Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.91 MB
2009-12-04 15:10:17
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
906
5943
Rövid leírás | Teljes leírás (405.8 KB)

Zalai Közlöny 1891 018-022. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
30. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

^AGY-KANIZSA, 1891 május 2-an.
E ti/izet\'.e «i ár :
etíu ÍTr» . . . 5 frt--
iii évre . . . . S frt 50 kr. Mgyedérre . . . í fri25 kr E|y«i «ria IO kr.
KIRDETÉSKK |S 7, miiodizor
aiiudt-:- további lorert ;> kr.
NYtLTTÉftBEH
t iDfootint io krért <rétetn*k |:\'t. Kinceitri illeték miodan ejyei hirdetéifrt 30 kr fic*tend5.
Harmi
nczadlk évfolyam.
l>p ::.t:if.T: és anyagi ré
illető minden kör.: mény Bitert \\Lejc c aaerkeaato-kiadó aerare diro-petun Nagy-Kantiiira bérmratTe
intérend5> í
Bi;=c:::ttiti iérelek nem fogadtatnak el.\'
Kéziratok vlitzt «e» aBUaiiak
\\1 j A nagy-kanizsai .Kereskedelmi Iparbanka „n.-fcanizsai öukéates tűzoltó-egylet*, a ^agy-kanizsai kisdedoevelö egyesület*
a .fiasy-fcaniöai keresztény jótékony nőegylet*, a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet-, á:,szegények tápintézete6, a .katona hadastyáo egylet" a .soproni kereskedői roi iparkamara*
nagy-kanizsai kül választmányinak hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.
A n.-feamzsai „KfefkftevBlft Egyesület" kirétfl.
Tekintetei közgyűlés\'.
A XYI-dlk éri alapszabályilag
előirt elnöki jelentést a következőkben van szerencsénk előterjeszteni:
A lefolyt 1890-ik év egyesüle-, tüsk életében csendes menetű volt, a j bevett szokás és alapszabályaink ke-1 rétében mozogva, méltó kíváncsisággal vártuk a magas kormány\'íjíal folyamatba vett kisdedóvás ügy rendezésének országos eredményét. A törvény megaikottatott, mi általában üdvös is, de hazánk déli részén a nem magyar ajkúak álul félreismerve s nem rokonszenvesen fogadtatott, mig a mi vidékünkön ellene semmi izgatás nem történt. Mindenki által megértetett a törvény intentiója és hazafias öröm- j mel üdvözöltetett a nagy horderejű magas intézmény. A törvény ugyan még nem lépett hatályba s azért egyesületünk a III. és IV-dik óvoda, létkérdését elodázta és az ideiglenes j állapotot még egy évre meghosszabbította. Igaz, hogy már a mult évi jelentésünkben is hasonló állapotot jeleztünk, de akkor saját helyzetünk s nem országos ügy volt indoka a választmány enemü határozatának. Tény, hogy a III. és IV-dik óvodára, de különösen a kis-kanizsai uvodára jelentékenyen ráfizet egyesületünk pénztára; mindamellett enyhiti az a ^elkesitó szép körülmény, hogy a városi hatóság és képviselő testület ügyünket hathatós pártfogásába venni kegyeskedett. Az idén már mind a négy óvoda egyforma összegű városi segélyt élvez, miért az ügy nevében legbensőbb köszönetünknek adunk kifejezést
Tartott az egyesület 7 választmányi, 3 igazgatósági ülést 109 ügyszámmal; vagyis az egyesület keletkezése óta 20 közgyűlést, 98 vá-
lasztmányi, 62 igazgatósági, összesen 180 ülést, a mai tehát 181-dik.
Közegészségügy mind a 4 óvodában kielégítő volt. Uralgott ugyan a városban ugy szórványosan gyermekbetegség,, de óvodáinkat enyhi-tÖleg érinté s nem kellett az óvodákat bezárni, mini előző esztendőben.
Egyesületi tagok létszáma: tiszteletbeli 9, alapitó 20, rendes 89 és pártoló 32, összesen 150. Közgyűlésünket megelőző napokban 2 rendes és 9 pártoló taggal szaporodott.
Kisdedek létszáma a következő: 1890. évi január-deczemberi naptári évben a nádor-utczai központi óvodában 43 fiu és 42 leány, összesen 85, díjmentes fiu 11, leány 14, Ösz-szesen 25, együtt 110 óvónövendék volt beírva.
Az Arany János-utczaiban 26 fiu, 28 leány, összesen 54, díjmentes 20 fiu és 24 leány, Összesen 44, együtt 98.
Kis-Kasizsai ^óvodában 5 fiu, 8 leány, összesen 1-3, díjmentes 16 fia és 14 leány, összesen 30, együtt 43.
Atilla-u...