tokló, 230 drb bárány, a hirdetés napjától kezdve bárium- napon egészben vagy kisebb részletekben is elidatik.
Kelt Lórántháza, 1890. jul. 13.
Hertelendy Imre
3954 •> bérlő.
Nestlé Henrik gyerniektapiiszlje
Arczkenócs és mosdóviz.
Ezen készítmények ajánló levevelét. azoknak félszázad óta mindenütt elterjedt világhírek és bámulatos hatásuk képezi. Leg-bimalatosabb sikerrel használtatnak bibírcs, szeplő és májfoltok, forróság vsgy fagy által keletkezett pirosság s a bór minden tisztátalansága ellen. Egy nagy tégely ára 70 kr., egy kis tégely 35 kr. Egy nagy üveg mosdóviz 1 frt, egy kis üveg 50 kr.
Jotaanle-Piider
(fehér, rózsa vagy sárgás.)
Kiváló finomsága miatt legjobban ajánlható; az arczbőrnek kellemes szint ad és láthatatlanul tapad. Egy joagy doboz ára 80 kr., egy kis doboz 50 kr.
Kapható: Molnár Llpőt gyógyszerésznél, mint készítőnél Kassán. Nagy-Kanizsán Marton és Huber kereskedésében.
Valóm
MEDICAI MALAGA-SECT
a klostemeuburgi cs. és kir. borvegyészeti intézet áital megvizsgáltatott
igen jó valódi Malaga
gyengédség elleni kitűnő erősítő szer, különösen betegek gyógyuló félben valóknak, gyermekeknek, vérszegényeknek, gyomorbajban szenvedőknek kitűnő gyógyszer Vi ás Va eredeti védjegygyei ellátott üvegekben VI2VADOI1 BÉCS HAMBCEG
Eredeti á 2 frt 50 kr és 1 üt 30 fehér medicai Malaga üveg 2 frt, >/a 1 frt 10 kr, további kitűnő külföldi borok eredeti üvegekben eredeti árért poharakban, és Nagy-Kanizsán kapható: Bogénrieder J. indóházban, Matejka Ede Szarvas vendéglő, Szig-ritz R. Korona vendéglő, Rosenberg M. füszerkereskedő, Stefanovits M. czukrász, Strem & Klein füszerkeresk., Szitár F. casioo vend.. Tivolt J. Központ kávéház, Dávid Emília központi vendéglő Barcson. A védjelre figyelemmel kell lenni, csak azzal ellátott szer a valódi; jótállás biztosíttatik.
25 éves eredmény.
32 kitüntetés. 12 díszoklevél És 14 aranyérem.
Számos bizonyítvány a legelső orvosi tekintélyektől.
tic±±±±±±±±±±±±klit
Az Alsó-Lendva-Kem^tby uradfilmi^ erdőkben a
ó évi gobacs- és makktermés
kihasznositása, ugy az idei ószi legeltetés 1890. évi augusztus hó 26 iu délelőtt 9 órakor nevezett uradalmak fóbér-nőksége, igazgatósaga által Alsó-Lendván a központi irodában nyilvános árlejtés utján bérbe fog adatni, melyre a bérelni szándékozók oly megjegyzéssel hívatnak meg, hogy a Nempthy uradalmi erdőkre nézve az árverés szinte fenti napon s Alsó-Lendván tartatik meg s hogy a makkoltatás és legeltetés a bérleti idő lejárta miatt mindkét uradalomban csak f. évi november hó l-ig adatik haszonbérbe.
Alsó-Lcndva-Nempthy
PCMMUKKK Kitűnő ssolgdlatotUies* as emésztést zavaroknál. XÍSIIIIHKISB!
Gyári jegy.
Tökéletes tápszer a gyermekek részére.
Él nem cserélendő a már többször kitüntetett külőobőzó tejfíjokkal. Tartalma az anyatejhez hasonlít és könnyen emészthető lévén, ép oly könnyen megoldható, ugyaoezért felnőtteknek is, mint kitűnő tápszer
gyoniorbaj oknak
igen ajánlható.
X JEgy aoboz éorsb 90 Kr. "Mi
?J Nestlé Henrik sDriisitett teje.
Q IV Elgy doboz étx-s, 50 mr. ~M
X Főraktár Ansztria-Magyarorszig részére Berlyak F. X WIEN I. Xaglergasse 1.
LNagy-Kanizsán: Fesseihofer József és Rosenfeld Adolf kereskedőknél és Magyarország összes gyógytáraiban. JCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^
ASOULAC-I APÁTSÁG ( Fran czi a-Ország) Dom MAUUELOXN1C, prior Főtisztelendő Beoecfek rendi atyái
FOGVIZE, FOGPORA és FOGPASTÁJA
2 ARANY ÉREU : Brütsel 1880, London l A lCi?ma{raAa\'bb kUüntotosolc
I\'altaü áltatott | az I
ff A főtisztelendő benedekrendi atyák fogri-zének használata, naponkint néhány cseppet vizbe véve, megakadályozza es gyógyítja a Eágak odvasságat melyeknek fehérséget; és szilárdságot kölcsönöz, a mennyiben a foghust erösiti s teljesen egészségessé változtatja.
<t Szolgálatot teszünk tehát olvasóinknak, tnidö\'n őket ezen régi es practicus készítményekre figyelmeztetjük, melyek a legjobb gyógyszert cs a fogfájás ellem egyedüli óvszert képezik. »
1 bil mtsiíspftitoi; ISO? in. OC/MííJü IBÍ 4 !!í. ™ Cntl-ll Sta -V-exérns7n6k Q OLuUlIl BORDEauz
rlXTan nttjebS-itlitwtrttinél, L/ííyw*rüríiin él Lr6gyfi temküii
ö |
L a e h n e-i n t é z e t %
Sopronban.
Nyilvánossági joggal bíró 4 elemi és 6 gym- $
nasiális osztály. Reáliskolai növendékek előkészítése, jj^
UJ NÖVENDÉKEK *
a szünidői hóban is félvétetnek. j|
Értesítővel, prospectussal szívesen szolgál w
A az intézet igazgató- $
HAUSER EDE
cs. és tir. uff. 18-
íaragómestBr
rati:-, porpayr- ét
mirványazobrok 73m
Bécs, IX. Spitalgásse Nr. 19. H.
Téglagyárak, kőbányák, gozcaissolŐ é« fűrész-malom tulajdonosa. Dusán felszerelt raktár* kész
S I E-S ZOBEOKKAK
kripUfad&k grzoitbol, kríptaracsozatok él Birlimp:-^ stb. Kripták taljea elké-txitésirB ¦ lűi\'í megbízások, szobrok át-helyftcéce valaxDtzit minden e Bzobri-izatbft T\'L0 raankil*tok postoi&ct és olcsón o» -kőröiutnek. /\'•\';,«• árjegyzék iztfy»D űr bezn«nt<e. Uzletsl&pitisi év 19-47. 3947.
Wsjdita Jóssef könyniyomdájiból Ni^-Kaiüzsáii.
XAGY-KAMZSA. 1890. augusztus 23-án.
E lefizetett At: egész évre 1 . . . ü frt — — W. é"e . . . . - 2 frt 50 kr. negjedéw? ... 1 frt25 kr. Egyes %zkm 10 kr.
H I R D E T É S E K 8 hisábos p\'tiiBorban 7. Diisôdtsei 6 ¦/minden további sorért kr.
NYtLTTtftBEK
petit e őrönként l\'j kiért vétetnek l*,lí Kincstári illfték niiüdeii egyei hirdetésért 3U kr fizMefid3.
Huszonkilenczedik évfolyam
i
A lap izéltem! részét illető kS Umények a Kzcrke-ztSséghez. jyxgi részét illető közieménvek pedig s. kiadóhivatalba, bérmi intézendők : X a ff y-K a nixsáii takarékpénztári-.1 j>oV\'t.
Bír*
Kéziratok vissza lem küiűetnek
| A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank*, a ,n.-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, a nagy-kanizsai kisdednevelő \'egyesület*, * .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a .szegények tápintézetea .soproni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmá
nyának hivatalos lapja. \'"¦¦¦•*¦
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELEMÖ VEGYES TARTALMÚ HETILAP
Rövid vonások
s nagykanizsai ág. hitv. evang. gyülekezet múltja- es jelenéből..
Irta: HÜTTER LAJOS lelkész. j
Felolvasta: GYÖRFFY JÁNOS ügyvéd. \'\'¦
A nagykanizsai evaug. gyülekezet lö45 eíött szórványos volt. Ez évben (1845 július 19 én) gyülekeztek a hírek először össze s hangsúlyozták, hegy a vallásos élet ápolása végett nókygyül\' kezetlé akarnak alakulni.
Ez első gyűlésen jelen voltak: tisztelendő Bertl Károly szepetneki lelkész ur; a gyülekezet tagjai írö-zül : Koch Mihály ügyvéd, Forster Sámuel uradalmi bérlő. Spauier Ferdinánd és Molenda .Eduárd "kereskedők, Blúmlejn Frigyes. Wüsztner András, Czel.er Sámuel vendéglői haszonbérlő\', Bisztricsáoyi János sebész, Koch Goulieb asztalos, Tscbürtz Józsefe bognár, Weber András föld-mives és Szint-11 Júzsefné.
Ez alkalommal, midőn tisztelendő Bertl Károly ur azon szíves ajánlatot ievé. hogy azon esetre, ha a kanizsai evaug. hírek egy alkalmatos helyről gondoskodnak, ö érenkint több izbeu itt Kanizsán isteni szolgálatot tartand: a hivek egy akarattal egy iskola és imaháznak meg-épitésót határozták el.
Ugyanezen gyűlésen a tisztviselők megválasztása után fenti czélra aláíratott azonral 437 frt 30 kr. pengő pénzben.
Még ugyanezen a gyűlésen határozatba ment, hogy a földesuraság-hoz, illetve a herczegséghez folyamodvány menesztessék alkalmas fun dus szerzése végett. A gyülekezet ez első folyamodására azonban rideg elutasító választ kapott s azért az 1845. július 30-ibi második gyűlésen — miután különösen a gyülekezet néhány tagja jó forrásból tudta azt, hogy a folyamodvány ilyetén elintézésében ő hetezegségének semmi része, — határozatba meut, hogy
most már a báagft udvari ágens utján fordulnakagjjjf]aerczegségéhez, kijelentvén, hogy a kért fundusért annak egész értékét készek megfizetni, az udvari ágensnek az 1845. decz. 2 iki gyűlésen fáradozása némi jutalmául 20 pengő -forintot meg is szavaztak.
.. E gyűlésen mutattatott be a hi-vatalos.-használatra készített uj aczél pecsétnyomó. Máig is használatban ivan 1845 felirattal; a gyülekezet érte 7 pengő forintot fizetett.
1846. márcz. 10-iki gyűlésen jelentetett be ő herczegségének kegyelmes-, válasza, melyben tudatja, hogy á Fülöpvárosi 7-dik számú háztelket, a mai Bcrényi fundus a Gábor-ut-czában, 378 pengő forintért átengedi, s e gyűlésen az árúak egyharmada 126 pengő forint ki is utalványoztatok.
Az 1848. decz. 31 diki gyűlés JegyzőkÖnfvéb\'Öl kitűnik, hogy a gyülekezetnek fennállása óta bevétele 725 pengő forint, kiadása 716 pengői
1854. .nov. 26 iki választmányi Ülésen bejelentetik, \'iogy nagyságos palim Inkey József ur a gyülekezetnek 5000 darab cseréptéglát adományozott.
1855. márcz. 13-áii a gyülekezet kö/.gyülése a császárné ó felsége szerencsés szülése tekintetéből örömét a gyülekezet azzal nyilvánitá, hogy a sop
tátin meg. Ezen ajánlatok pedig oly,egész terjedelmében keresztül huza-
kikötéssel tétettek, hogy ezek akkor, mikor a nagykanizsai evang. gyülekezet önállóságot szerezhet magának, megszűntnek tekintetnek.
1857. február 20-iki közgyűlés: „Előadatott többek által, hogy Koch Gottlieb asztalosnak holnap árverés utján eladandó házát megszerezni
roni evaug. lycsum alumneuma Bzá- czélirányos volna. A gyűlés megbi-mára 16 pengő forintot rendelt ki-jzottakat küld ki azon utasítással, adatni. \'fhogy az illető házat — a gyüleke-
185G. évi márcz* 30-iki kőzgyü- zet mostani háza —* ha csak lehet
forint volt, maradt tehát zeti
gyüléke | jelen kasszában ez _év végén 9 pengő; kivül
lésen Wéber Samu szepetneki lelkész kérdi á gyülekezetet, nyilatkozzék véglegesen: váljon Berényhez, vagy Szepetnekhez kíván e affitiál-tatni? A gyülekezet Szepetnekhez hajlott s kéne a gyülekezethez való affitiáltatását. Ugyan e pont alatt elhatároztatott, hogy a szepetneki lelkész miDden hét szerdáján jelenjék meg Varga János házánál az evang. gyermekeket vallástanban oktatandó.
1857. május 19-iki közgyűlésen
tott s abból egy betű sem olvasható el. (Vége köv.)
forint.
184S. decz. 31-étó! 1852. nov. 16-áig nem volt közgyűlés a közbejött véres napok miatt, s igy az is-kolaépitési terv is szunnyadozott, de már ezen első gyűlésen a szabadság-harcz után azt olvassuk a jegyzőkönyvből: „Miután a jelenlegi békés és rendszeresített állapotunk a fentirt tervnek folytatását megengedi, kedves kötelességének ismeri a gyülekezet elöljárósága e tárgy működő erejét ismét mozgásba tenni és kitelhető erővel oda törekedni, hogy az annyira óhajtott iskola épitése megtörténhessen.* \'
1854. január 29 iki választmányi, presbyteri gyűlésen jelentetik, hogy a gyülekezet a kanizsavárosi választmánytól 30.000 darab fali téglát kapott ajándékba iskolaépítésre.
esperesi felügyelő és tisztelendő PoQgrácz Ferencz esperes. Esperesi felügyelő előterjesztette tisztelendő ¦WcbeT Samu szepetneki lelkész urnák és a szepetneki gyülekezetnek a senióralis gyűléshez adott azon kívánatét, hogy a nagykanizsai fiókgyü-lekezctbeli tagok az anyagyülekezet minden terheiben osztozkodjanak. Ha-tároztatott, bogy a nagykanizsai evang. lakosok évenkint a szepetneki lelkész urnák minden lélektől 10 kr, az épületek kijavítására 3 kr, a többi közköltségekre 3 kr, összesen 16 krt fognak fizetni, mely jutalomért anyagyülekezeti lelkész ur tartozik helyben évenkint 4-szer is teni tiszteletet tartani, heténkint egy szer a gyermekeket a vallásban oktatni, mely utóbbi munkájáért neki még külön 60 pengő foriut szavaz
A zalavártnegyei tiizoltó-szövetke-zat közgyűlése Nagy-Kanizsán aug. 15 én 1890.
Kováts Károly, a zala-egerszegi önk. tüzoltóegvlet főparancsnoka, mint a megyei tűzoltószövetség elnöke a közgyűlést pontban fél 4 órakor a jelenvolt szép számú helybeli és vidéki tűzoltók üdvözlésével a városháza nagytermében megnyitván, el ét erjeszt ette a szövetség 1889. évi működéséről egybeállított jelentését, melynek tudomásul vétele után a tisztvi-selöség újból való megválasztása vette kezdetét, mely a következő e regény nyel folyt le: Elnökké: újból Kovács Kátoly, alelnökké: Szeiverth Antal csáktornyai fö parancsnok, titkárrá: Nagy Antal és pénztárossá: Stefanecz József.,
Választmányi rendes tagokká : Saller Lajos 14-, Poltz Pál 13-. Tamás Gyula 13-, Kovács Gyula 13-, Dr. Viola Ignácz 12-, Stefanecz József II , Nagy An\'al 1! szavazattal; póttagokká pedig: Czvetko-vics Antal 11«. Pichler Imre 11-, Grün-feld József 11-, Tétb Sáudor 11-, Kele György 9-, Perlaki Simon 7-, Knorczer György G szavazattal.
A legközelebb, 1S90. évben tartandó közgyűlés székhelyéül Csáktornya városa jeieltetett ki, a midőn a Csáktornyái, alsó-leudvai éa perlaki önk. tűzoltó" egyletek együttes gyakorlatot tartandanak.
A választmány által választott szám vizsgáló bizottság jelentése szerint az 1889-ik évi pénztári számadások helyeseknek találtatván, jóváhagyattak.
Puly István söjtöri főparancsnoknak a rangjelzés egyszerűsítésére vonatkozó indítványa felett a közgyűlés napirendre tért, de elfogadta Pöltz Pál keszthelyi főparancsnok azon indítványát, hogy a megyében levő összes önk: tűzoltó-egyletek a szövetség kötelékébe való belépésre a megyei hatóság s esetleg a belügyi m. kir. minisztérium által rendeletileg köteleztessenek, t
Szeiverth Antal csáktornyai és Pöltz Pál keszthelyi főparancsnokok a megyei 3-án tartott közgyűlés határozata, Jt™**"* . ^bályrendeletet véve , ,t . mi i - t . íbonczkés alá, alapos okokkal mutatlak ki
mely valószínűleg valami fontosat jannak hiánjrait s különösen az önk. tü-tartalmazott, ugy látszik valaki igen j joltó-egyletekre vonitkozó hátrányait érintve levén a határozat álta^Jj[Jtóbbi különösen felemlité azt, hogy a
séges, megszerezzék.
1857 febr. 2 T-ikén tartott gyűlés alkalmával Blümlein Frigyes, mint a ház vételére kiküldött egyik tag jelenti, hogy Koch Gottlieb háza a gyülekezet részére árverés utján 4550 pengő forinton megvétetett. E gyűlésen ment határozatba az is, hogy a gyülekezet minden tagja bizonyos évi adóval járuljon annak fentartásáboz, tapasztaltatván, hogy az időnkinti önkéntes adományok alapján a gyülekezet fenn nem voltak a gyülekezeti tagokon j állhat. Az évenkint megajánlott dijak tekintetei Vésey Lajos 4 — 40 pengő forintig terjedtek.
1858. január 24-én tartott gyűlésen határozatba ment, hogy a gyülekezet fundusa, mely ó herczegsé-gétól vétetett, évenkint bérbe adassék a legtöbbet ígérőnek kerti használatra. Ugyan e gyűlésen bejelentetett, hogy a belügyminiszter a gyülekezetnek 50 forintot adományozott. E gyűlés emlékszik, meg először a helv. hitvallásuakról is, ki is mondatik, hogy az épitendő iskola Evangelico-Keformált legyeD, azaz mindkét evang. felekezet tulajdona.
1859. jan. 9-én tartott gyűlésen bejelentetik, hogy a soproni gyámintézet a gyülekezetnek 40 pengő forintot ajándékozott. Ugyanez évi ápr.
Tárcx-a.
A honvéd csillaga.
KöltSi elbeszélés bt énekben.*
(Második ének.)
Véres koronája legurul fejéról
Az aranyos napnak, kifolyt piros vért*.
Bebnoyta izemét, egy végpil antáit vetvin A temetSke.tnek vBrös kereestjére,
A vjolaisinu béres mögül visszakéz \' Ét bearanyozta búckustigarávi:) Az ezustfelbóket s az alkony! égen Kél a halovány hold ezer csillagával
A fák lombjait ez eset szél himbálja, Az orgonahokrok, virágok r. szk-tnek,
Es gyöngyotő barmát rezg az örökzöldön Fekete arnyában a bús keresxtekn k.
Ott térdel Boriska egy fejfakeresztnél,
Bácatos orczája miként a hold balvá-iy. Édesanyja sirja a szomorú sírdomb, Ingo-bingó fehér liliom sirhalmin.
Ide jár estenden anyja sirhalmához 8 letört liliomként lebornl a sírra.
Imádkozik halk.,, , uatáo felsóhajt Fijdalomtolt „ive .okogoan eirva.
h», * XÍ d?5 !ínsk leifJ* * magyar saabidság-Í",^ Faragó Li.,16 szerelmetes búcsúját kedvesül. - A harmadik énekben .f7 ^fcép e<-.et„itetik, László vitézség, és TSkrhi aV>eka,í,« B **tot6l. A uegjedik
«. abarv ugatását é, fei»k«sat*.sál tártai-viasméru öröme & boldogsága. B. B.
,Anyái:!, édesanyám! mért hagytál itt engem? í Miért vesztetten cl anyai szerelmed\'? ; Keltlek, de hiába! a feltámadásnak j Napjáig nem lehet a sirból felkelned.
j Minden áldott eite fohászkodom érted, K. :i.;;.--Lv kérve keltlek — de hiába! Itt hagytál engem a siralom völgyében i S elköltözött le.ked as égi hatáha. .
! Sicretett jó anyám! uyngavaiaijon ííti\'n, Szenderegj bekével a mély »ir ölében S tartsd meg árva lányod\', az elhagyott árvát, Anyai szívednek bú szeretetében . .
S ime! megzörren az orgonsfa lombja,
E^y fekete árnyék ?11 a bokor mellett, UegmozJnl, mikéut rgy borsssKtó kisértet . . Eláll Boriskiban a forró lehellel.
„Mrg ne ijedj lelem lelkem Boriikája!
Kitály Jancsi vagyok, a visszatért hoii-i [véd .\'.
n,Tev»gy az? Nagy ist<-n ! jaj beb megijed-[tem,
V. : keresel hát Itt, merre jársz és hon-[nét?*-
„Hirt mondok, stomorut, gyönyörű virágom!
Meggyilkolt benuQnket egy szálic az ellen. En is ott voltam a véres vízdaltusn,
Mindnyájan elvesztek, csak én men küllem
László is elesett a íéres csatában ...
Itt küldi a gyarOt, karikagyDrfljét, Nagyobb bizonyságn! s azt izeni néked . Felejtsd ei szivednek régi szeretőjét!\'
a,Uram, éa teremtSm 1 jjj, bova kell lennemi M-ghaaad a azivem kínos keservé-v/ [beo ...!*¦ 8 feltekint Bortska)txÍTe csillagára,
De ragyog a trón véd csillaga sz égas
Kétség és remény kOzt borul a sirhantm
S a karikagyttrat szivéhez szoritja, Ajkához emelvén meg\'drCszd csókban A gyürflt, mely áiva síivé: szomorítja
Király Jancsi pedig, a gyáizhir mondéjj, üoriskához simtil rovass mosolygással.
.Ne zokogj Boriskám, gyere az Ölembe Meggyógyítalak én a vigazztalásaal.
Ne keseredj édei angyala szívemnek 1 Febér liliomnál gyönyörűbb orezidat,
A melyért az eget od&dnára cserébe, Ne óntse könyzápor, ne hervassza bánat
Szerctl\'-k Boriskám! légen irigyeltek.
Hogy ily eper«,jkat ajkam uem csókolhat. L\'.-i-y moei a szeretőm és parAncsszavadra
Bedönteni oldalát a tfices pokolnak! t
Adj\' egy c; szivem lőzsája, babája!
Vagy szúrd a -/.Ivemet keresztül egy ké»-[.el . . .
Gyere karjaimba győnyHrtt Boriskása !* S átkarolja a lányt szilsj ¦ítéléssel.
„Eressz, el csábító, te ürdóL csatlósai Ne zavard, c*endes a holtak birodalma.
Három szál liliom, leng a tetejében, Jó édes anyámnak ez itt a sírhalma.
E*kíisi6m e sírra, anyám sirhalmára,
Hogy szivem, szeretni soha sem fog tégedt
Lászlóé a szivem, szivem és szerelmem, MegSrzöm a néki fogadott hűséget.
Nem hittem szavadnak, hogy elesett Liislóm,
Nagy az én hitem, mit istenbe vetettem. Nem. nem balt meg Lászlóm: él az én szerel-[raem —
A honvéd rsillagaiU ragyog felettem !
Távozz hit e sírtól, anyitn lirh&\'mától, Ahol .én lelkének üdvéért esengem,
Távozz *l te ármány, te sitin killdüttje,
Mert felkeltem és 5 megótalmaz engaat!"
Felkel Boriska és hazafelé indul, Megtörli szemeit a fehér kötényben.
Feltekint bús izivvel a caiUagoa égre — Ahonvéd csillaga ragyog SrÖmfénybenl
BÁLINTFFY BÁLINT.
A szép feleség-,
— Bessély az ólét atin. — \\ \' «
Irta: VACHOTT SÁNDORNE. (Folytatás.) VIL
Mint mindnyájan tudjuk, az idő senki kedveért nem szokott megállapodni, a szép és nehéz napok egyformán csak elrepülnek fejünk felett s ha kitörölhetlen nyoma megmarad is szivnuköen az eltűnt édes vagy búi emlékeknek, mindazáltal a fény és árny, mint a természetben, úgy életünkben szintén, utoljára is csak egy általános éjszakába vész: a sirba, — melynek azonban szintén meg van rózsaszínű hajnala: a hit, a halhatatlanság eszméje, mely a síron túl ís reményekkel biztat.
Gárday Kálmán és szép Aurorája esküvője, óta négy év mult már el s a fiatal pár látszólag törődés nélkül siklik át a házasélet első szakain. — A bájlő feleség előtt egész világ hódolt s ez kezdetben mulattat;t Járdayt.
Első évben beutazták Olasz- és Fran-cziaországot a másodiknak nagy részét AngUában tölték,— debárhovas merre vitte is útjok; egyben tökéletesen Összhangzik rájuk nézve a világ véleménye: Aurora szép mindenütt egyenlően bámultatik.
Házasságuk harmadik évében visszaköltöztek hazánkba s Gárday bevezette fiatal nejét a főváros magasabb köreibe. Auróra megjelenésének híre már megelőzte s mint többnyire mindenben, úgy ereszben is elragadtatás fogadá itthon; elismerés s bámulatra méltatott
De mindazáltal azon négy- év részleteiről, melyet fiatal hősnőnk részint a külföldön, részint a főváros élvezetei közt töltött, mulatságból mulatságba sodratvs, alig van, mit elbeszélni szükségesnek tarthatnánk ¦ élvezeteiben a világ mindenütt hasonló s Aurora anélkül élte le ezt a négy évet,\' hogy a házasság-küszöbétől, melyre az oltárj^ellöl vezettetek, csak egy lépéssel is közelebb jutott volna hivatása ezéljs felé.
Aurora mulatott; bogy azonban lehetett-e boldog oly bensőség nélküli lét által,— afelett Ítéletet hozni, tisztelt olvasónőinkre bizzuk.
— A szegény fiatal asszonynak, ki-neksorsát oly sokan irigyelték, valószínűleg az volt legfőbb szereucséje, hegy helyzete s eltévesztett életútja felett nem maradt ideje gondolkozni, —- hisz annyi bajt s gondot szerzett a sok különböző öltözék megválasztása, barátnői megitélése — s birálgattfsai, mikre lassanként ő is szépen ntszokótt.\' hogy valóban nem csoda, ha a-sok tánczczal — s egyéb mulatsággal átvirasztolt éjszakát is hozzá képzeljük, ha szép hősnőnk valódi kábultságban élt s szive mámora oly jól elaltatta a lelkiismeret szózatát, hogy egyetlen kis leánykájának sem maradt ideje örülni. Hiszen volt a gyermek mellett tisztes-felügyelönő, jó dajka s fiatal kis játszó, leányka, — mi szüksége lehetett volna hét még anyjára isi Aurora, a szép, az ünnepelt úrnő csak nem vesztegethette arra napjait, hogy a parányi lényecskével foglalkozzék s egészségét sem ronthatta éjjeli dajkásko -dás által. Ilyesmit józan fővel kivánhatna-e
HUSZONKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ALAI KÖZLÖNY
keszthelyi ónk. tűzoltó-egylet !888. éti szeptember hó 2-án Zalamegye alispáni hivatalához, ugy a megye által a tüzrendé-Bzeti szabályrendelet alkotására kiküldött bizottság minden egyes tagjához azon javaslattal járult: miszerint minden egyes ház után, mely 10 frt egyenes adót fizet, évenkint 3 frt, kevesebb adót fizető házak után pedig 1 írtban állapíttassák meg az ónk. tűzoltó egylet fenntartásához szükséges segély.
A szabályrendelet tervezetben íel is volt véve a házak megadóztatása, de a miniszter által jóváhagyott és jogerejüvé vált szabályrendeletből ez teljesen kiha-eratotL , , ,
Hogy az ónk. tüzollo egyleteknek mily nagy bátránvára van a szabályrendelet azt szóló z következőkben mutatta ki:
A szabályrendelet a község minden 20—50 év közötti férfi lakosát tűzoltó szolgálat teljesitésére s esetleg 2 frt évi
A gymnasiumi oktatásban legújabban törvényesitett rendszerváltozás szükségessé teszi még a következő felvilágosításokat : . .
A középiskolákról és azok tanárainak képesítéséről szóló 1883. évi XXX. törvényezikk módosítása tárgyában hozott 1890. évi XXX. tőrvényezikket * uagym. vallás- és közoktatásügyi m. -kir. miniszter ur a rendelkezése és vezetése alatt álló gymnasiumokban fokozatosan, és pedig a jövő 1890/1- tanévben az V. osztályban, f. é. jul. 30. 30.620. sz. a. kelt rendeletével életbe lépteti.
Az idézett törvényezikk rendelkezésének megfelelően a gymnasium 4 felső osztályába járó azon tanulók, kik a görög nyelv és irodalom tanulására nem köteleztetnek, e tárgy helyett a következő tantár gyakból nvernek rendes oktatást:
a) a magyar irodalom bővebb megismertetése, kapcsolatban a görög remekírók müveinek ismertetésével magyar
tűzoltóidé lefizetésére kötelezi. Az igy fordításban, s a görög irodalom és müve befolyt összeg a közügy elöljárósága által lödés-történet alapvonalat; tűzoltói segélyalap czimén kezeltetik. b) rajz tmértam
A szabályrepelet ezen szakasza az > elemekkel), öuk tűzoltó-egyletek halálának előhírnöke,
és szsbadkézrajzl
E pótló tanfolyam két külön kőtelező m^TöTS\'1^^Td61g".|tMtirg,tí ölel föl melyekből m*g—-pártoló tagok befizetéseiből tartották fenn tály vizsgalat teendő s melyek közül az a) mázukat aIatt emiitett az érettségi vizsgalat szó-
A pártoló tagság a szabályrendelettel beli részének is tárgya teljesen meg fog szűnni, mert inkább, Ezek szennt a jovo 1890/91. tane-megSzeti a közönség a szabályrendeletben ben, a görög nyelvet pótló tanfolyam fel-meiállapitott évi 2 frt adót, mint az egy-, állításával, az V. osztályban a tanítás bi-let részére 3 frt tagdijat zonyos mértékig már két irányba t relte-
- A közgyűlés a szabályrendeletben ük, u. m. 1. gorog nyelv és irodalom. 2. felsorol: hiányai- és hátrányos voltáról az a) és b) pontok alatt megjelölt potlo me°evözódvén, megbízta elnököt, hogy ajtanfolyam. — Az V. osztályba lépő megv\'énélaz indítványozó által külön be-j tanulókra néz ve az irány válasz-adan\'dó javaslat alapjai-pót szabályrende-.tás a beiratás alkalmával a szülét alkotását íürgesse s ezen pót szabály- |Iök, illetőlegtör vény es gyamok rendeletben különösen kiemelendő, bogyláltal teendő szóbei
a község által beadandó tűzoltó adó az ön kéntes tűzoltó egylet által az alispáni hivatalhoz évről-évre beterjesztendő számadás kötelezettsége mellett kezeltessék s fele része szerelvények beszerzésére fordit-tassék.
Iskolai értesítés.
vollé:
tökesetén általuk kiállítandó Írásbeli nyilatkozat utján történik.
Nagy-Kanizsán, 1890. aug. 22: Az igazgat\'
H i r e ü.
— ó felsége a király születés nap-ja aug. 18-án szokott egyházi ünnepé ly ess éggel tartatott meg.
A szent-Fereu-
cziek plébánia templomában polgári és
A nagv-kanizsai kath. íögymnatiium-ban az 1S90/91. tanév megkezdését Illetőleg az érdekelt felek a következőkről értesíttetnek:
A nm. vallás- és közoktatásügyi m. katonai hatóságok, ugya „Hadastyán Egy-kir. úiinister urnák 1890. évi 23583- sz. I let\' zászlója alatt teljes diszben jelentek a: kelt rendeletével kibocsátott ,Középis-1 meg. Délben a katonai tiszti kar társas-koiai Rendtartás1- intézkedéséhez képesti ebédet rendezett a fölvételi, javitó és pótló vizsgálatok aue. — Szent István napja programm-hó 29. és 30. napjain tartatnak, a tanulók! szerű ünnepélyességgel öletett meg. Reg-beírása szept hó 1., 2. és 3. napjain tör-\'gel taraczklövések s a tűzoltók zenekara ténik. 3-án reggel S\'/i órakor ünnepélyes j szolgált ébresztőül. Délelőtt a felső tem-„Veni Síncte\'-vei nyittatik meg a tanév, plomtéreni gyülekezés szép látványt nyuj-•í-éti pedig a rendes tanítás veszi kezde-jtott, hol nemcsak a „Hadastyán Egylet", tét. ide az „Önk. tűzoltó egylet" is zászlóik
A növendék szülői vagy ezek megbi- telje* diszben részr vettek s a nagy-zottja kiseretében tartozik az igazgatóság- misén megjelentek. Délután a Zöldfa kert-uál megjelenni s itt az előbbi tanévről ben Augenfeld érdekes productiói kiváló szóló iskolai bizonyítványát felmutatni.! sikert eredményeztek. Este a „Polgári Olyan növendékek, kik először lépnek az1 Egyle:" nagyterme is zsúfolásig megtelt, intézetbe, magukkal hozzák keresztelő le-i ao1 a színielőadást megelőzőleg Orosz -veiöket, illetőleg születési bizonyitványu-\' Tary Gyula ügyvéd ur remek beszédet tarkát Í3. Az L osztályba csak 9 évet belől- lott a nap ünnepélyének nemzeti, hazafias
tött taoulók vétetnek föl, kik arról, hogy a népiskola IV. osztályát jó sikerrel végezték, nyilvános népiskolától nyert bizonyítványt felmutatni, vagy megfeleiö képzettségüket felvételi vizsgálaton igazolni kötelesek. l\'gyanezek tartoznak oltási bizonyítványt hozni. Megjegyeztetik, hogy mivel egy osztályba 00 tanulónál több föl nem vehető, nehogy esetleg helybeliek legyenek kénytelenek kiszorulni, a beírások első napján csakis ilyenek vétetnek föl az L\'ósztálvba.
jellegéről, kegyelettel emlékezvén meg szent István királynak működéséről, s méltán dicsőítve jelenlegi koronás királyunkat, utána Huckstádt Gocsárd ur Tűboíy Víl-tor ur alkalmi költeményét szavalta el s végül az iparos ifjúság énekelte Kölcsey hymnuszának két első versszakát. Mindezek után műkedvelők által Szigligetinek egy régi vígjátéka ,Liliomfi" adatott elő szabatosan s élénk tapsvihart aratva. Kü lonösec kitűntek Borsiczky Mariska és Szélig Fanni kisasszonyok, Aszalay Gábor,
tőle valaki? — A szép Aurora maga sem tudta talán, mi sok fogyatkozás közt és szegénységben él, mig a világ előtt oly gazdagnak, oly irigyeltnek látszik.
Es Gárday Kálmán elégült volt-e ? Szeszélyét kedve szerint betöltötte, — felesége a szépek legszebbje volna. De vaj jon az, ba irigyelve gondoljuk magunkat, nyujthat-e csak egy pillanatnyi boldogságot is? S azon gondolat, hogy legfelebb vagyona s gazdagsága az, mi által nejének elégültséget szerezhet, adhat-e csak megnyugvást is a családéletben a férfiúnak ?
,Én ugyan jól házasodtam!" Goudolá Gárday nem egyszer & nem mondhatjuk, bogy keserűség nélkül, mig szép felesége! mosolygó arczczal bár, s hódolóktól környezve, talán szinte kezdé már sejteni a mulatságok egyhangú ár-apálya közt, mi az a kimerültség és életunalom.
Kiket gyermekők bölcseje sem vezet közelebb egymáshoz, ceooz.-e, ha a világ azokat egymástól még inkább eltávolítja? — De mindennek van határa s bármi va rázios kábultságban tartá is Aurorát, mi férjhez menetele első idején szükségesnek kezdett látszani előtte: a folytonos mulatság és társalgás közt végtére mégis eszébe jutott lassanként, hogy férje iránt is vannak kötelességei s azt kérdé egy napon, bosszú hallgatás után GárdaytóL vájjon nem volna-e jó, egy időre legalább^
magányba vonnlniok? — Kálmánnak ugy tetszék, mintha e kérdésre igen nagyon régen várakoznék már s a házaspár egy óra múlva uti hintóban ült s a pompás fogat elbeszélésünk szerény színhelye felé tartott
(Folyt köv.)
Az elválás.
Int az ó.-fc a távozóra Kedv s fiuc bocatzsója, Ittao veled t« jó lélek, v Látnnk-e ragy soha többet?!
Éi ba tolQnk tárol majdan Soriod jól megy j* olj vígzjj, Emlékezzél mi reánk* is Kikcek szív,.- ntm rolt hatz-ís.
Kiiilottara mir tok csatit, Nem rettentett nazza a vész, De tőled válni jó fiam Sbivemnek moit olyas oehés.
Ha majd ott a Tiua. partján Üldögélsz egy nap alkonyán S Déaed mint zajlik a hullám, Tekinti fsl tí gondolj reánk.
Int ax óra a távozóra,
Leez-e még egy boldog ór»: Mely köneiobb hot egymáshoz
Apát ¦ Anyát jó fiihoz?!
N. J.
Horváth András. Grebenz Lajos és Szilák Andor urak. Valamint a ZÖldfakertben, ugy a Polgári Egylet kertjében is népies tánczmulatság következelt A kivilágítás szép volt, rend és felügyelet ellen níucs panasz s mindkét egyesületnek anyagilag is szépen jő vedel mezét\'.
— Név ünnep. Nagyságos és Főtisz telendő EtI István murakereszturi apát urat vendégszerető házánál aug. 20-án névünnepe alkalmával számosan üdvözölték, kifejezést adva azon általánosan érzett óhajnak, hogy a közti szteletü lelkes főpapot a Gondviselés a legjobb egészségben sokáig éltesse!
— Uj szólótelep. Alkalmunk volt lát.ii az idén létesített szölötelepet.a kis-kanizL«ii homokterületen a gördövényi határban1, e próba ültetés kitűnően sike rült s méltó- elismerés illeti városunk hatóságát; mintegy két holdnyi van eddig beültetve rendszeresen s jövő évben na-gyobbittatni fog; majdnem hihetetlen, hogy néhány vessző mar fürtöt is hozott Valóban öröm látni a szép fejlődést mely a szakénelmes munkásságnak jóakarat és buzgó törekvésnek dicséretes eredményeképen szerepel. A homokterület körülárkolva van, sövénynyel ellátva s környes-körül ákáczfamaggal rendszeresen bevetve, mely szépen kikelt és máris vonzó képet nyújt
— Heti biztosok e héten a Kisded-nevelő Egyesület óvodáiban Szűkíts Nán-dorné és Lówinger Lajosné választmányi tag urnök.
- Név&nnep. Kedves munkatársunk Halís István városi tanácsos ur mult kedden tartotta meg névnapja előestéjét; vidám s kedélyes társaság gyűlt egybe s rokonszenves hangulat uralma alatt szebbnél szebb pohárköszöntésekkel üdvözölvi kívántuk, hogy „addig éljen, mig a honnak él!"
— Tüz. Szöcz. sümegi járáshoz tartozó község aug. 18-án a délutáni órák-
Jsan kigyuladt s az óriási szárazság következtében az amúgy is szegény község any-nyiraleégett, hogy épen csak nyo!x;z házat lehetett a legnagyobb erőfeszítés mellett megmenteni. A veszélyt az fokozta még inkább, hogy a nép legnagyobb része a tapolczai országos vásáron időzött s igy a tüz tova terjedését, mig a szomszédos községek lakói meg nem érkeztek — megakadályozni nem lehetet. A faluban egy kut van, de ebben sincs viz. csak messze helyről lehetett hozni, ami nagyban gátolta az oltás sikerét. Egész tapol-czai járásban akkora & szárazság, hogy a legbővebb forrású kutakban, melyek pedig emberemlékezet óta bővelkedtek vízzel — egy csepp víz sincs. Szomorú állapot!
- Áthelyezés. Náray Gizella mura-szent-máriaí postamestert r. pécsi posta-és távirda igazgató Mura-Kereszturra helyezte át
— Kinevezés. Spitkó Lajos a besz terczebányai tankerület ideiglenes vezetésével megbízott beszterczebányai kir. kath. főgymnáziumi igazgató székesfehérvári tankerületi főigazgatóvá neveztetett ki.
— Dljnokok. vétetnek fel szept 1-én nagy-kanizsai kir. törvényszéknél, ez
érdemben kellőleg felszerelt kérvényeiket aug. hó folytán nyújtsák be a kir. törvényszék elnökénél.
- Dr. PIck Albert, városi orvosunk hosszas szenvedés után Bécsben élete 41 dik évében elhunyt. Temetése a Central Friedhofba történt Béke hamvain!
— A budapesti állami közép-ipariskolában (N\'épszinház-utcza 8. sz.) a jövő iskolai évre a beíratásokat szeptember 1 -tő! 10-ig tartják. Az intézetnek 5 szak-j osztálya van: építészeti, gépészeti, vegyészeti, lémvasipari és faipari. Felvételi fel-tételek: négy gymnasialis, reál vagy polg.1 iskolai osztály végzése jeles vagy legalább jó eredménynye! s legalább egy isk szün idei gyakorlat a választandó szakban. Nem jeles vagy\' jó osztályzatú tanulók felvételi vizsgát tesznek. Szükséges iratok: az I—IV. középiskolai osztályokról szóló isk. bizonyítványok, hitelesített munkabizo-nyitvány, orvosi és himlöoltási bizonyítvány. Lefizetendő dijak: az építészeti szakosztályban összesen 22 frt, a többi szakosztályokban 27 frt
— Bonyhádon tartatott a dunántúli ág. evang. egyházkerület közgyűlése Radó Kálmán Vasvármegye főispánjának elnöklete alatt, melyen mély megilletődéssel vették Karsay Sándor püspök leköszönését E közgyűlésen résztvett Nagy-Kanizsáról Lengyel Lajos városi főjegyzőnk, mint a helybeli ág. ev. gyülekezet felügyelője, honnan ang lb-én a déli vonattal megér kezvén, fél óra múlva már mint tűzoltói elnök, tüzvédörkapitányi egyenruhában a megyei tűzoltói szövetkezet tagjait ünnepélyes beszéddel fogadta s mint szövetkezeti alelnök részt vett a közgyűlésen, a nagygyakorlaton s este az első pohár-köszöntést ö mondotta a Polgári Egylet kertjében tartott népies estélyen.
— Halálozás. Megrendítő csapás, a legmélyebb családi gyász érj* Éhen Gyula ögvéd urat, Vasvármegye Ügyvédi karának kitűnő tagját s a közélet előkelő ve-
zér-férfiét, jeles költőt. Forrón szeretett neje, szül. Oltay Kamilla úrhölgy, a legjobb hitves és anya e magas miveltségü és angyali lelkű umő, életének virágzó szakában áldozatul esett a pusztító kórnak, mely szerető térjenek, családjának b az egész társadalomnak mély gyászára sírba döntötte. A család által kiadott gyászjelentés igy hangzik: Éhen Gyula saját, valamint gyermekei Gyula és Margit, továbbá Oltay Guídó és C esznák Stefánia, Dr. Szakáts Manóné szül. Oltay Eroesztin és Dr. Szakács Manó. mégis az összes rokonság nevében fájdalomtól megtört szív vei jelentik forrón szeretett felejtnetlen neje, szeretett édes anyjuk, testvérük, illetve sógornőjük Éhen Gyuláné szül. Oltay Kamillának élte 31-ik. boldog há zasságának 12-ik évében f. é. augusztus hó 14-én délelőtti 10 órakor a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után tör tént gyászos elhunytát A boldogultnak bült tetemei folyó évi augusztus hó 15-én délután 5 órakor fognak beszenteltetni és augusztus hó 16-án délelőtt 10 órakor Szt.-Györgyvárott a családi sírboltba nyugalomra letétetni. Az engesztelő szent-mise áldozat pedig f. hó 18-án reggeli 9 órakor fog a szt. Ferenczrendüek templomában az Urnák bemutattatni. Kelt Szombathelyen, 1880. augusztus hó 14-én. Áldás és béke hamvaira!-A beszen-telést Horváth_ István prépost-plébános eszközölte óriási közönség jelenlétében. A koporsót gyönyörű koszorúk borították, jeléül a mély gyásznak, mely a boldogult hozzátartozóit eltölti. Az Ügyvédi kamara tagjai Szabó László elnök vezetése alatt testületileg jelentek meg a beszeszente-lésen. A drága halott hűlt tetemeit a szertartás után azonnal Szt-Györvárra szállították. Zalavármegyébe. Nyugodjanak békében a legjobb hitves és anya áldott hamvai, s a méiyen sújtott férjet és kis gyermekeit vigasztalja meg a Mindenható irgalmassága!
— Gyászhír. Egy kitűnő jó lelkiatya és tisztelve szeretett jóbarátunk elhunyta felett érzett részvéttel vettük a gyászjelentest: Berdin. Márton a saját és neje szül. Holjermayer Anna, úgy nővérei: Berdin Magda, Orsolya, és számos rokonai nevében szomorú szivvel jelenti szeretett fivérének. Berdin Nep János Szent Fe-renezreudi áldozó papnak hosszas betegeskedés után folyó hó 18-án reggeli V36 órakor, munkás éietének 45 ik, szerzetes életének 26-ik évében hirtelen történt gyászos elhunytát Az engesztelő szeut-miae áldozat folyó hó I9-én reggeli 9 órakorfog a helybeli Szent- Ferencz rendiek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutattatni. Az Istenben, boldogultuak bült tetemei folyó hó 19 én délután 4 órakor fognak a helybeli Szent-Ferencz-rendiek lakházában ünnepélyesen beszenteltetni és a helybeli róm. kath. temetőben lévő családi sírboltba örök nyugalomra tététetni. Nagy-Kanizsa, 1890. augusztus 18 án. Nyugodjék békében!
-Iskolai értesítés. A nagy-kani zsai községi népiskolákban az 1890/91.-tanévre a beiratások 1. évi augusztus 30-tól\' Szeptember 6-ig mindenkor reggel 8 órától 11-ig és délután 2—4-ig tartatnak, ugyancsak 6-án lesz az ünnepélyes „Veni Sancte" és 9-én kezdődnek a rendes előadások. Nagy-Kanizsán, 1890. aug. 24-én. Az igazgatóság.
— -Rendőrségünk figyelmébe. Gyakorta vagyunk szemtanúi az állatkinzásnak, utczáinkon, midőn a vágóhídra szállítják a borjukat. E brutalitásnak nagy erkölcsi hatása van különösen a serdülő ifjúságra nézve, azért felkérjük a városi rendőrséget, hogy ezt minden áron erélyes fellépéssel s itt-ott büntetéssel is akadályozni s végleg megszüntetni törekedjék. Az éjjeli őrjáratot gyakorlók figyelmébe szinte ajánljuk azt az ember tel enség megakadályozását, hogy a borjukaf az udvarra kötik, étlen-szomjan egész éjjel bőgni hagyják. Mire való a vágó híd?
— Iskolai értesítés. A nagy-kani zsai államilag segélyezett, bat osztályú polgári fin Ukolában az 1890/91. tanévre a beiratások augusztus hó 30-ától szeptember hó 2 ig eszközöltetnek naponkjnt délelőtti 9—12 és délutáni 3—5 óráig a polgári iskola helyiségeiben, szeptember hó 2-án tartatnak a felvételi-, javitó- és pótvizsgálatok. Minden tanuló az intézetbe való első felvétele alkalmával keresztlevelét, illetőleg születési bizonyítványát tartozik magával hozni. Megjegyeztetik továbbá, hogy az 1887. évi XIX. törvényezikk értelmében minden tanuló orvosi bizonyitványnyal köteles igazolni, hogy: ha a 12 éves kort még nem érte el, Bike-resen beoltatott ha pedig 12. évét már betöltötte, sikeresen újra oltatott, vagy a legutóbbi 5 év alatt valóságos himlőt állott ki Ily bizonyítvány hiányában az illető tanuló csak ideiglenesen vehető fel. N.-Kanizsán, 1&90. aug. 20. Morgenbesser János igazgató.
— Gyászhír. Egy magas miveltségü s kitűnő honleány elhunytáról vettük a következő gyászjelentést: Egerváry Gyula és Egerváry Mariska férjezett dr. Czinder Istvánné a saját nevökben és a széles-
AUGUSZTUS 23-án.
körű rokonság nevében is mélyen szomo rodott szivvel jelentik felejthetien édes anyjoknak özvegy Egerváry Károlyné srül. Tuboly Emília úrnőnek Bécs-Badenben \' 1890. augusztus 14-én reggeli 5,órakor, életének 60. évében tüdógűmőkórban történt gyászos elhunytát A boldogultnak hűlt tetemei Bécs-Badeuban augusztus hó 15-én, d. u. 4Va órakor fognak a rőinxi kath. egyház szertartásai szerint beszenteltetni, innét Zalapatakára Bzállittatui és augusztus 17-én, d. u. 5 órakor a zalapatakai sírkertben örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent-mise áldozat a drága halottnak lelki üdveért Zala-Lövőn augusztus-hó 18-án reggel fog a Mindenhatónak bemutattatni. Kelt Ba-denben 1390. augusztus hó 15 én. Áldás és örök béke drága hamvaira \'.
— Egyesületi uj tagok. A nagykanizsai Kisdednevelft Egyesület rendes tagjai közé léptek. Stefánovics Alajosné és Perkó Péterné úrnők. J
— Iskolai értesítés. A n.-kanksai áll- Begély. polgári iskolai tantestület néhány tagja által ministeri engedélyivel rendezett leány tanfolyamra az 1890/91 tanévre a beiratások szeptember hó 1-től 2-ig délután 4—6 óráig eszközöltetnek. Jelentkezhetni a polgári iskolai igazgatósági irodábao. N. Kanizsán, 1890. ang. 20. Morgenbesser János igazgató.
— Yöros kakas. Tapolczán aug. 19 ikén délután 3 órakor egyik mellékut-czábau cséplés alkalmával tűz keletkezett s csakhamar lángtengerbe borította azt a városrészt. Elégett 6 ház a mellékép&le tekkel együtt. Marton Gáspár nagy épületfaraktárát ha a derék tűzoltók meg nem mentik, illetve itt nem loca\'izálják a tüzet, az egész város menthetetlenül leég.
— A keszthelyi kir. kath. gymná-siumnál az 1890/91. tanévre a beiratások f. é. szeptember I., 2. és 3-dik napján délelőtt eszközöltetnek, a javitó vizsgálatok pedig a beiratkozási napok délutánjain tartatnak meg. A tandíj 11 frt, beleszámítva az ifjúsági könyvtár és értesítő diját is; a tanintézetnél első ízben jelentkező tanulók 2 frtnyi felvételi dijat is tartoznak fizetni Keszthelyen, 1^90. aug. 20. Az igezgatóság. \'
— Fürdőhely. Élelmes és helyes intézkedést tett Baa Zuzora Ferencz kis-kanizsai lakos, midőn saját telke végén a princzipális kanálison-két fürdő épületet emelt; egyszeri fürdés egy személytől 5 kr. Sokan veszik igénybe. *
— Hol az aprópénz? Nagy-Kanizsán már betek <!>ta nagy a szükség egy forintosokban, mi abban leli magyarázatát, hogy még igen nok régi egy forintos volt és van a helybeli kereskedők és intézetek birtokában, kik kényszerítve voltak és vannak a pénzt fizetésképeu Budapestre és Bécsbe küldeni, minthogy a helybeli kincstári adóhivatal nemcsak hogy a kicserélési joggal felruházva cincsen, hanem még fizetésképen sem fogadja el a régi állami-jegyeket ; ilyen tormán igen természetes, hogy nagy mennyiségű régi egy forintos megy ki városunkból, a nélkül, bogy uj jönne helyette. Ezen a kereskedelmi for-calmat igen bénító körülménynek csak az által lehetne véget vetni, ha nemcsak a pénz ügy igazgatóság székhelyén lévő, hanem általában minden egyes kincstári adóhivatalnak megadatnék a pénzkicserélési és felváltáoi jog. Ilynemű intézkedés már azért is kívánatos volna, mert a régi forintosokkal kapzsi üzérkedés is folytat-tatik, amennyiben bizonyos kereskedők csak névértéken alul fogadják el, indokolva ezen eljárást azzal, hogy a kicserélés költséggel jár- és aki Dem igen válogathat a bankókban, természetesen oda adja forintját 90 krajezárért is, de nem tenné ezt meg akkor, ha régi forintjáért az adóhivatalban egy ujat kapna, mely lOOkrajczárt is megér. — Legyen ez a tek. pénzügyigazgatóság b. figyelmébe ajánlva.
— Tűz a vonaton. A Budapestről jövő 201. számú gyorsvonat egy harmadosztályú kocsija folyó hó 20-án este valószínű a tengely megtOzesedése folytán Balaton-Szt%yÖrgy és Komárráros közt meggyuladt A veszélyben forgó vaggon niajdnem kizárólagosan kanizsai kirándulókkal volt telve ; a mozdonyvezető értesittetvén a veszélyről, örült sebességgel iparkodott a komárvárosi állomást elérni, hol az égő vaggon lecsatoltatván, ss utasok átszálltak a nélkül, hogy az ijedtségen kivül más\' baj érte volna őket- A vonat 10 perez késéssel érkezett Kanizsára.
— Kegngrott óra- A helybeli „Rózsa" vendéglőben egy sümegi marha-kereskedő volt megszállva Sz. István napján, ki a rekkenő meleg miatt jobbnak látta kocsiján a szabad-ég alatt tölteni az éjt és jóizün elaludt Hajnalfelé arra ébredt, hogy zsebjéből ezüst órája ezüst lánczczal együtt eltűnt Az órát, meg a tettest nyomozzák.
— Megvadult lovak. F. hó 21-én Ábrahám Károly helyb. sertéskereskedő fogatjába befogott fiatal csikók a „Sas" veodéglő táján valamitől megvadultak, a kocsit, melyen a kecsison kivül Ábrahám neje ült, elragadták, azoaban messze nem vihették, mert a Berdin ház közelében egy
HüSZONKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI, KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 23 in.
akáczfában & kocsi megakadt Az erős /.ókkenés folytán Ábrahámné a kocsiból kibukott, a kocsis pedig a fának löketve, arczáo elég súlyos sérüléseket szenvedett. Az egyik szép csikó pedig ott a helyszínén rövid idö múlva kilehelte páráját. Ábrahámné is ágyban fekvő beteg, de életveszélyen kivül van.
— Ablakok cső rÖuipo lése. A Szent latvánnapi nagy nap kedvéért Takolics István kocsis nagyobb mennyiségben szedett be a nedűből Petrics Ferencz korcs májában; mikor már annyira berúgott, hogy kezdett kiállhatatlan lenni, a korcsmából kilökték, e közben azonban maga val ragadott egy széket és mikor az ut-czárt kiérte, utáona az ajtó becsapódott, a" székkel 11 ablaktáblát bezúzott. — A dutyiban aztán kialudta magát.
— A nagykanizsai izr. elemi, polgári és kereskedelmi iskolában & beiratások a kővetkező 189»/i tanévre f. hó 28.. 29. és 31. napjain eszközöltetnek. A kereskedelmi iskolából ez évben csak az eddig feunállott kétosztályu iskola második évfolyama, a polgári iskolának pedig mind a i osztálya nyittatik. Arákövetkező lSÖVrtk tanévben az eddigi kétosztályu ker. iskola te^-isen beszüntettetvén. a polg. iskola 4. osztályának tanuló; a megnyitandó három osztályú középkereskedelmi iBkola első osztályába lépnek. Az ezen iskolát végzett GÖvendékek az egyévi önkéntességi kato nxi szolgálatra jogositvák.
— Tanonczügy. Városunkban a ke-rtwkedői tanonczügy, ÍŐleg a rendszeres oktatást illetőleg, eddig rendezetlen volt A .kereskedelmi testület" kezdeményezése folytán azonban biztos kilátás van arra, bogy e baj már legözelebb megszűnik. Ezen testület ugyanis elhatározta, miszerint U é. szeptember hó elején egyelőre két osztályból álló alsófoku kereskedelmi iskolát létesít. Eddig mintegy 80 tanoncz jelentkezett, kikért főnökeik évi 4 forint tandijt fizetnek. A hiányt a kereskedelmi testület sajátjából fedezi, de tekintettel a testület anyagi helyzetére, mind a megyétől, mind a varostól évi segélyezést kérvényezett.
— PostÜgy. Mint értesülünk, & helybeli .Kereskedelmi testület" már régebben kérvényileg megkereste a helybeli postahivatalt: helyiségeit ugy berendezni, hogy a levéltitok teljesen megőrizhető legyen, mert a mostani berendezés tényleg oly primitív, hogy minden egyes feladó fél akarva nem akarva megláthatja, bogy kikbez vannak c/imezve az előtte feladott ajánlott és pénzes levelek és egyéb postai küldemények. Hisszük, hogy ezen jogos kérelem a lehető legrövidebb idő alatt kedvelő elintézést fog nyerni. Magunk részéről a következő viszás körülményre hívjuk fel a rendszerető postafőnök ur figyelmét: A levélszekrényekből délelőtti! órakor kiemelendő tevelek legtöbb esetben V*. de Va órával előbb is már útban vannak a fópostáboz, miből a levélíróra, ki jóhiszemüleg közvetlen 11 óra előtt
dobja levélpostáját a szekrénybe, nem egy esetben nagy kellemetlenség hárul. Egy ízben még azon furcsa dolgot is észleltük, bogy a postaszolga a leveleket sem a szokásos börtáskába helyezte el, hanem egy kis papírzacskóba gyűrte, mintha csak kap-czarubákkal lett volna dolga; tőrtént pedig eíen épületes dolog világos nappal Vall órakor több uri egyén láttára és nem csekély csodálkozására. Általában nem tartjuk básgjioek, hogy a levelek első Ízben is efri/szolga kezeibe kerülnek. Más városokban a kettős levélszekrény vau alkalmazásban, melyből a bolsö a meghatá-1 rozott órákban kiemeltetik és egy másikkal helyett esi ttetik és ezen szekrények nem az utczán, hanem a postahivatalban lesznek ! kiüresítve. Nálunk is igy\' lenne ez rendben.
— Női divat. Néhány nap óta váró-; suuk egyík női divatáru raktára kirakatát \\ «jj helybeli fets fiatal főhadnagy élet-; nagyságú arczképe ékesíti. Hölgyeink, kik ¦ kirakatot nézik, természetesen szemet vetnek a főhadnagyra is, miből azután érd e- ! késnél érdekesebb intermezzo keletkezik. Megengedjük, hogy s fiatal rokonszenves \\ főhadnagy a női divat keretébe tartozik, i de az ellen tiltakozik a főhadnagy ur üde \' ifjúsága, hogy feje felett diízelegjen: .Az idény előhaladottsága miatt tetemesen leszállított áron.1
tik. — Vilmos császárt nagy ünnepélyességgel fogadták Szentpétervárott
— Hegyei r. h. A letenyei mérgezés patkáoyméregtől eredt, mely a liszt közé keveredett, — Sfimeghre felső leányiskolánál nőtanitói állásra, a letenyei bánokszentgyörgyi és turnischai postamesteri
I hivatalra pályázat nyittatott. - A megyei ¦ közigazgatási bizottság a csendőrség létszámát szaporittatni kéri. — Kele György kis-kanízsai lakost a sormási bucsu alkal mával megszurkálták, kórházba vitetett, a tettesek elfogattak.
— Hazai r- h. Mehádiáo petróleum , forrásra akadtak. — A bpesti Pasteurín-| tézetben eddig 294 egyén gyógykezeltetett. ! — Janke Victor jele.- botanikus meghalt. ; — Somogyi Károly színtársulata Kapoí-i várott tart előadást — Bpesten okt\'20-án ; agancskiállitás nyittatik meg. — A sziné-íszeti kiállítás nagy ünnepélyességgel nyittatott meg. — A vaskapu szabályozási munkálatokat szepL 9-én kezdik meg
j Baross miniszter jelenlétében. — Debre-czenváios építkezésre 3 millió frt kölcsönt vesz fel. — Szeberényi Gusztáv superin-tecdens meghalt
— Külföldi r. h. A bolgár fejedelmet nagy lelkesedéssel fogadták otthon. — Milán király egy tábornok gazdag özvegyét veszi nőül. — Ozmán basa (magyar származású a Farkas nevű) Bpestre jött látogatóba. — Zürichben macskáidulitás van. — Münchenben Gabelsbergemek szobrot emeltek. — Berlin és Szentpétervár között telephon összeköttetést terveznek. — Luzernben egy 89 éves cseléd halt meg, ki egy helyen CO évig szolgált. — Gráczban e hó végén sakkcongressus tárta-
— Uj szülött gyermekeknek, kik
édes anyjuktói semmi, vagy igen csekély tápszert nyerhetnek, igen észszerű és ajánlatos a Nestlé Henrik „Tápszer lisztje." — E gyermek táplisztet a legjelesebb orvosok ajánlják és rendelik minden oly esetben, hol az anya tápot nyújtani képtelen, — már 20 év Óta, — s minden esetnél bebizonyult annak nagy hatása. — Ugyanazzal készíthető a legjobb havasi lápjel, ha azt kevés gabona iiszt és porrá tört czukorral vegyítve, egyszerű tiszta vízben felforraljuk, készen vau a legjobb tápszer, mely éltető ereje mellett még jő izü is. — Útmutató magyarázó nyomtatványt ingyen és bérmentve küld a fő raktárból Berlyak F. Bécs, belváros Nagler-gasse 1. - 3948.
Ki nyert?
Húzás aug. 16-án. Bécs: 27 86 8 45 41.
Grácz: 39 87 16 78 80.
Huzáa aug. 20 án. Brüon: 17 59 20 3 70.
Szerk. Üzenet.
— Baja. A kiadóhivatal intéakodet:.
— B. K. 0. örvendünk, hojj a virslit megtalálta a Tormában, mi csak a tormát találtuk a Virsliben.
— Tapolcia. Köszönettel reltOk, jövőre Ís kérjtik.
— .Árok szélén.\' Nem közölhető..
— L. 8. Mindenkor ssivesaa.
— J. Megkaptuk.
— V. P. ügyvédhez tessék fordulni nem hírlapi nt való arra.
— K. Készséggel.
járó 6°/, kamatai, 6 frt 69 kr. per, 6 frt 50 kr. végrehajtás kérelmi, 7-frt. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a börzönczei 98. sztjkben A. f 537. hrsz. a. felvett Tu-boly Pál tulajdonát képező 132 frtra becsült, \' — ugyanazon tkjkvben A. f 568. hrsz, a. felvett ugyanannak tulajdonát képező 522 frtra becsült, -- továbbá a böt-zönczei 99. aztjkbeo A. f 538. hrsz. alatt felvett ugyanannak tulajdonát képező 132 frtra becsült, és ugyanazon tjkvben A. t 567. hrsz. a íelvett ugyanannak tulajdonát képező 516 frtra becsült váltságköteles ingatlanok 1890. évi szeptember hó 9. napján d. e. 10 órakor Börzöncze község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becs-ár lOYsrát készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni
Vevő köteles a vételárt bárom egyenlő részletben, meg pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék, mint telekkönyvi hatóságnál 1890. évi ápril hő 15. napján
Gr. EUGONNAY 3960. kirendelt kir. tvszéki bíró.
Färbige Seidenstoffe von 60 kr. bis fl. 7.65 per Meter — glatt nnd gemustert(c*. 2500 versch. Farben nnd Dessins) — rers. roben- nnd stückweise porto- nnd collfrei das Fabrik-Depot G. Henneberg (K. n. K. Hoflieferant), Zürich. Master umgehend. Briefe kosten lOkr. Porto.
380+ 3
1689/890. tkv. július 4-én
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. jbirósig telekkvi osztályarészéről közhírré tétetik, bogy Zalám
Ö3szesitett árvatárának Varga Józs egyedutai lakos elleni 38 frt. 46 kr. töket ennek 1886. évi január hó 1-től járó 7*/f kamatai, 5 frt 30 \'kr. végrehajtási, 6 frt. 80 kr. ezuttali költségek iránti végrehajtási Ügyében a nagy-kanizsai kir. törvszék (a letenyei kir. jbiróság) területén fekvő Egyeduta községi 33.sztjkvben A.I. 9—16. sorsz. ingatlanok 1091 frt. becsárban, mégis az egyedutai 176. sztjkYben A. f 39,\'d hrsz. a. felvett ingatlan és a rajta épült 70. népsorszáma házból Varga Józsefet illető V| rész 160 frt becsárban az egyedutai községbiró házánál 1890. évi szeptember hő 22. napján d. e. 10 órakor megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak. Ezen árverés által az egyedutai 33. sztjkvben C. 4 alatt Körmendi Anna javéra bekebelezett özvegyi haszonélvezetet megelőző terhekre 150 írtig az ingatlanok el nem adatnának, akkor ezen árverés hatálytalanná válik és a szolgalmijog nélkül bocsátandők árverés alá.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10B/„-át készpénzben vagy Óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételért három egyenlő részletben, még pedig: elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 30 nap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 bónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Letenyén, a kir. jbiróság mint. telekkönyvi hatóságnál 1890. évi július hó 15-ik napján. F1LIPICS
3961. kir. jbiró.
77S3/890
Hirdetmény,
Felelős szerkesztő éa kiadó : BATOBPt LAJOS. Líptulsjdonos: WAJDITS JÓZSEF.
HIRDETÉSEK.
2220. érk. 1890. ipril H.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. tszék tkvi osztálya részéről kőzhirré tétetik, hogy Tnboly Zsigmond végrebajtatónak, Tuboly Pál végrehajtást szenvedő szt. liszlói lakos i elleni 50 frt. tőke 1888. évi májas 29-től I
Nagy-Kanizsa város rendezett tanácsa részéről köznirré tétetik, miszerint a városi alsó és felső erdőn termett
gubacs í. évi aug. 30-án
délelőtt 8 órakor a városház nagytermében nyilvános árverés utján fog eladatni; hol is az árverési feltételek minden nap a hivatalos órák alatt betekinthetek.
Nagy-Kanizsán, 1890. augusztus 19-én.
A városi tanács.
Elsőrangú biztosító társaság
üiioítivf>rrrf\\L *>t kere8\' kik nagy°bb szabású élet-, UAICISACI zVUaci tüz. ég jégbiztositási üzleteket
s9" közvetíthetnek.
Feltételeket és referenciáikat tartalmazó ajánlatok e lap kiadóhivatalából intézendók...
MARGIT"!
GYÓGYFORRÁS,
„MAGYAR SELTERS"
V.gyelemeire * badep^ti m. kir. egyetemen. Stereocs*. .wyi Cí.létele, ke.ái eniUd, de L»*d»g, feli UOH MOMMlva Uri» hatfmt* biKDy.lt, kOÜS„,.et, tUU8!,4ut«lnuiUnál, «tal » .uiun ee.Hly.bl, j.leol.te megí,.j. I beleget > Uro«. .emdel™,, ;,s.t4,;6J, elteibe . félig kBtGtt ..fa», gudeg-2* i ü "ZÍ"Í™J>lk»<rtok»,k > brteg te.trta-.ibe y.16 gysr. ». Meto. M.etelet eeíko.b. Ei.c tnl.jdon.l-gli^kk5naíb.t,.lUrg,t.fo.ri.«onkirilí, el3n.,éti.. bogj.h.l .r.b»iuin».!»rti.lom\'.«1 er6.eb» »...„;•. niek, m,ct.TClt«r«l.irleIclíOi»l>orBl tUdíb^jokbau, kültagi. l\\l<iS-r6rr.6m.Un(-< már didi «Jk»lm«b*tók, * M.rgit-íorri. itt i, » legjobb b.UU mellett folyt"* hManilUtik t
A tüdőbetegül.- kllmátiku. gy6gyit,>e«J_»ibcu. käloaS«.. » 1, ..utogétotu\'.b GUrr.ci-K.iofl — " M.rgit-vis ottbonoMá .áh. — Or.o.i i.kir.uTy.ir.v ~
.o. bamtoi >..n..tft,.iw.i
—" —-**"::"""Cr"." ~"\':on "«mt^yem. öna^.tei: : Dr. Korányi. Dr. U< bbmrdt. Dr. Sirraui, Dr. P<Xr, Dr. Kétly, Dr. B«n.á. ; BtolDr. Banl>ercer, Dr. Di •chek, etb; » lejkobb eredméojiiy.l klkitmiT.ik ^Í6g»S-, eméexbeí. éa hugyM/orvek L.:u.
int ivóvize
pr&H«rTsit(T>s;jstfysus>erBek bizottynlt Ies;líÖz;elebí» Triew.i-, Fiuuie- é» hasxAnkbKn a &oleb4 stegbeteged«* elten
borral használva a legegészségesebb ital !
Kizirólagot főraktár
ÉDESKUTY L.
Ugyszintéa kaphstc minden gyógyszertárban, fuszerkerasksdésben és vendégicben.
Fontos
nsrlokiirsskssoKnek, nészirsstknak, valamint éiehntuésl társulatoknak.
Augusztus hó 27-tól kezdye-
miiiden szerdán
Zágrábban hetivásár
tartatik. Nagy mennjiségben felhsjtatnak szarvasmarhák, sertések, lovak és szárnyasok. mÍ, Termény, házi ipar áruk stb.
C :
o
Ha a szerdai napra ünnep esik, ugy a hetivásár következő napon tartatik meg,
Nagy csütörtökön és Szt. Tamás napján szintén tartatnak hetivásárok. Országos vásárok:
VirigTitániap elótt y»1ó csütörtökön, Sít. Márk utáni napon (április hó 26-án); Szt. Hugit ntán (jnliai 14-én); Szt. latrán után augusztus hí 21-én); Tiiamint októb«r hé 28-án él deexember hó 9-iz n»pj«in.
Zágráb városi tanács.
g
a o
HUSZONKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 23-án
Laehne-intézet $
Sopronban X
Nyilvánossági jopgal biró 4 elemi és 6 gyrn-
nasiális osztály. Reáliskolai növendékek előkészítése. J&
UJ NÖVENDÉKEK |
a szünidői hóban is félvétetnek. w
Értesítővel, prospcclussa! szivesen szolgál ^
az intézet igazgató- X
X
x
X X X X
X
X
X X X XV
X »13
^ Az Alsó Lendva-Nempthy aradalmi erdőkben a 5
ü folyó évi pbacs- és raakkíerraés
7j kihasznositása, ugy »2 idei őszi legeltetés 1890. éri augusz-
7} tus hó 2T>-íri délelőtt 9 órakor nevezett uradalmak föbér-
7} nöksére, igazgatósága által Alsó Lendván a központi irodában
2 nyilvános árlejtés utján bérbe fog adatni, melyre a bérelni
Tj szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy a Nempthy
Jl uradalmi erdőkre nézve az árverés szinte fenti nspon s Alsó-
11 Lendván tartarik meg s hogy a makkoltatis és legel te tóa-r-
D bérleti idő lejárta miatt mindkét uradalomban csak t évi
jy november hó 1 ig adatik haszonbérbe.
5 Alsó-Lcndva-Ncmpthy
3957 uradalmak fóbéruöksége.
Egy jó forgalmú
fűszer-, vas-, rőfös- és deszkakereskedés
a vidéken azonnal szabad kézből
eladó.
Bővebb felvilágosítás lapunk kiadóhivatalában, valamint üesterreicher B. urnái a városház palo\'ájában nyerhető. 3958
Xáücfc********
* Z < •! ¦
Toronyórákat, vaspálya órákat
legolcsóbb áron. legjobb szerkezettel, jótállás mellett kés?it Mayer Károly torooyőragyara alapítási év 18«.
Újvidéken.
Képes árjegyzékek, költségvetések ingyen és bérmentve. Iroda és raktár f. évi aug. hó 1 töl Budapesten VI. Teréz körut36 sz. Levelek oda czim-zendök. 3946.
25 éves eredmény.
LXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3CJ
L Xesfié Henrik gyermektápiiszíje g
X
X X
X X X
X
X X X X X
&
X X X
;2 kitüntetés. 12 díszoklevél. És 14 aranyérem
Szamos bizonyit-vány a legelső orvosi K tekintélyektől.
Gyári jegy.
Tökéletes tápszer a gyermekek részére.
Rl nem cser&eodő a már többszőr kitüntetett különböző tej fajokkal. Tartalma az anyatejhez hasonlít és könnyen emészthető lévén, ép oly könnyen megoldható, ugyanezért felnóitek-
A oek is. mint kitűnő tápszer
Q Lvo mor haj oknak
X igen ajánlható.
X Egy üoöoz éltél 00 Kr. ~M
X Nestlé Henrik sürflsitett tsje.
A___
X tBV Egy üofacz ára- 50 Jsix*.
^ Főraktár Ausztria-Magyarország részére Berly&k F,
V WIEN I. Naglergasae 1-
V Nagy-Kanizsán: Fesselhofer József és Rosenfeld X Adolf kereskedőknél és Magyarország Összes gyógy táraiban. X 3940.
X ^
ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
Árverési hirdetmény.
A Lórántbázi bérletem letelvén, az ezen bérleten levő Összes növendék mar hát. teheneket, lovakat, gazdasági eszközöket, gépeket, boros bordókat vagy egyéb házi felszerelést szabad kézből árverés utján eladom. Felhívom ennélfogva a venni szándékozókat, szivt*skedjenek a folyó évi angusztus hó 17-én délelőtt 10 órakor Lórántbá2án (Zalamegye, Söjtör mellett, a zala-szt.-mibályi vasútállomáshoz másfél óra) tartandó árverésre megjelenni.
Ezen kivül ugyanitt alóhrott által 400 drb aüyabirka, 26 drb kos. 300 drb ürü, 270 drb ürü és nőstény tokló, 230 drb bárány, a hirdetés napjától kezdve bármély napon egészben vagy kisebb részletekben is el; datik.
Kelt Lóránthá/a, 1890. jul. 13.
Hertelecdy Tmre
3954 bérlS.
MáriaieHi gyomor cséppel.
leg&tosubí) IjflfUef Bindca lyntaar bijant
Ul"lerb*tle:i haii>a ixetvÁgT tiln.iig. cyomor iryrn»c\'"K. huxit* IrorU-t, txvnajv felUl-fÜK**. "=! rrked**, (K"lit»i s-. ¦,:::\'>: búrul. Byinnor «•», ÍV..-.,r,r homok é* d*r» képift-Uüí. :-Dl^i-tío* tüiynlkúMJ**.
n-rtfí^K, nádor <¦ l)..rj>i--o.-e.ricih-n.ciBh-ixüiittiiií":.;; fhs a* * gV\'imnr elronliiailo!
ménv *:ék:i«. tttkltjtadéM," riel "- Ii..ü»l turt.-rhrit gromrol kit iviiya. eluü * iH-Iteryeket
* *w..eyit lép. t-J.*1
.raavcrea LÉ,lll»llM\'lf— \'-ffJ "v*K -s. hasulUtI utatitiiul OiCfl 70 Kr Kúipond aielkíildéil
Séh\'tMi twt"\'^\' *****
*0&l A vilOíli MirUzdü gyomor t-«i.p«»rí.* VíLuiU icv.i.lnt c»*k izok fostíUMMk «L elyek üveVe. \'try
mOl 10 kt. I
vSröí, * » tiotí vrdJpKjcycl c-vjmigolTa,» melyek nwllcktlt i\'ftliV\'nrnitT* *\'" »t S " \' ;r-ai«!frl>-ii. >?ui«k
ellatuti i>»i>lrb» » »i
| nyom... . ^ K««íniíli.leZ «* líí*r»ke4í>
; Máriazelh s&iríAaríSüJS
t . . .s.iokfeifkt-i.v\'i lixmínítzlnzk.
IjcL UCLcLCSOiL> jfd*\'» ftntíPv^íÍWr«Ti "aridT I kire\'. Krtmtitri mogjmrtK ni r ».! i iri*ír«, melyek \' mitdcn er»>dr:i ,iob-uon li:hatok. Egy dobói *r* ! 20 K- e«v irkercs ii doboxial 1 frt. Atiini elölejrej ! b*küldi\'\'ie min, l t-kercs 1 írt. 10 Kr, 5 tekére* I 2 írt. » Kr.. 3 tekercs i írt. 20 Kr. ert, e»om»4[°i** i «• p ,iubér n\'.-;i!ftrt küldetik meg.
w,A MAriiifili gynnior cseppek «m MirUielÖ tao<Ut-»ol( netti ilikiw >icrek. a iryoKyp«íii. myagalk-o»k oMZttcUle, mintlcc katinálili ot**rrí«bin f\'Vvir
¦ Ulriuelli ;; :T.:rcit;it* M Hárinaia i uphatok
Nagy-K. : . - : Práger Bét* ét Bola* ; Jónef gyágysierést rmkoil. :-..,L . Hui ! yógysmrésB nrnil. Kohn Sindor gyofty«zeré(r j arn^l. Maicisli : Kőrös Tictor gyógy»zeréiz \\ arttil. Olotiiti : rinlcs Béla, jgigyaacréit umil ] Sce>Dt-Gothird: Totsaioi Leopold gyógyise-
Ax 1889. Párisi vllág-kiítliitásoii arany érem-3743\' utel kitüntetve
¦Ü
Arany-érem Pécs 1888. jf
Félszázad óta kitűnőnek elismerve. ~$B@ ^
I>r. Sihulszkl-féle , u
Arczkenőcs és mosdóviz. >t
Ezen készitmények ajánló levevelét, azoknak félszázad óta min- fL
denütt elterjedt világhirök és bámulatos hatásuk képezi. Leg- ff
bámulatosabb sikerrel használtatnak bibircs, szeplő és májfoltok, ff
forróság vsgy fagy által keletkezett pirosság s a bőr minden ff tisztátalansága ellen. Egy nagy tégely ára 70 kr., egv kis tégely 35 kr. Egy nagy üveg mosdóviz 1 frt, egy kis üveg 50 kr.
Joliessante-Puder
(fehér, rózsa vagy sárgás.)
Kiváló finomsága miatt legjobban ajánlható; az arezbőrnek kellemes szint ad és láthatatlanul tapad. Egy nagy doboz ára 80 kr., egy kis doboz 50 kr.
Kapható: Molnár Lipót gyógyszerésznél; mint késeiénél Kassán. Nagy-Kanlzsan Marion és Hnber kereskedésében.
3932.
ASOUlaAC-I APÁT3AG ( Franczia-Ortzág)
Don ICAOUkXOSNe, pritv Fűtisitelenrjg Benedek rendi atyái
FOGVIZE, FOGPORA és FOGPASTÁJA
2 ARANY ÉREM : Bruissi 1530, London 1SS4 A losrm&srisább hllüntotésok
Fal fl*l tátott
1373
« A fíítiaztclcndö benedekreudi atyák fogvi-zéuek hAaznüata, naponkint néhány csappet vizbe véve, megakadályozza éa íryOgyitja a fagak odvaasipát melyeknek feberse^fet éa szilárdságot kölcsönöz, a mennyiben a~fogliü3t erősíti s teljesen egészségessé változtatja. ;
a Szolgálatot teszünk te-hát olva-sóinknak, midőn o\'ket ezen régi es praeticus készitmenyekre figyelmeztetjük, melyek a li^obb gyó^y-fzert és a fogfájáü e!li;ui egyediili úvozert liérnaík. .
i kii Btfil^í\'itiu iu; ka. OCí^MIIJ 1u * i". f-\' ctta-it Veicrticrynök OCuUIn BcitDs.
Wajdita József könyTnyomdijából Nagy-Kanixsáitc
Hamburg-Amerikai
Postahajózási-részvény társulat
Közvetlen eyors- s p ós tagoz haj ók H « ni 13 ii r L b o i > ewjorli Ii a,
Sonthamptont érintve^
Ocsauüi yrifilil 1 m
Azonkívül réodes posiagÖzbajÓ ör-síeköttetés Haivre-Npwyork Hamborg-Nj.-India
Siettln- „ „ Havanna
Hamburg Úaltiruore „ Hexico
Bővebb felvilágosítást szívesen nyújt:
SCHIE HAKL JÓZSEF
Bécs, VTleden Weyrlng-gaase 32. szám. 3860
Hirdetmény,
Az Esterházy berezegi hitbizomány alsó uradalmainak fökerületi fótisztsége részérói közbirré tétetik, hogy az al:ó-lendva-, nempthy- és csobánczi uradalmakhoz tartozó következő
korcsmaépflletek és (aríozékaik
1. Az alsó-lendvai uradalomban: az a.-lendvai Dagyvendégfogadí>, az alsó-lendvai felső korcsma együttesen az eljzóvel, esetleg mindegyik külön, a Felsö-Szemenye, Féritíalu, K.-Szt.-Miklós, Hotticza. Petesház, Szerdahely, Kapcza, Mekka (Roth község) Hosszúfalu, Dobronok, Baga-nya községben levők: Alsó-Lendván, 1890. évi szeptember hó 23. és 2é--én.
2. Jíempihy uradalomban: K. Kntas, Páka, B.-Szt.-Qyörgy községekben levők B. Szt.-Győrgyőn 1890. évi szeptember hó 29-én.
3. Csobánczi uradalomban: Gyulakeszi, Szöcz községekben levők Gyulakesziben október hó 6-án mindenütt a vendégfogadókban d. e. 3 órakor tartandó írásbeli ajánlaitil összekötött árverés utján örök árban elfognak adatni.
A vállalk"ZDÍ kívánók szíveskedjenek tehát a jelzett helyeken és időbér megjelenni s magukat az árverés kezdetén lefizetendő óvadékpénzzel ellátni.
Az írásbeli lepecsételt ajánlatok az árverést megelőző napra sz alsó-lendvai herczegi tiszttartósághoz beküldendők.
Az árverési feltételek az alsó-lendvai herczegi tiszttartóságnál betekinthetik, vagy kívánatra meg is küldetnek.
Alsó Lendv*, 1890. ang. 14.
S963 Fökerületi főtisztség.
NAGY-KANIZSA, 1890. augusztus HO-an.
S5-1K szftm
Huszonkilenczedlk évfolyam
E10fizetési ár. egéiz évre ... 5 frt - — fél évre . . . . 2 frt 50 kr. r-eyedévre ... 1 CriÜS kr Egyes széei 10 kr.
HIRDETÉSEK
NY1LTTERBEN
p*:íi somaként 10 krórt véftnek fel Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 30 kr fizetendő.
&LAI I0ZL0IT.
rJ-^A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank*, a „n.-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, a nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület*," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a .szegények tápintézetea ^soproni kereskedelmi iparkamara11
I
A lap szellemi restét illető köx-
lemények a t z erk e a zt5 jéghez, anyagi részét illető" közlemények pedig akiadóhivatalhnx bérmentvi intézendők : A"agy-Kanizsá n takar ékpénztári-íptÜet.
Bérmentrtlen levelek net tatnak el.
gad-
Kézíratok vissza nem küldetnek
1
nagy-kanizsai külválasztmá-
nyán&k hivatalos lapja. ,
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELEMÖ VEGYES TARTALMÚ HETILAP
Rövid vonások
* c&gykanizsai ág. hitv. evang. gylleketet múltja- éi jelenéből..
Irta: HÜTTER LAJOS lelkész.
Felolvasta: GYÖRFFY JÁNOS ügyvéd.
(Folyt, és vége.)
1859. aug. 21-iki gyűlésen határozatba ment, hogy a gyülekezet az esperes utján alkalmas tiaittft kér.
1860. szept. 2-áo tartott gyűlésen a palini uradalom által ajándékozott 20 ezer tégla és 5 ezer cserépzsindely eladatott, a tégla 13 frt ezre, a zsindely 17 frtért pengőben. Ugyanez év szept. 10-én a közgyűlés elhatározza, hogy Sopronból egy .graduált fiatal lelkész* ur hivassák meglelkés:\'.-tanitónak. Fizetése 300 pengő forint, 6 ől fa és szabad lakás leend.
1861. jul. 14-iki gyűlésen jelentetik, hogy Pálfy József soproni igazgató Péterfy Sándort ajánlja a gyülekezetnek tanítóul. Ugyanez év szept. 8-án fenti tanító urnák 24 frt szavaztatik meg uti költségre. Hogy a meghívott tanító mikor jött meg, arról a jegyzőkönyvben emiités téve nincs, de az 1862. febr. 2-ikán tartott gyűlési jegyzökönyvet már Péterfy vezette.
1862. aug. 14-iki gyűlésen Péterfy jelenti, hogy ö tanítónak Győrbe hivatván, jövő szept. 6-án ott hivatalát kénytelen elfoglalni. A gyülekezet neheztelését fejezte ki a tanítónak e rögtöni távozta miatt s egyszersmind uj tanítóról gondoskodott. Az ugyanez évi szeptember 19 iki közgyűlésen ki lett hirdetve, hogy a gyülekezet tanitói Mványai Kapy Rezső mezókomáromi tanitó fogadta el.
1863. május 4-iki közgyüléséü Koch Mihály indítványozza, hogy miután a gyülekezet Gábor-utczaí főn-dúsa csak 40 frt bért hoz, 1500 frt tőkéért pedig eladható, a gyülekezet ezt bocsássa áruba; a többség, noha nem tagadta a gyülekezet elé
tárt pénzügyi előnyöket, melyek az! Az 1870. évi decz. 18-iki gyülé-eladasbó! származnának, a gyűlésen j sen választatott meg segédlelkészül elvetette az indítványt, ragaszkodván! Szilvágyi Gyula seg&líújiész ur, mi
meglevő fundushoz,
1863. jud. 14-én tartott közgyűlésen Weber Sama szepetneki lelkész lép fel Koch Mihályéhoz hasonló inditványnyal, de az előbbinél nem nagyobb szerencsével. A másnap tartott gyűlésen Varga János kijelenti, hogy ha" a gyülekezet csakugyan el akarja adui fundusáti ő azért 2 ezer forintot ajánl s a gyülekezetnek egy évi gondolkozási időt ááV;_
1864. febr. 9-iki gyűlésen e szer-
után az ő működése s hivaUlosko-dása alatt a gyülekezetben történtek úgyis ismeretesek a gyülekezet legtöbb tagja előtt; itt végzem a gyülekezet múltjára vonatkozó adatok felsorolását.
Mégis megjegyzendő, hogy nevezett Szilvágyi lelkész ur 1881-ig működött a gyülekezet körében, ez év elején azonban Légrádra választatván meg lelkésznek, a lelkészi hivatal üresedésbe jött. Ugyanezen év
zódés a gyülekezet fundusára nézve; július 2-án foglalta el a most első
a gj ülekezet i és Varga János között Csakugyan megköttetett.
Az 1S68. uov. 1-jéni közgyűlésen,
ízben a gyülekezet által választott helyettes lelkész Hüttcr Lajos állomását. Egyidejűleg gyülekezeti fel
mely ideig közgyűlés nem tartatott, j Ügyelővé Lengyel Lajos ügyvéd, . ké-Koch Mihály gyülekezeti gondnok söbb városi főjegyző választatott meg.
Örömmel jelenti, hogy Velekay Theofil leköszönt tanitó helyett Kohut Mi\' hály személyében felszentelt lelkész: kapott a gyülekezet.
1869. jun. 5-én tartott közgyülé-
Megemlttem még, hogy a gyüle kezet lélekszámára nézve az iratok közt következő adatokra lehetett találni :
1845-ben volt a gyülekezet lé-
ser. s. lelkész ur bemutatja a gyű- lekszáma 60, 1870-ben 14Q, 1880-lekezetnek a soproni nőegylet által ban 282, 1890-ben 340. ajándékozott úrvacsora, készletet. A gyülekezet súlyos adósságokba
1870. május 26-án Pranger I. volt merülve, első teendő volt a gyü-gondnok jelenti, hogy Kohut Mihály lekezel háztartásának rendezése s az segédlelkész Antonováczra rendes egyensúly helyreállítása. Ez több évi lelkészül megválasztatván, a gyüle- buzgó munka s lelkiismeretes Aakaré-kezettöl elbúcsúzik. A közgyűlés in- koskodás után sikerült is. tézkedik uj segéd-lelkész végett. Ezután az volt a gyülekezet fö-
1870. jul. 24 iki gyűlésen Pran- törekvése, hogy régi elavult kicsi ger I. gondnok ur jelenti, hogy Kim- imaháza helyett oly templomra te-bauer Gusztáv lelkész ur fogadta el hessen szert, mely külsőleg ís meg-a gyülekezet hiványát s a már jelen felelne czéljának. nagyságra nézve levő lelkész urat be is mutatja, pedig akkora volna, hogy a gyüle-Ugyanez év okt. 16-iki közgyűlése kezetnek ne csak kis töredékét fo-a c-ak imént nyert segéd-lelkész el-,gadná be, hanem a hívek ahban halálozása felett jelenti ki mély láj-; mindnyájan helyet találnának, idalmátshogy az elhalt iránti tiszte-! Mintegy nyolez évi^ikertelen pró-I letét némileg is kifejezhesse, elhatá-j bálgatások s a legkülönfélébb tervek ;rozza a közgyűlés, hogy a felmerült. után végre 1890. évi január 5-én ? temetési költséget nagy részben ó a gyülekezet megvette Sommer Sán-i fogja viselni, noha erre -Sppen nem - dor kereskedő Csengery-utczaí kitűnő ; volna kötelezhető. ífgkvésü belső fundusát kétezemyolcz-
száz forintért. Sok gondolkozás s tervezgetés után ez évi jun. 26-án tartott közgyűlésén a gyülekezet elhatározta, hogy elfogadja Koch János kaposvári építész tervezetét egy tornyos templom s egy paplakra vonatkozólag. Legolcsóbb vállalkozó Morandini Román volt, 14.950 forintért vállalván el a templom s lelkészlak együttes felépítését- Azért ó is bizatott meg annak kivitelével.
Az építkezés július elejéc indult meg s november 1-ére. tartozott az épitész a templomot és lelkészlakot átadni. Méretek: Templom szélesség 1380 méter, hosszúság 22-40 méter, magasság 14 80 méter. Lelkész-íakuál szélesség 10, hosszúság 15 méter, magassága 3*50 méter.
Az építkezés tehát történt 1890. I. Ferencz József király dicső uralkodása 42-dik évében. Püspöke a dunántúli kerületnek ez időszerint Karsay Sándor győri lelkész, felsőházi tag, esperes Jíémeth Pál vései lelkész. A város polgármestere Ba-bochay György, főjegyző Lengyel Lajos, tanácsosok Csemits Károly, Matkovich Sándor, Varga János, Halis István. " -
A gyülekezetben lelkész: Hütter Lajos, .felügyelő Lengyer-iiajos városi főjegyző, gondríok s pénlárnok Thomka Endre földbirtokos, ügyész Gyórffy János ügyvéd, P/esbyterium: Hencz Antal, Zathüreczky Zsigmond, Schmidt Emil, Remete Sándor, Remete Géza, Saller Lajos, Huckstádt Gocsárd, Hidegh Lajos, Skalics János, Litfass András, Feuchtenber-ger János, Hlatkó János, Pranger Károly, Granner Ármin, Schmidt Károly.
Az alapkő ünnepélyesen letétetett 1890. évi aug. 7-én d. e. 9 órakor.
Isten áldása legyen az uj épületeken ! Isten áldása legyen az egész gyülekezeten !
Tudnivalók.
— A nagyméltóságú poagy. kir. ,
kereskedelemügyi minisztérium folyó é. 37 502/IV. sz. a. magas rendelvényével tudatja, hogy a New-Yorkban székelő cs. és kir. fókonzul az amerikai kereskedelmi czégek hitelképességére és megbízhatóságára vonatkozólag hozzá intézett tudakozódásokra, saját ismerettsége és tapaszta latai alapján csak a legritkább esetekben lévén képes megbízható felvilágosítást adni, kénytelen az ottani nagy tudakozó irodák egyikének közreműködését igénybe venni.
Ennélfogva a new-yorki főkonzulátus úgymint eddig, díjtalanul, csupán a levélposta költség megtérítése ellenében járhat közbeu, ba
a) az illető czég vagyonának és a hitelképességére vőna\'kozó adatoknak tu-daíása elégséges,
b) az illető czégnek vagy egyénnek New Yorkban vagy az északamerikai egyesült államokban üzleti telepe van és nem csupán időlegesen foglalkozik mellék-keresetkép ügynökséggel vagy üzletközvetítéssel akkép, hogy különben másoktói függő szolgálati viszonyban vau.
Ellenben a nevezett főkouztil saját költségeinek minden egyes tudakozódás után egy o. é. forintban megállapított összegben való megtérítését kívánja, mely összegben a levélposta szállítási dij be van tudva, még pedig a következő esetekben:
a) ha kimerítő tádósitás kívántatik ;
b) ba az üzleti czégek feloszlatására, leszámolására, csődjére, egyesülésére, kibővítésére s egyéb változásaira, részvények és kötvények kibocsátására stb. vonatkozó tudósítások kívántatnak,
c) ha oly egyénekre vonatkozólag kiváltatik tudósítás, akiknek New Yorkban vagy az északamerikai egyesült államokban üzleti telepük nincs és csupán időlegesen foglalkoznak mellékkeresetkép ügy-tőséggel vagy üzletközvetítéssel akkép, hogy különben másoktói függő szolgálati viszonyban vannak;
d) minden hajózási és bankügyben. Ezen tudakozódásokn ál a következő
adatok pontos közlése szük séges:
1) Az egyén vagy czégnek neve,
2) a helység, állam és házszám,
3) az\' üzletnem (termelő, kivivő, be . vivő kereskedő),
4) az üzletág (fa-, szövészeti, apró áru y
Tárcsa.
A család.*j
Beszéljetek csak rideg emberek, Hogy a családi élet uyüg, teher; Okoskodáttok gyenge é* beteg. Mely n\'^m zavar vizet, port nem kever.
Ha láttatok mar puszta, elvirágzott, Gyümölcrtelen fit fonnyadt ágival : Megértitek, minő keserves átok. Mikor x sziv igj elszárad, kihal.
Kedélyetek bosias, mogorva, tétlen, Unalmat ám a nyugalom, a csend;
Mint a........: ligetbe téies,
Nincs Baj, öröm, nincs Ölet semmi beot.
Nem értitek ki élet titkait, Bus lelketek a tettre nem hevül; Nineaen; a mi -emelni megtanít, Vivődni, élni ctaggedetleoül.
Az egy öröm talán halálotok: Óizinte köny nem hull tiértetefc.\', Nem todja a vilsg, *f>^ magatok: Mért voltatok itt, miért éltet-k.
Ciak néxd, mínS má< a családapák Tekintetén a büszke öntndat; Talán ha rajtok roaizabb a kabát, De leikükön örök tavasa mulat.
Melynek eogari biztatón ragyognak, Ott a remény, a .tit az égbe ér: Kinc* pnsxtcláta, hervadása annak Suba., ki fiaiban ojra él.
innak ax élet nem nyög, nem teher,
^«te «ect czél, kötelem lebeg,
Mit a teremtő lelkébe lehelt:
««n bánja meg, hogy élt, hogy laüleiett
*) Mutatvány szerzőnek sajtó alatt lev5 Öltem injiaaertltfj, SZKRK.
Oh, izent családi kör . . . te földi éden ! Beled lejárnak égi angyaliak. Akármi bhj, ciapáa, bnbánat érjen, A cauggrdSt te megrigaiztatod.
Eennect fakad az éltető\' remény, Minden nemes, magasztos érzület: A szeretet, a tetterő, erény, Te lehozod a fcldre az eget.
Megérteted a lét "nagy elveit, Sorsunk legyen kegyetien, avagy enyhe, Ba a családi béke áld, hevít: Bizton tekint szemünk a végtelenbe. J KELE GYÖRGY.
A szép feleség.
— Beszély az élei után. — Irta: VACHOTT SÁNDORNÉ. (folytatás.)
Történetünk\', — melynek fejlődését az eddig elsoroltak előzték meg — csak most, csak itt kezdődik igazán még, — Kálmán és Aurora sorsa e helyeu vett uj irányt egyetlen példa s egy véletlen találkozás által.
j Bár Gárday és neje teljes visszavonulásra szánták magokat falusi magányukban, mindazáltal Aurora nem mulaszthatá el Kedhelyiéket meglátogatni. Hisz Anna tanuló társnője s gyermekkori barátnéja ! volt s élte legtisztább örömei, szive első 1 ábrándjai, mind, mind össze voltak fűzve a kedves, felejthetlen gyermek emlékével.
Anna pár évvel fiatalabb vala Auroránál s igy az ö ragaszkodása kissé Da-gyobb s oly szép barátnőjéhez, — mint gyermekeknél nem ritkán szokott, — bámulattal vala határos.
Együtt tanultak, együtt játszottak s beszélgettek szünóráik alatt s Aurora szépsége oly különös bűbáj alatt tattá a kis Annát, hogy ez még gondolatait k kitalálni igyekvők, segélyére volt öltözködésénél, szóval házias hajlamainál fogva, melyeket a-: anyai befolyás még jobban kifejlesztett.-tökéletesen kiszolgálta -amazt, ki viszont, bölcsejétől fogva megszokva a kényeztetést s némi Önzést, mi többnyire a kényeztetés eredménye, mindent elfogadott, a nélkül, hogy csak eszébe is jutott volna barátnője szívességeit viszonozni Szóval a két gyermek lányka közül az egyik folytonosan csak adott, a másik elfogadott; mindenik az első nevelés befolyásához képest, bár mindketten teljes szivböl függtek egymáson.
Kedbelyi Vincze és Somlay Gyula szülői egymásnak szánták gyermekeikét, nem csak ifjúkori barátságuk emlékére, hanem előnyös családi tekintetekből is, de csak azon esetre, ha a gyermekek ré széről összhang/ássál találkozik a szülői óhajtás. A sors kedvezett, Gyula és Anna már a gyermekkorukban is alig lehettek eKegymás nélkül, — az eleven, bátor fiu sebol nem érzé magát jobban, mint a szelíd kis leány társaságában.
Midőn Anna betölté tizenkettedik évét, Kedhelyiné czélszerünek látta, öt csak pár évre kiadnia háztól, hogy képességet szerezzen idegenek közt is feltalálni magát s szokjék minél több életügyességhez. A tiszteletre méltó zárda-fejedelemnövel régebbi barátságban, sőt rokonságban állva, kolostorba adta Őt az anya, hova épen azon idő-
tájban adták Aurórát is. Hogy azonban Gyula á száműzetés ezen két éve alatt is láthassa néhányszor kis menyasz-szonyát, a szülök czélszerünek látták a fejedelemnő engedelmét kieszközölni erre nézve, mi annál könnyebben sikerülhete, mivel Gyulát a tisztes zárdai urnő jól ismerte barátnője által s igy tudta, hogy az ifja nem érdemetlen kegyeire.
Anna megos?.tá minden örömét s közölte minden kis titkát barátnőjével s igy, ha Gyula néha-néha meglátogatta Öt, Aurora is többnyire velők vala, minthogy a bájló gyermek a fejedelemnőaek is kedveocze volt
A két leányka tehát egyformán társalgott a feltűnően érdekes, müveit s nagy tehetségekkel megáldott ifjúval, kire Aurora szépsége, bármint vonzódék is Annához, nem maradhatott hatás nélkül.
Mi Aurorát illeti, rá soha még oly sajátos varázst nem gyakorolt senki, mint ez ifjú, minden szava visszhangot ébresztett fogékony, fiatal szivében s az elkényeztetett gyermek előtt mint magas eszménykép lebegett az ifjú emléke.
Az, mi két, egy tárgyért hevülő női szivet elszokott egymástól idegeníteni, itt a rokonérzelem Gyula iránt, a két kis leányét csak közelebb vezette Szünóráik alatt, egyenlő érdekkel csai felőle beszélgettek. Anna többet mondhatott, mert ! régebben .ismerte,— s el is mesélte korának elevenségével, mi szép bokrétával lepte" Őt meg egykor még egészen kis leány korában, közös fiatal barátjuk születése napján, — lefesté, mi magas, görcsös, ágbogas fa lombjai közöl szedett
egyszer számára a legeslegtetőre rakott fészekből madárfiakat s mi szépen felnevelték azután egytől-egyig a kicsikéket, —- elmondta, mi bátor s ügyes vadász a jó lovas volt s mindamellett mennyire szeretett olvasni és tanulni; — szóval egész meséket szőtt fiatal képzelődése a mult legegyszerűbb eseményeiből, mihelyt azok Gyulával összefüggésben állottak s Aurora oly részvevő érdekkel hallgatta minden szavát, hogy iiem csak megosztá, de szinta átélte kis\'barátnője emlékeit.
Két évi együttlét után válniok kellé, mi annál fájdalmasabban esett mind a két részről, mert ez érdékes iskolai barátságot még csak levelezés által sem igen foiytatbatták, miután szülőik nem4Söfsr-ték egymást a más-más megyei s egészen különböző elvű emberek voltak.
Egymás sorsáról megválásuk óta alig tudtak tehát valamit s Aurora férjhez is meat, mint tanúi valónk, sőt három-négy éves asszony s anya is volt már, a nélkül, hogy felejthetlen Annáját viszont láthatta volna.
Most azonban, midőn kifáradt már a világ szórakozásai közt s megérté valahán, a kötelesség intő, komoly szózatát $ férj:\'; és gyermekével hosszabb időre vonult fc> Inai magányába, lelke élénk óhajtását k<?u-ves Annája után nem küzdhette le :¦: s első teendője vala visszavonulása utat-: férjével együtt meglátogatni KedhelyJéke^.
Bármi különösnek lássék is, .fesí^¦¦• Gárday szomszédait sem ismerte, \'..cv;. azáltal hősünk, ki e helyre csak :i^:*ívaV s igen ritkán járt soha nem volt ís.c?e ik-koríg KedhelyiSktíól. Gyula barátja. Hsas-
HÜSZONKTLENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AÜOUSZTÜS 50-án.
5) azon áru csoport megjelölése, ( melyre nézve üzleti összeköttetés ajinlta. tik vagy kilátásba van helyezve ;
6) mindezen megkeresések az illetékes kereskedelmi és iparkamarák, vagy a bu dapesti kereskedelmi múzeum utján inté zendők a nevezett főkonzulhoz.
A new-yorki főkonzul kénytelen visz-szautasitani:
a) mindennemű felelősséget az általa adott vagy közvetített tudósításokért
b) minden szavatosság elvállalását a beálló időveszteségért, ba a tudakozódások hozzá közvetlenül és nem a kereskedelmi és iparkamarák, vagy a budapesti kereskedelmi múzeum, vagy az ipar- vagy kiviteli egyesületek utján érkeznek,
c) a tudakozó irodának az ez által fel nem található személyre vagy czégre nézve ismételt megkérdezését;
d) állítólagos becstelen, büntetendő cselekményekre nézve felvilágosítások adását, kivéve baazok tanúvallomások utján vagy polgári vagy fenyitő bírósági per utján a költségek megtérítése ellenében kívántatnak.
Sopron, 1890. évi július bő 29-én. A kerületi keresk. és iparkamara.
— A nagym. m. kir. kereskedelemügyi miniszter urnák közbenjárása folytán a m. kir. pénzügyminiszter ur ő nagyméltósága utasította a kir. pénzügyigazgatóságokat, hogy intézkedjenek, miszerint azoknak az adóköteles feleknek, kik az italmérési adót az 1888. évi XXXV. L-cz. 32. §-a és a végrehajtási utasítás 119. §-a batározmányai alapján adótételek^azerint havi leszámolás utján fizetik, a beraktározott, illetve bepioczézett ujbor mennyiségéből, a forrás és borsepröképzódés által
31-ig valamely hatóságnál vagy hivatalnál bejelentettek és melyekben a bejelentések tárgyalás alá vételét az érdekeltek legkésőbb az 1890. évi szeptember 30-ig a pénzügyminiszternél kérelmezik. Ugyancsak az 1890. év szeptember 30-ig a pénzügyminiszternél bejelentendők és tárgyalás alá veendők a községeknek az 1888. évi 36. tcz. hatályába lépte előtt szerzett italmérési jogukra vonatkozó és az idézett törvény alapján érvényesíttetni elmulass totl kártalanítási igényeik is. Felhivatnak ennélfogva az érdekelt jogosultak, hogy az elkésetten, de legalább 1889. decz. 31-ik napja előtt már beadott igénybejelentésük tárgyalás alá vételét legkésőbb 1890. évi szeptember 30. napjáig kérelmezzék, illetve a községek kártalanitási igényüket ugyané határidón beiül beadják, annyival inkább, mert az ezen határidőn tul érkező bejelentések figyelembe semmi szin alatt sem fognak vétetni. Különösen figyelmeztetnek az érdekeltek arra is, hogy a kártalanitási igények oly magán regáletulajdonos részérói való bejelentése, ki ebbeli igényét előzetesen és legalább 1SS9. decz. végéig valamely hatóságnál vagy hivatalnál Írásban be nem jelentette, teljesen czéltalan. mert az ilyen magán regaletulajdonosok részérói érkező bejelentés az 1890. évi 38- tcz. értelmében feltétlenül vissza fog utasíttatni.
— Az otfentartási előirányzatokra vonatkozólag Zalamegye alispánja következő hirdetményt tette közzé: Ezennel kőzhirré tétetik, hogy a közutak- és vámokról szóló 1890. évi I-ső t.-cz. értelmében az 1891. és 1892-ik évekre vonat, kozó törvényhatósági utfentartási elő
Zalavárme- rület központjának terhére rovandó mindenek előtt azon összeg, a melybe a többi községnek a targoncza- vagy puttonyfecskendő és a lajt beszerzése került; a többlet pedig az öaszeaiközségekre a házak számának arányában rovandó ki.
16. §. Ha a kerületben egyik vagy másik község a 1,3. pontban megjelölt tíz-oltó eszközökön felül szerez be tűzoltó ,„ eszközöket, ez a kerületet közösen csak hk*L^iL2L?%KÍ?. «*tar terheli, ha a többi kőzaég képviselő
hó 16 án Csertán Károly Bk, gye alispánja.
Zalavármegye szabályrendelete tüzrendéezetríl.*)
I. FEJEZET. Hegelózó tűzrendészet
tüzelőfa kf letnek a községben való ősz-szehalmozása meggátolandó.
17. §. A mennyiben a községek a Sft *5ffS.tr.52 : .üzoltószlreketegy év al.tt.be nem szer-
zík. ezek a hatóság által költségőkre fognak beszereztetni.
(Folyt, köv.)
a i ret
ként eloltandó s a parázs alkalmas edény nyel betakarítandó.
3. g. Oly kovácsmühelyekben, melyeknek kéményein a sziporkák kirepdesnek, szikrafogó alkalmazása nélkül a mesterség gyakorlása tiltatik.
4. §. Pálinkafőzés és zsirolvasztás oly . t„„-- t-«ltórend alaDitóiá-épületekben és beteken, melyek az ily
foglalkozásokkal ,áró veszély ellennem e ^n, szerdán volt, mely napon a nagy-butosak tiltatik kanizsai rendház tagjai nagyszámú közön-
=. §.A községhez 200 méternél köz. -, jeieMtébea , ^ JgM te 101n. ebb sertést porko^i, továbbá kendert és iateniti!iteletet tartottak,
lent tüz által szántan, trttatik. , Vlurfnup^g. 31^n Veoi ganctae" le<z
6 g. Szalmás gabonát kendert lent a asfeUÖ ^ templombín. E
bármely gyúlékony tárgyat tornáczo és ^ , ^ , ,M\'(l kez.
konyhaajtóhoz közel, valamint ! ffése alkalmából díszebédet adnak,
vagy tűzhelyek szomszédságéban és padlá-. _ p6lh|T48, A nik nem7etközi
^ Tffózgepekkei való cséplés meg- "-ithologiai cougressus jövő évben Bu-
Mentendő ki a szükséees elővievázati nak mi8y"orszaBi bizottsága elhatározta, Intezetek"\' megSa. fo.y^tl >">gy ez alka.omma. éló madárkiállítást is
cséplést betiltani köteles; különösen pedig a községben, vagy azzal közvetlen összefüggésben levő szérűs kertekben a gőzgép-... irányzatok a tek. közigazgatási bizottság pei Ta)o cséplés helve és a cséplésre szánt tényleg előidézett apadás, mely azonban a jaltai elfogadtatván, azok a hivatkozott | kazalok a többi kazaloktól és gazdasági bor és busfogyasztási adó iránti törvények | törvény 22-ik g-a érteimében f. evi • és szabályok hivatalos összeállítása 45. augusztus 24-étÖl f. éri szeptember ho
ügvelni és ha azok"hiánvát tapasztalná atrendez; óhajtása lévén a külföldi terroé-c.jn\\A*t hPiiit«ni vxtrtc*, • irfiifinn^r, nwiiár swttndósoknak Magyarország ormszát élő
példányokban is bemutatni. E c/.eli azon ban csak ugy érhetjük el sikeresen, ha bnzánk Összes madárkedvelői is hozzája
g-ban meghatározott mérvet, vagyis a fehér bornál őssszesen 10%. a vörösnél pedig 6% semmi esetre meg nem haladhat, a havi leszámolás alkalmával adómentes leszámításba bozassék. Azonbau ezen
7-ig bezárólag tartó 15 napi közszemlére
épületektől legalább 60 méter távolságban legyenek.
Fecskendő, víz és más szükséges ol
vármegyei n-odaljegyzőiirodábankítévetóeszkö;,ök a ^é ,és he]TéQ kézué\\UT vannak. Miről a közönség azzal értesitte- tandók.
tik, hogy az ezen munkálat elleni felszóla-
A gőzgép kürtőjének sodrony szikra-
l^ok^folyÓ^vi szeptember 7-ik napjak | fogója a gép működése alatt mindig lezárandó.
módozatnak egy termésnél egyszer s délutáni 5 óráig alulírott alispánnál be-mindenkorra csupán egy évben van helye,! nyújtandók. Az előirányzat az 1891- évet ( s már lefejtett boroknál alkalmazásba!illetőleg 282.643 frt 05 kr., az 1892-ik j egyáltalán" nem jöhet. Sopron, 1890. aug. évet illetőleg pedig 281.584 frt 21 kr. ki-havában. A kerületi keresk. és iparkamara, i adással záródik. Az átadó, a százalék sze-— Erdészek figyelmébe. Az őszi! rint adózókra nézve — egyenes állami redészeti állam vizsgálat ez évi október i adójuk (általános jövedelmi pótadó nél-20-án és az erre következő napokon Bu- j küi) 10%-a, az igás mínimálistákra nózve dapesten, az országos erdészeti egyesület | s ide azok tartoznak, kik legalább 2 igaszékházában d. e. 9 órakor kezdődik. A > vonó állattal bírnak, de egyenes államadóvizsgára jelentkezők a vizsga letehetésére juk 30 frtotnem tesz ki, 3 frt; akézi mini-nyert engedélyt a vizsga kezdete előtt a bi- \\ málistákra nézve pedig — kik közé azok zottság elnökének bemutatni tartoznak. Az\' tartoznak, kik igavonó állattal nem birnak erdőőri szakvizsgák pedig október 20-án ! és egyenes államadójék 15 frtot meg nem és az erre következő napokon Budapes- halad — 1 frt 50 kr. Minden egyenes altén, Pozsonyban, Beszterczebányán, Mis- lami adót nem fizető, 18-ik életévet betol kolczon, Kassán, Mármaros-Szigeten, Deb-} tött, de 60 évet még el nem ért férfi köte-reczenben,KolozsvártBrassóban,Nagysze- j les útadó tartozás fejében három kézi nap-benben, Temesvárit, Zomborban, Pécsett számot természetben leszolgálni s igy a
tátik.
Nagy szélben gőzgéppel csépelni til-
8. §. Szérű kön.—padláson, pajtában, félszerben, istállóban és gyúlékony anyagot tartalmazó más belyeken, továbbá gabona vagy takarmány hordás alkalmával a szekéreD, úgy, a cséplésnél és tengeri hántásnál dohányozni tilos.
9. §. Gyertyának zárt lámpa nélkül, valamint tűznek padlásra, pajtába s szabadba való vitele, továbbá az istállóban gyertyának vagy mécsnek zárt lámpa nélkül való égetése és használása tiltatik.
10. § A gyufát mindenki oly helyen köteles őrizni, hogy ahhoz gyermekek ne férjenek
Oly egyének, kik szalmával vagy más gyúlékony anyaggal bánnak, gyufát csak
és Szombathelyen a vármegyeházakban d.; kivetett 22.713 kézi napszám ezek által szilárdanyagból való gyufatartóban bord
. 9 órakor tartatnak meg. i lesz leszolgálandó. Az uj beosztás szerint
— A regálekártalanltás. A pénz- ¦ az utbiztosok létszáma 13 ban, az utkapa-ügyminiszter a következő hirdetményt róké 120-ban állapíttatik meg. A szám
hatnak magukkal.
Szérűn, padláson, félszerben és gyúlékony anyagokat tartalmazó más helye-
tette közzé: az elkésve, illetőleg szabály- vevői teendők ellátására évenként egy 800 ¦ ken gyUfát használni tilo
talanul bejelentett italmérési jogok kárta- frt fizetés és 200 frt lakbérrel dijazandó1
lanitásárÓÍ szóló törvény szerint azok a közúti számvevői állás rendszeresittetik.
kártalanitási igények, amelyek azért nem Végre az államépitészeti hivatalhoz egy larra
voltak\'érvényesitbetők, mert az 1889. évi imok és egy hivatalszolga osztatnak be. i kaasék.
11. §. Azon községek elöljárói, a mely ben szénégetők laknak, kötelesek ügyelni bogy égő szén föl-, vagy le ne ra-
április 30-ig a kir. adófelügyelőnél be nem Ezen hirdetmény a járási föszolgabirák,
12. § Oly községekben, a hol a ház-
jelentettek, tárgyalás alá veendő, de csakis Z. Egerszeg- és Nagy Kanizsa városok j telkek túlnyomó részébea kút nincsen s a
oly esetekben, melyekben a kártalanítási polgármesterei utján a törvényhatóság te-j ü0i az q^Iq,, szűkséges vízmennyiség
igények nem ugyan a kir. adófelügyelőnél, rűletén szokott módon kinirdettetni ren terméizetes tartálvokban nem található
de mégis Írásban az 1889. évi deczember deltetii. Z.-Egerszeg, 1390. évi augusztus minden 150 lakosra egy közkút, — vagy
—----"\' ¦ ¦ - ¦¦ ----= — - ¦ ¦- - - 1 a hol a kut elkészítése túlságos nagy költ-
sági Bzándokáról hallott ugyan.de mert\' „óh, Aurorám, ki ugy szeret.mint én, az nem kívánta tőle, ő is fölmenté magát hogy ne volna az boldog!" az ismerkedéstől- Annál őszintébben fáj-\' .Jer, Üljünk ie kissé-" Monda az
járna, vagy ha vízhiány miatt az lehetetlen lenne, vízgyűjtő medenczék készítendők, mely utóbbiak azonban minden
lalta most, mit eddig elmulasztott A tisz-\' előbbi, oly hangon, mintha egyszerre csak éhea. F? 2^ kuisztitandók. teletreméltó pár megismerése felkölté nagy fáradságot érzene. ,E hely itt. e fák 7\'°?eű J™2 kerül,et k°;ele8
lelke jobb érzéseit s a világi különcz csak árnyékában, oly kínálkozó s én elfárad-1 i ux °?V? l\'él? & koveíkfzo most kezdé igazán érteni, mi az a család- tam kissé," ! 2fí™\'Szereket beszerezni s azokat a ke-
élet, csak most vált volna igazán becsessé! Anna szó nélkül követte barátnője! T, központján biztos, e czélra készölt
nejé ragaszkodása, ha osztatlanul bírhatta\' példáját s midőn mindenik saját érzéseivolna Aurora szivét, j vei elfoglalva, egymás mellett ült, a rit-A két fiatal hölgy első találkozását kult \'lombokon át bevilágitottt rájuk a nem kisértjük festeni. Ügy örvendtek egy-\' holdvilág s ámulva látta, mi halovány az másnak, annyi beszélni s közölni valójok! egyik, míg a másiknak fiatal arczát a bol volt, hogy szinte megújulni látszék ama; dogság oly szép pirosra fösté.
szép idő, melyben egymásnak mindene volt még ^ két gyermekszív.
De a dolgoknak Somlay Gyula egyszerre más s egészen uj színt adott. Hiszen a harmóniát egyetlen hang meg zavarhatja, egy szó megváltoztathatja életünk irányát, hogy ne adhatna hát a drámának új fordulatot egy uj alak föllépte?
/ VÉÜL
Csöndes Őszi estve volt; a lég oly enyhe, oly szelíd, hogy ha a távoli kékes homály nem lebegne a begyek fölött, messze képzelhetnénk még a hervadás időszakát.
Tiszta fényben ragyogott a teli hold a csillagos égen s a fák mozdulatlan, sötét csoportozatal között Aurora és Anna sétáltak.
„És valóban oly boldognak érzed magadat?\' — Kérdé fölgerjedt, bár igen halk hangon Aurora, folytatva kezdett társalgásukat.
Hosszú szünet állott be A két hölgy annyira átengedé magát gondolatainak, hogy elfeledte, miként álmainknak, ha ébren foglalkoztatnak is, szavakra van szükségük, ha megértetni kívánjuk s pedig Annának legalább, mindenesetre jól esett volna, ha hallgatása értelmes beszéddé válik barátnője előtt Keble oly tiszta, oly nemes volt még, s oly őszintén feltárulhatok, mint a könyv, melynek minden lapjára Bzent sorokat jegyzett a szerelem.
Nem ez vo;i az eset Auroránál. A fiatal asszony, ki egy részről női, más részről barátnői kötelességei ellen vétkezett érzelmeivel, szívesen elrejtette volna keble bensejét önmaga előtt is, meghasonlott szive minden dobbanását elnyomta volna, hogy ne tudja maga se, mi okozza boldogtalanságát
.Síikor várod Gyulát?" kérdé végre fölgerjedve.
(Folyt köv.) *
helyen jó karban tartani
a) Egy szívó fecskendőt, legalább 10 cm. átmérőjű széles henger és 60 méter tömlővel; oly helyeken pedig, a hol szívó fecskendő a helyi viszonyoknál fogva czélsze-rüen használható nem lenne, — egy nagyobb fecskendőt.
b) Egy vízhordó kocsit, 3 becti. hordó és I hecti. káddal.
c) Két tüzlétrát dj Két csákányt
e) Két tfizhorgot
f) Két fejszét.
g) Két vasvillát és két vaslapátot
h) Két lámpát.
14. §. A kerület többi községe — a központi község kivételével — köteleztetik legalább egy targoncza, vagy puttón fecskendőt, eev lajtot és a 13. § c), d), e), f). g) és h) pontjaiban megjelölt tűzoltó eszközöket beszerezni. A létező fecskendők, ha henger-Üregük 10 vagy több centiméter, 1889. évi október hó l ig a magyar országos csavarra idomitandók át
15. §. A kerület által beszerzendő tűzoltó eszközök közös költségeiből a ke-
*) IdónerüQok tartjak & közömig tijéko-zizáxz • megyei hivataloi rendeletet közölni ¦ « attézigok flcTtimiba ajiülaxü.
¦Ntk.
rulnak, kiállításunkat teljessé, nagyszabásúvá tenni segítenek. Kérjük tehát mindazokat, kik bármiféle ritkább, vagy általánosabb fajú madarak birtokában vannak s azokat hajlandók a kiállítás tartamára átengedni, szíveskedjenek erről legkésőbb az év végéig nyilatkozni, pontosan megjelölve, milyen fajú s hány példány madarat bocsáthatnak a kiállítási bizottság ideiglenes rendelkezésére. Azon reményben, hogy felhívásunk a tudomány minden őszinte barátjánál viszhangra talál, s kinek módjában van, kérelmünket nem hagyja figyelmen kivül: bizalommal várjuk a bejelenté seket a kitűzött határidőre, mert eleve tájékozást kell nyernünk a kiállítandó madarak fajáról és számáról. Minden bejelentést kérünk Budapestre, aa állatkert igazgatóságához intézni. Budapesten 1890. augus 15-én. Se rak Károly s. k, az állatkert igazgatója, mint az élő madár-kiálli tási bizottság elnöke.
— öszi fegyvergy»korlatok Nagy Kanizsán. A m. k. 20. honvéd gyalogezred 1. és 2. zászlóaljtól 1890. évi augusztus 22-én bevonult 12 tisztes 760 em ber, augusztus 31-én a körmendi 3 zász lóalj 16 tiszt és 600 ember. A m. k. 3 honvéd lovas dandár 7. és 8. huszár ezrede jön szeptember 4-én és 18-ig marad.
— Névünnep. Saller L> jos polgártársunk vendégszerető házában névelőé: teje. alkalmával számosan megjelentek s bajnalig tartó mulatság fűszerezte annak kedélyes voltát. A tűzoltói zenekar számos darabot játszott el köztisztelelü fő parancsnokuk ablakai alatt, a tűzoltóság pedig testületileg tisztelgett nála.
— Pályázatok. A balatou-füredi .Szeretetház" igazgatói állására, szept. 10 ig. — Zala-szent Balázsrar kath.kántor- fő tani tói, szept. 4 ig.— Sümegben felső leány népiskolához nőtanítói, szept 1 ig. — Tüske-szent Györgyre (Muraköz) II Önálló tanitói, Kővágó-Eőrse segédtanítói állásra B7ept.5-ig pályázat nyittatott
— Két ápolónőt szándékozik az országos vöröskereszt-egylet nagy-kanizsai választmánya Budapestre küldeui az ápolási teendők elsajátítása végett szept 15-én nyitandó cursusra. Akik e megbízatást elfogadni hajlandók, jelentkezzenek mielőbb az itteni elnökségnél. Feltétlenül izükséges ép testa\'kat és olvasni, írni tudás.
— Adakozás. A balaton füredi kórház javára ujabban adakoztak: Grünhuth Náthán 1 frt, Dubraviczky Elekné 5 írt, Dr. Kondor Gusztáv 1 frt, Paksy Ilona 1 frt. Halász Gyula 5 frt.
— A „Magyar zeneiskola- évi értesítője IL évfolyamban megjelent, tartalmazza Bartalus Istvánnak a magyar palotás zene eredetéről irt tanulmányát, adatok a magyar zeneiskola működéséről, Tanerő 12. Tanítvány 162. Beiratás aug. 28 án kezdődik Bpest, 7áczi körút 16 sz. IL emelet 52. ajtó.
— A Ill-ad osztályú kereseti adó tárgyalása e héten véget ért Dr. Tuboly Gyula Ügyvéd ur elnöklete alatt a bizottság teljes tapintatossággal járt el.
— Augusztus hónap az esztendő egyik legnevezetesebb időszaka, mikor a természet már visszaadja a gazda fáradságának gyümölcsét, de egyszersmind már kilép a nyárból. Az olasz azt tartja, hogy .nedves augusztus nem hoz halált1 A németországi parasztok szerint .augusztus a konyhát, szeptember a pisczét tölti meg." Az angol azt mondja .száraz és
meleg augusztus soha sem jó." Régi néphit szerint a mennydörgés augusztusban veszedelmet jelent, ragályos betegségeket, vagy háborúkat. Az augusztus lo-íke körüli csillaghulláshoz ís sok babona fűződött a régibb korban. A nép azt tartja, hogy augusztus 24-én végződik a nyár, s ekkor (Bertalan napja) éjjel kult az első hideg harmat Mikor még az ablaktáblák üveg helyett papirból voltak, Bertalan napján újították meg a papirt, mert azontúl már számítani lehetett, hogy hűvösebb napok következnek. Augusztus elsejét a régi századokban ünnepélyesen megülték. Az uj kenyeret a templomban megszentelték, & élő bárányokat is vittek a templomba. Angol országban pedig a cselédség uj keztyüket kapott, ami sok uri háznál még ma is megvan. Aug. 15-én Nagyboldogasszony napján a templomban a virágokat és gyümölcsöket áldották meg Augusztus 16-ika, Rókus napja is sokfelé ájtatos ünnep, mert szt Róknshoz szokás imádkozni, hogy a betegségeket, a pestist eltávolítsa. A legújabb időkben augusztus az utazások és gyűlések hónapja
— Telephon-Összeköttetés létesítésén buzgólkodik a nagy-kanizsai önk tűzoltó-egylet; uj helyiségét ugyanis\'a városi rendőrségi hivatallal összekapcsolni akarja. Szép és dicséretes szándék 1 Városunk lakossága bizonyára méltó érdeklődéssel fogadja ez örvendetes birt. Uj helyisége a helybeli tűzoltó-egyletnek tudvalevőleg a közkórház előtti katonai ruharaktárnak használt épület lesz, mely már bekerítve van Ittfog épülni azuj tűztorony, melyről, mivel magaslaton van, a város területekönnyen átnézhető, ezenkívül egy 6 lóra való istálló is épltttetik. Üdvözöljük a hasznos törekvést.
— Uj körorvos Zala vármegy ében. Dr. Ney Ignácz megyénk szülöttje, aki előbb Kis-Hartán és Földeákon hosszabb ideig körorvosként működött, utóbb Budapesten mint gyakorló orvos méltó kedveit-ségnek Örvendett, Nagy-Kapornakon aug. 24-én egyhangúlag körorvossá választatott meg. örvendünk, hogy a jeles orvos-tudor megyénkben telepedett le s a kör-orvosi járásnak gratulálunk.
— Fürdókból. /A hozzánk küldött kimutatások szerint Varasd-Toplíczán aug. 19 -ig 2186. — Balaton Füreden aug. 20-ig 2375. — Uj-Tátra-Füreden uug. 19-ig 1780. — Lipiken aug 20-ig 1962 fürdővendég jelent meg.
- Sirokkó. Aug. 25-én szokatlanul rekkenő hőség uralgott, éjjel pedig a forgó szél dühöngött, sok kárt tett, különösen a szent-gyorgyvári szőlőhegyen számos pin-czetetőt jelentékenyen megrongált
— A hOLUOk-szóló-telepröl, melyet előbbi számunkban ismertettünk, Nagy-Kauizsa város hatósága három kis rekesz homokot küldött a magyar óvári gazdasági intézethez megvizsgálandó, váljon phyl-loxeramenlesnek találtatik-e? A hivatalos és szakértői vizsgálat eredményét kíváncsian várjuK. Igenlő esetben városunk köz-gazdászati viszonyaira nézve előnyösen nagyfontosságunak tekinthetjük.
— Tüzesetek. E héten a nagy kanizsai önk. tűzoltó egylet működése több.ízben lett igénybe véve. Nevezetesen atíg. 25 én délután az Atílla-utcza végén levő Kengyel fazekasnak cserépzsindelyly\'el fedett gazdasági épülete mellett keletkezett tüz, csakhamar lángba boritá a szomszédos Cbinorány Boldizsár ur szérüs kertjének minden épületét széna-, szalma- és zsupkazallal együtt. Sikerült a nagy szélvihar és sirokkó dühöngése daczára is a gyorsan megjelent tűzoltóknak Iccalizálni s tovább terjedését megakadályozni. Aug. 27-én este pedig a Teleky utczában Pintér Gyula házának padlása gyuladt ki, melyet hamar észrevettek s elnyomtál.; a tűzoltók azonban a háztetőt leszedték, nehogy a lappangó tüz uj veszélyt okozzon.
— Öngyilkossági kísérlet Baranyai Szidi körmendi születésű cselédleány lopás miatt elövizsgákti fogságban volt a rendőrségnél s mivel gyengélkedő állapotban sinlett, megengedték neki, hogy a börtön priccs helyett ,az őrszoba egyik ágyán nyugodhasson; ezt a humánus eljárást a tettét már is megbánó bűnös arra használta fel, hogy a bírósághoz való át-kisértetésének előestéjéo, f. hó 27—28-ra átmenő éjjel, mikor az Őrjáratok kivonultak, egy felügyeletien pillaoatban kiosont az Őrszobából és a városi bérház hátsó kapujánál levő lépcsőn felszaladva az első emeleti folyosó ablakról leugrott az udvarra. Balkarjakitörött es arczán is erős zuzódásokat szenvedett, nyomban a kórházba kellett szállítani, életbenm&radá-sához van remény. Az ügyben 3zigoru vizsgálatot indítottak.
— Vasúti baleset Alsó-Lendvárú! Írják nekünk: Vasutuuknak aug. 25-én egy áidczata lett. G-al József petesházi lakos napszámos volt a kocsin s az itteni állomásnál két üres kocsi volt a mozdonyhoz kapcsolandó s ő anélkül, hogy valaki megbízta volna, leszállt & a két kocsit Ősz- -szekapcsolni akarta, midőn a mozdony már megmozdult s két kocsi közé kerülvén, ezek egész testiét Összelapították s azonnal meghalt
HÚSZON KILKNCZEDIX ÍVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 30-án
— A szt-Iatván napján rendezett népünnepély — leszámítva a kiadásokat — loo—IOO írt tiszta jövedelmet erednie övezett az iparos ifjak, valamint a Hadas -tyán egylet pénztárai javára. — A rendező bizottságéi nem "mslasztb.itő kötelességének tartja e helyen is nyilvános köszönetét kifejezni mindazoknak, kik az ünnepély rendezésében ténylegesen részt vettek, valamint azoknak, kik a műsort szíves előadásaikkal bőviteui kegyeskedtek, szóval mindazoknak, kik az Ünnepély fé-uves sikerét megjelenésük áitjil vagy bár mikép igyekeztek előmozdítani A műkedvelői aztni előállásban szerep-ó n. t. hölgyek ás urak fogadják a két rendező egylet hálás köszöneteiét. A t. felülfizeök névsorát a legközelebbi Síámban fogjuk közzé tenni.
— Estély. A .nagy-kanizsai első asztaltársaság Pintér Sándor vendéglőjében fényesen megünnepelte Lajos estét. Mat-koyich Lajos köztetszéssel fogadott életi aj-zát olvasta fel Kossuth Lajos uagyhazánk-fiának, Dr. Barta Béla pedig a „Nőkről" irt degozatát olvasta, mindkettő tapsvihart amott. A társas vacsorán 35-en vettek részt, melyet a derék vendéglős ízlésesen állított ki. Leikes felküszöntések nem hiányoztak, tegtartalmasabbnak medják a Foldj Fereuczét. mely zajos tetszést idézett elő. Az asztaltársaság alapszabályai felsőbb jóváhagyást nyertek.
— NyngdljazáH. Nagy-Kanizsán hosz-szabb idő óta működött -Zoók Nándor m. kir. adótári\'ok urat a pénzügymini.-zter saját kérelmére 33 évi beszámított idővel nyáfgdtjjtg&á, holott tulajdonképeni szolsalatideje 47, mely azonban megszakítással tör: én vén, nem vétetett figyelembe. A nyu ga\'oinba vonult érdemes tisztviselőnek kívánjuk, hogy minden testi lelki jóval sokáig élvezze nyugdíját. Tavasszal valószínűleg Bpestre költözködik s ott telepedik le.
— Rénzvéttel oiíastuk a helyi lapokban, bogy Sebestény Lajos ügyvéd urat és családiát fájdalmas csapás érte kedves Mftoczi leányuk elhalálozása által.
f A korán letört virág porai nyugodjanak békéken !
— Hymen. Kiss Lajos *ala egerszegi polg. iskolai tanár aug. 19 én vezette oltárhoz Alsó-Lendván Nagy Mariska kis-1 asszonyt. — litek Román Lendva-uradalmi1 főbérleti főerdész aug. 23-án esküdött: örök hűséget Fater Blanka kisasszonynak,\' Fater József dobronaki körjegyző leánvá-nak. Boldogság kos/orúzza frieyöket!
— Eljegyzés. Kobn Gábor köztiszteletben ál ó polgártársunk kedvesés szellenidus leánya, J e n ny kisasszonnyal, ki jótékonyczélra rendezett estélyeken majdnem minde-iksr a közreműködők sorában volt, f. hó ^4-én jegyet váltott Szabó Lajos kereskedő ur Budapestről.
— Jótékonyság. BackKárolyné úrnő, Budapestről, ki jelenleg Paünban időzik, isme\' jelét adá humánus ic;ézmé-nyeink iránti pártfogó jóakaratának, amennyiben a „Népkonyha" czéljaira 10 forint készpénzt és két öl tűzifát adományozott. Egyúttal belépvén az izr. r.öegy let rendes tagjai sorába, és ezen egylet\' szegényei részére szintén 2 öl tűzifát ajándékozott.
— Ritka házasság. Ráky József helybeli, jómódú polgár f. hó 24 éu örök hűséget esküdött Czeinoer Anna bajadonnak. A vőlegény, ki jelenleg 78 éves. 0 bőnap előtt vesztette el első nejét, kivel 40 éven át élt a leejobb egyetértésben; erre bkony az uj házasságnál időszámítást értve, csak részbeniéhet kilátása, minthogy a menyecske szintén már 53 éves. Násznagyok voltak : Köbler Antal és Csóka János urak.
— Szerencsétlenség. H. Ede urnái aug. 29-én délután a földszinti konyhábau padlóra való fénymáz keveréket főztek, mely erősen forrni kezdett, egy ott álló egyén leakarta rántani, azonban az égő anyag kiföcscsenése kezét égette és eldobta, a közelében álló Kotálik Verona szakácsné ruhája tüzet fogott s így égve ki-
szaladt az udvarra s mire segítség érke zett. lángoszlop volt az egész nő. Négy orvos is ott termett rögtön, az első mentést megtették, de annyira összeégett a szerencsétlen, hogy a kórházba kellett sziiíi-tani. Életéhez kevés a remény. /
— Az idei gubacstermelés árverezése aug. 30-án délelőtt tartatott meg nyilvánosan, a városháza nagytermében, melyen mintegy 60 an vettek részt. Mint legtöbbet ígérő a magyar-utczai Lőwy Samu nyerte el 1002 frton.
— Megyei r. h. Sümegben Antal Lajos csizmadia meglőtte magát, életéhez van -.eméuy, mert a golyó kivétetettinel-léböl — Szt-Gróthon a vendéglő tt^pSiy ttján egy 11 éves fiút agyonütött acjfdobott golyó. — Geiszler Mátyás kinek lábát a vasu\'.i kocsi lemetszette, a kórházban meghalt. — Becsehely és Póla határában a jég nagy pusztítást tett. — Egerszegen egy Don Jüan leharap\'a a lány orrát. — Spa-hía György lOévesfiu Kottorinál a Murába fuiadt. — Az alsó-lendvai könyvnyomda Keszthelyre helyeztetik át. — Lonkay Antal özvegye Tóth Kálmán jeles költőnk nővére Tóth Jolán Balaton-Füreden meghalt. S
— Hazai r. h.\'Wekerle pénzügyminis-ter atyja meghalt,— Kaposvárott szept. 27 én katonai lóvásár tartaíik. — A székes fehérvári püspök installatiója szept. 14-én lesz. — Székesfehérvár szőlőtermelését toukre tette a jégverés. — A devecseri tűzvész miatt másfélszáz család lelt koldussá. — Gömörmegyében Tompa Mihálynak szobor emeltetik. — Uj dragonyos e/red szervezését rendelte el a király.
— Hazánk idei búzatermelése 60 millió hec-toliter. — Bpestnek 463 017 lakosa van.
— A vámilleték szept. hóra 15\'/j°/0. — B. ííauch Lewin volt horvát bán meghalt.
— A magyar fegyvergyár, rés vénytársaság feloszlik. — Ta>zár községben a föld alatt több száz év óta piheuö harangot találtak. — Somogyvármegyében 24 községben pusztít a phylloxera. — A Csanádi püspök in>tallatiója Temesvárott szept. 24-én lesz. — Tokajnak négyötöd-része leégett. — Dr. Jelenffy Zoltán fővárosi gégeorvos meghalt. —" Dr. Koltay Virgil irodalomtörténész k lépett a szent-Benedek-reud kötelékéből — „Katholikus párt* czim alatt uj politikai párt alakul.
— Külföldi r. h. Filadelfiában népszámláláskor egy házban öt nemzedéket találtak, az anya 112 éves. — Királynénk Ö felsége már nagy tengeri uton van — A földgömb leglerniékenyebb vidéke Kárpit és a2 Ural közf van. 70 évig sem kell trágyázni. — Parisban már 3 frankért égetnek hamuvá holt tetemet — Az orosz kormány franczia gyárosoknál fél millió uj szerkezetű fegyvert rendelt meg. — Portugáliában a pbyüoxeralepte szőlőhegyekben dohányt termesztenek, helyes lenuehazánkban is alkalmazni. — Szerbia a magyar ásványvizek árulását eltiltotta. — A dán trónörökös Bpesten időzött — A czár még az öszszel vi-zoalátogatást tesz Berlinben.
a lap kiadóhivatala (Budapest, VT. ker.uj-utcza 14). A legőszintébben ajánljuk e kitűnő lapot olvasóink figyelmébe.
— Bún Samu tankönyve. Előttünk fekszik: „Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve" Középkereskedelmi iskolák és akadémiák részére irta Bún Samu a nagykanizsai középkereskedelmi iskola igazgató tanára, állami hites szakértő a nagykanizsai kir. törvényszéknél. Második bővített kiadás. Latnpel Róbertnál, Budapest, 1890. A diszes kiállítású mű 320 oldalra\'terjed. A szakértelmes szerző nemcsak elméleti, de gyakorlatilag is tárgyalja didacükai elvét, könnyen érthető világossággal s fokozatos tárgyilagossággal ha I ladtatja tanulóit, sőt mondhatnók olvasóit. Változatosság, sok évi tanulmány s bő gyakorlati ismeret s mi legfőbb, hazafias irá-\' nya teszi valóban becsessé e közhasznú müvet
— „Az olvasókör* szépirodalmi re-Kény-folyóiratban megjelent,Szófia gyön-gye* czimü történeti regény 28-dik füzete, j melylyel a 10-ik kötet vjeszi kezdetét! Herczee Battenberg Sándor volt bulgáriai fejedelem életéből merített mű füzeten-kint 25 kr. Magyarította Tölgyessy Mi hály,\'kiadja Kormányos Róza, szerkeszti; a váilalatot Fülöp György, Bpest. üllői ut, 21. sz.
8024, 8144. számi - ..^zése által Lusztig és Beck czég, J. C. áiacbaneí czég, Hoffer Ferencz és Weiser J. G. czég javára. Molnár Ödön kis-komáromi lakos 54 frt 63, 5 frt 20. 24 frt 60,1200 frt tőkék, ezeknek esedékes 6% kamatai és eddig összesen 121 frt. 76 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt biztosítási és kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag le- és felülfoglalt és 1113 frt 57 krra becsült vasáruk, fűszerek, bolti állványok, szobabútorok s egyebekből álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a 7605, €199, S224, 8309. sz. 1890". kiküldést rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis Kis-Komárom-ban alperes bolti helyiségében és lakásán leendő eszközlésére 1890. év szeptember bó 5-ik napjának délelőtt 10 órája batáridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé-; kozók ezenuel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett ineóságok ezen ár-verésen, az 1881. évi LX. t. cz. 107 §-a\' értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t. cz. 108. §ában megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő-
Kelt Nv-Kanizsán lS90-ik évi aug. hó 27 napján. FÁBIÁN
3970 kir. biróságí végrehajtó.
UrnÖ a lóversenyen a vele levő daj-kaleáuyhoz: Nini. ez e-zy tábornoki
— Debogy Nagysága, ez csak ezredes.
— Honnan tudod te azt Julcsa?
— Oulcsa (sértődve): Én nem ismerném a sarzsikat?!
A csapások.
Egy kis városban a harangozó néhány utazónak magrarázza a templom nevezetességeit: „Ezt a harangot csak akkor húzzák meg, hi a püspök ő méltósága jön, vagy ha tüz öt ki, vagy vizáradás van, szóval ba valami csapás látogatja meg a vároat."
Korai érettség.
— Tanár: Mondja csak amice, van-é az embernek szabad akarata?
— Gymnazista: Van, mig meg nem nősül.
A b or.
— Hát nem felséges ital ez? kérdi a vendéglős vendégétől.
— „Meg kell vallani, mondja a vendég, hogy a bennlevő viz felette jó, csak az kár, hogy több bort nem töltött bele a vendéglős ur!c
2617. május 2-ác. 1890
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. törvszék tkkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Dr. Tuboly Gyula ügyvéd mint Novak Józsel ügygondnoka végrehaj tatónak Nóvák Mihály végrehajtást szenvedő fityehazi lakos elleni 158 frt töke. 18S6. évi február hó 1 tői járó 6°/0 kamatai, G.frt per, 7 frt 20 kr végrehajtáskérelmi, 9 frt 50 kr jelenlegi s még lelmerüleDdö költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. törvszék területéhez tartozó, a fityehazi 102. sztkben I. 113. 244/a, 266/b.. 312/a, 374/b. %és 115/a hrsz. alatt Nóvák Mihály
azokat illető 462 frtra becsült % része, — továbbá a szt liszlói 7 sztkben. A. f 9 hrsz. a. felvett ingatlannak ugyanazokat illető 39 frtra becsült 6/13 része, — a 11. hrsz. ingatlannak ugyanazokat illető 285 frtra becsült V12 része,— a 239. hrsz. ingatlannak ugyanazokat illető 50 frtra becsült s/ia része, — a 310. hrsz. ingatlau-nak ugyanazokat illető 9 frtra becsült s/n része és a 334. hrsz. ingatlannak ugyanazokat illető 6 frtra becsült Via része 1890. évi október hó 28. napján d. o 10 órakor, Szt-Liszló és d. u. 3 órakor Börzöncze község házánál Dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatnilog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kiváaók tartoznak a becs-ár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles * vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt — minden egyes részlet után az árverés napjától számitandó 6°/o kamatokkal együtt az árverési feltételek-, ben meghatározott helyér, és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvszék mint telekkönyvi hatóságnál l.L90. évi május bó 10. napján. Gr. HUGONNAY 3965. 1—b kirendelt kir. tvszéki bíró.
1643/890. tkv. június 28-án.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. jbiróság mint tekkvi hatóság részéről közfiirré tétetik, hogy Málics János letenyei lakosnak Baisz Erzse kerettyei hkós elleni 4 frt SO kr. töke. ennek 16SS. évi november 1 -tői járó 6% kamatai. 2 frt. 67 kr per, 4 frt 60 kr végrehajtási, G frt 45 kr. ezúttal megállapított költségek iránti végrehajtási ügyében a n.-kanizsai kir. törvszék (a letenyei
Iségbiró házánál ÍSÍÍÜ. szeptember hő . 10-ik napján d. e. 10 órakor Málics Já-- I nos letenyei lakos ügyvéd vagy helyettese kiküldött kezéhez letennt. | k6zbejöttevfcl megtartandó nyilvános á:ve-
— Divatlapokkai versenyeznek
manapság összes szépirodalmi újságaink ; arczképek: aktuális rajzok és más, nem irodalmi fegyverek segítségével igyekszenek hódítani. A „Magyar Szemle" úgyszólván az egyedüli kivétel, mely minden egyéb eszközt mellőzve, tisztán csak szépirodalmi és kritikai tartalmának súlyával és gazdagságával kivan hatni. Valóban Örvendetes tehát, bogy a magasabb czélokért hevülő .Magyar Szemle" rövid idő alatt oly rendkívül elterjedtaz országban. Az igaz különben, hogy becses, nagy-értékű czikkei mellett ád a „Magyar bzemle" annyi és oly sokféle szórakoztató olvasmányt is, bogy mint érdekfeszítő hetilap szintén kielégítheti a legkényesebb igényeket is. Mutatványszámokat a „Magyar Szemré"-böl bárkinek örömest küld
Szerk. Üzenet.
— B. B. Névnap helyett születésnapra hagytuk a hazanas külteményt. Mesém lékeié- I sért küszonet-
— Ny. Egerszeg. Aaonnal válaszoltunk s mieden ügyben kitelhetóleg eljártnak.
— A. Kimerítő tudósításait köszönettel és, öitímmel vettük.
— B. Mind a bárom levél megörvendez- i tetett. •
Schwarze, weisse und farbige Seiden Da- ] matte von fi 140 bis fl. 7.75 p. Meter (18 ! Qual.) — ventndet roben- nnd itückweiie ! porto- und zollfrei da« Fabrik-Depot G. Hen- j neberg CK. u. K. Ho-Sief.) Zürich. Muster am-, gehend. Briefe kästen in kr. Porto. 3BO-4—10. I
Felelős szerkesztő és kiadó : BATORFI LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
. kir. jbiróság) területén fekvő\'Kerettye köz-tulajdonául felvett 1490 frtra beault in- ij^ sz^vbenA. + 43. hrsz. a. felvett Katlan 1890. év november; ho 21 nap- ^¦ hJecsau IlS,tsáKk6teteles in!!lt.
J!"/S liL$mr ,"r? i" rt6•?L m. továbbá az ugvanazon községi 82. iáaal Dr. tuboly Gjula felperes Ogjvéd: s2tjkíbeD A f 109. hriz. a. (elyett v4it. vagy helyettese kozbejoUevel megtartandó i °* \'es ingaU>nM1 Baisz Erzsét jHeta nyilvános árverésen eladatni fog fe f becsárban a kerettyei kö>
Ktkiáltási ér a fennebb kitett becsár. I........---- -----
Árverezni kivánók tartoznak a becs-ár 10%-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban
Vevő köteles a vételárt három egyenlő : ^3en-eMatIli fog. részletben, még pedig: az elsőt az árverés . K ,t Leteuvén, a kir. jbiróság mint. jogerőre emelkedéseto számítandó 1 hó-:telett5nvvi h,,jsa a, 1S90. éyi juilins nap alatt a masodikat ugyanattól 2 . 29.;t- jaD FIUPICS
hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 gggg kir. jbiró.
hónap alatt, — minden egyes részlet után i
az árverés napjától számitandó 6°/o kama---
tokkal együtt az árverési feltételekben , !c9o/S30 .tkv .Július 4-én meghatározott helyen és módozatok sze-1 . . . ,
rím lefizeini. Árverési hirdetmény.
Kelt X.-Kanizsán, a kir. tvszék, rcint telekkönyvi hatóságnál 1890. évi május bó A letenyei kir. járásbirosag_ mi
o. napján
Gr. HTGONNAY kirendelt kir. tvszéki biró.
tkkvi hatóság közhírré teszi, hogy Savóra Bfcárd alsó-kraljeveczi lakosnak Mikulici; \' Mátyás és Máti István gericsáni lakósok \' | elleni 145\'fnLtőke, 100 frt után 18S6. évi I márczius,ho 25-től, 45 frt töke után 1SS7. | évi január 1-töl járó 8% kamatai, 54 frt. 30 kr. Wr és végrehajtási, S frt. ezuüaii | költségek iránti végrehajtási ügyében a kir. törvszék telekkvi nagy-kanizsai kir. törvszék (letenyei kir.
2G9C. érk. 1890. évi májas 6-án.
Árverési hirdetmény.
HÄUSER EDE
cs. ti Ur. céí¦ tő-
ül R D E T ES E K.
7605. 8199, 8224, 8309 Szám. 1890.
Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. cz. 102. § a értelmé ben ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróság 3497, 5178,
A n.kanizsai _
osztálya részéről közhírré tétetik, hogy ; jbiróság) területén fekvő LeteDye községi a kir.\'államkincstárnak. Ferencz Katalin ; 470. szljkben. A. f 77S. hrsz a. felvett s és társai végrehajtást szenvedő szt.-liszlói 176 frtra becsült váltságköteles ingatlan, lakósok elleni 63 frt 10 kr töke, 1884. decz.\' továbbá az ugyanazon Ijkvben. A. t 777. 9-től járó 6"/. kamatai, 11 frt 25 kr. vég-; hrsz. a. felvett s 138 frtra bec\'tt váltság-rehajtáskérelmi, 7 frt 80 kr. jelenlegi s köteles ingatlan 1690. éli f-\'Ptemoer még felmerülendő költségek iránti végre- , hó 24-Ik napján d. e. lOorakor a letenyei hajtási ügyében a fent nevezett kir törv-; kir. jbiróság telekkönyvtárában Malics Ja-. szék területéhez tartozó, abörzöncei 105.: nos letenyei lakos felperesi ügyvéd vagy ; sztjkben A. f 544. hrsz. a. felvett ingatlan-\' helyettese közbejöttével megtartandó nyit ! nak Ferencz Katalin. Ferencs Gábor, Fe- vános árverésen eladatni fog. \' rencz Verona, Ferencz Mária kiskorú és i Kelt Letenyén, a kir. jb. mint telek-Ferencz Rozália kiskorút illető 2S frtra; könyvi hatóságnál 1890. MiB no I becsült Vj része, — az A. t 546. hrsz. a. | 5. napján. FILIPICS
I felvett váltságkcteles ingatlannak ugyan- 3967. , kir. járasbiro.
ff
H
[aragoEiester
gránit-, senit-, ^9 porphyr- és
márványszobrok €v gyára.
Bécs, IS. Spltalgasse Nr. 19. H.
Téglagyárak, kőbányák, gűzcsiasolo és fürésx-malom tulajdonou. Dutan f«ls<erelt raktára kéiz
S I B-S ZOBBOKNAK
kriptafedSk gránitból, kriptaracsozatok ét airlámpák stb. Kripták teljes elkészítésére való megbízások, szobrok áthelyezése, valamint minden e szobrászatba vágó munkálatok pontosan és olcsóo estkozoltetnek. Kdpes árjegyzék ingyen és bérmontíe. Üz!etalapitási év 1947- 3947.
Vegyes üzlet bérbeadása.
Kemes-Déden, Somogy megy ében elhalálozás következtében egy jól berendezett vegyes kereskedés eló-nyÖ3 feltételek mellett bérbe aaandó.
Minden közelebbi "Wajdits József könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán tudható meg. 3969
Egy jó forgalmú
fűszer-, vas-, rőfös- és deszkakereskedés
a vidéken azonnal szabad kézből
eladó.
Bővebb felvilágosítás lapunk kiadóhivatalában, valamint Oesterreicher B. urnái a városház palotájában nyerhető. S9Ö8
I* a e h n e-i n t é z e t 6
Sopronban. %
Nyilváuossági joggal biró 4 elemi és 6 gym- S nasiáiis oefitály. Reáliskolai növendékek előkészítése. &
UJ NÖVENDÉKEK |
a szünidői hóban is felvétetnek.
Értesif-ővel, prospectussal szívesen szolgál
az intézet igazgató-
HUSZONKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
A L A I KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 30-án.
Arany-érem Pécs 1888. mm- Félszázad óta kitűnőnek el is merve. "W
Dr. SihulszM-féle
Arezkenőcs és mosdóviz.
Ezen készítmények ajánló levereiét. azoknak félszázad óta mindenütt elterjedt világhirők és bámniatos hatásnk képezi. Leg-bámnlatosabb sikerrel használtatnak bibircs, szepló és májfoltok, forróság vBgy Tagy által keletkezett pirosság s a bőr minden tisztátalansága ellen. Egy nagy tégely ára 70 kr., egy kis tégely 35 kr. Egy nagy üveg mosdóviz 1 frt. egy kis üveg 50 kr.
Joliessaníe-Poder
(fehér, rózsa vagy sárgás.)
Kiváló finomsága miatt legjobban ajánlható; az arczbőrnek kellemes szint ad ét láthatatlanul tapad. Egy nagy doboz ára SO kr., egy kis doboz 50 kr.
Kapható: Molnár Lipót gyógyszerésznél, mint készítőnél Kassán. Nagy-Kanizsán Marton és Hnber kereskedésében.
Toronyórákat, vaspálya órákat
legolcsóbb áron. legjobb szerkezettel, jótállás mellett készít M&yer Károly toronyóra gyára alapítási Oi 1844.
Újvidéken.
Képes árjegyzékek, költségvetések ingyen és bérmentve. Iroda és raktár f. évi aug. bó 1 tói Budapesten VI Teréz körút 36. sz. Leveiek oda czím-zendok. 3946.
cxxx;
Nestlé lleorik gyermekíáplisztje
25 éves eredmény.
32 kitüntetés. 12 aiszoklevél. És 14 aranyérem.
KÖNNYEN OLDHATÓ KAK^Ó
Az 1889 Párisi világkiállításon arany érem-3743 mel kitüntetve.
Számos bizonyítvány a legelsA orvosi V tekintélyektől.
Gyári jegy.
Tökéletes tápszer a gyermekek részére.
L1 nem cserélendő a már többször kitűntetett külöDbőzó tejfp jókkal. Tartalma az anyatejhez hasonlít és könnyen emészthető lévőn, ép oly könnyen megoldható, ugyanezért felnőtteknek is, mint kitOnó tápszer
gyoniorbajokiiak
igeu ajánlható.
$Utf~ Sgy aoboz ára 90 ür
Nestlé Henrik sürüsitett teje. ajtfr sgy doboz ixt-t 50 11 r-. "W
Főraktár Ausztria-Magyaroiszág részére Berlyak F, WIEN I. Xaglergasse 1.
Nagy-Kanizsán: Fesselhofer József és Rosenfeld Adolf kereskedőknél és Magyarország összes gyógytáraiban.
3940.
Háriazelll gyomor cseppet.
Iilkizlituib ijíiisnr min írunr N«i
ill.n bili.. Uétricr
te) rckcdés, íKolDoi) Ki-.jtnór huro:. ryomor égi*, s"v,,::;nr r...-4 í.ir» krplö-drí. toUÍK«» «rln?i.IkMOdis, «ntMÍ2. unil-ir é.. h-:i>i::/er ¦tíliH-fl.mífTM\'
.rmxíiki gyo)
cxxxxx:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx^
gjMKWWg: Kitűnő szolgálatot!*lesz az emésztési zavaroknál. ÜMMliSKleÉg
c I « í g-e-.* ELl
IPilflllif aM
rllf8|l^i|||||i? °si I
cr=3
|t«Sl5 SS: S ¦
yzapfüd OQO\'oocrz *pmtpe*p m gr ig;
itttii. fúfAJ.ii rlrontánAtol >T BQrCStti kékre IteJ est, *i licit jt-rororot 1 béltwnkat,
.<*<% ii»J *J taksi.— RfTJ
rltLr: Bráüy Kirolj syooTutrtÍJ. Kr»r««A.r [M«rv» °™ofáil A nlódl Uiriazetti nyomor e«pp*í^-*_ faliképen atir.f«tí.tii»k s himisíULnak, 1 ««rT ¦
melyek üvege. «7 v6rt* • * 5*3513
ellirott mi.;r8»T« csomigolvn,s melyek ind telelt bi-iznilíTi MUUUI « U /el v«n tüntetve, hogy »1 Kremsierbcn, <lui*k II. fc ön yvnyomBiJ abatl oyomlit«...!. A K»mér.,«íkJíi t* uékrekedés
Manazelli •affttySfffiiia:
_ _ . . . ikr>!- kepi-r: !.»njlíil»tn»k.
Labdacsok. a-^-S^SS;
Király. Kremilerl c 109,,« erén uiv *1* irA*ír«, melvek minden eredet: doboxoE li;h»tolc. Egy dobói lr» » Kr.. egy lekeres 6 dobó-jaj 1 frt. A pici WU«BM ¦MkflMéM nün, i tekaci l írt. t> Kr., 1 lekwca 2 frt- :n Kr., 3 tekercs 3 frt. 20 Kr. ert, CJoms*0l«J u poíUbér mentesen küldetik meg.
ti Mfcriuelli gyomor cseppek e» SI«ri»jelM l»M*«iofc ntm titkos sierek.«.KyOKyr*tó, «nyiguk Dik önsictctele. renden hMiniliti titiiltíibín ftWxi torol rju
i MirlutUI groaarcupfshk n Uirlcm
N»?jy-Kanii".: Prágor Bél* ét Beles Jó^ief gyípyaieríar nralcoil. Be.boc\'*.: lliai ; ornil. Eobu Sándor gjÓQrizsréis
ornil. MarciiÜ : K6r5i Victor g7Ógyizeré« nrnil. OIolíU: Bölcs Bíll^yg6gj-»«eréM urnÜ Sient-Gothárd: Tomc*iai Leopold gyógytee-réu oniil.
Hirdetmény,
Az Esterházy berezegi hitbizomány alsó uradalmainak fókeröleti fótisztsége részérói közhírré tétetik, hogy az alsó-Iendva-, nemptby- és csobánczí uradalmakhoz tartozó következő
korcsmaépOletek és tartozékaik
1. Az alsó-lendvai uradalomban: az a.-lendvai nagy vendégfogadó az aisó-lendvai felső korcsma együttesen az előzővel, esetleg mindegyik külön, a Felsö-Szemenye, Féritfaln, K.-Szt.-Miklós, Hotticza. Petesház, Szerdahely, Kapcza, Mekka (Koth község) Hosszúfalu, Dobronok, Bago-nya községben levők: Alsó-Lendván, 1B90. évi szeptember hó 23. és 24-én.
2. Nemptby uradalomban: K.-Kutas, Páka, B.-Szt.-György községekben levők B. Szt.-Györgyön 1890. évi szeptember hó 29-én.
3. Csobánczi uradalomban: Gynlakeszi, Szöcz községekben levók G-yulakesziben október hó 6-án mindenütt a vendégfogadókban d. e. 9 órakor tartandó írásbeli ajánlattal Összekötött árverés utján írok árban elfognak adatni.
A vállalkozni kívánók szíveskedjenek tehát a jelzett helyeken őb idóben megjelenni s magukat az árverés kezdetén lefizetendő óvadékpénzzel ellátni.
Az írásbeli lepecsételt ajánlatok az árverést megelőző napra az alsó-lendvai herczegi tiszt tartósághoz beküldendők.
Az árverési feltételek az alsó-lendvai herczegi tiszttartóaágnál be-tekinthetők, vagy kívánatra meg is küldetnek.
Alsó-Lendva, 1890. aug. 14."
3&63 Főkerületi főtisztség.
ASOOLAC-I APÁTSÁG (Fram Dom ilAULLLüNSK, pri Főtiszte le Ddő Benedek rendi atyái
FOGVIZE, F0GP0RA és FOGPASTÁJ A
ARANY ÉREU : Brüsset 1S30, London 1834 A lAg-maff&sa\'b\'b zHnutotésez:
c A fStiaztelendü benedekrendi atyák fogvi-zének haamálata, naponkint néhány cseppet viibe Vtíve, megákadilyoita és gjogyitja a fagak odvasságit nislyeknek fehérséget és siűárdságot kölcsönüi, a mennyiben a foghust erősíti e teljesen egcszstígesíé változtatja.
< Szolgálatot teszünk tehát olvasóinknak, midőn őket ertu régi es practicus kéuitmények-re figyelmeztetjük, melyek a lesjobb gyógyszert és a fogfájás ellt-m egyedüli űvszert k
1 htznifittfiuuu 1M7 bt CCr»l IIU 108 k m m Vcxerócniöit j OCuUlrl BOK.U
itipAifO miráta r.tuoíib lílJíire.-eirnéí. í/öí/j/sríirűin él í/ilyft
QODCOOOOOOOOOOOOOOOOCooooooo
A feltaláló dr. Xeldlnger tanár ur által kizárólag fölhatalmazott
.gyár Meidinger íftlyhák
3965 a)
Hielm H. Dobllngbeu, Bécs meüett.
Bécsben: I. Micbaelerplatz 5.
Budapesten:
Tbonet-udvar.
Prágában :
Pfiiiterguse l
Londonban: Mailandban:
41. H.lboro Viadnct E. C. Corao Vitt. Emannele 38
Szabadalom valamennyi államban. Uindea kiillitáion az elto ér«mmel jnulmacott légii6ayösebb szabályozó tölti- ét titlelit kályhák dnpla kepenynyol.
Kokizr 1 raló tűzeiiinél ax égési idSUrtam t*Usét txernti. kőiiénnei való tűielésnél 24 órai.
Több ssobánSl: ÍUtése caah ogy kályha által. Waggon-kálybik.
Az ttánzások kikerülése végett óts intünk mindenkit
mellékelt védjegyünkre, mely a kályhák ajtainak belső felein beöntve vaonak.
ke.id1n6er-fejfc HE1
oferI
„Ve*4ta" kályhák.
Zajulanni tfilthttS. Pormentes eltáToIitáu a sarc.;- (t salakntk. A kQperyek a pornak kitisctitásánáJ eiaTolith&tók á nelko:, hegy a kályhát széjjel kellene szedni.
44 kandalló vagy kályhar fustumésztö, látható tCzzel.
Egy ktndalid vagy kályha több helyiségnek fotésére füguetlenSl sz»lfál-hat TeUiéiszerinti égett tartam kokii-, kő- vagy barna >sennali -i
Zsjtalan töltés. A Láma ét tálak pormentes elláv-litása.
o o o
G 3 O
c
0
o
0
Cf
o
c o o o 0
ű o
? o
o o o
0
o o o o
o o
c
Q Rosszul ffllö kandallók átalakíttatnak. O
O Füsteraésztő Caloriferek, S
Z kötpontí légfűtések- és KteMökáutüléftekhe*. q
3c Szárító készülékek ipar- és gazdasági czélokra. *s
g W~ Proipetítuok U irj«a7iékek bérmuit.>«o é. iagyeD. \'VE q
oooocoooooooocooooooooooqooo
Wajdits József JtónyTnyomdájábói Xsgy-Kaniaiii.