Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.49 MB
2009-12-04 15:11:41
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
881
6972
Rövid leírás | Teljes leírás (384.1 KB)

Zalai Közlöny 1891 023-026. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
30. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

/
NAGYKANIZSA. mi Június 6-án.
E t6fizktéti Ar:
Egyes szem 10 kr.
H I rlI* KTÉSfiK bnábua pulit sorban 7. ¦ ¦-• üiiadeo u<val>l<i sorért 5 kr.
NYiLTTÉRBlN
elit toiuftk^iil 10 kréri vít.-m*k 1. Kiuotari ill> lék uiiudeu egjea tiird«ie»Mt 3t> kr fiietendo.
ZALAI KÖZLÖNY.
Harniinczafllk évfolyam.
[~ A nagy-kanizsai .Kereskedelmi Iparbank%a „n.-kanizsai önkédtes tűzoltó egykl", a nagy-kaniziiai kisdediieveló egyesület4-, nagy-kanizsai tanítói járáskor", a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", a „nagykanizsai jzr. jótékonyQiöegyletv a .szegények tápiutézete ¦ - a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai k ül választmányának hivatalos\' lapja.
JA lap nieilemi ?s anyxfi réaxét \' miii<kn kr,i!rmíny Bato: fi ltajo« sierkcsztö-küid.i w-vére rzii
Uk vissu ae« kfiidalaek
l
„katonai badastyáu egylet"
HETEN KI NT EGYSZER^SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP:
A falusi iskolákról.
ila az ember a falusi iskolák állását a jelen belyzetben vizsgálja s összehasonlítja a városi iskolákkal, szomorúan fogja tapasztalni, "hogy\'mi falu-iak-, részint saját hibáink és bűnünk, részint a sa;átságos társadalmi viszonyok folytán az\'általános haladás és kultúra tekintetében a váró siaktól Csakugyan messze elmaradunk.
S tennék lénjeges oka kétségkívül iskoláink rendezetlenségében kere sendó.
Azok az üdvös és helyes törvények, rendeletek, intézkedések,-* melyeket a hivatott intéző körök a tanügy érdekében meghoznak, eljutnak ugyan mi hozzánk is, de} jóllehet azok, kiknek lelkiismeretére a fele lósség súlya nehezedik — értem a papokat és tanítókat, — önzetlenül lőrekeszoek is ezen törvényeket, rendeleteket érvényre juttatni, — ré-szint a helyi viszonyok, részint a polgári közigazgatás ferdéségein törekvések hajótörést szenvednek.
Sehol sem láttam még annyira beigazolva egy öreg jogtudósnak eme véleményét, hogy „egész közigazga tásunk nem egyéb, miut alkotmányos humbug*. — mirit épen a falusi is kólák ügye iránt tanúsított magatar tásában mely neki valóságos mostoha gyermeke. Joga es ólca van, sőt fcöte lessége beleavatkozni az iskola ügyeibe, kötelessége a papokat és Unitokat támogatni a törvjécjiek ós miniszteri rendeletek végrehajtásában. S mit látunk ? mindent, csak az; nem, hogy a községi elöljáróság szivén viselné e nemű kötelességét.
Hogy concret alakban beszéljek, az 18tí8. t. cz. 38. § a értelmében azon szülők, kiknek gyermekei több iskolai órát elmulasztanak, vagy ok nélkül elmaradnak, pénzbírsággal büntetendők. Ez magában véve üdvös és d.Cséretes dolog. S e tőrvény termé-
szetesen kiterjed ugy a falu-i, mint a városi iskolákra.
Ámde mit látunk a falusi iskoláknál? Mihelyt a tavasz (kiderül, — vagy néha még előbb is,—¦ a szülők ezer meg ezer okot találnak arra, hogy gyermekeiket az iskolából önhatalmúlag kifogják; nevezetesen: a barmok, libák legeltetését, a kii gyermekekre s a házra való feiügye!etct. munkások után az ebéd-horda-1Tegezéi- és okszerűbbnek tartják arra az iskolás gyermekre bízni, ki szerintük erre már elég okos és ügyes, mig egyéb dologra még nem alkalmas. Sót vannak szegényebb sorsú szülők, kik a napszámra is reá fogják, — s igy nagyon természete sen, mihelyt & ín elolvadt, s a külső munka kezdetét veszi, gyermeket a falusi iskolában látni nem lehet.
Már most kérem, ezeknek a szülőknek beszélhet maga szt Pál apostol, - aniiái kevésbé fogja velük, meg érteim az a pap, vagy-tauitó, hogy ugy szellemileg, erkölcsileg mint anya gilagi sokkal több hasznuk leend abból, ha gyermekeikben, jól iskolázott, becsületes, ért...