Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.32 MB
2009-12-04 15:09:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
925
4113
Rövid leírás | Teljes leírás (300.55 KB)

Zalai Közlöny 1891 014-017. szám április

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
30. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XAGY^KANIZSA, 1891. április 4-én.
14. szám.
Harminczadik évfolyam-
EÍöSii6*»*i úr:
eRÉKi érre 3 . . & írt1— kr. fél 6*n . . . . S frt 50 kr. negyed övre ... i frt ÍB kr. Egyes szám 10 kr.
Hirdetések 8 UmhíHoii petitiorbari 7, mifuxiszor í, » miná»n további sorért 5 kr.
H V 71 .TTT!Tc m p*lít soronként 10 krórt tetetnék fel. Biaclíri ilIeJekmittJen egyei hiráetéiért 30 kr. fizetendő.
ZALAI lOZLOir
A nagy-kanizsai >Kereskedelmi- Jparbank*., a *n.-kanizsai, önkéntes tűzoltó-egylet* ^egyesület*, a »nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, *a nagy-kanizsai izr. jótékony-nőegylet*, a >szegéhyek tápinféfcete*. a nagy-kanizsai katonai >hadastyán egylet* és
> nagykanizsai kisdednevelő-
A táp siellemi é» an»»gi reüxít illető minden közlemény Bátorfi Lajos Jtzerk«.<ttő-kiad» nevére qximrett-n Nagy-Kanizsára.
Itérmentve i&téseúdök.
Kéziratok vissza, hmm küldetnek. T
a ^soproni, kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai külvál-tsztmányának hivatalos lapja
IfETEKKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYEST ART ALMIT HETILAP.
A Muraközi Kérdés.
E ezim alatt 1872. és 1873-ban élénk mozgalmat indított meg a >ZaIai Közlöny*, sőt egész füzetet adott ki. mely a képviselőház tagjai Közt kiosztatolt. a főpapoknak megküldetett. Az időbeli kormányelnökünk Szlávy József elismerő levéllel tisztelte meg lapunk szerkesztőjét. vMost a vármegye vette kezébe áz ügyet, bizonyára a hivatalos mód sikert is fog aralni. Adja Isten, szivünkből óhajtjuk. Ez , érdemben Zalavármegyének tekintélyes küldöttsége tisztelgett máiT.z.. 23-án déli 12 órakor Csáky Albin gr. közoktatásügyi miniszternél, Svastiis Benó főispán vezetése mellét L/— A küldöttség tagjai voUak^ €sertán Károly alispán,-Dr. Dunszt Ferencz apát, Királyi Pál; Eitn-T Sáqdor, Heflehndy Béla)—Fackh Károly országgyűlési képviselők, - Gadó Mátyás légrádi lelkész, Kis Pál aísólendvai esperes, Peczek György lelkész. Plihál Ferencz, Farkas József, Dr. Czinder István, Hajós Mihály. — A küldöttséget vezető főispán átadván a megye rendkívüli közgyűlésében elfogadott feliratot, a rmn:szlerhez — a •Magyar Értesítő* szerint — a következő beszédei intézte:
^Nagyméltóságú Miniszter Ur ! Kegyelmes Urunk! Zalavármegye törvényhatóságának küldötteiként vagyunk szerencsések Nagyméltóságodnak kegyes szine elől! megjelenni, azzal a megbízatással, hogy vármegyénk. Muraköz részének egyházi kérdésében törvényhatósági közgyűlésünknek feliratát átnyújtva, egyszersmind tolmácsai Jegyünk annak a kérelemnek, a melynek ügye: a hazának ügye és a melynek megoldása nagy nemzeti érdeknek elodázhallan követelménye.
Muraköz ugyanis $0,000-nyi hazafias lakosságával egyházilag a zágrábi érsekség fennhatósága alá tartozik; de mert e kapcsolat merőben ellentétes nemzeti érdekeinkkel, vármegyénk közönsége kötelességéhez képest nem mutasztá el az 1870-es évek elejéig ismételten szavát emelni és Muraköznek a hazai egyházhoz való csatolását kérelmezni. E kérelme legfelsőbb érvéhyt nyert az által, hogy apostoli királyunk ő Felsége 1875. évi r>ovember hó 24-én kelt legfelsőbb elhatározásával. Muraköznek a zágrábi érseki megyéből kikebelezését és a szombathelyi püspöki megyébe leendő bekeb-lezését- elvben jóváhagyva, ennek egyházi kanonizálása és az átke-belezés alkalmából szükséges intézkedések megállapítása végett á tárgyalások megtartását elrendelni méltóztatott.
E legfelső kegyúri elhatározásnak foganatosítása képezi, kegyelmes ur, alázatos esedezésünknek lárgyáL Ismeretesek előttünk a nehézségek, melyeket a megnlditott tárgyalások—alkalmával a, -czélba vett megoldás elé támasztottak, és ha ...