Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.15 MB
2009-12-04 15:06:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1253
4869
Rövid leírás | Teljes leírás (338.16 KB)

Zalai Közlöny 1891 006-009. szám február

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
30. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1891. február 7-én.
6-11* szám
Előfizetési ár
ías évre 5 frt -
e*re . ... t írt 50 kr. g)edéTfe .... 1 frt25 kr. Egyes iziá 10 kr.
11 1 RÜ KT ÉSKK [b li *«*!)<>» jv-tJttorban 7, <iii*odiI->i minden további sorért f> kr. (, NYHTTÉRBLK ítoronként 10 Érért véfMnek K.^t>c»tari illetik mindm egyei i:.-;ir-,-^n 3U kr ¦ Szetend5.
ZALAI KÖZLŐIT
Harmlnczadik évfolyam
r i
JA lap sieliemi részét illető- köz \' iy*k a szcrke-ztöséghe-.„ részét illetíí közleménye! jped:(- .i kiadóhivatalon
nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", a nagv-
iníézcndi")k :
a ff y-K (.
%izsá u
¦.akarékpénztári-\'jnilpt.
Kéziratok vissza cem küldetnek
aagy-kanizsai .Kereskedelmi Iparbank-, a .n.-kanizsai önkéntes Wíoltó-egylef, a nagy-kanizsai kisdedoeveló egyesület-/ ,
anizsai izr. jótékony nőegylet\', a .szegények tápintézete", a .soproni kereskedelmi iparkamara\'- nagy-kanizsai kaWálasztma-nyának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENI) VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
6ynzzcn az igazság!
E becses lap 3. és 4-ik számában „i&z apac^ák" ^czim alatt egy áflitólagos .jó katholikus" fóliából nagyon is észrevehetóleg irányzatos czikk jelent meg, mely az igazság útjáról letér és másokat is leteríteni törekszik. E végből szabadjon bizonyítékok fegyverével utjat állnom. Bántja a czikkezót az, hogy a vesz.;\' ptémi egyházmegyében 12 nózárda , van és bántja még jobban az. hogy ezt ni ások „örvendetes" nek hirdetik. Oneudetesebbnek lenne nemde, ha ugyanannyi börtön, kaszárnya vagy "színház épülne? Ptdig, tessék elhinni, hogy mely mértékben növekedik valamely országban a jó erkölcsök teoyéstő háza ;avallás-erkölcsös nevelés intézetei: oly mértéiben csökken az erkölcsi bukottak, elzül-löttek száma. És pedig csakugyan ör-vendeies jelenség. Hajdan édes ha zánkbao majd minden ház. minden család egy-egy i\'.y intézet volt, melyben a legszigorúbb elvek kormányoztak; most sajnos! azokoak a szegény, oly gyakran é r d e m e 11 en Ü1 rágalmazott apáczáknak, kik min-deuüket az emberiség javára áldó zatúl hozták, kiket az általuk annyi szeretettel és gonddal ápolt betegek, az elérzékenyülés könnyei közt álda-uaky—¦- kiknek intézeteikbe a más vallfcsru-ak is oly szívesen adják neveíl^-végett gyermekedet, még akkor is^ midőn helyben más intézet is létezik — mondom e szüzeknek keü az erkölcs őreiknek leuniök, Dehogy a lejtón még többen- leguruljanak .. . De\' hisz ezt czikkezó maga is elismeri, midőn irja: „belátom, mikén: v a 11 ás erk öl esi szempontból igen is\'üdvös leányainkra nézve az apáczák által való zárdai nevelés." Ha igen — minthogy" a nevelés fó czélja az erkölcsös nevelés, főleg a leányokra nézve — tehát miért nem
ifirfll, hogy az ily intézetek az állam, ! tehát a polgárok anyagi térbe \'nélkül létesülnek? ! Felel: „Lehetetlen szemet huny-! nora azon borzasztó veszélyekre, ; hátrányokra és károkra, melyek ma jgyar nemzeti szempontbÓ! is, de meg | egészségi s társadalmi szempontból j is a zá.-d^ nevelésből reájuk háro-molnak.1^
Nézzünk e vádakkal farkasszemet ! Egészségi szempontból.Hogy rövid legyek, nem ismétiem egyes vádjai tnlzott feisoiolását, ő azt irja, hogy az ott nevelt leánykák „elgörbült hátgerinczj gubbadt nyak és beesett mell°-lel birnak. Tessék most akár Keszthely, akár Kaposvár, a-ár máshova elmenni és hasonlítsa össze az ott nevelt leánykákat a legtöbb, egyébként is, kiket tanítanak, csaí: kívülről jár be hozzájuk — azon\' leánykákkal, kik mas intézetekben neveltetnek, vagy taníttatnak — és ha nem elfogult, bekell vallania, h...