Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.49 MB
2009-12-04 15:11:41
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1015
7348
Zalai Közlöny 1891 023-026. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
30. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

/
NAGYKANIZSA. mi Június 6-án.
E t6fizktéti Ar:
Egyes szem 10 kr.
H I rlI* KTÉSfiK bnábua pulit sorban 7. ¦ ¦-• üiiadeo u<val>l<i sorért 5 kr.
NYiLTTÉRBlN
elit toiuftk^iil 10 kréri vít.-m*k 1. Kiuotari ill> lék uiiudeu egjea tiird«ie»Mt 3t> kr fiietendo.
ZALAI KÖZLÖNY.
Harniinczafllk évfolyam.
[~ A nagy-kanizsai .Kereskedelmi Iparbank%a „n.-kanizsai önkédtes tűzoltó egykl", a nagy-kaniziiai kisdediieveló egyesület4-, nagy-kanizsai tanítói járáskor", a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", a „nagykanizsai jzr. jótékonyQiöegyletv a .szegények tápiutézete ¦ - a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai k ül választmányának hivatalos\' lapja.
JA lap nieilemi ?s anyxfi réaxét \' miii<kn kr,i!rmíny Bato: fi ltajo« sierkcsztö-küid.i w-vére rzii
Uk vissu ae« kfiidalaek
l
„katonai badastyáu egylet"
HETEN KI NT EGYSZER^SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP:
A falusi iskolákról.
ila az ember a falusi iskolák állását a jelen belyzetben vizsgálja s összehasonlítja a városi iskolákkal, szomorúan fogja tapasztalni, "hogy\'mi falu-iak-, részint saját hibáink és bűnünk, részint a sa;átságos társadalmi viszonyok folytán az\'általános haladás és kultúra tekintetében a váró siaktól Csakugyan messze elmaradunk.
S tennék lénjeges oka kétségkívül iskoláink rendezetlenségében kere sendó.
Azok az üdvös és helyes törvények, rendeletek, intézkedések,-* melyeket a hivatott intéző körök a tanügy érdekében meghoznak, eljutnak ugyan mi hozzánk is, de} jóllehet azok, kiknek lelkiismeretére a fele lósség súlya nehezedik — értem a papokat és tanítókat, — önzetlenül lőrekeszoek is ezen törvényeket, rendeleteket érvényre juttatni, — ré-szint a helyi viszonyok, részint a polgári közigazgatás ferdéségein törekvések hajótörést szenvednek.
Sehol sem láttam még annyira beigazolva egy öreg jogtudósnak eme véleményét, hogy „egész közigazga tásunk nem egyéb, miut alkotmányos humbug*. — mirit épen a falusi is kólák ügye iránt tanúsított magatar tásában mely neki valóságos mostoha gyermeke. Joga es ólca van, sőt fcöte lessége beleavatkozni az iskola ügyeibe, kötelessége a papokat és Unitokat támogatni a törvjécjiek ós miniszteri rendeletek végrehajtásában. S mit látunk ? mindent, csak az; nem, hogy a községi elöljáróság szivén viselné e nemű kötelességét.
Hogy concret alakban beszéljek, az 18tí8. t. cz. 38. § a értelmében azon szülők, kiknek gyermekei több iskolai órát elmulasztanak, vagy ok nélkül elmaradnak, pénzbírsággal büntetendők. Ez magában véve üdvös és d.Cséretes dolog. S e tőrvény termé-
szetesen kiterjed ugy a falu-i, mint a városi iskolákra.
Ámde mit látunk a falusi iskoláknál? Mihelyt a tavasz (kiderül, — vagy néha még előbb is,—¦ a szülők ezer meg ezer okot találnak arra, hogy gyermekeiket az iskolából önhatalmúlag kifogják; nevezetesen: a barmok, libák legeltetését, a kii gyermekekre s a házra való feiügye!etct. munkások után az ebéd-horda-1Tegezéi- és okszerűbbnek tartják arra az iskolás gyermekre bízni, ki szerintük erre már elég okos és ügyes, mig egyéb dologra még nem alkalmas. Sót vannak szegényebb sorsú szülők, kik a napszámra is reá fogják, — s igy nagyon természete sen, mihelyt & ín elolvadt, s a külső munka kezdetét veszi, gyermeket a falusi iskolában látni nem lehet.
Már most kérem, ezeknek a szülőknek beszélhet maga szt Pál apostol, - aniiái kevésbé fogja velük, meg érteim az a pap, vagy-tauitó, hogy ugy szellemileg, erkölcsileg mint anya gilagi sokkal több hasznuk leend abból, ha gyermekeikben, jól iskolázott, becsületes, értelmes polgárokat adnak a hazának, mint ha Így elhagyják őket kallódni a barmok „között, — szavára hallgatni nem fognak. 0
így történik aztán meg, hogy egy iskolábar, melyhez 172 tanköteles gyermek tartozik, márcziustól fogva a tanitó 20 — 30 nak praelegál na ponta, mig 120- 150 barmokat vagy libákat őrtz.
*Itt csak az a kérdés, vájjon elfogadható okok e ezek az iskola mulasztásra vagy nem?
Ha a 68-iki törvény, mely elrendeli a falusi iskolákban a 8 bari iskola idő betartását, — elfogadható okoknak tartja, s a gyakorlatban ily könnyű szerrel ad felmentvényeket a törvény alól, — ugy tovább a tárgyhoz neküak égy szavunk; sincs. De
minthogy ily, a törvény szellemével ellenkező magyarázatot nem erőszakolhatunk a törvényre, s szerény véleményem szerint ama törvény ilyen okok miatt nem adhat oly általános értelemben fel ment vény eket, mint azt a^yakorlatban látjuk, — szerintünk ez néi^ más, mint visszaélés, a törvény negligálása, mely büntetendő cstHc ményt képez.
Tőrvény tíhát van, de nincs közeg, mely azt végrehajtsa; és épen ebben rejlik közigazgat ás u ok egyi sarkalatos gyarlósága; ez.az az igazi humbug, mely csak a törvények nagy hu hóval való gyártásábau nyilvánul, mig arra, hogy e törvényeknek ha tályt szerezzen, elég erélyt kifejteni nem bir, nem akar.
A .tanítókat e tekintetben nem lehet hanyagsággal vádolni; ők be adják szorgalmasan minden hónapban a mulasztók névlajstromát, az iskolaszéki elnök hitelesíti, kérnek, rimánkodnak az apák megbüntetéséért, — de hasztalan. A jelentés bevándorol a jegyzői hivatalba, s ott, vagy legtöbbszőr a biró ládájában megfenek\' lik. Ha a plébános vagy tanító sürgetik az ügy elintézését, „hivatalos tisztelettel", bevallják, hogy a lajstom eltévedt, „kérjük még egy példányban beterjeszteni. "B S ha ezek elég lelkiismeretesek azt újra beterjesz-teni. akkor jön á második .hivatalos tisztelettel" való jelentés, hogy ezek és ezek teljesen vagyontalanok, a büntetés náluk be.hajthatian, — és ezzel quitt.
-Sőt még az is megtörtént egy községuen, hogy a biró a tanítóhoz ment, s kérte, hogy „ne adja be a a jelentést, ugy sem lehet behajtani különben is tanitó úrtól függ, *hogy jegy mulasztót se mutasson jki", természetesen, lelkiismeretének fés kőtelésségérzetének sutba dobá
Szomcru, de való! Hjaí de van kőztük egy jó koma, sógor, testvér, azokat csak mégsem büntethetik meg! ezeknek révén pedig legyen a többinek is pardon. Lehet topábbá köztük egy rosszhírű ember is, ki merne vele kikötni? Az elöljáróknak van házuk, gazdaságuk, épületeik, szőllo-jük stb., — ki áll érte jót, nem teszi e őket egy reggelre koldussá a tüi? . . .
S e lanyha eljárásnak a kötet Irj-kczménye, hogy 175 gyermek közül 120—150 barmokat s libákat Óriz tavaszszal, s 20—30 iskolába jár. .
Tessék a polgári admiristratíó nak bennünket hathatósabban tá inogatní a törvények és miniszteri rendeletek betartá-ában, akkor majd lehet reményünk arra, hogy a falusi iskolák is befogják tölteni teljesen rendeltetésüket.
Süistas GróFi,
sával.
Kimutatása
opror.t kerületi kereskedelmi és ipar- ¦ kamara 1890. évi tényleges bevételeinek és kiadásainak.
Tudnivalók.
Illrdefmény. A f. évben tartandó palermói nemzetközi kis-ipart erő- és munkagép kiállítás végrehajtó bizottsága, a Bécsben székelő olasz királyi nagykövetségek, a cs. és kir. közös külügyminisztériumhoz érkezett értesítése szerint,\'a kiállításra száat tárgyakat f. évi május I5-tŐi fogva veszi át. Miről az érdeklődő körök ezennel értesíttetnek. Sopron, 189í. május hóban. A kerületi-, kereskedelmies iparkamara.
Hirdetmény. A nagym. magy.\' kir. kereskedelemügyi miniszter ur f. é. 20993. IV. sz. a. kelt magas leirata értelmében értesíttetnek az érdeklő körök, hogy a vámok az Egyptom és Görögország kö zötti kereskedelmi szerződés megszűnte utáp is, további rendelkezésig, a jelenleg érvényben áiló vámtarifákban megállapított magisságban fognak szedetni. Ehhez képest a tőlünk Egyptoinba vitt és eddig 8% értékvámmal^ kezelt áruk, további rendelkezésig S% értékvámnak maradnak alávetve. Sopron, ?891. május-hóban. A kerületi-, kereskedelmi- és iparkamara.
B EY É T .E L:
Pénztári maradvány
1889. év végével 18984 frt 39% kr.
Illetékfejébenbefolyt 16,398 %
Kamat fejében idö-
leg elhelyezett tő-
kék után . . - 88-\' n
A kamara helyiség
egy részének al-
bérlete fejében 250 , — B
Védjegy lajstromo-
zási dij fejében 30 „ —
Visszafizetett előle-
get . ... . 289 , —
Maculatura papírok
után . . 6 r — ¦
Összesen: 36813 frl 62 kr.
KIADÁS:
Lakbér a kamara he-
lyiségéért . . . 1030 frt — kr.
Évi fizetések, lakbé-
\'rek és napidíjakra 7830 „ — p
Irodaszerekre;. . . 160 „ 58
Nyomtatványokra 1012 „ 47
Könyvek, hírlapok és
"könyvkötő mun-
kákra" \'.\' . . 328 , 45 í\'
Fűtésre: .... 193 , 80 a
Világításra . . . -36 ; 50 .„
Adólajstromok máso-
. lásáért .... 316 . 36 V, B
Pó-stabérre . . - 122 , — n
Járulék kereskedelmi
¦ és ipariskr4||^ra . 420 ; —
] Járulék a nyugdíj \'I
( alaphoz . . . - 488^ 80
Ösztöndíj iparosszak-
oktatást hallgatók- 1
nak ..... 2Q0 „ — \'ír
Utazási költségekre 611 , 39
Hírlapi hirdetésekre 4«0 B .30
Előre nem látható ki- \' -"
adásokra - - • 27G „ 24 m
Túlfizetés után vísz- \' (í
szatéritett kam. il-
leték ...... 34\'A n
Fizetés előlegekre 150 a — m.
Összesen: frt 09 kr
Pénztári maradvány
1890. év végével t . - 23155 frt 53 kr.
T A n S.
Csöndes ember
% A.
sumit\'9 cinlK-r íinioár 1 nt-m i& láj jntiban.
tűi-iái!. haligatagöD
II
Órák bottszat cauníllien,
ül a napgo KúrülP a birsig magit He 5 meg se látj*.
Nézi > repülü »ivol,.g fflliöbei. Jövőket, ::l\'-::0ki-t.
Kz j(> - Dtra k&azOali; az megy s Dem siratja, HfbetDCk miatta.
Néha olyan érzel borul a szemére, Mintha nem is élne
Mintha már fekúdaék halva érek olt*, S itt Wwlték »oliia.
Azt ropg is halt von\' már n\'-gps-régen,
Ha egy drága lény nem Ápolja, gomtozza kés\'m, kora reggel, ())«» szeretettel
Ki űzet meg érte, áldott drága lélek? / Ki ti/t-theUié meg! ila százszor vetnék is, es százszor aratnék Ad6si«l maradnék!
CSUKÁSSI JÓZSEF.
(Merin, 1890)
Szerelem. .
Sobasem voltam szerelmes étetem ben. —Pedig már Isten kegyelméből 2f> éves elmultam, s így átéltem azt a kort. melyben mint-mondják:\'a szerelem ugy nö, mint a gomba. — Meg is fogadtam,
*) Az elhányt kültö utolsó műre. ¦__
ffaogy nem leszek szerelmes soha! Majd nizony egy olyan érzelemnek engedem át magifo, mely egészen rabjává tesz! Nem én! NemHpMal En csak uralkodom maga inon. de rajtam bizony ne uralkodjék semmiféle érzelem, löleg, mit szerelemnek hívnak!
Aztán, mint mondják, az embernek még az eBzét is megzavarja, annyifa, hogy képes mindenféle badarságokat elkövetni. No csak kövessen, a ki akar, éü bizony eszemnél maradok. —Hallottam már néhány szerelmes p;irról holtai furcsa történeteket elbeszélni, nagyot neyeltem rajta! Őszintén megvallva, nem hittem, hogy olyan is megtörténhetik I V
De most, az ujabb idóbejunkgam meg-győződtem róla hogy kérőinek emberek, kik szerelmesek mernek lenni! No hanem i-nn ü aem keli mulatságosabb dolog, mint nézni egy olyan embernek szerelmes párt, a ki még sohasem részesült hasonló szerencsében! Pompás egy mulatság!
\' A mínsp sétálni indultam a városunkhoz közel fekvő birtokunkat megtekinteni. Utániban e^ry szép tó melleit kellé „elha latinam, melynek partjain gyönyörű két fasor képezett alét. — Remek holdvilágos este volt. Szinte restellem ilyen időben sétára menni! Éreztem, ez azidó nem nekem való, hisz ilyenkor a szerelmesek szoktak mászkálni. Mit sző!, a ki meglát. Azt fótija hinni, az a rettentő érzelem engem is ineelepett
Szinte piiulní kezdtem egondWatnál. Ugj éreztem magamat, mint mikor nyárson szalonnáVsUfök; olyankor- ég igy az arezom, ha atfz kipirítja. El ís határoz-
, mm- «ai
jiam, visszafordulok fele útról. Nagyot só-Ihajtottam: oh, csak ne látna meg senki! | Vagv legalább az a holdvilág elbújna már! I Sohasem szerettem a holdat. Nem tudom, \'miféle ellenszenv, melylyel iránta viseltettem, de ha látom, szinte ideges vagyok löle s mindannyiszor sugarait egy-egy szerelmes párnak gondolom.
A tó volt a kitűzött hely, meddig ily kedvezőtlen időben haladhatok. Folytonos gondolkozás, töprengés és erős fogadá: ok körepette: hogy ezután esek szép boru«, eső-, vagy sáros időben megyek sétára, végre a tóhoz értem. Elhatároztam, hogy itt majd lecsukott szemmel, hogy a holdat még csak,ne is lássam, megfogok pihenni!
Szép lassan haladtam az alé alatt befelé, midőn a félhomályban, persze szomorúfűz alatt, megpillanték két alakot. No, biz Isten! azok szerelmesek! mondtam magamban. Oh Istenem, de sápadtak lehetnek! Aztáir elképzelem, mennyire ábrándoznak ; bizonyarán ezt az utáiatos béka-brekegést is nagy élvezettel hallgatják! persze ez^most nekik csalogánynál! Hát még azok k hebegések, miket ilyenkor tesznek! Fogadom, hogy egyik sem tud beszélni tisztességesen ! Meg vagyok győződve, hogy ha oda mennék s mondanék előttük epy Öttagú szót hogy mondják | utánam, nem tudnának csak három szótagot kiejteni! Aztán azt mondják, a szivük meg ugy kxlimpálódik ilyenkor, mint a spiírgára kötött veréb. Jujj. szereiemi De c-nny.i lehetsz!
De mégis jó volna\' kihallgatni őket I/egalább egyszer már egészeo .megismerném, milyenek is hát azok a szerelmesek V
Ugyan észre vennék e, ba melléjük telepedném a padra, azt mondják, ezek ilyenkor nagyon szórakozottak! Ez mégsem jó lesz, hanem szépen odauszom meüéjök Enuyit mégis áldozok a szerelem ismeretére. Gyorsan a vízbe termettem s néhány\' szökéssel mellettök valék. — A hold meg-vi.ágitotta arezukat s vonásaikat egészen ki vehetem. Sohasem láttam őket életemben. Teljesen idegenek vol\'ak e városban.
Az ifjú ép akkor térdelt hölgye előtt; mert azt mondják, a szerelmi vallomás csak akkor igaz, h& térden állva mondják! Majd elnevette*} -magamat! Hölgyének kezét kezében tartotta 3 hangja reszketett, mint az Őszi falevél 3 bár közel valék hozzájuk, alig ha.ihatúm Annyit azonban tisztán kivettem, midőn az ifjú azt hápogta: „Csak egy életem van a az benned él. ná-iad nélkül megsemmisülnék, mint a virág harmat és napsugár nélkül! Oh, mondd, hogy szeretsz!"... Gyönyörű eszmék!! Felnyíltak a leány ajkai is és pipíska hangon, ezt hepegte: , Szivem örökké-a tied marad!" .¦¦ t\\
No, Istenem, ezek már aztán a boldogok,, de nem kérnék belőle! Fogadom hogy holnap egyik sem lesz teljesen magánál. Várják nyugaton feljönni a napot; a hónapot meg harminezháromig számlálják, pedig holnap lesz elseje! —Ni! aztán most meg szépen megölelik, megcsókolják egymást és vége-hossza nincs. No, csak csőkoIÖdzzatokl Nem Óhajtanék osztozni egy cseppet Bem belőle; holnap mindkettőnek olyan ;lesz a szája, minta —.kit a hideg rázI Eleget hallottam már róla, hogyan néznek ki szegények I -__
,0b mily szép az a béka-brekegés," sóhajt az egyik. „A békák zenéjét én is kedvelem", mond a másik még szerelme-sebb hangon. — No cs-tk gyönyörködjetek benne, szegény párok! Valóban megható is. Kívánom, hogy a mig szerelmesek vagytok, a békák ne fogyjanak el utatokon soha. .
Ob, ez a holdsugár mily szépen játszik a viz tükrében, folytatják tovább a társalgá-st, közelebb . .. közelebb simulva egymáshoz. Aztán ez a kedves szellő, mintha velünk suttogná: szeressetek . . . szeressetek! . . .
No csak szeressetek! én meg már megyek hazafelé. —\' Tizenegy óra volt s ők még mindig ott ültek a szomorúfűz alatt a boldog-boldogtalanok. Már útnak indultam s,még mindig integettem vissza nekik: no csak szeressetek, ha nincs egyéb tenni valótok. Pedig jobb volna, ha addig az ujjatokat számlálgatnátok tízig — meg vissza.
Kezdett mégis bántani a dolog, hogy miért hagytam el őket? Legalább láttam volna végig a komédiát Visszafordultam. Közel a tóhoz leültem s vártam éjfélutánig. Végre — nagy sokára megmozdultak a gerlék. Indultak hazafelé, s én utánuk tiz lépésnyire menve, kisértem őket egész hazáig. Megvoltam* győződve, hogy nem tekintenek viasza. Hb-z nekik most nem.létezik más a viláíínn. A harmadik ház elölt hová bemenni készültek, megállott am-s vártam; hogy mi lesz? És csodák csodája! az ífjü újból térdre hullott s nem tudom, mit mo:.dhatotr.de ni indkiMten hangosan zokogtak, m ig végre bucs u t ve tiek egy m ás tó 1.
számunkhoz féltv melléklet van csatolva.
HARMINCZADIK SVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JUNIUS 6-án.
Blaha Lujzához.
Miként a tikkadt nyári éjeken
Látunk városunkban megfordulni sok ki váló személyiséget, kik saját hatáskörükben tán ép oly magas színvonalon álhiak, mini Blaháné, de oly tüntető szeretettel, oly őszinte szivélyességgel nálunk senkit sem fogadnak, mint öt. Lelkesült öröm töltötte el a megjelentek sziveit annak tudatában, hogy nemsokára szemtől szembe fog velünk állani Blaháoé s hogy alkai-muuk lesz gyönyörködhetni magasztos mű -vészeiében. — Szombaton délutáni 2 órakor robogott be a vonat sJélkesült éljenzés zúgott fel, mikor Blaháoé kedves alakja megjelent Vedress művezető, karján. Tu boly Viktor lendületes beszédben üdvözölte ót a nagy-kanizsai szinpártoió közönség nevében a gyönyörű csokrot nyújtott át.
A lassan hulló langyos permeteg Blaháoé meghatottan köszönte meg a szi-
¦ A Jöld kemény rögét Üdíti; fel, \\ 5 a nyíló kelyheket \' itatja meg: Tikkadt^hivünknek épen agy esik
Beszívni ajkad bűvös énekét. Ah! hisz szivünk is oly kemény,rideg — De. újra éled, hallva e zenét! ., .
Tavasz varázsa bár megihleté,
S boldog szerelme ajzá Jel a húrt! Bár édes anyf a természet nevelte
S dalolni is — e mestertől tanuli A JiUemile megértve szép danádat
Szégyenli, hogy ö is dalos tnadár) Pihegve hallgat lombok csattogánya —
Tán eltanulja tőled, arra vár . . .
vélyes fogitd\'atást s aztán a Qutmann cseiádnak reá várakozó díszes fogatán, hosszú kcc.-iior élén, a „S/arvasu-szálló i ban levő lakására indult.
Vasárnap lépett fel első ízben ,In-gyenélok\'-ben. Szavaink nem elégségesek azon hutás leírására, melyet játéka keltett. Látni és hallani kellett, hogy képet alkothassunk magunknak azon határt nem ismerő lelkeseaésröl, mely az egész házban uralkodott
\'j Oly öröra és élvezet még nem honolt e falak között, mint a mai estén. Blaháné Örökszép hangja és játéka cseppnyit sem változott azon G év alatt, mióta első alka-. lommal szerepelt nálunk, a művészet j kincsei felett ép ugy rendelkezik, mint ¦ t akkor, mert magasabb tökély képzelhetet-... !en. A színtársulat elsőrendű tagjai, kik
Alidon szivünkbe vágyak árja zsong: \\ vele együtt léptek fei. elég sikeresen roo-Te adsz azoknak életet, nevet; \\ zogtak a magasabb légkörben, csak DarÓczí Szivünkbe kéj, gyönyör lia ébredez :; (Eszter) rootoit sokat azon borzasrtó tra-Éietre kelti a te éneked! " i gikum által, melyet kifejezésre juttatott.
Bizony nagy hiba volt, e szerepet nem j Kaczér Kína által betöltetni. A ház zsúfolásig megtelt.
Hétfőn Blaháné „Szegény Jouatbán** bao Molly szerepét töltötte be 3 a hatás ugyanaz volt, mint előző napou. Minden , , , jelenéikor tomboló tapsvihar fogadtass
A jJ.jdaloinnaK.-remes szörnyeit-- i názi zenekar énekrészletét a közönség Elszenderíti a te büv-danád, I zajos kívánatára ismételnie kellett. Utána És balzsamként a vergődő kebelnek]* legtöbb taps Mezeyoek (Vandergold) Ah! édes, túlvilági nyugtot ád! \'Julott- ki uJbó> széPen bite,t magáért s l? a a > j« 1 i. ; ? . j„ ! gvönvörü éneke által az előadás teljes bi na rá dacoddal balzsamot te adsz.-?\' , - ^, ,~ D- J/T
keret kiválóan előmozdította. Borns (Jonathan) kellemes hangjáról mondott ítéletünket szintén igazolta. Egry Sfephaoia is jói megfelelt Harriette szerepének, mit a közönség gyakori taps áital szívesen vett tudomásul Ha a ház ma nem volt oly igen látogatva, ennek okát egyedül azon körül-méuynek tulajdonithatjuk, hogy Jonathan
A lányka titka édesebb, 7í?;7cór Tőled tanulja dalba Önteni,
Forróbb az ijju vallomása is. Ea rá a tzókat el\'{öled lesi!
Nemfájseiv\'únknek annyira a\'seb; Ha te énekled el a hattyúdalt, Meghalni is tán sokkal édesebb!...
Dalolj hát csak,te nemzet csattogánya! Dalold szivünkből ki a bánatot!
S /ííj sirva vigadt eddig a magyar -Dalolva hadd vigadjon ezután!
RÓZSA MIKLÓS.
Ne ugy legyen eztán, mint volt idáig: rövid idő előtt lett mint újdonság kétszer Mikor a magyar sirva vigadott! egymásután fe\'emelt helyárak mellett be-Tanitsd dalolni meg ez árva népet, nmtatva.^ ^ ^ ^ ^ 0- -_• - ( A gyászos multat elfelejti tán,
ujabb győzelem, teljes, átható győzelem ! I Bámulva láttuk a művésznőt, ki a nehéz sváb dialectusban ép oly otthonos, mint ; a mily gyönyörűen csen"^ hazánk nyelve ajkairól. A sváb tácQzot. melyet elraga-. Mióta Blaha Lujza érkezésének híre\' dóao lejtett Beczkóival. (Szepi,) ismételnie, •^^ejárta városunkat, feszült várakozás tői- kellett. Virágban nem volt hiány, gyönyörű\' ¦ tötte el a közönséget, se várakozás szinte bokrétákat szórtak feléje. Mellette Tompa j ugatottsággá nőtte ki magát azon nagy- (Sándor) és Vendrey (Szilárd) érdemelnek |
számú disztingvált társaságnál, mely roppant bőség daczára kisietett a pályaházba, hogy minél gyorsabban üdvözölhesse őt s hogy mielőbb fejezhesse ki hódolatát városunk e kedves vendége előtt
\' említést.
Szerdán volt Blaha utolsó fellépése a „Suhauczu-ban Közön, egünknek Bia háné iránti leirhatlan szeretete s tisztelete ezen estén impozáns módon nyilvá-
nult. A ház minden sarkáig zsúfolva volt, a karzatokat s állóhelyet nyolcz óra előtt rendőri parancs fo\'ytáo le kellé zárni, ak-kora néptömeg tódult a színházba s az ajtóknál valóságos harczok fejlődtek a beléphetéu végett. Feledhetlen jelenet volt, mikor Blaháné a színpadra lépett s a Físchel-nyomda suhanczai egy „A vijág leghíresebb subanczáoak — Hódolatul" feliratú koszorutszép üdvözlő beszéd kíséretében, továbbá a földszintről i város közönsége nevében egy hatalmas, díszes ko-szoiut, a kertészet egy remekművét nyilt színen átoyujtolták. Oly izgatottság vett erőt a közönségen, akkora lelkesedés uralkodott, tombolt., tapsolt, éljenzett mindenki, hogy a? ünnepeltetésre megszokott művésznő is" teljesen elfogulva nézi* a hódolat és rajongó szeretet ezen kitörését s csak nékány köszönő szót bírt rebegni. Szebben és fenségesebben művésznőt ünnepelni nem Tehet, ezen tüntetésnek superlativusa nincsen; ilyennek képzeljük azon ünnepeltetett melyben Labor-falvy líózát egykor mint a magyar kultúra, magyar színművészet vezércsillagát részesítette a nemes hazaszeretszülte, lelkesedéstől ittas közönség. Csak több percznyi szünet után lehetett a nyilt jelenetet folytatni. Blaháné műiden jelenésekor valósa gos virágzápor ^Túllőtt minden oldalról a színpadra s áz első felvonás után remekszép virág-lyra, mely ép ugy mint a többi virágadomány Janda mű kertészetét dicséri, lett felnyújtva a Gutmann-család részéről. Édes jó kedvében is volt a művésznő hálás a hálás közöoségge! szemben. Mikor a harmadik jelenetben Harle quin jelmezben megjelent, a tetszés moraja zúgott végig a közönségen, mely teljes erejéből tapsolt. Hatszor lett előadás után a lámpák elé híva, szinte nem akarta elbocsátani a közöoség. Mulasztást követ nénk el. ha elhallgatnék Muzey mai érdemeit, ki Emil szerepét fényesen töltötte be a többször viharos tapsot kapott. Egri (Eliz) ma kevés érdeklődést bírt kelteni, míg Locsarek mama elragadóan töltötte be szerepét. Vendrey mint mindig, ma\'is a karzatnak volt kegyeicze s ha Kövit (Morén) elismerőleg. Benedeknét (bárónő) pedig nem vesszük tudomásul, ugy az est főszereplőiről beszámoltunk volna."
Ezzel be volna fejezve az idei színi évad. A színtársulatnak városunk közönségéhez intézett búcsúszavaira mi is meleg őszinte isten hozzáddal válaszolunk. Sok élveze tes estét nyújtottak közönségünknek a a magánérintkezésben U igyekeztek nálunk otthonosak lenni ugy hogy kétszerte nehéz az elválás. Vedress. Mezey, Németh Tompa, Mátray, Bónis, B-*czkóy. Vendrey, Kövy. Benedek, továbbá Kaczér Nina, Szentesiné, Egry, Cserváry, Locsarekné, FollinU\'zné, Torday, valamint Znojeüiszky karnagy mind megannyi kedveltjei közönségünknek s hisszük hogy a subveutió kérdés városunknál kedvező elintézést nyer s így jövőre nemcsak vendégeinknek, de mieinknek fogjuk őket nevezhetni. Addig ia kísérje őket a megérdemelt erkö.csi s anyagi siker iránti óhajunk! Utolsó búcsúszónk ünnepelt művésznőnknek Blaha Lujzának szól. Isten veled! Térj mielőbb vissza körünkbe, hol minden szivet meghódítottál, hol mindenki meghatva hajol meg művészeted fensége előtt s hol kedves, szeretetreméltó egyéniséged mindenkor tárt karokra lel, Isten veled !
Másik helyi tudósítónk a fogadtatásról következőleg irt: Báró Splényiné— Blaha Lujza asszonynyal, hazánk e ked veit csalogányával keszthelyi sikeres fellépései után május hó 30 án, délutáni két órakor robogott be a vonat a nagy kanizsai indóházba. A fogadtatás szívélyes és-impozans volt A közönség átláthatlan so * kasága viharos üdvkiáltásokban tört ki a művésznő fogadásánál. Az éljenek le-csillapultával Tuboly Viktor városi k#v; :elő a sziuügypártoló egyesület küldi, \'\'/\'gének élén és a városi kepviselŐ\'es-tület szinbázügyi bizottságának nevében lelkes beszéddel üdvözölte a művésznőt. Beszédje végeztéyel gjöoyörö virágbokré-itát nyújtott át néki, kérve őt, hogy fogadja szívesen az igénytelen vi jrágcsokrot és Őrizze meg azt világhírű babérai között is, emlékére e városbani tartózkodásának, hol őszinte hazafiúi szivböl óhajtja mindenki, . hogy ittléte alatt magát a legjobban érezze 1 ! A művésznő látható örömmel szívélyesen i válaszolt, s átvévén & csokrot, a menet a ;perionon kivül álló kocsisorhoz indult. | hol Blaha Lujza gelsei Gutmann Vilmos ur kocsijára szállván, % sorfalat képező nagyszámú közönség folytonos ováliói kő zött a „Szarvas" szállottan réazére rendé zett lakására hajtatolt
A nagy-kanizsai fógymn. köréből.
Évzáró ünnepélyét főgymnasiuraunk derék if;usigának önképzőköre május30-án tartotta meg* roppant számú díszes közönség jelenlétében. Az énekkar főt. Vörös Mátyás tanár ur vezérlete alatt Gluckegy imáját zengte el s később tüzxőt pa\'tant magyar dalokat adott elő, zajos tetszést aratva; a zenekar Verdi: E:nani nyítá nyál és a L li keringőt, melyeket átírt és hangszerelt Vt-nczel Rezső tanár ur. Szűnni nem akaró taps jutalmazta a szabatos, szép előadást Doppler ábrándját fuvolán Haasz Lajos, zongorán Eiainger Géza, — Mozart Serenádáját vonós négyesben Bún Károly, Hirschel József, Schwarz Károly éa Kripácz Lajos adták elő köztetszést aratva, pedig ugyancsak meleg volt a te\' rembeo Mindkét Unár ur fáradhatlan te vékenysége, szatbuzgalma és igyekezete általános hálára kötelezte a közönséget és ifjúságot egyaránt Közben Zeller Llek Endrödy Sándor gyengéd költeményét sza\' valta érzéssé\', Landler Jenő pedig a „Légy\' viszontagságos rajzolatjátadta elő bű kép ben; a humoros monológ élénk tetszésben része?Qlt A kör működésének elöterjesz tése érdekes volt, jutalmazásban részesültek :
A „Gyakorlóiskola* ez. évi működése és a pályázatok eredménye:
E főgymuaHuru „Gyakorló iskola"-ja mint önképző kör e tanév elején 189G év szép;. 17-én a három felső o.-ztály tanulói ból megalakult kiknek összes s/áma 79 volt Ezen alakuló gyűlésen a kör folyó évi működési irányának kitűzése után a tisztikar kővetkezőkép választatott meg \' A kór főjegyzője: Pichler Károly 8. osztályú tan., árjegyzője: Weisz Lajos 8. oszt tan., ki azonban 1891. jan. ő-éo tisztérői lemondván, helyébe választ atott szótöbbséggel aljegyzőnek: Treiber Kálmán S. oszt. tanuló, pénztáros: Zeraaoek Nándor 8. o. tan., ellenőr: Hajdú Gyula 7. oszt. tan., főkönyvtáros: Treiber Kálmán 8. oszt tan., alkonyvtáros : Sukup Wladiimr 7. o. :tan.
¦ Hát ilyen a szerelem ? Csók . . . ölelés ... vallomások ezrei . . . aztán sirassál végzik! . . . Sohsem leszek szerelmes! Nem, soha! .. De többet holdvilágos este nem megyekk\' sétálni, az is bizonyos! — Ez az átkozott hold ugy csalja ki a szerel meséket mint a tavasz-a.J>ogarakat
Az éjfélutáni órákban én is-hazaérkeztem. Igyekeztem fejemből kiverni a látottakat. De nem sikerült. Aludni akartam s nem bírtam. Mindig azzal tépelődtem, hogy: hát a szerelmet sírással végzik?! Elgondoltam, tudoék-e én sirni szereleni miatt? Hisz ez nem férfiúhoz illő dolog! S mégis megtörtént Saját szemeimmel láttam, hogy az a férfi sirt. Ugyan mi fájhatott neki V
Végül abban megnyugodva, hogy másnap ismét kimegyek a tóhoz s megnézem, ha vájjon ott lesznek-e újra, elaludtam. S irtózat! Álmomban újra láttam a szerelmes párti Alig vártam, hogy megvirradjon.
. Munkába fogtam, de nem ment, mindenütt az a kép volt előttem. Társaságba mentem és olyan szórakozott voltam, hogy V inevettek. — Te fiu. hát szerelmes vagy ? mond egyik barátom; s én felelni nem bir tam reá.— Szent Isten! Hát szerelmeseket még c-ak nézni sem jó? Vagy tán a*ért kérdi, mert az este a hold sugarainál sétáltam? Önkénytelenül is kérdeztem mágamiól Hisz azt\'éreztem, hogy szerel mes vagyok. — El is futottam barnai a kompániából, és kinosan vártam az estét s örökkévalóság volt, míg bekövetkezett ütött az óra 1 én indulni kezdtem. — Szivem ugy dobogott, mintha legalább is
| én hívtam volna valakit légyottra Az est ! olyan szép volt, mint tegnap; a hold épen iugy világított; a béka brekegés most még ! jobban hangzott és a szellő, vagyis jobban ; mondva már a szél annyira játszott, hogy ja kalapomat majd levitte fejemről. No, i gondolám, most még kedvezöbbnekik az \' est bizto-an itt lesznek! A mint ama helyhez értem, hol tegnap a komédiásokat j megpillantottam, ismét láttam egy alakot,: |de csak egyedül. — Vagy ugy, hát azért sittünk tegnap, mert ma csak az egyitek jöhetett el? Most már értem. Szinte ide-1 eesen vártam, ha nem jö-e valabouuét egy másik alak elő?! De nem, nz miudig[ csak egyedül. Ugy gondolám, most nem, zavarok semmit, mín\'ha c-ak ugy véletlenül kerültem volna ide, lesétálok arra. — A szomorúfűz alatt egy gyönyörű szép leány ült, ugyanaz, kit tegnap láttam, de most arcza teljes szépségében előttem volt. Hát nem utaztál el szerelmem? szóla, midőn feléje közeledtem. Én megdöbbentem a kedves hang ballatára. Mintha ángyai ; szólt volna mennyországból hozzám. — ; Nem tudom, kinek gondol engem? kérdeni ! tőle s hangom szinte reszketni kezdett De ó nem felelt érezte, hogy tévedt és | keservesen zokogott — Bámulat valék 1 ; Ez tehát a szerelem?! .. . Nem én. nem : leszek szerelmes soha 1.. A perczek gyors ] egymát^tánban baladtak s mindketten ballgatánk. Nem bírtam elmenni a helyről, mintha lábam ide gyökeredzett volna pe-gig éreztem, távoznom kellene 1 Szerettem volna vigasztalni, de nem bírtam titkát Végre férfiúhoz illően a csöndet én szaki-tám meg, gyengéden megkérdve, mivel lehetek szolgálatára; de 6 reám emelve
gyönyörű könytelt szemeit, azt felelte: .Rajtam az Isten segíthetne csupán!" Nem birtam szólni tovább, nem akartam elárulni, hogy spjtem titkát. r~
Már későn az éjfélníáni órákbanjart az idö, midőn készültem haza iudufm. — Jó éjt kivánva a szép hölgynek, menni kezdtem, de ő megragadta kezemet s kért, hogy kisérjem őt haza. mert borzad most egyedül meuni. Én már engedelmeskedtem. A helyzet melyben voltam, rendkívüli volt Umeretleii érzelmek voltak lelkemben. A szánalom a megtört teremtmény iránt és a rejtélyes titok a leány kiléte fölött, foglalkoztatták lényemet egész hazáig. — Útközben alig váltottunk néhány szót. De hogy is lehetett volna ez máskép, mikor ma láttuk egymást először. Végül elértünk ama bizonyos lakig, hová tegnap láttam bemenni, itt megköszönve szívességemet, bucsut vettünk egymástól.
Hosszú idő inult el, mialatt sikerült megtudnom a szerelmes pár kilétét. Spanyolországból szöktek Magyarhonba, — s mi ü/.te őket ide? a szerelemi Újra meglogadtam hogy nem leszek szerelmes aohal. .. Elhagyni ha/át, a hol születtünk ... hol édes anyánk dajkált... hot először láttuk mosolyogni a napot íeánk s tanultuk dicsérni az Istent! Hazát veszíteni, hol minden porszem drágái Hontalanná lenni, futni idegenbe ... és minü-jzt . . . szerelemért feláldozni! Az ifjúnak távoznia kellett, s habár viszontlátás remé nyében ment el, többé sohasem látta öt kedvese 1 — Elmaradása titok maradt előttem. S talán most már kedvesének sem hoz fairt még a madár sem róla.
Hoss/u . .. hosszú idő után találkoztam njbói a leánynyal. Megismert Arczom • ból látta, hogy szánom. Könnyes szemeit reám emelte s panaszkodni kezdett. Szerencsétlennek valiolta magát végtelenül. Egyedül állott a világban .. . teljesen el-hagyaiottau; pedig szép voH, mint egy angyal, b lelke neme.>sége volt legszebb éke.
Megengedte, hogy" meglátogassam, barátjának fogadott s én bol log valék. Sokszor. . sokszor voltam közeiében, megnyertem bizalmát s őrült, ha mellette voltam. Nem tudom, mi volt oly bűvölő tekintetében? Miért volt oly csábító hangja? Nem tudom, milyen érzés fu\'otta át lelkemet ba érintett is, s miéit volt minden szava oly édes? ... de éreztem: hogy szivem van! —Hí közel voltam hozzá, csak akkor éreztem, hogy édes az élet; ha válni kellé, az egész világ fájdalma reám nehezedett I . . .
Holdvilág... patak ... szomorúfűz... szellő . .. békák zenéje .. . aótmégaszu-j nyog dala ís kedves volt nekem: mert . .. szprelmes voltam! . . ..Ei a sors iróniájal
Ne mondjátok, ho^y sohsem leszlok szerelmesek I En is megfogadtam, meg ama szép leány is s én először, ő meg már másodszor szeret. .
Ha .alaroelyik barátom mondja azóta, hogy nem lesz szerelmes soha, egész nyugodtsággal felelem:
„Én is megfogadtam százszor,
Hogy szerelmes nem leszek;
De a szírnek, hogy szeressen:
Megtiltani nem leheti"
SZELE ANTÓNIA.
A kör ezen évben tartott: 1890.szppt. 17-én egy alakuló gyűlést 1890. oktC-án a 13 aradi vértanú emlékére rendkívüli diszgyűlést, 1890. d-cz. 1-én Vörösmarty M születésének 90 évforduló n«pja Mtilé kére diszgyűlést, 1891. márcz. 15-én a magyar szabadság születés napjának ernie kére reudkivüli diszgyűlést — 1691 már-czius 16-án a magyarországi Gyakorló i-.-koták és ÖuképzŐkÖrök 101. évfordulójának és alapítójuk Kis Jái.osnak emlékén* diszgyűlést, — 1891. ápr. 27 én zárógyu . lést és ezenkívül az egész évben 23 rendes gyűlést, melyeken dícsJretes Szorgalomról tanúskodó kisebb-nagyobb lyrai költemények, tanulmányok,- értekezések életrajzok s latinból műfordítás is adaton be; számszerint: beadatott és biráliatott: költemény 47, elvettetett 23, prózai mü 36 elvettetett 8, szavalat 1-10, elvettetett 2 Összesen biráliatott : 223, elvettetett: 34. Legtöbb és legsikerültebb költői mü- -vet adott bi: Steiner Gyula 8. oszt. Un.. Legszorgalmasabban és legsikeresebben szavalt: Landler Jenő 6. oszt. tan.
A jelen tanév elején hirdetett pályáza tok eredménye a következő: 1)\'Pap János-féle alapítvány 9 frt 24 kr kamatját főtisztelendő Poór János tanár ur az általa megajánlott 1 drb aranynyal kívánta fölemelni, ha az általa kitűzött „Nagy-Kanizsa vidékén előforduló phauerogan mérges növények leírása" tárgyú dolgozat, mint aránylag legjobb érkezik be. Minthogy azonban ily tárgiu dolgozat nem adato\'t be, főtiszt. Poór tanár ur a fölajánlott 1 drb aranyat a jövő évben is kitűzendő ugyanazon tárgyú dolgozat jutalmazásd végett a főtiszt fögymn. igazgató urnái letéteníényezte.
Érkezett ugy-in be tisztán a Pap J,t-nos-féle alapítvány*"1 kamatjáért pályázó „A szél" czimü természettudományi értekezés, de ez jutalomra |&deme.-pek ne-n találtatott Minthogy azonban a neveze.t alapítvány kamatja bármely, tehát szabadon választott tárgyú értékes, mü jutalmazására is fordítható, az ezen évbeo 9 frt 24 kr. értékben azon dolgozatnak juttatott, melynek jeligéje: „Crescit sub pondere palma" szerzőj": Steiner Gyula 8. o\'. tan. 2) A tekint Ebenspsnger Lipót-féle- alapítvány kamatjának 10 frt értékű pálya dijára az aránylag elsőrangú történeti elbeszélés tartatott érdemesnek, melynek jeligéje: „Nép szava, Isten, szava." Szerzője: En^eJ Jakab 8. oszt. tan.
3) A tíarmadik történeti elbeszélés szintén érdemesnek találtato\'la-juralomra. Jutalma a tek. Varga Lijos ügyvéd ur által fölajánlott 1 drb arany. K mü jeligéje: „Bizalom az ősi eréi.ybeu." Szerzője: Pichler Károly 8. o. tan.
4) A „Magyarország azabadsághar-czának története rü id előadásban" czimü pályakérdésre egy dolgozat érkezett be és jutalomra érdemesnek találtatott. Jutslnu a tekiutetes Hirschel Ede ur által fölajánlott 3 drb aranyból 2 drb arany. A mü jeligéje: „Csatájuk az elnyomott népjog csatája volt\' Szerzője: Yíeisz Lijos S. o. t.
5) A költemény pályázatra kitűzött bármily taitalmu elegia pályaműre 6 költemény adatott be, melyek közöl azonban csak kettő érdemel jutalmat; és pedig a tekiutetes Hir>ch Adolf-féle alapítvány ez. évi kamatját 1 db. aranyban azon. költemény, melynek jeligéje : „Most észrevétlenül Jár vihar és szellő holt homlokod körül" ; sth. Szerzője Molnár-Mihály 8. o. tan., a másik köiteméuy a tekint. Hirschel Ede ur által fölajánlott 3 drb aranyból, egy drb aranyra érdemesiletett. A költemény jeligéje:\' „Emlékezet* Szerzője: Steiner Gyula 8. oszt tan.
6) A mélyen tisztelt Polgári Egyesületnek 50 éves íonállása alkalmából éven -kinti jutalmazásra fölajánlott .2 drb császári aranyára a magyar irodalomban, fólei; a költészetben legszebb elöbaladást tevő Steiner Gyula 8.oszt tan. érdemesiltetett.
.7) A „Gyakorló iskola ez évi működésében ugy a szavaló költemények értékét és számát, mint a szavalás sikerét tekintve, leginkább kitűnt Landler Jenő 1!, oszt. tan. a tek-otetes Smoü Gábor ügyvéd ur áital fi^irjáolott 1 drb. arany jutalmára méltónak találtatott.
8) Végül a Gyakorló iskola jegyzökönyveinek ügyes és pontos vezetéseért Pichler Károly 8. oszt. tanuló a tekintetes Sebestyén Lajos ügyvéd ur\' 1 drb arauy jutalmára érdemesittetett
A jutalmak kiosztása után főtiszt. Farkas László igazgató s házfőnök ur köszönte meg a nagyszámú megjelenést és a tanúsított érdeklődést persze fűszerezvén kimagasló szép beszédét saját álláspontjának a mult és jelen humoros felezésével. Noha komoly beszédet tartott mégis szavainak .Ole, s arczizmaira szökeló mosoly hiven visszatükrözé háborgó szivérzelmci-nek rengeteg tokaságát, de hát tűrnie kellé a nagy hőséget s nemes resigoaíióval figyelemmel volt a. hallgatóság iránt. Az ó és tanár társainak igaz és tiszta működése, az ifjúság valláserkölcsös éa hazafias nevelése közismeretü s ezért a Rend iránti közliszt elet ujabban is jelentékenyen erős -
Folytatás a mellékleten.
HARMINCZÁDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JUNIUS
ROBEY ÓC COMP.
uópg) íirifsok BUDAPESTEN, IX.. Kíikos-ulcía 5—9.
Ir«d.l: IX-, ÜIIŐI Út 35. <»¦* I-tS keidre Rákos..tea 5), (86) \'
ajánlják kivés tí.at-ló-anyagot igénylő
GÖZMOZGONYAIKAT és CSÉPLŐGÉPEIKET,
melyek az eredetileg általuk alkalmazása vett szabadalmazott vaskerettel, kettős működésű meghosszabbított szalmarázókkal. és megnagyobbított törek és pe\'yvarázó}-szekrényekkel építtetnek; toTábbá kaz\'diakó gépeiket és más egyébnen ü gazdag szközeiket. Vízszint Jekvö talapzatos gőzgépeiket egyszetű és Compottnd-rendszer szerint, CormcaU gözkazánaikat^ szab. stabil gőzgépeiket mozdony kazahnál, malmaikat és ma lom berendezési tárgyaikat a legjutányosabb árakon. Árjegyzékeit éa liöltaeKvetóaek: kívánatra <3.1J- és bórmentesen meglcüldetneii.
Hamburg-Amerikai
Gőzhajózási-részvény-társaság
Bxpress-é s posta-gözhajózás
HAKBCaa«HKW-YQBK
a leggj ornabb és legnagyobb német pontagö/.hajók.kal Tenge: i utazás 6—7 nap.
,Tovább szállitáí közvetlen német gű/llijókkal
HASSBUBÍiBÓL
Hall iimi!Ciinad;i. Bt azilia. Nyugat
l.a I\'Jata, I Afüka, bővebb felvilágosítássá] szolga! az igazgatóság Hamburgban Dowenfleíh 18—21.
Kflr-lilidiíl-.
Mexico- e» Havannába.
Peíáncz—Regede.
Több oldalról hozzám intézett kérdésre, a különféle félreértések eltávolítása végett, ezennel kijelentem, hogy az én
Széchenyi forrás" om
Vasvár megy ében feksak, REGEDE pedig Styriában-van.
Vogler József
(721 zalamegyei nagybirtokot.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
*
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
A. legjobb •vllí-LSiilria szöívlz Orvosilag megvizsgálva és rendelve !
40 éves jó hírnév! Száj és f.iíbeieiiségek, u. m.: a fogak tágulása, foefájások. gjoladások, daganatok, a száj kellemetlen szaga, vérző ÍOKÍiuí, l".)»kü lerakodás legbiztosabban megcátoltatnak a viiág-hn ii valódi c-s. és kir. udvari fogorvos
Dr. POPP Anatherin-szájvizének naponta való használata által.
Tetemesen - uaevobb oaliczioíDaD 50 -ír., l.frt es l frt 40 .r.
Óvszerüleg szolgál mindenféle foíiftijás és szájbetegség\' ellen: jónak ..:/::\'.;.,.; loroköblugetó az idült torokbajoknál, s nélküloz-hetlen az ásványvizek használatánál s a dr. POPP-féle fotrpor vagy fogpaszta egyidejű használata mellett mindenkor egészséges, szép log..k iiye.beli\'k. — Dr. POPP-féle fogplomba, az odvas f.gaknak krümésére. dr. POPP-féle liöi ényHzappan mindénnemit bórküteg ellen, különöset] fürdők számára, dr. POPP-féle napraforgó virág-olaj azappaih~-Yéuus-szappan, a jelenleg legjobb és legfinomabb pipere dí val-szappanai sa bőr licomitása tekintetében íöjti!ir.ulhat!anok.
\\ Á lí A K:
Aaatbérin-iogpawta aielenctékben 70 kr., ill.toa fogpa.tta 35 kr., fog-lor 63 kr. fogi.lomba | t t, nivényiaapnau 30 kr, napraforgó riragolaj.iiap. pao 4C kr . VLstia*SXip; aa 50 kr.
A baniailott Anntbcrin-siájvir megTelelétSI, mely a r«gy«leojaéa aaerint a fogakra kár,,, haláasal van, mindenki bataroaotun óvakodjék.
Kapnátok Nagy-Kaniasán: Belua Lajoa. Prágí-r Béla ?1 Szo. gvógysitriáraiban. OvvíEiDte WeítJ és i.eaof.tky. Hacb.ra.-h 1, " .» Deataeb, Kosenfcld Adolf, Marton éa Huber, Koráméi kedé.elbea
Kúijük batározottan dr. POPP gj>iltoiáoyait él ne (o,
A felaegca királyi család ke.dvenc- aazt&li itala.
^öky üéla Pr-al mayar rak keres-
másokat.
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
X X X X X X X X X X X X X
$1
M
x:ii
X mta X X X X X X X
ifi sAvaí m ii
Az arezbör ápolása
könnyen és biztosan csakis a következő kipróbált és biztos hatású szerek által eszközölhető. Con.ronne Vaaelln Creme. Ezen kiváló gonddal készített arczkenöcs lehető legjobb b^tásu az arc* mindennemű foltjain^ eliávolitásábao. Alig pár napi használat után az arezbőrnek selyem lágysá-I got kölcsönöz, állandó használat mellett Hobey" i megtartja az arezbőr az ifjúi báját a lelhető leghosszabb időkig. Egy tégely ára I 40 kr. hozzá tartozó szappan 40 kr.
Tavaszi Uyöiig} virág (.\'reme. Enyhe hatásánál fogva az arezbőr cooserválá-sára, az iideség fentartására renkivül ajánlható. Adagja 40 kr. szappan 40 kr.
Javított Spitzer-féle srezkenócs. \' E régi s általánosan kedvelt kipróbált ¦ szeren oly előnyös javítás tétetett általam, I mely a legszélesebb köiü elterjedését ; már is bízonyi-ja. Fölösleges .ennek kiváló .jó tulajdonait felsorolni, csak a rendkívüli ! ellerjedettségre kell utalnom, a mí leginkább bizonyítja annak kitOn-ő hatásait. Egy nagy tégely ára 60 kr. kis tégely ára 40 kr. szappan 40 kr.
Mindezen készítményre van szerencsém a n. é. közönség figyelmét felhívni. Eredeti minőségben kaphatók csakis a
készítőnél
PATAIY ANDOR ,84)
gyógyszerésznél, Kaposvárott.
Imébe aiánttatik i
KITŰNŐ
Nngyhaiá*n t?l-t:) !:ai a lt-zzesi, emésztést talniainal. alulaba.i mindatim eseteit ben, raHyek S A V A N Y L\' V 1 Z ..it-zni]
int a létező legkitűnőbb savanyuvi/,
BORVÍZ. "M
vizeld Szervek tinnito^ bán\'
odo.
ittivia.-:
. Maeyatországi főraktár:
BAUER LAJOS és testvére
i8 Budapest, V. Arany János-ntcza 9. sz.
Nagy-Kanizsán kapható: FESSELH0FER JÓZSEF urnái.
Kapható minden füazeruzletben es yendéglőben.
TlSZta Yér Titkos betegsége^ szö-3Z egéSZSég! mörcsÖk-kiütések,hal-ványság,általános bágy?dtság, gyengeség eltűnnek egészséges vér mellett. Radikális sikerért kezeskedünk módszerünk használata mellett. Tudakozódásokhoz válaszbélyeg
\'melléklendő. „Office Sanitas*
Paris, 57 Boulevard de Strassbouig
(94) <•¦
Gazdáknak! %
A. n. é. gazdaközönség szives ügyeimébe ajánljuk, mir» szerint előnyösen ismert gyártmányainkból, mint:
cséplőgépek, rosták, szőló-morzsoió és szál^-prések, járgányok,
szóval minden gazdasági gépekből dús raktárt tartunk
MÖLLIfi 1Q-KÁCZ IsfIJS képviselőinknél
. ^ ViifTí-KMiii/.Mtii, (Deák Ferencz-tér,)
^ §fg~ 20 év óta ismert ~9fJ fU"
í B li R G Kllféle Tirvosi í
hol is megreodelések teljesíttetnek.
sészpéuz- esetleg részletfizetés mellett a leglelkiismeretesebben
JKlsö uiagyor gazdasági gépgyár BuOapeBten. __
KÁTRÁNY-SZAPPAN
trvoei tekin-é\'yek állni ajánlva Ausztria-Magyarországban, Franczía-O\'szág, Németország, Hollandban. Schvoiczban, Hominban s IjÍ. már tíj év ó\'a íéoyn eikerrei b->axD4lt»tilL r~T2
mint szinte az arezbör ntiiidenféle tisztátalanságai : ellen küiffOMea m rüh, az Jdüli ?8 pikkely »i»m6r ellou, ^ a k(iaz, ii eöm.\'ir rfp^dvécy. a íoj éu ttzuká! öllen, a azepli, líj, májtuh, ugynevezatt reica orr, a fa^ydag, a iabizzüdam V .^Ii-a i;y»rriir;kek valamennyi kiiiaií Idjbetegaégei ellen, hízna kinek mint a bórt tiastítd moadoacer ajanltatik.
ira dardbonkiBt hasonlat! ut.islfással e^Titt 35 kr.
A Berger-féle kátrán] szappan 407a-a tömény f-kiirinyt
larulmaz, íi!«tt«ibb gundosau van Iféazit^e « lényig-aun kQlűobíísŐ a miüd-M egyéb, a kereskedéaokbeo el-ífyrduló kilráaj-azappanoktól, niTt t7-a siHppan \'¦>>őa/0 giiezarin anyagot tartalmaz, tiuom illatszeres. —
Csaláso,k ki&eraíés© végett
a gyógyszertárakban világosan Berger-féle kátrány-Szappan
kérendő s ügyelni kell a zöld csomagolásra. Számos okmánnyal kitüntettetett a bécsi nemzetközi kiállításon E883 ban.
Egyedüli helyfittes a bel- és külföld részére ¦
A. HBLL Byógy. Troppau
^a9{/•Kanizsán Prognr Báia gjógyazeréaznéi.
í í
í í
Bf"
}
W ^AAiSSi t>-rrn h ti s; na Ira kiterjedt ktuíceltnéynelt %irr-mid. gjQKggMW
O N
\'S
3
>
C
(6
>
HARMINCZAD1K ÉVFOiTAM
ZALAI KÖZLÖNY
JUNIUS 6-ía
Ki szereti az életét, igyék Hungária-kávét,
Kossuth Lajos
nagy hazánkfia arczképe fény-
képutánzatban épen íaost jelent niegr.
A kép nag;.ága 56|7ü cm. Ára ~T> kr ; kiváló díiíes ar«nybmok-ker-\'[b-:ií 4 frt. Kivtlo tinóin aranyéleg-herethan U»eggel darabonként 5 frt 50 kr.
Csomag*
!\\I kernt« k*pek darabjáért
1 frt 10 kr
í74) Zueller Vilmos tönfT- és tóiiíQfflflája Bécsien.
VII. Slebeusterugasse 32 ée 34.
Konkolyo/.o (Trieu
Szecskavagó.
Lóhere toklaszoló
Fecskendező.
GRAEPEL HUGO
.GÉPCYÁROS
MARSHALL SONS & Cö,lp LMTD
.yEZÉRÜCYNÖJCE
KÜLSŐ YÁCZI-UT 46. BUDAPESTÉ N Y., KÜLSŐ YÁCZI-UT 46.
•(EZELŐTT B R 0 CL t JÓZSEF-FÉLE CY"AR>
mhnnsi. Hstí.Í__
ekék-,
csöves tengeri aaraioa,-, nufwncza murzsuoun,-, ü*,v<.oiwvágók-, répavágókat, továbbá lóhcre-toklászoló készüléket, bármily gyártmányú cséplőgéphez, valamint őrlőmalmok és mulombereiidezési gépeket, nevezetesen: gabona tisztUók-(Eureka). tarárok; malom, trieurö/c, henger székek, lisztoszt á/gozó hen-
-------1 gerefe, felhordók, dara tisztító- ¦-rr-
gépek és malom vasrészeket; . lyukasztott rostalemezek és álta-I. UUm.iv minden iiemil gazdasági gépek és eszközöket legolcsóbb árakon és legkedvezőbb fizetést feltételek mellett
*-*-fg! Árjegyzékek bérmentve kőidéinek. (^-,
Lisztosztaiyozó henger.
ÜLVALl.Al,
m in <lenn em ii mai ont felszereléseket bármily erőhajtásra,.
Fűkasza logep.
Malomtrieur.
SZERSZA tUOÉI\'&K,
szerszámok és eszközük gépészek, kovácsok és lakatosok számára.
>-flepavägO.
Őrlőmalom.
Szó nagy üjtő.
Melyik lapra fizessünk elő?
Gazdag tártalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap az7
EGYETÉRTÉS
a mely az uj évye!, immár 25-ik évfolyamába lépett Ez a magyar olvasóközön -a ég lapja. H itel<-s.forrásokból származó értet üléseinek gyorsasága, alapossága és sokisája, rovatainak változatossága. kitűnősége a különböző olvasmányok gazdag tárbáta tették az ,\',Egyetértés"-t népszerűié Az trtzággyiliíi tárgyalásokról a legrészlt-tesebb i e mellett tárgyilagos hu tudósítást egyedül) az „Egyetértés" közöl. Gazdasági rovata elismert régi tekintélynek örvend A magyar ke\'eskedó éi gazda őzÖnség n-m szorul többé idegen nyelvű lapra, mert az .Egyetértés" keretkedelmi a lörsdei tudó általainak bőségére! .- alaposságával ma már nem versi ,¦: más lap. A kéretked6. az iparos a a mezigazda megtalálj* mindazt ai „Egyetértés\'-ben. mire szüksége van. Változatosan hzerkesztett tárczájá-ban, annyi regény olvaimanyt ad. mint egy lap sea Két három regénjt közöl egyszerre, Hgv. bog)\' egy év alatt 30 — 40 kötetnyi regt-uyt, részint eredetit, részint a kiiltöldi legjelesebb termékeket jó magyarságú fordításban kapnak az „Egyetértés \' olvasói. Aki olvaíni valót kem s a világ folyásiról gyorsan és hiteleien akar értesülni, fizessen elő az „Egyetértés\'-re, melynek előfizetési ára egy bóra 1 irt 80 kr, egy negyedévre 5 frt a egy évre 20 frt. Az előfizetési pénzek az „Egyetértés" kiadóhivatalába küldendők. Mutatványszámot a kiadóhivatal kívánatra egy bélig ingyen és bérmentve küld. (20)/
1
ooooooooooooooöoioooooöooiooooooboooööö^
PATKWÖKAT
o o o o o
O Ára patkányfog -knak 2 frt
O oadaimazott újdonságok tulajdi
HÁZI ÉS MEZEI
EGEREKET
\'kétesen és gyorsan minden ügyelet nélkül kipusztíthatni
Autcmat-fogóim alkalmazása által.
Fesselhofer József Nagy-Kanizsán.
Keil Alajos-féle
Padlózat-fénymáz
Bécsből
(Glasur)
\'. Fzámára. 1 palarzk ára C
Via\'szk-ken őcs
bíi beeresztő szer kemény padló számára, mindenkor kapható:
Fesselhofer Józefiiél Nagy-Kanizsán.
legkitűnőbb mázoló-fzer puha padló számára. I nagy palaczk ára frt 1 3, 1 kis paláczk ára G3 kr.
legjobb és legegyszerűbb beeresztő szer kemény padló számára, 1 köcsög ara f.u kr, mindenkor kapható:
egérfogóknak 1 frt 20 kr. készpénz beküldése vagy utánvét mellett KLOSS által Bröanben ssa- Q
ELEKTRA.
Minden államban szabadalmazva.
Minden isebtüz-eszközök közt a W jobb, dörzsólő-fa nélkül. Egy a íem-eszközlött nyomás folytán, & az ábrát) egy bármely időre tartó villaoyszerfl gyönyörű láng illiitatik elő. Egy darab
L^„kí^*^M>:Swé« mellett 1 frt 70 krért. v
TXJ! CS-a-K: 1 FRT SO KR
CS. ÉS KIR. SZAB. X 0 S Ó U É P. Egy.vulkanikus a forró bőségnek ellentálló cernerilt gummí lemezzel. Legnagyobb mosási képességgel, elpusztithailau, a leggyengébb nő is könnyen moshat vele. Igen jut. ar. E gép fölülmulhatlan, nem volna szabad egy jó házban hiányoznia, kiszorítja az eddigi ujszea legjobb gépeket és minden gondos háziasszony köteles egy ily gépet beszerezni, hogy a rendes mosási kiadásait. SO^-kal csökkenthesse. Egy bavi használat után a gép kifizeti magát, eltekintve a többi előnyöktől és kellemetségektó), melyek e\'gép alkalmazása mellett tapasztalhatók. Ara, égy darabnak rsak 4 frt 50 kr. készpénz beküldése mellett vagy ntánvét mellett.
UJ!
Mindenki Bnaranyzó !
Folyékony arany és ezüst
r , _ _ 1™M« P°1»P«k»>»k • fent. , egyéb ujdontógokrtl ingyen é, bénnenlre kőidéinek. JÉ
Szerkesztette: l>r. Lónyay I\'erencz, földm. mi Nélkülözhelleií kézikönyve a-szőlőtermelők, közgazdaság iránt érdeklődőknek.
r A RT ALOM;
i. fogalmazó, borkereskedők.
I. A szőlészeti és borászati, statisztika.
A magyar állam szSlöterÜlete, borvidékei nek-beosrtása, s::i írét-ered meny <> kivitele, szőlőtermés és forgalom, eognae és pezsgő gyárü^és forgalom Komepr.. forgalom. Európai államok termése és kereskedelme. ^> világ összes termes, és kereskedelme. - A filloxera-ügy állása Magyarorarágon et ¦ kuToldon A nfvezetesebb illanjak borvinil. ;
Ií. Szőlészeti és borászati intézmények.
;tálya.
A földmivelési minisztérium borászati bizottság szervezete és taeja:
OOOÚOOOOOOOOOOOOOiOOOOOOOOOOO
^ Szőlészeti és Borászai! Évkönyv. §
o
0 0
o
0
o
0 0 0 0 0 0
o o o o o o o o o o
0
o o o o o o
OOOOOOÓQOO1OOOOOQ €50000000000
¦ Jiz országos miojtpra-_. iy-liiztos. — Tiocxellér-iáknlák. — .-őleazetí és borászati alsóbb és féltőbb tanfolyamok, vándortanítók, fllloxera-feiügyelfik és ezek igénybe vete\'e. — Európai és állami azőlötelepek. - Eorbpa\'t éa amerik:.! vesszők él ojtványok beazenéíl módja éa ára. — Saénkéneg-nk tiraak. - Szánk én eg fecikendók, tartinyok beazerzéil módja. — Központi miuta-pii.rze és bortermelők szövetkezetén-k szervezete
III. Szőlészeti s borászati törvények és rendéletek.
Nemzetközi egyezmények a fílloxcravész tekintetében. — Hazai törvéimk. szőlők bejárása, zár «!a helyezése. — Sz*lövSaszók szállítása. — immúnis fcí«kter!l«(ek lyfivsotartása. — Szölodézsraaváltság. — Szólíterületek adókedvezménye.. — BorfogyaszláBl, itilaéreti tírvéayek. — Borok szeszez.-se.
— Alapszabály minden a (illoxera elleni védekező szövetkezetek részére. — Kftl- éj be földi bordó hitelesítése és borhamisítási i örvények. Hasznait távírda-sodronyok eladása. -
IV. Vegyes közlemények.
IIa»í teendők, fajraegyálasztás vidékek saerint, érési idő, mivelési mód. — Vessző kezelése. — Az ültetés — Szak m íny bérek. — KézíerÖ munkaképessége.
— A szőlő és bortermés mennyisége. — A védekezés módjai. — Elárasztás — Szénkénegezéa. — Amerikai fajok leírása, szaporositása. —\' Ojtványok. — Ho-mpk-azőlÖk. — Növényt én állati ellenségek. — Trágyázás. — Mii trágyák.
— Egy kis vegytan. — Muatmérök. — Muat-javitás. — Általános tudnivalók. Megrendelhető a „Borászati Lapok" kiadóhivatalánál: Budapest. Köztelek.
Nyomatott ifj. Wajdita József és Daoielisz L. kÖnyvDjomdijában Nagy-KiBlrsáo.
64
Melléklet a .Zalai Közlönye 23-ik tzamahoz.
HARMINCZABIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZIÖN.T
JUNIUS 6-áo.
. hűlvén, Nagy-Kanizsa város iutelligeutiája teljes elismeréssel adózik. Lelkesült éljenzés után az udvaron díszesen elrendezett tornahelyíségbe vonult a közönség, hola ipii tornászat i disz mutatványok méltó tet-
""széSselfogadtattak. Pongrác^ Adolf tornatanár ur biztos és előnyös tanmodora ujabban kitűnt és álialános dicséret és elisroe résben részesült. " -
Valamint az önképző köri előterjesztés szerint a pályadíjak kiadattak ugy egyéb jutalmazások is történtek és.pedig: Grossmaon-féle alapítvány kamatját G frt 5ü kr. Zeller Elek 8. oszt. tan. Zene és énekből : Kripácz Lajos 5 frt 6.-0. tan, 3 frlot kapuk: Muzikár Ferencz 5 o. il.iasz Lajos 8- o. :. Kriszt Árpád 6. o. kopácsi (Jyörgy 5. oszt. t„ Pergér Miksa 4.0. t.; Magaásy Antal ö. oszt. tanuló. Torn-ibói : Haasz Lajos 8. oszt t. I drb aranyat. ] —1 frtot kaptak : Mantuano Jenő 6. o. t., Horváth Zsigmond 6. o. t., Simon Lajos fi. u. t., Hajgató Béla 4. o t. és Nagy Antal 4. oszt. tan.
Heti karczolatok humorba öntve.
IV.
A „Zalai Helicón" tehát már embryó-bantyan! A nagy Festetich Györgynek, az írók és művészek e hírneves. Maecenásá-nak keszthelyi Heliconja hamvaiból feltámadt Phoenixként ébredezni látszik! Műit hó 24-éu Zala Egerszegen a megyének számoselsörendü irójalíosenberg Henriette széles körben ünnepelt honleány vendégszerető házánál tartotta a „Helicon" czimü irói egyesület kezdeményező és előkészítő ülését. A kellemesen szórakoztató vendéglátás közben határozatba ment az, hogy az alapszabályok ki dolgozására egy hét lagu bizottság küldetett ki a megye ismert nevü iróiuak köréből. Annyi bizonyos, hogy a hetes szám szerencsés választás volt, kivált ha tekintjük, hogy ép Zalában és pedig G e 1 s é n az ördögök is heten valáoak! A legközelebbi úgynevezett alakuló gyűlés Nasíy-Kanizsán lesz, mely iránt az érdeklődés — ha igaz — már is nagy mérveket ölt — és ha csupán szellemi oldala ienne a dolognak, akkor tudom, hôgy a Helicón ismét a régi fényt hintené a hazai irodalomra — és egyik vagy másik irótársunknak nagyokat és gyakran lehetne inni Cephisus patakjából is!-. .. De-sajnos! anyagi része is van a vállalatnak! é> nincs ma már egy --. Festetich ÖyÖrgyü! Azonban csüggedni azért nincs okunk I.
Kel ! hát előre hegyen és sikon !
Régi híredben állj fel Helicón! Kész*helyről egyébiránt — ha még ma ¦ nem is a Heheont. de%. magyar Tliáliának felki-nt és ünnepek papnőjét B 1 a ha Luíza asszonyt m. hó 30-án elénk ovatiókkal fogadta Nagy-rvaDÍzsa közönsége, melyről e lap külön rovata szól.
Halálos Ítéletet hozott a nagy kani-
correct szabású diszegyenruhájában olyaa daliás gladiátorialakotöhött,hogy fiatal veteránságá! számos kitáncsi hölgy szép és jó szemmel nézte az ablakokból; mit Gyula barátunk azzal hálált meg. hogy ő sem maradt adós, mert ugyancsak gyakran felpillantgatott a magasabb — régiók felé! De még a nap is kíváncsian kandikált ki végre a fellegek árnyából — megemberelvén magát a Mindenek Urának~névünnepén — és teljes fényében kezdett ő is ragyogni akkorra, mire a prccessiónuk — épen vége lett!
Végén csáVtan az tstor! finis corouat opus! bár az ünnepeit müvészné Blaha Lujza asszony vasárnap óta a „saisou niorte" daczára is minden este lázas szem*, fül- és még — szivhullámzásba is hozta a város mindkét nembeli, de legkivált férő közönségét; mégis a szerdai est valamennyi estnek valódi csillaga, corol táriuma — volt, nem csak\'azért, mert művésznőnk a „Suhancz\'ban különlegesen elemében van, hanem mert ezen estén Nagy-Kanizsa ismételt jelét adtaaz ünce" pelt Díva iránti hódolata és szeretetének. Az ez e?ti jutalomjátékra betóduló minden sorsú és rangú közönség egész ostrom alá yette a pénztárt. Ember ember hátán tolakodott, ugy, hogy sokat a bejárattól vissz;, kellett utasítani: szóval, a színház a ezó szoros értelmében a zsúfolásig megtelt- A harmincz fokú tropicus forróság izzasztó üstjében a genialís müvésztíö üde alakja, meglepő játéka és éuek-accord-jai jótékony harmat hatásával voltak a nézőtéren hervadozó nagyszámú publi-cumra. Felvonás közben egy kellemetlen intermezzo is történt; a mennyiben a földszinti állóhelyen a nagy hőségben egy suhancz elájult. A köszönik virágcsokrok s tapsok özöne és zápora után — csendes kis körben költé el vacsoráját a művésznő a „Szarvas" szálloda éttermében. Pohárkoczintások közben Tuboly Viktor rögtönzött kis felköszöntéssel bucsj-zott el a lávozótó! és. pedig — a mint hirtelenében megjegyezhettük magunknak, eképpen:
Holnap már nem lesz Kanizsán, A bájos kedves csalogány; Kívánom, hogy gondoljon ránk, Ő, kire oly bustke hazánk; 3\\s ba majd ismét visszér Legyen vele még több babér . . . De bár hányszor jón la ri sza: Kanicfii megk ostoraira 1 Élj.-n Blaha Lujzái
Törvényszéki uj elnökünk is elfog lalta már állását. Május 31-éu 35 ügyvéd tisztelgett nála testületileg. A szokásos beköszöntő és elfogadó phrasisokka! fűszerezett szívélyes és 3zép dicliók után a joviális elnök előzékeny és szellemes társalgása kellemes ha\'ást gyakorolt az ügyvédi karra. A félóra hosszat tartott cerele után jó fajtu speciális szivarokkal vendéglé meg az elnök a tisztelgöket. E kiváló és magyar vendégszerető gazdát jelző figyelem — füstbe menő ren , . deltetése mellett is kedves emléke fog zsa. büntető torvényezek egy gelsei test-1 maradQJ & voltaküak , -vergyilkossagi ügyben május ho 23 anül LOVAG KORBÁCH.
Ezért aztán a holdfogyatkozás nem is volt látható, mert a fogyatkozó égi test i földi gyarlóságok feletti bánatának mély érzelmei taiatt felhők alá rejtőzött és csak vég-vonaglásában jelentkezett Nagy-Kanizsán a meglepő égi tünemény .. . nem hagyván
Hirek.
— Tóth László kír. törvényszéki
.......—__„, — elnök ur ó nagysága május hó 30 án kö-
niagaután itt egyéb* érezhető nyomot, I rűnkbe érkezett," május hó 31-én a hely-mint igen sok ember zsebjének zord egén ! beli.ügyvédi kar teljes számban tisztel-— a péuz-f ogy a t k o z ás t !• geít nála, ez alkalommal Eperjessy Sándor
Vak tűzi lárma riasztott fel bennüu-\' ügyvédrHír \'(tartotta az üdvözlő beszédet, ket hétfőn — ép OrOán napján déiután.\' melyre ő nagysága megnyerő modorban A tűzoltó-kürtösnek egetverő vésztjósló szivélyesen válaszolt. Isten hozta, legyen üvöltése és a szectferencziek félrevert ha- üdvözölve körünkben s leljen teljes meg rabjainak rémes kongása páni félelembe\' elégedést és boldogságot uj otthonában, ejté a várost. Aztán csakhamar kisültek,\' — Csukass! József a ^Budapesti hogy tüz volt ugyan, de nem egyebütt, Hírlap" alapitója és bzerkes.:töje, kitűnő mint egy magyar-utezai cserepesnek a — j imlfordí\'ó hosszas szenvedés\' utiíu elete kemenczéjében. Kárt tehát seukinek, még 51-dik évében elhunyt. A jellemszilárd és a gazdájának sem okozott és csupán sűrű ernyedetlen Szorgalmú, lehetséges író te-p kormos fekete füstje idézte elő az alap-j metése Budapesten nagy/részvéttel tör-talan ijedelmet. De a hogy a sok füs t| tént. Beutie a magyar hírlapirodalom egy kevés tűzzel — bármily megszokott jeles tagját veszítette el. ki szeretetre dolog is az ma már, kivált közügyeink I méltó egyénisége és finjunjlépzettsége allűrnél veinél — számtalan tévedésnek! tal díszére vált Béke hamvain!
szolgálhat indokul, az ebből a vaklármából is nyilván kitűnt!
Az uroapj körmenet magasztos színezetének a folyton permetező eső ellen vitorlázó esöeruyök ezrei — komor képet kÖlc>öíizének! Mindazáltal a nagyszámú hívőknek a tereken és utczákoni átláthat-lan sokaságával és szokott méltósággal folyt le a lélekemelő impozáns vallási szertartás. A városi halóság, a rendőrség ünnepi köntösben, a helybeli közös hadsereg honvédség diszkivonulása és disziövései-vel, a tűzoltók Saller Lajos főparancsnokuk martialis kinézess és vezetése alatt s ugyaucsak a tüzoliók ünnepélyesen — harsona, most már jól begyakorolt zenekarukkal,.— ugy a hadastyánok teljes lisz-beui kivonulásukkal emelték az ünnep fényét és nagyszerűségét. Leginkább feltűntek a „Hadastyánok" ékes lobogójuk alatti harcziasan marezona alakjaikkal! Orobz-váry Gyula elnök, Tuboly Viktor, Lengyel József t. elnökök és Zrinyi József főparancsnokukkal élűkön. Ezek^között kivált Oro.-zváry Gyula barátunk Vonta magára a közfigyelmet 1 Most először használt
Rendkívüli közgyűlést tart a „Társas Kör" holnap, június 7 én délután, melynek tárgya háznagy és egy választmányi tag választása"lesz.
— Uj parancsnok. Zuma Károly cs. $s kir. ezredes, Ö felsége egykori szárny segéde, ujonan kinevezett 48 ik gyalogezred parancsnoka jun. 4 én délután 3 napi időtartamra Nagy Kauizsára érkezett, hogy az itteni zászlóalj felett szemlét tartson és a laktanyát megvizsgálja.
— Tavaszi vlgaimát a ker. Jóté kony Nőegylet szerdán, jun. 10-én tartja a „Polgári Egylet\' keríhelyiségében, rossz idő esetéhen az emeleti nagy teremben. Újólag felhívjuk a t közönség szives figyelmét. Elismeréssel adózuuk mindazoknak, kik a czél iránti aemeslelküségböl rózsa csokrokat díjtalanul felajánlani síi-veskedteK. mint halljuk máris nagy meny-uyiségben. Egy ily rózsacsokor ára 5 kr. lesz. Alkalmilag felkérjük mindazokat, kik tévedésből meghívót nem kaptak volna s arra igényt tartanak, ez érdemben az egyesület titkárához fordulni szíveskedjenek.
— Uj ufczanjftás. Nagy Kanizsa város képviselőtestülete június 1-én tartott ülésében jóváhagyta a honvédségi uj épületek létesítése iránt Saller Lajos épitészszet kötött szerződést, nemkülönben a „Polgári Egylet" kertje végéu a Korona-herczeg-utczával szemben nyitandó uj utcza kisajátítása ügyében a telektulajdonosokkal kötött adásvevési szer ződéseket. Egy utczával tehát könnyebb közlekedés nyílik ismét, mely legczélsze-rübben „Honvéd-utczának" volna Heverhető.
— Gyászhír. Scbönfeid Miksáné született Steiner Fanuy urnö május\\3i-én 57 éves korában elhuuyt. Temetése Jua. 2-án délelőtt részvéttel toriént_ Béke hamvain!
— Építkezés. Ujabb időben Nagy Kanizsán a vendéglő helyiségek feltűnően szaporodnak és pedig uj építkezés áltai. Tavaly Halász Elek „Hungária" emeletes szállodája, az idén Bajor László vendéglője nyittatott meg. Jelenleg Pintér Sándor építtet a szentgyörgyvári utczábau cvuos vendéglőt Saller Lajos építészáltai.
— Vasárnapi szünet. A beíybeli füszerkéreskedók körében élénk mozgalom van folyamatban az iránt, hogy a vasárnapi munkaszünetet szabályozó törvény életbe lépését be sem várva, üzleteiket már é hó 7 tói kezdve minden vasárnap d. u. 2 órától fogva zárva tartják. Ezen dicséretes törekvés azoubau csak ugy fog érvényesülhetni, ha minden egyes kereskedő megértve a vasárnapi munkaszünet üdvös intentjóit, csatlakozik a mozgalomhoz — no meg a fiaáncz!
— Jogtudoraink száma szaporodott Mantuano József polgártársuuk fia Rezső a napokban lelte le a doctöraiust s már -mint Dr. Mantuano R-zső tért szülei körébe szülőföldje, Nagy-Kanizsára. A szép képzettségű ifjú doctor fogadja gratuláliónkat! ¦.
— Fővárosi orvos bonczolta fel hivatalból azt a kalauzt, ki- mintegy 3 bő-nap előtt Zala Szeut-Mibálynál tönént vasúti összeütközésben megsérült. Azóta az iiteoi közkórházbau gyógykezeitete\'t, sebéiben meghalt.
— Beszeg kósza gyereket találtak juu. 5 én reggel a mázsáló háznál, a pá-1 lioka meggyuladt benne. Kórházba szállitatott.
— Mészgödörbe esett Nagy "Erz.se oapszámosnő 7 éves fii György juu. 4-én délelőtt A friss oltott mé=zben oly égési sebekel kapott, hogy a kórházban másnap reggel meghalt. A gondatlanok ellen a a vizsgálat megíndittatott.
— Suszterinas furfang. Az esti homályban semmit Kern sejtő sétáló közönséget hírtelen jajveszéklö hang lepi 4seg, Körültekintve egyszerre csak azt veszi észre az ember, hogy vaiBrai alaktalan tömeg fetreng a földön és egy szál. gyufa világításánál keresgél valamit Si-ráukozó hangon panaszkodik a csirizes, hogy egy hatost elvesziiett. Akad néha szánakozó, a ki a hatost megtériti, mire a ravasz inas megelégedetten tovább áll, liaugoskáczajjal adva kifejezést hálaérzel-meiuek. Csak a rendőr nézi mindezt közöny nyel.
— Levélgyűjtő szekrények. Az üzletek előtt kifüggesztett levélgyűjtő szekrények jó részét már az idö foga rágta meg. Zárjuk elkopott é-* a-; leleményes uiczai. suhanezok próbálkoznak rajtok, az oldalaikat megnyomva, nyitogatják. I^y a N. és K. cíég bol\'j& előtt kitelt szekrény födele kényelmesen felnyitható. Kérjük a posta főnökséget erről tudomást veuui.
— Tiz éves találkozó. A kik 1881-. ben a nagy-kauizsai kath. főgymnásium-ban érettségit tettek, ez év július 20-án fogják megtartani a tiz éves találkozót Nagy Kanizsán. Előtte való e*te, 19 éu, az Egylet-kerlbeu találkoznak először. Matkovics Gyula kápláu (Zákány, Somogy-megye) kéri az érdekelttket, hogy eljőve telüket vagy el nem jövetelöket vele iu-dassák. Szükségesnek tartjuk még felemlíteni, hogy : a „Budapesti Hírlap" junius elseji számában e találkozás, sajtó hiba folytán jutiius 20-ra volt jelezve, holott határozott;:n azou szempontból, begy később minél többen ráérhessenek, kik még pályán kínt vannak, j ulius-ra tétetett a találkozási nap.
— MLghivó.,A nagy-kanizsai iparos ifjak képző- és segélyzö egyletem k viga-lomrendező bizottsága 189J. junius 14-én a „Polgári Egylet" kerthelyiségében segélypénztára javára Horváth Laczi zeue-kara közreműködésével jólékonyczélu zártkörű nyári tánczvigaltaat rendez. Belépti dij személyenkint 50 kr. Családjegy 3 személyre 1 frt 20 kr. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak s birlapilag nyugtáztatnak. Kezdete esti 8 órakor. Kedvezőtlen idő esetén a vigalom az emeleti díszteremben fog megtartatni. Tánczrend a pénztárnál osztatik ki.
v — A „Zalai Helicon" tárgyában május hó 24-én Zala-Egerszegea tartott értekezlet az alapszabály tervezett kidolgozására és a legközelebb tartandó alakuló közgyűlés előmunkálatának elvégzé-
¦aére Naglné Ida, Bátorffy Lajos, Balassa | Benő, Révay Miksa, Récsey Viktor, Tuboly Viktor és alulírottból álló bizott-|ftágot küldette ki. miről az érdekelteket tisztelettel értésitem. Z -Egerszegen, 1891. máj. 26 ^Roseaberg Henriette, az előkészítő bizottság elnöke.
— Huber -8} ula Nagy-Kanizsán. Kellemes meglepetésben részesült Teleky-utcza közönsége. Hub*r Gyula kitűnő zeneszerző, s •jeles hegedűművész, kinek közkedveltségü szerzeményeit nemrég tár-czánkban ismertettük Molnár János keszthelyi kántorral e héten Msntuano József ur vendégei valanak, s remek játékukkal nemcsak azegybegyült Lallgató^ágot elbűvölték, hanem a nyitott ablakredőkön átható hangok rsu egész utcz» közönségét valódi műélvezetben részesítek. Ez alka lommal ki kel) emelnűuk a hallott remek-Szépségű „Janka* csárdást, melylyel Huber zeueköltöi és hegedű művészi tehetségét szipSrká/tatva, mély érzelmeket gyújtott. A csárdást mely Mantuano Janka kisasszonynak-van ajánlva, városunk kö zöusége nemsokára nyilvánosan is fogja hallani, mert hangászaink figyelmét is lekötötte. A hangversenyhez kitűnő zou-gorakiséretével lüut ki Molnár ur, a ki csakhamar érzelemteljes solojával, művészi ambíciójáról t&nuságot tett. Hallottunk ezúttal egy kiváló elmésséggel irt lengyelkét, szintén Huber szerzeményét, melynek uehány éléuk száma elleoálhatatlan táoczkedvet kerekített Ezen lengyelké-uek kiadási jogát itj Wajdits éa Danielisz czég nyomban meg is szerezte, ugy, hogy a közel jövőben alkalma lesz minden táncz-kadvelönek megszerezhetni. A „Jenka" csárdás máris elkészü.t, ára fiO kr., kapható ifj. Wajdíts József és Danielisz L. urak könyvkereskedésében. Nagy-Kaui-zsáu. Előre is felhívjuk rá a zenekedvelők figyelmét ^
— A király Pécseit! Ez alkalomra szobák kiadók 5 Írttól, az igénylők saját érdekükben minél előbb adják tudomásomra kiváiia\'ukal hogy részükre megfelelő laká-t reserválhassak. Weisz Adolf.
I Kataliu-utcza 5.
— Névmagyarosítás.Stokorza Gyuia csali illeloségü zala-egerszegi lakos vezetéknevét „Fás" ra magyarositolta.
— Tüz keletkezett Meiei Lajos szabónak takaEékpéoztári-uicza bolthelyiségében junius 2 án este 9 órakor A tüz*-oltók gyorsan ott termetlek s a kelméket \'kihordva eloltották a már égő állványokat A kár tetemes. Ugyanaz nap délelőtt 11 órakor Szepetneken volt nagy tüz, a szalmapernyét a nagy kanizsai utczákra " fújta a szél Kellemetlen állapotba jött a tűzoltóság, mert tüztoroov hiányában alig tudott eligazodni, váljon nem-e Kis-Kani z:-án van a tüi? — Elégett Szepetneken C ház mellléképületeivei együtt.
sl. .— Balaloo-Füredet eladják. Ré gebb idő ÓU híre. jár, hogy a benczés-rend Balaton-Füredet elakarja adui. A szándék — mint illetékes forrásból értesülünk — egészen komoly és pedig fontos anyagi okok bírják a rendet arra, hogy régi birtokán -túladjon. A pannonhalmi benczések ueyanis az utolsó években körülbelül 1GOO00 frtot költöttek B.-Fü-redre, hogy azt a kor i>,é iyeínek megfele löieg felszereljék ; de belátták, hogy a befektetéseket folyton folyvást nem fogják győzni, mivel a bevétel nem födözi a kí dásokat Azért mutatkozott hajlandónak a rend, hogy a fürdőt egy részvénytársaságnak eladja s az igy bejött tőke kamatjait iskolai és tudományos czéljaira fordíthassa.
— Értesítés. A nagy-kanizsai izr. tanintézetekben az ez évi záróvizsgálatok következő sorreadben tartatnak meg: jun. 14. d. u. testgyakorlás, jun. 15, ke-keresked. iskola, jun. 1G. d. e. 5 ,6. leányosztály és énektéP, juu. 1G. d. u. és 19;én d. e. polg. iskola, jun. 20. kézimunka kiállítás, jun. 21. d. e. 4. fiúosztály, d. u. 1. fiúosztály, jun. 22. d. e. 1. leányosztály, d. u. 2. fiúosztály, juu. 23. d. e. 2, 3. leányosztály, jun. 24. d. e. 3. fiúosztály, jun. 25. d. e. 4. leányosztály, jun. 29 én "(reggel 8 Órakor) isteni tisztelettel egybekötött zái ünnepély, melyekre a 1. cz. szülőket és tanügy barátokat tiszteletiéi meghívja az igazgatóság.
— Iskolaszékünk jnnins 3 iki iilé seben elfogadtatott a bizottság azon munkálata, melyet a tanítók fizetéoi felemelése tárgyában készített hozzátéve még, hogy a segédtanítók fizetési állapota 10 évről 5 évre reducáltassék, melyet természetesen annak idejében a képviselő testület hagy jóvá.
— Évzáró vizsg-ilaf ok sorrendje a helybeli községi elemi uép- és felsőnépiskolánál az 1890—91. tanév végén. Ju nius hó 4-én vizsgálat a hittanból. Jün. 13-án délelőtt 2., 3, 4. leányosztályban VII. ker. Jua. 16 án délelőtt VL VII kei. Összes osztályban. Jun. 17 éa délelőtt felső leányisk. és Ill-ik fiúosztályban. Jun. 18-án délelőtt 1L, HL, IV. leáovoszU délutáni., A I, B L leányoszt Jun. is én. ph. IL, III. és Eötvösién I. leányosx. dél után ph. H- Hl fiu, Teleky uiczai I. fiú-
osztály. Jnn. 20-án I., II.,IV. fiuoszt. Jun. 21-én magánvizsgálat és női kézimunka a VH-ik ker. Jun. 22 én Arany-János-uiczat I. fiu:, I. leány- és Eötvöstéri I. fiuoszt Jun. 23-án II., II!.. IV. fiuosi.t tornásza\'. Jun. 27 és 28-án Női kézimunka kiállítás. Jun. 29-én „Te Deum* és a/, érdemsoro-zatok kiosztása. Nagy Kanizsán, 1891. junius -:. Az igazgató ág.
w — A Balaton-egyle.* újjáalakul. Az értekezlet megbitta Feóyvessy Ferenc? orsz. képyiseiót jun. 28-iki ülés elé terjesztendő memorandum elkészítésével. Választmányok lesznek Keszthelyen, Ba-daciouybm, Füreden.
— Jégverés. Vidékünkön Karos, Kis Komárom. Komárváros határait elverte a jég, iniien Somogymegyén keresztül egész Balatonmentén roppant kárt tett
\'— Meg-zöktetett targouc a. Fleiach-hicker Adám helybeli kereskedő f hó 13-án avval a fura panasszal jött a rendörségre, hogy a szolgáját Bazzai Józsefet elküldte egy tarconczával a sórak-tárba, hogy váltson ott li frt ára sót és tolja haza, de bizon sem a Józsi, sem a targuncza, sem a lizenegy\' torint többé elő nem került. A szolgának teljesen nyoma veszet; és itt helyben seuki nem tudott róla hírt mondani s igy a rendőrség szétküldte a nyomozó levelet, a miuek lett is eredménye, mert 27-én a gelsei csendőr Őrírö! megkísérték Bazzaí uramat, ki a vallatásnál azzal állt elő, hogy a pénzt elvesztette, mire aztán a targon-czát, mely ilye iformán .só nélkül maradt egyszerűen valahol félrelökte és világgá ment Átadták a büntető bíróságnak.
— Lóverseny. Az urlovasok szövetkezete juu. 7-én Som ocy megy ében a ezo-majomi közlegelön tártja lóversenyét Kezdete délután 45 perczkor. Díjtételek 1200, 1000, 800 és 5Ü0 frark; 110 és fiü arany.
— Közgyűlési határozat A zalamegyei ált tanítótestület nagy-kanizsai járáskörének május 14-én tartott közgyűlése a megyei tanítótestület közgyűlésének elhalasztására vonatkozólag a következő határozatot hozta. Az erre vonatkozó pontot azért közöljük, mert a lapok cem egészen helyeí-en közölték pzt E pönt a következőleg h:ingzik: Elnök előterjeszti a központi választmánynak ama határozatát, hogy az idén a megyei kör-gyülés megtartását nem óhajtja s erre nézve a járás: kör.iket véleményis határozatra huuL fel. Elénk vitatkozás utáu Szalay SánWr, Hajgató Sándor és Sáágr-ger Károly véleményes javaslatai alafiyW a következő határozatot Rita\': Tekintve, hogy a tanítói gyűlések a tanítói karnak a társadalommal szemben való erkölcsi súlyának növelésére vannak: tekiulve, hogy azok a tanítói kar belső erejének kifejlődését, az egyéni a«ibitió felköltését hogy az általános haladást nag> ban előmozdítják és az egyöntetű lani\'ói mükö-; dés hatalmas tényezőjéül, biztosítékául szerepelnek: a nagy-kanizsai tauitóí járáskör küigyűlése hivatásának és kötelességeinek helyes felfogásából folyólag a kö/gy ülések elhagyását nem helyeselheti és így elvi szempontból a központi választmánynak ez iránt elfoglalt álláspontjához sem járulhat; de mivel a központ megállapodása a megyei kö/gyülés előkészítését ez idó már megnehezítené: a központi választmány elhalasztás] határozatát e? által ludomá-ul veszi; a közgyü esek elhagyása ellen azonban már az alapszabályok értelmében is mindenkorra tiltakozását fejezvén ki, a többi járási köröket is üy értelmű csatlakozásra hívja föl.-A meouyiben pedig a közgyűlések meg nem tartásának oka egyes községek részéről a fuvar- és napi díjak megvonása is volná, a közpoti választmány kéressék föl, hogy ez érdemben a közigazgatási bizottságnál járjon közbe.
Még egyszer a galarabokl lelet: A régiségek előkerülése mindig nagyobb hírrel jó közszájra a valóságnál, ha csekélység is az előkerült tárgy, rögtön mesés kincsekről beszélnek; hasonló hir j írt a galamboki leletről is, mely főüsz-telendő\'Juit József plébános ur szíves jó < ágából került múzeumba, így hivatva érzem magamat az elmondottakhoz még pár szóval járulni. A lelet anyagi értéke semmi, uiübecse azonban arra nézve, ki Zalavármegye őstörténetével foglalkozik, vau, miután pedig 13 év óta Zilavármegye területén előfordult összes régiségek kétuar-madrésze, mintegy 20 ezer drb gyűjteményemben van, és az szakszerűen feldolgozva, rajza és leirata át lesz szolgáltatva a ludós világnak. Igy hasznos szolgálatot tesz mindenki a tudománynak, ha ily irá-c\\u vid..ki muzeumot ti\'mogat annál inkább is, miután nemzeti intézetüuk nem fordíthat annyi gondot egyes vidékre, mint egy magán gyüjlö. ki kizárólag án-or-k felkutatására szeuteli idejét, sőt a nemzeti múzeum igazgatósága is legua-\' gyóob előzékenységgel, méHányoláss&l támogatja\' az ily irányú törekvést. Közkincs marad az, ha magánbirtok is. Rendelkezésére áll a nagy közöuségaek muzeumom minden Órábaoi megtekintése és végre is a megye reputátíóját emeli,
HARMINCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JUNIUS 6-án
ha egy oly magán múzeuma van, melym kedvééit iieui egyszer jönnek Sümegbre a főváros és\\kuHöld jeles tudósai, hogy azt tanulmányózzuk. Midőn tehát ez uton ¦ köszönetet mondok fÖLÍszíelendö Juk Jó zaeí ürnak, kérem továbbra is jóakaratú szerénv törekvésem támogatásai. S\'.ent-márioní Daruay Kálmán, az orsz. régi sieti társulat igazgató választmányának tagja.
— Eljegyzés. Simou Karoly bella tiuczi gvúeyszerész jegyet váltott Csa-rsinovitfl Vilma\'kisas-izonynyal, ÖZV. Csa-csinovits Istvánná uruő kedves, szép leá-uyávfe!\'Kős/eebéns
— Vajda Ödön az uj zirczí apát ur ö nagyságának ünnepélyes7 benedicálisa .juoius/S —9 éo lesz Veszprémben báró Hornig Károly megyés püspök ur ő niél-
\' íósága celebrálásá mellett. Zirczen ezért nem lehet tartani, mert a templom restaurálás alatt áll.
— Heti biztosok e héten a Kisded nevelő Kgyesület óvodáiban Mantuano Józsefné és Fesselhofer \'Józsefné választmám i (hí; untok.
— Heti felügyelő e fiéten az öuk. tűzoltó
— Savanyúvíz. Szlkviz. Dr. Hanser fürdő felügyelő előadásainak egyikében azf mondja, hogy a szikviz (Sodaviz) és Oly savanyuvizek, melyek sok szabad szénsavat tartalmaznak, s (a szikviznél bs-sajtoltalik) gyorsan, élénk pezsgés mellett elillannak, gjógyitbatlan gyomortágulást okoznak. Ő tehát sz ily italok, élvezetétől óva int. Ellenkezőleg igen butékouynak ízt az oly savanyuvizeket, a mefyek órtanyáján R.ff.y István j szeszükei csak lassan adják át a testnek. Szivattyús szakasz utásodparaucsnok ur. U>.y uézetben szól szintén Neston franczia — Zalává r megy 6 népoktatási al- orvostudor is Tehát nem minden arany a UpoU 1SS9-90-ben. Zalavármegye mi fénylik és nem mindig hasznos, ha a
— Külföldi r. h. Az angol királynő 72 éves. — Konstantinápolyban 50 újság jeleuik. meg. — Francziaországnak 144 uj ezrede van. — Batavia főpostáján egy millió forintot loptak el. — A világ leg bosszabbb vasútja a ibériai, mely 6509 kilométernyi. — A keleti expressvonatot 30 rabló Adrinápoly közelében kirabolta. — A kis szerb királyt a montenegrói fe-jedelem legifjabb leányával szándékozik a czir eljegyeztetui. — Oroszországban nemcsak a zsidók, de a protestánsok üldöztetnek. —\' Bécsben a villám jun. 3-án 2G helyen csapott le.
mult takolai évi népoktatási állapotáról már jelentést tettek a vármegye törvényhatósági bizottságának. A jelentés szerint a mult évben á megye területén\'összesen
viz élénken pezseg! Ezen igazán kitünö vizek közé K. Chyzer egészségügyi tanácsos, a hirneve-i dr. de Giofcaoni egyetemi tanár Páduában, dr Peilegrmi or-
70 226. tanköteles volt. Ezek közül 6—1*2 vostudor Romában s még több tekintély a eves.24,884 fiu. 26,375 leány;-!3—15 nwgyar ,pe táncai (vasmegyei) „Széchényi forrs*"/ savat.yuvizét is a kitünö vizek
éves 8687; fiu. $980 leány. A tankötelesek vallásiak szerint: római kat. 63,32;
Kör. kat. 25, itelv. bitv. ref. 2187, ágost gVarpiaczról német és cseh ügynökök ál hitv. ev. 1540, izraelita 3149. A tanköte-^ tif Jeszorittalik. lesek nvclv szerint: magysr 531S4. német, *Ü94,- yénd 3697. horvát 12651\'. Tényleg\' \' iskolázottéi.452 tanköteles. Za!a_v.árme-,j gyébíöLaz 1890 — 91. iskolaév első felében ! 420Í9kolavo!tési>edig20..llami.7Cközségi. det ( \' 3.Í4 felekezeti; fokozat szerint: 6 polgári czinjü niúvéie, mely június fiúiskola, 1 polg. leányiskola, 5 felső népta- ÍMtn fűzotes vállalatkén
kola, 403elem.*ískola. Az iskolák évi fenu- A.....: j.j~*-----
tartására1889/90. isk. évben 390 fordítónak. Volt a vármegyében 1890 —9!
közé számítják, a mely, sajnos, sok ma-
Irodalom.
iskolai évben C iparosi-kola, közel ezer növendékkel, 4916 fri pénz és ingatlan vagyonnal. A zels-egerszegi polgári fiúiskolával kapoolaios középkereskedelmi iskolát 4 1 növendék látogatts. A vármegyében két ^Isóbbfoku kere>kedelmi iskola ^ van. A vármegyei tantestéét G24 tagból g^^ü álí. Ezek közül 594 képesített. 30 nem képesített -535 rendes, $!» segéd; 557 férfi, 67 bö. A/. 1833 —4. évben míg megmaradt 82 y,em képesített tanító száma 1890. — 91. év elejéig 52-ei apadt. A tanítók kö-zül 44 állami, 18-1 községi, 320 r. kat, 24 taoköoy helv. hitv. ref., 20 ágo^t. hitv. ev., 32 íz- ifjúságnak raelita jeilegü iskolánál működölt. Ez idö- ^ • szakban is töbh fontos intézkedés történt *,„,..; \' a földrajzi fekvé-éjrél fogva elsőrangú jelentőséggel b.iró\'^íákíbrnyai állami tanítóképző fejlesztése érdekében. Teljesen felépült s mintaszerűen rendeztetett be a képző mellé emelt tornacsarnok. A mult iskolai évben a zalavármegyei népoktatási intézeteket tizenegyezer idegen ajkú Unuló látogatta. Ennek a számnak magasságát megfejti az az ada\\ hogy a megyében 1*81. óta Ruzicska Kálmán tanfelügyelő\' működése óta. 31 uj tanitoi állást szerveztek.
— Kézi kapáló-eke Lapunk hirdetési rovatában egy kis hirdetmény foglaltatik, melyre midőn ajánlólag felhívjuk az érdekeltek figyelmét, jeiéV.ük, hogy a feltaláló 400 heldnyi birtoka kapamüyelés alatt áll éspedig nemcsak a kalászosok és a kapás növények, de még a luczerua csalamádé, zabosbükköny sat. mjtul ka-pálya lesz. A mult évben náluíik Temesvárod általánosan igen rossz termés volt szomszédainál a buza I—3 raétermázsát
Skzh Józsefül-, előfizetést hír-„Általános zenészét i lexikon" hő második fog roegin-
1 \'^uu" dúlni. Ezen mü á\'dolgozott és bővített kiadása lel-z a „Magyar zenészeti lexikon"-jának, melyből a könyvpiacz ez idö szerint már kifogyott. A zene mükifrjezéseinek magyarázatait s a hazai zeneművészek, zeneirók és zenebirálók, valamint a nagy i világmü vészek rövid életrajzait magában jf1
foglaló lexikon nyelvünkön mint ekő jele_- L törvényszék területéhez tartozó az uj n.k meg, mely hivatva lesz a különböző udvari 202. S!!. tkben f SGG hrsz. a. fog
A hamisított selyem
ű\'/rtvatot feltamerltetjük. ha a siovctböl egy ki* darabkit elégetflnk, mi iltal. a hamisítás azonnal kttQnik. A valódi •elvem ugyanis a meggyújtás ntio azonnal össze zsugorodik, gyorsan elég, s alig hagy maga után keiéi hamut, melynek egészen világos barna jiine van. A hamisított selyem pedig meggyújtás után lassan ég, (meit a szálak egy-U>áautáo égnek) a égés után fölét barna sok hamut, hágj, mely atonban nem esu/orodik •itsze, mint a valódi aelyemé, haoem darabos lesz. Ha a valddi selyem hamuját összedörzsöljük, porrá lesz, mig a bamtsitotté nem. A Hen n:berc 6- (cs- és kir. gyárraktár) Zürichb a Kívánatra küld mindenkinek valódi selyem min tákat, és száJlit selyem és más szövcWt égési vegekben is vám- «s postadíj mentesen. I.eye vekre Svájczba )0 kroa bélyeg ragasztandó.\'
Hirdetmény,
— A közAnség srhes figyelmébe! j Azon álbirrel szemben, hogy én itteni rö-vidátu és norinbtrgi flzleteinet felhagyni és Nagy- Kanizsáról távozni szándékoznám, j a leghatározottabban kijelentem, miszerint ezen hir csak roszlélkü hpnolniány, ¦ minthogy üzletem semminemü^áltozás előtt \'iem áll, mit azon kérelemmel hozok j t. vevöím és üzlettársaim szíves tudomására, hogy engem a jövőbeu is uagybt-csü párfogásukban részesíteni kegyeskedje- \\ nek, melyet kiérdemelni ugy mint eddig a jövőben is főlörekvésem leend.
Kiváló titateleltel |
NEU JÓZSEF ,
FStér, Babochay ház.,
A „nagy-kanizsai Kaszinó\'* saját épületében levő egyleti helyiségeiben az italok és ételek kiszolgáltatását (kávéházi és vendéglői üzletet, 1891 évi augusztus hó l-so uapjitól három évre bérbe adja.
Az egyletn .í\' van két uj tekéző asztala, melyeknek jövedelme, valamint a kárty&juiék jövedelme is a bérlót illeti. Ezenkívül a bérlő egy kétszobás lakásts is kap.
A fűtés és világítás, valamint a cseléd és szolgaszemélyzet alkalmazása a bérlőt terheli. {
\\ Az 55 év őta fennálló egyletnek 280 tagja van. A helyiségek áll nak: egy olvasó, egy tekéző, egy társalgó- és két kártyázó teremből. ( Ezeken kivül ran még egy diszterem is, meiyben télen a tánczmulatsá-,gok rendeztetnek s mely az év folyamán egyéb czélokra, hangversenyek, .előadások, lakodalmak stb. megtartására bérbe is adatik.
A kik az üzletet elnyerni óhajtják, felkéretnek, hogy zárt ajánlataikat 300 írt bánatpénzzel ellátva, alólirt elnöknél, a kinél a közelebbi feltételek is megtudhatók, f é. június 30. napjáig adják be. Nagy-Kanizsán, 1891. évi június 1-én.
Ebeiispaiiger Lipót,
mintha nagy-kanizsai Kaszinó elnöke.
* E rovat alatt k6=1 Sítekért i
lelo**éget
válla! !>-? azerk.
Felelős szerkesztő és kiadó : BÁTORFI LAJOS.
193S. Érk. 1891. ápril 2 án.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék tkkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Molnár Gábor végrebajtatónak Andri György; mint néhai Andri Erzse örököse végrebáj\'ást szenvedő ujudvari lakos elleni 40 írt töke, IS8S. évi november bó 29 töLjáró 8"/0 kamatai, 7 fit 55 kr. per, 5 frt 20 kr. végrehajtás kérelmi, 8 frt 35 kr. jelenlegi .» még felmerülendököltségek iránti végrehajtása ügyében a fent nevezett
igen nyelvű lexikonokat «, magyar .közönség asztaláról leszorítani. Az olviisó az érdekes könyvből megismeri a zenetudomány legszükségesebb ismereteit, a zenére vonatkozó idegen szavak magya-
lalt váltság köteles ingatlannak Andri Er-zsét illető 32 frtra bpcsült fele része, a f LG8 hrsz. a. foglalt váltságköteles ingatannak ugyanazt illető 73 frtra becsült
rázatáL Néikülözhetlen kézi, - iUeJve ! feie r&ze, a f 880 hrsz. a. foglalt váltságul fog szolgálni a zenét tanuló j K^ÍÍ^oÍ! fJf melyet, ha helyzete nem en-
müvet egyszerre megszeíez netni, — füzeteiAéct 35 krjával szerezheti még Előfizetés uiján kötetenként\' 1 frt 50 krért rendelhető meg. A három kötet előfizetési ára 4 frt 60 kr. Bolti ára G frton f. lül lesz. Hézagpótló, igazi szakértői kézből eredő, ezen müvet előre is ajánijuk olvasóinknak s egy-egy füzet megjelenéséről kellő időben értesítjük Elö-tietési pénzek Büdiuszky Károly úrhoz. X. ker. Tisztviselő telep, Szabóky-utcza 18. sz. a. (saját ház) küldendők.
Ki nyert?
Húzás május 30-áu Budapest: 45 72 36 53 87.
Huzas jun 3-án. Prága: 50 47 34 74 8G.
gaboiia-üxletről.
N.-Kanizsa, 18ai. jun 5-én. A vetések fejlődését előmozdító kidvezö időjárás behatása alatt lanyha
adott, ellenbea a kapált buza 10 méter- hanfíuat uralkodik az ösBzes^gabouapia mázsányit hozott. Az idén is a legszebb. "okon- Arak naponkint csökkennek, mi-A művelés holdaakint I frt—I frt 20 hez hozzájárul az is, hogy a biztos kilá-krajezároa kerül Mokrv Utván ur meg-\' ^ veU "élliet vám leszállítás a biro-; dalim kanczellár nyilatkozata szerint bi-
ur meghívja az érdekelteket azok megtekintésére. A temesvári kiállítás alkalmával igen czél szerű dolyot tesznek, a kik azt valóban UnulroánytárgyuJ veszik. Az eke négy különféle aczélkapával együtt 11 frt. Ide szállítása i frt 2 krajezárba kerül.
~- Megyei r. h. Pákán a marhák közt kiütött a köröm- és szájbetegség. — Alsó-Lendván a jegyzői állásra pályázat nyittatott. — /. perlaki .Társaskor" jun. 6-án nyári mulatságot tart. — A hévíz-fürdöi távtidaállomás június 1-én megnyilt.
— Reményi Ede jun. 10-én Csáktornyán ad hangversenyt.
— Htizai r. h. Beksics Gusztáv a D. K. E. alelnöki állásától lemondott. — Szeukirályi Albert ersz. képvise\'.ő meghalt. — A fővárosi tűzoltók egyesülnek.
— A távirdadijak zónareform alá fognak esni. — A balatoni gőzhajózás Zala- és Somogy partjain junins I-én éleibe lépett.
— Az oj országház építésénél egy kőoszlop lezuhant és öt munkást agyonütött
— Tokaj hegyét elverte a jég. — Dr.Pat-rubiny Gergely a főváros nyug. orvosa meghalt.
frtra becsült fele része és f 884 hrsz. foglalt váltság köteles ingatlannak ugyanazt illető 11 frtra becsült fele része 1891, ev június hó 13 ik napjának A. e. 10 órakor Újudvar község házánál Remete Géza felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fop.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 100/o*át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságánál 189!. évi ápril hó 9. napján.
Gr. HUGÓN A Y (99) kirendelt kir. tvszéki biró.
1554 tk. 1891. Érk. márcz. 18.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. tszéktkkvi osz-tá:ya részéről közhirré tétetik, hogy Varga L-jos Ügyvéd végrehajtatónak MálekAnnát férj. Vébei Andrásné végrehajtást szenvedő Bzepetnrki lakos elleni 133 írt 20 kr. \'öke, 1890. január 9 tői járó 6% kamatai 16 frt 10 kr. per, 7 frt 95 kr. végrehajtás kérelmi. 11 frt 55 kr, jelenlegi smég felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyé ben a fent nevezett kir. törvényszék terű
Laehne-intézet
Sopronban
Nyilvánossági joggal biró 4 el emi és > 6 gimnáziális osztály. Reáliskolai és VII. osztálybeli növendékek előkészítése.
Uj növendékek a két szünidői hónapon is felvétetnek,
Értesítővel, prospektussal szívesen szolgál
az intézet igazgatósága.
r*^^XX5OOÖ0OCXXXXXXXXXXXX3OCXX;
x -
g Nestlé Ilenrich gyermekíápliszlje.
25 éves eredmény.
Számos bizonyítvány a legeisi
orvosi tekintélyektől.
i8 kitüntetés
melyek kú\'ött
14 tisztelet okmány és 18 aranyérem van
Gyári jelvény.
Tökéletes tápszer kis gyermekek számára.
I,ótiéka a hiányzó anyatejnek, me,k6nnyiti ai elvilaartáat könnyen é: tökéletesen ernéutietö, minélfog>-a gyercorbsjben szMVrtf fellítteklél, min tapsxer a legjobban ajánlható.
¦OJT Egy adag 90 kr. ~M
iXesijé Henrich conüensált lisztje.
gflpt Egy adag 50 kr.
Nagy-Kanizsán: Fesselhofer József és Koseufeld \\; ikedőknél és Magyarország összes gyógytáraibau. \'
xxxxxxxxxxxxxr
zonytalán időre elhalaszíatott s igy remélt kiviielünk ez oldalról meg van szorítva..
Helyi piaezuukón -elég nagv hozalait la-! étéhez tartozó a szepetneki 252. számú
ikvben AT 353, 537, 607,698,1132, 1349, 1459, 1874, 1891, 2165, 2258, 2457, 2793, 2988 hr. és 17, 18 sorsz. a. felvett, ingatiaunak Véber Andrásné szül. Málék Annát illető MG frt 25 krra becsült V, része, a rigyáczi 237. számú tkvbeo A t 781 hrsz. a. felvett váltságköteles ingatlannak ugyanazt illető 38 forintra becsült Vs ad része 1893. évi jnllus hó 7-lknap-j»n a szepetneki ingatlan d. e. 10 órakor SzeDetnek község házánál, a rigyáczi ingatlan délután 1 órakor Rigyácz község házánál Varga Lajos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. ¦» Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy ővadékképes papirbnn a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N. Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságánál 1891.-évi márcz. hó 26. napján.
GR. HUGONAY kirendelt kir. tvszéki biró.
tuuk; az árak következők: buza 9 frt 50—CO, rozs 8 frt, zab G frt 50 kr., tengeri szintén lanyhább lett: 7 frt 10—20, bükköny 5 frt 25, bab 7 frt.
Szerk. üzenet.
— K. Veazprén. Kétzaég,;*) itid.uk. Heghtváiodat k&BzcnCni, az idén lebrtetlen a t:rs B^latonpaitján fldtllékt kereinom, padig rácn í.\'mc . Szivéljei üdvödet I
— K- Pápa. KC|aiJn«t Mi.et figjelmeért. & lapot kéiziégge. m^indilottuk A baldalt oeni kúi5ihetjUk, de a máaikat — i^«a-
— M. Tim-avár. Kö-zönottel vettQk; «d-dig 3 m«gr«ndelé* van.
— RiaziiiVa. Uazafiaa UrÜinmel vcttUk Uíltóaágod nagytecaü laveléL IgTtknllnk rá lUaeteaeti váJaatolni. A kérdései ma aég tex ké*z.
— li. K. Valóban letntk, ig« érdaVaa, alifr váron már, hogy oiefaxemlt-ltieMcm éa is a nagy szorgsloot t dicaératfts pcldinvtakrút.
— K. Köai6net a Sgyeletcéit, ott leitűuk, bár alőbb Qnböz lenne azoreaciíak.
— F. Htíycs. tehát egj«15te reodben T«f*uok
©
-4-9
a
ifid
I ©
i a
f 3E>
i a
•5s
1
15 3 3 S 2-3
S- "2 S .—
a o s na j a J? j=
e •a a
N
>
Ol tü
VAEASD-TOPLICZA
igen kiea Tidékea fekvő régi hirnevaB kénea fürdő-\'\' ,
HORVÁTORSZÁGBAN.
(Távírda helytxm.)
A közlekedés zagoriai vasuüal (Csiktoniya-tiKribi vonalon) igen kényelmes.
V&rasd-to.iliccai iQrdŐnek igen dus kéotartalmu torrá.-, vize 45a R. bőséggel bir, mely f.\'lQlmulhatl&n gyógy hatásának bdzoayult a következő bajokbait, úgymint: rheuma, köszvény, Unleti fájdulmak, Talamint női betegségek, bór és titkos betegségek, gírvéíj stb. esetekben. Ivökara, mell, máj és belbajoknál Vü-lanjoxás. Massage gyógyintézet minden tóojeleminel ellátva. Orvosi felriUgositást nvnjt úr. Lunoeino A. A foráő lairáaát egyébb tudói valókkal megkOldi a íúrii intéz őség.
^
NAGY-KANIZSA, 1S91 Június 13-án.
24-lk széLzaa.
5 fi* eli Mi ár:
tg,.fs izssa 10 kr.
H 1 UlJ KT ESEK
NYllTTERBtN
ni IH krén vLt-In*k| ili. lek n>iudru t-j{
: 30 kr firotendC.
ZALAI KOZLÖHT.
Barrolnczadlk évfolyam.
I Aiiagy-kanizsai .Kereskedelmi Iparbank", a ,n.-kanizsai Önkéntes tflzoitó-egyiet*, a nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület*,-
A - lap KoIIemí
llct<Vmindeu kStlrménv Osiorf. dUjos szerkesztő-kiadó nevére czim jzettea Nioy-Kininira bi-rmentv.
Kéziratok vissza sem küldetnek
a „nagy-kanizsai tanítói járáskor", a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet;, a „nagykanizsai, izr. jótékony nőegylet\', a .szegények tápTntézeie"\', a\' .katonai -badastyáu egylet
a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKJNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A fürdő-idény kezdetén.
A szép tavaszi me!eg napok, valamint a t lapok hirdetései közt olvasható fürdő-ajanlatok és ismerteté-ek egyaránt eszünkbe juttatják, hogy már elérkeze:t, itt az idő, midőn ki kényszerűségből, — mer: heteg: — ki gyönyörből — mert telik tőle — felkeresi a fürdőhelyeket, hogy gyógyforrásaik áldásos hatásában en\\hütést. vagy a parkok szép árnyában vidám zeneszó melle\' t, gondtalan - üdülést, szórakozást találjon.
A ki azért megy fürdőre, hogy egészséget fenntartja, vagy visszanyerhesse : az természetesen az or-•iosÍ tanácsot veszt igénybe; azok a jó orvos urak aztán többnyire—már csak a régtől bevett szokás szerint is — külföldre küldik betegeiket.
A ki azért megy fürdőre, hogy mulasson, élvezzen: az meg (a mi főuraink s hölgyeink legnagyobb része) szintén a szokás nagy- hatalmánál fogva a külföld felé kacsint.
Balgatagság voloa el nem ismernünk, hogy az orvos dolga, ö tudja (ismervén egyrészt betegeinek természetét, erejét, másrészír-a. gyógyforrások hatását), hogy boviíNküldje a patienst. Elismerjük!."., ámde hol az a gyógyító erő a külíöldt1 forrásokban, mely egy Buda. Harkár>y, Mehádia, Tátra Füred, Szliác<-, Pös-. tyén, Keszthely Hévviz, Tárcsa stb. erejét felülmúlná? De hát orvosaink, kivált a kik Bécsben végezték tanulmányaikat, nem is gondolnak arra, hogy ezek éppen annyit érnek, ha nem többet\', mint Baden-Baden, vagy valamely csehországi fürdőhely.
Hol az a fürdő külföldön, mely Balaton Füredet, hol az a vidék, mely a mi gyönyörű Balaton-vidékünket felülmúlná?! . . . s mégis a mi magyar maságainknak, minthogy rióttünk van, közel van, meg itthon
van, — nem tetszik, külföldre viszi Őket vágyódásak. (
így aztán temérdek pénz szivárog ki e réven is hazánkból a külföldre, idegen népek és nemzetek közé, honnét soha — semmi szinen — vissza nem szivárog abbil egy kraj-czár sem. Ennek pedig éppen megfordítva kellene lenni, ha a külföid megismerné nagyszámú fürdó helyeinket és azok gyógyerejér, a kies vidékeket és ha egyáltalán mi magunk-szépen itthon maradnánk ! De Agy nem várhatjuk, hogy a külföld megbecsülje természeti kincseinket, melyeket önönmagnnk becsmérlőnk és elhanyagolunk.
Bezzeg! ha a Balatont és üdékét — hogy c-;ak ezt hozzuk fel — nem a magyaroknak juttatja vala a természet, kik nagyon megbecsüljük ugyan tárczaczikkékben és fürdó-levelekbeti, miket vagy áradozó poc ták, vagy nclamot csapó tudósítók .megeresztenek" hébe korba, de ennél aztán egyebet semmit, vagy a semmivel határos csekélységet tesz a társadalom, partvidéki biriokosság, pénz és arisztokraezifi; hanem a természet csak 80— 100 mértfölddel helyezte volna is közelebb nyugathoz, a hol németek, svájeziak, fran-cziák viszik elöl a kultúra zászlaját minden téren; a hol erős, eszes és domináló a polgári osztály, a nemzeti, jólétnek forrása, az ipar, mozgékony és vállalkozó a kereskedelem : bezzeg nem mutatná a Balaton és vidéke — mint most — a magyar Holt-tenger elhagyatott, zajtalan képét ! Hanem egész más panoráma tárulna elénk; egész más szemléletet nyújtana a majd akkor tourista-társaságokai. hordozó gőzhajók flotil-lája, versengő^ mágnásokkal telt uri yaebtok serege, és írufc, termények halmazait czipeló tágas u^zálhajók által széltében-hosszában átszelt, de
most — sajnos! — zavartalan, csen-^rujnak még elénk a tó partjain; des, csak magától háborgónagy tiz- jobbára csak a futőhomoK terjeszke-tükör! Igen, igeo! mert akkor ott. dik — kaltara helyett — mellette, a hol jelenleg Keszthely, Siófok, Bog- " "
lár fekszik és szerte mindenütt pattjain virágzó városok, elhalmozva ragyogó tisztaságtól, diszes szállodáktól, a pályaudvarokon, kikötőkön, ntczá-kon nyüzsgő pezsgő élettől emelkednének mint Zürich, Genf, Keuchattel.jrületlen gyémántnak stb. Külföldiek \'beutaznák, megtele Jerős meggyőződésünk,
milyen némely helyen,száz méternél is^hosszabb utat kell megtennie (t. i. a forró homokban) a fürödni vágyó közönségnek, mig vízbe juthat.
Minthogy azonban éppen nem tartjak lehetetlen drognak a" kösző-csiszolását s hogy „est mo-
pednének partjain, vagy hosszabb j uUS in rebus", lehet\' valahogy kul
rövidebb idejg tartózkodnának itt élvezni szépségeit s hullámainak ideg-aczélozó hatását. A hol most sivárság, futó homok, fillokszera ette kopár hegyek, nádasok, moc-arak, ingó ványok terülnek el, ott gyümölcsősök között kies falvak, kastélyok és villák, parkok és majorságok gjürüként öveznék körül a tó partját; jelentékeny évi jövedelmet, biztos keresetet, bevételt biztositván a fillokszera pusztításai által szép, de egyoldalú pénzforrásaitól most elütött és. kivándorolni siető part: lakosságnak.
Mig most csak az egyetlen Balaton Füred az a fürdőhely - itt, mely mindazon kellékekket el van látva, s mindama igényeknek megfelel, melyeket ez idő szerint á müveit és vagyonos osztály egy fürdőhöz fűznek; akkor nem egy, hanem legkevesebb 8 —10 fürdőhely kínálkoznék a messzeföMról érkező németeknek, angoloknak, oroszoknak, sót amerikaiaknak a vállalkozási szellem s tisztességes - élelmesség által kellemessé varázsolt mindenféle kényelmességével.
így azonbar- — mert Magyarhonban fekszik a Balaton-tó — bizony csak egy köszörüietlen gyémánt az, melynek nagy értéke volna, mesés értéküké válnék, ha — csiszolnák ! Ám" a természetet leküzdó és megszépítő emberi munka szemkápráztató alkotásai vajmi gyéren tá-
turát, látogatottságot, jólétet helyezni az elhagyatott ihazai fürdőhelyek sivársága, pusztasága s egyáltalán primitív állapota helyébe: hírlapírói kötelességünknek tartjuk, az évad küszöbén állván, újra meg újra felemelni kárhoztató e tiltakozó szavunkat a sajtóban ezen most festettük indolentia, ezen honfiúi nagy vétek, eme nemzetgazdászati nagy bün ellen!
A baj okát keresve, három kö rülményben t. i. az orvosok közönyösségében, közönségünk külföld-szeretetében es (a mi azonban e két ok mf gszünte által orvosoltatnék) hazai fürdőink némelyikének tagadhatatlanul kényelmetlenségében s főleg drágaságában találtak meg.
Azért első sorban orvosaink elé lépünk a kérelemmel : szíveskednének hazai erdekeinkre — a menynyire csak lehet — tekintettel lenni!
Máscdsorban közönségünk elé lépünk intő szózatunkkal: vessen ki-ki számot hazafiúi érzetével és Magyarország érdekeivel; gondolja meg, hogy mily indokolatlan fonákság a messze távolba, drága pénzen idegen földre vándorolni, azért, a mi itthon van szebb, jobb és olcsóbb! Gondolja meg ki-ki és szakítson a divatos szokással.
Harmadik szónk a fürdó-tulajdonos és bérlő urakat illett. Ne sajnáljanak némi beruházásokat tenni az Istentől csodás erővel megáldott
helyekre! Ismerünk egy gazdag grófot, ki lovakra, kutyákra s a sport minden nemeire mesés összegeket költ s legközelebb oly roppant összegbe kerülő palotát építtetett, mely valóságos ujabbkori kö-bálványozás, kö-imádás; s a mig igy milliókat holt tőkévé teszen, arra reá nem vehető, hogy páratlan gyógyhatású kén-fffrdÖ-jére néhány ezer frt befektetést tegyen, mely befektetés pedig igen szép kamatokat biztositana. i\'gyeljenek fel és ne engedjék meg a fürdÖtulajdo-nosok vagy föbérlók, hogy egyes hamar meggazdagodni akaró bérlő kényé\' kedve szerint szipolyozza ós rezzentse el méregdrága lakás avagy ételek-italok árával az itthon, hazai fürdőbe nyaralni óhajtó közönséget.
Igénytelen felszólalásunk végén azt óhajtjuk: vajha ezek igy telje-" sülnének, illetőleg megtartatnának,-és igy fürdóink — már az idén — eddig még soha sem tapasztalt látogatásnak Örvendhetnének!
%töKEFI ELEK.
Reflexiók.
A mi pékmestereink igazán fenegyere -kek; addig gyúrtak, dagasztottak, míg végre kisütötték, bog;- a liszt drága, a tűzifa is drága, tehát a süteménynek is meg kell drágulnia és ezen megállapodásról nyomban oly szép sarca falragaszok utján értesíttetett a nagyközönség, míntna a süteményből rendesen hiányozni szokott tojássárgáját *a pékek ezen czélra tartogatták volna. Mintegy 10 év előtt a lisztárakmétermázsánként átlagS.mond nyolez forinttal voltak magasabbak a jelenlegi áraknál, a fa pedig szintén nem volt olcsóbb mint ma, és a sütemény mind ennek daczára állandóan „6 darab 10 krajezár-érf jegyeztetett, sőt privát-kötések még ezen árfolyamon alul is igen gyakoriak voltak. Alapos tehát a feltevés, hogy mis indíthatta pékjeinket az ár felemelésére, és nem vélek csalódni, ha ezt —a marhák közt uralgó száj- és körörabetegséggel hozom összeköttetésbe. Méhány nap elölt ugyanis a hus-árak a szomszédos vidékeken uralgó járvány következtében szintén
V A
Népdalok, ni
Iio szeretői Selyem kendői
i rózsámnak I szegeim, haszna a rsinlalan Ha. nem akar szeretni, Fürge mint a kis aranyhal. Eletén.
Már kisiklott a kezemb.1l M*-g jó meg sem öleltem.
Selyem kendőt a rózsámnak
Addig-addig szegettem
Mig egyszer c;ak a szivemet
Kinn, előtte frledtem.
No a isién beszegte att
Magának,
S a nyakamba varia magát Sió Hó babának.
IV.
Alig oyil ki a lány szeme Fehére\'.. /
Már ia titkon kacsingat a , Legényre
S Isten tudja mit el gondol Maeába,
Pedig míg csak porcvellán a Habija.
Addig-addig ölelgeti BabijáL
Mig egyszer csak meglepj a Mamiját,
Ki ijedve mondja el a >q"
Papinak . . *
Hogy bajsM ís van mir az nj Babinak.
MAROSHALMI GYULA.
Kéjutazás.
Ina: dr NAGY SÁNDOR.
.Megláttam a vs.su1 igazgató ág ponyva nagy>águ hirdetéseit, melyek n legíecseg tetöbb árak mellett csábítják utazásra vidéki rokonok l.íthalá-áéri epedő fővárosi bus szivünket. „__
Én is elhatároztam tehát, bogy fel haszn.-ilvíi a kedvező alkalmai, a kéjvonaf rohanva, zakatoló vasszárnyáii repülök el a forrón szeretett anyósok legjobbjának: anyósomnak látogatására.
Hopy utazásomnak kellő eiedméuye legjen, mindenekelőtt gondoskodtam sziv-IágyitódoIgokról.Vettemkétüveg konyakot és — öt pár tormás virslit, mert ismerem júl ama régi mondást, hogy: apró ajándé kok kedvepí.é teszik a/, embert, hát méj az Ilyen ajándéko/ót, a ki laltira tormásvirslit visz, a minek élvezetében oly rit kán ré-zenüihetnek, hogy minden falusi Bri ember városbani megjelenéskor el nem mulasztaná a tormásvirsíi élvezését, még baamegyc-i közgyűlésről késne is el miatta. Azé1! vittem tehát én is a tormásvírsliL hogy szerető anyósom jóindulatát magamnak biztosítsam A\\konyak, az csak mellékes volt, engesztelésül a kevés tormás-virsliért.
A szükségeseket bőröndömbe becsomagoltam, tehát a virslit jsr.a konyakot ázouban helyesebbnek tartottam kézben vinni, gondolván, hogy igy mii.den kellemetlen eshetőség! ől spkkal jobban meg Ifgznekóva, mintha böröndöaiben a hányatás közötli-összetórés vészének teszem li Őket. . . \'
¦ így minden* elrendezve, kihajtattam a pályahá\'/ho?. A mit itt láttam, az meg rendítő valami volt.
Ugyanis ... de hol is kezdjem .. még most is zug a fejein a látottak és hallottaktól, annyira, hogy alig tudoniigondo-lataimat rendezni, ügy történt bizon az, hogy mindjárt * jegyváltás alkalmával kezdődött a haj. Lázas sietséggel iparkodott mindenki jegyét mielőbb megváltani; rettenetes volt a tolongás, mintha mindenkinek élete üdve attól függött volna, hogy jegyét egy perczczel előbb kapja meg; de a jegyuszto kisasszonyra mi hatással sem volt a ket reczén kis ül duló, mindenkit megszállt kéjutazás lái.ar; Ó a megszokott hi-degvéi üsépgel osztotta a jegyeket most is, mintha csak nem is kéjvQnat, hanem egy közönséges hétfői nap estéjén induló vándor színészekkel telt omnibusvonat indult volna.
Miután jobb:óI-balról,\' elől-hátul hal (ott rémületes sikoj, könyökkeli taszigá-lás, laposra taposott tyúkszemek kétségbeejtő sóhajai közt szép hazánk összes lakóinak minden nyelvén tele szájjal kellőképpen kidicsérték az Istent, — végre én is jegyhez jutottam, és sántítva, kékre dagadt oldalbordákkal, siettem a kijárat felé, hogy azután még jókor teljes kényelembe helyezzem magamat valamelyik kocsi ruganyos párnája pihentető ölén. Egyik kezemmel bőröndömet kaptam fel, a másikkal a két konyakos üveget szorítottam felhevülés!c-i izgatott kt blémre.
A kijárathoz érve, ismétlődött a jegyváltásnál; tolongás, zsivaj, sikojtozás és a többi nem legkellemesebb helyzet. A ka-
pus a kifelé iparkodók legnagyobb részét visszautasító, azzal a megjegyzéssel, hogy podgyászát nem viheti magával a vasúti kocsiba terjedelme miatt, hanem fel k?U azt külön adni. Meg sem kísérlem leírni, a mi itt történt, mert a setétségnek árnyéka nincsen. Láttam itt, hogy a kapus Ökölnyi nagyságú csomagot nem engedett az utasoknak magával bevinni; viszont láttam azt is, bogy köbméternyi területű bolondokét is szó nélkül engedett beczí pelni. Engem is az előbbi szerencsétlenek közé sorozott a kapus, s be nem eresztett még egy borravalónak szánt bűvös hatásc 20 krosnak felajánlása daczára sem, >ed:g az egész bőröndben nem volt egyéb, egy ünneplőnek szánt fekete kabát és a féltve őrzött öt pár virslin kivül Igaz ugyan bogy megbánta a visszautasítást, mert midőn én haragtól kipirult arczczal hátat fordítva neki, elrohantam a podgyász-fel-adáshoz, utánam kiáltott valami olyanformát, hogy térjek vissza csak, hiszen azzal a csomaggal be lehet menni; de én a pulykaméregtöl elkapatva, rá sem hederítek többet a jő emberre, hanem siettem a podgyászt feladni. A nagy sietségben az egyik jobb sorsra érdemes konyakos pa-laczk kicsúszott a kezemből, csörömpölve hullott a kövezetre és — kiszenvedett. Ott hagytam, egy bús pillantást vetve rá, és megszabadult társával siettem tovább. A podgyász íeladásnál volt pár pereznyi időm arra, hogy visszagondoljak a kapus pártatlanságára és felsőhajték: íme, mily szép az az annyiszor méltatlanul vádolt magyarországi osztó igazság.
A málhafelad ásnál két atyafi veszett
össze azon, hogy melyik érkezett előbb a padhoz, s hogy e szerint melyik adja fel előbb málháját. A leleselés heves is volt, meg soká is tartott, mert midőn végre az egyik podgyászát fel akarta adni, s a podgyászfelvevö ama kérdésére, hogy: hová ? azt felelte, hogy: Kassára; a málha felvevő egész hidegvérrel szólt oda neki: már elment a vonat, a délutánival mehet csak.
— Micsoda? elment!! r- riadt fel az atyifi, — mikor ment el? ^
— Két perczczel ezelőtt, — volt a rövid válasz.
Ezzel azután a vitatkozó felek ügye érdemlegesen és végérvényesen el lett azonnal intézve.
Én tehát, nehogy hasonlóképpen járjak, haragos kiabálás és enyhe könyörgéssel annyira vittem dolgomat, hogy pod: gyászomat felvették, s .konyakos üvegem eltűrésének ürömcseppjét leszámítva, elég igan siettem a kijárathoz, hol a tolongás még akkor is nagy volt és nagy szükségem volt könyökeim használatára, hogy áttörjem magamat, mint tőt a kásán
Végre sikerült és én szerencsésen bejutottam agy kupéba, s annak egyik sarkában elhelyezkedve, elővettem — volna órámat, hogy megnézzem: meddig kell még várakozni itt e fülsiketítő zajban. Legnagyobb meglepetésemre az óralánczom megvolt ugyan, de Óra nélkül. Elszomorodtam; bár hiába volt a búsulás. Keserűségemben rágyújtok egy szivarra, gondolám; de alig nyúlok kabátom külső zsebébe, hol azt rendesen bordani szoktam, ujabb bieglepetésül azt tapasztalom,
HARMDÍCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JUNIUS !3-áa.
tCsorba Ákos köz- és váltó ügyvéd" kezeli, ílyen körülményék közt igazán.kíváncsi vagyok megtudni, melyik Ákos\'ba-rátunknak a becsületes neve? A tör téneti büiég kedveért megemlítem, bogy a BZaía" legutóbbi tárczarovatábao néhai Oblath póstafönök özvegye beszéli el igen „Zseni-álisao" egy borzasztó álmát és igy végzi: „Bocsássanak meg kedves barátim, bogy figyelmüket ily komoly dolgokkal fárasztottam; de én önöknek fájdalmam és kétségbeesésemben kétszeresen bálás leszek, ha megfelelnek nekem e kérdésre, bogy mi volt ez: „Előérzet, vagy b a b o n a ?" — Én szeretnék ezen kérdésre megfelelni, de igazán zavarban vagyok, minő névre czimezzem válaszomat. Néhány hét e\'.ött ugyanis Oblath Neporauk Jánosné nevében adatott ki a gyászjelentés és az egy hét előtt megjelent tárcza „Oblath Mórné* tollából ered.
Bocsásson meg tehát a t. Írónő, midőn nem csupán kíváncsiságból azt kérdem: Oblath Nepomuk János né-e, vagy Oblath Mórné? Katscher Mária-e, avagy Katscher Zseni?
\\y PILOLA.
Balaton mellékéről. ^
Kedves szerkesztő urambVyám! Még fülemben vaonak aprehensióíd. hogy oly ritkán értesitlek vidékünk érdekességeiről s épen akkor látszottak legtöbb íodígnátiót kifejezni szemrehányásaid, mikor magam is édes ábrándozással gondoltam ide szerény falusi otthonomba -¦—. s bár verte ugyan a baiczombom
kard avagy hogy paganét.... egy-; egy pillantás a „directions objecf-ről el eltévedt erre a Csobáncz, Badacsony és Szigliget tövében fekvő vadvirágos, nvadárdalos völgybe, hol szerelmet, boldogságot susog a virág, költői édes ábrán-, dókba ringat a mohos bazalt szikla vár-J romokról lebegő alkonyi szel\'ő reszkető sóhajtása s felderiti.^a-lelket a Balaton napsugárral pajzánkodó hullám fodrainak csobogása, — nekem ide fájt a szivem barátságos otthonomba, kicsi feleség boldogító mosolyát láthatni s te néked kér-lelhetlenül sújtottak szemrehányásaidé No most itthonn vagyok s kipihen ezen dátumig városunk közönsége nem\'temmamár a „.Waffenübung" czéltalan igen érdemelt köszönetet. Egy-két nap-; tortúráiból hozott fáradalmaimat s mig a nal később készpénznek vehettük volna j legkedvesebb kis feleség commendojára ezen köszönő szavakat, de június 3-án | állom a „baptákot", bajusz alól mosolyvagy szatíra volt, vagy mit szivesebben! gom zsertelödésidet s két évre „ker-biszek: Blaháné páratlan kedvességének j daik"-ot csinálok miüden unifórmisos ko-kifolyása. mely a Zalába ömlött. médiának. 7)
Általában a mi Akos barátunk a leg- Különben nem minden-tapasztalat irigylendőbb szerkesztő. Összeköttetésben ; nélkül tértem haza, meggyőződtem a gya-áll a lSsmagasabb körökkel (lásd a külön- i kortati anyag megválasztása és beosztásá-féle köszönő nyilatkozatokat), szoro3 vi-jból, hogy mennyire parádéra szánt „izé" szonyban:„Matéyka Ede első rangú szál-\\ az a baka, mert noha meggyőződésünk lodással" az „Arany szarvas"-hoz, kinek ¦ volt, hogy bennünket vén ezervistákat kiváló ételei és italai leginkább Bogeurie-! „kirchenparádéra" ugyan nem fognak dérnek fekszenek gyomrában, mindamel-i kirukkoltatni, mégis egész idő\'alatt egy lett Bogenrieder szívesen látja, hogy nem czirkus-porond nagyságú gyakorló téren öt, hauem .Mateykét dicséri a „politikai" zárt osztagokban fogadták ütenygyakorla lap. A szerkesztőség ugy van összeállítva, tokban a munka és családi gondok meg hogy ott a legkényesebb kérdés felett is törte öreg bajtársakat, tapasztaltam, hogy igen hamar megegyeznek, mert papunk ! a gyakorlati szabályzat mmden szökőév szerkesztője" mindenütt található. — Fe-1 közben háromszor s minden alcsa\'pat pa-lelös szerkesztőként szerepel: „Cs. Palotai: rancsnok gusztusa és esyéoi felfogásához Akos." A vezérczikket írja: „Palotai Csorba ; képest módosul és válozik s mind ennek Akos". segédszerkesztő: „Csorba Ákos", daczára nem mutatták meg, hogy a kifor-a tárczát és törvényszéki csarnokot:\' dttottan uj reglama mily érdekes válto-
¦ felszöktek, ugV, bogy a husfogyaaztó közönség jónak látta kevesebb hust és több kenyeret enni. Ez aem tetszett a pékeknek ; mert valóban [urcsa dolog is lenne, ha a süteményen a közönség, nem pedig ök büsnának meg. Ijty látott napvilágot a pékmesterek kiáltványa, mely azonban nem tette meg a kellő hatást. Főleg felsültek a t;„sütők szerénységük azon nyílva nulásávaJ/iiogy lemondtak az „udvari szállításról.\' E hó 7-én lépett életbe a pékek egyezsége és hajói értesültem, már ugyanazon napon uj Kon-ferenc-ia (a távirati rendeletek szerint össze von hatatlan) tartatott azon czélból, "hogy mégis jó lesz a süteményt a házhoz küldeni, mért a házak nem mennek a pékhez. A közönség, a mint látszik szintén sztrájkol, de a mi a legborzasztóbb, mégis eszik — és még hozzá igen jó süteményt — Wittin-gemétö!, hol is az ár megmaradt, 5 darab-.ért 10;k"rajczár. Engem a pékek sorsa nem aggaszt, saját gyomromat is megnyugtattam, de én édes jó Istenem, mi lesz a krajczáros pereczből? Nem lenne nyugodt (?) reggelem, ha a perecz-sai-son közeledtével nem visszbangzanék ismét azon felemelő szóza\'t: „ k rajczár a friss perecz!!!!!\' (A felkiáltó-jeleket kérem komolyan venni.)--
A mint a felsoroltakból látszik. píkek süteménye sem meg-, sem el n&m kelt és éppen igy járt a „Zala" íek. politikus szerkesztője is, ki, mintázajábbjak-ból kiérezbetö,- megkereste Biaha Lujzát, a nemzet csalogányát: irna valamit-a Zalának — és n csalogány irt"; de, én ugy hiszem, hogy ez inkább f&>y~ü\'lés volt, a mennyiben a válasz igy hangzik:
„igen tisztelt szerkesztő ur!" Foga dásom tiltja lap számára irni, mert, mint Molli mondja a „Jűnatbán"-ban, nincs hozzá semmi tehetségéméa most nagyon ki vagyok merülve. Egyet azonban nem mulaszthatok el, a kedves kanizsai közönségnek köszönetet mondani a szives vendéglátásért és arra kérni Őket. hogy tartsanak meg továbbra is szives jó emlékükben. Tisztelője: Blaha Lujza." ^ Felettébb restelem, hogy a nemzet csalogánya már június 3-án, tehát a bucsu-előadás előtt tollat eresztett, mert bizony,
zásokat rejt meglepetés képen a „fel- ségnek, hi e^nséggel áll szemközt, sze • dienst\' ben, mely nekünk reservistáknak mét máshová "fordítani. A jól regulázott tulajdonképen csak kizárólagos tan- és őrvezető ezea válasza annyira megtét-gyakorlati anyagunk lehet, mertnekütik, szett az ezredesnek, hogy igy azóla hozzá : mint katonáknak csak az ellenség előtt „Bravó fiam! Nesze egy forint, végy rajta nyilasuk functió, s nem a parádé ruk- port-epLét\'és varrass fel -ínég mákét csil-koláson. lagot" Az eredes ezen elismerése igen
No de hagyjuk ezt a tbemát, nagyon jó benyomást tett a kalouákra, kik ezek „prófunt" ize van. jután mindnyájan szeretnének ellenséget
Haza érkeztem épen adó fizetésre,, látni. — itt a második áldozat a haza oltárára [ — A I). K. E helyi egyesületének s nyakamba vettem a falu igazságának- alakító nagybizottsága jun. 11-én Herte igáját harmadikul, — eszembe jut egy^endy Béla orsz. képviselőnk eluökl-te meghazudtolt közmondás, a rókáról és a alatti értekezlete 5 tagu bizottságot kül-kétszeri börlehuzásról. ; jdött\'"
Apropos! Kritikus Lapunk volt f. bó.sára. 5-én Falb Itudolf nélkül is, kritikus
dött ki a helyi alapszabályok kidolgozá-
Ualálozás. Folyó hó 9-én meg LJSESEttw2E3&& Grteban MarkbreiterJ. ma-
.....dul~ •- \'gánzó, 77 én* korában. Az elhunytnak
két évtizeddel ezelöttkiváló sze\'iepe volt
utolsó ítélet rémképeit jftitelte elő.
Ugr 4—5 óra tájban vészterhes fel . . . .
hők tornyosultak a vén Szentgyőrgy-hegy városunk közgazdaság, fcjlodesében
villámlások cikáztak végié a1-\'-\'— ""
fölött, erős
nyugati égen s földrengésszerű mély dü börgésben haltak el, a Balaton megfakult Bzinében s megkezdő a hármas bullám tajtékverő játékát; pár perez a a sötét égnek megnyíltak csatornái, patakként, jéggel vegyest s láncza tépett fenevadként orditá bele egy fákat tépő orkán télvihar zimankójához hasoolólag seperve vizet, sarat. Hegyi pinczék>9mlóltak össze, a völgyi vetések bői-nem látni semmit, iszap takarja őket s mázsás kövek, melyeket a viz vitt oda, a szöllőknek földje a a berki kaszálókon, szőlőkarók s épü\'et-fák az atakon keresztben s alattuk örvényt mosott a rohanó áradat; egy vándort az országúton ütött Je lábáról s csak Isten mentette, bogy el\'nem veszett; a káptalantóti kanász 12 éves fiát azonban elkapta s vitte be a faluba, hol saját házuk udvarára hempölygeté a piszkos áradat a hideg hullát, az emberek a padlásokon tölték az éjszakát s most házaikból hangya szorgalommal hordják ki az iszapot, melyet szob.íikba, bútoraikba s sütő kemenczéikbe a viz hordott; az uj sümeg—tapolczai vasutat a vihar m?g-állitá s a közlekedést beszüntető. A kár felszámithatlan.
Rossz időket élüuk, rossz csillagok járnak....."!
NÓTÁRIUS.
Hirek.
— Rendkívüli közgyűlést tart a a „Polgári Egylet* június 29-éo délelőtt 10 órakor, melynek tárgyai: 1. A város által utczatérnek megvett kertrész átengedése. 2. Netáni indítványok.
— Érdekes intermezzo folyt le legutóbbi szombaton a katonai gyakorló téren, hol Zurtva Károly ezredparancs nok tartott szemlét a helyben állomásozó 48. cs. Őj k. gyalogezred 3-ik zászlóalja felett A három emberből álló őrséget mely szemközt állott az ellenséggel, a 11-ik századhoz tartozó Koller freitír vezette, midőn egyszerre csak háta mö gött termeit az ezredes, kit azonban az Őrvezető elég okosan a szokásos tisztel, gésben nem részesitett. Az ezredes e miatt kérdőre vonván az úrvezetőt, ettől azon katonás választ nyerte, hogy a_j „Krixreglama" határozottan tiltja az Őr-
hogy annak is uj gazdája akadt. Valami gást, mire az én szomszédom nem 18 szí ügyes zsebtolvaj emelte el a tolongásban, lott hozzám az egész uton egyárvaszotse. s minthogy szakértő szeme látta, bogy az Kupénkban óriási volt a hőség, a óra értékes, a láncz pedig talmi, a lánczot koc>i folyosójára lehetetlen volt kimenni, nekem hagyva, minden vész\'és vihartól niert az is tömve voh kéj-utassal. Volt hün őrzött kedves emtékütárczámatazon- tyúkszem taposás, vele járó sziszszenések, bau ugy elvitte, hogy csak egy szivarral icsendes moraj, egy-egy erösebben mégsem kínált meg belőle. Erre már elkpsp- eresztett „teremtette", a vonatrendezŐk általános szidalmazása és általános fogad kozás. hogy soha többé kéjvonaton egyik sem utazik, Ha a vonat megindult, vagy „helytelenek" rendesen az ülök ölébe hullottak. Mig addig csak egy tyúkszemem volt, most ezen az uton ugy Közvetleuül melléin települt le egy széttaposták, bogy most annyi van, akár iikb oi nőm t„ üLlgykereskedést nyithatnék belőle.
égre sok gyötrelem és kínszenvedés közt megérkeztem végállomásomhoz Ipar
l meg belőle. Erre mát; elkese redtem, s észre sem vettem, bogy a kupéba mindig többen szorulnak be. nem is figyeltem a lármára, melyből csak olykor lehe- 3C tett kivenni egy-egy élesebb hangú utas megállott, kiabálásából, hogy minden ember külr kupéért kiabált & vonatveze\'őnek. Kőzve ti
uri ember, kinek, ha típusa el nem árulta volna is kilétét, azonnal megtudhatta min denki nem a „Müller"-töl szerzett illatot ,.-terjesztő ruhájáról, hogy
a!.".protta 1850-ben az első könyvnyomdát Nagy-Kanizsán, egyik alapítója volt a Keresk. a Iparbanknak, előmozdította városunk kereskedelmét s alkotó szellemé nek köszönhető a Nagy Kanizsa—Práger hof—trieszti vasúti vonal 1 858-ban, mely _ dunántult s első sorban váró. un kat hozta összeköttetésbe a tengerrel. Alapi tása közé tartozik a prágai és gráczi tramvay is, mely utóbbinak hus/u éveken át volt igazgatója. Temetése f. hó 11-én délután volt Gráczban óriási részvét mel lett. Benne Markbreiter Lipót, váro-unk köztiszteletben álló polgára atyját veszíti A gyászeset által érintve vannak még i Fischel, Dobrin, Grüohut és Rupoch családok. Áidás és béke hamvaira 1
— Művészi estély tartatik Nagy-Kanizsán jun. 28 vagy 29-én Bpest fővárosunk több hírneves művésze által és pe dig Solymosy Elok és Szirmai Imre a bu dapesti népszínház, Veress Sándor kir. operaház tagja, egy énekesnő és egy czimbalommüvész s még többen. Midőn
Kaatz Ida^-Lázár Anna. Gerócs Aiina Grünfeld Gizella, Grunner Auguszta, Pa-taky Vilma, Plander .Linka, Ríttmeyer N Hedvig, Steiner Örzsike. Supka Irma, Weber Mariska, Zémaitek Azala sat;
— Tüzesetek fordultak elő nálunk unim 8-án, délután Kis-Kanizsán elégett 4 pajta és egy hidas, 2 pajta 150 —150 frt erejéig biztosítva volt. Éjjel pedig Strém és Klein czég bolti irodáji* gyuladt ki; mindkét helyen tűzoltóink gyors megjelenése és szakismerettel párosult bátorságuk meggátolta a romboló elein tovább terjedését. A tüz keletkezése mindkét helyen ismeretlen.
— Nyilvános köszönet. A nagykanizsai Önk tűzoltó-egy let felszerelésének javára folyó bó 11-én a lazsimki kertben nyári vigalmat tartott. A nyári vigalom minden tekintetben jói.a sokféle pio-ductió pedig kitünŐIegs.kerül t, mely Sulii-vei János szertárnok ur kiváló érdeme. Ezen nyári vigalom bevezetője azon mulatságoknak, melyeket az Önk. tűzoltó-egylét az idén megtartani szándékozik. A tiszta jövedelem 60 forint, mely, ha tekintetbe vesszük a béten tartott mulatságokat, kitűnőnek mondható. Következő urak voltak szívesek belépti jegy megváltá-án ki vül felülfizetéseket teljesíteni: Karczag testvérek 10 frt, Löwioget^ Iguácz 2 frt, Ebenspanger L?ó 2 frt 20 kr. Bubik Nándor 1 írt, Krausz Zsigm. 20 kr„ Weias Frici CO kr., Stefano/ics Alajos, 60 kr., Fieiscbacker Jakab 00 kr., Hacker Vilmos 60 kr.; N. N. 20 kr., Faics Lajos 60 kr., Ollop Ernő 60 kr., Osterhuber László 60 kr., Rosenberg M. 20 kr, Kilik Alajos 20 kr., Grünfeld J. (Sormás) 60 kr., Neumann Samu 30 kr.. Huszár Antal 20 kr,, Ma-gassy tanító Paünból 20 kr., N. N. 20 kr., N. N. 20 kr.. Wagner Igoácz 30 kr. Öjz-sze3en 22 frt 20 kr. A felülfizetó urak.fo-gadják a tűzoltó egylet nevébeü legmélyebb köszönetünket. Egyébiránt a bevé
ezen előleges jelentéit alkalmunk van j tel 118 frt 60 kr., a k
! frt 36 kr.
tenni, megjegyezzük, hogy a rendezés [ czéijábó! Leokey Gyula m. kir. operaház tagja előzőleg meg fog jelenni\' körünkben. A ritka műélvezetre előre is felhívjuk t. közönségünk figyelmét annyival inkább, mert csupáo egy előadást szándékoznak tartani.
Eljegyzések. Dr. Józsa Fábián als\'ó lendvai.körorvos jegyet váltott Gla-vina Emília kisas\'zonynyal Gelsén, Gla-ftn& Károly gelsei birtokos bájos leányával.
Piszár József d. v. kalauz jegyet váltóit Csonka Bálint birtokos kedves Ma riska leányával Sárvárott Áldás kisérje frigyüket í
A z!rcz! apát benedicálása elha-tasztatott, mivel a decretum nem érkezett meg.
— Esküvő. Mayer Károly kir. posta-és távirdatiszt Nagy Kanizsáról Örök bü xéget esküdött Kolibátz Klotild kisasz szonynak Novigrádon, Kolibáaz N ch. és kir. nyug. alezredes kedves leányának Az esküvés Novigrádon jun. S-án tarta tolt meg.
— Tűzoltó niajjílls. A keszthély önk. tözoltó egylet .május hó 31-én a vá ro-i kőfejtő melletti erdőségben \'ártotta me^éz~^eid majálisát. A tűzoltók délután J^őrakor Pöitz Pál főparancsnok vezénylete alatt zenével vonuitak ki.\'A mnlatság, melyen igen díszes közönség vett részt, éjféli 12 órakor ért véget. Este Sorakor Mészáros Sándor löparancsnoki segédtí>zt által reodezett Ifuijáték fényesen>ikerült s rendezőjét a közönség többszörös taps-és éljenzéssel tüntette ki.
— Tagjaivá lettek ujabban a „Kis dedneveló Egyesület"-nek, és pedig ren des tagokká: GyötfL Jánosné, Seidmanc
a virslikkel; de hajh, az én napamasszony szivének meghódítására szánt virslimnek vége volt, kiszenvedett, azon segíteni többé nem lehetett. Imitt amott ei.yegy bél börczafrang és némi nedvesség nyomai mutatták csupán, bogy a virslik hol mázo-
lódtak szét a bőröndben. s........
Vesztük a majomi szeretet kifolyása,Samuné, Ledofszky Arminné, Dr. Dtck volt, mert lóbör-börönd útitársaik rokoni Józsefué urnök pártoló tagokká: Ifj
lerje-szto ruhájáról, hogy a kerepesi-ut 1 »"C6«*««ui veganomasomnoz ipat valamelyik bódéjában méri a tót-irtó vit- koiUm 13 ^szállani. Szerencsésen lejutó
nolos vizet garas számra. Oly vékony volt. bogy tűbe lehetett volna Jü/.ni, és oíy vörös, hogy a tű megtüzesedett volna lö\'e. (Tehát varrásra nem lett volna alkalmas.)
tam a földre, s örültem, hogy még megmaradt az egyik.üveg konyakom és a mindent felejtető — virstli.
Siettem a vonat végére hátra, hogy
Ez volt szerencsém, már L i. az illa- ; bőröndömet magamhoz vegyem, éppen mí-tos volta, mert daczáraama lehetetlenség-1 ^pr a málhás kooihoz értem, akkor dobta uek, hogy tizennégyen voltunk a kupéban. ki aDbó1 e6y munkás bőröndömet. De minő minket még sem háborgatott tenkí, sőt kétségbeejtő viszontlátás! Böröndömje-észrevehetőleg és lehetőleg iparkodott PéQyn?ő lapitva feküdt a kavicsos földön.
miudtnki magát tőlünk távol tartani. L" -----
E pillanatban indult a vonat és én nagyot sóhajtva gondoltam az eddig tör
Ekkor rohan el mellettem egy url ember a löldről felkapott csomagjával, s oly eiö vei lódult nekem könyökével, hogy a ke-
téntek után arra, hogy vájjon mi fog még izembt;tl tartott konyakos üveget kez*-m velem az uton történni. ° k ; *\'\' \' \'
Alig értünk az első őrházhoz, mikor is az én illatos szomszédom hozzám fordulva kérdezi tőlem:
— Hová utazik uraságod ?
Éu Kukutyinba, válaizolék, és uraságod?
— Én páiiokában utazom Gráczba. Érzem, — fejeztein be a társai-
ölelése morzsolta őket szét s én fájdul mas szívvel bár, kénytelen voltam a béke hónát számukra az uiszéltárok melegpos-ványában megszerezni.
Beállítottam napám házához. A mint meglátott, azzal kezdte:
— No, mi jó\', ho/ott vömuram ?
— Én bizony két üveg konyakot, meg egy csomó virslit
-;— No végre mégis, — szólt az öreg, — látom, lhogy nem ¦ feledkezett meg rólam, jöjjön csak, kerüljön beljebb, azután hol van a virsli? •*
— Az bizony furcsán járt!
— Furcsán, hogy-hogy? ... . Elmondtam lehető röviden, hogy mi
történt vele.
Merkly Antalué, Dr. Szigetby Karolyné, D: Neuszidler Antalné, Komlóssy Kálmánná, Pandúr Ferenczné (Sárszegröl) Dr. Szekeres Józsefné, Dr. Tuboly Gyuláné Fischer Sándbrné, Tachauer Adolfué, Weisz Lajosné, Neufeld Z>igmocdué és Blumen-schein Vilmosné úrnők.
— Juniális! tartottak a helybeli po<tá- és táviró tiszt urak e hó 6-án Lazs-nakon. Mulatságuk uzoknak, kik éjjel-nappal annyira igénybe vannak véve hivatal beli fontos teendőik lelkiismeretes és pontos teljeoí\'ésével, kitűnően sikerült családjaik és ismerőseik körében igen jót érezték magukat, általában fesztelen jő kedv uralgott Horvá<h Laczí jeles zenekarának kőzreműködéae mellett.
megvan 1
Hát a konyak, a konyak csak; Az idő felséeesen kedvezett. A jeltnvol tak közt feljegyezhettük a hölgykoszorú-
— Nincs bizony az se, eltörtek az ban a következőket: Asszonyok: Acsné
üvegek.
- Hogyan, hol?
jBar\'áné, Bonczné, Borsitsné, Darázsné. J Egerné, Farkat-né, Férnekné, Fidlerné, Fi
; Az egyik, mikor felültem a vonatra, Jscherné, Fazekasáé, Fülöpné, Gertnerné
a másik meg, mikor lesz állottam.
Geiszlné, Geigeroé, Geiöné, Gergelyné,
Az én napám borzasztó szemeket1 Gottíngerné, Hildné. ILijekré Héimné, meresztett rám, azután sarkon fordult s ! Kantzné, Kaitanerné, Kubámé,Klementné
böl kiütötte, az a földre hullt, a ronda földre, s mi lett a konyakból? — sár
Bőröndöm után kaptam, de az lapos ott hagyoa a faképnél,\'és Boha, mig él, el\'Lázírné, Lustigné, Pelczné, SteÍDeroé maradt, ugy tele rakták a koca. fenekére .nem tudom hitetni vele, hogy csakugyan1 Simonná. Supkáné, Schuchné, Schallné S™í iSSSmSaSí nehéz.IS^ hoztam konyakot meg virslit, — pedig\'Székelyné..Topolicsné, Zemanekné, sat.
^jLinyok: Ács Dolfin, Bánotay Mathild, Blau De nem is utazom ám főbbé soha Mali, Brückler Vilma, Csizmadia Vilma kéjvonaton én se az is bizonyos. | Darázs Malvin, Fazekas Juliska, Fülöp -- M-rgit, Geiszl nővérek, Heím Janka.
dávcL kosárral, zsákkal, hogy az a* nagy teher súlya alatt összeroskadt.
A kétségbeesés sietségével nyitottam \'fel bőröndömet, hogy lássam, mi történt
volt és igy a tiszta jövedelem 00 frt"24 kr.
— Jfeg-hivő A gelsei ö ik. tűzoltó-egylet tisztikara az egylet felszerelése gyarapítására 18í>4- június bó 21-éo vasárnap afeatöiszép Rigóvölgyben zártkörű; nyári táncívigalmat rendez. Kezdeted, u. 4 órakor. Belépti-díj 1 frt. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és birlapi\'ag. nyugiáztatnak. Jó étt-lek- és italokról gondoskodva van. Kedvezőtlen idő esetében
mulatság ezen célra előkészi\'ett kényelmes zárt helyiségben tartatik "meg.
Kisfaludy Sándor által alapított. sümeghi casinó története, annak ötvenedik évfordulójára 1841 — 1891. Irta Dar-nay Kálmán casinói jegyző és könyvtáros. E munka Kisfaludy Sándornak, a kaszinó alapilójának, első elnökének-arczképével van díszítve. Cseh Lászlónak, a kaszinó el-ő jegyzőjének, későbbi elnökének és 50 éves tagjának van ajánlva. Tartalma a bevezetésen khül: Ca>inőnk ő.-kora. Casinó eszméjének felvetése. Casinó története. A Cjsinó egylet első alapszabályai. Elnök változás. Kisfaludy Sándor lemon-_ dása. Ötven év emlékei a Casinó történetéből. Casinó anyagi viszonyai 1841 — 1891. Befejezés. Sümegili Casinó egylet elnökei 1841 — ÍS9Í ig. Pénztárosok, jegyző, könyvtáros s ház nagyi tisztet vittek 1841 — 1891-ig. A kis munka.nem-, csak kegyeletes emlék koszorús költőnk\' mfgyéukbeni működéséről, szülőföldjén Sümegben létesített s hiven fentartott casinó félszázados állapotáról, m \'egy-szertmind kedves olvasmány is. Derék-szerzője Szeutmártoni Darnay Kálmán kiváló gonddal és szákbuzgalomnal állította össze az adatok^
— Roppant jéjí jü pusztilctt Zala-Egf rszegeu át megyénk közepén. A gabt-nát annyira tönkre tette,"hogy újból felszántani kellett. Az első magyar biztosító társaság gyorsan sietett a kár felvételével
legszélesebb intézkedéseket tette meg a károsultak vigasztalására.
— Krób Pál, Zalavármegyj néhai tanfelügyelőjének síremléke, melyet a ta-nhók közadakozás utján létesítenek, f-évi október hóban állíttatik fel a zalaegerszegi temetőben. A gulaalaku síremléket Hudetz József kőfaragó készíti 210 forintért. A földből kiálló talapzatul együtt harmadfél méter, magas lesz.
— Tolvajlás. §chwartz Hermán keszthelyi lakos, vendéglős lakásáról ed dtg ismeretlen tettes 120 irtot eltojva jolt. A tolvaj kilétét.— bár a nyomozást
keszthelyi csendőrség a legerélyesebben vezeti — ez időig megállapítani nem lehetett.
— Országos vásár voit e hó 4-én Keszthelyen, mely oly nagyon látogatottnak mondható, aminőt még alig látott. Keszthely. A járlati levelek hivatalos átíratása szerint eladatott 2700 szarvasmarha és 6i A vásáron volt 5 —G ezer drb szarvasmarha.
— A balatoni gőzösAk kapitányai a következők : „Baross" hajót Siófok— Füred—Almádi és Kenése közt Maschke János, „Helfca" csavargőzöst Füred— Keszthely közt Amasích Antal, .Kelént" Boglár—Badacsony közt Kardos László vezeti.
HARM1NCZAD1K ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JUNIUS I3-an
— A ker. jótékony nőegylet f. hó :i^éu tartott tavaszi ünnepélyének a nagyközönség sokkar iakább kedvezett,
.mint az időjárás és hogy a kellemetlen ^crTus szél daczára a szép számban ntegje-ient közöjiseg , igen kellemesen szórakozni t, a rózsák és bimbók kelteméinek köszönhető, bárhova irányult az ember szeme, mindenütt a természet szépségei-vei találkozott, de íóleg a trafikterjesztett ezen estén szokatlan mámorító illatot. A rózsavásár igen szépen jövedelmezett a jótékony czéluak, mert a vendégek bebizonyítani akarták: „A ki a virágot szereti, rosz ember nem leh°t.H A legjobbak közé tallózik azonban Talabér J. ny. esperes ur, ki az ő megt-zokott nyájas kedvességével egymaga egy egész virágvásárt csapott. Klismerés illeti Zádubanszky eluökné úrnőt, kinek körültekintő figyelme mindenhova kiterjedt Az első négyest 30 pár tánczolla. A bevétel mintegy 250 forint. Készfetesebb kimutatást lapunk jövöszáma közöl.
— Meghívó. A keszthelyi magy kir. gazdasági tanintézet hallgatói által a tanintézet kebelében fet.nálló „Segély-Egylet" és „Deák Kerencz* könyvtára javára ¦Hévízen, 1891. évi junius 20-án rendezendő nyári mulatságra. Asztalos Nándor elnök,-Farkas VElek alelnök, Saághy Lipót pénztáros, Wimmer Gyula ellenőr, Németh Pál jegyző. Nyári Kálmán, cigány vajda. Rendező-bizottság: BJrkniayer Kálmán, Bronts Viktor, Bulovcsits Dezső Dobrovszky István, Dezsi öffy János, Dries? Uajos, Eggenbofer Béla, 0"E»an Viktor Kórdös Gyu\'a, Gbyczy István. Horváth Károly, Körmendi Lijos, Moravitz Lajos. Mu-its Imre, Müller Igoácz, Pesthy László, Jíónaj1 József, Stróbel Zoltán, Súly Antal. Kezdete 8 órakor. Szeméíyjegy 1 frt 50. Családjegy 3 személyre 3 frt. Minden további személy után I frt. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáz tatnak.
.— Bárokra került. Kovács István leteuyei czigány, az elmúlt csurgói vásár alkalmával egy marba kereskedőtől 41»\'. frtot lopott. A káros nem volt képes nyomra jönni, mert a tolvajt sem személyesen oem ismerte, sem lakhelyét nem tudta. A véletlen azonban segített Deki. Ugyanis Ko vács uram a mult héten egész bátran bejött N. Kanizsára egyet mást bevásárolni, azonban mint notórius enyveskezü és mindenféle tekintetben rovottijlelü egyén ismert, arendőrségállal már kitolt tiltva; azért aztán a legelső rendőr, a ki vele az utczán találkozott megállította, hogy hát mit keres kend itt a városban, a hon-nétiki van tiltva, a czigániutzcirjbaii "a gyon hetvenkedett, ?Őt késtisHogott a rendőrre; mire ez bekísért-e;Jtt meg történetesen megfordult akkor egy csurgói rendőr, ki lolonczot kísért; ez egy darabig nézte, míg végre felkiált, ez az, a kit mi keresünk, el ne eresszék, míg én a károst Csurgóról ide nem hozom A káros marhakereskedő tanukkal megjött Csurgóról és az időközben már a fogház udvarán sétáló Kovácscsal szembeállítva rögtön ráismert, liosyazjáit-kelt vele oly ürügy alatt, bojty ő is marhakereskedö és elsanzxérozta zsebéből a 4 1ti frtot. A czigányt, kinek Letenyéu állandó lakhelye van, át;ette a csendőrség, hogy vele a helyszíni elő-nyomozást megtarthassa, hem feledkezvén meg öt szép fényes karpereczekkei ellátni.
— Fürdózöknek. Tisztelettel felkérjük lapunk előfizetőit, hogy lürdőbení távozásukról levelező lapon szíveskedjenek bennünket értesíteni, mi a számukat minden külön díj nélkül készséggel oda küldjük.
— Méntelep. E hó II-én érkezett Dezső Gyula százados a m. k. székes-fehérvári méutelept ól Palínba az ottan Somogyi Gyula birtokán felállítandó 150 ménló telep helyiségeinek megszemlélésére.
— Iskolai értesítés. Az 1890—91. tanévi nyilvános záróvizsgálatok sorrendje a nagy-kanizsai államilag segéiyzett polgári nu-iökoláb:in. Jun. 19 én (péntek) 9 —12, a rendkívüli leány-tanfolyam vizsgálata minden tantárgyból. Jun. 22 én (héttő) 8—10. L osztály magyar és németből. Jun. 22-én (hétfő) 10—12. V. VI. oszt., magyar ny., természettan, ipartan és vegytanból Jun. 23 án (kedd) 8—10. 1L osztály magyar, német, természetrajzból JuBv-23\'án (kedd) 8 — 10.1L osztály magyar, német, természetrajzoól. Juu. 23 án ikedd) 10—12 IV. .osztály német, termé-
- szettan, egészségtan és mértani rajzból. Jun. 24 én (szerda)\' 8-10. L osztály, szám-, mértan és földrajzból. Jun. 24-én .(szerda.) 10—12. V., VI. osztály történelem, alkotmánytan, egészségtan és néroet-böi. Jun. 25-én (csütört.) 8 — 10. III. osztály magyar, német, földrajz, történelem. Jun 25 én (csütört.) 10—12. II. osztály földrajz, számtan, mértan, mértani rajzból. Jun. 25-én (csütőrL) d. u. 5 órakor:!, II-, HL, IV.. V, VI. oszt, énekből. Jun. 2G-áu (péntek) 8—10. IV. osztály magyar; földrajz, történelem, számtan- és inértas,-ból.Juo. 2Gán (péntek) 10 —12 L os>-
táiy természetrajz- és mértanirajzból. Jun. 26-án (péntek) d. u. 5 órakor: L, IL\' III— IV, V., VL osztály tornából. Jua, 27 én (szombat) 8—10. III. osztály számtan, mértan, természetrajz, egészségtan- és mértani rajzból. Jun. 27-én (szombat) 10-12. V., Vj. osztály számtan, könyvitel és mértani rajzból. Jun. 27-én (szombat) d n. 2 órakor: Magánvizsgálatok. Jun. 28 án (vasárnap) szünet. Jun. 29 éu (hétfő) 8 órakor: „Te Deura". a tanév bezárása. Nagy-Kanizsán, 1891 junius 4. Az igazgatóság.
— Heti biztosok efhéteD a Kisdednevelő Egyesület óvodáiban Schmidt Fri gyesié és Pálfy Aiajosné választmányi tag urnök.
— Hell felügyelő e héten az önk. tűzoltó-egylet örtauyáján Jack Ede szí vattyus szakaszparancsnok ur.
— Gabona-üzlet. N-Kanizsa junius 12. 1891. A gabonaforgalom naponkint jelentéktelenebbé válik. A hozatalok\' gyérülnek, -a készletek már nagyon leapad-tak, az árak azonban kereslet hiányában nem igen váltakoznak. A föfigyetem a jövő aratás felé irányul s máris történtei kötések ö.-zszel tzáil.tandÓ uj búzára nézve. A vetések állására igen jótékor-yan bat a ma beállt országos eső.
Piaczi áraiúk a következők: buza 9 frt 20—40, rozs 7 frt 75—80, tengeri 7 frt 10 — 25,bükköny 5 frt 25, zab G frt 20 — 30 ki., fehér bab 7 frt.
gástalanközegét bízta meg. Hogy ebixalom-j nak föl- és lefelé egyaránt mért nem lett elég téve? — arra már csak Móricz ur adhatja meg a fölvilágosítást, ha illetékes helyről megkérdetik. Mi azonban nem vagyunk rá kíváncsiak.
A tek pénzügyigazgatóság a beérkezett és még beérkezendő felszólamlásokból illetőleg fölebbezésekböl már y hisszük 1 eléggé informálva van. E helyen csupán arrt kérjük, hogy ez ügyben haladéktalanul szíveskedjék intézkedni, nehogy a legmagasabb fórum elé kelljen fordulunk egy nyilt levélben, a részletek nyíltabb föltárásával.
Nagy-Kanizsán, 1891. jun. hÓ~ Kitünö tisztelettel:
számos adózópolgár.
— Megyei r. h. A novai országo vásár jun. 30-áu Urtatík meg. — Kapta lan-Tótibau két feliratos római oltárkő találtatott — Kaczdrlakon egy porban játszó gyermeket a kocsi agyon gázolf.
— Zala-Lövőn jun. 13-ára esett országos vásár jun, 15 én tartatik meg.
— Hazai r. h Zágrábi érsekké legújabb hír szerint Siailler szemjevoi érsek neveztetik ki. — Az egyetem rectorává egyhangúlag Báró Eötvös Lóránt válasz tátott meg — Jun. 8-án volt a koronázás 24-dik évfordulója. — Az osztrák-magyar államYasut államosítása bevégzett lény
— Debreczehbrn óriási tü/, dühöngött
— Budapesten omnibus strájk van..— 6 Felsége jun. 20 és 21-én lesz Pécsett, azután Fiumében is 2 napig. — Brassó magyar lapja\'újra megindult.
A k5/.Gtiség korébői. Nyílt levél
— Zalatuegye lek. pénz ugy igazgatóiágáíioz . —
Tekintetes Pénzügyigazgatóság!
Nagy-Kanizsán az állami adókivetés, és adóbehajtás körül mindenkor az állami érdekeknek teljesen megfelelő szigorral szoktak eljárni az önkormányzati rendszer amaz egyénei, kiknek erre nézve megbizatá.\'uk van.
Az 1891. évi adókivetés elötta városi administratió részéről teljesítve lelt az adózók összeírása a szokásos szigorral és pontossággal, Éu ennek az összeírásnak s az ily aiöpon megejtett adókivetésnek fe-lüvizsgálá.-ára a tek pénzüyyiKazL\'atóság annak idején ide kttld\'e volt Móricz Lajos pénzügyi fogalmazó urat, ki financiális kapacitásának szertelen ambitióját azzal képzelte táplálni, hogy hivatalos időn kívüli időben, a dé\'.i órákban vagy este is.»mikor a polgárok családi nyuga\'-mukat élvezték, — az egyes othonokat financ-energi-ávül megszállotta és irgalom nélkül Összeírta^ az ott talált egyéneket, ha felveendők voíKik, ha nem. Felvette a kiskorú gyermekeket, az i.-kolás fiukat, a tisztogató-ncket
Már magában az eljárást, melylyel ezt a szertelen buzgalmu Móricz ur fteg c.etekedie, általános megütödéssel ielte az ilyen eljárási módozatokhoz nem szo. kott s nagy részében intelligens nagy-ka nizsai közönsés. Még nagyobb fokúvá Jet azonban a megütődés akkor, midőn ki-ki érte.\'ül a jogtalan és igazságtalan "adó kivetésről.
Ugy vagyunk értesülve, hogy a nagyreményű Móricz urat figyelmeztetrűk^w a jogtalan adókivetésre, de ö gúnyos egy kedvüséggel azt mondta, hogy „kinek nem tetszik, fellebezze majd meg."
Hát ha viilaki véletlenül a nagy birre vergődött veszprémi Harábasevseky tanítványa volt s annak mesteri szellemében akar\'eljárni, — akkor van értelme az ilyen kijelentésnek; de aki tudja és belátja, hogy az élet és adózás terheivel különben is sokat bajlódó, küzdő népnek nagv része az adófelszólamlások bélyegmentessége daczára sincs abban a helyzetben, hogy felszólamlását költség nélkül tehetné meg; aki belátja, hogy ily módon a nép csak ujabb teherrel sujtatik : az, ha lelkében csak parányi szikríja van a humanitásnak, — az állami érdekek kellő latba-vetése mellett mindig aként jár el, hogy az adózók jogos érdékei is megóvassanak.
Ez itt nem történt s most éppen azért olyan nagy az elkeseredés..
A dolog ódiuma a tek. pénzügy igazgatóságra nem káromolhat, mert csak jó-hiszemüleg járt el, midőn az eljárással egyik, — egyébként mindenesetre kifo-
— A magyar kereskedelem érdeket Nagy vita tárgyát képezte az utóbbi napokban ugy a bel-, mint a külföldi sajtóban az\'i körüméuy, hogy az állami pártfogással létesült Magyar kereskedelmi részvénytársaság a szállítási üzlet terén Hoffmann S. és ÍV. czéggel közösségre lépett. Egyes kereskedők abból a feltevé?-böl kiindulva, hogy ezúton a Kereskedelmi társaság, mely áruüzletekkel is foglalkozik, ki fogja fürkészni üzleti titkaikat s méltánytalanul fog vélük versenyezni, nagy izgatást kezdtek a mondott társaság és czég ellen, sót a velük szerződéses viszonyban álló magyar államvasutak és az őket pártoló Baross míuister ellen. A kereskedők ijedelmének megértésére szükséges tudni, hogy a Hoffmann S. és V. nem közönséges szállító czég, melyet ki-ki tetszése szerint felkeres vagy elkerül, hanem nagy vállalkozó szelleménél fogva abban a helyzetben van, hogy a küldemények szállítását olcsóbb áron vállalhatják el a felektől, mintsem maguk a vasutak s igy a kereskedő-világ, ha csak szállítmányaiért szándékosan drágább vitelbért fizetni nem akar, egyenesen reá vau utalva, kiválta mi a magyar államvasutak vonatain való szállítást illeti. A kereskedők aggodalma azonban teljesen alap\'alan, vagy a mint Baross miniszter kifejezte: „kicsinyes és igazolatlan". Mert a Kereskedelmi társasás részt vesz ugyan a szállítási üzletben, de annak kezelése továbbra is a Hoffmann czégre van bízva 5% Kereskedelmi társaság abba egyáltalá bau be oem folyik a tehát az üzleti titkok kifürkészése, ha ugyan arra Szüksége vagy hajlandósága volna, egyáltalán nem áll módjában. Az érdekelt kereskedők tehát hiábau gyűléseznek, tiltakoznak,\' kérvényeznek, az állam a Kereskedelmi társaságot nem fogja elejteni, mert arra semmi ok sincs, sem a Hoffmann czéget, mely ritka tevékenységével nagy támasza a magyar államvasutaknak s mely eddig oly
sokat tett az Jidegen versenyvonalak legyőzésére. \'
— Újszülött gyermekek, kiket anyjuk vagy épen nem, vagy csak részben szoptathatnak, természetes módon egyedül a Nestlé H.-féle gyermektápliszt állal nevelhetők fel. A Nestlé féle gyermektápliszt, ajánlva a legelső orvosi tekintélyekés gyermekorvosoktól, 25 éven át mindazon esetekben, amidőn anyatej legjobb és tökéletes pótlásról volt szó, fényes eredményt niutatott fel és az egész kontinens gyermekmenhelyei- és gyermekkórházaiban ezen irányban a legjobb eredménynyel használták, amit számos bizonyítvány igazol. A legjobb alpesi tejből, búzalisztből ésczukorból van egybeállítva; csak tiszta vizet kell belé önteni és egyszer felm elégiteni. A gyermekek szívesen eszik és igen szépen fejlődnek e liszt használata közben. Leírások kívánatra ingyen és bérmentveküldetnek. Főraktár: Berlyák F nél Bécsben L íáadlergasse 1. Raktárak vannak az osztrák magyar monarchia minden gyógyszertáránál.
T Ki nyert ?
. Húzás junius 6-án. Bécs: 78 18 27 76 81.
Grácz: 88 39 85 7 24.
Húzás jun. 10 én. Brünn; 44 83 63 1 38 88.
Szerk. üzenet.
— B. M-i. A lapot ujolagmogküldöttflk. A fürdőiéiből Semmi aíncs.
— B. H. Jövő számra vagyunk kénytelenek halászi s ni.
— Sümegi:, Bocsánat, lehetetlen volt mar jelen számunkban közölni.
— P. Kestthely. KéaSn kaptuk a • számra k*Üe halait tanunk. Lapunk péntek délután kinyomattaiik, e szerint kérem a közleményeké: csQtörtSk délutánig hozam juttatni. l\'d-vözlet! \\
— B K. Megnyugtattál, a legújabban kí-Ittzött időig Tárunk, de aztán újból kezdjük. Addig béke velünk.
— S. Nagysád becses kflldemén;«it köszönettel vettük. A templomépitésről jövő szádunkban irunk.
Fekete, fehér és szines emszövetek STf^sS
seJy
krip. — sima éa raioíázotu (körülbelül 240 különféle minőség él 2000 különféle minta éa ítinbeu) küld széjjel egéaz darab és Oitsealli toU ruháknak valót, vám- él bérmenteaen Bennet>er< G. gyári raktára (cl. éa kir. udr szátlitó) Z&ricb. Miniák forduló postával. Levelekre Schweiczba 10 kroa bélyeg ragaistandó.
l^eiieZKOr riHawtfuOkal. Ezrek bizonyítják a tudomány ezeo csodálatos sikerét. Részletes tudósítások válasz-bélyeggel intéaen-dök: .Office Saaltai" Paris 57 Boulevard de Strassbourg: ;
— A közönség szíves figyelmébe! Azon álhirrel szemben, hogy én itteni rövidáru és norivíbergi üzletemet felhagyni és Nagy-Kanizsáról távozni szándékoznám, a leghatározottabban kijelenlem, miszerint ezen hir csak rosszlelkü koholmány, minthogy üzletem semminemű változás előtt nem áll, mit azon kérelemmel hozok t. vevőim és üzlettársaim szives tudomására, hogy engem a jövőben is nagybecsű párfogásukban részesíteni kegyeskedjenek, melyet kiérdemelni ugy mint eddig a jövőben is főtőrekvésem leend.
Kiváló tisztelettel
NEü JÓZSEF.
FStér, Babocbav ház.
* L rovat alatt kOzlottfkért nem vállal f«-Monégel a sserk.
Felelős szerkesztő és kiadó : BATOBFI LAJOS.
1626/tk. 1891. Érk. márczius. \' -
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. tőrvényszék tkkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Hertelendy Béla és dr. Neusidler Antal végrehaitatóknak Beke József végrehajtást uzenvedö jelenlegi n.-kanizsai lakos elleni 40 frt töke, 1891. január 1-töl járó G\'/0 kamatai, G frt 93 kr. per, 4 frt 75 kr. végrehajtás kérelmi, 0 frt 30" kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. tszék területéhez tartozó, az újlaki 8. sz. tkvben 1. 1—9. sorsz. alatt Beke József tulajdonául felvett 510 írtra becsült ingatlanok a c. G., 7. alatt Beke Imre és KönczÖl Anna újlaki lakósok javára be-keblezett életfogytig tartó lakás szolgalmijog épségben hagyásával és az > újlaki 101. sz. tkvben + 834. hrsz. alatt ugyanannak tulajdonául felvett szódő váltságköteles 388 frtra becsült ingatlan a c. C, 7. alatt Beke Imre és neje Köuczöl Anna újlaki lakósok javára bekeblezett életfogytig tartó lakás szolgalmijog épségben hagyásával 1891. évi július hó 14 napján d. e 10 órakor Újlak község házánál Hertelendy Béla és dr. Neusidler Antal felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kik\'iáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivágok tartoznak a becsár 10V.-&készpewben, vagy óvadék-képés papírban a kiküldött kezéhez le tenni.
Kelt N.-Kanlzsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságánál 1891. évi márcz. hó 28. napján.
Gr. HUGÓN A Y kirendelt kir. tvszéki bíró.
1774 tk. 1S91. Érk. mircz. 28-án.
1. Árverési hirdetmény.
A n-kaniziai kir. t&rvsi*k tkví oaztálja részéről koshirrj tét-tik, hogy a dél-zalai takarékpénztár végrehajtató nak Szttari^s GyOrgy és neje Kotcsák Mária végrehajtást szeuvedS légrádi lakosok elleni 75 drb ca. kir. arany tSke, 18S9. évi ápríl 30 tol járd 31 kamatai ét enufk s: késedelmi kamatai, 26 frt SO kr. per, 14 frt 70 kr végrehajtáséi árverés kérelmi, 5 frt 1 u kr. jelenlegi s még fel-merülendó küitségek iránti végrehajtási ügyében a feutnevezett kir. tvsiéklerületéheztartózd,atégrádí 330. sz. tkvben 1 4-9.sorsz.a. Szitarics György tulajdonául felvett 506 frtra becsült ingatlanok, továbbá a légrádi 332 sz tkvben f 374 hrsz. alatt Ssitariei György és neje Kcscsák Mária tulajdonául felvett 474 frtra becsült ingxUan. s végr« a tégrádí 1491. számú tjkvben f 1209. fcr. szám alatt Koscsák Mária tulajdonáot féívett 149 frtra becsült ingatlan 1881. évi julins Ifi-ik napján d. e. 10 órakor Légrád ksziégházánár dr. Tuboly Gyula felpervsi Ügvtéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartósnak a becsár 10°ja-át késspénaben vagy óradékképei papirbac a kiküldött keséhez letenni.
Vevő\' kSteles a vételárt hárem egyenlő részletben, még pedig: az elsüt at árverés jogerőre emelkedésétől srámitható 1 hónap.alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a har-madikat-ugyanaUdl 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó Cj, kamatokkal együtt aa árverési feltételekben meghatárosott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Ezen hirdetmény kibocsátásával egyidejűleg megállapított árverési feltételek a hivstalo* órák alatt a c.-kanizsai kir. tór-vénysték tkvi osztályánál S Légrád kSzfég elöljáróságánál meg-t-.kinthetÖk.
As elrendelt árverés a fsontirt tjkvben feljegyeztetik.
As árverési hirdetmény a tkvi hatóságnál kifüggesztés, ugy a f^nlnevezett s a szomszédos kSzaégben kfirOzés és ki függésit és\' ¦ egyik helybeli birlapban egyisbezu beiktatás álul közzététetik.
II. Árverési feltételek.
1. Árverés alá búcsáttatík as I. alatti árrercti hirdetményben kSrülirt ingatlan.
Eikiáltáxi ár a becsár s as ingatlan a kitflxott határnapon a becsáron alttl is el fog adatni
2 Árverezői kivinók tartósnak a becsár 10*).-át készpénzben, vagy aa ISSl. évi november 1-éa 3333. ss. alatt kelt igai-ságflgyminisiteri rendelet S-ik §-ában kijelelt ¦ as l33l , évi 60. t. ex. 42 í-áhan jelelt árfolyammal számított óvadékképes papírban a kiküldött keséhez letenni, vagy x bánatpénsnek a bíróságnál elStegei elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átsxplgal tatot.
3. Vev8 kóteles a véteiárt bárom egyénid résaletbeo, mé< pedig: az elsót áx árveréi joger>re emelkedéiétől námitva egy hónap alatt. — a máiodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónán alatt, — minden egyei vételárrészlet uián az árverés napjától járó 6*[„ kamatul együtt a birói letétek tárgyában 394261881. sz. alatt kibocsátott igazaágügymi Dísztéri rendeletben meghatározott mód szerint a nsgy-kaniesai adó- mint letéti pénztárnál lefizetni.
A biaatpéos az otolió réssletbe fog beszámíttatni.
4. As árvetés jogerőre emelkedésekor vevő a megvett ingatlan birtokába lép, megjegyeztetvén: hogy a verőoek vételi bi-aonyitváoy as 1881. 60 l ez. Intézkedéséhez képest cssk az esetben fog kiadatni, ha. az árverés napjától számított 15 nap alatt u idézett t. cs. 187. § a intézkedésének megfelelő ntósjáu-lat sem tétetik
A birtokba lépés napjától a megvett ingatlan haszna a vevőt illeti, de viszont ő viseli as árverés napjától a megvett ingatlant terhelő adókat, ngy az átruházási illetéket.
Vevő kóteles az épületeket a birtokba lépés napjával tűzkár ellen biztosítani.
5. A tulajdonjog bekebleséie csak a vételár és kamatainak teljes lefisetéae után fog a vevő javára hivatalból eszközöltetni, í
C 3. Amennyiben vevő ax árverési feltételek bármelyikének eleget nem tenne, a megvett ingatlan az érdekeltek bármelyikének kérelmére as 1SHI. 60 tcz. 185. §-a értelmében vevó veszélyére és költségére bánatpéoséoek elvesztése mellett ajabb árverés alá bocsáttatik s as előbbi becs- illetőleg vételáron alul is eladetik, s a mulasztó vevő a vételár-különbé setét megtéríteni tartozik, melybe azonban elveszett bánatpénze bessámittatik. .
Ha as ingatlan as njabbi árverésen aa előbbinél nagyobb áron adatnék el, a véteiártöbblet a mulasztó vevőt nem illeti.
Kelt S.-Kanizsán, a kir. tvsték mint telekkönyvi hatóságánál 1891. évi április bó 9. napján.\'
GR. HUGÓ MAY kirendelt kir. tvsséki bíró.
WW
X lu S St °W Ö
az alanti árakon (melyekhez csomagolás önköltségen számíttatik) a a) Szőlészeti és borászati Irodalmi szakmunkák.
SZŐLÉSZETI és BORASZAT! ÉVkÖXYV. Szerkeszti : dr-Lónyay Ferenci, min. fogalmaaő. A tiőlőtermS köiöoségnek kezébe e munka által egy régi üzfiksépet képeső mú adatik, mely minden modern szőlőtermelő Íróasztalának nélkttlözheüen easkösét fogja képelni. Ára postai küldéssel 1 frt.
SZül.KIXK ÚJJÁALAKÍTÁSA. Irta: BAROSS KÁROLY. Ára 1 itt \' tájraja a térkép ét több ábrával illantrálva. Tár-Cjs.lja az ont magy. gazd. egylet által, Peér, N.-Várad, N.-Károly. Arad, l\'aulis, Baracska, Ménes, Kovío, Világos, Unaxka, Magyarád, Pankota, Versecs, Fehértemplom, Deliblat, Pancsova, Szeged, Kecskemétre rendezett szőlészeti tannlmány-nt tapasztalatai-. 60
.Borászati Lapok" kiadóhivatal ánál Budapest, Köztelek.
PEBONOSPORA VITICOLA. Irta: SAJÓ KÁROLY. Az njabban rohamosan fellépett és veszedelmesen terjedő gomba-betegtég fejllődssét és ellene való védek&;ést behatóan tárgyaló, tsbb ábra és egy színes táblával illusztrált mú. A 150 lapra terjedő munka ára 1 frt. Bolti ára \\ frt 00 kr.
FrancziaországI szülődet! tsnulmány-nl Egy.eillitva >e orsz. magy. gazd. egyesület által 1889-ben reodezett tanalmá&y-otról as üstzes hivatalos jelentések. Atsél Péter, dr. Lónyay Ferenci, dr. Horváth Géza, Molnár Utvin, Koainszky Viktor tolla• tói.Ára 60 kr. v- wL ..\' . E
SzÖIÜtelepitéseink homok területen, tekintettel a 111-loxera elleni védekezésre. LrU: SACZ SÁNDOR, a budai vin-czellér-iskola tanára. Északban as első magyar munka. Második kiadás. Ára 1 frt 50 kr.
HARMINCZADIK évfolyam.
ZALAI I.OZLÖIII.
JUNIUS 13-án.
Dr. POPP J. G.
cs. és kir. eztr.-magyar és görög udv szállító hírneves
Toilette-küiönlegessógei.
Eiiamert legjobb és legegészségesebb test-szépitö\' szerek. "í-
»r Fopp Analherla-szajTtz? .\'iOkr. 1 frt és 1 frt W kr. A világ legjobb szájvize.
Dr. Popp fogpasztája 70 kr. A legfinomabb fogtizztitó-szer_
Dr. Popp fogpora 63 kr. A fogakat hófehérré U-azí, a máz megtámadása , nélkül.__\'
m, Popp Yíolett Soap-ja M k\'- Tartói angol ízappan, állandó i bolya-
íiiit-^: "¦___
Dr. Popp napforgö-szappana 40 kr.
Tartós, unom bőrfinomitó szappan.
Dr Popp liatnara-iliatuzere 1 frt (» kr. éi 2 Irt 70 kr.. Dsattri szappan 60 kr Damara-arczpora 1 frt 60 kr. és Dimsra-saosdávlze ! frt 30 kr.
E kúrSalegességek finomság, illat, mi-nöaeg ea kiállítás tekintetében m-ssze felülmúlnak minden más hasonló gyárt-
Dr. Popp (-oolofflna-lUatszere 2 ízt 50 kr. Az előkelő kórok legfinomabb
. illatszer-különlegessége._.
Pondré Popp ! ! A legjobb arcx-pondré!! nevű különleges szer. minden körülmény között üdvös a bőrápolásra. A bőrnek friss üdeséget és élénk szint kölcsönöz Egy doboz I frt 50 krsjezar._
Eau de toilette Popp, mint toilette-vis frisaitölcg hat Egészséges hatása következtében az sFcabőr- élénksége és^ üdesége megóvatik. Egy üveg ára I frt*
Dr Popp-féle Odalfne den índejt^t dnrva és felrepedt, bör ellen mint,nj-donságot vizsgálta meg a bőrápolásra nézve és azt az eredményt állapitolta meg, hogy hatása messze túlhaladja az ugyancsak hasonló eseteknél\' használt glycerinét. Egy_ üveg ára 1 frt-
Dr. Popp-féle Kxcelslor (Hair VYashi-kedvelt hajmosö-viz, nemcsak a fejbőrt
. tisztítja, de" szorgalmasan használva a korpaképződést gátolja és elejét veszi a bai korai megöszulésének. Egy üveg ára 90.kr
Dr.
Eau de quinine 7.» kr A legjobb fejmosó-szer. Erősíti a fejbőrt.
Dr. Popp hajfestöszere. A dr. I\'opp-féle Eau Japan«\'se gyorsan hat arra nézve, hogy,,a legvilágosabb barna hajat a legsötétebb feketére színezze, a fontai se Joivease pedig arra nézve, hogy sötétes hajat szőkére vagy aranyszőkére változtasson. Teljesen árial-roitlan._
Ur, POPP J. G.
hírneves toilette-külónleges-j sógei (6i)
kaphatók Nagy-Kanizsán: Belus Lajos, Prajrer Bela es Szür\'csöfcy Béla gyógy-w.ertáralbán, ngyszlnte Wels« és Le-dofszky. Sauer Izniácz, Prezlmayer és Deutsch, Rosenfeld Adolf, Marton és Huber, Sommer Jozgef urak kere«-
V _ Védéseiben
valamint minden nagyobb illat szertárban, gj&jrytarban, drogulstánál és finomabb üzletben és Bécsben a készítőnél I., \\ Bognergasse 2.
Kérjük határozottan dr. Popp gyártmányait és ne fogadjunk másokat.
Az arezbőr ápolása
könnyen és biztosan csakis a következő kipróbált és biztos hatású szerek által esi közölhető.
Cooronne Yaselln Creme. Ezen kiváló gonddal készített arczkenőcs lehe\'ö legjobb hatású az arca mindennemű foltjainak eltávolításában. Alig páTifapi használat után az arezbörnek se\'yera lágysá-\' got .kölcsöDÖz, állandó használat mellett megtartja az arezbőr az ifjní báját a lehető leghosszabb időkig. Epy tégely ára 40 kr. hozzá tartozó szappan 40 kr.
Tavaszi Gyöngy virág Creme. Eoybe hatásánál fogva az arcbőr conserválá-sára, az Üdeség fentartására renkivül ajánlható. Adagja 40 kr. szappan 40 kr.
Jaritctt Spitzer-féle arczkenőcs E régi. s áltafánosan kedvelt kipróbált szeren oly előnyös javitás tétetett általam, mely a legszélesebb körű. elterjedését már is bizonyítja. Fölösleges ennek kiváló jó tulajdonait felsorolni, csak a rendkívüli elterjedettségre kell utalnom, a mi leginkább\' bizonyít ja annak kitűnő hatásait. Egy nagy tégely ára 60 kr. kis tégely ára 40 kr. szappan 40 kr.
Mindezen készítményre vau szerencsém a n. é. közönség figyelmét felhívni. Eredeti minőségben kaphatók csakis a készítőnél
PMTMM (81)
gyógyszerésznél, Kaposvárott.
Orvosi bizonylatok
11
MARGIT")
.MAGYAR
EI<fn;Ö« tiil.ijrloiis.\'iira viiinmciuiy! aaiWlecrt
Dr. Korányi Frigyes Klíri^\'.\'.iS^V\'iA
..Ulmsiiiii A Sold ir.1 ItUOnWulili cM-kCIy.-lió S7jl.nl.
nVzc-vk lííirlöjfc-la*l, vagy
¦ vek i7 ci U-it 61 kell tartani, a szLnu-
, « Gebhardt Lajos
• ¦¦\'.i: í>U.m,j.i. \' : r,k.iTM : !;..-!,:i\\ ,\'i-v .ny vi t.
i-Iii.iii?Ub >;..\' i cu.!.-ik. ¦ Lvfk\'-iv s/iUi\'l attutar larlal-íoí) ío(,-v» iM-;-ki--ri Li »itfffwn jlkjhuj77.uk. a melyeit-o > Milani-, tn---liü:.:!-, ileichenbergi vizeknek haaznalaU
Ot. !-i mtitíelú gjt-iiiniJiuj volt j-
. Poór Imre
t szervek banUlmlvzl
lei; látogatói ubb ittdttbe-
.MtrnU" forras cy4?rliiU*lr0l :— Sokoldalú legkedvezőbb rediajpyrk aU;>j&i>. ini-ly.-K.-: -\'-i: ^yfi-v;i;U-z.\'tembfn ,a ..Mur-
3 okoz lemmi vértorlodasi.
Dr. Kelly Lároly SÄÄJÄTriäSC*
Dr. Barbas József .Ä.\'ff\'ÄSES* "Ä
Mi.tilmaiual blluu vci-ícnyi.-z"j kulfoiJi szik-;l^ű asviny
ürBamberger Henrik ^t^^L^i
*lm búiéit..! u
-;eméxztö-szei ,._lt eredmény bizonyiija. bocy gyúsyha-a «lierai-, ciesshitbh- es Y i cuy-vizekkel
teryW u
ninnila i nal.
fis • keiiew^jOKy*zs- ahaturaaaaliala KznUk S.tiüi hu-rulo- i.»i.ihiiii«Iii*I ugnila Ilim, hivatva-érzem magamat jzíh WL(im altat kedvesen fogyasztott e*Jól tűrt gyógyvíz \' a leiraUrffüaebbeii íjSnlanL
G ó t b e r s d o\'r f, 1>T». marezins is-in. _ Ur, Riintpler TJdor.
fl#r >MAH6iT< borral használva a legegészségesebb ital !
Kizárólagos főraktár
OgysiDttén fcnph
Edeskufy LB
nd it ejAgy szert árba
ea. én atlr. 4a iserb kir. adr. ü » V a n y v 1 x-asat 11 ¦ I Oli Al, r.iirlitpeeU\'ii, Er-
fíUzerkereskédesben és rerdéglôben. "W
qooooooöoooooo *.->oc>c>c>c>
0 ,,Kézi kapáló-éke."
a Alkalmazandó minden sorvetésnél uiy a mezőgazda-ilí ságban. mint a konyhakertéazetben, továbbá, a fais-0 kólák és az erdei vetökertekben.
q Wák-f ezukor- és takarmányrépánál,
Q hol az első kapálás korán és gyorsan teljesítendő né:- q
Q Ára: 5 különfélet-caélkapáTal felszerelve II forint. Q 0 Megrendelhető alÓlirottnál Temesvirott. 0
^ iífokrj Istváu. ^
oooooooooooooooooooo
SztMargltszigeil gyógyfürdő.
A sst -Margitszigeti tétakert, tiszta, pormentes levegőjével és elismert jó hatáau 35\' R. meleg kénes forrás vizével legalkalmasabb gyógyhelynek bizonyult. A korszeríl fQrdóberen dtléseken kivül van 300 szsbt, tár&algiil és tekajiték-teTtsi p d e \' a telefod, távírda. Kitűnő eredm-í ny nyel basinálutott a hév-viz mint fürdő, vagy belsóleg mint gvÓKyital és belélegzésre a kövitkezo kór>l>kok ellen: csuz, zsa\'bák. idUlt kütegek, kúl sértések ntán fellépclt issadmányok, gorvíly s bujakor, mái . gyomor-bél bántalmak, idült izékrekedé*, bólyae bnrat, nóí bán talmak garst-, gége-, tadóburat, hQdéaek, ídegbánulmak. Utóbbiak el en a villamos fürdők alkatöTaztittak meglepS aikcrrel FOr.dó- é« menetjegy együtt váltva,, valamint Jlirdöbórletuél mérsékelt ár. A gyógyh-lyeu a fürdővendégek a fOrdö- és menetjegynél előnyben ré zesQtnek. A lakásoknál május és szeptemberben 30 százalék engedmény Rendelő fUrdSoivos dr. Baoer Antal főheroegi ulvari orvos. Fürdőidény tártasst május 1-tcl sep\'.eaber 30-ig. UsjókOz ekeóés félóráukint. Menettérti jegy hétköznap 20 kr., vasárnap és ünnepnap 34 kr. Kapónkéit katona- és czigányz. ne. Árszabály k-v&natra bérmentve meg-kd delik.
Megreudeléseket lakásokra átvesz
a szt. Margitszigeti gyógyfürdő 112 felügyelősége Budapesten.
Laehne-intézoí
Sopronban.
Nyilvánossági joggal biró 4 elemi és 6 gimnáziális osztály. Heáliskolai és VII. osztálybeli növendékek előkészítése.
Uj növendékek a két szünidői hónapon is felvétetnek,
Értesítővel, prospektussal szívesen szolgál
a az intézel igazgaiósága.
* ft
4< Melyik lapra fizessünk elő? >t
Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap az ír
$ EGYETÉRTÉS I
a mely az uj évvel immár 25-ik évfolyamába lépett Ez a magyar olvasóközön
*tí ség lapja. Hiteles forrásokból származó érte-iléseiaek gyorsasága, alapossága es Ja^
%i sokasága, rovatainak változatossága, kitűnősége a kűlónhüzü olvasmányok gazdag L>
T1* tárháza tették az „Kgyetértés"-t népszerűvé Az prszággyülésl tárgytiásokrAl a rr
2 legrészletesebb s e mellett tárgyilagos hü tudósiUst egyedül az „Egyetértés"
T% kuzul. Gazdaság: rovata elismert régi tekintélynek örvend A magyar ker esketi* fv
ÁM ét gazda Szfiaség nem szorul többé idegen nyelvű lapra, mert az ,Egyeténés" *j&
fi kereskedeltal s tóisdel tedosltasalaik bőségével s alaposságával ma már nem Gt
^ versenyezhet más lap. A zereskedó. az Iparos s * mezőgazda megtalálja mind- gT
áL azt ai „Egyetértés\'-ben, mire szüksége van. Váltotatosau szerkesztett lárczájá- %&>
U ban, znryi rpgény o!-asraanyt ad mint egy lap sem Két bárom regényt kózül y.
t-gyszerre, ugy. ho^y egy év alatt 30—40 kötetnyi regényt, részint eredetit, részint ^
mU a kultöldi legjelesebb termékeket jó magyarságú fiirditasbau kapnak az „Egyet- jkV
^ értés ¦ olvasói. *n olvasni valót keres s\'a világ folyásáról gyorsan és hitelesei C
« akar értesüli, fizessen elö az „Egyetértés\' -re, melynek előfizetési ára egy hóra
^t* 1 irt 80 kr, egy negyedévre 3 frt s egy évre 20 frt. Az el56zrtésí pénzek az ffi
^ „Egyetértés" kiadóhivatalába kflldendők* Mutatváayszámot a kiadóhivaul ki- »j
TI vánatra egy hétig ingyen és bérmentve küld. (88) Jj
XXXXXX*KXXXXXXXXXX*XXXXXXXXX
Hirdetmény,
Alulírott ezennel közzé teszem, hogy vagyonbukoU Weiler S. n.-kanizsai bejegyzett kereskedő csődtömegéhez tartozó, a leltárban 1—514 és 520- 551 tételszám alatt íclvett, ös-ztsen 6695 frt 85 krra becsült és rőfös czikkekböl álló árutár a hozzá tartozó bolti-felszerelvényekkel együtt ajánlati uton eladatnak.
Az Írásbeli zárt ajánlatok 669 frt 58 kr. bánatpénz letéiele mellett legkésőbben 1891. évi junius hó 20. napján d. u 4 órakor alulírottnál benyújtandók, kinél a csődleltár és az ajánlati feltételek is betekínthetók.
Az árutár Szalay Lajos n-kanizsai ügyvéd, mint csödiömeggond-nok közbejöttével bármikor megtekinthető.
Kelt N.-Kanizsán 1891. junius 7 én.
DR ROTHSCHILD JAKAB m ügyvéd csödvál. jeey/ö.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxn*xxxxxxitxxxxxxxx*xx
Hirdetmény.
A „nsgy kanizsai KaszÍnÓli saját épületében levő egy leli helyiségeiben az italok és ételek kiszolgáltatását (kávéházi és vendéglői üzletet, 1891. évi augusztus hó l-SŐ napjától három évre bérbe adja.
Az egyletnek van két uj tekézó aszlala, melyeknek jövedelmi1, valamint a kártyajáték jövedelme is a bérlót illeti. Ezenkívül a bérló egy kétszobás laká-t is kap.
A fűtés és világítás, Yal&mmt a cseléd és szolgaszemélyzet alkalmazása a bérfl6t terheli.
Az 55 év óta fennálló egyletnek 280 tagja *«n. A helyiségek áll iBak^-^egy olvasó , egy tekézó , egy társalgó- és kél kányázó teremből. Kzekt\'n\\ki\\ül van még egy diszterem is, tneiyben télen a tánczmulatsá-gok rendeztetnek s mely az év folyamán egyéb czéíokra. hangversenyek, előadások, lakodalmak stb. megtartására bérbe is adatik.
A kik az üzleiel elnyerni óhajtják, felkérőthek, hogy zárt ajánlataikat 300 frt bánatpénzzel ellátva, al\'óürt elnöknél, a kinél a közelebbi feltételek is megtudhatók, f é. junius 30. napjáig adják be.
Nagy-Kanizsán, 1891. évi junius l-6n.
Ehcnspaiiice Lipót. 1O2 mint a nagy-kanizsai Kasziaő elnöke.
YY«W^YY--TO:WYYYT«^YY^Y^ 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(86)
ROBEY ÓC OOMP
gepgjarosok Bl\'DAPESTES, IX, Kakos-atc/,a 5—9.
Iroda: IX-, ŰllŐl Út 35. (Ang l-t»\' keidre Rikoí nta» 5), Ajánlják keTés tftedS anyagot igénylő
GÖZMOZGONYAIKAT és CSÉPLŐGÉPEIKET,
melyek az eredetileg általuk alkalmazásba veit EíabadaluiaziHt vaskerellel, kettő* ¦működésit meghosszabbított szalmarázókkal, és megnagyjbbitott törek és pe\'yvarázó-szekrényekkel építtetnek; továbbá kazak-akó gépeiket és mis egyébnemú gazda-
Robey"
sági gépeiket és eszközeiket. Vízszint\'jekoS talapzatos gőzgépeiket egyszeiű és *d)mpo«mi-rendszer szeriDt, CornwaU gözkazánaikat, szab.
stabil gőzgépeiket mozdotiykazánnal, malmaikat és makmberendezéa tárgyaikat a legjutár.yosabb árakon. Aidegyzékek és Höltségvetésen kívánatra ellj- ós Bérmontenen mogttüldetnoB:.
Ki szereti az életét, igyék Hungária-kávét,
Nyomatott ifj. Wajdits József és DanieHsz L. iSnyvnyomdájiban Nagy-Kanizsán.
XAGY-KAiMSA. 1891. Junius 20-án.
szám.
_ J? I^/tz«t isi ár:
Egyes szán 10 kr.
HIRDETÉSEK S liásíboi petitsorban 7, máaodizor G. * roináeu további torért 5 kr.
NYlLTTÉRBÉN petit toron kést t0 krert vételnek fel. Kincnari illeték minden egyea hirdméaírt 30 kr S:ntend5.
ZALAI IÖZLÖIT.
Harmlnczadlk évfolyam.
i
A lap szellemi és réazét
llető minijén \'.. -. - • Bátor fi Lajos szerkesztő-kiadó nevére czii zetten Nagy-Kisrizsára •
íntézendők i
intetten levelek nem frigid-tatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek
\\ | Ariagy kanizsai .Kereskedelmi Iparbank", a „n.-kanizsai Önkéntes tűzoltó-egylet*, a nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület*,—|--
a nnagy-kanizsai tanitói járáskör", a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a „nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a .szegények tápintézete", a ,katonai hadastyán egylet",
a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai k ül választmányának hivatalos lapja.
• HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP
1410
Sy I. sajtó.
Ö Felsége a király nevében I
A Szombathelyi kir. tvszék mint esküdtszék! sajtóbirósága mai napon tartott líyihános ülésében Varga Lajos n.-kani-zsai lakos magánvádló állal Seress Imre szombathelyi lakos vádlott ellen bec-ület-sértés vétnége miatt indított sajtévéíségi ügyben az esküdtszéki tárgyalás befejeztével az esküdtszék határozata alapján következőképen
ItéSt:
Vádlott Seress Imre, 30 éves. róm. kath. vallású, nőtlen, sajtóvétség miatt büntetve nem volt, szombathelyi lakos hírlapíró, — az esküdtszék határozata szerint a becsületsértés vétségében .vétkes" nek nyilváníttatván, ezen határozat alapján a btk. 261. §-ába ütköző a sajtó utján elkövetett becsületsértés vétsége miatt az érintett tőrvényszakasz alapján és a btk. 91. í ának alkalmazása mellett t 1) egy uapi fogházra és 10 Irt pénzbüntetésre, — esetleg ennek behajthatlanságs esetén további (1) egy napi fogházra Ítéltetik.
A péuzbüatetés az-1887. évi VIII t. c/.. 1. g-ában meghatározott czélra fordítandó, és 15 náp alatt különbeni végre najtás terhe mellett fizetendő.
Tartozik vádlott a magánvádló Varga Lijos részére 75 frt peri, — ugy a m. kir. ullamkiucstár részére a felmerülendő rab-tartási költségeket, la^cap alatt különbeni végrehajtás terhe mellett tsegfizetni.
Ezen ítélet indokaival együtt a .Zalai Közlöny" Nagy Kanizsán megjelenő heti lapnak a felelős szerkesztő részére történt kézbesítése után kiadandó első számában a btk. 277. g-ában meghatározott mádon közzé tétetni rendeltetik, — és ennek eszközlésére a nevezett lap felelős szerkesztője, illetve tulajdonosa köteleztetik.
Indokok: A .Zalai Közlöay" czimü nagy-kanizsai hetilapnak 18S9. évi deczember bó 28-án mégjelent 52-ik számában a „Nyílt-tér* rovatban és Sere^s Imre aláirással egy közlemény jelent meg, mely miatt Varga Lajos nagy-kanizsai jakós, ügyvéd és a .Zala" czimü hírlap felelős szerkesztője sértve érezvén magát, a kerületi sajtó-biróságnál Seress Imre ellen a btk. 261. i ába ütköző, sajtó utján elkövetett becsületsértés vétsége miatt panasz bejelen-
tést tett, illetve vádinditványt nyújtott be, és a vizsgálat megindítását kérelmezte; ezen panasz bejelentés folytán a vizsgálat lefolyláttatván, az ügy esküdtszéki tárgyalás alá került.
A mai napon megtartott esküdtszéki tárgyalás folyamán Seress Imre vádlott az esküdtszék határozata szerint a panaszolt közlemény közzététele által elkövetett becsületsértés vétségében tiz szavazattal kettő ellenében vétkesnek nyilváníttatván, ezen esküdtszék! határozat alapján vádlottat a btk. 261. §-ába ütköző és sajtó utján elkövetett becsületsértés vétsége miatt elitélni kellett.
A büntetés kiméréséné! enyhitö körülményül szolgált, hogy vádlott" sajtóvétség miatt még büntetve nem volt, hogy a felolvasott iratokból kitünöleg — előzetesen Varga Lajos által levélbea megsértetett, — hogy iparkodott a felmerült Ügyet lovagias uton, — mely párviadal nélkül is tisztességesen, sót kölcsöuös nyilatkozatok által engesztelő módon elintézhető s illetve befejezhető lett volna, — elintézni.
E».en enyhitö köiülmények annyira nyomatékosoknak találtattak, hogy azok alapján a btk. 31. §-át a jmntétés kimérésénél alkalmazni és ennek" alkalmazása mellett vádlottat az ítélet rendelkező részében meghatározott szabadságvesztés és pénzbüntetéssel kellett sújtani.
Az.eljárással felmerült peri, — valamint a rabtartási költségekben történt marasztalása vádlottnak, — elitéltetése következménye.
Az ítélet közzétételére nézve tett rendelkezés sértett félnek á tárgyalás folyamán előterjesztett kivánatán és a btk. 277. §-án alapul.
Kelt Szombathelyen, a kir. tvszék mint esküdtszéki sajtóbirőságnak 189í. évi ápril hó 30-án tartott nyilvános üléséből. Zsitvay Leo p. k, elnök. Nagy Fe-rencz s. k., s.jegyzö. Ezen ítélet kihirdettetvén, az ellet dr. líauer Józset védő semmiségi panaszt jelentelt be. Az ítélet hiteles másolatban kiadandó a kir. ügyész aégnek Helyben, Varga Lajos ügyvédnek N.-Kanizsán, Seress Imre vádlottnak (a •öunéntul szerkesztője) Helyben, a .Zalai Közlöny" hetilap felelős szerkesztőjének N.-Kanizsán. Nagy Ferencz, s. k. jegyző.
Végzés.
A bemutatott tárgyalási jegyzőkönyv a vonatkozó ügyiratok mellett megtartatik.
A tárgyalási jegyzőkönyv szerint bet-1 nokat, mely zott UéteV — vádlctt által bejelentett" semmiségi panasz visszavonása folytán jogerőre, emelkedvén, — az ítélet a helybeli kir. ügyészségnek, Varga Lajos ügyvéd n.-kanizsai, — Seress Imre lapszer-
kesztő helybeli lakosnak, ugy á , Zalai felismeréssel: a reális világ kicsinyítő
tfníinnv\' hülilun felölne BiarfraottniÁr,afc- _ - . . . . _ J -
Közlöny" hetilap felelős szerkesztőjének és pedig az utóbbinak azzal .adatik ki, hogy az ítéletet az abban irt módon és időben lapjában közzé tegye és az ezt tanúsító lappéldányt ide 8 nap alatt be-küldje.
Kelt Szombathelyen, a kir. tvszéknél 1891. máju3 bó 27-én. BAH.N, ZSITVAÍ,
jegyső. * elnök.
gyarló emberi természettel vele Bzületik. Nincs szebb hivatás, mint tanítónak lenni, rögös pálya, gondteljes élet ugyan, kevés anyagi jövödelemmel, még kevesebb
A\' porlepte háromszínű zászlót tisztára mosta a péntek esti záporeső, a reggeli nap fényes rojtot font reája sugarából, hogy minél szebbé, fényesebbé legye azt. a napot, midőn a tisztelet, köz becsülés, a bála kendőjével végig törli egy 25 évi szorgalmas munkálkodás után a tanügy bajnokának verejtékes homlokát. A
gyermek tiszteletteljes félelemmel te
kint tanítójára, legnagyobb ellensé-j közoktatásügyi miniszter legmagasabb
üvegen át nézi a tanító érdemét, igy ritkán méltányolja azt. Miért küzd hát a tanító? nem jutalomért, nem kitüntetésért, mert *onak ritkán ré szese, az önérzet, az előszeretet pályája iránt serkenti munkára, az adja a türelmet, lelki erőt hivatásának lelkiismeretes betöltésére.
Lélekemelő ünnepély színhelye volt Sümegh. akkor, midÓn június G-án a közszeretet, köztisztelet legszebb adóját rótta le városunk előkelősége Bá;.fi Alajosnak azon hasznos odaadó működéséért, melyet a tanügy és a társadalmi élet körül 25 év óta kifejtett. A polgári önképzőkör nagyterme rég nem látott oly díszes közönséget együtt, városunk intelligen-tíája teljes számban, a vidék szépen Képviselve hölgyek és férfiakkal.
" Könye József járásköri elnök nyitotta meg a diszgyüléat, elmondva az összejövetel czélját, mely után a kir. tanfelügyelő . dr. Ruzsícska Kálmán, ki személyes ^megjelenésével legszebb bizonyítékát adta az ünnepelt iránti tiszteletének, gyönyörű szavakban rejtett kedves meglepetést tartogatott az ünnepelt részére, akkor, midőn dr. Csáky Albin vallás- és
gót látja benne, ki csak büntetni és keserű órákat képes szerezni, megrontva a "gyermeki élet pajzán Örömeit. Pedig mily Icróhatatlaú adósságot hágy minden fiu tanítójánál, ki a homályba burkolt fejletíen észbe, gonddal, fáradtságot nem kímélve csepegteti a tudományt, szép szavakkal, gyengédséggel serkenti a jóra, oktatja szépre és nemesre, észrevétlenül kiölve mindazon rossz tulajdo-
elismerését tolmácsolta a tanügy terén kifejtett ügybuzgóságáért. A város nevében Bárkóczy Károly az iskolaszék képviseletében pedtg"ehnek elnöke, Takách Alajos mondta el az ünnepelt érdemeit, melyet mint tanító, mint társadalmi ember szerzett; üdvözölték továbbá a vörös-keresztegylet részéről, mint annak fennállása óta hnzgó titkárát; az üdvözlő szónoklatot Vida János káplán tar-
totta. Kíséretében voltak mint a vörös kereszt egylet választmányának tagjai és az egyesület képviselői Takách Vilma k. a.,, Takách Zsigáné urnő. A keszthelyi küldöttség nevében Biró igazgató, a csabrendeki ta-nitó-testület jókivánatait pedig Kárl igazgató mondta el szép szavakban. Az ünnepelt, a kín sokszor erőt vett a meghatottság, minden üdvözlő szónoklatért külön-külön rövid, de érzelmes szavakkal mondott köszönetet.
Maid Éles Károly nagy gonddal fáradsággal megirt életrajzát olvasta fel a nap hősének, szép szavakban Örökítve meg munkás életének ki: magasló eseményeit.
Kevés arcz maradt könnyek nélkül, midőn a tanodák összes növendékeinek küldöttsége üdvözölte osztályonként: o\\oda, leány- és fiúosztályok ¦ növendékei üdvözlő szavakkal csokrot nyújtottak át az ünnepeltnek. Az ünnepélyt .Könye József járásköri elnök szónoklata fejezte be, ki átnyújtotta azon\' diszalbumot, mely tanító társán az iskolaszék tagjai.* ismerősei, barátai, azóta emberré nőftw tanítványai emléksorait tartalmazta.
Az ünnepély méltó volt az üju. népeit érdemeihez, ki városunk egyik legnépszerűbb alakja, a társadalmi élet egyik zászlóvivője,- mint ilyeu egész sorozatát viseli a tiszteletbeli társadalmi állásoknak, tagja a-városi képviselő testületnek,; jegyzője és üt- . kára az* iskolaszék- és vörös-kereszt egyletnek, pénztárosa , a tűzoltó- és lövész-egyesületnek, számvizsgáló bizottsági tagja a sümegh-yidéki takarékpénztárnak, egy szóval Ő olyan ember, ki nagy elfoglaltsága közepett áldoz a közjónak, szívesen dolgozik a közügyek előmozdításán, mintaképe a családapáknak, ki csekély jövődelmi pályáján önszorgalma által azt megkétszerezve, teljes erővel igyekszik és sikerült is neki =oly anyagi
Csukásai József emlékezete.
.Budapesti Hírlap" fönnállása, 10-ik elfordul óján.) Kiesett s zászlótartó, I>e a zászló fenn lobog; Lobogtaiják bátor, elzaut, Ifjú, lelkes bajnokok. A vezér már csöndes ember, De, az eszme él tovább « glóriával koszorúzza A kidőlt hús homlokai.
Most tiz éve, hogy kibontá Azt a zászlót szeut jelül. Kii csapattal harcába indult S maga hittel ment elül. Csak egy szó volt rá\' imexve, A magyarság volt e szó, Es ms már ezt visszhangozz A háziban millió.
A szegények küszöbére Ez a jelszó rátalált, Véle osztott a kicsiny had \' Ellenének száz halált; Ét a c palutáit\' Diadallal vette be; És az ügynek rózsát termett Tövisek "közt nyert sebe-Mézzel csorgó édes nyeltünk ! Büsrke, délezeg nemzetünk! Téged érjen üdv, dicsőség, Hz mi küzdőén, győzhetünk : Ktt érezte, ezt harsogta \' •\' ¦
Napról napra, szüntelen — S háromszínű zászlajához Szegődött a győzelem. ^
S most e zászlón gyiufityol csüng Ae grömnap ünnepén; De a fátylon átalcsillog _Titkos irts, égi fény. _._
Gyúl »t. rmlék csipke-bokra.
s egy áldott szív hangja kel:
Föl, magasra azt a zászlót!
Az eszmének győzni kell! ,
Fúl, magasra és előre! j Holt és^élő egyetért; \' \' Kégi sddsilói.k fean lobogjon Az ügyért, a nemzetért. I \' Leeyen ellő a hegy ormáir^ S jól megálljon a helyírT^^ Ezerére* Magyarorazág Diadalmi Ünnepén!
Itl\'DNYÁXSZKY GYULA.
Almák.
* Fiatal és — leány valék; mi termé-bzetesebb, minthogyábrándozni. álmodozni azoktam és szerettem is. Abrándaim, álmaim pedig nem mindig a jelent, de-a jövőt is illették. Szerettem az erdők mélyében a lomberdők szárnyasainak sim-foníéja mellett elábrándozni. Lelkem mintha c.-ak egy mély sóhajjal, a vadgalamb fájó búzásának kíséretében — elszállt volna oda fel. hová az erdő lakóinak hozsannája is küldve volt: Isten szine elé!
Oh! mily magasztos áhítat, imádat fogta el ottan lelkemet, ott a természet mély rejteln.ii templomában1, hová a napsugár is csakN titkon jár be, bogy az .ói-erdő mélyében, csendjében megpihenjen s s égető hevét lehűtse 1 Lelkem megittasult, mámorosult a gyönyörtől, midőn a bár sonypuha erdei mohára ledűlve, a sürü lombokon átszűrődő napsugár játékát lesve, s itt-ott egy egy csepp kék eget megpillantva, szememet a sötét tölgy-jen-getegfen végig jártatám. Miptha mindegyik
egy-egy század történetét mesélte volna el nekem
Mikor vad tatár és török csordák pusztították hazánkat és a töld népe ide ménekült azósrengeteg védelmét kikérni s annak oltalma alatt metbeté meg szegény zaklatott életét Oh, niieő sok nyomorról ngéltek, e mostan korhadtnak látszó, de századok viharaival daczolt tölgyek 1 Mennyi jajj-szó vegyült lombjaik susogása, zúgása közé! Hány szegény magyar bujdosó könnye és vére öntözte törzseik gyökerejt. Hány odameneküle s ottan eltévedt s étlen-szomjan elpusztult hősnek s földnépének hamvai termékenyítik az ösrengeteg talaját?! Mennyi élet, mennyi öröm^bánat, nyomor, szenvedés sírja fölé borulnak a suttogó sürü lombok! Vagy tán — reményt, szerelmet, életörömöt is fednek talán? Oh, minő rejtelmes, borzalmas mesék valának azok.
Szivem összeszorult és visszafojtott lélekzettel figyeltem, az erdő mélye pedig megnyitá előttem keble titkait s folytatá emlékezéseit Mult az idő; a századok, — hol könnyen, röpkén mint egy erdei gerle, hol nehézkesen,, komoran, baljőslatuan mint egy éji-bagoly — suhantak el felettük, és ők ismét más és más látványnak valának tanni.
Jöttek elszánt, zord kinézésű komoly férfiak és szép daliás bús arczu leventék
— vadászni; — az ismét elszaporodott vadat űzni, s hazájok sorsa fölött — az erdők titkos magányában — tanácskozni, sóhajtozni, kétségbe esni, s kétségbe esve
— még Istent is káromolni: az ő jóságában is kételkedni. — Végre csillapultak
a szenvedélyek: a haza sorsa kissé jobbra fordult; és az erdő bársonypuha pázsitja
— csendesen legelésző birka nyájaknak és szép magyarfaju gulyáknak adott kövér legelöt, — és a pitykés-gombos mentéjükben, sip-ujju ingeikben s rostos bőgatyáik-banr büszkén lépdelő pásztoroknak — és az ök — bokorugrós szoknyáju s csipkés bodros ing-ujjú, piros pruszlis kedveseiknek is: — csendes édes pihenőt Ekkor az erdők szárnyasait, csak is a kis és nagy csenget} ük és kolompok raja riasztá fel
— az apró tojaskáikkal teli, meleg fészkeikről.
De nem sokáig tartott e csendes idylli erdej élet
Ismét lángba borult a haza. Minden igaz magyar hazája szabadságát védeni
ment és :— és--a vesztett csaták
¦atán — ismét bujdosni indult a népnek, a nemzetnek színe-java: megint benépesült az ösrengeteg, — hazájok sorsán szomorkodó, és mindenükéi vesztett bánat-dult arczu, s halálra üldözött kétségbeesett hazafiakkal. Oh, minő gyászos, szomorú napok valának ezek 1 — Szivem összeszorult, azért sietve mondék bucsut a suttogó lomboknak, s az Ösrengeteg szomszédságában elterülő mezőségnek indultam, hogy az aranykalászait lengető s dús termést igérő gabona táblákban, és a fölöttük röpködő pacsirták kedves vig dalában — gyönyörködjem. És itt, szemem konyekkel telt meg a gondolatra, — hogy a jő Isten mily igazi Kánaánnal áldott meg bennünket magyarokat: hazánk mily dúsan nyújtja terményeit S lelkem felemelkedett & pacsirta énekével — dicsérni ót, kinek - e
Mai lapurk számához féliv melléklet van csatolva.
hazát, minden szépségeivel, előnyeivel köszönhetjük, s mintegy forró, imaszerű fohászszal kértem Ót: vajha e nemzet mindig birtokában maradna e drága szép földeknek ! rÉs a pacsirta — Áment —mondott az én fohászomra s leröppenvén a magasból, kis fészkére pihenni tért és elcsendesült ; én pedig ismét tovább folytat ám sétámat a viránydús, rét felé, a melynek ligetjében a csalogány már megkezdte édes gyönyörrel s bánatos keservvel teli esti dalát.
^De valamint a pacsirta dala, ugy az Ő éneke is, csak boldogságról, szólt énnekem. És míuél tovább hallgattam\' énekét, szivemet annál édesebb reménvek, vágyak tölték el, szállták meg. Ah! oly bizton hintem, miként az élet e reményeket, e vágyakat mind egytől-egyig megvalósítja. Hogy ne! Hisz csak 17—IS éves leány valék még akkor és ebben a korban ki ne hinné, hogy\'áz élet a legvérmesebb reményeket s a legmerészebb vágyakat is be ne töltené M — Egy bosszú élet volt előttem, s ez neÉem e perczekben ugy tetszett, mintha, egy — virágokkal tele hintett sima ,út volna, a melyen én majd csak egész, kényelmesen fogok tova haladhatni; csupa virágillat s madárdal öröm s boldogság-fog azon át kisérni.
•"¦h, azo>: a gyönyörteli ábrándok! Miért valának azok csak álmák, amikből oly keservesen kellé kiábrándulnom. Miért kellett fölébrednem? Pedig fölébredtem: Az élet hos&zu volt, de az ut, amelyen tova haladnom kellett, nem volt sima, hanem inkább igen is göröngyös; virág meg — a mi csekély akadt is az utamba, —
IIARMINCZADIK ÉVFOLYAM.
Z A L A I K ö Z L ö N T.
JUNIUS 20-ín.
helyzetbe jutni, hogy családjának I nevének nyilvántartásáért 20 frt évi dijat jövőjét ma már biztosítva láthatja. IfizeL A Budapestre küldött sürgönyökre & :ii v.-íi :„..:„.„ .„„^! jó a teljes cziro és foglalkozás mellett a
A legigazibb barát, osz.nte résztvevő; jakájl Jis kiirni fflert La vtllnjely Mzbe.
szív, ki megosztja az-oromét és bá-,sitési kerületben több egy nesfl egyén natot ismerőseivel, részt vesz minden-! lakik, a budapesti táviró-igazgalóaágnak hol, mert mindenki szereti; jó ke- rendelete szerint ezen sürgönyökkel ugy délve, kitünö modora megnyitotta: fognak elbánni, mintuemkézbesitbetökkel.
- - i i-u \\ja i 1 Aa atjal hatalom alatt álló k>8-
számára a legelőkelőbb oaládok a,-|k()n|ll pe\'rej fo, tba téte|ének az
\\tajat is, j árvaszékkel való közlése tárgyában a m.
Ns A fényes ünnepélyt társasebéd kir. igazságügy miniszter rendeletet bocsá-köveíte^iíol városunk intelügentiája: tott ki, melyben a járásbíróságok vezetőit szintén teljes számban megjelent; a! és törvényszéki elnökeit utasítja, hogy a iókedv már az ekő fognál marin- JeleD rende,et keltének napjától kezdve
jotw mar az első toDasnai megin az atvai hataIom alatt ánó kÍ3koruak aitai dúlt, a harmadik fogás megnyitotta :vagv\'e|len folvamatba tett perek megin-a szónoklatok egész sorozatát; éltet-\' ditásáról értesítsék átirat alakjában az ték első sorban a kir. tanfelügyelő, 1S77. XX: t.-czikk II. részének III. feje-a minisztert majd a nao hősét és \' zete szerint illetékes árvaszéket, vagy pe jelenvolt kedves nejét, az iskolaszék az illetékesség az iratokból ki nem
¦ ,LÍ. m , j . ., c , tűnnek, az említett személyek lakhelyé-
elnökét Takach Alajost, Soós Pong- , nek áryas2ekét, a mely, ha nemVvölna !1-rácz föbirót, Barkóczy Károly ügy j letékes, gondoskodni fog, hogy a biróság-védet, mint a város képviselőjét, az, nak ezen átirata az illetékes árvaszékhez egyház képviselőit, küiönösen a köz- j\'eljussoo. .
szeretetben részesült gyomoréi plé-| HyÚt felhívás
bánost a Tamás bácsit, ki viszonzá-j a mi az emberben örök: őh szent !,ul több szellemes dictióban felkö-! emberszeretet,^ a te részvétedet kérjük, szöüíötte az ünnepeltet, a jelenlévő \'juttass öt apró\'árván&k betevő-falatot, a hölgvközönséget, a kir. tanfelügye- i kiknek apjuk líypl János napy-lapási ta-lót ub. Késó délutánig tartott a ; n»tó golyót röpített agyába, mert halálával , ,,, , r . akarta gvermekei sorsat megváltani, kik-
keütlyes ebéd, mely utan KJővoloe; neb verejteke3 kenvere ta*m é!etbiva-.
kerti helyiségében jókedvű, tánezra | tása csak a mindennapi nyomort juttatta.
Óh engedjetek szivetekhez szólni, hisz
„Van a jóltevésben olyan isteni, Mely minden emberérzeten felül Ragadja a lelket. S baszonleiő S hitvány lelkek nem érnek fel soha.* Ez a porladozó néhai kartárs egy rögeszme halottja. Óh, vajha a halál válságos
Nagyon kárjfik r. olvasóinkat, érezzenek e perezbeu raindannyisn vélünk.
Mi a magunk részéről a .Tanítók Szava" nevében 5 frttal kezdjük meg a gyűjtést.
A legcsekélyebb.adományokat sziveden fogadunk és nyilvánosan nyugtázunk.
Budapesten, (VJI. ker. Wesselényi-utcza 48. sz.) lSOIÍ^h. 15-én.
GLATZ GYÖRGY, „A. Tanitók Szara" szerkesztője.
A tanitók szolgálati viszonyai- kó-
perdült a fiatalság.
Báníi Alajos igazgátónak mindig büszkesége lelíet megünnepel tetőse, mi pedig boldogok^Je&zünk, ha^jől megérdemelt ezüst babérkoszorújának
leveleit 2-5 év múlva megaranyoz-1 perczében lelkében\'tisztán látta volna de-
hatjuk !*
.\'\' Sümegh. 1801. június 6-án. 7
Szentmártoni Dáma? Kálmán.
Tudnivalók.
rengeni a jövendőt: óh, ha ez az öt gyá moltalan éhező a társadalom részvétét meg tudná nyerni! ... t
Éppen igy az alamizsna irgalmát kérjük egy dunántúli másfél év óta beteg tauitó keserű sorsának enyhítésére:\'
A föntebbi sorok az igazsághoz hiven beszélik azt a kiáltó nyomort, mely a ta nitói hajlékban otthonos, minekutána a Gondviselés betegséggel látogatta meg a
Hirdetmény. Az országos m. kir. :-tati:.ztikai hivatal felszólítása következtében figyelmeztetnek az érdeklő körök,
hogy a támogatása mellett szerkesztett I kenyérkereső!. Napi kenyér és patika közgazdasági és statisztikai évkönyv ujabb j szerre elvándoroltak a szorgalom keres-negyedik évfolyama elkészült, és hogy az ¦ menyei, a szerető hitves hozománya: az előfizetések megindittattak. E munka j első családi fészek kedves emlékű butor-„épen az.iparos és üzletvilág szempontja-.; 2áta. A kicsiny szoba nagy ridegségében bői nélkülözhetetlen segédkönyv, mert a a halálvonaglás marczangoló lelki kinjai-kí>/i:azdasági viszonyok felöl alapos tájé- val készül egy ember tőlünk, leikében kozást nyújt, s megadja azt a szélesebb: meggyülölve pályáját, mely a tantalusi látkört. -mely mulhatianul szükséges, ha kínokat juttatja a lassú /tfégfoszlás utolsó azt akarjuk, hogy a hazai iparés keres-\\ perczéül.
ktidés. elfoglalja az őt megillető heljet; Volna-e benuüuk sziv", ha erre meg l^zíazdaságunk nagy organismusában. A nem rendülne?
munka -10 ívnyi terjedelemben 1891.; S volna e olyan szükségben levő ki június havában fog megjelenni. Előfizetési ehhez a másikhoz képest magát nábobnak ár idiszes vászonkütésben) 3 frt, mely ; ne tudná?
közvetlen a szerkesztőség czímére, VI. S volna-e olyan, ki a maga szüksé-; JVréz-körut 54. szám, beküldendő. Sopron,; gével kaczérkodna, nehogy az alamizsna IB\'Jl május hóban. A kerületi-, kereske- irgalmára szólittassék? delmi- és iparkamara. > Nem. nem! ... mi mind egy szálig;
Sürgőnyzök figyelmébe. Baross itt vagyunk, verejtékes, sok helyre számi-miniszter rendeletet adott ki. hogy a távíró \\ tott filléreinket Ö^szeadjuk nektek, Öt ár-hivatalok csak olyan sürgönyöket adjanak vaknak, beteg, az éhínség nyomorába ju , kí, a melyeken a czimzettnek vezeték- és tott tanítónak.
keresztneve jól olvasható. Ha csakaveze- A gyűjtéssel nem áll egyedül a ,Ta-íék|íév foglaltatik a sürgönyökön, az ilye- nitók Szava." Tanügyi laptársaink is nagy buzgalommal gyűjtenek s egyesült erővel a sors sújtó csapását is némileg elfordit-^Szert^-baljuk.
nek csak akkor-adandók ki, ha a czimzett
•) Szívből kívánjuk!
.X?. Tragédiák.
A napilapokat lesújtó hír járta be a napokban. Csak négy-öt sor. Az ujságolás szokott lapidáris hangján azt jelentette, hogy Rypl János Mgy-Iapási kántortanító 10 órakor este avagy-szombati sétatéren főbe lőtte magát
Romantikus leikék képzeletében egy egész regény szálai futnak össze. A szerélem ingoványába való elmerülést sejtik, a boldogtalan, viszonzás nélküli szerelem martyrja gyanánt siratják meg a regényes lelkek, különösen fiatalabb vivásu, nagyobb képzelötehetséggel biró tagjai ezt az öngyilkost. A statisztikust már csak mint egy ujabb szerény szémocska érdekli ez a sürü egymásutánban .pusztító modern nyavalya. Agy&zövA és idegképzödés bú-várlői már tudományos eszközökkel bon-czolják fel az ujabb Öngyilkost s valami tudományos tételekre alapítva véleményt formálnak, mely okát adja az életundornak. A hideg tetem pedig ott fekszik a márványasztalon, az élet viharai s csapásai elsimulnak a csöndes álmadozó ábra zatán. A mozdulatlan tetem mintha mondaná: „Oda lent már nem fáj semmi, nem fáj ... semmi."
A fold pedig tovább forog a világűrben. Mi, többiek tovább pörgetjük életünket. Még azok is, a kik az „esel* felett lelki megrázkódást szenvedtek, mihama rább elfeledik ezt egy ujabb, borzalmasabb katasztrófára. Szerencsénk, hogy hamar tudunk feledni! Immáron még Rypl hantjai felett a réti fü elszóródott magja se burjánzott íöl, már sokan napirendre te/ tünk felette. A holtaknak könnyű, az élőké az iga.
liizonynyal igy van. Kár is volna csupa szenzáczió - hajhászatért egy leszámol t életre újra felhívni az emlékezetet. De nem szenzáczió-hajhászat szolgálatéban állok. Az élete megdöbbentő katasztrófája előtt egy kérdést kell tennem: Miért?
Miért forgópisztoly golyója oltá ki a kiszenvedett kartárs életét? Felelet: A nyomor. A minimum >zánandó részese volt ez a hattagú családdal megáldott néhai kartárs. Tizennyolc/ évig gázolt a sorsért. És 18 évi tanítóskodás után megtört a lelke. A jobb jövő reménye chimaerává oszlott; belátta, hogy még sok idö fut le az idő feneketlen tengerébe, mig a néptanító nyomorát valaki megorvosolja. És belekergette a halálba a remény, hogy vele megváltja öt gyermekének szánandó nyomorát, liizonynyal különösen hangzik. Pedig igy van. Lelkében az a rögeszme került felül, — mit halála napján életpár-jáhozirásbaniskiíejezett: — „ Gyermekéig met próbáld meg árvaházakba bejuttatiíí, vagy ha elfogadják, add őket Örökbe." Ez a sorsüldözött ember tehát azt hitte, hogy
halálával gyermekei idegen otthonban uj lalja őt, hogy engedtessék neki élni. Az helyzetek közé kerülnek, melyekben a ételt elvonják mind, hogy teljen patik i-nyora^T távol lesz tőlük, a mi a szülői szerre, dektorra.
haj vf\'an osztályrészük vala. \'"Hasztalan. A háromszáz forint évi
Öh, itt hát az agymunka világos meg fizetésből igy sem telik. EkVor a ssere ,", csuszaWását olvashatjuk ki. A szülői ra- hitves az évek fáradságával szerzett lini-jongás vértanuja ez az ember, egy mérv- lomokat kezdi kótyavetyélni. Betegnek ben theoretikus éázmének megrögzöttje, nem kel) felső ruha, előbb is azt adogatja a ki bizottaz emberszeretetben, és meghal, el. Aztán a tányérokat, ugy sincs belőle hogy gyermekeinek uj, kedvezőbb sorsot mit enni, majd a bútorzat kerül piaezra. csikarjon ki a falumtól. utoljára nem marad más. csak a szalmás
Könnyezzük meg őtl ... vaczok, a nehéz beteg egyre sínylődik.
Ha, a kik e sorokat nem sajnáljátok lelkének nagyobb az ő betegsége, látva az elolvasni, apák és anyák vagytok, ne ves- elzüllést, a nyomort. Már csak egy kés seték rá követ; de inkább a szontek gló- maradt meg. De árokpart mellől ezzel le-riáját vonjátok emlékezete körül. vágható a koldusbot. Fizetését 1\'/a évre
Meghalni azért, hogy gyermekeid ja- már előre kiszedte. A falut ugy is rettegés vát munkáld, egy felemelő tragédia. Ahhoi bántja, hogy ha elpatkol a tanító, mit ad a bitnek nagysága, magas röplü szellem majd a másiknak ?
szükséges és az apai szeretetnek mélysé- Abalálvergödésfuldoklásaibozhozzá. ges tengere. . , szegődik az éhező gyermekek jajszava; e
Oh, vajha szánandó fátumát ott fönt kettő könyörög az Ur zsámolyánál jobb megtuanák igaz világításban azok a ha-1 sorsért, mely titán buzgó imádság epedez, talmasok, kiknek a néptanító helyzetének \' mindnyájuok ajakán .
VERNEK LÁSZLÓ.
irányítása jutott kötelességül.
Többe\' érne ez, mint tisztelgő depu-táczió trémáző szónokának minden ború basztja. V
És ha már az a kartárs egy, ugyszól-! ván példátlan rögeszme halottja, óh, .lor-ditsátok meg a sorsot, álljatok, álljunk össze, hogy az ne rögeszme legyen, keserves munkánk filléreit adjuk össze az öt árvának és a párja vesztett bánatos özvegynek. Ezekből a fillérekből áldás fóg\'szetüek az a gyönyörű, köllöi képe, fakadni: szivetekben felhasad a jóteitjmely ann}ira jellemze* egykoron a
CSARNOK.
.Pusztuló, madarak.
IrU: LAKATOS KÁROLY.*)
Én Istenem! Kova lett a termé-
megvigasztaló, felemelő érzése Mert olyan magasztos az: jót tenni . . .
A .Tanítók Szava* a legnemesebb hivatásának tartja az emberszeretet nevé ben önöket megkérni hogy annak az öt árvának a sorsát magunkévá tegyük.
Nem állunk egyedül, mert tanügyi bajtársaink más \' vonalon is gyűjtenek Minden kis adományt szívesen fogadunk, nyugtázunk és rendeltetési helyére juttatunk.
És mo3t befejezzük e sorokat a megboldogult következő szivaival, melyeket egyikszomszédos kartársához élete alkonya előtt irt:
„Három kis gyermekem fekszik a nagy-lapási temetőben. Mindég reménykedtem, hogy megsegít annyira az Isten, hogy egyszerű sírkereszteket állíthatok nekik, de nem telt. Kérlek tégedet, ültess legalább kisdedeim jeltelen sírjához e.íréi ö fác?kát. Az Isten megfizet érte!"
Üb. szent vagy te szent apaszeretet!
A kik eddig tollt:m munkáját figyelemmel kisérték, azok tudják, hogy nagyobb előszeretettel keresem a vidám doi-gokat, mint a szomorú*. A tanítók szolgálati viszonyai azonban szomotúbbak egy 5 felvonásos remdrámánál. Csak néha jut csekély ideig, olyan kaczagtató falusias tauitómarakodásra némi kedvem; de újra álsntrödik szivemen mindaz a szenvedés a minek któnikáját e sorokbau nyuj om Ugyan ki lenne az, a kinek szivét őszinte részvétre nem hangolná az alábbi történet V
Tul a Dunán annyi sokak egyikéül viseli eL)ik kartársunk a minimum nehéz keresztjét. Addig, a meddig az isteni gond lyjselés nem látogatta meg. ritka önmeg-^tagSdással viselte — azt. De a létért való küzdelem kimerítette s ágyba fektette Ott fekszik immár másfél év óta szárnya szegetten. Családja éhez, de imába fog
az meg oly gyors an elhervadt, hogy bogy én annak színpompájában, illatában is alig gyönyörködhettem, de annál inkább sértettek a töviseik - azoktól sajog a szivem méd most is.
Hisz apacsirta dala csupa megelégedéstől, a csalogány éneke meg csupa boldogságról regélt nekem, miért ne hihet tem volna, hogy ha ök azok. miért ne lehetnék ép ugy én is az! Hiszen az én ke-ilélyem is oly vig, örömteli volt mint a pacsirtáé és az én szivem és ép oly kész vala az .odaadó szeretet s benső mély ér zeluiek befogadására, mint a csalogányé; az én lelkem is ép ugy vágyott: — a kora reggeltől késő estig tartó muukás élet és a szerény elrejtett családi élet utái;:, mint a mik a pacsirtát oly megelégedetté és a csalogányt meg oly boldoggá tevék. Miért nem érhette el az én lelkem is e vágyakat! Miért ? Mert a pacsirtának
— pacsirta, a csalogánynak meg — csalogány párja akadt, — nekem meg--
ah de ni! Ismét ábrándozom, álmodozom? l\'edig azt tartják a prózai emberek, hogy az álmák, az ábrándok az élet megrontói. I;*az is lehet. Talán az én életemet is azok rontották meg: szebbnek képzeltem az életet, jobbnak az embereket mint a minők voltak; azért volt oly keserű a .kiábrándulásom, az álmaimból való föléb redésem.
De jó hogy fülébredtem, hogy már nem ábrándozom, álmadozom többé, — mert miként és hol is folytatnáci ismét ábrándjaimat,álmaimat? Ifjúságom eltűnt,
— az ösrengeteg sincs többé: kiirtva már
. gyönyörű erdőség. Az ösrengeteget, a zép mezőséget, a virányos rétek ligeteit -el kellett hagynom: sorsom messze itt, s e közben évtizedek multak, és én — megöregedtem; Őszülő fővel kerültem oda ismét vissza, a hol ifjúkori álmaimat át álmodtam. Sietve kereste n fel a mezőt, a rétet, hogy onnét átsétáljak az erdőbe is, meghallgatni, vájjon n suttogó lombok regélnek-e most ís nekem. De a mint a mezőn "tova haladtam, — \'már a rétet s annak ligetjél hiában kerestem A bokrok, cserjék — kiirtvák; a\'rét feltörve, szántó földdé téve volt. A kis csalogányt hiában kerestem: rég elszállt az már jobb hazát keresni! Isten tudja, merre s kinek panaszolja el most a búját, bánatát! — Tovább megyek a mezőségen végig, a hol a vig pacsirta dalát hallgattam volt és keresem az erdőt — de nem lelem sehol. C<ak itt-ott egy-két crer vagy tölgyfa pihenőül Az erdő kiirtva s a helyén — sováuy szántó földek s kopár legelők ....
Ah, hát a természetben is van kiáb rándulás! Minő valóság ez! De íme, az egyes fákon is fészket rak a gerlicze és a vadgalamb, csakhogy az ő turbékolásuk. bugásuk mintha szomorubbban szólna mostan. Mintha csak elpanaszolná mindazt, a mit már bent a faluban ugy is hallottam, hogy az ó őshazájukkal: az erdőséggel mi történt. Hogv az uraság mennyi vadászatot rendezett. Hogy irtatta apránkint — vadászterületté alakítva át a rengeteget ; hogy száguldoztak itt a nyerítő paripák, a vonító kopók seregei, és a haj rázó hajtők rijai; hogy visszhangozta az erdő a vadászkürtök hangját, az uri-va-
dász társaságnak a késő éjszakákig nyúló lármáját, mulató, tomboló zaját, tivoniyá-ját. Es midőn e sok zaj elcsendesült, a birtok — „gazdát cserélt." A régi Ős-nemes, jól gazdálkodó régi öreg uraságok utódai, könnyelműségben, pazarlásban mind jobban-jobban tultettek egymáson, mig végre a legutolsó nemzedék a felületes „modern" nevelés következtében: — egészen a könnyelmű pazarlásnak esett martalékául. Bálványozta a sportnak minden nemét s végre is: —a hitelező is csak követeli vissza egyszer a pénzét. — és ha pénz nincs: a birtok is jó neki — fele áron vagy mi? Elég az hozzá, a birtok más kézre került, és igy nagyon termé szetes, hogy az erdőségnek pusztulnia kellett. Egy ös-rengetegJ Mt az, mit hoz az!IIísz az holt kapitális, kitartaná azt. A föld, á föld — az a valóság, a többi csak képzeletben jövedelmez. Az egész világ ad-vesz, számit és — nyerekedik^ Minden, minden az anyagi kérdésnek, haszonnak esik áldozatául, ha még oly szép. még oly eszményi is. Olyan szép eszményi volt nekem az ösrengeteg erdő is, és ugy elmúlt— mint egy szép álom. Valamint az elmúlt, ugy semmisül meg minden földi dolog: vagyon, ifjúság, szépség, boldogság; egy könnyelmű kéz,ros;z szív, felületes elme mindentől megfoszthat bennünket; mindent elpusztíthat; hát az ábrándok, az álmák, hogyne foszlanának szét, -- hogyne semmisülnének meg?!
Es én mégis lájó szívvel sóhajtok fel: óh, ti ifjúkori kedves ábrándjaim, álmaim, miért nem ismétlődtök ? Miéit kell most már mindig csak a rideg valónak élnem?
Hisz oly szépek valának nekem azok az ifjúkori ábrándjaim! Legalább ha ébren nem, álmaimban keressetek fel újra ti szép felejihetlen — almák!
Naar Cornelia.
Az ő szemei.
Bfllenétek méljen lelked tdkörébe, Kék azecnednak csodái ragyogó mélyébe, Uint a sajkán néma, holdvilágos éjen, Elmereng a magái, czillagfénjM egei. Oh I *bbe a csodás, ragyogó axempárbz Mennyi, üdv, mennyi kéj, 8 ccáb Tan beletárva Veszély belenézni, elkábít, lebilíül, Gyajtó pillantása axiibe hat, lelket 51; Üdvöt, kéjt, ¦ azerelmet Ígér, s rejt csalfa kínt, SmésztS láncra gyul Keblem, ha rám tekint, Belenéztem a-élyeo lelked tükörébe, Kék szemednek csodás ragyogó mélyébe; S addig néztem azt a két fényes csillagot, Mígnem elbdTSltek, s mostan rabod Tagyok.
SílrQ bokor közt ciattog a csalogány, Mivel kedve* helye néki a magány; Ugy sir, zokog, a Szive majd megrej «d, Hallgatom éj vele együtt kesergek.
Bár lehetnék miodOiCkre 6 Tele, Lh hallgatnám, 9 meg dAtOi dalt Térne, És Így búcsút sem vére a világtól, — Repedne meg isiTam as S dalától.
ZAKÁL ZS1GMÜSD
téjjel-mézzel folyó Kánaánunk* vadruczáiról, vadludjairól s minden más milliókra menő vizivadjairól híres Alföldünk szép tájait! Hová lettek a mesés ,.vándor lápok1\' úszó zöld szigetei! Hová a vízi vadászat mennyei édene, a száz fajú vízi vad bölcsője: a rétvilág! A mérföldekre terjedő ős sárrétek örökké mozgalmas, Örökké élénk birodalma! Hová lettek a Tisza: kígyózó ezüst szalagja mellől, közel-messze tájairól a madár eldorádok, a mérföldekre terjedő tengernyi nádasok, ingoványok, a vizi liliomos róna-víz, hínáros tóviiág, az a híres alföldi vizország, melyet a kelő-nyugvó, nap arany sugárzáporban fürösztött s ezüst fátyollal vont be a csillagok fénye, a hold szelid világa-!
Hová lettek a madártanyák a büszke éger s a szolid, ezüstlerelü füzrengetegek lombsátrai közül, a hol most legfolebb a kakuk beszél, meg az aranytollú sárga rigó füttyenti el kedélyes nótáját!
Bizony, nagyobbrészt a mulandóság sürü fátyola borítja mindezt. A mi még megvan is az égi emlékekből, az is halványodik, múlik, pusztul az idők sorján. A lassú tünede-zés, emésztő sorvadás majd egyszer csak meghozza a végpus2tulás napját is, a mi — fájdalom — aligha távol van már ... A keret, a kép, máris nagy változáson ment. keresztül. A szárnyasok paradicsomának ütött végórája. Mindinkább több földet foglal el az ipar a szabad természettől a vadász és madarász nagy szomorúságára. Eke barázdálja a rét csontkemény földjét, a pusztát, hot ezelőtt gulya <^ggelt, csikós, száguldott s a vadkacsa emelkedett az ég kékje felé a magas nádas sűrűiből.
A régi kép pusztulásaival igaz, roppant sokat nyert a földmivelés és a közgazdászat: de a tavas, sasos hináros s nádrengeteges vizorszá-gok elpusztulásával, hol azelőtt tömérdek szárnyas- vad, hal, esik, rák, és vidra, vadmacska, róka és farkas tanyázott, — a kietlenné vált tájak költőisége is elmullott.
A furfangos indzsellér pogány munkája már a hajdan vaddús tiszavidéki rétvilág életének is nagyon, de nagyon megártott Az emberi ész, számítás és - hatalom mindinkább megsemmisítő azt s majdan a közös erő éa egyetértés lassanként végleg elűzi, kiszorítja őseredeti fészkükből a vizek lakóit -
A Tisza-szabályozás kezdete óta évről-évre kevesbednek, mind idegenebbek lesznek eddig hűséges vizi
•j Mutatvány szerzőnek Szegeden saj\'6 alatt\'levő .Vadászati és m»daraszati emlékeimből\' czimfl munkájából Jeles ornithologis-tánk első müve is lápunkban jelent meg. Sierk.
~Folytatás a mellékleten.
HARMINCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖ2LÖNY.
JUNIUS 20-án.
- azon lehelekben, melyeket barátaihoz, de N—ífvált Tasuer Antal titkárához intézett A, kor eafirnényeinek megérlelését, megvi
-tágítását 686 levélben tükrözi elénk a kötet tartalma, melyben az akadémia, acasí-uúk. á DunagözhajózáX a Dunaszabályozás, a gőzhajózás, a lánczhid,kereskedelmünk, a lóversenyek, az országgyűlés, a színház, a vasutakra vonatkozó számtalan ismeret len adatokat tartalmaz ; itt látjuk ország-gvüléseink, a Tisza-szabályozás, megannyi érdekesnél érdekesebb viszonyainak földerítését, irodalmi müveinek keletkezési tudúkait; látjuk kiinduló pontjait politikai tevékenységének, fáradalmas utazásait politikai prograrnmjának keresztülvitele ügyében, hírlapi czikkeinek keletkezését.
¦¦Széchenyi egyéni világának, benső lényének legjelentékenyebb mozzanatai, jellé-oiirDf\'k sajátságai igazi megvilágítását eme leveleiben taláíjuk fel, melyek ugy a kor eseményeinek, mint saját egyéniségének megbirálására felette érdekes és nagy tömegű adatokat nyújtanak. Adatok ezek, melyek az akkori események belső törté-
¦ netének megírásához rendkívül becsesek, s hézagot pótolnak irodalmunkban. A\' le-velekíziinzeifei között vannak: Andrássy Gyula, Appouyi Antal és György, Batthyányi Kázmér és Lajos, Clark Ádám és Vilmos, í\'sányi László, Döbrentey Gábor, Jttfák Ferencz, Eötvös József, E-JZterházy berezeg, Falk Miksa, Fáy Audrásé^ Istvá\'j, Festetich László és Leo, József föherczeg, István föherczeg. Károlyi, Kfglevich grófok, Kossuth Lajos, Lónyay Gábor, Majláth Antal és György, Mária Dorottya főhercegnő, Mér.záros Lázár, Metternich Kelemen. Nagy Pál, Perényi Zsigmond, Pulszky Ferencz Pyrker, Ráday, Sina báró, Szentkirályi Móricz, Tasner Antal, a Felekywk, Wenckbeimok, Wesselényi Miklós, a Zilizek, Zsedényi Ede és számtalan mások. A uagy szorgalommai összeálliiott kötet függelékét képezi, mind a három kötethez való név-és tárgymutató, a mely külön-külön kimentő jegyzékét adja a személyes helyneveknek s a tárgyaknak: s míg a munka kronológiai rendszere a levelekben érintett események egymásutánját tüntetik fel a csatolt indexek alphabetikus rendében, könnyeD fel talál hatóvá teszi olvasójának a tárgyat, mely iránLlegiukább érdeklődik. Az ízléses, szépkiállitásu müvet jő lélekkel ajánlhatjuk az olvasóközönség ügyeimébe.
Éppen most jelent meg! ő császári és kir. feDsége Józseifó he rezeg arczképe-íéuyképutánzatban. A\\Jcép 5S— 7u cni."nagyságú. Ára dbkin.t 1 Ért, szép keretben 4 fit 25 kr., igen finok arany-keretben és üveggel ellátva S frt\\ 75 kr. Ekj üvegezett kép csomagolási dija 1 írt lü kr. — Kapható Zoeller Vilmosnál Bécsben, Siebensterngasse 32—34.
Kanizsa alloma* vasúti menetrendje.
Érvényes 1831. Junius 1 -tol.
Indulás
Erke
!y. V
5 18 2 IIG
[SJ3Z. V.
ISZ. V.
Sz. Iva» v-v-
Cs 8/. V.
G 20\'reng 2 2G d.u. 5 31 d. u. 12 44 éjjel
KJ-. V v. V.
6 04\'regg. ¦ 7 31;regg. 2 2üd.u. 1227 éjjel
L>¦! j regg. 15, d. u. 38 éjjel
sz. V. 4 19 regg 3Z.T.M |45 d. u. v. v. I 8 J30 regg. sz. 7.1026 este
sz. v.! 4 2Gregg. sz. v. 1 5üi d. u. v. T.jlO ílj este ?y.T. 12 26[éjjel
! 5 28 regg. sz.v
";sz. V, 2;25 d.
40 d. u. 48 íjjel
Kryiittéz-.*
Nyersselyem Básztru-hákat 10 frt 50 krért
és jobb minőségűeket küld dij- és vammente-¦ en HesBeberg G. (r«. és kir udvari szállító) •yiri raktára Zv\'fohbea Minták szórnál küldetnek. Levelekr. -jciba 10 krts bélyeg ragasztandó. ^
ooooooooooooooooooooooco:
Tiszta vér az egészség!
Titkos betegségek, zzomürcsok-kiütéif-k, halványáig, általános bágyailság, gyengeség eltűnnek egészséges vér mellett. Radikális sikeréit kezeskedünk módszerünk htsxnálsta rnel-lett. Tudakozódások hoz vilas«bé!Teg melléklendő „Otr.co Sanitas- Parit, 57 Boulevard de S-rassbourg. • (94)
" E rovat alatt közlőitekért i lelőstéget
vállal fe.
elelös szerkesztő és kiadó : lÚTORKI LAJOS.
Értesítés! (Aviso,)
. Xagy-Kanizsa és "Wâfidorfban 1891. 1892. augusztusa l-ig terjedő idő-
Sopron, Szombatht\'h évi .szeptember 1-től -tartamra szükségelt
széna, szalma, fa és kőszén
biztosítására 1891.JuliuK 3-áil li. e. ÍO órakor
az élelmezési raktárnál Sopronban Írásbeli ajánlat-tárgyalás tartatik.
A közelebbi feltételek a soproni élelmezési raktárnál fen-fekvó 1891. junius 10-ról kelt feltételi füzetben megtekinthetők.
1G27. Érk. 1891, márczius 20.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. tőrvényszék lelekkvi osztálya részéről kfizhirré tétetik, hogy Horváth János Yégrehajtatórtak Dávid Máté (Mátyás) végrehajtást szepvedő eger-aracsai lakos elleni 125 frt 50 kr.töke 1888. október 21-től jaró 6°/0 kamatai, 7 frt 50 kr. végrehajtás kérelmi, 15 frt 10 kr. végrehajtás foganitositási, 7, írt 50 kr. végrehajtás kérelmi, 8 frt 05 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a feutnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a palkonyai 169 sz. tjkben f 272 hrsz. a. Divid Gábor és Dávid Máté tulajdonául felvett 116 frtra, u. azon tkben f 279. hrsz. a. azok tulajdonául felvett 10 frtra, u a. tkben f 282. hrsz. a. u. azok tulajdonául felvett váltság köteles 45 frtra, u. a. tjkben y 243 hr sz. a. U; n, tulajdonául felvett,váltságköteles 58 frtra, u a. tkben f 348 hrsz. a. u. a. tulajdonául felvett GO frtra, u.azon tkben f 350 hrsz. a. u. azok tulajdonául felvett 64 frtra bec-ült ingatlanok az 1881. LX. t ez. 156 §-a pontja értelmében 1 Sill, év augusztus hő 1 só napján d. e. 10 órakor Palkonya község házáuál.Dr. Fárnek László felperesi ügyvéd vagy helyettese kö/.bej öt té vei megtartandó nyilvános árveré--en eladatni fog.
Kelt N>Kanizsáu, a kir. tvszék mint teiekkönyví hatóságánál 1891. évi márczius hó 28. napján. Gli. HUGONNAY
kirendelt kir. trvszéki biró.
Cs. és k- katonai élelmezési raktár Sopronban.
OOOOQOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOÖ
qoöo o öoöoööoöoíj
ooo o o o o o
G
o
o o o o o o o o o c o
SztMargitszigeii gyógyfürdő.
A szt -Margitszigeti sétakert, tiszta, pormentes levegőjével és elismert jó hatású 35° K. meleg kénes forrái vizével legalkalmasabb gyógyhelyiek bizonyult. A korszeri! fürdöberen-dezé-eken khül van 300 szoba, társalgási és tekojitsk-terein, pBS\'a, ts\'sftrt, távírda. KitUno eredményűvel használtatott a bév-viz mint fürdő, vagy belsőleg mint gyó*-yiiai és belélegzésre a kövttkezo kóralakok ellen: csuz, zsábák, idült kUtegek, kUl sé\'lések után fellépett izzadraányok, gtírvély s bujakör, máj-, gyomor-bétbántalmak, idillt székrekedés, bolyait hurut, nöi bántalmak. gar»t-, gége-, lüdöburut, bUdések, idegbántalmak. Utóbbiak i-l.en a villamos fürdők alkalmaztattak meglepő sikerrel. FÜrdó- és menetjegy együtt váltva, valamint fürdő bérletnél mér-sékeit ár. A gvógynVIyen a fürdővendégek a fOrdö- éa meuet-jegynél előnyben ré-zesüluek. A" lakásoknál május és szeptemberben 30 százalék engedmény Rendelő fürdőotvos dr. Ltauer Antal főhercsegi udvari orvos. Fürdőidény tartana májuü i-től Szentesibflr 30-ig. Ha)ókozlekedés félóránkint. Menettérti jegy bétkfiznap 20 kr., vasárnap él Ünnepnap 34 kr. NapoukéLt katona- éi czigányz.\'ne. Árszabály kívánatra bérmentve meg-kü\'delik.
UegieLdeléseket lakásokra átvesz
- a szt. Margitszigeti gyógyfürdő na felügyelősége Budapesten.
¦ o
— Hogy kell befőzni i Ily czim alatt most jelent meg a gyümölcs és főzelék be-futt készítés gyakorlata, általunk múlt hóban előre jelzett munka. Tarta\'maz több mint 200 recipét különféle befótiekröl és pedig: 1. Közönséges gyümölcs belőttek (Dunst.) 2. Gyümölcsök befőzése ezukor nélkül. 3. Befőttek ezukorba. 4. Czukrozott gyümölcsök. 5. Szárított ezukor gyümölcsök (Candirozott). 6. Rummal készített gyümölcsök. 7. Eczetbe főtt gyümölcsök. 8 Gyümölcs-izek (Lekvár) készítése 9. Szórpök és édes italok. 10. GyÜmölcsko-t-sonyák (Geleé) és sajtok. 11. Kompótok. 12 Főzelékek. 13. A gyümölcsök télére való friss eltartása. Jó lélekkel ajáoljuk e hasznos munkát minden háziaszoriynak. Ara 80 kr. A pécz előleges beküldése után mindenkinek bérmenwe küldi meg Tar-czati De2ső könyvkiadó Nyíregyházán.
A gabona-üzletről.
N.-Kanizaa, 1891. junius 19-éo.
*A\' beállott lanyha hangulat naponkint nagyobb mérveket ölr. A kedvező időjárás által az Összes termelő országok aratási kilátásai javultak, minek következtében a kínálat messze fölülmúlja a keresletet. A iiHybcdi piaczi árak is érzékenyen csökkentek. Mai jegyzéseink: buza 9 frt 25 kr. rozs 7 frt 50 kr., tengeri 7 frt, zab G frt 25 kr„ bükköny 5 frt, köles és bab hiányzik. A repeze aratása kedvező időjárás esetében hétfőn vidékünkön kezdetét veszi.
Ki nyert?
Húzás jun. 13-án. Budapest: 63" 61 29 68 79.
Szerk. Üzenet.
__Többeknek. Pilul* köszöni aa eüsmsré»
szavait Légköz-lebb ísseát I.eköszoDt.
— Sz F. A hivatalos közlönyök ügy-A" nem szólunk. Tartózkodó illisi foglalunk el.
- H. Méllósigoi rendelése szerint kéa^eg-. gel Íntéske4tnuk.
. — V. Eeodetso raegérkoatsk. > —A.S. 100 példány ira ha több ss» reo-delteük & frt. Egy« példány 10 kr.
Laehne-iniózet,
Sopronban.
Nyihánossági joggal biró 4 elemi és 6 gimnáziális osztály. Reáliskolai és VII. osztálybeli növendékek előkészítése,
Uj növendékek a két szünidői hónapon is felvétetnek,
. ílrtesitővel, prospektussal szivésen szolgál
az intézet igazgaiósága.
^^aP^^^srd¦^¦¦^ɦsrJ¦J¦^J,^«r^w,Ér,¦"J¦
x ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsénk b. tudomására hozni, miszerint- raktá-rnpkat, mely tulhamozva van az egyes, s alantaj^. is részletezett czikkekkel, a kedvezőtlen időjárás folytán mai naptól CZ év július hó végéig a következő áruezikkekben, ugy-, mint: női divat, selyem, gyapjú, mosó-szövet, nöi felöltő, férfi gyapjukelme vászon és fehérnemű és még más szám talán divat-áruk 25%-kai a bevásárlási, gyári áron alui készpénz fizetés mellett elárusittatnak.
Azon reményben, hogy ezen sjutányos engedmény által he^ses rendelményeivel meg fog bennünket szerencséltetni, maradiunk előre is pontos kiszolgáltatást biztosítva, kiváló tisztelettel:
Nagy-Kanizsa, 1891. junius havában
Efoiiiger Henrik és társa ,- utódai.
S
m".aJ,fmm*m
Melyik lapra fizessünk elő?
Gazdag tartalmánál, nagy terjedelmiénél fogva a legolcsóbb magyar lap az
EGYETÉRTÉS
a mely az uj évvel immár S.Viklévfolyamiha lépett Ez a magyar olvasóközön ség lapja. Hiteles forrásokból szánnazó értejüléleiaek gyorsasága, alapossága és sokasává, rovatainak változatossága, kilunőaégc a kiilönbbzö olvasmányok gazdag tárháza tették az ,,Kgyetértés"-f.népszerüvé Az orszaggyplill tárgyalásakril a\' legrészletesebb s e mellett tárgyilagos hü tudósítást egyedül az „Egyetértés" kúzöl. Gazdasági ravat* elisiBérr-wgi tekintélynek örvend. A magyar kereskedő és gazda\' öionsé; nem síorul többé idegen nyelvű lapra, mert az ..Egyetértés\'-kére- kedelssi a tőzsdei tsdáslttsalaak bőségével s alaposságával ma már nem versenyezhet más lap. A kereskedő, az Iparos S a mezőgazda megtalálja mindazt ii ,,Egyeteiu-s-\'-ben, mire szüksége van. Változatosan szerkesztett tárezájá-baa, assyi regésry tlvasaáiyt ad, mint egy lap sem Két három regényt közöl egyszerre, ugy. hogy egy év alatt\' 30—40 kötetnyi regényt, részint eredetit, részint a kültöldi legjelesebh termékeket jó magyarságú fordításban kapnak az „Egyetérted- olvasói. Aki olvasni valót keres s\'a világ folyásáról gyorsan ás hitelesen akar értisifal, fizessen elo az ..Egyetértés\' -re, melynek előfizetési ára egy hóra t frt 80 kr, egy negyedévre 5 frt s egy évre 20 frt. Az előfizírtési pénzek az „Egyetértés" kiadóhivatalába küldendők. Mutatvány számot -"*---¦»"\'
Áiadúbivatat ki-
Vanatra egy hétig
i és bérmentve Î
XKXKXXXSOt+XXXXXXrXXXXXXXX+XX
Hirdetmény.
A „nagy-kanizsai Kaszinó" saját épületében levó egyleti helyiségeiben az italok és ételek kiszolgáltatását (kávéházi és vendéglói üzletet, 1891- évi augusztus hó l-SŐ napjától három évre bérbe adja.
Az egyletnek van két uj tekézó asztala, melyeknek jövedelme, valamint a kártyajáték jövedelme is a bérlót illeti. Ezenkívül a bérló egy kétszobás lakást is kap.
A fűtés és világítás, valamint a cseléd és szolgaszemélyzet alkalmazása a bőrlót terheli. .
Az 55 év ótST fennálló egyletnek 280 tagja van. *A helyiségek áll nak: egy olvasó , egy tekézó , egy társalgó- és két kártyázó teremből. Ezeken kivül van még egy diszterem is, meiyben télen a tánczmulatsá-gok rendeztetnek s mely az év folyamán egyéb czélokra. hangversenyek, élőadások, lakodalmak stb. megtartására bérbe is adatik.
A kik az üzletet elnyerni óhajtják, felkéretnek, hogy zárt ajánlataikat 300 írt bánatpénzzel ellátva, alólirt elnöknél, a kinél a- közelebbi feltételek is megtudhatók, f é. junius 30. napjáig adják be.
Nagy-Kanizsán, 189*. évi junius 1-én.
Enenspan^er Lipót.
102 mint a nagy-kanizsai Kaszinó elnöke.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HOBEY ÓC OOMP.
(86)
sági gépeiket és eszközeiket.
gépgyárosok BUDAPESTEN\', IX., Rákos-utcaa 5-Iroda: IX-, Űllöl út 35. <»«s wsBéiMotca6),
íjánljálc kevés tüzelő anyagot igénylő
GÖZMOZGONYAIKAT és CSÉPLŐGÉPEIKET,
mekek az eredetileg általuk alkalmazásba vett szabadalmazott vaskerettel, kettős fc működésű meghosszabbított szalmarázókkal, és megnagyobbított törek- és pe\'yvarázó-l szekrényekkel építtetnek; további kazalrakógépeiket és más egyébnemú gazda-Vizszint jekvő talapzatra gőzgépeiket egyszetü és Ompotind-rendszer szerint, Cornwall gözkazánaikatt jmo.
,Robcyu
Arje
stabil-gőzgépeiket mozdonykazánnal, malmaikat és malomberendezési tárgyaikat a legjiUányosabb árakon. s srzei-\'ieü: ón jtölt«ésr^o«*»«>lc Kívánatra cilj- ós tiermenteaen icdüiíitillclotiioli:.
IURMINCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
TONWS 20-4».
S
X X X X X
X \\ét 18 aranyérem
38 kitüntetés
melyek k.-iótt
II tiszteiét okmány
»,
25 éves eredmény.
X X X X X X X X X X X X
van
Számos bizonyítvány a legelső
orvosi tekintélyektől.
Oooocooooocxxxxxxxxxxxxxxxx^
X Yftfíli\'i üonpw>h írvapíiiol l/mlie/íif ^
X
X X X X X
y x x x
X X
x x
á .
X
X
X
X
^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXX
Tökéletes tápszer kis gyermekek számára.
jPótléka a hiányzó anvatojnek. mepkönnvíli az elválasztást könnyen és t:ökéíetesen emészthető, minélfogva gyomorbtjban szenvedi felnőtteknél, rjint tapsiéra legjobban ajánlható.
BT Egy adag 90 kr. ~M
Xesilé Heiirich condensait lisztje.
ioo pp Egy adag 50 kr.
Nagy-Kanizsán : Fesselhofer József é# Roseufeld Adolf Kereskedőknél, és Magyarország összes gyógyíáraiban.
\\ rsj
Hamburg-Amerikai^\' G őzhajózási-részvény-társaság
Expressen posta-gőz hajózás
HájgBGRQ-ÍÍSW-YO\'BK
a leggyorsabb és legnagyobb német poslngözlitijőkka! Teogen utazás 6—7 nap.
^N*-~\'Tovább szállítás közvetlen német gőzhajókkal HAMBURGBÓL Haiti more. Cunada. Keletindia-,
Itrazilia. Nyugat Mexico- é*
La Plata,"j \\ AfrEka, 1 Havannába. Bővebb felvilágosítással szolgál\'az Igazgatóság Hamburgban P) Dowenfleth 18-31.
A felséges királyi csatád kedvoncz asztali itala
KEQITOBFI SAV âlitIÎII
a ti kozuis,g Sgrelm\'ébe ajánltaiik mint a Ifte/.^ legkitűnőbb savanyúvíz,
BW KITÜNÖ BORVÍZ. fM
iagyhatáan gyógyital a iéirzesi, emésztési latinainál, áltálában mindanni, esetekben, SAVA N V t" V I Z
....
vek tiuriitos han-
i rendelet mer int
Magyarországi főraktár: ^t.
C BAÜER LAJOS és testvére\'
Budapest. T. Arany János-uieza í>. sz. ^\'agy-Kanizsán kapható: FESSELHOFER JÓZSEF urnái.
Kapható mindoa íüszerüzletben ós vendéglőben.
GO
<
<
(S <
SI :
\'(C:
0:
> 0
K
= í-íí = = *.= .?« is
; a c s ffá ¦
" s: = — :2 « ¦
lUHÎ "m
Idillt i
; I f -1 ? "a
1! fîi s
IS2IS i
mm i
X X X X X X X X X X X X X X X X X
x
X
IX
M
K X
-A_ le&joöt) -vllöiSriiir-Ci szájvíz. Orvosilag megvizsgálva és rendelve!
- \'
\\ 40 éves jő birnév! Száj és fogbetegségek, u. ni.: a fogúk tágulása, fogfájások, gyuladások, daganatok, a száj kellemetlen szaga, vérző foghus, f >pkö-lerakodás legbiztosabban meggátoltatnak a viláj*-hiiü valódi cs: és kir udvari fogorvos
Dr. POPP Anatherin-szújv\'zónck naponta való használata által.
Tetemesen nmtt palacztöilisc 50 ír, 1 írt és 1 írt 40 ír.
Óvszeröleg szolgál mindenféle fogfájás és szájbetegség ellen; jónak bizonyult toroköblőgető nz Idült torokbajoknál, s nélkülöz-hetlen az ásványvizek használatánál s a dr. POPP féle fogpor vagy fogpaszta egyidejű használata mellett mindenkor egészséges, szén" fogak nyerhetők. — Dr. POPP-féle fogplomba, az odvas fogaknak kitömésére, dr. POPP-féle növenysiappan mindennemű börküteg ellen, különösen fürdők számára, dr. POPP-féle napraforgó virág-olaj szappan. Yénus\'-sznppan, a jelenleg legjobb és legfinomabb pipere d ivat-szappanai sa bőr finomítása tekintetében fölü-mulhatlauuk. ÁRAK:
Anatherin-togpaisU «telenc«ékben 70 kr., illatos fogpz.iU 35 kr., foglár 63 kr., fc-gplomba I f t, n>Wényizappxi] 30 kr., napraforgó TÍrágolaj-azap-pan 40 kr , Véout-szap, an 50 kr.
A i.™Tiiajtoit An itiií*ria-ii:ijvÍE megrétclétSl, mely a regyelemréi weriut\' a fogakra karos hatással Tan, mindenki batároaottan uvakodjek.
K»phatók Nagy-K*ui«án: Beint L»jo«. Práger Bál* éi SxSreaökj Béla gyógyszertáraiban, npyizinte Wcin ét Leiofixky, Saner Jg;iácz, Prízlmay»r éa Deutsch, Ku»enf.Id Adolf, Marton ?1 Huber, «oamer JAzaef, urak kere»-kedé*eiben
Kérjük határozoUan dr. POPP gyártmányait ói ne fcw*djOLk et^másoktt.
X
K H
n r x
x
X
a x
X X X X X X X X X X X X X X X X X
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
a"
m\'
.*
-I
m\'
.-
20 e v óta ismer t.
BERG EKféle orvosi
m"
KATRAJ1YSZAPPAN j
>M <.AAJSiü hurra liti<¦.-unirti kilerjrtll lieilrrlisiujiiek ormiti. XjXXXXJCX
m x x
X X
X
Q N
\'5
3
>
C
m > m
(A
e
Hi a
^JD i Mil
<3P
* =
x
x
X X X X
JgJlt _ ____....._ ......__________.....__________.............
C5
s \'J
3
(A O "8 Ul
OOOOOOOQOOOOOOOOOObOOOOOIOOOOOOOOOOOOCiOOOOOO
PüTli4\\YOk4T házi Ls mezei RGEK E K E T
voai tekintélyek áltAi ajinlía Ausztria-Magyarországban, Pranczia O\'szag, Németország, Hollandban. Schveiczban, Eominban a\'bi. már tii év iV.a fényes aikerre> használtatik 12
mlnűennemü työrKütegelt,
mint siiute az arezbór mindenféle tisztátalanságai
ellen különösen a rüh, az idült es pikkely Bümör ellen, A ^ A
a köss, M aümör repidvény, a fej éd aZttkál ellen, a szeplő, * x"-^P
májtolt, úgynevezett rei^s orr, a fa^yda";, a lábizzadá-i y
a gyermekek valamennyi küisó fijbetfgségeí ellen: Ezen ^fcJSSfc^
kinek mint a bórt tisztító moadóazer ajánltniik.
Ara darabon kiút hasonlati utasítással együtt 35 kr.
A líerger-féle k.Vtráuj szappau 40%-* tömény f-kátrányt turtalmaz, íclettebu gnudoBwu van kéazitve s léujeg-aua külónbóző a iriitKÍ<*D ¦.;¦¦¦¦¦¦) a kereskedésekben előforduló kátrány-szMppauuktól, mert er>n ssappnii 35°/0 gliczerin anyagot tartalmaz, fiuom illatszeres. —
Gsatósaü &iker&I駩 végett
a gyógyszertárakban világosan Berger-félc kátrány-szappan
kérendő s ügyelni kell a zöld csomagolásra. Számos okmánnyal kitüntettetett a bécsi nemzetközi kiállításon 1883 ban.
Egyedüli helyettes a bel-\' és külföld részére •
A. HELL gyógy. Troppau """
Attgy-Kanizsán Fragtr Bé,» gyógyszerésznél.
gvökeresen és gyorsan minden ügyelet nélkül kipusztith;
Automat-íogóim alkalmazása által.
Ára p&tkanyfogAknak 2 frt, egérfogóknak 1 frt 20 kr. készpénz beküldése vagy utanvéV
ellett V LOSS által BrÜanbeő sza-
badalmazott uidonságok tulajdona.
.BIZONYÍTVÁNY. Aolomat-foKoi oly j^nak biz kérem postauránvó tel. Constantin R. v. BoeíienÜial\'tcl
•nytriiak, hogy i«nét 2 drb egér- ím 2 drb patkány-fogó > Ilandelsgart -n Vei-fi-iltung Doí.rjanoutzban, jióita. : $»¦<
\\ megküldósét a, BukoTÍna."
ELEKTRA.
a megbízások és tudakozódások is kaldeadsk.
O O O Q O O
o o
Q
o o o
Q O O O O
o o o o o o o o
O Ti-liiscn ui ét moijoliliit"! ütdlérheücn! Mszc nem tére.itcndö » Yeríeny iüánj kúsziményeirel. Birki i«" pompásul ét unó»n
O mcüaranvozhítj., beno.lOiheti vagv kijü.ithatja egy Míttd » kereteket, oillárok.t, fignrüut, f«!»p.áojok«. ko»r«k« \'«W X birmiuö tiból tí« fímbffl nU tirívík.t, további llveget, poccnlUiu, tfeut, *. r\'ftnn stb Mosható! Kitünö mup és lubt> O unó,\'. Fontos minilen bártn.tásra és ipáira. Kapható (Hegekben á 20 kt., Sükr., 3S.kr 60 kr 1 frt, ] frt 50 kr.. í 6t 50 kr t.g) Q forinton alnl nem küldetik. A fent sorolt és egjéb érdekes eaiklek megrendelhetők kLOS.S sáabadulmasott »Jdonsarok tulajdonosi! sanál Itllt\'NNBES (Morvaorsiág) Képes prospektusok a fenti segyeb ojd<
o o o
o o o
o a o a o a o a a c o ö o o o o o
0
o o o o
OOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOQODOIOOOOOOO.OOOOOOOQOO
Minden államban szabadalmazva.
Minden xsebluz-etzköiök közt a legjobb, dőrzsölő-fa nélbol. Egy- a fent-eszkózlött nyomás fo\'ytán, ilasd aa ábrát) eay bármely időre tartó villauyszerü gyönyörű láng álliiutjk elő. Egy d.rab í frt 50 kr, készpéns be\' flldése mellett 1 frt 70 krért.
XTJ! CSAK •* BTJEfar 50
CS. ÉS KIR. SZAB. X O S Ó (I í P. Egy vulkanikus a forró hőségnek ellentálló cernerált gummi lemezzel. Legnagyobb mosási képességgel, elpusztitbatian. a leggyengébb nő is könnyen moshat vele. Igen jut. ar. K gep fölölmulhatlau, nem volna szabad egy jó házban hiányoznia, kiszorítja az eddigi összes legjobb gépeket es minden gondos háaiasszony köteles egy ily gépet beszerezni, hogy a rendes mosási kiadásait 50\'J,-kal csökkenthesse. U\'y havi használat után a gép kiűzeti magát, eltekintve a többi előnyöktől és kellemeaségektől, melyek e gép alkalmazása mellett tapaszulhatók. Ara egy darabnak csak 4 frt 50 kr. készpénz beküldése mellett vagy utánvét mellett.
UJ!
Mindenki önaranyzó !
-Folyékony arany és ezüst
iságokról ingjén és bérmentve küldetnek.
Ki szereti az eletét, igy ék Hungária-kávét.
Nyomatott ifj. W aj dits Jőzsef és Danielisz L. könyvnyomdájában Nagy-Kaoizsáu.
jgléklgt a .ZaUi Kfelgny 25-ik számához.
harminczadik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
szsrn;
asaink is. Elhagyják a régi dicsőt s mennek jobb hazát keresni, jggnek oda, a hol nincs indzsetlér,
átkos-JCiszaszabályozás.
— A „D. K. E.K nagy-kanizsai köre helyi érdekű alapszabályainak kidolgozására kiküldött bizo\'tság tagjai Dr. Szekeres József elnöklete alatt Bátorfi Lajos l)r. Bartha Gyula, Hajgató Sándor, Hoffmann Mór, Dr. Molnár Jákó, Palotai Ákos Szalay Sándor és Tuboly Viktor.
— Meghívás. A cs. és k. 48 dik gyalogezrednek itt állomásozó osztályai folyó évi junius hó 24 én délelőtt 9 órakor a Ferencz-rendiek templomában a „Custoz-zai" győzelem 25-ik évfordulóját isteni tisztelettel fogják megünnepelni, melyre az ezrednek polgári helyzetben levő tagjait, főképen a kik a Custozzai csatában részt vettek, meghívni van szerencsém. N.-Kanizsa, 1881. év junius hó 20-án. — Dükafalusy Dtika Kálmán csász. és kir. alezredes.
— Dr. Bárdió György csáktoruyai gyakorló ügyvéd Sümeghre kir. közjegy zövé neveztetett ki.
—- Kereskedők éa iparosok figyelméből A balatonfüredi szeretetházból e tauév végén tiz árva helyeztetik ki, részben kereskedői, de leginkább iparos-pályára. A kik ily árvát óhajtanának nyerni, forduljanak Kanovics György szeretetházi igaz j gatóhoz.
— Gyászhír. Városnak legidösb embere Rosenbaüm Salamon 105 éves ko-
adása pusztulásával lassanként el- írábao \'neghalt Temetése a Magyarutczá-delednek a többi jellemző fajok 1 nagy részvéttel történt Mint egy fő-
JUNIÜS 20-án.
A pusztuló madárélettel, a láp-ország mesés világával kihalt a rét Il0I1,ád fejedelme: a hires pákász is, s aia/már eredeti alakjában talán nÍBCS is belőle. — A madarak -közül sok jellemző fajnak ma már Iiire sincs többé; csak néha tavasz szal Kerül e\'ó belőlük egy-kettő fö-- viu" időre. A régi szép világból a \'¦¦¦vándor Öregek élnek még, ezek néha hálásan megkeresnek bennünket, kó-válvognak a jól ismert vidékek följet sokáig, keresve, de nem lelve a régi", j\'ó tanyát, aztán siralmas hang csendül s a V alakú sötétség elhúzódik az ég azúrján messze, messzi*; hogy soha többé vissza ne térjen.
¦ A szürke daru például, mely hajdanában a lápok egyik legjellem-zobti szárnyasa volt. ma már ritkaságszámba megy. A rétek, lápok sor-
is az ősi bölcsőtől. A népszerű kára-katonának, kanalas-gémnek, a nagy szürke vadludnak és más sok vad-fainak ma már hírmondóik is alig-
, , . , c-, . felszentelése junius 28-án d. e. 10 órakor
9 »M- l8T na a rét legfőbb ,fctódk A Jfels2eI
fárosi lapban olvassuk: két láaya Braziliában van férjnél.
— Templom-szentelés. A nagykanizsai ág. hiv. evang. gyülekezet Csen-gery-u\'czai szép templomának ünnepélye;
fárasztó működéséért általános tetszést és tapsvihart aratott.
A nagy-kanizsai iparos ifjúság
által 1891. évi junius 14-én a „Polgári Egylet" kertjében megtartott tánczviga
— daczára a nem egészen kedvező időnek —. elég jól sikerült. A szép számban megjelent fiatalság, Horváth L&czi zengje mellett, ugyancsak hamar belemé legedéit a táuczba s járta világos viradtig. A vigalom $0 frt 47 kr. tiszta jövedelmet eredményezett az egylet segély-pénztára nak. Ezen ö->szecbez járultak szíves felülfizetéseikkel a következők és pedig ! frt 30 krral: Csóka Nándor ur; 1 frttal: Szépe Boldizsár, Bubik Nándor és Csillag Lajos urak; 50 krral: Dani Ferencz, Hajdú Sándor, Penfán János, Dreven Ignácz, Nóvák Kálmán,\' Bocskai János, Rotman Károly és Torma Imre urak; 40 krral: Lirheim Lajos ur; 30 krral: Loncsaric* Ferenci, N. N., Kis Gábor és N. N. urak; 20 krral: Kélics Áron, Offenbeck Károly és Surgot Ká\'iiáii urak; 10 krral: Bor Ferencz és Takács József urak, kik is fogadják e helyütt a rendezőség hálás köszönetét
— A ker. jótékony nőegylet ta-
sők: Oszeszly Antalné, Knortzer GyÖrgyné, Szalay Lajosné ésdr.Trípammer Rezsőné; felváltattak: Dauscha Ottőné, Mantuano Józsefné, Fischer Józsefné, Wuatl Alajosné, Wucskits JánBsné és Fesselhoffer Józsefué által. Végül a\'ker. jót nőegylet elnöksége hálás köszönetét nyilvánítja általában mindazoknak, kik áldozatkészségükkel és személyes megjelenésükké, a nemes czélt előmozdítani szíveskedtek: — különösen méltó elismerés ós köszönet Nábráczky Lajosné úrnőnek, ki a ozigarettákat önkezűleg készité s a szivar-árulásban fáradhatatlanul működött a virágrendezés-,ben pedig Janda Károlynéés VargaLajosné urnök ernyedetlen buzgalmat fejtettek ki. Bevétel: 252 frt 85 kr. Kiadás: 122 frt 48 kr. Tiszta jövedelem: 130 frt 33 kr.
— Nyári ünnepély. A .Kereskedő-ifjak önképző egylete" Nagy-Kanizsán, 1891-július 4-én szsmbaton, saját segélyalapja javára, a „Polgári Egylet" kertjében tűzijátékkal egybekötött zártkörű tánczvi-galmat rendez. Kezdete 8 és fél órákor. Belépti ffi: személyjegy 60 kr.,családjegy 1 frt 20 kr. A jótékony czélra való szíves felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hir-lapilag nyogtáztatnak. Kedvezőtfen idő
vaszi mulatságáról mult azámnakban esetében a táoczvigilom következő napra, megemlékeztünk, most alkalmunk van\' július 5-re halásztatik; ha az idő akkor egyebekről is szólni. Rózsát szívesek Bem volna alkalmas, ugy a mulatsága voltak ajándékozni: dr. Szekeres Józsefné [ BP. Egylet" dísztermében fog megtartatni.
diszével, legnemesebb szárnyasával a nagy kócsaggal is. \' Kz a királyi vad meg a lápi exber: a pákász, érezte meg legelőbb B*n a rétvilág enyésztó sorvadását.
Mikor a kócsag pusztulni kezdet^ a lápi ember csillaga is hanyatlásnak indult.
Sorsuk össze volt kötve a lápok életével: létök a láphoz fűződött, az rolt a bölcsőjük, az\'vólt édes anyjuk.
•Panaszkodott is a pákász a kó csag pusztulása miatt. Fájt neki nagyon., legkedvesebb madaraik hűtlensége. Megérezte ösztönszerűleg,
felszentelést Karsay Sándor dunántúli evang. püspök teljesíti, a ki mint kitűu^hítszónok országszerte ismerete?. Az egyházi szertartás után a „Pol-Egylet\'-ben díszebéd rendeztetik.
— Eljegyzés. Farkas Vilmos borkereskedő\'Tapolczán jegyet váltott Löwy Mari kisasszony nyal Somlyó Nagy S/öl-lösön. — Lerátit János puszta-szent-lász-lói földbirtokos jegyet váltott Botla Gizella kisasszonynyal Andrásfán, néhai Bolla László ü;:yvétl és nagybirtokos bájos leányával.
— Vasút. A déli vaspályán Gelse é-
1 vékával, Gózouy Sándorné 1 tálczával, Tripammer Gyuláné i tálczával, Fischer Józsefné I tálczával. Varga Lajosné 1 tál czával. Juhász GyÖrgyné 1 tálczával. Sz»-lay Lajosné 1 tálczával. özv. Weiseu-böckné 2 tálczával, Dauscha Oitóoé 2 tálczával. Mantuano Józsefné 3 tálczával, ünger Ullmann Elekné 1 tálczával, Pran-gerné 2 tállal, Cbinbrányíné 1 kosátral, Kracsay Ágoston 1 csokrot, Kherndl Im-réné (Sándor major) 1 dobozzal, Nentwich Gvuláné 1 tálczával, PÜanczer Gáborné 1 tálczával, Ráki Ferenczné 1 rózsafüzért, Schmidt Frigyesné 1 tálc/ával, 1 kosárral apró csokrokat és 2 tál rózsát, Zadu-banszky lajosné 1 tállel, I rózsafüzért és
2 tál rózsát a sátor díszítésére. Továbbá Janda Károlyné a sátor diszitését teljesir , tette díjtalanul s adott hozzá 2 gyönyörű j rózsaálványt. koszorúkat és rózsát nagv
mennyiségben. v- Végül Botfy Károlyné,
Zala Szeut-Mihály kö/t levő 102" dik j Jutiász GyÖrgyné, Stirling Sándorné, Sza számú őrháznál ,IUjk" elnevezéssel meg-j Uj Lnjosné 1 — 1 tálczával. — Felülfi-állóhely létesíttetik. zetni szíveskedtek: Clemest Lipótné.
— Diák mulatság-. A helybeli gym- Hirschler testvérek (A.-»Domboru)( N. N nasium érettségit tett növendékei mint 5—5 frtot; N. N. 4 frt 50 krt; Bogenrie-bgy a botestu szárnyas tünedezése értesülünk, f hó 15-én a .Polgári Egylet"- der Józsefné, Talabér János esperes, Gel-vfeszt je!ent a lápország életére, az heo táucrczal egybekötött bucsu-murit aei Gutmann Vilmosné, Vidor Samuné ő telére rendeztek. ;3—3 frtot; Ebenspahger Leo 2 frt 50
(hikú ki nem fogyott-a vissza- — A fűszeresek vasárnapi szünete, krt; Dauscba Oltóné. N. N., Uftger TJ11-i-i "iu-i -xi- i4 \\\\ .f Megemlékeztünk azon mozgalomról, me- mann Elekné 2—2 frtot; Plihál Ferencz, emlékezésekből; órákig ei tudott ^ helvbeli ÍŰ3Zerkereakedők indítót- Weiser Józsefné 1 frt 50 krt; Teufuer mest\'lui róla, el;tudta dicsérni .no- uk azon czélból. hogy üzleteiket még a Teréz. Knortzer GyÖrgyné, Belus Lajos, madarát, melyhez hasonló vasárnapi niUiika^fiiiettH kötelező törvény,Tóth István, Saller Lajosné, Fesselhofer
tiszta"
szerinte .nem
ítezik
több a réten.4" életbelépése előtt vasárnap délután zárva j Józsefné, Ungar Malvin, Kalivoda János,
... . , „,.„loí ,;^t(i tartják. A kereskedők dicséretére legyen
Minden szavában a kegyelet, tiszte- nionJdvai az típve/séget mindnyájan aláir-let és szeretet sajátságos vegyüléke ^ de Djz azL a fiuánczuemszeutesitette, íei emlékezett meg a nemes szárnyas- roert kinek trafikja van, az nem a saját ról és megkülönböztetóleg mindig a ura, hanem a kinctár szolgája. Midőn harmadik személvben „ó\'-vel, —
mely nála kizárólag kócsagot jelentett: „Ő legszebb madár a réten" magyarázta lelkesedve,
fehér,
mfft
mint
a hó", „ó tiszta", „ö ragyogó a nap", ,ö vigyáz magára" a sas sem meri bántani" stb. (Volyt. k&v }
H i r e k.
ezen körülményre a trafikos kereskedők illetékes helyről figyelmeztetve lettek, azonnal sürgönyt menesztettek Wekerle péuzügyöiiniszterhez, engedélyt kérve a bezárhatásra. A válaszé napokban a zalaegerszegi péBjü\'gyigazgatóság utján leérkezeti, de neriM^yárt eugedélylyel, ba-uem .további intézkedésig" utaltatnak a kérvényezők a dohány-gyártmányok eladására vonatkozó s\'/abályok 15. § ának betartására. K-zpo paragrafus pedig oda szól: hogy a dohány-kiaáms üzlethelyiségét csakis vasár és ünoejmapokon délelőtti
— 0 felsége Va-tzsry Kololos panon- 9 arától 12 óráig, úgynevezett zártünne • lialmi főapátnak a Ferencz-József rend péken pedig egész délelőtt zárva tarthatja; nagy kere8/.ljét adomáayo/.ta. E legma- megengedtetik azonban, hogy a kereizH líasabb kitüntetés a főapátnak a tanügy tény vallású dohány kisáiusok vasárnap©-\' ¦ é* a közjó érdekében kifejtett kiválóan kon és saját vallásuk ünnepein, az izrae hasznos munkássága elismeréséül szolgál. Hták prdív; szombaton éa a zsidó vallás
— Dr. Laky Kristóf cs és kir. ka- ünnepein bolti helyiségeiket fenti illőn marás, veszprémi kir. törvényszéki elnök kivül is, tehát vasárnap délután is"zií?va a szombathelyi kir. törvényszék elnökévé tarthatják, de ez esetben és itt szó sze-helyeztetett át. ő méltóságát szülőföldjén rint idézzük az illető paragrafust: ,Köte-lelkesitÖ örömmel üdvözlik. • lesek gondoskodni arról, hogy a fogyasztó
-— A zirezi apát fölavatása. Vajda közönség dohány-gyármányokat, esetleg üdön zirczi apát fölavatása mull szómba- bélyeg és váltó űrlapokat, Jgyanazon épü-végbe ünnepélyesen a létben, melyben ax áruda van. könnyen
ion délelőtt ment
veszprémi székesegyházban. Az ünnepé lyes,szertarfást megyés püspökünk Hornig Károly báró végezte dr. Paloiay Ferenci és Szabó György apátkauouokok segédlete mellett A székesegyházban a megye és város tisztikarán kivül ott voltak: Véghely Dezső kir. tao., alispán, Laky Kristóf dr. kamarás, Vurglick Ágoston prépost, dr. Szalay Alfréd perjel, Bur-ciiard Leo és dr. Szvetich Anzelm rendta-;-\'f;-:. Takács József fogy ma. ig. Az ünnepélyes szertartás után díszebéd volt Hornig püspök ur ő méltóságánál.
— Uj poitafónök. Hir szerint a fagy kanizsai kir. posta- és távírda hivatal »j főnökévé Sommer Náthán kir. posta-és táviró főtiszt neveztetett ki.
— Megbízatás. A föidmivelésügyj iniuister Vlasits György turcsiscsei !sko;}! és uradal ni ispánt Zalavármegye perlaki járására nézve az állandó gazdasági tudó titói tiszttel bírta meg.
hozzáférhető helyen a zárvatartás alatt is kaphasson, és a zárvatartott bolt ajtaján szembetűnő módon magyar és az illető községben dívó nyelven megjelölni, hogy az épüiet melyik részében lehet kapni a kincstár részéről áruba bocsátott csikkeket" Közönséges nyelven pedig ezen paragrafus egész egyszerűen oda lyukad ki, miszerint: megengedtetik az üzlet helyiség zárvatartása vasárnap délután is, csak a trafik maradjon nyitw. Hiába, nem hiába financz a ÜDancz. Az ilyen engedélyből azonban a trafikos kereskedők nem kérnek és igy nem lesz a. vasárnapi szünet bői mindaddig semmi, árig Baross törvé-
nye máskép uem intézkedik.
— Nyilvános elismeréssel adózunk Viola Kálmán Önk. tűzoltó urnák a tűzoltók nyári mulatsága alkalmával Lassúkon tinusüott szíves buzgalmáért, midőn az „asztalos kenn5ő.", a takács, olah és iudás táuczokat előadta, mely ügyes és
Tivolt Károly. Hauser Jánoa, özv. Ter sánszky Józsefné, Stirling Sándorné 1 — 1 frtot; Oszeszly Antalné, Szalay Lajosné, Kroll Rudolf, N. N., N. N., N. N, Varga Lajos, N. N, N. N., Prager Béláné, Pflanczer Gáborné, Nábráczky Lajos, Dóka ezredes, N. N., Kunfy Benedek, Janda Károly, YYusztl Alajösné, dr. Marusin, Kretz százados, Fischer József, Merkly Autal, Kosén berg Richárd, Tripammer Gyula, Klein Márton. Staab Józsefné, Schwartz Gusztáv, Grűnhut Fülöp, Marton &. Huber, Baboss Lászlór Fesselhoffer József, Sebes-tény Lajos, Weber Károly, Staab József, Remeié Géza, Oszeszly Antal, Varga Lajos 50—50 krt Összesen 72 frt 50 kr. Utó bíagosan beküldve: Tóth Lászlóné 2 írt, Inkey-Eötvös Jolánta bárónő 2 frt, Végner Károlyné.80 kr. — Jelenvoltak közt láttuk: Clementné leányávalHermancevel, Belus Terka, Duka ezredes leányával Alexandrával, Gózout Sándorné, Merkly Antalné, Fasciattiné, Manbardt Mahin Plihál Ferenczné, Tuboly Gyuláné, *dr. Tripammer Rezsöné. FUcher Józsefné, dr. Bentzik Ferenczné, Billiaits Józsefné leányaival, Eperjesy Sándorné, Eperjesy Róza, Erdődy Lnjosné leányaival, Daráze Agos-tonué leányaival, Dauscha Ottóné. Fesselhoffer Józsefné, Gutmann Vilmosné, dr. Hauser Jánosné, Knortzer GyÖrgyné, Kunfiné és leánya, LÖwenstein Emiiné, Lenkey Margit. Mantuano Józsefné és leányai, Nábráczky Lajoiné, Oszeszly Antalné, Prangerné és leányai, özv. Rátz Antalné és leányai, Szabó Józsefné, Szalay Lajosné, Weiser Józsefné, özv. Wag-nemé és leánya, W?iseobőckné. Weisen-böck Irma és Tóth Mariska, özv. Sikoé, Hruska Etel, Wusztl Lajosné, Wucskits Jánosné, Staab Józsefné. Schmidtné. Un-ger Ullmann Elekné, Vidor Samuné, Vag-nerKároiyné,Zadubánszky Lajosné, Erdődy Lajosné, Janda Károlyné, Varga Lajosné, Wittinger Antalné, Botfy Károlyné, özv. CsimaJáaosné,DanÍelisznéCWajdits Flóra), özv. Follyné (Letenye), Kallivodáné, Kerndl Imréné (Sándor pajor), özv. Kocb Miháiyné, özv. dr. Pfeiferné, Pflanzer Gáborné, Prager Béláné. Rosnagelné (pályaudvar), Saller Lajosné. Bartos Irén, Folly N.k.a. (Letenye). Koch Zsófi. Kunfi N. k. a.,Wajdits nővérek, Wittinger Imre stb- A pénztárnál működött hölgyek: a délutáni Órákban el-
érett 2, Pichler Károly és Weisz Lajos; jól érett 4, Treiber Kálmáu, Eisiuger Géza, Zeller Elek, Stern Dezső; egyszerűen érett 11. Tekintetbe véve, hogy a szeptember havában javítók a fiesöbb tanulmányokat még az idén megkezdhetik, a 26 jelentkező közüé csak 3 —4-nek van igazi oka e fontos lépésre való felületes készülése miatt szomorkodni.
— Templomépítés. Ritka szép példáját adja Taráin-i Kerer.cz nagybirtokos ur ó nagysága s fenkölt szellemű áldott, jó neje báró Rieffel Mária urnÖ Ö méltósága vallá-os benső érzületüknek, mídőu Puszta Szent-Lászlón, Deák Ferencz dicsőült nagy hazánk fiaegykori kedvencz tartózkodási helyén, saját költségükön egy igen díszes templomot építtetnek a római katbolikus híveknek. Isten dicsőségére s a nép lelki üdvére irányult ezen nemes elhatározás és áldozatkészség valóhan amily meglepő, ép oly önbecsérzetes boldogságot és lelki gyönyört nyújt a hiib.uz-galmas alapító párnak.
Zenekedvelők figyelmébe. l:j. Wajdits József és Danieiisz L. helybeli czég szép jelét adta ujabb tevékenységének. Ama körülménynek, hogy városunkban és vidékén egyetlen egy jól berende -zett hangszerkereskedés sincsen, eleget teendő, kitűnően berendezett könyv- a nyomda-űzielüket most jelesbnél jelesb\' hangszerekkel nagyobbították, s az igen tisztelt közönségnek módot nyújtottak arra nézve, hogy szükségleteiket ne a fővárosokban, hanem közvetlen közelükben fedezhesse. Raktáron tartanak mindenféle vonós és fúvós hangszereket. Harmonikákat kitűnő húrokat és hang>zerKellékeket, mind a legjobb minőségben a legolcsóbb árak mellett Különös footORsággal bir sok zenélőre nézve ama körülmény, hagy a nevezett czég üzletükben a részletfizetési kedvezményeket meghonosították é3 igy a szerény helyzetben lévő fiatal emberek alig megérezhető módon kitűnő és értékes hangszerek birtokába juthatnak. Melegen ajánljuk az érdekeltek figyelmébe.
Parasztsuhanezok betyárko-dása. Sándor Ferencz nevű kis-ksnízsai rendőr, valamely hivatalos funkezió után a tűzoltó Bzolgával együtt betért egyik borméréshe. Ott ült három parasztlegény, név szerint Török György, Tiszai György és Ötvös Verászló Karács ezek minden bevezetés nélkül megtaümdták a rendőrt, gyufatartót és poharat vagdalva hozzá s mikor ez kardot rántott, a szük helyen ennek nem vehette hasznát, kicsavarták a kezéből, széttörték és a csonka karddal össze-vissza verték a fejét ugy, hogy az orvos igen súlyos sérüléseket konstatált. A három vitéz ílczkót a kapitányság-«lfo-gatta és mint halljuk átkísértette a bűnt bírósághoz, hol eifogják venni méltó jutalmukat. A kegyetlen támadás, mint beszélik, régebbi boszuból eredt.
— Uombamérgezés. Kele Juli ! Atilla utczai lakos folyó hó G án kiment jaz erdőre, gombát szedett maga el io
— Köszönet nyilvánítás. A zala megyei ált tanítótestületnek sümegi- járásköre Sümegen f. évi junius 6-án 25 éves tanítói működésem emlékére ünne pélyt rendezett. Ez alkalommal ugy a személyesen nyilvánított, valamint az ország minden részéről érkezett távirat és levelekben kifejezett üdvözlésekre egyelőre lehetetlen válaszolnom; azért engedtessék meg nekem, hogy sajtó u\'j in mondhassak mély köszönetet mindazoknak, kik becses figyelmükkel elhalmozni szívesek voltak. Hazafias üdvözlettel: Sümeg, 1891. jun. 15. Bán fi Alajos igazgató.
— Színészet. Balog Árpád színtársulata Sümegen eleinte teremben, azután színkörben mintegy 10 előadást tartott. | az utolsót jun. 16 án, de a folyton tartó esőzés\' távozásra készteté Kapuvárra.
Baross díszoklevele. A .Zala" legutóbbi számában ezen czim alatt meg volt trva, hogy miképen készül és hogyan fog átnyujtatni a kereskedelmi mioisier-nek,az itteni „Kereskedő ifjak önképző egylete\' részéről átnyújtandó díszoklevél. Mint illetékes forrásból értesülünk, a jelzett irányban a kereskedő ifjak egylete még semmi nemű-határozatot nem hozott
— A jégverés mily püstóitólag hatott megyénkben, mutatja az r. körülmény, hogy a biztosító társulatok 80—85 százalékkal egyeztek ki a károsult felekkel.
— Választmányi ülést tart ma, ju nius 20-áffdéUitán a Kisdednevelö Egye sülét azon szomorú körülmény folytán, hogy az Arany János-utczai óvodában a vörös erősen grasszál. Valószínűleg e miatt az idei zárünnepély elmarad.
— A gelsei tűzoltók holnapi mulatsága igen élénkség-és látogatottságnak j készítette és jóizün megette. Egy óra fog örvendeni, mint halljuk, a közel vi- múlva oly rosszul lett, hogy az udvarban dék-s Nagy-Kanizsáról számosan jelen-, a gyepen eszméletlen állapotban találták, nek meg a kies Rigóvölgyben. IA házbeliek még akkor sem hívtak volna
— Nagy-Kanizsa város képviselő orvost, ha véletlenül egy arra menő ren-
teslületének jun. 18-án, Babóchay György polgármester ur elnöklete alatt tartott ülésében a r.kath. temető-kápolnánál építendő halottas kamra ügyében árlejtési hirdetmény utján létesített szerződés Saller Lajos építész úrral kötve egyhangúlag helyben hagyatott — A kövezetvám ügy-, beni kérvény a mínisteriumhoz felter-jesztetní batároztatott, a kereskedői osztály által benyújtott kérvény véleményes előtériesztése érdemében egy bizottság,-nak adatott ki és pedig: Eperjesy Sándor, Ebenspaoger Lipót, Plihál Ferencz, Lö-wínger Ignácz, Varga lLaja% Sommer Sándor, Gyóiffy János, Grűnhut Fülöp, Hegedűs György, Gutmann Vilmos és Knáusz Boldizsár bizottsági, illetve városi képviselő uraknak.
— Jászai Mari Nagy-Kanizsán. Pénteken d. u. 2 órakor érkezett körüukbe hazánk első heroikus színésznője Jászai Mari Zala-Egerszegről, hol mint a székesfehérvári színtársulat vendége háromszor \'lépett fel. A fogadtatás mind a pályaudvaron, mind este a színházban,igen lelkes volt. Ember ember hátán állt; városunk intelligens közönsége megragadta az alkalmat, hogy gyönyörködhessék Jászai páratlan tiagikai színművészeiében, mely oly fényesen érvényesül Elektra szerepében. Ma szombaton sziutén Elektra tra-goedia kerül színre. Lapunk zárta miatt csak a jövő számban emlékezhetünk meg tüzetesebben kedves vendégünkről és en nek rendkívüli alakításáról. Vasárnap kőz kívánatra Medes adatik.
dőrnek a dolog fel nem tűnik és orvosért nem szalad. Az orvosok, (mert többen is jelentek meg a háznál), ellenszer beadása után beszállították a kórházba, a honnét azóta már gyógyultan kibocsáttatott.
— Megugrasztott tolvajok. F. bó 10-ről 11-re átmenő éjjel a Csengery-ut-czán levő Lengyel-báz udvarába két tolvaj belopódzott és ott a baromfi sereg közül akartak vámolni, azonban a házi szolga észrevette, rajtuk ütött, mire ezek eszeveszetten futásnak eredve, elmenekültek ; visszahagyváü a helyszínén egy kalapot meg a tyúkoknak szánt zsákot
— Kérelem. E lapuk n. t munkatársait, valamint olvadóit ezennel tisztelettel felkérem, ha népies dolgozatok fölött rendelkeznek, a jövő 1892. Nagy Képes Népnaptáram számára beküldeni szíveskedjenek. Kérek a nép nyelvén írt rövid elbeszéléseket balladákat, hasznos tudnivalókat, de különösen figyelmet fordítok helyhez kötött, magyar zamatu élesekre. Minden vidéken történik évfolytáo valami mulatságos eset nevetni vagy gúnyolni való, félszegség, handa-banda, a melyek, a mennyire az illem megengedi, közlésre érdemesek stb. Beküldési idő július hó 1" éig. Kész tisztelettel id. Wajdits József naptár-szerkesztő.
— Halálozás. Perlaki Simon gelsei kántortanító, és az i^yanottani önk. tüz-oltó-egylet alparancsnoka, ki mint Unitó, mint polgár becsületesen megfelelt kötelességének, folyó hó 13-án elhunyt Temetésén ugy szólván az egész község mely
— Az érettségi vizsgálat a helybeli öt tisztelte és becsülte, részt vett, s tüzol-főgymnasiumban. Folyó hó 13 án fejezte- tóság pedig, mely nemcsak egyik tisztjét tett be az érettségi vizsgálat a következő hanem alapitójnak egyikét is vesztette el eredménynyel: jelentkezett 25 nyilv. és 1 Perlakiban, testületileg kisérte örök nyu-magántanuló. Az írásbeli után a szóbeli- J galomra, a fáradhatlan tevékenységű fér-
ről önkényt visszalépett 1, eluta sí itatott 1. A szóbeli után az érettségi vizsgálat teljes ismétlésere utasíttatott 3, folyó év szeptember havában javíthat. 4. Jelesen
fiat A család által kiadott gyászjelentés igy szól: Az összes rokonság szomorodott bzítvei jelenti. Perlaki Simon gelsei kán-tortanitóaak \'folyó hó 13 án, életének
HARMINCZÄ0IK ÉVFOLYAM,
Z A *L A I KÖZLÖNY.
JÚNIUS 20-án.
*41-ik évében bosszú szenvedés után történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hűlt tetemei folyó hó, 15-én délután 4 órakor fognak űrök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise-áldozat e hó 17-én reggel ít órakor fog a gelsei plébániatemplomban a Mindenhatónak bemutnt-tatoi. Gelsc, 1891. június 1?. án. Béke hamvaira 1
i J -T- Nyilvános köszönet. Grünhut Henrik ur a nagy-kanizsai kir. törvényszék által megállapított öt forint szakér tői díját a „Népkonyha" javára adomány oztó^~raeJv_ér\'t ez uton k öszöneteí mond a népkonyha elnöksége.
— Heti biztosok e héten a „Kisded-neyelö Egyesület" óvodáiban Dr. S/.ukits Nándornééí Löwíuger Lij03né választmányi tag úrnők.
— Heti felügyelő s héten az önk. tűzoltó-egylet örtanyáján . Schável János szertárnok m.
— Egy. darab szivar kíséretével, mely máig is aszerkesztöségb n betekint-
het Ó.
- irja a „Mura-Szombat és Vidéke\'
— kaptuk a következő sorokat: A legközelebbi napokban Bellatinczon lévén, a vendéglőd szivart is tett az asztalra, ezek között láttam sokat, a mit 2 és fél kros u. ti. ,rövid" nek néztem útitársammal együtt, de legnagyobb meglepetéssel azt ő krca cihának árulták és én kételkedvén a szivarnak ily minősége felett kérdez.0*-ködésemre megtudtam, hogy a Bellatjn-t/.on áruba bocsájtott dohány- és azjyar-cemü a szomszédos Muraszombatiján a nagytózsdén lesz kiszolgáltatva. Éd4 mint muraszombati lakos kételyeimbe^\'\'megingatva nem lévén, a valót kezdtem kutatni, a mit külöi.ben mára legkö;elebbi napon kutatás nélkül is megtaláltam: a muraszombati nagy tőzsdében csomagok-számra találtam a fasonló szivarokat, a melyek valóban 5 kro^ cuba gyanánt lettek forgalomba adva, s midőn abbeli véleményemnek adtam nyilvánítását, váljon szivar nem-e két.és fét krajczáros, 3 talán\' tévedéses csomagolás esete forog fen. lettem \' meggyőzve arról, hogy h-tsonló minőségben uem ez az ?lsö szállítmány. Mivel pedig tudoüiáscnira jutott, hogy a nagy-kanizsai kincstári dohány-raktár, legmagasabb b rö! utasítást kapott arra, hogy a Sty vai határos dohány-tőzsdék száraára, ^Muraszombatba is a válogatott szivarokat szolgáltassa ki, és ha ezen éltesülésem valóban igéz, Qgy legnagyobb mértékben csodálatra késztet azon eljárás, hogy id* hozzánk ply alakú és minőségű szivar szállíttatik, a minőt a szomszéd Styriában, hozzánk legközelebb esö R-gedében áruba adott „rövid" (két és fél kros) szivar alakban és-minöségben nacyöan felülmúl-A napokban lehetett olvasni a dohiny- és szivaríogyasztás statisztitikájál, ez az elötójíyekhez képest forgalomban, fo-~gya5ítasban emelkedést mutat, kíváncsi volnék.ezek után azt tudni, a most bemutatott minőség eredményezni tudna-e ily emelkedést, s arra is kíváncsi tudnék lenni, váljon a nagykanizsai dohány rak-levő utasítás betartására nem
- — Élelmezési szállítás. Lapunk mai számában található a hadsereg Sopron, Szombathely, "Nagy Kanizsa és YVaii-dorf állomáséiban szükségelt széna,, szalma, fa és koszén biztosításra kiirt versenytárgyalásra kürt hirdetést külöaösen ajánljuk figyelembe vételre. A feltételek megtehinthetök a cs. és kir. kamara élei mezési raktárban juoius 17-töl július 2-ig délelőtt 10—12 óra közt.
Mp~ Lapunk mai számához van mellékelve a „BUBAPESTI HIIIXAP* előfizetési felhívása.
— Megyei r. h Hodosánban a po -tantesten állásra pályázat nyittatott. — A sümeghí Chevra Kadischa alapszabályai jóváhagyattak. — Ö/v. Szoldatics Antalné Csopakon meghalt. — A balaton-füredi szeretelházban az évzáró vizsgálatok jun. 22. és 23-án tartatnak.
— Hazai f» h: A kir. táblai székhelyeken esküdtszékek átlittatuak fel. —
. Blabáné betegsége miatt*kolozsvári ven-j dégszereplése elmaradt. — Kormányunk az.ezüst forintosokat nagyobb mérvben hozza forgalomba. — Veszprémi kir. tvszék elnökévé Cstíukey Géza győri kir. táblai biró neveztetett ki. — Nagy-atádi jbirúvá dr. BallusfZsigra. alügyé^z neveztetett ki. — Ybl .Miklós műépítésznek 25 ezer forintos szobrot emeltet & mérnök-egylet. — Gr. Zichy Jenő őshazánkba, a Kaukázusba expeditiót tervez. — Alsó-Kubin vidékén júniusban havazott.
— Külföldi r. h. Konstantinápoly ban 340 ház égett le a uapokban. — A baltimorei operaszínház leégett. — Beró hardt Sára eddigi szereplése alatt 6 millió 510.000 frankot keresett — Natália ex királynő súlyos beteg lett. — A Vezúv háborog. — Londonnak 5.633.332 lak
- Walesi hg. trónöröklés: jogáról lemond. — Svajczban Birs folyó hídja leszakadt a vasúti vonat alatt, száznál több egyén halt meg. — Londonban eredeti czígánynyelven rBarangoló-népH czimü újság jelenik meg. — Olas/.ors\'.ágban erős földrengések fordultak elő. — A kairói kolerahir mégczáfoltatott. — Haiti szigetén nagy mészárlás történt. — Az olasz trónörökös jegyet vált Károly Lajos föhg leányával. — A berlini egyetemen 47 magyar van.
Előfizetési felhívás
kőiméi íeiíDcpi.erQhb, tegelterjedubb lapja féle kipróbált jó magbó* álló gyüjtemény-lett és a mai idösMki aajtó kellékeivel a magyar nyei kedveskedik évi előfizetőinek.. Klön-- • -.?a**, fel 1 -...... - - -
i elsŐranga tagjává kOsdötK
„ZALAI KÖZLÖNY"
II-dik félévi folyamára.
Tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előfizetésük e hó vényei lejár, azt mielőbb megújítani fzivesketyjentk. hogy a lap rendes küldésében fennakadás ne történjék. Bizalommal kérjük enuélfogva lapunk kegyes pártolóit a díjösszeg szíves beküldésére, mely czélból jelen számunkhoz postautalványt mellékelünk. Esedezünk igénybevételéért.
Előfizetési ár az eddigi: volna-e kötelezhető, mert ha nem. ugy a Július—deczemberi félévre 2 frt 50 kr. kincstár sem lehel meglepetve azzal, ha Julim—szeptemberi negyedé. 1 , 25 „ a legközelebb jövőben itt a határszélen aj Mély tisztelettel
dohányzók módját kereseodik annak, j Ritnrfi I aint
hogv szükségleteiket a szomszéd Sivriá-i Bdiurn Ldjös
ban jobb minőségben szerezik be. AcsV! szerkesztő kmdo.
tol; szivart elszívásra nem merem aján-i
lani, de t. szerkesz-tő ur azt bárkinek be-1 VftíPV&S
mutathatja s ítéletét kikélheti. g. — 1 «J"00*
— AjiinlkozÁs. ÜkleveTes^S év óta\' /— A legszebb felfuló növény lu-
gyakorló családos tanító szeptember eSet-\'j^ok. falak, kertházak, ablakok, kelteié-leg október hói» népiskolai, polgári isko I *ek és folyosók díszítésére a japáni komló hí "alsóbb osztályú növendékek mellé (humulus japonicus), mely uyyan csak eey ajánlkozik házitanítónak. Pót- és javító; éves, de rendkívüli mértékben birja azon vizsgálatra előkészít. Fogalmazá\'-bsni gva-1 tulajdonokat, mely L.mint futó-növényt korlottságánál fogva esetleg ügyvédi iro- ":
lap
dába is alkalmazható. Ajánlatok szerkesztőségéhez irtézendök.
— A várasd-toplifzal hirneves gyógyfürdői a 4-dik számú kimutatás szerint május 26-ig 408-an vették igénybe Nagy-Kanizsáról már eddig is S-an jelentek meg.
— A magyar-szerdahelyi népiskolai tanulók között jünius 4-én a vörheny-skarlat-járvány fellépett, miért ezen iskolában június 13-ig az előadás hatóságilag beszüntette telt.
— Előfizetőinkhez. Régóta fáradozunk azon. hogy lapunk olvasóközönségének egy kitűnően szerkesztett gazdasági melléklappal szolgálhassunk. Most siketült a „Magyar Kertész" kiadóhivatalával megállapodásra jutnunk, hogy előfizetőinknek kedvezményes áron adják e lapot. Reméljük, sőt megvagyunk arról győződve, hogy t. elöfizeíöitik a „Magyar Kertész\'-szel minden tekintetben meg lesznek elégedve, mert a gazdasági téren, különösen pedig a gyümölcs- és konyha kertészetben megbecsülhetetlen kalauzul fog szolgálni. Ezen igen elterjedt szaklapot olvasóinknak az előfizetési ár egyharmadáéit, vagyis 80 krért juttatják kezeihez egy egész éven át. Felkérjük azon t_ előfizetőinket, kik e kedvezményt igénybe óhajtják venni, azt velünk mielőbb tudassák, hogy a megrendelhető lapok szarna iránt mi is intézkedhessünk.
ajánlatossá teszik. Oly gyorsan és san nő, mint semmi más felfutó-növény, számos elágazó hajtásai pedig rövid idö alatt 7 —S méter magasságot érnek el, dúsan megrakva szép alakú levelekkel, melyek a földtől kezdve egész a csúcsig mindig zöldek maradnak és sem az időjárás sem a férgek kártékony befolyást nem gyakorolhatnak rá. A nyáron megje lenö illatos komló virágok, melyek mint kicsi haraogo&tkák, nagy mennyiségben csüggnek lefelé igen kedves elragadó lát-, váuyt nyújtanak Ezen érdekes növényt friss magvát adagonként GO fillér és egy márkáért szétküldi „Vérein - Centrale frauendorV", posta: Vilshofen, Alsó-bajor-ország.
Irodalom.
A „Budapesti Hírlap" előfizetési felhívása.
Főszerkesztő: Rákosi Jenó FeMót sxerkeutí: Csajthiy Fereioz -
Dolgozótársak: Baloth Pil, Balázi Ignicz, B«kaay Sándor, Béla Henrik, Bárányi László, Barna Izidor, Ciajthzy Ferenci, Csapodi Ittvan dr, Flammarion Kamill, Berezeg Ferenca, F. Illet Károly, Ka&> Ivor biró, Otvaid Sándor, Őszi Kornél, PrciT Sándor b(ro, Kiköti Jenő, Ráköti Tiktor, Solder Bngo, Teleki Sándor gróf, Tóth Béla, VankÓ Elemér.
A kiadóhivatal feje: Zilahi Simon.
A Bndtpeaii Hírlap jna 15-en töllibe fennállása tizedik évét. Ez évek alatt a magjai
hirlapirodal magát.
A nemieti irány merést és elszánt kultusza ugy a politikában, mint az irodalomban, a mfiréazetekben ** a táraadatomban biztoti-tuUák ntki a birlapoWaao köiönzég rokon-¦zenTét ét (ömegeiL
Alig volt rá etet Magyarortzigon, mióta az alkotmány helyreállt, ae ritkán kalfSldoo it, hogy hírlap oly vezérlS-nerepet játisék egyet kérditek aorta raegalakitatában, micór* a Bndapeaü Hi.Up aránylag n»-m hostan fennállása (\'>ti ismételve adott példát: nem kelt caak a véderő \\ílára emlékezUtnOnk, a melyben kút hónapon kereiztill-azt lrhot mondani a BudapetU Hirlap táplálta a vilit, a közérdek-lödéit, a koziiellcmet. Uiabban pedig a kflz-igargtUat jaratUt első ét döotS bírálaU e fap hasábjairól indult ki, hogy az elméket mag-termékenyitae.
Ily tikerekhez pedig kettő írüktégea: elsűbtien ii az értelmi tfike párosulva *i irói tthetiégget; máaodsior az abizolut független-téft minden járttal és batalmaitágtúl. Etek nélktll lehetetlen azt aa erkölcai erőt fehxaba-ditani i muukáatá t«nr\'-.n közérdek javára, a minő a liaaie*aégl\'t taglóban ét munkájában rejlik. Ha pedig valaki e belyen, a bol az ujtág kéi.yU-len magiról betzéloi, eit dictek vr-i.f" venné annak megengeiztelétére kétz seggel teszixük a Tallomáat, hogy távolról aenr unjuk magunkat ctathi tatlanoknak. Tudjuk, hogy minden vigyázat é* megfontotáa mellett botlunk mi is. De botlásunk is csak izahtd meggyőzöd éi ti ok bol ered, nem eey harmadik-kár egyéniek, akár tánaiágnak, akár pártnak, akár felekezetnek, akár osztálynak sugalmazásábúl vagy egyoldalú érdekéből. Bizváit tehetjük hát olvadóinknak azt ai \'tet, hogy ugy mint eddig, ujsági-ői köte-letiégeinken és UlkiismexetünkOu kivQl mái urat magunk felett el nLm itmeiUnk.
A pol:tik<i vezetett, a vezérezikktk rov*. tát Balogh Pál, K-t.11 Iior báró é« Itákoti Jeoő látják el rcnde«en Jogi szakezikkeioket, általában jogi iz*kkérdés-k fejtegrtéaét, rovat hot sem kötve Edvi Iliéi Károly1 kitdn6 tolla ból veszik e lapok olvasói Orvosi ¦ természet tadományi kérdésekben .róuk és tanácsadőuk Ciapodi Istváo doktor, a jeles fő városi orvot ét hzakirő. A tübbi rocatok-* megoazlanak ki\' próbált s nacyobli részt már évfk óta a Budapesti Hírlap kflz&nségét szolgáló tCbb dolgozó társaink kozt.
Irodalmi és tárczarovatzink a mellett, bogy a lap k-retén kivül levő írók kszremiikodé-lét is sűrűen igénybe veszik, sőt a közönség koréból is a tehetségeket magáboz vonuí iparkodik, oly erőkre vannak állandóan biava, mint Teleki Sándor ezredes, Tóth Béla, Rákosi Viktor Sij.it iiíz , Hi\'-ci>-p Ferencz, Baktay Sándor, Béla Heurik éi a főszerkesztő (—5 ), régül a világraszóló bírt élvező Flammarion Kamit, a ki szinten állandó szerzódés-s viszonyban van ¦ Budapesti Hírlap-pal.
A regénycsarnok számára ipnrkodásunk, hogy a ItQlfúldiSl s a hazai erőktől i* a javát szerezhessük meg a Budapesti Hirlap-ban. Csiky Gergely kitűnő regény- ói drámairőnkat a hirneves fratezía: Ohnet György váltja feí. Egy olasz regény Salvatore Fariaa tollából izintén birtokunkban vau. Hogy uagy áldozatoktól sem rettenünk vissza e rovat é-dt>ké-h«n, megmutattuk azzal, hogy tavaly megSierez1-tük é« küzöltük Stanley legnjabb művet afrikai eip: dicziójárol. Angol regény.-ink, a melyekből évenként kettőt-hármat szoktunk közölni, kítílnó kedvelt éget élveznek.
mi e lapok t5bbi tartalmát, n. m a közgazdaságot, újdonságokat, az érteillléseket, helyi, vidéki és ktÜfSldi tudósításokat illeti: indez régóta ugy el van látva a Budapesti Hirlap-ban, mii t bárnely eltérendő emópai lapbau. Do!gozótársa;tikat méluu nevezhetjük kipróbált és lelkes gároának, a m--ly becsvágyát helyezi lapja korrekt ét kitűnő kiszolgálásába.
uden jelentékenyebb magyar városbau van tudósítónk, Bécsben egéiz kit fiók szerkesztőség olgál ki bennünket telegráf és telefon utján ;
*uróp«i nagy városokban saját ludósitóink ¦ják közönségünk érdekeit és mindenüvé a haza határain beltl) és kívül, bárból valami rendkívüli dolog készül vagy ha ctak véletle-k: külön kiküldött ludötitóiuk ott vannak vagy v>u teremnek mint a magyar olvatókőzQuség érdekeinek katonái.
A Budapesti Hirlap iránya az elmúlt de-^ inm alatt kiáltotta képességei tazprőbájitT] Fbben a változatlan irányban fogja eiental is teljesíteni feladatát és kiszolgálni olvasóit.
fogjuk m-gkezdeni Omet György A gyülülség adója czimtl ui regényé-k a közlését, mely a Bu-lapesíí Hirlap kizárólagos tulajdona
Az elofiHtéi feltételei helyben házhoz hordva, vidéken postával: Egész évre 11 frt, 7 frt, negyedévre 3 f-t 50 kr, egy hőra 1 frt 20 kr. A fővárosi nyaralókban lakunk ;or* \'éggel kézbeaittetik, az egéiz fardő-évád lalt pedig előBzetűink kivánaáeára a lapot bárhová utánuk küldjük, még akkor is, ha a nyáron át váltostatuak tariózkodásí helyet. Az lefizetések legczélszerubbet. pót tantál vány-ayal etzközölhetók következő czitn alaU :
„Budípr-t: Hirlap" kiadóhirataiának, IV. ker. Kalap-uteza 16. tzám.
Kitűnő mii jelent meg II dik kiadásban Breuer Szilárdtól. Czime: „Tűzoltó útmutatások" községi hatóságok, elöljárók, jegyzők s tűzoltók számára magyar és aémet nyelven. A szakértelmese a ösz-szeállitött müvet melegen ajánljuk, meg-, rendelhető szerzőnél Budapest VL Prófé-ta-uteza 3. sz, *
„Frauendorfer Blatter.*\' Ezen czim alatt Frauendorf ban posta: Vilshofer Alsó Bayorország egy kitünö olcsó hetilap
zetési ár fél évre 2 frt,
— ^bornemissza Zoltán és Czapáry Dénes : ;tj. tan. szerkesztésében megje-leuő .Magyar Kertész." czimü lap Il-ik száma gazdag és változatos tartalommal jelent meg. C/ikkei a következők: A gyümölcsfák ápolásáról,^ Mednyánszky Sándortól. — A gyümolcáaszalás hasznossága, irta Gábor József. — Június havi teendők. — Tévedések a gyümölcsfák trágyázása körül, Liebbald Bénitől. — Cseresznye magvetés. — Szemzés. — Vegyesek. — Hirdetések. — A .MagyarKertész" fönnállása óta mindig nagyobb tért hódított magának, részben szakszerű szerkesztése, különösen pedigolcsÓ előfizetési ára vrgett. Hogy ne emlilsünk egyebet, a kiadóhivatal kény teleti volt az utolsó számokat újból sajtó alá rendezni, hogy ujabb rendelőit kielégíthesse. Midőn még megemlítjük, hogy ezen kéthetenkint 12*-1G o\'dalon megjelenő gazdasági szaklap egész évi előfizetési ár potom 2 frt 40 kr., nem mulaszthatjuk el olvasóközönségünk figyelmét felbivni annak megszerzésére. Az előfizetési dijak a .Magyar Kertész" kiadó hivatalába Nagy-:Síő!lösre (t\'^ocsamegye) küldendők.
— Uj könyvek A Franklin társulat kiadásában Budapesten, ujabban megjelentek: Olcsó könyvtár. Szerkeszti Gyulai Pál. 285—294. lüzet. Tartalmuk : *285 íü*et. A nagymama. Vígjáték három felvonásban. Irta Csiky Gergely. Ára fűzve SO kr. 18G Euiópa politikai történetének átnézete. Irta Lavisse Ernő Fraocziából fordította Angyal Dávid, ára fűzve 30 kr. 2S7. Aristoteles poétikája Görögből fordította, bevezetéssel és magyarázó jegyzetekkel ellátta Dr. Geréb József, ára 30 kr. 288- Sophokles. Elekre. Fordította C;iky Gergely. Második kiadás, éra lüzve 20 kr 2S0 Listi László munkái. Életrajzzal bevezette Komáromy András. III. kiadás, ára fűzve 1 frt 40 kr.290. Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten. 1054—1717. Összegyűjtötte és jegyzetekkel kisérte Szamota I. ára fűzve 1 frt 40 kr. 291. Augier E. Azarczátlanok. Vígjáték öt felvonásban. Francziábói fordította Gurnesevics Lajos. Ára fűzve 2o kr. 292 Sophobles. Oedipus király. Fordította Csiky Gergely. Második kiadás, ára fűzve 20 kr. 293 0 dipus Ko:onosban. Fordította Csiky Gergely. Második kiadás, ára fűzve 20 kr. "2U4. Antigoné. Fordította Csiky Gergely. Második kiadás ára fűzve 20 kr.
— N.:dor Káhnjn nemzeti zenemü-kereskedő kiadásában megjelent Gaál Ferenc/ zenedei igazgató gondos s^rkesztö-sége alatt megindult „férfi négyesek" 2. füzete, melyben a következő gyönyörű magyar népdalok vannak féifi négyeskarri feldolgozva: Hét csillagból van a gön-czöl . .. Gyötör et\'gem a szerelem .. . /.öldre van a rácsos kapu .... E vállalat már az i. füzet kibocsátása alkalmával hazai dalárdáink állal igen kedvező fogadtatásban részegült és 2. fü?ete bizonyítéka, bogy csakugyan megérdemli ama párto\'ást. hogy összes dalárdái ek e/.t maguknak megszerezzék. A vezérköuy(v ára 30 kr., egyes szólamoké 5 kr.
Szerkesztői változás. A „Magyar Nők Lapja\'-nak szerkesztését folyó éyíjuTmís bó 7-éu Brankovics György, a „Képes CNaládi Lapok" volt szerkesztője, vette át. \\A „Magyar Nők Lapjáénak olvasói bizonyára örvendetes tudomá>ul veszik e szerkesztői változást, nteitBrán-kovics Györgynek eddigi kiváló irodalmi és szerkesztői működébe elég biztosítékot nyújt arra nézve, hogy a „Magyar Kök" Lapja" csakhamar uemcsak a müveit magyar nőknek, hanem a uagy közönségnek is kedvelt lapja leend.
— A „Független Újság* mely Vei-hovay Gyula szerkesztésében és kiadáá-ban jelenik meg. minden oldaltól a legtel jesebb elismerésben résztsül, ugyauany-nyira, hogy a magyar íajtó legterjedettebb lapjai közé tartozik, ué]>szerüség dolgában pedig egy sem vetekedbetik vele. S\'ókimondása, pártatlanság, pusztán az igazságot tekintő eljárása, merész erőteljes, de minden durvaság nélkül való bangja. rendithetlen, kizárólag nemzeti, mindenkor hamisítatlan politikai iránya megszerezte e lapnak azt, hogy a közönség bizalma majdnem osztatlanul s kizárólag benne öszpontosul. Mindenki tudja, hogy a „Független Újság\' támadása, dicsérete hazafias ok nélkül uem történik; mindenki tudja, hogy a „Független Újság" magánérdekektől befolyáso.va nincs, sem
jelenik meg már a 73-ikévfolyamban. Aki! megfizetni, fem megfélemlíteni nem lehet, érdeklődik a kertészet, gyümölcstermelés j Mindezt beletöri az, hogy terjedelmes és mezőgazdaság iránt, az kérjen levelező voltánál fogva a magyar sajtó leglartal-lap utján egy mutatványszámot, melyet masabb lapja s oly változatosan, élénken, ?evezett lap kiadóhivatala mindenkinek gonddal és ügyesen vau szerkesi-tve, hogy ingyen és bélyegmentesen küld meg. A méltán dicsekedhetik azzal, bogy a leg-„FrauendorferBlätter"\'egyszerű, könnyen előkelőbb közönség kívánalmait is kiel>-érthető nyelvenád utasítást,hogy miképenlgiti. Politikai értesül:ség dolgában vele kezelendő helyesen a gyümölcstermelés, egy lap sem vetekedhetik, mit eléggé bi-kertészet és mezőgazdaság. Kitűnő ábrák zonytt az, hogy a kormánypártban történt még megkönnyítik az olvasottnak értelme-\' kiválások, az új vasutállamoeitások stb. zését A,. Frauendorfer Blätter" az egyedüli\' stb. a többi lapokat betekkel mégelőzve, kertészeti közlöny, mely ingyen 20 külön- a „Független Újság"-bau jelentek meg.
A/, uj előfizetési necyed alkalmából ajánljuk a „Független Uj<ág"-ot olvadóink ji-gyeimébe. A hozzá hasonló i-íu lapoknál jóval nagyobb, terjedelmesebb, tartalma, sabb, elegánsabbkiá\'Iiiásu lap ára negyedévre 3 frt 50 kr.. mely a ,Független Kj-ság" kiadóhi vaulába (Budapest. IV., Duna-utcza 7. szám) küldendő.
— A kertészet általános kézikönj ve. Utasité" a kertészet minden ágáb»n, az Összes konyhakerti termények, gyümölcsfajok, a legszebb kerti üvegházi é* szobai virágok tenyésztésére, valamint kertek 1 e-rendezésére vonatkozólag, kertészek kertkedvelök és mezőgazdák s\'b. számár*. Irta Ju*er H., a negyedik bővített kiadás után fordította és a hazai viszonyokra alkalmazta BenesJános,a/.o^zágos magvar kertészeti ¦ gyesülets/.erkes/tó-titkára.— Teljesen igaza van a nevezett mű magyarra átültelőjének, midőn előszavában azt állítja, hogy a szakkönyv értéké\' és haszna-vthetőségét semmi sem fejezheti ki jobban annak kelendőségénél. Jáger H. Altalános Kertészkönyvéneksokoldalú, hav-nálhalóságát sem bizonyít hatná jobban annál, hogy második magyr kiadást.kellett belőle rendezni Ez uj kiadás a német eredetinek tetemeren bővített s a kertészet legújabb haladásának megfelelően átdolgozott negyedik kiadása után a htm viszonyoknak pontos figyelembe vételével készült s két főrészre oszlik. Az első rész magában foglalja a keKmivelés minden ágára kiterjedő általános alapismereteket, szól a növények életének s növekedésének feltételeiről, továbbá az égaly^fekvés, talaj, trágya és trágyázásról s a kertészeti eszközöktől. — Részletesen ismerteti a növények betegségeit, ellenségeit és ezek ellenszereit. Ebben az első részben találjuk a növények tenyésztésének és szaporításának, a talaj helyes mivelésének és ápolásának ismertetését, a növényházak építése, berendezése és gondozása körüli tudnivalókat, végül a kerteknek készítéséről és megvalósításáról, valamint a kertészeti könyvvitelről szóló fejezeteket. — A mű második része a haszon-és diszket-tészetröl szó:: s „mig. egyrészt a haszonkertészet, a zöldség\'ermelés és gyűmülcs-fatenyésztés minden áttát felkarolja, másrészt a diszkertészeti rész a disz- és tájkertek berendezését, a virágtenyésztés minden ágát s a díszcserjék nevelését tá -gyalja kímeritően: szóval ely munka kínálkozik e műben mindazoknak, a kik a kertészettel akár áltaiában, akár részeivel foglalkoznak, mely az e téren elért tudo; Hiányos, művészeti, ipari stb. vívmányok leihasználásával a kertészet legapróbb teendőire kiterjedve, egyrészt mindenker használható útmutatóul, másrészt a ke-•vésbé avatottaknak megbízható vezérfonalul fog szolgá\'ní. A mi pedig a mű nyelvezetét illeti, az a mellett, hogy könnyen érthető és folyékony, egyúttal irodalmi >zinvonalon áll, a mi szintén kiváló előnye e műnek; kiállítása teljesen megfelel kiadójának, az Atheneum részvén>társu\'at ismert jó hírnevének Midőn még megtanítjuk hogy a fi92 oldalra terjedő müvet 253 ábra disziti, úgy hisszük, hogy méltán felhívhatjuk rá nemcsak a kertészek, hanem minden kertészeltel foglalkozók
j figyelmét Ára igen díszes vászonkötésben
,4 frt
I — Gróf Széchenyi István levelei.
,AMa;.var Tud. Ai.ademta meghívásából [Összegyűjtötte, előszóval b jegyzetekkel \'ellá ti Majlátb Béla. 111 kötet. Budapest, \' 1891. Aibeneu:n. Ara j frt. Hazánk politikai, culturális. ipari, kereskedelmi és ! közlekedési viszonyai történetének egyik legfontosabb korszaka azon évtized, a mely ! 1840 - 18ü0-ig terji d, Nemcsak azért, mert az uj Magyarország keletkezésének felhintett magvai a 40-es években .\'már | zöldelö ágakat hajtsak; de fontos és emlékezetes azért is, Kert a politikai pártok nemes, hazafias velélkcilése, a magyar , nemzetiségi érdekek fejlesztése czéljából. \'előkészítette a nagy férfiak, a korszellem 1 corípheusaiuak szereplését, előkészítene jalalajt, ama fejlemények eseményeiben, {melyek a 4S/9. szabadságharcz terére ve zettek. Ezen korszakot öleli fel legnagyobb réazt gróf Széchenyi István leveleinek IH-\'k u:olsó kötete, mely 810 uagy 8" alakú oldalra terjedő vaskos kotetbeu tárja elénk ama leveleket, melyeket hazánk legelső szerepvivőihez irt gróf Széchenyi István. S mig eme levelek megszakítás nélküli sorozatban tárják élőnkbe az eseményeket a szabidságharezok lezajlásáig, s mindent megvilágítanak, ami csak a közügyekre vonatko/.ik, s lépésről-lépésre követhetjük a küzdelmet, melyet a legnagyobb magyar kifejtett alkotásainak megszilárdítására, látjuk eddig ismeretlen indokait a hareznak, melyet s hazából-dogitására vívott politikai ellenfeleivel: az 1850-ik évtől 18C0"-ik évig irt levelei legkiválóbb momentumait tüntetik fel Szé chenyi döblingi életének, melynek subjec-tivitása csak látszólagos, mert azokban is, mint egy vörö« szál húzódik végig a haza, annak jövője iráuti aggodalma, tépelődése s ugy a 48 ikj események, valamint az erre következett absolutismus korszakának legbecsesebb adatait találja leiéve
\\A(iY-KAXíZSA, 1891 junius 27-én.
!
/¦; lő fia-étén i ár.\'
Eé»z rvr« " . . . fi frt - —
,. ru. . . . . 2 í.t ?0 kr.
,.tí>,.i. v.-e . . . - 1 frttfft kr. Egyes szara 10 kr.
!1 I i: I> h T KS V, K biHÁLua pftiieorb&n 7. mjúiodix->i • minden tovahíd sorért ;\'» kr.
NYiLTTERBiN
rx\'w Eoiunkéiit 10 kién vét-inuk ¦ -. Kiuutári ilb w.k iiiiaiif-ii *gyei .iiirJeW*-jl 30-kr fineteiiá.".
í A nagy kanizsai „Kereskedelmi Iparbank -kanizsai tanítói jártkor", a „nagy-kanizsai koresztenv ióték
a „n\'.-kanizsai önkéntes tü/oitó egylet*, a nagy-kanizsai kisded ne velő egyesület* ony nÓegy-iet", a „nagy-kanizsai izr. jótékonv nőegylet", a .szegénvek tápintézete" a .soprom kereskedelmi iparkamara" nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
nczadik évfolyam.
Harminczadik évft
ZALÁI ÜGZLONIL
A luj> srollemi és
littl. tÖEirmí.iy Bítoifi
ta)o« si.-rk. ucu Nagy Kinizaara i
r«;ratok vistza arai küldetnek
I
a „katonai hadastyán egylet*
I1ETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.
Iskola-év végén.
A S tikkasztó hőségben ülésező honatyák bizonyára irigy gondolatokat táplálnak magukban nagyreményű tíj\'ifc iránt, kik a .Múzsák szentelt csarnokait rövid néhány nap múlva elhagyják, hogy a tiz havi fáradalmakat kipihenhessék.
Kapuzárás előtt vagyunk í A tantermek ajtai bezárulnak iíjaink .ütődött, kiknek egy része arra a pontra jutott, hogy pályát válasszon.
Kófantsem szabad hinnünk, hogy ez ifjaioknak vaiami közönséges, könnyít; guudot adna. Attól függ, vájjon van-e bennük komoly törekiéig avagy kongó üres lények, úgynevezett gigerlik.
Mert bizony nagyon kell lapasz-táluunk, hogy ifjaiiik jóformán csakis -e két ed;.evezés szerint osztályozhatók.
Ezer meg ezer családbau merül fel must a ¦ feéi dós r~iai legyen a fiu ból? Vagyoni viszójiy, \'pártfogás, családi\' trad cziók mind figyelembe vétetnek,. de sokszor a már-már helyes irányú megállapodást az előité-. ietes ferde nézet-fészT\\lönkrt\'. s egy csapással üti agyon, niwiek azután ..rendszerint a jobb sorsa érdemes fia-, tal ember lesz áldozatává^. • Szerencsétlen pályaválasztás által tömérdek szép remény foszlott szíj-- jel; s hány fiatal ember jövője lett niár azáltal semmivé!
A csak kevéssé is vagyonos polgári o-ztály többnyire papot és ki-H-lib tisztviselőt óhajt látni fiaiban. Ezeknél ez a fö -törekvés. Kdig meiinyivc! előnyihehb volna iparunk f\'jjödésére\' nézve, ha a vagyonosabb iparos, osztály gyermekeiből az oly annyira kívánatos intdligcns iparos | nemzedék állhatna elő. j
A papi pályára irányuló törek-j vést, /bármely vallásfelekezetnél is,: értjük. Ott, a ki tanulmányait befejezi e, biztos, habár sokszor nem
éppe:t fényes anyagi jólétet ízére/tizednek le kell még zajlania^
magának.
míg
.odajutunk, hogy az egyes pályák iránt
Wemidon a tisztviselői, főleg a való előítélet még csirájában is kU Kisebb-hivatalnoki pálya felé özönlik vész. Mig a középosztály gyermeke az iparos sarjadék, annak már ke \'a gyógyszerészben is csak finomabb vésbé latjuk ba htkésségét. A czifra kiadású kalmárt lát, addig e tértn nyomorúság t-efaol sem jelentkezik nem fogunk v ezerszer epet játszani, meztelenebből, mint éppen a kisebb\'s addig nem is lesz tesiestöl-lelkes-javadalmazásn tisztviselői osztálynál, tói magyar jellegűnek nevtzhetó hazai A most folyó parlamenti viták kereskedelmünk.
nem egy oldalról világítják meg j kis-íisztsiseló anyagi helyzetét;8 talán e vitáknak lesz annyi hivatásuk, hogy legalább is néhány száz fiatal
Hanem van egy pálya, melyet a polgári osztály gyermekének éppen ugy, mint a középosztály fiainak hazafias kötelessége volna lehetőleg okku-etnbert, ha nem is éppen mindjárt, fpáini. de a közelebbi években, elriaszt ej Értjük a katonai pályát, illetve pálya götöng)ö<, tövises uíjárói, mely- a cs. "és kir. hadsereg magyar ezrének tekervényes labyrmthjéból nincs deinéí, valamint a magy kir. honvéd-
is csak alig harmadrészben született magyarok.
Magyar ezredeink soha kétségbe nem vont magyar- szellemét fokozni az intelligens magyar ifjúság van hivatva az által, ha tömegesebben választja a katonai pályát, s ha tiszti bojtra, mint egy éves Önkéntes, nemcsak mükedvelébböl törekszik, ha nem ha a katonai pályát kenyér kereseti pályának is tekinti.
MEÜOR.
kivezető Ariadné fonMunk. nincs meg szolgálati pragmatikánk sem. A-pályaválasztó ifjúság előnyére, ejft is csak ti ost tudja meg a folyó,^vitákból.
A közéj osztály gyermekeit ügyvédekké, orvosukká, biiósági s me gyei tisztviselőkké neveli, s csak ki
bégnél lévő tiszti állásokat.
Intelligens fiatal embereink sehol, egyetlen pályán sem érik el azt, mit a katonai pályán.
A ímsz huszonkét éves halai embernek már oly anyagi ellátása van, a minőt hasonló kotban kevés pályán,
vétt-lesen tér el itt ott a családi lm- és csak kivételesen érhetni el, s mai diczióktó\'. időben a katonai pálya ís éppen ugy
Mint rendkívüli- e;et (fitiik fel, kenyérkereseti pálya, mint bármely ha a középosztály gyermeke a ke- más.
rcskedóí pályára lép. Pedig nagyon Ez előnyös anyagi körülményen óhajtandó volna, hu a vagyonos kö- felöl különben hazafias kötelességünk zéposztály tömegesebben keresné fel tis volna ok kupái ni a tiszti helyeket.
Ke véljük azt, hogy ottan talán
a kereskedői pályát, és pedig fókép-Pjl;:> azért, mert kereskedelmünket
teljesen magyarrá gyúrná át, milyennek mai napság a legjobb akarat melleit sem mondhatjuk.
megszűnnénk magyarok lenni. Aha záuk fiaiból szervezett magyar ezre dek most is. mint azelőtt, minden-legfőlebbjkor megtartották magyar jellegüket, csak az esetben, ha önmagunknak j a magyar szellem kiválólag megvan hízelegni akarnánk. j minden magyar ezredben; s a ma-
Pedig számtalan példa tanúsítja, • gyárság nem akadály abban, hogyhogy a középosztálynak kereskedői j ott flóré ne haladjanak fiaink. Ha pályára -lépett sarjadékai, éppen ezen osztalyfto^larto/ásuknái fogva, a ke reskcdő-vil?gban kiváló szerepet visz-
kötelességeinket híven teljééit juk előre haladásunk biztosítva van. Egész lelkesedéssel ajánljuk ií nek, s oly tekintélynek Örvendi nek, íjainknak a katonai pályát, s ismé-
míiiönek esetleges trad cziónális életpályákon sohasem örvendettek yólna. Ugy gondoljuk, hogy néhány év-
íeljük, hogy ott is tért foglalni hazafias kötelességük, fóleg ha tudják azt, hogy legmagyarabb ezredeink tisztjei
EMLÉKIHAT
{a „Balaton-egylet" njjaalaütása inttn.
A Ilalatouparti varmegyék tzivet figyelmei »janija Fenyvesay Ferenci orsz. kéur. A „Balaton-egylet\'1 két év óta nem naiködik. ftu mint Ügyvezető elnök lemondtam, a titkár pedig kijelenté, hogy az egylet fennálló viszonyai miatt nem érezhet kedvet a, meddő munkára.
Több egyleti tag azt ajáulá, hogy föl k.elleue oszlatni az egyesületet vagy fuzionálni a Kárpátegyesüleliel; ezzel ellentétben azoubau mások az egyesület fenlartását óhajtották, azzal a kikötéssel hogy az egylet szervezete teljesen megváltozzék és uj alaprajjelyezkedjék.
K tagok felkérésére május 20-én egy értekezletre kértem magamhoz az ér deklődöket. kik aztáu ugyancsak engem hiz\'.ak tiipg azzal, hogy f. év junius 2S-ára-Balaton -Füredre közgyűlést hívjak össze a eléjií terjesszem azokat a szemponto kat, melyek szerint az egylet újjáalakítandó volna olyképen, hogy működése biztosítva legyen. _
Az ujjá szervezés nélkül én sem tartom az egyesületet életképesnek, mert egészen megváltoztak a körülmények ahhoz az időhöz képest, midőn IS82 ben az egylet megalakítását a balatou-füredi alakuló gyűlés kimomiá.
Megjegyzem azonban, hogy az egylet működése a múltban nem volt meddő, s nem ismerik a dolgokat azok, a kik kö-tiyelmüen semmittevéssel vádolják az egyesületet.
Kilenkezöleg. Anyagi látszata nincs ugyan müködéséuek, mert anyagi helyzete soha sem volt kielégítő, és nem is részvénytársaság, mely anyagi haszonért alakittatik; de erkölcsi eredmény, me-
lyet felmutathat, az egylet direkt befő lyaweeeélktrrBtigy aryagt hasznot ís biztosit a Balaton-vidéknek.
Az egyesület által rendezett kirándulások abban az időben, midőn !1 Balatou a közlekedés a legnyomorúságosabb állapotábau szenvedett, több mint ezer olyan idegenné! ismertették meg a li.tla-tont, a kik az egylet propagandája nélkül oda nem mentek volna. Erdélyből, az Érmeitekről, a tiszántúli Alföldről. Marnia* rosból, Galicziából, végül tömegesen Csehországból szerzett az egyesület kirándulókat, ezek közt aztán nem egy állandó vendéget a Balatonuak.
Tétlenséggel vádolni a Balaton -egyletet az idegenek részéről tájékozatlanság, a balaton vidékiek részéről bálát tanság.
- Ki volt a gőzhajózás kiterjesztés^é-usk eisö szóvhöje és munkása?
A Balaton-egylet! Vaszary Kolos-főapát ur Ö uielió-ságtnuk elnöklete alatt az egylet által kiküldött bizottság indította meg a mozgalmat a második gŐ/.hajó létrehozatala végett- A feladat teljesítését a dolog természeténél fogva mások vették ugyan á^ie a társulat kebelében . :OsTa int b;
valamint Koultoti érdemeit a pj/ha.ú megteremtése köi ül nem vonhatja kétségbe az utókor: a Balaton-egylet is joj^al követeiheti azt a szerény, de igazságos elismerést, hogy nélküle e kérdés legalább is halasztást szenvedett volna Hangsúlyoznom kell, hogy az eszme tnegérlélését egyleti titkárunknik a\'sajtóban köftzétett czikkei nem kevéssé mozditottáií elő.
A Balaton-egylet vblt az. mely a ma fennálló halászati s^Ö.elkezel elő munká\'atait megtette, a minek a szövetkezet jegyzökönyvében meg is_ van a nyoma.
A Bi-laton egylet rendezett Balaton-Füreden két szépen sikf-iült kiállítást, az utóbbi lS9?-ben fényesen sikerűit, s edig ugyanakkor, a mikor a szomszéd gazdasági egyesület részvét hiányában kénytelen volt tervezeit kiállítását abban hagyni.
A Balaton-egylet rendezett érdekes hangversenyeket Balaton-Füreden. Keszthelyen, melyen az iróí és művészvilág jelesei szerepeltek. \'
Balaton-Füred és Badacsony, nemkülönben Keszthely emelése és népszetü-sitése érdekében nio/galmat fejtett k
ott vannak sai voltak,
\' *mL a ""s-uiat heoeieoen k ázol?a kik. az eszme harczQ=ar , mint balaton-\'gyleti tacok. S**"
V A a \'« SVA.
Abrándozóhoz.
Akkor lwtaca .-sakis iegl.i.ldogabli
A játszi lamka ac-rdflllú ba vált;
S a k.-pzclt-t \'liszes virisiból
Alkot magaiKtk t-di-s ideált
Azt Mnihazza minden égivel
— Mi-rt fúldi kép s jf\'i 111-ki miud ki-vi-s
S ha Biép áiirándiliaii csalatkozik,
Megszállja a rideg kétségb\'ewíi.....
Hogy a val«í no l^yeo oly rideg: JSt-lia u\'c tuss a caalía ké}> titio; "VjIjssí magadnak egy elérbetöt! i:.,liIo« a földflu ugy\'ieszcíz csnpá .v.er<-ii>\' reménynyel nem csalúdol Ü kéréssel is elégedett leszeSz:. Azzal beérd amit adott a 8<>r,t! A boldojrságDak egyik titka ez
S nem myan rideg rz a válíi — !^>ld»g lehet az ember itt Ís ami í\'aak boidogíts^te mindig másukat, > örömbe, cáiad sem Iceud hiáriy. "tt van sziitó, rokon s a jó barát, Kxeread »ket s tégy jót velők sokat; • Akkor vagyunk boldogok itgyis, Ha boldoggá teszUok mi masokjt ....
l-\' yégre .... Mit kívánjak én neked V Ibuldog! oh csak ezt, de ea e(é^; Aunt kiváusA mind teljesüljön az. V s uiiudL-a bajod liáritsa el az Kg. S mint nem felejüek téged el soha, Kérlek tt se felejts el eogemet — »eDoánlcet ugy örökre összefűz f-t\'-s kapóra — a szép emlékezet!
ríOZSA MltíLü.-!
Első szerelDieátrr
— K! beszélés. — / Ina: K karttnffy tmrp
tlaö szerelem! Oh boldt^ iljuság! líoloudság vagy, mint e^y^lra^y kultó luOiidja: „könnyű szárnyú gyermek."
Ötödik gymuazista voltam és szerelmes valek, szégyen lelt volna, ha Ötödik uynnmzisln létemre még nem lettem volna szerelmes, .-öt í^en, hisz a sok regénytől íiiíket^olvastam, ki ne vágyna szeretni?
Nyájas olvasóm, \'bizonyára kérded hogy hát kibe?
Miczítuk hívták az angyalt, gyönyörű fehér bőrű és piros aiczu leány volt, barna dús hajfonattal, észbontó tüzes szemekkel, melyek szivemet fogva larták, mondom, őrülten szerelmes voltam, a hogyan csak egy gymnazista szerethet. „Kisasszony nak szó.itottam, tie még a Bbackfisch1\'-ek közé tarluzott. s még iskolába járt, egy nevelőintézet másodtkosztályába Remény* ielje.-en tekintettem azért a jövőbe, hogyne, hiszen Slic/J .nemsokára 10 ik életévét ünnepelte. V
fin csak ITVves voltam, tehát majdnem egy idősek és ostoba észszel azt rebesgettük, hogy az egyenlő kor éppen a legjobb egy boldog házaspárnak. .Mert férj és feleséggé akartunk lenni, é*t esküdtük meg egymásnak halálig. Szerelmi viszonyunk nem volt oy szomorúsággal tuli, mint más szerelmes páré, a szövetséget megpecsételtek, a híres uralkodó sarjak példájára. Mi nem ismetlük.ászerelmesek jelmondatát: „Soha se lehetünk együtt sokáig!"
j Sőt ellenkezőleg mindennap láttuk egymást, beszélgettünk, szóval mint két testvér ugy éltünk. Állítólag Miczi atyja .és anyám testvére távoli rokotfok voltak, I de a genealógiai leszármaztatást még matg (se tudtam megállapítani, i Gondoíko/tam r«jta eleget, de lilában, mig végre a sok mostoha nagybátya, fél nagynéne, valódi unokatestvér, s nem valódi uuokaiiug-uiind kavarogtak a fejemben, borzasztó chaoszt képezve.
Az úgynevezett nagybácsi, vagy mint én képzeltem, egy személyben apósom,— nagyon szigorú Siiber volt, lévén a gymna-zium igazgalója. Mi hasznom belőle, ha állitóiag rokonom is, mikor mindenki irányában oly ezigöru volt, sőt ha észrevette volna, hogy esténkint leányával a kertben szoktam sétálni,— végem !ett volna ment hellénül. Kellemetlen helyzetbe sodorhatott volna könnyen a tyrantius.
Az esti sétán ismét Miczivel andalogtam a holdvilág méla fényénél, turbékolva szerelmesen, napyori természetesenapapa tudta nélkül. Gyakran beszéltünk a jövőről, -tervezgettünk a boldog házaséletről. Nagyon boldogok voltunk. Én Miczi bájos fürtéivel játszadoztam, mig Ö pelyhedző államat simogatta.
Csak egy hibája volt imádottamnak, melyet azonban nem mertem szemére vetni, nem\'tudptt — főzni l;
— Miczikém, egyetlen szerelmem! — szóltam, egy este hozzá, midőn a kert végén levő árnyas lugasban ültünk és ismét légvárakat építettünk, — ha elvégzem az egyetemet, akkor egybekelünk és itt
telepedünk meg, hol éu mint orvos csakhamar hírnévre fo^ok szeit tenni. Oh mily nagyszerű jövedelmem lesz\' De ez idő alatt neked meg kell a főzést tanulnod, hogy ha majd fáradtan jövök haza betegeimtől, legalább a kis feleségem saját fözléból fog vacsorát feltálalni.
— Oh igen, — víszonzá Miczi, de e két szóban nagyon észrevehető volt nem tetszése, mindazonáltal megnyugtatni igyekezett, mondván:
— Burgonyát héjában már 1 adok főzni. De ezxnem elég.niiudenhéten lógok valamit tanulni, megtanulok majd kávét főzni, mandulás süteményt és bajor tortát készíteni.
E közben mint egy ihletett jósnő tekintett a levegőbe.
— De Miczi, — mondám ingerülten, — ba te mindjárt kezdetben igy íogsz gazdálkodni, a háztartást igy vezeted, akkor tönkre jutok. f
— Ke félj, de azt akarom, hogy minden héten legalább egyszer mandulás sütemény és bajor torta legyen az asztalunkon! — eröaitc Miczi daezosan éssirva folytatta:
— Ha te már most fukarkodol, akkor nagyon fösvény ember leszesz, valódi zsu-\' gorí. Köszönöm szépen!
— De Miczikém! — mondám békitő-leg, — légy okos! Minden két hétben ha csinálsz süteményt és tortát, az untig elég lesz. Minek a sok vendég, hogy mindent megegyenek? Azt csakis a mi részünkre...
— Hisz azt akarom én is! — kiá!tá Miczi örömmel. — Végre megértettél!
Dgy-e bárrkedves Gyulám, \'megengeded?
Ekkor hangos kac/ajt hallottunk hátunk megett és hatalmas ügráVsa] Mic/i-nek 10 éves testvérhúga Margit állott elöltünk, ki azonban oly okos volt már, minő a mai kotban nem ritkaság, többet tudott, mint.nénje. A bokor mellett hallgatózott és nyilván egész párbeszédünket hallotta.
— Hahaha! — kaczagott pajzánul. — tudod hogyan lehet olcsón beosztani a háztartást? A kávénál a vendégekel illtesd az asztal végére hogy csak a szagát érezzék. Vagy pedig adj annak a harminc/ kávéuénikének szt János-kenyeret bajor torta helyett. Kz jobb izü, meg aztán olcsóbb is!
K szavakkal egy nagy darab szt. János-kenyeret vettelö zsebéből és élvezettel rágta, miközben pajkosan ugrált a bokor előtt, nevetve monda: •
- Hát ti házasudni akartok?! Ah mily nevetséges!
— Margit, te csacska rossz gyermek, nehogy .erről egy szót szólj valakinek! — kiáltá Miczi megrémülve. — Akkor sohase segítek\'megcsinálni a francain leczkéket.
— Minek is, — kaczagá a kis ördög. — jobban tudok én francziául, mint te!
— Hisz az csak tréfa volt, a mit itt beszéltünk! — bizonyitá Miczi testvérének. — Menj csúnya, rossz leány ! — foly--atá, miközben Margit nevetve elszaladt
— Kellett neki hallgatózni? Most hónapokig fog ingerelni a bajor tortával!
* • {Folyt kör.)
HARMINCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JÚNIUS 27-én.
«z egyesület, melynek érdeme az is, hogy 1884-ben legeslegelőször\'vitie a gőzhajót Almádiba, a hol ezelőtt nem fordult meg gőzös. Éz volt első Iáőczsz.eme ?> mai állandó kapcsolatnak. J A Bala\'on-egylet kiadta 1889. éviben az első, teljes balatoni kalauzt. Az addig megj?lent ilynemű munkák vagy hézagosak vagy nem elég tárgyilagosak, söt axjaairjTOdalmi színvonalon sem állanak. Vajha e kalauz kiegészítése és idegen nyelvre való átültetése mielőbb megtörténhet üék.
A Balatonvidék ismertetésének czélja a legfőbb czél, melyet az esetleg újonnan alapítandó egyesületnek is követnie kell.
\' Az egyesületnek erkölcsi czéllal kell bírója; az, a ki anyagi nyerészkedésre kívánná alapítani, vagy anyagi nye tészkedés szempontjából kevesli munkáját, az nincs tisztában az ily egyesületek czéljával.
v De hogy sikeresen yersenyezhessen a hason czélu egyesületekkel, a következő elvek megvalósítását látnám szükségesnek :
Ne komplikálja az egyesület a feladatokat, melyek miatt eddig is meg volt bénítva. Legyen mindenekfölött turista-egyesület, mely közvetve és közvetlenül ismertesse a vidéket. /
Működésének módja azonb^ne legyen czeutrális. Csupán egy központi vezetőség legyen:\'Budapesten —\'az egyes jeniékenyebb pontokon peiüg^alakuljanak fiók-körök, jobban mondva osztályok, melyek maguk válasszák elnöküket s bizonyos tagból álló válasz tinányukat. MonojakTii közgyűlés, hogy ilyen osztály mindazon helyeken létesülhet, a hol 20 tag van.
¦ Ilyen módon a Balaton egyesületnek lesz külön balaton-füredi, veszprém-almádi, tapoiczai, badacsonyi, íülöpi, keszthelyi, boglári, siófoki stb. osztálya, .
Az osztályok gondoskodnak a tagdijak beszedéséről, a dijak 00%-kát saját kiadásaikra fordíthatják, 4Ü0/0-ot a központba küldenek, mely gondoskodik az irodalmi kiadványokról és esetleg egyes nagyobb működési térrel biró osztály rendkívüli segélyezéséről vagy nagyobb munkák végzéséről.
A színmű Elektra száraz mesévé törpülne Jászainé nélkül, csak az ő művészete bírt életet önteni belé s csaft őbirta rokonszenvessé tenni Elektra emberietlen boszuvágyfól áthatott egyéniségét Mert bár anyja elleni gyűlölete indokolva lát szik s Sophocles szerint a végzet parancsolta az anya meggyilkolásának szörnyű aktusát, a mai kultúra, akífejlödött humanizmus iríöz:k az ilyen-igazságszolgáltatást ól s undorral utasítja vissza a vérboszut. Hatalmas művészetet kell tehát a szereplőnek kifejtenie, hogy mardosó kínjait megértesse a nézővel s csak igy történhetett meg, hogy a borzalmas betejezéstnérai megelégedéssel vegye tudomásul a közönség.
Hogy Medea jellemévei megbarátkozzunk, ahhoz szintén egy Jászaira vac szükség, ki Medeát személyesítse. Egy. anya, ki megöli gyermekeit, mivel férnek tőle s más iránt bírnak vonzalommal, — ilyen szörnyet ma elképzelni nem lehet s bizonyára Salamon király idejében sem voltak olyanok, különbén nem biría volna az anyai szeretetre építeni ítéletét. S mi ezen Medeát mégis szerettük, féltettük, aggódásban voltunk-érte s örömmel láttuk, hogy ellenségei nem diadalmaskodtak 15 lőtte.
Míot emiitettük, a kereskedő ifjak egylete koszorút nyújtatott át a művésznőnek Práuger Ida kiasszony által. Lelkes éljenzés és tomboló taps zúgott fel, mikor a művésznő kedves mosolylyal átvette városunk e párját ritkító szende szépségének kezeiből a koszorút, melynek hosszú szalagján e felírás volt olvasható: „Nemzeti kultúránk kimagasló alakjának. Jászai Maii as-zonynak — hódolata jeléül a nagykanizsai kereskedő ifjak önképző egylete."
Jászainé mellett Tompa (mint Orestes Elektrában és Jason Medeában). Follí-nuszné (Klytemnestra, Gora). Kaczér Nina (Crysolhemis. Kreusa) és Mátray (líreon) érdemelnek dicséretet. A sziuház vezetőségét pedig elismerés ületi azon műélvezetért, melyben közönségünket újólag részelte.
Elektra előadásánál igen kellemesen lepte meg a közönséget az ünnepi hangulatot nagyban emelő művészies harmonium-
Nem kételkedem, bogy a Dunántúli\'játék, melyet Pollák Miksaurszolgáltatott. Közművelődési Egyesületuek szíves figyei-\' _
mét is fellehet kelteni az igy szervezendő Balaton-egy let re.
\' Az ilyen értelemben kidolgozott uj alapszabályokat ajánlom a megbízatásom alapján egybehitt közgyűlésnek elfogadás végeit.
éves hallgatói előnyben része ülnek E!-lenben ha megfelelő számban hallgatók nem jelentkeznének, a tanfolyam azon évben elmarad.
A tanfolyam tartama és be osztása. A tanfolyam jul. 23 án veszi kezdetét és tart augusztus 19-ig bezárólag.
A tanfolyam elméleti és gyakorlati részből áll; ugyanis az első két hétben a részletes tanterv szerint előadatik:\' Gőzgép(Locomobile)* .
és csep.ögépisme . hetekint 14 órában. A víz és fűtés technológiája , . 4 *. „ Terméuytsme -. . . » 2_ „ Gépészeti rajz . . ¦ 12 »
Az utóbbi két hétben a gépészet tanárának vezetése jjs okleveles gépéSz se-gédkezése melléöy gyakorlatok tartatnak részint gépműhelyben, részint a tanintézet csépléséuél; mindkét gyakorlatnál^ tanfolyam hallgatói a munkában tényleges részt venni tartoznak,
A ha liga Lék kötelezettségei. A tanfolyam teljesen díjmentes. Tartoznak azonban a tanfolyamban résztvevők az előírandó tankönyveket, — szintúgy a rajzoláshoz szüksékes anyagot és szere j ket saját költségükön megszerezni. I
Lakás és ellátásról a hallgatók maguk gondoskodnak?*""
Tartoznak^ továbbá a tanintézeten; fennálló rend- és fegyelmi szabályoknak magukat föltétlenül alávetni; az ez ellen J vétők a tanintézet igazgatója által a tan \' folyamból kizárhatók.
Bizonyítványok. Atanfolyambe fejezése után a taniotézet igazgatója és az előadó tanárok által aláirt látogatási bizonyítvány adatik mindazon hallgatóknak, kik minden előadás, ismétlés és gyakorlatokon résztvettek.
Képesítő vizsga mindenkor „a tanfolyam végén tartatik, melyuek sikeres letevése után az illető hallga\'ó képesítő oklevelet nyer .
A képeBitö vizsgán a szombathelyi államépitészeti hivatal főnöke, mint a naeyméllóságu kereskedelemügyi m. kir. minisztérium kiküldöttje a vizsgáló bizottságban színlén részt vesz.
A e tir. gazdasági íaEintézet
igazgatósága. ^
Bncsnzás. Midőn a helybeli izr.I társaság igazgatója L\'lraana Károly Pál •
iskcií:ül 31 éven át elfoglalt állásomtól nyugdíjaztatásom folytán megválók és e várost elhagyva, azon boldogító megnyug vássa] távozom, hery községem nemes intézkedése következtében uj lakóhelyemen — a fővárosban — anyagi gondoktól menten tölthetem életem hátralevő napjait: megilletődve veszek e lapok utján bucsut mmd.izon jóakaróim- és ismerőseimtől, kiket gyengélkedésem miatt személyesen nem kereshettem fel, nemkülönben nagyszámú tanítványaim és Nagy-Kanizsa Ösz szes tanítóságától. Tartsanak meg mindnyájan breses emiékezetökben. Nagy-Kanizsa, 1891. jun. 23. Kemény Mór főelemi tanító.
— NéTiinnep. Vidám és kedves em lékü névüunep vala f. hó-junius hó 21 én a rigyáczi kastélyban, hoi özvegy palini Iukey Kálmánné S2ül. S/emzö Luiza uruöt névnapján üdvözölni számos tisztelője jelent meg. A fényes menu alatt az előkelő társaság mulattatására Torma jóbirnevű nagy-kanizsai zenekara játszott. A t úsztuk közül Tuboly Viktor t munkatársunk lelkesedést keltett verses felk ösz öntését a költő szívességéből itt kö/öljük:
Rég nem volt itt néíünuepe Az Inkey háznak: Mert fátyola borította Mély szomorú gyásznak . . .
A nagyméltóságú föld mi vei és ügyi m. kir. minisztériumnak 1891. évi június 15 én 30335. szám alatt kelt rendelete alapján a keszthelyi m. kir. gazdasági tan Intézettén
gépkezelók és Vazánfűtők
számára rendezett tanfolyam Czél. A keszthelyi m. kir. gazdasági
¦tó Jászai Mari Nagy-Kanizsán.
\\ Mibt.előző számunkban röviden meg-etrHékeziünk. a fehérvári színtársulat Jászai Mari asszonvnyal. a nemzeti színház\' tanintézeten elméleti és gyakorlati tanfo kiváló niüvésznőjével 3 drámai előadásra Ivam tartatik oly czélból, hogy a taninté-Zala-Egerszegiöl hozzánk átrámlult. Pén-\'zet hallgatóinak, gyakorló gazdáknak és tekén és szombaton .Elektra", Sophocles iparotoknak alkalom nyujtassék azou is drámája Csiky fordításában, hétfőn „Me- meretekuek elsajátítására, melyek egy dea", Grillpaizer tragoediája Ambrus Zol- részt a gazdasági gőzgép (Locomobile) és tán fordításában került színre. „Elektra" a gőzgépek által hajtott cséplőgépek szak előadásához a jegyek már napok előtt el- szerű kezeléséhez, másrészt pedig a gépfogytak s\'igy a ház teljesen zsúfolva volt, kezelök és lötök számára rendszeresitett ; ellenben „Medea" adásakor bántott ben-\' vizsga leteheiéséhez szükségesek. Iliinket kü.Önösen az első sorok üressége.! A tanintézet mindazon hallgatói, kik I!a valaki a mi korzónkon esténkint vé- ezen tanfolyam sikeres bevégzése után gig halad, s halija, mily_haugosau cseveg egy cséplési idényen keresztül gőzesép-ami úgynevezett magasabb intelli^encziájik lésuél gyakorlatilag alkalmaztatták ma-irodalomról s művészetről, az bizonyára gukat. és ezt hiteles bizonyitványnyal -széntől meg lesz arról győződve, hogy igazolni tudják, a gözgépkezelé>tsnból a Nany-Kanizsa a legtermékenyebb talaj képesítési vizsgát ugyancsak a taninté-classicus darabok előadására. Sajna, azok zetnél tehetik.
az ürességtől tátongó első helyek az ellen-1 \' A tanfolyam\'más hallgatói vizsgára kezűről tettek tanúságot. Ez a par excel- csak akkor jelentkezhetnek, ha a tanfolyam lence művészetet kedve!ó publicum 3 es- bevégzése után még két cséplési-idény tén át végignézett egy olyan tarisznya oa- alatt eözcséplésnél gyakorlatilag foglal-lobaságot, mint a „Giegerlik", elhalmozott kozlak. és erről hiteles bizonyítványt fö\'-valóságos virágözönnel \'öbb kisebb na- mutatni képesek, gyobb bolvgót. s most, midöu alkalma! Fölvételi föllételek. nyílott müérzését nyilvánítani, fölemel- Íjamban résztvehet
Hírek.
elhunyta által ért veszteséget hirdeti.
— Nyilvános köszönet. Daunéberg Jakab és Grünhut Henrik urak a nagykanizsai kir. törvényszék által részükre egyenként három forintban megállapított sakértői dijaikat a „Népkonyha" javára szíveskedtek adományozni, miért ez utou köszönetet mond a népkonyha elnöksége.
— Művészeti estély. Lapunkban megemlékeztünk azon művészeti estékről már, melyet több fővárosi jeles erő fog Nagy-Kanizsán június 29. vagy 30 án tartani. Alkalmunk van a műsort közölni
közönségünk figyelmébe ajánlaui azon megjegyzéssel, hogy Lenkéy Gyula, a magyar kir. operaház tagja a rendezés ügyében mai i.apon körünkbe érkezett. M ü so r: I szakasz: i. Magyar népdalok, Kun László átiratában t zimbaUnon előadji: Kuu László. II. Víg monológ, előadja: Szirmai Imre. III. Cavatina, „ördög Róbert" cz. operából, és b) Saiít belépője „C/igány báróból," énekli: Molnár Erzsi. IV. A „Siickingeni trombitás" c/. operábói Verner bucsudala, énekli Veres Stndor. V. Komikus kei ingö, énekli: Sóly-mosi Elek. VI. A vihar, czitnbalmoo előadja: Ktra László. VII. Két budapesü gi-gerli, előadják és ez/el a gigerli indulót éneklik: Szírmai ésSőlymosi. II. szakasz: L A „Paraszt becsület" czimü opera kettőse, éneklik: Molnár E. és Veres. II. Készlet a „Bánkbán" cZímü operából, czimbalmon előadja: Kun László. III. Keringő, a „Gárdisták" czimü operából, éuekli: Molnár Erzsi. IV. Vig monológ, előadja: Szirmai Imre V. A két gránátos, Schuman dala, és b) magyar népdalok, éuekli: Veres Sándor. VI Kaczagta\'ó tréfadalok, b) „Le pere la victoire" frsn-czía induló, i-iagyar és franczia szöveggel, c) „En revenant de la revue" franczia induló, énekli: Sólyinosi E\'ek. A tár-aság nak énekes és előadó tagjai a n. é. közönséggel szemben tartozni vélnek azon figyelmeztetésije], bog) Kun László czím-balumjátékára külön is felhívják a figvel-met
— Gyászhír. Körünkben is e\'őnyö-seu ismert Síiklósi Gyula színigazgató" ki a szinmüvészeiért és nemzetiségünkért rajongásig lelkesült. Kezdi Vasát helyeu meghalt. Béke hamvain!
— Ovodnk beztirísa. A nagy kanizsai Kisdednevelő Egyesület AranyJános-u czat ki.-dedovodst:i a gyermekek kö/.t
A lanfo-
tanintézet másod-
keubilni a mindennapi légkörből magasabb\' és harmadéves minden hallgatója; továbbá sphiirákba. hullani 8 bámulni igazi miivé- olyan gazda és iparos, ki a gymnasium, szetet.eza publikum most távollétével tűn-: reál, kereskedelmi és polgári iskola négy dökö t s nem talált egyetlen virágot sem, osztályát sikerrel elvégezte; életkorának mely által a folyton hangoztatott lelkes [ 18. évét elérte; ép egészséges testalkattal bir; és az 18S7. évi XXII. törvényezikk 5. íj-a értelmében életének 12-ik évéig újra oltatott, 5 éven belül sikeresen beoltva lett, valóságos himlőt állott kí, vagy pedig az ujraoltás aluli törvényszerű mentséggel bir.
\' A fölvételre jelentkező kötelezi magát minden előadási órán, ismétlésen és gyakorlaton résztvenoi: nemkülönben aláveti magát az elkerülhetetlenül szükséges kézfogások begyakorlására.
B-iratósi határidő. Fölvétel illetőleg beiratás végett a tanintézet igazgatójánál személyesen jelentkezni kell; még pedig fölvétel kizáiólag c-akis július lO-től 15-ig történhetik; utóbbi napon a beírás befejeztetvén, a tanfolyam megtartása vagy meg nem tartása a hirdető táblán azonnal közhírré tétetik.
A tanfolyam sikerének koczkáztatása nélkül túlságos számban hallgató-föl nem vétethetik, miért 30-nát több föl nem vehető; ha tehát ezen szám eléretett, a be-iraCSs július 15-e előtt is berekeszthető. Osztályozás esetében a tanintézet harmad-
ul ti párt olóságát nyilvánította volna.
Kétszeres elismerés illeti a ker. iljak eíyletét. m\'ily egy- gyönyörű koszorú át nyújtása által némileg jóvá tette a közön ség hibáját s önkéntelenül fölmerül a kér dés. vájjon a tömérdek virág, mely oly bőkezűen hullott elóbb a deszkákra, az éi demet vagy a cordialitást illette-e,ha most Jászai Mari számára: nem volt virág VEny-hyit\'á közönségről.
\' A níi az előadásokat illeti azok felülmúltak minden várakozást. Mi, kik megszoktuk a modern értelemben vett tragikumot. Jászai remek művészete által beletaláltuk magunkat a két évezred előtti néző hangulatába, Bzorongva, aggódva figyeltük szenvedéüeítsszép,nemes, érzésteljes játéka elfeledtette velünk a mondák lehetetlenségét. Vele sirt s vele örült a közönség, egyes jelenetek, mint Orestes halálhíre, az urna fölötti kesergés, Orestes felismerése Elektrában, — továbbá a Ja-onnali vitatkozás s a gyermekekkeli megható tragikum Medeában feledhetetlen marad a nézők emlékezetében.
— Hlrdelmény.(GG69./l89i.)Nhgy-Kauizsa város tanácsa részérói közhírré teletik, hogy az 1891 tökekamatadó km -tési lajstrom az 1883. évi 44. tCZ., 1G. és 3C § a értein.ében Nagy Kauizsaváros tauaesiérmében, a mai naptól számítva 8 napon át közszemlére kitételeit oly czélból, hogy az a hivatalos órán belül az érdekeltek által megtekinthető és a netáni felszólamlásaikat megtehessék és pedig:
ja) azon adózók, kik az illető lajstromban tárgyait adónemmel már a mult évben voltak megróva, a lajstrom kitételének napját ; b) azon adózók, kik akivetési lajstromban megállapított adóval folyó évben első ízben rovattak meg. adó tartozásuknak az adókönyvecskébe történt bejegyzését kövi vető 15 nap alatt, a városi tanácsnál iní-- | ban benyújthatják. N.-Kanizsa város tanácsa, 189!. június hó 24 én. A városi tanács.
— Ü felségének Pécsett történt megjelenése és nagyszerű fogadtatása alkalmából „Péca" czimü laptársunk igen szép és t.irtalmas számot adott ki. Hazafias örömmel szavazunk elismerést!
— Arihold Juhos tábornok és a cs. és k. GG. dandár parancsnoka- e hó 21-én éjjel jött az itten lévő 48. gyalogezred 1. zászlóaljának megvizsgálására és 23. tovább utazóit Győrbe.\'
— Vaszary Kolos pannonhalmi fő apátnak esztergomi érsekké és Magyarország herczegprimásává való kineveztető séuek híre nem uj, de igen érdekes különösen azoknak, akik a hazai történettel ismerősek. A hir sokkal tetszetősebb, mintsem ebö tekintetre látszanék. Az első esztergomi érsek ugyanis Aszirik
lapát (helyesebben Anasztáz) a Libic nemzetségből szintén benczés volt. Asztrik apat hozta szt. Istvánnak a koronát Ró-, mából II. Szilveszter pápától. S\'.ent Ist- i ván még csak fejedelem volt, midőn 999 ben az eljó esztergomi érseket kinevezte, ¦ de az első magyar király tul élte az első esztergomi érseket két esztendővel, mert: Asztrik benczés érsek 103G-ban halt meg. A millenium évtizedében igen sokan hang- j zatos ómennek tekintmék, ha az uj évezred prímása másik bencés érsek volna, j de az egyházpolitikai érdekek nem sokat hajtanakazityen történeti romanticismusia.\'
— A custoz.zai csata győzetni nap-l jának 25 éves fordulója alkalmából Duka alezredes ur nemes intézkedése folytán juoius 24 én a helybeli szent-Ferenczren-diek plébánia templomában ünnepélyes isteni tisztelet\'tartatott, melyen az itt állomásozó hadsereg, kir. és városi hatóságok. badast>áu-egylet stb. vettek részt Az egyházi lélekemelő szent beszédet Picbler Pál szt.-Fer. éldozár s hitszónok tartotta.
De a hosszú gyásznak vége, — S mert rövid az él«: Bánat helyett legyen egyszer Már itt orŐmt-rzetl
Én is ürömmel ragadom Poharam kezembe, S ráköszöntök lelkesülten A bájos özvegyre;
Hogy Rigyárznsk 3zép asszonya Még sokáig éljen \'. -S hogy igazi boldogságot Csak ezután érjen!
Adja Isten ezentúl e Vidék t ö bbsző r lássa ! S vele együtt soká éljen Gyönyörű szép lányai
— Jótékonyság. Burger Mátyás hely beli szegény csizmadia, kinek felesége több éven át beteg, egyik kezét amputáiták é miután már évek óta járni sem tud, fürdőre van szüksége s hogy az a szegény a Hévízi fürdőbe mehessen, a nagy-kanizsai ker. jót nőegylet 8 frtot adományozott és azonkívül Stáab Józsefné úrnő még gyüj tést eszközölt, melyhez hozzájárulni szi
veskedtek: Karczag Béla 3 frt, Bogenrie- uralgó vörös miatt hatóságilag- bezáratott, der Józsefné 2 frt, Stáab Józselné 1 frt, A vá asztmánynak f. évi június 20-át: tai-N. N. 1 frt Matejko Edéné 1 frt, Tivoit. tott ülésében határoztatok hogy agyér-jánosné I frt, Petríts Ferencz 1 frt, Ka- uiekbetegség miatt a szokásos évi záiön-lász Elek I frt, Fesselhofer József 1 frt nepély az idén egyáltalán nem tartatik Kozma Györgyné 1 frt, Sebestyén Lajosné meg, egész julíus hóbair a ki:-kanizsai 1 frt, Saller lajosné 1 frt, Weisser József- óvoda kivételéve! zárva lesznek a Nádoi-né GO kr., Ábrahám Károlyné GOkr., Knor- uczai, Arany Jáno.-- és Atillii-utczai ovo-tzer Paula 50 kr , Pintér Sándor 50 kr., dák, tm ly idö alatt a helyiségek általában Tóth Mihály 50 kr., B.ijor Lászlóné50kr., tisztogatás alá vétetnek Eszerint az ovo-Sarkadi Titusz ev ref. lelkész5i)kr., Ist- dák újbóli megnyitása csakis aúgusz\'us váo József 50 kr., Fantl testvérek 50 kr., 1-én történik. A t. kö/Ön.-ég megnyugla-Kilik Bélájáé 50 kr, Mezey Lajosné 50 kr., tására kijelentjük, hojya „vörös" ragadós Freiberg Lipót 50 kr., Strém Kálmán 50 ugyan, de uem komoly jellegű legalább kr., Buzá-jy Vi mos 50 kr., L?dafszky 50 eddig annak nem mutatkozott, kr., Bíibik Nándor 50 kr., SchlessingerI — A hel;bell óvodánkban gya-Mórué\'50 krT. Keller I-nácz 50 kr., Ficz- koró kísas-zonyok közöl az idén Konko-kóné 50 kr., Berdín Mártonné 50 kr^ Ka-J lics Mari, Balázsy Lujza, Augenfeld Berta nasiJánosné 50 ki^ Stemmer Vilmos 50.es Sebestyér. Magda vizsgáztak Budapes-kr., Mlltényí Sándor 30 kr., Vallner Samu | ten — mint magán tanu\'ók — az első évi 30 kr.,\\Knortzer Gjörgyné 30 kr., N. N.! képezdéröl. — Uajgató Janka és Först 20 kr., líottmann Menhért 20 kr., D. ut<ch ¦ Róza kisasszonyok pedig szép sikerrel íet-
Jakab 20 kr., Muzikár 20. kr., összesen 37 frt 60 kr.Fogadják mindannyi.in a megvi-. gasztalt szenvedő nevében bálás köszöoe-lünket
— Eskün"). Horváth Károly volt városi tanácsos június 27 én délelőtt tartotta esküvőjét Sölétormos Ida kísasszony-nyal, Sölétoimos Imre polgártársunk kedves leányával a nagy-kanizsai r,zent-Fe-reuezreudiek plébánia templomában. Az esketést a menyasszony fivére tisztelendő Söétormö.sGyörgy,somlyó vásárhelyi káplán ur teljesjlé. Az Kg áldása kisérje a szent frigyet.
— Halálozás. Grünhut Mór városunk egy általánosan ismert alakja, a nagy-kanizsai tnkiirikpéiiztár pénztárnnka, f. hó 23-án Varasd-Toplic\'áu, hová üdülés végett ment néhány napi szenvedés után elköltö/Ött az. élők soiábőt. A haláleset főleg városunkban általános részvétet keltett. A takarékpénztár, valamint magánosok diszefc koszorúkat küldtek Kaposváirá, hol a boldogult »*B ói mellett kívánt örök nyugalomra helyeztetni. Az elhunytban Milhofer Ödönné helyben, nagybátyját gyászolja. A takarékpénztár által, kiadott gyászjelentés a következő: A nagykanizsai takarékpénztár igazgatósága mély fájdalommal jelenti köztiszteletben részesült ügybuzgó pénztárnokának Grünhut Mór umak f. hó 23-án életének 59-ik évében Varasd-Topliczán, rövid szenvedés után bekövetkezett elhunytát A megboldogult földi maradványai f. hó 2G án délután 5 órakor foguak Kaposvárott örök nyugalomra helyeztetni. Nagy-Kanizsán, 1891. június hó 25-én. Áldás és béke hamvaira! A hivatalnokát veszteit inté zet házán két gyászzászló leng; egyike a kötelességtudó hivatalnok halálát a másik pedig az 1. roagy. általános biztosító
ték le a másodévi s illetve képesítő vizsgálatot s nyertek oklevelet. Előbbiről alkalmilag \'megemlítjük miszerint az or szagos kísdednevelő egye ület pályázatán „Óvodában" czimü gvemiekverse dicsérettel lett kitüntttve. —"Örvendünk a szép haladi-nt\'Sí
— Dr. Villányi Henitk ur. lapunk jelestollu munkatársa az izr. hitközség pén/.tárnokául választatott. Gratulálunk!
— Mulatság (iels-\'i). Egy szép kedélyesnek Ígérkező nyári mulatságoi routoU meg vasárnap e hó 21 én a s.abadhaní vigalmak esküdt ellensége, az eső Kényes Ízléses diszben várta a regényes fekvésű Rigóvölgy Gebén a tüzotó tisztikar által meghívott vendégeket kik a kétes idö daczára is igen szép számban j leutek meg, hogy a törekvő fiatal tü/olló-egylet és ennek tevékeny vezetői iránt tápláltJftokon-szenveiknek kifejezést adhass.*mak. Az esti 7 óra után beállt eső, a szabatlbaní tánc/Olást lehetetlenné tette ugyan, de ennek daczára a gelsei Önk. tűzoltó-egylet vigalmát fényesen sikeiültnek mondhatjuk, mert hol előkelő társalgás, jó ételek és italok mellett lalálható, ott meg vau a mulatság. A vigalom rendezőség igen nagy munkát végzett és szívesen látjuk, hogy nem eredménytelenül, mert az egyletnek nemcsak erkölcsi, hanem anyigi haszen is bárul ez-n mulaiság révén, a melyen az I forintos belépti diját lefizetve, nemcsak az üde levegőt, hanem néhány derék család üdítő igazi magyar vendégszereitt volt alkalma a megjelenteknek élvezni. Elismerés illeti dr. Viola l^nácz körorvos és főparancsnok urat a vigalom rendezése és a vendégek fogadása közül kifejteti, buzjó tevékenységéért. A jelenvolt díszes hölgykoszorú következőkből állt: Bottka Lászlóné, Alíce leányával (Hahót), Bara-
IIARMINCZADIK. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
des közgyűlést tart. — Zala-Apátiban körjegyzővcKKitgler Sándor gelseí kör-j»cyzö választatott meg. — A salavári apát instál lati ója szeptemberben lesz. [ — Hazat r. b. Tóth Kálmán jeles költőnknek Baján szobrot emelnek. — Poz-onybana német színészek megbuktak 1
— Állami adó-ságu..k: 2-869.839 629 frt.j
— Pálmai lika regény t ír. — A temesvári | kiállítás ju tus 19-én nyittatik kí. — Gru-i VB" János Kaposvárott nj megyei lapot\' indít meg. — A honvédelmi miniszter ÍVc-t-tt elvesztette a vaskoronarend nagy-keresztjét — A vámilletéki aranyárkelet-\' pótlék július hóra 17 °/o-
• j__: Ft .
Előfizetési felhivá
„ZALAI KÖZLÖNY"
II-dik félévi folyamára.
nvai Béláné (Hahót), Blumenschein család (Szt-Baiazs), Dervarics Imréné (Kili-man). Kbenspauger Lipótné (Üjoép), Ireundné leányával-. (Gelse), Glavina Ká-rplyné Kmilia leányával (Gelse), Grosz
- IJÉJosné (Dióskál), Kugler Etelka (Gelse),
>—íöbnNeUa (Eger), Klein I\'ulöpné(GeLe),
¦ Kefe i^öTgyué (Kotton), Lázár Sománe » .p$ nővére (.iSoc^kaj Musset Ferei.czné
Kl,- vSít-Balázs), Pálffy Magda {í\'ölös-séf«),Í*Olay Rfa» (Hahót) Rosenfeld La-jesdé (N. Kanizsa), Sebestvén Jó/sefué (tieise). Saller Lajos né (N.-Kanizsa) Ta-laWr\'l-ászíóné (l\'acsa), L\'uger ..Jánosné (K.lt\'jk), Dr. Violáné (Gelse), Wolf Jó-tsefii&tEger), Witiinger Antalné és leánya ,.\\. Kanizsa), Végh Ilona (Gelse). Felüiti-zeiiek: Svastics Károly 4 frt, D.xvarics Imre :\'¦ írt, Sélley C-a\'ád 3 frt; — 2 frt üókrt tikettek felül: Baranyay líéla. Eben-, *saaiiger Lipót, (Jyosz Lajos, Wolf József, tífatina Károly; — 1 frt 50 krt:\'Sebes-
tvéiii3&«5 Taiabér László, Kugler Sá.i-1 Tisztelettel felkérjük mindazokat kik-;m 7 vt\' 8?hM*?erJ^ ?^-\'{«ek előfizetésük jelen számmal lejárt, azt - \' ™ Knorczer György. Rozsa i e- mieI5ob megújítani .ziveskedjenek, hogy
ríy, htJános Kele (.yurgy. Ikitorfy l8 lap" rendes küldésében fennakadás ne Lijo*. Blumethchein Ignácz, Huggautl történjék. Bizalommal kérjük ennélfogva Kd- Jussét rereitc/. bzondy László, Pra- lapunk kegyes pártolóit a d-jösszeg szíves ¦gerBeta. tuger János. Saller Lajos. Ro beküldésére, mely czélbói mait -zárnunk-
¦ senfeld Lijos,- Lengyel Lajos. A szíves] hoz postautalványt mellékeltünk Esede-felü\'lizetok, nemkülönben Gmvina , Ká- zünk igénybevételéért
rolyné. Sebestyén József né. dr. Viola l-l K\'öfizetési ár az eddigi:
itác/ne es Rozsa Terez urnok, kik o!v g:iz-! , ,- , , b
, dag uzsonával kedveskedtek, továbbá ft. - 7 ms" ™fM*n félévre 2 frt 50 kr. Mndrovics János esperes ur, a tulajdonát ¦ ull,,--szeptemben negyedé. 1 . 25 . képező kies mulatóhely átengedéséért, fogadják ezen u;ou a rendezőség háíás köszönetét
— Meghívó. Az ,%laö nagy kanizsai magyar asztaltársaság" 1891. évi július hó fi-én a szegény és árvagyt ruoekek felruhá-^zásaés segélyezési alapja javára a .Polgári-Egylet" kerti helyiségéber: Torina Antal jóliirnevü zenekarának közreműködésével jótékonyczé\'u zártkörű nyári táncíinulatságot rendez. Kezdete esti S
JUNIUS 27-én..
Mély tisztelettel
Bátorfi Lajos
szerkesztő kiadó.
— Újszülött gyermekek, kiket anyjuk vagy épen nem. vagy csak részben szoptathatnak, természetes módon egyedül a Nestlé 11.-féle gyermektápiiszt által ne-. velhetök fel. A Nestlé íéie gyermekláp-órakor. Belépt, díj: SMgjegj ->0 kj , u tekintélvek-
-•sáládjegy (3 szemelvre) I frt 20 Vr. Le- - J -
és gyermekorvosoktól, 25 éven át mindazon\' esetekben, amidőn anyatej legjobb és tökéletes pótlásról volt szó, -fényes eredményt ^mutatott fel és az egész kontinens gyermekmenhelyei- és gyermekkórházaiban ezen irányban a legjobb eredményűvel használták, amit számos bizonyítvány igazol. A legjobb alpesi tejből, búzalisztből ésczukorból van egybeállítva; csak tiszta vizet kell belé önteni és egyszer felmelegíteni. A gyermekek szívesen eszik és igen szépen fejíödneke liszt használata közben. Leírások kívánatra ingyen és bérmentveküldetnek: Főraktár: Berlyák F nél Bécsben I. Nadtergasse I. Raktárak vannak az osztrák magyar monarchia minden gyógyszertáránál.
kitítettel a nemes é< jótékonyc/élra. felül-tiíetések köszönettel fogadtatnak és hir-lapilag uytigtáztatnak. Kedvezőtlen idő esetére a tanczmulaiság .t .Polgári-Egylet" emeleti dísztermében fog megtartatni. A kik tévedésből meghívót nem kaptak és reá igényt larlanak, szíveskedjenek :. rendező bizottság elnökéhez. Uothinann Béla úrhoz fordulni.
— Állatsereglet érkezett Nagy-Kanizsára. Montenegró Eduárd 24 kocsiból s 100-vadállatból álló^sereglete a nagy sörház udvarán Játható naponta délelőtt 10 órától ké ó estis.
— A, balatoni Közlekedés. Június i\'S-án nyílik metl azesészfiátajonra kiterjedő gó/hajóközlekedés% E naptél fogva négy gőzhajó lesz a Balaton*taván\\ Eí esemény megünneplésére az egész vidék készül. A húrom párti megye vette át a löz-liajóstársasáüyal és a füredi fürduigazga-
. lósággalegyütt a rendezést Baross Gábor kereskedelmi miniszter igérelet is bírja a r-ndezö bizottság, hogy jelen lesz az ünnepen. A budapesti meghívottak, a kik kőzö\'t lesznek" a kereskedelmi minisztérium, a főváros- és a sajtó képviselői, 28 án, vasárnap reggel C óiakor indulnak
• Budapestről, a déli vasút külön vona\'sn. Siófokon Veszprémmegye kü\'dÖUsége fogadja a vendégeket A Baross hajón reggeli lesz; délben, egy órakor pedig Balaton-Füreden díszebrd melyet a vendégek tiszteletére Vaszary Kolos pannonhalmi főapát ad. Délután megkezdik az egész Balaton bejárását, megállva Révfülöpön, ^tmt „„ elll„(, liadac onyban, a szigligeti öböl megtekin-\' ÚZ •n~<&aek iioijríiAtábun léte után Bogláron, a honnan a külön vo-
a «7-*i
ton-Füredre akarnak visszatérni, a hajó rendelkezésükre fog állani. Eszerint június t,-28-án kezdődik a „Balaton fénykorai" j
— Parsán történt a napokban, hogy Salamon Ferencz szentpéterurí lakos be-1j»«tjt*íítsi állit az ottani körorvoshoz s bemutatja jtf«^uil ««< kendője sarkába kötött egyik szemét, Itéaek íltal «i .melyet tehene a szarvával kibökött, kéril rá»ogat,ok szeme gyógyítását A?, orvos kérd ezé tőle, váljon gyalog, vagy kocsin jött? A szera-sebesüli egész indígnatióval feleié: ezért a kisszenidaracért csak nem érdemes kocsit fogadni!
— Déli vasat. A Péter és Pál-ünnep alkalmából a déli vasút magyar vonalainak állomá-airól Budapest, Bécs, Fiume, Trieszt és Velenczébe rendkívül mérsé-«eit áVu menettérti jegyek lesznek kiadva, melyek 14 napig érvényesek és még azon kedvezményt nyújtják, hogy visszajöve\'kor e/en jegyekkel az utazást kétszer tetszés szerinti különböző állomásokban félbe le-bet szakítani. Ezen jegyek kiadására és áraira nézve külön hirdetmények adattak ki, melyekben a vonatok indulási idejükkel fel vannak említ e, melyekhez ezen rendkívül mérsékelt jegyek érvényesek.
— Heii felügyelő e héten a nagykanizsai öuk. tü/ol tó-egylet őrt anyáján líódin János mászó szakaszparancsnok ur. V — Megyei n h A nagy kanizsai já ras jegyzőinek öszi közgyűlése Langvizen í»g megtartatni. — Xala Tár re egyei gazda-
egyesület Keszthelyen joJ. 5-éif*^n-
Irodalom.
FelliivHS előfizetésre
a július—derzemheri felérre.
Av BMA<;\\"AE HIKLAI" t!,S txáminmk meeJHfiirSc dia. t.ilib mint tiárom hónap múlt 11 11:í :iv -i! íimerjnk el, hogy xx om/.-íg ol-vasókö Sutira U|iunkat már m(>t!>tiduliii«kor )i nutpyar liirlajiirodalom t\'irtéiH téb-n psrattan lii/»l"inm.il li>imnx a cl
Fokoxott »«¦ tle«ni i-í^auj-Agi erSfMsitft-»•¦1 igyrkcítíink hálánkoak kifejezeti tátit: é» e* iránya iSrekvé^Unk jövőben si-ra fog Un-kádat
I\'iilitikai irinyimk alaj-j-iít tnir eliö fel-fairúankban kifejteitek.
>-t[öl, Kabanint c^ldig nem tigitot unk, ngy jÖTÜben "cn> íppink eltérni. S-m siemcljek-ntk, hrnicm ern>0uck fogi-iruijc luiieKot és ezért t. kintet nrikui n isamélyek ir.áat L-ípiáit
llunk. A knrmáoy int x kr>4iigyek élén álló fölütt véleményünk-mellék lek in U-t el tol tiül kifejezést adni eddif, est fórjuk i jiiTSbin ;.
A politikai | nrt»k mnkűil^t>*t ItíIJM tá-gj-i-;:;rf\'S-.-.i:í reprodukáljuk, ¦¦ múkr.dét fölött vnlií fél• mínj Clnki-t nyíltan, vilx-\'usai! Tifíi-jez7.uk, i-u"I, \\al«ii<iiit mi-girjÖEÖiléiüiik kife-k»lÍVmed«p»<|p\'fc, foajege-
ntriii ma-unkxt nem e»,g«djtlk.
tilnk (zerint \\Jielye* fekrétt, bármely oldalról én bárkjtriMfTjjilu, mcpi:im*djuk éí t-lit -Ijük s lieljteícnVa pártokra >-i ¦r.cmélvekre taló tekintet nélkül.
A irii ;7.v. aióban i» tettben,
a mi lapunkban visubaacra Uál, ennek ai irány tatnak a mOKliamititáaa a retrogad é* reakcxitíiíárins li\'-rekTéa .-.i. a mivrl, mg erőnk birja, ¦icmbraiallunk fa kütirni íogiok.
kit-gj ezés alapján állunk és ma. k fejlődését t- adiczióink iipm-káraink fi^yelemtie vélqlc mellett S tzabadchü reformok utján akarjuk clümoidí
*m Ez elrekért kflzdvén, a ;MAGV*K HÍR LAP* lüvid f\'lnnálláaa alatt oly aaámbsn gyflj\' tölte maga kiirt a jó barátokat és biteket, mint még aohaiiy rövid idő alatt i.jsáp, mely x magyar állam hatirxi k".xt megjelent.
A .MAGYAR HÍRLAP" a mj.l eddig i< Volt, a j<*>rőbeQ ia ai. Q-.i jigihez hasonlóan gai-dág taitalma napilap 1«ez.
Tá r c z a rori ton k ctupán egyetlen bIt. nek hódol: hogy okot, érdekei, modem cxik keklt axerexíen mindentlcnen, bár ha a fárad-ság r*fj ntánjiraa árán jothat ta c*ak az ilyen művek birtokába. Hem caupán az eliamert nevek kuttttixát 0«i, liantm a névtelen, »kir kfiJŐ irók mnnkáit Bt kaavetiti a knzöaiég c«t ha axok egy vagy mi* tekintetben figyelemre méltó vonásokkal dieíekedbetnek. ügy a novelliixtikna tarextkat, mint az OU"\' zett kontempláló, elmélkedő caikkeket egyaránt Kíveida kiadja, ha elméaek, étdekexek, elére
nek a nem eltenkexnek axxal a ditxkrécxiőval, melyet egy\' caalád asámára kéaxQlt njaágnak soha *em saabad aaem elől téreiztenie.
Apro cxikkeíbea a Magyar Hirtap könnyed fürge tollal dolgotza Rtl mindamaz aktuális etzmékct és eseményeket, melyek at idő aterint >i oraxág és Világ kQlSbliost! kiméit foglalkoxutják.
L\'jdouaági rovata minden magyarországi hírlap kőit a legdúsabb i nincs egyetlen olyan száma, mi-ly egész b«lmasát u* kö-aBlné a legtrissebb, legeredetibb bireknek, melyeknek egy rézét csapáu a Usgyar Ilirlap-ból tn\'dhatja i:on napou a kÖxOtit<;g. Bár miu-den nevezeteit-lib váruabsn. síit minden népesebb kfiisegbcu vau küiOa Wreleaouk, uj un-¦ág-pslyácatuuk révén naponkint táme^esen érkeznek hoisánk üakéutes levelezőink tadö-i tatai.
Ajtó rovatainkat, miuÖk a ssinbác, a törvényszék, a főváros, mind szakavatott, regi, tapasztalt uiságirúk sserkesttik, kik gyorsan részlctescu inmtrtetik meg lapunkban mindazt, a mi a küxonséget érúekeibeti. <*
bt i-rk ca z t » 1 Qsenetek czimQ rova-tUuk h.jif.-.^c- fényesen bisonyiijUt ams saám nélkül való levelek, melyek sieikeaztő-següuk asztalain naponkint gyülekeznek. Olvas inak a „MaGVaR lilRl.AI" minden lehető alkalommal tciveaan áll e rovatban rrndelke-Ékére; a bekuid^-.t mnnkéásV 1\'lklismerotescn egbirálja, vitás vagy uehezebbeu kldfioibstfi kéi déiüii ben lanái-sot ad* s egyet társad altul problémákat élénken, sokszor humorral besaél meg. Kiek - aserkesstöi üzenetek képezik ama láthatatlan kapcsot, mely a Magyar Hírlapot
Ivasó \'\'SuekOtl.
A Magyar Hiríap kGvetkezŐ palyixau.kat
tílzte ki, melyekkel & aseplitteratura némeiy ágán tehetségéhez képest lendíteni akar. Így elvára
100 darák aranyat,
tárcxacii lekre
40 darab arnyat,
egy eredeti újdonságra
10 darab irányai
tttt ki jutalmot. F.7. az utóbbi pályadíj állandó és minden hó 20. napján okvetlenül kiadatik annak, a kí a legérdekeiebb újdonságot bocsátotta a bir-lap rendi-íkezésére
A Mit; 1.- Hnlap rendet tartalmán kivül ellékletet ad olvatóinak heten
kint
minden kedden
IRODALMI MELLÉKLKTET, és miocén ; .k.-.r:
TANÜGYI MELLÉKLETEIT kllld szét olvasóinak, melyeknek redigá áaát igazi szakiérfiak végzik sok tudattal „és türek^
A Majtyar Hirlap minden elCázetője — le geo az bár régi, vagy olyan, a ki most léf be az előfizetr.k sorába — ingyen éi egéai terjedelmében megkapja főmunkatirsunk, Mikszáth Kálmán OaUmb a kalitkában terj.rd, tm<-S elteSzéléaét.
A Magyar Hírlap tzerke«zt»sépének belső t *gjai a kovtkexók :
Abonyi Árpád. Anibiu* Zo\'tán, Bát aszéky Lajos, Fenyő Sándor fb axerkeaatö). Füredi Mór, György Endre, Hurvá^ Gyula (folelőa >zerke»xtSj, l\'rmey Ferenes, Janovics Pál. Kflrthy Emil, Kohn Dávid, Ká\'noki Izor, Markos Miksa, Mikszáth Ká mán (lőmankatárs), Ssana T>a.«i Sznmaházy N:-.a», Szemére. Attila, b\'zeredai-Svib 1.Szabó Endre, Szemére Huba, Zilahi Kiss Béla
¦ AGYAR II 1 R L A P.
rU.0FIZETÉSI ÁRAK i Egész évre . ... . . . 14 frt — kr.
Hat hóra . f . . ¦ . 1 „ - .
Három hóra.....3 . 40 „
Két bóra ...... 2 . 40 ,
Egy hóra......1 , ÜO .
A .Hét" rzitnfl szépirodalmi hetilappal egyült: egész évre 20 frt, felévre 10 frt, negyedívre i frt.
Júliustól kezdve lapunk előfizetői kedvezményes áron rendelhetik meg at „ÜaiokOs" hum«ri»tikus hetilapot is, L i. a „Magyar Hírlapot" és « ,,fat~>kovt" együtt egész évre (22 frt helyett) 20 írtért, félévre 1U frtért, negyedévre 5 frtért.
Midőn ama t. olvasóinkat, kiknek eh fizetésük janins 30-án lejár, az előfizetés meguji-tát^ra tisztelettel fclkéij\'uk, egyutUl értesitjük, \'r.ryv a nyári id\'ny alatt azoknak, kik nyaralóhelyet kei esnek fr>l vagy- utazásokat tesztv-k, szívesen utánküldjük a lapot, ha a czimet elő-zeteten tudalják veltluk.
A fővárosban és a aznmiséd nyaralóhelyeken a MAGYAR HÍRLAP már koiáa reggel kapható.
A MAGYAR HÍRLAP kiadóhivatala Budapest, Gránátos-uicca Ifi
A n Budapesti Hírlap" előfizetési felhívása.
FSszerkeaz\'.ő: Rákosi Jenő.
Felelőa szerkeszt^: Caajtbay Ferenci
Dolgozótársak: Balogh Pál. Ralázs^Ignácx, Raksay Sándo\', Béla Henrik, Berényi László, Karna Izidor, (Jaajthsy Ferenrz, Csapodi István dr, Flammarion Kamill, Herezeg Ferencx, E Illés Károly, Kaaa Ivor báró, Osvald Sándor, Őszi Kornél. Proff Sándor báró, Rákoal Jenő, Rákosi Viktor, Solder Bngo, Teleki Sándor gróf, Tőth Béla, Yastkó Elemér.
A kiadóhivatal feje: Zilahi Simon.
A Budapesti Hirlap jua. 15-éa tdlli b» fennállása tixedik évét. Éc érek alatt a magyar kKsitnaég legnéptcertl: b, legéltt-rjedu-bb lapja lett ét a mai időszaki sajtó kellékeivel a magyar hírlapirodalom elsőra^u tagjává kOxdót ,¦ M magát.
A nemzeti irány merész ét elszánt kultusza ucy a politikában, mint aa irodzlomban. a m fi vészetek ben ét a társadalomban biztosították neki a hirlapolvasó kGxőnaég rokonszenvét és tömegeit.
Alig volt ri etet Magyaron tágon, mióta as alkotmány helyreállt, oe ritkán kOlfeldCn il, hogy hirlap oly vesérlÜ szerepet játasék egyet kérdetek torsa mcgalakitatában, minőre a Budapesti Hírlap aránylag nem boasza fennállása ót* ismételve adott példát: sem kell caak a veden lilára emlékertetofink, a melyben két hónapon keresstül azt lehet mondania Budapesti Hírlap táplálta a vitát, a közérdeklődést, áJtSzaMllemet. Ujabban pedig a k5x-igasgatáai javaslat első éa döntő bírálata e lap hasábjairól tódult ki, hogy áx elméket meg-teTmákenyítso.
Ily sikerekhex pedig ketió szükséges: elsőbben is ax értelmi tőke párotulva ax írói
t b«tséggel; másodtsor-az abszolnt függetlenség minden járttói é* hatalmasságtól. Esek nélkni lehetetlen ast as erkölcsi erőt felszabadítani a mnu tenni a közérdek javára, a minő a tlsste*séges sajtóban éz mnukájában rejlik. Ha pedig valaki e helyen, a bol az njaág kénytelen magiról beszélni, est diraek-vésnek venné, annak megengeeztelé.ére ké*z-ség.el tetzszük a vallomást, hfity távolról eem tartjnk magunkaf caalhi taüanoknak. Tinljuk, hozy minden vigyázat ét megfoutolás mellett is botlunk*mi ii. Da botlásunk is cink izabad mi ggy ősöd énünkből ered, nem egy baimadik-nsk, akár egyéni ek, akár társaságnak, akár pártnak, a^ár felgkissetnek, akár osztá ynak sugalmazáaából vagy egyoldaln érdekéből.
Bizvásttebetja\'k kát. olvasóinknak azt az igérelet, hogy ugy mint eddig, njsági\'óí kötc-leaségeinken ét lelküimeretfiiikou kivnl más urat magunk felett el nem ismeiünk.
A pohtikii vezetést, a vezérexikkt-k rovatát Balogh Pál, Eaas Kor báró és Rákosi Jenő látják el rendesen. Jogi azakcaikkeieket, ál tatában jogi szakkérdés k fejtegetését, rovat -boa nem kötve Edvi lliés Károly kitűnő tollából veszik e lapok olvasói. Orvosi s természettudományi kérdésekben .rónk és tanáetadóuk Csapodi Ittván doktor, a jelet fővárosi orvos és (zakiró. A tQbbi rotatok megosslanak kipróbált a nagyobb részt már évek óta a Buda- I pesti Hirlap kSzSStégét szolgáló tebb dolgozó társaink kozt
Irodalmi és tárczarovataink a mellett, hogy a lap kt-retén kivül levő irók \' kSzremúkGdé- : aét is sflrüen igénybl veszik, •nSt a kCzinség kiiTéből is a tehetségeket magához vonni iparkodik, oly eiőkre vaunak állandóan bízva, I Teleki Sándor ezredet, Tóth Béla, Ráköti Viktor tSipnlutx), Herezeg Ferdncz, Baksay Sándor, Béla Henrik és a főnzerkesztŐ (— Ő ), végül a világraszóló hírt élvező Flammarion Kamill, a ki szintén állandó kzersódésti viszonyban van a Budapesti Htrlap-pal.
A regénycsarnok számára iparkodásaok, hogy a külföldről a a hazai erőktől is a javát azerezhesaük meg a Budapesti Hirlap-ban. Ctiky Gergely kitűnő rfgény- és drámaírónkat a hírnevet franczia: Ohuet Öy5rgy váltja fel. Kgy olasz regény 8alvatoie Farija tollából szintén birtokunkban vau. Hagy uagy áldozat toktól sem rettenünk visaiz e rovat érdekében, megmutattuk azzal, hogy tavaly megszereztük és kStCltük Stanley legújabb müvet afrikai ezpf dicziójárol. Angol regényeink, amelyekből évenként kettőt-hármst szoktunk közölni, kitűnő kedvelt éget élveznek.
A mi e lapok t\'cbbí tar-atmát, n. m. a kCsgazdaságot, ujdontágokat, ax érteiUleseket, helyi, vidéki ét külföldi tudósításokat illeti: mindez régóta ogy el van látva a Budapesti Hirlap-ban. mii>t bármely alsórendű európai lapban. Dolgozótársainkat méltán neveahetjak kipróbált éa lelkes gardának, a mily becsvágyát helyezi lapja korrekt és kitűnő kiszolgálásába. Mindon jelentékenyebb magyar városban van tudósítónk, Bécsben egész kis fiókixerkegztóség szolgál ki bennünket telegráf és telefon utján; ax európai nagy városokban saját tudÓsitóiuk óvják közönségünk érdekeit és mindenüvé a haza határain belül és kivül, bárhol valami rendkívüli dolog késtűl vagy ha csak véleUe-nűl megesik: kfllCo kiküldeti tudósítóink ott vannak vagy ott teremnek mint a magyar olvasóközönség érdekeinek katouái
A Budapesti Hírlap iránya az elmúlt de-cennium alatt kiáltotta képességei tuzpróbáját. Ebben a változatlan irányban fogja ezentúl il teljesíteni feladatát és kiszolgálni olvasóit.
Jolius hói én fogjuk ra-gkezdeni Ohnet György A gyűlölség adója jjsimft ui regényé-nők a közlését, mely a Budapesti Hirlap kizárólagos tulajdona
Ax elfifixetéa feltételei\' helyben házhoz hordva, vidéken postával: Egész évre II frt, félévre 7 frt, negyedévre 3 f t 50 kr , egy hóra 1 frt 2y,_kr. A tóvárosi nyaralókban la; unk kora reggeV.kézbesittetik, as egész fürdő-évad alatt psdig előfizetőink kívánságára a lapot bárhová utánuk küldjük, még akkor is, ha a nyáron át valtoxtatoak tartózkodási helyet. Ax előfizetések legcxélszeiQbber. póstantalvány-nyal eszközölhetők kSvetkezŐ czim al .tt:
A .Biidip"-1.: QirlapJ1 kiadóhivatalának, ker. Kalap-ntezn 16. ssám.
A gabonaüzletrol.
N.-Kaniz&s, IS0I janins 2C. A gabonaforgalombau i5mét teljes szünetelés állott be. A készletek nagyon kevésre redukálódtak, de a kereslet is megszűnt, ininek következtében az árak lanyha irányzatot követnek. Az utolsó napok időjárása jótékonyan hat a vetésekre, melyek dús aratást ígérnek. Uj termésű huza őszi szállításra már 8 frt $0 krjával vásárolható mely- árral szemben a külföld •ar ozkodo. Amerikának kitünö termése lévén (az aratás o;t most van folyamatban.} jóval olc-ósban kínálja búzáját nz európai fogyasztási piaezokon s nekünk mintlen valoszinQ-tég szerint követeléseinket érzékenyen le kell szállítanunk, hogy * sikeresen versenyezhessünk világrésviink nyugotán.
A helybeli névleges árak a köveiké--zök : buza 9 frt 40 kr., rozs 7 frt :">0 kr.. tengeri (1 frt 80 kr.. zab 6 fit, fehér bab 7 frt üO kr., tarka 5 frt.
Papimelet.
Nagy kitüntetés éríe ő Felségét, koronái királyunkat pécsi megjelenése al kalmával. Ugyanis .Zala" laptár unk vp-zérczikkében örömmel kiáltott a jircstek\' riadó lelkesedése közé: Kljei Első Ferencz-József\\xr! —
Jávzainéval történt. Nos nram, inért .nem nézett Elektrában a nézőtérről mint • I itt a culissák közt?
i — Bocsánat, jegyemet a lányomnak adtam.
Másnap találkozik a kisasszonynyat Jászainé s kérdi: hogy tetszett Elektra? — Felette sajnálom, betegeskedésem iatt nem jelenhettem meg.
9 -----"
I^ylltitór-.*
Tiszta selyem nyomott
r ÜUIdrUOK frt kiri, (korulbeiöl
A\'J) kűrőnféle minőségben) — házhoz uáUlit vám- és bérmtAteaen darab számra és e^ész ruháknak valót Ueuneberg O gyári rakiára (ea, és kir: udvari szálliló) Zfirivb Minták lordnló-pOitávj! hevelekre Svaimba 10 krói bélyeg, rágsszuudú. • 40 fc r.
NAit/syL-nr (ePileP!Í,\'i, gy<viibat..
visszaesés nélkül. Ezrek bizonyítják a tudomány ezen csodálatos síkerét. Részletes tudósítások válasz-bélyeggel intézen-dök: „Office; Sanitas" Parii f>7 Roulevard de Strassjiourg.
Dús md^p-kkereset
csekély fáradozás és\'nagy jutalék mellett. Ajáolkozók küldjék rsyvid életrajzukat, koruk, vallásuk és rendes foelalkozásuk megjelölése mellett í\\ H. jelige alatt a kiadóhivatalhoz.
, Reichlicher Nebenverdienst
bei geringer Mühe und hoher Provision. Bewerber wollen kurzen Bericht über ihren Lebenslauf unter Angabe ihres Alters. Religion und Beschäftigung sub Chiffre F. II. an die Expedition richten.
Felelős szerkesztő és kiadó : BÁTORFI LAJOS.
xNap-Kanyisszaraiatlailcsal júliusli
ix nasy sörház udvarán. ^
napouta
¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Szerda, juniua 24 tői kezdve egész szerdáig július
nagy olöaűas
tslo MONTENEGRÓ
NAGY
A L li A TSE RÉG LgTE
SPANYOLHONBÓL.
Európa legnagyobb szemléleti kiállítása, mely áll 24 kocsiból, 10Q vadállatból a világ minden részéből s 200 000 forint értéket képvisel. Magyarországban még nem létezett és külön e czélra szabadalmUag.épitett csarnokban, mely magába fogad 3000 egyént, és melyben a bennlevők minden előfordulható kellemetlen időtől védve vannak. " Naponkint 2 nagyszerű ldcmitó-elóadas J délután 4 órakor éa este S órakor
WkW mikor az összes ragad\'izó állatok etetése történik. "Bffl
¦ Az idomitáti előadások a jelenkor leghíresebb G állatszeliditője által lesznek J előadva. MISTER FÉLIX Amerik-áíjóí, ki bidegvérflsége és bátorsága által ed-T dig fülülmulbatatlan, minden előadáson 6 afrikai oroszlánnal fog mutatvá-4y nyokat előadni. 4 királyt lgri.n gyakorlati mutatványai a rettent-
¦ hetién áll átszeli ditö W\'IRTH VENCZEL ur által vezetve; minden eddig látott
¦ idomitást felülmúl.
-T Gyakorlatok 3 északsarki jeaesmédvével. előadva a bátor ál latszel idi ló X Cornélius ur által; oly idomítás, mely eddig neúi létezeit.
¦ Az óriási elefánt Baba SSSüS ód0SiSc. I
Krokodil és AHentorok minden előadásban hemuísíva lesznek
itolérhetetetlcn mutatványai.
LATHATÓ REGGEL 10 ÓRÁTÓL KÉSÓ ESTIG. [10 ly^ pQ L ,. I ső hely 60 kr. 11-dik hely 40 kr. Hliik hely 20 kr.— Katonák llulYdl un . és gyermekek az I. és II. helyen fél árt fizetnek. Tanulók tanítójuk kíséretében reggel 9 órától délután S óráig az első helyen személyenkint 10 krt fizetnek. , A szünetek saját jól rendezett zenekaron! által töltetnek he.
Mély tisztelettel Montenegró Eduárd
aa\\As\\a\\a\\Aa\\a. ˇWWW TV
igazgató, ax áltátsereglet tulaj tlonosa
HARMINCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JÚNIUS 27-én.
Ki szereti .az életét, igy ék Hungária kávét
Kanizsa állomás vasúti menetrendje.
Érvényes 1891. június 1-tő!.
^. I Indulás
B : Kanizsáról
Érkezés
K.nizsárá\'
S ÍÍ3Z. V. 5 |l8regg.jjgr. v. 2 1461 d. u. sz. v. 12 36|éijel [sz. v 5 54 regg I ji5,d. u. II 88 éjjel 4 |l9xepg 1 \'45: d. u. 5 ,30 regg 10.26 este
Bécs \\sz-v-; SZ. V. li.\\mv-v-He« rsz. v. "©rSfiíregg 2 26 d.U. 5 31} d. u. 12 44 éjjel sz. \\. SZ. V. V. V. SZ. V.
^3 ey.v. S. V. V. ¦S sz, v co SZ V. 6 04\'regg.\' sz. v. 7 ?I «gft{.« \' 2 21 du v. v. 12*27? éjjel L\'y. v. 4 i26Jregg. nT*iiieste 12 ¦ 26; éjjel
Barcs \'» i:i8 regií sz. v 2 25 d. u sz. v. 1 U© d- u-ll|43j éjjel
Hirdetőién)\'.
Bzatoadkezböll ixö^z-eladas!
. A Pollik Márkus\'és Babette-féle Magyar-utczán 1011. szám a. fekvő ház e hű 30-án délelőtt 10 órakor,
a nagy -kanizsai m. kir. törvényszéknél 300 frt rádium mellett elárvereztetik.
Laehne-iinézet
Sopronban
Nyilvánossági joggal biró 4 elemi és 6 gimnáziális osztály, lieáliskohii és VII. osztálybeli növendékek előkészítése.
Uj növendékek a két szünidői hónapon is felvétetnek.
Értesítővel^prospektussal szivesen^zolgál
nz intézel igazgatósága.
157. sz. V. 1891-
Árverési hirdetmény..
léig elrendelt Kteieguesi lesieuojw a».»..«B iC.«b.».., ^
sült lovak, buza, rozs, kocsi, szalma és egyéb tárgyakból álló ingóságok, nyil-
ios árverés utján eladatuak. Mely árverésnek a leteuyei kir. jbiróságuak
Aluu.L kiküldött végrehajtó ez nnel közzé teszi, hogy a leteuyei kir. jbiróság 1949/N. ISpO. számú vég/é>e által ifja Blnu Károly nagy-kanizsai lakos Javára\' Faics Károly és neje B-illy Éva b -szr.-györgyi lakos ellen 105 írt tl kr. hátridékos töke. ennek 1891. évi február hó 18. napjától járó 6% kamatai, költség követilét. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt és 560 írtra
be.
vános .......
1010/N. 1891. sz. kiküldést rendelő végzés folytán a helyszínén Vagyis alperes la kásánál Biuokszentgyörgyön leendő eszköziéfére 1891. évi július hó 3 ik napjának délelölt 11 órája határidőül kitüzetik, ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok ezen árverésen a legtöbb t Ígérőnek becsáron alui is eladatni fognak. Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 60. t. cz. 108 áj-ában megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő. Kelt Leteuyén, 1891. évi június hó 18. napján.
$<*IiiuÍ<lt Jáitos
(121.) bir. végrehajtó.
XXXKXXXXXX*XXXXXXXXXXXXX»XXX
Idény m&lua-otttóber.
A esász. és kir. szab. tléli vasitt állomása. Mérsékelt mei
•lllijak.
Dr. POPP 3; G.
cs. És kir. osztr-magvar és görög udv \' Ezállitc hírneves
Toilette-különlegessógei.
Kiismert legjobb és legegészségesebb test-szépitö szerek\'.
Dr Popp Analherln-szajvize .10 kr. 1 frt éa 1 frt 40 kr. A világ legjobb szájvize.
Ur. Popp fogpasztája 70 kr. A legfinomabb fogtisztitő-szer_
Dr. Popp fflgpöra 63 kr. A fogakat
b<ifeherre leszi, a máz megtámadása neikiii.____
l*r. l\'opp Vlulett Soap-ja 50 k-. Tartói angol szappan, állandó ibolya-illattal.
I\'opp n ap fu nr«-szappan a 40 kr
ittós, finom hőrtinomiló szappan.
)r l\'opp Damaa-illalszere 1 frt «0 kr. es 2 frt 70 kr.. Danára szapnana 80 kr. Danara-arrzpora I frt 60 kr. esi Dsaiara-BOidovlze I frt 30 kr.
E^kdjÖDlrgességek finomaíg, illat, mi-nWwg-"éí kiálliiás tekintetéi!er m-ssze felülmúlnak minden más basuiiló gyárt -
ir. Topp Cooloçina-Ulalitiere á ht SO kr. Az előkelő körük legfinomabb illatszer-különlegessége.
I\'ondre l\'opp ! ! A legjobb arcz-poudre!! nevű különleges szer. minden körülmény között üdvös a bőrápolásra. A bőrnek friss üdeséget és L]énk szint kölcsönöz Egy doboz I frt 50 krajcrar.
Ean de tollette l\'opp. mint toilette vi* fri sai tol eg bat Egészséges hatá*a következtében az arcabőr élénksége ós iidcsége megóiatik. Key iivcg ara I fri.
Dr Popp-íéle Odaliue des lndes-1 durva es felrepedt bor ellen-—mint újdonságot vizsgálta meg a bőrápolásra, nézve es azt ax eredményt állapította meg, hogy hatása messze túlhaladja az ugyancsak hasonló eseteknél hasznait glycerinét. Kgy üveg ára t frt.
Dr I\'opp-féle ICxcelaio.r (Hah- Wasln kedvelt hajinosó-vij, nemcsak a fejbőrt tisztítja, de szorgalmasan használva a korpaképződést gátolja és elejét vesxí a bai korai megőazfiiésének. Kgy üveg ára 90 kr
Dr. Popp Kan de Opinine 7."> kr A
legjobb lej mosó szer Krősiti a fejbőrt.
Melyik lapra fizessünk elő?
Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb öispyar\'laii az »
1 EGYETÉRTÉS g
a mely az uj évvel immár 25-ik évfolyamába lépett Kz a magyar olvnsókuzon
^tf s-^e lapja. Hiteles forrásukból származó éri e-ü leseinek gyorsasága, alapossága es ^»
sokísai-a. rovatainak valtozatossúga. kiluuöíége a bülöiibözü nlvasiuáiiynk g-t adag %¦ T\\ tarhaza tettek az ..Kgyeténés-\'t népszerűié Az orszagoyüleai tárgyalásokra! 3
2 legrészletesebb s e mellen tárgyilagos hu ttidósitist egyedul az ,,Kgyrtert<-s-- ^? i% közöl. Gazdasága rovata elismert regi tekíutélyuek unend A magyar ke eskedö fT Ág éa gazda özöaség nem szorul többé idegen nyelvű lapra, mert az .Kgyetenes" %L fi kererkedelal s tőzsdei Isdasltssalaak bőségével s alaposságával ma mar nem Q" TS vtrsenyezhet más lap. A kereskedő, az Iparos s a mezőgazda megtalálja mind- rv ¦Ág azt a* „Kgyetertés--beD, mire szüksége van. Változatosan szerkesziett tárczája- ^ jr ban, ar.r.yi regény olvastaáoyt ad, ssiüt egy lap sem Kél három regénjt közöl
egyszerre, ugy. hogy egy év alatt 30—40 kötetnyi regényt, részint eredetit, részint a ku toldi legjelesebb termékeket jó magyarságt: fordításban kapnak az „Kgyet-^ értés - olvasói.-A"ki olvasni valót kerís s\'a világ falyasáról gyorsan és hitelesen ^% skar értesulai. Siessen elö az „Egyetértés\' -re, melynek eiotizi-tesi ara egy hóra <^fj t irt SO kr, egy negyedévre 5 frt s egy évre 20 frt. Az elóSzrtési pénzek az ,.Kgyetértés-\' kiadóhivatalába küldendők Mutatványszámot a kiadóhivatal k:-^% vauatra egy hétig ingjén és bérmentve küld. (28)-
Ásványfürdő Daruvár,
S I a v o n i a.
Vezető fürdóorvos; dr. Degré Vilmos Bécsből^ tiuzilag vuHtarUlmn gjóg)források már 193-ban Krisztus után ismerve.
Biztos cyógjhatás női betegségeknél, mini: magtalauság, sáp kór. fehér-folyás, hószáiti-zavar, izzadiuány és hó-1 y ag-búu ta I in a k ná 1, továbbá rheuniánál, csúz-. és ideg-bán I a 1 ma k uál. Daruvár fürdő a ö3U méter magas slavoBiai\'közép-hegység aljában fekszik, győnjniü ligetekkel, hajó/ható loval, lü.itilt tekepályákkal, zenekar és színpaddal ellátott kúrsaliinnal, olvasó teremmel, meiyben miuden nevezetesebb hirlap, könyvtár stb. található, — bir. A lakások és fürdők a jeien kor minden követelményeinek megfe lelöleg távirdával, födött összekötő folyosókkal, poic/elán-, lükör , - iszap-fürdökkel és ivó-csarnokkal vannak berendezve.
5V Arak mérsékeltek. fSQ
Felvilágosítással szolgál a fiirdókezelöség Frirdö-Uaruváili.ii. vagy dr. Degré Vilmos ur vezető fürdő-orvos ugyanott.
Gyógykezelés másságéval és villanynyal.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
/m*w.*wm?WY«»wn ! XXXX»XXXXXXXXXXXXXXXY,XXXXXXX
Or vomi bi/.oi\'yhitol;
l\'opp hajfestóWre. A dr. Popp-féle Eau Japonaise gyorsan hat arra nézve, hogy a legvilágosabb barna hajat a legSÖtétPbü feketére színezze, a Fsalaiae ioavenee pedig arra nézve, hogy sötétes hajat Szőkére vagy aranyszőkére v-iteztassoo. Teljesen árial-matltn.
Ur. POPP J. G.
hirneves toilette különlegességei (W)
kaphatók NairT-Kanizsán: Relax i.ajos. Priftr Bela esSzőiCsoky Itéla gjógjr-vzertaralhan, ngjüzlnle Wels» és Le-linN/k). Saner Ignácz, Prezlmayer e» Deutsch, Kosenfeld Adolf. Marton és Hnber, Summer József nrak kereskedéseiben valamint minden nagyobb illatsiertárban, gyógytárban, droguisténál és finomabb Ozleiben és Bécsben a készítőnél I., Bognergawe 2. Kérjük hat uruzottan dr. Popp gyártmányait és ne fogadjunk náaoksit.
MflRGlf"!
g-y ó g-y fo r i*íis«*ó 1
.MAGYAR SELTERS\'
Mtinio. (nlnJdouhAs strlMiltkrtrl >>nb.<l »<<i
Or. Korányi Frigyes S?,
¦-. ^)-j.i-..LVili.it»mmi\'*l. i.uiar \':i.)«iqi «\'iclijt -ii- vn-kiW kai
;,Ti\' U.»U\\Ä falóit* «16ayny<
Dr.* Gebhard! Lajos Jgj
vnlnrariinyl ssikili^r« vlxek k«x • v, (Ik . :wiIíiK. frllK kOIOII u«d>.
•mi laair ts kir tattScso*. jUuiuK laUltau a líirauk
Dr Nayratil Irrrp "~yrX t"\'i\'r~ T,,r\'>k-- i<-\\;r*;<:
li*! i--.li,; ikkc» cyak.iiol:, h* »Z aalitctt szcrv«k bJDtilniâvil \' ¦*¦<•¦ i-i n.e.i«t u i,hi"i laj volt JrlrE.
Dr. Poor Imre ; ^l\',,"^/"^
l. iu.i,íi.i-
G-ÖEBEESDOEF
mim • íeltcrsi, cl?icticnberj;!, trienshiibli. Előnye. liOfry & betc c-iu olvfífttfl iszszAk * hoKJ\' w"> bevevő, v-m belélegezve, i fejben viyry tüdőben uera okoz semmi v*rtorlodiit.
U\\. rVBUJ UdrUiy ]:urulUi l,ií;:iI,ü.„L.tl !0 ereilmimi; " slkjlniAz[ara. wltei^i-. Gleitiii-nberci-. lilesibúbli vizek Pili
Dr. Barbás József SÄSÄ
:jii:ilt:,iiujl tiltriü versenyez i kHIfülJi liikelese» isiçinyv
Dr. Bamberger Henrik SS^g
lJüu harotpűiul " -
. emt«tű-szervi-k rrJtainr bizonyítja, hogy gyozybA-Item-, Lie»liublt- ea Vieby-vizekkel
VÍZ\' ..k.ln.líUktllllll lr-L-Illnk Müll bl
tliiAI u;»\'íuI:jbi, hivatva érzem miRimat i ke.Ívesen fogjuztott és jól tftrt gyögyviz. ~
uri, mirez ita 18-án.
_ ltr. Bumpler Tudor.
»MAHGIT< borral használva a legegészségesebb ital I
Edeskuty L.
- Ucysvliitéó kapható mind n z)< gvs/erlnrhan, ni-/erkoreskedést»en cs
Kizárólagos főraktár
cs. <"-* kir. éa n:t-ri> kir, udv. aavLDjrvl*-a*4Ilt-SöuúJ. nndapealen,
vendéglőben.
íais-
.,Ivézi kapáló-ekc.\'*
Alkalmazandó ntiotlen sorvwétinél, u^\'v a mt-zösB .súgbati, mint a konjiiakurt^iizeiben, továbbá kólák és az erdei vclÖkertelcbeu.
Mák-, ezukor- és takarmányrépánál,
hol az eUö kapálás korán 6í gyorsan teljesítendő, né! kiilö/liétlen eszköz. Q Ara:5kúlö;ireIo acz<;Ik« párul felszerelve líroriiif 0 Megrendelhető alólirottnái Temesvárott.
2 Jflokry István.
Szt.Mnrgiíszigeii gj\'ógj furilo.
tiiita, pormeii\'es
i sat -Ma^ giLszigeti i jével és elismert jó hsiáau __
l«galkalmasj»bb gyógyhelynek btaonyutr. a kursaenl fUrdőbi dexéieken knül vau 300 szoba, iar-s>íi, ; ; tekujálék-lerem pós!«, telefon, távírda. ÜituuS er«dméi.yuy.-l haiználtatutt a bé>-viz mini fürdő, vagy belsőleg mlnt gyópyiial úi beléirgzi^re a köv tkező kórsUktik ellen c»u/, zsj.\'bák. idült kiitegek,. kill v < után lellépo:» ÍEZ>dmanyuk, görvély » bujakor, m.-ii , gyomor-bélbánlalnmk, idUlt aiékrekedüf, liőtya< lui\'ul, női l>.-i»-luilmak gar^t-, tige-, lildóLurnt, büdeaek, idrgb.iui.ilinak.\'t\'tól.-kislc el en a tillam..* l\'ü.dok alkaímazUlta!; Dlçg.cpS stk.-rtri Fürdő- Ó* menetjegy együtt váltva, valamint Í0i dót ór.i-tnél mér Sekdt ár. A gyógjh ljen a fürdővendégek a fürdő- es menet jegynél előnynen ,-é zesilluek. A lakájokra! május én «zt>pt«in-berbei) .30 sx&xslék engedmény Itendel-" 4í\'\'^dü.-rvon dr. Dauer Antal lT.hercaeKi udvari orvon. Fürd\'ldé^.".^ártana május l-lól s-eptember 30-ig. IU)<kSxlrkedea féluráífiut M«neuerti )*gy
SU kr., vasjruap é* Ünnepnap 34 , kr. Napuukű t katona- és ezigányx ne. Árszabály kívánatra bermemve m<g küldetik.
Megic_deléseket lakásokra átvisz
a sz«. Margllszigeti gyógjfiirdó 112 felügyelősége Budapesten.
ROBEY ŐC COMP
sépgyarosok BL\'DAPKSTEN", IX., lt»kos-ntc«a 5—9.
Iroda: 1X-, ClIŐi Űt.S5. (Auj. 1 tói keid-e Itákosulcii .\',), (8G)
ajánlják kevés tOielfi anyagot i^énvlö
GÖZMOZGONYAIKAT És CSÉPLŐGÉPEIKET,
melyek az eredetileg általuk alkalmazásba vett \'zabadaltnazott vaskerettel, kettő*t működésű meghosszabbított szalmarázdkkal, és megnagyobbított tirek és peyvarázó-i , „ szekrényekkel építtetnek ; továbbá kazah akó gépeiket és más egyébneu,ü gazda-
sági gépeiket és eszközeiket. Vízszint Jekvö talapzatra gőzgépeiket egysze.ű és Compotind-rendszer szeriut, Cornicall gözkazánaikat,_sz-ib.
stabil gőzgépeiket mozdem^ttttánrtal, malmaikat és malomberendaési tárgyaikat a legjtUányosabb árakon.
Bobey"
Arjoity-zenen: éa KôltBOgvetOBOK Mván.ati-a alj- én bérmenteaen megHulcietneK.
Nyomatott ifj. Wajdits József és Daoielisz L. k8njTnyomdíjában Nagy-Kanizsán.