Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.35 MB
2009-12-04 15:07:52
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
693
6028
Rövid leírás | Teljes leírás (302.09 KB)

Zalai Közlöny 1891 010-013. szám március

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
30. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KÁMZSA, 1891. márczíus 7-én..
10. szám.
Harmmczadik évfolyam-
Elöfizfitási ár:
sbÉbi évre ¦ . 5 írt — kr. ftl éí» .8 írt 50 kr.
ü«gyeU iír* ¦ ¦ ¦ 1 írí 26 kr. Egyes Hám 10 kr.
Hirdetések \' -8 h/ttBboti petitaorban 7. Báxoctaör torábU sóiért 5 kr.
KYILTTÉRBEK
petit soronként 10 krért véginek íU. Eincxtári illeték miodon egyes . hirdetésért 30 kr, fizetendő.
A nagy-kanizsai ^Kereskedelmi íparbankc, a* >n.-kanizsai önkéntes tüzoHö-egylet«, a ^>nagy-kanizsai kisded nevelő-
A lap szellemi ás »ny»gi" rleset illető minden köxleminy Bátort, Laj 02 ¦zerkesztS-kiadó serére cximzett^n Ííagry-KAalx»ár«.
bérmentre iatézsndSk.
Bérmeotoüan levelek r Utcák el.
fogad-
Kéziratok\' vissza "nem küldetnek. ......
egyesület*, a >nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet«, »a nagy-kanizsai izr. jótékony nöegyleW; a- »azegények tápintézete*, a >soproni kereskedelmi iparkamara* ? \' - \' nagy-kanizsai LülváUsztmányának. hivatalos lapja
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON %EG JELENŐ VEGYESTARTALMü HETILAP.
Midiin e lap érdemes alapitójának viszonyai változtávál a „Zalai KözlönyM-n^k nem-csak szerkesztői, de Madasi terheinek viselését^is magamra vállaltam s e számmal a mé Íven tisztejt közönség bizalmába helyezetten, a lap ,30 éves múltja iránti pietásból s 24 éves szerkesztői ténykedésem önérzetéből eredőleg kezdettem meg, férfias nyíltsággal kijelen teni kötelességemnek ismerem: hogy\\vál!alatom sikerének csak a szigorú pontosságot és kifogástalan rendet .tekintem.
Jelen-számot sajnálatomra fél iven adhatom ki, de a húsvéti, számnál kárpótolni fogom.
Bízom a t. közönségnek irányombani majd negyedszázados nagybecsű figyelme- és partfogásában, ugy t, munkatársaim buzgó jóindulatában.
Minden a lapot érintő szellemi és. anyagi rész, levelek, előfizetési s hirdetési pénzek s egyéb közlemények nevem alatt hozzám intézéndök.
Nagy-Kanizsán, márczius hó 4-én 1891.
___MéIy tisztelettel
Bátoífi~íajos.
Az izr. jótékony nőegylet * koréból
1801. fthr. áS-iki jelmez iánczvigalom ¦Sy alkalmával.
Adományok : Guth Arnoldné 2\' virágvázát, Fanil testvérek egy kötényt, Kohn. Edmundne egy varröeszküzt, dr. Molnár Jákóné fali kosarai, Sommer Sándomé 1 asztali "cseiigétyö, 1 brpnez óraállvány és 2 drb. porczellón alakot: Miltíofier Ödönné egy chii.a-ezüsl- kenyér-kosarat, Tachauer- Júlia 2 vázát, Rothschild Zsigmondné egy sajt-tányért üvegből fedéllel, dr. Dick Józsefné 1 névjegy-tányért, Hirschl Arroinné-1 bon-bonieret, Schwarz Ida névjegy kosarat, Rothschild Samuné gyertyatortót, Klein lllésné likör-servicet töltve: Heimler Mahóné fali kosarat, Neu Józsefné író-mappát, Seidmann Samuné* bonbonie-ret, Bettelheim Samuné vartó-kasettát, Tauber Alajosné 1. kenyér-kosarat és 2 vázái,—í-.üwinger: Ignáczné egy pár virág vázát. Pollák Miksa egy üveg likőrt, Weisz Fanni bonbonieret és fia-eont, .Eischer Józsefné albumot, Wallenstein Frigy esne gombostü-vánkostv Fischer Samuné 2 gipsz alakot, Sattlcr, Mó/né egy pár gipsz alakot, Slrem Vilmosné 1 ikis lámpát és 1 c;deidoskopot, Bapoch Gyuláné majolika csutorát. Lengyel Sarolta 6 mocca-csészét. iíj Ko-senberg Miksa egy üveg pezsgőt, Strém Bernálné két gipsz alakot, .Heimler Gizella virágtartót, virágokkal, Neufeld Antónia egy kasettáí, Allstádler Lipótné möcca-serviceíX Neufeld Zsigmondné egy pár virágvázat, Weisz Jakabné sajtos-tányért Fedéllel és ivókészlelet. Gold-schmíed Dávidné virágállványt flaconna!, j Bláu .l\'áiné dohány-tartót, Bothsehild í Albert kendőt, Bosenberg Izrjelné le-j gyezüt, emlékkönyvet és arczkép-íll-j ványt, Kohn ...